UBND XÃ PHỔ NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HTX NN PHỔ NHƠN Độc lập

– Tự do – Hạnh Phúc Phổ nhơn, ngày 09 tháng 07 năm 2011 BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD – DV NHIỆM KỲ 2005 - 2010 CỦA HTX NÔNG NGHIỆP PHỔ NHƠN A. TÌNH HÌNH CHUNG : HTX NN PHổ Nhơn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo : Liên minh HTX Tỉnh Quảng Ngãi ,UBND huyện, Phòng NN và PTNT và các cơ quan chức năng huyện Đức Phổ, Đảng ủy – HĐND – MTTQVN xã đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã Phổ Nhơn sự phối hợp quan hệ mật thiết giữa HTX với các ban ngành, đoàn thể ở xã và Ban cán sự các thôn; đồng thời sự nổ lực đoàn kết phấn đấu của tập thể BQT – HTX. BQT – HTXNN Phổ Nhơn tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu xã viên thường niên nhiệm kỳ 2005 – 2010 cố gắng chỉ đạo tập trung , khắc phục hạn chế những khó khăn, phát triển kinh tế trong quá trình SXKD – DV đem lại hiệu quả . Tuy nhiên nhận thức vai trò kinh tế HTX chưa đồng bộ của một số cán bộ ở các cấp , các ngành còn xem nhẹ, một số xã viên chưa mặn mà với kinh tế tập thể còn ảnh hưởng suy nghĩ mô hình HTX kiểu cũ từ đó thiếu sự hưởng ứng và ủng hộ. - Nhiều chính sách của Nhà nước đối với HTX đã ban hành nhưng HTX khó thực hiện. - Độ ngũ cán bộ HTX số đông chưa được đào tạo chuyên môn nên việc quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, bất cập. - Kinh tế xã hội cạnh tranh ngày càng diễn biến quyết liệt , HTX là thành phần kinh tế đa số của người nghèo, yếu thế nên bị chèn ép. - Hoạt động SXKD - DV của HTX dựa trên nền SX nhỏ, phân tán công nghệ thủ công chưa tạo được sản phẩm hàng hóa có qui mô và chất lượng thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp, tỷ lệ lãi thấp nên việc chi trả tiền lương, tiền công cho ban quản lý, người lao động và phân phối lợi nhuận theo vốn góp của xã viên còn quá ít, thiếu hấp dẫn nên không thu hút được nhân tài vật lực về HTX. - HTX NN Phổ Nhơn chuyển đổi theo luật HTX ( kiểu mới ) vốn quỹ khi bàn giao chỉ vừa tròn 60 triệu đồng trong năm 2002; nợ đọng thủy lợi phí quá lớn làm cho HTX không có khả năng đầu tư phát triển tái sản xuất, vì thế HTX đã rơi vào tình trạng khó khăn lúng túng mất phần nào phương hướng hoạt động SXKD.
1

2. .Phó chủ nhiệm = 02 + Trưởng ban kiểm soát = 01 + Ban tài vụ 3 người .II.Chủ nhiệm = 01 . . nâng cao sản lượng cây trồng. 3. Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn của HTX : HTX là một đơn vị kinh tế tập thể do xã viên và người lao động có nhu cầu lợi ích chung và biết phát huy sức mạnh tập thể. . . tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.Tháng 8/2008 UBND xã Phổ Nhơn bàn giao lưới điện cho Sở điện lực quản lý nghĩ việc 5 người.Ban quản lý điện = 04 Năm 2006: . 2 . từng xã viên giúp nhau làm ăn có hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở nông thôn BQT – HTX dựa trên cơ sở pháp lý xác định rõ vai trò trách nhiệm phát huy năng lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh dịch vụ phát huy vai trò tự chủ. vật nuôi. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HTX SAU CHUYỂN ĐỔI : 1.Dịch vụ giống cây trồng.Dịch vụ phòng trừ sâu bệnh. bộ máy BQT được củng cố và kiện toàn hoạt động đúng theo luật HTX quy định: * Tổ chức bộ máy BQL gồm: + BQT có 3 người nhiệm kỳ 5 năm .Dịch vụ tín dụng nội bộ. . .HTX tổ chức sắp xếp và đăng ký hoạt động các loại hình dịch vụ được UBND huyện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cụ thể như sau: . HTX là trung tâm tác động hỗ trợ trực tiếp là cầu nối chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng. .01 Phó chủ nhiệm phụ trách nông nghiệp bị bệnh xin nghĩ việc. tăng thu nhập cải thiện đời sống kinh tế hộ ngày càng phát triển.Kế toán phụ trách dịch vụ điện = 01 .Dịch vụ thủy lợi.Dịch vụ khuyến nông.Dịch vụ điện thắp sáng nông thôn.Kế toán trưởng = 01 . tự quản.Dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp. Công tác tổ chức từng loại dịch vụ: Căn cứ theo luật HTX và điều lệ HTX được sự nhất trí của Đại hội đại biểu xã viên BQT . Công tác tổ chức bộ máy : Năm 2002 HTX chuyển đổi theo luật HTX .Thu quỹ + thủ kho = 01 .

163 7. thiếu sót những biểu hiện hình thức trong tổ chức và hoạt động – HTX trong thời kỳ những năm đầu chuyển đổi hoạt động yếu kém tiếp tục được củng cố.830 290.780. Đã từng bước khắc phục những tồn tại.808. đồng thời sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc đúng mục đích thực hiện mục tiêu SXKD bảo tồn được nguồn vốn phần nào có lãi cho HTX.914.953 Lỗ: 33. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD – DV NHIỆM KỲ 2005 – 2010 : 1.436 D/ Phòng 2.489.370 3.000 496.935 124.139 1.947.320 751.788. Trích lập các quỹ: Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cộng PTSX 5.880 302.263 2007 792.918.004 632.544. chi phí và lãi hàng năm kế toán trưởng HTX báo cáo trình đại hội cụ thể.879.246 620.000 3.238.693.494 P/ Lợi 1.341.738.673 / 9.góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo.347 / 19.264 678.979.000 695.934 / 1.057 19. Kết quả quá trình hoạt động SXKD – DV : Chỉ tiêu T/doanh thu T/chi phí Lãi 2005 649.663. 3.927 2009 312.932.873.747.263 297.129 C/ Góp vốn 6.Quý vị đại biểu.872 859.132 / 25.454.019 9.843 3.855.697.604 433. Về chi tiết tổng doanh thu.847 / 4.Tình hình quản lý kinh tế HTX nhiệm kỳ 2005 – 2010: Chuyển đổi HTX kiểu cũ sang hoạt động theo luật HTX tạo tiền đề cho HTX phát huy được vai trò tự chủ.945 8. độc lập trong SXKD.010 K/ thưởng 514. công khai tài chính.658.056 9.435626 Đ/Tạo 856. xây dựng Nghị quyết đại hội định hướng cụ thể cho HTX hoạt động thực hiện nhiệm vụ.046 484.891 / 3.117 782.242. dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm đến.895 957.141. hàng năm HTX tiến hành Đại hội đại biểu xã viên thường niên để báo cáo tổng kết.535. HTX tổ chức thực hiện đúng theo luật HTX quy định.022 2.629 2. làm tròn nghĩa vụ thuế với Nhà nước.761.000 2.868 2. xây dựng và phát triển.095 17.372 5.140 587.106.860.103.505.526.137.329. HTX là tổ chức kinh tế tập thể hoạt động KD – DV lấy dịch vụ phục vụ sản xuất làm trọng tâm.265.909.508 Kính thưa : .824 2010 90.000 1.Đại hội.972.717.962 265. 3 .098 NĂM 2008 868.814 1.653 1.909 2006 770.199. III.570.278 2. .159.

HTX gởi báo cáo và lập danh sách các hộ xã viên xâm chiếm trình UBND xã. đồng thời tham mưu UBND xã có hướng chỉ đạo và giải quyết bằng biện pháp thu hồi nhưng không đạt hiệu quả. thực hiện chế độ phân phối công bằng hợp lý. mặc khác làm cho HTX không dám mở thêm dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp HTX phần lớn chỉ làm những dịch vụ sản xuất dựa trên cơ sở vật chất hiện có như: dịch vụ điện. . dịch vụ thủy lợi… các dịch vụ khác có phát triển nhưng còn chậm.Trong 5 năm hoạt động phương án SXKD – DV của HTX được xây dựng theo nguyên tắc dân chủ cùng có lợi nên vốn qũy HTX được quản lý chặc chẽ. tỷ lệ lãi thấp và không đồng đều các năm. -Quản lý đất đai rừng bạch đàn HTX ( khu đồi cồ thôn Bích Chiểu ).Tình hình nợ kê đọng thủy lợi phí.Đền bù cây lâu năm xã viên được hưởng 100% số tiền. Bộ máy quản lý được tinh giảm gọn nhẹ . Đó là tài sản chung của xã viên HTX.Trong quá trình đổi mới HTX làm ăn có lãi nhưng với quy mô nhỏ. . Nhận thức về vai trò vị trí của HTX trong nền kinh tế thị trường chưa nhất quán và đồng thuận cao trong Đảng và ngoài xã hội.Đền bù đất đai: HTX được hưởng 70%. Chiếm 10. 2. 4 . NHỮNG TỒN TẠI – NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM : 1. . III. nên chưa tập trung đúng mức cho xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. đa số nhân dân thôn Bích Chiểu từ những năm 1977 đến 2001 xã viên tự xâm chiếm xen trồng cây lâu niên vào đất HTX đang quản lý. xã viên còn nợ HTX quá nhiều nên HTX phần nào hạn chế nguồn vốn để tổ chức mở rộng để sản xuất kinh doanh. Những tồn tại : Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2005-2010 còn những tồn tại yếu kém bất cập về nhiều mặt : . .1 Ha diện tích đất HTX .Mặc dù chủ trương đổi mới hoạt động của kinh tế tập thể đã được nhiều Nghị quyết của Đảng và Nhà nước khẳng định đúng đắn. tổng số tiền (đền bù theo áp giá.Bộ máy quản lý kinh doanh HTX đa phần còn yếu chưa được đào tạo nay chuyển sang cơ chế mới nên lúng túng trong lãnh đạo quản lý nhất là nắm bắt nhu cầu thị trường để định hướng đầu tư phát triển. cách giải quyết của UBND xã (có biên bản làm việc cụ thể).Sau khi thực hiện và chuyển đổi. Thực tế hiện nay dự án khu công nghiệp Phổ Phong (đã và đang đền bù cây lâu năm. nhìn chung HTX đã đổi mới được phương thức hoạt động đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nguyên nhân của những tồn tại đó là : . sử dụng đúng mục đích.Chủ tịch UBND xã chỉ đạo trực tiếp HTX mời các hộ xâm chiếm để giải quyết và được đồng tình nhất trí cao. đất đai). khung giá nhà nước quy định). Được sự quan tâm của lãnh đạo Thường vụ Đảng uỷ . xã viên 30%. . tài chính công khai hàng năm đến tận xã viên.

Công tác quản lý Nhà nước của một số ngành đối với HTX chưa được quan tâm đúng mức. Nhà nước về chủ trương. dám làm. . không ngừng đổi mới phát huy sức mạnh của mỗi thành viên với sức mạnh của tập thể đòi hỏi cán bộ phải có phẩm chất đạo đức.Bộ máy quản lý HTX chưa có sự nỗ lực vươn lên tháo gở những vướn mắt và khai thác những tiềm năng trong nội bộ HTX.Hoạt động của HTX (kiểu cũ) đã mất lòng tin của xã viên đối với HTX. . HTX còn trong chờ ỷ lại Nhà nước. năng lực tổ chức SXKD và quản lý năng động sáng tạo dám nghĩ. nhưng những gì đã làm được đã đúc kết được một số kinh nghiệm trong một môi trường công tác vừa khó khăn vừa mới mẽ chưa có kinh nghiệm thực tế. 3. . chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển của kinh tế tập thể.Mặc khác HTX phải tăng cường tiềm năng kinh tế tài chính từ nội bộ và các nguồn đầu tư khác để có điều kiện hỗ trợ kinh tế HTX phát triển. chưa đề xuất thấu đáo. nhất là các đại biểu tiêu biểu xã viên tham dự và đóng góp ý kiến để BQT nhiệm kỳ đến hoạt động tốt hơn. buôn lõng công tác tổ chức quản lý chỉ đạo. việc lấy lại lòng tin phải có quá trình và phải từ những việc làm thiết thực cụ thể. chưa tháo gở kịp thời những khó khăn vướn mắt của HTX. có nhận thức đúng và đầy đủ vai trò kinh tế tập thể thì mới tập trung đúng mức cả trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Một số kinh nghiệm: Từ kết quả đạt được trong quá trình hoạt động của HTX nhiệm kỳ qua rút ra được một số kinh nghiệm sau: -Nhận thức đúng và đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể là rất quan trọng. chúc đại hội thành công tốt đẹp! 5 .Nhiều cơ chế chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển chưa phù hợp nên HTX khó thực hiện. Cuối cùng xin kính chúc quí vị đại biểu sức khỏe. chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. . thành đạt và hạnh phúc. Kính đề nghị Đội hội.Bản thân HTX phải vươn lên từ nội lực của chính mình. dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Đại hội xã viên giao phó. kịp thời với Đảng. Nhiệm kỳ 2005 – 2010 đánh giá quá trình thời gian qua những mặt làm được và chưa làm được của BQT – HTX tuy còn nhiều thiếu sót. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful