3 Zariadenia pre skúšanie ochrán

Pri sekundárnych meraniach ochrán, ktoré budú vykonávané na laboratórnych cvičeniach, sa budú pravidelne používať rôzne elektrické špeciálne zariadenia a prípravky pre skúšanie ochrán. Pre správne pochopenie významu jednotlivých meraní a obsluhy týchto zariadení je potrebné sa s nimi zoznámiť ihneď na začiatku. Pôjde tu hlavne o najčastejšie používané zariadenia, ich vnútorné elektrické zapojenie a činnosť, pretože v ďalšom budeme pozornosť venovať len ochranám.

3.1 Elektrické stopky Z2
Pre dosiahnutie požadovanej selektivity ochrán je potrebné merať ich vlastnú dobu pôsobenia. Časové oneskorenie činnosti ochrán sa meria pomocou elektrických stopiek. Na indikáciu času u týchto stopiek sa používajú mechanické prostriedky, t.j. bežný ciferník a ručičky. Pohon elektrických stopiek, ich spustenie a zastavenie sa robí elektricky. Elektrické stopky Z2 sa skladajú zo synchrónneho motorčeka MS, z elektromagnetickej spojky ES, pomocného relé KA s jedným rozpínacím kontaktom 1ka a odporov R (Obr. 3-1). Synchrónny motorček MS sa môže napájať striedavým napätím 220 (230) V / 110 V s frekvenciou 50 Hz alebo jednosmerným napätím 110 V. Príslušná voľba napájacieho napätia sa robí osobitne pre motorček a osobitne pre obvod elektromagnetickej spojky. Voľba napätia sa robí na svorkovnici, ktorá je prístupná zo spodnej strany elektrických stopiek. Vnútorné elektrické zapojenie stopiek je znázornené na Obr. 3-1. Stopky sú vybavené veľkou časovou stupnicou, kde čas 0 až 1 s je rozdelený na 100 dielikov a tiež malou stupnicou, kde čas od 0 do 20 s je delený po jednej sekunde.

Obr. 3-1 Zapojenie pri meraní vlastnej doby ochrany so zapínacím kontaktom Predpokladajme, že našou úlohou je zmerať vlastnú dobu ochrany KF so zapínacím kontaktom a nezávislým napájacím napätím Ur. Schéma zapojenia je znázornená na Obr. 3-1. Činnosť elektrických stopiek Z2 spočíva v trvalom privedení striedavého napätia na svorky 1 a 2, čím sa rotor synchrónneho motorčeka MS otáča. Zopnutím kontaktov vypínača SV1 7

Na svorky 1 a 2 elektrických stopiek Z2 privedieme napätie. že ochrana má nezávislé napájanie Ur. Týmto stopky merajú čas. privedieme napätie na pomocné relé KA (svorky 4 a 5). Nabudením elektromagnetickej spojky ES sa mechanicky spojí hriadeľ synchrónneho motorčeka MS s ručičkami elektrických stopiek. V okamihu rozpojenia rozpínacieho kontaktu 1kf ochranu KF sa obvod elektromagnetickej spojky preruší a stopky sa zastavia. čím sa stopky zastavia.pripojíme rozbehové napätie Ur na ochranu KF a súčasne uzavrieme obvod elektromagnetickej spojky ES (svorky 3 a 5). Po zopnutí zapínacieho kontaktu 1kf ochrany KF. ktoré sa nabudí a svojim rozpínacím kontaktom 1ka preruší obvod elektromagnetickej spojky ES. Stopky sa nulujú mechanicky. ktorá mechanicky spojí hriadeľ motorčeka MS s ručičkami. Obr. teda rotor synchrónneho motorčeka MS sa bude otáčať. Stopky merajú čas. Predpokladajme. 3-2 Zapojenie pri meraní vlastnej doby ochrany s rozpínacím kontaktom 8 . 3-2). Druhou najčastejšou úlohou býva zmerať vlastnú dobu ochrany KF s rozpínacím kontaktom (Obr. Zopnutím kontaktov vypínača SV1 pripojíme relé KF na napätie a súčasne uzavrieme obvod elektromagnetickej spojky ES.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful