Četiri tipa temperamenta

Ličnost je temperament i karakter
Ličnost je ukupnost svih psihičkih osobina čovjeka, koje su kod svakog pojedinca strukturirane i ujedinjene na specifičan način, što svakom čovjeku daje pečat psihološke individualnosti. Ličnost je, dakle, individualan, za svakog pojedinca karakterističan i samo njemu svojstven način povezivanja emocionalnih, motivacijskih i intelektualnih procesa pri doživljavanju i ponašanju. Skupine osobina ličnosti, ujedinjene prema određenim kriterijima, spominju se kao temperament i karakter. Što je temperament Temperament je tipičan način emocionalnog doţivljavanja i reagiranja i nije skup stečenih osobina, već je preteţno uvjetovan nasljednim činiteljima. Razvoj temperamenta ovisi o funkcioniranju vegetativnog ţivčanog sustava i ţlijezda s unutrašnjim izlučivanjem. Iako je pri oblikovanju temperamenta utjecaj socijalnih činitelja gotovo neznatan, on se ipak očituje u načinima izraţavanja emocija, ovisno o kulturnoj sredini. Općenito govoreći, temperament čovjeka očituje se u jačini emocionalnog doţivljavanja, brzini izmjenjivanja emocionalnih stanja, načinu kako se emocije izraţavaju te općem tonu raspoloţenja koje kod čovjeka prevladava. Ovisno o tome kako se ti aspekti emocionalnog ţivota oblikuju i izraţavaju, ljudi se pokušavaju svrstavati u razne tipove temperamenata. Najstarija takva podjela potječe od grčkog liječnika Hipokrata, iz četvrtog stoljeća prije Krista, a kasnije ju je preuzeo rimski liječnik Galen, i to se shvaćanje odrţalo sve do današnjih dana, u nešto izmijenjenom i znanstveno osnovanijem obliku. Ti tipovi su: sangvinik, kolerik, melankolik i flegmatik. Naravno da bi bilo teško sve svoje poznanike i prijatelje, kao i samoga sebe svrstati »bez ostatka« u neki tip. »Čisti« tipovi u ţivotu ne postoje, stvarni ljudi imaju zbroj mnogih osobina koje nalazimo u tim pretpostavljenim tipovima. Koncepcija crta ličnosti podrazumijeva da svaki čovjek ima niz relativno izraţenih osobina, više ili manje zavisnih.

Ovisna o stalnoj interakciji sa svojom okolinom. je vaţna crta karaktera egoizam. ekstravertiranost – introvertiranost. u kakvom su odnosu i kako izraţene pojedine njezine osobine. jako kao iskrenost. kao i to da ćemo sve tipove temperamenata naći meĎu svecima. odnosno odreĎenim crtama se. Kao i kod ostalih crta ličnosti. tako ni ovdje nije primjeren crno-bijeli svijet. njegovom suprotnosti koju karaktera koje poznajemo marljivošću i njezinom nazivamo nesigurnost.Glavnim crtama temperamenta smatraju se: emocionalna stabilnost – nestabilnost. Kaţemo da ćemo sve tipove temperamenata naći meĎu zločincima. odnosno upornošću. Čovjekovo ponašanje dinamički varira izraţavajući se brojnim nijansama. tj. pa se slobodno moţe reći da je u najvećoj mjeri plod odgoja i učenja. marljiv itd. jedanput bliţe nekom od ekstrema. agresivnost. Vidjet ćete koji je vaš dominantan temperament. ličnost se dinamički mijenja u nastojanju da se što bolje prilagodi promjenjivim okolnostima u kojima djeluje. lijenošću. a da pri tome ne mora svladavati i odreĎene prepreke. odnosno odnosno neodgovornošću. ili pak kolebljivošću. Test Pustolovan Uporan Podloţan Obziran Prilagodljiv Zaigran Samopoţrtvovan Upravlja sobom Pokretljiv Sklon nagovaranju Društven Sklon nadmetanju Analitičar Smiren Snaţne volje Uvjerljiv . suprotnošću. čovjek strukturira i razvija svoju ličnost. Problemi prilagoĎavanja ličnosti proistječu već iz jednostavne činjenice što u svakodnevnom ţivotu čovjek gotovo nijednu svoju potrebu ne zadovoljava. Kada ispunite prvi list. tj. Crte temperamenta logički su kontinuumi na čijim su krajevima suprotne kvalitete. Ne postoji dobar ili loš temperament. nasuprot nekritičnosti. nije jednom zauvijek odreĎena. a drugi put dalje od njega. meĎu ostalim. nesebičnost. Test tipa temperamenta U svakom retku izabrat ćete jedan pridjev koji vas najbolje opisuje. altruizam. optimizam – pesimizam. odnosno samokritičnost koja se izraţava kod sebičnost. Svladavajući te zapreke. ili obzirnost. Što je karakter Karakter se stječe u tijeku socijalizacije. prepisat ćete svoje rezultate na drugi list i zbrojiti. Nadalje. vrednovanja vlastitih postupaka. Uvijek se morate odlučiti samo za jedan. bez obzira na to kako je strukturirana. Nemoguće je pronaći čovjeka koji bi uvijek bio iskren. Odnos prema drugim Odnos prema samome sebi čovjek ljudima izraţava se Odnos prema radu očituje izraţava samopouzdanjem. odgovornošću. Ličnost.

Osvjeţava druge Veseo Planira Siguran Uredan Prijateljski nastrojen Smion Vedar Idealističan Izraţajan Posrednik Misaon Dobar slušatelj Zadovoljan Perfekcionist Ţustar Bezizraţajan Nediscipliniran Povučen Brine zbog sitnica Nestrpljiv Neomiljen Svojeglav Jednostavan Lako se razljuti Naivan Zabrinut Previše osjetljiv Sumnjičav Nedosljedan Neuredan Spor Osamljenik Trom Osvetoljubiv Spreman na Prepun poštovanja Senzitivan Strpljiv Spontan Usluţan Vjeran Zanosan Dosljedan Neovisan Odlučan Glazbeno nadaren Izdrţljiv Odan Glavni u svemu Ugodan Hrabar Srameţljiv Nesuosjećajan Zamjera Zaplašen Nesiguran Ne uključuje se Nasumce obavlja poslove Pesimističan Nema cilja Negativan stav Povučen Netaktičan Neorganiziran Introvertiran Neraspoloţen Tvrdoglav Gospodari nad svima Nepovjerljiv Nemiran Kritičan Suzdrţan Oslanja se na sebe Pozitivan Organiziran Prostodušan Zabavan Diplomat Kulturan Dobronamjeran Suhoparan humor Poticajan Govornik VoĎa Organizator Produktivan Dobro se ponaša Drzak Bez zanosa Otporan Zaboravan Neodlučan Nepredvidiv Teško mu je udovoljiti Ponosan SvaĎa se Hladnokrvan Radoholičar Plah Dominantan Netolerantan GunĎa Razmeće se Lijen Nestrpljiv Protivi se Spretan Sposoban Energičan Pokretač Stidljiv Optimističan Silovit Sklon pojedinostima Samosvjestan Nadahnjuje Tajanstven Lako se druţi s ljudima Tolerantan Ţivahan Centar pozornosti Omiljen Uravnoteţen Autoritativan Ne oprašta Ponavlja stvari Iskren Prekida druge Ne pokazuje osjećaje Oklijeva Popustljiv OtuĎen Nehajan Ţeli zadobiti povjerenje Govorljiv Depresivan Ravnodušan Manipulativan Skeptičan Glasan Rastresen Nesmotren Nestalan .

kompromis Rezultati testa SANGVINIK POZITIVNE OSOBINE Pokretljiv Zaigran Društven Uvjerljiv Osvjeţava druge Energičan Pokretač Spontan Optimističan Zabavan Zanosan Vedar Nadahnjuje Izraţajan Lako se druţi s ljudima Govornik Ţivahan Centar pozornosti Omiljen Ţustar BODOVA SLABOSTI Drzak Nediscipliniran Ponavlja stvari Zaboravan Prekida druge Nepredvidiv Nasumce obavlja poslove Popustljiv KOLERIK MELANKOLIK FLEGMATIK Pustolovan Sklon nagovaranju Snaţne volje Sklon nadmetanju Sposoban Oslanja se na sebe Pozitivan Siguran Prostodušan Silovit Smion Samosvjestan Neovisan Odlučan Poticajan Izdrţljiv VoĎa Glavni u svemu Produktivan Hrabar Analitičar Uporan Samopoţrtvovan Obziran Prepun poštovanja Senzitivan Planira Organiziran Uredan Vjeran Sklon pojedinostima Kulturan Idealističan Tajanstven Glazbeno nadaren Misaon Odan Organizator Perfekcionist Dobro se ponaša Prilagodljiv Smiren Podloţan Upravlja sobom Suzdrţan Veseo Strpljiv Stidljiv Usluţan Prijateljski nastrojen Diplomat Dosljedan Dobronamjeran Suhoparan humor Posrednik Tolerantan Dobar slušatelj Zadovoljan Ugodan Uravnoteţen Autoritativan Nesuosjećajan Otporan Iskren Nestrpljiv Ne pokazuje osjećaje Svojeglav Ponosan Srameţljiv Ne oprašta Zamjera Brine zbog sitnica Nesiguran Neomiljen Teško mu je udovoljiti Pesimističan Bezizraţajan Bez zanosa Povučen Zaplašen Neodlučan Ne uključuje se Oklijeva Jednostavan .

katkad djeluje previše sretno. naglo . oduševljen. pretjeruje i objašnjava. dobar osjećaj za humor. ne moţe se prisjetiti imena. posjeduje dobre namjere. katkad se doima laţno. lako se razljuti. upravlja se prema okolnostima. izvana izgleda sjajno. egoističan. promjenjive sklonosti. bučno govori i glasno se smije. iskorištavaju ga. u srcu iskren. bavi se nevaţnim stvarima. ţivahan i izraţajan. radostan i iskričav. ţivi u sadašnjosti. posjeduje neumornu energiju. priča priče.Lako se razljuti Naivan Ţeli zadobiti povjerenje Govorljiv Neorganiziran Nedosljedan Neuredan Razmeće se Glasan Rastresen Nemiran Nestalan BODOVA SVEUKUPNO SvaĎa se Hladnokrvan Radoholičar Netaktičan Dominantan Netolerantan Manipulativan Tvrdoglav Gospodari nad svima Nestrpljiv Nesmotren Spretan OtuĎen Negativan stav Povučen Previše osjetljiv Depresivan Introvertiran Neraspoloţen Skeptičan Osamljenik Nepovjerljiv Osvetoljubiv Kritičan Nema cilja Nehajan Zabrinut Plah Sumnjičav Ravnodušan GunĎa Spor Lijen Trom Protivi se Spreman na kompromis Rezultati: ČETIRI TIPA TEMPERAMENTA Govornik OMILJENI SANGVINIK Ekstravertiran Optimist Osjećaji omiljenog sangvinika Pozitivne emocije: razgovorljiv. odbija druge ljude. pamti boje. širom otvara oči i nevino promatra. uvijek ostaje dijete Slabosti: previše priča. izvrsno se snalazi na pozornici. smišlja nove planove. slušatelja ne pušta iz ruku. naivan. emocionalan i odlučan. nikada ne odraste Omiljeni sangvinik na djelu Pozitivne emocije: dobrovoljno se javlja za poslove. odlučuje na temelju osjećaja. središte zabave. energičan je i oduševljen. bjesni i ţali se.

neovisan i sam sebi dovoljan Slabosti: voli nareĎivati. izaziva povjerenje. drugi mu zavide. cirkuski je majstor. upravlja svakim razgovorom. neorganiziran Onaj koji djeluje SNAŢNI KOLERIK Ekstravertiran Pesimist Osjećaji snažnoga kolerika Pozitivne osobine: roĎeni voĎa. ima prisilnu potrebu za promjenom. moţe upravljati čime god ţeli. moţe biti sklon naglim odlukama. mora ispravljati pogreške. nije ga lako obeshrabriti. šarmira druge kako bi ih naveo na posao Slabosti: radije bi pričao. nadahnjuje ostale. rasporeĎuje posao. traţi pozajmice. nevaţne mu stvari dosaĎuju. uţiva kad mu se netko suprotstavlja Slabosti: posjeduje vrlo slabu trpeljivost prema pogreškama. obično je u pravu. razbija dosadu. ne zamjera drugima. pomno zahtijeva akciju. zaboravlja dječje sastanke. prekida druge i ne sluša ih. djeluje uzbuĎeno. gubi vrijeme pričajući Omiljeni sangvinik kao prijatelj Pozitivne emocije: lako pronalazi prijatelje. ne sluša cijelu priču. ne ţeli odustati. lako ga je omesti. voli spontane aktivnosti Slabosti: mrzi biti sam. katastrofu pretvara u komediju. nestrpljiv. odgovara umjesto drugih ljudi. ne voli suze i osjećaje Snažni kolerik na djelu Pozitivne osobine: usmjeren prema cilju. upravlja ljudima. ima neobične prioritete. ne moţe se opustiti. ne izvršava obećanja. voli ljude. sudjelovat će u grupnim aktivnostima. smišlja ciljeve. prenaglo pokušava ovladati ljudima. zahtijeva odanost. kad gubi. uţiva u nesuglasicama i sukobima. ţeli biti omiljen. mnogo zahtijeva od ljudi. rad moţe postati njegov bog Snažni kolerik kao prijatelj Pozitivne osobine: ima malu potrebu za prijateljima. smatra da cilj opravdava sredstvo. ne analizira potankosti.sve započinje. dobar organizator. hitro se upušta u akciju. sagledava cijelu sliku. ispričava se. neprilagodljiv. ne dijeli komplimente. uţiva u komplimentima. previše neobuzdan. brzo se moţe ispričati. bezosjećajan. ističe se u hitnim slučajevima Slabosti: sklon je . potiče na aktivnost. nestalan i zaboravan. vodi i organizira poslove. pouzdanje mu brzo blijedi. nije suosjećajan. traţi praktična rješenja. moţe biti grub ili netaktičan. nediscipliniran. zaboravlja obveze. samovoljan i odlučan. ponavlja priče Omiljeni sangvinik kao roditelj Pozitivne emocije: zabavlja sve u kući. dinamičan i aktivan. vole ga dječji prijatelji Slabosti: u njegovu domu uvijek vlada guţva. nagao. mora biti u središtu pozornosti.

kritički nastrojen prema drugima. filozofski i pjesnički nastrojen. prebrzo daje odgovore. ali nije omiljen. egocentričan. sklon redu i organiziran. posjeduje genijalne osobine. voli karte. sve moţe učiniti bolje od ostalih Snažni kolerik kao roditelj Pozitivne osobine: čvrsto vodstvo. zadovoljan je ako moţe ostati u pozadini. obraća paţnju na potankosti. suosjećajan. sklon umjetnosti ili glazbi. previše vremena provodi u planiranju. osjeća krivnju. dominira drugima. saslušat će prituţbe. perfekcionist. duboko zabrinut za druge ljude. previše okrenut prema unutra. pokreće obitelj na djelovanje. ţivi kroz druge ljude. odan i vjeran. suviše neovisan. često odluta u neki drugi svijet. sklon samopoţrtvovanju. voli istraţivanja. osuĎuje sam sebe. moţe biti ganut do suza. pronalazi stvaralačka rješenja. ozbiljan i usmjeren prema cilju Slabosti: pamti negativne dogaĎaje. nestrpljiv je s tuĎim slabostima. moţe biti u pravu. ne zna reći »ţao mi je«.iskorištavanju ljudi. ne dopušta djeci da se opuste Mislilac SAVRŠENI MELANKOLIK Introvertiran Pesimist Osjećaji savršenog melankolika Pozitivne osobine: duboko promišljen. sumnja u ljude. osjeća potrebe drugih. odabire teške poslove. poštuje ljepotu. čuje samo ono što ţeli čuti. posjeduje laţan osjećaj poniznosti. ne . neraspoloţen i depresivan. zna prave odgovore Slabosti: sklon je pretjeranoj dominaciji. uţiva u tome da bude povrijeĎen. izbjegava privlačenje paţnje. osjetljiv na druge ljude. povučen i udaljen. posesivan prema prijateljima i supruţniku. oklijeva kad treba započeti neki posao. društveno nesiguran. potrebno mu je da završi ono što je započeo Slabosti: nije usmjeren prema drugim ljudima. više voli analizirati nego raditi. uočava probleme. sve zna. slabo samopoštovanje. moţe razriješiti probleme drugih ljudi. postavlja ciljeve. teško mu je ugoditi. nadaren i kreativan. analitičar. uporan i temeljit. grafikone i crteţe. traga za idealnim partnerom Slabosti: posjeduje duboku potrebu za odobravanjem. depresivan zbog nesavršenosti. sklon hipohondriji Savršeni melankolik na djelu Pozitivne osobine: ravna se prema svojem rasporedu. savjestan. često postavlja previsoka mjerila Savršeni melankolik kao prijatelj Pozitivne osobine: oprezno bira prijatelje. prezauzet da bi se bavio obitelji. kod djece moţe izazvati depresiju. odlučuje umjesto drugih.

skuplja stvari za djecom. ne vjeruje komplimentima Savršeni melankolik kao roditelj Pozitivne osobine: postavlja visoka mjerila. zajedljiv i zadirkuje. tih.pokazuje naklonost. ne oprašta. suosjećajan i ljubazan. uţiva promatrajući ljude. suosjećajan i briţan Slabosti: prigušuje tuĎe oduševljenje. ne ţuri se. ali domišljat. pronalazi lakši put Slabosti: nije usmjeren prema ostvarivanju ciljeva. posreduje u problemima. obeshrabruje druge ljude. hladan i sabran. izbjegava odgovornost. neprijateljski raspoloţen i osvetoljubiv. sebe smatra pravednikom Spokojni flegmatik na djelu Pozitivne osobine: sposoban i pouzdan. na djecu navaljuje osjećaj krivnje Promatrač SPOKOJNI FLEGMATIK Introvertiran Optimist Osjećaji spokojnoga flegmatika Pozitivne osobine: osobnost koja se ne uznemiruje. suviše stidljiv i šutljiv. neodlučan. ne zanimaju ga planovi. ne podnosi da ga se gura naprijed. dosljedan ţivot. moţe obeshrabriti djecu. leţeran i opušten. postaje mučenik. spokojan i ugodan. izbjegava sukobe. sebičan. ţeli da sve bude kako treba. skriva osjećaje. posjeduje administrativne sposobnosti. teško ga je pokrenuti. radije će biti promatrač Spokojni flegmatik kao prijatelj Pozitivne osobine: s njime se lako sloţiti. ima vremena za djecu. prosuĎuje druge ljude. ima mnogo prijatelja. ţrtvuje svoju volju za druge. sretno pomiren sa ţivotom Slabosti: ne oduševljava se. prepun protuslovlja. previše spreman na kompromise. ustrašen i zabrinut. ţeljezna volja. moţe biti previše briţan. mrzovljan je kad se pojave nesporazumi. dobro uravnoteţen. lijen i nemaran. smiren. moţe podnijeti i dobro i . istančan smisao za šalu. nedostaje mu motivacija. ne sviĎaju mu se ljudi koji drukčije misle. dom drţi u redu. dobar slušatelj. ne uključuje se. tiha. odupire se promjenama Spokojni flegmatik kao roditelj Pozitivne osobine: dobar je roditelj. dobro se drţi pod pritiskom. potiče djecu na dobivanje stipendija i razvijanje nadarenosti Slabosti: postavlja preteške ciljeve. ugodan i s njime je lako uţivati.

više ili manje zavisnih. stvarni ljudi imaju zbroj mnogih osobina koje nalazimo u tim pretpostavljenim tipovima. Mr. ne uzrujava se lako Slabosti: nedostatak discipline. ţivot shvaća prejednostavno »Čisti« tipovi u ţivotu ne postoje. Koncepcija crta ličnosti podrazumijeva da svaki čovjek ima niz relativno izraţenih osobina. ne organizira svoj dom. Dario Miletić. prof .sc.zlo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful