You are on page 1of 1

*Glas H u bosanskom jeziku

*
Svi lingvisti s pravom ističu da je jedna od glavnih karakteristika govora Bošnjaka jasna artikulacija izgovora glasa h. U govoru jednog dijela Hrvata i Srba taj glas se često izostavlja ili zamjenjuje drugim glasovima. U BOSANSKOM JEZIKU GLAS H JE STABILIZIRAN U SLJEDEĆIM OBLICIMA:  u svim riječima gdje mu je po etimologiji mjesto (streha, lijeha, kuhati, snaha, hljeb, kruh, orah...)  u genitivu množine pridjeva, zamjenica i brojeva (dobrih, mojih, drugih)  u prvom licu aorista i imperfekta (rekoh, dođoh, bijah, mišljah)  u suglasničkom skupu (hvala, kahva)  u riječima orijentalnog porijekla (aždaha, duhan, hurma, rahat, halka, šejh)  u riječima iz grčkog jezika (historija, hirurgija, hemija, melanholija, haos)  U jeziku Božnjaka h se dodavalo i gdje mu po etimologiji nije mjesto, pa je Pravopis bosanskog jezika normirao i oblike: hrđa, sahat, hrvati se, lahak, mehak.