P. 1
Bai 3 L_a Ch_n Trong =I_u Ki_n R_i Ro

Bai 3 L_a Ch_n Trong =I_u Ki_n R_i Ro

|Views: 12|Likes:
Published by Vũ Thanh Sơn

More info:

Published by: Vũ Thanh Sơn on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

1

LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO
Bài 3
TS. Lê Văn Chiến
Nội dung bài
3.1 Rủi ro
3.2 Ra quyết định trong điều kiện rủi ro
3.3 Giảm rủi ro
3.4 Cầu về tài sản rủi ro

3.1 Rủi ro
Các trạng thái khác nhau của thông tin:
 Chắc chắn (certainty): Một quyết định có duy nhất một kết quả
và người ra quyết định biết trước kết quả đó.
 Rủi ro: Có nhiều hơn một kết quả. Biết trước giá trị của các kết
quả và xác suất tương ứng.
 Không chắc chắn/bất định (Uncertainty): Có nhiều hơn một kết
quả. Không thê liệt kê tất cả các kết cục có thể và/hoặc không
biết xác suất tương ứng.
Lưu ý: Trong bài này thuật ngữ rủi ro và không chắc chắn được
dùng tương đương nhau.


Mô tả rủi ro
Xác suất
Xác suất khách quan: Là tần suất xuất hiện một sự kiện nhất định,
bào gồm xác suất biết trước (XS tiên nghiệm) và xác suất biết sau
(XS hậu nghiệm).
Xác suất biết trước: là xác suất có thể tính được bằng công thức cho
trước. VD, tung một đồng xu….
Xác suất biết sau: Là xác suất chỉ có thể biết trước được sau khi sự
việc xảy ra. VD, 10 năm qua cứ 30 ngày tháng 4 thì có 10 ngày mưa
XS biết sau của một ngày tháng 4 là một ngày mưa bằng 1/3.
Xác suất chủ quan: Là nhận thức về kết quả xảy ra. Nó phụ thuộc
vào kỳ vọng, sở thích, kinh nghiệm, sự đánh giá tương lai … của
người ra quyết định.
Mô tả rủi ro
Giá trị kỳ vọng của một biến số ngẫu nhiên, rời rạc là bình quân gia
quyền của các giá trị có thể có của tất cả các kết quả, trọng số bằng
XS xảy ra kết quả đó.
Giá trị kỳ vọng (EV)
EV(X) = P
1
X
1
+ P
2
X
2
+ . . . + P
n
X
n
¿
=
=
n
i
i i
X P X EV
1
) (
P
i
: XS của kết quả thứ i
X
i
: giá trị của kết quả thứ i


¿
=1
i
P
VD: Thu nhập từ việc bán hàng
Kết quả 1 Kết quả 2
XS Thu nhập ($) XS Thu nhập ($)
TN kỳ vọng
($)
Việc 1: Hoa hồng
Việc 2: Lương CĐ
.5
.99
2000
1510
1000
510
.5
.01
1500
1500
Thu nhập từ việc bán hàng
2
Phương sai (độ biến thiên):
 Là giá trị trung bình của bình phương hiệu số giữa giá trị của
một biến số ngẫu nhiên và giá trị kỳ vọng của nó

( ) ( )
i
n
i
i x
P EV x EV X EV X Var
¿
=
÷ = ÷ = =
1
2 2 2
) ( o
( )
¿
÷ = =
i i x x
P EV x
2 2
o o
Độ lệch chuẩn
3.2. Ra quyết định trong điều kiện rủi ro
 Sử dụng tiêu thức giá trị kỳ vọng

PA đầu tư Xác suất Lợi nhuận
(Triệu VND)
A 0,4
0,6
400
200
B 0,3
0,7
500
100
Lựa chọn phương án?
Thái độ đối với rủi ro
Thái độ đối với rủi ro có thể được xác định thông qua lợi ích
cận biên của thu nhập
 Giả định rằng con người thu được lợi ích từ các mức thu
nhập kiếm được
 Lợi ích cận biên của thu nhập là sự thay đổi trong tổng lợi
ích khi có thêm một đơn vị thu nhập
 Lợi ích cận biên của thu nhập chính là độ dốc của đường
tổng lợi ích theo thu nhập
Thái độ với rủi ro
Ghét rủi ro
Hình (a), lợi ích cận biên
của người tiêu dùng giảm
khi thu nhập tăng.

Người tiêu dùng này là
người ghét rủi ro vì anh ta
thích thích thu nhập chắc
chắn $20,000 (với lợi ích
bằng 16) hơn thu nhập
không chắc chắn với XS
0.5 thu được $10,000 và
XS 0.5 thu được $30,000
(và lợi ích kỳ vọng là 14).
Người ghét rủi do thích
thu nhập chắc chắn hơn
thu nhập có rủi ro có
cùng EV.
..Có lợi ích cận biên của thu nhập giảm dần,
Nhậy cảm với TN mất đi hơn TN tăng thêm
Thái độ với rủi ro
Thích rủi ro và trung lập
Hình (b), Người tiêu dùng
thích rủi ro:

Anh ta thích thu nhập
không chắc chắn (lợi ích
kì vọng bằng 10.5) hơn thu
nhập chắc chắn (lợi ích
bằng 8).

Cuối cùng, Người tiêu
dùng (c) trung lập với rủi
ro,
Bàng quan với thu nhập
chắc chắn và không chắc
chắn nếu chúng có giá trị
kỳ vọng bằng nhau.
Bàng quan giữa thu nhập có
rủi ro & không rủi ro nếu
giá trị kỳ vọng bằng nhau
Người thích rủi ro thích thu nhập
có rủi ro hơn thu nhập chắc chắn
có cùng giá trị kỳ vọng
Thái độ đối với rủi ro
Thái độ khác nhau với rủi ro
Phần (a) thể hiện đường bàng
quan của người rất ghét rủi ro
Một sự tăng lên trong độ lệch
chuẩn của thu nhập đòi hỏi
một sự tăng cao trong giá trị
kỳ vọng của thu nhập để
không làm thay đổi mức thỏa
dụng của người này.
Phần (b) thể hiện thái độ ghét
rủi ro ít hơn.
Một mức tăng trong độ lệch
chuẩn của khoản thu nhập đòi
hỏi một sự tăng nhỏ trong giá
trị kỳ vọng của thu nhập trong
khi người này vẫn giữ nguyên
mức thỏa dụng.
Ghét rủi ro và đường bàng quan
3
Sử dụng tiêu thức lợi ích kỳ vọng


¿
=
i i
P U EU
Sử dụng tiêu thức mức độ rủi ro ( )
Sử dụng tiêu thức hệ số biến thiên
o
EV
CV
o
=
Lựa chọn trọng điều kiện rủi ro
 Sử dụng tiêu thức tương đương chắc chắn:
Tương đương chắc chắn của một hoạt động có rủi ro là lượng
thu nhập (tiền) sẵn có chắc chắn làm cho người ra quyết định
thỏa mãn như khi thực hiện hành động có rủi ro (nhưng có thu
nhập cao hơn)
o
A
B
C
U
3
U
2
U
1
EV

3.3. Giảm rủi ro
 Đa dạng hóa sản phẩm

Bán máy điều
hòa không khí
Bán chăn đệm
Trời nóng
(P=0,5)

20 triệu VND

10 triệu VND
Trời lạnh
(P=0,5)

10 triệu VND

20 triệu VND
Bảo hiểm
Giá của rủi ro (phí bảo hiểm): Là lượng tiền tối đa mà
người ghét rủi ro sẵn sàng trả để tránh rủi ro.
Giá của rủi ro
Giá của rủi ro, CF, đo lường
số thu nhập mà một cá nhân
sẵn sàng từ bỏ để có thu
nhập chắc chắn có cùng mức
lợi ích (độ thỏa dụng).
Ở đây, giá của rủi ro là $4000
vì thu nhập chắc chắn
$16,000 (tại điểm C) cho cá
nhân này cùng mức độ lợi ích
(14) vì thu nhập không chắc
chắn (XS 0.5 đạt điểm A và
XS 0.5 đạt điểm E) với giá trị
thu nhập kỳ vọng là $20,000.
VD: Mua bảo hiểm giảm rủi ro
Quyết định đối với bảo hiểm ($)
Bảo hiểm
Mất trộm
(P = 0.1)
Không mất
(P = 0.9)
Giá trị kỳ
vọng

Độ lệch
chuẩn
Không


40,000

49,000
50,000

49,000
49,000

49,000
3000

0
4
Thu thập thêm thông tin
Giá trị của thông tin đầy đủ
● Giá trị của thông tin đầy đủ là khoản chênh lệch giữa giá trị kỳ vọng của
phương án lựa chọn khi có đầy đủ thông tin & giá trị kỳ vọng khi thông tin
không đầy đủ.

VD: Mua 100 giá = 180$. Mua 50, giá 200$. Giá bán = 300$ nhưng không biết sẽ
bán được bao nhiêu
Lợi nhuận từ việc bán Suits ($)
Bán 50 Bán 100 Lợi nhuận kì vọng
Mua 50 suits 5000 5000 5000
Mua 100 suits 1500 12,000 6750
Nếu có đầy đủ thông tin, người này sẽ mua 50
nếu bán được 50 (LN=5000), mua 100 nếu bán
được 100 (LN=12000), XS như nhau & = 0,5
nên lợi nhuận kỳ vọng = 8500
EV khi thông tin đầy đủ = 8500
EV khi không đủ thông tin
(mua100) = 6750
GT của thông tin đầy đủ =1750
3.4. Cầu về tài sản rủi ro
● Tài sản: Là cái mang lại một luồng tiền cho người chủ sở hữu nó
- Tài sản rủi ro mang lại luồng tiền thất thường
- Tài sản không rủi ro mang lại luồng tiền có thể biết trước một
cách chắc chắn
Lợi tức của một tài sản là giá trị luồng tiền do TS đó mang lại
trong một khoảng thời gian (thường là một năm).
Tỷ suất lợi tức của một tài sản là tổng luồng tiền do TS đó tạo ra
chia cho giá trị của nó
Lợi tức thực tế của một tài sản = lợi tức danh nghĩa - lạm phát
Lợi tức kỳ vọng là lợi tức trung bình mà TS có thể mang lại.
Lợi tức thực là lợi tức mà một TS thực tế mang lại.

Cầu về tài sản rủi ro
Một người cân nhắc đầu tư vào tiết kiệm (không rủi ro) và chứng khoán (rủi
ro). Tỷ suất lợi tức của TK = R
f
: Tỷ suất lợi tức kỳ vọng của CK = R
m
và tỷ
suất lợi tức thực = r
m.
(R
m
>R
f
) vì CK có rủi ro.
GS người này dùng b phần để mua CK, (1-b) để gửi TK. Tỷ suất lợi tức kỳ
vọng của toàn bộ danh mục ĐT (Rp) bằng
(1)
(2)
(3)
| | | |
f m p
R b E br E R ) 1 ( ÷ + =
Phương sai tỷ suất lợi tức của danh mục ĐT bằng
Thay (1) vào (2) được
| |
2 2
) 1 (
P f m p
R R b br E ÷ ÷ + = o
| | | |
2 2 2 2 2
( ) 1 ( ) 1 (
m m m f m f m p
b R r b E R b bR R b br E o o = ÷ = ÷ ÷ ÷ ÷ + =
Vấn đề lựa chọn của nhà đầu tư
 Có thể viết lại phương trình (1), tỷ suất lợi tức kỳ vọng của danh
mục đầu tư như sau:
Từ (3) suy ra
m
p
o
o
o = Do đó
Cầu về tài sản rủi ro
A có thái độ rất ghét rủi ro
hơn.
Trong tài sản lựa chọn của
anh ta chủ yếu là tái sản
không có rủi ro. Tỷ suất lợi
tức của anh ta là R
A
chỉ lớn
hơn một chút so với mức chắc
chắn. Nhưng đổi lại mức rủi
ro σ
A
, là rất nhỏ.
B ít ghét rủi ro hơn. Người
này đầu tư phần lơn thu nhập
vào TS có rủi ro. Mặc dù, tỷ
sa=uất lợi tức R
B
lớn hơn,
nhưng anh ta cũng phải chịu
nhiều rủi ro hơn.
Nhu cầu đối với tài sản rủi ro
Sự lựa chọn của nhà đầu tư
Sự lựa chọn của hai người đầu tư khác nhau
5


The end

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->