Acatistul Sfintei Xenia

Măreşte imaginea.

Acatistul Sfintei Xenia din Sankt Petersburg Xenia - Sfântă Cuvioasă Maică ! Nebună pentru Hristos ! (24 ianuarie)

Condacul 1 Ţie celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos, Sfântă şi fericită maică Xenia, care ai ales nevoinţa răbdării şi grelei pătimiri, cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim Sfântă pomenirea ta. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Icosul 1 Vieţii îngereşti ai râvnit maică fericită, căci după moartea soţului tău ai lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea: pofta ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii, dobândind nebunia cea pentru Hristos. Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude: Bucură-te, că te-ai asemănat prin viaţa ta Sfântului Andrei celui nebun pentru Hristos; Bucură-te, că lepădându-te de numele tău, cu numele celui adormit te-ai numit; Bucură-te, că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soţului tău Andrei; Bucură-te, căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa femeiască ai lepădat;

că ai dobândit darul înainte-vederii prin înalta ta smerenie şi prin nevoinţa rugăciunii. că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac. că toată avuţia ta ai împărţit-o oamenilor buni şi săracilor. Bucură-te. Pentru aceasta. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. Bucură-te. bărbăteşte ai răbdat arşiţa şi gerul cumplit. ceea ce ai primit pe umerii tăi greaua cruce a nebuniei pentru Hristos. rudeniile tale cele după trup te-au crezut ieşită din minţi. Sfântă Xenia. dar locuitorii cetăţii lui Petru văzând neagonisirea şi sărăcia ta cea de bună voie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2 Înţelepciunea cea dată ţie de Dumnezeu ai ascuns-o. luminată fiind de la Duhul Sfânt. că ai folosit darul tău spre binele şi mântuirea celor în suferinţe. neîncetat ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia! . Condacul 3 Cu puterea cea dăruită de sus ţie de la Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de această petrecere a ta îţi aducem unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Xenia. că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie.Bucură-te. că ai defăimat toată odihna şi bogăţia lumească. Bucură-te. în deşertăciunea marelui oraş vieţuind ca o locuitoare a pustiei şi înălţând neîncetate rugăciuni lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Condacul 2 Văzând străină petrecerea ta. ceea ce ai proorocit femeii celei bune despre naşterea fiului ei. dată ţie de Dumnezeu. bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credinţă la tine. Bucură-te. ceea ce ai învăţat pe toţi să alerge la Dumnezeu prin rugăciune. Sfântă Xenia sub nebunia cea părută. ceea ce ai ascuns strălucirea harului prin nebunia cea părută. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ca o mai înainte-văzătoare ai zărit suferinţele omeneşti în necuprinse depărtări. că pentru acea femeie ai cerut prunc de la Dumnezeu. răstignindu-ţi trupul cu patimile şi poftele lui.

Bucură-te. oamenii aflaţi în suferinţă alergau la tine strigând: Bucură-te. Bucură-te. ai lepădat plăcerile trupeşti de dragul împărăţiei lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. trupului şi diavolului. Bucură-te. Sfântă Xenia. chemând pe toţi la pocăinţă. ceea ce ai arătat oamenilor dragostea lui Dumnezeu. ceea ce ai cu îmbelşugare darurile lui Dumnezeu.dai mângâiere celor necăjiţi. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. ceea ce ai purtat cu bucurie crucea lui Hristos. ceea ce neavând nimic pe pământ. pe toţi îi îmbogăţeşti duhovniceşte. fericită Xenia. Bucură-te. cea împodobită cu roadele evlaviei. Bucură-te. că oamenilor ce piereau în nebunia păcatului le-ai arătat calea mântuirii. cu străpungere de inimă strigăm ţie: Bucură-te. ceea ce ai răbdat toate ispitele din partea lumii. că ţi-ai dăruit oamenilor locuinţa ta pământească.pătimind pentru Hristos . viforul vieţii lumeşti ce tulbură cetatea lui Petru şi ai dobândit despătimirea de cele stricăcioase. Bucură-te. ca să aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! . întăreşti pe cei neputincioşi şi îndrumi pe calea cea dreaptă pe cei rătăciţi. ceea ce ne înveţi răbdarea prin vieţuirea ta. luminând zarea cetăţii lui Petru. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai iubit cu toată inima calea lui Hristos. Bucură-te. ceea ce ai şters lacrimile celor ce plângeau.Icosul 3 Având. o fericito. calda noastră mijlocitoare înaintea scaunului Celui Preaînalt. cerul ca acoperământ şi pământul aşternut trupului. Bucură-te. Sfântă Xenia. ceea ce ai arătat lumii răbdarea şi nerăutatea. văzând o asemenea minunată vieţuire. Pentru aceea şi cânţi acum lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4 Auzind despre tine că . ceea ce ai căutat şi ai primit acoperământul ceresc. Condacul 4 Prin blândeţe şi nerăutate biruit-ai fericită maică. ceea ce ai arătat dragoste pentru aproapele tău. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Condacul 5 Stea venită de la Dumnezeu s-a arătat Sfinţenia ta. iar noi. ceea ce ai mângâiat pe oamenii aflaţi în suferinţă.

ceea ce nopţile le petreceai pe câmp în rugăciune. îţi spunem unele ca acestea: Bucură-te. atunci când aduceai pietre noaptea. strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6 Strălucită slava nevoilor tale. minunându-ne de sărăcia ta cea de bună voie. Bucură-te. o propovăduiesc bogaţi şi săraci. ceea ce petreceai cu totul în Dumnezeu. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. Condacul 6 Sfinţenia vieţii tale. voind a-ţi păstra nevoinţa. bătrâni şi tineri.Icosul 5 Văzând cum te nevoiai în rugăciune. pentru cei ce clădeau biserica cimitirului. ceea ce de multe ori ai întors de la ea mânia lui Dumnezeu. bună mângâietoare a tuturor celor scârbiţi. că ai izbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru prin privegherile de toată noaptea. grabnică ajutătoare a celor ce aleargă la tine. Bucură-te. Bucură-te. preamărindu-te. Iar noi. ceea ce ai gustat dulceaţa Raiului prin sărăcia cea duhovnicească. oamenii binecinstitori se străduiau să micşoreze patimile tale. Bucură-te. aducându-ţi îmbrăcăminte şi hrană. Bucură-te. ceea ce ajuţi celor ce zidesc bisericile lui Dumnezeu. uşurând astfel truda celor ce lucrau la ridicarea zidurilor. Bucură-te. Sfântă Xenia. ceea ce în rugăciune ai petrecut necontenit. îţi grăim: Bucură-te. cerească ocrotire a cetăţii lui Petru. că prin această dulceaţă toate cele lumeşti le-ai lepădat. Bucură-te. Bucură-te. Dar tu pe toate le împărţeai săracilor. ceea ce ai suferit de bună voie arşiţa şi gerul pentru Hristos. Condacul 7 . ceea ce ne înveţi să săvârşim în taină fapte bune. Bucură-te. în taină. răbdând gerul şi arşiţa. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce uşurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii. Bucură-te. ceea ce ai iubit sfinţenia bisericilor. Bucură-te. toţi cei izbăviţi prin tine de felurite boli. Cunoscând acestea şi noi păcătoşii. Bucură-te. ceea ce îi chemi pe toţi să se nevoiască pentru dreapta credinţă. Bucură-te. Pentru aceasta şi noi. Bucură-te. nevoi şi necazuri. fericită maică. Sfântă Xenia. Bucură-te. de Dumnezeu fericito.

celor întristaţi bucurie. fericită maică. mijlocitoarea noastră în nevoi şi în necazuri. ceea ce scoţi din groapa pierzării pe cei stăpâniţi de patimi. Bucură-te. să-l mângâie. că acoperi pe cei asupriţi care se roagă ţie. celor neputincioşi acoperământ şi ocrotire. atunci când ai zis femeii celei binecinstitoare: "Ia bănuţul. ceea ce înţelepţeşti pe asupritori. Bucură-te. că locuieşti în sălaşurile cele de sus. Bucură-te. care arzi cu lumina puternică în rugăciune către Dumnezeu. Bucură-te. mai apoi şi ei bucurându-se au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 7 Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta. grabnică ajutătoare a celor târâţi prin judecăţi nedrepte. suferind cu mare răbdare necazurile şi defăimările. proorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei. cu bucurie cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8 Fost-ai toate tuturor. . făclie nestinsă. şi noi cunoscând aceasta. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce izbăveşti din deznădejde pe cei răniţi de defăimări. Bucură-te. celor săraci scăpare. Sfântă Xenia.Voind a izbăvi de suferinţă pe doctorul care îşi plângea soţia răposată. Bucură-te. fericită maică Xenia: celor scârbiţi mângâiere. Şi făcânduse precum ai zis. are să se stingă". Bucură-te. ceea ce fereşti pe fecioarele cele binecinstitoare de căsătorii cu nelegiuiţii. iar acum. Pentru aceasta noi toţi grăim către tine: Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai arătat îndrăznire către Dumnezeu pentru cei aflaţi în suferinţă. ai poruncit unei oarecare fecioare să alerge la Ohta şi aflându-şi acolo soţul. că ai arătat chipul cel bun al slujirii lui Dumnezeu. păcătoşii. Bucură-te. petrecând în Ierusalimul de sus. că te rogi pentru noi. acoperitoarea celor înjosiţi şi prigoniţi. Sfântă Xenia. iar prin rugăciunea ta stingându-se văpaia. Condacul 8 Ca o străină fără adăpost ai străbătut calea vieţii în cetatea de scaun a patriei tale pământeşti. Bucură-te. ceea ce stingi durerile oamenilor. Bucură-te. celor bolnavi tămăduire. ceea ce ruşinezi pe cei necredincioşi şi batjocoritori. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. te lăudăm aşa: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ajuţi cu rugăciunile tale poporul dreptmăritor. Bucură-te.

Bucură-te. Sfântă Xenia. de dragul mântuirii. ceea ce ne chemi pe calea mântuirii. . Bucură-te. cântându-i: Aliluia! Icosul 10 Zid tare şi liman neînviforat te-ai arătat celor ce se roagă ţie. Bucură-te.Condacul 9 Toate chinurile le-ai suferit. maică Xenia. tămâie duhovnicească adusă prinos lui Dumnezeu. care nu au cunoscut puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. foamea şi setea. ceea ce stingi duhul răutăţii în inimile celor înverşunaţi. ca să strigăm ţie: Bucură-te. ceea ce ai mustrat lumea cu păruta ta nebunie. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce dai binecuvântare copiilor celor buni. rugându-te lui Dumnezeu. înfricoşătoare mustrătoare a păcatului beţiei. Bucură-te. ceea ce ne izbăveşti de cursele vrăjmaşilor. purtătoare a dumnezeiescului Duh. care te socoteau ieşită din minţi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta şi pe noi ne apără cu rugăciunle tale de vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi. Dar noi cei ce am primit ajutorul tău îţi vom aduce unele ca acestea: Bucură-te. Condacul 10 Vrând să-ţi mântuieşti sufletul. totdeauna Îi strigai: Aliluia! Icosul 9 Ritorii cei mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin nebunia ta nebunia lumii acesteia. ţi-ai luat pe umerii tăi crucea şi ai urmat cu toată inima lui Hristos. ceea ce aduci dumnezeiască pace în inimile oamenilor. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai iubit din toată inima bunătăţile cele cereşti. ceea ce ne îndemni la osteneala duhovnicească. Bucură-te. ţi-ai răstignit patimile şi poftele trupului şi lepădându-te de sine pentru totdeauna. ceea ce ai lepădat. frumuseţea veacului acestuia. Bucură-te. şi prin neputinţa ta părută ai ruşinat pe cei puternici şi înţelepţi. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. fericită maică: sărăcia trupească. Bucură-te. Ci tu. ceea ce ai fost tuturor milostiv doctor fără de arginţi. ceea ce tămăduieşti de boli prin tainica ta rugăciune. încă şi defăimarea de la oamenii cei nelegiuiţi. ceea ce împreună cu apostolul Pavel te lauzi cu neputinţa ta.

Bucură-te. Bucură-te. care ne rugăm ţie. cu bună nădejde să-ţi strigăm: Bucură-te. Bucură-te. cei izbăviţi din nevoi. . tuturor celor ce cinstesc pomenirea ta şi aleargă sub acoperământul rugăciunilor tale. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ne înveţi să suferim alături de cei necăjiţi. în care prin tine fiind întăriţi. bineplăcută a lui Dumnezeu. fericită Xenia. Bucură-te. fericită maică Xenia. prin harul lui Dumnezeu. Bucură-te. ceea ce cu toată osârdia ne îngrijeşti în suferinţele noastre. ceea ce ruşinezi duhurile răutăţii. Pentru aceasta după datorie auzi de la noi: Bucură-te. te lăudăm şi cu toată osârdia ţie ne rugăm: nu ne lăsa pe noi păcătoşii. din necazuri şi din toată ispita prin rugăciunile tale şi împreună cu tine strigă lui Dumnezeu. Sfântă Xenia. care în lume ai arătat virtuţi mai presus de lume. ceea ce întăreşti în credinţă pe cei neputincioşi. că ai uimit şi pe îngeri cu vieţuirea ta. căci tu ai izbăvit din mocirla păcatului pe cei căzuţi şi spre Lumina lui Hristos i-ai povăţuit. multele tale minuni. că ai strălucit în întunericul păcatului. Condacul 11 Cântare cu laudă îţi aduc. Pentru aceasta izvorăşte-ne cu îmbelşugare tămăduiri de la Dumnezeu şi nouă. luminând oamenilor în întunericul acestei vieţi. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. Sfântă Xenia. ceea ce luminezi poporul dreptslăvitor cu Lumina lui Dumnezeu. ceea ce ai arătat înţelepciunea lui Dumnezeu lumii celei înrăite. ci roagă pe Domnul ca să nu cădem din credinţa noastră ortodoxă. în toate întâmplările cele întristătoare. Condacul 12 Har îmbelşugat izvorăşti. Bucură-te. ceea ce dai mâna de ajutor celor ce deznădăjduiesc pe calea mântuirii. Bucură-te. ca să cântăm cu toţii: Aliluia! Icosul 12 Cinstind fericită maică. ceea ce prin multe strădanii ai dobândit mare har.Bucură-te. bucurându-se: Aliluia! Icosul 11 Lumină strălucitoare s-a arătat viaţa ta. Sfântă maică. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.

această rugăciune adusă ţie.pentru dragostea Mântuitorului tău . Bucură-te. Bucură-te. dar petreci şi împreună cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc. tămăduieşte pe cei neputincioşi. că prin aceasta ai dobândit veşnică mântuire. Rugăciune către Sfânta şi Fericita noastră maică Xenia din Sankt Petersburg. dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură. ne rugăm ţie ca uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare. Primeşte de la noi. cea care mijloceşti pururea pentru mântuirea poporului celui dreptmăritor. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. izbăvire din toate nevoile şi necazurile. Bucură-te. cinste şi frică de Dumnezeu. Stând înaintea Sfintei tale icoane. Sfântă maică Xenia. iar acum sălăşluieşti întru Lumina Celui Atotputernic. ca ceea ce ai îndrăznire către El. băieţii şi fetele să fie crescuţi în credinţă. Roagă pe Atotînduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere şi virtute. Sfântă Xenia. vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu. Bucură-te. îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune. să fie luminaţi pruncii cu Lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh. învredniceşte pe monahi de nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări. răbdând foamea şi setea. întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt.o cruce atât de grea. Îngrădeşte-ne cu rugăciunile tale de ispitirile duhurilor întunericului şi ale tuturor celor care cugetă relele asupra noastră. defăimările şi prigonirile.) Apoi se zice din nou Icosul 1 şi Condacul 1. Ajută. că ai străbătut calea cea cu osteneală. cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică.Bucură-te. Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor. Sfântă şi fericită maică Xenia. Sfântă maică Xenia. ceea ce ne înveţi a ne răstigni patimile şi poftele trupeşti. pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de . cea care veseleşti pe cei ce aleargă la mormântul tău. ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni. mijlocitoarea şi acoperitoarea celor ce cinstesc pomenirea ta. ca fiecare din noi luându-şi crucea şi urmând lui Hristos să-I cânte în vecii nesfârşiţi împreună cu tine: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori. Bucură-te. păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare. gerul şi arşiţa. Condacul 13 O. păcătoşii. care în viaţa ta ai purtat . Bucură-te. cea nebună pentru Hristos O. trimite dragoste şi bunăînţelegere celor căsătoriţi.

acum te îndulceşti de ospăţul cel veşnic. pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. că tu eşti nădejdea noastră. dobândind darul ajutorării prin minuni. roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul. Amin! Troparul Sfintei Xenia. glas 7 Iubind sărăcia lui Hristos. prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta. Fericită Xenia. cu nebunia cea părută ai ruşinat nebunia acestei lumi. grabnica noastră ascultătoare. pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful