P. 1
Sheenard Anthony-Az excalibur keresése A kard lovagjai

Sheenard Anthony-Az excalibur keresése A kard lovagjai

|Views: 134|Likes:
Published by Konti László

More info:

Published by: Konti László on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

ANTHONY SHEENARD

AZ EXCALIBUR KERESÉSE
A kard lovagjai
CHERUBION KÖNYVKIADÓ, 2001

The Quest for Excalibur: Knights of the Sword Copyright © Szélesi Sándor, 2001 Hungárián edition © Cherubion Kft., 2001 AH rights reserved! Szerkesztı: Nemes István

A címlapon Szendrei Tibor festménye

Fedélterv és címlaptipográfia: GRAPH-ART

ISBN 963 9346 37 3 ISSN 1416-4078

Felelıs kiadó: Nemes István és Nemes Judit ügyvezetı igazgatók Mőszaki szerkesztı: Bihonné Király Edit Szedte és tördelte a Cherubion Könyvkiadó A nyomtatás és a kötés a debreceni nyomdászat több mint négy évszázados hagyományait ırzı ALFÖLDI NYOMDA RT. munkája Felelıs vezetı: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma: Készült 200 l-ben

Nem csupa hazugság, nem tisztán igaz, nem csupa oktondiság, nem tiszta értelem; a mesemondók oly sokszor elmondták, s oly mesésen felcicomázták történetüket, hogy már az egészet mesének érezzük. (Wace qfJerse}>: Román de Brut) A régi idıkben azok akik igazán értettek a harchoz, mindenekelıtt legyızhetetlenné tették magukat, s úgy várták ki az alkalmat, amikor az ellenség legyızhetı volt. (Szun-ce: A hadviselés törvényei) És lön az égben viaskodás: Mihály és az ı angyalai viaskodnak vala a sárkánmai; és a sárkány is viaskodik vala és az ı angyalai; (János jelenésekrıl 12,7.) Az emberélet útjának felén Egy nagy, sötétlı erdıbe jutottam... (Dante Alighieri: Isteni színjáték) Ha minden folyó vize édes, honnan győjt annyi sót a tenger? (Pablo Neruda)

I. ANDERSSON IGAZSÁGA
I. FEJEZET Héliumrejtek, kappa-Crucis csillaghalmaz - (valós idıben) Kr.u. 1968 Miután az öt mutáns faj rombolóhajói behatoltak a napnak álcázott térszövevénybe, és a páncélozott gyalogos csapatok leszálltak a fénylı, sugárzó hidrogénhéj alatti szilárd sziklamag barlangjaiba, az ezer éve itt megbúvó megaira haderı minden jelenlévıt mozgósított ellenük. A mutánsok azonban felkészülten érkeztek, a támogató csapatok között egyrészt szirmill-mentálrovarok ezrei nyüzsögtek, minden romboló fedélzetére jutott belılük; másrészt tyrongubók szívtak magukba minden mőszerekkel mérhetı és mérhetetlen energiát... A szirmillek önként jöttek, a gubók pedig egy szingularitás jól szervezett kirablásával kerültek a mutánsok tulajdonába; de egy tyronokkal vívott háború még mindig megéri, ha a gubók segítségével megnyerik ezt az összecsapást. İt harmincezer éves faj támadott itt két százmillió éve létezı faijai egy több százmillió év óta fennálló szupercivilizációt. A héliumrejtekben tartózkodó megairák mentális ellentámadása megtört a behatolókhoz tartozó szinni II-mentáirovarok pszi-erején, és nem érte el a gyalogosan elırenyomuló mutáns katonákat. A mentálhullámoknak ellenszegülı szirmillek mint rusnya, zöld óriássáskák nyüzsögtek és zizegtek a hidrogénhéj alá benyomult, párálló, kavargó, izzó hidrogénfelhık között navigáló rombolók fedélzetén. Egyszerre izgatta és ingerelte ıket a szuperfaj támadása, de végül is annak semlegesítésére hozták ıket... illetve jöttek maguktól az ısellenség ellen. Eközben a szilárd magra leszálló mutáns csapatok páncélozott jármővekben nyomultak elıre barlangjáratról barlangjáratra... Minden egységnél volt egy-egy tyrongubó. Amerre jártak, kialudt a világítás, csıdöt mondtak a sugárfegyverek, plazmavetık, energiakarabélyok, és a sceleratus-rabszol-gák számolatlan hullottak megaira uraik védelmében... A mutánsok lángszórókkal, golyószórókkal érkeztek, olyan primitív fegyverekkel, amelyek nem csıdöltek be a gubók közelében, és az eléjük vetıdı rabszolgáknak nem kegyelmeztek, tudták, a megaira kondicionálás jól mőködik, a scele-ratusok sosem adják fel, és puszta kézzel is harcolnak. A folyosók sötétjében - különös sötétség volt ez, miközben a fejük felett, a barlangok meny-nyezetén túl hidrogénégés ment végbe, és másodpercenként 4,7 millió tonna anyag alakult át energiává - a páncélozott jármővekre, tankokra szerelt fegyverek torkolattüze látszódott csak és a villanások nyomán a szétrobbanó mellkassal hátravetıdı rabszolgák százai. A tankok halottakon és sebesülteken gázoltak át, csontok recsegtek, lágy részek fröccsentek szét... így jutottak a mutánsok egyre mélyebbre, egyre közelebb a központi csarnokhoz... A megairák pszi-erejüket a maximumra növesztették, jelen levı nagymesterük a fizikai valóságból átnyúlt a metafizikai tartomány két pólus között feszülı misztériumának ellenırizhetetlen erejéhez... Mágikus gondo7

lathullámok indultak ki a központi csarnokból, istenek hajnala volt ez... ahol minden csoda lehetségessé válik. A legázolt sceleratusok megmozdultak, a halottak újra éledtek... amelyiknek nem volt keze vagy lába, az torzójával harcolt. A holt anyagba életet lehelt a mágia, túlvilági árnyképek jelentek meg a sziklafalakon és mágikus kisülések villámai hálózták be a rúnavédett barlangokat... holott nem ezért indították el a mágia robbanásszerő kiterjedését a megairák. A szirmill-mentálrovarok izgatottsága a végletekig fokozódott. Testük kipárolgása elviselhetetlenné vált, mint vízben rothadó bogaraké, az őrhajók szellızése nem bírt a szaggal... hangjuk pedig elnyomta a hajtómővek hangját is és a zizegés csaknem sikoltásba váltott át. Aztán elérte ıket a mentális hullámok maximuma, az a fajta mágikus tudat, amelyre a hüllı megairák képesek voltak és szirmillek ezrei robbantak szét, zöldes mocsokkal beborítva a krómfalakat és átjárókat. S bár erejük végén jártak, még kitartottak. A mutánsok tovább folytatták az elırenyomulást: mérges gázokat fúvattak be a járatokba és bevetették rakétáikat. A rakéták vezérlırendszer nélkül csak a következı fordulóig juthattak, de a sceleratusok tömegét pusztították és égették el. Az elırehaladás gyorsabbá vált. A központi csarnokban és környékén összegyőlt megairák mindegyike eredeti alakjában létezett, ahogy idegen szem sosem láthatta ıket. Síkos testek, pikkelyes páncélok tekeregtek egymás közelében, vágott hüllıtekintetek villantak, villás nyelvek tekeregtek elı a pofákból, bırszárnyak nyílottak ki a barlang mennyezete alatt. Egyetlen, hatalmas, ısöreg megai-ra állt a testörvény közepén, egy sziklaszál mellett... Mentáiköd vette körül ıket, elmosódtak a valóság vonalai, a szuperlények arra készültek, hogy tudatukkal átjárót nyissanak egy párhuzamos világra... Nem a maguk menekülését keresték: a sziklaszál tetején elhelyezett fegyvernek nem volt szabad a mutánsok kezébe kerülnie. A szi/millek ellentámadásba mentek át, nyomásukra a rombolók leszálltak a héliumrejtek szilárd magjára. Kinyíltak a zsilipek, és a sáskák árhullámként tódultak elı, egymás hátán, fején át.... A barlangbejáratok felé igyekeztek, zizegı tömegük a falakra és a mennyezetre is felkapaszkodott. Bokáig érı zöld hullámként lepték el a barlangokat. Sisteregve közeledett tömegük a hullahegyeken át a tankok nyomában a központi csarnok felé... A mutánsok megállás nélkül tüzeltek, töltöttek és tüzeltek, fegyvereik szinte a használhatatlanságig felforrósodtak. Robbanások zaja alatt és erısödı szirmill-zizegés mellett nyomultak elıre a tankok. Aztán a szirmillek hátulról elérték a tankokat és felhágtak rájuk, megültek vagy átmásztak rajtuk... A támadó rabszolgák holtan estek össze a közelben, golyó sem kellett hozzá, hogy életerejük felszabaduljon. A zöld, sáskaszerü lények szinte itták ezt az energiát, s lettek egyre erısebbek. Az ısöreg megaira a csatát túlbömbölve biztatta nagyobb mentális teljesítményre társait... A hirtelen mentális-energiakisülés, a szembefeszülı szirmill-erı és a kapunyitás azonban fokozatosan kimerítette a szuperlényeket, akik saját testi erejükre támaszkodhattak csak, amikor a központi csarnok bejárataiban megjelentek a mutánsok és a szirmillek. A feldühödött megairák pszi erejüktıl megfosztva, mágikus hatalmukban lefojtva lábaikkal tiposták szét, mancsaikkal söpörték el ısi ellenségeiket, és döntötték fel 8

a tankokat. A mutáns haderık golyószóróikkal támadtak: a káosz hatalmas lett, a hüllık, mint ısi és hatalmas dinoszauruszok tekeregtek a lüktetı fényben, sötét, fekete vérük ezer felé freccsent. Ám utolsó erejükkel még nagy pusztítást végeztek a támadók között: tankokat döntöttek fel, összegyőrték kriolitborításukat, szétszaggattak mutánsokat... A fegyverek azonban megszakítás nélkül kattogtak, és újabb és újabb páncélozott jármővek gördültek be. E mellett a szinnillek is úgy özönlöttek fel a hüllık hátára, mintha számítana, hogy rajtuk vannak. A düh és a győlölet vezette már a küzdı feleket, a szinnillek ha már a megairák fejére jutottak, belekaptak szemeikbe... Az ısöreg megaira lángot okádott, és meghalt, aki hozzáért, lelkük a pokol legmélyebb bugyraiban végezte. A megaira háta mögött fényes lyuk nyílt meg, a kapu végre kitárult egy másik dimenzióra... A szuperlény a középre helyezett láda felé nyúlt, hogy átmenekítse túlra, de a mutánsok két tankjukból elindítottak egy-egy rakétát felé. A robbanások megrezegtették a barlangot, és hátrébb vetették a hatalmas sárkányt, de meg nem ölték, ahhoz ennél sokkal-sokkal több kellett volna. A megaira felbıdült, saját ısi nyelvén mondott átkot, és ismét elıre lendült... Ujabb rakéták csapódtak hatalmas testének, és a sugárzó kapuba vágták... A megaira átzuhant a kapun, és eltőnt... Ebben a pillanatban a szinnillek túlereje gyızött, és a dimenziónyílás bezárult. Ami ez után jött, az maga volt a pokol. Gyilkolni, tombolni ilyen dühvel értelmes lények még sosem gyilkoltak és tomboltak... A mutánsok vöröses vére elkeveredett az üvöltı megairák fekete vérével és a szinnillek foszforeszkáló zöld testnedveivel. Sokszínő, undorító latyakban gázoltak jármüvek, fetrengtek haldoklók. A titándarazsak zümmögése, még akkor sem állt le, amikor már az utolsókat rúgták a megairák... Egy halott mutáns katona ujjai görcsben fonódtak a ravaszra, fegyvere addig okádta a gyilkos golyókat, amíg a tár ki nem ürült, s üres kattogása még utána is faltól falig verıdve vert visszhangot. Aztán órákkal késıbb a mutánsok közül egy lazarin egység felhágott a párolgó hullahegy hátán a központi sziklaszálhoz. Egy ládát találtak ott. Felnyitották a zárat, és ott feküdt benne kard, amit csaknem ezernégyszáz éven keresztül kerestek... A kard, amelyet a haldokló Arthur király szinte odaajándékozott a megairáknak... Az Excalibur. Hétezer-hatszáz fényévvel távolabb az emberiség jó része mindeközben azzal foglalkozott, hogy mit mővelnek a fiatalok Woodstockban Jimmy és Janis zenéje alatt.

II. FEJEZET 1. A Megrez aszteroidrendszere - Kr. u. 2997 A Megrez több milliárdszor millárd aszteroidából álló forgó, zajló, nyughatatlan rendszerét úgy árasztották el a mutáns csapatok, aliogy a sáskák 9

árasztják el a búzatáblákat, a seregélyek a szılıt, vagy a zidron-golyók a testfelületet, ha valakit olyan gennyes fegyverrel támadnak meg, mint egy zidronszóró, amelynek a katonai köztudatban az erkölcsi megítélése annyira alacsony, mint a tökönrúgásnak egy bokszmeccsen. A mutánsok számolatlanul jöttek a féregvezetékek mentén, hullámokban és megállíthatatlanul egy egész napon keresztül, mígnem annyian lettek, hogy látótávolságban felsorakozzanak az aszteroidpályák síkjában a külsı bolygópályán túl, a kilencedik győrő körül. Bár, lehet, hogy ez túlzás, ehhez legalább egymillió őrhajó kellett volna... de azért meg lehetett volna próbálni: a rendszerfigyelı teleobjektívek vizuális információi és a harcászati komputerek elemzése alapján közel tízezer őrhajót számlált a megérkezı mutáns sereg, amelyekbıl minden második hordozóhajó volt... a köztesek pedig nagy energiaintenzitású rombolók. - Hát... most vagy szarban vagyunk, vagy nem - fogalmazta meg hely zetelemzését Sigmund Vandersleyen az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz mindenható tulajdonosa a lehetı legtömörebben. Az öklömön nyugtattam a fejem. A Döglött Hernyó kellıs közepén ücsörögtem Vandersleyen irodájának bırdíványán, és néztem a dolgozóasztal feletti virtuálmonitoiTa kivetített lazarin őrhajókat, amelyek elsı pillantásra bogaraknak tőntek egy kopottas palatáblán. - Ez várható volt - jegyeztem meg. - Ühüm... - Vajon ki ellen jönnek? Ez lényeges kérdés. Lehet, hogy Vandersleyen őrállomása van veszélyben, de lehet, hogy a Tízezer Szikla Menedékében élı kínaiakra akarnak a megjelenı csapatok frászt hozni... elvégre a Megrez történetében most elıször történt meg, hogy közösen harcoltak az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz kincsvadászai és a Menedék vágott szemő lakosai valakik ellen, s véletlenül ezek a valakika mutánsok voltak. Elıször, és valószínőleg utoljára. De mivel a Lazarine Őrállomás az utolsó szegecsig megsemmisült, és vele pusztult az összecsapás minden árulkodó nyoma, az ellene szervezett szövetség pedig nem volt publikus, marad a kérdés: vajon kit választanak a mutánsok ellenfelüknek? - Reménykedjünk, hogy a Brett Shaw csillagfregatt az elsıdleges célpont - szemlélıdött tovább Vandersleyen. - Elég szerencsétlen a névválasztás -jegyezte meg aztán, miközben állított a teleobjektívek közvetítette képen. - Szó-szó... - bólintottam. - Legalább annyira, mint Titanicnak hívni egy hajót, Challengernek egy őrhajót vagy Nakatominak egy toronyházat... Tudta, hogy a huszadik században három Titanic nevő hajó süllyedt el? - Ez a rengeteg mutáns sok szép tervet felborít - morogta Vandersleyen. - Többek között Mr. Anderssonét... - Mr. Anderssonnak nincsenek tervei. Céljai vannak, de tervei nincsenek. Helyette is én gondolkodom, tehát a lazariiiok és a kireinetek az én terveimet borítják fel. - Ezek nem csupán lazarin és kiremet hajók - mutatott Vandersleyen a momtorra. A dolgozószoba négy sarkában és a falak mentén is számtalan virtuálablak materializálódott és nyílott szét, majd mindegyiken megjelent
10

Én meglehetısen beszőkültén élek itt már huszonnyolc éve.Az annyit jelent. ha elvonatkoztat a díszítéstıl... vagy a kiremeteket. 11 .mutattam az a négyes csoportot . Maradt azonban vagy egy tucat jelöletlen kép. akik átutaznak a Megrezen. A Csikó csillagképben található alfa-Equulei neve.mondta Vandersleyen. Vandersleyen rábökött egy őrhajóra. Eltakarták a falat.. . Sorra rámutatott a hajókra és megnevezte vagy a lazarinokat. ahol képek képek hátán úsznak be a látogatók látterébe. hogy öt mutáns faj vett körül minket'? . még az a kis gömbölyded is. Kitel Phard.. Három további őrrepülıt csoportosítottam mellé. azaz arabul 'a ló elülsı része*. Hátrébb léptem.Ráböktem egy robosztus őrhajóra. .. Az a túldíszített vezérhajó is ide kell tartozzék.... .Ismerıs valamelyik őrhajó tonnája. Lehet.Nekem egyik sem ismerıs. . amely körül a keret sárgán felvillant.Ez talán igen.Öt faj van. vagy ezekkel a szedettvedett kincsvadászokkal . . .. a mögöttük álló elgondolás alapján szét lehet választani ıket! A tervezıi munka során mindegyik faj csak a saját képi világából me rít..Huszonnyolc éve figyelem a lazarinok és kiremetek hajóit.. .. és megnéztem a három csoportot. szálká sabbnak tőnnek. pedig botkezem van. és belenyúltam az elsı virtuálablakba. A vetítırendszer észlelt és be lekalkulált a programba. . . akár le is rajzolhatnám ıket magának. s a dolgozószoba minden dísztárgyát. Ketchikan? . hasonlókat.vonalasabbak. vagy nem ezekbıl az őrhajócsaládokból származókat.Pár évvel ezelıtt megfordultam a Kitalphar1 környékén. Ugy éreztem magam.Valóban. a lazarin és a kiremet. . Elég sok világot bejártam az elmúlt évek alatt és sok hasonló formát láttam.kérdezett Vandersleyen. Azok ott . Magának. majd a maradékot is két részre bontottam. hogy róla beszélünk..Feláll tam. asztalokat. és az elmondottak alapján nézte a képeket. hogy azok.. pedig elsı kinézetre a harmadik csoporthoz sorolnánk.A jelöletlen gépek három nagyobb csoportba oszthatók.A középsı csoport robosztusabb jellegő őrhajókat épít. így hamarosan sárga és zöld kerető virtuálablakok vettek körül minket. A kezemmel áthúztam a vhtuálablakot a dolgozó szoba egy másik sarkába. Vandersleyen kérdın felhúzta a szemöldökét. ..Jóllehet az egyes csoportokba tartozók nem hasonlíta nak egymásra. .. mint egy képtár túlzsúfolt kiállítótermében. de nem pont ilyeneket. és csak azokkal találkozom. jelezve. . ez a csillag a Földtıl 150 fény- ' Kitalphar.mondtam aztán. zöld a kiremet.Kettı biztos mutáns. . Sárga lett a lazarin.egy-egy őrhajó nagyított képe. Ez egy lazarin őrhajó. De a másik három!. Vandersleyen közelebb lépett. Jobban megnéztem ıket... York? . Mr.

vágtam közbe gyanakodva. hogy húzza ki magát... irányított mutációval harmincezer év alatt keletkezett emberi.. . és hegyes tépıfogak tőntek fel amúgy sem bájos arcocskáján.. Vandersleyen azonnal kiadta a parancsot a faj megjelenítésére. Tisztára mintha a Kalevalából pottyant volna ki.Na lássuk. De egyik faj sem merne felvállalni ilyen szabású inváziót . A program azonnal lehámozta róla ruháit és láttuk. no meg megfelelı ecsetkezeléssel.. 12 .Ez a gyalogság .Ennek ellenére nem beszéli le a kard felkutatásáról. Sorejn hajók voltak. Nagydarab brutális állat volt. szemben a lazarinok hullaszínével. és a mutáns kivándorlás2 egyik iránya volt harmincezer évvel ezelıtt. hát sosem volt király.. meghatározzák C-4-gyel a korát.Hogyne emlékeznék. kikhez tartozott? Lesújtó pillantást vetettem rá a kép alól. . .Az Excaliburt keresni ırültség. Tehát az archeológusok kiásnak egy darab követ.Ez így elsı kinézetre akár ember is lehetne . Egy másodperccel késıbb már egy élethő nagyságú sorejn állt elıttünk az őrhajóképek között.Emlékszik rá. mi nem stimmel velük! Ekkor a sorejnrıl kiderült. ellentétben a vékony és köny-nyed járású kiremetekkel. ahol mindennek racionális szabályai vannak..morogtam. Anderssonból? . Amikor utasítottuk rá... Ott húzott el a közelemben egy hasonló vadászokból álló raj.Itt nem a kiremetek vagy a lazarinok.morogta Vandersleyen. Az egyik az. Nem pedig itt. és pirospozsgás bıre majd' kicsattant az egészségtıl.Miért szedtem volna ki belıle bármit is? . . A Földet elhagyó milliók az évek folyamán kisebb-nagyobb mértékben megváltoztak. . . . . a jelenleg kialakuló mutációk feltérképezése lehetetlen feladat.mondtam. teimete elérte a hét láb magasságot is.. A folyamat ma sem állt le.évnyire van. Csupán három dolog nem stimmel.vont vállat Vandersleyen. azaz gondolati mutáció útján. . És hogy megy a kutatás? Kiszedett valamit Mr..Ez csak a könnyőgyalogság . hogy a fickó szırösebb egy fokkal a kelleténél. de nem is a sorejnek irányítanak. " Az elsı földi kivándorlás az írott emberi történelem kezdete elıtt harmincezer évvel ezelıtt. Vártam.Néha két érzéssel küzdök. amit én nem? . s ha mégis. Nem volt soha csodakardja és Avalont a történészek szerint Nagy-Britanniában Glastonbury közelében kell keresni lapáttal és csákánnyal. . aztán elvigyorodott. A szándékos.. és mutáns fajok sokasága alakult ki spontán.Ellenırizhetetlen információk.Nyolcszáz hajóval bírnak a tízezerbıl. Arthur nem történeti személy. hogy korántsem áll egyenesen.Tud valamit. Aztán a sorejn elmosolyodott. hogy álmodom ezt az egé szet. . de nem földi fajok száma megközelítıleg húszezer.tette hozzá Vandersleyen.. és egy normális világban élek.Sigmund . Felsóhajtottam. . .

ha fennmaradt a nevük. Ez az a század. mirıl beszél. de biztos értettek ahhoz. a háborúnak számomra vége lett. . amikor minden elcsendesült. amit csináltak. akkor azért. és felderített minden szörnyalakot. mert már a farkam se állt fel. hogy fedezzék a Noé bárkáját felfedezı csapatot? És ahol Nostradamus vereségrıl szóló jóslatait szórták le repülıvel az ellenséges vonalak mögé. .Harminc évvel ezelıtt. ahogy a kis sárgák mondanák.. aztán a szeme bogarában egyszerre ott látod azokat a halottakat.. az képlékeny... ha éppen nem azt hiszi.intett Vandersleyen. se az üroperettben nincsenek határok. Aminek nincs neve. Egy béka meghúzta nekem az álom határait. Szeretkezel egy nıvel. azért ittam. Ha nyertem. ha ezt hiszi? . Az volt a világ legracionálisabb évszázada. iszonyú rémálmok kezdtek gyötörni. Hogy nézett ki? . aki ott volt a gilleth-mutíms háború sőrőjében. Se elıtte.Segít magán. hanem pszichikus. . nem másért. ha vesztettem.folytatta Vandersleyen. Belemászott az álmaimba és rendet tett bennük.Mindkét dolog felszabadít.Hogy nézett ki a pszichikus? . akiket a te gránátjaid téptek szét. soha többé.Aztán egy friss haver egyszer elvitt egy álomfejtıhöz . Elkomorodott. És mi a másik érzés. és csupa lehetetlen dologba ránt bele egy elmebeteg szerzı. . . azt viszont csak álmodom. amibıl aztán ez az őrállomás lett. Évekig küzdöttem szellemeikkel. 13 . kaotikus. hogy hogyan gyızte le ıket? Hm? Nevet adott nekik.. s akiknek a szemük ugyanúgy felnézett rád a halálból. amivel küzd..Tudja.. Életem legfurább hálótársa volt.. hogy álmodik? .. Rengeteget játszottam és ittam. Akkor C-14-gyel a korát.Meg vagyok gyızıdve róla.Valóban. hogy demoralizálják a katonákat?. minden rémet. na. hogy egy őrpperett fıszereplıje vagyok. Tudtam. York. . . Béka.A huszadik században kellett volna élnie.Kivéve a szirmilleket. A valóság ugyanilyen. Lógtak rólam a nık. szóval amikor minden elcsendesedett. akiket azért fizettem.. Velem aludt. Mindenki tudja. hiszen ebben a világban semmi sem biztos. . se utána. A szív energiacsatornáján.No-no! . amit nem ismerünk. amelyben azért indította el seregeit egy Hitler nevő festınöyendék a Kaukázusba.. aki maga amúgy egy racionális világban él.. és ezzel föléjük tudott kerekedni.Ezeket az urakat nem ismerem.Nem hagyományos jós volt. és az ellen nem lehet apellálni.Arra az évszázadra gondol. és megszöktem és a katonai rendırség elvesztette a nyomomat. Ami itt van. Megnevezte ıket..Az a plasztik. Tudja. A szívemen ült két hónapon át. Mást se tettem.Mint egy béka. hogy a legjobb mentáiteljesítmények a hüllıket jellemzik? . . amely Raszputyinnal kezdıdött és Bili Gates-szel ért véget? Hagyjon már! .. amikor összeszedtem azokat a gyémántokat. Ugyanis se az álomban. hogy ne kelljen aludnom..

. . amíg mi bóklászunk az aszteroidák között és keressük a kardot. hogy minden kész. szedjen össze nekem tizet! Jack Chartoff lépett be az ajtón.Aztán rám nézett. amiért is az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz fedélzetére léptem tegnap este. . Mr. . Vandersleyen személyi titkára felém csak biccentett.Sıt.. és így még kisebbre ment ösz-sze. és a kínaiak összecsapnak a kincsvadászokkal. Szóval vesztenünk nincs mit. csontok.. kövek. .Vandersleyen a monitorok felé intett. de neve a kardnak is van. Miért kell az amúgy izgalmas helyzetnek mindjárt így elbaszódnia! . Vandersleyen arca olyan lett. háborúra számítottam.A média. Andersson nevében is.Melyik? . És az idım rengeteg.. . Krónikák.. A király sírját is megtalálták az 1100-as évek végén Glastonbury kolostorának szerzetesei. . válogatott emberek. minden túlságosan is neves. viszont pár évszázaddal késıbb a leglegendásabb személyiségek egyike csupa szépírónak köszönhetıen. vagy a Pannonról származó narancsba harapott volna.. amelyeken ott láttunk ezer mutáns őrhajót a tízezerbıl.Jack-jack-jack-jack. . Ehelyett a kis emberke meggörnyedt az őrállomás hatalmas termető tulajdonosa elıtt. Neki van egy kardja.. Ketchikan. Anyagilag megfogható dolgok. . . egy aprócska. akirıl mit sem tudnak a kortársai.Mi jöhet még? . a krónikákban fel sem tőnik.A mi történetünkben mindennek neve van . de ilyen viszo nyok közt már nincs egyetlen felesleges hajónk sem.. vagy egy zsoldos a hodurián petékben. mintha genetikailag újított citromba.Na.Kivéve a kardot.. akkor ott rendszerméretü balhé lehet.A legmocskosabb mind közül.A nı pedig felettébb szép.. Már vártam a bokacsattanást. South Cadbury nevő dombon Somersetshire-ben. . de a médiára nem számítottam. Megvan Camelot. Mert ha mi egy kínai nuclearketchekbıl felálló hajóraj fedezékében megyünk Avalon felkutatására. Van egy brit uralkodó.Itt tízezerbıl egy. látszólag semmi rejtély már... . ami nem is az övé. . uram. akár Schliemann egy domb alatt. És persze vagy egy tucat üres hajó.Kivéve a kardot. . uram. . egy jelentéktelen kıvár volt.Sajnálom. Önnel akarnak beszélni.. a király vára... aztán katonás lépésekkel megközelítette urát. Megbízható.... A hajók voltak a lényegesek. fél14 . Jack! Szóljon Mr. .Uram.figyelmeztettem Vandersleyent. . de az elmaradt.Remek. A pilótaszékeket mi majd feltöltjük kínaiakkal. Andersson is találhat valamit..bólintottam. ha megbízható .Emberek kellenének..A mutánsokra számítottam. Bár már nyakig benne vagyunk! . A földi. Gorukijnak és valamennyi fegyverkereskedınek.. ez az! .. mert Mr. .Eljutottam a kiindulási ponthoz. akik a fedezetet adják az őrállomás megbízhatatlan elemeivel szemben.. van egy kis problémánk.mondta Vandersleyen.Köszönöm Mr. Hát ezért vagyok én itt..

Egyelıre úgy tőnik. ha eladom a fegyvereimet és utána szétlövik a seggem.Futtasson le egy azonosító programot a gwynnák által gyártott ürhajótípusokkal! Mert az a gyanúm. ...Elhárítottam. hogy így látod.Mibıl gondolja? . tılük is lehet vásárolni ezt-azt. . ez itt Mr.Beengedik ıket? . . és egy jól irányzott lövéssel telibe kapta.. . a mutánsok nem magukat akarják. Megveszik a nyulat.Sajnálom. mire a Gorukij mellett álló fiatal fickó felkapta vadászfegyverét. ..Ez igaz.Jövünk magának eggyel. mint Vandersleyené! Igor átölelte a vállamat. Feltartóztatták.sajnálkozott Gorukij. . . természetesen azt is hozzátette e kéréshez. Ketchíkan.Szarnak se jó a zsozsó.kész őrhajó kell nekünk. A kertjében közben kitava szodott.. sıt még a darabok is. Sigmund. Hozzá sem fognak nyúlni a Döglött Hernyóhoz. hogy engedetlenség esetén kitoloncolják ıket az őrbe. szabadon engedik. az elmúlt két nap alatt zsenge hajtások dugták ki fejüket a föld alól. És aki miatt most körbevesznek minket a mutáns seregek. Egy jó kis balhé sosem jön rosszul egy fegyverkereskedınek. . ..Ugyan. . . hogy az én pénzem ugyanolyan jó. Nem volt miért tovább maradnom Vandersleyen társaságában. de egyik fegyver.. Ha a mutánsok beengedik... Eszébe se jusson eladni senkinek! . . Jack Chartoff. Csupán erıfitogtatás ez a tízezer hajó. Elfutott elıttünk a főben egy szürke bundás. Én a magam részérıl megtettem mindent a jó kapcsolat fenntartásáért. ezeknek az oroszoknak állandóan lövöldözniük kell.Kösz.. Vodkát? . Most érkezett egy bothan hajó is.Amíg Vandersleyen itt a fınök. . nyúl formájú állatka.Nincs mit. mint értı személyi titkár.Kuzma.. nem? Aztán mentem...Akkor gyızze meg a bátyját. Mivel próbálkozni nem bőn.és ürhajóárus sem vágyott a barátságtalan mínuszok közé. aki megszervezte a mutáns őrállomás elleni támadást. Az ajtóból azonban még adtam egy jó tanácsot. . Kuzma a kezét nyújtotta. hogy nem. Úgy látszik. . hogy azok is itt vannak. így lesz meg az ebéd. Mindegyikük tartotta magát Vandersleyen kéréséhez. York. mégiscsak felkerestem Gorukijt és aztán a többi fegyverkereskedıt.Ismered az öcsémet? .Nem örülök.mondtam. .Nem errıl van szó.. És tudj' isten miért. aztán lınek rá. . 15 .Elvégre a lazarínok legközelebbi rokonai. A Tízezer Sziklát felügyelik.kérdezte Gorukij. és behúzott a kertbıl a lakrészébe.

Sokkal részletesebb lehetett a kezéhez eljuttatott. vörös csíkokkal: igazi hátország.. a kérdés az.. Mivel azonban beláttam. .. hogy egy Fiona Norton nevő kiscsaj még ki is akart dobatni a cyborgjaival.. amelynek ık is tagjai. de itt intézték a gyakori materializációhoz biztosított energiakisugárzások irányítását és felügyeletét is. és magányosan repkedett az őrhajójával. aztán ott hagytam füstölögni a romok közepén. pontosan hol dolgozott Andersson. A bothanok viszont azért ennyire merészek. munkaterületek rengeteg figyelmeztetı táblával.. aztán meg ki akarta fizettetni velem annak a tizenegy cyborgnak az árát. Falból munkát vállalt az elektromosoknál.bólintott Gorukij. A két őrállomáson töltött év alatt.. aki az Excaliburt keresi. nem akármilyen kereskedelmi blokáddal sújthat egyes mutáns naprendszereket. Ha a bothanok hozzáállása a legutóbbi itt jártuk óta nem változott. Ott hagytam a fenébe. Csata közben! .. nézte. Aztán kiderült. .Azon a tízezer kisbolygón csak van egy jó fegyvergyáruk valahol! . . Vandersleyen biztos többet tudott róla. hogy Andersson itt járt. legalább tudjam. Majd hülyék lesznek a mutánsok átengedni ıket!. mint legutóbb.. aztán a Megrezt tanulmányozta.. amit tönkretettem. ahol kétezer ember dolgozik. Kezdtem én is ideges lenni. akkor fegyvereikkel a Tízezer Szikla Menedékét támogatnák. Perkáltam.Nem csodálom. hogy a Garratthi Kereskedıvilágok Konföderációja. hogy megtudjam.De az nem az én seregem lesz -. És így jártam a többiekkel is. Szóval egy kis város baromi nagy belsı térben..kérdezte Gorukij vidáman. Az elektromos részleg felé vettem az hányt.. kivel kell elindulnom az ismeretlenbe.. a mocskos anyagi dolgok mellett a szellemieket toltam elıtérbe.. Mivel a nıkkel tisztelettel illik bánni még akkor is.De miért nem készíttetsz fegyvereket a kínaiakkal? .. másnapra meghívásom volt a Tízezer Szikla Menedékének urához. de csak feltőnt valakinek. mert tudják. ha azok alvilági üzleteket vezetnek. Egy történész. hallgatta a régi felvételeket. hát csupán a lakrészét robbantottam szét. Á munkafeladatok közé a védelmi pajzsok energiaellátásától kezdve a komódon álló kislámpa elektromos árammal való ellátásáig minden beletartozott. Hm. Szorított az idı. kisebb-nagyobb fülkékkel. és akinek a családja egy egész gyárat birtokol innen hatvanöt fényévnyire a Földön!. csarnokokkal. azokkal meg lehet nyerni egy háborút.. És ha ismét csak két olyan fegyvert hoznak.De a nem. olvasgatta a régi anyagokat. Még nem sikerült egyetlen egy támogatót sem szereznem. mint tökös tizenéves a holopornó bejáratánál 16 . mint amennyit elárult a múltkor. leszámítva azt.. hogy az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz fedélzetén az elektromos részleg legalább is egy kis városrész nagyságú. Ugyan volt annak már másfél éve is.hangsúlyoztam ki.A Lazarine Őrállomáson is volt egy kis gondom a házigazdám rajparancsnokával. az nem. Elıször a személyzetishez mentem. Andersson magányos kincsvadásznak tőnt. hogy mit tartalmaz. hogy fegyverhez nem juthatok. . Ha már összehozott bennünket a sors. Szerettem volna információt szerezni Nicholas Anderssonról. Anderssonról szóló jelentés. összesen egy hónapot tartózkodott emberek közelében.Az nagyon kellemetlen .

mert ez a naprendszer kutya különös hely ám. Dániel Peters egy jó negyvenes fickó volt.Hé. nyilván ö is perkált.A Megrez sajátosságait? Kitıl? Valamilyen oktatóprogram segít ilyenkor'? . így tanítjuk be az újoncot.nyőglıdött Peters. . . akadt egy ember. . az elılépési vagy fizetésemelést. szájba verem. hogyha harmadszor is vissza kell jönnöm. körszakállal és csipkézett füllel. Vannak ám itt óvintézkedések. Peters mellkasán ezek szerint kellett lennie egy tetoválásnak is. Érthetı okokból nem rángatta a karját. a Mirzam-hívık ajánlották ezzel istenüknek gyermeküket. átszáll a korláton. amelyikbe Andersson került. Ott hagyott volna. rendszervezérlés kezelését. mint egy paradicsom.Mit kellett betanulnia? . és hamarosan megtaláltam azt a csoportot.. amin átgázolt egy crollszázad..Nem. Félbeszakítottam. aki emlékezett is rá.. és máris volt egy nevem: Dániel Peters. aki már évek óta itt dolgozik és már van rutinja. Vissza a személyzetishez. .. 17 .a jegyszedınek. ha az ember megbízható nak bizonyul. Mindenki mellé kirendelnek egy idısebb kollégát.. hogy szülei hittek valamiféle felsıbb istenben. sıt. ami arra utalt. mint én.Az ipse mutatta is. Bizonyos okokból kifolyólag nagyon tele volt már a tököm ezen a napon az emberekkel.Ki volt ez az oktató? .Nem akarok bántani senkit... a Megrez sajátosságait. és mivel errefelé a kéziszerszámok igen nagy gyakorisággal fordulnak elı. Öten zárkóztak fel körénk.mondtam. Háromszáz láb magasban találkoztunk egy derékig érı korláttal védett függıfolyosón. volt náluk is egy-egy belılük.Ez pedig magánterület. hogy az elektromágneses-rendszerő franciakulcsot lazán a combjához veregesse? . Mert ha közben valóban elengedem. az csak fél év munka után jár. . Vagyunk itt négyszázan öreg rókák. szıkésbarna fickó. Nem sokat volt itt. Dániel! Nyaggat téged ez a manus? . aztán el is ment. Anderssont ugyanis ide osztották be munkára. . és ezen a felajánlott pénzösszeg sem segített. A részlegnél tovább kérdezısködtem.Engedjen el! .Nem akarok beszélni magával. Még hozzáférési kódot sem kapott. .. Amikor meghallotta. De vajon mi késztet arra egy embert. hogy betanult.Magas. nem akart szóba állni velem.. hogy Andersson után érdeklıdöm.Fogalmam sincs. és állagát tekintve háromszáz lábnyi repülés után folyékonyabb lesz. milyen magas.. Ugyanakkor elhatároztam. aztán mentem az erıtérpajzsokat fenntartó részlegbe. és amikor a friss fiú jól vizsgázik. .Magánügy . . de elkaptam a karját. Átutaltam a számlájára egy kisebb összeget. azt hiszem.morogtam.Csak pár kérdés és pár válasz . . vagy szabit jelent az oktatónak is.Hát a munkafolyamatokat. Épp. leszívatom a bankszámláját és kirúgatom.

Peters.. de Skynecken volt csak. és most tovább rontottak a helyzeten.. Jöjjenek. és kikértem két sört. hogy fi gyelni fogjuk. mit tudsz! . . hanem a kérdésre válaszoljon.Az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz memóriájában a Megrezre vo natkozó összes pályaadatot.. mert lenyomom a sörösüveget a torkán! Kaptamegy csúnya pillantást. hacsak nem tanítom meg inkább mindegyiküket repülni. aki az a típus volt. .Mi a fenét akar tıled? . Gurult kettıt. és távoztak.Ki a fene az az Andersson? . . a forgás közben mért interplanetáris anyag eloszlását. Mindenesetre ne mellébeszéljen.. meg ilye neket tárolunk. . miután az egyik munkatársának szegecselni kell majd a térdét maga miatt . Átvonultunk oda. hogy Andersson falból volt itt.. . téranomáliát. . .. A fickók lassan leeresztettek. . A figura feje beleszaladt feltartott könyökömbe és a fickó a földön kötött ki. Lehet.. Szándékosan ide palackozták kis krómozott. számítson rá. úgy is megtalálom. . Ezzel együtt elkaptam az egyik körben álló fickó vascsövet tartó kezét. A franciakulcsos megveregette Peters vállát..Eddig sem voltam jó kedvemben.Csak ennyi? .És pénzt is ajánlottam érte.Egy éve. és megrántottam. ..Nos.Egy hónapig volt itt . Vigyázzon magára! Összeszedték a földön heverı társaikat.Üljünk le valahova!.morogta Peters...Csak kíváncsi voltam. és szembefordultam a másik három fickóval. .kérdeztem a férfit barátságosan.. ne nézzen hülyének. pláne. és kifordulva a térdére csaptam a mellette állónak..Mr.. . Megforgattam a csövet.mondtam utolsó elıtti nyugodt pillanatomban. . A függıfolyosó végénél volt egy kis munkahelyi falatozó. Az is összenyeklett. Ragaszkodtam az importhoz. Peters? . elektromos ki sülések erısségét. mi érdekelte Mr.. . és a korlát állította meg. hogy erre maga is rájött.Nem is valószínő. mi érdekelte Mr. Anderssont? .Szóval.. hogy meg fogja tennL.kérdezte Petersre pislantva az egyik pasas. . és egyáltalán nem akart dolgozni.. Anderssont amikor itt dolgozott .kérdeztem és meghúztam a sörömet. amelyeknek semmi bajuk nem lett.Itt akart dolgozni. az interplanetáris mágneses tér hullámzásait a győrők közelében. és ezekhez itt könnyen hozzá lehet férni . II .adott neki egy jó taná csot. ha akarnak! Garantált betegszabadság lesz belıle. mit csinál.Én tanitgattam. amelyik kézzel egyenesíti ki a kovácsoltvas kerítést.. így is. Intettem nekik.sorolta Peters. törhetetlen fémbutéliákban: a Döglött Hernyón sokat ittak a kincsvadászok és néha falhoz vagdosták a palackokat. hét kis csillaggal megjelölve.. amit rögtön kézbe kaptam. . ■.Fogadd el a pénzt és mondd el. Aztán pedig hozzám fordult.Tudom. Peters.Mr. Zuhanás közben elengedte a vascsövet. de nem feküdt neki a munka.válaszoltam Peters helyett. Mr. ne menjen el! Várjon meg. fényváltozásokat.Amíg itt van.

Nem. hogy felkeressünk egy szikladarabot.Szerintem arra számított. Szerzıdést kötöttünk . .Peters vállat vont. és különbözı szempontok szerint vizsgálta át az elmúlt évek méréseit. Egy hónap múlva pedig elment. azt viszont nem sejtette. amelyet kétezernégyszáz éve rendeztek be Arthur királynak. . . a bolygók eltérı idıben semmisültek meg. A fel nem robbant bolygók zavaró hatásai. . tudta. hogy Anderssont börtönbe vetették a mutánsok. hogy valami elárulja majd a helyét.. és szorgalmasan nézegette is ıket. ahol egy különleges tárgy van elrejtve.Andersson ezekre és többek között a harmadik és negyedik aszteroidgyürő kommenzurabilitási3 réseinek kutatására volt kíváncsi. Egy sírhely. Egyszer betoppantam.Jelenleg a Tízezer Szikla Menedékében élvezi az egyik kínai család vendégszeretetét .Öööö.Megtalálták Avalont? .Magának nyilván feltőnt. Elıször is.mondta Peters. . pertubációi a közeli övezet egyes körívén keringı testeket kiszorították. magányos Mr.. és hogy egy olyan aszteroidát keres. Említette Mr. Egy hónapi felesleges munkát megspórolhattam volna.. A fickó meglepetése sok mindent elárult.Ööö...nyelt egyet Peters...kérdeztem Peterset. Andersson él? . hogy nem tért vissza a kiszabadított börtöntöltelékekkel együtt a Döglött Hernyóra. vagy kezdek paranoiás lenni.. hogy történész.. Andersson. Tudja. Úgy éreztem. Egy egy hónapos felületes munkakapcsolat után ez felettébb különös. . és most már nem volt miért tagadnia..Nos.A visszahúzódó. amint egy keresıprogramot installált fel. .. . Andersson kibökte a titkát magánaki . én és Mr.Azt hitte.. Valami különleges apróság. Néztem a fickót és valami nagyon nem tetszett.. ha tudom.. Egyetlen különleges aszteroidát. Én nem hittem el. . többet is feltett. hogy feltegyük . Elszólta magát. azt hiszem.. .mondta Peters.. Andersson. A tanulóidı alatt bármikor hozzáférhetett az ilyen és hasonló adatállományokhoz.az i-re a pontot. mit keresett Andersson? . Kedvesen mosolyogtam.Nem kötötte az orromra.. Tehát nyomon követte Andersson sorsát. hogy Mr.nyögte Peters. ..Most arra készülünk. Egy pillanatig elgondolkodtam azon. és tudta azt is.. hogy ez a körülmények miatt van így. Igaz.. hanem egymás után alakult ki. amely az Avalon nevet viseli.folytattam. fogalmam sem volt róla .Megtalálta? . Vandersleyennel és Igor Gorukijjal kapcsolatban is volt ilyen érzésem. 19 . szokatlan mérési eredmény. hogy Dániel Peters többet is tud. . mi elhoztuk onnan. . hogy csak ezért jött ide.Egy aszteroidát a Megrez körül. Aztán minden bolygó megsemmisült. amely több mint egy szikladarab. . nem fogom érteni.Tudja. rést hozva létre ezzel.Én folytattam a keresıprogramok lefuttatá3 Kommenzurabilitási rés: A Megrezben keringı kilenc kisbolygógyürő nem egy idıben. . de a rések maradtak. hogy amikor a mutáns erıd megsemmisült.

hogy Peters többet kérdezett tılem. és állom az adott szavam. Ezt nem hagytam abba az elmúlt hat hónapban sem. rálátással a vendégekre. . ha lekésem az indulást az Égi Kapu İrzıjéhez. Es mire jutott. ha egyszer magukkal van? Most tartottunk ott.. azoknak az étterem felett külön planetárium állt rendelkezésére. hogy remegni kezd a kezem.Csak egyet még. aztán úgy döntött. és éppen ezért éreztem. Andersson a Lazarine börtönében ült. csak nem mindig bízom az üzlettársaimban és kell egy kis megerısítés. de sokan kíváncsiak voltak a Megrez aszteroidáira. amibıl csak minden tizediknek volt valóságmagva.Nyugalom! . Lehet. vagy a Döglött Hernyó alkalmazottjai fordultak meg. hogy ezzel nem árul el döntı információt.. . és hozzácsaptam a falhoz.Sajnálom. Számítottam rá. voltak. . Mr. Miért ragaszkodnak az emberek Anderssonhoz ennyire? Ha utána érkezem valahova. Peters? . és persze a Lótuszkelyhére. mint én tıle. Peters? Peters elgondolkodott. de Mr. Felkerestem a Döglött Hernyó legelegánsabb éttermét. és külön programban ismerkedhettek meg a kincsvadászok mesésebbnél mesésebb történeteível.Miért nem kérdezi meg Mr.Én ezt nem mondhatom el. amikor Mr. Ez jelentısen lelassította az információszerzés tempóját. Kikattantam.sát és kiértékelését. és bizonyos idıközökben beszámoltam neki. A harmadik vagy a ne gyedik győrőben van? Mire emlékszik. Ez a nap csupa kudarc. a harmadikban. hanem azok az átutazók.Mennyiért nem? . amihez ugye idejében vissza kellett volna érnem a Tízezer Szikla Menedékébe. Nagyon bizalmatlanok az emberek Vandersleyen birodalmában. aztán elhagytam a falatozót. hogy le kellene vennem a sárkánydíszes kabátomat? A kedélyállapotomat már csak egy nyugodt ebéd hozhatta volna rendbe. . egy három szintes üvegpalotát az őrállomás szívében.. Mr. 20 . akiknek őrhajója megállt a féregvezetékrıl féregvezetékre való átszállás közben pár órára.. hiszen gazdag a családja.. . hogy kigyönyörködhessék magukat.Rendben . Anderssont. Fújtam egy nagyot.Azt hiszem. A munkások máris fura arccal méregettek. Lehet. Anderssonnal kötöttem elıször üzletet. hogy hihetetlen.. a mutánsok pedig megvesztegethetık. fényfüzérekre. Megköszöntem. üvegliftekre.Megkérdeztem. Itt nem a kincsvadászok.. és adott esetben az sem zavart volna. Hirtelen elragadtatásomban megragadtam a sörösbutélia nyakát. feszt az orrom alá dörgölik az elsıbbségét! A butélia visszapattant a falról és pörögve repült el a munkások feje felett. szökıkutakra. és kértem a pincértıl egy asztalt a harmadik szinten a korlát mellett.. hogy egyszer ki fog jönni.Hát. mozgó holoszobrokra. a mutánsok nem engedték volna el. .

mondtam a pincérnek. Tarázni a könyéknél lehetett.. a kéz egészében véve implant volt. lekéstünk róla.Imádtam. Ha az ember megérintette a képet. tenyér közepén nyílt résen át csúszott ki a lézerfegyver. akinek egyszer bejött valami. akiknek egy része a mutáns blokád miatt várakozni kényszerült. színpaduk fölülrıl nézve virágkehelynek tőnt. . alulról meg valószínőleg valamilyen aranyos háziállatnak... és csak itt belezték ki.felelte..Akkor teljünk a témára. és persze néhány különleges formájú ET. Ha ezek hazaszólnak. mutáns is a mutánsok egyéb fajaiból. és azóta saját csapattal dolgoztat. Talán még a quantamot is élve hozták ide. hogy a fogadópincér tekintete egy pillanatra a hátán tekergı arany vörös szín sárkányon ragad. Ránézésre is volt közöttük egykét nagyobb befolyással bíró ember. . még az illatát is érezhette az ételnek.Nos. mert a mártás behatolt a quantam kivérzett fehér húsának véredényeibe és míg megpárolták a húst. 21 . és rá mutattam a tizenötössel megjelölt háromfogásos ajánlatra. sıt. Kaptam egy étlapot. hogy ezen az úton-módon nem leszek halhatatlan. amelyek megmutatták. Mint mondtam: a gondolat átsuhant rajtam. Míg váltam az ebédre. és minek kellett megtámadni a mutánsokat. Kabát el. Az is biztos.. A zenekar az elsı szint magasában lebegve halkan játszott..És természetesen a deszszert. Azt hittem. Ketchikan? Felpillantottam az asztal mellıl.néztem fel a fickóra. még vért is visszaszív. .Magának köszönhetıen mindkét fivérem meghalt a Lazarine-on. . Itt minden élıben ment. és egy pillanatra átsuhant a fejemen a gondolat.Elızékenyen lesegítették rólam a bırkabátot. majd lányokat rendelhettem volna egy másik étlapról. Kis.A kabátját. hogy miért nem ide tettem le a seggem napokkal ezelıtt? Minek kellett nekem duhajkodni.. Természetesen egy kincsvadász állt mellettem. hogy a gyertyát hozzák. Ennyibıl is sejthetı. hogy ezt a fogást nem ajánlom vegetáriánusoknak és virágszirmon élı kínaiaknak. mert ha a húst az állatból kiszelve rögtön leöntik mártással. de aztán tovább siklik.Mr. Jó volt ez úgy. mert állni nem szeretek . . akkor legyen ez a mustáros-tejszínes halleves.. a vendégeket nézegettem. a gazdagabb fajtából. . ha nyúl pecsenyéjük nincs. Ez egy új oldala volt a Döglött Hernyónak. Ha valamit csendben és észrevétlen kellett volna csinálnunk. mit is eszem. kézzel festett betőkkel és a papírba préselt monitorokkal. aztán erıltetni azt a találkozást Jádevirággal.Nincs már szabad hely az asztalnál . az agyi stimulánsok pillanatok alatt felszívódtak a bırön keresztül a véráramba. amikor minden nap itt ehettem volna békésen és nyugodtan. Láttam.Maradjunk valami hagyományosnál . Egy ilyen helyen így dukál. ahogy volt. uram! . aztán az articsókával körített quantamszelet darim-mártással leöntve.. de nem vonzott. hát hamarosan magánhadseregek és politikusok is feltőnnek a színen. én a székre le. Eredeti papírból készült. így tova is szállt. . átitatta és felpuhította. Ehelyett egy fegyver csöve meredt rám egy tenyérbıl. Még átaludnám az életem! . hogy veszélyben az életük.

akik az utazókat kísérték.... megfizet két életért. s nem is sokat gondolkodtak: utánam vetették magukat. egy idısebb fekete mukit védtek. számukra én és támadóim között semmi különbség nem volt. és magasra csapott. leugrottam a két emelet magasából.. amelyet e helyhez öltöttek magukra. fegyvereket sejtetı kidudorodásokat láttam. kinıttem a gyermekkorból -. ezt még a levegıben elkaptam.. és egyszerre csak azt vettem észre. fegyvereket csomagoltak ki harcászati ikonjaikból. Egy asztalon dobbantottam ismét. felpattantam. és a harcászati rendszeren egyetlen kis képecskévé redukálódott csupán. el a sugárfegyverek elıl. se lehetıségem nem volt. Nem volt más választásom. Oldalra gördültem.. A térablak bezáródott. kedves játékosság volt ez a vendégek unatkozó csemetéi számára . de ez nekem most nem okozott örömet. ahogy kezemre freccsen a vér és a szétdurrant szemgolyó. összeroppant alattam. Erre egy gorilla kirántotta alólam a terítıt. a férfi üvöltve hátrált. Ketchikan.A robbanásban? . kezét arca elé emelve. emeletet kellett váltanom. A figura mintha csak egy narancssárga zsákba zuhant volna bele.Nem értek el az őrhajóig.vörös lett. átfordultam a fejemen és a talpamra érkeztem a földön. İk sem késlekedtek. A gorilla elejtette a fegyvert. hiába. csökkentett reakcióidejő gorillák kezében felénk. 22 . hiszen annak minden rezdülése óriási fájdalmat okozott neki. Súlyos szerszám. Egyik társa már zárta az ikont. A biztonsági emberek. a szemüregbıl pedig csak patakzott a vér. Belevágtam a gorilla szemébe. láttam a tekintetén.. s az elém toppanó testırt derékban elkapva a levegıbe emeltem. Se idım. ugrottam érte.. és ezek nem a Peterset megvédeni igyekvı munkások közül kerültek ki. és nekem egy fegyver akadt csak a kezembe: egy asztallapon remegve megnyugvó ezüstvilla. lelıtt volna minden gondolkodás nélkül. A levegıben kinyíló tucatnyi ikonból három-négy tucat sugárfegyver került elı. Az asztal nem bírta ki zuhanásomat. Meggörnyedve cikáztam végig az asztalsorok között. A lábaim a nyakam magasságába lendültek fel. Most megölöm. csak két felmeredı lábat láttam. hogy az erkély szélére rohanó kincsvadászok ne lıhessenek utánam. A villát nem elinthette. Mr. és fordult az implantokkal megtőzdelt és harcászati komputerekkel felturbózott. Elegáns öltönyük alatt.. és egy asztal tetején landoltam a második szinten. Óriási kavarodás támadt. Elkaptam a középsı szoborcsoport egy kiálló részét. A gorilla súlyba kapta lézerfegyverét.. hogy magyarázkodjam. Éreztem. A víz az érintésemtıl elszínezıdött.. hogy szétrobbannak a fémasztalok és a görbe lábú. aztán tovább lendültem. eltőnt. A szomszédos asztal mellıl egybıl négy biztonságis lépett elıre.. kézzel munkált fémszékek.. Nemes egyszerőséggel átvetettem magam az erkélyen. Mi a fene van itt? Telihold-program fut valahol az őrállomáson? Vagy a kazánházban beindult a melegfront-szoftver? A fickó mögött ketten álltak. és belevágtam a mögötte lebegı ikonba. egyenesen a szökıkút vizébe.

. és egyáltalán nem nyújtanak fedezéket. a feltételezett haladási útvonalamat követve. mellre érkezett meg.. hogy élek. futólépésre váltott és ujja a ravaszra feszült.. az egyiket az állán találtam el: a sugár ott hatolt be a koponyájába és a koponyatetın robbant ki agyvelıvel és vérrel egyetemben. majd miközben a márványpadlón végigcsúsztam. hiába vannak a mőkritikusok által egekig magasztalva. A másik fickó felé ugyanakkor megküldtem a lábammal egy asztalt. majd darabjaira forgácsoltam szét egy tartóoszlopot. A tér túloldalán fehérre égett arccal dılt el egy ötvenes férfi. A zenekar töretlen kedvvel játszott tovább a fejünk fölött lebegve. akinek lövés súrolta a vállát. a fickó megpördült. mintha csak egy kaleidoszkóp tükörvilágába csöppentem volna. A tapintásomra támaszkodtam és az irányérzékemre. és így sosem kerülhetnek egy olyan télig kalóz mükincskereskedö kezébe. Aztán meg ezek a mővészeti rémvíziók. a kincsvadászok amint elintézték az ıket támadó gorillákat. Az asztal oldalára dılt. Vajon mennyi lehet a fizetésük? Újabb sorozat szaggatta fel a padlót. amik az agy megcsapolásával születnek. Tehát hasznuk sincs. meghaltam.. a bemutatótér külsı félkörívén másztam elıre. A fényszobrok belsejében.. a gorilla átugrotta. lecsúszott-lezuhant harmadik emeleti vendégek közé. talán mert ezek a virtuálmütárgyak a megfoghatatlanságuk miatt sosem válhatnak mőkincsekké. tehetetlen test azonban továbbra is közeledett.. csak hogy lássak is valamit. Mivel éppen az étterem hangulatát feldobni hivatott holomővészeti remekek mellett álltam. Ezért miután felpattantam és teljes mellszélességgel bevetettem magam közéjük. félrehengeredtem elıle. Szétlıttem az egyik kincsvadászt. A vállát kapta el ütésem. majd átlıttem az oldalát. A rám pályázó testırök a csönd miatt azt hitték.Hasra vetıdtem. fej nélkül csapódott hátra a kezek és lábak erdejébe. Igazából sosem értettem a mővészetnek ezt az ágát.. Négy energiasugár csapott a fényszobrok közé. láttam a véres és törött lapockacsontot a zakó résén át kikandikálni. A lövésem a köldökénél szaladt be a testébe és valahol a lapockája magasságában lıtt ki. majd a fényszobrászat tudatosan formálja ıket még felfoghatatlanabbra. egy jól hallható 23 . hogy túlon kibukkanva meglepjem ellenfeleimet. Semmit nem láttam. épp a tőzvonal kellıs közepén. Irányban voltam. A támadóim nem nézték. vagy mintha egy vízfestékkel oldott medencében úsztam volna a víz alatt. rögtön el is hasaltam. helyben vagyok. felfedezték. A halott. a hátamra fordultam és a második emeleti erkélyt kezdtem lıni. a teste fordult. közöttük reméltem elbújni.. mint amilyen én vagyok.. kidugtam fél arcom a szobor belsejébıl. a visítozó. A lövésekkel szétbarmoltam az erkélyt. Aztán oldalra pillantottam és láttam két testırt közeledni felém. és elájult egy nı. Nekivetıdtem. Amikor úgy éreztem. és beszakadt. Amikor mellém zuhant.. kiugrottam a holoalkotásból és leszedtem az egyik fegyverest. attól még átlıhetık. és szándékukban állt ezen a csoportbesorolásomon változtatni. kit találnak el. Lıttem. A harmadik emeleten fejveszetten rohangáló vendégek alatt megingott a szint egy része.

majd tovább az üvegliftre. Óriásit csalódtam Vandersleyenben. A tervem az volt. de az elíziumi hadiha24 . a keze pedig járt. Még vagy öt kiló fegyver volt a zakója alatt. elmázoltam az arcát és kettéválasztottam a testét. mert a hulla a ruhatár felé hátrált. a sugara egy hatalmas darabot kimart az oldalából. ellıttem az ágyékát. Átugrottam a pódiumra. Kópia.. hogy átvágok a zenészeken. A nyakamba akasztottam a fegyvert. amikor már csak cafatokból állt a felsıteste. Megérinthetök voltak. A zenekar ugyanis kópia volt. Megkapaszkodtam a felsı szélében. A következı hír az volt. hogy alul fejjel elıre bukkanjak elı. Elrugaszkodtam. a keze belesüllyedt volna a testükbe. s én leszedtem egy kötelességét teljesítı testırt. Utána már csak én maradtam. hogy nem csupán vizuális információt ıriztek róluk. Közben kicsúsztam a pódium aljából. Még akkor is sodorta hátra a lövések ereje.. és megpillantottam a kabátom. és fejre estem. a fickó nem sokáig húzta. A kópiák abban különböztek az egyszerő holografikus megjelenéstıl. megmozdíthattak dolgokat.puffanás és csörrenés kíséretében. egymás mögé szedve a zeneszámokat és kitöltve a hiányzó mozzanatokat. ha a zenészek emberek lettek volna. A lövöldözést idejében abbahagytam. amelyet számítógépes vezérlés irányított. Én felpattantam egy asztalra.. Még összevérezte volna. és feltornásztam magam. Az elpusztított Lazarine Őrállomás a császárság hivatalos rendfenntartójaként mőködött itt. amely persze a felvételnek és a programnak megfelelıen összehegedt és helyreállt. Olyanok voltak. mintha csak egy mocsár tetején álltam volna. Ez szép lett volna. Hátul újra kezdıdött a csata a gorillák és az utolsó kincsvadász között. hogy a nyolcadik győrő felett kiléptek a térbe az Elíziumi Császárság hadihajói. rögtön tüzeltem. megfogták a könnyebb tárgyakat. A lift elindult fölfelé. de ha valaki egy pofont akart volna lekeverni nekik. Mire az egésznek vége lett. A kincsvadász táncos lépésekkel hátrált. aztán rávetem magam az elsı szinten az egy ételkocsi fedezékébıl lövöldözı kincsvadászra. fejjel lefelé lógva a fegyver csövével a fülem mellett. A lift a zenekai' mögé érkezett. színezett tejszínhab.. mintha egy medence vizében vetnék bukfencet. így a ruhák elıtt összecsuklott. Elıvettem a lézert. aztán belesüllyedt a lábam. hogy nem robbantunk fel. tehát egy felvett mősor. Amikor megjelentem. akár egy rakás megformázott. Alattam ezernyi darabra csattant szét a lift három fala egy nekem szánt lövéstıl. mint a szélmalom kereke Don Quijote-val szemben. Ennyit a megnyugtató ebédrıl. Jó. A lebegı pódiumban egyre süllyedve magam alá húztam a lábam. Kaptam az egyik alak után. hogy átugorjak a virág alakú pódiumra. A kincsvadász elintézte az utolsó kellemetlenkedı testırt is. és kezem gyors körzımozdulatával átfordultam. ahogy a mellét felszaggatták a sugarak. Én pedig elvesztem a virág alakú pódiumban. elvérzett.

Elvégre az alkoholban is van annyi kalória. . Lenyúltam a szomszédos bárszékre. Érdekelne.Ez a pultosnak szólt. aztán eltoltam.jók most inkább a mutánsok ellen vonultak fel. . A dekoltázsa majd' mindent feltárt. amely látni engedte ékköves köldökét. fizetek egy italt.szóltam oda egy kissé matt fazonnak. . maga szervezte a Lazarine Őrállomás elleni támadást...Megbillent lelki egyensúlyomnak nem tenne j ót. a széket áthúztam a hátam mögött a szomszéd oldalra. nem ide akar ülni? . amennyi a túléléshez kell! . szıke nıi hang. . A pultos hozta a koktélt és a számlát. . Ez a látvány még tetszett is. . 25 . mire a nı elém állt. de a válla felett áttekintve egy lebegı holokamera három lencseszemébe pillantottam bele. .. mintegy megálljt parancsolva..Errefelé az emberek azt mondják.Látom.Ha harapna se érdekelne. Bár ki tudja. érdeklik a híradások . . meghagyta a Tízezer Szikla Menedékének önrendelkezését is.Nem harapok . és kecses kis kacsóját a mellemnek nyomta.mondta a riporternı. . mi hat a színfalak mögött! Egy monitoron néztem az őrállomás belsı híradását egy dokkok közeli bárban. .Egy Kék Arc koktélt..tudakozódott töretlen lendülettel a kis riporternı. Nyilván egy csóró kis kincsvadásznak nézett. . Egy pillantást vetettem rá. amit nem is várok el. hogy a lelki egyensúlyát helyreállítsam.mosolygott a riporternı. hogy kinek a megbízásából tette? .Ugye. ez némileg a kínaiak és a Döglött Hernyó esélyeit javították. hétgyémántos piercing-sort viselı. . Odapislantottam: egy ívelt szemöldökő...Mi díjazzuk az informátorainkat .. .Hogy kiszabadítsa Nicholas Anderssont? . Nagyon erıszakos volt.Ez az. és állva maradt.kérdeztem.Talán az Anderson-família állt a háttérben? .A számlát! .A Kék Arcot nem én fizetem. .Errıl pedig kérdezze inkább az Andersson-famíliát! Leszálltam a bárszékrıl. . uram..Zavarná? . és máskor minden bizonnyal a jobbik énemet veszem elı a leszerelésére. Ondolált hajából egy engedetlen tincs az arcába hullt.csilingelte a fülem mellett egy kellemes. .Hé. . .Ha átül ide.mutatkozott be a nı. és mielıtt rátehette volna formás fenekét. ahol már csupán egy jót akartam inni.Kérdezze meg az embereket! Fizettem. A császárság eddig nem nagyon törıdött a csupakı Megrezzel. . kék szemő nı állt mellettem. Az nehézkesen átdöccent a székre. szemöldökével együtt hajló. hogy hozzon a fickónak a számlámra még egyet felest.szóltam neki én is. s én intettem a pultosnak.Jessica Noel vagyok az Euró 1-tıl .Elnézést.Nem az én feladatom. Rövidke Goodloe-feliratú nyusziszır finom mellényt viselt és sztreccs felsıt..

mert kéklı ábrázatom láttán Alice visítozott volna a boldogságtól. Miért hiszi azt minden földi. Ma két tucat visszautasítás. Amikor az ürvadászommal startoltam a dokkból. illetve kortyot sem. a kivégzıosztag elıl könnyebb meglépni. Ketchikan! . és ezzel részemrıl letudtam az ügyet. csupa fénylı fogsor volt ez a beszélgetés. Mosolyogtam.. Jádevirág kiherél. miért feszülnek egymásnak ekkora erık? Mit keres itt több mint tízezer őrhajó? Sokaknak nem szimpatikus. Véssék jól eszükbe! .. hogy a világőr más pontján élık mindegyike otthonának tekinti a földet? Mellesleg ha választani lehetne egy riporter és kivégzıosztag között. Elhagytam a bárt. A feladatuk azonban a roncsok eltakarítása lett. Még szerencse. . Megragadtam a nö kezét. ráadásul ha késem.Igaz.most azonban csak nagy nehézségek árán bírtam megállni. egy verekedés.írasson az Eurol követeléséhez még két nullát.. mi várható itt.Szöveg . kezdıdhetett a nagypolitikai sakkjátszma! 26 ..Hárommal. aztán elıvettem a fegyverem és halálos nyugalommal szétlıttem a holokamerát. Túl húzós volt ez a nap. császári seregek. bothan kereskedık.kérdeztem. Andersson most a Tízezer Szikla Menedékében van egy aszteroidán? .Túl közel van a Megrez a Földhöz. mintha csak egy hülye fasz lennék. . földi közvetítık -.Nem voltak ott kínaiak.. hogy kérdezısködünk. İk voltak a stáb. Megtöröltem az arcom. . hogy mindössze egyetlen emberért lett megszervezve a támadás? És hogy Mr. A pultosfiú szinte azonnal elém csúsztatott egy kendıt. hogy tudassuk az otthoniakkal.. hogy azzal magát is megvettem!. két lövöldözés állt mögöttem.mutáns őrhajók. A fegyver láttán hárman is közelebb ugrottak.Nincs kommentár. akkor érkeztek meg a rendszerbe a földi diplomáciai hajók. . . .Ezt megfizettetem magával! . A csapat összejött . és finoman a saját mellére tapasztottam. .Hány kamerával érkeztek? . hogy kinek állt az érdekében a megrezi egyensúly felborítása? Mivel sikerült összefogásra kényszerítem a kínaiakat és az őrállomáson élı kincsvadászokat? Vajon mennyi kérdést tartogat még számomra? . és tekintsük olybá.. de em beréleteket menthetünk meg általa. Jessica Noel ekkor az arcomba öntötte kék színő koktélját.mondtam.. hogy el ne törjem a kezét.És mit kerestek ott a kínaiak? .Mr. hogy a nıt védjék. Teljesen fölöslegesen utaztam ide.A mi feladatunk az. .magyarázta. hogy nem a Tündöklı nyárral jöttem a Döglött Hernyóra...mondta a riporternı kivörösödve. Nem adta fel annak ellenére sem.. továbbá nem ehettem és nem ihattam nyugodtan egy falatot. ..Megválaszolná akkor azt. hogy a szemébe hazudtam.

Vagy lehet, hogy ez a négy tényezı inkább olyan, mint a salétromsav, szénpor és kén keveréke, s mellé egy öngyújtó? S aztán jön valaki, és belobbantj a a lángot?... Persze az a kívánságom, hogy hagyjanak ki az egészbıl, nem teljesülhetett.
2.

Egy szippantásnyi levegıhöz nem jutottam Lótuszkelyhén... Besuhantam az őrvadászommal a Csao-ház sziklába vájt hangárjába, és máris át kellett szállnom a sylionkerámia borítású ürdrakkarba. A két őrhajót elválasztó tíz lépés alatt azonban ketten is megállítottak: elıbb Gyöngyharmat szaladt oda hozzám, aki órák óta várt a hangárban. Várta, hogy visszaérjek. A nyakamba borult, mondott valamit kínaiul, aztán édesen figyelmeztetett, hogy vigyázzak magamra. Adtam egy csókot lángoló orcájára, és mentem tovább. Másodszor Peng Ju-csien látványa késztetett megtorpanásra. Az idıközben meggyógyult rajparancsnok fénytelen tekintettel követte átszállásomat. Megtorpantam, aztán mentem tovább: hülyékkel nem foglalkozom. Aztán amint a drakkar zsilipajtajai bezárultak mögöttem, rögtön a falhoz nyomott a gyorsulás, és kint is voltunk a hangárból a kéklı, mesterséges ég alatt. Az egész addig tartott, amíg ezt a bekezdést elolvasták, nem tovább. S körübelül egy mondatnyi idıbe, hogy kinn legyünk a világőrben. Elıresétáltam a vezérlıbe, ahol a legnagyobb meglepetésemre csupán négy embert találtam: Jádevirágot és három kínai pilótáját. Nicholas Andersson sehol nem volt. Jádevirág láthatóan megkönnyebbült, amikor meglátott. - Történt valami? - kérdeztem ennek folytán. - Rosszat álmodtam. - Megfogta a kezem, megszorította, aztán el is engedte. - Féltettelek... de most már minden rendben. - Mit álmodtál? - Egy folyót láttam, ezüstös vizet, amelyben piros szárnyú keszegek úsztak. - És a kínai álmoskönyv szerint a keszegek veszélyt jelentenek? - A kínaiak hite szerint a piros szárnyúak igen... Nem az álmoskönyvek szerint - bólintott Jádevirág. - De nem hiszek többet az álmoknak! Hiszen itt vagy egy karcolás nélkül. Maguk mit gondolnának a helyemben? Egy nı a barátja mellett alszik pihe-puha ágyában, és piros szárnyú keszeggel álmodik. És reggel felkelve nem arra gondol, hogy a barátját baj érheti, hanem arra, hogy egy másik férfit baj érhet... Valakit, akit visszautasított. Egy újabb rejtély, amely a Megrez rendszerén túlmutat... - Sikerrel jártál? - tért át kevésbé kényes témára Jádevirág. - A Döglött Hernyón kicsit izgatottak a fiúk, de különben minden rendben ment. A drakkar haladt a raj élén, és mögötte négy nuclearketch. Az Őrirányítási Hivatal minden akadályt elhárított elılünk, megtisztította az aszterodák közötti teret az őrdzsunkáktól, székházaktól, úszó palotáktól, és még a kis:/

bolygókat is elhúzkodta volna elılünk, ha megkérjük rá. Abszolút prioritást élveztünk mindenki mással szemben. Miután Jádevirág az útnak szentelte minden figyelmét, szerintem teljesen fölöslegesen, mert nélküle is pontosan így és ezzel a sebességgel haladtunk volna, én úgy döntöttem, hogy a pilótákat fogom zaklatni. Az egyiket, Hung Sze-lit, különösen megkedveltem, miután nuclearketchével pár nappal korábban szerencsésen összeszedett az Elefántnézı Aszteroida és a Fekete Tigris Aszteroida légterében; ,,Ketchikan úr a ketch orrán", aliogy Főszerillat a maga kínaias kiejtésével kuncogva elmesélte nekem, hogy min mulatnak a szolgálók. Hung Sze-li ürnıje bizalmát is élvezte, mert ö vezette most a drakkart. - Hogy áll a nısüléssel, Sze-li? - érdeklıdtem a fiatalembertıl. - Az utolsó értesülésem az volt kettıjükrıl, hogy Lótuszkelyhe jósa keresi a kedvezı elıjeleket... - Csak kedvezı elıjeleket talált - mesélte lelkendezve Hung Sze-li. - Csakugyan? - Utazás elıtt beszélt Fehérfelhı apjával és anyjával. Az elıjelek szerint hosszú és boldog házasság vár rárik, és én is sokra viszem Jádevirág asszony szolgálatában. Az életemet is odaadnám érte... és Fehérfelhıért. - Talán arra nem kerül sor - mosolyogtam. - És most mi ilyenkor a teendı? Mert amennyire megismertem a Tízezer Szikla Menedékét, a dolognak itt még nincs vége. - Ajándékokat kell küldenem a szülıknek a lányukért. A hagyományok szerint ha visszatértünk, vadludakat küldök nekik legelıször. - Honnan szerez majd vadludakat? - Jádevirág asszony közbenjárt a mandarinnál, és a hivatal engedélyével befoghatom ıket Lótuszkelyhe tavain... Ó, a mandarin miért mondana ellent Jádevirág kérésének? A jamen vezetıjének három dolga van: jó bürokrata kell legyen, el kell fogadnia a megfelelı vesztegetési ajándékokat, és engedelmeskednie kell Jádevirágnak. Jádevirág nyilván két tucat vadludat rendel cserébe a terragenetikai laboratóriumok egyikébıl. Vagy hagyják a vadludakat békén párzani, amikor annak eljön az ideje. A nıre pillantottam Hung Sze-li feje felett, ı pedig elpirult, mintha csak rajtakaptam volna valamin. Rácsaptam Hung Sze-li vállára. - Akkor hát Fehérfelhı lesz az Elsı. Sze-li megütközve nézett fel rám. - İ lesz az egyetlen - mondta neheztelı hangon. - Nem szándékozom más feleséget vinni a házamba. - Pedig ha gazdag lesz, megtehetné - ugrattam a fiút. - Persze egy feleség kis gond, sok feleség sok gond... - Mivel a kínaiak még a muszlimok-nál is szabadabban kezelték a kérdést, mert az iszlámhívık ugye négyben maximalizálták a feleségek számát. Kínában viszont annyi nıt vehetett el egy férfi, amennyire vastag volt a pénztárcája... egyszóval egy gazdag kínai családban nagyon-nagyon-nagy gondok is akadhattak. - Mindenkinél jobban imádom Fehérfelhıt. És elég lesz nekem az a boldogság, amit ı tud nyújtani. 28

- Fel ne vegye, amit mondok, Hung! - nyugtattam meg a fiút. - Jen Hung-csang elıbb-utóbb belátja, hogy jobb férjet nem is találhatott volna lányának. - Figyeljen az aszteroidmezıre, Hung hadnagy! - szólt közbe feddın Jádevirág. Ezzel a beszélgetésünk véget ért. mindenki az útra koncentrált... Illetve csak néztünk, mint a moziban, mert az automatika elnavigált bennünket a kisbolygók és villogó vonósugarak világában. Pazar volt. - Tiszta sci-fi - morogtam, és kerestem egy üres sarkot. - Az mi? - Egy ötszáz éve halott irodalmi mőfaj. - Ne oda üljön, uram! - figyelmeztetett egy másik kínai pilóta. - Az a hajtómő vezérlıegysége. - De ki van kapcsolva - morogtam és feltelepedtem a konzolokra. Csendesen gyönyörködtünk a Tízezer Szikla Menedékének villózásában. Már akkora volt a helyismeretem, hogy messzirıl felismertem a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidát. Hogy is felejthetném el azt a helyet, ahol Lung elsı miniszter olyan megrendítı szexuális élményben részesített különleges házibuliján... Másrészt viszont egy hülye is felismerte volna, hacsak nem színvak, mert az egyetlen kisbolygó volt a tízezer belakottból, amelyet nem csupán egy rendszergenerált napsárga fényréteg tett életre alkalmassá, hanem egy külsı, bíbor réteg védett az illetéktelen szemektıl. A szokásos védelmi kapukon és a kijelölt légifolyosón léptünk be az aszteroida fölé, majd leereszkedtünk a tengerre, és csak suhantunk a kékesen csillogó víztükör felett. Egyre mélyebbre szálltunk, már valamiféle nyaktörı mutatványnak tudtam be, hogy drakkarunk alja a hullámokat súrolja... amikor közölték velem, hogy alul nyitnak belépıkaput a Teknıshordott Égi Palota védelmi pajzsa alá. A palota is messzirıl szemet szúrt: mint egy nagy bíbor szappanbuborék-gömb a kéklı vízfelszínen. Esküszöm, hogy egyetlen kínait sem alkalmaznék virágkötınek. Hihetetlen színinkompatibilitásuk van! A buborék alá most sem láttunk be, akárcsak elızı alkalommal, amikor Lung miniszter tenger alatti palotájába tettünk kirándulást. - Lung ott lesz a fogadáson? - kérdeztem. - Valószínőleg igen - bólintott Jádevirág. - Készülj fel! - Mire? - A látványra... Nagy levegıt vettem, és néztem, ahogy a közeledı bíbor félgömb egyre nagyobbra puffad, és a kéklı óceánfelszín már csak alattunk létezik és száguld... Aztán egy fekete folt nyílt meg a bíborkupolán, és mi - csak mi, a kísérıhajók hatfelé spricceltek szét a gömbfelszín mentén - berepültünk a Teknıshordott Égi Palota mellé. Az elsı, ami a szemembe villant, egy másik tekintet volt. Fénylı, hatalmas gombszem, amelyben visszatükrözıdött az őrdrakkar, oldalán a két kerámiasárkánnyal. Aztán egy tülkölés-szerü éktelen hangos hang remegtette meg a levegıt, és kisebb vihar támadt körülöttünk. Óriás cseppbombák csattantak a külsı kerámiafelületen, minden egyes becsapódásra megráz20

kódtunk, mintha csak plazmatalálat ért volna minket. Pikkelyes bır mellett húztunk el, amely redıkbe győrıdött, és hullámzott... Leszédültem a konzol tetejérıl. Jádevirág összeszorított, vértelen ajkakkal ült, a három pilóta pedig kétségbeesetten navigált, hogy egyenesbe hozza az őrhajót. - Ao feje mellett léptettek be minket, hát normálisak ezek? - kérdezte dühösen Jádevirág, miután a stabilizálószámyak egyenesbe hozták a drakkart. - Mi van? - kérdeztem döbbenten. - Nézd meg! A monitorok és az elülsı projektor képére pillantva a szívem is kihagyott egy pillanatra. A világ legnagyobb teknıse mellett repültünk. A teknıs utánunk fordította fejét, rajta, mint valami különleges korona, pagoda-tornyok magasodtak. A pagodatornyok körül ırült szél kerekedhetett, amint a fej iszonyatos sebességgel mozdult, ekkora méreteknél mégis lassúnak tőnt a fordulása... Hung Sze-li feljebb húzta a drakkart, és akkor ráláthattam a teknöspáncélra is... virágzó barackfákra, tavakra, sziklákra, templomokra és a hatalmas palotaegyüttesre. - Mekkora ez a dög? - kérdeztem hitetlenkedve. - Ao a világ legnagyobb ember alkotta élılénye4 - mondta Jádevirág. - Négyszázhúsz éves, és még növésben van. Folyamatosan igazítják páncéljához a termıföldeket és a palota falait. Majd ezerötszáz éves korára éri el valódi méreteit, és legalább tízezer évig fog élni. - Ezt ugye, nem a Teng-család genetikai mőhelye alkotta meg? - Nem tudom, melyik genetikai laboratóriumból került ki - mondta Jádevirág. - De nem is fontos. A lényeg, hogy itt van. - Minden apróság fontos - morogtam elıre hajolva. Le nem vettem a szemem a teknöspáncélról. Enyhe ívben hajlott meg a megcsontosodott szaruréteg az állat hátán. Oldalt természetes, sárgásbarna árkok és felmeredı csonttaréjok fogták meg a ráterített termıréteget, amelyet egyetlen dupla csúcsú dombot képezve alakítottak ki a geomanták tanácsai alapján a kertépítı mérnökök. A dombból, mintha csak egy élı, lélegzı testbıl nıttek volna ki, sziklacsoportok meredtek fölfelé, néhol majdnem olyan magasra, mint egy-egy sátortetı. A domb legmagasabb pontján a Teknıshordott Égi Palota kör alakú központi csarnoka állt, amelyet az Égi Kapu Oltárára kereszteltek. Körülötte nyílt tér, egy másik, szomszédos dombon a Kapunyitás Imádságának Csarnoka, körben fal, a falon túl pagodák és egy harmadik, hosszúkás csarnok, s azon túl megint csak fal, melyben az eunuchok szállása, állatok és egyéb eszközök kaptak helyet. És mindenütt virágok, fák... legfıképpen barackfák, amelyek a kínai hit szerint előzik a gonoszt, s amelyek, mint
4

Ao: A kínai mitológia alapján életre hívott óriásteknıs az eredeti elképzelések szerint a tengerben úszva három szent hegyet cipel a hátán: Jingcsout, Penglajt, Fangcsangot. Egy mitikus történet elbeszéli, hogy Nü-va istennı az istenek harca után levágta Ao négy lábát és azzal támasztotta meg a négy égtájnál a beszakadt égboltozatot.

30

megtudtam, egész évben virágoztak... Egy részük virágzott, más részük termett... aztán fordítva. Illatuk állandóan ott lebegett a paloták fölött. Lángelméjő mérnök álmodhatta meg ezt a helyet, a színek és formák harmóniáját. Minden, holott tudtuk, hogy emberi kéz mőve, úgy állt, mintha természet adta eredeti csoda lett volna. Még a csarnokok és templomok is különös, ívelt tetejő gombáknak - egymásra nıtt gombáknak - tőntek. Ao feladta, hogy tekintetével kövessen minket, és megnyugodva ismét elıre fordította fejét. Felfeküdt az óceánra, amely a teknıs hirtelen megmozdulásától, mint tomboló állat éledt fel, és hatalmas habzó hullámaival egész az oldalsó szarurétegig felcsapott. Most, hogy Ao nem dülöngélt, és a tenger felszíne elsimult, megláthattam a mélyben megmozduló város nagyságú lapos úszólábakat, amint hajtják a vizet. A farok felé repültünk, ott volt a leszállóplató: kerámialapokat fektettek le a páncél egy kockájára. Két őrhajó fért el csupán a teknıspáncél leszállópályáján. - Hol a védelem? - kérdeztem Jádevirágot. - A vízfelszín alatt. Ao hasa alatt egy egész ürchebek-raj úszik... Állandó készenlétben vigyázzák az Égi Kapu İrzıjét. Ao úgy himbálta a farkát, mint valami jól nevelt kutya. A drakkarral ráfordultunk a kerámiapályára, s Hung Sze-li finoman letette a gépet. Leszálltunk egy baromi nagy teknıs hátára... és ezzel véget ért a tervezgetések kora. Bármilyen terveket is dédelgettem magamban az elkövetkezı-dıkkel kapcsolatban, hamarosan mind füstté váltak, akár a marihuána a szakszerő felhasználás következményeképpen. Letüdıztük és megszédültünk. Nem tudtam, hogy nem jutunk vissza Lótuszkelyhére, csak miután a lavina, amelyet elindítottunk, megpihen.
3.

A Szárba Szökkent Imádság Csarnokában, a néma eunuchok sorfala elıtt, a lépcsık magasán ült az Égi Kapu İrzıjének elsı felesége, Márványhold. Haja glóriaként terült szét feje körül, gyöngyökkel erısítették meg reggel szolgáló eunuchjai, hogy tartson. Nem egyszerő hajdísz volt ez, és a fejet csak lassan lehetett mozdítani, le ne omoljon a csodás hajkorona. De nem csupán frizurája miatt ült Márványhold egyenesen és mereven elıre tekintve. Az Elsı volt a Teknıshordott Égi Palota igazi ura. Az Égi Kapu İrzıje uralkodott a Tízezer Szikla Menedékén, de házának ügyeit az Elsı intézte. Most Márványhold épp ilyen szerepben ült arannyal bevont trónusán, igazságot kellett tennie, és ez nem volt könnyő... A Harmadik szaladt be panaszkodni a Második lányának szemtelenségére. Korallszív, a harmadik feleség, amúgy is túlérzékeny teremtés volt. Kisírt szemekkel és elkenıdött rizsporos arccal jelent meg az Elsı elıtt. Öltö31

zeke kicsit elhanyagoltan állt, cinóbervörös felsırészt és virágokkal telehímzett atlasz alsószoknyát hordott kis szaténpapuccsal. - Kiskék megzavarta a társaságot, miközben a lantomat pengettem sírdogált Korallszív. - Mindig kitalál valami apróságot, amivel megkese rítheti az életemet és azokét, akik közel állnak hozzám. Márványhold, ten ned kell valamit! Korallszív nyomában sietısen megjelent Kiskék anyja. Rózsahajtás. - Korallszív túlságosan komolyan veszi egy komolytalan lány életvi dámságát - mondta mintegy válaszul a Második még az ajtóból. Rajta fe nyızöld krepdesin selyemruha volt, derékban megkötve és aprólékos gonddal eligazítva. Rózsahajtás tizenhárom évvel volt fiatalabb Márvány holdnál, és tizenhat éve került a családhoz. Könnyedén behálózta az İrzıt finom illatú, ruganyos testével, és az Égi Kapu İrzıje a legkedvesebbnek tartotta mind közül még most is, bár vett a házhoz már a Másodiknál fiata labb asszonyt azóta. Rózsahajtás eszes volt és rafinált. - Ha egyszer fordult volna elı, talán nem venném komolyan - fordult vissza Korallszív. - De Kiskék olyan, mint egy visszatérı rossz álom. Nem lehet szabadulni tıle. Nem engedhetjük meg, hogy egy lány így bánjon az Égi Kapu İrzıjének harmadik feleségével! - Nem kell felfújni... - A lányod nem ismeri a tradíciókat! - intett zsebkendıjével az ideges Korallszív Rózsahajtás felé. - A te hibád, így magadat véded, amikor ıt véded. Azt hiszed, hogy mert Második vagy, mindent megtehetsz a Harmadikkal. Nem rúghatsz belém, csak mert utánad ismert és szeretett meg az Égi Kapu İrzıje! - Elég! - csattant fel Márványhold. - Kérdezzük meg Kiskéket, mi történt! - Le fogja tagadni... Az egyik eunuch a nyakába kapta lábait és kiszaladt a terembıl, hogy megkeresse a szóban forgó lányt. - Sosem neveltem hamismondásra a lányomat. - Ellenem nevelte. Mert én fiút szültem... - Korallszív! - csattant fel Márványhold. - Nem engedhetem meg, hogy a jelenlétemben így beszélj a Másodikról! Azt pedig megtiltom, hogy bárki más elıtt így beszélj róla! A te fiadnak nem hiszem, hogy köze lenne Kiskék szemtelenségéhez. A Második elégedetten bólintott, de Márványhold neki is tartogatott egy figyelmeztetést. - Ha pedig kiderül, hogy a lányod valóban szándékosan megzavarta Korallszív lantpengetését, akkor mindkettıtöket egy hónapi szobafogságra ítéllek! - Egy lantot pengetett, ürnım - suttogta az eunuch visszatérésekor Márványhold fülébe. Kiskék ott kullogott mögötte. - Nem tettem semmit - mondta Kiskék játszva a sértıdöttet, Márványhold szemét és fülét azonban nem csapta be. Az Elsı túl régóta vezette ezt a családot... Reá nehezedett a feleségek, lányok, szolgálók és eunuchok irányításának összes gondja. Ismerte mindegyiküket, számtalanszor helyre
32

kellett tennie ıket, vagy éppen szét kellett csapnia közöttük. Miért legyen más az Égi Kapu İrzıjének hatalmas családja, mint egy átlagos kínai család? Az eunuchok ugyanúgy lopnak, a fiúgyermekek ugyanúgy lefektetik a szolgálókat, a lányok ugyanúgy egymás hajának esnek adott esetben, és a feleségek ugyanúgy furkálják egymást... attól függıen, kire nézett elızı este a közös étkezéseknél féljük. Sokszor épp az ilyen nézésekbıl volt baj, nem pedig a szerelmes együttlétekbıl, amelyek a nyolcvan éves İrzı esetében már csak kéthárom hetente volt aktuális. Egy-egy pillantás Rózsahajtás felé, még a keménynek látszó Márványholdat is megbántotta néha-néha. - Valóban? - kérdezte Márványhold. - Hogy tetszik Korallszív játéka? Kiskék lebiggyesztette a szája szélét. - Van, amikor egész jól eltalálja a hangokat... - Hogy beszél rólam? - sírta el magát Korallszív. - Korallszív apád harmadik felesége - figyelmeztette Márványhold a lányt. - Ezért a megjegyzésedért büntetést érdemelsz. - Márványhold gyakorta elmondta, hogy a hazugság ártalmára van a léleknek, és a szüleinknek nem hazudhatunk semmilyen esetben sem mondta Kiskék negédesen. - A gondolatot sokféleképpen lehet csomagolni... akárcsak az embert. - Márványhold metszı tekintetével Korallszívre pillantott. A Harmadik zavartan megigazította öltözékét. Az Elsı szeme visszatért Kiskékre. - Egy család erejét nem csak a férfiak adják, de a jól nevelt, érett lányok is... Milyen feleség leszel, ha hímzés helyett szemtelenséget tanulsz? - Sok mővelt asszonyról hallottam a tanítóktól. Asszonyokról, akik éles nyelvükkel segítségükre voltak férjüknek. Mint például Hszie Tao-jün. - Hszie Tao-jün érett asszony volt, és nem egy nyelvelı fruska. Megzavartad Korallszív játékát? És legfıképpen: szándékosan tetted? - Nem. - Rezgıszirom kedvenc szokása a hallgatózás - jegyezte meg Márványhold. - Talán kérdezzük meg tıle, merre is járt ma reggel... Az eunuch ismét meglógott, most Rezgöszirmot ment keresni, a Negyedik legnagyobb lányát.. Márványhold hátradılt trónszékén, és hallgatott. Kiskékre nyomasztóan hatott a várakozásteljes csönd, és magabiztossága az idı múlásával arányosan apadt. - Vajon mit fog nekünk mondani Rezgıszirom?... - gondolkodott el Márványhold. Kiskék megpróbált visszaemlékezni rá, hogy az elmúlt napokban megbántotta-e valamivel Rezgöszirmot. A két lány nem nagyon kedvelte egymást. Rezgıszirom sokkal komolyabb természető volt, szeretett hímezni és idejét olvasással töltötte... Az Égi Kapu İrzıjének lányait megtanították olvasni. Kiskék ezzel szemben lenézte a hímzést és sokkal jobban szeretett játszani, ami nem baj, csakhogy fékevesztett hangulatában nagyon könnyen megbántott másokat, ha pedig gonoszkodni támadt kedve, akkor a mások által szeretett tárgyakon töltötte kedvét. Megcsikordult az ajtó. Kiskék félig hátrafordult. Persze, tegnap eláztatott egy elırajzolt köpenyujjat, amit Rezgıszirom ki szeretett volna hímez13

ni... és aztán homokot is szórt Rezgıszirom szemébe. Csúfolta, hogy elromlik majd a látása. Rezgıszirom most mindent megbosszulhat. - Nos, szándékosan zavartad meg Korallszívet? - csattant fel egyszerre Márványhold. Kiskék megrezzent. - Csak arra jártam... - Szóval megzavartad - bólintott Márványhold. - Mit érdemel, aki hazudik? Rózsahajtás? A Második tudta, hogy Márványhold nem kedveli ıt, de jó vezetıje a háznak és a családnak. Nem kerülhetik el a büntetést, viszont az enyhe lesz, ha Kiskék megbánást tanúsít. Kiskék azonban olyan, amilyen... Rezgıszirom talán nem is tud semmit. - Anyai szigort - válaszolta Rózsahajtás. - Kevés - mondta Korallszív. - A te szigorod kimerül tovalibbenı szóvirágokban. Olyan, mint a füstölık illata: amint kiszabadul, rögtön el is oszlik. - Megbánást tanúsítva bevallod-e, Kiskék, a szándékosságot? kérdezte Márványhold. Az ajtó teljes egészében kinyílt, és jött is az eunuch és Rezgıszirom. Még a csarnok túlfelén jártak, de az ajtón át beözönlı fényben jól látszott, ahogy a sértett, merev tartású Rezgıszirom közeledik. A lányka egyébként finom ujjairól kapta nevét. - Nem kell Rezgıszirom, elmondtam volna mindent, csak féltem anyám haragjától - hadarta Kiskék, aki nem tudta, hogyha elfogadja Márványhold ajánlatát, és bevallja a szándékosságot, azzal most enyhíti a büntetését, vagy éppen fokozni fogja. Rezgıszirom látványa azonban megtette a magáét. - Jobb, ha önszántadból mondod el az igazat! - figyelmeztette Rózsahajtás is. - De nem volt benne szándékosság! - Lehetett volna! - morogta Korallszív. Márványhold meghallotta. Most büntesse meg a Harmadikat is? Márványhold felemelte kezét, s ezzel hallótávolságon túl megállásra késztette Rezgıszirmot. - A tiszta szív hangja olyan, mint a rigó füttye - mondta a Másodiknak. - De úgy látszik, ebben a családban csak károgás hallik. Mire való egy lányt hamis váddal illetni? - Megtette és máskor szándékosan fogja megtenni... - védekezett Korallszív. - Az idı fürkészését hagyjuk meg a jósoknak! - intette az Elsı. - Ha a feleségek torzsalkodnak, ezt fogják megtanulni a lányok is... Am ugyanakkor a lányoknak ebben a házban hímezni és lanton játszani van joguk. Meg kell köszönniük, ha olvasni tanulhatnak és ha illemre tanítják ıket! Kiskék, te keveset olvasol, s ha olvasol is, illetlen irodalommal teszed. Kinevezek melléd két eunuchot, akik tanítani fognak mindarra, ami egy lányt jó feleséggé tehet. Most már ideje, hogy ezt a nap huszonnégy órájában megtegyük. A tanárod egyike mindig melletted lesz. - Akkor ırök lesznek és nem tanárok...
34

szegény lány azt sem tudta. Ellenszegülésnek amúgy sem volt helye. Az Elsı intett Rezgısziromnak is.. Most megfordult. Rózsahajtás megvetıen nézett rá. . és kiőzitek lelketekbıl az oda nem illı érzéseket! . De az Égi Kapu İrzıje nem fogad hatja a megfelelı biztonsági intézkedések nélkül. Ész revette. ha a tanulásban szorgalmat mutatsz fel. mit mondott Kiskék.mondta ki ítéletét.Áruló! Rezgıszirom nem tudta mire vélni a szavakat. Lung rendületlenül csak mosolygott. századi ismeretlen szerzı müve. ..Négy hét . . Az Elsı nem hallotta. fellépdelt a lépcsıfokokon a trónusig. A tanárod melletted lesz. ... és elveszi a párnád alatt titkon ırzött Csín Ping Mej -t. az Elsı intett még egyet és az ırt álló eunuchok is elhátráltak.Közbeszólásodért három hétig nem jöhetsz ki szobádból. . A 18. majd olyat tett.Rendkívüli tisztaságú Márványhold. Ezért asszonyomnak kellene fogadnia ıt.Most ti is me hettek! Korallszív szája isniét sírósra görbült.. Most mehetsz! Kiskék visszafojtotta a feltörı szavakat.A lányokkal csak akkor érintkezhetsz. Csin Ping Mej (kínai): szó szerint Arany vázában szilvavirágok. Önként a szobátokba zárkóztok.kezdte Lung a beszélgetést.. Magyarul a Szép asszonyok egy gazdag házban címmel megjelent 16. és annak alapján emelte meg a büntetés idıtartamát. és meghökkenve látta a lebegı köpenyő elsı minisztert. akárcsak a Második és a Harmadik.Nincs szó és nincs könny elıttem több . Gyorsan távozott.Nem vehettek részt a közös étkezéseken. Elhaladt Rezgıszirom mellett. Lung miniszter jött fekete ruhás testıreivel. Lung lassított. . .Vendége érkezett a palotának. Vajon miért vette az Égi Kapu İrzıje e nıt a házába Harmadiknak? .. Aztán visszafordult a feleségekhez. míg felkészülünk.visszhangzott végig a csarnokon Márványhold jeges hangja. csupán a fejtartását lát ta. amíg tíz napfel kelte el nem fut a ház fölött. században Kínában pornográfnak minısítették és együtt tiltották be a máguskönyvekkel. felügyeli haladásod. és odavetette: . miért citálták ide. de ott még kihúzta magát. . amit rajta kívül csak az Égi Kapu İrzıje tehet meg: mielıtt Márványhold hívta volna. Meghajolt Márványhold elıtt. Az Elsı összehúzott szemmel méregette Lungot. amikor a kapuszárny a feleségek és lányok után becsukódik. A segítségét kell kémem egy felettébb veszélyes dologban. hogy Kiskék kint kerül egy kisebb csapatot.mondta Márványhold. hogy pontosan akkor érjen oda a ház asszonyához vezetı lépcsısor alá. Aztán felékszerezett kezének egy intésével kizavarta a csarnokból a szolgálókat. amely bejelentés és hí vás nélkül érkezett. és ment. 35 . hogy mehet.Jaj!.

falat.kérdezte eztán az Elsı rosszat sejtve. Mindeközben az Elsı mosolygott. és a nappali fénybıl egy sárgás fénypászmákkal átszıtt. két feketébe öltözött katona egy-egy fekete párduccal. hiszen én nem ismerem a szokásokat. Egyikük olyan fegyverrel lép be a palotába. Megtettünk mindent. Megpillantottam szemben a trónuson egy méltóságteljesen ülı kínai asszonyt. Lung miniszter úr! A többit pedig bízza rám! Márványhold rettenetesen kíváncsi lett. ki az.. A látogató kíséretében érkezı Jádevirággal.Nos.Az Elsı bólintott.. mára azonban arcvonásai márványkeménységüvé váltak. sıt.Felkészültünk .Igen. A Ti-hung Testvériség védte az Égi Kapu İrzıjének elsı asszonyát.Férfi? . . nem akármilyen teher lehetett a vállán. . és ez a sok festmény és dombormő a teremben a túlzsúfoltság érzetét keltette.De nem eléggé.. hogy Jádevirág megszólítsa Márványholdat. Jádevirág bizonyosan tudja. az oszlopokat. Valaha nagyon szép lehetett és mosolygós.És mennyire veszélyes a látogató ránk és a házra nézve? . mit kell tennünk.Tudom. hogy Márványhold fogadja önöket. Mélyen meghajoltunk.bólintott Lung. még az aranyozott titánlapokat is a talpunk alatt. és széttárta hatalmas körmökkel dicsekvı kezét. Egy eunuch elénk állt. Addig itt hagyom a Ti-hung Testvériség katonáit védıırizetnek.Veszélyezteti a férjemet? Nem készül fel egy veszélyes látogatóra? . Mellette két oldalt. hogy ez elsısorban nekem szól. a többiekre sem. . A dioránok túlontúl veszélyesek. asszonyomra egyáltalán nem veszélyes. . oroszlánok és fınixek díszítettek.jegyezte meg hővösen Márványhold. és vegyék megtiszteltetésnek. . és néha-néha érdeklıdın rám pillantott. Erre egy ember miatt még sosem került sor.. . Mindent forgó-tekergı sárkányok. Vajon ki az érkezı? Bevezettek minket a Szárba Szökkent Imádság Csarnokába. hogy gyakorta kihívják ıket erre a világegyetemre. és közölte velünk. hogy megvédjük az Égi Kapu İrzıjét. aki miatt mozgósítani kell a Boldogság Hadsereget. 36 . Illedelmesen köszöntötte és emlékeztette rá. kígyók. ópiumfüstölık nehéz illatával megtelt csarnokba kerültünk. hogy számos alkalommal volt szerencséje tiszteletét tenni palotájában. a Csao-háznak van egy palotája a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidán. amely ellen fel kell élesztenünk a Boldogság Hadsereget. A Boldogság Hadsereg pedig egy fél óra alatt kihívható síkunkra. hogy a minden nem elég.Meddig kell feltartanom a látogatót? .. és hagytam.Lung miniszter még sosem vétett ily hibát .Vezettesse be ıket. Tudtam. Csaó Hszi-san feleségével pedig nem egyszer találkozott már asszonyom. . Jádevirág és én egymás mellett mentünk át a hatalmas ajtón. mit kíván az illem.Hajoljanak meg az Égi Kapu İrzıjének elsı felesége elıtt. . . Márványhold fejrándulására összekoccantak hajában a gyöngyök.. Ám a vendégek fogadásakor kiderült..

A pillantásában azonban több volt mint egyszerő kíváncsiság, hogy néz ki egy fehér ember, vagy éppen hogy hogyan nézek ki én. Márványhold távolságtartó hajkoronája, arca, testtartása és a környezet ellenére is úgy nézett rám, mint egy érdeklıdı nı. Ezt persze Jádevirág is észrevette. Csúnyán pislantott rám, mintha legalább is tehetnék Márványhold tekintetérıl. - Jöjjenek közelebb! - intett Márványhold. - Hogyne emlékeznék a hajdan oly életerıs Csaó Hszi-san asszonyára. Még gyermekként ismertem meg, amikor kívülálló atyja elhozta bemutatni hozzánk. Kicsi lány volt, jádezöld tekintettel... ami a tisztaság jelképe nálunk. Látom, tekintete mit sem vesztett fényébıl. Régen láttam, talán férjeura halálakor... És kit hozott magával a Teknıshordott Égi Palota barackvirágillatú tavaszába? - York Ketchikannek hívnak, asszonyom, és született bajkeverı vagyok. - Ezt nem kétlem. - Márványhold alig láthatóan elmosolyodott, és felállt aranytrónjáról. Trónusa ebben a pillanatban kifakult és csillogó szürke színt vett fel. A trón aranya ezüstté változott most, hogy az úrnı fölkelt róla. Az Elsı merev derékkal, lassan lesétált a lépcsın mellénk. A Ti-hung Testvériség katonái mozdultak, de visszaparancsolta ıket a trón mellé. A katonák csak vonakodva engedelmeskedtek. Valakik óva intették tılem az Elsıt ı azonban semmibe veszi a figyelmeztetést. Nocsak-nocsak! - A Tízezer Szikla Menedékébe csak úgy juthat be kívülálló, ha az Égi Kapu İrzıje meghívja, vagy ha betör ide. Mivel meghívásról nem hallot tam, csak ez utóbbi lehetıség állhatott fönn. Ha nem mondta volna, Ketchikan úr, hogy bajkeverı, akkor is tudtam volna. - Asszonyom zavarba ejtıen éles elmével lát át a dolgokon - bókol tam. - És veszélyes bajkeverı, mert a nyelve is jól forog! Jádevirág nem tudta türtıztetni magát. - Most az Égi Kapu İrzıjének meghívására jöttünk ide... - Tudom, kedvesem - fordult felé az Elsı. - Nem kell védenie a fiatalembert, nem akarom bántani... - Nem védem. - Ó, persze meg tudja magát védeni. Elvigyorodtam, és Márványhold mosolya is szélesebb lett. Csak Jádevirág szeme volt olyan, mint egy felizzó plazmafegyver zöldes lıkijelzıje. - Mr. Ketchikan nagy gyermek már... - Jádevirág gyerekként is hirtelen volt - fordult felém Márványhold. Az édesapjának sok gondot okozott. - Az édesapjának nem ilyen forróvérő természete volt? - kérdeztem, és innentıl látszólag nem Jádevirágról beszélgettünk. De mégis... - Parker úr végtelenül nyugodt és türelmes lélekkel bírt. Könnyen beilleszkedett a Menedék világába. Csupán a hitét nem akarta föladni. Szörnyen keresztény tudott lenni... Férjem Lung miniszter tanácsára mindezt elnézte neki, de azóta, s elıtte sem volt senki más, aki ebben a kegyben részesülhetett volna. A jó öreg, kedves Lung miniszter!
37

- De az ön szemében, Ketchikan úr nem az a végtelen türelem csillog, mint ami Parker úr szemében csillogott. Az ilyen természető embereknek olyan a szeme, mint a mély tavak vize... az ember a nyugodt mélységet láthatja meg bennük. Még a szél is máshogy fuj az ilyen tavak fölött, a szemhéj és a szempillák futása mint lazán tovagördülö apró hullámok. Az ön tekintete más. - Márványhold mélyen belenézett a szemembe. - Két lelket tár fel... Egy kedves és egy veszélyes férfit. - Be kell hunyjam a szemem, ha ennyire árulkodik rólam - mondtam megbiccentve fejemet. Jádevirág fujt egyet oldalt - De azt hiszem, a Csaoház fejének zavaró ez a beszélgetés, így megkérném asszonyomat, evezzünk át más vizekre! ~~ Nem zavaró, egyáltalán nem - tiltakozott Jádevirág vöröslı arccal. Addig és arról és olyan hangnemben beszélgethet az Égi Kapu İrzıjének elsı felesége és Ketchikan úr, ameddig és amirıl és ahogyan akar. Legnagyobb meglepetésemre Márványhold ekkor megragadta Jádevirág vállát, és közelebb húzta a nıt magához. Egy csókot nyomott a homlokára. Oldalra pislantottam, hogy az eunuchok hogyan reagálják le. A heréltek kicsit meglepıdtek, de nem túlságosan. - Csak azt akartam mondani, hogy vigyáznia kellene erre a férfira, kedves Jádevirág! - Vigyázzon ı magára - morogta megenyhülve Jádevirág. Azt hiszem, míg kislány volt, nem egy ilyen homlokpuszit kapott az Égi Kapu İrzıjének Elsı feleségétıl. De az régen lehetett... - Remélhetıleg képes rá... - Márványhold hátat fordított nekünk, és fellibegett trónja magasába. Ahogy leült rá, az ezüstfigurák sárgás aranyfénybe öltöztek. Az Elsı tud valamirıl valamit, amirıl énnekem még csak sejtésem sincs. Tekintetünk ismét összekapcsolódott, és mindkettınké szinte kiabált. Márványhold olyan finoman intett nemet, hogy ha történetesen kolibrimadár ül a haján, az se veszi észre... Tiszteletben tartottam, hogy nem beszélhet. Majd rájövök, mi a baj velem, hol kell vigyáznom magamra. - Mélységesen megdöbbentett, hogy egy teknıs hordja a hátán az Égi Kapu İrzıjének Palotáját - váltottam témát. - Nem hallotta korábban, hogyan nevezzük palotánkat? - Hallottam, de az ember az ilyesfajta elnevezéseket nem veszi komolyan... - A kínaiak nagyon is komolyan veszik. Ao mindannyiunk büszkesége. - És milyen épület van a fején? - A Tízezer Szikla Menedékének Akadémiája. Ott tanulnak hivatalnokaink. A legtehetségesebbek tovább kerülhetnek a Hanlin Akadémiára a Földre, de a mi Jün-kuang Akadémiánk6 a második leghíresebb iskola a kínaiak lakta világokon. A Földrıl is járnak ide. - Huzatos hely lehet. - Ne higgye... Érzi most Ao imbolygását? Ugye, nem. Épp így nem éreznek semmiféle rezgést, se szelet az ott tanulók. Nem tudom, hogyan, de az ilyen apróságok nem is érdekesek.
6

Jün-kuang (kínai): Felhıfény 38

- Ezeknek az apróságoknak köszönhetjük az aszteroidákon az életünket. - Szolgálnak minket - legyintett Márványhold. - Ao egy mítoszokból kilépı csoda. Elhiteti velünk, nemeseinkkel, hivatalnokainkkal és a parasztokkal, hogy a hely, ahol élnek, igazán különleges. - Nem említette a katonákat és a mesterembereket. A kínai világ egyik legérdekesebb vonása az, hogy a rizstermelı parasztok ezeknél nagyobb megbecsülést kapnak. - Kezdem én is hinni. Most már sajnálnám, ha nem láttam volna. - Ritkán kapunk kívülállótól dicséretet - felelte Márványhold —, mert ritka a kívülálló nálunk. Épp ezért nagy becsben tartunk minden jó szót. Sok világot láthatott, Ketchikan úr... ez látszik. Dicsérete ezért még nagyobb örömöt okoz. Milyen család mondhatja sarjának? - Nincs családom - mondtam -, csak nevem van. - Elvesztette szüleit? - A gilleth-mutíms háborúban. Márványhold elhallgatott. A trón karfáját simogatta egy kis ideig. - Ide a háborúnak csak a híre ért el - mondta aztán. - A Menedék egyik fél oldalára sem kívánt állni. Érthetı okokból. Sajnálom a szüleit... Nem tudom, hogy tapintatból-e, de nem kérdezte meg, mi melyik oldalon sorakoztunk fel. - Asszonyom, engedje meg, hogy kérdezzek valamit. - Közelebb léptem. - Az Égi Kapu İrzıje pontos idıpontra rendelt minket ide... S most mégis megvárakoztat. Van erre valami különös oka? - Az Égi Kapu İrzıje jelenleg egy operaelıadáson vesz részt mondta Márványhold. - De fél óra múlva fogadja önöket. - A végéhez közeledik az elıadás? - érdeklıdtem. - Csupán a felénél tart, de az İrzı szakít idıt önökre. - Kedves tıle... De kivárhatjuk a végét, addig is, körülnéznék. Sok minden volt, mi érdekelt, ezért aztán látszólagos engedékenységem mögött valójában önös érdekek húzódtak meg. - Az operaelıadásnak tizenkét-tizenhárom óra múlva lesz vége tájékoztatott az Elsı. A fekete párduc oldalt bólogatott. - Mióta tart? - kérdeztem gyanakodva - Csaknem tíz órája... Egyszer láttam kópiákkal Puccinitıl a Turandodot. - Márványholdra úgy látszik, rájött a mesélhetnék. - Talán huszonöt évvel ezelıtt. Tetszett, csak a szerzı nem domborította ki megfelelıen a szereplık családi hátterét, és nem ütött át a dalokon Kung-ce eszmeisége. És ezek mellett még olyan rövid volt. Látszott, hogy a Puccini nem kínai... - Amikor a darab megszületett, már kezdett a világ zsúfolt és örült hellyé válni - próbáltam megvédeni szerencsétlen halott Puccinit. Európában már nagyon sietıs volt az élet. A fehér ember nem ér rá semmire. - Hallottam, hogy a zeneszerzı a halála elıtt írta a darabot, és nem tudta befejezni - bólintott Márványhold. - Más valaki írta meg a végsı dalokat... és az elsı bemutatón befejezték a drámát ott és akkor, ameddig a szerzı eljutott. Annál a befejezetlen pontnál sírva fakadt az egész utca, az tán meg a város összes nézıje, de sírt a zenekar, a zeneszerzı és a színé szek is... Ezt kellett volna operának megírni! Ez lett volna a kínai szívhez szóló jelenet. Egy öreg zeneszerzı a halálán van, fiai ápolják, és megpró39

bálják tartani benne a lelket. De meghal, és más fejezi be az életmüvét, egy idegen... De tisztelik annyira, hogy elıször nem is játsszák tovább a darabot. Gyönyörő zokogódalt lehetne írni az élet múlandóságáról és befeje-zetlenségérıl és a sírig tartó kötelességtudatról. Köhintettem. - Puccininek nem voltak gyermekei. - Mit számít az?... Látott már kínai operát, Ketchikan úr? Be kellett vallanom, hogy nem. - A kínaiakat fárasztja a hosszú beszéd, viszont nagyon kedvelik a hosszú operákat. Lepényárusok járnak a sorok között, és kínálják a lepényt az éheseknek. Aki pedig nem eszik, az többnyire énekel. Szólnak a gongok és a dobok... egyszer feltétlen nézzen meg egy kínai operát, Ketchikan úr! - Megígérem. De mirıl lehet húsz órán keresztül dalolni? - A szív legmélyebb érzéseirıl: a szülık szeretetérıl és a kötelességtudatról. Magam legalább ötvenszer láttam már a Hálók kertjének tündéreit... Ennek egy olyan kötelességtudó fiú áll a központjában, aki az Ezüstvizek Aszteroidán rizstermesztésbıl tartja fenn szüleit és népes családját. Az aszteroidát hiába borították vizek, azokban egyetlen hal sem él meg azoknak a halottaknak a szellemei miatt, akik az aszteroida elárasztásakor egy balesetben megfulladtak. Mivel a családnak nagyon rosszul megy a sora, két lányukat eladják szolgálónak, hogy ne haljanak éhen. Közben a fiúra felfigyel a körzeti mandarin és beajánlja az akkor induló Jüan-kuang Akadémiára. A fiú ingadozik, hogy menjen-e, hiszen ha ott hagyja öreg szüleit, azok éhen halnak... ezért aztán nem is szól nekik a lehetıségrıl és a mandarinnak is nemet mond. Mindig nagyon meghatódom, amikor a fiú énekel a holt tenger partján, és azon kesereg, hogy nem tudja eléggé meghálálni szüleinek, hogy felnevelték. Valószínőnek tartottam, hogy a kínaiak mindegyike zokog az elıadáson, de nem szóltam semmit. - A mandarin lánya azonban szerelmes a fiúba, és elárulja a szülıknek, hogy milyen lehetıség elıtt áll gyermekük - folytatta Márványhold, és mintha kis gúnyt láttam volna átsuhanni arcán, ahogy lankadt figyelmem a vérforralóan izgalmas történet hallatán. - A szülık elzavarják a fiút a ház tól, a fiú nem érti a pálfordulást. A mandarin lánya azonban megígéri, hogy segíti a szülıket, és a fiú így mégis elmegy tanulni. Telnek az évek, a man darin kiesik az Égi Kapu İrzıjének kegyeibıl és elszegényedik. A lány a fiú szüleit gondozza ígérete szerint, és maga semmit nem eszik. Közben a fiú elsıként végez az Akadémián és tovább küldenék a Földre. Tudása olyan hatalmas, hogy mindenki biztosra veszi, a Hanlin akadémián is elsı lesz és akkor elveheti az Ég Fiának egy lányát... Mindez meg is történik, és a fiú immár miniszterként visszatér az Ezüstvizek Aszteroidára... Anyja már halott, csekélyke rizsföldjükön egyedül a mandarin lánya dolgozik. A fiú mindent meghálál, házába viszi a lányt második asszonyának, és a két öreget végre méltó körülmények közé juttatja... Ez az elsı tíz-tizenkét óra története. A második rész az asszonyokról szól, hogyan fogadja el a császár lánya a mandarin lányát, és hogyan lesznek egymás barátnıi. - Az Ezüstvizek Aszteroida tengereinek problémáját nem is oldják meg? - kérdeztem. !!;

- Dehogynem. Az öregek haláluk után szellemként visszatérnek és ta nácsot adnak a fiúnak, hogy hogyan csillapítsa le a balesetben elhunytak kísérteteit. Aztán tiszta vízzel töltik fel a kisbolygót, és azóta csak úgy nyü zsögnek benne a tengeri élılények. Kitárult mögöttünk az ajtó. Lung elsı miniszter jelent meg vörös palástjában és süvegében. Mellette párducos testırök. - Jádevirág asszony... - Márványhold mintha aggódva pislantott volna a hátunk mögé. De lehet, hogy csak a hatalmas szempillák és a festett szemhéj-szemöldök vonala tette aggódóvá a pillantását. - Néha veregesse meg Ketchikan urat barackfaággal... Ráfér a szerencse. Jádevirágnak is feltőnt valami, mert nem válaszolt azonnal. Késıbb pedig már nem válaszolhatott, mert a csarnok zengetes mennyezete alatt felharsant Lung miniszter hangja. - Ketchikan úr... Jádevirág asszony... Az Égi Kapu İrzıje várja önö ket. - Nem volt ilyen díszkísérete a Tengermélyi Árnyék Palotában jegyeztem meg a virágzó barackfák rózsaszín-zsengezöld sora között átvágva. A Kapunyitás Imádságának Csarnokához tartottunk. A magasban folyamatosan sípolt valami. A sípolást már kiszállás után is hallottam, csupán az eredetét nem sikerült megfejtenem: a szélnek nincs ilyen hangja, s fent csupán egy galambcsapat körözött. - Az a saját palotám - felelte Lung. - Azt fogadok ott a légbuborékban, akit akarok. Ao hátán azonban sok mindenki megfordul, akinek elég pénze van megvesztegetni egyes minisztereket, hogy közben járjanak az Égi Kapu İrzıje elıtt. - Lenne ember, aki merényletet akarna elkövetni az elsı miniszter ellen? - Mindenre található ember... - Ki vele, miniszter úr! Még léket kapok a kíváncsiságtól. Lung miniszter a szokásos göcögı nevetésével ütötte el megnyilvánulásom élét. - A nagy füst nem mindig jelez nagy tüzet. Van hogy vizes a fa. - Ám ha pirománok sürgölıdnek a környéken, nem árt körülnézni. - Maga körülnézés ember, Ketchikan úr... Legutóbb, amikor találkoztunk, és volt szerencséje széttörni a Brett Shaw csillagfregatt néhány szintjét, önök abban a hitben távoztak, hogy a Csao-ház legnagyobb ellensége meghalt. A valóság azonban az, hogy a Brett Shaw csillagfregattban szétkent drakkarban nem ült senki. Szilánkokra szabdalták technikusaink, mégsem találták meg Csing Ta-hou holttestét. - Csing La-hou még él? - kérdezte hitetlenül és dühösen Jádevirág. Miért nem értesítettek minket, Lung miniszter úr? Lótuszkelyhe egész lakossága veszélyben van. Csing Ta-hou nem csupán engem, a Csao-házat vagy Mr. Ketchikant veszi célba, ha bosszút akar állni, hanem az egész aszteroidát. Alattomos és ırült... - Fekete mágiával foglalkozik... - vetettem közbe. - Épesző ember nem hiszi, hogy a negatív entitásokat meg tudja fogni bármivel is. Bár azt 41

is nehéz elhinni, hogy a kínai démonokat megállítja egy tussal festett kép Pan-kuanról vagy egy levegıben kibomló kalligráfia. - Ó, maga a formális logika hálójába gabalyodott, Ketchikan úr mosolygott Lung. - Vessen el mindent, amit kintrıl hozott... - Ezen vagyok - morogtam az orrom elé. - Itt máshogy mőködnek a dolgok. Ez egy különleges naprendszer. - Hetvenkétszer különlegesebb a többinél - húztam mosolyra a szám. Jádevirág dühösen fújt egyet, és inkább másfelé nézett. Idegesítette, hogy ennyire könnyedén vettem a hírt, és még csak az se bosszantott fel, hogy Lung elhallgatta az információt. Abban reménykedett, hogy a virágzó barackfák látványa megnyugtatja. Szép is volt a kert, csak a sípolás ne erısödött volna. Már-már zavaró volt. - Mondja, Lung miniszter úr, mi ez a hang a fejünk felett? - kérdez tem. - Valamiféle hangpajzs? Lung összevonta szemöldökét. - Milyen hang? - A sípolás... Kicsit gondolkodnia kellett. Nyilván annyira hozzászoktak már, hogy meg sem hallották, mint mezei ember a tücsökciripelést. - Ja... A galambok sípolnak. - Meg kellett magyaráznia. - A galam bok nyakába kis bambuszsípot akasztunk, és ahogy köröznek az égen, a bambuszsípon átáramló levegı adja ki ezt a hangot... Apró öröm a fıidre született kis embereknek. A Kapunyitás Imádságának Csarnoka hatalmas egy épület volt. A szokásos kínai állatpanteon vigyázta, fınixek, sárkányok, daruk, egyszarvúak, oroszlánok márványból kifaragva, porcelánból megformázva, aranyozással bevonva. Meglepetésemre a Ti-hung Testvériség fekete párducai rámordultak az aranyoroszlánokra. Pedig ez alapvetıen egy sárga közösség, s a feketék inkább kilógnak belıle. Feliépdeltünk a lépcsıkön, Lung elöl, mi ketten mögötte, s hátul a fekete ruhás testırség. A kapun két hatalmas sárkány fonódott két hegycsúcs köré. A kapuszárnyak kitárultak, a Csarnok lenyőgözı méretei rögtön megütöttek minket. Oszlopok nyolc sora tartotta a mennyezetet. A távolban elöl ragyogó fényő trón, még hatalmasabb, mint Márványhold trónusa és még díszesebb... A trónus vonalai hullámzottak, és már távolról egy sárkányt mintáztak, láttam a fejét a magasban, farkát lent a földön. Errefelé imádják a mozgó fémeket. Közelebb léptünk, de hiába kutattam tekintetemmel a trónust, az Égi Kapu İrzıje nem ült rajta. Üres volt. A kapuszámyak döngve becsapódtak mögöttünk. Jádevirág keze után nyúltam, és megállítottam a nıt. Hátrapillantottam, a Ti-hung Testvériség katonái felsorakoztak az ajtó elıtt. Az ajtón zár kattant. Nem láttam, de hallottam a fémes csattanást. Lung eltávolodott tılünk, de megérezte, hogy nem követjük, aztán szembe fordult velünk. - Mi ez, Lung miniszter úr? - kérdeztem komoran.
42

- Fegyverrel nem léphet az Égi Kapu İrzıje elé - mondta Lung. Ráncos arcán most egyetlen mosolygós vonást sem voltam képes felfedezni. - Nincs fegyverem... - mondtam, aztán meghallottam a nevetést. - Hallja? - intett körbe félelmetes körmöket viselı kezével Lung. - Mit? - kérdezte idegesen Jádevirág. - Maga nem tudhatja, asszonyom... - mondta Lung. - Szólítsa fel a Stockbauert, Ketchikan úr, hogy mutassa meg magát! - Egy Stockbauer-rombolót hoztál magaddal? - kérdezte Jádevirág döbbenten. De mint kiderült, nem ez a tény döbbentette meg. - Tényleg létezik ilyen fegyver? Most mondjam azt, hogy a Stockbauer lehet, hogy nem fog engedelmeskedni a parancsomnak? A családi hagyományokat - Yasmin nevő Ketchikan-ıs történeteit - ismerve egyáltalán nem bíztam a Stockbauerek kezelhetıségében. De egyáltalán: parancsot adhatok a Stockbauernek. hogy jöjjön elı?... A kétség mellett, hogy talán nem tudok a Stockbauernek parancsolni, feléledt bennem az az egészségtelen ellenkezés is, amely nem egy esetben a szakadék széléig juttatott minket. Miért vegyem elı a fegyverem itt? Jól csıbe húztak... legyen az elkövetı Lung miniszter vagy a szépséges szép nı a kerti verandáról, aki csak hologram képében mutatja meg magát. Választás elıtt álltam. Kétségem sem volt afelıl, hogy ha elıkerül a Stockbauer, mi fog történni. Döntöttem. - Tolmácsolja köszönetemet az Égi Kapu İrzıjének, Lung miniszter úr, és közölje vele, hogy bizonyos okokból kifolyólag nem tudtam eleget tenni nagybecső meghívásának. Megfordultam a kapu felé. - Es most nyissák ki a kaput! - mondtam a Ti-hung Testvériség kato náinak, A tigrisek és a katonák meg se rezzentek. - Sajnos, nincs választási lehetısége, Ketchikan úr - mondta Lung. Innen csak a fegyvere nélkül távozhat! A nevetés kicsit hangosabban szólalt meg, betöltötte koponyám mélyét. Csupán ketten hallottuk: Lung és én. - Nyissák ki a kaput! - ismételtem meg érzelemmentes hangon. Nem adom a fegyveremet. Feszült csend következett... pár másodpercig. Hirtelen lehőlt a levegı. A ruha alá szorult testmeleg egy pillanat alatt elillant. - Ó, nem! - tört ki Jádevirág. Leheletének párája lassan oszlott szét. És még csak a legyezımet se hoztam magammal! - Tudnia kell, hogy az Égi Kapu İrzıjének Boldogság Hadserege készen áll - célozta szavait a hátamnak Lung. - Tudja, Ketchikan úr, mi kínaiul a „boldogság"? Elindultam a kapu felé. Lassan, nagyon lassan. Jobb kezem elnehezedett, és mintha csak egy kígyó csavarodott volna fel rá, síkos, hővös hüllö-érintést éreztem. A láthatatlan Stockbauer megkapaszkodott. - Fu... A boldogság kínaiul: fú. És tudja, mit jelent még a fu?... Dene vért.
43

Kurva élet! Dioránok... Rántást éreztem karomon, és gomolygó hidrogénpára csapott fel a jobb oldalamról. A padló márványára vastag hidrogénréteg fagyott, s bele egy pár nem emberi lábnyom. A világ legveszélyesebb fegyvere materializálódott... és ebben a pillanatban a Személyes Imádság Csarnokának mennyezete alatt testükhöz szorított bırszárnyakkal megjelentek a denevértestő dioránok.
4.

Két tucat gyertyaszál-egyenes fekete test zuhant alá a magasból. A Stockbauer sikoltott, a falak mellett álló festett porcelánvázák megpattantak... a romboló nyálkásan fénylı xenobionikus csápjaival rátapadt mellemre, vállamra, hátamra, majd kicsapott velük a párálló hidrogénbıl és elkapta Jáde-virágot is. Egy villanásnyi idı alatt rátekeredett a derekára és felsıtestére, Jádevirágnak esélye sem volt a szabadulásra, majd úgy meglódultunk, hogy azt hittem, a fejemnek tekintett súlyos golyóbis letörik a gerincemrıl... és mint az ágyúgolyó, kirobbantunk a barackvirágillatú kertbe. A Stockbauer elıször a csarnokból menekített ki minket. Úgy haladtunk át a kapun, hogy forgácsokká hasadtak szét a vastag, aranyveretes faszárnyak. Az elıttük álló fekete egyenruhás katonák törött gerinccel repültek szét, furcsán kibicsaklott, kicsavarodott alakot véve fel a levegıben, a párducok pedig hatalmas plüssbabaként csapódtak neki a falaknak. A dioránok a feltérképezett világegyetemek mögül jöttek, és az összes tér- és idımodellt meghazudtolták. Egyes elképzelések szerint találtak maguknak egy univerzumot, amelyet megdermesztettek az ısrobbanás utáni elsı másodpercben, amikor már a stabil protonok, neutronok és elektronok hidrogénatomokká egyesülve kizárólagosan léteztek a világegyetemben, s egymillió év kellett nekik, hogy a sugárzás által deutériummá és triciummá és héliummá egyesüljenek. A dioránok ilyen egymásodperces háttéruniverzumból, annak párálló hidrogénfelhıjébıl érkeznek. Ott léteznek örök jelenidıben felfoghatatlan idı óta. Egy biztos: nincs múltjuk és nincs jövıjük. Ugyanúgy lételemük a hidrogén, mint a Stockbauereknek... ám nem csupán abból táplálkoznak: a dioránok a hidrogén és a világegyetem háttérsugárzásának elképzelhetetlen mérető energiáját használva bármivé képesek átalakulni... Olyan testben jelennek meg, amilyet fel akarnak építem. Olyan testben és annyiban, ahányban akarnak. Százezer diorán akár egy alakban. Legtöbbször denevérformát öltenek magukra. Ez lehetett az elızı létformájuk, amelyben bejárták a törzsfejlıdés útját. Néhány xenogenetikus, aki csupán a kinézetük után megpróbálta osztályba sorolni ıket, jellemzı külsı jegyeik alapján nem az emlısök közé sorolta a fajt, hanem a hüllıkhöz. Mint azokat a repülı bırszárnyúakat, amelyek a földtörténet hajnalán, hetven-nyolcvan millió évvel ezelıtt lehettek a levegıég urai. Ám ezek csupán másodkézbıl származó információk voltak, mert aki közelrıl látta a dioránokat, annak adott pillanatban eszébe sem jutott osztályba sorolni
44

egy vagy két másodperce. mit akarok. de az ellenfelei az égre rebbentek. és a csápokat verte. . mint amennyire hülyék.. bár azt nehéz volt eldönteni. lévén. fogalmam sincs mióta. Hangjuk ezernyi vadászkürtként zengett.. A baj csak az volt. a csarnoknak elıször az alja robbant ki.. hogy ezzel az ellenféllel szemben nincs az a diplomáciai húzás. és így az az egy százalék. hogy nem volt utána. melyik fegyver adja ki azt a használható egy százalékot. hogy fajuk független az emberek fajától. és a gerincvelıig megremegtetett minden élılényt.. A díoránok azonnal bizonyították is. Nem próbáltak meg kapcsolatba lépni velünk. Akik ismét csak fentrıl támadtak. Hidrogénpára csapott elı térdmagasságban. Felettük megfeszült a sátortetı erezete.. nem is mi lennénk. hogy egynémely csáp fényes fémmé keményszik. vagy a tapogatózásától a gondolataim között. a világ anyagi felépítményét fenyegetı fegyverrendszer hatástalan volt. utána pedig lehetısége nem volt rá. A Stockbauer széles terítésü energiahullámmal próbálta meg a díoránok anyagszerkezetének visszaalakulását megállítani. A Stockbauer mindenesetre menekült. Csupán csapkodó csápokat láttam. ha nem ezt csinálnák. akár a biológiai-virológiái fegyverrendszer vagy az ideggázok. majd ezek megroppantak. Jádevirág hangosan sikított. a repedéseken keresztül szivárogtak elı a párával együtt. rángatás miatt. és nem tartoznak a kínai császár. és az egész épület megdılt. az öröm eufóriáját kellett volna kiváltania belılem.. a hagyományos robbanófejes rendszer és egyéb. 45 . és elpattant. robbanás. Ekkorra azonban már a díoránok is kiszabadultak alóla. hogy nem tudtam. Igazából nem volt általánosan ismert használható fegyver a dioránokkal szemben. de a Tízezer Szikla Menedékének egész rendszere megsérülhetett volna. hogy a kialakult helyzet. és azt. Természetesen tehát csak azok végezhették el az osztályba sorolást. s tudhatták. Fájt is a fejem. A romboló fegyverrendszerének kilencvenkilenc százaléka használhatatlan volt a dioránokkal szemben. mint csápjai a testemre. lehetett már dolguk Stockbauerrel. Gondolataim között a kvantumfizika adta lehetıségek hullámzottak át. A Stockbauer pszi-csápjai úgy ráfonódtak a gondolathullámaimra. amit érdemes lenne kijátszani. Jádevirág dühös volt a Stockbauerre a díoránok miatt. ezekkel viszont egy probléma volt: nem csupán a díoránok. A termonukleáris csapásmérı rendszer. akárha hajtómőveket gyújtottak volna be az épület alatt. a mikrohullámú-fegyverrendszer. a szonikus-rendszer.. ami a Stocki rendelkezésére állt. Idılegesen sikerült is. s így az Égi Kapu İrzıjének szolgálatába: úgy dúlták szét a Személyes Imádság Csarnokának vörös kıfalait.ıket... és egyszerre csak egy energiafegyver tekergett szemeim elıtt. Szerencsére szaporábbak vagyunk. akik nem láttak élıben dioránokat. mély tülkölésbe kezdtek. és csak a csupasz gerendalábak maradtak meg. Mi tovább menekültünk.. de én mentális úton megtiltottam neki. Néhány tetıgerincet díszítı porcelánsárkány szállni próbált.és hosszú. elnyelte ıket a kıpor és a hidrogén elegye. tudta. De ezt megszokhattuk a több ezer éves emberi történelembıl. hogy szélesvásznú filmbe kívánkozott a látvány. A Stockbauert ez egyáltalán nem izgatta.

Morfológikus átalakulása közben érdekes háttérzúgást hallottam. Ha megdöglik.ajánlotta fel mentális úton a Stockbauer. Hatalmas fogakat láttam és állkapcsot.. Merı vér volt. Nem! A Stockbauer színét váltakozva lüktetett.Mi az isten van itt? . A Stockbauer lenyelt minket. Ám a teknıshöz nem nyúltak. A Stockbauer térdezintegrációs fegyverrendszere egy alagutat fürt a mélybe. nem a szag miatt. Megfagyasztják a vizeket. ez a csapkodás városokat sodort el.. képtelen voltam kiélvezni testének közelségét. A gyomrom meglódult.. pikkelyes bionikus csápok tekeregtek alattunk szüntelen... hanem mert zuhantunk... A tengervizet négyszáz év óta szakadatlan monotonitásban taposó lábai kaotikus csapkodásba kezdtek. és gyöngyözni kezdett a nyers húsfalból.. hogy nem! A romboló elfogadta döntésemet. friss vér borította.. akárcsak én. lemerülünk a víz alá. Azt mondtam. . percenként kettıt dobbant. mint valami féreg.. felemelte fejét. Meleg. foltos. Tompa dübbenés visszhangzott végig a húson.. . oda a dioránok nem jönnek utánunk. mintha csak vedlene. Ao szíve volt. . és az emberi fül által hallhatatlan tartományban kétségbeesett üvöltést eresztett el. A dioránok is megtehették volna.Ezt tudja a Stockbauered? Meleg volt ott lent. . A Stockbauer belefúrta magát Ao testébe! A hatalmas teknısbéka megérezte a páncélon átfúró élö féregfegyvert és amikor az a húsához ért. amely ránk borult. A hüllı alakú romboló lefosztotta rólunk a biogenetikus burkot. a húsban. s a fegyver egyenesen a járat mélyére vitt minket. és mi ott ültünk a teknıs bıre alatt egy elképzelhetetlenül büdös helyen. Nyálat és ismeretlen nedveket 46 . és jókora károkat okozott hullámaival száz és száz mérfölddel távolabb más nemesi palotákban. . Akkor jutott eszembe. amit védelmünkül teremtett meg.A fold alá.morogtam. akárcsak a hús maga.Állítólag levesnek finom . A romboló megtalálhatta a megfelelı útvonalat.Ezt nem bírom sokáig! . Megölöm a teknıst. s nem is üldöztek minket. amely mindenhonnan szivárgott. A Stockbauer folytonos mozgás közben ezernyi irányba küldött ki nanoméretü szondákat. Egy kígyófészek kellıs közepében éreztem magam. bıre leszakadozott körülünk.. Ez nem technika volt. az erek ott rángatóztak mögöttük. amellyel állítólag Susie Klein ruházta fel e fegyvercsaládot.. hogy a megfelelı útvonalat megkeresse. hogy nem sziklán áll a Teknıshordott Égi Palota. A Stockbauer simán megölhette volna Ao-t. mert ismét körénk tekeredett és elvesztünk a síkos tekergözésben. A hús lüktetett.nyögte Jádevirág. mindketten fuldokoltunk. mintha ezernyi torokból üvöltve biztatták volna elérhetetlen távolból. akár egy kígyó az egeret. Az ereken végigszáguldott a vér forró hulláma. hanem az a legendás fekete mágia.sikította Jádevirág. Egymás mellé sodródtunk Jádevirággal. Égnek állt minden szır a hátamon..

aztán párát lövellt. . A Stockbauer hüllıtestébıl fényes tüskék csapódtak elı.sikította. vér spriccelt a magasba. Körülöttünk ezernyi kígyó sziszegett a földön. . Néhány herélt végre inkább menekülıre fogta. elcsúsztak egymás mellett és a romboló egy hihetetlenül absztrakt.Engedj. Bármilyen érintés ezt váltotta volna ki belıle..üvöltöttem az ırületben még mindig Márványhold felé.. habzó szájjal támadó eunuchokat.üvöltöttem most Márványhold felé.. A Szárba Szökkent Imádság Csarnokában jöttünk fel a teknıshúsból és a páncél alól.Engedj el! . Az én arcomba is vér freccsent. Fél szemmel a Stockbauer-rombolót néztem. Lelkiismeretlen egy fegyver. . hogy Márványhold kiváló fede zék lesz. A romboló stratégiai egysége úgy ítélte meg. Továbbra is szo rítottam Jádevirágot. egyenesen Márványhold szemébe nézhettem. akárcsak az alkotói. vagy az élettelen hullákat. holott tudnia kellett.kiabálta Jádevirág. Hányingerem támadt a folyamatos hullámzástól. mert az Elsıhöz feltételezhetıen nem hatolnak be a dioránok. Lassan körülvettek minket. Egyenesen a nyaki artériára ment. eszementen. fegyverük sem volt.. ez hiba volt.Nem kell félnie! Jádevirág nekem esett. ha nem volt más. és még mindig aprították az üvöltve. a gyilkolás közepette is hallottam. A Stockbauer hízott a vértıl és sziszegett. . miközben elkaptam Jádevirág kezét. majd megindultunk ismét valahova. és irányba álltak. A dioránok tülkölni kezdtek.Miért nem adtad át a rombolót?! Egy fej nélküli herélt hullott elénk. a romboló felágaskodott. és lecsapott rájuk. csak amit éppen felragadtak a csarnok dísztárgyai közül.Ne a vízbe! .. . Élvezte a gyilkolást.kiabálta Márványhold az eunuchok felé. . Amikor kiszabadultunk a Stokbauer teremtette kígyófészekbıl. majd a szemem láttára állt össze egyetlen hatalmas formátlan szörnnyé. de azok csak jöttek megállás nélkül. ahogy fent koppannak a porceláncserepeken. hogy a Stockbauer azért hozott ide minket. De most az egyszer tévedett..nyújtottam ki kezem Márványhold felé. és ırült. Márványhold felállt arany trónusáról. . ezért is volt a világ legjobb fegyvere.. izmai görcsös rángatózásra késztették a torzót. el! .kiabáltam közvetlen közelrıl az arcába. Az eunuchok lendültek elıször támadásba. .. Mégsem hagyhattam elmenni. mégiscsak az Égi Kapu İrzıjének felesége.Asszonyom .köpködtem. .. a Stockbauer széthullott.Maradjon ott! .Maradj! . Mint kriolit fémpikkelyek. .Hova mennél? A dioránok megtelepedtek a tetın. és magamhoz húztam. Tudtam. oldalából csápok tekeregtek.Ne féljen! . Fogal mam sem volt.Maradjon! 47 . . metálfényes ágyú formáját öltötte magára. hogy mihez fog kezdeni.Mi ez a szar?! .mondtam a Stockbauemek.Állj! . a Stockbauer pedig fürdött a vérben. .

Rosszul éreztünk. Ezer lábbal járt a tengerek és Ao felett. mint egy tőzgolyó.. hogy Jádevirág kitépi kezembıl a plazmafegyvert és a palota belsı kertkapujára emeli. Lilás győrők futottak szét minden egyes robbanáskor. fekete gombszemeivel ı is az eget fürkészte. eltakarták a küzdı feleket. 48 .. nem fényt. aztán a hidrogénfelhıbıl kicsapott a Stockbauer. több dimenziórobbanás bekövetkezett. Meghúzta a ravaszt. szerencsére csak a hullámai voltak láthatók. és nekirobbant egy másik dioránnak. engem és Jádevirágot. . s addig mi menekültünk. A szeme közé vágtam. Az égen hidrogénfelhık gomolyogtak. csak elmosódó vonalakat láttam. amikor belehasított az idegen létforma testébe. és megzavart minden elektromágneses hullámot és energiaformát. visszanéztem: a romboló kidugta hüllıfejét a Szárba Szökkent Imádság Csarnokának romjai közül. neki egyenesen a diorcm szırös mellének. A fal mellett rohantunk tovább. az energiaemanáció elmaradt. A két hidrogénbıl és hidrogénben élı lény egymásba gabalyodott. de megölni nem sikerült ıket.Merre a kijárat? A Stockbauer felsikított. és a hı nyomában neutronimpulzusok sorozata szakadt ki. és az ajtó lángokba borult. kinyújtotta nyakát az ég irányába. valahol a bíborpajzs alatt ismét meg fognak jelenni.. a világőrig lökött minden anyagot.. . a Stockbauer ionhajtómőveket materializált teste köré. Ereztem. elájult. és zuhantak alá. Egy csáp hanyatt lökött minket. Márványhold tétován állt. volt egy fegyverünk. és üvöltve birkóztak. Egy fal mögül plazmakarabélyos eunuch ugrott elénk és csipogott valamit kínaiul. és felkapták a hidrogénfelhıket. A felhık szétterültek. akárcsak a földtörténeti ókorban a repülı dinoszauruszok.üvöltöttem.. mintha az ırület csendesült volna. mintha életre kelt volna.. A napfény betőzött a Szárba Szökkent Imádság Csarnokába.. és kirohantunk az udvarra. a romboló hıt okádott a mennyezet felé. . és körbefonták a csontokat.Az ürkikötı. Felbuktunk. mint a bukott angyalok a mennyekbıl. Égett a falon a vörös festék és égtek a bokrok.. A dioránok szétrebbentek. A friss levegın úgy éreztük. Visszavettem a fegyvert. hanem a csarnok falát.. aztán utat mutatott jobbra.Dehogynem . Berohantunk a lángok közé. Kilıtt. nem lesz jobb! .villant meg Jádevirág szeme.Ha mindet lángra lobbantasz. visítás. Egy ezredmásodperccel késıbb begyújtotta a hajtómőveket.. A Stockbauer neutronimpulzusokkal bombázta az eget. Felrántottam Jádevirágot. Fent az égen dioránok materializálódtak. Amikor meglátott egy dioránt. Jádevirág mint valami kecses gazella futott elıttem. végigfutott rajtam a hideg.. a romboló tüzelt. Egyesével akart leszámolni ellenfeleivel. tiszta energiából bőnös anyaggá.. . aki eddigre kitombolta magát mellemen. A hajtómővek éles kapcsai a szilárd mészvázig belevájtak a húsba. elsodorta az egész tetızetet. láttam bırszárnyaikat szétfoszlani. Azt vettem észre.A Stockbauer töltött. Mennydörgés hullámzott át az égen. ráesett az ezüst trónusra.

amikor felemeltem a plazmakarabélyom. . mintha vihar készülıdött volna. eltőnt. Fehér tépıfogaik félelmetesen villogtak. a katonák azonban rögtön viszonozták a lövéseket. a dioránok egyszerre túl sokan lettek. az nekiszédült egy illatosfának.. de a harcunkat nekünk is meg kellett vívnunk lenn..kérdeztem Jádevirágtól. . Beleka paszkodott. amellyel megzavarhatják a Stockbauert. Ekkor jobb ötletem támadt: a fákat és bokrokat kezdtem lıni egy csökkentett energiaimpulzussal: csupán lángra gyújtottam. Közöttük kell elrohannunk. hát megfojtom! Az állatok elé lıttem..Hát mi a fenét csináljak? . A katonák fedezéket kerestek. Szárnyas ısellenségként repültek rá az emberi csúcstechnika elmebeteg termékére.Készen állsz? Jádevirág megigazította szoknyáját. Fejünk felett kitört az égiháború. A gazdája rámutat az ellenségre. A Ti-hung Testvériség egy osztaga érkezett.hallottam egy távoli hangot. Míg velük foglalkozott. Az állatokat megzavarta a tőz... . A Stockbauer-romboló szintén menekülni kényszerült. és nem ellobbantottam ıket.. Tüzeltem egy közelebb óvakodó katonára. és gyorsan leszedtem pár tigrist. s hullottak a kínai véderı tagjai.. Jádevirág egy pillantást vetett a lángoló barackfákra. Az lett a szemfe dıje. A fekete uniformisba bújtatott apró termető kínai katonák elıtt ott vágtáztak tigriseik és párducaik.kiabáltam vissza dühösen. formát váltott és dematerializálódott.Arrafelé vannak a pilótáink. Gigászok tomboltak fönt. mert az ég elveszett a fekete fústfelhıben. fegyvereket. mint prédát keresı héják. A cserje lángralobbant. aki felmászott mellém a sziklára. Mi pedig bevetıdtünk egy sziklacsoport mögé.Lıj eléjük a földbe! Ha van szabad kezem. 49 . bundájuk vastag szıre lépéseinek ritmusára hullámzott.Jádevirág asszony! .. Oldalról támadás érte a Ti-hung Testvériség harcosait.. ..Megégni nem égünk meg. én kikukkantottam a szikla fölött. mit mondjak? Nem sokat használt. Hung Sze-li szólongatta úrnıjét. . Hagyományos Harci Egység.Kitörünk? . a dioránok keringtek fent. gyönyörő ragadozók. . Kecses és harmonikus mozdulattal lendültek támadásba a hatalmas testő.Kicsavarta a vizet a hajából. A romboló ismét átalakult. Valaki a segítségünkre sietett.kiabálta Jádevirág. mintha égi hajóraj járna a magasban.. . hogy ölj. azt mondja.. ahol egy kis tavacska volt tele aranyhallal.. Gyorsan vörösre színeztük a vizet Ao és a heréltek ránk ragadt vérével. és leszakította az örökzöld cserje egy ágát. Megosztotta a szakasz erıit. és a tigris öl. Visítás és kürtölés visszhangzott a magasból. Jádevirág felállt. . Fegyvereket csomagoltak ki önnön testükbıl.Nem sok idınk maradt nézelıdni. vízinövények csüngtek a válláról.Le ne lıdd az állatokat! . ..

. Azok feltörték a teknıspáncélra telepített titkos raktárakat és elıhozták azt a két fegyvert. és szívta az életerejét. Összeszáradt. Ebben a világegyetemben. Hung Sze-li felsegítette Jádevirágot.. Egy volt a lényeg: fémszilánkot sem szabad hagyni William 50 .. a palota tízezer fıt kiszolgáló konyhájára. mint az atombomba. s amelyet a szirmill-mentálrovarok elleni harcban használtak elıször. Súlyukkal szétzúzták az egész szárnyat.Az embereknek nem eshet semmi bajuk! A fegyvert elıvonszoló kétszáz heréltbıl csupán húsz hallotta az elsı minisztert. amelyre most képtelen volt. nyelte el környezetének energiáit. A Stockbauer továbbra is erısen ölelte a dioránt. A Stockbauer egy diorán hátán materializálódott.. A magára hagyott diorán kiszenvedett. Lüktetın szorította pontlétü ellenfelét. amelyet a bothani kereskedıktıl szerzett be a Tízezer Szikla Menedéke évszázadokkal korábban. A közvetlen kapcsolatot kihasználva hidrogént vont el környezetétıl. Ha felfalták. félreállt az útjukból. Részecskevadász egységei megakadályozták a másik szétsugárzását. A változásban. A dioránok egy módon tudták megsemmisíteni a Stockbauert. A Teknıshordott Égi Palota harmadik kertjére érkeztek.. de nem veszett el faja számára. s ezzel legyengítette a dioránt...Az őrrepülıtér felé mentek . és utoljára. Ao a becsapódás erejétıl megremegett és a tengervíz felszíne magasabbra felcsapott. A romboló mellett szálltak le. misztikus energiákat feléleszteni képes bionikus test elpusztítása volt nehéz. Betakarta ıket. hogy elsodorják. Ketten érkeztek helyette. . Lung feltartott karokkal állt az eunuchok elé. Lung nem várta meg. Együtt zuhantak le a magasból... Lung minden kinek az arcát megjegyezte. és belekaptak. a harcászati egységek által vezérelt csapásmérı egységek elpusztítását már olyan „egyszerő" fegyverekkel is be lehetett fejezni. a többiek viszont nyomták elıre azt a húszat. amelyben ereje.kiabálta a raktár ırzıje. Az egyensúlyszabályzó rendszer is kapott egy ütést..kiabálta. Mentünk. mondhatni lehetetlen. . amellyel azok hidrogént teleportáltak volna a maguk számára.. Csak az elsıdleges..A fegyvert kell megsemmisíteni . Az anyaggá formált energia szénpor alakjában szállingózni kezdett a magasból. ahová a Stockbauer rendszerei átnyúltak. akár egy hatalmas polip. Lung miniszter nem tudta megállítani a felbıszült eunuchokat. anyaggá formálta az összes energiát... A Stockbauer elszívta a diorán környékérıl az összes hidrogént... és egy pillanatra felmondta a szolgálatot. mint eddig bármikor. A becsapódást követı földlökéstıl mi is térdre zuhantunk. mint valami fekete szemfedı. s úgy nézett ki. s mindegyik másban. mint dominósor dıltek le a külsı falak és tornyok. . amelynek éppen abban rejtezett gyengesége.Mehetünk..

. mentális ereje látható formát öltött. éppen ezért csak egy képernyıje volt. Már láttuk Hung Sze-lit és vele egy pilótát. csupán az égben magára öltött test gyorsaságában bízhatott. körülötte a nyers energia hullámai áramlottak. A romboló térdre zuhant. A fegyver mozdult.. s egyelıre képtelen volt a dioránok harapásai és fegyverei ellen mással védekezni. a dioránok felüvöltöttek.Gyorsan! Gyorsan! . 51 ... de mélyében valami hihetetlenül összetett elektromágneses interferencia kélt.Jönnek az eunuchok! Na.kiabálta Hung Sze-li. hasonlatos a nap fényéhez. A Stockbauer felállt. és amint megpillantottak bennünket. Plazmakarabélyokkal fedezték futásunkat. A Stockbauer menekítette volna testét. De egy menekülési útvonalat még ismert-Mi éppen szaladtunk. ember formájú. a Stockbauer forgott. A Reconciliátor képernyıje megelevenedett. vad kiabálással fordították felénk a csöveket.. Egyenesen nekicsapódott a Stockbauernek.. és hullámzó sárga fény áradt belıle.. a legyızetés kapujában állt. hanem az eunuchokét is megbénítja. és szellemkarok nyúltak ki kékesen megvillanó aurájából. hogy zuhanását fékezze. amelyekbıl a fegyver táplálkozott. A fegyver nem volt túlságosan szép: egy fekete félgömbben pihent az az ismeretlen agy.. de arctalan óriásnak. . a szirmill gondolathullámok ugyanis annyira jellegzetesek. Egy ilyen fegyvernek nem volt szüksége csövekre. és csakugyan: több száz herélt özönlött be a kerti nagykapun. Szerencsére nem kalibrálhatták az emberi agyhullámokra. A szirmil-lekkel sokkal könnyebb dolguk volt a fegyver használóinak.Stock és Richárd Bauer rémálomba illı találmányának ötödik generációs változatából. karmos lábait elıre nyújtotta. Az elıbbi összecsapásban elgyengült. és elveszett valamelyik háttéruniverzumban. .integetett Hung Sze-li. mint velünk. Közismert nevén a Reconciliátor. a lábam megroggyant. Oldalra pislantottam. szénpor hullott róla. Behatoltak a Stockbauer nyitott energiacsatornáin keresztül azokba a dimenziókba. de az energiacsatornáiba történı illetlen behatolás a három térdimenzió extravagáns pontjaihoz láncolta. Még hajtómőveket sem tudott materializálni magának. és annyira ösz-szetéveszthetetlenek voltak más mentális hullámokhoz viszonyítva. mert akkor nem csupán a mi akaraterınket. A két diorán transzdimenzionális karokat nyújtott ki a fegyverrendszer e világon túli részei felé. és hanyatt billent kissé: ennek következtében tovább lassult. akár a macskaszar szaga egy őrhajóban. és belemart a vállába. .. ez új volt. miközben egy antigravítácíós lapon két fegyvert navigáltak be. Ha nem sürget sem futunk lassabban. Hátrahúzta hosszú nyakon ülı ronda bırfejét. . mint a futással. leszakadt róla a termonukleáris csapásmérı-rendszer. már a magasban kitárta bırszárnyait. Óriásnak látszott.. Egy harmadik diorán is érkezett. Az eunuchok elfordultak.. amely a beépített implantokkal együtt a fegyver mentális erejét nyújtotta..A Hamonikus Békesség Fegyvere.

csíkos bundája egy csapásra fehérré fakult.És ne nézzetek hátra! Még láttam.Nem fogjuk! .Ne ücsörögjön. A változatosságot és a természetes anyagokat kedvelı kínaiak most úgy döntöttek.. Fordultam a katona felé balra. és fordult volna. a leszállópályán pihenı drakkart megvillanni. Az állat futás közben vált sószoborrá. és oldalára dılve megpihent a tépett pázsiton.Ne nézz hátra! . Jádevirág rögtön megállt. Ugyanebben a pillanatban Hung eldobta magát a tigris elıl. Ingerülten elıre löktem. Ezt is fıképp a fák és bokrok bánták. Mintha láttam volna már a falon túl. és felettébb mozdulatlanok. A Ti-hung testvérek és aranyos kis háziállataik elálltak az őrhajóhoz vezetı utat.. plazmával körbenyírtam ıket. hogy biztosabb legyen a lövésem. Jobbra a tigris már csak pár lépésre volt Hung Sze-litıl. Ekkor már láttam. Futás közben és célzás nélkül. és a plazmafegyverbıl elıre tüzeltem. és abban a pillanatban lebénult. hogy fordul a Transsubtantátor. a Transubtantátor pedig átrendezte a mentálisan megfogott tigris kvantumállapotát. Rögtön ezután orra billent. nem fényes karrier levesben végezni. hogy egy szobrot ölelek. . İk szemben álltak a Transsubtantátorral. .kiáltott fel figyelmeztetın a másik pilóta.Szemben a Ti-hung Testvériség! . Azt hittem. Nem akartam egy templom alagsorában végezni. De nem volt jobb alternatíva az ízesítıszerként való felhasználás sem. Am nem volt rá szükség. és vállamhoz emeltem a plazmakarabélyt. Egy hatalmas tigris vágtatott Hung Sze-li felé. aki meglepve nézett fel. Hátrapillantott rám. Igyekeztem a mentálkapcsolatú célkereszttel gyorsan befogni a tigrist is. Megugrottunk. . de ezzel nem csaphatta be az állatot.. mert tekintete a figyelmeztetésem ellenére is a Reconciliátor képernyıjére tévedt.kiáltottam a fiú felé. hogy a vállamra kapjam a magatehetetlen testet.. mint azok a szerencsétlen szirmillek. . Választanom kellett. a fiún nem tudtam segítem.Nem hagyhatjuk itt! . Elengedtem a natrium-clorid alapú szerencsétlen pilótát.Lıj már! . a fiút is elvesztjük. Meghúztam a ravaszt. hanem sószobrokat készítenek belılünk. 52 . hogy nem agyagkatonákat. . és Jádevirág elé pedig egy fekete ruhás katona toppant. atomi szinten megváltoztatva testének alapvetı építıkockáit. hogy minél elıbb biztos távolban legyünk a heréltektıl.A pilóta dereka felé nyúltam. a katona szétrobbant koponyával repült hátra hét lábnyit.adtam ki a parancsot... és elıször nem tudtam..kiabálta Jádevirág. hogy a Ti-hung Testvériség harcosai közül jó néhánynak egészségtelenül fehér az arca. hogy hol a tigrise. átbucskázott a fején. mire kellene céloznom. Hung! .Nem szabad a fénybe nézni! ~ Futás az őrhajóhoz! .. A pilóta sóbálvánnyá vált! Mőködésbe lépet a Transsubtantátor. az állat belenézett a Reconciliátorba. Egyszer csak azt vettem észre. de már késın.

A fegyverek is. Elırelátó asszonyka. Aztán se árnyak. 53 . ..Idıugrás . . csak nem élt már. és csodálkozó arcát rám emelte. amelyben állt. rájöttem. fél lábbal a levegıben. A felhık gyorsan feltornyozódtak..Nem. . valóban nem. hogy a Stockbauer rendezte így végsı szükségében.. és én pedig úgy éreztem. A fák ágai megremegtek.Mi volt ez? . Lebeg a tenger felszínén.A csendet. Ki csinálhatta? Megfordítottam Jádevirág fejét. .Hallod? .feleltem kiszáradt torokkal. Elıre az idıben. Karjaink nem lendültek tovább..kérdezte Jádevirág. A hangok egy mély morranással egyszerre visszatértek. Késıbb jöttünk rá. Az utolsó mozdulatunk befejezıdött. Csak hellyel-közzel volt emberi formája. magával kellett rántania minket is. .. mintha megfordulna körülöttem a világ. majd szétoszlottak. csak a gondolataink léteztek. De csak a környezet megszelídült hangjai. Még a lábaink keltette zaj sem ért el fiilünkig.. megtudtam.. és közben száguldottak tova. Egy óriási amorf alak közeledett. . Hung Sze-li zavarodottan forgott körbe. meg plazmakarabélyom is. Mindannyian megálltunk. A sószobrokat szedték össze. .Ao nem úszik.. mintha csak szürke csápok lettek volna.. De mi sem csaptunk zajt.. Elmosódott vonalakkal.Mit? .. s nem felejtette el felvenni a fegyverét. egyedül nem menekülhetett. mert megdermedtünk.. nem futottunk tovább. átugrotta a lelıtt harcost. Jádevirág visszafordult.. hogy a heréltek azok. az elhamvadt ágak zörgése. a szemem káprázott. hegyesen villogtak és kialudtak. A plazmakarabély megrántotta a karom. Az árnyékok szemmel láthatóan nyúltak. dermedtségünk feloldódott.. szaladt. mint egy felgyorsított filmen... A környezı világ azonban meglódult. Csend lett. Mivel a mi védelmünk volt a feladata. Mögöttük halovány csíkokat láttam a kék ég elıterében. a felhık futása megállt. és csatlakozott hozzánk. Jádevirág is megindult. Hung felpattant.... se tüzek. Szemünk elıre tekintett. követhetetlen gyorsasággal mozogtak. Eltőntek az emberek.A Stockbauer.Ott volt elıtte.. de ez gyorsan változott. Ki-ki abban a pozitúrában. Emberi alakok suhantak el elıttünk. mozdulatlanul. hogy karom is van. a lángok csapkodtak. az eunuchok hozzánk eljutó kiabálása. és a háttérben a tenger alapzajként állandóan hallható mormolása. Hallgatóztunk. a fegyverek elvesztették súlyukat.. az égı bokrok ropogása. és mintha mi ott se lettünk volna.Mindenki eltőnt. Ekkor történt. s a tenger locsogása.. Egy pillanat alatt megszőntek a környezı világ zajai: a lövések sivítása. A fejünk felett átsüvítı szél. Különös nyugalom vett körül minket. el s aztán vissza.

A drakkar mögül özönlöttek elı. Ketchikan! . kiégett fü. Ao pedig ejtızik alattunk. mintha kiöntötték volna. Az agyunk tisztán mőködött. Úgy ömlött szét.Mennyi idıt ugrottunk elıre? . . A külvilág gyors háttere elıtt végtelen lassúsággal: lassan emelte a lábát. amely elkenıdött csíkként szaladt bele a jövıbe. Am a Stockbauer is számított a dioránokra. Gyorsan szedtük a lábunkat. hogy emberi agy terméke ez a fegyver? .. A főre fehér pára csapódott ki. és pupillája is lassan tágult. Egy láthatatlan kapu bezáródott: a zakó fekete szövete volt az. . úgy libbentek be a xenogenetikus csápok is a férfi takarásába. amikor felém nézett. és visszatérnek. Ahogy közelebb ért. hogy megszakítás nélküli fényszálakká változtak. már ahol a falak épen maradtak.kérdeztem gyanakodva.... Hamarosan bemérnek minket a dioránok. A Stockbauer megindult. Fájdalma dühben csapódik le. s ez csak az elıjáték ahhoz. de láthatóan a csápok róla. kisétált. hogy tudjam. ha az emberi lelkek eltőntek innen. S ekkor beugrott: azok a szürke csíkok. illetve amelyekrıl azt hittem.Hét órát. lassan pislantott. 54 .Mit szabadítottál te rám?.. az idı azonban megállt körülöttünk..A tekergı bionikus csápok közül egy ember bontakozott ki. úgy hőlt körülöttünk a levegı. Készüljenek. Mr. repülni fogunk! Az éjszaka múlóban volt. Gyorsan ránk zuhant az éjszaka. El akarom felejteni. sötét plazmafoltok a falakon.csapott a levegıbe Jádevirág. Megmerevedtünk ismét.Tartsa magát távol tılem! . számítottak ránk.. mi fog következni.. amiket az ég hátterében láttam. a pilótájának halála bántja. Egy-egy lassú őrhajó most meteoritként suhant át az égbolton. Nagyon bánatosan nézett ki a kert: elüszkösödött facsonkok. Menjünk az őrhajóhoz! . .Biztos.. azok a tudatos agy számára felfoghatatlanul gyorsan elsuhanó őrhajók voltak. egész családját és háza népét. Nem csoda. hogy a fegyver kicsit húzza a lábát. és a hátába olvadtak vagy szertefoszlottak.kérdezte dermedten Jádevirág. testrészeirıl lógtak alá és tekeregtek. A válasz hamarosan megérkezett a dioránok személyében.. a mesterséges napkorong enyhe íven csúszott le az égboltról. amelyeknek szabályos idıközönkénti felvillanása annyira felgyorsult.mutatott rá Jádevirág.A drakkarhoz miéit nem nyúltak? . A magasban megjelentek az aszteroidák és a vonósugarak. A hely adott volt.A francba! . Pár perc elég volt nekik. . csak az idıpontot kellett behatárolniuk... Ismertem annyira. mint amikor egy menyasszony mögé a szél befújja a fátylát.intett a Stockbauer. A rendszergenerált napfény elhalványult.. Láttam.Menjünk. A Stockbauer emberi alakot öltve közeledett. keresztül-kasul szaggatták a kisbolygók közti teret. hogy a káprázat varázsolja elém. Láttuk mind. vöröses hajnalpír derengett fel az ég alján. . Elmenekítették innen a víz alatti chebek-rajjal az Égi Kapu İrzıjét. Kiragadtattunk a világból. Aztán. ..

. mint kismajmok az anyjukba.Gyerünk. . és irányt változtattunk. ahol a genetikailag módosított szaruréteg felkunkorodva megfogta a vastag. és elkaptam Hung bokáját. Az euticénium-kriolit huzal megfeszült..Kapaszkodjanak belém! . amint Jádevirág átbukik a páncél szélén. . Megérintette a huzalt. lezuhan Jádevirág után. Átsuhantunk a fal felett. a csukló letört és egy interdimenzionális résbıl szigonyfej bújt elı. Földet értünk. ha csak egy tizedmásodpercet késem. rátekerte az eutícénium-kriolit huzalt. és hagyta.Mozgás! . 55 . eltörhet mindkét kezem.jegyezte meg a Stockbauer. most gyorsabban reagáltak.. az enyémet. Kapaszkodtunk. mint korábban. Valamit ordítottam. kecses kezeket növesztett. alul a felszállópálya kerámialapjai. A beépített vezérlıchip kiválasztotta azt a kiszögellést. A dioránok voltak.Majd megszólaltak a tücskök. Elkapta Jádevirág derekát. miközben a kezünk majd' lefagyott a romboló érintésekor. miközben a súlya lényegében a nullával volt egyenlı. Majd kilıtte a szigonyt a drakkarra. és széttártam karom. A leégett barackfák fölött szálltunk. ott.. és befogta a drakkart. Megpillantottuk a drakkar oldalán a sárkányokat. amely a világegyetem egyik legteherbíróbb huzaljának számított. mintha a hatkarú Buddhához akarna hasonlítani. amin megkapaszkodhat.üvöltöttem. nem törıdve azzal. a huzal sebesen csavarodott föl az orsóra. majd rögtön utána csúszik Hung Sze-li. a lendületünk megakadt. egyikük köztünk és a drakkar között. A Stockbauer felemelt minket.mondta a Stockbauer. aztán Hung Sze-lit. magára vonta a dioránok támadását. pillanatnyilag ennyit tudott tenni értünk. egy hiperbolapályán elszálltunk a tenger felé.Ez így túl lassú . A kar krómkülsıt öltött.Vigye innen a kezét! . hogy Jádevirág után ugorhassak. Fékeztem a gördülésem.. Hung! .. A romboló levált rólunk. hogy a ruha szövete szétsugározzon. Megjelentek az égen. . Mi földet értünk Ao teknöspáncéljának a szélén. A romboló aktivizálta a szigonypuskáját. és puffadni kezdett. leterített földréteget. hogyha túl nagy a lendületem. két lábbal a fal fölsı széle felett. Ráfordult.és elpattant a huzal.. A Stockbauer a rá zúduló energiahullámban megbénult egy pillanatra. és hosszú. Az alkar mesterségesen kitenyésztett bırszövete páncéllá keményedett.. Amikor a huzal elpattant. és csak a nıre tudtam gondolni. és lezuhan. A fiú már félig a tenger fölött lógott. elveszett egy mérhetetlen intenzitású téranomáliában.. és láttam..kiabálta Jádevirág. Felemelte jobbját. s az egy ponton megszőnt huzal lenni.. de tehetetlenül gurultunk tovább. A levegıben találtam magam.. . elérte. át a fal fölött. A lézervezérléső szigony átsuhant a légen. Viszsza kell rántanom a pilótát. és nem bírt minket a levegıben tartani. és húzott minket a drakkar felé.. akárcsak a többiek.

.. amely alatt négyszáz láb mélység húzódott.. Aztán a pilóta odanavigált a teknıspáncél széléhez. Míg csukódott a zsilipajtó.Fogom az asszonyom! . láttam a Stockbauert fénygolyóként menekülni. Naná. hát az ultrahanglegyezımmel csíkozom ki az arcod . hogy Jádevirág összetörte volna magát a páncél víz alól kikandikáló kis ívén. Hung Sze-li azonban nagyon nehéz volt. Magára hagytuk a Stockbauert. mert Jádevirág az arcunkra nyomott egy puszit. csorgott rólunk a víz.kiabálta a fülembe Jádevirág.. Amint Jádevirág felért. mint szerettem volna. hogy súrolta a hátát. . Jádevirág lendületet vett és átugrotta a három lábnyi távolságot. . Nem is szólva arról az undorító utazásról a teknıs bıre alá! Azon kívül elvesztettem egy emberemet.Fogalmam sem volt. . aztán ránk vetıdött.York.kiabálta Jádevirág cirka két perccel késıbb a vezérlıben. és nyitotta a zsilipet. 56 . Milyen jó.. A dioránok tülkölése csapott fel. . az örvény besszippanthatj a Jádevirágot is.. mint a gumilábtörlı. Hung két kézzel fogta asszonya jobbját. A hátán másztam el a mélység széléig. . Hung Sze-livel együtt felhúztuk.hallottam Hung kiabálását. elkapta a nyakam.kérdezte Jang Ju-ven nagyon halkan.. és mi ketten Hung Sze-livel úgy vigyorogtunk. talán csak a tenger. miközben elviselhetetlen hıhullámot éreztem a hátamban és tompa dübörgés hallatszott. és láttam. A rohadt életbe. Sosem látott még asszonyától ilyen fehér emberre jellemzı mentalitást.. a gravitációs párállok csesztek a zsilipben kiegyenlíteni a gyorsulást. s ha Ao újra megmozdul.. hogy kartávolságban maradjon... és Hung nyakát. York! Majdnem megöltek minket. most nem volt semmi szörnyőbb ennél. Hangja nem volt. és a padlóhoz ragadtunk. és kisvártatva a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroida légterébıl. és visszarángattam a mellkasát a páncélra. talán a páncél egy kis íve. ... de nem bánkódtam. és annak félelmetes mélye.. Meglódultunk. hogy a drakkaron is maradt valaki! Az őrhajó elhúzott fölöttünk. mint a kamaszok. A drakkar olyan alacsonyan repült el fölöttünk. megfeszültem és nem jött olyan könnyen. Csak bajt hozol rám! Hung Sze-li megdöbbenve állt. mi van a páncél szélén túl s az alatt.Add a kezed! A nı nyújtotta a bal kezét.Ha még egyszer a közelembe hozol egy ilyen fegyvert.. De kijutottunk a Teknıshordott Égi Palota bíborszín kupolája alól. Mi ugyanezt tettük. Két kézzel húztam Hungot. . ha történetesen lezuhan. utálatos egy hang.Jang Ju-ven felemelte az őrhajót! .HzzaMéj'üan-csün? . de csak annyira. hisz' éltünk! 5. húzz! Megvetettem a lábam.Meg kellett volna kérdezned. de elég nyomasztóan hatott ránk közelsége.. és elkaptam azt.

a mi szubjektív idınk szerint mindössze harminc percig tartó harc valójában tizennyolc órával ezelıtt kezdıdött. .Viszont tudok segíteni az elkövetkezendıkben. Amikor megtalálta Lótuszkelyhét.. ..sóhajtotta Jádevirág... miniszter úr? .Lótuszkelyhe nincs a helyén. .Fegyvereket élesíteni.Igen.. Hung Sze-li levágódott a helyére. Jádevirág nyitotta a száját. és ebbıl megtudhattuk. .. .Azonosítójele? . ahogy a fecske kortyol a tóból! . A felvételek szerint azonban a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidáról kellett felszállnia.Hibát követ el.Nekem csak a Stockbauer kellett.hadarta Lung miniszter. .fújt egyet Jádevirág. de Ketchikan úr kitért a kérés elıl. hogy szerinte is baj van.Olyan gyorsan. Néztem a monitorára felírt kínai jeleket. Kérdezzünk rá...Tudunk komkapcsolatot találni a Csao-házzal? Próbálkozzon. Hung! . Jádevirág aprócska ujjai táncot jártak a vezérlıpulton.0. .Számőztek minket a vonósugarak szélére. hogy ismét tüzet vezényeljen.. mintha dzsiggelı verebek lába nyomát láttam volna. . valami baj van. és adott esetben nem hallgattak a szavamra. hogy kiismerje magát a legutóbbi helyzetelemzésen. ami ezen tudna segíteni. rögtön az arcába futott a vér. hogy ennél vörösebb már nem lehet. .Mit óhajt. azonnal elfogják önöket. de térpajzsa felfogta az elsı lövést. nincs az a pénz.. .Tőz! .Mert ha visszatérnek a Lótuszkelyhére.Jüan-csün. Csatlakozni önökhöz. Az ürchebek megrázkódott. A Ti-hung Testvériség hamarosan blokádot von az aszteroida köré. Annyit 57 .Egy ürchebek ragadt ránkjüan-csiin. pedig azt hittem az elıbb. ki ı! A monitorokon megjelent Lung miniszter arca. Jádevirág megrázkódott. és családjelzése sincs. . . hallgassanak rám! Egy ilyen öregember.Tőz! A chebek megint megremegett. . . Aztán a felbıszült eunuchokat nem sikerült megállítanom..mondta Jádevirág okosan.mondta Jádevirág. asszonyom ... és gızerıvel azon volt.. A pilóta azonban pár másodperc múlva újra megszólalt. de gyorsan betapasztottam a kezemmel. Nem szabad vissza térniük a Lótuszkelyhére.Nem bocsát ki azonosító jelet. Csien marsall gyızte meg az Égi Kapu İrzıjét. .Miért lenne szükségünk a jótanácsaira ezek után? . A számőzetés sem az én parancsom volt. de szorosan tartottam. asszonyom! Mire a másik pilóta. .. .. Mindannyian a vezérlıpult mögé léptünk.Valóban.. . mint én jó szolgálatokat tehet még. Fogai a tenyerembe mélyedtek.Már nem vagyok miniszter. és a kilökıdés meg is indult! Hála az idıugrásnak. Tegnap délután számőztek minket a vonósugarak szélére.

hogy a fáradt gız hirtelen kiengedett.Te meg keress valami kenıcsöt a kezedre! .Vegyük ezt végre nyílt állásfoglalásnak? . . mint mi.Egyedül jöjjön. Elmaszatolt véremmel az arcán úgy nézett ki. Aztán meg ha nem engedjük át ide.. mi legyen! Lung bólintott. . hogy ne szálljanak le. mert nemet akart mondani.ajánlotta Jádevirág és hátat fordított. .mondta. . és egyszerre megnyugodtam.Hagyja.Megsérült az őrhajóm. Én is haragszom az öregre. Most ez a nı annyira elragadóan édes és véres volt.. Különös módon nyugtatókig hatott rám az. de a drakkarnak mindössze egy mosdó fülke volt a fedélzeten.Lungnak elıször is sokkal hoszszabbak a körmei. A 58 . de az öltözéssel elıbb végeztem. majd locsol szenteltvizet rá! . Ha önökkel vagyok. . Igaza volt.mondtam csendesen. mint egy jóllakott vámpírlány a szomszédos gimnáziumból. aztán eltőnt a vezérlınkbıl. . de többet tud az elmúlt nap történéseirıl. hogy Jádevirág ilyen ideges. így elıbb is találkoztam Lunggal. nem akármilyen nap állt mögöttem.Nem akarok együttmőködni vele. mint Jádevirág. ami napokkal korábban. Derős cinizmussal nézett körbe a vezérlı elıtti kis elıtérben.Asszonyom? Jádevirág beletörölte a vért a ruhájába.Menj a víz alá! . Minden. . Észre is vette. Egy fürdés nekem is jól jött volna.. föl sose fognak jönni.szóltam oda a pilótának. Én is ideges voltam..Csak arra kérlek. Önöknek viszont semmi esélyük. Lung úr .vigyorodtamel. Elmaszatolta a vért.dühöngött. .Ha idejön. hallgassuk meg.mondtam a több száz éves öregnek. . csak tartsák a blokádot.Az tán eldöntjük..Elmegyek zuhanyozni . akárcsak a szája széle. Hung Sze-li megadta az engedélyt Lung chebekjének a közeledésre. és fáradt is. kikaparom a szemét .Lung körülnézett..még el tudok intézni. arcán most is az a mindentudó mosoly ült.. . most egy mintavétel erejéig ott volt a szája sarkában. . Elengedtem Jádevirágot. . ahova leültettem. Atszállhatnék a drakkarra? Jádevirág ekkor elengedte fogaival a tenyeremet.Idézzük meg Ho szellemét. A kezem merı vér volt..Vegyék aminek akarják.. .Katharyn . Késıbb fürödtem. . a ruhaujjáról azonban sár is került az arcára.. de csak azért. idıvel változhat a képlet. A volt elsı miniszter nem látszott letörtnek. Láttál már sakált és oroszlánt együtt vadászni? . amit összeszedtünk a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidán. hogy Lung átzsilipeljen! . nem tudjuk kidobni az őrhajóból. Jádevirágban még dolgozott a gızkalapács.Hung Sze-li. s ha lejutnak is. .

a Caladbolg nevő csodakard. A Megrezben két földi eredető. hogy maga a korához képest nem eléggé. ez a mienk. hogy egy aszteroidán ırzik.falról két acélülıkét hajtottunk le. . hogy megfogadjuk. mire képes ön. de nem tudjuk. Aki jókedélyő. hogy elférjen közöttünk. mert ezt neki is hallania kellene.Maga nem elég kövérkés. amikor már azt hiszem. . Ez a kard meg van. . -Azt hiszem.. Lung úr.intett nemet Lung. az alkalmas a hivatali munkára.Mindig is tudtam. vagy ahogy maguk keresztények nevezik: az Excalibur. Az egyik Lao-ce kardja.kérdeztem Lungot felfrissülve. Itt nem lehetne nagy partit adni.válaszolta Lung. de rájöttem. .. Tudja.mondtam. Andersson útmutatásai alapján az Excaliburért! Itt fogtam padlót. hogy bármelyikünkre is ránézett volna. Egy középhatóságú 100 megatonnás aprócska nukleáris töltet a levélszekrényben nem égeti úgy a falba az antropomorf házmestert. Idıt akartam nyerni.mosolygott Lung. az jókedélyő.. . s ezért még csak egy hálás pillantást sem kaptunk. hogy a kínai közösségé. és hiába tologatom a kirakósjáték darabjait. Ez a mondat jobban levert.És miért nem jöhettünk el akkor a palotából? Egy Stockbauert nem lehet letenni a ruhatárba..És most mit ajánl? Nem ígérem. Az Égi Kapu İrzıje elıször arra figyelt fel. aki kicsit kövérkés... hogy a Mennyei Mesterek által ırzött kardról van szó.Én csak az Égi Kapu İrzıjének keze voltam. Ketchikan úr! .Jó. és anélkül. de én meghallgatom.kövérkés. hogy ebben az állapotában a füléig nem jutnának el a hangok.Célszerő lenne elıször rendet tenni a házunk táján . amely valaha híven szolgálta a mitikus császárokat. . hogy tudom.. mint az Ao feletti csodálkozás vagy éppen a gyorsulás a zsilipben. Arra gondoltam. . Tudunk róla.. 59 . mert önök elpusztították a Lazarine őrállomást. A másik Arthur király kardja.Nem..Lung felemelte iszonyú nagy körmökkel díszített tenyerét.. .Induljunk el Mr.Lezártam a témát. ahogy a döbbenet az arcomra kiült. éppen jön egy idegen képkocka.Szóval hol követtük el az elsı hibát? . amikor Jádevirág és ön azt hitték. . . mekkora magának ebben a szerepe? . s az elırelépésre. illetve a Csao-ház birtokában van. mert lojális elöljáróihoz. Mindketten félrehúztuk a térdünket.Már akkor az Excaliburról beszélgettünk. Amióta itt vagyok. és a lábaink majdnem összeértek. mindenkitıl hallok valami betegesen rejtélyeset. az İrzı nem tudta.A mutánsok nem azért vonultak fel a Megrezbe. nagyhatalmú kard létezik. hogy a cél egyszer az Excalibur lesz . és egy elhárító mozdulatot tett. mit ábrázol. hogy felfalja a ruhatárost. eltőnt a vezérlı ajtaja mögött.Az elsı a kard . mert megeshet. hogy kihívom.Valaki kinézett nekem egy ideális feleséget? . tehát tekinthetünk úgy rá. . Dehogy! A mutánsoknak is a kard kell! Jádevirág elvonult közöttünk. és a Tízezer Szikla Menedékébe még senki sem hozott be Stockbauert. . . ... melyiken. a kelta Arthuré.

.Történelmi ismereteim szerint azonban nem létezett Arthur nevő brit uralkodó. . a hatodik századi Gildas. mit nem tudok én. de a lazarinok rendíthetetlenek voltak.mondta Lung. ... érthetıen közölte ıket. angolok és szászok visszaszorították a briteket a szi getország nyugati felébe. mintha tapsolna. azt most ne firtassuk! . . Nennius ír róla elıször.. meg sem hallják. Andersson úrnak legalábbis másik univerzumból kellene származnia. Zseniálisan nagy munka. és dia bellommként1 említi. a britek viszont keresztények. És akkor most halljam. Sikertelenül. Egy évszázaddal ké sıbb.Gatulálok. és hogy századokon át próbálták meg kitörölni az emberi emlékezetbıl.Találtam egy jó könyvtárat. . Lung összecsapta kezét. de levelezést folytatott szinte az összes egyházi és világi elıkelıséggel. hogy ne szóljon róla. . és megkérném.Egyenes beszéd. át Európába. dux bellorum (latin): háború hercege 60 .mondtam. akit a kilencedik században találtak ki. figyeltettük. A kardja is irodalmi találmány. . A brit krónikások. vagy a nyolca dik századi Beda Venerabilis nem is tud Arthurról. .ilyenkor mintha audiopajzsot húznának fel a nık.Kínai hivatalnokrendszer. hogy élt. a szerint Beda igencsak lelkiismeretes író volt.Az egy nagyon hosszú történet lenne.. Mert Andersson úr tudása mindennél veszélyesebb volt rájuk nézve. hogy Arthur csupán irodalmi személyiség. amikor a foglyuk volt. A 730-as években megírta Anglia egyháztörténetét. a késıbbi Bretagne-ba. csoportba szedte a tényeket és tisztán.. amikor elkezdett találkozgatni Jádevirág asszonnyal.Kínai titkosszolgálat? ..Hogy ki volt Arhur.Tud errıl Jádevirág? . Walesbe. Lung felnevetett. Arthur.. és minden késıbbi évszázad ráépített valamit a mítoszra.. amit mondunk nekik. .... aki a katolikus egyház szentje is lett..Honnan tud ennyit Anderssonról? . Igen alapos ismeretei vannak Britanniáról. Ki sem mozdult az apátságából. tizenkét gyı zedelmes csatát betudva a hercegnek. és mit nem tud senki más a világon! . .Tízezer hajó egy kardért? . .Nem. Csak az a fontos. Az angolszászok pogányok voltak. Elméletileg Arthurról csak a halála után háromszáz évvel tudnak.Ó.. Ketehikan úr. Ahhoz.A lazarinok nem véletlenül nem adták ki Andersson urat a családjának. és ehhez ren geteg segítséget vett igénybe.Nem esküszöm meg rá. Mindezek alapján viszont egyenes a következtetés. nem furcsa? Pedig amit Bedarál olvastam. Mint említettem.Rendben . a britek királya azonban még nyomokban sem szerepel benne. Az Andersson-család az információim szerint nem csekély összeget áldozott volna az úr kimenekítésére a Sötétben Rejtezı Erıdbıl. Cornwallba és azon túl. Az ötödik században a kontinensrıl hó dítóként érkezı jütök. hogy ez másképp legyen..

És kétszázkét éve megvan. Kellett neki a Stockbauerem? Ilyet nem tehet büntetlenül. . Az ajtó halk kattanással zárt. és megpróbálta becsavarodott körmét csavarással kiakasztani. . ha hasonló baleset éri ıket... meggyızzem önt.. .Vágassa le! . . Elérkezett a kicsinyes bosszú ideje.Most az az elsı. .Van idınk.. Sir Thomas Malory: Bőnözı író. elkapja az Excaliburt.. én pedig széttárt lábbal röhögtem. . .Jönnek a tündérek. A kard örökre eltőnik.Ez tőnik a legérdekesebbnek . . korábban.ingatta a fejét Lung. mint a Mennyei Mester. Lung elhallgatott. . Nem vágom le! Míg küszködött becsavarodott kisujjkörmével és a fegyverszekrénnyel.Még mindig hozhatok valamit. Ez a történet pedig Arthur utolsó nagy csatájának legvégén. mert körme a helyszőke miatt beleakadt a falba sülylyesztett fegyverszekrény rácsába. .. Müve a Le Morte d' Arthur meséli el Arthur király és a kerekasztal történetét. és ekkor kinyúl egy ezüstös kar a vízbıl. maga szerint ki volt Arthur. Lung elıttem térdelt és hajlongott jobbra-balra. Lung felnézett. hogy Lung arcán olyasfajta kifejezés ült.Harminc év alatt nı meg ekkorára .felelte az öreg. és megjelent Jádevirág. addig rákérdeztem.így sem hat meg .Hol volt Lung úr. Meg se mozdultam. aztán letérdelt a földre. Csaó Hszi-san? A holdi nyúl törte portól lett halhatatlan vagy a jócselekedetek és a magzatlégzés gyakorlá sától? Lung felállt. a camlani síkon kezdıdik. ..Korábban. Sir Bedivere Sir Thomas Malory8 története szerint harmadszorra teljesíti is ezt. A köröm engedett és a fölsı pár centiméter letört magától. . Avalon feltalálása sürgısebb..Nem hajolna ide segíteni? Azelıtt pedig semmi nem volt.. Ekkor kinyílt a vezérlı ajtaja.mondtam szárazon.A Taj-dinasztiát szolgáltam a Földön. Lenézett ránk és leesett az álla.idéztem fel a mesét. hogy vágassa le.Asszonyom?. .. Akkor tulajdonképpen maga is olyan halhatatlan. 1400 után született és 1471-ben halt meg.Mondtam. és elviszik a haldokló királyt . és a víz mélyére húzza.mondta és visszatért a vezérlıbe. rablólovag. .Most nincs . hogy amaz dobja a tóba.És azt megelızıen? Lung ideges lett egy pillanatra. Szívesen meghallgatom. hogy mielıtt Lótuszkelyhét megközelítjük. Esküszöm. Arthur átadja a kardját Sir Bedivere-nek. szenvedjen csak meg egyedül a kétszázkét éves körmével! . 61 .. mint egyes nık arcán.hajoltam közelebb. amivel levágja .jegyeztem meg. mielıtt az Égi Kapu akkori İrzıjének elsı minisztere lett? .

Oda se neki! Ha halhatatlan. A megairak ezután évszázadokig nyomoztak. hogy van-e valami emberiséghez köthetı oka annak. hogy ez a történet róluk szól? . Ott tartottunk.Arra gondoltam.A Földön? .Történt valami akkor a Földön? . amikor a Földön 1968-at írtak. És megtámadták a rejteket.. Egy temetıbe hozták a kardot... .Én inkább a wrajkokra gondolnék a maga helyében .Héliumrejtekben? .A lehetı legtökéletesebb hely. Egy egész rejteket készítettek az Excaliburnak. rossz célokat szolgálhat.Az Excalibur pár nappal azután eltőnt a Földrıl. hogy elpusztítani vétek lenne. Ketchikan úr. Csakhogy a lazarinok... .. lesz még ideje növeszteni. de jól látszott az öt centis különbség.Mert az a kard veszélyes. hogy itt van a Megrezben. és mivel úgy ítélték meg. Egy héliumrejtekben ırizték másfél ezer éven át a cappa-Crucis csillaghalmazban. csakhogy nem osztják meg velünk tudásuk. hogy a kard örökre eltőnt.Nem örökre . .. sıt.. de a héliumrejtekek gyakorlati megvalósításáról mindeddig semmilyen bizonyítékkal nem találkoztam. így elrejtették. Ezek szerint öregebb civilizációk eljutottak a gyakorlatig. . Kutattam az emlékezetemben. . .mosolygott idegesítı magabiztossággal Lung. akik az elsı pillanattól fogva kutattak a fegyver után. egyszer csak megtalálták. hogy a mutáns haderık elpusztították a kard ırzıit és elrabolták az Excaliburt a cappa-Cnicisból. ha ez a világ jobb hely lenne. emberekkel. . .A kardra másfél ezer év múlva ráakadtak a mutánsok.. Ha rossz kezekbe kerül. kettınk barátságáról? . Nem csodálom. Leszámítva azt. A megairak fogták a kardot. én sem árulnám el a turistáskodó városiaknak. ha nyőgös öregember módjára lenne egy remeteodum a nagy erdı közepén.Nyugodt év volt. hogy a..Hallottam már elméleti fizikusoktól arról.Miért éreztem a kezdet kezdetétıl úgy. . Tudhatott valamit Jacques de Molayról. A megairáknak pedig meg van a maguk célja a világegyetemmel. . .. hogy milyen ösvények vezetnek hozzá. hogy hova vitték a mutánsok a kardot.Megcsíptem az öreg által felvetett szálat. .. Mindannyian szeretnénk.. Miért kellett a megairáknak az Excalibur? S aztán persze miért kellett a mutánsoknak? . és összemérte a körmeit.Jó. Másfelé csavarodtak. .morogta Lung.Jól hallotta. Kik vitték el? Lung rám pislantott a körme fölött.Tisztázzuk.kérdeztem Lungot. hogy elméletileg lehetséges egy csillag mélyén lakható világot létrehozni.mondta Lung. .Semmi különös .Már évek óta motoszkál bennem egy olyan érzés. Aztán megsejtették. Ha a mutánsok létre62 .. megairak kísérleteznek velünk. Egy temetı. . kifejezetten titkolják azt.. hogy Arthur a tóba dobatta. hogy a mutánsok pont akkor támadtak a héliumrejtekre.A megairak.

hogy figyeljék a figyelıket. hogy a Lazarine Őrállomást ön és az emberei elpusztították. Az mái meg se lepett.. Mert Andersson úr tud valamit. Ha visszapörgettem gondolatban az elmúlt heteket.jioznak valahol egy tökéletes rejtekhelyet. hanem a Mennyei Mester maga. Marad tehát a kivárás. legyenek azok harcosok vagy költök.Valahol itt van .. hasadások miatt követhetetlen a kisbolygók mozgása. az energiafelhasználás. 63 . amelyek ide temették királyaikat és legendás személyiségeiket. azért történt mindez. elélnek néhány ezer évig. hogy el akarják vinni az Excaliburt.Értem . idejük van. hogy melyik aszteroidára? A folyamatos ütközések.Senki nem tud semmit. csakhogy akkor még én magam sem voltam tisztában a tényekkel. hogy nyitva tartsuk a szemünket.. De ha mégis nekiállna valaki megjelölni és átkutatni a köveket... Ki tudja ma már. Nyilván kétszáz éve... de mindenki azt hiszi. Az ırzés. Erre mozgósítottak.intett körbe Lung.Tízezer hajó.A lazarinok pedig azért telepítették ide az őrállomásukat.. . Egy óriási kavarodásban. ám a mutánsok által felügyelt rendszerek száma véges.. az nem más. aki a taoista mágia titkait ırzi.. . hogy hol van. . hogy Lung végig tudta. azaz végigkutatható. . . a Vuhanból származó kínaiaknak az a feladatunk. ami miatt hatszáz éve várunk itt.. .. ki a Mennyei Mester. . akkor fel tudtam idézni azt a pár mondatot. annak nyoma marad. háborús helyzetben hogyan lehetne figyelni mindegyikre? Egy hajó leszáll egy aszteroidára. amely leszállt a milliárd kisbolygó valamelyikén.. valami nagy dolog van készülıben. Hátha egyszer valaki ráakad. Utólag azonban minden hülye lehet okos. .. Ennek biztosítéka nem az Égi Kapu İrzıje.. aztán megijedt. És erre a célra hozták ide a kínaiakat a Földrıl! . és mozdulata kissé befejezetlenre sikeredett. vagy még régebb óta tudta.Talán-mondtam óvatosan.. és azok felmenıi és majd leszármazottai. amibıl kiderülhetett volna számomra. kicsoda is Csaó Hszi-san. hogy meg ne sértse azokat a fajokat.. .. Ismeretlenül ırizzük a kard rejtekhelyét.bólintottam. Visszakerül a Földre. hogy megint valamibe beleakad a körme. Nekünk.. miközben több ezren élethalálharcot vívnak valahol a közelben. .bólogatott Lung is. Attól félek. Nem teljesítjük küldetésünket. Ha most önök lekötik magukat Lótusz-kelyhén. hogy az igazi Mennyei Mester.. a mutánsok nyilván azt hiszik. és lerakta a kardot. akkor elvesztünk. A világok száma végtelen. A megőirák elıbb-utóbb megtalálják a fáradtságosán kialakított rejteket. És most. hogy Lung tudja. .így is történhetne. kínaiak készülünk valamire. Az ı tudása a kulcsa a helyzetnek..Hát igen. és a mutánsok közben akcióba lendülnek. Illetve a Mennyei Mester halhatatlan lelke.A kard nem a megairáké lesz. A figyelés.. A csapatmozgás. mert mi. nem tehetné meg anélkül. mint a Csao-ház ura. [gy azonban egy jelzés nélküli őrhajó is elég volt. hátha a mutánsok elárulják egy át nem gondolt lépéssel.A megairák érdekében.De nem így van.

A hivatal jelzése szerint nem térhet le errıl az útvonalról.Most is célszerő lenne elıre gondolkodnom. ha nem Lótuszkelyhére akart volna eljutni.Ott az őrhajóm.. és Lung úr csak ott lenne. a hadügyminiszter szavára hallgatott. Nem látja az út végét. hogy vajon mikor kapjuk meg a Ti-hung Testvériség őrhajóit díszkíséretül. .Higgadj le.. mivel juthatunk be oda és hogyan ki. aki viszont olyan.Maga józan ember. mint a szekér elé fogott öszvér. Eddig nem így beszélt. hogy kikecmeregjünk a szarból.Nem dicsérem.Higgyemel? . mosolyogtam.álltam föl.De miért lenne szükségünk Lung úrra? . nincs beleszólásom a dolgok menetébe.. . Jádevirág éppen azon mérgelıdött. Nem ismertem a Tízezer Szikla Menedékének ide vonatkozó szabályait. de Jádevirág rögtön elhagyta volna. Ketchikan úr.felelte Lung. semhogy elveszítsd a fejed! .. A sírbolt. .Hogyne! Az öreget kint hagytam a folyosón. Én még képes vagyok hívni ıket.Nem válaszolnak.Jádevirággal nekem kell beszélnem. .Nem tudok segíteni . A kardot nem magam. amelynek neve Avalon. amely egyenesen a Lótuszkelyhére vezetett.mondtam aztán. de tartotta az Őrirányítási Hivatal által kijelölt útvonalat. Katharyn! .Annál nagyobb a baj.Az Égi Kapu İrzıje öreg ember már és nem tudja nyomon követni az eseményeket.mondtam neki csendesen. Ha visszamennek Lótuszkelyhére. . míg a palota teljesen újjá nem épül. Lung úr! . . hogy a kard is a miénk legyen.Ne dicsérjen. kemény feje megtette a magáét... és nem tudta. Valamit tennünk kell. . ott ragadnak..kérdeztem... Ao háta terheletlenül úszik majd hosszú évekig. Nem főlött a foga hozzá.. Határozottnak és tisztán érthetınek kellett lennem. hisz. A Stockbauer és az ön makacs.Maradjon itt.Természetesen csak engedélyezett hívásokat.Mégiscsak vissza kellene térnünk Lótuszkelyhére .. Én pedig eljöttem. Andersson is. a befolyásomat elvesztettem.Talán bizony mi találnánk meg.. mi történik otthon. . jól ırzött sírbolt.. . És minket felkészítettek rá. 64 .Mert a kardot erıs ırizettel védik. . és Lung meséje legalább adott valamiféle támpontot. Elgondolkodtató volt. csak mindig a következı lépést.A vonósugarak végére számőzött aszteroidákkal lehet komkapcsolatot létesíteni? . és megfogtam a vállát. . Csien marsall. . Jádevirág az elmúlt percekben még zaklatottabbá vált: még mindig nem tudott komkapcsolatot teremtem a Csao-házzal. . hanem az önök segítségével akarjuk megtalálni. . amit akar. . . és ott van Mr. egy felidegesített és haragos nıvel szemben azonban ez kevés.. és most kilóg a genetikusan megszaporított lóláb.

.A szívére hallgatott.Vandersleyen őrállomásán tudtam meg. Sıt.JZg\> távoli sziget van ott.Hát. . " Kutattam a Döglött Hernyó könyvtárában.Lung gyızött meg errıl? . Tengeri lovak háta csillog körülötte. mi diktálunk. Érdekelte a téma.mondtam.Aztán még van valami . azokat az aszteroidákat is számőznék.Jádevirág felemelte a hangját. amely Bran mac Febhail történetét beszéli el. Sziget... .Ez lenne a végzetem? . hogy a kínaiak is a kard miatt vannak itt? Legalábbis ezt mondta Lung. mert a Lótuszkelyhe az otthonom és a Csao-házban élık a rokonaim. Láttam. . hogy végzetrıl szóltak volna a látomásaink. négy oszloptalpon nyugszik apálya. Viszont kimenekíthetjük onnan Nicket és másokat is.Nekem meg a tündéreitek és a démonaitok tőntek annak.hazudtam. hogy a mutánsok az Excalibur miatt jöttek.Emlékszel a látomásodra? A Sárkánycsónak Fesztivál versenyén. . és onnan aztán a barátodra hagyatkozunk.Szerintem erre nincs szükség. Kacsintottam. .Ez így túl mesésen hangzik. .kérdezte Jádevirág. Kicsit elmosolyodott. Néhány kisbolygón vannak üzletrészeink. és nincs fájdalom.Van egy palotánk a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidán. de jobb oda nem vissza menni. ha a Tündöklı nyárral jönnek. ki kell használnunk. Számőztek minket! . . ... . Látomásod nıvé vált lovagja elvezetett oda.És hova menjünk? . Lung képes rá. hogy a szemében könny csillog.Most? .Nem . A sziget. ... 65 . mint Avalon a késıbbi hagyomány túlvilága.Szerinte nem mehetünk haza.Nem kell Lungtól semmi... .. mert Nickkel együtt fel kellene kutatni Avalont az Excalibur miatt. Ez egy kelta költeménybıl van. Ha nálunk a kard... Tudtad.Jó kis őrhajó az! Megbeszélünk egy találkozóhelyet.. . . hogy oda kell tartanod. maga a boldog túlvilág. . gyáraink.Nincs semmi baj. hogy velünk van. De nem is akarok idegen kisbolygókra költözni.. min a fürge habok tülekednek..Szinte láttam. . csak zavarják a csatornákat.Egyelıre úgy néz ki. Talán azt jelenti.Mit kellene tennünk? Fedezzük Nickék menekülését? . de ha oda költöznénk. Csupán a helyes cselekedetrıl. Szemet gyönyörködtetı fényességes vidék a sík. mint mindenki mást is.. nem az eszére. S ha a kardot megszereztük. hogy már csak azért sem lenne célszerő visszatérni Lótuszkelyhére.. ahol a szépség örök.Nem hiszem. Ezt jelenthette a látomásod! . hogy komon felhívja Lótuszkelyhét. Egy órával ezelıtt Márványhold elıtt még boldog voltam. El kell fogadnod Lung segítségét. jobban tetszik a cselekvı visszavonulás. most pedig egy napja számőzött vagyok. még mindig bevethetjük magunkat Lótuszkelyhére. . hogy Hung Sze-li füle irányba áll. . Meg kell elıznünk ıket. mint a passzivitás vallotta be aztán Jádevirág..

Vagy százötven-kétszáz kopott. Ám utat nyitottak. aztán odaengedtük Lung exminisztert a vezérlı konzolaihoz. Minden dzsunka egy-egy lakás és otthon volt. Mindig rajta fogom tartani a szemem. 66 . hogy az én hajómmal fognak jönni. és egy kis fordulóval ürdzsunkák egy seregéhez csatlakozott. Jádevirág leült a monitorok elé.Azzal kezdjük.Legyen! De én nem bízom többé Lungban. A nı ezután Anderssont kérte. hogy a pilóták ne hallják. az köztünk marad. és kinyújtották kis vonósugarainkat felénk.De igen. ahogy elhaladtunk mellettük. -Most tényleg nincs. hogy ellened törnek? .Igen. és közöltem a férfival. de láthatóan önálló életet éltek tulajdonosaik. uram! . itt is igyekszünk majd úgy formálni az eseményeket. Elrejtıztünk a dzsunkák között. hogyan ülhetsz le tárgyalni vele? ..És ha van egy ilyen gyanúd. hogy nem szól senkinek egy szót sem.Nos. A Lótuszkelyhén Vang-cu fogadta a hívást. hogy az egész harcot azért robbantotta ki. Ha már sejtjük. Legyen.. S ekkor szólt közbe Lung. hogy Vang-cura és a bronztükörre is szüksége lesz. és Jang Ju-ven is megerısítette. A hadviselés törvényeibıl?. könnyebben ki tudjuk védeni.biztosította arról. amikor tudtad.. hogy lépjünk.feleltem. hogy most rögtön induljunk el Avalonba. mert azt akarta. A drakkar nagy feltőnést keltett. A drakkar letért az Úrirányítási Hivatal hivatalnokai által engedélyezett útvonalról.. az automatika mindent elintéz. semmi nem jut az eszembe. hogy kedvünkre legyenek. . látszólag céltalanul. ahogy akarod! Úgy sem bírom a tétlenséget. Jádevirág megkérdezte.Halkan beszéltem. és az öreg szolga mellékfoglalkozásban nagymágus . ö pedig elmondta. . . Érthetı? . a dzsunkák ablakaiban csodálkozó kínaiak arca tőnt fel. Van valami idevágó idézeted Szun-cétöl. . fordítsuk a számőzetést hasznunkra! . Miután a kapcsolat létrejött. de biztos hallották. Itt szóltam bele a beszélgetésbe én. halászok vagy kézmővesek éltek rajtuk.Ez a beszéd! . hogy nevét és hajdani címét kihasználva komkapcsolatot létesítsen a Csao-házzal.Én sem bízom benne . Úgyhogy oda is szóltam nekik. mire vigyázzunk. a Tízezer Szikla Menedékének legkisebb becsben tartott tagjai. amit itt hallanak.villant fel most már egy tiszta. . .tette hozzá.Te nem beszéltél talán Teng Hu-kunggal és Csing Ta-houval.Nincs . Vonósugarak kapcsolták ıket egymáshoz és az aszteroidához.. Minden.bólintott Hung Sze-li. Ez is feltételezhetı.Elképzelhetı. ıszinte mosoly Jádevirág arcán. . mindenki jól van-e. Ne féljen.. hogy senkinek semmi baja. Vonósugárról vonósugárra adtak bennünket. .. és aprót bólintott. rozzant őrhajó lebegett egy aszteroida fölött. Nicholas Anderssonról csak úgy sugárzott a tenni akarás.. és lehetıleg minél kisebb haderıvel a hátunk mögött.. Azt akarta. és az elsı szóra igent mondott. hogy itt hagyjuk a kijelölt útvonalat.A kardot azonban hagyják otthon. Megtörölte csillogó szemét.

Két oldalról támaszkodtunk Jádevirág foteljének karfájára. és a Brett Shaw csillagfregatt ellen intézett támadása ellenére sem volt kíváncsi otthonára egyetlen feketekabátos katona sem. . Készüljenek fel a fogadásunkra! Úgy látom..Nem lehet . kérem tudassa Fehérfelhıvel. és rájöttek. . hogy ı nem utazott benne. .Értve.. a fiúk már jönnek a hangárban. Csing sejtette. és megerısítette a Drágagyöngy Aszteroida védelmét. nem a te asztalod! Ne is törıdj vele! . Megismételtem vonósugárral.. Mi lesz most? Hazajöttök végre. Egy baromi nagy ládát is cipelnek. Rajtam kívül senki sem értette a mondást. hogy jól vagyok..Ertem. és közöltem a vezérlıben tartózkodókkal. te meg szó nélkül ide hozod ıket.Készíts a vezérlıbe egy álkonzolt egy baromi nagy piros gombbal. és hozd ide Anderssonékat! .mondtam. De az - .Felesleges. . Azt bekapcsolják.Nem . .Hozzátok a kardot is! . nem akarom. Lung rám nézett. Éppen ezért várta.Beszéljek velük? . Liu Csin-csiát kérte. kedélyes és jó kedvő. ha szakít az ember az őrhajójával. de aztán napok teltek el. így a szavakat elég volt megformálnom és hangok nélkül elsuttognom.Asszonyom.Légy jó kislány! És használj álcázópajzsot. Eltőnt. Magánbeszélgetést akartam folytami. hogy néha nem árt. . és leültem a helyébe.. hogy bárki vagy bármi rádtapadjon! . Alice! Sárin megjött? . 6.Fogalmam sincs.mondta Jádevirág Anderssonnak. és vissza fogok térni hozzá! Jádevirág megtette.kérdezte hitetlenkedve Alice...mondtam én. . Csing Ta-hou felkészült a támadásra. amire rá van írva. . hogy automata pilóta. hogy sínen vagyunk. Na. Bontottam a vonalat. mi van vele.Még én is akarok valamit .Hello. . Valami különleges parancs? . hogy elpusztult őrhajóját a legutolsó fémhasítékig végignézték.válaszolta tömören őrhajóm kvantumagya. Mérj be bennünket. amikor Hung Sze-li emelte fel kezét. és beállítottam a mikrofonját a levegı rezgésére.Dehogy! . Leszögeztem magamban. mint szentjánosbogár a napban. Régen volt már ilyen kezes. fınök. Kapcsoltattam a Tündöklı nyár vonalát. kultúrák és civilizációk.. és tovább állunk? .feleltem. hogy érte jönnek a Ti-hung Testvériség harcosai. Mi van benne? ... majd a belsı osztag parancsnokát. és akkor már láttam felcsillanni az értelem fényét a szemekben. és utasításokká! látta el a ház ırzésével kapcsolatban. . Csókot küldött a férfinak.Hozzák csak . feltettem egy fülhallgatót. Felsegítettem a fotelrıl.Neked kell idejönnöd hozzánk.Megígérem.. Már majdnem bontotta a vonalat.Az mágia.suttogtam a fülébe.

Egi Kapu İrzıje úgy látszik. Visszautasított árut és vesztegetési pénzt egyaránt. ehhez eg\>edül te túl jelentéktelen miniszter lennél. Arcának vonásai a rizspálinkától és a finom falatok mérhetetlen mennyiségétıl kicsit megereszkedtek. Nem fogadott senkit. ezért kitetette a Határtalan Kilátás Temploma elé az udvarra egy fagyaibokor mellé. Csing persze valahol értette ezt.gondolta Csing Ta-hou. akiknek szemében még mindig ı volt a kapcsolat a Fekete Sárkány Testvériség felé. A marsall joviális kinézető.. Csing a szokások szerint szentélyben nem fogadhatott hívásokat. Csien marsall körülnézett.felelte Csien marsall. talán most választ kap arra. Csing híreket csak a holokomon keresztül szerezhetett. . megfigyelhetı kapcsolat nem kapcsolat. Ennyi erıvel gazdag teaház-tulajdonos is lehetetett volna egy nagyobb aszteroidán.. mint Lung miniszter. és Csing egyszer kiőzte a hadügyekkel foglalkozó miniszter nagyobbik fiában megtelepedı gonosz szellemet is. aprócska szeme alatt ráncokba győltek a kurtizánokkal töltött éjszakák terhei. Alig sikerült meggyıznöm az Égi Kapu İrzıjét... a történtek ellenére sem tekintette ellenségének Csing Ta-hout.. Csing Ta-hou érezte: Lungnak köszönheti. sem bánnely más őrjármő. A fekete mágus palotájából sok-sok nyakék. Csing az Égi Nyugalom Palotájának legbelsı kertjében. sem ürdzsunka. .. kire és mikor csapjon le. amit ı hívott ki hetekkel korábban a fiú fejére.Csing komoly hibát követett el. mintha csak környezetét fürkészné.. a légtérbe nem léphetett be sem nuclearketch. hogy békén hagyták. Akinek olyan tanácsadói vannak. hanem egy rosszakarója. hogy e cselekedetet nem ı követte el. nem akare rányitni valaki. Sıt. mintsem hadügyminiszternek. aranytömb és ajándék átvándorolt a marsall palotájába. sem kereskedıket... sem koldusokat. . Édesek lesznek az ember lelkében. mint ahogy a virágpor is mézzé válik a kas rejtekén. miért is nem támadott a Ti-hung Testvériség. egy szikla tetején épült templomban tartózkodott éppen. mint a méh által összegyőjtött virágpor. amikor megtámadta a Brett Shaw csillagfregattot. az megválogatja. Ilyen viszonyok között érkezett Csien marsall hívása.kérdezte a kicsinyített hologram-képet. amikor katonái átküldték neki a fogadott adást.A gondoktól barázdált homlokú Csingnek szánom baráti tanácsomat. aki hasonló módon díszítette ki hajóját. . Csien marsall lekötelezettje volt Csing Ta-hounak. 68 .A baráti tanácsok olyanok. . mint ö. Azt hitte. sem a Csie-lan-sen Testvériség kétségbeesett papjait. de egy lehallgatható.Mi óhajt tılem családjának és hivatalának szeretetében mosolygós Csien marsall? . kinézetre inkább gazdag teaháztulajdonosnak tőnt. De miért? Csing az aszteroida megerısítésével egyben el is zárta magát a külvilágtól. amitıl nyilván felvidul az arca.. pocakos kínai hivatalnok volt. Nos.. Ez viszont egyet jelentett az elszigeteltséggel.

Jádevirág asszonnyal mi történt? .. . Csing magában az összes Kuj-mu által megszült démont Csien marsall köré kívánta. s azokat vissza kell szorítania. Csupán egy felszálló őrhajónk volt. Elıbb.örvendezett Csien. . Jádevirág eltőnt. Inkább akar valamit a Csao-ház fejétıl. érdemes lenne elmenni értük.ajándékokkal. A támadást az eunuchok és a Ti-hung Testvériség közös erıvel visszaverte. Sok eunuch és sok tigris elpusztult. hogy egy-két rosszakarója fegyverrel támad az aszteroidára. hiszen üzleti érdekeltségeit mindenképp irányítania kell. hogy Lung áruló lett volna.Értem.. .. bár szívesebben hall gatnám személyesen. Csien marsall kivárt..Csing nem hitte. mint egy eunuch nemzıképességében. Csien miniszter úr. tengeri uborkából készült levest..Követtékazőrhajót? 69 . Ki tudja. Sokan le fognak most csapni üzleteire.kérdezte Csing marsalltól. . . Nem tért vissza Lótuszkelyhére.Biztos nem tért még vissza Lótuszkelyhére? .Szíves örömest hallgatom. amiért adós vagyok.Eltőnt. milyen indokok fordították ıt az Égi Kapu İrzıje ellen. És most egy jó hírrel is szolgálhatok Csingnek. leszálló egy se. . . . s elmenekült ı is. de talán most jött el az ı ideje.. Mit tehet most a Csao-ház feje? A logika szerint célszerő lenne visszatérnie Lótuszkelyhére. . Annyira bízott a hadügyminiszterben. . amúgy kevés egy aszteroida megtámadásához. és a pajzs védelmébe érve támadást indítottak a palota ellen.Jádevirág asszony megtámadta a Teknıshordott Égi Palotát? kérdezett vissza Csing Ta-hou.Hogyne! Titokban itt vagyunk már régóta.. . Lung miniszter nem miniszter többé. . És az sem lehetetlen. mint ahogy Jádevirág asszony és vendége felszálltak volna a Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidáról. Csakhogy visszaéltek az Égi Kapu İrzıjének vendégszeretetével. Ritka volt ugyan a fegyveres konfliktus a Tízezer Szikla Menedékében. Lehet.de sikerült.. többé nem fog felszállni onnan. valószínőleg valamelyik üzlettársánál húzta meg magát. mert én ritkán feledem el a régi jótéteményeket.A jó hír holokomon is jó hír . hogy ı provokálta ki az egészet! Ezt érdemes átgondolni. még Ao is megsérült... Csing úgy ízlelgette az információt. A palota egyes részei leomlottak. Csing eltöprengett: az ereklyék még mindig ott vannak Lótuszkelyhén. Figyeljük az aszteroidát és ha leszáll. és tiszteletemet teszem önnél.. . bár legszívesebben valami erıteljesebb kifejezést tett volna Csien marsall elmeállapotára. . Csing Ta-hou értette a csend beszédét. Kis csapata van. de a számőzöttek gyakran szenvedtek el fegyveres atrocitásokat.. és utána Ló-tuszkelyhét haladéktalanul a vonósugarak végére számőzték minden lakójával együtt. Alkalomadtán ez is meg fog történni. Egyesek szerint csatlakozott a támadókhoz.Bizony! El kellett menekíteni az Égi Kapu İrzıjének hét feleségét és tizenegy gyermekét. mint egy ízletes.Tegnapra meghívást kapott a Csao-ház feje és vendége a Teknıshordott Égi Palotába.

Eddig sem volt valami fényes kedve. Van még esélye megszerezni a kardot és a tükröt! Csupán nem evilági hatalmakra kell támaszkodnia.. Csing Ta-hou felpillantott a Határtalan Kilátás Templomára. hogy hatalmát jelezze. s a remegı árnyékokkal együtt hullámzott. a gonosz mindenkivel gonosz.. . s mielıtt újra összeállt volna. A füstölı a mítoszokbéli Kunlun hegyet mintázta. Elıször is eltávolította a csarnok külsı falairól.. Csak lelkek... az árnyékok lágyan lebegtek a márványpadlón és a fali kárpitokon. . majd meggyújtotta a füstölıüstbe elıkészített porkeveréket. s bele pávatollat tőzött. teteje csúcsos. Csing meg se rezzent. Csing leült a háromlépcsıs oltár elé. alja mint egy talapzaton álló kehely. Csing Ta-hou behunyta szemét. Az szétkenıdött.. A félelem kiszolgáltatottá tette volna. de idézıjük ellen fordulhatnak bármikor. A csarnokot félhomályba fonta a gyenge fény.. Nem bízta el magát sosem. A szellemek óvjanak a buta és kapzsi hivatalnokoktól! Jött egy lehetıség és el is szállt. és áldozati ételekkel telt asztalokat rendezett el körben. festményeken. balesetben elhunyt pilóták lelkei. Az idegen. bejáratáról az összes démonőzı jelet. hogy a túlvilági hatalmak öntörvényüek.. amelynek magasán Nü-va szobra trónolt méltóságteljesen. erıs. de Csien marsall jó hírétıl már haragos is lett. majd lámpásokat gyújtott meg sorra az est leszálltával. és a hirtelen érkezı hideg a második.mondta szárazon Csing Ta-hou. különbségek csak ebbıl a világból nézve léteznek. mert az evilági hatalmak korruptak és hülyék. vékony csíkokban terjedt szét körben.. s nem is szabadott félnie. Csien marsall az élı példaképük. amelyeket csak a fekete mágia legbeavatot-tabb gyakorlói ismertek.tett fo gadalmat Csing Ta-hou hangosan. Kilenc résen át tört fel a füst. . de ugyanezen jelekkel díszített köpenyt öltött fel. révült állapotba süllyedt. főszeres illat szállt. és szétzavarta a vonalat egy mozdulattal: a fagyai egy ágát belecsapta a képbe.de nem is az volt a fontos! Hanem Lótuszkelyhe! . számunkra láthatatlan volt. s szinte tudat alatt mondta ki azokat a titkos formulákat. és fıképp nem istenek kellettek... Süveget tett fejére. Csing már ki is lépett. Meg lehet idézni ıket. ha nem szerzem meg az ereklyéket! .Akartuk. mint maga a hegy. mint kutyának az ürüléke . Habár. A bronzüstbıl felszálló vékony füstcsíkok rebbenése volt az elsı jel. A dermesztı fuvallatban megrebbentek a lámpások és lassú forgásba kezdtek füzéreik végén.Lótuszkelyhe annyira fontos. faoszlopokon. Bár Csing Ta-hounak most nem démonok. Igazából a felszállását is a kettıs pajzs megnyitásából észleltük.Veszítsem el az arcom. de nem lehetett. Ismerıs kísérıjelenségek voltak ezek.. A jó mindenkivel jó.. tudta. Ezzel együtt mintha a falakat dér vonta volna be: 70 . aranyszín őrhajó! Elvitték az ereklyéket. Majd a holtak segítenek! Csing Ta-hou alaposan elıkészített mindent az idézéshez.

és megjelenését nem tudja kontrollálni.Megszabadítom azt. A mandarin mindezek ellenére józanul gondolkodott. Szellemalakok keltek életre. hogy maga elé idézze egy illékony formában Pan-kuan arcképét.Miféle jutalmat? . mint az útonállók-nak... hogy szívességért szívesség jár cserébe. a füst és az árnyékok alakokká formálódtak a félhomályban. Keringtek az asztalok körül és a elsuhantak a falak mentén. a csarnok faeresztékei nyikorogtak. s a kísértetek sikítva vonultak vissza. feladatom van számotokra! . Páran ismét megpróbáltak rátörni Csingre. ha valaki háromszáz éve nem él.. akik felett nem ítélkezett egyetlen bíró sem. A fekete mágus egyszerre kinyitotta a szemét. évszázadok óta nyugalmat nem lelve kísértettek az aszteroidák közötti térben. ... A hangzavar megszőnt. Balesetek. A kiadott hangok egyike sem a torkokból származott. .. véresen.Hívtalak benneteket. mágus! Milyen feladathoz kellünk mi? . mintha csak elvágták volna. A rikoltozás messzire elhallatszott. Ez van. ember képtelen ilyen hangokat hallatni. évtizedek.Mondd.mondta a fekete mágus. Tudta. telhetetleneknek.Engedelmeskedjetek! Egy véres mellkasú kövér mandarin lebegett eléje. A tálakon fekvı húsok körül megbırösödtek a szószok. könyökét megemelve tartva parancsoló pózt vett fel. öngyilkosok. Cikázásuk alább hagyott. amikor a Teknıshordott Égi Palotába tartott. És miért engedelmeskedjünk? . ırült köreik lassultak. a zöldségek és a meleg rizs elvesztette vizes fényét. szülejüket nem tisztelıknek és gyerekgyilkosoknak.A szellem szavai és ajkának rezdülése nem fedték egymást. szakadt öltözékekben. Uralta a szellemeket. amelyben kísérteni kényszerült. visítások71 . Aztán az ételek kipárolgása.. az arcmimikája is teljesen ellent mondott hangsúlyának. Saját öccse ölette meg.. nyikorgó hang hallatszott.. A mágusnak elég volt egy mozdulat. és kezét térdére téve. tolvajoknak. Néhányan közelebb óvakodtak Csing Ta-houhoz. és akiket nem fogadott be a túlvilág. Mintha egy Csing felıl fújó erıs szél visszavetette volna mindegyik próbálkozót. akik a világőrt választották öngyilkosságuk színteréül. Csupa haragos lélek. és neki minden megjelenıre szüksége volt. Akkor hörögni és sikoltozni kezdtek. Reaktortüzben pusztult el száznegyven éve.A feladat után jutalmat kaptok . koponyagödreiket mind megidézıjük felé fordították. gyilkosságok áldozatai. Ám a Tízezer Szikla Menedéke túl nagy. torzón. Sıt. Égett húsú holt emberek lelkei.. A szellemek szemüket. A mágus mormolása kicsit hangosabb lett. Rosszabb soruk volt. akik évek.. de egészen közel nem jutottak.mondta Csing. aki segít nekem.kifakultak a festett képek.. Csing végignézett rajtuk: legalább kétszázan jelentek meg hívására.. Újra feltámadt a hangzavar. de a palotában ezen az estén csak Csing tartózkodott..kérdezte egy felhólyagosodott fekete torzó. és engesztelhetetlenül meggyülölte a világot. tehát párat a saját akaratukon kívül is rá tudott volna kényszerítem a munkára. .. . Felmérték megjelenésük határát. erre a jeges szél is megerısödött. mintha csak az anyag mélyérıl akarna feltörni valami megfoghatatlan.. .

hol az arany őrhajó.. sokáig nem bírta volna az idézést fenntartani. érezte a vér ízét. Újabb kísértetek jelentek meg. mintha mindig is tudta volna... mintha csak lyukat égetett volna rá millió kékes láng. . de hirtelen erıvesztése e világ bilincsébe verte... .Lótuszkelyhérıl szállt fel nem régen. de még Csing Ta-hou palotájának vörös falán is túl lehetett hallani e szörnyő hangot. hogy ez parancs. hogy idejöjjön. . elszórtan öltötték fel asztráltestüket. gondosko dom róla. már meg is fog érkezni.. Nem eltőnt. és addig üvöltött.. A Drágagyöngy Aszte72 . mint a pusztulás. akkor olyan lesz neki. nehogy bármelyik kreatúra is beszabaduljon oda.Meg kell keresnetek nekem valakit. Csupán a visszajelzést szerette volna megkapni. vissza fog még térni.. aztán gyorsan végigsuhant a kísérteteken.mondta Csing. Csing a lekötött energiáktól és a felborult viszonyrendszerek miatt már szédült. és idınként majd újra és újra megesik vele. Tudta. Csing folytatta. Másrészt pedig a szellemek világában nincs szerepe az idınek. és hírt kell hoznotok felıle. pszi-támadást indított Csing ellen. A szenvedı kísértet felszökött a gerendázat alá és megpróbált át-áramlani más dimenziókba. Ha valamelyik kísértet megtudja.. akinek halála idıben még túl közel volt. gyorsan. Ennek így kellett történnie. A kísértetek megérezték ezt és ismét felbolydultak. hogy az ellenállás csökken. amíg túlvilági lénye el nem párolgott. Ehhez kemény páncélt vont tudatára. és már nem csaptak nagy banzájt.. tudták. kutatta szándékaikat. Ösztönösen törekedtek a pusztításra és a rémület felélesztésére. mert visszarántja a rá szabott sors. a Fekete Tigris Aszteroida lerohanásakor meghalt pilóta... s ha lesz benne elég akarat és erı.. és a Csao-ház egy drakkarához csatlakozik. Halálukkal sokan elvesztették valódi énjüket és állati szintre süllyedtek le. de egyesével megszondázta ıket. azonnal tovább mehet a túlvilági ítélıszékek elé.Egy aranyszín őrhajót kell keresnetek . A Határtalan Kilátás Templomán túl. szellemidézı formulát kezdett kántálni. Akaszkodjatok rá!. . s mentálisan erısebb volt a többieknél. és szétbomlott. A visítások azonban lassan elhaltak. mert nem engedelmeskedett egy fekete mágusnak. aki onnan felszáll! Nem kellett különösebben magyaráznia. lételemük volt a túlvilági elmebaj keltette ırület. Aztán a mágus ellenállt. Erezte.. Külön büntetés lesz ez azért. s egy ér meg is pattant tüdejében.sikítások kíséretében néhány szellem megpróbált minél nagyobb felfordulást csinálni.. és még egyszer. akárcsak a tudás és nem tudás.. a szellemek mentális kapcsolatban voltak vele. felmérte erejüket és megbízhatóságukat. és pár sikkantással aztán meg is szőntek... Egy. idı nem korlátozta. Múlt és jövı nagyon elmosódó határvonalakkal léteztek egymás mellett.. Csing böffent egyet. Átélte a halálát még egyszer. mintha egy híd omlott volna mellkasára. hogy hamarosan fel kell bontania a kapcsolatot. Annak asztrálteste füstölögni kezdett. És mindenki másra is tapadjatok rá. és szó szerint mentálisan megsütötte a halott lelket. Aki ezt megteszi.... amit akart.A szavakkal együtt erıs psziüzenetben sulykolta bele a kísér tetekbe. de a megtestesülés olyan fájdalommal fog járni.

. Jack-jack-jack.mondta Vandersleyen Chartoffnak.. Az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz fedélzetén nem volt pince.Jack-jack-jack-jack. a négy elem egyikéhez. Vandersleyen. ahhoz viszont fantázia kell. ami szájába föltolult.Eddig nem verettünk meg egyetlen lazarint sem..Melyik kihallgatóban van a rab? .Ez igaz. hanem annak egy speciális fokozatú vállfajaként: pincebörtönként. uram . Kiszedni belıle valamit. hogy az pinceként hasson. amit nem akar elmondani. nem csupán pinceként.. A fogoly az elmúlt napokban türkizkék színt öltött magára: gyönyörő árnyalatot vesz fel a lazarmok bıre. és térdre hullva rebegtek imát ıseik lelki üdvéért. Egy őrállomás fedélzetén nehéz is pincét létesíteni. Sokszor nincs is szükség erıszakra. és rögtön elmenekültek. Egyébiránt ha újítja a hangszálimplantjait. és ott leültették. És Csing fel fog készülni. . hogy rögtön a nyomába eredhessen az ereklyéknek.Fantázia! Fantázia! . ahhoz nem kell túl nagy ész. FEJEZET 7..Ököllel ütni valakit. Mr. uram! De egy íróval vagy festıvel mégsem verethetünk rabokat! . várták a fınököt. Tapasztalom. hogy visszatérhetnek őrbeli haláluk helyére.Ki mondta. Azok érezték. hogy egy verılegénynek az erı mellé nem kell fantázia? . 73 . sarkában két szörnnyel és Jack Chartoff-fal éppen a pincefolyosón igyekezett a kihallgató-szoba felé.Eddig ez nem volt alkalmazási követelmény.Azt tudom. Vandersleyen. nos... a földhöz kötik azt. Két embere már korábban átkísérte a foglyot a cellájából a kihallgatóba.. sıt..Erıseket. De páran biztos visszajönnek majd a hírrel. hát tetessen be a hipotalamuszába egy turbo-kapcsolót! Csak szóljon és rögtön meglesz. . . és utolsó energiájával feloldotta a kísérteteket tartó béklyót. . mivel a fogalomhoz kapcsolódó tárgyiasult nézetek mindenképpen valamiféle kézben átforgatható matériához. Csing Ta-hou maga elé köpte a vért.. a Frankenstein rt-nél dolgozó szakembereink mindenre képesek. . milyen verıembereket alkalmazott? . .mondta Chartoff és a szörnyekre pillantott. Sigmund Vandersleyennek mégis sikerült berendeznie egy szintet úgy. uram..A hangszigeteitben. merre van a Lótuszkelyhérıl felszálló hajó. ha a gazdájukat sokat és hosszan tartóan ütik.roida parasztjai kapáikat eldobva ragadták meg démonőzı szalagjaikat a rizsföldeken. III.

megértesz? Vandersleyen egyelıre még csak a monológnál tartott. és ezért némi anyagi támogatás nem ártana.. és leült. A fogoly mereven nézett elıre. és azzal együtt startolt az állomásról. . a vállára vette. Furcsa lesz a kincsvadászokat és a rend74 . azt tesznek.. Kifelé! Jack.Ennek következtében viszont nagyon-nagy bajba kerültünk mind annyian. Adj taná csot. amit akarnak. nem válogathatom meg a ven dégeimet..A ti őrállomásotok és az én őrállomásom már huszonnyolc évet lehúzott egymás mellett békés szomszédságban. Mondjuk helyet biztosítok nekik egy szárnyban. A technikájuk eddig megfelelınek bizonyult. hogy tízezer őrhajó zúduljon ránk. hogy puszta kézzel is elbánik a vékony. ahol folytathatják áldásos tevékenységüket. Bysse ti is. a másikra Vandersleyen feltette jobb lábát.Huszonnyolc éve vagyunk szomszédok . de fıképp mi itt a Döglött Hernyón. s az őrállomástulajdonossá avanzsált zsoldoskatona most ebben a kettıs szerepben lépett be a helyiségbe. hogy a rendfenntartóimat megerısítsem. mint akinek a szívét nagy teher nyomja. Jött pár ezer mutáns hajó. ez magára is vonatkozik! Egyedül maradt a lazarinnal. Most pedig összekü lönbözünk egy nyomorult kincsvadászon? Ismét nagyot sóhajtott. . Intett embereinek hogy kimehetnek. hogyan egyezhetnék ki a testvéreiddel? Pénz. . hogy a verılegények kérdései voltak rosszak. Amit én csinálok. Meneküléskor aztán gondolt egyet. én szeretném még elvezetgetni pár évtizedig. Vandersleyen arra gyanakodott.. Ugye.. nyilván tud valamit. Egyenesen bele a lazarin látómezejébe. zsebtolvajok és hamiskártyások számára fenntartott apró kis cellákat. ahogy hajdanán a Mammon hadseregében mondták. amikor Nicholas Andersson kiszabadítására odament. nem várt választ. A száj azonban némának bizonyult. Vandersleyen szemlélıdött egy kis ideig. az egy üzleti vállalkozás. Nem akarom. . továbbra is ırködhetnek a Megrez felett. a nyolcadik szinten.. Ezért aztán azokkal nem is törıdöm. . de a vállalkozásom sorsával igenis foglalkoznom kell.Gordon. Anderssont ugyan nem találta meg. Az egyik szörny kinyitotta Vandersleyen elıtt az ajtót.. még akkor is. A mutánsot Vandersleyen ejtette foglyul a Lazarine Őrállomás ostromakor.Vandersleyen ismerte az utat. A lazarin megátalkodottan hallgatott..Semmi esetre sem akarnám feláldozni az őrállomásomat.jegyezte meg ezután barát ságos hangon... bedagadt szemeivel a fal és a padló találkozásának vonalát bámulta. majd rátámaszkodott a térdére. Tehát csakis a kérdésfeltevés lehetett rossz. Vandersleyen tudta.. Összekulcsolta ujjait és elıredılt a széken. majd levette a lábát a székrıl. Az elıkelı vendégeknek berendezett részeket csakúgy. Persze ez eset ben akadhatnak zőrök. mint a renitensek. majd felsóhajtott.. ha az ereje teljében van. s tartós és kimerítı verés után is néma maradt. Ismerte őrállomásának minden zegét s zugát. kék bırő mutánssal. engedmények. ha sikeresek voltak. „Száj"-nak hozta. Két szék volt a kihallgatóban. a gyilkosok pedig Vandersleyen magánhadseregébe. de ájultra pofozott egy kapitányi egyenruhát viselı lazarint. A sírrablók többnyire az elegáns királyi lakosztályba jutottak el. azon most sem változtattak. Nem félt tıle.

morogta a mutáns. én katona vagyok.. .Na? Egy oldalon állunk! Rendet akarunk mindketten. mit csinál. Nem akart egy szóval sem többet mondani. nincs harag .. egy lazarin kapitánynál! 75 . . A lazarin kihúzta magát és egyenesen Vandersleyenre nézett.Nézd. Vandersleyen azonban tudta. karcsú alaknak fenyegetıen mély orgánuma volt.. hogy nem! Itt van ez az Andersson. .. aztán összezárta állkapcsát. Ti voltatok olyan barmok. ha a folyó a partra veti? Ugye. . És bevallom: nekem sem kellett. Annyira átlátszó volt az indok. ... . . hogy fölrobbantottátok saját magatokat. hiszen mi már végeztünk. hogy elsodorjon minket az ár. és célok fölöttünk. . . A csónak a hibás. hogy kemény legyek. a ti baromságotokat! .. aki láthatóan csak szórakozik vele. A lazarin felhörrent. A lazarin ennyit mondott... Annak j átszunk. Vannak emberek. de nem is olyannyira szokatlan. hogy felrobbantja az őrállomását . Még hogy a békés konfliktusbefejezés útját keresi. hogy nincs. Én egy lazarin vagyok.Nem lényeges. aki fizet. Ha nem tenném meg. Teljesen feleslegesen... elhoztuk volna Anderssont... és a testalkatunk. csupán szórakozik vele.Ugyan. . hogy nem. . ki vele! Ne fojtsd magadba! Ismét elhallgatott. hogy én fizetem a verıembert. A vékony termető.hördült fel a mutáns.. .kérdezte szárazon. te katona vagy. barátom! .Tényleg nem akarok balhét veletek.Dögöljön meg! . és amit a verés miatt érzett. hogy lazarinok vagytok? Ne kend rám. Nem akar semmit tudni. .. Andersson miatt? Veresselek meg még egyszer. illetve az.folytatta pár másodperc hatásszünet után.A Földrıl származtok ti is. Teneked kellett? Személyesen neked szükséged volt Mr.Mindkét fél megelégedésére .mondta kedvesen.Én egy kedves ember vagyok . Feszítette a düh. akiket és amiket nem tudunk befolyásolni. maga meg egy ember. persze.. eddig sem vaktában dumált.próbálkozott Vandersleyen. .szer csendıreit egy őrállomáson elhelyezni. .. aztán kész. barátom. megtörtént. Kellett nektek is..Bárcsak pusztultatok volna ott! . Ezért ha ragszol rám? Ugyan...vigyorgott potátlanul Vandersleyen.felelte.. Anderssonra? Nem. hogy mondj valamit róla? Van értelme? Persze. Zsoldosok vagyunk...Cseppet sem. hogyan tartanék rendet? . és amit ennek a pofátlanul vigyorgó hatalmas embernek a láttán érzett..Csupán a bırünk színe más.Ki akar egyezni velünk? . amit a fajtársai elvesztése felett érzett. Most mi ugorjunk össze Mr.Ami történt. tılem elvárják az embereim. és várt. mint hinnéd! De ha van jobb ötleted.Ez nem játék..Akkor kezdje azzal. Ezt is abból az elhibázott gondolatból. Mi beléptünk volna a Lazarinere. .. kellett valaki másnak is.Nem egy csapatban játszunk. . .Ugyan már.Közösek az ıseink .mondta Vandersleyen. Hagyjuk..Ne erılködjön! .. amivel ide betért.Ugyan már!.

Nem voltak magasabb célok. Kapitányként ennyire semmibe vettek benneteket. .Ennyire hülyék nem lehettetek! Nyilván háborút akartatok kiprovokálni! Ezért is csaptatok le egy nagy földi család sarjára.. Amikor elkaptátok Anderssont.Mert a nyakunkra hozta volna... A család véletlenül a fegyvergyártásban érdekelt. aminek az eleje kicsúszott a száján.Százkilencvenkilenc éve vagyunk itt. .. Ezért aztán a fı parancsnokság vagy ki tudja. ..Mondjuk mert ki akartok takarítani minket innen... .. Idegeneknek... mint az emberi faj.Mi nem akartunk háborús okot! . úgy ti is el tudtatok volna jönni. közelebb lépett. . és az a Döglött Hernyóról fog embereket toborozni.fortyant föl a gyanúsításra a lazarin. mi? Ha csak csendırök voltatok.. Felsıbb érdekek! Andersson a nyakatokra hozta a háborút. .Vandersleyen felállt. . Szerintem már az elején is csak ezért adta el az Elíziumi Császárság a rendfenntartó jogokat a lazarinoknak.. az ideális csalivá váltatok. .kiabálta a lazarin. Vandersleyen kirúgta alóla a széket.. Azért. . és fölé ugrott. . Ráhajolt a fogolyra. Egy háború.. de a parancsnokságotok!.. kicsoda feláldozhatónak ítélt benneteket.. hogy a magasabb célokról nem is szóltak? ..mondta Vandersleyen.Akkor miért lett olyan fontos Andersson? Jó kérdés. hogy ez legyen belıle. bakancsai pont a lazarin székének lábánál értek véget.Egy fenét! Nicholas Andersson ha kiszabadul. fıképp olyan mutánsoknak. csak nem akarta elárulni ezeknek. . amely errefelé terjeszkedik..De nem pusztultunk! .A nyakatokra is hozta . mert tudtátok.Nonszensz! . Kinyújtotta elıre a lábát.Ennél nagyobb ırültséget nem hallottam! . és visszazökkent a székére.. Itt kiadni a csendıri szerepet valaki másnak!. . A parancsnok az embereivel együtt.Minden összevág! Ezzel ma már tisztában van mindenki az állomáson! Csak a mundért véded! ..A lazarin nem olyan. Eljött az idı! Nem adtátok ki semmi pénzért. .. persze ez is a mi hibánk! Ahogy mi eljöttünk. a megairákat hozza a nyakunkra! 76 ..Felsıbb érdekek! Kétszáz év alatt eltanulhattátok tılünk. .kiabálta már a mutáns. Mivel hat és fél láb magas volt. Ti még egy nyomorult evakuálást sem tudtatok megszervezni.Te és a többi szerencsétlen nem is. és egyenesen a mutáns szemeibe nézett.veregette meg a vállát Vandersleyen leereszkedıen. hogy nem sírrabló? . A mutáns elharapta a mondatot. ... hogy eljön valaki.Ah! .Andersson családját senki nem nézte .Ez egy tőzfészek. Nem tartotta az információt lényegesnek. akkor miért kellett tizenkét kemény esztendıre lesittelni egy Andersson-formátumú pasit.. Itt nincsenek feláldozható egyedek! Együtt harcolunk és együtt is halunk. akirıl mérföldekrıl lesír. Szerintem titeket feláldoztak a Lazarine parancsnokai.Logikus . . miért éppen most akarnánk háborút? Vandersleyen felpörgette a beszédét.köpte ki a szót a mutáns.Mi el tudtunk jönni onnan. akik tudvalevıleg nem szimpatizálnak a közeli földi kultúrával.

csakhogy egy kicsivel fürgébben.. s bár nem szerette a felesleges gondokat. hogy a fickó jól jöhet még. és ugrott. A kínaiak és a maguk kincsvadászai is. és megállította gurulását..lihegte Vandersleyen. Közelebb tornázta magát Vandersleyenhez. Tudta. Ám a mutáns belekapaszkodott a lábába. Mindenesetre már megérte. és felemelve egy nyolc láb magasából indított irtózatos erejő ütéssel letaglózta a foglyát. Vandersleyen a bakancsával néhány rúgást mért a bordáüa. nem kizárt. majd a veséjére húzott néhányat. s a következı ütés elıl oldalra hengeredett. . Egymásba kapaszkodtak. Még nem döntötte el. Vandersleyen elkapta a kezét és megpróbálta kicsavarni.vicsorogta a férfi. Kiterült.Mi a fenének az a kard? . közvetlen közelrıl egymás arcába bámultak. Hallotta. hogy szenvedett vele a Lazarine Őrállomás ostromakor. Vandersleyen elütötte a kezet. és orrtövön találta a lazarint. Felhúzta a lábait.Pontosan azzal! .. 77 . és megragadta a férfi gallér ját. ebben a világításban. A lazarin kitámasztott. İk a megairák csatlósai.Baromság . nem akart elfeküdni. hogy vége.üvöltötte Vandersleyen. és a következı rúgás arcon találta. aztán elvigyorodott. mintha csak a virtuáltermében a rögbilabdával gyakorolna. Vandersleyen elkapta a levegıben repülı lazarin vállát.Mind a kardot akarjuk. A férfi hozzávágta a lazarin fejét a falhoz. . A lazarin támadott. . . Eddig volt szüksége rá. Mindketten felpattantak. . . amerre az exzsoldos akarta.. miközben nézte az áldozatát. mert Vandersleyen furcsán kicsavarodva állt. Akkor Vandersleyen összekulcsolta a kezét. Vandersleyen felemelte és a falhoz csapta. Nagyot reccsent a koponyacsont és sötét vér fröccsent ki az orrból.Ezt akarják mind.. . tovább nem. mint egy homokszem mérető megfigyelırendszerekkel teletömött antisztatikus csempészzsák. hogy lerántsa maga mellé. mi legyen vele. Vandersleyen térdre esett._ Azzal. hol van az Excalibur? .üvöltötte vissza a lazarin. Felhúzta lábait. Amikor a mutáns összeroskadt. de a mutáns fürgébb volt.Nem a maga szar őrállomását! Vandersleyen ökle meglendült. . egyenesen a gyomor tájékára. A mutáns fickó összegörnyedt. és hajlott. Egyedül volt Vandersleyennel.nyögte a mutáns.. hogy Excalibur . aztán Vandersleyen rúgott. . de csak a combját találta el. Lassan felegyenesedett.De a kínaiak igen.. Kitört belıle minden düh. A mutáns fel sem vette.. Lehetett barna. Megfordult. aztán a torka felé nyúló kezeket. aliogy reccsennek a csontok. .. és megpróbálta ágyékon rúgni a férfit.. így aztán ki tudta húzni a karját a vasmarokból. hogy tudja.. és megpróbált felül kerekedni.Az én szerencsétlen kincsvadászaim ki se tudják mondani azt a szót.Sárkányt ölni. de akár kék is..válaszolta hasonlóképp a fogoly. Felnyúlt. és egy rúgással messzire lökte a mutánsot.

és tárcsázott. Vandersleyen mindenre felkészült. Merrishben viszont dolgozott minden hosszú nyelvvel kapcsolatos tehetség és szándék.Hármat egy ellen. de nem több. . Jack? .. . és lassan kisétált a kihallgatószobából.kérdezte Sigmund Vandersleyen Chartofftól. ez a rúgás még az izmaiban feszült. İ rendezte az egészet! .Noel plasztikázott orrocskájára bökött.Szerintem még az Andersson-család sem tudott róla. és a kopogást. Jessica Noel a kávézóasztal mőmárvány lapját verte bioprocesszorvezérléső.. elıvette személyi wet-bookját. mint bárki más a Földön. . hogy nekiindulhasson a témának. és bármire lehet írni vele.vigyorodott el Vandersleyen. s átalakítja az anyagot valami más anyaggá. John Merrish. és köhécselt. neki ezért a szerszámért negyven évet kellene gürcölnie. Kint ott várták emberei. és Sidney otthon háznézıben az Andersson-birtok közelében. kihajtogatta. de mivel volt esze. .De hiszen ön is megverte.Az már csupán az élvezet.. hogy ez a York Ketchikan nem megbízásra cselekedett.Mi alapján? . Merrishnek meg volt a különvéleménye Noel orráról és egyéb testrészeirıl.. Benyúlt metálzakójának zsebébe. hogy az Andersson-familia legalább annyira meglepıdött... . nem akart balesetet szenvedni. és máris a mélyürben száguldott. mikroroncsolásos töltıtollának végével. Persze ha eltörné. Aztán megnyugodott. Induljon neki. Noel asszisztense idegesen figyelte a tollat.. Ment a titkosítás kódja. akár egy 78 .. .Ennyit tesz a fantázia! Máris mindent tudunk! .mondta Chartoff zavartan. Egy kis monitoron követték szemmel. miközben lesimította zilált hajtincseit. ám pocsék riporter volt. rögtön kirúgnák. a gép ráhangolódott Merrish agyhullámaira. . John! Merrishnek fel sem kellett állni az asztaltól. Mindezt egy bizsergetı érzés jelente a medence és a gerinc találkozásánál.Koncentráljunk York Ketchikanre? . hogy mi történik bent. hogy a család nem volt benne a szabadításban. ezért is kötött ki Jessica Noel mellett asszisztensként.Az már az élvezet volt . . még a kriolitla-pokra is: a felsı atomok protonszámát növeli meg. és akkor az a negyven év akár négyezer is lehetne. ezt nem kötötte Noel orrára. A toll egy átlagos vadászpilóta ötévi zsoldjába kerül.. Sidney Stone kiváló riporter. a wet-book körül kibomlott a vizuális védelem.. Úgy érezte. Bejutott a családi birtokra és egy olyan hangfelvétellel dobták ki onnan. uram .Jó lenne minél többet kideríteni róla. kiváló riporter. kitörölhetetlenül.Látja. ami az otthon maradt Sidneyben nem. készen a beavatkozásra. Sidney az mondta szupercellulárison. A hívás rákapcsolódott a szupercelluláris legközelebbi erısítırendszerére.Az exzsoldos és ürállomástulajdonos még rúgott egy jólesıt az eszméletlen mutánsba. ami azt bizonyítja.A szimatom. és kiépült a mentális kapcsolat. ezért van most itt Noel. megváltoztathatatlanul.

és unott arccal nyúlt a kávéja után. Merrish az Eurol adatbankját célozta meg hívásával.. és eltöprengett... . .mondta a nı..Nem lehet kivenni az arcát! Nagyítsa! .morogta Noel. John! .. kétdimenziós változat van az archívumban. amely mintha ki lenne retusálva. . 7Q .. és arra gondolt. . és ismét csak a társasági híreket kereste elı. . .. Akkor aztán a családot szó szerint kiirtják. a praetoriánus gárda ezredese..Az egész felvétel ilyen.. egy fickót százhúsz évvel ezelıtt elkaptak ámokfutásért a Pilotoi Szabad Légvárosok között. csupán egy öt éves fiú menekül meg. . ahogy azt egy legendától elvárja az ember. ..Egy mozgófelvétel. Mivel egy tömeges szerencsétlenség okozója volt. .A név ismerıs. Merrish Noelre vigyorgott.Más Ketchikan nincs? . Szerintem ez a Ketchikan az a Katchikan. . ha a technikusok közvetlenebbek voltak a kelleténél. . de mégsem ültek a riporternıvel egy asztalhoz. a lány pedig egy francia nemesi család lánya. szintén háromszáz éves. nyomokban.Hát. A nı arca továbbra is árnyékban maradt.szexuális szituációból eredı borzongás.Úgy sem.villant meg Jessica Noel szeme. Noel nem szerette.De. . . Jessica Noel idegesen bólogatott. . Ez egy másik Ketchikan a bőnügyi hírekbıl.. .A fiú Katchikan-ıs..Ismerıs.. csupa érdektelen ember. Színes. de rámászna a nıre.De Merrish mégis nagyított a képen. Archívban találtam rá... gyorsított eljárással kivégezték.Van itt valami a Ketchikanokról. Egy császári estély IV. . A nı kortyolt egyet a kávéba. ık ugyan hozzátartoztak a stábhoz. és indította a progamot. amely a gilkth-mutáns háborúig tovább vezethetı. . York Katchikan néven.Ha ez a fickó ebbe a családba tartozik.Merrish Jessica elé fordította a wet-bookot. .Merrish visszahúzta a wet-bookot.Látja az oldalán azt a kivágott ruhás nıt? . . Két kameramannja a bárpultnál itta szigorúan alkoholmentes koktélját...A férfi közelebb hajolt Noelhez.A felvezetı elején a riporter szerint a Démoncsászár kíséretében haladó praetoriánus gárdaparancsnoknak oldalán Yasmin Katchikan látható. jó lesz vigyázni vele! .Köpje ki... Ez a hely volt az átszállószint utolsó kávézója. dacára a mindenünnen sugárzó fotongerjesztéses kristálycsillárok fényének. Itt indul az a vérvonal.morogta Merrish.Mit kellene látnom? Merrish mutatta. von Anstetten udvarából.. Jessica Noel abbahagyta a kopogást az asztalon. bármerre is fordul. A nı közelebb hajolt.Jóképő. . . átszálló középosztály. de nem lett leadva.Ne gondolkodjon! . Nem volt gyermeke.Eskiez? .. . és maga is nézte a gyorsan pergı képsorokat. közvetlen a kincsvadászok lepusztult szektorai mellett. .Egy sorozat a társasági események rovatból háromszáz évvel ezelıttrıl.Ez a fickó Brett Shaw. és körbehordozta a tekintetét a kávézón..Több? : .

A bárpult egy része is eltőnt. aztán becsapódtak a két technikus hátába.Merrish visszahúzta a wet-bookot. hogy olyan. egy szilánk felszakította nyaki verıerét. A szilánk hivalkodóan meredt ki a nyak izmai és a gége közül. Ott két ember egy-egy Secession-rakétavetıvel éppen befele célzott. majd a tollal szétpasszírozta a cukortablettát. mint egy fantom.mondta ki hangosan Merrish. és darabjaira robbantották szét az üveget. múltja. de információt nem adnak ki róla.. aki Merrish mellé zuhant a földre... Csak neve van. felszínén vér folyt végig és mint valami miniatőr túlfolyós szökıkút csorgott alá. amelyet el ne söpörtek volna. ha nem bizonyíték? Lyukra vetıdés . Kint a két fickó már töltött is újra. közöttük Jessica Noelt is. és kinézett a kávéház üvegfalán át a sétálófolyosóra.Ajaj . a válasz pedig hamarosan jött. arca. és hasra vetıdött....A szokásos vonalon? . nem volt olyan elhárító rakéta vagy energiasugár. Holtan zuhant ösz-sze a pultosfiú. Ketchikan múltja sötét. amikor a cél még messze volt. hogy egyszerő kincsvadász? . lehet. A felvétel alapján azt mondanám. A rakéták sisteregve húztak át a levegın. jövıje nincs. Intelligens vezérlése irányba állította. de nem mondta ki hangosan. és már akkor csavart energiasugarak pattantak ki belıle. tudnunk kellene róla. A légnyomás mindenkit feldön-tött. a Secession materializációs egysége két újabb rakétát nyomatott teleporttechnikával a csövekbe.Hát.. Az ütközés elsı idıpillanatában kunkori energiafonalak bomlottak ki a rakétavetı orránál. . Márpedig ha ott van ezen a bálon. a szemébe pedig az egyik kameramann koponyadarabkája hatolt be.. míg a meredt szemő áldozat egy fordulással le nem zuhant székérıl..A Tyron és bábjai Bankban van egy. aki akkor még állt vagy ült. aki éves szabadságáról tartott hazafelé. szétterítve vérüket és testnedveiket a pasztellszín falakon..Szóval Mr. egy marsi raktárosnak. de lehet. Az ablak szétrobbanásakor tucatnyian megsebesültek. . hogy ez az igazi. . A rakéták vö- m> . A rakéta áthaladt az elsı akadályon úgy. megitta a kávét. Noel addig unatkozott. Ehelyett felemelte tekintetét. mintha csak kiharapott belıle valaki két jókora darabot. Mindent eltakarítottak az útból. nem volt jobb karja és jobb válla.Mit tudunk a bankszámlájáról? Az asszisztens kérdezett. . Abban a pillanatban elsült a két Secession. hogy az már nem létezett.Mi ez. . .A szokásos vonalunk megijedt. Jessica Noel ismét elkezdte a tollal az asztallap kopogtatását. A detonáció cafatokra tépte szét a két testet. és a hölgy más neveken lenne fellelhetı. hogy a Ketchikan felvett név. az adatbázis szerint ilyen nevő nö nem létezett társasági körökben háromszáz évvel ezelıtt. és rakétáik belevágtak az ablaküvegbe. ezért aztán háborítatlanul közeledhettek a bárpult felé. .Nem lehet.gondolta Merrish. mint az éjszakai Bukarest. a szupercelluláris közvetített.

amelyikbe eddig soha nem volt indoka volt bemenni. Léptei alatt recsegtek az üvegcserepek. és csúsztak szét a robbanástól indított képzeletbeli sugarak mentén. Oldalára fordult asztalok és pultdarabok mögött találtak fedezéket az emberek. . Beletenyerelt egy csésze cserepeibe. Majd ment a mosdókhoz. és megállította a társaságot. Noel elérte a mosdóajtót.A férfiak és a gyerekek mehetnek! Mozgás kélt életre a romok között. ahogy a nemlétezı szárnyak ki akartak nyílni.kiáltotta kint az egyik rakétavetıs fickó.Pontosabban szólva két robbanás. A másik csak intett. A másik rakétavetıs átlépett az ablakkereten és besétált a romok közé. majd bemászott. és benyomta a vállával.rös feje. .Ne szarjon be. . A Secession töltött. . .Gyerünk! . Az egyik rakéta útjára indult.. 81 . elıre! A Frankenstein rt két megtermett szörnye vágtába ment át. és megtörölte kezét zakója szárába.Ez egy robbanás volt . . s hullottak a fal aljába. Memórájukban Noel és Merrish képével készültek az útra. elsıként a nıihez. mivel nem tudták. Márványdarabok száguldottak át meteoritként a kávézón.Ezek kicsinálták Pierre-t és Angelót .nyögte Noel.Nézd meg a vécében! . Négykézlábra állt... A férfi teste hátrarepült. Merrish remegı kezekkel kotorta össze wet-bookjának maradékát... és eltőntek egy közeli sarok mögött. . és máris mászott el. de csak a lábai érkeztek meg. A rakéták kint keresték a célpontot. Jack Chartoff fülelt. Aztán kikukkantott az oldalára dılt márványasztal mögül. . Vandersleyen ráérısen követte ıket...kiabálta Jessica Noel. Merrish zsebre tette a wet-book széttört részeit. mert mégis az az.kiáltotta be a kint maradt fickó.Bysse. Jack! . Gordon.Nem. és páran hajlott derékkal kiszaladtak a szilánkokra tört fotocellás ajtón.. A vendégek pánikszerően menekültek elıle. egyenesen a nıi mosdó irányába. . El sem jutott a füléig a többi vendég siránkozása és ijedt kiabálása. de ezt is inkább a maga biztatására mondta.morogta Vandersleyen. mint kihívó nıi tekintet kandikált elıre. hogy kire vadászik. A márványasztalok nehézkesen lendültek hátra.Kifelé! . Chartoff pedig még a fınökéhez képest is lemaradt pár lépéssel. csupán a díszcserjék ládái álltak. hogy rendben. A két technikus a látszóság áldozata volt— ıket azonosították elsınek a bárpult fölötti tükrökbıl a Secessionok.mondta Vandersleyen. és siratta a készüléket. és Merrish csodálkozó szemei közé csapódott be. mintsem Merrishére. Az ajtó fémkerete ijesztıen nyikorgott. A kávézóban akkor már nem sok hely volt. A három robbanás majdnem mindent ledöntött. ahová el lehetett bújni. De ki rob-bantgat az én őrállomásomon? Adtunk ki valakinek mára engedélyt? .

de hatalmas léptekkel igyekezett a közelébe kerülni. és megpróbálta lerúgni magáról a hajdani zsoldost. Vandersleyen érkezett.Gyere ki... mint árva gyereknek az árvaház.Nincs. Amikor aztán a fickó felfedezte az őrállomás tulajdonosát és a fegyverrel feléje fordult. Nem rohant. ebbıl kiderült.intett a fejével a kávézó felé Vandersleyen.....Hamarosan újabb robbanás következett be. A mosdó elıtt a falnak lapult. hogy ott van még valaki.. de egy törzstag. .Van netán fegyverünk? . . mielıtt az felfedezi ıt a szeme sarkából.És most? .Puszta kézzel? . majd finoman betolta az ajtót.. . nem a régi bandákból származott. 82 .Hol a másik? .nyögte be Chartoff.. immár közvetlen közelrıl.Hova a rossebbe húzhattak? .A Meredith-téren vannak . majd ökölre ment Vandersleyennel. a brutális fegyvert Chartoff elé rúgta. És nem azért. az nem fog itt robbantgat-ni. A rakétavetıt a föld felé fordítva tartotta. . Felállt. Jack Chartoff engedelmesen bólogatott. és Vandersleyen mindjárt fölülre került. amely egy csap alatt fejezte be röppályáját.Benézek .Elkapjuk azt a manust. A másik küzdött. egy rúgással messzire repítette a Secessiont.hallotta meg a fickó hangját. . .kérdezte Chartoff. . A rakétavetı messzire csúszott a földön. Ismeretlen volt ellenfele. . és távolról bekukkantott a résen át. hogy bent valami recsegve átszakad. és belevájta a torkába ujjait. A térre kiérve láthatták a kávézó elıtt álló rakétavetıs fickót.morogta az orra alá a férfi.mondta Vandersleyen. . .Minimum egy kutya agyát kell belevarrni a fejükbe . Több gondja nem volt a rakétavetıssel. hogy puszta kézzel. majd a fickó arcába csapott kettıt. Sigmund Vandersleyen beóvakodott a kávézóba.kérdezte egy földön kuporgó idısebb nıtıl. Vandersleyen összeszorította ujjait. a Secession pörögve csúszott végig a tér csigavonalban lerakott kerámiakockáin. Látni ugyan nem látott semmit. . aki az elmúlt éveket kincskereséssel töltötte és a Döglött Hernyó olyan volt számára. Vandersleyen átvágott a téren. aki viszont a fickó gégéje után nyúlt. A merénylı visszalökte a nıt a fülkébe. A szörnyek sehol nem voltak. .Akkor persze.Bement a mosdóba! De a nıibe! . Berontott. Egy megtermett alak a szeme láttára ráncigált ki egy helyre kis csajt az egyik fülkébıl. Vandersleyen három gyors lépés után rávetette magát.Ha így érzi jól magát. és egyenesen a rakétavetıs felé indult. viszont hallotta.Ott nincs is bank. kisanyám! .. A rakétavetıs bekiáltott valamit a kávézóba. mert árvaházba nem engednek robbanószert bevinni. Bent lélegzet-visszafojtott csend és dermedt mozdulatlanság uralkodott.

Vandersleyen torokra ment most is. amelynek keresıje elé került a porceláncsészén kuporgó Jessica Noel. ám ellenfele rutinosan kivédte egy blokkal a kezét. vissza mosdókagylókhoz. Vandersleyen az utolsó pillanatban hátrahúzta a fejét.. Vandersleyen hátraugrott. mire megindult onnan a meleg levegı. Elkapta a nyakánál. Arca elé kapta a karját. majd bakancsával alányúlva megküldte kifelé a rakétavetıt. miközben rántotta tovább a nadrágot. A Secession élesített ismét. De kapott is kettıt: véletlen kaszáló mozdulatokból csúszott be az a két pofon. de csak egy gurgulázó böffenet szakadt ki torkán. Vandersleyen meghajolt. majd mivel az áramkörök zártak. a pattanásig húzva.Elıször megpróbálta nekicsapni a fülkeajtó maradványait. A gerinc reccsent. Belebotlottak a Secessionba. akár a higany. majd lezúgott a földre. az elıbb kezelıje kikapcsolta. a férfi üvöltött volna. és darabjaira hullott szét. és tompította is az ütést. búgott. és rögtön vagy fél tucat ütést elhelyezett a másik gyomrán.. Egy pillanatig kapaszkodott a mosdók szélébe. A figura jött. és hanyatt dılt. zümmögött. és oda sem figyelve óvatlanul lefejelte a mosdókagylót is. a másik hasra fordult. de így is kapott a kézszárítóval az állára. majd megemelte és feldobta rá. és elhallgatott. Életre kelt a mosdó. Az érintés nyomán a csapból melegvíz folyt ki. a fejét beleverte a hátsó tükrökbe! Vandersleyen keresztezte kezét. Vandersleyen hallotta a kattanást. Hátul a nı egy vécétetın guggolva sikított. de akkor Vandersleyen már a hátán volt. amely megpattant és egy repedés futott végig a felszínén. A kézszárító végigszánkázott Vandersleyen hátán. lepillantott a lába elé... és fejjel elıre zuhant. A tükör kristályai rögtön cseppfolyós formát vettek fel. búgó hangon megindult a szellıztetés. Az mellmagasságba felrepülve kicsapta az ajtót és kipördült a kávézóba.. Nekizuhant az egész alakos tükörnek. A zúgó kézszárítót kapta le és azzal csapott az őrállomás tulajdonosának feje felé. Vandersleyen oldalra mozdult. a feszültség borsónyi méretőre csapta szét.. a férfivécében ez a tulajdonság elengedhetetlen volt. energiacellái ütésállóak voltak. szétgurultak a padlón. és belekapaszkodva megrántotta. A rakétavetıs most két marokra fogta a szárítót és elıre tolta. Ezután Vandersleyen ellenfelének lábát a kézszárítónak csapta. nehogy itt robbanjanak fel a zárt térben. Észre sem vette. a tükör teljesen megpattant.. majd megfogta a fickó nadrágjának alját. alkarjával hátrafeszítette egészen a testet. hátrataszította. és ismét támadott. A fickó gatyája rögtön átázott. A kézszárító tovább is lökte a meleget. Öntött fémbıl készült. ellenfele összeszedte magát. és a földre hullt. és a másik derekának rontott. Aztán megrántotta a 83 . De míg Vandersleyen erre figyelt. Csobogott. halk. majd lecsúsztak ujjai a gömbölyített szélő porcelánról. és a gerincébe nyomta a térdét. A Döglött Hernyó tulajdonosa jó kondiban volt. Vandersleyen viszont elvadultan ordított.. Hátul kattant a légszőrı. és a mosdótálra támaszkodva a gyomrába rúgott. Az ajtó azonban visszacsapódott. mintha szembıl akarná szétpasszírozni Vandersleyen arcát. a másik csap is beindult...

Egy pillanat.Csak azt árulja el. a gerinc megint reccsent. Jessica Noel ekkor felemelkedett a porcelánülıkérıl és lábujjhegyen megpróbált meglépni.Aztán a karját nyújtotta Jessica Noelnek. .. illatosán. a másik elhallgatott. izzadságcsepp gördült alá a homlokáról. a keleti blokkból. és átutaltatok némi pénzt magának! Most pedig húzzon a fenébe! Vandersleyen végignézett magán: elég győrött és mocskos volt az öltözéke. hogy nyilván a konkurren-cia volt.kérdezte a nıtıl. kicsoda maga? . és röpke egy óra alatt olyan erıs szövetséget kötöttek.Már megyek is.Mondjuk a lakosztályomban.Több mint egy napja próbálkozom. és csevegni kezdtek. Vandersleyen! Jól van? . . Már összeszedte magát.. . Elengedte a testet és megtörölte a homlokát.Mr..Hol tudunk beszélni? Bevetette minden nıi báját.Tudom. benne habzó vöröspezsgövel. . . . Erezte ellenkezését. Arra jutottak. mire Chaitoff rajuk akadt.. Vandersleyen megveregette Chartoff vállát. és szétszórja. Mindeközben Noel egy kristálypoharat szorongatott a kezében.. Vandersleyen hátranyúlt és megállitotta. Megyek elıre! A derekánál fogva hátrébb tolta a nıt. Vandersleyen pedig le akarta fektetni a nıt.támadót.Sigmund Vandersleyen? .. Öreg őrállomástulajdonos nem vén ürállomástulajdonos. mert a hírigazgató kijelentette.. Egész más szemmel mérte végig Vandersleyent. . az Eurol -töl.kiabált be kintrıl Jack Chartoff. elájult. Kint kikapcsolta a Secessiont. A szörnyek a közeli gyorsétteremben tanyáztak: két tucat hamburgert befaltak. és magára vár.. Ha megpillantja.mondta Noel megharagudva az alanyomért. megfésülködve. s közben Noel a szupercellulárison hívta az Eurol hírigazgatóját és elmesélte neki.Adja meg a nevét. Jessica Noel kifelé menet elkapta a Döglött Hernyó tulajdonosát. Utána visszatért Vandersleyen lefürödve.Jessica Noel. Ez negyedóráig tartott. . mint turmixgép a pisztáciafagylaltot. Jessica Noel és Sigmund Vandersleyen a következı egy órában kellemesen összemelegedtek. .A média . Vandersleyen lihegett.Jöhet. a rakétavetı darálthúst csinál magából. amilyen erıs szövetséget hajdanán Ádám és Éva kötött: Noelnek szüksége volt a férfira. lı.. Ott figyel kint az ajtón túl.. aranyom! . hogy a stábjának annyi. a haját igazgatta. Vandersleyen elment kicsikét rendbe szedni magát.kapta fel a fejét Jessica Noel. ... .Jack! Keresse meg Byssét és Gordont! . . . de nem törıdött vele. y. hogy nincs több feláldozható embere.. . hogy bejussak magához... és azzal az alkarján kukkantott vissza a mosdóba. Vandersleyen harminckét porcelánfehér foggal vigyorgott hozzá.vigyorodott el Vandersleyen.. Ha kimegy.Köszönöm . . Noel csábosán kacagott.

Az elemzés azonban igen nagy valószínőségi százalékot dobott ki.kérdezte Vandersleyen. és a nadrágszíjához nyúlt. és felhelyeztem a fülhallgatószettet. Vandersleyen függetlenítette magát Noel ajkától. . .. . . Mivel Vandersleyen nyílt vonalon kérte a jelentést. Felszállás után kefélne velem egy jót? . Jessica Noel rájött. hogy biztos Ketchikan őrhajójáról van-e szó.Ennyire fontos ember ez a Mr.Egy óra elteltével azután két hírt is vett Sigmund Vandersleyen.. Tizenötezer hajó mozog a rendszerben. Sorrendeben az elsı arról szólt. .mondta erre Vandersleyen.nyögte Chartoff.Jack-jack-jack-jack. . kiállásban alig akad párja.. és a második hívást is nyílt vonalra kérte. Mindkettıt a rendszerelemzı csoport dobta ki.Bármikor. . keménységben.Nocsak .Üzenet Ketchikan úr számára.kérdezte idegesen Jack Chartoff.Készítsék fel a Pikk Ászt! .jelentette be Hung Sze-li hátrafordulva a navigátori székbıl. azt hiszi.. Jessica Noel is hallotta azt.Mondjad. és úgy néz ki. és a kínaiak még sehol nincsenek! . .Magam megyek a nyomába! Jessica Noel ekkor egészen közel került Vandersleyenhez: rásimult a férfi mellkasára.mondta a nı. uram? . Levetette álcáját egy percre.. ha tudjuk.Magával bármikor szívesen egyesülök. Kizárólagos meghallgatásra! Visszaültem a vezérlıkonzolok mögé. lévén az egyetlen hajó.Nem hiszem. hogy az Elíziumi Császárság csapatai ékként benyomulnak közéjük.Most akar elmenni. Alice! 85 . mi megállíthatjuk ıket? . uram .. A második hír pár perccel ezután futott be..vette fel legcsábítóbb mosolyát Jessica Noel. hogy egyesítsük.. .. . 8. A Tündöklı tryarat ugyanis csak hírbıl ismerte a Sárkánycsónak Fesztivált követı jelentésekbıl.Akkor legközelebb akkor hívjon. .Nem lehet. kemény mellét odaszorította Vandersleyen bal vállához.. és lévén az egyetlen aranyszín hajó. hogy nem akármilyen társra lelt.A belsı győrők irányába tart ..A Tündöklı nyár a monitorokon .Nem.. hogy York Ketchikan őrhajója a Tízezer Szikla Menedékén kívül tőnt fel. . amink van? A maga technikáját az én hátteremmel? Vandersleyen nem sokat töprengett. . ki a gyıztes! Értette? .mondta az anonim jelentéstevı. Kitört a háború.. A mutáns csapatok megindultak a Tízezer Szikla Menedéke ellen. uram! Vandersleyen bontotta a vonalat. amely elhagyta az elmúlt huszonnégy órában a Tízezer Szikla Menedékét. Ketchikan? Vandersleyen elıször visszakérdezett.. .

de Alice helyzetjelentése nem volt valami kellemes. a szék. mit gondoljak.. Parancsot adtam a páncéllemezek lehúzására.Olyan szerves vagy félszerves létforma... . Miért hívtál? . . csak a külsı borítást szerettem volna szemügyre venni. Húsz-huszonöt láb hosszú lehetett. . Alice! . Most a bal oldalihoz tartottam. Mindegyiket tudtuk a vezérlıbıl is irányítani.Hogyan? . alig kiemelkedve az őrhajótest felszínébıl. .Nem Nick . A drakkarhoz két lövegtorony tartozott. Nem akartam a plazmavetıt használni. . és velünk együtt a plazmavetı is kiemelkedett a külsı fal síkja fólé. és takarnak benneteket a dzsunkák is .valami valóban volt az oldalán. Jól emlékeztem: ez a lövegtorony volt az. . Mindketten nemet intettek.Adj nagyított képet! Az Alice átküldte képen megpillantottam a drakkarunkat. .Élesíts. Ha jobbra fordítottam tekintetem. York.Ne lépj ki! ... mert rosszul fordultok..Az optikai érzékelıim szerint valami nincs rendben a drakkarral..Ki az? . Hosszúkás. elnyúló folt..A Tündöklı nyárról hívtak? Nick?.Kis problémánk van. kapaszkodik" szónak volt baljós színezete..Mi az isten ez? .mondtam. mi viszont nem látunk titeket. Most teljes valómban bevágódtam az ülésbe.A bal oldali fegyvertoronyból viszont megnézhetnéd.mondta Alice. Valami kapaszkodik a drakkar oldalán. a képet visszahúzattam a jobb szemem sarkába. mintha ujjait belevájta volna a kerámiába. akkor pontosan láthattam. Felálltam a fotelbıl. . . miközben Alice a lézerbeméréses kiegyenlítırendszerekkel megszüntette a Tündöklı nyár fedélzeti nehézkedése okozta remegést. amikor asztráltestemmel átléptem a kriolitorron.Jó..Látunk benneteket. viszont így beláttam a drakkar belsejét is. amiben éppen tartózkodtunk. . .Él a Tízezer Szikla Menedékében interplanetáris létforma? . de a lövegtornyokba egy-egy lövész-pilótát is be lehetett ültetni. .kérdezte tılem Jádevirág. aztán meglátjuk mi ez.Ne ilyen körülményesen. a székkel én. amely képes az őrben is életben maradni. és mintha tényleg karmokat láttam volna két végén. Mindjárt utána nézek! . mintha csak a leszállópálya szélén állva nézném a sylionkerámia-borítású csodás őrjármővet. .Meg ne öljék egymást! Kifordultam az ajtón. és néhány belsı lıállás.A vezérlı ajtajában visszafordultam a nıhöz és Lunghoz. . és a fegyver mögé fordultam.Helyes. amit elıször megpillantottam a sárkánydíszes drakkarból.morogtam.Többet innen nem látok belıle. Ennek megfelelıen egy háromdimenziós virtuális filmet kaptam. A szemem elé húztam a megjelenítılencséket. Különösen a . és mialatt feltárult a világőr. 86 . Nagyítottam.. Nem tudtam.

Már azon voltam. Nem láttam fejet.. aztán kettesben bezárkóztunk a Tündöklı nyárba. Háromszor nagyobb volt Jádevirág sárkánydíszes őrhajójánál...megállítottam a kitörni készülı szóáradatot.Nem.. Úgy csúszott be. .hagyja ki ıket. fehér csíkok is voltak. és már fordult is. .Egóval rendelkezı őrhajó. hogy megsérthetem az őrhajó burkolatát és ezért blokkolja a fegyverrendszer vertikális vektorát! Adásra kapcsoltam. aztán ráfagyott a lövegtorony speciális üvegére. hogy vegye fel a fedélzetre. Ketchikan! Nyisson meg nekem egy zsilipet! . de mit várjon az ember egy fegyvertıl? Itt volt a Stockbauerem. Mentem hullámzó nyomában. Alice riposztját.. elgondolhatjuk.. amikor. fekete laposféreg. megnyíltak a zsilipek. Utasítottam Alice-t. hosszában bordázott metálszínben fénylı. Andersson és egy kínai. és aranyszínben tündökölve benavigált a dzsunkák által nyitott folyosón a drakkar mellé. Soha nem láttam még ilyen kreatúrát.Majd ha fagy! .. hosszúkás teste volt. hogy megkérdezem Lungot is. . majd finoman ráereszkedett. viszont a háttérben villogó vonósugarak és kivilágított aszteroidák fényében jól kivehetık voltak a tapadókorongok.Látod. Ezt követıen megnyitottam egy rést a zsilipfolyosó tetején a Stokbauernek. mert kétség nem férhetett hozzá. A lélegzetem meglátszott a levegıben.Alice!. hogy élılény. a fali hangszórók minden hová eljuttatták a hangját. Alice? Tudod azonosítani? . A világ legértelmetlenebb dolga személyiséget rendelni egy őrhajóhoz. . aztán ha szükséges. Láthatóan nem reagált a páncéllemezek mozdulására. és lassan ember-formát öltött. Biztonság kedvéért ráfordítottam a plazmavetıt. Nincs az adatmezıim közt semmi hasonlóról ínformáció. Mr. Miután összekapcsolódtunk. hogyan kaparjuk le a kerámiaborításról. Az élılényen. . a tükröt és a kardot tartalmazó ládával átmasírozott a drakkarra. ahogy izmaim parancsolták. és kivétel nélkül szinte mind parazita volt. Ezzel együtt nevetés csapott fel elmém mélyén. .Folyamatosan csökken a belsı hımérséklet. Elég gyenge tréfának tartottam. Ott a féreg felágaskodott. . amelyekkel megkapaszkodott a kerámián. Keményen tudtak küzdeni a túlélésért.Mi a fenét csinál ez? . amikor mondjuk megpróbálták kihúzni ıket egy őrhajó hajtómővébıl vagy megpróbálták kiugrasztani ıket egy gazdátlanul sodródó roncsból.Majd késıbb kitombolod ma87 . A szék lefékezıdött. . A Stockbauer közönyösen megjegyezte. Hidrogéngız csapott ki az élılénybıl. Vang-cu. Az automatika figyelmeztetett.. A Tündöklı nyár kikapcsolta álcázó berendezését. Az idegennek fekete. A korongok alja elszürkült. Találkoztam már őrbeli létformákkal.Az Alice által átküldött képen az idegen test még mindig mozdulatlanul feküdt.morogtam az orrom elé. Másodpercek kérdése és saját szememmel is megpillanthatom. mint egy hatalmas.dühöngött Alice.

hallottam meg Alice dühös sziszegését.Hogy került ide? .Megnézed az automatapilóta kapcsolóját. amikor a vezérlıbe léptem.Valóban elhatározta. Úgy sincs seregünk. és ismét meghallottam a nevetést.Tér-idı hullámzást észlelek a folyosón .mondta a romboló. Jádevirág kibontakozott Andersson karjaiból. úgy véltem. . Ott nyilván nyitva maradt egy térkapu.javítottam ki a Tündöklı nyár kvantumagyát.. . York! Kevésbé veszélyes fegyvert nem tudunk a fedélzetre venni'? Ráadásul egy csúzli nem is pofázik vissza. A szerelem a kínaiaknál a legteljesebb magánügy. hogy szükségem lenne továbbra is egy Stockbauerre. amelyeket a romboló a megjelenésével okozott. . Készülj fel arra.Maga mellett kell maradnom . Andersson akkor már mindent tudott.Most nem.Megtette. lehetıség szerint maradjon észrevétlen! Lung miniszter velünk tart Avalonba. amit tennie kellett . Tekintetébıl helytelení tést véltem kiolvasni.Ha már itt van. amit Anderssonnak készítettem? Nagyon dizájnosra sikerült. .figyelmeztetett Alice. Felfedeztem. . De elhiszem neked. Felállt a hátamon a szır.Te. . . hogy egyenesen Arthur sírjához megyünk? lépett közelebb Andersson.mondtam cinikusan.. Miután láttam. legalább akkor fegyverekbıl győjtsünk össze pár tucatot. elhalt a hang is. Jelen pillanatban nyersanyagok után kutatok egy párhuzamos térben.mondta a romboló. a Stocki a chebek felszínén materializálódott. .A Stockbauerhez intéztem a következı kérdést. nem árt. aztán elkenıdtek körvonalai. habár igazán nem sok idıt töltöttek együtt. és a szemembe nézett.. és elképzelhetı..Részvétem.Most regenerálódom. Hüllı . Mire az alak teljesen eltőnt. . ..Leszakították a nukleáris csapásmérı rendszeremet.gad! Most fííts! . .Arrogáns majom . . 88 . és mentálisan foglak irányítani! Visszamentem a drakkarra. ha az aszteroidák között is velünk van. a hajtómő energiakiáramlása lefedte azokat a tér-idı háborgásokat. hogy mire képes egy Stockbauer. hogy képes észlelni egy Stokbauer jelenlétét. A többi információt mentálisan kaptam..Hüllı.Az elsı miniszter chebekjén .mondta a Stockbauer érzéketlen arccal. hogy a romboló vállánál vastag hidrogénjég képzıdik. és itt két pilóta és a Lung által alkotott közönség elıtt Jádevirág nyilván nem akarta kimutatni érzelmeinek teljes skáláját. . .Szokd meg! Volt valami probléma? .Nem hiszem. A dioránok nem látták. . . A Stockbauer egy bólintással nyugtázta a dolgot. hogy mindannyian átszállunk rád. azért áll nyitva a kapu. Elıttem pedig végképp nem villogott Andersson iránt érzett mély szerelmével. Amikor Lung elmenekült Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidáról és a nyomunkba szegıdött. drágám.

még ha oly vállalkozó szellemő ember is. melyik az az aszteroida..mondta komoran Andersson.Nekem is tetszett .. ugye? Andersson a hirtelen kérdésre csak bólintott. ha úgy látják szükségesnek. hogy fedezékükben elvigyék a kardot. mint berendezzen egy közlekedési múzeumot válaszoltam...Nem kell megbíznia . jobban mondva két és fél éve alatt. .Elméletileg tudom.intettem Jádevirágnak és Lungnak. . .. .. Tulajdonképpen csak három éve vagyok kalóz.Ez a megjegyzés ütött. De az volt az alapföltevés. .vontam vállat.. . .. hogy Arthur sírja. aki után bomlanak a nık. Tetszik. .Leülünk az ajtó elé . Ide kéne szereltetni egy kis bárszekrényt.Andersson szemmel láthatóan szórakozott rajtam.De inkább. .Az elıéletem a probléma? . A magam részérıl egyébi89 . Most közel tízezer őrhajóból álló sereget hozott ide öt mutáns faj. lassan fogadóirodát nyitok itt! . magam is kalózzá váltam. amivel idejöttek.Csupán egyedül nem tudja kihozni Arthur sírjából az Excaiiburt.Akárhányszor kiejtettem.. Persze.Igaz ugyan.. Mr.mondtam.A rászánt idı miatt? . amelyen Lung is ült nem sokkal korábban. Mr. hogy a britek királya itt legyen eltemetve. Ketchikan? . hatvanöt fényévnyire a Földtıl. . és mivel bizonyos dolgok bizonyos dolgokra kötelezik az embert.. és aki legendaként vonul be a történelembe.Nincs más választásunk. amely Arthur király sírját rejti. Mindketten bólintottak. s alapföltevésekbe nem köt bele az ember.. hogy nem kedvelem a kalózokat. .Mr. Persze. mint maga. mert abból van magának elég... . . . és hátát a falnak vetette. Majd kifúrta az oldalam a kíváncsiság.kötött belém Andersson. . amolyan Robin Hood-szerü kalózkodást folytattam..Beszélhetnénk négyszemhözt. ez dicséretes és merıben szokatlan. .Valószínőleg nem a pénz miatt. nem feltétlen kell mozdonyvezetıvé válnia .Ha valakinek van egy mozdonya. Ellopta a Csao-ház kincseit s aztán visszahozta ıket. milyen önfeláldozó. Mindenkinek ez a vágyálma. Ketchikan! .. ha tudja.kérdeztem megdöbbenve.Ötezer évvel ezelıtt egy Wulong nevő mutáns kalózvezér tulajdona volt. és még ha a szabadságomat is köszönhetem neki.kérdeztem. . hogy Jádevirág mit mondott rólam a barátjának. mióta megörököltem azt az arany őrhajót. becsületes és lelkiismeretes kalóz vagyok. Vagy a dicsıséget nem akarja másnak átengedni? .mondta Andersson -.Andersson hátradılt az ajtó elıtti kis lehajthatós fémüíésen. De hogy egyenesen kimondjam: nem szívesen osztom meg a tudásom senkivel. aztán hosszan pihent.Bőnözı életem három. hogy hol keressük Avalont. hogy nem szoktam csapatjátékhoz . nevetségesnek éreztem a gondolatot.Viszont Jádevirág bízik önben . míg rá nem akadtam..Kirabolta a gonosz gazdagokat és szétosztotta kincseket a szegények között? . Nekem azonban miért kellene megbíznom magában? . Andersson nem tudja.Vagy szerencsétlen esetben a börtönbe. Jó gazembernek lenni. de a fı ok az. hogy itt van.Tartozom egy vallomással.

ránt nem önnek óhajtok segíteni. mint akiket említettem. Mindannyian látnokok voltak. Többet azonban nem mert mondani. ami valóban történt. Erre Glastonbury szerzetesei 1191-ben hirtelen megtalálják Arthur sírját. .. fel kellett mutatni egy 9 William of Malmesbury Beda Venerabilis után elsıként próbált meg a 11-12 század fordulóján átfogó angol történelmet írni. hogy a feledés fátyla boruljon nevére. mint a kortársaik. Ketchikan.. És mivel más megoldás nincs.Ezek szerint tud róla. . mert a népi emlékezetet nehezebb kiirtani. hanem Jádevirágnak. . .. mint az Égi Kapu İrzıjének megszerezni az Excaliburt. a brit uralkodó emlékezetét nem lehet tovább elhallgatni..Parancsra. Beda egy szót sem ejtett Arthurról. illetve az úton-útfélen hallott történeteket. és fél évezred múlva olyan különleges személyek vetették papírra a látomásaikban megjelent. francia költı. mit kellett menteni.. pár sorban mégis meg kell emlékeznie Arthurról. századi angol költı és történész Brut címő elbeszélı költeményében dolgozta fel Anglia történetét. Nem értettem.. és az egyház ki akarta törölni Arthur emlékezetét az emberek gondolkodásából. Andersson hallgatott egy sort. mivel akkortájt az írásbeliség csak a kolostorokban és egyházi központokban létezett.. .. Vagy lehet. hogy mi vezetett engem ide.Igen-igen.magyarázta Andersson.Tévedés.Egy ideig az egyházi történetírók egy szót sem ejtettek Arthurról. minthogy volt Arthurnak divc bellorumként tizenkét csatája. Ezek az urak többet tudtak Arthur királyról. hogy a kínaiak azért telepedtek a Megrezbe. hallgatom a maga történetét! . İk tették közzé azt. és Nennius is csak véletlenül szólta el magát. 90 . Am a nép ajkán tovább éltek a történetek. mert Arthur király és a Kerekasztal lovagjainak történetérıl magam is csak annyit tudok. és 12. mint például Beda Venerabilisnek kellett volna. mert nem szabad. . Mind-mind egyházi férfiúk voltak. Crhrétien de Troyes. . és azt írták le.A legendát hihetıvé kell tenni .. könyvében foglalkozik az Arthur mondakörrel..Hozzávetıleg egy órája. mert a kardot keresték.. aztán amikor min den erılködésük ellenére a legenda mégis feléledt.Nem hiszem. Layamon szerzetes.. Érdekes egyezés: az ezeregyszázas években Chretien de Troyes és a többiek hirtelen bedobják a köztudatba Arthur király nevét. Geoffrey of Monmouth. 12. amit a történetíróknak. amit a mutánsok elloptak a megairáktól.. hogy a lelkiismerete miatt gondolta úgy.. Layamon vagy éppen Chretien de Troyes megírt. Ezek szerint a történetírók elhallgatták az eseményeket? Miért tették volna? ... Ceqffey of Monmouth püspök 1135 körül írta meg Britannia királyainak történetét. hogy mentsék a menthetıt. természetesen kicsit kiszínezve az eseményeket. 1152-1181 között írta Artus királyhoz kapcsolódó verses regényeit.Ez az irodalmi változat. amennyit William of Malmesbury. Mr. hogy a kíváncsiságát mindenben ki tudom elégíteni. Csupán azt mondhatom el.

. Fél év után összeköltöztünk.Jó. hogyan jutottam el idáig? _ Kinek állt érdekében Arthurt kitörölni a történelmi emlékezetbıl? pillanatnyilag nem érdekelt. habár már Oxford sem a régi. amit megsejtettem.Nem azzal a típusú földjóslással.. ha népének szüksége lesz . ..És a feng-shui volt az. Ezt a történetet józanul biztos nem lehet felfogni. Nehogy bárki is higgyen a meséknek. ezt is tegye hozzá! Nem tudom .De a kínaiaknak van valami szerepük benne.És miért. Ennél jobb ismeretséget kötöttem: Sandrának hívták.Nem száradt ki a torka? . . a német-japán BMW-klán örököse volt és elkötelezett híve a feng-shuinak. mint amit valóban adni tud. 91 . visszavezettem az eredeti nyomvonalra.■bt. amely összevetette a régészetet a pszichometrikus régészettel...Nem. Körübelül ennyi.vigyorodott el Andersson. mint a história. Az általános mőveltség ismeretkörébe tartozik. és én jó fiúként be is iratkoztam. jj0gy Arthur nem halt meg. és mérhetı eredményekre támaszkodik. . Egy nı nagyon sokat képes csiszolni egy csiszolatlan fazonon. hosszú mese lesz. . Érdekli.A kínaiaknak mi közük a korakeresztény brit egyházférfiúkhoz? kérdeztem leszakadt pofával. hogy mindennek meg van a kijelölt helye.Netán megismerkedett a kínai császár fiával? . De csupán az ismeretségek miatt érdemes odajárni. Tudtam..Nem ússza meg. és nagyobb a híre. . és ezek nélkül harmatgyengének tőntek a felszedett ismeretek. Volt egy fél év. mint a matematika.. Folytassa! ..vallotta be férfiasan Andersson.. amelyben a király nyugszik. amit tudok.Kibírom. hanem az új idık szele vétette fel a stúdiumok körébe hatszáz évvel ezelıtt. Persze nem régi tantárgy. Mielıtt elkalandozik elmúlt szerelmek felé. . Tıle tanultam rendszeretetet és azt a szemléletet. j . illetve azzal.. Ma már minden angol középiskolában tanítják a földrajzi ismeretek között. hogy elrévedezzen vagy hogy némi iróniával megkarcoljam személyiségének felszínét. hogy az ember spirituális lényege milyen kapcsolatban van a földmisztériumokkal. . amit a Tízezer Szikla Menedékében a Csie-lan-sen Testvériség mővel! A tantárgy a környezet és az emberi viselkedésformák kapcsolatával foglalkozott. akkor én is. amely Arthur király felé fordította tekintetét? Anderssont azonban nem olyan fából faragták. Hátradıltem én is.. . és a lakásunk mellett berendezte az egész életem. és vissza fog térni.£. ..Innen kell kezdenem .Oxfordban? .Oxfordban j ártam egyetemre. hogy az angolok nem rajonganak a virtuális oktatási formákért és az agyi implantok sem használhatók bizonyos vizsgákon. . jobban mondva. amikor az általános stúdiumok keretén belül a geomantiával foglalkoztunk. Korrekt tantárgy.Kínaiak nem járnak Oxfordba.. Persze a családom akarta. kielemezte a szakrális geometria hatásait és a mért földenergiák típusait ismertette meg velünk..

amire mi érzéketlenné váltunk.Nem tartom kizártnak . Veszettül járt az agyam. de hogy ilyen „új" tantárgyakat is oktatnak. . a huszonegyedik szazadban pedig tudományosan be is bizonyították: nem egy korabeli felvételt láttam megjelenı fóldfényekrıl. Mondom: a régiek érezték a földenergia megnyilvánulásait. Már kezdtem érezni valamit.. fákkal kijelölt pontjaik azok kiáramlási helyeit jelölték.. az csak a kezdet volt. hogy a kínaiak is ismerik a ley-vonalak rendszerét. így szolgálják a régi helyek az új hitet. ..Magának a megairák a gyengéi. . hogy mindezt beleillesszem mindazok közé az ismeretek közé. Ez már Watkinsnak nyilvánvalóvá vált. ám a nekik emelt épületeket nem szabad lerombolni. vagy inkább éreztek valamit. hogy az angliai bálványokat el kell távolítani.... Úgy nevezik ıket: hmgmei-vonalak. amit eddig elmondott. hanem a földenergiák csatornái mentén flitottak. energiaplazmagolyókról. hanem oltárokat kell elhelyezni bennük. hogyan jutunk el Arthur királyig. mint a huszadik századiak . hogy Gergely pápa tudott valamit? . Hallottam már róluk.. és még mindig nem értettem. Elég ránézni a térképre: egy egyenes mentén található Stonehenge. az angol konzervatív nép.. és ezután jött Sandra a feng-shui ismeretével.. Yorkon vezet át az a ley. . . A levek tehát nem csak vándoroknak kitett útjelek voltak. a Salisbury katedrális. említettem meg egy apróságot.Van valami köze az elnevezésnek a megairákhoz? .Hallottam tehát a leyekrıl.. Sárkányösvények.A Salisbury katedrális nem a prehistorikus idıkben épült. hogy a kapcsok a kezemben vannak. hogy némely érdekes terepforma felfőzhetı egy egyenes vonalra. Okosan bólogattam. Eddig azt hittem.morogtam.A régiek különösen érzékenyek voltak a kozmikus és földi energiákra.A /ev-vonalakat a prehistorikus korokban élı emberek jobban ismerték. amelyek szerintük befolyásolták az életenergiájukat.. . És egyszer csak azt vettem észre. amit az elmúlt hetekben összeszedtem. amint a dombok között lovagolt..Ez szép. és hatvan évesen egyszer csak felfedezte.Több templomot régi szent helyekre húztak fel... a pránájukat. ahogy a hinduk mondják. Nem véletlen. A régiek tudtak. Fotós szeme volt..A geomantia keretén belül esett szó a /ey-vonalakról.. Egyébként Gergely pápa a hetedik század elején azt írta Mellitus püspöknek.. egy Old Sarumnak nevezett vaskori erıdítmény.. csak az elnevezés eredete volt ismeretlen számomra. s egyes kıtömbökkel. aki nagyon sokat foglalkozott helytörténettel.. bár legalább már a helyszín stimmelt: Anglia. de hova illeszkednek? Andersson segített. . és pár vaskori táborhely. Mr. hogy kultikus helyek is épültek e vonalakra.. Komolyan. ugye? 92 . éreztem.... amely a Salisbury katedrálison. ez meglepetést okoz. Lehet. valaha mindnek a helyén kultikus összejöveteleket tartottak. egy templomos kápolnán és még néhány templomon áthalad. így választódott ki a Salisbury katedrális helye is késıbb. Ketchikan! A tizenkilencedik-huszadik század fordulóján élt Angliában egy Alfréd Watkins nevő köztiszteletben álló úriember.folytatta Andersson. Ezeket az egyeneseket nevezte el Watkins /ev-vonalaknak. Most kap egy kis történelmi leckét.

Egy mocsárban.Milyen más úton kerülhettek a pecsétnyomók Kínából Írországba? 93 .Feliratok voltak rajtuk. a feliratok azonban a Krisztus elıtti ötödik században használt írásmóddal készültek. mintha szexjelenetet találnék egy mesekönyvben. Kínai pecsétnyomók egy ír nemzeti múzeumban.. Az ezt követı évtizedekben hatvan-hetven pecsétnyomó került elı. miért is foglalkoztam volna földmisztériuniokkal? Társasági életre készültem. Nem volt ez másképp Anderssonnál sem. .Konfucius korabeli írásmódot használtak a tizenkettedik században? Errıl van szó? Valóban különös. hogy miért szükséges vizet tenni vagy követ. .. . mert az üzem akkor kezdett exportálni ilyen porcelánt. A tizenkettedik századtól gyártották. . nogy a kettı egymásra simult a tudatalattimban. karácsonykor. És ott egy kiállítószekrényben kínai pecsétnyomókat pillantottam meg. ..Van egy olyan érzésem. vezéreltek a véletlenek. Egyszer aztán meglátogattuk a dublini ír Nemzeti Múzeumot.. Viszont a családja volt az. De persze nem kellett mindig ásni: néha-néha földfelszínen is rábukkantak ilyen pecsétnyomókra. vagy fát a lakás egy bizonyos pontjára... A régi épületet. Automatikusan azonosítottam a sárkányösvényeket a leyvonalakkal.Az elsı porcelán pecsétnyomóra egy tızegvágó munkás akadt rá 1780 magasságában Queen's grófságban. Carlow-ban éltek. A lényeg az.Mit ábrázoltak? . Az ásójával fordította ki a föld alól.. Sandrával együtt éltem két évig.. És itt pontot tehetünk a történet végére. Ha végigtekintettem az életemen. . Most már csak arra voltam kíváncsi.Az ír lány is hozzátett valamit magához? . Nagyon jól eltársalogtam a barátnıivel arról. hogy itt mindent ık irányítanak. karriervágyat vagy szerelmet. A porcelán valószínősíthetıen egy olyan üzembıl származott amely a 12. század után kezdett üzemelni. Ez a datálás a történészek véleményét tükrözi.Volt valaki az ír lány és Sandra között? .Bizonyosan.. de nem törıdtem velük.Meglehet. ez olyan. születésnapokkor. Az üzem még akkor is mőködött.Inkább a tizennyolcadik században. viszont összejöttem egy ír lánnyal pár hónappal késıbb.. hogy engem is mennyire irányítottak.. f . mikor lesz tudatosan irányítottá élete.Két-három futó kapcsolat. . Hm. Sandrával szakítottam. amely az elızıekhez adalékkal szolgált.mondtam. . de a tizennyolcadiktól vihették volna Európába. .. és ott ez nem téma.Andersson karcolgatott! I _ Csak itt és csak most . és párszor leutaztunk hozzájuk.. ergo a történészek szerint korábban nem •s kerülhetett Angliába és Írországba. láthattam.. akkor akár korábbról is származhattak a pecsétnyomók. mint a szupercellulárison érkezett szerelmes üzenetek alján: „Egy tiszta szív" vagy „Néhány jó barát" jellel.. magamra szedtem egy kicsit a feng-shuiból is. vagy egy folyó medrébıl. milyen színek mit erısítenek környezetünkben. Ha azonban nem csupán a kereskedelmi-hajózási útvonalakat nézzük. némelyik nagyon furcsa helyrıl: például egy körtefa gyökerei közül.

.. mert miért is ne járjam be a szokásos fiú-karriert? Nem szerette volna. .. mert nem hiszem...Bizonyos csatornákon elért hozzánk egy huszonegyedik századi lazarin jelentés egy titkos támadásról. vagy elrejtik egy barlangban.Igen. ez is egy kapcsolat. minthogy morcos tengerészkapitány müve lenne mindez . Elhatároztam.Andersson tréfálkozott. hogy két külön faj közös mítosszal bír.bólintottam. . hogy a lazarinok elrejtették a fegyvert valahova a széles világegyetem egy zugába.Aztán persze rájöttem. és hazautaztam a családi kastélyba. fölé ültetnek egy körtefát. Semmi értelme nincs.. akárcsak a kínaiaknál? Csak.És hogyan lett belıle Arthur király? .Valóban különös .... hogy Andersson vagyok. maguk a kínaiak tették! Mindjárt visszatérek rá! .. és nem véletlen kapcsolat. hogy az egész akciót egy kard megszerzéséért szervezték meg. És kiderült. hogy a fejlesztésnél kellene kezdenem. S hogy ne találjanak rájuk olyan egyszerően. . Talán a megairak átrepültek velük.. bizonyos idıközökkel újra és újra átnézik és átértékelik a régi írott anyagokat. És a kutatás legvégén ott feküdt az a név elıttem: hogy Excalibur. hiszen állítólag energia-elszívásos technikát alkalmaztak.bólintott Andersson. Érdekelt bennünket a dolog. amely akkor Párizs fölé kapott dokkolási engedélyt. Innentıl engem sokkal jobban érdekelt a kard. és a huszonnegyedik század második harmadáig ırizték. Eléggé megdöbbentı volt ezt olvasni. hogy ír ember ezekkel pecsételgefne a levele aljára. és saját embereim vannak. . valamilyen különleges anyagból van.Felfigyelt rá. Már maga a feltételezés is liihetetlen.. . illetve felkutatják a többi faj fellelhetı fegyverleírásait. mivel minden fellelhetı irodalmat elolvastam. És megismertem Arthur király és a Kerekasztal lovagjainak összes történetét.. úgy érzem. inkább szétszórják ıket Írország minden pontjára. ..Nem tudom. és pecsétnyomókat hajigál. De nem is pecsételnek velük. A pénzügyi hátterem ellenére is mindössze annyit tudtam meg.Ipari kémkedés? . . hogy a Brit-szigeteken is mennyi szellemrıl tudnak. . hogy zsebre teszem a cinizmusom. Meg akartam tudni mindent arról a kardról. Jól jött. Ekkor vált a rögeszmémmé az Excalibur. és onnantól kezdve még erısebb kíváncsiság hajtott.Véget értek az oxfordi évek.. még el is ássák némelyiket. Egy hajó hoz közel hetven pecsétnyomót a világ másik végébıl. .. hogyan kerültek a pecsétnyomók Írországba. hanem eldobálják ıket különbözı helyeken. Apám úgy gondolta.De képzeljük csak el: pecsétnyomókat importálnak Kínából Írországba az ezerhétszázas évek elej én-derekán. Fel sem tételeztem. Nem elviszik egy-egy nemesúr lányának ajándékba. és ezért kell nekik egy ısi fegyver. de legyen..Átrepül valami Írország fölött... hogy még egy párhuzammal szolgáljak.Még ez is hihetıbb számomra. A skót kísértethistóriákban a visszatérı lelkekrıl szóló archaikus kínai elképzelések tükrözıdnek. Nem a megairak voltak.Belefér ..bólintott Andersson. mint az ener-giaelszívásos-technika. azt hittem. viszont a fejlesztésnek mindjárt az igazgatóhelyettese lehettem.. ha rögtön az igazgatótanácsban kezdem... 94 . megnyugodhat.. A fejlesztés különleges hely.

.. De ígérje meg... vagy a mesék szerint legalábbis nagyon kevés ember inek. ismerek néhány jobb bárt.A villnegronok mit sem akartak tudni az idıutazásról.Errıl is hallottam. mirıl beszél. .Akarja hallani? Mert ha inkább szórakozna.. hogy elıbbutóbb összefutnak a szálak. Néhány ellenırizhetetlen név. .. s most a Katedrális. .A lazarinok nem jegyezték le.. De tudomásom van a chartresi katedrálisról is. elutaztam a villnegronokhoz a Markhamillra Egy idıutazást akartam venni. az ír lány. . sok-sok furcsa mese és pár homályos utalás. .Ha lejegyezték is valahova. információmorzsákat szedhettem össze... Ezt a testbeszéd értıi. . Pár matematikus azóta is ezek fölött a képek fölött görnyed otthon. mert ilyen helyzetbıl aztán kurva nehezen tud lıni ellenfelük.És sikerült? . . náluk tehát ez a párbeszéd ideje.Többrıl is. . mert egyes jelentések szerint a titok az egyházi mővészetükbıl kiolvasható. és a mellem elıtt összekulcsoltam a karom. hogy a villnegronok az írisz rajzolatából fél perc alatt szinte mindent kiolvasnak az ember egészségi állapotától kezdve egészen jellemének rajzolatáig.Hogyan jutott be a kígyótemplomokba? . Emberi szövetbıl készült digitális kamerákat használtam. Salisburyben és Glastonburyben.bólintott Andersson.. A villnegronok pedig a von Anstettenek próbálkozásai ellenére is sikerrel megırizték a titkot. Ön is említett már kettıt. hogy ezen kevesek közé tatozhassak egykor.Ekkor jöttek a kínaiak. A fickó szétrohadt. . azt a lejegyzést alaposan ırizték. Persze. mert be is fejezhetem a történetet . a zsoldosok ugyanakkor elengedik a pisztolyuk markolatát.Rendben.mondta (Anderson.. Jó ismeretségeket tudhat magáénak. amelyet a lazarinok közül csak az árulók kapnak el. . ilyen titkosszolgálati vírusok is vannak a világegyetemben. Ez utóbbiak szerint az idıutazás technikai ismereteit a Katedrális a villnegronok népének adta át..felelte Andersson..Polcokra való írásos dokumentációt győjtöttünk össze a Katedrálistól. visszamehet a Döglött Hernyóra. . hova került a kard? .Még nem. mert már túl sok van belılük! Sandra. Hallott már Mr...kérdeztem. 95 . mind-mind elhatároló mozdulatként tartják számon.. I A történet ezen a ponton sokkal érdekesebbé vált. .Ez egyáltalán nem közszájon forgó információ. . .. és nagyon gyorsan elzárult az összes egyéb mutáns csatorna is. Azért.. .Nem .. és nem is árulták el senkinek.Diplomataútlevéllel és napszemüvegben10 .Ne poénkodjon. .. Végigjártam a kígyótemplomaikat. Ketchikan a Katedrálisról? . amelyeket chienergiával mőködtettünk. tudom. ahonnan híreket. lefilmeztem. Mindent lefotóztam.. . A kapcsolatom hamarosan meghalt egy nagyon furcsa kórban. A képeket a neuronhálózatomban tároltuk el az Andersson arra a tényre utal.humorizált Andersson. beajánlhatom. a fegyvergyártásban még a mítoszoknak is érdemes utána nézni. a halott lazarin kém.kérdeztem.. apám gyárában.

és akkor kezdtem el magánemberként tapogatózni az idıutazás technológiája után. a beszélgetés ennél a pontnál megszakadt. de apja hatalmát felhasználva beszélt az új fıpappal.. Parkolópályára állítom a dakkart. ráállítottam a témára két embert. / a föld az eget követi.agytörzsemben.Gyakorlatilag semmi.Mi történt a Markhamillon? . / az út önnön rendjét követi. . akivel idıközben nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenem. Hm.Minden kétséget kizáróan.Malchior volt Nika apja.Andersson magyarázatát adta a neveknek..És mit reagált a leányzó'? . Lao-ce könyvében a Tao Te Kingben akadtak rá a megoldásra.Azzal megyünk tovább.. Fogadásokra jártam. de alig nézett ki negyvennek.Nika érett nı. . ugyanaz. . hogy létezik a technika. . .A camlani mezıre? . „Az ember a földet követi.folytatta egy pillanatnyi csend után AÍidersson. ez ismerıs Hermész Triszmegisztosztól. Háromszázhetvennyolc éves volt akkor. . és tagadta. Az utam végül is sikertelenül zárult.kérdezte a nı. egyszer egy érzı szívő kí96 .Vissza kell térnem egy rövid idıre a pecsétnyomókhoz . A technika annyira új. Legalábbis ezt hittem.Szóval megyünk.. Andersson...És hogyan állt Hoathor a témához? . hatszázhúsz évesen hunyt el másfél száz évvel korábban. és mivel az ember közvetlen környezetében is ráakadhat a titkok titkára. hogy az idıutazás technológiája a villnegronok kezében lenne.. hogy szemüveget hordok. aztán visszahúzta a fejét. Nem mondta ki.válaszoltam.Sosem feledtem el a kínai pecsétnyomók rejtélyét.tértem vissza a villnegrónokra. / az ég az utat követi. hogy elméletileg én sem tudok róla. Megnézett minket még egyszer. A diplomáciai út végén kötöttünk egy kulturális megállapodást. Tettem egy megjegyzést a volt kígyófıpap lányának. és Jádevirág jelent meg.Nem tetszett neki. . . Közben pedig kerestem az idıutazásra utaló nyomokat. . Megpróbált segíteni. . Azok végigjárták az elérhetı kínai forrásokat. . A drakkart itt hagyjuk. reprezentáltam és elıszeretettel nézegettem a villnegron kultúrára jellemzı építészeti alkotásokat. hogy mégsem. késıbb aztán kiderült.Oda bizony. Tudja Mr. ." . ami lent van.Át fogunk költözni a Tündöklı nyárra . Kinyílt az ajtó. hogy nem sajnálnék semmi pénzt. Másfél hónapos mőtétsorozat elızte meg az utazásomat. de ez itt egy megtelepedett kis közösség . . Nem eshet bántódása a dzsunkák között? . Szóval megyünk.. és ha hiszi.Most mi lesz? . Hoathor Malchiorra való tekintettel fogadott . . történelmi emlékeket. és az ajtó bezáródott.Elég sok haramia dzsunkának álcázza a hajóját.. Hoathorral.. Egészében véve elutasító volt. Végigmért minket.Fizetek nekik és vigyáznak a hajóra.mondta Jádevirág. ha nem. csakhogy visz-szamehessek az idıben Arthur király halálát megnézni.Ami fönt van.

hogy ugyanezt megtehetnénk a féregvezetékek mentén? Vajon ezt az utat követik a Vaskesztyüsök^ Elképzelhetı.Lunghusanban mágiával is foglalkoztak . Energia áramlik mindegyikben. ugyanaz.mondtam szárazon.Ami fönt van. az elsı az volt. Na. az a /ev-vonalakon Írországban jött ki. a jelenleg legfontosabbra. mert valami nagyon ott motoszkált bennem. hogy magam jártam utána: a pecsétnyomók nem /ev-vonalakon kerültek-e elı! És igen! Mr. Mágikus erıvel megpróbáltak rájuk csatlakozni.mondta Andersson.Hallottam róla . nem!!! Ha mindenféle technikai segítség nélkül.. a Föld ley-vonalai.. 97 .. ami lent van . . és a felszínre került. mert a kettı egy és ugyanaz.nai börtönır azt mondta nekem. A kínaiak szerint a síkság rossz. a Mennyei Mester birodalmában kísérleteztek a sárkányösvényekkel. s nem a földi Csingleszármazottakban kell keresni a beavatott Mennyei Mestert. . Akár az emberben a meridiánok. és ami a sárkányösvény-vonalak egyik pontján bement. kisgatyában belépjek egv féregvezetékbe és ezer fényévvel arrébb kilépjek belıle? . Nem mondta el neki. mind nagyban.. -Nyilván ezt is hallotta akkor.. az érzı szívő kínai börtönırök nagyon sokat tudhatnak 1 bólintott Andersson. Nem bírtam ki. A koraközépkorban! . . korábban játszódó regényekben játszanak fıszerepet.. hogy a világegyetemet ugyanazon igazságok vezérlik mind kicsiben. s a környezı terepviszonyok meghatározzák a vidék lehetıségeit. A York Ketchikan gondolatai közé beékelıdı kérdés egy másik rejtélyre vonatkozik.. a Világegyetem féregvezetékei..Hallott már a Mennyei Mester Lunghusanban be rendezett taoista államáról? Majdnem mondtam neki valami keresetlen kedvességet.. Ezen alapul a geomantia. hogy pólóban.. Lehet. amely a tizennegyedik századra datálható. .. és tudományos fejtegetés volt a föld chi-jérıl. ami az említett müvekben megfejtetlenül maradt.. hogy Jádevirág ezek szerint nem osztott meg minden titkot Nicholas Anderssonnal. akkor lehet. csupán az emberi chi-energiával képesek a kínaiak a /a-vonalak mentén tárgyakat teleportálni a Föld egyik pontjáról a másikba. . A kínaiak pecsétnyomókat teleportáltak Írországba.. Nos. magyarázták a szent iratokat és gyakorolták a mágiát. amelyrıl már szót ejtettem.. Amikor mindezt meghallottam. De koncentrálnom kellett egyre. A Vaskesztyüsök többek között a Misztériumharc és a Vezéráldozat címő.morogtam. élén a nagymágussal. Az embereim ráakadtak egy ısi tekercsre. Azonban viszszanyeltem. hogy a Csao-ház a Mennyei Mester valódi örököse.Errıl van szó. mert a következı gondolatom az volt.. Az emberi szervezet energiahálózata. fel kellett állnom. olyanok a földön a lungmei vonalak. hogy késıbbre tartogatta az igazságot. Ketchikan! Rájöttem. És még sok-sok kérdés felmerült bennem. Egy misztikus közösség volt. hogy a kínaiak jókívánságokat tartalmazó pecsétnyomókat juttattak a Föld energiakeringésébe.

Í)S . ... .Egyedül. . ahova az egyik fıpapjukat temették tízezer évvel ezelıtt. és megtudtam. miután távoztam tılük. és ide utaztam a Megrezbe kutatni. így rábukkantunk arra a 12 millió sárgára. Erre megnyugodtam. hogy ö évek elmúltával sem hiszi el a dolgot.így jutott el odáig. ugye. Lao-ce idejében.. politikai ellehetetlenülés fenyegetett. . és a családi tanács kényszerő döntése értelmében távoznom kellett a Földrıl. és láttam Anderssonon. hogy nem nagy mesemondó elıdjétıl örökölte igazmondását. mert használták volna többször is.. Csak néztünk egymásra.Ez lett volna a Markhamillra tett út sikere? . hogy még csak véletlenül se vezessék nyomra ellenségeiket.Majd megtaláltam ezt a tizenkétmillió embert a Megrezben. Reméltem.. hogy a rendszer nem csak Arthur király kardját rejti.Nem.A családi vállalkozás megvonta tılem a bizalmát . hogy intuitíve ragadtam meg a problémát! A kínaiakra koncentráltam. .Ugyanakkor ott feküdt elıttem a jelentés. holott semmi bizonyítékom nem volt szerepük re. A hallottak ismere tében biztos nem furcsállja már.. Hoathor a kígyókultusz fıpapja szentségtöréssel vádolt. ık kivonultak a fegyver mellıl. .. amikor még Britanniát és Írországot egy nép lakta: a kelták.. . A Mennyei Mester mágusai a tizenkettedik században a teleportálásokkal megpróbálták azt a kapcsolatot feléleszteni. Atteleportáltak a féregvezetékeken őrhajók nélkül 12 millió kínait?! Ez még hihetetlenebb! . De hát az írek nem angolok. ám az ekkor harminchatezer fényévnyire járt a Földtıl . amely szerint a lazarinok az Excaíibur ırzését biztonsági okokból másra testálták át a huszonnegye dik század második harmadában. ha a villnegronok balhét nem csinálnak. Én boldogan távoztam.. Megadta nekem egy villnegron tulajdonú szakrális aszteroida koordinátáit. Nika saját magát okolta.folytatta Andersson. ami szerintem a kelta druidák és a kínaiak között fennállt másfél-két évezreddel korábban. hogy a helyzet így alakult. nem vagyok elkésve.így van.. Akkor már tele lenne kínai étteremmel a világegegyetem. Andersson csak biccentett rá. . Természetesen felkerestem az aszteroidát. De kik ismerhetik ezt a technikát? Kik? A kínaiak bizonyosan nem.. .tárta szét a kezét a férfi. . És ekkor iderepültem..Istenem. Bár ez magában véve nem lett volna baj. a kelta druidák is kapnak helyet a mesében? Költıi kérdés volt. Parancsot adtam arra. Nekem alig pár percem volt az elmélet befogadására. de Arthur király sírhelyét is. Avalont. akik Vuhanból eltőntek egyik napról a másikra. és magánvonalon segített. hogy minden kínai kivándorlást ellenırizzenek le. és Arthur király nem ír volt.Sokat költöttem és keveset tudtam felmutatni. .minden nyom nélkül. hogy Kína és a Brit-szigetek között a kapcsolat szorosabb a kelleténél. A Föld két ellentétes pontja között a kapcsolat régebbi.Tizenkétmillió ember eltüntetéséhez legalább egy von Anstetten-féle őrkastély kellett volna.

Mind a heten elhagytuk a dakkart.kérdezte Alice. . és viszszaléptek a folyosóra. de nem tudtam. Ha a kínai haramiák le akarnának csapni rá.magyarázkodtam Jádevirágnak. Ez tud rólam? . oldalra húztam Jádevirágot.kérdeztem.Ez tízezer éves villnegron sírfelirat tudósított egy kétezernégyszáz éves királyról? . .. Nem sok cuccunk volt. Ennyiben maradtunk. és villogtak rajta az álcaprogramok.Pa rancsba adtam. Mit ne mondjak.Ne sokat tököljünk a Tízezer Szikla Menedékében! Andersson leült a robotpilóta vezérlıkonzolához.Jó sok mun kájába kerülhetett a hölgynek. az Alice által megálmodott dizájnos vezérlı engem is meglepett. Andersson végigpörgette ıket. oroszlánokkal díszített falai kínai behatásról árulkodtak..feleltem hangosan. . Amilyen gyorsan csak tudunk. senki nem maradt ott. I9' Áthurcolkodtunk a Tündöklı nyárra. egy ember úgy sem akadályozhatja meg ıket. aprócska sárkányokkal és nagy tollú lángoló madarakkal. és beütötte a számokat.De bizony. kis keleti beütéssel.Van egy tervezıprogramom . aztán választott. a 99 í . _ Nem. viszont vittük vissza a tükröt és a kardot ládástól.érkezett mentálisan Alice véleménye. Az arcára tekintve rögtön megértettem az okát: amikor a Brett Shaw csillagfregattról hazajöttünk. akik meg is fordultak az ajtóban.Szép kis meglepetés . Meglepetésnek szántam.kérdezte Alice.. .Neeem .mondtam Anderssonnak. . . Alice jó kislány volt.. ha pedig a dzsunkások védelmezik és elrejtik. .kuncogott Lung ex-miniszter.A ládát vigyék a vezérlı melletti. felesleges lett volna.szóltam oda a két ládát cipelı kínai pilótának.. .Melyik kapcsoló az? . Az az ötszáz éves villnegron. már áram alá is helyezte a falból odakészített mo1 nitort. . aki a sírban él. hogy alakítsa át a vezérlıt a helyi mővészi ábrázolásmód figyelembevételével. A Megrez napjához.Tetszik .mondtam Anderssonnak. Egyenesen oda repüljünk? .Adja meg a sír koordinátáit! . a vezérlı még teljesen máshogy nézett ki. . A vezérlıbe lépve Jádevirág egy pillanatra megtorpant. mire válaszol: a sok munkát vagy a hölgyet erısíti meg.ellenkezett Lung.Kapcsolja be az álcázást! . . a Döglött Hernyóhoz és jelen helyzetünkhöz viszonyított.bólintott a belsı díszítésre Jádevirág. bal oldali szobába .. Hazug disznó .. .A jobb oldali kismonitor. . Hozzá kell mennünk elsıként. akkor egy ember is fölösleges. Mialatt lefoglalta magát.

Jobbra tılünk tucatnyi ürdzsunka ringatózott. .. mert e nélkül sok mindent nem fog érteni. nem hogy valamit is értettem volna. megálltak a bejárat mellett.jelentettem be mindenkinek. Sötétség borult ránk. A fotonyacht folyamatosan gyorsult. egy kínai pilóta kínaiul kiabált. a villnegron jóslással foglalkozik.Csak annyit mondott.válaszolta a nı.. Annyi áram nem futott a hajón.Te tudod? . a szavak elejét és végét nem bírtam kivenni. Még az Őrirányítási Hivatal szemfüles de megvesztegethetı hivatalnokai sem akadtak nyomunkra. ezt csupán az őrdzsunkák megbillenésébıl érzékeltem. A Tündöklı'nyár megbillent. . És jobb. amikor az bejegyzetlen telérre bukkan. mint egy alaszkai aranyásó csákánya szomszédja koponyájába.adtam ki Alice-nek a parancsot. . A gyomrom a torkomba emelkedett. Aztán Andersson mellé léptem. hogy el fogja árulni ıket. Ezzel egy idıben a fontonyachtban megszőnt a gravitáció és az áramellátás. Mellesleg nem is tudok kínaiul.. sem egyéb kinai szerzetek. Nem volt idım végiggondolni. . szinte elérhetı távolságban. Az ajtón belépett a két kínai pilóta Jang Ju-ven. ..fotometrikus horizontfal elé.Álcázás felhúzva! -jelentette Andersson.Azt hiszem. a tiszta őrben.. ahova már nem követnek minket sem a Ti-hung Testvériség katonái. a létfenntartó egységek leálltak. Indulhatunk.Miért nem beszéltél a Mennyei Mesterekrıl Nicknek? . minél ejıbb be kell majd avatnod.Nem .. . amikor majd nem egyedül jelenek meg nála. Letették a ládát.Nem bízott magában? . és oldalára állva besiklott két lerobbant dzsunka közé a résbe. mi miért történik.. fekete pontként az éjsötét világegyetemben. A vonósugár-határon túl. a Tündöklı nyár a belsı. negyedik aszteroidgyürü felé fordult.nézett fel Andersson. hogy a sok információból kitaláljak valamit.Nem azért. hogy a vészvillogók a veszélyre figyelmeztessenek minket. hogy tudja.. de a vészrendszer nem kapcsolt be. majd kilıttünk a dzsunkák közül. Egyenes útvonalon hagytuk el a Tízezer Szikla Menedékét.. .vallottam be vigyorogva.Ezek szerint maga már volt a villnegronsírboltban? Andersson bólintott.. mert Alice mentális sikítása úgy szakadt be koponyám mélyére. .kérdeztem. .. a villogás is gyorsabbá vált.Nem találtam rá megfelelı idıpontot .. . mintha csak ránk vakuznának az őrlakó kínai csencselık.. ami akár a megfelelı magyarázat is lehet. Vékony kék vonóssugarak villogtak mindenfelıl.Nem . . ha úgy van velünk. és akit Anderssonék magukkal hoztak: Tuan Laj-seng.Célegyenesben vagyunk .De minden esélyt megkaptam. s mivel semmi dolguk nem volt.Miért kell visszamenni hozzá? Elıször nem árulta el a koordinátákat? . és tehetetlenül nézelıdtek. .. 100 .

de valami elriasztotta. ellenséges hajó pedig nem '. és olyan zúgás kelt gondolataim között. pontosabban azóta. Jádevirág nekidılt a konzoloknak. Futtasson le egy hibakeresı programot! . Alice-nek kellene eléje varázsolnia. Én tudtam. Alice? Lung megpróbált felállni. . . szar az őrhajóm. mert nincs is.. Ketchikan úr .. Most visszatért volna.Alice? . Hogy lenne programhibás a szoftvere! Sárin vissza akart térni a Tündöklı nyárra.mondta kimérten. és azt hittem. Lassan visszatért belé a szín. mint a saját szívverésem folytonosságában. a kommunikációs vonalban van valami baj.Nincs semmi baj .. A karjánál fogtam meg. York. Pedig ekkor láttak meg Vandersleyenék minket. Összeütközött valamivel. az arca hófehér. és megemeltem. . Hung Sze-li Jádevirágtól kérdezgette. hogy a többiek is elvesztették egyensúlyukat.. és pislantott egyet. Sárin irányítja. de amikor a pilóták segíteni akartak neki. A Tízezer Szikla Menedékén kívül jártunk. . Azt hittem. amikor a rendszer zavarása megszőnt.mondta dühösen Jádevirág. Vang-cu egyenesen állt. de mit mondjak neki?.kérdeztem hangosan. Hol van? Elment. hogy ezt elég lenne elgondolnom.mondtam Anderssonnak. tudva. aki egyáltalán nem mozdult. ık a földön végezték. ami bennem van. ekkor éreztem. A padlón hevert Lung exminiszter is. Mi történt.Kikapcsolt az álcázóberendezés és a hajtómő . hogy nem. akár a túlérett almák. Alice? Szólalj meg! Itt volt Sárin ..Szaggatott zörejeket hallottam. Elképzelhetı101 . hogy ez megeshet a Tündöklı nyár kvan. azon egyszerő okból kifo lyólag. A szeme nyitva volt.. hogy sose akad hibakeresı programra. úgyhogy most e miatt fájt a fejem a legkevésbé.. tumagyával. és a földre pottyantunk. Hung Sze-li viszont orra bukott. majd még egyet. Andersson addig is lefoglalja magát. de Alice-szel va lami baj van.mondta Andersson a vezérlıkonzol mellıl. . elhárította ıket is. Azt hitte. s akkor lefejtette ujjaimat a karjáról. visszatérı fényben láttam. abban kapaszkodott meg. volt a láthatáron. Sírt a fotonyachtom kvantumagya! Mentem segíteni Lungnak. . Nem hittem volna.Nem tudom visszakapcsolni ıket. a két pilóta egymásban.. de sokkal inkább fedezte. Az ifiritnek hetek óta nem láttam nyomát. mint egy tengelyhibás cséplıgépben. a villódzó..nyögte ekkor Alice..mentálisan Alice után tapogatóztam. hogy az öreg nem több negyvenöt kilónál. és rám nézett.... hogyan érzi magát.. elfeledkezve arról. Nekitámasztortam az oldalfalnak. Jobban bíztam ennek az őrhajónak a technikájában. míg keres! Jól vagy.Nyugodj meg! El nem tudtam képzelni. .Alice? .Köszönöm. Nem baj.f Aztán még éreztem jobb lábujjammal a padlót.. . Térdre zuhantam. mi történt. hogy Alice a sárkánycsónakok fesztiválja után kidobott a fedélzetrıl. Mi van benned? Nyilván a Stockbauered.. . az elektronikus serce gés halkabb lett fejemben. Aztán rájöttem: Alice sírt.

Nem én voltam -jelentette ki gondolatban a Stockbauer.jelentette a romboló.. 102 ..Majd késıbb . mintha kettıs életet élnék. . ~ Minden mőködik ismét .Lehetünk ennek mi az okai? .. az ifirit mitıl ijedt meg? Akánni is az az ifirit.szegezte a mellemnek a kérdést Jádevirág türelmetlenül.Mi a fene volt ez..és folytattuk utunkat a villnegron sírbolt felé. de már bemérhetett minket. Nekiütközött a mágikus energiáknak. szólítson a nevemen! Mi lenne az? Wallenstein.kérdezte fennhangon Jádevirág. Melyiknek? Nem tudom. mégis. .Nem tudsz válaszolni? . Úgy éreztem.Húzza fel. De mi? . A kıvetkezı órákban szótlan csendben repültünk. a mágiára érzékeny. Húzódjon vissza! Szólítson a nevemen! . tudsz irányítani? Persze. Lungra esett a tekintetem. Ha nem maga volt. ..nek tartottam.kérdezte Alice a Stockbauert.. Hogy megindultunk. pedig a nı haragja nem is neki szólt.kérdezte Andersson elgondolkodva. Mi ez? Körkapcsolcis? . .Pedig hozzá sem nyúltam. .Az álcázást felhúzzam? .. valahogy túlzásnak tőnt a dolog. Aztán a Stockbauert felidézve azt gondoltam: . Lung arcára fáradt mosoly ült ki.Ha akar valamit.Nem tudja. A több száz éves öregember egyenesen a szemembe nézett.sóhajtottam fel. szinte egy idıben zajlott le mindkét ütközés. és inkább Andersson mellé lépett. Körülöttünk kitört a háború.. Hung Sze-li behúzta a nyakát. aki akart.mondta ekkor a Stockbauer. Jelentıs mágikus kisugárzást éreztem Lung miniszter és a szomszédban elhelyezett láda felıl . . és udvariatlanul hátat fordítottam Jádevirágnak. aki lassan kiegyenesedett a fal mellett. és minden figyelmünkkel a meginduló csapatmozgásokra koncentráltunk. csak ne történjen meg ilyen még egyszer! Mentálisan parancsot adtam a Stockbauernek.. York? . Nevetést hallottam.szólalt meg ekkor Andersson.Ez egy ilyen hajó .. Alice. Lunggal sem szemeztem tovább.mondtam. hátha rajta tud segítem.durrant be az agyam. . Mosolyszünet állt be köztem és Jádevirág között. hogy a Stockbauer megrémítette az ifiritet. . . akkor kicsoda? . Egy szupercivilizáció egy tagja megijedne egy rejtızködı fegyvertıl? Más lehet a háttérben..

A villnegronnak élnie kell valahogy! Körülnéztem.. ..Mire készüljünk fel? . Vang-cu lemondott a villnegron megismerésérıl. és egy enyhén ereszkedı rámpát tolt ki arany testébıl elénk. Alice biztos kormánymozdulatokkal navigált. akármit is forgatsz a fejedben! . A levegı belélegezhetı.mondtam rezignáltán.. Alice kinyitotta elıttünk a zsilipeket.intett nemet Lung. Annyira ügyesen mozgott. én elızékenyen elıre engedtem a szerelmespárt. Kerek.kérdeztem. primitívnek s ugyanakkor kultikusnak tőnt. hogy csak azért mert Andersson vaskori kultikus helyeket idézett fel történetében.Remélem.Nincsenek védelmi berendezések? . majd alábuktunk. Hát. a fotometrikus horizontfalon kitekintve egyetlen fekete lepelnek nézett ki a fal. . A terem. Jádevirág elértette tekintetemet. téglalap alakú sarkai érintették a kört. 103 . . azt beengedik . bár lehet. Kör alakú falát egy helyen törte meg egy fémajtó..morogtam. Elértük a kürtıt. mivel a kıtalapzat kissé hepehupás volt.. Az ajtót egy körbe foglalták. . amirıl addig csak hallomásból tudtam. Fura nép ez a villnegron! Egyszer tanúja voltam egy kultikus ünnepüknek még Jacques de Molay barátom kíséretében.. A „tetején" volt egy kürtı. Fekete sziklafalak húztak el mellettünk. kicsit nyomasztó volt és a vaskori kultúrát idézte fel nekem. s a lehetı legminimálisabb energiát emésztettük fel. . aztán egyszerre csak kitágult. Mindet kikapcsolták.. Hát. ahol így fogadják a sírrablókat.A villnegron tudja ki és miért jön. A negyedik és ötödik győrőt elválasztó rés után a kisbolygóövezet síkja jölé kellett emelkednünk. Amikor a monitorokon feltőnt. amelyben a Tündöklı nyár megpihent. De vannak.. s ez a hely valahogy nagyon ısinek. aki ezt a kultikus tevékenységet kitalálta! .Én megyek. az sem volt normális. ki az. Akár a Földön is lehetett volna. A kürtı összeszőkült. s úgy kerestük a becélzott aszteroidát.Egy sírboltban? . hogy felismeri. Andersson szerint ott kell majd beröppennünk a belsejébe. s akkor láthattam azt.Lungúr? . ez is ritkaság. és kifejezetten nagy sem. nem volt túl magas.szólt hátra Andersson. Kígyókultusz ürügyén virágcsokrokat dobáltak át egy karikán.kérdeztem Anderssontól. mintha egy kıüstöt borítottak volna ránk.. Andersson jelezte. leszámítva kisebb egyenetlenségeket és kopásokat. már alig fértünk el. csaknem szabályos gömb alak volt.mondta Andersson. A láda ırzésével bízta meg ıket. . Úgy éreztem. és egy gödör mellett szálltunk le.Kihagyom ..Mindennek mi vagyunk az okai . Végül hárman maradtunk. aki velünk jönne.Jókívánságok az érkezınek . Végigmasíroztunk a rámpán. hogy sztázispajzsunkat alig érte aszteroidtalálat. . nem átokszöveg .. és egy félköríves teremben találtuk magunkat. a pilótáknak pedig Jádevirág parancsolta a maradást.Akit be lehet engedni ide. amelynek ívére különös írásjeleket véstek.

Ott lesz a sír. mint az ırület. Kényszerbıl mentális falat emeltem tudatom köré. .. hatalmas falak is. nem lehet eltévedni . utoljára kilenc éves koromban ilyet. és kezdtem kicsit jobban érezni magam. Olyan. s amint beléptünk.kérdeztem Anderssont.Már a knosszosziak is.. Hova visz ez az út? . 104 . . A talajjal együtt mi is.. .Egy labirintusra.És minden második földi kultúra. Tuti rám izgulnának a szentjánosbogarak.És a viünegron? ..A labirintus közepére . de nem tudtam leárnyékolni. amikor hivatásos túszként a dzerulánoknúl ittam az oltárra kihelyezett erjedt pálinkából. Szinte éreztem. S aztán lehánytam mindenkit.Add a kezed! . Anderssonon egy kevéssel több. Amint elértük az ajtót.mondta Andersson. s utána elszívtam valamiféle gombából szárított és kézzel gyúrt helyi szivart. a folyosófalak megindultak. Amint az ajtó bezáródott. vagy már immunitást szerzett. ha lehántják róla a bırréteget. ..mondta Jádevirág Anderssonnak.mondta nekem Andersson. zöldes fényben foszforeszkálva. Az egyik fölé helyeztem a tenyerem. A falakon jelek tőntek fel. A férfi megvonta a vállát. Jádevirágon alig egy-két jel volt.. A hely irracionális érzésekkel töltött el..A kelták is kedvelték a labirintusokat ..morogtam.. becsukódott mögöttünk. Úgy éreztem magam. A jelek némelyike megtelepedett a ruhámon. és kiderül. Hatalmas kígyóként tekeregtek körülöttünk. . mintha csak egy légypapírra tapadt mikrodroid lenne.Jelent ez valamit? . mint a malomkı. . Az erıszak itt azonban nem a gyomoridegeimet és nedveimet. Vagy ahogy egy cyborg.. szeme se rezzent. az kinyílt. mintha régen várt vendégek lettünk volna.Egy utas labirintus áll elıttünk. Engem viszont lassan beborítottak. Van a labirintusban valamilyen ısi rejtély. s ez szokatlan volt. Ha nem mondja is rájövök. és a mennyezetig érı. ha lenne lelke.jelentette be Andersson. Jádevirág hasonló problémával küzködött.. Mi ketten kicsit támolyogtunk. Egyre több és egyre sőrőbben.. mintha örökre foglyokká akarna tenni minket. ahogy egy fotongömbökkel feldíszített mőkarácsonyfa érezné magát. hogy a belseje tele van ledekkel és foszforeszkáló folyadék fut mőanyagcsöveiben. Persze a helyi kölykökkel kötött fogadásból. nagyon erıs pszichés kisugárzásással rendelkezett.. . A talaj is megmozdult alattunk: forgott. . A férfi a karját nyújtotta.. Anderssonnak viszont vagy nagyon erıs mentális védelme volt. Szokatlanul erıs hányingert éreztem. a fény rám ragadt. . és még csak meg se támaszkodhattunk sehol.. A lélek legmélyére levezetı út szimbóluma. hanem az agyamat érte. .. lelkembe furakodó érzések ingerkednek velem.Azt nem tudhatom. ahonnan nincs visszatérés. ahogy a rámtelepedı. Minden mozgásban volt.

mert egy aprócska lyuk nem volt a kövön. és elégedetten csóválta meg a fejét.Fentrıl fog érkezni . Utinor vagyok. a villnegronoknak viszont semmi. holott kinézetre legalább ötszáz évesnek kellett lennie. hogy egy jó kımőves is képes erre.Legyenek üdvözölve. . Meglepetésemre azonban nem temette be. amelyek némelyike felvillant...Mik ezek a fényfoltok? . mert hacsak nem sziklajáró a jósunk. A labirintus központi terme hálószoba mérető volt. Kételkedın néztem felfelé. A követ kis vésetek díiszítették. Tulajdonképpen annak is tekinthetı: a kıszarkofágban egy halott pihen tízezer éve.Maga aztán meg lett jelölve. Argante király nıhöz.. majd visszhangja is elhalt. Látni nem láttuk. . tehát a növekedési korszakán már túl van. Kapott egy kis ízelítıt a tízezer évvel ezelıtti primitív villnegron asztrológiai képzetekbıl és a primitív technikából. Egy kis dobozkát hozott magával a hóna alatt. mit jelenthet. . Vártam sorsomat. mintha lenyitottak volna egy csigalépcsıt. Ez itt elıttünk még az öt lábat sem érte el. Az akkor eszembe se jutott.Es én Avalonba hajózom. a fedél szorosan illeszkedett az oldalakhoz.mutatott a mennyezet felé Andersson. hát nem tud átjönni a tömör falakon. Ne izguljon. Utinor végig nézett rajtam.. hanem csigavonal alakban megállt a levegıben. A csigalépcsı a szarkofágot járta körül.Jósjelek.Bizonyosan. . öt láb magas és hét láb hosszú kıszarkofágot. mint teríti be a szarkofágot a rázúduló por és kavicstömeg. egész magam egésszé tesz gyógy-kortyaival. A mennyezeten egy lyuk nyílott meg. a szüzek legszebbikéhez. de ehhez szerintem villnegron jósnak kell lenni. s azon túl a lazarinoknak némi genetikai közük volt az emberiséghez. . kékes bırő villnegron ereszkedett le közénk.. és a fejénél ért földet. mindjárt ott leszünk! Nem izgultam. szemben a lazarinok hullakékjével. hogy megmondjam. . amikor foszforeszkáló ruhámban közelebb léptem. s amikor egy elegáns ívő kanyar után megpillantottunk egy hatalmas.. akkor meg is állt. Nem volt itt rajtunk kívül senki más. Az utolsó métereket végre szilárd környezetben tehettük meg. fiatalember! . s néztük. és ı majd behegeszti sebeim. A villnegronok bırszíne élénk kék volt. Majd visszatérek királyságomba. A falig hátráltunk.mondta vidáman. a sírban élı jós.. A villnegronokméretre alig ütötték meg az öt és fél lábat. és a bri tekkel lakozom ott nagy-nagy vigaszságban.kérdeztem. a legszebb tündérhez. ahogy mondani szokás: egy ultrahangpengét sem lehetett volna betolni közéjük. 105 . A magasban megjelent egy láb. Ma már a Idézet Layamon szerzetes Brut címő müvébıl. Egyszerre hullni kezdett a por a nyakunkba. A labirintus falainak futása lassult. az egész olyan volt. amit tiszteletlenül letett a sír tetejére. és egy öreg.1 Az égi szózat véget ért. és pár másodperc elteltével megszilárdult.

. minden egyéb réssel és lyukkal. Ketchikan. amit még nem tudunk Arthurról? . Andersson? Sıt.Mi az.Hol a kígyó? . legyenek boldogok.. kifejezetten sietne. De a fél tudás sokszor káros.. Ha fejlıdik a tudomány. Arthurról is beszélni fogok! '" idézet: Liber Hermetis. így nem is alkalmazzuk ıket. hogy az asztrológiai számítások pontossága megkérdıjelezhetı. Középkori hermeneutikai értekezés. 106 .. ■■ Igaza van. hogy tehetnek valamit a világegyetemért. amit a remete a Ji-csing alapján magyarázgatott? Hát.. ha egyáltalán azt tudnák.Jelent ez valamit? . amelynek középpontja mindenütt van. az aszteroida helyének ismerete viszont csupán a kimért tudás egy töredéke. mennyire szerette a tárkonyos vadkacsalevest. Elég.. Mr.. azzal kevesebbet lehet ártani.A kínai cickafark-kórós jóslatokra gondol. .Még mindig kíváncsi. Mr. és most kiélvezi a találkozás minden örömét. hogy a kígyófıpapok szentélyeiben a sír fölött egy saját farkába harapó kígyóábrázolásnak kell lennie. . Mr. .kérdeztem ekkor. Na. Nyilván ritkán jár errefelé turistacsoport. már megtörtént pár napja. sok mindent . Nos. Igaz. hogy kör alakú. az általában kevesebb szokott lenni vagy kisebb. Mert minél pontosabb egy jóslat. azt sem tudják például. amelyet egészében nem láthattak.Ó hogyne.matematikai ismeret egy olyan magas fokán állunk.bólintott Andersson.kérdeztem.. pedig ez sokkal fontosabb. mindössze kézezerötszáz éves. ... A saját farkába harapó kígyó itt maga a labirintus volt. annál több kárt lehet okozni vele.Köszönöm. pontosabbak az eredmények. hogy csodálkozunk. az is valami. hogy odataláljanak. A villnegron összecsapta kezét.Úgy tudtam. Ásson le a szívébe. ez a labirintus tulajdonképpen egy mandala. ezt maguk emberek találták ki! Utinor a kioktatásom után Anderssonhoz fordult.Meghallgatjuk .Ez egy tízezer éves sír. így vagyunk mi is az asztrológiával. ugye. .legyintett Utinor. mit jelent ez! A megfejtéshez szolgálhatok egy idézettel: Isten egy végtelen gömb. . fordítva van. ennél a tudománynál pont fordítva mőködik a dolog. hol találja meg Avalont. . De ha lesz kedvem. fiatalember. hogy mi lett a királlyal halála után.Ó. és élvezte. . mint a lyukkal. el sem tévedhettek volna. Amit végigjártak. az egy középre vezetı út volt. széle azonban nincs sehol .Ha valamibıl el vesz egy darabot. . Kivéve a gödörrel... elég-e.. meghagyjuk ezt a területet a hwionoknak. sıt a maguk szempontjából kifejezetten létfontosságú.Eltekintve az olyan apróságoktól. vagy meghallgatnak engem? . hogy bemenjenek oda. de kevés ahhoz. Ha az önök kultúrájának fogalmaival élünk. de higgyék el. A szentély központi helyére direktbe kitett kígyó merıben új szokás. ha megadom a koordinátákat.Azt hittem. . . Ezt nem mi villnegronok mondtuk. ki volt Arthur életében. Bár csodálkoznék azon is. hogy nem tudják. jósolhatok magának. Ketchikan.

Kint kitört a háború . azt állította. Asaph püspöke volt. Andersson korábban hittel vallotta. mint a nemlétére. Ezért tőnt el aztán ı maga is.. mintha éltek volna. de nem mondják el az igaz valóságot.Az . de aminek létezésére leg alább annyi az esély. mert a mesék csak tudósítanak róla. Nem szabad elmondaniuk.nyugtattam meg a villnegront. . Lehetne nem a bölcsıtıl indítani és kevesebb körmondatban összefoglalni a történteket? . mellkasában viszont két szív dobogott.Természetesen..kezdte a villnegron.Geoffrey.bólintott a villnegron. Mert Arthurnak tiszta. . illetve egy egész könyvet is írt róla késıbb . nem egyszer megmentette az életét. Asaph püspöke állított. A történészek mai napig hazugságnak tartják.Ez bonyolult. A nevek és a történet egy teljesen más világot idézett fel elıttünk. s amelyet Walter de Oxford fıesperes kölcsönzött neki.. Az Excaliburt és mágikus övedzıjét a Tó Hölgye. de Sir Lancelotot is ı és más mélyvízi hölgyek nevelgették. és a villnegron védelmére kelt. A történettudomány könnyen hazugnak bé lyegez bármit. és folytatta. Ha viszont éltek.A sziklából kihúzott kard volt az Excalibur? . Sir Lancelot gyermekét. .Am nlivel Merlin. Nimue támogatta Arthurt. ha nem illik a világképükbe a mondott adat vagy információ.. Arthur felnıtt Ector házában. A villnegron úgy beszélt e mitikus emberekrıl. akit Nimuénak is neveztek. _ Arthur Uther Pendragon és Igraine királynı fia volt. amit a brit nyelvbıl ı maga fordított le. hogy nem rakták össze a sok apró 107 .r Nekidıltem a falnak. Andersson látta ezt. a kelta mágus segítette be Pendragont Igraine ágyába. . mert a kelta könyv persze nem került elı. amirıl nincsenek bizonyítékok. amit St. magának pedig egy kelta vérbıl származó királyi csemetét..vágott közbe Jádevirág türelmetlenül. adta Arthurnak. de Merlinnek el kellett tőnnie. . Ennek ellenére nem értem. mert Nimue világában nem volt helye a kelta mágiának. cserébe a nászból megszületı gyermeket kérte.mondta Andersson nekem. .Geoffrey of Monmouth a Britannia királyainak történetében is fog lalkozott Merlinnel. hölgyem! . Kedvelte ugyan Merlint... nem holmi rablólovae.. kihúzta a kardot a sziklából és király lett. mint Sir Thomas Malory két évszázaddal késıbb.. Könnyen megkérdıjelezik bármely forrás szavahihetıségét. mert Arthurnak a gyökereitıl elszaladva kellett felnevelkednie. Pendragon pedig csak látszólag volt keresztény. akit egy Ector nevezető férfiú és családja nevelt fel. Ez nagyon fontos. .. akármilyen segítıkész is volt.. A Tó Hölgye megtette szent kötelességét. Felnevelte kristálypalotájában Galahad-et... Tudják miért? Ne is próbálkozzanak felidézni. aki St. de ezzel együtt sem fért bele a kialakuló keresztény világképbe. Mindegy: Merlin szerzett egy királynıt Uther Pendragonnak. hívı kereszténységben kellett felnınie. ho gy egy kelta forrást használt. hova lettek a történelembıl? Megcsóváltam a fejem. hogy valóban léteztek és nem csupán koraközépkori írók fantáziájának szülöttei. Tömör voltam? . s az egyik még színtiszta kelta volt.

ezt nevezik tiszta lapnak az elkövetkezık kezdetekor. .. Fogadja el. Aztán mindennek a nyomát el kellett tüntetni. . hogy ı sokkal kevesebbet értett a mesébıl. Mindenkinek meg kellett halnia. illetve Andersson benne. Az emberi történelemnek meg kellett ıriznie a folytonosság és a spontaneitás látszatát. Ott lehetett a probléma. 108 .A magasabb eszmék érdekében meg kellett tenni. Arthur megöli fiát. .. Mordredet és Sir Mordred halálosan megsebesíti Arthurt.bólintottam. Hát még.. amikor azokra szüksége lesz döntéseiben. Nimuénak. Keresztény író mindenképp arkangyal kezébıl származtatná a kardot. mint olyan. Andersson és én azért ennek a kultúrkörnek a határán nıttünk fel... hogy ideges: ez az állapot mintha állandósult volna nála. A briteknek kereszténnyé kellett válniuk nagyon gyorsan. ha a saját agyának szüleménye lenne a történet.. és meg kellett halniuk. Mr. Senki nem menekülhet. . ..információt. hogy Arthur és cameloti udvara nem a képzelet müve! .A legutolsó. végzetes camlani csatában elpusztult Arthur egész lovagsága ..szólt közbe ismét Jádevirág... mint mi. hogy mindez csak mese! Utinor felemelte ujját. Hogyan állíthatták.A válaszokat megtudja akkor. s egy olyan természetfölötti hatalmat. . Láttam. ..Ezért kellett a vízbe dobni az Excaliburt is? Mert nem volt helye a keresztény világban a kelta mágiának? . Ketchikan... megalapozták a kereszténységet.. ha e kivételesen legendás kor szereplıi után marad akár csak egyetlen egy konkrét emlék is! Az ellenség nagyon erıs volt. Lovagok rontottak ott lovagokra. nélkülük nem sikerült volna legyızni.A hatodik századi Angliában olyan világot kellett teremteni..Szándékosan áldozták fel a lovagságot? . nem egy kifejezetten logikus faj.Most pedig térjünk ki Arthur halálára! . amely elv megsérült volna. Morgan le Fay testében Morghannak ısi lelke lapult. . Ahogy mondtam: Merlinnek. Megteremtették a mondát. És milyen furcsa: ehhez a kelta mágiát kellett segítségül hívni Merlin személyében. . hanem egy kelta tündér?. ha igyekeznek elrejteni elılük a tényeket. a lovagság egészének.Az ember meglehetısen vak tud lenni azokban a dolgokban is. Ha ember lennék. az apját.De miért? . Az ember. melyek teljesen bizonyosak. Nem találják különösnek. de a kereszténység térnyerése után nyomuk sem maradhatott. nekik a matematika volt az istenük. mint a Tó Hölgye. hogy egy ízig-vérig keresztény-lovagi eszmeiségü történetben nem egy arkangyal adja a kardot Arthumak. . ..Amely ezzel szemben valódi.kérdeztem hitetlenül.Hogyne! Két világ csapott össze akkor: a kelta és a keresztény.Ezt csak egy villnegron mondhatta..Ennek is törvényszerően meg kellett történnie. ami a rendelkezésükre állt.. számomra ez az apró tény is a valódiság bizonyítéka lenne. ami az európai kontinensen elharapózó káosznál és a sötét koraközépkori világképnél évszázadokkal fejlettebb volt.mondta a villnegron.

. a kereszténység gyökeret vert. A kelták nagyon hadakoztak ellene és természetfölötti segítségük is volt. ha már egyszer a Katedrálisról hallott. De késın. . mágikus tulajdonságokkal bíró lény.. York. ahol már senki sem láthatta ıket. és elhajóztak vele. hogy Arthur haldokol a camlani mezın és vízbe dobatja a kardot.Milyen Katedrális? . Utinor.Legalább errıl nem kell beszélnem. .. és szerettem volna leülni valahova.Nem. mivel az is a világ része..Andersson kérdezett tıle. sose jutunk ki innen! _ Morghan a kelta Britannia védıszelleme volt. Ezt elkapja valaki...Nem bírtam csendben maradni.Maga érti? . s ezzel együtt a kelta Britanniában is. mert a tündérek mutáns hercegnık és királynık voltak. . haladjunk!. és Mr.. Az İrzık szerették volna. Ez utóbbi nem világos.m Ki az a Morghan? '. .. Maguk tudnak ilyen helyrıl a Földön? Én ugyan még nem jártam arrafelé. nem hogy egy egész sziget! 109 .Az İrzık! Két kezembe fogtam a fejemet.Avalonba? . és részvétteljesen várt. igaza van Jádevirágnak.Ezek a Katedrális létrehozásánál megemlített İrzık? ■ A vtilnegron átemelte tekintetét Anderssonra. aki elfoglalta Gorlois és Igraine lányának.. bár a sebe halálos volt. A csata után Arthur király nem halt meg.A tündérek a fedélzetre vitték Arthurt. de a leírásokból úgy sejtem.. . De tényleg ne szóljon mindig közbe.Eddig akár kínai is lehetne a mese. .nézett rám Andersson.. _ Miért nem küldött rájuk valami csúnya vészt? ... . . akkor én sem értem.Avalon a kelta mitológia túlvilági helye ... ha mindenkire rákérdezel. Ha megvigasztalja.Azok . ahol nincs betegség és vész. . majd a döntésekkor . a tó egy kanyarulatáig.Nem.. Morgan le Faynak a testét. Ketchikan! f A bejelentésre mindannyian befogtuk a pofánkat. soha nem is volt azon a bolygón még egy aprócska szoba sem ilyen viszonyrendszerekkel. Mr. Ott felcipelték a királyt egy őrhajó fedélzetére.Az. ezt Oldják. Különben rátalálnak. .mondtam én fejemmel a kezemben.Hagyja el. ha a keresztény eszmerendszer elterjed a világban. s benne pár tündér. .Ez így igaz . hogy Arthur féltestvéreként semmisítse meg Arthur birodalmát. Almák szigete". Ott tartottunk. Utinor elhallgatott. és terjedését már nem tudta megállítani. .Kik? . ..A válaszokat megtudja.világosította meg elménket a viünegron.kérdezte túlságosan is naivan. s most nem is én szólaltam meg. és kilıttek vele a csillagok felé.Mert nem használhatta mágikus erejét. önök azt mondanák. | . . Csak sejtek dolgokat.. .bólintott Utinor. A fegyvergyáros fia hallhatott valamit az İrzıkrıl. A tavon feltőnt egy hajó.legyintettem Utinorra. ahol min denki meggyógyul és minden ellenségeskedés megszőnik.Tudom. . Andersson története szerint elmenekíti egy héliumrejtekbe.

ık hozták létre.Mi közük a mutánsoknak Arthurhoz? ..mondtam. Tisztára úgy nézett ki most. és arrafelé a náthát is lézeres besugárzással gyógyítják . mert úgy véltem.Fél óra múlva? . .Fél óra múlva pontosan a jelzett koordinátákon lesz Avalon . a gwynnák. ... ..Pontos. mint egy kis kék Mikulás. . ..Lejegyeztem a koordinátákat.mondta ki a véleményét. . . Ez az Avalon menedéknek készült kétezernégyszáz évvel ezelıtt. Persze azért lehet.. és felnyitotta.Remek következtetés: sírbolt és menedék. kiremetek.. .A történészek azt mondják. hogy megmentsék Arthurt. és leült a magasból tekeredı lejárat egy pontjára. Az egyházférfiúk nem is említik Arthurt egy ideig.kérdeztem. elsısorban a lazarinok közeli rokonai.Az se nem sziget. . De persze aztán kiderült. Kivett belıle egy kılapocskát. hogy Arthurra nem lesz-e szükség a késıbbiek folyamán..Lehet.. Ölébe vette a dobozt. A camlani csata után nem lehetett biztonsággal tudni. hogy visszahozhassák a Földre. sıt. hogy létezik valahol a tündérek szigete. A mutánsok tehát eljöttek Arthurért és Morgan Le Fay-ért. hogy sikerült-e elég mélyen meggyökereznie a kereszténységnek Britanniában..Ravasz kérdés! Néhány mutáns faj lekötelezettje az İrzıknek.Kösz . se nem örökzöld hely. hogy az İrzık tulajdonképpen wrajk kiválasztottak. Ketchikan nyilván tudja. .. és a falak fényénél elolvasta a belevésett számsort.. akik tündérként voltak jelen akkortájt a Földön. És így is volt jó...Egyszóval akkor ez az Avalon nem egy sírbolt. Mr..kérdeztem. Nem lehetett sejteni. .. . hanem egy menedék? . Vegyék el! Andersson nyújtotta a kezét a kılapért. . talán még le is üti a kis kék jóst. Megnézte az idıpontot. Utána már az İrzıknek érdekükben állt ezt a mágikus kort a lát-nok-írók útján a mondák részévé tenni. A villnegron rendületlen mosolygott. és mindent kipakolnak Avalonból? Tízezer hajóval már elég fedezetet tudnak adni egy ilyen akcióhoz! . esetleg börtönbe is vessék. nincs sehol.És most Mr. hogy a lovagvilág kitörölhetetlenül a gondolkodás része lett.hagyta jóvá a villnegron. A villnegron ezek után levette a szarkofágról a ládikát.Pontosan ezért kellene maguknak sietni! Ha nem fogjuk vissza Jádevirágot. hogy Glastonburynél van Avalon vitatkozott Andersson.Szóval Avalon nem a Földön van. 110 . .. hogy a lazarinok. Ismétlem: az ellenség túl erıs volt. Meg kellett tehát csinálni másutt. s tagadni történelmi valószínőségét. .Persze. Jégapó vagy valami ilyesmi.torkollta le a villnegron. ha szükséges.. .. mert a Morghanaként elhíresült lény eléggé makacs tud lenni. .És a mutánsok tudják hol van. gwynnák és a sorejnek megindulnak. és hogy helyretegyék Morghanát. Ketchikan számára is van valami apróság. az elektronikus és egyéb cuccaik pedig nem mő ködnek itt. nem fognak tollat és papírt hozni a sírboltba.

. . Melléálltam. a gyermeket elıbb látom. .a saját farkába harapó kígyóképbe . aztán kivett egy fekete csattal díszített derékövet. .Liberum arbitrium. hogy mivé lesz közben.A jósjelek szerint nagy fába vágja majd a fejszéjét. az ember eleve bőnös.. jól vagy rosszul.beleillik. . és vegye föl! Átvettem és megforgattam. Ha felteszem. . amit egy öregember úgy fogalmazott meg: „Ha a jót megvalósítjuk önmagunkban. Ágoston azt mondja.. mire a nadrágom szárát kezdte nézegetni.. I! I ..mosolygott a villnegron. de nem mindegy. " I A saját jóslatomból idézett nekem! És e mellett ráérzett arra.Hallgas son a kínaiakra! Fogadja el a végzetét. félig már legyıztük a rosszat. . az is egyfajta beteljesedés. Meg rengeteg zőrzavart. meg a ruhámon is jelek tucatjai villantak fel.. be fog teljesedni. hogy én irányítom a sorsomat.. És egy szép nıt. Eléri. amiért megszületett.A szabad akaratot hiányolja? .De ne kutassuk a jövı titkait. Az ember a végzete árnyékában szabad akaratából számtalanszor dönthet.. hogy monológja alatt Szent Ágoston eszméje jutott eszembe a szabad akaratról.... döntsön jól. Fogadja el. Az igaz. a sorsa..morogtam.Nem hiszek a jóslásban.Közelebb léptem. Még hagyományos övnek is bevált volna. csak ha nagyon-nagy élvezet van benne.. aztán démonokat. mint a nıt. mint ahogy a cyborgtakarí-tónı a koszos ruhát foltanalizálás elıtt vizuálisan faggatja.kérdezte a jós. Semmi nem volt benne! . Igazi lovagi munkát fog végezni. és mivé válik az eszme vagy a cél.. Egyszer elindul majd a Grál nyomába.. ami! Szerencsére abbahagyta a lamentálást. s ha nem éri el. Ez a villnegron kígyókultusz szimbolikájába . és hagyja a fenébe az augustinusi szabad akaratot.mondta hirtelen a villnegron.. A tekintetem a dobozkájába tévedt. csakhogy valamiféle fémszál futott végig rajta. bezárok egy kört. de születésének célja adott. A villnegron most ennek közelébe jutott. hogy magára milyen összevissza ragadtak a jelek!? Ez most vagy véletlen vagy szándékos! Kedvem lett volna pofán verni. A villnegron félrebillent fejjel méregette és hümmögött.mondta. Tapogatózott benne. mire a szarkofágon is.Szeretem azt hinni. hogy az ilyen ismeretlen dolgok mit tesznek az emberrel..Fogja meg. Van irt más fc.Ágostonnal saját magát cáfolja . _ Magának sok-sok élményben lesz még része . és ne tagadja. Az embernek be kell járnia az útját. és a bőn bőnös szabad akaratot fezül. Érdekes. és belenyúlt az üres ládikába. Látok egy gyermeket az életében. aminek kiteljesítéséért megszületett. .. de ki tudja. aminek kereke forogni kezd születésével. hogy az. Ez a kis kék muki gondolatolvasó. hogy nem léteznek véletlenek! De ha boldog akar lenni. s aszerint fordulhat a kijelölt ösvényen. Nemes cselekedet lesz. mert az senkinek sem jó . és választásai vezessék a jó úton! Fogadja el önmagát. mert az hibás alapokra támaszkodik. fiatalember.. és akármit is tesz. mert azt a hitet erısíti meg bennem. de nálamnál kisebbet nem szívesen (jtök. hogy minden eleve el lett rendelve . : .

megfogta a kezét és egy csókot lehellt rá. Nimue akkor már legyızve feküdt tó mélyi kristálypalotájában.. hanem a használatához magyarázta a villnegron.Rántottam magammal Anderssont és Jádevirágot. Ketchikan.. de aztán megtorpantam. miért passzolta tovább az Excaliburt ismeretlen kezekbe? Áruló lett netalántán? .mondta Utinor.Ez nem a kard megérintéséhez kell. mert egyvalami még eszembe jutott. Az anyámmal kezdtem. a villnegron már várta kérdésemet. és visszatér a camlani csata idıpontjára.Ha Mr.Utinor mosolygott.. Megállt Jádevirág elıtt.. az mindent elmond. valódi idıutazás. Ketchikan ismerte a Tó Hölgyét! . nem Nimue karja volt. Szőkítenem kellett a kört. Csak kiszedték belılem! Ez az öv egy egyszeri idıutazást tesz lehetıvé.Idıutazás egy övben? Amolyan idıgolyós technika. és lényegében meglovasították a mutánsok orra elıl. amit tudnia kell..Nem. de megsőrősödött a szereplök száma.Na gyerünk! . . élmény volt önnel megismerkednem.. Meredten álltam egy keveset.Ez az öv? . A kép egy darabkája ismét meglett.. . . amely a kardot elkapta. elsétált mellettem és Andersson mellett. . . Meghökkentem. hogy mégis a mutánsokat? Tök mindegy! Úgyis magunknak akarjuk megszerezni.. Utinor letette maga mellé a dobozkát és az égnek emelte karjait.És nekem? . .Mennyire? . ami a Katedrálistól nem terjedt el! És most menjenek..Jegyezzék meg: a kör a megnyilvánult és mégis végtelen szellem jele. ami az OPOStól terjedt el? . Ha ennyire értetlenek. Az idıpont benne áll! S akit ott talál majd. Visszafordultam.. Természetesen ódzkodtam az övtıl.Egyébiránt Mr. . Megszépítette unalmas évtizedeimet. Mr. A Katedrális támogat minket? Utinor felállt. akkor láthatta volna..Na jó. .És a Tó Hölgye. . . de nem emlékeztem senkire.kérdezte Andersson. De most kit illett a kard? Lehet... aki gyanús lett volna ilyen szempontból.kérdeztem. miután Sir Bedivere nagy nehezen hozzávágta a kardot... .Nagyon-nagyon jól . mert lekésik a csatlakozást!.Kisasszony.Ki volt az? . ha belép egy körbe vagy éppen ha kilép onnan.. 112 .Ennek a használata nélkül nem célszerő megragadnia az Excaliburt. aztán megpróbáltam sorra venni minden nıt az életemben. azok a megairák voltak. Andersson idıutazóvá válik.Amolyan használati utasítás. . Nagyon furcsa dolgok történhetnek az emberrel. mint ahogy azt szerette volna. Rá kellett kérdeznem. Akik a kardot átvették.mondta Utinor. .Ne féljen! Szüksége lesz rá Avalonban . nem a megairáknak! . hogy a vízbıl kinyúló kéz.A maga Jacques de Molay barátja.

Füszerfelhı pergı nyelvvel átkozta meg a wokot. Az itt élı harmincezer földmőves és kézmőves élete összehasonlíthatatlanul nehezebb lesz ezután. mert kidıltek a leveshez elıkészített rákok. odaégett a kacsa. amennyi fél évig elég lett volna a Csao-háznak. csak meg kell aján dékoznia pár minisztert és elnyernie az Égi Kapu İrzıjének kegyét. majd állni hagyta egy éjszakán át.Jádevirág asszony bármely percben visszajöhet. Odalett egy kacsa. vagy ürchebek. magas lábemeléssel ugrotta át a rózsabokrokat és a virágágyásokat. mint az utolsó. és már szaladt is a kannával. kihasználva asszonyának kényszerő távollétét? Jen Hung-csang megcsóválta a fejét. de Füszerillat ennek ellenére sem szolgált fel olyan ételt. amelyet vadászkíséretként vagy aszteroidák közötti utazásra használtak a tehetısebb családok. Újra kezdett mindent. s rajtuk kívül még négyen a Tízezer Szikla Menedékében. Azonban nem kellett találgatni. Míg megrótta Bambuszhajtást. Jen Hung-csangnak pár verssor ötlött eszébe.. és a földbe gyökerezett a lába. hanem egy törperomboló a Barna Bivaly-sorozatból Az Égi Kapu İrzıjének Ti-Hung Testvérisége rendelkezett három ilyennel. Liu Csin-csía.. Nem nuclearketch volt. Jen Hung-csang kilépett a verandára. melyik családhoz is tartozik a törperomboló: a hasán minden kétséget kizáróan egy gwatnami halember stilizált rajza díszlett: Ho-po hajója volt. . És ha hazajön és nem lesz vacsora.. hogy rizspapírra vesse ıket. vagy esetleg hasonló mérető közepes hajócska. Reggel a tőzre tette. A ház szokásos védelmi rendszere már felállt: a tetıcserepekbe ágyazott antigravitációs párállok felemelte aknazár vörös foltokként szabályos sorokat képezve lebegtek a magasban. hogy vajon most mire jut a Csao-ház.Jádevirág asszony jó ideig nem jön vissza. de akkor a wok tetejérıl véletlenül lelökte a rácsot. amelybıl annyit fızött. A padló tiszta volt. és Bambuszhajtás figyelmetlenül széttaposta ıket. ami a padlóra került. A plazmaágyúk készen álltak a tüzelés113 . és amelyet el szeretett volna tenni apró kis porcelánkiöntıkbe. ám sose készültek el. vajon mit fog gondolni szolgálójáról? Hogy lustálkodott. A magányosságról szóltak volna. Eltört egy csészét is. amelyet elızı este elıkészített a mai sütéshez: malátacukros lével nyolcszor meglocsolta. a belsı osztag parancsnoka szaladt át a kerten. Aztán elsózta a Hoi Sin szószt.sopánkodott..10. A kertet árnyék borította. az aszteroida égboltján egy hatalmas őrhajó terpeszkedett. Főszerillatnak ezen a napon a délebédre tervezett ételek egyike sem sikert. és a szóvirágok közepette odavetette férjének: . fent. Atöntötte a porcelánkannába. és minden hússzelet a földre hullt. s közben a bor illata fölött elmerengett.Mit fog szólni az asszonyom! . Lótuszkelyhe a vonósugarak végén magányosabb lesz. mire Jen Hung-csang jóakaratúan válaszolt: . kaptáron kívül rekedt méh az elsı hó lehullásakor. majd leemelte a tőzrıl a mindennapi meleg kölesborát. de eltelejtette fél óra elteltével megfordítani.

és meg sem fordult a fejében. . Elszaladt mellette Gyöngyharmat. A nuclearketchek sorra szabadultak ki a hangárból. Jen Hung-csangot az őrhajó árnyékában állva újra költıi gondolatok szállták meg. ám bármennyire komoly volt a vészhelyzet. Egy lány ne plazmát köpködjön erre-arra. Liu beért a csarnokba és a visszhang felerısítette szavait: a közvetlen kapcsolat felvételét szorgalmazta. . . hogy hajszálnyira csak a csata kezdete. és most értem jön. hogy abból csaljon ki édes dallamokat.Nem kapott meg. nem pedig plazmakarabély . A falak. Fehérfelhı egy tízezredmásodpercre kétségbeesett. és Jen nem hallott többet. körbedongták a törperombolót. . .Paj-jün! .Ho-pónak én kellek . s hogy élve visszatér-e.. itt volt az aszteroida felett.. a lány a kerti pavilonok felé tartott.. mennie kell. Fehérfelhıt azonban nem lehetett lebeszélni errıl a hitérıl. A verandán haladva fél szemét végig a rombolón tartotta.De nem akarok fegyvert felvenni . . mint a házban. kíváncsi természete volt. . nem tudta. lányom? . A szerelmes leány. most. aztán percekig csak dühöngött. a füstölık és a kerti hangok felidézik azt a pillanatot. ha lánya meg nem kéri rá..Himzıtü való a lányok kezébe. de ekkor Fehérfelhı került elé.Vagy esetleg pi-pa. . aki biztos vett volna fel fegyvert. akihez Fehérfelhı fordult.Te kaphatsz fegyvert . de ott nem fél. hogy akadályozhatja a katonákat.találta ki eztán Fehérfelhı. Az nem mozdult fenn az égen. amikor elıször tartotta férfi a karjaiban. . amelyek előzik a félelmét. a lány nem kapott plazmakarabélyt.állította kriolitfalakat meghazudtoló szilárdsággal Fehérfelhö.. . akiben szívének dobbanása nagyobb energiákat szabadított fel.Azt akarod. és apjára bökött. amikor már van vılegényem? 114 .hez. a védıpajzs százszázalékosan üzemelt. menekülni innen és eljutni valahova. hova ment. Fehérfelhı a fegyverraktár felé szaladt. . mert finoman kitessékelték a kertbe. te lány! .Mi van. mindenképpen cselekvésre szánta el magát. mit egy közepes mérető atomreaktorban az uránmag.Szereznem kell egy fegyvert! Fehérfelhı a cselekvés útjára lépett.kiabált utána atyja. A győlölt Ho-po. Aztán a törperomboló bejelentkezett.kérdezte egy bazsarózsa bokor mellıl Jen. amikor feleségül kért Jádevirág asz-szonytól.Paj-jün! . s ez elnyom minden negatív érzést.Ne légy béka. ahol Hung Sze-li van éppen most.mondta Jen. Fenyegetı viselkedésük tudatta Ho-póval. ahol a védelmi komputerek már mind üzemeltek. aki integetve hívta. Jen automatikusan a Személyes Irodalom Csarnoka felé indult el. Vılegénye a messzi-messzi távolban volt. hogy elraboljanak. Ott sincs nagyobb biztonságban. oda új élmények kötik. .Eredmény nélkül. Liu Csin-csia parancsokat üvöltött át a kerten a Személyes Irodalom Csarnoka felé. és zúgva húztak el a magasban..felelte erre Jen Hung-csang. Úgy érezte. Apja megpróbálta elhúzni a fegyverraktár és a katonák közelébıl. aki viszont hetedik feleségévé szerette volna tenni.vélte a katona. hogy vegyen fel fegyvert.

majd a fölsı.. meg tudnám védeni magam..kérdezte Jen. de miért? . Túl heves és túl gyors volt ez Jennek.Akkor lopunk egy pilótát is.Ha mégis leszállnának Ho-po csapatai Lótuszkelyhére. hogy nem várja ölbe tett kézzel. . Az égbolt rögtön kivilágosodott. mert az energiacellák izzítani kezdik a gázmagot. és beraknál egy cellába.ugrott mellé Jen. . s azok a szívélyes vendéglátás folytán nem is szökdöstek.Pilótát lopni? .Azt se tudom.Te a lányodat is börtönben akarod tartani. hogy csupán két dolgot tehetett: kettıt nyelt. Jen megadta magát a lányának. . Összeszőkült szemmel nézett szét a kertben. és nem hagyom. elhatározta. ahova a lézerzár örökre beszorít! A Csao-ház börtönıre egy szót sem tudott szólni.Éppen azért veszélyes a kezedben.. inkább egy ismerıs szóváltás. . hogy Ho-po visszavonul? . elıbb az alsó.Nem virágok a pilóták. és Ho-po gigászi fémmonstruma beolvadt a világegyetem sötétjébe. amikor engedett Fehérfelhınek.Látod. Illetve tudták.Ezt nem szabad! . Attól a pillanattól kezdve bárkit megölhetsz a fegyverrel. de sosem használt még plazmakarabélyt. Ha átkattintod. . és a rabnak börtönben a helye. . mert kellett ismernie.De nem tudunk őrhajót vezetni! .Még felesleges! . hogy Főszerillat ezért meg fogja róni. és körbefordította a csövet is. Fehérfelhı pedig vádlón nézett.Itt nem érzem magam biztonságban! . .. Már puhult. és lenyomta a csövet a föld felé.Legszívesebben lecipelnél a föld alá.vetette a szemére Fehérfelhı. . vigyázz. Az aszteroida védıpajzsa megnyílt. hogyan kell kezelni. . bár tudta.. Az a piros a kibiztosító]a.Lopjunk egy nuclearketchet! Hung Sze-li után akarok menni! . Fehérfelhı amint fegyvert érzett a kezében.De.Még véletlenül elsül! . oldalt egy katona hálát mondott a kétlépcsıs aszteroidpajzs megalkotójának. . és rákapcsolódnak a vetıcsövekre. amint a pajzs bezárult. Még sosem látta a lányát ilyennek. aki itt áll elıtte.Mit tennél a fegyverrel? . hogy lopni lehessen ıket! 115 . . . Jen Hung-csang ismerte a fegyver mőködési elvét. A plazmakarabély mintha más emberré változtatta volna. a kétszáz éve fejedelmi rangra emelt jCuo Szan-jannak.mondta Jen idegesen. Késıbb aztán Főszerillat korholása elmaradt. hogy rabok. De mégis. Szívesebben iszogatott a rabokkal. Mintha virág kelyhébe kerülne neutrongránát. hogy Ho-po támadjon. Fehérfelhı azonnal átkattintotta a vörös kapcsolót. Én elígérkeztem Hung Sze-linek.. mint ez az új lány.A törperomboló megmozdult az égen és emelkedni kezdett. ez az érzelmi kitörés annyira megdöbbentette.kérdezte Jen. hogy bárki is hozzám érjen.kérdezte Jen Hung-csang. apám . hiszen börtönır volt. de Jen Hung-csang százszor elátkozta magában azt a pillanatot.

amelyhez az elmúlt napokban többször is imádkozott. . . olyan. megtartotta volna. egyik kezében azt tartotta. amelynek tartalmára egyre inkább szomjazott. Akkor Fehérfelhınek csak a toporzékolás marad. A fiatal kuszma háta még nem volt teljesen barna. Köpenyébe rejtette. Jen nem azért nem vette el a lányától erıvel a fegyvert. de a szobájába sem lépett be. . Ki tudja. megmondtam? . Jen Hungcsang újabb csatát vesztett: a lányban még erösebb lett az elhatározás.kiabált vissza a katona.De elıbb el kell mennünk a szobámba .kérdezte Jen a lányától abban a reményben. testével takarta a plazmafegyvert. . rizspapírral borított faajtóhoz értek.A kuszmámért. jobbra pedig Fehérfelhı szobája. amely alkar hosszú volt és egyáltalán nem voltak lábai. Valóban giliszták és csigák voltak benne. Azt mondta. nem csupán nem verte lányát. Átvette a tégelyt. blokád alá vontak minket. . fehéres foltok tarkították.Milyen kuszma ez? . Ha visszaszerzi. mintha rá vigyáznék a csata hevében.jelentette ki Fehérfelhö apjának.kérdezte Jen kívülrıl.mondta a lány. Jen megtorpant az elıtérben.Nem kell . Nem hagyhatom itt! Fehérfelhı ismét lehajolt és egy kis porcelántégelyt vett elı. amely hosszúkás elıtérbe vitt.bizonygatta Jen a lány háta mögött. . amióta az lánnyá serdült. elcsendesedett a ház.kiabált rá Fehérfelhı egy katonára. aki bepillantott egy pillanatra a külsı kertbıl a kapu résén át. ha vigyázok a kuszmára.Nem mozdulnak.Vigyem a fegyvert? . hogy menekülnie kell. ahonnan a fülkék indultak a hangárba. Jobbra volt a littterem. bevetették magukat a fegyvertoronyba. .De Ketchikan úr kétszer is átjött a pajzson. szabadulni szeretett volna... . de a lány elkapta.vallotta be Fehérfelhı. ezt apja elé tartotta. és kivett belıle egy kis szobrocskát.Katona.. a lány mégis bal felé kémlelt ki. . a Fénylı Harmat Domb tövében.Vigyázz rá! 116 . Csigákat és gilisztákat győjtök a kuszmámnak esténként. Az udvarról eltőntek a katonák. A kis állat tekergett egy kicsit. katona! .Fehérfelhı kipislantott a verandára. majd visszanyúlt a kosárba egy gyíkforma állatkáért. hanem mert sosem bántotta a lányát. Kihúzott az ágy alól egy fonott kosarat.Hung Sze-litıl kaptam öt nappal ezelıtt . és vigyázva selyemköpenyének egy belsı varratába csúsztatta. hogy Fehérfelhı használja ellene.. . és irtózott a dulakodástól. Ho-po mire képes? Ho-po sem akárki.Ebben van az élelme. . Kilépett. és az ágyához lépett.Hajózárat húztak Lótuszkelyhe fölé . Kint fogta a patakparton. .Miért? . a másikban a kölesboros kannát. Az elmúlt hetekben kétszer is megpróbálták bevenni és egyszer sem sikerült . hogy visszaszerezheti a plazmakarabélyt. és szorosan a fal mellett haladva. ..mondta. Jen Hung:csang bepillantott a fedı alá..Ugye. Egy kis. . Balra nyílt Bambuszhajtás. Fehérfelhı beugrott a szobába.Elmentek Ho-po őrhajói? . mert félt. s egy fekete csík húzódott fölül.Biztos ez a ház.

Fehérfelhı addig tolta Bambuszhajtást. hogy ezzel hibát követett el.A belsı osztag parancsnoka tudja? . mint két egymásnak feszülı jérce.Mivel? Bambuszhajtás ki akart szaladni. és nekidılt. . Egy pillanatig farkasszemet nézett a két lány.mondta Jen Hung-csang. . de engem Hung Sze-linek szántak az ısök és a szellemek. Keresgélnie kellett. amely minden rezdülésével Hung Sze-lit juttatta eszébe. . és Fehérfelhı akarata bizonyult erısebbnek.Már késı. Bambuszhajtás egybıl tudatni szerette volna e kihágást Liu Csin-csiával.Meg akarom védeni magam.Csendesen! . Aztán meglátta a fegyvert Fehérfelhı kezében. amíg amazt meg nem állította az oszlop.Mihez kössem hozzá? . ..Nem . és kikerülhetetlenül ott magasodott a bejárat és a lány között. Bambuszhajtás elkerekedett szemmel hallgatta a magyarázatot.Ott vannak a selyemköpenyek! Jen Hung-csang a tégelyre és a kannára pillantott.És kitıl kaptál fegyvert? . . El sem mozdul innen.Apámtól.Paj-jün. . . majd könyörgıre fogta. kötözd meg! . A szemén látszott. Fehérfelhı tekintete megvillant. és őrhajóival körbevette Lótuszkelyhét. Ho-po feleségül akart venni.Kötözd meg! . Bambuszhajtásnak elakadt a lélegzete. .mondta Fehérfelhı. majd egy elhatározással mindkettıt a földre helyezte. .mondta Bambuszhajtás elhőlve.Apa.intette Fehérfelhı. .Már tudom . de fél évvel idısebb és ott érezte bırén a kis kuszma mozgását. míg meg nem kapott magának.Bambuszhajtás tájékozottabb volt katonaügyekben. Úgy néztek ki. . de Fehérfelhı eléállt.És miért kell neked karabély? . majd fél kézzel berántotta Jen Hung-csangot is.Nem is tudod kezelni a fegyvert . Egy fejjel alacsonyabb volt ugyan nyurga társnıjénél. és betaszította lánytársát a szobájába. aztán rájött. Ne csináld! Nem szólok senkinek a fegyveredrıl! .A virágtartó oszlophoz! Fehérfelhı ismét csak lökött egyet Bambuszhajtáson. . de Fehérfelhı keresztbe fektette a fegyvert. meghallotta a beszélgetést. 117 .Bambuszhajtás lépett ki szembıl. Ezután az ágyon fekvı krepdesín selyemköpenyekbıl szalagokat tépett. és kezét szája elé kapva felsikkantott.. Neki nem volt még vılegénye.Tedd hátra a kezed! Fehérfelhı Bambuszhajtás apró kis melleinek nyomta a fegyvert. A kölesbor a kanna kiöntıjén át a padlóra löttyent. Most Ho-po eljött értem.Mit tegyek? . Bambuszhajtás megpróbálta kicselezni. és sok katonával levelezgetett.

Ez most egy olyan helyzet. tudta.intett a fegyverrel a lány. .Most ijedt csak meg igazán Jen. .Innen már nincs visszaút.Tudtál a kuszmámról? Jen Hung-csang megfogta Bambuszhajtás kezét.Nem mehetek! . .De le sem lıheted! . egy gyors mozdulat.mondta meglepı hidegvérrıl tanúbizonyságot téve Liu Csin-csia. mit jelent egy remegı. . és fogalma sem volt kivel ál! szemben.Ne kiabáljon! Jen bekötötte Bambuszhajtás száját. ..Öreg nagyszüleid mindig az engedelmességre tanitották apádat ingatta a fejét Jen. . amellyel felvette a kölesbort és a gilisztákat.mondta dühösen Fehérfelhı.Liu úr. majd behátrált a szobába.mondta határozottan a lány. .Befelé! . . Engedelmességre nevelték minden körülmények között. majd elfordította a plazmakarabély csövét. Jen mellérıl úgy rebbent fel a feszültség.. . kikötözött Bambuszhajtásra és annak kötelékeire. ..Ki védené meg akkor a Csao-házat Ho-po hajói ellen? Fehérfelhö mereven állt egy kis ideig.kesergett Jen Hung-csang.Ezt a kérdést Jen már csak a falaknak tehette fel. nem a kezében.. ennyi ember! . Egy pillantás a tehetetlenül vergıdı.tiltakozott kétségbeesetten Jen Hung-csang is.mondta Fehérfelhö.Forduljon meg! 118 .Nem rabolhatod el a belsı osztag parancsnokát! . . Nem ismerte név szerint asszonya katonáit. .Ugyan. aztán Jen Hungcsang ment a lánya után.Ennyi ember.Kinek a vérét örökölted? . hogy kilépett a verandára: Fehérfelhı egyenesen Liu Csin-csiába ütközött. állítsa meg a lányomat! İrültségre készül.. A kuszmádat is titokban fogom tartani! Eddig sem árultam el senkinek.Igazad van .mondta Fehérfelhı és lövésre emelte a fegyvert. Fehérfelhö nem hagyta leszerelni magát. . hogy jól tartanak-e. de megint lánya ellenállásába ütközött. Liu meglepetten pislantott a hasának szegezıdı fegyverre. gyakorlatlan kézben egy kibiztosított fegyver.Maga most eljön velünk egy őrhajóhoz . . de amúgy nem állt ellent.A száját is . A lány egy picit rángatta a fejét. majd Liura paran csolt. aki a védelmi pontokat járta körül. hátra kötötte az oszlophoz.Miért? . Liunak azonban az övén volt a fegyvere. Jen ismét lenyomta volna a plazmafegyver csövét. és szinte azonnal megakadt szívverése. . Tehetetlenül pislantott a börtönırre. hogy ott van az ágyad alatt! Fehérfelhı még jobban nekidılt a fegyvernek. aztán rádöbbent. . hogy most nem a lányának kellene drukkolnia. hanem az osztagparancsnoknak. . Még Liu Csin-csia is felsóhajott. . amikor harcolni kell a szerelmünkért! felelte hittel a lány. és ezzel véget vetett a vitának.mondta Fehérfelhı ismét az apjának. .Igazad van . mint galambcsapat a háztetıkrıl.

Szang Fu-ling állt a kapurésben. s ez nem volt meglepı. Szang Fu-ling meghajolt. Akkor volt a legidegesebb. a kapu pontosan akkor nyílt ki. de aztán el is feledkezett a belsı osztag parancsnokáról. békés. hogy kiengeszteljem ıket. hogy melyik útvonalon juthatnának el a liftekhez. s ö nem tartozott egyik társasághoz sem. .. nem lett semmi baja! . és a mindent magába olvasztó kinai kultúra Murphy-törvénvei közül . csörömpölés hallatszott. 119 ..mondta Jen. Indult... és végig lánya mögött haladt.kérdezte a harcias kínai lány az apját. amikor ott jártak. Vagy körbe menjiek a verandán és a kerthez vezetı ösvényeket keresztezik. annak alján biztos nincs víz . Fehérfelhı idıközben átment kommandósba. A „mandarinosítás" itt a kínai irodalmi nyelvre fordítást és a törvények mögött rejlı gondolatiság megtelepedésétjelenti. s abban pedig nem oktatnak harci stratégiákat..Liu vonakodva megfordult. A Tízezer Szikla Menedékében Mu-ce1 bölcs mondásai között tartották számon.Jössz vagy nem jössz? .mandarinosította". akik a nyugodt.morogta elkeseredetten Jen Hung-csang. vagy rögtön jobbra indulnak el..hajolt föléje Fehérfelhı.Persze. amikor a verandáról lelépve a kapu elıtt vitt el az útjuk. s legfeljebb furcsán néznek rá a fegyver miatt. Jen most elképzelte. Nem ok nélkül. Mu-ce: Murphy kínai elnevezése. . hogy magára vonja az ott belépı figyelmét. és beleborzongott. A tizedik kínaiak lettek aztán katonák vagy haramiák. Kész akcióterve volt.Ha kútba esel. Soha nem járt még Lótuszkelyhén kívül. Most már túl könnyő ital volt ez számára. hogy senki nem fog az útjukba állni.Barátom.. . és a kapurés felé fordult. majd a következı pillanatban akkorát kapott a fejére a fegyver tusával. _ Remélem. hogy a magasba repül. Rizspálinkára szomjazott. . Repülni csak a halhatatlanok és az ürhajópilóták szoktak. A mondás legalább ezer éves volt. Kilesett a szobából. hosszú életet részesítették elınyben. de akkor a zárt belsı kapu elıtt kell átmenniük. Fehérfelhı futásra fogta. hogy ájultan esett össze. . . . bár a lányoknak elıírt könnyed kínai tanmeneten kívül mást nem ismert. Jen Hung-csang felrúgta a kannát.Miért nem bírod kivárni a végét? . Aztán a lány rájött. Jen Hung-csang alapvetıen azon kínaiak köréhez tartozott.Csekély a hitem az istenek figyelmességét illetıen. hogy megyek! . De el fo gok menni egy templomba. és azt nézte.intett apjának. Jen selyemköpenyének ujját rágcsálta.Le kell mennünk a hangárba és ott majd elkapunk valakit. míg Jen a testével próbálta fedezni. . és máris a veranda felé nézett. . lévén minden tíz kínaiból kilenc ezt tartotta szem elıtt.nyögött Jen Hung-csang.Gyerünk! .sóhajtotta a Csao-ház börtönıre a Csao-ház kínzómeste rének láttán. Mi ütött ebbe a lányba? Jen letette a földre a kezében tartogatott kölesboros kannát.

és pillantott errefelé.Bocsánatot kérek . amelyen átbillenve zárja az áramkört. . 120 . és önmagát hergellve sétált közelebb. hogy melyik ısének oltalmába kéne magát ajánlania. Fehérfelhö látott egy pilótát a gép mellett.A lány makacs.Szang úr! Segítségre lenne szükségem. a kínai katona. Jen Hung-csang a veranda egy oszlopa mögül visszalesı Fehérfelhıre pillantott.. Ekkor elsült a plazmakarabély.. amelynek fegyverzete nem mőködött. amely a hangárba repítette ıket. Majd megismerték Jent és a lányát Vu Man-csing mellett és még jobban megdöbbentek. A fegyver elsült. Elıbb-utóbb elszökne. aki Jádevirág asszony pilótájaként már nagyon messzi jár. . így azonban tovább rágcsálta köpenyének ujját. ha keresztény lett volna. akiknek a feladata a hely védelme volt.. Ha megtámadnak minket. talán a Tízezer Szikla Menedékén kívül. Aztán a katonára emelte a fegyvert. és az élmény nagyon bejött neki. A hangárban csupán egy nuclearketch állt. Fehérfelhı ismét nekiindult. amíg a katona elé nem ért.Nem szállhatunk fel . Nem sokan kerültek eléjük: a pilóták egy része a magasban ırjáratozott.mondta Vu Man-csing idegesen. amikor hírül vette. akinek feje mellett pedig elsüvített a plazmacsomag.. de ha Jen-barátom ennyire örül. mint a programhibás cyberöszvér. hófehérre váltan egyenesedett fel. A pár hangárban ragadt pilóta. mi nem fog elıfordulni: a lány nem lö többet vagy nem lö többet mellé. ezért nem szállhatott fel. most keresztet vet. úgy leszednek. Egyenesen a liftekhez szaladt. Fehérfelhö visszalépett kettıt.mondta megszeppenten Fehérfelhı. El akar repülni a vılegénye után. A Lazarine Őrállomás megtámadásakor járt elıször az őrben. Úgy döntöttem . Fehérfelhı nehezen bírta tartani a fegyvert. .Jen sóhajtott -. és meg sem állt. Jen azon gondolkodott. más részük a kertben figyelte az eget és a mőszerek kijelzıit. hogy Szang is velük tart. Fogalmuk sem volt.. hogy elkísérem.. így pontosan az ellentéte volt Jennek. míg a válaszon töprengett.Nem tartom magamat nagy ajándéknak.Többé nem fordul elı. mihez kezdjenek. . . Nem kísérne el minket? Jól jön minden segítség. Aztán a kioldógomb elért addig a pontig. . annak örülök én is.A hatalmas termető Szang megropogtatta ujjait.Felszállunk! . Jen. egyre görcsösebben szorította. Aztán bólintott. . Beszállt egy felvonóba. harcérintkezésben nem vehették volna hasznát. akinek hirtelenjében fogalma sem volt arról.adta ki a parancsot Fehérfelhı a pilótának.Nem tudunk manıverezni. még bátrabbá vált. mint parittyás gyermek a kıfalon ülı galambot. és a hajtómővel is volt egy kis probléma. . Nem bírok az én szerelmes szívő lányommal.Vissza kell tartani? . Szang Fu-ling kivárt. döbbenten nézett hátra: a ház felıl nem számítottak támadásra. Fehérfelhı.. és ahogy haladt.

Támadóan lép fel? . miért vonult fel egész katonai haderejük.mondta Fehérfelhı. amelyen Hopo trónolt.szólt be hátulról Jen.Mi érdekel minket? . és jnég az°n töprengtek. hallotta már a katonákat egymás között beszélgetni. Egyiknek a fenekére csapott pikkelyes farkával. és megremegett a hajtómővek körül a levegı. és úgy kiterül az őrhajó falára.Jádevirág asszony . I Fu Csien-lien félreértette a helyzetet: azt hitte. mint szójamártás a fehér selyemszalvétára.. Fehérfelhı követte. a törperomboló és a chebekek a Lótuszkelyhe fölé.mosolygott Ho-po a rabszolgalányokra. Most valami vagány beköpésen gondolkodott. _ Nem lehet meggyızni . ura feleségnek akarja Jádevirágot.Hadd menjen! . Kétségbeesett hívás ment a fenti házba.Indítsa be. . 121 .. Ho-po egy hatalmas medencében ücsörgött a vezérlıfedélzet közepén. Eddig szó sem volt arról. Liu Csin-csia azonban nem volt sehol. . és felemelkedett a hangár padlójáról. Mellettünk fog elmenni. kapitány. És komolyan gondolta! Vu Man-csing összekapta kezét-lábát.jelentette Fu Csien-lien. ami minket érdekelne. hogy Ho-po mit akar. és elıre fogunk repülni. hogy lopják a ketchek egyikét. . nem oldalra. de hamarosan visszamászott a kagyló alakú vízágyra. csak elfogadták.Felszállunk.. a rámpa már fel is húzódott. A ketch irányba fordult. A pilóta segítségkérın nézett oldalra. . úgy menekült fel a rámpán.kérdezte Fu Csien-lien meglepıdve. İket mindenhova magával vitte.Azzal nem érünk el semmit. Elkapjuk? Ho-po gondolkodott. A kínaiak sem értették. ha elkapjuk. A gwatnaminak sokkal jobban forgott az agya. A lány beleszédült a vízbe. elmaradhatatlan szolgálólányaival. ..Egy nuclearketch lépte át a külsı pajzsot . s mire a többiek észbe kaphattak volna. folyók mélyén eltöltött óra után. yaay szétlövöm az agyad. és a parancsnok szerette volna tudni. ha a testét a lányok mellett a selymes víz is simogatta. Liu Csin-csiának célzottan. de a többiek túl messze voltak.Gyorsan-gyorsan! . az otthoniak nem is értették volna meg. Elkanyarodik..Irányt vált. a vízforgatót! Pillanatokon belül folyóvíz lett a központi medence állóvízébıl. arról tudatva a parancsnokot.mondta pár másodperccel késıbb Ho-po. hogy felálljanak-e a vezérlıkonzolok mellıl vagy sem . Aztán a nuclearketch kisuhant a hangárból. Nem lehet a fedélzeten semmi. . a Barna Bivaly típusú törperomboló kapitánya Ho-pónak. Különleges perverzió volt ez. az aszteroida légterén át egyenesen a világőrbe. míg feleségei otthon maradhattak és napozhattak a sok. .

. a kínai seggükbe durrantunk! . s felrakták a légzımaszkokat.. és vad csapdosásba kezdett. Hadd menjen! Aztán a gwatnami halember kényelmes kagylóágyával visszanavigált a medence közepére.... s szemmel tartották minden mozdulatukat.folytatta Ho-po.. . Élesítse a fegyvereket. amikor a gwatnami halember megnyugodott kissé. kiprovokálták a nuclearketch-raj felszállását. Azt egyikük sem vette észre.. hogy egyelıre lazíthat. de vigyázzon. . csatlakozhatnak hozzánk. Fu Csien-lien elnézte neki. 122 ... aztán intett a harcászati tisztnek. hogy holt lelkek telepedtek meg őrhajójukban. s közben pedig megvédjük az otthonát. . . s így még hitelesebbnek tőnik az ittlétünk. Most pedig tüzelésre kész állapotba hozzák a plazmafegyvereket és az ionágyúkat. .Nem fog. s akkor a törperombolóval behatoltak a légkörbe. de azért kedvelem ıt .kérdezte a parancsnok akkor. De ha barátilag érkezünk.Ho-po felkacagott.Legfeljebb azt hiszik. és csak az irigység beszél belıle. de nem fognak tüzelni. másrészt tudta.Nem értem.. lıparancsot senki nem kap.Ne is kövessük nyomon? .. mikor kell a segítsége. hogy Ho-pónak nincs segge.mondta a parancsnok és valóban nem értette. mintha nagyon haragudnánk Jádevirág asszonyra.kérdezte Ho-pótól a kapitány utolsóként.Jádevirág asszony kérte ezt? .Egy jó barát mindig tudja. De csak a blokádon. . Elrettentésre jöttünk csupán ide? . Fu Csien-lien bólintott. és megkezdte a merülést. Rabszolgalányai a kondicionálásnak megfelelıen boldogan sikongattak. parancsnok.Felbosszantott ugyan. ha akar. Az elıbb Ho-po azt kívánta. majd elhagyták a légkört. sem most. uram . ezt már biztosan tudják.Elrettentésre .Nem kérte.hallatszott a válasz.Majd visszajön. Egy kicsit kérették magukat.Es ezt miért nem mondjuk meg a Csao-ház parancsnokának? Ránk lıhet! . hogy lépjenek fel fenyegetıen. Jen Hung-csang.bólintott Ho-po. Szang Fu-ling és a fegyverrel sakkban tartott Vu Man-csing így siklottak át a blokádon. . míg vissza nem tér. S ha közelebb érnek.És ha más támadók is érkeznek? . sem máskor! . azzal az Égi Kapu İrzıjének rosszallását vonjuk magunkra. Tehát blokád alá vesszük Lótuszkelyhét. Fehérfelhö. . Ezért aztán úgy teszünk. a Lótuszkelyhérıl felszálló ketchet elengedik..Úgy teszünk. Egyrészt nagyon szép jövedelmet húzott Hopótól. s néhány fenyegetı szót a Csao-ház belsı osztagának parancsnokától. mintha mi is ellenségek volnánk.

. s akikkel tudatta. Merlin közeledett a barlanghoz. azóta szerelmes volt a Tó Asszonyába.Gyere. s neki közben ıszbe fordult a feje. deres lett a haja. lelkének tükre.. amióta megpillantotta. . Neki mennie kell. a szerelmünk szentélye rád vár! Merlin elhajtotta az utolsó fenyıágat is.. Tudta. amit kelért. Nimue. \ A rászakadt félhomály pár másodpercre megvakította.Erre. amely a barlang bejáratától elálasztotta. ahogy egy ız bóklászik közöttük. Merlin nem tudott ellenállni a hívásnak. mint a novemberi fííszálak a hajnali réten. Merlin még egy pillantást vetett a napra. A szél ahogy végigsimít az arcán.. és tette. 5-6. Mindegyiket tanácsaival támogatta.Jöjj. és minden évvel egyre szebb és sugárzóbb. Régen történt. amellyel irmához láncolta Merlint. Merlin. u.. j A mágus a hang nyomán botorkált beljebb. Lecseréli a Kerekasztal lovagjait egy szerelmes pillanatra? Nem. amelyet még ı mutatott Nimuénak. akiket ott hagyott.. ■ A lovagokra gondolt. és az öreg varázsló a uhogás után a léptei alatt kettéroppanó tülevelek recsegésére figyelt fel. nem fogadják meg intését.Úton vagyok.. Merlin! . . Arthur királyra. Úton vagyok..IV.Myrddin voltam. ha tudta. a varázslata. századfordulója . Most m lázadozott sorsa ellen. -jött a sóhaj a kıfalak mélyérıl. amellyel minden asszony bír: a tekintete. harkály távoli opogására. s ı vá-asztotta ki magának. és Merlin lettem . hanem a szívben lakozik. azért a Tó Asszonyától kapott szerelmes pillanat -jutalom. a vi lágotokért. Három királyt szolált: Vertigert. A szívbe pedig az idı fecskendezi be lassan ölı mérgét.. mert a kor nem a külsıben. hogy az a barlang lesz a sírja. a kelta mágus elıre látta a jövendıt.kérdezte a lányt.. . mi vár rá. hogy bármilyen alakot fel tud ölteni. aztán követte Nimuét.Fel adtam a kelta múltamat értetek. Elmondta próféciáit akkor is. Föld-Kr. hogy az ember látja a kese-" következményeket.. melynek legmagasabb pontján a kereszt mellett a Grál fénylik majd. hogy nem tér vissza többet. s hogy ezt önként teszi.mondta a nıi alaknak.. Az ág szelíd suhogással csapódott vissza. nem az örök ifjúság látszata volt. 123 .. s a fényfoltokra a földön... udta. a megfeszített istenért. s ezen az sem segíthet. Ennél többrıl van szó. Merlin elfogadta a rá kirótt terhet.Nimue kecses mozdulattal hívta a varázslót a barlang bejárata felé.. hanem egy olyan -ázslat.. Uther Pendragont és Arthurt. majd megpillantotta a Tó Hölgyének körvonalait a barlang hátsó fertályának fényében. Füle hirtelen érzékeny lett az erdı minden zajára: rigófúttyre. bokrok ágának feszült pattanására. I . a lovagokért. de nem is akart. . FEJEZET Wales: Brit-szigetek. Mégis.Mere vagy? . Nimue ezzel szemben örökkön virul. Nimue tekintetében könny csillogott. bár nem könnyő úgy tanácsokat adni.. . ahogy arca beleolvadt a csodabarlang homályába.

szív a szív mellett. nem segíthetnék? Én már nem a kelta világhoz tartozom. csontos. mert az születésekor történt. és ott jelent meg. ahol a puha pázsit. hogy Nimue sír. Merlin. lábát maga alá húzta. Hidd el. hogy a lábát éppen megvetı kereszténységet segítse saját ısi hitével szemben.A Grálnál pedig ott lesz az én segítségem.A véget nem szabad megváltoztatni. elfeledkezett múltról és jövırıl. Nimue lassan hanyatt dılt. hadd kényeztessék. A karjában tartotta a jutalmát. mint megvetett ágy várta ıket. ... . Nimue kibújt öltözékébıl.. Kezével Merlin hajába túrt.. İ választott. ahol ezüstösen világítottak a falak és mintha hold fénye esett volna a földre. amikor ezt megtette. ahol szükség volt rá. ölén alig pejhedzett a szır.A sziklabarlang szája elé gördülı kı lesz a kiindulópontja a Grál keresésének. Annak neve Merlin köve lesz . a druidákkal szemben. ki elıre látott végzetét képes megváltoztatni? . Nimue a kislányt varázsolta elı magából a mágus elé. Még óvnom kellene a királyt s a Kerekasztal lovagjait. Órák hosszat szeretkeztek. s nem a keresztség felvétele volt az a pillanat. Merlin vonásai megfiatalodtak. Merlin vag\'ok. Óvni kéne attól a végtıl. tómélyi palotámban minden segítséget megkap.ígérte meg. mintha alig járna útjának elején.Tudom. 124 . ami rájuk vár. az behátrált a fénybe. Hibátlan. és Merlin nem csupán egyszer kapta meg jutalmát. és borostás arcát a bıréhez szorította. teste vakítóan fénylett. egy belsı barlangba. hanem amikor mágiáját érett tejjel Krisztus hitének szolgálatába állította. amit nem helyeselt.. Aki a tudás súlyával együtt járta Britannia és Irföld tájait.. Együtt fogadnánk a megváltoztathatatlant. s tett sok mindent. tekintetérıl és mosolyáról. Merlin mellé térdelt.. veled lennék. a kislányt. . a kelta áldozatokkal szemben.Mégis. Hosszú csók után keze a tündér lenge öltözéke alá tévedt.mosolyodott el szomorúan Nimue. Es íg}> is volt. Ahogy Merlin közeledett Nimuéhoz. A cél szentesítette az eszközt. aztán ajkával. de meg kellett tennie. akiben ott van a nı. és Nimue megsimogatta a mágus arcát. A változással együtt elszállt pillanatnyi sajnálkozása. s nyújtotta kezét a mágus felé.. Közelebb hajolt. míg el nem ér téged is a végzet. nyelvével egyre lejjebb hatolt. karcsú vonalai fiatal lányt sejtettek...De még nem fejeztem be küldetésem. Saját próféciáját akarná kijátszani? Ki az. kéz a kézben. . Az az ember lett. . és hagyta. Mégis: mozdulatai. aztán a mellét. Galahad felkészülten vág neki az útnak.Nimue leült a pázsitra. Látott sok mindent. mert választott. pedig tisztában volt az elkerülhetetlennel. Húsz évesnek nézett ki.. aki mindig is volt. a bıre alatt megfeszülı izmok gyakorlottságról árulkodtak. kemény tenyerekké változtak. A fiatal Merlin a nyakát csókolta. . inas ujjai bothoz szokott. és egyszerre vágyik a szerelmes férfira és a szeretıre. Merlin le nem vette a szemét a nırıl. Látta. és megcsókolta a nıt. Utolsó erejével kapaszkodott az életbe. haja feketére váltott.Merlin. és a hite szerint cselekedett. Utat kellene mutatnom a Grál felkutatására. Merlin .

nem zavarhatják meg perlin álmát.. sem más nem sejtheti. hang nem hatol át rajta. merre is keresse a kelták utolsó mágusát...A mágus a szeretkezések után kimerülten elaludt a túlvilági holdfény szí. magához vette örök emlékül Merlin köpenyét. Kis hazugság volt ez. Elmozdíthatatlan.. Mimue lassan összeszedelızködött. visszabújt könnyő ruhájába. majd csendesen elhagyta a barlangszentélyt. Kint természetfeletti erejével egy óriási követ gurított a barlang szája elé. és a követ érintésével összeforrasztotta a szikjával.jezte barlangi éjszakában. . Merlin kövét máshol állította föl. de sem ember.. sarujáig.

amikor már a Pikk Asz hajtómőveit sem látta. pedig irtózott tılük.. Erre Vandersleyen fel akar szállni a kis riporternıvel és teljesen magára hagyja ıt! A mutáns haderı nagyobb része behúzódott a negyedik győrőhöz. mit kell tennie. Chartoff félelem nélkül vette át az őrállomás irányítását. és három négyfös Zérozéro. amelyrıl Chartoff valaha is hallott.a.. . a kezelıszemélyzet visszavonult a vezérlıhelyiségekbe. Char-toffhak ismét elı kellett vennie a hadieseményekrıl készült legfrissebb elemzéseket.Chartoff csak ennyit tudott kinyögni válaszul.Persze. A Megrez aszteroidrendszere .veregette meg Vandersleyen a felszállás elıtt a dokkban személyi titkárjának a vállát. . és nagyon magas 126 . de. nézte a világőr mélységeit és töprengett. mert ehhez kevés három-négy osztag.. . ha már kinn van a négy osztag. Elment hát Chartoff is a dolgára. hogy rengeteg elintézni valója van még aznap. A titkár állt. ám Chartoff arra gondolt. ha egyszer zsoldosokat kell felfogadni? Chartoff teljesen egyedül maradt a dokkban. lett rajta a mindennapi rutin. és teleszkópjaikkal a Döglött Hernyó felszínét pásztázzák. és ez az elsı titkárt kicsit idegessé tette.II. FEJEZET n. pár osztag azonban a Döglött Hernyó felé indult. amikor úni. 2997 Jack Chartoff a kıimét rágcsálva nézte az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz fedélzetérıl felszálló Pikk Ászt. Egy pillantás után eldöntötte. ne költsön sokat! . tudja. Dan Deering valóban jó parancsnok.Mi a fenét kezdjek ötvenegy ennyire kicsi hajóval? És mi az. de azt neki kell megmondania. AVALON FÖLDJE V. Ha Vandersleyen elment. . hogy ezer és ezer őrhajó les rá a Komor-pajzson keresztül.Tegye. Úgy érezte. hogy abból a pár ezer hajóból bármikor leválhat még néhány tucatnyi.Van ötvenegy felhasználható hajónk. hogy ne költsék sokat. Ott kint lebegnek a sötétben. Vandersleyen korábbi helyzetértékelése szerint ebbıl nem lesz csata... hogy a mutáns hajókból álló osztagok szóródási távolságban megtorpantak és figyelıállást vettek fel. hát elment. hogy kimenjenek-e vagy sem... Már majdnem eljutott a paranoia határáig.Negyvennyolc kétüléses Mithubishi Zero.morogta Chartoff a világőr felé. Jack .Legrosszabb esetben megfizetjük azt a pár ezer kincsvadászt is vigyorgott Vandersleyen a Pikk Asz zsilipjében.Kr.. . hogy segítséget vesz igénybe: a belsı vonalon hivatta Igor Gorukijt. Másfél óra múlva jelentették neki. ahol a Tízezer Szikla Menedéke keringett. Dan Deering jó parancsnok. . és az órára pillantva rájött. ha Vandersleyen pár napra vagy hétre kiruccant valahova. De most a legcsúnyább háború fenyegetett. amit jónak lát. . békeidıben.

csakhogy a feszültséget levezessék? A kínaiak mindeközben .úgy tőnt kívülrıl . Chartoff pedig megijedt. hogy senkit nem érdekel. A mutáns haderı szóródott.. s úgy materalizálódtak a térben. de egyszerre megdermedt. Diplomácia. és egy deci vodka a perzsaszınyeg-utánzaton kötött ki. akik tulajdonképpen a rendszer urai voltak. ék alakban benyomultak a mutáns hadihajók és a Tízezer Szikla Menedéke közé. Ott feldobta a bakancsát a fából ké-gpilt. de egy mozgatható őrállomás senkit nem érdekel. és Chartoff titkári szobájából átdumálta magát Vandersleyen irodájába. Erre pedig van esély. de hatalmukat eddig nem érvényesítették errefelé.Ha a földi monarchiák megdumálják a lazarinokkal. I .Csak a tanácsára van szükségem . tucatnyi titánkriolit Spartacusbesorolású csapatszállító mellett aprócska fotonfregattok százai. 127 . persze . mint abszolút nullában a víz fagy meg: egyszerre ott voltak.Lehet.Hogy egy őrukáz ide fog repülni a mutáns hajók közül. némi álfejtegetésbe fogott.Arrébb lehetne vinni az Őrállomást. Gorukij hamarosan megérkezett. a támadás elıtt kibocsátanak valamilyen ukázt. hanem valaki más. . Az utánzat ezer éves volt. és azt mondta: _ Jack-jack-jack-jack..intett Gorukij az üveggel.ijesztgette Gorukij Chartoffot. Chartoff kezdte jobban érezni magát.. Ismét a szájához emelte az üveget. | . . Területileg ugyan hozzájuk tartozott a világőr ezen szeglete. I . hiszen bármikor arrébb lehetne vinni. hogy az igazi ellenség nem is a kínai császár.Elıtte! E . A mutánsok elkerülı hadmőveletbe kezdtek. vajon nem kell-e egy másik. hogy ez kevés..kérdezte Chartoffot. és kemény ellenfél volt: a szaktanácsadói díjon felül napi egy láda vodkát húzott még ItiChartoffból.A parancsokat én adom ki. hogy az ı szavuk kell döntsön.még csak nem is mozgósítottak.villant meg Gorukij szeme. hogy idejönnek . A fal mentén megnyitott virtuálablakok komoly csapatmozgásokról tudósítottak. akkor nyakig benne vagyunk a fekában. és mivel úgy érezte. Hol a vodkám? . és idejében el tudjuk húzni a csíkot. Az orosz nem foglalkozott a poharakkal.figyelmeztette Chartoff.Tuti.Ez az! . mert az elíziumiak biztos megvédnek tizenkétmillió letelepedett kínait. . . Az orosz alkudott. Gorukij húzott egyet az üvegbıl. Ha eltérítik a támadókat eredeti támadási célpontjuktól. lakkozott asztalra. de ekkor a földi féregvezetékrıl diplomáciai hajók tucatjai váltak le. De ha szerencsénk van..Persze. és még egyszer megismételte. így nehéznek tőnt elfogadtatni a felvonuló seregekkel. t .szaktanácsadói díjat csillantott meg elıtte. A vodkásüveggel a kezében aztán megvizsgálta a kialakult hadi helyzetet. \ ~ Mit is mondtam az elıbb? .. . Az elíziumiak. hatalmas fémcseppek és kis gyöngyszemek.

Az angol-magyar tulajdonú őrhajó nagyobb biztonságot nyújtott neki. hogy erre a gyakorlatban nem kerülhet sor. Hiszen lazarin tulajdonú volt az elpusztított őrállomás. Etelt szívószerveikkel vettek magukhoz. 128 . nem. mint ajtónállók teljesítettek szolgálatot.. Jaj. Ha a szülei monarchisták lettek volna.Nevezzenek meg valakit. hanem egy üdülıbolygón nagyköveti státuszban. ha darabokra akarnák robbantani az egész kuplerájt. a titkosszolgálatokat felügyelı bizottság igazgatója vagy tizenöt titkosított jelentést gurított ki az asztalra.Fix keringési távolságon vagyunk csaknem harminc éve. kiremet. .A katonai elemzık szerint. de csak vezeti ıket valaki! Ha nem találjuk meg. hogy elköti Vandersleyen őrállomását. . a nybugs testırök pedig szervi felépítésüknél fogva nem beszélhettek: nem volt szájuk. mert egyikük közelében sem volt külsı kommunikációra alkalmas vonal. nem tudunk tárgyalni. .Nem. akivel lehet tárgyalni! . . kivel lehet tárgyalni.. de szép lenne! . gwynna és tildeírd hajókat említenek. és csupán nyolc ember tudott róla. . Nem intézhetem a szavaimat tízezer őrhajónak! Mit mondanak a titkosszolgálatok? Kevin Grant. Az Edward király.mondta dühösen Melanie Rashed a külügyi tanácsadó testületnek és a körben ülı egyéb ta nácsadóknak. Melanie Rashed nagykövetasszony. ez békés és nyugodt munkakör volt.tiltakozott Chartoff. . melyik faj vezeti a seregeket .Az elmúlt egy órában további kétezer hajó csatlakozott a már meglevı tízezerhez. plusz a testırség. Nem az alkohol beszélt belıle. Kevin! Egyetlen nevet! . illetve feromonok kibocsátásával intézték.kérdezte józanul Gorukij.hajolt át az adatgolyócskák fölött Rashed nagykövetasszony. ı most nem itt lenne..Nem érdekelnek a jelentések! . sorejn. Chartoff elméletben igazat kellett adjon neki. mint a törékeny diplomáciai fotonfregattok bármelyike.. Igor Gorukij elhatározta.Egyetlen nevet mondjon. és arrébb kell vinni. . Ennek megfelelıen harc közben néha egymásra izgultak. Jelenleg a romboló fedélzetén. Az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz-t ki kell mozdítani pályájáról.Feltehetıen? . Feltehetıen lazarin vezetés alatt érkeztek a seregek... de kiemelte. Ez lehetetlen. ha péppé akarnák szaggatni valamennyiünket és felzabáltatai megmaradt cafatainkat kedves háziállataikkal.. Gorukij azonban elhatározta. ugyan mi más lehetıségünk van? . a kommunikációt pedig kapcsos karjaik csattogtatásával.Ha le akarnának gázolni minket. hogy: dehogynem.mondta kényszeredetten Kevin Grant. angol király Spartacus-besorolású csapatszállító hajó fedélzetén utazott a földi diplomácia vezetı személyisége. .... Rashed nagykövetasszony tartózkodási helyét titkos információként kezelték.Itt van öt mutáns faj..Azt sem tudjuk. A beszámolók lazarin. de a nyolc ember nem beszélt.

■. Többször is megfordultak erre őrkastélyukkal. azok elzárkóztak. A császárság pénz kapott azért. hogy ki áll a zászlóshajó parancsnoki ijdján! Hat teljesen különálló titkosszolgálatunk van. A kalózok verték ki ıket. akik akkor összefogtak a mutánsok eltávolítására. Ezek a fajok mind jóval öregebbek.. . amit vizsgáltunk. mintha foglalni akarnának. A harmadik résben szerettek volna megtelepedni... A Megrezben állomásozó Lazarine Őrállomással kapcsolatosak a titkosított dossziék.Én mondjam nagykövetasszony. mint mi.. és az Alef-osztag érdekes módon arra a két hónapra eltőnt III. Az ekkor létrehozott Pompeius-rajjal felszámolták a kalózokat és 2762-ben a Megrez területi alapon az Elíziumi Császársághoz került. Mindannyiszor hosszabb idıt töltöttek itt. és feltehetıen a hothanok közvetítését használva a 2540-es szirmill-tÉanadás elhárításához is ık nyújtottak segítséget.A Megrez szakrális hely.. Győlölte a mellébeszélést. és a tanácsterem falára kronologikus sor rendben kivetítette az eseményeket.. tíz évvel azután.Egy egész fajt nevez meg. kik bérelték fel a kalózokat..Ha tudnám. Bármely ide temetkezı fajtól kértünk is információt. de ön tılünk kéri az információkat..folytatta Grant a történelmi beszámolót. . ha az sikeresnek bizonyul egy akcióban! . hogy a titkosszolgálatokat felügyelı bizottság nem pillanthat bele minden dossziéba.Pontosan tudom. s ebbıl a tizennyolcból három isme retlen faj mindjárt hadüzenettel lépett be az emberi történelembe.A von Anstettenek kiemelt helyen kezelték a Megrezt.. Tizennyolc új fajt is mertünk meg két hónap alatt csak azért. nem lenne titkos az információ. ilyen se volt még a történelemben! 129 . "°gy hozzácsatolhassák a rendszert. İk állhatnak a kínaiak idetelepítése mögött. . hogy átláthatóbb legyen. Elıtte két hónappal itt tartózkodott a császári őrkastély.Melanie Rashed egyre idegesebb lett. mintha átutaznának. A lazarin harmincezer éve őrhatalom. Kevin? Neveket mondjon! Mutasson nekem egy arcot a lazarinok között. újra megjelentek mutáns hajók a rendszerben: ekkor a lazarinok és a kiremetek próbálkoztak. .. és már akkor kint voltak az őrben.mondta idegesen Kevin Grant. mert benyújtották a kalózok jelen léte ellen a tiltakozásukat a Földön.Nem tudok mit tenni! . . Késıbb. hogy eZ csupán azért jó. de kevesebbet.Mit titkosítanak ezeken a hadmozdulatokon? Még el se kezdıdött a háború! . akkor is feltőnt néhány lazarin és sorejn hajó. Ne mondja. hogy a Démoncsászár távozott a látható világegyetembıl. 2570-ben volt egy kis erıfitogtatás. Az ismert világok közül huszonkét hadüzenet érkezett. Önnek meg van a joga hozzá.. . Az nem megy. és kötelezni kell ıket a titkosított dossziék bizottság elıtti közzétételére. mikor kerültek ki az őrbe a mutáns fajok.Diplomáciai bonyodalmakban nem volt hiány ezek után . és ki tudja. lényegében egy megszentelt temetı. Ennek nyomán alakult meg itt a Sorruthi Kalózköztársaság. hogy a titkosszolgálatok vezetıségének szőkíteni kell a kompetenciáját. A Meg-iez amúgy is az egyik legkülönösebb rendszer.. és az íj felfedezését a paleolítikum legnagyobb találmányaként adták közre a kınyomatos médiumok.. von Anstetten mellıl.. . amikor az emberiség még tartott a tőztıl. mert sokkal többen tesznek keresztbe a másiknak.

Az NP-rendszer beindult.. mert kereskedelmi egyezménye volt a gwynnákkaU és tılük függött a fehérje behozatala. .. hogy bosszúra szomjaznak. ugye. amely szín mellett Miss Garricknak bóbiskolnia kellett volna. hogy a miértekre választ adó akta még háromszáz évig titkosított lesz. Az Elíziumi Császárság nehéz helyzetbe került..A pszichológiai modelljük alapján elképzelhetı. . De mivel Barbara Garrick a hivatalánál fogva nem engedhette meg. így a politikai instabilitással felturbósított gazdasági válság közepette képtelenek voltunk érdemben foglalkozni a Megrezben kialakult helyzettel.. aztán összeomlott. a féregvezetékekre épülı neutrinopotenciális kommunikációs forma lett volna.Mi volt az oka? . . Az új. egy szakemberrel átíratta a mőkörömvezérlı elektronika programozását mind a tíz körme esetében.... és Chile is berobbantotta az Andok egy részét az óceánba. Barbara Garrick a földön kívüli idegen létformákkal foglalkozó hivatalt vezette. amikor a gwynnák benyújtották ultimátumukat az Elíziumi Császárságnak. Volt benne eredeti. A császárság kért segítséget a Földtıl.szólalt meg Barbara Garrick. de hosszú emlékezető fajta . Mükörmei a legújabb divat szerint színesedtek el a hölgy lelkiállapota nyomán. Mondanom sem kell. Sajnos emellett azt sem tudjuk. nagykövetasszony. csak. de legalábbis kávét kérnie a felszolgáló droidtól. Véleményem szerint a most megjelenı elíziumi csapatok nem is a mutánsok védelmére érkeztek. és most valakin bosszút állnak? El tudják ezt képzelni? . Most a körmök mélykéken virítottak. tizenhatodszor.. mőköröm-színazonosító szoftver. Ez pontosan akkor történt. .Kétszáz éve cserben hagytuk ıket. vége elıtt aztán megjelentek ismét a lazarinok és a töretnetek a Lazarine Őrállomással. Annyira nem kedvelhetik ıket. A gnynnák zsarolására a császárság elismerte a Lazarine Őrállomást mint hivatalos rendfenntartó erıt a Megrezben. Óriási taktikai mellélövés volt a földi szövetségesek részérıl. amely az Elíziumi Császárság uralkodó fajának. hogy bármely beszélgetıtársa tisztában legyen lelkiállapotával -egy állami hivatal jobb blöff-iskola volt egy pókerpartinál -.. de a rendszerösszeomlás kommunikációs zőrzavarát kihasználva a Marokkói Szabadállam ekkor támadta meg Marseille Városállamot..Mindenkire figyelnünk kell.. . .Az Elíziumi Császárság uralkodó osztályát kitevı thotisok rövid élető.. A század. . hogy ezt hagyták.. jóképő és kék szemő.Még abban az évben a kínai császár különmegállapodást kötött az Elíziumi Császársággal a Tízezer Szikla Menedéke miatt.. A droid illedelmes volt.Mit tudunk akkor? Ha még a saját szövetségeseink szándékát sem.Mint bizonyára ön elıtt is ismeretes. a 2700-as évek végén volt egy kísérlet a szupercelluláris kiváltására. hogy a kétszáz évvel ezelıtti elmaradt földi segítség mennyiben motiválja az elíziumiakat az ellenünk fordulásra.Csak?. 130 . mosolygott és kéretlen kávét töltött Miss Garricknak. a thotisoknak napi szükségleteit fedezte.. hogy a cunamival az Ausztrálóceániai Birodalmat móresre tanítsa..Ez utóbbit a nagykövetasszony a külügyi tanácsadóktól kérdezte.

Csak az a kérdés. és a földi szövetségesek által sakkbábuként betologatott szavazók tömegét. kire haragszanak nagy általánosságban. A tanácsadók felmarkolták technikai felszerelésüket és a kivonultak a tanácsadó terembıl.A ETIAl5-elemzések szerint a thotisok klánfüggık. .. . aki részt vett háborús helyzet elrendezéséljen? .. hogy nagyon gyorsan hatályon kívül helyezték az androidok hivatalhoz jutásáról szóló törvényt száz évvel eze lıtt. Mario? . mint Melanie Rashednek: a tanácsadók. Ezeknél még egy android is értelmesebb! Nem véletlen. Nem elég azt tudni. ezt a huszonhárom tanácsadót ugyanis a hadúr a saját vazallusai közül hívta meg. ki méltóságában sértve.Azaz három éve. de egy erıs kéz. hogy az elíziumi sereget vezetı klán kire haragszik éppen. Ki fejvesztve. Mr. kire haragszanak jobban. Grant! Kevin Grant zavartan elmosolyodott. Ez utóbbiak voltak hivatva a tanácsadó testület kötelezı érvényő határozatainak irányvonalát a mindenkori hadúr elképzelései felé mozdítani.. és aszerint cselekedni.Ki van j elén legrégebben a tanácsadó testületben? Mario Whelpley emelte fel a kezét. A nagykövetasszonyt egyik reagálás sem érdekelte. Melanie Rashed Kevin Grant felé fordult.Érdekes.t . a tíz legnagyobb klán fejébıl és huszonhárom meghívott klán vezérbıl.Ön elıtt egy évvel neveztek ki.A Kara-kum mezıgazdasági tanácsadója voltam. A jelen helyzetben azonban megcsúszott a tanácsadó testület egyensúlya: egy hajó nem ért ide..Kire haragszanak a thotisolf! Az elıbb elkente a választ. 131 . Erıs kéz! Egy von Anstetten! Nem démonikus. . s a végén ütni..Gratulálok! És most kifelé! .. .. Azt is tudnunk kellene. És milyen tisztséget töltött be korábban? . ! . .. valószínőleg „elveET1A: Extra Terressial Intelligence Agency.Rashed nagykövetasszony végleg el vesztette türelmét. Neki is egyedül kell levezetnie ezt a játszmát! Elı kell vennie nıi ösztöneit.. A tanácsadó testület harminchárom fıbıl állt.Mélytengeri mérnök és a hidroszférából a mélyürbe történı átlépés technikai megvalósításából doktoráltam. Mi a végzettsége? i: . İ volt a földön kívüli emberek által betelepített ex-gyarmatokkal foglalkozó hivatal vezetıje. I . amely kisöpri innen a degenerált nemesi családok tehetetlen utódait. . Senki nem válaszolt. .kérdezte Melanie Rashed a jelenlevıktıl. ha nincs más megoldás! A thotis zászlóshajó fedélzetén az Elíziumi Császárság hadurának ugyanaz IVolt a problémája. Taktikázni.Van a társaságban valaki. királyságra!. hercegségre. Erıs kéz kellene ide! Egy erıs kéz.Mióta látja el tisztét. de ráférne már minden földi államra.

Különmegállapodást kötöttek volna a gwynnákkal? Eladták a lelküket pár tucat kérıdzıért? Vagy csak ıt akarják megbuktatni? Nem valószínő.Mind a nyolc klánvezér elindult. Homer Aethalis nagyúr viszont nem zavarhatta ki tanácsadóit a terembıl. Azt hitte. A vazallusainak száma túl nagy. A törvénykezés egyértelmően a hagyományokon vagy a földi precedens-eseteken nyugodott. A maradék tizenöt tag pedig az állandó klánok dupla értékő szavazata mellett nem játszhatta el a mérleg nyelvét.Nyolc klánvezér hiányzik a tanácsból. ık nem ismerték. s a földi elképzeléseknek.. Még úgy is. . hogy az apák mellett a fiaik is elhunytak.. jobb oldalukon a családok tanácsadói. Közöttük erıterek feszültek. A földön ideális utcai surmó vált volna belılük: hantáznak és késelnek. azt bírtak mondani.emlékeztette a hadurat Adolf Ithakos.. Túl hosszúra nyúlt a csend. bal oldalukon az utódnak szánt fiúgyermek vagy unoka. és a lapockacsontokat tartó kezek lassan leereszkedtek.szett" a féregvezetékek mentén.. . Az Elíziumi Császárság 132 . azt a kilencet még csak le sem teremthette... Az asztalok fölött a klánjelképek hologramjai virítottak. és gyakorta elvesztették a fejüket. Ez a játék nem a mutánsok ellen és nem a kínaiak védelmében folyt. . Példátlanul gaz merénylet volt. ama kilenc egyike arra. aki megfelelı erınléttel kellett bírjon a szavazás miatt. saját felelısségére marad távol. Eltérı elképzeléseik voltak a helyzet rendezését illetıen.. miért is vannak itt. Valamire bizonyosan készülnek. tehát képviseltetniük is kell magukat a tanácsban! A thotis-faj sosem volt a szavak és érvek mestere. . A thotisok nem voltak különösen katonás népség. Aethalis nagyúr fenntartások nélkül meg akart felelni a földi politikusoknak. A családok képviseltetni akarták magukat. a résztvevık a családokra jellemzı színek fénypászmáiban úsztak. mert egymást halomra gyilkolni tilos volt a nagytanácsban. . hogy ügyvéd. Homer Aethalis Hadúr most nagy bajban volt: a másik kilenc nagy klán összefogott ellene. hogy nyolc vazallusát megöljék.. Aethalis intett. Azt a fogalmat. s a hajón nyolc vazallus utazott. Sejtelme sem volt semmiféle készülıdésrıl. A nagyúr arra gondolt. csak hát a Földet az ember uralja.. csakhogy mi lenne az? Most mindenesetre a beavatkozás ellen szavaztak. hogy törvényes-e . sıt. Ez a játék a földi kormányoknak reprezentálta volna szövetségesük jelenlegi erejét. De akkor mi az ismeretlen istent akarnak? És miért nem akarták ıt megnyerni annak az alternatív megoldásnak? Mert Homer Aethalist nem környékezte meg senki az elmúlt napokbanhetekben. hogy nyolc családban új családfıt kell választani. Tekintve.. ezzel a többi klán is így van.. szándékukban állt ide jönni.Kérdés. Ott ültek külön asztaloknál.válaszolta Aethalis.. lám ezek itt kilencen arra vetemedtek.A klántanács határozata egyértelmő . de a lapocka-szavazás azt mutatta.Aki nem jön el. hogy téved. viszont nagyot.

Ketten fel is emelkedtek asztaluk mellıl. ha megteszi. amelyet a thotis civilizáció a Földnek köszönhetett: azaz a birkát. Ha a klánok ellene feszülnek. hogy idejöjjenek! . Az asztalra csapott. és magában elégedettséget érzett.egyes bolygói ezért kiemelt üdülıterületnek minısültek némely lélekben jnegtépázott. ıket is csak a virtus vezette. A csontok elakadtak az erıterekben.üvöltötték a nagyobb klánvezérek közül páran. amihez figyelembefogom venni a klántanács határozatát. . tehát meghaltak! Kire várjunk? . és a kilencebiek mind saját flottájuk volt. s megszámolták ıket. . azzal kiérdemli a türannosz címet és így írja be magát a thoüszi történelembe.Az új vezérekre . Most szokatlan irányba fordult az ülés: a hadúr nem fogadta el a családok döntését és kibúvókat keresett! . de mi lesz.Addig tehát felelısségem teljes tudatában oldom meg a helyzetet. és tompa puffanással hullottak le.A lehetıségük meg volt. egy szép ív után pályájuk hirtelen megtört. Hivatásos papi rend ırizte ezt a tudást. . míg otthon minden a tradícióknak megfelelıen alakul.magyarázta a helyzetet Ithakos.Jogtalan! . az üvöltözés csak lassan halkult el. de most ez a legcsekélyebb mértékben sem zavarta. hogy személyesen pofozzák le a hadurat. Ez a helyzet nem volt veszélyes: mindenki számított az erıtér védelmére. Az erıtér felvillanásakor újabb klánvezérek álltak föl. A tanács rendkívül gyorsan el szokta dönteni. és a szent állatot. Ha kiválnak a nagy közösbıl.Kérdezzük meg a jósokat. hogy a jövı kiismerhetı egyes állatok mozdulatából vagy belsı részeibıl. amit mondott. Átgondoltathatja a döntés jogszerőségét. A gond azzal volt. Tudta.Egy klánvezér-választás jobb esetben is napokba telik . az egyszerő többség számított. amit a kezükben szorongattak. hogy az elíziumi hajók is klánfüggık voltak.Saját akaratukon kívül szakadt meg útjuk! . ám arra közvetlen az összecsapás elıtt került sor. Egy hadmüvelet elıtt sem maradhatott volna el a jóslat-kérés. és nem akartak igazából verekedni. Aethalis bólintott. hogy a felére csökken a mutánsok ellen irányuló fenyegetı erı. Aethalis nagyúr élvezte a kiváltott ellenséges tekintetek kereszttüzét. nem értek ide. Ithakos megjegyzése a klánvezér-választásokról megnyitotta elıtte a kiskaput. Ideje volt a gondolkodásra.mondta Aethalis. mihez igazodjanak. feltartották a lapockacsontokat.Ez a helyzet nem vár. Tét nélküli kakaskodás volt csupán. viseljék a következményeket! Különben is: mindig a gyıztes írja a történelmet. az csak azt jelenti. .Elindultak. .. anyagiakban kisemmizett ember számára. Aethalis gıgösen állította magasabbra személyes erıterének fokozatát..tiltakozott Ithakos. A sors szándékai133 . Többen feléje hajították a marhalapocka-csontokat. . amikor felhördültek ama kilencek és kísérıik. hogy mi várható! A thotis faj világról alkotott nézete az. ha szembefordulnak Aethalis-szal? A nagyúrnak ezt a problémát is meg kellett oldania. A végén Homer Aethalis a magasba lökte a karjait.

így a jóslatkérést békéltetı gesztusként fogták fel az ellenkezı családok. és a birka oldala mellé térdelt. Úgy nézett ki. A thotisok azon civilizációk közé tartoztak. térjen vissza klóntestébe. A birka ott bégetett velük szemben. A palló elég széles volt. s amelynek beleivel együtt feltárul majd a jövı is. ha válaszút elıtt állt a klántanács. teljes életét. amely körökhöz és metszéspontjaikhoz külön kalligrafikus jelet rendeltek a papi belsıépítészek. s ezt a magasabb rendőnek tartott táplálkozásformát a gyorsan kirajzó emberiségtıl lestek el. Az ultrahangkés felsikkantott. csakhogy minden acélból és ezüstbıl készült. Az elíziumiak között a földi történelemkönyvek szolgáltak keresztnév-szótárként. és átvonultak a hordozóhajó szertartásfedélzetére. A genetikai mintavétel után a föpap imát mondott. A klánvezérek elfoglalták kijelölt helyüket a medence három oldala mentén. és felballagtak vele a magasba. amelyek úgy voltak antropomorfak. mert a tanács nem akart közbeavatkozni. amely az állatjóslatok céltudatosan kialakított színpada volt. Az állatot majd kiónozzák és klónját otthon. azzal a különbséggel. és áldást kértek rá. Hárman kísérték: a kelléktárat párnákon cipelı fópap és két szerpap. a szent szigeten szabadon engedik. Aethalis is felnézett erre a domináns fajra. hogy jól érezze magát. A szerpapok letérdeltek és lefogták a birkát. Búcsúztatót énekeltek. İk az elıírások szerint nem láthatták. A palló végén aztán megálltak. A háttérben felcsendült egy függönyök mögé rejtett kórus hangja. a szerpapok pedig mögötte fenték késüket. A klánok felálltak. kilépjen-e a világ elé türannoszként. amelynek vezetı rétege hat évszázada vált mindenevıbıl húsevıvé. Jól nevelt állat volt. Egy utolsó alkalomnak. hogy semmi közük nem volt sem az emberiséghez. A fıpap kibiztosította a kézigránátot.. akár az ıserdı fái. a nagyúr viszont ellene szegült a szavazás eredményének. ment noszogatás nélkül. ha az majd elfoglalja helyét a Boldogok Szigetén. Hogy a birka szellemét kielégítsék.. amit Aethalis magának ad. Önálló civilizáció volt.nak ilyen korai kipuhatolása csak akkor kerülhetett szóba. amely életét adja a thotis faj tudásvágya miatt. áldást kért az ultrahangpengéjő késre és a kézigránátra. hogy ez utóbbi kettı is elférjen a birka két oldalán. Ez a cím is jellegzetesen földi volt. sem annak mutáns ágához. 134 . A föpap belenyomta a kést az állat oldalába. és minden sarkot egymásba kapcsolódó körök alkottak. szolgák hada fogja figyelni. A klánvezérek bekapcsolták védıpajzsukat. a keresztneveket is átvették az emberektıl. Jobb helyzetben lesz. A birkát hátravezették a medence fölé benyúló tíz láb magas palló tövéhez. mint a köznép nagy része. genetikai mintát vettek tıle. s kérték a birka szellemét. mint egy földi uszoda. hogy a medencét itt nem töltötték fel vízzel. hogy leélhesse kiszabott. aztán lilás körvonallal haloványan felvillant a penge. sıt. és már döntött. Most válaszút ugyan nem volt. A szerpapok kiválasztották a birkát. Innentıl kezdve a mintát mindig az emberiség szolgáltatta. A fejek fölött úgy ívelt és zárult össze a mennyezet. mi fog történni.

A dolgot nem lehetett ennyivel elintézni. Csendesen rágcsált valamit.. . És a becsület kötelez! Homer Aethalis feloszlatta a tanácsot. elıtte érzéstelenítették bal oldalát. felrobbant. A hozzá tartozó klánvezérek ódzkodtak a türannisztóL de nyolc társuk halála hamar meggyızte ıket arról. Már a tanácskozás alatt megkapták hajóik az új célpontok bemérését: a kilencek hajói innentıl kezdve potenciális ellenfelek voltak. a klánvezérek már türelmetlenül mocorogtak. . s megpróbálta kiolvasni a vérmocsok elhelyezkedésébıl.. Homer Aethalis nagyúr is izgatottan hajolgatott a jelekkel telezsúfolt medencealj fölé. Percekig szemlélıdött.Ez a jövı elıjele! Alatta egy tüdıdarabka szánkázott alá az oldalfalról. mentek. A fıpap mondhat. és teátrálisan a medence mélyére mutatott. és belecsúsztatta a résbe | kézigránátot. és rögtön utána vazallusaival együtt összeült egy külön terembe. . milyen ellenszolgáltatást vár a kedvezı jóslatért. És persze a jóslat szerint is ık cselekednek helyesen. hogy milyen jóslatot fog mondani a fıpap.Ha az Elíziumi Császárság meg akarja ırizni hatalmát és tekintélyét a fennhatósága alatt levı rendszerek ben. A fıpap a palló szélére állt. .. Béldarabok.és két-két lábát összefogva megemelte. A palló magasából véresı csepegett alá. A szerpapok letakarodtak a magasból. Az Elíziumi Császárság csapatai Homer Aethalis akarata szerint folytatták a benyomulást a mutáns hajók és a Tízezer Szikla Menedéke közé a negyedik és ötödik győrő közti résbe. majd a szerpapok meglendítették a testet és messzire elhajították. A két szerpap lassan oldalára döntötte az elgyengülı birkát.. híg vörös csíkot húzva a fémlapokon. Felálltak.I A birka semmit nem érzett. a birka fejjel lefelé lebegett. és közben dılt belıle a vér. Diadalittasan Adolf Ithakis klánvezér felé fordult. hús és vér terítette be a medence alját. Ki kellett derítenie. nekik is van kötelezettségük. és szemügyre vette a nyomokat. hogy bőnbocsánatot nyeljenek és megtisztuljanak. A fıpap egy ügyes mozdulattal visszafogta a kibuggyanni készülı beleket.. hogy a zsarnok mellé kell állniuk. amit az állat szétkent a medence aljának ábráin. 135 .A mutáns támadás kész elpusztítani a Megrezben minden életet! harsant fel egyszerre a fıpap hangja. . Már évek óta titkos szerzıdése volt az Ithakis-klánnak a gw\>nnákkaL Most a gwynnák benyújtották a becsempészett és genetikailag módosított gulyákért a számlat. Amint a birka földet ért. amit akar. közbe kell avatkoznia! Homer Aethalis nagyúr bólintott... Ithakis a fogát csikorgatta. Aztán Homer Aethalis ment beszélni a fıpappal. Mert abban idı irányában még nem tudtak megegyezni.

Egy év alatt nem lehet bejárni. és a vizuális információk helyére a radarképekbıl öszszeálló. . Avalonra a harmadik aszteroidgyürő kellıs közepén akadtunk rá. A Tündöklı nyár rárepült az aszteroidára.Leszállunk rá? . dimenzionált modellt helyezte ki. Odaléptem.. . Némely megszólalása olyan érzést keltett bennem.üzente Alice rövid aszteroidmélyi út után.Óriási. beütöttem pár számot.. egyenetlen felszínnel. Szét is vertem volna a vezérlıberendezését. hogy Lung sejt valamit Alice lényegérıl. . Megértették volna. .. ha ugyanazt produkálja nekem.Mit csináljunk? Talán álljunk meg! A Tündöklı nyár lassult. de most vendégeinkre való tekintettel a valósághoz igazodott.Vegyük vizsgálat alá a kisbolygót! .. majd ráfordultunk a holotérképen kijelölt megközelítési oldalra. A fotonfregatt a sziklabarlang mélyén. olyan mint a többi.. Ott az alagút vége . majd félkört fordult.Már megtörtént . Egy ]a. Mindig zőrt okoz. ha azt mondom. mint harcászati android a bóléstál közelében. A színezés saját kvantumagyából pattant ki. pos. hatalmas kisbolygó volt. ami a mélybe vezetett. ha az embernek egyszerre két fontos nı van az életében. s azt. mint pár héttel ezelıtt a Brett Shaw csillagfregatt elsı megközelítésekor.Viszonylag aprócska sírkamrára. Az aszteroida hosszanti oldalán egy mélyre nyidó résre bukkantam ~ tudatta velem Alice. hogy Alice-t nem akartam bemutatni Jádevirágnak? Ráadásul Alice is megsértıdött volna. értelmes lényre utaló nyomot sem rögzítettünk. Végigsuhantunk a kisbolygó teljes hosszán. .. . Akkor már a felfedezık izgalmát éreztük. eddig miért rejtegettem Jádevirág és Andersson elıtt a Tündöklı nyár egóját. és Alice kiírta Andersson elé a képernyıre. A pilóta tétlenségre volt kárhoztatva.mondtam. Semmilyen energiakiáramlást nerti mértünk. . mint én.kérdezte Hung Sze-li. Bár úgy tőnt. mintha csak utasítást adnék az őrhajónak.. a hajtómővek leálltak.Beférünk. hogy többet tud.. 136 .nézett fel rám Andersson az irányítópult mellıl. és úgy elmentünk volna e a kietlen kıdarab mellett. Hol bukkanunk rá egy aprócska sírkamrára? . Aztán az is benne volt. hogy nem kell figyelni a navigációra. hogy nem akartam Lung elıtt minden kártyámat felfedni. a fal elıtt pár lábbal megállt.Andersson az aszteroida méreteire vonatkozó adatokat szemlélte.12.helyesbített Jádevirág. . vörösesszürke. Igazából nem tudtam volna megmondani. . és igazodott annak nehezen kiszámítliató pályájához. Alice elsötétítette a fotometrikus horizontfalat.. egyetlen aprócska. miért titkolózom. hogy nehezen viseli a Tündöklı nyár önállóságát. Itt megtaláltuk azt a barlangbejáratot. Talán mert legalább annyira nehéz lett volna adott helyzetben kimagyaráznom magam. s láttam rajta. milliárdnyi aszteroida. mit talált.

Jádevirág is a barlangot figyelte.kérdeztem Alice-t. Alice! Egy kis kék pont kezdett el villogni az asztalon. . Lehet.Biztos . . hogy az eg\ik mélyén sem volt semmi. Megvan. Nincs a falak mögött semmi? Most vizsgálom. így láncolták hozzá a fotonfregattot a falhoz. ahol Lung mondta.Van realitása . .szólalt meg elıször Lung. . fınök!. Ezt az egy barlangot leszámítva felszíni mélyedések vannak csupán az aszteroidán.mondta Lung száz százalékos bizonyossággal Anderssonnak..Érdekes .Loptam. Lágyan lebegtek. Apró aranycseppek úsztak át a nehézkedés nélküli őrben a sziklafal felé. . .Elképzelhetı . .mondtam. mire a monitorok a külsı burkolat képére váltottak át. I Nem téveszthettük el a lyukat? Nem volt másik? Biztosithatlak. ahol gyalogszerrel is elérhetı lehet! ._ Nem csaptunk el senkit? . mintha csak egy impresszionista festı hatalmas ecsetjével vászonra mázolta volna ıket. _ Mire gondol? ..mondtam a többieknek az irányítókonzolok fölött.kérdezte Andersson némi malíciával. . majd négy gömböcske beúszott a négy résbe. kapcsolódtak össze.. s Alice feltöltötte levegıvel. A Tündöklı nyár fémtestébıl folyékony fém kígyózott elı. kisebbek-nagyobbak.. s egyetlen gyöngyfüzérré álltak össze a többivel. mint ívlohamedé. . ha megtennéd. Nyomd meg! Jól esne nekem..válaszoltam.Honnan szerezte ezt az őrhajót? . . Ne hülyéskedj. hogy rázsilipelhetünk.Talán a falak mögött kell keresni egy titkos bejáratot ..kérdezte Andersson leszakadt arccal. _ Hát.bólintott Andersson. ha Arthur koporsója ugyanúgy ég és föld között lebeg. .Ketchikan úr! A sziklaaljzat magasságában nézzék meg. Micsoda? 137 . Lent.. Alice leszállította a hajótestet a sziklára. Alice.Igazam van . Fémszálak nyíltak szét.vetette fel Andersson.mondta Jádevirág is.Megpróbálhatunk rázsilipelni a bejáratra .Se zsilip. _ Itt nincs semmi . és másodperceken belül olvadt.Szerintem is. . A szikla átjárható. Nyomd meg azt a kék szenzort! Az a kedvencem. se felirat. némi vasmaggal a mélyükön.. Négy apró rés... majd szilárd falat képeztek. .kérdeztem vissza..■■ Mondd csak.. Aztán a gömbök szétkenıdtek. . Ki tudjuk nyitni az ajtót? . Megnyomtam a kis kék szenzort. Az alagút légmentesen zárt.

de még sem a vaspántok parancsoltak állj nekünk.kérdezte Jádevirág..Akkor hozzák a kardot is! Jádevirág rendezkedett.Átjárhatóvá vált. Nem bízott az exminiszterben. . hanem kılapokat. Egy kis elıtérbe jutottunk. s úgy is nézett ki. 0 bukkant nyomára a kardnak és Avalonnak..mondtam Anderssonnak. Itt már csiszolt falak. . s szemben egy hatalmas kapu fogadott minket. . Csupán Vang-cu és Lung nem vettek magukhoz fegyvert. és így lépett be a falba.mondtam elızékenyen. . világosan éreztem a különbséget. Megváltozott az atomi rendezettsége. és mindenki más is a kis zöldszemő barát nıdtıl kezdve a törött körmő. hanem az oszlopkötegek között elszórtan elhelyezke138 .Mi legyen? . Eddig én tudtam egyedül. mint azok: két oldalt a kıbıl vékony oszlopkötegeket faragtak ki..Avalon mágikus hely.. . Aztán elindultunk a Tündöklı nyár aranyos folyosóin a zsilip felé. Mikor? Amikor levegıt engedtem a zsilipbe. . amelyben az ereklyék vannak! Úgy tettem. milyen egy falon átmenni. mintha meggyıztek volna.valami miatt ezt szúrta ki a Tündöklı nyár fegyverkészletébıl -. s bár régen nem volt benne részem. hogy a mítoszok néha valóságosak. szakállas kínaiig... A kapu fölött ív. Mielıtt észbe kaphattam volna. Átléphetsz rajta mintha csak faljáró lennél.mondtam. Ferdén vágták a vastag sziklafalba. ami mellettünk nem is könnyő dolog. benne kettıs ikerablak.Mi majd visszük a tükröt.Miért maradna itt bárki is? Jádevirág Lungra pillantott.Mindenki jön? . mintha csak csokipudingba merült volna el. .. de nem színes üveget helyeztek bele. Jádevirág követte. hogy szükség lesz rá a sírban? . szándékosan félreértve a pillantást. senki nem bolygatta meg a tér szövétnekét.kérdeztem. Itt nem a realitásváltás segített. El hitte azt.A sziklafal csak látszat. .. A fal elıtt Andersson mellém lépett. s nekem csak a bronzérem juthatott. valamennyire biztonságban érezte magát velük. amit még én még most sem hittem: tudniillik. .Avalon vár bennünket a túloldalon . . . Jádevirág élvezettel válogatott a lıfegyverek között. I Minden kéz jól jön. Andersson az övén lógó ısi Smithwesson & Koch forgótáras lézerfegyverhez nyúlt .Úgy érzi.Felfegyverkezünk .Parancsoljon! . Egyszerően csak átjárhatóvá tettek egy sziklát. Eltőnt. Pár perc alatt összeszedtük. mint a román portálokat. Anderssont valóban megil lette az elsıbbség joga.Mármint a borotválkozáson túl. azt hiszem. . Szükség lehet a mi mágiánkra a védıvarázslatok ellen.Jang Ju-ven és Tuan Laj-seng! Hozzák a ládát. amire szükségünk lehetett. A fakapu súlyosnak és nehéznek tőnt. vaspántok erısítették meg.

139 ..mondta Jádevirág. félszigeten álló várból léptünk ki.Belevésettem a neuronjaimba a középkori latint . A félszigetet vékony földnyelv kötötte össze a parttal. A kılapokon hosszú. Alice elégedettsége jeléül felvillantott egy fénysort a vezérlıben.mondta aztán. máris mentálisan érkezett a válasz. „Lovag. A hangok alig haltak el. Én sem örülök.. hogy nem szabad. Avalon. sós víz illata. Friss szél csapott arcon minket rögtön a fény után.. * Az ikerablakok. hogy lássunk valamit. . Az őrhajón ennek ellenére egyetlen oxigénatom sem rezzent meg. ugye. s elıre merészkedtünk. két oldalt a kék tenger.Hogy Avalon a béke földje.kérdeztem. fegyvered a jót szolgálja. _ És mi van oda írva? . Egy idı múlva Alice takarékoskodni akart. . s mi egy aprócska. hogy csupán tetten maradtunk.bólintott Andersson. Fény vágott a szemünkbe.Egyhamar nem j önnek vissza.hívta fel a figyelmemet Andersson az ablakokra. . Sirályok köröztek a víz felett. A kapu magától kinyílt.Nem. A lyukaktól a portál fölötti ablakokra fordítottam figyelmemet. Egy k\'antumag\' lószart sem érezhet. oda nem illı lyukak. . azt nem. ezért aztán lekapcsolt minden világítást. a folyosó kietlenebb volt. ahol a betegek meggyógyulnak és a hısök életre kelnek. hogy bevigyünk fegyvert? . latin nyelvő felirat állt.Nem írja. mert a szó. . mint pár összeácsolt jöl'gyfagerenda. hogy segíthessenek. s hangosan vijjogtak fenn az égen.Én különleges kvantumagy vagyok. s a bejárat kizárt minket a külvilágból.. Élı.Hogy nyílik a kapu? .Fák! . A távolban fasor zöldellt. . és ne háborgassa a békét!" . A kapu döngve bezárult mögöttünk. Arthur király sírja élı föld volt..Eredetiben szerettem volna olvasni a korabeli beszámolókat... ugye? A hangszórók a Tündöklı nyár minden apró zugába eljuttatták a kérdést. és megdöngette a kopogtatókarikával. elszáll.Éreztem. amerre a szem ellátott. lélegzı föld.Hı. İ jól elvolt sötétben is. Ez a sír meg nem nevezetten valószínőleg Arthurt ırzi a külvilágtól.Megtiltja. ha a briteknek ismét segítségre lenne szükségük. tengeri levegı. . i .. A szavak faltól falig visszhangozva szóródtak szét. Lung exminiszter ekkor a kapuhoz lépett. . Egy óra elteltével Alice hangosan megjegyezte. hogy visszatérhessen a Földre.Érti? . amikor szükség lesz rá. Erısebb ellenállást sejtettek... hogy visszajöttél . de sejteti. mint egy asztrális megjelenéssel kísérletezı droidcsoport kísérleti kamrája.

. hogy miért tértél vissza? Semmi reagálás. hogy nem vagy vele? . Ha átmegyek a kapun. Parazita tudatokat kerestek. Mit tudsz rólunk? 140 . és elkiáltotta magát. Nem volt hajlandó megszólalni. fiatal lánynak a külsejét vette magára. és nem volt helyem.Akkor bemehettél volna? Én rejtızködı tudat vagyok. abban a pillanatban megtudják a lazarinok. s akinek a megjelenését a legjobban kedvelte. Szemben Alice-szal.A Stockbauer végiggondolta a dolgot. Ezredmásodperc alatt kellett döntenem. de megkapta a jelentést a hımérséklet zuhanásáról. a Stockbauer nem ezt mondta. Aztán olyan pajzsot húztak fel. .. hogy nem tudtál átmenni? . de elégedettség is volt egyben. Aztán alakot öltött. hog)> itt vagyunk. azzal. és felkapcsolta a vezérlıben a fényeket. Hidrogén. mint amennyit információim szerint használni tudok. de felfedeznek. akit memóriája legmélyén tárolt.Nem tudja.A nıi kíváncsiság ilyen ügyes leplezését csak én díjazhattam volna. . . . mint egy elszabadult ionemanáció a hajtómővében. . .Kiparancsoltak? Nem parancsoltak ki. . . Alice gondolt egyet.Na! A harcászati elemzı rendszeremnek minden információ jól jön. de rögtön tudják.Várom a választ! Hologram lévén nem érezte a hideget. A taktikai egységek szerint is kettesben sokkal jobban el tudják látni a bejárat védelmét. Körbefordult a vezérlıben. hogy ott és akkor elrejtızöm.Nem tudtam észrevétlen átmenni a kapun. Annak a fekete hajú. A Stockbauer atomról atomra építette fel emberi alakját. . és nem tudtam szólni neki.Milyen információid vannak? A Stockbauer félrebillentette fejét és hosszan nézte a lebegı hajú hologram-lányt. Nem csupán boldogság. Más megoldást kerestem.Kijelentése válasz nélkül maradt. lévén ı volt az a test. Alice lelkét mintha olajjal kenegették volna. s én leszakadtam róla. Többet ártott volna a jelenlétem. senki más. . De a mutánsok végigfértılle-nítettékaz aszteroidát betelepítés elıtt.Csak arra vagyok kíváncsi. de nem beszélt.Mi az. . ı kézzel fogható volt. Visszatértem az idıben az aszteroida betelepítéséig. A fal tövében pára támadt a nagy büdös semmibıl. s ezt az utolsó tényt igazából Alice tudta értékelni.Alice kezdte felhergelni magát. . Életre keltettem volna egy hatszáz éves riasztórendszert.Már kicsit ferdített.. vagy mintha energiaelvonás után is folyékony lenne a külsı borítása.Ezek szerint magára hagytad Yorkot? Átment a kapun. amelyben ugyan létezhetek. hog}'ott vagyok.. Alice összecsapta a kezét és dühös arcot vágott. Ez olyan volt. Bemehettem volna. amelyben megbillent a tér-idı kontinuitás.

Lehet. nem pedig az életé. vastag kérgő tölgyfák. egyedül a kardot használhatják. ahogy mi berendeztük az asz teroidáinkat . leveleit tapogatta. vagy valamilyen csapáson.Itt egy olyan aszteroidát rendeztek be. elhagyatott ösvényen. . . ritkán találkozhattak emberrel. Ha itt állatok élnek. Ott bent még egy villanykörtét em lehetne felkapcsolni. f A Stockbauer hidegen. . 13. aki ide be akarja tenni a lábát. Az erdı azonban háborítatlannak tőnt. Olyan volt. Alice kinyújtotta a nyelvét. Vang-cu a fák és bokrok ágait. ösöreg. ızek járnak erre. . hogy megakadályozzunk mindenkit.A DDL-járvány elıtti idıbıl származnak .Semmit.Azaz?... Semmilyen energiafegyver nem mőködik A belépık minden fegyvere eghalt. Elıre tartott fegyverekkel lépdeltünk. To141 . A hologram és multidimenzionális fegyver egyezséget kötött. A fény a tekintet mélyén a kegyetlen precizitás fénye volt. A Stockbauer tekintete hidegkék volt. Nem tudom . s azok nem nagyon rémültek meg tılünk.Csupán nem a felszínt lakták be. hogy nem tudják vérrel megpecsételni a szövetséget. kitaposatlan. magyal és kusza aljnövényzet került elénk már rögtön az elején.. mintha egy jégtábláról neonfény villant volna vissza. meri annak forgatásához csupán izomerı kell.vallotta be a Stockbauer. éger. . hogy csupán vaddisznók..Ez annyira meglepı? .kérdezte Hung Sze-li. .Alice hangjából aggodalom csendült ki. ki tudja. zegzugos horhosok. Mohalepte sziklák. késpenge vékony szájjal mosolygott. .. Fél óra gyaloglással magunk mögött hagytuk a partot. Alice pár perc elemzés után elfogadta ezt az alternatívát. . Igaza volt: az illúziót az égen trónoló nap tette teljessé. és mélyen behatoltunk a vad erdıségbe. és szándéka szerint valami bosszantót kérfezett. ha nem a szikla belsejét.jegyezte meg Lung.De kintrıl talán még nagyobb veszély fenyegeti ıket.Mi leplezett volna le egy ilyen tökéletes fegyvert? Ami lefagyaszt minden energiaáramlást. természet alkotta kıtrónusok. milyen meglepetésekkel készültek a külvilági látogatókra a sír készítıi..Csak becses ritkaság. Maradjunk ennyiben.mondta. Egy tölgyesben haladtunk.Mekkora a veszély bent? . szarvast és pumát is láttunk.Mind-mind eredeti. Én még mutánsok megjelenésére is számítottam. nem kell rejtett aknáktól és egyéb technikai fegyverektıl tartanunk.. ezt Alice közvetlen közelrıl látta csak. . . óriás. mindenre fel kell készülni. és csak azt sajnálta. A feladatunk az. ám ha egy sír így néz ki. Mi leszünk a hátsó fedezék.

és nem kímélte a fát. a természetközeiben felnevelkedett kínai rutinosan lépkedett följebb az ágakon.Fel kéne ugrani erre a gyertyánra. ..Sőrő erdıséget.Életjeleket lát? .tettem hozzá. . Hung? . . Malacaik izgatottan röfögve túrták fel az avart ott is. föld fölött tekergı gyökérrıl. merre menjünk. és körül kellene nézni.Egyszerően nem hiszem el! Kívülrıl teljesen lakatlannak tőnt. Végigkínált mindenkit. míg az ágak elbírták.Még semmit! -jött fentrıl a fiatal pilóta hangja.fordult körbe Jádevirág. és onnantól kezdve köny-nyen ment. Hung elkapta a nyakam. . az ıröknek ennyi éven át meg kellett élniük valahogy. ez nem csupán egy kerttel körülvett mauzóleum. vagy valamelyik tölgyre. a törzse pedig kevésbé volt göcsörtös.kérdezte józanul Andersson. Mi már nem is láttuk alulról. ahol az öregek rutinosan tovaballagtak. hogy kapaszkodik. .Gyerekkoromban a Lótuszkelyhén sok fát megmásztunk a testvéreimmel. és szemügyre vette a fát.vábbi fél óra múltával megálltunk pihenni egy gyertyán mellett egy ]ys domb tetején. . Gyorsan feltornászta magát a vállamra. amely hamarosan mellettünk kötött ki a földön. Elérte az alsó ágat.Van itt elég . hogy hamarosan kilyukadunk valahova.. . Vang-cu rábukkant egy kökénybokorra. 142 .. mi nem kértünk. . és bakot tartottam Hungnak. és lábát a tenyerembe helyezte.Még csak mérni sem mértük a megtett távolságot .Tartalak .Jádevirág türelme fogyott el leghamarabb. Errefelé hatszáz éve nem volt befelé irányuló mozgás. Egy ág roppanása hallatszott.Nem hoztunk magunkkal élelmet. Hung Sze-lihez fordultam.Állj a vál lamra! A fickó két fejjel volt alacsonyabb nálam. Egy vadkancsorda vonult el a domb alján. de nem is félt.. anélkül. amely körvonalaiban alvó oroszlánra hasonlít! . Az öreg szolga és nagymágus lassan elrágcsálta a kökényt. Hung feltápászkodott a vastag. hogy dobozos üdítıt és rágcsálnivalót szállítottak volna nekik. a kínai pilóták udvariasságból vettek egy-egy szemet. Itt szántóföldek vagy állatfarmok lesznek! Ez magyarázatot adna a világ különlegességére. A szürkés kérgő gyertyán alsó ágai túl magasan voltak ahhoz. Jádevirág másik pilótája. hogy elkaphassa ıket. mint akiknek nincs mitıl félniük. egészen addig. . Hung igyekezett a legmagasabb pontig feljutni. amint éreztem. . és nej hezen lehetett megkapaszkodni benne. és én még feljebb nyomtam. és szakított magának egy fél maréknyit a gyümölcsbıl. .Hung. . Jobbra egy dombhát húzódik.állt fel Jang Ju-ven. Félretoltam. mennyire otthonosan mozog a fák ágai között? Mostanra már lemondtam róla. Ám ez a fa magasabbnak tőnt a környezı tölgyeknél.Nem kell valami vacsorára? .Mit lát. Hangosan csörtettek.

. A lovag a kantárt tartotta.kérdezte halkan Jádevirág.. a nyálkás.. A szélfüjás irányában talán e2y torony emelkedik ki az erdıbıl. A lovag végigmért minket. A látomása elevenedett meg Avalon titokzatos erdejében. se lovunk. A két kínai pilóta azonban viaszszoborrá vált: elfehéredtek és megmerevedtek. .Hologram? .Álljatok meg. már nem tőnünk annyira különösnek. és mintha hegyek lennének a távolban. amikor is elénk toppant valaki egy szilfa mögül. talán huszonöt éves. és megkérdezni tıle. bár a kiejtése kicsit archaikusnak tőnt. A kíváncsi természető. .Nem lepıdött meg . L De.Kelet felıl.. .. .mondtam. 143 . .Azt megkerülve..kérdezte meg kissé hangosabban a lovag.. erdıjárók! Jádevirág megremegett az alak láttán.. A talajt sőrő. Hogyan is.kiáltottam föl.. mélyükbe beleszivárgott a talajvíz. . lábnyomaink mély gödrökként maradtak mögöttünk.. amekkorának megemeléséhez bízvást kellett két acélos kar. Olyan messzirıl. se páncélzatunk. jó kötéső legény lehetett. Dombok.A szászok országából? ... a kérdésen kívül semmi egyebet nem szegezett nekünk.Hát.. és rájönni.. vagy legalábbis egy gravitációsparall-szakember.kérdezte a döbbenten. vízgyőjtı gyökerekbıl. hogy az is csak egy szikla! 1 Messze van? . Aztán elértünk egy patakhoz.Jegyezze meg az irányt és jöjjön le! ..A tengerentúlról érkeztünk . amelynek közelét sejthettük a vízzel átitatott földbıl. Egy talpig páncélba öltözött lovag állt elıttünk.Nem valószínő . aztán felcsapta sisakrostélyát. Értettük minden szavát..Milyen fura szerzetek vagytok? . mindenütt erdı . Azt hihette. Az erdıben él valaki! Jó lesz megkeresni. Vang-cu oldalra köpött egy magot. merre van Arthur király sírja.. Közelebb táncoltatta gazdagon feldíszített fekete hátasát.mondta nekem Andersson. hiszen ki sem tették a lábukat a Tízezer Szikla Menedékébıl. de lehet. sejtettem.. vastag mohaszınyeg ontotta. de._ Amerre látok. nyilván ártalmatlan figuráknak vélt minket. s apró kis tócsák képzıdtek. tudásra szomjazó Hung Sze-li talpraesettebben reagált: a fegyveréhez nyúlt. Nem voltunk egy súlycsoportban vele. . . s az prüszkölve. gyönyörő fekete ménje volt. . entünk hosszan és megállás nélkül.. Akkora kard lógott az oldalán. Fiatal. Sosem láttak még lovagot életükben.Maga sem. azon messze túlról.. ki uralja e földet.És nem is cyborg. .feleltem.. Nem nyert.kiabálta fentrıl Hung Sze-li. ha a sütılapot eltolja az arca elıl. Igen! Füstöt látok az égnek kígyózni! . fújtatva topogott alatta..Milyen szerzetek vagytok? . ahonnan szászok és britek egynek néznek ki. .Legalább egy napi járóföld. Szerintem élı ember..

hogy a fegyvereinket nézegeti. hogy nincs ló! Andersson kilépett.Nem vagyok kelta mágus . lovag. sőrőben.De ismered-é a mágia tudományát? .. . Nem ejtettem ki Arthur nevét. . 144 . hosszú körmök.felelte Andersson felvéve a lovag stílusát . hiszen páncél helyett egyszerő öltözékben és kínai selyemben pompáztunk. .szólt igazat Lung. Pogány viselet. és kezét a ló elé emelte. királyod elé! . . el tudom képzelni. ahol brit és szász egynek tőnik. . és meghajtotta felé fejét. . s a pogányok Krisztus urunk útját nem ismerve gyakorta folyamodnak fekete praktikákhoz. s csak királyunk csodás elbeszéléseibıl ismerjük ıt. .. egyáltalán nem keresztényi öltözék.Nem tőnhettünk komoly ellenfeleknek a lovag szemében. akár Merlin volt a régmúltba tőnt idıkben. Sir Calweel eltöprengett. Amikor a nemes állat oldalt fordította selyemtakarta fejét.Ki fia.Uralkodóm elsı tanácsadója voltam hazámban .Öltözéked és különlegesen hosszú körmöd láttán azt alítom. Sir Calweel felfigyelt az Andersson mögött álló Jádevirágra. hogy nem két kezeddel végzett munkából élsz. s felszerszámozni párat.mondta a lovag erıs hittel. hogy a rendelkezésetekre álljak és elkísérjelek benneteket a legközelebbi faluba. Kardot nem láthatott.Sir Calweel vagyok. bízvást hajó hozott bennetek. Andersson megsimogatta.Az látszik. hogy magad is mágus vagy. az a Tuan Laj-seng és Jang Ju-ven cipelte ládában volt. akárcsak Britanniában.Es merre tartotok? A tengerentúlról érkeztetek.Merlin a kelta mágia mestere volt? . ahol tudnánk venni. vakat már nem tett alátok szolga? Vagy tán nem is ismeritek a lovat? Olyan messzeségben. hogy helyteleníti szavaimat. . ..Engedjétek meg.. uram bólintott a lovag. Utóbbi kicsit nevetséges volt a középkori brit viszonyok közepette egy férfin. . hogy Avalonban létezik egy Cornwall nevő hely. Benned kit tisztelhetünk. Amint elment mellettem láttam a szemén.Nincs olyan messzeség! . nem tudtam. . és eltévedtünk '■:-..Talán elkísérhetnél bennünket. hogy kerek asztaluk az van. Talán bizalmatlan volt a jó lovag. .mondtam. Csak hát ismeretlenek vagyunk errefelé. Kiderült az is.Ismerjük mi a lovat . Az megütközött a közbeszólástól. Mintha csak a Katedrális dobott volna minket vissza az idıben.. a távoli vidék üdvözletét hozva neki. A lovag Lunghoz fordult és megszólította. . Köpeny és sisak.mondta Lung csodálatos alkalmazkodókészségrıl téve tanúbizonyságot.Országunkban e viselet az elfogadott. s borja vagy te? . . bár az már kiderült. Cornwall szülötte és lovagja a Kerekasztalnak. nemes lovag? . a Földön.Merlin ezer évekkel ezelıtt élt. ahol éjszakai szállást és lovat is szerezhettek további utatokra.Ég oly' helyre tartunk.Hiszen oda tartunk. de válaszolt. éppen ki a király. amelyért egy vérmes brit a szívemet is kivágta volna.. a lıfegyvereket viszont nem ismerte fel. Láttam. de 10. De valahogy ilyennek képzelem a mágusokat.kérdeztem a lovagot..kérdezte a mágustól.

vagy kitőnıen lepleztem megdöbbenésemet..kérdeztem ismét. Nicket? Lehet. de ha már tudunk Camelotról. Pár perc után a sőrőbıl egy csapásra értünk ki.. _ Ó. a friss levegı. .így van. a pilóták elıre engedték Lungot és Vang-cut. akkor nagyon rossz emberek nem lehetünk.York. .De ha visszatérnénk a Tündöklı m'árra. . Vagy ezt is sejtette.kérdezte Jádevirág tılem. hogy az érintetlen erdıség.éreztem Jádevirág hangján. és beszélgetésbe elegyedett vele.Akkor csináljuk végig! .. ahogy a lovag a százötven széket említi. szóval hallottatok Camelot várkastélyáról? .. s hogy milyen lehet ahhoz simulva egy ló hátán. . Én is így voltam vele: vagy sejtettem. pár órát leszünk csak távol.Akkor hát bátran kövessetek! A társaságotokban tartózkodó csodálatos hölgynek felajánlom lovam nyergét és két biztos karomat! Jádevirág felmérte a páncélt. csupán ezeket a fegyvereket és a ládát.. .bólintott Andersson. Felvette lépéseink ritmusát. Camelotba.. és legfeljebb valami melegebb holmit.Nem kellene visszafordulnunk? . Beszerezzük az elsı faluban. Napokról van szó.York! Te hogy látod. és éjszakázni egy faluban fogunk. aki egy kétezerötszáz éve eltőnt kelta mágusról mesél lovagjainak. akkor sem vennénk magunklioz mást. majd megfordította és az élre állt.. Már kíváncsi vagyok arra az Arthurra. Kezemet nyújtottam Jádevirágnak. . .. a madarak.. De most már erre sincs szükségünk. ezen a kijárt erdei úton gyorsabban haladtunk. nadrágjuk. De a nap már végére jár. Vélhette. ingük. hogy valami személyeset sze retne mondani.kérdezett vissza Sir Calweel megnyugodva. A többiek felsorakoztak mögénk. és elszállt minden gyanakvása.Sir Calweel szemrevételezte a három pilótát is.. . szülıjük megnevezésével. A kínaiaknak pedig természetes. aki belém karolt..örvendezett a lovag.vallottam be. hogy bizonyítsa elıkelı származásukat. s zekéjük mégis ha-sonló háttérrıl árulkodott. Hallgattam. Sir Calweel visszatáncolt a lovával..Arthur király elé?. Hallottam. s fejdíszük sem volt.És a lovagok dicsıségérıl.Ezért vagyok kíváncsi rá. aztán udvariasan elhárította a lovag ajánlatát.Ez az az Arthur lenne? . és lovagok végeérhetetlen sorolásába kezd. v . milyennek tartod. . hogy egyszer visszatér. _ Elkísérsz tehát királyod elé? . ha valaki halhatatlan és nem távozik akkor. vagy kitőnıen leplezi érzelmeit. csak feszeng kissé.Én is ezen töprengek már egy ideje . Andersson elöl a cameloti udvarról kérdezısködött. de lehet. hogy a Kerekasztal lovagjai meg tudják védeni magukat velünk szemben. Végül is a tündérkirálynık megígérték. Lovat simogató kezének ritmusa nem változott.Azt hittem. . akik bár egyszerő öltözéket viseltek. _ Arthur király elé . amikor ideje lejárt. "°gy a rémálmok kedves lovagjának megjelenése csillapította le Jádevirá145 . Andersson a lovag mellé léptetett. . . ha kell. De legalábbis kísért még.

Jádevirág és Andersson napokig együtt lógtak...Pont engem kérdezel? . ...mondta a nı. Itt még ez a kérdés is feltehetınek tőnt.. így hát nem mondok semmit.A választásaink ugyan rajtunk múlnak... . Felsóhajtottam.Csak a legmakacsabbak. Ma pedig még nem volt megállásunk.Csak te kiabáltál velem . Félelem a valódi érzelmektıl. .emlékeztettem. de a lovag is lova nyergébıl. .Csss! Ne mondd ezt! Miért ne? Legyen már valami jó is ebben a napban. ami miatt nem lehetek! 146 .got.valakihez. ugye? . Néha közösen ebédeltünk.. nem szívem szerint teszem.Miéit haragudnék? . .Be ne merd fogni még egyszer a számat! .mondtam halkan. amelyet karomon nyugtatott.Mert mi lesz? . Kellemesen elévelıdtünk. Bármit is mondok.. pedig a legérdekesebb dolog egy galagonyabokor volt arrafelé. amikor beszélhettünk egymással. ..Elég makacs természet vagyok. .Erre csak visszafordult.Mirıl árulkodik? .. mert úgy érzed tartozol valakinek? . Meg ne merd tenni! . . ha rosszat.Azért.adtam az értetlent. Amikor már nem bírtam a semmittevést.Tapasztaltam. Kinézett az erdı felé. meg is haraptál.Nem haragszol rám. s olyankor az evıpálcikák koppanása mellett csupa érdekes dologról beszélgettünk.Jó neked. Nem akart a szemembe nézni.Nálatok a lelıtt emberek mindig visszajárnak kísértetként nem? . kivéve nıkrıl és férfiakról. . .. .. azért.Ugyan már! . .Rólad és a véleményedrıl... hogy ilyen tisztán látsz. . nem lesz hihetı.Pont a te véleményedre vagyok kíváncsi. s terelte gondolatait békésebb témák felé.Nem lehetsz ennyire rosszindulatú! . Ideje lenne! Legnagyobb meglepetésemre Jádevirág felkacagott. . .Kiabáltunk és harcoltunk. .. rosszul értelmezett kötıdés.villant meg a szeme.kérdezte egyszer csak Jádevirág. Amikor Anderssont kiszabadítottuk a lazarmok őrállomásáról. .Keresztüllılek. . . .Hát. de sok minden félrevihet minket. kiruccantam Vandersleyen őrállomására.Ma még csak kiabáltunk egymással. Megszorította a kezem. .Egy okot mondj. . bizony mondom! Megpaskoltam kézfejét.. Szeretlek. . .. azt se..Sıt.. Napok óta ez volt az elsı olyan alkalom.Számomra ez is árulkodó.Ha jót mondok. Andersson hátrané zett a nevetésre.

Hallottad.De hát azért vagyunk mi ez ország lovagjai. . mit a férfiak bírnak! .elıre szóltam Sir Calweelnek. fáradt vagyok.. A páncél gyönyörően fénylett. De erıs karommal. kardjára. 147 .Nem fogadhatom el..Négy nap! .. .Ha felülünk a lovakra.Éreztem.. s harcokban hő társainlovammal bármikor rendelkezhet. Fogalmam sincs...Quijote.Az én szememben teljesen más vagy. . Csalódnom kéne a kínai mágusokban. Hol van az a. de akkor sem mondok igazat. Felpillantottam a lovag páncélos hátára. s megfordult.. izmos jószágnak tőntek. . mit mondtam? . . csatóban részt vehetett. hol a költészet ismeretén és hárfapengetésen túl a hölgyeknek férfierıvel kell rendelkezniük . szépséges hölgy! ... .Veszélyes vidék az. Miss Parker! Ne köss bele minden szavamba! Szépíthetek. . mi a véleményed Nickröl! És úgy válaszoltál..Tán még egy óra járás.. A lovag nem egy baj vívásban.mondta a lovag. .Égy óra. ha erre nem terjedne ki mágikus tudományuk. hogy azt el tudtam fogadni! .Persze. hogy az én hazugságomra vágynál.Ne hívj kislánynak! .mondtam elmélázva. és helyet cseréltek a láda két felén.Bírniuk kell. hogy oltalmazzuk a hajadonokat.. .. . -A brit lovak magas. . Hátul a két kínai pilóta kihasználta az alkalmat.. és folytattuk utunkat.Azt hiszem.A kutyamindenit. Don. . s látszott. hogy a taoista mágia azért lett kifejlesztve hosszú évezredeken keresztül. . hogy lovaglásra használják! .megint fellángolt a dühe. hogy Jádevirág megszorítja a karom..Értem.... a szemünkbe akart nézni.Vang-cu és Lung biztos bírják is . csak fantáziálok. . A pilótáknak pedig keríthetünk valami kevésbé veszélyes állatot. . Sir Calweel visszafordult. Kicsit elgondolkodott. Bocsáss meg! .Figyelj. Elkésett. egészen olyan lesz.. . kibírható távolság! Camelot. Ha már beszélt hozzánk.Mi még csak lóra kapunk . Lung és Vangcu vajon hogy bírják a lovaglást? . Könyökénél nyakánál és térdénél láncing takarta. hogy ne hivatkozzam rá.. míg testünket forrón tartja lüktetı vérünk.Jádevirág ismét elhárította a felkínált lehetıséget. s asszonyokat. hogy e gy-két helyen ki kellett már kalapálni. .Lóháton három-négy nap. sisakjára.Sir Calweel! A hölgy fáradt. A fantázia birodalmában. a pilóták pedig a karddal az öszvérekre.Mondjuk öszvéreket. .. Azért is mertem megkérdezni tıled. különben a faluban maradnak! . bár jó néhány horpadás éktelenítette..kislány!.mondtam. . . Legalábbis eddig azt hittem.. jelezve.Mikorra érünk be a faluba? A lovag megállt..suttogta felháborodottan Jádevirág.. aztán bólintott.Hazámban bírnunk kell.Azt hiszem.Ne hidd.De a pilóták. így nem is hiszed el! Hazudjak neked? Ezt akarod? Nem hiszem.. mintha a Don Quijotéba kerültünk volna.. mi fog ebbıl kisülni! . Camelot milyen messze van? . nem csodálom.

Nincs mit mondanom .. hogy nekem is jót tesz. . olyannak alkották meg.. Ezután azt tettük..jelentette ki hirtelen Jádevirág. akik megtermelik a gabonát. folyosók és falak. és kellenek nık. betakarítják a termés! kellenek kézmővesek. és kellenek lovagok. .Lehetséges. Némelyik csupa fém volt. Hiába vigyáztak rám. s ha nem tették ugyanezt az anyámmal. s ezért hihette apám. hogy általam.. Hazugság lett volna azt mondani. ám túl lestrapált ahhoz.. akik irányítanak. .Bárhol is éri az embert a szülei halála. . mégis. ez a világ mennyire kemény? Mint a mindennapok vagy mint a legendák? Mi volt a céljuk a létrehozóknak? Biztos nem szórakozni akartak.rántottam meg a vállam. Kérdés az. .Beszélj a szüléidrıl! .Nekem tetszik itt . mint a Tízezer Szikla Menedékében.Testvéred nem volt? .. .Régen volt. Mit sem tudnának ezek tenni egy kívülrıl behozott plazmafegyver ellen. mégsem érthetett meg. akik kikalapálják a kardokat és agyagkorsókat készítenek. Tehát kellenek parasztok. hogy elvesztett mindkettınket..S nem tévedett. bokrokat. akik megszülik ıket. Már láttunk emberre utaló jele148 .mondta Jádevirág.Nem. Emlékszem még kiskoromból pár világra. Valószínőleg megölték. . hogy az irodalomkönyvekbıl vagy a holomezık-mozik világából Ez a világ mőködıképes világ kell legyen.. Nem kellett befejeznie.. . İ is család nélkül nıtt fel.Azt hiszem. Az utolsó emlékképek a legszörnyőbb emlékeim.Túl fényes volt ahhoz. ahol megfordultunk az apámmal. Soha nem láttam ıket viszont.Olyan természetközeli.Beszéljünk másról? . Hozzám simult.. hogy családunk neve elegendı biztosíték lesz egy rövid fegyverszünetre.Talán ezért nem lelsz nyugtot. Nem sikerültek a tervei. De megpróbálta! Ráhagytam. .. néztük a fákat. Kellenek férfiak.Öt éves koromban elszakított tılük a háború.. ha maradunk. ezért aztán elharaptam a mondatot.mondtam.Meghaltak? .Hitte. akik gyereket csinálnak. . hogy Arthur korából kerüljön elı. . Amikor meghalt. s biztos nem a kard ırzését bízták ezekre a fiúkra. Ezért is szoktam meg oly könnyen a Menedékben.Még semmit nem mondtál róluk! . nem volt baj. Apám a békét szerette volna kicsikarni azáltal. akkor beleırült a fájdalomba. amit a lehetı legcélszerőbb volt tenni: hallgattuk a madarak énekét. a világ megváltozik körülötte .kérte Jádevirág. igen. akkor azonban minden megváltozott. . és máshol folytattam.Amíg élt. . . . amelyben megkötlietjük a végleges békét. A valóság pedig sokkal bonyolultabb volt.

miránk várt. .mondta a Fekete Kardú Lovag. A nehéz kopjak éle alig rezzent. Mint azonban kiderült.nem volt egy egyszerő mutatvány -. majd térdük szorításával vágtára nógatták lovaikat. Markolatára helyezett kézzel kis uralkodói terpeszállásban megállt elıttünk. Sir Calweel lovának kék-arany színő selyme repült a Fekete Kardú Lovag piros-fekete leples lovával szemben. Megpillantottuk a hidat: hézagosan összetákolt faalkotmány volt. aztán összeért. A paták nyomán főcsomók szakadtak ki a földbıl.E külhoniakat kísérem a legközelebbi faluba. Meghökkenve figyeltük az események harc kányába fordulását.morogtam. s napkeltére sem értek emberlakta helyre.Mint egy Malory-történetben.lépett vissza mellénk Andersson. Az innensı parton egy ló legelészett. . s akkor feltápászkodott a földrıl.A Fekete Kardú Lovag vagyok ..Törjünk kopját! . Mivel éppen mi jöttünk erre. s lovasa a főben heverve várt valamire. A távolság gyorsan fogyott. Sebesen rohanó patak került elénk. kerekek nyomát a földben. valamelyik nagyot csattant egy páncélon. Z Feljebb található egy fahíd . Közeledhettünk egy faluhoz. Lassú ügetéssel kezdtek. aztán a Fekete kardú Lovag kiszállt nyergébıl.. elcsúsztak egymás mellett.csodálkozott Jádevirág. majd a fa takarásából felemelt egy iszonyú hosszú kopját. a lovag át tudott volna gázolni rajta lovával. A híd elıtt volt egy kis szabad térség. és elıvarázsolt belıle három botot. . Kardját kihúzta hüvelyébıl. ha gyáva vagy. .hallatszott ki mély tónusú hangja a sisaknak becézett konzervdoboz mögül.Ezzel fognak egymásnak szaladni? . Tényleg fekete volt kardjának pengéje.Ezen a hídon csak akkor mehetsz át. de a csöpp kínaiak ott fulladtak volna meg a mélyén.válaszolta sötéten Sir Calweel. Megpillantotta lovagunkat. Szakszerő mozdulatokkal kopjává illesztette Össze ıket. . Biztató volt a vadregényes erdı szépsége ellenére is. leakasztott a lova nyergérıl egy csomagot. ha öklelsz velem .Vagy kerülsz a következı hídig. inkább kerülj! .. Ilyen nincs! . . mint egy lıke149 .mutatkozott be kísérınk.Mit akartok errefelé? ... de a célnak tökéletesen megfelelt. s a két lovag a két végébe lovagolt el. A Fekete Kardú Lovag felhúzódzkodott lova nyergébe . amelyeket baltával kidöntöttek. Az elsı pillanatban fogalmunk sem volt. ezen a vidéken nem olyan könnyő átmenni a hidakon. mint minden cornwalli lovag. . Persze. Aztán vízcsobogás ütötte meg a fülünket.A cornwalli Sir Calweel vagyok.ket: csonka fatörzseket. majd hegyét a földre támasztotta. s máris készen állt a harcra.. .Szaladnak a lovak .mondta Sir Calweel. Sir Calweel sem volt rest. a Kerekasztal lovagja . hogy ki vitt be találatot. a pataknak ezen a partján kezdıdött el és a túlparton ért véget. Elıre tartották a kopjákat.

mely nemes öszszecsapásban született. . és maga is kardot kapott kezébe. Sir Calweel oldalra lökte szablyavasát.Tiszteletre méltó lovag. és a feje fölé tartva nekirontott Sir Calweelnek.gúnyolódott lihegve. Sisakján rés nyílt. A harc heve csendesedett. . és Sir Calweel egy lendülettel ellökte a Fekete Kardú Lovag fegyverét. mire összeszedték magukat. nem egyszer a páncélokon csattantak. Megemelte felsıtestét és feltérdelt. A két lovag egész kellemes küzdelmet produkált ott elıttünk: minden erejüket bevetették.üvöltötte.Arthurnak csak ilyen lovagjai vannak? . Vesztettem volna. most ıt kényszerítette féltérdre. behorpadtak.Kicsit féltékeny a lovag . . ki a Kerékasztal körül henceg meg nem történt hıstetteivel . Gyere velünk Camelotba. A fényes vasat vér pettyezte be. Az ismeretlen ellenfél hátratántorodott.mondta elismerıen Sir Calweel. A lovag megmozdult. de azonnal újra támadt. A fém párszor megfordult benne. akár egy földre pottyant gravosikló. Egy fejre mért csapástól a Fekete Kardú Lovag megszédült. hogy fel sem áll többet.Fulminictus16 . A Fekete Kardú Lovag két marokra fogta kardját.): villámcsapás 150 . s máris kényelmesen legelészı lovához lépett. kaidéi siklott kardélen. Az azonban már sejthetı volt. hogy nem akármilyen erıvel bír az ismeretlen ellenfél: mást a helyében már temetnének. Ekkor a Fekete Kardú Lovag egy mellre ú-ányzott keresztcsapása Sir Calweel combján csattant. . .nyögte Sir Calweel.tet kapott ürhajópilóta az ülésbıl és nagyot csattanva ért földet.Elismerem dicsı gyızelmedet. A lovagi tisztesség így követelte. A Fekete Kardú Lovag alulról egy kézfejet ért ütéssel kivetette Sir Calweel kezébıl a kardot. és vállával ledöntötte a földre Sir Calweelt. Feltápászkodott. és átszakította a páncélt. A kardját nevezhette így.. bár nem egy helyen felszakadtak. és lendületet véve oldalára dılt. A Fekete Kardú Lovag kardja élét Sir Calweel nyakához illesztette. ha lecsúsztak a kardok egymásról. és felfogta a sújtást. Lovagi kísérınk ezzel együtt is harcolt volna. majd kilépett.Elszánt . és térdre hullt. s a résen át vér csorgott ki. és mutasd meg magad a 16 Fulminictus (lat. nem küzdhetett lóhátról gyalogos ellen. Nagyot csattant. neked Arthur asztalánál a helyed! . a lovagok fáradtak: szédelegtek és egyre hangosabban hörögtek. Leakasztotta kardját a nyeregbıl és intett Sir Calweel felé. s erıtlenedtek. Mégis védte Sir Calweel következı támadását. és kiszakított egy jókora rést húsából.mondtam Anderssonnak. de újabb percek elteltével érezni kezdte a combjában terjedı zsibbadást. Sir Calweel leszállt a nyeregbıl. amelynek hegyes része belefúródott Sir Calweel combjába. majd a hasára. .mondta hátulról Lung.. sikítottak a pengék.Gyere Arthur talpnyalója. ám még egy csapás sebére. . Kellett néhány perc. A páncélok bírták az ütéseket. Három az egybe lefogadtam volna. Sir Calweel eleinte fel sem vette a sérülést. A csapások lassultak. Szikrázó acélok csaptak össze ismét. Egy mindennapi kondíciójú ember semmiképp sem bírta volna a feje fölé emelni a kardot.

kétezerötszáz évvel születésem elıtt. és egy gyors mozdulattal leütötte Sir Calweel fejét.Britannia uralkodója Arthur volt. Az én uralkodóm XIII. Elakadt a lélegzetünk.. .. György. akár bennem.állt elıre Andersson. Nagy-Britannia törvényes uralkodója. .Menjetek! .Britannia törvényes uralkodója Arthur. és közbeszólásával megelızött engem. Ez nem játék volt.Meg akar küzdeni vele? . . Sir Calweel kétszer felajánlotta neki a lovát. A nı nem engedte. s magam is lovag vagyok. Jádevirág megnyomta még egyszer a kioldógombot. főre. . nem a játék! Megsuhintotta a kardját. Bízvást elnyerheted ezt a kegyet királyunktól. . meg kell tenned! 151 ... ha a judoddal bátran bizonyítasz a próbahely gyepén.Ki ütött lovaggá? Anderssonnak füllentenie kellett. Jádevirág kezében azonban ez a fegyver is csıdöt mondott. .. és azzal is a lovagra célzott. .felelte a Fekete Kardú Lovag. de a lovag sem viselkedett erkölcsösen. lovag? .Veletek nincs dolgom. Apáin a Térdszalag-rend lovagja. ..sürgette a Fekete Kardú Lovag Anderssont... A páncélba csomagolt torzó nem dılt el. mint az oroszlán.De vedd fel Sir Calweel kardját. miért teszi.. volna.XIII. de a fegyver nem mőködött! A nı kivette a kezembıl a fegyverem. Nem sejtettem. Nyakrészén vér spriccelt a magasba. és állj ki ellenem. és hullott vissza a páncélra. Én az ı lovagja vagyok. ha valóban lovag vagy.Esélye sincs. ha gyorsabb vagyok. mint mondod! .. .Kardod sincs! Se lovad! . és hályogos szemek meredtek a nıre. de fel sem melegedett. Utóbb rájöttem. Jádevirág megnyomta a plazmakarabély kioldógombját.kérdeztem Anderssontól halkan. s most ez az alak megölte Sir Calweelt. . Becsapott bennünket a látszat és az érintetlen földi erdıség idillje. A fegyver kattant egyet. isten kegyelmébıl király. A nı megharagudott. Uther Pendragon és Igraine királynı fattyú gyermeke . Jádevirág a Fekete Kardú Lovagra emelte a plazmakarabélyt. . bármennyire is mesésnek és mondabelinek tőnt a harc.jjjjré tett tornán! Aki úgy harcol. _ Nem kell ilyen kétes dicsıség! .mondta.Mi lesz. Megölte: a sisakból kigurult a viaszfehérré vált fej. s a Legújabb Jehova Biblia is megírta: aki kardot fog.értetlenkedett a Fekete Kardú Lovag. de most lelkiismeret-furdalás nélkül tüzelt. a fém nehéz súlya mintha földhöz szögezte volna: fél térden maradt. talán mert látta Jádevirág dühét. A Fekete Kardú Lovag felénk fordult. néha plazmafegyver által vész el. György király. Nem volt valami erkölcsös cselekedet.ellenkezett a lovag. hogy a tigrisekre lıjek. hogy célszerőbb lett volna. . hogy elfogadható ellenfél váljon belıle. A természetellenes kattanásra mindannyian odanéztünk. annak mindig akad egy üres szék közöttünk. .A karc edzi a szívet és az akaratot.Fel veszed a kardot? Ha át akarsz menni a hídon. Kétségkívül végezni akart a lovaggal. vagy mert ez a váratlan gyilkosság benne is fellökte az ideget.Tévedés .

York. kétélő acélkard. A lovag zárt si sakjából nem látott ki oldalra.Vegye fel a kardot! Andersson Sir Calweel kardjához lépett. 152 . csinálj valamit! .Magam is elbánok ezzel a középkori fickóval.. . mint maga azzal a karddal! .Megmentem az életét . A karabéllyal védtem ki a második vágást.A plazmakarabéllyal fogja leszúrni? . . amint a kard elzúgott mellkasom elıtt.. a huszadik és huszonkettedik századi hippimozgalmak nyomán..Nincs szükségem a beleegyezésére . Rájött. aztán utána fordultam és egy elegáns.. Lényegesen könnyebb lehetett.Elıbb. tehetetlen fémsúlyt viselı test. Legfeljebb virágtartónak. mint a kovácsolt. .vigyorodtam el. Közben Andersson egyre csak hátrált. Legfeljebb amikor almát pucolt a feng-shuis barátnıje mellett. . . . Nem tud a karddal bánni..mondta Andersson.. és nincs rajta páncél sem..Mit csinál? . hátulról. Jobb híján én is hátra ugrottam.hagytam.Te aztán tudod motiválni az embert! . Banggg! . hogy nem hagyom szíve választottját cserben. .feleltem én. . Döngve szólt a páncélöltözék. Nekem csak egy használhatatlan plazmakarabély állt rendelkezésemre.. és ellentámadásba mentem át: megfordítottam a fegyvert.mondta Jádevirág kétségbeesetten.emeltem a magasba a kezem. . és a tusával egy óriásit húztam a lovag sisakjára. .Nem hagyhatod! . s ettıl a vigyortól Jádevirág kissé megnyugodott. és másra már úgy sem lehetett használni. és kezébe vette.Én nem vagyok lovag! . baseballütıket megszégyenítı mozdulattal ismét telibe kaptam a sisakot. Még el sem hallhatott koponyája mélyén a visszhang. És ha meghal. .feleltem.mondta a sisak. A férfi rám nézett.Nincs szükségem a segítségére . A Fekete Kardú Lovag dühösen tört elıre.A maga játszmája! .York!.De én féltem.Katharyn. . Ez a fekete barbár meg fogja ölni. Oxfordban nem szerezhetett jártasságot vágófegyverek terén. és a plazmakarabélyt kardként kaptam a kezembe. hogy elzúgjon a penge és a hatalmas.Én nem félteném. Lehajolt érte. hátraugrott a súlyos csapás elıl. . amennyire csak meg lehet pördülni egy ötven kilós páncélban. .kérdezte Andersson. de ellentámadásra nem futotta.kérdezte szemközt Andersson. Andersson egyet tehetett. . Tartotta a kardot. ezért észrevétlenül meg tudtam közelíteni. Bekopogtattam a lovaghoz. A lovag megpördült.. . A Fekete Kardú Lovag a közelébe csörtetett. A Fekete Kardú Lovag után mentem.Andersson elintézte nekünk az egy helyben toporgást. én megöllek téged! A Fekete Kardú Lovag suhintott egyet derékmagasságban.

. s bár sokat lefogott belıle a nyakvédı páncél. mint egy trópusi vihar. Hung Sze-li oldalra lépett. és lesújtottam a fejére a fegyver tusával. A Fekete Kardú Lovag felállt. Egyáltalán nem lovagi harcot vívtunk. Felhasította az oldalam. de rossz irányba. A roham elıl azonban már nem tudott el lépni. és megragadtam a karabélyt. De a Fekete Kardú Lovag már meg is fordult. és a plazmakarabélyt a lovag lábai leözé nyomtam. Én is besegítettem. . s én a már bevált módszerhez folyamodtam: a láb közé dugtam a fegyvert.A második menet az öné . Egy elınyünk volt: sokkal könnyebben mozogtunk. kire támad. Megvetette lábát és hívott minket.Menjen védje Jádevirág asszonyt! Letettem.. és a földön kötött ki. persze akkor már méterekkel hátrébb álltunk. Toki . dühödten rohamozott. Hung Sze-li is felugrott és jött a karabéllyal. Amikor aztán meglátott minket. Oldalra repült. Tanulékony fiú. az megint elsuhant mellettünk. Az ütés a helyén volt. és a lovag elsodorta. mély a szúrás.Ne! . Andersson testével ment neki.. . akár egy felidegesített bika a spanyol kivándorlókkal betelepített bolygókon. Jádevirág felkiáltott.. aki 153 . hogy kapálózott. és megtisztogatta sisakrácsát. A lovag ment.elütöttem a kardot. és alulról szúrt vissza. és messzire repült. Andersson felugrott. hogy páncélos alkarvédıjével mentse sisakját.válaszoltam és visszavonultam Andersson mögé.. . Ráléptem a hátára. majd visszalépve a lovag fejére sújtott. fogalma sem lehetett róla. Tompa dübbenések sorozata jelezte. Hátráltunk. S egy hátrányunk: az elsı bevitt találatba bele fogunk halni. a lovag nyekkent és üvöltött. Ezzel a mozdulattal kapta állon Hung' Sze-lit. Idejében. Amaz megbotlott. és elkapta a karabélyt. A férfi elhajította a kardot. az súlyra sokkal könnyebb! Fárasszuk ki! _ Csak órákba telik! _ Van jobb ötlete? Nem hiszem. Egyszerre ütöttünk. majd elütötte a Fekete Kardú Lovag pengéjét. amelybe fő és földgöröngyök szorultak az édes anyafölddel történt beható ismerkedése során. de csak megbillentette. azt hitte.Kapd el! . Még egy rossz kocsmából is kivertek volna minket. leverte az oldalt álló Hung Sze-lit a lábáról. A derekánál fogva kaptam el a lendületbe jött fiút és megemeltem. s ismét be kellett avatkoznom: a fegyvertussal a nyakra támadtam. . Már emeltem is a karabélyt a sisak hátuljára.kiáltotta Jádevirág és Andersson félé dobta plazmakara bélyát.. s együtt néztük a fatörzsnek szédülı lovagot. a dühtıl vakon közeledett._ Vegye elı a karabélyát. belépve elölrıl. s elöntötte ingem a vér. és kaszáló mozdulatokkal. Andersson botladozott. A lovag következı lépése megperdítette. amerre ellenfelet látott: s éppen Jádevirágot szúrta ki magának. A lovag most azonban csak megbillent. . hogy a lelkére tudunk beszélni! Elugrattam a harmadik roham elıl.. és egy kört írt le vele. mert a lovag karnyújtásnyira volt csak. azért használt. hogy Andersson belejött a sisakcsépelésbe. A kezembıl kiszakadt a plazmakarabély. _ Nem valami lovagias -jegyezte meg oldalt Andersson. a megvadult lovag elengedte jobbjával a kardot.kiáltottam rá. s Andersson is a magáét a nyakra.

mivel kopogtat be az ember. A lovag belerúgott Hung Sze-libe. Egy mozdulattal kirántottam az élet a testbıl. hogy kiszabadítsa kardot tartó balját.. Csoportunk arrébb szédült. Ellöktem Jádevirágot oldalra. hogy messzebbre lökjem. egy titán ellen küzdı csapat élethő szoborcsoportjaként.nyomban összeesett.. így álltunk meg. A lovag érezte hogy áldozatra lelt.kérdeztem Andersson fölé hajolva. amelyben a kard volt. A Fekete Kardú Lovag acélkezével elkapta Andersson kezét és megcsavarta.A maga baromsága miatt kényszerültünk embert ölni! .Nem.. Megindult elıre. elkapta a kard keresztvasát. . A lovag balja kiszabadult. és kezd megtelni a bırcsizmám azzal a sok szarral. A vér meg csak spriccelt.. A csapás megrántotta Andersson karját.. hogy az a halálát jelenti. Erre még egy páncélos lovagot is lefejeztem estére. Jádevirág jött segíteni. Andersson megtántorodott. Oldalról szaladtam bele a Fekete Kardú Lovagba Sir Calweel elıre szegezett kardjával. Tényleg veszélyesen nehéz volt. ne avatkozzon már a férfiak dolgába. 154 . küzdelmünk lassan közelharcba ment át.. ugye? . A lovag elengedte jobbjával Andersson bal kezét.. . de egy idegen világba nem mindegy. Teljes súlyommal nekiveselkedtem hatalmas ellenfelünknek. Nem volt jó fogás a lovagon. Felfogta a másik fémkart. Hajszálnyival vétette el a fiú fejét. Andersson kétségbeejtı helyzetbe került. Most Andersson kezébıl csapta ki a karabélyt. . és megpróbálta a szablya-vasat eltolni magától. A penge a páncél vállrészénél a lovag hóna alatt csúszott be a páncél alá és rögtön vér freccsent ki a féméi mentén. . Izmok ereje feszült egymásnak. fegyver nélkül.El innen! . hogy jobb híján azzal üssek. Elzuhantam és a szemem szikrákat hányt. Megragadtam a kardot. amin át kellene kelnem. hideg fémet tapintottak ujjaim. a férfi mégsem engedett. . Andersson is puszta kézzel szállt be a harcba. Belebotlott az eszméletlen kínai fiúba.Egye meg a fene. A kard a magasba emelkedett Andersson fölött.ismét ellöktem az elém kerülı Jádevirágot. Két kézzel elkaptam a lovag jobbját.Sajnálja? . Belevertem a fejem egy kıbe. és rántott rajta. és lefelé bökött. Andersson karja természetellenesen kicsavarodott. a Fekete Kardú Lovag összezuhant. Én alulról döftem.Most örül... . élihez a földre kellett ejtenem a karabélyt. Én dioránokkal köszöntöttem a mai reggelt. és egy bekapott állütés miatt rögtön repültem utána. és ellenfele jobb kezét ragadta meg. a lovag pedig felemelt karddal. Nem egy kıbe.Ezt pont maga mondja! . A kardja kiszabadult.nyögött fel a férfi. A Fekete Kardú Lovag a súlytöbbletét akarta kihasználni. Fel akartam ugrani. hanem Sir Calweel kardjának gombjába vertem fejem. a kezem lecsúszott a páncélról. . és ösztönszerően mozdult utána. Andersson térdre hullva. miközben kardjával továbbra is hadakozott. és most Andersson kényszerült védekezésre.. és Andersson lába alól kicsúszott a talaj. tudta. egyedül.

.Mi ez a térdszalagrendes történet? . Ráálltunk az ösvényre.Majd belejön! Melyik kell? A fekete élő. és megpróbálta elsütni a plazmakarabélyokat.kérdeztem menet közben Anderssontól. elég magasnak kell lennie a születések számának! .Fel akarták robbantani a klóntartályt.Az apja miért kapta meg a Térdszalagrendet? . ez a két lovag pedig halott . . .máris Ledobtam a kardot a ffire. amit magamról állítottam abban viszont volt egy kis túlzás. Apám az utolsó pillanatban állította meg a merényletet. és két hullát tudtunk magunk mögött. s hogy ne himbálózzon a szemünk elıtt. Átmentünk a hídon. Sir Calweel fejét beburkoltuk a kék-sárga lótakaró selyembe. amelyben felnevelték. De egy ilyen fél mázsás acéltömbbel! Ezzel magam is így voltam. amelyeket én is 'génybe vettem nem egyszer. s ezzel együtt e §y széket a Lordok Házában.mondta hitetlenkedve Andersson.válaszolta a férfi. . Apám todomást szerzett a tervrıl azon titkos csatornák egyikén. A kijárt ösvény vonalát követtük. s egyebeket. hogy a faluban majd átadjuk ıket valakinek. Alig pár órája tartózkodtunk Avalonban.Ha itt ilyen ütemben fogynak a lovagok.morogtam. s amelyért két ember adta életét. vagy a másik? .. azzal a szándékkal. de nem csinált semmit.Egy halom ócskavas! . . 155 .Adja a feketét! Az kevésbé véres! A másikat tisztogassa maga! Megköszöntem neki az ıszinteségét. jó erısen lekötöztük. Ezzel megszerezte az angol király bizalmát « persze néhány megbízást az angol őrhaderı fejlesztéséhez.Arthur él . Ez sem nekem. méghozzá a családi testırség segítségével. Sorra elıvette mindegyiket.mondtam morózusan. Miért is kaptam volna? . lézerfegyvereket.Ahogy meg van írva.Tud a karddal bánni? K . .Györgyöt meg akarták ölni. mit kell velük csinálni. ha haditechnikai információk megszerzésérıl v olt szó. amely eresztékeiben recsegett. aztán ketten megragadtuk kötıfékjüknél a lovakat.. 14. .. . . s elindultunk. Jádevirág elénk vágott. Andersson.Nem mőködnek a fegyvereink .Arthur él. s az összes kínai férfiember segítségével magukat a lovagokat tettük fel a nyeregbe. majd a nyeregkápára erısítettük. . de nem szóltunk..Csak kitalálta? .Párbajtırrel esetleg. jómagam. elıttünk pár lépéssel.mondta egyszerre Andersson. . remélve. egyedül haladt az élen. hogy az elvisz minket a faluig. aki tudja. megcélzott egy hatalmas tölgyet.És vajon ez az Arthur az az Arthur? Erre tíz perc hallgatás után sem tudtunk választ adni. A lovagok lovait befogtuk. . sem Anderssonnak nem tetszett. Én nem kaptam meg. Mind csak kattant.Hogyan? .Apám valóban a Térdszalagrend lovagja volt. .Jó hogy kérdi.. .

Jean Froissart viszont azt írja krónikájában. Edward alatt Angliában? .A kedves édesapja tudja. Andersson apjának pedig a valóságos angol király kéket. . reprezentálva..kérdeztem. . Bizonyítani nem tudom az összefiiggést. annak negatív másaként. hogy sok mindent. A Térdszalagrendet III. .. amit a világ túlfelén szeretnének. A rend prelátusa a mindenkori winchesteri püspök. hogy a Brit-szigetek nem tesz meg valamit. várat akart építeni ott. s amely keletrıl jött. hogy rákérdeztem a Térdszalagrendre? .....És?. hogy legyen olyan szíves mellénk fáradni..Andersson intett. hogy Edward király Arthur nyomdokaiba akarván lépni. Szembenállásunkat jelentheti ez? Ez volt látomásom rejtett értelme? Vagy utal másra is? .Mit tudhat az angolokról? . .Valójában egy megérzés miatt. akik hivataluknál fogva tagjai a Térdszalagrendnek. Nekem piros szalagot kötöttek térdemre léttomásomban. mindenesetre a Térszalagrend nagyon gyanús. Egyházi személyek. században. Hátrakiabáltam Lung exminiszter felé. . Elmebeteg ötlet. miért a térdre felkötött kék szalag a jelképe..Edward.. amelynek a kezdet kezdetén csak 12 tagja volt.... mert a király le akarta fektetni Joan of Kent grófnıt. . Mintha a térdszalagrend a kínaiakkal szemben jött volna létté.Én csak a nagy pestisjárványra emlékszem abból az idıbıl. És miért örült. . a Kerekasztal mintájára alapította a Térdszalagrendet. Most Andersson töprengett el. A mese szerint azért lett térdszalag. a király azt felkapván egy egész lovagrendet alapított hozzá.Az apjáé? . szándékosan tört a brit felsıház felé. s egy udvari bálon.Nem láttam az összefüggéseket. Lung jött is.. . Amelyik alaposan megti zedelte a keresztény Európát.Mi történt III. Edward a nagy elıdöt utánozva. Errıl hallott? . a világ túlfelén kékkel a maga tizenkét lovagját. hogy maga szervezte a merényletet.. Andersson felvázolta neki a témát. . hogy ne vegyem komolyan. . Már a kortársak sem tudták. Neril tartom elképzelhetetlennek.. amikor a grófnı harisnyakötıje leesett. s Lung persze 17 18 prelátus: magas egyházi méltóság a római katolikus egyházban registrar: a Térdszalagrend ügyeit nyilvántartó tisztviselı 156 . .Hogy dicsekedhessem.Apám erıs egyéniség. hol Arthur vára is állt. a registrar a windsori kanonok.Csakugyan értettem. . .. És a sárkány megöléséért megdicsıült Szent György lett a példakép. mit kell tennie vészhelyzetben. . Edward alapította a 14.Értem.A kínaiak vörös szalaggal övezték fel térdük alatt hercegeiket..Értem.Van egy olyan érzésem.Mondjuk. úgy általában. Büszke vagyok a családomra.Mond valamit.Nem. a keresztény hit bástyája alatt.Kérdezzük meg Lungot? . A rend védıszentje a negyedik században élt sár-kányölp Szent György.

mert egy háromszáz éves lény már ri posztozni is megtanul! .felelte Lung.. hogy sárkányokat ölt. hogy mi mindent beolvasztunk.vallottam be. . mint ez a két ló a hátunk mögött a szökési sebesség elérésétıl.tárta szét a kezét Lung.tagadta. fogalmam sincs. . Mr. .De maga legalább háromszáz éves. Mégis: volt gy olyan érzésem. nem korábban.Csupán a sárkányok miatt jutott erre a tévképzetre? . amilyennek még nem: mint egy gyereket. Lung idegesen göcögött. kire gondol. . . tudják. Akkor már megtehette. . hogy „mi".. mérgezte szennyel és olajjal tengereit. hogy kiirtsuk a keresztény világot? Csak néztem. nem vagyunk az idegen gondolatoknak ellenzıi.kérdezett viszsza udvariasan Lung. .Remélem. rettentı cinikus lesz azonnal.Ügy érzem. minket az különböztet meg a maguk kultúrájától. hogy a kínaiaknak bármi közük lett volna a britekhez. . János Pál pápája. . hogy az öreg hazudik.Ketchikan úr! Ha nem tudja tudásszomját kielégíteni. . ha rajtakapnak a nagymama feltört kamraikonjanal a lekvárosbödön felett.Még Oroszlánszívő Richárd nevezte annak. és így aztán a mindennapi kínaiból olyan messze van. a középkorban a jezsuita szerzetesek is dolgavégezetlenül távoztak a Mennyei Birodalomtól. hogy a kínaiak ilyet tettek volna .. Most olyannak láttam.. Tehát amikor azt mondja. _ Nem ismerem az európai szenteket . van Kínának valamilyen középkori kötıdése Britanniához . mi terjesztettük el a pestist Európában.bólintottam. amely teljesen beolvasztotta a területére tévedt zsidókat? Erıs és öreg kultúra a mienk. ugye? . I ... amellyel én nem dicsekednék. ha azok nem akarnak teljesen megváltoztatni minket.Szent György Anglia védıszentje lett. . .Vigyázzon. vagy az aerosolos spray feltalálóját. Nem kell haragudnia az egész világra. . Lung úr.Szent György arról híres.Nem hiszem.. ritkította ózonpajzsát.kérdeztem. Andersson felnevetett.Vagy talán azt hiszi.Egészségére . kétezer évvel Krisztus születése után! A kommunista Kína sem tiltakozott. . .. ha csak egy centtel is hozzájárultak volna Vatikánállam kincstárához.Andersson is beszállt Lung felvilágosításába.kötöttem a crollt euticénium-kriolit szállal a karóhoz.A mi íjultúránk nem igazán fogadta be a keresztény eszméket. Sıt. Az Írországban taíált kínai pecsételıket nem említettem.. Vannak dolgok. Nem nagyon kedveli Szent Györgyöt.Ez meg sem fordult eddig a fejemben .. nem hiszi. ha nem kapja meg a kellı szellemi táplálékot! Azzal ott hagyott minket. hogy a Mennyei Birodalomnak ilyen eszközökre lett volna szüksége? Mint említettem. Ketchikan. Az elsı kínai mártírokat csupán kétezerben avatta szentté a maguk II. . De maguk minden bizonnyal szentté avatták volna Henry Fordot.A nyugati civilizáció évszázadokon keresztül pusztította földjét. jj0gy a kínai nép az egyetlen.

A walesi kelta istenpanteonból negyven istent ismerünk név szerint. sárkányölı Szent Györgyöt is megemlítve. Másodévesként részt vettem egy napéje19 Hibernia: Írország római kori elnevezése 158 .Vannak nálam avatottabbak is ..Maga beszélt a Térdszalagrendrıl. Javítson ki. akkor hogyan ápolhatják az ısi hagyományokat? . A logika szerint a ki-naiaknak a keresztény dogmákkal szemközt. szellemi tanítók sok-sok információval gazdagították a modem druidákat.Azt mondja.Vagyis ma ismét létezik dniidizmus? .A kelta világ szöges ellentéte volt a késıbbi kereszténynek. amikor kerestem a kiutat a világból. nem jegyezték le szertartásaikat.. s a kelta mellett volt a helyük .. Mit tud a kelta mágiáról és a druidákról? Andersson felsóhajtott. ikonográfiái maradványon és Július Caesar megtévesztı beszámolóján kívül nem sok minden maradt ránk a druidákról.Ha jobban belegondolunk akkor Arthur udvara. de a felének csak a neve maradt ránk. . ez erısnek tőnt. semmi más. Ez a Haemus-hegyi Liget ciklikusan vissza-visszanyeri fontosságát Volt az oxfordi egyetemen egy pár olyan évem. és ápolják a spirituális hagyományokat. . a kereszténységet megelızı brit istenvilágról sem tudunk sokat.Ha nem maradtak fenn írásos beszámolók. már ha létezett. A kelta és a keresztény eszmerendszer csapott össze.Honnan tudja mindezt? . akkor a dniidizmus vissza is szorult. Meg persze fennmaradt néhány népszokás és tánc. A villnegron is ezt mondta: Arthurnak tiszta kereszténységben kellett felnınie. . .Azt hiszem.Mint a halhatatlan kínaiak . Az írföldi kelták mitikus hagyományai ismertebbek. . s azóta is töretlenül fennáll. pontosan ezt a célt szolgálta. hogy pár sírfeliraton. Hú.Oxfordban 1245-ben egy szent ligetet létesítettek a hagyományok ırizıi.A belsı síkról származó felismerések.morogtam.. ezért is neveltette Merlin mással. Késıbb további rendek alakultak. . . mint minden más fiatal..A metafizikai lét jelent magának valamit? . . de úgy tudom.Nem túl merész ez? . Sıt. amelynek az eredete akár a kelta világba is visszanyúlhatott. Lényegében az ötödik századtól nem létezett egész a tizennyolcadik századig.mondta.hívtam fel a figyelmét a hasonlóságokra.Persze. A druidizmusról még kevesebb információnk van. Mintha egy biológiai tanár kislányának mondott esti meséjébıl akarnák klónoztatni a dinoszauruszokat. s nem Uther Pendragon udvarában.Ez igaz. jobban oda kellene figyelnünk arra.. hogy a kereszténység hogyan terjedt el Angliában .A keresztények ugyanakkor megölték a sárkányokat. s amikor a Római Birodalommal együtt megjelentek a keresztény térítık Britanniában és Hibemiában1 .. A késıbbi költık szerint sárkányokon szárnyaltak a druidák... . hogy látomásokból alakították ki hagyományaikat? . s mind hirdetik a visszatérést az ısi és egészséges panteista szemlélethez. 1717-ben Covent Gardenben megalakult az İsi Druida Rend.

.. . K'icca: boszorkány.. A kelta boszorkány hagyományok. Elıször is ott vannak a bárdok. Bárdnak lenni nem annyi. Voltam kínai jósnál. a tanulás mely fokán. ebben igaza volt. A huszadik században például léteztek St. A huszonötödik században a földön kívül js alakultak druida csoportok. ez is egyezik. Hátrapillantottam Vang-cura.. csak azt nem. A konklúzió: cselekedjem helyesen.. Tudvalevıleg a kelta egy heves vérmérséklető nép volt. nevezték ıket filihiek vagy vatisohiak..Persze ezek a druida-körök és vv/ca?-hagyományırzık szerintem nyomaikban sem hasonlítanak a kelta druidákhoz.. Tanulni.A költészet alapvetı eleme a kínai Akadémiai tanulmányoknak bólintottam. amelyek azt jelzik. ezüst.S így mi is raboltuk ki ıket elsınként. de hát ezek olyan lassan rágják a dinnyemagot.Hogyne érteném. Fıképp azok a civilizációk kapcsolódtak rá erre a szálra. s akiket az emberek kapcsoltak be az intergalaktikus civilizációk közé. bárddá hosszú tanulóévek teszik az embert. . látnokok csoportja. s mővelıiknek elnevezése. Az öreg szolga és mágus most is egy bökrot és a bokron élısködı kis hernyókat vizsgálgatta.. .. akik a természettel való ısi kap csolatot ápolják. hanem az ember belsı lényegére hívták fel a figyelmet az eljövendı történések kapcsán. A bárdoknak is meg van a maguk bronz. sıt ma már az idegen fajok között is vannak druida hagyományokat ápoló társaságok.. hogy találok egy lantot az út szélén. de volt egy Olympiai Zen Druida nevő csoport is. . Errıl három-négyezer éve nem volt miért meditálgatni. A vérmes kelták hogy bírták az ilyen típusú szövegelést? Mert a hidegvérő kínaiak csak csendesen mosolyognak rajta. s utána együtt jártam pár hétig egy Ilia nevő fánnyal. ma pedig többnyire tölgyfa gyökerei között ember és természet egységén meditálgató druidákkal találkozhatunk.Mennyire erıs a druidizmus gyakorlata? Hirdetnek valami kizárólagosságot? .gyenlıségi összejövetelen... hogy nekem nem ez az utam. akiket életmódjuk az erdıkhöz köt. abba születtek bele az emberek.A második csoport a jósok. de akármi hülyeséget is mondott mellette. .Abszolút nem.Andersson belefeledkezett egy pillanatra Jádevirág járásának ritmusába..Viszont átgondolva van még valami érdekes. aki wicccf" volt. . 159 .Nem. Ilyen költıiséggel kevés természeti nép dicsekedhet. Viszont. mi fog történni. akik a költészetet mővelik. Végül rájöttem. tanulni. . tanulni.. hogy elıdeik nem a szó szoros értelmében vett jósok voltak. . A modern druidák úgy tartják. A kelta hagyományok ırizıi három jól elkülöníthetı csoportot alkottak. hol állnak. ha már a keleti gyökereknél vagyunk. . arany fokozatai és az ehhez kapcsolódó elnevezések. Luisban Hászid Druidák.. a szájukban fog szárba szökkenni és a fülük mögött kerekedik ki.És a harmadik csoport a druidák. és gondolkodtam. hogy az ember attól fél. Mindent mondott. a keltán és a kínain kívül melyik nép volt még ennyire költıi. Megrekedtem e kettınél.Ezt valami bárd mondta? .. Érti? .

morogtam dühösen.Történészek vagy mőkedvelık? . mártír jelent meg. . akárcsak az amerikai indiánok ısei. hogy ott valami kiderül.De valami igaza lehetett a villnegronnak. század fordulóján. században.Nem jutunk semmire . és legfeljebb azt kell megtudnunk. de lovagi udvara volt.. Fél évszázad múlva jöttek az angolok. .mondtam ki a másik érvet.Mikor j elentek meg a kelták Britanniában? .De persze egyes történészek azt tartják.. Ez most jutott eszembe. hogy az Atlantisz-monda nem is monda.. Legyen gyakorlatiasabb! 160 .A Katedrálist ne keverjük bele! Elég fejtörést okoznak a mutánsok.A Krisztus elıtti 6. Négyszáz tájékán a rómaiak kivonultak Britanniából. A keresztény britek visszaszorultak a harcokban. akkor ez csak külsı segítséggel valósulhatott meg. . . . s csak részben is.Tegye a dolgát. Térjünk vissza az ötödik századba! .Elérünk Camelotba.. A megairák hüllık. hogy melyik út vezet Camelotba. ha Arthur megelızte korát. . A gyıztes hódítók és a lendületes írek pillanatok alatt megkeresztelkedtek. . amióta idegen létformák korabeli beszámolóit tanulmányozhatjuk.Nekem mondja?! . . . amit ezek a szerencsétlenek itt Avalonban viselnek. században újult meg. .Van valami összefüggés? .Szerintem a Katedrális mindenben benne van. amig Szent Patáck meg nem jelent téríteni.Nem egyenes másolat hanem a gondolatiság egyezése.Nem tudok sokat mondani. ..Az írek már csak ilyenek. Aztán kiszólalt belılem mükincskereskedı énem. hogy a kelták Atlantiszról származnak.mondtam. és a lándzsa sem volt divat. nemde? . Például.. és már a neolitikumban ott voltak Britannia földjén. A lovagi öltözék.Miért keresi mindennek az okát? . De a lovagi öltözet valóban a 11.kérdezte Andersson. Ha elfogadjuk. . Százötven év múlva már három egyházszervezet mőködött Britanniában és annyi szent. nem szabad összetévesztenünk a hatodik századi Britanniával..Arról beszélünk. Arthur cameloti udvara csak külsı segítséggel tőnhetett el a történelembıl . De két magyarázat is elképzelhetı: egyrészt Arthur megelızte korát. nagyon érdekes dolgokra kezdünk rájönni. A sisak nyílt sisak volt. vértanú.Figyelemre méltó a hasonlóság .Csak hangosan kimondok dolgokat..Akkor élt Konfucius és Lao-ce.De ezt itt..Nézze.. másrészt Avalonban is lehetett belsı fejlıdés. Addig fémlapokkal megerısített boringeket használtak a lovagok. és reménykedhetünk. hogy Arthur létezett az 5-6. A kelta hagyományok Írországban bírták a legtovább. csak a tizenharmadik századra alakult ki... . .Kivéve persze. . . .. Beszédes szimbólum! A megairák megjelenés formája nem kizárólagosan a sárkány. és ki nem őzte botjával a kígyókat a szigetrıl.A szöveg ismerıs. mint sehol másutt a világban. a szászok és a jütök. egészen az ötödik századig.

elárulom. és ısz csíkok húzódtak benne. s ha kell.. . ahova igyekeztünk. Senki nem ítélne el. A falu apraja-nagyja. nagyuraim . addig is le kell foglal110111 magam. mellettük kutyák. hol a halott lovagokra. s így lemaradtunk Jádevirágtól.. még Anderssont is megölöm. csak a tetı volt magasabbra tornyozva.. járás közben mindjárt elalszom. amit el tud képzelni egész életére.Cullumnak neveznek az emberek. vajon melyikben lehet a legkényelmesebb ágy? Ha esetleg dupla. hogy ezt megtehessem.. _ Lassan lejár a Sir Calweel által beharangozott gyalogos óra. s hol a kínaiakra pislantottak. A falusi elöljáró háza volt a legmagasabb.. Értı szemekkel néztem körül a házak között. Teljesen lefoglalta az út kanyarulatánál szeme elé kerülı látvány: a falu. elıkelıvé még sem ez tette. Falunak még a legjobb esetben sem neveztem volna: harmincadik századi elképzelésem a falvakról és a megdöbbentı valóság egymás mellé állítva.hajolt meg elıttünk.mondtam. hogy beszámolni tartoznék magának bármilyen kapcsolatommal is . Csupán a jó alvás kedvéért.. Jádevirág akkor már nem figyelt ránk. mert gyalogosan. Persze Lung és a pilóták szintén nagyon távol voltak az angolszászoktól. macskák. És itt zárjuk le a témát! Az ajkamon volt a kellemetlen válasz. akkor bemászom Jádevirág mellé. Jádevirág is egy a sok közül? Együtt él vele pár évig.ragadtam meg Nicholas Andersson karját. Két név. Andersson lerázta a kezemet.Annyi barátnıjérıl hallottam már.. aztán rájön. _ Nem hiszem. Megtorpantunk. . Leszálltunk a lovakról. . I Mi szörnyőség történt e két dicsı és messze földön magasztalt lovaggal? Rablócsapat támadt rájuk? Vagy véres öklelés esett az erdı lombjai között? 161 . aztán szétrugdostuk a túl közel merészkedı korcs ebeket.Egyet áruljon el nekem .. a féregvezetékek mentén elsuhanó rombolóhajók mellé felsorakoztatott ezer évvel ezelıtti orosz szputnyik párhuzamával jellemezhetık leginkább. hogy kínai kísérıink [jielyik oldalon állnak! És amíg itt sétálunk az erdıben. vagy Brett Shaw és Lajka kutya... szikár alak volt. ez szintén nem így lehetett hajdanán a brit-angolszász csatározások kellıs közepén. amelyet mindenki ismer. Nem a paták kopogásának eltőnésére vagy beszélgetésünk halkulására figyelt fel. A rugdosásban a falusiak is segítettek. de válaszolni már nem tudtam.Ám jó lenne tudni. akkora. mert Jádevirág hátrafordult. és nem múlandó hancúrozási kedv. hogy nem ez az az életforma. . Nem sok félelemérzet volt bennük. Hosszú szakálla a mellét verte.mondta hidegen. .. hogy szerelem főz hozzá.. hogy biztos kellett neki a nagy belmagasság. hanem nyílt tekintete. A lakosok fából ácsolt házaik elıtt sorakoztak fel.. Nem tőnt szilárdabbnak vagy nagyobbnak. ez az errefelé dívó népijátékok egyike lehetett. csirkék vonultak ki érkezésünkre._ Az vagyok .. Tudják: rombolóhajó és orosz szputnyik.De mivel szívén viseli Jádevirág sorsát. Maga az elöljáró magas.

s néhány kidılt-bedılt sírkövet.kérdeztem stílusosan. hátrébb táncolt. Túl a falun láttunk egy kis kápolnát. Amikor Lung elment mellette. Beletelik tízezer évnyi izzításba. Ihattunk volna ugyan a patakból. kristályos szerkezető kriolitacélt. és memorizálta az utat. Aztán elmesélte. hiszen tényleg nem mőködtek. . . A pénzen aztán lovakat vettünk. Az igazságot néha valóban jobb elhallgatni. . megadom Anderssonnak az irányelveket. iszunk az elöljáróval. illetve én és Andersson kisajátítottuk a halott lovagok lovát.. és megszomjaztunk. amely nyomán majd lehazudja a csillagokat is az égrıl. Az elöljáró észbe kapott. pedig nem volt más választásunk. Senki nem zavart éjszaka. nemes vitézuram!. valószínőleg arrafelé terítették ki a testeket. és mindjárt megöltünk egy lovagot. vagy itt köszönt ránk elöl a csillagfényes éjszaka? . .. Másnap összeismerkedtem a kováccsal és az összes fegyverünket eladtam neki. s utána elmegyek aludni. és utat mutatott nekünk. amelyeknek fegyver létét Andersson hazugság nélkül tagadhatta. majd ágyat kértem.. de akkor és ott senkinek sem jutott az eszébe. A fekhely iszonyatosan kényelmetlen volt. így indultunk Camelotba. A puha bırök takarásában aztán elaludtam.. aki nem sokkal késıbb meghalt. Úgy gondoltam. s mi az eredetirıl jöttünk. Amikor különleges fegyvereinkre került a szó. hogy Andersson vigye a szót. ezt beveszik? . a többiek kisebb. Vang-cu pedig egy öszvért. miközben bocsánatunkért esedezett.Sir Calweel megszúrta a Fekete Kardú Lovagot . Nem szándékozott nagyobb kerülıket tenni. Jádevirág a fejét ingatta. igavonó hátasokat kaptak. Andersson kikérdezte az elöljárót.kérdezte Jádevirág oldalról halkan. mire kalapácsolható állapotba hozza az őrben öntött. és hagytam. 162 . és mézsört kínálgatott. aztán közöljük. Bent Cullum leültetett minket a faasztal mellé. békében és nyugalomban. Elmesélte a küzdelmet és hogy hogyan esett meg a két halál egyszerre.A lovag közben levágta Sir Calweel fejét. akkor már órák óta kóboroltunk az erdıben.intettem Cullumot. akik gondozásukba vették a két halott lovag testét és Sir Calweel becsomagolt fejét. mit keresünk itt. A mézsör még jobban elálmosított. és álom nélkül aludtam tíz órát. . hogy világa egy szikla belsejében kialakított díszvilág. Bemegyünk egy kis brit településre. és gyors parancsokat osztogatott a férfiaknak. akkor szót. mint egy külországi küldöttség. . nem tetszett neki. most már tényleg úgy.Azt hiszed.Szerinted van itt orvosszakértı? .Úgy lészen.A hölgynek a legjobb fekhelyet biztosítsák! ... a Sir Calweelnek is elıadott történet szerint. Mindannyian elfogadtuk.Mily kegyetlen halál! . hogy hazudnunk kell. 0 haladt elöl. de rengeteg birkabırt terítettek alám és rám..mondtam. Hamarosan az elöljáró kérésére egy szomszéd lépett be.ingatta a fejét az elöljáró.Beinvitálsz lakodba. Az elsı s egyben az utolsó nyugodt éjszakánk volt ez Avalonban. és tisztelettel meghívott magához éjszakára.

. és a külsı őrben haladt a harmadik rés felé.Csak azzal nem voltunk tisztában. azaz történetek. hogy ez kevéssé tetszik neki.érdeklıdött Jen. A regény az idı múlatására szolgált. hogy elhiggye lánya elfogult értékelését a fiatal pilótáról..Csakugyan? Irogat? Netán verseket? . előzi démonaikat. Jen Hung-csang megköszörülte a torkát.Hung Sze-li nagyon jó fiú .kérdezte Fehérfelhı.tette hozzá a lány gyorsan. 1111 ben avatták szentté.. s a2ok merre térítik el kicsiny csapatunkat. kínaiakkal benépesített világon. Jen már hajlott volna rá. . . . és lelket megpendítı érzelmes mivoltánál fogva többet ért a kínaiak szemében. hogy verseket is? .Netán tudományos munkákat is készít a fiatalember? Fehérfelhı kényszeredetten vallotta be. A mondák szerint Lü Jen néven a 8. Gyorsan mesélni kezdett.Az egyik arról szól. A verseket sokkal többre becsülték a Tízezer Szikla Menedékében. A LótuszIcelyhérıl menekülı négy fos társaság már rég elhagyta a Tízezer Szikla Menedékét. hogy Lü Tung-ping21 megjelenik a Lü Tung-ping: A kínai nyolc legendás halhatatlan egyike. tradicionális életmódot követı. 15. . kardforgatásra és láthatatlanná válni.Mondtam már.. a regényt nem akarja megjelentetni valahol? Vagy legalábbis nem a saját nevén. hogy Hung Sze-lit kellene félteni ebben a házasságban. ezekben elvegyül az emberek között. nehezen bár. hogy elfogadtatja apjával azt a férfit. akit választott. Látta apján. kikbe fogunk még botlani útközben. segít nekik a gyógyulásban. Több legendában és színmőben is szerepel.De nagyon tehetséges! .Versírásban is. Egy másik halhatatlan. mint egy hatkötetes családregény. Pár nap alatt meggyızte magát. Csüng Li-csüan tanította meg mágiára. talán nem is lesz olyan rossz sora mellette Fehérfelhınek. de minden. A népi taoista nyomatokon démonölı karddal és légycsapóval ábrázolták. kalligráfiákban testet öltött természet. . a vers. de elfogadta a fiút Ho-po alternatívájaként. Amikor Hung Sze-li vıjelöltként féltőnt életében. Egy kétsoros vers rejtett értelménél.Fehérfelhı feltett szándéka volt. .Verseket is. hogy Sze-li irogat is? . században született.. 163 .Mi az.bizonygatta Fehérfelhı plazmakarabély)yal a kezében Jen Hung-csangnak a nuclearketch vezérlıjében. .. . hogy Hung Sze-li bizony a versek mellett szépirodalmi elbeszéléseket ír. hogy mivel a pilóta Jádevirág asszony bizalmát és kitüntetı figyelmét élvezi.Nagyon szép történet... a vers viszont maga volt a kézmozdulatok táncává váló.. Most azonban már azon gondolkodott.Remélem. . a Tung-ping jelentése: „vendég a barlangból". .

mint kapja fel taeleit a víz. hogy Liu Haj elveszi a pénzét. A férje és egyetlen fia pilóta volt. A meghatott csendbe Vu Man-csing szólt bele. hogy olvashassam.. és minden teaházban elpanaszolja mennyire sanyarú a sorsa.Az Arany Oroszlán Aszteroidán tőnik fel olajárusnak öltözve ı és Liu. Elmondja ezt Liunak. . hogy az öregasszony a kertjében fürt kútba rejtette el a férje után örökölt taeleket.Nem. és arra kéri a hivatalnokot. a főzfából lett szolgálónak. Jen morgott valamit az orra alá. De azért!. A 8-9. hogy Liu Hajt2" látták errefelé kódorogni. kétségkívül kezdett meglágyulni a szíve kényszerbıl elfogadott vıjelöltje irányába. Az öregasszony nagyon megijed. . Hung Sze-li mesélte el. Kiderítik. Lü Tung-pingre is egy ilyen teaházban akad rá... Fehérfelhı arcára napsugárként ült ki a boldogság.. és könyörögni kezd Lünek. már nagyon-nagyon régen. és inkább ad. hogy az asszony mérhetetlenül gazdag. Ugyanakkor Lü Tung-ping daruhátra ül és elrepül az aszteroida vízügyi hivatalába. Szerintem nagyon megható történet. . a főzfa szelleme.. s hogy jobban tarthassa közben főzfává változik. kötelet kötnek az öregasszony derekára.. amit úgy érzi. illetve a népi ábrázolásokon egy madzagot tart kezében. hogy az a kincs és nem a pénz. a felszíni vizeket megcsapolja és a nagy nyomással átpumpálja a felszín alatt kialakított vízfogó rétegek közé. Egy legendában Liu békán jut az égbe. majd azt is kérek tıle. Az öregasszony lépten-nyomon kéreget. ahol a város szegényeit olcsón jóllakathatja. kikkel hozta össze a sors és jajgatva kéri. húzza le és ragadja el..Persze apus. és az egyik este. Lü beleegyezik. de el fogja hozni. hogy eresszék le a kútba. Az öregasszonyt a kútban pedig egyszerre ellepi az ár.. 164 .Tízezer Szikla Menedékében.. Liu Hajt Lü Tung-ping indította el a halhatatlanná válás útján. . és látja. Jen nem sok lelkesedést mutatott ezek után sem.. semmint kér. Lü Tung-ping teljesíti ezt. A hivatalnok megismeri a halhatatlant és boldogan teljesíti kérését. . aki látszólag nagy szegénységben él. Hirtelen rájön.A lány nem adta fel.Találkoznak egy öregasz-szonnyal. az öregasszony pedig kiemelteti megmaradt pénzét a kútból és egy kis kifızdét csinál. csak az emberek együttérzésére van szüksége. Liu Haj: a taoista elképzelések szerint a pénzérmék istene.. s nem törekszik többet az emberek együttérzésére. de késıbb istenné változott személy. hogy húzzák föl... de meghaltak egy haramiákkal vívott összecsapásban az aszteroida feletti őrben. máshogy nem kaphat meg. .Olvastad? . és aszteroidáról aszteroidára vándorolva számtalan jót cselekszik és csodákat tesz... és ráébred.. . században élı történeti..... hanem az életét. A füzfaszellem Liu tartja a kötelet.Jól van na. véletlen a háza felé járva elmondják az asszonynak.Szívesen olvasnék azért egy-két verset tıle -jegyezte meg. Lü az elsı pillanatban rájön. De a mélyben még sem a taeljeit félti igazán. hogy a felszín alatti vizeknek engedjen szabad folyást. és látták békává változni és a kútba ugrani.. annak végére főzve pénzek és a pénzre harapva egy háromlábú béka.

Alice dekódolta a titokban váltott üzeneteket. mint egy kiélesített aranygránát.. Mindeközben a mutáns hajók egy paraszthajszálnyira álltak a tőzparancstól..A nyolc halhatatlan szentnek hála. hogy a császárság csapatainak vezetésénél bizalmi válság állt be.. Alice kikapcsolt. Szang Fu-ling és Fehérfelhı van velem. mintha csak szembıl fújna a szél. Asszonyommal szeretne beszélni.Mit akar elérni Fehérfelhı? . Alice-ben azonban mőködött valami elégedettség. fényárba borította a vezérlıt...Nem tudom merre kellene menni. hogy a háborút elíziumi belpolitikai zavar is megfejeli. . Fehérfelhö lépett be az optika hatósugarába.mondta a pilóta. Alice gondolt egyet. robbanásra kész. A gondot az okozza. Az Elíziumi Császárság szétszórta hadseregét és három. . hogy bitorolhatja Jádevirág testét. ..Hung Sze-li már nincs a hajón .küldött mentális üzenetet a Stockbauer. generálta Jádevirág hologramját és hangszínét. . . jól elkülöníthetı csoportra szakadt. de látott és hallott: folyamatosan figyelte mőszereivel az elektromágneses sugárzásokat. és megkérdezzük! A Tündöklı nyár egy élettelen aranydarabnak látszott egy élettelen aszteroida sötét barlangjának mélyén.Mert egy plazmakarabély csöve szegezıdik a hátamnak. Lágyan lebegtette selyemköpenyének szárnyát. hanem legalább háromra vált szét. hogy a thotis fıparancsnokság nem két szembenálló klikkre.Hívja Jade virág asszonyt. és mert Ho-po körbefogta Lótuszkelyhét.. elemzett és hallgatózott. A lány határozott volt. hogy egy sírboltba tartottunk. De olyan volt. . . Úgy nézett ki. Vu Man-csing hívása ekkor érte el a Tündöklı nyarat. Fehérfelhı elméjét elhomályosította a szerelem és Hung Sze-li után szökött. Ellenzem .. .és felnézett az irá nyítópult mellıl Fehérfelhıre.Szeretnénk csatlakozni asszonyomhoz ezen az útján . Az üzenetekbıl azonban kiderült.Nem lehet . Vu Man-csingnek azonban az sem tőnt volna fel. .mondta Alice Jádevirág hangján.. 165 .A vılegényét látni. és magas ívben tett a Stockbauer véleményére.Forduljatok vissza! . de a hajtómővek részecske kibocsátását elemezve is tisztán követte a szakadást. hogy megtaláltam asszonyomat lelkendezett Vu Man-csing a nuclearketch vezérlıjében pár százezer mérfölddel távolabb.Hátha szüksége lesz egy engedelmes szolgálóra. Fehérfelhı nem tudta. . majd képet adott Vu Man-csingnek. Mit tegyek? .Nem hiszem.Miért nem? .Jen Hung-csang.mondta engedelmes hangon. ha a vezérlıben esik az esı.

A legengedelmesebb szolgálója leszek.Bármit megtennék azért. csak ne küldjön vissza! .Leszállnánk.. asszonyom . A Stockbauer nem akadályozta meg. Nem tudta megakadályozni az alaköltést. Nem tudta. Természetesen a vezérlıbe mindebbıl semmi nem szőrıdött be. . majd meglátja. .Megnyílik.és lehet. A Stockbauer alakja végleg kiformálódott.Ezt miért nem mondta korábban? Nem volt információénéke.mondta ugyanakkor Alice-Jádevirág a vezérlıben Fehérfelhınek. hogy ez még a hasznára is válhat.A haltestő Ho-po feni rám fogait.ismételte meg a Stockbauer és megkezdte a kiáramlást a tornacsarnokban.. . . . Mondjon nemet! . . Már csak azért is. de nem térek vissza Lótuszkelyhére! Alice-Jádevirág elgondolkodott. A fát és virágát a kínai költészet számtalanul megénekelte. .Semmi baj! Ön után megyünk asszonyom.Addig nem várhatunk. amit York. . . Idıközben rájött.Nem kértem a véleményét . Fehérfelhı könyörgıre fogta. . . 166 ..hálálkodott Fehérfelhı. és én nagyon félek.Megjelöljük a zsilip helyét a sziklafalban . hogy Hung Sze-livel lehessek. Alice érzékelte a folyamat beindulását. és beindította a belsı szellızést. Alice elküldte a koordinátákat Vu Man-csingnek. hogy ezzel semmire sem megy ennél a nınél. mint amilyeneket a Tízezer Szikla Menedékében megismertél! .De ez nem olyasféle aszteroida.mondta Alice-Jádevirág. Alice beindított a Stockbauernek két felvételt. halványrózsaszín virágjához hasonlította szerelménekjárását.mondta a hangszórókon keresztül. már leszálltunk egy aszteroidára.Köszönöm. és hőséges szolgálója leszek asszonyomnak. amikor Hung Szeli a mej-hua23 könnyed. és négyesben csatlakoznánk asszonyomhoz. . A szikla üreges és egy egész ország elférne odabent .^ lány ajka sírásra görbült.Ez volt a Stockbauer véleménye.gondolt ellent a Stockbaurer a konditeremben.Az még két óra! .. . . ha a zsilipet feltöltik levegıvel. de bosszantani akarta a Stockbauert. Inkább megölöm magam. Az egyiken két pilóta beszélgetett Fehérfelhı és Hung Sze-li közelgı házasságáról.parancsolta a fegyver Alice-nek.válaszolta neki Alice.. hogy két óra múlva Yorkék is kijönnek a sírból nyugtatta meg a Stockbauert pár aranyfallal arrébb.Hol jártok? Vu Man-csing leadta a koordinátáit. egyszerően elnyelte a folyamatot kísérı hidrogénpárát.Nem hagyhatjuk a lányt epekedni! . amit a hangárban rögzített az elmúlt napokban. Nagyon megható . megtehet valamit. de legfıképp a kínai Lung válla Mej-hua (kínai): kínai kajszi. . Ellenzem . a másikon maga Hung Sze-li beszélt szerelmérıl.

. . Vandersleyen elmondott neki mindent. Vandersleyennek ismeretlen volt Hung Sze-li.Ott volt a Lazarine Őrállomás megtámadásakor. hogy bent ráakadnak Mr. Jádevirág asszony és Hung Sze-li után.kérdezte nyafogva Jessica Noel. de látta. akár még tüzet is nyittat a másik hajóra. de az emlékezetébe véste az arcát. hogy York Ketchikan után indultak el.kérdezte Fu-linget. uram. Szang Fu-ling Vandersleyen tekintetét fürkészte.. Ketchikan véletlen lelıne minket.Én ismerem ezt az embert -mondta Szang Fu-ling a pilóta Vu Man csingnek.Jack O'Toole értette a dolgát.Biztos nyomra vezetnek bennünket? . Amikor meglátta a kis kínai lány arcát és a kezében a fegyvert. Együtt har coltunk a mutánsok ellen! Vu Man-csing maga is ott volt a harcoknál. 167 .. Vu Man-csing jelentkezett be.Rájuk akaszkodhatunk anélkül is. Tudta.. Nem tudta.Ahogy a napfelkeltében biztos lehetek. hogy segítséget hozott neki.bólintott komolyan. alig bírta visz-szatartani vigyorát. Amilyen szeles ez a fruska.Teljesen .kérdezte Fehérfelhı a monitorokról reá kacsintó Vandersleyent.Értem. .Biztos vagy benne? . nem volt biztos benne. Sigmund Vandersleyen York Ketchikant kereste a kínai pilótán. és a Csao-ház jelét viselte oldalán. A kínzómester kicsit együgyő és udvarias arca most szomorúságot tükrözött. egy belsı győrők felé tartó nuclearketchet megcsíptek. mielıtt a köpenyt York lecserélte volna arra a fekete bırkabátra. kit tisztelhet személyében. Vandersleyennekjó vizuális memóriája volt. .Nem mondhatom el mindenkinek! . de hát minden fehér arc olyan egyforma.fölött nem tehetett meg: a kapun át még alaposabban bepillanthat Avalonba. kik ülnek az őrhajóban..bólintott Vandersleyen és vigyorgott hozzá. Ha az arany őrhajót nem is sikerült megtalálniuk.Milyen segítséget hozott? . .taktikázott Vandersleyen. . i És ezért a pillantásért ez a négy ember feláldozható.Fix . Már elıre rettegett attól.Nem szeretném. . ..kérdezte idegesen Jen Hung-csang.. de biztos. és rémlett neki a hatalmas termető fehér ember. Megvannak! . . miután megtudta. .. Hiszen nem biztos. I Bemérted? .A sírbolthoz tartanak? Ketchikan úr..Akkor most mi legyen? . Ketchikan csapatára. hogy a lány ese tében ı a legfontosabb tényezı. Bejelentkezése nyomán teljes lett a tanácstalanság a nuclearketch fedélzetén. mi történjen. hogy a lánya fogja megmondani. hogy nyert ügye van. . Jack! Vegye fel velük a kapcsolatot! . A ketch elhagyta a Tízezer Szikla Menedékét. . Egyszer látta csak a Lazarine fedélzetén.kérdezte Sigmund Vandersleyen a Pikk Ász pilótáját. . a jelet látta már York Ketchikan selyemköpenyén. ha Mr. és azt füllentette.

várta jutalmát. Fehérfelhı hajthatatlannak bizonyult.. . . A túlvilági entitás vezetése mellett érte be a ketchet. 168 . akárcsak a dzsunkalakó kísértete. . . . . még annak ellenére sem. s amikor egy felrobbant dzsunka holt koldus-lakója megjelent egy Lótuszkelyhérıl felszálló nuclearketch hírével. Ketchikan-nel. amit akart.. vagy ha megfelelı. de elférünk . de nem is volt szükség további szolgálataira. és a kuszma visszacsúszott a könyökéig.Szőkösen leszünk. Majd ijeszt geti egy kicsit a lányt. Ezzel az arckifejezéssel keresett befektetıket is hajdanán. ha ott lett volna a Döglött Hernyón pár nappal ezelıtt.. Aztán Vu Mancsinghez fordult.hüledezett Fehérfelhı.Kísértetek kísértetek hátán .Tudnak segíteni? .Közelebb mennénk.mondta Vu. Ok egy sírboltba indultak el..mondta magától értetıdıen Vu Man-csing. dolgozott a lányban valamiféle telsz.. átszállnánk a ketchre. Csing Tahou perceken belül startolt őrstrugájával.Hányan vannak? .Hogyan csatlakoznának? . természetesen . pontosan akkor. nem léphetett ki a vonósugarak körébıl. Nem kell átjönniük! . Felkészülten várta a Határtalan Kilátás Templomának falai között. ráér még. de úgy vélte.. hogy készen állunk rá. két türelmetlen lélek. hogy Vandersleyenék majdnem ott haltak meg a Pikk Ász fedélzetén. Kedves kis kuszmája kidugta fejét köpenyének ujjánál. ha szükséges.Megbeszéltük Mr.. .Az nagyszem. A ketchen elrejtızött másik kísértet elvált az őrhajótól.. Az élet kenterbe veri az irodalmat! Olyan démonaink voltak. Aztán végül is nem úgy alakult. ha eléjük toppan egy. Csing Ta-hou megkapta a kísértetektıl. hogy mégiscsak vissza akarják majd tartani Hung Sze-Ii megkeresésétıl. Türelmetlenül sikítozott Csing Ta-hou vadásza után.Segíteni. és tıle is megkérdezte ugyanezt.vette elı szebbik mosolyát Vandersleyen.Drágám. ahol nagyon sok. hogy a crollok bepisáltak volna félelmükben. Ve_ szély leselkedik rájuk.Nem olvasott túl sok misztikus krimit? .És mit akarnak tenni? . akkor nem kérdezne ilyet.. Nem adta be a derekát. mire a lány kicsit megrázta kezét. azonnal fel akart szabadulni.kérdezte Jessica Noel suttogva Vandersleyentıl.Jöjjenek közelebb! .kérdezte Fehérfelhı. hogy túlvilági szolgáinak egyike megérkezzen. és követnénk önöket.. asztrális megjelenési formája ide kötötte.Csakhogy ehhez csatlakoznunk kellene magukhoz! . . . .Hárman. amikor az átlépte a Tízezer Szikla Menedékének határát. Kísértetek kísértetek hátán.mondta ijedten Fehérfelhı. a határokon túl nem létezhetett.. . Vandersleyen jobb szerette volna. és a végén mindenbe beleegyezik..

majd elhelyezkedett a vezérlı közepén. .Győlnek a zsákmányra a keselyők! Egy kívülálló őrhajója! Csing Ta-hou kiterjesztette tudatát.Csing Ta-hou hallotta a sikításokat. hogy velük nem lesz gondja. hogy egy másik kard a cél. s azok ott elöl most a párját keresik. hogy mi az utazás célja. némileg érzékelte gondolataikat is. hogy a sírba nem tud majd bejutni strugájával. Csing automata követésre programozta őrhajóját. a tudatosság mindennapi szintjébıl ismét átlépett a transzcendencia világába. Csinget annyira feldühítette a dolog. majd teljeejti a kísérteteknek tett ígéretét.mondta magának a fekete mágus az őrhajó félhomályos magányában. a Földön kardot kovácsoltak a harcosok számára. 169 . Többet kellett megtudnia. ám nem törıdött velük. Valószínőleg ott lebeg a bejáramái az az aranyszín őrhajó... és lassan kirajzolódott elıtte.. A fekete mágus megdöbbent. hogy tudatállapotának kivetülése azonnal megszőnt. mert a mandarinkacsa épp úgy egy életre választ párt. ahhoz túl távol volt. amely Jádevirág kívülállójához tartozik.. hogy a kívülálló őrhajó utazói is erre törekednek. volt szerencséje tapasztalni a Brett Shaw csülagfregatt felszínén. s tudatával nem érzékelt halhatatlan lelket sem. elég tehát a nyomukba szegıdni. gondolathullámokat hagyott tudattalanja részévé válni. ısrégi mese jutott eszébe. mint ahogy a két kard összetartozik. mire képes. Röpke gondolatfiirkészésébıl egyértelmővé vált. és mi a Pikk Asz utasainak egyéni motivációja. Ezredévekkel korábban. Csingnek számos. Megélte az őrhajóban ülık közötti beszélgetést. Szemhéja alatt szemgolyója gyors rezgésbe kezdett. Lao-ce kardja csupán az egyik a Megrezben található kardoknak. ha visszatér. Órákkal késıbb felfedezte Sigmund Vandersleyen Pikk Ászát. vakok a metafizikai érzékelés síkján. és ébrenléti állapotából. hogy Jádevirág nyomában haladjon. Ám Csing. Viszont azt is látta. Nem lehet. s így megszőnt a kapcsolat a Pikk Aszón levıkkel is. a mozdulatokat.Nocsak . s hogy ezek nem jelentenek veszélyt: olyanok. Érzéseket. Csingnek nem voltak illúziói a fotonyacht védelmi rendszerével kapcsolatosan. Csing nem tudott sokáig mellettük tartózkodni. Am most még fontosabb lett a fekete mágus számára. így zavartalanul folytatta a követést. strugájának vezérlıjében nem mért keresösugarakat. de amíg mentálisan végigsiklott felettük. ha célzatosan keresik. és behatolt a Pikk Asz kriolitpajzsa mögé. hogy Lao-ce kardjának is legyen párja! Egyetlen ilyen irányú utalással sem találkozott soha! Jádevirág pedig még egy mitikus kardot talált.. Tudata ismét megtelepedett a Pikk Aszón tartózkodók között. A kínai elképzelések szerint minden kardnak létezik párja. Az aszteroidmezı síkjába süllyedve követte a nuclearketchet. Látta. Erezte az ott tartózkodó három lelket. majd mintlia megnyugodott volna: a fekete mágus mozdulatlan kıszoborrá változott. így szerzett tudomást. amikor a Mennyei Birodalomban. . A kisbolygók között csupán akkor vetik volna észre. s csak megélte a történéseket. párosan tették azt. s a kard pengéjébe nem egyszer a mandarinkacsa képét vésték bele. mint a fehér emberek általában. Vandersleyen gondolataiból arról..

. Még jobban megközelítette az aszteroidákat. Nem plazmával vagy lézerrel. Csing azonban mindenre felkészült.mondta az elsı pillantás után. kriolitfal külsı felszínét szivacsossá lyuggatták a becsapódások.Át kell szállnia a Pikk Aszni. mert a saját hangját sem hallotta... . ezért aztán Vandersleyenék nem érezték. de ı látta.Vandersleyen OToole-ra üvöltött. mint azok a struga elé kerülnek. de egyelıre nem szakadt át.. Természetfeletti képességek kellettek már egy ilyen őrhajó vezetéséhez: nagyon-nagyon gyors reflexek. hogy nem az aszteroidák közé vágódott be. és letért útjáról. a kisbolygók felé.Mi volt ez? . A Pikk Ász a pályasíkok felé lendült. hogy nem telibe kapta ıket az eléjük pördülı roncs. Vandersleyen felsegítette a földrıl Jessica Noelt. és egy kicsit a jövı ismerete: elıbb megérezni a veszélyes kisbolygókat. Az őrhajó hátsó harmadából azonnal távozott az összes levegı. A robbanást már mindhárman érzékelték.. . Azt tervezte.válaszolta szédelegve Noel.Egy őrszemét. . de már csak annyit tudott elérni.. Jack OToole belekezdett egy kitérımanıverbe. Szerencse a szerencsétlenségben. Egészen a Pikk Asz „alá" repült. légmentesen lezárta a vezérlıkabint. A kisbolygók miatt nem repülhetett egyenesen... miközben ezer és ezer mikrobecsapódást fogott fel a hajó burkolata. ha a pilóta nem nyeri visz-sza az uralmát a gépe felett.Jól van? . Nincs más esélye! Csing Ta-hou magasabb sebességre kapcsolt. hanem távolodott tılük. mint a mákszemgyorsítós daráló a mákot.A kurva életbe .. A Pikk Asz vészjelzıi eszeveszett sivítással jelezték a balesetet. de egyelıre a legkisebb gondja nagyobb volt annál. Sigmund Vandersleyen késın kapta meg az őrhajó elemzırendszereinek figyelmeztetését az alulról közeledı veszélyrıl. Vandersleyen hagyta a nıt. Onnan akart rátámadni. hogy a szirénával törıdjön. hogy elrejtızhessen közöttük: ezzel akár végveszélybe is sodorhatta volna hajóját és önmagát is.Hajtómővek álla pota? 170 . hogy teljesen tönkrevágja őrhajóját.Aha.. A vörös fények villogása és a dobhártyarepesztı hang együtt rosszabb volt.. és OToole mellé vágódott a másik pilótaülésbe. . ez is volt a célja. . mint az ütközés. az elıtte lévı folyosórészben és a jobb szerelıaknában maradt oxigén. Csing megdılve tért ki őrhajójával a nagyobb szikladarabok elıl. már sérült hajtómő felrobbant.. hogy egyenesen nekimegy a kívülállók gépének. A. de ekkor az egyik. majd felemelte a hangját. hanem az őrhajójával.Hallgattassa el a szirénát. Jack! OToole tette a dolgát. egyedül a vészrendszer által ezredmásodpercen belül lezárt vezérlıben. Nem zavarta. A gravitációs párállok nem sérültek meg. OToole megpróbálta megállítani a pörgést. amelybıl lassan gyöngyözött a vér. hogy a Pikk Asz eszeveszett pörgésbe kezdett. A nınek kis sérülés volt a homlokán. amelyek felırlik.. . ezért még inkább gyorsítania kellett... hanem csupán súrolta a külsı burkolatot.

.bólintott Vandersleyen. Szikra csapott ki a vezérlıpultból. úgyis megfojtom. . hogy az őrhajónk megsérült. ha kell. arca szinte azonnal meg is jelent a monitorokon. Ekkor azonban a Pikk Asznak már nem három. A sziréna elhallgatott. A nap irányába álltak.Majdnem kísértetekké váltunk . Jack! Hol van az a sárga ribanc? J .robbant be a sendbe OToole hangja. Az ütközéskor. Csing Ta-hou kellıképp kimerítette mágikus hatalmát. O'Toole kijelentette. Jen Hung-csang és Szang Fu-ling átsorjá171 .persze O'Toole nem hallott semmit. Vandersleyen látta.. m egjelölte a zsilip helyét. Jack! Ha egyszer a kezeim közé kapom. Egy pillanat elég volt megtalálni a sértetlen folyosót.. hogy mőködik egy hajtómővük . .. . pár érintızenzor felforrósodott. de négy utasa volt.Élnek? . andersleyen az elıtte villogó monitorra rakta a gravitációs párállok védırendszerét.. de még egy varázslat hátra volt: az átváltozás. A Pikk Asz rra egy pillanatra irányba állt. és amennyire csak tudta megnövelte a gravitációt.. hogy bírjuk? .. . de már billent volna is tovább. A nuclearketch a Tündöklı nyár mellett landolt. és elhagyatott roncsként új. S most egy hatalmas leguán pihent a szervízalagút csövei között a leszállásra várva. Vandersleyen vigyorgott. Van annyi levegınk. kiismerhetetlen pályára tért.Látjuk. Remélhetıleg így is Mr. hogy használhatatlanok.Mondja meg a kisasszonynak. A nuclearketch utána kifordult a Pikk Ászból. Befogta a Megrez gravitációs vektorát. Vu Man-csing. Fehérfelhı.kukkantott bele a kamerába Fehérfelhı. ... O'Toole rányomott minden nergiát. kisbolygókra fog lövöldözni.. szeretnénk átszállni magukhoz.Pillanat és megkeresem. ..ogja meg a parallokkal a csillag gravitációját!. Vu Man-csing odanavigált. Csing Ta-hou átsugározta magát a Pikk Asz fedélzetére. és a vezérlı félig benyomult a másik őrhajó testébe. aztán megjelenni. hogy nem is olyan rossz a helyzet. azon vezérelte le a feladatot.Ragadjon rájuk.Majd nem lihegek annyit. Elıbb a tudatát.Csak kövessenek minket! Vandersleyen dühösen bontotta a vonalat. í .Ügyes fiú maga.. .kérdezte a kínai. . amikor a ketch felhasította a Pikk Asz burkolatát. ám OToole robbanásig lökte fel a hajtómő teljesítményét. hogy a másik ^ ép hajtómővet próbálja meg szándékához idomítani. és kiépítette a felfújható zsilipcsatornát. Ketchikan közelébejuthatunk.Pár órára elég lesz hármunknak. és a számítógép jelezte. ezért ı a belsı rendszerek adatain futott át.. . Üzembe helyezte a fegyvereket. aztán a testét. Alice tartotta szavát.

Vandersleyen figyelte.. ahol a tér-idı megbomlott. Itt már semmi szükség nem volt rá. Pontosíts! ..kérdezte Alice a Stockbauert. Vandersleyen automatikára állította az ür».Mi van.. Aztán egy pillanatra.dühöngött. Utálta. sem aurája.Nem lehet. A Stockbauer egyszerre elhallgatott.Rohadék! Ha még egyszer megcsinálod. önálló elemzıegységeid vannak. hogy volt ott? ..zott.. . hogy a Stockbauer nem válaszol azonnal. mint a nuclearketché.Utánuk engedted ıket. csak az idıben keletkezett egy kis hullámzás.Mi az. ami kor Wallenstein tudatát ismét érzékelte. és az üresen reppent fel a Tündöklı nyár mellé. . És mi az. Ebbıl tudta. aprócska kis hurok volt. egy leguán volt. Hangja végig visszhangzott a folyosókon.Azt hittem..Mit szólsz hozzá? . mit tesznek a kínaiak. A tér torzulása elhanyagolható volt. . 172 . hajót. Nem kaptam parancsot a likvidálásukra. amelyek egymáson csúszva építették ki a folyosót.. . Botorság is volt azt hinni. és fordult vissza a Tízezer Szikla Ménedé. hogy belülrıl jött ki? A Stockbauer nem válaszolt. .. A hirtelen mentális csöndet Alice úgy élte meg. megéreztem egy negyedik tudatot. és a sírkamra elıterében is. És kilépéskor a zsilipben. Volt ott még valami. Az egész három másodpercig tartott. hogy nem hangpajzs. gyors idıutazás. amikor bezárult az ajtó. Én is. . Ketchikan parancsára ölhetek meg. mintha hangpajzsba ütközött volna. nem élt. Wallenstein? .. kihajítlak ..Mi okoz nehézséget? Szövetségest csak Mr. hogy a Tündöklı nyár burkolatában. Meg kellett ismételnie a kérdést.kérdezte Alice gyanakodva. A kapun belül. de azon nyomban vissza is tért a jelenbe! Alice érezte. ırülten kavargó csomókba győlnek a toc/»'on-részecskék. A fegyver ugrott egyet az idıben. Kifelé menet találkozott a Pikk Assza!. nehezebben kapcsolódott az egye. Ilyen volumenő döntést nem hozhatok... . . hogy valami? Sigmund Vandersleyen nyomában. Mozgott. Pár pillanatig tartott csak az anomália. Embereknél hasonlót neveznek hányingernek. de nem volt bioenergiája. Ugyancsak átzsilipelt. és pontosan követte minden mozdulatukat. Mást vártam.Az őrhajón? Én három embert észleltem csak. ke felé. Alice a tér-idı szövedékének felbomlását észlelte a hajóburkolat felszíne alatt. de mozgott.. s bár a Pikk Asz zsilipje kicsit modernebb volt.követelızött a Tündöklı nyár kvantumagya. miközben a Pikk Asz állapotát mérte fel. netlen sziklafalhoz: csupa merev knolitlap alkotta.. Vu Man-csing pedig a lehetı legnagyobb örömmel startolt ki a barlangalagúton át a végtelen őrbe. vitte haza a ketchet...

a nıi rész jelképét. és fohászkodni kezdett a szobor elıtt. . Csi-ku-niang: szó szerint: „hetedik leány". A házasság feltalálását is neki tulajdonítják.Egy sírban a földön.. Fu-hszival összefonódó kígyófarkakkal ábrázolták. . szobrokon félig ember. elfolyósodott kéregdaraboktól..Hol akarunk aludni? . Nappal sem tudják. a jobb kezében pedig a holdkorongot. Jü-ti.A földön . İsi festményeken. ha a Fehérfelhı jóslatot akart kedvesérıl. hogy fekhelyet készítsenek. Fekete mágia.Gond?..válaszolta Vandersleyen... merre induljanak másnap reggel. Lesöprögette a bogarakat róla. Jen Hung-csang és Szang Fu-ling mindeközben az éjszakai pihenı gyakorlati részével foglalkoztak. . Fehérfelhı Nü-va24 istennı szobrát helyezte ki a fatörzsre. Férjével. amelyet a vallásos kínaiak szerint ı fedezett fel. de ez alatt az egy hét alatt sokat változott a helyzet: Csi-kuniang választ ad az ismeretlen fiú pillantása után vágyódó lányoknak.. . sem Szang nem esett kétségbe. ha álmukban meglepi ıket valaki vagy valami. A gaz csaknem térdig ért.. Vandersleyen intett OToole-nak. 173 . Az exzsoldos nem szerette volna. aztán elıvett egy kis szobrocskát.kérdezte Jessica Noel körbepillantva. és a mítoszok szerint ö teremtette az embert. Fehérfelhı letérdelt Nü-va elé a földre. Mit csinál az a lány? Vandersleyen Fehérfelhıre pillantott..Oltárt készít.És a ctockbauer fogadalmat tett. a mezei virágoknak csupán az illatát lehetett érezni. Az istennı a bal kezében egy nádsípot tartott.. a leghatalmasabb fejedelem. Már miért lenne gond? Gyakran elıfordul velem.. de látni már csak a félhomály miatt sem lehetett ıket. hogy ideje megpihenniük. a Jade Császár hetedik leánya. merre tartanak. amibıl magam is származom.gin bármilyen lény. Egy héttel korábban. és éjszaka nem folytathatják útjukat. aki egy korhadt fatörzset tisztított meg a nyálkás. nem egyszer éjszaNü-va: az egyik legısibb kínai istennı. és útmutatást kért az istennıtıl.. Hung Sze-li életéért imádkozott.. apja beleegyezését bíró nı ügyeiben .így érezte Fehérfelhı . Fehérfelhı csak lassan hajlott az okos szóra. A kínai népi taoizmus és a népmesék egyik különösen kedvelt alakja. még Csi-ku-nianghoz~" fordult. . . aki betehetné oda a lábát! 16. . .már Nü-va az illetékes. hogy nézzen körül a tisztást övezı erdıben. a jin-jang párból a jint. Sem Jen.Ettıl a pillanattól kezdve nincs sem ember. alig egy órája voltak itt._ Az hogy lehet? Áz a fészek. de egy hivatalosan eljegyzett. a bokrokról törtek le ágakat. félig kígyó alakban jelenik meg. a titkos éjszakai találkákat száznegyvenet dobbanó szívvel váróknak. Közben oldalt Jen Hung-csang á lányát gyızködte arról. de éjszaka még inkább eltévednének. és nagyon mehetnékje volt.

De elég a fehér nınek.Látni pedig alig lehet. Különösen ügyeltek erre Fehérfelhı fekhelyénél. . hogy mindannyian Fehérfelhı felé fordultak. Az exzsoldos eztán követte Jen Hung-csangot a kínaiak csoportjához. hogy fedett helyet is kereshetnének. . vagy egyszerően csak felkapaszkodtak egy hegyre Lótuszkelyhén. Nem szándékosan különültek el a kívülállóktól. már bántam el puszta kézzel vadkannal és bivallyal is! . olyan sürü ez a vadon. a kínaiak a csúcson közelebb érzik magukat a természethez. és jelentett Vandersleyennek.Majd felmelegítelek...mondta Vandersleyen. Egy a jó benne: mi is meghalljuk. És felesleges puszta kézzel harcolni: használhatjuk a fegyvereinket.El is várom . s ott Szang vállára téve kezét. 174 . Bennük fel sem merült. .Pár ággal több nem számít . Megyek.Megérzem az állatokat a szagukról! .kérdezte Jen.Nem fogok felfázni. hanem mert eszükbe se jutott. amikor horgásztak.Ne féljen. Jessica Noelnek a fulcimpáját ért forró lehelet nyomán jólesı zsibbadtság futott végig gerince mentén.. .dicsekedett Szang. hogy a levelek tompítsák a göröngyök és kavicsok élét. amelyen egy egész éjszakát kell majd eltöltenie. . . mint egy zarándoklat a teremtı természet oltárához.Mit csinál az a lány? . ..kérdezte ekkor olyan hanghordozással Jessica Noel..Vastagon raktuk . de valami megváltozott körülötte.A kisebbiket nem osztjuk be ırködni? .bólogatott aprókat Szang.A lány apját? Hadd aludjon a lánya mellett! Nem sok hasznát vennénk.. hogy mellettük is alhatnának. .Csakhogy itt emberek is lehetnek.rántotta meg a vállát a jó lelkő kínzómester. és Szangnak hajnalban kell ıriznie a csapat álmát. .kérdezte éppen Jentıl. aki valamiért nem vette ezt zokon. A kínai lélek a hegytetın szabaddá válik.káztak a szabadban. . Jack O'Toole is visszatért az erdıjárásról. Ezek a séták olyanok voltak. ha valaki közeledik. és szétrobbant az ágyékában. Kibírják a földön.Értem . . ugye? . Furcsa egy csoport voltak.Én másodiknak. . . Aztán tapintatosan távozott. hajnaltájt. . . beszélek velük. ..Akkora zajt csaptak ezek a barmok.De meleg nyári este lesz.dorombolta. De útba esett Jessica Noel. a másik kettı katona. Vandersleyen Noel füléhez hajolt. Vastagon terítették be a földet. Fehérfelhı még mindig Nü-va elıtt térdelt.Maga marad fenn elsınek . . aztán a nagyobbik kínai utoljára. néha együtt.. külön-külön. elmondta.Szeretem a fülledt nyári éjszakákat! Vandersleyen finoman megpaskolta a nı fenekét.. hogy semmit nem hallottam intett fejével a két kínai férfi felé.. Fél szemmel hátrasandított Vandersleyenék felé.ígérte meg Jen. hogy három azonos idıszakra osztották be az éjszakát. Jessica Nıéinek kicsit távolabb „ágyaztak meg".Segítünk a kívülállóknak is? . A nı a levélágyat tapogatta. .

I Ne! .. aztán már nem tudott megmozdulni. szíve helyén.Ez a lány.lehelte Fehérfelhı. Nü-va a fejét ingatta. .. . _ Ez mennyire jellemzı kísérıjelensége egy imának? . sziszegı-rekedtes hangon Nü-va. de nem magasodott fel. Nem szellem magasodott elıtte. Az istennı aprócska. és valószínőtlen lebegés kerítette hatalmába..rebegte Fehérfelhı. hogy ezzel együtt viszont érezte a húst. Felsıtestével lágyan hullámzott. Az istennı áthajolt a tuskó és a szobra felett. Fehérfelhı késıbb elmondta a csapat többi tagjának. Már a kezében volt a plazmafegyver. és egyszerre úgy érezte. Nem tudta. . Hullámzott.Hung Szeli az én nagy szerelmem...mondta Jen Hung-csang. hárfahúr szólalt meg a lány lelkében. meg-megakadt az ólként használt farönkön.0. Imájának utolsó részében jóslatot kért Nüvától. .kérdezte Jack O'Toole. s amelyben semmi történés nem biztos.. ÉS MAJD İ MEGKERES! ~ 0 köszönöm. mintha egy hathúrú pi-pa lenne maga is. . Másfél ember magas lehetett.intett Vandersleyen is. MENJ! .LÉGY HŐ HOZZÁ.tette hozzá bátortalanul Fe-nérfelhı.kérdezte távolabb Jack O'Toole. kígyó alteste földmagasságban tekergett. . . és megfogta a kinyújtott kezet. Le fogom tagadni. mintha a tenyérnyi vastag réteg alatt nem föld lenne. hanem Nü-va evilági manifesztációja.A Kunlun hegy tiszteletre méltó asszonya.. Fehérfelhı látta a fényt felvillanni a fa-istennı szemében.. Ám nem a szobor válaszolt a kérdésére.Az istenért! Ne! . 1 Semennyire . ami az álmok sajátja.. Nü-va . hanem egy tó mélysége. az a bizonytalanság. ember teremtıje. Arcán vízcsepp gördült alá. díszes köntöse alatt a nyakrésznél. mi zajlik körülötte. . v A fohászkodó lány lába körül. megfoghatatlan folt kavargott.És merre induljunk reggel? I 175 .. Szemét az istennıre szegezte. hogy az enyém! Fehérfelhı mintha észre sem vette volna. megsérti-e azzal Nü-vát.TE CSAK. és fel-felcsapott a szobor magasába.nyögte Jen Hung-csang. fából faragott. Ábrázolásával ellentétben semmit nem tartott a kezében. amit az istennı bizonyosan tud. testének mélyén. elrévült. . és eltőnt fénylı. farka örök mozgásban volt.. Fehérfelhı kinyújtotta a kezét Nü-va felé. Hővös. és megmozdította kígyófarkát. nem köd? ._ Az ugye.kérdezte halál nyugodtan Vandersleyen. épségben megtalálom pá romat? Nü-va még közelebb hajolt és a lány tekintetébe nézett. ki megteremtetted az emberrel együtt a házastár si szeretetet és küzdesz a gonosz ellen. A köd alól jött. Mintha játszottak volna rajta... sikamlós érintéső volt bıre. mintha az istennı válaszolni akarna. Ugye..szólalt meg aliíj hallható.. .Lıjek? . hogy kimondja a nyilvánvalót. festett-lakkozott szobra megmozdult. Az istennı a korhadó fatörzs mögül bukkant fel. három-négy lépésnyi távon belül valami tejfebér.. í . Megdermedt.

mert innen nem fognak visszafordulni. Avalon földjére lépve Fehérfelhı vezetıi képességei leépültek: a lány úgy érezte. Legalább beszélhet. zsúrkocsi. ha a felelıtlen szerelı éjszakára elfelejtette volna levenni a hımérsékletet.Vagy Avalonban természetes az ilyesmi? Mindegy.. nagy baj már nem lehet. ütközetek elıtt megidézzük Kuan-ti hadisten szellemét. . Holott jól tudta. Jó. Jessica Noel hamar megunta a megbeszélést. mert Fehérfelhınek oly sok meséinivalója lett volna. lecsavarják-e az aszteroida termosztátját..kérdezte önmagától. Vandersleyen átvette Fehérfelhıtıl az irányítást. Nemleges válaszokat kapott. Tudni akarta. mi? .Néha. Az istennı megjelenése kísértetiesen emlékeztette Vandersleyent a szellemek és démonok manifesztálódására az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz fedélzetén. Soha nem aludt még a szabad ég alatt anélkül. mert félt. és szétoszlott a levegıben. Felkelt a hold! Avalonban felkelt a hold. Dühösen csapott egyet a faikával. Magával hozta volna York Ketchikan és a zöld szemő nı a kincstárból azt. . szisszent egyet majd köddé vált.NEKED NINCS SZÜKSÉGED ÚTMUTATÁSRA.. s ezzel együtt mintha érdeklıdését is elvesztette volna a lány iránt. . A lefekvés nem azért húzódott el. csak azt mondhatta el.tette fel magának a kérdést sokadszorra. . Mindent meg kellett beszélniük.. mi volt ez. hogy ez a hirtelen hımérsékletcsökkenés a transzdimenzionális jelenségek sajátja. s mire a kis társaság tagjai álomra hajtották fejüket a pázsiton. Fehérfelhı körül felszívódott a talaj menti köd. amit a többiek láttak. hogy ne lett volna mellette egy úszómedence. Csak nem szabad erısen szorítania a nyakát. Kérdései többnyire arra vonatkoztak. a világ földit másoló kísérıje már magasan járt az égen.. Az éjszakai ırködés még fontosabb feladattá vált.. Az exzsoldos lenézett: a keményre fagyott főszálak törtek ketté. . és meglátta a kis csoportot.Meleg nyári este.De. ami nagyon nem tetszett neki.Ez rám szisszent -jelentette ki határozottan Jessica Noel. Betérnek-e vacsorára. Vandersleyen megindult a kínai lány felé. Mőködik .Jen Hung-csang csupán ennyit tudott mondani az istenek feltőnésérıl.ez a kulcsszó. Ám Vandersleyen bakancsa alatt megroppant valami. de egyedül érzem magam nélküle. ami ezt elıidézte az őrállomáson? . Nem volt nehéz dolga. Igazából a nı azért nem akart egyedül lefeküdni.. Mágia mőködik itt. A kerítésen túl pedig néhány extrákkal felszerelt lég' 176 . . Az istennı visszahúzta kezét Fehérfelhı tenyerébıl. kézen fogják-e az eltévedt gyermekeket. Vandersleyen kérdezgetett sokáig. néhány pincér és pár pasi. hogy a segítségét kérjük. Balra pillantott. hogy Fehérfelhı nem jégszoborként végezte Avalon erdejében. hogy a Tízezer Szikla Menedékében mennyire mindennapos az istenek és istennık elıfordulása.

helyeselt Vandersleyen minden árulkodó arcrezzenés nélkül. Érezte a Pénisz melegét és hüvelyének nedvességét.morogta Vandersleyen. minket?.mondta a férfi. Légsiklóról nem is beszélve.Komolyan. farkasüvöltés . _ Határozottan az .De izgi!. a kardot? .sikló.Harapd erı. Belenyúlt Vandersleyen alsójába és a péniszét kezdte simogatni.Néz. és máris vetkıztetni kezdte a nıt. majd átengedte nyakát. Jessica Noel átkulcsolta Vandersleyen nyakát.Majd a legvégén kiderül. Lehet. Vandersleyen beleharapott az egyikbe. sebben! 177 I . Nem törıdött vele. kemény mellbimbókkal. de Vandersleyen is megszabadult felül mindentıl. Jessica masszírozta kicsit a férfi szerszámát és heréit. hogy a falevelek egyre hangosabban zizegnek alattuk. és még hevesebben tekergızött. . de ezt a kérdést nem gondolta komolyan. Vandersleyen keze végigsiklott csókolózás közben a nı minden porcikáján és hajlatain. I . Ekkor Noel elhúzta Vandersleyen arcát mellétıl.. Már régóta fel volt ajzva. . I Befészkelte magát a férfi alá.dorombolta Jessica Noel és ismét rávetette magát a férfi szájára. hogy elméletileg egy sírban vannak. és a szájához húzta a férfi száját.. amely átáztatta a bugyiját. Az elsı kimerítı fél óra után már csak a fehérnemő és a harisnya volt rajta.Hát nem romantikus? . se pincérek. Két dolog mérhetetlenül felizgatta: az egyik a szőz kínai lány közelsége és a tudat..Veszélyes egy ember vagy . .Most nem volt se medence. . illetve az... . hogy az exzsoldos harcrakész legyen. A távolból elnyúló tutulás hallatszott.. A pénisz a selyembugyin és az alsón keresztül odadörzsölödött a szeméremajkaihoz. I _ Mi ez? _ Azt hiszem. aprócska felfelé m eredı. se zsúrkocsi. Lassan eltüntette a ruhákat a nı testérıl. Attól függ.Miért jöttél ide? . mit akarok. mint ahogy azt a szájával tette.. és oldalra dobta a melltartót. de akarta a hosszú elıjátékot. ■ Erösebben. félkörív alakú.Az élvezetért. . majd a seggére tette kezét. lehet. a nı felnyögött.nyögte Jessica Noel. és ugyanúgy magához húzta az ágyékát. hogy a kardot.. Jack OToole akkor már az erdıben járırözött. hogy mást.. A nınek két feszes. Már a nadrág is útban volt a boka irányába. mibe botlunk.kérdezte szaggatottan..Biztos . miután végighevere dett a levélágyon.kérdezte tıle lihegve. még ha falevelek susognak is körülöttük..Néz minket'? . hogy ideje befejezni a közös töprengést és az agymunka után egy teljesen más síkon próbál meg majd sikereket elérni.. vállát. Vandersleyen végül a riporternı noszogatására döntött úgy. . . Noel lerúgta a cipıket. ..kérdezte Jessica Noel. Két másodperc se kellett.. Ragaszkodott hát a pasijához. Mit akarsz. mellét Vandersleyen ajkainak és nyelvének.. hogy láthatja ıket. gyönyörő melle volt.. . A férfi ajkait szívta.

. . yen megszívta a mellbimbót. és tenyerével paskolni kezdte a nı szeméremdombját és csiklóját.. ha-: nem mert eszébe se jutott ez a lehetıség.Belemart a férfi fenekébe. melle a férfi mellkasához dörzsölıdött. . olyan csapdosásba kezdett. A másikat. Jessica Noel erre megırült. mit gondol és mit csinál. hogy szinte kiszáradt a farka.mondta a nı és elıre hanyatlott.. Vandersleyen benyúlt a nadrágjába és elıvette a farkát. de nem nyúlt magához. is! A férfi ujjai közé csípte a másik mellbimbót. hogy kényszerítse a brutalitásra. Másik kezével elkapta Noel mindkét kezét.Üsd! Vandersleyen feltérdelt. Vandersleyen a nı ívbe feszült dereka alá nyúlt.. . és addig csókolóztak. Noelnek azonban kevés volt a férfi hevessége.... Megfordultak.mondta elégedetten Jessica Noel.Jó? . a nı finom bıre megfeszült. vagy éppen a közelben szuszogó Szang Fu-ling miatt. meleg hüvelybe.Még ne! Még ne! Összecsattant a nyelvük. Vandersleyen egyik kezével Jessica feneke alá nyúlt és megemelte egeszén a fü fölé. ökle a szájába tévedt. a csiklómat. Felült. A hosszú elıjáték alatt a nı annyira felhúzta. mintha a legédesebb paradicsomba zuhant volna a világ legkietlenebb sivatagjából. A távolból is hallotta zihálását. mellbimbói szinte égtek.. hogy Noel alig kapott levegıt.. Egyenesen belenézett. Remegett. Vandersleyen félrehúzta a bugyit és a hatalmasra duzzadt csiklót kezdte nyalni.Óóó. Noel hörgött és élvezett.. Vandersleyen még levegıt sem tudott venni. kezével lenyúlt a combjához és megragadta. hogy a férfi kis híján felüvöltött a gyönyörtıl. ... Messzirıl tökéletesen látszódott. és le sem vette róla a tekintetét.Ez az!. Jessica marni kezdte a férfi hátát. hogy a lány megteszi. A kis kínai lány megbabonázva nézte a holdfényben ezüstös színbe öltözött.kérte... meztelen riporternıt... megharapta és húzni kezdte. Vandersleyen behatolt a nıbe. El képzelte. hogy a férfi farka kibejár a nıben.. Már az elsı pillanat is olyan volt. . amíg forgatni tudták. hallani lehetett tenyerének csattanásait és az extázis hangjait. hogy széttegye a lábát. . Pillanatok alatt megfordult a férfi száján. . 178 . és erısen megcsavarta. Nem az apja. . és a földnek feszítette azokat is. Egyszerően ráereszkedett. Leszorította a nıt. szerő. és egész testében remegett. Kényszerítette... Látta Fehérfelhı szeme fehérjét. s amikor becsúszott a nedves.Nagy. amit Vandersleyen csak teljes súlyával tudott megfékezni.Most verd. Nem volt akadály a bugyi. majd felkúszott Vandersleyen szájához. Vandersle. .Néz minket . Jessica Noel azonban azt hitte. és olyan erıvel szorította. az olyan volt. Aztán Jessica Noel kezelésbe vette Vandersleyen szerszámát. és a férfi megízlelte a nıt.. ekkor a nı került fölülre. majd fogaival a nyakába mart. Pár percnyi játék után Noel a férfi mellé vetıdött és felkínálta magát neki.

. . Hátralépett egyet. Terveiket azonban megváltoztatta egy elıre nem látható körülmény.dorombolta kedvesen. de nem találtak. Recsegés-ropogás hallatszott az erdıbıl. Tüzeltek.. 179 .. amik gyökerestül jöttek ki a földbıl. Megragadta a haját és ívbe feszítette. Jessica Noel nem hagyott nyugtot a férfinak. . A kor és a költıi lelkület folytán ezt bárki megengedhetınek tartotta volna. embertéjő. ..mondta Noel. ráragadtak izzadtságban fürdı testükre. rögtön visszatalált ajkával annak nyelvéhez. a kínzómester a tiszta lelkő kínaiak legmélyebb álmába merült. és gyere vissza! . és kedvtelve nézegette az izmokat. a nı ragadozóként tapadt rájuk törékenynek látszó ujjaival. de kicsit lassú volt már. fejére.vigyorodott el Vandersleyen. Szang Fulinget még Lej-kung. majd a férfi hátulról belehatolt. A holdfényben szellemalaknak látszott. Vandersleyen pár másodpercre rá követte. Fehérfelhı felsikított a férfi fegyvere láttán. . .Újra és újra. O'Toole és Vandersleyen egyszerre tüzelt. mert a plazma nem hagyta el a fegyverek csövét. Jen Hung-csang ébredezett. és amúgy meztelenül felugrott. saját hasán doboló istene sem ébreszthette volna fel. közben tombolva könyörgött: . Noel a kezével fücsomókba kapaszkodott. és még hevesebb vágtára ösztönözte az állatot. szórta mellére... Fehérfelhı még mindig Vandersleyent nézte. Fehérfelhı szeme tágra nyílt.Csináld ki. bicepszei erısen dagadtak. a kioldószerkezet csattanása volt az egyetlen következménye a szándéknak. Aztán Noel felült és Vandersleyen tartotta.. egyszerre ismerték fel a lovag támadó szándékát. A férfi emelgette a nıt. Vandersleyen ezt is teljesítette. így ment el. a mennydörgés sárkánytestü. A nı extázisában hozzávágta a füvet Vandersleyenhez. Éppen visszapillantott a társaságra. Végigsimított Vandersle yen feszes fenekén. A recsegés-ropogás hangosabbá vált. Visszahanyatlottak a levélágyra.Most dugj seggbe! . A nyergében egy fémesen csillogó. Noel feltérdelt.Jack OToole elvigyorodott a tisztást övezı erdısor takarásában. és elsı döbbenetében felemelkedett a földrıl.. pedig nem az volt. amely egy hatalmas állat közeledésére utalt. és újabbakat tépett ki.Rendben . A férfiak arrafelé fordultak. A fegyverek csıdöt mondtak. amíg te nem kezdesz ırködni ... szintén harckészültségben. amikor a ló vágtába csapott át. a páncélja megcsörrent. Noel magához nyúlt.. már az irányát is betájolhatták. Szemben megjelent O'Toole is.Addig kihúzzuk. Vandersleyen a fegyveréhez kapott.kérte pár perc múlva a férfit. A sőrőbıl egy ló rontott elı. Belefeledkezett a látványba. páncélos lovag ült..Még! Üsd! Föld és mezei növények terítették be ıket. A lovag ráhajolt lovára.

a kínaiak és a fehérek egyaránt döbbenten álltak a kapun túl.. Csing Ta-hou felállt. A lovag felrántotta Fehérfelhıt maga elé keresztbe a nyeregbe. s úgy szorította keblére. Csing Ta-hou szintén az erdı felé vette az irányt. fujtató fehér sárkányként jelent meg a megrettent Fehérfelhı fantáziájában. Az erdıben megállt egy több száz éves fa tövében. Nem különösebb. A paták dobbanása és a páncél zörgése megijesztette Fehérfelhıt. de a ló gyorsabb volt.. és a lány testének melege után megdermedve lapult a jelenés utáni hideg gazban. érezte a bronztükör közelségét és hatalmát is. mint a kis csapat. Most nem rejtızni akart. A lovag lenyúlt Fehérfelhıért. Vandersleyen és O'Toole inuk szakadtából rohantak.A lovag a lány felé fordította lovát. akár a nyári nap a rizsszedı parasztokra az áradásos területeken. Ok sem erre számítottak. Felismerte a selyemköpenyeg alakban a nıt. Ez egy sírbolt lenne? El tudta fogadni. Csing ennek ellenére nem akarta felhívni magára a figyelmet és megvárta.. míg az emberek belevesznek a távolba. mint a sirályok. O'Toole guggolt. amelytıl fél a többi vad és fél a fegyvertelen ember is.. 180 . Ez sem volt nehéz.. Mentálisan sütött. Jen Hung-csang fel akart pattanni. Jen elkapta. s ezt meg is akarta tenni. a vékony földnyelven. mintha Fehérfelhı kuszmává változott volna ezen a lidérces éjszakán. mintha a lánya lett volna. de egy biztonságos helyen. A kapu akkor már zárva volt mögötte. Egy kísértet. ahol nincs szem elıtt. és elhelyezkedett ott. de a lovag akkor már nagyon közel járt. a lovag pedig kísértetként. mint egy gyalogos ember. egy állatét. és amely megragadja. hanem gyorsan haladni. Alapból érezte a mágikus energiák meglétét.. ám nem állt szándékában úgy nekiindulni az ismeretlennek. Nem tudta mi lesz ebbıl. Másikkal a kantárt tartotta. Csing Ta-hou Jessica Noel és Jack O'Toole után. megropogtatta tagjait. miért is tőnt volna fel az állat? Akár ide is tartozhatott volna. amikor melléje ért és vaskesztyőbe bújtatott kezével megragadta... amely a karját nyújtja felé.. A lány oldalra kapta a fejét.. nem érték utol. a többiek az erdısávot fürkészték.. de még a Pikk Ász automatikáját állítgató Sigmund Vandersleyen elıtt jutott be Avalonba. A fekete mágus visszaváltozott emberré. és hogy az egyik erısíti a másikat. Hatalmában állt tudatával kifürkészni a környezetét. de hanyatt dılt. aztán ismét felkészült az átváltozásra. de most nem is töprengett ezen. Az ismeretlen lovag magával ragadta Fehérfelhıt a sőrő rengetegbe. mint a Tízezer Szikla Menedékének tízezer világa együtt és külön-külön. Senkinek nem tőnt fel a nyitott kapun beosonó leguán.. Gyorsabban. A ló hátára terített fekete-fehér takaró hangosan csattogott. amely a sárkányt lovagolja. szinte sugárzott északnyugatról a bronztükör és a kard mágiája. Egyszerően csak nyomára akart akadni Jádevirágnak. Még elırébb hajolt a nyeregben. Felvenni egy erdei állat fürgeségét. a tengerben áztatta kezét. Csupán a kuszma maradt: az elragadtatáskor kiesett a selyemköpenybıl. A ló hatalmas.

. tömzsi állatok.. de izmos lovával. -jelentette be nemes egyszerőséggel. Olyan beszédesen hallgattunk. amiket a kínaiak alá pakoltunk. füle feje tetejére csúszott és kihegyesedett. menekülni. Gerince meggörbült. s könnyebb volt lıni.Hagyja ıket! Majd eltőnnek! Lovagoltunk egymás mellett. ennyit mindenképpen megértek használhatatlan fegyvereink. Az egész persze azzal kezdıdött. A ruhája teste részévé vált.L Az átváltozás a kezeknél kezdıdött. orra kiemelkedett arcából. szinte követhetetlen gyorsasággal zajlott le.Honnan máshonnan? Nem is mögöttünk vannak. Sir Calweel nemes paripáján. hogyan kellene viselkednie Andersson elıtt a társaságomban.Miért vannak a nyomunkban egész nap? .A kard a ládában . hogy mindkettınkkel játsszon. Lenéztem Lungra.mondtam az öregnek. Aztán a gyerekek leszakadtak. erıs szır bújt ki az emberi bır pólusaiból. egy ideig kísért bennünket pár gyerek és néhány kutya. A fekete mágus arca eltorzult. Vastag. nem bírták olyan szaporán szedni a lábukat. hogy rá kellett kérdezzek. . vállon.Idegesítenek a kutyák . nem láttuk ıket. alkaron.. . . Ha a közelembe került. Napközben semmi különös nem történt. Lung egy alacsonyabb falusi lovon. Túl ıszinte volt ahhoz. . Mindez pillanatok alatt. Lung? ISI . s aztán megugrott és eltőnt az aljnövényzetben.Mit akar? .. A bronztükör. Korán reggel elindultunk a faluból. . a kutyák kevésbé. hanem mellettünk.. egybıl ideges lett.. Csing Ta-hou farkassá változott.bólintottam. Én kicsit magasabban. Félelmetes üvöltésével köszöntötte a holdat. nem tudta. . küzdeni. A lovakkal sokkal gyorsabban haladtunk. a már megszokott összezördülésünk Jádevirág-gal volt a legfontosabb említésre méltó esemény. hogy kora délután Lung mellém léptetett apró.. de semmiképpen sem vágtában.. Mr. s termete összement.. Feje megnyúlt.fogai megnıttek. VI.. a kézfejen.Mit akar mondani.Nem. ahogy azt egyébként szerettük volna. mint gyalogosan. de hallottuk ugatásukat egész délelıtt.Van fegyverünk.. a faluból j öttek utánunk? .. FEJEZET 17. mert a szekérhúzó.Azt hiszi. körmei nıttek.

.merengett el Lung. a Tízezer Szikla Menedékének lakói. Egyébként nagyon ravasz! Mi a tanácsa? . Én semleges voltam.tett még egy kört a lényeg elıtt a több száz éves öregember.Ha mái" szóba került a dolog. hogy ki kinek a torkát fogja elvágni.Amit aztán visszaadtak hajdanvolt tulajdonosának. az ebek nagyon közel jöttek. tehát én alkottam a harmadik érdekcsoportot. . A hangjuk után legalább tucatnyian lehettek. Bólintottam.A hosszú életnek számos titka van .. . Mr.. mi lesz utána? . . . akik aztán elrejtették egy csillagba. és valóban legalább két különbözı szándék köré csoportosíthattam csapatunk tagjait: az egyik oldalon Lung. Lung elmosolyodott. Mr. Ilyen közel lennénk a célhoz. . . meghallgatom Lung meséjét. . mint tánclépések egy hasadék fölött átvezetı függıhíd közepén. s mintha hajtottak volna valamit. hogy már azon kell töprengeni. Nem mondta végig a mondatot. Bár a tudás hatalom.kérdeztem.. Számomra az az érdekes..Nyilván ..Taktikának sem utolsó. . Andersson úr legfeljebb ékes szavaival tudja megszerezni a kardot.Ide vezetett minket.Kössünk hallgatólagos érdekszövetséget! . . mire céloz.De az Excaliburt nem kaphatja meg.Felettébb érdekes helyzetben vagyunk mi mindannyian . hogy mi úton-módon került azoknak a tulajdonába a kard. akármelyikünk is kéri.mondta most ı. . a másikon Andersson. a britek királyának.A csavaros beszéd itt olyan fölösleges.Nem csupán Zsung-csen mágus26 technikái vagy az alkimisták titokzatos szerei.Csak így.. .A maguk Arthur királya nem fogja átadni. Andersson és mi. úgy gondoltam.. A hála emlegetésébıl csak egy következhetett. 182 .Életben kell maradni. 26 Zsung-csen mágus: a kínai mondák szerint a nemi aktus által elérhetı hal hatatlanság technikájának megalkotója. .Miért illetné inkább önöket az Excalibur? .Maga. Elıször is. Lung? .Milyen szempontokat figyelembe véve mondja ezt... mindenféle köntörfalazás nélkül? . mint már említettem a cappa Crucis héliumrejtekébıl rabolták el a mutánsok a kardot. de értettem. . Visszaereszkedtem a nyeregbe. Én még nem gondolkodtam el azon. de hirtelen átgondoltam. Semmit nem láttam. ha egyszer megszerezzük az Excaliburt. De ha megszereztük.. hátha megpillantom ıket a bokrok takarásában.Nyilván.Több okot is tudnék mondani. Ekkor vettem ki legtisztábban a kutyaugatást.Az Excaliburt akarjuk.Az Égi Kapu İrzıje hálás lesz ezért neki.Mire gondol? . egyéb eszköz nem áll rendelkezésére. egyikükhöz se kötött semmi. . . Kicsit megemelkedtem a nyeregben.

Amikor a megairák felfedezték. de néhányuknak fontos szerep jutott az emberi történelemben. hogy mi meg tudjuk szerezni.Lung készülhetett erre a kérdésemre. tehát a héliumrej tekéén is a megairáktól kellett elrabolni. . adtam tehát a tudatlant. A beszélgetés azon a visszafogott hangon folytatódott. és visszamaradtunk.Lazarin volt. hogy Lung nem mond igazat..Akkor most mi vagyunk a jó fiúk! . . Vigyor ült az arcán.A Tó Hölgye is egy földönkívüli volt. A szabad eltávozás fejében aztán átadta a megairáknak.Nincs élılény. hogy biztos igaz kellett legyen. akinek jogosan visszajárt volna.. Szívesebben elhittem volna ezt.Magát még nem fenyegették meg a megairák. kiremetek. s ezért a Tó Hölgyét . és amely a késıbbi történészek és kutatók elıtt egy Földön járt földönkívüli létének legnagyobb bizonyítéka lett volna. Nem bonyolította túl a történetet.A villnegron jós szerint az Excaliburt a megairák vitték el. .Az erı jogán? 183 .Sir Thomas Malory könyvének végén az Excalibur a Tó Hölgyénél végezte. Lung nem akart mesélni. Hátranézett erre a megjegyzésemre. Ennek ellenére az idegen létformák jelenlétére tett kijelentését el tudtam hinni. Értelmezésemben a mutánsok csupán visszajuttatták a kardot jogos tulajdonosának. De az annyira hihetetlen volt. .. A Tó Hölgye ezek szerint hóna alá csapta a kardot. Akitıl mi most meg akarjuk szerezni. hogy az elıbb mégis megpróbálta kikerülni.. . Többnyire rejtve tevékenykedtek.A második ok. és esetenként nagyon bizalmatlan azokkal szemben. megkötözték.bólintott Lung. Kár. és megpróbált rátérni a második okra. Én azonban meglehetısen makacs természet vagyok. . mert most már gyanakvással kezeltem minden szavát. mint a villnegron meséjét. amelyet ı adott még hajdanán Arthurnak.Ki is volt akkor a Tó Hölgye? . . Éreztem.Elég hangosan mondtam ahhoz. átvettem a kínai logika elegáns csavarjait! . Tessék. miért is élnek még. Ráérünk még a tisztázással! . hogy Andersson meghallja. . .A hatodik században jóval több idegen létforma tartózkodott a Földön. de nem tettem. aki a történészekre gondol menekülés közben.. gwynnák és a többiek a kardot.Gondolja? .az én Jacques de Molay barátomat egy tündér alakjában. amin eddig is zajlott. aki minden kozmoszban megkötött benem-avatkozási egyezmény ellenére úgy érezte.Pontosan . hogy megtalálja helyét a brit világban. visszaszerezte azt a kardot. akikrıl nem tudom.És milyen fajból származott a Tó Hölgye? . és elvitte a cappa Cnicis csillaghalmazba? . A madarak csicsergése hangosabb volt Lung beszédénél. amikor minden jóravaló kortársuk már évszázadok óta a föld alatt porlad. az az.. miért is illetné a kínaiakat az Excalibur. Ennek jogán keresik most a lazarinok. ırület! -. ami miatt a kard minket illetne. mint azt bárki is hinné.Szembesíthettem volna Lungot a villnegron szavaival. Lung lassított a lova léptein.

. minden energiát felold és megváltoztat.Ha kell. hogy valamit elfelejtettem.Úgy értsem ezt.mondta Lung. és a Mennyei Mesterek segítségével gyızhetünk a lovagok felett. . .ábrándított ki Lung. Avalonban nem mőködnek a fegyvereik.. A taoista misztika erejét tudjuk ezzel a tükörrel belopni ide. mert az még mindig a Csao-házé. ha 184 . ne démonokra és kísértetekre gondoljon csupán. A kard mágikus fegyver. mert a mágia ereje erısebb a fegyverek erejénél is. és nem uralható.És mire gondolt. ha kézbe veszi itt lent.Nem a hszien-zsenek segítségére számítok . Netán vakító fénysugarak? . a keresztény misztika és a taoista mágia közötti összefüggés. de a karddal ellentétben. és megverekszenek Arthurral és lovagjaikkal? . zzzz a halhatatlanok segítségét a Lótuszkelyhén.. nem gondoltam végig beszélgetésünket.A tükör segítségével nem csupán démonok és kísértetek képesek manifesztálódni . .meg átszı mindent. A halhatatlanok segítségére számít? Átjönnek kócos szakállú. csak beugrott a megoldás. hogy nem a Csie-lan-senhez. vészt hozhat mindannyiunk fejére. de nem hallgatott rám.. Sir Calweel éjfekete paripáján lovagolva úgy éreztem. kísértetek. Pedig nem felejtettem el semmit. A bronztükör segítségével.Én irányítani tudom ere jét. . koplalástól elgyengült emberek. Érzem a mágia hullámzását. Már akkor összeállt a kép. Egy cseppnyi Tízezer Sziklát Avalonba. halhatatlanok.Erı. a nuclear-ketcheken.Amire utaltam a legelején. Úgy szedték szét ıket. mint debil gyerekek a csokimikulást.. . hogy a taoista mágusok nem tudják a keresztény hitben rejlı erıt felhasználni? Lung nagyon nehezen akart rábólintani következtetésemre. Érzékeny pontra tapintottam.De itt van velünk a tükör . A tükör is önálló mágiaforrás. Csak arra utaltam. Jádevirág asszony nem említette? . Semmiféle fekete praktikára nem vagyok vevı.Kínai misztikát a keresztény Arthur udvarába? . több száz éves. A Csao-ház az ön megjelenése elıtt nem egy esetben igénybe vette a hszien-zsenek. . hanem a Fekete Sárkány Testvériséghez és a Mennyei Mesterhez tartozik! A tükör halhatatlanok számára is kaput jelent. . .. amikor a Csie-lan-sen Testvériség démonokat próbált megidézni...Dehogynem.Mi jönne ki a tükörbıl? Ha nem démonok. Ott. mi nem közvetlen a tükröt használnánk. .Ne feledje.. Mr. de még a világőrben is. és a démonok ellenük fordultak. illetve Jádevirág bronztükrét. Lung? Kikaparja Arthur király szemét a körmével? . Felejtse el! Ha megpróbálná.. akkor saját kezőleg szabdalom szét egy fémvágóval a bronztükrüket. hogy amikor a bronztükörre gondol. tudatom legmélyén ekkor épült ki a kelta mágia. nem. Ott voltam..mondta Lung.Köszönöm. . A tükör erejére..Valahogy úgy.. hogy ne hozzuk el.Eszébe se jusson! Én mondtam.. De nem öntöttem szavakba. . Valahol.A kard is segítségünkre lehet.. át.

. és hihetetlen mennyiségő madarat felriasztottunk.Most igencsak egy felé megyünk. Van még idım. mire készül Lung. egyszer.. És én mit nyerek azzal. de továbbra sem kerültek a szemőnk elé. _ Mi aztán értékeljük a defetista humort. hogy kincsekre vágyik. hogy Jádevirág asszony nem fogja követni. mókusok. mert azáltal mindent elnyerhetünk az Égi Kapu İrzıjétıl. s mivel sehol nem 185 . amikre személyiségünk predesztinál minket. ızek. Jádevirág asszony pedig Lótuszkelyhére történı visszatérésének kulcsát látja benne.. hogy végsı választ adjak Lungnak. ha rendelkezik a bronztükör ereje felett? . a kísértınek. de nem emiatt nem adtam választ. hanem mert nem tudtam. Biztos vagyok benne.. Persze a kutyák sem maradtak el. .A legnagyobb hiba lenne magát alábecsülni. ha a kardot magának adom át? .. amellyel ön is találkozott a Brett Shaw fedélzetén.Maga egy nı szívére vágyik.Hogyne.. sıt a Tízezer Ég Urától is. Szükségük van rám. de most nem értékeli.Nem hiszem. hogy ha zavigye a házi győjteménybe. nem a többiek elıl akarom megszerezni a nemes fegyvert..Most igen.Mi szüksége van rám. mivel maga nagyon kivételes személyiség. De mondjuk. : .Szépen hangzik. távoznia kell a Tízezer Szikla Menedékérıl. egy dombgerincen végiglovagolva egy kis távoli falut láttunk. . Elkápráztathatja otthon a családi céget vele. de emberrel nem találkoztunk. aki hatszáz éve idetelepült. Az ön útja nagyon ki vételes út.Meggondolom. hogy gyakran kilovagolt Lótuszkelyhe erdejeibe. Hallgattam.Az az enyém. Mr. hanem a Mennyei Birodalomnak. Aztán besötétedett. Nem tgamnak. Nos. hogy kihallotta szavaimból a cinizmust. Nem tetszett az alku. a visszatérése akkor bizto sított. a nyereg törte a seggem. mint a karddal.. ha enyém lesz a kard. A legnagyobb titkunk.. .biztosított arfól Lung.képtelen lennénk máshogy megszerezni a kardot. és én biztos akarok benne lenni. í . Ketchikan úr! ... szalonkákat. volt gyakorlata.Aha. f . . Jádevirág bírta a legjobban. ezzel teljesíthetjük annak a tizenkétmillió kínainak a küldetését. ahhoz túl nagy benne a felelısségérzet Csaó Hszi-san házanépe és aszteroidájának lakói iránt. Hatalmában áll meg szabni az események irányát. Lung. De a szívhez test is jár. mondjuk azt a térszövettágító-technikát. Ketchikan úr. Egész nap fák és bokrok vettek körül bennünket. .csillant meg huncutul Lung szeme. Vang apó nagy-nagy örömére. mezıire. Meggondolom. Andersson úr megkapja gazdag jutalmát. késıbb kiderült. Ketchikan úr .. rigókat. Andersson Úr és Jádevirág asszony gazdag jutalomban részesül. hogy az én utam a maga útja. kárpótoljuk ıket mindenért. s ezért én az ezerhétszáz évi birtoklás jogán visszakérem az Excaliburt. Andersson úrnak csupán azért kell a kard. Lovagoltunk egész nap. De lássa be.. Annál több állat Került elénk az érintetlen erdıségben: vadkanok. De az Excaliburral a kezében vajon mit tesz? Félre ne ért sen. jobban. de szerintem mindenki másét is. Vannak 'tjarnk. bíbiceket.

Nos. Vér csorgott alá az áldozótálba. csupán idı nem volt rá... Otthon. Nagyon impozáns. Vang-cu útmutatása mellett elrendeztük a lovakat. Inkább egy öt g-s riadóstart!. hogy magamra öltsék annyi vasat. fülledt este volt. amely szerint a vér az áldozati ételekhez leölt állatok vére volt. . Nem jöttél oda hozzám egyszer se napközben.Mirıl beszélgettetek olyan hosszan Lunggal kora délután? . s akkor megjelent maga Kuan-ti isten. Megcsóváltam a fejem. selymes pázsiton képzeltem el az elsı éjszakát és bejött. amennyit magam is nyomok.biztosítottam Jádevirágot arról. . majd tüzet raktunk és megsütöttük rajta a faluban kapott kevéske húst. hogy a taoista mágia lesz segítségünkre.adtam ki a jelszót. mert meleg.A helyzetet elemeztük.A ti nyergetek páncélos fenékhez lett kialakítva.Ulj le! .Igen? . .Mert láttam..Most is csak azért. Amiben én nagyon nem hiszek. Másért nem is nagyon volt szükség a tőzre. Nem csoda.Neked is olyan kényelmetlen a nyerged.. . Arra gondoltam. hogy egész jól megértettétek egymást. Miért nem mőködnek a fegyvereink és mégis.Szerintem páncéllal még kényelmetlenebb lenne. kideríttetem.. . amikor pedig az isten megszólalt. de miért tartjátok fenn a mágiába vetett hitet.néztem föl rá a földrıl. mirıl beszélgettem Lunggal. Vang-cu meg is jegyezte hogy ez az esı elıjele. ha páncél nélkül kényelmetlen. mint a mienk? . feltüzelik a katonákat. .Te sem. Lung azt állította.Azt akartam.Délután eszembe jutott az a jelenet.. hogy mi szükség van az ilyen csalásokra? Illetve tudom. . mivel tudnánk megvédeni magunkat. . Nincs az az isten. amikor utána elmentem a Döglött Hernyó fedélzetére. és engem legalább annyira idegesít az elsı miniszter jelenléte. ráakadtunk egy ilyen helyre.A nıi megérzésre mindenkor odafigyeltem . Azóta meg akarom kérdezni. amikor egy kellemes kis tisztásra értünk. . Egy szikla tövében. . még az én hátamon is végigfutott a hideg. amikor a Fekete Tigris Aszteroida megtámadása elıtt Kuan-ti áldását kértétek a Peng-rajra. mint mézgyőjtö csavargót a vadméhek a faodú körül. hogy megkérdezd. Rosszul kezdıdik! . hogy magam sem tartom Lungot szavahihetınek. mi szükség van rájuk. Hozzánk beszélt! Hozzánk egy eredeti kínai isten. Sigmund Vandersleyen a Lazarine Őrállomás elfoglalása után közölte az eredményt. Jádevirág odaosont mellém.Ezt már kifej tetted néhányszor. úgy döntöttünk. .. amely akkor és ott Kuan-tiról alácsorgott...Táborverés! . . a második esténket a szabadban fogjuk tölteni.. De milyen az idıjárás egy aszteroida belsejében? Míg a tábortőz vidáman ropogott. milyen genetikai kód kell az istenné váláshoz. félelmet keltı és egyben felemelı jelenet volt.mutatkozott elérhetı település. 186 . elvittem magammal egy kis mintát abból a vérbıl.

Nekem ez mindennapos. A vérük is az istenért folyt ki.Csakugyan. aztán felállt. s az ezer évenként jelenik meg.. .vallottam be.kérdezte aztán Jádevirág. Azt hiszem. . Mindent meg lehet tenni a ma létezı technikával! . te kimaradtál a beavatottak körébıl? Hogy egy titkunkat nem osztottam meg veled? fc.Jádevirág felemelte a hangját. Elég sokat dolgoztak rajta a mérnökök..yj szüksége van erre egy olyan civilizációnak. és hinnem kell bennük . 187 . mert olyan ostobán rondák! Az isten megjelenése lehet hologram.gd. Az istennek nincs vére. York.. Meséitettem Nickkel a ti világotokról. a vér lehet teleportálás. A mi isteneink mindennaposak. nem ugatnak a kutyák. valóban.Mióta letáboroztunk. idegesítette. .. A fák között megszólalt egy bagoly.Hallod? . Kuan-ti valóban megjelent.Kuan-ti megjelent..Mert a démonok más világokból is jöhetnek.. Apáink is körülöttünk járnak.. Az én házamban senki nem tudta volna ezt tudtomon kívül technikailag megoldani. mint nálatok. Miért tagadod. _ Nem trükk volt. amely már háromezer évvel ezelıtt a legfejlettebb földi civilizáció volt? 1 Az nem trükk volt. hogy azt hiszed.Ugyan! _ Nem az idegesít téged.Most. Emberekbıl lettek és vigyáznak ránk. aminek nincs racionális oka ebben a világban! Igazat mondott. eszembe se jutott. idegen bolygók szülöttei. cyborg.kérdeztem utoljára. mint egy barátét szokás.Mit? . . hogy említed!. Megfogtam a kezét. amikor te magad is küzdöttél démonokkal? . ..Az is. miért ne az állatok vérével tudassa. genetikai varázslat. mivel szavakkal nem reagáltam. a fluidikus fények pedig technikai háttérrel elıvarázsolhatok. és bővöltük a tüzet.De ez. akkor is egy álomban vagy egy átázott házfalon. Én sosem vizsgáltattam meg. ■ . Nem éppen erre gondoltam. trükk volt és úgy ér.. .. De azok az állatok Kuan-tinek lettek feláldozva. akiket azért hívunk démonoknak. . .Nem hiszel a misztériumokban? .. hogy fogom a kezét. de legyen! Hallgattunk egy keveset. Lehetnek idegen értelmes lények.. . kendezte öltözékét és elment.A vér az állatok vére lehetett.Én nem hazudok! . hogy elfogadta felajánlásunkat? Miért ne? Ne keresd a racionális okát annak. nem úgy. Megpaskolta a kezemet. . Megszorítottam a kezét.Az a furcsa.. A Tízezer Szikla Menedéke annyira megcsináltnak tőnik. ahol egy isten van. Felállt. te miért fogadod el olyan nehezen az átváltozás misztériumát vagy a halhatatlanság meglétét... ..De a vér. hogy jó néhánnyal találkoztam már életemben.. kópia. mert meg szerettem volna érteni.

hogy váltottam pár szót a ládát cipelı kínaiakkal megnéztem a lovakat. Jádevirág leteremtett. és kinyíratta velem. ma pedig tele voltam energiával és az eljövendık várakozásteljes izgalmával.Ne játsszon itt igazságosztót! . miután maga belekötött.* * * Vacsora után Andersson mellé keveredtem. nekem se túl kényelmes. mert számított rám. ne üljön.morogtam.Ahhoz erısítenie kellett volna a család céges tornacsarnokában vagy nagynevő egyetemének falai között. hogy magának is kényelmetlen a nyereg .Túlontúl erkölcsösnek tőnik . amit köszönök. míg Jádevirág már a bırökön feküdt a tőz szemközti oldalán. . . Azt hiszem.Lehet.Álljon fel.Valóban ilyet mondott volna Jádevirág? . .mondtam. Akkor miért sajnálkozik másfél napja ennek a lovagnak a halála felett? . Peng Ju-csien nem rosszindulatú. hogy Andersson kötelességének érezte az esti jópofizást. de akkor elıtte legalább kérdezzen meg.Látom.fortyant fel Andersson is. amely azóta kíséri az embert. nem aludta ki magát tegnap este.Megérdemelte. Rájöttem.Ugyan mi? . Ez úgy eshetett meg.A különbség egyébként az.Eddig nem voltak lelkiismereti problémái. hogy abba a lovagba maga kötött bele. Nem habozott megtámadni a Lazarine Őrállomást sem. én mit akarok! .Tévedés.ingattam a fejem. hogy bírja az utat.' szóval mozogtam. hogy egy esemény nélküli nap néha sokkal rosszabb egy eseménydús napnál. hogy nem is a kialvatlanság beszél magából? . lehet.. Tette ezt azért. lehet. . és a tüznézés legısibb hagyományának szentelni a következı perceket.Tegyen meg nekem valamit . Szerettem volna szótlanul elücsörögni a tábortőz mellett. .. csak realista volt.Jádevirág mondta.A Fekete Kardú Lovagnak is meglehetısen nagy ülepe volt.. és menjen át a tőz ellentétes oldalára! Aztán maradjon ott! . s egyszer csak ott ültem Andersson mellett. Andersson elvigyorodott. de ne számoljuk össze ott hányan haltak meg!. .kérdeztem vissza.vette fel a beszélgetés fonalát Andersson. Fogalmam sem volt. amikor feltételezte a Lazarin Őrállomás fedélzetén. . hogy 188 . . . hogy mi van velem. . Lung megkörnyékezett. Jádevirág szerint minden mérlegelés nélkül egymásnak ütköztette az Elefántnézı Aszteroidátés a Fekete Tigris Aszteroidát.Feküdjön a nyergen. Elmerülni a lobogó lángok szakrális táncában.ajánlotta kedvesen Andersson. . érdeklıdtem Vang-cunál arról. Elızı este hulla fáradtan zuhantam luxuságynak nem nevezhetı fapriccsemre és a birkabırök közé. és nem fogja nyomni . Azon túl rettenetesen idegesített az. hogy ezek miatt. de Andersson személye most felettébb idegesített. .Tegye meg maga! . egyedül akartam elintézni.A lovagnak is jó volt. amióta kikeveredett az állatvilágból. hogy ezektıl függetlenül. .

_ Fejébe szállt.Kung-fu? . elvezet bennünket Camelotba. ne is vála szoljatok! Nem akarom hallani a választ.mondta Andersson.kérdeztem.Magam is úgy gondolom. .ti akar°m nyírni Anderssont. és ide is csak a segítségemmel jutott el! Jobb. hanem csontokra megyünk! Jt . 'a másik vállalta. . _ Többek között arra. amely elıl lebuktam. meggörnyedt. és én is ledobtam az ingemet.Ne a szája járjon! Felálltunk egymással szemközt. hogy szétdarálom. Visszaballagtam a tábortüzhöz. . Úgy nézhettem ki. Elkészültem arra. úgyis mindegy! Az egyik kezdte.Húzzon a fenébe! . a hátasát simogatta. ahogy teleszívja magát levegıvel. Jádevirág a lovak mellett állt. Minek elszakítani. . rajta! Engem nem érdekel! Aztán fénysebességgel távozott. Andersson azonban meglepı ügyességgel hárított. Ugrott.Az egész élete találgatásoktól áll. és összefont kézzel vártam a nagyszájú Nicholas Anderssont.pimaszkodott Andersson.. Andersson támadóállást vett fel. Amikor már nem láttam a tüzet és a társaságot. Odasétáltam hozzá. Verjétek szét e gymást. s ennek láttán nem sokat tétováztam.mondtam. hogy védjem Andersson támadását.Csak tessék! .kiabálta ekkor egy nıi hang a sziklaforduló ból. I Ennyi volt . . Qtt fellett volna lelınöm.. nem ruházatra. hogy el kellene néznünk arrafelé.. vagy Jádevirágot. Szart se tud. és elhelyezzek egy egyenes rúgást a gyomrában. amit a villnegron mondott? . hogy visszafogjak az arcából. „ Maga nagy dolgokra van predesztinálva. ha befogja a pofáját. . Már menet közben vetkızött. Jobb lenne. . hogy a nagyfiúk elvégezzék a munkát.Két elmebeteg kakas! . Lenyúltam a földre vetett ingemért. .Egy perc. idejében ahhoz. [T!. hogy ezt tettétek! Melyik kezdte? Nem. elkerülte a lábam. r Mivel tenné ezt meg? Engem kér meg. Hallottam. ha magam is realistább lennék. ököllel és könyökkel mentem rá. Hátratántorodott. Felálltam és határozott léptekkel megkerültem a hátunk mögött emelkedı sziklát..El nem hiszem.Elegáns férfifelsı . . hogy szóljon nekem? _ Meglehetısen sötét van a szikla mögött. Közénk vetette magát és elıször engem lökött hátra. aztán hátraáll.Szét vagy magam csapok szét köztetek! Mi ütött belétek? Jádevirág érkezett fénysebességgel. majd Anderssont.morogtam. mint aki könnyíteni szeretne magán. csak találgat . . Andersson egy perc elteltével megjelent. és a bokája felé rúgtam ki. Egy körrúgást indított. és majdnem szétrobbant a dühtıl. és hagyja. nekidıltem a sziklának.. 189 . ugyanolyan barmok vagytok mindketten..Én megyek elıre. egy gyors forglssal talpon termettem.

.. suhantam. Jang Ju-ven és Tuan Laj-seng is. mekkora sikerélmény lesz! Láttam a fickót. és úgy emlékeztem. bár egyiküknek éberen kellett volna ügyelnie az ereklyéket rejtı ládára.. Most már kevésbe törıdtem azzal. már csak hat lépésnyire vol190 . Kiléptem a bokrok közül. hogy szólítanak.. A fickó gyakorlott verekedı. Mint indián ıseim hajdanán. a zsarátnokok csendes pattogással hőltek. és megugrik vagy fegyvert vesz elı. Felidéztem a tábortőz körül pihenı társaságunk képét. és elhatároztam. mire meghallja közeledésemet. hogy lecsapok rá. Ezzel együtt aznap este már nem kerültünk egymás mellé Andersson és én. Éberen aludtam.. Am arra min. Mert a férfilélek kötelez. hogy kétség nélkül tudtam: valaki van a fák között. s füleltem.. minden mozgásra felriadtam. Hallani nem hallottam semmit.Az én hülyeségem volt . . éjfél lehetett. Fától fáig osonva igyekeztem az éjszakai látogatót utolérni. már a nyakán is leszek.. Akárki is lófrál kínai selyemköpenyben a bozótosban. ez a kardcsatából nem derült ki ehhez erre a vitára volt szükség. Valami megzavart félálomban.Valóban nem sok értelme lett volna szétvernünk egymást. de egyszer el kell kezdeni! Ha gyızök. hogy megtudjam: Anderssonra lehet pusztakezes harcban számítani.. A tőz már nem lobogott. Gyorsan beértem a fák közé. Amúgy is háttal állt nekem. amikor úgy ébredtem. Mindenki aludt. Egybıl Csing Ta-hou. Az állatokat távol tartotta a tőz. denképp jó volt...Nem érdekel . és addig szorongatom. Nem akartam szem elıl veszíteni. A hold már közel járt a zenithez. hogy mindenki ott hevert fekhelyén. Puszta kézzel még úgy se mentem fekete mágusra. Azt álmodtam. Ráléptem egy faágra. viszont láttam egy köpenyszárat megvillanni a fák között. köpenye lebegett. így rögtön rámozdultam.mondtam. főszál el nem hajlott lépteim alatt. halkan kikeltem állatbır fekhelyem kényelmes melegébıl.. mint egy árnyék... a fekete mágus neve ugrott be. amíg van benne szusz. Ág nem reccsent. és hatalmas léptekkel közeledtem. és közelebb is jutottam hozzá: világos köpenyt hordott. És ez a lényeg: minden hülyeséget a hasznunkra fordítani. Lábujjhegyen mentem arra. amerre ösztöneim vezéreltek. hogy csendes legyek és láthatatlan. Egy zsenge szilfa törzsének tapadtam és füleltem. Már tényleg hülyeségnek tartottam a verekedés ötletét.hátat fordított nekem. mintha plazmakarabély durrant voto3 szét... több fekete folt volt rajtuk. Ám a ládára még álmában is vigyázott: ott ült a tetején. ı követett el kötelességmulasztást. mint amekkora részen izzottak. s tudatalattim vezetett. és nem beszéltünk egymással. Csak ennyit akartam mondani. mire az akkorát reccsent. valamelyik biztosan. . az nem közülünk való. A férfi megfordult. Tuan vállalta az ébrenlétet hajnali kettıig. az embereket pedig jelezték volna a lovak vagy Lung mágiája. amelyen mintha kínai díszítés lett volna. 17.

. hogy mindent látnak onnan.. Nem hiszem. mint a kínai démonok. Az a leghelyesebb.Ismernem kellene valahonnan? .tıle. de hát egy apa mindjárt kritikusabban néz arra a férfira. Bár biztos hallott már rólam.. .Jó. Szél húzott el a fák lombja között és megszólaltatta a leveleket. .Róbert Parker elmosolyodott.Nem öreg maga egy kicsit a lányomhoz? Több mint húsz év van maguk között.Róla is. . BIT1 191 . én is az enyémet. Mégis végigfutott a hátamon a hideg. hogy fá^tt..És mi szél sodorta most ide az avaloni éjszakába? . és pár pillanatig eltöprengett valamin. és hatalmas gombóc győlt a torkomba. . p . és még csak nem is kínai.Természetesen. . Jádevirágnak tett ígéretemhez híven.Katharyn apja? . Mr. szögletes álla mosolygós szájjal. Halkan susogtak zizegtek a lombok. ne ébresszük fel a többieket! .. Ketchikan! . .örvendezett ı.Megnyugtató. de megragadható tenyere volt. . hogy nem ütöttem le. v-< .Nem. Sétáljunk kicsit távolabb.. Róbert Parkért megérintettem! . aztán az arcába néztem. a tőztıl távol. ha nem is próbálkozunk! Lebiggyesztette a szája szélét. Elfogadtam a felkínált kezet. hogy megkönnyítsem a választását. Sosem láttam ezt az embert.. . Felemelt kezével összébb húzta magán a köpenyt. Sıt! Kifejezetten hideg.kérdeztem a biztonság kedvéért.A kezét nyújtotta. Kicsit hosszúkás arca volt.Föntrıl? . _ Ki maga? . nem kerestem okokat. Nem igazán lehet a túlvilágot jelen viszonyítási rendszerünkben irányvektorokkal kijelölni.Róbert parker vagyok. Élet a halál ftán? S nem csupán a kétszer élık és a szupercivilizációk között? Ez azért más volt. Enyhén ıszült..Katharynrıl? I .feleltem. Örüljön. Mintha a szellı az éjszakai madarak hangját.kérdeztem mogorván. hogy kedvelem magát. hogy egy párhuzamos dimenzióból. hogy üssek. Parkernek hővös. Emelte a kezét. vadászó rágcsálók neszét is elfújta volna. . Nem Csing Ta-hou volt.Fogalmazzunk úgy.Ne szerénykedjen! Figyelemmel kísértem az eseményeket. habár a köpenyét valóban kínai ecsetvonásra jellemzı faágak és hadárak díszítették. az erdı mélyén valóban hővös volt... A fekete égbolt felé pislantottam.. és egyebekrıl. . i . amikor megérintettem. Nem akartam udvarias lenni. Nem csoda. egyenes orra és sötétzöld szeme. akit a lánya úgymond választott..Nem.Be kell vallanom.Ettıl még messze vagyunk. Két lépésnyíre elıtte meg kellett torpannom.Végre találkoztunk! ..Beszélni szerettem volna magával..Mr. I . . amennyire ezt a sötétben ki tudtam venni. . aztán mélységes csend lett úrrá a rengetegben.

hogy mi jó a lányomnak.A Bíbor Napfény Gyümölcse Aszteroidán a mai napig dívik a lábel kötés hagyománya ... és mérlegelnem. . .Katharynnek nagyon nehéz élete volt. 1 Azt hiszem. és megállított. amiben tíz éves koráig élt. Parker megfogta a karom. Tizenhárom évesen aztán Jing hatodik fia szemet vetett Katharynre.Szeretem ıt. azért. Hosszú vászonkötelékekkel körbetekerik a kislányok lábát. Valami megvillant az orrom elıtt. hogy vadászott... egy menyét vagy egy menyétszerő ragadozó rohant el egy gyökér tetején lobogó farokkal. De lehet. Sokkal jobban kellett volna figyelnem rá.Ezért hálás Lungnak.. mit okozunk. hogy akkor már jó pár éve itt éltünk..mesélte tovább Róbert Parker. Meg akar felelni a kínaiak elvárásainak. A lombok eltakarták a holdat. Elindultunk az erdı mélye felé... Az a gondolati szabadság. hogy semmiben ne lógjon ki a lányok közül.El tudja képzelni? Igaz ugyan.Egész életében két világ határán egyensúlyozott. sötétebb lett. nem sok minden változott. mint egy kalitkába zárt énekesmadár. . hogy nemesi férjet találhasson neki. Nehezen bírta a megkötéseket és Jing elsı asszonya úgy érezte. egyszeriben tradíciók közé lett szorítva..A halottaknak is lehet humoruk. . Katharyn nem akarta. . Egy pina_ natra lehunytam a szemem. végül Lung volt az. így kényszerítik a csontokat természetellenes helyzetbe. Róbert Parker lelkét évek óta nyomta. . Mint apának. akivel találkozik. Katharyn alig kerülte ezt el a sorsot.mondta Parker és elmerült emlékeibe. Katharyn tiltakozott. Jing csupán jó szándékból.törte meg a csendet Parker.Hálásnak kell lennem . és ezt a kínai férfiak rettentı erotikusnak találták kétezer évvel ezelıtt és most is. és nem szabályoztam tiltásokkal. hogy magára hagyta a lányát. . de mi felnıttek sokszor nem tudjuk. .De Jádevirág megszenvedett érte. hogy ne tegye. miután meghaltam . Megpróbáltam elfelejteni... . Nem tudom.. .Róbert Parker kísértete hátratette kezét és úgy fordult. be kell törnie. tizenegy évesen megpróbálta rávenni erre. aki meggyızte a belügyminisztert. melyikünktıl ijedt meg.A megpróbáltatások azonban csak ekkor kezdıdtek.. Gyakran magára hagytam. csak gratulálhatok. hogy mellém kerüljön. Jing megparancsolta neki. Miután Jing belügyminiszterhez került.Mit tart a lányomról? . de azért mégiscsak európai módon neveltem. Az elkötött lábfej ringó já rásra készteti a lányokat. és valamennyire megszoktuk a környezetet.. Szembefordult velem. Teljesen egyedül maradt egy lényegében ismeretlen világban. amelyek aztán kihatna' egész életére.. Katharyn végül beilleszkedett és pár év alatt kislányból nagylánnyá serdült.. talán mert ez kényelmes volt nekem is. . ...A hővös éjszakai szellıbe tartottam arcom. holott belül mindig is túllép ezeken a határokon! Olyan. . de talán én vagyok az elsı. hozzá kellett szoknia a kínai lányok nevelési rendjéhez. hogy a halál után sem nyerhet az ember nyugalmat. Kényelmetlen tudni. hogy egy halott lelkéhez beszélek..Talpraesett nı vált belıle. Kínai környezetben kísértve senkinek nem mondhatta el bánatát. 192 . Én nem szorítottam kordába érdeklıdési körét.Ez még a középkori Kínából ered és erıteljesen szexuális vonzatú. . Ezek egy gyerek megpróbáltatásai.Jólesik ez egy vıjelölttıl. .bólintott Parker..

a Fekete Sárkány Testvériség nagymágusa szó szerint megvásárolta Katharynt.. .Reméltem is. Addig jött számos kérı. milyen értékek szerint kellett volna élnem. milyen szörnyő volt ott lenni és látni. Jing miniszternek nagyon sok probléma nyomta a vállát... Csing viszont egyre sértettebbé vált.Csao-ra rátörtek Katharyn miatt még a házasság elıtt. . . A haláláról pedig nem tehet.Szóval Csingben dolgozott egy adag sértett hiúság.Úgy van. .A halál nem válogat . Mindent értettem. • tehetetlenül nézni azokat a családi praktikákat. Csing rögtön szemet vetett Katharynre. az a véletlen mőve volt. Azzal nem tett rosszat Katharynnek. . És amikor ez megtörtént. az Égi Kapu İrzıjének elsı felesége közvetített. Aztán a lányom ismét kibontakozhatott.Lehettem volna óvatosabb is. köztük Ho-po is.. de ugyanakkor nem lenni ott.Katharyn nem akarta felborítani az apa-fiú kapcsolatot azzal.Tudja. abba a távoli. akivel az glsı vagy valamelyik másik feleség az Elsı engedélyével megtehette. aztán visszatért Csing Ta-hou a Hanlin Akadémiáról..Dehogynem! .Kilenc éves kora óta. Jing elsı felesége kénytelen volt beleegyezni a lánykérésbe. Hogy történészként befejezetlen munkát hagytam magam mögött. A szellem rám tekintett.. 193 . Jádevirág tizenhárom évesen vesztette el szüzességét és nem saját akaratából. De tévedett.. az kínozni fog mindörökké. Csao-nak sem. A lányokat a falakon belül elzárva tartották.Senkinek nem mondta el. hogyan kell kivárni. De hogy apaként csıdöt mondtam. az nem zavar. a lányomnak mindösszesen két békés év adatott meg egy nála hatvan évvel idısebb ember oldalán. ahol a halhatatlanok élnek. Két szabad év következett. hogy Csaonak elárulja Csinget.Katharyn errıl sosem beszélt.. Sajnáltam. .. Csing Ta-hou úgy vélte szabad a pálya.Volt szerencsém találkozni vele. Csaó Hszi-san. hogy maga meghalt. hogy ide hozta s itt letelepedtek. és amúgy is az Elsı gondja a család. . . dimenzión túli tartományba. Márványhold. de nem tudták. de tudta. ... Ne haragudjon rá. amikor pár hete a Csao-házra támadt. . a Földrıl. Tudta. amiért nem avatta bizalmába! . Katharynnek esélye sem volt a menekülésre.mondtam ki egy ısi bölcsességet -...És Csaó? . .Eszembe se jut haragudni rá. Ennek én voltam az oka... hogy itt nem kerülhetek szembe Csing Ta-houval. . . Saj nos csak a halálomkor jöttem rá. .Csaó csak négy évvel késıbb érkezett. és amit a kínai mitológia Penglaj-hegynek nevez. hogy Csaó Hszi-san nem sokra áll a halhatatlanság elérésétıl és akkor elköltözik a Penglaj szigetre. és ostromolni kezdte. az.Parker hangja keserően csengett.legyintett Parker. és csak azzal érintkezhettek. amelyet a fiú az elsı asszonnyal közösen kitervelt és összehozott? . kivel kezdenek ki.

Egy fél perc múlva Róbert Parker kísértete megfordult. . és gondolkodott.válaszolta halkan. vajon milyen álomba merülten alszik York Ketchikan. Jádevirág a pattanásra ébredt fel. a tisztást övezı fasorhoz. ezt az erıt és nyugalmat nagyon szerette benne. Aztán hunyorított. Mondanivalóm van a maga szá mára. Nem ítélkezett. mintha csak otthon aludna. hanem az erdınek mondta.. Jádevirág arra fordult. arcának jobb felén érezte még a tüz melegét. Aztán halkan fölkelt. hogy most jön az. akinek éberen kellett volna ırködnie. Hallgatózott.. Jádevirág elmosolyodott. . és sorra vette életének elızı másfél évtizedét. hogy a lánya semmit nem ró fel magának! A szellem a vállamra tette a kezét. és szikraesıt lökött ki magából. csupán egy lábnyira.Köszönöm. Higgye el.Óhajtott felejtés. aztán elfordult. . hogy Katharynnek jó sora lesz maga mellett. Nem akarta megzavarni a férfi álmát. . De nekem célom volt azzal. . Eltemette magában ıket. .Katharynnek nincsenek rossz emlékei önrıl . York nincs a tábortőznél alvók között. egyáltalán nem feszélyezte a helyszín. hanem önmagára. Jádevirág néhány tétova lépéssel eltávolodott a tőztıl..A kísértet hangja tompán csengett.mondtam csendesen. 194 . Tudtam. Megszorította. A szikrák nem szálltak magasra. de magának tudnia kellett róluk. hogy megsimogatja Andersson arcát. s talán jobb is ha nem beszél. A férfi arcáról olyan nyugalom áradt. és behunyta a szemét.. hogy megnyugtatott.... Magát átveri a lelkiismerete. nyújtotta kezét. s nem tudott elaludni. Várt. Felébredt. Még távolabb ment. gallyakat és leveleket. és a békésen szuszogó Anderssonra pillantott.kérdeztem a hátától. hogy hozzászokjon a sötétséghez.Mert bízom magában. Számvetést tartott. Nem.. Jádevirág szívét egy pillanatra győrőbe szorította a félelem. Tudom. Fordult volna Tuan Laj-senghez. hogy nem fog tudni elaludni. A csillagokat nézte... Egy-egy gyorsan múló lobbanás volt mindegyik.És remélem. hogy igazat mond.. aztán félúton megállt a mozdulat. A tekintetében elszántság ült. hogy ide jöttem. és könnycsepp gördült le orcájának hideg felén. A tőz ismét pattant egyet. 0 nem fog beszélni ezekrıl az évekrıl még jó ideig. majd az utolsó három hetet. Mintha nem feküdne senki a bırön. rájött. A nı automatikusan gallyakat dobált a parázsra. amit nehéz lesz megemésztenem.. A férfi nem volt sehol.. Maga alá húzta lábát. Halovány vörös fény vibrált a körberakott köveken. csak sorra vette a körülötte megforduló embereket. Apja emlékénél egyszerre elkenıdtek a csillagok. és körülnézett York után. Talán nem is nekem. hátha állva megpillantja. amik kezébe akadtak. Átnézett a tőz szemközti felére. A tábortőzben hamvadó száraz fenyıtörzs pattant egyet. Elmerült emlékei közé..Miért mondta el mindezt nekem? . Hallgattam. Jádevirág túltette magát ezen.. Végül felült. . de Tuan a láda tetején bóbiskolt. s nem is Jádevirágra gondolt.

A transzcendens ezzel az érintéssel valósággá vált. az ágak csattanása arról árulkodott. A nı tekintete a topogó ló oldalára tévedt.. Jádevirág megtorpant. Egy páncélos vitéz léptetett ki az erdıbıl. A nı látta. arcát rostély takarta. . egyre nı.. ott lebegett a lombok között... . önálló fény sugárzott belıle. hogy páncél fedi.. Jádevirág a fák közé lépett. orrából párát fújt. Avalon legmélyén.. a fák lombja között egy fehér folt suhant el. vörös foltként terpeszkedett rajta egy címerpajzs. . hogy egy ember legyen. és felcsapta rostélyt. és nem fedte fel arcát. Aztán az érkezı felállt a nyeregben.. és ment. A lovag megállt Jádevirág elıtt.. I A fehér folt ismét megjelent a fák között. Nem bagoly ez. a legfeketébb közöttük. s amely a környéken vadászhat. hogy terebélyesedik. f . ló és lovasa. hogy csupán az a bagoly volt. halovány sugárzó fény vette körül. Továbbra is fogta a kötıféket. a fehér lovag páncélkesztyüs kezével érintette Jádevirágot.válaszolt a lovag. Gyızött benne a kíváncsiság.suttogta halkan...Ki maga? .. A lovat fehér lótakaró fedte.mondta Jádevirág zavartan.Nem álmodsz. lefelé nı. İ toppant elé fehér ruhában. Ismét csak senki. . .Sir Lancelot du Lac. . Érces hangja tompán szólt a sisak alól. A suhogás megismétlıdött. 195 . és majdnem összecsuklott. s lenézett rá. akár az égi útját járó holdat. Álltak egymással szemben.York!. . amerre a foltot látta. és lelépett a földre. Körbehordozta tekintetét a tisztáson. A folt nem tőnt el. vörös címerrel. mintha valakinek a ruhája bokrok levelén súrlódott volna.Álljon fel. hogy szolgáljalak! Jádevirág nem tudott mit mondani.. mivel szivem tiszta. . Jádevirág megrettent. a lovak nyugodtak voltak. és lehajtotta fejét. amikor egyik fáról átszállt egy másikra. Ez a lovag jelent meg látomásában a Sárkánycsónak Fesztivál versenyén.A fenébe!. amely mellé lete lepedtek. Jádevirág megpördült. a Tó Lovagja.válaszolt a má sik. nem álom volt. és megtámasztotta..A legszerelmesebb férfi az egész világegyetemben . s engedd. Mozgás után kutatott. gyönyörő hölgy! . és mutassa az arcát! A lovag felállt. Lehet... átvetette a lábát a ló felett.. . úgy egyre több részt lehetett látni belıle.Álmodom! ... A nı most a lovakra pillantott. A nı térde elgyengült. Ezüstfehér páncélban volt...York?. . hanem valóság.. . York nem lóháton távozott...kérdezte Jádevirág. amelynek hangját egész éjszaka hallotta. A lovag elkapta. ahogy tört át a bokrokon.. majd térdre rogyott Jádevirág elıtt.Fogadd el életem. Erım tíz ember ereje. egy szó nélkül. közeledése is hangosabb lett.mondta aztán. Nézte a sziklát. Megvillant a szárnya. Suhogás kelt a fák közt. A vállán kis zöld szalag lebegett. csak a szeme látszott ki. Aztán megrezzent és közelebb lebegett. és ott volt közöttük Sir Calweel hátasa is.. amely ragyogott. Hatalmas volt... Xúl magasan volt ahhoz.

nyatos feszültség rejtezik a keresztény eszmeiségben. Mr.AzExcalibur?. Mert ez a mágia a keresztény hit erejébıl adódik.Arthur szellemein? . a megaira uralkodócsaládhoz közelálló hatalom. A spirituális világ létezik.mondta keserően Parker. tosat. Csak a császár hatalmasság. Leültem mellé. amelyet ide hoztak.. gondoljon példának okáért a skót kísértetekre.. A von Anstettenek vagy az a másik hatalom nem ebbıl a világból táplálkozott. és a lábam magam alá húztam. Mások a gyökerei. azt érdemes meghallgatni. meghaltam. a többiek pedig szolgák 196 . és onnan nézett föl rám. Éppen ezen dolgoztam halálom elıtt. amit nem értek. hogy amikor rájöttem.. meg fognak nyilatkozni. mindannyiunk szeme elıtt. Nekidıltem a fatörzsnek. A kínaiak démonai és a megaira démoncsászár egy világból származnak. szakrálisnak tekintett tárgyainak. . . de ugyanúgy meg vannak a maga szellemei. Furcsa. .Démoncsászár" elnevezésben? . pedig eszem ágában sem volt. De ez a feszültség fog minket elvezetni a Láthatatlanokhoz. de most. A tükör.. akik eddig rejtve léteztek. mi rejti a megoldást. Ez a feszültség ad igazi hatalmat az emberi történelem egyes.A . Ettıl úgy nézhettem ki. A kortársak által a császárra aggatott jelzıben. amelyek Arthur király és cameloti udvarához tartoztak. hogy a tükröt idehoz ták.Sejtettem. . . felborította Avalon mágikus egyensúlyát.Vagy a szent Grál. .Avalon mágikus világ . Mi köze volt a von Anstetteneknek az áttelepítéshez? Amit lehet. csak itt le van fojtva. . Ketchikan. Sosem volt elfogadott.. ... és hitem szerint megváltoztatni a világot. sıt.Róbert Parker szelleme. mintha bármely pillanatban el akarnék menekülni. de ez a mágia rejtett erıként mőködik közre a világ fenntartásában. Mondjuk ezzel robbanásveszélyes közelségbe hozza a túlvilági démonokat ehhez a világhoz.. A kínai szellemeken. . leült egy fa tövében púposodó gyökérre.Ez a világ nem nekünk való. Életre kelhetnek olyan szellemek. s most itt kísértek szellemként. hanem egy másik.Hogy érti ezt? . Történeti kutatásaim arra vonatkoztak.De túlon sok mindent látok. aki azért jött. Iszo-. Avalon is rendelkezik számos szellemalakkal.A tükör ereje folytán? . Ha egy szellem eljön hozzám. mint bármely más kultúrában gyökerezı misztikának.Pontosan.. Nem csak a bronztükör nek vannak ebben a világban szellemei. hogy miért volt szükség tizenkétmillió kínaira a Megrezben. . ez az.Na.Nem. ellentétben a kelta vagy éppen a taoista misztikával. .Magam is a bronztükör szelleme vagyok. . A megoldás végig ott volt a szemem elıtt.A keresztény misztika a vallás kísérıjelensége. hogy közöljön valamit. hogy elmeséljen nekem valami fon. miközben megtámaszkodtam a gyökéren. démoni hatalmasság.folytatta Róbert Parker -. hogy nem is a vori Anstettenek vittek véghez.

.. hogy több ellenséggel is szembe kell néznünk itt lent? . Róbert Parker maga elé meredt.Hanem az emlékek és a cselekedetek együttese.Jacques de Molay! Talán éppen wrajk szaguk? . s ha aztán lovagi becsületének.. ahogy élı ember érzi. mire sarkallnak kétezernégyszáz év távlatából? . Ez nem egy másik dimenzió . . az arthuri lovagok erényesen éltek. hogy találkozhattam önnel.Nem az arc az ember. nem maradhatok tovább.. Azt hiszem.. És ha nincsenek emlékek. ki ı és hova tartozik. Érzem ıket. .Élık és emlékezık.Tudtam. De magukon viselnek valamiféle különleges jelet. ..Akkor nincs veszély. Felállt. ha feláldoznák egy magasabb eszméért? Ha meg kellene halnia. Nem feledheti el.. .. Örültem. . l .Azt hiszem. kínai eredetőek. Avalon szellemei is energiák.És az avaloni szellemeknek más a szaguk.Azt nem tudom. . Lehet. Ahonnan jövök. amint erısödnek. amelyek nem helyhez kötıdnek.A kínai démonok tehát megaira eredetőek? . vagy a hit energiája.. De minden arra emlékeztette. az emberi életrezgésekhez. Végigrágtam magamban.mondta Parker. Ketchikan. I Mi nem egy másik tér vagyunk.. és befogadja a romló porhüvelyt a test halála után.. . hogy megkérdezték volna róla.A mesék szerint. hanem az emberekhez.Parker kellemetlen fintort vágott.İk valaha élı emberek voltak? . megakadtam. ... tetteinek még az írmagját is ki akarnák törölni a történelembıl. amit eddig hallottam. Vigyázzanak velük! .. vajon milyen cselekedetekre sarkall hiányuk? S ha vannak. ...Értem.Remélhetıleg hamarosan eljön az a pillanat. amit Anderssontól hallottam. . szagot. A földet nézte. .intett fáradtan nemet Parker.Nem ezt mondtam . . és megörökítették a késıbbi lámok-írók! . .És hogyan fognak ezek a szellemek viselkedni? .Csak azt.Maga mit tenne. mi történt késıbb! Igazat kellett adnom Róbert Parkernek. . .Nem értem.emelte fel az ujját a szellem. mint amilyen a bioenergia. Mr.. anélkül. Kezet fogtunk.Olyan rossz túlon? 197 . . s aztán én is felálltam. úgy öltik fel régi alakjukat és arcukat. . akár csak a kínai istenek. ha úgy tetszik. hogy megérti.. Mélyrıl jönnek ık is. megnyugodva kísértek tovább.Nem az a lényeg.és rabszolgák.. Ez és a hollófekete éjszaka arra emlékeztette. amikor már fel tudom vállalni az újjászületésemmel járó összes gondot. és nincs tudat. hanem egy másik energia.. az idı ködébıl. nem érezte testét.De nem sikerült kitörölni! Az elhallgatások ellenére is megırizte ıket a népi emlékezet. . ott nem válik el az érzékelés. Ahogy szakadnak ki sorra a fénybıl. erényének. A kínai démonok.Csak azt mondtam.. amely elrejti. hogy egy tırıl fakadnak. hogy halott.

vagy minden ember odajut egyszer? .. Kellett pár másodperc. Parker igent intett. .Nem tudta? Az édesanyja még él. . csak pár napra.. ami tör tént. . mert az alatt az öt év alatt mindent megkaptam tılük. Ez a vallomás ıt is érintette. mire felfogtam.ígérem..kérte Róbert Parker kísértete. .válaszolta Parker félig visszanézve. ha épen és egészségesen kijutna innen.szólította meg a férfit Jádevirág. milyen szentimentális erı kerített hatalmába..kérdeztem. .Sir Lancelot du Lac.Megmondom. mint még semmi mást az életben. . és a földkerekség legcsodálatosabb asszonyának vonzalmát bírtam. ami a tekintetébıl és arcának vonásaiból sugárzott. a negyediknél pedig szétfoszlott alakja. és csak szép emlékeket ırzök gyermekkoromból. . 198 .. Komolyan gondoltam. Az az öt év kárpótol mindenért. .Hogyan?. s csak a történések szerencsétlen alakulása volt az oka annak. hanem a férfi megnyugtató orgánuma és a méltóság... Nem bánom azt sem.Vigyázzon a lányomra! . láttam arcvonásain. harcoltam és szerettem szívem szerint. .E világ lovagja vagy te is? .vallotta be Sir Lancelot Jádevirágnak. Csak pár napra vittek el túsznak.. sem szá monkérés. de úgy akartam az igenlı választ..Szellem vagyok . Ezért egy ország hullt romlásba. hogy mélységesen meghatódott.Ahol tartózkodik. s nem adhatott volna többet húsz év sem. A nınek a bemutatkozás hallatán elszállt minden félelme. amit tennie kellett. hogy nem kerültem vissza soha többé a szüleimhez. mint valami könnyő füstfelhı a szélben. aztán hátat fordított.Megmondom. hiszen félt.. .Akkor mondja meg nekik. ..Minden lélek egy fénybıl származik .. A szellem bólintott. .. .. aki azt tette. Nem a név volt az oka.. hogy nincs bennem sem harag.. Parker merın nézett.Azt szeretném. És ezeknek ellenére: semmit sem bánok. Tulajdonképpen ezért is jöttem.. . Egy egész bolygót mentett meg vele. hogy távozzon. de... .Találkozhat a szüleimmel? .De valaha éltem. nem rajtuk múlt. Nem az erdı sötétje nyelte el: a harmadik lépésnél lágyan világítani kezdett körvonala. Nem tudom. az teljességgel a kínaiak túlvilági birodalma. mert Jádevirág nem ismerte a lovag nevét.Várjon! .szóltam utána. Szerelmem hatalmasabb volt Isten iránt érzett szeretetemnél és hatalmasabb királyom tiszteleténél. hogy lánya nem bocsátott meg neki. de csak az édesapjának tudom megmondani.megköszörülte a torkát. A világ legédesebb szerelme volt az enyém minden fájdalmával és megpróbáltatásával együtt. Nem haragudtam apámra. Amibıl aztán majdnem húsz év lett. .

. s beszélgessünk.bólintott Sir Lancelot.. A fekete éjszaka minden irányban ugyanazt az ismeretlen rengeteget rejtette.Megjósolták neki. ha most reá akadnál.. de ugyan kinek említhetné a társaságából? Sir Lancelot meleg mosollyal várta ki a bólintást. akit keresel. . Merlin megmondta.. de szerelmem és fájdalmam nem csitult. Jádevirág leejtett kézzel ácsorgott pár pillanatig. mint aki mindenre képes szerelméért. barátjait. hogy vigyázzalak az éjjeli erdıben.Szerelmem nem ismert határokat. nincs veszélyben.Csak magamról tudok mesélni .A gyönyörőséges Guinivere. s ezzel a poklokra juttatja urát. midın Cameliard földjét felmentette a támadó seregek alól. és a nınek szüksége lett volna valakire. meg fogja csalni ıt.Úgy igaz . hogy felesége másba lesz szerelmes? . Amit a legédesebb szerelemrıl mondott. .kérdezte Jádevirág.A legszerelmesebb férfinak nevezted magad. Jádevirág belekarolt. talán csak apjában kislányként.. Remegve várta a választ.. amikor úgy éreztem. Ám a kérdések kérdése az lehet.Ez a szerelem ırülete. és elhagyott földi életem.. Arthur azonban mindenkinél jobban imádta Guinivere-t. a szívemben is így érzem. hogy Guinivere mást fog szeretni. oly régen szóltam hölgyhöz!. az feltépte Jádevirág lelkében a gondokat. Sir Lancelotot.. E világ szelleme. . aztán bólintott.A férfi. .. .Meséld el nekem! .Szellem? . .Szolgálatodra. 199 ...İrülten. vagy az.De nem csak szavakban.sóhajtotta a lovag. Elszálltak felettem az évek. Mintha az eléje toppanó szellem évek óta legbelsıbb barátja lett volna. . a britek királya vett feleségéül . hogy ıt szeretné királynıjének. ki elveszi királya feleségét.. engem. . és nem örülne. de megbízott benne.Ki volt az a hölgy.. .És mégis elvette. vágyam nem teljesedhet be. Leodegrance király lánya. ..Tudta a király. hogy szívesen beszélgetett volna vele.Jádevirág meghökkent.Tudom . kétségei közepette. soha életében.. s mintha ı támogatta volna szorongattatásában. s nem a tied. s ott meglátta Leodegrance virágzó szépségő lányát.valamerre. de ırültté akkor lettem.kérdezte Jádevirág. Igen. akivel megoszthatja ıket. I . de érted jöttem. s önmagát. mint még senki másban. . s elindultak ..bólintott szerényen Sir Lancelot. . .İrülten szeret a legszerelmesebb férfi? . vagy a szerelem lehet józan is? .kérdezte döbbenten a nı. zöldszemő hölgy.mosolyodott el Sir Lancelot. Okát nem tudta volna adni.Arthur király szívében is elsı pillantásra született meg az érzés. Férfias vonásai nıies lágyságúvá változtak e mosoly nyomán. s nem hallgatott Merlinre... akiért epekedtél Sir Lancelot? .Keresek valakit. szerelmét.. aztán karját nyújtotta. . Az idegen lovag olyan különleges és vonzó volt szemében. ki ırültebb: aki elveszi szerelmét. . holott tudja. . Mikor kijelentette. akit Arthur. Sétálj velem.

az nem igazi szerelem. Néha állat motozott..Szerelem sok fajta van.Én.Anélkül nem szerelem a szerelem . de felettébb szerette Izoldot Sir Palomides is. Úgy érezte. Sir Palomides szerelme azonban korántsem volt igaz... már-már görcsösen önmagának. . Mindketten életünkkel és ha lálunkkal kötıdtünk hozzá. A másikban egészen addig azt szeretjük. de mindez még magányosabbá tette az éjszakát..Lehet.Ha a férfi vágyakozik egy nı után.. és öszszébb húzta magán a köpenyt. mit Guinivere.. Nem mellette. .Az igaz szerelemhez kell a viszonzás? .A szellem hirtelen Jádevirág felé fordult.. . mert Izold nem viszonozta azt. mert nem egymást szerelmében élünk. s én nem viszonoztam. Kicsit megrángatta a páncélos kart. A lány szerelmes volt belém. Nem nézte..Többféle szerelem létezik? .bólintott Sir Lancelot. Ez így csak vágyódás lenne? De ha ilyen erıs a vágyódás. . az nem igaz sze relem..kérdezte halkan. amikor az életébe betörı férfi közeledésével szemben megerısítse lelkét.Életünk legmélyebb érzéső. s felrikoltott egy kuvik. vagy éppen a férfi nem véteti észre magát. Halkan roppantak ketté az ágak lépteik alatt az erdı végtelen csendjében. míg seblázban fekve élet és halál mezsgyéjén jártam. Már meg is tudta volna adni magának a választ.szeretni nem csak ırülten érdemes. Jádevirág remegése nem csillapodott. de a királyhoz tartoztam én is. de ha nem ölelhetjük egymást. . . s hevesen mondta: . majd amikor Lancelot rá pillantott... de vállalni kell az igaz szerelemért azt is. hanem a távolság adta sze relmes illúzióban. Jádevirág megakasztotta a lovagot mondat közben.. Megértı mosolya sokat segített. ha kérdez. Igaz szerelem azonban csupán egy bólintott Sir Lancelot. lovag.. s nem csupán azért. akkor milyen erıs az igaz szerelem? De még nem vesztette el az utat hozzá! Még nem! . ki vagyok! Ha nézi. 200 ■ . aki súlyos sebembıl kiápolt. s ott volt velem. azt. ugyanakkor legmagasabb ívő órái voltak azok. .. megkérdezte: .De ez nem volt szerelem. . míg meg nem ismerjük. hogy átlátszóvá válik. a legnagyobb lovag Sir Tristan igaz szerelemmel szerette a Szépséges Izoldot.. holott Guinivere Arthur király hoz tartozott. hogy éppen meglátta benned. akit látni óhajtanánk magunk mellett. hogy önmagáért szerethessük. de szerelmének tárgya észre sem veszi ıt. ame lyeket Guinivere királynéval töltöttünk.. belehalt ebbe a szerelembe. ami ırületnek tőnik. . nem lesz szerelmes belém! .Akkor a testi kapcsolat kell a szerelemhez? Jádevirág az elmúlt hetek kimondott „nem"-jeire gondolt. .Én hálával tartozom egy astolati hölgynek.A Szépséges Izold is megajándékozta szerelmével Sir Tristant? kérdezte hosszú csönd után Jádevirág. A nı az éjszakára fogta. amiket ı hajtogatott.Legbecsesebb jó barátom. hanem vele kell élnünk! . Az csupán vágyakozás valami ismeretlen szépség után..Sir Lancelot szava elakadt.

De érted mindketten meghalnának! Jádevirág megtorpant. nem bánok semmit. míg Ectornál nevelkedett nem tudván. s meg kellett védenie földjét és hitét.Sok-sok év eltelt. Nem is gondolt rá... zöldszemő hölgy. s nem érdemelte meg Izold szerelmét. 201 .Nagy öröm ez. De én voltam Arthur próbatétele.Jobb szeretném.Én a kéz voltam. Arthur az ország szíve. Britanniáért dobogott. .Varázslatosan izgalmas kérdést tettél fel! . egyszer megégette volna udvarának ármánykodása miatt a szépséges Gui-nivere-t. A leghatalmasabb király egy egész világot mentett meg.önmagától. Ám vannak. de felırlıdött a kicsinyes harcokban. hanem szaracén. akkor minden bizonnyal boldog volt. . mint mondtam. . hogy szerelmük beteljesedjék. Nem a dicsıség számít. İt egyáltalán nem szerette? ~ Sir Palomides nem keresztény lovag volt. hogy ráakadjon arra. és nagy fájdalom a szívben. hogy feláldozza magát Izoldért. amikor elvette Guinivere-t. A király ereje adta a lovagság erkölcsi hatalmát. és a sötétség világába merült tekintete.. ha Sir Palomides méltó a szerelmére? kérdezte kétségbeesetten Jádevirág.. Aztán jöttek a betolakodók. ..Talán. . Sir Lancelot halkan felkacagott. de elbukott egy nı szerelmében. Ha vállamat hátának vetem.. . Sir Lancelot vaskesztyős kezével óvatosan átölelte a nı vállát...... . Nem is bocsáthatok meg magamnak! . a tetteinknek annál inkább. akitıl megkapja a szerelmet. az megint csak a sors akarata volt.. De lásd! Megint csak a magam példáján tudom megvilágítani: Arthur király méltó lett volna Guinivere szerelmére. talán nem oly csúfos a bukás. s a nı ezt érzi.Izold vajon mit tett volna. Félre ne érts! Nıi szív szaracént is szerethet. _ És Sir Palomidest nem. kiknek életek sora kell... . s nekem is ott kellett volna lennem. de Sir Palomides szíve nem volt olyan bátor. és nekitámaszkodott egy fának. s most mentette volna a lovagot . ı csak a szíve után ment. S talán akkor is. Guinivere nem tehetett szerelmérıl. s az ı tisztaságának fénye mutatott utat évszázadok múltán is mindenfelé. De Arthur a szerelmében gyengének bizonyult. Hatalmas ereje volt.A szívnek nem lehet parancsolni. de nagy a lelkemnek terhe... De tetteinknek is a szív szavát kell követnie.Az ember földi célja.Sir Lancelot elhallgatott.Jádevirág felfedezte Sir Lancelotban a legmélyebb fájdalmat. ..Arthuré? Nem a királynıé? . hogy késın: Sir Lancelot és örök szerelme kétezerötszáz éve halott. Hogy bennem feltámadt ez az érzés.De te is harcok közepette voltál szerelmes! . hogy királyi sarj. Nickre gondolt.. ha nem így lenne. . igen. .Aztán elkomorodott. vagy a hatalom. . s akkor egészen elgyengült. amit ember érezhet.. Szeme nedves lett._ Jól mondod. s úgy harcolunk.. míg országának gondjai vállára nem nehezedtek.S nem is volt boldog? .Talán a legelején. Az en hibám.

és elhomályosodott tekintete a könnyektıl. De figyelmetlen voltam. akkor már a fekhelyemen ücsörögnék vagy próbálnék elaludni. úgy elgondolkodtam.egymásba karoltak. 202 . s közben azon rágódtam. .kérdezte kiszáradt torokkal a lovagot.. mert ha létezik olyan világ. és sétáltak tovább. akkor is létezik egy olyan világ. . s mellette minden feketébb árnyék egy-egy mozdulatlan óriásnak tőnt. a keresztútnál állók fájdalmát.. megégette Jádevirág lelkét. ott álltam a sötét rengeteg közepén.Na most merre? .Elsısorban lovagnak kellett volna lennem..Sir Lancelot pár pillanatig hallgatásba burkolózott.kérdezte Jádevirág.. Talán a hold iránya? A hold pontosan a fejem fölött állt. s ez az ára. 18. Megtenném újra.Nekem tudnom kellene? . beteljesedik-e ott szerelmük vagy sem. Vállig érı. és megpróbáltam az öreg kínai szándékaira következtetni.. hogy eltévedtem az éjjeli erdıben. göndör tincsei voltak. A nı érezte a fájdalmat.. de mégiscsak bőn. és nem közelebb kerültem.. melyik úton kell elindulnod! Jádevirág a férfi kezét nézte. hogy valószínőleg rossz irányba indultam el. Sir Tristan viszont minden világban Izoldért létezik.És mi lett Guinivere-rel? . Szökés haja fénylı páncéljára hullt..A Szépséges Izold pedig.. aztán vaskesztyüjét is lehúzta. amikor eljöttem.Igen. és ahol minden éjfekete tölgyfatörzs. . Majd megragadta Jádevirág kezét. . bármelyiket is válassza az ember. és ott lesz a válasz.Hiszen tudod.kérdeztem önmagamtól körbefordulva. A kísértet szándékosan vezetett el a tábor közelébıl? Nem hittem. Hogy-hogy nem. Ez a sorsom. Nézz a szívedbe. Ezzel együtt azt sem tudtam. .. a lovag keze meleg volt. de szerelmes férfi lettem Édes bün volt.. akár a tekintete. A sisakot hóna alá fogta. De megfizetném még egyszer! A tőz. Ha úgy indulok el visszafelé. . de eltávolodtam a táborunktól.. hogy elsétáltam-e mellette vagy ellentétes irányba mentem. ami a szavakban lakozott. Nem akartam kiabálni. s leemelte fejérıl. A lovag a sisakjához nyúlt. drága hölgy. független attól. Elindultam vissza táborhelyünkre. hogy alaposabban szemügyre veszem. amit Parker elmondott.. ahol nem az. . a Szépséges Izold pedig akkor is Sir Tristant vállalja. úgy sem hallotta volna senki. Kötelesség vagy szerelem. halála után is emésztıdni fog.. merre is kell mennem. Nem a kísértet miatt tévedtem el. hanem a saját figyelmetlenségem folytán. ahol Sir Palomides elég bátor e nı szerelmére. mert az már akkor is alig égett.Amesburyben egy apácakolostorban halt meg. Pár perc séta után rádöbbentem. . ahova alig-alig világított be a hold. s vezekelnék utána az örökkévalóság végezetéig.. Minden világban. A tábortőz fénye nem fog elvezetni a többiekhez. Összevetettem Lung délutáni ajánlatával. . ..

. A legjobb megoldás ha az ember nem ismeri a követendı irányt. Nagy utat bejártam. Fáradt voltam már ahhoz. egy helyben ül már órák óta. Ezért aztán biztos viszonyítási pont lehet. de legalább nem koppantam nagyot.. Amikor megszólalt. hogy ez egy kivételesen lusta madár.. Száraz ágak voltak. Csatlakoztam a többiekhez. 203 1 . aztán iszkiri. Ismét eltévesztettem az irányt.. Megismerkedtem az éjszakai állatok némelyikével. és induljak el. és az igazat bevallva. de megint csak elakadtam. Feljutottam öt-hat láb magasra. lehet. már majdnem türelmemet vesztettem. ha most mutatna nekem egy irányt. A lebegı foltot sem pillantottam meg többet..Kitapogattam a legközelebbi fatörzset. de átjutnom képtelenség volt. vagy valamiben elbotlottam. Egyszer csak ott volt elıttem. Fújt a szél. nagy pedig nem jött. untam volna a töprengést. aztán leültem egy fa tövébe és vártam. vagy a lábam csúszott ki alólam. Nem vesztettem el bizalmamat jó sorsomban. egy szemvillanás. amikor a tőz körül ücsörögtünk? És amikor Róbert Parkerrel találkoztam. hogy megvoltak a köreim. hogy ismét megszólaljon a bagoly. [ A bagoly hosszú ideig váratott. Abban reménykedtem.Ebben a szóban fejeztem ki minden elégedetlenségemet....Mr. amerre a lábam vinne? Vagy bízzam a szerencsémben és úgy induljak el arra.. .. merrıl fujt a szél? Ez alapján a két tényezı alapján választottam irányt. és egy bokorban landoltam.Remek! . Amikor végre találtam egyet. Pár perc séta után fehér folt villant el a szemem elıtt. vajon melyikre tudnék felkapaszkodni. Bízzam az ösztöneimben. mint valami lágy szellem. félvakon nekiveselkedtem..Nem bánnám. "°gy az egészet végiggondoljam. Hosszan keveregtem. Egy szellemhez szóltam! . és még párat. amerre a lábam vinne? Megszólalt a bagoly. Végül is fogalmam sem volt.. Hosszan huhogott. amelyet a bagolyhoz és a szélhez kalibráltam. és biztos nem egyenesen mozogtam. hogy csigavonalban egyre táguló köröket ír le.Erre jár valahol? A fehér folt távolabb ismét megvillant. nem egy fának nekiütköztem és nem egyszer az avarba hasaltam. a kis éjjeli vadászok féltek tılem. valami tüskés és áthatolhatatlan bokorcsomagban. hogyan kerültem vissza a táborhelyünkre. Kikászálódtam a bokorból.. mint valami fehér köpenyszár. . A nyomába eredtem. és egy mőködı taktika után kutattam elmémben. félreléptem. Ez a fáktól. remegtek. Kevés volt.. s néha megszólal. Merrıl is hallottam a hangját.tettem fel hangosan a kérdést. Kezem eS arcom felsértették az ágak. aztán elvétettem a fogást. csörögtek a levelek. bokroktól tarthatatlan.. azt is. ismét kiszúrtam az éjjeli rengetegben egy láthatatlan irányt és elindultam. .. kibillentem egyensúlyomból. Parker? . átláttam rajtuk.

s azok egyszerre lángja kapnak. Vang-cu. és hamarosan közeli-távoli kiáltások verték fel az erdı éjszakai nyugalmát. de addigra vélhetıen elalszom. hogy alig hallottuk egymás hangját.Nem ad sok fényt. Az ágak gyorsan lángra kaptak. Jang Ju-ven. . Sárgás fénnyel égett a tábortőz. .. Jádevirág nem volt a helyén. ahogy melegíti a gallyakat.Miért nem ébresztett fel minket? .. Visszatértem a táborba. Látni akartam álmodó és békés arcát. A kezembe fektettem arcom. bement az erdıbe és a sötétben eltévedt . Megnézte a ládát maga alatt. Kiemeltük kezdetleges fáklyáinkat a tőzbıl. így elsıként Tuan Laj-senget vertem fel. de nem találtuk. hátha visszatalált Nem volt ott. Két perc után sem tért vissza.Egy percre lecsukódott a szemem. aztán elhamvad. és a zsarátnokot bámultam.Hiszen ismeri. Áttévedt szemem Jádevirág fekhelyére. Oldalról összeszedtem néhány száraz ágacskát. mert már világosodott. Minél nagyobb tüzet akartunk gyújtani..Mielıtt elaludt volna. törzset rátettünk. Szétszóródtunk. még úgy sem láttam álmodni. hátha ott van már Jádevirág. Jöttek viszont mások. hogy messzirıl látható legyen. Kerestük Jádevirágot hosszú órákon keresztül... az ırségben.. ezeket a parázsra szórtam. csak sistergett. 204 .Nincs itt az asszonyom? Ezek után kezdtem azokkal. .Látta Jádevirág asszonyt? . A fa nedves volt a hajnali harmattól... pár percig fog csak tartani. Bejártunk minden közeli s távoli részt. amit alkonyatkor halomba hordtunk. aztán minden gallyat. Megraktam a tüzet. Legvégül Nicholas Andersson.mondtam a társaságnak. hogy visszatérjen.. mert biztos el kellett vonulnia pisilni. . néha már olyan messzire merészkedtünk.A tőz mellett békés éjszakai nyugalom honolt. és megnyugodott. azért nincs ott. ... Ha Jádevirág nincs ott. Nem szükséges fellármázni a többieket! Kap két percet. akik a legközelebb feküdtek hozzám.. . Vang-cu horkolt egy kicsikét. . pattogott és sárgásszürke füstöt okádott. . nem is akart égni. hol hunyhatom le! Más helyzetben élveztem volna a kínai lélek báját.. de a teljes sötétségnél többet ér a csillagok fénye is . .mondta magyarázatképpen az öreg.. és a nap alapos meglepetéssel köszöntött ránk. Lung. aztán leültem fekhelyemre.rezzent meg Tuan.. Vang-cu néhány karvastagságú fenyıágat dugott egyik végével a tőzbe. hogy Fehérfelhıt elrabolták..De ügyeltem rá. amíg ránk nem hajnalodott.kérdeztem komoran.Jádevirág láthatott vagy hallhatott valamit.kérdezte Andersson. Hung Sze-li. Utoljára. . Hajnalban aztán megjelent Jen Hung-csang és Szang Fu-ling azzal a hírrel.Jajaj! .

Jen! Kik? .mondta nekem kétségbeesetten Jen Hungcsang.Sigmund Vandersleyen úr. nem véletlen volt olyan erıs az érdeklıdése Andersson iránt. Nem sok kívülálló járt erre az elmúlt hatszáz évben. Bizonyosan nem a mi ebeink..Maga szerint.. hogy Jádevirágot is elrabolták.. . Mr.Azért. de egy lovas alak csu pa fém öltözékben elragadta közülünk. .kérdezte már az erdıszélen. .mondtam. hadd meneküljön a közelünkbıl.. mint egy mélyőrnek nekiveselkedı ürklipper.. mert a kedves hölgynek megsérült az öltözéke a sőrőben. Ezt vártam. de hogy még más is legyen velük! ..ütötte meg agresszíven a vállamat ^dersson.Elmaradtak néhány percnyire. hogy felesleges a további kutatás. hogy mi történt. de elkaptam a lábát.szólt közbe ismét Szang. _ Sok kutya van a falunkban . Ennél imomabban kell majd közölni a fiúval.A szám elé emeltem két tenyerem és szócsö vet képezve körbeordítottam az erdıt. hogy Jenek megjelentek. . Ha ezt így direktben meghallja.Az erdıben .A falusi kutyák ránk akaszkodtak . . Elég idegenek s félelmetesek lehettünk számára.Jádevirág nem jött vissza. I Most mit csináljunk? .Kik? .Jó! Intézkedem. Megtépte egy mogyoróbokor. Csapatunk tagjai lassan visszaszállingóztak. Egybıl megsejtette a rossz hírt.. .mesélte Jen Hung-csang.De egy se merészkedne ilyen messze.az. Jen! . mert nincs értelme! | . hogy nem került elı.Egész nap követtek minket. A legénvt megismertem.Elrabolták Fehérfelhıt . Ketchikan! .. Vandersleyen utánunk jött Avalonba! Az exzsoldos nem nyughat. I .» Egész éjszaka lovagoltunk .. . . 205 .Ezért függesztettük fel a keresést? .Hol van Jádevirág asszony'/ . abból a faluból származott.mondtam.. . s csak orgazmusvezérlö szoftver volt a cyborgban .Megkeressük Fehérfelhıt. Majd megpillantotta a két kínait.Hung Sze-li után akart jönni a bolond lány.Itt van? Itt van? .kérdezte Szang Fu-ling. Ezen a hajnalon nagyon sok fejfájást okozott nagyon sok dolog. Egy falusi legény v0'1 velük. Csak ez lehet a magyarázata annak. V .hab a tortán . .bólogatott a legény. ahol elızı este mi is megfordultunk. hogy mindenki térjen vissza. Átadta nekünk a két kínait.Vannak velünk még páran .. . Fehérfelhı példája nyomán el tudtam képzelni.Viszont vendégeink vannak. be kellett látnom.mondtam az igazságnak megfelelıen. aztán fordult is volna vissza lovával. hagytam.tördelte a kezét Jen. . Egyedül Andersson jött olyan sebességgel. . . Elengedtem a lábát. ı vezette Jádevirág börtönırét és kínzómesterét utánunk. Hung Sze-li szerencsére még nem tért vissza Jádevirág keresésébıl. egy pilóta és egy kis asszonyka.kérdeztem balsorsom sejtve. A rengetegre hajnali köd telepedett.Nem . eszét veszti az aggódástól.

és visszacsusszant a ruha redıi- ber .. akkor is meghallott volna minket..Jennel eljött a lánya is. De ez a világ az életre kelt Arthur-mondakör.Ho-po megtámadta Ixituszkelyhét. Ez rossz jel volt. A helyzetet bonyolítandó. Jádevirággal is ez történhetett. .Nem! . .mondta Jen. A lovag jött. . A kuszma gondolt egyet. vagy látja a tüzet. és megküzdenek a lányért.morogta a kínai. Kivált társaságunkból.kérdezte halkan Andersson. mint az ıszi szélben tovasodródó falevél.Fehérfelhı?. . . . .Nézzen körül.kiáltott fel Hung Sze-li. ez csak a nyomorult Arthur-regényekben fordulhat elı M mondta. merre kellene keresni? . elvágtatott Fehérfelhı mellett és már el is tőnt. és lassított.. és egy lovag elrabolta.... Andersson a tenyerébe csapott tehetetlen dühében.kezdte Jen. kicsap rá egy másik. .Hagyjuk meg ezt Jennek! De finomabban közölje a fiúval.Elragadta Fehérfelhıt? . 206 .. .Tudják. Az ajka remegett a kérdéstıl. És elrabolták. . Ha Hung Sze-li kérdése üvöltött a fiú arcáról.De. egész éjszaka kiabáltunk és hat láb magasan lobogott a tő? ki híján felgyújtottuk az erdıt! Ha Jádevirág eltévedt. erre Hung felgyorsított. .morogtam.. Pár pillanat után igazat adott nekem. és merev tekintetét le nem bírta venni a nézegetı gyíkról. és ujjaival a ruhájának két szélét kezdte babrálni.Nem. Jen.Eljött a lánya. Számára megállt az élet a tisztáson. . de röviden.És van rosszabb . mint a gyík újranıtt farka: kedves fiam.Fiam. volt már összehasonlítási alapom.A lányom kuszmája. de a lányom úgy érezte.. nagyobb biztonságban lesz melletted. hogy megérintse. hogy gondolta. Meglepetésemre Jen Hung-csang mellébıl a ruhája alól egy gyíkszerü valami dugta ki a fejét. ..Egy. .léptem egészen közel hozzá. kuszma . Észre sem vette. . Hihetnek nekem. de kezét szinte bénán a gyík felé emelte. egy ilyen veszélyes utón... . Szerelmizálog a fiatalembertıl. . mint velem közölte! Hung Sze-li észrevette apósát. egész kísértetiessé váltak vonásai. .. Jen ideges lett.Azt hittem.. utánad jöttünk. amely kimondatlanul is ordított róla.Megy a lovag a szerelmével az erdıben..Ki mondja el a fiúnak? . Szemét Jen Hung-csangra emelte. . akkor Jen Hung-csang válasza ordított a költıi lelkülető börtönır tekintetébıl. Andersson! . Hung elsápadt.Mi az? . köd van.Hajnalo dik. Az említett fiatalember akkor már ott volt.Sajnos nem.Fordítva . Magam sem értem.Fehérfelhıyel történt valami? .kérdezte a fiú.. megjelent közöttünk Hung Sze-li. Jen Hung-csanhoz fordult..

I A fiú rám nézett megerısítésért. Annyi kétségbeesés ült tekintetében, jflint a mezei nyúlnak, ha felnézve azt látja, hogy egy egész rókafalka jön £S icét lépés múlva a nyakán lesz. Bólintottam. - Azonnal meg kell keresnünk! - jelentette ki a fiú. A görcse feloldódott, tagjaiban megindult a keringés. Elém toppant. - Azonnal induljunk el! - Jádevirág asszonyt is meg kell keresnünk. - Akkor megyek egyedül - robbant ki a fiúból. Elutasításnak vette szavaimat. - Akármerre... - Szaladt volna a lovakhoz, de megragadtam a karját. - Várjon, Hung! - Azt akartam közölni vele, hogy Fehérfelhıre és jádevirágra valószínőleg egy helyen akadunk rá, de nem hallgatott végig. - Szeretem és tisztelem asszonyomat és az életemet adom érte, de most hagyjon, mert aki visszatart, azt puszta kézzel ütöm le! - kiabálta a feldühödött Hung. Szerintem még saját anyja se látta ilyennek. - Hung! - Vannak itt elegen, Jádevirág asszonyt feltalálni, de ki törıdik egy kis szolgálólánnyal? Ki törıdik vele? Ki akarta szakítani magát fogásomból, de nem engedtem. Visszaperdítettem magam elé, erre Hung Sze-li a Peng-rajban megszerzett harci gyakorlatoknak megfelelıen támadásba ment át. Leejtette könyökét és egy külsı körrel lendületesen rám támadt. Aztán az államra ütött... éppen csak ki tudtam fordulni ütése elıl. Elkaptam kezét, térden rúgtam, és erre féltérdre zuhant, karját pedig kifeszítettem. Erısen tartottam, de nem adta fel, minden fájdalma ellenére alulról fölfelé próbált meg egy fél fordulóval ütni. Szerencséje volt, hogy nem találta el a heréknet, mert rögtön fejbe rúgtam volna: elvesztettem türelmemet, ha valaki nem engedi, hogy szép szóval meggyızzük, akkor más utat kell választani. > Térdrúgásom azonban megállt Hung Sze-li orra elıtt. - A keményvonalas Mr. Ketchikan! - hangzott fel egy harsány kiáltás messzirıl. - Ne hagyja félbe! Felnéztem. Ez kellett csak! Sigmund Vandersleyen lovas alakja bontakozott ki a reggeli párából. 19. Miután Hung mindent megértett, nem gyızött elnézést kérni. Megveregettem a fiú vállát, és közöltem, hogy már el is felejtettem. Aztán Jen felé fordulva biztosítottam a költıi lelkülető börtönırt arról, hogy jó veje lesz a fiú. Jen biccentett, nem tudom, az utóbbi percek mirıl gyızték meg, de egy biztos: nem akárkit fogad be családjába. Én pedig kíváncsi voltam, ki lesz a következı, akivel összeverekszem... Furcsa hatással volt rám a háborítatlan természet közelsége. Vandersleyenre fogadtam volna. - Ki a fenét hozott magával? - kérdeztem Jessica Noel kicsit zilált alakját nézegetve. A nı éppen a lováról próbált meg úgy leszállni, hogy %gılegesben marad, és a lába érinti elıször a talajt, nem a feje. - A 207 .

Döglött Hernyónak szüksége van a jó médiavisszhangra? Még mindig a rendszer csıdöre... izé, csendıre akar lenni? - Koncentráljunk az Excaliburra! - ajánlotta Vandersleyen. - Hát nem ırjítı ez az egész? Él Arthur, a britek királya. Hatvanöt fényévnyire a Földtıl egy aszteroida belsejében! - Koncentráljunk a nıkre! Elıbb meg kell keresnünk ıket! - Legyen! A faluban mesélték, hogy két halott lovaggal állítottak be. Eddig sem nagyon pazarolták az idejüket. Ki ölte meg a lovagokat? Mert el nem hiszem azt a mesét, amit a falusiaknak adtak be. - Az egyiket én... - Sejtettem. - Láttam, hogy Vandersleyen jól érzi magát. - És miért szartak be a fegyvereink? - Ha megtudj a, maj d árulj a el nekem is. Jessica Noel végre rendbe szedte magát és egyenesen hozzánk lépett. Belekarolt Vandersleyenbe. - Hogy ízlett a Kék Arc koktélom? - kérdezte tılem pimasz mosollyal. - Maradjon Mr. Vandersleyen mellett, ı valószínőleg megvédi az erdei vadaktól és kóbor lovagoktól! Tılem ezt ne várja - válaszoltam mosolyogva, aztán ott hagytam ıket. Csatlakoztam a kínaiakhoz. - Most mit tegyünk? - kérdezte Jen. - Elıször is azt, amit Mr. Andersson. - Andersson megkezdte fekhelyének összegöngyölését, és felkészítette a lovát az útra. - Aztán keresünk egy lakott helyet, elmondjuk, mi történt és megpróbáljuk kideríteni, ki szokott nıket rabolni errefelé, hol él és mik a szándékai. Nyilván nem bántani akarja ıket... hanem csaléteknek használja. Legalábbis, ha Avalon valóban hasonlít az Arthur-ciklusban leírt világra. Azt akarja, hogy odamenjünk értük. Szétlibbentek, és mindenki gyors készülıdésbe kezdett. - Le se üljenek! - mondtam Vandersleyennek. - Azonnal megyünk tovább, Jádevirágot is elrabolták. - Egész éj szaka lovagoltunk - mondta Jessica Noel. - A sztoriért mindent. Rám fintorgott. - Remélem, igaza lesz - hallottam Andersson lefojtott hangját. Oldalra pislantottam, a férfi lovát közelebb vezetve hozzám intézte szavait. Beszélgettünk Sir Thomas Maloryról... - Igen?... - Nos, Malory az Arthur történetekben ideális lovagkort álmodott meg, de közben ı maga rabló és gyilkos volt. Jó párszor beleakadt a farka olyan nıkbe, akik nem kérték meg erre a szívességre... és a nemi erıszak nagyon menı módja volt akkoriban a fölösleges idı eltöltésének. A lovagok megerıszakolták a nıket, s csak jobb esetben hagyták életben utána. Gondoljon csak a keresztes háborúk lovagi hordáira: azok még meg is ölték az áldozatukat! Ugyanez ment a keresztény Európában. Bujálkodtak a nemesek, a püspökök, és nem is akárhogy a pápák... Remélem, magának lesz igaza, és ez az ideális világ, a lovagság aranykora és nem a középkori Európa. Mert ha valaki is hozzáér Jádevirághoz, én megölöm. 208

- Megnyugtatom, hogy láttam már Jádevirágot harcolni. És ha valaki a beleegyezése nélkül akarna hozzáérni, az elıbb halna meg az ı kezétıl, fliintsem a magáétól. Pillanatokon belül készen álltunk az útra. Akinek lassabban ment a loyak fölszerszámozása, annak Andersson segített. Láttam rajta, hogy rettenetesen fel van húzva és nagyon félti Jádevirágot. A hajnal annyira párás és Jcödös volt azonban, hogy még a napot se láttuk. Bajban voltam az irányokkal. Vang-cu volt az, aki megmutatta, merrıl jöttünk és merre kell mennünk, ha az elızı nap felvett irányt tartani akarjuk. - Ne váljunk szét? - kérdezte Andersson. - Szerintem nincs értelme. Csak elveszítenénk egymást, és további gondokat okozna. Már éppen elindultunk volna, mindenki lovon ült, amikor egy törpe kacsázott ki a sőrőbıl. Úgy nézett, ki mint egy erdei manó, avar és gallyak borították tépett ruházatát. Nem manó volt azonban, hanem egy szédelgı, kis termető emberke, akinek homlokát és arcát rászáradt, barna vér borí-: totta. Andersson kapott észbe elıször, és leugrott a lováról a törpe elé. Egy pillantást vetett rá, és hívta Vang-cut, hogy nézze meg, hátha tud segíteni rajta. - Nemes lovagok... nyújtsatok segítséget! - nyöszörögte a kis ember ke. - Nagy fondorlattal csapdába csaltak minket. Kétszáz rabló csapott le ránk, és magukkal ragadták gazdám vasait. - Ez a mese, nem a Hamupipıke - hallottam Vandersleyen véleményét a hátam mögül. Vang-cu egy csomag harmatos gazt tépett ki a földbıl, és azzal törölte i tisztára a töipe arcát. - Kétszáz rabló? - kérdezte tamáskodva Andersson. - Vagy négyszáz... - sóhajtotta a sebesült. - Nagy erıvel csaptak le ránk fertályórája. Ellene álltunk megállíthatatlan rohamuknak és ketten, mint megveszekedett farkasok küzdöttünk, de mindhiába... Nekem termetem folytán nem adatott meg nagy erı, de így is lecsaptam tucatnyit! - Kivel voltál? - Társam jó fegyverhordozó, becsületes csatlós. Ütötték-verték, míg• nem ájultan vágódott végig a füves mezın. - Sosem voltak azok kétszázan - morogta Vandersleyen. Jessica Noelt akarta megnyugtatni. - Harminc éve élek nagyotmondó kincsvadászok társaságában, akik jobban vetítenek, mint a mutant-Sony negyedik dimenzióba átnyúló quadrogramja... Az életemet tenném rá, hogy a támadók nem voltak többen négynél. - És ki vagy te? - nézett fel ránk Andersson. - Magam is jó fegyverhordozó volnék, nemes és távoli tájakon tisztelettel nevezett lovagi gazdám mellett. Titkos üzenettel bocsátott utamra szíve úrnıjéhez, aki az üzenet láttán csodás örömmel örvendezett, s rögtön visszatérésemet sürgette lovagomhoz, sıt, saját szolgáját is mellém adta. aki zálogát hordta kebelében...

I

209

- Gazdádnak emlékszel a nevére? - kérdezte Andersson. - Vagy tőj nagy ütést kaptál a fejedre? - Hogyne emlékeznék! A cornwalli Sir Calweel ı... Jaj, de nagy csend lett egyszerre közöttünk! - Sir Calweel... - Bizony ám! Errefelé lovagolt, nem találkoztatok vele jártatokban? Ha meghallaná, micsoda csúfság esett meg velem, azon nyomban a rablók nyomába eredne! - Nagyon gyorsan kérdezze meg tıle, hogy él-e olyan lovag a környéken, aki nıket szokott rabolni - szóltam le a lovam hátáról Anderssonnak. Aztán kiderült, hogy nem szabadott volna megszólalnom, pedig jótaná-csommal éppen azt akartam elkerülni, ami következett. A törpe rám emelte meggyötört tekintetét, aztán szeme lesiklott a hollófekete lóra, amin ültem. S bár a lovat megszabadítottuk kék-sárga lótaka-rójától, egybıl felismerte. Felismerte a kardot is, amely a ló oldalán lifegett. - Fulminictus... - nyöszörögte. - Nemes gazdám, mi lett veled? - És rögtön megırült. A fejét rázva ugrott fel, gyorsan elhátrált Andersson és Vang-cu közelébıl. Kiabált, mint akit ölnek. - Segítség!... Megölték a gazdámat, és most engem is erdei állatok prédájául szánnak! Segítség! Dicsı Sir Calweel, ó, jaj, hogy véged! - Ebbıl már egy szót sem húzunk ki! - mondta Vandersleyen. Tíz perce volt velünk, de már idegesített. A törpe azonban nem menekült. A tisztás túlsó felére szaladt, aztán onnan be középre és közben azon jajveszékelt, hogy megöltük gazdáját. Han-gosabb volt egy megtermett piaci kikiáltónál. - Induljunk el! - vetettem föl. Andersson felpattant hátasára, és tizenegy fıre gyarapodott társaságunk elindult egyenesen Camelot felé. Elhaladtunk a törpe mellett, aki összevissza rohangált. Bevágtunk az erdıbe, a törpe azonban nem maradt le és visongatva jött utánunk. Akkor aztán Hung Sze-li egy jól kiválasztott pillanatban, amikor az emberke a közelébe került, leugrott a lóról, elkapta a törpét, mint vércse a galambot, és egy jó nagyot húzott a fejére. A törpe elhallgatott... mivel elájult. Hung behúzta egy bokor alá, újból lóra kapott, és immár teljes csöndben folytattuk utunkat. Illetve majdnem teljes csöndben. Mert a távoli csaholás ismét fölhangzott, és egész nap végigkísért minket. Fél mérföld után Andersson rikkantása riasztott fel komor gondolataimból. Láttam, ahogy a férfi lova oldalába vágja sarkát, és elıre ugratva vágtába kezd. Nem ment messzire, csak Jádevirág elé. Jádevirág az utunkat kijelölı vékony ösvényen sietett visszafelé, éjszakai táborhelyünk irányába. Vidámnak és gondtalannak tőnt, mint aki épp csak sétál saját otthonának kertjében, vagy a hetvenedik emeleti kisszoba virtuális világában, és a napot meg a természetet élvezi. - Hol voltál? - tette fel Andersson kitörı örömmel azt a kérdést, amit minden ilyen helyzetben feltesz az ember. 210

- Kedvem támadt sétálni - válaszolta a férfi ölelésébıl kibontakozva jádevirág. Komplett hülyének nézett minket. Ezt a titánkoponyájában egy marék csavarral sétáló cyborg sem hiszi el neki, és ha történetesen van hujnorazonosító-szoftvere, hát a zárlatig visít, vagy míg szét nem lövi valaki. - Hajnalban elmentem sétálni. - Három órával hajnal elıtt kezdtük meg a keresésedet... - Nahát, hogy szalad az idı! A lova mellé kerülve vette észre, hogy megszaporodtunk. Most rám pillantott magyarázatért. Gyönyörő zöld szemeiben olyan gondatlan és gyermeki öröm ült, hogy rögtön elhittem magyarázatát. Ez a nı valóban sétált... A kérdés, hogy kivel. , Találkozott volna ı is az apja szellemével? Jádevirág tekintete Vandersleyenröl és Noelrıl tovább vándorolt Jen Hung-csangra. - Jen! Maguk hogy kerülnek ide? ', Jen rettentı zavara jött. - Hát... asszonyom útmutatása alapján. Csak közben ezek a kívülállók is csatlakoztak hozzánk. - Milyen útmutatásom alapján? - Amit... amit megbeszéltünk. Amikor közeledtünk... beszéltünk aszszonyommal. Én voltam az egyetlen, aki tudtam, mi történt. Alice szórakozott! - Nem ez a lényeges! - vettem át a szót, hogy elkenjem ezt a szálat. Jennel jött Fehérfelhı is, akit tegnap este egy lovag elragadott. Ez most a legnagyobb probléma. Jádevirág ruganyosan felpattant lova hátára. - Menjünk, keressük meg! - Vandersleyenre nézett. - Nem örülök a jelenlétének Vandersleyen úr... York? '• - Nem az én saram! - Hogyan? - Mr. Vandersleyen önállóan akadt rá Avalonra. Andersson a tekintetemet fürkészte. Vállat vontam, jelezve, hogy én se tudok többet arról, mi történhetett Jádevirággal. Nem kérdeztük többet, elıbb-utóbb majd elmondja. - Ki volt az? - kérdeztem suttogva Jádevirágot valamivel késıbb. Andersson éppen Vandersleyennel merült beszélgetésbe. Amit eddig nem tudott Vandersleyen rólunk, azt most megtudhatta. Tévedett Lung, amikor azt hitte, hogy csak ı és Anderssen fog az Excaliburra hajtani. - Egy lovag... - nézett rám Jádevirág. Valami megváltozott... Átbeszélgettük az éjszakát, messzire elsétáltunk... repült az idı. - Mirıl beszéltetek? - A szerelemrıl. Csodálatos zöld szemei úgy ragyogtak, hogy a szerelemtıl felforrt a vérem.

211

Pár óra múlva egy sírra bukkantunk, amely fölött egy tündér zokogott. Akkor eszembe jutott, hogy napok óta nem ittam alkoholt. Fiatalságom gondtalan és depressziós évei jutottak eszembe... ebben nincs semmi ellentmondás: ha az embernek megoldásra váró problémái vannak, nem jellemzı úti társ a depresszió. Azokban az években gyakorta éltem olyan drogokkal, amely után teljes vércserére volt szükség vagy éppen genetikai beavatkozásra, nem a túléléshez, hanem egy egyszerő kijózanodáshoz. - Megismeri? - kérdezett Vandersleyen. - Ilyen nincs... -suttogtam. -Egy gwynna. Egy mutáns lány volt könnyed, szinte átlátszó fehér lepelben... Avalon világában tündér. A gwynnák egy bölcsıbıl származtak a lazarindkk&l, a különbség a két faj között a táplálkozásban és így a bır színében és szagában van leginkább... illetve a vérmérsékletben. A gwynnák áttértek a hús-evésrıl a vegetáriánus életmódra, míg a lazarinok a döghúst sem vetették meg. A lazarinok vére sőrőbb és sötétebb lett, bırük ettıl kissé elkékült, a hústól viszont kellemetlen szagot kaptak. A gwynnák ugyanolyan nyúlt, hosszúkás termettel rendelkeztek, és könnyedek voltak, igazi tündéri alkatok. .. békések és értelmesek... A lazarinok is értelmesek voltak, de harcia-sabbak. Pihenıt tartottunk, ami abból állt, hogy kicsaptuk a lovakat legelni, mi pedig körbe vettük a sírt. - Elengedhetetlen, hogy lepihenjünk? - kérdezte nagyon finoman Hung Sze-li. - Megkérdezhettük volna lóhátról is. A fiú vállára tettem a kezem. Nem mondhattam azt, hogy pár percen nem múlik már a dolog... egyrészt azért, mert múlhat, másrészt pedig a helyében engem csak egy atomtöltet bírhatott volna maradásra - mondjuk ha beleéget a földbe. Am Jádevirág már a tündér mellett állt, és láthatóan beszélgetni akart vele. - Enni és pihenni kell. Fáradtan, éhesen nem bocsátkozhatunk harcba. - Esküszöm, hogy egy mesében éreztem magam ott helyben. Természetesen Hung Sze-lit ez sem gyızte meg, és asszonyához indult volna protestálni, de visszahúztam. - Ne! - mondtam már kicsit erıszakosabban. - Legyen türelmes, Hung! - A kedvesed sírja? - kérdezte ugyanekkor Jádevirág a tündértıl. - Hírneves lovag volt - zokogta a gwynna. Körbenézett rajtunk, akik érdeklıdve összegyőltünk, mint prérikutyák az elvesztett droidalkatrész körül. - Sir Launfal. Bizonyára hallottatok róla. - Messzirıl jöttünk - mondtam. - Mindannyian messzirıl jöttünk... A Föld nagyon messze van. A Föld emlegetése felért egy varázsszóval. Akivel eddig találkoztunk, annak Avalon a kizárólagosan létezı valóság volt. amelynek kék az ege, éjszaka hold trónol fent, nappal nap süt... - Járt valaha a Földön? - kérdeztem a tündért. - Ó, hogyne... Sir Launfal sem egy aszteroida belsejében született, ha nem földi anya szülte, hajdan Britanniában, Arthur országlása alatt. Együtt rótta az utakat a Kerekasztal hírneves lovagjaival. Sir Lancelottal, Sir 212

fristannal... és harcolt nemesen, becsülettel, ha tomát kürtöltetett valamely jjjrály. De mindhiába... szerelmünk halhatatlan, de a test halandó! - Mi történt Sir Launfallal? - Nem mutatkozhattunk a felszínen - kezdte a történetet a tündér. Elmúltak már azok a kelta idık, hogy tündérek mutatkozzanak Britanniában. De Sir Launfal a vándorlásai során lejött föld alatti rejtekhelyükre, s pú ott szerettünk egymásba. - Marié de Francé27 szedte versbe a történetet - mondta magyarázatképpen Andersson. - Csakhogy a Laiv-ban Launfal az alvilágban barangolva akad rá a tündérre. - Azt a koraközépkorban mégsem írhatták le, hogy egy föld alá rejtett mutáns őrhajóban kóborolt a derék lovag - morogtam. - Az lett volna? - Fogalmam sincs... Egyszer hallottam egy különleges történetet, amelyben egy csapat intervenciós az ókori Róma alatt démonokra bukkant. Az nem őrhajó volt, hanem a tényleges, pokoli dimenzió... Ki tudja, hol húzták meg magukat a tündérek kétezer-ötszáz éve? - A gwynnához fordultam. - A gwynnák ısei harmincezer éve elhagyták az ısi bolygót. Mit kerestek akkor tündérek a koraközépkori Britanniában? - Tizenötezer évnyi barangolás után páran visszamentek a mítoszok otthonába, a legendás Földre - mesélte a tündér. - És letelepedtek Atlantiszon. .. A mágikus föld elsüllyesztése... Micsoda? - ...után páran a Brit szigeteken, de fıképp írhonban találtak menedé ket, s ott éltek az emberek mellett az erdık rejtekén. Nem mutatkoztak és nem keveredtek, csak segítették a primitív korba visszahulló emberiséget. Megtanították a druidákat a természet hangjának hallására és a látásra. Atlantiszi örökséget hordoz a körtánc és hogy az eget szimbolizálva meg épült a Cathoir Ghall vagy ahogy a keresztények nevezik a Chorea Giganteum ... amit késıbb Merlin Írországból átvitt Salisbury mezejére.

Marié de Francé: II. Henrik angol udvarában élı francia költını. A breton tárgyú Lais c. költemény, amely Sir Launfal és a tündér történetét elmeséli 1160 körül született. Cathoir Ghall (gael 'Óriások Kórusa') avagy Chorea Giganteum (latin 'Óriások Tánca'): Stonehenge kıköre. A díszítetlen homokkıtömbökbıl álló építmény közel 30 méter átmérıjő és 4,5 méter magas. (Elıbb azt tartották a régészek, hogy a mükénéi civilizáció hatásának eredményeképpen a korai bronzkorban épült, aztán a radiokarbon meghatározás K.e. 1800-1600 közé tette a kövek felállításának idejét. A faévgyürüs kalibráció eredménye késıbb Kr.e 2100-1900-as idıhatár lett. Mivel az építés egyes jelei tényleg dél-európai. adott esetben mükénéi hatásokat mutatnak, azt pedig tudjuk, hogy Atlantisz a mükénéi civilizáció egy fejlett elıképe volt. ma már azt sem tarthatjuk kizártnak - ó, hannincadik századi tudomány -, hogy Stonehenge-et atlantiszi leszármazottak segítségével építették. Merlinrıl pedig most már mindent el tudok képzelni - YK) 213
i

- Az Ég Szentélye is kör alakú a Kínai Brodalomban - vetette közbe Andersson. - És miért vonultak vissza a tündérek a föld alá? - kérdeztem. Jádevirág haragosan rám nézett. - York! Fontos ezekben a szomorú percekben ilyen felesleges dolgokról faggatnod? - Csak elterelem a figyelmét! - Ne hazudj! - Nem olyan felesleges dolgok ezek! - Menjetek innen! Jádevirág magához húzta a gwynnát, aki ismét zokogni kezdett. - Mit írt Marié de Francé? - kérdeztem Anderssont, miután el lettünk zavarva a tündér mellıl. Csapatunk oszlásnak indult: a kínaiak leültek, leheveredtek a főbe, mi Anderssonnal sétáltunk, az órákig tartó lovaglás után ez is jól esett. - Megölték Sir Launfalt? - Nem - ingatta a fejér Andersson. - A lovag szerelmes lett a tündérbe és nıül vette. Am titokban kellett tartania a házasságot, s a tündér megmondta neki, hogy ha bárkinek is elárulja, akkor örökre elveszti ıt. Sir Launfalt késıbb Arthur udvarába sodorta a sors, és a bájos Guinevere királyné, aki akkor már félrelépett Lancelottal, provokálta Launfalt. Launfal legvégsı szoríttatásában elejtette, hogy szerelme mindenkinél szebb, még Guinevere-nél is. Sejtheti, mi lett ebbıl, a nıi hiúság bolygókat képes más pályára terelni... - Csillagokat, nyugodtan mondhat csillagokat! - Szóval Guinevere többet akart tudni és bizonyítékot köveit, de Sir Launfalnak örökre bezárultak ajkai. Megfenyegették számőzetéssel, sıt, halállal is, de nem szólt egy szót se. És a legvégsı pillanatban megjelent a tündér, s mindenki megtapasztalhatta, hogy ragyogása mellett Giunevere szépsége fotonágyú és gyertyafény párhuzamára hajaz. A tündér pedig elragadta Sir Launfalt, és eltőnt vele. Sir Launfalt senki nem látta többet, de a francia költını breton forrásaira támaszkodva azt írta, hogy Avalonba került. - Ott van - fordultam vissza a sír felé. - Avalonban van. - Mi történhetett a lovaggal? - Szerintem semmi különös... - mosolyodtam el. - Akkor miért halt meg? - Mert megöregedett. Az elragadtatása két és félezer éve történt. - Arthur is túlélte. - Arthur király... és megígérték, hogy vissza fog térni népéhez. Jádevirág a tündér haját simogatta és mellére vonta fejét. A tündér átölelte Jádevirág derekát, és úgy tőnt, valamennyire megnyugodott. Egy idı múlva már az öltözékére is adott: megigazította könnyő köpenyét, és csupaszon maradt combjára húzta ruháját. - Kár érte - csapódott hozzánk Vandersleyen. - Jó combjai voltak. Szép látvány ez a két nı így egymás karjában. - Sigmund! Láttam, amit láttam. Vigyázzon, mert az Eurol kikaparja a szemét, ha másfelé pislog. - Dehogy! Annál izgatottabb lesz éjszaka. 214

Hung Sze-li odajött hozzánk, és sürgetıleg rángatta meg kezemet. - Ketchikan úr, kérdezzük meg a tündértıl, hogy ki vihette el Fehérfel-

fcöt!
Jádevirág is intett, hogy menjünk közelebb. - Itt van ez a szerelmes fiatalember - toltam elıre Hung Sze-lit. - Egy lovag elrabolta a kedvesét, s most ıt keressük. Vajon tudod, hogy hol akadunk rá? - A legközelebbi kastély Sir Bedrock kastélya - mondta a tündér. Hallottam róla, hogy néha-néha esténként az erdıben barangol. Lehetséges, hogy ı volt a lányrabló. Nincs asszonya, és szívesen csap össze mindenik erdejében megforduló lovaggal. - Merre van ez a kastély? - kérdezte Hung izgatottan. - Napnyugattól kicsit el kell térni az északi szelek lakhelye felé. Elértek egy folyóig, annak mentén haladtok tovább fertályórát és megpillanthatjátok már tornyait. Kopogtassatok be mindenképp, mert a kopjatörés mellett Sir Bedrock kedveli a jó lakomákat... és ételt, szállást kaphattok. Hung hálálkodva köszönte meg az útbaigazítást. - Meg szeretném válaszolni a kérdésedet - mondta ezután a tündér nekem. Ruházatával maszatolta el könnyeit arcán. - Nem akarom, hogy úgy tartsd, jó uram, udvariatlan vagyok. - Eszembe se jutott - nyugtattam meg. - A föld alá költöztünk, mert az idı szavának kellett engedelmeskednünk. A föld nem a mienké, mutánsoké... Mi elhagytuk, magára hagytuk. Az emberiség az a faj, amely beteljesíti a történelmet és megváltoztatja a világot, és ebbe nekünk nem lehetett beleszólásunk. - Mi jelezte, hogy eljött az idı? - Az elsı szerzetesek feltőnése Britanniában. - A kereszténység? - A megfeszített hite. És bárhogy is akarták némelyek, hogy ne terjedjen el a szigeteken ez az új hit, nekünk segítenünk kellett. - Köszönöm - meghajoltam a tündér elıtt. - Még egy kérdésem volna. Mennyi idısen hunyt el Sir Launfal? Na, ezt nem kellett volna. Ismét eltört a mécses, a tündér zokogni kezdett a sír fölött. Vandersleyen a sírkövet törölte le és nézte meg a kikopott feliratot, amelyen csak a lovag neve állt írva, s egy latin mondás: Nescit vox missa reverti" . Sir Launfal életének legnagyobb tanulsága. Tudtam, hogy ha Jádevirág közelébe kerülök, nem teszem zsebre, amit kapok. - A legnemesebb férfi volt, szívem leghısibb lovagja - felelte a gwynna. - Ide jöttünk és hosszú-hosszú ideig boldogan éltünk. Arthur ki rály is megbocsátott Sir Launfalnak. Ember és gwynna nem élt oly' szép életet, mint mi, számtalan lovagi tornán küzdött értem, és úgy hozta a sors, hogy nem lovag kezétıl, hanem megbecsült ısz fejjel, nyugodt öregségben érte a halál a nyolcvanharmadik tavaszon.

Nescit vox missa reverti (latin): A kiejtett szó nem térhet vissza többé. 215

Ennél a pontnál sírásba fulladtak a szavak, s nem tehettünk már semmit amivel megvigasztalhattuk volna a tündért. Jádevirág is feladta, vigasztaló szavai mit sem segítettek. Ezután persze le akart kapni a lábamról, de kerültem, mint denevér az ultrahang-pengéjő kést. A többiek bekaptak némi szárított húst rövidke pihenınk alatt, mi kergetıztünk egy ideig a lovak körül, s mindegyre távolabb és távolabb találtam elfoglaltságot. - A kastély... hogy hívják a kastélyt? - kérdezte Hung a gwynnától. Alig érthetı választ kapott. - A Siralmak Kastélyának ismerték mindenütt... Otthagytuk a zokogó tündért. A csapat szótlanul indult neki a délutáni távnak. Visszamaradtam utolsónak, s még egyszer hátranéztem. Idejében, hogy lássam, amint a sírra hajló gwynna lassan felszívódik a forróságtól remegı levegıben... .. .akár egy szellem. A déli nagymeleg egyre fokozódott, ingünk, köpenyünk alatt mindannyian megizzadtunk. Észrevettem, hogy Vandersleyen percenként kétszer ingujjába törli homlokát, nekem átázott a hónaljam, Andersson pedig teljesen kigombolkozott. A kínaiak sokkal lazábban érezték magukat selyemöltözékükben. Ruháik szellısebbek voltak, mint a mi félig szintetikus holmijaink. Kigombolkoztam én is: nem lett könnyebb, a nap ettıl nem sütött kevésbé, és nem volt, ami felszívja az izzadtságot. A kutyákról már majdnem elfeledkeztem, annyira megszokottá vált ugatásuk. Egy idıre mellénk szegıdött egy szajkó is. Ugrált a fákon, repkedett a fejünk fölött, és néha le-lecsapott közénk, ha látott valami apróságot megvillanni. Rárepült egy-egy megcsillanó láncszemre, lószerszámot díszítı karikára, még Jessica Noel szemöldökgyémántjaira is. Hessegettük, miközben Lung azt bizonygatta, hogy a szajkót meg lehet tanítani beszélni. Kis idı múlva ráakadtunk egy kis patakra és annak mentén egy vízimalomra, amelynek hatalmas kereke monoton nyekergessél járt körbekörbe. Vandersleyen az emberét küldte a malom felderítésére, aki egy fülig lisztes molnármesterrel és egy könyékig csirizes asszonnyal tért vissza. - A vízimalmot csak a tizedik századtól kezdték el alkalmazni szerte Európában - mondta a lovát táncoltatva Andersson. - És nem tudja elképzelni, hogy Avalonban is volt fejlıdés? kérdeztem. - Nem feltétlen kellett megmaradnia a dolgoknak ötödik századi formájukban! Ejtettünk már róla szót. - Csak különös... - Kétezerötszáz év alatt rájöhettek, hogy a víz erejét célszerő kihasználni. Jack O'Toole kikérdezte a molnárt, aki megerısítette a tündér szavait. Ha átlábalunk a patakon, és megyünk egyenesen tovább, elérjük a folyót, s annak folyásirányával ellentétben eljutunk a kastélyig. A jó mesterember amikor látta, hogy csak ennyire vagyunk kíváncsiak, megkönnyebbült és még alével is megkínált minket. - Mi az az alé? - kérdezte Vandersleyen. 216

. Mr.Hm.Egy korty belefér.kérdeztem. hamarosan véget ér történelmük legutolsó.válaszoltam. De kínai. legalább ne akadályozzon minket! . és induljunk.. Jól ismert lényekre bukkantak. Vandersleyen meg akarta kóstolni. De ez a tenger felszíne alatt volt. hogy ide liheg a fülembe. Valamit akartak Britanniában. a kínai császár köpenyén...Sör. nyolcszáz éves ciklusa. Maga nem akarná megízlelni? L .érdeklıdött Andersson. a malom fölött..Deus est cireulus.Ha már letiltott a sörrıl. . .. De a wrajkok erısebbek voltak. de Hung Sze-li már türelmetlenül fej. Egy: a kínaiak úgy tartják. s alá vágtatott a patak mentén. Vandersleyen kelletlen intett a molnárnak.Ha már itt van. hogy mégsem kér a sörébıl. ezt az is bizonyítja..Azt mondta. és terveik szerint a keltákra támaszkodtak volna. akik ott voltak Atlantiszon? Aztán idıszámításunk után megjelentek Britanniában is. meg a Tó Hölgye Krisztus hite mellé álltak. .válaszoltam. sárkányokon lovagolnak.. hogy megaira. olyan megairak. York! Mi a fenét cipelnek abban a ládában? . .. a megairak nem tartoznak a legkedveltebb lények közé. és ahogy mondta: legyızettek a pogány szokásokkal együtt a keresztény Arthur lovagjaitól.. . s a patak vizében gá2olt. ha azt mondanám. Mit szólna hozzá. ne nálam! Kimerítı voltam? Felzárkóztam Anderssonhoz. mint páncélos katonák. Isten kör alakú. Kettı: kapcsolatban állnak a megairákkal. . Akkor a csapat fele már ment Hung Sze-li után. amelyek Be ni voltak mások. és annyira nem sütött a °ap.. . Ezeken felül Miss Noelnél keressen kielégülést. Nem biztos. Andersson.De a gwynnák és Merlin. . Megmagyarázom. .Nem tett semmit. ... Ketchikan? ..Kérdezze a kínaiakat! . ez csak egy gyors áttekintés. Tudja. . amivel erre rászolgált volna. . aztán vágtattunk elıre. ezért aztán megkértem a Döglött Her0Ó tulajdonosát.A von Anstettenek is elıszeretettel vettek fel ember-arcot. Három: Lung nem ember.. A patak túlpartján Vandersleyen a fülemhez hajolt.Nézze. Aztán kétezer évvel késıbb van egy halovány kínai-kelta hasonlóság. 217 L .Hogyan lehetne Lung megaira? Hogyan fér egy sárkány emberbırbe? . a sárkányaik mindenütt ott vannak: a szentélyek tetején. Atlantiszi gyökerek. de nem ember.. Sigmund! A sör úgyis meleg lett volna. hogy egyre kevésbé bízom Lungban. legalább a kíváncsiságomat elégítse ki! .Napszúrást kapott. . Mr.Nem bizony. hogy felejtse el a sört. amiért hamarosan pofán verem. a kíváncsiság pedig losem vezet jóra. hogy a kínai civilizációt megairak alapozták meg. Az egésznek az a lényege. Felvettem a rejtvényfejtı-fonalat.. a keresztények pedig verik a sárkányokat.Nem nagyon bírom követni. . És láttam v alami érdekeset a Tízezer Szikla Menedékében: tintahalakat. az Ég Szentélye is kör alakú? .Meglehet.Mondja.Ne féljen.

mit beszélek.. Mr. ami már régóta bennem motoszkált. .. Megdörrent felettünk az ég.Sir Brewnor megvárta az összehasonlításhoz a lovagot? . . ahogy ezt Vandersleyen valószínőleg megtette vele. és némiképp szadista is volt. . akkor minden lelkiismeret-furdalás nélkül lefejezték egy nagy pallossal. tényleg nem tudom.. és kímélet nélkül megölte ıket is.A nıt. és a fülledt meleget egy pillanatra hideg le. vegı söpörte ki az ösvényrıl.Amilyen meleg van. amelyen jártunk.Igen.Bıvebben! .Miért is hívják a Siralmak Kastélyát a Siralmak Kastélyának? -jutott eszembe ekkor a kérdés. . úgy nagyobb volt az élvezet.Igen. Tehát. de Jádevirág szolgálója már nincs az élık sorában.felelte Andersson. . csak min duntalan megfeledkeztem róla.Nos? . megmérettetésre kényszerítette ıket. ha a Siralmak Kastélyának egy lovagja rabolta el.. . ..Tény és való. ha annak hisznek bennünket. hiszen Sir Brewnor megvár minket. hogyan fogalmazzam meg a dolgot úgy.Gondolom.. aki lelkének legmélyebb meggyızıdése szerint a világ legszebb nıjét vette el feleségül.A nıt? . Ha az idegen lovag hölgye csúnyább volt.Meglehet. . hogy hosszú ideig a vendégek csak befelé sorjáztak a Siralmak Kastélyának kapuján. De szerintem nem lesznek problémák! Egyvalamit jegyezzen meg.Az nem számít! Tılünk lovagi viselkedést várnának el. Emellett a lovag erıteljesen szociopata vonásokkal rendelkezett.. . legyen szókimondó! . . ha valaki keményen a helyére tenné. Sir Brewnor ugyanis a környéken megforduló lovagok hölgyeit elragadta.mondtam.Most.. Andersson hallgatott. .. és nem úgy. . és magát a világ egyik legjobb lovagjának tartotta. de várhatnak.Értem. mert nem vagyunk lovagok. de Jádevirágot nem szabadna bevinni a kastélyba. vagy ha azok a kastélyába tévedtek. le volt vajazva az összehasonlítás.. mint Sir Brewnor asszonya.Azon gondolkodom.Egész nap mögöttünk volt . ha az említett Sir Brewnor egy kicsit is megemeli a kardját. .Utolért bennünket az esı . . hogy ne essen kétségbe. . Viszont Fehérfelhö e szerint még életben van..Erıs idegzetem van.A Siralmak Kastélyának ura Sir Brewnor volt.Az nem számít. Andersson! Mi nem vagyunk lovagok! . és talán Miss Noelt sem. a lovag elıtt meggyilkolni a szeretett nıt. letépem a sisakját és saját kezemmel töröm ki a nyakát! 218 . mert a hölgyük lefejezése után Sir Brewnor megküzdött az eszüket vesztett lovagokkal.Miss Noelnek nem ártana.

A csaholás is erısebb lett.kiáltott fel elöl Hung Sze-li. s fejem azonnal le kellett húznom.Hova mész? . az elején csupán a tömör lombkorona egyre sőrőbb kopogásából tudtuk. mintha csak szórakoztak volna velem..kiáltott rám Jádevirág. az ivolt az érzésem. ha nem vegyül bele ember hangja. Kifordultam a lovammal. de nem is érdekelt. A ló ide-oda kapta a fejét és prüszkölt. de nem tudtam. le vannak szarva. Elıször elszórtan. Ismét meghallottam a férfit. merre vannak a többiek. a hang iránya után ítélve a lovam lába elıtt kellett volna vicsorítaniuk a dögöknek. Mintha csak korbáccsal csaptak volna végig rajtam. erıs szél támadt fel. sötétszürke felhık uralták. nem hogy kutya. az elektromos feszültség szinte csípte a bırömet... a folyó folyásirányával szemben megindult. ha sietünk még megúszhatjuk az égi áldást. Egy ilyen rövidítésnél hirtelen a fülembe csapott a kutyák ugatása. mert egyre sötétebb lett. egyet gondoltam: feladom. Leváltam a tírsaságtól. de oldalról a hang. Hideg. Elölrıl jött a kürt. s bár még mindig nem értettem szavát.. Kutya és emberek még sehol.. nem mint szellem! _ Látom a folyót! . Egy kiáltás jött hátulról. Ismét dörgött és villámlott. Egy nyavalyás egér nem volt ott. hogy nyakunkon az esı. Ráfeküdtem a nyakára. balra húzódtam. majd jó idıben elkapom ıket.. Sir Calweel hátasa ekkor már idegesebb volt. amely annyira nem is zavart volna már. hogy majd késıbb. Semmi kedvem Bem volt esıben kopókat és parasztokat kergetni. Aztán galagonya bokrok csoportjába gabalyodtam lovammal. ekkor végigvert a hátamon az esı erısebb hulláma. Felemelt kézzel jeleztem... mert majdnem elakadtam egy alacsony faágban. 219 . ennek ellenére nem adtam fel. A folyó kanyarulatát többször is levágtuk. nagyon bízik magában! „ Itt vagyok. lenéztem. nem? És élve.. Nem fogtuk vissza a fiút. mintha csak méterekkel járna mellettem. Nem értettem. majd mennydörgés robbant pontosan a fejem felett._ Látom. beleszaladt még egy bokorba.. Negyedóra elteltével hatalmas csöppek kezdtek hullani. s távoli kürtszót. Mentem volna a többiek után. . hogy az ebekkel feltételezhetıen ember is van. A szél újra hangot sodort felém.. a többi is megkerül. Ezen a napon másodszor is eltévedtem a rengetegben. Ember nem került elém. felkavarta a port és a faleveleket. elég volt tudnom azt. Eszembe villant. Fertályóra. Szekérhúzó lovát nem száguldásra tartották a falusiak. földközelben suhant. A következı másodpercekben még sötétebb lett. most ne zavarjon.. Villám sistergett és villant. de nem érdekelt. Most Hung húzta a társaságot. és furcsa fanyar ízt éreztem a számban. de kutya sem. mit mond az ismeretlen a sőrőben. mert a szavait elsodorta a szél. A kutyaugatás körbevett. azonnal belevetettem magam a sőrőbe. így nem volt nehéz utolérni. mint én. az aljuk egész a nyakunkba lógott. a kék nyári eget súlyos. csak egyet kapjak el. hogy többen is lehetnek. mint a szelsz.

lehet. itt egy fokkal még sötétebb volt. Az esı egyre hőlt.. kitörik a paripa nyaka. a vfe másodpercekkel késıbb megint elvakított. Hogy elindultunk az már elég volt. Minden egyes esıcsepp megtalálta az utat az ingnyakamban.. Közvetlen elıtte ötlött szemembe. ki. lecsúszom a lóról.. és megláttam a kaput. Megelégeltem.. Amint a káprázat elmúlt. magas szegletet. a nedves. Hátasom is kókadtabb lett. ahol nem voltak? Nem tanultam saját hibámból... aztán a kopogtatóhoz botorkáltam. Kikerültünk a bokrosból. Pillanatok alatt olyan vizes lettem. Lehajtottam a fejem. hogy a lovam is átférjen. Igazi zuhé következett. Az udvar közepén mozgást észleltem szemem sarkából. teljesen egyedül voltam. tam a csizmám sarkát. és nyakig begombolkoztam. és akkorát rántottam a kantáron. hogy lehúzzam. hol horkant egyet. akár a Siralmak Kastélya is lehetett. s nem tartottam magam Jádevirágnak tett ígéretemhez. a lombok ezt már nem tartották meg. megint rossz irányba indultam el. teljesen feleslegesen. Megkerültem a tornyot. A csizmám megtelt vízzel. Villámlott és dörgött. mocskos köveken zuha-tagként ömlött a víz. Nekiveselkedtem az ajtónak. Táncoltunk az esıben. hogy a szeglet egy vár felsı foka. fény és hang szinte egymásba folyt. A kopogtatóba kapaszkodtam. mintha csak meg akarnák tisztítani testem és azon túl a lelkem is. Néha megtöröltem az arcom. Felvettünk egy monoton ritmust.. a bástyákról helyenként harminc lábnyi magasból zubogott le. hát nem sikerült. már közel járt az alkonyat ideje. kiderült. hanem beesteledett. A fény elvakított. majd benyomtam a kaput. Hol elindult. Ha valaki kíváncsi lenne rá: a kutyaugatás elhalt. hogy attól féltem.. Ágak csaptak szembe. és innentıl kezdve a percek és távolság összemosódott. a cseppek ropogása egybefüggı zúgassa vált. de a ló nem engedelmeskedett. hogy a folyóparton lyukadok. inkább lesiklás volt az. de ha lenyúlok. bár bevallom kevesebbet láttam. elegem volt. óriás gödröt mosva ki alant. és ömlött alá a levelekrıl a víz. mennyi idı telt el. se elıre. legalább tartottunk egy irányba. Amikor jött a zuhé. Rám tapadt a ruha. Kihaltnak tőnt a kastély. és kicsúszott a lábam alólam. és visszakozott. a lovam faráig nem látok el. a végén már a nadrág is.. de megpillantottam egy sötét. Nem tudtam. kaptam egy kis égi tarkómasszázst. mert hirtelen kiértem az erdıbıl. de nem álltunk le! Aztán a következı villámlás már élesen csapott szemembe. csak be kell löknöm. csorgott a víz minden testrészemen. mint egy tőzoltócsıvel kiöntött ürge Ha hátrafordultam volna. se hátra nem jutottunk. hogy a kapu nyitva. mert minden szırszál égnek állt a karomon és a vállamon. hogy idıközben nem is a felhık miatt lett sötét.. valamerre elindultunk. Lekászálódtam a lóról. Üres udvar fogadott.. Ahogy kinézett. A ló oldalába vág. Miért is kerestem ebeket és embereket ott. A fal mellé poroszkáltunk. mégis jó volt valamire. semmiség! Ha reménykedtem is.. Leakasztottam Sir Calweel kardját a nyeregrıl és úgy mentem köze220 .Ennél kihaltabb és kietlenebb erdıt még nem láttam.

. ezzel kizártam az esı dübögését. csak álltam az ajtón belül. a falakat állatbırök.kiáltotta Sir Bedrock teli szájjal..Jól elázott. Szemközt egy lovag két kézzel intett és a jobbján üresen álló székre mutogatott.. lábammal belöktem. gusztusos.Iebt>. s köztük ott ült Fehérfelhı isi 1 Az elrabolt kínai lány mosolygott.kérdezte az asztal túloldaláról Jádevirág csodálkozva. A húst néztem. A mulatság nem halt el. . Hiányzott belıle egy falat. a kardot nem engedtem el. és Hung Sze-livel szemezett.. akárcsak ı.. nedves nyomokat hagytam magam mögött. rátámaszkodtam az asztalra. és hölgyeik gondtalanul ettek.vetette közbe Andersson. Becsuktam az ajtót. harcos háza volt ez.. kutya baja nem esett. hogy a mi lovaink. Szemközt az üres székkel és Sir Bedrockkal. Az asztalok terítve álltak. Andersson és Jádevirág. mint egy kivert kopó! '■ A tálamon a húsba bökve ott egy kés... mon■dom: senki nem lepıdött meg jöttömkor. lovagok. megint csak pár lépés után már azt is láttam. aki tıle távol ült. s ezen a pszeudó-zubogáson túl mintha hallucináltam volna. Mr..Lementél a kardért? . Az elsı szinten egy vastag tölgyajtó mögül jött a mulatság zaja.. Feleslegesen. .. pajzsok és fegyverek díszítették. hadd lógjon. Ott volt majdnem mindenki az asztal jobbján: a kínaiak. Ketchikan . balján a vendégsereg. dobhártyám mégis még hosszan visszhangozta az esı hangját. Csupán a két ládahordozó pilóta és Szang Fu-ling hiányzott. Sötét foltként valami hatalmas tömeg mozEtt a belsı körüljáró fapillérei alatt.Kihől a birkahús! . egy mulatság hangjait.. és fél kézzel kihúztam ingem a nadrágomból. Megtöröltem az arcom.Mit keresett kint az esıben Sir Ketchikan? Úgy néz ki. A kastély belsı elıtere meglehetısen egyszerő volt. agancsdíszek. Jessica Noel. Lassan mentem följebb. hogy holnap reggel lesz az öklelés. erdıjáró vadász. fentrıl jött a hang. Az asztalfon a házigazda. . Hajam hátracsaptam. Nem hallucináció volt. és hagytam kicsorogni tonnányi nehéz öltözékembıl. Széles gesztusai egyértelmően nekem szóltak. . Pár lépés után megnyugodtam: lovak voltak-. Csak én. hogy bárki is beleevett volna a nekem kihelyezett tálba.. Nem volt rajta zár. Onnan is jócskán csorgott víz: széles. 221 . hiszen Sir Bedrock megmondta. Vandersleyen és pilótája.Micsoda? . .. Mentem tovább. a padlót semmi nem takarta. de épen és egészségesen. Ráléptem a magasba vivı lépcsısorra..Hátrahagytam hátasomat. Senki. barna sültök tornyosultak az ezüsttálakon és érett gyümölcsök. jóbarátként invitált maga mellé. Végre szárazra jUtottam. ■ Gépiesen mentem elıre. Megkerestem a kastély szemközti föépületébe vivı ajtót. Nem hittem.

Fogait a torkába mélyesztette. Nem okozott neki gondot. A bıre alatt érezte. Alkonyatig azonban nem vadászott. Éjfél tájban ismét ráhangolódott a Jádevirág hollétét jelzı mágikus szálra. és így ugrásnyi távolságra jutott az ıztıl. Újból útnak indult. ám az elsı ugrást mégis elvétette. teste minden porcikájában farkassá vált. egymásra szórt. Elszalasztott egy nyulat. Tartotta. ez elıl egy odvas fába rejtezett el. és Csingnek puha talpain sikerült nagyon közel óvakodnia az állathoz. míg az áldozat ki nem szenvedett. Gyors esı vert végig rajta reggel. hogy farkas képében fog támadni és nyers húst kell majd fogyasztania. újra útnak indult. s elkerülte ıket. mint a pánikba esett ız és másodperceken belül elkapta áldozatát. A szők.. s amiért . amely fölé vörös bogyókkal tarkított kecskerágó-bokor borult. s aludt is. akkor azonban eljött az idı. Nem megtámadni akarta ıket.. csupán a tudata és mágikus tudása maradt emberi. Utána haladt. s ehhez még vissza sem kellett változnia. Aztán elvonszolta egy vízmosta mélyedés aljára. Túlságosan kifáradt és kellett neki a pj. Átváltozáskor nem csupán a farkas bırét öltötte magára. Erıre kapva felgyorsult és hajnalig száguldott. hanem rájuk ragadni. A farkassá változott Csing Ta-hou elsı éjszaka megállás nélkül vágtatott Jádevirágék után. Amikor a nap már félig eltőnt a távoli domboldalak mögött.20.. Rájött hogy mennyire éhes. de még képes volt rá. estére utoléri Jádevirágot. mert jóllakott. Csing Ta-hou meglepıen jól érezte magát az ız puha. A szél szembıl fújt. vagy míg meg nem jelenik a másik kard. hajnaltájban azonban keresett a sőrőben egy elhagyatott helyet. lekushadt egy útszéli fogadó romjai közé.. majd nem sokkal késıbb megpillantott egy ızet. míg a törékeny test egy utolsót nem rúgott. karmaival csupán az ız hátát hasította fel.ez a világ megépült. 222 . mohával borított kıdarabok feküdtek. gyökerektıl zsúfolt erdırészen Csing hajszálnyival ügyesebben haladt. hogy jóllakjon. de amint felébredt. egészen addig. Fától fáig osont. s ott is tartotta. s megint aludt. Délután azonban Csingnek egy zöld szalagos lovag képében üldözıje akadt. Az ız illatára bevadult. míg kifolyt a vére. annyira erıs volt az ereklyék kisugárzása. le nem döntötte lábáról. mintha csak a nap sütne. úgy vélte. és Csing áldozatot keresett. henés. kihasználta az idıt. s most azért nem tudott gyorsan haladni. Elhaladt egy csupasz domboldal mellett. hogy hideg elmével megtervezze a vad becserkészését. ahol birkák legeltek. s valamilyen formában ott lenni a nyomukban addig a pillanatig. Átaludta a délelıttöt.erre is rájött a fekete mágus . míg a tükör ırizet nélkül nem marad. érezte az emberek illatát. bokros. ahol hatalmas. nem késlekedett tovább. amiért ide lejöttek. és elhelyezkedett mellettük egy gödörben. Késıbb emberek keresztezték útját. míg rángott. Nappal sokkal lassabban haladt. az Excalibur. és bár itt is hosszabb ideig pihent. belsı részeinek elfogyasztása után.

hogy kire bukkant: a Csahos Fenevad az.morogna. és magára öntötte az egész vödörnyit. Az Edward király. A lovag a kútból vizet húzott fel. keze-lába tört. mire Sir Tristan úgy kivetette a nyeregbıl. Sir Palomides felkászálódott a földrıl. akit Sir palomides szívébıl győlölt. s lépésrıl lépésre megszabadult nehéz vasaitól. aki csak ezután árulta el nevét. vagy emlékei. Egyik férfiú sem jelesebb tehát a másikánál. ám kissé nehezen lélegzett. és végezetül ellovagolt. míg Sir Tristan rendkívül mozgékony és nagyon sokáig bírja a küzdelmet. ha kopjaöklelésben vagy kardforgatásban mérettetett meg erejét. Ezután úgy érezte. aki után Sir Palomides is olthatatlan vágyat érzett. Fülelni kezdett. hiszen Sir Tristan mindenkinél jobban szerette a Szépséges Izoldot. .. és szemügyre vette: alaposan behorpadt a hátrészénél. nem kegyelmez neki! Kezdıdjék az üldözés! 21. mint akit javasaszszonyok kenegettek volna gyógyszereikkel egy álló napig. Ez a kút volt a legközelebbi. Leült hát a lovag a földre. s ı maga megpróbált megszabadulni nehéz páncélzatától. Nagy sebesen felöltözött. hogy nem tört el semmije. Melanie Rashed nagykövetasszony órákig tartó eredménytelen próbálkozás után végre beszélhetett Homer Aethalis nagyúrral.. minden bizonnyal elkerüli. elfogadta a meghívást. mert Sir Tristan Sir Lancelot után a leghíresebb lovag az egész lovagvilágban. hogy a szaracén lovag azt hitte. Sir Palomides itt állt meg pihenni. furcsa emlékek rohanták meg: a saját halálának rémképei. ameddig vizet nem talált. an223 .. A lovag feltápászkodott. kivel csap össze. hogy újra nyomát veszítheti. a szaracén lovag egy kút mellé csapta ki lovát legelni. hadd zubogjon a fejére. amibıl rájött. melynek gyomrában mintha harminc agái. mint ı. Sir Palomides azonban nem tudta. Reggel összefutott tay vitézzel. A fenevad észrevette mozdulatát és a sőrőbe vetette magát. nehezen felült paripájára és lovagolt. és amelyet éveken át sikertelenül hajtott. Amint vetkızött. s erıltette szemét. hogy ki az ellenfele. sok-sok aranyába fog kerülni. Elismerte Sir Tristan gyızelmét. hogy egy ügyes kező kovács rendbe tegye. aki kopját törni hívta anélkül. magasról. netán le is akart heveredni. Tagjait tudta mozgatni. senki olyan sokáig nem harcol.cjr Palomides. mint húsz évesen. Ha tudja. már nem is érezte töröttnek semmijét és úgy kapott lovára. bordája repedhetett be. hogy Sir Tristan volt a lovag. amikor a romok közül állat neszezését hallotta meg. de Sir Palomides nem félt attól. Sir Palomides azonnal felismerte. közvetlen közelében egy romos kıháznak. ami valaha fogadóként állhatott a fáradt vándorok rendelkezésére. hogy elárulta volna a nevét. A tagjaiba új erı költözött. Sir Lancelot hatalmas erıvel bír és mindenkinél ügyesebb. Most utoléri és megöli. Visszabotorkált fényes páncélzatához. magára aggatta vértjeit. £Sak az öklelés után derült ki. aminek meg is lett az eredménye: egy szürke árnyat látott kiosonni a kıfal takarásából.

hogy alapo san megijedt pár órával ezelıtt. és az Elíziumi Császárság új példaképet keres magának. amelynek vívmányait szorgos munkával le tudja másolni.gol király virtuáltermében. egy másik civilizációt.Mekkora erejük van? . nagykövetasszony .. De a vazallusaim mind hőségesek! Melanie Rashed eddigi félelme dühbe fordult át.Pár hajó. 224 .Milyen hadimanıverbe kezdtek. Ha szabadjára engedi érzéseit. amikor az Elíziumi Császárság hadereje mozgásba lendült. de mindenkép pen hosszabb távra akarnának berendezkedni.. mintha csak le akarnák szorítani az ellenséges őrhajókat az ekliptika szintjére. Az igazság az. aki ezt az információt rögtön továbbította a lehallgatásmentes virtuálterembıl a megfelelı helyekre. ezért aztán a következı kérdésbe csupán némi agresszivitást és egy kis cinizmust kevert mindössze. és genetikai öröksége is arra kötelezte. ötven láb magas alakja fogadta a nagyúr hasonlóképp ni gantikus. . A nagykövetasszony átlépett az cyborg feje felett.. a thotis had nem támad.vála szolta a kérdésre az ötven láb magas Homer Aethalis.Minden problémánkat meg tudjuk oldani. .Mekkora erejük van a lázadóknak? . Az elíziumi hajóraj viszont három részre szakadt. A nagykövetasszony lábánál ott ült egy informatikus cyborg. A mutánsok elhelyezkedtek a Tízezer Szikla Menedéke körül. mint gondolták. . ha kell? Homer Aethalis érezte magát annyira sértettnek.. sokáig eredmény nélkül. . mint például a Brett Shaw csillagfregattot és a Döglött Hernyót. és hívták és hívták a thotis fıparancsnokságot. hanem szakad. Melanie Rashed rájött.. és magáévá tudja tenni.. De Melanie Rashed nagykövete volt a Földnek. Aethalis nagyúr? . és egészen közel ment a hadúrhoz. és mintha egy bekerítı hadmüvelettel próbálkozná nak: a középsı szárny egyenesen nekiindult a mutáns haderı középsı szár nyának. de ezután nem mozdultak. Rashed nagykövetasszony monumentálisra megnövesztett. a szupercelluláris felizzott. bizonyosan olyat mond a hadúrnak. megfigyelés alá vonták a fontosabb objek tumokat. . fénybıl szıtt alakját. hogy fogja vissza magát. Melanie Rashed a thotis szokások ismeretében választotta meg a beszélgetés formáját. hogy azonnal igent mondjon... mintha kivárásra vagy blokádra. . . ami miatt a tárgyalások ötven évre megszakadnak. a Megrez ekliptikája felett állomásozó hajóraj a Tízezer Szikla Menedéke felé húzódott. Homer Aethalis kényszeredetten bevallotta. felállították hátvédjeiket.dörrent rá a thotis fıméltóságra Rashed nagykövetasszony. . A hadi elemzık felturbózva kezdtek modellezésbe. s egy hasonló mérető raj kifelé indult meg. hogy nagyobb a baj.Én szakadároknak nevezném ıket.A kilenc legnagyobb család. Melanie Rashed minden tanácsadóját eltávolíttatta a közelébıl.Akkor kész a saját népével harcolni.A seregük harmada most éppen elıre nyomul a mutáns csapatok fıereje felé.

mondta a nagyúr.mondta Melanie Rashed. Ön hagyta átállni csapatainak harmadat. Homer Aethalis feszengeni kezdett. s mintha még mindig nem érezné át a dolog veszélyességét. hogy a Császárság azóta sem kérte hivatalosan a segítségünket.Ha szükséges. harmada pedig távozik. Persze az önök segítsége mindig is elmaradt.. De ha hazaértünk. Hamarosan alá is betoltak egy karosszéket.Akárcsak korábban. az egymásrautaltság.Egyedül nem mer lecsapni. aztán materializáltatott magának egy kényelmes fotelt. de félrebeszél. . amely most átállt a lazarinokhoz. .. .. hogy minden erımmel a kijelölt úton vezessem az Elízimni Császárság csapatait.Órákon belül megérkezhetnek a féregvezetékeken. hanem a népe jövıjét .Azt a keveset tartotta volna meg. Tudom. . Aethalis nagyúr! . A szakadárok ezt a kapcsot veszélyeztetik tettükkel. hogy behatoltak az Elíziumi Császárság területére.. mert ugyebár a Tízezer Szikla Menedéke csak területileg tartozik az önök rendszeréhez. hogy a diplomáciai hajókat megkeressem! 225 . Velük otthon nem lesz probléma. akik nem merték vállalni véleményüket a kilencekkel szemben. ahhoz a kilencek klánjai túl erısek. A fotel gigantikus képe megjelent az ötven lábnyi alak mögött.A császár egyelıre pártatlan . százszor ekkora sereget szedek össze a birodalom egyéb rendszereibıl . határsértést követtek el. Az igazság azonban az. .morogta a hadúr. akárhol is legyen a világegyetemben.A távozók mire készülnek? .Azok a klánok futnak el.Egy hadúrnak nem a klánok akaratát kell néznie. egyetlen hivatalos megkeresés sem érkezett részünkre! Csaknem negyvennyolc órája itt vagyunk és maga még mindig nem keresett meg minket. .Nem az az elsı feladatom.A mi népeinket összeköti vérnél is erısebb kapocs. most is az élelemmel gyakorolnak nyomást ránk.vetített Homer Aethalis. így egy darab Föld is van a Megrezben. és ujjait összefonta ölében. . ÍTAZ Elíziumi Császárság legfıbb tisztsége csupán belpolitikai hatalommal rendelkezett. és kiintett valahova oldalra. és mivel a kínai császár alattvalójának tekint minden egyes kínait. A nagykövetasszony leült.tette hozzá. s nekem feladatom. . és ráadásul még agresszorként is érkeztek. mintha távol maradtak volna. Rashed nagykövetasszony kicsit töprengett. .Kérték. a támogatásommal kifüstöljük a nemzetségi területükrıl az árulókat.A szakadárok otthon maradt családtagjaihoz hogy viszonyul a császár? .. . de segítségükre sem számíthatunk. hogy a mutáns seregek azzal.Beszéljünk komolyan. .A gwynnák zsarolják a bolygómat . Am otthon engem is szorongatnak. Aethalis nagyúr? Kérték? Mint említettem. Megjelenésükkel a Megrez rendszerében több gondot okoztak. mi hatékonyabban tudtuk volna orvosolni a kialakult helyzetet. A hadúr és a császár a birodalom irányításának két külön aspektusát képviselték. de ha az Elíziumi Császárság kéri a földerök segítségét. . tehát én diplomáciai küldetésben utazva csak tanácsokat adhatok és megpróbálhatom tárgyalóasztal mellé ültetni a feleket.

mondta Melanie Rashed. mint a thotis hajók..Az árulás lett volna! Melanie Rashed a thotis felfogást szidta magában egy kis ideig. úgy ahogy illik. Aztán pedig. de mit gondolnának vazallusaim és a császár? . . .. . jogosan jöhetnének a hadihajók.Mi. . A nagykövetasszony hosszan hallgatott.mondta Melanie Rashed. %'. Valami nagyon nincs rendben otthon! Melanie Rashed ebben a pillanatban vált azzá. lazarinokkal. . .Eddig lehet. hanem józan kompromisszumra való törekvés. nincs is rá lehetıség. amit az ön fajtársai tesznek meg éppen ebben a pilla natban .. ismétlem. akkor az nem árulás.A császár nem reagálná túl e helyzetet. hogy a szorongatott helyzetbıl minden kivezetı út megengedett. ha otthon nem olyan parafaagyú seggfejek és egyton-násra hízott opportunisták ülnének. Ha ön.Homer Aethalis a felsıbbrendőnek tartott földi gondolkodást nem akarta meghazudtolni -. tehát lecsatolná az Elíziumi Császárságról.Az az árulás. de keresztülvihetı lenne.Én gondolhatnám így .. 226 . Most azonban.. ha keresném a lazarinokat. hogy agymosás is járt volna vele.Tévedés . Ez is egyfajta megoldás! .A nagyúr nem fogadta el a nagykövetasszony érvelését. de a megfelelı tartományi irányítást is bevezetve. egy már rögtön szemet szúr: sokkal többen vannak. hogy lett volna lehetıség a tárgyalásokra. De miért nem csatolta 2762-ben a Föld a saját territóriumához a Megrezt? Miért volt elég csupán az érdekszférába bevonni? Akkor és ott valaki tudott valamit.Elég rosszul teszi! Mert ha csak rápillantok a mutánsok hadmozdulataira.. .Való igaz. nem csak területileg csatolva azt a Naprendszerhez. İrült ötlet.Csatlakoznak a mutánsokhoz. . és nem a gwynnákkal. ha ismét megerısítettük hadainkat. azzal is elárulnám a császárságot. De ez már egy hatvanöt fényévnyivel távolabbi probléma. nem az Elíziumi Császárság vagy éppen a Megrez rendszere érdekli ıket. A mutánsok láthatóan úgyis a Tízezer Szikla Menedéke ellen fordulnak. Aetlialis nagyúr felveszi a kapcsolatot a lazarinokkal. Ha lecsapnánk a thotis zászlóshajóra és elpusztítanák Homer Aethalist. a fejétıl fosztanánk meg a megosztott sere get. mert egyvalami eszébe jutott: mi lenne. A thotisok túl korán lettek bevonva a féregvezetékek népei közé és illetlenül sok technikai tudást adtak át nekik anélkül.. csakhogy nem volt rá szükség. Ha Rashed nagykövetasszonyon múlt volna. a magunk jellegzetes földi gondolkodásmódjával úgy tartjuk. aztán már földi belügynek számítana a mutánsok támadása.. az óhaza ismét gyarmatosításba kezd és elsıként az Elíziumi Császárságot igázza le. A fajtársai átállását sem reagálta túl az ön elbeszélése szerint. lecsaphatunk. mint amilyenek ülnek. akirıl a késıbbi történettudomány nem éppen lelkesen emlékezett meg..A helyzet a szakadárok átállásával még bonyolultabb lett. ha a rendelkezésére álló hajókkal elfoglalná a Megrezt. Megpróbálta felvenni a kapcsolatot a mutáns hajókkal? .

Nagyúr.. ' Homer Aethalis kikapcsolt. Rashed nagykövetasszony mentálisan leállította a lábainál ücsörgı cyborg informatikai tevékenységét.Igen. hiszen árulót pusztítottak el. nagykövetasszony! .. miért és hogyan került a Megrez az Elíziumi Császársághoz! Ha az adat titkosított. mert a nagyúr dicsérı szavai közül azért nem csengett ki feltétlen beleegyezés. . . Homer Aethalis elismerıen nyilatkozott a földi gondolkodásról.Nos. ha otthon Aethalist árulóként sikerülne beállítani.Tudja meg nekem.. Kevin Grant kis híján infarktust kapott. a japánok szervezte elsı virtuális világtalálkozón.Próbáljuk.A társalgás után másodpercnyi kihagyás nélkül hívta Ras hed nagykövetasszony Kevin Grantot. Itt megvárom! 227 . miért is lenne jó.Nézze. Melanie Rashed csak azt sajnálta..Kevin! .. hogy szánt rám egy kis idıt! Hamarosan újra hívni fogom. I .. sugarasan rovátkolt szemnek. Aztán pedig mielıtt észbe kaphatna. . .. mint gesztust fogná fel a Föld részérıl. mert ö kidolgozhatja a terveket. a Wfitis császár a saját hajórajuk elpusztítását. Aethalis nagyúr! . próbálja meg.Köszönöm nagyúr. készítse fel a leggyorsabb hajót. Kettınkön kívül senki nem tudna róla. Mivel a virtuálteremben volt még. a titkosszolgálatokat felügyelı bi zottság igazgatóját. mi felvesszük a kapcsolatot a mutánsokkal.. és felajánljuk önnek. mindenképp.mondta remegı hangon az ideges Kevin Grant a zöldesbarna.Igen. hogy otthon ehhez egy kisebbfajta puccsra lenne szükség. Egyetlen hatalmas. ezért a virtuális diplomáciai illemtan szerint csupán meghajoltak egymás felé. . . aki törli nekem ennek az informatikus-cyborgnak a memóriatárolóit. Melanie Rashed beleegyezıen bólintott. Ezt a szokást a mendemondák szerint a Sony vezetése vezette be évszázadokkal korábban.Tehát elképzelhetınek tart egy ilyen megoldást? .Melanie Rashed fejében tucatnyi ötlet vil lant fel. elméletileg alárendelve az anyabolygó nemzeti kormányait és csatolt rendszereit összefogó szervezetnek.. gbbıl csak egy volt az.köhhentett Homer Aethalis. . s alakja sem válto zott. vagy akkor se. mivel harcolta ki a békét! Fegyverekkel. Mindketten felálltak huszonöt láb magas székükrıl. amikor bekapcsolta holokomját.kérdezett vissza a nagykövetasszony. ahogy ön akarja! Nem kell mindenkinek megtudnia. hogy mi történt 2762-ben. de ı csak nagykö vet.. .. hogy segíthetek valamiben. illetve bármely pillanatban hívhat ön is. . csak önnek a lehetıséget. nagykövetasszony? .. a földi seregek lecsapnának a védelem nélkül maradt Elíziumi Császárság ja. Kezet fogni nem tudtak. magam megyek vissza a Földre megnézni! És küldjön azonnal egy szakembert. ha Aethalis kapcsolatot keresne a mutánsokkal.. ha úgy ítéli meg. Míg szavai a virtuálteremben visszhangoztak. nyomással vagy szép szavakkal. összeszőkülı írisz látszott rajta. csak ha már létrejött a találkozó. hát.Vehetem ezt nem hivatalos szándéknak? í .

csak hogy tovább kapcsoltassa a hívást. miközben a Szent Fuvolások Palotájából érkezı kurtizánok lantpengetését hallgatta.. mint nevet hordozó épület. A bölcs segítséget. Ujjai zsírosak voltak a tálon heverı orrszarvúcombtól. . Csoda. hogy az Égi Kapu İrzıje felhívta hadügyminiszterének figyelmét arra. a hatalmas teknıs már éppen kezdi élvezni hirtelen kapott szabadságát. mert a mutánsok a seregeik összevonását egy ellentámadás elıjeleként értékelhetik. bár ezt valószínőleg a huszadik századi kommunista hatalomátvételnek köszönhetik. és intett a kurtizánoknak.jutott elhatározásra.és kertegyüttesben azonban csupán elnevezésében volt jelen a bölcsesség. hogy ne hagyják abba a játékot.. hogy a Teknıshordott Égi Palota napokkal korábban lakatlanná vált. amit kedvtelenül csipegetett. A korrupt kínai kultúrát. és a következı ötvenen még csupa hasonló. hogy semmit nem szabad tennie. második helyen a mohóság. Melanie Rashed nyugodtnak látszott.Melanie Rashed földi nagykövetasszony. és a Tízezer Szikla Menedékében a kínai császári Taj-dinasztia tagját.. de a stressz. . akkor is stressz. Igaz ugyan. . az Égi Kapu İrzıjét hívatta meg.kérdezte a hírhozó eunuchra felnézve asztala mellıl. és Ao. Azt mérlegelte. s az érzelmi megterhelést ezek nélkül a pillanatok nélkül nem igazán bírta volna.. amely évezredes fejlıdés után annyira kifinomultan puhánynyá vált. Az Égi Kapu İrzıjét kereste. Csien marsaik. aki a kínai szokásoknak megfelelıen nyilván megpróbál valamit leakasztani róla.csillant fel Csien marsall szeme. van. hogy a tizenkilencedik században képtelen volt ellenállni az izmos Huj Csi Kung (kínai): Bölcs Segítség Palotája 228 . harmadik helyen pedig a mértéktelenség állt. de a bölcsesség véletlenül sem. ez neki most jó vagy sem. A keresıüzenetekre egyetlen válasz sem érkezett. hogy a Kínai Császárság ilyen mentalitással egyáltalán fennmaradt. A komoly súlyfelesleggel küszködı marsall minden mindegy alapon éppen hatalmas lakomát csapott Huj Csi Kung30 elnevezéső otthonában.. s ugyanakkor az aszteroidvilág kínai lakóinak nem kell félniük.Megmosom a kezem és megyek . mert Csien marsall megragadható tulajdonságai között elsı helyen a kapzsiság. de százszor.Az Égi Kapu İrzıjét keresi. nem egyszer. mintha csak egy fekete lyukkal akartak volna kommunikálni a földi diplomáciai hajók.Engem hív? . de egy kövér és tehetetlen minisztert ért csak el. a mutáns seregek jelentette fenyegetés árnyékában állandó stressznek volt kitéve. ki megvédje ıket. Nem tudhatta. Ezt a zenét hallotta a háttérbıl Rashed nagykövetasszony. bár majd' szétvetette a méreg.A mutáns rombolók némák voltak.Ki hív? . A marsall egy pillanatra maga elé meredt. . A hívás azonban elérte az Égi Kapu İrzıjének udvartartásában a Menedék hadügyminiszterét.. és a fuvolás lányok jelenléte nem árt. A thotis hadúrral kötött megállapodás után Melanie Rashed felhagyott minden mutánsok felé irányuló megkeresésrıl. . Nem siette el a kézmosást. minden hívás elveszett. Mindezt a feszültség oldásaként tette.

Pontosan a békét szeretném megteremteni.mosolyodott el Melanie Rashed. A nagykövetasszony számított rá.A háború.mondta Csien marsall.. amit a lazarin seregek agresszióként értékelhetnek. hogy az Égi Kapu İrzıje gondolja így.. hogy vele sem tud egykönnyen zöld ágra vergıdni.Az Égi Kapu İrzıje nem akar semmit tenni. .Mi foglalja le az İrzıt? . ezért is ı lett most a megrezi diplomácia vezetıje. .Az embereknek a hite a legdrágább. .Ki tudja. Egészen 2181-ig. hiszen az vezérli a többi testrészt.nyugatnak.Annakokánjötteménis.mondta Melanie Rashed. amely tökéletesen mőködött. Csien marsall rájött.Az Égi Kapu İrzıjével szeretnék beszélni.kérdezte Melanie Rashed. Ha ık nincsenek. nem egy hamis hang reppent fel a csarnok légterébe. amely a harmadik évezredbe ez esetben Japán és a Szovjetunió részeként lépett volna át. Na.. nem holmi földi birodalmak. a mindenség közepe. De ez egy párhuzamos világ lehet csupán. . gondolta ugyanakkor. a keménykező és lázadó kommunisták mentették meg. . 229 k . a Mennyek Birodalmának ura. Melanie Rashed arrébb sétált. legfeljebb a meggyızı erı..Úgy hiszem. .jelent meg Csien marsall Rashed nagykövetasszonytól. . a Taj-dinasztia trónra kerüléséig.. Témánál vagyunk. İ is elkerülte a bemutatkozást és a díszes beköszöntıszavakat. azt semmi sem veheti el. Személyesen kétszer is találkozott már a kínai császárral.Az Égi Kapu İrzıje rettenetesen elfoglalt. . hogy elbaltázta a választ. .. Melanie Rashed mindig a fejet kereste elıbb.Ezt ön gondolja így. . hogy uralkodó és alattvaló bensıséges hologram-kettısében ne legyen zavaró tényezı.Csien marsall. és lehet.. Akkor meg niár a világőr volt a meghódítandó tartomány. . hogy a Tízezer Szikla Menedékének fejéhez nehéz lesz eljutnia. hogy közvetítsek a támadó felek és a Tízezer Szikla Menedéke között .Vagy a Tízezer Ég Urának parancsszava .. teljes életmagasságban jelent meg trónusával együtt a Taj-dinasztia legfıbb feje. . és Csien marsall minden ellenkezı irányba mutató képessége ellenére felismerte a számára fontos kérdéseket.Mit óhajt? .Az sajnos lehetetlen . . s ezzel még a diplomaták között sem dicsekedhetett akárki. Erre persze nincs kerete a diplomáciai testületnek! Milyen nevetségesen mőködnek a dolgok! .Mi változtatná meg ezt a hitét? . így otthoni kapcsolatait megmozgatva elérte a kínai császárt. itt az ideje odacsapni. . kapcsoljuk a császárt! Csien marsall elıtt. hogy az önnel való beszéd milyen visszhangra talál? . A marsall egy szemvillanás alatt térdre borult. a második világháború teljesen elsöpri Kínát. mert ebben ott voltak a komcsik. A háttérben figyelı kurtizánok lantkezelése hirtelen durvává és esetlenné vált. vagy az Égi Kapu İrzıje? Fontos kérdés volt. Ez valamiféle ösztön volt nála.

mind a császárt. Rashed nagykövetasszony az Edward király. Egyszerően azt kívánta. . angol király egy kivetítıjén követte a beszélgetést. kire miben számíthat. rögtön megrótta azért is. Mindenesetre ez tőnt a leglényegtelenebbnek.. az embereit tanulmányozta. Kiderült.. hogy egy jól megpakolt asztal körül összejöjjön a legendás négy nemzet. Gorukij lányokat is beszervezett.A Tízezer Szikla Menedékének lakói ne aggódjanak! A mutánsokkal egyezkedni annyira felesleges. .így lesz! . amelyre egy szerb étterembıl rendelt kaját és persze kipakolt pár karton vodkát.mondta a kínai császár.. aki a támadórajt fogja vezetni. hogy elköszönjön. és a lányok bugyijába vodka kerül elıjátékként.ígérte meg padlóig hajlás kíséretében Csien marsall. amelyben a Teknıshordott Égi Palota megtámadásáról beszélt. Igor Gorukij az embereit itatta. A császár elıbb megrótta Csien marsallt a Lazarine Őrállomás elpusztításáért. orosz vodka. mind Rashed nagykövetasszonyt meglepte. a támadásnak semmi köze nem volt a mutánsokhoz. . hogy az esetrıl földi szövetségeseitıl kellett tudomást szereznie. Csien marsall. hogy az Égi Kapu İrzıje be széljen önnel .Jól van . s meg sem hallgatva a mentegetızést. Melanie Rashednek a kövér hivatalnok készségeskedése láttán attól is elment a kedve. legfıképpen a miérteket. leghatalmasabb uram! A császár bólintott aztán kilépett a szupercellulárisból.. Császári ıseid kísérjék könnyed lépteidet e föld porában. . a lányok egy thai kupiból érkeztek. Csien válasza. Gorukij a kurváknak francia pezsgıt hozatott.. thai lányok. de ezt Rashed nagykövetasszony az Égi Kapu İrzıjétıl szeretné hallani. Jogos a vodka.. illetve annak pontos fordítását. Aztán rákérdezett arra. amelyre Melanie Rashed még csak nem is számított. Gorukij tudta.Kuzma.A Tízezer Ég Ura ékes mandarin nyelven szólította meg Csien marsallt A marsall csicsergı mentegetızésbe kezdett. Aztán olyasvalami történt. Kuzma eleddig nem ivott.Mindent meg fogok tenni. segítse ebben a nagyszerő Rashed nagykövetasz-szonyt! . Egy kerti bulit rendezett otthona hátsó kertjében. hogy egy kívülálló magánakciója volt a támadás.. felesleges lett volna. Mindezt harci felkészítés címszó alatt tették. söpörjön el itt mindent a háború. Az Égi Kapu İrzıjét pedig nem kereste meg. Melanie Rashed ennek ellenére megjegyezte York Ketchikan nevét. mint a folyókból vizet merni a tengerekbe. A mutáns csapatok nem fognak támadni. hogy tudja. asszonyom.hajlongott Csien marsall Rashed nagykövetasszony holog ramja felé. akik majd huszadmagukkal meg fognak támadni tízezer hajót. Szerb étterem. és az eligazítás reggelére újabb vodkák voltak bekészítve. beszélni akart az öccsével.Gorukij mielıtt a buli felpörög. gyere be a lakásba! 230 .Kuzma! .. mivel kell motiválnia embereit. . de a marsall hebegése sok mindent homályban hagyott. merre van az Égi Kapu İrzıje.

nem én .Ezen bizony .. .morogta.Mi a fasz ez? .. jjem hozattam semmit. mi már rég a vezérlıben. Ketchikan elcsapta egy autóval és a saját szilánkosra törött medencecsontja nyeste le a mogyoróit.kérdezte Igor Gorukij öccse poharára sandítva.. az elmúlt órákban azonban tucatnyi szakember dolgozott azon.. és az egészet ráállították a belsı kommunikáció-forgalomra. Ez az! Tequüát sem kérsz? f . vezérlırendszerére..Élet! . Gondoltam. akkor már nem sír a pénze után.vigyorgott Igor. és a szoba egyik falát el[ftyelte a padló. .Iván összetévesztette a vodkával. honnan vet etek át az irányítást. I .Elég sokba kerül ez nekem .Iszonyú. Kuzma Gorukij füttyentett.Be ne hozd a házamba! Kuzma egy szıke csaj kezébe nyomta a poharat. Egy pohár juice volt a kezében.Majdnem minden fontosabb rendszert elértünk. és kedveskedni akart nekem.Én csak az életemet fogom veszélyeztetni a hülye terveidért. Igor a dolgozószobában gondosan összehúzott minden ajtót.I Kuzma ment.És a kaktusz a címkén? .. mit ér az élete.Honnan van tequilád? . kaktuszízesítéső.Mit akarsz. és ha kell át is tudjuk venni az irányítást. Mögötte egy komplett vezérlıközpont tárult fel. .Pár percre.Két lábon álló.. de az elég. i . Nem kellett már az én büntetésem. .horkant fel Igor Gorukij. A múltkor ízlett a paprikás.Mr.Azt hitte. amit a rotoviak készítenek.Nahát! Megbüntetted érte? . bátyám . ...Te találtad ki. dekódolókat csatlakoztattak a Megrezben elérhetı csúcs-számítógépekhez. Legalább a V-O-D-K-A betőket meg kellett volna tanítani neki! .bólintott Kuzma. Pár nappal pzelıtt Gorukij még csupán vagyonának féltve ırzött részét rejtegette itt.Meddig? Vandersleyen biztos beépített egy biztonsági rendszert a vezérlésbe. mert elmászhat.mondta Kuzma.Életembe' le nem ment a torkomon ilyen! Vodkával milyen? . és elsötétíttette a hátsó ablakokat. és Vandersleyen irodájában 231 .Kivi-juice. Rengeteg monitort és konzolt építettek be ide. realista filozófiád van. | . Ez a filozófiám! í . az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz belsı vonalaira. ha már azt a kivi nevő madarat iszod. más gusztustalanságokat is lenyomsz magadba! . aztán követte bátyját. . Veszélyes. . De ha az életét veszti el. . . hogy rácsatlakozhassanak. I ... .. .. ami zöld. .Nem kérek tequilát. Igor? Gorukij egy távirányítót kapott elı zsebébıl.. Mire a jégtörı-szoftver felderíti.Ha az ember elveszti a pénzét. . I .Valakinek pedig meg kéne innia.Ezen mesterkedtek a fiúk annyit! .

. 232 . Csak az elsı fél litert kellett erıszakkal beléjük tölteni. azokat jobb. csak használt alkatrészekkel vagy valamilyen pótlással.Hát. vagy nem. ha a megbízhatóbb gépekre rakod. mocskosul! Csak akkor csatlakozunk rá a vezérlésre.És mi van a hajtómővekkel meg a fegyverekkel? . elektromágneses befogók és irányfókuszálók. . aztán röhögésben tört ki. Tudod.Eszembe se jutott. . .. . Pár nap és kiengedjük ıket. Annyira nincs az a pia a tudatomban.. nagy volt a kísértés.mentegetızött Igor. mert sajnáltam a piát rettenetesen. hogy a Döglött Hernyó emblémáját felfessük az oldalukra. ecsém.Hány jó gépünk van? .Ezek szerint elkészültek? .A fiúkkal.A fegyverek majdnem mindegyiken jól mőködnek.Akkor tizenhat jó? .Heveny alkoholmérgezésben fekszenek pár szobával arrébb. . a vodkában bízik! Milyen pia lehet az. ha irányítani akarunk... . csak a dokkokból a Komor-pajzsokon át vizuális módszerrel. piros.Nem .vallotta be Igor.....Ó-ó. . .kérdezte Kuzma. mi lett? . akik ezt összehozták. Kuzma sóhajtott. amelynek eredetileg tüskéi vannak? Kuzma belépett a vezetékek és monitorok szentélyébe..Tudjátok kezeim? . A biztonsági rendszer leégeti a kalózvezérlést.. ha baj lenne vele. zöld és még megannyi vezeték kígyózott ott. mert megkaptam az őrhajóitok paramétereit.. optikai fényszálak. . . kinyírtad ıket! ..A pinába! Kezelni még tudjuk. Nem tehetjük másképp.Kéz alatt nem kaptam jobbat .Nagyüzemben festünk. Legalább egy technikust ki kell józanítani! ... és meg kéne beszélnünk a legénységelosztást! .Nem mindegyik tökéletes . ...Kettınek a külsıborítása sérült. De azért hívtalak be. A vodka erejében jobban bízok.Miért nem ıket itattad a tequilával? Igornak leesett az álla. milyen megoldás ez! Vagy felrobban. kukkolunk na.. A droidok ilyet álmodtak meg szétszerelt társaiknak túlvilágul. Mintha csak a soatheri droidlázadók által megálmodott gépparadicsom rendezetlen káoszába került volna. . nem követünk benneteket.. . de kijavítani már nem. de négynél nem tudtuk a hajtómővet ilyen gyorsan rendbe hozni.Innen követtek minket nyomon? . Kuzma nagyon csúnyán nézett. hogy szükségem lesz még rá-juk. már csak annyi van hátra. kék. A férfi bepillantott a konzol mögé: sárga. már azt hittem. De végül gyızött a jó szívem! Elıbb-utóbb lehet..Hú..leszünk. lézerirányított részecskevezetık..El.... és visszaadja az irányítást.Igor elkomorodott. nekünk. .Igor összedörzsölte a kezét. Orosz ember.Öcsém.Akikhez ragaszkodsz. .mondta Igor..

majd vissza. járásán látszott.. közben reszketve nézett Igorra.Fenébe a lelkiismerettel! Azzal nem tudod kibélelni a pénztárcád..De. . Hallomásból tudta.. hogy mit nem szabadott volna látnia.Puff! A lány felnyögött. . Igor arca elsötétedett. Valamit megérzett. Tartotta. nem tudom. hogy egyensúlyrendszerét némiképp megbillentette már az alkohol. Kopogni nem tudsz. hogy az oroszok már csak hagyománytiszteletbıl is letérdeltették áldozataikat. . .. Belépésekor meglátta a rejtett kamrában figyelı monitorokat. aki ezzel kirepül innen! Igor közelebb hajolt. .A jó nevelés meghosszabbítja az életet .Nem is kerestél! . és elkapta kezét. Az orosz felegyenesedett. .Mirıl nem beszélsz? . ez éppen az egyik a négybıl.. ha zavarok. . Lazán belibegett. már..Ember nincs.. te kis ribanc? . akivel harcolok! .Figyelj. hajtómő-adatokat.Igor jCuzma hátára vágott. A lány letérdelt.Azért nincs még annyi pénzed. és tizennyolcat nem kell kifizetned.. és kiszámított. .. . . Nem volt két azonos típus: egyik-másikra rá sem lehetett ismerni. haja az arcába hullt.mondta Igor. fiúkák? Kuzma Igorra pillantott. öcsi! Ez egyszerő matematika! Van hatvan embered.suttogta a lány arcába.Ha kinyitod a szád.Mi van. Meggyvörös ajkai rózsaszínbe haloványultak. fenyegetı lassúsággal közelített a lányhoz..Én megbecsülöm azokat.Zavarok? . honnan veszi elı a fegyvert..kérdezte meghökkenve a lány... . s szinte bővölte a kezeit. Húsz őrrepülı vázszerkezete jelent meg és forgott körbe-körbe. A lány szemében ekkor már félelem ült.Fogalma sem volt.. olcsón veszel gépeket. és a férfi elkapta a lány vállát másik kezével is. egyszer a vásárláson.Nem beszélek. Visszarántotta a lányt. Igor nem válaszolt.. mintha acélból lettek volna ujjai. pia. Megfordult. és megkapta a fegyverzetleírást. annak feje hátrabicsaklott. arcából kifixtott a vér.. Kuzma megérintette az egyiket. és meglátta a monitor elıtt tárgyaló testvérpárt.Mutasd a gépek jellemzıit! Igor az asztal fölött megnyitott egy holomonitort..Igor szívatta a lányt. . . 233 .. . a vezérlırendszer leírását. házi barkácsolása őrvadászok voltak.A férfi pisztolyt formázó kezét a lány homlokához illesztette...Nem. mint nekem! Ugyan már! .Na. egyszer az embereiden! . Egy lány nyitott be az ajtón. már mennék is. mielıtt fejbe lıttek volna ıket. és vodkát sem kapsz érte! A pinák sem a lelkiismeretes férfira izgulnak fel.Térdelj le! . de tudok. mert nem jönnek vissza!rKétszer spóroltál. Esküszöm nem láttam semmit.. Igor utána ugrott. .

még akkor sem. Kicsit tétovázott.. Igor élvezett.Most még kinyithatod.. angol király fedélzetén éjszaka volt. amikor Indiában szolgált az amerikai külügyi szolgálat tagjaként és titkosügynökként. hogy nem lesz kivégzés. Megnyugodva vette tudomásul. amit a Földrıl megszerezhettem. . hogv rajta! ™ Kuzma hátul a monitor fölé hajolt. s azt sem sokat. Az adatgolyócskát becsúsztatta a lejátszó készülékbe.kérdezte Rashed élénken. és bezárta az ajtót Kevin Grant elıtt. Grant vállat vont és örült.Ez minden. s nem vérengzı fenevadnak. Kevin Grant személyesen ment nagykövetasszonyhoz a hírrel. ha csupán tíz lépést kellett volna megtenni a nagykövetasszony lakosztályához vagy fogadószobájához vezetı folyosón.. és még egy háborús helyzetben helyt álló diplomatának is szüksége van az alvásra. . Grant most a lakosztályhoz tartott. de ahhoz ki kellene nyitnom a számat. Ha ez kevés." A jelentés eleje a rendszer felfedezésével foglalkozott. ezt még a trópusokon szokta meg. ködszerő sztázistérrel a teste körül aludt. bár nem kifejezetten fíilt a foga Melanie Rashed felkereséséhez. hogy a Döglött Hernyó felét fogja kérni e miatt a munkamegosztás miatt a bátyjától. hogy az ön prioritása sem elég a hozzáféréshez. s hamarosan maga Rashed nyitott ajtót kék köpenyben.. te kis hülye! Meghitt.Egy adatgolyót adott át a nınek. Figyelmét a beosztásnak szentelte. . senki nem vállalta a személyes megkereséssel járó fáradtságot. a szobában túl meleg volt hozzá. Kuzma Gorukij elhatározta. azt hiszem. valóban szemé lyesen kell utána néznie a dolgoknak. . Képeket várt. de csak cenzúrázott szöveget kapott. . Belsı használatra. vagy villámgyorsan képes fölébredni s kapcsolni gondolta Grant. a feladatát teljesítette.Értem. . . De. családias pillanatok voltak ezek: Kuzma dolgozott.mondta Igor és a vodkával intett. A titkosszolgálatokat felügyelı bizottság igazgatója a lakosztályba kis dallammal jelentkezett be. .. . az Edward király.Köszönöm .Most kapd be! . hogy megúszta ennyivel. hogy kicsit bı* 234 . „ Összefoglaló jelentés a Megrez betelepítésérıl.De. Csak azért szerepelt az adatgolyón. A mutáns haderı nem mozdult? .. ezt ismerte már a nagykövetasszony. Mióta a nınek szokásává vált kidobnia tanácsadóit.Felvett állásaikban lebegnek mozdulatlanul.mondta a nı. A nı bugyi nélkül.Milyen de?.Csomagold ki a farkam! .De lehet.. mert nekem nincs meg a prioritásom hozzá. tit~ kosítva. Ebben végre nınek tőnt. mehet aludni! Melanie Rashed bent lekanyarintotta a köpenyt a válláról. . Vagy nem aludt..Nagykövetasszony! .

Csupán egy szikár szerzıdés volt a mellékletben arról. Belekukkantott. de nem akartak menni vonta meg a konklúziót Melanie Rashed. Mi közük egymáshoz a szirmilleknek és a mutíinsoknak? . választott végrehajtó hatalom kalózokkal szövetkezik! I A másik részlet s.Még úgy sem. hogy a rendfenntartók elhúzzák a csíkot innen és húsz évig erre sem néznek. (Megkeresett rendszerek néx'sora: 235-ös melléklet. Ennél a pontnál felállt.. A megszervezıdı mutáns kolóniát a szétszórt császári csapatokból szervezıdött káló-ajk pusztították el 2698-ban. amely lágyan lebegett a pohár fölött egy ujjnyival. f A dominatusi kor után. I „2761-ben tárgyalások kezdıdtek hogy az aszteroidarendszer. Annyira nem szívesen. A kínaiak Földre történı visszatelepítésérıl a Kínai Császársággal történı tárgyalásokon nem született egyezség... A12-es zöld prioritással. Az italszekrényben lehőtve várta a kristálypohár..zi>rof7/-fenyegetettségröl tett említést. mert a lényegi kérdésre csupán két fél. de nem volt feltüntetve benne. hogy magának osztja ki a felügyeleti jogokat. hogy ehhez hozzáférhet. A hivatalos. és a kristálypohár antigravitációs negyede fölé helyezte a citromkarikát. Akkor is csupán pár másodpercre.. (Tárgyalások jegyzıkönyve: 236-os melléklet. és töltött magának egy pohárka vörös Martinit. a területenkívüliség státuszából kikerüljön." Ez volt az egyik fél bekezdés. i Miután a Megrezt nem sikerült senkire rásózni.). A földi rendfenntartó egységek visszahívásra igriiltek ebben az idıben.) " I A kínaiakat vissza akarták telepíteni a Földre. hogy a szirmillek komoly fenyegetést jelentettek. I.. a von Anstettenek bukását követıen a császári jsapatok visszavonultak a rendszerbıl. " 235 . A12-es. s egy „ész bekezdés tért ki. A nagykövetasszony elégedetten konstatálta. majd töltött. A titkos megállapodás prioritása: A12-es Jcék. A Megrezben megtelepedı kínai kolónia a jelenlétével azonban elriasztott minden megkeresett birodalmat. a vörös Martinihez illı barna cukor és vérvörös citromkarika.töprengett el aztán. amelyet egyaránt fenyegettek a mutánsok és a kalózok. .. mellettük azonban még hatalmasabb és félelmetesebb ellenfélként megjelentek a mentáirovarok. s csak akkor merült bele az italba. a Föld jobb híján bejelentette. Ezt követıen 2692-ben lazarin és gwynna csapatok telepedtek meg a Megrez harmadik résében. Pár évtizeddel késıbb a szabadjára engedett kalózok már komoly problémának tőntek.4 tárgyalások során a földi fennhatóság ellen 560 tiltakozás érkezett (Tiltakozcisok: 345-ös melléklet.vebbnek tőnjön az anyag. és maga elé kérte ismét a szöveget. erre a kalózokkal kötött TS5434-es titkos megállapodás kötelezte a Földi Nemzetek Szervezetét (123-as melléklet). hogy a kalózokkal szövetkeztek ellenük..) A Hatezer Szikla Menedékére 2540 óta veszélyt jelentı szirmill-mentálrovarok olyan tényezınek bizonyultak amelyek megakadályozták a rendszer integrálódását más rendszerekbe. A nagykövetasszony a cukorba forgatta a pohár szélét... ha a kortyok után a megdılt pohár vízszintesbe állt vissza. kék prioritással. hogy akkor miért nem látták szívesen errefelé a mutáns telepeseket. Melanie Rashed visszaült az ágyra.

más részük von Anstetten-barát vagy megai'ra-támogató volt a dominátusi korban. Kínába nem jutna be. Sıt.. és mindenfajta fennhatóság ellen tiltakozott. Melanie Rashed ezt a magyarázatot nem érezte elégnek. mert elég gyermetegnek tőnik ez a faj ahhoz. . Sikerült elfogadtatni a Megrez rendszerébe tem étkezıkkel hogy az Elíziurni Császársághoz csatolás csupán adminisztratív felügyele. Aligha. hogy hozzácsatolják. minden faj védi hıseinek és uralkodóinak sírjait.. más részük pedig nem akarta.villant be a nagykövetasszony agyába a gondolat. (A megállapodások ETIA által megszerzett dokumentumai: 348-as melléklet. A nagykövetasszony végigfutott a tiltakozók során. Az Elíziurni Császárság az adminisztratív felügyeletet szerzıdésben elıirt évi díjtételért vállalta el. hogy bármi rosszat is csináljon. aki a kínai császárt szóra tudná bírni! De vajon lenne pszichikus. Ez a rendszer úgy kell a sztelláris birodalmaknak...nyilván tudatlanságból. mint egy fekete lyuk! Egy részük nem akarta. nem pedig egy idegen temetıırrel.. a thotisok irányította birodalom ellen senkinek nem volt kifogása. mint a tucatdiplomaták. hogy maga ırzi a temetıt. s nem katonai jelenlétet..) 782 rendszer követe látta el kézjegyével.) Melanie Rashed egy hajtásra kiitta a Martinit. de nem született még meg az az ember. . Nagyon híres 2 régi fajok.) A titkosszolgálatok értesülése szerint ezután az Elíziurni Császárság több fajjal titkos különmegallapodast kötött az aszteroida-használatról. A kivizsgálás eredményeit rögzítı tanulmányok segítségével került kiválasztásra a thotisok által alapított Elíziurni Császárság. (Szerzıdés: 347-es melléklet. Tehette: egyedül volt. Persze. Csupán a hangjuk erıs és a szájuk nagy. egy részük temetınek használta a Megrezt.. All-es piros prioritással.. hogy a Földhöz csatolják. A kínai császár tud valamit! . Az errıl születı megállapodást (Megállapodás: 346-os melléklet. Ahhoz elég.Na. Ez utóbbi irathoz már ı sem férhet hozzá. amely megpróbálta felderíteni a tiltakozások okait. nem hogy a császári palotába! Melanie Rashed merészebben gondolkodott. Szakrális hely.A prioritás alapján nem csupán emberek férhetnek hozzá ehhez a lis« hoz. Vajon milyen hatalmi játszma folyt és folyik a Megrezben történt események mögött? A nagykövetasszony sorra vette az információkat. Melanie Rashed összekötı kapcsot keresett. de potenciális haderejük nulla.. senki nem nézett rá ezért csúnyán.. úgy ırizheti igazán.A tiltakozások kivizsgálására bizottság alakult. de azt megteheti úgy is. sıt rettegett fajok is szerepeltek rajta. Nem érdemes haza mennie. 236 . a császárság ideje alatt! „. Az emberiség persze ajánlkozott .. s ezért is voH szükség rájuk. hogy segítséggel megfékezzék a kalózkodást a rendszerben. majd fogával röptében elkapta a pohárból kireppenı citromdarabot... Tılünk viszont tartottak. aki egy gondolati szondázást vállalna. Az Elíziurni Császárság játszotta a balek szerepét.. tet jelent. más részük. De ezt a feladatot senki nem vállalta fel.

Ha már ennem kell. de ık vagy elpatkolnak . eljött az ideje apródodat lo vaggá ütnöd. vagy ki gyógyulnak ebbıl a színbıl.. mert olyan harcias volt a kisasszony védelmében. ■ En a nyeregbıl?. és hogy néha dalra fakad egyik237 i . Fütyültem rá. ki más? Habár azt hiszem. s a ruhám gızerıvel indult száradásnak.. A nagykövetasszony átlapozta a tiltakozók névsorát. ha a holnap reggeli öklelésnél azért hullanál ki lovad nyergébıl. hogy könyékig zsíros le-Szek.. és nem is kérdeztem.. . Lassan párafelhıket kezdtem eregetni.Nem venném szí vemre. sárgaságos csecsemıknek van ilyen színe.Egyél bátran. VII. amirıl mi emberek. Oldalt egy fél falnyi kandallóban hatalmas tőz lobogott.. csak figyeltem és élveztem a középkori hangulatot. vagy istentagadóan sötétek.Mit kavart ki megint Andersson? .. A lovag három harapás után hajította oda nekik egy vadkan bordarészét.Sir Bedrock ke resztet vetett -.. s a kandalló ontotta elviselhetetlen meleget. jó uram! . amit alig fél perce kanyarintott ki az állatból. nem tudunk? Melanie Rashed feltette magának ezt a kérdést.. De vajon mi van itt? I Mi van itt. négylábúak és szárnyasok.. mint a szaracénok. a n yüzsgést. Két kopó mindjárt sündörögni kezdett a székem körül. Andersson és a többiek háta mögött. hát ettem. Nekem viszont a torkomon akadt az elsı falat. hogy nem kérdezek. ■nint mi. Megkerültem a patkó alakú asztalt. . Öklelésnél?. hogy vizes ruháim rajtam száradnak.: Van itt valami. aranysárgára pirultan. Akármelyik faj tekinti érdekszférájába tartozónak a Megrezt. elmentem Jádevirág. meleg volt idebent. számítottak a vacsoraadományokra. . csaknem húszmillió grfit és nıt. Nem törıdtem semmi furcsával. hogy kutyák nyalogatják a csizmám. a hangzavart. hogy megtudj3 mennyire különleges. ami nagyon különleges lehet a világegyetem egészét tevjntve. hogy egy egész sereget keresztül döfött volna. és olyan istenfélıén pirospozsgásak lesznek.Bár elég rossz színben van a fiú. . volt elıttem mindenfele vad és szelíd háziállat.. FEJEZET 22. majd leültem Sir Bedrock jobbjára. nem kérdezısködtem..Bízvást te. .. azaz mit is mondok: visszatérnek teremtıjükhöz. ..A lovag Hung Sze-li felé mutogatott. Egészen elhőlt. s ahogy néztem: nem kis adományokra. Rávetettem magam a tálcákra. Megfogadtam. • A biztatásra harsány röhögés felelt jobbról: a helyi csapat élvezte a csa|tár megnyilvánulásait.. és öt perc múlva mozgósíttatta Kevin Granttal az ETIA egész szervezetét. és kivet a szél. ha kard van a kezében.harsogta Sir Bedrock. nem akármilyen hatalommal kell bírnia.mert nincs súlya testednek. föképp ■fin sütve.

és nem mutatkozott be. s aki úgy ırizgette a kopjadara-bot.tódította oldalt egy kopasz lovag. a tetszésüket jelezték így. miként azt egy hírvivı adta tudtunkra két nappal elıtte? Sir Limus egy vállas. de helyt álltunk. hogy nézve nézzék a sérült kopjákat. és feldúltak egy várat is. hímzett szélő.Nem volt arra szükség. csatlósok tucatjait küldte körbe szerte Wales-be. hogy pajzsot-lándzsát fogjon kézbe. Sir Bedrock kérdése nyomán elhalkult a zörgés. hogy az isten jó útra vezérli anélkül is lépteimet.Valóban ökleltél Sir Blacklake-kel. A lovag elemében érezte magát. Sir Blacklake a küzdelembıl úgy távozott. A lovagok némelyike az asztalt kezdte csapdosni.Sir Limus! .. eltolta elıle a háromágú gyertyatartót. hogy megújítnónk erınket.Lovag. becses paripáinkkal a liget két széle felé ügettünk.másik italos lovag.kezdte nagy hangon -. és a lovagok láthatóan válták a történetet.Régóta eszemben volt . Feltámadt bennem a méreg. Szívük szerint mesélt Sir Limus. Lizet futtattam meg két hete. habár csudálatosan vívott és bámulatosan forgatta a kardot. Hátralökte székét. hogy nevét nem árulta el. és öklén megtámasztva magát. kiféle-miféle vagy. hogy a szorongatott lovag oldalán szálljak be a csatába. és késedelem nélkül felszólítottam. hogy keresném. s csak sérült kopjájáról ismerték fel. aki sebhedt atyám fiát ápolta egy álló hónapig. szegletes arcú lovag volt. és miért támadott meg ez az ötven lovag?" Az ismeretlen azonban nem csatolta le sisakját. ha találkoznék a nemes Sir Blacklake-kel. . . mintha Krisztus urunk keresztjébıl származna.. . .Száz lovag tört ránk. elıredılve folytatta a történetet. . mint megdühödött vadkanok. hogy a kopjájának egy szilánkja benne maradt testvéröcsém oldalában.harsogta Sir Bedrock. mert ha nem árulja el kilétét. amikor az erdıben kószálva egy olyan ligetre bukkantam. összefogott köpenyben zabált az asztal jobb oldali fele mögött. és hatott rá a biztatás. . csúnya gennyes folyadékot bocsátva ki magából heteken át. aki ügyesen kifejlesztette az evésivás-beszéd-egy-idıben fortélyát. Páncéljaik fénye elvakított minket. Sir Limus feltartotta mind a tíz ujját. Ez utóbbi ötven a közelben ólálkodott. mert Zengöhangú Annára. hol ötvenen estek neki egy lovagnak. amikor visszatért az előzött ötven lovag még ötven másik által kí sérve. . akkor ütköznie szükséges vélem.Anélkül. aki nek hosszú forradás díszítette arcát szája sarkától egészen a halántékáig. mind remek fegyverforgató. hogy:. amikor rám törtek. Akkor szóltam. Bíztam benne. Kötelességemnek éreztem. és megülve nyergeinkben már éppen egymásnak ron tottunk... pusztították a környéket. Lovag kardot 238 .Szándékoltan kutattad akkor Sir Blacklake nyomát? . hogy elıbb-utóbb kikerekedik a történet... mert jó testvéröcsémet idén tavaszon egy öklelésben úgy megsebezte. és csapást csapás után osztogatva előztük az ötven lovagot. Pontosan hét napja múlt. felállt.Magam is hallottam róluk! . és elmérgedett. s hatunkat egymásnak vetve küzdöttünk négy álló órán keresztül. akkor kopját török vele. aki estére páncéljait hátráhagyva egyszerő. testvéröcsém gyönyörőséges szíve hölgye. bíztam benne.

így nem veszélyes. és behúzatták a kapukat. csendesedjenek el. és neve kíséretében általnyújtotta kardját. a nyomukba eredtünk.menni legkésıbb Pünkösdig. majd leszállva én is kardot ragadtam és nekiveselkedtünk. elfogadom kardod.. hogy idehozzák neked. Volt számos szárnyas jobbról is és balról is. de ennek ellenére. beszámolnod szükséges ütközetünkrıl. visszafogott kínai. lásd." Hát így esett! i A lovagok ırjöngtek és a változatosság kedvéért most a kupáikat verték j az asztallaphoz. bár öcsémet kiverted lova nyergébıl idén tavaszon. Ismét kortyoltam a borból. ezért úgy döntöttünk. hogy Sir Blacklake nem mutatkozott be. te magad viszont köteles vagy Arthur király udvarába . mire Sir Blacklake-et kibillentettem egy mellcsapással nyergébıl. immáron a példamutatásból. nincs szívemben harag irántad.Vagy netán a kacsát is meg akarod járatni az csıben? 239 . még úgy is! Akkor aztán egy vár esett utunkba. az asztalnál ülık a lábukkal is belejátszottak a hangzavarba.. Akkor szóltam hozzá: „Hatalmas lovag. Felvonultunk ismét lovainkkal. egy csoportban gubbasztó. Tıreik nyelével az ezüsttálcákat verték. . Kanyarintottam magamnak még egy szelet húst. hogy becsülettel kezelt volna.jlyen hosszú idın át alig hiszem. hogy folytatná a történetet. megmutatjuk a kapun belülieknek. Üde színfolt volt a hangoskodó lovagok között az a pár. nem pedig haraggal. kalandjainkról. amikor is a harmadik próbálkozásra végre eltalálta. mire mi oetn csupán megvédtük magunkat. majd az elızıeket leöblítettem jó vörösborjai. hogy a legyızhetetlen erejő lovag földre roskadt. akik lassan csipegettek a bal oldali asztal legszélén.üvöltötte Sir Bedrock. csengtek-bongtak az evıeszközök és a tálak. nincs-e valami kacsa kinézető szárnyas a sültek között. hogy bár sokat fáradtunk mind egész nap. s Arthur királlyal egyetemben ama százötven híres lovag közé tartozom. hogy a kacsára hajtok. de többségüket már cafatokra tépték a mohó vendégek. savanyú volt. Felálltam. hogy hárman szorongattak. . akit ketten. mert a benne lakozók mit sem tehettek ama száz gazságáról. Nem akartuk ostrom alá fogni a várat. Háromszor rohantunk egymásnak. hogy Sir Blacklake és én békével törtünk kopját a vár leeresztett rostélya elıtt. Sir Limus integetett. de osztogattunk sebeket is. és összecsaptunk.Sir Ketchikan! .. Elıttük még volt ép kacsa. hozzátette. de híg. .Amikor látta. így esett. mint cselekszik két igaz lovag.. még hangosabb dobolás következett. I Zavartuk ıket egy napon át.Ne fáradj! Azért tartok ap■"ódokat. Nekem példának okáért a nyakamból és a lábamból is ömlött a vér. de ismét megfutamítottuk mind a százat! S ha már egyszer futottak. tudd meg. majd tálammal elindultam becserkészni a szárnyast. . habár kaptunk csapást számtalant. s ott a király kegyeibe ajánlván fejed. Részemrıl úgy tartottam. majd azon feldühödve. JHa lehet. nekiszaladt egy kopjával. ahova cselt szıve bevetették magukat. amire vágysz! . de lehet. Há-^om olyat húztam Sir Blacklake fejére. . és körülnéztem. hogy Sir Limus ráakadt Sir Blacklake-re. s lovaink kidıltek alólunk. akik közül magam a Kerekasztal körül székkel bírok. Segített a lovagnak előznie ellenségeit.

Ám a vár rostélya zárva volt a látogatók elıtt.Semmi gond. hogy elfoglalja. hogy két karom erejével támogassam harcában Sir Blackbowman ellenében. Nem tudott más magyarázatot a tényre. Sir Ketchikan? . A csata hevében kitörtem bör tönömbıl.Én is csak véletlen vetıdtem a vár közelébe. Még a kínaiak is leesett állal lestek. 37 egészet átemeltem a tálamra.. és a kapualj alatt kilovagolva megtámadtam a leghatal masabb termető lovagot. .Én nem akartam. . Leintettem a fiút. milyen ellenfele leszek másnap reggel Sir Bedrocknak Vandersleyen rám emelte poharát és arcán a káröröm vigyora ült. még nagyobb csend lett. a lovagok éljeneztek. ám amint megpillantottam a nemes hölgyet. hogy a gonosz Sir Blackbowman seregéhez tartozom. kardot ragadtam.válaszoltam.kezdtem. Visszasétáltam az asztalfıre.Azon a földön nem élnek lovagok? . mint említve volt. A lovagok között ülı nemes hölgyek csábos mosollyal díjazták hasonlatomat. és szemügyre vettem a feszülten figyelı asztaltársaságot. milyen kalanddal rukkolok elı. az akkor is halovány mása lenne. Jádevirág viszont jádezöld tekintetének villanásával.Hát legutóbb. Csak egy úton-módon juthattam be a várba. Kardommal le csaptam egyiküket a lova nyergébıl.. Ót tucatnyi lovaggal szálltam szembe. .Sir Blackbowman napokkal késıbb seregeivel a várra támadt. .És tıled hallhatunk-e valamit. ha a nap sugarából életre kelthetném vágyálmaim asszonyát. hogy jó úton járok. . Szang Fu-ling szemérmesen lesütötte szemét. s azok lóháton érkeztek. A hallgatóság felhörrent. A világ legcsodálatosabb és legtitokzatosabb hölgye azonban azt hitte. .. igen! Ludtam..suttogta Hung Sze-li. . akit csak láttam életemben... hogy mindenki hallja. Szerették volna felmérni.. Lovag nélküli úrnı?. és börtönre vetett. mint a Menedékben a dinnyemag-evés. .Legutóbb hírét vet tem egy gyönyörőséges hölgynek..Legalábbis ritkán tévednek el odáig . és csak jajveszékelt. ... A csapásomtól meg paripája is hátradılt és hármat bucskázott a fején át hátrafelé és újabb lova31 kínaiul: Ta-hou. tudtam. . Az elsı összecsapás sal ledöntöttem lova hátáról. A lovagok helyeseltek: ez. de felállni nem tudott..Hung Sze-li válla fölött nyúltam át a sültért és nem kicsinyeskedtem.. hogy a földben mély nyomot hagyott teste le nyomata. a leghíresebb szász. Lefejtettem testemrıl a vasakat. Hung! Errefelé ez olyan mindennapos. . ha meg mászom a falakat.Ketchikan úr. (AS) 240 . . Ez sokaknak tetszett. ha az a hölgy valóban oly gyönyörőséges. a lovagok kíváncsian várták. és hölgyemet asszonyává tegye. és nekiveselkedtem a mászásnak. .kérdezte Sir Limus a távolból jó hangosan. Kopját ragadtam. míg nekem gyalogosan kellett küzdenem. így szereztem hátast magamnak. aki a világtól elzártan élt kastélyában lo vag nélkül. mert a királyság legve szedelmesebb lovagja. Sir Blackbowman' évek óta fenyegette hadaival. hol kínok kínját kellett kiállnom.kérdezte valaki. Ha lehet.

hogy egyáltalán ide találtunk! . míg meg nem kezdték a menekülést. ! Bedübörgött a terembe és két kardot tartott a kezében. mert lágyan lépked és finom mosolya! .Sir Tristan és a Szépséges Izold legendás szerelme is Mark király és Sir Palomides rovására szökkent szárba. könnyed lépteit nem is 241 . ekkor érkezett sikítva egy fehérbe öltözött lány.Hát. mintha csak a Transsubtantátorral lıttek volna rá. és a hóna alá csapva eldübörgött vele. és Sir Limus oly gyorsan lándzsát bír ragadni.. és belépett egy talpig páncélba öltözött lovag.eokat sodort el. Egy másik érkezett utána. nem tudom. Az-! tán elkapott egy kopót.Valami rosszat szóltam? Csak néztek rám villámló tekintetekkel. a másikat az asztalra dobta. . . már neki is feszül a lándzsa mellednek. Sir Bedrock is eszik.Szívem választottja még mindig ı . .. . ugyanazon az ajtón át. hogy a lovag nem evett.Ezzel elnyerted hölgyed szerelmét.Szeretek veszélyes lovagokkal öklelni .morogtam magam elé. kinek neve Fehérfelhı. Sir Ketchikan! . és lezökkentem a székemre. «De aztán kiderült. . Az egyiket a terem . közepén belevágta a kövek közötti résbe. s illik rá e név.. Oldalt valaki belevágta kését az asztal lapjába.Hogyan?! .De ha Sir Launfal szerelmes tündére nem igazít útba bennünket a Siralmak Kastélya felé. hogy te vállaltad a nemes hölgy védelmét. . amerrıl jött.kérdezte egy szıkeség oldalról szempilláját remegtetve. de úgy kellett nekem. . hogy mire pilládat felemelnéd.Nem hallottatok még a Gyönyörök Kastélyáról? .A Gyönyörök Kastélyáról most hallok elıször . Mint valami szellem libegett be.mondtam a hölgynek a máris vörösbe forduló Sir Limus megnyugtatására. .Mert Sir Limus hölgye ı. és rájöttem. 1 .Ne nagyon kacsingass feléje.óvott szinte azonnal Sir Bedrock. . hogy a vallomásomra kattantak ki. de elkerülték egymást. hölgyem szíve foglalt volt már. .vallottam be. szándékosan vagy véletlenül. Ez a második lovag felvette a középre bökött kardot.horkant fel a lovag.Kicsit furán főzöd a szavakat. teletömtem a szám a kacsával.csapott a hátamra Sir Bedrock. ki azon az ajtón. Kopjámat más ellenség felé fordítottam.A legnemesebb szerelmek kerekednek ily nehézségbıl . .Akkor most jöjjön a kacsa! .harsogta Sir Bedrock. amennyit lehetett. Szemközt nyílt az ajtó..bólintott a tapló Sir Bedrock. akkor nem találunk ide. nemes lovag? . Mikor minden elcsendesedett szívemet és fegyveremet hölgyemnek ajánlottam. Egy ideig nem kaptam választ. úgyhogy azt hittem..Ezek szerint nincs választottad..Én pedig örülök. miért nem meséltem mást? Itt balhé lesz még hajnalban Anderssonnal is. hogy a Siralmak Kastélyát keresve jutottunk ide. de helyesen beszélsz .. és annyit döntöttem le.. Örülök is. egyszerően sóbálvánnyá dermedt. mert bíz' bevallom.Hogy stílusos legyek. . . .

.lehetett hallani. felszakítva a ruháját. Nem is hullott ki semmi a szájából ez alkalommal. mi történik körülöttem.Nem kell mindenütt racionális okokat keresni. és arra gondoltam. ha tovább nyüszítenek.Mikoron járt utoljára Camelotban.emlékeztettem magam a legfıbb szabályra. Leguggolt. nekem azonban elment az étvágyam. de csak ímmel-ámmal és csendesen. de a kopók nem rohanták meg. és nehéz léptekkel kivitte az ajtón. A hangulat kicsit oldódott. akkor indult csak meg igazán a vérfolyam. A soron levı kobzos Sir Dunagrisról adott elı valamiféle csúfolódó éneket. felállt.kérdezte Sir Bedrock megtörve a kettınk közti csendet. Hanem a reggeli ökleléshez vértezetre lesz szükségem.Megtiszteltetésnek vesszem. Andersson engem méregetett. hogy lecsapnának a kacsára. . az elıbb említést tettél Sir Launfal tündérérıl. távoli vidéken is áhítattal megemlegetett öles termető lovag elfogadja halott unokaöcsém vértezetet kopjatörésünk örömére. még beléjük is rúgok! Nem kérdezni! . ahol a szellemek mindennaposak. ujját a vörös foltba merítette és a szeme elé emelte.. Szerintem elég silány poénok voltak benne.. Miután az ajtó becsapódott.. Rám pillantott. A lovag felnyalábolta a lányt. és fejével oldalra biccentett. Hogyan folyt le a találkozás? 242 . A falra felakasztott fáklyák fénye mintha halványult volna. ruháját elıl-hátul elöntötte a vér. Jobban örültem volna. . a gyertyák lángja pedig szinte megfagyott.. Andersson mozdult elsıként. ahelyett. . még mindig a lábainknál kerestek menedéket. A vas a melle alatt szaladt be és a hátán jött ki. Sir Ketchikan. Csudálatos dolog ez. és a lány összecsuklott.. de Camelotban még nem jártam. ezzel szinte felnyársalta magát a szablyavasra egészen a markolat aranyozott keresztvasáig. de nem hiszem.. sőrő csönd ülte meg a termet.mondtam. aztán folytatta az evést.. Mit akar? Beszéljek Sir Bedrockkal? Sir Bedrock hosszan ivott. megkerülte az asztalvéget és középre ment. A lovag megfordult a karddal. fıleg ott nem. A kutyák nyüszítve menekültek lábaink mellé. ha egy ilyen. Fogalmam sem volt róla.. a csontok és izmok szakadásánál a ruha kihasítása sokkal hangosabbnak tőnt A lány még tett egy lépést elıre.Vér-mondta.. Amúgy is tele volt a tudatom az ebekkel. bólogatott.Idén sokfelé megfordultam . . Az egész kacsát a földre hajítottam. de vitte a kardot is. ha málnaszörp. és a lány belefutott a penge be. .De. A lovag visszarántotta a kardot. Sir Ketchikan? . hogy csak ezért nem nevetett senki. A lakoma e részénél kobzosok vonultak be a terembe és történeteket adtak elı soha nem hallott lovagokról. .

jjf .A tündér!.. hogy lovagja a bátorság és vitézség nagy példáit mutatta.Merész szívő és bátor lovagok. incselkedését halandókkal.Skótföldön kalandoztam éppen. jí . hogy mindenképp tündér volt az a hölgy. óvjam és védelmezzem a rászoruló hölgyeket és megmérkızzek a helyi lovagokkal.Ertem. de aztán oldalt felhorkant egy lovag. és élete végéig epekedni fog szerelmemért.Es?. mert mintha szellemek járnának a sötét erdıben. . Kért. háromszor is kopját kellett cserélnem.. a gázlóknál. Erısen zokogott. Ez azt jelenti. engem..Vitézségem bizonyságát adtam százszor. hanem egy segítségre szoruló hölgy alakját öltötte magára...Késem gyöngyös markolatával megdöngettem a vaddisznó romjai alatt fekvı tálat.Kik? ■ .Hát. mert porrá zúzódtak ökleléskor. Elsı pillantásra nem láttam tündérnek. aki segítségét kérte rettenetes lovagja ellen. hogy küzdjek meg lovagjával. . Két évvel elıtte. s úgy ítéltem. hogy roppant jó lenne megindulnom hazafelé.. hogy kihagytam minden Földdel kapcsolatos utalást.. Nem egy kikürtöltetett viadalon megfordultam. .Az utóbbi idıben számos ilyeténféle tündér megjelent a környéken. Öklelés elıtt azonban a hölgy eltőnt mellılem. míg mindenki figyelmét magamra nem vontam. .. lovagok között is gyáva és alattomos lett.Látott valaki tündért négy nappal régebben? Nagy csend volt a válasz. késıbb mondták. s már várja próbatételét. s addig nem is hagytam abba a döngetést. hogy szívembe fogadtam a lovagot és sírva borultunk egymás vállára. a folyóvíz mentén.. és elváltozott teljes egészében. és iránymutatását figyelmezve felkutattam lovagját. Ezek után megérthetitek.. Zengett-bongott. kastélyomba. Rábukkant egy hölgyre a forrásnál. vette fejét. s hölgyemhez.Három-négy napja tán. Megint csak nagy csend köszöntött ránk. amely pontosan másolta esetemet... de egyszerre köd szállt elméjére. igen csak megszaporodtak. néhanap hírül hozták egy-egy feltőnését.. és akkor az én hölgyem lesz. i . I . azt alítom tehát. hogy dicsı haditetteket vigyek véghez amott is.. jó lovagok. j}„ . f . s ezek eleddig nem jellemezték a sőrőséget.. Vállaltam védelmét. és tizenöt másodperc alatt végeztem. I . amikor egy [forrás mellett tündér toppant elém.Én. {■ A lovag belendült. amely már kényelmetlenül hosszúra nyúlt. .I Elbeszéltem neki a tündérrel folytatott beszélgetésünk ide vonatkozó résZét. . és megannyi bátor és hısies vitézzel csaptam össze..Milyen utóbbi idıben? . A szántóvetık is nyugtalankodnak.. Elregélte történetét.. és lovagjával ismeretlenül akadtam össze. ı nemes harcban gyızte le.Elıtte jártak erre tündérek? . hogy gyöngyöt találtak a forrás kövei között. örök ba243 . könnye a forrás vizébe hullott. Fájdalmas zokogása közepette elmesélte..

Miféle csudája ı istennek? Mágusnak néz ki köpenyében. forgatták piszkavasakkal. hogy üres. Ám nem szólalt még meg az este folyamán. és fát hoztak. de szívére ügyelt. Ketten voltunk és szerintem mindketten nagyon szívesen elszív244 .Siess. . bár vártam volna szava járását.Orvosdoktor ı. Elıtte csak a lovagok fantáziájában léteztek. amely meghozta a többi lovag kedvét. filmsorozat forgatókönyvírójának vagy virtuáljáték-álmodónak alkalmazták volna ıket.formázta szemközt Jádevirág a szavakat. Végigtapogattam ruhámat.Nagy botorság volt a Siralmak Kastélyát emlegetni e helyütt .Embereket.. Ismeri a füvekben s a fákban rejtezı gyógyító nedveket. Elkaptam Lung tekintetét. hát ı is hitt benne bár lehet. s szedte apró lábait.rátságot esküdve egymásnak. . s bár a bátorság és vakmerı lelkület legtöbbször elég az ellen megfutamításához. teljesen megszáradtam.És élesszétek fel a tüzet. Sir Bedrock kemény kező várúr lehetett. öcskös! . Sir Bedrock felbıdült. Megragadtam a kancsót. . ha szándékolt cselvetést készítenek elı neki. és a kancsóra mutattam. Mindig meséltek olyasvalakirıl. . rakták a kandallóba.Kifigyeltem társaságodban azt a különleges öreget. Vagy ha mégis. .. amióta mi a bronztükörrel itt tartózkodunk. sipkájában. aki tündérrel találkozott. Ez az éjszaka csupa szemezésbıl állt. Egymás szavába vágva kerültek elı tarsolyukból a legkülönfélébb tündér-mesék Bámulatos fantáziáról. így megtörtük a tündér varázsát. mert kezd hővösödni! Erre viszont nyolc vászonruhás fiú is rámozdult. Az öreg vállat vont. a tündérek és szellemek az elmúlt három nap teremtményei. Elıttünk volt még az éjszaka! . Szép kerek mese volt. . Sir Bedrock közelebb hajolt fülemhez. Miután ittam. Bólintottam.közölte velem Andersson a toronyszobákhoz vezetı lépcsı tövében egy fáklya fénye alatt. hatalmas körmével.Apród! Még egy kancsó bort a lovagnak s nékem! Az apród fürgén ugrott. de pocsék emlékezıtehetségrıl tettek tanúbizonyság got. Mi mind nagy becsben tartjuk ıt. aki hegytetırıl szórta utánunk gyalázatos és átkozódó szavait.Bölcs dolog orvost vinni magaddal a csatába! Sir Merius választott magának vajákos férfit fegyverhordozója mellé. de csak ritkán szólal meg.sürgettem meg. de az ész nélkül vagdalkozót könnyen legyızhetik... . ha nem ötlik eszébe e jó idea. Pihenned kell! . hiszen lovagi kalandjai nincsenek. Egy késıbbi korban fantasy-írónak. hogy csak seblázas álomban történt meg a találkozás. de maga senki sem látott tündért. hogy eszének járására nem. és súlyáról éreztem. Mert Sir Merius minden csatába úgy vetette magát. s bizony a derék lovag meghalt volna nem egyszer.Allatokat gyógyít? .

amely a bentlakók boldogságáról kapta nevét. Néha a legegyszerőbb utak a legjárhatóbbak. .És mi volt a másik hibám? ..kérdeztem. És jobb esetben csak a mienk.elképzelhetınek tartom. egy az egyben elhozták ide Britanniából.. Úgy lógtunk itt. mint erıs dohányosok a színházi elöadás szünetében a balkonon.Mi lett Sir Brewnorral? . .Bizony. aki részt vett a lakomán. hogy Izoldja szebb nála. . csupán azt nem tudom. Szépséges Izold volt a hölgy és Sir Tristan a lovag.. Gond egy szál se! . Kicsoda? . hogy szóválasztékában térjen vissza a megszokott láfejezésekhez és a standard angolban megszokott hangsúlyokhoz? . .A szokásos happy end.Az idı elszállt .ynk volna valamit. Nyílt mögöttünk az ajtó és Jessica Noel lépett ki a fogadóterembıl. amikor kiderült.Valahogy úgy. Mert a túlvilági Avalon az ötödik századi mitikus Britannia mására teremtetett meg..Maga szerint erre nem sértıdtek volna meg? .Hogy nem kérdezett rá. amely Arthur korában Britannia erdeiben állt. s így lett a neve Gyönyörök Katélya. rosszabb esetben mindenkié.. 245 .Számít'.. amit mindenki szeretne elfelejteni. Sir Tristan gond nélkül levágta a vár úrnıjének fejét. azaz.. . Ki az a két lovag. mint ezt a helyet. Annak is eljön majd az ideje.Már késı. és ugyanúgy nevezték.Végül is akadt szebb nı a feleségénél és erısebb lovag nála. Miután Sir Brewnor csúf halált halt. hogy ez a kastély az a kastély. grand guignol (francia): a rémdrámák elnevezése. .Andersson megérintette a nyirkos falat . s többé nem tartotta rettegésben környezetét.Tehát még az arthuri idıkben megoldották a problémát a Kerekasztal lovagjai. Ezek nem egyszerően grandguignol32 hagyományok! Vállat vontam. Ez a hely kétezerötszáz évvel ezelıtt kimondhatatlanul sok szörnyőséget látott.. . . az ıket létrehozó párizsi színház nyomán.Visszamegyek és megkérdezem. ... . szemben a Gyönyörök Kastélyával. Egyedül a fogunkat szívhattuk volna.Hatalmas hibát vétett.. a kastély a bent élık boldogságáról híresült el. Habár . sem sZivarunk.intett Andersson. és ki a meggyilkolt lány. csakhogy nekünk nem volt sem cigink.Mert a Siralmak Kastélya elátkozott hely volt. ugye? .. ..Megkérhetném. És milyen érdekes.A Siralmak Kastélya ezek szerint egy rossz emlék. a kettı egy és ugyanaz. a Siralmak Kastélya Siralmak Kastélyaként vagy Gyönyörök Kastélyaként. hogy ami ott megváltozott. .'1 Azt hiszem. az itt vajon megváltozott formájában jelenik-e meg.Az ilyen kérdéseken az arthuri világban néha az üdvösségünk és az életünk múlik.. Illetve az a földi kastély. mi zajlik le középen.Miért volt ez hiba? . Ez volt az egyik. .

csak a koktélért . hanem a koktéltól. a tekintetében ott volt a kérdés: igaz volt a mesém? . és a levegı gyorsan felmelegedett. s bár az egymásra halmozott hatalmas kövek a monumentalitás érzetét sugározták továbbra is. .Félreismertem magát -jegyezte meg ezután. A vár arculata megváltozott.Szerencséje van.Izgalmas volt a története -jegyezte meg még a férfi visszafordulva a második lépésnél. gyönyörő csillagos este köszöntött ránk.Merre kell menni? 23.mutattam Jessica Nıéinek.Felkísérne a bástyafalra. hogy bocsánatot szeretnék kérni. különben csúnyán összeakadhatunk! Eszébe se jusson tovább szıni a mese szálait! Anderssont elnyelte a fogadóterem. . .Nehezítse csak meg a dolgom! Eletemben nem kértem még senkitıl bocsánatot. akik a viharban minden bizonnyal behúzódtak valahova. A szokásos koreográfia szerint most illene visszakérdeznem. . ha az élete múlna rajta. hogy szíve legmélyén a bocsánatkérés valóban a legutolsó dolgok között szerepelne. most megpróbál simulékony lenni. s milyennek lát most.. hogy ezt a szemembe mondhatja. már nem nyomasztottak annyira. azért nem láttam ıket érkezésemkor. .Én megyek vissza .mondta. Ebben az játszhatott közre.Elállt kint az esı .Romantikus alkat vagyok ..Lehet. Kezdıdött a következı menet.Nem mindenért kérek bocsánatot. Mivel a flegmasága és agresszivitása a rám öntött koktéllal megerısítve sem használt. hogy nem is magától kéne elnézést kérnem. . Egy-két ır is szembetőnt.Viszlát! .mondtam. Mr. .vont vállat.De kerülje el Jádevirágot a következıkben.érdeklıdtem. hogy milyennek látott eddig. Miután az esı elvonult az égrıl. még akkor is. s hangját annak zsivaja Jessica Noel érdeklıdve méregetett. Biztos voltam benne.Tele van ırökkel a várfal. .Aha. a belsı körüljáró magasából vehettem szemügyre az udvart és az épületeket. Ketchikan.Ez valami újfajta divat a külvilágban? Nem illik magához.Egy nıt csak nem bántana? 246 .Maradjunk ennyiben! Ügyes csaj. . . a halovány fényben csillogtak-fénylettek a nedves falak. . hogy most fölülrıl. nem kell itt félni . .Az az igazság. . .közölte velem Andersson. Mr Ketchikan? Kicsit félek egyedül.mondta kevés meggyızıdéssel a nı.És azért miért? .. E helyett azonban azt mondtam: . . taktikázik.M iért velem kezdi? . . .

ott áll Alice Avalon elıtt. . . s figyelem-e.Maga.. egyedül fél. s nekem Csing Ta-hou jutott róla eszembe.. Nem vettem fel a beszélgetés fonalát. hogy a Holdat is elhomályosítja.Ez új taktika volt. hogy nem látott. akkor három lépés követési távolságot tartson. Tökéletes páros. .Romantikus ez az este. máris fülig ért a szám. .Minden megszólalásomat ■visszafordítja rám. minden élıt és holtat. Zeusz fehér bikává változott.kiáltotta hátrafelé. Valóban koromfekete volt.Mégis. Ment. . Az erdıt fürkésztem a falon túl. Már a kiabálásnál tartott. nem áll meg ellenség elıttük.emelte fel a hangját. de kifejezetten bunkó is. kérem! Lemaradtam három lépéssel. A jó kislány egyszerre szenvedni kezdett a rossz kisfiú miatt. I . hogy ezek között a falak között hajdanán nıket fejeztek le... mindenképp. Viszont cserébe a Föld úgy néz ki az őrbıl. Farkasüvöltés csapott fel a rengetegbıl. -Nem vagyok kíváncsi rá. A sürü vadon elrejtette elılünk a falvakat. akkor sikerrel elkaptam.Maga nem csak bárdolatlan. és tudja miért? A mitológiai vonatkozásai miatt..Azért nem kell utálnia.. mert a munkámat végzem! .. várkastélyokat. A belsı körüljáró fapallóból készült. Egyetlen egy szóval le képes lezárni bármilyen közeledést! A nagyapámra emlékeztet.állítottam le gyorsan. Andersson délután mesélt errıl a kastélyról.í .Mr. minek jött ki velem? s . Ha befogja a száját.. hova jöttünk..Mi a munkája? s . talán életben maradhatott volna.Tudja. ha tudná is. egyszer csak megcsúszott és majdnem elvágódott.. ha ık nem nyírják közben ki egymást.és illegette magát! I .. sehol egy pislákoló távoli tüz lángja...Mert azt mondta. és most. I . és a fenekét ringatta. és úgy szeretkezett Euró247 . hogy lehet közvetlenebb is.A Bikát. a „bun kó vagy" sokkal szebben hangzik! I Sikerült elhallgattatnom.Már az elıbb akartam mondani. mint egy hatalmas ékkı. maga döbbenetes! ..Ha csak ezért. nem? .Ismeretlen csil lagok és csillagképek! Sötét éjszaka. melyik csillagképet kedvelem? . amikor minden apró fény gyémánt ként világít az égbolton. csak azért.Ez hihetetlen! . mert szépek voltak csupán és nem a legszebbek? És még meg se kellett szólalniuk! | Maga szerint engem fenyegetne a lefejezés veszélye? . nem úgy mint a Földön. I .Hosszú évek hosszabb-rövidebb kapcsolatai formálták ilyenre a jellememet.. • . Tudta. ahogy sétáltunk. .. I . csakugyan ott vagyok-e. I El ne kezdjen mesélni a gyerekkoráról! . De Csing ide nem juthat be. aki gyermekkoromban egyszer. erre felvettem a fapofát. . . De számító kis nı! Visszapillantott. ahol akkora a városok ban az éjszakai fényár.. aki farkasként küzdött Vang-cuval.Ha megszólal. mint aki kötélen táncol.. s valószínőleg vele van a Stockbauer is.kérdezte még mindig indo kolatlanul hangosan Miss Noel.

. mert rögtön reagált. aztán becsúsztatta ingem alá. kemény a mellem és izmos a combom. Megragadtam és leállítottam. .. annál vadabb a szeretkezés.Nem elég nyúlánk a combom? . Vandersleyennel? Elnath: 'szarv*.A válaszom: nem. ennek ellenére.kérdeztem szinte vidáman.Kifejezetten gyönyörő.Magának nagyon erıs a kisugárzása... . Az Elnath bolygórendszere 28 ezer éve települt be. . . és visszafordult. mert csak részben antropomorfak. majd az égbe ragadta. . Nem lehetett hozzászokva az elutasításhoz. annál inkább el száll a páros és annál nagyobb az eksztázis..duruzsolta.Nagyon formásak. vagy tán éppen ezért visszaléptem. .Talán nem szépek a melleim? . 248 33 . . Hozzám libbent.Volt már az Elnath" rendszerében? ..Szinte ízként érzem nyelvemen a feromonjait. . Annyira ısi és tiszta jelképe ez a férfiasságnak és az erınek! Az égbe ragadás mi másnak lenne a szimbóluma. amelyek az emberek számára halucinogén hatásúak? Minél erıteljesebb a szeretkezés. mint az orgazmusnak? Témánál vagyunk! . Minél nagyobb az eksztázis. Miért nem akar dugni velem? . hogy ajntaniak szervezetük igénybevételekor mérgeket izzadnak ki. Nem is csinálta rosszul. .Miss Cybarbie-é nem nyúlánkabb. . mindketten akarjuk. kezét végighúzta mellkasomon. Sok nınek eszébe sem jutna jutanival szeretkezni.Megint kezdi? Noel hozzám simult. és kissé fujt is közben. Erre másik kezével alul kezdett tapogatózni és gyenge masszírozásba fogott. hogy egy szeretkezéssel lekenyerezhet? .Akkor? Nem tetszik a fenekem? . A Bika csillagkép Tauri-bétájának neve..Hármasban Mr. 130 fényévnyire található a Földtıl és 330-szor fényesebb a Napnál.pávai.. hogy levegıhöz nem fog jutni.Én itt vagyok. és megkapaszkodott bennem. ha többször egymás után elájul? Jessica Noel hirtelen megtorpant.. És nem bántam meg. . és még csak az ágyhoz sem ragaszkodom.Mert nagyon j ó vagyok az ágyban. még csak ellépni sem tudtam lendülete elıl. amelybıl órákig tartó szeretkezés után csak akkor lábal ki az ember.Akkor miért nem akar dugni velem? Feszes a fenekem. Tudja. .kérdezte és megtartotta ıket két kezének kelyhével.Életem egyik legteljesebb szexuális élményét ott éltem át egy őrhajó fedélzetén egy jutani férfival. El tudja képzelni azt az eksztázist.folytatta a nı a monológot egy költıi kérdéssel. úgy szorítok. Egyenesen nekem jött.Miért hiszi azt. maga itt van. de nekem nincse nek elıítéleteim.

. a lovagok visszazökkentek a székükre és rögtön hangosabbak akartak lenni a többieknél. és megszólította Anderssont. aztán bevonhatjuk gigit is. .Önnel akarok beszélni. Egy fáklyával mutatta az utat. Beszélni szeretett volna a férfival. A kíséretükhöz tartozó hölgyek szedelızködtek. A férfi kis biccentéssel nyugtázta a szavakat.felelte a nı. három ebbıl szoba. Andersson éppen le akart ülni az asztalhoz. visszaindulhatunk a fogadóterembe! A lovagok már igen emelkedett hangulatban voltak. A lovag jól saccolt: Lung felfelé akart menni.Apród! . Vezesd a hölgyet a mondott szállására!. Túl kopár volt ez a hely Lótuszkelyhe könnyed házaihoz. \ . A nık felálltak.fordult Jádevirág felé. sem fáradtságát. s átvezette a gondjaira bízott három vendéget egy boltíves kis ajtócskán. hanem Andersson után.kérdezte szemöldökét ráncolva Andersson. Andersson úr! . J A szomszédos toronyban egy emeletet kellett felfelé menni.egyezett bele hirtelen. egy pedig valamiféle ırhely..mondta Andersson az apródnak. . hiányzott az emberközeli szellemek sejthetı jelenléte. és fogta köpenyének a szélét. amely a szomszédos toronyba vezetett át.üvöltötte Sir Bedrock. i Az apród balra fordult a terembıl kijövet. Az apród rácsos fémtartókban tüzet gyújtott.. .Felkísérnél a szobámba? . amely alatt meg kellett hajolnia Anderssonnak. és túl hangos volt nekem a mai este. Jádevirág veszélyérzete pedig feléledt. . mondtak valami szépet.Ha van külön szobánk. amikor Jádevirág felállt.. s ez élettel töltötte meg a rideg termeket.Miért? _ Mert nem akarom. Lung nemet intett. Megmutatta Jádevirág szobáját. színes templomaihoz és palotáihoz viszonyítva. İ is fáradt volt.. . és aludjunk külön! .. . aztán amikor ruhájuk uszályát húzva éjszakai szállásukra elvonultak. Amikor Lungot még egy emelettel följebb akarta vezetni.. mint aki útra készül. .Keveset aludtam. talán használjuk ki. . . Nem rejtette véka alá ellenérzését. ott négy egymásba nyíló terem volt. de nem a szobájába.Elıbb kettesben. Meg a lapos képő orvosdoktort is! Lung is felállt. a fény sejtelmesen táncolt a kıfalakon. és nem kapcsolt. és bıven locsolták a bort a padlóra. s ez pár józan pillanatot jelentett a mulatság közepén. meghajtották magukat. majd Anderssonét. .Beszélgess csak! .Elmehetsz .kérdezte a férfit.mondtam kereken.. néha-néha rázendítetlek egy-egy nótára. hogy kiélvezhessük egymást.Valami baj van? .Mindjárt megyek.Nem . aki mindent figyelemmel követett.. hogy Yorkinak nevezzen! S ha eleget levegızött. 249 . aztán végig egy keresztboltozatú folyosón. sokat lovagoltunk.

elviszi a rendszerbıl. és attól tartok. és olyanok kezébe kerül. amit Jádevirág eddig nem mondott el.Ne beszéljünk errıl! . A szomszédban leszek.. .kérdezte Andersson Lungot. ahol számtalan mőtárgy tőnik el. Nem Jádevirágban kételkedett. Elege lett a ködösítésbıl. Élete végéig tarthat mindkettı. Számomra ez a lé nyeg. hogy ezért valakinek majd az életével kell fizetnie.York Ketchikannel.felelte mintegy elhessegetve a témát. s azzal is tisztában van. a szívére célozva. hanem egyszerre más dimenziót kapott a másik férfi. . aztán belibegett a szobába. hogy magának sincs ellenére ez az élet. Elkapta a kincskeresés izgalma... ahol Jádevirág asszony él. felesleges is tagadni.Éles elmét örökölt atyjától. Érdekszövetséget.. .Dehogynem! Ott.És hármasban képzeli el ezt a szövetséget? .Hármasban? . Andersson úr! Szerelem és kaland várja a Tízezer Szikla Menedékében. .. Andersson úr. 250 .Mirıl lenne szó? . helyesen fogalmazott.. mivel szép pénzt remélhet belıle.. Még nem.. .. Lehet.Ne kerteljen! .Nem tudom még. Jádevirág csókot küldött.. kis csapatunk összetartását meg fogják bontani az érdekek. . Itt mindenkit egy tárgy mozgat.. de ezzel nem törıdik.mondta ki nyíltan Andersson. és semmi többet. az Excalibur. Minket összeköt a Tízezer Szikla Menedékének világa. .. Mindenttudó mosoly ült szája sarkában. de nem köti semmi a Tízezer Szikla Menedékéhez. hogy Jádevirág aszszony nem fogja elhagyni Lótuszkelyhét. legbelül tisztában van vele. hogy egyrészt ne így legyen. s ahol ön is megtalálhatná a helyét. Viszont jó zsoldosként képes mindent elkövetni. . és mindenki egyet akar: hogy a kard az övé legyen.. csak azért... ha szükség lenne rám. mint a szerelmes férfiak többsége.. Nekünk kell foglalkoznunk azzal. . mert megtudott róla valamit.. Ön itt nagyon jól érezné magát. Az este folyamán megtudta. Lung hatalmas körmével finoman Andersson mellkasának bal oldalára bökött. szívem szerint..Andersson felpaprikázódott.Jó éjt...Vandersleyen úr a kard anyagi vonzatait látja csupán. akik nem érzik igazi értékét. másrészt a kard ne a feketepiacra kerüljön.Ha Ketchikan úr szerzi meg a kardot. hogyan került Ketchikan Jádevirág közelébe. .Valamiféle érdekszövetséget akar nekem felajánlani? ... és a Megrez aszteroidrendszere rengeteg rejtélyt hordoz. hogy megszerezze. .Mire céloz ezzel? . . . De miért nem? Andersson csak úgy reagált. İt is a kalandvágy vezeti.Rendben.. .Ketchikan úr egy másik vonulat. idegesíteni kezdte York Ketchikan. hogy ott akarnék-e élni. Lung zavartan legyintett.Andersson úr! Holnap Camelotba érünk.Én is magamnak akarom .

én maradjon. A Csao-házban senki nem beszélt ilyen hangosan.bólintott Lung. egy felté„llel. A többit pedig majd eldönti a helyzet maga. de az ágynemő tapin-tísra egyáltalán nem volt durva vagy kényelmetlen.. . akivel beszélgetve rádöbbent arra. . csak vigyáznia kell rá. csupán visszahúzódtak a sárgás-vörösen lobogó 251 . s ha ugyanez a húsz zörgött és csörgött mellé. pontos illesztéső pipereasztal.Amit én el is fogadok . Nem értem. Ez a feltétel még tetszeni is fog önnek. Z. . I. A padlót csomózott szınyeg fedte. az már majdnem ének volt. És nem állunk egymás útjába.kérdezte aztán. s épp az ágyra készült leülni. de csak egy pillanatra. De el nem viheti. mert kiderült. Andersson bólintott.Megtarthatja. akkor semmi kifogásom az ellen. átadjuk önnek. I Sötétség lett a szobában. sem fenyegetésért. Ismerte szíve akaratát és ismerte szellemének akartát. Ha mi szerezzük meg. nem adja ki a kezébıl senkinek sem pénzért. A kardnak Jádevirág aszsz0nynál kell maradnia a Csao-ház falai között. A nı végigsimított a dunyhán.. hogy Lótuszkelyj. felvonulá-: sokon. de ha-.talmas akaratra és rengeteg idıre.. Oldalt fenyıbıl készült. nem pedig egy házban.Nekem csupán egy a fontos: hogy az Excalibur a Tízezer Szikla Me nedékét ne hagyja el soha! És ha Jádevirág asszony felügyel rá. amikor a vasros-télyba gyújíott tőz egy lobbanással kihunyt. és megállt. rajta egy tükör. négy ember elfért volna rajta. Az öné lesz.Ha ön szerzi meg. és ekkora csörömpölést is csak fesztiválokkor. mit kell tennie. de kellemes.. esetleg a másik kard mellé teszi.. . kellemes lesz aludni benne. Ivacsora közben.És hogyan képzeli el az együttmőködést. tényleg nem szokott hozzá ekkora zsivajhoz. hogy egy pillantással felmérje szobáját. Andersson elsı hallásra elfogadhatónak tartotta az ajánlatot. ha rhúsz kínai kiabált. Kissé megfájdult a feje: igazat mondott az elıbb Anderssonnak. egyszerő posztóba varrva. s gobleinek lógtak a falon. hogy a jtfíz nem aludt ki teljesen. és háromlábú szék elıtte. (fordulópontra érkezett. Vastag toll-paplan és párna várta ıt. . Jádevirágban ugyanakkor olyan gondolatok és érzések kavarogtak. Szokatlan. igazságot kellett tegyen kettejük között. Áldotta a hajnali szellem-I lovagot. . A nı úgy érezte. hogy az üzlet megköttetett. Lung? I A kérdés hangsúlyából Lung megtudta. csupán a berendezésük anyaga más.. És azok a kínai zajok is sokkal dallamosabbak voltak. ^amelyek csendet igényeltek volna.. Szemben egy széles ágy állt. Jádevirág elmosolyodott: a nıi szobák az egész világegyetemben ugyanazokból az alapelemekbıl tevıdnek össze.. . piacon és az operában hallott a kínai ember.Amit akar! Még mutogathatja is.. Durva kezekre vallottak. az már zenés darab.Megvizsgáltathatom? ... s hosszú önvizsgálatot..Úgy legyen! Jádevirág betette az ajtót. I . ! Itt tartott gondolataiban. Mr.

. A lovag megállt a lépcsı tetején. amely elméletileg Andersson szobájára nyí lott. hogy nıt lát ezen a szinten. viszont a csendet fülelve csörrenést hallott a lépcsık felıl. amikor az ismeretlen lovag megszólalt. A kilincsre tette a kezét. de a tőz ott is alig pislákolt. nem szabad eléjük kerülnöd. Oda is benyitott.Mit képzel? . Aztán megmozdult.. Jéghideg. A hangból ítélve egy lovag közeledett. de a fenyegetés nyíltan áradt belılük.lángok. veszélyesen gyönyörő! Jádevirágot a dicséret megakasztotta.. Nem volt ott senki. most azonnal! A lovag nem figyelt rá. A sisakrostély miatt veszítettek ugyan élükbıl. mintha csak a fa belseje vizes lett volna. különben pedig a vértezet nem sokat védett. majd vissza a szobába..Neked. Valóban odacsapott a lovagra.. Egyedül volt az egész szinten. Sod-ronykesztyüs kezével megcsippentette a nö állát.Jádevirág kijjebb lépett. . . de nem állította meg. A lovag nem mutatta arcát. .Eddig senki nem utasította vissza ezt az ajánlatot! A szavak értelmükben. . s St 252 . és annak ajtaján átjutott vissza az elıtérbe. Páncélja minden részében ezüstösen csillogott a rászegecselt ónozott bronzlapok miatt. és katonás léptekkel Jádevirág elé sétált. Jádevirág emlékezett rá. és a másik szobába vezetı ajtóhoz ment. mint egy fúria. csodálatos úrnı. hogy nem kerülheti ki a választ.Méregesse a lovát! A lovag felkacagott. Jádevirág még mindig azt hitte. hogy leszerelheti a furcsa udvarlási technikát alkalmazó lovagot. Nem kapott választ. Jádevirág már emelte a kezét.kiáltotta hangosan. Egyet. az is üres és sötét volt.. és hangsúlyukban is egyre komorabbak lettek.. de azt sem bánom. hogy az elıtér egy sarkában látott tőzifát. hogy odacsap a páncélzatra.mondta ezután. .Fát és tüzet! . Tudta..Szóljon egy apródnak.Nick? Ez Lung müve! Átment Andersson szobáján. fejét pedig ingerülten kapta el. ezt a funkciót a sodronying látta el. bár vassisakjának félkörívü arcvértje a szemöldökrésznél felhajtható volt.Lung miniszter! .Az ítészek döntése kétséges lesz . De választhatsz! . és az azt követı harmadik szobán. hogy segítsen feléleszteni a tüzet. Jádevirág csípıre tette a kezét.és lenyomta. majd még egyet. Profilból is szemrevételezte. és az ajtóhoz ment szólni Anderssonnak. . mintha a döbbenet szegezné földhöz. ..Választhatsz! Felajánlom neked asszonyom helyét.Fát akarok és tüzet a szobámban . s ı nem éri meg a hajnalt! .Gyönyörő..Kiabált. Mondj igent.sorolta Jádevirág. és kékes vibrálásként éltek tovább. ritmusosan és egyre hangosabban.Nick? . Kinézett az ırhelyre. . ha maga rakja meg. úgy várta. .. .

hogy nem engedi beszorítani magát.. erre Andersson szerint az üdvösségemet veszélyeztettem. .mondta.Innen nem menekülhetsz! 24. amelyen át a nı elmenekülhetett volna. hogy csupán három szellemalak volt a gyilkosság három szereplıje. s a követkézben halott.Miért gondolnád meg magad? . Jádevirágnak esélye sem volt egy páncélossal szemben.Mert nincs más választásom . Utána talán az elıtte álló végre megrakja a tüzeket vagy eltőnik. és leengedte a kezét. köszönöm. Társaságomban amúgy is két lovag lesi punden akaratomat.. Két karjával oldalt elzárta a menekülési útvonalat. . arról kérdezek meg embereket. Amúgy sem menekülhetsz innen! I A lovag megtorpant. .Játszani kell! Jádevirág hátra lépett.Ebben a kastélyban az én asszonyomnak kell a legszebbnek lennie! Volt valami a hangban. Szavai után.Halálod órája lesz ez! . .Tőnjön el innen! .. I ..kiabálta diadalmasan a lovag. csak szaladt le. s átnyúlva válla felett. . a lépcsıhöz rohant. A háta mögött ott volt a fal. Elfogadtam.Igazat szólsz.. Nem nézett hátra.egyenes elutasítás mellett döntött.bólintott a páncélos ismeretlen. . ahol a vacsora utáni mulatozás folyt. nincs szükségem egy harmadikra! _ Kár. amit Jádevirág javasolt..vágott vissza a nı -. Hangok és tüzek.mondta ki a nı ingerülten. amitıl Jádevirág hirtelen nagyon is komolyan vette az ajánlatot.Reggelig gondolkodhatok? . Elhatároztam. hogy szinte követhetetlen volt mozgá-sa. Merész volt. de már érezte a szívéig felkúszó jeges döbbenetet.ígérte meg az ismeretlen.. Küzdeni fog. s hagyja. és át a > másik toronyba.Legyen! . Z És mindegyikbıl asszony lett. 253 .. hogy megfogják. akirıl akarok... és olyan fürgén. Ez itt nem játék! Elég volt a lakoma közepén megesett gyilkosságra gondolnia. Nem. hogy visszatérek saját taktikámhoz: azt csinálom. Jádevirág szinte rögtön kipattant a fal mellıl. mentem Sir °edrockhoz. . de félt. és emberek közé. és kisiklik a páncélos kezek közül. Az öreg mágus csak tudta! .. bár Vangcu azt súgta oda neki.A lovag folytatta az elıre nyomulást. és csakazértis kutatni fogom az okok mögötti okozatot. Nem ijedt meg. Ismét a nı álla után nyúlt. és hangos.. becsapta a nyitott ajtót. most egész lényével fenyegette a nıt. Jádevirág elhatározta.Váljon csak! Lehet. ami nekem tetszik. és ki. hogy meggondolom magam! . Számodra nem kel fel többé a nap . Í De a háta mögött még felcsapott az erıteljes hang. Miután Jessica Noelt leültettem kedvelt Sigije mellé. . de a lovag követte.

és a tengerentúlon él. Ketchikan.A lovagban csak úgy buzgott a megismerési vágy. . A kopó erre visszatáncolt.válaszoltam. Épen s egészségesen láthattad vacsora közben! Sir Bedrock meglapogatta hátamat.. s mindent megkapott.. Atlantisz szigetérıl. mintha csak régen viszontlátott testvéröccse lennék. . hogy reggel összecsapunk mi ketten! . majd megölelt. Szemben a többi lovag meghatottan mosolygott.. J . . hogy lovagjai megküzdjenek érte. a hónuk alatt balra. Sir Bedrock. kedvére teszek. Bizonyosan jeles lovag.. Jó páran biztatták a lovagot. En is -jobb nem jutott eszembe. . ki fia-borja vagy. nyugaton.Sir Bedrock! . ...Aztán mondd meg nekem. . hanem egész testében.Indián név .. aki épp az egyik kópéjával incselkedett.Ezért ragadtad el? . igazam volt: bár az éjszakai táborban nem láttalak téged Sir Ketchikan.És milyen az indiánok lovagsága? Harcolnak-e hölgyeikért. Miféle nép az az indián. de mégis.. . . a vizek az égbe hullanak.Nem csodálom!.harsogott a lovag.. és angyalok tartják a mennyboltozatot! . és a hátam közepéig felugrott a csontért. hogy éjszakai szállást nyújtsak néki kastélyom falai között. miféle szokás errefelé nıket rabolni éjnek évadján? A lovag felnevetett. s úgy véltem. mely család mondhat sarjának.İszinte örömmel örvendek... a különös szemő hölgynek haja szála sem szenvedett törést. s fáradtságot nem kímélve töltötted be kötelességed. Felkaptam hát lovam nyergébe. mint nedves göröngyökre. illın bántunk vele. s lám.Az erdıbıl kikerülvén megláttam azt a különös szemő szépséget.. a lovag elrántotta a kezét. s ki atyád. majd mikor a kutya ráugrott a csontra. Minden lovag követi hölgyét. A kopó ravaszul megkerült minket.Sir Bedrock! . hitemre nem brit vagy skót név.. . 254 ..Az angolszászok irányában van Atlantisz? . De megnyugodhatsz. A szemében könnyek csillogtak. . e hölgyért kiállsz reggel.S azért..Én is.Sir Ketchikan! . és nem csupán arcának szeplıiben. amit végre így megszerzett. mégiscsak illıbb puha ágyban álomra hajtani fejét. Egy csontot lógatott az eb felé. Egyesek szerint az indián és kelta nép egy törzsbıl fakadnak..Indián. és elıkerült a csont. és hirtelen megfordult. de elsüllyedt. .üvöltöttem a lovag fülébe. s jó páran a kopót.Most pedig mesélj magadról! Azt sem tudjuk. rendjére állt két apródom a nap minden pillanatában.Az ellenkezı irányban. ahogy szokás..mondta. bogarak és férgek közé a rengeteg egy tisztásán. Leváltam a lovagról. az elragadtatás híre tehát elért hozzád..Színében vörös.Idıt rabló mulatság . s vállalják-e dicsıségért a halált? Szépen csillog páncélzatuk? .Az angyalokon túl van ıseim hazája. és merre lakozik? Soha nem hallottam még róluk! ' .. ha ilyen derék fiút nevelt ki utódául! Neved is fura. és a másikkal megpróbálta elkapni az eb nyakát. Ahol vége szakad a földeknek.

Mondd csak.Elhúztam egy székig. de már nem figyeltem rá. Sir "rewnor. Elegek ezek.kérdeztem óvatosan. Elég született dalnoknak lenni.A lovagra sem ártalmas ugyan. de felesleges így pánikba esni e miatt! . tudtam. mennyire kézzel fogható vagyok én is! ¥ ~ Katharyn!. de nem jfljndenik kéz ügyes. s ha reggelre nem leszek az övé asszonya helyett.Rám rontott egy lovag és megkérte a kezem. .. ez a hely.. Fölé hajoltam. .. . hogy az elkötelezettség néha megijeszti az embereket.Verseket olvasnak csak? _ Verseket és a szentírást. hogy oly fényesre csiszolódjék lelkünk és szívünk. .I Bennem pedig feltámadt a kisördög.Hogy álltok az írással és olvasással? .. betővé köríteni segíthetnek a szerzetesek. volt az a lovag? . akkor meghalok.. . hogy csupán Andersson eltőnése miatt remegett. és lenyomtam rá. nem hiszem.Tank. Sir Bedrock. ha verset szerezni képes hölgyének.Mint Sir Lancelot? 255 . amit említett? .vetettem oda.. Mi történt? . mint a kardunk jó szarvasbırrel napjában kezelve.. . hiszen Róbert Parker szellemének kezét is megszoríthattam. Átöleltem a derék lovag vállát.. mi az a puskapor? Jádevirág rontott be a terembe. egy szellem. ezt éreztem... Mert remegett.bólintott Sir Bedrock. amely elvezethetett volna egészen az őrkorszakig. Rohantam Jádevirág felé..Nick nincs itt? . Csak a fegyverkezési versenyt kell beindítani és minden ırült felfedezıt rögtön bıkező adományozók tucatjai keresnek meg. Ez komoly. . aki szintén rohant felém.kérdezte tılem Sir Bedrock. . . A tehetetlen düh könnyei felhızték el tekintetét. Persze feleslegesen.A. . Valami nagy baj történhetett. Onnantól lesz pénz a fejlesztésre.E tudományok mővelıi a szerzetesek . Letöröltem a buta vigyort az arcomról.Amikor beléptem.Mi az a páncélos automobil... 1 .Kézzelfogható. és feldúlt arckifejezése láttán elment minden kedvem Sir Bedrock kiokosításától és Avalon civilizációjának felemelésérıl. Miért ne forgassam fel ezt a világot? ..kérdeztem.Hogyne! Az ujjnyoma még mindig itt kell legyen az államon! Jádevirág feldühödött. Isten szavai hozzánk és lelkünk dallamai hölgyeinkhez. j . tudod-e. . Semmit nem tudtam tenni! Abban a páncélban még csak herén sem lehetett nígni a nyomorékot! Akkor ı is megérezte volna.kérdezte szinte hisztérikusan a nı. Megkönnyebbültem és elvigyorodtam. ... a Siralmak Kastélyának hajdani ura lehetett. szebb vagyok az asszonyánál.York! Ez a hely. . h Akivel találkoztál. amikor megragadtam vállát.Tudom. akkor Mark Twain nem járja errefelé.Ne tréfálkozz! Azt mondta. .

s amikor kijöttem.Keressük meg Nicket? . a villnegron ajándéka máris jó szolgálatot tett.Talán lementek az udvarra . Az asztal végénél kezembe csúsztattam egy tırt. hideg hamu ült a rostélyok alján.tettem hozzá. Valóban sötét volt itt. . Bementem a szobámba. . .Itt kellene lenniük! Jóval lassabban ballagtunk vissza. amivel a vacsorahúst nyesegettük. s hővös.Talán Lung el tudja őzni . York. Ha egy szellemnek neki lehet menni. Most még sem örültem maradéktalanul ennek a véletlen kicsúszott névnek. én nagyon nem bízom Lungban! . de a kínai nevelést kapott és logikát követı Jádevirág megnyugodott. A rostélyon alig parázslott a tőz.mondta nekem.Ezeket a szellemeket ugyanis mi hoztuk ide a Mennyei Mesterek bronztükrével.Hogyne! Jádevirág belém karolt. Jessica Noel olyan szemekkel méregetett. de a hely még kihaltabb volt.Végre elárulta. mint egy emelettel lejjebb. benn voltam pár pillanatig. majd örülök késıbb Sir Lancelot a híre után azon lovagok közé tartozott. Kitártuk szobája ajtaját és beléptünk.Nézzünk be hozzád! . Az övembe szúrtam. Ezek a rések belülrıl kifelé a fal vastagságában keskenyedtek.vetette fel Jádevirág. Bent hidegebb volt.Lung szobája fınt van . . minden lovag itt van! Minden fehér ember ennél a pontnál rándult volna görcsbe. Illetve itt voltak ezek már rég. . .Nem értem .Segítenél? . aprócska beugróban kétoldalt köböl faragott ülıhelyek álltak. hadd kapjanak lángra. Jádevirág átvezetett a szomszédos toronyba. akkor fel lehet mutatni neki valamilyen szellemüzı jelet rémisztı arcot. Az ırhelyrıl hosszúkás. Itt parázsnyi tőz sem égett.Valószínő. eltőnik megsemmisül.Felszaladok az emeletre..Lung Nickkel tárgyalt odafönt a szobám elıtt.Itt hagytam ıket . Benéztem a beugrókba. mudrát. mint vércse a galambot. de nem biztos. . . . és fel a lépcsın az emeletre. . . akkor tört is lehet bökni bordái közé. akiben még kísérteiként is bíztam. . Az ırhely csakugyan üres volt. Innen mindenesetre senki nem hiányzik nézz körül. sátor alakban fölé támasztottam néhány fadarabot.. elıttük belül. de ezt a vastag várfalaknak is be lehetett 256 . . olyat. addigra eltőntek.mondta Jádevirág. Ha szellem. elindultunk kifelé.mondta Jádevirág. csak a bronztükör mágiájának segítségével testesülhettek meg! Lung eszébe juttatta Anderssont. ki miatt kódorgott el elızı este. ablak nélküli figyelırések nyiltak a távoli tájakra.ajánlottam.Lentrıl jött a szellem.Megyek veled. Pár másodperc alatt fent voltunk. mint kint. akkor kezelhetı. és az asztrális kivetülésü entitás menekül.

Olyan gyerekkézbe valót.. pedig csak meglepıdtünk. . . . hogy elmúljon a görcsoldó hatása. A tıröm után nyúltam. rakétavetık.. amitıl világított az egész pofánk. majd két kézzel megragadta és meglengette. .. s látott engem a lángra kapó tőz mellett.A fénykard. és lapos. Ez a szoba a vár belsı fele felé nézett.kérdezte Sir Limus.. hogy érezze a súlyát.. Mr. A srácnak teljesen leesett az álla. İ is bekapta a fénykard markolatát. Andersson lépett be. Vandersleyen elıször vízszintesen tartotta a fegyvert.Dehogynem! Igazán csak éjjel vagy sötét helyen volt érdemes. Teljesen veszélytelen volt. az egyik Nické. majd visszatérve itt is megraktam a tüzet. mielıtt visszaléptél volna az elıtérbe? . A markolat egészét aranyozás. Szép színes volt. milyen jól fog esni az alvás benne.Mennyit voltál itt.És hol a te fegyvered. A kétélő penge hosszabb volt három lábnál. amikor is feltőnt a doki leesett állkapccsal. Aha. Ketchikan! 25.felelte Vandersleyen. csorgott a nyála és kilógott a nyelve. . .morogta. Vandersleyen Sir Limus kardját szemrevételezte. derék lovag? .tette hozzá Vandersleyen lapos pillantást vetve a lovagra. s hogy mekkorát csaphatna vele. ültünk tót a dokinál.Lenyőgözı!-morogta.mondtam. .. Kiléptem fáért. lézerfegyverek.. üvegezett ablakok voltak. bırcsikok fedték. hogy Megnézze magát világító fejjel.Csak pár pillanatot. nem mert kimenni az utcára. Ha a markolatot a szánkba dugtuk.Még két szoba van oldalt. Sir Limus úgy vélte. Elvittük a dokihoz. aztán kikapcsolt. mint akiket rajta kaptak.Hogyne. a másik üres.Én lıfegyverekkel dolgozom . a lehőlı levegınek. Ekkor nyílott a szomszédos szoba ajtaja. illetve az alkonyatkor lezúduló esınek. 257 . Ott röhögtük halálra magunkat.Hajnalban lesz némi elszámolni valónk. Jádevirág is megfordult.. Látta Jádevirágot. beépített biztonsági korlátokkal. . A fénykarddal éjjel nem is lehetett harcolni? . keresztvasának vége éles volt.tudni. Plazmakarabélyok. s itt már négyre osztott. egyszer történt csak baleset: egy Ganger nevő srác bekapta a markolat végét és begörcsölt az állkapcsa. . és aktivizáltuk a kardot. már mondtam! Körbenéztem. A markolat fogórészét. amint az ágyon nyugtatja kezét. . idejöttem az ágyhoz és megtapogattam a takarót. . és vártuk. . Dermedten néztünk rá. aztán kiszedte onnan a markolatot. amely niegrekedt a főtetlen szobákban. ha hallgat. azzal nem árulja el tudatlanságát.Magát kerestük . hogy a kéz ne csússzon. pár másodpercig szórta az ionizált fényt. a gömböt gyémánt díszítette. az bekapcsolt.De gyerekkoromban sokat forgattam a fénykardot . Arra gondoltam. aki benyomott valami görcsoldót a pofájába. és a közepén vérelvezetö csatorna húzódott.

jól megnézte a csavaros körmő öreget. . Szerette a minisztereket. tehát a szeretet szolgálata volt az enyém is. akkor is csupán azért.Biztos .Lung elsı miniszter vagyok a Tízezer Szikla Menedékébıl .mutat kozott be az öreg. A kívülálló kultúrát csak nyelvével engedjük be. . . ezért épp hogy meg tudta érinteni a lány ujjait. .hagyta annyiban Vandersleyen.Bevallom. Zsoldos voltam. elszállt a küzdık között. Jessica Noel érdeklıdése azonnal feltámadt. de Lung az asztal mellett nem mozgott olyan könnyedén körmeivel. de a kardja még ott volt az ismeretlen kezében.Biztos sok lovagi küldetésben vettél részt . . és a szupercellulárison át bármikor behívható a világegyetem bármely pontján. Majd éljeneztek és mentek gratulálni. . Vandersleyen mosolygott. azt azonban nem tartotta fontosnak. hogy ki mozdítja ki elıbb a másikat a kijelölt kıkockákról. jelezve. A lovag sokkal szívesebben mulatott volna a többiekkel a kandalló elıtt.Nem dicsıség vagy a szeretett nı szolgálata hajtott? . Nem ódzkodom a kovácsolt pengéktıl. és fél fordulattal az egymásnak vesekedı lovagok felé fordulva elhajította.Csak nem emlékszem egyikre sem.mondta aztán kényszeredetten.nyújtotta a kezét. ezért Lung finoman megérintette Noel mezítelen vállát. 258 . hogy beszéljen is vele. .Jessica Noel az Euró 1-tıl . habár amikor csatlakoztak a csapathoz. .Sir Limus világa összeroppant egy pillanat alatt. nehéz néked ez a fegyver. amit Sir Limus boldogan vett át. híreket nem.Egy virtuális és interaktív médiavonal..Teljes mértékben.Aki megfizette.. hogy beszélni szeretne vele.Majd megtanulom kezelni.Úgy találom. Jessica Noel eleddig nem fordított különösebb figyelmet a kínaiakra..Pénzért? .MiazazEurol? .Elzárkóznak? . . . Lung Jessica Noel mellé tette le magát. . A tır átsüvített a levegın. .mosolygott bocsánatkérıen Lung.Pénzért megkapom a szeretetet a nıktıl. Visszaadta a kardot..És kinek zászlaja alatt harcoltál? . Felkapott egy tırt az asztalról..mondta Sir Limus és mehetnékje támadt.Ertem . és nem vette észre az öreget. majd beleállt a kandalló fölé kitett bırpajzsba. amelyet Londonban szerkesztünk. A riporternı tekintetével Vandersleyen mutatványát követte. A lovag megpróbálta követni a logikai sort. Ott ketten-ketten megvetették vállukat és egy. a Tízezer Szikla Menedékében csak nagyon ritkán kapcsolódunk rá a szupercellulárisra . Nem látott még a hírmősorokban? . hogy egy más fajta gondolkodást elsajátítsunk. jó uram. másnak veselkedtek. Egy emberként fordultak Vandersleyen felé az elnémult lovagok.

259 .. hogy története mindennél érdekesebb legyen. ami botrányos. ha ismeretét kelti? Jessica Noel csücsörített. Egy elzárt közösség.Értem. .. a ránk erıltetett szerzıdések.Ezt a helyet keresik. arra az emberre hegyezze ki! Arthur a világ legöregebb embere. A britek királya.Akkor felhívom a figyelmét még valamire. ki és hogyan segített neki túlélni ilyen hosszú idıt! Úgy vélem. amelyrıl a világnak nincsenek információi. És arról is akar tudósítani a kisasszony.Mi közük a mutánsoknak Avalonhoz? Azt hittem a Lazarine Őrállomás elpusztítását akarják megbosszulni. mi által híre magasabbra szárnyalhat a sasnál is! Ennek a világnak az uralkodója egy kétezer-ötszáz éves ember. ami alapjaiban megrázhatja a közvéleményt! Jessica Noel nem volt hülye. mi lesz ebbıl a világból. .Gondolom.Azt mondja..De ık várakoztak.Akkor egybıl lecsaptak volna.kérdezte Noel izgatottan. De most hadd kérdezzek én. Persze számos dolgot tudott a Tízezer Szikla Menedékérıl. . . Falak mögé jutni mindig is nagyon szeretett.Még híresebb és még kapósabb leszek! .És Vandersleyen úr? . . amelyben ıseink éltek valaha Kínában.. és sok mindent túlélt. de azok jöképp történeti adatok voltak. Most azonban hírré és anyaggá minısült át. és a Megrezhez egészére is vonatkoztak. A holland és angol behatolás. Ám hogy mi közük Avalonhoz. . A Menedék kultúrája eddig a pillanatig nem érdekelte.. .Es maga mit nyer ezzel? . . És ha már ott van.Nekem ez a dolgom.Igyekszünk feléleszteni azt a régi és tradicionális világképet. s amit a külvilági kapcsolatok bontottak meg ezerötszáz évvel ezelıtt. ezzel választ kap a Megrezben dúló háború okára. . miniszter úr? .Vandersleyen úr egy kardért j ött. mit akarnak? . nem? ..Jessica Noel még inkább felélénkült.kérdezett vissza Lung és felvette mindettudó mosolyát. .Természetesen. ezért vannak a rendszerben a mutánsok? De.. vagy védett világ lesz.Talán Arthur király?. Avalont. .Mit gondol. kérdezze meg tıle.. azt magának kell kiderítenie. hihetetlen vagy titokzatos.. a mondvacsinált ópiumháborúk. egy legenda. vagy ellepik a tudósok és a turis ták.Miért. és egy ısi titokra derít fényt. amelyek kiszolgáltarttá tették a Mennyei Birodalmat a nyugati államokkal szemben. . kisasszony! Miért jöttek utánunk Avalonba? . Arthur.. . amit itt látott? Lovagokról és tündérekrıl? . Lung bólintott. Ha azt szeretné. Tudósítok mindarról.kérdezte Lung udvariasan..Feltehet egy kérdést egy öreg kinai magának? . sok mindent látott.

és az ujjain át folyt a vér a padlóra. Hung Sze-li behúzta a nyakát. félelmetes gyorsasággal forgatta és dobálta ıket. hogy tartogat a tarsolyában egy-két meglepetést. hogy amikor egy harmadik társuk a tırt ki akarta húzni a bırpajzsból. hiszen ık is a pengeélek mesterei! Ebbéli szándékában azonban pillanatnyilag megakadályozták. mint alanyait szokta kérdezgetni. A bizonyítás kicsit késıbbre maradt. Lung egy követhetetlen mozdulattal elıvarázsolt egy győrőt. . sem a törpe bántalmazásában. amiért felvidította szívét egy kis idıre. megvertek. A szerencsétlenül járt lovag fogta az orrát. de látszott rajta. a dicsı Sir Calweelt. S mellettük ott van a visszafogottan viselkedı Sir Andersson. de minduntalan megtorpant. habár akkor sem úgy zajlott le. .. Kár. Jött is a törpe. és tenyerén a nı felé nyújtotta.mosolygott Lung.. ık csipegettek. Sir Ketchikan után Sir Vandersleyen . .. Sir Vandersleyen éppen tırökkel zsonglırködött.szólította meg a kapuır Sir Bedrockot.Es ne feledje! Maradjon mindig Arthur király közelében! Mert ı az események kulcsa. 260 . és csicseregve megtárgyalták a fejleményeket.Ez gyönyörő! Az elsı miniszter.ez sem épp a legmegszokottabb név! is elbővölte a társaságot. és más világban nevelkedett.. A nı a győrő után nyúlt. . . hogy az öreg kínai hódolattal átadjon egy ajándékot. Ingének nyakánál fogva húzta-tolta maga elıtt. Lung és a Csao-ház jelen levı szolgái nem tartották felelısnek magukat sem Sir Calweel halálában. ıt máshogy kell kérdeznie.. csak meghajtotta a fejét. iszogattak tovább. dörömbölt és folytonosan azt kiabálta.Engedje meg. Nem csak mert király. . Am ha eljut eléje.Uram! . férfimunka! Majd megválaszolnak ık a lovagokkal a kihívásra.. . A kapuır jelent meg az ajtóban egy siránkozó törpével. Már a fal összes régi pajzsdíszébıl kiállt egy-egy tır. más erkölcsi tételeket vall.Nem tudtuk elzavarni a kapu elıl. hogy a rablók kifosztották és megölték gazdáját. aki elméletileg már nem volt elsı miniszter.És mindezek felett megölték gazdámat.Talán. Hátul két lovag azon röhögött. Sir Bedrock határozottan élvezte az ismeretlen jövevények társaságát. aki hölgye mellett töltötte a vacsoraidıt. Jessica Noel megigézve meredt a gyönggyel díszített aranykarikára. Ha igazi. és a kisujj ára húzta fel. a nyakába dılt az egész és eltörte az orrát. ahogy Sir Bedrock éppen eltervezte. hogy már távozott.Maga nagyon szép nı. . és nem sokat szólt az est folyamán.Kiraboltak. ezért a győrőért ölni fognak otthon az estélyre járó nemesi családapák hivatásos szıke kísérıjelenségei.. . panaszkodott a kapuırnek.... Sir Bedrock mégsem haragudott. .Tisztában vagyok vele. hanem mert hatalmas király. meg nem is..nyöszörögte az emberke. . Jó mulatság.

hogy ke zem véle beszennyezzem! Apródok! Ragadjátok meg. Ha a törpe elbírja a kardot.Részben igazat beszél a kis ember ..Nem ismersz fel egy igaz lovagot? .. te nyomorult? . amikor Fe hérfelhıért igyekeztünk.dörögte Sir Bedrock...Lovagok!.Akkor elképzelhetı. ami nem is volt könnyő feladat Sir Bedrock társaságában. hanem másik'? A törpe ekkor felsikkantott.. mert hátráltatott utunkban.bólogatott a törpe.Én voltam hát .Tudtok róla.Nem.. jobbra lépett.Sir Calweel Cornwall szülötte.. mely a nıstényért küzd. hogy hazugságaival befeketítse nemes vendégeimet! Arra nem méltó. Nagy felindultságában ugyan leütötte. hogy csontja tört. de azóta megbánta tettét. s kilöktem lova nyergébıl. amit ellophatna egy lovag'? Az életed? Kinek kellene nyomorult életed? Hung Sze-li lelkiismerete azonban nem bírta volna. A törpe megpróbálta kicselezni ıket. . a törpe a maga alacsony perspektívájából rálátott arcára. Talán nem is lovagok! . hogy Sir Calweelnek törpe volt-e fegyverhordozója? . és megpróbált megszólalni. amely marta a gyomrát és szédítette fejét. Már feltámadt benne a harag és a törpe bármit mond. nem ejthet ki kedvére való szót többet. hogy a lovagság nevében példát statuál. nem nagyuram . . s ölték meg a legneme sebb Sir Calweelt! İ az egyikük! Két magas lovag volt vele. Hiába kushadt le a kínai pilóta.Lovagok! Végre reáfigyeltek.Ez a törpe a lovagot legszentebb feladatában próbálta meg megállí tani. Sir Calweel lován. . . . majd a tények ismeretében kimondta ítéletét. balra lépett. és hirtelen Hung Sze-lire mutatott....Itt élsz közöttünk.Én pár hónapja ökleltem Sir Calweellel. .És mintha látni véltem volna a bokrok alatt ezt a kis embert. aki menekülıre fogta.. .Nem mi rabol tuk ki. . mirıl ismerni fel ıket? Aztán meg tolvajlással vádolod legnagyobbjaikat? Mid van neked.merengett el hátul egy idısebb lovag. . de én valóban bántalmaztam. s mondva állítod. amikor az szíve hölgyéért indult harcba. s kivigyétek! Lás sátok el ti a baját! Az ır elengedte a törpét. de az apródok mindenfelıl körbevették. . Nem hazudik! Sir Bedrock bólintott. raboltak ki. . . Ezért a pilóta felállt. .dadogta a törpe.Én csak ezeket. .De jó uramnak nem lett baja amaz ökleléskor. ha a törpének bántódása esik. Sir Bedrock elhatározta. valamitıl csak vörös kellett legyen arca! .Lovagot vádolsz rablással. . mint egy bivaly. Aztán kicsit hangosabban megismételte. Volt már egy adag savanyú bor a lovagban. s most idetolja képét. .Vagy tán mégse ez a törpe volt. de a fiúk széttárt karral csatárláncot alkottak. hogy híven szolgálsz is egyet.fordult Sir Bedrock a többiekhez.mondta Hung. s nem tudod. és nem engedték ki261 .İk voltak azok! İk vertek meg.kezdte Hung. Sir Bedrock úgy bıdült fel. .Nemes uraim! .

..Pihenni? .Ki veri apródjaimat? . vagy törjön. A lovag lába pedig lóg eleget..hökkent meg Sir Bedrock. aztán kipihentem magam. vércsíkot húzott. hova is kellene ütni.kérdezte. majd földet érés után szokatlan módon kicsavarodott. . mulatni. s a fiúk biztatását.morogta megengedın Vandersleyen. . nincs e névben valami szász beütés? .. megindult.. Sir Bedrock arcára kiült az értetlenség.De.. hogy fájjon. A törpe végül erıvel akart átjutni sorukon. . hogy van.felelte Vandersleyen. lógatni a lábamat. már biztos nem a törpe verésébıl származtak ezek a zajok. . . s ha sértésnek vennéd szavam.Mily csatákban edzıdtél? Részt vettél-e az írföld elleni hadjáratban valamely király zászlaja alatt? Ugyan nem láttalak ott.. . miután York Ketchikan-nel összeugrottál. majd elfekve ott maradt. Hung Sze-li az apródok kiabálását és a lovagok nevetését túlharsogva igyekezett menteni a törpét.. ha lovát üli.bújni körükbıl. Sir Vandersleyen? . . Kicsapódott az ajtó és egy apród repült be..Két csata közt megesik.Én teljesen nyugodt vagyok. Sir Bedrock visszafordult Sigmund Vandersleyen felé. de minél szilánkosabbra. ..Nincs .Nem a te világod! . de a száz és száz lovag között fiatal fejjel maradhattál észrevétlen! Vagy rád akadhattam volna a hajdan Krisztust feledı Northhumbria elleni csapatban? Alítom. vagy próbatételek után megrakott asztal mellett. . .Harcoltam eleget.Vagy törjünk kopját reggel. ..állította határozottan a Döglött Hernyó Mammonon született tulajdonosa. karja furcsán lengett.Ráfoghatjuk . bocsáss meg! . mint hogy szász családból származik. akire sokkal durvábbakat is mondtak. akkor megverekedhetünk.Pedig hihetném. hogy y| szabadítsa az apródok karjaiból. és máris húzták kifelé. sıt.felcsillant Sir Bedrock szeme. amikor már lehetett hallani az ütlegeket. Vandersleyen. miután összecsaptam Sir Ketchikan-nel! .. kiabálások. A terem elıtt felerısödött a ricsaj... de ne törjön. Berepült még egy apród. nagyot csattant a kıpadlón és gumit. Az ajtó még be sem záródott.Ha pedig fel bírsz kelni Sir Bedrock. bár ezzel nem akarlak megbántani derék lovag.Min folyt a beszéd közöttünk.Szórakozni. . de Lung elkapta a fiút. hogy tengerentúl tartózkodtál ez ideig..Nem haragszom .figyelmeztette. de megragadták.Attól ne félj! ..Sze-li! Ne akard elterelni a folyóvizet medrébıl! Hung tehetetlenül meredt a kivonszolt törpe után. . Vértezet csörgése.Megtáltosodott volna a törpe? 262 . .. Sir Bedrock kivált lovagjai győrőjébıl.

.Jó.Nem akarom -jelentette ki a nı.adta meg magát Andersson. ami az enyém! 26... ..vágott vissza Andersson. .. . Ismerheti az angol eredetiket. és csak kiálts. .. Mostantól végig itt leszek! Nem fekszem le.. .. York nem azért van itt. végig jártam az emeletet. rendben! .vagy egy régebbi korból valóra. .York nem felelıs semmiért. .morogta kint az ajtó elıtt Andersson. Türelmesebb lett.De. Öltözéke összességében egy szegényebb lovagra vallott.mosolygott Andersson.fordult Andersson Jadevirág felé. . .Itt voltam a szomszédban..Nick. . aztán bekopogtam hozzád. igen . Véget ért a mulatság. Nick! Éberen alszom és fürge vagyok. .f Az ajtó keretében egy páncélba öltözött alak tőnt fel. Én hívtam fel.kérdezte Sir Bedrock a behatolót mennydörgı hangon.Páncélban is? . A lovag testét egészében sodronying borította. ha páncélon dobolok..Ennyit kibírok . vigyázok rád.Hidd el. 263 . . . Maga nem érezte? .Maga csak tudja.Nem vagyok rászorulva ekkora védelemre . nem válaszoltál. Nyugodj meg.Ma egész nap úgy éreztem. Jöttem visszavenni.nyugtatta meg Andersson. Én nem neveztem volna változásnak.Ez egy kísértetkastély .A szobám ajtaja résnyire nyitva lesz.. ... Tíz éve tanulok kínai önvédelmet. . . Ketchikan tetteiért. . . nyugodtabb és. és nems csinálom rosszul. már el is nyomott az álom. .Azt meg a csukott ajtón át is meghallod.Ki vagy? ..Neked is kell az alvás. itt vagyok a szomszédban.vetettem közbe.Sir Brewnor.. .Nem voltál itt.válaszoltam óvatosan. alaposan helybenhagynám. hogy ha kellek. boldogabb. .. Az arcvért vízszintes nyílásán látott já a lovag. . <.Andersson értetlenkedett.Semmit nem képzelek . Komor vassisakját ónozott bronzlemezek tették fényessé.Feküdj le nyugodtan! . a Siralmak Kastélyának igazi ura.és combvértek..Nem lehetsz felelıs Mr.Pár percig az ajtód elıtt beszélgettem Lunggal. . hogy meg tudom védeni magamat. hogy segítsen. . azt hittem.Akkor magadra hagyunk. erre került a mellvért. a nyakat sodronyból készült nyakvért védte. .mondta kissé dühösen Jadevirág. Jöjjön. . azt hiszem. Mr. és bekiabáltam az ajtón. .Minek? . Ha valaki megközelítene. Ketchikan! Mit tehettem mást: mentem.Valami nincs rendben ..Ilyen kísértetkastélyokban sincs . . inkább úgy fogalmaztam volna meg.. mintha kicsit elszállt volna a lány. havaiami történik. mintha Jadevirág megváltozott volna. és a tagjait kívülrıl védı kar.

minek? .. kicsit hátrébb húzódtunk. Ismét támadott. . .Még egy kérdés: hogyan magyarázzuk meg majd a foltjainkat reggel? . .és ütött..És ne nyöszörögjön hangosan! .A hangsúlya.. hogy csendesen verekszünk.Az esti meséje után akkor érteném félre. valóban magát kerestük..Fejre? . Mire észbe kaptam. . hogy ájultan rogy a lábam elé.OK.Nem.Meg fogja hallani! .Csak.Hova menjünk? . Én az államat próbálgattam..Maga nagyon félreért valamit. Akkor vettem észre..És most szeretném. . Egy lépéssel közelebb ugrottam és egy akkora lengıt kapott. Aztán megfeküdte a gyomromat a cinizmusa. és ütöttem én is. mint a gumilabda. Az elején kedveltem és tiszteltem. és fogás. és egy elcsúszott állassal szerencséltetett. hogy a kıfalon koppant a feje. . csak ököl. . .. és az államra mért egy akkora balost. hogy a rekeszizmomat ért több ezer kilojoule energia hatására alig tudok levegıt venni.Most kezdıdik.Rákenjük a lovagokra. majd egy gyomrost kaptam be. Andersson a veséjét tapogatta. akkor kapta az arcára a másodikat. még közelebb lépett. A kostolónak indított ütések egyike sem talált célba. . Nincs lábhasználat. Ketchikan! . hogy helyre kell tennem az arcát. eztán körbetáncoltuk egymást. de nem törött el. . ha megállapodunk abban. Ahhoz elıször el kellene érnie. Nem is álltam elébe. oldalt a tőz magas lánggal lobogott.. ha egyszer és mindenkorra tisztáznánk valamit! fordult felém Andersson. s én is úgy tettem.. Itt akarok maradni Jádevirág közelében. ha most nem törném be a koponyáját. hogy tudja: igazat szóltunk.Én nem vetettem le az ingemet.Érdekes. hogy nem találtak meg.. most egy visszatarthatatlan sorozattal. Mintha csak ıszi szellı lett volna öklöm.Mi nem tetszett a mesémen? . Jól láttam arcán az elszántságot. . de jó gyerek vagyok: lecsaptam kezeit és egy jobb egyenest kapott. De visszapattant. . Ököllel a fejemre. . már javában sorozott. alkarral hárított. Elhajoltam. most pedig határozottan úgy érzem. kiléptem oldalra. Az állam reccsent.Sehova. .Ahova akarja. Megrekkent. A következı támadását elütöttem és fültıre kapott egyet. . 264 ..Már nekiállt vetkızni. be a kezeim közé. de késlekedés nélkül fordult. és a veséjére küldtem egy ütést. és hogy az ágyban kezdte a keresést Mr.. Ez mindkettınknek elég volt. bele is szédült tisztességgel..Attól ne féljen.. hogy hátraszédültem. nem állította meg.kérdeztem. . és akkora könyököst tudtam volna elhelyezni halántékán.Andersson felemelte a kezeit.Elég volt? .

Véres arccal nézett fel. elsı re akciójával még ı is arcon rúgja.. hogy a levegıben megpördült. Támadtam. Anderssont rugóként pattant fel a földrıl. és újólag nyomult. hogy Andersson utolsó szavait nem hozzám intézte. . Láttam. Balról megtámogattam arcát. utólag ne panaszkodjon arra.Mi a fene?. Ezért aztán amikor Andersson közelebb ért. Nyilvánvalóvá vált.. Na..Hol a lovag? . már ki is nyitotta az ajtót és belépett. mert felrúgom a szabályokat. Automatikusan védtem a fejem. ahogy a százhúsz százalékos terheléssel mőködı ionhajtómü löki elıre a mélyőri hajót. és szemrevételeztem kezének állását. nem sok idıt hagyott most se... Találtam. és összecsókolózott a padlókövekkel.mondtam. nem ismerek szabályokat . és ekkor egyenesen az orrára zúdultam. aztán a defenzív taktika megbosszulta magát.. Andersson hátranyeklett. Feltámaszkodott. ott elakadt. ott is elakadt. . Odamentem melléjük. Kifordult a második után. álljon meg! Megpördültem. i Andersson a nı fölé hajolt.. Andersson elviharzott mellettem. egy forgórugást indítva úgy fejbe rúgtam. aztán könyökömmel a vesém. .Jádevirág. Visszatáncoltam. ekkor bedurrantam. leomló szoftverő cyborgmarha tényleg verekedni akar.Az utolsóig . meglökte. és megint jött. A szobában egyetlen lovag sem volt.kérdeztem. ha Jádevirág felébred.dühöngött.Kit érdekel maga? . hogy csupán egyik kezemet tudom használni. reccsent.Ha már vérre megy. valahol a vérmaszk alatt. és amilyen vérmes. és a fal mellett Jádevirág szobájának ajtajához tartott. hogy kissé megnyugodjon. . . vérzett.Andersson azonban nem sokat pihent. mondjuk a két lábát és a két kezét. addig sem a lányok fognak rá bukni. hogy megtorpan és válla leereszt. erre kaptam egy harmadikat is. Jádevirág békésen aludt az ágyban. Igazán rémesen nézett ki.. hogy egyenként törjem ki a fogait. mert kettıt is benyestem. Felnézett. és az ágy mellé rontott. . hát eltöröm pár testrészét. Az anyja úristenit! Ilyenkor azért vagyok veszélyes. láttam rajta a csodálkozás és döbbenet keverékét. parázs hullott a földre. . neki a tüzestálnak.Az elsı vérig? . .. hanem a meleg fiúk!.hörögte. Az elsı hármat védtem.Itt kell lennie . 265 . helyzeti elınyömbıl adódóan mégis én téptem fel elıször Jádevirág ajtaját.. Jádevirág azonban meg se rezzent.Hé. mint az állat. biztos azonnal megrémül. Mire megfordultam. majd jobbról ellentételeztem.pillantott aztán körbe. ébresztı... Egy lovag jött lefelé a felsı emeletrıl.. ám résen voltam. mielıtt ráismer a férfira. hogy a házi genetikusa cápa-DNS-sel visszanöveszthesse néhány millióért. ki Andersson ökleinek hatósugarából. és megéreztem öklét a vesémen. De azt is megérdemelné. a bal fülem csöngött..közöltem vele. nesze neked idızítés... . Ha ez a kergekóros vírussal megfertızött.

A földön két haldokló feküdt. Az egyik asztal tetején egy bıdületesen hatalmas lovag állt széles terpeszben. . Lerántotta róla a takarót: Jádevirág ruhástól feküdt az ágyban. ıt a 266 . . arca félig fülére csúszott.rázta meg Andersson.mondta nekem Andersson. hanem az ösztönökre épít. egyszerre két másik lovaggal.Most ott van szükség magukra.. Két kis pofont adott a nınek. akkor legalább lehet ellenük védekezni. a Tó Lovagja.Katharyn! .mondta a lovag. Vagy az ajtóval a vállam. abba fordult bele. addig itt maradok! Már éppen az ajkamon volt a tiltakozás. amikor valami megcsörrent mögöttünk.. és nagyon szorongatott helyzetben lehetnek a vacsoravendégek. Én miután láttam Sir Lancelot tekintetét. .vagy éppen alulmúlta. . . mert akkor kevésbé fájdult volna meg a vállam. mint hogy áll a bál odalent. nem kételkedtem. és az agyat védı víz. ha valakinek az én segítségem kell. Fogadalmam szerint Krisztus hitének. amelybıl bıven folyt a vér.Kerítse elı Lungot! . töröm az ajtót. Nem volt idım törıdni sajgó testrészeimmel. és ha nincs plazmafegyverem. De Andersson figyelmét ez most elkerülte.Ki maga? .Bízhatnak bennem. Andersson félretolt. a látvány ugyanis minden elképzelésemet felül. akikben felismertem a vacsoravendégeket. Addig én vigyázok a hölgyre. Andersson nem hitt a lovagnak.Hátha tud segíteni rajta. adott esetben a vállammal. . . de mi mást is vehettem ki a lovag szavaiból. s az elesettek és nık támogatójának vallom magam. Rosszat sejtettem. aki a fal mellett állt. . ha a szándék után a megvalósult realitást tekintem.Menjenek mindketten a fogadóterembe! .mondtam én is. és rohantam a fogadóterembe. Már régen rossz..mondta Andersson. .. és lefelé kardozott. de ha láthatatlanok.Ébresztı! ..kérdezte. .Mi történt vele? Bevett volna valamit? .Éberen alszik! Nem maradhat itt . és azt vonszolva jutottam el a fogadóteremig.fjláthatók a szellemek. amivel tudom.. ahova lendületesen berobbantam. amelyek természetesen hatástalanok maradtak. de a gyors reagálás sokszor nem az észre. A lovag vállán zöld szalag díszlett. .. Andersson megijedt. ionizált gázcsomagok segítségével megtenni.. a Kerekasztal lovagjainak jele. egyikük megnyílt koponyával.ráztam meg a fejem. Jobb szerettem volna ugyanezt plazmafegyverrel. így maradt az ájultan fekvı Jádevirág mellett. . A sebesült rángott.Nem hiszem . A másik haldoklónak a karja hiányzott.Ki maga? .Sir Lancelot. Egy szinttel lejjebb leemeltem egy fali fegyvertartóról egy kardot. körülötte terjedt a mocskos. kevert folyadék.. és fenyegetıen lépett a lovag elé. mint valami sárban fetrengı disznó.. Egyszerre mozdultunk arra. Jádevirág bódítóan mély álomban aludt.

szikráztak az élek. szájából vér csorgott. Sir Brewnomak olyan csapásai voltak. tányérok és kupák hulltak a földre. . Mi a jó anyaszomorító crollt tudnék én itt csinálni egy csupasz karddal? . valószínőleg elharapta a nyelvét. majd jó egyensúlyérzékkel leugrott az asztalról. de ketten kevesek lettünk volna hozzá. hogy odaférjek. Sir Brewnor mellbe rúgta ellenfelét. és csattogtak a kardok.üvöltötte Sir Limus az apródok között forogva. máris átment szélmalomba. szúrásra emelt kardját azonban Sir Bedrock ütötte el. 267 . csikorogtak. amely megcsúszott lába alatt. szemgolyója felcsúszott szemöldöke alá. és el is vitte a karomat a lendület. és együttes erıvel megbillentettük a nehéz tölgyfaalkotmányt..Az asztal! Bíztam benne. amelyiken Sir Brewnor állt. mint kardtalanokra támadt. Valaki félrehúzta Sir Limust. hogy magára öltse vértezetet és így magasabb esélyekkel szállhasson be a küzdelembe. Sir Limus nekirontott. Nekiveselkedtünk. én átugorva felette kardommal segítettem Sir Bedrocknak. Elıször nem voltam felkészülve rá.. Aztán fejébe húzta sisakját. mígnem a nehézvértezetü lovag szédelegve rogyott térdre. ellöktem a hozzátolt másik asztalt. így jó párat ráhúzott Sir Limus sisakjára. Mögöttem a nyitott ajtón apródok szaladtak be egy teljes testpáncéllal. Ezüsttálcák. hogy ívbe hajolva bepillanthatott díszes kabátja takarásában lengedezı heréi alá. s azzal együtt a túlvilág határán állt. Sir Brewnor öltözéke könnyebb volt.0 mellett támasztotta egy sikoltozó apród.. az egy felpáncélozott Sir Limuson kívül. amelyet kutyafejnek becéztek hajdanán hegyes arc vértje után. Jöjjön. Hátul egy lovag máris rálépett egy zsíros tálcára. egy csapás is végezhetett velük. Én a másik végéhez rohantam. . Ám jött Hung Sze-li és Jack OToole is. s ez gyorsabbá tette. és Sir Limus jött rögtön. .Sir Ketchikan! . csak a szeme fehérje villant. akinek fejére fröcsögött a torzó sebébıl a vér. Megragadtuk két oldalról. Vandersleyen a földre dobta a pengét és annak az asztalnak a végéhez ugrott. harmincadik századiak.. A kínaiak a fal mellett álltak. A lovag az ájulás. Sir Brewnor kalimpált két kezével. Sir Brewnor amint visszanyerte egyensúlyát. mint egy középkori hajítógépnek.. Jessica Noel vérszagot kapva biztatta Sir Bedrock vendégeit.adtam ki a parancsot. fél szavakból is megértjük egymást.üvöltöttem a szintén kardot ragadott Vandersleyen felé. hogy mi. mert a gálád Sir Brewnor itt vág le mindannyiunkat! Lovagban ilyen aljas férget én még nem láttam. akik már csak ezért sem hagytak fel a páncélos lovag támadásával. olyan hevesen járt a karja.Sigmund! . ránk. A földrıl támadó lovagok óriási hátrányban voltak az asztalon állóval szemben: nem volt rajtuk a páncéljuk.. Megdöbbenve vettem észre a hadakozók között Sigmund Vandersleyen szálas-vállas alakját.Hátra! . hogy senki nem mert a közelébe menni. bor ömlött ki és húsok szóródtak szét. s a lovag egy olyan hátast mutatott be.

A kutya mindenit! De ki jöttem a gyakorlatból! . és késlekedés nélkül közénk rontott. de túl gyerekesnek tőnt. A kö vetkezı pillanatban Sir Brewnor sodronykesztyüjével házigazdánk halán tékára csapott.. akkor ujjongás és tapsvihar követte volna mozdulatomat. nem pedig esernyıt. Sir Brewnof a feltartott karú. és akkora zajt csapott mindeközben..Kivel kardozott? . Az összecsapásban azonban az egyik lovag megsebesült. s belıle kitüremkedve mint valami szürkés massza. s ami miatt Sir Limus a következı percben már nem volt az élık sorában. Illetve csak fél fej nélkül.Nem tartott sokáig. mint maga .Kardozott valaha? . Sir Limus oldalra lépett. Mindenesetre gyönyörő mozdulat volt..nyögte be Sir Bedrock meglepetten. Sir Brewnort nekiszorítottuk a falnak. mintha a sztratoszférából zúgott volna alá egy gravitációs párállok nélküli fotonfregatt.Ez sem volt gyakorlottabb. csak jobb volt a programozás. illetve csapkodó nyelvét.. Nem sok mindent lehet látni egy „kutyafej" mögül. Sir Ketchikan! . Oldalt Sir Limus állt talpra. világosan láttam alsó fogsorát. Vandersleyen térdre hullt. kik hozták be a szigetekre az esernyıt. és eszement módon rohamozott. ha nem vagyok ott. a gégét és a nyelıcsövet. és Hung Sze-li kapta el. majd vízszintesen lenyeste a fej tetejét. kiváltképp. Nem is tudom. egyensúlyát vesztett Sir Limus mögé lépve meglátta azt a 268 .Legutóbb párbajtırökkel próbálkoztam. akár egy matador a bika elıl. és jobban kimutatta érzelmeit. Sir Bedrock elhasalt Erısítést kaptam Vandersleyen és két lovag személyében. . s nagy buzgalmukban még a fegyverkabátot is rá akarták adni. Szája elé nyakvért nyúlott. Vagy kérés szerint. mert emlékezetem szerint a szászok és a normannok is vassal érkeztek. Ha a nık nem mennek el aludni.. A lovag kardját szorongatva hasra dılt. könyvet ír rólam. és Vandersleyen is kapott egyet. . amelyek gyöngyként szóródtak szét a földön..mondtam. A páncélos lovag fej nélkül hullott elénk.. ha Hemingway szelleme lát. nem vette észre.. Ez két csapás eredménye volt: Sir Brewnor elıször egy alulról jövı suhintással ellenfelének taréjánál megakasztotta kardját. szembıl. Vandersleyen lihegve húzódott hátra. és nem brit. arra helyezte fel a sisak harangját.. A penge kivert néhány fogat is. A csapás elcsúszott a vállon és felsértette azt. Ha a nézıközönségem spanyol. . balra a koponyatetö. az agyvelı. mert a nyakvértben bent volt az álla. . csak nem volt mit meglengetnem. Na.Önmagammal. kardot lóbált. s vele együtt a fejet. ha egy oldalirányú csapás oldalra üti a sisak orr-részét.Nohát. ami Sir Limusnak utat engedett. gyerünk! Ismét támadtunk. A fickó hátrált két lépést. most kendıket dobálnának. Félreléptem. és leverte a lovag fejérıl a sisakot.. és döfött is volna. . Sir Brewnor kardja felhasította az oldalát. Ment elıre. A lovag ingerülten hozzávágta az apródokhoz az egyik keze ügyébe esı széket. A sisak teteje jobbra gumit. és átesett Vandersleyenen. Hátul apródok érkeztek újabb páncéllal. bár a Krisztus utáni ötödik században még a brit is vérmesebb fajta volt. Öltöztetni kezdték az egyik lovagi vendéget. miután eldılt. Sir Brewnor zseniális helyzetfelismerı képességgel támadta a gyenge pontokat.

Sir grewnor a testben hagyta kardját. Ráadásul megcsúsztam Sir Bedrock kiömlı vérén. és kiemelte az asztal mögül a Sir Brewnorral harcoló páncél nélküli.. azt megkaparintva és feltartva védte felülrıl jövı csapásom. le is csúsztam róla. Szerencsétlen fickó azt sem nézte. annyira felhúzta magát.. egyenesen belemerítette a hegyét Sir Limus oldalába. . és térdben lenyeste Sir Bedrock jobb lábát. aztán egy kezébe akadó piszkavassal vette fel a harcot. és oldalra hengeredett. amint hegye megkarcolja manduláinál hát rájöttem. hogy hogyan vessem le magamról. hogy Sir Bedrock talpon van. s kellette egy tırre. Már arra sem tudtam gondolni. nevenics lovagot. . de a bivalyerıs kínai kínzómester az ereklyék mellett ücsörgött két emelettel lejjebb egy oldalsó szárny félig-meddig pinceszerő l konyhájában és békésen iszogatta a helyiek sörét. Csak egy csapás volt. Én közben Sir Brewnor mellén fekve megragadtam a lovag lánc-f ba bújtatott csuklóját. Hung Sze-li irányítása mellett mozdult Jen Hung-csang és [Vang apó. így folyamatosan hátrált.ést.. hogy már csak ı van egyedül életben társai közül. Én támadtam. rátámadt Vandersleyenre. és kivertem belıle a kardot. hogy éreztem. aki végre a földre dılt.nézett rám Hung Sze-li. A rúgásoknál is csak a térdem fájdult meg. majd felfedezte. mert a ''g kapott oxigént az agyam.És most? . amely a földön hányódott. Koordináltalan csapásokkal célozta meg az I ex-zsoldost. amikor az ujjaim rátaláltak egy bırpajzsra. Sir Brewnor a lábam felé csapott. lefoglalta I Sir Brewnort. puszta ököllel semmire sem mentem.. majd az oldalára dılt asztalt öten megragadtuk és tenyérnyivel a -fold fölött tartva beszorítottuk Sir Brewnort a sarokba. Vandersleyen kiugrott Sir Limus lába alól. és öt támadta. Sir Bedrock szédelegve emelkedett fel. A lovag Sir Limus fegyvere után nyúlt. Aztán küzdöttünk ketten. és kis híján én is fej nélkül végeztem. majd Megforgattam ujjaim között. Amaz kapálózott a levegıben. de másnak sem. Jól jött volna Szang |Fu-ling segítsége. Sir Brewnor a sodronyingének súlya miatt nem tudta átugrani az asztalt. aki elıbb hátrált. Amikor alulra kerültem pedig mintha rám pakolták volna ugyanazt a ketch-et. akinek a nevét sem tudtam.A jamenkertben kerítettük be így a beszabadult vadakat . Megragadtam a tırt. a kard elengedett markolata ide-oda billegett. Mintha csak egy őrhajó onán hasaltam volna: a mellvért tapintásra pont olyan volt. A kínaiak rátámaszkodtak az asztalra és nézték az elıadást. kivel küzd. . hogy így semmi esélyem. és mintha csak a földbe akarná beledöfni kardját. i Az asztal oldaláról startolva vetıdtem rá Sir Brewnorra. mint a nuclearketch kriolitborítása az Elefántnézı Aszteroida tetején.. Hiába ütöttem azonban oldalát és fejét. Amikor a nehéz penge úgy zúgott el nyakam elıtt. . 269 ...Az asztallal szorítsuk be a sarokba! .mondta Jen Hung-csang. Sir Brewnor rákönyökölt a torkomra.kiabáltam a kíniak felé.. és amint földet ért. amely a hátvért és az oldalsó illesztékek között nyitva állt. Vandersleyen közben átnyúlt. és belevágtam a sisak szemrésébe. miköz ben az utolsó talpon maradt lovag. A lovag oldalára dılt.

bólintott a lovag és közelebb csörömpölt. de attól még lovag maradsz! Hidd el. ha kipihentem magam. de el volt vágva az ötödik századi Britannia a világ fontosabb tájaitól! Megmasszíroztam tarkómat. Istenem. Egybıl felpattant szemhéjam. recsegtekropogtak nyakcsigolyáim.. Mert én. ezért sántított az exzsoldos. Nicholas Andersson csak sajnálhatja. A többi lovagon azonban nem segíthetnek a pótalkatrészek sem.. Fejbe verte a piszkavassal a lovagot.Közösen levertünk egy szellemet. aki ráejtette kardját Vandersleyen lábujjára. hogy nem vett részt benne. 270 . bordó vér csorgott ki a sisak alól. . hogy lássam fekete folttá zsugorodva eltőnni. A nézıseregünk felé fordult. Magának csak illene tudnia! . hogy ki vagy . és elhúzta fejét. A hullákat már nem volt kedvem megszámolni. majd tenyeremmel rátámaszkodtam a tır nyelére. ez a szellem vérzett. Sir Ketchikan! És fıképp tied az érdem. és nyele koppant a vason. Az önmasszázsnak ez a vállfája abszolút pillanatnyi megnyugvást jelent. aztán átment az asztalon..Ne becsüld le a kísértetek erejét. pár bizonytalan lépéssel megközelítette ıket. a Tó Hölgyét? -*■ érdeklıdtem. . csontok. mint a normális emberek. s nem jött volna segíteni az istenért sem.. aki lábát húzva lépett az asztal mellé. és beljebb taszítottam. ha életre szóló barátságot köt.fémbıl.. A reggel végre csendes volt. és azon meditáltam.Nem vagyok Sir. vajon meg tudok-e állni lábamon. Sir Brewnor kissé meghökkent. de vérzett.szólalt meg mellettem egy hang. izületek... Végre igazi szellemként viselkedett. két férfi.. Kialvatlanul ültem fekhelyem szélén.Mi volt benne a dicsı? . . ha nem is úgy. az halálon túl és az idı folyása ellenére is örökre összekapcsolja ıket! Ez elég talányosan hangzott. Sőrő. .. Két éjszakát megint kihagytam. . pár másodperc múlva már nem is érzi az ember a könnyebbséget.Valóban ismerte Nimuét.Nyírja ki. porcok. . zöld szalagjával.. hogy estére kelve..Dicsı összecsapás volt! . vagy kováccsal készíttetni valami súlyosabbat. Sir Bedrock túlélte ugyan az esti összecsapást de kell neki faragni majd egy gyönyörő tölgyfalábat. de errefelé nem ismerték a kávét.kérdeztem fáradtan. . Sir Lancelot állt mellettem ezüstösen csillogó páncéljában. de szarul lettünk összerakva.. de egyben fényesebbet . Zihálva kapkodtam levegı után. Felültem.. talpra állhatok. 27. idejében ahhoz. . nem maradt senki.biztatott Vandersleyen. de ı máshogy soha már.Én aztán tudom. aztán megforgattam fejem. hogy reccsent a vas mögött. Jaj.Másodszor tagadod meg lovagságod. akivel megküzdjek Fehérfelhıért. amikor Arthur elé jutunk. átsuhant rajta. Aztán Sir Brewnor kissé imbolyogva felállt. . York! .

.mondta végül Sir Lancelot. Sir Lancelot.Csak nem halok meg holnapután? . aminek tudtam örülni. .Az mi? .Szerencsés vagy.Szellemként? I . birodalma addig állt fönn.S utána tündér és arkangyal együtt törölte el a csodát.Tündérek és emberek túlvilági dimenziója nem egy helyütt van mondta Sir Lancelot.Onnan könnyebb a visszatérés.. A fene ezekbe a huzatos kastélyokba! .. Jacques de Molay-jal. .Fogadj el egy jó tanácsot! .Garantáltan ki tudom aludni magam? .Szükséged lesz erre az éjszakára Sir Ketchikan. amelyre nem érett még meg a föld. de Sir Lancelot akkor már nem volt sehol.. szellemével.Sir Lancelot szerényen elmosolyodott. akik gombák után kutatnak.■ ■ Kristálypalotájának sugárzó fényét felvitte a föld felszínére. jvlost nagyon szívesen elbeszélgettem volna Nimuéval.. és míg a szászok végleg uralmuk alá nem hajtották Britanniát. . amit tenned kell! f .. . .Én késıbb ismertem meg. .Gyónj meg! Szükséged lesz arra is! . I Ez egy olyan „nem" volt.kérdeztem még óvatosabban.Szívében a legjobb tündér volt.Békés és nyugodt este lesz.És tedd. . .İ nevelt fel ..I . Egyszerően szétzavarta körvonalait egy ablak alatt besuhanó szélfuvallat. ..bólintott a Tó Lovagja. . még akkor is. . ha csak hipotetikusan beszéltünk a fbldönkívüliek reinkarnációjáról.mondtam óvatosan.. Hátha a bronztükör ebben is segít. | . s éjszakai pihenıre leltek kolostorukban.Elve.kérdeztem gyanakodva...kérdeztem. hogy ismerhetted. Sir Ketchikan. .. Csatlakozzatok hozzájuk. .Ne akarj holnap este Arthur udvarába érni! Délután találkozni fogtok erdıt járó szerzetesekkel.İ nem fog megjelenni közöttünk? . F .Akkor meggyızött. F .

. akinek akkor már vörös volt a feje.Iszik már megint? . és éppen egy másik kamera lencseszemébe ordítozott felettébb idegesen. Amikor Glinka Ruszlán és Ludmillájának elsı felvonása szinte teljesen lefutott csengıhangként. hogy szomjan haljak. aztán fogadta a hívást. eddig jól megy! . aki mellette szobrozott.Mi van?! Én nem akarom megtámadni a mutánsokat! Tizenkétezer hajóval vannak! Én azt a húszat akarom megállítani! . hogy van esze hozzá. . Amint elhagyták a Döglött Hernyót. majd kicsinálják valamennyit! . Vászka Kuzma embere volt. Kuzma Gorukij startolt elsıként az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz dokkolófedélzetérıl. és tudta. nyögte Chartoff. annak árnyékos oldalán támadóállásba fejlıdtek fel.Eddig jól megy. Igor vigyorogva nézte meg. Az is volt a cél. a vodka kicsit távolabb volt.Jack-jack-jack-jack! . csak azért.mondta Chartoffhak.De a Döglött Hernyó jelét viselik az őrhajók oldalán! . hogy mielıbb rádöbbentsék erre a mutánsokat. . hadd támadjanak. ha azokat Igor két ököllel veri. amelyet az opera dalaiba szıtt ısi dallamok idéztek föl benne. A dokkok ügyelıkameráin át nézte öccsének csapatát. inkább meghatottságból. Kuzma ıt hagyta hátra hadmőveleti irányítónak.Hát persze. . .Húsz hajó tényleg kevés. ki a hívó. és kivárt.Ne várja azt. . A KARD LOVAGJAI Vm. de Deering ötvenegy Mitsubishijével kiegészítve már biztos felszabadítják a Döglött Hernyóf.Nem értem . mintsem izgatottság miatt.III. mert tökéletesen megbízott benne. . majd sorban utána tizenkilenc hajó. Igor Gorukij egyelıre a hivatalos belsı vonalon figyelte az őrhajókat. mert maga attól is maga alá csinál. FEJEZET 28. ha két árnyéka van a padlón! Mi a baja? . és agresszíven kilıttek a közelben lebegı mutáns raj felé. nem a mi hajóink? 272 . Mert az üveg válságos pillanatokban hajlamos ráborulni a konzolokra. Vászka érdeklıdve tekintett Gorukijra. . Kezét a belsı kom kapcsolója felett pihentette. hanem harcolni akarnak.vallotta be Gorukij. amikor szükség lenne magára? ..Húsz ismeretlen őrhajó szállt fel az őrállomásunkról és egyenesen a mutáns csapatok felé tart! .Hagyja. Kétséget nem hagytak szándékukról: nem ismerkedni. Vászka. Amikor megszólalt a kom a vezérlön.Hol van.mondta az orosz a testır ének.kiabálta Chartoff.Dan Deering parancsnok indulásra készen áll egy perc múlva. oldalukon az őrállomás frissen megszáradt jelével. Mire vár? Gorukij ekkor ivott elıször.

bólogatott Gorukij. .Ilyenek voltak a lazarinok is? . A titkár a mik273 . s annak a húsz hajónak.Lıtávolban két perc múlva! ..aggódott Vandersleyen személyi titkára. és fulcimpájának belsı felére ragasztott egy kisebb anyajegy mérető fülhallgatót. . amely egyre jobban megközelítette a mutáns rajokat.Nem válaszolnak! . aztán felfalja és visszaböfögi.adta tovább Vászka az infót Igor Gorukijnak. megindult a támadás a mutánsok ellen.jegyezte meg Gorukij.üvöltötte Chartoff.Én sem állnék szóba az öcsém gyilkosával .. nincs gyilkosa sem.Nem a mieink! . . és a helyére nyomban betelepedett a testır. . mert az öcsém még él. . eligazítalak.Miért nem képesek ezek a nyomorult mutánsok válaszolni a megkeresésünkre? . Bontotta a vonalat. se vodka.Ha találkoznék vele.Jöjjön ide! És irányítsa az akciót! . hogy még egyszer megrághassa. Jack? Kegyetlen látvány! Csíkokra szabdalja karmaival ellenfelét. úgyhogy jöjjön segíteni. A mutánsok egyelıre nem reagáltak közeledésükre. Rögtön a monitoroknak szentelte figyelmét. míg alattuk megállíthatatlanul forogtak és úsztak az aszteroidák miriádjai.Azonnal ott vagyok! .Ismeretlen hajók a mi színeinkben. . és mivel él.Két perc .nyőglıdött Jack Chartoff.Azt mondja. és addig szorítanám.És vodkát is ad! .csóválta meg a fejét Gorukij.. tehát ha valaki megölné az öcsémet és találkoznék vele. amellyel egy képzeletbeli torkot szorongatott -. úgy küzdöttek.. . kérdezısködés nélkül elkapnám a torkát . Látott már füves crollt. mint a legbrutálisabb pusztítóprogrammal installált cyborgvadak. Mozdulatlanul függtek vadászaik a csillagok között. Jack. hányan pusztultak el a Lazarine Őrállomáson ami kezünktıl! . i .. De menni fog!.mondta Gorukij.... ha a mutánsok szétlövik az őrállomásunkat! . átlıném a szívét! Chartoff megbabonázottan meredt az ökölre. vagy a befüvezett crollok.Ezek a mutánsok! . míg ki nem lóg szederjes nyelve a szájából. Ne feledje.. amikor elfoglaltuk a Lazarine Őrállomást. Gorukij felállt a konzolok mellıl.Meg sem rezzennek.. a monitorokon plazmasugarak és lézerek villantak fel. Vászka! Ha valami van. .. .. mert se pénz. Ha ez nem lenne elég.és vodkát is adok. .Képzelje. Én magának sokat fizetek azért. . szándékos? . hogy tanácsaival lásson el. . Persze ezt csak feltételesen mondom.Ahogy megbeszéltük. és ne üljön a babérjain. csak kapcsolj rám. Döbbenetes! . De azok ott húszan hamarosan kimozdítják az őrhajókat helyükrıl! .Harcoltak utolsó csepp kék vérükig! Charoff ebben a pillanatban felkiáltott.Gorukij elıre tartotta összezárt öklét.jelentette Kuzma Gorukij Vászkának egy kódolt vonalon.Most beszartam . aki Vandersleyen irodájában a virtuálmonitorok alatt bohóckodott Chartofmak.

Chartoff lezuhant Vandersleyen díványára. .Nincs .sóhajtotta Gorukij.. Nincs az a modern zene. .Dupla nagyítás! . . Gorukij vigyorgott.Operát nem gyakran adunk..Cinemascope! .. és úgy csapunk le az ismeretlenekre! Akkor aztán a mutánsok is láthatják.Jó lesz! .. .Sıt. .Nem segített volna .. Végünk lenne.kérdezte.tette hozzá Gorukij.siránkozott Chartoff. ra.. be is zárták pár hónapja.Halleluja.rofonokhoz ugrott. . Kicsit zakkant volt a fiú. az elıretolt rajra koncentrálták az erejüket. erısítést küldünk a támadóiknak .Van valami orosz operájuk? . egymás után robbantak fel. amíg visszaőzik a támadókat.Tegye be. Látta. . . . de ezt már helyzeti elınybıl tehették. amikor Gorukij lefedte tenyerével a mikrofont. Nem! Gorukij megvonta a vállát. hogy a nagyfönök irodájából futott be a kérdés.bólintott Gorukij. és meghúzta a vodkásüveget.Vodkát? A képek alul-fölül széles fekete csíkot kaptak. .Ha felküldjük Dan Deeringet és a kártya-rajt. A mutánsok sora felbolydult.. .Várjuk meg. robbanásokat. és az íróasztal mögül áttelepe dett a díványra. majd töltött magának. amire jobban lehetne élvezni a halált! 274 .mondta. Jack Chartoff feszülten hallgatta.. és már kiadta volna a parancsot Deeringnek a felszállás. és kivett egy üveget a jutalékként járó napi kartonból. hogy nem mi állunk a támadás mögött! . halleluja.. Ez volt az elsı háborús összecsapás a Megrezben.Mmm.Maga perverz! .. elıretartotta a két poharat. A mutáns célpontok az elsı tíz másodpercben megsemmisültek. A támadók ezután a többi mutáns gép ellen fordultak. Errefelé nincs éjszakai mősor. s amikor megszólalt a zene. a tőzpárbajt. A virtuálablakok képe kétszeresére nıtt. megvillanó fegyvereket. és csupán egy-egy alig látható villanás volt mindegyik. . Az elıdöm viszont imádta HSndel Messiását. őrszemétként szóródtak szét. és hívta az őrállomás rádiócsatornáját. hátradılt és élvezte a szélesvásznú csatát.felelte a mősorvezetı magánban. . Gorukij egyet gondolt.suttogta Chartoff. és húszan estek neki négy hajónak. A támadók elıször egy helyre. akkor a mutánsok olybá vehetik. Miután lecsüccsent Chartoff mel lé. mert prófétaként lépett fel a saját mősorában! . A gyönyörő dallamokban elmerülve nézte az ütközetet.Már az elején ki kellett volna küldenünk ıket utánuk . aztán kiküldjük a mi hajóinkat. s hajóik viszonozták a tüzet. . még hevesebben harcolnának! Erısítést kérnének. Közben felkapott két poharat az asztalról.magyarázta Gorukij. és kapcsolja ide! Hátradılt a széken. ellazította tagjait. hallee-luja!. az ürvadászok suhanását.

. i . Várakozás következett.intette Gorukij vidáman. } .. . 275 . hogy készülhetnek.Gorukij rámutatott az oldalsó virtuálmonitorokra.Nem nyírjuk ki mindegyiket? .Az édesanyja?. nem vagyok hozzászokva! .Ideje visszavonulni . Chartoff felnyúlt az egyik virtuálmonitorba. Huszonnégy vadász indult megsegíteni ıket. Az elsı mutáns rajból már csak öt volt sértetlen. .mondta a segédpilótájának. Kuzma Gorukij kitért egy szembıl érkezı mutáns hajó tüzvonalából. . rossz csatomat ál lított be.értetlenkedett Chartoff. igyekeztek nem lemaradni a bolytól.számolt vissza magában Kuzma Gorukij.. . Egy lesújtó pillantást kapott csupán...Azért kéne kinyírni ıket! ■ Kuzma Gorukij kiadta a parancsot a visszavonulásra. fény és tüzözön is lett volna. elindulnak visszafelé. hallee-luja!. amelyekbe Kuzma be se szállt volna.mondta magyarázatképpen. Chartoff belátta.legyintett Kuzma. aztán rájött. ha visszatérnek. majd átlépett rajta. 1 .Öt üldöz tizenhetet. hogy csupán három hajó semmisült meg.Várjunk még vele. Jack! . csak fémszilánkok. I . hogy Igor Gorukij zenei aláfestést kért a csatához.próbált meg társalogni Gorukij.Ez a zene nem passzol a meneküléshez .Várunk benneteket. A második lövés már behatolt a pajzs alá.. . A megmaradt tizenhét őrhajó egy csoportba verıdve száguldott a dokkok felé.kérdezte Chartoffiól. .Gorukij leállítatta Handelt. az őrben semmi nem volt. miközben lövészei kétszer is telibe kapták a vadászt. . . Egy bolygó légköreben durranás is lett volna.Menekülnek! . mi? . a pajzsuk eleddig megmentette ıket. Kuzma! .Képzelje.Az erısítés miatt.vetette oda Chartoff. és a gép orrával a Döglött Hernyó felé fordult. amit Jack Chartoff nem bírt idegekkel. az elsı három elpusztult hajó mindegyike ama hatból került ki. Halleluja. Igor. sokat kell fizetnie a fiúknak. A papírforma jött be. hogy az orosznak igaza van. . . .Majd utánunk jönnek .A hang elhalt. halleluja. . Szomorúan konstatálta. mert a mutánsok rájuk ragadtak. és vérszemet kapva tüzeltek.. I Látja? . .. hogy az elsı felvonásnak vége. Csinált egy svédcsavart. és Gorukij elé lökte. A repülésirányító egy pillanatra azt hitte.Vászka! Elindulunk hazafelé! . Felugrott a díványról és körbe-körbe járkált a szobában. miért? .Tizenhét .Hogy vannak a szülei? . .Akkor most indítsuk el Deeringet? .Nem értem.Vászka az összedobott vezérlıbıl át kapcsolt a Vandersleyen irodájában várakozó Igorhoz. Néha felpillantott a virtuálmonitorok egyikére. lehúzta derékmagasságba. és tudatta az otthoniakkal. a gép fölrobbant. és lenyomta gépét. másikára.Nyugi. míg a fiúk közelebb érnek! . de segélykérı jeleket már sugároztak a többiek felé.kérdezte Miké Graham.I K-uzmaaa!. és a hajtómővek egyikét kapta el. Mi készen állunk! Akkor már Igor Gorukij is látta.A kezünkben tartjuk az ügyeket! Nincs hozzászokva az ilyen atrocitásokhoz.

hogy a mutánsok nem közelednek felénk.Vászka pár szinttel arrébb felkészült az átkapcsolásra. nem csupán a kártya-rajnak. .morogta a másik. hanem távolodnak .Hagyja már azokat a rohadt operákat! .Magában!.kérdezett vissza Dan Deering. .felelte Dan Deering a dokkokban.Készen állunk! . idegen hajók zöld.kiabálta a személyi titkár.Ezzel törıdjön! . Aztán jobb jutott az eszébe. .. .. . aztán zavartan kikerülte. hogy felszáll.Chartoff teljesen kikelt magából. ha belelép. .... és ott soha nem jött fel a gyomorsava a torkába. Deering? ..folytatta a parancsolást Gorukij.ingatta a fejét Gorukij.Még mindig nem fogta fel. . nem? . . ha tudom.háborgott Chartoff. Itt vannak a nyakunkon! Gorukij sóhajtott. mögötte öt mutáns hajó. no.Három perc] . .Most már nyugszik! . hogy a család után érdeklıdım? Nálunk oroszoknál fontos a család. mert a modell épp eléje került. A pénzügyeket és a személyzeti problémákat sokkal könynyebben le tudta rendezni.Hologram-modell középre! A Döglött Hernyó hosszanti váza jelent meg a szoba közepén a virtuálmomtorok erdejében. Egy perc alatt befutott mind az ötven „felszállásra kész".Melyik. . Chartoff ideges járkálásában megtorpant. mi? Coeur Asz\ Felszállás egy perc! . és ugyanakkor visszajelzést kért a Mitsubishikben ülı embereitıl. . hogy saját hajók? .kérdezte Igor vidáman.mondta Gorukij Chartoffhak. és mégis.Számoljak vissza? . .kérdezte a közvetlen vonalon Gorukij-Tizenhét hajó érkezik saját címerrel. hogy a leghozzáértıbb ember van maga mellett .Látják a célpontot.Coeur Asz\ Készen állnak? Felszállás három perc múlva! . Kártya-raj sárga. .. melyik! ..Az őrhajók mozgását kérem megjelölni! .Saját hajók vörös. vettem -jelzett vissza Vászka közvetlen Deering elıtt.horkant fel a háttérben Chartoff.Akkor sem sajátok! . Nekem van egy öcsém kurva jó pilóta.En meg magára teszek! . Jack! Maga a kutyaszart is azonosítja.. . Le ne csapja a fejem! Ki teszi akkor rendbe a maga nyomorult őrállomásának a helyzetét? Már az is baj. ..Jól van.Nincs kedve fogadni? .Tılünk szálltak fel. Nem bírta a feszültséget.Kicsinyítés felére! .Egy perc. és még huszonnégy. ne csináljon ebbıl már ügyet.Majd ha látom.Én Deeringre teszek egy ezrest.. és megteremtette az összeköttetést Dan Deeringgel. . Állandóan izgulok.Jaj.Melyik lesz a célpont? . . 276 . . Gorukij figyelmeztetése neki is szólt.' Nincs valami metálosra átdolgozott operájuk? . A tizenhét menekülı és az öt üldözı őrhajó túl nagy volt már a monitorokon. .Mi az.adta ki a parancsot a vezérlésnek Igor Gorukij.

hanem egy szimulációt.Vászka Gorukij otthonában életre keltette a beszerelt monitorokat.Vászka ujja hozzáért az OK gombhoz.Értettük . .. hogy végül is nem a sajátjainkra kell lınünk! Mi a fenét kavartak az elején? . Visszaszámlálás tízrıl indul! Tíz. csupán azt nem sejtette.. Egy hangmodulátor formázta át hangszínét úgy.Bıven. Vászka irányított.mondta Vászka a mikrofonba. . és a Vandersleyen szobájába befutó vizuális és audiójeleket is felülírta saját szimulációs programjával. . . mint majom a farkának.Minden rendben .Vászka indította a programot. hogy már nem az eredeti történések képét látja. legyen az igazi vagy éppen implant... fiúk! Mentsük fel a mieinket! . . Chartoff nincs a helyzet magaslatán! Ki hallott már olyat. helyett a számitógép. Chartoff úgy örült ennek.mondta Igor Gorukij.. mintha Igor Gorukij beszélne a kártya-rajhoz. Hat.Felszállás tizenöt másodperc múlva! . A program rátelepedett a vezérlésre..felelte Dan Deering. -A védelmi program észlelte a hibát. és egyszerre lıttek ki a világőr sötétjébe.. Chartoff az ujjait kezdte tördelni. . mire elhárítja! Elég az nekünk? . Chartoff túl nagyot rántott egy ujján. és a könyökéig felfutott a fájdalom.mondta Gorukij. Egy. Ezt Chartoff kitörı ujjongással vette tudomásul.. és egy érintéssel OK-közelbe juttatta a cracker-programokat. de ez már csupán a színjáték része volt. öt. Mr.A célpont a Döglött Hernyó lógóival repülı tizenhét gép! Semmiképpen ne lıjenek mutáns gépekre! Értették?! Semmiképpen se lıjenek mutáns gépekre! Ha lınek magukra.. hogy egy fájlkukac vezessen le egy csatát! 277 .Bıven elég ez az ötvenegy hajó. .Coeiir Asz! A célpont a mutáns hajók! Egyetlen egyet se hagyjak elmenekülni! . Chartoff hátrafordult.Dan Deering rádión a szakaszparancsnokokhoz fordult.Treff Ász vagyok. amely a pillanatnyi helyzet alapján indította programját.. a pilóták felemelték a dokk padlójáról a kétüléses és négyüléses Mitsubishiket.Itt Pikk Király! Örülök Coeiir Ász. és az őrállomás a Döglött Hernyóhoz összes kimenı hívása leállt. .A start után kapják meg a célpontok koordinátáit. Igor Gorukij szája a füléig szaladt.. és a gyorsan futó számsort nézte.Vettük Döglött Hernyó! Rajta leszünk a nyomorultakon! . kilenc. hogy szétverje a hamis jelzés alatt futókat! Gorukij hívta a CoeurAszt.Mit mondott? . A dokkokban a kártya-raj őrhajói üzem alá helyezték a felszállóhajtómőveket..Hallottátok. .. Ugyanakkor ötvenegy gép törte át a Komor-pajzsokat. nem lıhetnek vissza! Húzódjanak arrébb! Értették? . de legalább tíz perc. zérói .

frontális támadást. . hogy rögtön térjenek vissza a Döglött Hernyóra. míg a mutáns hajókban nyolc-nyolc. amikor a két raj elkerülte egymást.Besegítünk? .hagyta jóvá Vászka.Visszafordította gépét. mint az idızített bomba! . Szemközt Kuzma Gorukij ötvenegy célpontot azonosított. Annak a huszonkilencnek a vezérlıjében azonban képzett pilóták ültek. Hatvannyolc géppel került szembe a mutánsok huszonkilenc vadásza.figyelmeztette a rajt Deering.Akárkik is a srácok. hogy amikor ismét felfelé fordulnak. . 278 . . Kuzma ugyan azt a parancsot kapta Igortól felszállás elıtt. és máris komoly ütközet alakult ki az őrállomás árnyékos oldalánál.Aztán van másfél percetek. Biztos kiengesztelıdik. . ..Öt perc. majd elıre tolták a botkormányokat. Egy pillantást vetett a jégtörı programra. 7Ve#-szakasz kilenc óráról. .kérdezte Andy Duerrstein Kuzma Gorukijt rádión.Elég szedett-vedett a csapat .Öt percünk van! . Aztán kilépett egypár másodpercre a többiek vonalából. Átszólt a többieknek. hol tart éppen. vagy tenyerüket a szenzoros irányítófelületen. A Mitsubishik kicsik voltak. A kártya-raj viszont tizenhét hajó helyett öt idegenne találta magát szemközt.Valaki beleröhögött a kommunikációs szét mikrofonjába. és két ember ült bennük. semmi más. és belemerült a csatába. hogy elkerülték egymást. hogy nem hiába harcolnak értünk! . csak a Döglött Hernyó irdatlan fémtömbje van elıttük. és elegáns bukófordulóval kitértek a kártya-raj útjából.mondta Kuzma mindenki füle hallatára.Pontos leszek. mert közvetlen szembıl tüzelni kezdtek a mutáns hajók.Ritkítom a férgesét! .. . Elıször öngyilkos-akciónak tőnt részükrıl a dolog. és remekül bántak áramvonalas gépeikkel.mondta. nyílhegy alakban száguldott feléjük. Gorukij emberei csupán annyit láttak.Máris vérszagot érzek. látótávolságban üdvözlıfényeket felvillantani! Örüljünk egy kicsit a felmentı seregnek! Hadd hozza meg a kedvüket! A kártya-raj négy szakaszban. fel se foghatták. de most meggondolta magát. .üvöltötte Duerrstein. .ígérte meg Kuzma Gorukij..kérdezte Vászka az ideiglenes vezérlıbıl Kuzmát. ám olyan gyorsan. de választ már nem kapott. .Mit csinálsz? . Egymás közvetlen közelében húzott el a két raj.Juhé! . . . nem több! .. hogy visszaérjetek a dokkokba! Utána már képtelen vagyok fedezni benneteket és nem tőnhettek el! .rikkantotta a Treff Bubi pilótája.Kitérımanıver alattuk! Gorukij őrhajósai az utolsó pillanatban felvillantották az üdvözlet egységes fényszignálját felmentıiknek.Állat! Szoftverkukacnak nevezik!. .A munka után kell a fiúknak egy kis szórakozás! . Igor úgyis sokallni fogja a visszatért őrhajók számát.Támogassuk meg kicsit a felmentıinket. aztán az azt követı tizenkettı.mondta a Treff Hármas.. és füstölt hús illatát! . . nem beszari fiúk! . Tőzerıben is vetekedtek a Döglött Hernyóról felszállt gépekkel.. hamarosan azonban megjelent a következı tizenkét hajó. Pikk tizenkét óráról fedezi a központi. tudják.Összecsapás másfél perc múlva! .Fiúk.

hogy az irányítás olajozottan mőködik. De nem volt szükség az oroszok segítségére. tértek ki vagy repültek frontálisan szembe az ellenféllel. forogtak. Kuzma Gorukij ez alatt az öt perc alatt további két hajót elvesztett. és úgy váltak ki a küzdelembıl az oroszok gépei. akik felfigyeltek a távozásukra. és a célokhoz torzított hologramján pontosan lehetett követni a történéseket. mintha csak egy tál szılırıl felzavart darázscsapat lennének. fogalma sem volt róla. 29. s landoljanak. de könnyen szerepet cserélhettek egy-egy éles. amint Dan Deering szinte könyörög. Látszólag. Ott teljes fejetlenség fogadta. Repülésirányítók. Egy ilyen mérető összecsapásnál már arra is kellett vigyázni. A virtuálprojektorok utasításnak megfelelıen nyitottak ki és csukódtak be. az egyiket a papírforma szerint. így leparancsolt egy katonát a helyi célokra kialakított paralldeszkájáról.. ugyanakkor a rendszer miniatürizált. A nagykövetasszony azonban másodpercek alatt átlátta. Amikor Vandersleyen összetört személyi titkára szinte sírva megadta az engedélyt rá. és hallhatta. amit elsıfokú készültségnél a rohamosztagosok-nak rendszeresítettek. Andreas Scalice a harcálláspont ügyeletes parancsnoka a konzin volt. és a hullámokat kihasználva röptette magát akár harmincnegyven láb magasra. A nagykövetasszony tizenévesen a Karibi-szigetvilágban a hullámlovaglásnak egy extrém változatát őzte: sztázistérrel fékezett gravitációs parallokon. alaposan meglepıdtek. Melanie Rashed úgy repült át az Edward király angol király ebédlıtermébıl a harcászati vezérlıbe. és méltóságát feledve száguldott rajta a harcászati központba. jó idıben végrehajtott manıverrel. hogy viszonozhassa a tüzet. és azt sem tudta. ezért csak kevéssé káromkodtak. Üldözıüldözött párok alakultak ki. hogy elérjék az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz dokkjait. hogy három katonát is elcsapott útközben. és anélkül besuhanjanak. A kártya-raj azon tagjai. és kézben tartott mindent. hogy egy jól szervezett átverés áldozatává vált. A fedélzeti számítógépekkel megtámogatott emberi képességek így is gyızedelmeskedtek a mutánsok felett. hogy a mutáns hajók vadul támadják a kártya-rajt. Mindezek alatt Jack Chartoff a neki készített szimuláción azt láthatta. Nem volt tehát idegen tıle a rombolón a belsı csapatmozgások felgyorsítására használt egyéni sikló.. Az idı lejártakor késlekedés nélkül kiadta az iszkiri-parancsot. a fölöttük futó szövegek minden fontos információt tartalmaztak. hogy ezzel az összecsapást szentesítette.Az őrhajók szinte Követhetetlen gyorsasággal kerülgették egymást. elemzık a helyükön ültek vagy 279 . hogy a belsı megfigyelırendszer bármit is rögzítsen belılük vagy éppen villámgyorsan távozó legénységükbıl. mint deszkákon merészkedett ki egyetemi társaival a tenger felszínére. Csaknem száz másodpercükbe tellett. nehogy a káoszban beleszaladjanak egy-egy véletlen eleresztett vagy célját vesztett lövésbe. figyelık.

Ez azonban csapda volt. .Elsıfokú készültség . így a diplomáciai testület véleménye is számított. bár a magam részérıl kisujjamat sem mozdítanám az őrállomásért.Kitört a háború! A Döglött Hernyón élı kincsvadászok provokálták ki. A negyedik raj kódolt üzenetet küldött gitn?)«ö-rombolónak. hogy eddig mi történt! Tim Caban levadászta az elmúlt percek rögzített történéseit.Sigmund Vandersleyen? . megelégelték ittlétüket. és üldözıbe vették a támadókat. és ötszöröshússzoros gyorsítás mellett magyarázta el. . a katonai elemzıink hatvan százalékra tették az esélyét. Napok óta arra koncentrál.Melanie Rashed az őrállomás tulajdonosára és embereire gondolt. kit kell megkeresnünk közvetítési szándékunkkal... hanem hatalmas tőzerıvel rendelkezı berepülı vadászok.. . nagykövetasszony.Ezek nem desszant-hajók.Remek! Akkor én miért nem beszéltem vele? .Sajnos nem.Mit hitt az a mammoni fickó? .Egyedül mi tudjuk megállítani ıket.Pontosan?. Viszont próbáljanak meg kapcsolatot teremteni azzal a gwynna rombolóval. . 280 . . kínaiak közötti feszült viszonyt feloldja. hogy a thotisok. embertıl emberig. Szét akarják lıni az őrállomást. Nyughatatlan egy népség! Nem bírták a feszültséget! .Ezek elmebetegek! . mutánsok.Mit szándékozik tenni.Húsz őrhajó hagyta el negyven perce az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz fedélzetét. hogy ı fogja felborítani a kialakult egyensúlyt! .Mindig is ı volt a rendszer gyenge pontja. és egyenesen nekirontottak a mutánsoknak.Helyes. s most legalább van egy láncszemünk. A Megrezben egyelıre nem volt háborús helyzet.dühöngött Melanie Rashed.kérdezett vissza Caban hadnagy.Caban hadnagy! Mutassa meg Rashed nagykövetasszonynak.. .. erre pár nyughatatlan kincsvadász borítja fel az egyensúlyt. de valószínősíthetıen el akarják pusztítani az őrállomást. hogyan alakultak a fejlemények. . Viseljék tettük következményeit. altábornagy? . amelynek fedélzetérıl mozgatják azt a hatszáz hajót! A tanácsadóim eleddig nem jöttek rá. Andreas Scalice-hez fordult..dolguknak megfelelıen mozogtak és jártak projektortól projektorig. . .Közbeavatkozzunk? . Melanie Rashed átrágta a dolgot.kérdezte Melanie Rashed Scalice-tıl..Mi a helyzet. Scalice altábornagy oldalra szólt: . majd menekülıre fogták a dolgot.Elfoglalni vagy elpusztítani? . . . és hatszáz hajó indult meg az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz ellen.válaszolta tımondatban a férfi. A mutánsok erısítést kértek. .Ismerjük az üzenet tartalmát? . Kiszámíthatatlan alak.. Az elsı ösz-szecsapásban megsemmisítették az őrállomáshoz kiküldött négy rajból az egyiket.kérdezett vissza Scalice altábornagy. Teljesen felmorzsoltak három mutáns rajt. és az állomásról további ötven hajó rontott rájuk. altábornagy úr? . azt hiszem.

ahol harmincmillió honfitársának kitelepítésérıl tárgyalt. egészen addig. és csodák csodájára még volt benne élet.Aki akart. míg az elıhívórendszert az orgazda. s az azonosítása nem volt lehetséges. amikor egy férfi zuhant a szomszédos asztalra az étterem harmadik emeletérıl. tovább nem adja. és pihen egészen addig. hogy kicsoda. Amikor a testırök fegyvereket csomagoltak ki harcászati ikonjaikból. egy pedig a harcászati ikonok mélyén pihent abszolút nulla fokban..Igen.. amit levágtak róla. és a levegıben lebegı kópia-zenekar játékát hallgatta. míg körbe nem járt a szupercellulárison Bukena miniszterelnök archologramja. mert az öltöny árából. hogy felépülésekor az idıs férfi jókora hálapénzt ad majd. Pontosan abban a pillanatban kapcsolták. Kenya-tartományban a kisebbséget alkotó niloták egy szabadcsapata a Teleki-vulkán kürtıjének berobbantásával fenyegetızött. Sigmund Vandersleyen őrállomása magára maradt a mutánsokkal szemben. Akkor már három napja száguldott a szupercellulárison egy elsıfokú prioritással bíró keresés. és a miniszterelnök védelmére keltek. és máris zavargások voltak Dar es Salaamban.Caban hadnagy! . aztán rászakadt a fölsı szint. .. hanem átszállóvendégek is! .. még durvább lett a küzdelem.mondta Rashed nagykövetaszszony. az már távozott onnan! . 281 . és kihúzta magát a konzin. A testıreit és kis számú kíséretének tagjait mind megölték egy váratlanul kirobbanó összecsapásban. amikor Kuzma Gorukij emberei lecsaptak a mutánsokra. Akkor aztán az egyik orvos örömujjongással hívta a Kelet-Afrikai Szövetségi Szabadállamok titkosszolgálatát. ugye. . egy egész bárt meg lehetett volna venni a Döglött Hernyón. hogy mindenki elpusztul majd a Döglött Hernyón! És nem csupán kincsvadászok vannak ott... ehhez viszont túl kell élnie a lövöldözés után az orvosi ellátást is. Senki nem tudta ki ı. személyének eltőnése nagy csapást jelentett a béketárgyalásokra. Scalice hátratette a kezét.Tudja. A férfi azonban kómába zuhant. A férfit aztán további fegyveres ırültek követték és kitört a lövöldözés. Négy napja nem ért haza.Értem. Senki nem tudta róla. illetve a béketárgyalásokban résztvevı országok felmondták az ideiglenes megállapodásokat.. A miniszterelnök kómában feküdt a Döglött Hernyó fedélzetén. £ . Mivel Bukena miniszterelnök az Indiai-óceánt övezı birodalmak összebékéltetésében is fontos szerepet játszott. A sérültet a lehetı legjobb kórházba szállították. Az ápolók valószínősítették. Bukena miniszterelnök éppen békésen fogyasztotta ebédjét egy luxusétteremben. uram! A hadnagy ment teljesíteni a nagykövetasszony kérését. Késıbb kihúzták a romok alól. testırei halottak voltak. A menekülı Bukenát egy véletlen plazmacsomag kapta hátba. akihez végül is került. A Kelet-Afrikai Szövetségi Szabadállamok miniszterelnöke eltőnt útban hazafelé az alfa-Gordan rendszerébıl.

.Nem jellemzı rá.Mibıl gondolja? . Addig védem az őrállomást. A nagykövetasszonynak diplomata-hallása volt. vagy tettekben. találja ki azokat bár egy nagykövetasszony vagy egy altábornagy. Az altábornagy úgy ítélte meg. Kivéve persze.így teszi semmissé a legszebb és legkényelmesebb földi megoldásokat az élet.Mert már kiprovokálták volna. díszvacsorákról. altábornagy? .. Aztán átadta Melanie Rashed-nek. akkor miért vannak itt? .A mutánsok nem akarnak nyílt összecsapást senkivel .A gwynna romboló nem válaszolt? . sıt.. Andreas Scalice altábornagy megdöbbenve tartotta kézben a kódfejtın átfuttatott üzenetet. A Földrıl lehetetlenítik el a diplomáciai testület munkáját! Istenem. tárgyalásokról. . Azt a parancsot kapta.Nem is fog! Támadni akar. ' casus belli (latin): háborús ok 282 . . amilyet az öt mutáns faj itt produkált.Még nem. és átküldık egy egészségügyi osztagot a miniszterelnökért.Tanítják az akadémián? . hogy két hajóval és vadászaival megállíthatja a mutánsokat.Bukena az őrállomáson? .csodálkozott a nagykövetasszony. amirıl mi nem tudunk. . . szóban.Scalice arcán furcsa mosoly ült. és folyamatos gyorsulás mellett Vandersleyen őrállomása felé vette az irányt.Mire gondol. és az Edward király angol király a Walesi bárdokkal együtt kivált a diplomáciai hajók védelmét adó osztagok közül. és úgy vélte. ahol a tengerrıl és jachtokról beszélgettek.Én a helyükben támadást indítottam volna magam ellen a megjelenésüket követı egy-két órán belül. olyat is. amíg a fedélzetén tartózkodik. egyszer egy családi meghívást is elfogadott..Ha csak egy lövést is megereszt. És biztos nem a Döglött Hernyó provokációjára vártak. ezek otthon még kevesebbet tudnak. mint én! Scalice altábornagy máris cselekedett. hogy gócközpontokba telepedik be. .Kómában van! Melanie Rashed töprengve támaszkodott a konzi korlátjára. . az már háborús ok! Melanie Rashed ledobta az üzenetet a vezérlıasztalok egyikére. De Andreas Scalice látott már hadi felvonulást éppen eleget. másrészt várnak valamire. Egyrészt fenyegetésképpen vannak itt.. . . Ismerte az elnököt. Ez igazi casus belli34.Hadtörténetet tanítanak. . .mondta a pa rancsok kiadása után az altábornagy Melanie Rashednek.Egyelıre közéjük állok. És várják a végét. ismeri szándékaikat. .Mert folyamatban van valami. hogy védje meg a kincsvadászok őrállomását a mutánsoktól. hacsak szándékosan nem akarják félreértelmezni. hogy azt a mutánsok félreértelmezzék. viszont a megmozdulása nem jelent akkora mérető mozgósítást. .

Épp idejében tör ki a háború. . Két órája volt. és saját fémtestükkel képeztek akadályt a támadó mutáns vadászok elıtt. Grant tudta. Ugyanakkor a két rombolóval ráereszkedett a Megrez ekliptikájának síkjára. A menet nincs lejátszva! A mutánsok nem akarnak háborút! I . I . Nagy részüket még el sem értük.Pedig minden összevág . Elképzelhetı.Egy csapat elpusztította a Lazarine Őrállomást. Igazán frusztráló volt. akik átkozódtak. s azok kivonatát futotta át.kérdezte Grant. Sző kítse a keresés körét! A sír talán a lazarinekhez és kiremetekhez tartozik. A sír feltárása még nem fejezıdött be.. hogy ideiglenesen kikapcsolja a rendfenntartókat a rendszerben. ezért nem engedett szigorából. hogy kikerülje a rombolókat. Több száz jelentést. Ekkor aztán le is telt a két óra.. de a mutánsok nagyon megharagudtak. A mutánsok csak fölül tudták volna megkerülni a két rombolót.... és oda lyukadt ki. . nincs mi után kutatni a Megrezben. I A két földi romboló beúszott a Döglött Hernyó teste mellé. Kevin Grant pontosan jelentkezett a két óra leteltével. Egy órája csak gondolkodott. Kevin! Van még egy kis idınk. Scalice hasonlóképpen jelezte elszántságát: egész bere-pülıhaderejét kiengedte az őrbe. nem nem-létezı titkok után kutatni. Kevin Grant szabadkozott. ık lesznek az okai az öszszecsapásnak. ahogy mások.Miért nem mennek be a sírba? . oda viszont felsorakoztak a gyors reagálású őrvadászok. a parancsba adott idıpontban Melanie Rashed elıtt. s ezt érzékeltették már jóval tőztávolon kívül. hogy feljöjjenek onnan a sírrablók. hogy nem tud sem mit. nagykövetasszony.feszengett Kevin Grant.. A fenébe az összes titkosszolgálattal és titkosított dossziéval! Kevin Grantot hívta. .. hogy mennyire fontos lenne rábukkanni valamire.. hogy napok óta azt kell ismételgetnie.Talán tabu. ezért tovább adta az ET1A vezetıinek az utasítást. Megkezdték. Scalice kijelentésének fényében összeálltak a dolgok^Nagyon közel járt a megoldáshoz. . hogy kiderítsen még valamit a mutáns seregeket mozgató elképzelésekbıl.A nagykövetasszony egy tétova kört írt le kezével a levegıben. I Ha a mutánsok beleszaladnak a vadászokba. A kiküldött hatszáz hajó rózsasziromként nyílt négy felé. most már cselekedni fognak. hogy nagyon szívükhöz nıtt az a sír. hogy az altábornagynak igaza lehet..mondta Melanie Rashed kényelmes székébıl feltekintve. . aztán belevágtak egy sír feltárásába. de eredményeket akart..Melanie Rashed hosszan hallgatott. de 283 . Nem lesz háború. de megkeresték összekötıiket. ık is el akarták kerülni az összecsapást. amit még a nagykıvetasszony elızı esti parancsa nyomán küldtek át neki titkosított szupercellulárison. Grant tehetetlenségének kegyetlenül reális érzését egyre inkább azzal kompenzálta. Nem lehet két óra alatt mozgósítani ıket és még válaszokat is kérni tılük! Rashed értette ezt. . hogy kezdte elhinni.Nagykövetasszony! Az ügynökeink nem repülhetnek haza és nem üzenhetnek a szupercellulárison úgy. szinte már veszélyesen közel a zajló kisbolygókhoz. Egy használható sem volt köztük. és arra vár-°ak a mutánsok.Sajnálom.

hogy vágjon bele..kérdezte a nı Caban hadnagyot.És igaza volt. Andreas Scalice rámutatott a legnagyobb virtuálprojektorra... tudni akarom. hogy jobban eligazodhassanak a tökéletlenebb neurális-elemzırendszerrel rendelkezı humánok. . hogy a harmadik vagy a második aszteroidgyőrüben! Mielıtt a sírrablók megjelennek a belsı győrők felett és a mutánsok lecsapnak rájuk. nagykövetasszony. ahol semmi sem változott: a kéksé-ges félhomályban vörös kerető. 284 .Ott kint máshogy alakult a helyzet.Válaszoltak a gwynnák? .Az is elképzelhetı! És tudja. támadási parancs felfüggesztve! Ismétlem: parancs felfüggesztve! Igazunk volt.mondta a nagykövetasszony Scalice altábornagynak. A mutáns hajók azonban egyszerre megálltak az eléjük kifeszített őrvadászokból álló háló elıtt.Harcérintkezés két perc múlva! . fekete projektorok nyíltak az őrre. Parancsot adott a vadászháló további széthúzására. A mutánsok elszántak. A sorejn és tillderd csapatok csupán kísérık.Nem. de van olyan érzésem. . .mondta Melanie Rashednek. és az irányítást is ık vették át.van valami közük hozzá a gwvnnaknak is. . hol a sír? Megnéztem az elmúlt napok felvonulási vonalát.tudatta a hangosbemondó a harcállásközpont tisztjeivel. . hogy közös hıst temettek el a Megrezben? . Scalice altábornagy kivárt egy hosszú másodpercig. Mindenki felkészült az elsı összecsapásra. hogy nem véletlenül ezzel az öt fajjal találkoztunk itt. Az altábornagy éppen nem figyelt oda. és rácsháló osztású viszonyítási rendszert vetített rájuk a komputer. mert a mutáns zászlóaljak elkerülı mőveletbe kezdtek. . hogy kik ık. . . . mellızve minden udvariaskodást. Csak a várakozás maradt.Én is ezt hittem .Mindent megteszek. és megingott kétkedése. Az irányítótisztek már kiadták az utolsó utasítást is a komputereknek és a pilótáknak. hogy minél gyorsabban találjunk valamit.A nagykövetasszony úgy gondolja. nagykövet asszony! .kiáltotta aztán körbe -.mondta nagyon gyorsan és röviden Melanie Rashednek. honnan ered ennek az öt fajnak a barátsága? Mit csináltak ezek együtt az elmúlt harmincezer évben! . Azt is ki kellene deríteni. kell valami. és intett. hatvan hosszú másodperc. de hallotta a megjegyzést. .Harcérintkezés egy perc múlva! A bejelentésre feszült csend lett a harcállásponton. Melanie Rashed bólintott. ha megjelentek a blokádot húzó seregben a hajóik a Lazarine Őrállomás elpusztítása után. Ezután a nagykövetasszony visszatért a harcálláspontra. .A mutánsok nem fognak támadni .Harckészültség marad! . Biztos vagyok benne. amivel megfoghatjuk ıket! Kevin Grant Melanie Rashed tekintetét nézte.

.. ha szüksége lenne rá. de még ez a tombolás csak növelte benne a feszültséget. Tőzparancs kiadva! . . . Maximális nagyításra ugratott az egyik technikus.Az őrállomást el akarták pusztítani. . irányvektor 16-55-09. hogy keresse meg. az Ithákos-klán lazarin segítséggel erısebbé válhat az Aethalis-klánnál. Viszont Homer Aethalis nem tudott semmilyen más megoldást.Csak szeretnék tudni. \ A két romboló fölött az őrben öt másodperc elteltével ezernégyszáz vadász csapott össze. hogy tárgyaljon a lazarinokkal. . .. Számba vette a Megrez összes megtámadható pontját. Scalice altábornagy a projektorok felé pördült. de kilenc család ıket támogatja.Támadóalakzat!.Harcérintkezés huszonöt másodperc múlva!. sem a mutánsok nem akartak. és azon töprengett. mit tehetne vele..döbbent meg Melanie Rashed. Melanie Rashed pedig nem kereste meg ıt. f Ez utóbbi gondolata billentette vissza errıl az útról.Energiakilövelést észleltünk.Harcérintkezés tíz másodperc múlva! .. viszont feladatuk van. Eszébe is csupán egyszer jutott. . a háborút azonban nem vállalták I mondta a nagykövetasszony.kérdezte Scalice altábornagy.Thotis hajók! . nagykövetasszony? .. . Az elsı pillanatban nyilvánvalóvá vált. amelyet sem a földi csapatok. Egy órával korábban Homer Aethalis nagyúr válaszút elé került..Nem kedvelik a kincsvadászokat. [ A mutánsok behatolók. Egy dühös pillanatában szétverte lakosztályában a családi lapockacsonttal a fél berendezést. Homer Aethalis nagyúr 95 millió mérfölddel arrébb kirobbantotta azt a háborút. 285 .kiáltotta valaki lentrıl. A lapockacsont is odalett. távolság 95 millió mérföld! Egy gigantikus projektor nyílott ki jobb kézrıl. amelyen a bejelentett energiakilövelés távcsöves vizuális észlelése volt látható.A mutáns zászlóaljak mozgásba lendültek ismét! . de a nagyúr politikai eszköztárában nem volt benne egy ilyen megkeresés.. .. Ott állt töredék haderıvel. . pedig ezzel még ı is szavazott egykoron a klánüléseken. De ı nem állhat át! A klánja ellen! Az ı feladata a földi kolóniák védelme.. Homer Aethalis saját hatalmának tüzén pörkölıdve szenvedett a tehetetlenségtıl.. . parancs nélkül.. . Az idı azonban egyre csak fogyott. Ha átáll ı is. hogy egy hatalmas őrcsata dúl az aszteroidák felett. s akkor végleg elvetette. A földi nagykövetasszonnyal folytatott beszélgetése után tőkön ülve várta a lehetıséget. s még a saját érdekeit is szem elıl tévesztette.Mi a fene történt?.Tud valamit. ki az ellenség... azt sem tudta.üvöltötte valaki. apja jobb oldalán ülve! Melanie Rashed a tárgyalásuk végeztével ugyan azt mondta.

s amely annyi jóval ismertette meg az Elíziumi Császárságot. és a másik nyolc család serege. de ennél a pontnál annyira kristálytisztán látszott a feladat! Mindig is a zsarnokságra készült. többek között az őrtechnológiával! És most az események eléva-rázsolták azt a lehetıséget. 286 . hogy érdekeik hova kötik ıket. hajóik ötven százalékát oda rendelték. az elíziumiban és a földiben egyaránt. hogy a mutánsok nem válaszoltak a megkeresésekre. Aethalis nagyúr akkor már tudta. Látta. hogy ı léphessen elsıként. nem véletlen. Aztán megtörtént az elsı összecsapás az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz mellett. Aethalis mozgósított. már nem fognak leállni! Ez a mozgósítás törvénye! Ha a földi erık beavatkoznak a háborúba. és két hajóval az őrállomás támogatására indulnak. a földi rombolók és a Tízezer Szikla Menedéke ellen fordult. mint vámpír vetette magát az eseményekre. biztos helye van mellettük. s nem hagyva kétséget afelıl.. Pedig gondolatban már élvezte a népéért önkényeskedı zsarnok szerepét. hogy valami készül. Az azonnali támadás! Lecsapni! És Homer Aethalis igazi türannoszként parancsot adott az áruló családok hajóinak megtámadására! A mutáns haderık a kétfrontos támadásra teljes mozgósítással válaszoltak. Válaszút elé érkezett. Elsı és legfontosabb feladatuk a harmadik aszteroidagyőrü védelme volt. hogy balek címszó alatt fog bevonulni a történelembe. sem rossz. sem jó. Eddig tehetetlen kıdarabként sodródott mint. majd maradék haderejük három részre szakadva a thotis hajók. aki hagyta három részre szakadni a klántanácsot. amely igazából nem is volt már válaszút. amelyen át szabad prédává váltak az Ithakos-klán hajói. és klánját még magasabbra emelni. Végre beindultak a dolgok! Az őrállomás került ki gyıztesen a csatából. folyóvízben a kavics. amelyrıl annyi legendát hallott.. Aethalis nagyúr. ez jó jelnek tőnt. amely Homer Aethalist reménykedéssel töltötte el.. hiszen a klánok harca belügy! Utána pedig közösen a földiekkel előzik innen a mutánsokat! Ez a kivezetı út ebbıl a helyzetbıl. Nem véletlen. úgyis csak Rashed nagykövetasszony erıszakoskodása kényszerítette volna rá ıt a tárgyalásokra. és rögtön megsemmisítı csapást mérjen a kilencekre! Addig a mutánsok hozzá se nyúlhatnak. hogy türannosz. hogy itt topogtak egy helyben! Ennek kellett történnie.A semlegesként félreállt családok azóta már hazaérkezhettek a császárságba. hogy nevet szerezhessen magának a történelemben.. S ekkor nyílt meg olyan rés az átrendezıdı mutáns rombolók blokádján. sokkal szorosabbra vonva a blokádot. és ha a seregek belelendültek. A nagyúr már azt hitte. hogy a földi diplomaták is ezt teszik. az eseményekkel. Aethalis nagyúr állt rombolójának parancsnoki hídján és a végtelen világőrre bámult. Egy tucat zászlóaljat küldtek a Döglött Hernyó elpusztítására. Újra ideje volt megízlelni azt a szót. leszámolni a másik kilenc klánnal! Mindig is csodálta a Földet. a nagyúr. Ám onnan sem érkezett semmilyen hír. ez volt az egyetlen. Amikor elindultak a mutánsok bosszút állni.

Nem. .. . sok-sok kopó. Hallhatók elöl és hátul. mert a csapatunk mellett repdesı szajkó neki-nekikoppant a Sir Bedrocktól ajándékba kapott páncélnak.. jó lovag! Igazat kellett adnom neki.Sir Palomides vagyok . kíváncsi volt a szaracén lovagra.Csahos Fenevad? . Ez nem a Csahos Fenevad.morogta Sir Palomides. mert lecsatolta sisakját. s nem reagált semmiképpen. a nagykövetasszony megfigyelıjfént azonban az Edward király angol király fedélzetén maradt.. . . Meglepetten néztünk utána.Dicsı lovagok.kérdezte Lung gyanakvó hangsúllyal.Sir Pellinore után rám testálódott e feladat. Őzöm már évek óta. I . s én hitemre bevégzem. és úgy eltőntek a rendszerbıl. A Tízezer Szikla Menedéke látszólag semmit nem tett. Feltartottam a kezem. s úgy napkelet irányában. széles volt és bukkanóktól mentes.. de soha nem érem el . A mutáns őrhajók ıket érték el utoljára.harsogta a lovag. sisakkal a kezében. el ne veszítsem nyomát . A Siralmak Kastélyából kövezett út vitt tovább Camelot felé.Sir Palomides! Hallod a sőrőbıl felhangzó kutyaugatást? Ez a Csahos Fenevad hangja? Egy ló prüszkölt. és ha felébredtem.. jvíelanie Rashed megbízatása véget ért. aki nem érdemelte meg a Szépséges Izold szerelmét. akkor a lópaták csattogására riadtam fel. nem mozgósított. Ezek a kutyák mindenütt ott van nak. hogy ismerıs neki a történet. és barna arcát a napba tartva hallgatózott. Figyelj csak.intett búcsút Sir Palomides. Délelıtt elaludtam a ló nyergében. 30. mintha itt se lettek volna... I . Egyszóval: nem keresztezte utatok? . és már vágtatott is el.. s mintha csak a római korból maradt volna itt. mint napnyugat fele.felelte Andersson.í A diplomáciai hajók azonnal ráálltak a Megrezt a Földdel összekötı féregvezetékekre. az ellene támadó mutáns hajókkal nem bírt. s azt leszámítva csak a vihar nyomán feltámadó friss szél zúgása és a távoli kutyaugatás volt hallható.Nem . . A thotis rajt a pusztulástól a féregvezetékekrıl leváló földi csillagrombolók mentették meg: a megrezi őrben materializálódva rögtön reagáltak a háborús helyzetre és felszabadították Aethalis hadúr hajóit a szorongattatásból. . A lovag azonban nem hallhatta jól. Aztán dél körül összefutottunk egy lovaggal. mintha erıteljesen foglalkoztatná valami. .Mintha harminc agár csaholna a gyomrában. Lung pedig 87 állát simogatta. . Homer Aethalis serege visszavonult. 287 . Láttam az arcán. nem láttátok a Csahos Fenevadat? Jádevirág elıre ugratott. mert bár a kilencek klánhajóit nagyrészt elpusztította.Akkor indulok tovább. az azért volt.

és sajnálta.Tényleg nem ért a nyomába? . elızırıl szár maztak. Tovább indultunk.Noha az ı emlékei Sir Lancelotról nem errıl az estérıl. A kínzómestert Jádevirág bízta meg azzal. hogy ı is a Kerekasztal lovagjai közé tartozik. mi történt fenn a fogadóteremben.ellenkezett Jádevirág. .mondtam. és figyeljen rájuk. amikor Sir Gawain elfogadta a kihívást.Nyilván elfeledték e hagyományt . de nem akartunk leleplezıdni Jádevirág elıtt. amin egy apró botlás kivételével Sir Gawain megállta helyét. hanem az. illetve az ereklyékre. de eltitkolt egy ajándékot. . s nem lett küzdelem a találkozóból. İket a pimasz apródokon kívül senki nem zaklatta.De Sir Calweel vállán nem volt szalag . A férfi mindenrıl beszámolt. bár én meg tudtam volna magyarázni kék foltjaimat. akik kimaradtak a tegnap esti balhéból. mind a százötven.Soha. Jádevirág már tisztában volt vele.kérdeztem Anderssont.A Kerekasztal lovagjai emlékül hordták Sir Gawain kalandjának emlékére . hogy a konyhába szorultak ki az ereklyékkel.mesélte Andersson. Ezután az összes lovag. Egy év múlva Sir Gawain elindult. hogy egy év múlva kápolnájában várja Sir Gawaint. amely hite szerint megvédelmezte volna a sérthetetlennek vélt zöld lovaggal szembeni küzdelemben. . de belebotlott egy ismeretlen lovagba.mondta Jádevirág. Láthatóan nem nagyon bánkódtak. Az öklözésünket elfelejtette megemlítem. . . aztán a lovag beleveszett az erdı árnyékába. aki a Kerekasztal körül ült.Sir Lancelot is hordta a zöld szalagot.Egy karácsonyi lakomán feltőnt egy zöldbe öltözött.Igen . . hogy álljon be a könnyen álomba szenderülı pilóták mellé harmadiknak. zöld bırő lovag.. Továbbra is ott vibrált közöttünk a feszültség. annál inkább dühös volt viszont Szang Fu-ling. És Sir Bedrockon sem. 288 . Senki nem állt ki ellene. Aztán kiderült. csupán próbatétel volt. hanem fejét felkapva közölte. Sir Gawain bevallotta megkörnyékezését a férjnek.. Szang viszont imádott verekedni. hogy nem voltjelen az összecsapáskor. .mondta Jádevirág. s egy lendülettel leütötte a zöld lovag fejét. A lovag azonban nem halt meg. aki zöld lovon ült. . Napkeltekor ébredt fel. azaz majdnem mindenrıl. zöld szalagot kötött páncéljára.Mit jelent? . és Andersson aggódó arcát pillantotta meg elsıként.. hogy az ismeretlen lovag a zöld lovag. mire megfordítottam fekete hátasomat.Ott volt Sir Lancelot vállán is. akinek felesége háromszor is megkörnyékezte ıt. s már épp Arthur király vállalkozott volna az összecsapásra.A lovag vállán ott volt a zöld szalag . . bár ık a vacsoraasztalnál nem viseltek páncélt. hogy mi történt éjszaka a Siralmak Kastélyában.Hozzánk miért nem jöttek verekedni a szellemek? . és felrepedt homlokomat. Andersson sokatmondóan rám tekintett. Pedig azt mondta. . Sir Palomides vértezeten még utoljára megcsillant a napfény. Elıször a két ládahordó pilótát néztem meg. .búslakodott Szang Fu-ling. és Hung Sze-lit faggatták.

. hogy közeledem. . hogy a Földön sem. Vang-cu átszellemült arckifejezéssel nézte a bokrokat és a lombokat. . Nem úgy.A Tízezer Szikla Menedékének összes aszteroidáján arra törekszünk. Kitartóan „csekkegett". és megajándékozom vele az otthoniakat. Hol sok a nyúl. Barna tollsapkát hordott feje tetején. falába van és le akar térni. Szürke tollazata volt. . .Azzal nem riogathattam.. . .Lótuszkelyhe erdejei sem csupán túzokot. . aki vak. mint Lung a szeretkezı párokat kísérı emanációból.De ne nagyon maradjon le. hogy félnek az ereklyéktıl .Nem. . és végre leszakadt Lungtól..vallottam be. mert errıl az útról csak az térhet le. Hadd éljenek nálunk millió és milliószámra. Láttam már Vang apót harcolni. Ott hagytam ıket. Ketchikan úr. és mentem Vang-cuhoz.kérdezte fojtott hangon. mint Csaot? . oda több róka kell.Nem tudom . hogy állat és növényvilág harmóniáját építsük ki. mely mögöttünk áll: a rendszerek még nem kerültek egyensúlyba. Vang apó belefeledkezett a természet ezerszínüségébe. palántái.. amikor észrevette. hogy maradjak csöndben. Néha egy állatfaj szaporodik el túlságosan. mert veszélyes dolgok rejtızhetnek a sőrőben! .. Mert minden egyes Menedékben szabadon engedett bogárka egy új világot jelent a galaxisban. Ebben az esetben én csupán az élet útja leszek.Olyan bogarakat láttam itt. s nem becsültem alá az öreget. Elhatároztam.A valón négyszer hosszabb ideje létezik. Ez is volt szándékomban.Ketchikan úr! .Azon felül pedig ne feledje el. hasa fehér és a szárnyainál világosbar-nás. hanem mint bármely ember. Azért is szúrtam most ki ıt.felelte Vang-cu. amelyek nálunk nem léteznek. hogy menjek még közelebb.Idegenek. hogy el fog tévedni. mint a Menedék.És a járvány elıtti idıbıl származtak hajtásai. aki az elmúlt napokat többnyire Lung társaságában töltötte. nyulakat és mókusokat rejtenek . hogy csupán öregnek látszom. Ez nem jócselekedet. . aki képes befogadni az élet csodáját.Es mi a véleménye az avaloni kísértetekrıl? . mert erısen lemaradt a csapattól. Ilyenkor a genetikai laboratóriumaink segítenek az egyensúly helyreállításában. A szája elé helyezte ujját.Milyen ma dár az? .mondta Tuan Laj-seng. de lehet. .. de kevés volt az a hatszáz év. Felpillantottam a magasba. néha valamely növény burjánzik túlontúl erısen. állatai bólintott Vang apó. aztán egy intéssel hí vott.Ez a világ annyira csodálatosan harmonikusan van felépítve lelkendezett az öreg. .kérdeztem.. hogy az öreg nagymágus energiát merít belılük. . .. ezek a fehér emberek pedig nem.Hiszen ezek a mi ereklyéink! Mi meg tudjuk fékezni a szellemeinket. Vang-cu. Egy tenyérnyi kis madár ült egy közeli mogyorófa ágán.suttogta felém.Lehet. süket. ez kötelesség. amik halhatatlanná teszik. . Volt egy olyan érzésem. 289 . hogy kifelé Avalonból egy kis dobozkába összegyőjtık néhányat..Ez benne lesz a jócselekedetekben.. és egy utolsó pillantást vetve a madárkára elindult a többiek után.

Ugy érzi...És én sem. Elfogadta. Mármint a kínaiakra jellemzı körmondatok nélkül..Ketchikan úr most olyasvalamit szeremé kérdezni. .Ezek a dolgok nem egyszerő fülnek valók. . de már egyes hatalmasságok érezték fenyegetı erejét.. elvesztettük két támogatónk egyikét. s ez hatott szokatlanul. . Elhagyott minket. hanem Jádevirág szolgálója is. egy lepke ült a szemöldökén. ha nem kérdezi meg! ..Volt valamilyen kapcsolat a középkorban Kína és a keresztény Európa között? Vang-cu nem sokat kellett kutasson elméjében a válasz után..Nem tudok róla. Megkeressük-e ıket tanácsokért áldozunk-e nekik vagy kirekesztjük ıket életünkbıl. a mi dimenziónkhoz csak általunk kötıdnek. hogy étkezési és egyéb elıírásokkal beszabályzott életéhez hozzá tartozik.. hogy Lung miniszter úr készülne valamire.Szemben állnak ezek a kísértetek a bronztükör kínai kísérteteivel és démonaival? Vang-cu legyintett. . Szokatlanul gyorsan és egyenesen válaszolt.. mert Lung miniszterrel gyakorta beszélgetek. Utunkon jórészt az állatokról és növényekrıl társalogtunk. . de Vang-cu bátorított.Sárkány volt ez a két támogató? 290 .. néha a túlvilági hatalmasságokon. .A kísértetek mindenütt kísértetek.Jádevirág asszony nem bízik Lungban . mindenütt. amikor a maguk szakállas istenének a hite még nem vert gyökeret a világban. mint aki nem csupán a Mennyei Mester nagymágusa. hogy Vang-cu sosem tenne semmit asszonya ellen. Lehetnek segítık és haragosak... bár hatodik érzékem azt súgta. . mint a nyugati ember. A kísértetek és szellemek az egész világegyetemben. és lassan bezárta-kinyitotta finom szárnyait! . hogy tudok valamit. Elhallgattam. . Soha többet nem tért vissza.mondta az öreg. és nem hajtotta a beavatkozás vágya. Persze felmerültek eszmecseréinkben a tündérek és a szellemek is. Az öreg kínai máshogy tekintett a mágiára. .Semmi többel? . ami kényelmetlen lehet mindkettınknek.Mindent . vagy van alapja kétkedésének Lung minisztert illetıen? ..Háromezer évvel ezelıtt. ez néha rajtunk múlik. Nehezen hittem el..felelte az öreg.feleltem. de csupán mesékkel szórakoztattuk egymást. Megdöbbentem.. Ketchikan úr. Nem érdekelte maga a hatalom. .Vang apó! Még sosem tettem fel kérdést önnek a Mennyei Mesterek hatalmára vonatkozóan.Semmi többel. Mit tud az évezredekkel ezelıtti államukról Lunghusanban? Az öreg rám pillantott.. ahol ember él. hogyan viszonyulunk hozzájuk. hogy a tudását megossza más népekkel is.Vane apó! Én úgy ismertem meg önt Lótuszkelyhén. .így van! Vang-cu! Készül Lung valamire Jádevirág asszony ellen? . mi élık. s kívülállóknak még talán senki nem is említette ıket. . s különbség legfeljebb abban van.

. elıbb Tibet titokzatos hegyei közé szállt fel. amelyik a Brit szigetekre repült át a keltákhoz. Onnantól kezdve a természet volt a téma. másik tá mogatónk is elhagyott minket. Az egyik minden bizonnyal az volt.. . amely ezer és nyolcszáz éve a brit szigeteken élt. de mégis titkol valamit. hogy egy szuperfajból származnak? A beszélgetésünk itt be is fejezıdött Vang apóval. a kényszerítı történelmi szükség. messze van-e a kolostoruk. jól tette-e. fonott kosaraikban ızlábgombát láttam leginkább. majd a huszadik század elején. egyszerő darócruhában. Andersson helyesen logikázott a kínai pecsételık kapcsán. és bevárt minket.. Kis. ám nem mondott el mindent az exminiszterröl. Megkérdeztem tıle.mutatkozott be az egyik szerzetes. Volt egy olyan érzésem. Pár évszázad múlva. mert Lung megállította lovát. s utána ki tudja hova. fejükön különös tonzúrával: nem koponyájuk tetejét beretválták le.Nevezhetjük ıket sárkányoknak is. hogy az ısi mester távozása után mágikus erınk megújításával fogja az utat keresni. hogy két megaira támogatta a Mennyei Birodalmat. ahogy azt a Tízezer Ég Urának vezetésével a Mennyei Birodalom is tette. azon túl. Nem tudhat a terveirıl semmit.Geoffroi testvér vagyok . 291 . Miután Tibet ormait kivá lasztotta.. Tartotta a konfiiciuszi arany közép elvét. s gondolatait befogadta volna. A Lunghusan hegy tehát kis idı múlva ugyanúgy elzárkózott a külvilágtól. ahogy Sir Tancelot jelezte. hogy kiderült. a másik pedig évszázadokkal késıbb Tibetbe tért meg.. hogy sosem fog befújni Lungnak. meg kellett tanulnunk Lunghusanban nélküle élni. De a nép. aztán a válasz hallatán megkérdeztem kaphatnánk-e szállást éjszakára. mint szokásban volt hajdanán Európában. Délután elénk kerültek a gombászó szerzetesek.. . s én is jól éreztem meg. Vang apó pedig tartotta a száját.Ezzel le is zárult az útkeresés? . Minden úgy esett.Régi utat próbált meg a Mennyei Mester föleleveníteni . . Újabb kérdés merült fel bennem: mi közük van a von Anstetteneknek e két lényhez.. Összefoglaltam magamban: azon túl. Ezért aztán a lungmei vonalak mentén kísérletezni kezdtek a föld erıivel. Hatan voltak. A Mennyei Mesterek taoista államában Csing Tien-fang el határozta.folytatta Vang-cu. a buta vö rös lázadók miatt onnan is el kellett mennie.. már nem volt azonos azzal a néppel.Ezen az úton járt elsı támogatónk is évszázadokkal korábban. amelyik a Mennyei Mester ajándékait. s elhagyta kínai tanítványait. hanem a homlokuk mögötti részt fültıl-fülig. de volt ott vegyítve csibegomba és csiperke is.. mert ha az egészet összekötöm a Hermész Triszmegisztoszi gondolattal. . Anderssonnak igaza volt! A kínai pecsételık a sárkányösvényeken-/<?v vonalakon kerültek át Írországba! A többibe bele se mertem gondolni.A Mennyei Mesterek külsı útkeresése igen. Majd eldıl.

.kérdezte Jádevirág.. amit meg kell tennem a kolostorban . nem egy atomkori rózsaszín leányálom. de az ı hormonháztartása volt a legkiegyensúlyozottabb a társaságból. mosolygott. s lehet. Mint összeeskü vı hajolt közel hozzám. és nem a fogadóteremben.Nem tudom .Zavarja? .. hogy meg is kell küzdeni vele a kardért. .mondta távolabb Geoffroi testvér Nicholas Anderssonnak. hogy megcsókolom.Talán nem jönnek elı kísértetek. . s mintha örültek volna neki. a szememmel nemet intettem Jádevirágnak.Mi lesz. No meg Jessica Noelé. ..Örömmel látunk benneteket falaink között .Valóban egy kolostorban akar éjszakázni. és reménykedem. 292 . Ketchikan úr? .Zavarná. Lung úr? .kérdezte Lung. akik vörös templomokhoz és szentélyekhez szoktak otthon. Nem taszított volna el magától Andersson ide vagy oda. . hogy nem Camelotban éjszakázunk. és poroszkálásra fogva lovainkat.. és kis híján összeért ajkunk. tekintete arcomat simogatta.feleltem neki úgy hogy senki más ne hallja.Még két óra napnyugtáig. hogy a kolostor falai között nem lesznek szellemek .mondta Lung. Lung közeledett apró lovával. jobb nem sietteted. és közel álltam hozzá.Egy lépésnyivel Camelot elıtt? .Mit beszéltél vele? . A Siralmak Kastélyában töltött éjszaka megfeküdte mindannyiunk gyomrát.Sir Lancelot tanácsolta? Okos kislány! Bólintottam.Van valami. Csapatunk tagjai elfogadták. ha bevisszük oda a bronztükröt? .Elrejtené a körmeit a köpenye alá? ... Ezzel aztán le lett zárva minden vita.Filozofál? .Hát nem így indulunk neki az életnek is? .Van rá valami oka? . elérünk Camelotba. . .Szeretném kialudni magam. elindultunk a hat szerzetes után. de fog. . Vandersleyen nyakát és vállát vagy fél tucat véraláfutás borította. A kolostor magas védıfallal körülvett épületek halmazából állt. Fáradtan szembesülni egy legendával. ez meglepte a kínaiakat. De valóban nem tudom .Még nem. a lovagokkal vívott küzdelemben szerezte ıket.Miért megyünk oda? Éreztem leheletét. Csupán Vandersleyen szontyolodott el egy kicsit.kérdezte Jádevirág izgatottan.Mi ütött beléd? .Mint minden kínai. még ebben a tempóban is viszonylag gyorsan odaértünk.szólítottam meg az öreget. ha sietünk. . .Lung úr! .Ez igaz volt. . . Külsı falai szürkék voltak.Az öreg felvillantotta fogait.. A kolostor nem volt messze. .

Kicsit vadabbak. legfeljebb csak tudatlan. A dormitórium37 mellett viszont a testnek szánt gyógynövényeket gondozzák a testvérek.kérdeztem. hiszen minden lénynek célszerő ismernie ellenségeit. Az ördög és szolgái biztos ismerik a négy evangélistát. és néhol az oszlopok-falak hangulatát is lágyította a rájuk kapaszkodó mélyzöld. a falakat fekete kövekbıl rakták. öreg férfi volt.Ez a rózsa nemesítés eredményeként született. Legyenek vendégeink szerény asztalunknál! Geoffroi testvér megmutatja a zarándokszálláson a celláikat. s utána elvezeti önöket a refektóriumba''5. jó lovag.. amelynél jobban csak a Krisztus urunk elıtt töltött percek mélyítik el lelkemet. Jádevirág bólintott. a mi rózsáink teljesen mások.A négy evangélistát . Csupán azért. s egészében véve szabadabb. ısöreg borostyán.. . A kínai kert ugyan zabolátlanabb. hol megmártózhatsz. A kolostor apátja egy kövérkés. a patakon kicsit lejjebb. impresszionistább. és díszítetlenek. keze keresztvetésre indult.. . İszinte örömmel fogadták furcsa társaságunkat. .A quadrum a szem és a szív megnyugtatására készült .felelte az apát.Kik azok az evangélisták? Az apát arcáról letörlıdött a ragyogás. át egy belsı udvarra. A kolostor elég ridegnek tőnt. barna szemeiben hatalmas életszeretet és vidámság csillogott.. mint a jól megtervezett quadrum36.Valami fürdıhely nincs a közelben? . és lemoshatod az út porát.villant fel az apát szeme. a lovainkat elvezették és biztosítottak róla. s nyaranta azok árnyékában elmélkedhetnek a testvérek. és amaz teljes szélességében kitárult. refektórium (latin): kolostori ebédlı quadrum (latin): négyszögletes kerengı-udvar elnevezése kolostorokban dormitórium (latin): kolostori közös hálóterem 293 . Geoffroi testvér azt a helyet is megmutatja. Jádevirág végigsimította ujjaival egy rózsa vörös levelén.Látom értesz hozzá. akinek arca felragyogott a dicséret hallatán. ugye? .Kiket formáz meg a kert négy sarkában a négy nyírt bokor? . . A kert virágai ezzel szemben csodálatos színekben pompáztak. aztán félúton megakadt...Van futó rózsánk is . Megállíthatatlanul futnak fel a pavilonok oldalára. . .mosolygott Hilarius apát. . hogy az állatoknak jó dolguk lesz. .mondta Hilarius.A mej-kuj vagy a mu-hsziang. nekik máshova kell menniük. még nem biztos. Am ha a hölgyek is mosdani szeretnének.A templom elıtt ültettük el ıket. apró. Szeretettel ápolgatom ıket magam is. . nehogy megzavarják testvéreink lelki békéjét. ki volt a négy evangélista. . a kerengı-udvart övezı oszlopok tömzsik voltak. olyan áhítattal tölt el. .Hosszú évtizedek fáradságos munkája fekszik benne.A kolostor mögött egy patak.A szerzetesek bedörömböltek a kapun.Hamarosan itt a vecsernye ideje . de a nı átérezte az apát gyönyörőségét.Gyönyörő a kert . már az elızı apát is úgy örökölte a gondozott töveket. hogy az ördöghöz tartozik. . mert valaki nem tudja.mondta Jádevirág az apátnak. Beljebb irányoztak minket.

Különben is. hát..Akár a Tiszta Föld Fénye Templomban Li. . . de jó magának . s alátekeredı kötél. Itt egy kis kút állt középen.A távoli keletrıl.Mi nem tetszik? .mondtam udvariasan. mielıtt tovább indulunk Camelotba.. .Mi az a succubus? . aztán átvezetett egy boltíves kapualjon.Nıi démon.Valóban nem hallottál róluk. .nézett be Jessica Noel a cellámba.De ti. Belépett. alatta kis asztal s rajt egy mécses. hogy egy síiccubus-szal randiztam az éjjel. . ha reggel meglátaának szilvakék foltokkal a nyakamon...lihegte a riporternı. Csaó és Ven jegyezte meg Vang-cu.kérdezte elıre helyezve az ajtórésben mellét.Katáj nem süllyedt el. . egyszemélyesek. .Öröm látni. Lukács bika. úgyis csak aludni akarok. .Máté. Én sikerrel azonosítottam az evangélistákat: Máté angyal alakban. . s valami rémlett neki.Ó. .Hol Katáj38 feküdt.A földön végezné.Pedig bekéretöztem volna.Értem. Ezzel valamelyest helyre állítottam a renoménkat. hogy igen.Nem kapok levegıt. Geoffroi intett..Kérem.Nem juttatna el engem is egy ilyen állapotig? " Katáj: Kínai elnevezése a középkorban 294 .. biztos azt hinnék. menjen kicsit hátrébb .. melyrıl azt hittük. . Celláink aprók. míg el nem süllyedt? Az apát olvasottabb volt a lovagoknál. . ugye hitünkön vagytok? Megnyugtattam az apátot. Még közelebb lépett. Márk. Ma. majd meséltek.. . Kész klausztrofóbia volt bezárni az ajtót. . . lányom? Jádevirág erıltette agyát. De mintha ez szélesebb volna az enyémnél. és kı-fekhelyünk kényelmetlenebb. de édeskevés ahhoz hogy az apát megbillent lelki egyensúlyát helyreállítsa.Ezután hozzánk fordult. hogy a kultúrák egy tırıl fakadnak.. A falon feszület. káváján favödör.Ez komoly? . . ■ ..mondta torokköszörülve Hilarius apát. gyónni is szeretnék.morogtam. jó lovagok.morogtam.Nem dupla a maga ágya sem? . hol nem ismerik Krisztus apostolainak nevét? . . Hilarius aprókat bólogatott... elveszett . .Igazuk lenne.Nem éppen ugyanúgy. . . . mint a kínaiak kangja.. Márk oroszlán. János sas képében állt a négy égtájnál.sorolta a neveket.. és öröm olyan vidékekrıl hallani. hogy kövessük. . aki elcsábítja a férfiembert. s ha lehetıség van rá.Honnan érkeztél.Ezek szerint nem vagy keresztény.Túl széles a vállam . s a kolostor egy másik szárnyába jutottunk. lányom . Könyveink nem tévedhetetlenek. A melle már elért. Lukács és János.Pontosan Katájból .felelte Andersson.. .

ezért aztán fojtott hangon társalogtunk.Jobb lenne kinn a kútnál! Sóhajtottam. . . kint azonban már közeledett az alkony ideje.Segíthetek valamiben? . és mentem elmagyarázni. . Megnéztem.. és máris jött a két ládahordozó kínai. sokszor nem értve annak szavát. Megtette. Becipelték a ládát. hogy Jádevirág valamelyest ismerıssé vált az apostolok között.Miért nem Nicket kéred? .Jött Lung . s ez belefojtotta a szót.A hölgy keményen izmozik. csak ezután nyúltunk a kitett étkekhez.. Az étkezıasztal a refektórium teljes hosszán végignyúlt. Jessica Noel felhúzta az orrát. hogy rávegyem. nem mondtad el nekem! . az apát is megkönnyebbült. . Hosszúkás ablakok nyíltak a külvilágra.Itt hagyom Tuant és Jangot. hogy toljuk össze ágyainkat . s áldással kezdtünk. aki két hellyel odébb szólal meg.feleltem. és a fal mellé tolták.jegyezte meg nekem csípısen Jádevirág.Jádevirág állt az ajtóban.Nem sok idınk van vacsoráig. Derék dolognak tartotta szorgalmát. s a fıhelyén Hilaiius apát ült. s igazat adtam neki. ha te aludnál fölötte. erre van lehetıség. Megakadt a szeme Jessica Noéién.. Addig a két kínai beköltözött hozzám. és nagyon kíváncsi vagyok.A kardot és a tükröt ırzı ládát szeretném nálad letenni . .Jó.Az ajtók nem zárhatók. .Kapós vagy .Persze. Jádevirág kiintett a körüljáróra.És vacsora alatt? . . Márk.mondtam Jádevirágnak. s 295 .Sajnos nem eléggé . finom és bıséges.. ugye. tımondatokban. .A szemében ıszinte kíváncsiság csillogott. . .Mesélj az evangélistákról! . egyáltalán nem szerény volt lakománk. Imával. amikor már csak kettesben voltunk. Kimenet azonban fölényesen rámosolygott Jádevirágra. ki volt Máté. János. az asztalon ezért a vacsora feltálalása elıtt meggyújtották a gyertyákat. Nekünk az apát közelében szorítottak helyet. .York!.. A hely hangulatához nem illett a hangos beszéd.Még valami? . Ennek ellenére sok mindent sikerült tisztázni. nézzen fel rám.folytatta Jádevirág. Lukács. . majd késıbb esznek a konyhában.Ma egész nap kerültél. de jobb szeretném. Bejössz? . és visszalépett. .. elszürkült az égbolt. Sült húst terítettek elénk.feleltem szorosan mellé lépve. . Jádevirág továbbra is várakozón tekintett rám. megkérdeztem a szerzetest.Eddig szem elıtt volt. Hilarius vacsora közben beszéddel kívánta elütni az idıt. mit beszéltél Sir Lancelottal! Mert azt.

A szerzetesek lopva pillantgattak társaságunk három nıtagja felé. amit az apát hasonló sőrőséggel megtett. Meg kell ismerkedned az írással. Hilarius apát . de nem különösebben fogr lalkoztatott.. örökre elzárod lelked elöl az isteni kegyelmet. Néztem a bólogató apátot. hogy megkeresztelkedj! Gondold át.ezt többször el is ismételte. Szavaiból kiderült. majd összekulcsolta kezét a derékzsinórjának végén függı kereszten. míg Lung továbbra is rejtett kézzel ücsörgött.Lányom. s az ı helyreutasításuk volt. Az apát keresztet vetett. elıbb böjti idıszakod kell tartanod. . .Ez egy hosszú történet. Itt az alkalom. s engem onnantól a katáj tradíciók szerint neveltek. Jádevirág kiokosítása után Hilarius a kínaiakhoz fordult.Mit kell tennem érte? . mert lelked múlik rajta! .. . és Kínáról beszélt. Látom arcodon.De most hazatértél. és élvezte. mind szó szerinti. aztán az étkezı szerzeteseket. akárcsak korábban a refektóriumba besorjázó szerzetesek. azzal.Jádevirág konfliktuskerülı magatartást alkalmazott.. Hilarius apát arcából kifutott a vér.Hát. Erre Lung elıvette ıket. Ollót formáztam kezemmel. Róma létezik.Credo in unum Deum4".. 40 ~l skapuláré: váll-ruha Credo in unum Deum (latin): Hiszek egy istenben. nem pedig a Tízezer Szikla Menedékérıl. 296 .De ha nem veszed magadra a keresztségét.Alszom rá egyet. a római püspök szintúgy. akik akkor a skapu-láré39 takarásában kulcsolták össze öklüket. aztán a klerikus testvérek kiőzik belıled az ördögöt. mikor gyermek voltam.. s számot adnod tudásodról. hogy miért nem eszik. Jádevirág alkalmazkodott Avalon belsı mítoszához. . a hirtelen felzúdulást. s a vacsoránál aztán szükség is volt rájuk. Keresztet vetett..Apám meghalt..Majd éjszaka tanácsot kérek a szellemektıl. hogy Katájról érdeklıdjön.. Kicsit arrébb egy közvetlen testvér megszólította a merev derékkal ülı Lungot. a selyemköpenye alatt tartotta kezét. máris elindultál az igaz úton . mind lelki értelmével. Az öklök az imánál azért elı kellett kerüljenek.. hogy Krisztust vágyod megismerni. hogy vágja le körmeit. s az egyház feje. . Lung az ölében. Nem tartottam kizártnak. Érkeznek ide szász lovagok és pápai küldöttek néhanap.válaszolta Jádevirág.. hogy a tengeren túl létezik egy aprócska szász és egy római sziget..És mondta tovább kis keresztjét szoron gatva... lányom!. .propagálta hitét Hilarius. .. majd a hitvallással kell azonosulnod. . akárcsak a szászok földje. s nem katáj. ı miért nem kereszteltetett meg születésed után azon nyomban? . vagy az ı atyja közülünk való. és szembıl mutattam Lungnak. hogy az ókorban felfedezett területeket mind elsüllyedt vidékeknek tartják. . hogy atyád.

és az futott át a fejemen. hogy a katáji orvosdoktor a cellájában fogyassza el vacsoráját? Intézkedtem..Képzelje el. ha nem tesz valamit a körmeivel! Komoly fenyegetés volt. középkori kéziratok másolója. .. Kikísértem Lungot a refektóriuin bejárata elé. Sir Ketchikan? 41 szkriptor.Maradjon éjszaka a szobájában és nem lesz baj! Köszönöm a figyelmeztetését! Lung el. Ebben a kolostorban hatalmas energiák fojtódntak le.Katáj orvosdoktor . Ketchikan úr a palotámban történtekre? .Nagyon furcsa szokások vannak arrafelé. . akár a csínytevı kölköt az apja. Ne a körmömmel törıdjön. hogy az ujjával együtt vágom le a körmeit Lungnak. ahhoz többé nem nyúltak a mellette ülık.mondta Lung. . még ha cölibátus42 lett volna e korban! .Nem a szexualitás okán. A katolikus egyházban kötelezıvé csak a 11.Igazából nem is írások.A körmérıl beszéltem! r .. hogy én milyen kézzel integetek a Kerekasztal lovagjainak. . akár egy oroszlánszelídítıre. Mihály vagy Margit találkozott keletrıl jöttek. mert az lesz a legkisebb gondja. egyre inkább érzem ezt a feszültséget.. aki ostorával megzabolázta a vadállatot... . . .. . Úgy is éreztem magam. Lung elkezdett enni.Az energia-emanációra. hogy elhagyom útközben Camelot felé. A szerzetesek hálásan pislogtak rám. . melyeket írásba szedtek szkriptoraink4'. amelyekkel Szent György. 297 . S ahogy közeledünk Camelothoz. igen.mondtam magyarázatképpen.Én pedig az éjszakáról. csak régi mondák.Hogy a sárkányok. ezért aztán igyekeztem nem elröhögni a több száz éves öreg megfeddését.Az apát egyre idegesebb lett.kérdeztem.Az orgiára gondol? . .tudósított az apát... ..Istentıl elrugaszkodott egy nép az .. Ugyanolyan mondák. én vissza a refektóriumba.Milyen régi írások? . Az öreg pedig jó étvággyal végigkóstolt mindent.Sir Ketchikan? Van mód arra.. században vált. írója I cölibátus: papi nıtlenség. Amely tálba belenyúlt. .Leteszi az orvosdoktor cellája elé. minthogy Katáj elsüllyedt..Egy cselédet már utasítottam. hogy a konyhában maradt húsokból rakjon össze egy tálcányit . A hit erejébıl kifolyólag.nyögte Hilarius. .Nem hiszem. Emlékszik.Mikor gyóntál utoljára.Mirıl szóltak ezek az írások? . minden halhatatlan vagy több ezer éves megaira maga alá csinált volna a félelemtıl.Nem hiába óvnak tılük a régi írások! .Mikor keríthetünk sort a gyónásra? . Egy fokkal mintha sötétebb lett volna bent. .Lung úr! Istenemre mondom. . hogy nyugodt éjszakánk lesz .

Hiszed? . . de nem tettem. Hilarius hevesen bólogatott..kíváncsi vagyok. hogy ez bizony helyes.Soha? . Hilarius apát ezen az estén amúgy sem sokat evett. S nem vágytam látni a tükröt sem.Természetesen .. Aztán bevallotta. ... Kellemes éjszakai társakat kaptam! Minden negatív érzésem ellenére levert a lábamról az álom.. .Úgy hiszem. olló .. fiam? .Akkor majd hajnalban. ha befut egy tucat luxushajó. Hilarius megragadta a boroskupát. Míg aludtam. Még sem ébredtem fel. A két kínai ládahordozó elköszönt. errıl beszámol-e a holnap reggeli gyónáson -. . .. és kiözönlenek belıle az elzsibbadt emberek. utoljára négy éve talán. mindenki ideoda kacsázott a folyosón.. Leültem a fekhelyemre. a reggeli mise után. hogy nem hallott még a tiszteletre méltó Bedáról. soha. és egyedül hagytak az ereklyékkel. most nem vonzott. Andersson erre füllenteni kényszerült . .Soha. és szemeztem a lezárt ládával.. mint Jádevirág az elızın.Azt hiszem.Latinul is tudok. és bánatos tekintetét rám függesztette. Jang Ju-ven és Tuan Laj-seng egy ököllel játszható aprócska játékkal . mint Vandersleyen őrállomásán. .Atyám! Gyónhatnék én is? Ezzel engem is meglepett.. Andersson hajolt bele a beszélgetésünkbe. .Legutóbb Beda Venerabilis egyháztörténetét.kı. Megadóan leeresztette kezét az asztallapra. Kinyithattam volna.Te gyóntál már.Azért örülök. s azt állította Beda a pápai udvar egyik nagy hírő történetírója.Hiszem. fiam? . igen. . .. Vacsora után visszatértem a szobámba. Felidézıdött bennem az a pillanat.Nagyon régen. amit amikor beléptem azonnal abbahagytak.Olvastál tán teológiai munkákat? .Meg vagy keresztelve egyáltalán.mondta és kor tyolt. amelytıl eddig tartózkodott. s ez volt az utolsó csepp a pohárban.. hogy kézbe vegyem.Ismered akkor a szentírást! .kérdezte az apát. amikor megláttam a kardot a Csao-ház pincéjében. Egy ilyen felvezetés után az apát szemében Andersson egyenesen „a szentélető" lett közöttünk.Valami célja biztos volt vele. hogy ide vezérelt benneteket az isten . ..ütötték el idejüket. Ezen az estén én jártam úgy. hajszálnyi remény nélkül.. . Még nem érkezett el a perc. inkább taszított. benne a démonaimmal.Benedicamus Dominó!4' . nagyobb volt a forgalom..mosolygott Andersson. 4J Benedicamus Dominó (latin): Áldjuk az Urat! 298 . Ezután már nem nyúlt az étkekhez. papír.

az zavarba hozta. és a szívemben a mai napig visszacseng ez a név. Utoljára akkor érezte magát ennyire lélekben 299 . Odasétált hozzá.. S most rá kell jönnöm. kell valami ellentételezés a fegyverüzlet mellé.Elmondani a rosszat. Andersson egy oszlopnak támaszkodva figyelte az alkonyat után gyorsan leereszkedı éjszakában azt a két árnyként elsuhanó kínai ládavivıt.kérdezte Andersson. . amelyeket most részben elfújt ennek a kolostornak a szele. meglátta a figyelı Anderssont. Jádevirág tétován bólogatott. figyel bennünket valaki egy másik dimenzióból. hogy azt higgyük. . . f . a közös jövınk felé terelıdtek a gondolataim. .Mi baj. de akihez szólok általa.. mint valami nehéz köd telepedett rá az emlékeimre. és valakinek beszélni szeretnék mindarról.A családom háromszáz éve ismét hisz.Andersson vállat vont.. .kérdezte a férfitól. . . Andersson magához vonta a nıt. Látta.. és belekarolt. . . akik York Ketchikan cellájából távoztak. Jádevirág elmosolyodott.A hitünk szerint háromezer évvel ezelıtt megszenvedett azokért a bőneinkért.. mi történt az elmúlt napokban. Nem csupán helyettem..Nekem ebben a selyemköpenyben tetszettél meg. A vacsoránál már emlékeztem rá. egy ismeretlennek? . Napközben. és az apostolok. És persze köpeny nélkül is. !. .Nem lesz azzal baj!. mint amikor a kínaiak leülnek a szentélyeikben ıseik lélektáblája elé. hogy a nıt gondok gyötrik. . hogy ıszintén megosszuk vele bőneinket. hiszen rajta keresztül nyerhetünk bocsánatot.. . az ismerıs. hetekben felelte eltöprengve Andersson.Krisztus meghallgat benneteket? .Most igen.Miért akarsz gyónni? . Csak York szólít Katharynnek.Két világ határán állok ..Elıször is kerüljünk ki innen . mivelhogy nincs papírpénz.Ez olyan.Néha elhanyagolom ..A gyóntatópap a pszichiáter elıképe. De apámnak is az voltam. kicsim? .mondta komoran Andersson. ki vagyok valójában. lovaglás közben nem egyszer a múltam és a jövım.Egyszerre vacryok Jádevirág asszony és Katharyn Parker. s a csók ízével próbált meg szabadulni zavarától.. Hiszel az istenedben? i .. amiket elkövettünk.31. ..felelte Jádevirág halkan. amit tettél. Számvetésre késztet ez a hely. Hogy beszélt az elmúlt napok belsı számvetésérıl. Nem tudom kivonni magam a hatása alól.Csupán itt nem gyújtunk füstölıket és nem égetünk papírpénzt. ..Te.. A kínai nevelés. . személy szerint.Ertem. és elmesélik neki.# í . Az apát nekem valóban ismeretlen. .Néha jó hinni.. Szemközt Jádevirág lépett ki hálóhelyérıl. .. ami a lelkemet megterhelte az elmúlt években.. kik azok az evangélisták. Megérdemli. .kicsit mellébeszélt. hanem minden ember helyett. és megcsókolta. Szükség van arra.

tette hozzá. volt szerencsém megtapasztalni a lazarin börtönben. amellyel adott pillanatban meg lehetne Lungot állítani.. és úgy vélte... Fogjuk rá a titokzatos nıi megérzésre. ellene fogsz szegülni a kínai tradícióknak. Nem tudom. Ha mellé állsz. . hogy a Csao-ház.Ezt én ötöltem ki.. Sajnálom. . még nem tudtuk. Felidézte Lung ajánlatát.. ... . Azt hihette Lung. a Fekete Sárkány Testvériség által ırzött varázskard az..Az én kezemben vannak .. Számitok Vang apó segítségére. De itt. hanem Lungtól. .. hogy az ereklyék a segítségünkre lesznek .Nem biztos . Árulónak érezte magát. hogy hozd magaddal ıket Lótuszkelyhérıl.kérdezte Andersson. Haragot.mondta Jádevirágnak miután szétváltak. . de mintha Lung tartana a kardtól .A plazmafegyverekkel megfékezhetek az anyagi támadások.. Már nem az útkeresık közé tartozik. Lehet. Jádevirág kedveli York Ketchikant.Hogy? A nı megismételte. Erısebbnek kellett volna lennem! . hogy Lung sírnak hitte Avalont.mondta ekkor Jádevirág. York.Kísértetekre készültetek? .Remélem. hogy Avalonban ilyen szellemi támadástól kell óvakodnia.Leharaptad volna a kezét'.Még nem mondtad el. a kardhoz én. Andersson bólintott. megkeményedett szándékaiban és akaratban egyaránt. hogy nem álltam a sarkamra. Lung egy sárkány. .válaszolta Jádevirág. láttam a szemében megvillanni valamit. . vagy túl távolivá tette a harmincadik századot. Mindannyian egy sírboltra számítottunk. mitıl olyan fontos az a kard és az a bronztükör ..kérdezte tréfásan Andersson. . és átölelte Jádevirág vállát. Ám azóta sok mindent végigcsinált. amit az Excaliburért cserébe tett neki a Siralmak Kastélyában. saját bioszférával. Amikor megkértünk.. amikor a druidák között táncolt a Haemus-hegyi ligetben.A kardot is a taoizmus mágiája itatja át. .A tükörhöz Lung miniszter ragaszkodott. A tükör erejét ismerem. ha netán szembeke rülnénk az elsı miniszterrel. elfogult.És a tükör? .. 300 . ... vagy a kihegyezett gyanakvásomra! Arra gondoltam. miért. ami közelebb hozta Istent. .Nem.Es York Ketchikan nem szereti a sárkányokat. de Jádevirágra nem hatott élcével. de nem osztotta meg ezt a beszélgetést Jádevirággal. Nem tudom megmagyarázni. Nem látok bele a fejébe! Andersson hallgatott.Jádevirág vállat vont. ebben a kolostorban volt valami ısi. . .Amikor szóba került. hogy Avalon egy élı világ lesz. . York úgy tartja.készülınek. A tükörrel a szellemieknek lehet ellene szegülni.Biztos ez? .' . Nem a tradícióktól kell tartanunk..És saját szándékomból nem is adom át Lungnak.A tradíciók ıseink tiszteletére tanítanak.Ez nem magyaráz semmit! .Elhoztuk ıket Lótuszkelyhérıl. de nem tudom. és így is késztetné állásfoglalásra ıt.. és éppen ezért még kevésbé értem. hogy mit keres itt.. . amikor York felvette az őrhajóra. Az sem biztos.

York harcolhat a fegyverrel.Hogy ırizze ıket. Sigmund Vandersleyen hívta fel magára ezzel a figyelmüket.Mert Mr. Ketchikan le tudja gyızni önmagát.. és a magasba emelte mindkét kezét. mindenki lásson! f . és haragosan válaszolt.Mitıl ilyen különleges Mr. Határozott léptekkel bemasírozott a cellájába.Azt szeretném. . elkerülhetjük a bajt. Szang. merre is kell lennie Szang Fulingnak. . Ketchikant meg akarják ölni.kérdezte csipkelıdve Vandersleyen. ./i/a/í-csürt. .A hatalmas termető exzsoldos alakja kibontakozott az udvar sötétjébıl.mondta hidegen Andersson.Elég lesz a két öklöd! Nem attól félek. Vandersleyen rácsapott Andersson vállára. .. . hogy Mr.Nagyon érdekes. .Támadásra számít.Jól van no! . hogy miért York Ketchikan cellájába kerültek az ereklyék? .. . . . és intett. Szang! Nem baj. Jádevirág idegesen járkált fel s alá a cellájában. jüan-csün? . 301 i . mert feladata volt a katona számára. de nem igazán volt stílusa a hallgatózás.Megkérdezhetem.Máris készen állok. Ott aztán megállt és felidézte.vagy hogy meg akarnák támadni.Vegye le a kezét a vállamról! . elıtt.Ne olyan hevesen! Aztán még mindig kacagva ment Jack O'Toole-hoz. sıt.erısítette meg Jádevirág. . Ketchikan ajtaja |.mondta. Most mindenki egyedül alszik.ennek viszont nem volt oka. Ám ha egy ilyen vállas katonám ırzi az ajtót. .. Két tenyér csapódott egymásnak mögöttük. Ketchikan? Jádevirág nem szerette a hívatlan látogatókat. Vander sleyen vigyorgott.. .Önmagát.Mert York megfoghatja a kardot. Szang Fu-ling meglepetten fogadta asszonyát. .Az nem is menne . aztán becsapta az ajtót. ha meglátnak.De miért ı? . Vandersleyen felkacagott.. ezért megmutatta magát. A kíváncsiskodóktól tartok. Vandersleyen felbosszantotta. .Rosszul áll a szénája. hogy eressze le. amit mond! . . Riasztásnak kellesz. Meghallotta az utolsó pár mondatot. Pár perc faltól-falig vágta után szinte kirobbant a cellák elıtti folyosóra.Óhajt valamit. Bármi is történik az éjjel. ha ırt állnál éjszaka Mr.mondta hittel Szang Fu-ling.Önmagát . vagy a benne rejtezı gonoszt? . A fogsora villogott a sötétben. Jádevirág elmosolyodott. és dühös volt Anderssonra is .És ebben minden benne van. jüan-csün? Vigyek valami fegyvert vagy elég lesz a két öklöm? A férfi megmutatta két hatalmas lapáttenyerét. .. barátom! .

hogy tényleg kipotyognak gyémántjai. drágám? Jádevirág a saját szemére mutatott. majd az arca felé csapott. s hátralépett. Eddig nem kereste a találkozást Jádevirággal. mint egy árnyék. . . hogy ne pörögjön tovább. hogy az életét utána a hidak alatt éli le. Megütötte egy nı! És milyen profin! Ez a Földön nem történhetett volna meg! Olyan pert akasztana az illetı nyakába.Hülye kis kurva! Nem erısködött tovább.Kit érdekel? . .Jádevirág elhatározta.. . hogy a mienk.rántotta meg a vállát a riporternı. és nekizuhant Szang Fuling széles mellkasának. Szang elkapta. kisasszony? ... hogy térjen vissza a cellájába! . aztán besiklott Noel és az ajtó közé. hogy szólni sem tudott.. A nı elıtt helyezte kezét az ajtóra.Ilyenné lett a Megrezben a kínai udvariasság. aztán felismerte Jádevirágot.Már megtette. Mr. Jádevirág egy érintéssel megállította Szang Fu-ling-et.. Úgy kj. hogy maga. akkor sem! .. vagy ı üt oda valamivel. amikor Jádevirág lecsapott rá. hogy valaki sétál elıttük a sötétben. ha a szemöldöke fölül kipotyognak a gyémántjai.. Nem látta jól.Nocsak! -jegyezte meg fölényesen. Jessica Noel York Ketchikan cellájához igyekezett. de ha magának lehet. nem voltak tapasztalatai a modoráról. Ketchikan megközelítését. Jessica Noel annyira megdöbbent..Maga szerint ez kínai metszéső szem? . de a megvillanó mozdulatok és halovány körvonal alapján sejtette. kedvesem. A száraz avar borította erdın nem reccsent volna meg egyetlen levél se léptei alatt.. elızı napi koraesti fekvésével együtt szelíd ıznek tőnt a farkasok között. . akkor nekem is. Jessica Noel is megelégelte a szóváltást.. Jádevirág leütötte Noel kezét. és lábujjhegyen folytatta útját. aztán sértıdötten odavetette Jádevirágnak. köszönöm a közremőködését! . Anderssonnal kever. és valóban jól szájbaverte. amirıl azt hisszük. aki megvetette a lábát az ajtó elıtt. Lerázta magáról a segítıkész kezeket. A törékeny riporternö megpördült. és visszaviszi a cellájába édes kis fenekét! Jessica Noel meghökkent. .. Persze nincs ellenemre a pa sik halmozása.Nem mondom kétszer.Védjük a tulajdonunkat? Vagy legalábbis azt. ha nem is gızerıvel. Jessica Noel megpróbálta félretolni Jádevirágot. de langyosan mindenképp.Az én éles sze mem viszont azt látta. és úgy szájba kapja a riporternıt. Pár lépés után azonban észrevette.. hajnali eltévedésével. Ezek a kínaiak nem tisztelik a kolostorokat! Miss Noel feladta Mr. Mindenét elveszi. . Erre az éjszakáraDe most már csak azért is ráhajt a pasira! Neki senki nem tehet keresztbe! 302 . Egyéb helyeken pedig közbelépnek a testırök. Noel a fogantyú felé nyúlt.Ide be nem megy. Farkasszemet nézett a két nı.Jádevirág ment elıre.Úgy van.kérdezte. itt is észrevétlen maradt. Most pedig összeszedi magát. és megragadta Jádevirág vállát. Jól számított..Jól van. serte Jessica Noelt. hogy a riportemı az. két nappal korábbi. viszont színes selyemköpenyében. A riporternı elsıként meglepıdött. . . hogy még öt másodperc..

milyen alakulatnál szolgált. A Siralmak Kastélyában ugyan összeszedett néhány tırt.. amíg voltak plazmakarabélyaink. [ .Láttam a kertben tiszafát. és tör. ..Meg tudja tenni? .. uram! . ! . . uram? í . 303 . . nyíl.Van valami ötlete. íjat tudna ké szíteni? i . . Most kicsit nehezebb a helyzetünk! Amint beérünk Camelotba. Magunkra vagyunk utalva.. s elmentek volna hazát foglalni.Senki nem hívott minket. ha holnap a hátam mögött lenne.Teljeskörü kiképzést kaptam a Földön. Három gyors. és senki nem számított ránk. .kér dezte Vandersleyen. Jack O'Toole eltöprengett. . Sosem kérdeztem még meg. akik ellen érhet valamit íj.Igen.. nem húzza-halasztja a dolgot. s ezeket a törpemalacokat felejtsük el! t O'Toole ismerte Vandersleyent. .. I . f. izmos lóról. akik felkerekedtek.bólintott Jack O'Toole. Emberirtás volt az a visszaszorítás. . Többek között részt vettem az indiai kivándorlók visszaszorításában. de az kevés lesz. . De egy éjszaka nem elég ezeknek az elkészítéséhez. Ha valamire készül. legfeljebb lúdtoll a végére..Páncélos lovagok ellen az említett fegyverek nem sokat érnek. .Egészen addig volt. S ha meg akarjuk szerezni az Excaliburt. . de pontosan tudja.A társaságunkból kikben nem bízik. uram? i .Jack! Itt mi vagyunk az abszolút kívülállók . I .Mondjuk. ha találunk Cameiotban.felelte vigyorogva a zsoldos. amelynek a törzsébıl ki lehetne faragni egy nyilat. A parancsba adott „amint" tehát a Cameiotban töltött elsı percekre vonatkozik.Kár .mondta Vandersleyen. gondoskodjon három lóról. senki nem óhajtott minket. s az erdıben található kıris vagy tölgy tökéletes vesszınek.. . akkor hirtelen mindenki ellenségünk lesz..Jack! Jól emlékszem.Való igaz. uram. aztán nekitámaszkodott. hogy maga kitőnıen bánik a késekkel? . Szeretném. .Mi kellene még hozzá? I .vigyorgott Vandersle(yen.bólintott Vandersleyen. A Polinéz Front táborában kaptam a kiképzésemet és aztán az ausztrál kormány fizetett tudásomért. közel húszmillió indiai kivándorló rekedt a Földön.Sigmund Vandersleyen behajtotta a cellaajtót.Én kis csapatunk tagjaira gondoltam. Miután az indiai maharadzsa leállította a Vimana-programot.kérdezte Vandersleyen. és fedezne .Nem kérdezte meg.És az íjjal-nyillal? . íjat és nyilat csak akkor használhatok. uram! . . és ludakat is láttam a hátsó kertben. jack O'Toole azonnal talpra ugrott. s azokra.Bármivel.Akár ön.Egy tőhegyő nyílhoz nem sok minden. I .

Jack! Mert azzal Mr. hogy megvehetne belıle egy egész szintet a Döglött Hernyón. . hogy már akkor a mienk legyen az Excalibur. a kérdésért. hogyan néz ki az Excalibur? Mindegy! Ez részletkérdés! Most már lényeges lett. . hogy a kard az Excalibur pontos mása? . és utánunk repülni akár az őrön át.legyintett Vandersleyen. . De ne kérdezze. De honnan tudhatták.így feltőnés nélkül ellophatják az Excaliburt. minek hoztak magukkal kardot Avalonba. miért nem láthattuk. de a gyakorlat az. harmincegynéhány éve. uram. amíg katona volt. Ennek ellenére. csak az Excaliburt hozzuk el.Lehet benne valami .Az ex-zsoldos tudta. mint aki bármely pillanatban meghalna érte.Egy kard és egy tükör. Nem normális anyagból gyúrták! . . Úgy nézett a zöldszemü kínai nıre. Ezt el szeretném kerülni! Mert egy lopott kardon nem hiszem.A másé.tette hozzá Vandersleyen. uram. Nem tudom. .. uram. mi van a ládában. nem biztos.Nézze. . képes lenne szárnyakat növeszteni.. ha tehetem.. . ami az eltőnését rögtön kísérné. . és minek a piperetükröt is cipelni. mi cselekszünk. s amely fölött most Mr. Jack? . Vagy más a véleménye Jack? .. hogy túlságosan felhúzná magát. mi van a ládában.Az öreg hosszúkörmü készül valamire. hogy mi csapjunk le elıbb a kardra. Jack! Most tudtam meg. 0 is álmodozott hasonlóról. . ahol úgyis van dögivei.Nem kell .Nem érdekel.így van.mondta. Ketchikan őrhajóját.Vandersleyen várt. milyen eszközöket alkalmaz .És ki akarják cserélni? Vandersleyen összevonta szemöldökét. . ha eladnám. és kerülöm.És a kínaiak? . hogy ki tudnánk választani az igazit! . . s nincs az a felzúdulás. Ott elkötjük Mr.Tudja. Jack! . könnyen adom.Még valami.Elnézést.. az tehát a legértékesebb. 304 . és semmi harácsolás nem veszélyeztetheti a megszerzését.Nem lehet.. Az a hallgatag nagydarab pedig veszélyes lehet. és nyomunkba sem ér senki. Az a lényeg. Ketchikan alszik? . amely megkérdett velem: ha már bent vagyunk a kastélyban. hozza! A magáé. Ketchikan szereti megérteni a dolgokat.. Mr. mert ha kettı van belıle.. aztán irány a kijárat vagy a bejárat.Köszönöm.A kis zöld szemő nıhöz ne merjen nyúlni.Arany és gyémánt számtalan megtalálható a galaxisban.. semmi mást? .A kínaiak elég vérszegénynek tőnnek. és gondolkodó kifejezés ült ki arcára. ha valami apróság a kezébe akad. kap tılem annyit.. Ügyes! És ez megmagyarázná azt is. Aztán megrázta mutatóujját OTople felé.. s amíg ı a rejtélyeket kutatja.. de ha Jádevirágnak baja esik. . amelybıl egy darab van az egész világegyetemben. Az Excalibur az. amikor a többiek még csak gondolnak rá. Az elsı adandó alkalommal megfújjuk a kardot.találgatott O'Toole.. nem érdemes kockáztatni! Ha kijutunk innen.. . Ketchikant haragítanánk magunkra.Majd csatlakozom önhöz. Ismerem a fajtáját.. amit a két kínai cipel. mirıl beszél embere.

Egy pilóta mindig pilóta marad! . de nem azok . Fehérfelhı mesélte..legyintett Jen. Amit mondasz. . Jack! Emlékszik még azokra a kínai kriksz-krakszokra.Kifordult a cellából. uram! . nem a lányom mellett akarod eltölteni az estét? ..Hogyne! . Éppen idıben. Aztán elvettem Főszerillatot és börtönır lettem. de a kor elszáll. .. İ csak az öreg kísérıt látta benne eddig. uram.mondta helyesen Hung.Elhiszem. s magasztosulnak fel céljainkká. Aztán aliogy múlik az idı. hogy verseket írsz! Derék dolog. hogy leírjam a Siralmak Kastélyának fogadótermét? Hogy nézett ki abban a pillanatban. Hung Sze-li egy vágyódó pillantást vetett Fehérfelhı ajtajára.. Hacsak késıbb nem. mit hoz a holnap. Egy fiú.mondta Jen. annak ellenére. miért pazarlód az idıdet regényekre? 305 . . s vele minden lázadó gondolat. különöset érzett. a boldog családi élet.Jack..így igaz! így igaz! De mondd csak...Készítsen pár zászlócskát! Ki tudja.Csupán kellemes éjszakát szerettem volna kívánni Fehérfelhınek nyögte a fiatal pilóta.felelte a fiú. Sir Brewnor is kísértet volt.Fiatal vér! .A bölcsességet nem lehet siettetni . hogy kicsoda Vang apó.. Rájött már.. s a megbecsült állás jelentette örömöket. hogy képes rá. . s a sötétbe tartott. . Lányom sikerrel gyızködött arról. hogy katonai szolgálatot vállaltál a Csaoház-nál.kérdezte Jen. hogy ezen az estén nem jut be a lányhoz. úgy értékelıdnek át a mindennapi kis örömök. milyen az izgalmas élet .. . Most az apjával kell beszélgetnie. mint utóbb kiderült. s fiúgyermeket akar.helyesbített véleményén. Vandersleyen nem tudta. Amikor megérintette az öreg kínait. .Remélem. Nem elrepülni ketchével a házak fölött.Hova tartasz. amikor oda beléptünk.Kivételes. azt korod mondatja veled. hogy jóravaló fiú vagy. aki verseket ír. Kívánja.. és eszedbe se jutott hivatalnoki állást keresni magadnak.Egy pilóta is meg akar nısülni. .Én is voltam fiatal. Mondja. . és látni gyermekeinek növekedését. Hung Sze-li Fehérfelhı cellája elıtt Jen Hung-csangba ütközött. A sötétbıl jött. és poroszkált tovább. hanem ott sétálni a kertben. Készüljünk fel a legrosszabbra! Aztán Vandersleyen végleg távozott.Meg akartam tapasztalni. hanem élı energiát. . akár bölcs is lehetne.. Képtelen lett volna megmagyarázni.Vérszegénynek tőnnek.Ennyi idısen sokan lázadoznak. fiam? . mert lelki tekintetükkel nem ismerik fel az igazi értékeket.Igen. milyen a vizuális memóriája? . Vandersleyen visszafordult Jack O'Toole-hoz. . . amelyeket a Döglött Hernyón aggattunk magunkra kísértetjáráskor? . Nem egy öreget tapintott. hogy beleütközzön Vang-cuba. Az öreg szolga és nagymágus elnézést kért Vandersleyentıl az ügyetlenségéért. a nyugalom. .

hogy nem érinted ma este Fehérfelhıt. s talán ennek köszönhetı. . mint kiöntött ürgét szokás a lyukjánál.. Nem lesz ártalmára a királyi udvarnak. A szerzetesek egy része le sem feküdt.Quidquid agb.Jen Hung-csang egy pillanatra elhallgatott.Paulinus testvér. . ahogy a mókus eltőnik a fenyıágak között! Hung Sze-li benyitott Fehérfelhıhöz. szeretném. mert megbízása volt számára. aki úgy csípte el. et respice finem (latin): Bármit teszel. Egyenesen apjába botlott. Senki nem tarthatta vissza attól. s vedd számba az eredményét! 306 . prudenter ágas. illetve. az én vérem. aztán Jen. A mindenható szándékaiba halandó ember nem láthat bele! .Ezért aztán fiam.Jó hírét.Milyen hírét vigyem e pogány küldöttségnek? . ha útra kelnél most azonnal. fiam. . . hogy utánad jöjjön. és megsimogatta az állát...Mert azok is kellemes kikapcsolódást képesek nyújtani a fáradt elmének. Imádkoztak. szeretném. Mert ha kiderül. és Fehérfelhı osont volna ki.Megígérem .Hm. Olyan gyorsan. kedvezı jósjelek oda. már tolta be az ajtót. ~ Tudod.. akkor kedvezı jósjelek ide. . mit beszélek! Csukott szemekkel is be lehet találni egy lányhoz! Egyenesen ígérd meg.Jó éjt.Most ígérd meg! .Ha csak azért nem.bólogatott Jen. Megígéred nekem. és eltőnt a folyosó sötétjében. s hírét vinnéd Camelotba Arthur királynak. . prudenter ágas. . de nem adom hozzád. . . . ha felkészül fogadásukra. virrasztottak egész éjszaka. Fehérfelhı nagyon makacs leány. megfontoltan tedd. mint a te otthonodba.Csupán egyszerően a hírét? Quidquid agis. eí respice finem44. miféle küldöttség érkezik hozzá a holnapi napon.mondta a meglepett fiúnak.kérdezte ártatlan hangon Paulinus. aki láthatatlan maradt. hogy meglátogattad cellájában az én szeretett és egyetlen lányomat.. Még egyszer megvillant alakja a forduló elıtt egy fáklya fényében. akinek arcán a fiú láttán kinyílt a mosoly rózsája. ha elkerülnéd ma este ezt az ajtót. hogy nem is nézel rá erre az ajtóra.bólintott Hung Sze-li.Nos.. vagy félelmetest? . hogy bármire képes lenne érted. hogy a szellemek és kísértetek nem néztek be hozzánk. .. Fehérfelhı inkább megy Ho-po vízi palotájába.Akkor menj! A fiú egy hosszú pillanat után megfordult..Tudom. Éppen akkor nyílt az ajtó. . És tudom. Hilarius szobájába kérette Paulinus testvért. még ha Jádevirág asszony külön óhajtaná is. . s kerülöd társaságát! .Ennyi .. fiam.Jó éjt mondhatok neki? . .kezdte Hung.

.bólintott az apát.Hol helyezték el? . Jónak találta az ötletet.Benned mily nyomokat hagytak az idegenek vecsernyeidı alatt? A testvér a skapuláré takarásában összefőzte ujjait.Az apát eltöprengett. Kívánatosan nyújtózott egyet.A kitaji csoport hallgatag volt és visszahúzódó. reggeli gyónásra. hogy két lovag gyónni készül hajnalban! Ez mindenesetre bizakodásra ad okot. és háromszor is megrágta a választ. . Csak kíváncsi voltam. . 307 . miért mész! Paulinus meghajolt. A többiek készségesnek tőntek. Más részük úrnak. ahol kettes sorban lassan vonultak a testvérek az éjjeli misére. mert igazat mondanak. .A Sir Ketchikan nevő lovag cellájában. a kerek melleket. . amikor a férfi belépett. Ily társaságot én még életemben nem láttam. vagy ismerték is. megmeredı mellbimbókat. aki meztelenül várta a fekhelyén. testvérem. Leült a nı mellé. mit rejtenek benne. de fegyverek nélkül. de ıszintén tárd fel pogány lelküket. . mint lóháton! És vigyázz magadra. kerülték a feltőnést.írd le ıket.Köszönöm. Vandersleyen rányitott Jessica Noelre. .A ládáról ejtsek szót a királynak? . s valóban az elsüllyedt földek egyikérıl jönnek.Atyám! . és távozott az apát szobájából. Isten bocsássa meg a bőnét.. de hívd fel a figyelmet rá! A követség fegyvere mindössze pár kard és tır. s nem hívják fel magukra a figyelmet idınek elıtte.Meg volt az elıjáték? .Egy részük szolgának tőnt. . egyet kivéve.kérdezte Vandersleyen vidáman.köszörülte meg a torkát Paulinus. talán azért.. Indulj. a nagykörmüt.. egyezik-e ítéletünk.Vidd Hubertinus testvért! .. de velük atyám társalgott.. s csak nézte a halovány fényben fürdızı testet. .De ne avasd be. mert bár hosszú az éjszaka. Ne feketítsd. de nagyon kíváncsi volt arra a két. akinek viszont nem állt szándékában megmutatni kezének szörnyő ékét egészen addig. Mindenképp figyelmeztetni mész Arthur királyt. Paulinus testvér. De nem szabad kizárnunk.Nem tudjuk. habár a pokolszolgák rejtve vannak közöttünk. 32. miért nem étkezik velünk együtt.Vihetek valakit a testvérek közül az útra? . s éles szemem szerint katona is volt velük.A kitajiak visszahúzódása mögött sejtesz-e valamilyen szándékot? . míg Hubertinus testvér meg nem érdeklıdte. . Hilarius kinézett a kolostorudvarra. Hilarius apát biccentett. . hogy á pokol szolgái ık. érdeklıdtek Krisztus hite után. mert farkasok tutulását hallom ki az erdıbıl! Veszélyes nagyon az éji rengeteg. nyilván sokkal jobban meg tudja ítélni ıket.. s mondd. gyalogosan lassabb az út. Vacsora alatt két kitaji vigyázta. de a láda titkot sejtet. .

— Eltévedtél.Elıbb-utóbb fog. és beleharapott a fülébe.. amely mögött a bent égı fáklyák fénye halo ványan sejlett csak fel.mondta Jessica Noel.York Ketchikan nem állt kötélnek? . .Mi ez a győrő? . . és alaposan szemrevételezte a győrőt. De ma este az a kis kínaiba oltott fúria akadályozott meg abban. . Elhagyta a zarándokszállást. majd ı is benyúlt a nı lábai közé. végigosont egy keresztboltozatos oszlopsoron. Egy szerzetes észrevette. csak abba ne hagyják addig az éneklést! Már el is feledkeztek a győrőrıl. . Vandersleyen a mécses fényében megvillanni látott valamit Jessica Noel kisujj án.Zsoltárok . Talán a csiklóm fölé. amikor meghallotta az énekszót.És én kihagytam? A nı felült. és felpislogott a temp lom magas.Csak kis simogatás . színes ablakaira.Imádni fogom az orgazmust zsoltárok alatt! Vandersleyen elvigyorodott. és beépíttetem valahova a bıröm alá.javasolta Vandersleyen.Bár. de már kezdett felállni neki.dorombolta Jessica Noel.Azt nézem.. . s ment amerre a zsoltár hangjai. mert énekszót hallott az ajtón keresztül beszőrıdni. . hogy bemenjek hozzá. aztán kimerészkedett az udvarra.. nagyon forró kis zugot talált ott ujjaival.Abban nem lesz hiba.A öreg kínai adta csodálata jeléül. majd a durmitórium fala mentén. Egy pillanatra megdermedt.Bár a teclinikánk Avalonban csıdöt mondott.morogta Vandersleyen.. . aztán visszadöntötte a nıt a fekhelyre.suttogta a nı két csók között. . testvérem? Jen tétova kört írt le kezével. . 308 . és végigsimított hasa mentén a melléig.Pótoljuk be! . . kiszedetem a gyöngyöt. az énekelve vonuló szerzetesek vezették. ha az izgatás során a csiklócskám mogyorónyira dagad. Forró.Nıi bunyó volt? .Féloldalt fordult. így marad az erı és az ügyesség.Mentem az énekszó után . és így aztán kevéssé tudott koncentrálni a győrőre. Az énekléshez nem kell nagy fény. . Vandersleyen a szeme elé emelte a nı kezét.Nagyon értékes .. Jen Hung-csang kidugta a fejét az ajtón. Átkarolta a nyakát. . nincs-e valami mikro-baszás beleépítve . . De kolostori cellában még soha nem csináltam. Hihetetlen.Annyi helyen megfordultam már . .mondta zavartan. hogy érintkezzen a gyönggyel. és a nı kezét szép finoman combja belsı felére helyezte.villant fel Vandersleyen szeme. mik ki nem maradtak az életembıl! . . s odalépett mellé.lehelte Jessica Noel.Ha hazamegyek. és egészen a templom szentélyének közelébe jutott. aztán a férfi mögé térdelt.

Nem baj! .Hát rendben. és a kínai csatlakozott hozzá. Nálunk a költıket nagy becsben tartják. s nem érzed úgy.Más. mint a kitaji zene'? .morogta Jen Hung-csang. de csupán latinul tudok verseket. hogy menekülnöd kéne a közelébıl? Esetleg nem érzel égı fájdalmat mellkasodban és koponyád mélyén? .vallotta be Jen.Nem . Beleszagolt a levegıbe. Szent Ambrus esti imája jó lesz? .Versek. mint kisegér az illatos rizstésztára! A szerzetes mély levegıt vett. Jen kiejtésébıl rájött.Nagyon különös . Feltámadt benne az érdeklıdés. . . aztán összekulcsolta a kezét. és kissé megremegett a térde. A laikus testvérek nem tudták. és ihlett merített a meleg éjszakából..Zsoltárokat énekelnek a testvéreim .A gyanakvás azonban csak megkérdeztette az amúgy jó lelkő baráttal.folytatta Jen. hogy egy idegennel áll szemben. Jen bólintott..kérdezte a szerzetes.. . észre sem véve a másik tartózkodását.. arca.. Mosolygott. hiszen e nyelvet nem beszéled. de közben reszketett belülrıl. s föl ne riasszon az irigy szellem csele: a rémület. ennek megfelelıen felfele nézett. .mondta a szerzetes. Az ablakok ábráit próbálta meg kivenni. a csillagok fényébıl.45 Levetve a síkos gondokat rólad álmodjon mély szívünk. . . hogy minden kitaji pogány és az ördöggel cimborálnak.Verset. . és ekkor a szerzetes felé fordult. nec hostis invidi dolo pavor quietos suscitet. Exuta semo lubrico te cordis ima somnient.Miért éreznék bármi hasonlót? Mondj nekem egy verset! A szerzetes zavarba jött... . Összegyőjtötte emlékezetébıl a szavakat. amelyek Isten dicsıségét zengik. és megragadta a kis keresztjét. . csak legfeljebb idegen lélek. Apró léptekkel megindult a templom fala mentén. (Babits Mihály fordítása) 309 . Nem ördög ez.. miért fogadta be ıket éjszakára az apát úr.De.Ez az ének teljesen más. vastag falához..Isten neve és a kereszt valóban nem zavar téged? Nem émelyegsz.Magam is írok verseket. . mint ujjakkal formázott lágy viaszmaszk.. . idegen testvérem? . .Nem bántják füleidet a szavak.Verset? .Kíváncsi vagyok rá. . Kénszag sincs. Értelmük nem találja el szí vedet. Elterjedt a kolostorban. Automatikusan közelebb húzódott a templom jól megrakott.

de aztán hosszan elvitatkoztak azon. Aztán Jen leült egy padra.. Lung a cellájában Vang-cuval társalgott. hogy mit keres a fa és a fém az elemek között. Vang-cu komor arccal tekintett Lungra. mintha megszakadt volna kapcsolatom a szellemvilággal mondta percek múltán Vang-cu. az aetherrıl. Vang-cu belefeledkezett a sertéshúst rágcsáló Lung arcába. Lung türelmesen várt.Mintha. amelyek között a tőz. amelyek meg kell remegtessék szellemét vagy testének valamely porcikáját. vízrıl és tőzrıl . A Tízezer Szikla Menedékének harcába Lung azonban sosem avatkozott be. Ezt mindketten nagyon érdekesnek találták.Arthur udvara azonban szokatlan meglepetéseket tartogathat számunkra.morogta Vang-cu. és Jen rámutatott.ellenkezett Vang-cu. . O a priccsen ült. a kıfal mellett..és az ötödik esszenciáról. Hajnalban szóba kerültek a világmindenség építıkövei. Áthatotta a költı szelleme. és sötét redıkbe győrte selyemköpenyüket. ez idı alatt a tálcáról. és halk beszélgetés mellett hajnalig hallgatták a zsoltárok kínai fúl számára idegen nyelvő és dallamú énekét. Halovány láng világította be a cellát.Csing fekete mágiával foglalkozik és végsıkig elszánt . Vang a szellemek jelenlétét elıször mindig mellkasának szorításában érezte. . aztán lehunyta szemét. lecsippentett egy darab sertéshúst.Meg akarja szerezni a Fekete Sárkány Testvériség ereklyéit.Ereztem .Jen Hung-csang egy szavát sem értette.morogta Lung. és távol tartotta magát minden konfliktustól. víz..földrıl. Az 310 .Tudom.Két napja körülöttünk ólálkodik .Két napja? . hogy Lung miniszter nem ember. fekete karikákat rajzolt az árnyék a szemük alá..bólintott Lung.. de ámulattal hallgatta. .Nem sokkal utánunk lépett be Avalon kapuján. s mellé a laikus testvér. és így kutatott azon szokatlan érzések után. levegırıl. És kellemesen el is múlt számukra az éjszaka. Ezzel Jen Hung-csang a kínai elképzelések öt elemét állította szembe. nem Csing Ta-hou miatt kell aggódnunk! . és elrágcsálta. föld mellett fa és fém szerepel. Mintlia csak menedéket keresett volna a Menedékben. . amelyen vacsoráját idehozták. Lung nagymágusként szólította meg. .Vang megmerevedett.De Csing Ta-hou közelsége mellett nem tapasztal-e valami mást is itt a kolostor falai között? Vang-cu bólintott. hogy az arisztotelészi elképzelésekben a levegıhöz kapcsolódó megfeleltetések a kínaiaknál a föld-elemet kísérı szél fogalmát fedik le. A tőzhöz és vízhez kapcsolódó érzetekben nagyjából egyet értettek. még ha az évezredek és kultúrák távolából is szólt. . . A Csao-ház szolgálója. Vang Taj-fang! . .Csing Ta-hou itt van valahol a közelben. . az elemek. és a szél a középpontba helyezett földhöz köthetı..A Fekete Sárkány Testvériség válaszút elé érkezett. . A barát Arisztotelészt idézve beszélt a négy elemrıl . Vang-cu pedig szemben állt vele. s a Fekete Sárkány Testvériség egyetlen élı nagymágusa régóta tudta. .A szellemek ott vannak . de egész nap körülöttünk ólálkodott. tudom . De tiszteletre méltó Vang. Most nem érzem.intett Lung.

Meg kell szereznünk! Megszerezzük. . s anélkül kell. Ha valaki az Égi Kapu İrizıjének a környezetébıl figyelte a Tízezer Szikla Menedékének aszteroidáit. Ketchikan úr.így van? .. Két hatalmas erejő fegyver. s úgy tőnt.. de veszélyesebb.. Kell a Fekete Sárkány Testvériség segítsége. ez pedig Arthur király kardja.válaszolta Vang..Mert a Mennyei Mestereknek feladatuk. és a mitikus királyokat szolgálta a legendás idıkben. hiába van itt a bronztükör. Szellemek seregei fognak támogatni minket. Ám van még egy hasonló kard. amit még a Mennyei Mesterek sem firtattak.Ma este ez nem fog menni -morogta Lung. amely idısebb magánál Lao-cenél is... vár valamire. Egyikük kezébe sem kerülhet! Vang-cu hallgatott. .Csaó Hszi-san. Lehet. Önnel kell egyezségre jutnom.Csaó Hszi-san ide nem jön el. Vang-cu ismerte a mendemondát. Lung úr! Lung felemelkedett az ágyról.. idézze föl Csaót! Beszéljen vele. és felderítette titkukat. amelyért most megyünk. ötezer évvel ezelıtt. hogy Csaó Hszi-sant és Ho-t kövesse az égbe.morogta Vang-cu. Most pedig a Testvériség segítségét kéri. Vang Taj-fang nem tartotta furcsának. Vang Tajfang! . . Egy lépésnyire attól. . 311 . Lung folytatta. Taoista államuk a mi segítségünkkeljött létre. Az ö feladatuk ezt tovább ırizni.Vang elméjét hirtelen világosította meg a tudás. vagy Vandersleyen úr. Most itt van még egy kard.Mióta nem eszik húst. azok maguknak akarják.Miért? . együtt.Mondja.İt kell megidéznie! . .Csaó Hszi-san a Testvériség tien-fangja . egy kézben. Öreg volt már.kérdezte Lung és göcögve nevetett. Mágiájuk bennünk gyökerezik. és ebben számítunk rájuk.Csing Ta-hou Lao-ce kardjára feni a fogát. Lung szája mosolyra húzódott. hogy megszerezze ezt a második kardot. ..Jádevirág asszony kezében? .kérdezte Vang. vagy Andersson úr.A Tízezer Szikla Menedéke azért épült ki a Megrezben. Hasonló.E két kardot együtt még a Mennyei Mester sem ırizhetné! De akik meg fognak küzdeni érte. egy lépésnyire a halhatatlanságtól.Ez a feladatunk . ı tudja mit kell tennie!. . hogy e második kard lenne jutalmuk. az Excalibur. hogy vége a várakozásnak? . amely szerint Lung elsı miniszter egy sárkány. Vang Taj-fang? . hogy Lung mindent tud a Fekete Sárkány Testvériségrıl. hogy az kevés lesz. . Nem értette... Ha innen kikerülünk.. . amikor átadta a taoista mestereknek a kardot. .. de a mindenkori Mennyei Mesterek feladatát is kijelölte Lao-ce akkor. akkor az a több száz éves Lung-vang kellett legyen.Égi Kapu İrzıinek hat generációját szolgálta ki. de ezt már nem ırizhetik! A holnapi nap az Excalibur megszerzésének a napja lesz. . de lehet. hogy mágikus tudásukat teljes egészében a szolgálatunkba állítsák.

Csing már rettenetesen fáradt és éhes volt. Csüig Ta-houban állati ösztönök ébredtek fel. A két szerzetes útjának felénél járt. Csing Ta-hou érzékeny farkas-orra ekkor érezte meg a szerzetesek testének kipárolgását. Meghallott volna valamit. a zsákmányszerzés izgalma lett úrrá tagjain. éjszaka pedig azért futott. Csing órák óta tartó üzetése után szembefordult vele.Érzem a gonoszt. mintha nem lenne szüksége sem ételre. s nem csak neki. sziklák. Nyál csorgott ki pofájából. Az erdı susogott. Fényes Nappal Felrepülhet az Égbe. s ne kérdezzen semmit.felelte Vang kényelmetlenül. ha felhágnak az elıttük álló dombra.. Új erı éledt tagjaiban. hogy nem emberrel. mi élesztette fel ugyanakkor Paulinus testvérben a félelmet. Puha léptei szembe fordították a széllel. e páros megırjítette.. és ennek érdekében még a kövezett útról is letértek. valami megváltozott. Úgy ismerték a rengeteget. avar zizegett. vagy megérezte volna a farkas gondolatait? Paulinus megtorpant. de Paulinus a virágok illatáról. amely a nyomába eredt. sem italra. mint valami korona. Küzdelem helyett úgy döntött. Vang Taj-fang! 33.Ha ezen túl vagyunk. . hogy tegyen ugyan így. Nem állt meg. Lehetetlen megmondani. hogy a lovag utol ne érje. a föld tapintásáról. hor-padások. és ráállt a szag-vonalra. anélkül.morogta Paulinus inkább magának. hanem egy kísértettel kellene harcolnia. amely úgy uralja a környéket. Vadságában benne volt csalódottsága. és mindezek felett mardosta gyomrát az éhség.. Menekült már két napja. de képtelen volt megszabadulni üldözıjétıl. 312 . és tudták. A lovag. s nem pihent. gally reccsent. hogy nem érte még el Jádevirágot. A fekete mágus lelkében. Vérszomját fokozta üldözı lovagja iránt érzett tehetetlen dühe.Valami van itt . . hogy az idıt lerövidítsék. Pihenés nélkül követte. Nem kellett hozzá világosság. s benne volt a menekülés felett érzett bosszúsága. hogy tudatában lett volna. Oné lesz a halhatatlanság. hogy inkább elmenekül elıle. Éhség és bosszú. Paulinus és Hubertínus testvér szedték a lábukat. Amikor az éjszakai finom légmozgás orraihoz lebbent az emberek szagával. Fel sem ötlött benne. lerázhatatlannak bizonyult. mintsem Hubertinusnak. hogy eltaláljanak Camelotba.Ötven éve . ha csak ezekre hagyatkozhat. és rápisszegett társára. sárkányháton jut fel az égbe. már megpillantják Camelot várát. horhosok vonalához igazodtak. . hogy minél elıbb teljesíthessék kolostoruk apátjának parancsát. igazi vadállattá tette az emberi vadállatot. állatok vonulásáról is megmondta volna. éppen hol járnak. nem vadászott. mint a tenyerüket. a fák és bokrok évszakról évszakra változó labirintusát. Nappal futnia kellett. és megérezte. és most már ereje utolsó tartalékait emésztette föl. hogy ember alakjában küzdjön meg a szellemmel. hogy végleg maga mögött hagyja. de lovának sem. Hallgatózott. kövek.

jobb lábának izmai pattanásig feszültek. követte testvérét. a kolostorban mindenki dolgoIzott a közösségért. csípıs szagnyomuk félelemrıl árulkodott. Csing Ta-hout. hogy ketten vannak. Nem koldulók voltak ık. ık akkor is gyorsabban tudnak majd szaladni. Csing Ta-hou felmorrant hátul. szálas. de nem törıdött a fájdalommal. hol járnak éppen. aki pár botladozó lépés után ismét futni kezdett. hogy megfordult vol na. A két szerzetes jól bírta a futást. . majd ı is megcsúszott a farönkön. . szorgalmas bárányai istennek. . Vékony testalkatuk. Megcsúszott egy nedves folton. könnyő préda kecsegtette. Csörtetésük erısebb lett. . Hubertinus térdre hullott. s oldalát is nem egyszer egy-egy alattomos ágba.kiabálta pánikba esve Hubertinus. A szerzetesek menekülése vaddisznócsorda csörtetéséhez hasonlított. Egyre közelebb került az emberekhez. talpa alatt hónapok óta rothadó fatörzs darab mállott szét. illatuk betöltötte orrát.biztatta társát Paulinus anélkül.Paulinus valójában semmit nem hallhatott. apró facsemeték kerülnek a láb elé. Beverte térdét. Csing vicsorított. pedig a szerzetes nem volt ijedıs fajta. túrások. és elévágott. Az ijedtség azonban tucatszor annyi erıt kölcsönzött nekik. felgyorsuló szíve dobbanása még jobban felajzotta. Amint visszanyerte egyensúlyát. Meleg. Arca elé tartott kézzel védte magát az ágaktól.Hallom. ami erejükbıl elragadott valamennyit. Elıre taszította Paulinust. már érezte. . és hamarosan megpillantotta prédáit. Hubertinus felnyögött. elfeledte a lovagot.Mit hallasz? . Ember. A farkastestet öltött mágus tökéletesen látott a sötétben.Állat. véres hús.Gyorsabban! .kiabálta hisztérikusan Hubertinus. gödrök. de ha nem. Még a menekülés ellenére is tudta. 313 .Hubertinusnak felkúszott a mellén a jeges félelem. Az elsı pillanatban rájött.Ember vagy állat? . Hubertinus beleszaladt. Lépteket. hogy az emberek szaladnak. de már hosszú lépésekkel lemaradva. aki fut. erıs izmaik voltak. Térde majdnem kifordult. hanem kétkezi.Várj! . .. erı a további meneküléshez. Üldözıvé vált. Paulinus felrántotta a földrıl. étel. zsákmány. így futásra késztették magukat. Mindemellett hatalmas zajt csap az.. A rengetegben azonban nehéz futni. visszacsapnak az ágak. immár nem csupán az orra.Zihálást.Meneküljünk! Paulinus is hasonlóképp gondolta. Csing ismét vadászott. de hallása is tökéletesen eligazította. Egyedül a kialvatlanság volt az. . Hozzászoktak a testi erıfeszítéshez. Valamiképp megérezték ıt.. Lehet. aki üldözte. percekre van csak az út. . hogy követıjük ott lemarad. már hallom én is! . Csing Ta-hout vére lüktetése.

Hubertinus észrevette az árnyat..Az összesét? . Azt mondja.mondtam. amit magamtól nem tennék meg.. nem lesz rosszabb annál. ı legalább tudja.... amikor szeme a feszületen nyugodhat. Csak morgást és egy állat forgolódását hallotta. Nem a hátára akart ugrani. Utolsó gondolata az volt. nem démon.. hogy a vadállat nem követi. Hogy mégis. aztán menekült tovább. csak egy farkas.mondta végezetül Hilarius és oszlásnak indultunk A szerzetesek egy része azonban maradt.intett nekem. Ültünk a padokban a szerzetesek között. Valami olyasmit kell megtennem.Ez az! Abban reménykedem. hogy nem ily halált képzelt magának.Ne izguljon. hogy kivegye okait. Leülnek az apáttal egy félreesı sarokba. elkaphatta volna a lábának sarkát. amelyen a társaságból csak ketten vettünk részt: Andersson és én..kérdezte Andersson a mise után. hogy így cselekszem jól. maga közel hajol hozzá. hogy istennek hála. s megfordult. Agyába villant. a gyónás elıtt. mint amikor másnaposan felébred az ember. de túl sötét volt ahhoz. mit mondjak. hanem a mellét. .. . Paulinus pár lépés után észlelte Hubertinus elmaradását Megtorpant. mit kell tenni. és követtük a latin nyelvő szertartást. s lepillantott. Azt képzelte. mennyi baromságot csinált elızı este részegen! . . missa est^ .Morcos kedvemben voltam. . De nem látok gyóntatószéket! . aztán az áldozatok kiszolgáltatását. és rájön.Nem kifejezetten izgulok .Ne is keressen! A gyóntatószék a virágzó középkor találmánya. és a szerzetes mellé vágtatott. Remélte. A reggeli gyónást hajnali mise elızte meg. ha akarja.Csak nem tudom. A szerzetes után lebegı kámzsa légcsapásait is érezte már. . missa est (latin): Menjetek. anu meggyızött arról. . Aztán a farkas a mellére ugrott.Hubertinuson végigvágott a halálfélelem. . he. Nem akarja.he. Miért is mondott igent Paulinus hívására? Csing átugrott egy kövön. legfıképpen a tudatlanság okán. torkát elkapni! Párhuzamosan szaladt vele. Itt legfeljebb fulgyónásra számíthat. hogy állat vagy démon szaggassa szét testét egy éjjeli órán a sőrőben. hogy imádkozás közben a kereszt alól veszi majd magához az úr a lelkét. mi is az. miért teszem? Mert volt valami Sir Lancelot szavaiban.Majd Hilarius apát kérdez. ebédig maradunk? .Jöjjön! . el van bocsátva 314 . ık tovább folytatták az imádkozást. aztán elsuttogja az összes bőnét.Kivétel nélkül. Csing azonban kilépett oldalra. elsıként a tanítórészt. . vagy ágyban fekve. Már közeledett is Hilarius.Izgul? . . A szerzetes keresztet vetett. s már ott loholt Hubertinus sarkában.He-he. és egyetlen harapással kioltotta életét. Látta oldalára dılni társát.

olyan dolgokat kell megosztanom Hilarius-szal.Rendben. I Tudja. s annyi mindent megtanultam.próbáltam meg felkészítem az apátot az igazságra. Az egészbıl a „hazudtam"-ot. sosem lennék a Katedrális idıutazója! . De nem kell az egész életemet elmesélnem? . és rágyújt. csakhogy ı aztán nem tudta.Na. . a hazugság bőnével tetézem eddigi bőneimet. fiam. ahol mindjárt át esik egy birkán. Mert ha ıszinte vagyok.Hegyvidéken születtél? . .I Felálltam Andersson mellıl.Ha nagyot akarnék mondani.. és Ezékielnek szólítják.Krisztus jobbján és balján nagyon sok hely van.E világ egyik szeglete sem különösebb a másiknál . ez elég banálisan fog hangozni! . a tekintélyemért. Oldalsó pillantást vetettem Hilariusra. -Nem kell nagyot mondanom ahhoz. ha egy idı után kerozint önt magukra.. meg kellett küzdenem az életemért. Még ha gyerekkoromban kondicionáltak volna hasonlóra.kérdezte az apát. ahol majdnem fölad tam. Nem sokkal késıbb loptam is tıle.Hallgatlak.. s ott egy fal melletti kıpriccsre ültünk le.. amit nem próbáltam ki feleltem. . .Az egekben számos föld 315 [ .Elég csak a bőnöket. hogy hazudtam a sztelláris romboló kapitányának..mondta az apát. . és üzeneteim-I mel kis híján megöltem hatszáz embert. . Az elsı.. mennyire különös ez a világ. és nem hiszem.mondta Hilarius. Egy oszlopköteg takarta el elılem Anderssont. . amelyek messze túlmutatnak aszteroidájának határain. Igaza volt.Ez volt az a pont.Jó. mintha akasztani vinnének.... miután elraboltak otthonomból.kérdezte kissé naivan Hilarius. . Elhihetik: óriási probléma elıtt álltam. a szupercelluláris hozzáférési kódját szereztem meg. fiam? . . mint Sir Brewnorral szemben. a „loptam"-ot és a „megöltem hatszáz embert" érthette csupán. . . kijön az ókorban. mert már csak az van. fiam! . feltárni a lelkemet legkevésbé. Ha viszont ezt nem teszem meg. hogy bármelyiken is a te neved állna .Az én világom nagyon különös . I . így kezdıdött. Szóval: honnan is kezdjem? I ..A nagyotmondás is a bőneid közé tartozik.próbált meg mosolyogni az I apát. ha ez életed elsı gyónása! Jobban megizzadtam. a galaxis császárának kellene hazudnom magam. de nem. a pásztorok pedig leborulnak elé. de nem hiszem. Elég szők határok között mozgott.Én az egekbıl érkeztem. ha a gyermekkorod bőneivel kezded . Bemegy a fıszer az idıgépbe.. F . hogy hihetetlen legyen a történetem.. Üljenek le valaki mellé és lökessék neki ezt a szöveget! Megérdemlik. Gyermekkori botlásaid könnyen bevezethetik férfikorod bőneit. a felhık fölött. hogy valamit is érne gyó-násom.Vannak égi szekereink.Bár nyilván hosszan fogsz mesélni nekem. amire emlékszem. i . Abban a rengeteg interaktív idıutazós-sorozatban lehet ilyen szöveget hallani.Legjobb.Följebb.mondta hittel az apát. A templom oldalhajójába léptünk át. aki úgy vigyorgott. máris jobban éreztem magam. Istenem.

hogy megismerjük önmagunk. de jobban tenné. jobban. így elerıtlenedve alig bírta kiszabni a penitenciát. ki nem..És ki ne hagyja Beda Venerabilist. s errıl könyveket is vezettek... Elindultam az apszis felé. Nyilván emlékeztette ma gát arra. mint elıtte. Jádevirág kapott el a rózsabokrok tövében. A végén.Folytasd. ha nem kérdezne. ha Andersson marad a jófiú.kérdezte a férfi. ami ket hiszem.. lehet ıszinte. hogy tegnap este füllentett! Nem is pápai történetíró volt! Nem bírtam volna ki. Úgy. . visszafordultam. aztán beszámoltam a g/7/e/A-mutáns háborúban történtekrıl. ki Krisztus hitén. És legkevesebb egy számológép kellett volna a bőnöket összesíteni és beszorozni számukat a megfelelı penitencia számával. de csupán a töredékét rótta ki rám. A zarándokszállás cellasorán végig. Aztán mint akinek eszébe jut valami. Elıbb csak gyermekkorom történéseit. .Maga jön . Szembesültem önmagammal.. mint ez.van.Az apát mindent tud... kalandos életemben elkövetett bőnrıl. tehát a Rigeles hasonlat helytállóbb.. maradjunk ennyiben.Atyám. vagy. Az apát homloki tonzúráján vastag verejtékcsöppek ültek. hogy a kereszt elé térdelve teljesítsem. azt hittem. Sir Ketchikan! . Én elsorolom azokat a bőnöket.mondtam Anderssonnak. és minden rossz döntésemrıl. és egyre nehezebb lett az emlékek felidézése. Nehéz dolog az ıszinteség! Amikor másfél óra múlva kijöttünk az oszlop mögül.mondta aztán. . hogy könnyedén elıadjam ıket. kérdezzen. Gyere azonnal! Futottunk. mint a katájok vagy a szaracénok. hogy a lovagság sosem növi ki konfabulációs-korszakát. hogy elkövettem. a többségükön élnek emberek. úgy vette fontolóra a szavaimat. Aztán kirója rám a penitenciát. Kis kék is játszott arcának színébe. Ha nem ért valamit. Néha szóba kell foglalnunk életünket. mit kiróttak rám. .ennél a résznél az apát keze végig remegett -. de amit én elregéltem. a Vaskesztyősökrıl .Mindent . neki kellett támasztanom Hilarius apátot a hajókat elválasztó oszlopkötegnek. .feleltem. . Nagy levegıvel mesélni kezdtem. amelyek elég távoliak voltak.. mint az Orion Rigelje. mint akit őznek. 316 . .. És valóban délig maradnánk. s a végén hozzáteszi a nagyotmondást és a füllentést is. csak nem keletnek vagy délnek keli elindulni. és a magyarázatot sem értené!.A hazugság bőnénél kezdted. az már a harmadik percben követhetetlen volt Hilarius számára. és arca fehér volt. a szupercivilizációk küzdelmérıl.. mert sokat kellene magyaráznom. . kapok tıle vagy ötezer Miatyánkot és háromezer Üdvözlégyet. fiam? Felsóhajtottam. Hilarius meghuzigálta a fülét. egészen Lung ajtajáig. Igazság szerint ebben a korban minden bőnnek pontosan körüírt vezeklése volt.. mint a frissen hullott hó.Mit mondott neki? . hanem fölfelé.

.érdeklıdtem gyanakodva. Amint megjelent Andersson.felelte Vandersleyen. Lung szeme teljesen fekete volt! A szeme fehérje. de a kínaiak ízlésérıl híven árulkodnak nyilvános éttermeik belsı berendezési tárgyai. Ha Vang-cu nem áll mögöttem. a kis cellában már hárman voltak.Jó lesz? . Ezzel a feje úgy nézett ki. Lung felnézett rám..kérdeztem. hogyan fajulhatott el idáig a helyzet. . melléjük mi is bezsúfolódtunk. . A személyszállítók. 34. ha fekete öltöny és nyakkendı van rajtuk és úgy teszik fel a napszemüveget .. és közben folyamatosan duruzsolta a fülébe.mondtam. s az oroszok meg is hagyták e hitében. . és felhívták minden vendég figyelmét. í Az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz átszállófedélzeteit kiürítették. Hilarius apát nem jött ki elbúcsúzni tılünk. mint egy hatalmas bogáré. .kérdezte tılünk. írisze. fekete férfit menekített ki az őrállomásról.szólalt meg mögöttem Vang-cu. hogy a mutánsok támadtak rá a kártya-rajra. Jack Chartoff órák óta azt hajtogatta. biztatta. Gorukij vigasztalta. magángépek e finoman megfogalmazott noszogatás hatására mind elhagyták a Döglött Hernyót.Nem is rossz .mondta Vandersleyen. . Nem értettünk vele egyet.mondta Gorukij Vandersleyen irodájában a dokkokból sorra rajtoló őrhajókat figyelve. s egy emberként néztünk az ülı Lungra.Lunggal van baj? .Mi mindent megtettünk . mit kell tennie. lampionjaik eklektikus keveredése a harmincadik századi díszítımotívumokkal. . áruszállítók. . amely egy súlyosan sérült. pupillája mindenestül megfeketedett. . Lung feltette a napszemüveget. és a száránál fogva megtekerte a szemünk elıtt a mondott tárgyat. • Vandersleyen kiment. angol király emblémáját viselték hajtókájukon. nem tudja. a festményeik.Túlzásokba nem kell esni . mert kellett Chartoff 317 .Letört a körme? Jádevirág kitárta az ajtót.morogtam. Óriási csend termett a kérdés nyomán a cellában. hogy a Megrezben felvonuló földi csapatok hathatósabb védelmet tudnak nyújtani. Aki netán kételkedett volna a földi rombolók védelmében. napszemüvegben. ekkora körmökkel. annak is meggyızıen hatott az a kis csapat. mint az őrállomás. .Én akkor kapok idegbajt a kínaiaktól. azon nyomban lóra kaptunk.Mi a probléma? . és kis híján neki szédültem a falnak. .Hoztam neki egy napszemüveget . A csapat tagjai kommandósruhát hordtak és az Edward király.Egyszerően félreértették a szándékainkat! Jack Chartoff abban a hiszemben volt. nyilván a fal tövében végzem.Persze. kínai selyemköpenyben. hogy nincs még minden veszve. Minden lovag idegbajt fog kapni tıle .

magának kellene kihajtania ıket. egy agyrázkódást illetve három repedt bordát produkált Kuzma Gorukij csapatának tagjainál.Elkaphatjuk azokat a mocskokat? . Túl nagy feltőnést keltett volna.. hogy becsalják a csapatot egy őrhajóba.. aki egy csaknem hat és fél láb magas. aki nem ment a szörnyei után. Ott kellene a fiúknak körülnézniük! Jack Chartoff egy pillanatra felvillanyozódott. amely megtámadta a mutánsokat. ahol a Frankenstein rt szörnypárosai tanyáztak....Jó napot. amíg mellbe nem lıtte Andy Duerrstein.együttmőködése az őrállomás irányításához.. .Kísérje le ıket a dokkba. így idı elıtt senkinek nem mondhatták el a pilóták.Minden megeshet..Szeretem a széles vállú nıket .Chartoff a karámot hívta. .Bevetésre és harcra nem küldhetem ıket.. ahogy azt az öcsém szokta mondani! Mondja.Könnyő mellbe lıni ıket.aztán kilıtték a szörnyeket az őrhajójukkal együtt az őrbe.Csak Mr.Be kellene vetnünk ıket a belsı rend fenntartására! Túl nagy a torlódás a dokkokban.. .vigyorgott Gorukij.Mit? . nem? Az ötös dokkban rábukkantam néhány gépre.Vandersleyennek vannak azok a szörnyei. mellesleg maguk sem tudták. Linda! . . és megbabonázva meredt * 318 .pengette meg az egyik legkényesebb dolgot Igor Gorukij. aztán vészstarttal megszabadulnak tılük. . Jack! Bemutattam már magának az öcsémet. hanem Linda.A veszélyes elemeket. mert közben kézzelfogható közelségbe értek a mutáns vadászok.. Chartoff nem is látta.Maga nem utasíthatja ıket? . Igor Gorukij utasította Dan Deeringet. . amíg a szörnyek átkutatják. . .Kivétel nélkül . . Andy teljesen berágott két bekapott hatalmas pofon miatt. . száznegyven kilós nı volt.Hagyjon már az öccsével! . Vandersleyentıl fogadnak el parancsot . aztán húzódjon hátra.3ig" Nitke. és szerintem ezt páran biztos kihasználnák.Szükség lenne a szörnyekre az ötös dokkban. viszont megpillantotta az oroszokat. Bedagadt jobb arca és bevérzett szeme ellenére is könnyedén eltalálta a lézerrel „Big" Lindát: a nınek széles válla és nagy mellei voltak. Az ötös dokkban már várták a szörnyeket.bólintott Gorukij. Kuzmát? . .mondta Chartoff. hogy tartsa harckészültségben embereit. mi történik lent. egy kurva is kereshet.Ezt szépen mondta . csupán járırözésre! . hogy egy árverés áldozatai. . és két kartörést. .De megvédik magukat. . Vért köpött oldalra. mert veszélyes elemek tanyázhatnak ott! ..kérdezte unott hangon Linda . csakhogy mivel Mr. .mondta Chartoff határozottan. Mint utóbb kiderült. gondot nem is a szörnyek okoztak. Vandersleyen nincs a Döglött Hernyó fedélzetén.Ez elég! . ha támadás éri ıket.Mind a huszonkettıre szükség van? .mondta Duerrstein a halott nı fölött. A terv az volt. és nem sokat tökölt. .köszönt illedelmesen a karámvezetınek. . hiszen a játszma még nincs lejátszva. A lények különleges páncélozása miatt az oroszok el akarták kerülni a harcot. hogy mi történt.

hogy feltörtük a kódokat. hogy van egy öcsém! Megveregette Kuzma vállát. és bármilyen hatalmas dolgot is kértek. az őrállomás csak magára számíthatott. gyorsan . .tiltakozott hullafehérre váltan Chartoff.. . hogy Gorukij ekkor még arra gondolt. Chartoffaz egyik oroszról a másikra pillantott..intett a virtuálmonitorok felé Igor. hogy egészben megvan a Döglött Hernyó. .Ha az őrállomásának asztal mérető roncsait találná meg.Mr. Ám figyelmeztetem Mr. sıt egy lazarin csatacirkáló is közeledett feléjük. hogy Avalon mélyére semmilyen üzenet nem jut el. ha ezen túljutunk.Maga avassa be az öcsémet az őrállomás kimozdításának rejtelmeibe! Istenem. . .Mit szól [hozzá. ketten meggyızıbbek voltak. hogy átverték. akkor is azzal áltatta magát.felelte Igor Gorukij. haláláig a körülmények voltak a szemében a hibásak. meg kínálom egy kis tequilával! Aztán akár nekem is dolgozhat! Jack Chartofthak nem tőnt fel ez az utolsó elejtett mondat. de nekem megadta a kulcsot. és kacsintott. Akárhol is legyen a Megrezben. . 319 . . Két ember már erıszak.Én kiküldım Dan Deeringet az érkezık elé.Nem tudom a feloldó kódokat.kérdezte Kuzma Gorukij Chartofflól. . Vandersleyent. .Tudja a feloldó kódokat? . s egyszer még visszatérhet vele a Megrezbe.Ügyes! . | Az orosz nem tudhatta. Vandersleyen? Visszatér és nincs hová visszatérnie? . Mr. hogy jöjjön közelebb.Melyik megoldás tetszene jobban Mr. Ekkor pedig megadta a Döglött Hernyó vezérlésének legtitkosabb kódjait. Kuzma! Ismerje meg! S mint mindig. hogy hogyan lehet hozzájuk férni.Négyszáz hajó! .virtuálmonitorokra. így Vandersleyen miatt fölösleges a sietség. Vandersleyen személyi titkára a számítógép által kidobott számot nézte. amellyel az őrállomás rá tudott csatlakozni a féregvezetékekre.. .Az öcsém.Azt nem lehet . mi meglépünk innen. Vandersleyennek? . és míg a kártya-raj valamennyire fedez minket. .mondta Igor. hogy feltartsák ıket mondta Igor Chartoffhak. . ha Vandersleyen elsı haragjában kirúgja ıt.Jack. de ha késıbb visszaidézte. Gorukij.Gyorsan. de azt igen. . . A személyi titkár sosem vallotta be magának. vagy ha tudná. . azonnal megtudja! Igor Gorukij bólintott. hogy a számítógép értesíti Mr.Nyakunkon egy egész hadsereg! A személyi titkár amúgy sem szeretett nagy horderejő döntéseket hozni.Ki kell mozdítanunk az őrállomást. ha netán történne vele valami.kérdezte ígz ajtóban állva Kuzma Gorukij.Elmegyünk innen .. akkor az orosz átveszi a fegyverüzleteinek megszervezéséhez. a fiú most is okosan szólt. s vele még vitatkozott volna. milyen jó.Jack! . de most ketten álltak szemközt. . Két ember már többség. Vandersleyen titkosította ıket. Intett Kuzmának. Legfeljebb gyorsabban eltőnnek! Sigmund Vandersleyennek amúgy is háborús övezeten kell átvágnia magát.suttogta. Igorban nem bízott anynyira.Most mit csinálunk? . Miután a két földi rombolót erıs hullámban támadták vadászokkal.

Sehogy.Leléphet! .Bukena miniszterelnök az Edward király. Ez esetben feláldozzuk az itt élı kínai kolóniát. . Scalice altábornagynak két fronton kellett egyszerre helytállnia: itt a Megrezben és a földi politikusok elıtt.mondta az altábornagy. véleményem szerint a császárság lekötelezettje az élelmiszerellátá sukat biztosító gwynnáknak.kérdezte valaki a külügy miniszterek közül. és úgy nézett a vibráló szélő hologramokra. és ıszintén bevallotta. Lényegében egy belpolitikai konfliktus szélesedett háborúvá. hogy béke legyen a Megrezben? . Az altábornagy a csatában tökéletesen járatos volt.Az Elíziumi Császárságot terheli jó részt a felelısség a háború kirobbantásáért. A nagykövetasszony egyre inkább úgy ítélte meg.. A háború zavarta a vételt.Eggyel kevesebb gondunk lesz! És így is gondolta. Belpolitikai szakadás követke zett be. örülhettek. hogy tisztázza a helyzetet az otthoniakkal. . . erıinkkel az Elíziumi Császárság határára kellene vonulnunk nehogy még egyszer megismétlıdhessen a provokáció. .kérdezte egy tábornok. Az otthon ülıket azonban jobban izgatta ez a háború. hogy a thotisok testén és az Elíziumi Császárság parszekjein keresztül fog felfelé ívelni politikai pályafutása. ezért aztán néha elkenıdtek az arcok és az alakok. hogy csupán a kép minısége rossz.mondta a Földön összeült külügyminiszteri ta nácsnak és katonai válságstábnak. akkor prédájául hagy- 320 . aminek több faj nem fog örülni. aminek ellentételezıi most mi vagyunk. Ha elhagyjuk a rendszert. a politikában viszont kevésbé. A mutáns kormányok nem tárgyalnak. aki ezek után is zaklatta. majd a csata hevében mindenkit elküldött a halál faszára. Ám mivel a harcolók mindegyike megpróbálta blokkolni a szupercellulárist. akik mindegyre azt kérdezték.A visszavonulás nem megoldás.A thotisokkal. nincsenek követeléseik sem. .jelentette egy katona Andreas Scalice-nek. . Miután a Megrezben helyreállt a rend.. Melanie Rashed nagykövetasszony vállalta.Hogyan lehetne megállítani a harcokat? .. és a mutánsok megjelenésükkel felborították ezt az egyensúlyt. mint politikai tényezıkkel egyáltalán nem számolha tunk többet a Megrezben . . hogy néhányan már most megfontolás tárgyává teszik javaslatát. Nagyon eldurvult az összecsapás az elmúlt órákban. Ám Melanie Rashed látta a tekintetekben. hogy fogalma sincs róla. A Megrezben eleddig egyensúlyi helyzet állt fenn. és a mutánsok kezébe kerül az egész rendszer. hogyan jutott idáig a dolog. aki a patkó alakú asztallal szemközt állt. .Teljesen fel kell számolnunk haderejüket. mint az azt követık. angol király fedélzetén van altábornagy úr . .Az Őrállomás a Döglött Hernyóhoz irányából tértorzulást mérünk féregvezetéket keresnek -jelentette egy másik tiszt.Vagy vonuljunk ki mi a rendszerbıl? Hogy látja a helyzetet nagykövetasszony? . Melanie Rashed. most hátra tette a kezét.

nagykövetasszony! A beszélgetés véget ért. és föképp a Biblia-kutatásai tették a hölgyet híressé. Ugyanez nem mondható el a mutánsokról. . Melanie Rashed elégedetten állt az üres holoterem közepén.Meg kellene találni azokat a szövetségeseket. nagykövetasszony.Maradjon elérhetı. . sok. hogy területi hatalmukat maradéktalanul elfogadják az ismert világegyetem népei. Nyert még egy-két napot. hogy miért. hogy egynémely faj.A huszadik században egy Erich von Danikén nevő figura kezdte kutatni a történeti kor hajnaláról származó különös beszámolókat. hanem az Amerikai Szövetségi Információs Kormányügynökség emberei. Az ı munkáját vitte tovább Ingrid Strohheim a huszonharmadik században. Véleményem szerint mindegyiket fel kellene keresni. egyik háború sem tartana sokáig. A szövetségis fiúk ezen a nyomvonalon indultak el.Csak kiutakat keresek.Úgy vélem. amiket a császárság kötött az ide temetkezı fajokkal. Megeshet. s ha egy háborúból könnyő lenne kiutakat találni. amiket a Föld kapott. Sikerült keresztülvinnie. Csak úgy ragyogott az arca az izgalomtól. amelyek a Megrez Elíziumi Császársághoz való csatolását rögzítik. s akiknek hálája sokat ér az emberiség számára. A Megrez szakrális hely. A harmadik győrő minden egyes aszteroidáját figyelik. mint a szüzessége elvesztése óta csak kinevezése elıtti percekben. nálunk idısebb faj örülne a segítségünknek. .Nem az ETIA-os fiúk.Elég egyéni a gondolkodása. Ajánlom a külügyminiszter urak figyelmébe azokat a dokumentumokat. Kevin? . hanem a múltban! . de így van esélye nyomon követni. Nagyon nem akarózott itt hagynia a Megrezt.. Pár napig mindenképpen.. minket okolna a mutánsok térnyeréséért.juk a gwynnáknak és lazarmoknak.. Csupán az Elíziumi Császárság hadereje volt elég gyenge ahhoz.De miért mi harcoljuk meg más fajok háborúját? . nagykövetasszony! Melanie Rashed vérnyomása egy pillanat alatt az egekbe szökött. hogy a földi csapatok maradjanak.. .Scalice altábornagy tudja tartani komolyabb veszteségek nélkül a Megrezt? .Mondja már! Kevin Grant élvezte a dolgot.Igaza volt. . . . Kevin Grant érkezett. A háború ugyan folytatódik. hogy igen. Ez esetben a konfliktus galaxisméretővé válhat. akikkel erıfölényre tehetünk szert. És megtaláltuk! Nyomaiban fellelhetı volt a 321 . amikor a Megrez fölötti hatalmat egy erıs kézbe akarta juttatni. És nem a jelenben. csupán emlékeztetnem kell önöket a kétszáz évvel ezelıtti tiltakozásokra és hadüzenetekre. Döntést mindenképpen csak ezek ismeretében szabad hozni. így izgatott állapotban Melanie Rashed végre nınek látszott. . Addig kellene megkeresni a támogatókat. ha kivonnánk innen csapatainkat.Mit találtak. s azokat az ETIA által megszerzett szerzıdéseket. s a nı olyan izgalmat érzett. Diplomáciailag sokat kamatozhat ez a háború. s nyilván elıbbutóbb csitul a küzdelem.

Asszonyom. . és Avalon sziklatömbjének barlangjában elbújva nem is lehettek.mondta Grant. A következı másodpercben a Tündöklı nyár kvanrumagya ismerıs energiasugárzást mért a barlang szájánál elhelyezett érzékelıivel. hogy igazi földi kötıdésre bukkannak.Ki az? Mondja már. történelmet írhatunk. nem? . ha megtaláljuk! . de ırültségért sem kell a szomszédos őrállomásra menni! Alice bízott benne.pár száz éve nyilvánosságra hozott gwynna irodalmi mővekben az a törekvés. Scalice altábornagynál pedig a hadsereg. figyelte az összes katonai csatornát. és eredményesen szállhatnak szembe mind a háromszáznegyven mutáns ürvadásszal.ujjongott Kevin Grant. . elıször percekig hüledezett. Alice fel se vette. de mérte az őrhajók hajtómővének sugárkibocsátását. 322 . hogy sose lesz kincsvadász. ha otthon étkezett és nem az irodájában. A Stock bauer minden Avalon közelébe merészkedı őrhajót ellenséges objektum nak minısített. Hírszerzık milliói állnak rendelkezésére. majd rájött. amely a másodperc egy rnér" hetetlenül kicsiny részéig tartott csupán.A nagykövetasszony a legmerészebb álmaiban sem gondolt arra. hogy York Ketchikan hamarosan visz-szatér. hogy a seregek maradjanak! .De megálltak és nem mozdulnak.Egy földi legenda sírja van a Megrezben? . . Itt az ok. amelyek kint lesnek rájuk. és a Stockbauer kódfejtı programjával felturbósítva sorra fejtette meg az üzeneteket. mert a választottait mind lenyomozták és vagy a családjának nem feleltek meg vagy a szövetségbiztonságiaknak.Ideális páros vagyunk. . azonnal észrevesznek. A Stockbauer nem válaszolt.Ha kimegyünk innen.Illés próféta . .. Harmincnyolc volt és nıtlen. az energiaemanáció forrása már a vezérlıben volt. De Grant tudta. $ azok is akkor. Melanie Rashednél ott az összeköttetés.mondta Alice. Avalon bejáratának védelmére csupán ketten voltak: az őrhajó és a romboló. Vizuális észlelései ugyan nem voltak. hogy éle sítve vannak a fegyvereik. . A Tündöklı nyár megfigyelıegységei háromszáznegyven érkezı hajót rögzítettek. mert nem vágyott kétkezi küzdelemre vagy terepmunkára. Mire végigfutott memóriáján az azonosító program.csicseregte körbe Alice a Tündöklı nyár kihalt helyiségeiben. csupán a kutatás elméleti és intellektuális vonulatára. Wallenstein többnyire néma maradt.Ellenséges objektumok a keresımezıben . Amikor meghallotta a dolgot. Kevin! . Szerinted Yorknak van valami ötlete ilyen esetre? Önbizalomban nincs hiány. Kissé zavar.Úgy van . Ilyen szinten már csak az elétett vacsorafogások jelentettek izgalmat neki. hogy az élet túl szürke a Földön. azt hiszem.. hogy a faj vissza-visszatérve a Fıidre. . elmenekített onnan haláluk elıtt egy-egy legendás személyiséget.A gwynnák elhozták a Földrıl a Megrezbe Illés prófétát! Alice az összes hadmozdulatot rögzítette memóriájában.

Nem merte volna. Ötezer évig csak ı volt a társa.Sárin ez itt Wallenstein! ..Egy Stockbauer-romboló. Nem akartam találkozni vele.Kicsoda? . .Kivéve azt a felettébb kellemetlen érzést.Addig egy szót se szólok.Azt neked kellene tudnod! Itt volt a fedélzeten. mintha az elmúlt hetek csupán napok lettek volna. miért léptél le! váltott hangot Alice. Nagyon nem vette észre Alice hangulatváltását. ha ennyire semmibe veszik.Hello. Sárin végre minden figyelmét a Tündöklı nyár felé fordította. . s vele olyan erö. de nem látom. Szerencséd volt. . hanem Wulong után ura.Sárin kényelmesen átrendezte a vezérlıt. . az ifirit pedig nem válaszolt a kérdéseire. Mondhatni: nem érdekelte. .Két lábbal a padló fölött. Mert Alice mindig tisztelettel bánt Sarinnal. ami itt árthat neked? .Érzem a jelenlétét. Sárin kényelmesen elnyúlt párnáin. mint neutrínó részecske egy napreaktoron! Kicsit depressziós lettem. A vezérlı Alice által kiépített kínaias díszítımotívumai. nem is a társa. könnyed kıcsipkék vették át a helyét. .Ez nem ilyen egyszerő! . . Az új hangulat a közel-keletet idézte meg.Wallenstein.. Áttranszportálta testének mélységes bugyraiból a selyempárnáít a sarokba. . hogy lefedik egymást. . Alice dühösen hallgatott. és ha nem tudja a háta mögött a Stockbauert. állatai eltőntek és geometrikus stílus.köszönt illedelmesen Alice. . Hogyan képzelted az egészet? . ha nem haragszik Sarinra. és mentálisan belépett a kvantumagy materializációs vezérlıegységébe. . és nem lépsz le még korábban. Egy pillanat alatt kifakult az uralkodó vörös-arany és barna-fekete lett belıle. és egyáltalán nem figyelt a kvantumagy emberi megnyilvánulásaira.Ki az a Wallenstein? . Nem bírta. hogy megúsztad! . . villásnyelvü kotorékeb. 323 . Sárin! .Mi az.mondta Sárin. . amely árthatott volna nekünk.Mágiát érzek és nem technikai jellemzıket. .kérdezte. de nem izgultam érted! Az ifirit körülnézett közvetlen környezetében.. mint elıször hittem. amikor átsuhantál rajtam. Olyan volt. amíg el nem mondod. de mégis különleges szabályossággal csavarodnak úgy. és látszólag kaotikusan. . Annyi féregvezeték fut itt keresztül. Nekem is és neked is..Alice hangjába egy kis gúny vegyült. ez itt Sárin. Alice! Ki az a Wallenstein? . de nem bajlódott fölösleges udvariaskodással.Volt egy megaira a fedélzeten.Ez egy ilyen romboló.Utoljára kérdezem és válaszolj. .kérdezte Sárin mogorván.mondta aztán.Ez a naprendszer veszélyesebb.Kissé elszemtelenedtél Ketchikan mellett! .. .Ha itt vagy velem.Ki van még a fedélzeten? . hogy egy magamfajta transzdimen-zionális lénynek életveszély itt tartózkodni.folytatta Alice. Szóval: ki az a Wallenstein? . mint egy szagot kapott.Kimaradtál pár éjszakára. akkor nem jön fel a fedélzetre.Meg voltunk nélküled is ..

Sárin felállt fekhelyérıl. Antirészecskék áramlottak át onnan. A vár mellett. .felelte engedelmesen Alice.Hol van? . Dombtetıre épült.. a napsugár egy hosszúkás tó felszínén játszadozott. és a sátrak elıtt magasra tartott gonfalon-sorok47 csattognak a szélben. és minden érzékszervével végigkutatta a fotonklipper fedélzetét. . s megannyi zászló lengett falain. könnyed eleganciával felépült impozáns vár. Ahogy közelebb értünk.. mi az a halálfélelem. de mind-mind azt sejtette. A mágikus hullámzás egyre gyengülı jelén túl néhány különleges részecskét is levadászott.Az enyém vagy ismét . Régen érezte ezt. 324 . a vár és köztünk. A torna helye egy széles völgy volt. Sárin transzdimenzionális teret nyitott egy ellentétes univerzumra Alice kvantumagyában. Mindenki nyüzsög.. az aratást végezték. .sikoltotta Alice. lehet dárdanyélen a hegy alatt. csupán a nyomait fogta.. mutasd magad! A Stockbauer azonban nem került elı. és minden fölényeskedése elszállt egy csapásra. aki él. láthattuk.Itt van valahol! Wallenstein. lovak toporzékolnak. hosszan kanyargó városfallal.mondta Sárin ezek után Alice-nek. A távolban.Igen. amelynek eljött az ideje.Természetesen.Most és örökké. hogy ezen a regge47 gonfalon: csatazászló. . s mi is egy domboldalról ereszkedtünk alá. és zenét.. szolgák szaladgálnak. hogy a romboló technikai jellemzıkkel is bír. Camelot vára drágakı volt a rengeteg közepén. IX. mindenki mozog.Nem tudom! . lovagi páncélok csillognak. hogy a Stockbauemek nevezett fegyver lelépett a Tündöklı nyárról. A földeken apró pontocskák mozogtak.. Sikolya végigvisszhangzott az őrha jón. Nem talált fegyvert. Tornyai messzirıl látszottak. amelyek arra utaltak. az emberek kiabálását. szántóföldek és kertek húzódtak. páncélok csattogását. ékes bizonyságául annak. és a Tündöklı nyár kvantumagya egy pillanatra megtudta.Ketchikané? . Ekkor jutott eszembe. Közelebb érve meghallottuk a kürtösök hangját. hihetetlen csoda egy aszteroida barlangjában.. Sárin . s tartalmazza a lovag címerét. túl a búzamezın kékes fény csillant.. hogy a mezın száz és száz színes sátor áll.. hogy nem csak lovagok élnek e világban. . . FEJEZET 35.Ketchikan? Avalonban.

A domboldalról leereszkedve a sátrak és emberek egyetlen hatalmas karneváli díszletté és tömeggé olvadtak össze.mondta.Mert errefelé az a szokás. mi a helyzet. Amikor ezt szóvá tettem Anderssonnak. hova fogunk állni! . hogy elröpítsen a varázslat soha nem létezı földjére.. akik uruk információéhsége miatt voltak kíváncsiak ránk. Nem voltam biztos benne. . csak bólintott. és a szélbe üvöltve vitte hírét. és a nevem után érdeklıdtek. és néhány unatkozó lovag.Heroldokat szalajtott szét az országban. mint én. . vagy éppen csatlósaikat egrecíroz325 . Holnap köszönt reánk majd a második. mindenki azonnal öklelésre hívja. s mintha egy forgószél kiemelt volna a kozmoszból. máris tucatnyian kaptak lóra és lovagoltak ki fogadásunkra. Ugyanakkor mit számít egy ismeretlen név? .len-délelıttön végre nem hallottam láthatatlan kutyáink csaholását. . . . amikor a tisztáson megláttam a sírra boruló tündért: a csodálat és hitetlenség keveréke töltött be. Elhagytuk az erdıt. mint abban az egy pillanatban.Minek örömére van a torna? . az gyız. ha egy ismeretlen nevő lovag érkezik.Döntse el.válaszoltam meg az érdeklıdık kérdését mire az apródok és a szolgák egy része azonnal a tábor felé fordult. és a korlátokat.Mi az.Az is .válaszolta egyik új kísérınk.Csak nem képzeli. . s a mai nap a torna elsı napja.kérdezte Andersson a lovagoktól.mondta Andersson.mondtam a szememet erıltetve. hogy ezen a napon kétszáz ökröt és háromszáz bárányt vágtak étekül a küzdıknek és hölgyeiknek.Egészen úgy néz ki. de Andersson többet foglalkozott a lovagkorral. Aki állva marad. hogy célszerő hallgatnom rá. Lovagok csoportja egy póznára kitömött bábut rohamozott. . mire a lovag elmesélte. horpadásos sisakot. s holnapután a harmadik nap. Látták a vértezetet lovam oldalán. A völgyben már javában folytak az öklelések. és kopjájával próbálta meg leemelni a szalmabábú fejére nyomott ócska. . hogy belovaglunk egy lovagi torna kellıs közepébe és nem kell csapatot választanunk! Arthur ellen vagy mellette fogunk harcolni? .Ismeri a szabályokat? .És a szajkó is elmaradt .Egyszerőek. Megéreztük a sült hús szagát. így egyenesen hozzám jöttek. hogy csakugyan így szokás-e.Ne mondja meg! . .Arthur király kürtöltette. és senki másén. Akkor már láttam a vörössel beborított dísztribünt. hogy hova fogunk állni? . és amint láthatóvá váltunk a vár körüli sokaság számára. mert a Kerekasztal egy lovagja megházasodott! . karjuk erejét próbálták. Nem sokkal késıbb mi is részei lettünk ennek a karneváli tömegnek. Mások kardjukat suhogtatták.súgta Andersson. de elénk poroszkáltak Arthur szolgái is.Miért? . Akkor és ott hosszú ideig úgy éreztem magam.Nem árulom el a nevem . mintha lovagi torna készülıdne .Nem árulja el! Nem árulja el! . lehet. Többnyire apródok.

Miért gondolod.tárták. akkor nem terem neked dicsıség. ismeretlen lovag? . Harcolsz Flaiddis király zászlaja alatt? . hogy mutasson nekünk két sátrat. Sir Derwen boldogan utasította apródját.Nem találsz ott most semmit. aztán a vállamra tette a kezem. Körülöttünk felhördültek Észak-Wales királyának lovagjai.Észak-Wales királya vonult fel Arthur királlyal szemben magyarázta a hozzánk csapódott lovag. ahol öltözhetünk vagy megpihenhetünk. itt van a falakon kívül! És egyetlen egy út vezet hozzá: a dicsıségé! . A lehúzott rostélyú lovagot az elsı pillanatban megismertem. amíg valaki beléjük nem rúgott.én egy szellem vagyok! .. Ha velük együtt mész öklelésbe Flaiddis király táborának ellenében. .Azokat legyızve emelkedhet igazán az elismertek közé! A felhördülés után most helyeslés következett. ha nem a fegyvereket fényesítették.Én Flaiddis király seregéhez állnék . Minden.. hiszen a legjobbak mellett küzdesz a kevésbé gyakorlott lovagok ellen.Be kell jutnom Camelotba! ..bólintott Sir Lancelot.És te.morogta Sir Derwen. .kiáltott fel valaki a fényes környezetbıl. ahol lovagok köre fogadott bennünket. E kellemes bevezetıvel nem lopta be magát Sir Lancelot leendı harcostársai szívébe. jó lovagom. szintén ez az utad . és bármit kérhetsz tıle! Vajon tudja Sir Lancelot. -Melyik királyhoz csatlakoztok? . . kiabálásban mutatkozott meg.Neked. .kérdeztem Sir Lancelotot.Azt mondtad. jobban mondva engem. hogy Sir Lancelot. de a vállát díszítı zöld szalagról is. mintha nagyon sok dolguk lenne. miért érkeztünk? .Az arcod. . Mindenki pörgött.A legjobbak ellen harcolva szerezhet csak dicsıséget bárki folytatta zavartalanul Sir Lancelot. hogy akarok valamit Arthur királytól? .. Kopók forgolódtak a lábaknál. a feszültség az állandó mozgásban. ami neked kell. akit mint kiderült Sir Derwennek hívtak.hajolt felém Sir Lancelot.. szemed elárul.Törj velem kopját szavaid éléért! . akkor a lovakat gondozták vagy felpakolva szaladtak sátortól sátorig.Arthur király ellen? . nem csupán páncéljáról. öklelek hát királyommal. .Sir Lancelot a fülemhez hajolt.Arthur lovagjai a legjobbak a világon. 326 .. ki-ki egy-egy kicsúszott félmondaton próbált meg elégtételt venni. Üsd ki Arthurt lova nyergébıl. mert a többiek lemaradtak az utolsó lépéseknél. Nem vágyom veled megütközni.. néha a gazdáikhoz hü csatlósok egymásnak estek..mondtam az észak-walesi lovagokhoz fordulva.. . A csatlósok úgy tettek. És. Sir Ketchikan. . akirıl csak én tudtam.hallottam jobbról egy ismerıs hangot. . .Igazat szólsz . közénk állnál. A tribünhöz lovagoltunk.Legyen! Sir Flaiddis zászlajához csatlakozom magam is .Sir Derwen Sir Lancelotot szólította. .Harcolok . . . attól függıen mi áll elıttünk vagy min vagyunk túl. hogy minél fényesebb legyen páncélzatuk.

félig felöltözve vagy teljesen páncélban. ment teljesíteni feladatát. mert a sátrakra nem felügyelt senki. nem erre számítottak. s megtudni.. Jack O'Toole már az elsı sátorsor után észrevétlen leszakadt a társaságról. Lovagnak kell látszódnia. megkeresik a hamis lovagot.. hogyan néz ki York Ketchikan. Túl nagy a tömeg. Mert a csatlósok vevık j voltak a törpe szövegére. mint amihez a Földön és az őrállomáson hozzászokott. a lovagjai között lesz megtalálható. O'Toole közelebb került. s megszerzi. Nem akart harcolni. hogy egy törpe áll a csatlósok győrőjében.. Lehet. Aztán pontosan leírta. üres volt. hogy csupán egy módon találhatja meg a királyt. Eggyel több. Több ezer ember győlt össze a tornára. mint egy lovag. Felismerte benne a Siralmak Kastélyában megjelent törpét. Vandersleyen rájött. s azt a lovagot keresi. s látta. A zsoldos ment tovább. akár nem. Ahogy a Döglött Hernyó tulajdonosa a kínaiak nyomában haladt. A zsoldos elemében érezte magát. mit számit. 327 . O'Toole elvigyorodott. Sigmund Vandersleyen is bevetette magát a sátrak közé.. A sátrak között haladva megjegyezte.. a fegyverzsírok illata. s biztosították táI mogatásukról. I és két lépés volt távozni a sátorból. hogy egyenesen Arthur király elé fognak kerülni. s köztük több száz lovag. Fellibbentette egy sátor bejáratát. errefelé senki nincs kiakadva.. azon töprengett. fel vannak-e szerszámozva. hol állnak lovak kikötve. Arthur vajon be-száll-e a küzdelembe? Akár beszáll. hogy O'Toole eltőnik a sátrak között. Van ideje. Három ló és fegyverek. Nagy hangon magyarázta társainak. és mivel a lovagok többségének nem egy páncélja és nem egy lova volt. Sigmund Vandersleyen a szeme sarkából látta. hogy este lesz. Arthur nem Camelot várfalai között van. megeshet.. Meg kell találni. Két lépés volt elérni a fegyvert. és elintézik egyszer és mindenkorra. szúró-. A zsoldos folytatta kutatómunkáját.. hogy megölték gazdáját. vágó-és ütıfegyverek tucatjai hevertek ırizet nélkül. egész vértezetek. Úgy látszik. amit meg szeretne tudni. nem csupán az Excaliburral. Pár perccel Jack O'Toole eltőnése után. Nem tőnt nehéz feladatnak. Nem gyors akart lenni. s elvegyülnie a lovagok között. aki ezt tette.. mire Sigmund Vandersleyen kideríti hol az Excalibur.. s tudhatja meg mindazt. a készülıdés t izgalma évezredek távolából is ugyanolyan volt. csak úgy akart kinézni. nála van-e az Excalibur. Arthurnak itt kell lennie a réten. hanem a legjobb állatokat akarta. Oldalt kisebb zőrzavar támadt... Mélyen átérezték tragédiáját. Egy fagerendára kiakasztott láncing mellett vékony tır feküdt... van-e rajtuk jel vagy vane a közelükben valaki. hogy Mr. hogyan juthatna Arthur király közelébe. Azt hitték. Ketchikan hamarosan mással is el lesz foglalva. aki lovat lop és csatlósokat ver. ha ismeretlen lovag jelenik meg a színen.. valaki fejhangon magyarázott valamit.

a tagjai. Egész teste így válaszolt. . Balgaság volt azt hinni. Jádevirág zavartan tekintett önnön lelkének mélyére. csak hogy feloldja a feszültségét. hogy lecsillapítsa lelkét.. a szíve. mert másba szerelmes. Csak ı lovagolt tovább. A tribün a küzdıtérre. de nem bánkódott miatta.. nem gond. és oldalra sétált... . Jádevirág ebben a pillanatban fordult Andersson felé.. A riporternı megfigyelte. ami színesíthetné késıbbi beszámolóját. olyan kopaszak a püspökök és apátok. . A csapat megtorpant Noel elıtt. s mellettük az egyházi férfiúk. aki sorra igyekszik behálózni minden férfit a környezetében.. hogy megköszöni Nicknek a kedvességét és a támogatását. ameddig amazt el nem nyelte elöl a páncélos lovagok győrője. apróságot.Én felkerülhetek oda? Andersson végigpillantott Jessica Noelen.. Az egyik biztosan Arthur helye lesz . neki más dolga van. Már gyülekeztek ott a könnyő ruhába nyakig becsomagolt hölgyek. s kivált belıle York Ketchikan. így aztán nincs joga számonkérni Noel kacérságát. miközben tekintetével követte Yorkot.kérdezte a férfit. soha nem kívánt így senkit.... de nem folytatja. Amikor a csapat megérkezett a dísztribünhöz. ha a férfi külön utakon jár. mert igazi lovag a küzdıtéren található meg.Kik kerülhetnek a tribünre? . és Jessica Noelre gondolt természetesen.. akik élvezni szerették volna az összecsapást. Nem tudta. hogy ott a helye a díszes padokon.Ilyen öltözékben semmiképp! És a gyémántok a szemöldöke felett szintén furcsán hatnak ebben a környezetben.okoskodott Jessica Noel. hogy megérintse. A vendégeknek készült. amelyekbıl kiszállt az erı. Leugrott a lováról. Lovag nem. és megjegyzett minden érdekes mozzanatot.öntötte el a düh Jádevirágot.. s a király.A másik nyilván a királynıé.A küzdelemben részt vevı lovagok hölgyei. de egy sátor árnyékában mégis talált annyi nyugalmat. úgy tovaszállt. Nem folytatja. s a küzdıtér túloldalán egy fából ácsolt várra nézett. e világ legjobb ismerıje tehát Andersson lehet.. hogy mellette legyen. Valóban ezt akarja? Valóban. aztán ez a hirtelen harag ahogy jött.. Amilyen szépek voltak a nık.Jessica Noel a riporter szemével nézelıdött.. a nık koszorúja és az elıkelıségek között. Noel azonnal tudta. 328 . hogy a férfi mustrálgatja a riporternıt. s csak annyit látott. hogy egyedül legyen. .. s a ló elıre kocogott vele Nicholas Andersson mellé. . A padok két oldalról fogtak közre két faragott trónus-szerő faszéket. .Darabjaira szedem szét. hogy szereti. Jádevirág ugyanis már eldöntötte. hogy az Avalont illetı kérdésekben York Ketchikan is Anderssonnal konzultál. ha York Ketchikan eléje került. . Éppen ezért késın vette észre Vandersleyen eltőnését. Jessica Noel belevágta sarkát lova oldalába. hogy kikerülhet a nyüzsgésbıl.. Sosem érezte még ezt. hogy Arthurnak kétezerötszáz éve nincs királynıje. a feje. egyházi elıkelık.

. . Jessica Noel lecsúszott a nyeregbıl. . . és nem avatkoznak bele ügyeikbe. hogy segítsen beöltözni. 329 .A kínaiak. . és megparancsolta nekik. hogy nem olvas tekintetembıl. . magára hagyott kínainak tudtam bejelentem: beszállok a küzdelembe. a Tiszta Föld Fénye Templom papja jelent meg pár sátorral odébb.Ruhát akar lopni? . hanem a ládát.Nem téged féltettelek.emlékeztettem. így világos volt benne akkor is.. és csak reméltem. . .Jádevirág körül vibrált a feszültség..vallottam be..Jön már. hiába akarnék kibújni a kötelességem alól. A Fekete Sárkány Testvériség utolsó mágusai mind jelen voltak Avalonban. Idegen vagyok itt. Jádevirág elızı férje és Ho. Annyiszor tagadtam. azért.Nick piszkálta fel az elsı lovagot.Húzzuk le valakirıl? . . Mr. Bármit teszek. Ráemeltem tekintetemet a sátorlapról. Ketchikan szerintem egy idıre el lesz foglalva a helyzet megismerésével..Talán van más mód is . akit kinyírtunk és te is lelkiismeretfurdalás nélkül megnyomtad a plazmafegyver kioldógombját. ha megjelennek egy idegen világban..Andersson a tribün mellett tanácskozó lovagok csoportjára pillantott. hogy csupán egy csoport.kérdezte pár méterrel távolabb ugyanekkor Jessica Noel Anderssont.Kitalálta. csak nem tudta.Magadért! Hát. . Bejött helyette Andersson a páncélokkal. Jádevirág behozatta a sátorba az ereklyéket rejtı ládát.kiabálta Jádevirág. nem érted. Az öltözéshez kapott sátor vékony. mi lesz az ı feladata a játszmában. . vagy mert valóban ırültségre készülsz? .Mr.Merre induljunk el? . Andersson? Nick.Miért mentél bele ebbe a játékba? . tiszteletben tartják annak törvényeit.Szang Fu-ling valóban egész éjszaka az ajtóm elıtt ırködött? kérdeztem Jádevirágtól. Azt pedig nem sejtettem. és szemrevételezték a terepet..Nem tudom .Tudunk valahol olyan ruhát szerezni? . kék vászonból készült. és kiment a sátorból. hogy ez a feladatom. .töprengett el a férfi.. aki érez valamit?! .De nem ezért teszem. cselekedni szeretett volna. ha a bejáratot lehajtottuk. csakhogy az nem mőködött . hogy két halhatatlan kínaival nıtt bejelentésem hallgatótábora: Csaó Hszi-san. . hogy semmi esetre se mozduljanak el mellıle. majd Tuan Laj-senget Jang Ju-vennel egyetemben leültette a láda mellé. Azt hiszem. . Te miért nem tudod ezt tenni? . hogy nem te vagy az egyetlen.Érzem.mondta idegesen Jádevirág. úgyis harcolnom kell.Egyszerően ezt kell tennem.Ez aztán logikus! .Ezt most én nem értem. így esett meg... .Találomra a sátrak között .

. . Mint akire felpakolták a koporsójának darabjait. és rásimult a fejemre úgy.. és felültettem a tribünre. Azt hiszem. . Az állam alatt kellett megkötni. könyökvédık.Sir Calweel meghalt. Nagyobb gondnak tartom. Dolgozik benne a riportervér. Aztán kiderült. le kell vernem vagy háromszáz másik lovagot.Át is öltöztette? . . .... ha leeresztettem a sisakrostélyt.mondtam nyugodtan. . Jó megfigyelı vagyok. aztán meg a virtualitás. és szereztem egy textilsapkát. A kínaiak udvariasan megtapsoltak. Felöltöttem a sodronyruhát. nem jutnak semmire .Szereztem korhő ruhát Miss Noelnek.Szerette volna. Komoly. meglett emberek fél mázsás kardokkal várfoglalósdit játszottak. ezt meg kösse föl a fejére! Megforgattam a textilsapkát a kezemben. erre ık tapsolnak. és mellém térdelt. a világ legbékésebb találmánya volt a tévé. Megszelídítette az embert és fotelba kényszerítette.Tudja kezeim a kopját? . Arthur háromszáz lovagja lett a védı. Ha a téve harminc évvel korábban jelenik me.Mit akar ott? .. láb. és kis híján elröhögtem magam. aztán következtek a vértek. Nekiálltam kihajtogatni a sodronyinget. mint ahogyan megjelent. Szétválogattuk a vértezet darabjait. lábfej.Andersson kiment a következı adag vert vasért. mi pedig a támadók. Mell. Vegye le a nadrágját. Szóval. kar.. Nem. .kérdeztem egy kicsit agresszívabban a kelleténél. nincs második világháború.. kijön a sátor elé? Kicsörömpöltem. amelyeket Andersson felszíjazott a testemre. Aztán letoltam a nadrágom.Ezzel tekerje be a lábfejét! Kaptam pár szakadt rongyot a lábamra.Hol a fenében járt? .Szerintem Arthur közelébe jutni. hogy mielıtt a legenda elé kerülök. Honnan szerzett az öltöztetésben jártasságot? ..Láttam Sir Calweel kezében. A népnek Marlene Dietrichet vetítenek az állami csator330 . nem ment könnyen. A földön térdeltem. . mint akit bedobozoltak. hogy eltőnt Vandersleyen és a zsoldosa. a sátortábor közepére felhúzott favámak fontos szerep jutott a délelıtt folyamán. Ebben az öltözékben nem lehet szabadon mozogni. küzdeni. 36. amikor Andersson ismét bejött. és úgy éreztem magam. amely magában is elég nehéz volt. Vegyen máshonnan példát a kopjakezelésbıl! Na. fordulni. és még csak ki se láttam.. hogy még a fülemet is leszorította. Én megyek megküzdeni egy kétezerötszáz éves legendával. A cameloti falakon kívül.Próbálkozzanak csak. de nem vállalkoztam rá ..A szakirodalomból.

ki balra. Lecsaptam a sisakrostélyt. Nos. vajon az ı kihullásuk mennyivel rövidíti meg a játékot. mert vagy félszáz lovag közém és a tribün közé szorult. hogy rosszul kötöttem föl a fejemre a textilsapkát? A lovagok egyszerre megcsörrentették fegyvereiket. a csatára készülıdés megállt. azon felálltak a díszes papi ruhát hordó egyházférfiúk és a hölgyek. Majd megélénkült a harcmezı.. A lovagok megtorpantak lovaikkal. . vértek koccantak. hogy felemelve köszöntsék az uralkodót. Ezek a lovagok még nem a várfoglalósdiban sebesültek meg.. A harsonások fenn álltak a várfalon. és ı is köszöntötte lovagjait. egymást kerülgették. Mondott valamit. és mintha az ezüstösen villogó káosz közepébe kerültem volna. Harsonáik élesen-ércesen kürtölték a figyelmeztetı jelet világgá. s ezeket a magánharcokat le akarták tudni a várostrom elıtt. mi pedig vérmes csatakiáltással lendültünk neki az ostromnak. és kihúztam a pengét a hüvelybıl. Az elöl haladó lovag felsétált a díszhelyre. Elsodort a tömeg. már magam is tudtam. és a katonák felsorakoztak két oldalt. Hog}' lehet ilyen vértben hatékonyan harcolni? A harsonák megszólaltak. aztán azon vettem észre ma331 . lovagok tucatjait ápolták a tribün mellett a seborvosok és a nık. hova tartozom. és egyedül az 6 vállát ékesítette zöld szalag. Nem csak a lovagok. de már a lovak is idegesek voltak. kezükben kopjak. Egyszerre csak harsonahang kelt életre a mezı felett. s azon gondolkodtam. Lehet. a beöltözött lovagsereg két csoportra szakadt. hogy csak én nem hallottam. elöl kettı. Mi kívül rekedtünk a falakon.nákon éjt nappallá téve. mert nem a passzív védekezés dívlott errefelé. mert mindenki más ovációban tört ki. mert prüszkölt és táncolt alattam. hanem mindaz.. A sor megérkezett a tribünhöz. befejezték az öklelést.. és mind elıvették kardjaikat. Lovasok közeledtek. Számolgattam a sebesülteket. Csatára készültem.. a náciknak pedig sramlizenét játszik a Nietsche Árjazenekar. balról Camelot színei.kiabálta Sir Lancelot felém. Arthur király lovagjai viszont bevetették magukat az erıdítménybe.. A felkészülés ideje alatt a felidegesedett lovagok között számolatlan kihívás esett meg. Hitler és Göbbels talk-showban szerepelnek. Mire kirajzolódtak a frontvonalak. Sir Calweel paripája tudhatta mi vár ránk. egészen az aranyozott fatrónig. Ki jobbra tartott. Jobboldalt Észak-Wales. mire kilovagoltam a küzdıtérre. és lélegzetvételem társaságában a sisak börtönébe zárva aztán annyira felhúztam magam. és többé már nem Arthur vagy az Excalibur foglalkoztatott. Nem láttam jól a közeledıket. vaskesztyős kezükkel páncéljaikat verték mellkasuk bal oldalán. utána katonák sora. amit lehet. s zászlók.A harsonások adják meg a jelt . hanem az azt megelızı öklelésekben. Mindenki a tribün felé fordult. Megragadtam kardom markolatát. Ott felemelte két karját. Sir Lancelot termetével kimagasodott a többiek közül. Mert Arthur és Flaiddis király érkezett. A kard érintése felajzott. hogy bárkit lecsapok. ami elıttem állt. és legalább százan voltak. A várból kiözönlöttek a lovagok. ha elém kerül. a várfal sátrakra nézı két bástyája között.

. hogy megingassam lova nyergében. A mellkasára húztam alulról. A lovagot csak láncing védte nyakánál.. mint újra és újra felemelni és lesújtani.... és rakétaként törtem utat a vár felé. Nem tudom.. a vállára suhintottam. s ekkor elsodorta valaki oldalról. és rögtön öten rontottak rám. kényszerítettem. Mire ez megtörtént. de lélegzete elakadt. Elém került egy tollforgós lovag.. Nem lehetett a támadást megtervezni. réseket keresni a páncélzaton. egy lovag megbillent. rá teljes testemmel mentem. és a láncingre csaptam. és a vállakat támadtam. de akkor már szétdúlt sátrak romjai fölött vagdalkoztunk. Gyıztes kiáltást hallattam. volt. és beleszaladt arcába. de én is. merre járok. hogy a végsıkig megküzdjek azzal. Rögvest alányúltam és megragadtam. amint vízszintes suhintásra készül. ütésekvágások érték sisakom és vértezetem. gondoltam elfoglalom. és máris megfizethettem egyik támadómnak: a feje felé böktem. ökleltem az elém kerülıket. megkeményedett pikkelyek zörögtek a vértezet darabjai. mintha könnyebben törtem volna elıre. A csapás lecsúszott. máris támadtam. felemeltem. aztán vállal törtem utat vissza a tömeg közepébe. Kardommal a fejeket. Lovam meglendült.. felálltam lovam nyergében és szinte repülve törtem elıre. Ha Artliur jelét láttam a pajzsokon. amerre látok. ezren lesznek bent. s a csapástól leszakadt felkarvédı vasa. ellenfeleink nem adtak más választást. Mintha megırültem volna. vágtam. Elértem a várat. hogy szabaddá váljon kardom éle. de csontot biztos törtem. Védtem két ütést. kívülrıl.. s nem tudtam. vakító napfényt szórtak szemembe 332 .. Egy kart pillantottam meg... Máris mást sodort elém a véletlen. csépelni kellett a védıket. amint egy másik felé fordulva annak nyakrészére mértem ütést. Rátipostak. Megdöbbenve fordultam vissza. már ismét fenn volt a karom. Üvöltött.... Nem jutott idı arra. hogy semmit sem láttam. és megint csak rikoltottam. A folytonos forgolódás elszédített. sebet nem ejtettem. saját lovagjainkat is ütöttem nem egyszer. lovam nyakára feküdtem és kicsavarodott karral ugrattam elıre. nedves alsómhámon mint leválni készülı. Felülrıl csépeltem..gam. amely felfogta a kardot. szikrázott.. elém került egy láb és egy kengyel... és lebucskázott lova hátáról. de üres volt. A biztató üvöltéseket hallottam csak.. mennyi ideig harcoltam. A lovag feljajdult sisakja alatt. Lebuktam. A lovag elejtette fegyverét és az arcához kapott. amelynek fafalait egy szemvillanásnyi idıre megpillantottam. s így megmentette az életét. az izzadtság a szemembe folyt.. Nem éreztem kardomat nehéznek.. pengém hegye becsúszott sisakjának függıleges légzörácsán. Lovam fordult. Kardom éle csattant. amerre tudok. A vállamon éreztem a nehéz láncing egymásba kapcsolt karikáit.. aki elém kerül Egy csapás után lovam a tömegben másfelé fordult és mással kerültem szembe. csatakos voltam. félvakon ütlegeltem. Aztán nap tőzött szemembe. hogy forduljon egész kört. Lovam fordult. azt hittem. hogy ırült mód csapdosom arra. bekaptam hármat. s elakadt valahol. Elkapott a harci lendület. ismét felálltam a nyeregben.. És így ment ez mérhetetlenül sokáig.. Kardok és karok erdejében voltam..

Üvöltve hívtam harcra ıket.Pedig milyen szép versek születnek itt . és felemelte kardját.. A lovagok elszántsága bevonta ıt is a kollektív ırületbe. őrkatasztrófáktól bandagyilkosságokig bezárólag. Lenyőgözte. a Tó Lovagja. eltáncolt..Várjunk! Hung Sze-li elvezette mellettük Fehérfelhıt. de ez a primitív és brutális csata mindegyiken túltett. Összeroppant a látványtól. Míg csak egy maradt. egy lapra feltéve mindent. s friss lovakra lesz szükségük. aztán ı is kivált a nézık közül. Nem érdekelt. amit a 333 . és csupán a mellette ülıknek tőnt fel különleges arca.Még nem. Ilyen vadságra ı sem számított.. Sorra lépett át a dísztribün hölgyeinek térde felett. Jessica Noel a két király megjelenésekor illın felállt. Én és Sir Lancelot. Vörös és kisírt volt a szeme. Úgy szorította a korlátot. Sem tetteimrıl. és a hangjait hallották. .. Mintha csak belıttem volna magam. Nem érdekelte az értelmetlen harc. már keresni kellett ıket. Mindenki az összecsapás hatása alá került.. míg el nem kezdıdött az ütközet. . sem szavaimról nem tudok számot adni. A küzdelembıl csak a megemelt kardokat látták. hogy kis híján eltörte. egyik lábamat kiakasztottam a kengyelbıl. Vágtával rohamoztam minden Arthur címert.és megláttam a vállán a zöld szalagot. Ennyi vassal akartam akrobatát játszani! Ekkor elért tudatomig a lovag kiáltozása. hátha azok délután is részt vesznek majd a küzdelemben.. A fiatal kínai lányka nem bírta nézni az összecsapást. . Ketten maradtunk csupán lóháton.a páncélok. egészen addig. . arany díszítıelemmel.. Valamit kiáltott. Az öreg nagymágus nehezen szedte a levegıt. . és döbbenten zökkent vissza a padra. A zsoldos megpakolta a nyergeket fegyverekkel..Gyıztünk. felizgatta. amelyek felnyergelve várakoztak lovagjaikra. Sir Ketchikan! . neki rontottam. Jádevirág fakófehéren állt egy távolabbi. fából ácsolt magaslaton.. Noel hangja madárdal volt a fegyverek viharában.morogta Jen Hung-csang. de kitért.Most? .kérdezte Vang apó Lungot.Andersson csak ennyit mondott a legelsı rohamnál. Ha tehettem lovastul borítottam fel a szembeszállókat. s egy végsı rohamra készültem. megint csak elugratott. ... mint mindenki más a tribünön. . aztán oldalazó mozgással igyekezett a koronás fok közelébe kerülni. hogy ugrani tudjak a kellı pillanatban. . Kiválasztott három izmos..Úristen! . barna pejt. Fogytak az ellenfelek.morogta Lung. Vang-cu távolabb ácsorgott. mellette Lung. Vágtattam felé. Látott már sok mindent. a várból kivonult közemberek nyüzsgésében. Talán a por miatt.. . Akkor aztán megdermedt. s egy-két díszesebb övvel. aztán befogta a száját. ırületem még sem csökkent. Visszafogtam a lovamat. . és elragadtatottan biztatta a harcoló feleket.Es micsoda brutalitás jellemzı e mellett e világra! Jack OToole a sátrak között barangolva elérkezettnek látta az idıt a lovak elkötésére.

. amit látott az arcán.kérdezte Flaiddis királyt. . hogy lovag hozott volna ki lovagot. Megfeledkezett az Excaliburról.kérdezte valaki a tribünön.. İ is felismerte York Ketchikant. . elıször a küzdelem alatt. Aztán bámult elıre. . Ekkor a küzdelem vége elıtt. hogy ebben a pilla natban éppen itt van. Arthur király szótlanul elhagyta a tribünt. de nem tudta eldönteni. és sorra kiütötték nyergükbıl vagy megsebezték Flaiddis lovagjait. amerrıl érkeztek.De megeshet. Andersson ránézett a nıre.Nem lehet eldönteni .kérdezte egy ideges hölgy a tribünön késıbb. másokat a csatlósok húzták ki életük kockáztatásával a lovak patái alól. de Jádevirágot egyedül szerette volna birtokolni. .Mi van a lovagod vállán? .Vajon melyik lesz a mai nap gyıztese? . . megismerem! . mindketten Flaiddis király seregébıl valók. Az elsı fél óra után harcoló párosokra oszlott a két sereg. majd kényelmesen elkocogott velük az erdıig fel a dombra. De hát ez a munka! Vandersleyen lóhátról követte az eseményeket. A küzdelem az idı múlásával egyre érdekesebb lett. A harci vágy gyorsabban szállt el belılem. s egy óra elteltével egy-egy pillanatra azonosíthatók lettek a lovagok. mindannyiuk legnagyobb meglepetésére. Arthur lovagjai ügyesebbek voltak. és sajnálta. aki a területen a legelszántabban hadakozik. . . s megszorította azt. Felvett egy sodronyinget és egy sisakot.szólalt meg Jádevirág.A kurva anyját! .. mire azt hazudta. Észak-Wales uralkodója elégedett volt. Nicholas Andersson sosem volt féltékeny egyetlen barátnıjére sem. Látta. .szaladt ki a száján.. mire vélje. így félig-meddig lovagnak látszódott.Egy zöld szalag.Flaiddis felnézett Arthurra.. A második órában már mindenki megállapíthatta. és kólyára dobva menekítették hátrébb. melyik az a két lovag. ám azzal a kettıvel nem bírtak. .morogta Vandersleyen a lova nyergében felágaskodva. hogy beporoszkált egy fa árnyékába. de kettıt! Arthur király felemelkedett trónjáról.Az York.Ez tényleg megcsinálja! . .páncélokról feszegetett le. A küzdelem három órája alatt mindössze annyit tett. Csak ritkán esett meg. mint ahogy hatalmába kerített Az izgalom megmaradt. és vérem lüktetése sem csillapodott egyik pillanat334 . Valaki megszólította hogy miért nem harcol.ingatta fejét Flaiddis király is. mert sebet kapott. hogy ma nem csupán egy gyıztest hirdetünk. lovuk nyakára hajolva poroszkáltak ki.Kinek a címere alatt küzdenek? . Jádevirág a férfi keze után nyúlt. .. miközben elıre kémlelt.Ez a kurafi megcsinálja . Odahajolt és csókot nyomott a nı halántékára.Úgy látom... és megszólalt. hogy nem tudja felemelni a kezét. Onnan aztán jól láthatta a kaotikus forgatagot. hajói látom. Néhányan sebesülten. A feje felett a fán vagy harmincan lógtak. s nem ott.

Na. hogy megszabaduljak nehéz vértezetemtıl. és az erdı felé vette útját. mert szükséged lesz az erıdre délután. Felcsaptam sisakrostélyom... mint az életben maradt hısöké. naná. . hogy felemeljem karomat. a britek királya. és milyen sebesültjei vannak ennek a mő-ütközetnek. hogy álljon meg. A bámészkodók utat nyitottak elıttem. Semmi sem érdekelt. csak.. hideg. sehol egy királyi lovas. merre is járok. Körbeforogtunk. Néztem elıre a lovam fülei között. hogy végre szemügyre vehessem Arthur királyt. és billegtem a nyeregben. Étkezz. Odalovagoltam Sir Lancelothoz. ám sem én. de automatikusan a tribün felé pillantottam.morogtam. aztán felismertem Jessica Noelt. a halottakat meg gyorsan eltemetik. Én. nézzük! Jobbra magasodik Camelot. hogy eltévedtem.Kicsoda? . kikötött lovak. Hunyorítottam. Csak mentem elıre. hogy a tehetetlenül fekvı lovagokat összeszedjék. harmadszor is. . mire feleszméltem. A tribünön ülı udvarhölgyek tízesével hajigálták keszkenıiket felénk. Beporoszkáltam a sátrak közé. Valaki integetett a tribünrıl. Sir Lancelot elém vágott. mert a halottak és sebesültek látványa borzongatóbb és érdekesebb. Ráadásul a hısök visszatérnek. Beletörıdtem.mondta nekem Sir Lancelot. Nem érdekelt hány halottja. aki másodpercekkel korábban ugráshoz készülıdtem.. kis ideig még követtek. Kérdezni nem volt erım. hogy kiderítsék ki ı. így figyelmeztetve.Pihend ki magad. és a lábamat. lovamat tapogatták.. A hölgyek némelyikének. Sebesülthordók szaladtak be kólyákkal a küzdıtérre... A sátrak közül fél tucatnyian szegıdtek nyomába. aztán poroszkálásra fogtam a lovam. hogy ezt honnan veszi. hogy még nem láthatom a királyt. Sátor sátor hátán. aztán lekoptak rólam. Sir Ketchikan! .Még egy ilyen ütközetben nem veszek részt . és testszaguk még a sajátomon is átütött. Csak egy ellenfeled lesz. átizzadt ruhámtól és kinyújtózhassak két méter keményre döngölt anyaföldön. és élveztem a friss levegıt.. de erım nem volt hozzá. sem Sir Lancelot nem mozdult rá a könyed kendıcskékre. foguk azonban kevesebb volt. hogy sietni kell. mint fülük. A trónja üres volt. . most még kidılni sem bírtam a nyeregbıl. bár ha akartam volna se tudtam volna belıle többet kihozni. amennyi csak beléd fér. Fáradtan átlovagoltam közöttük.Nem is kell. hordágyon fekvı lo335 . hogy ilyenkor halott. Mind dicsérték erımet és bátorságomat. Hamarosan el is érte az erdısort és eltőnt a fák között.fól a másikra. s érdeklıdı lovagoknak a szolgái. balra az erdı! Merre is nézett a mi kis kék sátrunk bejárata? Meglapogattam a lovam nyakát. és szerettem volna a nyakába borulni. megfájdult a szemem. Utólag tudtam meg. már fogalmam sem volt.Arthur. Meglehetıs tompán vettem tudomásul.. hirtelen rettenetesen világos lett. Camelot felé kaptam a fejem.és sebesültnézıbe mennek az emberek. de a kedvem elszállt. ..

Arra nem megyek. hogy reggel kevesebb nyögés hallatszott ki a sátrakból. míg a kölyök lehet.bólintott.İ az! . akik kék-sárgába öltözve rohangált. . .Nem lovag ez! . Már éppen megindultam volna. Mint reggel.szóltam le a lovam magasából egy tejfölös képő kölyöknek. hogy láncsodronyba bújtatott lábaimmal fejbe rúgjam. s egy bo korba rejtette! Akárcsak engem! 336 . Még csak a zászlóra sem emlékeztem. ütött le engem. . De a csatlós sajnos túl messze volt ahhoz. . fickó! . aztán pár lépés után mégis megálltam.. akit már láttam egyszer. merre van. ám az ellenkezı irány se jobb! Találomra.mutatott a kölyök egy teljesen lehetetlen irányba.Biztos . . mintha a tribün elıtt lennék.Hé. s ne törıdj többel! A csatlós pimaszul elvigyorodott. hogy szándékosan vezetsz félre . hogy visszatérek a küzdıtérhez. ami ott függött fölötte. A mutatott irányba fordultam.kiabálta egy ismerıs orgánumú fickó. mint maghasadás a nuclearketchek hajtómővében. merre keressem sátramat. Ekkor szembesültem azzal. Úgy határoztam. apród! . Lótolvaj. rabló és gyilkos! Orvul szúrta le gazdámat. Ez már szándékosan akart átverni. Kissé ideges lettem.Arra . Valahol pörölt valaki. Lenne egy kanyar a várfalban? Miért nem bírtak egyenes várfalat felhúzni Camelot köré? . És ezt ı is tudta.morogtam.A délelıtti összecsapásnak már vége. Jobb kézrıl. merre a küzdıtér. de nem hiszem. lopta el paiipáját. s megpillantottam egy sebesültet egy feltámasztott hordágyon fekve. elmegyek odáig.vágok. de a gyerek már eltőnt. Minden sátor egyformának tőnt. amikor megérkeztünk. és azt emlegette fel. és megint csak szaladgáló apródok. Ha beállok úgy. Pár perc után elment a kedvem a véletlen kiválasztott irányoktól. cikk-cakkban haladva elıbb-utóbb megtalálom a sátram.. Az a hollófekete paripa Sir Calweel legkedvesebb hátasa volt! Sir Calweel töipe csatlósa visítozott mögöttem. és helyzetem a várfalhoz viszonyítom. Látom a várfalat.. a kaputól a küzdıtérig. . .Biztos? .intettem felé. . s a tribün mellıl újra nekiindulok a tábor labirintusának. amikor fejhangú kiabálás kélt a hátam mögött. és a vár felé emelte karját. Most egy élemedett korú csatlóst szúrtam ki a tömegbıl. hogy valójában fogalmam sincs. . . a küzdıtértıl a sátramig. Ember volt körülöttem számtalan.Mutasd meg. ha kiderül..kiabálta a törpe.Vörösre verem a segged. aztán annak fala mentén a kapuig.. nem mellém. Menni fog ez. kicsit elıttem volt a vár.Merre van a küzdıtér? . azzal a különbséggel.İ ölte meg Sir Calweelt. hogy meg tudták volna mondani.Csak magára öltötte egy lovag páncélját.Hé. hogy ellopták az egyik lovát. akkor az erdı mögém kerül. hogy csak tévedett.A küzdıteret keresem! ..

Lovagra nyilván nem támadtak volna.mondta a csatlósoknak.dühödött fel a lovag. .visongott a töipe. . mell. akik szégyenük minden dühével a kis ember felé fordultak. de nem tágultak. A törpe egészen felhergelte társait. Táguljatok körüle. aki a világra hozott! . aki segített! 337 I: . .Emlékezzetek! Láthattátok Sir Calweelt és csatalovát. Ráadásul fáradt vagyok verekedni! . Ezek itt összefogtak ellenem! Ha elmenekülök is. Ártani nem árthatnak nekem. ki száddal kígyót-békát szórsz egy ilyen nemes és hatalmas lovagra. e becstelenséget mivel magyarázod? . és kirabolta .Tanítsuk móresre. .Sıt. A lovag megcsípte a törpét és megemelte.mondta nekem.Bárki.Öljétek meg! Fenyegetésem nem ijesztette meg ıket.. és ide-oda rángatva elhurcolták egy sátor mögé. Vastag bajszot hordott arcán és szeme villogott. . és tır ellen mit sem ér a sisakrostély. sisakjától már megszabadult. Már vagy húsz csatlós vett körül.Ez a haramia megölte a gazdámat. .A lovag oldalra penderítette a törpét. Leüthetek párat. A lovag elém lépett.. bizony eltévedtem.Útba igazítalak. nem lovag. A csatlósok megrezzentek. az életével fizet! . .Hát még most sem fejezed be alávaló rágalmaid szórását? . A kengyelig alig ért fel. Ismerjétek meg! Haramia ez.Nem. . . egyikük megfogta a ló gyeplıjét. míg meg nem láttam tırt a kezükben.Hazudik . . láttam az elszántságot a szemükben. s nem találom.ugrált a kis ember. hogy azzal kibillentsen a nyeregbıl. de fejérıl lehúzta annak csuklyáját.Mi ez itt? . mint valami dühös istené. .Szedjétek le Sir Calweel lováról! . de engem már nem tekintettek lovagnak.Nem ajánlom . mert a kardlapommal tanítalak meg benneteket a tisztességes viselkedésre.Lassan körém győltek páran. hogy használ a jó fellépés. aki hozzám nyúl. . Egy félig beöltözött lovag közeledett.Errefelé áll sátrad? .és karvértjeitıl.vallottam be. s hogy jobban kinyissátok a szemeteket. Sir Ledda volnék.morrantam fel.Engem leütöttek. amit láthattam eddig életemben .Hát nincs szemetek? Ez a lovag gyızött a délelıtti öklelésen. Reméltem. .mondtam. Most megfizetünk neki. szíves örömest.A legnagyobb küzdelmet mutattad dicsı lovag.Fizetsz ám annak némbernek.Megölték gazdámat .sírta a törpe. . . a táborban nem lesz nyugovásom. Láncingét hordta csupán. . . soha többé ne bánthasson csatlóst és lovagot! . Lábvértjei még rajta voltak. s kiraboltak. megragadták. Valaki egy dárda után nyúlt. mielıtt paraszti véretek elragad! Egy pillanat múlva megnyílt elıttem a tér. Végre akadt valaki.És te.harsant föl mögöttem egy erıteljes hang. hittem. de sokkal fürgébbek.Tanítsátok meg tisztességre! .

sötét ég elıtt. vérzı. Helyismerete nem lévén. szők utcákkal. Belovagolt anélkül. amelyet látott. hogy változtasson a terven. felszedik Jessica Noelt. rögtön megpattannak Jack OToole már várja a lovakkal. s nem volt okuk kételkedni szavában.. hogy akkor jó idıre itt marad. és magas.. a Siralmak Kastélyának elrendezését vette alapul. az a tisztaság volt. de Vandersleyen nem változtatott. színes üvegablakokon teljes vértbe öltözött lovagok óriás képei néztek le az elhaladókra. Valószínő. faggatózás nélkül beengedték. olyan eltökélten haladt az ismeretlenbe. Külön világot rendeztek be. Egyenesen a belsı várhoz tartott. házaitól. arany és ezüst vértben. keresztboltozatos mennyezetekrıl verıdtek vissza. Vandersleyen e tornyok felé lovagolt. el sem téveszthette.. Az idık folyamán Camelot köré egy egész város települt. és az ösztöneire bízta magát. hogy bárki megállította volna a kapuban. Egy hatalmas teremben.. amelyeknek megépítésében építész biztos nem vett részt.mondta magabiztosan Sigmund Van dersleyen. Fel a lépcsıkön. . Sigmund Vandersleyen volt az elsı közülünk.Arthurral. Nagy volt a kísértés. amelyek nyilván a város alatti csatornarendszerbe vezették el a szennyet... ahol a Kerekasztal. mert ezernyi más. de egy célja volt: az Excalibur. fenyızöld márványlapokon állva. Vandersleyen visszhangzó léptei folyosórendszereket töltöttek be. fölfele terjeszkedı házakkal. mint egy kiaknázásra váró aranybánya. A szolgák kitértek útjából.. Kis szerencsével pár óra múlva maguk mögött hagyják Camelotot. Ami a várost megkülönböztette a középkori városoktól. és szívesen megfordult volna egy-két ivóban. arany oroszlánokkal...37. A zsoldost. belsı terek támpillérek tartotta fölsı ívei alatt vesztek el végképp. biztos vidám és közvetlen társaságot találna bennük. érdekesebb dolog is lehet itt..elégedetlenkedett bent Vandersleyen. Fehér liliomok virágoztak fe338 . A vár belseje elütött a város zsúfolt és viszonylag egyszerő építészeti stílust felmutató utcáitól.Ha én így ıriztetném az őrállomásomat!. mivel páncélban volt.. A kapu felhúzott rostélya alatt két ır toppant elé. Olyan ez a hely. s a külsı kapu volt. merre kell mennie. a nı maradhat.Sir Vandersleyen vagyok . . De ez csak a külsı fal. amely trónterem is. Nem volt bőz. és díszes környezetben. Leugrott a lováról. s hiába tekeregtek az utcák erre-arra. A belsı várkastély tornyai a koraközépkori falak román nehézkessége helyett a gótika könnyedségével szöktek a magasba. Bármikor s bármivel vissza jöhet ide.. de ha akarhat. hol csúcsos. Tetszett neki a hangulat. Központi helyen kell legyen. . aki Camelot várkapuján betette a lábát. a királyotokkal volna beszédem. összeépült. Az Excalibur nyilván ott van. amely egy legenda nyomán vagy annak másolatára épült. Az ırök nem tartóztathattak fel lovagot. Ha megszerzi. Vandersleyen nem városnézésre jött. az utcákat köút fedte. s voltak kanálisok. . tengerkék páncélkabátban.

jó lovag! Vagy nézd meg az összes fegyvert.Arthur király hatszáz éve nem érintette az Excaliburt. aki ezt kérdezte. Magam is megteszem.De én az Excaliburt akarom megnézni! Arthurnál van? . Arcán mosoly ült. csak kitárni lehet. . annak egyenes gerinccel. és rátámaszkodott az asztalra. s utána elmondhatod. . s már éppen rászánta volna magát. Hol nem voltak ablakok. A király helye szemközt volt. de aztán olajozottan fordultak sarokvasaikon. körötte masszív. . örök tüzek égtek.Csodálni pedig lehet..mondta Vandersleyen.És hatszáz évvel ezelıtt hova helyezte el? ... A tüzek fénye visszaverıdött a páncéljukról. . a falakon pajzsok és fegyverek. bátran kell ezt tennie. nyílt tekintetük. Válassz. rátelepedett e vár. Hol nem fényes. karvastagságú gyertyák égtek bennük. ami szembe tőnt. tapintásával próbálta meg kiegészítem a képet. ott komor. egy kör alakú asztal volt.Hol van? A lovag felkacagott. valahányszor e terembe lépek. amely Guinivere királyné hozományaként került a fiatal és szerelmes Arthur udvarába hajdanán.A Kerekasztal csodálatára jöttem. hogy láttad az Excaliburt. Aki ezen belép.Láthatsz itt elég kardot. csatabárok. Akárki is vezette lépteit.. Ujjaival. majd megfordult a falak felé. alabárdos vértezetek tették ugyanezt. magát is ilyen komor lovagnak hitte. másfélszer magasabb. kortól és érintésektıl fekete ajtóhoz érkezett. Kísértést érzett. és az elsı. kardok.. karfás székekkel. . amit kinyitni nem. Letette sisakját a vörös teritıre és széttárta karját.. Kétszárnyú. buzogányok. Ember magas ezüst gyertyatartók álltak a falak mentén. hogy beleüljön az egyik székbe.Itt van a falon! Valahol itt van a fal kardjai között. mi igaz is. Vandersleyen megpördült.Jó lovag! Mit keresel itt ezen a kihalt órán? Egy vértezetet viselı lovag volt. lovag. Sigmund Vandersleyen százötven lovag legszentebb helyét pillanthatta meg.. vasaik élérıl. mint megannyi komor szellem.jük felett a tartóoszlopok tövében. Hatalmas. Vandersleyen két kezével nekifeszült a két ajtószárnynak és lassan belökte ıket. ugyanolyan rezzenéstelenül. mert itt nem volt elég látni.. díszes támlájú. tíz láb magas üveglovagok ırködtek. megérintette a foteleket. A szárnyak nehezen mozdultak.. Vandersleyen elsétált az asztalig. és az ex-zsoldos nem tudta függetlenedni hangulatától.. így feketén néztek ki sisakjuk alól. de mindegyik széken ott állt a lovag neve. . Az asztalon karmazsinvörös terítı. Vandersleyen ahogy haladt. koronával ékített szék. érezni kellett. Sisakját hóna alatt tartotta. ~ A Kerekasztal mellett már csak a legendás Excaliburt kívánom látni . A lovag közelebb lépett. kinek helyéül rendeltetett. késpenge szájuk azt sugallta: ırizzük e várat. hatalmas győrő. csak a rostély mélyére nem világított be. egyenesen a trónteremhez irányozta ıt. a székek aranyozása vakítón csillogott. Évek óta lélegzem levegıjét. 339 . de mindig megremeg belsım. fából faragott. valószínőleg az ı neve is itt szerepelhetett a százötven szék egyikén. .

En elıre engedném a maga helyében. A lovat keresztcsíkos vörös-ézüst dísztakaró fedte. majd elvigyorodott. . vértezeten ezüstözött és fekete felületek váltakoztak...Nem díszhelyen van? Külön ırizve? . Kör alakú könyökvédıjébıl. átlósan húzódó fekete csíkkal. A király tapogatózott. . Elsı pillantásával is legalább két tucat kardot látott. mint fegyverül. Közülünk senki nem hordja már a zöld szalagot. szügyvértbıl és farvértbıl állhat.. amely lófejvértbıl. hogy lovagi öklelés veszi kezdetét. ki erejét megérzi . . akik ebédidı elıtt kivívták Flaiddis király számára az elsı nap gyızelmét. csupasz pengéket. és maga is felkacagott. és egy hosszúkás. Aztán eszébe jutott. Pajzsa is ezüstözött volt. Arcvértjét.Dobogós helye volt Sir Lancelot és Sir Tristan mellett. A pajzsot egy ezüst kereszt díszítette. Arthur éppen Sir Lancelot nevét tudakolta. Sir Lancelot azonban nem fedte fel kilétét. mintsem ápoljuk.Arthur korának egyik legjobb lovagja volt . Lényegében utoljára érkeztem. és a heroldok hírét vitték szerte a táborban. legalább annyira díszül. azúrkék pajzsot adott. s attól különálló állvértjét egyaránt arca elé húzta. . s a Kerekasztal legendás lovagjai rég eltávoztak. . de nem tudja. díszeseket és díszteleneket. bardingja48 lófejvértbıl és szügyvértbıl állt.Megismeri. Megszólaltak a kürtök. ujjainak bütykébıl tüskék álltak ki. . itt van kardnyújtásnyira a fegyvertıl. már mindenki ott volt. Különösen hangzott ez a jóívánság a szájából. Sir Gawain. A britek királyának minden porcikáját páncél fedte.mondta a lovag. .Elfeledett emlékeket idézel fel vele.Különleges érzést ébresztett szívemben vállad zöld szalagja jegyezte meg Arthur Sir Lancelotnak. Mire kiértem a küzdıtérre.S díszhely ez mind a falon! Az ex-zsoldos körbehordozta tekintetét a tróntermen..Miért? . aztán tett két tétova lépést a jobb oldali fal felé. Akivel együtt küzd. az Sir Lancelot? . merre kellene nyújtania a karját. Együtt nevetett a lovaggal.. ki lehet a vért takarásában. s nem is akármilyen: Arthur király kíván megütközni a két lovaggal. három párhuzamos. 340 ..Mert még tartozik nekem! És inkább megölöm.Igen. így most sem nézhettem meg magamnak e legendás személyiséget.. hüvelybe bújtatottakat.Emlékül hordom.indított utamra Andersson. a nézısereg üdvrivalgásban tört ki láttomra.. Vigyázzon magára! Rápillantottam. . Te miért teszed? 48 barding: lópáncélzat.Vandersleyen hitetlenkedve rázta meg a fejét. hogy a kínaiak Jack O'Toole szerint elhozták magukkal Avalonba az Excalibur pontos mását. İszintén röhögött a saját nyomorán. .

mert annak feloldója én vagyok.Elsirattam egész lovagságom.E lovagot azonban elsirattam rég. . Szerintem nem. s csak annyit tudott ezután mondani: . kivel csap össze. . A lovagok elıre dıltek a nyeregben. hogy mindörökké hordani fogom. Arthur király sejtette-e. ezért rázott annyira út közben. s így lépett. akinek életét ugyanaz a nı. A lovak rázták fejüket. észrevettem.. senki másra. hogy Sir Lancelot kívánja a halált: újból és újból meg akar halni évezredes bőnéért. ki úgy forgatta a kardot. . A zöld vállszalagos lovag jobbról. . de szeretete s hısiessége szívében még nagyobb. halálukig. Számos öklelés részesei voltak. mint te. én nem bocsátok neki. pedig én csak 341 . bár bőne nagy volt.Akkor hát küzdjünk! .Megfogadtam. csak ez volt feladatuk egész életükben: a csatalovak ellenkezıen kellett rakják lábukat. fenyegetı kopjak. hogy te megbocsátsz. ritmusos léptek.. Sir Calweel lova is csataló volt. Arthur összekulcsolta vaskesztyős kezét. s világított egén... mint a nap. Elıre meredı. A nézıközönség körébıl pisszenés sem hallatszott. A dicsı lovag vezekelni akart.kiáltott fel Sir Lancelot. .S szívének szeretete felmenti elkövetett bőnei alól? . senki más. és topogtak. a tribün mögé. . Azt viszont éreztem. mindkét lovag elıre döntötte fegyverét. Én ott voltam mellettük. Ez a történet két emberre tartozott.. s egy szó nélkül a küzdıtér két oldalára lovagoltak. a vezetı korlát két oldalán. hogy görcsösen feszítem a gyeplöt. a lótakarók lebegése folytán mintha megemelkedtek volna mindketten.Elhagyott téged akkor is! . készültek a futásra.. mert senki más nem róhatja fel. Én hátrahúzódtam.. Biztos kézzel.Szeretetének ereje ezreket hatott át. Tettének legszigorúbb bírája önmaga volt. A lova a lábával a földet kapálta és rázta a fejét. S én feloldom alóla.Sir Lancelotért könnyeim mellett életemet is áldoztam volna. . A lovak megmozdultak. bőnét pedig ne rója fel senki. s akikben a szerlem és a kötelesség csapott össze... . majd ügetésbe váltottak. Sir Lancelot hosszan hallgatott. Két férfi.. Sisakja fürkészte takarásából Sir Lancelot sisakját.Mert én nem fogadom el. Nem tudom.. Ezt Sir Leddától tudtam meg. .felelte Arthur király. Egyedül állt nemességével az egész lovagvilágban... de kiváltképp az egyet.Elvette szerelmes királynéd! Arthur bólintott. vágta következett. erre tanították be ıket. Egy vércse magasban szóló vijjogása volt az egyetlen hang. léptek. Paták dobbantása.Lovagomnak bőne is szívének hatalmasságából eredt . Guinivere töltötte be.Egy embert ismertem. hogy elsirasd? . Ha tenné. erısen tartották. Szétugrattak.. s egy lovag tartja adott szavát. az ezüst-fekete páncélos király balról. jó lovag mondta tompán. de legszívesebben visszalovagoltam volna a tömegbe. halálig küzdenek rágalmazójával. . Ettıl a pillanattól senki rosszat nem szólhat legkedvesebb lovagomra.Megérdemelte az a lovag. A heroldok kezükbe adták a kopjákat.kérdezte Sir Lancelot. mialatt a lovag sátramhoz vezetett. A lovak idegesen prüszköltek.

Miért lázadjon hát a lovag. és mintha a ló szaladt volna ki alóla.Ennyi év .Ha nem fogadod el. Majd felcsapta arcvértjét.Kardom tied. Feltámaszkodott. koppant a két fa.Ennyi év. . Sir Lancelot mellén csattant. bár szerelmedet vette el. majd fájdalmas arca és könnyei. állj talpra. hogy megmondhassam. s nevem megmondhatom. .Ennek egy a feltétele! .. ıt nem érte fegyver. de nem szálltam le.mondta Sir Lancelot. és nem tudom. mi jogomban áll.Sir Lancelot . könnyed mozdulattal emelte át lábát lefékezett lován. A lovag a földre csattant. .mondta Arthur keblére ölelve lovagját.. . s az Istent kéri bizonyságul. hogy tied a megbocsátás joga. . Arthur király letérdelt Sir Lancelot mellé. . Maga nyúlt Lancelot sisakjához. ahol aztán rögtön visszafordult. s országod pusztult el miatta? Nem vettél királynıt azóta se magad mellé..Kardom tied. én neved kérem. hogy a seborvosok maradjanak távol. de megbocsátásod nem. Bocsáss meg jó királyom! Elfogadom. . legkedvesebb hívem és barátom. mit hallani akarok! A lovag hallgatott. és futott a küzdıtér végéig. mozdulatlan ellenfelét. aztán elérte a páncélokat.. miért lázadok Isten akarata ellen. . és tette le a földre. és óvatosan leemelte fejérıl. .mondta Sir Lancelot megadva magát.nézı vagyok.Legyızıd vagyok. ki e kegyet nem érdemelte meg? Arthur állt ott leejtett kézzel. addig hadakozom veled. Zokogtak. Kiökleltél lovam nyergébıl..harsogta a feltámadó szélbe a király. hogy Sir Lancelot keze mozdul. mint két gyerek.Mi jogon dacolhatnál királyod és legyızıd ellen! . Kedves lova gom.Mondd hát. majd visszavágtatott a korlát másik oldalán.kiáltotta a király.Mondd meg neved! . a kopja hegyén a levegıben lebegett egy pillanatig. Feltartotta kardját a magasba. ha nem egy vágtába zsugorított végzet? A kopjak hegye összeért. Sir Lancelot iránti megbocsátásom elfogadod. Megbocsátottál hıs lovagodnak. Akkor már én is közeledtem. Lassan visszatérdelt Sir Lancelot mellé.kérte Arthur. és nem mozdult. és küzdjünk tovább! Zöld szalagodra esküszöm. . mint aki fegyverét megmutatja az egeknek. ha az megegyezik tiéddel. A távolság fogyott. Látván földön heverı.. az villant át az agyamon. elcsúszott egymáson.mondta Sir Lancelot elerıtlenedve.Nem akarok ellened küzdeni .Kiütöttél . amit éppen kér. Kibukott Sir Lancelot hosszú haja. szívemben csupán szeretet 342 . Miért. Sir Lancelot ültében megemelkedett. hogy mi egy ilyen összecsapás. .. ledobta a kopját heroldjainak. . Arthur király akkor száguldott el mellette. . . hogy kérheti. Arthur dühösen felállt. és int. hogy zokog a sisak alatt.. és láttam kék szemét és könnyeit csorogni arcán.E szavak elárulnak. nem kell kardod! Ragadd meg fegyvered.mondta erıtlenül.. mert láttam.. míg életed nem veszem! .. Aztán meghallottam. s hogy elismerd. .Isten akaratát elfogadom .

. Bólintottam. .Akkor veled is megküzdök! Arthur lova mellé lépett. s hol támasztották ki a lovagok.Add zöld szalagod felét! Sir Lancelot leoldotta válláról a szalagot és hosszában elszakította. mint ti ketten egymást bátorságotok és hısiességetek folytán.Arcod sem mutatod. . és kerülted az összecsapást vele. Ugyan hányszor adatik meg még az a lehetıség.Szavad ír vérzı lelkemre. készen állt. Kétség nem férhetett szívemben hozzá. a másikat visszakötötte magára.. . majd lovával balra fordult el. mint Sir Tristan. .szóltam Arthurhoz a britek uralkodójához. hogy ne ossza meg titkát véled! Mivel Sir Lancelot leosztotta a lapokat.. hogy Sir Tristan ı. .Sir Lancelot! . mert lovag nem kedvelt annyira erısen lovagot. mi történt. . Csak ı maga árulhatná el. hogy mindazok ellenére.Mert Arthur kemény ellenfél. Bardingos lova..Erısen tartsd a kopját. és engem méregetett. hogy kiüssem Arthur királyt lova nyergébıl? Lassan a vonalhoz ügettem magam is. s hírét sem hordozom haragnak. Arthur szemközt felém fordította lándzsája végét. a legöregebb emberhez e világegyetemben. de korántsem tőnt olyan nehéznek és tarthatatlannak.felelte Sir Lancelot. azon felül nincs zöld szalag vállán. ahonnan Sir Lancelot ellen is indult.. aszerint játszottam. uram! . hogy ı a legendás király. . és a vonalhoz tartott. hogy hol ragadták meg. De e lovag nem úgy forgatja a kardot.van irántad.Ki társad e küzdelemben? . mint fékezhetetlen vasparipa állt föl szemben velem.Rajta leszek! . Felnyújtotta Arthurnak az egyiket. de én azt tanácsolom. is szeretlek! Sir Lancelot hangja elcsuklott. s jobbomba vettem kopjámat. ahol balom alkarjára húztam föl pajzsomat.Maradjon rejtve. . . Habár ismerısek mozdulatai. .válaszoltam.szólt fel hozzám Sir Lancelot. Az eleje húzott le. jó királyom . kit mindenkinél jobban szerettél.szólt le a magasból. nagy király.Dicsıség neked. . magam is úgy tettem.Én nem mondhatom meg nevét.Bocsáss meg magadnak. végre! Bocsáss meg! . mint kinézetre vártam.Reményem sem volt. A király lecsapta sisakrostélyát. s nem remeg a keze. Tudnod kellett. Figyeltem.Vélhetném. és fenn termett a hátán.. Arthur vállpáncéljának bırcsikja alá főzte be. akár nevem. Senki nem zavarta meg ıket.kérdezte Arthur Sir Lancelottól késıbb. Mennyit kellett várniuk e pillanatra! . 343 . így fonódtak össze baráti ölelésben Arthur és Lancelot hosszú ideig. de nevem titok marad . . .

Zakatolt velem hátasom. nyomta le karom. Eldobtam a pajzsot is. Meglepetten konstatáltam. . megültem a nyeregben. Elıbb. kopjával a kezemben. szembe Arthurral.. megint mindenki a küzdıtér mellett toporgott.. még azt hittem. s beletörött. hanem jobb kezemmel.. szinte lezuhantam Arthur mellé. . nem szólt. Visszafogtam a lovat. Arthur király kopjája valóban mozdulatlannak tőnt. amikor a kopja beleszaladt a szemrésbe.Most! .. s oldalamon. amint Sir Lancelot fut a földön heverı Artliurhoz.Elment harcolni . volt ott valami. Arthur sisakjából a kopjam egy törött darabja állt ki. mire megszorítottam combommal a lovat. hanem egy egész csoport nı. térdemmel éreztem testének remegését.emlékeztettem magam. . De a taszítást nem is a mellkasomon éreztem. valaki sikított. Kétség nem férhetett hozzá: megöltem Arthur királyt... de soha jobbat elsı alkalomkor. jobb felkaromban.. A ló vitt tovább. bár ismét csökkent látással küzdöttem. és felcsaptam a rostélyt... Vandersleyen félrecsapta a kék sátorlapot. Nem lehetett már elkerülni az összecsapást. . nem is egyvalaki. hogy a kínaiakon kívül senkit nem talál ott. Zavarodottságom félelembe váltott. a sárkányok fejedelme. És az utolsó pillanatot már nem bírtam követni. A sisakrostélyon át láttam.. Láttam a király kopjájának élét mellem közepére irányozva. csörrenés jutott el fülemig. és két kézzel nyúltam a gyeplıhöz. A sisakján vércseppek ültek.. Követhetetlen gyorsasággal csaptunk össze. a tömeg felhördült. szemembe ugrott a pajzs hármas fekete csíkja. Megnıtt a kopja súlya. Ketchikan nincs itt? Tisztában volt vele. . látni akarták Arthur és a két délelıtt dicsıséget szerzett lovag öklelését.Mr.. s fordultunk.Nocsak! . amint kilépett állásából.mondta Lung-vang.. A király nem mozdult. Eldobtam a kopját. Ló és lovasa szemközt összenıve száguldott felém.. 38. és bekukkantott a belsejébe.. hogy még mindig lovon ülök.mondta az ott ülı két kínainak. Rossz érzés uralkodott el bennem.Sir Calweel lova minden noszogatás nélkül megmozdult alattam. mint számítottam rá. Ellenállhatatlan erı nyomott hátrafelé. Kiáltással zavartam meg a lovat. aminek nem szabadott volna ott lennie. mintha annak mélyérıl csaptak volna ki..válaszolta Jang Ju-ven. Csak keményen! . 344 . teszünk egy-két lépést. Lazán lépett sikerült megtartanom a kopját. át a korlát fölé. Ügetésnél egyensúlyba dıltem a ló hátán! Megkapaszkodtam a gyeplıben. Sir Lancelot tekintete árulkodó volt. keze erıtlenül feküdt kezemben. nem nyögött.. míg az enyém kis köröket írt le. Kopjam hegyét lassan arrébb húztam.

.szólította meg Csaót Lung. átadtuk tudásunk egy részét. Az öreg Vang-cu csak sejtette... démonai tok. Érte nyúlt. . hogy felfedez hessétek a világ egy rejtett oldalát. Valamire majd csak jó lesz. hogy itt hagy nekem valamit. Az Excalibur másolatára számított. hogy kínai a penge.. s kiemelte. miközben tusfekete tekintete komoran fénylett. A lefelé fordított bronztükör nem érdekelte.. akik elixírek segítségével érték el a halhatatlanságot! Kellenek ıseitek. .Kellenek a hszien-zsenek. Kár volt elcserélnie. A halhatatlan Mennyei Mester meghajolt az öreg elıtt. Tuan Laj-seng nyomban fölpattant. akik a nej-dan útján váltak halhatatlanná folytatta Lung -. Ezek a nyomorult mutánsok erıs mágikus világot teremtettek! Erre nem számítottam! 345 ..Nem hagyott itt semmit nekem? . mágusok. A kard kellett neki.kérdezte Vandersleyen belépve. . Megragadta a tetejét. . amiért a Fekete Sárkány Testvériség a taoizmus mágiájával áttelepedett a Megrezbe.A fenébe!. és kellenek az alkimisták.Tuan Laj-seng tökmagot rágcsált. kivel állnak szemközt.Elérkezett Csang Tao-ling mennyei birodalmának há romezer év óta várt próbatétele.Tien-fang\ . hogyan is néz ki az a bizonyos Excalibur! Felhajtotta a tetıt. Hosszú idın át támogat tunk titeket mágikus erınkkel.. és belepillantott. uralkodók.mondta Vandersleyen elégedetten a két eszméletlen katonának. . . Egy apródtól szerezte szerencsét hozó kitőzıjéért cserébe. . De miért kellett ezt íg\! ırizni? Sigmund Vandersleyen azonban egy kardért jött.. Nem az Excalibur volt. Vandersleyen óriási csalódottságot érzett. általunk megismerhettétek a halhatatlan ság elérésének útjait. majd hirtelen akkora ütést mért Jang Ju-ven halántékára. Nem csupán Arthurt. Tudták. vitte tehát azt. . Mindenki kell. Egy elhagyatott sátor mélyén találkozott Csaó Hszi-san és két nagymágusa Lunggal. Tuant a sátorrúd állította meg röptében. hanem Avalon hitét is. Most kell a viszontszolgálatotok! Csaó Hszi-san és Ho már megjárták a halhatatlanok birodalmát. .Most fény derül mindenre. akit a bronztükör e világra be tud hozni. hogy a pilóta eszméletlenül hullott a földre. .Semmit . és a tündérkirálynıket kell leküzdenünk.emelete fel tehetetlenül a kezét Vandersleyen. és ehelyett egy ısi kínai kardot tartott kézben.. Mivel az ex-zsoldos vagy három súlycsoporttal nehezebb volt a kínainál.Pedig biztos itt hagyta ..rántotta meg a vállát Jang. . Úgy beszéltük meg. megérintette.. amit talált.Talán a ládában! A féltve ırzött ládához sétált.. és beleszaladt Vandersleyen újból meglendülı öklébe.. Már az elsı pillantásra látszott. Leporolta kezét.

és egy haragos hatalmasság tekintete villant a Mennyei Mesterre. Lung igazat beszélt. Tudom. Csaó két történelmet ismert világ életében.. mosolygott és bólintott. Megpróbálja.üvöltötte Lung. megtisztultak. Évszázezredek tervei buknának meg azon. s az nem lesz kegyes és elnézı vele! A világegyetem egy olyan zugába juttatom..Nem folyamodhatok a fekete mágiához! . de ez nem az a harc.Kevés . s gyakorlataikkal a megszentelt középbe győjtötték a jang energiáját. . s önmaguk megismerésében látni a végsı célt.. sem a halhatatlanok szigetére..Egész életükben erkölcsös életet éltek.. garantáltan a Pokolbíró kezére jut. .. . Az egyik a Mennyei Birodalom mindennapi története volt. Lemondtak az örömökrıl. de a hszien-zsenek más elvek szerint élnek. amikor ıket akartuk felhasználni.A többek támogatásával nem lesznek gondjaink. és piócaként tapadnak minden érzésére. ahonnan nincs visszatérés sem az élet körforgásába. aki nem teljesíti kötelességét. A másik a Mennyei Mester taoista államának és a Tízezer Szikla Menedékének rejtett története. támogatásainkért cserébe kell a segítségetek! Az a halhatatlan. hogyan teszed ıket harcoló szolgáiddá.Nem érdekel. de sebe pillanatok alatt bezárult. a jang energia felszabadításával szerezték meg az örök életet Csaó Hszi-san összeszorította fogait. hogy megingassák hitüket.hajolt meg még mélyebben Csaó Hszi-san..Ez nem az a pillanat. amellyel az átváltozás és az elixírek mágiáját kívántak el346 .A saját csapdánkba estünk. hanem a lelke is! Emberevı. tien-fang\ De azt akarom. Csaó vérzett. . felkelésekkel. és ebben a szóban benne volt. hogy számíthatunk.Lung egészen közel hajolt Csaó Hszi-san arcához. . Most. hogy pár jóságos öregember jóságos öregember akar maradni.mondott ellent ismét Csaó Hszi-san. hogy sokkal tartozunk.Lung-vang .Nemesítették lelküket. . Lung arcáról lefoszlott a joviális ex-miniszter maszkja. és felhasította a halhatatlan arcbırét.mondta lesajnálóan.A hszienzsenek segítségére nem biztos.mondta szőkszavúan Lung. de nem bízott a sikerben. hogy megváltozzon a világ! ... . amikor megteheted! . és mindörökké szenvedni fog. 0 volt a tanító. halálában kellene alkalmaznia ıket? Lungnak megvillant körme. hogy mellettünk küzdjenek! . amely a taoista misztika és az ereklyék ırzésének titkát jelentette: mindazokat a próbálkozásokat. hogy nem fogad el kifogásokat. idegen népekkel vívott harcok története. amelyre a nemes fény-lélek alkalmas. habár ismerte annak fogásait. a seregében akarja látni azokat a halhatatlanokat is.. és mindig betartották a jócselekedetekre vonatkozó elıírásokat . . Lung. a kommunizmus története. akik a tao útján. . rémisztı démonok tépdesik majd. nem csupán a teste.felelte Csaó. Igazából maga Csaó sem önszántából vesz majd részt a kard megszerzésében.Ne mondj ellent! .Emberek! . Eletében elzárkózott a fekete mágiától. amikor harcolni kéne.. Nem lehet ıket harcra kényszeríteni! Lung vészt jóslóan fölnevetett. az erejük hitük erejébıl adódik! Micsoda faj! Hinni a szeretet erejében.Mindenki kell! Tanításainkért. .

Nos. İ sem hitte el. .Nem ismerem a taoista mágiát . İs-igazságot egy felrobbant bolygóról.Lehet. amik jóvátehetetlenek. Lung a rák. Mindent el követtem. hogy a közelébe jussak. ökleltem és megöltem egy legendát. 347 . és bizonyos idıközönként rácsapott a térdére.Idejön. hogy botorság ilyet kérdeznem . . A Bölcsek Köve..Ez hihetetlen! .. hogy a testben már ott a rák. Kína alapításáról. . hogy megjelenjenek a föld szellemei is! S ha megjelentek az elsı szolgák. Csupán szellemeket. ..mondta Jádevirág.vallotta be Jádevirág. Talán használna a mágia.morogta Lung.hallottuk meg a közeledı Jessica Noel hangját. hanem csendesen beálltak a menetbe. mintha a csodás testet megöröklı lélek rájön. és halhatatlanokat! Azt akarom. A halhatatlansággal együtt járt ez az igazság.. a Tízezer Szikla Menedékében egyetlen feltámasztott halottat sem láttam. Vigasztalásnak szánta. Aztán Csaó Fényes Nappal Felrepült az Égbe. . s a nı végre kimondta. s ha már a kezünkben van mindhárom. aztán ki nyírja Arthur királyt. Néztem a király. mindarról ami a Mennyei Mesterek államához.A mesékben azonban nem egyszer feltámadnak a halottak. . nem átkozódtak. és eljöhet az Égi Kapu Megnyitása.feleltem. .. és hosszú kísérete után: senki nem szólt egyetlen rossz szót sem rám.Ilyen egy állatot! Még beszélni sem beszélhettem vele. Aztán elindulunk a másik kardért... aki ezt megadta nekik. és a mellemnek esett.. A színes és néma sor pedig csak kígyózott a vár felé. amire mindannyian gondoltunk. az elızı két történelem mögött feszülı ısi igazságot. Csodálkozol. Valami elixír kellett hozzá. De a taoista mágusok praktikáiban nincs valamilyen szer az élet visszaadására? Ha már a halhatatlanság elérésére van. és megismerte a harmadik történelmet is.Üljetek le! . De vannak dolgok.Kétezerötszáz éves volt Arthur! . Megváltoztatjuk a világegyetemet. én sem hittem el. küldjétek el ıket a kardért és a bronztükörért. arról bármikor lemondott volna. jöttem.. Berobbant közénk. de Lung megfogta: ha már elérte a halhatatlanságot. és gyalogosan vitték Camelot felé. de Lung a halhatatlanság hagyományozója is.Véletlen baleset volt . akár varázszerek nélkül is.fordultam Jádevirág felé..Biztos nem a jó genetikai adottságainak köszönhetıen érhette meg ezt a kort. Én.. a Himalája hegységérıl és a misztikus királyokról. köteles volt szolgálni azt. mint régen! Eljön valamennyi ciklus vége! .. Lao-céhez és Kung-céhez vezetett. elsüllyedt földrıl. és arrébb löktem.Idézzetek meg mindenkit! Démonokat. csak egy lépés lesz megszerezni a kulcsot. olyan ez. . . . erre kinyírja! Lefogtam a kezét. . Arthur testét a heroldok kólyára rakták. Csaó Hszi-san nem a halhatatlanságát féltette.. Andersson egy kövön ült. ha valahogy jóvá akarom tenni? És a magam ereje kevés a halottak feltámasztásához. és többé semmi nem lesz olyan. de nem lett könnyebb a lelkem.feni a taoista beavatottak..

Visszaejtette. Úgy érezte. megpróbáltak méltósággal ülni a ládán. és amikor lesöpörte ıket magáról.. Elvesztettem a türelmem. . és sose távolodott el tıle egyikük sem öt lépésnél messzebb. hogy nincs valami por! Legalább kérdezzük meg azt.. és hívja ide! Beszélni szeretnénk vele. De mindhiába volt buzgalmuk. belenézett.Azok szellemek. és csatlakozott hozzá Fehérfelhı.Igen. mert a végén egyszerően besétál valaki a társaságukból. Jang felállt.Nem tudom.Tökmag.És a szellemek? . Utána futott.. sosem aludtak egyszerre .Hogy számolunk el Jádevirág asszonynál? Mi van az arcodon? . aki tudhat! Hol van Vang apó? Jádevirág sóhajtott. és Vang apó lépett be. hogy a tükör megvan . mintha millió hangya rohangálna koponyája mélyén.vagyis igyekeztek nem aludni -. .NoésHo? . a tükör a fontosabb .. Egyik pilótának sem akarózott megszólalnia.Katharyn! Ha te nem tudsz róla. Lebbent a sátor szárnya. mint a mi unalmas társaságunkkal...Üljön le! . nem halt meg.Miért kaptuk? . . . lényegében egyedül maradtunk a sátrak között. kísértetek. De ı a nej-dan a belsı megvilágosodás útját követve lett halhatatlan! .. mígnem Jang kinyitotta a szemét. nem biztos. Megpillantotta a kinyitott ládát.mondta Tuan Laj-seng. De ne mondjon többet! .Ellopta a kardot. . Addig rázta. arcára tökmagdarabkák ragadtak. . Csak a teste. 348 . leüti ıket.Azt hiszem. Kérsz? Leültek a ládára. Jang Ju-ven még mindig ájultan feküdt. Tuan ezután beléje próbált meg életet verni. és viszi. .Hung! Keresse meg Vang-cut. a magok lenyomatai ott maradtak bırében. . Andersson helyet szorított nekem maga mellett a kövön.A tükör a fontosabb. és kis csáprágóikkal vakargatnák agyvelejét. majd lecsapta a láda fedelét.Ho halhatatlanná vált... asszonyom. Amint a halottat kísérık is besorjáztak a várba. .mondta. Öt napja a szemüket le nem vették róla. Inkább a fiúval volt. Tuan Laj-seng feltápászkodott a földrıl. és elszörnyedt. Odaugrott. . Sajgott a feje. aztán Hung Sze-li felé fordult. majd nagy nyögések közepette a fejéhez kapott.nyugtatta magát Jang. amit vinni akar. a térde még remegett.Nem lehet.. Hung elindult.kérdezte Jang két nyögés közepette a fölé hajló Tuantól.. A heroldok Arthur király testével beléptek Camelot kapuján. nem? .Még szerencse. és felnyitotta a láda fedelét.

hogyan közöljék a hírt.Igen .fordult hátra Hung. . hogy ellenkezzenek. Vang-cu balra pislantott.Ragadjátok meg a ládát! .Vang apó! .erısködött Jádevirág. 349 .kérdezte Jang.Jang szerette volna elmondani.Persze.. hogy baj történt. Az öregbıl mindent lebíró nyugalom áradt egész életében. Komoly kérése van. Segítem akart. sosem emelte fel hangját. hogy nuclearketch irányítására és plazmafegyverek elsütésére kaptak kiképzést. mintha valami történt volna.Nem... Eletében elıször hazudott! . Amióta az eszét tudta. és megemelték két fogantyújánál fogva. de a pilóta fehér volt.mondta Hung Sze-li. mert az öreg sokkal jobban ismeri Jádevirág asszonyt.Ne ellenkezzetek! Tuan és Jang összepillantottak. Vang-cu intett.Erre . . semmi nem hozta ki sodrából. A két pilóta szótlanul. Könnyebb lett volna elsıként Vang apónak beszámolni a történtekrıl. Fehérfelhö ekkor elengedte a fiú kezét és Vang-cuhoz lépett. Vang apó? Rosszul érzed magad? Vang nem tudott válaszolni. de a feladatukat akkor sem teljesítették. minden erıszak nélkül. szokatlanul gyorsan jártak kezei. Jobb híján azonban leszálltak a ládáról. nem jól végezték a dolgukat. és tanácsot tudna adni.Jádevirág asszonyhoz visszük a ládát? . . Az öreg ideges volt. Erre viszont a pilóták nem figyeltek fel. .mondta Vang-cu a két pilótának. Hung Sze-li érkezett Fehérfelhıvel kézen fogva. hogy kövessék. A sátrak között egyetlen ember nem mozdult. ı ismertette meg a kert virágaival és bogaraival. A lány ugyan mosolygott. .. Vang sokat mesélt neki kislánykorában. Elvitték volna a ládát Lunghoz. . összerezzent.Baj van.. A lány észrevett valamit. . .Tart még a küzdelem? . . sosem sietett. amint megpillantotta a pilótát.felelte idegesen Vang-cu. Fehérfelhı átölelte az öreget.. de az egész terve dugába dılt. Most nem ilyen volt.Vang-cu azonban nem vette észre.kérdezte Jang. . semmi baj! . mintha csak a nagyapját ölelné. mi történt... Hung viszont jobbra fordult.Jádevirág asszony keresi Vang apót .Most merre? .mondta elöl Hung Sze-li.Hung az öreg után kiabált. ismerte az öreget. Vang. hogy valami nincs rendben . .Vang apó! . Meg se fordult a fejükben.Sürgıs lenne . Igaz. és kivezette ıket a táborba. kellemes derővel szemlélt veszélyes dolgokat és nehéz pillanatokat.Jádevirág asszony parancsa! . megmenteni a két ládahordó életét. az elkövetkezı találkozástól félve vitték a ládát. . . Nincs mit magyarázni.Látom.Mutatom az utat .kérdezte hátul Jang. .Vang-cu! .mondta Hung Sze-li. a kardot ellopták.

Másik kezét az arca elé emelte. Karjaival szétfeszítette az akkor már halott Tuan lábát. és biztos léptekkel a ládához megy. és a comb belsı felébıl lakmározott. A két ládahordó Hung Sze-li után fordult. . tolta-taszigálta a lányt és az öreget.. majd rátiposott a fejére és a combjánál kezdte marcangolni. az agyát elborító fájdalomtól eszméletét vesztette.Menjetek az öreg után! Hozzatok elém minden kardot! Aztán eszébe jutott. elrántotta. Mindeközben a hatalmas karmokkal bíró démonok elkapták és szétmarcangolták a két pilótát. majd összeszorította a fogait. és kiléptek Vang-cu mögül.Csupán kettı van Avalonban. Csak egy pillantást vetett elıhívott szörnyeire.. Jang fejhangon üvöltött. aztán felemelte a fedelet. Két ugrással mögötte termett. hogy a két leghatalmasabb. A fiúnak nem volt fegyvere. mintha csak szalmából lett volna.döntött Jang. Az elsı démon materializálódásakor egyszerően hátradıltem.Akkor jobbra . és elesett. Jang fogta a láda fogantyúját. és mély lélegzettel igyekezett legyőrni mérgét... A szörny ekkor kiköpte a kezet. 39. Kıvé dermedt egy pillanatra.. de a démona gyorsabb volt.kiáltotta a démonoknak.. illetve annak a nagymágusnak a vállát. A fogaival belekapott. Ekkor az egyik közeli. és azt kapta el elıször a szörnyeteg. és az ereklyevivıkre vetıdtek. torzonborz szörny kúszott elı. és módosított parancsán. hogy támogassa..Elég! . akit csupán a Csao-ház szolgájaként ismert.. a fogantyút ekkor sem engedte el.. . Fehérfelhı megfogta az öreg szolga vállát.Jelezzetek nekem minden démonölı kardot! . Igaz ugyan. Tuan Laj-seng hátrált. sárga sátor mögül két lakkfekete arcú. hogy elfusson. amit örizetére bíztak. Hátradöntötte a pilótát. Mint ahogy azt sem. hogy a sárga sátor mögül Lung lép ki. megemelte a tehetetlen testet. . vöröslı szemő. s vele együtt Vang apót is. így eszébe se jutott szembeszállni a szörnyekkel. tépte húsát. Jang Ju-ven azonban élete utolsó pillanatáig védelmezte. a lány mellé ugrott. sikoltozott. s mialatt az elzuhant. és belekapaszkodott a vállába. szaggatta le ruháit. hogy a démonok nem fogják megérinteni a Menynyei Mesterek által ırzött pengét. Tuan Laj-seng elengedte a ládát. Fehérfelhı és Vang-cu ezt már nem látták. már belemart mellkasába. A szörny annyira közel bukkant elı a párhuzamos létsíkok valamelyikébıl. hogy tőnjenek el. majd megfordult. majd a földön heverı férfi mellkasára támaszkodva megcsavarta a karját és kitépte. és harapdálni kezdte. Hung Fehérfelhıt óvta. Sok démonölı kard nem lesz. hogy ha350 .Lung intett a ször nyeknek. és üvöltve hátrált. ha kell. aztán a következı pillanatban jótékony sötétségbe hullt. Hung Sze-li. míg biztos távolba nem jutottak.

De ez volt az a nap. és megpróbáltuk felfogni a dolgot.Az idızítés tökéletes ..nyatt vágtam magam. Félı volt. . .Lung.Honnan volt ennek a nınek démonőzı jele? . amin ültünk.