ᠳᠤᠭᠠᠷ :᠓ ᠒(᠕

)
ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠒᠑
᠔ ᠳᠤᠭᠡᠷ
᠒᠐᠑᠒ ᠣᠨ ᠤ

ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ
ᠡᠬᠤᠯᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ
ᠡᠬᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠯᠡ
ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ
ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ
ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠄ - ᠑᠐ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠔ ᠳᠦ᠋ᠭᠡᠷ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠡ?
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠴᠡ
ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ? ᠤᠷᠠᠨ
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠩᠬᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ᠂
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ᠄ - ᠲᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯᠠ᠃
ᠪᠣᠷᠤ ᠲᠠᠯᠠ》 ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠪᠠ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ 《 ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠤᠨ ᠤ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠯᠴᠢ
ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ᠂
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠠ᠃ ᠑᠓ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠮᠥᠨ
ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ
《ᠰᠢᠨᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠒᠐᠑᠓》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠳ  ᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ  ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ
ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ 《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠒᠐᠑᠒》᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ
᠒᠐᠑᠒》᠂ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ
ᠳᠠᠬᠥ ᠤᠳᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠒
ᠴᠡ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠨᠠ ᠤᠤ᠃
ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠬᠤ
《ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠣᠭᠰᠣᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠬᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ
ᠨᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠰᠭᠡ ( ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ)
ᠤᠳᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠠᠯᠬᠥ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ
ᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠰᠤᠨᠢᠨ
ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠄ - ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠ
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ ᠤᠤ?
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ᠄ - ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠯᠡ ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠨ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ
ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ - ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠪᠡ ᠤᠤ?
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ᠄ - ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ ᠤᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤ ᠃
ᠰᠤᠶᠤᠱ
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠵᠠᠮ ᠳᠣ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
ᠰ᠊᠂ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠣᠷᠮᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢ
ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠣ ᠮᠥᠨ ᠴᠣ ᠶᠡᠬᠡ
ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ
ᠮᠥᠨ ᠴᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠭᠣ᠊᠂ ᠠᠺᠢᠮ
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠣ ᠣᠷᠣᠵᠣ
ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ
ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠ 《ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠ》
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠦ
ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠑᠙᠙᠗ ᠣᠨ ᠳᠣ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠤ ᠶᠢ
ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ
ᠵᠠᠬᠤᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠ》ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠤᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠺᠢᠮ ᠭᠤᠸᠠᠢ
ᠬᠣᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃ ᠙ ᠳᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ
ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂
ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ
ᠡᠬᠤᠨ ᠤ
ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ
ᠰᠣᠼᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨ
ᠶᠤᠮ᠃
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ
ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ
ᠣᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ

ᠲᠥᠪᠡᠷᠭᠡᠨ》 ᠨᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ
ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣ 《ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮ ᠳᠣ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ
ᠶᠣᠮ᠃ ᠒᠐᠑᠑ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦ᠋ᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠣ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠯᠧᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ
ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠨ
《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠒᠐᠑᠑》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ
ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠒᠐᠑᠑ ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢᠶᠠᠼᠢ
ᠪᠣᠶᠣ
ᠮᠢᠨᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ
《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠤᠢᠢᠳᠬᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠠᠩᠬᠠ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠢᠢᠮᠥ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠣᠳᠡᠭ᠌
ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠵᠠᠲᠠᠢ
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠢᠬᠣ ᠶᠢ ᠬᠣᠴᠢᠶᠡᠵᠦ
ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ
ᠴᠡ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ - ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ - ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠢ?
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠃
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂
ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠢ
ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠣ ᠰᠣᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠣᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ
ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ
ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠤᠯ ᠵᠦ᠋ᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ
ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ
ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ
ᠴᠡ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ - ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ
ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ?
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢ

ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠂ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ
ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠢ ᠬᠣᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ
ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠭᠡᠵᠦ
ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂
ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ
ᠪᠠᠰᠠ
ᠮᠥᠷ ᠤᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ
ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ
ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠ》 ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢᠢᠨ
《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ
ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ
ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ
ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠡᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ
ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂
᠑᠓ ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂
ᠴᠡ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ - 《᠑᠓ ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠯᠡ ᠳᠡ᠃
ᠥᠭᠬᠦᠨᠡ ᠣᠣ?
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ
ᠵᠥᠬᠤᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ
ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠮᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢᠢᠴᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠴᠡ ᠲᠡᠢ
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣ ᠳᠤ
ᠯᠦ᠋᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ - ᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠻᠣᠨᠲ᠋ᠧᠮᠫᠣᠷᠠᠷᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠬᠦ ᠪᠡᠷ
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠧᠷᠨ᠂
ᠫᠧᠷᠹᠣᠷᠮᠠᠨᠰ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠖×᠖ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠲᠠᠢ

ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ
᠑᠙᠑᠑ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨᠠ᠃
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠡ ᠴᠡᠨᠡ ᠢᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ
ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣ 《ᠬᠡᠷᠪᠡ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠤᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦ᠋ᠴᠢᠳ ᠳᠦ᠋ᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡ ᠠᠷᠭᠠ
ᠦᠶᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠨᠢ
ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ 《ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠢᠢᠨ
ᠪᠥᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ
ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠤᠭᠤᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠠᠮᠢ
ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢᠢᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠠᠴᠢ
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃
᠑᠙᠑᠑ ᠤᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠤᠯ
ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ 《ᠬᠡᠷᠪᠡ》 (ᠸᠠᠩᠴᠤᠭᠳᠠᠰᠢ)

ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠄ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠸᠧᠪ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠦ᠋ᠭᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠬᠤᠮ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠣᠯᠣᠨ
ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠮᠥᠨ ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠻᠢᠷᠢᠯᠯ ᠡᠴᠡ
ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂
ᠴᠡ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ - ᠨᠡᠩ ᠳᠠᠷᠣᠢᠢᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠡᠴᠡ
ᠵᠦ᠋ᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠢ?
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ ᠊᠊ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠣᠪᠡᠯ
ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠ᠃
ᠴᠡ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ - ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ
ᠯᠣ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ - ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠣ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ?
ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠳᠠ᠃
ᠯᠧᠣᠨᠠᠷᠳᠣ᠋ ᠳᠠ ᠸᠢᠨᠴᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ》 ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠤᠭᠠ ᠶᠡᠬᠡ

ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ
ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ

ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥᠢ ( ᠪᠠᠲᠤ)
ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠴᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨᠡ᠃
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠑᠙᠒᠑ ᠣᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠑᠙᠙᠐ ᠣᠨ ᠦ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭᠠ
ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠳᠦ᠋ᠩᠨᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠑᠙᠑᠑ ᠣᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠺᠦᠷᠳ᠋ ᠤᠨ
ᠴᠤ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠭᠡᠰᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠴᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ
ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ
ᠪᠣᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠦᠨᠠᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶᠡ᠃
᠑᠙᠑᠑ ᠣᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠦ 《ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ
ᠴᠢᠳᠠᠯᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨᠠ᠂
《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ
ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠦ ᠣᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠦ᠋ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠠᠳ
ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠒᠐᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠳᠠ
ᠠᠷᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠭᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠤᠯ ᠤᠨ
ᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠶᠤᠰᠣ ᠪᠡᠨ ᠠᠬᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠦ ᠡᠮᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠒᠐᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ? ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ
ᠳᠤᠷᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠢ
ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ
᠒᠑ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ?
http://laptop.gov.mn

ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠦ᠋ᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠬᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠰᠢᠷᠭᠢᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ
ᠤᠨᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠢᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠢ ᠲᠥᠰ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ
ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠒᠐-᠓᠐ ᠭ᠌ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌
ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠃ ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ
ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ
ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠬᠥᠬᠦᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ
ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ
ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ
ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠨᠢ
ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ
ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌
ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ
ᠠᠨᠠᠻᠦᠨᠳᠠ
ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠ
ᠬᠠᠷᠠ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ
ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠃
ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠙ ᠂᠖᠐
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠤ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠣᠷᠢᠨᠣᠻᠣ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ
ᠪᠠᠩᠬᠥ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ 《ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨ
ᠰᠢᠨᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ
ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠯᠤᠯᠭᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠ ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦ᠋ᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨ

ᠶᠠᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠰᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ (ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ)

ᠳ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠥ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ
ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠥ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠮᠥᠨ
ᠴᠦ᠋ᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ》 ᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ
ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠠᠷ᠂
ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠬᠥ
ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠥ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠣᠯ ᠨᠧᠹᠲ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ
ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠴᠢᠰᠤᠭᠡᠲᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ
ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ
ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠭᠡᠨᠡ᠃ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ
ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠢᠢᠯᠲᠤ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠢᠢᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠗᠐
ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠲᠠᠰᠴᠠᠱ

ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃
ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠣᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ

ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠢᠢᠠᠨ
ᠪᠥᠲᠣᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭᠠ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ
ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠥᠷ ᠲᠣᠷ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠭ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠯᠲᠠᠢ
ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠤᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽ ᠢ ᠳᠠᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ
ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠠᠬᠥ ᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠭᠧᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠫᠣᠯᠢᠰᠠᠬᠠᠷᠢᠳ᠋
ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠤ
ᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠽ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ
ᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ
ᠪᠦᠭᠡᠳ
ᠫᠣᠯᠢᠰᠠᠬᠠᠷᠢᠳ᠋ ᠨᠢ ᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠽ ᠪᠣᠯᠣᠨ
ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠫᠣᠯᠢᠰᠠᠬᠠᠷᠢᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ
ᠰᠤᠯᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ
ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌
ᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠭᠧᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠨᠸᠷᠬᠥ
ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ
ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ)
ᠪᠡ᠊ ᠂ ᠭᠠᠯ
ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤᠯ ᠤᠬ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠯᠠ ᠡ᠊ᠳᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠ ᠦᠭᠭᠦᠨᠡ ᠤᠦ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ
ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠ ᠨᠢ 《 ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ
ᠡᠨᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠭ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠ ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠ ᠢᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨ
ᠡᠳᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ
ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠ ᠢᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠯᠠ ᠪᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠡ》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌᠃
《ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠁ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠁ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠯᠠ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠵᠦ

ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠴᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠩᠬᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦ
ᠪᠤᠢ᠃
ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦ
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠨ
ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠥᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠮᠤ  ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠪᠰᠢᠭᠤᠷ
ᠬᠣᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠪ᠊ᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃
ᠪᠣᠲᠤᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠠᠢᠢᠲᠤᠷ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠ ᠲᠠᠢ 《ᠢᠻᠢᠯ》 ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ
ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ》
ᠰᠡᠳᠬᠤᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ
ᠬᠠᠷᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠨᠢ
ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ》᠂ 《ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ》᠂ 《ᠵᠢᠨᠤᠩ
ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 《ᠬᠥᠬᠦᠭᠡ
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ
ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ
ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠ ‍ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ

᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠ
ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠ
ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠲᠥ᠊᠂ ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ
ᠴᠤ᠊᠂ ᠸᠠᠩᠴᠤᠭᠳᠠᠰᠢ
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠃
ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠢᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂
ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠒᠐ ᠊ ᠔᠐ ᠭ᠌ᠷᠠᠮ ᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ
ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠱᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠤᠷᠠᠰᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠱ (ᠡ᠊ᠩᠭᠡᠮᠡᠨᠳᠤᠭᠤ)

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ

@ehbichig

ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

www.facebook.com/ehbichig

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄

www.facebook.com/mongolbichig

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄

ehbichig@gmail.com

ᠴᠠᠬᠤᠮ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄
ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄