Jurnal KenIngau, 8ÌL.

J, 2001 27
EseI PendIdIkan

AUTIShE : SATU PENCENALAN
oleh 7Ijayen Copal, Jabatan PengajIan |elayuPENCENALAN
AutIsme Ialah suatu fenomena yang baru dI |alaysIa berbandIng dengan perkembangan
bIdang InI dI negara·negara barat. 8Idang autIsme telah menjadI satu bIdang kajIan dan
perbIncangan apabIla Leo Kanner mengemukakan dapatan belIau darIpada pemerhatIan
yang dIlakukan terhadap 11 orang kanak·kanak dI Johns HopkIns HospItal, 8altImore,
|aryland. Kanner mendapatI kanak·kanak InI mempunyaI satu set tIngkah laku yang
berbeza dan dInamakan sebagaI satu sIndrom ecrly chìldhood cutìsm (WIng 1976).
Apakah yang dImaksudkan dengan cutìsm: Perkataan cutìsm berasal darIpada
perkataan Creek IaItu cuto yang membawa maksud sel] atau dIrI. Eugen 8lueler Ialah
orang yang pertama sekalI menggunakan perkataan cutìsm yang merujuk kurang atau tIdak
ada perhubungan dengan orang laIn dan dunIa luar. Walau bagaImanapun kInI IstIlah
cutìsm merujuk developmentcl dìsorder atau masalah perkembangan. ÌstIlah autIsm
dIkenalI sebagaI cutìsme dalam 8ahasa |elayu.
Apakah defInIsI IstIlah autIsme: |enurut kamus perubatan, autIsme Ialah
penyerapan dalam fantasI sebagaI pelarIan darIpada realItI. 0efInIsI InI lebIh merujuk
kepada tIngkah laku yang dItunjukkan oleh kanak·kanak autIsme. SelaIn Itu menurut
0ìcynostìc cnd Stctìstìc Mcnucl o] Mentcl 0ìsorder, 1994:
Autìsm ìs consìdered to be c pervcsìve developmentcl dìsorder o]
the brcìn ]unctìons whìch prevents c person ]rom orycnìzìny cnd
understcndìny ìn]ormctìon trcnsmìtted by theìr senses. lt ccn ccuse c
person to wìthdrcw ìnto own sel] cnd ccn c]]ect socìcl ìntercctìons wìth
the outsìde world drcmctìcclly.
8erdasarkan defInIsI dI atas ternyata bahawa autIsme Ialah satu fenomena yang
serIus dan akan tetap wujud pada mereka yang autIsme sehIngga akhIr hayat walaupun
perubahan tIngkah laku yang posItIf boleh berlaku. |enurut 0ìcynostìc cnd Stctìstìccl
Mcnucl o] Mentcl 0ìsorders lagI autIsme Ialah sejenIs keadaan ketIdakupayaan yang agak
serIus terhadap perkembangan yang amat ketara dalam tIga tahun pertama dalam
kehIdupan seseorang kanak·kanak. AutIsme juga dIkatakan sebagaI ketIdaksempurnaan
dalam perkembangan otak dan bukannya akIbat masalah perkembangan emosI. Kadar
kejadIan autIsme Ialah 16 kes dalam 10,000 kelahIran (FodIer 2000). 0I sampIng Itu,
kemungkInan untuk anak lelakI menjadI autIstIk adalah empat kalI ganda (4:1) lebIh
berbandIng dengan perempuan. AutIsme dIdapatI dalam keluarga darIpada semua etnIk
dan latar belakang sosIal.

SEJAPAH AUTIShE
AutIsme bukanlah satu fenomena baru bagI dunIa InI. Walaupun bIdang autIsme menjadI
topIk popular setelah Leo Kanner membentang kertas kerjanya mengenaI autIsme pada
tahun 194J. TetapI ternyata ada buktI·buktI sejarah dan perubatan bahawa telah wujud
kanak·kanak yang autIstIk sejak berzaman lagI. 8uktI yang pertama Ialah "The blessed
]ools" dI FussIa . KeIstImewaan the blessed ]ool InI Ialah kanak·kanak yang dIjumpaI dI
hutan atau wìld boy. |engIkut seorang pelawat ke FusIa "the blessed Sìmon" menInggal
dunIa pada tahun 1584. Pengetahuan mengenaI the blessed ]ools bukan hanya pada
perIngkat cendekIawan dan cerdIk pandaI malah juga dIketahuI umum sekurang·kurangnya
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 28
melaluI novel penulIsan 0ostoevskI yang bertajuk The ldìot. (FrIth 1989). |enurut ahlI
sejarah ChallIs dan 0ewey seorang saksI mengatakan seorang blessed ]ools yang bernama
CrIsha tInggal dI bandar LenIngrad sebelum revolusI. |enurut saksI InI (FrIth 1989):

He wcs cwesome ]ìyure: emccìcted, bcre]oot cnd ìn rcys, wìth eye
thct 'looked rìyht throuyh you cnd lony, stcyy hcìr. He clwcys wore chcìns
cround hìs neck . Neìyhborhood chìldren would sometìmes run c]ter hìm,
lcuyhìny cnd ccllìny hìs ncme. Dlder persons, cs c rule vìewed 6rìshc wìth
respect cnd lìttle ]ecr, especìclly when su]]ered one o] hìs perìodìc
seìzures cnd beycn to shout cnd rcnt. At such tìme cdult bystcnders would
crowd cround lìsten, ]or they belìeved thct the holy spìrìt wcs workìny
throuyh hìm.

The blessed ]ools yang dInyatakan dI atas menunjukkan bahawa mereka
mempunyaI cIrI·cIrI yang menyamaI cIrI·cIrI yang terdapat pada kanak·kanak autIsme.
8ahan buktI yang kedua Ialah penulIsan John Haslam seorang doktor yang terkenal.
|enurut Haslam seorang kanak·kanak berumur lIma tahun telah dImasukkan dI 8ethlem
Foyal HospItal pada tahun 1799. Kanak·kanak InI dIjangkItI demam campak ketIka umurnya
satu tahun. |enurut Ibunya anak InI sIhat dan cerIa darIpada kebIasaannya ketIka umurnya
dua tahun. Kanak·kanak InI aktIf dan sukar dIkawal dan berjalan ketIka dua setengah
tahun. 8eberapa cIrI·cIrI yang dIlIhat pada kanak·kanak InI Ialah dIa tIdak pernah bercakap
sehIngga empat tahun. Hanya menangIs apabIla berpIsah dengan Ibunya, tIdak suka
bermaIn dengan kanak·kanak laIn, bersendIrIan dan bermaIn dengan patung·patung askar.
CIrI·cIrI yang terdapat pada kanak·kanak InI ternyata menyamaI cIrI·cIrI yang ada pada
seseorang kanak·kanak autIsme (WIng 1976).
8uktI sejarah yang ketIga Ialah kIsah yang popular dI negara PerancIs IaItu The Wìld
8oy o] Eveyron. Pada tahun 1799 seorang kanak·kanak yang berumur 11 tahun dItangkap dI
hutan negara PerancIs dan dIbawa ke ParIs dan dItempatkan dI InstItusI untuk orang·orang
pekak. Kanak·kanak InI dIberI nama 7Ictor. Jean |arc Caspard Ìtard telah menerImanya
dan cuba mengajarnya dengan menyedIakan alat bantu mengajar yang khas dan menjadI
pelopor kepada pendIdIkan khas (WIng 1976). 0alam pemerhatIan Ìtard, 7Ictor
memperlIhatkan beberapa cIrI yang abnormal sepertI tIdak bercakap, menghayun badan ke
hadapan dan ke belakang, tIdak menunjukkan perasaan dan pertautan dengan sesIapa,
tIdak menumpukan perhatIan terhadap sesuatu, tIdak memandang objek atau orang dan
tIada reaksI walaupun dIlepaskan tembakan dI belakang kepadanya tetapI member reaksI
apabIla terdengar bunyI kulIt kekacang dIpecah walaupun dIpecah dengan perlahan. 0I
sampIng Itu terdapat juga beberapa cIrI laIn sepertI tIdak suka bermaIn dengan alat
permaInan tetapI ketawa apabIla bermaIn dengan aIr. 7Ictor juga tIdak suka akan
perubahan terutamanya darI aspek objek dan susun atur barangannya. Walaupun begItu
7Ictor menunjukkan daya Ingatan yang amat kuat dan juga menunjukkan reaksI sentuh
kaIn, tangan dan muka mereka yang dIkenalInya (Paluszny 1979). Kesemua cIrI yang
dIperlIhatkan oleh 7Ictor juga menunjukkan persamaan dengan cIrI·cIrI autIsme.
Seterusnya buktI sejarah yang ketIga Ialah kes Kasper Hauser yang dIlahIrkan pada
J0 AprIl 1812. Kasper mempunyaI ketInggIan 4 kakI dan 9 IncI. Kasper tIba dI Nurenberg
pada tahun 1828 dengan membawa surat yang memohon ketua askar untuk menerImanya
berkhIdmat untuk Faja. 0I sampIng Itu Kasper juga terus mengucapkan kata·kata "l wcnt
to be c horsemcn lìke my ]cther wcs" dan mengulangInya berkalI·kalI sepertI telah dIlatIh
berkata. Kasper juga mempunyaI beberapa cIrI sepertI tIdak berupaya untuk
berkomunIkasI, tIdak memahamI apa yang dIcakapkan padanya, suka kawasan yang gelap
dan suka alat·alat permaInan. Namun begItu, Kasper juga mempunyaI keupayaan yang laIn
sepertI berupaya menurut perIntah, menunjukkan mInat terhadap aktIvItI menulIs dan
melukIs serta mempunyaI daya Ingatan yang tInggI (FrIth 1989). 0alam kes Kasper InI juga
memperlIhatkan cIrI·cIrI yang sama sepertI kanak·kanak autIsme.
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 29
Sejarah autIsme memasukI era baru sejak Leo Kanner memerhatIkan 11 orang
kanak·kanak sejak 19J8 dan mendapatI mereka mempunyaI satu set tIngkah laku yang
abnormal. Kanner menamakan tIngkah laku InI sebagaI satu sIndrom ecrly chìldhood
cutìsm pada tahun 194J dengan memInjam perkataan autIsm yang dIgunakan oleh 8lueler
(WIng 1976). Kanner dalam kertas kerjanya mengemukakan beberapa cIrI yang terdapat
pada kanak·kanak yang dIperhatIkan. Antaranya Ialah kanak·kanak InI tIdak berupaya
untuk berkomunIkasI, bersendIrIan dalam setIap aktIvItI, lebIh suka akan alat permaInan
yang boleh menghabIskan masa berjam·jam bermaIn dengannya, bunyI dan pergerakan
yang dIlakukan sama setIap kalI dan berulang·ulang, taasub dengan sesuatu dan tIdak suka
akan perubahan dalam rutIn. 0I sampIng Itu kanak·kanak InI juga mempamerkan daya
Ingatan yang menakjubkan.
0alam era Kanner InI, terdapat seorang lagI pakar kanak·kanak dI 7Ienna IaItu Hans
Asperger. 0alam thesIs kedoktorannya yang telah dIterbItkan pada tahun 1944, Asperger
telah membIncangkan mengenaI empat kanak·kanak yang luar bIasa darI aspek dalam
kemahIran sosIal, bahasa dan kognItIf khususnya pemIkIran. Asperger telah menggunakan
IstIlah cutìstìc psychopcthy untuk menerangkan keadaan masalah personalItI. Pada tahun
1981 Lorna WIng telah menggunakan IstIlah Asperyer Syndrome bagI merujuk kepada
tIngkah laku yang dIkemukakan oleh Hans Asperger (Artwood 1998). Antara cIrI yang
dIkemukakan oleh Asperger Ialah kanak·kanak InI tIdak akan memandang mata, tIada
ekspresI, melakukan pergerakan tubuh yang sama berulang kalI, tIdak bersemangat untuk
belajar, terdapat bIdang·bIdang tertentu yang dImInatI dan membuat perkataan sendIrI
(|yles E SImpson 1998). KInI terdapat banyak penulIs buku mengenaI autIsme yang
kebanyakannya terdIrI darIpada pakar kanak·kanak, psIkologI, urat saraf dan sebagaInya.

PUNCA ßEPLAKUNYA AUTIShE
Sejak tahun 19J0·an lagI banyak penyelIdIkan telah dIjalankan untuk mencarI punca
berlakunya autIsme, namun demIkIan sehIngga kInI masIh belum lagI dapat menemuI sebab
yang konkrIt. |eskIpun begItu, ramaI pengkajI dalam bIdang perubatan mengatakan
bahawa autIsme mungkIn merupakan satu penyakIt turun temurun. |enurut PatrIcIa |.
FodIer (2000) mengatakan bahawa hal Itu mungkIn juga berpunca darIpada pengambIlan
pIl ¨Thclìdomìde¨ untuk mengatasI masalah ketIka ¨mornìny sìckness¨ yang dIhadapI oleh
Ibu yang sedang hamIl. 8elIau membuktIkan bahawa dalam satu kajIan yang dIjalankan
oleh |Iller dan Stromland mendapatI bahawa 5º darIpada mangsa thclìdomìde adalah
autIstIk dan darI segI peratus hal Itu J0º lebIh berbandIng populasI umum.
0eskrIpsI awal yang dIkemukakan oleh Kanner Ialah kontroversI "ncture o] nurture"
(Paluszny 1979). Kanner mengatakan bahawa Ibu bapa kanak·kanak yang rata·rata darI
golongan sosIo ekonomI tInggI tIdak berkeupayaan untuk menunjukkan kasIh sayang dan
kurang pertautan. Keadaan InI telah menyumbang ke arah mewujudkan satu persekItaran
yang menyebabkan autIsme. Pendapat InI dIsokong kuat oleh Frances TustIn dengan
penjelasan bahawa pada perIngkat awal bayI berada dalam keadaan tIdak sedar mengenaI
bahagIan·bahagIan tubuhnya dan orang laIn atau objek sebagaI satu unIt yang berasIngan.
ApabIla bayI mencapaI perkembangan enam bulan bayI InI sudah boleh membezakan
antara objek dan orang. Hubungan antara Ibu dan anak lebIh kepada oral IaItu melaluI
penyusuan. Sorang Ibu tIdak dapat melayan segala kehendak bayI kerana Ibu Itu sendIrI
tIdak tahu kehendak bayI. Fasa perkembangan InI juga dIkenalI sebagaI fasa percaya dan
tIdak percaya. TustIn menggunakan IstIlah normcl prìmcry cutìsm untuk fasa InI. |engIkut
TustIn jIka fasa InI berterusan maka bayI InI akan berasa terancam dan akan menarIk dIrI
darIpada dunIa luar, menjadI autIstIk.
Asas psychoyenìc InI dIkukuhkan lagI oleh 8runo 8ettelheIm yang mengatakan
bahawa kanak·kanak sangat aktIf dIperIngkat awal dan dapat memberI respons atau
Isyarat terutamanya apabIla lapar. TetapI apabIla kanak·kanak InI terasa terhalang atau
tIdak mendapat apa yang dIharapkan maka wujud satu keadaan kecewa bahawa dIa tIdak
dapat berbuat apa·apa dan menyebabkan mereka menarIk dIrI dan menjadI autIstIk.
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 J0
8ettelheIm juga mengkategorIkan perIngkat perkembangan dan yang boleh menyebabkan
autIsme (Paluszny 1979). Pada perIngkat umur enam bulan jIka aktIvItI kanak·kanak
dIhalang akan menyebabkan autIsme. PerIngkat umur enam hIngga sembIlan bulan Ialah
perIngkat kanak·kanak IngIn menyampaIkan sesuatu kepada orang laIn dan akhIrnya
perIngkat umur 18 hIngga 24 bulan kanak·kanak aktIf mempelajarI persekItarannya. JIka
halangan berlaku pada perIngkat·perIngkat InI maka akan mewujudkan autIsme.
Kumpulan yang kedua pula yang berasaskan kepada asas neuroloyìccl atau urat
saraf. Ìbu·Ibu yang mengalamI tekanan ketIka mengandung akan memberI kesan terhadap
anak yang bakal dIlahIrkan. Kesannya Ialah perkembangan sensory yang perlahan. JIka
ketIdakupayaan InI tIdak dIpenuhI maka akan mengakIbatkan autIsme. Kumpulan yang
seterusnya Ialah terdIrI darIpada pendukung asas bIologIcal. Asas kumpulan InI dIbuktIkan
dengan kajIan masalah rubella ketIka mengandung mungkIn juga mengakIbatkan autIsme.
Fubella boleh mengakIbatkan kesan kesIhatan yang agak serIus dI kalangan kanak·kanak
yang lahIr darIpada Ibu yang dIjangkItI ketIka mengandung. Pekak dan penyakIt sawan
adalah penyakIt yang boleh dIkaItkan dengan rubella. KajIan juga menunjukkan bahawa
kanak·kanak autIsme mendapat penyakIt sawan dIperIngkat dewasa. ÌnI menyebabkan
kemungkInan rubella menjadI punca autIsme.
AkhIrnya, ada juga pIhak yang mengatakan bahawa autIsme mungkIn berpunca
darIpada jangkItan vIrus. Kumpulan InI juga menggunakan sebab yang sama IaItu kesan
darIpada vIrus rubella. |engIkut 0esmond (dalam Paluszny 1979) dalam kajIannya,
darIpada 64 kes yang dIjangkItI rubella dalam kelahIran 8 adalah autIstIk. 0I sampIng Itu
dalam satu lagI kajIan yang serupa oleh Chess (dalam Paluszny 1979) dengan menggunakan
24J kes yang dIjangkItI rubella dalam kelahIran, mendapatI 10 kanak·kanak menjadI
autIstIk. Dleh Itu, berdasarkan kepada perbIncangan punca autIsme dI atas, nyata bahawa
mungkIn satu atau lebIh punca yang mengakIbatkan autIsme. Dleh kerana buktI yang kukuh
masIh belum dIperoleh, kajIan·kajIan bagI mencarI punca perlulah dIteruskan lagI.

CIPI-CIPI KANAK-KANAK AUTIShE
8erIkut adalah antara beberapa cIrI·cIrI ketIdakupayaan yang terdapat pada IndIvIdu
autIstIk. Seorang austIstIk mungkIn mempunyaI kesemua, atau sebahagIan darIpada cIrI·cIrI
yang dInyatakan dI bawah:
|engIkut 0ìcynostìc cnd Stctìstìccl Mcnucl o] Mentcl 0ìsorders, EdIsI ke Ì7 (1994)
sejumlah enam (atau lebIh) Item darIpada bahagIan (1), (2) dan (J) dengan sekurang·
kurangnya dua darIpada (1) dan satu darIpada setIap (2) dan (J) dIlIhat dalam IndIvIdu
austIstIk (Artwood, 1998).

(1) KetIdakupayaan (kelemahan) kualItatIf dalam InteraksI sosIal yang dI tunjukkan··
sekurang·kurangnya dua darIpada yang berIkut:
(a) KetIdakupayaan yang nyata dalam menggunakan pelbagaI tIngkah laku bukan
lIsan, (contohnya tIdak mahu bertentang mata, ekspresI muka, postur badan
dan tIndakan·tIndakan yang mengundang InteraksI).
(b) Kegagalan untuk mewujudkan perhubungan rakan sebaya yang sesuaI dengan
perkembangan dIrI.
(c) KetIadaan kemahuan spontan untuk berkongsI kegembIraan, mInat dan
kejayaan dengan orang laIn. (contohnya tIdak mempamerkan, membawa atau
menunjukkan sesuatu objek yang dImInatI kepada orang laIn).
(d) KetIadaan tIndakan sosIal atau emosI (contohnya, tIdak menyertaI secara
aktIf dalam permaInan sosIal yang mudah. LebIh bermInat permaInan
perseorangan atau melIbatkan IndIvIdu laIn hanya sebagaI alat atau bantuan
mekanIkal untuk meneruskan permaInan).
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 J1

(2) KetIdakupayaan kualItatIf dalam komunIkasI yang dItunjukkan sekurang·kurangnya
salah satu darIpada yang berIkut:
(a) Lambat ataupun tIdak berupaya dalam perkembangan bahasa lIsan. (TIdak
menunjukkan mInat untuk menggantIkan kelemahan InI dengan cara
komunIkasI yang laIn).
(b) 8agI IndIvIdu yang boleh bercakap pula, terdapat kekurangan yang nyata
dalam keupayaan untuk memulakan mahupun meneruskan perbualan dengan
IndIvIdu yang laIn.
(c) SerIng menggunakan pengucapan yang sama (stereotype) dan melakukan
pengulangan. (Contohnya, sesuatu perkataan atau ayat yang pernah dIdengar
akan dIsebutkan secara berulang kalI tanpa mengIra masa).
(d) Kekurangan mInat untuk permaInan sosIal yang setara dengan tahap
perkembangan dIrI yang sesuaI.

(J) Pengulangan perkara yang sama, menunjukkan corak tIngkah laku, mInat dan
aktIvItI·aktIvItI yang sama sepertI yang dItunjukkan oleh sekurang·kurangnya dua
darIpada yang berIkut:
(a) LIngkungan kegIatan · dengan satu atau lebIh corak terhad yang sama darI
segI mInat yang abnormal darI segI IntensItI atau fokus.
(b) |enunjukkan sIkap tIdak lentur (ìn]lexìble) terhadap rutIn yang khusus.
(Contohnya, lepas mandI, bersIhkan badan dengan tuala yang sama, memakaI
bedak, pakaI baju, pakaI seluar, sapu mInyak rambut dan menyIkat rambut).
FutIn InI mestI dIIkutI.
(c) Pengulangan tIngkah laku motor yang sama (contohnya, bermaIn tangan atau
jarI ataupun pergerakan keseluruhan badan).
(d) SentIasa bersama atau bermaIn dengan sebahagIan atau sesuatu objek.

PEPKEhßANCAN ßAHASA
Perkembangan bahasa bagI kanak·kanak merupakan satu unsur perkembangan dIrI yang
amat pentIng kerana bahasa menentukan tahap komunIkasI yang akan wujud.
Perkembangan bahasa bagI kanak·kanak autIsme pada perIngkat sebelum menampakkan
cIrI·cIrI autIsme adalah sama sepertI kanak·kanak normal. Namun begItu, selepas cIrI·cIrI
autIsme sudah menjelma maka beberapa kesannya dapat dIlIhat dengan jelas.
PerbIncangan InI akan dIrujuk kepada satu kes autIsme terdIrI darIpada seorang kanak·
kanak yang berumur lapan tahun.
|enurut Ibunya, subjek mempunyaI perkembangan bahasa yang normal sehIngga
tIga tahun. Hanya selepas tIga tahun subjek telah menjadI pendIam dan lebIh suka
bermaIn dengan alat·alat permaInan. Walau bagaImanapun subjek dapat bercakap apabIla
umurnya kIan menIngkat. Namun begItu bahasa yang dIgunakan untuk berkomunIkasI
terdIrI darIpada satu atau dua perkataan ataupun frasa. Ayat yang penuh tIdak dIgunakan
walaupun ayat Itu pendek. (Fay E Schuler 1980). Schuler mengIstIlahkan keadaan InI
sebagaI semì mute. Contohnya: Saya mahu mInum aIr. Subjek akan kata "aIr". Walaupun
begItu terdapat juga masa·masa tertentu subjek menggunakan ayat penuh tetapI amat
terhad. 0arI segI jumlah perkataan pula, bIlangan yang dIgunakan terhad dan serIng
mengulangI perkataan atau frasa yang sama.
Subjek juga akan menjawab dengan perkara yang sama sepertI yang dItanya.
Contohnya, "SIapa nama kamu:" Jawapan yang akan dIterIma mungkIn "SIapa nama
kamu", "nama" ataupun "nama kamu". Keadaan InI juga dIkenalI sebagaI echolclìc (Fay E
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 J2
Schuler 1980). ApabIla menjawab soalan subjek akan menyebut dengan nada yang
monotonous kerana tIdak ada ekspresI dan mereka sebenarnya tIdak faham. 0alam
perkembangan bahasa dan komunIkasI, ternyata juga bahawa penggunaan bahasa subjek
tIdak pragmatIc. Contohnya, jIka dIsuruh "boleh kamu berIkan sudu:" Jawab subjek "ya"
(tanpa menghantar atau memberIkan sudu Itu) (FrIth, 1989). Subjek juga tIdak dapat
mengaItkan bahasa yang dIgunakan dengan sItuasI. SelaIn Itu penggunaan tenses juga
menjadI masalah kepada subjek. Perkembangan bahasa menjadI masalah kerana subjek
tIdak berupaya untuk berkomunIkasI (FrIth 1989).

PEPKEhßANCAN SDSIAL
|enurut FrIth 1989, sehIngga kInI belum terdapat satu kajIan yang sIstematIk dIjalankan
dalam perkembangan tIngkah laku sosIal. Seorang kanak·kanak yang malu pada masa belIa
tIdak bermakna bahawa dIa akan menjadI begItu selamanya. Atas dasar InI manIfestasI
ketIdakupayaan sosIal berbeza pada perIngkat perkembangan bagI kanak·kanak autIsme.
KetIdakupayaan sosIal akan berterusan walaupun berlaku perubahan tIngkah laku yang
posItIf. Ìvar Lovaas (dalam |aurIce et. cl. 1996) mengatakan bahawa dengan kaedah
ìntensìve behcvìor thercpy masalah kemahIran sosIal boleh dIatasI.
Proses perkembangan sosIal kanak·kanak autIsme boleh dIbahagIkan kepada
beberapa perIngkat. PerIngkat pertama Ialah antara umur kosong bulan hIngga satu
tahun. Pada perIngkat umur InI akan kelIhatan kekurangan responds sosIal. Namun
demIkIan InI bukan satu perkara yang sejagat, IaItu kekurangan respons sosIal berlaku pada
semua kanak·kanak autIsme. Fespons sosIal InI jarang berlaku dI kalangan kanak·kanak
yang lebIh berupaya. Pada perIngkat umur InI juga kanak·kanak autIsme menunjukkan
buktI kekurangan dalam sosìcl smìle walaupun kanak·kanak InI nampak gembIra dan puas
hatI. Kanak·kanak autIsme memberI respons pada objek yang dIpandang, bunyI dan
rangsangan laIn dan bukannya kepada orang. Drang tIdak menjadI bahan yang dImInatInya.
Kanak·kanak InI juga tIdak memberI respons perasaan gembIra walaupun dengan ahlI
keluarga sendIrI. Pada perIngkat InI juga kanak·kanak autIsme tIdak menunjukkan tanda·
tanda tekanan apabIla berhadapan dengan orang tIdak dIkenalI. Kesemua ketIdakupayaan
InI dIImbangkan kepada kegIatan bermaIn dengan objek secara berulangan tanpa membuat
sebarang eksplorasI persekItaran.
PerIngkat yang kedua Ialah antara tIga hIngga lIma tahun. PerIngkat InI merupakan
perIngkat pengasIngan dIrI. 0alam perIngkat kanak·kanak autIsme lebIh gembIra apabIla
dItInggalkan bersendIrIan. Pandangan kanak·kanak InI tIdak pada orang sebalIknya
menembusI orang. Pada perIngkat juga ketIdakupayaan hubungan semakIn ketara dIlIhat.
Keadaan InI jelas kerana kanak·kanak InI tIdak dapat memahamI ekspresI orang laIn,
persekItaran dan tIdak berkeupayaan untuk memahamI ekspektasI sosIal.
PerIngkat yang terakhIr Ialah lIma tahun ke atas. Pada perIngkat lIma tahun dan ke
atas satu perubahan yang ketara dalam tIngkah laku sosIal akan menjelma terutamanya
pada kanak·kanak yang lebIh berupaya. Sepanjang hIdup mereka kanak·kanak autIsme
akan menunjukkan penIngkatan dalam sosIalIsasI terutamanya jIka dIsertakan dengan
terapI secara IntensIf mengIkut Ìvar Lovaas (|aurIce et. al. 1996). SelaIn ketIdakupayaan
InI, terdapat juga nIlaI·nIlaI murnI dan posItIf yang dItunjukkan oleh kanak·kanak
austIsma. NIlaI·nIlaI dIdapatI dalam dIrI kanak·kanak autIsme Ialah kejujuran, tIdak pandaI
memanIpulasI keadaan dan tIdak juga beryosìp.

PEPKEhßANCAN EhDSI
KetIdakupayaan sosIal mempunyaI banyak kaItan secara langsung dengan kemahIran
memahamI emosI. Walaupun begItu sehIngga kInI tIdak banyak maklumat yang dapat
dIperoleh berkaItan perkembangan emosI kanak·kanak khususnya perkembangan emosI dI
perIngkat awal. Kanak·kanak autIsme memperlIhatkan reaksI emosI yang tersendIrI.
Antaranya Ialah kanak·kanak InI menunjukkan mood yang agak ekstrem dalam keadaan·
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 JJ
keadaan gembIra, tertekan, marah dan panIk. EkspresI muka yang dapat dItunjukkan juga
terhad dI sampIng postur badan yang kaku dan penggunaan suara yang monotonous
(Artwood 1998).
0I sampIng menghadapI kesukaran dalam menunjukkan emosI mereka mengIkut
sItuasI sosIal, kanak·kanak autIsme juga menghadapI masalah memahamI emosI dan
sItuasI orang laIn. SelaIn Itu kanak·kanak InI juga tIdak suka dIbelaI dan membelaI orang
laIn dI sampIng tIdak mempunyaI mInat untuk InteraksI dua hala. Ìbu bapa dapat
memaInkan peranan pentIng dalam usaha memahamI emosI kanak·kanak autIsme InI (FrIth
1989).

PEPKEhßANCAN KDCNITIF
Perkembangan kognItIf Ialah proses mengetahuI dan InI termasuk pemIkIran,
pembelajaran, Ingatan dan ImagInasI. Segala masalah dan ketIdakupayaan yang dIhadapI
oleh kanak·kanak autIsme mempunyaI kaItan yang rapat dengan kesemua unsur
perkembangan kognItIf. 0alam perkembangan kognItIf, kanak·kanak autIsme menghadapI
beberapa masalah sepertI pembentukan konsep terutamanya Ialah konsep "saya" dan
"kamu", tIdak dapat menghargaI pemIkIran orang laIn (blìnd mìndness) .
Wurst telah menjalankan satu ujIan kecerdasan standard bagI menentukan profIl
kebolehan Intelek mendapatI bahawa kanak·kanak autIsme mempunyaI kebolehan yang
baIk dalam bIdang·bIdang sepertI tatabahasa, maklumat fakta, matematIk dan susunan
blok. SebalIknya menurut CarpentIerI dan |organ (1994) pula kanak·kanak autIsme
mempunyaI kelemahan dalam pemahaman dan mengatur gambar kerana kedua aktIvItI InI
memerlukan pengetahuan sosIal. 0alam satu kajIan yang dIjalankan dI CarolIna utara
dengan jumlah sampel seramaI 475 kanak·kanak autIsme mendapatI bahawa 16º
mempunyaI tahap kecerdasan lebIh darIpada 70 dan hanya 7º melebIhI 80 (FrIth 1989).
KajIan yang dIlakukan dI 8erlIn barat pula menunjukkan bahawa JJº kanak·kanak
mempunyaI tahap kecerdasan sebanyak 85.
SelaIn Itu kanak·kanak autIsme juga mempunyaI daya Ingatan yang kuat khususnya
pada vIsual. Walaupun begItu kanak·kanak InI mempunyaI masalah kerana tIada fleksIbelItI
kognItIf atau lurus (one trcck mìnd). AkIbatnya Ialah pemIkIran kanak·kanak InI terlalu
terhad dan kaku, menghadapI kesukaran dalam menyesuaIkan dIrI kepada perubahan atau
kegagalan dan gagal memIndah atau membuat generalIsasI kepada sItuasI laIn. Namun
begItu kanak·kanak autIsme mempunyaI kemahIran dalam bIdang pembacaan, ejaan dan
pengIraan. Kanak·kanak autIsme yang berkebolehan mempunyaI pencapaIan sekolah
rendah yang tInggI. Keadaan InI berlaku kerana cara pembelajaran dI sekolah rendah lebIh
bercorak pengulangan, prosedur pembelajaran mekanIkal dan arahan lInguIstIk yang
mudah mengekalkan perkara yang dIpelajarI dIIngatI untuk jangka masa yang panjang.
SebalIknya pencapaIan kanak·kanak autIsme dIperIngkat sekolah menengah merosot
kerana dI sekolah menengah pembelajaran melIbatkan kemahIran pemahaman, memahamI
konsep, analIsIs, kerja kumpulan dan penyelesaIan masalah (Artwood 1998).

KESIhPULAN
ÌndIvIdu autIstIk mungkIn tIdak banyak beza berbandIng dengan kanak·kanak yang normal
darI segI penampIlan fIzIkal. Namun begItu, apabIla pemerhatIan yang berfokus dIbuat
maka ternyata pemerhatI akan nampak kelaInan yang ada pada kanak·kanak InI. Walaupun
pelbagaI kenyataan dIbuat akan puncanya, namun hIngga kInI masIh belum mempunyaI
jawapan yang muktamad. Walaupun kanak·kanak autIstIk kurang upaya dalam banyak
perkara, namun begItu IndIvIdu autIstIk memang terkenal dengan puzzles. |enurut
Edelson (1998): ´Autìstìc people cre known to put puzzles toyether rcther quìckly,
whether they´re rìyht sìde up or upsìde down, they seem to ìynore the pìcture cnd cttend
to the shcpe. lt´s c per]ect excmple o] how theìr brcìn works.¨ TeknIk pengajaran yang
Jurnal KenIngau, 8ÌL. J, 2001 J4
betul dan sesuaI dengan kanak·kanak autIsme akan membolehkan kanak·kanak IstImewa
InI memperoleh Ilmu pengetahuan tanpa halangan dengan sempurna.


ßIßLIDCPAFI
Artwood, Tony, 1998. Asperyer's Syndrome: A 6uìde ]or Pcrents cnd Pro]essìoncls.
London: JessIca KIngsley PublIsher Ltd.
Fay, Warren H. E Schuler AdrIana Luce, 1980. Emeryìny Lcnyucye ln Austìstìc Chìldren.
8altImore: UnIversIty Park Press.
Frequently Asked QuestIon: 0efInItIon of AustIsm. (atas talIan). http://
www.vaporIa.com/autIsm/autIsmfaq (J0 November 2000)
FrIth, Ura, 1989. Autìsm: Explcìnìny the Enìymc. Dxford. 8asIl 8lackwell Ltd.
Koegel, Fobert L. et. al. 1982. Educctìny cnd 0nderstcndìny Autìstìc Chìldren. San 0Iego.:
College HIll Press Ìnc.
|aurIce, CatherIne. 1996. 8ehcvìorcl lnterventìon ]or Youny Chìldren. AustIn. Pro.
ed.
|yles, 8renda SmIth. E SImpson, FIchard L. 1998 Asperyer's Syndrome: A 6uìde ]or
Educctor cnd Pcrents. AustIn: Pro. ed.
Paluszny, |arIa J. 1979. Autìsm: A Prcctìccl 6uìde ]or Pcrents cnd Pro]essìoncl. New
York: Syracuse UnIversIty Press.
FodIer, PatrIcIa |. 2000. "The Early DrIgIn of AutIsm". (dalam talIan). http://
www.autIsm·Info.com/orgautsa.html ( J0 November 2000)
WIllIams, 0onna. 1996. Autìsm: An lnsìde·Dut Approcch. London: JessIca KIngsley
PublIsher Ltd.
WIng, Lorna (pngr.). 1976. Ecrly Chìldhood Austìsm: Clìnìccl, Educctìoncl cnd Socìcl
Aspects. Dxford: Pergamond Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful