Πάληα αθνύκε ηνπο «θαλόλεο»

ησλ γπλαηθώλ. Τώξα όκσο
εδώ βξίζθνληαη νη θαλόλεο από
ηελ πιεπξά ησλ αληξώλ.

Απηνί είλαη νη θαλόλεο καο:

• Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη

είλαη όινη λνύκεξν «1» γηα
θάζε πεξίπησζε!

• Τα ζηήζε είλαη γηα λα ηα θνηηάκε θαη απηό θάλνπκε. .1. Μελ πξνζπαζείηε λα ην αιιάμεηε απηό.

. ην ρξεηάδεζηε θάησ.1. θαηέβαζε ην. Μελ παξαπνληέζηε γηαηί δελ ην θαηεβάζακε. Τν ρξεηαδόκαζηε πάλσ. • Μάζε πσο «δνπιεύεη» ην θάζηζκα ηεο ιεθάλεο. Αλ είλαη ζεθσκέλν. Είζαη κεγάιν θνξίηζη.

Απιά άζην λα ζπκβεί. • Σάββαην= παξαθνινύζεζε sports.1. . Είλαη δεδνκέλν όπσο ην νιόγηνκν θεγγάξη.

Καη πνηέ δελ πξόθεηηαη λα ζθεθηνύκε δηαθνξεηηθά γηα απηό ην ζέκα. . • Τν Shopping δελ είλαη sport.1.

• Τν θιάκα ζαο.1. είλαη εθβηαζκόο. .

• Ζήηα-ξώηα απηό πνπ ζέιεηο: • Υπαηληγκνί δελ δνπιεύνπλ! • Δπλαηνί ππαηληγκνί πάιη δελ δνπιεύνπλ! • «Πξνθαλείο» ζπκβνπιέο δελ δνπιεύνπλ! • ΑΠΛΑ ΠΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ! .1.

1. . • «Ναη» θαη «Όρη» είλαη πάληα απνδεθηέο απαληήζεηο γηα θάζε εξώηεζε.

. Απηό κπνξνύκε λα θάλνπκε. Τν λα «ζπκπάζρνπκε» απιά καδί ζαο.1. είλαη θάηη πνπ ην θάλνπλ νη θηιελάδεο ζαο. • Ειάηε ζε εκάο γηα έλα πξόβιεκα κόλν αλ κπνξνύκε λα δώζνπκε ιύζε.

1. Να δείηε έλαλ γηαηξό! . • Ο πνλνθέθαινο ζαο ηνπο ηειεπηαίνπο 17 κήλεο. είλαη πξόβιεκα.

όια ηα ζρόιηα κεδελίδνληαη θαη δηαγξάθνληαη κεηά ην πέξαο 7 εκεξώλ. . • Οηηδήπνηε εηπώζεθε 6 κήλεο πξηλ μαλακπαίλεη ζε ζπδήηεζε αλ ρξεηαζηεί. Σηε πξαγκαηηθόηεηα.1.

1. • Αλ λνκίδεηο όηη είζαη ρνληξή. . πξνθαλώο είζαη !!! …Μελ ξσηάο εκάο.

.1. • Αλ θάηη πνπ ιέκε κπνξεί λα εξκελεπηεί κε δύν ηξόπνπο θαη ν έλαο από απηνύο ζαο θάλεη έμαιιεο.. εκείο πάληα ελλννύκε ηνλ άιιν..

• Μπνξείο είηε λα καο δεηάο λα θάλνπκε θάηη είηε λα καο ιεο πώο ζα ην θάλνπκε. • Όρη θαη ηα δύν καδί! • Καη ηειηθά αλ μέξεηο θαιύηεξα ην πώο ζα ην θάλνπκε. απιά θάλην κόλε ζνπ! .1.

.1. • Όπνηε είλαη εθηθηό πεο όηη έρεηο λα πεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθεκίζεσλ.

• Ο Φξηζηόθνξνο Κνιόκβνο δελ ρξεηάζηεθε νδεγίεο.1. . Τν ίδην θη εκείο.

όρη ρξώκα. Τν θνινθπζί επίζεο. • Τν ξνδαθηλί γηα παξάδεηγκα είλαη θξνύην. • Όινη νη άληξεο βιέπνπκε κόλν 16 ρξώκαηα (όζα ππάξρνπλ θαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ Windows).1. • Δελ έρνπκε ηδέα ηη είλαη ην θνύμηα. .

1. • Εάλ καο πηάζεη θαγνύξα..! Απιά… . ζα ην μύζνπκε..

Πάξηε ην ρακπάξη…! .1. • Αλ ζαο ξσηήζνπκε ηη έρεηε θαη απαληήζεηε «ηίπνηα». ζα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ λα κελ έρεηε ηίπνηα. Δελ γίλεηαη λα καληέςνπκε.

• Αλ θάλεηε κηα εξώηεζε. Να πεξηκέλεηε κηα απάληεζε πνπ δελ ζα αξέζεη ζηα απηηά ζαο.1.. .. κελ πεξηκέλεηε κόλν ηελ απάληεζε πνπ ζα ζαο αξέζεη.

κελ ξσηάηε ηόζεο πνιιέο θνξέο! .1. • Όηαλ έρεηε λα πάηε θάπνπ. όηη θαη λα βάιεηε είλαη σξαίν.

–Αζιεηηθά. εθηόο αλ είζηε έηνηκε λα ζπδεηήζεηε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: –Sex. • Μελ ξσηάηε ζπλέρεηα ηη ζθεθηόκαζηε.1. ή –Απηνθίλεηα & Μνηνζπθιέηεο…! .

• Έρεηε αξθεηά ξνύρα ! .1.

• Έρεηε άπεηξα παπνύηζηα ! Ναη είλαη γεγνλόο .1.

. Ναη μέξσ όηη ζα θνηκεζώ ζηνλ μελώλα ζήκεξα.1. αιιά μέξεηο ηνπο άληξεο δελ ηνπο λνηάδνπλ απηά… ζα είλαη ζαλ camping. Σ’ επραξηζηώ πνπ ηα δηάβαζεο όια απηά.

.Πξνώζεζε απηό ην e-mail ζε όζνπο πεξηζζόηεξνπο άληξεο κπνξείο – ζα ηνπο πξνζθέξεηο γέιην.

Πξνώζεζε απηό ην e-mail ζε όζεο πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο κπνξείο – ζα ηνπο πξνζθέξεηο «κάζεκα» δσήο! Κη απηό ην ηειεπηαίν είλαη ζνβαξό .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful