ÇağdaĢ Devlet Sistemleri (Prof. Dr Esat Çam) I ve ÇAĞDAġ DEVLET SĠSTEMLERĠ (Prof.Dr.

Esat ÇAM) II yazısının devamıdır… AYRIM III FRANSA Fransızların siyasi davranışlarının esas motörü, devamlı bir şekilde daima bireyselcilik olmuş ve “Kolektif etkili bir aksiyonun gerçekleşmesinin önlemiştir”. Dini yönden Katolik bir ülke olan Fransa’da 1905 yılına kadar, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Katoliklerin azınlıktaki Protestanlar ve Museviler, resmen tanınmış üç dün olarak, dini kurumlarına devletten yardım sağlamaktaydılar. Aralık 1905 ve 1907 yıllarında kabul edilen yasalarla devlet-kilise ayrımı benimsenmiştir ve dini kurumların devlet yardımı almaları önlenmiştir. Yasama organına üstün bir durum verilmiştir. 1875 Anayasasına dayanan III cü Cumhuriyet… I – SĠYASĠ KURUMLARIN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ : A – Eski Rejim : (Ruhbanlar-asiller ve “Tiers-Etat” halk) “Etats généraux”da; her bir sınıfın atrı toplanarak ayrı oylama ile karar alması, birlik kuvvelinin oluşmasını ve dolaylı olarak güçlü kurum görüntüsünün gerçekleşmesini önlemiştir. Ruhbanların halktan vergi olmak, devlete vergi vermek en önemli ayrıcalıkları olmuştur. Aşağı ruhbanlar, iktisadi ve mali durumlarının kötü olmasının etkisi altında, devrimde “Tiers Etats”ya katılmışlardır. B – Devrimler : 1789 Devrimi fikri yönden, Voltaire’in sosyal ve iktisadi reformlar görüşü, Montesquieu’nün kuvvetler ayrımı ilkesi ve Rousseau’nun kişi hakları ile birlikte halk egemenliğini kuran “sosyal sözleşme” anlayışı, benimseniştir. 1719 Anayasasına, Montesquieu ve Rousseau’dan esinlenerek üç önemli ilke konmuştur: ulusal egemenlik, temsili rejim ve kuvvetler ayrımı. 1791 Anayasası ile başlayarak, Fransa devamlı bir şekilde yazılı anayasalara dayanan rejimler tanımıştır. I ci Cumhuriyet “Genel Emniyet ve Kamu Selameti Komitesi”ni… Danton ve Robespierre’in başkanlıkları sırasında terör rejimi atmosferine bürünmüştür. Yürütme gücü, “Direktuar”a delege edilmiştir. 1799 da Napolyon’un hükümet darbesiyle son bulmuştur. I inci Cumhuriyet dönemi son bulmuş. Napolyon’dan sonra kurulan Restorasyon’da 4 Haziran 1814 Anayasa koşulu ile kralın üstünlüğü, temsili bir rejim içinde tekrar yerleşmiştir. Yasama gücü iki meclise bırakılmıştır.

II nci Cumhuriyet. ulusların kendi kaderlerini özgürce belirtmeleri ilksini ileri sürmektedir. Sürenin beş yıla indirileceğine… . yasama. Sosyalist-Komünist-Cumhuriyetçi Halkçılar arasında bir uzlaşma sonucu ortaya konmuştur. Millet Meclisini sadece hukuken değil. ign="justify">c) V Cumhuriyet : Cezayir’deki olaylar sonucu 13 Mayıs 1958 de yapılan bir askeri darbe etkisiyle IV cü Cumhuriyetin parlamentosu. II – CUMHURBAġKANI A – CumhurbaĢkanı Seçimi : 1958 Cumhurbaşkanlığı seçiminde dolaylı oylamaya dayanan bir seçim sistemi kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı. III cü Cumhuriyetin bir diğer özelliği. Ulusal seçmen koleji. I ci Dünya Savaşının sonundan II ci Dünya Savaşının başlangıcına kadar ortalama altı ay faaliyette bulunan hükümetlerle yaratılan hükümet istikrarsızlığı olmuştur. Vichy hükümeti sağın bir başarısı olarak Cumhuriyetçi kurumları yok etmiş ve geleneksel değerlere bir dönüş yaparak. IV cü Cumhuriyetin Anayasası. Anayasa. b) IV cü Cumhuriyet : 27 Ekim 1949’da Anayasanın ilanı ile IV cü Cumhuriyet başlamıştır. C – III – IV – V ci Cumhuriyetler : a) III cü Cumhuriyet III cü Cumhuriyet. 1962 yılında yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanının seçimi genel oylu direkt bir görüntü kazanmaktadır. 1 Haziran 1958 de 329 olumlu oya karşı 224 olumsuz oyla de Gaulle’ün başkanlığındaki bir hükümete rejimi değiştirme görevini verme sorunda kalmış… De Gaulle teorik olarak sömürgeciliğe son vererek Fransa’ya bağlı denizaşırı ülkelerin kendi kendilerini özgürce belirtmelerini istediğinden. yürütme ve siyasi konularda yargı yetkisi bir kişide toplanmıştır. fiili yönden de mutlak hakim yapmıştır. tek bir meclis. halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı… kuvvetler ayırımı ilkesi… Napolyon’un yeğeni Prens Louis Napolyon(…) II nci İmparatorluk. Almanların Sedan Savaşında gelip gelmeleriyle son bulmuş ve Eylül 1870 de III nü Cumhuriyet ilan edilmiştir. 7 yıl süre için iki Meclisin ortak toplantısında çoğunlukla seçilen ve yürütme gücünü elinde toplayan devlet şefi… Yasama gücü iki Meclise bırakılmıştır. 1958 Anayasası.1848 ihtilalinde 4 Kasım 1848 de bir Anayasa ile II nci Cumhuriyet ilan edilmiştir. yürütmede ise.

Başbakan ile bakanlar ve müsteşarlardan (Secrétaire d’Etat) oluşan hükümetin yapısı. parlamentonun yetkileri kısıtlanmış bulunmaktadır. propaganda harcamalarının devlet tarafından ödenmesi… Cumhurbaşkanı seçiminde bütün ülke bir seçim bölgesi sayılarak gizli genel oy uygulanmaktadır. iki türlü çoğunluk uygulamasını korumuştur. Anayasanın 13 üncü maddesinde yüksek dereceli memurlar ile generallerin atanması. İki türlü çoğunluk sistemine göre… B – CumhurbaĢkanının Yetkiler : “Ulusal birlik sembolü ve anayasanın koruyucusu” a) CumhurbaĢkanının Normal Yetkileri : Başbakanı ataması ve başbakanın önerisine dayanarak hükümetin diğer bakanlarını ataması. Senato üyeleri dolaylı oylama ile seçilerek Cumhuriyetin saha kollektivitelerinin temsil edilmesini sağlamaktadır. Millet Meclisinin milletvekilleri doğrudan doğruya halk tarafından genel oy ile seçilip. IV – PARLAMENTO IV nü Cumhuriyete oranla hükümet istikrarlığını saplamak amacıyla. ulusu olağanüstü durumlardan bir mesajla haberdar ederek. c) Yetkilerin Kullanımında Sorumsuzluk : Vatana ihanet durumu dışında mutlaka bir sorumsuzluk taşımaktadır. yasama. Cumhurbaşkanı. almak konusunda serbest hareket etmektedir. A – Hükümetin Yapısı : Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına rağmen. Millet Meclisi ve Senatodan oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır. İki meclis görüntüsüyle.Seçim kampanyasında. Askeri güçlerin şefi… b) CumhurbaĢkanının Olağanüstü Yetkileri : cumhurbaşkanı. Bakanlar konseyine başkanlık yapmaktadır. . II – HÜKÜMET Cumhurbaşkanının yanında. görevine son verilmesi hükümetin kolektif olarak istifa etmesiyle sağlanmaktadır. 21 yaşındaki seçmen. tıpkı bir diktatör gibi. A – Millet Meclisi ve Senato Seçimi : a) Millet Meclisi : 577 milletvekili. 23 yaşını dolduranlar milletvekili seçilebilmek… 3500 (üç bin beş yüz) kişiden az sakinleri olan komünler için yasa. yürütme güçleri ile gerektiği taktirde yargı gücünü eline toplamakta ve durumu düzelteceğine inandığı her türlü kararı.

O. A – Siyasi Partilerin Görüntüsü : UNR Yeni Cumhuriyet için Birlik: De Gaulle’ün milliyetçi ve neo-liberal görüşlerini yansıtan “Gaullism” yanlısı bir partidir. S. Kadro partisi.R. toplumun çeşitli grupların temsilcileriyle çeşitli grup faaliyetleri arasında rasyonel işbirliği sağlama amacını taşımaktadır. Cumhuriyetçi Halk Hareketi: Hıristiyan-Demokrat kesimi temsil eden kadro-kitle karışımı. PS Sosyalist Parti olarak değiştirilmiştir. % 7 aşırı sağ.” Yasa yapma ve hükümeti denetleme.İ. P. Kazanılan oya göre fazla temsil edilmenin gerçekleştiği görülmektedir. Partiler arasında S. Sosyalist Parti İşçi Enternasyonalinin Fransız Seksiyonu: Kitle Patisidir.İ. milletvekilleri il meclis üyeleri ile belediye meclislerinin üyeleri oy kullanabildiğinden oylama dolaylı görüntülü olmaktadır. Bağımsızlar: Kadro partisi… UNR olan parti. ile P. C – Parlamentonun Yetkileri : “Günümüzde seçilmiş meclislerin iktidar tarafından izlenen siyaseti saptamaya ve bizzat yönetmeğe. Sosyal ve İktisadi Konsey.F. olan parti. senatör gerektiğinde yerini alacak bir yedek üye ile beraber seçilmektedir. Fransız Komünist Partisi: Kuvvetli bir örgüt yapısı olan.2500 kişiden fazla sakinleri olan komünler için yasa “Çoğunluk-Nispi Karma Oylama” biçimini getirmektedir. muktedir olmadıkları görülmektedir.O.R. % 5 baraj.O.C. % 31 Merkez. P. B – Parti Sistemi ve Siyasal Kuvvetler : . % 19 sol. Uninominal iki türlü çoğunluk esasına dayanmaktadır. Senatörlerin görev süresi dokuz yıl olmakla beraber. Reformist çizgidedir.’nin kitle partisi yapısına karşılık. % 17 sağ.F. M.C.hükümetin güvenlik talebinde güven oyu vermek suretiyle hükümeti düşürebilme olanağına sahip bulunmaktadır.F.İ. her üç yılda bir Senato üyelerinin 1/3 oranında yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Radikal Parti: Kadro partisidir. Senatörlerin çoğunluğunu tarımsal bölgelerin temsilci kimliğini taşımaktadır. RPR Cumhuriyetçiler için Birlik olarak değiştirilmiştir. teknik yönden. % 16 aşırı sol akımlarını benimsemiş bulunmaktadır. Millet Meclisi seçiminde olduğu gibi. Senatör seçiminde.P. V – SĠYASĠ PARTĠLER VE PARTĠ SĠSTEMĠ Örgütlenmiş altı parti vardır. diğer partiler kadro veya kadro-kitle karışımı bir görüntü taşımaktadır. b) Senato : 274 senatör. kitle partisidir.F. S.

Slavların. 1903 Londra toplantısında açıkça Marksizmi. bir bakıma Rus-Japon savaşındaki başarısızlığın temel nedenidir. bir iktidar. bulunmakta. V inci Cumhuriyetin anayasasında kurumların istikrarı ve güçlü kalması için iki temel unsur garanti altına alınmıştır: birincisi yürütmenin iki başı arasında cumhurbaşkanı ve başkanın diğer bir değişle cumhurbaşkanı ile parlamenter çoğunluk arasında anlaşmazlık çıktığında halkı hakem yapma olasılığı. otoriter ve Devrimci davranışı benimseyen Lenin’in lider olduğu ve çoğunluğunu oluşturan Bolşevikler ile azınlıkla olan Menşevikler arasında iki kısma ayrıldı. Köylülere toprak dağıtımı. kapitalizme yolu açtığı gibi. Rus Devletinin en önemli nedenlerinden biri olmuştur. kapitalizmin de çelişmelerinin gelişmesi sonunda proletarya diktatörlüğüne ve dolayısıyla son aşamada komünizme yolu açık tutacağı ileri sürülmüştür. I – SĠYASĠ SĠSTEMĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ : A – Çarlık Rusyası : Temelde Saray bürokrasisi diyebileceğimiz Saray asillerinin liberal fikirlere karşı cephe alması. disiplinli hareketleri ve silahlı kızıl muhafızlarıyla ağır basmaya başlamışlar ve Almanya’dan sağladıkları büyük mali yardımlarla “ekmek. Çarlık rejiminin üç önemli sorunu vardı. egemen öğe olarak görüldüğü… Sovyet toplumu. Bu parti. fiilen. Lenin’in liderliğinde üstün organizasyonları.P. tarım reformu. ikincisi de hükümetin etkinliğidir. AYRIM IV SOVYET SOSYALĠST CUMHURĠYETLER BĠRLĠĞĠ – BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU Marksist ideolojiye dayandırılarak otoriter bir rejim görüntüsüne sahiptir. VI – SĠYASĠ SĠSTEMĠN ĠġLEYĠġĠ Parlamenter çoğunluk yarı-başkanlık sistemi işlemektedir. B – 1917 Devrimleri : Şubat 1917 Devrimi “Burjuva Devrimi” olarak nitelenmiş ve hareket yukarıdan aşağıya olmuştur. 1905 Devrimi. Devrimci hüviyet taşıyan partinin ilki 1898 yılında kurulan Sosyal Demokrat Parti’dir. Tarihi gelişim içinde feodalizm. statü ve maddi telafiler piramidi olarak görülebilir. Liberal geçici hükümetin Temmuz 1917’ye kadar İhtilalci Sosyalistlerle Bolşeviklerin etkilerine müdahale etmeyi bile düşünmemiştir.Fransız siyasi partileri arasında en kuvvetli durumda Gaullismin temsilcisi olan R. .R. Bolşevikler. toprak ve barış” sloganına dayanan propagandalarıyla işçi ve ordu çevrelerinde taraftarlarının sayısını arttırmışlar. otorite.

Marx. 26 Ekim sabahı saat ikide Bolşevikler sarayı işgal ederek geçici hükümeti devirmiştir. sınıf çıkarları arasında hakemlik yapan. Bolşeviklerin kurtardıkları ülkelerin Rusya Sovyetlerinin Federatif Sosyalist Cumhuriyetine katılmalarıyla. hakim sınıf çıkarlarını koruyan ve hizmetinde olan üst yapı görüntülü bir araç olarak kabul edilmiştir. proletarya ihtilaliyle proletarya diktatörlüğünü gerçekleştiren. b) SavaĢ Komünizmi ve 1918 Anayasası : Ekim-Kasım 1917. XX ci yüzyılda Marks’ın fikirlerini geliştiren. 1921 yılına kadar uzanan devre Rus siyasi rejiminde Savaş Komünizmi olarak adlandırılmaktadır. genel çıkar ve ortak iyiyi gerçekleştirme amacı taşıyan sosyal bir organizasyon olarak ele alan teoriler.E. bilimsel sosyalist doktrini kapitalizmin yarattığı yeni durumlara uygulayan. C – Lenin Dönemi : Taraftarlar Lenin’in. Seçim tekniği: Kent-köy arasında temsil edilme farklılığı. Beyaz Rusya ve Transkafkasya’dan oluşan dört cumhuriyeti kapsayan “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin” kurulması kabul edilmiştir.). a) Devlet AnlayıĢı : Devleti. Ukrayna. Marksistler tarafından hakim sınıfın hakimiyetini gizlemek ve sömürülen sınıfın da bu hakimiyeti kabul etmesini sağlamak için kullanılan aldatıcı araçlar olarak yorumlanmıştır. oy kullanma hakkının bazı gruplara tanınmasıyla dar oy verme gibi. ve 1924 Anayasası : İktisadi durumu düzeltmek. enternasyonal komünizmi ile dünya ihtilalinin ilerlemesini sağlayan kimse olarak tanıtmışlardır. Kızıl Muhafızlar Lenin’in Kurucu Meclisi feshettiği kararına dayanarak meclisi dağıtmışlardır. İki meclis “presidyumu”. Azerbaycan. Ermenistan… Aralık 1922 de Sovyetlerin kongresinde Rusya.P. Sovyet sistemiyle sosyalist düzeni yerleştiren. Gürcistan.E. Engels ve özellikle Lenin tarafından devlet.Bolşeviklerin “bütün iktidar Sovyetlere” 16 Ekimde Trotsky “İhtilalci askeri komiteler” kurmuştur. dereceli oylama. kapitalizmden belirli bir derecede yararlanmak yeni askeri siyasettir (N. c) N. kolektifleştirmeye uygun ortamı yaratmak için… Lenin X uncu Rus Komünist Partisi Kongresinde. C – Stalin Dönemi : . Savaş sırasında.P. Birlik Sovyet için temsilcilerin her federe nüfusuyla orantılı olarak seçilmesi Uluslar Sovyeti’nde ise her federe devletin aynı sayıda üye bulundurması ilkesi benimsenmiştir. 1924 yılında Özbekistan ve Türkmenistan birliğe girmiştir.

Sanayileşme programları öngörmüştür. planlama yolu ile sanayileşmeyi gerçekleştirme yanında. üretim kooperatifi “Kolhoz”lardan oluşmuştur. görüşler birleşmiştir. Rus Çarlığı’na özgü olan merkeziyetçilik ve Ruslaştırma Rus yöneticilerinin devamlı olarak uluslararası konjonktür elverdiğince göz önünde tuttukları ana ilke olmuştur. Stalin. Bakanlar Konseyi. Birliğin hakim görüntüsü merkezi otoriteye dayanan merkeziyetçiliktir. Presidyum. kriz yaratmadan halledilememiştir. Lenin’in ölümü ile “hakim olmak için bölmek” sanatını iyi bir şekilde uygulayarak. Tek bir şahıs. Lenin ve Stalin’in mutlak iktidarına sahip olamamış… Krutçef. anayasa gereğince. ideolojik bir yönlendirme yapmak istemiştir.Stalin. 1 – S. Stalin mitini yıkma kampanyası yanında yeni ideolojik formülerler komünist hareketi daha cazip kılma ve kendi durumunu kuvvetlendirme amacını gözetmiştir. genel sekreter merkezi komitenin yerini almak suretiyle. Ferde Cumhuriyetlerin bazılarında.C. Federe cumhuriyet üç temek hakka sahiptir: Birlikten çıkabilme. XVI cı Komünist Parti Kongresinde ilk defa parti içinde sağ ve sol eğilime sahip gruplaşma olmamış. genel sekreter olarak partinin bakanlar konseyinin başkanı olarak devletin ve başkumandan olarak da ordunun tek hakimi olmuş ve iktidarını mutlak bir şekilde yürütmüştür. parti işçi sınıfının. rızaları alınmadan sınırlarının dokunulmazlığı ve yabancı devletlerde diplomatik ilişkiler kurabilme hakları. Krutçef. Kosigin’in başbakan ve Podgorni’nin Presidyum başkanı olduğu güçlü bir iktidar dengesi yerleşmiştir. merkezi komite partinin. Ayrıca “bağımsız eyalet” ile “ulusal bölgeler” de Federe devletin sınırları içinde yer almaktadır. E – 1936 ve 977 ANAYASASI On beş Sosyalist Cumhuriyetin. 1953-1964 birinci şahsiyeti olarak görülen Kruşçef. çalışanların hisse sahibi olduğu. Köylünün kollektif sisteme karşı olan isteksizliği nedeniyle azınlığı oluşturan kolektifleştirmenin tam olduğu “Sonkhoz”larla (devlet çiftçileri). II – FEDERAL SĠYASĠ KURUMLAR : Sovyet Süprem. D – Stalin Sonrası Dönem : İktidarın dağılımı sorunu hala olumlu bir biçimde.S. ileri attığı “Barış içinde birlikte yaşama” 14 Ekim 1964’de Brejnev’in parti sekreteri. Sovyet Süpremi : . Stalin.B. bağımsız cumhuriyetler bulunmaktadır.

23 yaşındakilerin seçilebilme hakkı olduğu seçme-seçilme yönünden kadın-erkek arasında farkın olmadığı. direkt olarak g. ve genel oyla Sovyet halkı tarafından seçilmektedir. kendinde toplayan meclistir. tek listenin halkın oylamasına sunulduğu öngörülmüştür. . Seçimler plebisit görüntüsünü taşımaktadır. III – FEDERE DEVLETLERĠN SĠYASĠ YAPISI Federe devletlerin en üst organı Sovyet Süprem olup… IV – TEK PARTĠ 1 – Partinin Ġki Prensibi : “Demokratik merkeziyetçilik” ve “İçdemokrasi”. b) Sovyet Süpreminin Yetki ve ĠĢleyiĢi : Her iki meclisin yasama dönemi dört yıl olup… Temelde S. a) Sovyet Süpremin Yapısı : 300 bin kişiye bir temsilci olmak üzere. a– Bakanlar Konseyinin Yapısı : Üye sayısının oldukça yüksek… b – Bakanlar Konseyinin Yetkileri : bakanları iki gruba ayırmaktadır. nin fiili mutlak hakimi bütün güç anayasa perdesinin arkasında Partide görünmektedir. Presidyum hukuki yönden federal ve federe kademeler arasındaki yetki çatışmalarını karara bağlamak gücüne sahiptir.S. birlik içindeki ulusların egemenliğini devrettiği. bütün devlet gücünü.Sovyet Süprem.zl. Anayasada öngörülmüş kurumların dışında.C. Sovyet Süprem. toplantı dönemleri dışında bütün yetkilerini Presidyuma delege etmiş bulunmaktadır. 3 – Bakanlar Konseyi : yürütme organı. 18 yaşındaki seçmen. Bakanlar Konseyi. çoğunluk esasına göre iki turlu. Milletler Meclisinde Rusya Federe Devletler Cumhuriyetinin 266 üye ile fazla temsil edilerek üstünlüğü sağlamasına sebep olmaktadır. Sovyet Süpremi. parti fiili karar mercii olarak görülmektedir. 2 – Sovyet Süpremi Presidyumu : Sovyet Süpremin iki Meclisi ortak bir toplantıda Presidyumunu seçmektedir.B. Sovyet Süprem vaya Presidyum tarafından alınmış kararları uygulamakla yükümlü bir delegrasyon görüntüsüne sahip. Federal bakanlar ile Federe bakanlar. teorik olarak. 4 – Organlar Arasında ĠliĢki ve Yetki : Anayasanın üstünlüğü ilke olarak kabul edilmekle beraber mutlak bir anlam taşımaktadır. Referandum yapma yetkisi vardır. yasama gücünü mutlak bir şekilde muhafaza etmektedir.

Temelde Rusya’yı yöneten önemli kararların parti merkez organları aracılığıyla fiili son üst mercii olarak Parti Genel Sekreteri tarafından alındığını söylemek olanaklıdır. Rus nasyonalizmi genel olarak dört akıma bölünmüştür: Liberal nasyonalizm. Politbüro devamlılığı sağlamak.B. kuvvetler birliği esasına göre.C. toplumun demokratikleşmesi. Sovyet Süpermi. yasama.B.C. Brajnev yönetiminin sitili. yürütme ve yargı kuvvetlerini elinde topladığından Sovyet mahkemeleri iktidarın. S . 1977 Anayasası’nın değiştirilmesi ve hukuk devletinin oluşmasını benimsemiştir. fırsatçı ve sosyal yaşamın objektif koşullarına uymaktan ibaretti. baskı ve etkisi altındadır.S. Gorboçov ise pragmatik sistili benimseyerek… “Prostrika ve “Glasnost. iki kongre arasındaki dönemde bütün parti faaliyetlerinin yöneten organ durumundadır. Liberaller.B.C. çalışmaya zorlayan biçimdi. Radikal rasyonalistler S. . Başkanının sistem içindeki rolü ve yetkilerini 10 madde içinde düzenlemektedir. Batının Hıristiyan-demokratlarına yaklaştırılabilir.S. 14 Mart 1990 yasası. Merkezi oluşturan ve Rusya’ya geçmişin prestijini sağlamak isteyen merkez muhafazakar eğilimi vardır. nin devrettiği mirası süper devleti öngörüyorlar. özellikle gerçek güç olan partinin. .S.C.B. . Komünist Partisi’nin 1988’de XIX ncu Konferansı kurumlar. anayasal bir reform olarak S.’de girişilen reform hareketlerinin somut getirisi Komünist Partisi’nin tek yönetici olma rolünden yoksun bırakılmasıdır.1 Aralık 1988 Yasası sosyal örgütler tarafından seçilen milletvekilleri bir seçimden ziyade bir kooptasyon ile belirlenmiştir. Sıkı disiplin ve üst karara itaati ifade eden “Demokratik Merkeziyetçilik”. sağ ve sol radikal nasyonalizm.14 Mart 1990 Yasası Politik açıdan demokrasiye ekonomik açıdan liberal bir ekonomiye geçiş… ideolojisinin yıkılmasından yeni değer sistemi yaratılırken Ortodoks Rum kilisesine başvuru büyük bir yer işgal etmiştir.26 Aralık 1990 Reformu 1988 yılından beri S..S. V – GORBOÇOV’DAN GÜNÜMÜZE Stalinci veya volontarist sitil. Merkez Komitesinin en önemli organı. yöneticilerin anladığı ve istediği biçimde halkı yaşamaya. Parti Merkez Komitesi. muhafazakar nasyonalizm. Ağustos 1991 .3 – Parti Örgütü : Partinin en üstün organı Parti Kongresidir.

: Rusya. 25 Aralık 1991 emekliye ayrılarak Gorboçov dönemi son bularak yerini Bağımsız Devletler Topluluğu (B.Bağımsız Devletler Topluluğu Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesi içinde Federal Rusya Cumhuriyeti. .Devlet ġefleri Konseyi B. .T. Azerbaycan. . “Kuvvetler ayrılığı”… “laik” Başkan.C.’nun en üst organıdır. B.’nun üyeleri arasında işbirliği ve eşgüdüme yardımcı olmaya dayandığından son derece önemlidir. dört yıllık bir süre için Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından gizli. Beyaz Rusya. S. Taşikisyan.C.B. Ermenistan .D. Batı.Hükümet ġefleri Konseyi Politikasının belirlenmesinde… . Moldovya.’nin sahip olduğu toprakların 2/3’ine ve G. eşit ve doğrudan bir oylama ile seçilmektedir.’ne 25 Aralık 1991’de son vermişlerdir.T. genel özelleştirmeyi öngören Yeltsin dönemine bırakmıştır.S. . Kırgızistan. Kazakistan.darbesinden sonra Gorboçov’un iktidarda kalması olası değildi.H.T.D.C.) bünyesinde özellikle Rus Cumhuriyeti’nde daha liberal.M. eski S.S.’nında % 60’dan fazlasına sahip olduğundan en fazla ağırlıklı ve etkili devlet görünümündedir.Ağustos 1991 Darbe Sonrası Kurumsal DeğiĢme Rusya Cumhuriyeti’nin başkanı B.’nin mirasçısı sıfatını Rusya Cumhuriyeti’ne tanıyarak… 21 Aralık 1991’de Alma-Ata’da toplanan S. . B. Konseyin başkanlığı dönüşümlüdür.Bakanlık Komiteleri Genel politika gözden geçirmekle yükümlü komiteden oluşmaktadır.T.B. Özbekistan.D. Rusya federasyonunun bu anayasa ile anay asal düzeni yarı başkanlık sistemine uygun düşmektedir.D.S.S.B.13 Aralık 1993 Anayasası 13 Aralık 1993 anayasası halen yürürlüktedir. genel. Yeltsin yapılan darbenin ve olağanüstü devlet konseyi kararlarının yasal olmadığını ilan ederek Kalk Milletvekilleri Kongresi’nin hemen toplanmasını istemiş ve bir “genel grev” çağrısı yapmıştır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful