I KNJIGA

ZBIRKA VAZDUHOPLOVNIH

PROPISA
I IZDANJE NA CD-u 8—12/2001

Autor: Danilo Stajin Izdaje: "FINANSIJSKI VODIČ" Beograd, Ohridska 6, tel. 344-1587, 344-3519 Fax: 433-541 Direktor: Petar Srnić Urednik: Nikola Đorđević Tehnička obrada: Dragan Opačić ISBN 86-82567-02-4 Tiraž IV izdanja: 150 primeraka

BEOGRAD 2001.

8-12/01

— 2 od 1036 —

Knjiga I

CIP— Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

656.7(497.1)(094.5) STAJIN, Danilo Zbirka vazduhoplovnih propisa. 1 / Danilo Stajin. - 4. osnovno izd. — Beograd: Vodič, 1995 (Beograd: "15. Februar"). — 1 knj. (različite pag.); 20 cm Tiraž 200. ISBN 86—82567—02—4 a) Vazdušni saobraćaj — Jugoslavija — Zakonski propisi ID=35645196

ZBIRKA JE AŽURIRANA SA 31. XII 2001. GODINE

8-12/01

— 3 od 1036—

Knjiga I

S A D R Ž A J:

1.
1.0 1.1 1.2

ZAKON IZ OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE ............... 10
PREGLEDI PROPISA KOJE TREBA DONETI NA OSNOVU ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU .............. 10 ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU .................................. 17 ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU .........................................................................136 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAČINU OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE BEZBEDNOSTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA DOK SU NA SNAZI MERE SAVETA BEZBEDNOSTI ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA PREMA SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI .................................. 188

1.5

2.
2.1

PODZAKONSKI PROPISI O VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ...................................................................... 189
UREDBA O PRIBAVLJANJU SAGLASNOSTI, USLOVIMA I NAČINU LANSIRANJA RAKETA PROTIV GRADONOSNIH OBLAKA ....................................................... 189 PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA ........................... 194 PRAVILNIK O CIVILNOM VAZDUHOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU...................................................................302 PRAVILNIK O PADOBRANSTVU ............................................ 318 PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA UDESA VAZDUHOPLOVA....................................................................349 ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE USLUGA OBEZBEĐENJA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ...... 355 NAREDBA O UTVRĐIVANJU GRANIČNIH KORIDORA ......... 358

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

8-12/01 2.8 2.9

— 4 od 1036 —

Knjiga I

NAREDBA O ODREĐIVANJU VAZDUŠNIH PUTEVA I RUTA .......................................................................................360 PRAVILNIK O NAČINU PREDAJE I VRAĆANJA HLADNOG I VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE I PRETRESU LICA I STVARI U JAVNOM AVIOTRANSPORTU ........................................................................364 PRAVILNIK O NAČINU IZBACIVANJA HEMIJSKIH SREDSTAVA IZ VAZDUHOPLOVA ......................................... 369 PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE VAZDUHOPLOVA ................................................... 386 PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA I KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE HELIKOPTERA U PREVOŽENJU POVREĐENIH, ODNOSNO OBOLELIH LICA .........................................................................................393 PRAVILNIK O ZMAJARSTVU .................................................. 399 PRAVILNIK O PREVOZU DECE U JAVNOM PREVOZU I VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ................................................. 413 PRAVILNIK O ISPITIVANJU UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI VAZDUHOPLOVA ......................................... 415 IZVOD IZ ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA OD INTERESA ZA CELU ZEMLJU .................... 423 ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE VAZDUHOPLOVA ZA POTREBE ZAŠTITNIH SNAGA UJEDINJENIH NACIJA ............................................................ 424 PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I FORMI PROGNOSTIČKIH KARATA UKLJUČENIH U METEOROLOŠKU DOKUMENTACIJU ZA LET I VAZDUHOPLOVNIH KLIMATOLOŠKIH INFORMACIJA ......... 425 PRAVILNIK O UVOĐENJU SMANJENIH NORMI VERTIKALNOG RAZDVAJANJA VAZDUHOPLOVA U VAZDUŠNOM PROSTORU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE .........................................................................441

2.10 2.11 2.12

2.13 2.14 2.15 2.16 2.18

2.19

2.20

8-12/01

— 5 od 1036—

Knjiga I

3.

PODZAKONSKI PROPISI O VAZDUHOPLOVNOM I OSTALOM STRUČNOM OSOBLJU ...................................................................... 447
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, ISPITIMA I DOZVOLAMA ZA RAD ČLANOVA POSADE VAZDUHOPLOVA....................................................................447 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, ISPITIMA I DOZVOLAMA ZA RAD KONTROLORA LETENJA .................. 497 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOJ OBUCI, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA TEHNIČKE PRIPREME ..............................................................................512 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOJ OBUCI, SPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA ........................................... 547 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOJ OBUCI, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA OSOBLJA SLUŽBE VEZE KONTROLE LETENJA ................................... 560 PRAVILNIK O VREMENU LETENJA, VREMENU LETENJA U DUGOLINIJSKOM SAOBRAĆAJU, VREMENU LETENJA NOĆU, DNEVNOM RADNOM VREMENU, BROJU POLETANJA I SLETANJA U TOKU RADNOG VREMENA I DUŽINI DNEVNOG ODMORA ČLANOVA POSADE VAZDUHOPLOVA .................................. 570 PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLJA I POSEBNIM USLOVIMA ZA BAVLJANJE LEKARSKIH PREGLEDA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLJA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA ........ 581 PRAVILNIK O BROJU I SASTAVU ČLANOVA POSADE VAZDUHOPLOVA....................................................................615 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI SAVEZNOG VAZDUHOPLOVNOG INSPEKTORA ..................................... 618

3.1

3.2 3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8 3.9

8-12/01 3.10 3.11

— 6 od 1036 —

Knjiga I

PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU SAVEZNOG VAZDUHOPLOVNOG INSPEKTORA ...................................... 622 PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU OSOBLJA KONTROLE LETENJA I OSOBLJA METEOROLOŠKOG OBEZBEĐENJA VAZDUŠNE PLOVIDBE ............................... 626 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, ISPITIMA I DOZVOLAMA ZA RAD STRUČNOG OSOBLJA KOJE VRŠI POSLOVE OD ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNE PLOVIDBE........................................................... 631 PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI RADNIKA SAVEZNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA KOJI VRŠE METEOROLOŠKU POMOĆ VAZDUHOPLOVSTVU ............................................................ 651 NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA PROVERAVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA ................................................................................655 PRAVILNIK O TRAJANJU SMENA, TRAJANJU NEPREKIDNOG RADA I DUŽINI DNEVNOG ODMORA KONTROLORA LETENJA I POMOĆNIKA KONTROLORA LETENJA .................................................................................657 PRAVILNIK O LEGITIMACIJI OVLAŠĆENOG RADNIKA SAVEZNOG ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVESAOBRAĆAJA I VEZA............................................ 659 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOJ OBUCI, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA VAZDUHOPLOVNO-SAOBRAĆAJNOG OSOBLJA ................ 665 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOJ OBUCI, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA OSOBLJA KOJE VRŠI POSLOVE METEOROLOŠKOG OBEZBEĐENJA VAZDUŠNE PLOVIDBE ............................... 675 PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA ŠKOLA ILI ŠKOLSKI CENTAR ZA OBUČAVANJE VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA ............................................ 686 PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA ............................................ 694

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

8-12/01 3.21

— 7 od 1036—

Knjiga I

PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA ............................................ 696

4.
4.1 4.2

PODZAKONSKI PROPISI O VAZDUHOPLOVIMA ...... 700
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU UTVRĐIVANJA PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA ...................................... 700 NAREDBA O VELIČINI, BOJI, MESTU I NAČINU NANOŠENJA ZNAKOVA DRŽAVNE PRIPADNOSTI, OZNAKAMA REGISTRACIJE, OBAVEZNIM NATPISIMA I DRUGIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ................................ 727 NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED VAZDUHOPLOVA....................................................................733 PRAVINIK O HOMOLOGACIJI VAZDUHOPLOVA, MOTORA, ELISE, PADOBRANA, BALONA, ZMAJA I OPREME VAZDUHOPLOVA ................................................... 736 PRAVILNIK O AMATERSKOJ GRADNJI VAZDUHOPLOVA....................................................................743 PRAVILNIK O KVALITETU GORIVA ZA MLAZNE MOTORE .................................................................................753 PRAVINIK O UREĐAJIMA I OPREMI KOJI MORAJU BITI UGRAĐENI U VAZDUHOPLOV, ZAVISNO OD KATEGORIJE I NAMENE VAZDUHOPLOVA .......................... 757 PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA ZA GRADNJU I IZMENE NA VAZDUHOPLOVU, MOTORU, ELISI, PADOBRANU I OPREMI VAZDUHOPLOVA, NAČINU IZRADE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE I TEHNIČKOJ KONTROLI GRADNJE ....................................... 811

4.3 4.4

4.5 4.6 4.7

4.8

5.
5.1 5.2

PODZAKONSKI PROPISI O AERODROMIMA ............ 815
UREDBA O BEZBEDNOSTI NA VAZDUHOPLOVNOM PRISTANIŠTU .........................................................................815 PRAVILNIK O PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI CIVILNIH AERODROMA I NJIHOVOJ KLASIFIKACIJI ........................................................................828

8-12/01 5.3

— 8 od 1036 —

Knjiga I

5.4

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU OBJEKATA, OPREME I INSTALACIJA OD ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNE PLOVIDBE NA AERODROMU ............................ 844 PRAVILNIK O OBELEŽAVANJU POLETNO-SLETNIH I DRUGIH STAZA I PRISTANIŠNE PLATFORME NA AERODROMU .........................................................................864 ODREDBE PRAVILNIKA O NAČINU OBELEŽAVANJAPOLETNO-SLETNIH I DRUGIH STAZA CIVILNIHAERODROMA I POSTAVLJANJU ZNAKOVA ORIJENTACIJENA OBJEKTE U ZONI CIVILNIH AERODROMA (Sl. list SFRJ br. 24/66), KOJE SU OSTALE NA SNAZI .................................................................951 PRAVILIK O NAČINU UPISIVANJA AERODROMA U UPISNIK CIVILNIH AERODROMA I LETILIŠTA U UPISNIK LETILIŠTA ................................................................957 PRAVILNIK O SLUŽBI PRIHVATA I OTPREME VAZDUHOPLOVA, PUTNIKA I STVARI NA VAZDUHOPLOVNOM PRISTANIŠTU ..................................... 964 PRAVILNIK O VATROGASNOJ SLUŽBI NA AERODROMU .........................................................................978 PRAVILNIK O SLUŽBI HITNE POMOĆI NA AERODROMU .......................................................................1001 PRAVILNIK O KORIŠĆENJU LETILIŠTA .............................. 1006 PRAVILNIK O RADU I INSTRUMENTALNOJ OPREMI METEOROLOŠKIH STANICA I DRUGIH SLUŽBI METEOROLOŠKE POMOĆI VAZDUHOPLOVSTVU NA AERODROMIMA OTVORENIM ZA JAVNI VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ .........................................................................1012 NAREDBA O MINIMUMU OPREME ZA KONTROLU VAZDUHOPLOVA, PUTNIKA, PRTLJAGA I ROBE............... 1022 NAREDBA O VREMENU U KOME AERODROMI MORAJU BITI OTVORENI ZA JAVNI AVIO-TRANSPORT ... 1023 PRAVILNIK O PROSTORU, PROSTORIJAMA, TEHNIČKOJ OPREMI I NAČINU VRŠENJA KONTRADIVERZIONOG PREGLEDA NA AERODROMU .... 1025

5.5

5.6

5.7

5.8 5.9 5.10 5.11

5.12 5.13 5.19

8-12/01 5.22 5.23

— 9 od 1036—

Knjiga I

REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNOG GRANIČNOG PRELAZA ZA MEĐUNARODNI VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ.... 1032 ODLUKA O OSNIVANJU PODRUČNIH ORGANIZACIONIH JEDINICA SAVEZNE UPRAVE ZA KONTROLU LETENJA NA AERODROMU UDBINA I HELIODROMU ZALUŽANI..................................................... 1033 ODLUKA O OSNIVANJU PODRUČNE ORGANIZACIONE JEDINICE SAVEZNE UPRAVE ZA KONTROLU LETENJA NA AERODROMU "PONIKVE" ............................. 1034 REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNOG GRANIČNOG PRELAZA ZA MEĐUNARODNI VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ NA AERODROMU "PRIŠTINA" ............................................. 1035 ODLUKA O OSNIVANJU PODRUČNE ORGANIZACIONE JEDINICE SAVEZNE UPRAVE ZA KONTROLU LETENJA NA AERODROMU "SJENICA" .............................. 1036

5.24

5.25

5.26

8-12/01

— 10 od 1036 —

Knjiga I

1. 1.0

ZAKON IZ OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE PREGLEDI PROPISA KOJE TREBA DONETI NA OSNOVU ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
1) 2) Pravilnik o službenim vazduhoplovnim publikacijama (član 5.) Pravilnik o bližim uslovima i načinu izbacivanja iz vazduhoplova hemijskih sredstava i vode, opreme, namirnica i lekova kao i letaka i drugih reklamnih predmeta (član 13.) Uredba o uslovima i načinu lansiranja raketa protiv gradonosnih oblaka (član 15.) Pravilnik o bližim uslovima i načinu prevoza lica obolelih od određenih bolesti i invalida određenih kategorija (član 17.) Pravilnik o načinu prevoza životinja u putničkoj kabini vazduhoplova (član 18.) Pravilnik o jačini buke vazduhoplova i način merenja te buke (član 27.) Pravilnik o emisiji gasova pri sagorevanju i način merenja te emisije (član 28.) Pravilnik o postupku utvrđivanja tipa vazduhoplova (član 29.) Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja plovidbenosti vazduhoplova (član 36.)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) Odluka o visini naknade za pregled vazduhoplova radi utvrđivanja plovidbenosti (član 40.) 11) Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja održavaju vazduhoplov, motor, elisu i vazduhoplovni proizvod ili njegove delove (član 47.) 12) Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja ispituju radi utvrđivanja tipa vazduhoplova, motora, elise i vazduhoplovnog proizvoda ili njegove delove (član 47.) 13) Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja proizvode vazduhoplov, motor, elisu i vazduhoplovni proizvod ili njegove delove (član 47.)

8-12/01

— 11 od 1036—

Knjiga I

14) Odluka o visini naknade za proveru uslova za obavljanje delatnosti proizvodnje, ispitivanje radi utvrđivanja tipa ili održavanja vazduhoplova motora, elise i vazduhoplovnog proizvoda (član 48.) 15) Naredba o znacima državne pripadnosti oznakama registracije, obaveznim natpisima i drugim oznakama vazduhoplova (član 52.) 16) Pravilnik o sadržaju matične knjige i operativnog dnevnika vazduhoplova transportne kategorije (član 68.) 17) Pravilnik o sadržaju matične knjige i operativnog dnevika vazduhoplova opšte i posebne kategorije (član 68.) 18) Odluka o visini naknade za odobrenje za izgradnju ili rekonstrukciju aerodroma i drugih objekata (član 80.) 19) Odluka o visini naknade za pregled aerodroma radi utvrđivanja ispunjavanja uslova za njegovo korišćenje (član 81.) 20) Odluka o visini naknade za pregled letilišta ili terena radi utvrđivanja uslova za njihovo korišćenje (član 82.) 21) Pravilnik o organizovanju vatrogasno-spasilačkog obezbeđenja (član 89.) 22) Pravilnik o organizovanju medicinskog obezbeđenja (član 89.) 23) Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi (član 89.) 24) Pravilnik o službi hitne pomoći (član 89.) 25) Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari (član 89.) 26) Pravilnik o objektima, instalaciji i opremi kojom mora raspolagati lice koje snabdeva vazduhoplov gorivom (član 90.) 27) Pravilnik o održavanju, kontroli i korišćenju manevarskih površina, platformi, objekata, instalacija, uređaja i opreme na aerodromu i letilištu (član 26.) 28) Uredba o bezbednosti i redu (član 101.) 29) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma (član 103.) 30) Pravilnik o dozvolama i ovlašćenjima članova posade vazduhoplova, kao i o uslovima i načinu izdavanja i produžavanja važenja dozvola i ovlašćenja (član 111., 112., 136.)

8-12/01

— 12 od 1036 —

Knjiga I

31) Pravilnik o stručnoj obuci, uslovima i načinu izdavanja dozvola vazduhoplovno ovlašćenom osoblju obezbeđenja vazdušnog saobraćaja (član 111., 112., 153.) 32) Pravilnik o stručnoj obuci, uslovima i načinu izdavanja dozvola vazduhoplovno-tehničkog osoblja održavanja vazduhoplova (član 111., 112., 153.) 33) Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima vazduhoplovnih dispečera (član 111., 112., 153.) 34) Pravilnik o stručnoj obuci, uslovima i načinu izdavanja dozvola (član 111., 112., 153.) - paker padobrana, 35) Pravilnik o stručnoj obuci, uslovima i načinu izdavanja potvrde o obučenosti vazduhoplovno-stručnom osoblju (član 111., 112., 158) vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja; osoblje službe veze; vazduhoplovno-meteorološko osoblje; osoblje prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari; vatrogasno-spasilačko osoblje; osoblje koje puni vazduhoplov gorivom; osoblje koje vrši kontrolu ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova, objekata i instalacija aerodroma; 36) Odluka o visini naknade za proveravanje obučenosti vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja (član 115.) 37) Pravilnik o zdravstvenim uslovima vazduhoplovno ovlašćenog i vazduhoplovno stručnog osoblja i o uslovima za rad vazduhoplovno-lekarskih komisija (član 123., 125.) 38) Odluka o visini naknade za proveru uslova za obavljanje lekarskih pregleda (član 126.) 39) Odluka o visini naknade za lekarski pregled drugostepene komisije (član 128.) 40) Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati centar za obuku vazduhoplovno ovlašćenog osoblja (član 130., 136., 153.) letačko osoblje; vazduhoplovno-tehničko osoblje održavanja vazduhoplova; vazdugoplovnih dispečera; -

8-12/01

— 13 od 1036— paker padobrana.

Knjiga I

-

41) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju centri za obuku vazduhoplovnog osoblja obezbeđenja vazdušnog saobraćaja i program obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja obezbeđenja vazdušnog saobraćaja (član 130., 153.) 42) Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati centar za obuku vazduhoplovno-stručnog osoblja (član 130., 158.) osoblje prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika istvari; vatrogasno-spasilačko osoblje; osoblje koje puni vazduhoplov gorivom; osoblje koje vrši kontrolu ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova, objekata i instalacija aerodroma, 43) Odluka o visini naknade za pregled uređaja za simulirano letenje i odobravanje programa tehničkog održavanja (član 134.) 44) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije letenja i dnevnika letenja (član 136.) 45) Pravilnik o uslovima, načinu, normama i pravilima letenja (član 137.) 46) Pravilnik o broju i sastavu članova posade (član 146.) 47) Pravilnik o radnom vremenu, vremenu letenja, vremenu letenja u dugolinijskom avio-transportu, vreme letenja noću, broju poletannja i sletanja u toku radnog vremena i dužini dnevnog odmora članova posade (član 152.) 48) Pravilnik o trajanju neprekidnog rada, trajanju smene i dužini dnevnog odmora i posebnog odsustva kontrolora letenja i informatora vazduhoplova u letu (član 157.) 49) Pravilnik o legitimaciji (član 162.) vazduhoplovnog osoblja zaposlenog u organima uprave; zaposleni na poslovima utvrđivanja plovidbenosti vazduhoplova; proveravanje obučenosti izdavanja i produžavanja važenja dozvola vazduhoplovno ovlašćenom osoblju;

ispitivanje uzroka udesa; Pravilnik o službenim odelima lica iz tačke 37. (član 162.) 50)

8-12/01

— 14 od 1036 —

Knjiga I

51) Odluka o visini naknade za utvrđivanje i proveru uslova za obavljanje informisanja vazduhoplova u letu u saobraćajnoj zoni aerodroma, kao i meteorološko osmatranje i tehničko obezbeđenje od strane vlasnika, odnosno korisnika aerodroma (član 166.) 52) Pravilnik o postupcima odobravanja i rokovima dostavljanja plana leta (član 167.) 53) Pravilnik o načinu izrade i forma navigacionih postupaka (član 168.) 54) Uredba o podeli vazdušnog prostora (član 175.) 55) Pravilnik o načinu i postupku kontrole letenja (član 179.) 56) Pravilnik o načinu i postupku vršenja informisanja vazduhoplova u letu (član 182.) 57) Pravilnik o načinu regulisanja protoka saobraćaja i koordinacija s nadležnim službama susednih država (član 183.) 58) Pravilnik o minimalnoj opremi neophodnoj za vršenje kontrole letenja i informisanja vazduhoplova u letu (član 187.) 59) Pravilnik o načinu meteorološkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja (član 188.) 60) Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za obavljanje javnog avio-transporta (član 203.) 61) Program mera za uredno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja (član 198.) 62) Uredba o programu mera bezbednosti civilnog vazduhoplovstva (član 198.) 63) Pravilnik o kriterijumima za određevanje operativnih minimuma (član 200.) 64) Pravilnik o bližim uslovima koje mora ispunjavati avio-prevozilac za obavljanje javnog avio-transporta (član 207., 217., 219.) redovnog; čarter;

avio-taxi i panoramsko letenje, 65) Odluka o visini naknade za utvrđivanje i proveru uslova za obavljanje javnog avio-transporta (član 209., 217., 219.)

8-12/01

— 15 od 1036—

Knjiga I

66) Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za uspostavljanje linija u međunarodnom redovnom avio-transportu (član 216.) 67) Pravilnik o bližim kriterijumima za izdavanje dozvola za obavljanje čarter avio-transporta (član 218.) 68) Pravilnik o pružanju usluga iz vazduhoplova (član 223.) u poljoprivredi i šumarstvu; gašenje požara; aero foto-snimanje; osmatranje iz vazduha, 69) Odluka o visini naknade za utvrđivanje i proveru uslova za obavljanje ostalih delatnosti u vazdušnom saobraćaju (član 225.) 70) Uredba o načinu i postupcima traganja za vazduhoplovom i spasavanje (član 229.) 71) Pravilnik o službenom odelu saveznih vazduhoplovnih inspektora (član 259.) 72) Uredba o ispitivanju udesa i nezgoda vazduhoplova (član 233.) 73) Uredba o ispitivanju ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova (član 236.) TEHNIČKA PRAVILA 74) Tehničko pravilo o načinu i uslovima za proizvodnju celog vazduhoplova, motora elise i vazduhoplovnog proizvoda ili njihovih delova (član 33.) 75) Tehničko pravilo o utvrđivanju namene vazduhoplova zavisno od ugrađenih uređaja i opreme (član 37.) 76) Tehničko pravilo o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu motora, elise i vazduhoplovnog proizvoda (član 43.) 77) Tehničko pravilo o razvrstavanju aerodroma u klase i kategorije (član 74.) 78) Tehničko pravilo o uslovima i postupku određivanja koordinata svetskog geodetskog sistema (član 78.) 79) Tehničko pravilo o planiranju, projektovanju, izradi i rekonstrukciji aerodroma, poletno-sletnih i drugih staza pristanišne platforme i objekata (član 79.)

8-12/01

— 16 od 1036 —

Knjiga I

80) Tehničko pravilo o izradi letilišta i uređenju terena (član 82.) 81) Tehničko pravilo o načinu obeležavanja manevarske površine, platforme i druge površine na aerodromu i letilištu (član 85.) 82) Tehničko pravilo o izgradnji i postavljanju objekata, instalacija i uređaja na području aerodroma i letilišta i van podrčja aerodroma koji mogu uticati na bezbednost vazdušnog saobraćaja (član 86.) 83) Tehničko pravilo o nivou buke na aerodramu (član 97.) 84) Tehničko pravilo o načinu i bliži uslovi za postavljanje uređaja za merenje nivoa buke (član 98.) 85) Tehničko pravilo o načinu planiranja, projektovanja, nabavke i postavljanja tehničkih sistema, opreme, uređaja i objekata obezbeđenja vazdušnog saobraćaja (član 191.)

8-12/01

— 17 od 1036—

Knjiga I

1.1

ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU* PRVI DEO OSNOVNE ODREDBE
Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za bezbedan vazdušni saobraćaj u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: jugoslovenski vazdušni prostor) koji se odnose naročito na: vazduhoplove, aerodrome, vazduhoplovno ovlašćeno i vazduhoplovno stručno osoblje, obezbeđenje vazdušnog saobraćaja, javni avio-transport i druge delatnosti u vazdušnom saobraćaju, ispitivanje ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova, traganje za vazduhoplovom i spasavanje, ispitivanje udesa vazduhoplova, vazduhoplovnu inspekciju i prekršaje u vazdušnom saobraćaju. Odredbe ovog zakona odnose se i na domaće državne vazduhoplove kao i na vojni deo mešovitog aerodroma, ako je to predviđeno ovim zakonom. Član 2. Preduzeće, drugo pravno lice, državni organi i preduzetnik koji proizvodi, ispituje, koristi i održava vazduhoplov, motor, elisu i vazduhoplovni proizvod, snabdeva vazduhoplov gorivom i mazivom, obavlja aviotransport, vrše usluge vazduhoplovom, pruža aerodromske usluge, odnosno koristi aerodrom i letilište, vrši stručnu obuku vazduhoplovnog osoblja i obezbeđenje vazdušnog saobraćaja dužni su da utvrde mere za zaštitu vazdušnog saobraćaja od nezakonitih radnji i sistem kvaliteta, kao i da obezbede trajno praćenje i kontrolu, naročito: 1) primenjivanja tehničkih propisa i drugih propisa u oblasti vazdušnog saobraćaja;
* Ovaj zakon objavljen je u "Službenom listu SRJ", br. 12/98, 5/99, 44/99, 73/2000 i 70/2001.

8-12/01

— 18 od 1036 —

Knjiga I

2) kvaliteta ugrađenog materijala i delova i proizvodnje, održavanja, obnove, opravke i izmene vazduhoplova, motora, elise i vazduhoplovnih proizvoda; 3) obučenosti vazduhoplovnog osoblja i zdravstvenog stanja vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja; 4) radnog vremena, vremena letenja, broja poletanja i sletanja i odmora članova posade, kao i radnog vremena, trajanja dnevnog neprekidnog rada, trajanja smena i dnevnog odmora kontrolora letenja; 5) ispravnosti manevarskih površina i platformi, objekata, instalacija i uređaja koji služe za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova; 6) opreme i rada službe za prihvat i otpremu vazduhoplova, putnika i stvari, vatrogasne službe, službe hitne pomoći na aerodromu i službe za održavanje manevarskih površina, platformi, objekata, instalacija i uređaja koji služe za bezbedno poletanje, sletanje i kretanje vazduhoplova; 7) opreme i snabdevanja vazduhoplova gorivom, kao i kvaliteta goriva; 8) kvaliteta usluga u obezbeđenju vazdušnog saobraćaja; 9) kvaliteta rada i kvaliteta održavanja tehničkih sistema, opreme, uređaja i objekata tehničkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja; 10) kvaliteta usluga u avio-transportu i drugim delatnostima u vazdušnom saobraćaju; 11) pripreme i planiranja letenja i korišćenja vazduhoplova. Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da vode evidenciju o obavljenoj kontroli iz tog stava. Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da saveznom inspektoratu nadležnom za poslove vazduhoplovne inspekcije prijave svaki događaj od značaja za bezbednost letenja i odstupanja od nivoa kvaliteta i da mu dostave podatke o urednosti i redovnosti javnog avio-transporta. Član 3. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) vazdušni saobraćaj je letenje vazduhoplova ili kretanje vazduhoplova po manevarskim površinama i platformi aerodroma ili letilišta; 2) državni vazduhoplov je vojni vazduhoplov, vazduhoplov organa unutrašnjih poslova i carinski vazduhoplov;

8-12/01

— 19 od 1036—

Knjiga I

3) vazdušni put je deo vazdušnog prostora, utvrđene širine, visine i pravca, određen za vazdušni saobraćaj; 4) granični koridor je deo vazdušnog puta iznad državne granice, određen za ulazak vazduhoplova u jugoslovenski vazdušni prostor i za izlazak iz tog prostora; 5) zabranjena zona je deo jugoslovenskog vazdušnog prostora, iznad određene oblasti, utvrđenih dimenzija, u kome je zabranjeno letenje vazduhoplova; 6) uslovno zabranjena zona je deo jugoslovenskog vazdušnog prostora iznad određene oblasti, utvrđenih dimenzija, u kome je letenje vazduhoplova ograničeno u skladu sa unapred određenim uslovima; 7) opasna zona je deo jugoslovenskog vazdušnog prostora iznad određene oblasti, utvrđenih dimenzija, u kome se u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje vazduhoplova; 8) vazduhoplov je svaka naprava sa posadom koja leti ili se održava u atmosferi usled reakcije vazduha, osim reakcije vazduha koji se odbija od površine zemlje; 9) ultralaki vazduhoplov je ultralaki avion, ultralaka jedrilica, zmaj i paraglajler; 10) vazduhoplovni proizvod je materijal, delovi, uređaji i oprema koji se ugrađuju u vazduhoplov, kao i padobran; 11) akrobatsko letenje je namerno i naglo menjanje položaja vazduhoplova u letu u odnosu na zemlju promenom pravca, visine i brzine leta u svrhu obuke, sportskog letenja i ispitivanja karakteristika vazduhoplova; 12) vlasnik aerodroma, odnosno vazduhoplova je lice koje upravlja, koristi, održava i raspolaže aerodromom, odnosno vazduhoplovom; 13) korisnik aerodroma, odnosno vazduhoplova je lice koje koristi aerodrom odnosno vazduhoplov na osnovu ugovora o zakupu ili po drugom pravnom osnovu; 14) aerodrom je određena kopnena ili vodena površina, sa manevarskim površinama, platformama, objektima, uređajima i instalacijama namenjenim za bezbedno kretanje, poletanje, sletanje i boravak vazduhoplova; 15) vazduhoplovno pristanište je aerodrom ili deo aerodroma osposobljen i otvoren za javni avio-transport;

8-12/01

— 20 od 1036 —

Knjiga I

16) mešoviti aerodrom je aerodrom koji se koristi i za vojno i za civilno letenje; 17) vreme u kome je vazduhoplovno pristanište otvoreno je vreme od početka do završetka rada službi utvrđenih ovim zakonom; 18) letilište je određena kopnena ili vodena površina koja ispunjava propisane uslove za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova koji se, po pravilu, koriste u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za sportske aktivnosti; 19) teren je kopnena površina koja zadovoljava uslove za povremeno obavljanje sportskih aktivnosti sa zmajem bez motora, paraglajderom, padobranom i balonom, kao i za poletanje i sletanje helikopterom radi intervencije i pružanja pomoći; 20) aerodrom opredeljenja je aerodrom na kome vazduhoplov završava let prema utvrđenom planu leta; 21) alternativni aerodrom je aerodrom određen planom leta, na koji vazduhoplov treba ili može da sleti ako iz bilo kog razloga ne može da sleti na aerodrom opredeljenja; 22) platforma je deo aerodroma određen za prihvat i otpremu vazduhoplova, putnika i stvari, snabdevanje vazduhoplova gorivom i mazivom i parkiranje, boravak i održavanje vazduhoplova koji ne ometaju obavljanje saobraćaja na aerodromu; 23) manevarska površina je deo aerodroma ili letilišta određen za poletanje i sletanje vazduhoplova i kretanje vazduhoplova na zemlji u vezi sa poletanjem i sletanjem, isključujući i platforme; 24) poletno-sletna staza je površina na zemlji, vodi ili objektu, namenjena za poletanje i sletanje vazduhoplova; 25) staza za voženje je staza aerodroma ili letilišta na zemlji određena za kretanje vazduhoplova na zemlji i za povezivanje delova aerodroma; 26) područje aerodroma je prostor određen površinama za ograničavanje prepreka; 27) dozvola je isprava kojom se potvrđuje da je lice koje spada u vazduhoplovno ovlašćeno osoblje obučeno da obavlja određene stručne poslove; 28) obučenost je nivo znanja i sposobnosti za obavljanje posebnih stručnih poslova u vazdušnom saobraćaju kojom se ne stiče stepen stručne spreme;

36) meteorološka informacija je meteorološki izveštaj. kojim su utvrđeni posebni poslovi i prava imaoca dozvole. prognoza ili neka druga poruka koja se odnosi na postojeće ili očekivane meteorološke uslove. 32) kontrolisana zona je deo kontrolisanog vazdušnog prostora od površine zemlje do utvrđenih gornjih granica. 31) regulisanje protoka saobraćaja je usaglašavanje zahteva vazdušnog saobraćaja sa raspoloživim mogućnostima obezbeđenja vazdušnog saobraćaja. 40) opasno približavanje vazduhoplova je međusobni položaj vazduhoplova iz koga je mogao da proistekne sudar ili zbog koga su jedan kapetan ili kapetani tih vazduhoplova morali preduzeti manevar za izbegavanje sudara. analiza. 37) meteorološka prognoza je izveštaj o očekivanim meteorološkim uslovima za određeni trenutak ili period i za određenu oblast ili deo vazdušnog prostora. ili je upisano u dozvolu. 41) opasno približavanje vazduhoplova preprekama na zemlji ili preprekama na manevarskim površinama je položaj vazduhoplova iz koga je mogao da proistekne sudar sa preprekom ili zbog koga kapetan vazduhoplova mora da preduzme manevar za izbegavanje sudara. . 35) meteorološko osmatranje je merenje ili vizuelna procena jednog ili više meteoroloških elemenata. 39) spasavanje je pružanje pomoći posadi i putnicima vazduhoplova koji je pretrpeo udes ili nezgodu i licima na zemlji nastradalim od udesa vazduhoplova. 38) meteorološko upozorenje je izveštaj o osmotrenim ili očekivanim meteorološkim uslovima koji mogu ugroziti bezbednost vazduhoplova u letu i na zemlji. 30) ovlašćenje je sastavni deo dozvole.8-12/01 — 21 od 1036— Knjiga I 29) potvrda o obučenosti je isprava kojom se potvrđuje da je lice koje spada u vazduhoplovno stručno osoblje osposobljeno da obavlja određene stručne poslove. određenih dimenzija. 33) saobraćajna zona aerodroma je vazdušni prostor oko aerodroma. za zaštitu aerodromskog saobraćaja. 34) plan leta je skup podataka o nameravanom letu ili delu leta vazduhoplova.

lakšu telesnu povredu lica u vazduhoplovu ili van njega ili manje oštećenje imovine trećeg lica. po utvrđenom redu letenja. Tehnički propisi iz oblasti vazdušnog saobraćaja objavljuju se u službenom glasilu Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SRJ). 50) red letenja je utvrđeno vreme poletanja i sletanja vazduhoplova u redovnom javnom avio-transportu. a koji se vrši na unapred utvrđenim linijama. 48) panoramsko letenje je vanredni javni avio-transport u kome se letovi vrše po određenoj ruti. Član 4. oštećenje osnovne konstrukcije vazduhoplova ili veće oštećenje imovine trećeg lica. a ima za posledicu smrt ili tešku telesnu povredu lica u vazduhoplovu ili van njega. 47) avio-taksi je pojedinačan vanredni javni avio-transport putnika i stvari pod posebno utvrđenim uslovima. nestanak vazduhoplova. a ima za posledicu oštećenje delova vazduhoplova ili pogonske grupe. u posebnoj publikaciji saveznog ministar- . 51) vanredni događaj je svaki događaj zbog kog je moglo da dođe do ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja. 44) javni avio-transport je letenje radi prevoza putnika i stvari (prtljag. 49) linija u redovnom javnom avio-transportu je let u jednom smeru između aerodroma prvog poletanja i aerodroma krajnjeg odredišta. uništenje vazduhoplova.8-12/01 — 22 od 1036 — Knjiga I 42) udes vazduhoplova je događaj koji nastupi od trenutka kada je jedno lice ili više lica ukrcano u vazduhoplov kojim treba da se obavi let do trenutka njihovog iskrcavanja. radi razgledanja iz vazduha. a posledica nije nastupila. a tehnička pravila i uputstva. 43) nezgoda vazduhoplova je događaj koji nastupi od trenutka kada je jedno lice ili više lica ukrcano u vazduhoplov kojim treba da se obavi let do trenutka njihovog iskrcavanja. po cenama i pod opštim uslovima prevoza koji su objavljeni. 46) čarter prevoz je vanredni javni avio-transport putnika i stvari koji se obavlja pod posebno utvrđenim uslovima kao pojedinačan let ili serija letova. roba i pošta). 45) redovni javni avio-transport je prevoz putnika i stvari u domaćem i međunarodnom saobraćaju koji je pod jednakim uslovima dostupan svakom.

ovog člana. savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja može odobriti ulazak. Sadržaj službenih vazduhoplovnih publikacija. Odredbe ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na međunarodni vazdušni saobraćaj ili su od značaja za letenje objavljuju se u službenim vazduhoplovnim publikacijama savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. Član 6. zbog potrebe regulisanja saobraćaja. vrstu podataka i način i rokove njihovog dostavljanja i objavljivanja propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. odnosno izlazak vazduhoplova i . državni organ i preduzetnik koji obavljaju poslove od značaja za vazdušni saobraćaj dužni su da saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja dostavljaju podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja radi objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama. Vazduhoplov može ući u jugoslovenski vazdušni prostor. U službenim vazduhoplovnim publikacijama mogu se objaviti i drugi podaci od značaja za vazdušni saobraćaj. U službenim vazduhoplovnim publikacijama objavljuju se odredbe propisa koji odstupaju od standarda Organizacije međunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO). Službene vazduhoplovne publikacije su: Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP). kao i u slučaju opasnosti ili nepovoljnih meteoroloških uslova ili ako su u pitanju humanitarne akcije i akcije zaštite ljudi i materijalnih dobara (požar. Član 5. Vazduhoplovni informativni cirkular (AIC).). grad i sl. odnosno izaći iz njega samo na graničnom koridoru koji se utvrđuje propisom koji donosi savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Hitna vazduhoplovna obaveštenja (NOTAM) i pretpoletni informativni bilteni (PIB). Preduzeće i drugo pravno lice.Zborniku vazduhoplovno-tehničkih pravila. Izuzetno od odredbe stava 1.8-12/01 — 23 od 1036— Knjiga I stva nadležnog za poslove saobraćaja . uz obaveštenje od koga se standarda odstupa.

Zabranjene i uslovno zabranjene zone određuje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog člana objavljuju se u Zborniku vazduhoplovnih informacija. Povredom jugoslovenskog vazdušnog prostora smatra se i letenje stranih dirigovanih i nedirigovanih letećih objekata u tom prostoru bez dozvole saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane. s tim da o izdatom odobrenju bez odlaganja obavesti savezno ministarstvo nadležno za poslove odbrane. Ako se vazduhoplov približava zoni iz člana 9. Podaci o zonama iz st. Član 8. i 2. na predlog saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane.8-12/01 — 24 od 1036 — Knjiga I van graničnog koridora. Letenje vazduhoplova može se ograničiti objavljivanjem unapred određenih uslova pod kojima se letenje može obaviti u delu vazdušnog prostora koji je određen kao uslovno zabranjena zona.u Hitnim vazduhoplovnim obaveštenjima. Član 7. 1. ovog zakona ili leti kroz nju. Letenje vazduhoplova može se vremenski ograničiti u određenom delu vazdušnog prostora a koji je određen kao opasna zona. Opasne zone određuje savezno ministarstvo nadležno za poslove odbrane. Letenje vazduhoplova je zbranjeno u određenom delu vazdušnog prostora iznad određene oblasti koja je proglašena zabranjenom zonom. saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i savezne organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove o odvijanju aktivnosti koje mogu da ugroze bezbednost vazduhoplova u određenom delu vazdušnog prostora. Član 10. Član 9. savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja preduze- . odnosno izlazak stranog vazduhoplova van graničnog koridora bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja i letenje suprotno uslovima navedenim u odobrenju smatraju se povredom jugoslovenskog vazdušnog prostora. Ulazak. a vreme aktiviranja opasnih i uslovno zabranjenih zona .

Zabranjen je vazdušni saobraćaj iznad gradova. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja neće prihvatiti plan leta vazduhoplova koji nema uređaje za održavanje radioveze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja. ovog člana nije potrebno ako je u pitanju helikopter koji vrši medicinski prevoz i državni vazduhoplov i ako se svaki njihov let najavi saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja. naseljenih mesta i industrijskih objekata ispod visine utvrđene propisom iz člana 175. Ako je u vazduhoplovu koji ulazi u jugoslovenski vazdušni prostor nastao kvar uređaja za održavanje radio-veze u toku leta. Član 12. naseljenih mesta i industrijskih objekata može se leteti ispod propisane visine ako je odobrenje za to izdala savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. Zabranjeno je akrobatsko letenje iznad gradova i naseljenih mesta. Ako vazduhoplov bez sopstvenog pogona ima radio-vezu i održava je sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja. ovog člana. vazduhoplov bez sopstvenog pogona i vazduhoplov bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja može da leti u kontrolisanom vazdušnom prostoru ako ga vuče ili predvodi drugi vazduhoplov koji ima sopstveni pogon i uređaj za održavanje radio-veze i ako za to dobije odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. taj vazduhoplov može nastaviti let ako je njegov plan leta prihvaćen i ako je usaglašena aktivnost sa kontrolama leta susednih zemalja. iznad gradova. ovog zakona. ovog člana. 1. i 2. U kontrolisanom vazdušnom prostoru može da leti vazduhoplov sa sopstvenim pogonom i vazduhoplov koji ima uređaje za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja. Član 11. može po odobrenju savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja da uđe u kontrolisani vazdušni prostor.8-12/01 — 25 od 1036— Knjiga I će mere za vraćanje tog vazduhoplova na putanju leta prihvaćenog plana leta. . Izuzetno od odredbe st. Izuzetno od odredbe stava 1. Odobrenje iz stava 2.

odnosno drugi leteći objekat. s podacima o vremenu i mestu lansiranja. naučne. Član 16. kapetan vazduhoplova može narediti da se iz vazduhoplova izbaci gorivo. Knjiga I Iz vazduhoplova za vreme leta ne smeju se izbacivati predmeti. trajanju tih aktivnosti i drugim podacima od značaja za dobijanje odobrenja. U kontrolisanom vazdušnom prostoru i u saobraćajnoj zoni aerodroma zabranjeno je iskakanje padobranom iz vazduhoplova. šumarstva i zdravstva ili za gašenje šumskih i drugih požara.8-12/01 — 26 od 1036 — Član 13. ovog člana. teret ili deo tereta po redosledu koji odredi. koje se daje pod uslovom da u zoni lansiranja nema vazdušnog saobraćaja. ovog člana uređuju se propisom koji donosi Savezna vlada. Bliže uslove i način izbacivanja iz vazduhoplova hemijskih sredstava i vode za potrebe poljoprivrede. namirnica. ovog zakona. Član 15. opreme. Bliži uslovi i način lansiranja raketa iz stava 1. Lansiranje raketa i drugih letećih objekata najavljuje se najmanje 48 časova pre lansiranja. Za lansiranje raketa i drugih letećih objekata mora se pribaviti odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. Rakete i drugi leteći objekti mogu se lansirati u privredne. Za eventualnu štetu nanesenu trećim licima usled lansiranja raketa i drugih letećih objekata odgovorno je lice koje je lansiralo raketu. Član 14. osim ako posada vazduhoplova mora da napusti vazduhoplov koji se nalazi u . dometu raketa i letećih objekata. kao i letaka i drugih reklamnih predmeta propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. u slučaju elementarnih nepogoda. ako je to u interesu bezbednosti vazduhoplova ili zaštite života i zdravlja lica u vazduhoplovu. pod uslovima i na način utvrđen propisom iz člana 137. Izuzetno od odredbe stava 1. lekova i dr. Rakete protiv gradonosnih oblaka mogu se lansirati samo na osnovu saglasnosti savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. sportske i druge svrhe tako da ne ugrožavaju bezbednost vazdušnog saobraćaja.

u vazduhoplov se može ukrcati i više putnika ako se prevoze i deca do dve godine života. Član 17. U vazduhoplov se može ukrcati onoliko lica koliko ima ugrađenih sedišta sa pojasevima za vezivanje. stav 2. pre ukrcavanja u vazduhoplov kojim se vrši javni avio-transport. posmrtni ostaci mogu se prevoziti u putničkoj kabini ako se u njoj nalaze samo pratioci posmrtnih ostataka. U putničkoj kabini mogu se istovremeno prevoziti i stvari ako je vazduhoplov za to opremljen u skladu s tehničkim propisom iz člana 37. stav 2. Član 19. municije i drugih eksplozivnih i zapaljivih sredstava u pilotsku i putničku kabinu vazduhoplova u javnom avio-transportu. preda područnoj organizacionoj jedinici saveznog ministarstva nadležnog . Izuzetno od odredbe stava 3. U putničkoj kabini mogu se istovremeno prevoziti i životinje na način uređen propisom koji donosi savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog člana. osim posmrtnih ostataka u urni. ovog zakon. Bliže uslove i način prevoza lica obolelih od određenih bolesti i invalida određenih kategorija propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog zakona. Posmrtni ostaci.8-12/01 — 27 od 1036— Knjiga I opasnosti ili je odobrenje za iskakanje dala savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja ili korisnik aerodroma. Član 18. Zabranjeno je unošenje hladnog i vatrenog oružja. s tim da ukupan broj lica u vazduhoplovu ne može biti veći od broja kiseoničkih maski u putničkoj kabini vazduhoplova. ne smeju se prevoziti u putničkoj kabini vazduhoplova. ovog člana. u skladu s propisom iz člana 179. Izuzetno od odredbe stava 2. Lice koje poseduje hladno i vatreno oružje ili municiju dužno je da ih. U vazduhoplov kojim se vrši javni avio-transport može se ukrcati onoliko putnika koliko ima ugrađenih sedišta namenjenih za prevoz putnika.

U interesu bezbednosti putnika i vazduhoplova. Stranom vazduhoplovu zabranjeno je da u jugoslovenskom vazdušnom prostoru nosi aktivno napunjeno streljačko. emisije izduvnih gasova i opreme vazduhoplova propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. Član 20. Strani vazduhoplov. vazduhoplova Ujedinjenih nacija i vazduhoplova koji se koriste za potrebe Ujedinjenih nacija je prethodno odobrenje saveznog ministarstva nadležnog za inostrane poslove. ovog člana ako ne ispunjava uslove u pogledu jačine buke. Uslov za prihvatanje plana leta stranog državnog vazduhoplova. uz saglasnost saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Postupak odobravanja i rokove podnošenja zahteva propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Član 21. kao i aktivnu opremu za snimanje. odnosno poslednje poletanje stranog vazduhoplova kome je po članu 21. Prvo sletanje. za vreme letenja u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. Način predaje i vraćanja hladnog i vatrenog oružja i municije i pretres lica i stvari u javnom avio-transportu propisuje savezni ministar nadležan za unutrašnje poslove. . raketno ili bombardersko naoružanje.8-12/01 — 28 od 1036 — Knjiga I za unutrašnje poslove na vazduhoplovnom pristaništu. Član 22. može se izvršiti pretres lica i stvari neposredno pre ukrcavanja. Uslov za prihvatanje plana leta stranog vazduhoplova koji obavlja javni avio-transport (redovan i čarter) sa SRJ je prethodno odobrenje saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Strani vazduhoplov može leteti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru samo na osnovu prethodno dostavljenog plana leta koji prihvata savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. a po iskrcavanju na aerodrom opredeljenja to oružje ili municija će mu se vratiti. mora nositi oznake određene propisom države u kojoj je registrovan ili druge oznake predviđene međunarodnim sporazumom. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može odbiti davanje odobrenja vazduhoplovu iz stava 3. ovog zakona prihvaćen plan leta mora biti sa aerodroma koji je otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj.

1. . ovog člana. i 2. Motor.8-12/01 — 29 od 1036— Knjiga I Izuzetno od odredbe stava 1. DRUGI DEO BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA Glava I VAZDUHOPLOV Odeljak I Zajedničke odredbe Član 24. pruža sanitetsku pomoć ili usluge u poljoprivredi. potvrdu o plovidbenosti ili dozvolu za upotrebu i da je ispravan. Vazduhoplov se može koristiti samo za utvrđenu namenu i pod uslovom da poseduje uverenje o plovidbenosti. Na domaće vazduhoplove prilikom poletanja za inostranstvo. ovog člana. Stranom vazduhoplovu koji učestvuje u traganju i spasavanju. elisa ili vazduhoplovni proizvod mogu se koristiti ako poseduju potvrdu o ispravnosti i ako su ispravni. savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja može prihvatiti plan leta za letenje van kontrolisanog vazdušnog prostora ako postoji saglasnost saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane i saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. odnosno prvog sletanja iz inostranstva odnose se odredbe st. uz saglasnost savezne uprave nadležne za poslove carine i saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. za poletanje sa aerodroma i sletanje na aerodrom koji nisu otvoreni za međunarodni vazdušni saobraćaj strani vazduhoplov mora imati posebno odobrenje koje izdaje savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. Član 23. odnosno leti radi prikazivanja letačko-tehničkih karakteristika ili radi naučnog istraživanja.

lica i stvari i stvari). Član 26. amaterski proizveden vazduhoplov i dr. vazduhoplove za sportsko letenje. vazduhoplove za amatersko letenje i vazduhoplove za opitno letenje. helikopter i jedrilica) i posebnu kategoriju vazduhoplova sa pogonom i bez pogona kao što su ultralaki vazduhoplov (zmaj. gašenje požara. reklamiranje. U okviru jedne kategorije i namene. žiroplan. nadgledanje. vazduhoplov čija je masa u poletanju bez posade do 70 kg i paraglajder). vazduhoplovi se razvrstavaju u transportnu kategoriju (avion i helikopter). vazdušni brod. Knjiga I Prema tehničkim propisima za plovidbenost. mahokrilac. stari vazduhoplov. ovog člana. U okviru jedne kategorije vazduhoplova. poluakrobatski i akrobatski). Vazduhoplov koji leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru mora posedovati uverenje o jačini buke koju stvara prilikom poletanja. vazduhoplove za pružanje usluga iz vazduha (zaprašivanje.). Vazduhoplovi opšte kategorije (neakrobatski. aero-foto-snimanje. vazduhoplovi se razvrstavaju u vazduhoplove sa neograničenim korišćenjem i vazduhoplove sa ograničenim korišćenjem. obezbeđenje vazdušnog saobraćaja i dr. vazduhoplove za prevoz za sopstvene potrebe. vazduhoplove za obuku letačkog osoblja. meteoroloških i drugih uslova korišćenja. vazduhoplovi se mogu razvrstavati i prema najvećoj masi pri poletanju. u toku leta i sletanja. Prema nameni. kalibraža tehničkih uređaja. Stranom vazduhoplovu neće se odobriti let ako jačina buke koju stvara nije u skladu sa jačinom propisanom u stavu 4.8-12/01 — 30 od 1036 — Član 25. Član 27. Jugoslovenskom vazduhoplovu uverenje iz stava 1. balon. zavisno od mase. kopija starog tipa vazduhoplova. Jačinu buke vazduhoplova i način merenja te buke propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. mogu biti normalni i laki. vazduhoplovi se razvrstavaju u vazduhoplove za javni avio-transport (lica. opštu kategoriju (avion. građevinarstvo. . ovog člana izdaje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. zavisno od tehničkih. vazduhoplove za medicinskii prevoz.

ili je izdavanje tog dokumenta predložilo posebno telo te organizacije. motora. Način i postupak utvrđivanja tipa propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Ako je dokument o tipu izdala vazduhoplovna vlast zemlje članice međunarodne vazduhoplovne organizacije čiji je Član i SRJ. motora. ovog člana izdaje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. u celini ili u delovima. Odeljak II Utvrđivanje tipa vazduhoplova. motora. uslovi korišćenja i uslovi ograničenja korišćenja i utvrđuje prateća dokumentacija o tipu i priručnici vazduhoplova. elise ili vazduhoplovnog proizvoda. odgovara propisu za plovidbenost saveznog ministra nadležnog za poslove saobraćaja. elise ili vazduhoplovnog proizvoda savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaje dokument o tipu. elise i vazduhoplovnog proizvoda Član 29. Po završenom postupku utvrđivanja tipa vazduhoplova. Utvrđivanje tipa je provera da li novi tip vazduhoplova. Stranom vazduhoplovu neće se odobriti let ako emisija gasova pri sagorevanju nije u skladu sa propisanom iz stava 4. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može priznati taj doku- . ovog člana. a za pogon koristi mlazni ili dvotaktni klipni motor. Emisiju gasova pri sagorevanju i način merenja te emisije propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. elise ili vazduhoplovnog proizvoda. Prilikom utvrđivanja tipa određuje se kategorija. Knjiga I Vazduhoplov koji leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. mora posedovati uverenje o emisiji gasova pri sagorevanju koja nastaje prilikom poletanja. motora. Jugoslovenskom vazduhoplovu uverenje iz stava 1.8-12/01 — 31 od 1036— Član 28. Član 30. u toku leta i sletanja.

elise i vazduhoplovnog proizvoda ili njihovih delova koji nemaju utvrđen tip i model. Proizvodnja prototipa je proizvodnja vazduhoplova. Ako se na vazduhoplovu. Član 31. elisi i vazduhoplovnom proizvodu nastala greška u konstrukciji. odnosno vazduhoplovni proizvod izvezen. odnosno uverenje o plovidbenosti. motora. elisi i vazduhoplovnom proizvodu koji je proizveden u SRJ i čije je utvrđivanje tipa izvršeno u SRJ. . motora. serijska i amaterska. da stavi van snage ili izmeni dokument o tipu. potvrdu o plovidbenosti ili dozvolu za upotrebu. dok se ta greška ne otkloni.8-12/01 — 32 od 1036 — Knjiga I ment ako tehnički uslovi prema kojima je izvršeno ili predloženo utvrđivanje tipa nisu blaži od uslova propisanih ovim zakonom. propisom o načinu utvrđivanja tipa i propisima za plovidbenost. motoru. Odeljak III Proizvodnja vazduhoplova. Član 32. ili naredi korisniku vazduhoplova da na određen način proveri da li postoji greška. ovog zakona. motoru. pojavi greška iz člana 31. kao i da tu grešku otkloni. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja obavestiće o tome vazduhoplovne vlasti zemlje u kojoj je vazduhoplov. ugrađenom materijalu. elise i vazduhoplovnog proizvoda ili njihovih delova (sklopova ili podsklopova) vrši se na način i prema uslovima koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. koja utiče na plovidbenost. Ako se utvrdi ili dobije izveštaj od vazduhoplovnih vlasti zemlje koja je izdala dokument o tipu da je na vazduhoplovu. elise i vazduhoplovnog proizvoda Član 33. postupku ugradnje i ispitivanju ili zbog načina korišćenja i održavanja. Član 34. Proizvodnja celog vazduhoplova. Proizvodnja može biti proizvodnja prototipa. a koristi se u inostranstvu. motora.

8-12/01 — 33 od 1036— Knjiga I Serijska proizvodnja je proizvodnja vazduhoplova. specifikaciju materijala i dokumentaciju za proizvodnju. Odeljak IV Sposobnost za bezbedan vazdušni saobraćaj Pododeljak 1. Sposobnost vazduhoplova Član 36. elise ili vazduhoplovnog proizvoda podleže tehničkom nadzoru saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. ovog člana. Utvrđivanju plovidbenosti podvrgava se vazduhoplov kome su prethodno utvrđeni tip i model. Tehnički nadzor proizvodnje vrši se uvidom u projekat. po pravilu bez utvrđenog tipa i modela i bez kompletne dokumentacije za proizvodnju. elise i vazduhoplovnog proizvoda ili njihovih delova koji imaju utvrđen tip i model. Amaterska proizvodnja je proizvodnja vazduhoplova. motora. Proizvodnja vazduhoplova. kao i postupke izrade i kontrole. Izuzetno od odredbe stava 1. ne vrši se tehnički nadzor amaterske gradnje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda. Amaterskom proizvodnjom smatra se proizvodnja jednog vazduhoplova koji vrši fizičko lice ili proizvodnja do pet vazduhoplova istog tipa koju vrše grupa graditelja. elise ili vazduhoplovnog proizvoda za sopstvene potrebe. Član 35. Primedbe uočene u toku tehničkog nadzora proizvođač je dužan da otkloni pre započinjanja sledeće faze u proizvodnji. Način i postupak utvrđivanja plovidbenosti propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. preduzetnik ili preduzeće. Sposobnost vazduhoplova za bezbedan vazdušni saobraćaj (u daljem tekstu: plovidbenost) utvrđuje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. motora. na zahtev korisnika. . motora.

vazduhoplov čija je masa u poletanju bez posade do 70 kg i sl. kad se izvozi u inostranstvo. 2) potvrdu o plovidbenosti. sa rokom važenja od 36 meseci . savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaje: 1) uverenje o plovidbenosti.vazduhoplovu posebne kategorije. na zahtev korisnika. odnosno sa rokom važenja od 24 meseca . Vazduhoplovu transportne ili opšte kategorije. koju propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. sa rokom važenja od 12 meseci . . Namena vazduhoplova zavisi od ugrađenih uređaja i opreme.vazduhoplovu transportne ili opšte kategorije namenjenom za javni aviotransport lica i stvari. medicinski prevoz ili obuku letačkog osoblja. ili sa rokom važenja od 36 meseci . ovog člana je tri meseca. Član 38.vazduhoplovu posebne kategorije namenjenom za obuku pilota. redovni i vanredni i sastoji se od pregleda na zemlji i probe ili provere u letu. 4) potvrdu o plovidbenosti za izvoz vazduhoplova.vazduhoplovu namenjenom za pružanje usluga iz vazduha i prevoz za sopstvene potrebe. Ako su ispunjeni propisani uslovi i utvrđena plovidbenost.vazduhoplovu opšte kategorije namenjenom za sportsko i amatersko letenje. i to pojedinim ultralakim vazduhoplovima kao što su zmaj bez motora. Rok važenja dokumenata iz stava 1. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.8-12/01 — 34 od 1036 — Član 37. odnosno sa rokom važenja od 24 meseca . sa rokom važenja od šest meseci.vazduhoplovu posebne kategorije i vazduhoplovu namenjenom za opitno letenje.potvrdu o ispravnosti za izvoz. Knjiga I U postupku utvrđivanja plovidbenosti utvrđuje se namena vazduhoplova. Pregled vazduhoplova može biti osnovni. javni avio-transport stvari. izdaje uverenje o plovidbenosti za izvoz. Član 39. paraglajder. 3) dozvolu za upotrebu s neograničenim rokom važenja . Član 40. a za motor ili elisu .

Redovni pregled vazduhoplova vrši se prilikom produžavanja uverenja o plovidbenosti ili potvrde o plovidbenosti. potvrdu o plovidbenosti. kao i uslov korišćenja. Za pregled vazduhoplova radi utvrđivanja plovidbenosti plaća se naknada. ako postoji prekid korišćenja.8-12/01 — 35 od 1036— Knjiga I Osnovni pregled vrši se pre upisa vazduhoplova u Jugoslovenski registar vazduhoplova. potvrde o plovidbenosti ili dozvole za upotrebu. odnosno održavanja duži od šest meseci ili ako savezni vazduhoplovni inspektor opravdano posumnja da vazduhoplov koji ima uverenje o plovidbenosti. to ograničenje. ovog člana propisuje Savezna vlada. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja rešenjem odbija zahtev za izdavanje. Član 42. Član 41. Vanredni pregled ne može se zameniti osnovnim i redovnim pregledom. ovog člana je konačno u upravnom postupku. potvrdi o plovidbenosti ili dozvoli za upotrebu. odnosno 12 meseci zavisno od roka važenja uverenja o plovidbenosti ili potvrde o plovidbenosti. moraju se upisati u uverenje o plovidbenosti. posle obnove ili veće izmene i ako je rok važenja uverenja o plovidbenosti ili potvrde o plovidbenosti istekao za više od šest. Vanredni pregled vazduhoplova vrši se u toku važenja uverenja o plovidbenosti i potvrde o plovidbenosti ako vazduhoplov pretrpi veće oštećenje. Ako se prilikom pregleda vazduhoplova iz člana 40. odnosno produženje uverenja o plovidbenosti. odnosno dozvolu za upotrebu ne ispunjava uslove za bezbedni vazdušni saobraćaj. za . Ako se pregledom utvrdi da vazduhoplov ne ispunjava uslove za plovidbenost. Ako se pregledom utvrdi da se vazduhoplov može koristiti uz određeno ograničenje. ovog zakona. Rešenje iz stava 1. kao i u slučaju izdavanja potvrde o plovidbenosti za izvoz vazduhoplova kome je isteklo važenje uverenja o plovidbenosti duže od šest meseci. ovog zakona utvrdi da nisu ispunjeni uslovi propisani u članu 36. Visinu naknade iz stava 6.

elise i vazduhoplovnog proizvoda utvrđuje lice iz člana 47. . obnovilo ili izvršilo posebnu proveru.8-12/01 — 36 od 1036 — Knjiga I izdavanje uverenja o plovidbenosti i potvrde o plovidbenosti. Sposobnost za upotrebu utvrđuje se posle proizvodnje. Pododeljak 2. bez dozvole saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. ovog zakona koje ih je proizvelo. Sposobnost za upotrebu motora. ovog člana. vazduhoplov na kome se dogodio kvar u toku važenja uverenja o plovidbenosti i potvrde o plovidbenosti može da izvrši tehnički let od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se izvršiti opravka ako je to u skladu sa postupcima i uslovima propisanim u letačkom priručniku vazduhoplova i ako je to predviđeno u odobrenom programu tehničkog održavanja vazduhoplova. na način kako je propisao savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Član 44. pod uslovom da uz određena ograničenja vazduhoplov može bezbedno da izvrši taj let. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može dozvoliti da takav vazduhoplov izvrši tehnički let od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se izvršiti opravka. Motor. obnove ili posebne provere i ako motor. elise i vazduhoplovnog proizvoda Član 43. Izuzetno od odredbe stava 1. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće dozvolu za upotrebu sa neograničenim rokom važenja. Ako padobran za spasavanje ima potvrdu tipa vazduhoplovnog proizvoda. kao i ako se na vazduhoplovu dogodi kvar u toku važenja uverenja o plovidbenosti ili potvrde o plovidbenosti. deo. ako je utvrđena njegova sposobnost za upotrebu i ako ima potvrdu o ispravnosti. uređaj ili oprema vazduhoplova) imaju dokument o tipu. Sposobnost za upotrebu motora. elisa i vazduhoplovni proizvod mogu se ugraditi u vazduhoplov ako su sposobni za upotrebu i poseduju potvrdu o ispravnosti. elisa i vazduhoplovni proizvod (materijal.

Program tehničkog održavanja ultralakih vazduhoplova i padobrana. Program tehničkog održavanja vazduhoplova mora biti takav da obezbedi neprekidnu ispravnost vazduhoplova u toku njegovog korišćenja u vazdušnom saobraćaju a utvrđuje se na osnovu tehničke dokumentacije i priručnika proizvođača i propisa saveznog ministra za saobraćaj. . Član 46. ako je sposoban za upotrebu i ako ima potvrdu o ispravnosti. mora da sadrži i propisani rok upotrebe. može se upotrebljavati ako ima dokument o tipu vazduhoplovnog proizvoda. osim padobrana za spasavanje. Održavanje vazduhoplova vrši se prema odobrenom programu tehničkog održavanja vazduhoplova i obuhvata održavanje motora. pakovanje i korišćenje.8-12/01 — 37 od 1036— Knjiga I Padobran. Program tehničkog održavanja iz stava 2. Korisnik vazduhoplova dužan je da obezbedi da se pre poletanja vazduhoplova izvrše svi radovi propisani programom tehničkog održavanja i naređeni od saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Program tehničkog održavanja iz stava 1. Odeljak V Održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda Član 45. odobrava savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. popravke. ovog člana. uputstvo za tehnički pregled i učestalost vršenja tehničkog pregleda. ovog člana odobrava savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja u postupku utvrđivanja tipa. na predlog korisnika vazduhoplova. pored zahteva iz člana 45. održavanje. elise i opreme vazduhoplova. ovog zakona.

savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće uverenje za obavljanje određene vrste delatnosti. ovog člana plaća se naknada. Ako se prilikom provere iz stava 1. motor. Licu iz stava 1. da li lice iz člana 47. odnosno 12 meseci za koje mu je uverenje izdato. 12 meseci po izdavanju uverenja. tehničkom dokumentacijom i preporukama proizvođača. ispituju radi utvrđivanja tipa ili održavaju vazduhoplov. ovog člana koje ispunjava uslove iz tog stava. a posle toga svaka 24 meseca. moraju ispunjavati uslove u pogledu radnih prostorija. drugo pravno lice. osobljem. stav 2. opremljenosti tehničkim sredstvima za rad. drugo pravno lice ili fizičko lice koje ne poseduje uverenje iz stava 2. ispitivanje ili održavanje vazduhoplova. ovog člana propisuje Savezna vlada. ovog zakona i dalje ispunjava uslove za obavljanje utvrđene delatnosti. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće mu uverenje. koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen ili ako lice iz člana 47. Visinu naknade iz stava 3. ovog člana. . stav 2. državni organ i preduzetnik koji proizvode. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izvršiće proveru. ovog zakona u periodu između provera nije obavljalo poslove kumulativno duže od šest. Za proveru uslova za obavljanje delatnosti iz stava 2. ovog člana. elisu i vazduhoplovni proizvod ili njegove delove (sklopove ili podsklopove) ili obavljaju neke od tih poslova. Amatersku proizvodnju i održavanje amaterski izgrađenog vazduhoplova za sopstvene potrebe može vršiti preduzeće. Član 48. motora. kao i da poseduju priručnik o radu i kontroli kvaliteta.8-12/01 — 38 od 1036 — Knjiga I Odeljak VI Preduzeće za proizvodnju. Preduzeće. elise i vazduhoplovnog proizvoda Član 47. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja vodi registar preduzeća i drugih pravnih lica iz stava 2.

padobran za spasavanje ili paraglajder koji je upisan u Evidenciju letilica ne mora da nosi znake državne pripadnosti.8-12/01 — 39 od 1036— Član 49. tehničkih uslova ili preporuka proizvođača. odnosno na osnovu kojih je predloženo izdavanje nisu blaži od uslova iz člana 47. stav 1. Vazduhoplov koji je upisan u Jugoslovenski registar civilnih vazduhoplova mora da nosi znake državne pripadnosti. oduzeće uverenje ili će u uverenju ograničiti delatnost. oznake registracije i obavezne natpise ako za to ne postoje tehnički uslovi. stav 1. Vazduhoplov. o . Odeljak VII Državna pripadnost i oznake registracije vazduhoplova Član 51. propisanih u članu 47. motora. stav 2. oznake registracije i obavezne natpise. ispitivanje radi utvrđivanja tipa ili održavanje vazduhoplova. ovog zakona. Jugoslovensku državnu pripadnost vazduhoplov stiče upisom u Jugoslovenski registar civilnih vazduhoplova ili u Evidenciju letilica. Rešenje o oduzimanju. odnosno o ograničenju delatnosti konačno je u upravnom postupku. ovog zakona. Član 50. na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. Knjiga I Ako je dokument o osposobljenosti za proizvodnju. postupaka i kvaliteta rada. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može priznati taj dokument ako uslovi na osnovu kojih je izdat. elise i vazduhoplovnog proizvoda izdala vazduhoplovna vlast zemlje članice međunarodne vazduhoplovne organizacije čiji je Član i SRJ ili je izdavanje takvog dokumenta predložilo posebno telo te organizacije. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Ako se u toku važenja uverenja iz člana 47. ovog zakona utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi ili da se utvrđena delatnost obavlja tako da se odstupa od priručnika o radu i kontroli kvaliteta.

firmu. Oznaku registracije čine tri slova ispisana latinicom. U Evidenciju letilica upisuju se vazduhoplovi posebne kategorije. Veličinu. obaveznih natpisa i drugih natpisa propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. a vodi je savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog zakona. kao i način korišćenja u skladu sa čl. Vazduhoplov se upisuje u Registar vazduhoplova na zahtev vlasnika. i 26. ili kombinacija slova i brojeva. osim vazduhoplova koji se koristi za specijalne namene. boju. paraglajder i vazduhoplov čija je masa u poletanju bez posade do 70 kg. Član 52. odlučuje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Znaci državne pripadnosti su zastava SRJ i oznaka YU . u postupku utvrđivanja tipa. Član 54. ime vazduhoplova i sl. oznake registracije i obaveznih natpisa. 36. 25. Pored znakova državne pripadnosti. Odeljak VIII Jugoslovenski registar civilnih vazduhoplova Član 53. mesto i način nanošenja znakova državne pripadnosti. Državni vazduhoplov može se upisati u Registar vazduhoplova ako su njegova kategorija i namena. odnosno padobran za spasavanje.ispisana ispred oznake registracije. ili četiri broja. i 37. odnosno korisnika. ovog zakona i ako ispunjava uslove propisane u čl.). Jugoslovenski registar civilnih vazduhoplova (u daljem tekstu: Registar vazduhoplova) vodi savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.8-12/01 — 40 od 1036 — Knjiga I čemu. oznake registracije. . vazduhoplov može da nosi i druge natpise (ime korisnika. i to ultralaki vazduhoplovi kao što su zmaj bez motora.

u koji se upisuje registarska oznaka. ako nije upisan u strani registar vazduhoplova i čije je: 1) vlasnik. odnosno stalno prebivalište u SRJ. Pored uslova iz stava 3. 3) korisnik . odnosno korisnik strano pravno lice ili strano fizičko lice i ako za to pribavi posebnu dozvolu saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. jugoslovenski državljanin sa stalnim prebivalištem u SRJ ili van SRJ. U Registar vazduhoplova može se upisati vazduhoplov čiji je vlasnik. dozvoljene jačine buke. .preduzeće. ovog člana. preduzetnik ili drugo fizičko lice čije je sedište. Registar se sastoji iz glavne knjige i zbirke isprava. u koji se upisuju imena i adrese vlasnika i korisnika. ako je matični aerodrom tog vazduhoplova u SRJ. Registar vazduhoplova je javna knjiga. kategorija. ograničenja u korišćenju. Jedan vazduhoplov može imati samo jedan uložak. namena i glavne tehničke karakteristike vazduhoplova. elisi i opremi. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. drugo pravno lice i preduzetnik koji je registrovan u SRJ ili državni organ. preduzeće. drugo pravno lice. u celini ili delimično. može izdati izvod ili prepis dokumenta ili podataka upisanih u uložak. Uložak se sastoji iz: 1) opisnog lista. za uvezeni vazduhoplov mora se priložiti potvrda plovidbenosti vazduhoplova za izvoz i potvrda o brisanju iz Registra vazduhoplova koje su izdale vazduhoplovne vlasti zemlje izvoznice. 2) vlasnik. Glavna knjiga se sastoji iz uložaka koji se obrazuju za svaki vazduhoplov.8-12/01 — 41 od 1036— Knjiga I Pravo upisa u Registar vazduhoplova ima vazduhoplov koji ispunjava propisane uslove u pogledu plovidbenosti. Član 56. kao i podaci o motoru. u celini ili delimično. na pismeni zahtev zainteresovanog pravnog lica ili fizičkog lica. 2) vlasničko-korisničkog lista. upisni list ili zbirku isprava. Član 55.

ili ako prestanu da postoje uslovi na osnovu kojih je upisan u Registar vazduhoplova. Član 60. u koji se upisuju glavni podaci o nosiocu i osnovu založnog prava. a ako vlasnik i korisnik nisu isto lice . a o upisu u vlasničko-korisnički i teretni list obavestiće podnosioca zahteva. pre upisa u strani registar vazduhoplova. Vlasnik. odnosno korisnik vazduhoplova dužan je da. najdocnije 30 dana od dana kada su nastupili razlozi iz stava 1. O upisu vazduhoplova u Registar vazduhoplova savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće uverenje o registraciji. Član 59. ovog člana. Član 57. . Za amaterski izgrađeni vazduhoplov za sopstvene potrebe upis vlasništva vazduhoplova može se ostvariti na osnovu overene pismene izjave lica koje ga je izgradilo. Vlasnik. odnosno korisnika vazduhoplova. Član 58. podnese zahtev za njegovo brisanje.i overenu pismenu izjavu o pristanku svih lica upisanih u vlasničko-korisnički list. Vazduhoplov se briše iz Registra vazduhoplova. ako je uništen ili ako je postao trajno neupotrebljiv za letenje. Zbirka isprava predstavlja svaku dokumentovanu osnovu podataka upisanih u list uloška Registra vazduhoplova.8-12/01 — 42 od 1036 — Knjiga I 3) založnog lista. na zahtev vlasnika. potvrda o plovidbenosti ili dozvola za upotrebu tog vazduhoplova nevažeća duže od deset godina. odnosno korisnik vazduhoplova uz zahtev za brisanje vazduhoplova iz Registra vazduhoplova mora podneti overenu pismenu izjavu o pristanku svih lica upisanih u založni list tog vazduhoplova. U vlasničko-korisnički i založni list uloška Registra vazduhoplova unose se podaci na osnovu odluke stvarno nadležnog suda na čijem se području nalazi sedište organa koji vodi Registar vazduhoplova. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja po službenoj dužnosti briše vazduhoplov iz Registra vazduhoplova ako utvrdi da je korišćenje trajno prestalo. odnosno ako je uverenje o plovidbenosti.

Rešenje iz stava 1. Član 63. 61. tač. do 3.na osnovu dokaza o plaćenoj carini. ovog zakona. Uverenje o registraciji i uverenje o plovidbenosti vazduhoplova transportne i opšte kategorije. Odeljak IX Isprave i knjige vazduhoplova Član 65. ovog člana. ovog zakona. izdaće i potvrdu o plovidbenosti vazduhoplova za izvoz. odnosno korisnika savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Član 62. na zahtev vlasnika. i 2. Član 64. Ako se vazduhoplov briše iz Registra vazduhoplova radi upisa u strani registar. U Evidenciju letilica iz člana 63. Knjiga I O brisanju vazduhoplova iz Registra vazduhoplova. kao i druge isprave i knjige vazduhoplova koji učestvuje u međunarodnom vazdušnom saobraćaju moraju biti pisani i na jednom od jezika Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO). Na Evidenciju letilica shodno se primenjuju odredbe čl.8-12/01 — 43 od 1036— Član 61. pored rešenja iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku. i 62. stav 2. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće rešenje. a za letilicu proizvedenu u inostranstvu . 54. upis vlasništva za letilice proizvedene u SRJ može se izvršiti na osnovu overene pismene izjave. i stav 4. Državni vazduhoplov može se upisati u Registar vazduhoplova ako to zahteva korisnik vazduhoplova i ako vazduhoplov ispunjava uslove u pogledu plovidbenosti i dozvoljene jačine buke a može se koristiti prema utvrđenoj nameni i u skladu sa odredbama ovog zakona. 1. člana 56. 59. U vazduhoplovu u toku leta moraju se nalaziti sledeće isprave i knjiga: . i 55. Član 66. st. 1. i čl.

savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja odrediće koji vazduhoplov posebne kategorije ne mora u toku leta da ima isprave i knjigu. pored isprava i knjige iz stava 1. b) uverenje o nivou buke i emisiji gasova pri sagorevanju. U vazduhoplovu koji se koristi za javni avio-transport. ovog člana. . odnosno dozvola za upotrebu. 6) operativni dnevnik vazduhoplova. ovog člana. ovog člana moraju se čuvati na matičnom aerodromu. Isprave i knjiga vazduhoplova iz stava 2. b) letačko-operativni priručnik. 2) knjige: a) letački priručnik vazduhoplova. Izuzetno od odredbe stava 1. v) putni priručnik vazduhoplova. moraju se nalaziti i sledeće: 1) isprave: a) uverenje o ispunjavanju uslova za obavljanje javnog prevoza (ako je takav let). g) putna knjiga vazduhoplova. g) lista opterećenja i položaja težišta. đ) dokumenta za pripremu leta. d) polisa osiguranja. 4) dozvole članova posade. Isprave i knjige koje se nalaze u vazduhoplovu moraju biti uredne. 5) nalog za let. 2) uverenje o plovidbenosti ili potvrda o plovidbenosti. v) spisak opreme za slučaj opasnosti kojom je opremljen vazduhoplov. 3) dozvola za rad ugrađene radio-stanice.8-12/01 — 44 od 1036 — Knjiga I 1) uverenje o registraciji. e) dokument o ukrcanim stvarima i teretu.

Član 68. ispitiva- . časovima letenja i broju letova. Matična knjiga vazduhoplova sadrži naročito: podatke o proizvodnji vazduhoplova. motorima i elisama. podatke od značaja za poletanje i sletanje vazduhoplova i ostale podatke važne za izvršenje leta. podatke o radovima održavanja. aerodromu opredeljenja. Dokument o ukrcanim stvarima i teretu sadrži podatke o vrsti tereta (prevoz životinja. Knjiga I Nalog za let sadrži podatke o svrsi leta. Letački-operativni priručnik sadrži opis sistema vazduhoplova. posebnim putnicima (deca. rasuti i tečni tereti i sl. opasnom i zapaljivom teretu i dr. planove leta. deportirci). elise i ostalih sistema i uređaja na vazduhoplovu. Lista opterećenja i položaja težišta vazduhoplova sadrži podatke o broju putnika. podatke o korišćenju vazduhoplova (geografskim područjima korišćenja.8-12/01 — 45 od 1036— Član 67. uređajima.). kao i opis normalnih i vanrednih postupaka i postupaka u slučaju opasnosti. Putni priručnik sadrži putne karte i postupke za poletanje i sletanje vazduhoplova. vođi i članovima posade vazduhoplova. izvršenim opravkama. pregledima i pripremljenosti vazduhoplova za let. kao i o kapetanu. udesima i oštećenjima koje je vazduhoplov pretrpeo. časovima letenja. Putna knjiga vazduhoplova sadrži podatke o vanrednim i drugim događajima na vazduhoplovu za vreme leta. rasporedu tereta i količini goriva koje vazduhoplov nosi. brojevima letova i sl. Operativni dnevnik vazduhoplova sadrži dnevne podatke o radu motora. težini ukrcanih stvari. datumu i vremenu poletanja i sletanja vazduhoplova. Korisnik vazduhoplova dužan je da od momenta upisa vazduhoplova u registar poseduje matičnu knjigu vazduhoplova. odnosno ugrađenoj opremi. retardirana lica. zamenama. ruti letenja. udesima. oštećenjima. podatke o programu tehničkog održavanja vazduhoplova. invalidi. izmenama. Letački priručnik sadrži uputstvo za korišćenje vazduhoplova i uređaja i sistema vazduhoplova. Dokumenta za pripremu leta sadrže meteorološke podatke.). osim podataka koji se unose u operativni dnevnik vazduhoplova. popravkama.

isprave vazduhoplova. odnosno korisnik vazduhoplova čuva godinu dana od dana popunjavanja. Korisnik vazduhoplova dužan je da čuva matičnu knjigu vazduhoplova deset godina od dana brisanja vazduhoplova iz registra vazduhoplova. Sadržaj matične knjige i operativnog dnevnika iz člana 67. osim dozvola članova posade. a u slučaju zakupa vazduhoplova . predaju se saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja radi arhiviranja.zakupcu.. stav 2. Član 70. merenjima i sl. Matična knjiga se predaje kupcu u slučaju prodaje vazduhoplova. Korisnik vazduhoplova čuva popunjeni operativni dnevnik vazduhoplova tri godine od dana popunjavanja. ovog zakona propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Popunjeni operativni dnevnik vazduhoplova koji se koristi za javni avio-transport mora se nalaziti u vazduhoplovu do popunjavanja narednog operativnog dnevnika. Listu opterećenja i položaja težišta i dokumenta o ukrcanim stvarima korisnik vazduhoplova i vlasnik. Kada se vazduhoplov briše iz Registra vazduhoplova.8-12/01 — 46 od 1036 — Knjiga I njima. Član 69. Popunjenu putnu knjigu vazduhoplova vlasnik. Podaci iz operativnog dnevnika vazduhoplova unose se u matičnu knjigu. odnosno korisnik aerodroma poletanja mora čuvati najmanje 30 dana od dana započinjanja leta koji se vrši za javni avio-transport. servisnim biltenima i sl. kao i podatke o izvršenim vazduhoplovnim naredbama. . Dokumenta za pripremu leta korisnik vazduhoplova mora čuvati najmanje 30 dana od dana izvršenja leta. Član 71.

8-12/01 — 47 od 1036— Knjiga I Glava II AERODROMI I LETILIŠTA Odeljak I Zajedničke odredbe Član 72. 4) aerodrome koje koriste vazduhoplovi čija je namena letenje za sopstvene potrebe proizvođača vazduhoplova. Razvrstavanje aerodroma u klase i kategorije vrši se u skladu s tehničkim propisom koji donosi savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ako je upisan u Upisnik aerodroma i ako u momentu korišćenja ispunjava sve propisane uslove. 2) aerodrome za obavljanje javnog avio-transporta vazduhoplovima čija je masa u poletanju do 5700 kg (u daljem tekstu: opšti aerodrom). (u daljem tekstu: aerodrom za sopstvene potrebe). . Aerodromi se. kliničko-bolničkog centra. Prema vrsti vazduhoplova koji ih koriste. Aerodromi iz stava 1. razvrstavaju u klase i kategorije. Aerodrom se može koristiti za vazdušni saobraćaj ako ima dozvolu za korišćenje. Član 74. centra za obuku i dr. prema dimenzijama i opremljenosti glavne poletnosletne staze. 3) aerodrome koje koriste vazduhoplovi čija je namena za sportsko i amatersko letenje (u daljem tekstu: posebni aerodrom). aerodromi mogu biti aerodromi za avione (na zemlji i na vodi) i helidromi za helikoptere (na površini zemlje. ovog člana mogu biti civilni i mešoviti (vojnocivilni). Član 73. Aerodromi se prema nameni razvrstavaju u: 1) aerodrome za obavljanje domaćeg i međunarodnog javnog aviotransporta (u daljem tekstu: vazduhoplovna pristaništa). vode i na uzdignutom objektu).

platforme. Član 76. odnosno dela aerodroma. Letilište i teren mogu se koristiti ako imaju dozvolu za korišćenje i ako su upisani u Upisnik letilišta. Član 77. dužna je da to izvrši savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. uređaji i instalacije. 1. ovog člana određuju se poletno-sletne i druge staze.). sa pogonom). i 2. odnosno Evidenciju terena. 2) posebna letilišta (za letenje vazduhoplova posebne kategorije. uslovi održavanja i druga međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Tačke i objekti iz st.8-12/01 — 48 od 1036 — Član 75. ovog člana. Ugovorom iz stava 2. a za objekte koji su izgrađeni pre donošenja ovog zakona. Knjiga I Vazduhoplovno pristanište može biti otvoreno za domaći ili za domaći i za međunarodni javni avio-transport. ovog zakona može se koristiti za civilne svrhe pod uslovom i na način koji su utvrđeni ugovorom između saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane i korisnika aerodroma. Letilišta se prema nameni razvrstavaju u: 1) privredna letilišta (za letenje vazduhoplova za pružanje usluga iz vazduha radi zaprašivanja. sredstva i drugi delovi vojnog aerodroma koji se mogu koristiti za civilne svrhe. . kao i uslovi koji moraju biti ispunjeni u postupku određivanja koordinata propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. kao i način korišćenja. Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da odredi tačke značajne za vazduhoplovnu navigaciju na aerodromu u koordinatama Svetskog geodetskog sistema 1984 (WGS-84). 3) privremena letilišta (za letenje sportskih i amaterskih vazduhoplova u određenom periodu). Član 78. Mešoviti aerodrom ili deo mešovitog aerodroma koji ima dozvolu za korišćenje iz člana 83. Vlasnik ili korisnik objekta koji predstavlja prepreku u saobraćajnoj zoni aerodroma dužan je da odredi njegov položaj u koordinatama Svetskog geodetskog sistema 1984 (WGS-84). gašenja požara i dr.

a pre započinjanja korišćenja. 86.8-12/01 — 49 od 1036— Knjiga I Lica iz st. ovog zakona. izgradnja i rekonstrukcija aerodroma. . ovog člana propisuje Savezna vlada. 90. ako je objekat značajan za obavljanje poslova iz nadležnosti tih organa. pristanišne platforme. Posle završene izgradnje ili rekonstrukcije aerodroma ili objekta iz člana 79. poletno-sletnih i drugih staza. ovog člana plaća se naknada. ovog zakona.. Član 81. promene namene ili kategorije aerodroma i duže zatvorenosti. 165. projektovanje. ovog člana dužna su da izveštaje o utvrđenim koordinatama tačaka i objekata dostave saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja radi provere i objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama. 89. i 2. Član 80. 89. 86. ovog člana izdaje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog zakona i propisu saveznog ministra za saobraćaj. ovog zakona.. 78. sletanje i boravak vazduhoplova na aerodromu vrši se po posebnim zakonima. investitor. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja pregledom će utvrditi da li su ispunjeni uslovi iz čl. i 166. objekata za prihvat i otpremu vazduhoplova. saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i savezne uprave nadležne za poslove carine. propisima iz čl. 79. Pre izgradnje ili rekonstrukcije aerodroma i drugih objekata iz člana 79. Za odobrenje iz stava 2. vlasnik. Odobrenje iz stava 1. ili korisnik aerodroma mora pribaviti odobrenje sa stanovišta bezbednosti vazdušnog saobraćaja za lokacijsku i projektnu dokumentaciju. do 91. Visinu naknade iz stava 3. 85. putnika i stvari i drugih objekata koji omogućuju bezbedno poletanje. Odeljak II Izgradnja aerodroma i letilišta Član 79. i 91. uz saglasnost saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane. 74. Planiranje. 1.

ovog zakona. Član 83. određene za kretanje vazduhoplova po zemlji. letilišta ili terena. ovog člana učestvuju i predstavnici saveznog ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Izgradnju letilišta i uređenje terena propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Član 82. sa rokom važenja do 36 meseci. Član 85. saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i savezne uprave nadležne za poslove carine. izdaje dozvolu za korišćenje aerodroma. Pre izdavanja dozvole za korišćenje aerodroma moraju se utvrditi način i bliži uslovi za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova iz člana 168. Po izvršenoj izgradnji. U dozvoli za korišćenje aerodroma utvrđuju se namena. kao i uslove iz člana 89. stav 1. na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. ovog člana plaća se naknada. Za pregled iz stava 1. Visinu naknade iz stava 3. Član 84. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Manevarske površine. 81. ovog člana propisuje Savezna vlada. Rešenje o oduzimanju dozvole ili ograničenju korišćenja u dozvoli konačno je u upravnom postupku. i 82. a za letilište ili teren određuje se koji vazduhoplovi ga mogu koristiti. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog člana propisuje Savezna vlada. moraju biti obele- . letilište ili teren ne ispunjava uslove navedene u dozvoli za korišćenje.8-12/01 — 50 od 1036 — Knjiga I U pregledu iz stava 1. na osnovu izvršenog pregleda iz čl. platforme i druge površine na aerodromu i letilištu. Za pregled iz stava 2. Visinu naknade iz stava 3. ovog zakona. ovog člana. Ako aerodrom. ovog zakona. period korišćenja i uslovi i način korišćenja. oduzeće dozvolu ili u dozvoli ograničiti korišćenje. ako je objekat značajan za vršenje poslova iz nadležnosti tih organa. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izvršiće pregled radi utvrđivanja da li letilište ili teren ispunjava uslove propisane u stavu 1. klasa i kategorija aerodroma. ovog člana plaća se naknada.

ovog člana. vrše se na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. dalekovodi. instalacije i uređaji iz stava 1. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja daje saglasnost sa stanovišta bezbednosti vazdušnog saobraćaja za postavljanje i obeležavanje objekata. instalacija i uređaja na područjima iz stava 1.u daljem tekstu: prepreke). instalacije i uređaje van područja aerodroma koji mogu uticati na bezbednost vazdušnog saobraćaja (antenski stubovi. ovog člana moraju biti obeleženi ili uklonjeni i u kom roku. ovog zakona. instalacija i uređaja na području aerodroma i letilišta. emisioni uređaji i sl. Podaci o preprekama koje su obeležene oznakama za uočavanje objavljuju se u službenim vazduhoplovnim publikacijama. a vrši: 1) vlasnik ili korisnik prepreke.8-12/01 — 51 od 1036— Knjiga I žene na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. odnosno letilišta. tornjevi. Član 87. Uklanjanje prepreke i postavljanje i održavanje oznaka za uočavanje iz člana 86. . ovog zakona. Izgradnja i postavljanje objekata. ako je podignuta ili postavljena posle izgradnje aerodroma. narediće rešenjem savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. drveće. kao i njihovo obeležavanje ili uklanjanje. . ovog člana moraju se održavati u ispravnom stanju. dimnjaci. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja odrediće koji objekti. Oznake za uočavanje iz stava 3. ako se aerodrom izgrađuje u blizini postojećih prepreka iz člana 86. Odeljak III Izgradnja i postavljanje objekata i instalacija u području aerodroma i letilišta Član 86. uključujući i objekte i uređaje za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja i objekte. 2) vlasnik ili korisnik aerodroma.

ovog člana moraju se odmah izvršiti na teret lica iz stava 1. pod uslovima i na način koji se utvrde u ugovoru sa vlasnikom ili korisnikom aerodroma. vlasnik ili korisnik prepreke. na mestima na kojima može doći do ugrožavanja vazdušnog saobraćaja. Vatrogasno-spasilačku službu i službu hitne pomoći. na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. putnika i stvari. odnosno vatrogasno i medicinsko obezbeđenje dužan je da organizuje vlasnik ili korisnik aerodroma. služba hitne pomoći i služba prihvata i otpreme vazduhoplova. Na vazduhoplovnom pristaništu i opštem aerodromu moraju biti organizovane vatrogasno-spasilačka služba. U području aerodroma ili letilišta. Na aerodromu i letilištu mora biti organizovano vatrogasno-spasilačko i medicinsko obezbeđenje. ovog člana. nije dozvoljeno stvaranje deponije smeća ili sličnih sadržaja. Službu prihvata i otpreme vazduhoplova. putnika i stvari organizuje vlasnik ili korisnik aerodroma. ovog člana. putnika i stvari može da organizuje domaći avio-prevozilac ili. Izuzetno od odredbe stava 4. na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. . Član 88. Rešenje iz stava 1. za svoje potrebe. odnosno letilišta. Na vazduhoplovnom pristaništu i opštem aerodromu mora biti obezbeđeno snabdevanje vazduhoplova gorivom čiji je kvalitet propisan standardom. naročito ako su uzrok okupljanja ptica. ovog člana konačno je u upravnom postupku. van područja aerodroma. službu prihvata i otpreme vazduhoplova. Član 90. Uklanjanje prepreke i postavljanje i održavanje oznaka za uočavanje iz stava 1. strani avio-prevozilac koji obavlja vazdušni saobraćaj sa SRJ. Odeljak IV Aerodromske službe Član 89.8-12/01 — 52 od 1036 — Knjiga I 3) investitor.

na vazduhoplovnom pristaništu i opštem aerodromu.8-12/01 — 53 od 1036— Knjiga I Preduzeće. koje je izdalo savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Kontradiverzioni pregled stvari koje se ne mogu pregledati tehničkom opremom (stvari u kontejneru. ovog člana. Član 91. odnosno vazduhoplova čija je masa u poletanju do 13000 kg. vlasnik ili korisnik aerodroma koji snabdeva vazduhoplov gorivom mora raspolagati odgovarajućim objektima. nezavisno od svoje volje. ovog člana. odgovarajuće prostorije za kontradiverzioni pregled putnika i stvari. ovog člana dužno je. tehnička oprema i način vršenja kontradiverzionog pregleda propisuje savezni ministar nadležan za unutrašnje poslove. nije u mogućnosti da vazduhoplov snabde gorivom. Ako zbog više sile ili drugih vanrednih događaja lice iz stava 2. paleti i sl. radi objavljivanja u Hitnim vazduhoplovnim obaveštenjima (NOTAM).) dužan je da izvrši pošiljalac pri pakovanju i da o pregledu pismeno obavesti vlasnika ili korisnika aerodroma. Područna organizaciona jedinica saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove na aerodromu dužna je da obezbedi i održava opremu potrebnu za kontradiverzioni pregled vazduhoplova. instalacijama i opremom. Prostor. Vlasnik ili korisnik aerodroma mora obezbediti prostor za kontradiverzioni pregled vazduhoplova. aerodromima na kojima se vrši poletanje i sletanje vazduhoplova do 20 putničkih sedišta. tehničku opremu za kontradiverzioni pregled putničkog prtljaga i stvari i mora da vrši kontradiverzioni pregled putničkog prtljaga i stvari. koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Osoblje koje vrši kontradiverzioni pregled mora biti obučeno i posedovati uverenje o obučenosti za kontradiverzioni pregled. putnika i ručnog prtljaga i da vrši taj pregled. . dužno je da o tome. prostorije. Izuzetno od odredbe stava 2. savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može ovlastiti vlasnika ili korisnika aerodroma da vrši kontradiverzioni pregled i da obezbedi opremu za taj pregled. Lice iz stava 2. obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja. da obezbedi gorivo za najmanje trodnevnu upotrebu. odmah po nastanku tih okolnosti. zavisno od planiranog obima saobraćaja.

ovog člana. Za sletanje i boravak vazduhoplova na aerodromu. Vlasnik ili korisnik aerodroma ili letilišta dužan je da koristi poletnosletne i druge staze. objekte. a u skladu sa dozvolom za korišćenje. u granicama raspoloživih kapaciteta. do 91. Član 94. utvrđuje vlasnik ili korisnik aerodroma. ovog člana. u vreme otvorenosti aerodroma. Službe iz stava 1. Vlasnik ili korisnik vazduhoplovnog pristaništa obrazuje savet za bezbednost i urednost avio-transporta. platformu. uređaje i opremu prema njihovoj nameni i kapacitetu. koja će ih objaviti u službenim vazduhoplovnim publikacijama. Visinu naknade iz stava 1. kao i savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. moraju svoje poslove da obavljaju na način utvrđen u propisu iz člana 89. Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da 30 dana pre početka primene utvrđenih naknada i taksa obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja. savezna uprava nadležna za poslove carine. savezni inspektorat nadležan za poslove sanitarne inspekcije i prevoznik putnika do aerodroma dužni su da svoje poslove obavljaju tako da omoguće redovno i uredno održavanje vazdušnog saobraćaja. ovog zakona. vlasnik ili korisnik aerodroma može da naplati naknadu. kao i putničke aerodromske takse. Odeljak V Korišćenje i održavanje aerodroma i letilišta Član 93. Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da vazduhoplovu koji ima dozvolu da leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru omogući korišćenje aerodroma. Knjiga I Službe iz čl. područna organizaciona jedinica saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove na aerodromu. ovog zakona. Član 95.8-12/01 — 54 od 1036 — Član 92. . 89. a u skladu s opštim aktom.

instalacije. vlasnik ili korisnik aerodroma obaveštava saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja. ovog zakona. platformi i objekata na aerodromu i letilištu. Član 97. uređaji i oprema na aerodromu i letilištu moraju se održavati. kao i u području aerodroma ili letilišta ne smeju da ugrožavaju bezbedno poletanje. Održavanje. Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da na aerodromu obezbedi osnovno i rezervno napajanje uređaja svetlosnog obeležavanja.8-12/01 — 55 od 1036— Knjiga I Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da obezbedi i održava uređaje svetlosnog obeležavanja za korišćenje aerodroma noću i u uslovima smanjene vidljivosti. objekta. boravka. . platformi. O stanju i promenama utvrđenim u toku dnevnog pregleda. platforme. i neometanog rada vatrogasno-spasilačkog i medicinskog obezbeđenja i aerodromskih službi. kao i osnovne izvore napajanja električnom energijom drugih sistema i uređaja. instalacija. sletanja. Korišćenje i obrađivanje zemljišta u blizini manevarskih površina. prihvata i otpreme vazduhoplova. Vlasnik ili korisnik aerodroma ili letilišta dužan je da obezbedi osmatranje kretanja ptica u području aerodroma i njihovo rasterivanje sa površina za kretanje vazduhoplova. kontrola i korišćenje manevarskih površina. sletanje i parkiranje vazduhoplova. Član 98. Nivo buke koju stvara vazduhoplov na pojedinim tačkama aerodroma ili njegove okoline ne sme biti veći od nivoa utvrđenog propisom saveznog ministra za saobraćaj. kontrolisati i dnevno pregledati. radi bezbednog poletanja. uređaja i opreme na aerodromu i letilištu vrše se na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Član 96. Na aerodromima koje odredi savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da postavi uređaje za stalno registrovanje buke koju stvaraju vazduhoplovi. objekti. na rastojanju u okolini aerodroma propisanom u tehničkom propisu iz člana 97. kao i da ih održava. putnika i stvari. Manevarske površine.

s odobrenjem informatora za vazduhoplove u letu. ovog člana. Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da o planiranoj promeni namene ili kategorije. odnosno planiranim radovima većeg obima koji mogu dovesti do zatvaranja aerodroma ili do ograničavanja njegovog korišćenja obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja najdocnije 60 dana pre početka radova. Po manevarskim površinama ostalih aerodroma i letilišta na kojima nije organizovana kontrola letenja mogu se kretati samo službena lica. navodeći dužinu trajanja tih promena. Član 100. Način i bliže uslove za postavljanje uređaja za merenje nivoa buke propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.8-12/01 — 56 od 1036 — Knjiga I Podaci o merenju nivoa buke dostavljaju se saveznom inspektoratu nadležnom za poslove vazduhoplovne inspekcije. Član 101. Po platformi na vazduhoplovnom pristaništu mogu se kretati i druga lica radi ukrcavanja. odnosno najdocnije 48 časova pre početka radova manjeg obima koji mogu dovesti do ograničenog korišćenja manevarskih površina i platformi. . Lica koja borave na aerodromu moraju se pridržavati propisa o bezbednosti i redu. ovog zakona. Član 99. koji donosi Savezna vlada. odnosno rukovodioca letenja iz člana 227. ovog člana izdaje savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. O iznenadnim promenama već objavljenih podataka iz stava 1. uz pratioca koga odredi vlasnik ili korisnik aerodroma. Po manevarskim površinama i platformi vazduhoplovnog pristaništa mogu se kretati samo vozila i lica koja obavljaju službene poslove i koja imaju odgovarajuću dozvolu za kretanje. Lica i vozila koja se kreću po manevarskim površinama vazduhoplovnog pristaništa moraju održavati neprekidnu radio-vezu sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja i postupati po njenim uputstvima. odnosno iskrcavanja iz vazduhoplova. Dozvolu iz stava 1. vlasnik ili korisnik aerodroma obaveštava saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja odmah po nastanku promena.

ovog zakona radi bezbednosti vazdušnog saobraćaja. ovog zakona. Knjiga I Vlasnik ili korisnik letilišta može koristiti letilište samo pod uslovima i na način koji su određeni u dozvoli za korišćenje i mora ga održavati u skladu s tehničkim propisom iz člana 96. razlika će se nadoknaditi iz sredstava obezbeđenih u saveznom budžetu. ovog člana mora se dostaviti najdocnije 30 dana pre nastupajućeg saobraćajnog perioda. Vreme otvorenosti iz stava 1. Predlog iz staa 1. Član 104. ovog člana objavljuje se i u službenim vazduhoplovnim publikacijama. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja daje saglasnost na vreme otvorenosti ostalih aerodroma na predlog vlasnika ili korisnika aerodroma. ovog člana. Vreme otvorenosti objavljuje se i u službenim vazduhoplovnim publikacijama. Vreme u kome aerodrom mora biti otvoren za javni avio-transport (u daljem tekstu: vreme otvorenosti) propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja na osnovu usklađenog predloga vlasnika ili korisnika aerodroma i avio-prevozioca.8-12/01 — 57 od 1036— Član 102. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može propisati vreme u kome je vazduhoplovno pristanište otvoreno i van vremena otvorenosti iz člana 103. ovog člana ne pokrivaju nastale troškove. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja propisaće vreme otvorenosti iz prethodnog saobraćajnog perioda ili će utvrditi drugo vreme otvorenosti vodeći računa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Odeljak VI Vreme otvorenosti aerodroma Član 103. Ako prihodi od naknada za aerodromske usluge izvršene u slučaju iz stava 1. Ako vlasnik ili korisnik aerodroma i avio-prevozilac ne usklade vreme otvorenosti ili ga ne dostave u roku propisanom u stavu 2. o čemu će sa- .

upisuje se u Upisnik aerodroma. Rešenje o upisu u Upisnik aerodroma. Upisnik aerodroma sadrži: podatke o nameni. Izuzetno od odredbe stava 1. Rešenje iz stava 2. . Upisnik letilišta. Upisnik aerodroma. rešenje o upisu u sudski registar vlasnika i pravo korišćenja. na pismeni zahtev zainteresovanog državnog organa. kojima je izdata dozvola za korišćenje. Aerodrom. klasi i kategoriji. odnosno Evidenciju terena donosi savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. aerodromskim službama. Upisnik letilišta i Evidenciju terena vodi savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. letilište i teren. odnosno Evidenciju terena. na zahtev vlasnika ili korisnika. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. odnosno korisnikom aerodroma. pravnog lica ili fizičkog lica. ovog člana je konačno u upravnom postupku. Upisnik letilišta i Evidencija terena sadrže podatke o nameni.8-12/01 — 58 od 1036 — Knjiga I vezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja zaključiti ugovor s vlasnikom. savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja može odobriti poletanje i sletanje vazduhoplova van vremena otvorenosti aerodroma ako je od vlasnika ili korisnika aerodroma dobila obaveštenje da je obezbeđen rad svih aerodromskih službi. Upisnik letilišta. nazivu i sedištu vlasnika i korisnika i druge podatke. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja može odobriti poletanje i sletanje vazduhoplova samo u vreme otvorenosti aerodroma. rešenje o upisu u sudski registar vlasnika i pravo korišćenja aerodroma. nazivu i sedištu vlasnika i korisnika aerodroma i druge podatke. Odeljak VII Upisnik aerodroma i letilišta i Evidencija terena Član 106. ovog člana. Član 105.

Zahtev se podnosi u roku od 15 dana od dana nastale promene. ovog člana konačno je u upravnom postupku. Vazduhoplovno osoblje je vazduhoplovno ovlašćeno osoblje i vazduhoplovno stručno osoblje. Vlasnik ili korisnik aerodroma dužan je da saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja podnese zahtev za promenu namene. na zahtev podnosioca zahteva za upis aerodroma ili na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. Član 107. . obavlja poslove koji neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja.8-12/01 — 59 od 1036— Knjiga I može izdati prepis dokumenata ili podataka upisanih u Upisnik aerodroma i Upisnik letilišta. klase i kategorije aerodroma u Upisniku aerodroma. Glava III VAZDUHOPLOVNO OSOBLJE Odeljak I Zajedničke odredbe Član 110. Rešenje iz stava 1. Član 108. i 108. Odredbe čl. Član 109. doneće rešenje o brisanju aerodroma iz Upisnika aerodroma ako trajno ne ispunjava uslove za bezbedno korišćenje. na osnovu dozvole. ovog zakona shodno se primenjuju i na letilišta i terene. Vazduhoplovno ovlašćeno osoblje (letačko i neletačko) je osoblje koje. Prepisi dokumenata i podataka imaju karakter javnih isprava. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. tehničkih svojstava. 107.

Dozvola vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja i potvrda o obučenosti vazduhoplovnog stručnog osoblja Član 112. Član 111. na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog zakona dozvolu izdaje i produžava rok važenja savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Pododeljak 1. odnosno poslove koji posredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja. obavlja poslove koji posredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja. a vazduhoplovno stručno osoblje . iz stava 3. ovog člana a koje vazduhoplovno stručno osoblje vrši na osnovu potvrde.8-12/01 — 60 od 1036 — Knjiga I Vazduhoplovno stručno osoblje je osoblje koje. . Vazduhoplovno ovlašćeno osoblje mora imati lekarsko uverenje iz člana 123. ovog zakona. ovog zakona potvrdu o obučenosti izdaje centar za obuku vazduhoplovnog stručnog osoblja. Vazduhoplovno ovlašćeno i vazduhoplovno stručno osoblje mora biti stručno obučeno. Prilikom obavljanja poslova vazduhoplovno ovlašćeno osoblje dužno je da ima dozvolu. ovog člana. na osnovu potvrde o obučenosti.potvrdu o obučenosti. Savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje poslove koji neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja iz stava 2. kao i potvrde o obučenosti i njihov sadržaj i izgled propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. a koje vazduhoplovno ovlašćeno osoblje vrši na osnovu dozvole i ovlašćenja. Vazduhoplovnom stručnom osoblju koje ispunjava uslove iz člana 111. Uslove i način izdavanja i produženja važenja dozvole i ovlašćenja. Vazduhoplovnom ovlašćenom osoblju koje ispunjava uslove iz člana 111.

Licu koje spada u vazduhoplovno ovlašćeno osoblje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja neće izdati dozvolu ili produžiti rok važenja dozvole: 1) ako lekarskim uverenjem nije utvrđena fizička ili psihička sposobnost za obavljanje određenih poslova. ovog člana propisuje Savezna vlada. ovog člana stečena u centru za obuku u inostranstvu priznaće se ako je taj centar ovlašćen od vazduhoplovnih vlasti zemlje u kojoj je obuka izvršena. Za proveravanje obučenosti vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja plaća se naknada. Knjiga I Dozvola i ovlašćenje izdati u inostranstvu mogu se priznati ako takva dozvola i takvo ovlašćenje postoje u SRJ. Redovna provera stručne obučenosti vrši se radi izdavanja i produžavanja važenja dozvole i ovlašćenja vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja. u skladu s propisima iz čl. savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja može imenovati ispitivače iz redova stručnjaka potrebnih profila. 111. Član 116. . ovog zakona.8-12/01 — 61 od 1036— Član 113. ovog člana vrši savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. u skladu s propisima iz čl. 2) ako se proverom obučenosti utvrdi da ta obučenost nije dovoljna za uspešno obavljanje određenih poslova. Visinu naknade iz stava 4. i 112. Priznavanje iz stava 1. Za proveru obučenosti iz stava 1. ovog zakona. Priznavanje iz stava 1. ovog člana vrši savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Proveru obučenosti vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja vrši savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i može biti redovna i vanredna. Stručna obuka za dozvolu ili ovlašćenje iz stava 1. i 112. Član 115. Obuka i drugi uslovi stečeni u Vojsci Jugoslavije priznaće se za dobijanje dozvole i ovlašćenja u civilnom vazduhoplovstvu. Član 114. ovog člana. 111.

sa zahtevom za pokretanje postupka za proveru obučenosti. 2) ako je fizički ili psihički nesposobno za obavljanje poslova i zadataka za koje mu je izdata dozvola.8-12/01 — 62 od 1036 — Član 117. ovog člana. ovog člana. 3) ako se proverom utvrdi da nije sposobno da stručno obavlja poslove za koje mu je izdata dozvola. i 3. kao i u slučaju kad lice ne pristupi vanrednoj proveri. Knjiga I Vanredna provera vrši se kad savezni vazduhoplovni inspektor (u daljem tekstu: vazduhoplovni inspektor) opravdano posumnja da lice koje spada u vazduhoplovno ovlašćeno osoblje nije obučeno za obavljanje poslova za čije mu je obavljanje izdata dozvola. Vanredna provera mora se okončati u roku od 30 dana od dana privremenog oduzimanja dozvole. tačka 1. Vazduhoplovni inspektor dužan je da u slučaju iz stava 1. dozvolu oduzima organ nadležan za izvršenje mere bezbednosti ili zaštitne mere. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće dozvolu licu koje spada u vazduhoplovno ovlašćeno osoblje: 1) ako je protiv njega u krivičnom ili prekršajnom postupku izrečena mera bezbednosti ili zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova za vreme trajanja te mere. odnosno ovlašćenje. Član 118. U slučaju iz stava 1. dozvolu oduzima savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. . ovog člana odmah privremeno oduzme dozvolu i da je u roku od tri dana od dana oduzimanja dostavi saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. 2. tač. U slučaju iz stava 1.

koji se sastoji od uloška i zbirke isprava. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. drugo pravno lice i organ uprave u kome je to osoblje zaposleno. Dužnosti vazduhoplovnog osoblja Član 120. na pismeni zahtev. droge ili drugih psihoaktivnih sredstava ili ako je toliko umorno ili bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da je nesposobno za pravilno obavljanje tih poslova. Registar vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja i Evidencija vazduhoplovnog stručnog osoblja Član 119. ili sebe svesno dovodi u stanje psi- . ovog člana odlučuje njegov neposredni rukovodilac ili vazduhoplovni inspektor. psihoaktivnih sredstava ili droge. ovog člana pod uticajem alkohola. drugo pravno lice i organ uprave u kojoj je to osoblje zaposleno. Lice koje spada u vazduhoplovno osoblje ne sme da obavlja svoje poslove pod uticajem alkohola. O udaljenju lica koje spada u vazduhoplovno osoblje sa posla dok ne prestanu posledice iz stava 1. Evidenciju vazduhoplovnog stručnog osoblja vodi preduzeće. Član 121. Pododeljak 3. Zahtev iz stava 3. može izdati licu prepis njegovih dokumenata ili podataka upisanih u uložak ili zbirku isprava iz Registara vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja vodi Registar vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja.8-12/01 — 63 od 1036— Knjiga I Pododeljak 2. Ako lice koje spada u vazduhoplovno osoblje zanemaruje svoje obaveze ili ih izvršava nesavesno. Vazduhoplovni inspektor može neposrednom upotrebom odgovarajućeg testa na licu mesta da proveri da li je lice iz stava 1. ovog člana može podneti i preduzeće.

odnosno ako u vršenju svojih obaveza čini nepravilnosti koje mogu uticati na bezbednost i urednost vazdušnog saobraćaja. ili lice koje spada u vazduhoplovno tehničko osoblje. prilikom provere rada motora vazduhoplova na zemlji. odnosno zdravstvene sposobnosti ili zahtev za pokretanje prekršajnog odnosno krivičnog postupka.8-12/01 — 64 od 1036 — Knjiga I hofizičke nesposobnosti za rad. kao i lice koje rukovodi ispitivanjem ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. na osnovu prikupljenih podataka o uzroku udesa ili nezgode. neposredni rukovodilac lica iz tog stava obavestiće o preduzetoj meri savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. ovog zakona. dužno je da nivo buke podesi do nivoa propisanog u članu 97. udaljiće se sa posla do 7 dana lica koja spadaju u vazduhoplovno osoblje. Kapetan vazduhoplova. Član 122. propisanom tehnologijom i kvalitetom rada. U slučajevima iz stava 1. U roku iz stava 1. Lice koje rukovodi ispitivanjem uzroka udesa ili nezgode vazduhoplova. pri poletanju i sletanju na aerodrom. njegov neposredni rukovodilac. odnosno ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova može licu iz stava 1. kao i lice koje rukovodi ispitivanjem ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. odnosno potvrdu o obučenosti i da dozvolu odnosno potvrdu u roku od tri dana od dana oduzimanja dostavi saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja sa zahtevom za pokretanje postupka vanredne provere stručne. ili ne postupa u skladu s propisima. ovog člana privremeno oduzeti dozvolu. Član 121a. ovog člana lice koje rukovodi ispitivanjem uzroka udesa ili nezgode vazduhoplova. ovog člana. . odnosno vazduhoplovni inspektor zabraniće mu da obavlja te poslove dok ne prestanu razlozi za zabranu. a za koje posumnja da su mogla svojim radom dovesti do udesa ili nezgode vazduhoplova ili ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova.

odnosno ovlašćenja iz čl. odnosno da je pod uticajem alkohola. Zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja Član 123. ako je rok važenja lekarskog uverenja. i 154. Zdravstvena sposobnost (fizička i psihička) vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja utvrđuje se lekarskim pregledom. ovog zakona. a za lica koja se obučavaju za prvo sticanje dozvole. koji može biti redovni i vanredni. Izuzetno. droge ili drugog psihoaktivnog sredstva ili da je sebe svesno dovelo u stanje psihofizičke nesposobnosti za rad. rok važenja dozvole jednak je roku važenja lekarskog uverenja. Vanredni lekarski pregled vrši se u slučajevima utvrđenim u propisu iz člana 123. Lekarske preglede vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja može da vrši zdravstvena ustanova koja ispunjava uslove koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Član 125. Rok važenja lekarskog uverenja jednak je roku važenja dozvole. 136. ovog člana o čemu se izdaje lekarsko uverenje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Redovni lekarski pregled vrši se pre svakog izdavanja ili produženja roka važenja dozvole. rok važenja lekarskog uverenja ne može biti duži od 12 meseci. ovog zakona. kraći od roka iz stava 3. .8-12/01 — 65 od 1036— Knjiga I Pododeljak 4. iz zdravstvenih razloga. Lekarsko uverenje ne može biti starije od 30 dana od dana izdavanja Član 124. ovog člana. Zdravstvenu sposobnost iz stava 1. kao i kad to zahteva neposredni rukovodilac ili vazduhoplovni inspektor ako opravdano posumnja da lice koje spada u vazduhoplovno ovlašćeno osoblje nije fizički i psihički sposobno za bezbedno obavljanje posla.

u roku od 15 dana od dana uručenja lekarskog uverenja iz stava 1. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen ili ako zdravstvena ustanova. ovog člana savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće uverenje za obavljanje lekarskih pregleda vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja. Lice koje je nezadovoljno lekarskim uverenjem iz člana 123. Visinu naknade iz stava 3. ovog člana dužna je da vodi zdravstvenu evidenciju u skladu s propisom iz stava 1. lekarske preglede za koje joj je uverenje izdato. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće uverenje ako se prilikom provere iz stava 1. Član 127. ovog zakona i dalje ispunjava uslove za vršenje lekarskih pregleda. u periodu između provera. a posle toga svaka 24 meseca. ovog zakona. Rešenje o oduzimanju uverenja iz stava 2. ovog zakona obrazuje lekarsku komisiju koja vrši lekarske preglede. izvršiće proveru da li zdravstvena ustanova iz člana 125. Zdravstvena ustanova iz stava 2. Član 128. ovog zakona. stav 2. 12 meseci po izdavanju uverenja. ovog člana. ovog zakona može zahtevati da lekarski pregled obavi drugostepena lekarska komisija. ovog člana podnosi se saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. kao i na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. u skladu s propisom iz člana 123. . Zahtev iz stava 1. ovog člana. Za proveru uslova za obavljanje delatnosti iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku. nije vršila. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog člana mora biti lekar koji ispunjava uslove propisane u propisu iz člana 125. ovog člana propisuje Savezna vlada. stav 2.8-12/01 — 66 od 1036 — Knjiga I Zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. Rukovodilac zdravstvene ustanove iz člana 125. odnosno 12 meseci. koju obrazuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog člana plaća se naknada. kumulativno duže od šest. Predsednik lekarske komisije iz stava 1. Član 126.

ovog člana rešava u skladu s propisom iz člana 123. Rešenje komisije iz stava 3. 12 meseci po izdavanju uverenja. Centar za obuku iz stava 1. ovog člana vodi registar lica koje obučava. a posle toga svaka 24 meseca. Član 131. Drugostepena lekarska komisija mora okončati utvrđivanje zdravstvene sposobnosti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. odnosno centar za obuku vazduhoplovnog stručnog osoblja koji ispunjava uslove koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Visinu naknade iz stava 3. ovog člana propisuje Savezna vlada. Stručnu obuku može da vrši centar za obuku vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja. Stručna obuka vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja i vazduhoplovnog stručnog osoblja vrši se prema programima koje donese savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Odeljak VII Obuka vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja i vazduhoplovnog stručnog osoblja Član 129. ovog člana propisuje Savezna vlada. Za izdavanje uverenja o osposobljenosti za obučavanje vazduhoplovnog osoblja. Član 130. Visinu naknade iz stava 4. ovog člana konačno je u upravnom postupku. a na osnovu medicinske dokumentacije dobijene pregledima i ispitivanjima u medicinskim institucijama. izvršiće proveru . plaća se naknada. Centru za obuku iz stava 1. ovog člana savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće uverenje o osposobljenosti za obučavanje određenog vazduhoplovnog osoblja.8-12/01 — 67 od 1036— Knjiga I Za lekarski pregled drugostepene komisije plaća se naknada. Komisija iz stava 1. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog zakona.

8-12/01 — 68 od 1036 — Knjiga I da li centar za obuku iz člana 130. na osnovu pregleda. Za pregled uređaja za simuliranje leta i odobravanje programa tehničkog održavanja plaća se naknada. ovog zakona predviđeno da se obuka letačkog osoblja vrši i na uređajima za simuliranje leta. Rešenje o oduzimanju uverenja konačno je u upravnom postupku. ovog člana konačno je u upravnom postupku. koji odobrava savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Visinu naknade iz stava 4. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće centru za obuku uverenje iz člana 130. Rešenje o oduzimanju. ovog zakona na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. izdaje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ako taj centar u periodu između provera iz člana 131. centar za obuku mora obezbediti korišćenje takvog uređaja. Član 134. Ako je programom iz člana 129. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće uverenje ili će u uverenju ograničiti vrstu odobrene obuke. Ako se prilikom provere iz stava 1. odnosno ako obuči manje od tri kandidata ili ako ispit za sticanje dozvola ili ovlašćenja vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja položi manje od polovine kandidata koje je prijavio za ispit. ovog zakona ne ispunjava uslove za vršenje obuke. Dozvolu za upotrebu. ovog člana propisuje Savezna vlada. Član 132. ovog zakona i dalje ispunjava uslove za vršenje obuke. . centar za obuku koji poseduje uverenje mora da pribavi saglasnost saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. odnosno ograničenju uverenja iz stava 2. sa rokom važenja od 24 meseca. Uređaj za simuliranje leta može se koristiti ako ima dozvolu za upotrebu i održava se u skladu s programom tehničkog održavanja. Za izmene u radu. Član 133. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen.

profesionalnog pilota. Ovlašćenje za tip vazduhoplova za lica iz stava 1. Kapetan vazduhoplova je dužan da upravlja vazduhoplovom u skladu sa uslovima. državni organ i preduzetnik koji ispituju vazduhoplov. pilota slobodnog balona. 1. obavljaju avio-transport. odnosno deo leta odrediti kapetana vazduhoplova. Pilotu transportnog vazduhoplova koji upravlja vazduhoplovom u javnom avio-transportu i ima više od 40 godina života rok važenja ovlašćenja za tip vazduhoplova je šest meseci. Dozvola pilota vazduhoplova. dužno je da vodi evidenciju letenja u knjižici letenja. Letačko osoblje upravlja vazduhoplovom i obavlja druge poslove u toku leta vazduhoplova.dnevnik letenja. Letačko osoblje iz st. Dozvola pilota transportnog vazduhoplova. drugo pravno lice. ovog člana propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. padobranca i kabinskog osoblja važi 24 meseca. a preduzeće. Sadržaj i način vođenja evidencije i dnevnika iz stava 6. U dozvolu se može upisati samo važeće ovlašćenje. Kapetan vazduhoplova Član 137. normama i pravilima letenja. Korisnik vazduhoplova će za svaki let. ovog člana. pilota vazduhoplova posebne kategorije. Član 136. kao i fizičko lice koje je korisnik vazduhoplova . načinom. koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. i 3.8-12/01 — 69 od 1036— Knjiga I Odeljak VIII Letačko osoblje Zajedničke odredbe Član 135. koriste vazduhoplov. inženjera-letača i navigatora-letača izdaje se na period od pet godina s tim da je rok važenja dozvole jednak roku važenja ovlašćenja za tip vazduhoplova. vrše usluge vazduhoplovom iz vazduha i obuku vazduhoplovnog osoblja i organizuju sportsko i amatersko letenje. Pododeljak 1. . ovog člana važi 12 meseci.

da li je tu listu overilo lice koje ju je pripremilo. osim ukoliko je jedini Član višečlane posade koji je navršio 60 godina života.8-12/01 — 70 od 1036 — Knjiga I Kapetan vazduhoplova može odsupiti od propisanih postupaka iz stava 1. budu vezani sigurnosnim pojasevima i da se propisane mere bezbednosti primenjuju. Kapetan vazduhoplova dužan je da pre poletanja proveri da li su u listi opterećenja i položaja težišta vazduhoplova pravilno proračunati težina i položaj težišta vazduhoplova. svi članovi posade i putnici izvršavaju uputstva i naređenja kapetana vazduhoplova. ovog zakona. U slučaju opasnosti. Kapetan vazduhoplova je odgovoran za let vazduhoplova i ne sme poletati ili sletati ispod operativnog minimuma za svaki aerodrom. Kapetan vazduhoplova dužan je da pre poletanja proveri da li su posada vazduhoplova i vazduhoplov pripremljeni i sposobni za bezbedni vazdušni saobraćaj i da li se u vazduhoplovu nalaze sve ovim zakonom propisane isprave i knjige. određenog u članu 200. ovog člana samo u krajnjoj nuždi i dužan je da o tome obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja. da svi putnici pre poletanja i pre sletanja. kao i sa mestom smeštaja i načinom upotrebe sigurnosne opreme u slučaju opasnosti. koji je navršio 60 godina života. a pilot u ostalim delatnostima u vazdušnom saobraćaju može leteti samo ukoliko je jedini Član višečlane posade koji je navršio 65 godina. . Član 138. kao i u toku leta. kao i da je sam overi svojim potpisom. Pilot transportnog vazduhoplova. ne može leteti u javnom avio-transportu. ako se let vrši u uslovima turbulencije. Pilot vazduhoplova koji je navršio 65 godina života ne može leteti u javnom avio-transportu. Kapetan vazduhoplova dužan je da lično ili preko članova posade obezbedi da se svi putnici pre poletanja upoznaju s postupcima u slučaju opasnosti. Kapetan vazduhoplova mora biti upoznat sa sadržinom tereta koji prevozi. Član 139. Član 140.

pokuša da izvrši ili izvrši krivično delo kojim se ugrožava bezbednost vazduhoplova ili lica u njemu. a ako je delo izvršeno.8-12/01 — 71 od 1036— Knjiga I Pododeljak 2. vođa vazduhoplova dužan je da pre sletanja na aerodrom u SRJ o tome oba- . Član 142. Avio-prevozilac za svaki let. Vođa vazduhoplova je dužan da na najcelishodniji način onemogući lice koje se nalazi u vazduhoplovu da svojim postupcima ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja ili bezbednost lica i imovine ili da krši red i disciplinu u vazduhoplovu i može ga iskrcati iz vazduhoplova na prvom aerodromu na koji vazduhoplov sleti. određuje vođu vazduhoplova koji predstavlja avio-prevozioca. zbog kršenja reda i discipline u vazduhoplovu. vodeći računa o bezbednosti putnika. Član 144. Vođa vazduhoplova Član 141. ovog člana. Član 143. a po sletanju na prvi aerodrom da se preda nadležnom organu na tom aerodromu. Ako se neko lice mora iskrcati iz vazduhoplova zbog krivičnog dela kojim se ugrožava bezbednost lica i imovine ili drugog krivičnog dela protiv ličnosti i imovine. posade i vazduhoplova. Ako za vreme vazdušnog saobraćaja Član posade vazduhoplova ili drugo lice u vazduhoplovu priprema. vođa vazduhoplova je dužan da preduzme mere da se takvo delo spreči. pored kapetana vazduhoplova. o čemu podnosi izveštaj preduzeću u kome je zaposlen. a izuzetno to može biti i drugi Član posade. Vođa vazduhoplova može biti samo državljanin SRJ. zbog neizvršavanja naređenja vođe vazduhoplova ili zbog drugih postupaka kojima se ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja. U slučaju iz stava 1. da ublaži njegove posledice. Vođa vazduhoplova je istovremeno i kapetan vazduhoplova. vođa vazduhoplova može narediti da se učinilac drži pod prismotrom.

Posadu vazduhoplova u javnom avio-transportu čine lica koja na osnovu dozvole upravljaju vazduhoplovom (kapetan. Kad vazduhoplov iz stava 1. inženjerletač i navigator-letač). kao i od postupaka u slučaju opasnosti. ovog člana sleće na aerodrom u inostranstvu. Član 147. Posada vazduhoplova Član 145. savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Član 146. kopilot. Minimalan broj članova posade za određeni tip vazduhoplova utvrđuje se u postupku utvrđivanja tipa vazduhoplova.8-12/01 — 72 od 1036 — Knjiga I vesti. Član posade dužan je da o svakom vanrednom događaju u vezi sa vazduhoplovom i licima i stvarima u vazduhoplovu odmah obavesti kapetana vazduhoplova. Broj i sastav članova posade iz stava 2. Član posade ne sme bez odobrenja kapetana vazduhoplova da napusti radno mesto u vazduhoplovu niti da se udalji iz vazduhoplova. U vazduhoplovu se za vreme vazdušnog saobraćaja mora nalaziti posada. Pododeljak 3. preko nadležnog organa za kontrolu letenja. Član 148. vođa vazduhoplova dužan je da. čiji broj i sastav zavise od tipa i namene vazduhoplova i karaktera određenog leta. da posle sletanja na aerodrom tom organu preda lice i eventualno prikupljene dokaze i da mu pruži potrebna obaveštenja. obavesti o tome nadležni organ te zemlje i da posle sletanja na aerodrom tom organu preda lice i eventualno prikupljene dokaze i da mu pruži potrebna obaveštenja. ovog člana propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. preko savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. . kao i lica koja na osnovu dozvole obavljaju određene poslove u vezi sa bezbednošću lica ukrcanih u vazduhoplov (kabinsko osoblje).

8-12/01 — 73 od 1036— Član 149. s tim da u toku 30 uzastopnih dana iznosi do 85 časova. . do 40 sati nedeljno. kao i uslovi sticanja i vreme trajanja posebnog odsustva propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. i 143. u trajanju do 15 dana. Član 152. Lice koje upravlja vazduhoplovom ima pravo na posebno plaćeno odsustvo u toku kalendarske godine radi održavanja psihofizičke kondicije. obavesti vođu vazduhoplova. zbog neposrednog uticaja na bezbednost vazdušnog saobraćaja iznosi. Vreme letenja članova posade može trajati do 28 časova nedeljno. Radno vreme člana posade vazduhoplova u javnom avio-transportu. Član posade ili drugo lice u vazduhoplovu i korisnik vazduhoplova ne mogu biti pozvani na odgovornost za preduzete mere iz čl. bez odlaganja. 142. vreme letenja noću. odnosno da bi se sprečilo izvršenje krivičnog dela ili ublažile njegove posledice. Kapetan vazduhoplova. ovog zakona ako su delovali u okviru ovlašćenja. 142. broj poletanja i sletanja u toku radnog vremena i dužina dnevnog odmora članova posade vazduhoplova. Član 151. vreme letenja. Član posade ili drugo lice u vazduhoplovu dužno je da. ovog zakona da bi se sprečile i ublažile posledice ugrožavanja bezbednosti. ovog člana. članovi posade dužni su da preduzmu sve mere radi spasavanja lica i stvari iz vazduhoplova i ne smeju napustiti vazduhoplov bez naređenja kapetana vazduhoplova ili lica koje ga zamenjuje u slučaju njegove nastale nesposobnosti. vreme letenja u dugolinijskom avio-transportu. Član 150. i 143. s tim da u toku 30 uzastopnih kalendarskih dana ne može iznositi više od 160 časova. Član posade vazduhoplova dužan je da i bez naređenja vođe vazduhoplova preduzme potrebne mere prema licu iz čl. Dnevno radno vreme. O preduzetim merama iz stava 1. vođa vazduhoplova. Knjiga I U slučaju opasnosti ili udesa vazduhoplova.

Član 154. Član 156. . Informator vazduhoplova u letu na osnovu dozvole pruža obaveštenja vazduhoplovu radi bezbednog odvijanja leta. a paker padobrana . Neletačko osoblje obavlja poslove obezbeđenja vazdušnog saobraćaja (kontrolor letenja i informator vazduhoplova u letu) i bezbednog leta vazduhoplova (vazduhoplovno-tehničko osoblje održavanja vazduhoplova i vazduhoplovni dispečer). kao i bezbednog korišćenja padobrana (paker padobrana). Kontrolor letenja. motora. Član 155. održavanja i manje popravke padobrana. Paker padobrana na osnovu dozvole obavlja poslove tehničkog pregleda. Kontrolor letenja i informator vazduhoplova u letu ne smeju za vreme obavljanja svojih poslova da napuste radno mesto.savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. informator vazduhoplova u letu. vazduhoplovni tehničar koji održava vazduhoplov i vazduhoplovni dispečer dužni su da o svakom ugrožavanju vazdušnog saobraćaja ili o vanrednom događaju u vezi sa poslom koji obavljaju odmah obaveste svog neposrednog rukovodioca. Kontrolor letenja na osnovu dozvole obavlja poslove kontrole letenja i regulisanja protoka saobraćaja i odgovoran je za bezbednost vazdušnog saobraćaja u okviru svoje nadležnosti. Vazduhoplovno-tehničko osoblje održavanja vazduhoplova na osnovu dozvole obavlja poslove održavanja i izmena vazduhoplova. Vazduhoplovni dispečer na osnovu dozvole obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem uslova leta i postupcima pripreme leta. ovog zakona izdaje se dozvola sa rokom važenja od 24 meseca.8-12/01 — 74 od 1036 — Knjiga I Odeljak IX Neletačko osoblje Član 153. Neletačkom osoblju za obavljanje poslova iz člana 153. elise i vazduhoplovnih proizvoda. Kontroloru letenja koji ima više od 45 godina života dozvola se izdaje sa rokom važenja od 12 meseci.

osoblje koje puni vazduhoplov gorivom i osoblje koje vrši kontrolu ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova. putnika i stvari. pravilno i na vreme obavljaju radne obaveze. kao i od toga da li se letenje obavlja danju ili noću. zbog neposrednog uticaja na bezbednost vazdušnog saobraćaja. čije važenje ne može biti duže od 24 meseca. ovog člana. propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. objekata i instalacija aerodroma. Ako lice koje spada u vazduhoplovno stručno osoblje duže od 12 meseci ne obavlja poslove za koje mu je izdata potvrda o obučenosti. osoblje prihvata i otpreme vazduhoplova. Knjiga I Radno vreme kontrolora letenja. ovog zakona nestručno obavlja poslove za koje mu je izdata po- . trajanje smene i dužina dnevnog odmora i posebnog odsustva kontrolora letenja i informatora vazduhoplova u letu. Odeljak IX Vazduhoplovno stručno osoblje Član 158. vrste i opremljenosti aerodroma. s tim da u toku 30 uzastopnih kalendarskih dana ne može iznosti više od 160 časova. vatrogasno-spasilačko osoblje. ovog zakona.8-12/01 — 75 od 1036— Član 157. Vatrogasno-spasilačko osoblje. vazduhoplovno-meteorološko osoblje. a naročito od vrste i obima letenja. mora imati i lekarsko uverenje utvrđeno propisom iz člana 123. Vazduhoplovnom stručnom osoblju izdaje se potvrda o obučenosti. osoblje službe veze. Član 160. Ako vazduhoplovni inspektor opravdano posumnja da lice iz člana 158. iznosi do 40 sati nedeljno. zavisno od uslova koji utiču na psihofizičku sposobnost da bezbedno. Kontrolor letenja ima pravo na posebno plaćeno odsustvo u toku kalendarske godine radi održavanja psihofizičke kondicije u trajanju do 15 dana. pored potvrde iz stava 1. organizacija u kojoj je zaposleno uputiće ga na ponovnu obuku. Vazduhoplovno stručno osoblje je: vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja. Trajanje dnevnog neprekidnog rada. Član 159.

Vazduhoplovno osoblje zaposleno u organima uprave. kao i zaposleni na poslovima utvrđivanja plovidbenosti vazduhoplova. Licu koje spada u vazduhoplovno stručno osoblje zabranjuje se rad: 1) ako se proverom utvrdi da nije sposobno da obavlja poslove za koje mu je izdata potvrda o obučenosti. psihoaktivnih sredstava ili droge. ili ako ne pristupi proveri. provere obučenosti. Član 161. ovog zakona. ovog zakona pod dejstvom alkohola. odnosno ako odbije da pristupi zdravstvenoj proveri. odnosno u zdravstvenu ustanovu radi zdravstvene provere. pored slučajeva iz stava 1. 1. Preduzeće. psihoaktivnih sredstava ili droge. Ako vazduhoplovni inspektor opravdano posumnja da je lice iz člana 158. drugo pravno lice. kao i ako se ne podvrgne redovnom ili vanrednom lekarskom pregledu. Na zahtev preduzeća. drugog pravnog lica. u roku od 15 dana od dana davanja naloga vazduhoplovnog inspektora. oduzeće je i dostaviti. drugom pravnom licu odnosno organu uprave u kome je to lice zaposleno i narediće postupak za proveru obučenosti. ovog člana uputi u centar za obučavanje radi provere obučenosti. 2) ako se zdravstvenom proverom utvrdi da je zavisno od upotrebe alkohola. centar za obuku koji je izdao potvrdu o obučenosti oduzeće tu potvrdu i o tome pismeno obavestiti savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. ovog člana zaposleno. i ako je fizički ili psihički nesposoban za obavljanje poslova i zadataka za koje mu je izdata potvrda. narediće zdravstvenu proveru. a za vatrogasca-spasioca zahtevaće vanredni lekarski pregled. Vatrogascu-spasiocu zabraniće se rad. odnosno organ uprave dužan je da lice iz st. ili ako odbije da se ponovo obučava. izdavanja i produžavanja važenja dozvola vazduhoplovnog . Odeljak X Legitimacija i službena odela Član 162. u roku od tri dana. i 2. odnosno organa uprave u kome je lice iz stava 1. preduzeću.8-12/01 — 76 od 1036 — Knjiga I tvrda o obučenosti.

Član 165. Obrazac legitimacije i službeno odelo iz stava 1.8-12/01 — 77 od 1036— Knjiga I ovlašćenog osoblja i ispitivanja uzroka udesa. Član 164. Obezbeđenje vazdušnog saobraćaja čini sistem kontrole letenja i vrši ga savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja osim dela meteorološkog obezbeđenja koje vrši savezna organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove. Savezna vlada odlučuje na kojim aerodromima će obezbeđenje vazdušnog saobraćaja vršiti savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. ovog zakona. informisanje vazduhoplova u letu u saobraćajnoj zoni aerodroma. regulisanje protoka saobraćaja. dozvolu . Obezbeđenje vazdušnog saobraćaja obuhvata kontrolu letenja. Glava IV OBEZBEĐENJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA Odeljak I Zajedničke odredbe Član 163. ovog člana. na zahtev vlasnika ili korisnika aerodroma iz stava 1. pri obavljanju svojih poslova. Izuzetno od odredbe člana 164. Obezbeđenje vazdušnog saobraćaja iz stava 1. ovog člana može se vršiti i van granica jugoslovenskog vazdušnog prostora ako je to predviđeno ugovorom o koordinaciji sa kontrolom letenja susedne države. imaju legitimaciju kojom se utvrđuju njegova ovlašćenja. stav 1. može vršiti vlasnik ili korisnik aerodroma. kao i meteorološko i tehničko obezbeđenje. kao i meteorološko osmatranje i tehničko obezbeđenje na tim aerodromima. informisanje vazduhoplova u letu. ovog člana propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće. a koju izdaje funkcioner koji rukovodi organom uprave u kome je to lice zaposleno i dužni su da nose službena odela.

8-12/01 — 78 od 1036 — Knjiga I za informisanje vazduhoplova u letu. . meteorološko osmatranje i tehničko obezbeđenje ako vlasnik. odnosno korisnik ispunjava uslove iz čl. Rešenje o oduzimanju. Za svaki let vazduhoplova u jugoslovenskom vazdušnom prostoru i u vazdušnom prostoru iz člana 163. Ako se prilikom provere iz stava 1. kao i način njegovog prihvatanja propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. 188. Red letenja redovnih avio-prevozilaca je plan leta. ovog člana. Postupke iz stava 1. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen. ovog člana propisuje Savezna vlada. Član 167. Za svaki aerodrom utvrđuju se navigacioni postupci i drugi uslovi za bezbedno poletanje. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće ili ograničiti obim informisanja vazduhoplova u letu koji je određen u dozvoli. i 191. za aerodrome na kojima je organizovano obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja proveravaće svakih 36 meseci da li aerodrom iz člana 165. dostaviti plan leta saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja radi blagovremenog prihvatanja. ovog člana plaća se naknada. Način izrade i formu navigacionih postupaka propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. 187. Član 166. ovog zakona mora se po pravilu u pismenom obliku. Član 168. odnosno ograničenju obima odobrenog dozvolom konačno je u upravnom postupku. Visinu naknade iz stava 3. Za utvrđivanje i proveru uslova za obavljanje poslova iz stava 1. ovog zakona. u završnom prilaženju. 182. ovog člana i minimalne bezbedne visine iznad prepreka. prilaženje i sletanje vazduhoplova. ovog zakona i dalje ispunjava uslove za obavljanje poslova za koje je izdata dozvola. po prethodno pribavljenim mišljenjima svih korisnika postupaka iz stava 1. Rokove dostavljanja plana leta. utvrđuje funkcioner koji rukovodi saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja.

šefove stranih država. a stranom korisniku .8-12/01 — 79 od 1036— Knjiga I Postupke iz stava 1. ili bezbednost leta određenog vazduhoplova ili grupe vazduhoplova i dužna je da to objavi u službenim vazduhoplovnim publikacijama. članove kraljevskih porodica na osnovu uzajamnosti kao i za domaće državne vazduhoplove. za aerodrome na kojima nije organizovano obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. Član 169. i 4. savezne i republičkih vlada. izrađuje vlasnik. Domaćem korisniku naknada se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate. savezne i republičkih skupština. Visinu naknade iz stava 1. odnose se i na domaće i strane državne vazduhoplove. ne plaća se naknada iz stava 1. 3.u devizama. ovog člana propisuje Savezna vlada. vazduhoplove koji učestvuju u traganju za vazduhoplovom i spasavanju i vazduhoplove koji vrše hitne medicinske prevoze. ovog člana iskazuje se korisniku vazduhoplova u devizama. Član 170. Za korišćenje usluga obezbeđenja vazdušnog saobraćaja vraća se naknada. Član 171. Za vazduhoplove koji prevoze predsednika SRJ. privremeno zabraniti ili ograničiti letenje ako to zahtevaju interesi odbrane ili bezbednosti zemlje. ovog člana. a odobrava ih savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. ovog člana. ovog člana objavljuju se u službenim vazduhoplovnim publikacijama. Naknada iz stava 1. u određenom delu vazdušnog prostora ili na određenom aerodromu ili delu aerodroma. vazduhoplove čija je maksimalna masa pri poletanju manja od 2000 kg. . Postupci i minimalna bezbedna visina iz st. odnosno korisnik aerodroma. predsednike republika. Odredbe Glave IV Obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja može. predstavničkih tela i vlada.

po pravilu. vrši se kontrola letenja vazduhoplova i pružanje informacija od značaja za bezbedni vazdušni saobraćaj i pokreće akcija traganja za vazduhoplovom i spasavanja. Letenje vazduhoplova unutar vazdušnog prostora određene klase mora se vršiti u skladu s propisom iz čl. Jugoslovenski vazdušni prostor i vazdušni prostor iz člana 163. Član 173. 137. i 175. zavisno od nivoa obezbeđenja vazdušnog saobraćaja. uslove za definisanje prostornih granica između klasa i korišćenje tog prostora propisuje Savezna vlada. ovog zakona. U kontrolisanom vazdušnom prostoru. ovog zakona na klase. Član 176. Član 177. . kao i broj klasa. vrste letova i pravila za izvršenje tih letova. U informativnom vazdušnom prostoru pružaju se obaveštenja o vazduhoplovu u letu i pokreće akcija traganja za vazduhoplovom i spasavanja. Član 175. a letenje vojnih vazduhoplova u delovima vazdušnog prostora rezervisanog za to letenje mora se vršiti na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove odbrane. stav 2. ovog zakona dele se na kontrolisani i informativni vazdušni prostor.8-12/01 — 80 od 1036 — Knjiga I Odeljak II Organizovanje vazdušnog prostora Član 172. Podelu vazdušnog prostora iz člana 172. Kontrolisani i informativni vazdušni prostor dele se na klase. Član 174. Vazdušne puteve i rute propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. određuju radio-navigaciona sredstva na zemlji. Zbog usmeravanja tokova vazdušnog saobraćaja. određuju se vazdušni putevi u rute koje.

8-12/01 — 81 od 1036— Član 178. Ako priroda posebnog leta vojnog vazduhoplova isključuje kontakt sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja. Pored poslova iz člana 179. kao i obezbeđenje redovnosti i ekspeditivnosti vazdušnog saobraćaja. Način i postupak vršenja kontrole letenja propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. stav 1. Knjiga I Za aerodrom na kome se vrši kontrola letenja mora se odrediti kontrolisana zona. ovog zakona. Kontrola letenja obuhvata niz radnji i postupaka koji se vrše radi sprečavanja međusobnih sudara vazduhoplova u letu i međusobnih sudara vazduhoplova i vazduhoplova i prepreka na manevarskim površinama. pružanje obaveštenja vazduhoplovima u letu. informisanje vazduhoplova u letu i regulisanje protoka saobraćaja Član 179. a odobrava saobraćajnu zonu aerodroma u slučajevima iz člana 165. na predlog vlasnika ili korisnika aerodroma. Član 181. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja određuje kontrolisanu i saobraćajnu zonu aerodroma. Član 180. razdvajanje tog vazduhoplova od drugih vazduhoplova koji lete u istom delu vazdušnog prostora vrši Vojska Jugoslavije. kontrola letenja obuhvata i identifikaciju vazduhoplova i letećih objekata. Odeljak III Kontrola letenja. ovog zakona. koordiniranje rada s kontrolama letenja susednih država. davanje odobrenja za lansiranje raketa protiv gradonosnih oblaka i pokretanje akcije traganja za vazduhoplovom. a za aerodrom na kome se vrši informisanje vazduhoplova u letu .saobraćajna zona. . Način i postupak vršenja kontrole letenja za vojne vazduhoplove kada lete u rezervisanom delu vazdušnog prostora propisuje savezni ministar nadležan za poslove odbrane.

ovog člana odnose se naročito na stanje aerodroma. kao i u kontrolisanom vazdušnom prostoru u kome lete vojni vazduhoplovi mogu se koristiti i izrazi na srpskom jeziku. Informisanje vazduhoplova u letu vojnih vazduhoplova kada lete u rezervisanom delu vazdušnog prostora vrši se na način i po postupku koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove odbrane. U vršenju kontrole letenja u kontrolisanom vazdušnom prostoru upotrebljavaju se izrazi na engleskom jeziku. Usaglašavanje zahteva vazdušnog saobraćaja sa raspoloživim mogućnostima sistema kontrole letenja. meteorološke uslove i stanje navigacionih sredstava. 1. Član 185. i 2. Saveti i obaveštenja iz stava 1. osim ako je vazduhoplov u opasnosti. Izrazi iz st. Član 183. Knjiga I Informisanje vazduhoplova u letu je davanje saveta i obaveštenja potrebnih za bezbedno izvršenje leta. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja zabraniće poletanje vazduhoplova sa aerodroma ili sletanje na aerodrom ako je stanje na manevarskim površinama takvo da ne omogućava bezbedno poletanje ili sletanje. predstavlja regulisanje protoka saobraćaja. Način regulisanja protoka saobraćaja i koordinaciju s nadležnim službama susednih država propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog člana utvrđuju se propisom iz člana 179. kao i . Sve veze vazduhoplova u letu i u toku pripreme leta sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja. Informisanje vazduhoplova u letu vrši se na način i po postupku koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.8-12/01 — 82 od 1036 — Član 182. ovog zakona. Član 184. U drugim delovima vazdušnog prostora. Član 186. radarski podaci i sve veze unutar savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja.

Minimalnu opremu neophodnu za vršenje kontrole letenja i informisanje vazduhoplova u letu propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. izradu meteorološke dokumentacije za let i izradu vazduhoplovnih klimatoloških informacija. kao i minimalna oprema za vršenje meteorološkog obezbeđenja propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. na način utvrđen propisom iz člana 179. Način izrade i forma meteorološke dokumentacije za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija propisuje funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za hidrometeorološke poslove.. Član 187. Odeljak V Tehničko obezbeđenje Član 190. izdavanje zabrane i ograničenja u korišćenju vazdušnog prostora. Deo meteorološkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja. ovog člana čuvaju se najmanje 30 dana. Odeljak IV Meteorološko obezbeđenje Član 188.8-12/01 — 83 od 1036— Knjiga I pisana dokumentacija vezana za odobravanje letenja. Tehničko obezbeđenje je postavljanje i održavanje tehničkih sistema. odnosno. Način meteorološkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja iz stava 1. Snimci i dokumentacija iz stava 1. ovog zakona. snimaju se elektronski ili čuvaju na drugi način. koordinaciju. opreme. Meteorološko obezbeđenje je meteorološko osmatranje. podnošenje plana leta i sl. uspostavljanje sistema za razmenu meteoroloških informacija i baždarenje uređaja i instrumenata na aerodromima vrši savezna organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove. Član 189. uređaja i objekata koji se koriste za vršenje kontrole le- . prikupljanje. najavljivanje leta. ovog člana. izrada i davanje meteoroloških informacija potrebnih za bezbedan vazdušni saobraćaj.

Tehnička sredstva. pre početka i u toku korišćenja.8-12/01 — 84 od 1036 — Knjiga I tenja. ovog člana. ovog člana moraju imati: tehničku dokumentaciju. Član 193. uređaja i objekata vrši se na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. sa utvrđenim rokovima provere i kalibraže. Član 194. ovog zakona. ovog zakona. opreme. oprema i uređaji za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja moraju biti održavani prema programu tehničkog održavanja iz člana 192. oprema i uređaji za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja moraju biti zaštićeni od oštećenja ili uništenja. projektuje. Član 192. stav 2. opremu. ovog zakona planira. Član 191. informisanje vazduhoplova u letu. Tehničke sisteme. uređaja i objekata iz člana 190. Planiranje. uređaja i objekata za korišćenje. kao i o njihovom prestanku rada ili kvaru objavi u službenoj vazduhoplovnoj publikaciji. uređaje i objekte za aerodrome iz člana 166. Pregled tehničkih sistema. a vrši ga prema potrebi savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. ovog zakona. 1. opreme. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja izdaće dozvolu za korišćenje kad pregledom iz stava 1. ovog člana ustanovi sposobnost tehničkih sistema. vrši savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja. Tehnički sistemi. regulisanje protoka saobraćaja i meteorološkog obezbeđenja iz člana 188. nabavka i postavljanje tehničkih sistema. Planove i projekte iz st. . Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja dužna je da podatke o tehničkim sistemima. opremi i uređajima. uputstva za korišćenje i program tehničkog održavanja. nabavlja i postavlja vlasnik ili korisnik aerodroma u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana odobrava savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. oprema. Tehnički sistemi. uređaji i objekti iz stava 1. rezervno energetsko napajanje i klimatizaciju kad je to neophodno. radi provere sposobnosti za korišćenje. opreme. projektovanje. i 2.

opremi i uređajima. ovog člana dužan je da izveštaje o utvrđenim koordinatama radio-navigacionih uređaja dostavi saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja radi provere i objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama. ovog člana objavi u službenoj vazduhoplovnoj publikaciji. ovog člana da ga odmah ukloni o svom trošku. objekta ili uređaja iz stava 1. uređaja i opreme za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. Zabranjeno je postavljanje fizičkih prepreka. Preduzeće poštansko-telegrafsko-telefonskog saobraćaja dužno je da. ovog zakona dužan je da dostavi podatke o tehničkim sistemima. dalekovoda ili drugih uređaja koji emituju elektromagnetne talase na udaljenosti sa koje svojim radom mogu ometati rad tehničkih sistema. Tehnički sistem. Vazduhoplovni inspektor narediće vlasniku ili korisniku prepreke. ovog zakona dužni su da odrede koordinate radio-navigacionih uređaja u Svetskom geodetskom sistemu 1984 (WGS-84) u skladu sa uslovima koji moraju biti ispunjeni u postupku određivanja koordinata utvrđenih tehničkim propisom iz člana 78. emisionih uređaja. uz odgovarajuću naknadu. . koja je dužna da ih objavi u službenoj vazduhoplovnoj publikaciji. izrađeni i atestirani u skladu s jugoslovenskim standardima ili međunarodnim standardima koje je priznala SRJ. ovog zakona. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja dužna je da koordinate radio-navigacionih uređaja iz stava 3. Rešenje iz stava 2. Član 196. obezbedi prioritet i kvalitet veza neophodnih za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. Član 195.8-12/01 — 85 od 1036— Knjiga I Vlasnik ili korisnik aerodroma iz člana 165. oprema i uređaji moraju biti tipizirani. ovog člana konačno je u upravnom postupku. Vlasnik ili korisnik aerodroma iz stava 3. Član 197. kao i o njihovom prestanku rada ili kvaru saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja. objekata. Savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja i vlasnik ili korisnik aerodroma iz člana 165.

kao i koordinacija aktivnosti u ostvarivanju ovih programa. . Program mera bezbednosti civilnog vazduhoplovstva sadrži mere zaštite od nezakonitih radnji i mere u vanrednim slučajevima.8-12/01 — 86 od 1036 — Knjiga I Glava V PROGRAMI MERA Član 198. sportskim i amaterskim letenjem. Privredna delatnost za koju se registruje mora da bude delatnost iz oblasti vazdušnog saobraćaja. ovog člana. medicinski prevoz. osim prevoza za sopstvene potrebe. Ko se bavi delatnostima iz stava 1. Član 200. Programe iz stava 1. Korisnik vazduhoplova dužan je da odredi operativne minimume u pogledu meteoroloških uslova. Program mera za uredno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja sadrži mere koje imaju za cilj olakšano odvijanje vazdušnog saobraćaja i protoka putnika i stvari. urednosti i efikasnosti vazdušnog saobraćaja. Programom mera bezbednosti civilnog vazduhoplovstva i programom mera za uredno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja obezbeđuje se poboljšanje bezbednosti. ovog člana donosi Savezna vlada. opreme vazduhoplova i aerodroma koji koristi za poletanje i sletanje vazduhoplova. s tim što ti minimumi za letenje ne mogu biti ispod minimalne bezbedne visine iznad prepreka objavljenim u službenim vazduhoplovnim publikacijama. TREĆI DEO DELATNOSTI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU Član 199. pružanje usluga iz vazduha i sportsko i amatersko letenje. mora biti registrovan za privrednu delatnost i mora imati uverenje da je osposobljen za obavljanje te delatnosti. prevoz za sopstvene potrebe. Delatnosti u vazdušnom saobraćaju su javni avio-transport (redovni i vanredni). Kriterijume za određivanje operativnih minimuma propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.

avio-taksi i panoramsko letenje). kao i program mera bezbednosti u vršenju javnog avio-transporta može da obavlja javni međunarodni avio-transport sa SRJ u skladu s međunarodnim ugovorom koji obavezuje SRJ. za obavljanje avio-taksi prevoza i panoramskog letenja može se koristiti jednomotorni vazduhoplov u uslovima spoljne vidljivosti utvrđenim u propisu iz člana 137.8-12/01 — 87 od 1036— Knjiga I Glava I JAVNI AVIO-TRANSPORT Zajedničke odredbe Član 201. Javni avio-transport obavlja se u kontrolisanom vazdušnom prostoru. ovog zakona. ovog člana izdaje se na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Izuzetno od odredbe stava 3. Javni avio-transport mora se obavljati vazduhoplovima sa najmanje dva motora i ti vazduhoplovi ne mogu biti posebne kategorije. Član 202. ovog člana. ovog zakona za vizuelno letenje. a može se obavljati i u informativnom vazdušnom prostoru. Član 203. ovog člana. Domaći avio-prevozilac je dužan da uz prijavu za upis u sudski registar podnese i uverenje o osposobljenosti iz stava 1. Savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja može odrediti da se izvrši provera ispunjenosti uslova iz uverenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta stranog avio-prevozioca. Javni avio-transport u domaćem i međunarodnom prevozu može biti redovan (linijski) i vanredan (čarter. ili na osnovu odobrenja za obavljanje javnog avio-transporta iz člana 21. Strani avio-prevozilac koji poseduje odgovarajuće uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta. pod uslovima koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. stav 3. Odobrenje iz stava 1. Javni avio-transport obavlja domaći avio-prevozilac koji poseduje odgovarajuće uverenje o osposobljenosti za obavljanje tog avio-transporta. .

ovog člana ako ugovor o zakupu vazduhoplova ne sadrži uslove održavanja. Vazduhoplovi u vlasništvu moraju biti upisani u Registar vazduhoplova. Avio-prevozilac može da obavlja redovni javni avio-transport ako ima vazduhoplove u vlasništvu čija je namena za javni avio-transport. ovog člana. na osnovu kojih se traži uverenje za obavljanje redovnog javnog avio-transporta. priznaće se kao njegovo vlasništvo u smislu stava 1. a upiše ga u Registar vazduhoplova. primenjuju se odredbe ovog zakona i propisa i tehničkih propisa donesenih na osnovu ovog zakona. Vazduhoplov koji avio-prevozilac kupi i otplaćuje ga kroz zakup. Avio-prevozilac pre uzimanja ili davanja vazduhoplova u zakup mora u ugovoru o zakupu odrediti uslove održavanja. Član 206. Odeljak I Uslovi za obavljanje redovnog javnog avio-transporta Član 205.8-12/01 — 88 od 1036 — Član 204. sa brojem putničkih sedišta koji iznosi najmanje polovinu ukupnog broja putničkih sedišta ili nosivosti tereta svih vazduhoplova sa kojima namerava da obavlja javni avio-transport. korišćenja i nadzora i za taj ugovor pribaviti odobrenje saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. na osnovu čega će savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja prihvatiti taj vazduhoplov za obavljanje redovnog javnog avio-transporta. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja neće dati odobrenje iz stava 5. Avio-prevozilac koji podnese zahtev za izdavanje uverenja za obavljanje redovnog javnog međunarodnog avio-transporta mora podneti dokaz da raspolaže novčanim delom osnovnog kapitala u iznosu od . Knjiga I Domaći i strani avio-prevozioci dužni su da objave tarife za redovan međunarodni javni avio-transport. korišćenja i nadzora. Avio-prevozilac pre uzimanja stranog vazduhoplova u zakup mora podneti dokaze da taj vazduhoplov ispunjava uslove propisane za vazduhoplove upisane u Registar vazduhoplova. Na vazduhoplove u svojini ili uzete u zakup.

000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan podnošenja tog zahteva. zasnovane na realnim pretpostavkama obavljanja saobraćaja. priručnik o organizaciji i postupcima u radu avio-prevozioca i način prodaje i rezervacije kapaciteta prevoza kao i da utvrdi program mera bezbednosti u vršenju javnog avio-transporta. namenu. kvalitet i kontrolu kvaliteta. ovog člana propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. u kome će prikazati svoje fiksne i operativne troškove. ne uzimajući u obzir prihod od saobraćaja. odnosno bankarsku garanciju na taj iznos. Avio-prevozilac iz stava 1. Član 207. ovog člana dužan je da o planovima za otvaranje novih linija. Avio-prevozilac. Pored uslova iz stava 1. ovog člana. Avio-prevoziocu koji podnese dokaze da ispunjava uslove iz člana 207. tehničku opremljenost i radni prostor. ovog zakona. Član 209. ovog zakona. obavesti savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. uslove korišćenja i performansi vazduhoplova i njegovo održavanje. ovog člana.sredstva za fiksne i operativne troškove. Član 208. i 2. a za period od tri meseca od započinjanja saobraćaja . opremu. odnosno bitnoj izmeni aktivnosti od značaja za finansijsko poslovanje a koje zahtevaju promenu poslovnog plana. izmeni tipa ili broja vazduhoplova ili njihovog vlasništva. priručnike o vrstama prevoza i bezbednosti. pored uslova iz čl. avio-prevozilac mora podneti poslovni plan za najmanje 12 meseci. i 206. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja vodi registar avio-prevozilaca iz stava 1. . 1. mora da ispuni i uslove koji se odnose naročito na: vrstu. 205. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja proveravaće svakih 12 meseci da li avio-prevozilac i dalje ispunjava uslove za obavljanje javnog avio-transporta. Bliže uslove iz st.8-12/01 — 89 od 1036— Knjiga I najmanje 400. kapetana i vođe vazduhoplova. obuku i obučenost vazduhoplovnog osoblja i kriterijume za određivanje posada. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta u postupku koji ne može biti duži od tri meseca.

ovog člana. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja doneće rešenje o redu letenja koje je u skladu sa vremenom otvorenosti aerodroma i bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Visinu naknade iz stava 4. ovog člana biće na snazi do usklađivanja novog reda letenja. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće uverenje. u periodu između provera. na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja doneće rešenje o važenju reda letenja iz prethodnog saobraćajnog perioda ili će. Avio-prevozioci usaglašavaju red letenja međusobno i sa vlasnicima ili korisnicima aerodroma. Rešenje iz st. ovog člana propisuje savezna vlada. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen ili ako avio-prevozilac. Član 212. ovog člana konačno je u upravnom postupku. . kumulativno duže od tri meseca nije vršio javni avio-transport za koji mu je uverenje izdato ili ako između dve provere ne ispunjava uslove iz uverenja. i 4. Podaci poverljivog karaktera pribavljeni u postupku utvrđivanja i provere uslova o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta smatraju se poslovnom tajnom. Član 211. 3. Avio-prevozilac je dužan da ovlašćenim licima saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja omogući da na licu mesta utvrde ili provere da li su ispunjeni svi uslovi za izdavanje uverenja. Ako avio-prevozilac prvi put uspostavlja novu liniju a ne usaglasi red letenja. Za utvrđivanje i proveru uslova za obavljanje javnog avio-transporta plaća se naknada. Rešenje o oduzimanju uverenja iz stava 2. Član 210.8-12/01 — 90 od 1036 — Knjiga I Ako se prilikom provere iz stava 1. Ako se red letenja ne usaglasi u roku utvrđenom u stavu 2. Avio-prevozilac je dužan da usaglašeni red letenja dostavi na odobrenje saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja najdocnije 30 dana pre dana početka određenog saobraćajnog perioda. vodeći računa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja. utvrditi nov red letenja.

8-12/01 — 91 od 1036— Član 213. da održava saobraćaj. onemogućavaju održavanje saobraćaja. uslova rezervacije i prodaje karata. Avio-prevozilac samostalno odlučuje o uspostavljanju linije u domaćem redovnom avio-transportu. Knjiga I Avio-prevozilac je dužan da redovno i uredno održava javni aviotransport u skladu s utvrđenim redom letenja. nezavisno od volje avio-prevozioca. Red letenja utvrđuje se posebno za letnji. Avio-prevozilac je dužan da odmah objavi obaveštenje o prekidu saobraćaja. Član 216.najdocnije 10 dana pre dana njihovog stupanja na snagu. Uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom avio-transportu vrši se u skladu sa međudržavnim sporazumom i preuzetim obavezama u pogledu utvrđenog obima saobraćaja. Avio-prevozilac mora da objavi red letenja za određeni saobraćajni period najdocnije 15 dana pre dana njegovog stupanja na snagu. uz prikaz svojih sposobnosti u pogledu kapaciteta. a izmene u redu letenja . odnosno izmeni reda letenja nastalog zbog više sile ili vanrednih događaja koji. odnosno liniju. odnosno izmeniti red letenja na liniji u slučaju više sile ili drugih vanrednih događaja koji ga onemogućavaju. prihvata i otpreme putnika i stvari. Član 215. reda letenja. avio-prevozilac može obustaviti saobraćaj. tehničkih uslova održavanja vazduhoplova i broja vazduhoplova sa kojima obavlja saobraćaj. a na osnovu dozvole koju izdaje savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. . ovog člana. Član 214. U toku važenja reda letenja. odnosno linije. Avio-prevozilac koji poseduje uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta može podneti zahtev saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja za izdavanje dozvole iz stava 2. a posebno za zimski saobraćajni period. kvaliteta i urednosti prevoza. kao i finansijske sposobnosti i studije o izvršenom istraživanju tržišta na toj liniji. Izmene u redu letenja vrše se po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

i čl. ovog člana. Bliže uslove za izdavanje dozvole za uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom avio-transportu propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. avio-prevozilac mora da ispunjava i uslove iz člana 205. a na njega će se primenjivati odredba člana 211. ovog člana mora podneti dokaz da raspolaže novčanim delom kapitala u iznosu od najmanje 200. 207. ovog člana ako avio-prevozilac ne ispunjava uslove iz prikazanih sposobnosti iz stava 3. ovog člana. ovog zakona. ovog člana. Pored uslova iz stava 1. Avio-prevozilac može da obavlja čarter avio-transprot (u daljem tekstu: čarter) ako ima vazduhoplove u vlasništvu čija je namena za javni avio-transport. Avio-prevozilac iz stava 1. Avio-prevozilac samostalno odlučuje o obavljanju i vrsti čartera na destinacijama na kojima ne postoji redovni javni avio-transport. ovog člana dužan je da postupa u skladu s članom 210. ovog člana.8-12/01 — 92 od 1036 — Knjiga I Na osnovu ocene prikazane sposobnosti iz stava 3. kao i na . prilikom izdavanja dozvole iz stava 2.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan podnošenja zahteva za izdavanje uverenja za obavljanje čarter avio-transporta ili bankarsku garanciju za taj iznos. ovog zakona. vodiće računa da ne dođe do monopola ili nelojalne konkurencije. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. Avio-prevozilac iz stava 1. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće dozvolu iz stava 2. Odeljak II Čarter avio-transport Član 217. do 209. Član 218. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja odlučiće kom avioprevoziocu će izdati dozvolu za uspostavljanje linije. ovog zakona. Vazduhoplovi u vlasništvu moraju biti upisani u Registar vazduhoplova. stav 4. sa brojem putničkih sedišta koji iznosi najmanje 25% od ukupnog broja putničkih sedišta ili nosivosti tereta svih vazduhoplova sa kojima namerava da obavlja čarter.

vodeći računa da ne dođe do monopola ili nelojalne konkurencije. Avio-taksi prevoz i panoramsko letenje može da obavlja avio-prevozilac ako ima vazduhoplove u vlasništvu čija je namena za javni aviotransport sa brojem putničkih sedišta koji iznosi najmanje 10% od ukupnog broja putničkih sedišta ili nosivosti tereta svih vazduhoplova kojima namerava da obavlja taj prevoz. ovog zakona. Avio-prevozilac iz stava 1. Avio-prevozilac iz stava 1. Bliže kriterijume za izdavanje dozvole iz stava 2. mora podneti zahtev saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja za izdavanje dozvole za taj let ili seriju čarter letova. a na njega će se primenjivati odredba člana 211. tehničkih uslova (održavanje vazduhoplova) i finansijske podobnosti. komercijalnih uslova (rezervacija i prodaja karata). avio-prevozilac mora ispunjavati uslove iz čl. do 209. Pored uslova iz stava 1. kvaliteta pružanja usluga. kulturnih.8-12/01 — 93 od 1036— Knjiga I destinacijama na kojima međunarodnim ugovorom nije ograničen broj čarter letova za tu zemlju. 207. kao i na destinacijama na kojima međunarodnim ugovorom je ograničen broj čarter letova za tu zemlju. Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće dozvolu na osnovu dostavljenog rezultata istraživanja tržišta. . naučnih i sportskih manifestacija i takmičenja. kapaciteta avio-prevozilaca i odnosa tog kapaciteta i već preuzetih obaveza za obavljanje prevoza. Ako avio-prevozilac namerava da obavlja čarter na destinacijama na kojima postoji redovni javni avio-transport. Odeljak III Avio-taksi prevoz i panoramsko letenje Član 219. ovog člana koji obavlja avio-taksi prevoz mora podneti dokaz da raspolaže novčanim delom kapitala u iznosu od najmanje 20. ovog zakona. ovog člana propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Vazduhoplovi u vlasništvu moraju biti upisani u Registar vazduhoplova. ovog člana. ovog člana dužan je da postupa u skladu sa članom 210. ovog zakona.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan podnošenja zahteva za izdavanje uverenja za obavljanje avio-taksi prevoza ili bankarsku garanciju za taj iznos. odnosno potreba turističke privrede.

ako imaju vazduhoplov. za panoramsko letenje moraju se odrediti rute svakog panoramskog leta. a najviše 12 putničkih sedišta s pojasevima za vezivanje. ovog člana. Član 220. Avio-taksi prevozilac samostalno odlučuje o obavljanju prevoza. Prevoz za sopstvene potrebe je prevoz koji se vrši vazduhoplovom čiji je korisnik preduzeće. a može se obavljati i u informativnom vazdušnom prostoru i sletati. Prevozom za sopstvene potrebe smatra se i kad fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik vazduhoplova koristi taj vazduhoplov za lični prevoz. ovog zakona mogu obavljati prevoz za sopstvene potrebe ako donesu priručnik o operativnim postupcima za obavljanje tog prevoza. koje odobrava savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog člana mora da odobri savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.8-12/01 — 94 od 1036 — Knjiga I Pored uslova iz stava 1. sa alternativama za sletanje u slučaju otkaza motora. . kao i njihove stvari. propisane kategorije i namene i potreban broj vazduhoplovnog osoblja i ako je obezbeđeno održavanje vazduhoplova. Glava II OSTALE DELATNOSTI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU Odeljak I Prevoz za sopstvene potrebe Član 221. Lica iz člana 221. državni organ ili preduzetnik. odnosno poletati sa aerodroma na kojima se vrši informisanje vazduhoplova u letu. Priručnik o operativnim postupcima iz stava 1. drugo pravno lice. a kojim oni prevoze svoje zaposlene i poslovne partnere. Avio-taksi prevoz i panoramsko letenje obavljaju se vazduhoplovima koji imaju najmanje dva. Član 222.

obezbeđeno održavanje vazduhoplova. osmatranje iz vazduha i dr. medicinski prevoz u slučaju elementarnih nepogoda i više sile može se obavljati i vojnim vazduhoplovima. ovog člana savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja izdaće uverenje o ispunjavanju uslova za pružanje usluge za koju je zahtev podnesen. stav 3. reklamiranje (vuča transparenata. . Savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja proveravaće svaka 24 meseca da li lice iz člana 224. Preduzeće. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja oduzeće uverenje. kad su potrebni. Član 224.8-12/01 — 95 od 1036— Knjiga I Odeljak II Medicinski prevoz i pružanje usluga iz vazduha Član 223. povređenih. i vrši se na način i pod uslovima koje propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. Pružanje usluga iz vazduha je pružanje usluga u poljoprivredi i šumarstvu. kao i utvrđene postupke zaštite na radu. ranjenih i invalidnih lica vazduhoplovom opremljenim neophodnom opremom za taj vid prevoza koju propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ovog člana koje podnosi dokaz da ispunjava uslove iz stava 1. Medicinski prevoz je prevoz bolesnih. Član 225. ispisivanje u vazduhu. državni organ i preduzetnik koji vrše medicinski prevoz i pružaju usluge iz vazduha iz člana 223. bacanje reklamnog materijala). ovog zakona i dalje ispunjava uslove za obavljanje utvrđenih delatnosti. drugo pravno lice. ovog člana utvrdi da neki od uslova nije ispunjen. ovog zakona moraju doneti priručnik o operativnim postupcima za pružanje usluga iz vazduha i moraju imati vazduhoplov propisane kategorije i namene. gašenje požara. Ako se prilikom provere iz stava 1. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana. Licu iz stava 1. potreban broj vazduhoplovnog osoblja. aero-foto-snimanje.

Za utvrđivanje i proveru uslova za pružanje usluge iz člana 224. ovog člana koje organizuje takmičenja i druge sportske manifestacije mora to prijaviti saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja radi dobijanja saglasnosti. zmajem i paraglajderom propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. domicilni aerodrom. stav 2. Priručnik iz stava 1. Uz prijavu takmičenja podnose se podaci o organizatoru. njihovo održavanje. lice iz člana 226. Lice iz stava 1. Na aerodromu na kome se ne vrši informisanje vazduhoplova u letu. oduzeće uverenje. rukovodiocu letenja. ovog člana propisuje Savezna vlada. Način i bliže uslove za skakanje padobranom i letenje balonom. ovog člana mora da odobri savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. letilište ili teren. kao i odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja za korišćenje vazdušnog prostora. ili padobranom za koji je obezbeđeno održavanje. stav 1. ovog zakona dužno je da odredi rukovodioca letenja i najviše dva njegova zamenika za period od 12 meseci i . Ko organizuje sportsko i amatersko letenje i skakanje padobranom mora za lica koja poseduju odgovarajuće dozvole i ovlašćenja letačkog osoblja obezbediti vazduhoplov određene kategorije i namene i padobran. Član 227. Odeljak III Sportsko i amatersko letenje Član 226. kao i priručnik o organizaciji letačkih aktivnosti. vremenu i mestu. vrsti takmičenja. ovog člana utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi.8-12/01 — 96 od 1036 — Knjiga I Ako se u toku važenja uverenja iz stava 1. letilištu ili terenu na kome je organizovano sportsko i amatersko letenje. leteti na aerodromu. Fizičko lice koje ima odgovarajuću dozvolu i ovlašćenje letačkog osoblja može sopstvenim ili iznajmljenim vazduhoplovom. savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. ovog zakona plaća se naknada. Visinu naknade iz stava 4. na predlog saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije.

kao i da vodi evidenciju letenja koje organizuje. Evidencija letenja iz stava 1. Rukovodilac letenja iz člana 227. letilišta ili terena i izveštaj o tom pregledu. savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja i savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. Na aerodromima. letilišta ili terena dužan je da odredi samo jednog rukovodioca letenja. . ovog člana mora se prepisati u dnevnik letenja iz člana 136. organi jedinica lokalne samouprave i drugih oblika teritorijalne organizacije kao i pravna i fizička lica koja znanjem i sredstvima mogu da pruže pomoć u traganju za vazduhoplovom i spasavanju. Član 228. Za rukovodioca letenja i njegove zamenike mora biti određeno lice koje poseduje odgovarajuću letačku dozvolu zavisno od letačke aktivnosti kojom rukovodi. U traganju za vazduhoplovom i spasavanju učestvuju savezno ministarstvo nadležno za poslove odbrane. savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. ovog zakona i dužan je da pre započinjanja letenja obezbedi meteorološke podatke i odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja za to letenje. Traganje za vazduhoplovom i spasavanje organizuje i vodi savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. stav 1. ovog zakona. ovog zakona organizuje letenje u skladu s priručnikom iz člana 226. letilištima ili terenima na kojima istovremeno letačku aktivnost obavlja više lica iz člana 226. ovog zakona. U traganju za vazduhoplovom i spasavanju dužni su na zahtev saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja da učestvuju i drugi državni organi. ČETVRTI DEO TRAGANJE ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJE Član 229.8-12/01 — 97 od 1036— Knjiga I da o tome obavesti savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. dnevni pregled aerodroma. vlasnik ili korisnik aerodroma.

8-12/01 — 98 od 1036 — Knjiga I Način i postupke traganja za vazduhoplovom i spasavanje propisuje Savezna vlada. Ako se udes vazduhoplova dogodi na vazduhoplovnom pristaništu ili u njegovoj neposrednoj blizini. ovog člana snosi korisnik vazduhoplova za kojim je tragano. Savezno ministarstvo za poslove saobraćaja utvrđuje činjenice i okolnosti pod kojima se dogodio udes ili nezgoda vazduhoplova. odnosno čiji su putnici i posada spasavani i dužan je da ih nadoknadi. Troškove iz stava 1. naplatiće je iz saveznog budžeta. Član 230. na način koji propisuje Savezna vlada. Ako učesnici u traganju i spasavanju ne mogu da naplate od korisnika vazduhoplova naknadu iz stava 1. Član 231. Učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju imaju pravo na nadoknadu u visini stvarnih troškova koje su imali pri traganju za vazduhoplovom i spasavanju. PETI DEO UDESI I NEZGODE VAZDUHOPLOVA I UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI VAZDUHOPLOVA Glava I UDESI I NEZGODE VAZDUHOPLOVA Član 232. ovog člana u roku od 90 dana. Činjenice i okolnosti pod kojima se dogodio udes ili nezgoda vazduhoplova moraju se svestrano ispitati i analizirati radi utvrđivanja uzroka i predlaganja mera za sprečavanje novih udesa. Član 233. spasavanje lica vrše aerodromske službe. ovog člana. Država SRJ ima pravo na povraćaj izdatih sredstava iz saveznog budžeta od korisnika vazduhoplova iz stava 2. .

Ugrožavanje bezbednosti vazduhoplova je svaka radnja lica koja dovodi do opasnog međusobnog približavanja vazduhoplova u letu. o toku ispitivanja uzroka udesa vazduhoplova u javnom avio-transportu. kao i da predloži preduzimanje potrebnih mera radi sprečavanja novih ugrožavanja. opasnog približavanja vazduhoplova preprekama u letu i na zemlji ili drugim vazduhoplovima na zemlji. Savezno ministarstvo za poslove saobraćaja mora svako ugrožavanje svestrano da ispita radi utvrđivanja uzroka i da izvrši kategorizaciju ugrožavanja. Član 236. ili koja na drugi način dovede vazduhoplov u opasnost. u skladu s propisom Savezne vlade. Savezno ministarstvo za poslove saobraćaja obavestiće javnost. Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. Poslove saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije vrše vazduhoplovni inspektori u skladu sa ovim zakonom i drugim saveznim zakonima i propisima o vršenju inspekcijskog nadzora. a po završenom ispitivanju udesa. preko sredstava javnog informisanja. izdaće službeno saopštenje o tome. .8-12/01 — 99 od 1036— Knjiga I Član 234. Glava II UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI VAZDUHOPLOVA Član 235. ŠESTI DEO VAZDUHOPLOVNA INSPEKCIJA Glava I ZAJEDNIČKE ODREDBE Član 237.

Ako je za izvršavanje određenog inspekcijskog posla potrebna posebna stručnost. održavanju linija. motora. inspekcijski nadzor nad obezbeđenjem letenja vojnih vazduhoplova i nad određenim vojnim objektima. Glava II INSPEKCIJSKI POSLOVI Član 241. pridržavanju reda letenja i kvalitetu pružanja usluga. uređajima.8-12/01 — 100 od 1036 — Član 238. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa o uslovima za obavljanje određenih poslova u vazdušnom saobraćaju na osnovu izdatih uverenja za obavljanje tih poslova obuhvata naročito nadzor nad uslovima za proizvodnju i održavanje vazduhoplova. drugo pravno lice. odnosno rad podležu inspekcijskom nadzoru dužni su da inspektoru omoguće vršenje inspekcijskog nadzora i da bez odlaganja dostave tražene podatke i materijale. medicinskog prevoza i pružanje usluga iz vazduha. uslovima za obavljanje javnog avio-transporta. nadzor nad primenom propisa o redovnosti. instalacijama i manevarskim površinama na mešovitom aerodromu koji se ne koristi za civilne svrhe vrše lica koja za to ovlasti savezni ministar nadležan za poslove odbrane. Preduzeće. opremom. Knjiga I Izuzetno od odredbe člana 237. Član 242. elise i vazduhoplovnih proizvoda. Inspekcija javnog avio-transporta obuhvata. prevoza za sopstvene potrebe. odnosno stručno osposobljavanje vazduhoplovnog ovlašćenog i vazduhoplovnog osoblja i stručnog osoblja. preduzetnik i drugo fizičko lice čije osoblje i sredstva. ovog zakona. uslovima za obavljanje lekarskih pregleda vazduhoplovnog osoblja. funkcioner koji rukovodi saveznim inspektoratom nadležnim za poslove vazduhoplovne inspekcije može za izvršavanje tog posla ovlastiti i druge stručnjake iz oblasti vazduhoplovstva. državni organ. Član 240. Član 239. naročito. urednosti. . uslovima za stručno obučavanje.

radu aerodromskih službi. Inspekcija obezbeđenja vazdušnog saobraćaja obuhvata naročito. propisanom nivou buke i emisiji gasova pri sagorevanju. vremenu letenja. ispravnosti svetlosnog obeležavanja i ispravnosti osnovnog i rezervnog napajanja električnom energijom tih sistema. nadzor nad primenom propisa o: kontroli letenja. ispravnosti i održavanju znakova za uočavanje na objektima i njihovom uklanjanju. nadzor nad primenom propisa o vazduhoplovu posebno u pogledu proizvodnje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda i korišćenja i održavanja vazduhoplova. kao i trajanju neprekidnog rada. trajanju radnog vremena. Član 244. korišćenju i održavanju aerodroma. naročito. letilišta i terena obuhvata. stanju površina za kretanje vazduhoplova na aerodromu. nadzor nad primenom propisa o: projektovanju. naročito.8-12/01 — 101 od 1036— Član 243. tehničkoj opremi i načinu vršenja kontradiverzionog pregleda putničkog prtljaga i robe. ispravama i knjigama vazduhoplova i kvalitetu goriva i maziva. prostorijama. Član 245. broju poletanja i sletanja u toku radnog vremena. dozvolama i potvrdama tog osoblja. Član 247. postavljanju. zdravstvenoj sposobnosti i stručnoj obučenosti. opterećenju vazduhoplova i rasporedu tereta u njemu. letilištu i terenu. dužini dnevnog odmora članova posade vazduhoplova. informisanju vazduho- . ispunjavanje uslova centra za obuku i načinu primene programa obuke. trajanju smena i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja. Inspekcija vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja obuhvata. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa o kontradiverzionom pregledu vazduhoplova vrši lice koje za to ovlasti savezni ministar nadležan za unutrašnje poslove. Član 246. naročito. Inspekcija aerodroma. nadzor nad primenom propisa o: radu i načinu vršenja stručnih poslova vazduhoplovnog ovlašćenog i vazduhoplovnog stručnog osoblja. letilišta i terena. izgradnji i rekonstrukciji aerodroma i objekata i instalacija u području aerodroma i letilišta. održavanju aerodromskih objekata i opreme koji služe za bezbedni vazdušni saobraćaj. Knjiga I Inspekcija vazduhoplova obuhvata.

odnosno toj zabrani dostaviće. Član 249. Član 250. kao i preduzetnika i drugo fizičko lice. Vazduhoplovni inspektor je dužan da o svom prisustvu obavesti vođu vazduhoplova ako inspekcijski nadzor vrši u vazduhoplovu. meteorološkom obezbeđenju i opremi koja je neophodna za obavljanje tih poslova. U vršenju inspekcijskog nadzora. odnosno odgovorno lice ako inspekcijski nadzor vrši u preduzeću. Ako je prilikom vršenja poslova inspekcijskog nadzora vazduhoplovni inspektor izdao usmeno naređenje ili izrekao usmenu zabranu. Ako vazduhoplovni inspektor utvrdi nedostatke i nepravilnosti u pogledu bezbednosti vazdušnog saobraćaja. državnom organu. dužan je da o tome obavesti odgovorno lice iz stava 1. . drugom pravnom licu. rešenje o tom naređenju. Inspekcija meteorološkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja obuhvata i izradu vazduhoplovne dokumentacije za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija.8-12/01 — 102 od 1036 — Knjiga I plova u letu. donosi rešenja i preduzima mere u okviru prava i dužnosti određenih ovim zakonom i drugim saveznim zakonom. licu na koje se ono odnosi. dozvole i potvrde. u roku od tri dana od dana njegovog izdavanja. Odeljak I Prava i dužnosti vazduhoplovnih inspektora Član 248. Vazduhoplovni inspektor vodi postupak. Vazduhoplovni inspektor samostalan je u vršenju inspekcijskih poslova. ovog člana. izriče zabrane i privremeno oduzima uverenja. vazduhoplovni inspektor je ovlašćen da u slučajevima kršenja ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona izdaje naređenja. regulisanju protoka saobraćaja. kao i tehničkom obezbeđenju vazdušnog saobraćaja.

vatrogasnog obezbeđenja. službe prihvata i otpreme vazduhoplova. pregled dozvola i uverenja. Član 252. letilišta. kontrolu ispravnosti rada tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. vazduhoplovni inspektor ima pravo da: izvrši pregled dozvole ili potvrde vazduhoplovnog osoblja. privremeno oduzme uverenje o ispunjavanju uslova za obavljanje određene delatnosti. narediće da se ograniči obavljanje tih poslova. aerodroma. zahteva vanredno proveravanje obučenosti i zdravstvene sposobnosti tog osoblja. knjiga i druge dokumentacije koja omogućuje da se utvrdi da li se poslovi iz oblasti vazdušnog saobraćaja vrše na propisani način. isprava. kontroliše primenu propisa o radu i načinu vršenja poslova vazduhoplovnog osoblja. pristanišne platforme. objekata. vazduhoplovni inspektor mora imati poseban nalog glavnog saveznog vazduhoplovnog inspektora. Ako vazduhoplovni inspektor utvrdi da je stanje poletno-sletnih i drugih staza. koristi slobodno mesto u pilotskoj kabini vazduhoplova. aerodromskih uređaja i instalacija koje služe za poletanje i sletanje vazduhoplova.8-12/01 — 103 od 1036— Član 251. ovog člana. oduzme dozvolu ili potvrdu vazduhoplovnom osoblju. službe za snabdevanje vazduhoplova gorivom i službe za kontradiverzioni pregled putnika i stvari takvo da ograničava korišćenje aero- . Knjiga I U vršenju inspekcijskog nadzora. Za vršenje inspekcijskog nadzora iz stava 3. Ako vazduhoplovni inspektor utvrdi da je stanje sredstava i uređaja tehničkog i meteorološkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja i drugih uslova neophodnih za obavljanje poslova obezbeđenja vazdušnog saobraćaja takvo da ograničava rad u odnosu na vrstu poslova koji se obavljaju. službe medicinske pomoći i medicinskog obezbeđenja. Ako vazduhoplovni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom posade vazduhoplova i ispravnosti vazduhoplova u letu. Član 253. putnika i stvari. Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora. vazduhoplovni inspektor ima pravo da izvrši: pregled vazduhoplova. vatrogasno-spasilačke službe. instalacija i opreme od značaja za bezbednost vazdušnog saobraćaja. kao i da uzima izjave od odgovornog lica čiji rad podleže inspekcijskom nadzoru i od svedoka.

odnosno obezbeđenje iz člana 89. Član 254. odnosno narediće obeležavanje ili uklanjanje prepreka. narediće da se ograniči upotreba aerodroma za obavljanje poslova za koje nisu ispunjeni propisani uslovi o tome će da obavesti korisnika aerodroma. može sam preinačiti ili ukinuti svoje rešenje. putnika i stvari ili ako na aerodromu u vreme otvorenosti nisu u propisanom sastavu prisutne službe. Žalba se dostavlja preko saveznog inspektorata nadležnog za poslove vazduhoplovne inspekcije. Ako vazduhoplovni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da vazduhoplov. i 228. Ako stranka nije zadovoljna novim rešenjem. ako nije obezbeđena tehnička oprema za kontradiverzioni pregled vazduhoplova. Ako vazduhoplovni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da se organizovanje sportskog i amaterskog letenja vrši tako da nisu ispunjeni uslovi iz čl. Član 256. Vazduhoplovni inspektor će zabraniti korišćenje aerodroma za sve ili samo određene kategorije vazduhoplova ako manevarske površine i objekti na aerodromu ili u njegovoj blizini ugrožavaju bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova. ovog zakona.8-12/01 — 104 od 1036 — Knjiga I droma u odnosu na klasu i kategoriju aerodroma. elisa ili vazduhoplovni proizvod ne ispunjavaju tehničke uslove za plovidbenost. savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije će žalbu sa svim spisima dostaviti saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. 227. ovog zakona. kategoriju vazduhoplova ili vrstu letenja. zabraniće takvo letenje dok se utvrđene nepravilnosti ili nedostaci ne otklone. zabraniće njihovo korišćenje dok se utvrđene nepravilnosti ili nedostaci ne otklone. Protiv rešenja vazduhoplovnog inspektora može se izjaviti žalba saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja u roku od osam dana od dana uručenja rešenja. Član 255. . motor. Ako savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije oceni da je žalba osnovana. Žalba protiv rešenja vazduhoplovnog inspektora ne odlaže izvršenje rešenja.

Prekršajni postupak u prvom stepenu po prekršajima iz ovog zakona vodi i rešenje o prekršaju donosi Komisija za prekršaje u vazdu- . Ako prilikom vršenja inspekcijskog nadzora vazduhoplovni inspektor utvrdi da je učinjen prekršaj ili krivično delo. ovog člana.8-12/01 — 105 od 1036— Knjiga I Izuzetno od odredbe stava 5. Pri vršenju inspekcijskih poslova. ovog člana dužan je da o ishodu postupka obavesti savezni inspektorat nadležan za poslove vazduhoplovne inspekcije. Organ kome je podnesena prijava iz stava 1. Član 257. Vazduhoplovni inspektor dužan je da kao tajnu čuva podatke koje sazna prilikom vršenja inspekcije ako su ti podaci službena poslovna ili vojna tajna. funkcioner koji rukovodi saveznim inspektoratom nadležnim za poslove vazduhoplovne inspekcije. Član 259. vazduhoplovni inspektor mora imati legitimaciju kojom se utvrđuje njegovo ovlašćenje. koju izdaje funkcioner koji rukovodi saveznim inspektoratom nadležnim za poslove vazduhoplovne inspekcije. Član 258. dužan je da bez odlaganja podnese prijavu za pokretanje prekršajnog postupka. Inspektor je dužan da za vreme vršenja službe nosi službeno odelo. SEDMI DEO ORGAN ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Član 260. Obrazac i izgled legitimacije vazduhoplovnog inspektora i njegovo službeno odelo propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. odnosno krivičnu prijavu. može odložiti izvršenje rešenja na obrazloženi zahtev podnosioca žalbe ako se odlaganjem izvršenja ne ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja.

8-12/01 — 106 od 1036 — Knjiga I šnom saobraćaju (u daljem tekstu: Komisija) u saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. 2) ako vazduhoplovom bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznim organom nadležnim za kontrolu letenja uđe u jugoslovenski vazdušni prostor (Član 11. .000 do 150. Članove Komisije i njihove zamenike imenuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja. ili ako vazduhoplovom bez sopstvenog pogona koji ima radio-vezu i održava je sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja bez njegovog odobrenja uđe u kontrolisani vazdušni prostor (Član 11. stav 2). Komisija je dužna da vodi evidenciju o prekršajima i izrečenim merama u prekršajnom postupku. Protiv rešenja Komisije žalba se podnosi Saveznom veću za prekršaje. a ne vuče ga ili predvodi drugi vazduhoplov koji ima sopstveni pogon i uređaj za održavanje radio-veze ako za to nema odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. Predsednik i članovi Komisije imaju zamenike. Novčanom kaznom od 15. odnosno korisnik vazduhoplova ili drugo pravno lice: 1) ako van graničnog koridora uđe u jugoslovenski vazdušni prostor ili izađe iz tog prostora bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja (Član 6. Komisija može ovlastiti pojedinog svog člana da preduzme pojedine radnje u prekršajnom postupku. od kojih je jedan Član predsednik. i 4). OSMI DEO KAZNENE ODREDBE Član 261.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće koje je vlasnik. 2. Komisija je sastavljena od tri člana. stav 1). st. 3) ako vazduhoplovom bez sopstvenog pogona ili vazduhoplovom bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja leti u kontrolisanom vazdušnom prostoru.

odnosno potvrde o plovidbenosti izvrši tehnički let od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se izvršiti opravka bez dozvole saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (Član 42. zavisno od namene. 7) ako koristi vazduhoplov suprotno utvrđenoj nameni ili bez uverenja o plovidbenosti. stav 2). stav 1).8-12/01 — 107 od 1036— Knjiga I 4) ako obavlja vazdušni saobraćaj ispod propisane visine iznad gradova. potvrde o plovidbenosti ili dozvole za upotrebu. 13) ako vazduhoplov kome se dogodio kvar u toku važenja uverenja o plovidbenosti odnosno potvrde o plovidbenosti izvrši tehnički let od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se izvršiti popravka suprotno postupcima i uslovima propisanim u letačkom priru- . elisu ili vazduhoplovni proizvod koji ne poseduje potvrdu o ispravnosti ili nije ispravan (Član 24. odnosno poslednje poletanje vazduhoplova nije sa aerodroma koji je otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj. ili grešku. odnosno potvrde o plovidbenosti ili ako vazduhoplov kome se dogodio kvar u toku važenja uverenja o plovidbenosti. ako postoji. stav 1). stav 3). 8) ako koristi motor. 12) ako vazduhoplov kome se prilikom pregleda iz člana 40. nisu ugrađeni uređaji i oprema koju je propisao savezni ministar za saobraćaj (Član 37. ne otkloni (Član 31). potvrdi o plovidbenosti ili dozvoli za upotrebu (Član 41. ili ako vazduhoplov nije ispravan (Član 24. stav 2). ovog zakona za izdavanje uverenja o plovidbenosti. utvrdi da ne ispunjava uslove propisane u članu 36. ovog zakona. 9) ako ne postupi po vazduhoplovnoj naredbi saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja kojom je naloženo da na određeni način proveri da li postoji greška iz člana 31. 6) ako prvo sletanje. naseljenih mesta i industrijskih objekata bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja (Član 12. 10) ako u vazduhoplovu. 5) ako vrši akrobatsko letenje iznad gradova i naseljenih mesta (Član 12. ili ako vazduhoplovom bez posebnog odobrenja poleće sa aerodroma. 11) ako koristi vazduhoplov suprotno ograničenju upisanom u uverenju o plovidbenosti. stav 2). odnosno sleće na aerodrom koji nije otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj (Član 22). stav 2).

1. stav 2). 26) ako leti vazduhoplovom unutar vazdušnog prostora određene klase suprotno propisu iz čl. a nije jedini Član posade koji je navršio 65 godina života (Član 138. elisu ili vazduhoplovni proizvod za koji nema dokument o tipu. stav 3). stav 2). odnosno potvrdu o ispravnosti ili ne utvrdi sposobnost za upotrebu na propisani način (Član 43). 21) ako lice bez dozvole obavlja poslove vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja (Član 110. 2. odnosno padobrana koji nije odobrilo savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja u postupku utvrđivanja tipa (Član 46). ovog zakona. ovog zakona (Član 177). oznake registracije i obavezne natpise (Član 51. . stav 2). ili matična knjiga ne sadrži propisane podatke. ovog zakona (Član 111). stav 1). 1. 16) ako koristi program tehničkog održavanja ultralakih vazduhoplova. 15) ako pre poletanja vazduhoplova ne obezbedi izvršenje svih radova propisanih programom tehničkog održavanja i naređenih od saveznog organa nadležnog za poslove saobraćaja. i 175.8-12/01 — 108 od 1036 — Knjiga I čniku vazduhoplova i odobrenom programu tehničkog održavanja vazduhoplova (Član 42. 20) ako vazduhoplov na pojedinim tačkama aerodroma ili njegove okoline stvara nivo buke veći od propisanog nivoa (Član 97). st. 14) ako ugradi u vazduhoplov motor. i 4. 23) ako u ostalim delatnostima u vazdušnom saobraćaju odredi za pilota lice koje je navršilo 65 godina života. 24) ako se u vazduhoplovu za vreme vazdušnog saobraćaja ne nalazi posada u propisanom broju i sastavu (Član 146. 18) ako vazduhoplov nema isprave i knjige propisane u članu 66. 19) ako od momenta upisa vazduhoplova u Registar vazduhoplova ne poseduje matičnu knjigu vazduhoplova. ili vazduhoplov održava prema programu tehničkog održavanja koji nije odobrilo savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (Član 45. 22) ako vazduhoplovno ovlašćeno i vazduhoplovno stručno osoblje nije na propisani način stručno obučeno ili vazduhoplovno ovlašćeno osoblje nema lekarsko uverenje iz člana 123. stav 2). 137. i 4). ili je čuva manje od deset godina od dana brisanja vazduhoplova iz Registra vazduhoplova (Član 68). 25) ako ne dostavi saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja plan leta ili leti bez prihvaćenog plana leta (Član 167. st. 17) ako vazduhoplov koji je upisan u Registar vazduhoplova ne nosi znake državne pripadnosti.

ili nije utvrđena sposobnost za upotrebu posle proizvodnje. motor. ako postoji. odnosno preduzetnik novčanom kaznom od 900 do 9. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću koje je vlasnik. 4) ako ne otkloni primedbe uočene u toku tehničkog nadzora pre započinjanja sledeće faze u proizvodnji (Član 35. 5) ako ugradi u vazduhoplov motor. ovog zakona ili grešku.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice koje proizvodi. ili odredi minimume za letenje ispod minimalne bezbedne visine iznad prepreka objavljenim u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 200. motor.000 novih dinara. obnove ili posebne provere na način koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja (Član 43). elisu ili vazduhoplovni proizvod koji nema dokument o tipu. motor. opreme vazduhoplova i aerodroma koje koristi za poletanje i sletanje vazduhoplova. Član 262. elisu i vazduhoplovni proizvod ili njegove delove (sklopovi ili podsklopovi) ili obavlja deo tih poslova: 1) ako ne postupi po vazduhoplovnoj naredbi saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja kojom je naloženo da na određeni način proveri da li postoji greška iz člana 31. ispituje radi utvrđivanja tipa ili održava vazduhoplov. 6) ako pre poletanja vazduhoplova ne obezbedi izvršenje svih radova propisanih programom tehničkog održavanja i naređenih od save- .000 do 150. odnosno korisnik vazduhoplova ili u drugom pravnom licu. Za prekršaj iz stava 1.8-12/01 — 109 od 1036— Knjiga I 27) ako ne odredi operativne minimume u pogledu meteoroloških uslova. odnosno potvrdu o ispravnosti. elisu i vazduhoplovni proizvod ili njihove delove čiji tip i model nisu utvrđeni (Član 34. Novčanom kaznom od 15. stav 3). stav 1). elisu i vazduhoplovni proizvod ili njihove delove (sklopove ili podsklopove) suprotno načinu i postupku koji propisuje savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja (Član 33). ne otkloni na propisani način (Član 31). odnosno odgovorno lice u državnom organu. 28) ako odbije da učestvuje u traganju za vazduhoplovom i spasavanju (Član 229. 2) ako proizvodi vazduhoplov. stav 3). 3) ako serijski proizvodi vazduhoplov. stav 3).

letilište ili teren suprotno dozvoli za korišćenje (Član 83. platforme i druge površine na aerodromu i letilištu određene za kretanje vazduhoplova po zemlji nisu obeležene na propisan način (Član 85). letilišta i uređenje terena ne vrši na propisan način (Član 79. ili vazduhoplov održava prema programu tehničkog održavanja koji nije odobrilo savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (Član 45. odnosno odgovorno lice u državnom organu. instalacija i uređaja na području aerodroma i letilišta. odnosno ako ih bez njegove saglasnosti izgradi ili postavi (Član 86. 1. stav 2).000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće za aerodromske usluge ili vlasnik. odnosno preduzetnik. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. 8) ako obavlja delatnost. dalekovodi. odnosno Evidenciju terena (Član 76). 1 i 2). st.) ili njihovo obeležavanje ne vrši na propisan način (Član 86. emisioni uređaji i sl. Član 263. 6) ako se izgradnja i postavljanje objekata. drveće. instalacije i uređaje van područja aerodroma koji mogu uticati na bezbednost vazdušnog saobraćaja (antenski stubovi. stav 3). 3) ako se izgradnja aerodroma. . Novčanom kaznom od 15. i Član 82.000 novih dinara. 2) ako koristi letilište ili teren koji nemaju dozvolu za korišćenje ili nisu upisani u Upisnik letilišta. 7) ako koristi program tehničkog održavanja ultralakih vazduhoplova.8-12/01 — 110 od 1036 — Knjiga I znog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. uključujući i objekte i uređaje za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja i objekte. 7) ako ne obeleži ili ne ukloni prepreku po nalogu saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. letilišta ili terena ili drugo pravno lice: 1) ako koristi za vazdušni saobraćaj aerodrom koji nema dozvolu za korišćenje ili nije upisan u Upisnik aerodroma i ako u momentu korišćenja ne ispunjava sve propisane uslove (Član 72). 2 i 4). odnosno korisnik aerodroma. odnosno padobrana koji nije odobren od saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja u postupku utvrđivanja tipa (Član 46). a za to ne poseduje uverenje (Član 47. st. 4) ako koristi aerodrom. dimnjaci. stav 1). stav 1). novčanom kaznom od 900 do 9. 5) ako manevarske površine. tornjevi. Za prekršaj iz stava 1.000 do 150.

stav 1). uređaje i opremu aerodroma ili letilišta koristi suprotno njihovoj nameni i kapacitetu ili suprotno dozvoli za korišćenje (Član 95. platformu. putnika i stvari na propisan način (Član 89. 10) ako na vazduhoplovnom pristaništu i opštem aerodromu ne organizuje vatrogasno-spasilačku službu. paleti i sl. stav 5). .8-12/01 — 111 od 1036— Knjiga I 8) ako oznake za uočavanje ne održava u ispravnom stanju (Član 86. ovog zakona. stav 3). do 91. stav 1). objekte. stav 2). 15) ako službe iz čl. 12) ako ne vrši kontradiverzioni pregled i ne obezbedi opremu za taj pregled u skladu sa ovlašćenjem saveznog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove na vazduhoplovnom pristaništu i opštem aerodromu i aerodromima na kojima se vrši poletanje i sletanje vazduhoplova do 20 putničkih sedišta. 16) ako poletno-sletne i druge staze. 11) ako ne obezbedi prostor za kontradiverzioni pregled vazduhoplova. 13) ako ne izvrši kontradiverzioni pregled pri pakovanju stvari (stvari u kontejneru. u vreme otvorenosti aerodroma. odnosno vazduhoplova čija je masa u poletanju do 13000 kg (Član 91. stav 1). odgovarajuće prostorije za kontradiverzioni pregled putnika i stvari. stav 4). stav 2). ne obavljaju svoje poslove na način propisan u članu 89.) koje se ne mogu pregledati tehničkom opremom ili o tome pismeno ne obavesti vlasnika ili korisnika aerodroma (Član 91. stav 4). ovog zakona (Član 92). 9) ako na aerodromu i letilištu ne organizuje vatrogasno-spasilačko i medicinsko obezbeđenje na propisan način (Član 89. tehničku opremu za kontradiverzioni pregled putničkog prtljaga i stvari i ne vrši kontradiverzioni pregled putničkog prtljaga i stvari (Član 91. službu hitne pomoći i službu prihvata i otpreme vazduhoplova. 89. 17) ako ne obezbedi ili ne održava uređaje svetlosnog obeležavanja za korišćenje aerodroma noću i u uslovima smanjene vidljivosti (Član 95. 14) ako kontradiverzioni pregled vrši osoblje koje nije obučeno ili ne poseduje uverenje o obučenosti za kontradiverzioni pregled koje je izdalo savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (Član 91.

uređaja i opreme na aerodromu i letilištu ne vrše na propisan način (Član 96. objekte. 27) ako vazduhoplovno ovlašćeno i vazduhoplovno stručno osoblje nije stručno obučeno na propisan način ili ako vazduhoplovno ovlašćeno osoblje nema lekarsko uverenje iz člana 123.8-12/01 — 112 od 1036 — Knjiga I 18) ako na aerodromu ne obezbedi osnovno i rezervno napajanje uređaja svetlosnog obeležavanja ili osnovne izvore napajanja električnom energijom drugih sistema i uređaja (Član 95. 21) ako o stanju i promenama utvrđenim u toku dnevnog pregleda ne obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja (Član 96. 22) ako o planiranoj promeni namene ili kategorije. stav 1). stav 3). odnosno najdocnije 48 časova pre početka radova manjeg obima koji mogu dovesti do ograničenog korišćenja manevarskih površina i platformi (Član 99. 19) ako ne održava ili ne kontroliše ili dnevno ne pregleda manevarske površine. 24) ako koristi letilište suprotno uslovima i načinu koji su određeni u dozvoli za korišćenje ili ga ne održava na propisan način iz člana 96. instalacije. stav 3). ovog zakona (Član 102). stav 4). ovog zakona (Član 111). 26) ako poslove vazduhoplovnog stručnog osoblja obavlja lice koje nema potvrdu o obučenosti (Član 110. kontrola i korišćenje manevarskih površina. objekata. stav 1). ovog zakona ne obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja odmah po nastanku promena ili ne navede dužinu trajanja tih promena (Član 99. instalacija. 23) ako o iznenadnim promenama već objavljenih podataka iz člana 99. platforme. odnosno planiranim radovima većeg obima koji mogu dovesti do zatvaranja aerodroma ili do ograničavanja njegovog korišćenja ne obavesti saveznu upravu nadležnu za poslove kontrole letenja najdocnije 60 dana pre početka radova. stav 3). . 28) ako odbija da aerodromske službe vrše spasavanje lica iz vazduhoplova kada se vazduhoplovu dogodi udes na vazduhoplovnom pristaništu ili u njegovoj neposrednoj blizini (Član 230). uređaje i opremu na aerodromu i letilištu (Član 96. platformi. stav 2). stav 3). 20) ako se održavanje. stav 1. 25) ako ne otvori aerodrom za javni avio-transport u vreme koje je propisao savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja (Član 103.

2. Novčanom kaznom od 15. a ne vuče ga ili predvodi drugi vazduhoplov koji ima sopstveni pogon i uređaj za održavanje radio-veze ako za to nema odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. kao i aktivnu opremu za snimanje (Član 20. 5) ako u jugoslovenskom vazdušnom prostoru vazduhoplov nosi aktivno napunjeno streljačko. stav 1). odnosno sleće na aerodrom koji nije otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj (Član 22). Član 264. ili ako vazduhoplovom bez posebnog odobrenja poleće sa aerodroma. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću za aerodromske usluge ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 900 do 9. i 4). 3) ako vazduhoplovom bez sopstvenog pogona ili vazduhoplovom bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja leti u kontrolisanom vazdušnom prostoru. . 7) ako prvo sletanje. stav 1). 2) ako vazduhoplov bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja uđe u jugoslovenski vazdušni prostor (Član 11. stav 1). st. stav 2). odnosno poslednje poletanje vazduhoplova nije sa aerodroma koji je otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj.000 do 150.000 novih dinara kazniće se za prekršaj strani prevozilac: 1) ako van graničnog koridora uđe vazduhoplovom u jugoslovenski vazdušni prostor ili izađe iz tog prostora bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja (Član 6. 6) ako leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru bez plana leta koji je prihvatila savezna uprava nadležna za poslove kontrole letenja (Član 21. stav 2).8-12/01 — 113 od 1036— Knjiga I Za prekršaj iz stava 1.000 novih dinara. raketno ili bombardersko naoružanje. ili ako vazduhoplovom bez sopstvenog pogona koji ima radio-vezu i održava je sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja bez njenog odobrenja uđe u kontrolisani vazdušni prostor (Član 11. 4) ako vazduhoplov za vreme letenja u jugoslovenskom vazdušnom prostoru ne nosi oznake određene propisom države u kojoj je registrovan ili druge oznake predviđene međunarodnim sporazumom (Član 20.

stav 1). i 175. ovog člana. kazniće se vlasnik. a za pogon koristi mlazni ili dvotaktni klipni motor. stav 1). Član 265. stav 1). osim prekršaja iz tačke 12. ovog člana. Za prekršaj iz stava 1. 14) ako obavlja javni međunarodni avio-transport sa SRJ. ili ga obavlja bez dozvole iz člana 21.000 do 150. kazniće se i kapetan ili vođa stranog vazduhoplova novčanom kaznom od 900 do 9. ili odredi minimume za letenje ispod minimalne bezbedne visine iznad prepreka objavljenim u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 200. stav 1). 13) ako obavlja javni avio-transport. stav 1). opreme vazduhoplova i aerodroma koje koristi za poletanje i sletanje vazduhoplova. ovog zakona (Član 203. 137. Za prekršaj iz stava 1. u toku leta i sletanja (Član 27. ili ga ne obavlja u skladu s međunarodnim ugovorom koji obavezuje SRJ. 9) ako vazduhoplov koji leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. a ne poseduje odgovarajuće uverenje o osposobljenosti za obavljanje tog transporta (Član 202. a ne poseduje odgovarajuće uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta. Novčanom kaznom od 15.8-12/01 — 114 od 1036 — Knjiga I 8) ako vazduhoplov leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru bez uverenja o jačini buke koju stvara prilikom poletanja. ovog zakona (Član 177). stav 3. 15) ako avio-taksi prevoz i panoramsko letenje obavlja vazduhoplovom koji ima više od 12 putničkih sedišta sa pojasevima za vezivanje (Član 220. 12) ako ne odredi operativne minimume u pogledu meteoroloških uslova.000 novih dinara kazniće se za prekršaj avio-prevozilac: .000 novih dinara. 11) ako leti vazduhoplovom unutar vazdušnog prostora određene klase suprotno propisu iz čl.000 novih dinara. Za prekršaj iz stava 1.000 novih dinara.000 do 150. odnosno korisnik stranog vazduhoplova novčanom kaznom od 15. 10) ako vazduhoplov na pojedinim tačkama aerodroma ili njegove okoline stvara buku čiji je nivo veći od propisanog nivoa (Član 97). nema uverenje o emisiji gasova pri sagorevanju koja nastaje prilikom poletanja. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u predstavništvu stranog prevozioca novčanom kaznom od 900 do 9. osim prekršaja iz tačke 12. u toku leta i sletanja (Član 28. stav 1).

stav 2. 5) ako se posmrtni ostaci. 11) ako ne odredi vođu vazduhoplova za svaki let (Član 141. i 3). stav 1). . 6) ako lice obavlja poslove vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja bez dozvole ili vazduhoplovnog stručnog osoblja bez potvrde o obučenosti (Član 110. stav 2). osim posmrtnih ostataka u urni. stav 2). stav 1). stav 3). 2. ovog zakona (Član 18. st. i 3). ovog zakona (Član 111). stav 3. 7) ako vazduhoplovno ovlašćeno i vazduhoplovno stručno osoblje nije na propisan način stručno obučeno ili ako vazduhoplovno ovlašćeno osoblje nema lekarsko uverenje iz člana 123. 2) ako u vazduhoplov kojim vrši javni avio-transport ukrca više putnika od broja ugrađenih sedišta namenjenih za prevoz putnika ili u vazduhoplov u kome se prevoze i deca do dve godine života ukrca veći broj putnika od broja kiseoničkih maski u putničkoj kabini vazduhoplova (Član 17. prevoze u putničkoj kabini vazduhoplova ili ako se posmrtni ostaci prevoze u putničkoj kabini vazduhoplova u kojoj se nalaze lica koja nisu samo pratioci posmrtnih ostataka (Član 18. 12) ako se u vazduhoplovu za vreme vazdušnog saobraćaja ne nalazi posada u propisanom broju i sastavu (Član 146. 8) ako ne vodi evidenciju vazduhoplovnog stručnog osoblja (Član 119. st. 2.8-12/01 — 115 od 1036— Knjiga I 1) ako saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja ne dostavi podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja radi objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 5. stav 1). stav 2). stav 2). 10) ako odredi za pilota transportnog vazduhoplova lice koje je napunilo 65 godina života (Član 138. 4) ako se u putničkoj kabini istovremeno prevoze životinje suprotno propisanom načinu (Član 18. i 4). 3) ako se u putničkoj kabini istovremeno prevoze i stvari suprotno načinu propisanom u članu 37. 13) ako radno vreme i vreme letenja člana posade traje duže od propisanog vremena (Član 152). 9) ako odredi za pilota transportnog vazduhoplova u javnom aviotransportu lice koje je navršilo 60 godina života. a nije jedini Član posade koji je navršio 60 godina života (Član 138.

stav 1). odnosno liniju. dalekovode ili druge uređaje koji emituju elektromagnetne talase postavlja na udaljenosti s koje svojim radom mogu ometati rad tehničkih sistema. uređaja i opreme za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja (Član 196. i 175. stav 1). 19) ako red letenja za određeni saobraćajni period ne objavi najdocnije 15 dana pre dana njegovog stupanja na snagu. 21) ako avio-taksi prevoz i panoramsko letenje obavlja vazduhoplovom koji ima više od 12 putničkih sedišta s pojasevima za vezivanje (Član 220. 18) ako ne održava javni avio-transport u skladu s utvrđenim redom letenja (Član 213.000 do 150. Član 266. stav 2). 15) ako obavlja javni avio-transport. emisione uređaje. novčanom kaznom od 900 do 9.najdocnije 10 dana pre dana njihovog stupanja na snagu (Član 214. ne obavesti savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (Član 208. Novčanom kaznom od 15. ili ako odmah ne objavi obaveštenje o prekidu saobraćaja.000 novih dinara.8-12/01 — 116 od 1036 — Knjiga I 14) ako leti vazduhoplovom unutar vazdušnog prostora određene klase suprotno propisu iz čl. 17) ako o planovima za otvaranje novih linija. a ne poseduje odgovarajuće uverenje o osposobljenosti za obavljanje tog transporta (Član 202. izmeni tipa ili broja vazduhoplova ili njihovog vlasništva. stav 3).000 novih dinara.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice koji fizičke prepreke. Za prekršaj iz stava 1. stav 1). a koje zahtevaju promenu poslovnog plana. odnosno bitnoj izmeni aktivnosti od značaja za finansijsko poslovanje. a izmene u redu letenja . 137. ovog člana kazniće se i drugi pojedinac novčanom kaznom od 900 do 9. 20) ako u toku važenja reda letenja obustavi saobraćaj. stav 1). stav 2). Za prekršaj iz stava 1. 16) ako obavlja javni avio-transport sa jednomotornim vazduhoplovom ili vazduhoplovom posebnen kategorije (Član 202. objekte. odnosno odgovorno lice u državnom organu. odnosno izmeni reda letenja (Član 215). ovog zakona (Član 177). odnosno izmeni red letenja na liniji bez uticaja više sile ili drugih vanrednih događaja koji ga onemogućavaju da održava saobraćaj. . ovog člana kazniće se i odgovorno lice u avio-prevoziocu.

mesto i način nanošenja znakova državne pripadnosti. 6) ako su veličina.).000 novih dinara kazniće se za prekršaj vlasnik. oznaka registracije. stav 5. stav 1). 7) ako ne podnese zahtev za brisanje vazduhoplova iz Registra vazduhoplova najdocnije 30 dana od dana kad su nastupili razlozi za brisanje (Član 59. Novčanom kaznom od 12. obaveznih natpisa i drugih natpisa suprotni propisanom (Član 52. 8) ako se isprave i knjiga vazduhoplova ne čuvaju na matičnom aerodromu (Član 66. 2) ako se iz vazduhoplova izbacuju hemijska sredstva i voda za potrebe poljoprivrede. ne poseduje uverenje o emisiji gasova pri sagorevanju koja nastaje prilikom poletanja. 4) ako vazduhoplov koji leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru ne poseduje uverenje o jačini buke koju stvara prilikom poletanja. 10) ako isprave i knjige vazduhoplova ne sadrže propisane podatke (Član 67). . odnosno korisnik vazduhoplova: 1) ako ne dostavi podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja radi objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 5. stav 2). kao i leci i drugi reklamni predmeti suprotno propisanim uslovima (Član 13. stav 4).8-12/01 — 117 od 1036— Knjiga I Za prekršaj iz stava 1.000 do 120.000 novih dinara. lekovi i dr. u toku leta i sletanja (Član 27. a za pogon koristi mlazni ili dvotaktni klipni motor. 9) ako isprave i knjige koje se nelaze u vazduhoplovu nisu uredne (Član 66. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu odnosno odgovorno lice u državnom organu. stav 3). stav 1). Član 267. stav 3). stav 2). boja. šumarstva i zdravstva ili za gašenje šumskih i drugih požara. odnosno oprema. u slučaju elementarnih nepogoda. odnosno preduzetnik. namirnice. 3) ako se u vazduhoplov ukrca veći broj lica od broja ugrađenih sedišta sa pojasevima za vezivanje (Član 17. novčanom kaznom od 900 do 9. stav 1). u toku leta i sletanja (Član 28. 5) ako vazduhoplov koji leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru.

prilikom provere radi motora vazduhoplova na zemlji. Novčanom kaznom od 12. radi arhiviranja.000 do 120. Za prekršaj iz stava 1. 15) ako za svaki let. osim dozvola člana posade (Član 69). stav 3). stav 2). 14) ako kapetan vazduhoplova pri poletanju i sletanju na aerodrom ili lice koje spada u vazduhoplovno tehničko osoblje. u propisanom roku. odnosno korisnik vazduhoplova. 13) ako ne čuva. Član 268. odnosno korisnik aerodroma ili drugo pravno lice: 1) ako ne dostavi podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja radi objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 5. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću koje je vlasnik. stav 1). dokumenta o ukrcanim stvarima i dokumenta za pripremu leta (Član 71).8-12/01 — 118 od 1036 — Knjiga I 11) ako posle brisanja vazduhoplova iz Registra vazduhoplova ne preda saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. stav 2). osim objekata koji su izgrađeni pre donošenja ovog zakona (Član 78.000 novih dinara. 4) ako tačke i objekti nisu određeni na propisan način ili ako nisu ispunjeni propisani uslovi u postupku određivanja (Član 78. odnosno u državnom organu. odnosno deo leta ne odredi kapetana vazduhoplova (Član 137. ne podesi nivo buke do nivoa propisanog u članu 97. isprave vazduhoplova. stav 1).000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće za aerodromske usluge ili vlasnik. . 2) ako ne odredi tačke značajne za vazduhoplovnu navigaciju na aerodromu u koordinatama Svetskog geodetskog sistema 1984 (WGS84) (Član 78. ovog zakona (Član 122. novčanom kaznom od 600 do 6. 12) ako se popunjeni operativni dnevnik vazduhoplova koji se koristi za javni avio-transport ne nalazi u vazduhoplovu do popunjavanja narednog operativnog dnevnika ili se čuva manje od tri godine od dana popunjavanja ili ako se ne unose podaci iz operativnog dnevnika vazduhoplova u matičnu knjigu (Član 70).). listu opterećenja i položaja težišta. ili u drugom pravnom licu. 3) ako ne odredi položaj objekta koji predstavlja prepreku u saobraćajnoj zoni aerodroma u koordinatama Svetskog geodetskog sistema 1984 (WGS-84). popunjenu putnu knjigu vazduhoplova.

stav 1). 8) ako na vazduhoplovnom pristaništu i opštem aerodromu ne obezbedi snabdevanje vazduhoplova gorivom čiji je kvalitet propisan standardom (Član 90. stav 1). ovog zakona ne pribavi posebno odobrenje sa stanovišta bezbednosti vazdušnog saobraćaja za lokacijsku i projektnu dokumentaciju (Član 80. stav 1). 12) ako koristi i obrađuje zemljište u blizini manevarskih površina. a nemaju odgovarajuću dozvolu za kretanje (Član 100. 13) ako na aerodromima koje odredi savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja ne postavi propisane uređaje za stalno registrovanje buke koju stvaraju vazduhoplovi na rastojanju u okolini aerodroma iz člana 97. stav 3). 11) ako ne obezbedi osmatranje kretanja ptica u području aerodroma i njihovo rasterivanje sa površina za kretanje vazduhoplova (Član 95. stav 2). sletanje i parkiranje vazduhoplova (Član 96. ovog zakona ili ih ne održava (Član 98. stav 4). 9) ako ne raspolaže propisanim objektima. 6) ako pre izgradnje ili rekonstrukcije aerodroma i drugih objekata iz člana 78. 10) ako vazduhoplovu koji ima dozvolu da leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru ne omogući korišćenje aerodroma u granicama raspoloživih kapaciteta (Član 93. stav 4). 7) ako stvara deponije smeća ili sličnih sadržaja koji su uzrok okupljanja ptica u području aerodroma ili letilišta ili na mestima na kojima može doći do ugrožavanja vazdušnog saobraćaja (Član 880). odnosno iskrcavanja iz vazduhoplova (Član 100. 15) ako se po manevarskim površinama i platformi vazduhoplovnog pristaništa kreću vozila ili lica koja obavljaju službene poslove. stav 1).8-12/01 — 119 od 1036— Knjiga I 5) ako izveštaje o utvrđenim koordinatama tačaka i objekata ne dostavi saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja radi provere i objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 78. 14) ako saveznom inspektoratu nadležnom za poslove vazduhoplovne inspekcije ne dostavi podatke o merenju nivoa buke (Član 98. kao i u području aerodroma ili letilišta na način kojim ugrožava bezbedno poletanje. stav 1). stav 2). 16) ako ne odredi pratioca za lica koja se kreću po platformi na vazduhoplovnom pristaništu radi ukrcavanja. stav 2). instalacijama i opremom za snabdevanje vazduhoplova gorivom (Član 90. . platformi i objekata na aerodromu i letilištu.

stav 1). Za prekršaj iz stava 1. stav 3). klase i kategorije aerodroma u Upisniku aerodroma ili taj zahtev ne podnese u roku od 15 dana od dana nastale promene (Član 107). ovog zakona saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja radi provere i objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 194. stav 2. 2) ako stručnu obuku vazduhoplovnog ovlašćenog i vazduhoplovnog stručnog osoblja ne vrši u skladu sa programima koje donosi savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja (Član 129). ovog zakona (Član 193. 6) ako za obuku letačkog osoblja ne obezbedi uređaje za simuliranje leta ako je to predviđeno programom iz člana 129. 5) ako ne pribavi saglasnost za izmene u radu (Član 133). stav 1). stav 1. stav 3). ovog zakona u skladu sa uslovima koji moraju biti ispunjeni u postupku određivanja koordinata iz člana 78. stav 5). 3) ako vrši stručnu obuku vazduhoplovnog ovlašćenog i vazduhoplovnog stručnog osoblja.000 novih dinara kazniće se za prekršaj centar za stručno obučavanje: 1) ako obučava lice za prvo sticanje dozvole kome je istekao rok važenja lekarskog uverenja (Član 123. stav 2). 18) ako ne vodi evidenciju vazduhoplovnog stručnog osoblja (Član 119. ovog zakona (Član 194. opremu i uređaje za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja prema programu tehničkog održavanja iz člana 192.8-12/01 — 120 od 1036 — Knjiga I 17) ako ne podnese zahtev za promenu namene. i 2). 21) ako ne dostavi izveštaje o utvrđenim koordinatama radio-navigacionih uređaja za aerodrom iz člana 165. 1. Novčanom kaznom od 12. Član 269.000 do 120. 4) ako ne vodi registar lica koja obučava (Član 130. . ovog zakona (Član 134. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću za aerodromske usluge ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 600 do 6. 19) ako ne održava tehničke sisteme. st.000 novih dinara. tehničkih svojstava. 20) ako ne odredi koordinate radio-navigacionih uređaja u Svetskom geodetskom sistemu 1984 (WGS-84) za aerodrom iz člana 165. stav 3). a ne ispunjava propisane uslove (Član 130.

000 novih dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova: 1) ako zdravstvenu sposobnost vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja utvrđuje suprotno propisanim uslovima i o tome izda lekarsko uverenje (Član 123. st. Član 271. 2) ako ne vodi dnevnik letenja (Član 136.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 2. Novčanom kaznom od 9. 3) ako vazduhoplovno stručno osoblje koje duže od 12 meseci ne obavlja poslove za koje mu je izdata potvrda. državnom organu. stav 3). ovog zakona ne uputi u centar za obučavanje radi provere obučenosti. 3) ako predsednik lekarske komisije ne ispunjava propisane uslove iz člana 125.500 novih dinara. i 2. stav 2).000 do 90. stav 3). ovog zakona (Član 127. 2) ako vrši lekarske preglede vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja. ili saveznom inspektoratu nadležnom za poslove vazduhoplovne inspekcije ne prijavi svaki događaj od značaja za bezbednost letenja i odstupanja od nivoa kvaliteta ili ne dostavi podatke o urednosti i redovnosti javnog aviotransporta (Član 2). 4) ako lica iz člana 160. Za prekršaj iz stava 1. stav 1. st. odnosno u zdravstvenu ustanovu radi zdravstvene provere (Član 160. 1. stav 2). Član 270. stav 2). drugom pravnom licu. i 3). a ne ispunjava propisane uslove ili ne vodi propisanu zdravstvenu evidenciju (Član 125. Za prekršaj iz stava 1. novčanom kaznom od 450 do 4.000 do 90.8-12/01 — 121 od 1036— Knjiga I 7) ako koristi uređaj za simuliranje leta za koji nema dozvolu za upotrebu ili ga ne održava u skladu s odobrenim programom tehničkog održavanja (Član 134. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću. odnosno preduzetnik. stav 3). . ovog člana kazniće se i odgovorno lice u centru za stručno obučavanje novčanom kaznom od 600 do 6. Novčanom kaznom od 9.000 novih dinara. ili ne vodi evidenciju o izvršenoj kontroli poslova od značaja za bezbednost letenja. ne uputi na ponovnu obuku (Član 159. 1. ovog zakona: 1) ako ne utvrdi mere za zaštitu vazdušnog saobraćaja od nezakonitih radnji i sistem kvaliteta i ne obezbedi trajno praćenje kvaliteta.

8-12/01 — 122 od 1036 — Knjiga I Za prekršaj iz stava 1.000 novih dinara.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice koje vazduhoplovom vrši prevoz za sopstvene potrebe: 1) ako prevozi lica koja nisu zaposlena u tom preduzeću. 2) ako ne pruža usluge iz vazduha na propisan način (Član 223. novčanom kaznom od 450 do 4. stav 1). ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi. ovog člana kazniće se preduzetnik ili drugo fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik vazduhoplova novčanom kaznom od 900 do 9. stav 3). Za prekršaj iz stava 1.500 novih dinara. odnosno organu uprave ili nisu poslovni partneri ili stvari koje nisu njihove (Član 218. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. Za prekršaj iz stava 1. stav 2).500 novih dinara. novčanom kaznom od 450 do 4.500 novih dinara. Novčanom kaznom od 9. novčanom kaznom od 9.000 do 90. odnosno odgovorno lice u državnom organu.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice koje vazduhoplovom vrši medicinski prevoz i pruža usluge iz vazduha za sopstvene potrebe: 1) ako medicinski prevoz vrši vazduhoplovom koji nema neophodnu opremu za taj vid prevoza (Član 223. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. Član 272. Član 273. . Za prekršaj iz stava 1. stav 1). novčanom kaznom od 450 do 4.000 novih dinara. ovog člana kazniće se preduzetnik. Novčanom kaznom od 9. 2) ako ne donese priručnik o operativnim postupcima za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe ili priručnik nije odobrilo savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja ili ako nema vazduhoplov propisane kategorije i namene ili potreban broj vazduhoplovnog osoblja ili obezbeđeno održavanje vazduhoplova (Član 222). 3) ako bez uverenja o ispunjavanju uslova vrši medicinski prevoz i pruža usluge iz vazduha (Član 224. odnosno odgovorno lice u državnom organu.000 do 90. Za prekršaj iz stava 1.000 do 90.

000 novih dinara kazniće se za prekršaj udruženje građana ili drugo pravno lice koje organizuje sportsko i amatersko letenje: 1) ako ne vodi dnevnik letenja (Član 136. stav 2). stav 5). vremenu i mestu. ili ako nema vazduhoplov određene kategorije i namene i padobran ili obezbeđeno njihovo održavanje ili domicilni aerodrom. Knjiga I Novčanom kaznom od 9.8-12/01 — 123 od 1036— Član 274. stav 3). novčanom kaznom od 450 do 4. stav 1). drugo pravno lice i preduzetnik. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu. i 2). 3) ako organizuje takmičenja i druge sportske manifestacije. odnosno odgovorno lice u državnom organu. 6) ako odredi rukovodioca letenja i njegove zamenike koji ne poseduju odgovarajuću letačku dozvolu (Član 227.000 do 90. stav 1) ili ako vazduhoplovnom inspektoru ne omoguće vršenje inspekcijskog nadzora ili mu bez odlaganja ne dostave tražene podatke i materijale (Član 251. a ne prijavi ih saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja ili ako ne podnese podatke o organizatoru.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće. stav 1). vrsti takmičenja i ne podnese odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja za korišćenje vazdušnog prostora (Član 226. ili ako nema odobreni priručnik o organizaciji letačkih aktivnosti (Član 226. ovog zakona (Član 227. Za prekršaj iz stava 1. rukovodiocu letenja. čije osoblje i sredstva.000 do 90. letilište ili teren. Član 275. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u udruženju građana ili drugom pravnom licu. odnosno rad podležu inspekcijskom nadzoru ako ne postupe po naređenju ili zabrani vazduhoplovnog inspektora (Član 250. novčanom kaznom od 450 do 4. letilištu ili terenu na kome istovremeno letačku aktivnost obavlja više subjekata iz člana 223. .500 novih dinara. 2) ako organizuje letenje lica koja ne poseduju odgovarajuće dozvole i ovlašćenje letačkog osoblja. st. stav 2). 1. 4) ako ne odredi rukovodioca letenja i najviše dva njegova zamenika za period od 12 meseci ili o tome ne obavesti savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (Član 227. Novčanom kaznom od 9.500 novih dinara. 5) ako ne odredi samo jednog rukovodioca letenja na aerodromu.

st. st. ili u vazduhoplov u kome se prevoze i deca do dve godine života ukrca više lica od broja kiseoničkih maski u putničkoj kabini vazduhoplova (Član 17. stav 3). 5) ako za vreme leta izbacuje predmete iz vazduhoplova (Član 13.8-12/01 — 124 od 1036 — Član 276. 6) ako za vreme leta izbacuje gorivo. i 3). 2. odnosno opremu. lekova i dr. u slučaju elementarnih nepogoda. ovog zakona (Član 13. 7) ako izbacuje iz vazduhoplova hemijska sredstva i vodu za potrebe poljoprivrede.000 novih dinara kazniće se za prekršaj kapetan vazduhoplova ili vođa vazduhoplova ili drugo lice koje učestvuje u upravljanju vazduhoplovom: 1) ako vazduhoplov bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja uđe u jugoslovenski vazdušni prostor (Član 11. 3) ako obavlja vazdušni saobraćaj ispod propisane visine iznad gradova. stav 2). 2) ako vazduhoplovom bez sopstvenog pogona ili vazduhoplovom bez uređaja za održavanje radio-veze sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja leti u kontrolisanom vazdušnom prostoru. a ne vuče ga ili predvodi drugi vazduhoplov koji ima sopstveni pogon i uređaj za održavanje radio-veze ako za to nema odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. teret ili deo tereta u interesu bezbednosti vazduhoplova ili zaštite života i zdravlja lica u vazduhoplovu suprotno propisanim uslovima i načinu iz člana 137. 8) ako u vazduhoplov kojim vrši javni avio-transport ukrca više putnika od broja ugrađenih sedišta namenjenih za prevoz putnika. naseljenih mesta i industrijskih objekata bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja (Član 12. kao i letke i druge reklamne predmete suprotno propisanom načinu (Član 13. namirnice. stav 3). stav 2). Knjiga I Novčanom kaznom od 900 do 9. i 4). 4) ako vrši akrobatsko letenje iznad gradova i naseljenih mesta (Član 12. šumarstva i zdravstva ili za gašenje šumskih i drugih požara. 2. stav 1). ili ako vazduhoplovom bez sopstvenog pogona koji ima radio-vezu i održava je sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja bez njegovog odobrenja uđe u kontrolisani vazdušni prostor (Član 11. stav 1). .

st. odnosno potvrde o plovidbenosti ili ako vazduhoplov kome se dogodio kvar u toku važenja uverenja o plovidbenosti. stav 2). 1. stav 1). odnosno poslednje poletanje vazduhoplova nije sa aerodroma koji je otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj. 10) ako koristi vazduhoplov suprotno utvrđenoj nameni ili bez uverenja o plovidbenosti. utvrdi da ne ispunjava uslove propisane u članu 36. stav 2). 13) ako koristi vazduhoplov suprotno ograničenju upisanom u uverenju o plovidbenosti. odnosno potvrde o plovidbenosti izvrši tehnički let od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se izvršiti popravka suprotno postupcima i uslovima propisanim u letačkom priručniku vazduhoplova i odobrenom programu tehničkog održavanja vazduhoplova (Član 42. odnosno potvrde o plovidbenosti izvrši tehnički let od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se izvršiti opravka bez dozvole saveznog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (Član 42. ili ako vazduhoplov nije ispravan (Član 24. 17) ako se u vazduhoplovu u toku leta ne nalaze propisane isprave i knjiga (Član 66. 12) ako leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru vazduhoplovom koji za pogon koristi mlazni ili dvotaktni klipni motor bez uverenja o emisiji gasova pri sagorevanju koja nastaje prilikom poletanja. u toku leta i sletanja (Član 27. 14) ako vazduhoplov kome se prilikom pregleda iz člana 40. stav 1). oznake registracije i obavezne natpise (Član 51. 15) ako vazduhoplov kome se dogodio kvar u toku važenja uverenja o plovidbenosti. potvrdi o plovidbenosti ili dozvoli za upotrebu (Član 41. stav 2). i 4).8-12/01 — 125 od 1036— Knjiga I 9) ako prvo sletanje. potvrde o plovidbenosti ili dozvole za upotrebu. 16) ako vazduhoplov koji je upisan u Registar vazduhoplova ne nosi znake državne pripadnosti. u toku leta i sletanja (Član 28. . stav 1). 11) ako leti u jugoslovenskom vazdušnom prostoru vazduhoplovom bez uverenja o jačini buke koju vazduhoplov stvara prilikom poletanja. odnosno sleće na aerodrom koji nije otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj (Član 22). ili ako vazduhoplovom bez posebnog odobrenja poleće sa aerodroma. stav 1). ovog zakona za izdavanje uverenja o plovidbenosti.

stav 3). stav 5). 30) ako lično ili preko članova posade nije obezbedilo da svi putnici pre poletanja budu upoznati s postupcima u slučaju opasnosti. 25) ako leti u javnom avio-transportu u svojstvu pilota transportnog vazduhoplova i ima navršenih 60 godina života. ovog zakona (Član 137. stav 2). ovog zakona (Član 122). 21) ako pri poletanju i sletanju na aerodrom ili prilikom provere rada motora vazduhoplova na zemlji ne podesi nivo buke do nivoa propisanog u članu 97. stav 2). i 3). vežu sigurnosnim pojasevima i da se primene propisane mere bezbednosti (Član 140. 24) ako poleće ili sleće ispod operativnog minimuma za svaki aerodrom određenog u članu 200. ili da tu listu nije overilo lice koje ju je pripremilo. stav 1). . 26) ako je napunio 65 godina života. 19) ako isprave i knjige za vazduhoplov ne sadrže propisane podatke iz člana 67. stav 4). ako se let vrši u uslovima turbulencije. ili je ne overi svojim potpisom (Član 139. stav 1). 28) ako pre poletanja ne proveri da li je u listi opterećenja i položaja težišta pravilno proračunata težina i položaj težišta vazduhoplova. stav 3). ovog zakona. kao i sa mestom smeštaja i načinom upotrebe sigurnosne opreme u slučaju opasnosti. ili nije obezbedilo da se svi putnici pre poletanja i pre sletanja.8-12/01 — 126 od 1036 — Knjiga I 18) ako isprave i knjige koji se nalaze u vazduhoplovu nisu uredne (Član 66. 29) ako pre poletanja nije proverilo da li su posada vazduhoplova i vazduhoplov pripremljeni i sposobni za bezbedni vazdušni saobraćaj ili da li se u vazduhoplovu nalaze sve propisane isprave i knjige (Član 139. stav 1). a nije jedini Član višečlane posade koji ima navršenih 60 godina života (Član 138. kao i u toku leta. 23) ako ne upravlja vazduhoplovom na propisan način osim kad od tih propisa odstupi u krajnjoj nuždi i o tome obavesti saveznu upravu za kontrolu letenja (Član 137. 20) ako se popunjeni operativni dnevnik vazduhoplova koji se koristi za javni avio-transport ne nalazi u vazduhoplovu do popunjavanja narednog operativnog dnevnika (Član 70). 2. 22) ako ne vodi evidenciju letenja u knjižici letenja (Član 136. 27) ako se ne upozna sa sadržinom tereta koji prevozi (Član 139. st. a leti u javnom avio-transportu (Član 138.

4) ako ne vrši informisanje vazduhoplova u letu po propisanom načinu i postupku (Član 182. ovog zakona (Član 177). 2) ako obavlja poslove koji neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja a nema dozvolu (Član 110. stav 2). stav 1). najavljivanje leta. stav 2). 5) ako način regulisanja protoka saobraćaja i koordinaciju s nadležnim službama susednih država ne vrši na propisan način (Član 183. (Član 186. Novčanom kaznom od 900 do 9. odnosno da se spreči izvršenje krivičnog dela ili ublaže njegove posledice (Član 143). 137. 3) ako ne vrši kontrolu letenja po propisanom načinu (Član 179. stav 1). podnošenja plana leta i sl. 32) ako leti vazduhoplovom unutar vazdušnog prostora određene klase suprotno propisu iz čl. i 175. stav 2). stav 2). koordinaciju.000 novih dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u saveznoj upravi nadležnoj za poslove kontrole letenja: . 6) ako u vršenju kontrole letenja u kontrolisanom vazdušnom prostoru ne upotrebljava izraze na engleskom jeziku (Član 185. Član 278. kao i pisanu dokumentaciju vezanu za odobravanje leta. 7) ako elektronski ne snima ili ne čuva na drugi način sve veze vazduhoplova u letu i u toku priprema leta sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja.000 novih dinara kazniće se za prekršaj kontrolor letenja i informator vazduhoplova u letu: 1) ako odobri poletanje i sletanje vazduhoplova van vremena otvorenosti aerodroma a od vlasnika ili korisnika aerodroma nije dobio obaveštenje da je obezbeđen rad svih aerodromskih službi (Član 105.8-12/01 — 127 od 1036— Knjiga I 31) ako ne preduzme potrebne mere da se spreči ugrožavanje i ublaže posledice ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova ili lica u njemu. Član 277. stav 3). Novčanom kaznom od 900 do 9. izdavanje zabrane i ograničenja u korišćenju vazdušnog prostora. radarske podatke i sve veze unutar savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja.

(Član 186. stav 1). trajanje smene. 7) ako ne odredi koordinate radio-navigacionih uređaja u Svetskom geodetskom sistemu 1984 (WGS-84) u skladu sa propisanim uslovima koji moraju biti ispunjeni u postupku određivanja koordinata propisanim u članu 78. stav 2). 6) ako snimke i dokumentaciju iz člana 186. 5) ako elektronski ne snima ili ne čuva na drugi način sve veze vazduhoplova u letu i u toku pripreme leta sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja. Član 279. stav 3). ovog zakona (Član 111).000 novih dinara kazniće se za prekršaj Član posade vazduhoplova: 1) ako po nalogu kapetana vazduhoplova ne upozna sve putnike pre poletanja s postupcima u slučaju opasnosti. koordinaciju. kao i u toku leta. trajanje dnevnog neprekidnog rada. ovog zakona (Član 194. kao i sa mestom smeštaja i načinom upotrebe sigurnosne opreme u slučaju opasnosti ili ne obezbedi da se svi putnici pre poletanja i pre sletanja. ovog zakona ne čuva najmanje 30 dana ili ih ne čuva na propisan način iz člana 179. Novčanom kaznom od 600 do 6. najavljivanje leta. . dužina dnevnog odmora i posebnog odsustva kontrolora letenja i informatora vazduhoplova u letu nisu u skladu s propisima donesenim na osnovu ovog zakona (Član 157). radarske podatke i sve veze unutar savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. 3) ako vazduhoplovno ovlašćeno osoblje nije stručno obučeno u skladu s propisom koji donosi savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja ili nema lekarsko uverenje iz člana 123. vežu sigurnosnim pojasevima ili ne primeni propisane mere bezbednosti (Član 140. ako se let vrši u uslovima turbulencije. 2) ako lice koje spada u vazduhoplovno ovlašćeno osoblje obavlja poslove bez dozvole (Član 110. ovog zakona (Član 186. izdavanje zabrane i ograničenja korišćenja vazdušnog prostora. stav 2). podnošenje plana leta i sl. stav 2). 4) ako radno vreme.8-12/01 — 128 od 1036 — Knjiga I 1) ako ne dostavi podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja radi objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 5. stav 1). stav 1. pisanu dokumentaciju vezanu za odobravanje letenja.

5) ako nema lekarsko uverenje iz člana 123. 7) ako zanemaruje svoje obaveze ili ih izvršava nesavesno ili sebe svesno dovodi u stanje psihofizičke nesposobnosti za rad. 6) ako obavlja svoje poslove pod uticajem alkohola. droge ili drugih psihoaktivnih sredstava ili je toliko umorno ili bolesno ili u takvom psihofizičkom stanju da je nesposobno za pravilno obavljanje tih poslova (Član 120. za koji nema dokument o tipu vazduhoplovnog proizvoda ili nije sposoban za upotrebu ili nema potvrdu o ispravnosti (Član 44. Novčanom kaznom od 600 do 6. stav 1) . stav 2). 4) ako prilikom obavljanja poslova vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja nema dozvolu (Član 10. osim padobrana za spasavanje. propisanoj tehnologiji i kvalitetu rada (Član 121. 2) ako upotrebljava padobran. ovog zakona (Član 111. 4) ako u slučaju opasnosti ili udesa vazduhoplova ne preduzme sve mere radi spasavanja lica i stvari iz vazduhoplova ili napusti vazduhoplov bez naređenja kapetana vazduhoplova ili lica koje ga zamenjuje u slučaju nastale nesposobnosti (Član 149). stav 4). 3) ako odmah ne obavesti kapetana vazduhoplova o svakom vanrednom događaju u vezi sa vazduhoplovom i licima i stvarima u vazduhoplovu (Član 148).8-12/01 — 129 od 1036— Knjiga I 2) ako napusti radno mesto u vazduhoplovu ili se udalji iz vazduhoplova bez odobrenja kapetana vazduhoplova (Član 147). stav 1). stav 2). ili postupa suprotno propisima.000 novih dinara kazniće se za prekršaj lice koje po odredbama ovog zakona spada u vazduhoplovno ovlašćeno i vazduhoplovno stručno osoblje: 1) ako u kontrolisanom vazdušnom prostoru i u aerodromskoj saobraćajnoj zoni iskače padobranom iz vazduhoplova bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja ili korisnika aerodroma (Član 16). ili u vršenju svojih obaveza čini nepravilnosti koje mogu uticati na bezbednost i urednost vazdušnog saobraćaja. stav 3). Član 280. 3) ako obavlja poslove vazduhoplovnog stručnog osoblja a nema potvrdu o obučenosti (Član 110.

stav 1.000 novih dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice meteorološkog i tehničkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja: 1) ako ne dostavi podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja radi objavljivanja u službenim vazduhoplovnim publikacijama (Član 5. 10) ako leti sopstvenim ili iznajmljenim vazduhoplovom ili padobranom. Član 281. uređaje i objekte iz člana 190. stav 2). 7) ako tehničke sisteme. 2) ako lice koje spada u vazduhoplovno stručno osoblje obavlja poslove bez potvrde o obučenosti (Član 110. ovog zakona koristi pre provere sposobnosti za korišćenje. stav 1). nabavku i postavljanje tehničkih sistema. ili tehnički . uređaja i objekata ne vrši na propisan način (Član 191. 4) ako ne vodi evidenciju vazduhoplovnog stručnog osoblja (Član 119. a nema odgovarajuću dozvolu i ovlašćenje letačkog osoblja ili ima odgovarajuću dozvolu i ovlašćenje. projekat. a nije određen za rukovodioca letenja ili njegovog zamenika ili ne poseduje odgovarajuću letačku dozvolu (Član 227. letilišta ili terena i izveštaj o tom pregledu. stav 1). stav 2). stav 3). Novčanom kaznom od 600 do 6. ovog zakona. opremu. stav 2).8-12/01 — 130 od 1036 — Knjiga I 8) ako ne vodi evidenciju letenja u knjižici letenja (Član 136. ili ne vodi evidenciju letenja koje organizuje (Član 228). a leti na aerodromu. 11) ako organizuje letenje. stav 2). stav 3). stav 3). opreme. ovog zakona (Član 159. 5) ako meteorološko obezbeđenje vazdušnog saobraćaja ne vrši na propisan način (Član 188. 12) ako organizuje letenje suprotno priručniku iz člana 226. 9) ako vatrogasno spasilačko osoblje nema propisano lekarsko uverenje iz člana 123. 6) ako planiranje. stav 2). letilištu ili terenu na kome nije organizovano sportsko i amatersko letenje (Član 226. ili pre započinjanja letenja ne obezbedi meteorološke podatke ili odobrenje savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja za to letenje ili dnevni pregled aerodroma. 3) ako vazduhoplovno stručno osoblje nije na propisan način stručno obučeno (Član 111.

1. Član 282. ili najavu lansiranja izvrši u roku manjem od 48 časova pre lansiranja. oprema. opremu i uređaje za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja ne održava prema programu tehničkog održavanja iz člana 192. opremi i uređajima ili njihovom prestanku rada ili kvaru ne objavi u službenoj vazduhoplovnoj publikaciji (Član 194. ili se kreće po tim površinama bez odobrenja informatora za vazduhoplove u letu. stav 1). 2) ako unosi hladno i vatreno oružje. ili nema rezervno energetsko napajanje ili klimatizaciju (Član 192. ili ih lansira bez odobrenja savezne uprave nadležne za poslove kontrole letenja. stav 1). i 2). . 5) ako bez dozvole obavlja poslove vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja (Član 110. st. 3) ako se kreće po manevarskim površinama vazduhoplovnog pristaništa a ne održava neprekidnu radio-vezu sa saveznom upravom nadležnom za poslove kontrole letenja ili ne postupi po njegovim uputstvima. Novčanom kaznom od 450 do 4. ovog zakona (Član 100. ili u najavi ne da podatke o vremenu i mestu lansiranja. stav 2. ili program tehničkog održavanja nema utvrđene rokove provere i kalibraže. ovog zakona ili ako ih ne zaštiti od oštećenja ili uništenja (Član 193. oprema i uređaji nisu tipizirani. odnosno rukovodioca letenja iz člana 225.500 novih dinara kazniće se za prekršaj pojedinac: 1) ako lansira rakete i druge leteće objekte tako da ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja. 4. 4) ako se u toku boravka na aerodromu ne pridržava propisa o bezbednosti i redu koji donosi Savezna vlada (Član 101). i 5). 1. st. municiju ili druga eksplozivna i zapaljiva sredstva u pilotsku i putničku kabinu vazduhoplova javnom avio-transportu (Član 19. 8) ako tehničke sisteme. izrađeni ili atestirani u skladu s jugoslovenskim standardima ili međunarodnim standardima koje priznaje SRJ (Član 195).8-12/01 — 131 od 1036— Knjiga I sistemi. 10) ako tehnički sistemi. st. 9) ako podatke o tehničkim sistemima. uređaji i objekti nemaju tehničku dokumentaciju ili uputstvo za korišćenje. trajanju tih aktivnosti i druge podatke od značaja za dobijanje odobrenja (Član 14). stav 2). i 2). dometu raketa i letećih objekata.

a leti sopstvenim ili iznajmljenim vazduhoplovom ili padobranom (Član 226. stav 3). 277. a istekao je rok važenja lekarskog uverenja (Član 123.8-12/01 — 132 od 1036 — Knjiga I 6) ako bez potvrde o obučenosti obavlja poslove vazduhoplovnog stručnog osoblja (Član 110. 280. stav 3). ovog člana izriče se u trajanju od dva meseca do 12 meseci. stav 3). 9) ako organizuje letenje. stav 2. 10) ako odbije da učestvuje u traganju za vazduhoplovom i spasavanju (Član 229. ovog zakona može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja dužnosti kapetana vazduhoplova i vođe vazduhoplova. stav 3). Zabrana iz stava 1. vršenje određenih stručnih poslova članova posade vazduhoplova. ovog zakona ili ako ih ne zaštiti od oštećenja ili uništenja (Član 193. stav 2). . ovog zakona. stav 3). 282. kapetanu vazduhoplova. 276. odnosno vođi vazduhoplova može se izreći zaštitna mera zabrane letenja u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. kao i određenih stručnih poslova vazduhoplovnog ovlašćenog i vazduhoplovnog stručnog osoblja. i 283. 1. 8) ako nema odgovarajuću dozvolu i ovlašćenje letačkog osoblja. Uz kaznu za prekršaj iz člana 261. opremu i uređaje za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja ne održava prema programu tehničkog održavanja iz člana 192. vršenje određenih stručnih poslova kontrolora letenja. 2) ako meteorološko obezbeđenje vazdušnog saobraćaja ne vrši na propisan način (Član 188. 7) ako se obučava za prvo sticanje dozvole.500 novih dinara kazniće se za prekršaj radnik meteorološkog i tehničkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja: 1) ako obavlja poslove vazduhoplovnog stručnog osoblja bez potvrde o obučenosti (Član 110. Član 284. Član 283. stav 2). 279. 3) ako tehnički sistem. Novčanom kaznom od 450 do 4. i 2). st. Na kaznu za prekršaj iz čl. a nije određen za rukovodioca letenja ili njegovog zamenika ili ne poseduje odgovarajuću letačku dozvolu (Član 227.

putnika i ručnog prtljaga. uverenje za obavljanje zdravstvenih pregleda i uverenje o ispunjavanju uslova za proizvodnju i održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda. Do 31. Član 285. Uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta i medicinskog prevoza i pružanje usluga iz vazduha. važe do roka navedenog u tim uverenjima. podatke i obaveštenja o izvršenju poslova iz stava 1. ovog člana. Savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vrši nadzor nad radom organa iz stava 1. municije i drugih eksplozivnih i zapaljivih sredstava. može propisati prekršaje u vazdušnom saobraćaju za povredu tih propisa. izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona. godine poslove prijema hladnog i vatrenog oružja. ovog člana izriče se u trajanju od tri meseca do tri godine. DEVETI DEO PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 286. U vršenju nadzora iz stava 2. Član 287. uverenje o osposobljenosti za stručno obučavanje vazduhoplovnog osoblja. u propisima koje donosi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona.8-12/01 — 133 od 1036— Knjiga I Zabrana iz staa 3. kao i nabavku opreme za potrebe kontradiverzionog pregleda vršiće organ nadležan za unutrašnje poslove u republikama članicama u skladu sa ovim zakonom. koji su dužni da mu dostavljaju izveštaje. ovog člana. ovog člana savezno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove izdaje obavezne instrukcije i uputstva za rad organa iz stava 1. . a najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. decembra 2002. ovog člana u obavljanju poslova iz tog stava. poslove održavanja opreme za kontradiverzioni pregled vazduhoplova. Savezni ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Lica iz stava 1. i to ultralaki vazduhoplovi kao što su zmaj bez motora. . ovog člana konačno je u upravnom postupku. Korisniku vazduhoplova za prevoz za sopstvene potrebe i organizatoru sportskog ili amaterskog letenja koji ne dobije odobrenje iz stava 2. i 226. Vlasnik. 222.8-12/01 — 134 od 1036 — Član 288. ovog člana dužan je da dozvolu za upotrebu pribavi u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. odnosno korisnik vazduhoplova iz stava 1. Lica iz stava 1. odnosno sportsko ili amatersko letenje. Član 291. Vazduhoplovi posebne kategorije. Rešenje iz stava 3. odnosno priručnik o organizaciji obavljanja letačkih aktivnosti iz čl. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Lica koja spadaju u vazduhoplovno stručno osoblje nastavljaju da rade na način i pod uslovima pod kojima su stekli dozvolu. Ako je postupak za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti u vazdušnom saobraćaju bio u toku na dan stupanja na snagu ovog zakona. radi dobijanja odobrenja. ovog člana savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja rešenjem će zabraniti prevoz za sopstvene potrebe. ovog zakona. Knjiga I Korisnik vazduhoplova za prevoz za sopstvene potrebe i organizator sportskog ili amaterskog letenja danom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju da rade na način i pod uslovima koji su važili do donošenja ovog zakona. paraglajder i vazduhoplov čija je masa u poletanju bez posade do 70 kg. priručnik o operativnim postupcima za obavljanje tog prevoza. okončaće se po odredbama ovog zakona. ovog člana dužna su da se u roku od godinu dana osposobe za obavljanje poslova iz tog stava. danom stupanja na snagu ovog zakona mogu se koristiti na način i pod uslovima koji su važili do donošenja ovog zakona. odnosno padobran. Član 290. ovog člana dužna su da donesu i saveznom ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja dostave. Član 289.

koje se odnose na radno-pravne odnose u tom organu a koje prestaju da važe 31. ovog člana konačno je u upravnom postupku. ovog zakona primenjivaće se od 31.8-12/01 — 135 od 1036— Knjiga I Vlasniku. Zakona o izmenama saveznih zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Službeni list SRJ". Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vazdušnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ". Funkcioneri koji rukovode saveznim organima koji su ovim zakonom ovlašćeni za donošenje propisa za izvršenje ovog zakona. čl. Propise za izvršenje ovog zakona Savezna vlada doneće u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 78. 80/89. 31/92) osim odredaba člana 169. i Član 31. godine. ovog člana. plovidbenosti vazduhoplova. Do donošenja tehničkih pravila iz stava 2. do 178. Član 292. decembra 1998. 24/88. odnosno korisniku vazduhoplova iz stava 1. ovog člana koji ne pribavi dozvolu za upotrebu u roku iz stava 2. primenjivaće se tehnička pravila Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) iz oblasti javnog avio-transporta. godine. Član 293. br. opreme vazduhoplova i proizvodnje i održavanje vazduhoplova. 45/86. Član 294. Rešenje iz stava 3. br. Član 295. Odredbe čl. 173. . tehničkih propisa i tehničkih pravila doneće te propise u roku od osamnaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 194. jačine buke i emisije gasova vazduhoplova. broj 28/96). ovog člana savezno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja rešenjem će zabraniti korišćenje tih vazduhoplova. decembra 2002. 29/90 i "Službeni list SRJ". Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

2) ugovorni prevozilac je lice koje je zaključilo ugovor o prevozu sa putnikom. 15/98. * . Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi u vazdušnom saobraćaju i osnove svojinsko-pravnih odnosa na vazduhoplovu. naručiocem prevoza ili pošiljaocem. 7) primalac je lice koje je ovlašćeno da u mestu opredeljenja prima stvar predatu na prevoz. ali koje izvršava ceo prevoz ili jedan deo tog prevoza. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) avio-prevozilac je lice koje na osnovu ugovora prevozi putnike i stvari.8-12/01 — 136 od 1036 — Knjiga I 1. 6) pošiljalac je lice u čije ime se na osnovu ugovora predaje stvar na prevoz. koji zaključi prvi prevozilac.2 ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU* PRVI DEO OSNOVNE ODREDBE Član 1. 12/98. 4) uzastopni prevozilac je lice koje na osnovu ugovora o prevozu. 3) stvarni prevozilac je lice koje nije ugovorni prevozilac. 8) putnik je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz vazduhoplovom. 5) naručilac prevoza je lice koje sa ugovornim prevoziocem zaključuje ugovor o prevozu. Ovaj zakon objavljen je u "Službenom listu SRJ" br. odnosno naručioca prevoza. Član 2. a nije uzastopni prevozilac. izvršava jedan deo tog prevoza sa pristankom putnika.

17) pripadak vazduhoplova su sve stvari koje su trajno namenjene vazduhoplovu. 11) vreme prevoza putnika u vazdušnom saobraćaju je vreme od početka radnji otpreme putnika do svršetka radnji prihvata putnika. osmatranje iz vazduha i dr. carinski i vazduhoplovi organa unutrašnjih poslova. opremljenim neophodnom opremom za taj vid prevoza. 12) registrovani prtljag je prtljag koji nema svojstvo ručnog prtljaga. a nisu obuhvaćene odredbama ovog zakona koje se odnose na ugovor o prevozu putnika. ili na teritoriji samo jedne države ako je predviđeno međusletanje na teritoriji druge države. reklamiranje (vuča transparenata. bacanje reklamnog materijala). 10) međunarodni prevoz je prevoz vazduhoplovom kod koga se.8-12/01 — 137 od 1036— Knjiga I 9) imalac prava je lice koje na osnovu ugovora ima zahtev prema avio-prevoziocu. 13) stvari u smislu ovog zakona su stvari koje se daju na prevoz. . 15) medicinski prevoz je prevoz bolesnih. 16) pružanje usluga iz vazduha je pružanje usluga u poljoprivredi i šumarstvu. 14) vreme prevoza stvari u vazdušnom saobraćaju je vreme od preuzimanja stvari na aerodromu polaska radi otpreme do predaje stvari licu koje je ovlašćeno da njome raspolaže na aerodromu opredeljenja ili na kom drugom mestu na koje sleti vazduhoplov. ranjenih i invalidnih lica vazduhoplovom. gašenje požara. mesto polaska i mesto opredeljenja nalaze na teritorijama dveju država. 19) državni vazduhoplovi su vojni. bez obzira da li su u sastavu vazduhoplova ili su privremeno odvojene od njega. povređenih. koji se prima na prevoz uz izdavanje potvrde u pismenom obliku. 18) vazduhoplov u letu je vazduhoplov od trenutka kada je motorna snaga vazduhoplova upotrebljena radi poletanja pa sve do trenutka zaustavljanja vazduhoplova i prestanka rada motora posle sletanja. aero-foto snimanje. prema ugovoru o prevozu. ispisivanje u vazduhu.

ugovora o zakupu vazduhoplova. ugovora o prevozu stvari.8-12/01 — 138 od 1036 — Knjiga I DRUGI DEO OBLIGACIONI ODNOSI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZAJEDNIČKE ODREDBE Član 3. na njegov zahtev. samo u slučaju gubitka ili oštećenja koja nastanu usled prirode ili nedostaka stvari koja se prevozi. ili kojima se predviđaju ograničenja odgovornosti povoljnija za avio-prevozioca od ograničenja predviđenih ovim zakonom. (2) Avio-prevozilac je dužan da zainteresovanom licu. ugovora o osiguranju u vazdušnom saobraćaju. Član 5. odnosno opštim uslovima prevoza i drukčije urediti. ovog člana (u daljem tekstu: uslovi prevoza) avio-prevozilac propisuje način izvršenja poslova u vezi sa ugovorima o prevozu. stav 1. ugovora o medicinskom prevozu i pružanju usluga iz vazduha. su odnosi koji nastaju iz ugovora o prevozu putnika. (3) Opštim uslovima prevoza iz stava 2. odnosno uslovima prevoza iz člana 4. (1) Ugovori iz člana 3. . potpuno ili delimično oslobađa odgovornosti predviđene ovim zakonom. ovog zakona. (3) Izuzetno od odredbe člana 5. stavi na uvid uslove prevoza. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. (1) Ugovorom. kao i odnosi koji nastaju u slučaju štete koja se vazduhoplovom u letu pričini trećim licima. ugovorom o prevozu stvari mogu se predvideti odredbe kojima se avio-prevozilac potpuno ili delimično oslobađa odgovornosti ili kojima se predviđaju ograničenja odgovornosti povoljnija za avio-prevozioca od ograničenja predviđenih ovim zakonom. ako to zakonom nije zabranjeno. Član 4. ovog zakona moraju biti zaključeni u pisanom obliku. odredbe kojima se isključuju ili ograničavaju prava koja po ovom zakonu pripadaju putniku i naručiocu prevoza ili kojima se prebacuje teret dokazivanja sa avio-prevozioca. (2) Obligacioni odnosi u vazdušnom saobraćaju mogu se ugovorom. Obligacioni odnosi u vazdušnom saobraćaju u smislu ovog zakona. ovog zakona ne mogu se predvideti odredbe kojima se avio-prevozilac.

prtljaga ili stvari kojim se avio-prevozilac (prvi prevozilac) obavezuje da izvrši prevoz uz učešće više avio-prevozilaca (uzastopni prevozioci). Član 10. (2) Ako se ne može utvrditi na čijem je delu puta došlo do gubitka. Član 7. Član 8. (1) Avio-prevozilac u vazdušnom saobraćaju može ugovoreni prevoz izvršiti uz učešće prevozilaca iz drugih grana saobraćaja (mešoviti prevoz). za nastalu štetu odgovaraju solidarno svi avio-prevozioci. odnosno oštećenja stvari. (2) Prvi prevozilac može ugovorom isključiti svoju odgovornost za štetu iz stava 1. kao i za štetu zbog zakašnjenja u prevozu i predaji pošiljaocu. . oštećenja zdravlja ili povrede putnika kao i za štetu prouzrokovanu zakašnjenjem. Ugovor o uzastopnom prevozu u vazdušnom saobraćaju je ugovor o prevozu putnika. ovog člana koja nastane na delu puta na kome vrše prevoz uzastopni prevozioci. Ugovorom o prevozu prevoz se može organizovati kao uzastopni prevoz i mešoviti (kombinovani) prevoz.8-12/01 — 139 od 1036— Knjiga I Glava I UGOVORI O PREVOZU Zajedničke odredbe Član 6. ako je tako ugovoreno. Član 9. pošiljaocu solidarno odgovara i prvi prevozilac a primaocu i poslednji prevozilac. pored avio-prevozioca na čijem je delu puta došlo do štete. odnosno naručilac prevoza na to pristaje. odgovaraju solidarno prvi prevozilac i onaj uzastopni prevozilac na čijem delu puta je došlo do štete. (1) Za gubitak ili oštećenje prtljaga i stvari. a putnik. (1) Za štetu nastalu zbog smrti.

Ugovor o prevozu putnika zaključuje se između avio-prevozioca i putnika ili između avio-prevozioca i naručioca prevoza. ovog člana nije drukčije određeno. ako ugovorom iz stava 3. bez obzira na kom je delu puta šteta nastala. (1) Ugovorom o prevozu putnika zaključenim između avio-prevozioca i naručioca prevoza avio-prevozilac se obavezuje da će. (2) Ugovor iz stava 1. Član 12. odgovara za štetu po odredbama zakona koji je za naručioca prevoza najpovoljniji.8-12/01 — 140 od 1036 — Knjiga I (2) Prevozilac koji je zaključio ugovor o mešovitom prevozu odgovara za štetu po onim propisima o naknadi štete koji važe za prevozioca na čijem je delu puta šteta nastala. ako ugovorom o prevozu putnika nije drukčije određeno. (1) Ugovorom o prevozu putnika avio-prevozilac se obavezuje da putnika preveze od mesta polaska do mesta opredeljenja u vreme predviđeno redom letenja. . (4) Odnosi između ugovornog i stvarnog prevozioca uređuju se u skladu sa odredbama ovog zakona o prevozu putnika. (3) Prevozilac koji izvrši mešoviti prevoz stvari bez saglasnosti pošiljaoca. (2) Ugovorni prevozilac može poveriti prevoz putnika stvarnom prevoziocu ako obezbedi iste ili slične uslove prevoza. Odeljak I Ugovor o prevozu putnika 1. Član 13. (3) Odnos između ugovornog i stvarnog prevozioca iz stava 2. prevesti jednog ili više putnika koje odredi naručilac prevoza. pod uslovima utvrđenim ugovorom. ovog člana uređuje se ugovorom. a putnik se obavezuje da plati odgovarajuću naknadu. Prevoz putnika Član 11. odnosno u ugovoreno vreme. ovog člana može se zaključiti za jedno ili više putovanja ili na određeno vreme za korišćenje celog kapaciteta ili dela kapaciteta vazduhoplova.

8-12/01

— 141 od 1036— Član 14.

Knjiga I

Ugovorni prevozilac po ugovoru iz člana 13. ovog zakona o korišćenju celog kapaciteta vazduhoplova na određeno vreme ima pravo: 1) da poveri prevoz stvarnom prevoziocu, ako je to ugovorom predviđeno ili ako naručilac prevoza na to naknadno izričito pristane; 2) da zameni ugovoreni tip vazduhoplova uz pristanak naručioca prevoza; 3) da raspolaže neiskorišćenim kapacitetom vazduhoplova po pristanku naručioca prevoza uz srazmerno smanjenje ugovorene prevoznine. Član 15. (1) Ugovorni prevozilac iz člana 14. ovog zakona dužan je da izvršava naloge naručioca prevoza u granicama ugovora i prema nameni vazduhoplova. (2) Naručilac prevoza iz stava 1. ovog člana ne može odrediti putovanje koje bi izložilo vazduhoplov, posadu ili putnike opasnosti koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti, kao ni putovanje za koje se može očekivati da će se završiti sa znatnijim prekoračenjem vremena za koje je ugovor zaključen. Član 16. (1) Avio-prevozilac je dužan da izda pojedinačnu putnu kartu. (2) Putna karta je dokaz da je zaključen ugovor o prevozu putnika, ali se postojanje ugovora o prevozu može dokazivati i na drugi način; (3) Putna karta glasi na ime. (4) Putna karta mora da sadrži naznačenje mesta polaska i opredeljenja, kao i vreme polaska vazduhoplova predviđeno redom letenja, odnosno ugovorom. Član 17. (1) Putnik ima pravo da odustane od ugovora o prevozu pre nego što započne njegovo izvršenje. (2) Avio-prevozilac je dužan da vrati putniku naknadu ako putnik odustane od putovanja - u domaćem saobraćaju najkasnije 24 časa, a u međunarodnom saobraćaju - najkasnije 48 časova pre početka putovanja.

8-12/01

— 142 od 1036 —

Knjiga I

(3) Ako putnik odustane od putovanja pod uslovima iz stava 2. ovog člana, avio-prevozilac može zadržati najviše 10% od iznosa naknade, ako uslovima prevoza nije drukčije određeno. Član 18. (1) Ako putnik, član njegove uže porodice ili njegov pratilac bez koga ne može putovati umre pre početka putovanja, naknada se vraća pod uslovom da je avio-prevozilac pre polaska vazduhoplova obavešten o nemogućnosti putovanja. (2) Članom uže porodice, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se bračni drug, roditelji i deca. (3) U slučaju iz stava 1. ovog člana avio-prevozilac ima pravo da zadrži najviše 5% od iznosa naknade. (4) Ako smetnja za putovanje iz stava 1. ovog člana nastane u toku prevoza, naknada se vraća srazmerno neiskorišćenom delu puta. Član 19. (1) Ako putovanje u vazdušnom saobraćaju ne započne u roku od četiri časa posle vremena polaska vazduhoplova predviđenog redom letenja ili ugovorom (odlaganje putovanja), putnik može pre poletanja vazduhoplova zahtevati da ga avio-prevozilac preveze svojim ili drugim pogodnim vazduhoplovom, odnosno drugim prevoznim sredstvom do mesta opredeljenja ili odustati od putovanja i zahtevati da mu se vrati naknada. (2) Ako ne dođe do odustanka od putovanja zbog odlaganja putovanja, avio-prevozilac je dužan da putniku, najduže 24 časa, na svoj trošak obezbedi hranu za vreme čekanja da putovanje započne, a putniku koji nema prebivalište u mestu poletanja - i smeštaj, na način uobičajen u vazdušnom saobraćaju, osim ako je do odlaganja putovanja došlo na osnovu akta nadležnog saveznog organa iz razloga bezbednosti vazdušnog saobraćaja ili je do odlaganja putovanja došlo iz razloga za koje je putnik odgovoran. Član 20. (1) Ako je putovanje (let) u vazdušnom saobraćaju završeno, a avio-prevozilac ne preveze putnika koji ima putnu kartu za taj let i koji se blagovremeno prijavio za to putovanje (neizvršenje putovanja) putnik može zahtevati da ga avio-prevozilac preveze svojim ili drugim pogodnim vazduhoplovom odnosno drugim prevoznim sredstvom do mesta

8-12/01

— 143 od 1036—

Knjiga I

opredeljenja ili odustati od ugovora i zahtevati da mu se vrati plaćena naknada uvećana za 10%. (2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, putnik koji je odustao od ugovora može zahtevati da mu se vrati samo naknada, ako je do neizvršenja putovanja došlo na osnovu akta nadležnog saveznog organa iz razloga bezbednosti vazdušnog saobraćaja. (3) Ako putnik iz stava 1. ovog člana ne odustane od ugovora primeniće se odredbe člana 19. stav 2. ovog zakona. Član 21. Ako je u toku putovanja došlo do prekida zbog razloga za koje putnik nije odgovoran, a prekid traje duže od tri časa u domaćem, odnosno duže od šest časova u međunarodnom saobraćaju, putnik ima pravo: 1) da ga avio-prevozilac svojim ili drugim pogodnim prevoznim sredstvom, preveze do mesta opredeljenja; 2) da ga avio-prevozilac, zajedno sa prtljagom u primerenom roku vrati u mesto polaska i da mu vrati naknadu za neizvršeni deo ugovorenog putovanja; 3) da odustane od ugovora uz povraćaj naknade za neizvršeni deo putovanja. U slučajevima prevoza po odredbama tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana, za štetu nastalu na putu avio-prevozilac odgovara prema odredbama ovog zakona. Ako ne dođe do odustanka od ugovora zbog prekida putovanja, avio-prevozilac je dužan da putniku, dok čeka da se putovanje nastavi, o svom trošku obezbedi smeštaj i hranu na način uobičajen u vazdušnom saobraćaju. Član 22. (1) Naručilac prevoza odgovara avio-prevoziocu za obaveze koje proizilaze iz ugovora o prevozu putnika ako tim ugovorom nije drukčije određeno. (2) Ako naručilac prevoza odgovara avio-prevoziocu za obaveze koje proizilaze iz ugovora o prevozu putnika, putnik može svoje zahteve nastale u slučaju odustanka, prekida odlaganja, odnosno zakašnjenja u prevozu ostvarivati samo prema naručiocu prevoza.

8-12/01

— 144 od 1036 —

Knjiga I

(3) Naručilac prevoza je obavezan da putniku pribavi usluge avioprevozioca, ako ugovorom između naručioca prevoza i putnika nije drukčije određeno.

2. Prevoz prtljaga
Član 23. (1) Na osnovu ugovora o prevozu putnik ima pravo da unese u vazduhoplov i preveze bez posebne naknade ručni prtljag o kome se sam stara. (2) Kao ručni prtljag ne može se u vazduhoplov uneti stvar koja po svojoj prirodi i obimu može predstavljati opasnost ili smetnju za vazduhoplov, putnike ili druge stvari, ili joj nije mesto u prostorijama za smeštaj putnika. (3) Avio-prevozilac određuje masu, obim i broj komada ručnog prtljaga koji putnik može uneti u vazduhoplov. Član 24. (1) Avio-prevozilac je dužan da primi na prevoz registrovani prtljag i da o tome izda potvrdu u pisanom obliku. (2) Kao registrovani prtljag ne mogu se predati stvari za čiji je prevoz potrebna posebna dozvola ili stvari koje se moraju prevoziti pod posebnim uslovima, niti stvari koje po svojoj prirodi mogu izazvati opasnost za vazduhoplov ili putnike ili izazvati, odnosno naneti štetu drugom prtljagu, kao ni stvari kojima, po njihovoj prirodi, obimu ili masi nije mesto u prostorijama određenim za smeštaj prtljaga. (3) Avio-prevozilac određuje šta se smatra registrovanim prtljagom koji putnik predaje i uslove pod kojima se taj prtljag prevozi bez naknade. Član 25. Avio-prevozilac može, uz posebnu naknadu, primiti na prevoz i čuvanje dragocenosti ili druge stvari velike vrednosti za koje je putnik označio veći iznos vrednosti od iznosa utvrđenih propisom iz člana 37. stav 1. ovog zakona, uz obavezu da o tome izda potvrdu u pisanom obliku.

8-12/01

— 145 od 1036—

Knjiga I

3. Odgovornost avio-prevozioca
Član 26. (1) Avio-prevozilac odgovara za štetu nastalu zbog smrti, oštećenja zdravlja ili povrede putnika za vreme prevoza u vazdušnom saobraćaju, za štetu nastalu zbog odlaganja, neizvršenja i prekida putovanja ili zbog zakašnjenja u prevozu vazduhoplovom. (2) Avio-prevozilac odgovara za štetu iz stava 1. ovog člana koju prouzrokuje lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza vazduhoplovom. Član 27. Za štetu nastalu zbog smrti, oštećenja zdravlja ili povrede putnika, kao i za štetu nastalu zbog odlaganja, neizvršenja i prekida putovanja ili zakašnjenja u prevozu vazduhoplovom, avio-prevozilac ne odgovara ako dokaže da su on ili lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza preduzeli sve potrebne mere da se šteta izbegne ili ako dokaže da nije bilo moguće te mere preduzeti. Član 28. Odgovornost avio-prevozioca za naknadu štete umanjuje se u srazmeri sa doprinosom putnika nastanku štete, ako avio-prevozilac dokaže da su smrt, oštećenje zdravlja ili povreda nastali i iz razloga koji se nalaze na strani oštećenog putnika. Član 29. Kod prevoza putnika na osnovu ugovora o korišćenju celog kapaciteta vazduhoplova na određeno vreme, za smrt, oštećenje zdravlja ili povredu putnika naručilac prevoza odgovara solidarno sa avio-prevoziocem. Član 30. (1) Savezna vlada propisuje najviši iznos naknade koju avio-prevozilac plaća za štetu nastalu usled smrti, oštećenja zdravlja ili povrede putnika. (2) Ako se naknada štete dosuđuje u obliku novčane rente, ukupni iznos rente ne može biti veći od iznosa iz stava 1. ovog člana. (3) Za štetu nastalu zbog odlaganja, neizvršenja, prekida putovanja ili zakašnjenja u prevozu avio-prevozilac odgovara do iznosa dvostruke naknade.

8-12/01

— 146 od 1036 — Član 31.

Knjiga I

(1) Zahtev za naknadu štete u slučaju odlaganja, neizvršenja, prekida putovanja ili zakašnjenja u prevozu mora se podneti avio-prevoziocu u vidu reklamacije u roku od 15 dana od dana kad je odloženo, odnosno neizvršeno putovanje trebalo da počne ili od dana kad je putovanje prekinuto, odnosno završeno. (2) Zahtev za naknadu štete može se podneti i posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom. Član 32. (1) Avio-prevozilac se ne može pozivati na granicu odgovornosti iz člana 30. ovog zakona ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom. (2) Avio-prevozilac se može pozivati na granicu odgovornosti ako je štetu namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokovalo lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza, ako dokaže da je to lice radilo van okvira svojih dužnosti. Član 33. (1) Ako je zahtev za naknadu štete iz člana 26. ovog zakona, prema opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu, postavljen prema licu koje je po nalogu ili za račun avio-prevozioca radilo na izvršenju prevoza, na odgovornost tog lica primenjuju se odredbe o ograničenoj odgovornosti koja je kod prevoza putnika utvrđena za avio-prevozioca, ako to lice dokaže da je radilo u okviru svojih dužnosti. (2) Lice iz stava 1. ovog člana ne može se pozvati na granicu odgovornosti ako se dokaže da je ono štetu prouzrokovalo namerno ili krajnjom nepažnjom. Član 34. (1) Ugovorni i stvarni prevozilac odgovaraju imaocu prava solidarno. (2) Ukupni iznos naknade štete koji se po jednom putniku može zahtevati od ugovornog i stvarnog prevozioca i od lica koja su po njihovom nalogu ili za njihov račun radila na izvršenju prevoza, ne može preći, u smislu ovog zakona, utvrđeni iznos najviše naknade štete koja se može tražiti od ugovornog ili stvarnog prevozioca, osim ako je bilo ko od njih štetu prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom.

8-12/01

— 147 od 1036— Član 35.

Knjiga I

Izuzetno od odredbe člana 34. stav 2. ovog zakona: 1) stvarni prevozilac ne može zbog radnje ili propusta ugovornog prevozioca ili lica koje je po nalogu ili za račun ugovornog prevozioca radilo na izvršenju prevoza odgovarati po pravilima o neograničenoj odgovornosti; 2) svaki ugovor ili neka njegova odredba kojim ugovorni prevozilac preuzima veće obaveze ili se odriče prava utvrđenih ovim zakonom ne obavezuje stvarnog prevozioca, ako on na taj ugovor ili neku njegovu odredbu nije izričito pristao. Član 36. (1) Avio-prevozilac odgovara za štetu nastalu zbog oštećenja ili gubitka ručnog prtljaga ako putnik dokaže da je šteta prouzrokovana krivicom aviio-prevozioca ili lica koje je po nalogu ili za račun avioprevozioca radilo na izvršenju prevoza. (2) Ako je do oštećenja ili gubitka ručnog prtljaga došlo usled udesa vazduhoplova, avio-prevozilac odgovara za nastalu štetu, osim ako dokaže da su on ili lica koja su po njegovom nalogu ili za njegov račun radila na izvršenju prevoza, preduzeli sve potrebne mere da se šteta izbegne ili ako dokaže da nije bilo moguće te mere preduzeti. Član 37. (1) Savezna vlada propisuje najviši iznos naknade koju avioprevozilac plaća za štetu nastalu usled gubitka ili oštećenja ručnog prtljaga. (2) U slučaju iz člana 25. ovog zakona avio-prevozilac odgovara do označenog iznosa za štetu nastalu zbog gubitka ili oštećenja stvari, kao i zbog zakašnjenja sa predajom te stvari. (3) Ako je stvar iz stava 2. ovog člana izgubljena pretpostavlja se da šteta odgovara označenom iznosu. Član 38. (1) Avio-prevozilac ne odgovara za štetu zbog oštećenja ili gubitka ručnog prtljaga, predatih dragocenosti i drugih stvari velike vrednosti, ako putnik ne stavi avio-prevoziocu pismeni prigovor odmah po otkriva-

8-12/01

— 148 od 1036 —

Knjiga I

nju štete, a najkasnije u roku od sedam dana od dana njihovog preuzimanja, odnosno, u slučaju gubitka, od momenta završetka leta. (2) Ako je do štete došlo zbog zakašnjenja u prevozu prtljaga, putnik mora staviti prigovor najkasnije u roku od 21 dan, računajući od dana kad mu je prtljag stavljen na raspolaganje u mestu opredeljenja. (3) Ako je šteta nastala zbog uzroka usled kojih je putnik bio sprečen da podnese prigovor u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, prigovor se mora staviti čim je to moguće, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kad su prestali uzroci usled kojih je putnik bio sprečen da podnese prigovor na vreme. Član 39. Avio-prevozilac se ne može pozivati na granicu odgovornosti iz člana 37. ovog zakona, kao ni na odredbe člana 38. ovog zakona ako je šteta nastala iz njegove radnje ili propusta, ili iz radnje ili propusta lica koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza, a ta radnja ili propust su učinjeni namerno ili krajnjom nepažnjom. Član 40. Radi obezbeđenja svojih potraživanja u vezi sa prevozom avio-prevozilac ima pravo zadržavanja registrovanog prtljaga i primljenih dragocenosti ili drugih stvari velike vrednosti. Član 41. Na odgovornost avio-prevozioca za registrovani prtljag, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na prevoz stvari. Član 42. Avio-prevozilac odgovara za štetu koju pretrpi naručilac prevoza u slučaju: 1) zamene ugovorenog tipa vazduhoplova bez pristanka naručioca prevoza; 2) raspolaganja neiskorišćenim kapacitetom vazduhoplova, bez pristanka naručioca prevoza.

8-12/01

— 149 od 1036—

Knjiga I

Odeljak II Ugovor o prevozu stvari 1. Prevoz stvari
Član 43. Ugovorom o prevozu stvari vazduhoplovom ugovorni prevozilac se obavezuje naručiocu prevoza da će prevesti stvar vazduhoplovom, a naručilac prevoza - da će platiti prevozninu. Član 44. Ugovor o prevozu stvari može se odnositi na jedan ili više prevoza ili na prevoz na određeno vreme, na ceo kapacitet vazduhoplova, na određenu količinu stvari ili na pojedinu stvar. Član 45. (1) Količina stvari koja se predaje na prevoz može se odrediti brojem komada, masom, zapreminom, dimenzijama ili kombinovano. (2) U slučaju sumnje, količina stvari se određuje merom koja je uobičajena u mestu predaje stvari avio-prevoziocu. Član 46. Pri prevozu stvari celim kapacitetom vazduhoplova može se na prevoz predati druga stvar umesto ugovorene stvari, ako se time ne menjaju uslovi prevoza na štetu avio-prevozioca, ako zbog toga ne bi došlo do zadržavanja vazduhoplova, ako ne bi bila ugrožena bezbednost vazduhoplova i ako pošiljalac na zahtev avio-prevozioca pruži obezbeđenje za potraživanja koja bi mogla nastati zbog zamene stvari. Član 47. (1) Naručilac prevoza može ovlastiti treće lice da u svoje ime preda na prevoz ugovorenu količinu ili deo ugovorene količine stvari (u daljem tekstu: pošiljalac) ako je to ugovorom o prevozu stvari predviđeno. (2) Naručilac prevoza, koji je ovlastio pošiljaoca da preda stvar na prevoz, odgovara avio-prevoziocu za obaveze koje proizilaze iz ugovora o prevozu stvari, ako između naručioca prevoza i avio-prevozioca nije drukčije ugovoreno.

8-12/01

— 150 od 1036 —

Knjiga I

(3) Avio-prevozilac ne odgovara pošiljaocu za obaveze veće od onih koje su preuzete ugovorom sa naručiocem. Član 48. Ako drukčije nije ugovoreno i pošiljalac odgovara avio-prevoziocu za obaveze iz ugovora o prevozu stvari koje se odnose na stvar koju je on predao avio-prevoziocu na prevoz. Član 49. Naručilac prevoza se obavezuje samo da pošiljaocu pribavi usluge avio-prevozioca, ako u ugovoru između naručioca prevoza i pošiljaoca nije drukčije određeno. Član 50. Na prevoz stvari shodno se primenjuju odredbe o prevozu putnika iz čl. 14, 15, 22. i 42. ovog zakona.

2. Tovarni list
Član 51. (1) Avio-prevozilac ima pravo da traži od pošiljaoca da sačini i da mu preda vazduhoplovni tovarni list (u daljem tekstu: tovarni list), a pošiljalac ima pravo da traži od avio-prevozioca da primi tu ispravu. (2) Odredbe ugovora o prevozu stvari protivne stavu 1. ovog člana ništave su. (3) Tovarni list može biti sačinjen za više koleta. (4) Avio-prevozilac ima pravo da traži od pošiljaoca da sačini tovarni list za svako koleto, a pošiljalac ima pravo da traži od prevozioca da primi posebni tovarni list za svako koleto. (5) Ako avio-prevozilac sačini tovarni list na zahtev pošiljaoca, pretpostavlja se da je to učinio u ime pošiljaoca. (6) Nepostojanje ili neispravnost tovarnog lista ne utiče na postojanje ni na punovažnost ugovora o prevozu stvari vazduhoplovom. (7) Pošiljalac sačinjava tovarni list u tri originalna primerka i predaje ih zajedno sa stvarima avio-prevoziocu. Prvi primerak zadržava avioprevozilac, drugi primerak prati stvar, a treći primerak avio-prevozilac predaje pošiljaocu pošto ga potpiše.

8-12/01

— 151 od 1036— Član 52.

Knjiga I

Tovarni list mora da sadrži: 1) mesto i datum izdavanja tovarnog lista; 2) mesto polaska i mesto opredeljenja; 3) ime ili naziv i adresu pošiljaoca; 4) ime ili naziv i adresu primaoca; 5) vrstu i količinu stvari. Tovarni list može da sadrži rok isporuke, vrednost pošiljke, i sl. Prvi primerak tovarnog lista mora da sadrži i oznaku: "za avioprevozioca", a drugi: "za primaoca". Prvi primerak tovarnog lista potpisuje pošiljalac, drugi — pošiljalac i avio-prevozilac, a treći — avio-prevozilac. Potpis avio-prevozioca mora se staviti pre utovara stvari u vazduhoplov. Potpis avio-prevozioca može biti zamenjen pečatom, a potpis pošiljaoca može biti unapred odštampan ili zamenjen pečatom. Član 53. (1) Pošiljalac je odgovoran za tačnost podataka i izjava u tovarnom listu koje unosi ili koje na njegov zahtev unosi avio-prevozilac. (2) Pošiljalac je odgovoran za štetu koju pretrpi avio-prevozilac ili za koju je avio-prevozilac odgovoran prema trećim licima, ako šteta nastane zbog neispravnih, netačnih ili nepotpunih podataka ili izjava pošiljaoca. Član 54. (1) Predajom trećeg primerka tovarnog lista pošiljaocu smatra se da je zaključen ugovor o prevozu i da je stvar primljena na prevoz pod uslovima koji su u tovarnom listu navedeni. (2) Smatra se da su tačni podaci koji su navedeni u tovarnom listu o masi, zapremini, dimenzijama i ambalaži, kao i o broju koleta. (3) Ako je avio-prevozilac u prisustvu pošiljaoca proverio podatke navedene u tovarnom listu o zapremini, masi, stanju stvari i ambalaži i to naveo u tovarnom listu, smatra se da su ti podaci, odnosno to stanje tačni.

8-12/01

— 152 od 1036 — Član 55.

Knjiga I

(1) Avio-prevozilac može u tovarni list uneti primedbe o spoljašnjem stanju stvari i ambalaže. (2) Pretpostavlja se da stvar i ambalaža nisu imale spoljnih mana, ako u tovarnom listu nisu unete primedbe iz stava 1. ovog člana. Član 56. (1) Pošiljalac je dužan da pruži avio-prevoziocu sve podatke, da ih priloži uz tovarni list i da stavi na raspolaganje prevoziocu sve isprave koje su potrebne za sprovođenje carinskih i drugih radnji. (2) Avio-prevozilac nije dužan da ispituje ispravnost i tačnost podataka i isprava iz stava 1. ovog člana. (3) Pošiljalac odgovara za štetu koja bi mogla nastati zbog nedostatka, netačnosti ili neispravnosti podataka i isprava iz stava 1. ovog člana. Član 57. Pošiljalac je odgovoran za štetu koja je prouzrokovana licima, vozilu i drugim stvarima dejstvom svojstva stvari koja je predata na prevoz, ako avio-prevoziocu ta svojstva nisu bila niti su morala biti poznata.

3. Prenosivi tovarni list
Član 58. (1) Pošiljalac i avio-prevozilac mogu ugovoriti da će se treći primerak (primerak za pošiljaoca) tovarnog lista izdati kao tovarni list po naredbi ili na donosioca (prenosivi tovarni list). (2) Ako je izdat prenosivi tovarni list, na ostalim primercima tovarnog lista to mora biti izričito naznačeno. (3) Prenosivi tovarni list mora da sadrži potpise avio-prevozioca i pošiljaoca ili lica koja oni ovlaste. (4) Ako u tovarnom listu nije izričito navedeno da je reč o prenosivom tovarnom listu, smatra se da je izdat neprenosivi tovarni list. (5) Pošiljalac i avio-prevozilac mogu zahtevati da se za njihove potrebe sačini prepis prenosivog tovarnog lista. (6) Ako je izvršen prepis prenosivog tovarnog lista, na svakom prepisu to mora biti vidno označeno i ti prepisi moraju imati upozorenje da se na osnovu njih ne može raspolagati sa stvari.

8-12/01

— 153 od 1036— Član 59.

Knjiga I

(1) Prenosivi tovarni list po naredbi prenosi se indosamenom, a prenosivi tovarni list na donosioca - predajom. (2) Na oblik i pravno dejstvo indosamenta shodno se primenjuje savezni zakon kojim se uređuje menica, osim odredaba koje se odnose na regres. (3) Ako u prenosivom tovarnom listu po naredbi nije označen primalac stvari, takav tovarni list prenosi se naredbom pošiljaoca. Član 60. (1) Uslovi ugovora o prevozu obavezuju ovlašćenog imaoca prenosivog tovarnog lista, koji nije naručilac prevoza ni pošiljalac, samo ako su sadržani u prenosivom tovarnom listu. (2) Ugovor o prevozu i uslovi prevoza ugovornog avio-prevozioca obavezuju ovlašćenog imaoca prenosivog tovarnog lista, koji nije naručilac prevoza ni pošiljalac i ako se prenosivi tovarni list na njih izričito poziva. (3) Uslovi prevoza stvarnog avio-prevozioca ne obavezuju ovlašćenog imaoca prenosivog tovarnog lista, i ako se prenosivi tovarni list na njih poziva. Član 61. Odredbe ovog zakona o tovarnom listu shodno se primenjuju i na prenosivi tovarni list, osim odredbe člana 54. stav 1. ovog zakona.

4. Izvršenje prevoza
Član 62. (1) Avio-prevozilac je dužan da prevoz stvari izvrši vazdušnim putem koji je ugovoren. (2) Avio-prevozilac mora izvršiti prevoz vazdušnim putem koji je uobičajen, ako put prevoza nije ugovoren. (3) Izuzetno od odredbe st. 1. i 2. ovog člana, avio-prevozilac može izvršiti prevoz drugim vazdušnim putem, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti vazdušnog saobraćaja ili drugi opravdani razlozi.

8-12/01

— 154 od 1036 — Član 63.

Knjiga I

(1) Avio-prevozilac je dužan da prevoz stvari izvrši u ugovorenom roku (u daljem tekstu: rok prevoza). (2) Avio-prevozilac je dužan da prevoz izvrši za vreme koje je uobičajeno, s obzirom na dužinu puta, vrstu vazduhoplova i druge okolnosti od uticaja na vreme prevoza, ako rok prevoza nije ugovoren. Član 64. (1) Rok prevoza počinje od momenta prijema stvari na prevoz, ako nije drukčije ugovoreno. (2) Rok prevoza ne teče za vreme zadržavanja stvari koje je nastalo usled uzroka koji sprečavaju početak ili nastavljanje prevoza, ako za to nema krivice avio-prevozioca. (3) Pretpostavlja se da je rok prevoza istekao časom obaveštenja datog primaocu da je stvar prispela u mesto opredeljenja i pripremljena za predaju, ili od časa kad je avio-prevozilac pokušao predati stvar primaocu. Član 65. (1) Ako avio-prevozilac iz bilo kojih razloga ne može da izvrši ugovor o prevozu prema ugovorenim uslovima, a smetnja bi trajala duže ili je njeno trajanje neizvesno, avio-prevozilac je dužan da traži uputstvo od primaoca. (2) Ako avio-prevozilac ne može da postupi na način iz stava 1. ovog člana ili ne može da postupi po primljenom uputstvu, dužan je da, prema okolnostima slučaja, pretovari stvar ili da je vrati u mesto polaska ili da postupi na drugi način, vodeći pri tome računa i o interesima imaoca prava.

5. Raspolaganje sa stvari u toku prevoza
Član 66. (1) Ako nije izdat prenosivi tovarni list, pošiljalac koji je izvršio obaveze koje proizilaze iz ugovora o prevozu može da raspolaže sa stvari, i to: 1) da je povuče sa aerodroma polaska ili opredeljenja;

8-12/01

— 155 od 1036—

Knjiga I

2) da je zadrži u toku prevoza na bilo kom mestu sletanja; 3) da zahteva da bude isporučena u mesto opredeljenja u toku prevoza licu koje nije označeno u tovarnom listu kao primalac; 4) da traži da se vrati u mesto polaska. (2) Zahtev za raspolaganje iz stava 1. ovog člana pošiljalac podnosi ugovornom prevoziocu, a njegovom punomoćniku samo ako je to ugovoreno. (3) Pošiljalac je dužan da avio-prevoziocu naknadi troškove prouzrokovane izvršenjem zahteva iz stava 1. ovog člana. (4) Pošiljalac koji raspolaže sa stvari u smislu stava 1. ovog člana mora ugovornom prevoziocu ili njegovom punomoćniku da podnese treći primerak tovarnog lista. (5) Avio-prevozilac ili njegov punomoćnik ima pravo da traži da se zahtev za raspolaganje sa stvari unese u prvi primerak tovarnog lista i da se taj zahtev izda u pisanom obliku. Član 67. (1) Stranke mogu ugovorom isključiti ili ograničiti raspolaganje sa stvari predviđeno u članu 66. ovog zakona. (2) Sporazum iz stava 1. ovog člana koji nije unesen u tovarni list bez pravnog je dejstva. Član 68. Ako avio-prevozilac izvrši zahtev pošiljaoca za raspolaganje sa stvari, iako mu nije podnet treći primerak tovarnog lista, u smislu člana 66. stav 4. ovog zakona, dužan je da naknadi štetu prouzrokovanu izvršenjem tog zahteva ovlašćenom imaocu trećeg primerka tovarnog lista. Ovim se ne dira u pravo regresa avio-prevozioca prema pošiljaocu. Član 69. U slučaju da izvršenje zahteva za raspolaganje sa stvari nije moguće, ili da bi se njegovim izvršenjem prouzrokovala šteta avio-prevoziocu ili imaocima zahteva za raspolaganje drugom stvari, avio-prevozilac je dužan da o tome obavesti pošiljaoca. Član 70. (1) Avio-prevozilac može odbiti izvršenje zahteva za raspolaganje sa stvari: 1) ako izvršenje zahteva nije moguće;

8-12/01

— 156 od 1036 —

Knjiga I

2) ako bi nastala šteta imaocu zahteva za raspolaganje drugom stvari; 3) ako bi nastala šteta za avio-prevozioca, ili ako bi troškovi izvršenja zahteva bili veći od vrednosti stvari; 4) ako bi izvršenje zahteva bilo protivno carinskim i drugim propisima. (2) U slučajevima iz tačke 3. stav 1. ovog člana, prevozilac ne može odbiti izvršenje zahteva ako mu se pruži odgovarajuće obezbeđenje. Član 71. Avio-prevozilac je dužan da u slučaju odbijanja izvršenja zahteva bez odlaganja obavesti podnosioca zahteva i da postupi prema odredbama člana 65. ovog zakona. Član 72. (1) Raspolaganje pošiljaoca sa stvari prestaje kad stvar stigne u mesto opredeljenja i primalac postavi zahtev za predaju stvari ili tovarnog lista. (2) Avio-prevozilac je dužan da preda stvar ili tovarni list primaocu ako nalogom pošiljaoca nije drukčije određeno i ako je primalac ispunio obaveze iz čl. 85. i 86. ovog zakona. (3) Ako primalac posle postavljenog zahteva iz stava 1. ovog člana odbije preuzimanje tovarnog lista ili stvari, pošiljalac može ponovo da raspolaže sa stvari. (4) Ako primalac odbije preuzimanje tovarnog lista ili stvari, pošiljalac može da raspolaže sa stvari i bez podnošenja trećeg primerka tovarnog lista. Član 73. (1) Ovlašćeni imalac prenosivog tovarnog lista, koji je izvršio obaveze koje iz njega proizlaze, može da raspolaže sa stvari, i to: 1) da je povuče sa mesta polaska; 2) da je zadrži ili zahteva da mu bude predata u toku prevoza na bilo kom mestu sletanja; 3) da zahteva da se vrati u mesto polaska. (2) Ovlašćeni imalac prenosivog tovarnog lista, koji na osnovu stava 1. ovog člana zahteva da mu se preda stvar, mora prilikom pre-

8-12/01

— 157 od 1036—

Knjiga I

uzimanja stvari vratiti avio-prevoziocu original prenosivog tovarnog lista, a u svim drugim slučajevima nalog za raspolaganje sa stvari dužan je da unese u prenosivi tovarni list i da potpiše. Član 74. Odredbe člana 66. stav 3. i čl. 67. i 69. ovog zakona shodno se primenjuju i na prenosivi tovarni list.

6. Predaja stvari
Član 75. (1) Avio-prevozilac je dužan da preda stvar u mestu opredeljenja navedenom u ugovoru, tovarnom listu ili prenosivom tovarnom listu, ili u mestu koje odredi primalac. (2) Avio-prevozilac predaje primaocu stvar na aerodromu mesta opredeljenja, ako ugovorom nije drukčije određeno. (3) Avio-prevozilac je dužan da preda stvar primaocu koji je naveden u tovarnom listu ili ovlašćenom imaocu prenosivog tovarnog lista, a ako tovarni list nije izdat - licu koje je ugovorom o prevozu ili na drugi način određeno za prijem stvari. (4) Ako pošiljalac prema odredbama člana 66. ovog zakona odredi kao primaoca drugo lice a ne lice koje je navedeno u tovarnom listu, avio-prevozilac je dužan da stvar preda tom drugom licu. (5) Avio-prevozilac je dužan da bez odlaganja obavesti primaoca o prispeću stvari u mesto opredeljenja, ako nije drukčije ugovoreno. (6) Imalac prenosivog tovarnog lista dužan je da prilikom prijema stvari vrati avio-prevoziocu original prenosivog tovarnog lista. (7) Prevozilac ima pravo da zahteva da mu lice kome predaje stvar, a koje nije imalac prenosivog tovarnog lista u smislu ovog zakona, izda potvrdu o količini i stanju primljene stvari. Član 76. (1) Ako primalac stvari ne stavi pismeni prigovor zbog oštećenja stvari prilikom preuzimanja, pretpostavlja se da mu je stvar predata u stanju u kakvom je primljena na prevoz, odnosno kako je navedeno u tovarnom listu.

8-12/01

— 158 od 1036 —

Knjiga I

(2) Ako se oštećenje stvari nije moglo utvrditi prilikom preuzimanja, primalac može da dostavi avio-prevoziocu prigovor neposredno pošto oštećenje otkrije, a najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja stvari. Član 77. Ako je zbog zakašnjenja sa predajom stvari nastala šteta, primalac može dostaviti pismeni prigovor u roku od 21 dan, računajući od dana kad mu je stvar predata. Član 78. (1) Ako pismeni prigovor primaoca stvari ne bude dostavljen u roku iz čl. 76. i 77. ovog zakona, avio-prevozilac ne odgovara za štetu. (2) Pismeni prigovor može se dostaviti i posle roka iz stava 1. ovog člana ako je šteta nastala zbog radnje ili propusta avio-prevozioca ili lica koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza, a radnje ili propusti su učinjeni namerno ili krajnjom nepažnjom. Član 79. (1) Ako se primalac ne može pronaći ili ako odbije da preuzme tovarni list ili stvar, avio-prevozilac je dužan da, bez odlaganja, zatraži uputstvo od pošiljaoca. (2) Ako od pošiljaoca u primerenom roku ne primi uputstvo ili ako primljeno uputstvo ne može izvršiti, avio-prevozilac može, na trošak i rizik primaoca, predati stvar na čuvanje javnom skladištu ili drugom podesnom licu ili je sam uzeti na čuvanje, o čemu je dužan, bez odlaganja, obavestiti pošiljaoca ili primaoca. (3) Ako stvar preda na čuvanje drugom licu, avio-prevozilac je odgovoran za njegov izbor. (4) Ako avio-prevozilac postupi po odredbi stava 2. ovog člana, smatra se da je prevoz završen. Član 80. (1) Ako pošiljalac, odnosno primalac ne preuzme stvar u roku od 30 dana od dana stavljanja stvari na čuvanje, avio-prevozilac je ovlašćen da stvar proda. (2) Avio-prevozilac može prodati stvar i pre isteka roka iz stava 1. ovog člana:

8-12/01

— 159 od 1036—

Knjiga I

1) ako je stvar u kvaru ili joj preti neposredna opasnost od kvara; 2) ako troškovi čuvanja ne bi bili u srazmeri sa vrednošću stvari; 3) ako se usled odlaganja prodaje ne bi mogao postići iznos dovoljan za pokriće potraživanja avio-prevozioca i troškova čuvanja stvari. Član 81. (1) Prodaja se vrši javno, osim ako se radi o kvarljivoj stvari ili stvari čija je cena određena ili se formira na berzi. (2) Iznos ostvaren prodajom stvari, po odbitku ovog potraživanja u vezi sa prevozom te stvari i po odbitku troškova čuvanja i prodaje, avioprevozilac je dužan da položi kod suda nadležnog prema mestu prodaje u korist primaoca, i da ga o tome obavesti.

7. Prevoznina
Član 82. (1) Prevoznina je cena za izvršeni prevoz stvari. (2) Visina i način plaćanja prevoznine određuje se ugovorom. Član 83. (1) Avio-prevozilac ima pravo na prevoznicu i kada stvar nije prevezena i stavljena na raspolaganje primaocu, ako je to prouzrokovao naručilac prevoza, pošiljalac, lice ovlašćeno da raspolaže sa stvari ili lice za koje oni odgovaraju, ili ako se razlog zbog koga stvar nije prispela na mesto opredeljenja nalazi na samoj stvari. (2) Avio-prevozilac ima pravo na prevozninu srazmerno korisno izvršenom prevozu, ako je stvar, osim u slučaju iz stava 1. ovog člana, prevezena samo jednim delom puta. Član 84. (1) Ako se umesto ugovorene stvari preda na prevoz druga stvar čija je prevoznina veća od ugovorene, prevoznina se plaća za predatu stvar. (2) Ako se preda na prevoz manje stvari nego što je ugovoreno, ili se ne preda ništa, prevoznina se plaća za celu ugovorenu količinu stvari.

8-12/01

— 160 od 1036 —

Knjiga I

(3) Ako se preda manje stvari nego što je ugovoreno, a prevoznina za predatu drugu stvar je veća od ugovorene prevoznine, platiće se cela ugovorena prevoznina i razlika između ugovorene prevoznine i veće prevoznine za predatu stvar. Član 85. (1) Primalac koji je ovlašćen da traži predaju tovarnog lista i predaju stvari dužan je da namiri potraživanje i ispuni sve druge uslove koji su navedeni u tovarnom listu ili prenosivom tovarnom listu, a za koje nije izričito navedeno da ih plaća, odnosno ispunjava pošiljalac ili naručilac prevoza. (2) Ako je izdat prenosivi tovarni list, primalac je dužan da namiri potraživanja koja su nastala posle izdavanja tog lista, ako ta potraživanja avio-prevozilac unese u svoj primerak tovarnog lista. Član 86. Primalac koji traži predaju stvari dužan je da plati prevozninu i druga potraživanja avioi-prevozioca u vezi sa prevozom stvari, ako se prevoz vrši bez tovarnog lista. Član 87. (1) Za prevoz na određeno vreme naručilac prevoza plaća prevozninu unapred u jednakim mesečnim iznosima, a avio-prevoziocu pripada prevoznina samo za vreme izvršavanja ugovora. (2) Ako u toku važenja ugovora o prevozu na određeno vreme nastupe smetnje u korišćenju vazduhoplova, naručilac plaća prevozninu i za vreme trajanja tih smetnji ako je smetnju on prouzrokovao ili je smetnja nastala zbog izvršenja njegovog naloga. (3) Avio-prevozilac može odustati od ugovora o prevozu na određeno vreme ako prevoznina nije plaćena u roku utvrđenom ugovorom. Član 88. (1) Ako primalac ne izvrši svoje obaveze, avio-prevozilac ima pravo da zadrži stvar i da je preda na čuvanje javnom skladištu ili drugom podesnom licu ili da je sam uzme na čuvanje, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti primaoca i pošiljaoca. (2) Ako avio-prevoziocu ne budu isplaćeni dugovani iznosi u roku od 15 dana od dana predaje obaveštenja iz stava 1. ovog člana, on je ovlašćen da proda stvar.

Radi obezbeđenja svojih potraživanja iz ugovora o prevozu stvari avio-prevozilac ima pravo zaloge na stvari koju je preuzeo na prevoz. Član 89. osim ako su se zbog toga pošiljalac ili naručilac prevoza neopravdano obogatili. od 79.8-12/01 — 161 od 1036— Knjiga I (3) Na čuvanje i prodaju stvari iz st. (1) Avio-prevozilac odgovara za gubitak i oštećenje stvari. i 2. 8. ovog zakona. (2) Ako avio-prevozilac. Član 90. Odgovornost avio-prevozioca Član 91. on može od lica navedenih u stavu 1. (2) Avio-prevozilac neće odgovarati ako dokaže da su on ili lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza preduzeli sve potrebne mere da se šteta izbegne ili ako dokaže da nije bilo moguće ove mere preduzeti. ovog člana odnose se odredbe čl. koji je postupio u skladu s odredbama člana 88. ovog člana zahtevati isplatu nenaplaćenog dela potraživanja. do 81. nema pravo da traži od pošiljaoca. ovog zakona. ako ugovor o prevozu u vazdušnom saobraćaju obuhvata i prevoz pre početka ili posle završetka prevoza vazduhoplovom. (3) Pretpostavlja se da je šteta nastala za vreme prevoza vazduhoplovom. odnosno od naručioca prevoza da oni izvrše te obaveze. Član 92. ovog zakona. (1) Avio-prevozilac odgovara za štetu nastalu zbog gubitka i oštećenja stvari koju primi na prevoz. kao i za štetu nastalu zbog zakašnjenja u prevozu i predaji stvari primaocu. ovog člana koju prouzrokuje lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza. (2) Avio-prevozilac odgovara za štetu iz stava 1. (1) Avio-prevozilac koji je predao stvar primaocu koji nije izvršio svoje obaveze iz člana 85. kao i za štetu zbog zakašnjenja koji su nastali za vreme prevoza u vazdušnom saobraćaju. . naplati svoje potraživanje samo delimično. 1.

ako su stvari iz stava 1. Član 96. (2) Rok iz stava 1. ovog zakona. stav 1. ili ako avio-prevozilac. ovog člana predate primaocu sa zakašnjenjem. ako ugovorom nije predviđen rok predaje. pre isteka navedenog roka. (3) Iznos naknade štete zbog zakašnjenja sa predajom stvari ne može biti veći od dvostrukog iznosa prevoznine. ovog zakona. izjavi da je stvar izgubljena. Član 95. ovog člana računa se od dana kad je predaja trebalo da bude izvršena shodno odredbi člana 63. odnosno tržišnoj ceni stvari iste količine i svojstva u mestu i u vreme predaje primaocu. (1) Avio-prevozilac se ne može pozivati na granicu odgovornosti iz člana 96. i članu 67. Knjiga I (1) Smatra se da je stvar izgubljena u prevozu ako je avio-prevozilac nije predao primaocu u roku od sedam dana od dana kad je po ugovoru dužan da je preda. ovog člana primenjuje se i na postupanje avio-prevozioca suprotno članu 62.8-12/01 — 162 od 1036 — Član 93. i da su radnje ili propusti učinjeni namerno ili krajnjom nepažnjom. U slučaju gubitka ili oštećenja stvari vrednost stvari se određuje prema određenoj. (2) Avio-prevozilac odgovara i za štetu prouzrokovanu zakašnjenjem. (1) Savezna vlada propisuje najviši iznos naknade štete koju avioprevozilac plaća zbog gubitka ili oštećenja stvari. Član 97. (2) Iznos naknade štete utvrđen propisom iz stava 1. stav 2. . ovog zakona ako se dokaže da je šteta nastala iz radnje ili propusta avio-prevozioca ili lica koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza. (1) Avio-prevozilac odgovara za vrednost izgubljene stvari ili njenog dela ili za umanjenje vrednosti oštećene stvari. Član 94.

Član 98. Na prevoz stvari shodno se primenjuju odredbe o prevozu putnika iz člana 14. i 3. odgovara. ovog člana smatraju se: 1) otpremanje putnika iz pristanišne zgrade i praćenje ili prevoz do vazduhoplova i obratno.8-12/01 — 163 od 1036— Knjiga I (2) Avio-prevozilac se može pozivati na granicu odgovornosti ako je štetu namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokovalo lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza. kao i zbog zakašnjenja sa predajom stvari. ako dokaže da je to lice radilo van okvira svojih dužnosti. Član 100. do 35. ako je vrednost stvari označena na način iz stava 1. ako avio-prevozilac suprotno ne dokaže. oštećenjem ili zakašnjenjem sa predajom stvari. osim za štete iz člana 94. 2. ovog člana. Avio-prevozilac koji se ne može pozivati na granicu odgovornosti iz člana 96. stav 1. 33. tač. i u tom slučaju avioprevozilac odgovara do označenog iznosa za svaku štetu nastalu zbog gubitka ili oštećenja. ovog zakona. (2) Kao poslovi iz stava 1. odnosno praćenje ili prevoz putnika od jednog do drugog vazduhoplova. i čl. prtljaga i stvari Član 101. ovog člana. 2) prevoz registrovanog prtljaga i stvari iz prostorije određene za prijem prtljaga odnosno stvari od skladišta ili od drugih prevoznih sred- . (3) Smatra se da vrednost stvari odgovara iznosu označenom u smislu stava 1. Član 99. (1) U ugovoru o prevozu može se označiti vrednost stvari u iznosu većem od iznosa iz člana 96. (1) Ugovor o prevozu obuhvata i poslove prihvata i otpreme putnika. Odeljak III Prihvat i otprema putnika. (2) Avio-prevozilac ima pravo na povećanje prevoznine. prtljaga i stvari koji se vrše za vreme prevoza u vazdušnom saobraćaju. ovog zakona i za svaku drugu štetu prouzrokovanu gubitkom. ovog zakona. ovog zakona.

ovog zakona. (2) Ugovorom iz stava 1. odnosno stvari do skladišta ili do drugih prevoznih sredstava na vazduhoplovnom pristaništu. stav 3. ovog zakona lice koje obavlja poslove prihvata i otpreme obavezuje se i da preduzima radnje potrebne za očuvanje prava avio-prevozioca prema imaocima zahteva za raspolaganje prtljagom ili stvarima koji su mu povereni na rukovanje. (2) Avio-prevozilac odgovara licu iz člana 102. 3) istovar registrovanog prtljaga i stvari iz vazduhoplova i njihov prevoz u prostoriju određenu za izdavanje prtljaga putnicima. i članu 56. odnosno istovaraju iz vazduhoplova prema odgovarajućim dokumentima. Zaključivanjem ugovora iz člana 102. a avio-prevozilac se obavezuje da tom licu plati određenu naknadu. osim ako je to lice za prirodu stvari znalo ili moralo znati. stav 2. ovog zakona za štetu nastalu usled rukovanja opasnom stvari ili sa stvari koja se prevozi pod posebnim uslovima ako o prirodi tih stvari nije obavestio to lice. (1) Avio-prevozilac odgovara licu iz člana 102. Član 102. odnosi između prevozioca i tog lica uređuju se ugovorom. 4) pretovar registrovanog prtljaga i stvari iz jednog vazduhoplova u drugi na platformi vazduhoplovnog pristaništa. ili ako mu nije dao potrebna uputstva.8-12/01 — 164 od 1036 — Knjiga I stava na vazduhoplovnom pristaništu do vazduhoplova i njihov ugovor i slaganje u vazduhoplov. ovog člana lice koje obavlja poslove prihvata i otpreme obavezuje se da radi izvršenja ugovora o prevozu u vazdušnom saobraćaju uredno i blagovremeno obavi poslove prihvata i otpreme putnika. Član 104. . 5) staranje da se registrovani prtljag i stvari utovaraju u vazduhoplov. (1) Ako poslove prihvata i otpreme ne obavlja avio-prevozilac već drugo lice koje obavlja poslove prihvata i otpreme. prtljaga i stvari. ovog zakona za štetu predviđenu u članu 53. Član 103.

Odredba ugovora o prevozu kojom avio-prevozilac preuzima veću odgovornost od one koja je propisana ovim zakonom obavezuje lice iz člana 102. po pravilima odgovornosti avio-prevozioca pri izvršenju ugovora o prevozu. odnosno naručiocu prevoza. ovog zakona odgovara i putniku odnosno imaocu zahteva za raspolaganje prtljagom ili stvarima. . ovog zakona samo ako je ono na to izričito pristalo. Odeljak IV Reklamacije Član 108. lice iz člana 102. (1) Potraživanja iz ugovora o prevozu imalac prava ostvaruje podnošenjem reklamacije avio-prevoziocu u pisanom obliku sa odgovarajućim dokazima. (4) Na potraživanja avio-prevozioca kamata teče od dana dostave zahteva putniku.8-12/01 — 165 od 1036— Član 105. ili kojima se na štetu trećeg lica menjaju odredbe o njihovoj odgovornosti predviđene ovim zakonom. ako je štetu prouzrokovalo namerno ili krajnjom nepažnjom. ovog zakona odgovara prevoziocu. ovog zakona. ovog zakona. Član 107. Član 106. ili ako je radilo van okvira svoje dužnosti. ili kojima se smanjuje odgovornost avio-prevozioca iz člana 104. (2) Ako avio-prevozilac u roku od 30 dana od dana dostave reklamacije ne udovolji zahtevu iz reklamacije. Odredbe ugovora o obavljanju poslova prihvata i otpreme kojima se smanjuje odgovornost lica iz člana 102. imalac prava može svoje potraživanje ostvariti podnošenjem tužbe sudu. bez pravnog su dejstva. Knjiga I (1) Za štetu koju prouzrokuje u izvršenju poslova prihvata i otpreme i lice iz člana 102. (2) Izuzetno od odredbe stava 1. predviđena ovim zakonom. (3) Na zahtev imaoca prava avio-prevozilac plaća zateznu kamatu od dana dostave reklamacije. ovog člana.

Član 110. (2) Ugovorom iz stava 1. a naručilac usluge da plati određenu naknadu. shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o odgovornosti za štetu iz ugovora o prevozu putnika i stvari.8-12/01 — 166 od 1036 — Knjiga I Glava II Ugovor o medicinskom prevozu i pružanju usluga iz vazduha Član 109. osim ako bi se izvršenjem takvog naloga vazduhoplov ili lica u vazduhoplovu izložili opasnosti ili prouzrokovala šteta trećim licima. Član 113. 13. Na izvršenje ugovora iz člana 109. Vršilac usluge iz člana 109. ovlašćenog lica naručioca. Član 111. Na štetu zbog smrti. ovog zakona. drugo pravno lice ili državni organ (u daljem tekstu: vršilac usluge). ovog člana ne može se isključiti odgovornost za štetu koju namerno ili krajnjom nepažnjom pričine lica koja su po nalogu i za račun vršioca usluge radila na izvršenju te usluge. (2) Na ugovor iz stava 1. ovog zakona primenjuju se odredbe saveznog zakona kojima je regulisan ugovor o delu. ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. kao i na štetu zbog gubitka ili oštećenja naručiočevih stvari koje se nalaze u vazduhoplovu radi izvršenja usluge. ili korisnika usluge koji se nalaze u vazduhoplovu. oštećenja zdravlja ili povrede naručioca usluge. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. (1) Vršilac usluge odgovara za štetu koju naručiocu u izvršenju ugovora o usluzi iz člana 109. odnosno uslugu iz vazduha. obavezuje se da izvrši uslugu medicinskog prevoza. (1) Ugovorom o medicinskom prevozu i pružanju usluga iz vazduha preduzeće. ovog zakona dužan je da izvršava naloge naručioca usluga koje proizilaze iz odredaba ugovora i namene vazduhoplova. ovog zakona učine lica koja su po njegovom nalogu i za njegov račun radila na izvršenju te usluge. i 42. Član 112. . 14.

Član 116.8-12/01 — 167 od 1036— Član 114. Ugovorom o zakupu vazduhoplova. zakupac se obavezuje da za to plaća određenu zakupninu. ovog zakona. ovog zakona. Glava III Ugovor o zakupu vazduhoplova Član 115. ako ugovorom nije drukčije određeno. u smislu ovog zakona. kao i regresna potraživanja po tom osnovu zastarevaju za jednu godinu. (2) Rok zastarelosti iz stava 1. U slučaju sumnje da li je zaključen ugovor o zakupu ili ugovor o prevozu na određeno vreme smatra se da je zaključen ugovor o prevozu na određeno vreme. obavezuje se zakupodavac da određeni vazduhoplov preda zakupcu na korišćenje. računajući od dana predaje zakupljenog vazduhoplova. prtljaga. ovog člana počinje teći: 1) kod ugovora o medicinskom prevozu i usluzi iz vazduha od dana dospelosti potraživanja. (2) Ako je ugovorom o zakupu vazduhoplova predviđeno da zakupodavac obezbedi posadu vazduhoplova. tačka 4. stav 2. ili zbog skri- . 2) kod regresnih potraživanja od dana utvrđenog u članu 141. Knjiga I (1) Potraživanja po osnovu ugovora iz člana 141. (1) Zakupnina se plaća mesečno unapred. u tom slučaju posada je dužna da izvršava naloge zakupca. Član 118. (2) Zakupnina ne pripada zakupodavcu za vreme dok koje zakupac bio sprečen da koristi vazduhoplov krivicom zakupodavca. Član 117. osim ako bi to ugrozilo bezbednost vazduhoplova. (1) Zakupodavac je dužan da preda zakupcu vazduhoplov u stanju da se može koristiti prema ugovorenoj ili uobičajenoj nameni. putnika. stvari i trećih lica.

Član 122. Nagrada za traganje i spasavanje zakupljenim vazduhoplovom za vreme trajanja ugovora o zakupu pripada zakupcu. odgovara. dužan je da plati srazmernu naknadu u visini dvostruke ugovorene zakupnine za prekoračeno vreme. (2) Zakupac iz stava 1. ovog člana. ako ugovorom nije drukčije određeno. Član 123. (1) Ako u toku važenja ugovora o zakupu dođe do promene vlasnika. (3) Zakupodavac može svojom izjavom raskinuti ugovor ako mu zakupnina nije plaćena u roku od 15 dana posle dospelosti. dok zakup traje. čime se ne dira u njegovo pravo na naknadu štete. ovog člana ugovor će ostati na snazi ako zakupac isplati dužnu zakupninu pre nego što primi izjavu o raskidu. Član 120. i za svaku štetu koju zbog toga pretrpi zakupodavac. (1) Ako zakupac ne vrati zakupodavcu vazduhoplov po isteku vremena za vraćanje predviđenog ugovorom o zakupu. pod uslovom da je to pravo upisano u Jugoslovenski registar civilnih vazduhoplova (u daljem tekstu: Registar vazduhoplova). Ugovor o zakupu prestaje u slučaju uništenja vazduhoplova i trajne neupotrebljivosti vazduhoplova. pored iznosa iz stava 1. ovog člana ima pravo preče kupovine vazduhoplova. Član 119. . Zakupac može dati vazduhoplov u zakup drugome (podzakup) samo na osnovu pristanka zakupodavca datog u pismenom obliku. ugovor o zakupu važi do isteka roka predviđenog tim ugovorom.8-12/01 — 168 od 1036 — Knjiga I venog nedostatka vazduhoplova ako je ovaj postojao u vreme predaje vazduhoplova zakupcu. (2) Ako je zakupac kriv za zakašnjenje u vraćanju vazduhoplova. Član 121. (4) U slučaju iz stava 3.

Član 126. ako je osiguranik za njih znao ili mogao saznati dužnom pažnjom. založno i ostala prava i materijalne koristi koje postoje ili se opravdano mogu očekivati u vezi sa vazdušnim saobraćajem. do zaustavljanja vazduhoplova neposredno posle sletanja u mesto opredeljenja navedeno u ugovoru o osiguranju. (2) Osiguranje u vazdušnom saobraćaju za određeno putovanje počinje od trenutka kad se vazduhoplov stavi u pokret radi izvršenja osiguranog putovanja u mestu polaska navedenom u ugovoru o osiguranju. Član 127. su lica koja nisu subjekti ugovora o osiguranju. . Odredbe ovog zakona koje se odnose na osiguranje odnose se i na reosiguranje predmeta iz člana 124. ovog zakona. a mogu se proceniti u novcu. troškovi osiguranja. a može se zaključiti i za određeno putovanje. kao i stvari koje se vazduhoplovom prevoze ili se na njemu nalaze. ovog člana. u smislu stava 1. (1) Ugovor o osiguranju u vazdušnom saobraćaju zaključuje se na određeno vreme.8-12/01 — 169 od 1036— Knjiga I Glava IV Ugovor o osiguranju u vazdušnom saobraćaju Član 124. (2) Treća lica. ako je zaključeno po polisama ili uslovima uobičajenim za osiguranje u vazdušnom saobraćaju. 2) putnici od posledica nesrećnog slučaja. (1) Iz osiguranja u vazdušnom saobraćaju su isključene štete nastale posredno ili neposredno usled nedostataka vazduhoplova za bezbedan vazdušni saobraćaj. (1) Ugovorom o osiguranju u vazdušnom saobraćaju po odredbama ovog zakona osiguravaju se: 1) vazduhoplov i njegova oprema. 3) vlasnik. a nije sprečio nastanak štete iako je mogao. Član 125. tačka 3. (3) Ugovorom iz stava 1. očekivani dobitak. odnosno korisnik vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu vazduhoplovom trećim licima. ovog člana mogu se osigurati i prevoznina.

ako se za to vreme vazduhoplov ne može koristiti za bezbedan vazdušni saobraćaj. kao i u slučaju manjih prekoračenja koja nisu znatnije uticala na nastanak i veličinu štete. . iz osiguranja se nadoknađuje samo šteta u visini stvarnih troškova nužnih za opravku vazduhoplova i zamenu delova. isključene i štete nastale posredno ili neposredno usled rizika ostvarenih van područja vazdušnog saobraćaja predviđenog u ugovoru o osiguranju. (2) Naknada štete iz stava 1. smatraju se tehnički nedostaci. ali ne i šteta nastala usled gubitka vrednosti vazduhoplova do koga je došlo i pored izvršene opravke vazduhoplova i zamene delova. (4) Iz osiguranja u vazdušnom saobraćaju na određeno vreme su. ovog člana izvršiće se bez obzira da li je opravkom vazduhoplova i zamenom delova došlo do povećanja vrednosti vazduhoplova. nedovoljna opremljenost vazduhoplova i neodgovarajuća posada ili nepropisno opterećenje vazduhoplova. u smislu ovog člana. a najduže 15 dana od dana isteka ugovorenog roka osiguranja. (1) Ugovor o osiguranju u vazdušnom saobraćaju zaključen na određeno vreme. Član 128. pored štete iz stava 1. ovog člana. produžava se za vreme trajanja neodložnih popravki i oštećenja pokrivenih osiguranjem koje su započete u toku trajanja osiguranja i koje se izvode bez neopravdanih zadržavanja. odnosno uništeni delovi opreme vazduhoplova zamene. greške u upravljanju vazduhoplovom ili radi spasavanja imovine i života ili pružanja zdravstvene pomoći. (2) Osiguranik je dužan da blagovremeno obavesti osiguravača o slučaju iz stava 1. Član 129. (1) U slučaju kad se izvrši opravka oštećenog vazduhoplova ili se izgubljeni. osim ako je do prekoračenja granica područja vazdušnog saobraćaja došlo usled više sile.8-12/01 — 170 od 1036 — Knjiga I (2) Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na štete nastale usled nedostataka vazduhoplova za bezbedan vazdušni saobraćaj o kojima je osiguravač bio obavešten ili za koje je saznao na drugi način prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju. (3) Nedostacima vazduhoplova za bezbedan vazdušni saobraćaj. ovog člana.

Glava V Odgovornost za štete koje se vazduhoplovom u letu pričine trećim licima Član 132. odnosno korisnik vazduhoplova. kao i za štetu pričinjenu na stvarima. odgovara za štetu nastalu na zemlji zbog smrti. i 3. (1) Vlasnik. Član 131. odnosno usluga iz vazduha (u daljem tekstu: odgovorno lice). Na ugovore o osiguranju u vazdušnom saobraćaju shodno se primenjuju odredbe saveznog zakona kojim se uređuje osiguranje imovine i lica i odredbe o ugovorima o plovidbenom osiguranju saveznog zakona kojim se uređuje pomorska i unutrašnja plovidba. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. ako je šteta direktna posledica činjenice koja je štetu prouzrokovala. odnosno onog dana na koji se odnose poslednje pouzdane vesti o vazduhoplovu. ovog člana koju pričini vazduhoplov uzet u zakup solidarno odgovaraju zakupac i vlasnik. (5) Za štetu iz stava 1. Knjiga I Smatra se da je osigurani vazduhoplov nestao onog dana kad je prekinuta svaka veza između vazduhoplova i nadležne kontrole letenja. ovog člana koju pričini vazduhoplov solidarno odgovaraju lica iz st. (2) Odredba stava 1. ovog člana koju pričini vazduhoplov uzet u zakup odgovara zakupac vazduhoplova. ovog člana i naručilac prevoza celim . koju prouzrokuje vazduhoplov u letu ili lica ili stvari koje su ispale ili su izbačene iz vazduhoplova u letu. (4) Ako pravo zakupa nije upisano u Registar vazduhoplova za štetu iz stava 1. oštećenja zdravlja ili povrede trećih lica.8-12/01 — 171 od 1036— Član 130. ovog člana odnosi se i na štetu koja je prouzrokovana samim prolazom vazduhoplova kroz vazdušni prostor ako je do štete došlo usled nepridržavanja propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja. osim posebnih odredaba o osiguranju brodova. 1. (3) Za štetu iz stava 1. odnosno korisnik vazduhoplova i lice koje je po njegovom nalogu ili za njegov račun radilo na izvršenju prevoza.

Član 135. polovina iznosa će se upotrebiti za naknadu štete zbog smrti. ovog zakona ne može se pozivati: 1) odgovorno lice. (1) Odgovorno lice odgovara za štetu iz člana 132. ovog zakona. Član 133. radeći van okvira svoje dužnosti. Član 136. ovog zakona. (1) Ako pričinjena šteta trećim licima i stvarima na zemlji prelazi iznose predviđene u članu 134. stav 1. 2) lice koje se protivpravno koristilo vazduhoplovom kojim je prouzrokovana šteta.8-12/01 — 172 od 1036 — Knjiga I kapacitetom vazduhoplova na određeno vreme i naručilac usluge medicinskog prevoza i usluge iz vazduha. počinilo štetu namerno ili krajnjom nepažnjom. oštećenja zdravlja ili telesne po- . Za štetu iz člana 132. stav 1. Član 137. (2) Odgovorno lice se može pozivati na granicu odgovornosti iz člana 134. ovog zakona do visine vrednosti (cene) novog vazduhoplova u vreme udesa. oštećenja zdravlja ili povrede odgovorno lice odgovara do iznosa utvrđenog propisom Savezne vlade iz člana 30. ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom. osim ako je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom. ovog zakona. odgovaraju solidarno sva odgovorna lica. ovog zakona koja nastane kao posledica sudara ili međusobnog ometanja dva ili više vazduhoplova. ovog zakona ako dokaže da je lice koje je. (1) Na granicu odgovornosti iz člana 134. po njegovom nalogu i za njegov račun radilo na izvršenju prevoza. Ukupan iznos naknade koji se može zahtevati od više odgovornih lica za štetu koju pričini vazduhoplov iz jednog događaja ne može biti veći od iznosa koji je određen u članu 134. Član 134. (2) Za štetu zbog smrti. kao i za štetu koju zajednički pričine dva ili više vazduhoplova.

ovog zakona odnose se i na državne vazduhoplove. nepodmireni deo će se namiriti iz druge polovine iznosa u srazmeri sa ostalim štetama. ovog zakona ako su štetu prouzrokovala lica koja su po nalogu i za račun oštećenog radila. oštećenja zdravlja ili telesne povrede nije za to dovoljan. ovog člana. 132. odgovara za štetu solidarno sa licem koje je protivpravno koristilo vazduhoplov.8-12/01 — 173 od 1036— Knjiga I vrede lica. Član 139. (1) Odgovorno lice iz člana 132. (1) Odredbe čl. (2) Ako iznos iz stava 1. . 2) da je vazduhoplov kojim je šteta pričinjena protivpravno koristilo drugo lice. a druga polovina na naknadu ostalih šteta. a oštećeni dokaže da su ta lica radila van okvira njihovih dužnosti. Odgovorno lice se ne može osloboditi odgovornosti prema odredbama člana 138. srazmerno njihovoj visini. (2) Odgovorno lice koje ne dokaže da je preduzelo mere iz stava 1. može se delimično ili potpuno osloboditi odgovornosti ako dokaže: 1) da je šteta nastala radnjom oštećenog ili lica koje je po nalogu i za račun oštećenog radilo. a da je odgovorno lice preduzelo sve potrebne mere da se spreči protivpravno korišćenje vazduhoplova. ovog člana određen za naknadu štete zbog smrti. tačka 1. Član 138. Član 140. do 139. stav 1. odredbe ove glave zakona se primenjuju pod uslovima uzajamnosti. (2) Na strani vazduhoplov.

5) kod ugovora o prihvatu i otpremi putnika. Član 142. oštećenja zdravlja.od dana kada je vazduhoplov stigao ili je trebalo da stigne u mesto opredeljenja.8-12/01 — 174 od 1036 — Knjiga I Glava VI Zastarelost potraživanja Član 141. odnosno trebalo da budu predate u mesto opredeljenja. tačka 4. .od dana kada je vazduhoplov stigao ili trebalo da stigne u mesto opredeljenja. 1. (2) Rok zastarelosti iz stava 1.u slučaju smrti koja je nastupila posle iskrcavanja putnika iz vazduhoplova. 3) kod prevoza registrovanog prtljaga i stvari: .od dana kada je potraživanje trebalo ispuniti. ovog stava. .od dana određenog u tač.od dana kada su predate. 4) kod regresnih zahteva . s tim da tužba mora biti podnesena najdocnije u roku od tri godine od dana kada je vazduhoplov stigao ili je trebalo da stigne u mesto opredeljenja. kao posledica povrede nastale u toku prevoza . kao i regresna potraživanja iz tog ugovora zastarevaju za jednu godinu. (1) Potraživanja iz ugovora o zakupu.od dana kada je nastala obaveza isplate potraživanja na osnovu sudske odluke ili na osnovu svakog drugog akta kojim se zasniva pravo na regres. kao i regresna potraživanja u vezi s tim ugovorom zastarevaju za dve godine. prtljaga i stvari . (1) Potraživanje iz ugovora o prevozu. stav 2. ovog člana počinje teći: 1) kod ugovora o zakupu .u slučaju gubitka ili oštećenja .od dana utvrđenog u članu 141.u slučaju ostalih potraživanja . (2) Vreme zastarelosti počinje teći: 1) kod ugovora o prevozu putnika: .od dana smrti.od dana dospelosti potraživanja. 2) kod regresnih potraživanja . 2) kod prevoza ručnog prtljaga . . ovog zakona. do 3.u slučaju smrti. povrede putnika ili zakašnjenja u prevozu .

ovog člana. pravo svojine na vazduhoplovu u izgradnji obuhvata i stvari koje se nalaze u fabrikama i radionicama. da ga koristi i da njime raspolaže u granicama određenim zakonom. način vođenja registra i postupak organa nadležnih za upisivanje vrši se prema odredbama o registraciji vazduhoplova u smislu saveznog zakona kojim se uređuje vazdušni saobraćaj. Član 144. . Vlasnik vazduhoplova ima pravo da vazduhoplov drži. (1) Predmet prava svojine može biti i vazduhoplov u izgradnji. Vazduhoplov je pokretna stvar.8-12/01 — 175 od 1036— Knjiga I TREĆI DEO OSNOVE SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA VAZDUHOPLOVU Zajedničke odredbe Član 143. prava po osnovu ugovora o zakupu ugovorenom u trajanju kraćem od šest meseci ne moraju se upisati u Registar vazduhoplova. ili ako su na vidljiv način obeležene ili izdvojene za ugradnju u taj vazduhoplov. ako su po svojoj izgradnji određene isključivo za ugradnju u određeni vazduhoplov ili za njegov pripadak. Član 146. (2) Pravo svojine na vazduhoplovu u izgradnji obuhvata stvari koje su u vazduhoplov u izgradnji ugrađene. prava na vazduhoplovu stiču se upisom u Registar vazduhoplova. Glava I Pravo svojine Član 145. (1) Na osnovu pravnog posla. (3) Ako u Registar vazduhoplova nije što drugo upisano. (2) Izuzetno od odredbe stava 1. (3) Upis prava na vazduhoplovu u Registar vazduhoplova. a nisu ugrađene u vazduhoplov.

Član 150. Prevoznina. ako nije drukčije ugovoreno.8-12/01 — 176 od 1036 — Član 147. dospele do pokretanja izvršnog postupka. kamate dospele u toku tog postupka. naknada za uslugu medicinskog prevoza i pružanje usluge iz vazduha i zakupnina. odnosno korisniku vazduhoplova. a suvlasništvo se određuje udelima. ako mu obezbeđeno potraživanje ugovornim založnim pravom ne bude namireno o dospelosti. svoj udeo na vazduhoplovu otuđiti ili opteretiti. parničnog i izvršnog postupka. Član 149. Član 152. (2) Ako je osiguravač bio obavešten o ugovornom založnom pravu. (2) Svaki suvlasnik može. kao i za troškove upisa ugovornog založnog prava. (1) Na ugovornom založnom pravu na vazduhoplovu može se zasnovati podzaložno pravo u korist trećih lica. (1) Ugovorno založno pravo odnosi se i na naknadu koja iz osiguranja vazduhoplova pripada vlasniku. Knjiga I (1) Vazduhoplov i vazduhoplov u izgradnji mogu biti u suvlasništvu. Glava II Ugovorno založno pravo na vazduhoplovu Član 148. Član 151. Ugovorno založno pravo na vazduhoplovu je pravo po kome je poverilac ovlašćen da se namiri iz prodajne cene vazduhoplova ostvarene sudskom prodajom. ako nije drukčije ugovoreno. ne može naknadu iz osiguranja isplatiti osiguraniku bez pristanka ugovornog založnog poverioca. kao i nagrada za izvršeno traganje za vazduhoplovom i njegovo spasavanje pripadaju ugovornom založnom dužniku. Ugovorno založno pravo u korist glavnice postoji i za trogodišnje ugovorene ili zakonske kamate. saglasno odredbama ovog zakona. .

(3) Ugovorno založno pravo ostaje na snazi za potraživanje ugovornog pazaložnog poverioca. 2) prodajom vazduhoplova u izvršnom ili stečajnom postupku. ugovorni založni dužnik može podmiriti svoj dug ugovornom založnom poveriocu samo ako to dozvoli ugovorni pazaložni poverilac ili ako dužni iznos položi u depozit kod suda. . ako ugovorni založni dužnik ne postupi po odredbi stava 1. ne prestaje brisanjem vazduhoplova iz Registra. stečen upisom u Registar vazduhoplova. Ugovorno založno pravo prestaje: 1) brisanjem iz Registra vazduhoplova. Član 157. Član 154. ovog člana. nestao ili je iz drugih razloga povučen iz upotrebe za vazdušni saobraćaj. (2) Ugovorni založni dužnik može zahtevati od suda da se vazduhoplov proda na javnoj prodaji. Ugovorno založno pravo i njegov red prvenstva. (1) Vazduhoplov opterećen ugovornim založnim pravom ne može biti trajno povučen iz vazdušnog saobraćaja bez prethodnog pristanka svih ugovornih založnih poverilaca. Član 156. i ako je brisanje usledilo zbog toga što je vazduhoplov postao trajno neupotrebljiv. Član 153. ali se namirenje njegovog potraživanja može vršiti samo iz dela prodajne cene koji se odnosi na udele opterećene tim ugovornim založnim pravom. (1) Ako su ugovornim založnim pravom opterećeni suvlasnički udeli koji čine više od polovine vrednosti vazduhoplova ugovorni založni poverilac može tražiti prodaju celog vazduhoplova. (2) Odredba stava 1.8-12/01 — 177 od 1036— Knjiga I (2) Ako je zasnovano podzaložno pravo u korist trećih lica. ako svi ugovorni založni poverioci nisu dali svoj pristanak. ovog člana odnosi se i na troškove održavanja. Član 155. Za zasnivanje ugovornog založnog prava na suvlasničkom delu na vazduhoplovu potreban je pristanak suvlasnika čiji udeli zajedno čine više od polovine vrednosti vazduhoplova.

2) potraživanja koja se odnose na plaćanje koje se duguje po osnovu traganja za vazduhoplovom ili njegovog spasavanja. Glava III Zakonsko založno pravo na vazduhoplovu Član 161. Član 159.8-12/01 — 178 od 1036 — Član 158. ovog člana dužan je da za upisanu predbeležbu podnese dokaze u roku od 30 dana od dana upisa predbeležbe. (2) Ugovorni založni poverilac iz stava 1. Odredbe ovog zakona o ugovornom založnom pravu na vazduhoplovu shodno se primenjuju i na vazduhoplov u izgradnji. 3) potraživanja koja se odnose na vanredne troškove nužne za očuvanje vazduhoplova. Zakonsko založno pravo na vazduhoplovu postoji za: 1) sudske troškove učinjene u zajedničkom interesu svih poverilaca u toku postupka izvršenja ili obezbeđenja radi čuvanja vazduhoplova ili sprovođenja prinudne prodaje. Knjiga I (1) Ugovorno založno pravo može se upisati za isto potraživanje nerazdeljeno na dva ili više vazduhoplova ili na dva ili više ugovornih založnih potraživanja (zajedničko ugovorno založno pravo). (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana poverilac je ovlašćen da traži namirenje celog potraživanja iz svakog pojedinog vazduhoplova opterećenog ugovornim založnim pravom. (1) Založno pravo upisano u strani registar vazduhoplova na vazduhoplov koji naknadno stekne državnu pripadnost Savezne Republike Jugoslavije upisaće se u Registar vazduhoplova kao predbeležba ugovornog založnog prava ako je navedeno u ispravi o brisanju vazduhoplova iz stranog registra. Član 160. s tim što će mu se priznati red prvenstva prema času koji je bio merodavan za utvrđivanje njegovog reda prvenstva u stranom registru. .

odnosno usluge duguje pripada zakonskom založnom poveriocu. ali pre isteka roka od 90 dana od dana nastanka potraživanja. 2) istekom roka od 90 dana od dana nastanka. (3) Kod potraživanja navedenih u članu 161. pod uslovom: . Član 165. koju putnik ili naručilac prevoza. 4) dobrovoljnom prodajom. namiriće se srazmerno. pretpostavlja se da su ta potraživanja nastala istovremeno. kao i na oglasnoj tabli suda na čijem se području vodi registar vazduhoplova u koju je vazduhoplov upisan. (3) Zakonsko založno pravo na vazduhoplovu u korist glavnice odnosi se i na kamate prema odredbi člana 151. 3) prinudnom prodajom u izvršnom ili stečajnom postupku. (2) Ako se potraživanja koja imaju isti red prvenstva ne mogu u potpunosti namiriti. Član 163.da poverilac koji ima zakonsko založno pravo u roku od 60 dana od dana objave oglasa o upisu prenosa. Knjiga I (1) Prevoznina i naknada za uslugu medicinskog prevoza i uslugu iz vazduha. (1) Potraživanja obezbeđena zakonskim založnim pravom namiruju se pre svih ostalih prava. odnosno korišćenja u Registar vazduhoplova i da je taj upis objavljen na način kako se objavljuje upis u registar preduzeća. ovog zakona kasnije nastalo potraživanje ima prednost pred ranijim. ne pokrene sudski postupak za namirenje ovog potraživanja. . ovog zakona. . Član 164. Zakonsko založno pravo na vazduhoplovu prestaje: 1) prestankom potraživanja obezbeđenog zakonskim založnim pravom. a u slučaju sumnje.da je izvršen upis prenosa prava vlasništva. odnosno korisniku vazduhoplova. Potraživanja obezbeđena zakonskim založnim pravom poslednjeg putovanja imaju prednost pred potraživanjima ranijeg putovanja.8-12/01 — 179 od 1036— Član 162. tačka 2. (2) Zakonsko založno pravo na vazduhoplovu se odnosi i na naknadu koja iz osiguranja vazduhoplova pripada vlasniku.

i 3. . (1) Rok iz člana 165. (2) Kad presuda na osnovu podnesene tužbe koja je bila predmet zabeležbe postane izvršna. ovog zakona potraživanje obezbeđeno zakonskim založnim pravom ne prestaje.8-12/01 — 180 od 1036 — Član 166. tačka 2. Zakonsko založno pravo na vazduhoplovu ne prestaje brisanjem vazduhoplova iz Registra vazduhoplova. 2) stranke sporazumeju o visini potraživanja. Član 168. tačka 2. 2. kao i za izvanredne troškove nužne za očuvanje vazduhoplova . pod uslovom da se izvrši zaustavljanje vazduhoplova ili da se zabeležba podnesene tužbe upiše u Registar vazduhoplova u koji je vazduhoplov upisan. Član 170. Rok iz člana 165. ovog zakona prestaje teći podnošenjem tužbe za ostvarivanje potraživanja. u kom slučaju sud utvrđuje da li postoje opravdani razlozi za povraćaj u pređašnje stanje. zakonsko založno pravo prestaje u roku od 60 dana od dana izvršnosti presude ako poverilac u tom roku ne zatraži prinudnu prodaju ili zaustavljanje vazduhoplova. Član 169. tač. Član 167. 3) pred sudom povede postupak za priznanje ovog potraživanja.od dana kada su radnje preduzete. (1) Prestankom zakonskog založnog prava ne prestaje i potraživanje koje je bilo obezbeđeno tim pravom. Knjiga I Izuzetno od odredaba člana 165. ako se u roku od 90 dana od dana nastanka potraživanja: 1) potraživanje zabeleži u Registar vazduhoplova u koji je vazduhoplov upisan. Poverilac ima pravo u tom roku da traži od suda da potraživanje iz ovog zakonskog založnog prava upiše kao ugovorno založno pravo sa redom prvenstva prema času kad je zabeležba tužbe za ostvarivanje zakonskog založnog prava upisana u Registar vazduhoplova. ovog zakona računa se kod zakonskog založnog prava za potraživanje za troškove i nagrade traganja i spasavanja.

Član 171.8-12/01 — 181 od 1036— Knjiga I (2) Ustupanjem potraživanja obezbeđenog zakonskim založnim pravom prenosi se i zakonsko založno pravo. (2) Izvršenje i obezbeđenje može se dozvoliti i na vazduhoplovu koji se ne nalazi na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije ako je upisan u Registar vazduhoplova. . ČETVRTI DEO POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA NA VAZDUHOPLOVU Član 174. Ako jedan od suvlasnika otuđuje svoj udeo na vazduhoplovu. a poverilac nije savestan. Odredbe ovog zakona o zakonskom založnom pravu ne primenjuju se u slučaju da je vlasniku odnosno korisniku vazduhoplov oduzet protivpravnom radnjom. Glava IV Pravo preče kupovine Član 172. Član 173. kao i radi obezbeđenja potraživanja na vazduhoplovu može se vršiti ako se vazduhoplov nalazi na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine. Na pravo preče kupovine na vazduhoplovima shodno se primenjuju odredbe o pravu preče kupovine iz saveznog zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi. ako je to pravo upisano u Registar vazduhoplova. (1) Prinudno izvršenje sudske odluke koje glasi na ispunjenje obaveze.

ovog člana ne odnosi se na izvršenje prodajom radi namirenja potraživanja koja proizlaze iz: 1) štete nastale na zemlji zbog smrti. Član 176.8-12/01 — 182 od 1036 — Član 175. (2) Vazduhoplov iz stava 1. 2) traganja i spasavanja. ovog člana može biti predmet izvršenja ili obezbeđenja ako se postupak sprovodi radi izvršenja ili obezbeđenja potraživanja koje je nastalo za vreme preleta ili zadržavanja vazduhoplova na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. 3) ugovora o prevozu ili drugog ugovora o iskorišćavanju vazduhoplova koji je predmet izvršenja. tačke 2. oštećenja zdravlja ili povrede lica koja je prouzrokovao vazduhoplov u letu na kome se sprovodi izvršenje ili koje su pretrpela lica u vazduhoplovu usled iskorišćavanja tog vazduhoplova. popravke i opreme vazduhoplova koji je predmet izvršenja. . kao i kad sleti po naređenju nadležnog organa. ili čuvanja vazduhoplova. ako se radi o potraživanju obezbeđenom ugovornim založnim pravom ili ako se radi o namirenju nekog potraživanja obezbeđenog zakonskim založnim pravom. (2) Odredba stava 1. pružanja pomoći. (3) Odredba stava 1. 4) snabdevanja. dok viša sila ili razlozi bezbednosti plovidbe traju. ovog člana ne odnosi se na izvršenje prodajom radi ostvarivanja potraživanja tražioca izvršenja. preleće preko teritorije Savezne Republike Jugoslavije ili sleti na aerodrom na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije zbog više sile ili radi bezbednosti plovidbe (vazduhoplov u nuždi). 2) inostrani vazduhoplov koji u skladu sa važećim propisima. Knjiga I (1) Ne mogu biti predmet izvršenja ili obezbeđenja: 1) državni i sanitetski vazduhoplovi. (1) Ne može da bude predmet izvršenja prodajom vazduhoplov koji predstavlja osnovno sredstvo i neophodan je za obavljanje osnovne delatnosti preduzeća ili drugog pravnog lica protiv koga se sprovodi izvršenje.

ako se tome protivi vlasnik odnosno korisnik vazduhoplova. . ovog člana oslobodi vazduhoplov od zaustavljanja. vazduhoplov će se osloboditi zaustavljanja ili čuvanja ako avio-prevozilac da obezbeđenje u visini iznosa potraživanja za koje se traži zaustavljanje. (3) Zaustavljanje i čuvanje vazduhoplova iz stava 2. linijski. ovog člana može se dozvoliti ako se postupak sprovodi radi izvršenja potraživanja nastalog u vezi s tim prevozom. pod uslovima uzajamnosti. Član 179. pod uslovima da je to obezbeđenje raspoloživo i prenosivo u korist poverilaca. (2) Zaustavljanje i čuvanje vazduhoplova ne može se dozvoliti ni na vazduhoplovu u toku izvršenja prevoza u vanrednom (slobodnom) saobraćaju. Član 178. (3) Kad jedan od domaćih sudova na osnovu odredbe stava 1. (1) Ako se privremena mera određuje radi obezbeđenja novčanih potraživanja. (2) Visina obezbeđenja iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od iznosa ograničene odgovornosti. ako se tome protivi vlasnik odnosno korisnik vazduhoplova. (4) Odredbe ovog člana primenjuju se i na strani vazduhoplov. (1) Za odlučivanje o predlogu za izvršenje i obezbeđenje stvarno je nadležan sud na čijem se području vodi registar u koji je vazduhoplov upisan. (2) Izvršenje sprovodi stvarno nadležan sud na čijem se području u vreme sprovođenja izvršenja nalazi vazduhoplov koji je predmet izvršenja. nijedan drugi domaći sud ne može dozvoliti zaustavljanje tog ili bilo kog drugog vazduhoplova za isto potraživanje i za istog poverioca. ako se vazduhoplov nalazi neposredno pred poletanjem ili nastavlja ranije započeti prevoz. ako se radi o potraživanjima za koja dužnik može ograničiti svoju odgovornost. Knjiga I (1) Privremena mera zaustavljanja i čuvanja vazduhoplova ne može se dozvoliti u toku izvršenja javnog prevoza po utvrđenom redu letenja (redovni.8-12/01 — 183 od 1036— Član 177. pod uslovom da je dato obezbeđenje raspoloživo i prenosivo u korist poverioca. saobraćaj).

ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Član 182. ovog člana dostaviće predloge nadležnom sudu. odnosno u vreme sprovođenja privremenih mera. Na postupak izvršenja i obezbeđenja na vazduhoplovu i u vazdušnom saobraćaju shodno se primenjuju odredbe o postupku izvršenja i obezbeđenja na brodovima iz saveznog zakona kojim se uređuje pomorska i unutrašnja plovidba. (2) Organ iz stava 1. odnosno za obezbeđenje na stvarima koje se radi prevoza nalaze na vazduhoplovu na kome se sprovodi izvršenje ili obezbeđenje isključivo je nadležan sud koji sprovodi izvršenje. Član 181. rešava i izvršenje sprovodi stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi predmet izvršenja u vreme podnošenja predloga za izvršenje. (3) Vreme predaje predloga organu koji vodi registar smatra se kao vreme predaje predloga nadležnom organu. .8-12/01 — 184 od 1036 — Član 180. odnosno obezbeđenje na vazduhoplovu. Knjiga I O predlogu za izvršenje i sprovođenje izvršenja na stranom vazduhoplovu. predlog za osnivanje prinudnog založnog prava ili za predbeležbu prinudnog založnog prava na vazduhoplovu ili na pravu uknjiženom na njemu podnosi se organu koji vodi registar. O predlogu za određivanje privremenih mera na vazduhoplovu rešava i privremene mere sprovodi stvarno nadležan sud na čijem se području vazduhoplov nalazi u vreme podnošenja predloga za određivanje privremenih mera. i na domaćem vazduhoplovu koji nije upisan u registar vazduhoplova. (1) Predlog za prinudnu prodaju vazduhoplova koji je upisan u registar vazduhoplova. Član 184. Za izvršenje. Član 183.

ako su stranke ugovorile primenu određenog drugog prava. (2) Izuzetno od odredbe stava 1. (1) Ako se pravo čiju su primenu ugovorne strane ugovorile ne može primeniti na ceo ugovor. kao najbliže. koje se ugovorom stranaka ne mogu isključiti i menjati. a mesto polaska ili mesto opredeljenja se nalazi u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 2) ako bi se primenom drugog prava povredile odredbe ovog zakona.8-12/01 — 185 od 1036— Knjiga I PETI DEO MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST SUDOVA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ZA SPOROVE S MEĐUNARODNIM OBELEŽJEM Član 185. na ugovor ili na ugovorni odnos primenjuje se pravo koje je s njim u najbližoj vezi. (2) Ako iz bitnih okolnosti ne proizilazi ništa drugo. do 140. na glavna prava i glavne obaveze primenjuje se. Član 186. ili na neki od odnosa koji proističu iz ugovora. (3) Na sporedna prava i sporedne obaveze primenjuje se pravo mesta gde su te radnje izvršene odnosno gde je trebalo da budu izvršene. odredbe o ugovorima iz čl. ovog člana. odnosno sedište. ili ako strane nisu izričito odredile pravo koje će se primenjivati. ovog člana bez pravnog je dejstva.fizička ili pravna lica sa prebivalištem. a mesto polaska ili mesto opredeljenja se nalazi u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 3) ako bi putnik primenom drugog prava bio stavljen u nepovoljniji položaj nego primenom odredaba ovog zakona. (3) Ugovor zaključen protivno odredbama stava 2. 4. . (1) Odredbe ovog zakona o ugovorima o prevozu putnika i stvari ne primenjuju se na odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. ovog zakona obavezno se primenjuju: 1) kad su obe ugovorne strane . odnosno sedištem u Saveznoj Republici Jugoslaviji. a njihova se namera o primeni određenog prava ne može nedvosmisleno utvrditi ni iz okolnosti slučaja. pravo države u kojoj je u vreme zaključenja ugovora prevozilac imao prebivalište.

odnosno izvršena radnja ili pravom prema kome se ocenjuju glavna prava i glavne obaveze iz ugovora. založnom pravu i drugim pravima na vazduhoplovu primenjuje se pravo države u kojoj je vazduhoplov registrovan.8-12/01 — 186 od 1036 — Član 187. Član 191. Član 188. kao i u sporovima koji nastanu u toku i povodom sudskog izvršnog postupka koji jugoslovenski sud sprovodi na tim vazduhoplovima. odnosno radnja izvršena u obliku koji je propisan pravom mesta države u kojoj je zaključen ugovor. 2) za izvršenje na vazduhoplovima upisanim u Registar vazduhoplova. Odredbe stranog prava ne primenjuju se ako bi se dejstvo primene očigledno protivilo javnom poretku Savezne Republike Jugoslavije. Na odgovornost za štete iz člana 132. stav 1. ŠESTI DEO PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 192. Knjiga I Ugovor i svaka druga pravna radnja izvršena u ispunjenju tog ugovora valjani su u pogledu forme ako je ugovor zaključen. . U sporovima o pravu svojine. ovog zakona primenjuje se pravo države na čijoj je teritoriji šteta pričinjena. Član 190. Jugoslovenski sud je isključivo nadležan za suđenje: 1) u sporovima o nagradi za spasavanje državnih vazduhoplova i sporovima o naknadi štete nastale zbog sudara vazduhoplova od kojih je jedan državni vazduhoplov. Odredbe ovog zakona ne odnose se na obligacione odnose i osnove svojinsko-pravnih odnosa koji su nastali pre stupanja na snagu ovog zakona. Član 189.

Član 194. br. 22/77 i 12/85). . Knjiga I Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o obligacionim i osnovnim materijalno-pravnim odnosima u vazdušnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ".8-12/01 — 187 od 1036— Član 193. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

* Ovaj zakon objavljen je u "Službenom listu SRJ".8-12/01 — 188 od 1036 — Knjiga I 1. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ". . 50/93 i 24/94) prestaje da važi. br. 37/93. Član 2. Zakon o načinu obezbeđivanja sredstava za održavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja dok su na snazi mere Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija prema Saveznoj Republici Jugoslaviji ("Službeni list SRJ". 14/93. 29/97. br.5 ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAČINU OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE BEZBEDNOSTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA DOK SU NA SNAZI MERE SAVETA BEZBEDNOSTI ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA PREMA SAVEZNOJ REPUBLICI * JUGOSLAVIJI Član 1.

Organizacija za hidrometeorološke poslove mora imati stalnu radiovezu ili direktnu telefonsku vezu sa svakim licem koje vrši neposredno lansiranje raketa. USLOVIMA I NAČINU LANSIRANJA RAKETA PROTIV * GRADONOSNIH OBLAKA Član 1. 32/87 i 2/93. Član 2. Član 3. Organizacija za hidrometeorološke poslove dužna je da pre lansiranja raketa bilo kog dometa pribavi saglasnost nadležne službe kontrole letenja sa kojom mora imati stalnu radio-vezu ili direktnu telefonsku vezu. Rakete protiv gradonosnih oblaka mogu se lansirati ako se time ne ugrožava bezbednost vazdušne plovidbe.1 PODZAKONSKI PROPISI O VAZDUŠNOJ PLOVIDBI UREDBA O PRIBAVLJANJU SAGLASNOSTI. odnosno autonomnoj pokrajini. * Ova uredba objavljena je u "Službenom listu SFRJ".8-12/01 — 189 od 1036— Knjiga I 2. . pod uslovima i na način koji su propisani ovom uredbom. Pribavljanje saglasnosti i izdavanje naređenja za lansiranje raketa vrši organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove koju ovlasti nadležni organ u republici. Član 4. a po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležne službe kontrole letenja. 2. Rakete može lansirati samo lice koje je organizacija za hidrometeorološke poslove obučila i ovlastila za vršenje tih poslova. Protiv gradonosnih oblaka mogu se lansirati samo rakete koje imaju atest i odobrenje za stavljanje u promet eksplozivnih materija. br.

unapred obavesti nadležnu službu kontrole letenja o mogućoj potrebi lansiranja raketa u određenom području. Nadležna služba kontrole letenja može povući izdatu saglasnost za lansiranje raketa. Član 7. u roku od pet minuta. zavisno od meteoroloških uslova. Nadležna služba kontrole letenja. ovog člana. zatraži saglasnost za lansiranje raketa od nadležne službe kontrole letenja. Zahtev kojim se traži saglasnost za lansiranje raketa treba da sadrži sledeće podatke o: . Knjiga I Raketa protiv gradonosnih oblaka ne može se lansirati ako se. a najdocnije na 10 minuta pre vremena predviđenog za početak lansiranja raketa. po prijemu zahteva iz stava 2. Član 6. a organizacija za hidrometeorološke poslove dužna je da. odmah ili najdocnije u roku od tri minuta. saglasnost za lansiranje raketa može se zatražiti bez prethodnog obaveštavanja o mogućoj potrebi lansiranja raketa.8-12/01 — 190 od 1036 — Član 5. Član 8. Organizacija za hidrometeorološke poslove dužna je da. Organizacija za hidrometeorološke poslove je dužna da. Izuzetno. Ako lice koje neposredno vrši lansiranje raketa uoči da svojim radnjama može da ugrozi vazduhoplov u letu. osim ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju nije drugačije određeno. ovog člana dužna je da. s obzirom na domet rakete i pravac lansiranja može pretpostaviti da će raketa uleteti u vazdušni prostor susedne države. obavesti organizaciju za hidrometeorološke poslove da li se može pristupiti lansiranju raketa. najdocnije tri minuta pre vremena predviđenog za lansiranje raketa. obavesti organizaciju da li može pristupiti lansiranju raketa. ako meteorološki uslovi to zahtevaju. a nadležna služba kontrole letenja dužna je da. u vremenu predviđenom u stavu 2. dužno je da odmah obustavi lansiranje raketa i da o tome obavesti organizaciju za hidrometeorološke poslove. obustavi lansiranje raketa i da o tome obavesti tu službu.

sa oznakom tog prostora propisanom ovom uredbom. Saglasnost nadležne službe kontrole letenja za lansiranje raketa mora da sadrži podatke iz stava 1. mogu se koristiti i druga sredstva i uređaji čije se tehničke karakteristike utvrđuju sporazumno između organizacije za hidrometeorološke poslove i nadležne službe kontrole letenja. bez obzira na to da li su ti podaci isti sa podacima u zahtevu ili su izmenjeni od strane nadležne službe kontrole letenja. pored identičnih geografskih karata iz stava 1. Organizacija za hidrometeorološke poslove je dužna da se. čiju dimenziju utvrđuje nadležna služba kontrole letenja i nadležna služba za hidrometeorološke poslove i sa ucrtanim vazdušnim putevima i aerodromskim zonama.8-12/01 — 191 od 1036— Knjiga I 1) delu vazdušnog prostora u kome se predviđa lansiranje raketa. ovog člana. 2) približnom vremenu predviđenom za lansiranje raketa. Član 11. Geografske karte iz stava 1. Za određivanje delova vazdušnog prostora. Deo vazdušnog prostora u kome će se lansirati rakete određuju se pomoću identičnih geografskih karata razmera 1:500. a identičnost karata overava nadležna služba kontrole letenja. 3) maksimalnoj nadmorskoj visini koju može dostići raketa predviđena za lansiranje. Član 10. Po prestanku lansiranja raketa organizacija za hidrometeorološke poslove je dužna da o tome odmah obavesti nadležnu službu kontrole letenja. ovog člana pribavlja organizacija za hidrometeorološke poslove. sa ucrtanim i označenim kvadratima. Razgovori vođeni radio-vezom ili telefonom između organizacije za hidrometeorološke poslove i nadležne službe kontrole letenja u vezi sa .000. prilikom lansiranja raketa. Član 9. ovog člana. pridržava podataka iz saglasnosti za lansiranje raketa i ne može ih menjati bez saglasnosti nadležne službe kontrole letenja.

odnosno autonomnoj pokrajini bavi lansiranjem raketa protiv gradonosnih oblaka (član 3. Novčanom kaznom od 25. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 8. Traka se čuva 30 dana od dana kad je razgovor vođen. stav 1).000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija za hidrometeorološke poslove ako se bez odobrenja nadležnog organa u republici. Novčanom kaznom od 45. Član 12.000 do 250.8-12/01 — 192 od 1036 — Knjiga I pribavljanjem saglasnosti za lansiranje raketa moraju biti snimljeni na magnetofonskoj traci nadležne službe kontrole letenja. 2) ako se prilikom lansiranja raketa ne pridržava podataka iz saglasnosti za lansiranje raketa ili ako te podatke menja bez saglasnosti nadležne službe kontrole letenja ili ako po prestanku lansiranja raketa o tome odmah ne obavesti nadležnu službu kontrole letenja (član 9). 3) ako razgovore vođene radio-vezom ili telefonom sa nadležnom službom kontrole letenja u vezi sa pribavljanjem saglasnosti ne snimi na magnetofonskoj traci ili ako tu traku ne čuvaju 30 dana od dana kada je razgovor vođen (član 11.000 dinara i odgovorno lice u organizaciji za hidrometeorološke poslove. stav 1).000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija za hidrometeorološke poslove: 1) ako pre lansiranja raketa bilo kog dometa ne pribavi saglasnost nadležne službe kontrole letenja ili ako sa njom nema stalnu radio-vezu ili direktnu telefonsku vezu ili ako nema stalnu radio-vezu ili direktnu telefonsku vezu sa svakim licem koje vrši neposredno lansiranje raketa (član 4. stav 1). Član 14. .000 do 450.000 do 80. Te trake se čuvaju 30 dana od dana kad je razgovor vođen. Član 13. Razgovori vođeni između lica u organizaciji za hidrometeorološke poslove moraju se snimati na magnetofonskoj traci na sopstvenom uređaju. Organizacija za hidrometeorološke poslove i nadležna služba kontrole letenja sarađivaće i koordiniraće svoje poslove lansiranja raketa protiv gradonosnih oblaka. Za prekršaj iz stava 1.

8/84). stav 2).000 dinara i odgovorno lice u organizaciji za hidrometeorološke poslove. br. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 8. Za prekršaje iz stava 1.000 do 80. Član 16. Član 15.8-12/01 — 193 od 1036— Knjiga I 4) ako se razgovori vođeni između lica u organizaciji za hidrometeorološke poslove ne snimaju na magnetofonskoj traci na sopstvenom uređaju ili ako se te trake ne čuvaju 30 dana od dana kada je razgovor vođen (član 11. Novčanom kaznom od 8. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o pribavljanju saglasnosti i uslovima i načinu lansiranja raketa protiv gradonosnih oblaka ("Službeni list SFRJ". . Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". stav 3).000 dinara kazniće se za prekršaj pojedinac ako vrši lansiranje raketa protiv gradonosnih oblaka a nije obučen i ovlašćen za vršenje tih poslova od strane organizacije za hidrometeorološke poslove (član 3.000 do 80. Član 17.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na: 1) domaće civilne vazduhoplove. kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o vazdušnoj plovidbi. a koje obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. način. pravila i postupci za letenje vazduhoplova radi bezbedne vazdušne plovidbe. 10/79.8-12/01 — 194 od 1036 — Knjiga I 2.2 PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1. a izmene i dopune u br. Letenje jugoslovenskih vazduhoplova iznad mora na kome ni jedna država nema suverenitet (otvoreno more). listu SFRJ" br. 68/2001. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Sl. 2) vazduhoplove organa unutrašnjih poslova i carinske vazduhoplove. . 3) strane civilne i strane vojne vazduhoplove kad lete u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na domaće državne vazduhoplove kad lete po vazdušnim putevima. Član 2. a ako tih propisa nema pridržavaće se odredaba ovog pravilnika. 1944) kojima se uređuje postupak za letenje vazduhoplova iznad otvorenog mora. * Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi. pridržavaće se propisa o letenju i manevrisanju vazduhoplova koji se primenjuju na području suvereniteta te države. SRJ br. vrši se po odredbama ovog pravilnika i međunarodnih akata donesenih na osnovu Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovu (Čikago. 40/95. Kad jugoslovenski vazduhoplov leti u vazdušnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države. 4/83.

čija se pravila objavljuju u Zborniku vazduhoplovnih podataka Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (AIP) . Član 6. Upravljanje vazduhoplovom vrši se na način koji ne ugrožava bezbedno sletanje drugih vazduhoplova. osim ako se radi o vazduhoplovu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju koji ima odobrenje za ulazak ili izlazak iz jugoslovenskog vazdušnog prostora.8-12/01 — 195 od 1036— Član 3. u aerodromskoj zoni i u vazdušnom prostoru slobodnog letenja (sloj slobodnog letenja). Član 7. Član 4. Letenje vazduhoplova u jugoslovenskom vazdušnom prostoru vrši se u vazdušnom prostoru oblasti. Knjiga I Odredbe ovog pravilnika primenjuju nadležne službe kontrole letenja kad. kao i pri poletanju.(u daljem tekstu: Zbornik). Upravljanje vazduhoplovom pri kretanju na manevarskim površinama aerodroma. ovog člana može se vršiti na osnovu odobrenja za letenje u graničnom pojasu koje je izdao nadležni organ na osnovu Zakona o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu. ne ometa druge učesnike u vazdušnoj plovidbi i ne ugrožava bezbednost lica i imovine na zemlji. van teritorijalnih voda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. u granicama svojih prava. vrše kontrolu letenja i vođenja vazduhoplova u vazdušnom prostoru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: jugoslovenski vazdušni prostor) i na vazdušnim putevima iznad Jadranskog mora. U jugoslovenskom vazdušnom prostoru vazduhoplovi mogu leteti do 9. Poletanje i sletanje vazduhoplova na određeni aerodrom ne sme da se vrši ako nisu utvrđeni postupci za bezbedno poletanje i sletanje za taj aerodrom. lica i stvari u vazduhoplovu. dužnosti i odgovornosti. terminalnoj zoni. Član 5.000 metara (5 nautičkih milja) udaljenosti od državne granice. Letenje vazduhoplova u pojasu iz stava 1. letenju i sletanju vrši se na način kojim se ne ugrožava bezbednost vazduhoplova. .

Član 11. Vođa vazduhoplova koji leti iz jedne oblasti u drugu ili koji iz vazdušnog prostora oblasti ulazi u terminalnu zonu ili aerodromsku zonu i obratno. Zakona o vazdušnoj plovidbi. Radi bezbednog odvijanja letenja. koja odredi nosilac prava raspolaganja aerodromom. Vazdušni prostor slobodnog letenja prostire se izvan aerodromske zone do visine 450 metara iznad terena. u visinu neograničeno. Letenje u terminalnoj zoni i aerodromskoj zoni. kao i da se pridržava odobrene visine. Ako na aerodromu nije organizovana služba kontrole letenja letenjem vazduhoplova rukovodi stručno lice (u daljem tekstu: rukovodilac letenja) saglasno opštem aktu nosioca prava raspolaganja aerodromom donesenim na osnovu odredbe člana 205. rukovodilac letenja neposredno sarađuje sa najbližom službom kontrole letenja telefonskom. postupci i drugi uslovi za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova na određeni aerodrom. stav 2.8-12/01 — 196 od 1036 — Knjiga I Vazdušni prostor oblasti prostire se iznad terminalnih zona i aerodromskih zona i prostora slobodnog letenja. Let vazduhoplova. Terminalna zona obuhvata vazdušni prostor oko jednog ili više aerodroma i prostire se od gornje granice aerodromske zone i prostora slobodnog letenja do visine propisane za tu terminalnu zonu. da se odjavi kod nadležne službe kontrole letenja oblasti. stav 2. vrši se po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) ili po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). Član 9. odnosno zone iz koje izlazi. Aerodromska zona obuhvata vazdušni prostor oko aerodroma do određene visine propisane za tu zonu. odnosno zone u koju ulazi. Zakona o vazdušnoj plovidbi. vrši se po odredbama ovog pravilnika i propisa kojima se utvrđuju način. zavisno od meteoroloških i drugih uslova za letenje. odnosno nivoa leta. . Član 8. dužan je da uspostavi radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja oblasti. Član 10. kao i sletanja vazduhoplova na aerodrom. teleprinterskom ili radiofonskom vezom. odnosno po odredbama opšteg akta nosioca prava raspolaganja aerodromom donesenim na osnovu odredbe člana 205.

ovog člana i njihovo značenje dati su u prilogu br. 3) znake za aerodromski saobraćaj. domaći i strani. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Ako ti uslovi nisu ispunjeni. 2 . termini i uobičajeni izrazi. saglasno odredbi člana 230. . Režim leta mora biti unesen u plan leta vazduhoplova. uključujući i domaće vojne vazduhoplove koji lete na vazdušnom putu.8-12/01 — 197 od 1036— Knjiga I Izbor pravila po kojima će se vršiti let u daljem tekstu: režim leta zavisi od: doba dana meteoroloških uslova. na engleskom jeziku. kao i pri letenju na vazdušnom putu.Znaci sporazumevanja. Radi jednoobraznog i brzog sporazumevanja. Član 12. Kad lete u jugoslovenskom vazdušnom prostoru svi vazduhoplovi. Vođa vazduhoplova presretnutog u jugoslovenskom vazdušnom prostoru dužan je da neprekidno obaveštava nadležnu službu kontrole letenja o svojim postupcima koji vrše po nalogu vođe vazduhoplova presretača. hitnost i predaju oporuke. Član 14. 2) svetlosne znake upozorenja. vrste. kategorije. namene i opreme i opreme vazduhoplova. koji su objavljeni u Zborniku. Član 13. Pravila letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) primenjuju se ako su ispunjeni uslovi meteorološke vidljivosti (VMC). upotrebljavaju se skraćenice. Opis znakova iz stava 1. koriste jednoobrazne znake sporazumevanja i to: 1) znake za opasnost. Zakona o vazdušnoj plovidbi. kao i od osposobljenosti posade vazduhoplova. klase i kategorije aerodroma i vazdušnog prostora u kome se leti. 4) znake za parkiranje vazduhoplova. U javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. posada vazduhoplova i nadležna služba kontrole letenja upotrebljavaju utvrđene izraze i skraćenice na srpskohrvatskom ili engleskom jeziku. na letenje vazduhoplova primenjuju se pravila instrumentalnog letenja (IFR).

Član 16. 4 . 6) nivo leta je visina leta vazduhoplova koju pokazuje visinomer podešen na standardni atmosferski pritisak (QNE). 5) pravac leta ili kurs je pravac kretanja vazduhoplova određen pomoću ugla između severa (pravog. 4) aerodromski krug je određena putanja po kojoj vazduhoplov mora da leti kad se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma. 11) indicirana brzina je brzina leta vazduhoplova koju pokazuje brzinomer (IAS). odnosno mesto nalaženja vazduhoplova u odnosu na zemlju. 3 koji je odštampan za ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) razdvajanje vazduhoplova je obezbeđivanje propisanog horizontalnog i vertikalnog rastojanja između dva vazduhoplova. magnetnog ili kompasnog) i podužne ose vazduhoplova.Tabela mernih jedinica. Član 15. 8) minimalna bezbedna visina je minimalna visina leta za bezbedno nadvišavanje prepreka na zemlji. 3) ruta ili maršruta je putanja kretanja vazduhoplova u odnosu na zemlju koja je označena rutnim tačkama i zemaljskim orijentirima. 10) stvarna brzina je brzina leta vazduhoplova u odnosu na vazduh oko njega (TAS).8-12/01 — 198 od 1036 — Knjiga I Vođa vazduhoplova presretača i vođa presretnutog vazduhoplova u međusobnom opštenju koriste znake presretanja date u prilogu br. U vazdušnoj plovidbi upotrebljavaju se merne jedinice i njihove skraćenice navedene u prilogu br. . 2) pozicija vazduhoplova je položaj. 7) tačka javljanja je određena tačka iznad koje vođa vazduhoplova javlja poziciju vazduhoplova nadležnoj službi kontrole letenja. 9) prelazna apsolutna visina je visina leta za bezbedno nadvišavanje prepreka u aerodromskoj zoni koju pokazuje visinometar vazduhoplova podešen na pritisak sveden na srednji nadmorski nivo (QNH).

ovog člana.8-12/01 — 199 od 1036— Knjiga I 12) minimalna bezbedna brzina je brzina leta vazduhoplova ispod koje dolazi do gubitka uzgona vazduhoplova. Aerodrom koji nema radio-navigaciona sredstva može se koristiti za poletanje i sletanje samo u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC). Izuzetno od stava 1. uz vetar. odnosno rukovodilac letenja. . sletanje vazduhoplova sa leđnim vetrom može izvršiti vođa vazduhoplova ako se time ne ugrožava bezbednost leta i ako se sa tim saglasi nadležna služba kontrole letenja. po pravilu. po postupcima propisanim za korišćenje tog aerodroma. II ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU. 15) nadležna služba kontrole letenja je služba koja vrši kontrolu letenja i vođenja vazduhoplova u delu jugoslovenskog vazdušnog prostora za koji je nadležna. 13) radarsko vođenje ili vektorisanje je korišćenje radarskih podataka za određivanje kursa. brzine i visine kod vođenja vazduhoplova. 14) program letenja je obrazac sa podacima o svim planiranim letovima u određenom vremenskom periodu. VAZDUHOPLOVU I PRVENSTVU PUTA 1. Korišćenje aerodroma koji ima radio-navigaciona sredstva vrši se prema propisanim postupcima u zavisnosti od tih radio-navigacionih sredstava. Poletanje i sletanje vazduhoplova vrši se. 16) prostor za vizuelno manevrisanje (Circling) jeste vazdušni prostor u kome se obavlja produžetak postupka instrumentalnog prilaženja vizuelnim kruženjem oko aerodroma pre sletanja. Značenja pojedinih skraćenica koje se upotrebljavaju u vazdušnoj plovidbi objavljuje se u Zborniku. ako je bočni vetar iznad jačine dozvoljene za odnosni tip vazduhoplova. Član 18. Vođa vazduhoplova ne sme da poleti ili da sleti. Odredbe o letenju Član 17.

ovog člana. Nadležna služba kontrole letenja može odobriti promenu nivoa leta na zahtev vođe vazduhoplova. Član 19. vođa vazduhoplova ne sme. Član 22. u slučaju u kome se vazduhoplov nalazi u opasnosti i u drugim slučajevima kad bezbednost leta to zahteva. Član 21. . bez dozvole nadležne službe kontrole letenja. ni u kom slučaju. Za vreme letenja na određenom vazdušnom putu. odnosno nivoa leta naknadno odobrenog od nadležne službe kontrole letenja. Vođa vazduhoplova je dužan da se pridržava nivoa leta naznačenog u odobrenom planu leta. izvan vazdušnog puta vazduhoplovi mogu leteti i na manjoj međusobnoj udaljenosti ako lete u grupi. radi obezbeđivanja specijalnih letova.8-12/01 — 200 od 1036 — Knjiga I Aerodrom koji je opremljen i osposobljen za postupke preciznog prilaženja vazduhoplova kategorije II i III može se koristiti pod uslovima da vazduhoplov ima odgovarajuću ispravnu opremu i da su piloti vazduhoplova osposobljeni za sletanje vazduhoplova po tim postupcima. Vazduhoplov ne sme leteti u odnosu na drugi vazduhoplov na udaljenosti manjoj od one koja osigurava bezbedno letenje i koja. Član 20. Nadležna služba kontrole letenja može narediti vođi vazduhoplova da promeni odobreni nivo leta radi regulisanja i ubrzanja letenja drugih vazduhoplova. ne može dovesti vazduhoplove u opasnost od sudara. ako se time ne ugrožava bezbednost vazdušne plovidbe. Izuzetno od stava 2. Briše se. i ako su preduzete mere propisane ovim pravilnikom za takav let. napustiti vazdušni put ni menjati odobreni nivo leta. Poletanje i sletanje na aerodromu može se vršiti po pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako je aerodrom opremljen radio-navigacionim ili sletnim uređajima (sistemima) i svetlosnim sredstvima i ako su propisana i objavljena pravila postupka za instrumentalno poletanje i sletanje.

u meteorološkim uslovima za instrumentalno letenje (IMC) ako to odobri nadležni organ. ovog člana. prema odredbama ovog pravilnika. Član 25. primenjuju se pravila letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). pri spoljnoj vidljivosti (VFR). Knjiga I Vođa vazduhoplova koji leti po pravilima letenja. Izuzetno od stava 1. Izuzetno od stava 2.8-12/01 — 201 od 1036— Član 23. Ako razdvajanje vazduhoplova koji leti po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) obezbeđuje nadležna služba kontrole letenja. odnosno od 360 km/h (200 kt) za vazduhoplove sa mlaznim motorima. može se vršiti samo ako je to predviđeno u odobrenju za let. na let vazduhoplova iz stava 2. probni let vazduhoplova može se vršiti i na vazdušnom putu. . Na visinama ispod 3. Član 26. u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC). ovog člana. odnosno u aerodromskoj zoni. U jugoslovenskom vazdušnom prostoru letenja civilnih vazduhoplova brzinom većom od brzine zvuka (Mach 1). U zoni aerodroma indicirana brzina vazduhoplova ne sme biti veća od 288 km/h (160 kt) za vazduhoplove sa klipnim motorima. takav let se označava kao kontrolisani let pri spoljnoj vidljivosti (CVFR) i on se može vršiti na vazdušnom putu do određenog nivoa leta. ako je minimalna bezbedna brzina za odnosni tip vazduhoplova veća od označene brzine ograničenje se ne odnosi na taj vazduhoplov.000 metara vazduhoplov ne sme leteti indiciranom brzinom većom od 460 km/h (250 kt) bez odobrenja nadležne službe kontrole letenja. Član 24. Probni let vazduhoplova vrši se u za to određenom delu vazdušnog prostora van vazdušnih puteva. Probni let vazduhoplova može vršiti pilot koji ima odgovarajuću dozvolu za takav let. U svemu ostalom. ovog člana. pod uslovom da vođa vazduhoplova održava radio-vezu s nadležnom službom kontrole letenja. prema unapred utvrđenom programu probnog leta. sam vrši razdvajanje svoga od drugog vazduhoplova.

3 brzine gubitka uzgona (Vs) u konfiguraciji za sletanje pri maksimalno dozvoljenoj težini u sletanju. koja je jednaka 1.8-12/01 — 202 od 1036 — Knjiga I Za vreme probnog leta na vazduhoplovu se mogu nalaziti. Pri susretu dva vazduhoplova ili vazduhoplova i vozila na širim stazama za voženje i širim platformama koje nisu obeležene. Član 28. zavisno od brzine na pragu poletno-sletne staze. prepreka ili mesta zaustavljanja vazduhoplova. Preticanje vazduhoplova za vreme kretanja po zemlji nije dozvoljeno. Odredbe o vazduhoplovu Član 30. ako je za to opremljen i ima duple komande za sletanje. Na pravolinijskim i brzoizlaznim suvim stazama za vožnje. nalaziti na sedištu sa komandama za upravljanje vazduhoplovom i imati obezbeđenu vidljivost ispred i sa obe strane vazduhoplova. i to: . osim ako nadležna služba kontrole letenja to odobri i s tim upozna posadu vazduhoplova koji se pretiče. u uslovima dobre vidljivosti. Član 29. vazduhoplov se može kretati brzinom do 60 km na čas. Član 27. svaki vazduhoplov. a koje omogućuju mimoilaženje. Radi obuke letačkog osoblja vazduhoplov može leteti u veštački stvorenim uslovima za instrumentalno letenje. 2. Ako se na stazi za voženje nalaze dva ili više vazduhoplova. za vreme leta. odnosno vozilo vozi svojom desnom stranom. po snegu i po blatnjavom zemljištu i pri zaokretima vrši se brzinom hoda pešaka. Kretanje vazduhoplova po zemlji u blizini prepreka. tehnički stručnjaci potrebni za izvršenje programa probnog leta i službena lica određena od nadležnih organa. Vazduhoplovi se razvrstavaju u pet grupa. pored minimalnog broja članova posade. i to do 150 metara od mesta zaokreta. Nastavnik koji vrši obuku mora se. a odstojanje između vazduhoplova mora biti najmanje 100 metara. brzina vožnje ne sme biti veća od 30 km na čas.

. Vazduhoplov mora biti opremljen propisanim svetlima.Svetla na vazduhoplovu. Svetla koja služe za uočavanje vazduhoplova moraju biti uključena pre puštanja motora u rad. osim vazduhoplova koji prema tehničkim uslovima za plovidbenost ne mora imati ova svetla. odnosno poletanje te grupe vazduhoplova. a isključuju se posle sletanja i prestanka rada motora vazduhoplova.8-12/01 — 203 od 1036— Knjiga I Grupa Brzina vazduhoplova na pragu poletno-sletne staze u km/h (u čvorovima) instrumentalne brzine do 169 (91) 199 (91) 224 (121) 261 (141) 307 (166) do 224 (121) do 261 (141) do 307 (166) do 391 (211) A B C D E Vođa vazduhoplova dužan je da. Svetla za plovidbu (poziciona svetla) vazduhoplova moraju biti uključena. i to: 1) kod instrumentalnog letenja — tokom trajanja leta danju i noću. vođa vazduhoplova je dužan da o tome obavesti nadležnu službu kontrole letenja i da na prvom aerodromu sletanja obezbedi da se kvar otkloni. promeni odgovarajući postupak propisan za prilaženje i sletanje. Član 31. njihov položaj i opis dati su u prilogu b. U slučaju kvara nekog svetla tokom leta. 2) kod vizuelnog letenja — tokom trajanja leta noću. 7 . zavisno od grupe kojoj vazduhoplov pripada. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 32. Svetla. a danju kad to zahtevaju meteorološki uslovi.

1. Vazduhoplovu iz stava 1.500 i 14. Na zahtev vođe vazduhoplova.800 metara (12.8-12/01 — 204 od 1036 — Knjiga I Vazduhoplov saobraćajne kategorije. Član 35. Podešavanje visinomera u fazi penjanja vrši se na prelaznoj apsolutnoj visini (sa QNH na QNE). Pre poletanja.550 metara (14. tokom leta mora biti snabdeven odgovarajućom opremom i određenom količinom kiseonika . Ako vazduhoplov nema kabinu pod pritiskom.500 stopa) mora biti snabdeven odgovarajućom opremom i određenom količinom kiseonika. Podešavanje visinomera vazduhoplova vrši se prema određenom vazdušnom pritisku. Član 34. pored svetla iz st. Ako vazduhoplov ima kabinu pod pritiskom. ako nije obezbeđena rezerva kiseonika za članove posade koji upravljaju vazduhoplovom za sve vreme trajanja leta. za vreme letenja u aerodromskoj zoni i pre sletanja visinomer se podešava prema pritisku svedenom na srednji nadmorski nivo (QNH).800 i 4. Vazduhoplov koji koristi hidrodrom mora imati i svetla sidrenja. ako nije obezbeđena rezerva kiseonika za sva ukrcana lica za sve vreme trajanja leta.550 metara (15. 3) na visinama iznad 4. može se koristiti pritisak izmeren na nivou aerodroma (QFE) u završnom prilaženju. i 2. 2) na visinama između 4. ovog člana. saglasno tehničkim uslovima za plovidbenost tog vazduhoplova.000 stopa). Član 33.000 i 15.000 stopa). Ostali vazduhoplovi uključuju reflektore samo u slučaju potrebe.250 i 4.000 stopa).250 metara (12. za let na visini preko 3. a u fazi poniranja na prelaznom nivou leta (sa QNE na QNH). ovog člana nije dozvoljeno da leti: 1) na visinama između 3. U ostalim slučajevima visinomer vazduhoplova se podešava prema standardnom vazdušnom pritisku (QNE). prilikom sletanja mora imati uključene i reflektore za sletanje. ako članovi posade koji upravljaju vazduhoplovom nisu obezbeđeni rezervom kiseonika za let na tim visinama u trajanju od najmanje 40 minuta.

. Član 36. ovog člana unose se u letački priručnik vazduhoplova. Ako na jugoslovenskom vazduhoplovu koji leti na visinama preko nivoa leta 250 i za čije upravljanje su predviđena dva pilota. ovog člana. drugi pilot mora imati kiseoničku masku na licu koju može skinuti tek na povratku odsutnog pilota. 1. saglasno tehničkim uslovima za plovidbenost tog vazduhoplova. Letački priručnik vazduhoplova pored ograničenja iz člana 36. za slučaj dekompresije kabine u fazi spuštanja vazduhoplova. Na određenim mestima na vazduhoplovu moraju biti postavljeni natpisi kojima se ukazuje na ograničenja u pogledu tehničkih uslova za plovidbenost vazduhoplova. Ograničenja iz stava 1. jedan pilot napusti pilotsko sedište. ovog pravilnika. stav 2. do 3. ovog člana ne sme da leti: 1) na visinama preko nivoa leta 250 ako. nije obezbeđena i dopunska količina kiseonika za svako ukrcano lice za desetominutno snabdevanje kiseonikom.8-12/01 — 205 od 1036— Knjiga I za slučaj dekompresije kabine. Jugoslovenski vazduhoplov iz stava 1. Član 37. Vođa vazduhoplova mora se pridržavati propisanih ograničenja u pogledu tehničkih uslova za plovidbenost vazduhoplova. vazduhoplovi čija je homologacija izvršena ili priznata pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika i koji su kao takvi upisani u registar civilnog vazduhoplova Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije mogu leteti i ako ne ispunjavaju uslove propisane u tim stavovima. ako ni jedan pilot koji upravlja vazduhoplovom nema masku za kiseonik na licu ili ako se maska ne nalazi na dohvatu ruke da bi se mogla staviti na lice jednom rukom u toku 5 sekundi. 2) na visinama preko nivoa leta 350. pored rezerve kiseonika predviđene u članu 34. Izuzetno od odredaba st. mora da sadrži naročito: 1) maksimalnu težinu vazduhoplova u poletanju i tehničke osobine vazduhoplova. ovog pravilnika.

zavisno od uticaja temperature vazduha. Član 39.8-12/01 — 206 od 1036 — Knjiga I 2) postupak za najviše dopušteno smanjenje težine vazduhoplova u poletanju. potrebnu rezervu goriva i interval dozvoljenog pomeranja centra težišta vazduhoplova. ovog člana može se izdati ako se vazduhoplovom može upravljati u meri koja omogućuje bezbedan let vazduhoplova u okviru normalnih brzina i manevara (upravljivost vazduhoplova). Pre početka leta. s tim da letenje tog vazduhoplova ne sme ugroziti bezbednost letenja drugih vazduhoplova. 3) dužine poletno-sletne staze potrebne za poletanje i sletanje vazduhoplova. od kojih jedan ne radi. Letenje se vrši u određenom delu vazdušnog prostora izvan vazdušnih puteva i naseljenih područja. pravca i jačine vetra i nagiba te staze. ako je u pitanju vazduhoplov sa klipnim motorom. Član 38. Poletanje vazduhoplova mora se izvršiti sa suve poletno-sletne staze u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC) na aerodromu poletanja i sletanja. Odobrenje za let vazduhoplova iz stava 1. može izvršiti prelet do aerodroma opravke ili zamene motora po dobijanju odobrenja od nadležnog organa. Pre započinjanja leta eksperimentalnog vazduhoplova. Vazduhoplov saobraćajne kategorije koji ima najmanje 4 klipna ili 3 mlazna motora. Eksperimentalni vazduhoplov može se koristiti isključivo za namene navedene u uverenju o plovidbenosti ili u odobrenju za određeni let. danju u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC). Pravac leta vazduhoplova u penjanju ne sme biti iznad gusto naseljenog područja. 4) ograničenja u pogledu korišćenja vazduhoplova iz homologacionog lista toga tipa vazduhoplova. osim ako nadležni organ ne odredi drugačije. . vođa vazduhoplova mora proveriti da li je vazduhoplov tehnički ispravan za let prema letačkom priručniku vazduhoplova i upoznati posadu vazduhoplova sa postupcima propisanim za taj let. vođa vazduhoplova dužan je da sva lica koja će učestvovati u tom letu upozna sa tehničkim osobinama vazduhoplova i programom leta koji će se izvršiti. 5) položaj krakova elisa na motoru koji ne radi.

ovog pravilnika unose se ograničenja u pogledu korišćenja vazduhoplova (član 36). U dozvolu za let vazduhoplova iz čl. letenje i sletanje tog vazduhoplova. vođa vazduhoplova mora osmatrati vazdušni prostor da bi se izbegla opasnost od sudara sa drugim vazduhoplovom ili letećim objektom. 39. utvrđuje se pravo prvenstva puta. Knjiga I Ako vazduhoplov nema uverenje o plovidbenosti. a posada vazduhoplova i druga službena lica predviđena da obavljaju određene poslove u vezi sa letom vazduhoplova. Vazduhoplov koji ima prvenstvo puta zadržava . Ako meteorološki uslovi to omogućuju. zato što ne ispunjava u potpunosti tehničke uslove za plovidbenost. i to: 1) ako vazduhoplov treba da preleti na određeni aerodrom na kome će se vršiti opravke. moraju svojim potpisom potvrditi da su upoznati sa karakterom leta. izmene ili druge radnje u vezi sa tehničkim održavanjem vazduhoplova. 2) ako novoproizveden ili opravljen vazduhoplov treba da preleti na određeni aerodrom. Prvenstvo puta Član 42. Ako je to potrebno uz dozvolu za let mogu se dati i odgovarajuća uputstva za poletanje. ovog člana može se izdati ako je vazduhoplov sposoban u toj meri da se neće ugroziti bezbednost leta tog i drugih vazduhoplova. Radi izbegavanja opasnosti od sudara vazduhoplova. U vazduhoplovu iz stava 1. nadležan organ može dati dozvolu za prelet tog vazduhoplova. ovog člana ne smeju se nalaziti putnici. 3) ako je potrebno evakuisati vazduhoplov sa terena ugroženog elementarnim nepogodama većih razmera (poplava. Dozvola iz stava 1. Član 41. klizanje zemljišta i sl.8-12/01 — 207 od 1036— Član 40. 3. požar.). na kome će se vršiti probni letovi i provera tehničkih i drugih sposobnosti vazduhoplova. ili ako se desio kvar na vazduhoplovu. i 40.

U neposrednoj blizini poletno-sletne staze prvenstvo puta ima vazduhoplov koji napušta tu stazu. 3) jedrilica — balonu i vazduhoplovu koji vuče drugi vazduhoplov.8-12/01 — 208 od 1036 — Knjiga I pravac. Vazduhoplov u opasnosti ima prvenstvo puta. Na većoj udaljenosti od te staze prven- . jedrilici i balonu. Vozilo koje vuče vazduhoplov na manevarskim površinama aerodroma ima prvenstvo puta u odnosu na vazduhoplov u vožnji i na druga vozila. 2) dirižabl — jedrilici i balonu. Član 45. mora se zaustaviti na udaljenosti od 50 metara od te staze. brzinu i nivo leta. odnosno rukovodioca letenja. a u slučaju potrebe vođa vazduhoplova je dužan da preduzima potrebne mere da bi se izbegla opasnost od sudara. Vazduhoplov koji poleće. odnosno koji sleće ima prvenstvo puta u odnosu na sve druge vazduhoplove i vozila koji se kreće po zemlji. pristanišnoj platformi i prostoru za parkiranje vazduhoplova pod uslovom da je vazduhoplov tehnički ispravan. da njima upravlja lice ovlašćeno za voženje vazduhoplova i da je za voženje dobijena saglasnost nadležne službe kontrole letenja. 4) vazduhoplov sa sopstvenim pogonom — vazduhoplovu koji vuče drugi vazduhoplov ili predmet. Vazduhoplov većih manevarskih sposobnosti ustupa prvenstvo puta vazduhoplovu manjih manevarskih sposobnosti i to: 1) vazduhoplov sa sopstvenim pogonom — dirižablu. u vazduhu i na zemlji. Član 43. Vazduhoplov koji kreće ka poletno-sletnoj stazi. ako nema prethodno odobrenje nadležne službe kontrole letenja. Kretanje vazduhoplova sopstvenim pogonom po zemlji može se vršiti na stazama za voženje. Član 44. Vazduhoplov u vožnji ima prvenstvo puta u odnosu na vozila koja ne vuku vazduhoplov. odnosno rukovodioca letenja da postupi drugačije. u odnosu na sve druge vazduhoplove.

kao i od svrhe leta i stanja u kome se nalazi vazduhoplov (opasnost. ovog člana. kad leti radi pružanja takve pomoći. .). 3. Redosled sletanja vazduhoplova određuje nadležna služba kontrole letenja zavisno od vrste. vojni vazduhoplovi. ovog člana. kategorije i namena vazduhoplova. 4) posebni vazduhoplov kojim se prevoze visoki državni rukovodioci. 3) vazduhoplov koji učestvuje u akciji traganja i spasavanja. itd. tačke 5. Redosled poletanja vazduhoplova određuje nadležna služba kontrole letenja zavisno od vrste. drugi vojni i civilni vazduhoplovi. nadležna služba kontrole letenja vodi računa o redosledu poletanja vazduhoplova iz st. 1.8-12/01 — 209 od 1036— Knjiga I stvo puta ima vazduhoplov koji odlazi na poletanje. veća grupa vojnih vazduhoplova (odeljenje. Poletanje vazduhoplova sa civilnog aerodroma vrši se po sledećem redosledu: 1) vazduhoplov u kome se nalazi bolesnik ili ranjenik kome je potrebna hitna lekarska pomoć. 5) vazduhoplov u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. Prilikom određivanja redosleda poletanja vazduhoplova. pojedinačno ili u paru. Poletanje na mešovitim aerodromima vrši se po sledećem redosledu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) dežurni vojni vazduhoplov koji je u stanju pripravnosti. osim ako nadležna služba kontrole letenja ne odredi drugačije. kategorije i namene vazduhoplova i od svrhe leta. tač. 6) drugi vazduhoplovi. mala rezerva goriva i dr. vazduhoplov iz stava 3. Član 47. Član 46. vojni transportni vazduhoplov. do 4. i 4. 2) vazduhoplov hitne lekarske pomoći.). vazduhoplovi iz stava 3. ovog člana.

Član 48. s tim da u momentu mimoilaženja rastojanje između njih iznosi najmanje 300 metara. oba vazduhoplova skreću u svoju desnu stranu. Član 50. Vazduhoplov koji vrši preticanje mora skrenuti u svoju desnu stranu toliko da u momentu preticanja rastojanje između dva vazduhoplova iznosi najmanje 500 metara. Sletanje vazduhoplova na civilni aerodrom vrši se po sledećem redosledu: 1) vazduhoplov koji se nalazi u opasnosti. Pod preticanjem vazduhoplova podrazumeva se prolaz pored prednjeg vazduhoplova kad vazduhoplov koji vrši preticanje ima pravac linije leta pod uglom manjim od 70 stepeni u odnosu na uzdužnu osu prednjeg vazduhoplova. stav 4.8-12/01 — 210 od 1036 — Knjiga I Prilikom određivanja redosleda sletanja vazduhoplova nadležna služba kontrole letenja vodi računa o redosledu sletanja vazduhoplova iz st. . 3. U jugoslovenskom vazdušnom prostoru vazduhoplov koji leti po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) mora se pridržavati pravila o prvenstvu puta predviđenih ovim pravilnikom. 3) drugi vazduhoplovi prema redosledu iz člana 46. Kad dva vazduhoplova lete u susret jedan drugom na približno istoj visini. Prilikom preticanja vazduhoplova u letu prvenstvo puta ima prednji vazduhoplov. 2) vojni vazduhoplov koji ima malu rezervu goriva. i 4. Sletanje vazduhoplova na mešoviti aerodrom vrši se po sledećem redosledu: 1) vazduhoplov koji se nalazi u opasnosti. stav 3. ovog pravilnika. 2) drugi vazduhoplovi prema redosledu iz člana 46. Član 49. odnosno ako se let vrši noću kad se vidi samo zadnje svetlo prednjeg vazduhoplova. ovog člana. u opsegu do 20 stepeni levo ili desno od pravca leta. ovog pravilnika.

Preticanje vazduhoplova koji se nalazi u završnom prilazu za sletanje ili koji sleće. odnosno vazduhoplov koji se nalazi u završnom prilazu za sletanje. prvenstvo puta ima vazduhoplov koji se nalazi na najmanjoj visini. Svi vazduhoplovi koji se približavaju aerodromu ili se na aerodromu pripremaju za poletanje. vođa vazduhoplova je dužan da obezbedi dovoljnu udaljenost od plovnih objekata. . odnosno plovnog objekta. mora se pridržavati pravila o prvenstvu puta predviđenim ovim pravilnikom. Ako se vazduhoplov ili neki plovni objekt približava drugom vazduhoplovu. Za vreme kretanja vazduhoplova po vodi. Član 53. Ako se dva ili više vazduhoplova istovremeno približavaju aerodromu radi sletanja.8-12/01 — 211 od 1036— Član 51. ustupiće prvenstvo puta vazduhoplovu koji sleće ili se nalazi u završnom prilazu za sletanje. Vazduhoplov koji za sletanje i poletanje koristi hidrodrom ili određene vodene površine. Pod ukrštanjem vazduhoplova podrazumeva se presecanje pravca leta vazduhoplova od strane drugog vazduhoplova. pod uglom od 70 do 160 stepeni. nije dozvoljeno. prvenstvo puta ima vazduhoplov koji se nalazi sa desne strane drugog vazduhoplova. to približavanje se vrši prilagođenom brzinom i uz potrebnu pažnju. te taj drugi vazduhoplov mora skrenuti u svoju desnu stranu tako da propusti vazduhoplov sa prvenstvom na udaljenosti od najmanje 300 metara. Poletanje i sletanje vazduhoplova iz stava 1. da bi se izbegla opasnost od eventualnog sudara ili oštećenja vazduhoplova. da se ne bi ometala njihova bezbednost. ovog člana može se vršiti ako ne postoji opasnost od ometanja plovidbe ili od sudara sa nekim plovnim objektom na vodi. Član 52. Knjiga I Ako se pravci letenja vazduhoplova koji se nalazi na približno istoj visini ukrštaju.

III PRIPREMA ZA LETENJE 1. prvenstvo puta ima vazduhoplov koji se nalazi sa desne strane. odnosno plovni objekt koji vrši preticanje mora skrenuti u svoju desnu stranu na rastojanje koje omogućava bezbedno i nesmetano preticanje. Vazduhoplov mora biti tehnički pripremljen za let od strane tehničke službe ili lica koje odredi nosilac prava raspolaganja. sopstvenik vazdu- . Ako se putanja kretanja dva vazduhoplova ili vazduhoplova i nekog plovnog objekta ukrštaju. uređaja i opreme vazduhoplova. Prilikom preticanja prvenstvo puta ima vazduhoplov. Drugi vazduhoplov. Priprema vazduhoplova Član 57. Vazduhoplov. odnosno plovni objekt mora skrenuti u svoju desnu stranu da bi omogućio bezbedan i nesmetan prolaz vazduhoplovu. Član 56. oba moraju skrenuti u svoju desnu stranu na rastojanje koje omogućuje bezbedno mimoilaženje. odnosno da je potvrđen plan leta.8-12/01 — 212 od 1036 — Član 54. da proveri da li su vazduhoplov i posada vazduhoplova sposobni za bezbedno letenje i da u knjizi održavanja vazduhoplova svojim potpisom potvrdi ispravnost vazduhoplova. Vođa vazduhoplova ne sme pristupiti izvršenju leta pre nego što utvrdi da je za let dobijeno odobrenje. 2. Knjiga I Ako se u susret kreću dva vazduhoplova ili vazduhoplov i neki plovni objekt. odnosno plovni objekt koji se pretiče. Zajedničke odredbe o pripremi Član 55. odnosno plovnom objektu koji ima prvenstvo puta. Za obavljanje pojedinih radnji u vezi sa pripremanjem za letenje vođa vazduhoplova može ovlastiti drugog člana posade koji ima dozvolu za obavljanje tih poslova. Vođa vazduhoplova dužan je da pre poletanja izvrši određenu pripremu vazduhoplova i posade vazduhoplova. ali se time ne oslobađa odgovornosti za izvršenje pripreme za taj let vazduhoplova.

u skladu sa propisima o tehničkom održavanju vazduhoplova. Član 60. Ako ista neispravnost uočena u poslednja tri leta i upisana u operativni dnevnik vazduhoplova nije otklonjena. ako od završetka prethodnog leta nije prošlo 24 časa i ako u prethodnom letu nisu uočene neispravnosti vazduhoplova koje mogu da utiču na bezbedno izvršenje leta. da li su u knjizi održavanja vazduhoplova uneseni podaci o radovima izvršenim na vazduhoplovu u toku pripreme. U toj listi posebno se označava koja oprema mora biti ispravna da bi se moglo . određen samoupravnim opštim aktom organizacije udruženog rada ili druge organizacije saglasno odredbi člana 12. Vazduhoplov koji se koristi u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju mora imati listu minimalne opreme vazduhoplova (MEL).8-12/01 — 213 od 1036— Knjiga I hoplova. Vođa vazduhoplova je dužan da proveri da li je izvršena tehnička priprema vazduhoplova za let (član 57. da li su otklonjene neispravnosti uočene tokom ranijeg letenja i da li je ovlašćeno lice svojim potpisom overilo izvršenje radova. koja može ugroziti bezbednost letenja nije otklonjena. odnosno korisnik vazduhoplova. vođa vazduhoplova je dužan da o tome stavi primedbu u knjigu održavanja vazduhoplova i da obavesti organ ovlašćen da vrši kontrolu poslova od značaja za bezbednost vazdušne plovidbe. u skladu sa namenom i režimom leta vazduhoplova. Zakona o vazdušnoj plovidbi. Član 59. Vođa vazduhoplova ne sme pristupiti izvršenju leta ako vazduhoplov nije opremljen minimalnom opremom propisanom za odnosnu kategoriju vazduhoplova. Član 58. Ako vođa vazduhoplova utvrdi da vazduhoplov nije tehnički pripremljen za let. ovog člana. Izuzetno od stava 1. odnosno da neispravnost vazduhoplova upisana u operativni dnevnik vazduhoplova. ne sme pristupiti izvršenju leta. za vazduhoplov koji se koristi van javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju ne mora se vršiti tehnička priprema pred svaki let ako pilot ostaje član posade i u narednom letu. stav 1).

koje se pojedinačno mogu tolerisati prema listi minimalne opreme (MEL) ali povezane mogu uticati na bezbednost letenja. Član 61. koji svojim potpisom potvrđuje da je sa primedbom upoznat. vođa vazduhoplova mora proveriti i smeštaj i ispravnost dodatnih uređaja na vazduhoplovu. pored provere iz stava 1. Ako se pre poletanja vazduhoplova utvrdi da je neki deo opreme iz stava 1. kao i težinu i raspored ukrcanih lica i stvari. Pripremanje vazduhoplova za let obuhvata i proveravanje opterećenja i rasporeda tereta na vazduhoplovu prema listi opterećenja. ovog člana neispravan ali da utvrđena neispravnost ne može ugroziti bezbednost letenja. Ako za vazduhoplov nije propisana lista provere (Check list).8-12/01 — 214 od 1036 — Knjiga I pristupiti poletanju vazduhoplova. ako posumnja da neispravnost opreme može ugroziti bezbednost letenja iako se ta neispravnost može tolerisati prema listi minimalne opreme (MEL). ulja za kočenje i kiseonika. Vođa vazduhoplova može odustati od izvršenja leta. vođa vazduhoplova je dužan da proveri količine raspoloživog goriva. vođa vazduhoplova i ovlašćeno lice tehničke službe zajednički će doneti odluku o tome da li će se pristupiti izvršenju leta ili ne. Ako se vazduhoplov koristi za posebne namene. Ako za vazduhoplov nije propisana lista opterećenja. maziva. Ako se pre poletanja vazduhoplova utvrde dve ili više neispravnosti na opremi. Član 62. a za vazduhoplov lakši od vazduha i balast. kao i proveravanje stanja i ispravnosti vazduhoplova i uređaja i opreme. vođa vazduhoplova proverava stanje i ispravnost vazduhoplova. ovog člana. ovlašćeno lice tehničke službe dužno je da primedbu o uočenoj neispravnosti unese u knjigu održavanja vazduhoplova i da o tome obavesti vođu vazduhoplova. kao i oprema čija neispravnost se može tolerisati a da se tim ne ugrozi bezbednost letenja. Vođa vazduhoplova dužan je da proveravanje iz stava 1. motora i pilotske kabine. Vođa vazduhoplova ne sme pristupiti poletanju: . ovog člana vrši prema utvrđenoj listi provere (Check list) ako je ta lista propisana za odnosnu kategoriju vazduhoplova. kao i ispravnost uređaja za upravljanje vazduhoplovom i drugih uređaja i opreme od kojih zavisi bezbednost leta.

koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. propisane u letačkom priručniku za taj tip vazduhoplova — korigovanu usled uticaja sledećih faktora: nadmorske visine aerodroma izražene u atmosferskom pritisku. postupke u letačkom priručniku za gubitak presurizacije (ako postoji) ili otkaz jedne pogonske grupe na ruti (kod višemotornih aviona) i druge uslove koji mogu izazvati odlaganje sletanja aviona ili povećanje potrošnje goriva i maziva. nadmorske visine aerodroma izražene u atmosferskom pritisku. očekivano zadržavanje. odnosno član posade vazduhoplova koga on odredi proverava da li vazduhoplov ima . vlage. jačine vetra u smeru poletanja. jačine vetra u smeru sletanja i neispravnosti uređaja za regulisanje kočenja. koja se izračunava za: aktuelnu meteorološku situaciju i meteorološku prognozu. uključujući i jedan neuspeo prilaz. skretanje. Pri proračunu težine višemotornog vazduhoplova radi sletanja vođa vazduhoplova je dužan da uzme u obzir i mogućnost da vazduhoplov ne uspe da sleti pri prvom pokušaju ili da jedan motor prestane da radi. jedan proceduralan prilaz na aerodrom planiran za sletanje. 12. visine prepreka u odletu i propisanog ugla penjanja. Vođa vazduhoplova ne sme započeti let ako vazduhoplov nije snabdeven minimalnom količinom goriva i maziva potrebnom za taj let. dužine. neispravnosti uređaja za regulisanje kočenja. vlage. Minimalne količine goriva i maziva potrebne za let aviona sa klipnim eliso-turbinskim i mlaznim pogonskim grupama date su u prilogu br. nagiba i površine poletno-sletne staze. dužine. propisanu u letačkom priručniku za taj vazduhoplov korigovanu usled uticaja sledećih faktora: temperature na aerodromu. delimične neispravnosti sistema za kočenje. 2) ako normalna potrošnja goriva i maziva u letu do aerodroma sletanja ne obezbeđuje da vazduhoplov pri sletanju ima težinu manju od maksimalno dozvoljene težine za sletanje. snega i leda na poletno-sletnoj stazi.8-12/01 — 215 od 1036— Knjiga I 1) ako težina vazduhoplova prelazi dozvoljenu težinu u poletanju. Član 63. nagiba i površine poletno-sletne staze. snega i leda na poletno-sletnoj stazi. Član 64. Pre poletanja vazduhoplova. uključivanja uređaja koji smanjuju snagu motora. odnosno kašnjenje zbog vazdušne plovidbe u tom delu vazdušnog prostora. vođa vazduhoplova.

splavovima i pojasevima. Član 66. Za letenje vazduhoplovom namenjenim za sportsku delatnost mora se izvršiti posebno pripremanje zavisno od vrste i karaktera leta. 5) sastavljanje plana leta. 3) pištolj za ispaljivanje signalnih raketa i signalne rakete. razradu postupaka u slučaju opasnosti i u vanrednim slučajevi- . 4) metalno ogledalo i pištolj za signalizaciju. splavove i pojaseve za održavanje lica na vodi. vođa vazduhoplova dužan je da zajedno sa drugim članovima posade izvrši zajedničku pripremu leta i da proveri spremnost posade vazduhoplova za izvršenje planiranog leta. zavisno od vrste leta. 7) opremu. a naročito: 1) zaštitnu opremu protiv požara. hranu i vodu za snabdevanje lica na čamcima. 5) boju za obeležavanje traga vazduhoplova pri sletanju na vodu. Pre poletanja vazduhoplova. koga odredi vođa tog vazduhoplova. dima i gasova. meteorološku i navigacijsku pripremu za let. upoznavanje i proučavanje letačkog zadatka. pribavljanje podataka potrebnih za izvršenje leta. Priprema posade vazduhoplova obuhvata: 1) 2) 3) 4) ma. upoznaje putnike sa načinom upotrebe opreme. 6) čamce. Član posade vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. 3.8-12/01 — 216 od 1036 — Knjiga I ispravne uređaje i propisanu opremu za slučaj opasnosti. predviđene da je putnici koriste u slučaju opasnosti. Vazduhoplov koji se koristi za posebne namene mora se posebno pripremati za tu vrstu leta. Priprema posade Član 65. 2) radio-predajnik signala o položaju vazduhoplova posle prinudnog sletanja van aerodroma.

obučenosti posade vazduhoplova. raspoloživim količinama goriva i maziva i sl. prikuplja i proučava podatke potrebne za izvršenje planiranog leta. 4) svetlosno obeležavanje prilaznih površina i prepreka. Član 68. . Član 69. odnosno licu odgovornom za planiranje tog letačkog zadatka. zajedno sa posadom vazduhoplova proučava letački zadatak i tom prilikom utvrđuje da li se postavljeni zadatak može izvršiti a da se time ne ugrozi bezbednost vazdušne plovidbe. vođa vazduhoplova. Vođa vazduhoplova. Istovremeno. a naročito: 1) oznake i pravce poletno-sletnih staza. a naročito podatke koji se odnose na aerodrome poletanja i sletanja i na planirani alternativni aerodrom.8-12/01 — 217 od 1036— Knjiga I Tokom pripreme za samostalni let lica koje se obučava za poslove letačkog osoblja. mora se razmotriti mogućnost za izmenu nekog elementa planiranog leta ako to bude potrebno. za neuspelo poletanje i za sletanje. odnosno član posade koga on odredi. 3) upotrebljivu dužinu poletno-sletnih staza za poletanje. ovog člana. 2) dimenzije i otpornost poletno-sletnih staza i karakteristike kolovozne konstrukcije tih staza. Član 67. moraju se predvideti i razraditi moguće vanredne situacije. Za pripremu za let lica iz stava 3. vodeći računa o karakteristikama vazduhoplova. Vođa vazduhoplova dužan je da izvrši meteorološku pripremu za let i da sa meteorološkom situacijom upozna posadu vazduhoplova. U okviru pripreme za let. 5) radio-navigacione uređaje aerodroma. Eventualne primedbe i predloge u vezi sa izvršenjem letačkog zadatka vođa vazduhoplova dostavlja nadležnoj službi. Vođa vazduhoplova mora poznavati podatke o aerodromima iz stava 1. ovog člana odgovoran je njegov nastavnik letenja.

Navigacijska priprema leta vrši se zavisno od svhe leta i letačkog zadatka. kao i na osnovu putnog priručnika vazduhoplova (Route Manual). odnosno podatke. meteorološke situacije i prognoze. ako to nije moguće od nadležne službe kontrole letenja na najbližem aerodromu. podataka iz Zbornika vazduhoplovnih podataka (AIP) i hitnih obaveštenja (NOTAM). Dokumentacija. kao i karata planiranih i alternativnih vazdušnih puteva. Zahtev za dobijanje dokumentacije podnosi se najranije na 4 časa pre planiranog poletanja. vođa vazduhoplova mora odložiti poletanje. Navigacijska priprema leta obuhvata: 1) izbor aerodroma sletanja i vazdušnog puta. ako su u pitanju letovi u redovnom javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. odnosno rute. 2) analizu i proučavanje vazduhoplovnih karata zona aerodroma poletanja. Ako se analizom meteorološke situacije utvrdi da vremenski uslovi ne obezbeđuju bezbedan let. odnosno podaci za meteorološku pripremu leta obavezno sadrže i izveštaj o stanju i prognozi vremena za aerodrom poletanja aerodrom sletanja i alternativni aerodrom. posada vazduhoplova pribavlja najpogodnijim sredstvom veze podatke potrebne za meteorološku pripremu za let od najbliže takve službe. . Na aerodromima i letilištima na kojima ne postoji služba nadležna za pružanje meteorološke pomoći vazduhoplovstvu. aerodroma sletanja i alternativnog aerodroma. kao i za planirane vazdušne puteve. odnosno rute i izbor alternativnih aerodroma i puta. ili ako nastupi bitna promena meteorološke situacije ili se očekuje takva promena na aerodromima i vazdušnim putevima predviđenim planom leta. posada vazduhoplova pribavlja novu dokumentaciju. Član 71. odnosno rute.8-12/01 — 218 od 1036 — Knjiga I Vođa vazduhoplova ili član posade koga ona odredi pribavlja dokumentaciju za meteorološku pripremu leta od službe nadležne za pružanje meteorološke pomoći vazduhoplovstvu. odnosno ruta. Ako se odloži poletanje vazduhoplova za dva ili više časova. tehničkih karakteristika opreme vazduhoplova. Član 70.

Član 72. Ako navigacijski plan letenja priprema stručna služba nosioca prava raspolaganja vazduhoplovom. on mora predvideti najmanje jedan alternativni aerodrom. saglasno odredbama ovog pravilnika. postupaka za neuspelo prilaženje na sletanje i postupaka u slučaju opasnosti. vođa vazduhoplova i drugo letačko osoblje vazduhoplova dužni su da se upoznaju i da detaljno prouče taj plan. ovog člana upozna posadu vazduhoplova. odnosno ako bi nastupile vanredne okolnosti za vreme letenja. Po završetku meteorološke i navigacijske pripreme leta. Član 73. odnosno član posade koga on odredi. Na osnovu navigacijske pripreme leta.8-12/01 — 219 od 1036— Knjiga I 3) proračun pravca leta. Vođa vazduhoplova. vođa vazduhoplova sa drugim letačkim osobljem vazduhoplova izrađuje navigacijski plan leta. Član 74. određeni član posade unosi u navigacijski plan letenja sva odstupanja od planiranih elemenata leta. Ako vođa vazduhoplova planira let po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). . odnosno sopstvenika vazduhoplova. Za vreme letenja. 5) upoznavanje i proučavanje postupaka u krugu čekanja. Vođa vazduhoplova je dužan da o postupcima i merama iz stava 1. brzine i visine leta i proračun potrošnje goriva. podnosi plan leta nadležnoj aerodromskoj kontroli letenja najdocnije na 30 minuta pre poletanja. 4) određivanje vremena nadletanja tačaka javljanja vazduhoplova nadležnoj službi kontrole letenja. tačke promene pravca ili nivoa leta i tačke najdocnijeg povratka vazduhoplova na aerodrom poletanja u slučaju potrebe. vođa vazduhoplova sastavlja plan leta. Tokom priprema za let vođa vazduhoplova mora predvideti i razraditi postupke i mere koje bi se preduzele ako bi se vazduhoplov našao u opasnosti.

posada vazduhoplova mora: 1) pre poletanja vazduhoplova. o tome odmah obaveštava nadležnu službu kontrole letenja koja je odobrila plan tog leta. 8 — Skupni plan leta. odnosno druga lica i stvari. plan leta se može dostaviti i u toku leta. koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. 9 — Plan leta. Ostale pripreme Član 77. Pre poletanja vazduhoplova. Ako vođa vazduhoplova ne zatraži poletanje u roku od jednog časa od isteka vremena predviđenog za poletanje u odobrenom planu leta. smatraće se da je odustao od poletanja. Ako na aerodromu na kome nije organizovana služba kontrole letenja. ako je let odobren od strane nadležnog organa. ovog člana. proveriti da li su putnici. 4. Ako se vazduhoplovom prevoze putnici. Plan leta za vazduhoplove koji se koriste za prevoz u vazdušnom saobraćaju podnosi se za više letova na obrascu datom u prilogu br. putnika i stvari. Ako vođa vazduhoplova odustane od leta. odnosno druga lica smeštena na sedišta i privezana sigurnosnim pojasevima i . Član 75. kao i da li su preduzete mere propisane u pogledu protivpožarnog obezbeđenja i hitne lekarske pomoći. Član 78. vazduhoplov ne poleti u roku od 30 minuta od isteka vremena predviđenog u najavi leta.8-12/01 — 220 od 1036 — Knjiga I Ako na aerodromu poletanja nije organizovana služba kontrole letenja. a za ostale vazduhoplove — na obrascu datom u prilogu br. umesto podnošenja plana leta vrši se najpogodnijim sredstvom veze najava leta aerodromskoj kontroli letenja na najbližem aerodromu. Izuzetno od stava 2. vođa vazduhoplova je dužan da izvrši novu najavu leta. vođa vazduhoplova mora proveriti da li je služba prihvata i otpreme izvršila potrebne radnje u vezi sa otpremom vazduhoplova. Član 76.

prevozu i istovaru vrši na propisan način. Vođa vazduhoplova može prema putniku ili drugom licu koje narušava propisani red i disciplinu u vazduhoplovu ili koje na bilo koji način ugrožava bezbednost letenja. Zakona o vazdušnoj plovidbi. opomena pred prinudno iskrcavanje putnika. kao što su: upozorenje na obavezu poštovanja reda i discipline u vazduhoplovu. Posada vazduhoplova mora se obezbediti da prilazi izlazima za slučaj opasnosti i vratima na vazduhoplovu budu pristupačni i bez prepreka u širini od najmanje 50 cm. Vođa vazduhoplova kojim se vrši prevoz oružja ili opasnih materija. odnosno druga lica sa postupcima predviđenim za vanredne događaje. dužan je da pre poletanja proveri da li postoji odobrenje nadležnog organa za prevoz oružja. a u slučaju nastupanja takvih događaja upoznati ih sa postupcima koje nalaže bezbednost vazduhoplova. ako vazduhoplov ima kabinu pod pritiskom. ovog člana moraju biti zabravljeni tako da je moguće njihovo brzo otvaranje u slučaju potrebe. Izlazi i vrata iz stava 1. Član 79. kao i proveriti da li su ručni prtljag i druge stvari pravilno smešteni u vazduhoplovu. u skladu sa odredbom člana 178. odnosno na aerodromu prvog sletanja. Član 80. kao i druge mere. odnosno druga lica sa postupkom u slučaju gubitka pritiska u kabini vazduhoplova. preduzeti mere. 2) posle poletanja vazduhoplova. putnika i drugih lica i stvari u vazduhoplovu i obezbediti da se izvršavaju uputstva i naređenja vođe vazduhoplova.8-12/01 — 221 od 1036— Knjiga I upoznati ih sa načinom korišćenja sigurnosnih pojaseva i zabranom pušenja. 3) u toku leta upoznati putnike. Član 81. odnosno opasnih materija i da se stara da se rukovanje takvom pošiljkom pri putovanju. upoznati putnike. odnosno drugih lica na aerodromu poletanja. .

Zajedničke odredbe Član 82. ili obratno. Ako služba kontrole letenja zahteva prelazak sa letenja po pravilima IFR na letenje po pravilima VFR. pod meteorološkim uslovima propisanim u članu 116. Pravila instrumentalnog letenja (IFR) primenjuju se i na letenje vazduhoplova kojim se obučava posada vazduhoplova u aerodromskoj . ovog pravilnika. Član 85. Letenje vazduhoplova obavezno se vrši po pravilima instrumentalnog letenja. Letenje po pravilima IFR obavezno je u IMC uslovima. 2) u javnom prevozu (u IMC i VMC uslovima). stava 2. radi poletanja i sletanja dozvoljeno je vazduhoplovima vizuelno manevrisanje danju i noću u vazdušnom prostoru oko aerodroma. Pravila instrumentalnog letenja (IFR) primenjuju se na letenje vazduhoplova koje se vrši isključivo pomoću instrumenata i uređaja na vazduhoplovu i na zemlji. Služba kontrole letenja ovlašćena je da uskrati letenje po pravilima VFR ako očekuje da će vazduhoplov na putu do mesta opredeljenja naići na IMC uslove. Prema pravilima instrumentalnog letenja. Izuzetno od odredbe tačke 2. ili obratno. saglasnost pilota je obavezna.8-12/01 — 222 od 1036 — Knjiga I IV PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) 1. i to: 1) kad let nije moguće u celini izvršiti u VMC uslovima. ovog člana. Služba kontrole letenja može odobriti zahtev pilota u toku leta za prelazak sa letenja po pravilima IFR na letenje po pravilima VFR. Član 83. Pravo je pilota da prijavi to letenje i kad vladaju VMC uslovi. poletanje i sletanje vazduhoplova može se vršiti samo na aerodromima za koje su u Zborniku objavljena pravila postupka za instrumentalno prilaženje i poletanje. Letenje po pravilima IFR može vršiti vazduhoplov koji je za to opremljen i pilot sa važećom dozvolom i ovlašćenjem.

ako udaljenost vazduhoplova od oblaka iznosi najmanje 2. odnosno rute. Vazduhoplovi u letu moraju se nalaziti na bezbednoj udaljenosti jedan od drugoga. prilazna svetla i svetla za obeležavanje prepreka na zemlji. Član 88. Član 89. ako vođa tog vazduhoplova vidi druge vazduhoplove i ako vođe drugih vazduhoplova izjave da prihvataju odgovornost za takav način razdvajanja vazduhoplova. Član 86.000 metara. zaokret se ne sme vršiti pre nego što se postigne visina od najmanje 120 m u odnosu na aerodrom poletanja. Vođa vazduhoplova koji leti po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). Minimalna bezbedna visina u vazdušnom prostoru slobodnog letenja iznosi 300 metara. Vođa vazduhoplova je dužan da javlja nadležnoj službi kontrole letenja preletanje svake tačke obaveznog javljanja. Član 87. ovog člana primenjuje se i na kontrolisano letenje pri spoljnoj vidljivosti (CVFR). Posle poletanja pomoću instrumenata (IFR).000 metara. Horizontalno i vertikalno razdvajanje vazduhoplova obezbeđuje nadležna služba kontrole letenja.8-12/01 — 223 od 1036— Knjiga I zoni noću pri spoljnoj vidljivosti. ako se bez teškoća sa ivice te zone ne mogu identifikovati svetla poletno-sletne staze. Nadležna služba kontrole letenja može dozvoliti na zahtev i odgovornost vođe vazduhoplova. Vazduhoplov može leteti do minimalne bezbedne visine propisane za određeni deo vazdušnog puta. . da razdvajanje tog od drugih vazduhoplova u aerodromskoj zoni vrši sam vođa vazduhoplova ako je spoljna vidljivost najmanje 8. prema odobrenom planu leta.000 metara od pozicije vazduhoplova. Odredba stava 1. mora održavati stalnu radio-vezu na određenoj frekvenciji sa nadležnom službom kontrole letenja. a u brdovitom području — 600 metara iznad najviše prepreke u poluprečniku od 8.

196. Ako se utvrdi da je razlika u pokazivanju veća od 300 stopa. Vođa vazduhoplova koji se kreće po manevarskim površinama aerodroma ili koji leti u aerodromskom krugu dužan je da se javlja nadle- . i 199). Član 91. Član 90. posada vazduhoplova je dužna da isključi pokazivanje visine na transponderu. odnosno kad nastane kvar transpondera. odnosno indikaciju visine radi provere pokazivanja transpondera. vođa vazduhoplova je dužan da o tome obavesti nadležnu službu kontrole letenja pre poletanja ili pre ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor. Pre poletanja.8-12/01 — 224 od 1036 — Knjiga I Minimalno nadvišavanje prepreka od 50 m obezbeđuje se u zaokretu prilikom neuspelog prilaženja. Za helikoptere se dozvoljava zaokret i na manjim visinama. Uređaj za predaju podataka o visini i identifikaciji vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: transponder). saglasno uputstvu nadležne službe kontrole letenja a broj tog koda mora da potvrdi posada vazduhoplova. Kretanje vazduhoplova na aerodromu i letenje u aerodromskom krugu i na vazdušnom putu Član 92. ali ne na visinama koje ulaze u "efekt autorotacije". 2. Vazduhoplov u letu mora koristiti transponder sa odgovarajućim kodom. 7600. treba da bude takav da omogućuje korišćenje 4096 kodova u modu "A" i pri automatskom pokazivanju visine leta vazduhoplova. Korišćenje transpondera na 7500. Nadležna služba kontrole letenja može zahtevati od posade vazduhoplova da proveri tačnost pokazivanja visinomera. 180. 7700 kodova dozvoljeno je samo za one slučajeve i namene koji su predviđeni ovim pravilnikom (čl. odnosno pre ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor vazduhoplov mora imati uključen transponder na kodu 2000 u modu "A". ako nadležna služba kontrole letenja ne odredi drugačije. Ako vazduhoplov nema transponder ili ako je transponder u kvaru. a ako to tehnički nije moguće da o tome obavesti nadležnu službu kontrole letenja.

Na poziciji broj 8. prima obaveštenje o redosledu sletanja i o sledećoj tački javljanja vazduhoplova. vazduhoplov se posle četvrtog zaokreta nalazi u pravcu poletno-sletne staze na udaljenosti od 7. ako to zahteva nadležna služba kontrole letenja i od nje prima obaveštenje o eventualnoj promeni redosleda sletanja. Na poziciji broj 7. Pozicija u aerodromskom krugu. vođa vazduhoplova koji se nalazi između trećeg i četvrtog zaokreta javlja poziciju vazduhoplova. traži dozvolu za izlazak vazduhoplova na poletno-sletnu stazu i prima podatke o eventualnim promenama meteoroloških uslova. Pozicija na tački poletanja. vođa vazduhoplova zaustavlja vazduhoplov na manevarskoj površini na udaljenosti 50 metara od ivice poletno-sletne staze i vrši probu motora. Pozicija na platformi vođa vazduhoplova traži odobrenje od nadležne službe kontrole letenja za puštanje u rad motora vazduhoplova i prima podatke neophodne za bezbedno poletanje. Na poziciji broj 1.400 metara (8 NM) od poletno-sletne staze i postupa po uputstvu nadležne službe kontrole letenja.8-12/01 — 225 od 1036— Knjiga I žnoj službi kontrole letenja i da traži odobrenje za obavljanje pojedinih radnji. Pozicija "niz vetar". vođa vazduhoplova traži odobrenje za poletanje i poletanju pristupa po dobijanju odobrenja. Na poziciji broj 2. zavisno od pozicija na kojima se nalazi vazduhoplov. Na poziciji broj 4.200 metara (4 NM) i vođa vazduhoplova prima odobrenje za sletanje vazduhoplova. Na poziciji broj 5. Pozicija na tački napuštanja poletno-sletne staze. Na poziciji broj 6. vođa vazduhoplova koji se nalazi između drugog i trećeg zaokreta u aerodromskom krugu. . Pozicija na tački čekanja. vođa vazduhoplova vrši prilaženje za sletanje iz pravca doleta vazduhoplova. vođa vazduhoplova traži odobrenje za ulazak u aerodromski krug i prima podatke neophodne za bezbedno sletanje na aerodrom. — na poziciji broj 7b "Dugi final". bočno i paralelno sa osom poletno-sletne staze. javlja poziciju vazduhoplova na udaljenosti od 14. vođa vazduhoplova koji je sleteo obaveštava da je oslobodio poletnosletnu stazu i prima uputstva za voženje vazduhoplova po manevarskim površinama. ako je to potrebno. javlja poziciju vazduhoplova. Pozicija na tački ulaska u aerodromski krug. Pozicija "finale" i to: — na poziciji broj 7a "Kratki final". Na poziciji broj 3.

7 4. Aerodromski krug može biti levi ili desni.6 6. U prostoru za vizuelno manevrisanje obezbediće se minimalno nadvišavanje prepreka koje iznosi najmanje: Nadvišavanje prepreke (u m) 90 90 120 120 150 Najniži OSN u odnosu na aerodrom (u m) 120 150 180 210 240 Minimalna vidljivost (u m) 1. a pri horizontalnoj vidljivosti manjoj od 8 km. . i obaveštava nadležnu službu kontrole letenja o prekidu radio veze i isključenju motora vazduhoplova.9 2.8-12/01 — 226 od 1036 — Knjiga I Na poziciji broj 9. odnosno prema uputstvu parkera ako na aerodromu postoji parker. Član 93. oni moraju biti propisano razdvojeni. 2) pravac. Za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova su neophodni sledeći podaci: 1) oznaka poletno-sletne staze za poletanje i pravac poletanja. neće se odobravati let drugog vazduhoplova. zavisno od strane na koju se vrši treći i četvrti zaokret vazduhoplova u letu.8 3. jačina i veća kolebanja vetra. Pozicija za parkiranje.5 Grupa A B C D E Za vreme izvođenja vizuelnog manevra za sletanje (Circling). vođa vazduhoplova zaustavlja vazduhoplov na platformi prema oznakama za parkiranje. Član 94. Ako se istovremeno izvode letovi dva vazduhoplova u vazdušnom prostoru za vizuelno manevrisanje.

odnosno ako se očekuje takvo povećanje brzine. 5) drugi podaci koji mogu uticati na bezbednost poletanja. vođa vazduhoplova može odstupiti od primljenog uputstva s tim da o tome odmah obavesti nadležnu službu kontrole letenja. Član 95. odnosno ruti. 2) stvarnoj brzini vazduhoplova ako je brzina između tačaka obaveznog javljanja veća od 5% u odnosu na brzinu iz odobrenog plana leta. i da odmah vrati vazduhoplov na vazdušni put ili rutu. Član 97. mora da se kreće određenom putanjom koja spaja dva radio-navigaciona uređaja. ako se vazduhoplov nalazi u opasnosti. kao što su: vidljivost u pravcu poletanja ili vidljivost duž poletno-sletne staze (RVR). odnosno dve tačke na ruti (rutne tačke). Vođa vazduhoplova mora potvrditi da je razumeo to uputstvo. Ako vazduhoplov leti na vazdušnom putu. Ako vođa vazduhoplova smatra da primljeno uputstvo nije jasno. ako je u pitanju poletanje mlaznih vazduhoplova. tražiće dopunu. ovog člana. 3) vremenu nadletanja sledeće tačke obaveznog javljanja. meteorološke pojave u pravcu poletanja i penjanja vazduhoplova i sl.8-12/01 — 227 od 1036— Knjiga I 3) atmosferski pritisak za podešavanje visinomera (QNH) izražen u milibarima. Izuzetno od stava 2. odnosno izmenu uputstva. Član 96. Ulazak. letenje i izlazak vazduhoplova sa vazdušnog puta vrši se po uputstvu nadležne službe kontrole letenja. ako se ono razlikuje za više od tri minuta od prethodnog izveštaja. da nije potpuno ili da ne odgovara uslovima za bezbedno letenje. . odnosno u inčima ili milimetrima ako to zahteva vođa vazduhoplova. Vođa vazduhoplova je dužan da obavesti nadležnu službu kontrole letenja o: 1) svakom skretanju vazduhoplova sa vazdušnog puta ili rute. 4) temperatura vazduha i tačka rose.

nadležna služba kontrole letenja može osloboditi od obaveze posadu vazduhoplova da javlja svoje pozicije. Član 98. mogućnost zaleđivanja) i drugim pojavama bitnim za bezbednu i nesmetanu vazdušnu plovidbu. Nadležna služba kontrole letenja obaveštava vođu vazduhoplova o predviđenom vremenu napuštanja tačke čekanja. osim ako nadležna služba kontrole letenja ne odredi drugačije. ako nije drugačije određeno. Za vreme instrumentalnog letenja. odnosno stvarnog napuštanja i dostizanja visine leta (nivo leta). vođa vazduhoplova je dužan da vazduhoplov prevede u penjanje i da minimalnu bezbednu visinu dostigne pre nadletanja odnosnog terena ili prepreke. vođa vazduhoplova postupa po tom naređenju vršeći zaokrete u desnu stranu počev od navigacionog uređaja. jaka turbulencija. . Vođa vazduhoplova ne treba da obaveštava o poziciji vazduhoplova ako se vazduhoplov nalazi pod radarskom kontrolom. Ako se zbog bezbednosti vazdušne plovidbe izda naređenje da se vazduhoplov zadrži na vazdušnom putu u određenom krugu čekanja. posada vazduhoplova dužna je da obaveštava nadležnu službu kontrole letenja o poziciji vazduhoplova. Izveštaj o poziciji vazduhoplova za vreme leta na vazdušnom putu sadrži: pozivni znak vazduhoplova. predviđeno vreme nadletanja sledeće tačke javljanja. Vođa vazduhoplova obaveštava nadležne službe kontrole letenja o nivou leta i javlja u koje vreme dostiže određenu tačku čekanja. Posada vazduhoplova dužna je da posebno javi vreme nameravanog.8-12/01 — 228 od 1036 — Knjiga I Ako putanja leta vazduhoplova koji napušta vazdušni put vodi prema terenu ili prepreci čija je visina veća od minimalne bezbedne visine za letenje. nivo ili visinu leta. odnosno predaje izveštaje o poziciji vazduhoplova. Član 99. meteorološkim uslovima i pojavama (olujna oblačnost. Vođa vazduhoplova javlja vreme napuštanja tačke čekanja i vreme kad pristupa promeni nivoa leta. Ako se vazduhoplov nalazi pod radarskom kontrolom. tačku javljanja i vreme nadletanja te tačke.

Ako vazduhoplov sleće na aerodrom na kome nema službe kontrole letenja. Ako se vrši precizno prilaženje i sletanje vazduhoplova pomoću uređaja ILS ili PAR.8-12/01 — 229 od 1036— Knjiga I 3. broj leta. poziciju vazduhoplova i očekivano vreme dolaska na aerodrom. Za tu svrhu objavljuje se u Zborniku karta profila terena. a razlika između visine praga poletno-sletne staze i visine aerodroma iznosi više od 2 metra. Za letenje od prelaznog nivoa leta do sletanja visinomer se podešava na atmosferski pritisak vrednosti QNH tog aerodroma. Ako vazduhoplov ima dva ispravna visinomera. visinomer se podešava na vrednost QFE. Za sletanje u uslovima preciznog instrumentalnog prilaženja kategorije II i III. Član 101. visinomer mora biti podešen na odgovarajući atmosferski pritisak. jedan od njih mora biti podešen na vrednost QNH radi potrebe kontrole letenja. odnosno vrednosti QNE ako to zaheva vođa vazduhoplova. U momentu ulaska u zonu aerodroma na koji treba vazduhoplov da sleti. Odobreni postupak prilaženja i sletanja vazduhoplova vođa vazduhoplova ne može menjati bez saglasnosti nadležne službe kontrole letenja. obavezna je upotreba radio-visinomera. Vođa vazduhoplova mora potvrditi prijem podataka za podešavanje visinomera. . dobijenih od nadležne službe kontrole letenja. Vođa vazduhoplova može predložiti način sletanja i zatražiti da mu se odobri određeni postupak prilaženja radi sletanja. a visina za potrebe kontrole letenja očitava se uvek sa visinomera podešenog na QHN. visinu leta. odobrenje za ulazak u aerodromsku zonu i za sletanje daje rukovodilac letenja. vođa vazduhoplova mora uspostaviti radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja i saopštiti pozivni znak vazduhoplova. visinomer se mora podesiti na vrednost QFE u odnosu na prag te staze. Prilaženje i sletanje vazduhoplova Član 100. Na vazduhoplovu koji se približava aerodromu sletanja. Ako se prilaženje i sletanje vazduhoplova vrši preciznim radarskim vođenjem.

5) dužinu kraka odleta u nautičkim miljama. Letenje u krugu čekanja vrši se na visini i po postupku koji su utvrđeni u posebnim vazduhoplovnim kartama za korišćenje aerodroma. U slučaju jačih vazdušnih turbulencija. i to: 1) navigacioni uređaj ili tačku iznad koje će se vršiti čekanje. vođa vazduhoplova može zahtevati izmenu ili odstupanje od određenog postupka za letenje u krugu čekanja. Vođa vazduhoplova može napustiti krug čekanja kad dobije odobrenje nadležne službe kontrole letenja i pristupi primeni postupka za prilaženje i sletanje vazduhoplova. ako se čekanje vrši pomoću navigacionog uređaja DME. ako je ispravnost tog uređaja proverena na propisan način u poslednjih 10 dana i ako odstupanje nije veće od ± 4 stepena. zaleđivanja ili male rezerve goriva. vođa vazduhoplova zadržaće vazduhoplov u krugu i sačekaće dozvolu za prilaženje i sletanje. Knjiga I Vođa vazduhoplova može koristiti uređaj za navigaciju VOR. 4) približno vreme napuštanja kruga čekanja. Ako nadležna služba kontrole letenja naredi da se vazduhoplov zadrži u krugu čekanja iznad određenog navigacionog uređaja ili neke tačke na zemlji. nadležna služba kontrole letenja mora odrediti elemente potrebne za letenje vazduhoplova. 3) visinu na kojoj će se vršiti čekanje. 2) pravac zaokreta u krugu čekanja. Vođa vazduhoplova koji sleće na aerodrom na kome postoji uređaj za navigaciju VOR sa test-signalom (VOT). da bi se utvrdila mogućnost njegovog korišćenja. odnosno izvršavanju uputstva nadležne službe kontrole letenja. ovog člana nisu uneseni elementi za letenje u krugu čekanja.8-12/01 — 230 od 1036 — Član 102. Ako u karte iz stava 2. Taj uređaj se može koristiti ako odstupanje nije veće od ± 4 stepena. mora proveriti ispravnost pokazivanja uređaja VOR na vazduhoplovu. Član 103. .

objavljenom u Zborniku. Vođa vazduhoplova potražiće prethodno saglasnost nadležne službe kontrole letenja i za korišćenje brzina predviđenih za slučaj turbulencije. Instrumentalno prilaženje može biti neprecizno i precizno. vreme trajanja leta na kraku odleta. Za vreme letenja vazduhoplova u krugu čekanja.8 Mah-a zavisno šta je od toga manje Brzine iz stava 2. Ako vazduhoplov ne može da održava određenu brzinu iz stava 2. Član 105. Neprecizno prilaženje vrši se kad aerodrom nema elektronski uređaj koji određuje kliznu ravan leta vazduhoplova nego se koriste drugi . a iznad te visine minut i 30 sekundi. vazduhoplov se mora pridržavati brzina navedenih u sledećoj tabeli: Nivo leta (FL) Brzina vazduhoplova sa klipnim motorom u čvorovima Brzina vazduhoplova sa mlaznim motorom u čvorovima normalna atmosfera turbulencija do 60 preko 60 do 140 preko 140 170 170 175 210 220 240 280 ili 0. vođa vazduhoplova će o tome obavestiti nadležnu službu kontrole letenja i postupaće po uputstvu te službe. Knjiga I Za vreme letenja vazduhoplova u krugu čekanja. ovog člana.250 metara (14. odnosno doleta do visine 4. Instrumentalno prilaženje i sletanje vazduhoplova vrši se po postupku propisanom za aerodrom na koji vazduhoplov sleće. ako u Zborniku nije drukčije objavljeno.8-12/01 — 231 od 1036— Član 104. ovog člana moraju se postići najkasnije 2 minuta pre nadletanja navigacionog uređaja. odnosno tačke iznad koje se nalazi krug čekanja.000 stopa) iznosi minut.

nadležna služba kontrole letenja može skratiti postupak prilaženja i dovesti vazduhoplov do završne tačke prilaženja. nije uspostavio vizuelni kontakt sa zemljom ili ako iz drugih razloga nije moguće izvršiti bezbedno sletanje. odnosno relativnoj visini (MDA/H) do koje može da ponire. Vođa vazduhoplova koji leti po pravilima instrumentalnog letenja može preći na letenje pri spoljnoj vidljivosti ako postoje meteorološki uslovi (VMC) za letenje pri spoljnoj vidljivosti i ako to odobri nadležna služba kontrole letenja. odnosno na minimalnoj apsolutnoj. kao što su uređaj ILS sa pokazivačem klizne ravni i uređaj PAR. nadležna služba kontrole letenja može preduzeti radarsko vođenje vazduhoplova do visine sa koje može bezbedno sleteti na aerodrom. odnosno relativne visine bezbednog nadvišavanja terena. utvrđene od nadležnog organa i podaci o njima objavljeni u Zborniku. koje su za svaki aerodrom. Visine iz stava 1. ovog člana. Član 107.8-12/01 — 232 od 1036 — Knjiga I uređaji. Ako se za instrumentalno prilaženje vazduhoplova koristi nadzorni radar. Član 106. ovog člana (DH ili MDA/H) određuje nosilac prava raspolaganja vazduhoplovom (sopstvenik vazduhoplova) na osnovu apsolutne. Vođa vazduhoplova obustaviće dalje prilaženje i primeniće pravila postupka predviđena za neuspelo prilaženje ako na relativnoj visini odlučivanja (DH). U slučaju iz stava 1. Precizno prilaženje vrši se pomoću uređaja koji određuju i kliznu ravan leta vazduhoplova. u odobreni plan leta vođa vazduhoplova i nadležna služba kontrole letenja unose odgovarajuće izmene. kao što su: goniometar. Nadležna služba kontrole letenja obaveštava posadu vazduhoplova o . Član 108. zavisno od vrste prilaženja. uređaj VOR ili uređaj ILS bez pokazivača klizne ravni. radio-far NDB. odnosno prepreka (OCA/H). Ako je to predviđeno propisanim postupkom za prilaženje i sletanje.

Vođa vazduhoplova dužan je da nadležnoj službi kontrole letenja blagovremeno prijavi nameru prelaska na vizuelno manevrisanje (Circling) za sletanje iz obratnog smera od smera instrumentalnog prilaženja. ovog pravilnika. Vazduhoplov ne sme ići u oblake ako ne pređe na let po pravilima za instrumentalno letenje (IFR). shodno propisanim i objavljenim pravilima postupka za taj aerodrom. korišćenje druge frekvencije i dr. Član 110. 3) radio-uređaj za održavanje veze sa nadležnom službom kontrole letenja. vreme napuštanja te tačke. dužan je da bez odlaganja obavesti nadležnu službu kontrole letenja o kvaru na sledećim uređajima na vazduhoplovu: 1) radio-kompasu ili drugim uređajima za pokazivanje položaja vazduhoplova u odnosu na zemaljska radio-navigaciona sredstva. odnosno neispravnosti uređaja iz stava 1. vreme napuštanja završne tačke prilaženja.). Vođa vazduhoplova obaveštava nadležnu službu kontrole letenja o uticaju kvara. kad vazduhoplov leti po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). vreme i nivo ili visinu nadletanja određene tačke do koje je let bio odobren ili na kojoj se vrši čekanje.8-12/01 — 233 od 1036— Knjiga I eventualnim promenama u odnosu na stanje i prognozu vremena koji su ranije bili saopšteni posadi vazduhoplova. . Vazduhoplovu će se odobriti poletanje sa poletno-sletne staze u smeru koji nije opremljen za IFR u uslovima horizontalne vidljivosti date u članu 20. Član 109. ispravke vremena dolaska ili sletanja ako se ono razlikuje za više od 3 minuta od planiranog vremena i obaveštenje o neuspelom prilaženju ako je bilo takvog prilaženja. 2) prijemniku pokazivača za instrumentalno sletanje ILS ili nekoj od njegovih komponenata. ovog člana na sposobnost vazduhoplova da nastavi letenje po pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u slučaju potrebe traži pomoć (radarsko vođenje. Vođa vazduhoplova. Izveštaj o poziciji vazduhoplova u terminalnoj i aerodromskoj zoni sadrži: vreme promene nivoa ili visine leta.

ovog člana može leteti ako je najmanje jedan član posade vazduhoplova osposobljen da održava na engleskom jeziku propisanu radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja i ako vazduhoplov ima odgovarajući radio-navigacioni uređaj koji omogu- . Pravila letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) primenjuju se i na letenje vazduhoplova kojim se obučava posada vazduhoplova u aerodromskoj zoni noću. Član 114. Izuzetno od odredaba stava 1. odnosno od udaljenosti sa koje je moguć povratak vazduhoplova na kopno u slučaju kvara na motoru vazduhoplova. Letenje stranog sportskog vazduhoplova u jugoslovenskom vazdušnom prostoru vrši se po pravilima kontrolisanog letenja pri spoljnoj vidljivosti (CVFR). Vazduhoplov iz stava 1. Zajedničke odredbe Član 111.8-12/01 — 234 od 1036 — Knjiga I V PRAVILA LETENJA PRI SPOLJNOJ VIDLJIVOSTI (VFR) 1. Vizuelno letenje može se vršiti danju i noću ako posada vazduhoplova za sve vreme leta vidi zemlju i orijentire na zemlji. 3) ako vazduhoplov leti u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC). ako se njime ne vrši javni prevoz u vazdušnom saobraćaju. vazduhoplov koji vrši vizuelno letenje (VFR i CVFR) samo u aerodromskoj zoni i u uslovima datim u čl. ovog člana. vazduhoplov može leteti i noću u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC). ovog pravilnika. Ako posada ne vidi zemlju i orijentire na zemlji. njegova udaljenost od obale ne sme biti veća od udaljenosti koja je jednaka petnaestostrukoj visini leta vazduhoplova. ako se sa ivice te zone mogu bez teškoća identifikovati svetla poletno-sletne staze. Član 112. a u pitanju je kontrolisano letenje pri spoljnoj vidljivosti (CVFR). Ako jednomotorni vazduhoplov vrši vizuelno letenje iznad mora. 22. i 116. Član 113. prilazna svetla i svetla za obeležavanje prepreka na zemlji.

Član 115. ako se .5 km — vertikalno 300 m B. Izuzetno od članova 114. Za let van sloja slobodnog letenja Minimalna visina nadvišavanja terena 300 m (1000 stopa) Vidljivost u letu Najmanje 8 km Odstojanje od oblaka Najmanje: — horizontalno 1. ako je to predviđeno u odobrenju za letenje. U slučaju iz stava 1. strani sportski vazduhoplov može leteti i ako nema odgovarajući radio-navigacioni uređaj. ovog člana. ovog člana.8-12/01 — 235 od 1036— Knjiga I ćuje vođenje tog vazduhoplova pomoću radio-navigacionih uređaja na zemlji.5 km i — vertikalno 300 m Odstojanje od oblaka — horizontalno bez oblaka — vertikalno sa vidljivošću zemlje Najmanje: — horizontalno 1.5 km Za letove sa brzinama i preko 140 kt (IAS) Najmanje 5 km Izuzetno od stava 1. let se vrši prema uslovima i na način koji su određeni u odobrenju za letenje. Član 116. ovog pravilnika. Uslovi meteorološke vidljivosti (VMC) pri kojima se vrši vizuelno letenje su isti za dnevno i noćno letenje i oni su dati u sledećoj tabeli: USLOVI METEOROLOŠKE VIDLJIVOSTI (VMC) A. Za let u sloju slobodnog letenja Minimalna visina 300 m (1000 stopa) iznad naselja i većeg skupa lica 150 m (500 stopa) u ostalim slučajevima Vidljivost u letu Najmanje 1. letenje helikoptera može se vršiti i pri manjoj vidljivosti ali ne pri vidljivosti manjoj od 800 metara.

može se vršiti na zahtev i odgovornost vođe vazduhoplova. Član 117. 2) kad se vazduhoplov može pridržavati rute određene planom leta bez ulaska u oblake. Izuzetno od stava 2.000 stopa) za ostalo letenje iznad kopnenih ili vodenih površina. odnosno pilot osposobljen za takvo letenje.000 stopa) za letenje iznad naseljenih mesta. Vizuelno letenje iznad oblaka i između oblaka može vršiti vođa vazduhoplova. . Član 119. na visini manjoj od visine predviđene u tački 2. ovog člana. tog stava može leteti vazduhoplov za posebne namene. 2) 300 metara (1. s tim da visina zaokreta ne sme biti manja od 50 metara (150 stopa) iznad terena ili iznad najviše prepreke na terenu. ako to odobri nadležni organ i ako je u pitanju let za posebne namene (traganje i spasavanje. u slučaju prestanka rada motora. ovog člana vrši se u sledećim slučajevima: 1) kad se let vrši na visini koja nije manja od 300 metara (1. Vizuelno letenje ispod minimuma određenih u tabeli iz člana 116. Član 118. ovog člana ne sme biti manja od: 1) 300 metara (1. elementarne nepogode. akcije organa unutrašnjih poslova). prevoz bolesnika.8-12/01 — 236 od 1036 — Knjiga I manevriše pri brzinama koje omogućavaju blagovremeno uočavanje drugih vazduhoplova ili prepreka. ako vazduhoplov ima uređaje za održavanje propisane radio-veze sa nadležnom službom kontrole letenja. iznad većeg skupa lica ili iznad najviše prepreke u poluprečniku od 600 metara od pozicije vazduhoplova. ovog pravilnika u delu Uslovi meteorološke vidljivosti (VMC). Vazduhoplov koji vrši vizuelno letenje mora se pridržavati minimalne bezbedne visine koja.000 stopa) iznad najviše tačke terena ili iznad prepreke u širem području letenja. obezbeđuje uspešno sletanje. stav 1. Letenje iz stava 1. Visina iz stava 1.

Vođa vazduhoplova mora javiti nadležnoj službi kontrole letenja vreme kad pristupa presecanju puta. Član 122. predviđen pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). 5) putnu brzinu vazduhoplova. ako se ne nalazi pod stalnom kontrolom radara. Vazduhoplov koji leti van vazdušnog puta može preseći vazdušni put ako je to predviđeno u odobrenom planu leta i ako je to odobrila nadležna služba kontrole letenja. Prilikom traženja odobrenja vođa vazduhoplova mora navesti sledeće podatke: 1) pozivni znak i tip vazduhoplova. 4) zahtevani nivo leta u momentu presecanja vazdušnog puta. odnosno rutu vazduhoplova predviđenu planom leta. Član 120. 3) mesto i očekivano vreme presecanja vazduhoplovnog puta.8-12/01 — 237 od 1036— Knjiga I 3) kad su prilaz i sletanje na aerodrom mogući u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC). . 2) vazdušni put. Za vreme presecanja vazdušnog puta vazduhoplov mora imati stalnu radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja. osim ako su u pitanju posebni hitni slučajevi u kojima se presecanje vazduhoplovnog puta vrši na nivou leta predviđenom za vizuelno letenje (VFR). Odredbe čl. ovog pravilnika odnose se i na domaće vojne vazduhoplove. Presecanje vazdušnog puta vrši se okomito na njegov pravac pod uglom od 90 stepeni. 120. i 121. Član 121. Vođa vazduhoplova je dužan pre presecanja vazdušnog puta da zatraži odobrenje za to presecanje.

Letenje vazduhoplova u aerodromskoj zoni i na vazdušnom putu Član 123. Vizuelno letenje iz stava 1. da posada vazduhoplova stalno vidi zemlju. Vizuelno letenje iz stava 1. podatke o vođi vazduhoplova i način izvršenja leta. Nadležna služba kontrole letenja može vazduhoplovu opšte kategorije. Član 126. Prilikom vizuelnog letenja vođa vazduhoplova može nastaviti let na vazdušnom putu ako vazduhoplov i posada ispunjavaju uslove propisa- . na zahtev vođe vazduhoplova. ovog člana označava se kao specijalni let pri spoljnoj vidljivosti (SVFR). Noćnim letom. ako na aerodromu ne postoji takva služba — rukovodilac letenja.500 metara. Vizuelno letenje noću u aerodromskoj zoni može se vršiti ako su vođa vazduhoplova i vazduhoplov osposobljeni za takvo letenje i ako aerodrom ispunjava uslove za noćno letenje.000 metara. Član 124. u smislu ovog pravilnika. ovog člana može se vršiti ako su ispunjeni sledeći uslovi: da horizontalna vidljivost iznosi najmanje 8. Član 125. Za vreme vizuelnog noćnog letenja u aerodromskoj zoni razdvajanje vazduhoplova vrši nadležna služba kontrole letenja. svetla poletnosletne staze i svetla kojima su označene prepreke.700 kg i ako je horizontalna vidljivost veća od 1. smatra se let koji se vrši u vremenskom periodu od pola časa posle zalaska do pola časa pre izlaska sunca. da se sa ivice aerodromske zone mogu identifikovati prilazna svetla praga. Za specijalni let pri spoljnoj vidljivosti (SVFR) vođa vazduhoplova ne podnosi nadležnoj službi kontrole letenja plan leta nego najavu leta koja sadrži: tip i pozivni znak vazduhoplova. s tim da u toj zoni istovremeno mogu leteti najviše dva vazduhoplova. odobriti vizuelno letenje u aerodromskoj zoni danju ako vazduhoplov ne prelazi maksimalnu dozvoljenu težinu pri poletanju od 5.8-12/01 — 238 od 1036 — Knjiga I 2.

vazduhoplov treba privremeno da napusti vazdušni put. Ako vazduhoplov leti na visinama preko 900 metara (3. Član 129.8-12/01 — 239 od 1036— Knjiga I ne za instrumentalno letenje i ako se sa tim saglasi nadležna služba kontrole letenja.odnosno ruti. Vođa vazduhoplova koji vrši vizuelno letenje mora tražiti odobrenje od nadležne službe kontrole letenja za svako presecanje vazdušnog puta. zbog bezbednosti vazdušne plovidbe. Ako. U tom slučaju let se nastavlja na nivou leta predviđenom za vizuelno letenje. Član 127. Pre povratka na vazdušni put vođa vazduhoplova mora da zatraži odobrenje od nadležne službe kontrole letenja. Vođa vazduhoplova koji napušta vazdušni put i nastavlja vizuelno letenje. a posada vazduhoplova preduzima sve potrebne mere da se izbegne opasnost od sudara sa drugim vazduhoplovom.000 stopa) iznad prepreka. U letu na vazdušnom putu vođa vazduhoplova se pridržava nivoa leta koji je odredila nadležna služba kontrole letenja i pravila za instrumentalno letenje (IFR). vođa vazduhoplova mora se pridržavati nivoa leta predviđenih za vizuelno letenje. najdocnije na pet minuta pre izlaska vazduhoplova na vazdušni put.000 stopa) srednjeg nadmorskog nivoa (MSL) ili 300 metara (1. Pri vizuelnom letenju vođa vazduhoplova koji leti na vazdušnom putu. zavisno šta je od toga više. mora se pridržavati nivoa leta predviđenih za instrumentalno letenje. osim ako se vazduhoplov nalazi u opasnosti. vođa vazduhoplova je dužan da o tome blagovremeno obavesti nadležnu službu kontrole letenja i da zadrži nivo leta koji obezbeđuje nadvišavanje prepreka. Član 128. . dužan je o tome da obavesti nadležnu službu kontrole letenja pre napuštanja vazdušnog puta i da se u daljem letu pridržava odobrenog nivoa leta za vizuelno letenje.

odnosno rukovodioca letenja. vođa vazduhoplova je dužan da se pridržava naređenja i uputstava nadležne službe kontrole letenja. Ako se vrši vizuelno letenje. kad se koristi za namene navedene u uverenju o plovidbenosti ili za obuku članova posade tog tipa vazduhoplova. Vođa vazduhoplova koji vrši vizuelno prilaženje i sletanje dužan je da se pridržava postupka predviđenog za takvo prilaženje i sletanje. a najdocnije u roku od 30 minuta ako na aerodromu nema sredstava veze. odnosno članovi posade koji se obučavaju na tom vazduhoplovu. Ako je vođi vazduhoplova poznato da na aerodromu sletanja nema sredstava veze. pored članova posade mogu se nalaziti i stručna lica ovlašćena da obavljaju određene poslove u vezi sa tim letom vazduhoplova. Član 132. dužna je neposredno pre sletanja da obavesti službu kontrole letenja sa kojom je imao poslednju radio-vezu. o predviđenom vremenu sletanja vazduhoplova.8-12/01 — 240 od 1036 — Knjiga I 3. Ako vazduhoplov sleće na aerodrom na kome ne postoji služba kontrole letenja. Na vazduhoplovu ograničene kategorije. VI LETENJE VAZDUHOPLOVA ZA POSEBNE NAMENE Član 133. vođa vazduhoplova je dužan da obavesti nadležnu službu kontrole letenja o vremenu sletanja vazduhoplova i to odmah posle sletanja. Ako za aerodrom nije propisan postupak za vizuelno prilaženje i sletanje. . vođa vazduhoplova koji nije osposobljen za instrumentalno letenje dužan je da let vazduhoplova usmeri ka aerodromu na kome postoje uslovi meteorološke vidljivosti. Prilaženje i sletanje vazduhoplova Član 130. Član 131. a u fazi sletanja nastupe okolnosti koje ne omogućuju bezbedno sletanje vazduhoplova. Vazduhoplov koji vrši vizuelno letenje može za sletanje koristiti aerodrom na kome postoje uslovi meteorološke vidljivosti u vreme sletanja.

a naročito: 1) upotrebljivost poletno-sletne staze letilišta. 3) da najmanja brzina u letu (osim poletanja i sletanja) bude za 25 procenata veća od propisanog gubitka brzine vazduhoplova. 2) da visina leta prilikom izbacivanja hemijskih sredstava ne bude manja od jednog metra danju. 2) tačnost podataka o konfiguraciji terena i preprekama u okolini. 3) obeležavanje površina na koje će se izbacivati hemijska sredstva. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sedište i imati zaštitno odelo. Za vreme leta vazduhoplova koji se koristi za izbacivanje hemijskih sredstava vođa vazduhoplova mora se pridržavati odredaba ovog pravilnika. koji mora biti sačinjen pre planiranog leta ali ne ranije od 48 časova. Vođa vazduhoplova kojim se vrši izbacivanje hemijskih sredstava. Član 134. 4) tačnost ostalih elemenata unesenih u plan izvršenja tretiranja. 4) da najveća brzina u letu bude takva da opterećenje vazduhoplova pri najkritičnijem manevru ne prelazi 80 procenata maksimalno dozvoljenog opterećenja vazduhoplova. računajući rastojanje između najviše tačke kulture ili prepreke u kulturi koja se nadleće i najniže tačke vazduhoplova. uzimajući u obzir opterećenost i nagib vazduhoplova. Pre poletanja vođa vazduhoplova je dužan da proveri da li su ispunjeni uslovi propisani za bezbedno letenje. a ako rukuje otrovnim materijama — i zaštitnu masku za lice. a naročito: 1) da visina leta ne bude manja od 90 metara iznad najviše prepreke na terenu koja se nalazi u poluprečniku od 100 metara od vazduhoplova i da se zaokreti sa nagibom većim od 30 stepeni ne vrše na visini manjoj od 90 metara. odnosno 20 metara noću. kacigu i rukavice.8-12/01 — 241 od 1036— Knjiga I Ako se vazduhoplov koristi za izbacivanje hemijskih sredstava ta sredstva moraju biti smeštena u posebna spremišta vazduhoplova a izbacivanje se vrši na unapred određenim i obeleženim površinama. u odnosu na visinu leta i pravac i visinu vršenja zaokreta. Član 135. .

. Član 136. Vazduhoplov za posebne namene može za vreme letenja vući stvari ili podizati lica i stvari sa kopnenih i vodenih površina. na rastojanju od najmanje 300 metara ispred vazduhoplova u pravcu leta. odnosno 8.500 metara. a visina letenja ne sme biti manja od 30 metara iznad najvišeg objekta ili prepreke. pod uslovom da se ne ugrožava bezbednost letenja radi bezbednosti lica u vazduhoplovu i na zemlji. uoči odstupanja u odnosu na sačinjeni plan tretiranja ili promene koje mogu uticati na bezbednost leta. Letenje vazduhoplova iz stava 1. Prilikom vuče stvari. 2) ako plan leta i program takvog letenja budu odobreni od nadležne službe kontrole letenja najdocnije na 48 časova pre izvršenja leta.). ukupna dužina vazduhoplova zajedno sa vučnim užetom i stvari koja se vuče ne sme biti veća od 150 metara. vođa vazduhoplova mora da obustavi dalje letenje i da unese potrebne izmene ili dopune u plan leta. Član 138. Vazduhoplov se može koristiti za kontrolu određenih objekata i uređaja na zemlji (dalekovoda. ako ima odobrenje za to i pod uslovom da posada vazduhoplova ima odgovarajuću dozvolu. kanala i sl. ovog člana vrši se po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). ovog člana nadležna služba kontrole letenja može odobriti ako je horizontalna vidljivost danju preko 1. i to: 1) ako su vazduhoplov i posada osposobljeni za letenje koje zahteva izvršenje takvog zadatka i ako posada ima odgovarajuću dozvolu. naftovoda.000 metara noću i ako su prostor za letenje i prepreke oko tog prostora propisano označeni i osvetljeni. Korišćenje vazduhoplova za pružanje pomoći u slučaju elementarnih nepogoda vrši se po odredbama ovog pravilnika uz moguća neophodna odstupanja koja zahteva konkretna situacija u pogledu blagovremenog i efikasnog pružanja potrebne pomoći.8-12/01 — 242 od 1036 — Knjiga I Ako za vreme letenja vođa vazduhoplova ili neko drugo ovlašćeno lice koje učestvuje u tretiranju poljoprivrednih i šumskih površina. Član 137. Letenje vazduhoplova iz stava 1.

odnosno sletanje. odnosno ozleđeno lice mora biti sigurnosnim pojasom privezano za sedište ili sanitetsko nosilo. Helikopter ne sme leteti ispod visine na kojoj ulazi u oblast autorotacije pri određenoj brzini. Ako helikopter leti iznad naseljenih mesta. mora biti propisno obeleženo i označeno. Knjiga I Letenje helikoptera koji nosi spoljni teret (lica ili stvari) iznad naseljenih mesta nije dozvoljeno. ovog člana može se ukrcati lice koje će pružati neophodnu negu bolesnom. Poletanje i sletanje helikoptera izvan aerodroma odnosno heliodroma može se vršiti ako to odobri nadležan organ i pod uslovom da pilot helikoptera ima najmanje 350 časova letenja helikopterom. U vazduhoplov iz stava 1. Ako helikopter leti noću. U slučaju iz st. visina leta mora iznositi najmanje 100 metara iznad najvišeg objekta ili prepreka u naselju.500 metara od trenutne pozicije helikoptera. . odnosno ozleđenog lica. 1. Prevoz bolesnih i ozleđenih lica vazduhoplovom za posebne namene može se vršiti ako na vazduhoplovu postoji odgovarajući prostor za smeštaj bolesnog. Ako helikopter leti u planinskoj oblasti u kojoj je reljef zemljišta preko 900 metara nadmorske visine.000 metara od mesta nalaženja helikoptera. u sedećem ili ležećem položaju. ovog člana poletanje i sletanje helikoptera mora se vršiti po uslovima navedenim u odobrenju nadležnog organa. ako kapacitet vazduhoplova to omogućuje. Član 140.8-12/01 — 243 od 1036— Član 139. tako da mu noge budu usmerene u pravcu leta. visina leta ne sme iznositi manje od 300 metara iznad najviše prepreke koja se nalazi u poluprečniku od 1. odnosno ozleđenom licu. i 2. Mesto poletanja i sletanja helikoptera na kome je odobreno poletanje. Bolesno. osim ako je u pitanju spasavanje lica iz naseljenog mesta. visina leta mora iznositi najmanje 600 metara iznad najviše prepreke koja se nalazi u polupečniku od 5. Član 141.

Član 143. Izbacivanje ili vuča propagandnih predmeta mora se vršiti tako da se ne ugrozi bezbednost letenja toga i drugih vazduhoplova. Lansiranje vođenih i nevođenih letećih objekata sa sopstvenim pogonom i lansiranje pirotehničkih projektila sa sagorljivom supstancijom težom od 20 grama. Letenje vazduhoplova iz stava 1. Vazduhoplov se može koristiti za potrebe propagande. kojim upravlja posada vazduhoplova osposobljena za takve letove. ovog člana moraju imati sigurnosne padobrane i biti upoznati sa načinom njihove upotrebe. Sva lica ukrcana u vazduhoplov iz stava 1. Na letenje vazduhoplova iz stava 1. Letenje vazduhoplova se odvija po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). Proveravanje ispravnosti rada zemaljskih uređaja za vazdušnu plovidbu i njihovo podešavanje vrši se vazduhoplovom opremljenim za te svrhe. kao ni bezbednost lica i imovine na zemlji. može se vršiti ako za to postoji odobrenje na- . ovog člana i izvršenje zadatka vrši se prema programu odobrenom od nadležnog organa. Za vreme letenja mora postojati neprekidna radio-veza sa nadležnom službom kontrole letenja.8-12/01 — 244 od 1036 — Član 142. Knjiga I Snimanje iz vazduhoplova može se vršiti ako za to postoji odobrenje nadležnog organa. Član 144. ovog člana primenjuju se odredbe ovog pravilnika. predviđeno propisom kojim se reguliše snimanje iz vazduhoplova. ako su posada i vazduhoplov osposobljeni za takvo letenje. Na vazduhoplovu se mogu nalaziti i stručna lica koja vrše određene poslove u vezi sa proveravanjem i podešavanjem uređaja. pod uslovom da se time ne ugrožava bezbednost letenja vazduhoplova. s tim da nadležni organ može odobriti letenje na visini nižoj od propisane. Član 145.

odnosno od prilaznih i odlaznih ravni aerodroma. skakanje padobranom iz vazduhoplova i letenje vazduhoplovnih modela radi školovanja i osposobljavanja sportskih vazduhoplovaca. na udaljenosti od 1. Nadležna služba kontrole letenja. Član 147. VII VAZDUHOPLOVNE SPORTSKE DELATNOSTI 1. način i uslovi za lansiranje. sa stanovišta bezbednosti vazdušne plovidbe. Zakona o vazdušnoj plovidbi). Opšte odredbe Član 146. letenje zmajeva sa ljudskom posadom. ovog člana. jedrilicama i balonima. Letenjem vazduhoplova u vazduhoplovnoj sportskoj delatnosti rukovodi rukovodilac letenja koga odredi nadležni organ vazduhoplovne sportske organizacije koja organizuje to letenje. nije dozvoljeno na udaljenosti manjoj od 3. odnosno od prilaznih i odlaznih ravni aerodroma. podrazumeva se: letenje avionima.8-12/01 — 245 od 1036— Knjiga I dležnog organa.500 metara od aerodroma. U odobrenju iz stava 1. u skladu sa odredbom člana 22. Vazduhoplovna sportska delatnost odvija se. Zakona o vazdušnoj plovidbi.000 metara od aerodroma. Pod vazduhoplovnom sportskom delatnošću u smislu ovog pravilnika. kao i puštanje balona i zmajeva vezanih čeličnim užetom. na sportskim aerodromima i letilištima i van utvrđenih vazdušnih puteva. u skladu sa odredbama ovog pravilnika i samoupravnog opšteg akta te organizacije (član 205. ako se time ne ugrožava bezbednost vazdušne plovidbe. ovog člana određuju se. odobriti lansiranje pirotehničkih projektila sa sagorljivom supstancijom lakšom od 20 grama. odnosno rukovodilac letenja može. po pravilu. postizavanja sportskih rezultata i širenja vazduhoplovno-tehničkog obrazovanja građana. stav 2. Član 148. Lansiranje objekata i projektila iz stava 1. .

Pre početka letenja ili skakanja padobranom na sportskom aerodromu. Član 150.). osim ako letački priručnik vazduhoplova ne predviđa korišćenje padobrana. stoka. poletanje se može odobriti tek kad pilot jedrilice i aviona daju znak da su spremni za poletanje. Član 152. Član 151. . 2) ako je donja ivica oblaka najmanje 450 metara iznad terena. Na zahtev te službe rukovodilac letenja ili lice koje on odredi mora podneti na odobrenje i dnevne planove letenja vazduhoplovom i skakanja padobranom. Letenje aviona i jedrilica po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). pokazivač pravca vetra.000 metara. može se vršiti ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) ako horizontalna vidljivost pri zemlji nije manja od 8. Član 153. 3) ako brzina i pravac vetra ne prelaze vrednosti dozvoljene tehničkim uputstvom za korišćenje tog aviona i jedrilice. 4) ako brzina leđnog vetra pri poletanju i sletanju nije veća od tri metra u sekundi. Posada sportskog vazduhoplova mora biti opremljena sigurnosnim padobranom i osposobljena da se njime koristi. mora biti pripremljena zemaljska organizacija letenja i na propisan način obeležen odgovarajući teren za letenje (manevarske površine. itd. oznaka "T". itd. 24 časa ranije. Poletanje sportskog vazduhoplova može se vršiti ako u zoni poletanja (45 stepeni levo i desno od praga staze za poletanje) nema drugih vazduhoplova niti prepreka (lica. Knjiga I Letenje vazduhoplova i skakanje padobranom u aerodromskoj zoni vrši se po programu letenja i skakanja koji se dostavlja na uvid nadležnoj službi kontrole letenja. Sletanje na aerodrom ili letilište ne sme se vršiti ako se na stazi za sletanje nalazi drugi vazduhoplov ili neka prepreka.8-12/01 — 246 od 1036 — Član 149. vozila. Ako avion vuče jedrilicu.).

Poletanje i sletanje aviona koji sačinjavaju grupu vrši se pojedinačno. Rukovodilac letenja određuje i rastojanje između aviona koji lete u grupi. po redosledu koji odredi rukovodilac letenja. 2. . Odredbe o letenju aviona Član 154. Najmanje odstojanje u poletanju mora iznositi 1.000 metara.600 metara. Član 155. Član 157. a posada vazduhoplova mora biti osposobljena da koristi taj uređaj.000 metara između aviona kod kojih dolazi do gubitka uzgona na brzinama do 80 km/čas. Obuka i osposobljavanje letačkog osoblja sportskog vazduhoplovstva na avionima vrši se po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) i u skladu sa određenim nastavnim programom. odnosno u aerodromskoj zoni njihovo razdvajanje vrši se na način i pod uslovima koje odredi rukovodilac letenja. Ako su u pitanju avioni kod kojih dolazi do gubitaka uzgona pri većim brzinama. Član 156.500 metara. a vođa vazduhoplova je obavezan da stalno osmatra vazdušni prostor da bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti toga ili drugog vazduhoplova. odstojanje između aviona mora iznositi 1.8-12/01 — 247 od 1036— Knjiga I Ako se letenje vrši na nadmorskoj visini većoj od 3. Grupno letenje dva ili više aviona može se vršiti na način i pod uslovima da se ne ugrozi bezbednost letenja. Prilikom letenja dva ili više aviona u aerodromskom krugu. Ako se na poletanju nalazi jedan ili više aviona koji vuku jedrilice. odstojanje između aviona mora iznositi najmanje 2. vazduhoplov mora biti opremljen uređajem za dopunsko snabdevanje posade vazduhoplova kiseonikom.

ovog člana. bez obzira na vrstu i tip jedrilice. Izuzetno od stava 2. s tim da se u odobrenju navedu uslovi pod kojima se akrobatski let može izvršiti. kao i na visini manjoj od 450 metara (1. Prilikom grupnog letenja aviona.500 stopa) iznad terena. jačina vetra ne sme biti veća od 8 m/sek. 3. s tim da visina donje ivice oblaka iznad terena ne bude manja od 800 metara. po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). jačina vetra može iznositi do 20 m/sek. Akrobatski let može se vršiti avionom namenjenim za takav let. nadležni organ može odobriti da se koriste manje visine vodeći pri tom računa o bezbednosti vazduhoplova lica i imovine. horizontalna vidljivost pri zemlji mora biti najmanje 8. na način i pod uslovima koji su predviđeni u letačkom priručniku tog aviona.000 metara. grupa se obrazuje u vazduhu posle drugog zaokreta.000 metara. Kad se vrši obuka pilota jedrilice.8-12/01 — 248 od 1036 — Knjiga I Ako se letenje vrši u aerodromskom krugu. Odredbe o letenju jedrilica Član 159. a visina donje ivice oblaka najmanje 300 metara iznad terena. ako se vrši obuka pilota jedrilice za viši stepen osposobljenosti. Akrobacije jedrilicom mogu se vršiti pri jačini vetra do 8 m/s i pri horizontalnoj vidljivosti od najmanje 5. Izuzetno od stava 2. Član 158. na visinama većim od 150 metara iznad terena. radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja. odnosno sa rukovodiocem letenja dužan je da održava vođa grupe. . ovog člana. pod uslovom da je ispunjen minimum meteoroloških uslova. Akrobatski let ne sme se vršiti iznad naseljenih mesta i većih skupova lica. Akrobatski let se vrši izvan vazdušnih puteva. Letenje jedrilica (jedrenje) vrši se prema odredbama ovog pravilnika i propisa koji se odnose na letenje jedrilica.

Član 162. Jedrilica može leteti u oblacima ako je opremljena za letenje bez spoljne vidljivosti i ako je posada jedrilice osposobljena za takvo letenje. ako su ispunjeni uslovi predviđeni ovim pravilnikom i propisom o letenju jedrilica. U prijavi leta aero-zaprege moraju se navesti podaci za sve vazduhoplove i njihove posade kao i to da li će se let odvijati u aerodromskoj zoni ili van te zone. Član 160. Član 164. danju ili noću. Član 161. Visinska razlika se obezbeđuje stal- . Avion homologovan za vuču jedrilica može vući jedrilicu u aero-zaprezi. s tim da ukupna dužina aero-zaprege ne sme biti veća od 150 metara. Jedan avion može istovremeno vući najviše dve jedrilice. s tim da se ne sme dovesti u pitanje bezbednost letenja jedrilice niti bezbednost lica u jedrilici i na zemlji. Izuzetno radi izvršenja posebnog zadatka.8-12/01 — 249 od 1036— Knjiga I Letenje bez spoljne vidljivosti. osim u opasnim oblacima (CB). jedrilica može leteti i u nepovoljnijim meteorološkim uslovima od uslova iz člana 159. Član 163. može se vršiti pri jačini vetra do 20 m/s. pod uslovom da se time ne ugrožava bezbednost vazdušne plovidbe. Dve ili više jedrilica mogu leteti u istom oblaku ako postoji stalna radio-veza između njih i ako visinska razlika između dve jedrilice iznosi najmanje 150 metara (500 stopa). uz odobrenje rukovodioca letenja i saglasnosti pilota jedrilice. Posade vazduhoplova moraju izvršiti odgovarajuće pripreme pre poletanja u aero-zaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta od poletanja do otkačinjanja jedrilice. ovog pravilnika. s tim da visina donje ivice oblaka iznad terena ne bude manja od 500 metara. a posebno postupke pri promeni brzine letenja i za slučaj opasnosti.

Jedrilica može leteti iznad padine ako postoje uslovi za letenje pri spoljnoj vidljivosti. Ako dve ili više jedrilica lete u istom vazdušnom stubu smer zaokreta se određuje prema smeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. Pri letenju u istom vazdušnom stubu mora se održavati propisana udaljenost između jedrilica. Ako vetar duva u levi bok više jedrilica. prvenstvo puta ima ona jedrilica kojoj vetar duva u levi bok. Odredbe o padobranstvu Član 167. Korišćenje vazduhoplova za izvođenje padobranskih skokova vrši se prema odredbama ovog pravilnika i propisa o korišćenju padobrana. koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. skreće u pravcu suprotnom od padine. Dozvola za skakanje sportskih padobranaca iz vazduhoplova može se izdati: 1) ako je vazduhoplov predviđen za takvu namenu i ako ima propisanu opremu.8-12/01 — 250 od 1036 — Knjiga I nim uzajamnim obaveštavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radio-veze. Najmanja dozvoljena visina kruženja u vazdušnom stubu iznad terena iznosi 150 metara (500 stopa). Prilikom letenja dve ili više jedrilica iznad iste padine. 4. Mimoilaženje i preticanje jedrilica iznad padine vrši se tako što jedrilica. Član 166. Član 165. Skakanjem sportskih padobranaca rukovodi ovlašćeni nastavnik padobranstva koga imenuje nosilac prava raspolaganja vazduhoplo- . prvenstvo ima jedrilica bliža padini. 2) ako je posada vazduhoplova osposobljena i ima odgovarajuću dozvolu za tu vrstu leta.

Skakanje sportskih padobranaca iz vazduhoplova ne sme se vršiti: 1) na vazdušnim putevima i u zoni vazduhoplovnog pristaništa. Sportski padobranac pri skakanju padobranom mora imati glavni i rezervni padobran koji odgovaraju propisanim tehničkim uslovima i čiju upotrebu je odobrio nadležni organ. ako je udaljenost između gornje ivice oblaka i visine određene za skakanje manja od 200 metara. odnosno aerodromom na kome se vrše skokovi. organizacija koja predviđa izvođenje padobranskih skokova mora podneti plan padobranskih skokova službi kontrole letenja na najbližem aerodromu. ako je jačina vetra veća od 7 m/s. 5) ako je visina snežnog pokrivača manja od 10 cm na terenu pokrivenom snegom. Skakanje padobranaca van aerodroma ili letilišta može se vršiti ako za to postoji posebno odobrenje nadležnog organa. 4) za vreme kiše. najdocnije na 24 časa pre početka skakanja. Član 169. Radi dobijanja dozvole iz stava 2. ko organizuje skakanje sportskih padobranaca. kao i propisanu opremu za izvođenje padobranskih skokova iz vazduhoplova. Skakanje sportskih padobranaca iz vazduhoplova vrši se na aerodromima ili letilištima koji ispunjavaju propisane uslove za tu svrhu. ovog člana. a pod uslovima navedenim u tom odobrenju. snega. . magle i sumaglice. za vreme otvorenosti za javni vazdušni saobraćaj. 6) ako je jačina vetra veća od 3 m/s.8-12/01 — 251 od 1036— Knjiga I vom. Član 168. 2) na visini ispod 400 metara iznad terena ili prepreka. odnosno iznad oblaka. 3) u oblacima. zavisno od toga. 7) pri izvođenju trenažnih i specijalnih skokova padobranom. kad se vrše skokovi početnika. Član 170.

5 kilograma. Član 172. 1. ovog člana odnose se i na letenje vezanih balona. održavanju i korišćenju padobrana. Čelično uže vezanih balona duže od 100 metara mora biti na svakih 100 metara (300 stopa) obeleženo crveno-belim zastavicama. 3) ukupnu težinu balona (težina balona sa korisnim teretom). boju ili drugu karakteristiku balona. 6) podatke o licu odgovornom za puštanje balona. odnosno crveno-belim svetlima. zmajeva i modela Član 171. Odredbe st. oznaku. mesto i vreme puštanja balona. Vadušni balon sa ljudskom posadom može leteti do visine od 300 metara iznad terena. Pojedinačno ili grupno letenje slobodnih vazdušnih balona. Letenje balona.8-12/01 — 252 od 1036 — Knjiga I Uslovi za korišćenje i način korišćenja glavnog i rezervnog padobrana i propisane opreme utvrđuju se propisom o proizvodnji. ako se letenje vrši noću. Plan puštanja balona sadrži sledeće podatke: 1) tip. . 4) ako meteorološki i drugi uslovi za let balona ukazuju da se letenjem balona neće ugroziti niti ometati letenje drugih vazduhoplova. ako je veza obezbeđena čeličnim užetom dužim od 100 metara. 4) brzinu penjanja i planiranu visinu leta. težih od 0. ako u odobrenju za letenje nije drugačije određeno. 2) ako je balon opremljen uređajem za upravljanje po visini leta. vrši se izvan vazdušnih puteva. 3) ako lice koje upravlja balonom ima odgovarajuću dozvolu. 2) datum. 5. i 2. 5) planirano trajanje leta i mesto spuštanja. Odobrenje za let balona može se izdati: 1) ako su ispunjeni uslovi meteorološke vidljivosti (VMC).

Letenje vazduhoplovnih modela koji po svojim tehničkim karakteristikama i težini. Plan letenja modela sadrži sledeće podatke: 1) opis modela i njegove karakteristike (dimenzije. pored uslova navedenih u tim stavovima. mogu se odrediti i drugi uslovi kojima se obezbeđuje bezbednost lica koje upravlja zmajem i drugih lica. i 2. odnosno modela sa raketnim pogonom bez obzira na težinu.8-12/01 — 253 od 1036— Član 173. mogu ugroziti bezednost vazdušne plovidbe. Knjiga I Letenje zmajeva sa ljudskom posadom može se vršiti iznad kopnene ili vodene površine. 4) dužinu trajanja i planiranu visinu letenja. 1. 5) podatke o licu odgovornom za puštanje modela.500 metara od vazduhoplovnog pristaništa ili od naseljenog mesta. mora biti prijavljeno službi kontrole letenja na najbližem aerodromu najdocnije na 24 časa pre letenja. na visini koju je odredio nadležni organ u dozvoli za letenje. Član 174. . 2) broj modela koji će leteti i broj planiranih letova. podnošenjem plana letenja modela. 2) ako se puštanje modela sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem planira na udaljenosti manjoj od 1. kao i visini leta. 3) datum. ovog člana. Smatra se da letenje vazduhoplovnih modela može ugroziti bezbednost vazdušne plovidbe: 1) ako je u pitanju letenje modela preko 5 kilograma ukupne težine. kao i imovine na zemlji.). 2) ako je lice koje upravlja zmajem osposobljeno za letenje zmajem sa ljudskom posadom. 3) ako se radi o letenju modela zmaja privezanog čeličnim užetom dužine najmanje 100 metara. način upravljanja i sl. Dozvola za letenje zmajeva može se izdati: 1) ako je zmaj konstruisan i izgrađen tako da je omogućeno njegovo bezbedno korišćenje. snagu motora. mesto i vreme puštanja modela. U dozvoli iz st.

posredno ili neposredno ugrožavaju bezbednost letenja vazduhoplova. objektom ili preprekom na zemlji i u vazduhu. Član 176. odnosno članovi posade vazduhoplova mogu od njih odstupiti samo ako primena tih odredaba ne bi dala očekivane rezultate. smatraju se: 1) događaji usled kojih vazduhoplov dolazi u opasnost. vozilom. odnosno crveno-belim svetlima ako se puštanje modela zmaja vrši noću. a vođa vazduhoplova. ovog člana. Posada vazduhoplova je dužna da preduzima sve potrebne mere da se izbegne opasnost od sudara vazduhoplova s drugim vazduhoplovom. Posada vazduhoplova ih primenjuje kad njihovo sprovođenje doprinosi bezbednijem letenju. posada vazduhoplova primenjuje prinudne postupke predviđene ovim pravilnikom. . primenjuju se odredbe ovog pravilnika o prvenstvu puta na zemlji i u vazduhu. Odredbe ovog pravilnika o postupcima u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti imaju karakter preporuka. Odredbe ovog pravilnika o prinudnim postupcima u slučaju nastupanja događaja usled kojih vazduhoplov dolazi u opasnost. u smislu ovog pravilnika. moraju se primenjivati. Ako nastupi vanredni događaj. zavisno od karaktera vanrednog događaja i vrste opasnosti. Kao vanredni događaji za vreme leta. Član 177.8-12/01 — 254 od 1036 — Knjiga I Čelično uže duže od 100 metara mora biti na svakih 100 metara obeleženo crveno-belim zastavicama. 2) vanredne okolnosti koje. Ako nastupi opasno približavanje u smislu stava 1. II VANREDNI DOGAĐAJI ZA VREME LETENJA VAZDUHOPLOVA Opšte odredbe Član 175.

vođa vazduhoplova pritiska mikrofon dva puta u trajanju od po 10 sekundi.5 Mc. Po završetku predaje obaveštenja radio-vezom. vođa vazduhoplova dužan je da o tome blagovremeno obavesti nadležnu službu kontrole letenja. ako se let vrši u području pokrivanja automatizovanog radarskog sistema. Za davanje obaveštenja nadležnoj službi kontrole letenja u slučaju iz člana 178.). Član 179. ovog pravilnika. 7) mere koje će se preduzeti radi izbegavanja ili umanjenja opasnosti. pratnja. Član 180. 6) prirodu i stepen opasnosti. 8) vrstu pomoći. što znači: "predaja završena — slušam". ako se ona zahteva (navođenje. 2) tip vazduhoplova. Ako se radio-veza ne može uspostaviti na radnoj frekvenciji. ovog člana sadrži: 1) pozivni znak vazduhoplova. itd. Ako se radio-veza sa nadležnom službom kontrole letenja nije mogla uspostaviti na način predviđen u članu 179. Obaveštenje iz stava 1. 4) magnetski kurs.8-12/01 — 255 od 1036— Član 178. kao i u slučaju primene prinudnog postupka. brzinu i visinu leta. ponovljen tri puta. Član 181. koristiće se frekvencija 121. 3) stvarnu ili proračunatu poziciju vazduhoplova. ako okolnosti to dozvoljavaju. . posada vazduhoplova koji ima transponder uključiće mod "A" kod 7700. vođa vazduhoplova koristi radio-vezu na radnoj frekvenciji. Knjiga I Ako se vazduhoplov nalazi u opasnosti ili u vanrednim okolnostima koje ugrožavaju bezbedno letenje toga ili drugog vazduhoplova. O primeni prinudnih postupaka vođa vazduhoplova mora obavestiti nadležnu službu kontrole letenja. zatim daje pozivni znak vazduhoplova i poruku završava rečju: "over". 5) moguće trajanje leta zavisno od rezerve goriva. ovog pravilnika.

ako to već nije naznačeno u poruci o opasnosti. da se iz vazduhoplova u letu ispusti određena količina goriva. Posada vazduhoplova u letu koja primi radio-poruku o opasnosti poslatu od strane drugog vazduhoplova. Ako nadležna služba to naredi. Vođa vazduhoplova može narediti. reč "pan" treba ponoviti tri puta. Gorivo iz vazduhoplova može se ispustiti u pravolinijskom letu: 1) ako ne postoji opasnost da se time prouzrokuje požar na vazduhoplovu. 2) ako požar na vazduhoplovu nije mogao biti ugašen.8-12/01 — 256 od 1036 — Knjiga I Ako vazduhoplovu preti neposredna opasnost. Ako nadležna služba kontrole letenja ne odgovori na poruku o opasnosti. vođa vazduhoplova upućuje hitnu poruku nadležnoj službi kontrole letenja ponavljanjem reči "mayday" tri puta. Član 182. Član 183. ako to nalaže interes bezbednosti vazduhoplova i lica u njemu. dužna je da obustavi korišćenje frekvencije na kojoj je primljena poruka i da nastoji utvrditi poziciju vazduhoplova. a naročito: 1) ako potpuno prestane rad motora (pogonske grupe) vazduhoplova. vođa vazduhoplova usmeriće let svog vazduhoplova prema vazduhoplovu u opasnosti i dalje postupati po uputstvima te službe. Vođa vazduhoplova dužan je da primeni postupak za prinudno sletanje vazduhoplova uvek kad ne postoje uslovi za dalje bezbedno letenje vazduhoplova. Član 184. Ako opasnost treba tek da nastupi (neizvesnost). 2) ako se let vazduhoplova vrši na visini preko 600 metara (2. posada vazduhoplova koja je primila tu poruku dužna je da prenese poruku toj službi i da po potrebi. Gorivo se ne sme ispuštati neposredno iznad naseljenog mesta ili dalekovoda. . bude posrednik u prenosu poruka između te službe i vazduhoplova u opasnosti.000 stopa) iznad terena.

Član 185. kao i da obezbedi da se sačuvaju tragovi prinudnog sletanja na vazduhoplovu i na zemlji.). Posada vazduhoplova koji je prinudno sleteo dužna je da preduzme mere potrebne za očuvanje života i zdravlja lica u vazduhoplovu.8-12/01 — 257 od 1036— Knjiga I 3) ako kvar ili oštećenje vitalnih delova vazduhoplova onemogućuje dalji bezbedan let. Po završetku leta. Član 187. Vođa vazduhoplova koji je prinudno sleteo dužan je da obavesti nadležnu službu kontrole letenja o mestu i okolnostima prinudnog sletanja. slučaj prinudne otmice vazduhoplova i sl. Vođa vazduhoplova koji je prinudno sleteo daje u pismenom izveštaju nadležnom organu (član 247. 6) posledice prinudnog sletanja vazduhoplova. 4) meteorološke uslove u vreme pristupanja prinudnom sletanju i vremenske uslove na terenu prinudnog sletanja. odnosno nivo leta. pravac i visinu. Zakona o vazdušnoj plovidbi) sledeće podatke: 1) poziciju vazduhoplova i vreme kad je nastupio slučaj koji je uticao ili izazvao prinudno sletanje vazduhoplova (kvar ili oštećenje na vazduhoplovu. Posada vazduhoplova i druga lica u vazduhoplovu moraju postupati po naredbama vođe vazduhoplova. Član 186. vođa vazduhoplova dostavlja pismeni izveštaj nadležnoj službi kontrole letenja na aerodromu sletanja u sledećim slučajevima: . za očuvanje vazduhoplova i stvari u njemu. na najpogodniji aerodrom ili letilište ili na odabrani teren pogodan za prinudno sletanje. 5) mere koje su preduzete. Prinudno sletanje vazduhoplova vrši se zavisno od konkretnih okolnosti. 2) fazu leta. 3) opis slučaja koji je izazvao prinudno sletanje i okolnosti pod kojima je izvršeno prinudno sletanje.

Smatra se da je vazduhoplov u opasnosti. koji su mogli ugroziti bezbednost letenja vazduhoplova. 5) ako su uočene neispravnosti nekog radio-navigacionog uređaja na zemlji. ovog pravilnika. . koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 6) ako je posada vazduhoplova odstupila od obaveznih postupaka predviđenih u članu 176. ovog pravilnika: 1) ako se naglo pogorša zdravlje vođe vazduhoplova. do 188. Izveštaji predviđeni u čl. 10 — Prijava o ugrožavanju bezbednosti u vazdušnoj plovidbi. ovog pravilnika podnose se na obrascu Prilog br. tačka 1. uskraćivanje zatražene pomoći od nadležne službe kontrole letenja ili nekog drugog vazduhoplova. 3) ako je bilo grešaka ili propusta prilikom upravljanja vazduhoplovom. Član 188. stav 1.8-12/01 — 258 od 1036 — Knjiga I 1) ako je tokom leta došlo do opasnog približavanja vazduhoplova. 2) ako se naglo pogoršaju meteorološki uslovi. u smislu člana 175. Vazduhoplov u opasnosti Član 190. mogao ugroziti bezbednost letenja (sudar sa nekim letećim objektom ili pticom. neadekvatna upotreba propisane terminologije i skraćenica i sl. 4) ako su uočene nepravilnosti kod letenja drugog vazduhoplova. 2) ako je posada vazduhoplova izgubila orijentaciju usled greške ili propusta nadležne službe kontrole letenja.). 186. 3) ako se izgubi orijentacija. Vođa vazduhoplova može aerodromskoj službi kontrole letenja na aerodromu sletanja podneti pismeni izveštaj o svakom slučaju koji je. 4) ako se u vazduhoplovu otkrije eksploziv. stav 1. 2. po njegovom mišljenju. Član 189. odnosno do opasnosti od sudara sa drugim vazduhoplovom.

. 3) letenje vazduhoplova u vazdušnom prostoru u kome dolazi do zaleđivanja spoljnih površina vazduhoplova. vođa vazduhoplova je dužan da odgovarajućim manevrom nastoji da vazduhoplov izvede iz tog prostora. Ako se tokom leta naglo pogorša zdravlje vođe vazduhoplova. a vazduhoplov nije opremljen ili posada vazduhoplova nije osposobljena za takvo letenje. koje se ne može sprečiti ili otkloniti. da se ne bi pogoršalo zdravlje oba pilota usled eventualno neispravne hrane ili pića. ako je on vidljiv. Ako se usled naglog pogoršanja meteoroloških uslova vazduhoplov nađe u vazdušnom prostoru nepovoljnom za letenje. Ako vazduhoplov nema drugog pilota. smatra se: 1) ulazak vazduhoplova u vazdušni prostor u kome postoje meteorološki uslovi za instrumentalno letenje (IMC). ovog člana. Član 192. 2) nailazak na vazdušni prostor sa olujnom aktivnošću kumulonimbusnih oblaka. pre i za vreme leta koristiti istu hranu i piće. vođa vazduhoplova je dužan da vazduhoplov vrati na polazni aerodrom ili na aerodrom najpogodniji za bezbedno sletanje. vođa vazduhoplova se mora osvežiti kiseonikom i odmah se pristupa sletanju na prvi pogodan aerodrom. Ako to nije moguće. upravljanje vazduhoplovom preuzima drugi pilot do prvog aerodroma sletanja. Piloti koji upravljaju istim vazduhoplovom ne smeju.8-12/01 — 259 od 1036— Knjiga I 5) ako dođe do pokušaja otmice vazduhoplova. vođa vazduhoplova koristi za dovođenje vazduhoplova u pravilan položaj instrumente vazduhoplova i prirodni horizont. Član 191. u smislu stava 1. U slučaju pojave lažnih osećanja vođe vazduhoplova o položaju vazduhoplova u odnosu na zemlju ili ako vazduhoplov dođe u nepravilan položaj. Letenje u vazdušnom prostoru nepovoljnom za letenje.

usled toga što se na njemu nalazi bespravno unesen eksploziv ili neko eksplozivno telo. Vođa vazduhoplova mora pre sletanja na aerodrom obavestiti nadležnu službu kontrole letenja tog aerodroma o nameravanom sletanju i . Ako prilikom letenja vazduhoplova u grupi. Ako cela grupa vazduhoplova izgubi orijentaciju. vođa grupe neće napustiti vođenje grupe vazduhoplova nego će preduzeti mere za uspostavljanje orijentacije predviđene u članu 193. vođenje grupe preuzima pilot drugog vazduhoplova.8-12/01 — 260 od 1036 — Član 193. Ako i pored pomoći nadležne službe kontrole letenja i proverama navigacionih elemenata pomoću instrumenata nije utvrđena pozicija vazduhoplova. Ako. U slučaju iz stava 2. vođa vazduhoplova mora zatražiti da poruka o opasnosti bude potvrđena i dalje sarađivati sa tom službom u pogledu preduzimanja propisanih mera. zatražiće pomoć od nadležne službe kontrole letenja i utvrdiće preostalu količinu goriva. Član 194. vođa vazduhoplova mora odrediti dalji režim i trajanje leta i pristupiti uspostavljanju orijentacije pomoću karakterističnih orijentira na zemlji ili letenjem ka nekom radio-navigacionom sredstvu. vođa grupe izgubi orijentaciju. ovog pravilnika. Vođa grupe može ponovo preuzeti vođenje vazduhoplova samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju vazduhoplova u odnosu na zemlju. i pored svih preduzetih mera. vođa vazduhoplova može menjati visinu leta ako to odobri nadležna služba kontrole letenja. Član 195. određen pre početka leta. ovog člana. Knjiga I Ako tokom leta vođa vazduhoplova ne može da utvrdi poziciju vazduhoplova u odnosu na zemlju (gubitak orijentacije). dužan je da preduzme mere propisane za takve slučajeve da bi se izbegla ili umanjila opasnost za vazduhoplov i lica u njemu. pristupiće se postupku za prinudno sletanje. koji nije izgubio orijentaciju. Ako obaveštenja o opasnosti primi od nadležne službe kontrole letenja. orijentacija ne bude uspostavljena a rezerve goriva se nalaze pri kraju. Ako vođa vazduhoplova primi obaveštenje da se vazduhoplov nalazi u opasnosti.

Nadležna služba kontrole letenja mora odmah radio-vezom da proveri da li je uključivanje transpondera na označenom kodu bilo namerno ili slučajno i da vazduhoplovu pruži moguću pomoć. ako je to moguće. . 4) pojava požara na vazduhoplovu. Član 196. Ako za vreme letenja dođe do pokušaja ili izvršenja krivičnog dela otmice vazduhoplova. u smislu člana 175. 3) dekompresija putničke kabine. posada vazduhoplova je dužna. zavisno od konkretnih okolnosti. Po sletanju na aerodrom. stav 1. Vanredne okolnosti Član 197. 3. podrazumevaju se: 1) gubitak radio-veze vazduhoplova. Ako postojeće okolnosti ne omogućuju da se nadležna služba kontrole letenja obavesti o otmici vazduhoplova. 5) sudar vazduhoplova sa nekim letećim objektom. komandi leta ili nekog tehničkog sistema vazduhoplova. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje dalje namere. nadležnu službu kontrole letenja o otmici vazduhoplova i saopštava pozivni znak i trenutnu poziciju vazduhoplova. vođa vazduhoplova uključuje transponder na mod "A" kod 7500 i dugme sa oznakom "IDENT". Pod vanrednim okolnostima. posada vazduhoplova mora preduzeti sve mere potrebne za brzu evakuaciju lica u vazduhoplovu i dalje postupati po uputstvu nadležnog organa. ovog pravilnika. tačka 2. 2) prestanak rada. odnosno nepravilno funkcionisanje motora (pogonske grupe). što znači: "otet sam i prinuđen na novo odredište". ako se vazduhoplov nalazi u području pokrivanja automatizovanog radarskog sistema. Vođa vazduhoplova obaveštava.8-12/01 — 261 od 1036— Knjiga I zatražiti pomoć predviđenu za slučaj u kome se vazduhoplov nalazi u opasnosti. da preduzme mere potrebne za bezbednost vazduhoplova i lica u njemu.

Po dolasku u zonu aerodroma sletanja vođa vazduhoplova pravi vazduhoplovom krug iznad aerodromskog tornja. i 2. Ako vazduhoplov koji je izgubio radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja ima transponder. vođa vazduhoplova dužan je da se pridržava svih elemenata leta odobrenih od nadležne službe kontrole letenja. . Član 198. 1. vođa vazduhoplova nastavlja sa radio-predajom ako je to moguće. vođa vazduhoplova uključuje mod "A" kod 7600. Ako je gubitak radio-veze nastao za vreme leta na određenom vazdušnom putu. ako se vazduhoplov nalazi u području pokrivanja automatizovanog radarskog sistema. nije u mogućnosti da održava propisanu radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja. 200. nije u mogućnosti da održava na propisan način radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja. Član 199. on se mora pridržavati pravila utvrđenih u čl. ovog člana. u instrumentalnim meteorološkim uslovima (IMC) po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). zavisno od faze leta vazduhoplova. ovog pravilnika. let se nastavlja po odobrenom vazdušnom putu. odnosno ruti do prvog aerodroma na koji može bezbedno sleteti vazduhoplov. vođa vazduhoplova nastavlja let po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) ka prvom aerodromu na koji može bezbedno sleteti vazduhoplov. Kad vođa vazduhoplova koji leti. ovog člana. odnosno ruti. i 202.8-12/01 — 262 od 1036 — Knjiga I 6) drugi slučajevi neispravnosti na vazduhoplovu usled kojih može doći do ugrožavanja bezbednosti letenja vazduhoplova. u uslovima meteorološke vidljivosti (VMC) po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). odnosno svih elemenata leta iz odobrenog plana leta. vođa vazduhoplova obustavlja dalje letenje i pristupa sletanju na propisani način. Nadletanje tačaka obaveznog javljanja mora se vršiti prema elementima iz odobrenog plana leta. Ako vazduhoplov koji leti po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR) izgubi radio-vezu sa nadležnom službom kontrole letenja u zoni aerodroma poletanja ili sletanja. odnosno iznad slova "T" postavljenog na aerodromu i time izražava želju da vazduhoplov sleti. Ako vazduhoplov koji leti. U slučaju iz st. U slučaju iz stava 1.

odnosno do vazdušnog puta naznačenog u vektorskom odobrenju radarskog kontrolora. let se nastavlja po tom putu. Ako vazduhoplov u letu na vazdušnom putu. s tim da vazduhoplov bude iznad završne tačke prilaza u vreme predviđeno za dobijanje odobrenja za sletanje. sletanje vazduhoplova vrši se prema postupku predviđenom po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (VFR). skreće s puta za 60 stepeni. let se nastavlja kruženjem iznad navigacionog sredstva. odnosno u vreme naznačeno u planu leta. ako meteorološki uslovi to omogućuju.8-12/01 — 263 od 1036— Član 200. prilaženje vazduhoplova aerodromu vrši se u vreme naznačeno u odobrenom planu leta. ovog člana vođen radarom. Posle tri minuta leta na odobrenom nivou. Ako radio-vezu izgubi vazduhoplov koji se nalazi u fazi sletanja. Član 201. vođa vazduhoplova napušta aerodromsku i terminalnu zonu i usmerava vazduhoplov ka najpogodnijem aerodromu za sletanje pri spoljnoj vidljivosti. odnosno terminalnu zonu. Ako se ne može izvršiti u naznačeno vreme. Krug čekanja se napušta u vreme određeno za prilaženje vazduhoplova aerodromu. Ako sletanje nije moguće izvršiti prema odredbi stava 2. odnosno po vazdušnom putu ili ruti i nivou leta iz odobrenog plana leta. Ako je vazduhoplov iz stava 1. s tim da se ne sme udaljavati više od 20 nautičkih milja od sredine vazdušnog puta i napušta aerodromsku. Knjiga I Ako avion posle poletanja u fazi penjanja izgubi radio-vezu. let se nastavlja po pravoj liniji do prvog navigacionog sredstva. nastavljajući let paralelno sa odobrenim pravcem leta. Posle sletanja vođa vazduhoplova je dužan da o sletanju . Član 202. Ako se vazduhoplov nalazi u krugu čekanja (holding). ako nije bilo naknadnog odobrenja. postepenim smanjenjem visine u stranu zaokreta vazduhoplova. odnosno ruti na nivou leta naknadno odobrenim od nadležne službe kontrole letenja. odnosno ruti izgubi radio-vezu. ovog člana. Na vazdušni put aviona se vraća kad dostigne nivo leta iz odobrenog plana leta. nastavlja penjanje po odobrenoj ruti do odobrenog nivoa leta.

pravila iz člana 204.prekinuti dalje poletanje zadržavajući isti pravac kretanja i vazduhoplov zaustaviti na poletno-sletnoj stazi ili na delu aerodroma predviđenom za ovakve slučajeve. Član 203. uz odobrenje nadležne službe kontrole letenja. U slučaju iz člana 203. vođa vazduhoplova će: 1) u fazi poletanja kad vazduhoplov ne postigne predviđenu brzinu V1 . ovog pravilnika. Član 204. Ako okolnosti to ne omogućuju. Ako za vreme leta vazduhoplova koji ima kabinu pod pritiskom dođe do dekompresije kabine. nadležnu službu kontrole letenja aerodroma na koji je prema planu leta trebalo da sleti. Vođa vazduhoplova nastaviće dalje letenje prema dogovoru sa nadležnom službom kontrole letenja. vođa vazduhoplova pristupiće ubrzanom smanjenju visine leta do bezbedne visine i napustiće vazdušni put. i vazduhoplov usmeriti ka najbližem aerodromu pogodnom za sletanje ako okolnosti to omogućuju. 2) za vreme letenja na vazdušnom putu — let nastaviti na najpogodnijoj visini. komande leta. ili nekog tehničkog sistema vazduhoplova) vođa vazduhoplova mora se pridržavati. koja oslobađa poletno-sletnu stazu radi sletanja vazduhoplova. ovog pravilnika. raspoloživim sredstvima veze. 3) u fazi sletanja vazduhoplova — let nastaviti uz pomoć nadležne službe kontrole letenja.8-12/01 — 264 od 1036 — Knjiga I obavesti. Član 205. . poletanje se nastavlja i vazduhoplov se zadržava na postignutoj visini ili se blagim penjanjem usmerava ka terenu pogodnom za prinudno sletanje. zavisno od faze leta vazduhoplova. vazduhoplov se usmerava ka terenu pogodnom za prinudno sletanje. U protivnom vazduhoplov se usmerava ka terenu pogodnom za prinudno sletanje. ako se nalazi na njemu. Ako na vazduhoplovu za vreme letenja prestane rad uređaja za upravljanje vazduhoplovom. Ako je predviđena brzina postignuta. odnosno nastupi nepravilno funkcionisanje tih uređaja (pogonske grupe.

Posada vazduhoplova na kome je za vreme leta došlo do požara. Vazduhoplov koji učestvuje u pružanju pomoći vazduhoplovu u opasnosti leti ka području vanrednog događaja. odnosno o prinudnom sletanju vazduhoplova. vođa vazduhoplova mora smanjiti brzinu leta i preduzeti druge mere za bezbednost letenja. mora bez odlaganja preduzeti mere predviđene za slučaj požara. Član 207. Ako usled oštećenja vazduhoplov nije sposoban za dalje bezbedno letenje. itd. isključenje odnosnog motora. vođa vazduhoplova pristupiće postupku za prinudno sletanje vazduhoplova.). na način utvrđen u tehničkom priručniku tog vazduhoplova (uključivanje protivpožarnih uređaja. Član 206. Vođa vazduhoplova obaveštava nadležnu službu kontrole letenja o oštećenju vazduhoplova i preduzetim merama. vođa vazduhoplova je dužan da pristupi postupku za prinudno sletanje vazduhoplova. Ako vazduhoplov za vreme leta pretrpi oštećenje usled udara u neki leteći objekt ili pticu. vođa vazduhoplova pristupa postupku za prinudno sletanje vazduhoplova. vođa vazduhoplova pokušaće da požar ugasi klizajućim letom vazduhoplova u suprotnu stranu od mesta izbijanja požara. usled čega se može ugroziti bezbednost daljeg letenja. odnosno usled ulaska u gradonosne oblake. Pri pojavi požara na vazduhoplovu u letu. IX POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU VANREDNIH DOGAĐAJA Član 208. odnosno ka mestu ude- .8-12/01 — 265 od 1036— Knjiga I Ako je usled dekompresije kabine oštećena osnovna struktura vazduhoplova. Ako i pored svih preduzetih mera požar nije mogao biti ugašen. smanjenje brzine.

Nadletanje mesta udesa vazduhoplova može se vršiti i ispod minimalne bezbedne visine propisane za nadletanje prepreka. lica i imovine u vazduhoplovu i na zemlji. Član 210. Presecanje vazdušnog puta vrši se prema odredbama ovog pravilnika o presecanju vazdušnih puteva. vođa vazduhoplova iz stava 1. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate tačke na zemlji ili u odnosu na neko radio-navigaciono sredstvo. ako se time ne ugrožava bezbednost vazduhoplova. 2) položaj vazduhoplova prema geografskim koordinatama. Ako se veza sa vazduhoplovom u opasnosti nije mogla uspostaviti. dužan je da o tome odmah obavesti nadležnu službu kontrole letenja i saopšti sledeće podatke o vazduhoplovu koji je prinudno sleteo: 1) oznaku i tip vazduhoplova. Vođa vazduhoplova u letu dužan je da signale primljene od vazduhoplova koji je prinudno sleteo odmah prenese nadležnoj službi kontrole letenja. Ako vođa vazduhoplova u toku leta opazi da je neki vazduhoplov izvršio prinudno sletanje van aerodroma. ćen. ako to naredi nadležna služba kontrole letenja i toj službi saopštava podatke o poziciji i tipu vazduhoplova. Član 209. odnosno udesu vazduhoplova i druge podatke do kojih dođe. ovog člana dužan je da usmeri let svog vazduhoplova iznad mesta na kome se nalazi vazduhoplov u opasnosti. vrsti opasnosti.8-12/01 — 266 od 1036 — Knjiga I sa najkraćim putem. 3) tačno vreme prema Griniču (GMT) kad je vazduhoplov prime4) stepen oštećenja vazduhoplova i broj lica oko njega. Ako vođa vazduhoplova u letu primeti da se neki vazduhoplov nalazi u opasnosti dužan je da o tome odmah obavesti nadležnu službu kontrole letenja i da nastoji da stupi u vezu sa posadom vazduhoplova u opasnosti. .

odnosno spasilačke ekipe vrši se . Posada vazduhoplova koji je izvršio prinudno sletanje. dužan je da o tome odmah obavesti i posadu broda koji se nalazi u blizini. odnosno dim raspoređen u obliku trougla. radi pružanja pomoći vazduhoplovu u opasnosti. Ako je vazduhoplov prinudno sleteo na kopno koriste se. Opštenje između posade vazduhoplova u letu i posade vazduhoplova koji je izvršio prinudno sletanje. uz istovremenu promenu gasa motora ili koraka elise. uz istovremenu promenu gasa motora ili koraka elise da bi skrenuo pažnju posade broda. pored sredstava za signalizaciju iz stava 1. ovog člana otvoren padobran i vatra. koristi za signalizaciju rakete za slučaj opasnosti. vođa vazduhoplova u letu preneće to posadi broda na taj način što će okomito na trag broda nadleteti blizinu krme broda na maloj visini. posebna pištaljka. broda ili spasilačke ekipe. boja za obeležavanje traga vazduhoplova i svetlosni signali iz čamca ili splava za spasavanje. obavestiće posadu broda na taj način što će usmeriti vazduhoplov u kružni let iznad broda. metalno ogledalo i radio-predajnik SOS.8-12/01 — 267 od 1036— Član 211. Ako vođa vazduhoplova nije mogao da uspostavi radio-vezu sa posadom broda. Član 213. Zatim će u pravolinijskom letu izvršiti naizmenično naginjanje vazduhoplova u pravcu koji brod treba da sledi radi prilaženja mestu prinudnog sletanja. Član 212. ovog člana. Ako se naknadno utvrdi da pomoć broda nije potrebna. Član 214. Posada vazduhoplova koji je prinudno sleteo na kopno ili vodenu površinu. dužna je da koristi raspoložive uređaje i opremu na vazduhoplovu da bi privukla pažnju vazduhoplova u letu. Knjiga I Ako vođa vazduhoplova u letu primeti da je neki vazduhoplov izvršio prinudno sletanje na vodenu površinu. a zatim izvršiti naizmenično naginjanje vazduhoplova oko uzdužne ose. Ako je vazduhoplov prinudno sleteo na vodenu površinu koriste se pored sredstava za signalizaciju iz stava 1.

X KAZNENE ODREDBE Član 215. Član 216.000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj vođa vazduhoplova ili drugo odgovorno lice koje je upravljalo ili učestvovalo u upravljanju jugoslovenskog vazduhoplova ako svoje poslove u vezi sa letenjem vazduhoplova iznad otvorenog mora ne vrši po odredbama ovog pravilnika (član 1. Novčanom kaznom od 300 do 3. stav 4). XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 217. ako tih propisa nema ne pridržava odredaba ovog pravilnika (član 1.8-12/01 — 268 od 1036 — Knjiga I znacima datim u prilogu b. Član 219. stav 5). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravila letenja (objavljena u Prilogu br. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Odredba stava 1.000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj vođa vazduhoplova ili drugo odgovorno lice koje je upravljalo ili učestvovalo u upravljanju vazduhoplovom dok jugoslovenski vazduhoplov leti u vazdušnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države ako se ne pridržava propisa o letenju i manevrisanju vazduhoplova koji se primenjuju na području suvereniteta te države ili se. 7 uz "Službeni list FNRJ". br. . 92/49). Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". 11 — Vizuelni znaci zemlja-vazduh. Novčanom kaznom od 300 do 3. Letački priručnici vazduhoplova će se usaglasiti sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. ovog člana ne primenjuje se ako je kaznu za vazduhoplovni prekršaj izrekao nadležni organ države u čijem je vazdušnom prostoru vazduhoplovni prekršaj učinjen. Član 218.

. vođa vazduhoplova može neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom da skrene pažnju na svoj vazduhoplov. upotrebiće sledeće znake: 1) radio-telegrafski ili na drugi način predata poruka po Morzeovom kodu XXX (-. odnosno padobrani sa crvenim dimnim ili svetlećim petardama. 2) radio-telefonska poruka MAYDAY. Znaci za opasnost. koda 7700.. 2) višekratno uključivanje i isključivanje navigacionih svetala tako da se razlikuje od migajućih svetala.). 2) radio-telefonska poruka PAN. 5) ako se vazduhoplov nalazi u opasnosti a radio-veza sa kontrolom letenja je prekinuta.--..8-12/01 — 269 od 1036— Knjiga I Prilog br. predstavljaju poziv za pomoć: 1) radio-telegrafska poruka po Morzeovom kodu SOS (. b) Znaci za hitnost Ako je vođa vazduhoplova odlučio da neodložno sleti vazduhoplovom koji je u teškoj situaciji a ne zahtevajući neposredno pružanje hitne pomoći upotrebiće sledeće svetlosne znake: 1) višekratno uključivanje i isključivanje reflektora za sletanje.-). v) Znaci za predaju poruke Ako vođa vazduhoplova želi da dâ hitan izveštaj o ugrožavanju bezbednosti vazduhoplova.. ..--... --. 2 ZNACI SPORAZUMEVANJA 1. sledeći znaci dati bilo zajedno bilo pojedinačno. 4) transponderska poruka. emitovana postavljanjem moda A. 3) pojedinačno ili u kratkim razmacima ispaljene crvene rakete ili petarde.. hitnost i predaju poruke a) Znaci za opasnost Ako vazduhoplovu preti neposredna opasnost.

4. 2. (3) sa zemlje danju: naizmeničnim davanjem punog otklona krilaca ili krme pravca. b) Znaci vođenja vazduhoplova Posle prijema svetlosnih znakova kontrole letenja vođa vazduhoplova potvrđuje njihov prijem i razumevanje na sledeći način: (1) iz vazduha danju: naizmeničnim nagibom vazduhoplova oko uzdužne ose. Svetlo zeleno Stalno crveno Znaci koje kontrola letenja upućuje vazduhoplovu u letu Odobreno sletanje Produži na drugi krug. * Prednost ima drugi vazduhoplov Migajuće zeleno Produži i dođi ponovo na svetlo sletanje Migajuće crveno Zabranjeno sletanje. .8-12/01 2. na zemlji Odobreno poletanje Zaustavi se i čekaj 3. Znaci za aerodromski saobraćaj a) Svetlosni znaci kontrole letenja Svetlo 1. 5. (2) iz vazduha noću: dvokratnim isključivanjem i uključivanjem reflektora za sletanje. odnosno navigacionih svetala ako nema reflektora. — 270 od 1036 — Svetlosni znaci upozorenja Knjiga I Niz raketa koje u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svetlost i zvezdice ispaljenih sa zemlje u razmacima od po 10 sekundi upozoravaju pilota vazduhoplova da se nalazi ili da ulazi u zabranjenu zonu. 6. svetlo Migajuće belo svetlo Crvena raketa Neupotrebljiva PSS Sleti na aerodrom i * vozi na platformu Ne sleći bez obzira na ranija uputstva Dozvoljeno voženje Oslobodi PSS Vrati se na tačku početka voženja Potrebna odobrenja daće se blagovremeno. uslovno zabranjenu zonu ili opasnu zonu. 3.

8-12/01 (4) sa zemlje noću: — 271 od 1036— Knjiga I dvokratnim isključivanjem i uključivanjem reflektora za sletanje. crvena horizontalna tabla sa samo jednom žutom dijagonalom. označava da se poletanje. v) Vizuelni znaci na zemlji (1) "ZABRANA SLETANJA" Četvrtasta crvena horizontalna tabla sa žutim dijagonalama označava da je sletanje na tom aerodromu zabranjeno i da se ta zabrana može produžiti. (3) "UPOTREBA PSS I STAZA ZA VOŽENJE" Horizontalna bela tabla. Potvrđivanje prijema svetlosnih znakova ne vrši se u završnoj fazi prilaženja. označava da se poletanje i sletanje vrši samo na određenoj poletno-sletnoj stazi. (2) "NAROČITA OPREZNOST PRILIKOM PRILAŽENJA I SLETANJA" Četvrtasta. Znak iz prethodnog stava koji ima preko svakog kruga poprečnu crnu crtu. u obliku dva kruga povezana prečkom. sletanje i voženje po zemlji vrši isključivo po određenim poletno-sletnim stazama i stazama za voženje. a da se drugi manevri mogu vršiti slobodno po . označava da zbog rđavog stanja manevarskih površina ili zbog nekog drugog razloga treba biti naročito oprezan u toku prilaženja i sletanja. odnosno navigacionih svetala ako nema reflektora.

8-12/01 — 272 od 1036 — Knjiga I manevarskim površinama aerodroma. postavljaju se bele svetiljke u obliku slova "T" — grupa od dva broja postavljena vertikalno na kontrolnom tornju aerodromske kontrole letenja (AKL) ili u njegovoj blizini. označavaju zone upotrebljive za manevrisanje vazduhoplova. na prostoru za manevrisanje. i to: — horizontalno postavljeni znak u obliku slova "T" bele ili oranž boje. Isto značenje imaju i crvene zastavice. označavaju pravac poletanja ili sletanja. (5) "UPUTSTVA ZA SLETANJE I POLETANJE" Niže navedeni znaci. vidljiva za sve . (4) "PROSTOR ZA MANEVRISANJE VAN UPOTREBE" Krstovi nacrtani belom ili drugom uočljivom bojom postavljeni horizontalno. upotrebljeni pojedinačno ili zajedno. osim po poletno-sletnim stazama i stazama za voženje. označava da se poletanje i sletanje vrši u pravcu koji je paralelan dužoj vertikalnoj strani slova "T" Za poletanje i sletanje noću.

označava da se aerodrom upotrebljava za letenje jedrilica i da je letenje u toku. (8) "JEDRILICE LETE" Dvostruki beli krst postavljen tako da je vidljiv iz vazduha. (7) "OPERATIVNI BIRO AERODROMSKE KONTROLE LETENJA" Tabla vertikalno postavljena sa crnim slovom "C" na žutoj osnovi. oranž) upravljena udesno i postavljena u signalnom prostoru. . označava pravac poletanja i sletanja izražen u deseticama stepeni magnetskog pravca. 09 (6) "KRETANJE U DESNO" Strela uočljive boje (belo.8-12/01 — 273 od 1036— Knjiga I vazduhoplove koji se nalaze na manevarskim površinama tog aerodroma. zaokružen na bližu deseticu. označava mesto gde se predaju izveštaji o letu koji se odnose na vazdušnu plovidbu. označava da školske krugove ili delove ovih krugova pre sletanja i posle poletanja treba vršiti udesno.

a ako se znaci upućuju helikopteru. Ako se znaci upućuju avionu parker se nalazi ispred levog krila u vidokrugu vođe vazduhoplova. ispred helikoptera na mestu gde ga vođa vazduhoplova najbolje vidi. s desne u levo u odnosu na parkera. . Prilikom davanja znakova parker mora biti okrenut licem prema vazduhoplovu. Motori se označavaju brojevima. a) Znaci koji se upućuju avionu (1) "POSTUPAJ PO UPUTSTVIMA PARKERA" Desna ruka ispružena vertikalno iznad glave parkera — od ovog trenutka parker vodi avion i upravlja njegovim kretanjem pomoću znakova. (2) "POSTAVI SE ISPRED MENE" Ruke ispružene vertikalno iznad glave a dlanovi okrenuti jedan prema drugome.8-12/01 — 274 od 1036 — Knjiga I 4. Znaci za parkiranje vazduhoplova Znaci koje parker upućuje vođi vazduhoplova Znaci se daju rukama ili osvetljenim palicama.

Brzina pokreta leve ruke označava poluprečnik zaokreta. a dlanovi okrenuti unazad uz ponavljanje pokreta napred . a smerom šake označava položaj sledećeg parkera. . (5) "SKREĆI ULEVO" — "SKREĆI UDESNO" "ULEVO" — desna ruka spuštena sa kažiprstom upravljenim ka zemlji. Brzina pokreta označava brzinu kretanja aviona. a levom rukom se čine pokreti naviše i unazad.nazad.8-12/01 — 275 od 1036— Knjiga I (3) "PRODUŽI DO SLEDEĆEG PARKERA" Leva ili desna ruka preko pojasa savijena u laktu dlanom okrenuta zemlji. (4) "NAPRED PRAVO" Ruke uzdignute vertikalno. lako raširene.

(6) "STOJ" Ruke su ukrštene iznad glave sa ponavljanjem pokreta ukrštavanja. dlan okrenut prema telu i prsti ispruženi. utoliko su brži i pokreti. Brzina pokreta je u zavisnosti od hitnosti zaustavljanja. Stezanje pesnice označava kočenje. a desnom rukom se čine pokreti naviše i unazad. . Brzina pokreta desne ruke označava poluprečnik zaokreta. (7) "KOČNICE UPOTREBI" — " KOČNICE OTPUSTI" "UPOTREBI" — desna ruka preko pojasa savijena u laktu. Ako zaustavljanje treba da bude brže.8-12/01 — 276 od 1036 — Knjiga I "UDESNO" — leva ruka spuštena sa kažiprstom upravljenim ka zemlji.

a ruke opuštene na dole sa pokretima prema sredini. pesnice stegnute i palci opruženi. pesnice stegnute i palci opruženi. a stegnuta pesnica okrenuta prema telu. Ispravljanje prstiju označava otpuštanje kočnica. a ruke opuštene na dole sa pokretima od sredine. . "UKLONJENI" — dlanovi okrenuti od tela. (9) "STAVI MOTORE U RAD" Desna ruka se kružno pokreće u visini glave a prsti podignute leve ruke označavaju motor.8-12/01 — 277 od 1036— Knjiga I "OTPUSTI" — desna ruka preko pojasa savijena u laktu. (8) "PODMETAČI STAVLJENI" — "PODMETAČI UKLONJENI" "STAVLJENI" — dlanovi okrenuti prema telu.

a desna ruka se diže i spušta. (13) "IDI PRAVO UNAZAD" Ruke ispružene vertikalno iznad glave. (12) "SMANJI GAS MOTORU (MOTORIMA) NA POKAZANOJ STRANI" Ruke skoro spuštene.8-12/01 — 278 od 1036 — Knjiga I (10) "ZAUSTAVI RAD MOTORA" Ruka sa šakom u visini ramena dlan okrenut ka zemlji. što označava smanjivanje gasa motora na levoj strani i obrnuto. dlanovi okrenuti ka zemlji. . (11) "SMANJI GAS MOTORIMA" Rukama skoro spuštenim sa dlanovima okrenutim ka zemlji maše se više puta gore-dole. dlanovi okrenuti napred. Prsti druge opružene ruke na dole označavaju motor. a ruke se spuštaju i dižu ponovljenim pokretima. do položaja horizontalno ispruženih ruku unapred.

(15) "SVE JE U REDU. od vertikalnog položaja iznad glave do horizontalnog položaja unapred. od vertikalnog položaja iznad glave do horizontalnog položaja unapred.8-12/01 — 279 od 1036— Knjiga I (14) "IDI U OKRETU UNAZAD" "REPOM UDESNO" — leva ruka ispružena ka zemlji a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. NASTAVI" Desna ruka uzdignuta na dlan okrenut prema avionu. . "REPOM ULEVO" — desna ruka ispružena ka zemlji a leva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima.

(2) "DIŽI SE" Ruke ispružene vodoravno ustranu sa dlanovima okrenutim na gore. Brzina pokretanja ruku od vodoravnog položaja na dole pokazuje brzinu spuštanja. (3) "SPUŠTAJ SE" Ruke ispružene vodoravno ustranu sa dlanovima okrenutim dole. . Brzina pokretanja ruku od vodoravnog položaja na gore pokazuje brzinu dizanja.8-12/01 — 280 od 1036 — Knjiga I b) Znaci koji se upućuju helikopteru (1) "LEBDI U MESTU" Ruke ispružene vodoravno ustranu.

"OTPUŠTENE" — ispravljanje dlana iz stisnute pesnice pokazuje otpuštanje kočnice. "ULEVO" "UDESNO" (5) "SLETI" Ispružene ruke ukrštene ispod pojasa. v) Znaci koje vođa vazduhoplova upućuje parkeru Vođa vazduhoplova iz pilotske kabine upućuje znake parkeru rukama i to tako da budu uočene od strane parkera. (2) "PODMETAČE POSTAVITI" — "PODMETAČE UKLONITI" .8-12/01 — 281 od 1036— Knjiga I (4) "KREĆI SE HORIZONTALNO" Odgovarajuća ruka ispružena vodoravno ustranu u pravcu kretanja a druga ispružena ruka ispred tela se pokreće u pravcu kretanja. Brzina kretanja ruke ispred tela pokazuje brzinu kretanja helikoptera. (1) "KOČNICE UPOTREBLJENE" — "KOČNICE OTPUŠTENE" "UPOTREBLJENE" — stezanje pesnice iz ispruženog dlana pokazuje da su kočnice upotrebljene.

ZNAČENJE ODGOVOR PRE. "Sletite na ovaj aerodrom" DANJU . Energičan manevar u levu stranu pod uglom od 90 stepeni od presretnutog vazduhoplova. a posle primljenog potvrdnog odgovora vrši se lagani zaokret u željenu stranu Isto kao i danju ali umesto mahanja krilima pale se i gase navigacijska svetla. "Razumeo" 2 Približavanje na rastojanju do 100 m sa leve strane na visini leta vazduhoplova koji se presreće. označava da se određeni motor sa strane te ruke želi pustiti u rad. ali uz paljenje reflektora za sletanje u nejednakim intervalima. Mahanje krilima.Isto kao i danju uz paljenje reflektora za sletanje NOĆU . 3 ZNACI PRESRETANJA I Znaci koje presretač daje presretnutom vazduhoplovu ZNAK PRESRETAČA 1 DANJU 1. izvlačenje stajnog trapa i preletanje PSS u pravcu sletanja. Isto kao i danju. (3) "SPREMAN ZA STAVLJANJE MOTORA U RAD" Dizanje odgovarajućeg broja prstiju jedne ruke. praćenje presretača i "Razumeo izvršiću" posle preleta PSS odlazak na sletanje. NOĆU . 5 "Prati me" NOĆU 2.ZNAČENJE SRETNUTOG 3 4 DANJU Mahanjem krilima. "UKLONITI" — širenje ruku iz položaja ukrštenih nadlanica ispred lica ka položaju lako raširenih ruku. Prilog br. DANJU I NOĆU "Možete produ DANJU I NOĆU žiti" Mahanje krilima DANJU 3. odnosno reflektor za sletanje.8-12/01 — 282 od 1036 — Knjiga I "POSTAVITI" — pokretanje lako raširenih ruku do položaja sa ukrštenim nadlanicama ispred lica. u nejednakim intervalima. "Razumeo izvršiću" NOĆU Paljenje i gašenje navigacijskih svetala.Izvlačenje stajnog trapa. odnosno reflektora za sletanje. Kruženje iznad aerodroma.

Ako se ne poseduje reflektor. DANJU "Sledi me. na visini presretnutog vazduhoplova. NOĆU Uzastopno propinjanje i obrušavanje. NOĆU Sa rastojanja većeg od 100 m. dnost" odnosno reflektora za sletanje. NOĆU Paljenje i gašenje reflektora za sletanje na visini od 300 do 600 m (1000 do 2000 stopa) i kruženje oko aerodroma. Uvlačenje stajnog trapa iznad PSS na visini 300-600 m (1000-2000 st. ne izvršiću" garantujem za Paljenje i gašenje vašu bezbe. alternativni aerodrom presretač uvlači stajni trap i daje signal "prati me". DANJU 5. odnosno reflektora za sletanje. Ako se želi da "Aerodrom koji presre tnuti "Razumeo ste odredili ne vazduhoplov prati prati me" presretača na odgovara". Isto kao i danju.navigacijskih svetala.8-12/01 — 283 od 1036— Knjiga I DANJU 4. "U opasnosti sam" Daje signal "pratite me" ili "možete produžiti" "Razumeo pratite me" ili "možete produžiti" . u pravcu leta Ispaljivanje dva kratka rafala. ovo Mahanjem krilima. DANJU 6. može se dati znak nekim drugim svetlom. uz paljenje i gašenje navigacijskih svetala. je zadnja opo"Razumeo NOĆU mena. Paljenje i gašenje reflektora za sletanje u dužim intervalima.) i nastavljanje kruženja iznad aerodroma.

4 JEDINICE MERE U SFRJ UNITS OF MEASUREMENT IN SFRY Osnovna jedinica (oznaka) Primary unit (symbol) Nestandardna međ. alter. unit (symbol) Br.8 Geografska dužina Longitude 2 3 m km m 4 ft (a) NM - m m m o - (stepen) m o (stepen) 1.7 Dužina Length 1.9Ugao (kada je potrebno. No. Veličina Quantity 1 1.4Nadmorska visina Elevation 1. koristiće se deseti delovi stepena) Plane angle (when required decimal subdivisions of the degree shall be used) o (stepen degree) .3 Rastojanje (kraće) Distance (short) 1.2 Rastojanje (veće) (b) Distance (long) 1.1Apsolutna visina Altitude 1.8-12/01 — 284 od 1036 — Knjiga I Prilog br.5Relativna visina Height 1.6Geografska širina Latitude 1. jedinica Non-Si alter.

osim za sletanje i poletanje biće izražen u pravim stepenima. other than for a landing and take-off shall be expressed in degrees true.2 Talasna dužina Frequency 2. for landing and take-off wind directions shall be expressed in degrees magnetic) 2.3Brzina u odnosu na zemlju Ground speed 2.1Temperatura Temperature 4. za sletanje i poletanje se izražava u magnetnim stepenima) Wind direction(wind directions.8-12/01 — 285 od 1036— Knjiga I 1.4Vertikalna brzina Vertical speed 2.1Brzina kroz vazduh Airspeed 2.11 Vidljivost duž poletno-sletne staze Runway Visual range 1.13Pravac vetra (pravac vetra.12 Vidljivost Visibility 1. by Grennich . po Griniču Hour and min.10 Dužina poletno-sletne staze Runway Length 1.1Vreme Time m m - km - o (stepen degree) km/h Hz km/h m/s km/h o kt ft/min kt - C dB Čas i min.5Brzina vetra Wind speed 3.1Nivo buke(zvuka) Noise level(sound) 5.

.8-12/01 — 286 od 1036 — Knjiga I (a) Samo za visinu leta vazduhoplova ispod prelazne apsolutne visine. uglavnom za rastojanja veća od 4. generally in excess of 4000 m. transition level. i.e. odnosno prelaznog nivoa leta For flights below transition altitude. As used in navigation.000 m. (b) Za upotrebu u navigaciji.

45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 320 360 400 440 480 520 etc. stope Feets 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000 27000 29000 33000 37000 41000 45000 49000 etc. 4500 6500 8500 10500 12500 14500 16500 18500 20500 22500 24500 26500 28500 32000 36000 40000 44000 48000 52000 etc.6 TABELA NIVOA LETA (TABLE OF FLIGHT LEVELS) Magnetski kurs leta (Magnetic track) Od 000 do 179 stepeni Instrumentalno letenje (IFR flights) Nivo leta (Flight level) Apsolutna visina leta (Altitude) metri Meters 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 330 370 410 450 490 etc. 1350 2000 2600 3200 3800 4400 5050 5650 6250 6850 7450 8100 8700 9750 10959 12200 13400 14650 15850 etc. stope Feets 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 31000 35000 39000 43000 47000 51000 etc. 3500 5500 7500 9500 11500 13500 15500 17500 19500 21500 23500 25500 27500 30000 34000 38000 42000 46000 50000 etc. Vizuelno letenje (VFR flights) Nivo leta (Flight level) Apsolutna visina leta (Altitude) metri Meters stope Feets 20 40 60 80 100 120 140 150 180 200 220 240 260 280 310 350 390 430 470 510 etc. Vizuelno letenje (VFR flights) Nivo leta (Flight level) Apsolutna visina leta (Altitude) metri Meters stope Feets 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 300 340 380 420 460 500 etc. 300 900 1500 2150 2750 3350 3950 4550 5200 5800 6400 7000 7600 8250 8850 10050 11300 12500 13700 14950 etc.8-12/01 — 287 od 1036— Knjiga I Prilog br. . Od 180 do 359 stepeni Instrumentalno letenje (IFR flights) Nivo leta (Flight level) Apsolutna visina leta (Altitude) metri Meters 600 1200 1850 2450 3050 3650 4250 4900 5500 6100 6700 7300 7900 8550 9450 10650 11900 13100 14350 15550 etc. 1050 1700 2300 2900 3500 4100 4700 5350 5950 6550 7150 7750 8400 9150 10350 11600 12800 14000 15250 etc.

8-12/01 — 288 od 1036 — SVETLA NA VAZDUHOPLOVU A. mogu se postaviti jedno ili dva dodatna svetla: 1) zadnje crveno svetlo koje isijava naizmenično sa zadnjim belim svetlom iz tačke 3) stava 1. unazad iznad i ispod horizontalne ravni pod uglom od 140° svetlo za uočavanje vazduhoplova). 2) Na desnom krilu aviona — stalno zeleno svetlo koje isijava iznad i ispod horizontalne ravni pod uglom od 110° mereno od prednjeg pravca u desno (svetlo za plovidbu). . ovog priloga ne svetle neprekidno već se naizmenično pale i gase. Slika 1 Dodatna svetla na avionu Ako svetla iz stava 1. 3) Na repu aviona — stalno belo svetlo koje isijava podjednako levo i desno. Svetla na avionu Knjiga I Osnovna svetla na avionu (slika 1) 1) Na levom krilu aviona — stalno crveno svetlo koje isijava iznad i ispod horizontalne ravni pod uglom od 110° mereno od prednjeg pravca u levo (svetlo za plovidbu i uočavanje vazduhoplova). ovog priloga.

mogu se postaviti i posebna crvena svetla za uočavanje vazduhoplova (svetla protiv sudara . Svetla na hidroavionu Osnovna svetla na hidroavionu su ista kao i svetla na avionu(slika 1) Dodatna svetla na hidroavionu Na neprivezanim hidroavionima dodaje se na prednjem delu vazduhoplova stalno belo svetlo vidljivo sa svih strana pod uglom od 220° čija simetrala leži u vertikalnoj ravni uzdužne ose hidroaviona (slika 2). Svetlo mora da bude vidljivo sa udaljenosti od najmanje 3 NM za vreme tamne noći i čiste atmosfere (Svetlo za uočavanje hidroaviona). .Anti-collision lights) sa žmigajućim ili obrnuto usmerenim isijavanjem. Slika 2 Ako hidroavion vuče neki drugi hidroavion ili brod on treba da ima još i dodatno belo svetlo najmanje 2 metra (6 st) iznad ili ispod njega (Svetlo za uočavanje).8-12/01 — 289 od 1036— Knjiga I 2) belo svetlo vidljivo sa svih strana čije se isijavanje smenjuje sa isijavanjima svetla iz stava 1. Posebna svetla na avionu Ako vazduhoplov ima osnovna svetla sa stalnim isijavanjem. B. Vidljivost ovih crvenih svetala treba da bude što je moguće veća iz pravaca koji su 30° iznad ili ispod horizontalne ravni aviona. ovog priloga.

s tim da su vidljiva sa udaljenosti od najmanje 2 NM (slika 4).8-12/01 — 290 od 1036 — Knjiga I Slika 3 Hidroavion koga vuče drugi hidroavion treba da ima bela svetla na repu i krilu (slika 3 — Svetla za uočavanje). . Slika 4 Ako hidroavion ne može sam da vrši manevrisanje istaknuće na najpogodnijem mestu dva stalna crvena svetla na odstojanju od najmanje 1 m (3 st) jedno iznad drugog na istoj vertikali.

Slika 6 Ako je dužina privezanog hidroaviona manja od 50 metara (150 st). Ostala svetla označavaju drugim vazduhoplovima da im hidroavion ne može ustupiti prolaz.8-12/01 — 291 od 1036— Knjiga I Slika 5 Ako se hidroavion ne kreće neće se paliti svetla za plovidbu (crveno i zeleno svetlo). istaknuće se na najpogodnijem mestu stalno belo svetlo vidljivo sa svih strana sa udaljenosti od najmanje 2 NM (slika 6). a ne da je u opasnosti ili da traži pomoć (slika 5). .

. vidljiva sa udaljenosti od najmanje 3 NM (slika 7). Na nasukanom hidroavionu pored svetala propisanih za privezane hidroavione. udaljena najmanje 1 m (3 st) jedno od drugoga i vidljiva sa svih strana hidroaviona. moraju postojati još i dva stalna crvena svetla na najpogodnijem mestu u istoj vertikali. istaknuće se sa svake strane krila po jedno stalno belo svetlo da bi se označio maksimalni raspon krila. Slika 8 Ako je raspon krila hidroaviona 50 metara (150 st) ili veći. Ta svetla treba da budu vidljiva sa svih strana sa udaljenosti od najmanje 1 NM (slika 8).8-12/01 — 292 od 1036 — Knjiga I Slika 7 Ako je dužina hidroaviona veća od 50 metara (150 st) istaknuće se na najpogodnijim mestima po jedno stalno belo svetlo na prednjoj i zadnjoj strani hidroaviona.

8-12/01 — 293 od 1036— Knjiga I Prilog br. nivo i ruta vazduhoplova Aerodrom opredeljenja vazduhoplova vazduhoplova PRIMEDBE 1 2 3 4 5 6 7 * Dani polaska su označeni brojkama prema njihovom redosledu u sedmici. 8 SKUPNI PLAN LETA IME PREVOZIOCA I ADRESA DRŽAVA ILI OBLAST AERODROM POLASKA PLAN VAŽI OD ODNOSI SE NA SVE LETOVE ILI NA ODREĐENI TIP VAZDUHOPLOVA Dan polaska * DATUM IZRADE PLANA DATUM ODOBRENJA PLANA DO Oznaka Tip Aerodrom poletanja Brzina. Potpis vođe vazduhoplova ili ovlašćenog predstavnika prevozioca . s tim što je ponedeljak označen brojem 1.

8-12/01 — 294 od 1036 — Knjiga I Prilog br. 9 .

10 PRIJAVA O UGROŽAVANJU BEZBEDNOSTI U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI AIR TRAFFIC INCIDENT REPORT Ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga Komisiji za ispitivanje ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova u letu. SUKL.8-12/01 — 295 od 1036— Knjiga I Prilog br. 11000 Beograd Complete this form and send it to Commision for Aircraft Incident Investigation. SUKL. Brankova 25/V. Brankova 25/V 11000 Belgrad Yugoslavia Odeljak I — OPŠTI PODACI Section I — GENERAL INFORMATION Vrsta ugrožavanja Type of incident Ime vođe vazduhoplova Name of pilot in command Prevozilac Operator Registarske oznake vazduhoplova Identification markings of aircraft Tip vazduhoplova Aircraft type Pozivni znak i frekvencija u vreme ugrožavanja Radio call sign-in communication with-frequency at time of incident Aerodrom poletanja Aerodrome of departure Aerodrom prvog nameravanog sletanja Aerodrome of first intended landing Vrsta plana leta Type of flight plan Pozicija u vreme ugrožavanja kurs ili ruta — TAS Position at time of incident — heading or route — TAS A B C D E F G H I J .

Ostali raspoloživi podaci Description of other aircraft if relevant Type. call sign. uključujući vaše mišljenje o verovatnom uzroku incidenta (u slučaju izbegavanja sudara navedite odgovarajuće putanje leta. estimated vertical and horizontal sighting and miss distances between aircraft and avoiding action taken by elther aircraft). lighting. priložite komentar ili sugestiju. osvetljenje. procenjena vertikalna i horizontalna rastojanja u trenutku uočavanja vazduhoplova i pri izbegavanju sudara. visina ili relativna visina — podešavanje visinomera — položaj vazduhoplova Flight level altitude or height — altimeter setting — altitude Meteorološki uslovi u vreme ugrožavanja Flight weather conditions at time of incident Datum i vreme (GMT) ugrožavanja M Date and time (GMT) of incident Prijavljeno radijem Reported by radio to Odeljak II — DETALJNI PODACI Section II — DETAILED INFORMATION Opis drugog relevantnog vazduhoplova Tip. kao i akcije koje je preuzeo svaki vazduhoplov).8-12/01 — 296 od 1036 — Knjiga I Nivo leta. visoko/niskokrilac. number of engines. Other available details Opis ugrožavanja. including your opinion on the probable of the incident (in case of near-collision give information of respective flight paths. registration markings. pozivni znak. colour. broj motora. registarske oznake. high/low wing. boja. Description of incident if desired add comment or suggestion. ako smatrate potrebnim. K L N O .

8-12/01 — 297 od 1036— Knjiga I Datum ____________________ Funkcija i potpis lica Date koje podnosi prijavu Vreme ____________________ Function and signature Time of person submitting report Mesto ____________________ _________________________ Place _________________________ Popunjavanje prijave of completion of form .

Voditi računa o tome da signali budu položeni tačno kao što je prikazano. dim. 3. Učiniti sve da se skrene pažnja i drugim sredstvima kao što su radio.8-12/01 — 298 od 1036 — Knjiga I Prilog br.5 metra. . raketa. Obezbediti što veći kontrast boja između signala i zemlje kao podloge. Napraviti signale ne ispod 2. 4.VAZDUH VIZUELNI KORIDORI SIGNALI KOJE UPOTREBLJAVAJU PREŽIVELI A. 2. svetlosni reflektor. 11 ZEMLJA . Međunarodni kod za nuždu zemlja — vazduh Zahteva se pomoć Zahteva se medicinska pomoć Require medical assistance Require assistance Uputstva za upotrebu: 1.

.8-12/01 — 299 od 1036— Knjiga I GROUND/AIR VISUAL SIGNAL CODES FOR USE BY SURVIVORS A. 2. International Ground/Air Emergency Code Ne (odrečno) No (negative) Da (potvrdno) Yes (affirmative) Produžiti u ovom pravcu Proceeding in this direction Instructions for use: 1. Provide as much colour as possible between signals and background. Make every effort to atract attention by other means such as radio. flares. Take care to lay out signals exactly as shown. smoke. 4. Make signals not less then 2. 3. reflected lights.5 meters.

ili b) gorivo i mazivo za let do planiranog alternativnog aerodroma preko neke unapred određene tačke navedene u planu leta. 2) kad je predviđen alternativni aerodrom: a) gorivo i mazivo za let do planiranog aerodroma sletanja. plus za let u trajanju od 45 minuta. odnosno dozvoliti let sa količinom goriva i maziva manjom od količine izračunate pod a) ili b). plus za let u trajanju od 45 minuta. s tim da ta količina ne sme biti manja od količine koja je potrebna za let do planiranog aerodroma sletanja. plus za let u trajanju od 45 minuta na visini i režimu krstarenja.8-12/01 — 300 od 1036 — Knjiga I Prilog br. 3) kad je aerodrom planiran za sletanje izolovan. plus za let do najkritičnijeg po potrošnji alternativnog aerodroma navedenog u planu leta. . pored količine potrebne za zapuštanje i zagrevanje motora i rulanje aviona do linije poletanja na poletno-sletnoj stazi. 12 MINIMALNA KOLIČINA GORIVA I MAZIVA POTREBNA ZA LET AVIONA ** Minimalna utrošiva količina goriva i maziva u avionu potrebna za određeni let mora biti dovoljna da se. plus za let u trajanju od 45 minuta. Ako je 45 minuta plus 15% vremena planiranog za krstarenje veće od dva časa. može se dozvoliti trajanje leta od dva časa. pa nema odgovarajućeg alternativnog aerodroma: ** Pod utrošivom količinom goriva i maziva ne podrazumeva se količina goriva i maziva koja se u normalnim uslovima letenja ne može koristiti. plus za let u trajanju od 15% vremena planiranog za trajanje krstarenja. obezbede: za klipnu i eliso-turbinsku pogonsku grupu: 1) kad nije predviđen alternativni aerodrom: gorivo i mazivo za let do aerodroma sletanja navedenog u planu leta. s obzirom na to da ta količina ostaje u sistemima — instalacijama goriva i maziva.

za mlaznu pogonsku grupu: 1) kad nije predviđen alternativni aerodrom: gorivo i mazivo za let i sletanje na aerodrom planiran za sletanje. 3) kad je predviđeni aerodrom sletanja izolovan. 2) kad je predviđen alternativni aerodrom: a) gorivo i mazivo za let do aerodroma planiranog za sletanje. pa nema odgovarajućeg alternativnog aerodroma: gorivo i mazivo za let do aerodroma planiranog za sletanje. plus za let u trajanju od 30 minuta brzinom propisanom za krug čekanja. odnosno maziva potrebne za prelet od aerodroma planiranog za poletanje do aerodroma planiranog za sletanje ("putna rezerva"). ili za dva časa leta ako je navedeni zbir iznosio više od dva časa. u količini uvećanoj za 6% od količine goriva. plus za let u trajanju od dva časa na režimu standardnog krstarenja. odnosno maziva potrebne za prelet od aerodroma planiranog za poletanje do planiranog alternativnog aerodroma ("putna rezerva"). odnosno maziva potrebne za prelet od aerodroma planiranog za poletanje do aerodroma planiranog za sletanje ("putna rezerva"). plus za let u trajanju od 45 minuta. . s tim da ta količina ne sme biti manja od količine koja je potrebna za let do aerodroma planiranog za sletanje. na visini od 450 metara (1500 feet) iznad aerodroma za sletanje i pri uslovima standardne temperature. plus za let u trajanju od 30 minuta brzinom propisanom za krug čekanja na visini od 45 metara (1500 feet) iznad aerodroma sletanja i pri uslovima standardne temperature. uključujući i jedan neuspeo prilaz plus za let do najkritičnijeg po potrošnji alternativnog aerodroma navedenog u planu leta. plus za let u trajanju od 30 minuta brzinom propisanom za krug čekanja na visini od 450 metara (1500 feet) iznad tog alternativnog aerodroma i pri uslovima standardne procedure. plus za let u trajanju od dva sata na režimu standardnog krstarenja (normal cruise consumption).8-12/01 — 301 od 1036— Knjiga I gorivo i mazivo za let do aerodroma planiranog za sletanje. plus 15% vremena planiranog za krstarenje ako je 45 minuta plus 15% vremena planiranog za krstarenje kraće od dva časa. u količini uvećanoj za 6% od količine goriva. ili b) gorivo i mazivo za let do planiranog alternativnog aerodroma preko neke unapred određene tačke navedene u planu leta. u količini uvećanoj za 6% od količine goriva.

Vazdušna jedrenja na mitinzima i takmičenjima civilnog vazduhoplovnog jedriličarstva. 52/55. održavanje i čuvanje. koje organizuju vazduhoplovne ili sportske orga* Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ" br. Vazdušne jedrilice izrađuju se kao prototipovi i serijski tipovi svih vrsta u radionicama i fabrikama koje su za to ovlašćene. U cilju uspešnog korišćenja civilnih vazdušnih jedrilica. Ova uverenja se moraju nalaziti na jedrilici prilikom svakog vazdušnog jedrenja i pokazati na zahtev nadležnog organa. Civilne vazdušne jedrilice mogu se upotrebljavati za vazdušno jedrenje u vazdušnom prostoru Jugoslavije samo ako imaju uverenje o upisu u registar i uverenje o plovidbenosti izdato od Uprave civilnog vazduhoplovstva. Član 2. Civilnim vazdušnim jedrilicima mogu upravljati kao piloti-jedriličari samo lica koja su zato osposobljena i koja imaju odgovarajuću dozvolu za rad letačkog osoblja civilnog vazduhoplovstva.8-12/01 — 302 od 1036 — Knjiga I 2. a pod nadzorom kontrolora izrade. kao i vazdušno jedrenje. . izdatu od strane Uprave civilnog vazduhoplovstva. Član 4.3 PRAVILNIK O CIVILNOM VAZDUHOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU* I OPŠTE ODREDBE Član 1. njihovo građenje. nalaze se pod nadzorom nadležnih vazduhoplovnih organa ili drugih organa ovlašćenih za nadzor. Član 3. Način sprovođenja nadzora pri izradi vazdušnih jedrilica za civilnu upotrebu određuje Uprava civilnog vazduhoplovstva.

uspostave i vrše kontrolu građenja civilne vazdušne jedrilice tako da se građenje izvodi prema određenim nacrtima i tehničkim propisima utvrđenim za odnosni tip civilne vazdušne jedrilice. 3) trenažne. Vazdušna jedrilica jeste vazduhoplov bez pokretačke snage motora. a u saglasnosti sa Upravom civilnog vazduhoplovstva. mora biti prethodno prijavljeno nadležnom vazduhoplovnom organu ili organu naročito ovlašćenom za to. 2) hidrojedrilice. Član 7. Modifikacije civilne vazdušne jedrilice mogu se vršiti samo po pismenom odobrenju njenog konstruktora ili proizvođača. po prijemu prijave. 4) visokosposobne. kao i serijskog tipa civilne vazdušne jedrilice. mogu se vršiti samo po prethodno izdatom odobrenju Uprave civilnog vazduhoplovstva. civilne vazdušne jedrilice dele se na: 1) klizače. II VAZDUŠNE JEDRILICE Član 6. a čije se održavanje u vazduhu postiže uglavnom aerodinamičkim reakcijama na površine koje ostaju nepokretne u određenim uslovima letenja.8-12/01 — 303 od 1036— Knjiga I nizacije. Organi iz prethodnog stava dužni su da. Civilne vazdušne jedrilice svih navedenih vrsta mogu biti: jednosedi. Svako građenje prototipa. 5) specijalne. Civilne vazdušne jedrilice dele se na vrste. Član 8. . S obzirom na upotrebu. dvosedi i višesedi. s obzirom na njihovu upotrebu i namenu. civilne vazdušne jedrilice dele se na: 1) kopnene vazdušne jedrilice. 2) školske. S obzirom na namenu.

treba da budu snabdevene i uređajima za radio-vezu u vazduhu i sa zemljom. Ovaj rok se može odrediti: na određeni broj letova. Na trupu ili repu civilne vazdušne jedrilice moraju biti ispisane oznake registracije i nacionalnosti jedrilice. Na osnovu izvršenog upisa Uprava civilnog vazduhoplovstva izdaje uverenje o upisu (imatrikulaciji). Knjiga I Opravke i revizije civilnih vazdušnih jedrilica mogu se vršiti samo u za to ovlašćenim radionicama i fabrikama. Vazdušne jedrilice koje se upotrebljavaju za vazdušna jedrenja bez spoljne vidljivosti ili noću. na određeni broj časova vazdušnog jedrenja ili na određeno vreme upotrebe. jedrenje bez spoljne vidljivosti ili noću mogu se vršiti samo po prethodnoj prijavi i odobrenju nadležnog organa za obezbeđenje vazdušne plovidbe. Član 13. Upotreba civilnih vazdušnih jedrilica za vazdušna jedrenja vrše se prema uputstvu za upotrebu i korišćenje vazdušnih jedrilica. Po isteku određenog roka trajanja vazdušna jedrilica se mora povući iz upotrebe ili poslati na reviziju. . Rok trajanja civilne vazdušne jedrilice određuje konstruktor. Ako vazdušne jedrilice nisu snabdevene radio-uređajima za vezu. i to prema vrsti i tipu jedrilice. koje je uputstvo za svaku vrstu i tip vazdušne jedrilice dužan da izda konstruktor ili proizvođač vazdušne jedrilice. a prema nacrtima za odnosnu vrstu ili tip civilne vazdušne jedrilice. Civilne vazdušne jedrilice moraju imati odgovarajuću spremu (instrumente i uređaje) s obzirom na svrhu za koju se koriste. odnosno proizvođač. Sve opravke i revizije civilnih vazdušnih jedrilica obavezno se vrše pod nadzorom ovlašćenih stručnjaka. Član 10. Član 12. Svaka civilna vazdušna jedrilica mora biti upisana u registar koji vodi Uprava civilnog vazduhoplovstva. Član 11.8-12/01 — 304 od 1036 — Član 9.

Član 16. a . Oznaka nacionalnosti sastavljena je od latinskih slova "YU". III TEHNIČKI PREGLED JEDRILICA Član 14. 3) pre svakog učestvovanja vazdušne jedrilice na javnim priredbama. 4) pre svake upotrebe za vazdušno jedrenje. 2) u propisanim vremenskim rokovima (periodični pregledi). Kombinacija cifara određuje se tako da prva cifra uvek označava vrstu jedrilice.8-12/01 — 305 od 1036— Knjiga I Oznake registracije sastoje se od četvorocifrenih brojeva. Redovni pregledi se vrše: 1) prilikom prvog isprobavanja jedrilice. 2) posle grubih sletanja i posle većih opterećenja konstrukcije jedrilice. Tehnički pregledi su redovni i vanredni. 3) kad se ukaže potreba za pregled. Sve civilne vazdušne jedrilice podležu obaveznom tehničkom pregledu. Civilna vazdušna jedrilica sme se upotrebiti samo ako je tehničkim pregledom utvrđeno da je u ispravnom stanju i da je sposobna za bezbedno vazdušno jedrenje. čiju kombinaciju određuje Uprava civilnog vazduhoplovstva prilikom upisa civilne vazdušne jedrilice u registar. takmičenjima i mitinzima. kao i periodične preglede. Tehnički pregled civilne vazdušne jedrilice prilikom prvog isprobavanja jedrilice. Član 15. Tehničkim pregledom se utvrđuje da li je vazdušna jedrilica u ispravnom stanju i da li je sposobna za bezbedno vazdušno jedrenje. vrši za to određena komisija. Vanredni pregledi se vrše: 1) posle izvršenih većih opravki ili revizija na jedrilici.

Ispitivanja i isprobavanja vazdušnih jedrilica u vazduhu vrše se sa novoizgrađenim jedrilicama — prototipovima. koje su ispisane na trupu ili repu jedrilice. Član 19. 4) dozvolom za rad radio-stanice. . tipu i vlasniku ili korisniku civilne vazdušne jedrilice. pored osnovnih podataka o vrsti.8-12/01 — 306 od 1036 — Knjiga I tehnički pregled pre svake upotrebe vazdušne jedrilice vrši odgovorni rukovodilac vazdušnog jedrenja. Član 17. Nalaz potpisuje i stavlja pečat predsednik komisije. Po izvršenom tehničkom pregledu nalaz se upisuje u knjigu vazdušnog jedrenja. 3) knjigom vazdušnog jedrenja. mora sadržati i oznake nacionalnosti i registracije. kao i sa vazdušnim jedrilicama posle izvršenih revizija i većih opravki. ako stanica postoji na vazdušnoj jedrilici. 2) uverenjem o plovidbenosti. Uverenje o upisu u registar (imatrikulacija) civilne vazdušne jedrilice. sa jedrilicama izrađenim u seriji. Civilna vazdušna jedrilica može se upotrebiti za vazdušno jedrenje samo ako je snabdevena sledećim ispravama: 1) uverenjem o upisu u registar (imatrikulacija). odnosno odgovorni rukovodilac koji je pregled izvršio. IV ISPRAVE VAZDUŠNIH JEDRILICA Član 18. Ispitivanja i isprobavanja vazdušnih jedrilica u vazduhu mogu vršiti samo lica koja uz dozvolu za rad letačkog osoblja civilnog vazduhoplovstva imaju i specijalno ovlašćenje za probu i ispitivanje jedrilica. Tehnički pregled vrši se na način propisan u tehničkim propisima za odnosni tip vazdušne jedrilice i prema uputstvu Uprave civilnog vazduhoplovstva.

U knjigu vazdušnog jedrenja obavezno se unose i svi nalazi tehničkih pregleda iz čl. Član 23. Knjiga vazdušnog jedrenja mora se voditi čitko i uredno. Uslovi za izdavanje uverenja o upisu u registar i uverenja o plovidbenosti. uslovi pod kojima je vršeno jedrenje. kao i podatke o ograničenjima pri upotrebi. vreme važenja. odnosno o promenama — vlasnik ili korisnik jedrilice. Dozvolu za upotrebu radio-stanice na civilnoj vazdušnoj jedrilici izdaje organ ovlašćen posebnim propisom. Ovo uverenje služi kao dokaz o sposobnosti i upotrebljivosti jedrilice za vazdušna jedrenja. časovi vazdušnog jedrenja. obrasci uverenja i njihova sadržina. 16 ovog pravilnika. visine i sl. Obrazac knjige vazdušnog jedrenja propisuje Uprava civilnog vazduhoplovstva. Član 22. sletanja. Član 21. U knjigu vazdušnog jedrenja upisuju se podaci o civilnoj vazdušnoj jedrilici i njenim osobinama (poletanja.8-12/01 — 307 od 1036— Član 20. V VAZDUŠNA JEDRENJA A. . a overava ih kontrolni organ.način i postupak pri izdavanju. Podela vazdušnih jedrenja Član 24. Upise u knjigu vazdušnog jedrenja vrši proizvođač jedrilice. Knjiga I Uverenje o plovidbenosti mora sadržati podatke o odnosnoj vrsti i tipu civilne vazdušne jedrilice. Vazdušna jedrenja vrše se u cilju: 1) početne obuke. bez ikakvih brisanja ili precrtavanja. način produžavanja. odnosno obnavljanja ili zamene i sve drugo što je u vezi sa uverenjem o upisu i o plovidbenosti — određuje se posebnim propisima Uprave civilnog vazduhoplovstva.). koja za odnosnu vrstu ili tip jedrilice postoje. kao i sve nastale promene u vezi sa vazdušnom jedrilicom.

Vremenski uslovi za vazdušna jedrenja iz čl. na vazdušnim jedrilicama svih vrsta i tipova: brzina vetra od 8 . vidljivost najmanje 3 km i visina donje granice oblaka najniže 200 m/sol. Uslovi za vazdušna jedrenja Član 26. 4) obuke u akrobacijama vazdušnim jedrilicama. 3) razne vrste vazdušnih jedrenja radi ispitivanja i istraživanja novih terena i novih vidova jedrenja. ako ove nema. (s obzirom na do tada stečene stručne sposo- . 5) obuke u vazdušnom jedrenju bez spoljne vidljivosti ili noću. 4) preletanje civilnim vazdušnim jedrilicama — u zaprezi ili slobodno.. na vazdušnim jedrilicama svih vrsta i tipova: brzina vetra do 5 m/sek. s obzirom na sposobnost lica koje će vršiti vazdušno jedrenje i s obzirom na vremenske uslove saopštene od meteorološke stanice. 2) postizanja određenih sportskih uspeha.8-12/01 — 308 od 1036 — Knjiga I 2) obuke radi sticanja pojedinih zvanja u civilnom vazduhoplovnom jedriličarstvu. 24 ovog pravilnika su sledeći: 1) za početnu obuku i školovanje. Član 25. 6) izvršenja posebnih zadataka. s obzirom i na procenu određenog i odgovornog rukovodioca vazdušnog jedrenja. 2) za obuku radi sticanja pojedinih zvanja u civilnom vazduhoplovnom jedriličarstvu. Vazdušna jedrenja sa posebnim zadatkom mogu biti: 1) ispitivanja vazdušnih jedrilica. Mogućnost izvršenja vazdušnog jedrenja određene vrste ocenjuje određeni rukovodilac vazdušnog jedrenja. 3) obuke u aerozaprezi. Član 27.20 m/sek. ili. B. Vazdušna jedrenja iz prethodnih članova ovog pravilnika mogu se vršiti samo pod određenim uslovima navedenim u ovom pravilniku i propisima za bezbednost letenja u vazdušnom prostoru Jugoslavije.

. vejavici. Član 28. na vazdušnim jedrilicama sposobnim i opremljenim za ovu svrhu: brzina vetra 8 . vidljivost najmanje 5 km i visina donje granice oblaka najniže 300 m/sol.. Član 29. 3) za obuku u aerozaprezi. mećavi. magli ili kad na aerodromu pada kiša. 6) za vazdušna jedrenja sa posebnim zadatkom — vremenski uslovi ograničeni su samim zadatkom i u zavisnosti su od vrste vazdušne jedrilice. 4) koja su osposobljena i s uspehom savladala prethodne pripremne vežbe za vazdušna jedrenja. vidljivost danju najmanje 5 km. 4) za obuku u akrobacijama. 5) za obuku u letenju bez spoljne vidljivosti i noću. određene posebnim propisima. zabranjeno je svako sletanje civilnim vazdušnim jedrilicama na teren pod maglom. . 2) koja ispunjavaju uslove telesne i duševne sposobnosti za letačko osoblje civilnog vazduhoplovstva. Vazdušna jedrenja civilnim vazdušnim jedrilicama mogu vršiti samo lica: 1) koja nisu mlađa od 15 godina.8-12/01 — 309 od 1036— Knjiga I bnosti lica koje vrši vazdušno jedrenje). ili osnovnu dozvolu pilota jedrilice. Zabranjena su poletanja civilnih vazdušnih jedrilica i vazdušna jedrenja. vidljivost najmanje 5 km i visina donje granice oblaka najniže 800 m/sol. po buri. bez obzira na svrhu u koju se vrše. sa vazdušnim jedrilicama sposobnim za ovu svrhu: brzina vetra do 8 m/sek. 3) koja imaju učeničku dozvolu. Ako u takvim slučajevima vazdušna jedrilica ne može da dojedri do terena koji nije pod maglom. ili dozvolu pilota jedrilice. pilot-jedriličar je dužan da napusti vazdušnu jedrilicu i da se spusti na zemlju pomoću padobrana. oluji. Isto tako. a noću 2 km i visina donje granice oblaka najniže 500 m/sol. na vazdušnim jedrilicama svih vrsta i tipova: brzina vetra do 8 m/sek. vidljivost najmanje 5 km i visina donje granice oblaka najniže 300 m/sol.20 m/sek..

Korišćenje aerodroma za vazdušna jedrenja Član 30.8-12/01 — 310 od 1036 — Knjiga I 5) koja su upoznata sa osobinama materijala. jedrenja bez spoljne vidljivosti i akrobacija. kao i sa njenom izdržljivošću. pri svakom postavljanju starta posebno. Vazdušna jedrenja nisu dozvoljena na aerodromima na kojima nije organizovana služba ukazivanja hitne pomoći i zaštite od eventualnog požara. koje propisuje uprava toga aerodroma. 7) koja su opremljena potrebnom opremom za bezbedno jedrenje. 5) za stajanke vazdušnih jedrilica i aviona. 3) za zone starta vitla odnosno starta aerozaprege. V. Član 31. 2) za kretanje ljudi i tehničkih sredstava. 7) za međusobni odnos rukovodioca vazdušnog jedrenja i rukovodioca letenja (odnosno kontrole letenja). signalizaciji i korišćenju aerodroma. . 4) za zone rada: vazdušnog jedrenja. Ovo uputstvo obavezno sadrži odredbe: 1) za postavljanje starta vitla odnosno starta aerozaprege pri svim pravcima vetra. sa tipom vazdušne jedrilice kojom će izvršiti vazdušno jedrenje. kao i vozila. po potrebi. 6) koja su upoznata sa važećim propisima o letenju. 6) za zabranjene zone. Svaki civilni aerodrom koji se koristi za poletanje i sletanje vazdušnih jedrilica mora imati uputstvo o njegovom korišćenju za vazdušna jedrenja.

odnosno određenog rukovodioca jedrenja. određeni rukovodioci vazdušnog jedrenja. Izvođenje obuke u vazdušnom jedrenju Član 33. Svako lice koje se nalazi na aerodromu ili vrši kakvu letačku službu u vazdušnom jedrenju. On je odgovoran za održavanje discipline jedrenja. Izvođenje obuke vazdušnog jedrenja ma koje vrste iz čl. i da se u takvim slučajevima i sami uzdrže od vazdušnog jedrenja. i dužni su te njihove sposobnosti stalno i blagovremeno proveravati.8-12/01 — 311 od 1036— Knjiga I G. Određeni rukovodioci jedrenja. u slučajevima kad im postavljeni zadatak u vazdušnom jedrenju nije jasan. 24 ovog pravilnika može se vršiti samo pod nadzorom određenog rukovodioca jedrenja. Član 34. odnosno nastavnici letenja moraju poznavati sposobnosti svojih učenika u vazdušnom jedrenju. koji pored odgovarajuće dozvole za rad letačkog osoblja civilnog vazduhoplovstva mora imati i važeće specijalno ovlašćenje za nastavnika letenja. ili kad njihovo psihičko ili zdravstveno stanje ne odgovara predstojećim naporima u vazdušnom jedrenju i sl. ako prilikom pripreme za vazdušno jedrenje utvrde nespre- . Učenici i druga lica koja se obučavaju u vazdušnom jedrenju ma koje vrste. ili kad postavljeni zadatak nije u skladu sa njihovim sposobnostima za izvršenje. Isto tako. Na svakom aerodromu na kome se vrše vazdušna jedrenja. kao i prilikom održavanja mitinga i takmičenja u civilnom vazduhoplovnom jedriličarstvu mora se odrediti rukovodilac vazdušnog jedrenja.. Rukovođenje vazdušnim jedrenjem Član 32. odnosno nastavnici letenja. dužno je da se u svemu pridržava naređenja i uputstava izdatih od određenog rukovodioca vazdušnog jedrenja. dužni su da o tome obaveste svog nastavnika. kao i da se stara o bezbednosti lica u vazduhu i lica i imovine na zemlji. Rukovodilac vazdušnog jedrenja dužan je da se stara da se vazdušna jedrenja izvode prema postojećim vazduhoplovnim propisima. D.

Pripremanje vazdušne jedrilice i oprema sastoji se u stručnom pregledu ispravnosti komandi. nepoznavanje zadatka ili nedovoljnu fizičku ili psihičku sposobnost za vazdušno jedrenje. u proveravanju znanja za korišćenje padobrana i tehnike skakanja padobranom.8-12/01 — 312 od 1036 — Knjiga I mnost učenika ili drugih lica. Član 35. i u proveravanju letačkih isprava tog lica. Član 37. dužni su da takvom licu zabrane vazdušno jedrenje. Đ. Pripreme za vazdušna jedrenja obuhvataju: 1) pripremanje vazdušne jedrilice i opreme. u proveravanju poznavanja zadatka i lične pripreme pilota-jedriličara za taj zadatak. 2) pripremanje pilota-jedriličara. u pogledu ispravnosti i u upotpunjavanju opreme jedrilice. odnosne vrste i tipa vazdušne jedrilice i uređaja i opreme na njoj. kao i o korišćenju aerodroma. u analizi meteoroloških uslova prema meteorološkom biltenu. Izvođenje praktične obuke i nastave u vazduhu sa učenicima na dvosedima civilnih vazdušnih jedrilica mogu vršiti samo lica koja imaju odgovarajuću dozvolu za rad letačkog osoblja civilnog vazduhoplovstva sa specijalnim ovlašćenjem za nastavnika letenja. Nijedno vazdušno jedrenje ne sme se izvršiti dok se prethodno ne izvrši stručna navigaciona i tehnička priprema. uređaja i svih delova vazdušne jedrilice. 3) kontrolu izvršenih priprema. njihovu nedisciplinovanost. . Zadatak priprema je da se osigura bezbedno vazdušno jedrenje i da se do najveće mere uklone uočljivi nedostaci koji bi mogli da ometaju pravilno i bezbedno vazdušno jedrenje. Pripreme za vazdušna jedrenja Član 36. Pripremanje pilota-jedriličara za vazdušno jedrenje sastoji se u proveravanju poznavanja korišćenja. u proveravanju poznavanja važećih propisa o bezbednosti jedrenja i signalizaciji. u proveravanju psihičkog i zdravstvenog stanja lica koja će izvršiti vazdušno jedrenje. u pregledu isprava jedrilice i sl.

E. Znak za poletanje ne sme se dati ako se u prostoru za 45° levo i desno od pravca poletanja vazdušne jedrilice nalaze drugi avioni. ljudi ili kakva tehnička sredstva ili vozila — tako da bi to predstavljalo prepreku i opasnost za poletanje.). a njihove posade moraju biti upoznate sa radom na remorkiranju — šlepovanju vazdušnih jedrilica i obučene za taj rad.sl. vazdušne jedrilice. Svako lice koje vrši vazdušno jedrenje civilnom vazdušnom jedrilicom dužno je da se u svemu pridržava tehničkih uslova za bezbedno vazdušno jedrenje. koje vrši određeni rukovodilac vazdušnog jedrenja ili organ civilnog vazduhoplovstva. odnosno vučom sa zemlje pomoću čeličnog užeta ili šlepovanjem za motorni avion. Pri svakom vazdušnom jedrenju. Vuča vazdušne jedrilice vitlom odnosno remorkiranje motornim avionom vrši se na dati znak. svako lice koje vrši jedrenje u ma kom cilju. Član 39.8-12/01 — 313 od 1036— Knjiga I Kontrola izvršenih priprema za vazdušno jedrenje sastoji se u proveravanju svih napred navedenih priprema. . vuča automobilom i t. Postupci pri vazdušnom jedrenju Član 38. Poletanje vazdušnim jedrilicama mora biti izvršeno u pravcu protivnom pravcu vetra. mora u svojoj opremi imati padobran i mora biti obučeno u rukovanju padobranom. Član 41. Član 40. Znak za poletanje sme se dati tek pošto su pilot-remorker i motorni avion i pilot-jedriličar i vazdušna jedrilica spremni za poletanje. a naročito na visinama iznad 300 m/sol. Motorni avioni koji se koriste za aerozapregu moraju biti za to opremljeni. odnosno na drugi uobičajeni način (gumeno uže. Poletanje se vrši pomoću vitla ili aerozaprege. i moraju imati specijalno ovlašćenje za vuču jedrilica izdato od Uprave civilnog vazduhoplovstva uz odgovarajuću dozvolu za rad letačkog osoblja civilnog vazduhoplovstva.

Pri vazdušnom jedrenju "na padini". Pri vazdušnom jedrenju "na padini" zabranjeno je ulaženje u oblak ili jedrenje bez spoljne vidljivosti. zabranjeno je da pri vazdušnom jedrenju ulazi u oblak. Član 45. pilot-jedriličar. a prema proceni određenog rukovodioca jedrenja.000 m/sol zabranjena su ako pilot-jedriličar ili posada jedrilice nisu snabdeveni uređajima za inhalaciju — udisanje kiseonika. skreće udesno. Vazdušnoj jedrilici koja nije opremljena za vazdušno jedrenje bez spoljne vidljivosti.8-12/01 — 314 od 1036 — Knjiga I Poletanje se takođe ne sme odobriti sve dok u vazduhu u pravcu poletanja. Vazdušna jedrenja na visinama iznad 4. Član 46. piloti-jedriličari obavezno kruže u onakvom zaokretu (levom ili desnom) u kakvom je zaokretu otpočeo kruženje prvi. prethodni. Član 44. Kad dve ili više vazdušnih jedrilica jedre u istom "termičkom stubu" sa malom međusobnom visinskom razlikom. kad su na istoj ili skoro istoj visini. vrši se uvek obilaženjem u stranu padine. postoji bilo kakva prepreka koja bi mogla prouzrokovati udes. kad vazdušne jedrilice lete na istoj ili skoro istoj visini ili u susret. uklanjaju se jedna drugoj na taj način što vazdušna jedrilica koja jedri sa spoljne strane padine. kao i na startu aerozaprege. kao i za slučaj potrebe ukazivanja hitne pomoći i zaštite od požara. Najmanja dozvoljena visina kruženja "u termičkom stubu" je 150 m/sol. . Prilikom poletanja vazdušne jedrilice na startu vitla. Prestizanje vazdušnih jedrilica prilikom vazdušnog jedrenja "na padini". Član 43. moraju se nalaziti određena stručna lica u cilju ukazivanja tehničke pomoći. Ove uređaje oni moraju upotrebiti iznad navedene visine. Član 42.

to može odobriti nadležni organ za vreme utakmica u vazdušnom jedrenju. na određenoj zoni. Svako lice koje vrši vazdušno jedrenje. ali samo ako postoji radio-veza. . Ž. i specijalno ovlašćenje za akrobatsko letenje. Zabranjeno je vršiti akrobacije vazdušnim jedrilicama na visinama ispod 400 m/sol. radi pravilne i bezbedne upotrebe. kao i lica koja rukovode vazdušnim jedrenjem. Najmanja visina ulaska u ovaj krug je 150 m/sol. za opasnosti i traženje pomoći i slično. a prema uputstvu za korišćenje aerodroma i naređenjima rukovodioca jedrenja. Ona mogu biti i učenici koji se obučavaju za akrobatsko letenje. Izuzetno. i na zemlji nije dovoljno osigurana. zabranjeno je vazdušno jedrenje u oblaku ako se u njemu već nalazi jedna vazdušna jedrilica. Član 48. Sletanje vazdušnih jedrilica vrši se u pravcu protivnom pravcu vetra. mora biti izvršeno iz propisanog aerodromskog kruga letenja. obavezna su da poznaju sve signale iz prethodnog člana. njihov izgled i način upotrebe propisuje Uprava civilnog vazduhoplovstva.8-12/01 — 315 od 1036— Knjiga I Isto tako. kao i nad mestima gde bezbednost ljudi i imovine u vazduhu. Svako sletanje vazdušne jedrilice. a na ma kojoj visini nad naseljenim mestima. i to samo vazdušnim jedrilicama izrađenim i namenjenim za takve svrhe. Član 50. Akrobacije vazdušnim jedrilicama smeju se vršiti na visinama iznad 400 m/sol. Lica koja vrše akrobacije vazdušnim jedrilicama moraju imati. pored odgovarajuće dozvole za rad letačkog osoblja civilnog vazduhoplovstva. Pri vazdušnim jedrenjima upotrebljavaju se određeni signali za označavanje pravca poletanja i sletanja. za odobrenje poletanja zabranu sletanja i obavezno sletanje. Signale. Signali Član 49. Član 47.

3) do 5. koji ne unese u knjigu vazdušnih jedrenja sve podatke o promenama na vazdušnoj jedrilici. kao i lice koje se ne pridržava tehničkih propisa za održavanje i korišćenje vazdušnih jedrilica. g) odgovorno lice. b) određeni rukovodilac vazdušnog jedrenja koji dozvoli da se vazdušno jedrenje izvrši pod zabranjenim uslovima za vazdušna jedrenja. v) lice koje bez pismenog odobrenja konstruktora ili proizvođača vazdušne jedrilice i saglasnosti Uprave civilnog vazduhoplovstva izvrši modifikaciju vazdušne jedrilice i tako modifikovanu upotrebi je za vazdušna jedrenja. b) ogovorno lice u vazduhoplovnoj ili sportskoj organizaciji koje organizuje mitinge ili takmičenja u civilnom vazduhoplovnom jedriličarstvu bez dozvole Uprave civilnog vazduhoplovstva. v) odgovorni rukovodilac vazdušnog jedrenja koji pusti na jedrenje lice koje nema odgovarajuću dozvolu.000 dinara: a) odgovorno lice u vazduhoplovnoj ili sportskoj organizacijji koje dozvoli da se vazdušna jedrenja vrše vazdušnim jedrilicama koje nisu registrovane ili koje nisu pregledane u cilju utvrđivanja njihove plovidbenosti. ili koji dozvoli da se vazdušno jedrenje izvrši bez potrebne opreme i pripreme za bezbedno vazdušno jedrenje. b) lice koje se ne pridržava propisanog postupka za bezbedno vazdušno jedrenje. Za vazduhoplovni prekršaj kazniće se novčanom kaznom: 1) do 10.000 dinara: a) određeni rukovodilac vazdušnog jedrenja koji dozvoli da se vazdušno jedrenje izvrši vazdušnom jedrilicom bez ispisanih oznaka nacionalosti i registracije na trupu ili repu jedrilice. ili vlasnik.000 dinara: a) lice koje pre upotrebe vazdušne jedrilice za jedrenje ne izvrši brižljivo ili uopšte ne izvrši stručne. . 2) do 6.8-12/01 — 316 od 1036 — Knjiga I VI KAZNENE ODREDBE Član 51. tehničke i navigacione pripreme za bezbedno vazdušno jedrenje. ili korisnik vazdušne jedrilice.

g) svako lice koje na ma koji način ugrozi bezbednost vazdušnih jedrenja. Bliže propise za sprovođenje ovog pravilnika donosi Uprava civilnog vazduhoplovstva. Propisi o letenju civilnih vazduhoplova i o obezbeđenju vazdušne plovidbe primenjuju se u svemu i u civilnom vazduhoplovnom jedriličarstvu. kao i lice koje vazdušnim jedrenjem ugrozi bezbednost ljudi i imovine u vazduhu i na zemlji. d) svako lice koje prekrši odredbe ovog pravilnika ili bliže propise donesene radi sprovođenja ovog pravilnika. .8-12/01 — 317 od 1036— Knjiga I v) lice koje preduzme vazdušno jedrenje sa posebnim zadatkom bez odgovarajućih dozvola nadležnih organa. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu FNRJ". VII ZAVRŠNE ODREDBE Član 52. Član 53. Član 54.

Padobran i padobranski automat mogu se koristiti u okviru ograničenja utvrđenih u postupku homologacije ako su tehnički ispravni i ako postoji dozvola za njihovu upotrebu koju je izdao Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. odnosno za obavljanje posebnih poslova. 73/89. stručna obuka i ispiti i dozvole i ovlašćenja za obavljanje određenih poslova (u daljem tekstu: ovlašćenja). Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za proizvodnju. održavanje i način korišćenja padobrana kojim se iskače iz vazduhoplova. ovog člana. lice koje se obučava za iskakanje padobranom ako je upisano u knjigu učenika padobranaca jedne od organizacija Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. padobranom može iskakati i lice koje nema dozvolu ako koristi padobran za spasavanje.4 PRAVILNIK O PADOBRANSTVU * I. Član 3. kao i lice koje iskače padobranom u ulozi putnika u tandem skokovima. 38/95. odnosno za određeni stručni posao je učenik ili pripravnik i može da iskače pod nadzorom lica koje ima važeću dozvolu za obavljanje određenih stručnih poslova. Izuzetno od stava 1. Član 4. 57/90. Padobranom može iskakati lice koje ima dozvolu padobranca. Član 2.8-12/01 — 318 od 1036 — Knjiga I 2. . Lice koje se obučava za iskakanje padobranom. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". OSNOVNE ODREDBE Član 1. br. 51/92.

Lice koje ima dozvolu padobranca može obavljati i posebne poslove ako položi poseban ispit za obavljanje tih poslova i ako mu je to upisano u dozvolu. Licu koje je završilo obuku za padobranca. . kao i vrsti poslova za koje se učenik. Učenik koji se obučava za obavljanje određenih stručnih poslova mora biti upisan u knjigu učenika školskog centra organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. u smislu ovog pravilnika. odnosno pripravnik obučava. Član 5.8-12/01 — 319 od 1036— Knjiga I Lice iz stava 1. a obučava se za obavljanje određenog stručnog posla. Član 7. 3) učenik-padobranac je lice koje se obučava za sportskog padobranca. imaju sledeće značenje: 1) padobran je sprava koja služi da uspori pad lica radi bezbednog spuštanja na određenu površinu. Ako lice iz stava 1. nastavniku koji vrši obuku. odnosno pripravnika unose se podaci o: učeniku. ovog člana položi ispit za obavljanje posebnih poslova. u važeću dozvolu upisuje se da može samostalno obavljati i posebne poslove za koje je položilo poseban ispit. koje ispunjava zdravstvene i druge uslove propisane ovim pravilnikom i koje položi ispit za obavljanje određenih stručnih poslova izdaje se dozvola za samostalno obavljanje tih poslova. U knjigu učenika. 2) padobranski automat je sprava koja služi za otvaranje padobrana bez dejstva lica koje iskače padobranom po unapred utvrđenom programu. Pripravnik koji se obučava za obavljanje posebnih poslova ili za obavljanje posebnog posla mora biti upisan u knjigu pripravnika školskog centra organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. odnosno pripravniku. ovog člana obučava se za iskakanje padobranom u školskim centrima organizacija Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. 4) pripravnik je lice koje ima dozvolu padobranca. Član 6. Navedeni izrazi. položenim ispitima i stepenu obučenosti i zdravstvenim kriterijumima.

11) skokovi sa srednjih visina su skokovi sa visina od 1. 15) skokovi bez zadržavanja su skokovi pri kojima se otvaranje padobrana izvrši do pet sekundi posle odvajanja od vazduhoplova. kao i skokovi radi spasavanja ljudi i imovine u slučajevima elementarnih nepogoda. 9) vanaerodromski skokovi su skokovi koji se izvode van registrovanih aerodroma i letilišta. a završava se pola sata posle zalaska sunca. 14) noćni skokovi su skokovi koji se izvode u periodu koji počinje pola sata posle zalaska sunca.550 metara.8-12/01 — 320 od 1036 — Knjiga I 5) školskotrenažni skokovi su skokovi padobranom radi obuke i trenaže padobranaca. odnosno ovlašćenje stečeno u oružanim snagama SFRJ mora ispuniti sledeće uslove za priznavanje tog zvanja. 7) probni skokovi su skokovi radi ispitivanja padobrana i opreme ili radi ispitivanja mogućnosti skokova i pojedinih vrsta i tipova vazduhoplova.000 do 4.550 metara. Lice koje poseduje zvanje vojnog padobranca. odnosno ovlašćenja: 1) lice koje poseduje zvanje vojnog padobranca mora polagati kompletan teorijski i praktični deo ispita propisan ovim pravilnikom. 10) skokovi sa malih visina su skokovi sa visina do 1. 17) tandem-skok je skok padobranom u kome dva lica skaču koristeći isti glavni i rezervni padobran. a završava se pola sata pre izlaska sunca. 16) skokovi sa zadržavanjem su skokovi pri kojima se otvaranje padobrana izvrši pet sekundi posle odvajanja od vazduhoplova. 12) skokovi sa velikih visina su skokovi sa visine veće od 4. 13) dnevni skokovi su skokovi koji se izvode u periodu koji počinje pola sata pre izlaska. ukupne mase do 180 kg. . 8) skokovi sa specijalnim zadatkom su skokovi u okviru teritorijalne odbrane i civilne zaštite. 6) specijalni (tandem) padobran je padobran namenjen za spuštanje jednog padobranca i putnika.000 metara. Član 8.

tačka 5. stav 2. Sila aktiviranja padobrana slobodnim dejstvom ne sme da bude veća od 16 daN. Član 11. PROIZVODNJA PADOBRANA Član 9. odnosno desetostruko ubrzanje zemljine teže (10 g) . stav 2. 3) lice koje poseduje zvanje instruktora mora za dobijanje ovlašćenja nastavnika padobranstva položiti predmet iz člana 66. tačka 6. . stav 2. moraju ispunjavati sledeće aerodinamičke i funkcionalne uslove: 1) da u toku otvaranja padobrana ne dođe do ugrožavanja lica koje koristi padobran. Padobrani i padobranski automati proizvode se prema tehničkim uslovima i tehničkoj dokumentaciji za homologovan tip padobrana. bez obzira na namenu. odnosno prema tehničkoj dokumentaciji za izmene na padobranu i padobranskom automatu. 4) lice koje poseduje zvanje instruktora I klase mora za dobijanje ovlašćenja nastavnika padobranstva položiti predmet iz člana 66. niti manja od 2 daN. i 5.za školske i sportske padobrane.ovog pravilnika. ovog pravilnika. Padobrani. tač. 3) da njihanje padobrana ne sme preći ugaoni otklon od 15° u odnosu na vertikalu kroz centar kupole. 4. 2) da najveće usporenje u periodu otvaranja padobrana ne sme preći osmostruko ubrzanje zemljine teže (8 g) . kao i kompletan praktični deo ispita. odnosno proizvođača. sa detaljnim opisom izmene koja će se vršiti i odgovarajućom tehničkom dokumentacijom. ovog pravilnika. Izmena na padobranu i padobranskom automatu vrši se uz saglasnost konstruktora. Član 10.za rezervne padobrane i padobrane za spasavanje. Član 12.8-12/01 — 321 od 1036— Knjiga I 2) lice koje poseduje zvanje instruktora mora za dobijanje dozvole padobranca položiti predmet iz člana 62. II.

000 4. mogu biti aneroidni i hronometarski.8-12/01 — 322 od 1036 — Knjiga I Uže. sa tolerancijama datim u sledećoj tabeli: Vreme postavljanja.450 .000 m visine iznad srednjeg morskog nivoa. u metrima 500 1.000 2.400 3.350 2. da početna sila dejstva ne bude manja od 270 N i da smanjenje sile dejstva po hodu ne bude veće od 3. zavisno od načina rada. sa tačnošću od 10% od postavljene vrednosti. 4) da hronometarski padobranski automat ima opseg postavljanja od 2 do 10 sec. Padobranski automati. rukohvat i svi spojevi ručke za aktiviranje moraju izdržati opterećenje od 150 daN ne manje od tri sec.000 3.800 do 4. 2) da je proizveden od takvog materijala da na spoljnoj temperaturi od -60°C do +60°C i relativnoj vlažnosti od 0% do 100% ne dođe do oštećenja.850 do 3.900 do 2.300 1. u metrima 500 do 750 950 do 1. 3) da sila aktiviranja ne bude manja od 50 N ni veća od 100 N. da hod dejstva iznosi najmanje 65 mm.000 Visina aktiviranja. odnosno da aneroidni padobranski automat ima opseg postavljanja od 500 m do 4. Član 13. Padobranski automat mora ispunjavati sledeće uslove: 1) da bez oštećenja izdrži usporenje dvadesetostrukog ubrzanja zemljine teže (20 g) sa dejstvom u svakom pravcu.33 N/mm.

Knjiga I Zavisno od namene.za sport .8-12/01 — 323 od 1036— Član 14. Svi delovi padobrana moraju obezbeđivati stabilnost konstrukcije i funkcionalnost u granicama temperature od -45°C do +40°C.tandem Padobran za spasavanje 2.5 s 90 m 100 m 150 m 90 m 7 m/s 7 m/s 6 m/s 7. Padobran kod koga je odnos vertikalne prema horizontalnoj brzini 1:1 ili veći mora imati uređaj koji omogućava promenu horizontalne brzine i smera.5 s 3.5 m/s 4 m/s bez ograničenja bez ograničenja 4 m/s Vreme otvaranja 5s 5s Put otvaranja padobrana 150 m 150 m Vertikalna brzina 5 m/s 6 m/s Horizontaln a brzina 8 m/s bez ograničenja Član 15. . Član 16.5 s 5s 2. sledeće karakteristike padobrana ne smeju biti veće od: Vrsta padobrana Školski Sportski i tandem Rezervni .za obuku . Padobran koji se otvara pri brzinama većim od 240 km/h mora imati poseban sistem za produženje vremena otvaranja padobrana. Član 17.

navlaka. kontrolu dimenzija. Padobrani se proizvode kao kompletni ili u delovima. na donjem rubu. Pre izdavanja uputstva proizvođača o korišćenju. sistem veza. Član 20. Član 21. gurtni. U poslednjem polju kupole padobrana i na rancu moraju biti ispisane sledeće oznake: naziv proizvođača padobrana. fabrički broj i datum proizvodnje. rezervni padobran. Knjiga I Površine tekstilnih delova (platna. traka i dr. proveru mase padobrana i načina i uslova pakovanja.zaobljeni.) moraju biti glatke. padobran se mora ispitati na zemlji i u vazduhu. Proizvođač utvrđuje komplet padobrana i izdaje listu zamenljivih delova (kupola. ravnomernog tkanja i bez čvorova. Metalni delovi moraju imati urezanu ili utisnutu oznaku žiga kontrole proizvođača. prema želji korisnika. čiste. . glatkih ivica i površina i zaštićeni od korozije. slobodni krajevi sistema veza i padobranska torba). Oznake na padobranu ispisuju se neizbrisivom konstrastnom bojom. komponenata i celog padobrana. futrola-ranac. kao i vizuelnu proveru padobrana posle ispitivanja u vazduhu. funkciju delova. proveru kvaliteta izrade padobrana. mogućnosti postavljanja sigurnosnog uređaja (padobranskog automata). od delova koje je utvrdio proizvođač . podesnost nameštanja na telo i rukovanje padobranom. levo od šava.8-12/01 — 324 od 1036 — Član 18. Padobrani koji se proizvode u delovima kao modularne konstrukcije kompletiraju se. u pravcu kretanja kazaljke na satu. konopaca. tip padobrana. uređaj za aktiviranje. pilot-padobran. Član 19. Član 22. a metalni delovi . Polja kupole padobrana označavaju se arapskim brojevima. čuvanju i održavanju padobrana. Ispitivanje padobrana na zemlji obuhvata: proveru spoljnog izgleda.

2 predviđene nosivosti. Član 26. uputstvo za pakovanje. uputstvo za korišćenje i uslove čuvanja i održavanja padobrana. Član 27. Pri serijskoj proizvodnji padobrana ispitivanje se vrši sa najmanje 5% padobrana proizvedenih u jednoj seriji.8-12/01 — 325 od 1036— Član 23. . magnetoskopom i sl. Knjiga I Ispitivanje padobrana u vazduhu obuhvata ispitivanje otpornosti padobrana sa probnim lutkama mase jedan i po puta veće od predviđene maksimalne nosivosti i pri brzini koja odgovara predviđenoj maksimalnoj brzini za otvaranje padobrana i ispitivanje aerodinamičkih osobina padobrana u vazduhu sa probnim lutkama mase od 0. u najmanje pet iskakanja padobranom. Član 25. Padobran se ispituje skokovima probnih padobranaca u granicama meteoroloških uslova utvrđenih u članu 32. proizvođač je dužan da sačini uputstvo o pakovanju i korišćenju padobrana.8 do 1. meri se usporenje pri otvaranju kupole. i to jednim iskakanjem probnog padobranca radi utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi iz člana 11. Član 28. Ispitivanje padobrana pomoću lutke mora se snimati kino-kamerom. ovog pravilnika. Pri ispitivanju padobrana iz člana 23. a broj bacanja lutaka. Na osnovu dobijenih rezultata o ispitivanju prototipa padobrana. ovog pravilnika. kao i vertikalna i horizontalna brzina njihanja padobrana. Član 24. odnosno iskakanja probnih padobranaca utvrđuje se zavisno od karakteristika padobrana koji treba ispitati. ovog pravilnika. Prototip padobrana ispituje se na najmanje dva padobrana. koje treba da sadrži: tehničke podatke o padobranu. tako da sva merenja moraju pokazati propisane vrednosti.

KORIŠĆENJE PADOBRANA Član 30. osim za noćne skokove kada brzina vetra ne sme biti . podatke o opravkama i izmenama padobrana i primedbe tokom korišćenja. prema nameni. masu padobrana. Osim u slučaju opasnosti. Padobran se koristi prema tehničkom uputstvu proizvođača za određeni tip padobrana. podatke o proizvođaču i nosiocu prava raspolaganja. podatke u vezi sa izdavanjem duplikata isprave. odnosno sopstveniku padobrana. do 7 m/sec . ovog člana. datum izrade. III. odnosno do 5 m/sec . donja ivica oblaka mora biti najmanje 200 m iznad visine sa koje se iskače. Član 32. desantne. dele na: školske. 3) ako brzina vetra iznosi: 3 m/sec .za padobrance koji poseduju dozvolu. u sledećim meteorološkim uslovima: 1) ako je nebo pokriveno oblacima. podatke o pregledima i proveravanju padobrana. Pored podataka iz stava 1. Padobrani se. isprava padobrana sadrži i uputstvo za upisivanje podataka o garantovanom roku i broju iskakanja padobranom koji se može izvesti u tom roku. Knjiga I Po završnoj proizvodnji. podatke o produženju roka upotrebe padobrana. specijalne (tandem) i padobrane za spasavanje. podatak o nosivosti izraženoj u kilogramima i maksimalnoj brzini pri otvaranju padobrana.8-12/01 — 326 od 1036 — Član 29. 2) ako se za iskakanje iznad oblaka prilikom nadletanja radi navođenja na tačku iskakanja vidi mesto prizemljenja i ako postoji radio-veza između vazduhoplova i padobranskog starta. proizvođač izdaje ispravu padobrana. koja sadrži: tip i fabrički broj.za učenika-padobranca koji je izveo više od pet skokova. sportske.padobranca koji je izveo do pet skokova. padobran se može koristiti i ako se iskakanje izvodi u specijalne svrhe. odnosno mesta prizemljenja.za učenika . Član 31. podatke o pakovanju padobrana i iskakanjima padobranom. rezervne.

Teren na koji se može iskakati padobranom mora biti sledećih dimenzija: 1) Najmanje 600 . Član 36. Član 33. zavisno od vrste skokova.padobrance prilikom izvođenja prvog skoka jedan. Član 37. 4) za padobrance za vreme organizovanih priprema . u skladu sa uputstvom za izvođenje skokova tih padobranaca. Prilikom iskakanja specijalnim (tandem) padobranom padobranac i putnik koriste isti glavni i rezervni padobran. Padobranski automat moraju koristiti lica koja ne poseduju važeću dozvolu padobranca. koje utvrđuje Vazduhoplovni savez Jugoslavije. 3) za padobrance .padobrance do dobijanja dozvole .200 metara . Za iskakanje. osim u slučaju opasnosti. Maksimalan broj skokova u toku 24 časa iznosi: 1) za učenike .400 metara . lica sa dozvolom ako iskaču radi stručne provere. sportski padobranci.za prvih deset skokova učenika. osim ako je padobranac opremljen zaštitnim ronilačkim odelom. 2) za učenike .šest skokova. odnosno 600 . odgovarajućom opremom. Rezervni padobran se koristi ako se glavni padobran iz bilo kog razloga ne otvori ili ako je to predviđeno planom obuke ili provere.8-12/01 — 327 od 1036— Knjiga I veća od 5 m/sec i za vanaerodromske skokove kada brzina vetra ne sme biti veća od 6 m/sec i do 9 m/sec . Član 35.12 skokova. kao i sva druga lica ako to zahteva rukovodilac skokova. odnosno učenici-padobranci moraju biti opremljeni glavnim i rezervnim padobranom i.tri skoka.za grupne i pojedinačne figurativne skokove koji se izvode glavnim padobranom tipa krilo. 4) ako temperatura vode na koju se iskače nije niža od +19°C. .za preko deset skokova učenika. Član 34. Padobranski automat se mora koristiti prilikom upotrebe padobrana za spasavanje ako je to predviđeno uputstvom proizvođača.

). za organizacijju i bezbedno iskakanje padobranom. moraju se obezbediti najmanje tri čamca opremljena čakljama za izvlačenje padobrana i pojasevima za spasavanje. jezero i sl. Rukovodilac iskakanja padobranom može odrediti i veći broj čamaca navedenih u stavu 1. zavisno od uslova pod kojima se skokovi izvode. Ako se na udaljenosti od 200 m od ivice terena na koji se iskače padobranom nalazi vodena površina (reka. saobraćajnice za drumski i železnički saobraćaj.50 metara. ako rukovodi obukom učenika u vazduhu.za padobrance. a naročito za iskakanje padobranom koji se izvodi radi obuke učenika .). Pod terenom iz stava 1. ovog člana.8-12/01 — 328 od 1036 — Knjiga I 2) najmanje 100 .padobranca. Član 38. na vodenoj površini se za vreme iskakanja padobranom mora nalaziti služba za spasavanje na vodi. obavezni su da: 1) organizuju iskakanje padobranom u skladu sa odredbama ovog pravilnika. kao i od broja skokova. Ako se padobran koristi za iskakanje na vodu. Član 40. . Padobranom na vodu mogu iskakati samo lica koja znaju da plivaju.za padobrance koji imaju najmanje 20 vanaerodromskih skokova na terenu dimenzije 100 . dalekovodi. Rukovodilac iskakanja padobranom odgovoran je za pripremu koja prethodi iskakanju padobranom. ovog člana podrazumeva se teren bez veštačkih i prirodnih prepreka (objekti.50 metara . Za svako korišćenje padobrana određuje se rukovodilac iskakanja padobranom koji mora imati važeću dozvolu padobranca i ovlašćenje nastavnika padobranstva ili organizatora skokova. Rukovodilac iskakanja padobranom i nastavnik padobranstva. 3) bez ograničenja . drveće. kanali i dr. Član 41. Član 39.

Član 43.... 3) pregled padobranske opreme. 2) kontrolu stepena osposobljenosti padobranaca. 1. obavlja na dan izvođenja skokova ili najranije tri dana pre izvođenja skokova i obuhvata: 1) najavu iskakanja padobranom oblasnoj kontroli letenja....... 750 m... lično provere dokumentaciju padobranaca da bi se utvrdilo da li su osposobljeni za izvođenje skokova koji se planiraju. 5) pregled i pakovanje padobrana i podešavanje sistema veza.......... odnosno iskakanje padobranom.. 8) zabrane iskakanje padobranom licu koje na bilo koji način narušava bezbednost vazdušne plovidbe... 4) proveru meteoroloških uslova i postavljanje starta....... Pre iskakanja padobranom mora se obaviti priprema koju izvodi rukovodilac skokova ili nastavnik padobranstva koji istovremeno rukovodi pripremom učenika ......... Priprema se...... a ako se nalaze u vazduhoplovu.. 5) daju zadatke i upoznaju sa zadacima padobrance.. 3) pre početka iskakanja padobranom. da odrede lice koje će ih zamenjivati na zemlji.... 4) provere opremljenost vazduhoplova iz koga se iskače i osposobljenost posade vazduhoplova za izbacivanje padobranaca. po pravilu...... Član 42.............. uvidom u padobransku dokumentaciju (dozvolu i knjižicu skokova).. 7) posadu vazduhoplova upoznaju sa zadatkom padobranaca.......padobranca i pripremom u izvođenju višeg stepena obuke... tač. Minimalna visina otvaranja glavnog padobrana iznosi: 1) za učenike . 2) za sportske padobrance ...padobrance . ovog pravilnika... stav 2.... 500 m. ......8-12/01 — 329 od 1036— Knjiga I 2) sprovode pripremu za iskakanje padobranom u skladu sa članom 43... 6) budu u rejonu starta za vreme skokova. kao i da kontrolišu njihovo izvršavanje. do 4..........

Padobran se održava i koristi u skladu sa tehničkim uputstvom za održavanje (koje izdaje proizvođač padobrana) i odredbama ovog pravilnika. Sportski padobranac odgovoran je za pripremu i izvršenje skoka i dužan je da. zavisno od vrste skoka. da izvrši pregled i pakovanje padobrana. odnosno korisnik padobrana dužan je da u toku korišćenja održava padobran u tehnički ispravnom stanju. Padobran koji se koristi za obuku padobranaca pakuju i učenici . proračun zanosa za učenike do dozvole padobranca. Član 44. a rezervni padobran i padobran za spasavanje . Padobran koji se ne upotrebljava mora se čuvati magacinski složen. Glavni padobran mora da se prepakuje najranije 30 dana pre izvođenja skoka. mora biti provetren i prepakovan najmanje jedanput u tri meseca. da proveri dokumentaciju padobrana. a zatezači na padobranu moraju biti otpušteni. ODRŽAVANJE PADOBRANA Član 45. da izvrši pregled padobranske opreme i da razradi zadatak skoka i mera za bezbedno izvođenje skoka. Član 47. kojim se obezbeđuje bezbedno iskakanje padobranom. Padobran pakuje padobranac.8-12/01 — 330 od 1036 — Knjiga I 6) objašnjenje i razradu zadataka prema programu obuke ili provere (skiciranje terena. Padobran za spasavanje pakuje i plombira nastavnik padobranstva.padobranci pod nadzorom nastavnika padobranstva. IV. prilaz cilju. uočavanje prepreka. Nosilac prava raspolaganja. Ispravnost padobrana i padobranskog automata za bezbedno iskakanje utvrđuje se tehničkim pregledom.najranije 90 dana pre izvođenja skoka. odnosno kontrolu proračuna zanosa učenika koji se obučava za samostalno navođenje vazduhoplova). Član 46. bude opremljen odgovarajućom opremom. koji svojim potpisom u knjižici korišćenja i održavanja padobrana overava da je pakovanje izvršeno u skladu sa uputstvom proizvođača. .

obaveštava Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. a padobranskog automata . odnosno padobranski automat tehnički ispravan. zavisno od toga šta pre nastupi.posle svakih 200 aktiviranja ili posle 12 meseci. Član 52. posle izvršene popravke ili modifikacije.8-12/01 — 331 od 1036— Knjiga I Osnovni pregled padobrana i padobranskog automata obavlja se pre registracije padobrana i padobranskog automata. nosilac prava raspolaganja. odnosno padobranskog automata. Padobran mora imati knjižicu korišćenja i održavanja padobrana. kao i na zahtev saveznog vazduhoplovnog inspektora. najkasnije 15 dana od dana pregleda. Dozvola za upotrebu padobrana i padobranskog automata izdaje se prilikom uvođenja padobrana ili automata u eksploataciju i važi dok je padobran. Član 49. ovog člana. Član 50. Pored izveštaja iz stava 1. Član 51. Padobrane pregleda preduzeće koje za to ovlasti Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. odnosno padobranskog automata. sa dva preklopa. Član 48. Redovni pregled padobrana obavlja se jedanput u 12 meseci. Uz zahtev za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana i padobranskog automata. Dozvola za upotrebu padobrana izrađuje se od platna bele boje. a koja o pregledu padobrana. Vanredni pregled padobrana obavlja se na zahtev nosioca prava raspolaganja padobranom. . dimenzije 400 mm x 110 mm. nosilac prava raspolaganja. odnosno korisnik padobrana i padobranskog automata dužan je da Saveznom sekretarijatu za saobraćaj i veze dostavi na uvid knjižicu korišćenja i održavanja padobrana. odnosno korisnik padobrana i padobranskog automata dužan je da podnese izveštaj o tehničkom pregledu padobrana. Knjižicu korišćenja i održavanja padobrana izdaje proizvođač ili ovlašćeno preduzeće ili druga organizacija.

od čega najmanje 20 skokova sa zadržavanjem padobrana u otvaranju dužim od 10 sekundi i . desantnih i rezervnih padobrana i padobrana za spasavanje unose se podaci o: skokovima. kao i podaci o dnevnom broju skokova izvedenih tim padobranom. redovnim i vanrednim pregledima.8-12/01 — 332 od 1036 — Knjiga I U knjižicu korišćenja i održavanja školskih. Član 53. Padobrani ne smeju biti izloženi direktnom dejstvu sunčeve svetlosti. Temperatura prostorije mora biti od +5°C do +30°C. Padobran se mora čuvati složen u padobranskoj torbi. Član 54. Posle svake upotrebe padobrana za spasavanje i rezervnog padobrana koji se koristi za spasavanje.ovog pravilnika. oštećenjima. Član 56. na stalažu ili u specijalnnu kutiju. U knjižicu korišćenja i održavanja sportskih padobrana unose se i podaci o tehničkim pregledima. Član 55. padobran se mora podvrgnuti tehničkom pregledu radi utvrđivanja tehničke ispravnosti za bezbedno korišćenje. popravkama i izmenama na padobranu. Dozvolu padobranca može dobiti lice koje ima završenu obuku za padobranca. u svetloj i suvoj prostoriji čiji pod ne sme biti od betona ili zemlje i u kojoj ne sme biti masti i kiselina. PADOBRANSKO OSOBLJE Član 57. a vlažnost vazduha 40% do 70%. oštećenjima. Za padobran proizveden u inostranstvu knjižicu korišćenja i održavanja padobrana izdaje organizacija iz člana 52. koja mora biti smeštena u orman. opravkama i izmenama na padobranu. pakovanju i prepakivanju padobrana. Padobranski automat mora se podešavati posle svakih 100 aktiviranja. V. stav 2. najmanje 50 skokova padobranom.

za lice mlađe od 18 godina. Član 59. Dozvola se može izdati licu sa navršenih 16 godina života ako to lice ima pismenu saglasnost roditelja. Prilikom izvođenja obuke iz vazduhoplova koji nose do tri padobranca. . i položen ispit za padobranca. i to: 1) ako u pogledu telesne i duševne sposobnosti ispunjava propisane uslove. Član 60. izdaje se dozvola za samostalno obavljanje tih poslova. Licu koje je stručno obučeno. Prilikom izvođenja praktične obuke u vazduhu. Član 61. Lice koje se obučava za padobranca je učenik ili pripravnik i te poslove može obavljati samo pod nadzorom nastavnika padobranstva. do prvih pet skokova učenika u vazduhoplovu se mora nalaziti nastavnik padobranstva ili organizator skokova. 3) ako je upisano u knjigu učenika . Praktičnom delu obuke za padobranca može pristupiti lice koje je navršilo 16 godina života. 4) ako ima pismenu saglasnost roditelja. odnosno najviše tri učenika po metodima naprednog učenja slobodnog pada.8-12/01 — 333 od 1036— Knjiga I najmanje 5 skokova sa zadržavanjem padobrana u otvaranju od 25 do 30 sekundi. Prilikom izvođenja obuke za padobranca iz višesednih vazduhoplova. ispunjava zdravstvene i druge uslove propisane ovim pravilnikom i položi ispit za obavljanje određenih stručnih poslova.padobranca organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije u kojoj se obučava. jedan nastavnik padobranstva može obučavati najviše deset učenika po klasičnoj metodi. u vazduhoplovu se mora nalaziti jedan nastavnik padobranstva. 2) ako je prethodno završilo teorijsku i praktičnu obuku. Član 58. a posle pet skokova izbacivanje može vršiti i lice sa dozvolom padobranca koje ima najmanje 150 skokova.

navođenje aviona za izvršenje skoka. manevrisanje kupolom padobrana i prizemljenje na određeni prostor (50 m). Član 63. Lice koje ima dozvolu padobranca može obavljati i određene poslove ako položi poseban ispit za obavljanje tih poslova i ako mu je to upisano u dozvolu.8-12/01 — 334 od 1036 — Knjiga I Lekarsko uverenje učenika. ovog člana položi ispit za obavljanje određenih poslova. Program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) osnove teorije skoka padobranom. 2) tehniku skoka padobranom. 4) osnove vazduhoplovne meteorologije. . 6) vazduhoplovne propise. proba i ispitivanje prototipova padobrana i organizator skokova. opreme i vazduhoplova za iskakanje padobranaca. 5) vanredne postupke. 3) poznavanje padobrana. Ako lice iz stava 1. U dozvolu padobranca može se upisati ovlašćenje za obavljanje određenih stručnih poslova: nastavnik padobranstva. Član 64. Ispit za padobranca sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Zahtev za produženje roka važenja dozvole padobranca može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole ispunjava zdravstvene uslove i ima najmanje 20 skokova padobranom u toku važenja dozvole. u dozvolu se upisuje da može samostalno obavljati i određene poslove za koje je položilo ispit. Član 62. Praktični deo ispita je provera sposobnosti padobranca za: izvršenje pripreme za skok padobranom. odnosno pripravnika padobranca ne može biti starije od 24 meseca. izvođenje levog i desnog zaokreta za 360° i zadnjeg salta u slobodnom padu.

b) figurativni skokovi .8-12/01 — 335 od 1036— Član 65. Licu koje je uslove iz stava 1. g) grupni figurativni skokovi sa otvorenim kupolama (CRW) uspešno skočena "grupa 4" ili "grupa 2" urađena na ispitu. 7) metodiku nastave u obuci iskakanja padobranom. ovog člana prilaže se zvanični bilten sa takmičenja.5 m udaljenosti od cilja iz tri uzastopna skoka. 4) osnove vazduhoplovne meteorologije. Knjiga I Nastavnik padobranstva može biti padobranac koji ima najmanje 500 skokova padobranom. najmanje dva skoka na vodu. a to su: a) skokovi na cilj . ovog člana steklo na zvaničnom takmičenju ti uslovi se priznaju za pristupanje ispitu za dobijanje ovlašćenja nastavnika padobranstva. Ispit za obavljanje određenih poslova nastavnika padobranstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. odnosno za slobodan pad i za upravljanje padobranom. 3) vanredne postupke. tri skoka noću i 20 vanaerodromskih skokova i koji je osposobljen za najmanje dve padobranske discipline. odnosno iskakanje padobranom. dva skoka sa zadržavanjem u slobodnom padu od 60 sekundi. Član 66. Program polaganja teorijskog dela ispit obuhvata: 1) osnove teorije skoka padobranom. O ispunjenju uslova iz stava 2. 5) vazduhoplovne propise. ovlašćenje organizatora skokova. 2) poznavanje padobrana i vazduhoplova za iskakanje padobranom. . 6) psihofiziologiju letača.najviše 1.uspešno skočena "grupa 4" (ulazak kao četvrti ili rezultat u sekvencama " grupe 4") ili "grupa 3" urađena na ispitu. 8) organizaciju skokova padobranom.komplet figura za najviše 12 sekundi. v) grupni figurativni skokovi (RW) .

10) osnove pružanja prve pomoći. nastavnik padobranstva vrši: obuku učenika za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita za dozvole. Član 67. kandidat mora da pokaže tehniku izvođenja skokova školskim padobranom uz otvaranje rezervnog padobrana. Na osnovu položenog ispita. sve vrste obuke za koje je osposobljen. . redovnih i vanrednih pregleda i posle generalne opravke. odnosno ovlašćenja padobranca. Praktični deo ispita je provera kandidata za nastavnika padobranstva i njegovih sposobnosti za pripremu učenika za iskakanje padobranom i obuhvata: 1) poznavanje padobrana i opreme. sa detaljnim poznavanjem konstrukcije padobrana. proveravanje stručnosti padobranaca. Član 69. 2) metodiku padobranske obuke.8-12/01 — 336 od 1036 — Knjiga I 9) poznavanje tehničkih uslova za probu padobrana serijske proizvodnje. 3) ispitne skokove. Pored skokova iz discipline koju je prijavio. probu padobrana posle osnovnih. Program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) osnove teorije skoka. proba i ispitivanja prototipova padobrana sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Član 68. ovlašćenje organizatora skokova. kao i druge poslove u vezi sa padobranstvom za koje ima položen ispit i organizuje izvođenje padobranskih skokova. Ispit za obavljanje određenih poslova. najmanje 1000 skokova padobranom sa najmanje osam tipova padobrana i položen poseban stručni ispit za probu i ispitivanje prototipova padobrana i kome je u važeću dozvolu upisano da može obavljati i određene poslove za koje je položio ispit. Probu i ispitivanje prototipova padobrana može vršiti lice koje ima dozvolu padobranca.

padobranac ima pravo da ispituje prototipove padobrana i padobrane serijske izrade. 3) poznavanje uslova koji se odnose na ispitivanje prototipova padobrana. položen ispit za organizatora skokova i uspešno završeno stažiranje. koji svojim potpisom potvrđuju da je kandidat osposobljen za organizatora skokova. Program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) organizaciju izvođenja skokova. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za samostalno ispitivanje prototipova padobrana u vazduhu i na zemlji i utvrđivanje njegovih osobina.8-12/01 — 337 od 1036— Knjiga I 2) poznavanje tehničkih uslova koji se odnose na delove padobrana. 2) vazduhoplovne propise. 4) tehniku ispitivanja performansi padobrana. . posle osnovnih. Na osnovu položenog ispita za probu i isptivanje padobrana. najmanje 300 skokova padobranom. 3) osnove vazduhoplovne meteorologije. Ispit za obavljanje određenih poslova organizatora skokova sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Organizator skokova može biti lice koje ima dozvolu padobranca najmanje tri godine. Član 71. Pre pristupanja praktičnom delu ispita kandidat je dužan da priloži dokaz o izvršenom stažiranju u trajanju od 15 dana na tri različita aerodroma i pod kontrolom tri različita nastavnika. kao i posle generalne opravke. redovnih i vanrednih pregleda. prema utvrđenom programu obučavanja. Član 70. Praktični deo ispita je provera stručnih sposobnosti kandidata za organizovanje skokova. 4) osnove pružanja prve pomoći. Član 72.

da je proveo određeno vreme na odgovarajućim poslovima i da je uplatio naknadu za proveravanje stručne sposobnosti. Član 75. Knjiga I Na osnovu položenog ispita. Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove za polaganje ispita. u roku od 30 dana od dana prijema prijave donosi rešenje o formiranju komisije za polaganje ispita (u daljem tekstu: Komisija). Ispit za sticanje dozvole. Praktični deo ispita za sticanje dozvole i posebnog ispita za sticanje ovlašćenja sastoji se iz praktičnog primenjivanja stečenog znanja u radu na određenim stručnim poslovima. Pismenu prijavu za polaganje ispita i posebnog ispita kandidat podnosi Saveznom sekretarijatu za saobraćaj i veze najdocnije 30 dana pre redovnog ispitnog roka. Ako utvrdi da kandidat ispunjava propisane uslove. kojim se određuje broj članova i sastav komisije i dan. Pismenu prijavu kandidat podnosi i kad polaže popravni ispit. odnosno ispit za sticanje ovlašćenja za obavljanje određenog stručnog posla (poseban ispit) sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. ISPITI Član 74. čas i mesto polaganja ispita. VI. po prijemu prijave za polaganje ispita. da je stručno obučen. i to: o školskoj spremi. a radi trenaže tih lica.8-12/01 — 338 od 1036 — Član 73. Član 76. Teorijski deo ispita sastoji se iz pismenog i usmenog dela. organizator skokova organizuje izvođenje padobranskih skokova za lica koja poseduju dozvolu padobranca. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana . Uz pismenu prijavu za polaganje ispita i posebnog ispita kandidat podnosi dokaze o ispunjavanju propisanih uslova.

Član 77. prisustvuje svim fazama ispita. priprema ispit i ispitni materijal i obavlja druge administrativno-tehničke poslove u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita. ocenjuje po završenom ispitu uspeh kandidata i unosi rezultat u ispitnu listu kandidata. Zapisnik potpisuju predsednik. Član 78. pri čemu jedan član Komisije može biti ispitivač najviše za tri predmeta. Saveznom sekretarijatu za saobraćaj i veze. Član Komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem.. Rešenjem o imenovanju Komisije određuje se i predsednik Komisije iz redova članova Komisije. testove i dr. Predsednik Komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. osim ako kandidat zahteva da ispit polaže pre tog roka. stara se o zakonitosti i pravilnosti sprovođenja ispita. članovi Komisije i sekretar i dostavljaju ga. Za člana Komisije. Sekretar Komisije priprema rešenje o formiranju Komisije. izrađuje ispitna pitanja. vrši uvid u pripremu ispita i ispitnog materijala i identifikaciju prijavljenih kandidata. odnosno obima praktičnog dela ispita. . Zapisnik vodi sekretar Komisije. ocenjuje uspeh kandidata po završenom ispitu i rezultat unosi u ispitni list kandidata. Komisiju sačinjavaju predsednik.8-12/01 — 339 od 1036— Knjiga I uručenja rešenja kandidatu. Za člana Komisije za teorijski deo ispita može biti imenovano lice koje ima najmanje važeću dozvolu i ovlašćenje za koje kandidat polaže ispit. odnosno član Komisije koga odredi predsednik Komisije. imenuje se lice koje nije obučavalo kandidata za praktični deo ispita. uz potpis. Član 79. O radu Komisije i o ispitima vodi se zapisnik. zajedno sa izveštajem o rezultatu ispita. Broj članova Komisije utvrđuje se zavisno od broja predmeta. potreban broj članova i sekretar. po pravilu. organizuje celokupan tok ispita u skladu sa programom za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti padobranskog osoblja.

Usmeni deo ispita kandidat polaže posle uspešno urađenog pismenog dela ispita. Ako kandidat ne položi popravni ispit. Pismeni deo ispita uspešno je urađen ako sadrži najmanje 80% tačnih odgovora. koje utvrđuje Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. Kandidat koji na teorijskom delu ispita. a koji ne može biti kraći od 30 dana od dana saopštenja rezultata ispita. ovog pravilnika primenjuju se i na sprovođenje ispita prilikom vanredne provere stručne sposobnosti. Redovni ispitni rokovi određuju se najmanje tri puta godišnje. Član 83. do 84. smatraće se da ispit nije položio i mora ga ponovo polagati. Član 85. može polagati ispit u roku koji odredi Komisija. Posle položenog teorijskog dela ispita i posebnog ispita kandidat polaže praktični deo ispita. a iz predmeta vanredni postupci . 74. odnosno posebnog ispita kandidat može ponoviti ako vreme između dva polaganja nije kraće od tri meseca.100% tačnih odgovora. Komisija ocenjuje celokupan uspeh kandidata na ispitu. smatraće se da ispit nije položio. odnosno posebnom ispitu ocenom "položio" ili "nije položio".8-12/01 — 340 od 1036 — Član 80. . u razmaku od četiri meseca. Polaganje ispita. Odredbe čl. Član 81. Vanredni ispitni rokovi određuju se ako se prijavi više od pet kandidata. Član 82. Knjiga I Ispiti se polažu u redovnim i vanrednim ispitnim rokovima. Ako kandidat ne položi praktični deo ispita. odnosno teorijskom delu posebnog ispita ne položi dva predmeta. Član 84. odnosno ako se za to ukaže naročita potreba.

ovog pravilnika sadrže lične podatke podnosioca zahteva: ime i prezime. odnosno posebnom ispitu i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahteva. na osnovu koje to lice može samostalno da obavlja poslove za koje je položilo ispit. Zahtevi iz člana 86. imalac dozvole mora da podnese: 1) ako je u pitanju redovno produženje: a) lekarsko uverenje. Po isteku tog roka. DOZVOLE Član 86. Član 88. Član 89. Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze u važeću dozvolu upisuje ovlašćenje za samostalno obavljanje određenog stručnog posla za koji je položilo poseban ispit. b) dokaz o proveri stručne sposobnosti. v) dokaz da je izveo najmanje 20 skokova. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana polaganja ispita. 2) ako je u pitanju produženje dozvole po isteku njene važnosti do 12 meseci: . Član 87. datum i mesto rođenja. odnosno boravišta i naznačenje dozvole za čije se izdavanje podnosi zahtev. Zahtev za produženje roka važenja dozvole može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole. Na zahtev lica koje položi ispit za sticanje dozvole. Zahtev iz stava 1. Na zahtev lica koje položi poseban ispit za obavljanje određenog stručnog posla. adresu prebivališta. Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole padobranca.8-12/01 — 341 od 1036— Knjiga I VII. kandidat ponovo pristupa ispitu. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se uverenje o položenom ispitu. Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze izdaje dozvolu. koju je izvršio ovlašćeni nastavnik padobranstva.

naziv dozvole i rubrike u koje se unosi registarski broj. mesto za fotografiju. Obrazac dozvole iz člana 86. v) dokaz o broju izvedenih skokova padobranom za redovno produženje dozvole. mesto za upisivanje ovlašćenja za obavljanje određenih stručnih poslova i mesto za upisivanje produženja roka važenja dozvole.8-12/01 a) lekarsko uverenje. kao i dokaz o jednom izvedenom skoku. datum izdavanja dozvole i potpis ovlašćenog lica koje je izdalo dozvolu. v) dokaz da je izveo 20 skokova u poslednjih 12 meseci. Lice koje nije iskakalo padobranom duže od 90 dana mora pristupiti praktičnoj proveri znanja koju obavlja nastavnik padobranstva. naziv saveznog organa uprave koji je dozvolu izdao. Član 90. koju je izvršio ovlašćeni nastavnik padobranstva. Ako je od dana isteka roka važenja dozvole proteklo više od 24 meseca. i to nastavnik eksploatacije padobrana sa prinudnim postupcima. — 342 od 1036 — Knjiga I b) dokaz o proveri stručne sposobnosti. Rok važenja dozvole produžava se za ono ovlašćenje za koje su stečeni uslovi propisani ovim pravilnikom. koju je izvršila Komisija za polaganje ispita iz eksploatacije padobrana sa prinudnim postupcima. i potpis imaoca dozvole. b) dokaz o proveri stručne sposobnosti. Obrazac dozvole štampa se na jednom od jezika naroda i narodnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na engleskom jeziku. Ovlašćenje za obavljanje određenog stručnog posla prestaje da važi ako se nisu stekli uslovi propisani ovim pravilnikom. ime i prezime i adresa imaoca dozvole. . ovog pravilnika sadrži: grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. imalac dozvole mora ponovo polagati ispit za sticanje dozvole. Član 91. 3) ako je u pitanju produženje dozvole po isteku njene važnosti preko 12 meseci: a) lekarsko uverenje.

odnosno odgovorno lice u drugom pravnom licu novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara. Novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara kazniće se za prekršaj organizacija Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. 5) ako na osnovu dobijenih rezultata o ispitivanju prototipa padobrana ne sačini uputstvo o pakovanju i korišćenju padobrana (član 27). odnosno iskakanja probnih padobranaca ne utvrđuje zavisno od karakteristika padobrana koji treba ispitati (član 26. Član 93. Za prekršaj iz stava 1. KAZNENE ODREDBE Član 92.8-12/01 — 343 od 1036— Knjiga I VIII. stav 2). magnetoskopom i sl. 7) ako po završenoj proizvodnji ne izda ispravu padobrana (član 29). 4) ako prototip padobrana ne ispituje na najmanje dva padobrana.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice: 1) ako padobrane i padobranske automate ne proizvodi prema tehničkim uslovima i tehničkoj dokumentaciji za homologovan tip padobrana. odnosno tehničkoj dokumentaciji za izmenu na padobranu (član 9). 2) ako učenik ili pripravnik koji se obučava za obavljanje određenih stručnih poslova ili obavljanje posebnog posla nije upisan u knjigu . 6) ako pri serijskoj proizvodnji padobrana ispitivanje ne vrši sa najmanje 5% padobrana proizvedenih u jednoj seriji. 2) ako pre izdavanja tehničkog uputstva o korišćenju padobrana padobran ne ispita na zemlji i u vazduhu (član 21). 3) ako ispitivanje padobrana pomoću lutke ne snima kino-kamerom. i to jednim iskakanjem probnog padobranca (član 28). (član 25). Novčanom kaznom od 200 do 2. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada. odnosno korisnik padobrana: 1) ako ne koristi padobran i padobranski automat u okviru ograničenja u postupku homologacije ili koristi padobran koji nije tehnički ispravan ili padobran koji nema dozvolu za upotrebu koju je izdao Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze (član 2). a broj bacanja lutaka.

7) ako dozvoli da maksimalan broj skokova u toku 24 časa bude protivan članu 36. osim u slučaju opasnosti i ako se iskakanje izvodi u specijalne svrhe. odnosno učenici . ovog pravilnika. odnosno drugom terenu na koji se izvodi iskakanje padobranom nalazi služba za spasavanje na vodi ako se na udaljenosti od 200 m od ivice terena na koji se izvodi iskakanje padobranom nalazi vodena površina (član 38).8-12/01 — 344 od 1036 — Knjiga I učenika ili knjigu pripravnika organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije ili ako u knjigu učenika ili knjigu pripravnika ne unosi propisane podatke (član 5). 4) ako. 6) ako ne obezbedi da padobranski automat koriste lica koja ne poseduju važeću dozvolu padobranca. stav 1). ili ako rezervni . 8) ako ne obezbedi da teren na koji se može iskakati padobranom bude propisanih dimenzija (član 37). odgovarajućom opremom u skladu sa uputstvom za izvođenje tih skokova (član 33. padobran koristi suprotno članu 32. st. ne obezbedi da sportski padobranci. i 3). stav 1). 3) ako padobran ne koristi prema tehničkom uputstvu proizvođača za određeni tip padobrana (član 30). 10) ako ne obezbedi najmanje tri čamca opremljena čakljama za izvlačenje padobrana ili pojasevima za spasavanje ako se padobran koristi za iskakanje na vodu ili ako dozvoli da padobranom na vodu iskaču lica koja ne znaju da plivaju (član 39.padobranci budu opremljeni glavnim i rezervnim padobranom ili. ili ako glavni padobran ne prepakuje najdocnije 30 dana pre izvršenja skoka. 9) ako ne obezbedi da se na aerodromu. zavisno od vrste skoka. 5) ako za iskakanje padobranaca. 13) ako ne održava padobran u skladu sa tehničkim uputstvom za održavanje koje je izdao proizvođač padobrana. ili lica sa dozvolom ako iskaču radi provere ili druga lica ako to zahteva rukovodilac skoka (član 35). osim u slučaju opasnosti. 1. 11) ako za svako iskakanje padobranom ne obezbedi rukovodioca iskakanja padobranom koji ima važeću dozvolu padobranca i ovlašćenje nastavnika padobranstva ili ovlašćenje organizatora skokova (član 40. 12) ako u toku korišćenja ne održava padobran u tehnički ispravnom stanju koje obezbeđuje bezbedno iskakanje padobranom (član 45).

padobran za spasavanje ili padobran koji nije u upotrebi ne proveri ili ne prepakuje najmanje jedanput u tri meseca ili ako zatezači na padobranu kad padobran nije u upotrebi nisu otpušteni (član 46. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u Vazduhoplovnom savezu Jugoslavije novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara. 1.8-12/01 — 345 od 1036— Knjiga I padobran. Novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara kazniće se za prekršaj rukovodilac iskakanja padobranom. Za prekršaj iz stava 1. . stav 1). 16) ako padobran ne čuva složen u padobranskoj torbi smeštenoj u orman. 18) ako ne obezbedi da se padobranski automat podešava posle svakih 100 aktiviranja (član 56). 14) ako ne obezbedi da preglede padobrana obavlja preduzeće koga za to ovlasti Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze (član 48). ovog pravilnika. 4) ako ne obezbedi da se rezervni padobran koristi ako je to predviđeno planom obuke ili provere (član 34). do 4). Član 94. odnosno nastavnik padobranstva: 1) ako dozvoli da padobranom iskače lice koje ne poseduje dozvolu (član 3. 15) ako padobran nema knjižicu korišćenja i održavanja padobrana ili ako u tu knjižicu ne unosi propisane podatke (član 52). u svetloj i suvoj prostoriji čiji pod nije od betona ili zemlje i u kojoj nema masti i kiselina. 2) ako dozvoli korišćenje padobrana protivno tehničkom uputstvu za određeni tip padobrana (član 30). st. 3) ako dozvoli da se. osim u slučaju opasnosti i ako se iskakanje izvodi u specijalne svrhe. padobran koristi suprotno meteorološkim uslovima propisanim u članu 32. 17) ako posle svake upotrebe padobrana za spasavanje i rezervnog padobrana koji se koriste za spasavanje ne podvrgne padobran tehničkom pregledu (član 55). na stalažu ili u specijalnu kutiju. ili ako ne obezbedi da temperatura prostorije bude od +5°C do +30°C i vlažnost vazduha do 70% ili ako su padobrani izloženi direktnom dejstvu sunčeve svetlosti (član 54).

12) ako prilikom izvođenja praktične obuke u vazduhu obučava više od 10 učenika po klasičnoj metodi ili više od tri učenika po metodama naprednog učenja slobodnog pada. ovog pravilnika. 7) ako dozvoli da se iskakanje padobranom izvodi suprotno članu 37. a nema dozvolu padobranca (član 3. 11) ako pre iskakanja padobranom ne obavi pripremu (član 43). . Član 95. ovog pravilnika. padobran koristi suprotno propisanim meteorološkim uslovima (član 32). 9) ako nema važeću dozvolu padobranca i ovlašćenje nastavnika padobranstva ili organizatora skokova (član 40). stav 1). 2) ako padobranom iskače iz vazduhoplova. ovog pravilnika. ne nalazi u vazduhoplovu (član 60). 8) ako dozvoli da se iskakanje padobranom izvodi. 6) ako dozvoli da maksimalan broj skokova u toku 24 časa bude veći od broja propisanog u članu 36. a nije obezbedilo da se na aerodromu. do prvih pet skokova učenika. odnosno drugom terenu na koji se izvodi iskakanje padobranom nalazi služba za spasavanje na vodi ako se na udaljenosti od 200 m od ivice terena na koji se izvodi iskakanje padobranom nalazi vodena površina (član 38).8-12/01 — 346 od 1036 — Knjiga I 5) ako dozvoli da lica koja ne poseduju važeću dozvolu padobranca ili lica sa dozvolom ako iskaču radi provere ili druga lica po zahtevu rukovodioca iskakanja padobranom ne koriste padobranski automat prilikom iskakanja padobranom (član 35). ili ako se prilikom izvođenja obuke za padobranca iz višesednih vazduhoplova ne nalazi u vazduhoplovu ili ako se prilikom izvođenja obuke iz vazduhoplova koji nose tri padobranca. Novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara kazniće se za prekršaj pojedinac: 1) ako padobran koristi protivno članu 2. 3) ako padobran koristi protivno tehničkom uputstvu proizvođača (član 30). ovog pravilnika. 4) ako osim u slučaju opasnosti ili ako se iskakanje izvodi u specijalne svrhe. 10) ako rukovodi iskakanjem padobranom protivno članu 41.

ili ako posadu vazduhoplova ne upozna sa zadatkom padobranca. do 4. bez glavnog i rezervnog padobrana ili odgovarajuće opreme (član 33). pre iskakanja padobranom. ili ne izvrši pregled i pakovanje padobrana. 45/81. 9) ako ne sprovede pripremu za iskakanje padobranom u skladu sa članom 43. i 2). ovog pravilnika. iskače padobranom. 10) ako pre iskakanja padobranom ne obavi pripremu (član 43).8-12/01 — 347 od 1036— Knjiga I 5) ako osim u slučaju opasnosti. ili ako ne zabrani iskakanje padobranom licu koje na bilo koji način narušava bezbednost vazdušne plovidbe ili iskakanje padobranom (član 41. stav 2. ili ako se ne nalazi u rejonu starta za vreme izvođenja skokova. stav 1. 11) ako nije opremljen. ili ne izvrši pregled padobranske opreme ili ne razradi zadatak skoka i mere za bezbedno izvršenje skoka (član 44). ovog pravilnika. a nema ovlašćenje nastavnika padobranstva (član 59). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o proizvodnji. zavisno od vrste skoka. do 8). . ili ako ne kontroliše izvršavanje zadatka. 7) ako u toku 24 časa izvede veći broj skokova od broja propisanog u članu 36. korišćenju i održavanju padobrana (Službeni list SFRJ br. 48/80. 8) ako iskače padobranom na teren čije su dimenzije manje od propisanih (član 37. tač. tač. stav 2). opremljenost vazduhoplova iz koga se izvodi iskakanje i osposobljenost posade vazduhoplova za izbacivanje padobranaca. 1. IX. 2. 21/83 i 66/84). ne proveri dokumentaciju padobrana. 1. tač. 12) ako obučava učenika ili pripravnika. ili ako ne izda zadatak ili ne upozna sa zadatkom padobranca. 6) ako ne koristi padobranski automat prilikom upotrebe padobrana za spasavanje kad je to predviđeno uputstvom proizvođača (član 35. ZAVRŠNE ODREDBE Član 96. ili ako pre početka iskakanja padobranom ne proveri ličnu dokumentaciju padobranca. odgovarajućom opremom ili ako. ili ako se nalazi u vazduhoplovu ali ne odredi lice koje će ga zamenjivati na zemlji.

8-12/01 — 348 od 1036 — Član 97. . Knjiga I Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

način rada ovlašćenog radnika iz stručne službe saveznog organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja i veza (u daljem tekstu: ovlašćeni radnik). Član 2. Ne smatra se udesom vazduhoplova. način rada ovlašćenog predstavnika vazduhoplovnih organa. u smislu ovog pravilnika. Ovim pravilnikom utvrđuju se: sastav i rad Komisija za ispitivanje udesa vazduhoplova (u daljem tekstu Komisija za ispitivanje udesa). način ispitivanja udesa i nezgoda jugoslovenskih i stranih vazduhoplova koji su se dogodili u vazdušnom prostoru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: jugoslovenski vazdušni prostor). Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na udes u civilnom padobranstvu. po pravilu. odnosno organizacije zemlje registracije. zemlje korisnika. Stručna služba vodi o svim udesima evidenciju i delovodni protokol i ima svoj pečat i štambilj. član je Komisije za ispitivanje udesa. zemlje proizvođača vazduhoplova i zemlje čiji su putnici nastradali u vazduhoplovu ako je strani vazduhoplov pretrpeo udes u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. ako u vazduhoplovu nastupi smrt ili telesna povreda lica bez ikakve uzročne veze sa izvršenjem leta. Član 3. Ovlašćeni radnik koji je vršio izviđanje na mestu udesa. način sačinjavanja komisijskog izveštaja o udesu i način informisanja javnosti o toku ispitivanja udesa vazduhoplova. br. 66/87.8-12/01 — 349 od 1036— Knjiga I 2. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ".5 PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA UDESA * VAZDUHOPLOVA Član 1. .

udes ispituje Komisija za ispitivanje udesa. 5) za ispitivanje registratora podataka o letu vazduhoplova i registratora govora u pilotskoj kabini. koju imenuje sekretar Konferencije Predsedništva Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. Član 6. 6) za analizu dokumentacija o održavanju vazduhoplova. formira radne grupe. Predsednik i članovi Komisije za ispitivanje udesa imenuju se iz redova pilota. Kad civilni vazduhoplov pretrpi udes u zabranjenoj zoni ili uslovno zabranjenoj zoni. vazduhoplov inženjera. kontrolora letenja. čiji su članovi i predstavnici Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. 3) za ispitivanje pogonske grupe vazduhoplova. Komisija za ispitivanje udesa. u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Komisijski izveštaj o udesu. ovog pravilnika . .sekretar Konferencije Predsedništva Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. Član 7. ovog člana dostavlja se saveznom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja i veza najkasnije 15 dana od dana završetka tog izveštaja. Član 5. Radom tih radnih grupa rukovodi član Komisije za ispitivanje udesa.8-12/01 — 350 od 1036 — Član 4. Knjiga I Ispitivanje udesa i nezgoda sportskih vazduhoplova vrši Komisija za ispitivanje udesa. pravnika i drugih lica odgovarajuće stručnosti. Radne grupe. 2) za ispitivanje osnovne strukture vazduhoplova. odnosno nezgodi iz stava 1. a za ispitivanje udesa iz člana 4. u čiji sastav mogu ući i stručnjaci koji nisu članovi te komisije. mogu biti: 1) za ispitivanje korišćenja vazduhoplova. funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza. po potrebi. zavisno od težine udesa vazduhoplova. Član 8. zavisno od karaktera udesa. lekara. 4) za ispitivanje sistema vazduhoplova. meteorologa. Broj i sastav članova Komisije za ispitivanje udesa utvrđuje.

Radne grupe iz stava 1. 9) za analizu ljudskog faktora. Član Komisije za ispitivanje udesa koji se ne složi sa ostalim članovima te komisije u pogledu donesenog zaključka ili pojedinih delova u izveštaju Komisije za ispitivanje udesa ima pravo da izdvoji svoje mišljenje o udesu. ovog člana sačinjavaju izveštaj o svom radu. skicama. sa izveštajem radnih grupa. 8) za analizu meteoroloških podataka. Član 12. Komisija za ispitivanje udesa nastavlja rad u sednicama. zapisnicima sa sednica Komisije za ispitivanje udesa. kao konsultante. odredi predsednik Komisije. Član 10. mišljenjem veštaka i drugih stručnjaka. overava se posebnim pečatom te komisije. Po završenom ispitivanju na mestu udesa. Predsednik i članovi Komisije za ispitivanje udesa potpisuju komisijski izveštaj. Izveštaj radnih grupa je sastavni deo izveštaja Komisije za ispitivanje udesa vazduhoplova. odnosno organizacijama. Član 11. . Radom sednice rukovodi predsednik Komisije za ispitivanje udesa ili član te komisije koga za to. fotografijama i ostalim prilozima. i dostavljaju ga Komisiji za ispitivanje udesa. organizacija udruženog rada ili drugih organizacija koje su zainteresovane za ishod ispitivanja udesa vazduhoplova ako takvih stručnjaka ima samo u tim organima. 10) za prikupljanje iskaza svedoka. iskazima očevidaca. Potpisan izveštaj Komisije za ispitivanje udesa. sa zaključcima. Komisija za ispitivanje udesa može. 11) za ispitivanje načina rada ekipa za evakuaciju i gašenje požara. a predsednik Komisije za ispitivanje udesa overava svojim parafom svaku stranicu tog izveštaja. angažovati stručnjake iz organa uprave. ako je sam sprečen.8-12/01 — 351 od 1036— Knjiga I 7) za ispitivanje rada kontrole letenja. Član 9.

koje predstavlja sastavni deo izveštaja o ispitivanju udesa. pregled olupine i delova vazduhoplova. u Komisiju za ispitivanje udesa imenuju se predstavnici Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu i saveznog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Član 14. funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza. Ako jugoslovenski vazduhoplov pretrpi udes na teritoriji strane države.8-12/01 — 352 od 1036 — Knjiga I Član Komisije za ispitivanje udesa koji izdvoji mišljenje dužan je da pismeno izloži činjenicu i razloge na kojima zasniva to mišljenje. Komisija za ispitivanje udesa. uvid u dokumentaciju i materijale bitne za . Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza omogućiće stranom ovlašćenom predstavniku i njegovom savetniku: pristup na mesto udesa. Član 15. Član 16. u skladu s odredbama ovog pravilnika. koji može biti predstavnik nosioca prava raspolaganja. može odrediti i savetnika ovlašćenog predstavnika. Kad se u toku ispitivanja udesa ustanovi da je strani civilni vazduhoplov leteo u jugoslovenskom vazdušnom prostoru radi izviđanja i prikupljanja podataka od interesa za bezbednost zemlje i oružane snage Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Član 17. pored ovlašćenog predstavnika. Ovlašćeni predstavnik dužan je da sačini izveštaj o svom radu i da ga dostavi funkcioneru koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza. sa prilozima. Original izveštaja Komisije za ispitivanje udesa. čuva se u stručnoj službi saveznog organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja i veza. odnosno predstavnik sopstvenika vazduhoplova koji je pretrpeo udes. Član 13. Ako se udes jugoslovenskog vazduhoplova dogodio van teritorije bilo koje države. učestvovanje u ispitivanju očevidaca udesa. udes ispituje.

Posle završenog prikupljanja podataka na mestu udesa vazduhoplova. Informacija iz stava 1. Izveštaj Komisije za ispitivanje udesa mora da sadrži: 1) istorijat leta. ovog člana mora se prijaviti saglasnost saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. Stranom ovlašćenom predstavniku i njegovom savetniku može se uskratiti davanje podataka i pristup objektima koji su od interesa za bezbednost zemlje. ovlašćenja upisana u dozvole za rad. znake državne pripadnosti i registracije vazduhoplova. 2) podatke o broju povređenih i poginulih lica. podatke o posadi vazduhoplova i poginulih i povređenih lica. pripremi za let. vreme i oznake o broju udesa i Ako je u udesu učestvovao vojni vazduhoplov. pre sačinjavanja informacije iz stava 1. verovatni uzrok predlog mera.8-12/01 — 353 od 1036— Knjiga I utvrđivanje uzroka udesa i postavljanje pitanja na sednicama Komisije za ispitivanje udesa. vrsta dozvola za rad koju poseduju članovi posade sa rokovima važenja tih dozvola. nosiocu prava raspolaganja. 4) podatke o šteti nanesenoj trećim licima. koju dostavlja funkcioneru koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza. mesto udesa. aerodromu opredeljenja. odnosno sopstveniku vazduhoplova. Član 19. ovlašćeni radnik stručne službe sačiniće odmah informaciju o udesu vazduhoplova. sa podacima o vrsti leta. broj časova letenja i vreme odmora pre kritičnog leta). Saveznom vazduhoplovnom inspektoratu i drugim zainteresovanim organizacijama udruženog rada i organima uprave. 5) podatke o posadi vazduhoplova (starost. tip vazduhoplova. vremenu poletanja. kratak opis udesa. Član 20. ovog člana mora da sadrži: datum. aerodromu poletanja. Član 18. 3) podatke o vrsti oštećenja vazduhoplova. odvijanju leta i događajima za vreme leta i o mestu i vremenu kad se udes dogodio. .

8) podatke o vremenskim uslovima na aerodromu opredeljenja. 22) spisak priloga uz izveštaj Komisije za ispitivanje udesa (skice. 16) podatke o traganju za vazduhoplovom i spasavanju vazduhoplova. 13) podatke o stanju na mestu udesa. prognozi vremena. godina proizvodnje.).. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". zavisno od faze leta u kojoj se udes dogodio. informacijama u vezi sa vremenskim uslovima koji su dostavljeni posadi vazduhoplova i sl. Član 22. 58/80). br. 15) podatke o požaru i aktivnosti protivpožarnih ekipa za spasavanje i evakuaciju nastradalih u udesu vazduhoplova. 7) podatke o vazduhoplovu (proizvođač. 10) podatke o radio-vezi između vazduhoplova i nadležnim službama kontrole letenja. 12) informacije o registratoru podataka o letu i registratoru govora u pilotskoj kabini i snimljenim podacima. 19) uzroke udesa. performanse.). rok važenja uverenja o plovidbenosti. stanju i izgledu materijala. Član 21. fotografije i sl. kvarovi i opravke. 20) izdvojena mišljenja. položaju tela poginulih i sl. 17) analizu svih okolnosti pod kojima se udes dogodio. 18) zaključke o udesu. broj časova letenja. položaju olupine i delova vazduhoplova. 11) podatke o aerodromu poletanja i aerodromu sletanja.). 21) predlog mera. .8-12/01 — 354 od 1036 — Knjiga I 6) podatke o ostalim licima koja su učestvovala u odvijanju leta (kontrolori letenja. tehnička lica i dr. 9) podatke o zemaljskim radio-navigacionim sredstvima. gorivo i sl. 14) podatke o patološkom nalazu. na ruti i mestu udesa.). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ispitivanju udesa vazduhoplova ("Službeni list SFRJ".

kao brojioca i broja 50 kao imenioca. smatra se put koji pređe vazduhoplov u jugoslovenskom vazdušnom prostoru. Za korišćenje usluga obezbeđenja vazdušnog saobraćaja korisnik vazduhoplova plaća naknadu za prelete preko teritorije Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SRJ) i letove u završnoj kontrolnoj oblati (TMA). 11/99. ove odluke. stav 2. 2. odnosno visina naknade = predjeni vazdušni put maksimlna masa vazduhoplva x61. u smislu ove odluke. 4. kao i u vazdušnom prostoru iz člana 163. . a "t" vreme provedeno u vazdušnom prostoru SRJ izraženo u časovima leta. Zakona o vazdušnom saobraćaju.6 ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE USLUGA OBEZBEĐENJA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA* 1.07 pa se dobijena vrednost pomnoži vrednošću koja se dobija vađenjem kvadratnog korena iz odnosa maksimalne mase vazduhoplova izražene u tonama. Visina naknade za prelete teritorije SRJ iskazuje se u SAD dolarima tako što se pređeni vazdušni put izražen u jedinicama od po 100 km pomnoži faktorom 61. Pređenim vazdušnim putem. br. za vazduhoplove koji ne obavljaju javni avio-transport i koji se kreću van mreže utvrđenih vazdušnih puteva pređeni vazdušni put se izračunava primenom formule Predjeni vazdušni put = V × t pri čemu je "V" brzina kretanja za određeni tip vazduhoplova izražen u km/h. * Ova odluka objavljena je u "Službenom listu SRJ". Izuzetno od odredbe tačke 2.07x 100 50 3.8-12/01 — 355 od 1036— Knjiga I 2.

i 6. ove odluke. kao i od korisnika koji nisu platili naknadu za korišćenje usluga obezbeđenja vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru SRJ naknada se naplaćuje unapred. i 6. odnosno poletanja. Ta osnovica preračunava se najmanje jedanput godišnje. . 9. odnosno serije određenog tipa vazduhoplova. visina naknade obračunava se u iznosu od 25% od visine utvrđene u tački 2. ove odluke. kao osnovica za obračunavanje visine naknade uzima se najveća masa modela. najkasnije tri radna dana od dana prijema zahteva za potvrđivanje plana leta ili reda letenja. ove tačke koji lete iznada nivoa leta 450. odnosno visina naknade = faktor termalne naknade x maksimlna masa vazduhoplva 50 pri čemu je faktor terminalne naknade za letove pomoću instrumenata (IFR) 208. odnosno serije tog tipa vazduhoplova. odnosno seriji određenog tipa vazduhoplova. Od korisnika vazduhoplova koji prvi put obavljaju prelete preko teritorije SRJ i letove u završnoj kontrolisanoj oblasti. naplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti deviza iz tih tačaka.39. i 6. Stranim korisnicima vazduhoplova naknada iz tač. 2. Domaćim korisnicima vazduhoplova naknada iz tač. Savezna uprava za kontrolu letenja dostavlja licima iz tačke 9. 5. 2. 10. Visina naknade za letove iz tačke 6. ove odluke obaveštenje o iznosu akontacije u skladu sa odredbama tač. tako što se faktor terminalne naknade pomnoži vrednošću koja se dobija vađenjem kvadratnog korena iz odnosa maksimalne mase vazduhoplova izražene u tonama kao brojioca i broja 50 kao imenioca. ove odluke.8-12/01 — 356 od 1036 — Knjiga I Za vazduhoplove iz stava 1. ove odluke naplaćuje se u devizama.48 a za letove pri spoljnoj vidljivosti (VFR) 83. smatra se najveća dozvoljena masa vazduhoplova u poletanju izražena u tonama modela. Maksimalnom masom vazduhoplova. 7. Ako korisnik vazduhoplova prijavi različite modele istog tipa vazduhoplova. Ako se u momentu fakturisanja ne raspolaže podacima o modelu. ove odluke računa se do 20 km od praga poletno sletne staze nameravanog sletanja. 8. Visina naknade za letove u završnoj kontrolisanoj oblasti iskazuje se u SAD dolarima. kao osnovica za obračunavanje visine naknade uzima se najveća dozvoljena masa svih modela tog tipa u proseku. 2.4.4. u smislu ove odluke. 6.

43/92). a za vazduhoplove od 2000 kg plaća se naknada u visni od 20% od naknade iz tačke 6. ove odluke. i 6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Naredba o visini naknade za korišćenje uređaja i usluga kontrole letenja u vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ". 12. 13. 14. 2. Za vazduhoplove koji lete od 22. br.8-12/01 — 357 od 1036— Knjiga I 11. visina naknade iz tačke 6. Ova odluka stupa na snagu tridesetog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ". ove odluke.00 do 6. Za vazduhoplove koji pružaju usluge u poljoprivredi i šumarstvu plaća se naknada u visini od 25% od naknade iz tač.00 časova (noćno letenje). . ove odluke uvećava se za 30% zbog buke.

0N/224751.5E 451424.3N/192121.8-12/01 — 358 od 1036 — Knjiga I 2. Granični koridori su: 1) na jugoslovensko-mađarskoj granici: . 3. 2.2N/213700.9N/185544.5N/221433.KEROP .0E 425822.3E 461103.8N/223314. br.6E 433020.TIMOT .VELIP .0E 422822.BABIT .BELOG .8N/211814.6E 460950.BEGOS .7 NAREDBA O UTVRĐIVANJU GRANIČNIH KORIDORA* 1. odnosno za izlazak iz njega.MAVIT .0E 434754.1E 444618. Ovom naredbom utvrđuju se granični koridori za ulazak vazduhoplova u jugoslovenski vazdušni prostor. 64/2001.2N/200539.4N/213200.5E 421830. Granični koridor je određen geografskim koordinatama tačke preseka ose vazdušnog puta ili rute sa jugoslovenskom granicom.0N/223205. kao i granični koridori van granica jugoslovenskog vazdušnog prostora na osnovu ugovora o koordinaciji sa kontrolama letenja susednih država. .OLOTA * 455553.3E 460250. a označen je petoslovnom oznakom abecede ili radio-navigacionim sredstvom.RAXAD .0E 2) na jugoslovensko-rumunskoj granici: 3) na jugoslovensko-bugarskoj granici: 4) na jugoslovensko-makedonskoj granici: Ova naredba objavljena je u "Službenom listu SRJ".7N/222151.TONDO .PARAK .5N/194147.6E 421348.NISVA .

SIVLA . novembra 2001. godine. 2/2000 i 27/2001.2E 422437.5N/210320.8-12/01 . .8N/212349.BOSNA .0E 442214.0E 450241.0E 450736.TUVAR — 359 od 1036— 420933.8E 414629.2N/190621.0N/174535.0N/190439.0E Knjiga I 5) na jugoslovensko-albanskoj granici: 6) na osnovu ugovora o koordinaciji: 4.RETRA . Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o graničnim koridorima („Službeni list SRJ".0E 451733.4N/182612.6E 421340.0N/182254.0N/175142.2N/191848.RENDA .0N/180742.RETAK .LONTA .KOGAT . 5.KONUV . 7/99.7E 413012.0E 422609.6E 420645.8N/183441.RODON .CRAYE . br.0N/173941.9E 412843.0E 450607.8N/183315.TIBRI . Ova naredba stupa na snagu 29.4E 434513.0E 440657.VRANA . 63/98.SOLGU .0N/173216.1N/192006.GUBOK .

i to: Oznaka vazdušnog puta odnosno rute 1 A4 A482 Segmenti vazdušnih puteva.8-12/01 — 360 od 1036 — Knjiga I 2.7N/213737.0N/180742.0E .VEMAK MAVlT 451424.1E .3N/205136.GACKO NDB (GAC) B5 UB5 B48 G16 UG16 * Ova naredba objavljena je u "Službenom listu SRJ".0N/184109. 0N/224751.Podgorica VOR/DME/NDB (POD) Podgorica VOR/DME (POD) . 2/2000 i 10/2000 .8 NAREDBA O ODREĐIVANJU VAZDUŠNIH PUTEVA I RUTA* 1.0E .1E – Požarevac NDB (POZ) Nikšić NDB (NIK) .BALEM 412852.Derventa VOR/ DME (DER) . kao i vazdušni putevi i rute van granica jugoslovenskog vazdušnog prostora na osnovu ugovora o koordinaciji sa kontrolama letenja susednih država.RODON 412843.REVAK 434114. Ovom naredbom određuju se vazdušni putevi i rute u jugoslovenskom vazdušnom prostoru.Valjevo VOR/DME (VAL) .0E .8N/211814. br. odnosno ruta 2 NISVA 425822. 73/99.9E GUBOK 450241.VEMAK 433517.0N/175142.7E Valjevo VOR/DME/NDB (VAL).Nikšić NDB (NIK) .2N/190621.Topola VOR/DME/NDB (TPL) CRAYE 413012.0E .

5E G235 UL604 UL607 L608 UL608 L610/UL610 UL611 L614 UL614 L615 UL 615 L616/UL616 L617/UL617 .Niš VOR/DME PARAK 460950.4N/183948.NISVA 425822.5N/221433.BOSNA 442214.TONDO 460250.0E VRANA 434513.6E .Valjevo VOR/DME/ NDB (VAL) Valjevo VOR/DME/NDB (VAL) .6E .Sarajevo VOR/DME (KEB) .8N/212349.KOSlV 440136.0N/173941.0N/223205.0N/174535.9E LONTA 420933.8-12/01 — 361 od 1036— Knjiga I G18/UG18 G23 UG23 LULIK 453135.RAKOR 431859.9N/192639.0E .0N/223205.Valjevo VOR/DME/ NDB (VAL) – KOGAT 420645.0E BELOG 433020.Sarajevo VOR/DME (KEB) .7E .6E RAXAD 421830.4N/182612.0E .5N/210320.7E .0H/173216.7N/22215l .Split VOR/DME (SPL) TORTO 434015.2E .4H/213200.ON/174535.2N/191848.0E TIMOT 434754.Topola VOR/DME/NDB (TPL) – Mojkovac NDB (MOJ) Gacko NDB (GAC)-BOSNA 442214.PETAK 414629.4E .8E LONTA 420933.KOPER 415538.3N/192121.NISVA 425822.7E BELOG 433020.1N/194352.8N/212349.OE .0N/224751.9E .0E Požarevac NDB (POZ) .0E KONUV 422609.5N/194147.6E .VELIP 444618.2N/190621.4N/ 213200.1N/194352.6E .0N/174535.0E SOLGU 440657.2N/200539.0N/224751.3E RODON 412843.7E .BOSNA 442214.0E Sarajevo VOR/ DME(KEB) Valjevo VOR/DME .TORTO 434015.7N/ 193033.6E .VELIP 444618.7N/194832.0E KEROP 461103.

TONDO 460250.8-12/01 — 362 od 1036 — Knjiga I L863 UL863 RAVAK 434114.3N/192121.6N/180619.KOGAT 420645.8N/183315.3E TUSER 430926.4E Nikšić NDB (NIK) – BITRA 432851.5E Beograd VOR/DME (BEO) .0E LINDU 432907.NEVAK 441243.6E RAVAK 434114.7N/213737.3E .9E .KOGAT 420645.4E .8N/223314.6E SOLGU 440657.41V/194124.Topola VOR/DME/ NDB (TPL) – NEVAK 441243.4E .9N/185544.Beograd .2N/204141.NlSVA 425822.GOLIP 443257.5N/210320.Valjevo VOR/DME (VAL) TIBRI 422437.1E .Valjevo VOR/DME/ NDB Beograd VOR/DME (BEO) .4E RENDA 451733.6E .6E .3N/203522.5E.4E .4N/212615.7N/222151.Beograd VOR/DME (BEO) .3N/205136.0N/182254.NEPOS 440022.8N/183441.Mitrovica VOR/ DME (SMI) .8N/202900.5N/210320.0E .7N/213737.ORVAN 442930.7E Beograd VOR/DME (BEO) .TADIL 442910.VOR/DME (BEO) Valjevo VOR/DEM/NDB (VAL) 1 .4N/203609.Tivat NDB (TAZ) RODON 412843.Mitrovica VOR/ DME (SMI) .8N/212349.4N/203609.0E .Mojkovac NDB M749/UM749 M867 UM867 N739/UN739 Q31/UQ31 R26 UR26 R45 R49 UR49 V 100 W20/UW20 W30/UW30 W32/UW32 .7E TUVAR 450736.Beograd VOR/DEM (BEO) PARAK 460950.VEMAK 433517.1E .2E SIVLA 450607.0E .1E .4N/200142.8E .6E .4N/212615.NEPOS 440022.0N/190439.2N/200539.0N/173941.6E BABIT 455553.7E TIMOT 434754.0N/224751.0E LONTA 420933.2N/190621.GILUK 435200.BEGOS 422822.3N/192007.

8E Podgorica VOR/DME/NDB (POD)-CRAYE 413012.2N/ 190621.3N/203522. 8.7E .0E TORTO 434015.0N/224751.8-12/01 — 363 od 1036— Knjiga I (MOJ) . S.8N/221446.Podgorica VOR/DME/NDB (POD) W33/UW33 W36/UW36 W42/UW42 Podgorica VOR/DME/NDB (POD)-RETRA 421340.0N/180742. Oznakama Q. . godine. VOR/DME (NIS) . 10. G i R obeležavaju se vazdušni putevi koji čine deo regionalne mreže. Oznakama N.1E .0E W44/UW44 W47 W62/UW62 UZ43 2. V i W obeležavaju se vazdušni putevi koji ne čine regionalnu mrežu. U i Z obeležavaju se rute prostorne navigacije koje ne čine deo regionalne mreže.OLOTA 421348.Niš VOR/DME (NlS) NISVA 425822.6E Podgorica VOR/DME/NDB (POD) . 11. 10/2000 i 27/2001). Ova naredba stupa na snagu 29. J. 4.7E RAXAD 421830.3N/205136.1N/194352. 6. V. 7.RODON 412843.Tivat NDB (TAZ) Podgorica VOR/DME/NDB . Z. Segmenti vazdušnih puteva i ruta su delovi vazdušnih puteva i ruta koji su definisani radio-navigacionim sredstvima ili geografskim koordinatama. 3. novembra 2001.9E . N i R obeležavaju se rute prostorne navigacije koje čine deo regionalne mreže. Y. 63/98.1N/ 192006.MATIK 424314. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o određivanju vazdušnih puteva i ruta („Službeni list SRJ". U. 5. T.7E Valjevo VOR/DME (VAL) – LINDU 432907. D i F obeležavaju se namena i uslovi za korišćenje vazdušnih puteva i ruta. 73/99. br. 3/2000. Oznaka vazdušnog puta ili rute je kombinacija slova i brojeva od najviše šest slova.2N/213700. Oznakama A.VEMAK 433517. odnosno brojeva.5N/221433.0E Niš. Oznakama K. Za obeležavanje vazdušnog puta i rute koriste se brojevi od 1 do 999. Oznakama L. 9. M.

zrna.9 PRAVILNIK O NAČINU PREDAJE I VRAĆANJA HLADNOG I VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE I PRETRESU LICA I STVARI U JAVNOM AVIOTRANSPORTU* Član 1. Pod municijom. br.8-12/01 — 364 od 1036 — Knjiga I 2. pre ukrcavanje u vazduhoplov dužno je da to oružje i municiju preda ovlašćenom licu organa nadležnog za unutrašnje poslove. kapsle. anestetička i gasno punjenje za sve vrste oružja iz stava 1. zrna za vazdušno oružje. . podrazumevaju se sve vrste oružja koje se po republičkim propisima o oružju mogu nabavljati. sačma. držati i nositi u Jugoslaviji. patrone. Lice u javnom avio-transportu (u daljem tekstu: putnik) koje poseduje oružje i municiju na osnovu važeće isprave za nabavljanje. kugle. držanje ili nošenje oružja izdate od nadležnog organa. čaure sa kapsulama. u smislu ovog pravilnika. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". ovog člana. podrazumevaju se meci. ovog člana samo ako je po propisima države u kojoj se nalazi aerodrom opredeljenja prevoz oružja i municije vazduhoplovom kojim se vrši javni avio-transport zabranjen. kao i signalna. Ovim pravilnikom propisuju se način predaje hladnog i vatrenog oružja i municije na vazduhoplovnom pristaništu u Saveznoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: Jugoslavija). Pod hladnimi vatrenim oružjem (u daljem tekstu: oružje). način vraćanja tog oružja i municije na aerodromu opredeljenja i pretres lica i stvari u javnom aviotransportu. barut. Član 2. u smislu ovog pravilnika. Član 3. 13/2000. Ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove odbiće da primi oružje i municiju iz stava 1.

). Ovlašćeno lice iz stava 1. 7) mesto za otisak službenog pečata i potpis ovlašćenog lica. odnosno onesposobljeno na drugi način za trenutnu upotrebu. marka kalibar i fabrički broj). odnosno unošenje oružja u Jugoslaviju (broj i datum izdavanja i naziv organa koji je ispravu izdao). Član 5. držanje ili nošenje.8-12/01 — 365 od 1036— Član 4. mesto i datum izdavanja potvrde. 2) prezime i ime. 8) mesto za potpis vođe vazduhoplova. Knjiga I O načinu predaje i vraćanja oružja i municije putnik treba da bude na pogodan način obavešten pre nego što pristupi kontradiverzionom pregledu putnika i stvari. 6) podatke o municiji (količina i oznaka). Ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove prilikom prijema od putnika oružja i municije proverava da li je oružje upakovano i da li putnik poseduje ispravu za nabavljanje. Primerak potvrde o prijemu oružja i municije izdaće se i vođi vazduhoplova kojim se vrši prevoz tog oružja i municije. odnosno unošenje oružja u Jugoslaviju. 4) podatke o ispravi za nabavljanje. 5) podatke o oružju (tip. Član 6. prebivalište i adresu stana putnika koji je predao oružje i municiju. lična karta i dr. . držanje ili nošenje. Potvrda sadrži: 1) naziv organa koji je potvrdu izdao. 9) mesto i datum vraćanja oružja i municije i potpis lica kome su oružje i municija vraćeni. Obrazac potvrde odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 3) podatke o vrsti i broju isprave kojom se utvrđuje identitet putnika (pasoš. O primljenom oružju i municiji ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove izdaje putniku potvrdu i obaveštava ga o mestu i načinu vraćanja oružja i municije. ovog člana proverava da li je oružje ispražnjeno i rastavljeno.

Ako se iz opravdanih razloga predaja oružja i municije ne može izvršiti na način iz stava 1. Član 10. predaja oružja i municije izvršiće se u prisustvu ovlašćenog lica organa nadležnog za unutrašnje poslove i predstavnika prevozioca na aerodromu na kome putnik menja vazduhoplov. vođa vazduhoplova ili član posade koga on odredi predaje oružje i municiju ovlašćenom licu organa nadležnog za unutrašnje poslove odmah posle iskrcavanja oružja i municije iz vazduhoplova. člana 7. u vazduhoplovu kojim se putnik prevozi. vođa vazduhoplova ili član posade koga on odredi predaće oružje i municiju ovlašćenom licu organa nadležnog za unutrašnje poslove. vođi tog vazduhoplova koji lično ili preko člana posade koga odredi smešta to oružje i municiju u posebnu kasetu namenjenu za prevoz oružja i municije. Ako putnik u toku prevoza menja vazduhoplov. ovog člana. ovog člana. U slučaju iz stava 1. Ključ od kasete za prevoz oružja i municije mora biti nedostupan neovlašćenim licima. ovog člana mora imati oznaku države kojoj pripada vazduhoplov. oružje i municiju će vođa vazduhoplova ili član posade koga on odredi predati vođi vazduhoplova kojim se putnik dalje prevozi. Član 8. ovlašćenog lica organa nadležnog za unutrašnje poslova i predstavnika prevozioca. Ako se aerodrom opredeljenja nalazi u Jugoslaviji. . Član 9.8-12/01 — 366 od 1036 — Član 7. ovog pravilnika. Na vazduhoplovnom pristaništu u Jugoslaviji otvaranje prtljažnika vazduhoplova u kome se nalazi oružje i municija može se vršiti samo u prisustvu vođe vazduhoplova ili člana posade koga on odredi. Knjiga I Primljeno oružje i municiju ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove predaje. Sa tim oružjem i municijom postupiće se na način propisan u stavu 1. Kaseta iz člana 1. odnosno u poseban deo pretljažnika vazduhoplova.

Prilikom vršenja pretresa oduzeće se privremeno samo oni predmeti koji su cilj pretresa. paketi. Vraćanje oružja i municije na aerodromu opredeljenja koji se nalazi u inostranstvu vrši se u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Član 14. vrše najmanje dva ovlašćena lica organa nadležnog za unutrašnje poslove. koji potpisuju ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove i putnik kod koga se ili na kome se vrši pretres. U zapisnik će se uneti i tačno naznačiti predmeti koji se oduzimaju. . Pretres putnika i stvari vrši se u posebnoj prostoriji (kabini). kao i pregled tela tog putnika. Član 12.). s tim što prethodno proverava identitet putnika. Član 13.8-12/01 — 367 od 1036— Član 11. Pretres se može izvršiti i u drugim slučajevima ako organ nadležan za unutrašnje poslove utvrdi da za to postoje opravdani razlozi. Pretres putnika i stvari u javnom avio-transportu izvršiće se kad se prilikom kontradiverzionog pregleda posumnja da putnik kod sebe ili u stvarima koje nosi ima oružje i municiju ili druge predmete koji mogu ugroziti bezbednost putnika i vazduhoplova. Putnik potvrđuje prijem oružja i municije potpisom na potvrdi koju posle vraćanja oružja i municije zadržava ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove. obuće i predmeta koje taj putnik nosi (torbe. ako propisima države u kojoj se aerodrom nalazi vraćanje oružja i municije nije drukčije uređeno. a to će se uneti i u potvrdu koja će se odmah izdati putniku kome su predmeti oduzeti. Knjiga I Ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove vraća putniku oružje i municiju na osnovu potvrde o prijemu oružja i municije radi prevoza. Pretres putnika i stvari vrši se neposredno pre ukrcavanja u vazduhoplov i obuhvata pretres odeće. Pretres putnika i stvari. Pretres putnika vrše samo ovlašćena lica koja su istog pola kao i putnik koji se pretresa. koferi i sl. O svakom pretresu putnika i stvari sastaviće se zapisnik. bez prisustva drugih lica. po pravilu.

" .8-12/01 — 368 od 1036 — Član 15. i o tome će se obavestiti nadležni organ. Član 16. Knjiga I Ako se prilikom pretresa putnika i stvari nađu predmeti koji nisu cilj pretresa ali ukazuju na postojanje drugog dela kažnjivog po zakonu. a o oduzimanju će se odmah izdati potvrda. Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ. oni će se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti.

oprema vazduhoplova. izbacivanje hrane za ribe i gašenje šumskih i drugih požara (u daljem tekstu: požara).8-12/01 — 369 od 1036— Knjiga I 2. Adaptacije vazduhoplova iz stava 1. posebne kategorije vazduhoplova sa ograničenjem i drugi civilni i vojni vazduhoplovi na kojima su radi vršenja letova aviotretiranja izvršene odgovarajuće adaptacije. Vazduhoplovi namenjeni za letove aviotretiranja (u daljem tekstu: vazduhoplovi) mogu biti: vazduhoplovi namenske konstrukcije. i 52/83. orošavanja. Izbacivanje hemijskih sredstava iz vazduhoplova u niskom letu metodama razbacivanja. Član 3. prskanja. vazduhoplovno i drugo osoblje organizacije koje se bave izbacivanjem hemijskih sredstava iz vazduhoplova za potrebe poljoprivrede. smatra se. Izbacivanjem hemijskih sredstava iz vazduhoplova bave se organizacije udruženog rada i druga pravna lica koja za vršenje te delatnosti ispunjavaju uslove utvrđene propisom. br. Član 2. ovog člana mogu se vršiti samo na osnovu prethodno odobrene konstruktivne i tehničke dokumentacije. kao let aviotretiranja. kojom se utvrđuje da će ti vazduhoplovi i posle adaptacije ispunjavati aerodinamičke i letačke uslove. Član 4. . 62/80. kao i uslovi koje mora da ispunjava vazduhoplov. 40/95. u smislu ovog pravilnika. zaprašivanja.10 PRAVILNIK O NAČINU IZBACIVANJA HEMIJSKIH SREDSTAVA IZ VAZDUHOPLOVA* Član 1. zamagljivanja i granuliranja. Ovim pravilnikom utvrđuje se način izbacivanja hemijskih sredstava iz vazduhoplova. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". šumarstva i zdravstva.

Član 8. 4) da ima bezbednu preglednost iz pilotske kabine u svakoj fazi leta (vidokrug od 160°). Član 6. 2) da se rezervoari u kojima su smeštena hemijska sredstva mogu lako i brzo prazniti u slučajevima nužde. moguće postavljanje spoljnih rezervoara za hemijska sredstva. 2) pokazivač ispražnjenosti rezervoara za hemijska sredstva kod vazduhoplova čiji rezervoari nemaju mešalicu. Knjiga I Vazduhoplov mora da ispunjava tehničke uslove za plovidbenost određene posebne kategorije. i to: 1) pokazivač pritiska u pumpi i instalaciji za izbacivanje tečnih hemijskih sredstava. po potrebi. 3) da je. 3) sistem osiguranja koji sprečava nepažljivo rukovanje hemijskim rezervoarom. Vazduhoplov mora da ima posebnu opremu. uz ograničenja u načinu korišćenja kojima mu se povećava korisna nosivost. . 4) da je pilotska kabina sačinjena od takvog materijala i na takav način da se ne deformiše u slučaju udesa.8-12/01 — 370 od 1036 — Član 5. pored opštih mora da ispunjava vazduhoplov su: 1) materijal od koga je sagrađen mora biti otporan na dejstvo hemijskih sredstava. 2) da ima bezbedan i povoljan raspon između najmanje i najveće brzine u toku leta. Posebni konstruktivni uslovi koje. Član 7. osim vazduhoplova za gašenje požara. Vazduhoplov mora da ispunjava sledeće aerodinamičke uslove: 1) da ima bezbedan i lak manevar na malim visinama i brzinama. 3) da ima sposobnost za sletanje i poletanje na kratkim i raskvašenim letilištima.

5) masku za disanje sa odgovarajućim filterima. na to upozori lica na zemlji izbacivanjem vode sa visine od najmanje 100 metara. 6) radio-stanicu manjeg dometa. za bezbednost vazduhoplova. 3. Za svako letenje radi aviotretiranja određuje se rukovodilac letenja. i 5. Ako se letovi aviotretiranja vrše sa više vazduhoplova i pilota. određuju se: rukovodilac aerodroma za hidroavione (hidrodroma) i rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji. kao i prednjim reflektorom za osvetljavanje prepreka sa snopom rasturanja svetlosti od 30° u levu i desnu stranu od pravca leta. opreme i sredstava. Rukovodilac letenja je pilot vazduhoplova kojim se vrše letovi aviotretiranja. vazduhoplovnog i drugog osoblja za vreme pripreme i obavljanja letova aviotretiranja. Kad se aviotretiranje vrši radi gašenja požara. Za noćne letove aviotretiranja vazduhoplov mora biti opremljen i reflektorom za osvetljavanje radnog zahvata. tač. za rukovodioca se određuje pilot sa najvećim iskustvom na poslovima aviotretiranja. Rukovodilac letenja odgovoran je za pravilno i bezbedno korišćenje letilišta. Za gašenje požara iz vazduhoplova. ovog člana. na pet minuta pre započinjanja gašenja požara iz vazduhoplova. Vazduhoplov za gašenje požara vodom ne mora da ima posebnu opremu iz stava 1. pored rukovodioca letenja. Član 9a.8-12/01 — 371 od 1036— Knjiga I 4) termometar za merenje spoljne temperature vazduha. rukovodilac letenja dužan je da. 8) signalna svetla. 9) sistem zvučnog ili vizuelno mehaničkog upozorenja za minimalne kritične brzine leta. . Rukovodilac letenja određuje zamenika (pilot ili vazduhoplovni mehaničar-tehničar). Član 9. 7) radio-kompas. 1.

ispaljivanjem zelene rakete. daje saglasnost za započinjanje gašenja požara. mora da uspostavi vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i nadležnim organom unutrašnjih poslova. Prilikom gašenja požara iz vazduhoplova vezu sa nadležnom zdravstvenom ustanovom i nadležnim organom unutrašnjih poslova uspostavlja rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji. daje meteorološke podatke. Rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji rukovodi svim akcijama i učesnicima prilikom gašenja požara. obaveštenja neophodna za bezbedno odvijanje leta i obaveštenja rukovodiocu letenja. a na zahtev rukovodioca letenja — i saglasnost za način gašenja požara. ovog člana utvrdi da na udaljenosti od najmanje 200 metara od mesta požara nema lica. Ako rukovodilac iz stava 3. . Član 11. Član 10. Rukovodilac letenja. kao i podatke o količini i vrsti opreme za pružanje prve medicinske pomoći. pre izvršenja prvog leta aviotretiranja. izbacivao iz vazduhoplova. odnosno pilotu da obustavi letenje ako ono postane opasno po lica i materijalna dobra ili kad više nije potrebno. obeležava hidrodrom. odnosno rukovodilac hidrodroma. Rukovodilac letenja daje zdravstvenoj organizaciji sve podatke koji se odnose na vrstu i toksičnost hemijskih sredstava i drugih materijala koji se rasturaju iz vazduhoplova. kao i podatke iz člana 37. Rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji dužan je da. količinu i način izbacivanja hemijskih sredstava koja je. Pilot koji vrši letove aviotretiranja mora u svom dnevnom izveštaju o radu da upiše vrstu. Član 12. o tome obavesti lica na zemlji. u određenoj jedinici vremena. svaki vazduhoplov mora održavati najmanje jedan vazduhoplovni mehaničar-tehničar.8-12/01 — 372 od 1036 — Knjiga I Rukovodilac hidrodroma održava radio-vezu sa rukovodiocem letenja. U vreme vršenja letova aviotretiranja. uspostavlja radio-vezu sa rukovodiocem letenja. daje neophodne podatke za sletanje. ovog pravilnika. na pet minuta pre započinjanja gašenja požara iz vazduhoplova. punjenje i poletanje vazduhoplova.

gde nije dozvoljen pristup neovlašćenim licima. te vazduhoplove može održavati samo jedan vazduhoplovni mehaničar-tehničar. Član 14.8-12/01 — 373 od 1036— Knjiga I Izuzetno od stava 1. Ukrcavanje hemijskih sredstava u vazduhoplov vrši se na mestima određenim za tu svrhu. Punjenje vazduhoplova gorivom može se vršiti isključivo kroz odgovarajući filter. 2) oprema za lengerisanje. Član 15. 2) vazduhoplovni mehaničari-tehničari koji poseduju odgovarajuće dozvole i koji imaju položene posebne ispite za rad na vazduhoplovima namenjenim letovima aviotretiranja. 3) sredstva za čišćenje inja i snega sa vazduhoplova. Letovi aviotretiranja ne mogu se vršiti ako nisu obezbeđeni: 1) komplet alata za radove na održavanju i pripremi vazduhoplova. Mesto gde se vrši utovar hemijskih sredstava smatra se i obeležava kao zatrovana zona. pokrivanje. pranje i podmazivanje vazduhoplova. ovog člana. Član 13. Gorivo koje koriste vazduhoplovi mora biti uskladišteno tako da se obezbeđuje propisani kvalitet za to gorivo. Pod drugim osobljem koje vrši određene poslove u vezi sa aviotretiranjem podrazumevaju se: signalisti. Vazduhoplovno i drugo osoblje koje vrši određene poslove u vezi sa aviotretiranjem mora biti obučeno za rad sa hemijskim sredstvima i drugim štetnim materijalima koji se izbacuju iz vazduhoplova. ako se letovi aviotretiranja vrše sa dva vazduhoplova istog tipa. Član 17. pomoćni radnici koji rukuju hemij- . Član 16. Poslove aviotretiranja mogu vršiti: 1) piloti koji poseduju odgovarajuće dozvole I koji imaju položene posebne ispite za vršenje letova aviotretiranja.

3) da ima završenu obuku za letove noćnog aviotretiranja. ovog člana. Član 18. 2. Letove aviotretiranja nad naseljenim mestima mogu vršiti samo piloti koji imaju najmanje 1000 časova letenja. 3) zaštitno odelo sa zaštitnim rukavicama i cipelama.8-12/01 — 374 od 1036 — Knjiga I skim i drugim sredstvima i mehanizacijom neophodnom za vršenje letova aviotretiranja. 2) masku za disanje sa odgovarajućim filterom. . 4) da ima nalet od najmanje 50 časova sa instruktorom na poslovima noćnog aviotretiranja. Pored standardne. Polaganjem praktičnog dela posebnog ispita za letenje na vazduhoplovima proverava se i utvrđuje sposobnost pilota za: 1) bezbedno letenje i manevrisanje vazduhoplovom na malim visinama. Član 19. Noćne letove aviotretiranja pilot može vršiti pod uslovom: 1) da ima najmanje tri godine letenja na poslovima dnevnog aviotretiranja. 2) da ima nalet od najmanje 800 časova na poslovima dnevnog aviotretiranja. 2) bezbedno poletanje i sletanje sa kratkih i raskvašenih letilišta. ovog člana utvrđuje se i sposobnost pilota za izvođenje prinudnih sletanja u slučajevima nužde. pilot koji vrši letove aviotretiranja mora da koristi i sledeću opremu: 1) pilotsku kacigu sa naočarima ili zaštitnim staklom. Član 21. tač. 3) bezbedno poletanje i sletanje uz maksimalno dozvoljeni bočni vetar za određeni tip vazduhoplova. Ispitom iz stava 1. i 3. ako takvi slučajevi nastanu dok se vazduhoplov nalazi na maloj visini. Član 20. Pilot koji gasi požar vodom ne mora koristiti opremu iz stava 1. osim na vazduhoplovima za gašenje požara.

8-12/01 — 375 od 1036— Knjiga I Pilot koji vrši letove aviotretiranja mora nositi sa sobom i lični komplet za pružanje prve medicinske pomoći. kao i druge podatke od značaja za bezbedno izvršenje leta. Skicu terena i leta sačinjava pilot koji izvršava takav let. kao i poznavanje i održavanje uređaja i instalacija iz kojih i sa kojima se izbacuju hemijska sredstva. Međuletni pregled vazduhoplova vrši se uvek između dva leta. Ne sme se započeti nijedan let aviotretiranja bez navigacijske karte i skice terena i leta. Član 22. Pregledi i pripreme vazduhoplova na kraju letačkog dana vrše se posle poslednjeg sletanja vazduhoplova. ovog člana proverava se znanje iz oblasti održavanja i pripremanja vazduhoplova. Polaganjem posebnog ispita iz stava 1. Vazduhoplovni mehaničari-tehničari koji održavaju i pripremaju vazduhoplove moraju imati položen poseban ispit za rad na takvim vazduhoplovima. Prvi startni pregled i priprema vazduhoplova vrši se svakog dana pre izvršenja prvog leta. Navigacijska karta i skica terena i leta moraju se za vreme leta nalaziti u pilotskoj kabini na vidnom mestu. Skica terena i leta sadrži podatke o preprekama na radnoj površini i u zoni letilišta. . Član 23. međuletne preglede i preglede i pripreme vazduhoplova na kraju letačkog dana. letenja i manevrisanja vazduhoplova na zemlji i poznavati uobičajenu signalizaciju koja se koristi pri letovima aviotretiranja. Član 24. Član 25. Pregledi i pripreme vazduhoplova dele se na prve startne preglede i pripreme. Drugo osoblje na poslovima aviotretiranja mora posedovati osnovna znanja u pogledu strukture vazduhoplova.

4) proveru popunjenosti svih rezervoara do propisanih nivoa. davanje uputstava za rad signalistima i meteorološku i letačku pripremu pilota. naročito: 1) oslobađanje pokretnih površina od blokirajućih uređaja i komandi uređaja. Član 28. Radna priprema za izvođenje letova aviotretiranja obuhvata obeležavanje terena. naročito: 1) pranje celog vazduhoplova ako su upotrebljavane agresivne hemikalije i drugi materijali. . 1) proveru količine pogonskog goriva. 2) pregled opreme i instalacija kojima se vrši rasturanje hemikalija i drugih materijala iz vazduhoplova. komandi leta i komandi uređaja za namenski rad u letovima aviotretiranja. 2) vizuelni pregled unutrašnjeg dela konstrukcije trupa vazduhoplova i repnih površina radi ustanovljavanja stepena korozije od hemikalija. 3) proveru zaptivenosti instalacija za prskanje i dimljenje. 4) proveru zaptivenosti pilotske kabine. 5) proveru vidljivosti kroz vetrobransko staklo pilotske kabine. Pregled i priprema vazduhoplova na kraju letačkog dana obuhvata. 3) proveru stajnih organa vazduhoplova. naročito.8-12/01 — 376 od 1036 — Član 26. Međuletni pregled vazduhoplova obuhvata. 6) proveru osiguranja zatvaranja obloge motora. 7) proveru ispravnosti stajnih organa. 2) proveru količine zaostalih hemikalija i drugih materijala u rezervoarima na vazduhoplovu. Član 29. Knjiga I Prvi startni pregled i priprema vazduhoplova obuhvataju. Član 27. poklopaca rezervoara goriva i hemikalija.

postavljati signalne zastavice i noću signalizirati svetlosnim uređajima. Obeležavanje terena i pravaca naleta vrši se na način koji omogućava pilotu da u svakom delu leta može vršiti njegovu korekciju. Signalne zastavice postavljaju se u liniji. razapete iznad vrhova poljoprivredne kulture od 50 do 100 cm. Član 34a. ovog pravilnika. Svaki signalista mora imati vizuelni dodir sa drugim signalistom u oba smera u odnosu na pravac kretanja vazduhoplova. i 33. a mora ih biti najmanje tri. Knjiga I Određivanje pravca naleta i obeležavanje terena vrši isključivo pilot koji će obavljati letove aviotretiranja na tom delu terena. a međutačke belim svetlima. . Član 32. za vreme gašenja požara iz vazduhoplova nije potrebno obeležavati teren. Član 33. Obeležavanje terena vrši se signalnim zastavicama bele ili crvene boje. 29. Signalisanje za vreme noćnih letova vrši se svetlosnim uređajima. Njihov broj i međusobna udaljenost zavise od valovitosti terena nad kojim se izvršava let. Signalisti se raspoređuju u pravcu naleta vazduhoplova. signalnih ili svetlosnih uređaja. Pre početka svakog leta pilot i vođa signalista moraju se dogovoriti o načinu premeštanja signalista. Početna i krajnja tačka naleta obeležava se zelenim. Član 34. 31. koja se vrše u toku letova aviotretiranja. Izuzetno od odredaba čl.8-12/01 — 377 od 1036— Član 30. Signalisti na obeleženom terenu za vreme izvođenja letova aviotretiranja moraju biti odeveni u svetložuta radna odela. Površina nad kojom se vrše letovi noćnog aviotretiranja mora se obeležiti i akumulatorskim farom — dozivačem zelene boje. Član 31. Signalistima za vreme vršenja letova aviotretiranja rukovodi vođa signalista.

Knjiga I Ako između rukovodioca letenja i rukovodioca protivpožarnih snaga na zemlji ne postoji radio-veza. koja znači trenutni prestanak aviotretiranja. Član 35. koje označavaju kraj aviotretiranja. Izveštaj i prognozu iz stava 1. zavisno od vremenskih prilika. . a na osnovu ocene rukovodioca letenja. Meteorološki minimumi za vršenje letova aviotretiranja su: 1) da donja baza oblaka ne bude niža od 150 metara. Izbacivanje mineralnih đubriva vrši se letovima preko unapred postavljenih signalista. Meteorološka priprema za letove aviotretiranja vrši se na osnovu meteorološkog izveštaja i meteorološke prognoze. signalna vrata i signalisti postavljaju se na međusobnoj udaljenosti od 400 do 500 metara. 3) da brzina vetra iznad površine nad kojom se vrše letovi aviotretiranja ne bude veća od: — 8 m/s — pri izbacivanju granuliranih hemijskih sredstava. pri čemu se signalisti pomeraju u smeru suprotnom od smera duvanja vetra. Izbacivanje pesticida vrši se letenjem kroz obeležena signalna vrata. širine radnog zahvata. a horizontalna vidljivost da ne bude manja od 1. U zavisnosti od konfiguracije terena i vidljivosti. Član 37.500 metara. Pribavljanje meteoroloških izveštaja i prognoze vrši se jednom ili više puta u toku izvođenja letova aviotretiranja. i ispaljivanjem crvene i bele rakete uzastopno. 2) iz vazduha: ljuljanjem vazduhoplova oko njegove uzdužne ose. ispaljivanjem crvene rakete. sporazumevanje se vrši na sledeći način: 1) sa zemlje: ispaljivanjem zelene rakete koja označava odobrenje početka aviotretiranja. 2) da brzina bočnog vetra na letilištu ne bude veća od 7 m/s.8-12/01 — 378 od 1036 — Član 34b. ovog člana pribavlja rukovodilac letenja. koja označava odlazak vazduhoplova u bazu zbog neispravnosti. Član 36.

8-12/01 — 379 od 1036— Knjiga I — 3 m/s — pri izbacivanju tečnih hemijskih sredstava. Na osnovu meteorološke prognoze. vrši se probni oblet zone letilišta i radne površine praznim vazduhoplovom . Letačka priprema obuhvata upoznavanje letilišta i svih uslova letenja na njemu. Noćni letovi aviotretiranja mogu se vršiti pri najmanjoj horizontalnoj vidljivosti od 10 km i brzini vetra do 3 m/s. rukovodilac letenja donosi odluku o: 1) vremenu početka i završetka aviotretiranja. — 2 m/s — pri zaprašivanju. Rukovodilac letenja mora organizovati neprekidno praćenje meteorološke situacije. ovog člana. Član 39. osim za gašenje požara. Član 42. Izuzetno od odredbe stava 1. kao i na osnovu meteoroloških minimuma predviđenih ovim pravilnikom. vazduhoplovnog i drugog osoblja. 2) pripremi vazduhoplova. a horizontalna vidljivost nije manja od 400 metara. Član 40. Pri zaprašivanju relativna vlažnost vazduha ne sme biti manja od 45% ni veća od 90%. i stepen vertikalne i horizontalne vidljivosti. upoznavanje zone letilišta i svih opasnih prepreka u njoj i upoznavanje sa radnom površinom nad kojom se vrše letovi aviotretiranja. Pre započinjanja letova aviotretiranja. tačka 1. a naročito onih podataka koji se odnose na smer i brzinu vetra. Član 41. 3) izradi skice terena i leta. 5) postupcima u slučaju nagle promene meteorološke situacije dok se letovi aviotretiranja izvode. 4) načinu obeležavanja terena. Član 38. gašenje požara iz vazduhoplova može se vršiti ako u području gašenja požara donja baza oblaka nije niža od 300 metara.

kao i pribavlja druge potrebne informacije. rasporeda signalista i rada svih signalnih i drugih uređaja. pošto dobije njegovu saglasnost. ovog člana vrše se po detaljno razrađenom planu koji se mora izvodno objaviti preko sredstava informisanja. Pre početka gašenja požara iz vazduhoplova. Član 43. okoline i svih prepreka koje bi mogle ugroziti let. Manevri u letovima aviotretiranja moraju se vršiti u skladu sa podacima iz skice terena i leta. Član 45. odlučuje o načinu gašenja požara. Pripreme iz stava 1. Pripremom za letove aviotretiranja. 5) da se nijedan manevar ne vrši sa minimalnom brzinom utvrđenom za određeni tip vazduhoplova. uočavanja prepreka iz vazduha. . rukovodilac letenja vrši iz vazduha osmatranje mesta na kome je nastao požar. 2) da se sa praznim vazduhoplovom ne prelazi bočni nagib od 45°.8-12/01 — 380 od 1036 — Knjiga I radi provere poletno-sletne staze. 3) da se u noćnim letovima ne prelazi bočni nagib od 15°. Izvod naročito sadrži: dan i vreme aviotretiranja. rejon nad kojim se izvode letovi i mere predostrožnosti vezane za izvršenje letova aviotretiranja. osim za gašenje požara iznad naseljenih mesta i gradova rukovodi šef pilota organizacije koja vrši aviotretiranje. uspostavlja radio-vezu sa rukovodiocem protivpožarnih snaga na zemlji i. 4) da se zalazni zaokret počinje niz vetar a završava uz vetar. na visini većoj od 50 metara danju i 100 metara noću iznad prepreka i terena. Skraćivanje i odstupanje od utvrđenih manevara dozvoljava se samo u slučajevima kad se vazduhoplov nađe u stanju krajnje nužde. Član 44. Manevri vazduhoplovom moraju se vršiti tako: 1) da se sa punim vazduhoplovom ne prelazi nagib koji može usloviti bočno klizanje i gubitak bezbedne brzine.

Kod naleta na radnu površinu koji se vrši paralelno sa ivicom šume. ovog člana.8-12/01 — 381 od 1036— Član 46. Letovi aviotretiranja vrše se. Najniža visina za letove radi gašenja požara je 40 metara iznad vrhova plamena. Član 49. Član 47. broja i rasporeda prepreka. ti letovi se moraju vršiti u pravcu snižavanja terena ili sa visine na kojoj se može obezbediti sigurna horizontalna brzina vazduhoplova. Najniža visina za dnevne letove iznad prepreka i drveća pri tretiranju šumskih površina je 10 metara. tako: 1) da linija svakog leta bude upravna prema suncu. drvoredom i električnim vodom. Knjiga I Visina leta iznad radne površine zavisi od vrste aviotretiranja. Najniža visina za letove iznad poljoprivrednih kultura je od 1 do 3 metara. koja mora biti viša za 20% od minimalne brzine vazduhoplova. Član 48. odnosno poljoprivrednih kultura do najniže tačke vazduhoplova kada se nalazi iznad njih. . U svakoj fazi leta pilot je dužan da obezbedi rezervnu brzinu vazduhoplovu. Sve navedene visine računaju se od vrha prepreka. Ako se letovi aviotretiranja ne mogu vršiti na način predviđen u stavu 2. 2) da se manevri zaokreta ne vrše u pravcu sunca. kada ima vetra. najmanja udaljenost od ovakvih prepreka mora biti 30 metara. 3) da radna površina za svaki sledeći nalet. Letovi aviotretiranja iznad nagnutih i brežuljkastih površina vrše se na način koji obezbeđuje da nagib vazduhoplova u penjanju mora biti veći od nagiba terena. po pravilu. oblika terena. bude vidljiva iz pilotske kabine. Kod letova aviotretiranja iznad naseljenih mesta procenat rezervne brzine mora da iznosi 30% od minimalne brzine vazduhoplova.

3) ako koristi vazduhoplov koji nema posebnu opremu predviđenu u članu 8. Član 51. pranje i podmazivanje. 4) ako ne obezbedi kompletan alat.000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj organizacija udruženog rada ili drugo pravno lice koje se bavi poslovima aviotretiranja: 1) ako adaptira vazduhoplov bez prethodno odobrene konstruktivne i tehničke dokumentacije (stav 2. Izuzetno od odredbe stava 1.000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj organizacija udruženog rada ili drugo pravno lice koje se bavi poslovima aviotretiranja: . Član 52. 2) ako koristi vazduhoplov koji ne ispunjava aerodinamičke uslove iz člana 6. opremu za lengerisanje. Za prekršaj iz stava 1. član 4). da izbacuje hemikalije i druge materijale na električne vodove. Knjiga I Nije dozvoljeno vršenje letova aviotretiranja sa preopterećenim vazduhoplovom. ovog pravilnika. Za vreme vršenja leta aviotretiranja pilot ne sme da proleće ispod električnih vodova. Član 53. za vreme gašenja požara iz vazduhoplova pilot može izbaciti sredstva za gašenje požara iznad električnih vodova ako su ti vodovi isključeni i ako ga je o tome obavestio rukovodilac letenja. ovog pravilnika. odnosno rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji. pokrivanje. i da poleće i sleće u pravcu nisko izlazećeg i zalazećeg sunca. 5) ako gorivo ne uskladišti saglasno odredbi člana 14. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugom pravnom licu koje se bavi poslovima aviotretiranja. ovog pravilnika. ovog pravilnika. novčanom kaznom do 400 novih dinara.8-12/01 — 382 od 1036 — Član 50. stav 1. ovog člana. Novčanom kaznom od 400 do 4. Novčanom kaznom do 2. kao i sredstva za čišćenje snega sa vazduhoplova iz člana 13.

1a. ili ako ne pribavi druge potrebne informacije. tač. 4) ako ne izvrši radnu pripremu za izvođenje letova aviotretiranja i ne utvrdi smer naleta (čl. toksičnosti hemijskih sredstava i opremi za pružanje prve medicinske pomoći (član 10). stav 5). Za prekršaj iz stava 1. Novčanom kaznom do 1. ovog člana kazniće se i rukovodilac letenja novčanom kaznom od 200 novih dinara. novčanom kaznom od 400 novih dinara. ovog pravilnika. 3) ako vrši letove aviotretiranja bez navigacijske karte i skice terena i leta (član 22).8-12/01 — 383 od 1036— Knjiga I 1) ako rukovodilac letenja pre početka letenja ne uspostavi neposrednu vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i ako joj ne da podatke o vrsti. na pet minuta pre započinjanja gašenja požara iz vazduhoplova. 3) ako se ne izvrši probni oblet zone letilišta i radne površine pre započinjanja noćnih letova aviotretiranja (član 42) kao i ako pre početka gašenja požara rukovodilac letenja ne vrši iz vazduha osmatranje mesta na kome je nastao požar. na to ne upozori lica na zemlji izbacivanjem vode sa visine od najmanje 100 metara (član 9. i 30). kao i ako vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i nadležnim organom unutrašnjih poslova. ovog člana kazniće se odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugom pravnom licu koje se bavi poslovima aviotretiranja. 1a. ili ako ne uspostavi radio-vezu sa rukovodiocem protivpožarnih snaga na zemlji. Član 54. odnosno rukovodilac hidrodroma. okolice i svih prepreka koje bi mogle ugroziti let.000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj pilot vazduhoplova: 1) ako u svom izveštaju o radu ne upiše koju je vrstu hemikalija rasturao iz vazduhoplova (član 11). i 3. kad se aviotretiranje vrši radi gašenja požara. prilikom gašenja požara iz vazduhoplova. 29. Za prekršaj iz stava 1. ako rukovodilac letenja. ne uspostavlja rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji. . 2) ako ne utvrdi i ne obeleži mesto na kome se vrši ukrcavanje hemijskih sredstava u vazduhoplov (član 15). ili ako odluči o načinu gašenja požara bez saglasnosti rukovodioca protivpožarnih snaga na zemlji. 2) ako za vreme vršenja letova aviotretiranja ne koristi opremu iz člana 21.

i 47. ili ne daje obaveštenja rukovodiocu letenja. 46. 6) ako ne izvrši obilazak radne površine i zone letilišta pre izvršenja leta (član 41). i 28. 9) ako za vreme vršenja aviotretiranja proleće ispod električnih vodova ili izbacuje hemijska sredstva na eletkrične vodove (član 51). a na zahtev rukovodioca letenja — i saglasnost za način gašenja požara. Član 54a. Član 55. odnosno pilotu da obustavi letenje ako ono postane opasno po lica i materijalna dobra ili ako više nije potrebno (član 9a. Novčanom kaznom od 2.000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji: 1) ako ne uspostavi radio-vezu sa rukovodiocem letenja.000 dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj vazduhoplovni mehaničar-tehničar ako preglede i pripreme vazduhoplova ne vrši u skladu sa odredbama čl. kad utvrdi da na udaljenosti od najmanje 200 metara od mesta požara nema lica (član 9a. 2) ako ne da saglasnost za započinjanje gašenja požara. 27. ili za vreme gašenja požara iz vazduhoplova izbaci sredstva za gašenje požara iznad električnih vodova iako ga je rukovodilac letenja. stav 5). 7) ako letove aviotretiranja vrši protivno odredbama čl. stav 3). stav 4). ovog pravilnika.8-12/01 — 384 od 1036 — Knjiga I 5) ako letove aviotretiranja vrši ispod utvrđenih meteoroloških minimuma (član 37). . Novčanom kaznom od 1. 8) ako letove aviotretiranja vrši sa preopterećenim vazduhoplovom (član 50). 3) ako na pet minuta pre započinjanja gašenja požara iz vazduhoplova ne obavesti lica na zemlji ispaljivanjem zelene rakete (član 9a. 26. odnosno rukovodilac protivpožarnih snaga na zemlji obavestio da ti vodovi nisu isključeni. ili ne daje meteorološke podatke i obaveštenja neophodna za bezbedno odvijanje leta. ovog pravilnika.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". godine. ta oprema se mora ugraditi najdocnije do 1. ovog pravilnika.8-12/01 — 385 od 1036— Član 56. . jula 1983. Član 57. Knjiga I U vazduhoplove u koje nije ugrađena oprema iz člana 8.

11 PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA * LETENJE VAZDUHOPLOVA Član 1. privredne delatnosti. Plan leta potvrđuje se stranim vazduhoplovima u vanrednom javnom međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa tehničkim sletanjem ili bez njega. a za vazduhoplove kojima se vrši redovan javni prevoz u vazdušnom saobraćaju podnosi se red letenja. stranim vazduhoplovima koji nisu namenjeni za javni prevoz u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. za letove radi vazduhoplovnih manifestacija. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". Član 2. Za svaki let vazduhoplova u jugoslovenskom vazdušnom prostoru mora se prethodno podneti zahtev Saveznoj upravi za kontrolu letenja radi odbijanja odobrenja za letenje. Zahtev za izdavanje odobrenja za letenje podnosi se za letove stranih vazduhoplova u vanrednom javnom međunarodnom saobraćaju. stranim vazduhoplovima za sportsku delatnost ili turizam. za letove vazduhoplova opšte kategorije van vazdušnih puteva.8-12/01 — 386 od 1036 — Knjiga I 2. Ovim pravilnikom utvrđuje se način izdavanja odobrenja za letenje. sportskih takmičenja. vazduhoplovima u vanrednom javnom vazdušnom saobraćaju i vazduhoplovima opšte kategorije. municije. odnosno potvrđivanja plana leta u slučajevima propisanim ovim pravilnikom. . oružja. kao i za letove radi prevoza opasnih materija. br. odnosno potvrđivanje plana leta vazduhoplova za letove u vazdušnom prostoru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: jugoslovenski vazdušni prostor). deportovanih ili ekstradiranih lica. 43/82. snimanja terena iz vazduha i u svim drugim slučajevima za koje nije propisano podnošenje plana leta na potvrđivanje umesto tog zahteva.

vreme poletanja. odnosno korisnika vazduhoplova ili sopstvenika. Ako u zahtevu iz stava 1. broj leta. odnosno odobrenje za letenje po redu letenja mora da sadrži podatke o tome koja je vrsta letenja odobrena i u kom obimu. oznaku vazdušnog puta koji se želi koristiti. odnosno planu leta vazduhoplova. po pravilu. podnosi se u pismenom obliku. ovog člana nisu dati svi potrebni podaci. odnosno plana leta ili reda letenja. Član 4. aprila do 31. po pravilu. datum i period u kome će se let izvršiti. odnosno naziv ili ime nosioca prava raspolaganja. zonu letenja. ulazno-izlazni granični koridor. ovog člana.8-12/01 — 387 od 1036— Knjiga I Za letove vazduhoplova kojima se vrši redovan javni prevoz u vazdušnom saobraćaju red letenja se podnosi umesto zahteva za izdavanje odobrenja za letenje. novembra do 31. oktobra tekuće godine i za zimski period od 1. koji mora da sadrži sledeće podatke: firmu. odnosno plan leta se potvrđuje ako sadrži sve potrebne podatke. tip i oznaku vazduhoplova. ako zahtev nije stigao u predviđenom roku ili ako nije moguće obaviti let. marta naredne godine. odnosno potvrđivanje plana leta vazduhoplova. odnosno ako izmene i dopune podataka nije moguće sprovesti. kao i sve potrebne podatke koji su sadržani u zahtevu za odobrenje letenja. neće se izdati odobrenje za letenje. izdaje se u pismenom obliku. Član 5. aerodrom poletanja i sletanja. . odnosno neće se potvrditi plan leta vazduhoplova. u koje vreme. Odobrenje za letenje vazduhoplova izdaje se na osnovu podnesenog zahteva. kao i druge podatke od značaja za izvršenje leta ili za izdavanje odobrenja za letenje. svrhu leta. maršrutu. Odobrenje za letenje. Odobrenje iz stava 1. ovog člana. Letenje stranih vazduhoplova u redovnom javnom aviotretiranju u vazdušnom saobraćaju odobrava se za letnji period od 1. Član 3. Zahtev iz stava 1.

Obaveštenje o odobrenim letovima. ovog člana najdocnije na 30 minuta pre momenta otpočinjanja leta. Član 7. Knjiga I Let vazduhoplova u jugoslovenskom vazdušnom prostoru može početi tek po prijemu obaveštenja o izdatom odobrenju za letenje. odnosno plan leta. odnosno od predviđenog vremena poletanja sa aerodroma. podnosilac zahteva je dužan da jedan čas pre časa ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor. 1. odnosno potvrđenim planovima leta vazduhoplova u jugoslovenskom vazdušnom prostoru dostavlja se nadležnim vojnim i drugim organima i zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. Odobrenje za letenje stranom prevoziocu u vanrednom javnom međunarodnom vazdušnom saobraćaju. odnosno po potvrđivanju plana leta. Odobrenje za letenje važi 24 časa. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. neće se izdati ako se red letenja ne podnese na 15 dana pre dana početka obavljanja saobraćaja. sa sletanjem. Po isteku roka iz st. dostavi izmene i dopune zahteva. i 2. Član 10. dostavlja se u roku od najmanje 48 časova pre početka obavljanja saobraćaja nadležnim vojnim i drugim organima. računajući od trenutka planiranog ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor. odnosno plan leta dostavlja se organima i organizacijama iz stava 1. Odobrenje iz stava 1. odnosno pre vremena poletanja. Član 9. Ako se podaci iz zahteva za odobrenje letenja promene. ovog člana podnosi se novi zahtev za odobrenje leta. Odobrenje za letenje stranom prevoziocu u redovnom međunarodnom vazdušnom saobraćaju. sa sletanjem. Odobrenje za letenje za letove koji se obavljaju istog dana kad je podnesen zahtev. neće se izdati ako .8-12/01 — 388 od 1036 — Član 6. Član 8.

zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. Odobrenje iz stava 1.8-12/01 — 389 od 1036— Knjiga I se zahtev iz člana 3. ovog člana — najmanje na 12 časova pre početka obavljanja saobraćaja nadležnim vojnim i drugim organima. dostavlja se najmanje na 12 časova pre početka obavljanja saobraćaja nadležnim vojnim i drugim organima. . ovog pravilnika ne podnese u sledećim rokovima pre početka obavljanja saobraćaja: 1) za pojedinačne letove do 4 leta 2) za serije od 5 do 10 letova 3) za serije preko 10 letova na 24 časa na 36 časova na 48 časova Odobrenje iz stava 1. a za ostale letove iz stava 1. Plan leta stranog prevozioca koji letove u vanrednom javnom međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa tehničkim sletanjem ili bez njega obavlja preko teritorije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije potvrdiće se ako se podnese pre početka obavljanja saobraćaja. Odobrenje za letenje stranom prevoziocu. Član 12. Član 11. koji letove u redovnom javnom međunarodnom vazdušnom saobraćaju obavlja preko teritorije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. neće se izdati ako se red letenja ne podnese u roku od 20 dana pre početka obavljanja saobraćaja. dostavlja se u roku od najmanje 48 časova pre početka obavljanja saobraćaja nadležnim vojnim i drugim organima. odnosno leta u sledećim rokovima: 1) za jedan let 2) za pojedinačne letove do 4 leta 3) za serije od 5 do 10 letova 4) za serije preko 10 letova na 1 čas na 24 časa na 36 časova na 48 časova Obaveštenje o potvrđenom planu letenja za jedan let dostavlja se najmanje na 30 minuta pre početka leta. sa tehničkim sletanjem ili bez njega. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva.

aprila do 31. . novembra do 31. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i domaćem prevoziocu. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu plana leta. Ako se letovi iz stava 1. plan leta se podnosi na jedan čas pre časa ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor. Stranom vazduhoplovu za sportsku delatnost ili turizam potvrđuje se plan leta ako se podnese u roku od dva časa pre ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor. Član 14. Domaći prevozilac za letove u redovnom javnom vazdušnom saobraćaju. a za zimski period — od 1. ovog člana obavljaju letove.8-12/01 — 390 od 1036 — Član 13. sa sletanjem. ovog člana obavljaju sa tehničkim sletanjem ili bez njega. Knjiga I Stranim vazduhoplovima koji nisu namenjeni za javni prevoz u međunarodnom vazdušnom saobraćaju potvrđuje se plan leta. marta naredne godine. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. podnosi red letenja na 20 dana pre dana stupanja na snagu tog reda letenja. umesto zahteva za odobrenje letenja. Član 15. Red letenja za letnji period važi od 1. oktobra tekuće godine. Obaveštenje o potvrđenom planu leta dostavlja se najmanje na 30 minuta pre ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor nadležnim vojnim i drugim organima. preko teritorije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Obaveštenje o potvrđenom planu letenja. odnosno plana leta. odnosno odobrenju za letenje dostavlja se na 30 minuta pre ulaska u jugoslovenski vazdušni prostor nadležnim vojnim i drugim organima. Odobrenje za letenje po podnesenom redu letenja dostavlja se najmanje na 48 časova pre dana stupanja na snagu reda letenja nadležnim vojnim i drugim organima. oružja i municije ili prevoza deportovanih ili ekstradiranih lica. zahtev za odobrenje letenja podnosi se pet dana pre dana ulaska vazduhoplova u jugoslovenski vazdušni prostor. Ako vazduhoplovi iz stava 1. radi prevoza opasnih materija.

Vazduhoplovu za pružanje usluga u poljoprivredi. ovog člana dostavlja se za jedan let na 30 minuta pre početka leta. odobrenje za letenje se izdaje uz saglasnost Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. vazduhoplovu za naučnoistraživačku delatnost. sportskih takmičenja. a za letenje van vazdušnih puteva izdaje se odobrenje za letenje. Knjiga I Domaći prevozilac za letove u vanrednom javnom vazdušnom saobraćaju podnosi zahtev za potvrđivanje plana leta u sledećim rokovima pre početka obavljanja saobraćaja: 1) za jedan let 2) za seriju od 2 do 10 letova 3) za seriju preko 10 letova na 1 čas na 24 časa na 36 časova Obaveštenje o potvrđenom planu letenja iz stava 1. Vazduhoplovu opšte kategorije za letenje vazdušnim putevima potvrđuje se plan leta. Obaveštenje o odobrenom letu iz stava 1.8-12/01 — 391 od 1036— Član 16. Član 18. a za ostale letove najmanje na 12 časova pre početka obavljanja saobraćaja nadležnim vojnim i drugim organima. Vazduhoplovu koji obavlja let radi vazduhoplovnih manifestacija. Član 17. ovog člana dostavlja se najmanje na 12 časova pre početka leta nadležnim vojnim i drugim organima. privredne delatnosti i snimanja terena iz vazduha. vazduhoplovu za sopstvene potrebe i sportskom vazduhoplovu koji leti van vazdušnih puteva. . izdaće se odobrenje za letenje ako je zahtev podnesen na pet dana pre početka leta. Član 19. ako je zahtev podnet najmanje na 48 časova pre početka leta. šumarstvu ili zdravstvu. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu plana leta.

. Član 20. zainteresovanim organizacijama udruženog rada za aerodromske usluge i podnosiocu zahteva. Član 21. Za letenje svih ostalih vrsta vazduhoplova zahtev za izdavanje odobrenja za letenje podnosi se na tri dana pre početka leta.8-12/01 — 392 od 1036 — Knjiga I Obaveštenje o odobrenom letu iz stava 1. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". ovog člana dostavlja se najmanje na 12 časova pre početka leta nadležnim vojnim i drugim organima i podnosiocu zahteva. ovog člana dostavlja se najmanje na 12 časova pre početka leta nadležnim vojnim i drugim organima. Obaveštenje o odobrenom letu iz stava 1.

) ili vremenske uslove (poplave. Ovim pravilnikom propisuju se medicinske indikacije i kriterijumi za korišćenje helikoptera u prevoženju povređenih. 18/87. Spisak medicinskih indikacija iz stava 1. snežni nanosi i dr. odnosno obolelih lica od mesta povređivanja. jesu indikacije za prevoz povređenih. ODNOSNO OBOLELIH * LICA Član 1. Helikopter se koristi za primarni. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". Član 3. br. s obzirom na udaljenost i nepristupačnost terena (planine.8-12/01 — 393 od 1036— Knjiga I 2. odnosno obolevanja do odgovarajuće zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: primarni prevoz) i medicinske indikacije za prevoz povređenih.) helikopter se koristi i kad su u pitanju medicinske indikacije navedene u Spisku pod red. opremljenost helikoptera za pružanje medicinske pomoći pri prevoženju i sastav i stručna osposobljenost medicinskih ekipa za pružanje te pomoći. odnosno sekundarni prevoz povređenih. Medicinske indikacije. odnosno obolelih lica u javnom saobraćaju. Ako se povređenim. odnosno obolelim licima medicinska pomoć ne može uopšte ili ne može blagovremeno pružiti na drugi način. odnosno obolelih lica kad su u pitanju medicinske indikacije navedene u Spisku pod red. od 43 do 45. ostrva i dr. u smislu ovog pravilnika. od 1 do 42. br. odnosno obolelih lica iz jedne zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: sekundarni prevoz) u drugu. Član 2. br. . ovog člana dat je u Prilogu 1 ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Spisak).12 PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA I KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE HELIKOPTERA U PREVOŽENJU POVREĐENIH.

koji se odnose na zdravstvene uslove za obavljanje poslova vazduhoplovnog osoblja. Helikopter kojim se prevoze povređena ili obolela lica mora biti opremljen medicinskom opremom koja omogućava pružanje medicinske pomoći na mestu povređivanja. Član 5. ovog člana. kao i poznavanja osnova vazduhoplovne i pomorske medicine. Članovi stručne ekipe iz stava 1. osobenosti pružanja medicinske pomoći pri prevoženju helikopterom. odnosno obolelih lica helikopter se koristi na osnovu ocene lekara koji pruža hitnu medicinsku pomoć. pored opštih i stručnih uslova.8-12/01 — 394 od 1036 — Član 4. Član 8. medicinskih indikacija i kontraindikacija. . Član 7. primene propisane medicinske opreme. Stručna osposobljenost članova ekipa iz člana 6. ovog pravilnika sastoji se iz potpunog poznavanja: organizacije sistema pružanja hitne medicinske pomoći pri prevoženju helikopterom. Stručnu ekipu za pružanje medicinske pomoći pri prevoženju helikopterom čine: lekar specijalista — anesteziolog ili lekar odgovarajuće specijalnosti i medicinski tehničar. Spisak opreme dat je u Prilogu 2 ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo. stav 1. odnosno obolelih lica helikopter se koristi na osnovu ocene odgovornog lekara zdravstvene organizacije iz koje se ovaj prevoz obavlja i saglasnosti odgovornog lekara zdravstvene organizacije u koju se lice prevozi. Knjiga I Za primarni prevoz povređenih. moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu psihofizičke i zdravstvene sposobnosti i stručne osposobljenosti za pružanje medicinske pomoći pri prevoženju helikopterom. odnosno obolevanja i u toku prevoza. Posebni uslovi u pogledu psihofizičke i zdravstvene sposobnosti stručne ekipe za pružanje medicinske pomoći pri prevoženju helikopterom utvrđuju se po propisima o vazdušnoj plovidbi. Za sekundarni prevoz povređenih. Član 6.

Teške kraš i blast — povrede. dr Janko Obočki. . 2. Komatozna stanja izazvana traumom. Intrakranijalna krvarenja. zdravstvo i socijalnu zaštitu. oboljenjem i trovanjem. 5. Akutna respiratorna insuficijencija prouzrokovana povredom ili oboljenjem. s. posebno u politraumi. Povrede nastale od eksplozije sa opsežnom destrukcijom mekih tkiva. Komplikovane povrede koštano zglobnog sistema. 6. koja ugrožava život. ODNOSNO OBOLELIH LICA U JAVNOM SAOBRAĆAJU 1. februara 1987.r. Knjiga I Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". Br. 3. Masivna traumatska unutrašnja krvarenja koja su najčešće praćena rupturom parenhimatoznih ili šupljih organa. 4. 9. 10. 1061 6. 7. Masivna traumatska unutrašnja krvarenja. Traumatska amputacija ekstremiteta i njihovih delova sa indikacijom za replantaciju. 8. Stanje teškog šoka izazvano traumom. godine Beograd Predsednik Saveznog komiteta za rad.8-12/01 — 395 od 1036— Član 9. Prilog 1 SPISAK MEDICINSKIH INDIKACIJA ZA KORIŠĆENJE HELIKOPTERA U PREVOŽENJU POVREĐENIH.

Teška akutna posttraumatska bubrežna insuficijencija. 21. hemijske i elektro-opekotine) koje ugrožavaju život i opekotine gornjih respiratornih puteva nezavisno od njihove ekstenzivnosti. Teški poremećaji srčanog ritma različitog porekla koji se ne mogu kontrolisati u nadležnoj zdravstvenoj organizaciji. 16. Opekotine sa preko 30% zahvaćene površine tela (termičke. insolacija). 28. Teška akutna trovanja izazvana tečnim i gasovitim hemijskim agensima i raznim farmakološkim sredstvima. 14.8-12/01 — 396 od 1036 — Knjiga I 11. Teški incidenti pri ronjenju (dekompresiona bolest. 20. Utopljenje i druge vrste ugušenja sa posledicama koje neposredno ugrožavaju život. Teška stanja u pedijatriji.). 27. samo ako se ne može zbrinuti u nadležnoj zdravstvenoj organizaciji iz bilo kog razloga. 23. Akutni infarkt srca. Teške performativne povrede obe očne jabučice sa prolapsom unutrašnjih struktura oka. Embolija pluća sa akutnim popuštanjem desnog srca i padom arterijske tenzije. Najteže forme konvulzivnih stanja. 15. posebno tetanus. 18. Teška oštećenja fizičkim agensima (udar električne struje i groma. smrzavanje. 22. 25. Teške smrzotine. 12. Akutna insuficijencija srca sa sumnjom na lošu funkciju ugrađenog srčanog zaliska. 17. 13. Teška stanja u domenu akušerstva (komplikovani porođaji i eklampsija). 29. Teško stanje nastalo pod dejstvom otrova životinjskog porekla (ujed zmije i dr. Povrede kičmenog stuba praćene znacima povrede kičmene moždine. 24. Teške postoperativne komplikacije. Teške hemijske i termičke povrede oba oka. . 19. posebno u novorođenčadi. barotraumatska plućna embolija). 26.

a ugrožava život bolesnika. Virusni hepatitis sa brzom evolucijom i pretećom komom.8-12/01 — 397 od 1036— Knjiga I 30. Encefalomeningitis bakterijske i virusne etiologije sa ugroženim vitalnim funkcijama. Botulizam sa neuro-paralitičkim simptomima. Teški oblici dehidracije sa teškim elektrolitskim i acidobaznim disbalansom u toku alimentarne intoksikacije koji ugrožavaju vitalne funkcije. Inkompletni pobačaj s jakim krvarenjem. Septična stanja sa ispoljenim endotoksičnim šokom i izraženom intravaskularnom koagulopatijom. 43. Alat za spasavanje 2. Vanmaterična trudnoća. 42. Prilog 2 SPISAK OPREME HELIKOPTERA ZA PRUŽANJE MEDICINSKE POMOĆI 1. 38. 41. Teške komplikacije u toku lečenja u ginekologiji i akušerstvu. Otkazivanje funkcije pace maker-a ako ugrožava život bolesnika. Teške tromboembolijske komplikacije (pluća. 32. 40. Dijagnostički nerazjašnjeni bolesnici u kojih postoje teški poremećaji vitalnih funkcija. 35. Disekantna aneurizma aorte. 31. Nosila tipa "Brako" sa sajlom za dizanje i podmetačima 3. Sredstva za imobilizaciju: . 34. Akutno popuštanje srca koje se ne može odgovarajuće zbrinuti u nadležnoj zdravstvenoj organizaciji. 36. 37. 46. 44. Akutne plućne infekcije s naglim popuštanjem srca ili respiratornom insuficijencijom bez tendencija ka smirivanju. veliki krvni sudovi). 33. Angiozni status koji se ne može adekvatno zbrinuti u nadležnoj zdravstvenoj organizaciji. Slučajevi akutnog abdomena. Teške komplikacije u toku lečenja pedijatrijskih bolesnika. 45. 39.

Stetoskop 10. Vreće za zagrevanje bolesnika 5. Sredstva za održavanje disajne funkcije: — pribor za intubaciju — ambu balon — aparat za arteficijelno disanje — kiseoničke boce — uređaji za aspiraciju (Laerdal-jedinica i nožna pumpa) sa ostalim priborom 6. Koferi sa priborom za hitne intervencije na mestu udesa 8. relaksanti.v. uključujući i komplet za zbrinjavanje opekotina 17. Lekovi (i. antihistaminici.8-12/01 — vakuum dušeci — kremerove šine — manžetne za vrat — držači za ruke — 398 od 1036 — Knjiga I 4. Infuzione tečnosti 15. atropin. preparati kalcijuma. antiaritmici. Aparat za merenje krvnog pritiska 12. insulin i serum antiviperinum) 14. Čekić i baterijska lampa za neurološki pregled 11. Dezinfekciona sredstva 16. sedativi. prostigmin. antihipertenzivi. . spazmolitici. kardiotonici. diuretici. beta-stimulatori. Zavojni materijal. anestetici. analgetici. Sredstva za održavanje i praćenje kardiocirkulatorne funkcije: — defibrilator sa punjačem — uređaji i sredstva za monitoring (elektrokardiograf sa pisačem i ostalim priborom) — pace-maker za električnu simulaciju srca 7. Hirurški urgentni komplet 9. kortikosteroidi. Zaštitnici od buke. beta-blokatori. Gastrične sonde 13.

8/93. IZRADA ZMAJA Član 5. OSNOVNE ODREDBE Ovim Pravilnikom propisuju se izrada. Član 3. 38/95.8-12/01 — 399 od 1036— Knjiga I 2. ovog člana mora imati dozvolu za pilota zmaja i ovlašćenje nastavnika letenja zmajem i mora biti osposobljeno za pružanje prve medicinske pomoći. Zmaj. stručna obuka. Član 4. Lice iz stava 1. * I. ako je to utvrđeno uputstvom proizvođača. br. veze i padobran zmaja moraju biti izrađeni tako da bez oštećenja mogu izdržati uticaje sila koje se javljaju tokom leta. Letenje zmajem radi obuke. održavanje. II. 59/91. i način korišćenja zmajeva i stručna sprema. . motornog zmaja. ispiti. vitla i dr. Zmaj može biti opremljen i pogonskom grupom snage do 50 kW (u daljem tekstu: motorni zmaj). 57/90. dozvole i ovlašćenja pilota zmaja. Zmaj je vazduhoplov. kojim se upravlja promenom položaja težišta pilota zmaja. 17/87. Član 2. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". sportskog takmičenja i drugih javnih manifestacija mora da prati rukovodilac letenja. 11/93. jednostavne konstrukcije. Zmajem se može poleteti i pomoću motornog vozila. čamca.13 PRAVILNIK O ZMAJARSTVU Član 1.

Član 12. Aerodinamične karakteristike zmaja i njegova otpornost utvrđuju se u toku probnog leta. Zmaj se mora izraditi tako da svi njegovi delovi ispune uslove stabilnosti konstrukcije i funkcionalnosti pri temperaturi u granicama od -20°C do +40°C. smatra se da je ispunio uslov otpornosti. Materijal od koga se izrađuje zmaj i delovi koji se u njega ugrađuju moraju ispuniti uslov otpornosti zavisno od rukovanja zmajem i dejstva meteoroloških uslova (korozija.) od koga se izrađuje zmaj. sa listom podataka o fizičkom svojstvu materijala koji će se koristiti. Zmaj se izrađuje na osnovu tehničke dokumentacije. bez plastične deformacije. Tehnička dokumentacija sadrži. osim zmaja meke konstrukcije. Ako zmaj koji je opterećen propisanim opterećenjem ne pretrpi trajne deformacije i oštećenja i ako se ne ustanove funkcionalni nedostaci. Član 10. naročito: rezultate proračuna i merenja otpornosti konstrukcije zmaja.8-12/01 — 400 od 1036 — Član 6. . Član 7. koji mora da izdrži opterećenje od +4g do 0g. bez plastične deformacije. kontrolom kvaliteta upotrebljenog materijala. Član 11.). i crteže u kojima je određen oblik zmaja i njegovih delova. poluproizvodi i dr. Knjiga I Zmaj izrađuju preduzeća ovlašćena za proizvodnju zmaja i fizička lica . Član 9. Materijal (sirovina. hemijske promene materijala i sl. Član 8.prema domaćoj ili inostranoj tehničkoj dokumentaciji. odnosno koji se upotrebljava za opravku i obnovu mora da ispunjava uslove utvrđene u tehničkoj dokumentaciji za određeni tip zmaja. Zmaj mora da izdrži opterećenje od +4g do -2g.

zmajem može upravljati i lice koje nema dozvolu za pilota zmaja ako se obučava ili ako je upisano u knjigu učenika za pilota zmaja organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. odnosno sopstvenik zmaja dužan je da zmaj održava u skladu sa tehničkim uputstvom za upotrebu. Proba zmaja u letu obuhvata: proveru statičkih i dinamičkih elemenata pri poletanju i sletanju i proveru stabilnosti u svim fazama leta. Knjiga I Površina zmaja mora biti glatka i čista. mora se obezbediti da se zapakovan čuva u zatvorenoj prostoriji. Zmaj se koristi prema tehničkom uputstvu proizvođača. Pogonska grupa motornog zmaja održava se u skladu sa uputstvom proizvođača. Član 19. ovog člana. Član 14. Član 18. Nosilac prava raspolaganja. kontrolu dimenzija i proveru težine zmaja. koje propisuje proizvođač zmaja. glatkih ivica i zaštićeni od korozije. III. načina i uslova sklapanja zmaja. Proba zmaja na zemlji obuhvata: spoljašnji pregled. Pre nego što proizvođač izda uputstvo za upotrebu zmaja. Izuzetno od odredbe stava 1. a metalni delovi zaobljeni. Član 16. ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE ZMAJA Član 15. mora se obaviti proba zmaja na zemlji i u letu. Član 17. Ako se zmaj ne koristi duže od dva dana.8-12/01 — 401 od 1036— Član 13. Zmajem može upravljati lice koje ima propisanu stručnu spremu. . ispunjava posebne zdravstvene uslove i poseduje dozvolu za pilota zmaja.

odnosno učenik za pilota zmaja za vreme letenja zmajem mora da nosi kacigu. žičara. dalekovoda. ovog člana. parkirališta. Član 22. Član 26. Letenje zmajem u noćnim uslovima dozvoljeno je: . Član 24. železničkih pruga i vazduhoplovnih pristaništa. 3) ako ima dozvolu za pilota zmaja. i to: 1) ako u pogledu telesne i duševne sposobnosti ispunjava propisane uslove. Knjiga I Zmajem može upravljati lice koje je navršilo 18 godina života. leti danju. Akrobatsko letenje zmajem nije dozvoljeno. terena za skijanje. 2) ako je prethodno završilo teorijsku i praktičnu obuku. iznad grupa ljudi. Zmajem mogu leteti najviše dva lica. Član 21. Zmajem se ne sme leteti na visinama iznad 150 m ako nema ugrađen padobran. po pravilu. zmajem može leteti i lice koje je navršilo 16 godina života ako ima pismenu saglasnost roditelja. dozvoljeno je akrobatsko letenje zmajem koji je za to homologovan. Pilot zmaja. odnosno ako je upisano u knjigu učenika za pilota zmaja organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije u kojoj se obučava. Zmajem se. Član 23. Izuzetno od odredbe stava 1. naselja. Član 25. Izuzetno od odredaba stava 1.8-12/01 — 402 od 1036 — Član 20. ovog člana. niti za vreme magle i sumaglice. Zmajem se ne sme leteti na visinama ispod 50 metara.

ako je teren obeležen žmigajućim svetlima koja se jasno mogu uočiti sa udaljenosti od 1500 m i ako je osvetljen pokazivač vetra. 2) ako su meteorološki uslovi takvi da je vidljivost najmanje 8 km. 2) odlučuje o početku i prekidu letenja zmajem. . Rukovodilac letenja zmajem dužan je da: 1) pre početka letenja proveri ispravnost zmaja. 2) pre početka letenja proveri da li piloti zmaja. od čega najmanje 10 letova danju sa tačke poletanja sa koje se izvodi noćni let. Član 28. bez oblačnosti ispod tačke poletanja. Rukovodilac letenja odgovoran je za pripremu koja prethodi letenju zmajem. 3) zabrani letenje zmajem licima koja čine prekršaje ili koja na drugi način ugrožavaju bezbednost letenja.8-12/01 — 403 od 1036— Knjiga I 1) ako pilot zmaja ima najmanje 100 letova sa tačke poletanja na visini od 100 m. 3) ako je širina dna doline 2000 m. Rukovodilac letenja zmajem ima pravo da: 1) daje zadatke pilotima zmaja i učenicima za pilote zmaja u okviru programa i propisa i da vrši kontrolu letenja zmajem. odnosno učenici za pilote zmaja imaju dozvolu za letenje. koje je vidljivo sa strane pod uglom od 110°. odnosno da li su upisani u knjigu učenika i da li su opremljeni propisanom opremom. Član 29. a naročito za letenje koje se izvodi radi obuke učenika za pilota zmaja. a brzina vetra manja od 3 m/sec. ako je teren za zatrčavanje pod nagibom od 30° ili ako postoji rampa. uvidom u isprave zmaja. 4) proveri da li pilot zmaja ima propisano ovlašćenje. ako je nebo bez oblaka najmanje 4/8. za organizaciju i bezbedno letenje zmajem. 4) ako je let prijavljen najbližoj nadležnoj službi kontrole letenja. a dimenzije terena na koji se sleće 150 m x 400 m i na njemu nema prepreka. 5) ako je zmaj na levoj strani obeležen crvenim žmigajućim svetlom ili zelenim na desnoj strani. Član 27.

vrši se. Član 31. Član 32. U okviru opšte pripreme vrši se teorijska i praktična obuka učenika za pilota zmaja na zemlji. odnosno najranije tri dana pre letenja zmajem i obuhvata: 1) pregled terena sa koga će se izvesti let. droge ili drugog psihoaktivnog sredstva. Član 33. zavisno od vremenskih prilika. 3) davanje objašnjenja u vezi sa letom. 2) pregled zmaja. Priprema može biti opšta.8-12/01 — 404 od 1036 — Knjiga I 3) proveri meteorološku situaciju ili da na osnovu ličnog osmatranja i merenja. 4) održava red i disciplinu na startu. 2) pregled zmaja i opreme. Letenju zmajem mora da prethodi priprema koju vrši rukovodilac letenja zmajem. Prethodna priprema. jedan dan. Opšta priprema je obavezna za učenika za pilota zmaja i sastoji se u izboru lica za letenje zmajem. Član 30. 5) zabrani letenje licu za koje utvrdi da ne poznaje zadatak ili se koristi neispravnim zmajem i opremom ili licu koje psihofizički nije sposobno da leti zmajem. Zadatak pripreme je da osigura bezbedno korišćenje zmaja i da otkloni eventualne nedostatke koji bi mogli uticati na pravilno i bezbedno korišćenje zmaja. Neposredna priprema izvodi se na startu. utvrđivanjem njihove telesne i duševne sposobnosti. prethodna i neposredna. po pravilu. da saglasnost za letenje. pred sam početak letenja i obuhvata: 1) proveru meteorološke situacije. . koja je obavezna za učenika za pilota zmaja. 3) saopštenje redosleda letenja i ponavljanje zadatka. odnosno koje je pod uticajem alkohola.

prema propisanom planu i programu. prvenstvo puta ima zmaj koji dolazi sa desne strane. 5) proveru psihofizičkog stanja učenika. Pre početka letenja zmajem. v) zahteva da bude oslobođen letenja u slučaju psihičke ili fizičke nesposobnosti za bezbedno letenje zmajem. Zmaj koji leti većom brzinom pretiče zmaja koji leti manjom brzinom na odstojanju od najmanje 100 m. Član 35. Učeniku za pilota zmaja može se dozvoliti letenje zmajem samo ako je uspešno savladao teorijski i praktični deo obuke. piloti su dužni da skrenu desno tako da međusobno rastojanje iznosi najmanje 100 m.8-12/01 — 405 od 1036— Knjiga I 4) pokazni let (za učenike za pilote zmaja pre obavljanja prvog leta). Član 36. odnosno pilota zmaja. Član 38. pilot zmaja je dužan da: a) pregleda zmaj. b) ima odgovarajuću opremu. . d) u potpunosti se pridržava postavljenog zadatka. Ako se putanje leta dva zmaja ukrštaju. Zmaj koga pretiče drugi zmaj ima prvenstvo puta. jedan u susret drugom. Razmak između dva poletanja zmajem mora iznositi najmanje 30 sekundi. g) zahteva da ne leti ako nije uveren da je savladao sve elemente tehnike pilotiranja zmajem. Član 34. Teorijsku i praktičnu obuku učenika može izvoditi samo pilot zmaja koji ima ovlašćenje nastavnika letenja zmajem. Član 39. Ako dva zmaja lete na istoj visini. Član 37.

Član 42. Član 44. a drugi zmaj mora da skrene desno od padine. ISPITI I DOZVOLE Član 45. prvenstvo ima zmaj koji leti na manjoj visini. Kad više zmajeva sleće istovremeno. prvenstvo ima zmaj sa manjom finesom. Kad dva zmaja koji lete na istoj visini istovremeno treba da slete. naročito ako brzina usponog strujanja dostigne 4 m u sekundi. Član 43. Zmajem se ne sme leteti ako nastane uspono strujanje vazduha na 300 m ispod donje granice oblaka. IV. Knjiga I U susretu dva zmaja na istoj visini na padini. osim ako je drugi zmaj već u fazi finalnog doleta ili se nalazi u opasnosti. Zmaj koji leti većom brzinom dužan je da se okrene i let nastavi u suprotnom smeru. Teorijski deo ispita obuhvata: . prvenstvo puta ima zmaj kome je padina sa desne strane. Ispit za izdavanje dozvole za pilota zmaja sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. letenje mora da se obavlja na kružnom međusobnom rastojanju od 180°. Ako je zmajevima padina sa leve strane. preticanje je dozvoljeno tako što zmaj koji leti većom brzinom pretiče zmaj koji leti manjom brzinom sa desne strane. Ako više zmajeva leti u istom termičkom stubu. na istoj visini i istom brzinom. prvenstvo puta ima zmaj koji je prvi započeo kruženje.8-12/01 — 406 od 1036 — Član 40. Zabranjeno je preticanje ako se sa desne strane oba zmaja nalazi padina. Ako zmajevi kruže u istom termičkom stubu. Član 41. tako da jedni druge vide.

Član 46. završenu obuku za nastavnika letenja zmajem i položen ispit za nastavnika letenja zmajem. tehniku korišćenja padobrana. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) aerodinamiku i teoriju letenja. . osnovi stabilnosti i upravljivosti). Član 47. najmanje 100 časova letenja zmajem. Član 48. 5) poznavanje svojstva padobrana i njegovog korišćenja. metodiku nastave i obuku letenja. koji ima: najmanje tri godine važeću dozvolu za pilota zmaja. Pilot zmaja koji ima dozvolu za pilota zmaja može da leti na više tipova zmaja za koje ima odgovarajuće ovlašćenje i da učestvuje na vazduhoplovnim priredbama i takmičenjima. 4) vazduhoplovne propise.8-12/01 — 407 od 1036— Knjiga I 1) teoriju letenja (osnovi aerodinamike. Obuku letenja. pružanje prve medicinske pomoći. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i sposobnosti za bezbedno upravljanje zmajem. osnovi mehanike leta. Praktičnom delu ispita može pristupiti lice koje ima najmanje 10 časova letenja zmajem. vazduhoplovne propise. 2) vazduhoplovnu meteorologiju. vazduhoplovnu meteorologiju. tehniku letenja zmajem. strukturu i tehnologiju izrade zmaja. Ispit za nastavnika letenja zmajem sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. 3) poznavanje konstrukcije i materijala od koga se izrađuje zmaj. proveravanje stručnosti i kontrolu izvršavanja zadataka za vreme obuke vrši nastavnik letenja zmajem.

Uz prijavu za polaganje ispita kandidat mora da priloži dokaz da je završio obuku i mišljenje nastavnika letenja zmajem. Ispit za dobijanje dozvole za letenje. Član 50. Član 53. Kandidat koji ispunjava uslove za polaganje ispita mora biti obavešten o danu i mestu polaganja ispita. Član 52. Pismena prijava za polaganje ispita podnosi se i kad se polaže popravni ispit. u roku od osam dana od dana prijema rešenja. niti duži od 60 dana od dana kad mu je saopšteno da nije položio te predmete. Član 51. Član 49. Kandidat koji na teorijskom delu ispita ne položi dva predmeta. Pismenu prijavu za polaganje ispita kandidat podnosi saveznom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja i veza. u roku od 30 dana od dana prijema prijave za polaganje ispita. Nastavnik letenja zmajem obučava učenike za dobijanje dozvole za letenje zmajem i pilote zmaja za dobijanje ovlašćenja nastavnika letenja zmajem i proverava njihovu stručnost.8-12/01 — 408 od 1036 — Knjiga I Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i sposobnosti za bezbedno upravljanje zmajem. Protiv tog rešenja kandidat može da izjavi žalbu funkcioneru koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza. . osim ako kandidat zatraži da ispit polaže pre tog roka. odnosno ovlašćenja nastavnika letenja zmajem (u daljem tekstu: ispit) polaže se prema propisanom programu. može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od 30 dana. Kandidatu koji ne ispunjava uslove za polaganje ispita dostavlja se rešenje. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Na zahtev lica koje položi ispit. može ponovo da polaže ispit iz svih predmeta. koju je izvršila komisija Saveznog ministarstva za saobraćaj i veze. Član 54. — dokaz o broju časova letenja zmajem. . — dokaz o proveri stručne sposobnosti koju je izvršio ovlašćeni nastavnik zmajarstva. Komisija za polaganje ispita ocenjuje celokupan uspeh kandidata na ispitu ocenom: "položio" ili "nije položio". — dokaz o proveri stručne sposobnosti koju je izvršio ovlašćeni nastavnik zmajarstva. Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole pilota zmaja imalac dozvole mora podneti: 1) za redovno produženje: — lekarsko uverenje. Član 55a. — dokaz o proveri stručne sposobnosti (poznavanje eksploatacije zmaja i prinudnih postupaka). savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza izdaje dozvolu. koji ne može biti manji od deset časova.8-12/01 — 409 od 1036— Knjiga I Ako kandidat ne položi više od dva predmeta. 2) za produženje dozvole po isteku roka njenog važenja: a) do šest meseci: — lekarsko uverenje. u roku koji ne može biti kraći od šest meseci od dana kad mu je saopšteno da nije položio ispit. Posle položenog teorijskog dela ispita kandidat polaže praktičan deo ispita. b) posle šest meseci: — lekarsko uverenje. Član 55. Kandidatu koji ne položi praktični deo ispita priznaje se položen teorijski deo ispita ako ponovo polaže ispit. — dokaz o broju časova letenja koji ne može biti manji od pet časova.

sportskog takmičenja i drugih javnih manifestacija ne odredi rukovodioca letenja koji ima važeću dozvolu za pilota zmaja i ovlašćenje nastavnika letenja zmajem i koji je osposobljen za pružanje prve medicinske pomoći (član 4). 3.8-12/01 — 410 od 1036 — Knjiga I — dokaz o broju časova letenja ostvarenih u poslednjih šest meseci pre podnošenja zahteva za produženje dozvole. KAZNENE ODREDBE Član 58. ime. Podatke u knjižici letenja overava odgovorno lice u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. Član 56. mesto za fotografiju i potpis imaoca dozvole. u koju se upisuju podaci o izvršenim letovima. i 18). koji ne može biti manji od deset časova. Član 57. Obrazac dozvole za pilota zmaja je formata 205 x 156 mm. prezime i adresa imaoca dozvole. ako je let duži od jednog minuta). 2) udesima i tvrdim sletanjima. 1) ako za svako letenje zmajem radi obuke. Knjižica letenja sadrži podatke o: 1) letovima (broj izvršenih letova i broj časova letenja.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili druga organizacija koja je nosilac prava raspolaganja zmajem ili drugo pravno lice koje organizuje letenje zmajem. . naziv dozvole i rubrike u koje se unose registarski broj. 2) ako koristi zmaja suprotno tehničkom uputstvu proizvođača (čl. sa preklopom. vrsti i dužini leta. datum izdavanja dozvole i potpis ovlašćenog lica koje je dozvolu izdalo. V. Obrazac dozvole se štampa na jezicima naroda Savezne Republike Jugoslavije i na jednom od jezika Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO). naziv organa uprave koji izdaje dozvolu. Obrazac dozvole za pilota zmaja sadrži: grb Savezne Republike Jugoslavije. Pilot zmaja i učenik za pilota zmaja moraju da vode knjižicu letenja. Novčanom kaznom od 200 do 2.

.8-12/01 — 411 od 1036— Knjiga I 3) ako licu koje nema propisanu stručnu spremu. Član 60. čamca. a to nije utvrđeno uputstvom proizvođača (član 3). 5) ako pogonsku grupu motornog zmaja ne održava u skladu sa uputstvom proizvođača (član 16). Član 59. prema propisanom planu i programu (član 35. stav 1). 2) ako za vreme letenja ne nosi kacigu (član 21). ovog člana kazniće se i pojedinac sopstvenik zmaja novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara. tač..500 do 10. 7) ako dozvoli letenje zmajem licu koje ne ispunjava uslove iz člana 20. 5. a koje se ne obučava i koje nije upisano u knjigu učenika organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije (član 19). Za prekršaj iz stava 1. ovog pravilnika. vitla i dr. Za prekršaj iz stava 1. Novčanom kaznom od 1. 6) ako ne obezbedi da se zmaj koji se ne koristi duže od dva dana zapakovan čuva u zatvorenoj prostoriji (član 17). 4. odnosno i drugom pravnom licu koje organizuje letenje zmajem. 2. ili ako dozvoli letenje licu koje ne poseduje dozvolu za pilota zmaja.500 do 10. Novčanom kaznom od 1. novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara. 2) ako ne postupi u skladu sa članom 29. koje ne ispunjava posebne zdravstvene uslove i koje nema dozvolu za pilota zmaja dozvoli letenje zmajem. 3) ako dozvoli letenje učeniku za pilota zmaja koji nije prethodno uspešno savladao teorijski i praktični deo obuke. i 6.000 dinara kazniće se za prekršaj pilot zmaja: 1) ako poleće zmajem pomoću motornog vozila.000 dinara kazniće se za prekršaj rukovodilac letenja: 1) ako dozvoli učeniku za pilota zmaja da leti bez kacige (član 21). motornog zmaja. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji koja je nosilac prava raspolaganja zmajem. ovog pravilnika. 4) ako zmaj ne održava u skladu sa tehničkim uputstvom za upotrebu koje propisuje proizvođač zmaja (član 15).

ZAVRŠNA ODREDBA Član 61. VI. dalekovoda. 6) ako leti zmajem noću protivno uslovima iz člana 26. stav 2). a teorijski i praktično obučava učenika (član 35. ovog pravilnika. iznad grupa ljudi. parkirališta i vazduhoplovnih pristaništa i za vreme magle ili sumaglice (član 23). a sa desne strane se nalazi padina ili ako leti većom brzinom od drugog zmaja a ne okrene zmaj i let ne nastavi u suprotnom smeru (član 41. terena za skijanje. 7) ako poleće zmajem posle drugog zmaja u razmaku kraćem od 30 s (član 34). 8) ako nema ovlašćenje nastavnika letenja zmajem. žičara. naselja. a zmajem leti na visinama iznad 150 m (član 25). 10) ako pretiče drugi zmaj.8-12/01 — 412 od 1036 — Knjiga I 3) ako leti zmajem na visinama ispod 50 m. stav 2. 9) ako se ne pridržava propisanih uslova za bezbedno korišćenje zmaja prilikom letenja zmajem (član 36). . 4) ako izvodi akrobatsko letenje zmajem koji nije zato homologovan (član 24). Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". 5) ako nema ugrađen padobran. stav 1).

8-12/01 — 413 od 1036— Knjiga I 2. Upoznavanje sa postupcima za evakuaciju obavlja se po programu koji utvrdi prevozilac. a ako se deca prevoze u grupi od 10 do 25. Pratilac dece mora biti upoznat sa postupcima za evakuaciju u slučaju opasnosti. ovog člana. Broj pratilaca. U slučaju iz stava 2. Dete. br. Član 2. broj kabinskog osoblja odgovara broju propisanom za određeni tip vazduhoplova. 2/87. taj broj se uvećava za dva člana kabinskog osoblja. jeste dete uzrasta od 5 do 12 godina. Ako se vazduhoplovom prevoze deca u grupi manjoj od deset. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi pod kojima se mogu prevoziti deca u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju i broj kabinskog osoblja i pratilaca.14 PRAVILNIK O PREVOZU DECE U JAVNOM PREVOZU I VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU* Član 1. Član 5. u koji može biti uključen i deo proširene posade vazduhoplova. određuje se tako da na svaka dva popunjena reda bude po jedan pratilac. broj kabinskog osoblja odgovara ukupnom broju izlaza na vazduhoplovu za slučaj opasnosti. Član 3. Član 4. u vazduhoplovu se moraju nalaziti pratioci. Vazduhoplovom se mogu prevoziti deca tako da svako ima svoje sedište sa ugrađenim pojasom za vezivanje. Ako se vazduhoplovom prevoze deca u grupi većoj od 25. . u smislu ovog pravilnika. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Slu`benom listu SFRJ".

zavisno od uzrasta. Član 9. moraju biti raspoređena tako da mlađa deca sede bliže prolazu.8-12/01 — 414 od 1036 — Član 6. osim u redovima u kojima se nalaze izlazi za slučaj opasnosti. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". Na sedištima pored prolaza moraju sedeti pratioci. Deca. Knjiga I Kabinsko osoblje mora sedeti na sedištima pored izlaza za slučaj opasnosti. Član 10. Član 7. .000 stopa i po pravilu danju. prevoz se obavlja na maksimalnoj visini od 25. Ako se vazduhoplovom prevoze deca u grupi većoj od 25. tako da let započne i završi se pri dnevnoj vidljivosti. Član 8.

na propisanom obrascu (prilog br. i dostavlja ih. po pravilu.8-12/01 — 415 od 1036— Knjiga I 2. Lice koje je učestvovalo u ugrožavanju bezbednosti vazduhoplova odmah će o tome obavestiti neposrednog rukovodioca ili Komisiju za bezbednost. Komisija za bezbednost ispituje okolnosti pod kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. Prijava o ugrožavanju bezbednosti vazduhoplova podnosi se Komisiji za bezbednost. Član 2. 79/87. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". ovog člana obezbeđuje Komisija za bezbednost. Član 3. po pravilu. 1). Član 4. Pre početka rada Komisija za bezbednost. u dovoljnom broju. br. svim subjektima koji mogu učestvovati ili saznati za ugrožavanje bezbednosti vazduhoplova. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. utvrđuje uzroke i predlaže mere za otklanjanje i sprečavanje novih opasnosti. u pismenoj formi. kad je neophodno da se prema licima koja su dovela do ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova hitno preduzmu propisane mere.15 PRAVILNIK O ISPITIVANJU UGROŽAVANJA * BEZBEDNOSTI VAZDUHOPLOVA Član 1. . Obrasce iz stava 1. način ispitivanja ugrožavanja bezbednosti jugoslovenskih i stranih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i način izrade komisijskog izveštaja o ugrožavanju bezbednosti vazduhoplova. sekretar Komisije za bezbednost odmah o tome obaveštava Savezni vazduhoplovni inspektorat. Ovim pravilnikom utvrđuju se: sastav i rad Komisije za ispitivanje ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova (u daljem tekstu: Komisija za bezbednost).

Komisija za bezbednost počinje rad u sednicama posle kompletiranja prikupljenog materijala. Član 6. odredi predsednik Komisije. . posle sagledavanja slučaja. sekretar Komisije za bezbednost prikuplja materijal neophodan za rad Komisije. član Komisije za bezbednost koga. najkasnije 10 dana pre zakazivanja sednice. očevici.8-12/01 — 416 od 1036 — Član 5. uvodni referat na sednici Komisije za bezbednost.). Član 9. zamenik predsednika i članovi Komisije. Zaključci Komisije za bezbednost punovažni su kad ih donosi većina prisutnih članova Komisije. u slučaju potrebe. Član 8. Na osnovu analize prikupljenog materijala. zavisno od vrste ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. a najkasnije 30 dana od dana kad je došlo do ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. Komisija za bezbednost imenuje sekretara Komisije iz redova svojih članova. odnosno njegov zamenik ili. Knjiga I Komisiju za bezbednost sačinjavaju predsednik. po pravilu. izuzetno. u pripremanju sednice angažovati i druga stručna lica koja na sednicama imaju pravo učešća u raspravi. svedoci i dr. uz poziv za sednicu dobijaju sav neophodan materijal. Odmah po saznanju za ugrožavanje vazduhoplova. Komisija za bezbednost može na sednicu Komisije pozvati i druga lica potrebna za ispitivanje ugrožavanja vazduhoplova (učesnici. podnosi sekretar Komisije. po pravilu. Član 7. Komisija za bezbednost punovažno će odlučivati i ako su u radu učestvovali članovi Komisije određenih stručnih specijalnosti. Radom sednica Komisije za bezbednost rukovodi predsednik Komisije. Predsednik Komisije za bezbednost može. Članovi Komisije za bezbednost.

datumu i vremenu kad je došlo do ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. Član 12. 5) predlog mera za sprečavanje novih ugrožavanja vazduhoplova. Uvid u Izveštaj Komisije za bezbednost može se izvršiti uz prethodno pribavljeno odobrenje predsednika Saveznog komiteta za saobraćaj i veze. krajem svake kalendarske godine. izdaje bilten o ispitivanju slučajeva ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. Član Komisije za bezbednost koji se ne složi sa donesenim zaključkom ili pojedinim delovima u komisijskom izveštaju dužan je da pismeno izloži činjenice i razloge na kojima zasniva svoje mišljenje. Svaki član Komisije za bezbednost ima pravo da izdvoji svoje mišljenje. što predstavlja sastavni deo Izveštaja Komisije za bezbednost o ispitivanju ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. Član 14. sa prilozima čuva se u arhivi te komisije. Izveštaj Komisije za bezbednost u originalu. koji sadrži predloge mera i koji posle sednice potpisuju svi prisutni članovi. Član 13. Član 11. . naročito: 1) podatke o mestu. Izveštaj Komisije za bezbednost sadrži. 3) postupke učesnika u ugrožavanju bezbednosti vazduhoplova. Član 10. Komisija za bezbednost.8-12/01 — 417 od 1036— Knjiga I Na sednicama Komisije za bezbednost vodi se zapisnik. 2) opis ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. a ako je u ugrožavanju učestvovao i vojni vazduhoplov — i saveznog sekretara za narodnu odbranu. Potpisani izveštaj sa zapisnicima sa sednica Komisije za bezbednost i ostalim prilozima overava se posebnim pečatom Komisije za bezbednost. 4) okolnosti pod kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova. Predsednik potpisuje i svojim parafom overava svaku stranicu izveštaja Komisije za bezbednost. kao i o učesnicima u tom ugrožavanju.

.8-12/01 — 418 od 1036 — Knjiga I bez navođenja imena učesnika i dostavlja ga zainteresovanim organima i organizacijama udruženog rada u vazdušnoj plovidbi. Član 15. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

Brankova 25/V.8-12/01 — 419 od 1036— PRIJAVA O UGROŽAVANJU BEZBEDNOSTI VAZDUHOPLOVA AIRCRAFT INCIDENT REPORT Knjiga I Ispunite obrazac i pošaljite ga Komisiji za ispitivanje ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova u letu. Yugoslavia. 11000 Beograd. SUKL. 11000 Beograd. Odeljak I — OPŠTI PODACI Section I — GENERAL INFORMATION Vrsta ugrožavanja Type of incident Ime vođe vazduhoplova Name of pilot in command Prevozilac Operator Registarske oznake vazduhoplova Identification markings of aircraft Tip vazduhoplova Aircraft type Pozivni znak i frekvencija u vreme ugrožavanja Radio call sign-in communication with-frequency at time of incident A B C D E F . Brankova 25/V. SUKL. Complete this form and send it to Commission for Aircraft Incident Investigation.

................ ............. kurs ili ruta — TAS Position at time of incident — heading or route — TAS Nivo leta.................... ............... G H I J K L M ............................ visina ili relativna visina — podešavanje visinomera — položaj vazduhoplova Flight level altitude or height — altimeter setting — attitude Meteorološki uslovi u vreme ugrožavanja Flight weather conditions at time of incident Datum i vreme (GMT) ugrožavanja Date and time (GMT) of incident Prijavljeno radiom Reported by radio to ...............8-12/01 — 420 od 1036 — Knjiga I Aerodrom poletanja Aerodrom of departure Aerodrom prvog nameravanog sletanja Aerodrom of first intended landing Vrsta plana leta Type of flight plan Pozicija u vreme ugrožavanja......

colour. priložite komentar ili sugestiju. pozivni znak. call sign. Description of incident if desired add comment or suggestion. Ostali korisni podaci Description of other aircraft if relevant Type. navedite odgovarajuće putanje leta. kao i akcije koje je preduzeo svaki vazduhoplov). procenjena vertikalna i horizontalna rastojanja u trenutku uočavanja vazduhoplova i pri izbegavanju sudara. registarske oznake. in- N O . boja. uključujući vaše mišljenje o verovatnom uzroku incidenta (u slučaju izbegavanja sudara. osvetljenje. visoko/nisko. lighting. registration markings. broj motora. number of engines. Other available details Opis ugrožavanja. Ako smatrate za potrebno. krilac.8-12/01 — 421 od 1036— Knjiga I Odeljak II — DETALJNI PODACI Section II — DETAILED INFORMATION Opis drugog vazduhoplova ako je potrebno Tip. high/low wing.

.........8-12/01 cluding your opinion on the probable cause of the incident (in case of near-collision give information of respective flight paths..................... popunjavanja prijave of completion of form — 422 od 1036 — Knjiga I Funkcija i potpis lica koje podnosi prijavu Function and signature person submitting report ........ Datum Date .............. estimated vertical and horizontal sighting and miss distances between aircraft and avoiding action taken by either aircraft).............. ....................... Mesto Place ................. ................................ Vreme of Time .............................

dužan je da vrši određena meteorološka osmatranja i da osmotrene podatke dostavi nadležnoj službi za kontrolu letenja. 18/88. Član 2. zagađenje mora i unutrašnjih voda. Ispitivanje novih tehničkih sredstava. instrumenata i uređaja za meteorološka i hidrološka osmatranja i izdavanje potvrda o podobnosti za njihovo uključivanje u hidrometeorološki sistem vrši savezna organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove. Vođa vazduhoplova dužan je da za vreme leta vazduhoplova osmatra meteorološke pojave koje su od uticaja za bezbednu vazdušnu plovidbu. ovog člana ispitivanje novih tehničkih sredstava. kao i šumske požare i da o tome odmah obavesti nadležnu službu za kontrolu letenja. instrumenti i uređaji koji se koriste za osmatranje u mrežama hidroloških i meteoroloških stanica od interesa za celu zemlju moraju biti tipizirani i ispitani u skladu s propisanim standardima. instrumenata i uređaja koji se koriste za meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe vrši komisija koju obrazuje funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za kontrolu letenja. ovog člana uključuje se odmah po prijemu. Tehnička sredstva. Izuzetno od stava 2. Izveštaj o osmatranjima iz stava 2. uz saglasnost saveznog sekretara za narodnu odbranu i funkcionera koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za hidrometeorološke poslove. * Ovaj zakon objavljen je u "Službenom listu SFRJ".16 IZVOD IZ ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM * POSLOVIMA OD INTERESA ZA CELU ZEMLJU Član 1.8-12/01 — 423 od 1036— Knjiga I 2. br. . prilikom leta aviona iznad otvorenog mora koji traje duže od dva sata. Vođa vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. u vazduhoplovni meteorološki telekomunikacioni sistem radi razmene.

2.18 ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE VAZDUHOPLOVA ZA POTREBE ZAŠTITNIH SNAGA UJEDINJENIH NACIJA* 1.8-12/01 — 424 od 1036 — Knjiga I 2. Odluka o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova za potrebe zaŠtitnih snaga Ujedinjenih nacija ("Službeni list SRJ". 11/97. 26/92 i 32/93) prestaje da važi. br. . * Ova odluka objavljena je u "Službenom listu SRJ". br. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

47/99. koje se. Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja: Aerodromski klimatološki pregled je sažet pregled rezultata osmatranja određenih meteoroloških elemenata na aerodromu. Ovim praviilnikom propisuju se način izrade i forma prognostičkih karata uključenih u meteorološku dokumentaciju za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija. radi meteorološkog obezbeđenja međunarodnih letova i letova vazduhoplova u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije. uključujući letove vojnih i drugih držvnih vazduhoplova. vlasnicima ili korisnicima aerodroma i drugim korisnicima. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SRJ".19 PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I FORMI PROGNOSTIČKIH KARATA UKLJUČENIH U METEOROLOŠKU DOKUMENTACIJU ZA LET I * VAZDUHOPLOVNIH KLIMATOLOŠKIH INFORMACIJA I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Apsolutna visina je vertikalno rastojanje mereno od srednjeg nivoa mora (MSL) do nivoa tačke ili objekta koji se posmatra kao tačka. br. Član 2. ICAO je Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo.8-12/01 — 425 od 1036— Knjiga I 2. koje prethodno nisu uključene u oblasnu prognozu koja se izdaje za letove na malim visinama. a mogu uticati na bezbednost vazdušnog saobraćaja na malim visinama. . zasnovan na statističkoj obradi podataka. stavljaju na raspolaganje vazduhoplovima. avio-prevoznicima. AIRMET informacija je informacija koju izdaje meteorološka služba na aerodromu o meteorološkoj pojavi ili pojavama koje su osmotrene ili se očekuju na ruti.

UTC je univerzalno koordinirano vreme. Meteorološka prognoza je izveštaj o očekivanim meteorološkim uslovima za određeni trenutak ili period i za određenu oblast ili deo vazdušnog prostora. analiza. SIGMET informacija je informacija koju izdaje meteorološka služba na aerodromu o meteorološkim pojavama koje su osmotrene ili se očekuju na ruti. SWC je oznaka za kartu značajnog vremena. . Meteorološko osmatranje je merenje ili vizuelna procena jednog ili više meteoroloških elemenata. a koje mogu uticati na bezbednost leta vazduhoplova. VAG je oznaka za prognostičku kartu transporta i disperzije oblaka vulkanskog pepela. uključujući njihove izmene. Meteorološka informacija je meteorološki izveštaj. koja sadrži meteorološke informacije neophodne za let vazduhoplova.8-12/01 — 426 od 1036 — Knjiga I Meteorološka dokumentacija za let je pisana ili štampana dokumentacija. Prognostička karta je karta na kojoj je grafički prikazana prognoza određenog meteorološkog elementa (ili više elemenata). MSL je srednji nivo mora. prognoza ili neka druga poruka koja se odnosi na postojeće ili očekivane meteorološke uslove. RAFC (Regionalni centar oblasnih prognoza) je regionalni meteorološki centar koji je određen da izrađuje i izdaje oblasne prognoze za letove vazduhoplova koji poleću sa aerodroma lociranih u oblasti odgovornosti centra i da nacionalnim meteorološkim centrima operativno dostavlja podatke o prognoze. Nivo leta (FL) je površina konstantnog atmosferskog pritiska određena u odnosu na utvrđenu vrednost pritiska od 1013. u jedinstvenom formatu i standardnom kodu. Meteorološka služba na aerodromu je služba locirana na aerodromu sa zadatkom izvršavanja određenih meteoroloških poslova za potrebe vazdušnog saobraćaja. Meteorološko upozorenje je izveštaj o osmotrenim ili očekivanim meteorološkim uslovima koji mogu ugroziti bezbednost vazduhoplova u letu i na zemlji.2 hPa. uključujući karte ili obrasce (formulare). i udaljena od drugih takvih površina utvrđenim intervalima pritiska.

a koji sadrže meteorološke informacije neophodne za bezbedan i ekonomičan let vazduhoplova. čvorovima (kt). i međunarodnim standardima. − relativna vlažnost vazduha u procentima (%). u jedinstvenom standardizovanom obliku. u skladu sa Zakonom o mernim jedinicama i merilima (“Službeni list SRJ”. WIND/TEMPERATURE je oznaka za kartu vetra i temperature vazduha na visini. − količina oblačnosti u skraćenicama koje označavaju osmine pokrivenosti neba. u sledećim mernim jedinicama: − visina u metrima (m) iznad srednjeg nivoa mora ili u nivoima leta (FL). − brzina vetra u kilometrima na sat (km/h). − geografske koordinate u stepenima. o − temperatura vazduha u stepenima Celzijusa ( C). Član 3. Meteorološka dokumentacija za let obuhvata komplet dokumenata utvrđen propisima WMO i ICAO. ovog pravilnika izražavaju se. − atmosferski pritisak u hektopaskalima (hPa). ili u metrima u sekundi (m/s). br. WMO je Svetska meteorološka organizacija. WAFS je svetski sistem oblasnih prognoza koji preko svetskih regionalnih centara oblasnih prognoza obezbeđuje vazduhoplovne meteorološke prognoze na ruti. − pravac vetra u stepenima. Vazduhoplovne klimatološke informacije su informacije o statistički obrađenim meteorološkim podacima osmotrenim na određenom aero- . Član 4.8-12/01 — 427 od 1036— Knjiga I WAFC (Svetski centar oblasnih prognoza) je svetski meteorološki centar koji je određen da izrađuje i izdaje visinske prognoze globalnih razmera u digitalnom obliku i da njima obezbeđuje regionalne centre oblasnih prognoza. 28/96 i 12/98). 80/94. Geofizičke veličine koje se koriste pri izradi meteorološke dokumentacije za let i klimatoloških informacija iz člana 1. − horizontalna vidljivost u metrima (m) ili u kilometrima (km). u odnosu na geografski sever.

Izuzetno od odredbe stava 1. Za svaki pojedinačan let vazduhoplova dostavlja se posebna meteorološka dokumentacija za let. Član 5. projektovanje. 6) informaciju AIRMET. OSNOVNI DOKUMENTI UKLJUČENI U METEOROLOŠKU DOKUMENTACIJU ZA LET I FORMA DOKUMENTACIJE Član 7. koji traje dva sta i duže. 4) meteorološke izveštaje i odabrane specijalne meteorološke izveštaje za aerodrome opredeljenja i alternativne aerodrome na ruti. 2) informaciju o očekivanim značajnim meteorološkim pojavama na ruti. Meteorološka dokumentacija za let mora biti u potpunosti jasna i čitljiva. za let na malim visinama. zatim za alternativne aerodrome na ruti za let povećanog doleta i let koji se vrši po centralizovanom planu. visini tropopauze. položaju i visini mlaznih struja. koje se koriste za donošenje planova letenja. za meteorološko obezbeđenje letenja grupe vojnih vazduhoplova izdaje se samo jedan primerak dokumentacije za planirano letenje. za ratojanja koja odgovaraju periodu od prva dva sata leta.8-12/01 — 428 od 1036 — Knjiga I dromu. izgradnju i korišćenje aerodroma ili pojedinih objekata na njemu. i informaciju SIGMET o oblacima vulkanskog pepela i tropskim ciklonima na celoj ruti. 3) prognoze za aerodrom. mora da sadrži sledeće dokumente: 1) informaciju o vetru i temperaturi vazduha na visini. . za palniranje. Član 6. II. 5) informaciju SIGMET i odgovarajuće specijalne meteorološke izveštaje iz vazduhoplova. ovog člana. Meteorološka dokumentacija za let vazduhoplova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

koji traje kraće od dva sata. odnosno vetar i temperatura vazduha na visini. 3. uključujući i let vojnih i drugih državnih vazduhoplova. ako je to neophodno. i. na način utvrđen ovim pravilnikom. visina i položaj mlazne struje. položaju i visni mlaznih struja. za let na malim visinama. i informacije iz tačke 5. . izrađuje se u obliku prognostičkih karata koje imaju sledeće oznake: 1) WIND/TEPERATURE-prognostičke karte vetra i temperature vazduha na visini. 4) meteorološke izveštaje i odabrane specijalne meteorološke izveštaje za aerodrom. očekivane značajne meteorološke pojave na ruti. Član 10. ovog pravilnika.8-12/01 — 429 od 1036— Član 8. tabela. visina tropopauze. Član 9. čl. 1. kao i vazduhoplova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. člana 8. i 8. mora da sadrži sledeće dokumente: 1) informaciju o vetru i temperaturi vazduha na visini. 5) informaciju AIRMET. Član 11. 7. 2) informaciju o očekivanim značajnim meteorološkim pojavama na ruti. i 4. meteorološka dokumentacija za let se obnavlja informacijama od operativnog značaja sadržanima u tač. koji se nastavlja posle kraćeg prekida ili usputnog zadržavanja. uključujući i let vojnih i drugih državnih vazduhoplova. ovog pravilnika. Informacije iz tač. Knjiga I Meteorološka dokumentacija za let vazduhoplova u domaćem vazdušnom saobraćaju. člana 7. 3) prognoze za aerodrom. skraćenog otvorenog teksta i šifrovanih meteoroloških izveštaja. ovog pravilnika o vulkanskoj erupciji i širenju oblaka vulkanskog pepela. Za let u domaćem vazdušnom saobraćaju. i 2. Meteorološka dokumentacija za let izrađuje se i izdaje u obliku prognostičkih karata. visini tropopauze. informaciju SIGMET i odgovarajuće specijalne meteorološke izveštaje iz vazduhoplova. informacijama iz tačke 5.

Član 15. koje se mogu očekivati u određenom trenutku vremena.prognostičke karte transporta i disperzije oblaka vulkanskog pepela. 3) VAG . od FL 350 do FL 550 i u celom sloju od površine zemlje do FL 550. Prognozirane vrednosti vetra i temperature vazduha na visini prikazuju se na karti u tabelarnom ili grafičkom obliku. zatim slojevima od FL 200 do FL 350. Prognostičke karte značajnog vremena (SWC) prikazuju trodimenzionalnu raspodelu prognoziranih vrednosti meteoroloških elemenata značajnih za bezbednost vazdušnog saobraćaja. . Član 13. koje se mogu očekivati u određenom trenutku vremena. Prognoze za aerodrome. meteorološki izveštaji. Član 12 Prognostičke karte vetra i temperature vazduha na visini (WIND/TEMPERATURE) prikazuju trodimenzionalnu raspodelu prognoziranih vrednosti pravca i brzine vetra i temperature vazduha na odabranim nadmorskim (apsolutnim) visinama ili na standardnim nivoima pritiska. Član 14. ili u formi tabelarnog prikaza skraćenog otvorenog teksta. izveštaji iz vazduhoplova u letu.8-12/01 — 430 od 1036 — Knjiga I 2) SWC (ili SIGWX) . i to: u prizemnom sloju atmosfere do FL 200. za srednji sloj atmosfere od FL 100 do FL 250 (model SWM) i za visoki sloj atmosfere iznad FL 250 (model SWH).prognostičke karte značajnog vremena. SIGMET i AIRMET informacije sadrže podatke o tekućem vremenu ili prognozi za određenu lokaciju ili rutu i prikazuju se u šifrovanom ili delimično šifrovanom obliku. Prognostičke karte značajnog vremena izrađuju se: za prizemni sloj atmosfere do FL 100(model SWL). Prognostičke karte transporta i disperzije oblaka vulkanskog pepela (VAG) obuhvataju komplet karata koje prikazuju prognozu prenosa i širenja oblaka vulkanskog pepela u različitim slojevima atmosfere.

u slučaju vulkanske aktivnosti. IV. preko sistema nacionalnih vazduhoplovnih meteoroloških telekomunikacija izdaje iz područnim organizacionim jedinicama Savezne uprave za kontrolu letenja na aerodromima u Saveznoj Republici Jugoslaviji i drugim korisnicima meteorološke dokumentacije za let iz člana 1. OBEZBEĐIVANJE PROGNOSTIČKIH KARATA UKLJUČENIH U METEOROLOŠKU DOKUMENTACIJU ZA LET Član 16. prognostičke karte oblaka vulkanskog pepela iz nadležnog međunarodnog meteorološkog centra i izadaje područnim organizacionim jedinicama Savezne uprave za kontrolu letenja na aerodromima u Saveznoj Republici Jugoslaviji i drugim korisnicima meteorološke dokumentacije za let iz člana 1. ovog pravilnika. Za potrebe obezbeđivanja prognostičkih karata iz meteorološke dokumentacije za let u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. Član 17. Za potrebe obezbeđivanja prognostičkih karata iz meteorološke dokumentacije za let u domaćem vazdušnom saobraćaju. obezbeđuje sledeće prognostičke karte značajnog vremena i karte vetra i temperature vazduha na visisni: a) za let u regionu Evropa-Mediteran (EUR): . prima prognostičke karte značajnog vremena i vetra i temperature vazduha na visini iz međunarodnih centara WAFC/RAFC Svetskog sistema oblasnih prognoza i. Radi izrade i izdavanja meteorološke dokumentacije za let vazduhoplova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. preko sistema međunarodnih vazduhoplovnih meteoroloških telekomunikacija. ovog pravilnika. iz sistema WAFS-a a preko nadležnog RAFC-a. Savezni hidrometeorološki zavod. PROGNOSTIČKE KARTE KOJE SAVEZNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD OBEZBEĐUJE PREKO MEĐUNARODNE RAZMENE Član 18.8-12/01 — 431 od 1036— Knjiga I III. Savezni hidrometeorološki zavod. Savezni hidrometeorološki zavod izrađuje prognostičke karte značajnog vremena i prognostičke karte vetra i temperature vazduha na visini i.

zasnivaju se na prognozama od 0000 i 1200 UTC.WIND/TEMPERATURE za nivoe leta 300.SWC iznad FL 250. 390 i 450. model SWH (MID/ASIA). koje se izdaju kao savetodavne informacije. 340 i 390. 390 i 450. 300. .WIND/TEMPERATURE za nivoe leta 180. 340. 340. 390 i 450. . model SWH (CAR/SAM). . 340.SWC za sloj FL 250-630. . 390 i 450. U slučaju pojave vulkanskih erupcija.SWC za sloj FL 250-630. 4) Karibi i Južna Amerika (CAR/SAM): . 2) Srednji istok i Azija (MID/ASIA): . 100. ovog pravilnika obezbeđuju se četiri puta dnevno.SWC za sloj FL 100-450. 0600. b) za interkontinentalni let prema regionu: 1) Severni Atlantik i Severna Amerika (NAT/NAM): .WIND/TEMPERATURE za nivoe leta 50. a za fiksne termine važenja 0000. 300. .WIND/TEMPERATURE za nivoe leta 300. 340. Karte iz odredaba pod a) i b) člana 18. 3) Afrika (AFI): . kombinacija SWM i SWH (EUR). 240.8-12/01 — 432 od 1036 — Knjiga I .SWC iznad FL 250.WIND/TEMPERATURE za nivoe leta 300. 180. 1200 i 1800 UTC . model SWH (AFI). Savezni hidrometeorološki zavod obezbeđuje iz nadležnog međunarodnog meteorološkog centra raspoložive prognostičke karte prenosa i disperzije oblaka vulkanskog pepela. Član 19. model SWH (NAT/NAM). . i moraju u izvornom obliku biti na raspolaganju najkasnije devet sati pre termina važenja.

Član 21. model SWL. do FL 100 (od površine zemlje do približno 3000 m ili 700 hPa). a za fiksne termine važenja 0000. uneti na propisan način informacije o upotre- . za let 4) na srednjim i velikim visinama.8-12/01 — 433 od 1036— Knjiga I V. prognosti čke karte vetra i temperature vazduha na visini. kombinacija modela SWM i SWH. 0900. do FL 100 (od površine zemlje do pribliđno 3000 m ili 700 hPa). Karte iz člana 20. od FL 100 do FL 450 (približno od 3000 m ili 700 hPa do 13500 m ili 150 hPa). uključujući i let vojnih i drugih državnih vazduhoplova. 1500. 1800 i 2100 UTC . a imajući u vidu neophodnost obezbeđivanja letova različitih vrsta avijacije i vazduhoplova. Pri izradi prognostičkih karata moraju se. 0600. Prognostičke karte koje se uključuju u meteorološku dokumentaciju za let moraju biti iz najnovijeg termina izdavanja i zasnovane na najnovijim raspoloživim meteorološkim informacijama. Radi izrade i izdavanja meteorološke dokumentacije za let vazduhoplova u domaćem vazdušnom saobraćaju. od FL 100 do FL 450 (približno od 3000 m ili 700 hPa do 13500 m ili 150 hPa). Član 22. za let 3) na malim visinama. Savezni hidrometeorološki zavod izrađuje sledeće prognostičke karte značajnog vremena i kartye vremena i temperature vazduha na visini: 1) prognostičke karte značajnog vremena za let na malim visinama. prognosti čke karte vetra i temperature vazduha na visini.zasnivaju se na prognozama od 0000 i 1200 UTC (po mogućnosti i na prognozama od 0600 i 1800 UTC) i moraju biti na raspolaganju četiri sata i trideset minuta pre termina važenja. 0300. Član 23. ovog pravilnika izrađuju se osam puta dnevno. u skladu sa tehničkim regulativima WMO i ICAO. PROGNOSTIČKE KARTE KOJE IZRAĐUJE SAVEZNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Član 20. 1200. 2) prognostičke karte značajnog vremena za let na serednjim i velikim visinama.

simboli prognoziranih o pojava. b) ucrtane linije državnih granica. Tisa. Ohridsko i Prespansko. Skoplje. a koje se nalazi izvan geografske oblasti koju karta obuhvata. v) aerodrome označene tačkom i prvim slovom imena grada kome pripadaju i to: Beograd. Drava. vrsti karte.000. 2) grafički deo kojim se prikazuju frontovi. navedene upotrebljene jedinice i objašnjenje koje bliže definiše sadržaj karte. Bari. na kojima se prognoza zasniva. 40oN. 16oE. Skadarsko. Solun. Ohrid. e) mesto za upisivanje teksta meteorološkog upozorenja i teksta posebne informacije na karti modela SWL i karti kombinaciji modela SWM i SWH. Tivat. iza latiničnog teksta UPOZORENJE/POSEBNA INFORMACIJA. Prognostičke karte iz člana 20. Brindizi. nivoima leta i drugim oznakama visine. d) u zaglavlju uočljivo naveden naziv Saveznog hidrometeorološkog zavoda kao prognostičkog centra koji je kartu izradio i to u obliku skraćenice FHMI (engleski prevod). 3) deo sa tekstom (ili propisanim skraćenicama) koji opisuje preovlađujuće osnovno stanje srednjih uslova vidljivosti. Sofija i Temišvar. Podgorica.000. Tirana. Neretva i Vardar. Zagreb. Zapadna Morava. 48oN. Banjaluka. Ibar. elemenata značaj- . datumu terminu važnosti prognoza. i jezera: Balton. a u slučaju prognoze vetra i temperature vazduha na visini i informacije o datumu i terminu osmatranja. Priština. Drina. Južna Morava. Osijek. Split. 24oE. 16oE. datum i termin važenja. Član 24. i 48oN. vrsta karte. Niš. koji obuhvata sledeće: a) oblast Savezne Republike Jugoslavije i okolnih zemalja u Merkatorovoj projekciji. Velika Morava. reka: Dunav. Dubrovnik. Vrbas. Mostar. Sarajevo. 24oE. ovog pravilnika sadrže: 1) prikaz fizičkih i topografskih karakteristika podloge. Sana. Vršac. centri prizemnog vazdušnog pritiska granice oblasti značajnog vremena. g) geografsku mrežu meridijana i uporednika označenu međusobnim presecima na svakih 1 stepen (vrednosti geografske dužine i širine daju se na ivici karte). đ) na pogodnom mestu.8-12/01 — 434 od 1036 — Knjiga I bljenim jedinicama meteoroloških fizičkih veličina. visine izotermi od 0 C (nula Celzijusovih stepeni) i dr. Budimpešta. granica morske obale. u razmeri (približno) 1:3. Užice. sa koordinatama krajnjih tačaka: 40oN.

5) prostranih oblasti sa horizontalnom vidljivošću manjom od 5000m. Veličina prognostičkih karata je standardnog A4 formata. Član 25. 6) položaja centara prizemnog vazdušnog pritiska i pravca i srednje brzine njihovog kretanja. u grafičkom obliku sadrži prognozu: 1) meteoroloških pojava koje potvrđuju već izdatu SIGMET informaciju. velikim štampanim latiničnim slovima. uključujući i let po pravilima vizuelnog letenja. grada. zaleđivanja vazduhoplova. o 7) visine izotermi od 0 C (nula Celzijusovih stepeni). turbolencije (u oblaku ili pri vedrom nebu). . 3) grmljavine. planinskih talasa sa pratećim silaznim strujama. Član 28.8-12/01 — 435 od 1036— Knjiga I nog vremena. 2) vrste i položaja prizemnih frontova i pravca i srednje brzine njihovog kretanja. Tekst meteorološkog upozorenja ili posebene informacije piše se na srpskom ili istovremeno i na engleskom jeziku. Član 27. Meteorološke informacvije ucrtane na karti moraju biti vizuelno uočljive od fizičkih i topografskih karakteristika podloge. a koje utiču na let na malim visinama. model SWL. jakih peščanih ili prašinskih oluja. 9) oblasti sa planinama koje se ne vide zbog smanjene vidljivosti. 4) količine. magle. koji se odvija u sloju od srednjeg nivoa mora (MSL) do FL 100. padavina ili drugih pojava koje su uzrok smanjenja vidljivosti na manje od 5000m na većem prostoru. Karta značajnog vremena za let na malim visinama. Član 26. uključujući i geografsku oblast i nivo do kojeg se ove pojave prostiru. padavina koje se lede. rodova i visina baza i vrhova oblaka. oblačnosti i dr. linija nestabilnosti. ili tabelarnim pregledom vetra i temperature vazduha na visini. 8) prostranih oblasti sa jakim prizemnim vetrom srednje brzine od preko 60 km/h (30 kt).

koji se odvija u sloju od FL 100 do FL 450. 240. u tabelarnom obliku sadrži prognozu pravca i brzine vetra i temperature vazduha na nivoima leta 100. odnosno na karti vetra i temperature vazduha na visini. koji se odvija u sloju od FL 100 do FL 450. o VI. 4) visina izotermi od 0 C (nula Celzijusovih stepeni). 2) grmljavine. položaja. u odabranim tačkama geografske mreže. Član 30. pravca pružanja i brzine mlaznih struja. u odabranim tačkama geografske mreže.8-12/01 — 436 od 1036 — Član 29. Karta vetra i temperature vazduha na visini za let na malim visinama. uključujući i let po pravilima vizuelnog letenja koji se odvija u sloju od srednjeg nivoa mora (MSL) do FL 100 u tabelarnom obliku sadrži prognozu pravca i brzine vetra i temperature vazduha na apsolutnim visinama 300. 3) količine. 5) visina tropopauze. 600. IZMENA PROGNOSTIČKIH KARATA UKLJUČENIH U METEOROLOŠKU DOKUMENTACIJU ZA LET Član 32. Član 31. 2000. 6) visine. rodova i visina baza i vrhova oblaka. kombinacija modela SWM i SWH. Karta vetra i temperature vazduha na visini za let na srednjim i visokim nivoima. Savezni hidrometeorološki zavod izrađuje i . 1000. umerene ili jake turbulencije (u oblaku ili pri vedrom nebu) i umerenog ili jakog zaleđivanja vazduhoplova. 2500 i 3000m. 1500. Ako se razvoj vremena ne odvija u skladu sa prognoziranim i predstavljenim na karti značajnog vremena. Knjiga I Karata značajnog vremena za let na srednjim i visokim nivoima. 180. linije nestabilnosti. uključujući i geografsku oblast i nivo do kojeg se ove pojave prostiru. u grafičkom obliku sadrži prognozu: 1) vrste i položaja prizemnih frontova i pravca i srednje brzine njihovog kretanja. 300. 340. 390 i 450.

Član 33. odmah posle izrade. uključujući datum i fiksni termin važenja. 2) prizemne karte analize vremena za oblast Evropa/Sredozemlje. kao i povećanje efikasnosti meteorološkog obezbeđenja vazdušnog saobraćaja. VII. dodatne meteorološke informacije koje ne spadaju u osnovne dokumente meteorološke dokumentacije za let. Nova karta. odnosno obezbeđuje i izdaje područnim organizacionim jedinicama Savezne uprave za kontrolu letenja na aerodromima i drugim korisnicima meteorološke dokumentacije za let. ovog člana obuhvataju raspoložive analize i prognoze sinoptičke situacije i raspoložive dopunske meteorološke podatke. DODATNE METEOROLOŠKE INFORMACIJE Član 35. Dodatne meteorološke informacije iz stava 1.8-12/01 — 437 od 1036— Knjiga I izdaje novu kartu. Analitički deo dodatnih meteoroloških informacija iz člana 35. Član 34. odnosno izmena postojeće. osnosno vrši izmenu postojeće . a najkasnije jedan sat i trideset minuta pre fiksnog termina vožnje. Savezni hidrometeorološki zavod izrađuje. Izmena karte treba da sadrži sledeće informacije: 1) vrstu karte.u obliku skraćenog otvorenog teksta. Član 36. ovog pravilnika čine: 1) prizemne karte analize vremena za oblast SR Jugoslavije. treba da bude izrađena sa najmanje mogućim kašnjenjem i stavljena korisnicima na raspolaganje prioritetno. Radi poboljšanja kvaliteta meteorološke dokumentacije za let. 3) sadržaj izmene. . 2) oblast na koju se izmena odnosi (data geografskom dužinom i širinom ili pomoću naziva geografskog objekta).

4) visinske karte analize vremena za oblast Evropa/Atlantik. za letnji period godine. za letnji period godine. 4) prognostički aerološki dijagrami za odabrane visinske sinoptičke stanice. analitički deo. u intervalima od 3. Prognostički deo dodatnih meteoroloških informacija iz člana 35. 6) aerološki dijagrami za odabrane visinske sinoptičke stanice. 3) satni SYNOP podaci iz domaće i međunarodne razmene (za okolne zemlje). sa intervalom od 12 sati. 2) prognostičke karte visinskih parametara za oblat Evropa/Atlantik. prognostički deo. Član 38. 4) WAREP/WAFOR podaci iz domaće i međunarodne razmene (za okolne zemlje). Prognostičke karte izrađuju se za period do 48 sati unapred. 2) radarski snimci oblaka. . 7) vazduhoplovni meteorološki tekst-bilten. 6 ili 12 sati. Dopunske podatke u okviru dodatnih meteoroloških informacija iz člana 35.8-12/01 — 438 od 1036 — Knjiga I 3) prizemne karte analize vremena za oblast Evropa/Atlantik. 5) vazduhoplovni meteorološki tekst-bilten. 5) karte analize parametara vertikalne stabilnosti i atmosfere za oblast Evropa/Atlantik. Član 37. Analitičke karte i dijagrami izrađuju se u sinoptičkim terminima. ovog pravilnika čine sledeći podaci meteoroloških osmatranja: 1) satelitski snimci oblačnosti. 3) prognostičke karte parametara vertikalne stabilnosti atmosfere za oblast Evropa/Atlantik. ovog pravilnika čine: 1) prognostičke karte prizemnih parametara atmosfere za oblast Evropa/Atlantik.

u skladu sa tehničkim regulativama WMO i ICAO.8-12/01 — 439 od 1036— Knjiga I VIII. izgradnju i korišćenje aerodroma ili pojedinih objekata na njemu. ovog člana može. Prognostičke karte iz meteorološke dokumentacije za let koju Savezni hidrometeorološki zavod obezbeđuje iz Svetskog sistema oblasnih . planiranje. biti i duže ako se dokumenti koriste radi određenih istraživanja ili ispitivanja. Član 42. ovog člana. Savezni hidrometeorološki zavod. zasnivaju se na podacima meteoroloških osmatranja na datom aerodromu u periodu od pet i više godina. odnosno na zahtev nadležnog nacionalnog meteorološkog organa druge države (ili više država). vazduhoplovne klimatološke informacije za aerodrome u Saveznoj Republici Jugoslaviji. objavljuje i po potrebi obnavlja. Informacije iz stava 1. na zahtev nadležnog organa. Vojske Jugoslavije. dostavlja informacije iz stava 1. Član 40. ČUVANJE I KORIŠĆENJE PROGNOSTIČKIH KARATA UKLJUČENIH U METEOROLOŠKU DOKUMENTACIJU ZA LET Član 41. Vazduhoplovne klimatološke informacije neophodne za utvrđivanje planova letenja. na zahtev Savezne uprave za kontrolu letenja. ovog člana izrađuju se u obliku aerodromskih klimatoloških tabela i aerodromskih klimatoloških pregleda. IX. avio-prevozilaca. za potrebe dugoročnog planiranja letova u međunarodnom civilnom vazdušnom saobraćaju. Vreme čuvanja dokumenata iz stava 1. Savezni hidrometeorološki zavod čuva 30 dana od datuma izdavanja. vlasnika ili korisnika aerodroma i drugih korisnika iz oblasti vazduhoplovstva. Savezni hidrometeorološki zavod. uključuje klimatološke informacije za međunarodne aerodrome u Saveznoj Republici Jugoslaviji u međunarodnu razmenu. Prognostičke karte iz meteorološke dokumentacije za let koju izrađuje ili obezbeđuje. VAZDUHOPLOVNE KLIMATOLOŠKE INFORMACIJE Član 39.

8-12/01 — 440 od 1036 — Knjiga I prognoza. mogu se koristiti isključivo za izvršavanje meteoroloških poslova za potrebe vazdušnog saobraćaja. X. ZAVRŠNA ODREDBA Član 43 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu SRJ”. .

koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. obučenost letačkog osoblja i osoblja kontrole letenja. Letenje u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije može se vršiti na nivoima leta datim u prilogu .20 PRAVILNIK O UVOĐENJU SMANJENIH NORMI VERTIKALNOG RAZDVAJANJA VAZDUHOPLOVA U VAZDUŠNOM PROSTORU SAVEZNE REPUBLIKE * JUGOSLAVIJE Član 1. U RVSM prostoru može leteti vazduhoplov koji u uverenju o plovidbenosti ima upisano odobrenje za letenje u tom prostoru. u vazdušnom prostoru SRJ. Odobrenje iz člana 4. Član 4. Član 5. Član 2. U RVSM prostoru može se leteti samo po pravilima instrumentalnog letenja (u daljem tekstu: IFR). način letenja i način vršenja kontrole letenja u tom prostoru.8-12/01 — 441 od 1036— Knjiga I 2. . a koji se odnose na tehničku opremljenost vazduhoplova i kontrole letenja.Tabela nivoa leta. Norma RVSM primenjuje se od nivoa leta 290 do nivoa leta 410 u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: RVSM prostor) i iznosi 1000 ft. i čiji su programi održavanja u skladu sa tehničkim uputstvom (o plo* Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SRJ". br. 68/2001. ovog pravilnika može se upisati vazduhoplovu koji je opremljen za IFR letenje. Ovim pravilnikom utvrđuju Se uslovi za uvođenje smanjene norme vertikalnog razdvajanja propisanih nivoa leta vazduhoplova (Reduced Vertical Separation Minimum. Član 3. u daljem tekstu: RVSM). koji ima uređaj za izbegavanje sudara. kao i uslove za dobijanje odobrenja o osposobljenosti za letenje po RVSM.

za letačko osoblje iz stava 1. mora u Priručniku o operativnim postupcima da definiše postupke rada letačkog osoblja. Član 9. . neprekidnoj plovidbenosti. koji se odnose na RVSM. ili 2) postavljanjem posebnog uređaja u pilotsku kabinu vazduhoplova koji registruje održavanje zadatog nivoa leta. mora imati proveru u letu kojom se dokazuje da je vazduhoplov sposoban da održava zadati nivo u RVSM prostoru. i operativnoj praksi i procedurama za Evropski RVSM prostor) Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva JAA/TGL 6. ovog pravilnika i kontrolori letenja koji vrše kontrolu letenja u RVSM prostoru. ovog člana mora biti. ovog pravilnika. Vazduhoplov iz člana 4. Savezna uprava za kontrolu letenja je dužna da obezbedi tehnička sredstva i uređaje koji omogućuju: . pre upisivanja odobrenja u uverenje o plovidbenosti. osim kabinskog osoblja. iz člana 5. ovog pravilnika. postupke u slučaju opasnosti i otkaza opreme vazduhoplova. Član 6. ovog člana vrši se: 1) merenjem održavanja nivoa leta preletom zemaljskih uređaja za praćenje visine leta.8-12/01 — 442 od 1036 — Knjiga I vidbenosti. Proveru iz stava 1. Provera iz Stava 1. koja o rezultatima provere obaveštava Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija. koji su postavljeni na nekoliko lokacija u Evropi. Program obuke iz stava 1. Letačko osoblje. odnosno drugo lice koje koristi vazduhoplov u RVSM prostoru. Avio-prevozilac. uključen u program obuke za sticanje ovlašćenja za tip vazduhoplova. Član 8.automatsko označavanje radarskih simbola podatkom o statusu . selektivnu i tačnu obradu podataka iz plana leta. moraju biti obučeni po programu koji utvrđuje Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija u centru za obuku koji je ovlašćen za vršenje te obuke. ovog člana vrši Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EUROCONTROL). ovog člana. u program obuke za sticanje dozvole kontrolora letenja. vazduhoplova iz člana 4. Član 7. a za kontrolore letenja.blagovremenu.

Član 12. kada izvršava posebne zadatke od interesa za odbranu ili bezbednost zemlje. U RVSM prostoru. Savezna uprava za kontrolu letenja dužna je da utvrdi tokove saobraćaja posle uvođenja RVSM i da u skladu sa tim tokovima i u odnosu na povećano radno opterećenje kontrolora letenja u slučajevima razdvajanja vazduhoplova iz člana 10. 12/98. Državni vazduhoplov iz stava 1. pored vazduhoplova iz člana 4. u RVSM prostoru može leteti vojni vazduhoplov bez ograničenja u skladu sa članom 181. koji se odnosi na status vazduhoplova u odnosu na RVSM. ovog pravilnika. Izuzetno od stava 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ". odnosno hitnim vazduhoplovnim obaveštenjima.8-12/01 — 443 od 1036— Knjiga I vazduhoplova u odnosu na RVSM. Vazduhoplovi koji nisu opremljeni za IFR letenje. objavljuju se saglasno članu 9. ovog člana.prikazivanje podataka iz plana leta na obrascu za praćenje leta (papirnom ili elektronskom). Savezna uprava za kontrolu letenja dužna je da tokove saobraćaja . kao i da predloži odgovarajuću mrežu vazdušnih puteva. ove uredbe. letačke aktivnosti vrše po pravilima i procedurama koje nisu u skladu sa pravilima i procedurama letenja u RVSM prostoru. Član 11. Zakona. ovog člana. ovog člana koji leti u RVSM prostoru razdvaja se od drugih vazduhoplova vertikalnom normom razdvajanja od 2000 ft. 44/99 i 73/2000 . mogu leteti iznad nivoa leta 280 u definisanim uslovno zabranjenim zonama. . br. Granice uslovno zabranjenih zona iz stava 1. ili čije se. Član 10. Razdvajanje vazduhoplova koji lete u RVSM prostoru od vazduhoplova koji lete u uslovno zabranjenim zonama vrši se obezbeđivanjem normi razdvajanja između vazduhoplova u RVSM prostoru i uslovno zabranjene zone. izvrši sektorizaciju vazdušnog prostora i odredi optimalne kapacitete sektora. kao i način njihovog aktiviranja.u daljem tekstu Zakon) u Zborniku vazduhoplovnih informacija. može leteti i državni vazduhoplov koji je opremljen za IFR letenje. kao i ručnu manipulaciju tim podacima.

ovog člana. mora da Saveznom ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija podnese: 1) uverenje o plovidbenosti sa upisanim odobrenjem za letenje u RVSM prostoru. kao i spisak kontrolora letenja koji su završili obuku iz člana 7. Podatke od značaja za bezbedno i efikasno obavljanje vazdušnog saobraćaja. ovog pravilnika. dužno je da do 31. decembra 2001. 3) spisak letačkog osoblja koje je završilo obuku iz člana 7. kao i da u sporazumima o koordinaciji sa susednim kontrolama letenja uključi i promene koje se odnose na RVSM. Avio-prevoziocu. ovog pravilnika. Član 13. odnosno drugom licu koje ispuni uslove iz stava 1. Savezna uprava za kontrolu letenja podnosi Saveznom ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija izveštaj o tehničkoj opremljenosti za rad u RVSM prostoru iz člana 9. o izvršenoj sektorizaciji vazdušnog prostora iz člana 12. ovog pravilnika. Avio-prevozilac. . odnosno osoblje kontrole letenja koje je steklo dozvolu kontrolora letenja. odnosno drugo lice koje ima nameru da koristi RVSM prostor. a koji se odnose na RVSM. Na osnovu izveštaja iz stava 1. ove uredbe. Savezna uprava za kontrolu letenja dužna je da objavi u službenim vazduhoplovnim publikacijama saglasno članu 5. Član 15. Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija izdaje odobrenje o osposobljenosti za letenje u RVSM prostoru koje se upisuje u prilogu uz uverenje o osposobljenosti za obavljanje delatnosti u vazdušnom saobraćaju. godine završi obuku iz člana 7. Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija daje saglasnost da Savezna uprava za kontrolu letenja vrši kontrolu letenja u RVSM prostoru. 2) priručnik o operativnim postupcima iz člana 8. Letačko osoblje koje je steklo dozvolu pilota transportnog vazduhoplova i profesionalnog pilota. pre stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 14.8-12/01 — 444 od 1036 — Knjiga I usaglasi sa susednim zemljama i Eurokontrolom. Zakona. ovog člana. ovog pravilnika. ovog pravilnika.

6. Član 16. koji se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Danom primene ovog pravilnika prestaje da važi član 20. godine. 5. ovog pravilnika. Avio-prevozilac. 8. a primenjivaće se od 24. izdaje tom osoblju potvrdu o obučenosti. januara 2002. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ". Pravilnika o letenju vazduhoplova ("Službeni list SFRJ". odnosno drugo lice koje koristi RVSM prostor. i 14. kao i Savezna uprava za kontrolu letenja. osim odredaba iz čl.8-12/01 — 445 od 1036— Knjiga I Centar za obuku. 7. u kome je obučio osoblje iz stava 1. . 9. Član 17. dužni su da vode evidenciju osoblja kojima su izdate potvrde iz člana 15. Član 18. 13. 10/79 i 4/83. ovog člana. br.

8-12/01 — 446 od 1036 — TABELA NIVOA LETA Magnetni kurs leta (Magnetic track) Od 000 do 179 stepeni Od 180 do 359 stepeni Instrumentalno letenje (IFR flights) Nivo leta (Flight level) metri Meters 0 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000 27000 29000 31000 33000 35000 37000 39000 40000 45000 49000 etc 420 460 etc 12800 14000 etc 42000 46000 etc 430 470 etc 13100 14350 etc 43000 47000 etc 440 480 etc 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 1050 1700 2300 2900 3500 4100 4700 5350 5950 6550 7150 7750 8400 3500 5500 7500 9500 11500 13500 15500 17500 19000 21500 23500 25500 27500 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 600 1200 1850 2450 3050 3650 4250 4900 5500 6100 6700 7300 7900 8550 9150 9750 10350 11000 11600 12200 Apsolutna visina leta (Altitude) stope Feets 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 Knjiga I Instrumentalno letenje (IFR flights) Nivo leta (Flight level) metri Meters 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 450 490 etc 300 900 1500 2150 2750 3350 3950 4550 5200 5800 6400 7000 7600 8250 8850 9450 10050 10650 11300 11900 12500 13700 14950 etc Apsolutna visina leta (Altitude) Stope Feets Vizuelno letenje (VFR flights) Nivo leta (Flight level) metri Meters Apsolutna visina leta (Altitude) stope Feets Vizuelno letenje (VFR flights) Nivo leta (Flight level) metri Meters Apsolutna visina leta (Altitude) stope Feets 1350 2000 2600 3200 3800 4400 5050 5650 6250 6850 7450 8100 8700 4500 6500 8500 10500 12500 14500 16500 18500 20500 22500 24500 26500 28500 13400 14650 etc 44000 48000 etc .

a izmene i dopune u "Službenom listu SFRJ". ispiti i drugi uslovi koje moraju da ispunjavaju članovi posade vazduhoplova. Član 2. 2/80. Poslove pilota jedrilice mogu vršiti i starija maloletna lica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom. Lice koje se obučava za vršenje poslova iz člana 2. 54/94. 3. ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom i imaju dozvolu za rad.8-12/01 — 447 od 1036— Knjiga I 3. 74/93. . 77/94. Član 4. 46/95. kao i poslovi koje ta lica mogu da vrše. 43/81. br. ISPITIMA I DOZVOLAMA ZA RAD ČLANOVA POSADE * VAZDUHOPLOVA I OPŠTE ODREDBE Član 1. ovog pravilnika je učenik ili pripravnik i te poslove može vršiti samo pod nadzorom lica * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SRJ". Član 3. način izdavanja dozvole za rad. br.1 PODZAKONSKI PROPISI O VAZDUHOPLOVNOM I OSTALOM STRUČNOM OSOBLJU PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI. Lice koje vrši poslove letačkog osoblja i pomoćnog osoblja na vazduhoplovu. mogu vršiti punoletna lica. osim uslova iz člana 2. 10/85. 16/96. 46/93. ovog pravilnika. 12/93. mora ispunjavati i propisane zdravstvene uslove. način proveravanja njihove stručnosti. Ovim pravilnikom propisuju se stručna sprema. Poslove letačkog osoblja. kao i poslove pomoćnog osoblja na vazduhoplovu. 31/80. 53/80. koja u pogledu stručne spreme i vremena provedenog na određenim poslovima. i to: letačko osoblje i pomoćno osoblje.

odnosno organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije u kojoj se obučava. Sadržaj knjige učenika. Član 5. a koje se obučava za vršenje određenog stručnog posla ili se obučava za vršenje posebnog posla. u važeću dozvolu za rad upisuje se da može samostalno vršiti i posebne poslove za koje je položilo poseban ispit. odnosno pripravniku. . Učenik za sportskog pilota. odnosno za vršenje posebnih poslova. kao i vrsti poslova za koje se učenik. Pripravnik koji se obučava za vršenje drugog određenog stručnog posla ili za vršenje posebnog posla mora biti upisan u knjigu pripravnika škole ili školskog centra. Licu koje ispunjava zdravstvene i druge uslove propisane ovim pravilnikom i koje položi ispit za vršenje određenih stručnih poslova. organa uprave. odnosno organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. zdravstvenom stanju učenika. Član 6. pilota jedrilice i balona kao i nastavnici sportskog letenja obučavaju se u školskim centrima i organizacijama Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. položenim ispitima i stepenu obučenosti. nastavniku koji vrši obuku. organizacije udruženog rada. odnosno pripravnika. osim lica koja vrše obuku na zemlji (obuka na radio-navigacionim uređajima za simulirano letenje i teorijska obuka). odnosno školskim centrima. odnosno u knjigu pripravnika unose se podaci o: učeniku. Učenik koji se obučava za vršenje određenih stručnih poslova na vazduhoplovu mora biti upisan u knjigu učenika škole ili školskog centra. odnosno pripravnik obučava. izdaje se dozvola za rad za samostalno vršenje tih poslova. U knjigu učenika. odnosno sadržaj knjige pripravnika utvrđuje i knjigu overava Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze.8-12/01 — 448 od 1036 — Knjiga I koje ima važeću dozvolu za rad za vršenje određenih stručnih poslova. ovog člana položi poseban ispit za vršenje posebnih poslova. Pripravnik je lice koje ima važeću dozvolu za rad za vršenje određenog stručnog posla. Ako lice iz stava 1. Za vršenje stručnog posla učenik se obučava u određenim školama.

Član 8. 5) linijsko letenje je međuaerodromsko letenje u redovnom ili neredovnom vazdušnom saobraćaju. imaju sledeća značenja: 1) samostalno letenje je letenje koje samostalno vrši pilot vazduhoplova vazduhoplovom za koji je propisom predviđen jedan pilot. nastavnika i instruktora su: upravljanje vazduhoplovom. ili letenje nastavnika. odnosno udvojenim komandama je upravljanje vazduhoplovom u svojstvu učenika ili pripravnika radi obuke. upotrebljeni u ovom pravilniku. odnosno koji se završava pola časa pre izlaska sunca. nadzor nad izvršenjem letačkog zadatka za vreme obuke i proveravanje stručnosti. 3) letenje sa duplim. pomoćni poslovi u vazduhoplovu za vreme leta. odnosno instruktora letenja koji vrši obuku i proveravanje stručnosti posade vazduhoplova. Pojedini izrazi. 6) letenje na dugim linijama je međuaerodromsko letenje preko velikih prostranstava. . staranje o bezbednosti putnika i verifikacija radio-navigacionih uređaja. odnosno svako letenje u vazdušnom saobraćaju. ili letenje prvog pilota vazduhoplovom za koji je propisom predviđeno najmanje dva pilota.8-12/01 — 449 od 1036— Knjiga I Lice koje ima dozvolu za rad za vršenje određenih stručnih poslova na vazduhoplovu može vršiti i posebne poslove. uz korišćenje radio-navigacionih uređaja. Poslovi letačkog osoblja i pomoćnog osoblja u vazduhoplovu. 2) noćno letenje je vreme provedeno u letu koji počinje pola časa posle zalaska sunca. 4) vreme letenja po pravilima za instrumentalno letenje (IFR) je ukupno vreme letenja pomoću instrumenata pod meteorološkim uslovima za instrumentalno letenje (IMC) ili pod pokrivačem radi obuke ili proveravanja stručnosti. obuka u letenju. za koje je neophodno korišćenje sredstava za navigaciju velikog dometa. trenaže ili izvršenja letačkog zadatka pod nadzorom nastavnika ili instruktora letenja. ako položi poseban ispit za vršenje tih poslova i ako mu je to upisano u važeću dozvolu za rad. Član 7.

ovog člana. II LETAČKO OSOBLJE Sportski piloti 1. upravlja vazduhoplovom sa levog sedišta i može biti određen da vrši dužnost vođe vazduhoplova. 10) tip vazduhoplova je vazduhoplov koji ima slične konstruktivne. a ima više od 16 godina života. aerodinamičke i manevarske osobine. vrši određene stručne poslove iz svog delokruga. 9) drugi pilot je lice koje. Ispit za pilota jedrilice sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. jedrilicom može upravljati lice koje ima dozvolu za rad sportskog pilota aviona. završenu obuku za pilota jedrilice i najmanje 10 časova samostalnog letenja na jedrilici i položen ispit za pilota jedrilice. 3) radiofoniju. osnovi stabilnosti i upravljivosti. samostalnog letenja na jedrilici. položen ispit za pilota jedrilice i pismenu saglasnost roditelja ako lice nije punoletno.8-12/01 — 450 od 1036 — Knjiga I 7) pilot je lice koje upravlja vazduhoplovom i koje je odgovorno za njegovu bezbednost. na vazduhoplovu za koji je propisano najmanje dva pilota. osnovi mehanike. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja (osnovi aerodinamike. leta. najmanje 30 časova. itd. 4) vazduhoplovnu meteorologiju.). zajedničke za više vazduhoplova. 2) vazduhoplovnu navigaciju. 8) prvi pilot je lice koje na vazduhoplovu za koji su propisana dva pilota. Pilot jedrilice Član 9. . Član 10. Jedrilicom može upravljati sportski pilot koji ima završenu obuku za pilota jedrilice. Izuzetno od odredbe stava 1.

pilot jedrilice: samostalno leti danju pod uslovima vidljivosti na više tipova jedrilica za koje je obučen. Zahtev za produžavanje roka važenja dozvole pilota jedrilice može podneti imalac te dozvole. Izuzetno od odredbe stava 1. ultralakim avionom može upravljati pilot aviona koji ima završenu obuku za ultralaki avion i pilot . ovog člana. leti u oblacima. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i sposobnosti za bezbedno upravljanje jedrilicom u toku leta. koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove. 8) eksploataciju jedrilice i prinudne postupke. od čega najmanje 5 časova letenja u toku 12 meseci pre isteka roka važenja dozvole i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh. od čega 10 časova letenja na tipu jedrilice sa kojom učestvuje na javnoj priredbi ili takmičenju. leti noću. Na osnovu dozvole. ako ima najmanje 10 časova letenja. ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja. najmanje 20 časova samostalnog letenja ultralakim avionom. od čega dva časa samostalnog. ako je za to obučen a nije imao prekid u noćnom letenju duži od 60 dana. Član 11. Ultralakim avionom može upravljati sportski pilot koji ima završenu obuku za sportskog pilota ultralakog aviona. 7) poznavanje svojstava padobrana i njegove upotrebe.8-12/01 — 451 od 1036— Knjiga I 5) poznavanje konstrukcije i materijala od koga se izrađuje jedrilica. 6) vazduhoplovne propise. 1a. ako je za to obučen i ima najmanje 10 časova letenja bez spoljne vidljivosti. učestvuje na vazduhoplovnim javnim priredbama i takmičenjima u Saveznoj Republici Jugoslaviji i inostranstvu. Sportski pilot ultralakog aviona Član 12a. Član 12. međuaerodromskog letenja sa sletanjima na dva različita aerodroma i položen ispit za sportskog pilota ultralakog aviona. od čega najviše 5 časova letenja simuliranim uređajima.

2. sportski pilot ultralakog aviona samostalno upravlja ultralakim avionom danju u uslovima vidljivosti.8-12/01 — 452 od 1036 — Knjiga I jedrilice koji ima završenu obuku za pilota ultralakog aviona. prevozi jedno lice ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja. 7) radiofoniju. od čega najmanje 5 časova samostalnog međuaerodromskog letenja sa sletanjima na tri različita aerodroma. Avionom može upravljati sportski pilot koji ima završenu obuku za sportskog pilota. Član 12b. vrši izbacivanje hemijskih sredstava ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja i ako za to ima ovlašćenje i položen ispit za sportskog pilota aviona. 9) eksploataciju vazduhoplova i prinudne postupke. Sportski pilot aviona i helikoptera Član 13. najmanje 35 časova samostalnog letenja avionom. 6) vazduhoplovnu navigaciju. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje ultralakim avionom u toku leta. najmanje 10 časova samostalnog letenja na ultralakom avionu i položen ispit za pilota ultralakog aviona. 3) vazduhoplovne pogonske grupe. 2) vazduhoplovne konstrukcije. Ispit za sportskog pilota ultralakog aviona sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja. Član 12v. Na osnovu dozvole. i položeni ispit za sportskog pilota. 4) vazduhoplovne instrumente. 5) vazduhoplovnu meteorologiju. . 8) vazduhoplovne propise.

učestvuje na javnim vazduhoplovnim priredbama i takmičenjima u Jugoslaviji. odnosno jednomotornim avionom težine do 3000 kg. Ispit za sportskog pilota sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Ako kandidat za sportskog pilota poseduje važeću dozvolu pilota jedrilice.8-12/01 — 453 od 1036— Knjiga I Izuzetno od odredbe stava 1. 10) eksploataciju vazduhoplova i prinudne postupke. odnosno dozvolu pilota ultralakog aviona ako ima završenu obuku za sportskog pilota aviona ili helikoptera i najmanje 15 časova samostalnog letenja avionom. Član 14. najmanje 25 časova samostalnog letenja avionom. 3) sisteme vazduhoplova. od čega najmanje pet časova samostalnog međuaerodromskog letenja sa sletanjima na tri različita aerodroma i položen stručni ispit za sportskog pilota. Član 15. 8) vazduhoplovnu meteorologiju. ako ima najmanje 100 časova . 6) vazduhoplovnu navigaciju. bez prava prevoza putnika. od čega najmanje 5 časova samostalnog međuaerodromskog letenja sa sletanjima u tri različita aerodroma. ovog člana. ako je položio poseban stručni ispit za letenje određenim tipom aviona. sportski pilot. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje avionom u toku leta. 5) vazduhoplovne instrumente. jednomotornim avionom težine do 1500 kg za koji je obučen. neće polagati predmet iz tačke 7. avionom može upravljati lice koje ima dozvolu za rad pilota jedrilice ako ima završenu obuku za sportskog pilota. Na osnovu dozvole. 7) radiofoniju. stava 2. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja. ovog člana. 2) vazduhoplovne konstrukcije. 9) vazduhoplovne propise. 4) vazduhoplovne pogonske grupe. samostalno upravlja avionom danju u uslovima vidljivosti.

Član 16. ako ima položen poseban ispit za korišćenje radio-navigacionih sredstava i ima najmanje 5 časova samostalnog noćnog letenja. Helikopterom može upravljati sportski pilot helikoptera koji ima: završenu obuku za sportskog pilota helikoptera. Član 17. ako je za to obučen i ako mu prekid u noćnom letenju nije trajao duže od 45 dana. od čega najmanje 5 časova samostalnog letenja odnosnim tipom aviona. leti avionom u kontrolisanom vazdušnom prostoru.8-12/01 — 454 od 1036 — Knjiga I samostalnog letenja.750 kg ako je položio poseban stručni ispit za letenje određenim tipom aviona koji je opremljen za instrumentalno letenje i ako ima najmanje 150 časova samostalnog letenja. Zahtev za produženje roka važenja dozvole sportskog pilota može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole ispunjava zdravstvene uslove. od čega najmanje 5 časova samostalnog letenja avionom u toku 12 meseci pre isteka roka važenja dozvole. koji ima najmanje 10 časova letenja. osim putnika. leti noću u meteorološkim uslovima za vizuelno letenje u rejonu aerodroma. od čega najmanje 20 časova samostalnog letenja. najmanje 40 časova letenja helikopterom. sportski pilot prevozi putnike jednomotornim avionom mase do 1. od čega najmanje 5 časova samostalnog letenja odnosnim tipom aviona i ako je za to obučen. ako ima najmanje 70 časova letenja. Na osnovu dozvole sportskog pilota i položenog posebnog ispita za instrumentalno letenje. i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh.500 kg za koje je obučen. vrši izbacivanje padobranaca. . leti noću u zoni sportskog aerodroma. od čega najmanje 10 časova na tom tipu aviona. bacanje letaka i vuču transparenata ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja i ako je za to obučen. vrši vuče jedrilice. ako ima položen poseban stručni ispit za korišćenje radio-navigacionih sredstava. prevozi druga lica. ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja. vrši izbacivanje hemijskih sredstava iz vazduhoplova ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja i ako za to ima ovlašćenje. odnosno ako ima najmanje 50 časova samostalnog letenja i položen poseban ispit za nastavnika jedriličarstva. a u inostranstvu — najmanje 150 časova samostalnog letenja. odnosno jednomotornim avionom mase do 2.

bez prava prevoza drugih lica. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje helikopterom za vreme leta. 9) vazduhoplovne propise. 7) vazduhoplovnu meteorologiju. Ako sportski pilot helikoptera ima dozvolu za rad sportskog pilota aviona ili dozvolu višeg ranga. može mu se umesto 40 časova letenja helikopterom priznati 25 časova letenja helikopterom. Član 18. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja (posebno let helikoptera i rotora). 8) radiofoniju. Član 19. a posle 75 časova samostalnog letenja helikopterom i sa pravom prevoza drugih lica ako ima najmanje 10 časova letenja na odgovarajućem tipu helikoptera. od čega najmanje 10 časova samostalnog letenja onim tipom heliko- .8-12/01 — 455 od 1036— Knjiga I najmanje 3 samostalna preleta na tri terena. najmanje jedno sletanje i jedno poletanje sa terena nadmorske visine preko 1000 m i položen ispit za sportskog pilota helikoptera. vrši izbacivanje padobranaca ako ima najmanje 100 časova samostalnog letenja helikopterom. 3) sisteme vazduhoplova ( posebno sisteme helikoptera). 10) eksploataciju helikoptera i prinudne postupke. 4) vazduhoplovne pogonske grupe ( posebno pogonske grupe helikoptera). sportski pilot helikoptera: samostalno upravlja helikopterom danju pod uslovima vidljivosti. 5) vazduhoplovne instrumente. leti helikopterom noću ako je za to obučen a nije imao prekid u noćnom letenju duži od 45 dana. 2) vazduhoplovne konstrukcije (posebno konstrukcije helikoptera). od čega mora imati najmanje 15 časova samostalnog letenja helikopterom. 6) vazduhoplovnu navigaciju. Na osnovu dozvole. Ispit za sportskog pilota helikoptera sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.

od čega šest pod nadzorom instruktora sa jednim penjanjem do 3. leti noću po pravilima za vizuelno letenje u rejonu aerodroma. Zahtev za produženje roka važenja dozvole sportskog pilota helikoptera može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole ispunjava zdravstvene uslove. 3. leti helikopterom u kontrolisanom vazdušnom prostoru ako je položio poseban ispit za korišćenje radio-navigacionih sredstava. Član 20. . Član 22. 3) balonske instrumente. a u inostranstvu — ako ima najmanje 150 časova samostalnog letenja helikopterom. Pilot na slobodnom balonu Član 21. Slobodnim balonom može upravljati pilot koji ima završenu obuku za pilota slobodnog balona. 2) konstrukcije balona i opreme.000 metara visine. i koji u toku oba perioda od po 12 meseci važenja dozvole ima najmanje po 30 samostalnih letova helikopterom i najmanje po 10 časova letenja i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh. Ispit za pilota na slobodnom balonu sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. 4) računsku navigaciju. odnosno heliodroma ako je položio poseban ispit za korišćenje radio-navigacionih sredstava i ima najmanje 15 časova samostalnog letenja helikopterom. učestvuje na vazduhoplovnim javnim priredbama i takmičenjima ako ima najmanje 75 časova samostalnog letenja helikopterom. i koji ima položen ispit za pilota slobodnog balona.8-12/01 — 456 od 1036 — Knjiga I ptera iz kog vrši izbacivanje padobranaca i ako je za to obučen. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) osnove teorije letenja i aerostatike koja se primenjuje u letenju na slobodnim balonima. najmanje osam penjanja u prosečnom trajanju od 2 časa.

od čega najmanje 100 časova samostalnog letenja. Član 23. Zahtev za produženje važenja dozvole pilota slobodnog balona može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka dozvole ispunjava zdravstvene uslove. Član 26. Praktični deo stručnog ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za upravljanje balonom u toku leta. od čega najviše 2 časa letenja sa upotrebom radio-elektronskih uređaja za simulirano letenje: najmanje 5 časova noćnog letenja i položen ispit za vršenje poslova profesionalnog pilota. učestvuje na sportskim priredbama i takmičenjima ako ima najmanje 50 časova samostalnog letenja. najmanje 5 časova letenja bez spoljne vidljivosti. od čega najmanje 10 časova letenja noću. 6) vazduhoplovnu meteorologiju. ili 5 podizanja balonom noću. Na osnovu dozvole. najmanje 20 časova međuaerodromskog letenja u kontrolisanom vazdušnom prostoru sa upotrebom radio-navigacionih sredstava i najmanje jedan maršrutni let duži od 300 km sa sletanjem na jednom od usputnih aerodroma. a od toga najmanje 40 časova samostalnog maršrutnog letenja. prevozi druga lica ako ima najmanje 100 časova letenja. Profesionalni pilot aviona i helikoptera Član 25. leti samostalno noću ako ima najmanje 150 časova letenja. Ispit za vršenje poslova profesionalnog pilota aviona sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.8-12/01 — 457 od 1036— Knjiga I 5) vazduhoplovne propise. Avionom može upravljati profesionalni pilot koji ima: završenu vazduhoplovnu školu za profesionalnog pilota: najmanje 200 časova letenja avionom. pilot slobodnog balona: samostalno leti danju u uslovima vidljivosti na balonima. koji je u toku važenja dozvole imao najmanje tri podizanja balonom ili 5 časova letenja balonom i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh. 7) eksploataciju balona i prinudne postupke. 4. . Član 24.

profesionalni pilot: vrši avio-tretiranje zemljišnih površina i leti radi traganja i spasavanja ako ima najmanje 250 časova letenja avionom. od čega najmanje 50 časova samostalnog letenja određenim tipom vazduhoplova i ako ima položen poseban ispit za avio-tretiranje zemljišnih površina ili poseban ispit za traganje i spasavanje aviona. 6) vazduhoplovnu navigaciju. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku. 11) engleski jezik. 4) vazduhoplovne pogonske grupe.700 kg ako je položio poseban ispit za instrumentalno letenje i ispit za letenje određenim tipom aviona i ako ima najmanje 150 časova instrumentalnog letenja. Član 28. leti danju i noću u uslovima vidljivosti avionom mase do 5. leti. u vazdušnom saobraćaju sa pravom prevoza putnika avionom mase do 5. Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad profesionalnog pilota može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove i koji je u toku važenja dozvole za rad imao najmanje 15 časova letenja. 7) vazduhoplovnu meteorologiju. 2) vazduhoplovne konstrukcije. 8) vazduhoplovne propise. . 5) vazduhoplovne instrumente. 9) eksploataciju vazduhoplova i prinudne postupke. u vazdušnom saobraćaju sa pravom prevoza putnika ako je položio poseban ispit za instrumentalno letenje i ispit za letenje određenim tipom aviona i leti. Član 27.8-12/01 — 458 od 1036 — Knjiga I Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja.700 kg ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona. u svojstvu drugog pilota. 3) sisteme vazduhoplova. 10) vazduhoplovnu medicinu. Na osnovu dozvole za rad. u svojstvu prvog pilota.

Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje avionom za vreme leta. od čega najmanje 250 časova samostalnog letenja. od čega ne više od 10 časova letenja na radio-elektronskim uređajima za simulirano letenje. najmanje 100 časova instrumentalnog letenja. 2) engleski jezik sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku. od čega najviše 100 časova letenja u svojstvu prvog pilota pod nadzorom instruktora. poslove drugog pilota na svim avionima za koje je predviđen drugi pilot. . poslove prvog pilota na svim tipovima aviona do 60. Na osnovu dozvole za rad. 3) eksploataciju vazduhoplova i prinudne postupke. Član 31. Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad profesionalnog pilota I klase može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove i koji je u toku važenja dozvole za rad imao najmanje 40 časova letenja od čega najmanje 20 časova instrumentalnog letenja.000 kg bez prava prevoza putnika. najmanje 50 časova noćnog letenja i položen ispit za vršenje poslova profesionalnog pilota I klase. Član 30. Član 29a.000 kg u vazdušnom saobraćaju ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona. položen poseban ispit za instrumentalno letenje. Knjiga I Avionom može upravljati profesionalni pilot prve klase koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota.8-12/01 — 459 od 1036— Član 29. Ispit za vršenje poslova profesionalnog pilota I klase sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. profesionalni pilot I klase vrši: poslove prvog pilota na svim tipovima aviona težine do 20. Gradivo za progam polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) vazduhoplovne propise. kao i druge posebne poslove ako ima za to položen poseban ispit. najmanje 1200 časova i dve godine neprekidnog letenja sa važećim ovlašćenjem za instrumentalno letenje.

od čega najmanje dva preleta u kontrolisanom vazdušnom prostoru. balans. 9) eksploataciju helikoptera i prinudne postupke. performanse). 6) vazduhoplovnu navigaciju. sa posebnim delom o sistemima na helikopterima. od čega mora imati najmanje 80 časova samostalnog letenja helikopterom. Knjiga I Helikopterom može upravljati profesionalni pilot helikoptera koji ima: završenu vazduhoplovnu školu za profesionalnog pilota helikoptera. Član 33. 10) vazduhoplovnu medicinu. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja. 3) sistema vazduhoplova. najmanje 10 samostalnih preleta. sa posebnim delom o letu helikoptera (težina. najmanje 5 časova samostalnog letenja. a ako ima dozvolu za rad profesionalnog pilota aviona. sa posebnim delovima o pogonskim grupama helikoptera. najmanje 200 časova letenja helikopterom. 5) vazduhoplovne instrumente. od čega mora imati najmanje 50 časova samostalnog letenja helikopterom. noću najmanje 5 časova samostalnog letenja bez spoljne vidljivosti. .8-12/01 — 460 od 1036 — Član 32. Ako profesionalni pilot helikoptera ima dozvolu sportskog pilota aviona. može mu se umesto 200 časova letenja helikopterom priznati 150 časova. 7) vazduhoplovnu meteorologiju. 8) vazduhoplovne propise. od čega najmanje 100 časova samostalnog letenja. može mu se umesto 200 časova letenja helikopterom priznati 100 časova. 2) vazduhoplovne konstrukcije. 4) vazduhoplovne pogonske grupe. sa posebnim delom o helikopterima. najmanje jedno sletanje na visini od preko 1500 metara nadmorske visine. kao i položen ispit za vršenje poslova profesionalnog pilota helikoptera. Ispit za vršenje poslova profesionalnog pilota helikoptera sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.

a nije imao prekid u noćnom letenju duži od 45 dana. završenu obuku za saobraćajnog pilota. Saobraćajni pilot aviona i helikoptera Član 36. leti danju i noću u uslovima vidljivosti helikopterom mase do 5. od čega najmanje 50 časova samostalnog letenja određenim tipom helikoptera i ako je položio poseban ispit za vršenje tih poslova. . Na osnovu dozvole za rad. najmanje 6 godina neprekidnog letenja u vazdušnom saobraćaju ili 8 godina neprekidnog letenja od čega najmanje 4 godine u vazdušnom saobraćaju i položen ispit za vršenje poslova saobraćajnog pilota. Član 34. koji ima najmanje 10 časova samostalnog letenja helikopterom i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh. Zahtev za produžavanje roka važenja dozvole za rad profesionalnog pilota helikoptera može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove za rad. Član 35.700 kg ako je položio posebni ispit za letenje određenim tipom helikoptera i leti helikopterom noću ako je za to obučen. najmanje 2000 časova letenja. Član 37. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku. geološka ispitivanja i snimanja iz vazduha i pruža hitnu pomoć ako ima najmanje 300 časova letenja helikopterom. od čega najmanje 250 časova samostalnog letenja u svojstvu vođe vazduhoplova ili najmanje 250 časova letenja u svojstvu pripravnika za vođu vazduhoplova pod nadzorom instruktora letenja u vazdušnom saobraćaju. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje helikopterom za vreme letenja. profesionalni pilot helikoptera vrši aviotretiranje zemljišnih površina. 5. Avionom može upravljati saobraćajni pilot koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota I klase.8-12/01 — 461 od 1036— Knjiga I 11) engleski jezik. Ispit za vršenje poslova saobraćajnog pilota aviona sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.

od čega najmanje 20 časova instrumentalnog letenja. a od toga ne više od 10 časova letenja pomoću radio-elektronskih uređaja za simulirano letenje. Član 38. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje avionom u toku leta. Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad saobraćajnog pilota može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove i koji je u toku važenja dozvole za rad imao najmanje 50 časova letenja. 3) sisteme vazduhoplova. 9) organizaciju letenja i saobraćaja. profesionalnog pilota I klase i saobraćajnog pilota na svim tipovima aviona. 12) vazduhoplovnu medicinu. 5) vazduhoplovne instrumente. Helikopterom može upravljati saobraćajni pilot helikoptera koji ima važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota helikoptera. saobraćajni pilot: vrši poslove profesionalnog pilota. 7) vazduhoplovnu meteorologiju. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku. 2) vazduhoplovne konstrukcije i poznavanje tipova vazduhoplova. 11) eksploataciju vazduhoplova i prinudne postupke. Na osnovu dozvole za rad. najmanje 50 časova instrumentalnog i naj- . Član 40.8-12/01 — 462 od 1036 — Knjiga I Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja. najmanje 1000 časova letenja helikopterom. od čega najmanje 300 časova samostalnog letenja u svojstvu vođe vazduhoplova. Član 39. 6) vazduhoplovnu navigaciju. 4) vazduhoplovne pogonske grupe. 10) opterećenje i balans vazduhoplova. 8) vazduhoplovne propise. završenu obuku za saobraćajnog pilota helikoptera. 13) engleski jezik višeg stepena.

Ispit za vršenje poslova saobraćajnog pilota helikoptera sastoji se od teorijskog i praktičnog dela. Na osnovu dozvole za rad. 7) vazduhoplovnu meteorologiju. 12) engleski jezik višeg stepena. za sticanje dozvole saobraćajnog pilota na helikopteru potrebno je da ima najmanje 600 časova ukupnog letenja na helikopteru. 9) opterećenje i balans vazduhoplova i helikoptera. 4) vazduhoplovne pogonske grupe. 5) vazduhoplovne instrumente. Ako pripravnik saobraćajnog pilota helikoptera poseduje dozvolu profesionalnog pilota aviona ili profesionalnog pilota I klase na avionu ili saobraćajnog pilota na avionu. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku. saobraćajni pilot helikoptera vrši poslove saobraćajnog pilota helikoptera i poslove prvog pilota na određenim tipovima helikoptera za koje ima položen poseban ispit. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) teoriju letenja. 8) vazduhoplovne propise. Član 41. 6) vazduhoplovnu navigaciju. .8-12/01 — 463 od 1036— Knjiga I manje 100 časova noćnog letenja. 11) vazduhoplovnu medicinu. položen poseban ispit za instrumentalno letenje i položen ispit za vršenje poslova saobraćajnog pilota helikoptera. 3) sisteme vazduhoplova i sisteme helikoptera. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za bezbedno upravljanje helikopterom u toku leta. od čega 250 časova letenja na helikopteru u saobraćaju. Član 42. 2) vazduhoplovne konstrukcije i poznavanje tipova helikoptera. 10) eksploataciju helikoptera i prinudne postupke.

Član 45. 4) engleski jezik. navigacione opreme i instrumenata.8-12/01 — 464 od 1036 — Član 43. 2) vazduhoplovnu meteorologiju. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) vazduhoplovnu navigaciju. Poslove navigatora letača na avionu u vazdušnom saobraćaju može vršiti lice koje ima završenu obuku za navigatora letača. a na dugim linijama i prekookeanskim letovima — ako je položio poseban ispit za letenje na dugim linijama. . Navigator letač i mehaničar — tehničar letač Član 44. Član 46. navigator letač vrši poslove navigatora letača na svim vazduhoplovima na kojima je predviđen navigator letač. koji je u toku važenja dozvole za rad imao najmanje 20 časova instrumentalnog letenja helikopterom i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh. 5) poznavanje kalibraže. kao i položen ispit za dozvolu za rad navigatora letača. najmanje 250 časova međuaerodromskog letenja u svojstvu učenika navigatora. Knjiga I Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad saobraćajnog pilota helikoptera može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove. 3) vazduhoplovne propise. Na osnovu dozvole za rad. 6. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova navigatora letača u toku leta. Ispit za vršenje poslova navigatora letača sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. od čega najmanje 100 časova letenja noću. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku.

Poslove mehaničara letača može vršiti mehaničar — tehničar letač koji ima najmanje: stručnu spremu visokokvalifikovanog radnika vazduhoplovnog smera ili tehničara vazduhoplovnog. Ispit za vršenje poslova mehaničara — tehničara letača sastoji se od teorijskog i praktičnog dela. koji ima najmanje . Član 51. završenu obuku za mehaničara — tehničara letača i položen ispit za vršenje poslova mehaničara letača na određenom tipu vazduhoplova. najmanje 250 časova letenja u svojstvu pripravnika za to zvanje. Knjiga I Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad navigatora letača može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove i koji ima najmanje 5 letova na linijama u svojstvu navigatora letača. 3) poznavanje i eksploataciju vazduhoplova i motora kao i prinudne postupke. Član 48. Gradivo za program polaganja teorijskog dela ispita obuhvata: 1) aerodinamiku i teoriju letenja. Član 49. Član 50. motora i instrumenata. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza na engleskom jeziku. Praktični deo ispita je provera stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje mehaničara — tehničara letača u toku leta. Na osnovu dozvole za rad. 5) engleski jezik. mašinskog ili elektrotehničkog ili letačkog smera.8-12/01 — 465 od 1036— Član 47. mehaničar letač vrši poslove mehaničara letača na određenom tipu vazduhoplova za koji je položio poseban ispit. 4) vazduhoplovne propise. Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad mehaničara letača može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava zdravstvene uslove. 2) poznavanje vazduhoplova. od čega najviše 50 časova na radio-elektronskim uređajima za simulirano letenje.

najmanje 250 časova letenja. koji je u svojstvu pripravnika za nastavnika obučio najmanje 3 učenika. koji ima: važeću dozvolu pilota slobodnog balona. odnosno helikoptera i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. završenu obuku za nastavnika jedriličarstva i obuku za letenje jedrilicom bez spoljne vidljivosti i najmanje 300 km slobodnih preleta. koji je u svojstvu pripravnika za nastavnika obučio . može mu se umesto 250 časova letenja priznati 200 časova letenja na jedrilici. može mu se umesto 200 časova letenja jedrilicom priznati 100 časova letenja jedrilicom. koji je u svojstvu pripravnika za nastavnika obučio najmanje 3 učenika i položio poseban ispit za vršenje poslova nastavnika motornog letenja za obuku sportskog pilota aviona. i to: 1) nastavnik jedriličarstva. Obuku letenja. dozvolu pilota jedrilice. od čega najmanje 30 časova samostalnog letenja slobodnog balona noću. Ako nastavnik jedriličarstva ima položen poseban ispit za vršenje poslova nastavnika motornog letenja. koji ima: najmanje 3 godine važeću dozvolu pilota jedrilice. PROVERAVANJE STRUČNOSTI I POSEBNI ISPITI Član 52. Ako nastavnik motornog letenja ima položen poseban ispit za nastavnika jedriličarstva. odnosno helikoptera. odnosno helikoptera ili dozvolu višeg ranga. koji je obučen da vrši osnovne akrobacije jedrilicom. završenu obuku za nastavnika letenja u slobodnim balonima i najmanje 50 časova letenja u svojstvu pilota slobodnog balona. 3) nastavnik letenja slobodnog balona. najmanje 200 časova letenja jedrilicom. 2) nastavnik motornog letenja za obuku sportskog pilota aviona. OBUKA. III. proveravanje stručnosti letačkog osoblja i nadzor nad izvršavanjem zadataka za vreme obuke vrše. koji je položio poseban ispit za vršenje poslova nastavnika jedriličarstva i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. i završenu obuku za nastavnika motornog letenja. koji ima: najmanje 3 godine važeću dozvolu sportskog pilota aviona.8-12/01 — 466 od 1036 — Knjiga I 15 časova letenja u svojstvu mehaničara letača i koji je prilikom proveravanja stručnosti pokazao zadovoljavajući uspeh.

koji ima važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota aviona. položen poseban ispit za vršenje poslova instruktora letenja za obuku pilota za tip aviona.000 časova letenja. koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota aviona. koji je položio poseban ispit za nastavnika pilota slobodnog balona i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. oprema. položen poseban ispit za instrumentalno letenje. odnosno helikoptera težine do 5. nosivost. koji je u svojstvu pripravnika za nastavnika obučio najmanje 3 učenika i položio poseban ispit za vršenje poslova nastavnika motornog letenja za obuku profesionalnog pilota aviona.700 kg. 5) instruktor letenja za obuku pilota na tipu aviona. od čega najmanje 500 časova letenja na dotičnom tipu vazduhoplova u svojstvu vođe vazduhoplova ako to zvanje stiče prvi put. koji je dužnost instruktora obavljao na tipovima vazduhoplova do 60 tona i koji ima najmanje 50 časova letenja . odnosno helikoptera. od čega najmanje 25 časova samostalnog letenja noću. itd. broj motora. od čega najmanje 250 časova na tom tipu vazduhoplova u svojstvu prvog pilota ako to zvanje stiče prvi put. odnosno helikoptera. sa najmanje 2. odnosno najmanje 50 časova na dotičnom tipu aviona.). 4) nastavnik motornog letenja za obuku profesionalnog pilota aviona. odnosno helikoptera težine do 5. odnosno najmanje 50 časova na dotičnom tipu vazduhoplova ako je već obavljao dužnost instruktora.000 časova letenja u vazdušnom saobraćaju. od čega najmanje 500 časova u vazdušnom saobraćaju.8-12/01 — 467 od 1036— Knjiga I najmanje 3 učenika. od čega najmanje 30 časova letenja vazduhoplovom na kome treba da bude instruktor. odnosno dozvolu za rad saobraćajnog pilota na vazduhoplovu težine preko 20 tona ili dozvolu za rad saobraćajnog pilota helikoptera na helikopteru težine preko 5. odnosno helikoptera i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. ako je dužnost instruktora obavljao na sličnom tipu aviona (težina.700 kg. 6) instruktor letenja u vazdušnom saobraćaju koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota I klase na avionu težine do 20 tona.000 časova letenja. završenu obuku za nastavnika motornog letenja i najmanje 500 časova letenja u svojstvu pilota.700 kg i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. ako ima najmanje 1. odnosno helikoptera koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota aviona. najmanje 800 časova letenja. odnosno helikoptera mase do 5.700 kg. 3.

Određenim tipom jedrilice i slobodnim balonom može upravljati pilot jedrilice ili pilot balona ako ima važeću dozvolu i najmanje 1 čas sa- . završenu obuku za instruktora mehaničara letača. Član 53.500 časova letenja u svojstvu mehaničara letača. da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. koji je položio poseban ispit za vršenje poslova instruktora navigatora letača i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. položen poseban ispit za vršenje poslova instruktora mehaničara letača i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. od čega najmanje 50 časova na osnovnom tipu helikoptera u svojstvu I pilota i najmanje 10 letova linijskog letenja. 5. najmanje 1. 6. i 7. najmanje 3 godine vršenja poslova navigatora letača.500 časova letenja u svojstvu navigatora letača i završenu obuku za instruktora navigatora letača. 9) instruktor mehaničara — tehničara letača. koji ima: važeću dozvolu za rad saobraćajnog pilota helikoptera na helikopteru težine preko 5. najmanje 1. 11) instruktor za određeni model istog tipa vazduhoplova koji ispunjava uslove iz tač. najmanje 200 časova letenja ultralakim avionom.500 časova letenja sa najmanje 200 časova letenja u vazdušnom saobraćaju. koji je u svojstvu pripravnika za nastavnika obučio najmanje tri učenika i koji je položio ispit za vršenje poslova nastavnika pilota ultralakog aviona. koji ima: važeću dozvolu za rad mehaničara letača. završenu obuku za nastavnika letenja. najmanje 1. koji je položio poseban ispit za vršenje poslova instruktora letenja i kome je u važeću dozvolu za rad upisano.8-12/01 — 468 od 1036 — Knjiga I u svojstvu vođe vazduhoplova i najmanje 10 letova linijskog letenja. na svim tipovima helikoptera koji se koriste u vazdušnom saobraćaju. 7) instruktor letenja na helikopterima u vazdušnom saobraćaju. ovog člana i koji je završio obuku po posebnom programu i položio ispit za instruktora za određeni model istog tipa vazduhoplova. i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit: 8) instruktor navigatora letača: koji ima: važeću dozvolu za rad navigatora letača. 10) nastavnik letenja pilota ultralakim avionom koji ima važeću dozvolu pilota ultralakog aviona.700 kg.

odnosno sportski pilot aviona koji vrši preobuku za letenje na motornoj jedrilici mora da ima odgovarajuću važeću dozvolu i najmanje 3 časa samostalnog letenja na motornoj jedrilici. Određenim tipom vazduhoplova može upravljati: 1) sportski pilot aviona ili helikoptera — ako ima važeću dozvolu za rad. odnosno helikoptera. Ako pilot sa dozvolom saobraćajnog pilota i profesionalnog pilota I klase vrši preobuku za drugi tip aviona. odnosno pripravnika za I pilota. 3) profesionalni pilot I klase i saobraćajni pilot — ako imaju važeću dozvolu za rad i najmanje 50 časova samostalnog letenja avionima mase veće od 5. Pilot jedrilice.700 kg koji se koristi za prevoz lica i stvari i položen posebni ispit za instrumentalno letenje. odnosno tom tipu slobodnog balona. odnosno najmanje 10 časova samostalnog letenja na vazduhoplovima mase do 5. odnosno helikoptera. od čega najmanje 20 časova međuaerodromskog letenja. odnosno helikoptera.750 kg i položen poseban ispit za letenje određenim tipom aviona.8-12/01 — 469 od 1036— Knjiga I mostalnog letenja na tom tipu jedrilice. 2) profesionalni pilot aviona ili helikoptera — ako ima važeću dozvolu za rad i najmanje 30 časova samostalnog letenja na vazduhoplovu mase do 5. može leteti u svojstvu drugog pilota. Član 54. završenu obuku za tip aviona ili helikoptera. tri časa samostalnog letenja na avionima mase do 1. Član 55.700 kg koji se koristi u druge svrhe. odnosno 10 časova samostalnog letenja na avionima i helikopterima mase do 2.500 kg. završenu obuku za in- . odnosno helikoptera koji ima najmanje 50 časova samostalnog letenja. Određenim tipom vazduhoplova može leteti mehaničar letač koji ima najmanje 50 časova letenja pod kontrolom instruktora mehaničara letača i položen poseban ispit za letenje određenim tipom vazduhoplova i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit.700 kg i upisano ovlašćenje za instrumentalno letenje. Instrumentalno letenje može da vrši sportski pilot aviona. odmah po završenoj obuci i položenom ispitu na tom tipu aviona.

najmanje 5 časova instrumentalnog letenja pod nadzorom instruktora i položen ispit za sticanje ovlašćenja. od čega najviše 20 časova letenja radio-elektronskim uređajima za simuliranje letenja. Instrumentalno prilaženje prema uslovima propisanim za kategoriju II za određeni tip aviona može vršiti profesionalni pilot I klase i saobraćajni pilot sa važećom dozvolom za rad i ovlašćenjima za instrumentalno letenje.8-12/01 — 470 od 1036 — Knjiga I strumentalno letenje. odnosno helikoptera koji ima najmanje 100 časova samostalnog letenja. najmanje 40 časova instrumentalnog letenja pod nadzorom nastavnika letenja. Instrumentalno letenje može da vrši profesionalni pilot aviona. jedrilice ili helikoptera. Član 55a. Član 56. najmanje 40 časova instrumentalnog letenja. Prilikom produženja važenja dozvole za vršenje posebnih poslova instrumentalnog prilaženja prema uslovima propisanim za kategoriju II za određeni tip aviona. od čega najmanje 50 časova međuaerodromskog letenja. pod uslovom da ima 100 časova letenja po instrumentima. odnosno pet časova na određenom tipu vazduhoplova u slučaju preobuke za drugi tip vazduhoplova. najmanje 10 časova noćnog letenja i položen poseban ispit za instrumentalno letenje i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i određene poslove za koje je položio poseban ispit. odnosno 30 časova za svaki sledeći upis u drugu dozvolu za rad. Pilot koji ima upisano ovlašćenje za instrumentalno letenje za jednomotorni avion. Akrobacije vazduhoplovom može samostalno izvoditi pilot aviona. U dozvolu pilota aviona upisuje se ovlašćenje za instrumentalno letenje za jednomotorni ili višemotorni avion. za sticanje ovlašćenja za instrumentalno letenje za višemotorni avion mora da ima završenu obuku. od čega najviše 20 časova letenja radioelektronskim uređajima za simulirano letenje. koji ima: najmanje 150 časova samostalnog letenja u svojstvu pilota. od čega najmanje osam časova letenja u uslovima propisanim za kategoriju II ako tu kategoriju II stiče prvi put. završenu obuku za instrumentalno letenje. najmanje pet časova noćnog letenja i položen poseban ispit za instrumentalno letenje. završenu obuku za akrobatsko letenje i položen poseban ispit za izvođenje akrobacija vazduhoplovom i kome je u važe- . pilot mora da ima najmanje pet simuliranih ili stvarnih instrumentalnih prilaženja.

najmanje 25 časova letenja u svojstvu pripravnika za I pilota. položen poseban ispit za prvog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti posebne poslove za koje je položio poseban ispit. najmanje 50 časova letenja u svojstvu pripravnika za I pilota.8-12/01 — 471 od 1036— Knjiga I ću dozvolu upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom helikoptera u svojstvu prvog pilota. i to: 1) profesionalni pilot I klase aviona težine do 20. položen poseban ispit za prvog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti posebne poslove za koje je položio poseban ispit. . 5) saobraćajni pilot helikoptera na helikopterima težine preko 5.700 kg. Član 57. najmanje 50 časova letenja u svojstvu pripravnika za prvog pilota.700 kg. koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom helikoptera u svojstvu prvog pilota. koji ima. koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom helikoptera u svojstvu prvog pilota.700 kg. koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom aviona po posebnom programu u svojstvu prvog pilota. 2) saobraćajni pilot na svim avionima. Poslove prvog pilota na određenim tipovima vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju može vršiti. najmanje 50 časova letenja u svojstvu pripravnika za I pilota. položen poseban stručni ispit za prvog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. završenu obuku za letenje određenim tipom aviona po posebnom programu u svojstvu prvog pilota. 3) profesionalni pilot aviona.000 kg. najmanje 50 časova letenja u svojstvu pripravnika. 4) saobraćajni pilot helikoptera na helikopterima težine do 5. položen poseban stručni ispit za prvog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti posebne poslove za koje je položio poseban ispit. odnosno helikoptera na vazduhoplovima težine do 5. položen poseban ispit za prvog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti posebne poslove za koje je položio poseban ispit.

najmanje 30 časova letenja u svojstvu pripravnika. 3) saobraćajni pilot na svim vazduhoplovima. položen poseban ispit u kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. najmanje 50 časova letenja u svojstvu pripravnika za drugog pilota. Poslove prvog pilota na određenom modelu istog tipa vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju vrši. koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom helikoptera u svojstvu drugog pilota. Knjiga I Poslove drugog pilota na određenim tipovima aviona u vazdušnom saobraćaju može vršiti. najmanje 30 časova letenja ili pet letova u dugolinijskom saobraćaju u svojstvu pripravnika. i to: 1) profesionalni pilot helikoptera na helikopterima. položen poseban ispit za drugog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. 2) profesionalni pilot I klase koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom aviona po posebnom programu u svojstvu drugog pilota. položen poseban ispit za drugog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. najmanje 25 časova letenja u svojstvu pripravnika za drugog pilota.700 kg. položen poseban ispit za drugog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. najmanje 50 časova letenja u svojstvu pripravnika. položen poseban ispit za drugog pilota i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. težine preko 5. 2) saobraćajni pilot helikoptera na helikopterima težine preko 5. i to: .700 kg. Član 58a. i to: 1) profesionalni pilot koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom aviona po posebnom programu u svojstvu drugog pilota. koji ima: završenu obuku za letenje određenim tipom helikoptera u svojstvu drugog pilota. koji ima: završenu obuku za letenje na određenom tipu aviona po posebnom programu.8-12/01 — 472 od 1036 — Član 58. Poslove drugog pilota na određenim tipovima helikoptera u vazdušnom saobraćaju može vršiti.

Na avionima širokog trupa i na dugim linijama može leteti mehaničar — tehničar letač ako ima najmanje 1. završenu obuku po posebnom programu i položen poseban ispit za letenje određenim modelom istog tipa vazduhoplova. i to: 1) profesionalni pilot koji ima važeću dozvolu za rad sa upisanim ovlašćenjem za određeni tip vazduhoplova. završenu obuku po posebnom programu i položen poseban ispit za letenje određenim modelom istog tipa vazduhoplova.000 tona i koji ima važeću dozvolu za rad sa upisanim ovlašćenjem za određeni tip vazduhoplova. završenu obuku po posebnom programu i položen poseban ispit za letenje određenim modelom istog tipa vazduhoplova.8-12/01 — 473 od 1036— Knjiga I 1) profesionalni pilot I klase koji upravlja vazduhoplovom mase do 20. odnosno obuku za letenje na dugim linijama. završenu obuku po posebnom programu i položen poseban ispit za letenje određenim modelom istog tipa vazduhoplova. . Na dugim linijama može leteti navigator letač. Poslove drugog pilota na određenom modelu istog tipa vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju vrši. Član 59. 2) profesionalni pilot I klase koji ima važeću dozvolu za rad sa upisanim ovlašćenjem za određeni tip vazduhoplova. položen poseban ispit za letenje na dugim linijama i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. Član 60 Mehaničar — tehničar letač može leteti na avionima. ovog člana. 2) saobraćajni pilot koji ima važeću dozvolu za rad sa upisanim ovlašćenjem za određeni tip vazduhoplova.000 časova letenja i ako ispunjava i druge uslove iz stava 1. koji ima: završenu školu. 3) saobraćajni pilot koji ima važeću dozvolu za rad sa upisanim ovlašćenjem za određeni tip vazduhoplova. završenu obuku po posebnom programu i položen poseban ispit za letenje određenim modelom istog tipa vazduhoplova. odnosno helikopterima za koje je propisom utvrđeno da u sastavu posade moraju imati mehaničara — tehničara letača koji ima položen poseban ispit i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti posebne poslove za koje je položio poseban ispit.

položen poseban ispit za letenje jedrilicom bez spoljne vidljivosti i kome je u važeću dozvolu upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. od čega najmanje 5 časova na radio-navigacionim uređajima za simulirano letenje. položen poseban ispit za letenje jedrilicom noću i kome je u važeću dozvolu upisano da može vršiti i posebne stručne poslove za koje je položio poseban ispit. najmanje 2. najmanje 150 časova samostalnog letenja jedrilicom.000 časova letenja avionom ili helikopterom težine preko 5. koji ima: važeću dozvolu pilota jedrilice.000 kg. Član 63. koji ima: važeću dozvolu pilota jedrilice u koju je upisano da može vršiti posebne poslove nastavnika jedriličarstva.700 kg. položen poseban ispit za akrobatsko letenje.700 kg. najmanje 600 časova samostalnog letenja a najmanje pet različitih tipova jedrilica. položen poseban ispit za letenje jedrilicom bez spoljne vidljivosti. Jedrilicom noću može leteti pilot jedrilice. položen poseban ispit za nastavnika.000 časova letenja avionom ili helikopterom težine do 5. koji ima: važeću dozvolu pilota jedrilice. najmanje 3. Probu i ispitivanje prototipova aviona i helikoptera može vršiti pilot. odnosno instruktora letenja za odgovarajući tip vazduhoplova ili položen poseban ispit za akrobatsko letenje. najmanje 100 časova letenja na pet različitih tipova aviona i helikoptera težine do 2. . položen poseban ispit za probu i ispitivanje prototipova jedrilica i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti posebne poslove za koje je položio poseban ispit.8-12/01 — 474 od 1036 — Član 61. najmanje 100 časova samostalnog letenja jedrilicom. Probu i ispitivanje jedrilice može vršiti nastavnik jedriličarstva. koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota. najmanje 10 časova letenja bez spoljne vidljivosti. Knjiga I Jedrilicom bez spoljne vidljivosti može upravljati pilot jedrilice. Član 64. Član 62. položen poseban ispit za probu i ispitivanje prototipova aviona i helikoptera i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit.

8-12/01 — 475 od 1036— Član 65. odnosno najmanje 300 časova letenja helikopterom. odnosno helikoptera. . motora i instrumenata. Avio-tretiranje zemljišnih površina može vršiti pilot. Član 66. Ispit za sticanje dozvola i ovlašćenja za vršenje poslova iz ovog pravilnika sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. položen poseban ispit za avio-tretiranje zemljišnih površina i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. 3) vazduhoplovnu meteorologiju. 14) poznavanje radio-uređaja. 13) poznavanje padobrana i njegove opreme. 11) tehniku jedrenja i preleta. 8) vazduhoplovne propise. 5) psihofiziologiju. tehnologiju izrade i poznavanje instrumenata. koji ima: važeću dozvolu za rad profesionalnog pilota. najmanje 250 časova letenja vazduhoplovom. Knjiga I Radio-navigaciona sredstva može koristiti pilot koji ima važeću dozvolu sportskog pilota i položen poseban ispit za korišćenje radio-navigacionih sredstava i kome je u važeću dozvolu upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. 12) tehniku skakanja padobranom. 7) poznavanje i eksploataciju određenog tipa aviona ili helikoptera i prinudne postupke. 9) strukturu jedrilice. 2) vazduhoplovnu navigaciju. 10) poznavanje i eksploataciju jedrilice i prinudne postupke. 4) poznavanje aviona. Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita obuhvata: 1) aerodinamiku letenja. Član 67. 6) metodiku nastave i obuku letenja.

Predmete iz tač. 15. 5. 1. 19) radio-navigaciju instrumentalnog letenja. 2. Predmete iz tač. 8. ovog člana polažu kandidati za nastavnike letenja za obuku pilota ultralakih aviona. tog stava — kandidati koji se obučavaju za instruktore letenja na drugom tipu vazduhoplova. 8. 16. ovog člana polažu kandidati za instruktore mehaničara letača i navigatora letača ako to ovlašćenje stiču prvi put. do 7. do 7. i 12. 4. do 9. 5. Predmet iz tačke 7. stava 2.8-12/01 15) engleski jezik — 476 od 1036 — Knjiga I 16) radio-navigaciona sredstva koja se koriste za instrumentalno letenje. 5. i 16. stava 2. stava 2. 6. stava 2. Predmete iz tač. i 20. Predmete iz tač. 1. stava 2. ovog člana polažu kandidati kojima se u važeću dozvolu za rad upisuje da mogu vršiti posebne poslove letenja određenim tipom vazduhoplova. ovog člana polažu kandidati za nastavnike jedriličara. Predmete iz tač. ovog člana polažu kandidati za nastavnike motornog letenja za obuku sportskih pilota aviona. 18) teoriju instrumentalnog letenja. ovog člana polažu kandidati kojima se u važeću dozvolu sportskog. stava 2. 11. 1. 17) tehniku ispitivanja performansi vazduhoplova. odnosno profesionalnog pilota upisuje da mogu vršiti posebne poslove instrumentalnog letenja. a predmet iz tačke 7. odnosno helikoptera i za nastavnike motornog letenja za obuku profesionalnih pilota aviona. 18. 7. 9. do 9. Predmete iz tač. . tog stava — kandidati koji se preobučavaju za instruktore na drugom tipu vazduhoplova. 20) standardne međunarodne izraze na engleskom jeziku. 3. stava 2. 8. a predmet iz tačke 7. ovog člana polažu kandidati kojima se u važeću dozvolu profesionalnog pilota prvi put upisuje tip vazduhoplova kojim se leti u javnom vazdušnom saobraćaju. odnosno helikoptera. ovog člana polažu kandidati za instruktore letenja u vazdušnom saobraćaju na svim tipovima vazduhoplova ako to ovlašćenje stiču prvi put. stava 2. 10. 19. 3. Predmete iz tač.

4. ovog člana polažu kandidati kojima se u važeću dozvolu za rad upisuje da mogu vršiti akrobacije vazduhoplovom. stava 2. i 17.8-12/01 — 477 od 1036— Knjiga I Predmete iz tač. 15. i 17. i 16. 10. 4. 4. 1. 9. 12. Predmete iz tač. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz člana 55a. 1. Predmete iz tač. Član 68. ovog pravilnika. 2) opremu i uređaje na zemlji za prilaženje u uslovima za kategoriju II. 8. 1. Predmete iz tač. i 12. ovog člana polažu kandidati za vršenje poslova prvog i drugog pilota u vazdušnom saobraćaju kad se preobučavaju za drugi tip vazduhoplova. 4. ovog člana polažu kandidati kojima se u važeću dozvolu upisuje da mogu vršiti probe i ispitivanja prototipova jedrilica. 1. Član 67a. polaže se teorijski i praktični deo ispita. U slučaju sticanja druge dozvole ili preobuke za drugi tip vazduhoplova za vršenje poslova iz člana 55a. stava 2. 12. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti u letu za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. Gradivo za program polaganja teorijskog dela posebnog ispita za vršenje poslova iz člana 59. ako se ti poslovi vrše prvi put. 7. stava 2. ovog pravilnika obuhvata: . Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti u letu za obavljanje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. 7. Predmete iz tač. ovog člana polažu kandidati kojima se u važeću dozvolu za rad upisuje da mogu vršiti probe i ispitivanja prototipa aviona i helikoptera. ovog člana polažu kandidati za vršenje poslova prvog pilota i drugog pilota u vazdušnom saobraćaju kad prvi put polažu ispit. ovog pravilnika polaže se samo praktični deo ispita. stava 2. i 7. 7. stava 2. 3) poznavanje propisanih uslova za prilaženje u uslovima za kategoriju II. Teorijski deo ispita obuhvata sledeće gradivo: 1) navigacionu opremu i instrumente na vazduhoplovu za prilaženje u uslovima za kategoriju II.

2) prinudne postupke u noćnom letenju. 5) vazduhoplovnu mikrometeorologiju. 3) zaštitu pri radu hemijskim sredstvima. 2) standardne međunarodne izraze na srpskohrvatskom jeziku. Gradivo za program polaganja teorijskog dela posebnog ispita za vršenje poslova iz člana 66. . 3) vazduhoplovne propise. Gradivo za program polaganja teorijskog dela posebnog ispita za vršenje poslova iz člana 65. Gradivo za program polaganja teorijskog dela posebnog ispita za vršenje poslova iz člana 62. 3) navigacionu opremu i instrumente.8-12/01 — 478 od 1036 — Knjiga I 1) navigacionu pripremu leta na dugim linijama. Član 71. ovog pravilnika obuhvata: 1) vazduhoplovne jedriličarske instrumente. ovog pravilnika obuhvata: 1) eksploataciju jedrilice i uređaja u noćnom letenju. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje vazduhoplova i motora. primenjivanje uređaja i upotrebu hemijskih sredstava pri avio-tretiranju. 3) poznavanje i korišćenje radio-navigacionih sredstava. 2) biologiju i zaštitu biljaka. Član 69. 2) prinudne postupke jedrilicom u letu bez spoljne vidljivosti. Gradivo za program polaganja teorijskog dela posebnog ispita za vršenje poslova iz člana 61. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje službe za vođenje vazduhoplova. 3) vazduhoplovne propise. Član 70. Član 72. 4) vazduhoplovne propise. 2) vazduhoplovnu navigaciju.

nastavnik letenja za obuku pilota slobodnog balona vrši: obuku pilota za sticanje dozvole pilota slobodnog balona.8-12/01 — 479 od 1036— Član 72a. kao i probu i posle opravke izvršene u okviru redovnog tehničkog sistema održavanja aviona. proveravanje stručnosti sportskih pilota. serijske izrade. odnosno helikoptera vrši: obuku učenika za sportskog pilota aviona. obuku pripravnika koji imaju dozvolu za rad profesionalnog pilota za koje se ne vrši upis tipa vazduhoplova. 59. odnosno helikoptera. Na osnovu položenog posebnog ispita.500 kg radi sticanja uslova za polaganje posebnog stručnog ispita. odnosno profesionalnog pilota aviona. 61. proveravanje stručnosti sportskih i profesionalnih pilota. odnosno helikoptera vrši: obuku učenika za sportskog pilota. odnosno sportskog pilota na vazduhoplovima težine do 5. nastavnik motornog letenja za obuku sportskih pilota aviona. proveravanje stručnosti pilota slobodnog balona. Član 76. Član 73. 62. instruktor letenja za obuku pilota za tip aviona.500 kg. obuku pripravnika koji imaju dozvolu sportskog pilota za letenje vazduhoplovom težine do 1. nastavnik motornog letenja za obuku profesionalnih pilota aviona. Na osnovu položenog posebnog ispita. posle osnovnih.700 kg vrši: obuku . obuku pripravnika koji imaju dozvolu pilota slobodnog balona za sticanje zvanja nastavnika. kao i probu balona posle opravke i provere izvršenih u okviru redovnog tehničkog sistema održavanja balona. Na osnovu položenog posebnog ispita. obuku u noćnom letenju. probu i ispitivanje određenih tipova aviona. ovog pravilnika obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti u letu za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. odnosno helikoptera težine do 5. i 66. 65. redovnih i vanrednih pregleda. odnosno helikoptera. Član 74. odnosno helikoptera na kojima vrši obuku. odnosno helikoptera na vazduhoplovima težine do 1. Na osnovu položenog posebnog ispita.700 kg radi sticanja uslova za polaganje posebnog ispita. Član 75. kao i posle generalne opravke. Knjiga I Praktični deo ispita za vršenje poslova iz čl.

Na osnovu položenog posebnog ispita. instruktor navigatora letača vrši obuku navigatora letača i proveravanje stručnosti navigatora letača. Na osnovu položenog posebnog ispita. Na osnovu položenog posebnog ispita. Na osnovu položenog posebnog ispita. ako ima dozvolu za rad pilota aviona i najmanje 50 časova letenja avionom. odnosno najmanje 5 časova letenja određenim tipom aviona kojim vrši vuču jedrilice autovitlom. nastavnik pilota — jedriličara vrši: obuku učenika za sticanje uslova za polaganje posebnog ispita. Član 81. ako je za to obučen. Na osnovu položenog posebnog ispita. instruktor mehaničara — tehničara letača vrši obuku mehaničara letača na određenom tipu vazduhoplova za koji je obučen. posle osnovnih. posle osnovnih. odnosno helikoptera na kojima vrši obuku. Član 79. ako je za to obučen: proveravanje stručnosti pilota jedrilice. kao i posle generalne opravke. Instruktor letenja u vazdušnom saobraćaju može vršiti probe i ispitivanje aviona. probu i ispitivanje tipova jedrilica serijske izrade na kojima vrši obuku. odnosno helikoptera. . odnosno radi sticanja dozvole za rad saobraćajnog pilota. probu i ispitivanje aviona. proveravanje stručnosti pilota za taj tip aviona. kao i posle generalne opravke. redovnih i vanrednih pregleda.8-12/01 — 480 od 1036 — Knjiga I pripravnika za sticanje uslova za polaganje posebnog ispita. kao i proveravanje stručnosti mehaničara letača. vuču jedrilica prilikom obučavanja učenika jedriličara za samostalno letenje u aerozaprezi. Član 77. profesionalnog pilota i profesionalnog pilota I klase. odnosno helikoptera. Član 80. redovnih i vanrednih pregleda. probu i ispitivanje prototipova slobodnih balona vrši nastavnik za obuku pilota slobodnih balona. kao i probu i ispitivanje tih tipova jedrilice posle generalne opravke. Član 78. instruktor letenja u vazdušnom saobraćaju na svim tipovima vazduhoplova koji se koriste u vazdušnom saobraćaju vrši i obuku pripravnika radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova I i II pilota. serijske izrade.

Član 86. Na osnovu položenog posebnog ispita. Na osnovu položenog posebnog ispita. mehaničar — tehničar letač može leteti na svim tipovima vazduhoplova na kojima je predviđen mehaničar — tehničar letač. 4) saobraćajni pilot — na svim tipovima vazduhoplova.8-12/01 — 481 od 1036— Član 82. instrumentalno letenje mogu vršiti pilot aviona i pilot helikoptera pomoću instrumenata pod meteorološkim uslovima za instrumentalno letenje uz korišćenje radionavigacionih uređaja na određenom tipu vazduhoplova za koji su obučeni. vođa vazduhoplova. odnosno na svim tipovima vazduhoplova kao II pilot. 3) profesionalni pilot I klase — na vazduhoplovima mase do 20. Knjiga I Na osnovu položenog ispita. To lice može da učestvuje na vazduhoplovnim javnim priredbama i takmičenjima ako ima najmanje 20 časova akrobatskog letenja vazduhoplovom. 2) profesionalni pilot — na svim tipovima vazduhoplova mase do 5. vrši određene stručne poslove sa sedišta predviđenog za drugog pilota i . Član 87. Na osnovu položenog posebnog ispita. odnosno pilot jedrilice. Član 85. i to: 1) sportski pilot — na svim tipovima jednomotornih vazduhoplova mase do 3. izvođenje akrobacija vazduhoplovom može vršiti pilot aviona. odnosno prvi pilot sa sedišta predviđenog za prvog pilota upravlja određenim tipovima vazduhoplova za koje je obučen. Član 84.700 kg. Član 83. na određenom tipu vazduhoplova mogu leteti. Na osnovu položenog posebnog ispita za letenje na određenim tipu vazduhoplova.000 kg kao I pilot i na svim tipovima vazduhoplova kao II pilot. jedrilicom i avionom koji su namenjeni u te svrhe.000 kg. odnosno najmanje 5 časova akrobatskog letenja jedrilicom. Na osnovu položenog posebnog ispita. drugi pilot vazduhoplova.

Član 89. Na osnovu položenog posebnog ispita. radio-navigaciona sredstva u kontrolisanom vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije.8-12/01 — 482 od 1036 — Knjiga I pomaže prvom pilotu za vreme leta u upravljanju vazduhoplovom za koji je obučen. Na osnovu položenog posebnog ispita. Član 90. Član 88. može koristiti sportski pilot za vreme letenja vazdušnim putem ili prilikom presecanja vazdušnog puta. . prema pravilima koja važe za taj vid letenja. avio-tretiranje zemljišnih površina vrši profesionalni pilot vazduhoplovima na kojima je izvršio najmanje 50 časova samostalnog letenja. Na osnovu položenog posebnog ispita. Član 93. Na osnovu položenog posebnog ispita. prema pravilima koja važe za taj vid letenja. Član 91. kao i u inostranstvu. pilot jedrilice samostalno leti jedrilicom noću u nekontrolisanom vazdušnom prostoru. Na osnovu položenog posebnog ispita. probu i ispitivanje prototipova aviona. Na osnovu položenog posebnog ispita. Član 92. odnosno prototipova helikoptera odgovarajućeg tipa vrše nastavnik motornog letenja i instruktor letenja. probu i ispitivanje prototipova jedrilice vrši nastavnik jedriličarstva. pilot jedrilice samostalno leti jedrilicom u uslovima bez spoljne vidljivosti u nekontrolisanom vazdušnom prostoru.

5) dužnosti domaćina. i to: 1) domaćin. najmanje 300 časova letenja sa korišćenjem svih radio-navigacionih uređaja na vazduhoplovu i položen stručni ispit za vršenje poslova verifikatora letača radio-navigacionih uređaja. odnosno domaćice vazduhoplova ili ukupno 600 časova letenja sa prekidima u toku dve godine. vrši pomoćno osoblje. odnosno domaćica vazduhoplova. odnosno domaćice vazduhoplova. 3) prvu pomoć. 8) vazduhoplovnu meteorologiju. odnosno domaćica vazduhoplova. 2) stariji domaćin. koji ima: završenu obuku za starijeg domaćina. odnosno domaćicu vazduhoplova najmanje 6 časova letenja pod nadzorom instruktora i položen stručni ispit za vršenje poslova domaćina. koji ima: završenu obuku za domaćina. odnosno domaćice vazduhoplova. koji se ne odnose na upravljanje vazduhoplovom.8-12/01 — 483 od 1036— Knjiga I IV POMOĆNO OSOBLJE NA VAZDUHOPLOVU Član 94. ovog pravilnika obuhvata: 1) teoriju letenja. i položen stručni ispit za vršenje poslova starijeg domaćina. odnosno domaćicu. koji ima: završenu obuku za verifikaciju radio-navigacionih uređaja. od kojih je jedan engleski. Pomoćne poslove na vazduhoplovu za vreme letenja. 3) verifikator letač radio-navigacionih uređaja. 7) verifikaciju radio-navigacionih sredstava prema standardima i preporukama Međunarodne organizacije za civilnu vazdušnu plovidbu (ICAO). Gradivo za program polaganja teorijskog dela stručnog ispita za vršenje poslova iz člana 94. najmanje 2 godine letenja u svojstvu domaćina. 4) vazduhoplovne propise. odnosno domaćice vazduhoplova. 2) postupke u nuždi. . ali doprinose uspešnom i bezbednom izvršavanju leta. Član 95. 6) poznavanje dva strana jezika.

ovog člana polažu kandidati za vršenje poslova verifikatora letača. — 484 od 1036 — Knjiga I 10) vazduhoplovnu navigaciju. odnosno domaćice vazduhoplova ili 1200 časova letenja. ovog člana polažu kandidati za vršenje poslova instruktora verifikatora letača. stava 1. 4. završenu obuku za instruktora domaćina. koji ima: najmanje 4 godine letenja u svojstvu domaćina. Predmete iz tač. odnosno domaćice vazduhoplova. i 9. ovog člana polažu kandidati za vršenje poslova instruktora domaćina. Član 97. kao i druge poslove koje im naredi vođa vazduhoplova. 4. stava 1. 1. 10. Obuku verifikatora letača i nadzor nad izvršavanjem zadataka za vreme obuke vrši instruktor verifikatora letača radio-navigacionih uređaja. Član 98. Predmete iz tač. 8. 4. i 11. spasavanje i evakuaciju putnika u postupcima nužde. Na osnovu dozvole za rad. 7. ovog člana polažu kandidati za vršenje poslova domaćina. 7. Predmete iz tač. 2. 1. odnosno domaćice vazduhoplova i starijeg domaćina. odnosno domaćica i starija domaćica aviona vrše poslove obezbeđivanja putnika za vreme leta. koji je položio poseban ispit za vršenje poslova instruktora letača radio-navigacionih uređaja i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. odnosno domaćice vazduhoplova. Član 96. odnosno domaćice aviona. Obuku domaćina. Predmete iz tač. . i 11. stava 1. koji ima: dozvolu za rad verifikatora letača radio-navigacionih uređaja. 11) metodiku nastave. stava 1. koji je najmanje 3 godine vršio poslove verifikatora letača radionavigacionih uređaja.8-12/01 9) engleski jezik. odnosno domaćice vazduhoplova i kome je u važeću dozvolu za rad upisano da može vršiti i posebne poslove za koje je položio poseban ispit. domaćin aviona i stariji domaćin aviona. do 6. koji ima najmanje 900 časova letenja u svojstvu verifikatora letača radio-navigacinih uređaja. odnosno domaćice vazduhoplova i nadzor nad izvršavanjem zadataka za vreme obuke vrši: instruktor domaćina.

Pismenu prijavu kandidat podnosi i kad polaže popravni ispit. Praktični deo ispita i praktični deo posebnog ispita sastoji se u praktičnom primenjivanju stečenog znanja u radu na određenoj vrsti posla i tipu vazduhoplova. V ISPITI I DOZVOLE Član 101. Ispit i poseban ispit sastoje se iz teorijskog i praktičnog dela. Član 100. verifikator letač. odnosno pilota jedrilice kandidat podnosi preko republičke sportske vazduhoplovne organizacije. Knjiga I Na osnovu dozvole za rad. odnosno posebnog ispita kandidat mora da priloži saglasnost organizacije udruženog rada ili organizacije Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije u kojoj je obučen za polaganje ispita. sa ocenom o radu kandidata. Teorijski deo ispita polaže se pismeno ili usmeno ili i pismeno i usmeno. . Član 102. dokaz da ispunjava uslove propisane za polaganje ispita i mišljenje nastavnika. odnosno instruktora. odnosno preko ovlašćenog školskog centra. ovog člana za dobijanje dozvole sportskog pilota. Prijavu iz stava 1. Pismenu prijavu za polaganje ispita. Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad domaćina. Uz prijavu za polaganje ispita. može vršiti sve poslove kalibraža radio-navigacionih uređaja iz vazduha.8-12/01 — 485 od 1036— Član 99. kao nosioca prava korišćenja vazduhoplova o upotrebi određenog tipa vazduhoplova za polaganje ispita. odnosno verifikatora letača može podneti imalac te dozvole koji u momentu produženja roka važenja dozvole za rad ispunjava propisane zdravstvene uslove i koji je u toku važenja dozvole za rad imao najmanje šest časova letenja. odnosno posebnog ispita kandidat podnosi Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze.

Ako kandidat ne položi popravni ispit ili na teorijskom delu ispita padne iz predmeta eksploatacija aviona i motora. Kandidat koji ispunjava uslove za polaganje ispita mora biti ovlašćen u roku od 30 dana od dana prijema prijave za polaganje ispita o danu i mestu polaganja ispita. Član 106. Kandidatu koji ne ispunjava uslove za polaganje ispita dostavlja se o tome rešenje. odnosno posebnog ispita kandidat može ponoviti. prilikom ponovnog polaganja priznaće mu se položeni teorijski deo ispita. odnosno na posebnom ispitu padne iz više od dva predmeta. Posle položenog teorijskog dela ispita. Protiv tog rešenja kandidat može izjaviti žalbu Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Kandidat koji na teorijskom delu ispita. Član 105. Komisija za ispite ocenjuje celokupan uspeh kandidata na ispitu ocenom: "položio" ili "nije položio". osim ako kandidat zatraži da ispit polaže pre tog roka. smatraće se da nije položio ispit. odnosno poseban ispit. odnosno posebnog ispita padne iz dva predmeta. Polaganje ispita. Član 104. Knjiga I Za ispitivača za polaganje praktičnog dela ispita može biti imenovano lice koje ima najmanje dozvolu za rad za koju kandidat polaže ispit. može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 60 dana. odnosno posebnog ispita. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijema obaveštenja.8-12/01 — 486 od 1036 — Član 103. s tim da vreme između dva polaganja ne može biti kraće od tri meseca niti duže od šest meseci. odnosno posebnog ispita. kandidat polaže praktični deo. Ako kandidat ne položi praktični deo ispita. Na zahtev lica koje položi ispit za vršenje određenih stručnih poslova Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze izdaje dozvolu za rad na .

— dokaz o naletu pod nadzorom instruktora koji ne može biti manji od 50% od naleta za redovno produženje. koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima. 2) posle šest meseci: — lekarsko uverenje. — dokaz o proveri stručne sposobnosti od strane ovlašćenog instruktora. — dokaz o proveri stručnosti od strane ovlašćenog instruktora koji obučava poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. imalac dozvole mora da podnese: a) ako je u pitanju redovno produženje: — lekarsko uverenje. Član 107.8-12/01 — 487 od 1036— Knjiga I osnovu koje to lice može samostalno vršiti i posebne poslove za koje je položilo ispit. . Na zahtev lica koje položi poseban ispit za vršenje posebnih poslova u važeću dozvolu za rad unosi se da može samostalno vršiti i posebne poslove za koje je položilo poseban ispit. koji obučava poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. — dokaz o naletu od 50 časova letenja u poslednjih 6 meseci. — dokaz o naletu b) ako je u pitanju produženje dozvole po isteku njene važnosti: 1) do šest meseci: — lekarsko uverenje. Uz zahtev za produženje roka važnosti dozvole saobraćajnog pilota i profesionalnog pilota I klase. Licu koje ima ovlašćenje za letenje određenim tipom vazduhoplova i koje položi poseban ispit za određeni model tog tipa vazduhoplova u knjižicu letenja upisuje se model vazduhoplova za koji je ispit položilo. — dokaz o proveri stručnosti od strane komisije. od čega najmanje 20 časova instrumentalnog letenja.

prinudnih postupaka i proveru praktične osposobljenosti za upravljanje tim vazduhoplovima. — dokaz o naletu. — dokaz o proveri stručnosti koju je izvršila komisija.8-12/01 — 488 od 1036 — Knjiga I c) ako je u pitanju produženje važenja ovlašćenja za tip upisan u dozvoli čija važnost nije istekla posle prekida letenja na tom tipu. b) ako je u pitanju produženje dozvole posle isteka njenog važenja: 1) do 6 meseci: — lekarsko uverenje. imalac dozvole podnosi: a) ako je u pitanju redovno produženje: — lekarsko uverenje. kao i proveru u letu. — dokaz o proveri stručnosti koju vrši ovlašćeni nastavnik ili instruktor. prinudnih postupaka i proveru praktične osposobljenosti za upravljanje vazduhoplovom. Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole profesionalnog pilota. a koji obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova. a koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. a produžava se za vreme trajanja prekida letenja: 1) od dva do šest meseci: — dokaz o proveri stručnosti koji je izdao ovlašćeni instruktor. a koja obuhvata poznavanje eksploatacije odnosnog tipa vazduhoplova. . — dokaz o proveri stručnosti od strane ovlašćenog nastavnika ili instruktora. 2) posle 6 meseci: — lekarsko uverenje. koji obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima. — dokaz o naletu pod nadzorom instruktora. koji ne može biti manji od 50% od naleta za redovno produženje. 2) posle šest meseci: — zahtev za proveru za odnosni tip. — dokaz o završenom programu teorijske i praktične obuke.

kao i proveru u letu. nego samo dokaz o proveri stručnosti od strane nastavnika. b) ako je u pitanju produženje ovlašćenja posle isteka važenja: 1) do šest meseci: — dokaz o proveri stručnosti koju je izvršio ovlašćeni instruktor a koja obuhvata poznavanje eksploatacije odnosnog tipa vazduhoplova. a koja obuhvata poznavanje eksploatacije odnosnog tipa vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. c) za produženje roka važenja dozvole posle prekida u radu dužem od 60 dana. osim što se za produženje važenja dozvole posle prekida u radu dužem . — dokaz o naletu koji ne može biti manji od naleta potrebnog za redovno produženje dozvole. a koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima. — dokaz o naletu pod nadzorom instruktora. Produženje roka važenja dozvole sportskog pilota aviona i helikoptera. ne podnosi se zahtev za produženje. imalac dozvole mora da podnese: a) ako je u pitanju redovno produženje: — dokaz o proveri stručnosti koju je izvršio ovlašćeni nastavnik ili instruktor. odnosno instruktora. — dokaz o naletu pod nadzorom instruktora. 2) posle šest meseci: — dokaz o proveri stručnosti koju je izvršila komisija. kao i proveru u letu.8-12/01 — 489 od 1036— Knjiga I — dokaz o proveri stručnosti od strane komisije koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. ali u roku važenja dozvole. pilota slobodnog balona i pilota jedrilica vrši se pod istim uslovima kao za produženje roka važenja dozvole za rad profesionalnog pilota. koji ne može biti manji od 50% naleta za redovno produženje. koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima. koji ne može biti manji od 50% od naleta za redovno produženje. — dokaz o naletu. sa prinudnim postupcima i proveru u letu. Uz zahtev za produženje važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje i instrumentalno prilaženje prema uslovima propisanim za kategoriju II u važećoj dozvoli.

Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad navigatora letača. 2) posle šest meseci: . — dokaz o proveri stručnosti od strane komisije. posle prekida letenja na tom tipu. mehaničara-tehničara letača i pomoćnog osoblja na vazduhoplovu. 2) posle 6 meseci: — lekarsko uverenje. a koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova. — dokaz o proveri stručnosti od strane ovlašćenog nastavnika ili instruktora. — dokaz o naletu koji ne može biti manji od naleta potrebnog za sticanje te dozvole. kao i proveru u letu. prinudnih postupaka i proveru praktične osposobljenosti za upravljanje vazduhoplovom. nego samo dokaz o proveri stručnosti od strane nastavnika ili instruktora.8-12/01 — 490 od 1036 — Knjiga I od 90 dana. a produžava se za vreme trajanja prekida letenja na tom tipu. ali se u roku važenja dozvole ne podnosi zahtev za produženje. koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. imalac dozvole mora da podnese: a) ako je u pitanju redovno produžavanje: — lekarsko uverenje. koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima. koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova sa prinudnim postupcima i proveru u letu. i to: 1) od dva do šest meseci: — dokaz o proveri stručnosti koju je izvršio ovlašćeni instruktor. — dokaz o naletu. b) ako je u pitanju produženje dozvole posle isteka njenog važenja: 1) do 6 meseci: — dokaz o naletu pod nadzorom instruktora. c) ako je u pitanju produženje važenja ovlašćenja za tip upisan u dozvoli čija važnost nije istekla. koji ne može biti manji od 50% naleta za redovno produženje.

koju vrši ovlašćeni instruktor. a pre započinjanja letenja.8-12/01 — 491 od 1036— Knjiga I — zahtev za proveru po tipu. ovog člana. 2) saobraćajnom pilotu. profesionalnom pilotu I klase. sportskog pilota ili pilota slobodnog balona čiji je rok važenja istekao zbog odsluženja vojnog roka imaoca te dozvole. Izuzetno od odredaba čl. niti provera u letu. imaoci dozvola koje su produžene u skladu sa tim članom moraju podneti dokaze o proveri stručne sposobnosti. a koja obuhvata poznavanje eksploatacije odnosnog tipa vazduhoplova. 39. — dokaz o proveri stručnosti koju je izvršila komisija. dozvola će mu se produžiti. 31. . ovog pravilnika. Dozvola profesionalnog pilota. ako imalac dozvole zbog zabrane letenja u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. Član 107b. ne ostvari potreban broj časova letenja predviđen ovim pravilnikom. ovog pravilnika. produžava se pod istim uslovima pod kojima se produžava rok važenja dozvole profesionalnog pilota pod tačkom b) pod 1 stava 2. Član 107a. Za produžavanje dozvola pomoćnog osoblja na vazduhoplovu nije potreban dokaz o naletu. koju je izvršila ovlašćena komisija po posebno propisanom programu. 28. profesionalnom pilotu i mehaničaru letaču koji ima ovlašćenje za tip vazduhoplova koji ima uverenje o plovidbenosti — na osnovu dokaza o naletu od četiri časa na avionu ili radio-elektronskim uređajima za simulirano letenje. Posle prestanka zabrane iz člana 107a. i to: 1) saobraćajnom pilotu koji ima ovlašćenje za tip vazduhoplova koji ima uverenje o plovidbenosti — na osnovu dokaza o naletu od osam časova na avionu ili radio-elektronskim uređajima za simulirano letenje. profesionalnom pilotu i mehaničaru letaču koji imaju ovlašćenje za tip vazduhoplova za koji uverenje o plovidbenosti nije važeće — na osnovu provere stručnosti koja obuhvata poznavanje eksploatacije vazduhoplova s prinudnim postupcima. — dokaz o završenom programu teorijske i praktične obuke. i 51. 3) profesionalnom pilotu I klase. odnosno nemogućnosti obavljanja javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju. prinudnih postupaka i proveru praktične osposobljenosti za upravljanje vazduhoplovima.

može se izvršiti vanredno proveravanje stručne sposobnosti člana posade polaganjem. Obrazac dozvole za rad je formata 205 x 156 mm sa preklopom. Član 108. Rok važenja dozvole stečene na osnovu člana 107a. Obrazac dozvole se štampa na jezicima naroda Jugoslavije i na jednom od jezika Međunarodne organizacije za civilnu vazdušnu plovidbu (ICAO). komisije za ispitivanje udesa vazduhoplova ili komisije za ispitivanje ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova u letu. koji ističe u periodu od šest meseci od dana prestanka razloga iz tog člana. naziv organa uprave koji izdaje dozvolu i naziv dozvole. praktičnog dela ispita i predmeta iz teorijskog dela ispita iz koga je član posade pokazao neznanje. pred komisijom. odnosno posebnih poslova na vazduhoplovu za koji mu je dozvola izdata. stav 1. ovog pravilnika. O vanrednom proveravanju stručne sposobnosti iz stava 1. Na obrascu dozvole za rad postoji mesto i za fotografiju i potpis imaoca dozvole. ovog pravilnika. Posle izvršene hirurške intervencije. datum izdavanja dozvole i potpis ovlašćenog lica koje je izdalo dozvolu. s tim što je dužan da priloži lekarsko uverenje. Član 107v.8-12/01 — 492 od 1036 — Knjiga I Provera stručne sposobnosti iz stava 1. Obrazac dozvole za rad sadrži: grb SRJ. Član 109. produžiće se od dana provere stručne sposobnosti imaoca dozvole u skladu sa članom 107b. kao i rubrike u koje se unosi: registarski broj. ovog člana odlučuje Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze na predlog saveznog vazduhoplovnog inspektora. ovog člana mora se izvršiti najdocnije u roku od 24 meseca od prestanka razloga iz člana 107a. za upisivanje produženja roka važenja dozvole i za upisivanje ovlašćenja za vršenje posebnih stručnih poslova. ovog pravilnika. . ime i prezime i adresa imaoca dozvole. posle pretrpljenog udesa ili ako se opravdano posumnja u sposobnost člana posade vazduhoplova za vršenje određenih stručnih poslova.

Za to vreme imalac dozvole za rad mora da se i sam uzdrži od vršenja posla. naznačenje vrste dozvole koja se traži i podatke o završenoj određenoj školi i stručnoj spremi. Član 111. Knjiga I Imalac dozvole za rad mora. odnosno posebnom ispitu.8-12/01 — 493 od 1036— Član 110. odnosno lekarske komisije o telesnoj i duševnoj sposobnosti ne sme biti starije od tri meseca. odnosno lekarske komisije o telesnoj i duševnoj sposobnosti podnosioca zahte- . Rešenje ovlašćenog lekara. a naročito promenu svog zdravstvenog stanja koja nastane između dva redovna lekarska pregleda. Zahtev za produženje roka važenja dozvole za rad sadrži lične podatke podnosioca zahteva i naznačenje vrste dozvole čije se važenje produžava. Ako je rešenje starije od 30 dana. odnosno dana produženja važenja dozvole za rad. odnosno lekarske komisije o telesnoj i duševnoj sposobnosti podnosioca zahteva. odnosno posebnog posla na vazduhoplovu. kao i rešenje ovlašćenog lekara. odnosno posebnog posla na vazduhoplovu. Zahtevi iz člana 106. zanimanje i adresu). državljanstvo. rok važenja dozvole smanjuje se za ono vreme koje je proteklo od dana izdavanja rešenja do dana izdavanja dozvole. datum i mesto rođenja. odnosno posebnog ispita. ovog pravilnika podnose se u pismenom obliku Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze u roku od 30 dana od dana položenog ispita. Uz taj zahtev prilažu se rešenje ovlašćenog lekara. ovog pravilnika prilaže se uverenje o položenom stručnom ispitu. ali ne starije od tri meseca. Član 113. imati kod sebe dozvolu za rad i mora je pokazati na zahtev nadležnog organa. pri vršenju određenog stručnog posla. kao i prilikom prijavljivanja leta. Imalac dozvole za rad mora da prijavi svaku promenu koja može uticati na pravilno i bezbedno vršenje određenog stručnog posla. Zahtevi iz člana 106. ime oca. Član 112. ovog pravilnika sadrže: lične podatke podnosioca zahteva (ime i prezime. Uz zahtev iz člana 106.

a za dozvolu čiji se rok važenja produžava — dan kad se u dozvoli upiše da je rok njenog važenja produžen. Kao početak roka važenja dozvole za rad smatra se dan kad je dozvola izdata. posebno za svaki let. Podatke u knjižici letenja overava odgovorno stručno lice u organizaciji udruženog rada. . Dozvola za rad zameniće se novom dozvolom ako su sve rubrike koje su predviđene za produženje roka važenja dozvole za rad popunjene. odnosno ako je izgubljena. ovog člana sadrži: 1) podatke o izvršenim letovima. tip vazduhoplova ili uređaja za simulirano letenje. dužan je da to odmah prijavi organu koji mu je i izdao dozvolu. vrstama leta i trajanju leta. Član 115. 2) podatke o udesima. kao i uverenje o izvršenom proveravanju stručne sposobnosti radnika. Lica koja imaju dozvolu za rad. dužnosti u toku letenja. kao i završenoj obuci za tip vazduhoplova. moraju imati knjižicu letenja u koju unose podatke o izvršenim letovima.8-12/01 — 494 od 1036 — Knjiga I va. za vuču jedrilica i sl. ovog člana služe Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze da utvrdi da li kandidat ispunjava uslove propisane za polaganje stručnog ispita. za izbacivanje padobranaca. nedisciplini pri letenju i kaznama izrečenim letaču u vezi sa vršenjem letačke službe. broj izvršenih letova i broj časova letenja danju. Ako imalac dozvole za rad izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez nje. prinudnim sletanjima. Član 116. Član 114. i to svrhu letenja. učenici i pripravnici. Podaci iz stava 2. knjižica letenja overena od odgovornog stručnog lica. noću i pomoću instrumenata. ako se dozvola za rad pohaba u tolikoj meri da je neupotrebljiva. odnosno vazduhoplovnoj organizaciji. Knjižica letenja iz stava 1.

a ispunjava propisane uslove. godine. dozvola za rad i poslovima koje . godine. ili 33. decembra 1982. 26. 14. da leti u svojstvu prvog pilota u vazdušnom saobraćaju sa pravom prevoza putnika. Član 119. ovog pravilnika primenjivaće se od 31. do 31. vazduhoplovne propise i praktični deo stručnog ispita. a za dobijanje dozvole za rad sportskog pilota predmete iz teorijskog dela ispita iz čl. decembra 1981. Član 12. mora za dobijanje dozvole za rad profesionalnog pilota polagati predmete iz teorijskog dela ispita iz čl.8-12/01 — 495 od 1036— Knjiga I VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 117. Član 118. aviona težine do 5. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnoj spremi. stručnim ispitima. 14. br. 26. ili 18. a ispunjava propisane uslove. imalac dozvole za rad profesionalnog pilota može. a za dobijanje dozvole za rad sportskog pilota predmete iz čl. polože diferencijalni ispit iz predmeta radiofonija. ovog pravilnika. i to eksploataciju vazduhoplova i motora i prinudne postupke. kao i lice koje je završilo Školu rezervnih oficira avijacije. godine. ili 18. 10/85) Odredba člana 29. Lice koje je završilo Vazduhoplovnu vojnu akademiju i koje ne leti u jedinicama JNA. ovog pravilnika. ovog pravilnika. ili 33. Član 118a. ovog pravilnika. i to vazduhoplovne propise i engleski jezik. ("Službeni list SFRJ". decembra 1985. i to vazduhoplovne propise.700 kg ako je položio poseban ispit za letenje određenim tipom aviona i poseban ispit za instrumentalno letenje. Lice koje je završilo Vazduhoplovnu vojnu akademiju i aktivno leti u jedinicama JNA. ovog pravilnika. do kada će se umesto 100 časova priznati 150 časova letenja u svojstvu drugog pilota. Imaoci sportskih dozvola za rad pilota aviona ili helikoptera moraju da do 31. mora za dobijanje dozvole za rad profesionalnog pilota polagati predmete iz čl. Izuzetno od odredbe člana 27.

. padobransko osoblje. 47/75 i 2/76). Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". nastavnici i instruktori letenja i padobranstva ("Službeni list SFRJ". br. Član 120.8-12/01 — 496 od 1036 — Knjiga I može da vrši posada vazduhoplova.

odnosno za instruktora pomoćnika kontrolora letenja. položen ispit. način izdavanja i druga pitanja u vezi sa dozvolama za rad. koji je završio školu za pomoćnika kontrola letenja. ispiti. Radnik koji vrši zadatke i poslove kontrolora letenja i pomoćnika kontrolora letenja mora pored uslova iz čl. ISPITIMA I * DOZVOLAMA ZA RAD KONTROLORA LETENJA I. Ovim pravilnikom propisuju se stručna sprema. 2. ovog pravilnika i koji ima položen poseban ispit za instruktora kontrolora letenja. Član 4. 3. Zadatke i poslove kontrolora letenja može vršiti radnik koji ima najmanje završenu srednju školu. odnosno 3. Zadatke i poslove instruktora kontrolora letenja. Opšte odredbe Član 1. 62/79. Član 5. završenu školu kontrole letenja. dozvolu za rad i koji ispunjava druge uslove propisane ovim pravilnikom. odnosno instruktora pomoćnika kontrolora letenja može vršiti radnik koji ispunjava uslove iz člana 2. Zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja može da vrši radnik koji ima najmanje završenu srednju školu. * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". br. ovog pravilnika ispunjavati i propisane zdravstvene uslove. Član 2.8-12/01 — 497 od 1036— Knjiga I 3. i 4. . Član 3. koji ima dozvolu za rad i koji ispunjava i druge uslove propisane ovim pravilnikom. kao i drugi uslovi koje moraju da ispunjavaju kontrolori letenja i pomoćnici kontrolora letenja za rad u službi kontrole letenja.2 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI.

samo ako položi poseban ispit za vršenje tih zadataka i poslova. Imalac dozvole za rad iz stava 1. Pod stručnom spremom kontrolora letenja. kao i posebna obučenost za vršenje posebnih zadataka i poslova na određenoj lokaciji i za rukovanje posebnim tipovima uređaja. može vršiti odgovarajuće zadatke i poslove samo pod nadzorom instruktora. odnosno za rukovanje određenim tipom uređaja. podrazumeva se završena škola za kontrolore letenja. izdaje se odgovarajuća dozvola za rad. Knjiga I Radniku koji je položio ispit za obavljanje određenih zadataka i poslova u kontroli letenja i posebni ispit za samostalno vršenje određenih zadataka i poslova. Član 9. odnosno pomoćnika kontrolora letenja koji ima odgovarajuću dozvolu za rad i najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim zadacima i poslovima. Član 7. Zadatke i poslove kontrolora letenja na aerodromskom tornju (TWR) može vršiti kontrolor letenja koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova. Zadatke i poslove kontrolora letenja u prilaznoj kontroli (APP) može vršiti kontrolor letenja koji ima stručnu spremu za vršenje tih poslova. Radnik koji se osposobljava za vršenje ma kojih zadataka i poslova u službi kontrole letenja. odnosno na drugom određenom tipu uređaja. koji je vršio poslove kontrolora letenja na aerodromskom kontrolnom . može raditi na drugim određenim zadacima i poslovima. završena specijalizacija za sticanje određene dozvole. odnosno za rukovanje određenim tipom uređaja.8-12/01 — 498 od 1036 — Član 6. koji je proveo najmanje 6 meseci na pripravničkom stažu i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje posebnih zadataka. Stručna sprema i ispiti Član 8. ovog člana. odnosno pomoćnika kontrolora letenja. II. odnosno pod nadzorom kontrolora letenja. Član 10. odnosno škola za pomoćnike kontrolora letenja. u smislu ovog pravilnika. kao i odgovarajuću dozvolu za rad.

kao i odgovarajuću dozvolu za rad. ovog člana može vršiti radnik koji je prethodno najmanje jednu godinu vršio zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja i koji ispunjava uslove iz čl. Član 13. Član 11. terminalnog ili oblasnog kontrolora letenja i koji ima položen ispit i poseban ispit za rad na određenom tipu radara. ili radnik koji je prethodno vršio zadatke i poslove kontrolora letenja u oblasnoj kontroli letenja i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje posebnih zadataka. na određenoj lokaciji za vršenje posebnih zadataka i poslova. Zadatke i poslove iz stava 1. Zadatke i poslove kontrolora letenja u oblasnoj kontroli letenja (ACC) može vršiti radnik koji ima stručnu spremu za vršenje tih poslova. ili radnik koji je prethodno vršio zadatke i poslove terminalnog kontrolora letenja i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje posebnih zadataka i poslova. Kontrolu letenja i vođenja vazduhoplova pomoću radara u prilaznoj. ili radnik koji je prethodno vršio zadatke i poslove prilaznog kontrolora letenja. koji je proveo najmanje 6 meseci na pripravničkom stažu i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje pojedinih zadataka. ovog pravilnika. koji je prethodno najmanje jednu godinu vršio zadatke i poslove kontrolora letenja na aerodromskom kontrolnom tornju. Zadatke i poslove kontrolora letenja u terminalnoj kontroli letenja (TMA) može vršiti radnik koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova. koji ima dozvolu za rad prilaznog. 2. kao i odgovarajuću dozvolu za rad. kao i odgovarajuću dozvolu za rad. koji je najmanje jednu godinu vršio zadatke i poslove kontrolora letenja u prilaznoj kontroli letenja. Član 14. Zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja može vršiti radnik koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova. kao i odgovarajuću dozvolu za rad. kao i odgovarajuću dozvolu za rad. .8-12/01 — 499 od 1036— Knjiga I tornju i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje posebnih zadataka. Član 12. i 9. terminalnoj i oblasnoj kontroli letenja može vršiti radnik koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova.

koji je najmanje jednu godinu vršio zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje određenih zadataka. koji je prethodno vršio poslove pomoćnika kontrolora letenja za obradu podataka i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje određenih zadataka. Knjiga I Zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja za vazduhoplovna obaveštenja (NOTAM) može vršiti pomoćnik kontrolora letenja koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova. ovog pravilnika polaže se ispit. do 17. Zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja za obradu podataka u oblasnoj ili terminalnoj kontroli letenja. koji ima položen ispit za vršenje posebnih zadataka instruktora kontrolora letenja. odnosno instruktora pomoćnika kontrolora letenja i kome je u važeću dozvolu za rad uneseno da može vršiti i posebne zadatke i poslove za koje je položio poseban ispit.8-12/01 — 500 od 1036 — Član 15. . Zadatke i poslove pomoćnika kontrolora letenja u sektoru terminalne ili oblasne kontrole letenja može vršiti radnik koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova. koji je najmanje 6 meseci proveo na pripravničkom stažu i koji ima položen ispit i poseban ispit za vršenje određenih zadataka. odnosno instruktora pomoćnika kontrolora letenja može vršiti kontrolor letenja. Član 17. Za vršenje zadataka i poslova iz čl. Član 19. odnosno pomoćnika kontrolora letenja. odnosno pomoćnik kontrolora letenja koji je najmanje tri godine vršio zadatke i poslove kontrolora letenja. Član 18. može vršiti radnik koji ima stručnu spremu za vršenje tih zadataka i poslova. kao i odgovarajuću dozvolu za rad. kao i odgovarajuću dozvolu za rad. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Član 16. Zadatke i poslove instruktora kontrolora letenja. 9. kao i odgovarajuću dozvolu za rad.

. Kandidat koji ne položi teorijski deo ispita može polagati popravni ispit u roku koji odredi komisija za ispite. s tim da vreme između dva polaganja ne može biti kraće od 30 ni duže od 60 dana. Član 22. Posle položenog teorijskog dela ispita (pismenog i usmenog) kandidat polaže praktični deo ispita na mestu koje odredi ispitna komisija. Po završenom polaganju praktičnog dela ispita. ispitna komisija posebno ocenjuje uspeh kandidata iz tog dela ispita. Član 23. Poseban ispit sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. prema gradivu za polaganje ispita utvrđenom ovim pravilnikom. Član 21. Praktični deo stručnog ispita sastoji se u proveri praktičnog znanja na simulatoru.8-12/01 — 501 od 1036— Knjiga I Teorijski deo ispita kandidat polaže usmeno i pismeno. Polaganje posebnog ispita kandidat može da ponovi dva puta. Polaganje ispita kandidat može ponoviti dva puta. odnosno pomoćnika kontrolora letenja. i poseban ispit za vršenje posebnih zadataka i poslova na određenoj lokaciji i za rukovanje određenim tipom uređaja. Prilikom prvog sticanja određene vrste dozvole polaže se. Za vršenje posebnih zadataka i poslova na određenoj lokaciji i za rukovanje određenim tipom uređaja polaže se poseban ispit. Član 20. računajući od dana prvog polaganja. smatra se da nije položio poseban ispit. Praktični deo posebnog ispita sastoji se u proveri praktičnog znanja u radu na određenom mestu rada i određenom tipu uređaja. s tim da vreme između dva polaganja ne može biti kraće od tri meseca ni duže od šest meseci. Ako kandidat ne položi praktični deo ispita smatra se da nije položio ispit. po pravilu. odnosno mestu rada kontrolora. a koji ne može biti kraći od 30 ni duži od 60 dana. Ako kandidat ne položi teorijski deo posebnog ispita ili praktični deo posebnog ispita.

ovog člana najdocnije u roku od šest meseci od dana završetka škole kontrole letenja. Član 25. 2) eksploatacije uređaja i sredstava namenjenih vršenju poslova kontrolora letenja na tornju određenog aerodroma i 3) postupaka koordinacije sa drugim službama na određenom aerodromu. u obimu utvrđenom za sticanje dozvole prilaznog kontrolora letenja. 2) karakteristike vazduhoplova bitne za vršenje zadataka i poslova kontrolora letenja. Član 26. 7) postupke za traganje i spasavanje vazduhoplova. 3) vazduhoplovnu navigaciju. kao i poznavanje postupaka za letenje po instrumentima. 6) karakteristike aerodroma. 4) vazduhoplovnu meteorologiju.8-12/01 — 502 od 1036 — Član 24. Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita prilaznog kontrolora letenja obuhvata sve predmete iz člana 24. ovog pravilnika. polagaće samo engleski jezik. 5) vazduhoplovne telekomunikacije. sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza. Član 27. 8) engleski jezik sa upotrebom standardnih međunarodnih izraza. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita prilaznog kontrolora letenja obuhvata poznavanje: . Knjiga I Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita za vršenje zadataka i poslova kontrolora letenja na tornju obuhvata u obimu utvrđenom za sticanje te dozvole: 1) vazduhoplovne propise. stav 1. Ako kandidat pristupi ispitu iz stava 1. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita kontrolora letenja na tornju obuhvata poznavanje: 1) propisanih instrukcija za korišćenje određenog aerodroma.

Član 31. ovog pravilnika. 2) radio-navigacionih uređaja u određenoj terminalnoj zoni. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita terminalnog kontrolora letenja obuhvata poznavanje: 1) lokalnih karakteristika određene terminalne zone. 3) lokacija zabranjenih zona u određenoj terminalnoj zoni. 2) eksploatacije uređaja i sredstava namenjenih vršenju poslova prilaznog kontrolora letenja na određenom aerodromu. ovog pravilnika.8-12/01 — 503 od 1036— Knjiga I 1) propisane instrukcije za rad u određenoj kontrolisanoj zoni u nadležnosti određene prilazne kontrole letenja. u obimu utvrđenom za sticanje dozvole oblasnog kontrolora letenja. 4) propisanih instrukcija za korišćenje svih aerodroma u određenoj terminalnoj zoni. Gradivo za polaganje posebnog teorijskog dela ispita oblasnog kontrolora letenja obuhvata poznavanje: 1) lokalnih karakteristika određene oblasne kontrole letenja. Član 29. . Gradivo za polaganje teorijskog dela stručnog ispita oblasnog kontrolora letenja (ACC) obuhvata sve predmete iz člana 28. Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita terminalnog kontrolora letenja obuhvata sve predmete iz člana 26. u obimu utvrđenom za sticanje dozvole terminalnog kontrolora letenja. Član 28. 3) postupaka koordinacije sa određenim drugim službama službe kontrole letenja. 2) radio-navigacionih uređaja u određenoj oblasnoj kontroli letenja. 5) eksploatacije određenih uređaja i sredstava namenjenih vršenju poslova terminalnog kontrolora. 6) postupaka koordinacije sa drugim službama kontrole letenja. Član 30.

9) opšti principi rada računarskih uređaja za obradu radarskih podataka. Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita radarskog kontrolora letenja obuhvata sve predmete iz člana 28. 6) vođenje vazduhoplova pomoću nadzornog radara. Član 32. 5) postupaka koordinacije sa susednom oblasnom kontrolom letenja. 5) vođenje vazduhoplova preciznim radarom. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita radarskog kontrolora letenja obuhvata poznavanje: 1) određenog uređaja na određenoj lokaciji. kao i predmete: 1) opšti principi rada radarskih uređaja. Član 34. 2) lokalnih karakteristika određene zone radarskog pokrivanja. 2) sekundarni radar. 7) postupak u slučajevima kada se vazduhoplov nalazi u nuždi. ovog pravilnika u obimu utvrđenom za sticanje dozvole radarskog kontrolora letenja. Član 33.8-12/01 — 504 od 1036 — Knjiga I 3) lokacija zabranjenih zona u određenoj oblasnoj kontroli letenja. 4) eksploatacije uređaja i sredstava u vršenju poslova oblasnog kontrolora letenja. 8) postupak u slučajevima otkaza radarskih uređaja. Gradivo za polaganje teorijskog dela ispita za vršenje zadataka i poslova pomoćnika kontrolora letenja na svim radnim mestima u službi kontrole letenja obuhvata: . 4) metodi radarske identifikacije. 3) metodi radarske separacije. susednim terminalnim i aerodromskim kontrolama letenja. 3) postupaka koordinacije sa drugim određenim službama kontrole letenja.

Član 35. ovog člana najdocnije u roku od 6 meseci od dana završetka škole za pomoćnike kontrolora letenja. Ako kandidat pristupi ispitu iz stava 1. karakteristike vazduhoplova. vazduhoplovnu meteorologiju. do 10. Gradivo za polaganje teorijskokg dela posebnog ispita pomoćnika kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja obuhvata: 1) poznavanje lokalnih karakteristika određenog aerodroma. postupak izdavanja NOTAM-a I klase. Član 37. ovog člana. Član 36. 2) poznavanje postupaka koordinacije sa drugim službama i službama kontrole letenja na određenom aerodromu. 9) 10) — 505 od 1036— Knjiga I vazduhoplovne propise. postupak najave i odobravanje letova civilnih i vojnih vazduhopostupak popunjavanja. 3) postupka koordinacije sa drugim službama i službama kontrole letenja određene oblasne kontrole letenja. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita pomoćnika kontrolora letenja za obradu podataka u oblasnoj ili terminalnoj kontroli letenja obuhvata poznavanje: 1) lokalnih karakteristika određene oblasne kontrole letenja. engleski jezik sa upotrebom međunarodnih standardnih izraza. 7. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita pomoćnika kontrolora letenja u sektoru terminalne kontrole letenja i oblasne kontrole letenja obuhvata: . vazduhoplovne telekomunikacije. vazduhoplovnu navigaciju. polagaće samo predmete iz tač. distribucije plana leta i radiograma. karakteristike aerodroma.8-12/01 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) plova. stava 1. 2) postupka obrade podataka o kretanju vazduhoplova.

Uz prijavu za polaganje ispita kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog pravilnika. Ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju. člana. . 2) engleski jezik višeg (III) stepena. zamenika predsednika. susednim oblasnim kontrolama letenja.). Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita za vršenje zadataka i poslova instruktora kontrolora letenja i instruktora pomoćnika kontrolora letenja obuhvata: 1) metodiku sa pedagogijom. stanje aerodroma i dr. 3) postupak davanja obaveštenja posadama vazduhoplova (meteorološki uslovi. obrazuje predsednik Saveznog komiteta za saobraćaj i veze. saglasno odredbi člana 148. Član 39. Za predsednika. 4) postupak korišćenja stranih i domaćih zbornika vazduhoplovnih podataka. Pismenu prijavu za polaganje ispita kandidat podnosi Saveznom komitetu za saobraćaj i veze. Gradivo za polaganje teorijskog dela posebnog ispita pomoćnika kontrolora letenja za vazduhoplovna obaveštenja obuhvata: 1) postupak izdavanja i prijema obaveštenja NOTAM-a I i II klase i SNOWTAM-a.8-12/01 — 506 od 1036 — Knjiga I 1) postupak prijema i predaje podataka o kretanju vazduhoplova sa susednim sektorima i oblasnim kontrolama letenja. Član 41. može biti imenovano lice koje ima najmanje istu stručnu spremu kao kandidat koji polaže ispit. stav 3. Član 40. odnosno zamenika člana ispitne komisije. Član 38. sa terminalnim i aerodromskim kontrolama letenja. 2) postupak koordinacije sa susednim sektorima. Zakona o vazdušnoj plovidbi. 2) vođenje evidencije o stanju radio-navigacionih sredstava.

Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijema obaveštenja. 9. Savezni komitet za saobraćaj i veze. Ispitna komisija ocenjuje celokupan uspeh kandidata na ispitu ocenom: "položio" ili "nije položio". do 17. saglasno odredbi člana 148. Član 45. izdaje dozvolu za rad. osim ako kandidat zatraži da ispit polaže pre tog roka. ovog člana vrši instruktor sa utvrđene liste stručnjaka. III. mora ponovo. Ako imalac dozvole za rad kontrolora letenja ima prekid u radu duži od šest meseci. Pre svakog produžavanja važenja dozvole za rad kontrolora letenja ili posle prekida u radu dužeg od 60 dana a kraćeg od šest meseci proverava se stručna sposobnost lica polaganjem praktičnog dela ispita. pre produženja važenja dozvole. Dozvola za rad Član 43. Pre svakog produžavanja važenja dozvole za rad pomoćnika kontrolora letenja ili posle prekida u radu dužeg od 4 meseca a kraćeg od 1 godine. Dozvola za rad kontrolora letenja iz člana 43. 2. a dozvola za rad pomoćnika kontrolora letenja — sa rokom važenja od dve godine. Zakona o vazdušnoj plovidbi. ovog pravilnika izdaje se sa rokom važenja od jedne godine. proverava se stručna sposobnost lica polaganjem praktičnog dela ispita. Proveru iz st. Kandidatu koji je položio ispit za vršenje zadataka i poslova iz čl. i 3. Član 42. Imalac dozvole za rad mora podneti zahtev za produžavanje važenja dozvole za rad u roku od 60 dana pre dana isteka njenog važenja.8-12/01 — 507 od 1036— Knjiga I Kandidat koji ispunjava uslove za polaganje ispita mora biti obavešten u roku od 30 dana od dana prijema prijave za polaganje ispita o danu i mestu polaganja ispita. stav 1. ovog pravilnika. Član 44. . polagati ceo ispit.

3) ako je imalac dozvole za rad. Član 46. ovog pravilnika. može važenje dozvole za rad produžiti tek kada ponovo položi ceo ispit. a u složenim meteorološkim . pre produženja važenja dozvole. polagati ceo ispit. Izuzetno od odredbe člana 44. Imalac dozvole iz ovog pravilnika pre svakog produženja mora podneti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti i praktičnom radu od najmanje 50 časova u vreme važenja dozvole na zadacima i poslovima za koje je dozvola izdata. Na osnovu dozvole za rad. mora ponovo. produžio važenje dozvole za rad. Član 49. Član 47. ovog pravilnika sadrži: grb SFRJ. zbog nepridržavanja propisanih postupaka za rad. kontrolor letenja na aerodromskom kontrolnom tornju vrši sledeće zadatke i poslove: u povoljnim meteorološkim uslovima kontroliše i vodi vazduhoplove po manevarskim površinama aerodroma i u aerodromskoj zoni. datum izdavanja dozvole i potpis ovlašćenog lica koje je izdalo dozvolu. ugrozio ili je mogao dovesti do ugrožavanja bezbednosti vazdušne plovidbe. 2) ako nadležna lekarska komisija utvrdi da iz zdravstvenih razloga imalac dozvole za rad nije više sposoban za vršenje zadataka i poslova za koje mu je dozvola za rad izdata. rubrike za upisivanje produžavanja roka važenja dozvole i za upisivanje posebnih ovlašćenja.8-12/01 — 508 od 1036 — Knjiga I Ako imalac dozvole za rad pomoćnika kontrolora letenja ima prekid u radu duži od 1 godine. Radnik koji nije u roku iz člana 44. Obrazac dozvole za rad iz člana 43. Član 48. ime i prezime i adresa imaoca dozvole. naziv organa uprave koji izdaje dozvolu i naziv dozvole. Obrazac dozvole za rad ima i mesta za fotografiju i potpis imaoca dozvole. kao i rubrike u koje se unose: registarski broj. dozvola za rad prestaje da važi: 1) ako imalac dozvole za rad ne vrši zadatke i poslove za koje mu je dozvola izdata u neprekidnom trajanju duže od dva meseca.

vodi evidenciju o specijalnim letovima. Član 51. prikuplja podatke o stanju aerodroma. koordinira rad sa aerodromskim i oblasnim kontrolama letenja i pokreće akcije uzbune. i pokreće akcije traganja i spasavanja vazduhoplova u okviru svojih zadataka i poslova. kontrolor letenja u terminalnoj kontroli letenja vrši sledeće zadatke i poslove: kontroliše i vodi vazduhoplove u vazdušnom prostoru terminala. odnosno oblasti kontrole letenja. kontrolor letenja u oblasnoj kontroli letenja vrši sledeće zadatke i poslove: kontroliše i vodi vazduhoplove u sektoru. Član 54. Član 52. Na osnovu dozvole za rad. traganja i spasavanja vazduhoplova u okviru svojih zadataka i poslova. daje saglasnost za dejstvo protivgradne odbrane. pomoćnik kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja vrši sledeće zadatke i poslove: overava i popunjava plan leta. radio-sredstava i stavlja ih na uvid zainteresovanim licima. . traganja i spasavanja vazduhoplova u okviru svojih zadataka i poslova. koordinira rad sa aerodromskim terminalnim i susednim oblasnim kontrolama letenja i službama PVO. Član 53. terminalnom i oblasnom kontrolom letenja i pokreće akcije uzbune. traganja i spasavanja vazduhoplova u okviru svojih zadataka i poslova. Na osnovu dozvole za rad. koordinira rad sa susednim aerodromskim kontrolama letenja. radarski kontrolor letenja vrši zadatke i poslove vođenja vazduhoplova pomoću radara u prilaznoj terminalnoj i oblasnoj kontroli letenja. Na osnovu dozvole za rad kontrolor letenja u prilaznoj kontroli letenja vrši sledeće zadatke i poslove: obezbeđuje i reguliše vazdušni saobraćaj u instrumentalnim meteorološkim uslovima u aerodromskoj zoni pomoću radio-navigacionih uređaja.8-12/01 — 509 od 1036— Knjiga I uslovima — u granicama vidljivog kontakta sa vazduhoplovima i pokreće akcije uzbune. Član 50. Na osnovu dozvole za rad. Na osnovu dozvole za rad.

dozvolama za rad i . Prelazne i završne odredbe Član 59. Član 58. Kontroloru letenja koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika imao odgovarajuću dozvolu za rad sa civilnim vazduhoplovima. unosi primljene podatke u odgovarajuće obrasce i dostavlja ih nadležnim organima.8-12/01 — 510 od 1036 — Član 55. odnosno instruktor pomoćnika kontrolora letenja obučava kontrolore letenja. odnosno pomoćnike kontrolora letenja i vrši stručnu proveru kontrolora letenja. Član 57. stanju aerodroma i meteorološkim uslovima vazduhoplovu u letu. IV. primai raspoređuje poruke kontrolorima letenja. odnosno ulascima i izlascima vazduhoplova iz oblasne kontrole letenja i vrši prijem i predaju svih ostalih podataka bitnih za bezbedno vršenje vazdušne plovidbe. izdatu po Pravilniku o stručnoj spremi. Na osnovu položenog posebnog ispita. Na osnovu dozvole za rad. Knjiga I Na osnovu dozvole za rad. Na osnovu dozvole za rad. pomoćnik kontrolora letenja u sektoru oblasne kontrole letenja i terminalne kontrole letenja: prima i predaje poruke o poletanju. instruktor kontrolora letenja. stručnim ispitima. izdaje zbirni NOTAM I klase. dostavlja podatke o radu uređaja. pomoćnik kontrolora letenja za obradu podataka u oblasnoj ili terminalnoj kontroli letenja vrši sledeće zadatke i poslove: prima planove leta za vazduhoplove koji ulaze na teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. pomoćnik kontrolora letenja za vazduhoplovno obaveštavanje (NOTAM) vrši sledeće zadatke i poslove: prima NOTAM-e I klase od ostalih centara u zemlji i inostranstvu i šalje NOTAM I klase svim zainteresovanim licima. odnosno pomoćnika kontrolora letenja prilikom produženja važenja njihovih dozvola. prima i dostavlja SNOTAM. Član 56.

Radnici zatečeni na zadacima i poslovima instruktora kontrolora letenja u službi kontrole letenja. pomoćnika kontrolora letenja. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". s tim da u roku od jedne godine od dana organizovanja obuke polože odgovarajući posebni ispit iz člana 39. s tim što je dužan da u roku od jedne godine od dana organizovanja obuke položi odgovarajući ispit za rad sa civilnim vazduhoplovima. . br. s tim što je dužan da u roku od jedne godine od dana organizovanja obuke položi odgovarajući ispit za rad sa civilnim. odnosno vojnim vazduhoplovima. Radniku koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika samostalno obavljao poslove: avio-dispečera. priznaje se odgovarajuća dozvola za rad sa ograničenjem za rad samo sa civilnim vazduhoplovima. s tim što je dužan da u roku od jedne godine od dana organizovanja obuke položi odgovarajući ispit za rad sa vojnim vazduhoplovima. priznaje se odgovarajuća dozvola za rad pomoćnika kontrolora letenja. Član 63. Član 60. Ako radnik iz stava 1. Kontroloru letenja koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika posedovao odgovarajuću dozvolu za rad sa vojnim vazduhoplovima priznaje se ogovarajuća dozvola za rad sa ograničenjem za rad samo sa vojnim vazduhoplovima. Član 61. ovog pravilnika. ovog člana nije osposobljen za rad sa vojnim. vršiće i dalje ovu dužnost. br.8-12/01 — 511 od 1036— Knjiga I poslovima koje mogu da vrše kontrolori letenja ("Službeni list SFRJ". kontrolora letenja za vazduhoplovna obaveštavanja i kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja. 29/74). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnoj spremi. dozvolama za rad i poslovima koje mogu da vrše kontrolori letenja ("Službeni list SFRJ". Član 62. odnosno civilnim vazduhoplovima. priznaće mu se dozvola za rad sa odgovarajućim ograničenjem. 29/74). stručnim ispitima.

vazduhoplovni tehničari i vazduhoplovni inženjeri tehničke pripreme. a koje položi ispit za vršenje određenog stručnog posla. STRUČNOJ OBUCI. koje je stručno obučeno i koje ispunjava propisane zdravstvene uslove. ISPITIMA. odnosno upisuje se u dozvolu ovlašćenje za vršenje tog posla. U dozvolu iz stava 1. spadaju vazduhoplovni mehaničari. stručna obuka. ispiti i drugi uslovi koje mora da ispunjava vazduhoplovno-tehničko osoblje i vazduhoplovno osoblje tehničke pripreme i dozvole i ovlašćenja za vršenje određenih stručnih poslova (u daljem tekstu: ovlašćenja). Prilikom prvog sticanja dozvole polaže se i poseban ispit za vršenje određenog stručnog posla.3 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI.8-12/01 — 512 od 1036 — Knjiga I 3. u smislu ovog pravilnika. Licu koje ima stručnu spremu propisanu ovim pravilnikom. 35/87. ako je propisano vreme prove- * Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". izdaje se dozvola. br. DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA TEHNIČKE PRIPREME* I OPŠTE ODREDBE Član 1. a u vazduhoplovno osoblje tehničke pripreme . ovog člana može se upisati i novo ovlašćenje samo ako je lice završilo stručnu obuku. Ovim pravilnikom propisuju se stručna sprema. Član 3. U vazduhoplovno-tehničko osoblje. . Član 2. 8/89 i 11/93.

Navedeni izrazi i skraćenice. Član 8. i 5. Licu koje spada u vazduhoplovno-tehničko osoblje izdaje se dozvola vazduhoplovnog mehaničara i to: 1) za održavanje vazduhoplova. Član 7. utvrđuju se programom za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti vazduhoplovno-tehničkog osoblja i programom za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti vazduhoplovnog osoblja tehničke pripreme. i 34. elise i opreme vazduhoplova (tip I). motora. motor i sisteme (AMS) i instrumente. 29. za zmaj. zavisno od specijalnosti. 2) dozvola vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme. imaju sledeća značenja: 1) zmaj su struktura vazduhoplova. ovog pravilnika. Član 5. elise i opreme vazduhoplova (tip II). 2) AMS — zmaj. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE). 4. 2) za obnovu vazduhoplova. Član 4. Licu koje spada u vazduhoplovno osoblje tehničke pripreme izdaje se: 1) dozvola vazduhoplovnog tehničara tehniče pripreme. 12. odnosno tipa dozvole i obim teorijskog dela posebnog ispita za vršenje određenog stručnog posla zavisno od ovlašćenja koje se upisuje u dozvolu. Dozvole iz čl. u smislu ovog pravilnika.8-12/01 — 513 od 1036— Knjiga I lo na poslovima za koje se stručno obučava i ako položi poseban ispit za vršenje tog posla. motora. . Član 6. Obim teorijskog dela ispita iz čl. zavisno od vrste. motor i sistemi. komandne površine i stajni trap. ovog pravilnika izdaju se.

— sistem za automatsko letenje.8-12/01 — 514 od 1036 — Knjiga I 3) IRE — instrumenti. — motori pomoćnog izvora snage. . može doći do odstupanja od odgovarajućih tehničkih uslova za plovidbenost. odnosno obnovu vazduhoplova. Stručna obuka za praktični deo ispita za sticanje dozvole. — komunikacioni sistem visoke učestalosti. elise i opreme vazduhoplova je izmena. odnosno opravka koja pojedinačno ne utiče neposredno na ispunjenje odgovarajućih tehničkih uslova za plovidbenost. 4) APU 5) INS 6) VHF 7) HF 8) ADF 9) VOR 10) ILS 11) AFCS 12) ICAO plovstva. — Međunarodna organizacija civilnog vazduho- 13) velika izmena. odnosno mala opravka vazduhoplova. Nadzor iz stava 1. ovog člana može da vrši jedno lice najviše nad šest lica. motora. elise i opreme vazduhoplova je izmena. — komunikacioni sistem vrlo visoke učestalosti. elise i opreme vazduhoplova može se vršiti samo pod nadzorom lica koje ima dozvolu i upisano odgovarajuće ovlašćenje. motora. odnosno za upis ovlašćenja vazduhoplovnog mehaničara za održavanje. odnosno velika opravka vazduhoplova. ali ako se ne izvrši ili ako nastane veći broj malih kvarova. motora. — inercijalni navigacioni sistem. — radio-kompas. elise i opreme vazduhoplova. — svesmerni radio-far vrlo visoke učestalosti. — sistem za instrumentalno sletanje. 14) mala izmena. VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR Član 9. odnosno opravka koja je od neposrednog uticaja na ispunjenje zahteva koji su propisani u odgovarajućim tehničkim uslovima za plovidbenost vazduhoplova. II. radio—uređaji (elektronska oprema) i elektrooprema. motora.

. motora. sa metodama njihovog ispitivanja. elise i opreme vazduhoplova (tip II). 2) za dozvolu tipa I — najmanje tri godine na poslovima obnove vazduhoplova. e) avioelektriku. motora. motora. motora. elise i opreme vazduhoplova (tip II). Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog mehaničara mora imati potrebno radno iskustvo i to: 1) za dozvolu tipa II — najmanje dve godine na poslovima održavanja vazduhoplova. odnosno obnovu vazduhoplova. z) vazduhoplovne materijale.8-12/01 — 515 od 1036— Član 10. b) mašinske elemente. odnosno obnovu vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova. a) teoriju leta (aerodinamika i mehanika leta). elise i opreme vazduhoplova (tip I) mora imati najmanje završen četvrti stepen stručne spreme mašinske. Član 12. i) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. odnosno elektrotehničke škole vazduhoplovnog smera. motora. d) motore vazduhoplova. motora elise i opreme vazduhoplova. Knjiga I Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. motor i sisteme (AMS). Član 11. v) konstrukciju vazduhoplova. Teorijski deo ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. gorivo i mazivo. motora. elise i opreme vazduhoplova (tip I) obuhvata: 1) za zmaj. elise i opreme vazduhoplova. ž) radio-uređaje i elektroniku vazduhoplova. g) sisteme vazduhoplova. đ) instrumente vazduhoplova.

ako taj obim odgovara obimu utvrđenom u programu za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti vazduhoplovno-tehničkog osoblja. b) konstrukciju vazduhoplova. sa metodama njihovog ispitivanja. l) vazduhoplovne propise. Član 13.8-12/01 — 516 od 1036 — Knjiga I j) vazduhoplovne propise. za zmaj (strukturu). U dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. i) radio-test opremu. k) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. ovog člana koji je završio četvrti stepen stručne spreme mašinske. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole iz stava 1. k) poznavanje engleskog ili drugog jezika ICAO-a. osim polaganja predmeta: organizacija i sistem održavanja vazduhoplova i vazduhoplovni propisi. motor (pogonska grupa) i sisteme (AMS) mogu se upisati sledeća ovlašćenja: . lj) poznavanje engleskog ili drugog jezika ICAO-a. elise i opreme vazduhoplova (tip II). odnosno elektrotehničke škole vazduhoplovnog smera oslobađa se polaganja teorijskog dela ispita iz predmeta koji su bili obuhvaćeni prethodnim školovanjem. 2) za instrumente. motora. j) vazduhoplovne materijale. đ) radio-uređaje i elektroniku vazduhoplova. a) aerodinamiku. z) elektronske cevi i tranzistore. g) motore vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova. v) sisteme vazduhoplova. ž) radio i radarska navigaciona sredstva. d) instrumente vazduhoplova. e) radio-elektriku. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE). motora.

pomoćne pogonske grupe i sistema određenog tipa vazduhoplova. 2) tehnički sistem održavanja strukture motora. člana 13.a Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 1. motora. 2) tehnički sistem održavanja strukture motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. 2) za vazduhoplove saobraćajne kategorije određenog tipa: a) skupno ovlašćenje za zmaj. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje strukture motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. motor i sisteme. pneumatski sistem. . ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. motor i sisteme. — motore pomoćnog izvora snage (APU). Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2. odredbe pod a) člana 13.8-12/01 — 517 od 1036— Knjiga I 1) za vazduhoplove opšte kategorije određenog tipa — skupno ovlašćenje za zmaj. sistem za gorivo i sistem za regulisanje pritiska i temperature u kabini). — sisteme vazduhoplova (sistem komandi leta. hidraulični sistemi i stajni trap. b) pojedinačna ovlašćenja. Član 13b. — motore sa opremom vazduhoplova saobraćajne kategorije određenog tipa. pomoćne pogonske grupe i sistema određenog tipa vazduhoplova. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. Član 13. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje zmaja. i to za: — zmaj. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita.

radiouređaje (elektronsku opremu) i elektroopremu (IRE) mogu se upisati sledeća ovlašćenja: 1) za vazduhoplove opšte kategorije određenog tipa — skupno ovlašćenje za instrumente. . 2) za vazduhoplove saobraćajne kategorije određenog tipa: a) skupno ovlašćenje za instrumente. radio-uređaje (elektronsku opremu) i elektroopremu. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za zmaj obuhvata: 1) poznavanje zmaja. radio-uređaje (elektronsku opremu) i elektroopremu. 2) tehnički sistem održavanja zmaja. i to za: — instrumente. odredbe pod b) člana 13. Praktični deo ispita za pojedinačna ovlašćenja obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za sisteme vazduhoplova obuhvata: 1) poznavanje sistema vazduhoplova. Član 14. 2) tehnički sistem održavanja motora pomoćnog izvora snage. 2) tehnički sistem održavanja sistema vazduhoplova. za instrumente. elise i opreme vazduhoplova (tip II). Knjiga I Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za motor sa opremom obuhvata: 1) poznavanje motora sa opremom.8-12/01 — 518 od 1036 — Član 13v. motora. U dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za motore pomoćnog izvora snage (APU) obuhvata: 1) poznavanje motora pomoćnog izvora snage. 2) tehnički sistem održavanja motora sa opremom. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. b) pojedinačna ovlašćenja.

radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. odredbe pod a) člana 14. člana 14. radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za instrumente obuhvata: 1) poznavanje instrumenata. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2. Član 14a. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. Član 14b. 2) način održavanja instrumenata. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. 2) način održavanja instrumenata. odredbe pod b) člana 14. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 1. radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje instrumenata. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za radio-uređaje (elektronsku opremu) obuhvata: 1) poznavanje radio-uređaja (elektronske opreme). — elektroopremu. 2) način održavanja instrumenata. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita.8-12/01 — 519 od 1036— Knjiga I — radio-uređaje (elektronsku opremu). . ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje instrumenata. radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. Član 14v. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za obavljanje poslova za koje se izdaje ovlašćenje.

2) način održavanja elektroopreme. motora i opreme vazduhoplova metodama bez razaranja materijala i metodama sa razaranjem materijala. — pomoćne pogonske grupe (APU). za zmaj. i to za: — zmaj. motor i sisteme.8-12/01 — 520 od 1036 — Knjiga I 2) način održavanja radio-uređaja (elektronske opreme). . sistem za gorivo i sistem opreme za slučaj opasnosti). — sisteme vazduhoplova (komande leta. hidrosisteme i stajni trap. Praktični deo ispita za pojedinačna ovlašćenja obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. — elisu i rotor. motor i sisteme. motora. — elisu i rotor. pneumatski sistem. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za elektroopremu obuhvata: 1) poznavanje elektroopreme. — motor sa opremom (pogonska grupa). sistem za regulisanje pritiska i temperature u kabini. sa ispitivanjem na probnom stolu. mogu se upisati sledeća ovlašćenja: 1) Za vazduhoplove opšte kategorije određenog tipa: a) skupno ovlašćenje za zmaj. motor i sisteme (AMS). i to za: — motor. b) pojedinačno ovlašćenje. b) pojedinačna ovlašćenja. U dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za obnovu vazduhoplova. sa ispitivanjem na probnom stolu. 3) Za ispitivanje vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip I). 2) Za vazduhoplove saobraćajne kategorije određenog tipa: a) skupno ovlašćenje za zmaj. Član 15.

2) način obnove motora određenog tipa vazduhoplova. Član 15b. 2) način obnove elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. sistema.8-12/01 — 521 od 1036— Član 15a. 2) način obnove zmaja. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita: Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje zmaja. elise i rotora i pomoćne pogonske grupe određenog tipa vazduhoplova. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. 2) način obnove zmaja. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. elise i rotora i pomoćne pogonske grupe određenog tipa vazduhoplova. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 1. sistema motora. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnih znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za motor obuhvata: 1) poznavanje motora određenog tipa vazduhoplova. odredbe pod b) člana 15. . motora. odredbe pod a) člana 15. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za elisu i rotor obuhvata: 1) poznavanje elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. Knjiga I Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 1. člana 15. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje zmaja. Član 15v. Praktični deo ispita za pojedinačna ovlašćenja obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje.

3) poznavanje načina zaštite od zračenja. Knjiga I Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2.8-12/01 — 522 od 1036 — Član 15g. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za sistem obuhvata: 1) poznavanje sistema određenog tipa vazduhoplova. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. člana 15. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za motor obuhvata: 1) poznavanje motora određenog tipa vazduhoplova. Praktični deo ispita za pojedinačna ovlašćenja obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. opreme i motora. 2) način obnove motora određenog tipa vazduhoplova. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za zmaj obuhvata: 1) poznavanje zmaja određenog tipa vazduhoplova. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 3. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) poznavanje strukture vazduhoplova. . Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za elisu i rotor obuhvata: 1) poznavanje elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. Član 15d. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje za pomoćne pogonske grupe obuhvata: 1) poznavanje pomoćne pogonske grupe određenog tipa vazduhoplova. 2) način obnove zmaja određenog tipa vazduhoplova. 2) način obnove pomoćne pogonske grupe određenog tipa vazduhoplova. odredbe pod b) člana 15. komponenti. 2) način obnove sistema određenog tipa vazduhoplova. 2) način obnove elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. 2) poznavanje metoda ispitivanja bez razaranja i sa razaranjem materijala.

U dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za obnovu vazduhoplova. ž) avio-niskofrekventnu elektroniku. d) radio-komunikacione sisteme (VHF. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE). v) elektroopremu. člana 16. Član 16a. mogu se upisati sledeća ovlašćenja: 1) Za sisteme određenog tipa vazduhoplova — skupno ovlašćenje. v) inercijalne navigacione sisteme (INS) i sisteme za optimizaciju performansi leta.8-12/01 — 523 od 1036— Knjiga I Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. HF). g) sistem za automatsko letenje. j) elektrokomponente sistema za regulisanje pritiska i temperature u kabini. e) mikrotalasnu navigaciju. 3) Za automatsko testiranje elektronske opreme. 2) Za sisteme vazduhoplova — pojedinačna ovlašćenja. ILS). ovog pravilnika polažu se teorijski i praktični deo ispita. elise i opreme vazduhoplova (tip I). b) radio-uređaje (elektronsku opremu). i to za: a) instrumente. i) kontrolne elektrosisteme. z) elektrosisteme. i to za: a) pokazivanje geopotencijalne visine i računare podataka vazdušne struje. Član 16. đ) radio-navigacione sisteme (ADF. b) žiroskope i kompas-sisteme. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 1. VOR. Teorijski deo ispita za skupno ovlašćenje za instrumente obuhvata: . motora. za instrumente.

člana 16. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. 2) način obnove instrumenata određenog tipa vazduhoplova.8-12/01 — 524 od 1036 — Knjiga I 1) poznavanje instrumenata određenog tipa vazduhoplova. 2) način obnove inercijalnih navigacionih sistema (INS) i sistema za optimizaciju performansi leta. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje inercijalnih navigacionih sistema (INS) i sistema za optimizaciju performansi leta. Član 16b. . odredbe pod a) člana 16. Teorijski deo ispita za skupno ovlašćenje za elektroopremu obuhvata: 1) poznavanje elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje sistema za automatsko letenje. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje pokazivača geopotencijalne visine i računara podataka vazdušne struje. 2) način obnove elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. odredbe pod v) člana 16. 2) način obnove žiroskopskih i kompas-sistema. odredbe pod b) člana 16. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. Teorijski deo ispita za skupno ovlašćenje za radio-uređaje (elektronska oprema) obuhvata: 1) poznavanje radio-uređaja određenog tipa vazduhoplova. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 2. Praktični deo ispita za skupna ovlašćenja obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. odredbe pod g) člana 16. 2) način obnove pokazivača geopotencijalne visine i računara podataka vazdušne struje. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje žiroskopskih i kompas-sistema. 2) način obnove radio-uređaja određenog tipa vazduhoplova.

ILS). odredbe pod j) člana 16. HF). ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje radio-komunikacionog sistema (VHF. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. 2) način obnove mikrotalasnih navigacija. ovog pravilnika obuhvata poznavanje elektrokomponente sistema za regulisanje pritiska i temperature u kabini. 2) način obnove elektrosistema. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje mikrotalasne navigacije. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje radio-navigacionih sistema (ADF. odredbe pod e) člana 16. 2) način obnove avio-niskofrekventne elektronike. odredbe pod ž) člana 16. ILS). odredbe pod z) člana 16. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2.8-12/01 — 525 od 1036— Knjiga I 2) način obnove sistema za automatsko letenje. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. VOR. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje avio-niskofrekventne elektronike. odredbe pod d) člana 16. odredbe pod i) člana 16. Član 16v. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje kontrolnih elektrosistema. VOR. odredbe pod đ) člana 16. HF). ovog pravilnika polaže se teorijski i praktični deo ispita. 2) način obnove radio-navigacionih sistema (ADF. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz tačke 3. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. člana 16. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje elektrosistema. Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 2. 2) način obnove kontrolnih elektrosistema. 2) način obnove radio-komunikacionog sistema (VHF. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. .

ili skupno ovlašćenje za zmaj. međuletni i dnevni). međuletni i dnevni) za vazduhoplove saobraćajne kategorije. člana 16. vazduhoplovni mehaničar može da vrši sledeće poslove: obnovu vazduhoplova. . Na osnovu dozvole za održavanje vazduhoplova. elisi i opremi vazduhoplova i funkcionalne provere na probnom stolu i na vazduhoplovu određenog tipa. Član 18. Na osnovu dozvole za obnovu vazduhoplova. sa vršenjem funkcionalnih proba. ako je u njegovu dozvolu upisano skupno ovlašćenje za vršenje poslova iz člana 13. ovog pravilnika. motora. 3) programski jezik za testiranje elektronske opreme. elise i opreme vazduhoplova. vazduhoplovni mehaničar može da vrši sledeće poslove: servisne preglede (pretpoletni. elisi i opremi vazduhoplova i preventivno održavanje vazduhoplova. a svojim potpisom potvrđuje da su ti radovi propisno izvršeni. odnosno posle izvršenih radova do nivoa 50-časovnih pregleda za vazduhoplove opšte kategorije. Član 17. periodične preglede. motor i sisteme iz tačke 2. motoru. ovog pravilnika obuhvata: 1) sastav elektronske opreme za automatsko testiranje. Vazduhoplovni mehaničar za održavanje vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip I). stav 1. tog člana. motora. motora. može svojim potpisom potvrditi da je vazduhoplov sposoban za bezbednu vazdušnu plovidbu posle izvršenih servisnih pregleda (pretpoletni. 2) poznavanje operativnog sistema. Praktični deo ispita obuhvata proveru stručnog znanja i osposobljenosti za vršenje poslova za koje se izdaje ovlašćenje. elise i opreme vazduhoplova (tip II). velike opravke i velike izmene na vazduhoplovu. tačka 1. male opravke i male izmene na vazduhoplovu. zamene odobrenih delova i opreme vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip II). motoru. a svojim potpisom potvrđuje da su ti radovi propisno izvršeni.8-12/01 — 526 od 1036 — Knjiga I Teorijski deo ispita za pojedinačno ovlašćenje iz tačke 3. motora.

i 16. elise i opreme vazduhoplova (tip I). elise i opreme vazduhoplova (tip II) i dozvolu za obnovu vazduhoplova. motora. motora. motora. motora. Član 21. Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova vazduhoplovno-tehničkog kontrolora. elise i opreme vazduhoplova (tip II). motora. 2) da je najmanje tri godine po sticanju dozvole vršio poslove održavanja vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip I). elise i opreme vazduhoplova.8-12/01 — 527 od 1036— Član 19. kontrole ispravnosti vazduhoplova. motora. pored ovlašćenja iz čl. vazduhoplovni mehaničar može da vrši poslove kontrole ispravnosti mernih i kontrolnih uređaja i radnog alata koji se koristi za poslove održavanja i obnove vazduhoplova. kontrole radova na održavanju. elise i opreme vazduhoplova (tip I). Na osnovu dozvole za održavanje vazduhoplova. motora. vazduhoplovni mehaničar mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da poseduje važeću dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. motora. izmeni i obnovi vazduho- . motora. elise i opreme vazduhoplova i njihovih delova. elise i opreme vazduhoplova (tip II) ili važeću dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za obnovu vazduhoplova. Knjiga I U dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. 2) postupak tehničke kontrole. odnosno dozvole za obnovu vazduhoplova. Član 20. elise i opreme vazduhoplova (tip I) i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova vazduhoplovno-tehničkog kontrolora. opravci. 14. ovog pravilnika može se upisati i ovlašćenje za vršenje poslova vazduhoplovno-tehničkog kontrolora za odgovarajuću oblast. 15. elise i opreme vazduhoplova (tip II). motora. Član 22. odnosno da je najmanje pet godina po sticanju dozvole vršio poslove obnove vazduhoplova. 3) vazduhoplovne propise. Teorijski deo ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova vazduhoplovno-tehničkog kontrolora obuhvata: 1) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. 13.

8-12/01 — 528 od 1036 — Knjiga I plova. Član 26. a svojim potpisom potvrđuje da je vazduhoplov sposoban za bezbednu vazdušnu plovidbu posle izvršenih periodičnih pregleda propisanih u tehničkom sistemu održavanja. Član 24. opravci. elise i opreme vazduhoplova (tip I) može se upisati i ovlašćenje za vršenje poslova instruktora praktične nastave. . elise i opreme vazduhoplova. Član 25. motora. nema pravo da u svojstvu vazduhoplovnog-tehničkog kontrolora vrši kontrolu tih poslova niti da u tom svojstvu svojim potpisom potvrđuje da je taj vazduhoplov sposoban za bezbednu vazdušnu plovidbu. ovog pravilnika. ovog pravilnika vrši poslove iz člana 17. Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova instruktora praktične nastave vazduhoplovni mehaničar mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da poseduje važeću dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. 2) metodiku nastave i obuke. 2) da je najmanje jednu godinu po sticanju dozvole vazduhoplovnog mehaničara vršio poslove održavanja (tip II). motora. izmeni i obnovi vazduhoplova. U dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za održavanje vazduhoplova. motora. Član 23. motora. 3) vazduhoplovne propise. elise i opreme vazduhoplova (tip II) i dozvolu za obnovu vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip II) ili važeću dozvolu vazduhoplovnog mehaničara za obnovu vazduhoplova. odnosno obnove (tip I) vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova. motora. Ako lice iz člana 22. elise i opreme vazduhoplova i kontroli primene tehničkih normativa i drugih propisa o održavanju. elise i opreme vazduhoplova (tip I). motora. motora. Teorijski deo posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova instruktora praktične nastave obuhvata: 1) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova.

Član 29. Teorijski deo ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara tehničke pripreme obuhvata: 1) za zmaj. odnosno dozvole za obnovu vazduhoplova. produženja roka važenja i obnavljanja važenja dozvole. VAZDUHOPLOVNI TEHNIČAR TEHNIČKE PRIPREME Član 28. motora. d) motore vazduhoplova. g) sisteme vazduhoplova. vazduhoplovni mehaničar može da vrši obuku za praktični deo ispita za vazduhoplovnog mehaničara radi sticanja. sa metodama njihovog ispitivanja. . elise i opreme vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip II). e) avioelektriku. ž) radio-uređaje i elektroniku vazduhoplova. Knjiga I Na osnovu dozvole za održavanje vazduhoplova. motora. đ) instrumente vazduhoplova.8-12/01 — 529 od 1036— Član 27. b) mašinske elemente. v) konstrukciju vazduhoplova. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara tehničke pripreme mora imati završen najmanje četvrti stepen stručne spreme mašinske. j) vazduhoplovne propise. III. i) organizacijju i sistem održavanja vazduhoplova. motora. motor i sisteme (AMS): a) teoriju leta (aerodinamika i mehanika leta). goriva i maziva. odnosno elektrotehničke škole vazduhoplovnog smera i najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. z) vazduhoplovne materijale. elise i opreme vazduhoplova (tip I) i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova instruktora praktične nastave.

k) znanje engleskog ili drugog jezika ICAO-a. ovog člana koji je završio četvrti stepen stručne spreme — mašinske. Član 30. b) konstrukciju vazduhoplova i sisteme. osim predmeta: organizacija i sistem održavanja vazduhoplova i vazduhoplovni propisi. motor i sisteme). z) vazduhoplovne elektrotehničke materijale. 2) vazduhoplovi opšte i saobraćajne kategorije određenog tipa (skupno ovlašćenje za zmaj. d) elektroniku vazduhoplova. ž) radio-uređaje vazduhoplova (elektronska oprema). Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole iz stava 1. e) instrumente vazduhoplova.8-12/01 — 530 od 1036 — Knjiga I k) znanje engleskog ili drugog jezika ICAC-a. i) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE): a) aerodinamiku. U dozvolu vazduhoplovnog tehničara tehničke pripreme za zmaj. v) motore vazduhoplova. motora. 2) za instrumente. motor i sisteme ili pojedinačno ovlašćenje). odnosno za: . j) vazduhoplovne propise. odnosno elektrotehničke škole vazduhoplovnog smera oslobađa se polaganja teorijskog dela ispita iz predmeta koji su bili obuhvaćeni prethodnim školovanjem. g) elektriku i električna merenja. elise i opreme vazduhoplova. motor i sisteme (AMS) može se upisati ovlašćenje za vršenje poslova iz oblasti: 1) vazduhoplovi opšte i saobraćajne kategorije određenog tipa (skupno ovlašćenje za zmaj. đ) elektrokomunikacionu tehniku i merenja. ako taj obim odgovara obimu utvrđenom u programu za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti vazduhoplovnog osoblja tehničke pripreme.

— plastične konstrukcije. odnosno za: a) instrumente. U dozvolu vazduhoplovnog tehničara tehničke pripreme za instrumente. 2) sistemi vazduhoplova saobraćajne i opšte kategorije određenog tipa (pojedinačno ovlašćenje). sa ispitivanjem na probnom stolu. v) elektroopremu. b) radio-uređaje (elektronska oprema). 3) motori (pogonska grupa) sa opremom određenog tipa sa ispitivanjem na probnom stolu. 6) ispitivanjem vazduhoplova. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE) može se upisati ovlašćenje za vršenje poslova iz oblasti: 1) sistemi vazduhoplova saobraćajne i opšte kategorije određenog tipa (skupno ovlašćenje ili pojedinačno ovlašćenje). — sistem za gorivo. Član 31. — drvene konstrukcije. motora i opreme vazduhoplova metodama bez razaranja materijala (NDT). — sistem opreme za slučaj opasnosti. — hidraulični sistem i stajni trap. . — metalne konstrukcije. b) žiroskopske i kompas-sisteme. odnosno za: a) pokazivače geopotencijalne visine i računare podataka vazdušne struje. 4) elise i rotori određenog tipa. — pneumatski sistem. b) sistem vazduhoplova. — sistem komandi leta.8-12/01 — 531 od 1036— Knjiga I a) zmaj vazduhoplova. 5) motori pomoćnog izvora snage (APU) određenog tipa.

jednostavnije liste ispitivanja ispravnosti uređaja. z) elektrosisteme. i) kontrolne elektrosisteme. HF). e) mikrotalasnu navigaciju. j) elektrokomponente sistema za klimatizacijju i presurizaciju.8-12/01 — 532 od 1036 — Knjiga I v) inercijalne navigacione sisteme (INS) i sisteme za optimalizaciju performansi leta. đ) radio-navigacione sisteme (ADF. Član 34. motor i sisteme (AMS): a) teoriju leta (aerodinamika i mehanika leta). VOR. preventivno održavanje i izmene vazduhoplova. vazduhoplovni tehničar tehničke pripreme može da vrši poslove izrade tehničko-tehnološke dokumentacije (radne kartice. VAZDUHOPLOVNI INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME Član 33. motora. ILS). b) mašinske elemente. elise i opreme vazduhoplova.) za korišćenje. odnosno elektrotehnički fakultet i najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. održavanje. Na osnovu dozvole. g) sisteme za automatsko letenje. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme mora imati završen najmanje sedmi stepen stručne spreme — mašinski fakultet vazduhoplovnog smera. d) radio-komunikacione sisteme (VHF. . jednostavnije liste funkcionalnih provera i dr. Član 32. ž) avio-niskofrekventnu elektroniku. Teorijski deo ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme obuhvata: 1) za zmaj. IV. tehnološke postupke. v) konstrukciju vazduhoplova.

g) elektriku i električna merenja. odnosno elektrotehnički fakultet oslobađa se polaganja teorijskog dela ispita iz predmeta koji su bili obuhvaćeni prethodnim školovanjem. đ) instrumente vazduhoplova. k) znanje engleskog ili drugog jezika CAO-a. sa metodama njihovog ispitivanja. j) vazduhoplovne propise. b) konstrukciju vazduhoplova i sistema. i) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. e) avioelektriku. elise i opreme vazduhoplova. ž) radio-uređaje i elektroniku vazduhoplova. osim polaganja predmeta: organizacija i sistem održavanja vazduhoplova i vazduhoplovni propisi. e) instrumente vazduhoplova. 2) za instrumente. elise i opreme vazduhoplova. đ) elektrokomunikacionu tehniku i merenja. z) vazduhoplovne elektrotehničke materijale. i) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. goriva i maziva. v) motore vazduhoplova. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE): a) aerodinamiku. ž) radio-uređaje vazduhoplova (elektronska oprema). ako taj obim odgovara obimu utvrđenom u programu za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti vazduhoplovnog osoblja tehničke pripreme.mašinski fakultet vazduhoplovnog smera. motora. z) vazduhoplovne materijale. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole iz stava 1. d) elektroniku vazduhoplova. motora. d) motore vazduhoplova. ovog člana koji je završio sedmi stepen stručne spreme . .8-12/01 — 533 od 1036— Knjiga I g) sisteme vazduhoplova.

Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz stava 1. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. elise i rotori. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. motor i sisteme). za vršenje poslova iz oblasti: 1) instrumenti. 3) klipni motori sa opremom. 3) elektrooprema. 2) radio-uređaji (elektronska oprema). U dozvolu vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme za instrumente. Knjiga I U dozvolu vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme za zmaj. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje zmaja. motor i sistem određenog tipa vazduhoplova. radio-uređaje (elektronska oprema) i elektroopremu (IRE) može se upisati skupno ili pojedinačno ovlašćenje.8-12/01 — 534 od 1036 — Član 35. člana 35. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. Teorijski ispit za ovlašćenje iz tačke 2. člana 35. člana 35. stava 1. 2) tehnički sistem održavanja zmaja. . ovog pravilnika polaže se teorijski ispit. sa opremom. motor i sisteme). 4) mlazni motori sa opremom i motori pomoćnog izvora snage (APU). motor i sisteme (AMS) može se upisati ovlašćenje za vršenje poslova iz oblasti: 1) vazduhoplovi opšte kategorije (skupno ovlašćenje za zmaj. 3) način obnove zmaja. Član 35a. 2) tehnički sistem održavanja za zmaj. Teorijski ispit za ovlašćenje iz tačke 1. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. 2) vazduhoplovi saobraćajne kategorije (skupno ovlašćenje za zmaj. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje zmaja.

člana 35. stava 1. Teorijski ispit za ovlašćenje iz tačke 4. motora i sistema određenog tipa vazduhoplova. člana 35. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje klipnih motora sa opremom. elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. člana 35. člana 35. Za sticanje pojedinačnih ovlašćenja za vršenje poslova iz stava 2. elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. 2) tehnički sistem održavanja instrumenata. 2) tehnički sistem održavanja klipnih motora sa opremom. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje instrumenata. radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova.8-12/01 — 535 od 1036— Knjiga I 3) način obnove zmaja. 3) način obnove mlaznih motora sa opremom i motora pomoćnog izvora snage sa opremom određenog tipa vazduhoplova. Teorijski ispit za ovlašćenje iz tačke 3. Član 35b. elise i rotora određenog tipa vazduhoplova. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje mlaznih motora sa opremom i motora pomoćnog izvora snage sa opremom određenog tipa vazduhoplova. stava 1. Član 35v. 3) način obnove instrumenata. Teorijski ispit za skupno ovlašćenje iz stava 2. 3) način obnove klipnih motora sa opremom. 2) tehnički sistem održavanja mlaznih motora sa opremom i motora pomoćnog izvora snage sa opremom određenog tipa vazduhoplova. . ovog pravilnika polaže se teorijski ispit. radio-uređaja (elektronske opreme) i elektroopreme određenog tipa vazduhoplova. člana 35. ovog pravilnika polaže se teorijski ispit. Za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova iz stava 2.

motora. listi ispitivanja ispravnosti uređaja. održavanje i izmene vazduhoplova. može se upisati i ovlašćenje za vršenje poslova kontrolora kvaliteta. motora. član 35. 2) tehnički sistem održavanja radio-uređaja. elise i opreme vazduhoplova.8-12/01 — 536 od 1036 — Knjiga I Teorijski ispit za ovlašćenje iz tačke 1. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje instrumenata određenog tipa vazduhoplova. Na osnovu dozvole. člana 35. U dozvolu vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme. stava 2. 2) da je najmanje pet godina po sticanju dozvole vršio poslove vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme. Član 37. motora. 3) način obnove instrumenata određenog tipa vazduhoplova. 2) tehnički sistem održavanja instrumenata određenog tipa vazduhoplova. motora. elisa i opreme vazduhoplova i odobravanja i overavanja listi odloženih radova. Član 38. održavanje i izmene vazduhoplova. stava 2. Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora kvaliteta vazduhoplovni inženjer tehničke pripreme mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da poseduje važeću dozvolu vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme. elise i opreme vazduhoplova. Član 36. listi funkcionalnih provera i dr. ovog pravilnika obuhvata: 1) poznavanje radio-uređaja (elektronska oprema) određenog tipa vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova. . Teorijski ispit za ovlašćenje iz tačke 2.) za korišćenje. izrade tehničko-tehnološke dokumentacije (standardnih procedura. izrade novog tehnološkog postupka za korišćenje. pored ovlašćenja iz člana 35. ovog pravilnika. vazduhoplovni inženjer tehničke pripreme može da vrši poslove projektovanja tehničkog sistema održavanja vazduhoplova. projektovanja sistema praćenja pouzdanosti rada vazduhoplova.

motora. ovog pravilnika vrši poslove iz člana 36. ovog pravilnika. 3) vazduhoplovne propise. motoru. motoru. elisa i oprema vazduhoplova ispunjavaju propisane uslove za ugradnju u vazduhoplov i da je vazduhoplov sposoban za bezbednu vazdušnu plovidbu posle izvršenih periodičnih pregleda propisanih u tehničkom sistemu održavanja. preventivnog održavanja i obnove vazduhoplova.). liste ispitivanja ispravnosti uređaja. elisi i opremi vazduhoplova. opravku. Član 41. U dozvolu vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme može se upisati i ovlašćenje za vršenje poslova instruktora. vazduhoplovni inženjer tehničke pripreme može da vrši poslove: kontrole kvaliteta izvršenih radova.8-12/01 — 537 od 1036— Član 39. provere vazduhoplova u letu i na zemlji. izrade i ažurnosti tehničko-tehnološke dokumentacije (liste funkcionalnih provera. 4) poznavanje načina održavanja vazduhoplova. 2) postupke tehničke kontrole kvaliteta. Član 42. obnovu i izmenu na vazduhoplovu. opravke. održavanja. Na osnovu dozvole i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora kvaliteta. a svojim potpisom potvrđuje da motor. elisi i opremi vazduhoplova. opreme i radioničkog alata. tehničkih biltena i dr. velikih opravki i izmena. Ako lice iz člana 40. Knjiga I Teorijski deo posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora kvaliteta obuhvata: 1) organizaciju i sisteme održavanja vazduhoplova. . funkcionalne provere vazduhoplova. motora. kontrole ispunjenja tehničkih normativa i drugih propisa i funkcionisanje tehnološke organizacije rada za održavanje. kalibraže i baždarenja uređaja. elise i opreme vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova. nema pravo da u svojstvu kontrolora kvaliteta vrši kontrolu tih poslova niti da u tom svojstvu svojim potpisom potvrđuje da je taj vazduhoplov sposoban za bezbednu vazdušnu plovidbu. obnove i izmene na vazduhoplovu. Član 40. sistema pogonske grupe i opreme za koje se izdaje ovlašćenje.

radi sticanja. 3) vazduhoplovne propise. Član 44. 2) da je najmanje tri godine po sticanju dozvole vršio poslove vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme. Teorijski deo ispita sastoji se iz pismenog i usmenog dela. vazduhoplovni inženjer tehničke pripreme može da vrši obuku za praktični i teorijski deo ispita za vazduhoplovnog tehničara i vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme i obuku za teorijski deo ispita vazduhoplovnog mehaničara. Ispit za sticanje dozvole. odnosno ispit za sticanje ovlašćenja za vršenje određenog stručnog posla (poseban ispit) sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Praktičnim delom ispita i posebnog ispita proverava se primenjivanje stečenog znanja u radu na određenoj vrsti posla i tipu vazduhoplova. Knjiga I Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja instruktora vazduhoplovni inženjer tehničke pripreme mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da poseduje važeću dozvolu vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme. . Teorijski deo posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova instruktora obuhvata: 1) organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova.8-12/01 — 538 od 1036 — Član 43. Član 45. Na osnovu dozvole i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova instruktora. produženja roka važenja i obnavljanja važenja dozvole. 2) metodiku nastave i obuke. V ISPITI Član 46.

čas i mesto polaganja ispita.8-12/01 — 539 od 1036— Član 47. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana uručenja rešenja kandidatu. Knjiga I Pismenu prijavu za polaganje ispita i posebnog ispita kandidat podnosi Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze najdocnije 30 dana pre redovnog ispitnog roka. i to: o školskoj spremi. kandidat podnosi dokaze o ispunjavanju propisanih uslova. da je izvršena uplata naknade za proveravanje stručne sposobnosti i o saglasnosti nosioca prava raspolaganja vazduhoplovom za korišćenje određenog tipa vazduhoplova za polaganje ispita. po prijemu prijave za polaganje ispita. da je stručno obučen. u roku od 7 dana od dana prijema prijave donosi rešenje o formiranju Komisije za polaganje ispita (u daljem tekstu: Komisija). ovog člana kandidat ima pravo prigovora predsedniku Saveznog ministarstva za saobraćaj i veze. Komisija se sastoji od predsednika. Uz pismenu prijavu za polaganje ispita i posebnog ispita. osim ako kandidat želi da ispit polaže pre tog roka. Pismenu prijavu kandidat podnosi i kad polaže popravni ispit. Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze. Član 49. Ako utvrdi da kandidat ispunjava propisane uslove. odnosno obima praktičnog dela ispita. Za člana Komisije za teorijski deo ispita može biti imenovano lice koje ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za polaga- . Protiv rešenja iz stava 3. potrebnog broja članova i sekretarijata Komisije. da je proveo određeno vreme na odgovarajućim poslovima. pri čemu jedan član Komisije može biti ispitivač najviše za tri predmeta. Broj članova Komisije utvrđuje se zavisno od broja predmeta. U rešenju se određuje broj članova i sastav Komisije i dan. u roku od osam dana od dana prijema rešenja. Ako Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze oceni da kandidat ne ispunjava propisane uslove za polaganje ispita o tome će doneti odgovarajuće rešenje. Član 48. utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove za polaganje ispita.

imenuje se lice koje nije obučavalo kandidata za praktični deo ispita. Član 52. i dostavljaju ga. Rešenjem o imenovanju Komisije određuje se i predsednik Komisije iz redova članova Komisije. Predsednik Komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. Za člana Komisije. Po završenom ispitu ocenjuje uspeh kandidata i rezultat unosi u ispitni list kandidata. kao i sekretar. Sekretar Komisije priprema rešenje o formiranju Komisije. primenjuje programe za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti vazduhoplovno-tehničkog osoblja i vazduhoplovnog osoblja tehničke pripreme. Zapisnik vodi sekretar Komisije. Član 51. odnosno ako se za to ukaže naročita potreba. Ispit se polaže u redovnim i vanrednim ispitnim rokovima koje utvrđuje Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze. ispitnog materijala i identifikaciju prijavljenih kandidata. organizuje celokupan tok ispita. Redovni ispitni rokovi određuju se najmanje tri puta godišnje u razmaku od četiri meseca. izrađuje ispitna pitanja. Član 50. uz potpis. Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije. po pravilu. zajedno sa izveštajem o rezultatu ispita. priprema ispit i ispitni materijal i vrši sve druge administrativno-tehničke poslove u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita..8-12/01 — 540 od 1036 — Knjiga I nje ispita. Vanredni ispitni rokovi određuju se ako se prijavi više od pet kandidata. vrši uvid u pripremu ispita. stara se o zakonitosti i pravilnosti sprovođenja ispita. ocenjuje uspeh kandidata po završenom ispitu i unosi njihove rezultate u ispitne liste kandidata. O radu Komisije o ispitima vodi se zapisnik. Član Komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. odnosno član Komisije koga odredi predsednik Komisije. a za člana Komisije za praktični deo ispita — još i odgovarajuću važeću dozvolu i upisano ovlašćenje za koje kandidat polaže ispit. Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze. . prisustvuje svim fazama ispita. testove i dr.

Polaganje ispita. VI DOZVOLA Član 58. Odredbe čl. može polagati popravni ispit u roku koji odredi Komisija. smatraće se da nije položio ispit i mora ga ponovo polagati. Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze u važeću do- . Ako kandidat ne položi praktični deo ispita. Ako kandidat ne položi popravni ispit. Kandidat koji na teorijskom delu ispita. Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze izdaje dozvolu na osnovu koje to lice može samostalno da vrši poslove za koji je položilo ispit. Član 56. Član 57. ovog pravilnika primenjuju se i na sprovođenje ispita prilikom vanredne provere stručne sposobnosti. 46.8-12/01 — 541 od 1036— Član 53. odnosno posebnog ispita kandidat može ponoviti ako vreme između dva polaganja nije kraće od tri meseca. Na zahtev lica koje položi ispit za sticanje dozvole. odnosno posebnom ispitu ocenom "položio" ili "nije položio". odnosno teorijskom delu posebnog ispita ne položi dva predmeta. Član 55. smatraće se da ispit nije položio. a koji ne može biti kraći od 30 dana od dana saopštenja rezultata ispita. Na zahtev lica koje položi poseban ispit za vršenje određenog stručnog posla. Po položenom teorijskom delu ispita i posebnog ispita kandidat polaže praktični deo ispita. Pismeni deo ispita je uspešno izrađen ako se oceni da sadrži najmanje 80% tačnih odgovora. Komisija ocenjuje celokupan uspeh kandidata na ispitu. Knjiga I Usmeni deo ispita kandidat polaže posle uspešno izrađenog pismenog dela ispita. Član 54. do 56.

2) ako je u toku važenja dozvole imao prekid u radu duži od šest meseci — dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. odnosno posebnom ispitu i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahteva. mesto rođenja i adresu prebivališta. . Član 62. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo neprekidno najmanje šest meseci. Član 60. odnosno boravišta) i naznačenje vrste dozvole koja se traži. ovog pravilnika. ovlašćenje za samostalno vršenje određenog stručnog posla za koje je položilo poseban ispit. datum. Uz zahtev iz stava 1. sadrži lične podatke podnosioca zahteva (ime i prezime. Zahtev iz člana 58. v) da je ovlašćeno lice izvršilo proveru njegove stručne sposobnosti. Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole imalac dozvole mora da podnese: 1) ako je u toku važenja dozvole imao prekid u radu kraći od šest meseci ili nije imao prekid — dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. Uz zahtev za obnavljanje važenja dozvole imalac dozvole mora da podnese: 1) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo manje od šest meseci — dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje 18 meseci. ovog člana prilaže se uverenje o položenom ispitu.8-12/01 — 542 od 1036 — Knjiga I zvolu upisuje. Zahtev za produženje roka važenja dozvole može se podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole. Član 59. Član 61.

ime i prezime i adresa prebivališta. Član 63. Obrazac dozvole štampa se na jednom od jezika naroda i narodnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na engleskom jeziku. v) da je ovlašćeno lice izvršilo proveru njegove stručne sposobnosti. 3) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo više od 24 meseca mora ponovo polagati ispit za sticanje dozvole. odnosno obnavlja za ono ovlašćenje za koje su stečeni uslovi propisani ovim pravilnikom. mesto za fotografiju i potpis imaoca dozvole. 2) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo više od šest meseci — dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. mesto za upisivanje specijalnosti i ovlašćenja za vršenje određenih stručnih poslova i mesto za upisivanje produženja roka važenja dozvole. v) da je iz teorijskog dela ispita za sticanje dozvole položio predmete: organizacija i sistem održavanja vazduhoplova i vazduhoplovne propise. datum izdavanja dozvole i potpis ovlašćenog lica koje je izdalo dozvolu. odnosno boravišta imaoca dozvole. kao i poseban ispit za sticanje ovlašćenja. naziv dozvole i rubrike u koju se unosi: registarski broj. Rok važenja dozvole produžava se. Obrazac dozvole iz člana 58. Član 64. ovog pravilnika sadrži: grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. naziv saveznog organa uprave koji je dozvolu izdao. Ovlašćenje za vršenje određenog stručnog posla prestaje da važi ako se nistu stekli uslovi propisani ovim pravilnikom. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje devet uzastopnih meseci pre isteka važenja dozvole.8-12/01 — 543 od 1036— Knjiga I b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje devet uzastopnih meseci pre isteka važenja dozvole. .

motora. . Lice koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika ima završen mašinski. za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara tehničke pripreme mora polagati teorijski deo ispita. posle stupanja na snagu ovog pravilnika izdaće se odgovarajuća dozvola vazduhoplovnog mehaničara i upisati odgovarajuća ovlašćenja po odredbama ovog pravilnika. i to: organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. ovog pravilnika. motora. Licu koje je završilo sedmi stepen stručne spreme i poseduje ovlašćenje za vršenje poslova vazduhoplovnog kontrolora I ili II klase. ovog pravilnika. i to: organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. Lice koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika ima završenu srednju stručnu spremu mašinske ili elektrotehničke struke. i to: organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. odnosno elektrotehnički fakultet i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz člana 36. za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme mora polagati teorijski deo ispita. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 65. elise i opreme vazduhoplova i vazduhoplovne propise i praktični deo ispita za sticanje dozvole. odnosno školu za kvalifikovane radnike mašinske ili elektrotehničke struke i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz člana 32.8-12/01 — 544 od 1036 — Knjiga I VII. elise i opreme vazduhoplova i vazduhoplovne propise i praktični deo ispita za sticanje dozvole. elise i opreme vazduhoplova i vazduhoplovne propise i praktični deo ispita za sticanje dozvole. posle stupanja na snagu ovog pravilnika izdaće se dozvola vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme i upisati ovlašćenje kontrolora kvaliteta radova. Lice koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika ima završenu srednju stručnu spremu mašinske ili elektrotehničke struke. Član 66. za sticanje dozvole vazduhoplovnog mehaničara mora polagati teorijski deo ispita. motora. ovog pravilnika. odnosno školu za kvalifikovane radnike mašinske ili elektrotehničke struke i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz člana 17. Licu koje poseduje dozvolu vazduhoplovnog mehaničara i ima upisano ovlašćenje za vršenje određenih stručnih poslova i licu koje poseduje ovlašćenje za vršenje poslova kontrolora II ili III klase.

ovog člana dozvolu mogu steći u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. odnosno najmanje 10 godina na poslovima obnove vazduhoplova. tačka 2. odnosno obnove vazduhoplova. stav 1. za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova vazduhoplovno-tehničkog kontrolora do 1. decembra 1992. radio-uređaji (elektronska oprema) i elektroopreme (IRE) — iz člana 12. godine ne mora da ispunjava uslove propisane u članu 20. k).8-12/01 — 545 od 1036— Knjiga I Lica iz st. elise i opreme vazduhoplova u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. i). za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera tehničke pripreme mora polagati teo- . i to: za specijalnost — zmaj. motora. odredbe pod ž). za sticanje dozvole vazduhoplovnog mehaničara mora polagati teorijski deo ispita. za sticanje dozvole vazduhoplovnog mehaničara tehničke pripreme mora polagati teorijski deo ispita. Lice koje je najmanje sedam godina provelo na poslovima inženjera tehničke pripreme. Član 66a. stav 1. i u članu 25. i). j) i k) ovog pravilnika. 2. i 3. stav 1. tačka 2. tačka 1. odredbe pod j). odredbe pod z). motora. a za specijalnost — instrumenti. godine ne mora da ispunjava uslov propisan u članu 38. elise i opreme vazduhoplova (tip II). stav 1. tačka 2. ovog pravilnika. Lice koje je najmanje sedam godina provelo na poslovima održavanja vazduhoplova. elise i opreme vazduhoplova (tip I). a za specijalnost — instrumenti. radio-uređaji (elektronska oprema) i elektrooprema (IRE) — iz člana 29. l) i lj) ovog pravilnika. tačka 2. i). Lice koje je završilo vojnu vazduhoplovno-tehničku školu u nivou IV stepena stručne spreme i ima najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u jugoslovenskoj narodnoj armiji. Lice koje je završilo vojnu vazduhoplovno-tehničku školu u nivou IV stepena stručne spreme ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima održavanja. decembra 1992. Član 67. 1. motora. motor i sistemi (AMS) — iz člana 29. za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora kvaliteta do 1. tačka 1. j) i k) ovog pravilnika. Lice koje je završilo vojnu vazduhoplovno-tehničku školu u nivou VII stepena stručne spreme i ima najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. ovog pravilnika. j) i k) ovog pravilnika. odredbe pod z). tačka 2. i to: za specijalnost — zmaj. motor i sistemi (AMS) iz člana 12.

tačka 1. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". odnosno tipa I. Član 70. Član 68.8-12/01 — 546 od 1036 — Knjiga I rijski deo ispita. stručnom ispitu. odredbe z). radio-uređaji (elektronska oprema) i elektrooprema (IRE) — iz člana 34. br. 62/74). j) i k) ovog pravilnika. stav 1. Licu koje poseduje dozvolu vazduhoplovnog mehaničara tipa II. tačka 2. priznavaće se ta dozvola i upisana odgovarajuća ovlašćenja prema odredbama ovog pravilnika ako položi teorijski deo ispita za sticanje dozvole. . i to: za specijalnost — zmaj. motor i sistemi (AMS) — iz člana 34. motora. stav 1. i). koju je izdala jedna od zemalja članica ICAO-a. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnoj spremi. i). Član 69. dozvoli za rad i poslovima koje može da vrši vazduhoplovno-tehničko osoblje ("Službeni list SFRJ". odredbe pod z). elise i opreme vazduhoplova i vazduhoplovne propise SFRJ. a za specijalnost — instrumenti. i to: organizaciju i sistem održavanja vazduhoplova. j) i k) ovog pravilnika.

* . Član 2. Ovim pravilnikom propisuje se stručna sprema. STRUČNOJ OBUCI. ako je provelo propisano vreme na poslovima za koje se stručno obučava i ako je položilo poseban ispit za sticanje ovlašćenja. smatraju se vazduhoplovni tehničari kontrole letenja i vazduhoplovni inženjeri kontrole letenja. DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA* I OPŠTE ODREDBE Član 1. Član 3.8-12/01 — 547 od 1036— Knjiga I 3. dozvole i ovlašćenja za obavljanje određenih stručnih poslova (u daljem tekstu: ovlašćenja) tehničkog osoblja kontrole letenja koje održava tehnička sredstva i uređaje za kontrolu letenja i uređaje za meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. 55/93. stručna obuka. u smislu ovog pravilnika. br. odnosno u dozvolu se upisuje ovlašćenje za obavljanje tog posla. Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SRJ". Prilikom prvog sticanja dozvole polaže se i poseban ispit za sticanje ovlašćenja za određeni uređaj ili sistem. ovog člana može se upisati i novo ovlašćenje ako je lice završilo stručnu obuku. koje je stručno obučeno.4 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI. ispiti. koje ispunjava propisane zdravstvene uslove i koje položi ispit za obavljanje određenog stručnog posla izdaje se dozvola. U dozvolu iz stava 1. SPITIMA. Tehničkim osobljem kontrole letenja. Licu koje ima stručnu spremu propisanu ovim pravilnikom.

Obim gradiva za polaganje ispita za sticanje dozvole. Izuzetno od odredbe stava 1. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara kontrole letenja (tip I i II) mora da ima završen najmanje IV stepen elektrotehičkog ili mašinskog smera. odnosno ovlašćenja utvrđuje se programima za stručno obučavanje i programima za proveravanje stručnosti tehničkog osoblja kontrole letenja. odnosno ovlašćenjem. odnosno ovlašćenje za uređaj. Knjiga I Stručna obuka za praktični deo ispita za sticanje dozvole i ovlašćenja može se vršiti samo pod nadzorom lica koje ima odgovarajuću dozvolu i ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora. ovog člana. Nadzor iz stava 1. sistem ili opremu koji su po karakteristikama najsličniji uređaju. ovog člana jedno lice može da vrši najviše nad šest lica. U dozvolu vazduhoplovnog tehničara kontrole letenja tipa I i II upisuju se ovlašćenja za obavljanje tehničke kontrole i praćenje rada (tip I) i za održavanje i završno podešavanje (kalibraža) (tip II) najmanje jednog uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. . II. planiranje i postavljanje najmanje jednog uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. sistemu ili opremi koja se uvodi u eksploataciju. Član 5. Član 6. sistem ili oprema za čije korišćenje nema lica sa odgovarajućom dozvolom.8-12/01 — 548 od 1036 — Član 4. VAZDUHOPLOVNI TEHNIČAR KONTROLE LETENJA Član 7. stručnu obuku može da vrši lice koje ima dozvolu. U dozvolu vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja može se upisati i ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora na onim uređajima ili sistemima za koje je ovlašćenje upisano u dozvolu. ako se u eksploataciju uvodi novi uređaj. U dozvolu vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja upisuje se ovlašćenje za održavanje. odnosno završenu odgovarajuću vojnu tehničku školu.

ovog pravilnika koje se upisuje u dozvolu tipa I sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Knjiga I Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara kontrole letenja i prvog ovlašćenja mora da ima određeno radno iskustvo. sa stručnom terminologijom. 2) osnove kontrole letenja. Ispit za sticanje ovlašćenja iz stava 1. i to: 1) za dozvolu tipa I — najmanje jednu godinu rada pod nadzorom na tehničkoj kontroli i praćenju rada uređaja za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. Ispit za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara kontrole letenja tipa I je teorijski i obuhvata: 1) vazduhoplovne propise. 4) engleski jezik. Član 9. ovog člana i najmanje šest meseci rada pod nadzorom na analizi rada i završnom podešavanju (kalibraži) uređaja za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. člana 5. Član 10. Ispit za sticanje dozvole vazduhoplovnog tehničara kontrole letenja tipa II je teorijski i obuhvata: 1) standarde i preporuke za rad uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. . 3) tehničke uređaje ili sisteme za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe — osnovni principi. Član 11.8-12/01 — 549 od 1036— Član 8. 2) za dozvolu tipa II — najmanje jednu godinu rada na poslovima iz tačke 1. 2) organizaciju i postupke održavanja uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. 3) osnove kalibraže. Kandidat za polaganje ispita za sticanje novih ovlašćenja mora da ima radno iskustvo od najmanje šest meseci rada pod nadzorom na uređaju ili sistemu za koji stiče ovlašćenje.

vazduhoplovni tehničar kontrole letenja tipa II može. ovog pravilnika. Praktični deo ispita sastoji se od pokazivanja kontrole rada i podešavanja instalacija uređaja ili sistema za koji se stiče ovlašćenje. Član 12. Ispit za sticanje ovlašćenja iz stava 1. Na osnovu dozvole i ovlašćenja za koje je položio poseban ispit vazduhoplovni tehničar kontrole letenja tipa I može da vrši tehničku kontrolu i podešavanje uređaja ili sistema. Član 14. Član 13. 3) tehničku kontrolu i podešavanje uređaja ili sistema za koji se stiče ovlašćenje. ovog pravilnika koje se upisuje u dozvolu tipa II sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. 2) mernu i test opremu. 3) postupke održavanja i završnog podešavanja i korišćenja merne ili test-opreme prema internim uputstvima i tehničkoj dokumentaciji. Praktični deo ispita sastoji se od pokazivanja postupaka održavanja i završnog podešavanja uređaja za koji se stiče ovlašćenje. Na osnovu dozvole i ovlašćenja za koje je položio poseban ispit. osim poslova iz člana 13.8-12/01 — 550 od 1036 — Knjiga I Teorijski deo ispita obuhvata: 1) propise o uređaju ili sistemu za koji se stiče ovlašćenje. da prati rad uređaja i vrši preventivno i korektivno održavanje. člana 5. 2) tehničke karakteristike instalacija uređaja ili sistema za koji se stiče ovlašćenje. . postavljanje i završno podešavanje (kalibražu) uređaja ili sistema. Teorijski deo ispita obuhvata: 1) opis električne šeme i instalacija uređaja ili sistema za koji se stiče ovlašćenje.

saobraćajnog ili matematičko-informatičkog smera. Kandidat za polaganje ispita za sticanje novih ovlašćenja mora da ima najmanje šest meseci rada. Član 18. mašinskog. 4) engleski jezik. ovog pravilnika koje se upisuje u dozvolu vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. odnosno odgovarajuću vojnu tehničku akademiju. postavljanju i održavanju uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. projektovanju i postavljanju uređaja ili sistema za kontrolu letenja. na uređaju ili sistemu za koji upisuje ovlašćenje.8-12/01 — 551 od 1036— Knjiga I III VAZDUHOPLOVNI INŽENJER KONTROLE LETENJA Član 15. pod nadzorom. 2) osnove kontrole letenja. na projektovanju. 3) tehničke uređaje ili sisteme za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. 5) standarde i preporuke za rad uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja i prvog ovlašćenja mora da ima određeno radno iskustvo. Član 16. 7) propise o planiranju. Ispit za sticanje ovlašćenja iz stava 2. i to: najmanje jednu godinu rada. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja mora da ima završen najmanje VII stepen elektrotehničkog. člana 5. 6) organizaciju i postupke održavanja i završnog podešavanja uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. . Ispit za sticanje dozvole vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja je teorijski i obuhvata: 1) vazduhoplovne propise. pod nadzorom. Član 17.

. postupka postavljanja uređaja i izrade uputstva za rad uređaja. Član 19. člana 5. sa korišćenjem merne ili test-opreme. Na osnovu dozvole i ovlašćenja za koje je položio poseban ispit. vazduhoplovni inženjer kontrole letenja mora da ispunjava i sledeće uslove: 1) da poseduje dozvolu vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja. Član 21. osim ovlašćenja iz stava 2. završno podešavanje (kalibraža). 3) postupke preventivnog i korektivnog održavanja uređaja ili sistema. 2) način rada. Praktični deo ispita sastoji se od pokazivanja podešavanja sklopova i postupaka završnog podešavanja (kalibraže) uređaja ili sistema kontrole letenja. projektovanje i postavljanje uređaja ili sistema za kontrolu letenja i meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. može se upisati i ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora. Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova instruktora. U dozvolu vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja. ovog pravilnika. vazduhoplovni inženjer kontrole letenja može da organizuje održavanje i da vrši preventivno i korektivno održavanje. električnu šemu i instalacije uređaja ili sistema za koji se stiče ovlašćenje.8-12/01 — 552 od 1036 — Knjiga I Teorijski deo ispita obuhvata: 1) propise o uređaju ili sistemu za koji se stiče ovlašćenje. ovog pravilnika. Član 20. planiranje. 2) da je najmanje dve godine po sticanju dozvole obavljao poslove iz člana 19. podešavanje sklopova uređaja ili sistema i postupke završnog podešavanja (kalibraže). 4) otklanjanje kvarova.

Knjiga I Poseban ispit za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova instruktora je teorijski i obuhvata: 1) metodiku nastave i obuke. tehničke propise i propise iz radnih odnosa. da je stručno obučen i da je proveo propisano vreme na odgovarajućim poslovima. Teorijski deo ispita iz stava 2. Ispit za sticanje ovlašćenja iz člana 5. Član 23. Član 25. vazduhoplovni inženjer kontrole letenja može da vrši obuku za teorijski i praktični deo ispita za vazduhoplovnog tehničara (tip I i II) i vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja radi sticanja. Pismenu prijavu kandidat podnosi i kada polaže popravni ispit. i to: da ima odgovarajuću stručnu spremu. Ispit za sticanje dozvole je teorijski i polaže se usmeno. sa elementima psihologije.8-12/01 — 553 od 1036— Član 22. da je zdravstveno sposoban. IV ISPITI Član 24. . 2) vazduhoplovne propise. i to: da poseduje važeću dozvolu. Uz pismenu prijavu za polaganje ispita za sticanje dozvole i prvog ovlašćenja kandidat podnosi dokaze da ispunjava propisane uslove. Praktični deo ispita sastoji se od pokazivanja stečenog znanja na uređaju ili sistemu za koji se polaže ispit. Pismenu prijavu za polaganje ispita za sticanje dozvole i ovlašćenja kandidat podnosi Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze. ovog člana polaže se usmeno. produženja i obnavljanja dozvole. da je stručno obučen i da je radio propisano vreme na uređaju za koji polaže ispit. Uz pismenu prijavu za sticanje narednog ovlašćenja ili dozvole tipa II kandidat podnosi dokaze da ispunjava propisane uslove. Na osnovu dozvole i ovlašćenja za obavljanje poslova instruktora. ovog pravilnika sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. odnosno ovlašćenja.

po pravilu. za člana komisije za praktični deo ispita može da bude imenovano i lice koje ima dozvolu. potreban broj članova i sekretar. po prijemu prijave za polaganje ispita. čas i mesto polaganja ispita. Ako utvrdi da kandidat ispunjava propisane uslove. Za člana komisije za teorijski deo ispita može da bude imenovano samo lice koje ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za polaganje ispita. Rešenjem o imenovanju komisije određuje se i predsednik komisije. Član 27. opremi ili sistemu koji se uvode u eksploataciju. Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze. odnosno ovlašćenje za uređaj. u roku od 30 dana od dana prijema prijave. opremu ili sistem koji su po karakteristikama najsličniji uređaju. odnosno obima praktičnog dela ispita. Za člana komisije. a član komisije za praktični deo ispita mora da ima i odgovarajuću važeću dozvolu i upisano ovlašćenje za koje kandidat polaže ispit. Ako Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze utvrdi da kandidat ne ispunajava propisane uslove za polaganje ispita.8-12/01 — 554 od 1036 — Član 26. i to iz reda članova komisije. Komisiju sačinjavaju predsednik. Dan polaganja ispita ne može da bude određen u roku kraćem od 15 dana od dana uručenja rešenja kandidatu. Izuzetno od odredbe stava 3. donosi rešenje o formiranju komisije za polaganje ispita (u daljem tekstu: komisija). ako se u eksploataciju uvodi novi uređaj. kojim se određuju broj članova i sastav komisije i dan. proverava da li kandidat ispunjava propisane uslove za polaganje ispita. Broj članova komisije utvrđuje se zavisno od broja predmeta. pri čemu jedan član komisije može da bude ispitivač najviše za tri predmeta. imenuje se lice koje kandidata nije obučavalo za ispit. ovog člana. osim ako kandidat zahteva da ispit polaže pre tog roka. Knjiga I Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze. o tome donosi rešenje. . oprema ili sistem za čije korišćenje nema lica sa odgovarajućom dozvolom. odnosno ovlašćenjem.

Redovni ispitni rokovi organizuju se najmanje tri puta godišnje. Teorijski deo ispita uspešno je urađen ako se oceni da je tačno najmanje 80% odgovora iz svakog predmeta. zajedno sa ostalim članovima komisije. ocenjuje njegov uspeh i rezultat upisuje u ispitnu listu. priprema ispitni materijal. Vanredni ispitni rokovi organizuju se kad se prijavi više od pet kandidata. ovog člana. Član 29. . O radu komisije i ispitima vodi se zapisnik. Sekretar komisije priprema rešenje o formiranju komisije. Ako kandidat ne položi popravni ispit iz stava 2.8-12/01 — 555 od 1036— Član 28. ocenjuje njihov uspeh i rezultate upisuje u ispitnu listu. Knjiga I Predsednik komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. a potpisuju ga predsednik. odnosno teorijskom delu ispita za sticanje ovlašćenja ne položi najviše polovinu propisanih predmeta može polagati popravni ispit u roku koji odredi komisija. Član 30. svi članovi i sekretar. a koji ne može biti kraći od 30 dana od dana saopštenja rezultata ispita. stara se o zakonitosti i pravilnosti ispita. Član 31. vrši identifikaciju prijavljenih kandidata. odnosno kada se za to ukaže naročita potreba. Kandidat koji na ispitu za sticanje dozvole. koje utvrđuje Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze na početku kalendarske godine. u razmaku od četiri meseca. Ispit se polaže u redovnim i vanrednim ispitnim rokovima. smatra se da ispit nije položio i mora ga ponovo polagati u celini. organizuje ispit i obavlja druge administrativno-tehničke poslove u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita. Član komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. Zapisnik vodi sekretar ili član komisije koga odredi predsednik.

. Član 36. smatra se da ispit nije položio. Ako kandidat ne položi praktični deo ispita. Na zahtev lica koje položi ispit za sticanje dozvole i ispit za sticanje najmanje jednog ovlašćenja. na osnovu čega to lice može samostalno da obavlja poslove za koje je položilo ispit i steklo ovlašćenje. kandidat polaže praktični deo ispita. na osnovu čega to lice može samostalno da obavlja poslove za koje je položilo ispit i steklo ovlašćenje. Član 33.8-12/01 — 556 od 1036 — Član 32. Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze upisuje ovlašćenje u važeću dozvolu. ovog pravilnika. Član 34. Savezno ministarstvo za saobraćaj i veze izdaje dozvolu i upisuje ovlašćenje u dozvolu. Na zahtev lica koje ima važeću dozvolu i položi ispit za sticanje ovlašćenja. Rok važenja dozvole produžava se. Komisija ocenjuje kandidata za celokupan ispit ocenom "položio" ili "nije položio" i izdaje mu uverenje o tome. odnosno obnavlja za ono ovlašćenje za koje su stečeni uslovi propisani ovim pravilnikom. Knjiga I Po položenom teorijskom delu ispita za sticanje ovlašćenja iz člana 5. Polaganje ispita kandidat može ponoviti ako vreme između dva polaganja nije kraće od dva meseca. V DOZVOLE Član 35. Ovlašćenje za obavljanje određenog stručnog posla prestaje da važi ako se nisu stekli uslovi propisani ovim pravilnikom.

Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole. Uz zahtev za obnavljanje važenja dozvole. imalac dozvole mora da podnese. Član 38. dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. mora se podneti zahtev za obnavljanje važenja dozvole. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje devet meseci uzastopno. adresu prebivališta. i to: 1) ako u toku važenja dozvole nije imao prekid u radu ili je imao prekid kraći od šest meseci. ovog pravilnika sadrži lične podatke podnosioca zahteva: ime i prezime. dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. Član 39. datum i mesto rođenja. Ako je rok važenja dozvole istekao. odnosno ovlašćenja može se podneti najdocnije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo uzastopno najmanje osamnaest meseci. Član 40. Zahtev za produženje važenja dozvole. v) da je ovlašćeni instruktor proverio njegovu stručnu sposobnost. 2) ako je u toku važenja dozvole imao prekid u radu duži od šest a kraći od petnaest meseci. imalac dozvole mora da podnese. odnosno ovlašćenja. sa naznakom lokacije na kojoj se nalazi uređaj za čiji upis se podnosi zahtev. Knjiga I Zahtev iz člana 35.8-12/01 — 557 od 1036— Član 37. Uz zahtev iz stava 1. i to: 1) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo manje od šest meseci. . ovog člana prilaže se uverenje o položenim ispitima. odnosno boravišta i naznaku vrste dozvole.

do 12. naziv saveznog organa uprave koji je dozvolu izdao. imalac dozvole koji je stekao ovlašćenje za obavljanje određenog stručnog posla u roku manjem od osamnaest meseci pre isteka važenja dozvole. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje devet meseci uzastopno. mesto za upisivanje ovlašćenja za određenu vrstu uređaja i mesto za upisivanje produženja roka važenja dozvole. Član 41. pod b) člana 39. mesto za fotografiju i potpis imaoca dozvole. dozvola se ne može obnoviti.8-12/01 — 558 od 1036 — Knjiga I b) da je na odgovarajućim poslovima proveo uzastopno najmanje devet meseci pre isteka važenja dozvole. dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole. Obrasci dozvola vazduhoplovnog tehničara kontrole letenja i vazduhoplovnog inženjera kontrole letenja sadrže naziv "Savezna Republika Jugoslavija". v) da je položio ispit za sticanje ovlašćenja. 2) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo više od šest meseci. mesto za upisivanje tipa dozvole. Ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo više od 12 meseci. . v) da je ovlašćeni instruktor proverio njegovu stručnu sposobnost. pod b) i tačke 2. datum izdavanja dozvole. Obrazac dozvole štampa se na srpskom i engleskom jeziku. odnosno boravišta imaoca. Član 42. Nova dozvola može se steći pod uslovima i po postupku iz čl. ovog pravilnika kao da se prvi put stiče. naziv dozvole i rubrike u koje se unose podaci o registarskom broju. umesto dokaza iz tačke 1. ime i prezime i adresu prebivališta. ovog pravilnika podnosi dokaz da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje polovinu vremena od sticanja ovlašćenja do isteka važenja dozvole. potpis ovlašćenog lica koje je izdalo dozvolu. 8.

br. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ". stručnoj obuci. Član 44. ispitima. 27/92). . dozvolama i ovlašćenjima tehničkog osoblja kontrole letenja ("Službeni list SFRJ". Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnoj spremi.8-12/01 — 559 od 1036— Knjiga I VI ZAVRŠNE ODREDBE Član 43.

U dozvolu iz stava 1.8-12/01 — 560 od 1036 — Knjiga I 3. stručna obuka. Licu koje ima stručnu spremu propisanu ovim pravilnikom. odnosno upisuje se u dozvolu ovlašćenje za vršenje tog posla. koje je stručno obučeno. br. DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA OSOBLJA SLUŽBE VEZE KONTROLE LETENJA* I OPŠTE ODREDBE Član 1. . Član 4. provelo propisano vreme na poslovima za koje se stručno obučava i položilo poseban ispit za vršenje tog posla. Član 3. Pri prvom sticanju dozvole polaže se i poseban ispit za vršenje određenog stručnog posla. koje ispunjava propisane zdravstvene uslove i koje položi ispit za vršenje određenog stručnog posla izdaje se dozvola. 12/88. ispiti i drugi uslovi koje mora da ispunjava osoblje službe veze kontrole letenja kao i dozvole i ovlašćenja za vršenje određenih stručnih poslova (u daljem tekstu: ovlašćenja). Ovim pravilnikom propisuju se stručna sprema. Član 2.5 PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI. Obim teorijskog dela ispita za sticanje dozvole i teorijskog dela posebnog ispita za vršenje određenog stručnog posla utvrđuje se pro* Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". ISPITIMA. STRUČNOJ OBUCI. 20/92. ovog člana može se upisati i novo ovlašćenje samo ako je lice završilo stručnu obuku.

odnosno ispit za sticanje ovlašćenja za vršenje određenog stručnog posla (poseban ispit) sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. odnosno ovlašćenjem. stručnu obuku može da vrši lice koje ima dozvolu. odnosno ovlašćenje instruktora za uređaj koji je po svojim karakteristikama najbliži uređaju koji se uvodi u eksploataciju. ako se u eksploataciju uvodi novi uređaj za čije korišćenje nema lica sa odgovarajućom dozvolom. Teorijski deo ispita za sticanje dozvole obuhvata: 1) telekomunikacione sisteme i uređaje u vazduhoplovstvu. ovog člana. odnosno za upis ovlašćenja može se vršiti samo pod nadzorom lica koje ima dozvolu i upisano ovlašćenje instruktora. Kandidat za polaganje ispita za sticanje dozvole mora imati završen najmanje IV stepen stručne spreme i najmanje šest meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.8-12/01 — 561 od 1036— Knjiga I gramom za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti osoblja službe veze kontrole letenja. Član 9. vrsti i tipu uređaja i sistemu koji se koristi za odgovarajuću vrstu poslova. Teorijski deo ispita sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Stručna obuka za praktični deo ispita za sticanje dozvole. Izuzetno od odredbe stava 1. Ispit za sticanje dozvole. Član 5. Praktični deo ispita i posebni ispit proveravaju se primenjivanjem znanja stečenog u radu na određenoj vrsti poslova. Licu koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja koje je položilo ispit za vršenje određenog stručnog posla u službi veze kontrole letenja izdaje se dozvola za vršenje tih poslova. Član 8. Član 7. . II OSOBLJE SLUŽBE VEZE KONTROLE LETENJA Član 6.

lice koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja polaže i poseban ispit za vršenje poslova korektora saobraćaja službe veze. konverzije podataka sa drugih formata na format AFTN i obratno i obrade SITA-PTT procedure takvih poruka. Prilikom prvog sticanja dozvole. sistema vazduhoplovnog obaveštavanja. 4) poznavanje engleskog jezika sa frazeologijom i skraćenicama u AFTN. Član 11. lice koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja mora da ispunjava sledeće uslove: . 3) vazduhoplovne procedure u stalnoj vazduhoplovnoj telekomunikacionoj mreži (u daljem tekstu: AFTN). Teorijski deo posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova korektora saobraćaja službe veze obuhvata karakteristike vrste i tipa uređaja koji se koristi u određenom telekomunikacionom centru. korekcije podataka sa primarnom greškom dobijenih od računara. Na osnovu dozvole i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova korektora saobraćaja službe veze. 3) instruktor. Član 12. Član 10. Član 13. 2) kontrolor saobraćaja službe veze. proveravanja rada periferne jedinice računara i intervencija kod kontrolora saobraćaja službe veze u slučaju neispravnosti na perifernoj jedinici AFTN. obrade i predaje podataka preko računara po utvrđenoj metodologiji. mogu se upisati ovlašćenja za vršenje sledećih poslova: 1) korektor saobraćaja službe veze.8-12/01 — 562 od 1036 — Knjiga I 2) osnovi kontrole letenja. U obrazac dozvole lica koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja. Član 14. lice koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja može da vrši poslove: pripreme. Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora saobraćaja službe veze.

Za polaganje posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova instruktora. Član 17. lice koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da poseduje važeću dozvolu. kontrolu stanja veza i perifernih jedinica. kontrolu i proveru podataka dobijenih od računarskog sistema. davanje potvrde o prijemu poruke o opasnosti. lice koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja može da vrši sledeće poslove: kontrolu protoka saobraćaja kroz telekomunikacioni računarski sistem. Na osnovu dozvole i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora saobraćaja službe veze. 2) da je najmanje tri godine po sticanju ovlašćenja kontrolora saobraćaja službe veze vršilo te poslove. kontrolu ispravnosti rutiranja i derutiranja saobraćaja i liste distribucije kolektivnog upućivanja. Član 15. . 2) da je najmanje dve godine po sticanju dozvole vršilo poslove korektora saobraćaja službe veze. Teorijski deo posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora saobraćaja službe veze obuhvata: 1) karakteristike vrste i tipa sistema uređaja koji se koriste u određenom telekomunikacionom centru. Član 18.8-12/01 — 563 od 1036— Knjiga I 1) da poseduje važeću dozvolu. 2) vazduhoplovne procedure u AFTN. obezbeđenje neophodnih podataka za nastavak rada na rezervnom računskom sistemu posle prekida rada osnovnog računskog sistema. Teorijski deo posebnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova instruktora obuhvata: 1) organizaciju rada. Član 16. 2) metodiku nastave i obuke.

Pismenu prijavu kandidat podnosi i kad polaže popravni ispit. u roku od 30 dana od dana prijema prijave donosi rešenje o formiranju Komisije za polaganje ispita (u daljem tekstu: Komisija). kandidat je dužan da podnese dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi. Na osnovu dozvole i upisanog ovlašćenja za vršenje poslova instruktora. Pismenu prijavu za polaganje ispita i posebnog ispita kandidat podnosi Saveznom sekretarijatu za saobraćaj i veze najdocnije 30 dana pre redovnog ispitnog roka. utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove za polaganje ispita. Uz pismenu prijavu za polaganje ispita za sticanje dozvole. pored dokaza iz stava 2. kao i proveru stručne sposobnosti radi produženja roka važenja i obnavljanja važenja dozvole. Član 19. Član 21. . Uz pismenu prijavu za polaganje ispita i posebnog ispita. po prijemu prijave za polaganje ispita. kandidat podnosi dokaze o ispunjavanju propisanih uslova. III ISPITI Član 20.8-12/01 — 564 od 1036 — Knjiga I 3) vazduhoplovne propise. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana uručenja rešenja kandidatu. čas i mesto polaganja ispita. i to da je stručno obučen. u kome se određuje broj članova i sastav Komisije. da je proveo određeno vreme na odgovarajućim poslovima i da je izvršena uplata naknade za proveravanje stručne sposobnosti. dan. 4) znanje engleskog jezika. ovog člana. produženja roka važenja i obnavljanja važenja dozvole. osim ako kandidat zatraži da ispit polaže pre tog roka. Ako Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze utvrdi da kandidat ispunjava propisane uslove. lice koje spada u osoblje službe veze kontrole letenja može da vrši obuku za praktični deo ispita radi sticanja. Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze.

kao i za predsednika Komisije može biti imenovano lice koje ima dozvolu. Za člana Komisije.8-12/01 — 565 od 1036— Član 22. potrebnog broja članova i sekretara Komisije.. Izuzetno od odredbe stava 3. izrađuje ispitna pitanja. prisustvuje svim fazama ispita. odnosno ovlašćenje za uređaj koji je po svojim karakteristikama najbliži uređaju koji se uvodi u eksploataciju. ocenjuje uspeh kandidata po završenom ispitu i rezultat unosi u ispitni list kandidata. priprema ispit i ispitni materijal i vrši sve druge administrativno-tehničke poslove u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita. Član Komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. stara se o zakonitosti i pravilnosti sprovođenja ispita. odnosno obima praktičnog dela ispita. Za člana Komisije za teorijski deo ispita može biti imenovano lice koje ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za polaganje ispita. za člana Komisije za praktični deo ispita. organizuje celokupan tok ispita. Predsednik Komisije ispituje kandidata iz oblasti za koju je imenovan rešenjem. pri čemu jedan član Komisije može biti ispitivač najviše za tri predmeta. Po završenom ispitu ocenjuje uspeh kandidata i rezultat unosi u ispitni list kandidata uz potpis. Broj članova Komisije utvrđuje se zavisno od broja predmeta. ako se u eksploataciju uvodi novi uređaj za čije korišćenje nema lica sa odgovarajućom dozvolom. Sekretar Komisije priprema rešenje o formiranju Komisije. Član 23. a za člana Komisije za praktični deo ispita. po pravilu. odnosno ovlašćenjem. Član 24. vrši uvid u pripremu ispita i ispitnog materijala i identifikaciju prijavljenih kandidata. imenuje se lice koje nije obučavalo kandidata za praktični deo ispita. testove i dr. O radu Komisije i o ispitima vodi se zapisnik. primenjuje programe za stručno obučavanje i proveravanje stručnosti osoblja službe veze kontrole letenja. Knjiga I Komisija se sastoji od predsednika. kao i za predsednika Komisije — lice koje ima i odgovarajuću dozvolu i upisano ovlašćenje za koje kandidat polaže ispit. ovog člana. .

Ispit se polaže u redovnim i vanrednim ispitnim rokovima. odnosno teorijskom delu posebnog ispita ne položi dva predmeta. koje utvrđuje Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. Posle položenog teorijskog dela ispita i posebnog ispita kandidat polaže praktični deo ispita. odnosno na posebnom ispitu ocenom "položio" ili "nije položio". Ako kandidat ne položi praktični deo ispita. Vanredni ispitni rokovi određuju se ako se prijavi više od pet kandidata. smatraće se da ispit nije položio. Ako kandidat ne položi popravni ispit. Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije. Član 28. Komisija ocenjuje ukupan uspeh kandidata na ispitu. Član 27. a koji ne može biti kraći od 30 dana od dana saopštenja rezultata ispita. Član 26. . smatraće se da nije položio ispit i mora ga ponovo polagati. odnosno član Komisije koga odredi predsednik Komisije. odnosno ako se za to ukaže naročita potreba. Redovni ispitni rokovi određuju se najmanje tri puta godišnje u razmaku od četiri meseca. kao i sekretar i dostavljaju ga zajedno sa izveštajem o rezultatu ispita Saveznom sekretarijatu za saobraćaj i veze. Usmeni deo ispita kandidat polaže posle uspešno urađenog pismenog dela ispita.8-12/01 — 566 od 1036 — Knjiga I Zapisnik vodi sekretar Komisije. Polaganje ispita. može polagati popravni ispit u roku koji odredi Komisija. Pismeni deo ispita uspešno je urađen ako se oceni da sadrži najmanje 80% tačnih odgovora. Kandidat koji na teorijskom delu ispita. Član 29. odnosno posebnog ispita. Član 25. kandidat može ponoviti ako vreme između dva polaganja nije kraće od trideset dana.

do 29. Na zahtev lica koje položi poseban ispit za vršenje određenog stručnog posla. 2) ako je u toku važenja dozvole imao prekid u radu duži od šest. ovog člana prilaže se uverenje o položenom ispitu. 20. Član 33. Na zahtev lica koje položi ispit za sticanje dozvole. Član 32. ovog pravilnika primenjuju se i na sprovođenje ispita prilikom vanredne provere stručne sposobnosti. ovog pravilnika sadrži lične podatke podnosioca zahteva (ime i prezime. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje 18 meseci.8-12/01 — 567 od 1036— Član 30. Uz zahtev za produženje roka važenja dozvole imalac dozvole mora: 1) ako je u toku važenja dozvole imao prekid u radu kraći od šest meseci ili nije imao prekid — da podnese dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. adresu prebivališta. odnosno posebnom ispitu i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahteva. Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze izdaje dozvolu na osnovu koje to lice može samostalno da vrši poslove za koje je položilo ispit. Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze u važeću dozvolu upisuje ovlašćenje za samostalno vršenje određenog stručnog posla za koje je položilo poseban ispit. a kraći od 12 meseci — da podnese dokaze: . Član 34. datum i mesto rođenja. Zahtev za produženje roka važenja dozvole može se podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole. Zahtev iz člana 31. odnosno boravišta) i naznačenje dozvole koja se traži. Uz zahtev iz stava 1. IV DOZVOLA Član 31. Knjiga I Odredbe čl.

Član 35. Uz zahtev za produženje roka važenja. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje 12 meseci uzastopno pre isteka važenja dozvole. v) da je položio poseban ispit za sticanje ovlašćenja. Član 36. 3) ako je u toku važenja dozvole imao prekid u radu duži od 12 meseci — da podnese dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. 3) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo više od 12 meseci — mora ponovo polagati ispit za sticanje dozvole. ovog pravilnika. Uz zahtev za obnavljanje važenja dozvole imalac dozvole mora: 1) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo manje od šest meseci — da podnese dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo najmanje 12 meseci uzastopno pre isteka važenja dozvole. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo neprekidno najmanje šest meseci. b) da je na odgovarajućim poslovima proveo neprekidno najmanje 10 meseci. kao poseban ispit za sticanje ovlašćenja.8-12/01 — 568 od 1036 — Knjiga I a) o zdravstvenoj sposobnosti. . v) da je ovlašćeno lice izvršilo proveru njegove stručne sposobnosti. v) da je ovlašćeno lice izvršilo proveru njegove stručne sposobnosti. a manje od 12 meseci — da podnese dokaze: a) o zdravstvenoj sposobnosti. v) da je iz teorijskog dela ispita za sticanje dozvole položio vazduhoplovne procedure u AFTN. odnosno u članu 35. 2) ako je od dana isteka važenja dozvole prošlo više od šest. odnosno obnavljanja važenja ovlašćenja za vršenje poslova kontrolora saobraćaja službe veze i instruktora imalac dozvole podnosi dokaze propisane u članu 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". naziv saveznog organa uprave koji je dozvolu izdao i naziv dozvole i rubrike u koje se unosi: registarski broj. . Član 41. datum izdavanja dozvole i potpis ovlašćenog lica koje je izdalo dozvolu. ime i prezime i adresa prebivališta. ispitima i dozvolama za rad osoblja službe veze kontrole letenja ("Službeni list SFRJ". Za vršenje poslova na svakoj novoj vrsti i tipu uređaja koji se koriste u određenom telekomunikacionom centru polaže se poseban ispit za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova na toj vrsti ili tipu uređaja. V ZAVRŠNE ODREDBE Član 40. Član 38. br. mesto za upisivanje ovlašćenja za vršenje određenih stručnih poslova i mesto za upisivanje produženja roka važenja dozvole. ovog pravilnika sadrži: grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Obrazac dozvole štampa se na jednom od jezika naroda i narodnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na engleskom jeziku. 13/79). odnosno boravišta imaoca dozvole. Obrazac dozvole iz člana 31. mesto za fotografiju i potpis imaoca dozvole. Knjiga I Rok važenja dozvole produžava se. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnoj spremi. Član 39. Ovlašćenje za vršenje određenog stručnog posla prestaje da važi ako se nisu stekli uslovi propisani ovim pravilnikom.8-12/01 — 569 od 1036— Član 37. odnosno obnavlja za ovlašćenje za koje su stečeni uslovi propisani ovim pravilnikom.

6 PRAVILNIK O VREMENU LETENJA. Vreme letenja člana posade je vreme koje član posade provede u vazduhoplovu i na uređajima za obuku i uvežbavanje (simulator). Radno vreme člana posade vazduhoplova koji leti u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. 51/92. Kratka linija je linija leta do 1400 km. srednja linija je linija leta do 3000 km. vreme letenja noću. Linija u jednom prevozu u vazdušnom saobraćaju u smislu ovog pravilnika. Član 4. . vreme letenja u dugolinijskom saobraćaju. Član 2. odnosno radno vreme člana posade va* Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SRJ". VREMENU LETENJA NOĆU. VREMENU LETENJA U DUGOLINIJSKOM SAOBRAĆAJU. Član 3. vršeći određene poslove od trenutka početka rada motora vazduhoplova do trenutka zaustavljanja motora vazduhoplova. dnevno radno vreme. a duga linija je linija leta preko 3000 km. Ovim pravilnikom propisuje se vreme letenja. jeste linija leta koja povezuje aerodrom prvog poletanja i aerodrom krajnjeg odredišta u jednom smeru. DNEVNOM RADNOM VREMENU. broj poletanja i sletanja u toku radnog vremena i dužina dnevnog odmora članova posade vazduhoplova. 38/95. BROJU POLETANJA I SLETANJA U TOKU RADNOG VREMENA I DUŽINI DNEVNOG ODMORA ČLANOVA POSADE VAZDUHOPLOVA* I OPŠTE ODREDBE Član 1. br.8-12/01 — 570 od 1036 — Knjiga I 3.

odnosno vreme koje provede na radu od jednog časa i trideset minuta pre vremena određenog za poletanje. vreme čekanja usled zakašnjenja vazduhoplova u polasku ako se posada nalazi na aerodromu. naučnoistraživačkom radu. vreme između sletanja i ponovnog poletanja na usputnim aerodromima ako zadržavanje nije duže od četiri časa. ovog člana podrazumeva se i vreme koje član posade provede u putovanju na letačku dužnost prema nalogu za let. u smislu ovog pravilnika. Pod radnim vremenom člana posade iz stava 1. Izuzetno od odredbe stava 1. šumarstvu i zdravstvu. U radno vreme ne uračunava se vreme putovanja sa letačke dužnosti u mesto boravka kad se leti na kratkim i srednjim linijama. odnosno odmora. do trideset minuta posle poslednjeg sletanja. Pod radnim vremenom člana posade iz stava 1. ovog člana podrazumeva se vreme koje član posade provede u vazduhoplovu u toku leta kad ne vrši određene poslove (član proširene posade). Član 5. kao i vreme provedeno na ostalim poslovima u vezi sa izvršenjem letačkog zadatka. odnosno vreme provedeno na pripremi i letenju radi obuke i ispitivanja vazduhoplova u letu. u smislu ovog pra- . službi hitne pomoći ili u druge svrhe. kao i vreme putovanja sa letačke dužnosti u mesto boravka kad se leti na dugim linijama.8-12/01 — 571 od 1036— Knjiga I zduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe. do 30 minuta posle poslednjeg sletanja ako leti na dugim linijama. odnosno drugo ovlašćeno lice koje nije član posade. odnosno radno vreme člana posade vazduhoplova koji vrši ispitivanje vazduhoplova u letu ili obuku pilota u saobraćaju. jeste vreme koje član posade provede na radu od jednog časa pre vremena određenog za prvo poletanje. ovog člana. vreme teorijske obuke i ispita. vreme dežurstva. a dnevni odmor člana posade počinje 30 minuta po dolasku u mesto boravka. Radno vreme člana posade vazduhoplova koji leti radi vršenja posebnih poslova u poljoprivredi. vreme koje član posade vazduhoplova provede na radu od jednog časa i trideset minuta pre vremena određenog za poletanje na dugim linijama može se skratiti na jedan čas pre vremena određenog za poletanje ako radove na pripremi vazduhoplova izvrši druga posada. ako leti na kratkim i srednjim linijama.

II VREME LETENJA Član 6. Pod radnim vremenom člana posade iz stava 1. ovog člana. u vreme letenja svakih 45 minuta uračunava se kao jedan sat. a pomoćnim članovima udvojene posade vazduhoplova moraju se obezbediti fotelje sa obarajućim naslonom. vreme letenja iznosi najviše šest časova. kao i vreme provedeno na ostalim neposrednim poslovima u vezi sa izvršenjem letačkog zadatka. s tim da član posade može u prvom delu radnog vremena leteti najviše četiri časa. ako se letenje obavlja u dvokratnom radnom vremenu. šumarstvu i zdravstvu u toku 24 časa iznosi najviše četiri časa i 30 minuta ako se letenje obavlja u jednokratnom radnom vremenu. Letačkom delu udvojene posade vazduhoplova.8-12/01 — 572 od 1036 — Knjiga I vilnika. za vreme kad ne vrši određene poslove u toku leta. . Izuzetno od odredbe stava 1. mora se obezbediti potreban broj ležajeva izolovanih od putnika. Član 8. vreme između sletanja i ponovnog poletanja na usputnim aerodromima. Član 7. vreme putovanja na letačku dužnost i sa letačke dužnosti u sedište korisnika vazduhoplova. članu posade koji ne obavlja određene poslove u toku leta mora se obezbediti putničko sedište sa obarajućim naslonom. Ako nastavnik-instruktor letenja vrši obuku bez prisustva putnika. Vreme letenja člana posade vazduhoplova koji leti radi vršenja posebnih usluga u poljoprivredi. jeste vreme koje član posade provede na radu od jednog časa pre vremena određenog za poletanje do trideset minuta posle poslednjeg sletanja. ovog člana podrazumeva se i vreme čekanja zbog zakašnjenja vazduhoplova u polasku ako je posada prisutna. vreme dežurstva. Ako je posada vazduhoplova u proširenom sastavu.

osim za sportske delatnosti. radno . može trajati do 14 časova u toku 24 časa ako je posada proširena. Član 12. službe hitne pomoći. Izuzetno od odredbe stava 1. čekanje zbog ograničenja kontrole letenja. može trajati do 12 časova u toku 24 časa. odnosno radno vreme člana posade vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe na kratkim i srednjim linijama može trajati do 10 časova u toku 24 časa. ovog člana može trajati do 16 časova u toku 24 časa ako je posada proširena. radno vreme može dva puta za sedam uzastopnih dana trajati po 12 časova u toku 24 časa. Radno vreme člana posade vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. na srednjim linijama. Radno vreme člana posade iz stava 1. III TRAJANJE RADNOG VREMENA Član 10. Član 11.8-12/01 — 573 od 1036— Član 9. obaveza čekanja na vezu sa vazduhoplovima sa drugih linija koji kasne i proširena procedura u vezi sa bezbednošću vazduhoplova i putnika. ovog člana. ispitivanja vazduhoplova. u toku 24 časa iznosi najviše šest časova. odnosno radno vreme člana posade vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe na dugim linijama. tehnički kvar. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana. radno vreme može trajati do 14 časova u toku 24 časa ako je planirano vreme letenja između 6 i 14 časova po lokalnom vremenu aerodroma sa koga se poleće i ako ima najviše dva poletanja. Radno vreme člana posade vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. ovog člana. Ako posle započinjanja radnog vremena nastanu loši meteorološki uslovi. Radno vreme člana posade iz stava 1. odnosno do 18 časova u toku 24 časa ako je posada udvojena. Knjiga I Vreme letenja člana posade vazduhoplova koji leti radi naučnoistraživačkog rada. školovanja posade ili druge svrhe.

1. ovog pravilnika u toku radnog vremena može imati najviše 45 poletanja — ako se letenje obavlja u jednokratnom radnom vremenu. . naučnoistraživačkom radu. Član 13. odnosno 60 poletanja — ako se letenje obavlja u dvokratnom radnom vremenu. i to: — za jedan čas ako se dva do četiri časa radnog vremena odvija noću.8-12/01 — 574 od 1036 — Knjiga I vreme na kratkim i srednjim linijama iz člana 10. a u toku trideset uzastopnih dana — najviše 90 poletanja. ako se odvija noću (od 22 časa do 5 časova). i 2. Član 14. Radno vreme člana posade vazduhoplova koji leti radi vršenja posebnih usluga u poljoprivredi. st. — za dva časa ako se više od četiri časa radnog vremena odvija noću. ispitivanju vazduhoplova. Radno vreme iz člana 10. član posade može leteti najviše dve noći u sedam uzastopnih dana. IV BROJ POLETANJA I SLETANJA Član 15. Član 16. školovanju posade ili u druge svrhe može trajati 12 časova u toku 24 časa. odnosno odmora. odnosno član posade vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe može u toku radnog vremena imati najviše šest poletanja. Ako se radno vreme odvija više od tri časa noću. pružanju hitne pomoći. skratiće se. može se produžiti za još dva sata ako tako odluči vođa vazduhoplova i ako se poletanje obavlja ka mestu boravka. Član posade vazduhoplova iz člana 8. šumarstvu i zdravstvu. ovog pravilnika. ovog pravilnika. Član posade vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju.

ako je radno vreme od 10 do 12 časova. ako je radno vreme do osam časova. v) g) a) b) sova. ako je radno vreme od osam do 10 čanajmanje 24 časa. a za vreme obuke saobraćajnih pilota — najviše 15 poletanja. Dnevni odmor je vreme između završetka radnog vremena posle poslednjeg sletanja i početka radnog vremena pre prvog poletanja u kome je član posade oslobođen svake dužnosti. ovog člana. odnosno u bazu. odnosno bazi: a) b) sova. ako je radno vreme od osam do 10 čanajmanje 16 časova. dnevni odmor člana posade na kratkim i srednjim linijama može biti upola manji ako se . najmanje 10 časova.8-12/01 — 575 od 1036— Član 17. Dnevni odmor člana posade vazduhoplova koji leti u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. najmanje 36 časova. najmanje 12 časova. Razlika u dnevnom odmoru iz stava 3. 2) na putu: Razlika između dnevnog odmora u mestu boravka. za vreme obuke sportskih i profesionalnih pilota. ako je radno vreme duže od 12 časova. ovog člana. Knjiga I Nastavnik — instruktor letenja. V DUŽINA DNEVNOG ODMORA Član 18. ako je radno vreme do osam časova. ako je radno vreme od 10 do 12 časova. može u toku dnevnog radnog vremena imati najviše 40 poletanja. tačka 2. najmanje 36 časova ako je radno vreme duže od 12 časova. Izuzetno od odredbe stava 2. najmanje 16 časova. v) g) najmanje 10 časova. ovog člana mora se nadoknaditi najkasnije za sedam dana od dana započinjanja korišćenja dnevnog odmora iz stava 2. odnosno člana posade vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe iznosi: 1) u mestu boravka. odnosno u bazi i dnevnog odmora na putu naknadiće se u celini prilikom prvog povratka u mesto boravka.

O trajanju radnog vremena i vremena letenja. Član 22. dnevni odmor između prvog i drugog dela radnog vremena mora trajati najmanje dva časa. Član 19. Ako se predviđa da će vreme zadržavanja na aerodromu iznositi više od četiri časa između dva leta u toku 24 časa. Dnevni odmor člana posade vazduhoplova na dugim linijama mora biti uvećan za iznos broja časova zonske razlike. to vreme se uračunava u radno vreme iz člana 4. ovog pravilnika. a najmanje 12 časova ako je vreme letenja u toku 24 časa iznosilo šest časova. Član 20. ovog pravilnika iznosi najmanje 10 časova ako je vreme letenja u toku 24 časa iznosilo najviše četiri časa i 30 minuta. Neprekidni dnevni odmor člana posade vazduhoplova iz člana 8. Zbir radnog vremena pre i posle odmora ne može preći propisano radno vreme iz člana 10. ne može biti kraći od pet časova. . ovog pravilnika. Ako vreme zadržavanja na aerodromu između dva leta u toku 24 časa iznosi manje od četiri časa i ne prelazi ukupno radno vreme propisano ovim pravilnikom. u koji se uračunava i vreme prevoza. Ako se dnevni odmor odvija noću. Ako član posade vazduhoplova leti u dvokratnom radnom vremenu. s tim da se u mestu boravka produži odmor za onoliko vremena za koliko je umanjen van mesta boravka. Član 21. letenja noću i dužini dnevnog odmora članova posade vazduhoplova vodi se uredna evidencija. članovima posade vazduhoplova mora se odrediti odmor u trajanju od najmanje pet časova.8-12/01 — 576 od 1036 — Knjiga I odmah po isteku tog odmora poleti ka mestu boravka. ovog pravilnika iznosi najmanje 12 časova ako je vreme letenja u toku 24 časa iznosilo šest časova. Neprekidni dnevni odmor člana posade vazduhoplova iz člana 9. broju poletanja i sletanja u toku radnog vremena.

službe hitne pomoći.8-12/01 — 577 od 1036— Knjiga I VI KAZNENE ODREDBE Član 23. školovanja posade ili u druge svrhe. Novčanom kaznom od 400 do 4. 6) ako naredi ili dozvoli ili planira da radno vreme člana posade u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju i vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe na dugim linijama traje duže od 12 časova ako nije planirano vreme poletanja između šest i 14 časova po lokalnom vremenu aerodroma sa kog se poleće. u toku 24 časa iznosi više od šest časova (član 9). odnosno da .000 novih dinara kazniće se za vazduhoplovni prekršaj preduzeće koje je nosilac prava raspolaganja vazduhoplovom ili drugo pravno lice: 1) ako naredi ili dozvoli da se nastavniku . ispitivanja vazduhoplova. ne bude obezbeđeno putničko sedište sa obarajućim naslonom. osim za sportske delatnosti. šumarstvu i zdravstvu u toku 24 časa iznosi više od četiri časa i 30 minuta ako leti u jednokratnom radnom vremenu. 3) ako naredi ili dozvoli ili planira da vreme letenja člana posade vazduhoplova kojim se vrše posebne usluge u poljoprivredi. 5) ako naredi ili dozvoli ili planira da radno vreme člana posade vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju i vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe. odnosno da više od dva puta za sedam uzastopnih dana traje po 12 časova u toku 24 časa.instruktoru letenja koji vrši obuku bez prisustva putnika ne uračunava svakih 45 minuta letenja kao jedan čas (član 6). odnosno da na srednjim linijama kada je posada proširena traje duže od 14 časova u toku 24 časa (član 10). na kratkim i srednjim linijama traje duže od 10 časova u toku 24 časa. 4) ako naredi ili dozvoli ili planira da vreme letenja člana posade vazduhoplova koji leti radi naučnoistraživačkog rada. odnosno više od šest časova ako leti u dvokratnom radnom vremenu ili ako u dvokratnom radnom vremenu član posade leti više od četiri časa u prvom delu radnog vremena (član 8). odnosno da se letačkom delu udvojene posade ne obezbedi potreban broj ležajeva izolovanih od putnika. 2) ako naredi ili dozvoli da članu proširene posade. ili da se pomoćnim članovima udvojene posade ne obezbedi fotelja sa obarajućim naslonom (član 7). dok ne vrši određene poslove u toku leta.

ne skrati. naučnoistraživačkom radu. odnosno više od 60 poletanja ako se letenje obavlja u dvokratnom radnom vremenu (član 16). odnosno člana posade vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe u mestu boravka. i to: za jedan čas ako se dva do četiri časa radnog vremena odvija noću.8-12/01 — 578 od 1036 — Knjiga I traje duže od 14 časova ako je planirano vreme poletanja između šest i 14 časova po lokalnom vremenu aerodroma sa kog se poleće i da ima više od dva poletanja. ispitivanju vazduhoplova. 9) ako naredi ili dozvoli ili planira da član posade vazduhoplova u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. školovanju posade ili u druge svrhe traje duže od 12 časova u toku 24 časa (član 14). odnosno da traje duže od 18 časova u toku 24 časa kad je posada odvojena (član 11). ako se odvija noću (od 22 časa do pet časova). odnosno da traje duže od 16 časova u toku 24 časa kad je posada proširena. ovog pravilnika u toku radnog vremena ima više od 45 poletanja ako se letenje obavlja u jednokratnom radnom vremenu. 11) ako naredi ili dozvoli da nastavnik . 7) ako naredi ili dozvoli ili planira da se radno vreme iz člana 10. pružanju hitne pomoći. manje od 16 časova ako . odnosno da u toku trideset uzastopnih dana ima više od 90 poletanja (član 15). 10) ako naredi ili dozvoli ili planira da član posade iz člana 8. odnosno u bazi iznosi manje od 10 časova ako je radno vreme do osam časova. odnosno da član posade leti više od dve noći u sedam uzastopnih dana kad se više od tri časa radnog vremena odvija noću (član 13). odnosno ne skrati za dva časa ako se više od četiri časa radnog vremena odvija noću. 8) ako naredi ili dozvoli ili planira da radno vreme člana posade vazduhoplova koji leti radi vršenja posebnih usluga u poljoprivredi. šumarstvu i zdravstvu.instruktor letenja za vreme obuke sportskih i profesionalnih pilota u toku dnevnog radnog vremena ima više od 40 poletanja. ovog pravilnika. odnosno član posade vazduhoplova koji leti radi prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe u toku radnog vremena ima više od šest poletanja. 12) ako naredi ili dozvoli ili planira da dnevni odmor člana posade vazduhoplova koji leti u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju. odnosno za vreme obuke saobraćajnih pilota više od 15 poletanja (član 17).

ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću koje je nosilac prava raspolaganja vazduhoplovom ili u drugom pravnom licu. odnosno da zbir radnog vremena pre i posle odmora pređe propisano radno vreme iz člana 10. tačka 2. stav 2. odnosno da se razlika između dnevnog odmora u mestu boravka. 13) ako naredi ili dozvoli ili planira da se ne obezbedi odmor članu posade vazduhoplova od najmanje pet časova ako se predviđa da će vreme zadržavanja na aerodromu iznositi više od četiri časa između dva leta u toku 24 časa.8-12/01 — 579 od 1036— Knjiga I je radno vreme od osam do 10 časova. 15) ako dozvoli ili naredi da neprekidni dnevni odmor člana posade vazduhoplova iz člana 9. manje od 24 časa ako je radno vreme od 10 do 12 časova ili manje od 36 časova ako je radno vreme duže od 12 časova. . ovog pravilnika bude manji od 10 časova kad je vreme letenja u toku 24 časa iznosilo četiri časa i 30 minuta. odnosno u bazi i dnevnog odmora na putu ne nadoknadi u celini prilikom prvog povratka u mesto boravka. 14) ako naredi ili dozvoli ili planira da neprekidni dnevni odmor za člana posade vazduhoplova iz člana 8. Za radnje iz stava 1. odnosno da se za letenje na dugim linijama dnevni odmor ne uveća za iznos broja časova zonske razlike (član 18). ovog pravilnika. odnosno da razliku u dnevnom odmoru ne nadoknadi najkasnije za sedam dana od dana započinjanja korišćenja dnevnog odmora iz člana 18. novčanom kaznom od 90 do 900 novih dinara. ovog pravilnika (član 19). odnosno da dnevni odmor predviđen noću bude kraći od pet časova. odnosno u bazu. manje od 16 časova ako je radno vreme od 10 do 12 časova ili manje od 36 časova ako je radno vreme duže od 12 časova. manje od 12 časova ako je radno vreme od osam do 10 časova. odnosno da na putovanju iznosi manje od 10 časova ako je radno vreme do osam časova. odnosno da neprekidni dnevni odmor bude manji od 12 časova kad je vreme letenja u toku 24 časa iznosilo šest časova ili da dnevni odmor između prvog i drugog dela radnog vremena bude manji od dva časa kad je član posade radio u dvokratnom radnom vremenu (član 20). ovog pravilnika iznosi manje od 12 časova ako je vreme letenja u toku 24 časa iznosilo šest časova (član 21).

8-12/01 — 580 od 1036 — Knjiga I VII ZAVRŠNE ODREDBE Član 24. Član 25. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o trajanju radnog vremena. 65/80). vremenu letenja. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". broju poletanja i sletanja u toku radnog vremena i dužini dnevnog odmora članova posade vazduhoplova ("Službeni list SFRJ". . br.

* Ovaj pravilnik objavljen je u "Službenom listu SFRJ". kao i način vođenja zdravstvene evidencije vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja. Ovim pravilnikom propisuju se zdravstveni uslovi koje mora da ispunjava vazduhoplovno i ostalo stručno osoblje za sticanje i produženje dozvole za vršenje određenih stručnih poslova i posebni uslovi za obavljanje lekarskih pregleda vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja koje moraju da ispunjavaju zdravstvene organizacije udruženog rada. Zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja utvrđuje se na osnovu lekarskog pregleda koje obavljaju: 1) lekarska komisija u zdravstvenoj organizaciji udruženog rada koja ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i koju za vršenje tih poslova ovlasti Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. br. Član 2. 81/89. 2) lekarska komisija u vojnoj vazduhoplovno-zdravstvenoj ustanovi koju za vršenje tih pregleda ovlasti Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze. način obavljanja lekarskih pregleda.7 PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLJA I POSEBNIM USLOVIMA ZA BAVLJANJE LEKARSKIH PREGLEDA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLJA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA* I OSNOVNE ODREDBE Član 1.8-12/01 — 581 od 1036— Knjiga I 3. .

3. odnosno vojnom vazduhoplovno-zdravstvenom ustanovom. Za lekarske preglede lica koja spadaju u kategoriju B.8-12/01 — 582 od 1036 — Knjiga I 3) lekarska komisija koju obrazuje savezni sekretar za saobraćaj i veze. Lekarsku komisiju koju. 2) za obavljanje oftalmološkog pregleda — pseudoizohromatske tablice za raspoznavanje boja. lekara opšte medicine i psihologa. Znanje iz oblasti vazduhoplovne medicine obnavlja se svake treće godine u zdravstvenoj organizaciji koja se bavi vazduhoplovnom medicinom. ovog člana obavlja se prema programu koji je u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti vazduhoplovne medicine. i to: 1) za obavljanje internističkih pregleda — elektrokardiograf. s palt-lampu. Član 4. Član 6. i 4. Predsednik lekarske komisije iz čl. Član 5. Lekarsku komisiju za lekarske preglede lica koja spadaju u kategoriju A obrazuje lice koje rukovodi zdravstvenom organizacijom udruženog rada. sa utvrđene liste. oftalmologa. obrazuje savezni sekretar za saobraćaj i veze sačinjavaju lekari specijalisti iz oblasti iz koje lice koje podnosi žalbu proglašeno nesposobnim za vršenje određenih stručnih poslova. Lekarske preglede vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja može obavljati zdravstvena organizacija udruženog rada koja ima opremu i instrumente za obavljanje tih pregleda. ovog pravilnika je lekar koji je završio obučavanje iz oblasti vazduhoplovne medicine. Član 3. Obučavanje iz stava 1. otorinolaringologa. a obuhvata i poznavanje vazduhoplovnih propisa iz te oblasti. od lekara specijaliste vazduhoplovne medicine ili interniste. C i D lekarska komisija može da se obrazuje od specijalista medicine rada. spirograf i ostale lekarske instrumente za klinički pregled. neuropsihijatra i psihologa. orto-rater ili lenjir za kon- .

). itd. osim u slučajevima iz člana 149. Ako se prilikom redovnih lekarskih pregleda utvrdi zdravstveno stanje koje odstupa od kategorije telesne i duševne sposobnosti propisanih ovim pravilnikom. oftalmoskop i steroskop. Dokumentacija iz stava 1. 5) za obavljanje psiholoških testiranja — bateriju testova ličnosti i sposobnosti i aparate za ispitivanje senzomotornih sposobnosti. pored ostalog. ovog pravilnika. B. koju daje ordinirajući lekar. stav 2. ovog člana. Član 7. posle obavljenog pregleda. organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji. odnosno organu društveno-političke zajednice ili druge zajednice koja je to lice uputila na lekarski pregled i ordinirajućem lekaru. Lekarska komisija obavlja redovne lekarske preglede vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja razvrstanog u kategorije A. lice može biti oglašeno sposobnim: . Lice koje se podvrgava lekarskom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti dužno je da lekarskoj komisiji dostavi medicinsku dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju. 4) za obavljanje neuropsihijatrijskih pregleda — tehnički pribor za ispitivanje refleksa. osnovne biohemijske analize i analize urina — laboratorijsku opremu. 3) za obavljanje otorinolaringološkog pregleda — audiometar i otorinolaringološke instrumente za klinički pregled (čeono ogledalo. treba da sadrži podatke o svim promenama zdravstvenog stanja koje su nastale posle poslednjeg pregleda. dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti: licu koje se podvrglo lekarskom pregledu. Lekarsko uverenje se izdaje u skladu sa rokom važenja dozvole. Član 9. C i D i o tome izdaje lekarsko uverenje.8-12/01 — 583 od 1036— Knjiga I vergenciju (RAF). 6) za analize krvne slike. Član 8. Zakona o vazdušnoj plovidbi i člana 10. Hershelovu prizmu (za forije). Lekarska komisija.

piloti slobodnih balona. vazduhoplovno osoblje za tehničku pripremu. navigatori-letači. Član 11.8-12/01 — 584 od 1036 — Knjiga I 1) ako je njegovo zdravstveno stanje takvo da nije nesposobno za vršenje dužnosti. Ovim pravilnikom utvrđuju se sledeće kategorije zdravstvene sposobnosti vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja: 1) kategorija A. i 20. sportski piloti. 2) ako su njegovi eventualni nedostaci funkcionalno kompenzovani. veština i iskustvo takvi da mogu nadoknaditi utvrđeni nedostatak. Član 10. u koju spadaju: profesionalni piloti. kao i posle povreda ili hirurških intervencija koje mogu da umanje telesnu ili duševnu sposobnost. u koju spadaju: saobraćajni piloti i profesionalni piloti I klase. Ako se prilikom redovnog lekarskog pregleda utvrdi zdravstvena sposobnost koja zahteva poseban postupak. uz određena ograničenja (skraćenje roka važenja izdatog lekarskog uverenja. korišćenje naočara u toku letenja. ovog pravilnika. piloti jedrilica. 3) kategorija C. 18. inženjeri-letači i kontrolori letenja. pomoćnici kontrolora letenja. 19. 3) ako su njegova profesionalna sposobnost. Član 12. Vazduhoplovno i ostalo stručno osoblje obavezno se podvrgava lekarskom pregledu posle preležanih bolesti navedenih u čl. osoblje za meteorološko obezbeđenje vazdušne plovidbe. 4) kategorija D. može se doneti uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. vazduhoplovno-saobraćajno osoblje. ograničenje u vršenju određenih posebnih stručnih poslova. u koju spadaju: verifikatori-letači. u koju spadaju: vazduhoplovno-tehničko osoblje. tehničko osoblje za kontrolu letenja. 2) kategorija B. osoblje za protivpožarnu zaštitu na aerodro- . osoblje za prihvat i otpremu. odnosno za vreme vršenja poslova). kabinsko osoblje i padobranci. osoblje za tehnološke pripreme kontrole letenja i veze kontrole letenja.

autokritična. da vitalni kapacitet nije manji od 3. da mu je odnos telesne visine i mase u granicama normale.000 ccm . samostalna. osoblje koje vazduhoplov puni gorivom i mazivom i osoblje koje održava manevarske površine. da mu je živčani sistem potpun i da su očuvani pokretljivost i gruba sila. za oba pola. da apneja ne traje manje od 40 sekundi. da su mu probavni sistem. brzina i tačnost opažanja. sposobna da kontroliše svoje emocije. u pogledu zdravstvene sposobnosti mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da ne boluje ni od kakve akutne ili hronične bolesti i da nema urođenih ili stečenih anomalija koje bi mogle dovesti u pitanje bezbednost letenja. odlučna. uravnotežena. bilo koje etiologije. bez neurotičnih i psihotičnih simptoma. da ima fiziološku koordinaciju pokreta i ravnoteže. da nema napade koji dovode do gubitka svesti. vizuelno . da nema anatomskih poremećaja niti većih ožiljaka. II MERILA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI Član 13. da su mu anatomski i funkcionalno ispravni uši.za muškarce. da je emocionalno stabilno i zrelo (ličnost dobro integrisana. istrajna. endokrine žlezde i sva čula u fiziološkim granicama. objekte i instalacije na aerodromu od značaja za bezbednost vazdušne plovidbe. da su mu očuvani tonus i trofičnost mišića.8-12/01 — 585 od 1036— Knjiga I mu.za žene i 3. da su mu zubi zdravi (ako su kariozni da su popravljeni i izvađeni). da mu je respiratorni sistem anatomski i funkcionalno u fiziološkim granicama. 4) da je psihički zdravo. da su mu očuvani fiziološki refleksi i senzibilitet. da su mu ingvinalni propusti čvrsti. 2) da je pravilno razvijeno i dobre fizičke kondicije. sposobna da prihvata realnost). Lice koje spada u kategoriju A.500 ccm . otporna na stresove i frustracije. jasan i razgovetan govor. da mu je koža tela elastična i glatka. socijalno prilagodljiva. 3) da mu je kardiovaskularni aparat anatomski i funkcionalno u fiziološkim granicama. da su mu opšta inteligencija. nos i ždrelo. brzina i tačnost jednostavnih računskih radnji. da su mu spoljni delovi oka i očnih adneksa anatomski i funkcionalno ispravni.

da mu odnos telesne visine i mase nije znatno poremećen. Ako mu je sluh slabiji. 2) da je pravilno razvijeno i dobre fizičke kondicije.0 (10/10). da nema urođenih ili stečenih anomalija koje bi mogle dovesti u pitanje bezbednost vazdušne plovidbe.000 ccm. za oba pola. Ako pri čitanju pseudoizohromatskih tablica napravi dve greške. Utvrđena krivulja. da vitalni kapacitet nije manji od 3. da mu hipertrofija nije veća od 1 prizma dioptrije.8-12/01 — 586 od 1036 — Knjiga I pamćenje. da mu je okulomotorna ravnoteža normalna. da apneja ne traje manje od 40 sekundi. mora se izvršiti govorna audiometrija pod akustičkim okolnostima leta. za oba pola. odnosno da ezoforija ili egzoforija nije veća od 7 prizma dioptrija. mora pokazivati svoj fiziološki oblik. Umesto govorne audiometrije. Lice koje spada u kategoriju B u pogledu zdravstvene sposobnosti mora da ispunjava sledeće uslove: 1) da ne boluje ni od kakve teže akutne ili hronične bolesti.7 (7/10). da nema anatomskih poremećaja niti većih ožiljaka. da su mu steroskopski vid. 1000 i 2000 Hz i 50 dB za 4000 Hz. da mu hipermetropija nije veća od 2.5 dioptrija. da mu je intraokularni pritisak u granicama normale i da raspoznaje boje čitajući pseudoizohromatske tablice. svakog oka posebno. osim odstupanja u pogledu intenziteta. noćni vid i vidno polje normalni. a za kontrolore letenja . Licu koje spada u kategoriju A oštrina vida na daljinu.0 dioptrije.na radnom mestu. miopija i miopni astigmatizam od 0. . mora biti 1. svakog oka posebno. treba da raspoznaje osnovne boje na Lanterin-tekstu. a za kontrolore letenja . zaključivanje o položaju vazduhoplova u prostoru na osnovu pokazivanja instrumenata i koordinirana perceptivno-motorna aktivnost na gornjoj granici proseka. ili više grešaka. 5) da mu sluh na svakom uhu nije slabiji od 35 dB za frekvencije od 500. predstavljanje položaja objekata u trodimenzionalnom sistemu. komisija može ispitati sluh u kabini aviona za vreme leta (flight test).na radnom mestu. uz ograničenje da mu oštrina vida na daljinu.0 dioptrije. sa korekcijom ili bez korekcije. da akomodacija odgovara starosnom dobu. bez korekcije nije slabija od 0. Član 14. a hipermetropni ili mešoviti astigmatizam od 1.

nos i ždrelo.8 (8/10). svakog oka posebno. sa eventualno lakim oštećenjem perifernog nervnog sistema.4 (4/10). da mu je respiratorni sistem anatomski i funkcionalno u fiziološkim granicama. noćni vid i vidno polje normalni. treba da raspoznaje osnovne boje na Lantern-testu (po Beywen). brzina i tačnost opažanja. a bez oštećenja funkcije ili sa lakim umanjenjem funkcije. sa korekcijom ili bez korekcije. da mu hiperforija ili hipoforija nije veća od 1 prizma dioptrije. . da su mu anatomski i funkcionalno ispravni uši. koje rešava normalnim odbrambenim mehanizmima i koje ne utiče na njegovu profesionalnu adaptaciju. sa blažim odstupanjem u oblastima emocionalne stabilnosti i zrelosti. da akomodacija odgovara starosnom dobu. 6) da mu oštrina vida na daljinu. da mu je okulomotorna ravnoteža normalna. Lice koje spada u kategoriju C mora u pogledu zdravstvene sposobnosti da ispunjava sledeće uslove: 1) da nema nikakvo nasledno ili stečeno oboljenje ili oštećenje koje bi moglo izazvati takav stepen funkcionalne slabosti koja bi mu onemogućila upravljanje vazduhoplovom. bez korekcije. da su njegova opšta inteligencija. uz ograničenje da mu oštrina vida na daljinu. ne sme biti slabija od 0. brzina i tačnost jednostavnih računskih radnji. endokrine žlezde i sva čula u fiziološkim granicama. da ima integritet živčanog sistema. 3) da mu je kardiovaskulrani aparat anatomski i funkcionalno u fiziološkim granicama. Ako pri čitanju pseudohromatskih tablica napravi dve greške ili više grešaka. svakog oka posebno. da su mu spoljni delovi oka i očnih adneksa anatomski i funkcionalno ispravni. da mu je intraokularni pritisak u granicama normale i da raspoznaje boje čitajući pseudohromatske tablice. Za izdavanje. odnosno produžavanje dozvole kontrolora letenja kontrolor mora ispunjavati uslove za vid propisane za kategoriju A. vizuelno pamćenje i koordinirana perceptivna motorna aktivnost u granicama proseka. 5) da ispunjava uslove za sluh propisane za kategoriju A. odnosno da mu zoforija ili egzoforija nije veća od 7 prizma dioptrija. da su mu probavni sistem. Član 15. da su mu steroskopski vid. da su mu ingvinalni propusti čvrsti. nije slabija od 0. odnosno obavljanje stručnih poslova u normalnim uslovima leta. 4) da je psihički zdravo.8-12/01 — 587 od 1036— Knjiga I da mu je koža tela elastična i glatka.

da nema većih anatomskih poremećaja niti većih ožiljaka. za oba pola. propisane za kategoriju C. endokrine žlezde i sva čula u fiziološkim granicama i da mu centralni i periferni nervni sistem nije aktivno ili hronično oboleo. da su mu opšta inteligencija i mehaničko zaključivanje. Član 16.sa udaljenosti od četiri metra od ispitivača kad je leđima okrenut prema ispitivaču. 4) da je psihički zdravo. 5) da čuje šapat sa udaljenosti od dva metra. da su mu anatomski i funkcionalno ispravni uši. 3) da ispunjava uslove za vid i razlikovanje boja. 2) da ne boluje od akutnih ili hroničnih oboljenja čije bi pogoršanje moglo uticati na bezbedno izvršavanje dužnosti i time dovesti do ugrožavanja bezbednosti letenja. da su mu ingvinalni propusti čvrsti. da nema poremećaja u strukturi ličnosti koji utiču na socijalnu i profesionalnu adaptaciju. 4) da u pogledu psihičkog zdravlja ispunjava uslove propisane za kategoriju C. da mu je respiratorni sistem funkcionalno normalan. da nema psihotičnih simptoma i trajnih neurotičnih simptoma. da su mu spoljni delovi oka i očnih adneksa funkcionalno ispravni. Komisija može proveravati sluh u uslovima radnog mesta. da vitalni kapacitet nije manji od 3.8-12/01 — 588 od 1036 — Knjiga I 2) da je pravilno razvijen i da odnos telesne visine i mase ne ukazuje na patološka stanja. . Lice koje spada u kategoriju D mora u pogledu zdravstvene sposobnosti da ispunjava sledeće uslove: 1) da zadovoljava opšte zdravstvene uslove potrebne za sticanje svojstva radnika u udruženom radu. da su mu zubi zdravi (ako su kariozni da su popravljeni ili izvađeni). 6) da ispunjava uslove za vid i razlikovanje boja propisane za kategoriju B. za oba pola.000 ccm. da apneja ne traje manje od 40 sekundi. kao i za sluh. brzina i tačnost opažanja i psihomotorne funkcije prosečni. a govor srednje jačine . nos i ždrelo. da su mu probavni sistem. 3) da mu je kardiovaskularni aparat anatomski i funkcionalno u fiziološkim granicama.

ako se normalizuju respiratorne funkcije — najmanje šest meseci posle operacije. 2. sa dobrim stanjem respiratorne funkcije — najmanje šest meseci posle smirenja procesa. III OBOLJENJA ZBOG KOJIH SE DONOSI OCENA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI Član 18. Oboljenja kardiovaskularnog sistema: 1) poremećaj srčanog ritma ili pojava srčanih šumova bilo koje etiologije. Oboljenja pluća: 1) specifični procesi u smirenju. Knjiga I Ako se prilikom lekarskog pregleda lica koja spadaju u kategorije A. odnosno da imaju urođene ili stečene mane. dokazani klinički i laboratorijski.8-12/01 — 589 od 1036— Član 17. 3) stanje posle operacije apscesa pluća. B. C i D utvrdi da su obolela ili povređena. 4) distonija neurocirkulatorija. lekarska komisija donosi zaključak o privremenoj ili trajnoj nesposobnosti takvog lica za obavljanje tih poslova. 2) nastanak bloka desne grane — dok se ne ustanovi stvarni uzrok. sa dobrom respiratornom funkcijom — najmanje šest meseci posle operacije. 3) anamneza i klinička potvrda poremećaja srčanog rada. Privremenu nesposobnost prouzrokuju sledeća oboljenja: 1. ili se utvrde druga patološka stanja koja utiču na vršenje određenih poslova. nastanak aritmije ili ekstrasistolije. . 2) stanje posle lobektomije.

sa tendencijom ka inkarceraciji i strangulaciji. 5) teški menstrualni poremećaji i teža oboljenja ženskih genitalnih organa. . 3. 3) ingvinalna i femoralna hernija. 2) proteinurija i eritrurija — dok se ne isključi uzrok oboljenja. tačka 4. Oboljenja abdomena i abdominalnih organa: 1) akutni holecistitis. 5) akutni pankreatitis. 7) mikotična oboljenja pluća. sa izlivom tečnosti. 5) arteficijelni pneumotoraks — najmanje šest meseci posle izlečenja. 3) oboljenja prostate. 6) benigni tumori pluća (histološki dokazani). osim oboljenja iz člana 19. sa dobrom respiratornom funkcijom — najmanje šest meseci posle izlečenja. 5. 4) glikozurija — dok se ne otkrije uzrok oboljenja. 4) splenomegalija. 2) akutni hepatitis — šest meseci od pojave oboljenja.8-12/01 — 590 od 1036 — Knjiga I 4) pleuritis. a najmanje šest meseci posle operacije. 6) stanje posle operativnog zahvata u abdomenu — zavisno od vrste zahvata. Oboljenja genito-urinarnog sistema: 1) stanje posle nefrektomije i drugih hirurških intervencija — najmanje tri meseca. bez funkcionalnih poremećaja ili sa manjim funkcionalnim poremećajima — najmanje šest meseci posle operacije. pod 1 i 2 ovog pravilnika — dok se stanje ne normalizuje. 4. izlečen. Oboljenja krvotvornih organa: 1) anemija.

Oboljenja endokrinog sistema: 1) hipertireoza — do kliničkog i laboratorijskog smirenja. 8. retrogradna amnezija. 2) kompulsivne reakcije. 5) upotreba alkohola koja je dovela do pojave znakova zavisnosti od alkohola. održavanje trudnoće. trudnoća kojoj su prethodile patološke trudnoće. Psihički poremećaji i oboljenja: 1) psihoneurotički poremećaji koji onemogućavaju licu da normalno obavlja funkciju. sa gubitkom svesti do dva časa — najmanje godinu dana. 6. 2) polineuritis bilo koje etiologije. histerija. 4) javljanje na dužnost pod dejstvom alkohola ili konzumiranje alkohola u toku obavljanja dužnosti. . kao što su pad tolerancije na alkohol. Takvo lice se može ponovo osposobiti posle kompletnog — rendgenskog snimanja glave i EEG. 3) drugi endokrini i metabolički poremećaji koji utiču na zadovoljavajuće vršenje dužnosti i ako nisu trajnog karaktera. bezbedno vrši dužnost. tj. ako nalazi pokažu da nema rezidualnih disfunkcija i komplikacija. 2) diabetes mellitus bez kliničkih manifestacija.8-12/01 — 591 od 1036— Knjiga I 6) trudnoća od tri meseca. Ocena sposobnosti za dalje vršenje dužnosti može se dati samo na osnovu dokumentacije o lečenju i potvrđenoj apstinenciji u toku 60 dana. 7. Oboljenja nervnog sistema: 1) sigurno dokazana povreda glave. poremećaji ponašanja u oblasti profesionalne aktivnosti i poremećaji u porodično-socijalnom ponašanju. 3) disocijativne reakcije. depresivne reakcije i fobične reakcije.

ako su u zapaljenju ili ako se javlja curenje iz limfadenopatije benignog karaktera. 3) akutni purulentni sinuzitis i akutno zapaljenje srednjeg uva. Oboljenja nosa. katarakta koja izaziva smetnje vida. edem papile. 10. Ocena sposobnosti daje se posle testa provere na radnom mestu ili na simulatoru (Flight-test). 4) sva akutna kožna oboljenja. 5) kinetoze. Po izlečenju obavezan je test provere na radnom mestu. 12. hemoragija ili edem retine. 2) kongenitalna ili stečena malformacija i opstrukcija nosa koje otežavaju respiraciju. zapaljenje oka ili ostalih struktura oka. Oboljenja oka: 1) 2) 3) 4) 5) 6) ptoza kapaka koja utiče na funkciju vida. Oboljenja kože i limfnih žlezda: 1) 2) 3) sinusa. 11.8-12/01 — 592 od 1036 — Knjiga I 9. retinalni eksudat. Oboljenja kičme i koštanog sistema: 1) oboljenja u akutnoj fazi. 4) paranazalni polipi. zapaljenje retine. grla i uva: 1) fistule na vratu. odnosno u kabini vazduhoplova ili na simulatoru. sekundarne adenopatije. pilonidalne ciste. . Oboljenje gornjih i donjih ekstremiteta: 1) sva akutna oboljenja zglobova sa privremenim ograničavanjem pokreta — do izlečenja (hronična reumatska oboljenja). 13.

zenice koje ne reaguju. nemogućnost konvergencije na bliske objekte. insuficijencija koronarnih arterija. Poremećaji zbog upotrebe lekova ili alkohola: 1) stanje u toku upotrebe lekova sa antihistaminicima. lekovima za smirenje i lekova za antikineticima.8-12/01 7) 8) uzrok. 5) klinički dokazana oboljenja kardiovaskularnog sistema. . Benigni tumori IV OBOLJENJA ZBOG KOJIH SE DONOSI OCENA TRAJNE NESPOSOBNOSTI Član 19. 6) aneurizma krvnih sudova srca i mozga bilo koje etiologije. 7) varikoziteti krvnih sudova koji se hirurški ne mogu sanirati. 3) svi organski valvularni poremećaji srca. nejednake zenice — dok se ne otkrije odsustvo konvergirajuće linije u bilo kom kvadratu. 15. uključujući i one koji su poboljšani hirurškom intervencijom. 9) 10) — 593 od 1036— Knjiga I sinehije prednje i zadnje. klinički dokazan infarkt miokarda. lekova za poboljšanje raspoloženja. miokarditis — akutni ili hronični. Oboljenja kardiovaskularnog sistema: 1) sve kongenitalne abnormalnosti srca i krvnih sudova. 4) perikarditis. narkoticima i barbituratima. Trajnu nesposobnost prouzrokuju sledeća oboljenja: 1. 2) hipertrofija i dilatacija srca ustanovljene kliničkim pregledima i dokazane nalazima rendgena i EKG. endokarditis. 14.

3) ulcerativni kolitis.000 ccm. kao i ciste posle operacije. 6) spontani ili recidivirajući pneumotoraks. Oboljenja pluća: 1) ehinokokoza pluća. . 5) pankreatitis. sa komplikacijama. 5) bronhijalna astma. 2) ciste pluća. 8) lobektomija ili segmentalne resekcije sa vitalnim kapacitetom manjim od 3. 7) bronhiektazije težeg stepena. Oboljenja krvotvornih organa: 1) hemolitična anemija. 6) hronično oboljenje slezine. sa znacima respiratorne insuficijencije. 2. ili blok leve srčane grane. 4) hepatitis. Oboljenja abdominalnih organa: 1) intestinalne opstrukcije kao posledica nekog hroničnog recidivirajućeg oboljenja. megakolon. sa znacima respiratorne insuficijencije srednjeg ili teškog stepena. prolaps rektuma. 3) sarkoidoza pluća. akutni ili hronični. divertikuloza creva. 4) emfizem pluća. 3. sa dokazanim oštećenjem jetre. trombanginitis obliterans. arteriosklerotična oboljenja. kompletan blok. 9) EKG dokazi o defektima sprovođenja kao što su drugi i treći stepen AV bloka. 4.8-12/01 — 594 od 1036 — Knjiga I 8) periferna vaskularna oboljenja. dijabetična vaskularna oboljenja dokazana oscilometrijskim i drugim kliničkim metodama. 2) teški hronični gastritis i gastroduodenitis.

sa jasnim kliničkim manifestacijama. M. 5) gušavost. 2) adipozogeni sindrom. . 6. 4) gigantizam i akromegalija. 3) leukopatije. 5. sa trajnim posledicama. 4) hidronefroza. Oboljenja genito-urinarnog sistema: 1) stanje posle nefrektomije. Büger. 6) hiperinsulinizam. Raynaud. 2) meningitis. 3) diabetes insipidus. sa poremećajem funkcije bubrega. 8) mixedem. encefalitis i poliomielitis. 5) M. Oboljenja endokrinog sistema: 1) adrenalna disfunkcija bilo kog stepena.8-12/01 — 595 od 1036— Knjiga I 2) hemoragična stanja (hemofilija). 7) paratiroidna disfunkcija. 4) mieloproliferativna stanja. 3) nefroza. Oboljenja nervnog sistema: 1) neurolues. 7. praćeno povišenim krvnim pritiskom ili smanjenjem funkcije preostalog bubrega. 2) hronični nefritis. 9) diabetes mellitus. 6) policistični bubreg. sa poremećajem funkcije bubrega. 5) pielonefritis.

sa psihotičnim ili somatskim poremećajima. 5) psihoze. Psihički poremećaji i oboljenja: 1) emocionalna nestabilnost i poremećaji karaktera i ponašanja koji onemogućavaju socijalnu i profesionalnu adaptaciju. trajni ili recidivirajući psihotični poremećaji dugotrajno dekompenzovani. 3) alkoholizam. 4) sve vrste malignih i benignih tumora CNS. 5) vaskularne glavobolje — migrene trajnog karaktera. 10) povrede glave. 9. 12) sve vrste epilepsija. posle neuspešnog lečenja. 11) posttraumatska amnezija. arterioskleroza i aneurizme CNS — klinički dokazane. Oboljenja gornjih i donjih ekstremiteta: 1) urođene ili stečene mane. često recidivirajući. 8. sa trajnim posledicama i penetrirajuće povrede mozga. hemoragije. 7) epiduralni. subduralni ili intracerebralni hematom. 6) kontuzije mozga. . 3) osteoporoza i hondromalacija. 2) hronični osteomielitis. sa gubitkom svesti duže od 30 minuta i trajnim neurološkim simptomima ili psihičkim poremećajima. ako se odražavaju na profesionalnu adaptaciju i otežavaju bezbedno vršenje službe. 2) hronični alkoholizam. embolije. deformiteti ekstremiteta koji ometaju zadovoljavajuće vršenje dužnosti.8-12/01 — 596 od 1036 — Knjiga I 3) subarahnoidalne hemoragije. 8) posttraumatske infekcije CNS. 9) povrede glave. tromboze. sa gubitkom svesti duže od dva časa. posle neuspešnog lečenja. 4) narkomanija. nedostatak ekstremiteta ili dela ekstremiteta.

7) oštećenja funkcije mišića ili grupe mišića kao posledica oboljenja CNS ili perifernog nervnog sistema. 5) psoriaza — teža forma. 6) progresivna mišićna distrofija. Oboljenja nosa. urođene ili stečene mane koje onemogućavaju zadovoljavajuće vršenje dužnosti. 12. 2) hronični atrofični rinitis. 2) diskus hernija. 11. 4) osteomielitis kičme. 3) leukemične promene kože. sistemski. rigidnošću ili ograničenjem pokreta koji ometaju bezbedno vršenje dužnosti. 5) specifični procesi kičmenog stuba. 4) neurofibromatoza. 10. 5) akutno ili hronično iščašenje većeg zgloba sa rezidualnim otokom. grla i uva: 1) deformiteti lica ili glave koji onemogućavaju nošenje letačke opreme.8-12/01 — 597 od 1036— Knjiga I 4) oboljenja ili povrede kosti ili zglobova. ograničenjem pokreta ili nestabilnošću zgloba. teškog stepena. sa progresivnim pogoršanjem. sa rezidualnim deformacijama. . 3) alergični rinitis. Oboljenja kičme i drugih mišićno-koštanih delova: 1) sva akutna ili hronična oboljenja kičmenog stuba ili delova. izlečeni. teškog stepena. Oboljenja kože i limfnih žlezda: 1) hronična oboljenja kože koja ometaju zadovoljavajuće vršenje dužnosti. 3) tortikolis kongenitalni ili spastički koji ometa normalnu funkciju vrata. 2) lupus eritematodes. deformiteti kičmenog stuba.

2) delimičan gubitak jezika ili deformacija jezika. 8) trajni poremećaji barofunkcije. 12) mastoiditis. 14. 7) paraliza mišića očne jabučice. . 13) trajni poremećaji vestibularnog aparata.8-12/01 — 598 od 1036 — Knjiga I 4) trajne promene na glasnicama koje otežavaju govor. 13. ovog pravilnika. Maligna oboljenja: 1) maligna oboljenja svih sistema. 15. 4) recidivirajući horioretinitis. anosmija i parosmija. 2) razrokost. retinitis pigmentoza. 5) veće adhezije mekog nepca i faringsa koje otežavaju govor i aspiraciju. 5) ablacija retine. 10) hronično zapaljenje ušne školjke koje ometa nošenje slušalica. 7) hronična oboljenja i poremećaj unutrašnjeg uva. odnosno mastoidna fistula. 6) odsustvo jednog ili oba sočiva osim ako su ispunjeni uslovi iz člana 25. 11) adhezija ili jaka stenoza spoljnog slušnog kanala. 6) trahealne fistule. Oboljenje oka: 1) fiksacioni nistagmus. Oboljenja zuba i čeljusti: 1) urođene ili stečene anomalije koje otežavaju jasan i razgovetan govor. organa ili delova organa. 3) glaukom. 9) hronična gnojna jednostrana ili obostrana zapaljenja srednjeg uva.

osim: 1) ako je od dana izlečenja ili posle izvršene hirurške intervencije proteklo šest meseci. Sida (AIDS). Ako se prilikom lekarskog pregleda lica koja spadaju u kategorije A. 3) bradikardija bez znakova A-V bloka. . ovog pravilnika utvrdi postojanje ar