WAJ 3106 Hubungan Etnik

Ahli Kumpulan: Cynthia Jacquelyn Nanang Ikhwan Hakim Pawira Daniel Dumit David

.Soalan Bincangkan 5 nilai sejagat yang dikongsi bersama oleh agama/ajaran yang anda anuti dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di negara ini dalam bentuk grafik.

sedunia. kemasyarakatan dan lain-lain).Definisi Nilai Sejagat • Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. . • Sejagat pula bermaksud seluruh dunia. agama. antarabangsa atau manusia. nilai bermaksud sifat ketinggian (pemikiran. nilai sejagat bermaksud perlakuan yang baik yang mempunyai sifat ketinggian (mulia) yang dilakukan oleh sekumpulan orang/manusia. • Kesimpulannya.

NILAI SEJAGAT 1. 4. SALING HORMAT-MENGHORMATI SALING TOLONG-MENOLONG PERSAUDARAAN ZIARAH-MENZIARAHI KEADILAN 5. . 2. 3.

ya kafir. seperti panggilan ya fasiq. Haman atau sebagainya. hormatilah pemerintah!” 1 Petrus 2:17 .” Surah Al-Maidah: Ayat 2 S A L I N G H O R A M T M E N G H O R M A T I AGAMA KRISTIAN “Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.” Roma 12:10 “Dan jangan kamu memanggil dengan panggilan yang buruk antara sesama kamu yang seagama seIslamnya.” Surah Al-Hujrat: Ayat 11 “Hormatilah semua orang. Firaun. takutlah akan Tuhanmu. kasihilah saudarasaudaramu.AGAMA ISLAM “Hendaklah kamu bantu membantu kepada kebaikan dan ketakwaan dan jangan kamu sekalikali bantu membantu ke arah melakukan dosa dan permusuhan antara satu sama lain.

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.” Surah At-Taubah : Ayat 71 S A L I N G T O L O N G M E N O L O N G AGAMA KRISTIAN “Berilah.” Ibrani 13:16 . mendirikan shalat. lelaki dan perempuan. sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. sebab pengorbanan yang demikianlah yang diperkenan oleh Tuhanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. mencegah dari yang munkar.AGAMA ISLAM “Dan orang-orang yang beriman. yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. akan diukurkan kepadamu. yang dipadatkan.” Lukas 6:38 “Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik.

AGAMA ISLAM “Ciri-ciri mukmin yang sejati ialah menghormati tetangganya.” Ibrani 13:1 .” Roma 12:10 “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.” Hadis Riwayat Al-Bukhari p e r s a u d a r a a n AGAMA KRISTIAN “Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” Surah Al-Imran: Ayat 105 “Hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang yang bersaudara. menyambungkan tali persaudaraan dan memiliki perhatinan terhadap penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya di sekitarnya.

” Riwayat Abu Daud z i a r a h m e n z i a r a h i AGAMA KRISTIAN “Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. dan Hari Akhirat .t.maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan…” Ibrani 10:25 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah s.” Hadis Rasulullah S.A. dan janganlah lalai seperti orang lain.w.W .AGAMA ISLAM “Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah ialah sesiapa yang memulakan salam.

dan Allah melarang perbuatan keji. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. kemungkaran dan permusuhan.” Surah An-Nahl: Ayat 90 “Ia bertindak dengan adil dan setia dalam segalagalanya.” Yesaya 11:5 .AGAMA ISLAM k e a d i l a n AGAMA KRISTIAN “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. memberi kepada kaum kerabat.

TERIMA KASIH.SEKIAN. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful