PHIẾU KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(kèm theo công văn số 02/ĐCT ngày 02/4/2013 của Đoàn công tác theo
Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh)
I- THÔNG TIN CHUNG:
- Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................
- Ngành nghề hoạt động chính:
………………………………………………………….
- Điện thoại:.........................; Fax: ..........................; Email:...........................................
- Địa chỉ: .........................................................................................................................
- Loại hình doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô lựa chọn):
 DNNN;

 DN ngoài nhà nước;

 DN có vốn đầu tư nước ngoài

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DN:
1. Đánh giá tình hình SXKD của DN năm 2012 (dựa trên tiêu chí doanh thu thuần):
 Tăng

 Giảm

 Không tăng, không giảm.

Tăng vì lý do sau (Có thể lựa chọn nhiều khả năng trả lời phù hợp):
 Tăng do tiếp cận nguồn vốn vay để SXKD dễ dàng hơn;
 Tăng do đầu tư máy móc thiết bị và phát huy hiệu quả cao hơn;
 Tăng do lãi suất cho vay giảm;
 Tăng do nhu cầu thị trường trong nước tăng;
 Tăng do nhu cầu thị trường xuất khẩu tăng;
 Tăng do DN quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn;
 Tăng do thu mua nguyên liệu đầu vào thuận lợi hơn;
 Tăng do số lượng lao động có tay nghề tăng;
 Tăng do môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn;
 Tăng do các chế độ ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích của Chính phủ;
 Tăng do các chế độ ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích của tỉnh Bình Định;
 Lý do khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giảm do sản phẩm tồn kho cao. . . . . . . . . . .-2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kết quả SXKD quý I/2013 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thị trường khó chấp nhận. . .. . . . . . . . . .  Có nợ xấu. . . . . . . . . .  Thiếu phương án SXKD có tính khả thi. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  Giảm do nhu cầu thị trường nước ngoài giảm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Giảm do nhu cầu thị trường trong nước giảm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giảm vì lý do sau (Có thể lựa chọn nhiều khả năng trả lời phù hợp):  Giảm do khó khăn tiếp cận vốn: Vì:  Thiếu tài sản thế chấp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giảm do tạm dừng sản xuất một số sản phẩm không hiệu quả. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Lãi suất vay cao (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . .. . .  Giảm do môi trường kinh tế vĩ mô thiếu ổn định. . . . . . . . . . . . . . . .  Nguồn cung cấp không ổn định. . .  Lý do khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Nguyên liệu thiếu hụt. . . . . . .. . . . . . . .. . nợ quá hạn. . . . . . .. . . . . . . .  Chi phí vận tải tăng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giảm do không tuyển được lao động. . . . . . . . . . . . . . . . .  Giảm do thu mua nguyên liệu khó khăn: Vì:  Giá nguyên liệu tăng cao. . . . . . . . . . . . .  Giảm do giá thành sản phẩm tăng cao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . khan hiếm. . . . . . .  Lý do khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . .  Nguyên liệu không đạt chất lượng. . .  Lý do khác (ghi cụ thể): . . . . .. . . . .

Kim ngạch xuất khẩu 4. Lợi nhuận trước thuế 3. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3. Sản lượng sản xuất (Ghi sản phẩm chủ yếu) 2. Doanh thu thuần Triệu đồng 4.00 0 USD 3.-3So sánh (%) Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2012 Thực hiện quý I/2013 Quý I/2013 so với Quý I/2012 Quý I/2013 so với KH 2013 Ghi chú 1. từ Ghi Chỉ tiêu trên dưới dưới trên 10không 10chú 20% 10% 10% 20% 20% giảm 20% 1. Sản lượng sản xuất (Ghi sản phẩm chủ yếu) - . Kim ngạch xuất khẩu 1. Dự kiến hoạt động SXKD của DN trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2012 (mỗi dòng đánh dấu X vào 1 ô lựa chọn): Tăng Không Giảm Tăng Tăng Giảm Giảm từ tăng. Doanh thu thuần 2.

Giá thành sản phẩm (Ghi sản phẩm chủ yếu) 6.-4- Chỉ tiêu Tăng trên 20% Tăng Không Giảm Tăng Giảm Giảm từ tăng. Giá bán sản phẩm (Ghi sản phẩm chủ yếu) 4. từ dưới dưới trên 10không 1010% 10% 20% 20% giảm 20% Ghi chú 5. Hãy cho biết tình hình vay vốn để SXKD tại các ngân hàng hiện nay (nếu có): Tên ngân hàng cho vay T T Ngắn hạn 1 Trung và dài hạn Ngắn hạn 2 Trung và dài hạn Ngắn hạn 3 Trung và dài hạn Ngắn hạn 4 Trung và dài hạn Ngắn hạn 5 Trung và Dư nợ tính đến ngày 31/3/2013 trong hạn và nợ xấu (nếu có) VNĐ Ngoại tệ Tổng Nợ xấu Tổng Nợ xấu dư nợ dư nợ Lãi suất hiện đang tính lãi (%/năm) VNĐ Ngoại tệ Trong Quá Trong Quá hạn hạn hạn hạn .

. tình hình lao động của DN đang sử dụng là (đánh X vào ô lựa chọn):  Đang đủ  Đang dư thừa  Đang thiếu  Đang thiếu trầm trọng.  Điều kiện làm việc của DN không thu hút người lao động. . . Thừa vì lý do sau (Có thể lựa chọn nhiều khả năng trả lời phù hợp):  Thừa do thu hẹp sản xuất kinh doanh. . nắm bắt cơ hội đầu tư là:  Vay vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước. III. . . . .  Phương thức khác (ghi cụ thể):. . . .Tổng số lao động thời điểm: 01/3/2012 là ………. . . . .  Vay vốn của các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước. .  Lãi suất phổ biến mà DN đang vay hiện nay là:……………. .% + Vốn cố định:……….  Lý do khác (ghi cụ thể): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiếu vì lý do sau (Có thể lựa chọn nhiều khả năng trả lời phù hợp):  DN SXKD theo mùa vụ.  Huy động vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân. . . . . .  Không có đủ lao động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. . Lao động: .NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN KẾT QUẢ SXKD CỦA DN: 1. . . . .Hãy cho biết nhu cầu vay mới để đảm bảo SXKD của DN:……………. . . .tỷ đồng ..% . . .. . .% + Vốn vay của ngân hàng:………. . . . . .% + Vốn lưu động:……….  Phát hành cổ phiếu DN. . . . .. . . . bạn bè. . . . . . đang cần gấp nhưng chưa tuyển đủ lao động.. . .%. . . . .  Vay vốn của người thân.Hiện nay. .-5dài hạn Nguồn huy động vốn chính của DN để SXKD.Hãy cho biết cơ cấu vốn: + Vốn tự có của DN:……………. . . . .. . người và ngày 01/3/2013 là ……………… người. .

DN không đáp ứng được.Các mặt hàng tồn kho: TT Tên mặt hàng/nhóm hàng Số lượng tồn kho tính đến tháng 3/2013 Tăng/Giảm so với cùng kỳ năm 2012 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *Đề xuất hướng giải quyết hàng tồn kho: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .Tổng giá trị hàng tồn kho đến 30/3/2013:………………… tỷ đồng .  Lý do khác (ghi cụ thể): ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Hàng tồn kho (áp dụng đối với các DN sản xuất) .-6-  Người lao động yêu cầu lương quá cao.

hàng tồn kho cao 10 Công nghệ sản xuất lạc hậu 11 Nguyên liệu khó khăn 12 Tiền thuê đất 13 Chi phí vận tải cao 14 Thuế suất 15 Điện cung cấp không ổn định 16 Giá nhiên liệu (điện. dầu…) 17 Thủ tục hải quan 18 Quản lý thuế 19 Thủ tục hành chính 20 Các loại chi phí. xăng. 3. nguyên nhân nào và mức độ tác động đến tình hình khó khăn của DN hiện nay: (mỗi dòng đánh đấu X vào 1 ô lựa chọn): Mức độ tác động Stt Nguyên nhân 1 Tình hình kinh tế thế giới suy thoái 2 Lạm phát cao và biến động 3 Rào cản thương mại 4 Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp 5 Thiếu thông tin thị trường 6 Thiếu vốn để sản xuất kinh doanh 7 Lãi suất vay quá cao 8 Tiếp cận vốn khó khăn 9 Không tiêu thụ được sản phẩm. Theo DN. lệ phí và thuế khá nhiều 21 Thiếu nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của DN Không Rất ít Ít Nhiều Rất nhiều Nguyên nhân khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… .-7- ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………….

. DN được hỗ trợ hình thức nào ở các nội dung từ 1-4 dưới đây: (mỗi dòng đánh dấu X vào ô lựa chọn) Mức độ cần thiết Không TT Giải pháp 1 Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I và 03 tháng thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý II và quý III năm 2013.. tháng 3 năm 2013. NGÀY 07/01/20013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SXKD. tháng 2....... Hoàn lại tiển thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túy nylon làm bao bì đóng gói sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ. Gia hạn 06 tháng thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 1. 2 3 4 Rất ít Ít Nhiều Rất nhiều DN thuộc đối tượng được hỗ trợ về: .... GIẢI QUYẾT NỢ XẤU . HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG.DN có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ:  Có  Không DN hãy cho biết mức độ cần thiết đối của các nội dung theo Nghị quyết 02/NQCP ngày 7/01/2013 của Chính phủ và Nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 02/NQ-CP.. Chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất do khó khăn về tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.-8- …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… IV.THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP.

nông thôn. Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010. đặc biệt là giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép điều chỉnh cơ cấu dự án đang tồn kho. DN sản xuất hàng xuất khẩu. năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế. V. DNVVN. thi công dở dang cho phù hợp với nhu cầu thị trường. có biện pháp hỗ trợ. hộ gia đình. Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Cho vay đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu. thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. đơn giản hóa thủ tục cho vay và tăng tín dụng đối với khu vực NN. Tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm của lạm phát. Rút ngắn thời gian thẩm định. Gia hạn thời hạn cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng.-95 6 7 8 Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013. phê duyệt quy hoạch. VƯỚNG MẮC CỤ THỂ CỦA DN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .NHỮNG KHÓ KHĂN. chi nhánh NH nước ngoài đối với DN xuất khẩu đến hết ngày 31/12/ 2013. DN công nghiệp hỗ trợ. cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

. thuế. KIẾN NGHỊ 1. đất đai. 2.-10- ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… VI.ĐỀ XUẤT. môi trường…) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Đối với UBND tỉnh (thủ tục hành chính. Đối với ngân hàng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .

........................................................................................................................................ đóng dấu) ................................................................................................... Bình Định....... ........................................................... Đối với các ngành khác (nêu cụ thể) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….............................................. ...................................................................................... ............................ ....................................................................... ................................................................. ngày …… tháng …… năm 2013 Giám đốc (Ký tên......................-11- ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3...

vn Chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Thị Hạnh.Sở Công Thương Bình Định Địa chỉ: số 198 Phan Bội Châu.gov. TP. .binhdinh.-12- Phiếu khảo sát xin vui lòng gửi về: Phòng Quản lý Công nghiệp. Quy Nhơn Điện thoại: 3820811 Fax: 3825043 Email: qlcn@sct. di động: 0989 247012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful