Ia¡ta çlsl tst 1saç 1t Ill tsa 0sl lat ass z009

0lsa tlta: Traàn Thanh Tuøng _ IhFI Nat has
0f 0N î0 0z
Baøi 1: ( 2,00 ñieåm )
Cho haøm soá
3
1 1
3 3
y x x = ÷ + coù ñoà thò laø ( C ).
a. Khaûo saùt haøm soá ñaõ cho.
b. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò ( C ) bieát tieáp tuyeán ñi qua | )
1; 2 A ÷ .
Baøi 2: ( 2,00 ñieåm )
a. Giaûi phöông trình: 2cos4 sin4 6sin2 cos2 4 0 x x x x + + ÷ ÷ = .
b. Tìm mñể phương trình:

| ) | ) | ) | )
2 2 2 2 2
1 log 1 2 2 1 log 1 2 8 0 x x m x x m ÷ + ÷ ÷ + + + = .
coù ñuùng hai nghieäm
| ¦
1;3 xe .
Baøi 3: ( 2,00 ñieåm )
a. Tính tích phaân
1
0
x
I e dx =
í
.
b. Chöùng minh raèng:
| )
2 1 2 2 2 3 2 2 2
1 2 3 ... .2
n n
n n n n
C C C n C n n
÷
+ + + + = + trong ñoù n laø soá
töï nhieân, 1 n > vaø
k
n
C laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n .
Baøi 4: ( 3,00ñieåm )
a. Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho tam giaùc ABC coù | )
2;7 A vaø ñöôøng
thaú ng AB caé t truï c Oy taï i E sao cho 2 AE EB =
 
. Bieá t raè ng tam giaùc AEC caâ n taï i
A vaø troïng taâm cuûa noù laø
13
2;
3
G
| |
|
\ .
. Vieát phöông trình caïnh BC.
b. Moät hình choù p coù ñaù y laø tam giaù c ñeà u caï nh a , moät maët beân vuoâng goùc vôùi ñaùy,
hai maët beân coøn laïi taïo vôùi ñaùy moät goùc o . Tính theå tích cuûa khoái choùp.
c. Trong khoâ ng gian vôù i heä toï a ñoä Oxyz Cho ñöôø ng thaú ng
1 1
:
3 1 1
x y z
d
÷ +
= = vaø
mp | )
: 2 2 2 0 x y z o + ÷ + = . Lập phương trình mặt cầu (C) có tâm nằm trên đường
thẳng d có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (P) và đi qua điểm A(1; -1; 1).

Baøi 5: ( 1,00 ñieåm )
Cho hai soá thöïc döông , x y thoûa 1 x y + = . Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc:

| )
3 3
1 2xy
A
x y xy
÷
=
+
.

…………………Heát ………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful