विनिणी

बाऱक तुमचे आरती करी श्री स्िामी समथाा। विनिी तुम्हा आरतीस या श्री स्िामी समथाा॥ धृ.॥ माझी माय तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। िडीऱ माझे तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। सगेसोयरे तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। विनिी तुम्हा आरतीस या श्री स्िामी समथाा॥१॥ भक्ता ऩाठी तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। भक्तित्सऱ तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। भक्ताभभमानी तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। विनिी तुम्हा आरतीस या श्री स्िामी समथाा॥२॥ ब्रम्हांडनायक तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। कृ ऩासागर तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। कृ ऩािंत व्हा तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। विनिी तुम्हा आरतीस या श्री स्िामी समथाा॥३॥ अहं नाशक तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। ऩािन करा तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। स्मतुागामी तुम्हीच हो श्री स्िामी समथाा। कृ ऩा करुनी आरतीस या श्री स्िामी समथाा॥४॥ रचना – स्िामीनामधारक.(दद.५.८.२००४)

दे िाची आरती करायच्या आधी, त्या दे िाऱा “आरतीऱा यािे” अशी विनंती कधी क े ऱी जात नाही. दह विनिणी श्री स्िामी समथांनी आऩल्या स्िामीनामधारकाकडू न प्रथमच करून घेतऱी आहे . आरतीसाठी भनरांजन ि उदबत्ती ऱािायच्या आधी हे म्हटऱे तर खरं च श्री स्िामी हजर झाऱे आहे त हे जाणिते . स्मतुागामी म्हणजे ज्यांचे स्मरण क े ल्याबरोबर हजर होणारे .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful