5 GRUPURILE SOCIALE

Oamenii trăiesc în grupuri. Această platitudine se poate baza pe afirmaţia lui Aristotel conform căreia omul este “zoon politikon”. Această expresie, spuneau R. Boudon şi Fr. Bourricaud, s-ar putea traduce nu numai “animal politic” ci şi “fiinţă socială” 1 .

5.1 Definiţii şi clasificări ale grupurilor sociale
După T. B. Bottmore, grupul social este un ansamblu de indivizi între care există relaţii bine definite. Fiecare individ ia cunoştinţă de grup în calitatea sa de grup şi de simbolurile sale 2 . În concepţia lui G. Gurvitch, grupul este o unitate colectivă reală, direct observabilă şi bazată pe atitudini colective continue şi active, având de îndeplinit o operă comună, este o unitate de atitudini, de acţiuni şi de conduite care constituie un cadru social structurat, care tinde spre o coeziune relativă a formelor de sociabilitate 3 . Sociologii fac distincţie între grupuri şi cvasigrupuri. Un grup social are un minimum de structură şi de organizare rudimentare (reguli, rituri), un element psihologic de bază, care constă în luarea la cunoştinţă de către membrii săi a existenţei grupului ca atare. Familia, un sindicat, o echipă de muncă, un partid sunt grupuri. Cvasigrupul este un ansamblu căruia îi lipsesc structura şi organizarea şi în care membrii săi pot avea, cu greu, sau nu au, deloc, cunoştinţă de realitatea apartenenţei lor la ansamblu. Clasele sociale, grupurile de vârstă, grupurile pe sexe, mulţimile sunt cvasigrupuri. Frontiera dintre grupuri şi cvasigrupuri este mobilă şi variabilă. Clasele sociale îşi creează partide politice şi organizaţii profesionale, femeile se organizează în asociaţii feministe, tineretul îşi creează organizaţii cu obiective diverse. Există mai multe moduri de clasificare a grupurilor sociale. F. Tönnies a clasificat grupurile sociale după caracteristicile particulare ale relaţiilor interindividuale. El se referă la comunitate şi societate sau asociaţie. Tönnies distinge două forme de voinţă: voinţa organică şi voinţa arbitrară (personală sau reflexivă). Voinţa organică generează acţiuni inspirate de inimă (sentimente sau pasiuni): dragoste sau ură, vitejie sau frică, bunătate sau răutate. În comunitate se manifestă voinţa organică. În comunitate, individul este implicat cu toată personalitatea sa. El îşi poate satisface toate sau aproape toate aspiraţiile. Comunitatea este fondată pe un acord profund al ideilor şi sentimentelor între indivizi. Tönnies se referă la: comunitatea de sânge: familie, rudenie, clan; comunitatea de loc, bazată pe vecinătate; comunitatea de spirit, bazată pe unitatea de gândire, pe concordia sentimentelor. Comunitatea este un mod intim şi personal de a trăi laolaltă. Voinţa arbitrară, reflexivă, generează acţiuni bazate pe raţiune, calcul, interes: căutarea banilor, cucerirea puterii. Legătura într-o asociaţie constă în consimţământul raţional de a urmări interese comune. Asociaţia este constituită prin relaţii bazate pe interese. Întreprinderile industriale, grupurile de presiune, partidele sunt asociaţii. Asociaţia este considerată ca fiind viaţă publică sau ca un grup în care se intră printro voinţă conştientă şi deliberată. Clasificarea lui Tönnies nu este propriu-zis o tipologie a grupurilor ci, mai ales, o tipologie a raporturilor sociale comunitare şi societare. M. Duverger spunea că este rar cazul în care un grup concret se formează doar pe o categorie de raporturi. Majoritatea grupurilor îmbină cele două tipuri de relaţii. Dar proporţia acestui amestec este variabilă după natura grupului. Fiecare este definit după raporturile dominante: o comunitate este un grup în care raporturile comunitare sunt mai importante decât raporturile societare, o asociaţie este un grup în care situaţia este inversă, raporturile societare sunt mai importante decât cele comunitare 4 . G. Gurvitch a propus 15 criterii de clasificare a grupurilor: conţinut, mărime, durată, ritm, dimensiunea dispersării membrilor, baza de formare, modul de acces, gradul de exteriorizare, funcţii, orientare, relaţiile cu societatea globală, gradul de compatibilitate între grupuri, modul de constrângere, principiul conducerii, gradul de unitate 5 . După conţinut, grupurile pot fi unifuncţionale, multifuncţionale şi suprafuncţionale. Pot fi grupuri unifuncţionale: o societate comercială, o uzină, o întreprindere, o cooperativă, o bursă de muncă, o casă de asigurări sociale, grupurile de producători, grupurile de consumatori, o orchestră, o echipă sportivă. Grupurile unifuncţionale îndeplinesc o funcţie precisă. Grupurile multifuncţionale sunt: grupuri de localitate – comună, municipalitate, regiune; grupuri de rudenie – familie conjugală, menajele; grupuri de vârstă; partidele politice. Aceste grupuri îndeplinesc anumite obiective precise. În categoria grupurilor suprafuncţionale, G. Gurvitch include clasele sociale, minorităţile etnice şi naţionale. El arată că este

imposibil să se detalieze toate acţiunile pe care o clasă socială le va îndeplini, căci independent de faptul că se pregăteşte să acceadă la putere, că se găseşte la putere sau că a pierdut puterea, ea interpretează, în manieră proprie, toate funcţiile îndeplinite de celelalte grupuri cu care se intersectează. După mărime, grupurile pot fi: reduse (mici), mijlocii şi mari. Numărul membrilor unui grup poate contribui la constituirea sau schimbarea caracterului acestuia. Unii sociologi consideră că sunt suficiente două persoane pentru a forma un grup. Alţii, pornind de la expresia din Roma antică “Tres faciunt collegium”, susţin că un grup poate fi format din cel puţin trei persoane. Grupuri foarte restrânse sunt familiile-menaje care de multe ori sunt diade sau triade. Grupurile foarte întinse sunt clasele sociale şi diferitele publicuri. Grupuri mijlocii sunt: organizaţiile economice, grupurile profesionale, bisericile. După durată, grupurile sunt: temporare, durabile şi permanente. Durata existenţei unui grup este importantă pentru capacitatea sa de a se afirma ca un cadru structurat şi organizat. Un grup temporar este acela care se desfiinţează atunci când consideră că şi-a îndeplinit sarcinile. Exemple de astfel de grupuri: o conjuraţie, un complot, o echipă de căutători de aur, o manifestaţie, o reuniune. Grupurile durabile sunt acelea care se desfiinţează doar în anumite condiţii: moartea, maturizarea, voinţa sau acordul între interese, decizia majorităţii membrilor. Familia-menaj dispare prin moarte sau divorţ, un grup de tineri prin maturizarea membrilor, o întreprindere prin voinţa patronului sau acordul asociaţilor, un sindicat, un partid prin decizia tuturor membrilor sau printr-o decizie luată de stat. În cadrul grupurilor permanente pot fi incluse: clasele sociale, cartelele, profesiunile, producătorii, consumatorii. Gurvitch este de părere că grupurile permanente nu sunt superioare faţă de cele durabile, iar acestea faţă de cele temporare. Totul depinde de structurile globale ca şi de conjunctura concretă şi de scara de valori admise. Unii sociologi, spune el, consideră că doar grupurile permanente sunt instituţii şi că instituţiile domină toate celelalte grupuri 6 . Ritmul permite clasificarea grupurilor în: grupuri cu cadenţă lentă, grupuri cu cadenţă mijlocie şi grupuri cu cadenţă precipitată. În unele grupuri, timpul se scurge mai rapid decât în altele. Grupurile de rudenie trăiesc după un ritm mai lent decât cel din cadrul grupurilor de activitate economică. Grupurile profesionale au un ritm de viaţă mai rapid decât cel al claselor sociale. “Ritmul unui grup poate servi ca simptom al tendinţelor şi al raporturilor sale cu alte grupuri ca şi cu societatea globală, cu care el poate fi în conflict sau într-un paralelism de cadenţă 7 . În funcţie de dimensiunea dispersării membrilor, pot fi grupuri cu distanţă între membri, grupuri cu contact artificial între membri, grupuri care se întrunesc periodic, grupuri reunite permanent. Grupurile cu distanţă între membri sunt: şomerii, consumatorii, diferite publicuri, atunci când există o unitate colectivă efectivă. În cadrul grupurilor cu contact artificial între membri pot fi incluşi: abonaţii unui periodic influenţaţi de acesta, membrii unui comitet care nu se întruneşte şi unde se votează prin corespondenţă. Grupurile care se întrunesc periodic sunt: sindicatele, partidele politice, cooperativele, societăţile pe acţiuni. Grupurile reunite în permanenţă sunt: un menaj, un internat, o unitate militară. După baza de formare sunt: grupuri de fapt, grupuri voluntare şi grupuri impuse. Grupuri de fapt sunt acelea în care membrii participă fără ca această participare să fie voită în mod explicit de către ei. Grupurile etnice, minorităţile naţionale, producătorii, consumatorii, şomerii, diferitele publicuri pot fi grupuri de fapt. Grupurile voluntare sunt acelea ale căror membri participă, după propria lor voinţă şi dorinţă, la activităţi. Exemple sunt: sindicatele profesionale, cooperativele, partidele, societăţile filantropice, societăţile comerciale, societăţile pe acţiuni. Grupurile impuse sunt acelea care impun membrilor lor să participe la activităţi şi să se supună hotărârilor luate de conducere. Gurvitch include în aceste grupuri biserica şi statul. După modul de acces, există grupuri deschise, grupuri cu acces condiţionat şi grupuri închise. În grupurile deschise, accesul este liber. Astfel de grupuri sunt grupurile de vârstă, şomerii, producătorii, consumatorii, manifestaţiile, reuniunile, unele grupuri filantropice, sindicatele, grupurile de turişti. Grupurile cu acces condiţionat presupun anumite condiţii mai greu sau mai uşor de îndeplinit de către cei care doresc să facă parte din grup. Pentru a face parte dintr-o profesie îţi este necesară o diplomă, pentru a face parte dintr-o cooperativă sau dintr-o societate filantropică este suficientă plata unei cotizaţii, pentru a deveni membrul unui partid sunt necesare garanţii în sensul unor recomandări din partea a doi sau a mai multor membri. Grupurile închise sunt destul de puţine în societatea contemporană. Ele sunt grupuri de nobili sau grupuri ale înaltei burghezii, în care accesul este permis pe baza naşterii şi moştenirii. Gradul de exteriorizare permite clasificarea în: grupuri neorganizate şi nestructurate, grupuri neorganizate şi structurate, grupuri parţial organizate, grupuri complet organizate. Unele grupuri neorganizate şi nestructurate pot deveni în viitor structurate şi organizate. Producătorii şi consumatorii pot elabora propriile simboluri, valori şi idei pentru a dobândi un anumit rol social. Unele grupuri sunt structurate dar sunt neorganizate, spre exemplu: clasele sociale, unele grupuri de vârstă, grupurile etnice, minorităţile naţionale. Unele grupuri sunt parţial organizate, precum familiile, sectele, confreriile religioase. Grupurile complet organizate depind, în ceea ce priveşte existenţa şi caracterul lor, de raporturile care se

stabilesc între structura lor, elementele lor structurale şi organizarea lor. Organizarea poate fi, în unele cazuri, cauza forţei grupului, în altele, cauza slăbiciunii sale. Superorganizarea poate fi în unele situaţii cauza dezmembrării, distrugerii grupului. După funcţii, există grupuri de rudenie, grupuri de localitate, grupuri de afinitate fraternă, grupuri de activitate economică, grupuri mixte, ţinând de afinitatea fraternă şi de activitatea economică, grupuri de activităţi nelucrative. Grupurile formate după rudenia de sânge pot fi clanurile, familiile. Grupurile de localitate sunt cele ai căror membri sunt legaţi prin vecinătate şi necesitatea de a menţine relaţii normale în locurile în care trăiesc. Grupurile de afinitate fraternă sunt bazate atât pe afinitatea de situaţie (inclusiv a celei economice), cât şi pe afinitatea de credinţă, gust, interes. Gurvitch include în această categorie grupurile de vârstă, şomerii, diferitele publicuri, grupurile de prieteni. Grupurile de activitate economică – profesiuni, ateliere, uzine, dughene, magazine, birouri, societăţi comerciale, cooperative, bănci – au ca funcţii principale participarea la producţie, la schimburi, la distribuţie, la organizarea consumului. Grupurile intermediare între afinitatea fraternă şi activitatea economică combină caracterele celor două categorii de grupuri. Gurvitch exemplifică prin familia muncitorească: tatăl este producător, familia este consumatoare. Tatăl, prin profesia sa, integrează familia în rândul clasei muncitoare. În grupurile de activităţi nelucrative se includ partidele politice, societăţile artistice, asociaţiile filantropice, societăţile sportive. În funcţie de orientare, sunt grupuri de divizare, dezbinare şi grupuri de unitate. Grupurile de divizare au orientare combativă, iar grupurile de unitate au o orientare conciliatoare. Astfel, meseriile, profesiunile, sindicatele muncitoreşti şi patronale, producătorii, consumatorii sunt grupuri de divizare, în timp ce uzinele, întreprinderile, organizaţiile economice globale şi regionale sunt grupuri de unitate. Din perspectiva relaţiilor cu societatea globală, există grupuri refractare la integrarea în societatea globală, grupuri mai mult sau mai puţin supuse integrării în societatea globală şi grupuri care se integrează în aceasta. Grupurile refractare la integrarea în societate sunt cele care se simt excluse din ierarhia grupurilor sociale, care nu sunt mulţumite de rangul pe care îl ocupă în aceasta sau grupurile care îşi propun răsturnarea ordinii sociale. Minorităţile naţionale, grupurile de imigranţi care nu-şi găsesc de lucru, profesiunile demodate, partidele depăşite sunt astfel de grupuri. Grupurile care acceptă mai mult sau mai puţin integrarea în societatea globală sunt familiile, menajele, grupurile economice, grupurile de localitate. Grupurile care se integrează în societate sunt grupuri culturale, societăţi ştiinţifice, asociaţii literare. Gradul de compatibilitate permite clasificarea în grupuri: compatibile, parţial compatibile, incompatibile şi exclusive. Grupurile compatibile sunt diferitele publicuri, societăţile artistice, asociaţiile culturale, societăţile filantropice, întreprinderile indus-triale şi comerciale. Un individ poate participa fără dificultate la mai multe dintre aceste grupuri. Grupurile parţial compatibile sunt sindicatele, comunele, municipalităţile, regiunile, grupurile de rudenie. Grupurile incompatibile sunt grupurile de vârstă, sectele, ordinele religioase, anumite partide. Grupurile exclusive interzic participarea membrilor lor la alte grupuri similare. Ele pot fi anumite secte, ordine religioase şi statul totalitar. După modul de constrângere, sunt grupuri care dispun de o constrângere condiţionată şi grupuri care dispun de o constrângere necondiţionată. În grupurile cu constrângere condiţionată, participanţii se pot retrage pentru a scăpa de sancţiuni. În grupurile cu constrângere necondiţionată, membrii nu au posibilitatea de a se sustrage sancţiunilor impuse de acestea. Grupurile economice, grupurile de activităţi nelucrative tind spre constrângerea necondiţionată. Grupurile de localitate bazate pe vecinătate au tendinţa de a exercita o constrângere necondiţionată. În funcţie de principiul de conducere, grupurile pot fi de dominaţie şi de colaborare. În grupurile de dominaţie, conducerea are un caracter autoritar, iar în grupurile de colaborare conducerea are un caracter democratic. După gradul de unitate, grupurile pot fi unitare, federaliste şi confederate. Grupul unitar este constituit printr-o ierarhie directă a formelor de sociabilitate sau prin preponderenţa unui grup central asupra subgrupurilor. Exemple de astfel de grupuri: administraţia locală, serviciile publice din cadrul unui stat. În grupul federalist, organizarea este bazată pe o sinteză de subgrupuri astfel alcătuite încât grupul central şi subgrupurile se afirmă ca echivalente. În grupul confederat, organizarea se bazează pe o sinteză a subgrupurilor în care acestea se afirmă ca fiind predominante faţă de grupul central. Sociologii apreciază diferit munca lui Gurvitch. Duverger spunea că această clasificare este puţin riguroasă, uneori subiectivă şi nu întotdeauna clară. Tabloul pe care l-a prezentat Gurvitch are avantajul de a aminti numărul mare de elemente care trebuie luate în considerare dacă se vrea să se cunoască diversitatea grupurilor. Cu toată amploarea sa, un astfel de aide-memoire este departe de a reuni toate criteriile de clasificare posibile, spune Duverger 8 . Bottmore consideră că schema de clasificare a lui Gurvitch reprezintă cea mai completă întreprindere în teoria grupurilor sociale. Gurvitch, însuşi, consideră că această tipologie a grupurilor are un caracter pragmatic, putând servi ca bază şi oferi cadre de referinţă pentru cercetările empirice 9 .

Inspirându-se din teoria lui G. Gurvitch, cercetătoarea franceză M. Grawitz prezintă o clasificare proprie a grupurilor: după durată, sunt grupuri temporare (un complot), grupuri durabile (o societate comercială) şi grupuri permanente (o municipalitate); după formarea lor, sunt grupuri de fapt (minorităţile rasiale), grupuri voluntare (sindicatele), grupuri impuse (armata); după modul de acces, există grupuri deschise, grupuri închise, grupuri cu acces condiţionat; după gradul de exteriorizare, sunt grupuri organizate sau neorganizate, structurate sau nestructurate; după raportul lor cu societatea globală; după funcţii, există grupuri cu o singură activitate (o orchestră), grupuri cu mai multe activităţi, dintre care fiecare îşi joacă rolul său (o uzină, un spital). M. Grawitz consideră că mărimea grupului este un element esenţial în clasificare, nu atât pe plan teoretic, cât pe plan practic, pentru că determină tehnicile de observaţie. Din acest punct de vedere, grupurile pot fi: mari (clase sociale), mijlocii (sate) şi restrânse (familia, echipa de lucru) 10 . Orice clasificare, oricât de cuprinzătoare ar fi, nu poate epuiza totalitatea criteriilor. Oricând pot fi folosite altele. În acelaşi timp, observăm, în clasificarea lui Gurvitch, că un grup este introdus în mai multe categorii. Criteriile folosite nu sunt exclusive. După tipul de normativitate implicată în organizarea lor, grupurile pot fi formale, semiformale şi informale. Grupul formal este un grup instituţionalizat. Organizarea sa este stabilită prin regulamente, ordine, dispoziţii. Un astfel de grup face parte din structura unei organizaţii. Relaţiile interpersonale se bazează pe statusurile oficiale şi rolurile corespunzătoare. În cadrul grupului formal, fiecare individ îndeplineşte o anumită funcţie. Grupurile semiformale sunt anumite comitete şi comisii constituite pentru a realiza unele obiective imediate. După realizarea sarcinilor, ele se dizolvă. Aceste grupuri sunt mai flexibile, mai puţin normativizate. Grupurile informale sunt de două feluri. Unele se constituie din necesitatea unor indivizi de a-şi realiza anumite scopuri într-un mod mai liber, mai puţin constrângător. Se poate exemplifica prin grupul de prieteni, grupul de pensionari, grupul de petrecere a timpului liber. În aceste grupuri, indivizii pot avea statusuri şi roluri, dar nu oficiale. Un astfel de grup nu este instituţionalizat. El se constituie în afara unor organizaţii. Alte grupări informale apar în cadrul unui grup formal din multiple cauze: numărul prea mare de membri, o anumită eterogenitate a componenţei, unele stări conflictuale, o oarecare inegalitate manifestată între membrii grupului formal. Grupurile informale apărute în cadrul unui grup formal se bazează pe anumite relaţii preferenţiale pline de emoţie şi afectivitate, pe dorinţa de cunoaştere reciprocă a acelor indivizi. O altă clasificare a grupurilor este aceea în grupuri de situaţie şi grupuri de adeziune. În grupul de situaţie individul se află datorită unor împrejurări specifice. Familia de origine, clasa socială, naţiunea sunt grupuri de situaţie. Pentru a face parte din grupul de adeziune, individul trebuie să opteze. Grupul de prieteni, grupul de presiune, partidul, sindicatul, sunt grupuri de adeziune. Grupul de adeziune este organizat în mod deliberat pentru realizarea unui scop sau a mai multora. Coeziunea grupului este formalizată doar în direcţia realizării scopului sau scopurilor respective. Datorită mobilităţii sociale, individul poate trece dintrun grup de situaţie în altul, din mediul rural în cel urban şi invers, dintr-o clasă în alta, dintr-o categorie ocupaţională în alta. Aceste treceri se datorează fie modificării situaţiei materiale şi culturale care permite mutarea într-o altă comunitate teritorială, fie pregătirii profesionale superioare faţă de momentul iniţial, care antrenează schimbarea statusului. Trecerea dintr-un grup de adeziune în altul se face cu uşurinţă în funcţie de voinţa, dorinţa şi interesul individului. În 1909, sociologul american C. H. F. Cooley a elaborat conceptul de “grup primar”. El a făcut distincţie între grupurile primare şi alte grupuri. Nu a folosit expresia de “grup secundar”. În sociologia actuală, această expresie este utilizată pentru a desemna alte grupuri decât cele primare. Cooley înţelege prin grup primar grupul în care indivizii sunt asociaţi şi cooperează strâns între ei, grupul în care aceştia se află faţă în faţă (face to face). Această definiţie a grupului primar implică trei condiţii: 1. apropierea fizică a membrilor; 2. mica dimensiune a grupului; 3. relaţii durabile. Raporturile personale “faţă în faţă” antrenează un puternic sentiment al totului, o solidaritate strânsă, o simpatie vie şi o identificare reciprocă exprimată de membrii grupului prin termenul de “noi” 11 . În categoria grupurilor primare sunt incluse: familia, grupurile de joacă ale copiilor, grupurile de prieteni. În grupul secundar, relaţiile între membri se stabilesc numai în anumite domenii. Membrii acestuia sunt preocupaţi doar de problemele domeniilor pentru care s-a realizat grupul. Aprecierea acţiunilor şi comportamentelor membrilor grupului se face numai prin raportarea lor la valorile şi normele reieşite din domeniile care au generat asocierea. În grupul secundar de mari dimensiuni, nu toţi membrii grupului se cunosc direct.

5.2 Grupul mic
În sociologia actuală se foloseşte expresia de “grup mic”. Un grup mic este un ansamblu de persoane care devin interdependente şi interacţionează în vederea realizării unor scopuri comune. Grupurile mici pot fi atât grupuri formale cât şi grupuri informale. Nu toate grupurile mici sunt grupuri primare. Ele pot fi şi grupuri secundare. Ca în orice grup, şi în grupul mic vor exista sarcini comune de îndeplinit, interdependenţă funcţională, interacţiune psihologică între membri. Mărimea grupului mic este variabilă, numărul persoanelor fiind de la două, trei până la patruzeci. Mărimea grupului influenţează relaţiile şi procesele din grupul mic. Cu cât numărul membrilor grupului este mai mare, cu atât creşte posibilitatea rezolvării unor probleme prin contribuţia fiecărui individ. Grupul se îmbogăţeşte calitativ prin însuşirile pozitive ale membrilor săi. Fiecare individ vine în grup cu anumite cunoştinţe, informaţii, are o anumită personalitate. Chiar statusurile şi rolurile din afara grupului îşi pot pune amprenta asupra modului în care individul se comportă în cadrul acestuia. Procesul de integrare în grup poate fi dificil pentru unii şi uşor pentru alţii. După o perioadă de acomodare, individul începe să se conformeze cerinţelor grupului. Dimensiunea prea mare a grupului poate dăuna relaţiilor din grup, diminuând durabilitatea interacţiunilor şi calitatea comunicării. Pot apărea, în anumite condiţii, subgrupuri informale. Coeziunea este o proprietate fundamentală a grupului, manifestându-se prin relaţii de unitate şi solidaritate între membri. Datorită acestor relaţii, grupul funcţionează ca o entitate coerentă, relativ de sine stătătoare. Într-un grup coeziv, nivelul de integrare a individului este ridicat, există un acord cu privire la majoritatea problemelor care trebuie rezolvate. Coeziunea izvorăşte din surse obiective: anumite împrejurări externe, succesul în activitatea comună, dar şi din surse subiective: atracţia interpersonală, consensul cognitiv şi afectiv al membrilor, angajarea în sarcina comună 12 . Coeziunea oferă membrilor grupului satisfacţii, confort psihic, un sentiment de securitate. Coeziunea trebuie raportată nu doar la valorile promovate de grup, ci şi la cele ale colectivităţii în care este integrat grupul. Dacă un grup de muncă urmăreşte găsirea unor noi modalităţi de creştere a productivităţii muncii, atunci coeziunea are un sens valoric pozitiv. Dacă membrii grupului de muncă sunt refractari la respectarea normelor de disciplină în muncă impuse de conducerea unităţii economice din care fac parte, atunci coeziunea are un sens valoric negativ. Dacă în grup apare o organizare informală pe lângă cea formală, cu cât distanţa dintre ele este mai mare, cu atât posibilitatea scăderii coeziunii grupului creşte. Consensul exprimă un acord, o coincidenţă între atitudinile, opţiunile, comportamentele, punctele de vedere ale membrilor unui grup faţă de obiectivele acestuia şi mijloacele de realizare, faţă de normele şi valorile promovate. Se foloseşte, în sociologie, termenul “dissens” pentru a desemna lipsa de acord, discordanţa punctelor de vedere cu privire la activitatea grupului şi la relaţiile sale cu alte comunităţi. Se consideră că există atât surse social-structurale cât şi surse cognitive ale consensului şi dissensului. Astfel, convergenţa de interese este o bază a consensului, pe când divergenţa intereselor generează, de cele mai multe ori, dissens. În condiţii de certitudine, apare consensul. Incertitudinea poate genera dissens 13 . Percepţia consensuală reprezintă pentru individ un suport al integrării sale în grup, iar pentru acesta din urmă o bază pentru o cooperare eficientă a membrilor, o posibilitate de înlăturare a tensiunilor şi conflictelor care pot apărea. Situaţia de grup are o influenţă deosebită asupra comportamentului indivizilor, determinând un anumit climat social şi o creştere a conformismului acestora. Independent de orice aspect de rivalitate, climatul social din grup are un efect stimulativ asupra comportamentului indivizilor 14 . Sociologii au efectuat diferite experimente pentru demonstrarea acestei afirmaţii. Comparând munca desfăşurată de elevi în clasă cu aceea efectuată acasă, fără ajutorul părinţilor, se constată un câştig social în primul caz. Comparând, de asemenea, rezultatele obţinute de anumiţi indivizi, atât atunci când lucrau singuri, cât şi în situaţia în care acţionau în grup, s-a constatat că în al doilea caz, aceştia lucrau mai repede şi depuneau un efort mai mare. Dacă munca era intelectuală, se observa în cadrul grupului un câştig social din punct de vedere cantitativ şi o pierdere socială din punct de vedere calitativ. Eficacitatea celor mai buni membri devenea medie, în timp ce subiecţii mai puţin îndemânatici profitau mai mult de situaţia de grup. Vederea şi auzirea altora, care fac aceeaşi muncă, au stimulat energia fiecăruia. Alţi sociologi au arătat că, dimpotrivă, în îndeplinirea anumitor sarcini, efectul atitudinilor competitive este mai important decât climatul social 15 . O altă consecinţă a situaţiei de grup este dezvoltarea conformismului membrilor. Aceasta se explică prin faptul că grupul dispune de sancţiuni care se aplică acelor membri care nu se comportă conform practicilor obişnuite. Un rol important îl joacă şi fenomenul sugestiei. Grupul apare în ochii membrilor puternic şi plin de prestigiu. Individul respectă normele grupului care sunt, în acelaşi timp, impuse şi acceptate. Respectând normele grupului, el se declară satisfăcut deoarece are aprobarea altora precum şi

propria aprobare. Normele sunt interiorizate şi se autoimpun individului, nefiind nevoie să se recurgă la sancţiuni pentru a fi respectate. În grup se poate produce o stratificare verticală şi una orizontală. În cazul stratificării verticale, membrii grupului se diferenţiază datorită statusurilor lor inegale situate pe anumite straturi în funcţie de putere, prestigiu, obligaţii, roluri. Stratificarea este orizontală atunci când membrii grupului deţin anumite roluri care nu implică vreo inegalitate. Consensul din cadrul grupului nu exclude competiţia. Prin competiţie, membrii grupului urmăresc atingerea unui scop indivizibil. Competiţia se desfăşoară în condiţiile respectării unor reguli, norme. Prin competiţie, individul îşi măreşte efortul, rapiditatea în îndeplinirea sarcinilor, uneori în detrimentul calităţii. Competiţia poate antrena stări de frustrare, de anxietate, sentimente de inferioritate, situaţii de conflict între membrii grupului. Dacă se desfăşoară în mod ponderat, respectându-se relaţiile normale între competitori, competiţia contribuie la menţinerea unui nivel ridicat al activităţii grupului. Starea de competiţie nu este singura care caracterizează activitatea grupului. În cadrul acestuia se manifestă şi cooperarea, care este o formă de interacţiune între membri, constând în coordonarea iniţiativelor, cunoştinţelor, în conjugarea acţiunilor pentru atingerea unui obiectiv comun. Cooperând, membrii grupului dezvoltă aspectele socio-emoţionale pozitive ale interacţiunii: discuţiile, prietenia, interstimularea 16 , satisfacţia globală. Cooperarea poate contribui şi la scăderea satisfacţiei individuale, atunci când generează fenomenul uniformizării.

5.3 Grupurile de presiune
Înainte de a defini grupul de presiune, trebuie să ne referim la grupul de interes. Grupul de interes a fost studiat pentru prima dată de către Arthur Bentley, care a publicat, în 1908, lucrarea “Procesul guvernării. Studiul presiunii sociale”. Grupul de interes este un ansamblu de indivizi uniţi printr-unul sau mai multe interese comune, grup cu un grad de stabilitate şi organizare variabil, având scopul de a apăra şi promova respectivele interese în raport cu alte grupuri şi organisme sociale 17 . Grupul de presiune este un grup de interes care, din multitudinea metodelor de acţiune, alege şi foloseşte o tactică de presiune. Pentru a deveni un grup de presiune, un grup trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 1. să aibă un minimum de organizare; 2. să facă presiune pentru un anumit scop; 3. să fie autonom, adică să nu fie manipulat de o altă organizaţie; 4. să exercite o presiune efectivă, deoarece nu există un grup de presiune dacă nu desfăşoară o acţiune reală 18 . Grupurile de presiune fac presiune fie direct asupra guvernului, parlamentului, partidelor politice, administraţiei, pentru a obţine unele decizii favorabile membrilor lor sau pentru a împiedica luarea unor măsuri defavorabile, fie indirect, în sensul că acţionează asupra opiniei publice pentru a o determina pe aceasta să facă, la rândul său, presiune asupra factorilor decidenţi. Există o multitudine de criterii de clasificare a grupurilor de presiune. Dintre acestea cea mai potrivită tipologizare pare a fi cea în funcţie de natura intereselor urmărite: economice, sociale, politice. Din această perspectivă, grupurile de presiune sunt: economice, sociale şi politice. Grupurile de presiune economice pot fi organizaţii profesionale. Toate profesiile pot avea asemenea grupuri. Ele apără, mai ales, interesele materiale ale membrilor. Unii sociologi şi politologi afirmă că aceste grupuri de presiune nu recurg la camuflaj atunci când îşi prezintă obiectivele. Ele apelează la acest procedeu la nivelul argumentelor, evidenţiind convergenţa reală sau presupusă între interesele lor particulare şi interesul general. Grupurile de presiune economice apără şi interesele morale, precum: reputaţia, onoarea, imaginea de marcă a profesiei. În categoria grupurilor de presiune economice se includ: sindicatele salariaţilor, organizaţiile patronale la nivel naţional şi regional, organizaţiile comercianţilor, organizaţiile agricultorilor. Deşi sindicatele sunt grupuri de presiune economice, au alături de scopul lor nonpolitic – de apărare a intereselor salariaţilor în relaţiile cu patronatul – şi scopuri potenţial politice – care se manifestă de fiecare dată când puterea ia decizii care privesc salariaţii sau sindicatul respectiv. Sindicatele nu pot rămâne indiferente faţă de contextul politic în care ele există. Dacă deciziile guvernului nu le satisfac, sindicatele fac presiune. Sindicatele îşi pot adapta acţiunile sindicale la perspectivele vieţii politice. Sindicatele susţin partidele politice care sunt sensibile la revendicările lor, îşi pot convinge membrii să nu facă grevă în apropierea alegerilor pentru a nu împiedica activităţile partidelor respective sau în perioada în care reprezentanţi ai acestor partide fac parte din guvern. Totuşi, există o limită a angajamentului politic al sindicatelor. Dacă măsurile luate de către aceşti miniştri le lezează interesele, ele trec la acţiune.

Sindicatul poate fi analizat din trei perspective: reprezentativitate, unicitate şi disciplină. Reprezentativitatea sindicatului este dată de procentul sindicaliştilor în raport cu totalul salariaţilor. Sunt mai multe sindicate. Fiecare profesiune are caracteristici proprii, probleme specifice distincte de ale altora. Dar aceste sindicate pot fi reunite în cadrul unei confederaţii. Pluralitatea sindicatelor, lipsa lor de unitate reprezintă cauze ale slăbiciunii mişcării sindicale. Disciplina are consecinţe asupra activităţii sindicale. O slabă disciplină riscă să paralizeze acţiunea sindicatului. O disciplină reală este un factor de organizare şi raţionalizare a raporturilor sociale 19 . Sindicatele salariaţilor exercită o presiune folosind ca mijloc de acţiune greva. Rolul opiniei publice este foarte important. Dacă opinia publică sprijină revendicările greviştilor, ea poate constrânge guvernul la concesii. Dacă, din contră, opinia publică este ostilă sau indiferentă, deoarece fie cererile greviştilor sunt apreciate ca excesive, fie nu stârnesc interesul, atunci guvernul nu se teme că o măsură fermă va fi impopulară. Există mai multe forme de grevă. Greva surpriză este declanşată înaintea negocierilor sau în timpul acestora. Greva perlată presupune o succesiune a încetinirii lucrului la fiecare secţie. Greva turnantă afectează, rând pe rând, diferitele sectoare ale unei întreprinderi. Greva de zel sau a zelului constă în aplicarea scrupuloasă a instrucţiunilor de funcţionare, a ordinelor de muncă în vederea blocării activităţii întreprinderii. M. Manoilescu prezintă în lucrarea “ Rostul şi destinul burgheziei române”, un caz de la sfârşitul secolului al XIX-lea, petrecut în Italia. Funcţionarii de la căile ferate au fost împiedicaţi să facă grevă. Ei au hotărât să facă o presiune mult mai eficace şi anume să aplice cu stricteţe absolută dispoziţiile cele mai neînsemnate din legile şi regulamentele privitoare la transporturi. Aplicarea rigidă a legilor a dus la întârzieri şi la şicane atât de grave, încât, după câteva săptămâni, cercurile economice din Italia s-au adresat guvernului cerându-i să intervină pentru a face să înceteze această originală grevă 20 . Există şi forme de grevă cu ocuparea locului de muncă. În greva japoneză starea de nemulţumire, de indignare a salariaţilor se exprimă prin purtarea unei panglici la mână în timpul orelor de lucru. Greva sălbatică este aceea decisă la bază, în afara unui ordin sindical. Organizaţiile patronale pot finanţa activitatea electorală a unor candidaţi care au aceleaşi vederi cu membrii lor. Pot orchestra anumite campanii de presă în favoarea sau împotriva unor candidaţi. Membrii patronatului caută să influenţeze deciziile puterii politice. În cazul deciziilor care privesc direct o ramură industrială sau alta, influenţa grupurilor patronale corespunzătoare este mai mare. În cazul deciziilor de politică generală, influenţa organizaţiilor patronale este mai mică, deoarece guvernanţii trebuie să ţină seama de presiuni mult mai diverse şi, în primul rând, de influenţa opiniei publice 21 . Organizaţiile comercianţilor nu pot apela la grevă ca formă de acţiune, deoarece îşi lezează propriile interese, dacă magazinele sunt închise. Ele au recurs la alte mijloace de presiune precum: manifestaţii, bararea drumurilor, greva impozitului (fiscală), chiar agresarea unor perceptori. Organizaţiile agricultorilor au avut, în anumite conjuncturi, în ţările cu un număr mare de agricultori, o influenţă destul de mare. Organizaţiile agricultorilor participă la manifestaţii, barează drumurile, distrug mărfurile străine care le fac concurenţă neloaială. Prin acţiunea lor revendicativă, grupurile de presiune elimină aspectele excesive, iresponsabile, aventuriste manifestate în comportamentul unor indivizi. Fiind realiste şi responsabile, conducerile grupurilor de presiune îşi dau seama că soluţiile obţinute în urma negocierilor cu puterea sau patronatul sunt soluţii de compromis. Membrii acestor grupuri, nefiind întotdeauna conştienţi de raporturile de forţă, vor să continue acţiunile. Conducătorii grupurilor de presiune vor urmări reducerea focarelor de rezistenţă, temperarea acţiunii unor membri. Astfel, conducătorii sindicatelor vor arăta salariaţilor că prelungirea unei greve poate transforma o semivictorie într-o înfrângere completă. Conducătorii organizaţiilor agricultorilor le arată militanţilor că este suficient să se anunţe că vor bara drumurile, pentru a-şi îndepărta susţinerea opiniei publice sau chiar a o transforma în adversară 22 .

5.4 Teorii asupra grupului mic
Există grupuri experimentale constituite în mod artificial de către sociologi. Tehnica grupurilor experimentale a fost elaborată de sociologii El. Mayo, K. Lewin, J. Moreno, R. F. Bales şi alţii. În 1927, un grup de cercetători de la Harvard, sub direcţia lui El. Mayo, a întreprins în atelierele de la Hawthorne Western Electric o serie de cercetări care s-au prelungit până în 1932. La firmă se făcuseră experimente în legătură cu influenţa iluminatului asupra productivităţii. Îmbunătăţirea iluminatului a antrenat o mărire a productivităţii. Când s-a diminuat iluminatul în spaţiul în care lucra grupul experimental, productivitatea a continuat să crească. Echipa lui Mayo nu a putut explica fenomenul.

S-au hotărât să studieze efectul oboselii şi al monotoniei asupra productivităţii 23 . Cinci lucrătoare, selecţionate în funcţie de afinităţile lor, s-au oferit pentru experiment. Lucrul consta în asamblarea unor relee telefonice. Un observator a stat în permanenţă în atelierul experimental. S-au produs anumite modificări asupra situaţiei în care se lucra, asupra numărului şi duratei pauzelor, s-a diminuat durata zilei şi săptămânii de lucru. În ciuda reducerii timpului de muncă, productivitatea se mărea. Aceasta continua să se mărească şi atunci când s-au suprimat avantajele şi s-a revenit la situaţia iniţială. Productivitatea în grupul experimental era cu mult mai mare decât în restul uzinei. Cercetătorii au ajuns la concluzia că nu condiţiile materiale îmbunătăţite explicau creşterea productivităţii, ci bunele relaţii ce s-au stabilit între muncitoare. Atitudinile personale şi relaţiile interpersonale s-au modificat în grup. Experimentul a arătat că “individul nu reacţionează la condiţiile fizice ale mediului aşa cum sunt, ci aşa cum le simte, însă el le simte în funcţie de sentimentele şi atitudinile create de propria experienţă dobândite, anterior, în afara întreprinderii sau în funcţie de relaţiile şi interacţiunile din întreprindere 24 ”. Experimentul a evidenţiat rolul grupului mic în industrie, precum şi importanţa grupului informal, mai ales, când acesta coincide cu grupul formal. Sociologii au început să studieze obiectiv organizarea informală a unităţilor economice precum constituirea unor grupuri de afinitate între muncitori, repartizarea rolurilor, apariţia unor mediatori atunci când apar conflicte în cadrul grupului, emergenţa unui anumit mod de comportare în afara regulilor prestabilite 25 . K. Lewin este considerat fondatorul “dinamicii de grup”, adică a cercetărilor asupra funcţionării interne a grupurilor. Utilizând, într-o manieră intensivă, metoda experimentală, el şi-a propus să studieze modul în care grupul se organizează, se structurează, se asamblează şi evoluează 26 . K. Lewin a arătat că indivizii sunt situaţi într-un câmp social unde suportă atracţii, repulsii, încurajări, constrângeri. Rolul social al indivizilor îi face să perceapă, într-un mod diferit, aceeaşi realitate. Ţăranul nu vede grădina care-i înconjoară casa în acelaşi fel ca pictorul sau turistul. Viziunea globală antrenează, la rândul său, o altă percepţie a detaliilor pentru că ea provoacă o alegere 27 . Câmpul psihosocial reprezintă o totalitate de fapte existente, percepute ca fiind interdependente. El înglobează subiectul cu nevoile şi tendinţele sale. Individul care se află în câmpul psihosocial depinde de distribuţia forţelor care se manifestă, adică de raporturile dinamice care leagă părţile care îl compun. Conduita individuală reprezintă o relaţie dinamică între individ şi mediul său. Câmpul psihosocial poate determina conduita individului. La rândul său, mediul depinde de variabile psihologice: trebuinţe, scopuri, motivaţii ale indivizilor. Între individ şi mediul său se află interacţiuni dinamice. Grupul este o totalitate dinamică unde se manifestă, în acelaşi timp, forţe care leagă indivizii între ei şi care-i unesc în calitate de grup. Din această interdependenţă psihosocială rezultă forţe care generează evoluţia grupului. Comportamentul grupului se înscrie de asemenea într-un câmp psihologic în cadrul căruia se manifestă tensiuni fie pozitive, fie negative rezultate ale dorinţelor indivizilor. Dintre experimentele făcute de Lewin şi care l-au dus la o serie de descoperiri valoroase amintim două. El a constatat că orice tentativă de a modifica obiceiurile sociale ridică, în general, rezistenţe considerabile 28 . Lewin a cercetat schimbarea atitudinilor alimentare. El şi-a pus problema: cum pot fi determinate gospodinele să modifice meniul, făcând un loc mai mare consumului de lapte proaspăt. Gospodinele unui mic oraş au fost atrase în două feluri de acţiuni. Unele au urmat cursuri ţinute de către dieteticieni competenţi care s-au referit la valoarea nutritivă a laptelui proaspăt. Altele au luat parte la discuţii pe aceeaşi temă întrun grup. Nu s-a recurs la nici o presiune în nici unul dintre cazuri. Timpul a fost acelaşi şi pentru curs şi pentru discuţii. S-a controlat consumul după două săptămâni şi apoi după patru săptămâni. După două săptămâni, consumul de lapte proaspăt la gospodinele care au luat parte la discuţii a fost mai mare decât la cele participante la cursuri. În intervalul de la două la patru săptămâni, a crescut cu mult mai mult numărul gospodinelor consumatoare de lapte proaspăt în grupul celor care participau la discuţii, faţă de cel al gospodinelor care audiau cursul. Celălalt exemplu este din timpul celui de-al doilea război mondial. La sugestia guvernului american, Lewin a încercat să modifice obiceiurile alimentare ale gospodinelor în sensul diminuării consumului de carne de vită şi a creşterii consumului de măruntaie (organe). A organizat mai întâi un sistem de conferinţe. Influenţa acestora a fost o creştere de 3% a numărului gospodinelor care şi-au modificat comportamentul. Apoi a organizat o serie de discuţii de grup. În locul monologului, le-a incitat pe gospodine să-şi exprime opiniile, să facă ele însele unele încercări. Rezultatul a fost spectaculos, înregistrându-se o creştere cu 32% a cumpărăturilor de măruntaie. Experimentele lui Lewin au scos în evidenţă superioritatea procedeului discuţiei de grup şi a deciziilor luate în comun faţă de expunerile de la catedră. Avantajul unei discuţii libere constă în angajarea eu-lui individului într-o interacţiune socială, prin confruntarea atitudinilor. Fiecare îl ajută pe celălalt să evolueze către o nouă atitudine. Insecuritatea provocată de schimbare este atenuată de sentimentul

apartenenţei la grup. Dacă individul gândeşte că grupul este pe punctul de a adopta o noua atitudine, şi-o poate schimba el însuşi. În cazul conferinţelor, individul, deşi este înconjurat de un larg auditoriu, receptează cele spuse, singur, nu are un schimb de idei cu ceilalţi. Este mai uşor să schimbi obişnuinţele, valorile şi normele unui grup mic, decât pe cele ale unui individ izolat. Lewin consideră că în fiecare grup există un echilibru cvasistaţionar sprijinit pe un câmp de forţe. Unele acţionează pentru a menţine nivelul de comportament al grupului la un anumit punct al echilibrului, în cazul obiceiurilor alimentare: rapiditatea preparării, preţul. Alte forţe acţionează pentru a menţine comportamentul fiecărui membru la nivelul echilibrului grupului. Aceste forţe sunt normele, standardele grupului: credinţe, prejudecăţi, obiceiuri. Ele pot fi instituţionalizate şi presupun sancţiuni. Pentru a se obţine o schimbare trebuie să se acţioneze asupra celei de-a doua categorii de forţe. Conferinţa acţionează asupra primei categorii de forţe. Se urmăreşte modificarea comportamentului grupului. Normele grupului nu pot fi schimbate prin metoda conferinţei, indivizii fiind conformişti. În discuţii, este suficientă o mică atitudine nonconformistă la unii dintre membrii grupului pentru ca şi alţii să accepte schimbarea. Pentru a învinge rezistenţa şi a face posibilă schimbarea, trebuie parcurse trei etape, arată Lewin: 1. să se decristalizeze obişnuinţele colective prin discuţii libere (destructurarea); 2. să se promoveze norme noi prin decizia grupului (schimbarea); 3. să se consolideze aceste norme prin instaurarea unei organizări adecvate (fixarea) 29 . Discuţiile din grup sunt importante şi la nivelul unităţilor de producţie. Aceste discuţii permit mărirea nivelului angajamentului personal în favoarea schimbării. După discuţie, participanţii îşi asumă, personal, responsabilitatea dispoziţiilor, ordinelor. Discuţiile libere aduc informaţii conducătorilor, în măsura în care participanţii îşi pot exprima temerile, criticile sau aprobarea faţă de schimbări. Metodele dinamicii grupurilor sunt capabile să diminueze rezistenţa indivizilor, să facă grupul permeabil la schimbare. J. Moreno, sociologul american născut în România, este întemeietorul sociometriei, ca teorie şi metodă referitoare la aspectul preferenţial-afectiv al vieţii grupului. Moreno consideră că omul are o anumită creativitate spontană care rămâne, în mare parte, inutilizată. El îşi propune descoperirea obstacolelor care împiedică spontaneitatea creatoare să se elibereze. Forţele care ne apropie sau ne îndepărtează de alţi indivizi cu care suntem în contact reprezintă un obstacol 30 . Sociograma este o tehnică prin care se descrie jocul acestor forţe. Sociograma ne permite să aflăm de la fiecare subiect care sunt membrii grupului cu care ar dori să se asocieze într-o anumită situaţie şi care sunt cei cu care nu vrea să se asocieze. Criteriile se aleg prin raportarea la viaţa grupului. Astfel, pot fi puse întrebări de genul: "Cu cine preferaţi să lucraţi la montarea unui agregat?"; "Cu cine nu doriţi să lucraţi la montarea unui agregat?" Se obţine următoarea sociogramă 31 :
19 18 9 5 6 14 7

8

15

4

1

16

10 2

11

3

12

13

17

1 - lider, deoarece este ales de 5 membri. 6 - lider secundar, fiind ales de 3 membri. 2 - eminenţă cenuşie, este ales doar de lider (prin intermediul liderului, el face să circule informaţia în grup). 14 şi 15 - formează o pereche sau o diadă.

10, 11, 12, 13 - formează o clică sau un subgrup. 16 - este un izolat. 17 - individ neales. Această tehnică permite constituirea unor grupuri de şcolari sau a unor echipe de lucru, mai ales, când se observă că echipa constituită, iniţial, la întâmplare, nu are un climat favorabil şi nici nu obţine o productivitate a muncii normală. Testul sociometric presupune precizarea criteriului în funcţie de care se face alegerea, spre exemplu: cu cine preferaţi să lucraţi. Dacă numărul alegerilor este limitat la trei, subiectul trebuie să aleagă într-o ordine, după gradul de preferinţă: în primul rând – 3 puncte, în al doilea rând – 2 puncte, în al treilea rând – 1 punct. Presupunem un grup format din 5 persoane 32 .
A B C D E F Total puncte Primiri Locul subiecţilor A 0 0 VI B 3 3 3 9 3 IV C 1 1 2 1 5 4 III D 2 3 2 3 2 12 5 I E 3 2 2 1 8 4 II F 1 1 2 2 V

Conform acestui test, D este lider, fiind ales de 5 persoane, E este lider potenţial, fiind ales de 4 persoane şi având 8 puncte în comparaţie cu C care are tot patru primiri, dar totalizează doar 5 puncte; A este un izolat, nefiind ales de nimeni. Sociograma şi testul sociometric încearcă să stabilească anumite corelaţii între factorii sociometrici şi factorii individuali ca: vârstă, coeficient intelectual, trăsături de caracter. De asemenea, îşi propune să descopere cauzele tensiunilor din cadrul grupului şi să le remedieze printr-o reconstrucţie sociometrică. Aceste tehnici se folosesc pentru constituirea unor echipe omogene, ameliorarea comunicării în grup, selecţionarea şefilor. Sociodrama şi psihodrama sunt două tehnici asemănătoare, care îşi propun eliberarea spontaneităţii creatoare a individului, ferecată într-un ansamblu de atitudini stereotipe şi mascată de personalitate33 . Se organizează un fel de piesă de teatru. Tehnicile presupun cinci elemente: platoul (scena), protagonistul (pacientul), eu-rile auxiliare, auditoriul (publicul), regizorul (directorul). Spaţiul scenic circular permite conflictului să se desfăşoare într-un dublu registru: în realitatea sa şi în imaginarul teatral. Protagonistul trebuie să fie el însuşi şi să-şi exprime spontan dorinţele, asociaţiile verbale. Eu-rile auxiliare trebuie să dea replicile protagonistului. Ele îl ajută pe director să figureze personaje reale sau imaginare ale dramei trăite. Publicul simbolizează opinia, aduce protagonistul în situaţia sa teatrală. Directorul conduce jocul, relansează discuţia când aceasta lâncezeşte 34 . Sociodrama permite cunoaşterea adevăratei naturi a raporturilor pe care subiectul le stabileşte cu ceilalţi şi cu grupul. Se foloseşte la studierea relaţiilor care există în anumite grupuri sociale din diferite domenii, chiar din unităţi economice. Psihodrama are un rol terapeutic fiind folosită în tratamentul unor maladii mentale. Sociometria permite descoperirea multitudinii relaţiilor preferenţial-afective de atracţie–respingere– indiferenţă ce se stabilesc la nivelul grupurilor mici. R. Bales a analizat procesele de interacţiune în cadrul grupului de discuţie. Grupul de discuţie este format dintr-un număr restrâns de persoane. În cursul uneia sau mai multor reuniuni faţă în faţă, fiecare persoană are impresii şi percepţii suficient de clare despre ceilalţi participanţi la grup, precum şi despre reacţiile acestora. Bales şi-a propus să stabilească un raport între coeziunea grupului (consensul său) şi caracteristicile funcţionării acestuia 35 . Bales a folosit 12 categorii exprimate în termeni operaţionali, care permit clasarea diferitelor tipuri de interacţiuni şi înţelegerea desfăşurării discuţiei şi a rolului participanţilor. El grupează comportamentele verbale ale participanţilor la discuţii în trei domenii: domeniul socio-afectiv pozitiv, domeniul sarcinilor (obligaţiilor), domeniul socio-afectiv negativ; în patru zone ale categoriilor: A – reacţii pozitive, B – răspunsuri, C – cereri, D – reacţii negative; în şase probleme: a) de informare, b) de evaluare, c) de control (influenţă), d) de decizie, e) de tensiune, f) de integrare 36 . Se vor manifesta 12 categorii de comportamente.

Comportamentul în domeniul socio-afectiv pozitiv şi în zona reacţiilor pozitive presupune: 1. manifestarea solidarităţii – individul îi încurajează pe alţii, îi ajută, le valorifică efortul; 2. manifestarea destinderii – individul caută diminuarea tensiunii, glumeşte, râde, se declară satisfăcut; 3. acceptarea tacită (acordul) – individul are înţelegere pentru ceilalţi. În domeniul sarcinilor şi în zona răspunsurilor, comportamentul constă în: 4. oferirea de sugestii – individul respectă, în acest caz, libertatea altuia; 5. afirmarea unei opinii – individul îşi spune părerea, îşi exprimă o dorinţă; 6. acordarea unei orientări – individul informează, confirmă. În domeniul sarcinilor şi în zona cererilor, comportamentul se referă la: 7. cererea unei orientări – individul cere o informare, o confirmare; 8. cererea unei opinii – individul cere o evaluare, o analiză; 9. cererea unei sugestii – individul cere anumite direcţionări, anumite mijloace de acţiune. În domeniul socio-afectiv negativ şi în zona reacţiilor negative, comportamentul presupune: 10. dezaprobarea tacită – individul respinge pasiv, refuză ajutorul; 11. manifestarea tensiunii – individul cere ajutor, se retrage de la discuţie; 12. manifestarea antagonismului – individul dă dovada de opoziţie, îi denigrează pe alţii, se afirmă pe sine 37 . Grafic, tabelul categoriilor lui Bales 38 arată astfel:
Domeniul socio-afectiv pozitiv
1. Manifestarea solidarităţii

A

2. Manifestarea destinderii 3. Acceptarea tacită

4. Oferirea de sugestii

B
Domeniul sarcinilor

5. Afirmarea unei opinii 6. Acordarea unei orientări

a
7. Cererea unei orientări

b c

d

e

f

C

8. Cererea unei opinii 9. Cererea unei sugestii

Domeniul socio-afectiv negativ

10. Dezaprobarea tacită

D

11. Manifestarea tensiunii 12. Manifestarea antagonismului

Tehnica lui Bales constă în înregistrarea fiecărei unităţi de interacţiune, adică a fiecărei comunicări care este observabilă în grup: mimică, semne de aprobare, încruntare, ridicarea sprâncenelor, mesaje vorbite. Informaţia înregistrată pentru fiecare mesaj presupune identificarea emiţătorului şi receptorului. Mesajul este clasificat în una din cele 12 categorii. Tehnica lui Bales oferă informaţii importante despre rolul jucat de fiecare dintre subiecţii participanţi la discuţie. Astfel, categoriile 4,5 şi 6 permit descoperirea rolului de lider, categoriile 10, 11 şi 12 ajută la evidenţierea rolului de deviant. Prin folosirea acestei tehnici se pot stabili profilul individului şi profilul grupului. Un individ se dovedeşte negativ în 50% din cazuri, iar altul apare ca lider prin procentajul propunerilor sale pozitive. Profilul grupului rezultă din totalul interacţiunilor la nivelul acestuia. Spre exemplu, într-un grup, reacţiile afective pozitive (1,2,3) reprezintă 25%, pe când reacţiile afective negative (10,11,12) doar 12% 39 . După Bales, interacţiunea se produce atunci când o unitate de acţiune semnificativă şi determinantă, care porneşte de la un subiect (cuvânt, comportament), acţionează ca un stimul, ca un fapt de reacţiune pentru un alt subiect. Prin clasarea tipurilor de interacţiune, prin stabilirea frecvenţei lor, prin urmărirea desfăşurării acestor interacţiuni se pot degaja rolurile şi nivelurile contribuţiei diferiţilor membri ai grupului. Tehnica lui Bales permite descoperirea statusului subiecţilor, în grup, relaţia dintre popularitatea unui membru şi alegerea sa ca lider, existenţa a doi lideri complementari: unul specialist în rezolvarea sarcinilor, altul specializat în probleme socio-afective. Se poate întâmpla ca după mai multe reuniuni, liderului clasat primul să-i descrească numărul de alegeri din partea celorlalţi. Competenţa sa tehnică poate

duce la pierderea prietenilor şi apariţia duşmanilor. Celălalt lider, acordând mai multă importanţă problemelor socio–afective, va culege mai multe alegeri afective. T. Grup (Training Group) este o tehnică folosită de elevii lui K. Lewin. Ideea iniţială a creatorilor tehnicii este aceea că majoritatea indivizilor trăiesc şi muncesc în grupuri, dar, adesea nu se ţine seama de modurile lor de acţiune, de felul în care îi văd pe ceilalţi, de reacţiile pe care le provoacă. Viaţa reprezintă, pentru majoritatea oamenilor, un dialog al surzilor. Este important să se încerce să se facă posibil dialogul, să se realizeze o mai bună comunicare. Aceasta nu este posibilă decât dacă se înlătură obstacolele interioare, rezistenţele pe care fiecare le opune altora 40 . Tehnica T. Grup constă în reunirea a 10–15 participanţi care nu se cunosc, la un seminar de 5–6 zile, consacrat unor discuţii libere, fără ordine de zi şi probleme specifice de rezolvat. Scopul constă în a-i face pe participanţi să trăiască o experienţă de comunicare. Reuniunea poate avea loc o jumătate de zi, în cealaltă parte a zilei organizându-se conferinţe, sociodrame. Fiecare grup are un animator, care nu-l dirijează, ci are o funcţie de evaluare. Membrii grupului îşi abandonează rolurile obişnuite şi ierarhiile. Ei trăiesc într-o atmosferă de egalitate, manifestată prin folosirea prenumelui şi prin tutuire. În cadrul grupului, din cauza absenţei structurii, nu se stabilizează nici un comportament. Atitudinile membrilor grupului sunt percepute şi explicate de alţii cu multă francheţe, uneori cu brutalitate. Rolul T. Grupului nu este de a dezvolta cunoaşterea la nivel ştiinţific, nici de a-i învăţa pe membri procedee, ci de a crea nevoia de cunoaştere ştiinţifică şi de tehnici explicite. El nu poate crea această trebuinţă decât schiţând, spontan, tendinţele cognitive şi tehnice cele mai potrivite membrilor săi 41 . T Grup este folosit pentru a forma cadrele de conducere din economie şi educatorii. T. Grup este un mijloc de terapie de grup.

5.5 Autorităţi şi lideri
După unii sociologi, “autorităţi” sunt cei care sunt ascultaţi din cauza puterii pe care colectivitatea leo recunoaşte în mod oficial, iar “lideri” sunt cei care sunt ascultaţi din cauza prestigiului, a ascendentului, a strălucirii lor. Cele două concepte interferează în unele situaţii. În anumite grupuri mai puţin formalizate de tipul clicilor, bandelor, grupurilor experimentale, liderul devine autoritate pe măsură ce se afirmă ca lider, în absenţa oricărui rol de autoritate preexistent. Faptul de a fi lider acceptat şi urmat îi dă legitimitate în ochii membrilor grupului 42 . Alţi sociologi fac distincţie între liderul formal a cărui putere şi autoritate derivă din valoarea socială a funcţiei şi liderul informal a cărui influenţă este câştigată în jocul raporturilor interacţionale între membri 43 . Conceptul de autoritate scoate în evidenţă un element esenţial al structurii sociale, faptul că aceasta există într-o colectivitate a sistemelor de rol care corespund unor statusuri ce dau titularilor lor dreptul de a obţine supunere din partea titularilor altor statusuri, aceştia considerând-o ca legitimă. Autoritatea este o realitate a organizării sociale. Ea apare în cadrul grupurilor organizate. Exercitarea autorităţii nu depăşeşte limitele organizaţiei în cadrul căreia a fost instituţionalizată. Autoritatea reprezintă capacitatea unei persoane de a obţine ascultare, de a-i fi primite ordinele, sugestiile, sfaturile, cu respect, fără ostilitate sau rezistenţă. Autoritatea poate fi impersonală şi personală. În grup, autoritatea impersonală aparţine unei instituţii. Autoritatea personală se referă la individul care se identifică, pentru o anumită perioadă, cu instituţia respectivă. Spre deosebire de autoritatea personală, autoritatea impersonală are permanenţă şi stabilitate. Un individ învestit cu putere îşi exercită autoritatea atât timp cât dispune de statusul respectiv. Autoritatea sa încetează la încheierea mandatului. Fiecare individ încearcă să adauge, la autoritatea impersonală, calităţile sale morale, ştiinţifice, tehnice, prestigiul său. Cel care a făcut o analiză a autorităţii legitime a fost Max Weber. El s-a referit la trei tipuri de autoritate legitimă: autoritatea tradiţională, autoritatea raţională şi autoritatea charismatică. Autoritatea tradiţională derivă din respectarea tradiţiei, adică a normelor, valorilor, obiceiurilor, modurilor “de a face şi de a fi” ale colectivităţii respective. Un mesaj sau un ordin au autoritate dacă se conformează cerinţelor acestor elemente tradiţionale. Autoritatea legal-raţională se impune datorită conformităţii cu regulile normative, procedurile, codurile, legile existente în societate sau, altfel spus, datorită situării ei pe un ansamblu de reguli de drept corelate logic. Autoritatea charismatică izvorăşte din harul, graţia, calităţile excepţionale atribuite conducătorului de către cei conduşi 44 . După unii teoreticieni, aceasta n-ar fi un tip de

autoritate, deoarece conducătorii nu sunt autorităţi, ci lideri. Totuşi, prin faptul ca un lider este acceptat şi urmat, el apare ca legitim în ochii membrilor grupului sau colectivităţii. Există tendinţa de a considera autoritatea manifestată în societăţile contemporane ca fiind o autoritate raţional-legală. Ea se manifestă nu numai la nivelul societăţii, ci şi în cadrul profesiunilor şi organizaţiilor din societatea contemporană. Autoritatea unui profesionist este asemănătoare autorităţii raţional-legale, deoarece el trebuie să-şi justifice acţiunile, să prezinte raţiunile faptelor sale. Justificarea autorităţii profesionistului se realizează prin competenţa sa, recunoscută de ceilalţi şi prin conformitatea conduitei profesionale cu imperativele deontologiei. Între autoritatea raţional-legală a funcţionarului public şi autoritatea profesionistului există asemănări şi deosebiri. Ambele forme de autoritate sunt specifice sau limitate. Competenţa funcţionarului este circumscrisă unui anumit domeniu, în afara acestuia el este un simplu particular căruia nu i se datorează ascultare. Competenţa profesionistului se manifestă numai în genul de activitate care corespunde cunoştinţelor, metodelor şi tehnicilor de specialitate. Diferenţa se referă la faptul că autoritatea legal-raţională este ierarhizată, în timp ce autoritatea profesională este bazată, mai ales, pe încredere. Într-un sistem administrativ, funcţionarul este numit, cetăţeanul nu şi-l poate alege, după preferinţele sale, aşa cum procedează cu profesionistul 45 . Într-un grup, indivizii pot intra şi ieşi după propria voinţă. Calitatea de membru se bazează pe consimţământ. Dar atât timp cât este membru al unui grup, autoritatea exercitată de superiori are caracter de obligativitate. Consimţământul se referă la calitatea de membru al grupului şi nu la acceptarea dispoziţiilor date de autoritatea constituită. Exercitarea autorităţii este legată de statusuri, roluri, norme. Normele se referă la obligaţii, prerogative, răspunsuri, privilegii, drepturi. Exercitarea autorităţii reprezintă dreptul de a lua decizii, dar şi obligaţia de a le pune în aplicare. Deciziile autorităţii nu acceptă dezbateri ulterioare, discuţii sau respingeri. O dată ce ordinul a fost emis de autoritate, el trebuie să fie ascultat. Ordinele autorităţii nu sunt simple enunţuri, ci formulări cu “trebuie”. Ele cer un răspuns de supunere din partea celor asupra cărora se exercită autoritatea. Unii teoreticieni disting autoritatea de competenţă. Ei corelează autoritatea cu puterea, supunerea, obligaţia, iar competenţa cu influenţa. Ei consideră că limbajul obişnuit provoacă unele confuzii. Când se foloseşte expresia “X este o autoritate în materie de Y”, se recunoaşte faptul că persoana respectivă este competentă în acel domeniu, ajungând la o înaltă treaptă a cunoştinţelor, îndemânării, priceperii. Acceptarea opiniilor unor astfel de persoane nu este obligatorie. Ceilalţi o fac din admiraţie şi respect. Expresia “autoritate competentă” nu are în vedere competenţa, ci faptul că autoritatea respectivă este legitimă. Exercitarea autorităţii competente nu implică, în mod necesar, cunoştinţe superioare sau un grad superior de abilitate ori competenţă 46 . Exercitarea autorităţii depinde de modul în care este primit mesajul sau ordinul. Autoritatea este o sursă de frustraţii pentru cei asupra cărora se exercită. Autoritatea ataşată unui mesaj sau unui ordin împiedică spontaneitatea individului. Dar nu trebuie redusă autoritatea la violenţă. În măsura în care se exercită în numele unei reguli, autoritatea instituie o pătrundere a acestei reguli în sfera personală. Consider că într-o unitate economică, şeful formal, instituţional, numit de conducere sau ales în mod democratic, este o autoritate în cadrul grupului. Totuşi, termenii care se folosesc pentru a desemna autoritatea personală sunt cei de lider şi conducător. Pentru a nu se face confuzie între liderul-autoritate şi liderul informal, se adaugă fiecăruia cuvântul ce-i diferenţiază. Sociologii au stabilit o corelaţie între tipul grupului şi profilul conducătorului. Astfel, R. B. Cattell propune patru categorii de grupuri cu tipurile de conducători specifici. Într-un grup de rezolvare a unor probleme, spre exemplu un grup de geologi care fac prospecţiuni, rolul liderului derivă din competenţa sa ştiinţifică şi tehnică şi se rezumă la realizarea sarcinilor. Este necesar ca acest tip de conducător să fie inteligent, imaginativ, să aibă o oarecare independenţă pentru a propune, eventual, o soluţie originală. Grupul reunit pentru o activitate de destindere, de loisir are nevoie de un lider sociometric. Membrii grupului îl urmează dacă este agreabil, dacă dă tonul. Grupul reunit pentru a-şi delega reprezentanţii, care trebuie să-i apere cu îndârjire interesele îi mobilizează pe cei care-l reprezintă, de exemplu pe liderii de sindicat. Aceşti lideri trebuie să dea dovadă de forţă de caracter şi de spirit practic. În grupul angajat într-o activitate de lungă durată, mai mult sau mai puţin periculoasă şi imprecisă, liderul trebuie să fie îndrăzneţ, să nu fie bântuit de anxietăţi şi să ştie să comunice cu colegii 47 . Sociologii Lewin, Lippitt şi Whyte au constituit grupuri experimentale formate din elevi de 10 ani care, sub conducerea unui adult, aveau sarcina de a confecţiona măşti de teatru. În primul grup, conducerea era autoritară. Conducătorul hotăra tehnicile care se vor folosi şi activităţile care se vor desfăşura. Şeful nu participa niciodată la activitatea grupului. Al doilea tip de conducere putea fi calificat ca democratic. Şeful permitea fiecărui membru să

discute despre ce şi cum trebuie rezolvate treburile. Decizia se lua în grup, la sugestia conducătorului. În al treilea grup, conducătorul nu intervenea decât în cazul în care i se solicita aceasta. Activitatea se desfăşura la întâmplare. Conducerea era de tipul “laissez-faire”48 . Tipul de conducere influenţează eficienţa şi moralul grupului. În privinţa eficienţei se poate afirma că grupul cu conducere autoritară este mai productiv decât grupul cu conducere democratică. Dar grupul democratic a desfăşurat o activitate de mai bună calitate decât grupul autoritar. În grupul cu conducere “laissez-faire” ineficienţa este totală. În ceea ce priveşte moralul grupului, acesta este cel mai bun în grupul democratic. Există o atmosferă favorabilă muncii, dispoziţiile sunt acceptate şi asimilate deoarece sunt decise în comun. În grupul autoritar se generează frustraţii şi agresivitate. Simpatia între membri este mică. În grupul cu conducere “laissez-faire”, satisfacţia membrilor este minimă datorită ineficienţei generate de necoordonarea acţiunilor. Actele agresive sunt destul de numeroase. În grupul cu conducere democratică, normele sunt percepute ca exigenţe funcţionale şi sunt acceptate. Membrii grupului, într-un proces de discuţie şi deliberare colectivă, pot fi de acord asupra normelor. În grupul democratic, liderul face să prevaleze orientarea participativă. Liderul autoritar se izolează împreună cu apropiaţii săi de restul grupului. Liderul autoritar nu este participativ. El nu asociază pe nimeni, cu excepţia apropiaţilor săi, la conducerea activităţilor grupului.

5.6 Teoria elitelor
Conceptul de elită a fost elaborat de teoreticienii liberali pentru a-l opune conceptului marxist de clasă. Ei arătau că societatea capitalistă nu cunoaşte veritabile clase cu caracter ereditar, ci numai straturi în care se intră şi din care se iese destul de uşor. Clasele corespundeau imobilităţii societăţilor agrare, care presupuneau o economie stabilă sau cvasistabilă. În societăţile industriale, bazate pe concurenţă, competiţie, inovaţie, schimb, există o mare mobilitate 49 . Teoreticienii elitelor descind din filosofia politică. Filosofii politici nu puneau la îndoială inegalitatea oamenilor în privinţa capacităţii intelectuale, inegalitatea cetăţenilor în bogăţie sau în putere. Ei nu-şi propuneau să şteargă aceste inegalităţi naturale sau sociale, ci să asigure ascensiunea celor mai demni în posturi cu responsabilitate şi să stabilească relaţii reciproce de autoritate şi de supunere, de bunăvoinţă şi încredere între guvernanţi şi guvernaţi 50 . Conceptul de elită a fost introdus în sociologie de V. Pareto. El spunea că societatea nu este omogenă, oamenii fiind diferiţi din punct de vedere fizic, moral, intelectual. “Presupunem, spune Pareto, că în toate ramurile de activitate, se poate atribui fiecărui individ un indice care arată capacităţile sale, aproape în maniera în care se dau puncte la examene, la diferite materii care se învaţă în şcoală. Spre exemplu, celui care excelează în profesiunea sa, îi dăm 10. Celui care nu a reuşit să aibă nici măcar un singur client, îi dăm 1, iar celui care este cu adevărat cretin îi dam 0. Celui care câştigă milioane, îi dăm 10. Celui care câştigă mii de franci îi dăm 6. Celui care câştiga doar ca să nu moară de foame îi dăm 1. Celui care este internat într-un azil de nevoiaşi îi dăm 0”51 . Pareto spune că se procedează în acest mod în toate ramurile de activitate. “Formăm, astfel, o clasă din toţi cei care au indicii cei mai înalţi în ramura în care îşi desfăşoară activitatea şi dăm acestei clase numele de elită”52 . În populaţie există două pături: pătura inferioară, clasa străină elitei şi pătura superioară, elita. Pareto divizează elita în două categorii: elita guvernamentală şi elita nonguvernamentală. În elita guvernamentală se găsesc cei care participă la putere: ministru, senator, deputat. Elita nonguvernamentală cuprinde: elita economică, elita culturală, elita fiecărei profesiuni liberale. Apartenenţa la elită fiind fondată pe calităţile individuale, nu este ereditară în principiu. Se produce o înlocuire neîncetată a elitelor vechi de către elitele noi care provin din păturile inferioare ale populaţiei. Acest fenomen este denumit de Pareto “circulaţia elitelor”. Elita guvernantă este întreţinută nu numai ca număr, ci şi sub aspectul calităţii, de familii care vin din clasele inferioare şi care îi aduc energia necesară pentru a se menţine la putere. Ea este ţinută în stare bună prin înlăturarea membrilor săi decăzuţi. Circulaţia elitelor este un factor esenţial al echilibrului social. Acumularea de elemente superioare în clasele inferioare şi de elemente inferioare în clasele superioare este o cauză puternică de perturbare a echilibrului. Ca urmare a circulaţiei elitelor, elita guvernamentală este într-o stare de transformare lentă şi continuă. Marie Kolabinska, o studentă a lui Pareto, a cercetat circulaţia elitelor în societatea franceză de dinainte de 1789. Ea înţelegea că elita unei societăţi este formată din acei oameni care au un număr remarcabil de calităţi: inteligenţă, caracter, îndemânare.

Pareto consideră că viteza de circulaţie a elitelor trebuie să fie considerată nu numai într-un mod absolut, ci şi prin raportul dintre cererea şi oferta anumitor elemente. În ţările în care comerţul şi industria sunt puţin dezvoltate, producţia de indivizi care au, într-un grad înalt, calităţile cerute pentru acest gen de activitate este supraabundentă. Când comerţul şi industria se dezvoltă, această producţie, rămânând aceeaşi, nu este suficientă pentru necesitatea activităţilor respective. M. Kolabinska arată că insuficienţa recrutării elitei nu rezultă dintr-o simplă proporţie numerică între numărul de membri noi şi cel de membri vechi. Este necesar să se ţină seama de numărul persoanelor având calităţile cerute pentru a face parte din elita guvernantă şi care sunt respinse şi, în sens opus, de numărul de noi membri de care are nevoie elita şi care lipsesc. În primul caz, producţia de persoane având calităţi remarcabile de instrucţie poate depăşi cu mult numărul de persoane care îşi pot găsi loc în elită şi astfel se formează ceea ce se cheamă un proletariat intelectual53 . Prin avansarea ideii circulaţiei elitelor, Pareto este de acord cu procesul mobilităţii verticale care constă în trecerea indivizilor de la un status social la altul. El acceptă atât mobilitatea ascendentă, constând în schimbarea poziţiei de la un strat inferior spre altul superior, cât şi mobilitatea descendentă, produsă în sens invers, prin trecerea de la un strat superior la altul inferior. În teoria elitelor se încadrează şi lucrările lui G. Mosca şi R. Michels. Pentru a-i denumi pe conducători, G. Mosca foloseşte două expresii sinonime:”clasa politică” şi “clasa conducătoare politică”. R. Michels utilizează termenul “oligarhie”. Deşi ei tratează, mai ales, problema elitelor politice, sunt referiri şi la elitele economice, în lucrările lor. G. Mosca respinge tentativele unor teoreticieni de a transpune direct teoria lui Darwin la explicarea vieţii sociale. Luptei pentru existenţă, el îi substituie lupta pentru preeminenţă. Acest fenomen este constant şi se produce în toate societăţile. Competiţia între indivizii fiecărei unităţi sociale are ca obiect poziţii superioare, bogăţie, autoritate, controlul mijloacelor care permit unei persoane să dirijeze după propria voinţă numeroase activităţi. În toate societăţile, spune Mosca, din antichitate şi până în zilele noastre, se întâlnesc totdeauna două clase: clasa care conduce şi clasa care este condusă. Pentru Mosca, aceasta este o trăsătură a tuturor societăţilor organizate. Clasa conducătoare politică îşi justifică puterea prin formula politică, aceasta fiind un ansamblu de doctrine, credinţe şi sentimente care dă un fundament moral puterii conducătorilor 54 . M. Prelot face distincţie între clasa conducătoare şi clasa politică. El spune că G. Mosca nu face aceasta distincţie. După M. Prelot, clasa conducătoare este formată din toţi cei ce deţin influenţă. Forţa unei naţiuni sau slăbiciunea ei, cultura sa, facultatea sa de a suferi sau de a se bucura, prosperitatea sau decadenţa sa depind, în primul rând, de natura acestei clase. Clasa politică este formată din cei ce deţin puterea, fie din cei care deţin puterea actuală, fie din cei care se află în expectativă 55 . Mosca afirmă că teoria clasei politice sau clasei conducătoare politice permite îndepărtarea a două erori foarte răspândite. Prima este aceea conform căreia societatea poate fi condusă de un singur om. Dar un şef nu este capabil să guverneze fără sprijinul unei clase politice care face să fie respectate şi executate ordinele sale. Cealaltă eroare se referă la credinţa că masele sunt capabile să guverneze ele însele. Într-un regim reprezentativ, când se spune că alegătorii îşi aleg reprezentanţii, se foloseşte un limbaj inexact. Adevărul este că reprezentantul se face ales de către votanţi pentru că a fost propus 56 . Prin vot, alegătorul nu alege pe cine ar dori. Daca ar fi aşa, ar fi aproape tot atâţia aleşi câţi alegători sunt. Omul alege dintre candidaţii prezentaţi de diferite partide, grupuri, comitete şi nu dintre propuşii proprii. Mosca distinge între societăţile imobile în care circulaţia elitelor nu are loc sau se produce foarte puţin şi societăţile mobile în care circulaţia elitelor se desfăşoară normal. În statul reprezentativ modern, barierele care împiedică indivizii claselor inferioare să ajungă în clasa conducătoare sunt suprimate. Aproape toate forţele politice, toate valorile sociale pot participa la conducerea politică a societăţii moderne57 . R. Michels arată că existenţa şefilor este un fenomen inerent tuturor formelor de viaţă socială. După Michels, legea sociologică fundamentală, căreia i se supun ineluctabil organizaţiile, este legea de fier a oligarhiei. Ea poate fi formulată astfel: organizaţia este sursa în care se naşte dominaţia aleşilor asupra alegătorilor, a mandatarilor asupra celor ce i-au împuternicit, a delegaţilor asupra celor care i-au delegat. Cine spune organizaţie, spune oligarhie 58 . Şefii, care, la început, se ivesc spontan şi nu exercită funcţia de şef decât cu titlu accesoriu şi gratuit, devin şefi profesionişti. Acest prim pas este urmat de al doilea, şefii profesionişti nu întârzie să devină şefi stabili şi inamovibili. După Michels, complexitatea gestionării activităţii duce la o anumită stabilitate a guvernanţilor, în scopul unei cunoaşteri profunde a problemelor. Apare, la el, ideea unei tendinţe de profesionalizare a vieţii politice. Constituirea oligarhiei în cadrul multiplelor forme de democraţie este un fenomen organic şi o tendinţă care se manifestă în orice organizaţie. În orice formă de convieţuire socială, natura creează raporturi de dominaţie şi de dependenţă. Masele, este de părere Michels, dau dovadă de o imaturitate obiectivă, chiar

cele organizate se caracterizează printr-o incompetenţă incurabilă în rezolvarea problemelor variate pe care le au. Masele sunt complet neputincioase şi dezarmate în faţa şefilor lor. Inferioritatea lor intelectuală nu le permite să-şi dea seama exact de direcţia pe care o urmează şi nici să estimeze, în avans, semnificaţia acţiunii lor. R. Aron distinge între trei termeni: elită, clasă politică şi clasă conducătoare. Într-un sens larg, elita reprezintă ansamblul celor care, în diferite activităţi, se ridică în vârful ierarhiei şi ocupă poziţii privilegiate şi care acordă importanţă fie veniturilor, fie prestigiului. El se pronunţă pentru folosirea termenului la plural. Dacă se foloseşte termenul la singular, ar trebui să se includă în el şi “les rois de la pègre” (regii drojdiei societăţii), deoarece şi ei au reuşit, situându-se în vârful ierarhiei. Termenul de clasă politică este rezervat unei minorităţi, mult mai restrânse, care exercită efectiv funcţiile politice de guvernare. Clasa conducătoare se situează între elită şi clasa politică. Ea cuprinde pe acei privilegiaţi care, fără a exercita funcţii propriu-zis politice, nu pot să nu exercite o influenţă asupra celor care guvernează şi asupra celor care se supun, fie din cauza autorităţii morale, fie din cauza puterii economice sau financiare pe care o au 59 . În domeniul economic, R. Aron distinge conducătorii a două feluri de putere: gestionarii muncii colective – proprietarii mijloacelor de producţie, managerii, inginerii şi conducătorii maselor – şefii sindicatelor muncitoreşti si eventual, conducătorii de partide politice, doritori să organizeze un grup profesional (muncitorii din industrie) pe baza unei afilieri de clasă. R. Aron foloseşte expresiile “structura clasei conducătoare” sau “categoriile conducătoare” pentru a denumi relaţiile impuse prin lege sau prin cutumă între diverse specii de privilegiaţi deţinători fie de autoritate morală, fie de putere legală, fie de putere efectivă economică sau socială”60 . Într-un regim democratic, între aceste categorii există nu numai diferenţieri, ci şi dialog. În condiţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice, sociologii şi politologii vorbesc despre apariţia unei noi elite a tehnocraţilor, a specialiştilor care formează o adevărată aristocraţie. Apartenenţa la grup ar fi determinată de cunoştinţele de specialitate, de concepţia despre lume, de interese specifice, de scara de valori, de limbaj. Valorile afirmate de ei ar fi: performanţa, iniţiativa, progresul, ordinea, speranţa fericirii, ridicarea standardului de viaţă. Grupul tehnocraţilor ar exercita conducerea nu pe baza succesiunii, nu pe baza alegerii democratice, ci ca urmare a superiorităţii ştiinţifice şi tehnice recunoscute a membrilor săi. Observarea grupurilor sociale evidenţiază anumite dimensiuni caracteristice ale procesului interacţiunii sociale. Ea permite construirea unor modele teoretice care scot în evidenţă variabilele care afectează funcţionarea societăţii. Observarea grupurilor ne permite să descifrăm modul cu care îşi înţeleg şi îşi apropriere oamenii rolurile şi normele ce definesc aceste roluri. NOTE BIBLIOGRAFICE
1 2

Boudon, R., Bourricaud, Fr., Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, P.U.F., 1982, p. 249 Bottmore, T., B., Introduction à la sociologie, 1974, p. 100 3 Gurvitch, G., La vocation actuelle de la sociologie, vol. I, Paris, P.U.F., 1957, p. 302 4 Duverger, M., Sociologie de la politique, Paris, P.U.F., 1973, p. 63 5 Gurvitch, G., op. cit., p. 306-308 6 Ibidem, p. 314 7 Ibidem, p. 316 8 Duverger, M., op. cit., p. 54 9 Gurvitch, G., op. cit., p. 353-354 10 Grawitz, M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1972, p. 500 11 Bottmore, T.B., op. cit., p. 101 12 Dicţionar de psihologie socială, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 49 13 Zamfir, C., Vlăsceanu, L., (coord.), Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 1993, p. 131 14 Albouy, S., Éléments de sociologie et de psychologie sociale, Toulouse, Privat, 1976, p. 181 15 Ibidem, p. 181-182 16 Dicţionar de psihologie socială, p. 68 17 Mică enciclopedie de politologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 217 18 Denquin, J.M., Science politique, Paris, P.U.F., 1985, p. 397 19 Ibidem, p. 406 20 Manoilescu, M., Rostul şi destinul burgheziei române, Bucureşti, Cugetarea, 1942, p. 198

21 22

Denquin, J. M., op. cit., p. 412 Ibidem, p. 444 23 Mottez, B., La sociologie industrielle, Paris, P.U.F., 1982, p.18 24 Ibidem, p. 20 25 Albouy, S., op. cit. p. 173 26 Ibidem, p. 176 27 Reynaud, P.L., La psychologie economique, Paris, P.U.F., 1969, p. 31. 28 La psychologie sociale, La sociologie, vol. III, Les Dictionnaires Marabout, Paris, p. 485. 29 Ibidem, p. 488 30 Albouy, S., op. cit., p. 173 31 La psychologie sociale, vol. III, Les Dictionnaires Marabout, p. 481 32 Roman, T., Introducere în sociologia economică, Bucureşti, Editura ASE, 2000, p. 69 33 Albouy, S., op. cit., p. 174 34 Ibidem, p. 174 35 La sociologie, vol. I, Les Dictionnaires Marabout, p. 25 36 Ibidem, vol. III, p. 491 37 La sociologie, vol. III, Les Dictionnaires Marabout, p. 491 38 Ibidem, p. 491 39 Grawitz, M., op. cit., p. 810 40 Ibidem, p. 873 41 La sociologie, vol. III, Les Dictionnaires Marabout, p. 669 42 Duverger, M., op. cit., p. 183 43 Dicţionar de psihologie socială, p. 131 44 Duverger, M., op. cit., p. 185 45 Boudon, R., Burricaud, Fr., op. cit., p. 25-26 46 Bierstedt, R., The Social Order, New-York, Mac Graw Hill Book Company, 1974, p. 329 47 Albouy, S., op. cit., p. 185-186 48 Ibidem, p. 186-187 49 Duverger, M., op. cit., p. 216 50 Aron, R., Études sociologiques , Paris, P.U.F., 1988, p. 149 51 Pareto, V., Traité de sociologie generale, vol. II., Lausanne, Paris, 1917-1919, p. 1296 52 Ibidem, p. 1297 53 Ibidem, p. 1300 54 Mosca, G., Histoire des doctrines politiques depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, Payot, Paris, 1936, p.10 55 Prelot, M., Sociologie politique, Dalloz, Paris, p. 342 56 Ibidem, p. 344 57 Duverger, M., op. cit., p. 219 58 Michels, R., Les partis politique, Flammarion, Paris, 1919, p. 300 59 Aron, R., op. cit., pp. 150-151 60 Ibidem, p. 154

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful