Соња Маринковић

ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ ЧАС
1. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ОСМИ
Наставна тема: РОМАНТИЗАМ
Наставна јединица: ОДЛИКЕ РОМАНТИЗМА
Наставна средства, методе и облици рада: уџбеник, CD, монолошко-дијалошка
метода, демонстрација
КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ
Уводни део
Подсећање на главне одлике и представнике класицизма. Обнављање Бетовена,
pосебно стилско одређењe његовог другог и трећег периода. Подсећање на
хронологију: Бетовен као наследник Хајдна и Моцарта. Обнављање главних
жанрова класицизма: симфонијска, концертантна, камерна и солистичка музика
(место клавира у музици класичара, нарочито клавирске сонате и варијација).
Главни део часа
Обрада историјских прилика у 19. веку. Објашњење духа модерног доба: пораст
броја становника, развој градова, европска експанзија, колонизација, социјалне
промене, развој национализма. Романтизам у књижевности, ликовним
уметностима, филозофији, моди... Разматрање уводне хронолошке табеле.
Објашњење појма Бетовеново доба. Хронологија, Бетовен као савременик прве
генерације романтичара (Вебер, Шуберт). Поставка принципа да није неопходно
напамет учити године, већ разумевати хронолошке односе појава које се изучавају.
Повезивање стваралачких интересовања романтичара са делима претходника.
Неговање симфонијске, концертантне, камерне и солистичке музике, статус опере.
Звучни пример: Обнављање Бетовенових композиција, посебно Оде радости
Обрада изабране песме.
Задаци
Почетак рада на хронолошкој табели.
Почетак израде речника. Речник се ради на часу и основна функција му је појмовно
прецизирање градива. Може се радити у посебној свесци или користити неко
обележавање савладаних појмова на крају књиге.

Поређење свитног и сонатног циклуса: број ставова. веку. CD. 3. обележено 200 година од рођења Шопена. марта 2010. Најзначајнији представници клавирске музике раног романтизма – Шопен и Лист. CD. Главни део часа Обрада соло песме. Уочити да припада типичном романтичарском жанру – 2 . Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: РОМАНТИЧАРСКА МИНИЈАТУРА Наставна средства. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање: подсећање на стилизације игара у бароку и настанак барокне свите. Звучни пример: слушање Минутног валцера и разговор о валцеру и Шопеновом стваралаштву.2. 6 бр. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: РОМАНТИЗАМ Наставна јединица: КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЧАРА Наставна средства. мазурка. Подсећање да је 1. Слушање Шопенове Мазурке оп. Обрада појма виртуозитет из угла извођача и из угла слушаоца. монолошко-дијалошка метода. методе и облици рада: уџбеник. Главни део часа Обрада: клавир у 19. њихови називи. Уочавање доминације цикличних облика у раздобљима која претходе романтизму. подсећање на чувене стихове песника романтичара. карактери. Појава виртуозитета. представника пољске националне школе. валцер. веку. методе и облици рада: уџбеник. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о романтичарској поезији. виртуозитет. монолошко-дијалошка метода. 1 Обрада Шубертове песме Дивља ружица Задаци Допуна речника одредницама минијатура. Обнављање знања о клавиру и клавирској литератури у 18.

Истаћи драмски. Обрада мазурке и полонезе. Указати да се у вокално-инструменталној музици увек прожимају поетски предложак са музичким значењима. Импровизација мелодија на задати ритам. други став На балу. где се прожимају музички. Указати да соло песма представља вид камерне музике. Објаснити нову социјалну функцију жанра и истаћи да припада уметничким формама. на пример. Главни део часа Обрада: романтичарска идеја програмности. Заслуге Берлиоза и Листа. У највећем делу историје музике доминирали су вокално-инструментални жанрови. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРОГРАМСКА МУЗИКА РОМАНТИЗМА Наставна јединица: РОМАНТИЧАРСКА ПРОГРАМНОСТ Наставна средства. изведена 1830). Шуберта и Шумана. методе и облици рада: уџбеник. Извођење ритмичких образаца мазурке. Упознати најзначајније композиторе. посебно односа текста и музике. најчешће (али не искључиво) за глас и клавир и уочити да клавир и у овом жанру има значајну улогу. Напомена Корелација: књижевност Задаци Завршетак хронолошке табеле и речника. монолошко-дијалошка метода. Значај првог манифестно написаног аутобиографског програма за Фантастичну симфонију (Париз. Слушање. Обрада одабраног нотног примера. сценични моменат става. Звучни пример: Фантастична симфонија. драмски и ликовни елементи.минијатури. Обнављање примера мазурке. Постоје и комплексни жанрови попут опере и балета. Напомена 3 . Рађање самосталне инструменталне музике почело је у барокној епохи. Слушање Херојске полонезе. обнављање песме на српском језику. CD. Објашњење жанровске одреднице симфонијска поема. или других композиција – Пасторалне симфоније Бетовена). 4. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Подсетити се примера програмске музике коју ученици познају (Годишња доба Вивалдија. Звучни примери: Шубертова Дивља ружица. да би инструментални жанрови превладали у стваралаштву класичара.

посебно увертире и балетске нумере). веку: опера серија. Разумевање симбола. 4 . Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРОГРАМСКА МУЗИКА РОМАНТИЗМА Наставна јединица: РОМАНТИЧАРСКА ПРОГРАМНОСТ: СМЕТАНА Наставна средства. CD. Закључивање о функцији програма. жанр сцене. симфонијска поема. Напомена Корелација: књижевност и историја 6.Корелација: књижевност 5. белканто. инструменталне нумере. методе и облици рада: уџбеник. методе и облици рада: уџбеник. Подсећање на најзначајније Моцартове опере. Сметана као представник чешке националне школе. типови опере у 18. француска опера. Разговор о односу текста и музичке форме. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање опере. ансамбли. речитатив. CD. Главни део часа Обрада Сметанине композиције Влтава. форма опере (типови нумера – арија. опера буфо. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: РАНОРОМАНТИЧАРСКА ОПЕРА (РОСИНИ И ВЕБЕР) Наставна средства. Упознавање с програмом. монолошко-дијалошка метода. зингшпил. монолошко-дијалошка метода. валцер. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање појмова програмска музика. дефиниције жанра. Звучни пример: слушање почетка Влтаве. Обрада нотног прилога певањем и/или свирањем.

методе и облици рада: уџбеник. монолошко-дијалошка метода.Главни део часа Обрада романтичарске опере. ВАГНЕР Наставна средства. Национална опера у служби борбе за национални идентитет. Звучни пример: арија Фигара из првог чина Севбиљског берберина. Значај Вагнера за идеју реформе опере. Обрада Свадбеног хора из Чаробног стрелца. Водећа улога италијанске оперске традиције. брзо изговарање. Значај рађања националне опере у епохи романтизма. Обрада појма лајтмотив. Рађање нове форме опере – музичке драме у којој су музичке јединице. замењене драмским – сценама у којима се радња одвија континуирано. које доносе мотив Грала у најтишој динамици. Уочити како Вагнер ради са лајтмотивом градећи целу сцену од једног мотива. Напомена Корелација: књижевност. Главни део часа Обрада појма музичка драма. издвајање четири виолине из оркестра. Уочавање коришћења лајтмотива у савременој филмској музици. Уочити специфичност звучне боје. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: МУЗИЧКА ДРАМА. аутор опера серија и опера буфо. Повезивање са савременим жанровима епске фантастике. промене тема опера у епохи романтизма. Веберов Чаробни стрелац. Значај борбе за национално ослобођење у 19. Новаторске идеје Рихарда Вагнера: промена односа музике и драме. нови. Напомена Корелација: историја 7. Звучни пример: почетак прелудијума за оперу Лоенгрин. Најзначајнији представник италијанске опере. затим слушање примера. Звучни пример: слушање Хора ловаца. Ђоакино Росини. посебно Толкиновим Господаром прстена. филм 5 . необичан регистар инструмената. нагли. Уочавање карактеристике буфо стила: често понављање текста. непредвидиви скокови. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Веберове опере. Замена кастрата примадоном. Слушање Хора ловаца и Свадбеног хора. века – Прстена Нибелунга. романтичарски садржаји. нумере. без некадашњих „застанака“. Звучни пример: Јахање Валкира. веку. Објашњење најкомплекснијег оперског дела 19. инспирација у германској и келтској митологији. CD. ведрина.

ансамбала. Вердијев однос према традицији: постојање жанр сцена. Вердијево интересовање за херојско-историјске теме у раној опери. Представници руске музике: Глинка. Подсећање на познате мелодије: Винску песму из Травијате или Војводину песму из Риголета. CD. Главни део часа Обрада теме: прва национална опера. Значај руске музике у светској музичкој баштини. Звучни пример: Хор Јевреја из опере Набуко. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: НАЦИОНАЛНА ОПЕРА Наставна средства. Обрада нотног примера. Поређење Вердија и Вагнера (уочити да су рођени исте године). методе и облици рада: уџбеник. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање појма национална опера који је обрађен у вези са Вебером. којих се Вагнер одриче. методе и облици рада: уџбеник.8. монолошко-дијалошка метода. Значај словенске традиције. CD. Звучни пример: Марш из Аиде. 9. Превласт гласа и мелодијског начела. Чајковски Звучни пример: Бородинове Половецке игре Обрада Рјабинушке Напомена Корелација: историја 6 . Петорица. Улога словенских народа у историји музике. монолошко-дијалошка метода. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Росинија и италијанске опере. Напомена Задаци Допуна речника. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ОПЕРА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: ВЕРДИ Наставна средства. Разговор о значају уметности у идеологији романтичарског национализма. арија. Главни део часа Обрада: значај и карактеристике Вердијеве опере.

методе и облици рада: уџбеник. Моцарта и Бетовена. CD. методе и облици рада: уџбеник. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СИМФОНИЈА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: ШУБЕРТ Наставна средства. и 18. 11. посебно на двору Луја XIV. Бетовенових савременика и наследника. Обрада примера друге теме из Недовршене симфоније (певање или свирање). Улога балета у опери у 18. Значај балета у опери романтичара. Симфонија Хајдна. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: БАЛЕТ РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: БАЛЕТИ ЧАЈКОВСКОГ Наставна средства. Задаци Обнова појмова везаних за оперу и балет у романтизму. Звучни пример: почетак Недовршене симфоније. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Подсећање на рађање балета у ренесансној традицији (Италија.10. Значајни представници. CD. клавирске). Симфонија као централни жанр музике класичара. Напомена 7 . монолошко-дијалошка метода. Форма симфонијског циклуса: карактер и форма појединачних ставова. веку (примери који су рађени – Верди. Обрада песме. Главни део часа Обрада теме: место симфоније у делима романтичара. и 19. Звучни пример: Бизеова Кармен. који је и сам учествовао у плесу. монолошко-дијалошка метода. века. Блискост његове музике духу игре (симфонијске. Значај балета у опусу Чајковског. Лирски карактер тематизма симфоније романтичара. Обратити пажњу на инструменте који доносе теме и на динамику. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање симфоније. 16. Инспирација шпанским фолклором. Најпознатији и најпопуларнији балет свих времена – Лабудово језеро. век) и његову огромну популарност у Француској у 17. веку. Бородин) Главни део часа Обрада француског и руског балета 19. Звучни пример: Лабудово језеро Обрада примера за свирање.

Значај дела Јоханеса Брамса. CD. Звучни примери: трећи став Брамсове Треће симфоније. Монументалност дела. ређе виолину или виолончело. Звучни примери: трећи став Шопеновог концерта и почетак Менделсоновог виолинског концерта. монолошко-дијалошка метода. ведрину и оптимизам теме финала код Шопена. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СИМФОНИЈА РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: БРАМС Наставна средства. Представници. Обрада неке од уметничких песама домаћих аутора. Уочити лирски карактер тематизма код Менделсона. Одредити шта је виртуозно у тим концертима. Напомена 8 . троставачност. Главни део часа Романтичарски концерт у ери виртуозитета. Напомена Одговори на задатке систематизације градива. Форма концерта. Интересовање за клавир. нестајање двоструке експозиције. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: КОНЦЕРТ РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: РАНОРОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ (ШОПЕН. Главни део часа Симфонија у позном романтизму. његова популарност. методе и облици рада: уџбеник. монолошко-дијалошка метода. методе и облици рада: уџбеник. карактер појединачних ставова.12. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање барокног и класичног концерта. CD. каденца. МЕНДЕЛСОН) Наставна средства. трећи став Малерове Друге симфоније. 13. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање одлика рано романтичарске симфоније. Обрада примера за свирање.

Уочити виртуозитет. Главни део часа Обрада позноромантичарског концерта. CD. монолошко-дијалошка метода. Поредити карактер трећих ставова Шопена и Чајковског. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ У РОМАНТИЗМУ Наставна јединица: РУСКА НАЦИОНАЛНА ШКОЛА Наставна средства. монолошко-дијалошка метода. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање градива везаног за националну оперу. методе и облици рада: уџбеник. Звучни пример: Глинка.14. Успаванка. CD. методе и облици рада: уџбеник. Утемељивач руске националне школе Михаил Глинка. Задаци Потражити одговоре на питања о концерту. Указати на инспирацију фолклором (Чајковски користи у финалу једну украјинску мелодију). Звучни пример: Клавирски концерт у бе-молу Чајковског. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: КОНЦЕРТ РОМАНТИЧАРА Наставна јединица: ПОЗНОРОМАНТИЧАРСКИ КОНЦЕРТ (ЧАЈКОВСКИ) Наставна средства. Представници. Напомена 15. Слушање и обрада примера. Главни део часа Представници руске националне школе. жанрови које је неговао. Обрада канона. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање стваралаштва Шопена. Четири композиторске генерације. Напомена 9 .

Слушање и поређење оригинала и савремене обраде. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Сметане. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Историјске прилике у Србији у 19. монолошко-дијалошка метода. Напомена Корелација: историја. методе и облици рада: уџбеник. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 19. СКАДИНАВСКЕ И ШПАНСКА Наставна средства. Главни део часа Обрада: представници чешке и скандинавских националних школа. CD. Звучни примери: четврти став Пер Гинта. симфонијске поеме и Влтаве. Напомена 17. века. Што се боре мисли моје Обрада староградских песама. CD. веку.16. српски језик и књижевност 10 . монолошко-дијалошка метода. методе и облици рада: уџбеник. ВЕКА Наставна јединица: КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ Наставна средства. Главни део часа Предромантизам у српској музици прве половине 19. Обрада песама разних европских народа. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ У РОМАНТИЗМУ Наставна јединица: НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ: ЧЕШКА. Делатност Корнелија Станковића Звучни пример: Станковић. Представници шпанске националне школе.

српски језик и књижевност 11 . Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 19. монолошко-дијалошка метода. указати на принцип контраста међу песмама као окосницу форме руковети. Анализирати садржај песама. методе и облици рада: уџбеник. монолошко-дијалошка метода. српски језик и књижевност 19.18. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање Станковића и примера староградске песме. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Подсећање на Мокрањчеве композиције које су обрађиване до сада. Звучни пример: Маринковић. Карактеристике тема. методе и облици рада: уџбеник. Обрада песама из Мокрањчевих руковети. CD. CD. Духовне и световне композиције. Напомена Корелација: историја. Оче наш. ВЕКА Наставна јединица: ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ Наставна средства. Разноврсност хорског става (дијалог солисте и хора. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 19. Шеста руковет. Обрада духовних композиција. Звучни пример: Мокрањац. Главни део часа Значај и одлике стваралаштва Мокрањца. Главни део часа Обрада раздобља означеног као Мокрањчево доба и упознавање дела Јосифа Маринковића. ВЕКА Наставна јединица: СТЕВАН МОКРАЊАЦ Наставна средства. Напомена Корелација: историја. хорских група). Обрада руковети.

20. ВЕКА Наставна средства. монолошко-дијалошка метода. Представници. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Друштвене прилике у 20. Историјске прилике. монолошко-дијалошка метода. CD. Хеликоптер квартет. модерне и постмодерне. ВЕКА Наставна средства. CD. веку. Гавота и Штокхаузен. Напомена Корелација: историја. веку. српски језик и књижевност 21. методе и облици рада: уџбеник. Напомена Корелација: историја. Сродности и разлике. Посвећење пролећа. Главни део часа Обрада неокласицизма. Звучни пример: Прокофјев. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: МУЗИКА 20. Прелудијум за поподне једног Фауна и Стравински. Књижевност у 20. српски језик и књижевност 12 . демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Хронолошки преглед дешавања у 20. века: импресионизам и експресионизам. ВЕКА Наставна јединица: ПРАВЦИ МУЗИКЕ 20. Главни део часа Обрада праваца на почетку 20. веку. ВЕКА Наставна јединица: ПРАВЦИ МУЗИКЕ 20. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: МУЗИКА 20. Обрада песама по избору. Обрада примера за свирање. Звучни пример: Дебиси. методе и облици рада: уџбеник.

Главни део часа Обрада почетака џез музике. века. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ЏЕЗ МУЗИКА Наставна јединица: РАЂАЊЕ ЏЕЗА Наставна средства.22. Разговор о односу џеза и савремених популарних жанрова. CD. методе и облици рада: уџбеник. телевизија. монолошко-дијалошка метода. монолошко-дијалошка метода. На интернету потражити снимке џез музике. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ЏЕЗ МУЗИКА Наставна јединица: ЏЕЗ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. CD. Обрада одабраних песама. први стилови. Главни део часа Обрада џез музике после Другог светског рата. Напомена 23. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о популарним жанровима у уметности 20. ВЕКА Наставна средства. методе и облици рада: уџбеник. Одређење џеза. Обрада изабраних песама. радио. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање песама по избору. Обновити инструменте који улазе у џез саставе. Улога масовних медија. Рађање нових уметничких жанрова: филм. Напомена 13 .

Покушај успостављања историјата (епоха немог и звучног филма). демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о примењеној музици Главни део часа Појам и видови примењене музике. Слушање и анализа примера. Напомена Договор да се донесу примери филмске музике коју поседују ученици. Обрада одабраних примера популарних песама. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА Наставна јединица: МУЗИКА И ПОЗОРИШТЕ Наставна средства. Мјузикл. Музика у позоришту. Обрада одабраних примера песама. Улога музике на радију и телевизији. CD. методе и облици рада: уџбеник.24. Напомена 14 . монолошко-дијалошка метода. монолошко-дијалошка метода. Звучни примери: Менделсон. Главни део часа Обрада теме: улога музике на филму. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о филму. CD. филмски жанрови. Начини опремања позоришне представе музиком некад и данас. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА Наставна јединица: МУЗИКА И ФИЛМ Наставна средства. 25. музика за представу Сан летње ноћи. Разговор о улози музике у филму. методе и облици рада: уџбеник.

методе и облици рада: уџбеник. CD. Напомена 15 . панк музика. ВЕКА Наставна јединица: ОПЕРА И БАЛЕТ Наставна средства. CD. Обрада Пучинијеве арије. века. Вагнера. Вебера. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање најзначајнијих имена оперске уметности 19. Росинија. века. Правци у опери 20. монолошко-дијалошка метода. веку. Главни део часа Представници опере на почетку 20. Балет у 20. монолошко-дијалошка метода. Обрада популарних песама. Чајковског.26. Главни део часа Обрада појмова популарна и поп музика. однос џеза и рокенрола. Бородина. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Разговор о савременој популарној музици. Савремени правци. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ТРАДИЦИОНАЛНИ ЖАНРОВИ У МУЗИЦИ 20. Напомена 27. методе и облици рада: уџбеник. Најпознатије опере 20. века. века. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ПОПУЛАРНА МУЗИКА Наставна јединица: ПОПУЛАРНА МУЗИКА Наставна средства. Вердија.

Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 20. методе и облици рада: уџбеник.28. CD. CD. методе и облици рада: уџбеник. монолошко-дијалошка метода. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: ТРАДИЦИОНАЛНИ ЖАНРОВИ У МУЗИЦИ 20. веку и концертантна литература. ВЕКА Наставна јединица: КОЊОВИЋ. монолошко-дијалошка метода. демонстрација 16 . Напомена 29. МИЛОЈЕВИЋ. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Друштвено-историјске прилике у Србији у 20. демонстрација КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Обнављање: најзначајнији симфоничари 19. ВЕКА Наставна јединица: СИМФОНИЈСКА И КОНЦЕРТАНТНА МУЗИКА Наставна средства. Милојевића и Христића. Главни део часа Обрада стваралаштва Коњовића. методе и облици рада: уџбеник. Главни део часа Обрада: најзначајнији представници симофнијске музике у 20. веку. Напомена Корелација: историја. ХРИСТИЋ Наставна средства. Коментари. Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА Разред: ОСМИ Наставна тема: СРПСКА МУЗИКА 20. Обрада изабраних песама. српски језик и књижевност Час 30. веку. монолошко-дијалошка метода. ВЕКА Наставна јединица: МОДЕРНА И ПОСТМОДЕРНА У СРПСКОЈ МУЗИЦИ Наставна средства. Слушање звучних примера. Најзначајнији извођачи на појединим инструментима у 20. CD. века.

КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ Уводни део Друштвено-историјске прилике у Србији у другој половини 20. до 34. српски језик и књижевност Од 31. 17 . Коментари. века. Слушање звучних примера. Ови часови могу бити слободно распоређени током године. Обрада песама Напомена Корелација: историја. Обрада одабраних примера песама. века. Главни део часа Обрада развојних токова српске музике друге половине 20. у складу са школским календаром..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful