Kesedaran Kepelbagaian SosioBudaya

Pengenalan Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum sudah pastinya akan mewujudkan corak Sosio-Budaya yang berbeza.

• Murid di sekolah harus didedahkan kepada kepelbagaian Sosio-Budaya dalam masyarakat agar mereka dapat belajar dalam suasana yang kondusif walaupun berhadapan dengan murid dari kaum yang berlainan. • Kepelbagaian Sosio-Budaya ini boleh ditinjau dari segi Bangsa, Struktur Masyarakat atau Kelas Sosial, Kepercayaan, Bahasa, Adat Resam dan Jantina.

Bangsa
• Menurut John Stuart Mill (1999), bangsa merupakan rumpun manusia yang terikat oleh rasa taksub bersama dan lebih rela bekerjasama sesama mereka berbanding dengan rumpun bangsa lain. • Lazimnya, Bangsa terjalin oleh kesamaan Bahasa, Budaya, Kesatuan Wilayah, Sejarah dan Agama.

Nilai dan Aspirasi yang sama. yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. • Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identiti bersama. merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri Kebudayaan. .• Bangsa menurut Kamus Dewan (1999).

setiakawan.• Contohnya. toleransi. . Orang Iban yang telah lama hidup bersama sejak dahulu telah membentuk identiti Malaysia yang ada. kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sihat dan dinamik. dedikasi. • Bangsa juga merujuk kepada nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. persahabatan. perkongsian. hormatmenghormati.

Filipina dan Madagascar. • Menurut Perlembagaan Malaysia.• Istillah ‘Melayu’ pula ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. . • Istillah ‘Melayu’ merujuk kepada nama Bangsa dan Agama adalah satu perkembangan baru dari segi sejarah setelah terdapatnya Kesultanan Melayu Melaka. Thailand. istillah ‘Melayu’ hanya merujuk kepada kepada seseorang yang berketurunan Melayu dan menganut Islam. Indonesia.

Antaranya ialah Mongoloid. Kelompok ini wujud disebabkan perbezaan Budaya. adat resam dan lain-lain. • Ciri-ciri fizikal ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi. Negroid dan Austroloid. kepercayaan. • Ras pula merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal seperti warna kulit dan lain-lain.• Etnik juga dikenali sebagai Kaum. • Ini termasuklah keseluruhan cara berfikir dan cara bertindak yang meliputi sistem politik. . agama.

Ras boleh dikatakan sebagai Kelompok Sosial yang mempunyai tanda-tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikalbiologikal yang nyata seperti warna kulit. warna rambut. • Hubungan antara etnik yang berbeza di negara kita masih berlaku dalam satu suasana yang baik dan mampu memacu perkembangan ekonomi negara seperti yang terdapat pada hari ini. • Malaysia merupakan sebuah negara berbilang bangsa yang pernah menghadapi Konflik Etnik.• Pada asasnya. . dll. warna mata.

• Proses Asimilasi bermaksud cara hidup atau kebudayaan sesuatu masyarakat biasanya daripada Golongan Migran dan Minoriti yang telah diserap oleh Kebudayaan Dominan tanpa membawa perubahan kepada Kebudayaan yang wujud dalam golongan Minoriti atau Migran. • Etnik adalah pecahan masyarakat dalam suatu kaum seperti Etnik Bidayuh. • Hubungan etnik juga mempegaruhi Dasar Sosial dan Perancangan Sosial sesebuah negara. dll. dapat difahami isu yang berlaku seperti Prasangka atau Diskriminasi dalam sesebuah negara. . Kadazan.• Melalui hubungan etnik juga. Kenyah.

. Jawan (1977) meringkaskan proses tersebut seperti berikut iaitu A+B+C=A+B+C. • Jayum A. • Proses cantuman ini boleh berlaku melalui Perkahwinan Campur.• Amalgamasi merujuk kepada proses pencantuman dari segi Biologi. Ini menunjukkan bahawa setiap kelompok masih berpegang kepada kebudayaan masing-masing walaupun berlaku perbezaan antara kebudayaan yang diamalkan.

• Dalam Pengajian Malaysia. . Kenegaraan dan Kewargenegaraan (2001). setiap etnik ini saling bergantung dalam institusi tertentu seperti ekonomi dan pendidikan untuk mencapai matlamat bersama. menjelaskan Akomodasi adalah setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu sama lain. • Namun begitu. • Ini bermaksud bahawa setiap etnik tetap mempertahankan Budaya mereka tetapi hidup harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain.

• Dalam Pengajian Malaysia. Akulturasi Budaya adalah manusia dalam kumpulan Minoriti menerima norma. nilai dan pola-pola tingkahlaku golongan Majoriti. Proses ini dikenali sebagai Asimilasi Budaya. • Proses Akulturasi membolehkan masyarakat meminjam atau menerima unsur-unsur Budaya golongan Majoriti tanpa mengubah unsur-unsur Budaya asal. Kenegaraan dan Kewarganeragaan (2001). .

nilai dan kepercayaan agama tersendiri. • Dalam masyarakat keturunan Cina. dll. Jaffna. • Dalam masyarakat India. Hailam. terdapat pula Tamil. Malanau. terdapat sukusuku seperti Hakka. India dan Cina sehingga terlupa kaum pribumi di Sabah serta Sarawak seperti Iban. Dusun.• Kita tidak harus berbicara tentang Melayu. Sikh. dll. adat kebiasaan. . dll. Dayak. Kadazan. Bajau. Kantonis. • Setiap kelompok memiliki dialek.

. pejabat. institusi pendidikan. • Pada hari ini. kerjasama serta perhubungan anatara kaum itu sudah berlangsung demikian banyaknya dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang memakmurkan negara. berjauhan dan pada umumnya dalam keadaan aman dan harmoni baik di daerah-daerah kediaman.• Kita telah hidup sebelah-menyebelah. syarikat dan persatuan. • Sudah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk merancang secara berkesan dalam jangka masa panjang untuk mewujudkan sikap membina yang kukuh untuk setiap kaum untuk hidup aman dengan orang lain.

• Kita memerlukan penyelidikan Sosio-Budaya yang saintifik serta usaha pembangunan yang berpanjangan dalam rangka Pembangunan Modal Insan dan kehidupan negara. • Semua Kementerian bertanggungjawab langsung tentang kebudayaan dan perpaduan harus membangunkan satu institut khas bagi tujuan nasional ini. Institut ini perlu menjalankan penyelidikan ilmiah yang berorientasikan keperluan membina kerjasama dan perhubungan bangsa. .

.• Sesuatu Kaum patut mengetahui sensitiviti. • Hal-hal seperti ini patut menjadi sebahagian daripada pendidikan Sosial dan Budaya bangsa kita. bukan sekadar ‘lip-service’ dan ‘rhetoric’. pantang larang dan kepercayaan kaum lain supaya lebih berhati-hati dan tidak menyinggung perasaan orang lain. • Usaha memberikan kefahaman ini memerlukan usaha yang serius.

• Perpaduan merupakan teras utama dalam hala tuju ke arah kecemerlangan . Apabila perpaduan telah mantap maka pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. • Dalam hal ini, semangat perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan rakyat menerusi 3 teras asas utama iaitu: Sikap Penerimaan, Penghayatan, serta Pembelaan kepada semua golongan yang memerlukan dapat dipupuk.

Struktur Masyarakat/Kelas Sosial
• Kumpulan Masyarakat terdiri daripada manusia yang hidup bersama dan berorganisasi atas dasar saling berhubungan dari segi pelbagai aspek cara hidup. • Terdapat 3 Konsep penting ditumpukan apabila menyebut perihal Masyarakat. • Masyarakat juga merupakan satu kumpulan atau kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi, berbincang, bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif, mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dnamakan sebagai Kebudayaan.

• Ciri-Ciri utama bagi mengklasifikasikan sesuatu masyarakat adalah seperti berikut: i. Hidup berkelompok ii. Mempunyai Budaya iii. Sering mengalami perubahan iv. Saling berinteraksi sama ada dalaman dengan pihak luar v. Mempunyai kepimpinan vi. Mempunyai aturan sosial (Susun Lapis, Kelas, Status dan Kasta)

termasuk adat resam. . • Konsep ‘Kelompok Etnik’ digunakan untuk merujuk kepada golongan yang berbeza dari segi kebudayaan. bahasa dan kegiatan ekonomi.• Etnik merupakan satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. • Etnik boleh didefinisikan sebagai kelompok manusia yang mengamalkan Budaya yang hampir seragam. pakaian.

orientasi politik. Bisaya. dll. pandangan tentang kecantikan. . Lotud. pakaian. Kimaragang. kegiatan ekonomi dan hiburan.• Etnik sering berbeza berdasarkan ciri Budaya seperti adat resam. pola keluarga. • Konsep Suku pula merujuk kepada Kelompok Masyarakat yang membentuk rumpun bangsa seperti dalam rumpun Kadazan-Dusun terdapat Subetnik seperti Tatana.

• Etnisiti merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu.• Konsep Etnik membentuk Konsep Etnisiti dan Etnosentrisme. . • Etnosentrisme pula merujuk kepada satu sikap atau kepercayaan bahawa Kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain.

• Selagi manusia menjadi ‘Etnosentrik’. .• Suatu kelompok dikatakan ‘Etnosentrik’ apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap Kebudayaan lain mempunyai nilai yang lebih rendah. selagi itulah mereka akan melihat kelompok lain berdasarkan ‘Stereotaip’ yang sedia ada(biasanya yang bersifat negatif).

pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu Kelompok Sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah Fizikal-Biologikal atau Ras semata-mata yang dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan. . • Layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang dilakukan semata-mata berasaskan keturunan bangsanya.• ‘Rasisme’ ditakrifkan sebagai pandangan.

. (b) Tahap Institusi.(Kepercayaan dan Sikap individu).(Melibatkan Dasar dan Pelaksanaan yang bersifat Diskriminasi). (a) Tahap Individu. Konsep ‘Prejudis’ merupakan pandangan negatif mengenai ahli atau Kelompok Etnik lain yang tersemat dalam hati seseorang atau Kelompok Etnik tertentu.• ‘Rasisme’ wujud pada 2 tahap iaitu.

Apabila ‘Prejudis’ disuarakan. • ‘Stereotaip’ pula merupakan kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik seperti “Semua Orang X Bersifat Kasar” dan sebagainya.• Kesannya semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad sama ada dalam aspek politik. . ‘Prejudis’ menjadi ‘Stereotaip’. ekonomi atau sosial.

. • Fahaman ‘Stereotaip’ ini akan menimbulkan perasaan yang negatif dalam kalangan ‘Masyarakat Majmuk’ di Malaysia kerana fahaman ini mengakibatkan suatu Etnik memandang rendah terhadap kumpulan Etnik yang lain dan seterusnya membataskan interaksi antara Etnik dan menimbulkan semangat perkauman yang menebal. • ‘Stereotaip’ ialah gambaran yang berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan Etnik oleh Etnik yang lain.• Fahaman ‘Stereotaip’ ini akan menimbulkan perasaan negatif dalam kalangan masyarakat khususnya ‘Masyarakat Majuk’ di Malaysia.

adat-adat.• Menurut Roucek & Warren (1979). undang-undang dan sebagainya. nilai-nilai. Masyarakat diklasifikasikan sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara Kolektif dan merasakan mereka hidup bersama. . • Masyarakat itu terdiri daripada segolongan orang yang membentuk sistem separuh tertutup dan berkongsi kebudayaan.

• Kelas Sosial Masyarakat Tradisional pula boleh diklasifikasikan seperti berikut. Ikatan ini dinamakan Kontrak Sosial. (a) Sultan : Kelas Hieraki Tertinggi (b) Kelas Bawahan : Kaum Keluarga Diraja (c) Kelas Pembesar : Pembesar Negeri (d) Rakyat Biasa : Golongan Diperintah Setiap ahli Masyarakat mempunyai Tanggungjawab Sosial yang diterima dan diakui umum. .

• Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum. • Interaksi Sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis Ras. Masyarakat Majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan.Furnival.• Menurut J. bahasa dan adat resam yang tersendiri.S. mereka berganding bahu di bawah sistem politik sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan. . agama.

• Asas Sosial sesuatu Masyarakat Majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia. • Dari segi politik. Masyarakat ialah sebuah pola yang sangat kompleks mengenai organisasi sosial di mana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat garis panduan bagi semua bidang tingkah laku sosial. Masyarakat Majmuk timbul akibat Dominasi Penjajah. . • Menurut De Fleur (1974).

• M. . kepercayaan dan norma yang merupakan sebahagian daripada Kebudayaan tersebut.H. menjelaskan bahawa masyarakat merupakan suatu sistem perhubungan yang kompleks dalam kalangan individu dan kelompok yang didasarkan kepada nilai-nilai simbolik. Biesanz dan J. • Nilai tersebut seterusnya akan menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat berkenaan. Biesanz (1969).

.Furnival (1948). Masyarakat Majmuk adalah kaum yang bercampur tetapi mempunyai kehidupan yang berasingan. interaksi sesama terbatas. Masyarakat Majmuk adalah Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai Kelompok Ras dan Etnik yang berlainan berada di bawah satu sistem pemerintahan.• Menurut Kamadudin Jaafar (1974). • Bagi J.S. penuh prasangka serta ‘bersama’ tetapi ‘tidak bersatu’.

. • Ini bermakna masyarakat pada hari ini dikatakan tidak mempunyai keazaman sosial yang sama dalam membentuk Budaya Kehidupan Bermasyarakat.• Satu lagi ciri Masyarakat Majmuk ialah ketiadaan atau kelemahan ‘Azam Sosial Bersama’ (Common Social Will) yang merupakan satu set nilai yang dipersetujui anggota masyarakat bagi mengawal dan memberi panduan kepada tingkah-laku sosial.

Masyarakat Industrial . Masyarakat Menternak dan Bertani . Masyarakat Petani .• Perkembangan dalam masyarakat boleh dilihat dalam aspek kehidupan mereka seperti berikut:. Masyarakat Memburu dan Mengumpul . Masyarakat Pasca Industrial .

• Murid perlu didedahkan supaya mereka dapat mengelakkan rasa tinggi diri dan seterusnya menerima rakan sebagai sebahagian daripada komuniti dalam kehidupan mereka. . • Murid golongan bawahan dapat bergaul dan berinteraksi dengan murid golongan atasan tanpa mengira Budaya dan Masyarakat lain. • Pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam suatu masyarakat juga akan menentukan pola kehidupan.• Struktur Masyarakat atau Kelas Sosial berperanan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.

• Seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu perkara itu akan disertai oleh perasaan ‘pasti’ atau kepastian terhadap perkara berkenaan. • Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan memihak (Propositional Attitude). • Dalam konteks Agama. Kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas ‘Pembangunan Modal Insan’.Kepercayaan (Belief) • Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. .

• Dalam konteks di bilik darjah. murid dapat mengetahui dan memahami kepelbagaian kepercayaan masyarakat di negara kita. . • Kepercayaan juga adalah sesuatu yang dipercayai dan diterima secara turuntemurun. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai dan diterima secara turun-temurun.• Menurut Kamus Dewan (1994).

• Masarakat lama banyak meninggalkan pelbagai kepercayaan yang mana terdapat pelbagai pantang larang. .• Murid perlu didedahkan kepada kepercayaan masyarakat lain supaya tidak timbul salah faham ketika proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. tunjuk ajar dan nasihat yang berguna kepada anak cucunya yang masih mentah dalam kehidupan mereka seharian mereka. • Kepercayaan dan pantang larang tersebut bertujuan untuk mendidik dengan cara halus supaya tidak menyinggung perasaan mereka yang ditegur.

• Malah melalui cara tersebut juga dapat memperkayakan adat dalam masyarakat. • Antara kepercayaan dalam masyarakat Melayu adalah seperti kepercayaan terhadap Pawang dalam apa jua jenis situasi seperti waktuwaktu kecemasan. . • Kepercayaan tersebuat biasanya diamalkan di kawasan-kawasan kampung dan pedalaman.

Veda. • Masyarakat Melayu juga mengamalkan pantang larang menjahit pada waktu malam.• Bomoh sering menggunakan mentera atau jampi serapah. Jika melakukannya dikatakan mata mereka akan jadi buta. • Mentera diambil daripada perkataan Sanskrit “mantra” atau “manir ” yang merujuk kata-kata dalam kitab suci penganut Hindu. . • Tujuan sebenar untuk melarang mereka adalah untuk menjaga mata supaya tidak menjadi kabur dan rosak atau jarum tercucuk tangan.

. air. tumbuhtumbuhan. matahari. gunung serta fenomena lain.• Masyarakat Cina turut percaya bahawa alam semesta ini dikuasai oleh semangat yang kekuatannya luar biasa. tanah. • Beberapa semangat ini berada dan hidup dalam fenomena-fenomena alam seperti langit. • Fenomena alam ini dikalsifikasikan kepada ‘Yin’ dan ‘Yang’.

panasnya cahaya (Siang) dan segala yang termasuk keaktifan. • Feng-Shui dikatakan akan memberi tuah dalam kehidupan. • ‘Yang’ merupakan prinsip dasar untuk lelaki. gelap (malam) dan segala yang bersifat pasif.• ‘Yin’ adalah satu prinsip seperti wanita. matahari. . arah Utara. dingin. bulan. • Masyarakat Cina juga percaya bahawa ‘jade’ dapat memberi kekayaan dan keharmonian. arah Selatan.

• Kepercayaan dalam Masyarakat India pula dikaitkan dengan dewa-dewi. unsur jahat hantu. roh atau penunggu. roh dan penunggu serta kesan-kesan negatif. • Sebai contohnya. . unsur alam. bersiul pada waktu malam akan mengundang ular masuk ke dalam rumah. mereka ditakutkan dengan cerita bahawa makanan mereka akan dikongsi bersama oleh hantu. • Bagi yang makan di tempat gelap.

• Kepercayaan Animisme mempercayai bahawa setiap benda di bumi seperti gua. datuk. • Semangat ini juga dikenali sebagai jin.• Kepercayaan Animisme atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh dipercayai merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitif purba kala. . roh. batu besar atau kawasan tertentu mempunyai semangat yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia. malah membantu mereka dari semangat roh jahat dan juga dalam kehidupan mereka seharian. pokok. tuan dan penunggu. mambang.

. • Nilai Xenosentrisme bermaksud memandang tinggi terhadap Kebudayaan orang lain.• Nilai merupakan prinsip-prinsip yang menentukan apakah yang sesuai dan bermoral dalam sesebuah masyarakat. Kebudayaan yang diterima daripada orang lain akan mengayakan kebudayaan tempatan tanpa memberi kesan kepada penduduk asal. • Nilai Etnosentrisme bermaksud memandang rendah Kebudayaan orang lain. • Nilai Relativisme bermaksud kesanggupan menerima kebudayaan orang lain.

1998). • Bahasa adalah satu set simbol-simbol dan aturcara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna ditambah dengan sistem komunikasi yang kompleks (Cole. • Bahasa dikatakan bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa.Bahasa • Bahasa merupakan satu sistem komunikasi yang harus meggunakan bunyi atau simbol dengan pengertian yang tidak harus digunakan dengan sewenangwenangnya tetapi mempunyai struktur. .

perubahan populasi. peperangan. status ekonomi.• Bahasa juga mengalami perubahan. perpindahan. etnik. penemuan baru. agama. umur. penjajahan. seks. dll. pekerjaan. . pendidikan. • Perubahan dalam bahasa berlaku akibat daripada pertembungan masyarakat dan Budaya. perdagangan. penghijrahan. kelas sosial.

Bahasa ialah Sistem Oerisyaratan (Semiotik) yang terdiri daripada unsur isyarat dan hubungan antara unsur-unsur itu. . (Nababan). bahasa terbuka untuk penafsiran= Fonologi (Bunyi Perkataan) + Morfologi (Pembinaan Perkataan) + Sintaksis (Susunan Perkataan). i.• Bahasa dikatakan menjadi alat komunikasi untuk manusia bekerjasama melestarikan Kebudayaan dan penerusan pemikiran. Dengan kata lain.

Bahasa adalah sistem manusiawi untuk menyampaikan perasaan dan fikiran melalui alat sistem simbol yang dikeluarkan secara voluntari. (Edward Sapir). . Bahasa adalah kebolehan semulajadi penutur asli untuk membentuk ayat yang gramatis sebagai ujaran sebenar pada waktu tertentu. (Chomsky). (De Saussure) • iv. Bahasa adalah pola-pola umum dalam pertuturan sesuatu komuniti bahasa. • iii.• ii.

• Orang Melayu bertutur menggunakan Bahasa Melayu tetapi dialek antara negeri-negeri yang terdapat di Malaysia ini berbeza. • Kebanyakan bahasa orang Cina dikenalpasti melalui kumpulan penutur mereka. • Orang India bertutur dalam bahasa Tamil berasal dari Tamil Nadu. . • Mereka yang tinggal di Seremban. • Orang Cina yang menetap di Pulau Pinang serta Melaka bertutur dalam bahasa Hokkien. India. Ipoh dan Kuala Lumpur menggunakan bahasa Kantonis dan Hakka.

• Di Malaysia Timur. bahasa Mandarin paling banyak digunakan oleh masyarakat Cina sebagai kesan pengaruh media berbahasa Mandarin dari Singapura serta penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan formal. • Di Selatan Semenanjung Malaysia. bahasa Hakka dan Mandarin laris ditutur. terutamanya di Johor. kecuali di Sibu yang cenderung kepada bahasa Foochow serta Sandakan dengan bahasa Kantonis. .

iaitu adat dan kelaziman yang diharapkan daripada anggota masyarakat. • Adat Resam yang diamalkan ini masih releven dan dapat diterima oleh masyarakat umum dan generasi muda tidak berasa kekok untuk menerima dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian mereka.Adat Resam • Adat Resam adalah sesuatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat. Adat resam mempunyai ‘isbat’ kepada pelaku sama ada positif atau negatif. . • Setiap kaum yang berbeza mempunyai adat yang berbeza. Adat juga adalah amalan yang piawai.

• (a) Adat Resam Melayu (i) Melenggang Perut Adat ini merujuk kepada satu amalan yang dijalankan ke atas wanita yang telah genap 7 bulan hamil. . (ii) Meminang dan Bertunang Adat ini bertujuan untuk mengenali pasangan dengan lebih mendalam sebelum akad nikah.

Adat ini biasanya dijalankan setelah ibu tamat tempoh berpantang. Ada yang mengadakan kenduri arwah 3 malam berturut-turut. . (iv) Bercukur Jambul Adat ini merupakan satu adat yang diamalkan untuk mencukur jambul bayi yang baru dilahirkan.40.• (iii) Kematian Biasanya waris atau saudara-mara si mati akan mengadakan kenduri arwah untuk disedekahkan kepada arwah. 7 malam berturut-turut atau pada malam ke.

• (b) Adat Resam Cina (i) Kelahiran Semasa mengandung. nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Dalam memberikan nama kepada bayi. Adat dalam masyarakat Cina mementingkan anak lelaki kerana mereka dapat melanjutkan keturunan melalui pewarisan nama nenek moyang. Patah ke-2 mewakili nama segenerasi dalam kalangan adik-beradik dan sanak-saudara. Nama ke-3 pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. . ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung. .

(iii) Mencukur Rambut Adat ini dilakukan sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat mereka. .• (ii) Kenduri Selepas Kelahiran Mereka membuat sejenis kuih khas yang berbentuk merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara mara yang terdekat.

Wanita hamil dipakaikan sebentuk sebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai ‘Suulkaapu’. . .• (c) Adat Resam India (i) Sewaktu Mengandung Adat Valaikaapu adalah adat yang dilakukan ketika kandungan sulong wanita hamil menjangkau usia 7 hingga 9 bulan.

. Setelah itu diadakan upacara potong tali pusat. • Tujuan adat ini adalah untuk memberi nama kepada bayi yang baru dilahirkan tersebut. Madu akan disapukan pada lidah bayi berkenaan. Adat menyapu madu juga diadakan bertujuan untuk kecantikan. .• ‘Suul’ bermaksud ‘Kandungan Ibu’ manakala ‘Kaapu’ pula bermaksud ‘Perlindungan’. • (ii) Selepas Bersalin Membisikkan Nama Tuhan ‘Gayattri Mantiram’ (Doa) ke telinga bayi tersebut.

. • Walaupun ada persamaan antara lelaki dan perempuan. terdapat juga perbezaan yang ketara antara mereka. guru harus mengenal pasti dan merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan jantina. feelings. and behaviour that identify one as either male or female”.Jantina • Menurut Butler dan Mannning (1998). “The term gender describes masculinity and femininity-the thoughts. Justeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful