You are on page 1of 15

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

4. STATIKI PRORAUN STUBITA

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

29

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

4. Statiki proraun stubita


4.1. Stubini krak 4.1.1. Analiza optereenja

123

115 224 162

115

31 28
15

3 3 13 3

Slika 4.1. Tlocrt i popreni presjek stubinog kraka i podesta

16

15 33

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

30

30

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

Krakovi stubita ponaaju se kao uzduno nosive ploe, dok su podesti popreno nosivi. Proraun za takav sustav, koji je u nastavku primijenjen, nalazi se u knjizi Betonske konstrukcije rijeeni primjeri; Radi i suradnici; Zagreb 2006. (str. 111-118.). Stalno optereenje: Parket na nagaznoj povrini: Parket vertikale gazita:
dP dP 0,31 an 2 P = 0, 03 6,5 = ......................... 0,22 kN/m 0, 28 a 0,13 bv 2 P = 0,02 6,5 = ......................... 0,06 kN/m 0, 28 a

Estrih na nagaznoj povrini stube: d M M = 0 ,03 21 = ......................................... 0,63 kN/m2 buka vertikale gazita: Stube: AB ploa 15 cm: buka podgled:
0,16 b 2 d M M = 0, 02 21 = ............................ 0,24 kN/m 0, 28 a

b 0 ,16 = 25 = ............................................. 2,00 kN/m2 2 2 h 0,15 25 = = ........................................... 4,33 kN/m2 cos cos30

d M 0,02 18 = = ........................................... 0,42 kN/m2 cos cos30

Ukupno stalno.......... g k = 7,90 kN/m2 Korisno optereenje: Uporabno optereenje za stubita...... 3,00 kN/m2 Ukupno korisno........... qk = 3,00 kN/m2 U gornjim izrazima:
a irina stube an irina nagazne povrine

visina stube visina vertikale nagazne povrine visina AB ploe debljine slojeva jedinine teine materijala
b bv h d

4.1.2. Statiki proraun

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

31

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

4.1.2.1. Karakteristine vrijednosti momenata savijanja i poprenih sila


g, q

1 3b P1

1 3b P2

b P1=1,23

L s =2,24 g, q

b P2=1,62

L=3,19

Slika 4.2. Statika shema optereenja stubita i dijagram momenata savijanja

Karakteristine vrijednosti reakcija i poprenih sila nad leajem:


LS bp2 2 ,24 1,62 g k LS + 2 + 3 7 ,9 2 ,24 2 3 g g = = 9,21 kN/m Rk = Vk = L 3,19 LS bp2 2 ,24 1,62 q k LS + 2 + 3 3,0 2 ,24 2 3 q q Rk = Vk = = 3,5 kN/m = 3,19 L

Poloaj maksimalnog momenta savijanja u polju (mjesto gdje je poprena sila jednaka nuli): Dijagram poprene sile je horizontalan od oslonca do poetka kraka (nema optereenja). Poloaj nultoke odreuje se od mjesta gdje poinje krak (dijagram poprenih sila ima nagib).

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

32

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

x = Vkg /g = 9,21/7,9 = 1,17 m s obzirom na to da su stalno i korisno optereenje na istom mjestu na nosau, poloaj je proraunat za stalno optereenje isti rezultat bi se dobio za korisno i za proraunsko optereenje. bp1 1,23 +x = + 1,17 = 1,58 m Udaljenost maksimalnog momenta savijanja od leaja A: x' = 3 3
Karakteristine vrijednosti momenata savijanja u polju:

gk x2 7,901,172 = 9,14 kNm/m M = R x' = 9,211,58 2 2 q x2 3,0 1,172 q q = 3,48 kNm/m Mk x' k = Rk = 3,5 1,58 2 2
g k g k

4.1.2.2. Proraunske vrijednosti momenta savijanja i poprene sile Proraunska poprena sila nad leajem:
VEd = 1,35 Vkg + 1,5 Vkq = 1,35 9 ,21 + 1,5 3,5 = 17 ,68 kN/m

Proraunski moment savijanja u polju:


g q M Ed = 1,35 M k + 1,5 M k = 1,35 9,14 + 1,5 3,48 = 17,56 kN m/m

4.1.3. Dimenzioniranje uzdune armature Materijal: Beton: C20/25 ( C fck / fck,cube valjak/kocka)
f cd proraunska vrstoa betona

f cd = cc
elik:

f ck

= 1,0

20 = 1,0 13,33 N/mm2 = 1,333 kN/cm2 1,5

B500B ( fyk / ftk = 500 / 540 )

fyd proraunska granica poputanja elika


f yd = f yk

500 = 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2 1,15

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

33

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

Visina ploe stubita: Zatitni sloj betona (razred izloenosti XC1): Udaljenost do teita armature: Statika visina presjeka:

h = 15 cm c = 2, 0 cm d1 = c + / 2 = 2 , 0 + 1, 0 / 2 = 2 ,5 cm d = h d1 = 15 2 ,5 = 12 ,5 cm

Bezdimenzijski moment savijanja:

Ed =

M Ed 1756 = = 0,084 < lim = 0,296 2 b d f cd 100 12,52 1,333

Za Rd = 0 ,085 oitano:

c = -2,7 s1 = 20,0
Potrebna povrina armature u polju:

= 0,119 = 0,953

As1,req =

M Ed 1756 = = 3,39 cm2 /m d f yd 0,95312,5 43,478

Razdjelna armatura: 1. uvjet 2. uvjet

As1,raz = 0,2 As1,prov = 0,2 3,93 = 0,79 cm2 /m As1,raz = 0,001 Ac = 0,001 100 12,5 = 1,25 cm2 /m
mjerodavno

Minimalna armatura za polje:

As1,min = 0,0013 b d = 0,0013 100 12,5 = 1,63 cm2 /m


As1,min = 0,26 b d fctm 2,2 = 0,26 100 12,5 = 1,43 cm2 /m f yk 500

mjerodavno

gdje je f ctm vlana vrstoa betona Maksimalna armatura za polje:

As1,max = 0,040 Ac = 0,040 100 15 = 60,0 cm2 /m As1,max = 0,022 Ac = 0,022 100 15 = 33,0 cm2 /m

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

34

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

As1,max = lim b d

fcd 13,33 = 0,365 100 12,5 = 13,99 cm2 /m f yd 434,78

mjerodavno

lim varira ovisno o razredu betona Odabrana armatura mora biti vea od potrebne i mora se nalaziti u podruju izmeu minimalne i maksimalne armature: As1,min < As1,prov < As1,max Glavna armatura: ODABRANO:

10/20cm (As1,prov =3,93 cm2 /m) > As1,req = 3,39 cm2 /m

Razdjelna armatura: 8/25cm (As1,raz,prov =2,01 cm2 /m) > As1,raz,req = 1,25 cm2 /m ODABRANO: Napomena: Proraunatom armaturom za polje armira se i podruje spoja podesta i kraka stubita.

4.1.4. Dimenzioniranje poprene armature nosivost elementa na poprene sile bez poprene armature:

VRd,c = CRd,c k (100 l f ck )


CRd,c = 0 ,18 / 1,5 = 0 ,12

1/ 3

+ k1 cp b d

k =1+

200 200 =1+ = 2 ,26 < 2 ,0 d 125

d statika visina u [mm] plotina vlane armature u ploi po m'

As1,prov = 3,93 cm2


As1 3,93 = = 0 ,00314 < 0 ,02 b d 100 12 ,5 k1 = 0 ,15

1 =

cp = 0
b = 1000 mm

irina ploe u vlanom podruju


1/ 3

VRd,c = CRd,c k (100 l f ck )

+ k1 cp b d
1/ 3

VRd,c = 0,12 2,00 (100 0,00314 20 )

+ 0,15 0 1000 125 = 55348,7 N = 55,35 kN

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

35

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

minimalna vrijednost za VRd,c je:

VRd,c,min = ( vmin + k1 cp ) b d = ( 0,443 + 0 ) 1000 125 = 55339,8 N = 55,34 kN


provjera:

vmin = 0,035 k 3 / 2 fck1 / 2 = 0,035 23 / 2 201 / 2 = 0,443

VEd = 17,68 kN < VRd,c = 55,35 kN

Nije potrebno proraunati poprenu armaturu.

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

36

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

4.2. Podest 4.2.1. Analiza optereenja

123

115 224 162

115

31 28
15

3 3 13 3

Slika 4.3. Tlocrt i popreni presjek stubinog kraka i podesta

16

15 33

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

30

37

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

Stalno optereenje: Parket na nagaznoj povrini: d P P = 0,03 6,5 = .... 0,20 kN/m2 Estrih: buka: AB ploa 15 cm:
d M M = 0 ,03 21,0 = .... 0,63 kN/m2
2 d M = 0 ,02 18 ,0 = ...0,36 kN/m

h = 0 ,15 25 = ..... 3,75 kN/m2

Ukupno stalno.......... g k = 4,94 kN/m2 Korisno optereenje: Uporabno optereenje za stubita...... 3,00 kN/m2 Ukupno korisno........... qk = 3,00 kN/m2

4.2.2. Statiki proraun 4.2.2.1. Karakteristine vrijednosti momenata savijanja i poprenih sila Proraunska duljina ploe podesta:
1 1 Lp = L + 2 h = 230 + 2 15 = 245 cm 2 2

gdje je: L duljina podesta (u smjeru nosivosti) h debljina ploe Karakteristine vrijednosti reakcija i poprenih sila nad leajem:
g Rk = Vkg =

g k Lp 2 q k Lp 2

+ +

g Rk,stub. Lp

2 bp1 3
q Rk,stub. Lp

= =

4,94 2,45 9 ,21 2,45 = 33,57 kN/m + 2 1,23 3 2 3,00 2,45 3,5 2,45 + = 14,13 kN/m 2 2 1,23 3

q = Vkq = Rk

2 bp1 3

Karakteristine vrijednosti momenata savijanja u polju:

M = M =
q k

g k

g k L2 p 8 qk L2p 8

+ +

g 2 Rk, stub. L p

8 bp1 3
q Rk,stub. L2 p

= =

4,94 2,452 9,21 2,452 + = 20,56 kNm/m 8 8 1,23 3

8 bp1 3

3,0 2,452 3,5 2,452 + = 8,66 kNm/m 8 8 1,23 3

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

38

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

g q g q ; Vk,stub. karakteristine reakcije i poprene sile kraka stubita gdje su: Rk,stub. ; Rk,stub. ; Vk,stub. nad leajem bp1 irina podesta

4.2.2.2. Proraunske vrijednosti momenta savijanja i poprene sile Proraunska poprena sila nad leajem:
VEd = 1,35 Vkg + 1,5 Vkq = 1,35 33,57 + 1,5 14 ,13 = 66 ,51 kN/m

Proraunski moment savijanja u polju:


q M E d = 1,35 M kg + 1,5 M k = 1,35 20,56 + 1,5 8,66 = 40,75 kNm/m

4.2.3. Dimenzioniranje uzdune armature Materijal: Beton: C20/25 ( C fck / fck,cube valjak/kocka)
f cd proraunska vrstoa betona

f cd = cc
elik:

f ck

= 1,0

20 = 13,33 N/mm2 = 1,333 kN/cm2 1,5

B500B ( fyk / ftk = 500 / 540 )

fyd proraunska granica poputanja elika


f yd = f yk

500 = 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2 1,15 h = 15 cm c = 2, 0 cm d1 = c + / 2 = 2 ,0 + 1, 2 / 2 = 2 ,6 cm d = h d1 = 15 2 ,6 = 12 , 4 cm

Visina ploe stubita: Zatitni sloj betona (razred izloenosti XC1): Udaljenost do teita armature: Statika visina presjeka:

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

39

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

Polje Bezdimenzijski moment savijanja:

Ed =

M Ed 4075 = = 0,199 < lim = 0,296 2 b d f cd 100 12,4 2 1,333

Za Rd = 0 , 200 oitano:

c = -3,5 s1 = 9,0
Potrebna povrina armature u polju:

= 0,280 = 0,884

As1,req =

M Ed 4075 = = 8,55 cm2 /m d f yd 0,884 12,4 43,478

Razdjelna armatura: Razdjelna armatura je uzduna armatura iz kraka stubita 10/20 cm . Minimalna armatura za polje:

As1,min = 0,0013 b d = 0,0013 100 12,4 = 1,61 cm2 /m f 2,2 As1,min = 0,26 b d ctm = 0,26 100 12,4 = 1,42 cm2 /m f yk 500
Maksimalna armatura za polje:

mjerodavno

As1,max = 0,040 Ac = 0,040 100 15 = 60,0 cm2 /m As1,max = 0,022 Ac = 0,022 100 15 = 33,0 cm2 /m f 13,33 As1,max = lim b d cd = 0,365 100 12,4 = 13,88cm2 /m f yd 434,78

mjerodavno

Odabrana armatura mora biti vea od potrebne i mora se nalaziti u podruju izmeu minimalne i As1,min < As1,prov < As1,max maksimalne armature: Glavna armatura: ODABRANO:

12 / 12 cm (As1,prov =9,42 cm2 /m) > As1,req = 8,51 cm2 /m

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

40

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

Razdjelna armatura: Razdjelna armatura je uzduna armatura iz kraka stubita 10/20 cm .

Leaj Moment savijanja nad leajem uzima se kao etvrtina momenta savijanja u polju. Bezdimenzijski moment savijanja:

Ed =

M Ed 0,25 4075 = 0,050 < lim = 0,296 = 2 b d f cd 100 12,4 2 1,333

Za Rd = 0 ,050 oitano:

c = -1,8 s1 = 20,0

= 0,083 = 0,970

Potrebna povrina armature nad leajem:

As1,req =
ODABRANO:

M Ed 0,25 4075 = = 1,95 cm2 /m d f yd 0,970 12,4 43,478

8 / 20 cm (As1,prov =2,51 cm2 /m) > As1,req = 1,94 cm2 /m

4.2.4. Dimenzioniranje poprene armature nosivost elementa na poprene sile bez poprene armature:

VRd,c = CRd,c k (100 l f ck )


CRd,c = 0 ,18 / 1,5 = 0 ,12

1/ 3

+ k1 cp b d

k =1+

200 200 =1+ = 2,27 < 2,0 d 124

d statika visina u [mm] plotina vlane armature u ploi po m'

As1,prov = 9,42 cm2


9 ,42 As1 = = 0 ,00759 < 0 ,02 b d 100 12 , 4 k1 = 0 ,15

1 =

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

41

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Ime i Prezime JMBAG

cp = 0
b = 1000 mm

irina ploe u vlanom podruju


1/ 3

VRd,c = CRd,c k (100 l f ck )

+ k1 cp b d
1/ 3

VRd,c = 0,12 2,00 (100 0,00759 20 )


minimalna vrijednost za VRd,c je:

+ 0,15 0 1000 124 = 73686,9 N = 73,69 kN

VRd,c,min = ( vmin + k1 cp ) b d = ( 0,443 + 0) 1000 124 = 54932 N = 54,93 kN


nosivost:

vmin = 0,035 k 3 / 2 fck1 / 2 = 0,035 23 / 2 201 / 2 = 0,443

VEd = 66,51 kN < VRd,c = 73,69 kN

Nije potrebno proraunati poprenu armaturu.

*Napomena: U nastavku je dana skica armiranja stubita radi uvida u postavljanje proraunate armature. Studenti nisu obavezni crtati armaturu stubita.

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

42

9 8/20 cm 11 10/20 cm 12 8/20 cm 3 8/28 cm 8 12/12 cm 10 10/20 cm

4 8/30 cm 2 8/25 cm 1 10/20 cm 7 10/20 cm


0 11

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

9 8/20 cm
192 60

6 10/20 cm

12 8/20 cm

11 10/20 cm; L=312 cm; kom=7


10

5 10/20 cm 8 12/12 cm
0c 32 L=
91

10 10/20 cm; L=308 cm; kom=7


m; 7 m= ko

10 207

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2

3 8/28 cm; L=130 cm; kom=8


10 110 10
25

6 10/20 cm; L=232 cm; kom=7


54

10
; cm
87

168
7 m= ko

m; 0 c 60 2 / 2 10

2 8/25 cm; L=130 cm; kom=11


10 110 10

30

25

30 25

12 8/20 cm;

7
74

2 16 10/20 cm; L=

L=151 cm; kom=14

75 30

4 8/30 cm; L=76 cm; kom=40


46

8 12/12 cm; L=230 cm; kom=25


230

10

5 10/20 cm; L=237 cm; kom=7

153

9 8/20 cm; L=230 cm; kom=15


230

Ime i Prezime JMBAG

Slika 4.4. Skica armiranja stubita

43