PDF.Tarikhema.

ir (Historical e-Books)

PDF.Tarikhema.ir

‫ؼَتف ؾٗی ٌفیؿتی‬
‫ تاریخ ها – پایگاٌ داًلَد وتاتْای تاریخی ٍ هذّثی‬،ًِ‫ وتاتخا‬: ‫وشر الکتريویکی‬
‫ اًِی واظوی ٍ سعیذ یسایی‬: ‫تُیٍ الکتريویکی‬
‫يبسایت دکتر علی شریعتی‬

Http://Shariati.Nimeharf.Com
http://pdf.tarikhema.ir
Ancient.ir
PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

‫ن‬
‫ا‬
‫چهار زند ن ا سان‬

‫)‪PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬

‫مقذمه نسخه الکترونیکی‬

‫به نام بی نام او‬
‫بيا تا شروع كنيم‬
‫در امتداد شب نشينيم و طلىع كنيم‬
‫مهم نيست چگىنو و چطىر و چند‬
‫بو يك تلنگر ساده بيا تا رجىع كنيم‬
‫ببين كو خاك چگىنو بو سجده افتاده است‪،‬‬
‫چرا غرور و تفاخر‬
‫بيا تا ركىع كنيم‪.‬‬
‫استاد دکتر علی شریعتی ٍ استاد محمد علی طاَري عسیس‪،‬‬
‫ًثَدی وِ فمظ هعلَهاتی اس ضوا تیاهَسم‪ ،‬وِ هعلَهات را اس ّز تا هعلَهاتی هی تَاى آهَخت‪ .‬حیات پز‬
‫د‬
‫تزای مى تساى یه آهَسگار سادُ‬
‫فزاس ٍ ًطیثی را سپزی ًوَدُ ام وِ در حیي آى‪ ،‬رٍسگار تزاین دست تِ یه تاسی ًغش سد ٍ ًاگْاى م را را در تزاتز رٍح ّای تشرگی ًطاًذ‪.‬‬
‫حادثِ ای تشري وِ هی تَاًست اتفاق ًیفتذ ٍ هوىي تَد وِ ّزگش پیص ًیایذ ٍ تا آخز عوز هتَجِ ًطَم وِ چِ اٍجْا‪ ،‬رًگْا‪ ،‬جلَُ ّا‪،‬‬
‫پزٍاسّا ٍ تىاًْایی عویك در ّستی ٍ در ٍجَدم ٍجَد دارد‪ .‬در ّواى راّی وِ هتَلذ ضذُ تَدم‪ّ ،‬ویي جَر هی رفتن تا پیز ضَم ٍ خالی اس‬
‫ّز پزٍاس ٍ اٍجی ٍ تذٍى ّیچ دستاٍردی‪ ،‬رخت سفز هی تستن‪ .‬آُ وِ اگز در سًذگی تا ضوا عشیشاى آضٌا ًوی ضذم‪ ،‬چمذر تی ًصیة تَدم ٍ‬
‫تی فیض‪ .‬آًچِ را وِ اس ضوا گزفتن‪ ،‬هگز هی ضذ وِ اس وسی یا وتاتی آهَخت‪ ،‬هگز تَی هست وٌٌذُ رٍح ّای تشري ٍ هعغزتاى‪ ،‬سیثایی ٍ‬
‫جالل اًذیطِ ًاتتاى ٍ لغافت هعجشُ آسای حلمِ ّای تفَیض ضذُ استاد عاّزی عشیش را هی تَاى در جایی دیگز یافت‪.‬‬
‫هگز ایي راُ پز ٍ فزاس ٍ ًطیة را هی تَاًستن تی راّثزی حضَر هتعالی ضوا وِ اس راُ ٍ رسن هٌشلْا تاخثز تَدیذ‪ ،‬عی عزیك ًواین‪ .‬تمذیز‬
‫ًاب الْی تَد وِ مرا تا ایي اًذیطِ ّای ًاب ٍ تَاسغِ حضَر هثارن ٍ ٍ تزوت یافتِ تاى آضٌا ًوَد‪.‬‬
‫ایٌجاًة سعید یسایی ( تًحید )‪ ،‬تْیِ ٍ تٌظین الىتزًٍیىی آثار دکتر علی شریعتی را وِ تَاسغِ آضٌایی تا دٍست فزّیختِ ام‪،‬‬
‫جٌاب اِوی کاظمی عشیش صَرت گزفت‪ ،‬تِ استاد عشیشم‪ ،‬جىاب طاَري وازویه ٍ ّوسز هْزتاًن تمذین هی ًواین‪ .‬عشیشاًی وِ اس‬
‫دیذارضاى‪ ،‬صحثت ضاى‪ ،‬آضٌایی تا اًذیطِ ّایطاى‪ ،‬لثخٌذضاى‪ً ،‬گاُ ضاى ‪ ،‬سخياًطاى ‪ ،‬سىَتضاى ‪ ،‬سیستي ضاى‪ ،‬تَدًطاى ٍ حتی یاد ٍ تِ یاد‬
‫ضيم ٍ هی تیٌن‪.‬‬
‫آٍردىضاى ٍ احساس حضَرضاى‪ ،‬الْام هی گیزم‪...‬هی چطن‪...‬هی تَین‪...‬هی ٍ‬
‫ٍ سخٌی تا دٍستاًی وِ تَفیك حضَر در ديرٌ َاي عرفان حلقٍ تزایطاى هیسز ًگزدیذُ است ٍ اس اًذیطِ ّای ًاب دکتر علی‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫عزفاى حلمِ ) ٍ اساتیذی تواًٌذ دکتر علی شریعتی آضٌا ٍ لزیي ًوَدی ٍ اس تَ هی خَاّن وِ سایز ّوٌَعاى ٍ دٍستاًن را‪ ،‬وِ اس ایي‬
‫فیض عظین تی تْزُ هاًذُ اًذ‪ ،‬تِ سز هٌشل همصَد ّذایت ًوایی‪.‬‬
‫آهیي‪.‬‬
‫سعیذ یسایی‬
‫(تَحیذ)‬
‫‪ebrahimezaman@yahoo.com kimiagoo@yahoo.com‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫شریعتی تی تْزُ هاًذُ اًذ ٍ ٌَّس در پیَستي تِ ایي راُ هزددًذ ٍ اس لافلِ سزهٌشل حضزت دٍست عمة هاًذُ اًذ‪....‬‬
‫ضَی ‪ ٍ ،‬دراتصالْا ٍ ارتثاط ّایتاى تا ضثىِ ضعَر ویْاًی ‪ ،‬آغَش احساس ٍ‬
‫ٌّگاهیىِ تِ آهَسُ ّای ًاتصاى دل دّید ٍ در آًْا غزق د‬
‫رٍحتاى را‪ ،‬ستاى للثتاى را‪ ،‬دّاى فْوتاى را تگطایید ٍ تا دلت‪ ،‬هَاظثت‪ ،‬عغص‪ً ،‬یاسهٌذی‪ ،‬فزٍتٌی‪ ،‬تسلین‪ ،‬هذاٍهت‪ ،‬اعویٌاى‪ ،‬صثز ٍ‬
‫هماٍهت‪ ،‬راّْا‪ ،‬درّا ٍ پٌجزُ ّای ٍجَدتاى را تَاسغِ تیٌطْا ٍ وطف رهش ّای تَجَد آهذُ ‪ ،‬تاس وٌید ٍ تذًثال آى ‪ ،‬در رٍسًِ ّای ٍجَدی‬
‫تگزدی ٍ خَد را‪ّ ،‬وِ خَد را‪ّ ،‬وِ اتعاد‪ّ ،‬وِ خَاستْا‪ّ ،‬وِ تطٌگی ّا‪ّ ،‬وِ فْوْا‪ ،‬حس ّا‪ ،‬دردّا‪ ،‬تلعیذًْا‪ ،‬گزفتي ّا ٍ ‪ ...‬را در‬
‫د‬
‫تاى‬
‫وٌی وِ چِ چطوِ ّایی در درٍى تاى جاری‬
‫یاتی ٍ حس هی د‬
‫تزیشی ٍ صثز وٌید؛ خَاّیذ دیذ ٍ سز هٌشل همصَد را هی د‬
‫د‬
‫فیلتز عزفاى حلمِ‬
‫ضَی ٍ‬
‫ضَی ٍ پز هی د‬
‫ضذُ است‪ .‬فمظ در آى صَرت است وِ اس ّوِ چیشّایی وِ در ایي دًیا ًیست ٍ اصال ًیست‪ ،‬پز هی ضَید ٍ پز هی د‬
‫صذای ریشش ایي جزیاًْای اعجاب اًگیش غیثی را در درٍى خَد ٍ تا گَش دادى تِ آًْا ٍ تا دل تستي ٍ خاهَش تَدى‪ ،‬تِ رٍضٌی ٍ‬
‫ضٌَی ٍ رٍیص تْطت در وَیز خلَت ٍ سَختِ دلتاى اتفاق هی افتذ‪ .‬احساس هی وٌید وِ پٌجزُ ّایتاى تِ سَی‬
‫صزاحت ٍ تلٌذ ٍ تلٌذ هی د‬
‫ضَی‪.‬‬
‫عالوی دیگز گطَدُ ضذُ ٍ رٍدّای غیثی در پٌْاًی تزیي دّلیشّای رٍحتاى سزتاس ًوَدُ اًذ ٍ سزضار هی د‬
‫سزآخز خذایا تزا سپاسی دٍتارُ هی ًواین وِ ٍجَد م را تا اعجاس ایي لزى وِ ّواًا ظَْر ٍ حضَر استاد طاَري عسیس ( تٌیاًگشار‬

‫)‪PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬

‫خانمها ‪ ،‬آقایان ‪ ،‬دانشجویان گرامی ‪:‬‬
‫ثؿؽ اق ؾفْ تجفیٍ ث‪ٌٛ ٣ٛ٤ ٣‬ب ث‪ ٣‬غبطف ای‪ٟٚ ٝ‬بوجت ‪ ،‬آ‪ٞ‬س‪ ٣‬ـا َ‪ٚ ٣‬ی غ‪١‬اوت‪ًٚ ٙ‬ؽ‪ ٣ٚ‬ؾفْ َ‪ ٟٙ‬ای‪ ٝ‬اوت‬
‫َ‪ ٣‬وػ‪ٟ‬فا‪ٞ‬ی ا‪ٍٚ‬ت ‪ ٝٚ‬ؼـ ضًیًت یٍ وػ‪ٟ‬فا‪ٞ‬ی ‪ٞ‬یىت ‪ .‬ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٣َ ٝ‬وػ‪ٟ‬فا‪ٞ‬ی ؾجبـت اوت اق ‪ٚ‬الٌ ‪٠‬‬
‫‪ٚ‬طٗجی َ‪ ٣‬یٍ وػ‪ٟ‬فا‪ ٜ‬ؼاـؼ ‪ ،‬تطًیًی َفؼ‪ٞ ٠ ٢‬تید‪ ٣‬آ‪ ٜ‬تطًیًً ـا ثفای ضٕبـ ثیب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .‬ا‪ٞ‬س‪٣َ ٣‬‬
‫ا‪ٍٚ‬ت ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬ؾفْ َ‪ ٟٙ‬یٍ طفش ‪ ،‬یٍ تك ‪ ٠‬یٍ ‪ٞ‬ػفی‪ ٣‬اوت ‪ .‬ثؽ‪ ٜ٠‬ای‪ ٣َ ٝ‬ث‪ ٣‬اوتؽالًٖ ثپفؼاق٘ ‪٠‬‬
‫ثؽ‪ ٜ٠‬ای‪ ٣َ ٝ‬ت‪ٔ١‬یص قیبؼ ثؽ‪ ٙ٤‬نًط إِ تك ـا ‪ٚ‬طفش ‪ٚ‬ی َ‪ ٠ ٟٙ‬اْف ‪ ٙ٤‬تٍفیطی ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ نًط ث‪ ٣‬غبطف‬
‫ـ‪ٌ ٌٝ٠‬ؽ‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ تك اوت ‪ ٠‬ثؿؽ ؾفٔ‪ ٙ‬ـا ت‪ٛ‬ب٘ ‪ٚ‬ی َ‪ ٠ ٟٙ‬اٖجت‪ ٣‬ؼـ غؽ‪ٚ‬تتب‪ ٜ‬غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬ث‪١‬ؼ َ‪ ٣‬ؼـثبـ‪ ٢‬غ‪١‬ؼ ای‪ ٝ‬تك‬
‫‪ ٠‬ای‪ٞ ٝ‬ػفی‪٤ ٣‬ف ْ‪ ٣ٞ١‬و‪١‬اٖی یب اث‪٥‬ب٘ ‪ ٠‬ایفاؼی ثبٌؽ ث‪٤ ٣‬ف ضبٔ خ‪١‬اة ثؽ‪ٖ٠ . ٙ٤‬ی اق ا‪ ٔ٠‬طی َ‪ ٣َ ٟٙ‬ای‪ ٝ‬یٍ‬
‫اوتؽالٔ ‪ ،‬یٍ تٍفیص ‪ ٠‬تطًیى ‪ٞ‬ىجت ث‪ ٣‬یٍ ‪١ٔ١ٚ‬ؼ ‪ٞ‬یىت ‪ ،‬ثُٗ‪ ٣‬یٍ ‪ٞ‬ػفی‪ ٣‬اوت ‪ٌٛ ٠‬ب ؼـ ضؽ یٍ ‪ٞ‬ػفی‪٣‬‬
‫‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬یؽ تًٗیً َ‪ٟ‬یؽ ‪.‬‬
‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫ـ‪٠‬ی غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼ‪٠‬ـ ‪ٚ‬ی قؼ‪ ٠ ٢‬ای‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ف تّبؼنی ‪ٞ‬یىت ز‪ ٜ١‬ثكـْتفی‪ ٍُٕٚ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽْی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت‬
‫‪٤ ٠‬ف ـ‪٠‬ق ‪ ، ٙ٤‬ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽْی ـ‪ ٌٝ٠‬تف ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬خ‪٥‬ب‪ ٜ‬آوب‪ ٜ‬تف ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ىٗط تف ثف خ‪٥‬ب‪ٚ ٜ‬ی ْفؼؼ‬
‫‪ٍُٚ ٠‬الت ثیٍتف ضٕ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ،‬ای‪ ٍُٕٚ ، ٍُٕٚ ٝ‬تف ‪ٚ ٠‬ج‪ ٙ٥‬تف ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ضتی ث‪١ِ ٣‬ـت یٍ نبخؿ‪ ٣‬ؼـ‬
‫‪ٚ‬ی آیؽ ‪ .‬ای‪ ٍُٕٚ ٍُٕٚ ٝ‬غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ‪٤ ٠ .‬ف ـ‪٠‬ق ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ ٣‬ؾٗ‪ ٙ‬ث‪ ٣‬و‪١‬أ ‪٤‬بی قیبؼی پبوع ؼاؼ‪ٚ ٢‬ی‬
‫ٌ‪١‬ؼ ‪ٖ٠‬ی ای‪ ٝ‬و‪١‬أ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬زیىت ؟ ثیٍتف ‪ٚ‬طفش اوت ‪ٚ ٠‬ىبٖ‪ ٣‬تف ز‪ٟ‬ب‪ ٣ُٞ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ؼـ قفة َ‪٣‬‬
‫ثیٍتف اق ‪ٚ‬ب ‪ ٠‬ق‪٠‬ؼتف اق ‪ٚ‬ب ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬ثطفا‪ ٜ‬ـویؽ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ثیٍتف اق ‪ٚ‬ب نبخؿ‪ٛٞ ٣‬ی ؼا‪ ٙٞ‬ا‪ٞ‬ىب‪َ ٜ‬یىت ـا اضىبن ‪ٚ‬ی‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫خبٖت اوت َ‪ ٝٚ ٣‬ؼـ ای‪ ٝ‬ؼ‪ ٠‬و‪ٚ ٣‬فتج‪ ٣‬ای َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬آثبؼا‪ ٜ‬آ‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬ا٘ ‪ ٠‬ؼـ ای‪ٟ‬دب ِطجت َفؼ‪ ٢‬ا٘ ثیٍتف ‪ٚ‬ىبئٕ‬

‫)‪PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬

‫َ‪ٟٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ؼا‪ ٣ٟٚ‬اي تب ضؽی ـ‪ٌٟ٠‬هُفا‪ٚ ٜ‬بـ ـا ‪ْ ٙ٤‬فنت‪ ٣‬اوت ‪ .‬ث‪ٟ‬بثفای‪ٚ ٝ‬ىبٖ‪ ٣‬اوبوی ثفای ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق غ‪١‬ؼ‬
‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬زیىت ؟ ‪ ٠‬ا‪ُٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ؽاـؼ يجٕ اق ای‪ٚ ٣َ ٝ‬ب ث‪ ٣‬یٍ تؿفیم آْب‪٤‬ب‪ ٣ٞ‬ؼـوت ‪ٟٚ ٠‬طًی اق ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬
‫ـویؽ‪ ٢‬ثبٌی‪٤ ٙ‬یر ‪ٚ‬ىٗ‪ ٣‬ای ضٕ ثٍ‪١‬ؼ ‪.‬‬
‫‪ ٝٚ‬ؼـ ؼا‪ٍُٞ‬ؽ‪ ٢‬ای ؼـثبـ‪ ٢‬تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیت ِطجت ‪ٚ‬ی َفؼ٘ ‪ ٠‬ای‪ُٚ ٣ُٟ‬تج‪٥‬بی ‪ٚ‬ػتٗم تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیت َ‪٣‬‬
‫ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬طفش اوت ‪ ٣ٛ٤‬ث‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ثىت ـویؽ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ؾٗت ای‪ٞ ٣ٛ٤ ٣َ ٝ‬ػب٘ ‪٤‬بی آ‪١ٚ‬قٌی ؼ‪ٞ‬یب ثفاوبن نٗىه‪٣‬‬
‫‪٤‬بی ‪ٚ‬ػتٗم ‪٤ ،‬یر َؽا٘ ‪ٞ‬ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽ ‪١ٚ‬نى ثبٌ‪ٟ‬ؽ ‪٤ ٠‬ف َؽا٘ ا‪١ٌ ٔ٠‬ـ ‪ٌ ٠‬ف نفا‪٠‬ا‪ٞ‬ی ثفا‪ٓٞ‬یػت‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ؾدك‬
‫غ‪١‬ؼٌب‪ ٜ‬ـا ‪ٍٞ‬ب‪ ٜ‬ؼاؼ‪ٞ‬ؽ ث‪ ٣‬غبطف ‪ًّٞ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ ای‪ُٚ ٝ‬تت ‪٤‬بی تفثیتی ‪ ٠‬آ‪١ٚ‬قٌی ‪٤‬ىت ‪ٞ ،‬یىت ث‪ ٣‬غطف ای‪ٝ‬‬
‫اوت َ‪ٚ ٣‬ؿٗ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ثكـِ ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ؼ‪ٞ‬یب ‪ ٠‬ث‪ٟ‬یب‪ٓٞ‬ؿاـا‪ٞ ٜ‬ػب٘ ‪٤‬بی تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیتی ؼـ وطص ‪٤‬بی ‪ٚ‬ػتٗم ثیً اق آ‪٣ُٞ‬‬
‫ث‪ ٣‬تُ‪ٟ‬یٍ آ‪١ٚ‬قي ‪ ٠‬پف‪٠‬ـي ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثپفؼاق‪ٞ‬ؽ ثبیؽ ای‪ٚ ٝ‬ىبٖ‪ ٣‬ـا ضٕ َ‪ٟٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ز‪ ٣‬زیك اوت ؟‬
‫اْف ‪ٚ‬ب ‪ٞ‬ه‪ٛ٥‬ی‪ ٣َ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬زیىت ؟ ز‪ ٣‬ثبیؽ ثبٌؽ ؟ یؿ‪ٟ‬ی اؾتًبؼ ـ‪١ٚ ٠ ٌٝ٠‬ـؼ اتهبو ثفای ضًیًت ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬
‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫ؾجث ‪ ٠‬ثی‪١٥‬ؼ‪ ٢‬اوت ثبقجب‪ٞ‬ی ـا ‪ٚ‬ی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی‪ ٣َ ٙ‬تُ‪ٟ‬یٍ پی‪ٞ١‬ؽ قؼ‪٠ ، ٜ‬خی‪َ ٝ‬فؼ‪ ، ٜ‬ثبقؽاـی ‪ْ ٠‬یب‪ٌٟ ٢‬بوی ـا ث‪٣‬‬
‫ضؽ اؾالی ؾٗ‪ ٙ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬ی ٌ‪ٟ‬بوؽ ا‪ٚ‬ب ث‪١ٞ ٣‬ؼ ؼـغتی َ‪ ٣‬قفن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٛٞ‬ی ا‪ٞ‬ؽیٍؽ ‪ ٠‬ای‪١ٔ١ٚ ٝ‬ؼ ـا َ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪٣‬‬
‫ا‪ٞ ٠‬یبق‪ٟٚ‬ؽ ز‪ٚ ٣‬ی‪ ٢١‬ای اوت ؼـ ‪ٞ‬ػف ‪ٛٞ‬ی ْیفؼ ‪ ٠ .‬ؼـوت ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ثفای ‪َ ٣ٛ٤‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ٚ ٣‬ی غ‪١‬ا‪ٟ٤‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪٠ ٜ‬‬
‫خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ـا اِالش َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تٍجی‪٥‬ی ـا َفؼ ‪.‬‬
‫ا‪ُٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ؽاـؼ تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیتی ‪ٚ‬تفيی ‪١ٚ ٠‬نى ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌی‪ ٙ‬يجٕ اق ای‪ٚ ٣َ ٝ‬ىبٖ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ضٕ َ‪ٟ‬ی‪ . ٙ‬ا‪ُٚ‬ب‪ٜ‬‬
‫‪ٞ‬ؽاـؼ َ‪٤ ٣‬یر یٍ اق ‪ٞ‬ػب٘ ‪٤‬بی اخت‪ٛ‬بؾی خ‪٥‬ب‪ ، ٜ‬اق ‪ٚ‬بـَىیى‪ ٠ ٙ‬و‪١‬ویبٖیى‪ْ ٙ‬فنت‪ ٣‬تب ‪ ٙ٥ٛ٤‬ایؽئ‪١ٖ١‬لی‪٥‬بی‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬

‫‪ٞ‬ؽاٌت‪ ٣‬ثبٌی‪ ٣ٛ٤ ٙ‬تالٌ‪٥‬بی ‪ٚ‬ب ثفای اِالش نف‪ ، ّٟ٤‬اِالش ا‪١ٚ‬قي ‪ ،‬پف‪٠‬ـي اغالو ‪ ٠‬ـ‪٠‬اثط اخت‪ٛ‬بؾی ‪٣ٛ٤‬‬

ٙ‬ؿٗ‪ٛ‬ی یٍ ثؽی َ‪ ٣‬ؼاـؼ ای‪ ٝ‬اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب ‪ٚ‬ب قض‪ٛ‬بت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ـ‪٠‬ی خفیب‪ ٜ‬پی‪١‬وت‪ ٣‬ای اوت َ‪ٍٚ ٣‬تفی‪٥‬بی‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ضؽاَثف ز‪٥‬بـ وبٔ ؼیٓف ؼـ ؼا‪ٍُٞ‬ؽ‪٢‬‬ ‫‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪َ ٣ٛ٤ .‬‬ ‫‪ٚ‬تبوهب‪ ٝٚ ٣ٞ‬وبٖی یٍ ‪ٚ‬فتج‪ ( ٣‬آ‪ٚ ٙ٤ ٜ‬ىٗ‪ٞ ٙ‬یىت َ‪ ٣‬ثت‪١‬ا‪ ٙٞ‬ثیبی‪ٚ ) ٙ‬ی آی‪ ٙ‬ای‪ ٝ‬خب ‪ٛ٤ ٠‬یٍ‪ ٣‬ؼـ ‪ٛ٤‬ب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ا‪ٚ ٔ٠‬ی ‪ٚ‬ب‪ .‫)‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.‬ثػّ‪ َ١‬ؼـ‬ ‫‪ٞ‬ػب٘ تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیت خؽیؽ ‪ ٠‬ثفغالل ‪ٞ‬ػب٘ تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیت يؽی‪ٌ ٣َ 1 ٙ‬بْفؼ غ‪١‬ؼي ‪ٚ‬ی ـنت ؼـ ض‪١‬ق‪٤ ٢‬بی‬ ‫‪ٚ‬ػتٗم ‪ٚ‬ی ‪ٍٞ‬ىت ‪ ٠‬اوتبؼا‪ٚ ٜ‬ػتٗم ـا ‪ٚ‬ی ؼیؽ یٍ ‪ٞ‬هف ـا ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ ٠‬ثؿؽ آ‪ٚ ٜ‬ؿٗ‪ ٙ‬ای‪ٌ ٝ‬بْفؼي ـا‬ ‫ثفاوبن ‪ُٚ‬تت غ‪١‬ؼي ‪ ،‬پٗ‪ ٣‬پٗ‪ٚ ٣‬ی وبغت ‪ ٠‬تب ‪ٚ‬فاضٕ ‪٥ٞ‬بیی ‪ٚ‬ی ـوب‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬اغفی‪ ٝ‬تطًیًبتً ‪ ،‬اغفی‪ٝ‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema. ٙٞ‬یؿ‪ٟ‬ی ثفای آ‪ٞ‬س‪ ٣َ ٣‬ثؿؽ ثبیؽ ث‪ٟ‬ب َ‪ ٟٙ‬ؼیٓف نفِت ‪ٞ‬یىت ‪ٚ ،‬ی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ تب وبٔ ؼیٓف َ‪٣‬‬ ‫وبٔ ؼیٓف ‪ٞ ٙ٤‬ىٕ ؾ‪ٚ ْ١‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ٚ .Tarikhema.ir‬‬ ‫ؼـ ثبقاـ یب ؼـ اؼاـ‪َ ٢‬بـ ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ای‪٥ٟ‬ب ؼ‪ ٢‬وبٔ َ‪َ ٣‬بـ ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ و‪١‬اثى ای‪ ٝ‬ؼ‪ ٢‬وبٔ َبـ ؼـ ‪ٚ‬طیطٍب‪ٚ ٜ‬ی‬ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ؼیٓف ‪١ٚ‬نى ثٍ‪ٞ١‬ؽ يجٕ اق ای‪ ٣َ ٝ‬ثٓ‪١‬ی‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬اؾال٘ َ‪ٟٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬زیىت ‪ ٠‬يجٕ اق ای‪ ٣ُٟ‬ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬إِ ثفو‪ٟ‬ؽ‬ ‫َ‪٤ ٣‬ؽن‪٥‬بی ‪٥ٞ‬بئی َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثبیؽ آ‪٥ٞ‬ب ـا ثفاوبن نطفت غ‪١‬ؼي تؿًیت َ‪ٟ‬ؽ ز‪٤ ٣‬ؽن‪٥‬بئی اوت ؟ ‪ ٠‬اِ‪١‬ال ثبیؽ‬ ‫‪ٍٚ‬ػُ ٌ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬اق خب‪ٚ‬ؿ‪ٚ ٣‬تؿبٖی اق ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ثكـِ ‪ ٠‬اق ‪ٞ‬ػب٘ آ‪١ٚ‬قٌ‪٥‬بی ویبوی یب ايتّبؼی ثىیبـ پیٍفنت‪٣‬‬ ‫ز‪ ٣‬خ‪١‬ـ ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ـا ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ی‪ ٙ‬ثىبقی‪ .‬بـ‪٤‬بئی َ‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ث‪ ٣‬اغف َ‪ٚ ٣‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ثفوؽ ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ؼا‪ٍٞ‬د‪٤١‬ب ؼاـ‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬ی ـ‪ٞ٠‬ؽ ‪ ٠‬ثبق‬ ‫‪ٞ‬ىٕ تبق‪ ٢‬ای ‪ٚ‬ی آی‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثبق ‪ٚ‬ب ثبیؽ اق ِهف ٌف‪٠‬ؼ َ‪ٟ‬ی‪ٚ .‬تبوهب‪ٚ ٣ٞ‬ب ‪ٚ‬ؿٗ‪٤ ٙ‬ب قض‪ٛ‬بت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ـ‪٠‬ی آة خبـی اوت ثفغالل آ‪٥ٞ‬بیی َ‪٣‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF. ٙ‬ث‪ٟ‬بثفای‪ ٝ‬يجٕ اق ‪٤‬ف زیك ثبیؽ ‪ٚ‬ىبٖ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٠ ٜ‬زٓ‪ ٣ٞ١‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٠‬زٓ‪ٌ ٣ٞ١‬ؽ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ضٕ ثٍ‪١‬ؼ ‪ .‬ای‪ ٝ‬اوبن ‪٤‬ف ‪ٚ‬ىبٖ‪ ٣‬ای اوت ز‪ ٣‬ثؿؽ غ‪١‬اوت‪ ٣‬ثبٌی‪ٚ ٙ‬ؿ‪٤‬جی ث‪ٛ‬ب‪ٞ‬ی‪ ٙ‬ز‪ ٣‬قیف‬ ‫‪ٚ‬ؿ‪٤‬جی ز‪ ٣‬و‪١‬ویبٖیىت ز‪ٔ ٣‬ؽ آ‪ ٜ‬ز‪ٚ ٣‬تفيی ز‪ٚ ٣‬فتدؽ ‪٤‬ف ٌُٗی ـا َ‪ ٣‬غ‪١‬اوت‪ ٣‬ثبٌی‪ ٙ‬ثؿؽ تؿًیت َ‪ٟ‬ی‪ٙ‬‬ ‫ثبیؽ يجٕ ای‪ٚ ٝ‬ىبٖ‪ ٣‬ثفای ‪ٚ ٣ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ضٕ ثٍ‪١‬ؼ ‪.Tarikhema.

Tarikhema.‬ا‪ٚ‬ب تؿٗی‪٠ ٙ‬‬ ‫تفثیت ؼـ ‪ٞ‬ػب٘ خؽیؽ ای‪ٌُٗ ٝ‬ی ‪ٞ‬یىت ‪ .ir‬‬ ‫‪ٚ‬ؿٗ‪ٛ‬ی ث‪ٌ ٣‬بْفؼي ‪ٚ‬ی ْهت ‪ :‬ت‪ٟ‬جٕ غدبٖت ‪ٛٞ‬ی ٍَی ؼ‪ ٠‬وبٔ ؼـ یٍ َالن ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬ای ْهت ‪ :‬غ‪١‬ؼت‬ .Tarikhema.‬طفنی‪ ٝ‬ثف ‪ ٙ٤‬تط‪ٛ‬یٗ‪ٟ‬ؽ ‪٤ ٠‬یر َؽا٘ یُؽیٓف ـا ا‪ٞ‬تػبة ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪٤‬ف ؼ‪ ٠‬ـا َبـْكی‪ٟ‬ی ثفای ‪ٙ٤‬‬ ‫ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ ٠ ٢‬ث‪ ٣‬ؼوت ‪ ٙ٤‬ؼاؼ‪ ٢‬اوت‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫غدبٖت ثًُ َ‪ ٣‬ثیىت ‪ ٠‬پ‪ٟ‬ح وبٔ اوت ؼـ ‪ٛ٤‬ی‪َ ٝ‬الن ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬ای ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.‬قیفا ‪ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ط‪١‬ـی َ‪ْ ٣‬هت‪ : ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق اق ‪٤‬ف ـ‪٠‬قی ‪ٚ‬د‪ٔ١٥‬‬ ‫تف اوت ‪ .‬‬ ‫ای‪ٚ ٝ‬دج‪١‬ـ ث‪١‬ؼ‪ٚ ٜ‬ؿٗ‪ ٙ‬ث‪ٚ ٣‬ب‪ٞ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ یٍ َالن َ‪َ ٣‬الوً اق ٖطبظ اتبو ‪ٌٛ ٠‬بـ‪ ٢‬ثبثت اوت ا‪ٚ‬ب اق ٖطبظ‬ ‫‪ٍٚ‬تفی‪٥‬بیً ‪١ٛ٤‬اـ‪ ٢‬ؼـ ضبٔ ضفَت ‪ ،‬وجت ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪٤ ٣‬ف ز‪ٚ ٣َ ٣‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ثىبقؼ ثؿؽ اق ‪ٚ‬ؽتی خجفا ‪ ،‬اق‬ ‫قیف ؼوتً ـؼ ٌ‪١‬ؼ ‪ٞ ٠‬تبیح ‪ًٚ‬ؽ‪ٚ‬بتً ‪٤‬یر ‪٠‬يت ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼي ‪َ ٠‬بـ ثؿؽیً ‪ٞ‬فوؽ ‪.‬اق ا‪٠‬اغف يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪ ٙ٤‬تب يف‪ ٜ‬ثیىت‪ ٣َ ٙ‬اال‪٤ ٜ‬ىتی‪ ٙ‬قبٖت نالوه‪ٚ ٠ ٣‬تهُفی‪ ٠ ٝ‬ضتی ‪١ٞ‬یى‪ٟ‬ؽْب‪٠ ٜ‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.Tarikhema.‬یب ‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٙ‬ی ثی‪ٟ‬ؽ یٍ ؾؽ‪ ٢‬يیبن‪٤ ٣‬بی ‪ٍٟٞ‬بغت‪ ٣‬ث‪ ٣‬او‪ ٙ‬ؼا‪ٍٞ‬د‪ ١‬ثف ا‪ ٠‬تط‪ٛ‬یٕ ٌؽ‪ ٢‬غ‪١‬ة ثبیؽ‬ ‫پؿیفنتً ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٞ‬ػفیبتً ـا ثفای ا‪ٚ ٠‬ی ْهت ‪ ٠‬ا‪ ٠‬ـا اق اثتؽا تب ا‪ٞ‬ت‪٥‬بی ‪ُٚ‬تجً ‪ٚ‬ی پف‪٠‬ـا‪ٞ‬ؽ ‪٤ ٠‬ؽایت ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ .‬‬ ‫وػ‪ٟ‬فا‪ٞ‬ی ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ ، ٝٚ‬ثبق ‪ ٙ٤‬ؼـثبـ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬ثب ٌبْفؼ یٍ وبٔ یٍ ؼـن غبَ ؼاـی‪ًٚ ٙ‬ؽ‪ ٣ٚ‬زی‪ٟ‬ی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ٙ‬‬ ‫َ‪ ٣‬ثؿؽ ث‪ٞ ٣‬تید‪ ٣‬ثفوی‪ ٙ‬ثؿؽ ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬وبٔ ت‪ٛ‬ب٘ اوت ا‪ ٠‬ـنت‪ ٠ ٣‬ؾؽ‪ ٢‬ای ؼیٓف آ‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬ثبق اق ا‪ ٔ٠‬ثبیؽ‬ ‫ٌف‪٠‬ؼ َ‪ٟ‬ی‪. ٙ‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ٛ٤ ٣‬یٍ‪ ٣‬ؼـ ‪ًٚ‬ؽ‪ٚ ٣ٚ‬ی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی‪. ٙ‬‬ ‫‪ -1‬ض‪١‬ق‪٤ ٢‬بی ؾٗ‪ٛ‬ی يؽی‪ ٙ‬ثؽی‪١ّٟ‬ـت ‪ٞ‬ج‪١‬ؼ‪ٌ ، ٢‬بْفؼ ‪ٚ‬ؿٗ‪ ًٛ‬ـا غ‪١‬ؼي ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َفؼ‪ ٣ٞ ٢‬اثالـ ‪٠‬قاـت‬ ‫ا‪١ٚ‬قي ‪ ٠‬پف‪٠‬ـي یب ‪٠‬قات آ‪١ٚ‬قي ؾبٖی َ‪ ٣‬یٍ ‪ٚ‬فتج‪ ٣‬یٍ ‪ٚ‬ؿٗ‪ٞ ٙ‬تفاٌیؽ‪٠ ٢‬اـؼ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ اثالـ ث‪ ٣‬ؼوت ! غ‪١‬ة‬ ‫ثبیؽ پؿیفنتً ‪ .Tarikhema.

ir‬‬ ‫یُی اق ؼ‪٠‬وتب‪ ٣َ ٝٚ ٜ‬ؼـ يفآ‪ ٜ‬تطًیى ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ٚ‬ی ْهت ؼ‪ ٣َٛٗ ٠‬ـاخؽ ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪٤ ٜ‬ىت ‪٠ ٠‬يتی اق ای‪١ٞ ٝ‬ؼ‬ .Tarikhema.‬په ؼ‪ ٠‬تب ا‪ٞ‬ىب‪٠ ٜ‬خ‪١‬ؼ‬ ‫‪PDF.‬ا‪ٞ‬ىب‪ ، ٜ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی ز‪٥‬بـ ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬اوت ‪ ٠ .‬‬ ‫ضبال إِ تك ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪٠‬ال ای‪ ٝ‬ز‪٥‬بـ ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬یب ز‪٥‬بـ خجف زیىت ؟ ‪ ٠‬ثب‪ٞ‬یب زٓ‪ ٣ٞ١‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ای‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٞ‬ؽا‪٥ٞ‬بی ز‪٥‬بـْب‪ ٣ٞ‬یب خجف‪٤‬بی ز‪٥‬بـْب‪ ٣ٞ‬اي ـ‪٤‬بیی پیؽا َ‪ٟ‬ؽ ؟‬ ‫‪ ٠‬يجٕ اق ای‪ ٝ‬ثبیؽ ث‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬ىبٖ‪ ٣‬ت‪١‬خ‪َ ٣‬فؼ َ‪٠ ٣‬يتی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬ئی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪١ًّٚ ، ٜ‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬زیىت ؟ ز‪ ٜ١‬ثب یٍ‬ ‫تؿفیم غبِی اق ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ْ ٜ‬هت ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی ز‪٥‬بـ ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬اوت ‪ ٠ .Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬اغتالل ثی‪ ٣َٛٗ ٝ‬ثٍف‬ ‫‪ ٣َٛٗ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ای‪ ٝ‬اوت َ‪٠ ٣‬يتی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ثٍف ‪١ًّٚ ،‬ؼ ‪ٛ٤‬ی‪١ٞ ٝ‬ؼ ضی‪١‬ا‪ ٜ‬ؼ‪ ٠‬پبئی اوت َ‪ ٣‬ؼـ آغف‬ ‫وٗىٗ‪ ٣‬تُب‪ٗٚ‬ی ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼات ثف ـ‪٠‬ی ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬آ‪ٚ‬ؽ‪ ٠ ٢‬اال‪ ٜ‬ؼاـؼ ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬و‪ٚ ٣‬یٗیبـؼ ـان اق آ‪ ٜ‬اال‪ ٜ‬ؼـ‬ ‫ـ‪٠‬ی ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ضفَت ‪ٚ‬یُ‪ٟٟ‬ؽ ‪٠ .‬طجؿتب ‪٠‬يتی ‪ٚ‬ی‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثبٌؽ َ‪ ٣‬اق ای‪ ٝ‬ز‪٥‬بـ خجف ـ‪٤‬ب ثٍ‪١‬ؼ ‪٠ ٠‬يتی ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ، ٜ‬ث‪ٚ ٣‬ؿ‪ٟ‬بی ‪٠‬ايؿی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثبٌؽ َ‪ ٣‬اق‬ ‫ای‪ ٝ‬ز‪٥‬بـ ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬آقاؼی غ‪١‬ؼي ـا ث‪ ٣‬ؼوت ثیب‪٠‬ـؼ ‪.Tarikhema.‬یُی ثٍف ‪ ،‬یُی ا‪ٞ‬ىب‪ْ .‬يتی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ا‪ٞ‬ىبا‪١ًّٚ ، ٜ‬ؼ اق آ‪ ٜ‬ضًیًت ‪ٚ‬تؿبٖی قیف ؾبؼی ‪ٚ ٠‬ؿ‪ٛ‬ب ْ‪٣ٞ١‬‬ ‫ایىت َ‪ ٣‬تؿفیم غبِی ؼاـؼ ‪ ٠‬ؼـ آ‪ ٜ‬تؿفیم ؼیٓف پؽیؽ‪٤ ٢‬بی طجیؿت ‪ٛٞ‬ی ْ‪ٟ‬دؽ ‪ .‬ای‪ ٝ‬تؿفیم غبِی‬ ‫اوت َ‪ ٣‬ؾفْ ‪ٚ‬ی َ‪: ٟٙ‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫إِ تك ‪ ٝٚ‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼاـای ز‪٥‬بـ خجف اوت ‪ .‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF. ٜ‬ب‪ ٢‬ثٍف ث‪َ ٣‬بـ ‪ٚ‬ی ثفؼ ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ :‬ا‪ٞ‬ب‬ ‫ثٍف ‪ٚ‬ثُٗ‪ْ ، ٙ‬ب‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪َ ٣‬بـ ‪ٚ‬ی ثفؼ ‪ :‬غٗى اال‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؾد‪١‬ال ( ‪ٚ‬ثال ) یب ٔؿیهب ‪ ٠ .ir‬‬ ‫ِطجت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؼ‪ ٣َٛٗ ٠‬ـا ث‪َ ٣‬بـ ‪ٚ‬ی ثفؼ ‪ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٟ٤‬ف‪ٟٚ‬ؽا‪ ٜ‬ث‪ٚ ٣‬ىبٖ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ت‪١‬خ‪ ٣‬نفا‪٠‬ا‪َ ٜ‬فؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪٤ ٠‬ف َؽا٘ ؼـثبـ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬یٍ اثف اق ‪٤‬ف ـ‪٠‬قی ‪ ،‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬تكٖكٔ‬ ‫تف اوت ‪.

‬یؿ‪ٟ‬ی ز‪ ٣‬؟ ‪١ٚ‬ـیب‪ ٣ٞ‬ـا ؼـ ‪ٞ‬ػف ‪ٚ‬ی ْیفی‪ ٙ‬اق پب‪ٞ‬كؼ‪ٚ ٢‬یٗی‪ ٜ١‬وبٔ پیً ؼـ‬ ‫‪PDF.‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪١ٞ ٣‬ؼ ثٍف ؼـ ‪ٚ‬ىیف تط‪ ٠ ٔ١‬تُب‪ ٕٚ‬غ‪١‬ؼي ث‪ ٣‬طفل ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ْ ٜ‬ب٘ ثف‪ٚ‬ی ؼاـؼ ‪.‬انفاؼ ای‪١ٞ ٝ‬ؼ ثٍف ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ثط‪١‬ـ ‪ٍٚ‬تفٌ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب ‪٣ٛ٤‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫َ‪ ٣‬اق ‪ٚ‬یب‪ ٜ‬انفاؼ ای‪١ٞ ٝ‬ؼ َ‪ٌ ٣ٛ٤ ٣‬ب‪ ٜ‬ثٍف‪ٞ‬ؽ ‪٤ ٠‬ف َىی ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽاق‪ ٢‬ؼیٓفا‪ ٜ‬ثٍف اوت ‪ ،‬انفاؼی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ َ‪٣‬‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬ثفو‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ؼـ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬یب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ؼـخبت ‪ٚ‬تؿبٖی یب ا‪ٞ‬ؽَی ـا‬ ‫طی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ؼاـؼ یُی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ثی‪١ٖ١‬لی اق آ‪ِ ٜ‬طجت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؼیٓفی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ٌ ٣‬بؾف ؼـثبـ‪ ٢‬اي ضفل ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ ‪،‬‬ ‫نیٗى‪١‬ل اقي وػ‪ٚ ٝ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ٚ ٠‬ؿ‪٤‬ت ثب ا‪َ ٠‬بـ ؼاـؼ ‪.‬‬ ‫ثٍف یٍ ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬اوت ‪ ،‬ؼـ ِ‪١‬ـتی َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬یٍ ٌؽ‪ ٜ‬اوت ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫په ‪٠‬يتی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪١ًّٚ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬تؿفیهی ‪ٞ‬یىت َ‪ ٣ٛ٤ ٣‬انفاؼ ای‪١ٞ ٝ‬ؼ َ‪ ٣‬و‪ٚ ٣‬یٗیبـؼ آ‪ ٜ‬اال‪ ٜ‬ـ‪٠‬ی‬ ‫ق‪ٚ‬ی‪٤ ٝ‬ىت‪ٟ‬ؽ ثط‪١‬ـ ‪ٍٚ‬تفٌ ٌب‪ ٕٚ‬ضبٍٖب‪١ٍٞ ٜ‬ؼ ‪ ٣ٛ٤ .‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫آ‪٥ٞ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ٞ ٜ‬یىت‪ٟ‬ؽ ‪٤‬ف َىی ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی ‪ ٠‬تب ا‪ٞ‬ؽاق‪ ٢‬ای ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت‪ ٣‬اوت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثٍ‪١‬ؼ ‪ .Tarikhema.Tarikhema.‬‬ ‫‪١ٞ‬ؼ ا‪ٛ٤ ٔ٠‬ب‪١ٞ ٜ‬ؼ غبِی اوت َ‪ ٣‬ؼاـای غّ‪ِ١‬یبت نیكی‪١ٖ١‬لی ‪ ٠‬ثی‪١ٖ١‬لی ‪ ٠‬پىیُ‪١ٖ١‬لِ ‪ٍٚ‬تفٌ ؼـ ‪ٚ‬یب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٣ٛ٤‬انفاؼ ای‪١ٞ ٝ‬ؼ اؾ‪ ٙ‬اق ویب‪ ٢‬ل وهیؽ ‪ ،‬قـؼ ‪ٌٛ ،‬بٖی ‪ ،‬خ‪١ٟ‬ثی ‪ٌ ،‬فيی ‪ ٠‬قفثی ‪ٚ ٠‬ؿ‪٤‬جی ‪ ٠‬قیف ‪ٚ‬ؿ‪٤‬جی اوت‬ ‫‪ ٠‬ثفاوبن ای‪ ٝ‬ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬طت ‪ ،‬ؼاـ‪٠‬وبقی ‪،‬ؼاـ‪ٌٟ٠‬بوی ‪ٛ٤ ٠‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تٍفیص ل ثی‪ٛ‬بـی ٌ‪ٟ‬بوی ‪،‬‬ ‫پبت‪١ٖ١‬لی ‪ ،‬ؾٗ‪ ٙ‬ثی‪١ٖ١‬لی ‪ ٠‬ؾٗ‪ ٙ‬ـ‪٠‬ا‪ٍٟٞ‬بوی ث‪٠ ٣‬خ‪١‬ؼ ا‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ .‬ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ٚ ٣‬ؿ‪ٟ‬ی ؼ‪ ًٚ٠‬ؾجبـت اق ا‪ٜ‬‬ ‫ضًیًت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬اوت ‪ ٠‬ؼاـای غّ‪ِ١‬یبت اوتث‪ٟ‬بئی اوت َ‪ ٣‬وجت ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪٤‬ف یٍ اق انفاؼ ‪١ٞ‬ؼ ثٍف ث‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬یكا‪ ٜ‬غبِی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثبٌ‪ٟ‬ؽ ‪.Tarikhema.‬په ثؽی‪ ٝ‬تؿفیم ‪ٚ‬ی ـوی‪ٙ‬‬ .‬نفو ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثب ثٍف ‪ ٣ٛ٤ ٠‬پؽیؽ‪٤ ٢‬بی ؼیٓف‬ ‫طجیؿی اق ضی‪١‬ا‪ٞ ٠ ٜ‬جبت ‪ ٠‬خ‪ٛ‬بؼ ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣ٛ٤ ٣‬پؽیؽ‪٤ ٢‬بی طجیؿت ‪٤‬ف َؽا٘ یٍ ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬ت‪٥ٟ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫ثؽا‪ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬بی ‪٠‬یم‪ ٢‬یٍ ٌؽ‪ ٜ‬اوت ‪ .

Tarikhema.‬‬ ‫اٖجت‪ٛٞ ٝٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ ٙٞ‬ثفای ٌ‪ٛ‬ب ؼـوت ـ‪ ٣َ َٟٙ ٌٝ٠‬ای‪ ٝ‬ثٍف ز‪ ٣‬خ‪١‬ـ ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼی اوت ز‪ ٜ١‬ضتی یٍ تّ‪١‬ـ‬ ‫ؾ‪ٟ٤‬ی ‪ ٙ٤‬اق آ‪ٞ ٜ‬ؽاـیؽ ‪ٖ٠‬ی ث‪ ٣‬ط‪١‬ـ غالِ‪ ٣‬ؾفْ ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬غیُی اوت َ‪ ٣‬ؼ‪ ٠‬تب و‪١‬ـاظ ؼاـؼ ز‪٥‬بـ ؼوتٍ ‪.‬یٍ ‪١ٚ‬خؽی اوت َ‪ ٣‬ـ‪٠‬ی ؼ‪ ٠‬پبیً ـا‪ٚ ٢‬ی ـ‪٠‬ؼ ‪ .‬ای‪ ٝ‬ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽ‬ ‫ق‪ٚ‬ی‪ٟ‬ی ‪ٚ ٙ٤‬ی ـ‪٠‬ؼ ؼـ آ‪َٟ ٜ‬هفا‪ٞ‬ه ٌفَت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ ،‬ی ثی‪ٟ‬ؽ یُی اق ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽا‪َ ٜ‬ف‪ٚ ٢‬فیع ـنت پٍت‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.‬‬ ‫ثٍف ‪ ٙ٤‬یٍ تؿفیم ثبثت ؼاـؼ ‪ .‫)‪PDF. ٜ‬ث‪ٟ‬بثفای‪١ٚ ٝ‬ـیب‪ ٣ٞ‬یٍ ث‪١‬ؼ‪ٞ‬ی اوت َ‪ ٣‬تب ‪٤‬ف ‪٠‬يت ‪٤‬ىت ‪ ٠‬ؼـ ‪٤‬ف َدب َ‪٣‬‬ ‫‪٤‬ىت ‪٤ ٠‬ف یٍ اق انفاؼ ای‪١ٞ ٝ‬ؼ ‪١ٚ‬ـیب‪ ٣ٞ‬یٍ ‪٠‬خ‪١‬ؼ ثبثت الیتكیف‪ٞ‬ؽ ‪ٛ٤ ،‬یٍ‪ ٣‬یٍ تؿفیم ثبثت ؼاـ‪ٞ‬ؽ ‪ٛ٤ .‬ی‪ٟ‬ط‪١‬ـ‬ ‫َ‪ ، ٢١‬وتبـ‪ ، ٢‬آة خب‪١ٞ‬ـ ‪ ،‬اوت ‪ٌ ،‬یف ‪ ،‬پف‪ٞ‬ؽ‪ٛ٤ ٠ ٢‬ی‪ ٝ‬ط‪١‬ـ ‪ ٙ٤‬ثٍف ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬تؿفیم ثبثتً ـا یُی اق‬ ‫‪١ٞ‬یى‪ٟ‬ؽْب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ط‪١‬ـ نب‪ٞ‬تكی ؼـ َتبثً ‪ٌ١ٞ‬ت‪ ٣‬اق ي‪ ٔ١‬یٍ ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽ ثكـْی َ‪ ٣‬ـنت‪ ٣‬ث‪َ ٣‬ف‪ٚ ٢‬فیع ‪.ir (Historical e-Books‬‬ ‫آنفیًب آثبـی اق غب‪ ٣ٞ‬وبقی ‪١ٚ‬ـیب‪٤ ٣ٞ‬ىت َ‪ٚ ٣‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ؼـوت غب‪ ٠ ٣ٞ‬ق‪ٞ‬ؽْیً ـا ؼـ آ‪ ٜ‬ؼ‪٠‬ـ‪ٛ٤ ٢‬ب‪ ٜ‬خ‪١‬ـ ‪ٚ‬ی‬ ‫وبغت‪ ٠ ٣‬تفتیت ‪ٚ‬ی ؼاؼ‪ ٣َ ٢‬اال‪ .‬‬ ‫ای‪٥ٟ‬ب ‪١ٚ‬و‪ ٙ‬ث‪ ٣‬ثٍف‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ـ‪٠‬ی ق‪ٚ‬ی‪ٚ ٝ‬ی غیك‪ٞ‬ؽ اق ای‪ ٝ‬طفل ث‪ ٣‬آ‪ ٜ‬طفل ثب یٍ تالي ثىیبـ ؾدیت ‪٠ ٠‬ضٍیب‪٣ٞ‬‬ ‫ای َ‪ ٣‬ؼـ ت‪ٛ‬ب٘ ‪ٟٚ‬ػ‪٤ ٣ٚ١‬ب ٌجی‪ٞ ً٥‬یىت ‪.‬اغیفا‬ .ir‬‬ ‫تطًیًبتی ‪ٍٞ‬ب‪ ٜ‬ؼاؼ‪١ٚ ٣َ ٢‬خ‪١‬ؼات غیٗی پیٍفنت‪ ٣‬ای اق ٖطبظ ضیبت ؼـ آ‪ٞ‬دب ‪٠‬خ‪١‬ؼ ؼاـ‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬یُی اق آ‪٥ٞ‬ب‬ ‫او‪ ًٛ‬ثٍف اوت ‪.‬‬ ‫ا‪ ٠‬ـنت‪ ٣‬اوت ث‪َ ٣‬ف‪ٚ ٢‬فیع آ‪ٞ‬دب پیؽا ٌؽ‪ ٠ ٢‬ؼـ غیبثب‪٥ٞ‬بی آ‪ٞ‬دب ـا‪ٚ ٢‬ی ـنت‪ ( ٣‬ت‪١‬ـیىت ث‪١‬ؼ‪ ٠ ٢‬اق ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ـنت‪ ٣‬ث‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬فیع ) ‪ ٠‬ؼیؽ‪ ٣َ ٢‬ؼـ ؼا‪ٍُٞ‬ؽ‪ ٢‬ای ؼـ آ‪ٞ‬دب ؼـ َ‪ٟ‬هفا‪ٞ‬ىی اؾال٘ ٌؽ‪ ٣َ ٢‬یُی اق ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽا‪ٚ ٜ‬فیع ؼـثبـ‪٢‬‬ ‫آغفی‪ ٝ‬وهفی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪َ ٝ‬فؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٍَ ٠‬م ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼات ق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬ؼـ ا‪ٞ‬دب وػ‪ٟ‬فا‪ٞ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ َفؼ ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫تفیج‪ْ ٠ ٜ١‬هت َ‪ : ٣‬ثٗ‪ ٣‬ثبالغف‪ٞ ٢‬ػفی‪ ٣‬ؾٗ‪ٛ‬بئی َ‪ٚ ٣‬ی ْهت‪ٟ‬ؽ ؼـ ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ضیبت ‪٠‬خ‪١‬ؼ ؼـاؼ ‪ ،‬ثبثت ٌؽ ‪ .‬‬ ‫‪PDF.

‬غالِ‪ ٣‬ای‪١ٞ ٝ‬ؼ َ‪ ٣‬او‪ ًٛ‬ثٍف اوت ‪ ،‬تبـیع غ‪١‬ؼآقاـی ‪ ٠‬غ‪١‬ؼٍَی ؼاـؼ ‪ ٠‬ت‪ٛ‬ب٘ تد‪٥‬یكاتٍب‪ِ ٜ‬فل ای‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪٠ ٣‬وبئٕ ٍَت‪ ٝ‬یُؽیٓف ـا ثؽ‪ ٜ٠‬ای‪ٞ ٣َ ٝ‬ىجت ث‪َ ٙ٤ ٣‬ی‪ ٣ٟ‬ای ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌ‪ٟ‬ؽ نفا‪َٟٟ ٙ٤‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ٙ٤‬‬ ‫يتٕ ؾب‪٥ٚ‬بی نفا‪٠‬ا‪٤ ٠ ٜ‬یر َؽا٘ اق ْ‪ٌ١‬ت ‪ٛ٤‬ؽیٓف یب غ‪ٛ٤ ٜ١‬ؽیٓف ‪ٛٞ‬ی غ‪١‬ـ‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬ثٓ‪١‬ئی‪ٞ ٙ‬یبقی ث‪ٛ٤ ٣‬ؽیٓف‬ ‫ٍَی ؼاـ‪ٞ‬ؽ قؿاٌب‪ ٜ‬اق خبی ؼیٓف نفا‪ٚ ٙ٤‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬ی غ‪١‬ـاٍَب‪ ٜ‬ثؽی‪ ٌُٕ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ت‪١‬ی ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ـا‪ٚ ٢‬ی ـ‪ٞ٠‬ؽ ‪ ٠‬ثب یٍ‬ ‫ضفَ ٌؽیؽ ‪٤‬فز‪ْ ٣‬یفٌب‪ٚ ٜ‬ی آیؽ ثب ای‪ ٝ‬ؼوتُ‪٥‬بئی َ‪ ٣‬ؼـ اطفانٍب‪٤ ٜ‬ىت خ‪ٛ‬ؽ ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪. ٜ‬ثبق ؼ‪ٚ ٠‬فتج‪ ٣‬یُی ‪ٚ‬ی انتؽ خٗ‪ ٠ ١‬ثبق یٍ ؾؽ‪ ٢‬ای ـا تطفیٍ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثبق ث‪ ٣‬خب‪ ٜ‬ؾؽ‪ ٢‬ؼیٓفی ‪ٚ‬ی‬ ‫انتؽ ‪ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ای‪٥ٟ‬ب یٍ خ‪ ٜ١ٟ‬غبَ ‪ٛ٤‬ؽیٓف ٍَی ؼاـ‪ٞ‬ؽ ‪ْ .‬‬ ‫ثؿؽ ‪ ٙ٤‬ض‪ٛ‬بو‪٤ ٣‬ب ؼـوت ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ٖ٠ .Tarikhema.ir‬‬ ‫اوت ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫َفؼ‪ ٠ ٜ‬و‪١‬قا‪ٞ‬ؽ‪ ٜ‬غب‪٤ ٣ٞ‬بی یُؽیٓف یٍ قف‪٠‬ـ ‪ ٠‬ثبؼی ای‪٥ٟ‬ب ـا ‪ٚ‬ی ْفؼ َ‪ٚ ٣‬ب ‪ٞ‬ه‪ٛ٥‬یؽی‪ ٙ‬ای‪ ٝ‬ز‪ ٣‬ضبٖت ـ‪٠‬ضی‬ .‬ثؿؽ اق نفاقت اق ٍَت ‪ٍَ ٠‬تبـ ‪ٛ٤ ٠‬ؽیٓف ـا يتٕ ؾب٘‬ ‫‪PDF.‬ای‪ ٙ٥ٟ‬یُی اق خ‪٤ ٜ١ٟ‬بی ای‪١ٚ ٝ‬خ‪١‬ؼات اوت َ‪ٚ ٣‬ب ‪ٞ‬ه‪ٛ٥‬یؽی‪ ٙ‬ؾٗتً‬ ‫زیىت ای‪٤ ٝ‬ب ـا ث‪ ٣‬قض‪ٛ‬ت اق طجیؿت ‪ٚ‬ی ْیف‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬قؿا‪٤‬بی وبٖ‪ٌ١ْ ، ٙ‬ت ‪٤‬ب ‪ٚ ٠‬ی‪٤ ٢١‬بی وبٖ‪ ٙ‬ـا ث‪ ٣‬غب‪ٚ ٣ٞ‬ی‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.‫)‪PDF.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ای‪ ٝ‬قؿا‪٤‬بی ثىیبـ ٖطیم ‪ٚ‬ی‪٤ ٢١‬بی غیٗی غ‪١‬ي ؾطف ‪ ٠‬غ‪ٌٛ١‬ك‪٥ْٗ ٠ ٢‬بی غیٗی غ‪١‬ثی َ‪ ٣‬ؼـ ق‪ٚ‬ی‪ٚ ٝ‬ی‬ ‫ـ‪٠‬یؽ ای‪٥ٟ‬ب ـا َ‪ٚ ٣‬ی ْیف‪ٞ‬ؽ ‪ٛٞ‬ی غ‪١‬ـ‪ٞ‬ؽ ‪ .‬ب‪٤‬ی ؼوت‪٤ ٣‬بی ثىیبـ قیبؼٌب‪ ٜ‬اق ‪ًٞ‬ط‪٤ ٣‬بی ؼ‪٠‬ـ َ‪٤ ٣‬یر‬ ‫اـتجبطی ث‪ٞ ٙ٤ ٣‬ؽاـ‪ٞ‬ؽ ‪٤ ٠‬یر َؽا٘ ‪ٛ٤‬ؽیٓف ـا ‪ٛٞ‬ی ٌ‪ٟ‬بو‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ثب یٍ ‪ ٠ ٣ًٍٞ‬طفش ‪٤ ٠‬یدب‪ ٠ ٜ‬تطفیٍ تد‪٥‬یك‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ ‪ ٠‬ثب والش ‪٤‬بی غیٗی ‪ٚ‬ؽـ‪ ٠ ٜ‬تد‪٥‬یكات غیٗی وطص ثبال ـا‪ٚ ٢‬ی انت‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ؽْی ‪َ ٠‬بـ ‪ ٠‬غب‪١ٞ‬اؼ‪٢‬‬ ‫ٌب‪ ٜ‬ـا ‪ٚ‬ی ْؿاـ‪ٞ‬ؽ ‪ٚ ٠‬ی آی‪ٟ‬ؽ َ‪ٟ‬بـ ‪ِ ٙ٤‬م ‪ٚ‬ی ث‪ٟ‬ؽ‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬ثؿؽ ث‪ ٣‬خب‪ٚ ٙ٤ ٜ‬ی انت‪ ٝٚ ٝ‬نُف ‪ٚ‬یُفؼ٘ َ‪ ٣‬ای‪٥ٟ‬ب‬ ‫الثؽ ث‪ ٣‬غبطف غ‪١‬ـاٌ ‪ٛ٤‬ؽیٓف ـا يتٕ ؾب٘ ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ٚ ٠‬ی ٍَ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ ٙ٤‬ثٗ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ ‪ٚ ٠‬ی ـ‪ٞ٠‬ؽ ث‪ ٣‬غب‪٣ٞ‬‬ ‫‪٤‬ب ٌب‪ .

‬ای‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬بـی‪٥‬ب ‪ ،‬ثی‪ٛ‬بـی‪٥‬بی ثٍف َف‪ ٢‬ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪٤‬ىت ‪ .Tarikhema.Tarikhema.Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬ثٍف ‪ٛ٤‬یٍ‪ ٙ٤ ٣‬طجیؿی اوت ‪ٛ٤ ،‬یٍ‪ ٙ٤ ٣‬ثبثت اوت ‪ ،‬تؿفیهً اق ‪ٚ‬ی‪ٞ١ٛ‬ی َ‪٣‬‬ ‫ـ‪٠‬ی ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ؼـ پ‪ٟ‬دب‪٤ ٢‬كاـ وبٔ پیً پیؽا ٌؽ‪ ٢‬تب اال‪ ٜ‬نفيی ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب ‪١ٞ‬ؾً ‪ ٠‬غّ‪ِ١‬یبتً ‪ٛ٤‬ب‪ ٣َ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪، ٢‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ثف‪ٞ‬ؽ آتً ؼـوت ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ٠‬آ‪٥ٞ‬ب ـا ؼـ غفن‪٥‬بی غبِی ‪ٚ‬ی ـیك‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬یٍ ‪ًٚ‬ؽاـ اؼ‪٠‬ی‪ ٣‬ثؽ ـ‪ ٠ ّٞ‬ثؽ طؿ‪ ٠ ٙ‬ت‪ٟ‬ؽ‬ ‫غ‪١‬ی آ‪ ٜ‬ـیػت‪ ٣‬ثؿؽ ‪ٚ‬ی خ‪ٌ١‬ب‪ٟٞ‬ؽ ‪ٚ‬ی و‪١‬قا‪ٟٞ‬ؽ ‪ٚ ٠‬ی غ‪١‬ـ‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ٚ‬فیٓ ‪ٚ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ اٖت‪ٛ‬بن ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ‬ ‫َ‪ ٣‬ؼَتف ث‪ ٣‬ق‪٠‬ـ ‪٠‬وبئٕ تُ‪ٟ‬یُی آ‪٥ٞ‬ب ـا اق ت‪١‬ی ٌُ‪٤ ٙ‬بٌب‪ ٜ‬ؼـثیب‪٠‬ـ‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬آ‪٥ٞ‬ب ( ؼَتف‪٤‬ب ) ث‪ ٣‬غبطف ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ؾ‪ٕٛ‬‬ ‫اٌػبَ ‪ٚ‬طتف٘ ‪ ٠‬پفؼـآ‪ٚ‬ؽی ت‪١‬ی خب‪ٚ‬ؿ‪ٌ ٣‬ب‪٤ ٜ‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ ٠ .‬یر ‪ٟٚ .‬ؼـ‬ ‫ؾی‪ ٝ‬ضبٔ َ‪ ٣‬ثىیبـ پیٍفنت‪ ٣‬اوت ‪ ٠‬ثىیبـ ‪ٚ‬ىٗط ثف ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬یٍ ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬خ‪٤ ٜ١ٟ‬بئی ؼاـؼ َ‪٤ ٣‬یر ضی‪١‬ا‪ٞ‬ی تب‬ ‫ضبال ؼزبـي ‪ٍٞ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪.ir‬‬ ‫خب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬بی ثىیبـ ‪ٚ‬ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ضُ‪ٚ١‬ت ‪ٚ‬ی َفؼ‪ٞ‬ؽ ثب َىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ثف ‪ٞ‬ػب٘ ‪٤‬بی ثكـِ ايتّبؼی ‪ ٠‬ـلی‪٤ ٙ‬بی ثكـِ ‪٠‬‬ ‫‪ٞ‬یف‪ٟٚ٠‬ؽی َ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ـا ‪ٚ‬ی زفغب‪ٟٞ‬ؽ ضُ‪ٚ١‬ت ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪٤ ،‬یر نفيی ‪ٞ‬ؽاـ‪ٞ‬ؽ ‪٤ .Tarikhema.‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema. ٟٙ‬طفق ضفل قؼ‪ ، ٜ‬ؼـ‪٠‬ـ ْهت‪ ٠ ٝ‬ت‪١‬خی‪َ ٣‬فؼ‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬تُب‪ ٕٚ‬پیؽا َفؼ‪٠ .‬ز‪ٟٓ‬یكی َ‪ ٣‬ثف یٍ ي‪ ٘١‬ثؽ‪٠‬ی ‪٠ ٠‬ضٍی ضُ‪ٚ١‬ت ‪ٚ‬ی َفؼ یب ا‪ٚ‬پفات‪١‬ـا‪ ٜ‬ثكـْی َ‪ ٣‬ؼـ ْؿٌت‪ ٣‬ثف‬ .‬تبـیع ثٍف ـا ‪٠‬يتی َ‪ٌٛ ٣‬ب‬ ‫ثػ‪١‬ا‪ٞ‬یؽ ‪ ،‬تبـیع ض‪ٛ‬بيت ‪٤‬بی ثٍف ‪١ٛ٤ ،‬اـ‪ ٢‬ثیٍتف ‪ ٠‬خبٖت تف اق تبـیع ٌؿ‪١‬ـ ثٍف اوت ‪ٛ٤ ،‬یٍ‪ ٣‬ثیٍتف ث‪١‬ؼ‪٠ ٢‬‬ ‫اال‪ٛ٤ ٙ٤ ٜ‬ی‪ٟ‬ط‪١‬ـ اوت ‪ . ٢‬اال ‪ٞ ،‬هبو‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫ای‪ ٝ‬تؿفیم ‪ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ثٍف اوت ثب تؿجیفات ‪ٚ‬ىت‪٥‬د‪ٟ‬ی ‪ٖ٠‬ی ‪٠ ،‬ايؿیت ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ .‬ت‪٥‬ی اغتالل ا‪ ٠‬ثب‬ ‫آ‪٥ٞ‬بیی َ‪ ٣‬ثف ثٍف ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ضُ‪ٚ١‬ت ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪ ٠‬تد‪٥‬یكات ‪ٞ‬ؽاـؼ یؿ‪ٟ‬ی ثب ‪ٞ‬ػب٘ ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق تفثیت ‪ٍٞ‬ؽ‪٢‬‬ ‫ای‪ ٝ‬اوت َ‪ِ ٣‬فیص ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ ٝٚ‬آ‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬ا٘ ثٍُ‪ ، ٙ‬ا‪ٚ‬ب ای‪ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬قی ‪ٚ ،‬ی آیؽ ‪ٚ‬ی ٍَؽ ‪ٚ ٠‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ٝٚ‬‬ ‫آ‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬ا٘ ِٗص ثفيفاـ َ‪ .

Tarikhema.Tarikhema..ir‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.ir‬‬ ‫ث‪ ٣‬و‪١‬ی غؽا یؿ‪ٟ‬ی ز‪ ٣‬؟ غؽا َ‪ ٣‬ؼـ یٍ خبی ثبثت ‪ٞ‬یىت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬آ‪ٞ‬دب َ‪ ٣‬ـویؽ ‪٥ٞ‬بیت ضفَتً ثبٌؽ ‪٠‬‬ ‫آ‪ٞ‬دب ‪ٚ‬ت‪١‬يم ثٍ‪١‬ؼ ‪ ..‬ث‪ٟ‬بثفای‪ ٝ‬ضفَت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ط‪١‬ـ اثؽی ‪٠‬‬ ‫‪ٛ٤‬یٍٓی ‪ ٠‬قیف يبثٕ ت‪١‬يم ث‪ ٣‬طفل تُب‪ ٕٚ‬ثی ‪٥ٞ‬بیت ‪ ٠‬ث‪ ٣‬طفل تؿبٖی ثی ‪٥ٞ‬بیت اوت ‪٤ ،‬فْك ت‪١‬يم ‪ٞ‬یىت ‪.‬‬ ‫(( ا‪ٞ‬ب هلل ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ب اٖی‪ ٣‬ـاخؿ‪ )) ٜ١‬ای‪ ٝ‬یٍ نٗىه‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٌٟ ٜ‬بوی اوت ‪ ..‬‬ .‬ثف غالل تّ‪١‬ل َ‪ٚ ٣‬ی ْ‪١‬یؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬غؽا ‪ٚ‬ی ـوؽ ( ‪٠‬‬ ‫ضالج ث‪ ٣‬غؽا ـویؽ ‪ ،‬غؽا ـا یٍ خبی ثبثت ‪ٚ‬ی ْیفؼ َ‪٠ ٣‬يتی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬دب ـویؽ ؼیٓف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ غؽا‬ ‫‪PDF.‬اٖی‪ ٣‬ـاخؿ‪ ٜ١‬یؿ‪ٟ‬ی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬طفل غؽا‪ٞ٠‬ؽ‬ ‫ثف‪ٚ‬ی ْفؼؼ ‪ ..‬ای‪ ٣َٛٗ ٝ‬اٖی‪ ٣‬ثطث ‪ٚ‬فا ‪ٍٞ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ . ٠‬ا‪َ ٠‬یىت ؟ غؽا ‪. ٢‬ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی ‪١ٛ٤‬اـ‪ ٢‬ثبثت اوت ‪ ٠‬ای‪ٛ٤ ٝ‬ب‪ ٜ‬ثٍف اوت ‪.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪ٚ‬ت‪١‬يم ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ،‬اٖی‪ ٣‬یؿ‪ٟ‬ی ث‪ ٣‬و‪١‬ی ا‪ ٣ٞ ، ٠‬ؼـ ا‪ ٣ٞ ، ٠‬ث‪ ٣‬ا‪ ، ٠‬ثُٗ‪ ٣‬ث‪ ٣‬و‪١‬ی ا‪ .‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ٚ ٣‬ؿ‪ٟ‬ی آ‪ ٜ‬ضًیًت ‪ٚ‬تؿبٖی َ‪ٚ ٣‬ب ثٍف‪٤‬ب ‪١ٛ٤‬اـ‪ ٢‬ثبیؽ ؼـ تالي ـویؽ‪ ٜ‬ث‪ ٣‬آ‪ ٜ‬ثبٌی‪ ٙ‬یؿ‪ٟ‬ی ؼـ تالي‬ ‫ٌؽ‪ ًٞ‬ثبٌی‪ ٙ‬ؾجبـت اوت اق غّ‪ِ١‬یبتی ‪ٚ‬تؿبٖی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬غّ‪ِ١‬یبت ایؽ‪ ٢‬آٔ ‪ٚ‬ب ثبیؽ ث‪ ٣‬ؼوت ثیب‪٠‬ـی‪، ٙ‬‬ ‫ؾجبـت اوت اق غّ‪ِ١‬یبتی َ‪ٞ ٣‬یىت ا‪ٚ‬ب ثبیؽ ثبٌؽ ‪ ٠ ،‬ث‪ٟ‬بثفای‪٤ ٝ‬ؽل ثٍف ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت ‪ ٠‬ثبق ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬یٍ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ثبثت ‪ٞ‬یىت َ‪٠ ٣‬يتی ـویؽ ث‪ ٣‬یٍ ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ـویؽ‪ ٢‬ثبٌؽ ‪ ، ٣ٞ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪١ٛ٤ ٜ‬اـ‪ ٢‬ؼـ ضبٔ ٌؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت ‪١ٛ٤ ،‬اـ‪ ٢‬ؼـ تُب‪ ٕٚ‬ؼائ‪ٛ‬ی ‪ ٠‬اثؽی ث‪ ٣‬طفل ثی ‪٥ٞ‬بیت اوت ‪.‬غؽا ؾجبـت اوت اق ثی ‪٥ٞ‬بیت ‪ ،‬اثؽیت ‪ ،‬اق ‪ٚ‬طٗى ‪ .‬ت‪ٛ‬ب٘ غّ‪ِ١‬یبت ؼیٓف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اق ای‪ ٝ‬و‪ ٣‬إِ ‪ٍٟٚ‬ؿت‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.‬‬ ‫ای‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی ٌؽ‪ ٠ ٜ‬ث‪ٚ ٣‬ؿ‪ٟ‬بی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ، ٜ‬ؼاـای و‪ ٣‬غّ‪ِ١‬یت اوت ‪ ،‬آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ثبیؽ ثبٌؽ ‪ ٠‬ثبیؽ ثٍ‪١‬ؼ ‪ ،‬ا‪١ٚ ٔ٠‬خ‪١‬ؼی اوت غ‪١‬ؼآْب‪، ٢‬‬ ‫ؼ‪ ٘٠‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٠ ، ٢‬و‪ ٘١‬آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ، ٢‬نًط ‪ ٠‬نًط ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ ،‬ؼـ‪٠‬ـ ‪ ،‬آؼ‪ٍُٚ‬ی ‪ٖ ٠‬ؿتی َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اق ٍَت‪ ٝ‬ؼیٓفا‪ ٠ ٜ‬اق قبـت ؼیٓفا‪ٚ ٜ‬ی ثفؼ ‪ٛ٤‬س‪ٟ‬ب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬ث‪١‬ؼ‪٠ ٢‬‬ ‫ثُٗ‪ٌ ٣‬ؽیؽتف ‪ٌ ٙ٤‬ؽ‪ .

‬ای‪ ٝ‬و‪ٚ ٣‬الٌ ‪٤‬ىت ث‪١‬ؼ‪٤ ٜ‬ف و‪ ٣‬ؼـوت‬ ‫اوت ‪ ،‬ا‪ ٣َ ٠‬نُف ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ په ‪٤‬ىت َ‪ ٣‬نُف ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ آ‪ُٞ‬ىی َ‪ ٣‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ په ‪٤‬ىت َ‪ ٣‬ؾّیب‪ٚ ٜ‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ ا‪ٚ‬ب و‪ ٣‬تب ث‪١‬ؼ‪٠ ٜ‬خ‪١‬ؼ ؼاـؼ ‪ ٠‬ؾبٖی تفی‪٤ ٝ‬ىت‪ٟ‬ی َ‪ ٣‬غبَ ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی ثبٌؽ ‪ ٝٚ ،‬ؾّیب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ ٟٙ‬په ‪ٝٚ‬‬ ‫‪٤‬ىت‪ ٙ‬اوت ‪.‬ای‪ ٝ‬خ‪ ٣ٗٛ‬ؼَبـت‬ ‫غیٗی ‪ٚ‬ؿف‪٠‬ل اوت ‪ ٝٚ‬نُف ‪ٚ‬ی َ‪ ، ٟٙ‬په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪ . ٙ‬ثؿؽ ـ‪٠‬ی ای‪ ٝ‬خ‪ ٣ٗٛ‬اي ‪ٚ‬ؿف‪٠‬ل ٌؽ َ‪ ٝٚ ٣‬نُف ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪ ٠ ٙ‬ثفاوبن ای‪ٝ‬‬ ‫خ‪ُٚ ٣ٗٛ‬تجً ـا اثجبت َفؼ ‪.Tarikhema.‬‬ ‫‪PDF.‬ز‪ ٜ١‬ؼـ ‪ ٣ٛ٤‬زیك ٌٍ َفؼ‬ ‫ثؿؽ ْهت ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب ؼـ ای‪ ٝٚ ٣َ ٝ‬ؼاـ٘ ٌٍ ‪ٚ‬ی َ‪ٛٞ ٟٙ‬ی ت‪١‬ا‪ ، َٟٙ ٌٍ ٙٞ‬په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪ٚ ٌٍ ٣َ ٙ‬ی َ‪، ٟٙ‬‬ ‫په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪ .ir‬‬ ‫اوت ‪ ٝٚ :‬ؾّیب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ ٟٙ‬په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪ ٠ ٙ‬ای‪ ٝ‬ؼـوت تف اوت ‪ .‬ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ث‪ٍ٥‬ت ‪ ٠‬ؼـ ق‪ٞ‬ؽْی‬ ‫‪ّٚ‬فنی ث‪ٍ٥‬ت ‪ ،‬ؾّیب‪ٛٞ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ اق غ‪١‬ـؼ‪ ٜ‬آ‪ٚ ٜ‬ی‪ٚ ( ٢١‬ی‪ ٢١‬غفؼ ‪ ٠‬ثی‪ ٠ ًٟ‬ؾّیب‪ ) ٜ‬اق آ‪ ٜ‬ث‪ٍ٥‬ت طفؼ‬ ‫‪PDF. ٙ‬ضفل و‪ ٘١‬ضفل (( آٖجف َب‪)) ١ٚ‬‬ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ، ٜ‬غ‪١‬ؼآْب‪ ، ٢‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٠ ٢‬آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ .Tarikhema.‫)‪PDF. ٙ‬ای‪ ٌٍ ٝ‬ؼَبـت اوت ‪ .‬‬ ‫آؼ٘ تب ‪٠‬يتی َ‪ ٣‬ؼـ ث‪ٍ٥‬ت ث‪١‬ؼ ‪ ٠‬ؾّیب‪ُٞ ٜ‬فؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ ‪ ،‬آؼ٘ ‪ٞ‬ج‪١‬ؼ ‪ ،‬نفٌت‪ 1 ٣‬ث‪١‬ؼ ‪ . ٙ‬په ‪٠‬يتی غّ‪ِ١‬یبت‬ ‫آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ثبیؽ ثبٌؽ ‪ ،‬ـ‪ٌ ٌٝ٠‬ؽ ؾ‪١‬ا‪ٗٚ‬ی َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ؼـ طفیى ٌؽ‪ٚ ًٞ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ثبیؽ ثٍ‪ٟ‬بوی‪ ٙ‬تب ثب‬ ‫ـنؽ آ‪٥ٞ‬ب ضفَت غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ـا ‪٤ ٠‬دفت نطفی ‪ ٠‬ؾاتی غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ـا ؼـ تُب‪ ٠ ٕٚ‬ؼـ ٌؽ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تؿًیت َ‪ٟ‬ی‪.‬ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪٤ ٣‬ف یٍ اق ‪ٚ‬ب ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪٣‬‬ ‫غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ‪ٚ‬ی ـوی‪ ٠ ٙ‬ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ای ‪ٚ‬ی ـوی‪٠ ٣َ ٙ‬ايؿب ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ی‪ ٠ ٙ‬ثؿؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ای ‪ٚ‬ی‬ ‫ـوی‪ٚ ٣َ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٙ‬غٗى َ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬آ‪ ٜ‬زیكی ـا َ‪ ٣‬طجیؿت غٗى ‪ُٞ‬فؼ‪ٞ ٠ ٢‬ؽاـؼ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی‪ .Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫ضفل ؼ‪ ، ٘٠‬ضفل (( لیؽ )) اوت ‪ ٝٚ ،‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪ . ٙ‬‬ ‫ز‪٥‬بـ خجف اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ‪ ،‬اق ا‪ٞ‬تػبة ‪ ٠ ،‬اق آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ ‪ .

ir‬‬ ‫‪PDF.‬اطبؾت ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی‬ ‫‪PDF.‬اطبؾت ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬اق‬ ‫‪ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ا‪ ٔ٠‬ؾبثؽ ؾجؽ ‪ٞ‬بغ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬اوت ‪ٚ ٠‬ثٕ یٍ خب‪١ٞ‬ـ ‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؾّیب‪َٟ ٜ‬ؽ ثی اـقي اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬یؿ‪ٟ‬ی‬ ‫‪ٚ‬ىئ‪ٖ١‬یت ق‪ٞ‬ؽْی غ‪١‬ؼي ـا ؼـ طجیؿت غ‪١‬ؼي ؼاـؼ ‪ ،‬ثف غالل ‪ ٣ٛ٤‬ضی‪١‬ا‪ٞ‬بت َ‪ ٣‬طجیؿت قفایكی ثف آ‪٥ٞ‬ب‬ ‫تط‪ٛ‬یٕ َفؼ‪ ٠ ٢‬آ‪٥ٞ‬ب ـا اؼاـ‪ٚ ٢‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬غ‪١‬ؼٌب‪٤ ٜ‬فْك ق‪ٞ‬ؽْی ‪ ٠‬ث‪ ٣‬ؾّیب‪ ٜ‬ؾٗی‪ ٣‬ث‪ٍ٥‬ت ‪ ٠‬ضتی ث‪ ٣‬ؾّیب‪ ٜ‬ؾٗی‪٣‬‬ ‫اـاؼ‪ ٢‬ـویؽ‪ ، ٢‬ای‪١ٚ ٝ‬خ‪١‬ؼ تبق‪ ٢‬ایىت َ‪ ٣‬ؼـ ؾبٖ‪ ٙ‬غٗى ٌؽ‪ٛ٤ ٠ . ٢‬ث‪ٟ‬بثفای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؾجبـت اوت اق ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼی ؼـ طجیؿت‬ .‬‬ ‫‪ -1‬یُی اق زیك‪٤‬بیی َ‪ ٣‬ؼـ ث‪١‬اة قىٕ ‪ٚ‬ی ْ‪١‬ی‪ٟ‬ؽ ای‪ ٝ‬اوت َ‪َ : ٣‬ىی َ‪ ٣‬قىٕ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪٠‬يتی اق ت‪١‬ی غكی‪٣ٟ‬‬ ‫ثیف‪ٚ ٜ٠‬ی آیؽ ( ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ثفَت ‪ ٙ٤‬اق ثی‪ٚ ٝ‬ب ـنت‪ ) ٣‬ؼـ ت‪ٛ‬ب٘ يطفات آثی َ‪ ٣‬اق ثؽ‪ٚ ًٞ‬ی ـیكؼ ؼـ ‪٤‬ف يطف‪ ٢‬اي‬ ‫یٍ نفٌت‪ ٣‬ا‪ ٠‬ـا وتبیً ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ! ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬ثجی‪ٟ‬یؽ َ‪ ٣‬ؼـ اوال٘ زًؽـ ‪ًٚ‬ب٘ نفٌت‪ ٣‬پبیی‪ٚ ٠ ٝ‬جتؿٔ اوت ‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬ب َ‪ ٣‬ثب آ‪ ٜ‬ثی‪ٟٚ ًٟ‬طط غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ب٘ ‪ ٠‬پیك‪ٛ‬جف ـا ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬نفٌت‪ ٣‬ثبال ‪ٚ‬ی ثفی‪ ٙ‬زًؽـ آ‪٥ٞ‬ب ـا َ‪١‬زٍ ‪ٚ‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬ی‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬ث‪ٍ٥‬ت ثفغ‪١‬ـؼاـی ‪ّٚ ٠‬فل ضی‪١‬ا‪ٞ‬ی ث‪١‬ؼ ‪ ٣ٞ‬ث‪ٍ٥‬ت ‪١ٚ‬ؾ‪١‬ؼ ( آ‪ ٜ‬ث‪ٍ٥‬ت ‪١ٚ‬ؾ‪١‬ؼ ‪ٔ ،‬ؽ ث‪ٍ٥‬تی اوت‬ ‫َ‪ ٣‬اق آ‪ٞ‬دب طفؼ ٌؽ‪ ٠ ) ٢‬ثؿؽ ث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪ٚ ٝ‬ی آیؽ ‪٠ ٠‬غیه‪ ٣‬ؼاـؼ َ‪ ٣‬ثب تالي ‪ ٠‬ثب خ‪٥‬بؼ ‪ ٠‬ثب ‪ٚ‬جبـق‪ ٠ ٢‬ثب ٍَ‪، ًُٛ‬‬ ‫ق‪ٞ‬ؽْی غ‪١‬ؼي ـا تُهٕ ثُ‪ٟ‬ؽ ‪ٛ٤ ،‬ب‪ ٜ‬ط‪١‬ـ َ‪٠ ٣‬يتی پؽـ ‪ٚ ٠‬بؼـ ثس‪ٌ ٣‬ب‪ ٜ‬ـا ؾبو ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ،‬یب اق غب‪ ٣ٞ‬ثیف‪ًٞ٠‬‬ ‫‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ؾال‪ٚ‬ت ای‪ ٝ‬اوت َ‪ٚ ٣‬ىئ‪ٖ١‬یت ق‪ٞ‬ؽْی غ‪١‬ؼي ـا ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼي ‪٠‬اْؿاٌت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ؾّیب‪ ٜ‬ـویؽ‪ ٢‬آ‪ ٜ‬زیكی اوت َ‪ ٣‬غ‪١‬اوت‪ٌ ٣‬ؽ‪ . ٙ‬اـقي آ‪٥ٞ‬ب ؼـ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ٍٞ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ثبٌؽ ‪ ٣ٞ‬ؼـ نفٌت‪ٌ ٣‬ؽ‪ٍٞ‬ب‪ .Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫َ‪ ٣‬نًط ‪ ٠‬نًط ا‪٠‬وت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪.‫)‪PDF.Tarikhema. ٜ‬ا‪ٚ‬ب‪ٚ‬ی َ‪ ٣‬اق ؼـ ثىت‪ ٣‬ؼاغٕ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪،‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema. ٢‬ی‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬ثؿؽ ثب ؾجبؼت ‪ ٠‬ثب اطبؾت‬ ‫َ‪ ٣‬ثبق آ‪ ٜ‬ؾجبؼت ‪ ٠‬اطبؾت ‪ ،‬اطبؾتی اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ٚ ٢‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٞ ٣‬دبت ثفوؽ ‪ .‬ای‪ ٝ‬ؼـوت تفخ‪ ٣ٛ‬ضفل‬ ‫وبـتف ث‪ٞ ٣‬ب٘ ‪ Delaissement‬إِ اْكیىتب‪ٞ‬ىیبٖیى‪ ، ٙ‬یؿ‪ٟ‬ی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼ ‪٠‬اْؿاٌت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ .

‬ضفل َب‪ٚ Revolta ٝٚ ٣َ ١ٚ‬ی َ‪ ٠ ٟٙ‬ثف‬ ‫ؾٗی‪ٞ ٣‬ػب٘ ضبَ‪ ٙ‬ثف غ‪١‬ؼ٘ ‪ ،‬ثف طجیؿت ثف خب‪ٚ‬ؿ‪ٚ ٣‬ی ٌ‪١‬ـ٘ ‪ٚ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ٞ ٙٞ‬هی َ‪ ٠ ٟٙ‬ث‪ ٣‬خبیً زیك ؼیٓفی ـا‬ ‫ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٛ٤ ٟٙ‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪٤‬ىت‪ ٙ‬یب ضفل لیؽ َ‪ ٝٚ ٣‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬په ‪٤ ٝٚ‬ىت‪٤، ٙ‬ىت ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ـا اثجبت َفؼ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ـا‬ .‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪١ٚ ٜ‬خ‪١‬ؼی غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬اوت ثؽی‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ ت‪ٛ‬ب٘ طجیؿت ت‪٥ٟ‬ب ای‪١ٚ ٝ‬خ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی ثبٌؽ َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی‬ ‫ـویؽ‪ ٢‬اوت ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪١ٟ٤‬ق اثجبت ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬اوت ‪.‬تؿفیم غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ؾجبـت اوت اق ‪:‬‬ ‫اؼـاٌ َیهیت ‪ ٠‬وفٌت غ‪١‬یً ‪َ ،‬یهیت ‪ ٠‬وفٌت وبغت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬خ‪٥‬ب‪َ ، ٜ‬یهیت ‪ ٠‬وفٌت ـاثط‪ ٣‬غ‪١‬یً ثب‬ ‫خ‪٥‬ب‪.‬ت‪٥‬ی‬ ‫‪١ٟ٤‬ق ثب ثی‪ٚ ًٟ‬ؿ‪٤‬جی َ‪ ٣ٟ٥‬پیً اق اوال‪ٚ‬ی ‪ٚ‬ب‪ٚ ٜ‬ىبئٕ اوال‪ٚ‬ی ـا ثفـوی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ ٠ ٙ‬ثؿؽ ـ‪٤‬جفا‪ٞ‬ی ـا َ‪ ٣‬ثبیؽ‬ ‫ثب اطبؾت ‪ ٠‬تًٗیؽ اق آ‪٥ٞ‬ب ‪ ٠‬تٍجی‪ ٣‬ث‪ ٣‬ا‪٥ٞ‬ب ‪ ،‬وبق‪ٞ‬ؽْی ‪ ٠‬ضفَت ‪ ٠‬ـ‪٤‬جفی ثیب‪١ٚ‬قی‪ٚ .‬ای‪ ٝ‬ز‪ ٣‬اـقٌی اِال ثفای ا‪ ٠‬ؼاـؼ ‪ .‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema. ٙ‬ی ثفی‪ ٠ ٙ‬ؼـ طبيس‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬تبنیكیٍ ‪ٚ‬ی ْؿاـی‪ٍٛ‬ب‪ ٣َ ٜ‬ؼوت ‪٤‬یر َؽا‪ٛٚ‬ب‪ ٙ٤ ٜ‬ث‪ ٣‬ا‪٥ٞ‬ب ‪ٛٞ‬ی ـوؽ ‪٤ ٠‬یر اثفی ‪ ٙ٤‬ـ‪٠‬ی ‪ٚ‬ب ‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٟٞ‬ؽ‬ ‫ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌ‪ٟ‬ؽ ز‪ ٜ١‬اِال ‪ٛٞ‬ی ٌ‪١‬ؼ اق ا‪٥ٞ‬ب تًٗیؽ َفؼ ‪.ir (Historical e-Books‬‬ ‫غ‪١‬ة اٌؿ‪ ٣‬ایُه ‪ ٙ٤‬ؼاغٕ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ .‬ؼـ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬اـقٌ‪٥‬بی ‪ٚ‬تؿبٖی‬ ‫‪٥ٞ‬هت‪ ٣‬اوت ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬ت‪١‬ی غ‪١‬ؼ اوال٘ ‪ٚ‬ىد‪١‬ؼ ت‪ٛ‬ب٘ نفٌتٓب‪ ٜ‬ثكـِ ‪١َ ٠‬زٍ ؾبٖ‪ٌ ٙ‬ؽ ‪ٟٚ .ir‬‬ ‫‪PDF. ٜ‬‬ ‫ثٍف ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬و‪ ٣‬إِ آْب‪٤‬ی پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪.Tarikhema. ٢‬ا‪ٚ‬ب ضفل ؼَبـت َ‪ٚ ٣‬ی ْی‪١‬ؼ ‪ ٝٚ‬نُف ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬په‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫ؾّیب‪ٚ ٣َ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؾال‪ٚ‬ت ای‪ ٝ‬اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪ .‫)‪PDF.Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬یؿ‪ٟ‬ی ا‪ٞ‬ىب‪٤ ٜ‬ىت ٌؽ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.

ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‬یؿ‪ٟ‬ی ت‪٥ٟ‬ب ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼی َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؼـ طجیؿت ثف غالل ‪ٞ‬ػب‪ٚ‬ی َ‪ ٣‬ثف ا‪ ٠‬ضبَ‪ ٙ‬اوت‬ ‫‪ ٠‬ثف غالل ضتی ‪ٞ‬یبق‪٤‬ب ‪ٔ ٠‬ف‪٠‬ـت ‪٤‬بی ثؽی‪ ٠ ٝ‬ـ‪٠‬ا‪ٞ‬یً ‪ٞ ٠‬یبق‪٤‬بی طجیؿی ‪٤ ًٍَ ٠‬بی قفیكیً ؾّیب‪َٟ ٜ‬ؽ‬ ‫‪ٚ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ زیكی ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣ٞ ٣‬طجیؿت ‪ٚ‬دج‪١‬ـي َفؼ‪ ٣ٞ ٠ ٢‬ثؽ‪ ٠ ٜ‬نیكی‪١ٖ١‬لی ا‪ ٠‬ايتٕبی ا‪ٞ‬تػبة‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬زیكی ـا ؼاـؼ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬ؾبٖی تفی‪ٚ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت ‪.‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫غ‪١‬ؼٍَی ؼوت ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ ثف غالل قفیك‪ ٢‬طجیؿی َ‪ ٣‬ا‪ ٠‬ـا ث‪ِ ٣‬یب‪ٞ‬ت غ‪١‬ؼي ‪ ٠‬ث‪ ٣‬ضهع ثؽ‪ ٜ‬غ‪١‬ؼي ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ؽْی‬ ‫غ‪١‬ؼي ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ ٠‬ث‪ ٣‬نؽاَبـی ؼوت ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬غ‪١‬ؼ ـا ثفای یٍ نُف یب ؼیٓفا‪ٞ ٜ‬بث‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ا‪ ٠‬ا‪ٞ‬تػبة‬ ‫َفؼ‪ ٠ ٢‬ثف غالل ‪ ٣ٛ٤‬غّ‪ِ١‬یبت طجیؿی َ‪ ٣‬ا‪ ٠‬ـا ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬تػبة ـنب‪ ٠ ٢‬ق‪ٞ‬ؽْی ‪ ٠‬غ‪١‬ـاٌ ‪ ٠‬پ‪ٌ١‬بٌ ‪ّٚ ٠‬فل ‪ٚ‬ی‬ ‫غ‪١‬ا‪ٟٞ‬ؽ ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اؾتفاْ ‪ ٠‬ؾّیب‪ٛٞ ٜ‬بیؽ ‪ ٠‬ث‪ ٣‬ق‪٤‬ؽ ْفائی ‪ ٠‬پبـوبیی ت‪ ٝ‬ثؽ‪٤‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬‬ ‫ای‪ ٝ‬یٍ ‪١ٞ‬ؼ َبـی اوت َ‪ ٣‬غبَ غؽا‪ٞ٠‬ؽ اوت ‪ .Tarikhema.‬ضی‪١‬ا‪ٞ‬بت ؼیٓف ‪ ،‬ؼـوت ؼوتٓب‪٥٤‬بئی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ َ‪ْ ٣‬فایٍ‪٥‬بی‬ ‫قفیكی َ‪ ٣‬ؼـ ؼـ‪ٍٞ٠‬ب‪ّٞ ٜ‬ت ‪ ٠‬غٗى ٌؽ‪ ، ٢‬ا‪٥ٞ‬ب ـا ثؽی‪ ٝ‬طفل یب آ‪ ٜ‬طفل ‪ٚ‬ی ٍَب‪ٞ‬ؽ ‪.‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣ٞ ، ٣‬ت‪٥ٟ‬ب ثف غالل طجیؿت غ‪١‬ؼي ؾّیب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫ؼ‪ ، ٘٠‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ .‬‬ ‫ؼـوت وبٖی یٍ ‪ٚ‬فتج‪١ٌ ٣‬ـ خ‪ٟ‬ىی ؼـ ْ‪١‬وه‪ٟ‬ؽ پیؽا ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ٛٞ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ پیؽا ‪١ٍٞ‬ؼ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ٛٞ ٙ٤‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫اؾ‪ٛ‬بٔ قفیك‪ ٢‬خ‪ٟ‬ىیً ـا ؼـ آ‪ ٜ‬نّٕ ا‪ٞ‬دب٘ ‪ٞ‬ؽ‪٤‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ ٣َ ٙ٤‬اق آ‪١ٌ ٜ‬ـ انتبؼ ؼیٓف ث‪َٗ ٣‬ی ‪ٚ‬ىبٖ‪ ٣‬خ‪ٟ‬ىی ـا‬ ‫نفا‪١ٚ‬ي ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .‫)‪PDF.‬ای‪٥ٟ‬ب ؾال‪ٚ‬ت ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ت‪٥ٟ‬ب‬ ‫ای‪١ٚ ٝ‬خ‪١‬ؼ اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ؾٗیفق‪ ٣ٛ٤ ٙ‬ؾٗٗی َ‪ ٣‬ا‪ ٠‬ـا ثب ا‪ٞ‬تػبة زیك ؼیٓفی ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪ٟٞ‬ؽ ‪.‬ؾٍى ؼـ ْ‪١‬وه‪ٟ‬ؽ ْیؽا ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ثؿؽ اثفاق ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ثؿؽ نف‪ٚ ًَ٠‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬یٍ‬ ‫غّ‪ِ١‬یت خجفی تط‪ٛ‬یٗی طجیؿت ثف ا‪ٞ‬ؽا٘ ْ‪١‬وه‪ٟ‬ؽ اوت ‪.Tarikhema.Tarikhema.‬ثفغالل قفیك‪ ٢‬غ‪١‬ؼغ‪١‬ا‪٤‬ی ث‪٣‬‬ .

ir‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫‪PDF.‬اق یٍ ‪ًٚ‬ؽ‪١َ ٣ٚ‬زٍ ٌف‪٠‬ؼ‬ ‫‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ـ‪٠‬ی پٍت ثب٘ ثف‪٠‬ؼ ‪ٚ ،‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ پف‪٠‬اق َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب طجیؿت ث‪ ٣‬ا‪ ٠‬پف ‪ٞ‬ؽاؼ‪ٞ ٢‬فؼثب‪ٚ ٜ‬ی وبقؼ ‪٠‬‬ ‫‪PDF.‬ا‪ٞ‬ىب‪٠ ٜ‬يتی ث‪ ٣‬ت‪٥ٟ‬بیی ‪ٚ‬ی ـوؽ‬ ‫َ‪ ٣‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ای‪ٟ‬دبیی ‪ٞ‬یىت َ‪ ٣‬اضىبن َ‪ٟ‬ؽ ‪١ٞ‬ؼ وبغت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬نطفی ا‪ ٠‬ثب ‪١ٞ‬ؼ وبغت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ضی‪١‬ا‪ٞ‬بت‬ ‫ؼیٓف اغتالل ؼاـؼ ‪ ٠‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ایؽآٖ‪٥‬بئی ا‪ ٠‬ـا ث‪ ٣‬طفل غ‪١‬ؼي ‪ٚ‬ی ٍَب‪ٞ‬ؽ آ‪ ٜ‬ایؽآٖ‪٥‬ب ؼـ طجیؿت‬ ‫‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽـاؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫و‪ ٘١‬ا‪ٞ‬ىب‪١ٚ ٜ‬خ‪١‬ؼی اوت َ‪ ٣‬غٗى ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ثؿٕی اق تؿفیم‬ ‫‪٤‬ب ث‪ ٣‬ای‪ ٌُٕ ٝ‬ؼـآ‪ٚ‬ؽ‪ ٣َ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ضی‪١‬ا‪ٞ‬ی اوت اثكاـ وبق ‪ٖ٠ . ٢‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تب ‪٠‬يتی َ‪ ٣‬آ‪ٞ‬س‪ ٣‬ؼـ پیفا‪٤ ًٞ١ٚ‬ىت ثبیً َبنی ثبٌؽ ضی‪١‬ا‪ٞ‬ی اوت طجیؿی ‪ ،‬ؼـ خىتد‪١‬ی ‪ٚ‬بئؽ‪٢‬‬ ‫‪٤‬بئی َ‪ ٣‬طجیؿت ‪ ،‬ـ‪٠‬ق‪ٚ‬ف‪ ٢‬ؼـ اغتیبـي يفاـ ؼاؼ‪ .Tarikhema.‬ت‪٥ٟ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ٚ ٣‬ی وبقؼ ‪ . ٢‬اق ای‪ٟ‬دب ‪ٟٚ‬كًٖ ثب ‪ٟٚ‬كٔ ضی‪١‬ا‪ٚ ٜ‬بيجٕ غ‪١‬ؼي ؼـ تُب‪ٕٚ‬‬ ‫خؽا ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ای ‪ٚ‬ی ـوؽ َ‪ٚ ٣‬ی ثی‪ٟ‬ؽ ثف غالل ‪ٞ‬یبق‪٤‬یب طجیؿیً ‪ٞ‬یبق‪٤‬بی ا‪ ٠‬ـا ث‪ ٣‬ؼقؽق‪٠ ٣‬‬ ‫ضفَت ‪ ٠‬تالي ‪٠‬ا ‪ٚ‬ی ؼاـ‪ٞ‬ؽ َ‪ٚ ٣‬بیطتبخً ـا ثفای ـنؽ آ‪ٞ ٜ‬یبق‪٤‬ب ؼـ طجیؿت ‪ٛٞ‬ی یبثؽ ‪. ٢‬‬ .Tarikhema.‬ی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬وبق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ ٣ٞ‬نًط اثكاـ ثُٗ‪ ٣‬ثیٍتف اق‬ ‫اثكاـ ‪.‬یُی اق َبـ‪٤‬بئی َ‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ؽ ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬غٗى ؼوت ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ ‪ .‬ای‪ ٝ‬غ‪١‬ؼي ؾال‪ٚ‬ت ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪٠ ٣‬خ‪١‬ؼ آ‪ٚ‬ؽ‪.Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بتً ‪ ٠‬اضىبن اضتیبخً اق ‪ٚ‬د‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬يؽـت‪٥‬ب ‪ ٠‬آنفی‪ٟٟ‬ؽْی طجیؿت ‪ٚ‬بؼی ‪ْ ،‬ىتفي ‪ ٠‬تُب‪ ٕٚ‬ثیٍتفی‬ ‫پیؽا َفؼ‪ ٠ ٢‬ؼـ ای‪ ٝ‬خب اوت َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ي‪٤ ٔ١‬بیؽْف ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ت‪٥ٟ‬بیی ‪ٚ‬ی ـوؽ ‪ .‬غٗى اق َ‪١‬زُتفی‪ ٌُٕ ٝ‬تب ؾػی‪ ٙ‬تفی‪ِٟ ٝ‬بیؽ ‪ ٠‬آثبـ ‪ٟ٤‬فی ‪،‬‬ ‫تدٗی يؽـت آنفیؽْبـی ؼـ نطفت آؼ‪ٚ‬ی اوت ‪ .‬‬ ‫وبق‪ٞ‬ؽْی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثؽی‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی اوت َ‪ ٣‬ا‪ ٠‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٞ‬یبق‪٤‬بی ا‪ ٠‬ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی تُب‪ ٕٚ‬پیؽا َفؼ‪ ٣َ ٢‬زیك‪٤‬بیی‬ ‫‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ َ‪ ٣‬ؼـ طجیؿت ‪ٞ‬یىت ‪ .ir‬‬ ‫یؿ‪ٟ‬ی ‪ٍٞ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼ‪٤‬ؽ َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬يؽـی تُب‪ ٕٚ‬پیؽا َفؼ‪ ٣َ ٢‬اق ‪ٚ‬د‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بت طجیؿت ثیٍتف ٌؽ‪.‫)‪PDF.

Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ٟ٤ ٣‬ف ؾجبـت اوت اق ‪ :‬اؼا‪َ ٣ٚ‬بـ‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬یب ا‪ٚ‬ثبٔ ای‪٥ٟ‬ب‬ ‫ؼـ ِ‪ٟ‬ؿت ‪.‬‬ ‫ِ‪ٟ‬ؿت ‪ٚ ،‬د‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ‪٤‬بی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی اوت َ‪ٚ ٣‬ی َ‪ٌ١‬ؽ تب طجیؿت ـا ؼـ ‪ٛ٥ٚ‬یك اـاؼ‪ ٢‬غ‪١‬ؼي يفاـ ثؽ‪٤‬ؽ‬ ‫‪ٚ ٠‬ی َ‪ٌ١‬ؽ تب آ‪ٞ‬س‪ ٣‬ـا َ‪ ٣‬ؼـ طجیؿت ‪٤‬ىت ‪ٖ٠‬ی ‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ ٣‬آوب‪ٞ‬ی ؼـ ؼوتفن ا‪ ٠‬يفاـ ثٓیفؼ ثب ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بت‬ ‫ثیٍتفی َ‪ ٣‬آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ا‪ ٠‬ث‪ ٣‬ا‪ٚ ٠‬ی ؼ‪٤‬ؽ ث‪ ٣‬ای‪١ٚ ٝ‬نًیت ‪٤‬ب ثفوؽ ‪ٞ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫ـ‪٠‬ی پٍت ثب٘ ‪ٚ‬ی ـ‪٠‬ؼ ‪ .Tarikhema.‬اق ای‪ٟ‬دب اثكاـوبقی ٌف‪٠‬ؼ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ تب ٍَتی ‪١٤ ،‬اپیب ‪ ٠‬وهبی‪ ٝ‬نٕبیی ‪ .ir‬‬ ‫ـا ث‪ ٣‬آ‪ٞ‬س‪ ٣‬ؼـ طجیؿت ‪٤‬ىت ‪ ،‬ثفوب‪ٞ‬ؽ ؼـ ِ‪١‬ـتی َ‪ٟ٤ ٣‬ف ؾجبـت اوت اق آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثفای ای‪ ٣ُٟ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫اق زیك‪٤‬بئی ثفغ‪١‬ـؼاـ ثٍ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬آ‪ٞ ٜ‬یبق‪ٟٚ‬ؽ اوت ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب ؼـ طجیؿت ‪ٞ‬یىت ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬ف ؼـوت ‪ٚ‬ثٕ ِ‪ٟ‬ؿت ‪ ،‬ؾجبـت‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫‪ٚ ٠‬ی َ‪ٌ١‬ؽ تب ‪ًّٞ‬ی ـا َ‪ ٣‬ؼـ طجیؿت ‪ٚ‬ی خ‪١‬یؽ ‪َٛ ٠‬ج‪١‬ؼی ـا َ‪ ٣‬ؼـ ط‪ ٔ١‬تُب‪ ٕٚ‬ـ‪٠‬ش ‪ٞ ٠‬یبق غ‪١‬ؼي ؼـ‬ ‫طجیؿت اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ ٣‬غًٗت ‪ٟ٤‬فی خجفا ‪ٛٞ ٜ‬بیؽ ‪ .‬ؿت ؾجبـت اوت اق آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثفای ای‪ ٣ُٟ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ . ٢‬‬ ‫غًٗت ؼ‪ ، ٘٠‬اق ‪١ٞ‬ؼ ‪ ٠‬خ‪ٟ‬ه ؼیٓفی اوت ‪ .Tarikhema..‬ای‪ ٝ‬غًٗت ‪ٟ٤‬فی اوت تؿفیم (( ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ضی‪١‬ا‪ ٜ‬اثكاـ وبقیىت ))‬ ‫ؼـ ای‪ٟ‬دب ؼیٓف ٖ‪ٚ ّٟ‬ی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬یُی اق تدٗیبت غؽایی ـ‪٠‬ش ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ‪ٟ٤ .‬هت ت‪١‬ی ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اوت ا‪ٚ‬ب ثب ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بتی َ‪٣‬‬ ‫طجیؿت ث‪ ٣‬ا‪ ٠‬ؼاؼ‪ٛٞ ٢‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق آ‪ ٜ‬اوتهبؼ‪َٟ ٢‬ؽ یب ای‪ ٣ُٟ‬اق ای‪ْ ٝ‬یب‪ ٢‬ث‪ ٣‬ای‪ٛٞ ٌُٕ ٝ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ثب ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بتی ا‪ ٠‬ؼاـؼ‬ ‫اوتهبؼ‪َٟ ٢‬ؽ ِ‪ٟ‬ؿت ضهبـی ‪ ٠‬تّهی‪ٞ ٣‬هت یب ِ‪ٟ‬ؿت ٍَب‪٠‬ـقی ث‪ ٣‬ا‪ ٠‬ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بت تبق‪ ٢‬ای ‪ٚ‬ی ؼ‪ٟ٤‬ؽ َ‪ ٣‬طجیؿت‬ ‫‪ٞ‬ؽاؼ‪..ir‬‬ ‫اوت اق تدٗی اوتؿؽاؼ غاليیت آؼ‪ٚ‬ی ؼـ طجیؿت ‪ِٟ ..‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬په ‪ٟ٤‬ف ‪ ،‬یٍ ‪١ٞ‬ؼ َبـ ‪ٚ‬ب‪٠‬ـاء‬ ‫ِ‪ٟ‬ؿتی اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ؽ تب طجیؿت ـا ثفاوبن آ‪ٞ‬س‪ٚ ٣َ ٣‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ‪ٖ٠‬ی ؼـ طجیؿت ‪ٞ‬یىت تكیی‪َٟ ٝ‬ؽ ‪.

ir‬‬ ‫ٌجی‪ ٣‬غؽا‪ٞ٠‬ؽ اوت ‪ .‫)‪PDF.‬په وبق‪ٞ‬ؽْی ‪٠‬‬ ‫‪ٟ٤‬ف‪ٟٚ‬ؽی یُی اق غّ‪ِ١‬یبت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬تدٗی ثؿؽ و‪ ٘١‬ـ‪٠‬ش ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ( آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ) ا‪٠‬وت ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.‬یؿ‪ٟ‬ی ای‪ ٣َ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬خب‪ٍٞ‬ی‪ ٝ‬غؽا‪ٞ٠‬ؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٣ٞ ٜ‬ثٍف ‪ .Tarikhema.Tarikhema.‬ثٍف َ‪ ٣‬خب‪ٍٞ‬ی‪ٝ‬‬ ‫غؽا‪ٞ٠‬ؽ ‪ٛٞ‬ی ٌ‪١‬ؼ خب‪ٍٞ‬ی‪ٚ ٝ‬ی‪ٚ ٜ١ٛ‬ی ٌ‪١‬ؼ ؼ‪ٞ‬جبٔ ا‪ ٠ ٠‬ث‪ ٣‬ؼ‪ٞ‬جبٔ تُب‪ ٕٚ‬ا‪ ٠‬اوت ‪ .‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬ای‪ ٝ‬و‪ِ ٣‬هت و‪ِ ٣‬هت غبَ غؽا‪ٞ٠‬ؽ اوت ‪.‬‬ ‫غؽا‪ٞ٠‬ؽ ‪٠‬خ‪١‬ؼ غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬ؼاـای اـاؼ‪ ٢‬وبق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬یب آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ٛ٤ .Tarikhema.Tarikhema.‬تطًٗ‪١‬ا ثبغالو اهلل)) ثؽی‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی اوت َ‪ ٣‬ثب غ‪١‬ی‬ ‫غؽا‪ٞ٠‬ؽ غ‪ ١‬ثٓیفیؽ ‪ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫طجیؿت ثفای ثػٍیؽ‪ ٜ‬آ‪ ٜ‬زیكی ث‪ ٣‬طجیؿت َ‪ ٣‬ثبیؽ ثفای ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌؽ ‪ٞ ٠‬ؽاـؼ ‪ .‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫په ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬تؿفیم ـویؽی‪ ٙ‬آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬اق آ‪ِ ٜ‬طجت ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ( ‪ ٠‬ثبیؽ ‪ ٣ٛ٤‬ثٍ‪١‬ی‪ ٠ ٙ‬ثبیؽ ‪٤‬ف ز‪ ٣‬ق‪٠‬ؼتف ‪٠‬‬ ‫‪٤‬ف ـ‪٠‬ق ثیٍتف ؼـ ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬تُب‪ ٕٚ‬ثیبثی‪ ٠ ٙ‬ای‪ ٝ‬خ‪٥‬ت َبـ ‪ٚ‬ب ـا ؼـ تؿٗی‪ ٠ ٙ‬تفثیت ؼـ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ؼـ ق‪ٞ‬ؽْی‬ ‫نف‪ٟٓ٤‬ی ‪ ٠‬ؼـ ـ‪٠‬اثط اخت‪ٛ‬بؾی تؿیی‪ٚ ٝ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ) ؾجبـت اوت اق ‪ :‬یٍ ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼ و‪ ٣‬ثؿؽی ‪١ٚ ،‬خ‪١‬ؼی ثب و‪٣‬‬ ‫اوتؿؽاؼ ‪ ،‬ا‪ ٔ٠‬آْب‪٤‬ی ‪ٞ‬ىجت ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼ ‪ ٠‬خ‪٥‬ب‪ ٠ ٜ‬ـاثط‪ ٣‬غ‪١‬ؼ ثب خ‪٥‬ب‪ ( ٜ‬غ‪١‬ؼ ‪ ٠‬خ‪٥‬ب‪ ٜ‬ـا ضه َفؼ‪ٔ٠ ، ٜ‬ؽ ‪٠‬‬ ‫خبیٓب‪ ٢‬غ‪١‬ؼ ـا ؼـ خ‪٥‬ب‪ ٜ‬یبنت‪ ٠ ٝ‬نًط ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬آْب‪٤‬ی ـا ؼاـؼ )ؼ‪ ٘٠‬ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ ، ٜ‬آقاؼ ث‪١‬ؼ‪٠ ٜ‬‬ ‫و‪ ٘١‬آنفی‪ٟٟ‬ؽْی اوت ؼـ ِ‪ٟ‬ؿت یب ‪ٟ٤‬ف ‪.‬ای‪َ ٝ‬بـ ـا غؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؼـ ضؽ ‪ٚ‬طٗى ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؼـ ضؽ ‪ٞ‬ىجی غ‪١‬ؼي ‪.‬ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬اِطالش ‪ٍٚ‬ج‪ٛٞ ٣‬ی غ‪١‬ا‪ِ ٙ٤‬طجت َ‪ٌ ٣َ ٟٙ‬فَی ثبٌؽ ‪ٌ ،‬جی‪ ٣‬ث‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی‬ .‬ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫ثف غالل ‪ ٣ٛ٤‬طجیؿت ثٍ‪١‬ؼ َ‪ ٙ٤ ٣‬ثت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؾّیب‪َٟ ٜ‬ؽ ‪ ٙ٤‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٙ٤‬آْب‪٤‬ی پیؽا َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٙ٤ ٠‬ؾٗیفق‪ٙ‬‬ ‫طجیؿت غٗى َ‪ٟ‬ؽ ‪ .‬‬ ‫په ای‪ ٝ‬غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬آقاؼ آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ‪ٚ ٠ .ir‬‬ ‫اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪١ٚ ٜ‬خ‪١‬ؼی اوت َ‪ ٣‬ثف غالل طجیؿت ‪ ،‬اوتؿؽاؼ ای‪ ٝ‬ـا ؼاـؼ َ‪ِ ٣‬هبت ثفخىت‪ ٣‬غؽا‪ٞ٠‬ؽ ـا ؼـ‬ ‫‪٠‬خ‪١‬ؼي ثُبـؼ ‪ ،‬پف‪٠‬ـي ثؽ‪٤‬ؽ ‪ ٠‬تُب‪ ٕٚ‬پیؽا َ‪ٟ‬ؽ ‪٠(( .‬ی‪ٟ‬ط‪١‬ـ آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬اق ا‪ِ ٠‬طجت ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪٠‬‬ ‫‪PDF.

‫)‪PDF.‬ثؿؽ ‪ ٝٚ‬ؼـ آ‪ٞ‬دب اؾتفاْ َفؼ٘ ‪ْ ،‬هت‪٣َ ٙ‬‬ ‫‪PDF.‬ا‪ ٠‬یٍ وػ‪ٟ‬فا‪ٞ‬ی ؼـ َٗمؼ‪٠‬نفا‪ٞ‬ه َفؼ ؼـ پبـیه ث‪ ٣‬او‪ ٙ‬نب‪ٞ‬بتیى‪ ٙ‬اوال‪ٚ‬ی ‪٠ .Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ای‪ ٝ‬نب‪ٞ‬بتیى‪ ٙ‬اوال‪ٚ‬ی َ‪ٚ ٣‬ی ْ‪١‬یؽ نًط ؼـ ‪١ٚ‬ـؼ غ‪١‬ؼت ِبؼو اوت ‪ ،‬ثفای ای‪٠ ٣َ ٝ‬ايؿب ‪ٚ‬الٌ ‪ٚ ٠‬ػ‪٥‬ف ت‪ٛ‬ب٘‬ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬تبوهب‪ ٣ٞ‬نبخؿ‪ ٣‬ثكـِ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ای‪ ٝ‬اوت َ‪٣‬‬ ‫ایؽئ‪١ٖ١‬لی ‪٤‬ب ‪ ٙ٤‬ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ثىیبـی اق ‪ٞ‬یبق‪٤‬بی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ثفآ‪٠‬ـؼ‪ٚ ٢‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ‪٤‬بی ‪ٞ‬ىجی‬ ‫‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ ٠‬ث‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ثٍفی تُب‪ ٠ ٕٚ‬يؽـت ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ ،‬غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا نفا‪١ٚ‬ي ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬نبخؿ‪ ٣‬ثكـْی‬ ‫اوت ‪ .Tarikhema.‬ایؽئ‪١ٖ١‬لی‪٥‬ب زٓ‪ ٣ٞ١‬غ‪١‬ؼ ثٍف ـا نفا‪١ٚ‬ي ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ؟‬ ‫ؼـ اـ‪٠‬پب آيبی ؾجؽاًٖبؼـ ‪ٚ‬بٍٖ ای ‪٤‬ىت َ‪١ٞ ٣‬اؼ‪٤ ٢‬بی ‪ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ؾجؽاًٖبؼـ ‪ٚ‬دب‪٤‬ؽ ‪ٚ‬ؿف‪٠‬ل اٖدكایف اوت ‪ٟٚ ،‬ت‪٥‬ی‬ ‫ای‪ ٝ‬یٍ زیك ‪ٚ‬جتؿٖی اوت ‪ .Tarikhema.‬‬ ‫ؼـآ‪ ٜ‬ؼـثبـ‪ ٢‬تطًیف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ‪ُٚ‬تت اوال٘ ‪ ٠‬ؾًیؽ‪ ٢‬اوال‪ٚ‬ی ِطجت ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ ٣َ ،‬ؼـ ا‪ٞ‬دب ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬جتؿٔ ‪٠‬‬ ‫پىت اوت ‪ ٠‬اِال ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼی ‪ٟٚ‬طط ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ .ir‬‬ ‫ِهبتی ‪٤‬ىتی َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼت ْهتی ‪٠‬اال اْف َ‪ٚ ٣‬ىبٖ‪ٟٚ ٣‬طًی ثبٌؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ای‪ ٝ‬تؿفیهی َ‪َ ٣‬فؼ٘ خب‪ٍٞ‬ی‪ٝ‬‬ ‫غؽا‪ٞ٠‬ؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ؼـ ای‪ ٝ‬تؿفیهی َ‪َ ٣‬فؼ٘ نف‪ٚ‬ب‪ٚ ٜ‬ی یبثؽ َ‪ِ ٣‬هبت غؽا‪ٞ٠‬ؽ ـا ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼي ثٓیفؼ ‪ ٠‬ثب ای‪ٝ‬‬ ‫تؿفیم ؼؾ‪١‬ت ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ثؽی‪ٚ : ٣ُٟ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬خ‪٥‬ب‪ ٜ‬ثٍ‪١‬ؼ ؼـ خ‪٥‬ب‪ ٜ‬آیب ؼـ ای‪ٟ‬دب‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تطًیف ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ یب ؼـ ای‪ ٝ‬ایؽئ‪١ٖ١‬لی‪٥‬بی ‪ٚ‬ؽـ‪ ٣َ ٜ‬ثب ‪٠‬خ‪١‬ؼ اثؿبؼ ‪ٚ‬تفيی ‪ٟٚ ٠‬طًی ای َ‪ ٣‬ؼاـ‪ٞ‬ؽ ثبق ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫ـا يفثب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ؟‬ ‫‪PDF.‬اؾتًبؼ ث‪ٍٚ ٣‬یت ث‪ ٣‬يٕب ‪ ٠‬يؽـ ‪ ،‬اؾتًبؼ ث‪ ٣‬ای‪ ٣ُٟ‬نًط ثب ؾجبؼت‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٞ‬دبت پیؽا َ‪ٟ‬ؽ ‪ٞ ،‬تید‪ ٣‬اي ؾٖت ‪ ٠‬ا‪ٚ‬ثبٔ ای‪٥ٟ‬بوت ‪ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ضبٔ ‪ ،‬ای‪ ٝ‬غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬ـا ز‪٥‬بـ خجف ز‪٥‬بـ ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ؼـ غ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی نٍف‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬اق غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ‪ ٠‬اق‬ ‫ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ ٜ‬ؼـ ق‪ٞ‬ؽْی ‪ ٠‬اق آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ ‪ٚ .

‬ث‪ٟ‬بثفای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪،‬‬ ‫آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣ُٞ‬طجیؿت ا‪ ٠‬ـا ‪ٚ‬ی وبقؼ ‪ ٠‬ث‪ٟ‬بثفای‪ ٝٚ ٝ‬اْف آقاؼ٘ اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬زیكی ‪ٚ‬ی وبق٘‬ ‫ن‪ٚ ٙ٥‬فا ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬فا ‪ ٠‬يؽـت وبق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬فا وبغت‪ .ir‬‬ ‫‪ ٝٚ‬ـا ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪١ٚ ٜ‬خ‪١‬ؼی آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ٚ ٣ُٞ‬ی غ‪١‬ا‪ٚ ٙ٤‬ی ت‪١‬ا‪ ٙٞ‬ثی‪ٟ‬ؽیٍ‪ ٠ ٙ‬آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ٚ ٣ُٞ‬ی غ‪١‬ا‪ٚ ٙ٤‬ی ت‪١‬ا‪ ٙٞ‬اغتیبـ َ‪ٟٙ‬‬ ‫‪ ٠‬آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ٚ ٣ُٞ‬ی غ‪١‬ا‪ٚ ٙ٤‬ی ت‪١‬ا‪ ٙٞ‬ثىبق٘ يفثب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪.ir‬‬ ‫ـ‪٠‬ئیؽ‪ ، ٢‬ا‪ٚ‬ب تُب‪ ٕٚ‬یبنت‪ ٣‬تف اق پؽیؽ‪٤ ٢‬بی ؼیٓف ‪ ٣ٞ ،‬اق ‪١ٞ‬ؼ آ‪٥ٞ‬ب ‪ٚ‬ی ؼا‪ٟٞ‬ؽ ‪ٛ٤ .Tarikhema.‬ؼـ ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ا‪ ٔ٠‬تؿفیم ا‪ ٠‬ـا ؼـ‬ ‫ز‪٥‬بـز‪١‬ة تُب‪ٗٚ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ ‪ٚ‬بؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ‪ٚ ٜ‬طؽ‪٠‬ؼ اوت ضجه ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.Tarikhema.‬ت‪٥ٟ‬ب قیف‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫اْكیىتب‪ٞ‬ىیبٖیى‪٤ ٙ‬بیؽْف یب َی یفَ‪ْ ٣‬بـؼ یب وبـتف ثب ای‪ ٣ُٟ‬ای‪٤ ٝ‬ب قیف اٖ‪٥‬ی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ قیف اق َی یف َ‪ْ ٣‬بـؼ ‪٠‬‬ ‫ثب ‪٠‬خ‪١‬ؼ ای‪ٚ ٣َ ٝ‬ػبٖم ثب اؾتًبؼ ث‪ٚ ٣‬تبنیكیٍ ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬زفا وبـتف ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪١ٚ ٜ‬خ‪١‬ؼی اوت ؼاـای‬ ‫نطفت ‪ ٠‬وبغت‪ٛ‬ب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ػبٖم ‪ٚ ٠‬كبیف ثب ‪١ٚ ٣ٛ٤‬خ‪١‬ؼات طجیؿت ؟ ای‪ ٝ‬غیٗی ؾدیت اوت َ‪ ٣‬وبـتف ث‪ ٣‬غؽا ‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬تبنیكیٍ ‪ٚ‬ؿتًؽ ‪ٞ‬جبٌؽ ‪ ٠‬ؼـ ؾی‪ ٝ‬ضبٔ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼی قیف اق ‪١ٚ ٣ٛ٤‬خ‪١‬ؼات طجیؿت ثؽا‪ٞ‬ؽ ‪ ٣ٞ .‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‬اْف ا‪ٞ‬ىب‪١ٚ ٜ‬خ‪١‬ؼی ثبٌؽ اق خ‪ٟ‬ه ‪ٚ‬بؼ‪٢‬‬ ‫نًط ‪ ٠‬نًط ا‪ُٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ؽاـؼ ثیً اق آ‪ٞ‬س‪ ٣َ ٣‬اثؿبؼ ‪ٚ‬بؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ‪ْٟ ٜ‬دبیً ؼاـؼ تُب‪ ٕٚ‬پیؽا َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ای‪ٚ ٝ‬طؽ‪٠‬ؼ َفؼ‪ٜ‬‬ ‫ویف تُب‪ٗٚ‬ی آؼ٘ اوت ؼـ پؽیؽ‪٤ ٢‬بی ‪ٚ‬بؼی ؼـ اثؿبؼ ‪ٚ‬بؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ‪.‬ی‪ٚ ٝ‬طؽ‪٠‬ؼیت اوت َ‪ ٣‬آقاؼی‬ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬بتفیبٖیى‪ ٙ‬خ‪ٟ‬ه ‪ ٠‬ؾات ا‪ٞ‬ىب‪ ٠ ٜ‬ؾات ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق خ‪ٟ‬ه ‪ ٠‬ؾات ‪ٚ‬بؼ‪ٚ ٢‬ی ؼا‪ٞ‬ؽ ‪ . ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ٞ ٙ‬یك يفثب‪ٞ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬ؼیٓفی اوت َ‪ ٣‬ؼـ يف‪٤ ٜ‬یدؽ‪ ٠ ٙ٤‬تب ا‪٠‬ایٕ يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪ ٙ٤‬غیٗی ـٌؽ َفؼ ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ٚ ٙ‬ی ْ‪١‬یؽ اِبٖت ‪ٚ‬تؿٗى ث‪١ٚ ٣‬خ‪١‬ؼی اوت ق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬ث‪ٞ ٣‬ب٘ طجیؿت ا‪ٚ‬ب ‪ٞ‬بغ‪١‬ؼآْب‪ ٠ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٙ٤ ٜ‬یُی اق‬ ‫ٍَت ‪٤‬ب ‪َ ٠‬بٌت‪٤ ٣‬ب ‪ ٠‬وبغت‪٤ ٣‬بی ‪ٞ‬بغ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬طجیؿت ق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ ٠ .Tarikhema.‬یؿ‪ٟ‬ی ‪١ٛ٤‬اـ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬پؽیؽ‪ ٢‬ای َ‪ ٣‬ؼـ طجیؿت‬ ‫‪PDF. ٣‬په ثبق آقاؼی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ـا ؼـ ‪ًٚ‬ؽاـ ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بتی َ‪ ٣‬طجیؿت ث‪٣‬‬ ‫وفٌت ‪ ٠‬اوتؿؽاؼ آؼ٘ ؼاؼ‪ٚ ٢‬طؽ‪٠‬ؼ َفؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ .

‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬ا‪ٚ‬ب ثفای ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ .‬خ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ .‬يتی ای‪ ٝ‬ـا ضفل ـا ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ اق ‪ٚ‬ب‪٤‬یت ِ‪ٟ‬ؽٖی ِطجت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؼـ ضبٖی َ‪٣‬‬ ‫‪١ٟ٤‬ق ِ‪ٟ‬ؽٖی ‪٠‬خ‪١‬ؼ پیؽا ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ثؿؽ ٌف‪٠‬ؼ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثب تیٍ‪٠ ٣‬اـ‪ ٠ ٢‬ز‪١‬ة ِ‪ٟ‬ؽٖی ‪ٚ‬ی وبقؼ ‪ ٠‬ؼـ ای‪ ٝ‬ضبٔ ا‪٠‬‬ ‫‪PDF.‬ثؽی‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی َ‪٠ ٣‬يتی یٍ ‪ٞ‬هف ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ِ‪ٟ‬ؽٖی ثىبقؼ‬ ‫ا‪ِٟ ٔ٠‬ؽٖی ‪ٞ‬یىت اق ‪ٞ‬دبـ ٌ‪ٛ‬ب ‪ٚ‬ی پفویؽ ز‪ٚ ٣‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ی ثىبقی ؟‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ِ‪ٟ‬ؽٖی ‪ٚ .‬‬ ‫په ثف غالل ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼات ؼیٓف َ‪ ٣‬ا‪ٚ ٔ٠‬ؿٗ‪ٟٚ١‬ؽ َ‪ ٣‬ز‪٤ ٣‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪٠‬خ‪١‬ؼ پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ؿٗ‪٘١‬‬ ‫‪ٞ‬یىت َ‪ ٣‬زیىت ‪٠‬خ‪١‬ؼ پیؽا َفؼ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب ؼاـای اـاؼ‪ ٢‬ای اوت َ‪ ٣‬غ‪ٛ‬یف ثی ٌُٕ غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬ـا ا‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣َ ٜ‬غ‪١‬ؼ‬ ‫‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ثؿؽ ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ ٠‬ـ‪ٚ ّٞ‬ی ق‪ٞ‬ؽ ‪ ٠ ٌُٕ ٠‬خ‪ٟ‬ه ‪ .‬ی ْ‪١‬ئیؽ ِ‪ٟ‬ؽٖی‬ ‫زیىت ؟ ا‪ ٠‬ت‪ٔ١‬یص ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ َ‪ِٟ ٣‬ؽٖی ؾجبـت اوت اق یٍ ‪ٛ٤‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬زیكی ‪ ٠‬ز‪٥‬بـ تب پبی‪ ٣‬ؼاـؼ ‪ ٠‬یٍ پٍتی‬ ‫‪ ٠‬ز‪١‬ة ‪ ٠‬ـ‪ ٙ٤ ًٓٞ‬ای‪ ٝ‬اوت ‪٠ . ٙ‬ؼـ ‪ٞ‬تید‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا يفثب‪ٞ‬ی َفؼ‪ ٢‬ای‪ ، ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ـا‬ ‫يفثب‪ٞ‬ی َفؼ‪ ٢‬ای‪ٞ .Tarikhema.Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ؼاـؼ ث‪ ٣‬آ‪ٚ ٜ‬ب‪٤‬یت ِ‪ٟ‬ؽٖی َ‪٠ ٣‬خ‪١‬ؼ ؼاـؼ ا‪ٚ‬ب غ‪١‬ؼ ِ‪ٟ‬ؽٖی ‪١ٟ٤‬ق ‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽاـؼ ‪٠ . ٙ‬بزبـ یٍ ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬زیكی ‪ٚ‬ی وبقؼ َ‪١ٚ ٣ٛ٤ ٣‬خ‪١‬ؼات ‪ٚ‬ب‪٤‬یتٍب‪ًٚ ٜ‬ؽ٘ ثف ‪٠‬خ‪١‬ؼٌب‪ ٜ‬اوت ‪،‬‬ ‫ثفغالل ا‪ٞ‬ىب‪٠ ٣َ ٜ‬خ‪١‬ؼي ‪ًٚ‬ؽ٘ ثف ‪ٚ‬ب‪٤‬یتً اوت ‪ .‫)‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪١ٚ‬خ‪١‬ؼات طجیؿت ‪ ،‬ثُٗ‪ٔ ٣‬ؽ ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼات طجیؿت ‪ٚ‬ی ؼا‪ٞ‬ؽ ‪ٚ ٠‬ی ْ‪١‬یؽ ‪١ٚ ٣ٛ٤‬خ‪١‬ؼات طجیؿت ا‪ٚ ٔ٠‬ب‪٤‬یتٍب‪ٜ‬‬ ‫وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬یب ث‪١‬ؼ‪ ٠ ٢‬ثؿؽ ‪٠‬خ‪١‬ؼ پیؽا َفؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ثف غالل ا‪ٞ‬ىب‪ ٣َ ٜ‬ا‪٠ ٔ٠‬خ‪١‬ؼ پیؽا َفؼ‪ ٢‬ثؿؽ ‪ٚ‬ب‪٤‬یتً ث‪٠ ٣‬خ‪١‬ؼ‬ ‫آ‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬زفا ای‪ ٝ‬ـا ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ؟ ثفای ای‪ ٣َ ٝ‬ث‪ ٣‬ي‪ ٔ١‬غ‪١‬ؼي ‪ :‬غؽا ـا َ‪ ٣‬ثفؼاٌتی‪ٞ ٙ‬بزبـی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ‪ٚ‬بؼیت ‪ ٠‬ؼـ‬ ‫طجیؿت طجیؿی ‪ ٠‬یب طجیؿت ‪ٚ‬بؼی ثىبقی‪ ٠ ٙ‬ثٓ‪ٟ‬دب‪ٞ‬ی‪ .ir‬‬ ‫ثفؾُه ای‪ ٝ‬اوت ا‪٠ ٔ٠‬خ‪١‬ؼي پیؽا ٌؽ‪ٛ٤ ٢‬ی‪ ٝ‬ثٍفی َ‪ ٣‬اال‪٤ ٜ‬ىت زیىت ؟ ‪٤‬یر ‪١ٟ٤‬ق ‪ٚ‬ؿٗ‪ٞ ٘١‬یىت ! ا‪ٚ‬ب‬ ‫‪٤‬ىت ‪٠ ،‬خ‪١‬ؼ ؼاـؼ ! زٓ‪ ٣ٞ١‬؟ زٓ‪ٓٞ١‬یً ثؿؽ ‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی ٌ‪١‬ؼ ز‪ ٣‬خ‪١‬ـ ؟ ثؿؽ ‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی ٌ‪١‬ؼ زٓ‪ٓٞ١‬یً ثىت‪٣‬‬ ‫ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼي زٓ‪ ٣ٞ١‬غ‪١‬ؼي ـا ثىبقؼ ‪.‬یؿ‪ٟ‬ی ‪ٚ‬ب‪٤‬یتً ـا ثؿؽ اق ‪٠‬خ‪١‬ؼ غ‪١‬ؼي ‪ٚ‬ی وبقؼ ‪.Tarikhema.

‬يتی َ‪ ٣‬ضبنع ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪:‬‬ .. : ٣‬اْف ‪ ٣ٞ ًٛ٤‬ث‪٠ ٣‬نى ـٔب اوت غفؼ‪ٓٚ ٢‬یف ! ز‪ ٜ١‬خجف‬ ‫‪PDF..Tarikhema.Tarikhema.Tarikhema.‬تفن وبـتف ‪ ٙ٤‬ث‪ ٣‬غبطف ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ ٠‬تفن ؼـوتی ‪٤ ٙ٤‬ىت َ‪ ٣‬اْف ‪ٚ‬بتفیبٖیى‪ ٙ‬ـا ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ب ثٓیفی‪٠ ٙ‬‬ ‫یب ‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ٙ‬ـا آ‪ٞ‬ط‪١‬ـی َ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ْفنت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬غ‪١‬ؼ ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ؼـ زبـز‪١‬ث‪٥‬بی ث‪١‬ؼ‪ٚ ٜ‬تطدف ‪ٚ ٠‬طؽ‪٠‬ؼ‬ ‫‪١ٛ٤‬اـ‪ٚ ٢‬طج‪١‬ن َفؼ‪ ٢‬ای‪٤ ٠ .‬ای‪ ٝ‬خب ‪ ٙ٤‬ثبق ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا يفثب‪ٞ‬ی یٍ خجف پیً اق ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪٠ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema. ٙ‬ف َه تُب‪ ٕٚ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ـا ؼـ ضؽی ‪ٚ‬ت‪١‬يم ثؽا‪ٞ‬ؽ ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬خ‪ٟ‬بیت َفؼ‪.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬طجیؿت یب غؽا ‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ب ـا ث‪ٚ ٣‬ب ؼاؼ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب ‪ٚ‬ب‪٤‬یت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ـا غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثب اـاؼ‪ ٢‬غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثبیؽ ثىبقی‪ ٙ‬قیفا‬ ‫ث‪ ٣‬ي‪ ٔ١‬وبـتف اْف اـاؼ‪ ٠ ٢‬ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ ٜ‬ـا اق ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثٓیفی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق ا‪ٞ‬ىب‪ْ ٜ‬فنت‪ ٣‬ای‪ ٠ ٙ‬ثؿؽ ‪ ٣ٛ٤‬زیك ا‪ ٠‬نف‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬ی ـیكؼ ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫ثٍ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ثبٌؽ ‪ .‬‬ ‫‪٠‬ضؽت ‪٠‬خ‪١‬ؼی یب خجف اٖ‪٥‬ی َ‪ ٣‬ثؿٕی اق خجفی‪ ٜ١‬غ‪١‬ؼ اوال٘ ‪ ٙ٤‬ث‪ ٣‬آ‪ٚ ٜ‬ؿتًؽ ٌؽ‪ٞ‬ؽ خجفی اوت َ‪ ٣‬ؼـ‬ ‫نٗىه‪ٟ٤ ٣‬ؽ ‪ ٠‬ثؿٓ نفو تّ‪١‬ل اوت ‪ٛ٤ ٠‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؼـ ‪ٚ‬ؿ‪٤‬ت َبت‪ٖ١‬یٍ َ‪ : ٣‬غؽا‪ٞ٠‬ؽ آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣ُٞ‬غ‪١‬ؼ ‪٤ ،‬ىتیً‬ ‫ايتٕب َفؼ‪ ٢‬اوت ‪٤‬ف َىی ـا وبغت‪ ٠ ٣‬زٓ‪ٓٞ١‬ی ا‪ ٠‬ـا ‪ ٠‬اـاؼ‪ ٢‬ا‪ ٠‬ـا ‪ ٠‬ثؽی ‪ ٠‬غ‪١‬ثی ا‪ ٠‬ـا يجال ‪ٍٚ‬ػُ َفؼ‪ ٠ ٢‬ؼـ‬ ‫پیٍب‪ٞ‬یً ‪ٌ١ٞ‬ت‪٠ ٠ ٣‬يتی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ؼ‪ٞ‬یب ‪ٚ‬ی آیؽ خك آ‪ٞ‬س‪ٍٚ ٣َ ٣‬یتً ثف ا‪ ٠‬تؿٗى ْفنت‪ٛٞ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ زیك ؼیٓفی‬ ‫‪PDF.‬ث‪ ٣‬ي‪ ٔ١‬یُی ؼیٓف اق ٌؿفا َ‪ ٣‬آ‪ٌ ٜ‬ؿف ـا تّطیطً ‪ٚ‬ی َفؼ ‪٠ ،‬‬ ‫اْف آ‪ ٜ‬نٗىه‪ ٣‬ؼـوت ثبٌؽ ای‪ ٝ‬ؼـوت تف اوت َ‪ . ٢‬‬ ‫‪٠‬ضؽت ‪٠‬خ‪١‬ؼی ‪٤‬ب ‪ ٙ٤‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا يفثب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ؼـ ِ‪١‬ـتی َ‪ ٣‬ای‪ ، ٝ‬یٍ ایؽ‪ ٢‬آٖیى‪ ٙ‬غؽاپفوتب‪ ٣ٞ‬اوت ‪.ir‬‬ ‫ز‪ ١‬يى‪ٛ‬ت اقٖی ثی ضٕ‪١‬ـ ‪ٚ‬ب َفؼ‪ٞ‬ؽ‬ ‫ْف ا‪ٞ‬ؽَی ‪ ٣ٞ‬ث‪٠ ٣‬نى ـٔب اوت غفؼ‪ٓٚ ٢‬یف‬ ‫یؿ‪ٟ‬ی ت‪ ١‬ـا ِؽا ‪ٞ‬كؼ‪ٞ‬ؽ َ‪ ، ٣‬آيب ای‪ٟ‬د‪١‬ـ ؼ‪٠‬وت ؼاـی یب آ‪ٞ‬د‪١‬ـ ‪ ،‬غ‪١‬ؼي ‪ٚ‬ب ـا ؼـوت َفؼ‪ٛ٤ ٢‬ب‪ٞ‬د‪١‬ـی َ‪٣‬‬ ‫غ‪١‬ؼي غ‪١‬اوت‪ ٣‬ثؿؽ ‪ ٔ٠ ٙ٤‬ؼاؼ‪ ٢‬ـ‪٠‬ی ق‪ٚ‬ی‪ ، ٝ‬ضبال ‪٤‬ف خ‪١‬ـی ‪٤‬ىت ‪٤ ،‬ىت ؼیٓف ‪ ،‬اق ‪ٚ‬ب َ‪ ٣‬اخبق‪ٓٞ ٢‬فنت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫َ‪ ٣‬ز‪ ٣‬خ‪١‬ـ ثبٌؽ ‪ ،‬اغتیبـ َ‪ ٣‬ث‪ٚ ٣‬ب ‪ٞ‬ؽاؼ‪ٞ‬ؽ ‪ .‫)‪PDF.

‫)‪PDF.‬يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪ ٣َ ٙ٤‬يف‪ٚ ٜ‬بتفیبٖیى‪ٚ ( ٙ‬بؼیٓفی ) ‪ ٠‬يف‪ٞ ٜ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ( ٙ‬طجیؿت ْفائی )‬ .ir‬‬ ‫ای‪٥ٟ‬ب ‪ٚ‬بٔ يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪ ٙ٤‬ث‪١‬ؼ ‪ .‬ثٕ اؾتفاْ َب‪١ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪ٚ ٣‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ ٝٚ‬اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ٚ ٟٙ‬ی ْ‪١‬ی‪ٟ‬ؽ ث‪َ ٣‬ی ؟ ث‪ ٣‬غؽا ؟ ‪ٓٚ‬ف غؽا ـا يج‪ ٔ١‬ؼاـی ؟ ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ‬ ‫‪ٚ ٣ٞ‬ی ْ‪١‬ی‪ٟ‬ؽ پی ث‪ ٣‬ز‪َ ٣‬ىی اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی ؟ اْف یٍ طجیؿت ‪ٞ‬بغ‪١‬ؼآْب‪٠ ٢‬خ‪١‬ؼ ؼاـؼ ‪ٚ ٠‬ب ‪ٞ ٙ٤‬بغ‪١‬ؼآْب‪٢‬‬ ‫وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬ای‪ ٠ ٙ‬ـ‪٠‬ئیؽ‪ ٢‬ای‪ ٙ‬ت‪ ١‬ث‪َ ٣‬ی اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی ؟ نًط ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ىئ‪ ٔ١‬ث‪ ٣‬یٍ ‪ٚ‬ىئ‪ٖ١‬یت ثبیؽ‬ ‫اؾتفاْ َفؼ ت‪ ٣َ ١‬آ‪ٚ ٜ‬ىئ‪ٖ١‬یت ـا ؼـ خ‪٥‬ب‪ ٜ‬يج‪ٞ ٔ١‬ؽاـی ‪ٛ٤ ،‬ی‪ٟ‬ط‪١‬ـی اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی ؟! ثؿؽ یٍ زیك‬ ‫غ‪ ٍٟ‬تفی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ٚ ،‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ ٝٚ‬اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ٚ ٟٙ‬ی ْ‪١‬ی‪ٟ‬ؽ ثفای ز‪ ٠ ٣‬ث‪ ٣‬ز‪َ ٣‬ىی اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی ؟‬ ‫‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ث‪٤ ٣‬یسُه ‪ٚ‬ثٕ ای‪ٚ ٝ‬ی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬آؼ٘ ت‪١‬ی ‪١٤‬ا ‪ٛ٤‬ی‪ٟ‬ط‪١‬ـی ‪ٍٚ‬ت ثك‪ٞ‬ؽ ! ثؿؽ ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ َ‪ٝٚ ، ٣‬‬ ‫اؾتفاْ ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬قیفا ‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ ٙٞ‬اؾتفاْ ‪! ُٟٙٞ‬‬ ‫‪٠‬يتی ‪ٍٚ‬یت اٖ‪٥‬ی ثؽ‪ ٜ٠‬اـاؼ‪ ٠ ٢‬ا‪ٞ‬تػبة غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثبٌؽ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ىئ‪ٞ ٔ١‬یىت ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ٚ ٣‬ىئ‪ٞ ٔ١‬یىت‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ٞ ٜ‬یىت ‪.‬يف‪٠ ٜ٠‬وطی َ‪ ٣‬يف‪ٍٚ ٜ‬یت اٖ‪٥‬ی ث‪١‬ؼ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬خجفی ث‪١‬ؼ َ‪ٚ ٣‬ىیطیت تجٗیف ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ .‬‬ ‫‪PDF.‬ؼـ ثفاثف خجف ز‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ ٜ‬؟ ضتی ‪ٚ‬ؿتفْ ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬قٗط اوت ‪ ،‬اؾتفاْ قٗط اوت ‪ٚ . ٙ‬ؼـ يف‪ ٜ‬ثیىت‪ ٣َ ٙ‬ؼیٓف ((‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫ث‪١‬ؼ ‪ ٠ .Tarikhema.Tarikhema.‬ای‪ٟ‬ط‪١‬ـی َ‪ٍَ ٣‬یً ‪٤‬ب ؼـ يف‪ٜ٠‬‬ ‫‪٠‬وطی ‪ٚ‬ی ْهت‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ب ط‪١‬ـی وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬ث‪١‬ؼی‪ ٣َ ٙ‬غؽا ‪ٚ‬ی غ‪١‬اوت‪ ٣‬اـاؼ‪ ٢‬ای اق غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ؽاٌتی‪ . ٙ‬ضبال ( يف‪ٜ‬‬ ‫‪١ٞ‬قؼ‪ ) ٙ٤‬ای‪٥ٟ‬ب ‪ٛ٤ ٙ٤‬ب‪ ٜ‬ـا ‪ٚ‬ی ْ‪١‬ی‪ٟ‬ؽ ‪ٟٚ‬ت‪٥‬ی ث‪ ٣‬خبی غؽا ‪ ،‬طجیؿت ‪ٚ ٠‬بؼ‪ ٢‬ـا ْؿاٌت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬یؿ‪ٟ‬ی اـثبث‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ـا‬ ‫ؾ‪َ ْ١‬فؼ‪ ٠ ٢‬پبیی‪ ٝ‬تف آ‪٠‬ـؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬یؿ‪ٟ‬ی ث‪ ٣‬طجیؿت ‪ٚ ٠‬بؼ‪ٞ ٢‬ك‪ ٔ٠‬اـثبة ؼاؼ‪ ٢‬ای‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬ثؿؽ خجف ‪ٚ‬بؼی ‪٠‬‬ ‫خجف طجیؿی آ‪ٚ‬ؽ ‪ ٠‬آ‪ ٜ‬خجف ـا اق ثی‪ ٝ‬ثفؼ ‪ ٠‬خجف ؼیٓفی ـا خب‪ٍٞ‬ی‪َ ٝ‬فؼ ‪ .Tarikhema.

‬ای‪ٝ‬‬ ‫و‪ُٚ ٣‬تت ؾجبـت‪ٟ‬ؽ اق ‪ :‬ثی‪١ٖ١‬لیى‪ ٣َ ٙ‬اغفی‪ٞ ٝ‬ػفی‪ ٣‬اوت ‪ ٠‬پیً اق آ‪ ٜ‬و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٠ ٙ‬پیً اق آ‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬یىت‪١‬ـیى‪ 1ٙ‬یب تبـیػٓفی اوت ‪.‬زٓ‪ ٣ٞ١‬؟ آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣ُٞ‬تبـیع ا‪ ٠‬ايٕب ‪ٚ‬ی َفؼ‪ ٢‬اوت ‪ .ir‬‬ ‫ای‪ ٣ُٟ‬ؼـ ا‪ٞ‬ت‪٥‬بی تبـیع ایفا‪ ٠ ٜ‬اوال٘ َ‪ ٣‬اال‪ ٜ‬يفاـ ْفنت‪ ٣‬ا٘ ؼـ ا‪ٞ‬ت‪٥‬بی تبـیع ا‪ًٞ‬الة َجیف نفا‪ٞ‬ى‪ ، ٣‬ـ‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ه‬ .‬‬ ‫و‪ ٣‬تب ‪ُٚ‬تت ؼیٓف ‪٠‬خ‪١‬ؼ ؼاـؼ َ‪ ٣‬ثبق ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬یٍ غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬آْب‪ٞ ٢‬هی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬تبـیع ایفا‪ ٠ ٜ‬اوال٘ ‪ ٠‬تٍیؽ ث‪ٙ٤ ٣‬‬ ‫یٍ یٍ ثبنتی ؼاؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬تبـیع ْؿٌت‪ٚ ٣‬فا وبغت‪٠ ٠ ٣‬اـؼ ای‪ ٝ‬يف‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٣َ ٙ٤ ٝٚ ، ٢‬ؼـ ا‪ٞ‬ت‪٥‬بی ای‪ ٝ‬تبـیع ث‪٣‬‬ ‫ؼ‪ٞ‬یب آ‪ٚ‬ؽ‪ ٢‬ا٘ ـٌؽ ‪ ٠‬پف‪٠‬ـي پیؽا َفؼ‪ ٢‬ا٘ غّ‪ِ١‬یبتی ؼاـ٘ َ‪ ٣ٛ٤ ٣‬ـا تبـیع غ‪١‬ؼ٘ ث‪ ٝٚ ٣‬ؼاؼ‪ ٣َ ٢‬اْف ث‪ ٣‬خبی‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬په زٓ‪ ٣ٞ١‬ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َ‪ ٟٙ‬؟‬ ‫آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣ُٞ‬غ‪١‬ؼ٘ ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬؟ ‪ ٣ٞ‬آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣ُٞ‬تبـیع ؼـ ‪ ٝٚ‬ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬‬ ‫‪٤‬یىت‪١‬ـیى‪ ٙ‬ث‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٣ٛ٤ ٠ ٜ‬انفاؼ ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ‪٤‬ف َىی ‪٤ ،‬ف ‪ ٝٚ‬ؾجبـت اوت اق َبالئی َ‪ ٣‬ث‪٣‬‬ ‫‪٠‬ویٗ‪ ٣‬تبـیع وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ .‫)‪PDF.Tarikhema.‬په ‪ ٣َ ٝٚ‬ای‪ ٝ‬غّ‪ِ١‬یبت‬ ‫ـا ؼاـ٘ ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬تبـیػی اوت َ‪ ٣‬پٍت وف ‪ ٝٚ‬تب اثؽیت ا‪ٚ‬تؽاؼ ؼاـؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF. ٙ‬‬ ‫په آ‪ ٠ ٝٚ ٜ‬ای‪ ٝٚ ٝ‬ؼ‪ ٠‬تب ا‪ٞ‬ىب‪٤ ٜ‬ىت‪ٟ‬ؽ ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٣َ ٝ‬ؼاـای ؼ‪ ٠‬تب تبـیع ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬اال‪ ٝٚ ٣َ ٜ‬ث‪ ٣‬نبـوی ضفل ‪ٚ‬ی ق‪ٙٞ‬‬ ‫‪ٌٛ ٠‬ب ث‪ ٣‬نبـوی ‪ٚ‬ی ٌ‪١ٟ‬یؽ ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬قثب‪ْ ٜ‬هتٓ‪١‬ی‪ٛ‬ب‪ٌٛ ٣ٞ ٜ‬ب نبـوی ـا ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ ٢‬ایؽ ‪ ، ٝٚ ٣ٞ ٠‬تبـیع ‪ٚ‬ب‬ ‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫يف‪٠ ٜ٠‬وطی ‪ ٠‬یب ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق قفة يفاـ ْفنت‪ ٣‬ث‪١‬ؼ٘ ‪ ،‬یٍ قثب‪ ٜ‬ؼیٓف نُف ‪ ٠‬اضىبوبت ؼیٓف ‪ ٠‬اغالو ‪ ٠‬ـ‪٠‬ي ؼیٓفی‬ ‫ؼاٌت‪.‬په ثبق غّ‪ِ١‬یبت‬ ‫‪ ٝٚ‬انتبؼ‪ ٢‬ؼوت یٍ اـاؼ‪ ٢‬ای ث‪ٞ ٣‬ب٘ اِبٖت تبـیع ‪ ٣َ ،‬ؼوت ‪ٞ ٝٚ‬یىت ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬بؼیٓفی )) ث‪َٗ ٣‬ی ٖ‪ ّٟ‬اوت ‪ٛٞ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ٖطبظ ؾٗ‪ٛ‬ی یٍ تُی‪ْ ٣‬ب‪ ٢‬ثبٌؽ ‪ ٠‬طجیؿت ْفائی يجٕ اق‬ ‫‪ٚ‬بؼیٓفی ث‪َٗ ٣‬ی ‪ٕٛٚ‬طٕ ٌؽ‪ ٢‬ز‪ٚ ٜ١‬تؿٗى ث‪ ٣‬يف‪٤ ٜ‬یدؽ‪ ٙ٤‬اوت ‪.

ir‬‬ ‫‪ ، ٝٚ‬اْف وػب‪٠‬ت‪ٟٛ‬ؽ ‪٤‬ىت‪ ٙ‬یب غیٗی قیفت‪ٟٛ‬ؽ ‪ ٠‬غیٗی پف ض‪ٛ‬بو‪ ٣‬ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ؼـ ‪ٞ‬ػب٘ نئ‪١‬ؼاٖیت‪٣‬‬ ‫ـٌؽ َفؼ‪ ٢‬ا٘ ‪ .‬اْف ز‪٥‬بـ پ‪ٖ١‬ی ‪ ٠‬ؼ‪ ٠‬پ‪ٖ١‬ی ‪ ًٌ ٠‬پ‪ٖ١‬ی ‪٤‬ىت‪ ٙ‬ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ؼـ یٍ ‪ٞ‬ػب٘ ث‪١‬ـل‪٠‬اقی‬ ‫ـٌؽ پیؽا َفؼ‪ ٢‬ا٘ اْف یٍ آؼ٘ اوت و‪١‬اـ ‪ ٠‬ثك‪ ٜ‬ث‪٥‬بؼـ ‪٤‬ىت‪ ، ٙ‬ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ؼـ یٍ ‪ٞ‬ػب٘ ؼیٓفی‬ ‫ث‪١‬ؼ‪ ٢‬ا٘ ‪ٞ . ٙ‬‬ ‫خجف ؼیٓف و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬اوت ‪ .Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫اوت َ‪ ٣‬نبـوی ـا ؼـ ‪ٚ‬ب ‪٥ٞ‬بؼ‪٠ ٠ ٢‬يتی َ‪ٚ ٣‬ب زٍ‪١ٍْ ٙ‬ؼی‪ ٙ‬ای‪ ٝ‬قثب‪ ٜ‬ـا ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬ای‪ ٣َ ٝ‬خجف تبـیػی اوت ‪،‬‬ ‫يج‪َ ٔ١‬فؼی‪ ٠ ٙ‬ثفاوبن آ‪ ٙ٤ ٜ‬ضفل ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ی‪ٛٞ ٠ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ىتی‪ ٙ‬ضفل ‪ٞ‬ك‪ٞ‬ی‪.‬و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬یؿ‪ٟ‬ی ‪ُٚ‬تت اِبٖت و‪١‬ویت‪ ٣‬یب و‪١‬وی‪١ٖ١‬لی خب‪ٚ‬ؿ‪ْ ٣‬فایی ‪. ٜ‬آ‪ٞ‬س‪٠ ٣َ ٣‬ايؿب ‪ ٝٚ‬ـا ‪ٚ‬ی وبقؼ ‪ٚ‬طیط اخت‪ٛ‬بؾی ‪ٞ ٠‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی‬ ‫‪PDF.‬‬ .Tarikhema. ٙ‬‬ ‫‪ History -1‬یؿ‪ٟ‬ی تبـیع ‪ Historism ٠‬یؿ‪ٟ‬ی اِبٖت تبـیع ‪ ،‬تبـیػٓفایی‬ ‫اوال‪ٚ‬ی ـا َ‪ْ ٣‬فنتی‪ٚ ٙ‬ب ا‪ٞ‬تػبة ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ای‪ ٙ‬تبـیع ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ٚ ٠ ٢‬ب ؼـ آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬تػبة ٌفَتی ‪ٞ‬ؽاٌت‪ ٣‬ای‪ ٙ‬ؼـ‬ ‫‪ٚ‬طیطی پف‪٠‬ـي پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬قائیؽ‪ٚ ٢‬ی ٌ‪١‬ی‪ ٠ ٙ‬ـٌؽ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬تبـیع وبغت‪ ٠ ٣‬پفؼاغت‪ٛ٤ .Tarikhema. ٣‬ب‪ ٜ‬ط‪١‬ـی‬ ‫َ‪ ٣‬ـ‪ ّٞ‬پ‪١‬وت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ـا طجیؿت ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ٚ ٠‬ب ا‪ٞ‬تػبة ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ای‪ ٙ‬ـ‪ ّٞ‬ـ‪٠‬ض‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ـا ‪ ٙ٤‬تبـیع ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ٚ ٠‬ب ا‪ٞ‬تػبة‬ ‫‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ای‪.ir‬‬ ‫ضبَ‪ ٙ‬ثف ‪ ٝٚ‬اوت ‪.‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی یؿ‪ٟ‬ی ـ‪٠‬اثط اخت‪ٛ‬بؾی ـ‪٠‬اثط ت‪ٖ١‬یؽی ‪ٞ ٠‬ػب٘ ‪ٚ‬بُٖیت ‪ ٠‬اثكاـ ت‪ٖ١‬یؽ ‪ٚ ٠‬د‪١ٛ‬ؾب ـ‪٠‬اثط‬ ‫طجًبتی ‪ ٠ ٌُٕ ٠‬نف‪ٚ‬بٖیت‪ ٣‬ضبَ‪ ٙ‬ثف خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣ٛ٤ ٣َ ٝٚ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ـا ‪ٚ‬ی وبق‪ٞ‬ؽ ؾ‪١‬ا‪ٗٚ‬ی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ َ‪ ٝٚ ٣‬نفؼا‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ـا ‪ٚ‬ی وبق‪ٞ‬ؽ آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٣َ ٜ‬غ‪١‬ؼ تّ‪ٛ‬ی‪ٚ ٙ‬ی ْیف‪ٞ‬ؽ ‪.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬‬ ‫و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ٚ ٙ‬ی ْ‪١‬یؽ ؼـوت اوت َ‪ ٣‬طجیؿت ؼـ ‪ٚ‬ب ‪١ٚ‬ثف اوت ا‪ٚ‬ب ‪ ٣ٞ‬قیبؼ ؼـوت اوت َ‪ ٣‬تبـیع ؼـ ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٠‬وبغت‪ٛ‬ب‪١ٚ ًٞ‬ثف اوت ا‪ٚ‬ب ‪ ٣ٞ‬ز‪ٟ‬ؽا‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.

‬ای‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬فضٗ‪ٚ ، ٣‬فضٗ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬اوت ‪.‬ا‪ٞ‬ىب‪َ ٜ‬ىی اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫ثٓ‪١‬یؽ ‪ ٝٚ‬ای‪ ٝ‬ـا ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬ؼالیٕ ا‪ٞ‬تػبة َفؼ٘ ‪ ٠‬یب ای‪ٚ ٣ُٟ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة ‪ُٟٞ‬ؽ ‪ ،‬ثبق ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫ٌ‪ٟ‬بوی ‪ ٠‬اخت‪ٛ‬بؾی تفا ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬تػبة ای‪ٚ ٝ‬ی غ‪١‬ا‪ٟٞ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿٕی اق ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬ؼیٓف ‪ٚ‬طیط تفا ‪٠‬اؼاـ ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ َ‪ ٣‬زیك‬ .‬ا‪ٞ‬ىب‪َ ٜ‬ىی اوت َ‪ ٣‬ثت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ثٓ‪١‬یؽ ‪ ٝٚ‬غ‪١‬ؼ٘ ‪ .Tarikhema.Tarikhema.Tarikhema.‬ؼـ و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬نفؼ ‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽاـؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬یٍ ‪ ٝٚ‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬ؼـ و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ٛٞ ٙ‬ی‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ثبٌؽ ‪٤‬ف َه خ‪١‬ـی اوت َ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اي آ‪ ٜ‬خ‪١‬ـ ا‪ ٠‬ـا ‪ٚ‬ی وبقؼ په ‪٤‬ف َه ا‪ٞ‬ىب‪ٞ ٜ‬یىت ز‪ ٜ١‬ؼیٓف‬ ‫‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ غ‪١‬ؼي ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ؼیٓفی ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ی ‪ ٠‬ت‪ ١‬ز‪ ٜ١‬اال‪ْ ٜ‬فنتبـ ؼ‪ ٠‬ؼوت‪ ٣‬اق ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬اخت‪ٛ‬بؾی ‪٤‬ىتی تفؼیؽ پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی ‪ .‬اال‪ٜ‬‬ ‫یٍ ؾؽ‪ ٢‬تفؼیؽ ؼاـ‪ٞ‬ؽ َ‪ٚ ٣‬ؿ‪٤‬جی ثبٌ‪ٟ‬ؽ یب قیف ‪ٚ‬ؿ‪٤‬جی َؽا٘ ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ ؟ ؼی‪ ٝ‬ـا یب ثی ؼی‪ٟ‬ی ـا ؟ ‪ٚ‬ی‬ ‫ْ‪١‬ی‪ٟ‬ؽای‪ ٝ‬تفؼیؽ ث‪ ٣‬غبطف ای‪ٞ ٝ‬یىت َ‪ ٣‬ت‪ٚ ١‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ی ؼی‪ ٝ‬ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ی یب ثی ؼی‪ٟ‬ی ـا ثُٗ‪ ٣‬ثؽی‪ ٝ‬غبطف‬ ‫اوت َ‪ ٣‬یٍ ؾؽ‪ ٢‬اق ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬اخت‪ٛ‬بؾی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬تبقْی اق قفة آ‪ٚ‬ؽ‪٠ ٠ ٢‬اـؼ ‪ٞ‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی خب‪ٚ‬ؿ‪ٚ ٣‬ب ٌؽ‪ ٠ ٢‬ؼـ ت‪١‬‬ ‫‪٠ ٙ٤‬خ‪١‬ؼ ؼاـ‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪ٟ٤‬ؽ تفا اق ؼی‪ ٝ‬ؼ‪٠‬ـ َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ٠‬ث‪ٟ‬بثفای‪ ٝ‬ت‪ ١‬اال‪ ٜ‬ؾف‪٠‬وُی ‪٤‬ىتی ؼـ ؼوت ای‪ ٝ‬ؾ‪١‬ا‪ ، ٕٚ‬اْف‬ ‫ؼی‪ ٝ‬ـا ا‪ٞ‬تػبة َفؼی ‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی ٌ‪١‬ؼ ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬اخت‪ٛ‬بؾی ؼی‪ٟ‬ی ؼـ ت‪ ١‬پیف‪٠‬ق ٌؽ‪ ٠ ٢‬اْف ثی ؼی‪ٟ‬ی ـا ا‪ٞ‬تػبة َفؼی‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫په ‪٠‬يتی ‪ ٝٚ‬ثؽ ‪ٚ‬ی ٌ‪ٚ ٘١‬طیط اخت‪ٛ‬بؾی اوت َ‪ ٣‬ثؽی ـا ؼـ ‪ٚ ٝٚ‬ی آنفی‪ٟ‬ؽ یب ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪٠ ٠‬يتی‬ ‫غ‪١‬ة ‪ٚ‬ی ٌ‪ٚ ، ٘١‬طیط اخت‪ٛ‬بؾی اوت َ‪ ٣‬ؼـ ‪ ٝٚ‬غ‪١‬ة ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ـا غٗى َفؼ‪ ٝٚ ٠ ٢‬ـا ثؽا‪ ٜ‬غ‪١‬ا‪ٞ‬ؽ‪ٚ ، ٢‬بٔ ‪ٝٚ‬‬ ‫‪ٞ‬یىت ‪ .‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‬ثؿٕی اق ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬خب‪ٚ‬ؿ‪٣‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬‬ ‫‪١ٖ١ٚ‬ی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪:‬‬ ‫ای‪١ْ ٣َ ٝ‬ئی ای‪ َٟٙ ٝ‬یب آ‪َٟٙ ٜ‬‬ ‫غ‪١‬ؼ ؼٖیٕ اغتیبـ اوت ای ِ‪ٟٙ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ٚ ٙ‬ی ْ‪١‬یؽ غ‪١‬ؼ ای‪ ٝ‬تفؼیؽ ـا ‪ ٙ٤‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ؼـ ت‪ ١‬ث‪٠ ٣‬خ‪١‬ؼ آ‪٠‬ـؼ‪ ٢‬اوت ‪ .

‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF. ٢‬په ت‪ ١‬ثبقیس‪ ٣‬تّ‪ٛ‬ی‪٤ ٙ‬ىتی َ‪ٞ ٣‬ػب٘‬ ‫اخت‪ٛ‬بؾی ت‪ ١‬ؼـ ت‪ٚ ١‬ی ْیفؼ په ت‪٠ ١‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽاـؼ ‪٠ ٝٚ‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽاـؼ ‪.٢‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪ٞ‬یىت‪ٚ .ir‬‬ ‫اوت ‪٠ . 1‬په ‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی‬ ‫ٌ‪١‬ؼ آ‪َ ٜ‬ىی َ‪ٌ١٤ ٣‬یبـی ث‪ ٣‬غفج ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ٚ‬بٔ غ‪١‬ؼي ‪ٞ‬یىت ‪ٚ‬بٔ ‪٠‬ق‪ ٜ‬ثؽ‪ ًٞ‬اوت ‪ٚ ًٌُٛ ٠‬ی ثبٌؽ ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬بٔ غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬یً ‪ٞ‬یىت ٌُٕ وبغت‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ثی‪١ٖ١‬لیًُ ايتٕب ؼاـؼ ‪ ٠‬اِال ‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٞ‬ىجت ث‪ٚ ٣‬ب ‪ٚ‬طجت ‪ُٟٞ‬ؽ ‪. ٙ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ ،‬آؼ‪٥ٚ‬بی ‪ٚ‬ثال القف آؼ‪٥ٚ‬بی ثب‪ٌٟ١٤‬ؽ ‪ ،‬آؼ‪٥ٚ‬بی زبو آؼ‪٥ٚ‬بی ‪٥ٚ‬فثب‪ٟٞ‬ؽ ‪ .‬ثی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬ؾجبـت اوت اق اِبٖت ‪ٚ‬د‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬غّ‪ِ١‬یبت نیكی‪١ٖ١‬لیٍ ( ثؽ‪ٞ‬ی ) ‪ ٠‬پىیُ‪١ٖ . ١‬لیٍ (‬ ‫ـ‪٠‬ا‪ٞ‬ی ) ا‪ٞ‬ىب‪ ٣َ ، ٜ‬ؼـ یٍ ثبنت پیسیؽ‪ ٢‬ثیبـ تُب‪ ٕٚ‬یبنت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا‬ ‫‪ٚ‬ی وبقؼ ‪٤ ٠‬ف َىی ثفاوبوی‬ ‫ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ٟ‬ی َ‪ ٣‬ثی‪١ٖ١‬لی آ‪ ٜ‬ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬ـا ‪ٚ‬ی وبقؼ ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪.Tarikhema.‬‬ ‫ؼـوت اوت َ‪ ٣‬ثی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬وططً ‪ ٙ٤‬اق ‪ٚ‬بتفیبٖیى‪ ٙ٤ ٠ ٙ‬اق ‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ٙ‬ثبالتف اوت ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ‪ٚ‬تؿبٖی تف اق‬ ‫یٍ پؽیؽ‪ٚ ٢‬ؿ‪ٖ١ٛ‬ی طجیؿی یب ‪ٚ‬بؼی تًٗی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٖ٠‬ی ثبق ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬یٍ غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬آقاؼ ‪ٞ‬هی َفؼ‪٢‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫‪ ٠‬آغفی‪ ٝ‬خجف ‪ ،‬ثی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬اوت ‪ ،‬یؿ‪ٟ‬ی اِبٖت قیىت ٌ‪ٟ‬بوی ‪ٚ ًٌ١َ ،‬ی َ‪ٟ‬ؽ تب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق زبـز‪١‬ة‬ ‫غٍٍ ‪ٚ ٠‬تطدف ‪ٚ‬بتفیبٖیى‪ ٙ‬تب ضؽی ثبال ثیب‪٠‬ـؼ ‪ ٠‬غ‪١‬ؼ ای‪ٍٞ ٝ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼ‪٤‬ؽ َ‪ ٣‬ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽا‪ ٜ‬يف‪ ٜ‬ثیىت‪ ٙ‬ؼیٓف‬ ‫‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٟٞ‬ؽ ؼـ تؿفیم غٍٍ ‪ ٠‬ت‪ٚ ّٟ‬بتفیبٖیى‪ ٙ‬يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪٤ ٠ ٙ٤‬یدؽ‪٤ ٠ ٙ٤‬هؽ‪ ٙ٤‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ثه‪ٟٛ٥‬ؽ ‪ ٠‬ت‪١‬خی‪٣‬‬ ‫َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬ؾ‪١‬ا‪٠ ٕٚ‬اـؼاتی ثف ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬و‪ٟ‬تی نبئى آ‪ٚ‬ؽ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.Tarikhema.‬يتی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬ی‪ ٝٚ ، ٝٚ ٙ‬ثبقیس‪ٞ ٣‬بغ‪١‬ؼآْب‪ٚ ٠ ٢‬دج‪١‬ـ غّ‪ِ١‬یبت ثی‪١ٖ١‬لیٍ غ‪١‬ؼ٘ ‪٤‬ىت‪ ، ٙ‬په ‪، ٝٚ‬‬ .‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثی‪ ٟٙ‬ثی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬ؼـ ؾی‪ ٝ‬ضبٖی َ‪ ٣‬اؼؾب ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ثف غالل يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪ ٙ٤‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ـا ؼـ ضؽ ثىیبـ‬ ‫ثبالیی تًٗی َفؼ‪ ٢‬ثبق ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬غؽا ْ‪ ٣ٞ١‬ای َ‪٤ ٣‬ؽل ‪ٚ‬ؿ‪٤‬ت ث‪١‬ؼ‪ ٠ ٢‬ؼـ آقبقْهتی‪ٞ ٙ‬هی ٌؽ‪.Tarikhema.

Tarikhema.‬‬ ‫خجف ؼ‪ : ٘٠‬خجف تبـیع اوت ‪ٛ٤‬ب‪ ٣َ ٜ‬نٗىه‪ ٣‬تبـیع ـ‪٠‬ی آ‪ ٜ‬تُی‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫اال‪ ٜ‬ـ‪ ٌٝ٠‬اوت ز‪٥‬بـ ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی َ‪ْ ٣‬هتی‪ ٙ‬زیىت ‪ٚ .‬‬ ‫ای‪١ٚ ٝ‬خ‪١‬ؼ ؼـ ط‪ ٔ١‬تُب‪ ٕٚ‬غ‪١‬ؼي ‪٠‬ايؿب پؽیؽ‪ ٢‬ایىت طجیؿی ‪ٚ ٠‬بؼی ‪٠‬ايؿب پؽیؽ‪ ٢‬ایىت وبغت‪ ٣‬تبـیع ‪٠‬ايؿب‬ ‫پؽیؽ‪ ٢‬ایىت وبغت‪ ٣‬آ‪ٞ‬س‪ٚ ٣َ ٣‬طیط ‪ ٠‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اي ا‪ ٠‬ـا وبغت‪ ٣‬ؼـ یٍ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ایٗی ٌُٕ ق‪ٞ‬ؽْی ایٗی یٍ‬ ‫‪PDF.‬ا‪ٚ‬ب ثؽی‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی يج‪ ٔ١‬ؼاـ٘ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬إِ ضفن‪ٛ٤ ٙ‬ی‪ ٝ‬خبوت ای‪١ٚ ٝ‬خ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪.Tarikhema.‬اِبٖت تبـیع ؾجبـت اق ای‪ ٝ‬اوت َ‪٣‬‬ ‫آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬زٓ‪ٓٞ١‬ی ‪ٚ ، ٝٚ‬ب‪٤‬یت ‪ ٝٚ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تبـیع ‪ ٝٚ‬اوت تبـیع ‪ ٣َ ٝٚ‬ؼوت ‪ٞ ٝٚ‬یىت په ‪ ٝٚ‬ؼوت‬ ‫غ‪١‬ؼ٘ ‪ٞ‬یىت‪.ir‬‬ ‫اتهبيب ‪ٚ ٣ٞ ٝٚ‬ی غ‪١‬ا‪ٞ ٙ٤‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ٙ‬ـا ‪ٞ‬هی َ‪ ٣ٞ ٟٙ‬و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬ـا ‪٤ ٣ٞ ٠‬یىت‪١‬ـیى‪ ٙ‬ـا ‪٤ ،‬ف و‪ ٣‬ـا يج‪ ٔ١‬ؼاـ٘‬ . ٙ‬‬ ‫و‪ : ٘١‬و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬اوت ‪ .‬اِبٖت خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬ثطث َ‪ ٣‬نفؼ ‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽـاؼ ‪ ٠‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬نفؼ ـا ‪ٚ‬ی وبقؼ ‪ٞ‬ػفی‪٣‬‬ ‫و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬اوت ‪.‬د‪١ٛ‬ؾ‪ ٣‬ای‪ُٚ ٝ‬تج‪٥‬بی ‪ٚ‬ػتٗم ـا ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ؼـ ز‪٥‬بـ خجف‬ ‫غالِ‪َ ٣‬فؼ ‪:‬‬ ‫ا‪ : ٔ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثب اـاؼ‪ ٢‬غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬ؼـ خجف ا‪ ٔ٠‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی اوت ‪ :‬خجف طجیؿت ‪ٛ٤‬ب‪ٞ ٣َ ٜ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ٙ‬ـ‪٠‬ی آ‪ٜ‬‬ ‫قیبؼ تُی‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬تب ضؽ قیبؼی ‪ ٙ٤‬ؼـوت اوت ‪.Tarikhema.‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪ .‬اق ا‪ٚ‬فو‪ٚ ٝ‬ی پفو‪ٟ‬ؽ تبـیع زیىت‬ ‫؟ ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ز‪ ٣‬زیك تبـیع ‪ٞ‬یىت ؟ ‪٤‬ف ز‪٤ ٣‬ىت وبغت‪ ٣‬تبـیع اوت ‪ .‬‬ ‫‪ ٠ -1‬ای‪ٚ ٝ‬طٗت تبق‪ ٢‬ای ‪ٞ‬یىت َ‪ ٣‬اق يؽی‪ ٙ‬ؼـ نف‪ ّٟ٤‬ؾب‪ٚ‬یب‪ ٠ ٣ٞ‬ؼـ ‪ٚ‬ؿتًؽات ؾ‪١‬ا٘ ای‪ ٣ٞ١ٟٓ‬ضفن‪٥‬ب وبثً‪٣‬‬ ‫ؼاٌت‪ ٣‬اوت ‪.‬‬ ‫‪PDF.

Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫غّ‪ِ١‬یبت ـ‪٠‬ضی ‪ ٠‬نُفی ـ‪٠‬ی انفاؼ ْؿٌت‪َ ٠ ٣‬ىی َ‪ ٣‬ث‪ ٌُٕ ٣‬ایٗی ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٣ٞ‬ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬اوت‬ ‫َ‪ ٣‬ای‪ ٌُٕ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽْی ـا ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪٤ ٢‬یر َه ا‪ٞ‬تػبة ‪ُٞ‬فؼ‪ ٢‬ای‪ٞ ٝ‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی ‪ ٠‬ت‪ٖ١‬یؽی غبَ ث‪١‬ؼ‪٣َ ٢‬‬ ‫آ‪٥ٞ‬ب ـا ‪ٞ‬بزبـ زبؼـ‪ٍٞ‬ی‪ ٠ ٝ‬ثیبثب‪ْ ٜ‬فؼ َفؼ‪ٞ ، ٢‬ػب‪ ٜ‬ت‪ٖ١‬یؽیٍب‪ ٜ‬ايتٕب ؼاـؼ ‪ٞ ٠‬ػب٘ طجیؿی ثبؾث ٌؽ‪ ٣َ ٢‬ؾؽ‪٢‬‬ ‫ای ؼیٓف ث‪ِ ٣‬یؽ ‪ٌُ ٠‬بـ ثپفؼاق‪ٞ‬ؽ ‪ٌُ ٠‬بـزی ثٍ‪ٞ١‬ؽ ‪ ٠‬ؼـ خ‪٥ٟٗٓ‬ب ق‪ٞ‬ؽْی َ‪ٟٟ‬ؽ یب ایالت غّ‪ِ١‬یبت ؼیٓفی‬ ‫پیؽا َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ٠‬ثؿؽ ‪٠‬اـؼ ‪ٚ‬فضٗ‪ٍَ ٣‬ب‪٠‬ـقی ثٍ‪ٞ١‬ؽ ‪ ٠‬ؼـ ‪ٚ‬فضٗ‪ٍَ ٣‬ب‪٠‬ـقی اوُب‪ ٜ‬یبث‪ٟ‬ؽ ‪٠ ٠‬يتی َ‪ ٣‬ـ‪٠‬وتب ‪ٍٞ‬ی‪٠ ٝ‬‬ ‫ٌ‪٥‬ف ‪ٍٞ‬ی‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٞ‬ؽ ؼیٓف غّ‪ِ١‬یبت ‪ ،‬ـ‪٠‬اثط ‪ ،‬و‪ٟ‬ت ‪ ،‬اغالو ‪ ٠‬ـ‪٠‬ضیبتٍب‪ ٜ‬نفو َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬نفو َفؼ‪٤ ٜ‬ب ث‪٣‬‬ ‫غبطف ای‪ٞ ٝ‬یىت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬تػبة ؼـ َبـ ث‪١‬ؼ‪ ٢‬ث‪ ٣‬غبطف ٌُٕ ‪ٞ‬ػب٘ ت‪ٖ١‬یؽی اوت َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬غّ‪ِ١‬یبت ـا ؼـ ا‪ ٠‬ايتٕب‬ ‫َفؼ‪ ٢‬یؿ‪ٟ‬ی ثٍف ‪٠‬ايؿب آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٜ‬وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٣َ ٢‬طجیؿت ا‪ ٠‬ـا وبغت‪٠ ٠ ٣‬ايؿب آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬تبـیع ا‪ ٠‬ـا ‪ٚ‬ی‬ ‫وبقؼ ‪٠ ٠‬ايؿب آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٜ‬اوت َ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اي ا‪ ٠‬ـا ‪ٚ‬ی وبقؼ ‪ ٠‬اْف ‪ٚ‬طیطی ـا ؾ‪َٟ ْ١‬ی ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تكییف پیؽا ‪ٚ‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫اق ‪ ٝٚ‬ؼؾ‪١‬ت َفؼ‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬ثف‪ ٘٠‬ؼـ ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬آ‪ٞ‬دب ث‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬یب‪ ٜ‬يبٖی ثبنی تؽـیه َ‪ ( ٟٙ‬ؼـوت ؼيت َ‪ٟ‬یؽ ْ‪ ٣‬زًؽـ‬ .‬ی ْهت ‪ ٝٚ‬طی َفؼ٘ َ‪٣‬‬ ‫اْف َىی ث‪ ٣‬يبٖی ثبنی غفیم ‪ٟ٤‬ف‪ٟٚ‬ؽا‪ ٣ٞ‬یبؼ ؼاؼ٘ ا‪ ٠‬یٍ ‪ٟ٤‬ف‪ٟٚ‬ؽ غ‪١‬ة ٌؽ ‪ ،‬ثفایً تًبٔبی ‪ٚ‬ی َ‪ٌٛ ٠ ٟٙ‬ب‬ ‫ثبیؽ ثپؿیفیؽ يج‪َ ٔ١‬فؼ‪ٞ‬ؽ ‪َ .Tarikhema.‫)‪PDF.‬ىب‪ٞ‬ی ـا َ‪ ٝٚ ٣‬تؿٗی‪ٚ ٙ‬ی ؼاؼ٘ ثیٍتف ‪ٚ‬دف‪ٚ‬ی‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بیی ث‪١‬ؼ‪ٞ‬ؽ َ‪ٌ ٣‬فاـت ‪٠‬‬ ‫غٍ‪ٞ١‬ت اق ‪ٓٞ‬ب‪٥٤‬بیٍب‪ ٜ‬پیؽا ث‪١‬ؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬یُی اق ‪ٟ٤‬ف‪ٟٚ‬ؽا‪ ٜ‬ت‪٥‬فا‪ ٣َ ٜ‬ـ‪٠‬ی طفش ‪ًٞ‬بٌی يبٖی َبـ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٟ٤ ٠‬ف‪ٟٚ‬ؽ ثىیبـ ثكـْی اوت ‪ٚ‬ی ْهت‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬ای‪٥ٟ‬ب ـا آ‪٠‬ـؼی‪ٌ ٙ‬ف‪٠‬ؼ َفؼی‪ ٙ‬ث‪ ٣‬تؿٗی‪ ٙ‬ؼاؼ‪ ٜ‬يبٖی ثبنی ‪ .‬ای‪ ٝ‬غفانت ثبنت‪ٝ‬‬ ‫يبٖی َ‪ ٣‬ثب زٍ‪ ، ٙ‬ثب ‪ ٌ١ٞ‬ا‪ٍٓٞ‬تب‪ ٠ ٜ‬ثب آ‪ ٜ‬غفانت َ‪ ٣‬ثبیؽ ‪ًٍٞ‬ی ـا ثجبنؽ ای‪ٖ ٝ‬طبنت ٌ‪ٟ‬بغت‪ ٝ‬ـ‪٥ٓٞ‬ب َ‪ ٣‬ثبیؽ‬ ‫ـ‪٥ٓٞ‬ب ـا غ‪١‬ة ثٍ‪ٟ‬بوؽ ‪ ٠‬تفَیت ـ‪٥ٓٞ‬ب ـا ضه َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ثه‪ٛ‬یؽ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬قیجبیی َ‪ ٣‬ؼـ ای‪ ًًٞ ٝ‬غفیم ‪ٟ٤ ٠‬ف‪ٟٚ‬ؽا‪٣ٞ‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوتؿؽاؼ تفثیتی ؼاـؼ ‪ ٠‬زًؽـ ؾب‪ ٕٚ‬غبـخی ؼـ زٓ‪ٓٞ١‬ی ا‪١ٚ ٠‬ثف اوت ) ‪ٚ .

ir‬‬ ‫خكفانیب َ‪ ٣‬ؼـ يف‪١ٞ ٜ‬قؼ‪ ٙ٤‬آ‪ ٣ٛ٥ٞ‬ا‪ٛ٤‬یت ؼـ خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی پیؽا َفؼ َ‪ ٣‬ضتی اث‪ ٝ‬غٗؽ‪ٚ ٜ٠‬ی ْهت ‪٤‬ف‬ ‫خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ای ث‪ٌُٗ ٣‬ی ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬خكفانیبی طجیؿیً ايتٕب ؼاـؼ ‪ ٠‬ـاوت ‪ٚ ٙ٤‬ی ْهت ا‪ٚ‬ب ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق آ‪ٞ‬ط‪١‬ـ‬ ‫‪ٞ‬یىت ‪ .‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ضفل ‪ ٝٚ‬ای‪ ٝ‬اوت ‪ٛٞ‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬یب ‪ٚ‬بتفیبٖیى‪ ٙ‬یب ‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ٠ ٙ‬یب اِبٖت تبـیع ـا ؼـ تبثیفي‬ ‫ـ‪٠‬ی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ ٜ‬هی َ‪ٚ ٟٙ‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬تثجیت َ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ؼـ ط‪ ٔ١‬ا‪ٞ‬تًبٔ اق ثٍف ث‪١‬ؼ‪ ًٞ‬ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ًٞ‬اق ای‪ ٝ‬خجف‪٤‬ب ‪ٞ‬دبت پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ـ‪٤‬ب ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ٚ .‬‬ ‫ـ‪٠‬ضی آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٜ‬غٍ‪ ٠ ٝ‬وػت ‪ ،‬ای‪ًٟ‬ؽـ ‪ٞ‬ف٘ ‪ٖ ٠‬طیم ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ .‬ثال اِبٖت‬ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫يبٖی ا‪ٚ ٠‬ی ٌ‪ٟ‬بغت ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ٚ‬ی ثبنت ‪ ٠‬غ‪١‬ؼي غٗى ‪ٚ‬ی َفؼ ـ‪٠‬ش ـا ث‪ ٣‬يؽـی ٖطیم ‪ ٠‬ـيیى ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ ٠‬ث‪٣‬‬ ‫يؽـی تٗطیم ‪ٚ‬ی ؼاؼ َ‪ٛ٤ ٣‬ی‪ ٝ‬آؼ‪ٚ‬ی َ‪ٌ ٣‬بیؽ اق غ‪ٍَ ٠ ٜ١‬ت‪ٖ ٝ‬ؿت ‪ٚ‬ی ثفؼ ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬آؼ٘ ثؿؽ اق ‪ٚ‬ؽتی َ‪ ٣‬ثب‬ ‫‪ٟ٤‬ف وف ‪َ ٠‬بـ ؼاٌت یٍ ٖطبنت ـ‪٠‬ضی پیؽا َفؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ َ‪ْ ٣‬ب‪٤‬ی َ‪ٚ ٣‬ب ؼ‪٠‬ـ ‪ٚ ٙ٤‬ی ‪ٍٞ‬ىتی‪ٌ ٝٚ ٠ ٙ‬ؿف ‪ٚ‬ی‬ ‫غ‪١‬ا‪ٞ‬ؽ٘ ٌؿف ؾفنب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ثال ‪ٚ‬ی ؼیؽ٘ َ‪ ٣‬يطفات اٌٍ اق ْ‪ ٣ٌ١‬زٍ‪ٛ‬ب‪ٛ٤ ٜ‬ی‪ ٝ‬آؼ٘ ی‪١‬اي ی‪١‬اي ‪ٚ‬ی ـیكؼ ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تُب‪ ٕٚ‬پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ؼـ آ‪ ٜ‬ثؿؽ ‪ ،‬اق ای‪ ٝ‬خجف‪٤‬ب ثیف‪ٚ ٜ٠‬ی آیؽ ‪١ًّٚ .Tarikhema.‫)‪PDF. ٟٙ‬تبییؽ َ‪ ٟٙ‬ا‪ٚ‬ب ضفن‪ ٙ‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ط‪ ٔ١‬تُب‪ٌ ٕٚ‬ؽ‪ًٞ‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.‬ؾب‪ ٕٚ‬غبـخی اوت َ‪ ٣‬ا‪ ٜ‬غٍ‪ٞ١‬ت ـا ث‪ ٣‬ا‪٠‬‬ ‫تط‪ٛ‬یٕ َفؼ‪ٞ ، ٢‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾیً نفو ؼاٌت‪ ٠ ٣‬اال‪ٚ ٣َ ٜ‬طیطً نفو َفؼ‪ ٢‬ای‪ٖ ٝ‬طبنت ـا ؼـ ا‪ ٠‬پؽیؽ‪ ٢‬آ‪٠‬ـؼ‪٣ٞ ٢‬‬ ‫ؼـ ای‪ٖ ٝ‬طبنت ثبیؽ ‪ ًٞ١ٟٛٚ‬ث‪١‬ؼ ‪ ٣ٞ ٠‬ؼـ آ‪ ٜ‬غٍ‪ٞ١‬ت ثبیؽ ‪ٚ‬طُ‪َ ًٚ١‬فؼ ای‪ ٝ‬یؿ‪ٟ‬ی و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٠ ٙ‬ؼـوت‬ ‫‪٤ ٙ٤‬ىت ‪.Tarikhema.‬ؼ٘ ای‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یىت َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬خجف‪٤‬ب ‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽاـؼ یب ای‪ ٣ُٟ‬اِال اثف ‪ٞ‬ؽاـؼ ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ٛ٤ ٜ‬یٍ‪ ٣‬ؼـ ط‪ ٔ١‬تبـیع غ‪١‬ؼي ز‪ٟ‬ب‪ٚ ٣ُٞ‬ی‬ ‫غ‪١‬اوت‪ ٣‬اوت ‪ ٠‬ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َفؼ‪ ٢‬اوت ‪ٚ ٠‬ی وبغت‪ ٣‬اوت ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َفؼ‪ ٢‬ثُٗ‪ٚ ٣‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬ثٓ‪١‬ی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪٣‬‬ ‫‪PDF.

Tarikhema.Tarikhema. ٙ‬غیبٔ ‪ٚ‬ی َفؼی‪ ٙ‬ای‪ ٝ‬غ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ب ‪٤‬ىتی‪ ٣َ ٙ‬ث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪ٚ ٝ‬ی زىجی‪ ٠ ٙ‬ث‪٣‬‬ ‫خ‪٥‬ت ‪٠‬ق‪ٛٞ‬ب‪ ٜ‬اوت ‪٠ ٠ ،‬ق‪ ٜ‬ـا ‪ ٙ٤‬خك ؾات غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼا‪ٞ‬ىتی‪ٖ٠ .Tarikhema.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ِٟ ٙ‬ؿت ‪ ٠‬ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬خؽیؽ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ‪٤‬ف ـ‪٠‬ق اق تط‪ٛ‬یٕ ‪ ٠‬اق خجف پؽیؽ‪٤ ٢‬ب ‪ٞ ٠‬یف‪٤٠‬بی طجیؿت ‪،‬‬ ‫ثیٍتف ـ‪٤‬ب ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .‬فایط َ‪٤١‬ىتب‪ٞ‬ی ثب ٌفایط ثفی ‪ ٠‬ؼٌت ثفای ‪ٚ‬ب نفو ؼاٌت ‪ٚ ٠‬ب ـا ‪ٚ‬تهب‪٠‬ت ثبـ ‪ٚ‬ی ا‪٠‬ـؼ ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.‬ای‪ٍٞ ٝ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼ‪٤‬ؽ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫‪PDF.‬خبؾث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٣‬يؽـی ثفای ‪ٚ‬ب طجیؿی ث‪١‬ؼ‪ٚ ٣َ ٢‬ب آ‪ ٜ‬ـا خبؾث‪ ٣‬ـا‬ ‫خك ثؽ‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ضىبة ‪ٚ‬ی َفؼی‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫ث‪ ٌُٕ ٣‬ضی‪١‬ا‪ ٜ‬اویف و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ٙ‬اوت اویف ‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪٤ ٠ ٙ‬یىت‪١‬ـیى‪ ٙ‬اوت ‪٠‬يتی َ‪ ٣‬ؼـ ضبٔ ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت ث‪ ٣‬تؽـیح اق ای‪ ٝ‬خجف‪٤‬ب آقاؼ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪.‫)‪PDF. ٙ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق اویف خجف ت‪ٖ١‬یؽ ٍَب‪٠‬ـقی ايٗی‪ٛ‬ی ‪ٞ‬یىتی‪. ٙ‬ی ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬ای‪ ٝ‬ؼی‪١‬اـ خجفی‬ ‫َ‪١ٛ٤ ٣‬اـ‪ٚ ٢‬دبٔ پف‪٠‬اق ‪ٚ‬ب ـا تب و‪ ٣‬ز‪٥‬بـ ‪ٚ‬تف ‪ٚ‬طؽ‪٠‬ؼ َفؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ ث‪ ٣‬ز‪ ٣‬وبؼْی ٌُىت‪ٌ ٣‬ؽ ‪ ٠‬زٓ‪٤ ٣ٞ١‬ف ٖطػ‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌُ‪ٟٟ‬ؽي ‪ٚ ٠‬ب ؼیٓف اویف خجف خبؾث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪ٞ ٝ‬یىتی‪ .‬یُی اق خجف‪٤‬بی ا‪ٞ‬ىب‪ ، ٜ‬خبؾث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪١‬ؼ‪٣َ ٢‬‬ .‬‬ ‫غ‪١‬ة ‪ ،‬اق ‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪ ٙ‬ز‪ ٣‬خ‪١‬ـی ؼـ‪ٚ‬ی آیؽ ؟ ای‪ ٝ‬ـا اق ‪ ٣ٛ٤‬ـ‪ ٌٝ٠‬تف ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٙ‬ثه‪ٛ٥‬ی‪ ٙ‬ثفای ای‪ ٣َ ٝ‬اال‪ ٜ‬ؼـ‬ ‫يف‪ٞ ٜ‬دبت اق ‪ٞ‬بت‪١‬ـاٖیى‪٤ ٙ‬ىتی‪ . ٙ‬یُی اق خجف‪٤‬بی طجیؿت ثف ‪ٚ‬ب آة ‪١٤ ٠‬ا ث‪١‬ؼ‪ٚ .‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق او‪ٟ‬ب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ َ‪١‬یف ‪ِ ٠‬طفای انفیًب ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؾٗیفق‪ٌ ٙ‬فایط‬ ‫طجیؿی َ‪ ٣‬ثف ا‪ ٠‬خجفا تط‪ٛ‬یٕ ٌؽ‪ٌ ٢‬فایطی ثفای ق‪ٞ‬ؽْی غ‪١‬ؼي ‪٥ٚ‬یب َ‪ٟ‬ؽ ‪٥ٌ ٠‬ف‪٤‬ب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ؽـ‪ٞ‬ی ثىبقؼ ‪ٚ ٠‬ثٕ‬ ‫یٍ آ‪ٚ‬فیُبیی َ‪ ٣‬ؼـ آ‪ٚ‬فیُبی ٌ‪ٛ‬بٖی ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ق‪ٞ‬ؽْی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠ .ir‬‬ ‫‪PDF. ٢‬ب ؼـ َ‪١‬یفی ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی‬ ‫َفؼی‪ ٙ‬آة ‪١٤ ٠‬ای َ‪١‬یفی ‪ٚ‬ب ـا ؼـ غ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی نٍفؼ ؼـ َ‪ٟ‬بـ ؼـیب خ‪١‬ـ ؼیٓف ‪ٚ‬ی ٌؽی‪ ٙ‬ؼـ ٌفو ط‪١‬ـ ؼیٓف ‪ ٠‬ؼـ‬ ‫قفة ط‪١‬ـی ؼیٓف ‪ٌ .ir‬‬ ‫اق خجف خكفانیب یب خجف طجیؿت ث‪ٚ ٣‬ؿ‪ٟ‬بی اؾ‪ٞ ٙ‬دبت یبثؽ ‪ . ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬پٍت وف ‪ ٙ٤‬ای‪ ٝ‬ؼی‪١‬اـ‪٤‬ب نف‪ٚ ٠‬ی ـیكؼ ‪ ٠‬ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬تُب‪ ٠ ٕٚ‬ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬پیً ‪ٚ‬ی ـ‪٠‬ؼ اق ای‪ٝ‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪ٛ٤‬یٍ‪ ٣‬ا‪ ٠‬ـا ث‪ ٣‬ق‪ٚ‬ی‪ٚ ٝ‬ی زىجب‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ .

‬تُ‪١ٖ١ٟ‬لی نًط یٍ َبـ ؼاـؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق خجف طجیؿت ‪ٞ‬دبت ؼ‪٤‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬ث‪ ٣‬ز‪٠ ٣‬ویٗ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اق خجف طجیؿت ثیف‪ٚ ٜ٠‬ی آیؽ ؟‬ ‫ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ٌٟ ٣‬بغت خجف طجیؿت ‪ ٠‬ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬ضبَ‪ ٙ‬ثف طجیؿت ‪ ٠‬تبثیف ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬خجفی طجیؿی ثف ا‪ٞ‬ىب‪ٌٟ .ir‬‬ ‫‪ٚ‬یكا‪ ٜ‬ت‪ٖ١‬یؽ ـا ثبال ‪ٚ‬ی ثفؼ ‪ ٠‬وبؾبت َبـ ا‪ ٠‬ـا اق ؼ‪٠‬اقؼ‪ ٢‬اوت ث‪ ٣‬یٍ وبؾت تًٗیٕ ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ‪ ٠‬یبقؼ‪ ٢‬وبؾت‬ .‬ی اْف ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ثبق ‪ ٙ٤‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ثب تُ‪١ٖ١ٟ‬لی ای َ‪ ٣‬ؼاـؼ ثیً اق ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثی‬ ‫تُ‪ٟ‬یٍ ْؿٌت‪َ ٣‬بـ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ای‪ ٣ٞ ٝ‬ث‪ ٣‬غبطف ِ‪ٟ‬ؿت اوت ‪ ،‬ث‪ ٣‬غبطف ث‪١‬ـل‪٠‬اقی اوت َ‪ ٣‬ثیً اق ت‪ٖ١‬یؽ ِ‪ٟ‬ؿت‬ ‫‪ّٚ ،‬فل ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا قیبؼ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ ٠‬فتجب تّبؼؾی ثف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تط‪ٛ‬یٕ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪. ٜ‬بغت‬ ‫ای‪٥ٟ‬ب ؾٗ‪ ٙ‬اوت ‪ٌٟ ٠‬بغت طجیؿت یب ؾٗ‪ ٙ‬ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ُٚ‬ب‪ ٜ‬ؼاؼ‪ ٣َ ٢‬ثب اوتؿؽاؼ آنفی‪ٟٟ‬ؽْی ‪ٌٟ ٠‬بغت ؾٗ‪ٛ‬ی َ‪٣‬‬ ‫ا‪ ٠‬ـا ‪٤‬ؽایت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ تُ‪١ٖ١ٟ‬لی ثىبقؼ ‪ . ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ت‪٥ٟ‬ب ؼـ یٍ ٌفایط ؼـ َ‪ٟ‬بـ ـ‪٠‬ؼغب‪ ٠ ٣ٞ‬خ‪ ٠ ٕٟٓ‬ا‪ٚ‬ثبٔ ای‪٥ٟ‬ب َ‪ ٣‬آة ‪٠‬‬ ‫‪ٌ ٣ٛ٤‬فایط ثفایً ‪٠‬خ‪١‬ؼ ؼاٌت ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت ق‪ٞ‬ؽْی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬اْف ای‪ٌ ٝ‬فایط ‪ٞ‬ج‪١‬ؼ ‪ٚ ،‬ی ‪ٚ‬فؼ ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؼـ‬ ‫َ‪١‬یفی َ‪ ٣‬ضتی ْیب‪ ٢‬اق ـ‪٠‬ئیؽ‪ٚ ٜ‬ی ‪٤‬فاوؽ ت‪ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ؾػی‪ِٟ ٙ‬ؿتی ث‪ٟ‬ب َ‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫‪PDF.‬ث‪٣‬‬ ‫تُ‪١ٖ١ٟ‬لی ‪ ٠‬تُ‪ٟ‬یٍ ای‪ ٣ٛ٤ ٝ‬ض‪ٚ ٣ٗٛ‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ‪ٚ‬ىع َفؼ‪ ٢‬يفثب‪ٞ‬ی َفؼ‪ ٠ ٢‬ـاوت ‪٤ ٙ٤‬ىت ا‪ٚ‬ب ای‪ٝ‬‬ ‫تُ‪ٟ‬یٍ ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٞ‬دبت ؼ‪ٟ٤‬ؽ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثبٌؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫خجف‪٤‬ب ثیٍتف ثیف‪ٚ ٜ٠‬ی آئی‪ .Tarikhema.‫)‪PDF.ir‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا آقاؼ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٖ٠ .‬تُ‪١ٖ١ٟ‬لی‬ ‫‪PDF.‬خجفا ثبیؽ َبـ ‪ٚ‬ی َفؼ ‪ ،‬ای‪ ٝ‬خجف ا‪ ٔ٠‬ث‪١‬ؼ ‪ ،‬خجف طجیؿی ‪ .‬‬ ‫په تُ‪ٟ‬یٍ ؼوت ‪ٞ‬دبت ؼ‪ٟ٤‬ؽ‪ ٢‬ای اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ث‪ ٍَٛ ٣‬ؾٗ‪ ٙ‬اق ت‪ٛ‬ب٘ ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬ثىیبـ نفا‪٠‬ا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬آقاؼی‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬نٍبـ ‪ٚ‬ی آ‪٠‬ـ‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ا‪ ٠‬ـا ؼـ خجف ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬خكفانیبیی ‪ ٠‬ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬ؾٗ‪ٛ‬ی ‪ ٠‬ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬طجیؿت ‪ٚ‬ی نٍف‪ٞ‬ؽ ـ‪٤‬ب ‪ٚ‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ ‪.Tarikhema.‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثفای تب‪ٚ‬ی‪ ٝ‬قؿایً ‪ ،‬پ‪ٌ١‬بًَ ‪ ٠‬غب‪ ٣ٞ‬اي ‪ٚ‬دج‪١‬ـ ث‪١‬ؼ ؼـ‬ ‫ٌجب‪ ٣ٞ‬ـ‪٠‬ق ؼ‪ ٢‬یب ؼ‪٠‬اقؼ‪ ٢‬وبؾت َبـ َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬ای‪ ، ٝ‬اق خجف طجیؿت ثیف‪ ٜ٠‬آ‪ٚ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت ‪ .Tarikhema.

‬اَ‪ ٜ١ٟ‬ؼـ آویب ‪ ٠‬آنفیًب ‪٠‬‬ ‫ؼـ آ‪ٚ‬فیُبی التی‪ ٝ‬خب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬بیی ـا ‪ٚ‬ی ٌ‪ٟ‬بوی‪ ٣َ ٙ‬اق ‪ٞ‬ػف ویف ضفَت تبـیػی ز‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ـا ثؽ‪ ٜ٠‬طی َفؼ‪ٜ‬‬ ‫آ‪ ٠ ٜ‬ثب یٍ پفي پٍت وف ْؿاٌت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽ ‪..Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬ؼـآ‪ٚ‬ؽ‪٠ ٜ‬‬ ‫نفاـ َفؼ‪ ٜ‬اق ویف ؾٗت ‪ٚ ٠‬ؿ‪ٖ١ٛ‬ی خجفی اوت َ‪ ٣‬ثف ضفَت تبـیع ؼـ ط‪ ٔ١‬ق‪ٞ‬ؽْی یٍ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ضبَ‪ ٙ‬اوت ‪٠‬‬ ‫‪ ٣ٛ٤‬خب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬ب خجفا ثبیؽ ‪ ٣ٛ٤‬ای‪ٚ ٝ‬فاضٕ ـا طی ‪ٚ‬ی َفؼ‪ٞ‬ؽ تب ‪ٚ‬ی ـویؽ‪ٞ‬ؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪.ir‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬خجفا ثبیؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ز‪٥‬بـ ثفوؽ ثؿؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬پ‪ٟ‬ح ‪ ٠‬ثؿؽ ‪ٚ‬فضٗ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫اق خجف تبـیع زٓ‪ٚ ٣ٞ١‬ی ت‪١‬ا‪ٞ ٜ‬دبت پیؽا َفؼ ؟ اْف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ثٍ‪ٟ‬بوؽ ‪ ٠‬ضه َ‪ٟ‬ؽ َ‪٠ ٣‬ايؿب ثبقیس‪ ٣‬یٍ‬ ‫يؽـت ؾػی‪ٛ‬ی اوت ث‪ٞ ٣‬ب٘ تبـیع ‪ ٠‬ثت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ثب ؾٗ‪ ٙ‬تبـیع ٌ‪ٟ‬بوی ‪ ٠‬ثب نٗىه‪ ٣‬تبـیع ‪ ،‬ضفَت تبـیع ‪ ٠‬ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬ضبَ‪ٙ‬‬ ‫ثف ضفَت تبـیع ـا ٍَم َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬اْف ٍَم َ‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬تبـیع ز‪ ٣‬ؾ‪١‬ا‪ٗٚ‬ی ؼاـؼ ‪ ٠‬زٓ‪ ٣ٞ١‬ای‪ ٝ‬ؾ‪١‬ا‪ ٕٚ‬ؼـ وبغت‪ٛ‬ب‪ٜ‬‬ ‫نُفی ‪ ،‬اـاؼی ‪ ،‬اضىبوی ‪ ٠‬اغاليی ‪ ٝٚ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٠ ٜ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪٥ٞ‬ب اثف ؼاـؼ ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ـا‪ٞ ٢‬دبت غ‪١‬ؼي ـا اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ؼ‪٘٠‬‬ ‫َ‪ ٣‬تبـیع اوت ثیبثؽ ‪ ٠‬اال‪ٚ ٜ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬ثیً ‪ َٙ ٠‬ـویؽ‪ ٢‬اوت ‪ .‬‬ ‫ث‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی َ‪ ٣‬اق ‪ٞ‬ػف ‪ٚ‬فاضٕ تبـیػی ای‪ ٝ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬طی يف‪ ٜ٠‬اق ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬یٍ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ؼ‪ٚ ٠‬ی ـوؽ ‪ ٠ ،‬خجفا‬ ‫ثؿؽ ثبیؽ ثفوؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬و‪ ٠ ٣‬ثؿؽ خجفا ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ز‪٥‬بـ ‪ٚ‬ی ـوؽ ‪ ٠ ،‬خجفا ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬پ‪ٟ‬ح غ‪١‬ا‪ ٢‬ـویؽ ‪ . ٌٍٙ ٣‬‬ ‫‪PDF...Tarikhema.Tarikhema.‬ثال ای‪ ٝ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ؼـ ز‪ٚ ٣‬فضٗی‪ ٣‬ای اوت ؟ ؼـ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬و‪ ، ٣‬ثىیبـ غ‪١‬ة په ‪ٚ‬ؿٗ‪٘١‬‬ ‫‪PDF..Tarikhema. ًٌ ٣‬ا‪ٚ‬ب ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ث‪٣‬‬ .ir‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.Tarikhema.‬ای‪ٝ‬‬ ‫ضفَت تبـیع خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اوت ‪ٚ .ir‬‬ ‫‪ٚ‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی تبـیػی پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ـ‪ٌٟ٠‬هُفا‪ ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٚ ٣‬ی ؼا‪ٟٞ‬ؽ َ‪ ٣‬ای‪ٚ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬غبَ‬ ‫تبـیػی آ‪٥ٞ‬ب زٓ‪ ٣ٞ١‬اوت ‪ ٠‬وبغت ز‪ ٣‬خجف تبـیػی اوت ‪ ،‬ای‪ ٝ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬و‪ ٘١‬خجف تبـیػی ‪،‬‬ ‫ثب یٍ پفي ‪ ٠‬ثؽ‪ ٜ٠‬ای‪ٚ ٣َ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬ز‪٥‬بـ٘ ‪ ٠‬پ‪ٟ‬د‪ ٙ‬ـا طی َ‪ٟ‬ؽ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ٟٚ ٌٍٙ ٣‬تًٕ ٌ‪١‬ؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.

Tarikhema.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی تبـیػی پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ تبـیع ـا ‪ٚ‬ی ٌ‪ٟ‬بوؽ ‪ ،‬ضفَت تبـیع ـا ٍَم‬ ‫‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ غ‪١‬ؼي ـا ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ای‪ ٝ‬ضفَت خجفی تبـیع َ‪ٟ‬بـ ثٍُؽ ‪ ٠‬ثؿؽ یُی اق ای‪ٚ ٝ‬فاضٕ تبـیػی ـا َ‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ای‪ ٝ‬اوت َ‪ْ ٣‬ب‪ ٢‬ؼـ ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ؼ‪ٞ‬یبی غ‪١‬ؼ‪ٚ‬ب‪ ، ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬بیی ـا ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬ؼـ ‪ٚ‬فضٗ‪٣‬‬ ‫ثؽ‪٠‬ی يجبیٗی زبؼـ ‪ٍٞ‬ی‪ ٝ‬ث‪١‬ؼ‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ؼـ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ثفؼْی ث‪١‬ؼ‪ٞ‬ؽ ‪ٞ ٠‬بْ‪٥‬ب‪ ٜ‬ثب یٍ ا‪ًٞ‬الة ؾٗی‪ ٣‬تبـیع ‪ ،‬غ‪١‬ؼٌب‪ ٜ‬ـا ث‪٣‬‬ ‫یٍ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬پیٍفنت‪ ٠ ٣‬ثبالتف اق ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ث‪١‬ـل‪٠‬اقی ـوب‪ٞ‬ؽ‪ٞ‬ؽ ‪ .‬‬ ‫و‪ ، ٘١‬خجف و‪١‬وی‪١ٖ١‬لی اوت ‪ .Tarikhema.Tarikhema.‫)‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪ٚ‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی اخت‪ٛ‬بؾی ‪ٚ‬ی یبثؽ ث‪ ٣‬ي‪ ٔ١‬یبوپفن ا‪ٞ‬ىب‪٤ ٜ‬بی وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬خب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬ب تجؽیٕ ‪ٚ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ‬ .‬اِال ای‪ُٝٛٚ ٣َ ٝ‬‬ ‫اوت ای‪ٚ ٝ‬ؿ‪٤‬جٍب‪ ٜ‬قٗط ثبٌؽ په ‪ٚ‬ؿ‪٤‬ت ؼیٓفی ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ،‬یب ای‪ٞ ٝ‬ػب٘ ‪ ٠‬ای‪ ٝ‬ضً‪١‬يی َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬غب‪ٜ‬‬ ‫‪PDF.‬ای‪ ٝ‬ـ‪٤‬ب ٌؽ‪ ٠ ٜ‬ـ‪٤‬ب‬ ‫َفؼ‪ ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اوت اق خجف تبـیع ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ٌٟ ٣‬بغت خجف تبـیع ‪ ،‬ضفَت تبـیع ‪ٍَ ٠‬م ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬خجفی تبـیع ‪.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ؼـ ط‪ ٔ١‬تبـیع ‪ٛ٤ ٠‬یٍ‪ ٙ٤ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪٤ ٣‬ب ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬خ‪١‬ـ ث‪١‬ؼ‪ ٠ ٢‬ثفاوبن ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ضفَت تبـیػی ضفَت ی‪َ ٙ‬فؼ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪.ir‬‬ ‫ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪٤ ٜ‬بی وبق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬اخت‪ٛ‬بؼ ‪.ir‬‬ ‫‪PDF.‬ای‪٤ ٝ‬ب ـا یٍ زیك‪٤‬بی اثؽی ‪ ،‬یٍ زیك‪٤‬بی الیتكیف ‪،‬‬ ‫الیكأ ‪ ٠‬خجفی ‪ ٠‬ضبَ‪ ٙ‬ثف ‪ ٣ٛ٤‬زیك ‪ ،‬ؼـوت ‪ٚ‬ثٕ آنتبة ‪ٚ ٠‬ثٕ آو‪ٛ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼا‪ٞ‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬ا‪ٚ‬ب ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ثفؾُه ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی ‪٠‬وؿت پیؽا ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ث‪ٚ ٣‬یكا‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ـ‪٠‬اثط‬ ‫اخت‪ٛ‬بؾی ‪ ٠‬ـ‪٠‬اثط طجًبتی ـا ٍَم ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ث‪ ٣‬ا‪ٞ‬ؽاق‪ ٢‬ای َ‪ ٣‬نٗىه‪ ٣‬ویبوت ‪ ٠‬ضُ‪ٚ١‬ت ـا ‪ٚ‬ی ن‪ٛ٥‬ؽ ‪ ٠‬ث‪٣‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫ؼـ ْؿٌت‪٠ ٣‬يتی ٌ‪ٛ‬ب یٍ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ایٗی ‪ ،‬یب یٍ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬نئ‪١‬ؼاٖی ‪ ٠‬یب یٍ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ؾًت ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬ـ‪٠‬وتبیی ـا ‪ٓٞ‬ب‪ٚ ٢‬ی‬ ‫َفؼیؽ ‪ ،‬انفاؼ ا‪ ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪١َ ٣‬زُتفی‪ٌُ ٝ‬ی ؼـثبـ‪ٞ ٢‬ػب٘ ضُ‪ٚ١‬تٍب‪ٞ ، ٜ‬ػب٘ ‪ٚ‬ؿ‪٤‬جیٍب‪ ، ٜ‬اؾتًبؼاتٍب‪ ، ٜ‬و‪ٟ‬ت‬ ‫‪٤‬بیٍب‪ٞ ٜ‬ؽاٌت‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬اِال ‪ٞ‬ی‪ ٙ‬ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت‪ٟ‬ؽ ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌ‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬ای‪ ٝ‬ؾّیب‪ ٜ‬ؾٗی‪ ٣‬تبـیع اوت ‪ .‬ثبق ٌب‪٤‬ؽی‪ ٣َ ٙ‬ؼـ ْؿٌت‪٤ ٣‬ف نفؼی آ‪ٞ‬س‪ٟ‬ب‪ ٜ‬پف‪٠‬ـي پیؽا ‪ٚ‬ی َفؼ َ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪٣‬‬ ‫اي ايتٕب ؼاٌت ‪ .

Tarikhema.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ؼاـؼ یب غب‪٤ ٜ‬بی ؼیٓف ‪ ُٝٛٚ‬اوت ؼـوت ‪ٞ‬جبٌؽ ‪ٚ ٠‬ی ٌ‪١‬ؼ ؾٗی‪ ً٥‬ؾّیب‪َ ٜ‬فؼ ‪ٚ ،‬ی ٌ‪١‬ؼ يّف ـا ْفنت ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ یٍ خ‪١‬ـ ؼیٓف ق‪ٞ‬ؽْی َفؼ ای‪ ٝ‬اِال ث‪ ٣‬نُفٌب‪ٛٞ ٜ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت ثفوؽ ز‪ ٜ١‬ط‪١‬ـی وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ‪ٞ‬ؽ ‪٠‬‬ ‫خ‪١‬ـی ‪ٚ‬ی ا‪ٞ‬ؽیٍیؽ‪ٞ‬ؽ َ‪ٞ ٣‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی ٌب‪ ٜ‬يبٖت ـیكی َفؼ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪ٞ‬هی ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ٠‬ا‪ٞ‬تػبة ؼیٓفی ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ٠‬تكییف ‪ٚ‬ی ؼ‪ٟ٤‬ؽ ‪ ٠‬اِالش ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ٠‬ا‪ًٞ‬الة ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ ‪ ،‬تكییف‬ .‬ی ثی‪ٟ‬ی‪٣َ ٙ‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.Tarikhema.‬ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٞ‬ىجت ث‪ٚ ٣‬ؿ‪٤‬ت ‪ٞ ٠‬ػب٘ ‪٤‬بی اخت‪ٛ‬بؾی َ‪ٛ٤ ٣‬یٍ‪ ٣‬ثف ا‪ ٠‬ضبَ‪ ٙ‬ث‪١‬ؼ‪ ٢‬ؼـ ضبٔ اغتیبـ اوت ‪ٚ ،‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٞ‬هی‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ؼـ آ‪َٟ ٌٍ ٜ‬ؽ ‪ٞ .‬ػب٘ ‪٤‬بی ت‪ٖ١‬یؽی ‪ٞ ،‬ػب٘ ايتّبؼی ‪ٞ ،‬ػب٘ ‪ٚ‬بُٖیت ‪ ،‬و‪ٟ‬ت ‪٤‬ب ‪،‬‬ ‫ـ‪٠‬اثط اخت‪ٛ‬بؾی ‪ ٣ٛ٤‬ؼـ ثفاثف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬غ‪١‬ؼآْب‪ ٢‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ث‪١ِ ٣‬ـت ْؿٌت‪ٞ ٣‬یىت‪ٟ‬ؽ َ‪٠ ٣‬ايؿیت ‪٤‬بی الیكأ ‪ ٠‬اثؽی ‪٠‬‬ ‫الیتكیف ‪ ٠‬ضبَ‪ًٚ ٠ ٙ‬ؽن ‪ ٠‬آو‪ٛ‬ب‪ٞ‬ی ‪ٞ ٠‬بقٔ ٌؽ‪ ٢‬اق ؾبٖ‪ ٙ‬قیت ثبٌ‪ٟ‬ؽ ‪ ٣ٞ ،‬ثُٗ‪ ٣‬ث‪١ِ ٣‬ـت پؽیؽ‪٤ ٢‬بیی ؼـ َ‪ٟ‬بـ‬ ‫آؼ٘ ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٚ ٜ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؼـثبـ‪ٌ ٢‬ب‪ ٜ‬ثی‪ٟ‬ؽیٍؽ ‪ ٠‬تّ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬ثٓیفؼ ‪ ،‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ یب ‪ٞ‬هی ‪ٚ ٠ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ آْب‪٤‬ب‪ٚ ٣ٞ‬ؿ‪٤‬ت‬ ‫غ‪١‬ؼي ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ‪ٛ٤ ،‬س‪ٟ‬ب‪ٚ ٣َ ٜ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ آْب‪٤‬ب‪ ٣ٞ‬آ‪ ٜ‬ـا ‪ٞ‬هی َ‪ٟ‬ؽ ‪.Tarikhema.ir‬‬ ‫تیپ ‪ٚ‬ی ؼ‪ٟ٤‬ؽ ‪ ،‬تكییف ‪ٚ‬ؿ‪٤‬ت ‪ٚ‬ی ؼ‪ٟ٤‬ؽ ‪ ٣ٛ٤ ٠ .‬‬ ‫‪ٚ‬ؿ‪٤‬ت یُی اق ؾ‪١‬ا‪ ٠ ٕٚ‬يؽـت‪٥‬بیی اوت َ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ث‪ ٣‬نفؼ ‪ ،‬ؾفٔ‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ؽ یب ثف ا‪ ٠‬تط‪ٛ‬یٕ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.‬ای‪٥ٟ‬ب ‪ٍٞ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼ‪٤‬ؽ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق آقاؼی غ‪١‬ؼي ـا اق‬ ‫ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬و‪ ٣َ ٘١‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اوت ثیً ‪ َٙ ٠‬ث‪ ٣‬ؼوت آ‪٠‬ـؼ‪٤ ٠ ٢‬ف ـ‪٠‬ق ؼاـؼ ثیٍتف ث‪ ٣‬ؼوت ‪ٚ‬ی ا‪٠‬ـؼ ‪ ٠‬ای‪ٝ‬‬ ‫ـ‪٤‬بیی اق ث‪ٟ‬ؽ ‪ٞ‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی ضبَ‪ ٙ‬ثف غ‪١‬یً ـا ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی ‪ ٠‬ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ ٣‬ؾٗ‪ ٘١‬اخت‪ٛ‬بؾی ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬طبٖؿ‪ ٣‬ـ‪٠‬ی ‪ٞ‬ػب٘ ‪٤‬ب ‪ًٚ ٠‬بیى‪ٞ ٣‬ػب٘ ‪٤‬بی اخت‪ٛ‬بؾی ث‪ ٣‬ؼوت آ‪٠‬ـؼ‪ ٢‬اوت ‪ٚ ٠‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬اق و‪ٚ١‬ی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ ٜ‬یك‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ ٣‬ؾٗ‪ٚ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ـ‪٤‬ب ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ثب تُ‪ٟ‬یٍ ‪ٚ‬جبـق‪ ٢‬اخت‪ٛ‬بؾی ؼـوت ‪ٚ‬ثٕ تُ‪١ٖ١ٟ‬لی ‪ٚ ٠‬بٌی‪٣َ ٝ‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.

ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی خجف ز‪٥‬بـ٘ ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق اوت َ‪ ٣‬ـ‪٤‬بیی اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ا‪ ٠ ٔ٠‬ؼ‪ ٠ ٘٠‬و‪ ٘١‬ـا پ‪١‬ذ ‪ ٠‬ثی‪١٥‬ؼ‪٠ ٢‬‬ ‫ؾجث ‪١ٛٞ‬ؼ‪ ٢‬اوت ‪ .‬‬ ‫په اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ا‪ ، ٔ٠‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬طجیؿت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ‪ ٠‬اـاؼ‪ ٠ ٢‬آنفی‪ٟٟ‬ؽْی غ‪١‬ؼي ـا ث‪٠ ٣‬ویٗ‪ٌٟ ٣‬بغت طجیؿت‬ ‫یؿ‪ٟ‬ی ؾٗ‪ ٙ‬ث‪ ٣‬ؼوت ‪ٚ‬ی آ‪٠‬ـؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪٠‬ویٗ‪ٚ ٣‬جبـق‪ ٢‬ثب طجیؿت اوت ‪ ،‬قیفا َ‪ ٣‬ایؽ‪٠‬ئ‪١ٖ١‬لی ‪ ٙ٤‬تُ‪١ٖ١ٟ‬لی ‪ٚ‬جبـق‪ ٢‬ثب ‪ٞ‬ػب٘ ‪٤‬بی اخت‪ٛ‬بؾی اوت ث‪٠ ٣‬ویٗ‪٣‬‬ ‫‪ ٠‬ثفاوبن ؾٗ‪ ٙ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی ‪.Tarikhema.‬قیفا آ‪َ ٜ‬ىی َ‪ ٣‬ثبیؽ اق ای‪ ٝ‬و‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ـ‪٤‬ب ٌ‪١‬ؼ‬ ‫‪ ،‬ثف طجیؿت ‪ٚ‬ىٗط ٌؽ‪ ٢‬ثف تبـیع ‪ ٠‬وف‪ٌ١ٞ‬ت ‪ ٠‬تًؽیف آی‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬ثٍفیت ‪ٚ‬ىٗط ٌؽ‪ ٢‬یب ثف خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬غ‪١‬ؼي ‪ٚ‬ىٗط‬ ‫‪PDF.‬اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ؼ‪٤ ٘٠‬یىت‪١‬ـیى‪ ٙ٤ ٙ‬ثب ٌ‪ٟ‬بغت نٗىه‪ ٣‬تبـیع ‪ ٠‬اوتػؽا٘ خجف تبـیع‬ ‫یؿ‪ٟ‬ی ؾٗ‪ ٙ‬تبـیع ـ‪٤‬بیی غ‪١‬ؼي ـا ث‪ ٣‬ؼوت ‪ٚ‬ی آ‪٠‬ـؼ ‪ ٠‬اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬و‪ ٘١‬و‪١‬وی‪١ٖ١‬لیى‪ ، ٙ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ ٜ‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی ‪ٞ‬یك‬ ‫انفاؼ ثب ؾٗ‪ ٙ‬ـ‪٤‬بیی غ‪١‬ؼٌب‪ ٜ‬ـا ث‪ ٣‬ؼوت ‪ٚ‬ی ا‪٠‬ـ‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬وبق‪ٞ‬ؽ‪ٞ ٢‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾیٍب‪ٚ ٜ‬ی ٌ‪ٞ١‬ؽ ‪.‬‬ ‫ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ز‪٥‬بـ٘ ثؽتفی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬اوت ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ثفاثفي ؾبخكتفی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی اوت ‪ ٠‬ا‪ ٜ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬اوت ‪٠‬‬ ‫ؾدیت اوت َ‪ ٣‬ؼـ ط‪ ٔ١‬تبـیع ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اق ای‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪٤ ٜ‬بی و‪ْ ٣‬ب‪ٚ ٣ٞ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ٞ ٣َ ٙ‬دبت غ‪١‬ؼي ـا ثیٍتف تب‪ٚ‬ی‪ٝ‬‬ ‫َفؼ‪ ٠ ٢‬اق ‪٠ ٣ٛ٤‬يت ـ‪٤‬بتف اق ای‪ ٝ‬و‪ ٣‬خجف اوت ‪ ٠‬ثیٍتف اق ‪ٛ٤‬یٍ‪ ٣‬ثف ای‪ ٝ‬و‪ ٣‬خجف ‪ٚ‬ىٗط اوت ا‪ٚ‬ب ثفؾُه ؼـ‬ ‫ثفاثف خجف ز‪٥‬بـ٘ ‪ ،‬یؿ‪ٟ‬ی خجف غ‪١‬ؼ ‪ ،‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬غ‪١‬یٍت‪ ، ٝ‬اق ‪٠ ٣ٛ٤‬يت ضتی اق ؼ‪٠‬ـ‪ ٢‬ای َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تُ‪١ٖ١ٟ‬لی‬ ‫‪PDF.‬زفا ؟ ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٣َ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی ز‪٥‬بـ‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬اوت اق و‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ا‪٣َ ٙ٤ ٔ٠‬‬ ‫‪ٞ‬دبت پیؽا َ‪ٟ‬ؽ ا‪ ٔ٠‬ثؽثػتی ا‪ ٠‬اوت ‪ ،‬قیفا ث‪ ٣‬ي‪ ٔ١‬یٍ ‪١ٞ‬یى‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬ثفای ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ یٍ خجف غهت‪ ٣‬اوت ـ‪ٞ‬ح‬ ‫‪ٛٞ‬ی ؼا‪ ٙٞ‬ز‪ٞ َٟٙ ٣‬یىت ‪ ،‬ز‪ٛٞ ٜ١‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ َبـی َ‪ٟ‬ؽ ا‪ٚ‬ب ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬قی َ‪ ٣‬ثیً اق ‪ٛ٤‬یٍ‪ ٣‬ت‪١‬ا‪ٞ‬بیی ای‪ ٝ‬ـا‬ ‫ؼاـؼ َ‪ ٣‬ز‪َٟ ٣‬ؽ َ‪ٛ‬تف اق ‪ٛ٤‬یٍ‪ٚ ٣‬ی ؼا‪ٞ‬ؽ َ‪ ٣‬ز‪ ٣‬ثبیؽ ثُ‪ٟ‬ؽ ‪ .Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪ٞ‬ؽاٌت‪ ٠ ٣‬ؾٗ‪ ٘١‬طجیؿی ـا ‪ٛٞ‬ی ؼا‪ٞ‬ىت‪ ، ٣‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی ‪ ٠‬نٗىه‪ ٣‬تبـیع ـا ‪ٛٞ‬ی ن‪ٛ٥‬یؽ‪ ٢‬ؾبخكتف اوت ‪ ٠‬ثؿؽ‬ .Tarikhema.

‬غ‪١‬ؼ ای‪ ٝ‬ؾٗ‪ ، ٙ‬ؾٗ‪ ٙ‬یٍ‬ ‫ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی اوت ‪ .ir‬‬ ‫ؾٗ‪ٛٞ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬ثیف‪ ٜ٠‬ثیبیؽ ‪ . ٟٙ‬ای‪ ٝ‬خجف‪٤‬ب ـا ‪ ، ٝٚ‬ؼـ ْؿٌت‪ ٣‬اضىبن ‪ٚ‬ی َفؼ٘ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب خجف ز‪٥‬بـ٘ ؼی‪١‬اـی ؼـ پیفا‪٠ ٜ١ٚ‬خ‪١‬ؼ‬ ‫‪ٞ ٝٚ‬یىت ‪ ،‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی اوت َ‪ ٝٚ ٣‬ثب غ‪١‬ؼ ض‪ٚ ٕٛ‬ی َ‪ ٟٙ‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼآْب‪٤‬ی ‪ٌٟ ٠‬بغت ‪ٞ‬ىجت ث‪ ٣‬ای‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬اق ‪ ٍُٕٚ ٣ٛ٤‬تف اوت ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.‬ا‪ ٠‬اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ث‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ا‪ ٜ‬یٍ غ‪١‬ؼ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬طٗى ‪ٚ .Tarikhema.‬ای‪ ٝ‬ـا آْب‪ ٢‬ث‪١‬ؼ٘ ضتی ‪١ٚ‬يؿی َ‪ ٣‬ثؽ‪٠‬ی ث‪١‬ؼ٘ ای‪ ٝ‬ـا آْب‪٤‬ی ؼاٌت‪.Tarikhema.‬ز‪ ٜ١‬ای‪ ٝ‬ؾبٖ‪ ، ٙ‬غ‪١‬ؼ ‪ ،‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی اوت ‪ .‫)‪PDF.‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬ای‪ٟ‬دب نف‪ٖ١ٚ‬ی ـا ؾفْ َ‪ .‬ؼـ ای‪ٟ‬دب غ‪١‬ؼ ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬یُی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬غ‪١‬ؼ ثی‪ٛ‬بـی ‪ ٠‬غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬بـ‬ ‫یُی ٌؽ‪ ٢‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ث‪ٛ٤ ٣‬ی‪ ٝ‬خ‪٥‬ت اوت َ‪ٌ ٣‬هب یبنت‪ ٝ‬اق ای‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬بـی ؼٌ‪١‬اـ اوت ‪.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ٌؽ‪ ، ٢‬ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؾبخك ‪ ٠‬اویف ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬اوت ‪ ٠‬زفا ‪ٛٞ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬ثیف‪ ٜ٠‬ثیبیؽ ؟ ز‪ٜ١‬‬ ‫ـ‪٤‬بیی اق ای‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٍُٕٚ ٜ‬اوت ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬ؾٗت ‪ ٍُٕٚ‬اوت َ‪ ٣‬و‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ا‪ ٔ٠‬ز‪٥‬بـ ؼی‪١‬اـ ؼاٌت ؼـ پیفا‪ٜ١ٚ‬‬ ‫‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ ٝٚ ٠ ، ٝٚ‬ؼـ آ‪ ٜ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی ث‪١‬ؼ٘ ‪ٞ ٠‬ىجت ث‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ٘ آْب‪٤‬ی ؼاٌت‪ٚ .‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬غ‪١‬ؼ َ‪ٚ ٣‬ی ْ‪١‬یؽ اضىبن ‪ٛٞ‬ی َ‪ٟ‬ؽ آ‪ ٝٚ ٜ‬آقاؼی اوت َ‪ ٣‬ؼـ غ‪١‬ؼي‬ ‫‪ٚ‬ؽن‪ ٜ١‬اوت ‪ .Tarikhema. ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ؼا‪ٞ‬ىت‪ ٣َ ٙ‬ای‪ٟ‬دب ز‪ ٜ١‬ـ‪٠‬ؼغب‪ ٣ٞ‬اوت ‪ٚ ٝٚ‬دج‪١‬ـ٘ ِیبؼ ثٍ‪ ، ٘١‬ای‪ ٝ‬خب ز‪ ٜ١‬نًط خ‪ ٕٟٓ‬ؼاـؼ ‪ٚ ٝٚ‬دج‪١‬ـ٘‬ ‫َ‪ٌُ ٣‬بـ ثُ‪ .‬‬ ‫ؼٌ‪١‬اـی ؼیٓف ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثب ؾٗ‪ٚ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬تبـیع ثیف‪ ٜ٠‬ثیبیؽ ثب ؾٗ‪ٚ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق‬ ‫‪PDF. ٟٙ‬يب‪ٞ١ٞ‬ی ‪٠‬خ‪١‬ؼ‬ ‫ؼاـتؽ َ‪ ٣‬اق ا‪ ٔ٠‬غًٗت آؼ٘ ‪ ٠‬ؼـ ط‪ ٔ١‬تبـیع ثٍف ‪ ٠‬تب ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اال‪ِ ٜ‬بؼو اوت ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬طجیؿت ثیف‪ ٜ٠‬ثیبیؽ ‪ ٠‬ثب ؾٗ‪ٚ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ ٜ‬ػب٘ ضبَ‪ ٙ‬ثف اِ‪ ٔ١‬اخت‪ٛ‬بؾی ؼـآیؽ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ب ‪ٚ‬تبوهب‪ ٣ٞ‬ثب‬ . ٙ‬ی ؼا‪ٞ‬ىت‪ ٣َ ٙ‬ای‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یف‪٠‬ی خبؾث‪ ٣‬اوت ‪ٛٞ ٝٚ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ ٙٞ‬ثپف٘ ‪ .‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬بؼی غ‪١‬ؼ‬ ‫ای‪ ٝ‬طفیى ـا ‪ٚ‬ی پی‪ٛ‬بیؽ ‪ ،‬نًط ‪ ٠‬نًط ت‪١‬ی ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬بؼی ‪ ٠‬آ‪ ٜ‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ : ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٞ ٔ٠‬یبق ؼاـؼ ثؿؽ ث‪ ٣‬ـنب‪٢‬‬ ‫‪PDF.‬ی ثبیؽ َ‪ ٣‬اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬طجیؿت ‪ ٠‬خب‪ٚ‬ؿ‪٣‬‬ ‫‪ ٠‬تبـیع ـ‪٤‬ب ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ـ‪٤‬ب ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ا‪ٚ‬ب ث‪ ٣‬پ‪١‬زی ‪ٚ‬ی ـوؽ ‪ٚ .Tarikhema.

Tarikhema.Tarikhema.‬‬ ‫اْكیىتب‪ٞ‬ىیبٖیى‪٤ ٠ ٙ‬یپیى‪ ٙ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ ،‬اٌفانیت يؽی‪ٚ ٙ‬ب َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬تّ‪١‬ل ْفایی ْفائیؽ‪ٛ٤ ٢‬ی‪ ٝ‬اوت ‪،‬‬ ‫ؼـ ‪ٟ٤‬ؽ َ‪ ٣‬اٌفانیت ‪ٟ٤‬ؽ ‪ ٠‬زی‪ ٝ‬ث‪ ٣‬آ‪١ِ ٜ‬نیٓفی ؾفنب‪ٞ‬ی ‪ٞ‬یف‪٠‬ا‪ٞ‬بئی ‪ٞ‬هی ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬بؼی ـویؽ ثبق ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ‪٠‬‬ ‫ث‪١‬ـل‪٠‬اقی خؽیؽ َ‪ ٣‬ث‪ٞ ٣‬هی ‪ّٚ‬فل ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬بؼی ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ‪ٞ‬ىٕ خؽیؽ ثٍف ـویؽ‪ ٢‬ثبق ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ٛٞ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫خك ای‪ ٝ‬ثبٌؽ ‪.‬ثال ْفؼ‪ ًٞ‬یٍ ‪ًٚ‬ؽاـ غكیؽ‪ ٢‬ای‪ ٝ‬طفل تف ‪ ،‬آـ‪ٞ‬دً ی‪َٛ ٣‬ی َ‪ٟ‬بـ ثبق‪٠‬یً‬ ‫يفاـ ْفنت‪ٛ٤ ، ٣‬ی‪ ٝ‬ط‪١‬ـ قا‪ٚ ، ١ٞ‬ر پب ‪ ...Tarikhema.‬ثبیؽ ایؽ‪ ٢‬آٔ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬يؽـی ‪ٚ‬تؿبٖی ثبٌؽ َ‪٤ ٣‬فْك ث‪ ٣‬یٍ خبئی ‪ٚ‬ت‪١‬يم ‪١ٍٞ‬ؼ َ‪ ٣‬اْف ٌؽ‬ ‫ت‪١‬يم اوت ‪ ٠‬ت‪١‬يم ‪ ٙ٤‬ث‪ ٣‬ؾجث ‪ ٠‬پ‪١‬زی ‪ٚ‬ی ا‪ٞ‬دب‪ٚ‬ؽ ‪ ٠ .‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تب ‪٠‬يتی ثبی ایؽ‪ ٢‬آٖ‪٥‬بی ‪ٚ‬بؼی ـ‪٠‬ق‪ٚ‬ف‪ ٢‬اـقي يبئٕ اوت َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ا‪٥ٞ‬ب ‪ٞ‬فویؽ‪ ٢‬ثبٌؽ ‪٠‬يتی َ‪ ٣‬ـویؽ ث‪٣‬‬ ‫پ‪١‬زی ‪ٚ‬ی ـوؽ ‪ .‬‬ ‫ؼـ ‪٠‬وط ‪ٚ‬یؽا‪ ٜ‬ثكـِ ـتفؼا٘ ‪ٟٗ٤‬ؽ ‪ٚ‬دى‪ ٣ٛ‬غیٗی خبٖجی ‪٤‬ىت َ‪ ٣‬اق و‪ ّٟ‬وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب ت‪ٛ‬ب٘ ‪ٚ‬هّٕ ‪٤‬بی‬ ‫ای‪ٚ ٝ‬دى‪ ٣ٛ‬اق ‪ ٙ٤‬و‪١‬ا اوت ‪ٚ .‬لا‪ ٜ‬ایك‪ٚ ٣ٖ٠‬ی ْ‪١‬یؽ ‪١ٞ :‬یى‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬ای اق ٌب‪٤‬كاؼ‪ ٢‬ای‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪ٞ‬ؽاٌت ‪ .Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫وفاپب قفو والش ‪ ٠‬طال وػ‪ٚ ٝ‬ی ْهت َ‪ ٣‬ي‪٥‬ف‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ؼاوتب‪ ًٞ‬ث‪١‬ؼ ا‪ٚ‬ب ا‪ ٠‬اق ؼـؼی ؼـ‪ٞ٠‬ی ـ‪ٞ‬ح ‪ٚ‬ی ثفؼ َ‪ ٣‬ؼـ‪ٚ‬ب‪ٜ‬‬ . ٠‬ث‪ ٣‬ط‪١‬ـی َ‪ ٣‬اق ؼ‪٠‬ـ ‪٠‬يتی ٌ‪ٛ‬ب ای‪ٚ ٝ‬دى‪ ٣ٛ‬ـا ‪٠‬وط ‪ٚ‬یؽا‪ٓٞ ٜ‬ب‪ٚ ٢‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬یؽ ؼٖتب‪ٚ ٜ‬ی ـیكؼ َ‪١ْ ٣‬یی اْف یٍ ثبؼ َ‪١‬زٍ ث‪١‬قؼ ای‪ٚ ٝ‬دى‪ ٣ٛ‬نف‪ٚ ٠‬ی ـیكؼ ـ‪٠‬ی غ‪١‬ؼي ؼـ ِ‪١‬ـتی َ‪٣‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.‬طجیؿی اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ‬ی خجف غ‪١‬یٍت‪ ، ٝ‬اْف‬ ‫‪ٚ‬ىٗط ثف طجیؿت ‪ ٙ٤‬ثٍ‪١‬ؼ ‪ ،‬ثبق یٍ ؾبخك ‪ٚ‬ىٗص اوت ‪ .‬ا‪ٚ ٠‬ی ْ‪١‬یؽ نفا‪ٞ‬ى‪ ٣‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ز‪ٟ‬ی‪ٌ ٝ‬ب‪٤‬كاؼ‪ ٢‬ای اوت ا‪ٚ‬ب ‪ ٣ٞ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ز‪ٟ‬ی‪ٌ ٝ‬ب‪٤‬كاؼ‪ٚ ٢‬ىٗص قفو‬ ‫طالیی اوت َ‪ ٣‬اق ‪٠ ٣ٛ٤‬يت ؾبخكتف اوت ‪.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬ی ـوؽ وپه ـنب‪ ٢‬ث‪ ٣‬پ‪١‬زی ‪ ٠‬پ‪١‬زی ث‪ ٣‬ؾّیب‪ ٠ ٜ‬وفا‪ٞ‬دب٘ ؾّیب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ق‪٤‬ؽْفایی ‪ ٠‬ؾ‪ٟ٤‬یت ْفایی ‪ٚ‬ی ا‪ٞ‬دب‪ٚ‬ؽ‬ ‫‪.ir‬‬ ‫‪PDF.

٢‬دى‪ ٣ٛ‬وبق ‪ٚ‬ی غ‪١‬اوت‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ثؿؽ اق خ‪ ّٟ‬ثی‪ ٝ‬اٖ‪ٗٗٛ‬ی ؼ‪ ٘٠‬ـا ‪ٚ‬دى‪ٙ‬‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ ‪ٖ٠‬ی ای‪ ٝ‬تدى‪ٛ٤ ٙ‬ب‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق اوت َ‪ ٣‬ثیً اق ‪ٛ٤‬یٍ‪ٞ ٣‬یف‪ٟٚ٠‬ؽ اوت ‪ ٠‬يؽـت و‪ ّٟ‬ـا پیؽا َفؼ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب‬ ‫ثیً اق ‪ٛ٤‬یٍ‪ ٣‬ؼٖ‪٥‬ف‪ٞ ٢‬بث‪١‬ؼ ٌؽ‪٤ ًٞ‬ىت ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ؼیؽ٘ آ‪٠‬ـؼ‪ٞ‬ؽ ث‪ ٣‬ثبقاـ ز‪١‬ة ضفاج ‪ٚ‬ی قؼ‪ٞ‬ؽ ت‪ ١‬ز‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ی ؟ ا‪ ٠‬ز‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ؽ ؟ اق ز‪ٟ‬ی‪ٞ١َٛ ٝ‬یىت ‪ ،‬اق‬ .Tarikhema.‬ای‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ٛ٤ ٜ‬ب‪ ٜ‬نفؼی َ‪ٚ ٣‬ی غ‪١‬ا‪ٟ٤‬ؽ ِؽ ‪٤‬كاـ ت‪ٚ١‬ب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ا‪ ٠‬ثؽ‪ٟ٤‬ؽ ‪ ٠‬اٖت‪ٛ‬بوً ‪ٚ ٙ٤‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ثیبیؽ ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی‬ ‫اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ـا اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬طجیؿت ثیف‪ ٜ٠‬ثیب‪٠‬ـؼ ‪ٛ٤ ،‬ی‪ ٝ‬یٍ ایؽئ‪ ِ١ٖ١‬یب خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی اوت َ‪٣‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‬زفا ؟ ثفای ای‪ ٣َ ٝ‬ای‪ ٝ‬اویف اوت ‪ .Tarikhema.‬ا‪ٚ‬ب ثفؼْی ای َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬زٍ‪ ٙ‬غ‪١‬ؼ٘ ؼیؽ٘ ؼـ غ‪١‬ؼ قفة ث‪١‬ؼ ‪ ٠‬ؼـ ‪ٚ‬فَك َ‪ٛ‬جفیح ‪ ٠‬ؼـ ‪ٚ‬فَك و‪١‬ـث‪٣ٞ ، ٝ‬‬ ‫ؼـ ثبقاـ‪٤‬بی يبزبو ثفؼ‪ ٢‬نف‪ٌ٠‬ی ‪ ٠‬آ‪ ٙ٤ ٜ‬یٍ ؾؽ‪ ٢‬انفاؼ ثؽ‪٠‬ی ‪٠‬ضٍی ‪ ،‬ؾبٖی تفی‪ٚ ٝ‬كك‪٤‬بی ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ـا ‪ٚ‬ی‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF.‬ثبالغف‪ ٢‬یُی ـا ا‪ٞ‬تػبة ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ َىی َ‪ ٣‬ثیٍتف ؼاؼ ‪ .‬یؽ٘ َ‪١ٟ٤ ٣‬ق ثفؼْی ؼـ ثؿٕی ‪١ٞ‬اضی آنفیًب‬ ‫‪٠‬خ‪١‬ؼ ؼاـؼ ‪ ،‬ثؿٕی اق انفاؼ يجبیٕ ثىیبـ ‪ٟٚ‬طط ‪ٞ‬ی‪٠ ٣ٛ‬ضٍی ـا اق آ‪ٞ‬دب ‪ٚ‬ی ْیف‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬ؼـ خبی ؼیٓفی ‪ٚ‬ی‬ ‫نف‪ٌٟ٠‬ؽ ‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫ای‪ٚ ٝ‬دى‪ ٣ٛ‬اق و‪ ّٟ‬وبغت‪ٌ ٣‬ؽ‪ٚ .‬زفا ای‪ ٝ‬ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬اوت ؟ ثفای ای‪ ٣َ ٝ‬ـ‪٤‬بیی اق و‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ا‪٠‬‬ ‫‪ٞ‬یف‪٠‬یی ؾػی‪ ٙ‬ؼاؼ‪٤ ٣َ ٢‬فْك ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬تب ای‪ ٝ‬ضؽ ‪ًٚ‬تؽـ ‪ٞ‬ج‪١‬ؼ‪ ، ٢‬ا‪ٚ‬ب ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬آؼ‪ٚ‬ی َ‪ ٣‬اق ای‪ ٝ‬خب ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬فیع ـا‬ ‫ث‪ٛ‬جبـا‪ٟٚ ٜ‬ؽ ‪ٛ٤ ،‬ی‪ٟ٤ ٝ‬ف‪ٟٚ‬ؽ ‪ ٠‬ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽ ثكـْی َ‪ ٣‬اق ای‪ٟ‬دب یٍ ‪ٚ‬بٌی‪ ٝ‬پیسیؽ‪ ٢‬ـا ؼـ َف‪ٚ ٢‬ب‪ ٢‬یب ؼـ نٕبی‬ ‫الیت‪٥ٟ‬بی ‪٤‬ؽایت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬آؼ٘ یٍ ‪١ٚ‬خ‪١‬ؼ ٔؿیهی اوت َ‪ ٣‬اْف خبی ؼیٓف ِؽ ت‪ٚ١‬ب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ضً‪١‬يً‬ ‫أبن‪َٟٟ ٣‬ؽ ث‪ ٣‬آ‪ٞ‬دب ‪ٚ‬ی ـ‪٠‬ؼ ‪ ٠‬ؾٗی‪ ٣‬ای‪ٟ‬دب َبـ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٌٟ ٝٚ .Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫ٌ‪١‬ـ‪٠‬ی ‪ ٠‬اق آ‪ٚ‬فیُبی ٌ‪ٛ‬بٖی ‪ ٠‬اق غ‪١‬ؼ اـ‪٠‬پب ‪ ،‬وف‪ٚ‬بی‪ ٣‬ؼاـا‪ ٜ‬ثكـِ ‪َ ،‬بـغب‪٤ ٣ٞ‬بی ‪ ٙ٥ٚ‬ا‪ٚ‬ؽ‪ٞ‬ؽ ‪ ،‬آيب ای‪ ٝ‬ؼ‪٘٠‬‬ ‫ٌبْفؼ نب‪َ ٜ‬الن اوت ت‪ ١‬ز‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ی ؟ ‪ٚ‬ب آيب پب‪ٞ‬كؼ‪٤ ٢‬كاـ ت‪ٚ١‬ب‪ٚ ٜ‬ی ؼ‪٤‬ی‪ ٙ‬آ‪ ٜ‬یُی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ یٍ ات‪ٚ١‬جیٕ‬ ‫‪ ٙ٤‬ثبالي ‪ٚ‬ی ؼ‪٤‬ی‪ ٙ‬ؼیٓفی ‪ٚ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪١ٌ ٝٚ‬نف ‪ٚ ٙ٤‬ی ؼ‪ ٠ ٙ٤‬ا‪ ٠‬ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬اـثبة ث‪ ٣‬آ‪ ٜ‬اـثبة ‪ٓٞ‬ب‪ٚ ٢‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬فؼؼ اوت ‪ .

‬ؾٍى یؿ‪ٟ‬ی ز‪ ٣‬؟ ؾٍى ؾفنب‪ٞ‬ی ‪١ِ ٠‬نیب‪ ٠ ٣ٞ‬ؾبـنب‪ ٠ ٣ٞ‬اق ای‪ ٝ‬يجیٕ ـا ‪ٛٞ‬ی ْ‪١‬ی‪ ٣َ ٙ‬غ‪١‬ؼٌب‪ ٜ‬ق‪ٞ‬ؽا‪٥ٞ‬بی‬ ‫ؼیٓفی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.‬‬ ‫‪َ ٍُٕٚ‬بـ ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ز‪ ٜ١‬خك ثؿؽ غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ا‪ٛٞ ٠‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ؾٗی‪ ٣‬غ‪١‬ؼي ؾّیب‪َٟ ٜ‬ؽ ‪ ٠‬آ‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ز‪ ٜ١‬ؼـ غبـج اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؾبٖ‪ ٙ‬اوت ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ اق آ‪٥ٞ‬ب ؼـآیؽ ‪.Tarikhema.Tarikhema.‬په ثب ز‪ ٣‬ثبیؽ اق ای‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬آقاؼ ٌؽ ؟ ثب‬ ‫ؾٍى ‪ .Tarikhema.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ی‪ ٣َ ٙ‬ـ‪٤‬بیی اق ای‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ، ٜ‬ؼیٓف ثب ؾٗ‪ ٙ‬ا‪ُٚ‬ب‪ ٜ‬پؿیف ‪ٞ‬یىت ‪ .‬ؾٍى ثؽی‪ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ی َ‪ ٣‬یٍ ‪ٞ‬یف‪٠‬ی ‪ًٚ‬تؽـ ‪ ،‬ثبالتف اق ؾًٕ ‪ٚ‬طبوج‪ْ ٣‬ف ‪ّٗٚ ٠‬طت پفوت ثبیؽ َ‪٣‬‬ ‫ؼـ ؾات ‪ ٝٚ ، ٝٚ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ؾ‪ٛ‬ى نطفت ‪ ٝٚ ، ٝٚ‬ـا ‪ٟٚ‬هدف َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٠‬اق ؼـ‪ ٜ٠‬ؾٗی‪ ٣‬غ‪١‬یٍت‪ٚ ٟٙ‬فا ثٍ‪١‬ـا‪ٞ‬ؽ ‪٠‬اال ثب‬ ‫ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬طجیؿی ‪ٛٞ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ،‬اق ؼـ‪ ٜ٠‬ثبیؽ ؾٗی‪ ٝٚ ٣‬ؾّیب‪١ٌ ٜ‬ؼ ‪ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬ز‪ ٜ١‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ز‪٥‬بـ٘ خك ؼـ‪ ٝٚ ٜ٠‬اوت اق‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ثیف‪ ٜ٠‬ثیب‪٠‬ـؼ ‪ٛ٤ ٠‬ی‪ ٝ‬نیٗى‪١‬نی اوت َ‪ٚ ٣‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬خب‪ٚ‬ؿ‪٣‬‬ ‫ثیف‪ ٜ٠‬ثیب‪٠‬ـؼ ‪ٖ٠‬ی غ‪١‬ؼي ـا ‪ٚ‬ی ثی‪ ٟٙ‬تب ز‪ ٣‬ضؽ ؾبخك غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ث‪١ِ ٣‬ـت یٍ ثفؼ‪ ٢‬ؼـآ‪ٚ‬ؽ‪ ٠ ٢‬یٍ‬ ‫ثفؼ‪ٛٞ ٢‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ـا ـ‪٤‬بئی ثجػٍؽ ‪ ٠‬غ‪١‬ؼي ‪ٛٞ ٙ٤‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ثبـ‪٤‬ب ٌؽ‪ ٜ‬اق آ‪ ٜ‬و‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ، ٜ‬ـ‪٤‬ب ٌ‪١‬ؼ ‪.‫)‪PDF.ir‬‬ ‫ؼـ‪ ٜ٠‬ثبیؽ ‪ٟٚ‬هدف ثٍ‪ٍٚ ، ٘١‬تؿٕ ثٍ‪ .ir‬‬ ‫ي‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ ٝ‬طجیؿی ‪ٛٞ‬ی ٌ‪١‬ؼ اق ز‪٥‬بـ‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ؼـ آ‪ٚ‬ؽ ؟ زفا ؟‬ ‫ث‪ ٣‬غبطف ای‪ ٣ُٟ‬یٍ ‪ٚ‬ىبٖ‪ ٣‬قیف ‪ٟٚ‬طًی اوت ‪ .‬ؾی‪ ٝ‬اِطالش پبـت‪ ١‬ـا ‪ٚ‬ی ْ‪١‬ی‪ ٠ ٙ‬ت‪ٔ١‬یص ‪ٛ٤‬ی‪ ٣َ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽْی ‪ٚ‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬ی‪ٟٚ ٙ‬طًی اوت َبـ َ‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ضً‪١‬و َ‪ٚ ٣‬ی ْیفی‪ٚ ، ٙ‬ی ْ‪١‬یی‪ ، ٙ‬نُف ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ٚ ، ٙ‬طبٖؿ‪ٚ ٣‬ی َ‪ٟ‬ی‪ٙ‬‬ ‫ای‪٥ٟ‬ب َبـ‪٤‬بی ‪ٟٚ‬طًی ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ ز‪ ٜ١‬ث‪ٞ ٣‬تید‪ٚ ٙ٤ ٣‬ی ـوی‪َ ٣ٛ٤ .‬و‪ٚ١‬ی‪١ٞ ٝ‬ؼ‬ ‫آ‪ٞ‬بٖ‪١‬لیٍ اوت َ‪ٟٚ ٣ٞ ٣‬طًی اوت ‪ٔ ٣ٞ ٠‬ؽ ‪ٟٚ‬طًی زفا َ‪ ٣‬اِال اق ‪ٟٚ ٣ٖ١ًٚ‬طى ‪ٞ‬یىت ‪ٞ‬یف‪ٟٚ٠‬ؽتف اق ‪ٟٚ‬طى‬ ‫‪PDF.Tarikhema. ٙ‬بـ‪٤‬بیی َ‪ ٣‬اال‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ٟٚ ٙ‬طًی اوت ‪.‬‬ ‫یٍ ‪١ٞ‬ؼ ؼیٓف َبـ‪٤‬بیی اوت ٔؽ ‪ٟٚ‬طًی ( ایٗ‪١‬لیٍ ) ‪ٚ‬ثٕ َبـ‪٤‬بیی َ‪ ٣‬آؼ٘ غٕ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ . ٘١‬زٓ‪ ٣ٞ١‬؟ زفا ث‪١ِ ٣‬ـت آتً ؟ زفا ثب ؾى ‪ٟٚ‬طًی ٍَم َ‪ٟٟ‬ؽ‪٢‬‬ .

‫)‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫اوت ‪ٟٚ .. ٜ‬ؽا٘ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬؟ آ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬اق ز‪٥‬بـ‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٣َ ٜ‬ویب‪٤‬سبٔ پٗیؽ ؼـ غ‪١‬یٍت‪ٚ ٝ‬ؽن‪ ٜ١‬اوت ‪ٞ‬یك وفثفآ‪٠‬ـؼ‪ ٠ ٢‬ؼـ قیف آنتبة‬ ‫ای‪ٛ‬ب‪ ٠ ٜ‬ؾٍى ؼـ خ‪٥‬ت ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ْ ٜ‬ب٘ ثف‪ٚ‬ی ؼاـؼ ‪.Tarikhema.‬ؾٍى ؾجبـت‬ ‫اوت اق یٍ ‪ٞ‬یف‪٠‬یی َ‪ٚ ٣‬فا ‪ٟٚ‬بنؽ ‪ّٚ ٠‬بٖطی َ‪ ٣‬ق‪ٞ‬ؽْی‪ ٙ‬ثف آ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ب ٌؽ‪ ٢‬ث‪ ٣‬نؽا َفؼ‪ٟٚ ٣ٛ٤ ٜ‬بنؽ ‪ّٚ ٣ٛ٤‬بٖص ‪٠‬‬ ‫ضتی ق‪ٞ‬ؽْی‪ ٠ ٙ‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ٘ ثفای ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ؼیٓفی ثفای ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬ؼیٓفا‪ ٠ ٜ‬ثفای ایؽآٖی َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬آ‪ ٜ‬ؾٍى ‪ٚ‬ی ‪٠‬ـق٘ ‪١ٖ٠‬‬ ‫غ‪١‬ؼ٘ ‪ٞ‬جبٌ‪ ٙ‬ؼؾ‪١‬ت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ٝٚ ٠‬ث‪ ٣‬آ‪ ٜ‬ؾ‪ٚ ٕٛ‬ی َ‪ ٠ ٟٙ‬ث‪ ٣‬ای‪ٞ ٝ‬ؽا پبوع ‪ٚ‬ی ؼ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یس‪ ٣‬یٍ نیٗى‪١‬ل ثكـِ ‪ ٠‬یٍ ؼا‪ٍٟٛٞ‬ؽ ‪ٞ‬بثك‪ ٠ ٣‬یُی اق انتػبـات ثكـِ ا‪ٞ‬ؽیٍ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ف‪٠‬ق ثٍف اوت ‪ .‬طى ؾجبـت اوت اق ٍَم ؾٗت ‪ٚ ٠‬ؿٗ‪ ٔ١‬ثفای ای‪ ٝٚ ٣َ ٝ‬ؼـ ‪ٚ‬ىیف ‪ٞ‬یبق ‪ ٠‬غ‪١‬ا‪ ٍٙ٤‬اوتػؽا٘ َ‪. ٙ٤‬‬ ‫اْف ‪ ٝٚ‬ث‪ ٣‬ت‪ ١‬ؼـ‪٠‬ـ ‪ٛٞ‬ی ْ‪١‬ی‪ ٙ‬ثفای ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ت‪ ١‬ؼـ ثبقاـ ث‪ ٝٚ ٣‬ؼـ‪٠‬ـ ‪١ٓٞ‬یی ‪ ٝٚ .‬زٍ ثی ‪ٚ‬طٕ ‪ٛٞ‬ی ٍَ‪ٙ‬‬ ‫تب اؾتجبـ پیؽا َ‪ ٠ ٟٙ‬ثؿؽ ثت‪١‬ا‪ ٙٞ‬زُ‪٥‬بی‪ ٙ‬ـا ث‪١ِ ٣‬ـت پ‪ ٔ١‬ؼـ ثبقاـ غفج َ‪ ..‬ای‪ٟٚ ٝ‬طًی ‪ٞ‬یىت ‪٤ ،‬یر زیك ‪٤ ٠‬یر پبؼاٌی ‪ٛٞ ٙ٤‬ی غ‪١‬ا‪٤‬ؽ ‪ ،‬إِ اغالو ای‪ ٝ‬اوت ‪ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫يی‪ٛ‬ت ‪ٞ‬بث‪١‬ؼی ‪ ٝٚ‬اوت ‪ٚ ٠‬ؿؿاٍٖ ‪ٚ‬ی ْ‪١‬ی‪ ٠ ٙ‬ؼـ اقایً ‪٤ ٙ٤‬یر زیك ‪ٛٞ‬ی غ‪١‬ا‪ ٙ٤‬ثُٗ‪ ٣ٛ٤ ٣‬زیك ـا اق ؼوت‬ ‫‪ٚ‬ی ؼ‪ ٙ٤‬ای‪ٟ‬دب اوت َ‪ٚ ٝٚ ٣‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی ٌ‪١‬ؼ ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬پیؽا ٌؽ‪ٚ ٢‬مؼ‪ ٢‬پیؽا ٌؽ‪ ٜ‬یٍ ا‪ٞ‬ىب‪َ .ir‬‬ ‫‪PDF.‬ا‪ٚ‬ب ‪ ٝٚ‬اْف ؼـ‪٠‬ـ ‪ٓٞ‬هت‪ ٠ ٙ‬ث‪ٔ ٣‬فـ غ‪١‬ؼ٘ ‪ ٙ٤‬ت‪ ٝ‬ؼاؼ٘ ثفای ای‪٣َ ٝ‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ؼـ‪٠‬ـ ‪١ٓٞ‬ی‪ ٠ ٙ‬ثؿؽ ‪٤ ٙ٤‬یر پبؼاي ‪ٞ‬ػ‪١‬ا‪ ٠ ٙ٤‬ؼـ ‪١ٚ‬يؿی ـاوت ثٓ‪١‬ی‪ ٣َ ٙ‬ای‪ ٝ‬ـاوت ْهت‪ٓٞ ٠ ٝ‬هت‪ ٝ‬ؼـ‪٠‬ـ ث‪٣‬‬ ..Tarikhema.‬‬ ‫یٍ ‪ٚ‬ؿب‪ ٣ٗٚ‬اوت ثفاوبن ؾًٕ ‪ٟٚ ٠‬طى ‪ . ٟٙ‬ای‪ ٝ‬یٍ تً‪١‬ای ‪ّٗٚ‬طتی اوت ‪.‬ا‪ٚ‬ب ‪ٞ‬یس‪٣‬‬ ‫خ‪١‬ا‪ ، ٜ‬آؼ٘ ‪ٚ‬كف‪٠‬ـی اوت َ‪ٚ ٣‬ی ْ‪١‬یؽ ضى ‪ٚ‬بٔ ق‪٠‬ؼ‪ٟٚ‬ؽ اوت ‪ ٠‬ق‪٠‬ـ اِیٕ اوت ‪ ٠‬اق ای‪ ٝ‬يجیٕ ‪..‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema. ٟٙ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ب ْب‪ ٢‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٣ٛ٤ ٜ‬ای‪٥ٟ‬ب ـا ثفای یٍ زیك ‪ٚ‬تؿبٖی تف ‪ٞ‬بث‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ثال ؼ‪ ٠‬قا‪ٚ ١ٞ‬ی ‪ٍٞ‬ی‪ٟ‬ؽ ثف ـ‪٠‬ی غ‪١‬ؼي‬ ‫ث‪ٟ‬كی‪ٚ ٝ‬ی ـیكؼ ‪ ٠‬ثب ‪ ٣ٛ٤‬اـؼ‪ ٠ ٢‬آْب‪٤‬ی ‪ ٠‬آـا‪ ًٍٚ‬غ‪١‬ؼي ـا آتً ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ تب خب‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬اي اق آتً ‪ٞ‬دبت پیؽا‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ ‪ .

.Tarikhema.‫)‪PDF.Tarikhema.ir‬‬ ‫ْب‪٤‬ی اق تفن ٌالو غیك ثف‪ٚ‬ی ؼاـؼ ‪ٖ٠‬ی نٍبـ ثبـ و‪ٟٓ‬ی‪ ٝ‬ؼ‪٠‬ثبـ‪ٚ ٢‬ی غ‪١‬اثب‪ٞ‬ؽي ت‪ ٣‬خ‪١‬ی ‪ ،‬ث‪ ٣‬ط‪١‬ـی َ‪ ٣‬پبیً‬ .‬بـیسی ض‪ ٣ِٗ١‬ای‪ٝ‬‬ ‫ضفن‪٥‬ب ـا ‪ٞ‬ؽاـؼ ‪ ٠‬اؾت‪ٟ‬بیی ‪ٛٞ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ٞ .‬یس‪ ٣‬نؽا ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬اق ثی‪ٚ ٝ‬ی ق‪٠‬ؼ ‪٤ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫اٖجت‪ ٣‬ای‪٥ٟ‬ب قف‪٠‬ـ خ‪١‬ا‪ٞ‬ی اوت ‪ ٠‬ؼـ ا‪٠‬اغف ؾ‪ٛ‬ف ث‪ ٣‬يؽـی ٖطیم ‪ ٠‬ؾٍى ٌ‪ٟ‬بن ‪ٚ ٠‬طجت ٌ‪ٟ‬بن ٌؽ‪ ٢‬ث‪١‬ؼ َ‪٣‬‬ ‫ثبالتف اق ا‪ٞ‬ىب‪ٌٟ ٜ‬بوی ‪ ،‬یٍ َبـ ؾدیت َفؼ ‪ٛ٤ ،‬ی‪ ٝ‬آؼ٘ َ‪ٚ ٣‬ی ْهت ‪٤‬ف َه ث‪ ٣‬ؼیٓیف ـض‪َٟ ٙ‬ؽ ؾال‪ٚ‬ت‬ ‫ؾدك ا‪ ٠‬اوت ‪ ٠‬ـض‪ ٙ‬ؾال‪ٚ‬ت ؾدك اوت ‪ .Tarikhema.‬ا‪ٚ‬ب ‪ٞ‬یس‪ ٣‬ـا ‪ٓٞ‬ب‪َٟ ٢‬یؽ ‪ ،‬اق ت‪١‬ی َ‪١‬ز‪ ٣‬ـؼ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ؽ یٍ ْبـی‬ ‫زپ‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٠ ٢‬ثب ‪ ٣ٛ٤‬ثبـ و‪ٟٓ‬ی‪ ًٟ‬ـ‪٠‬ی اوت َ‪٠ ٣‬اـ‪ ٣ٞ٠‬ت‪١‬ی خ‪١‬ی انتبؼ‪ ٢‬يفاـ ؼاـؼ ‪ْ ٠ .Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF. ٣‬یس‪ ٣َ ٣‬ای‪ٔ٠ ٝ‬ؽ ـا ‪ٚ‬ی ثی‪ٟ‬ؽ ث‪ٌ ٣‬ؽت ؾّجب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ ٠‬اق ْبـیسی غ‪١‬ا‪ٚ ً٤‬ی‬ ‫َ‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬ای‪َ ٝ‬بـ ـا ‪ُٟٞ‬ؽ ‪ٚ ٠‬ی ْ‪١‬یؽ ا‪ ٔ٠‬ثبیؽ ثبـ‪٤‬ب ـا ثفؼاٌت ‪ ٠‬ثؿؽ اوت ـا ثٗ‪ٟ‬ؽ َفؼ ‪ْ .ir‬‬ ‫‪ٚ‬دف‪٠‬ش ٌؽ‪ٌُ ٠ ٢‬ىت‪ٞ ..‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ا‪٠‬‬ ‫ق‪٠‬ؼتف ث‪ ٣‬پ‪ ًٖ١‬ثفوؽ ‪ .‬بـیسی َ‪١ْ ٣‬یب اوت‬ ‫‪ٚ‬بٔ غ‪١‬ؼي ‪ٞ‬یىت ‪ ٣ٛ٤‬تالًٌ ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬اوت ـا ث‪٤ ٣‬ف ‪ٞ‬ط‪١‬ی ٌؽ‪ ٢‬تطفیٍ َ‪ٟ‬ؽ تب ق‪٠‬ؼتف ثٗ‪ٟ‬ؽ ٌؽ‪ ٠ ٢‬ـا‪٢‬‬ ‫ثیهتؽ ‪ ٠‬ثبـي ـا ث‪ًّٚ ٣‬ؽ ثفوب‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬اْف ‪ ٙ٤‬اوت ثیسبـ‪ٞ ٢‬بيُ ٌ‪١‬ؼ ز‪ ٣‬ا‪ٛ٤‬یتی ؼاـؼ ‪ ٙ٥ٚ .ir‬‬ ‫‪PDF.Tarikhema...‬آؼ٘ ؾبخك ‪ٔ ٠‬ؿیم ـا ثبیؽ ‪ٞ‬بث‪١‬ؼي َفؼ ‪ٚ ،‬ثٕ اوُی‪٤١ٛ‬ب َ‪٣‬‬ ‫پیف‪٤‬بیٍب‪ ٜ‬ـا َ‪َٛ ٣‬ی اق َبـ ‪ٚ‬ی انت‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ثف‪ٞ‬ؽ ‪٠‬وط ثفل ‪ ٠‬یع ‪٤‬ب ت‪٥ٟ‬ب ـ‪٤‬بیٍب‪ٚ ٜ‬ی َ‪ٟٟ‬ؽ تب ث‪ٛ‬یف‪ٞ‬ؽ ز‪ ٜ١‬ا‪٠‬‬ ‫ؼیٓف ت‪ٖ١‬یؽ َ‪ٟٟ‬ؽ‪ٞ ٢‬یىت ‪ّٚ ،‬فل َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬اوت ‪ٟٚ ٠‬طى اخبق‪ٚ ٢‬ی ؼ‪٤‬ؽ ا‪ ٠‬ـا اق ثی‪ ٝ‬ثجفی‪ ، ٙ‬ـاوت ‪ٚ ٙ٤‬ی‬ ‫ْ‪١‬یؽ ای‪َ ٝ‬بـیىت ِؽ ؼـ ِؽ ‪ٟٚ‬طًی ‪ .‬بـیسی ‪ ٙ٤‬ز‪ٟ‬ب‪ٖٓ ٜ‬ؽی ث‪ ٣‬ا‪ٚ ٠‬ی ق‪ٞ‬ؽ َ‪ٚ ٣‬ؿٗ‪ٞ ٘١‬یىت ز‪ ٣‬ثف‬ ‫وفي ‪ٚ‬ی ایؽ ‪ ٠‬غالِ‪ٚ ٣‬ی ـ‪٠‬ؼ غب‪ ٠ ٣ٞ‬ثف اثف آ‪ٚ ٜ‬ی ‪ٚ‬یفؼ ‪ٞ .‬یس‪ ٣َ ٙ٤ ٣‬آؼ٘ ؾّجب‪ٞ‬ی ‪ ٠‬ت‪ٟ‬ؽغ‪١‬یی اوت یً‪ْ ٣‬بـیسی ـا ‪ٚ‬ی ْیفؼ َ‪٣‬‬ ‫‪ٛٞ‬ی ْؿاـ٘ ا‪ ٠‬ـا ٌالو ثك‪ٞ‬ی ‪ْ .‬ف َه‬ ‫‪PDF.‬ای‪ ٝ‬اوت َ‪ ٣‬ثب ‪٠‬ضٍیٓفی ت‪ٛ‬ب٘ اوت ثیسبـ‪ ٢‬ـا قیف ٔفثبت ٌالو ْفنت‪ ٠ ٣‬اوت ‪ٙ٤‬‬ ‫‪PDF.‬بـیسی ‪ٚ ٙ٤‬ی ْ‪١‬یؽ ضبال َ‪ٛٞ ٣‬ی ْؿاـی په ث‪ ٣‬غ‪١‬ؼت ‪ٚ‬ی ق‪ ٠ ٙٞ‬ثیسبـ‪٢‬‬ ‫ٌبؾف ‪ ٠‬نیٗى‪١‬نی َ‪ْ ٣‬یف ْبـیسی ثیهتؽ ‪ْ ٠ .

‬یس‪ ٣‬نؽای اوت ٌؽ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ب ای‪ ٝ‬اض‪ًٛ‬ب‪ٞ ٣ٞ‬یىت ٔؽ ‪ٟٚ‬طًی‬ ‫‪ٞ‬یىت ‪ٟٚ‬طًی ‪ٞ ٙ٤‬یىت آ‪ٞ‬بٖ‪١‬لیٍ اوت ‪ ،‬ثبالتف اق تطٗیٕ ‪ٟٚ‬طًی اوت ‪ ٙ٥ٛ٤ . ٙ‬ؾٍى ؾجبـت اوت اق ‪ ٣ٛ٤ :‬زیك ـا ثفای یٍ ‪٤‬ؽل ؼاؼ‪٠ ٜ‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.‬‬ ‫ای‪ٚ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬ز‪٥‬بـ٘ اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ ـا نؽا َ‪ٟ‬ؽ ‪ . ١‬‬ ‫ؼیٓفی یب ؼیٓفا‪ ٜ‬ـا ثف خب‪ ٜ‬غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬ثفْكیؽ‪ . ٢‬ایثبـ ‪ٚ‬فضٗ‪ ٣‬ای اوت َ‪ ٣‬نفؼ ‪ ،‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼیٓفی ـا ثف غ‪١‬ؼي ا‪ٞ‬تػبة‬ ‫‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ؽ ‪ ،‬ایثبـ یؿ‪ٟ‬ی ای‪ ، ٝ‬ؼیٓفی ـا ثف غ‪١‬یٍت‪ ٝ‬ثفْكیؽ‪ .‬ؼـ ‪٤ ٝٚ‬ف‬ ‫نفؼی اق ٌ‪ٛ‬ب ؼ‪ٞ ٠‬هف ‪٤‬ىت‪ٟ‬ؽ َ‪ ٣‬یُی ؼزبـ ‪٤‬یدب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٢‬اق ای‪ ٣ٛ٤ ٝ‬قیجبیی ـ‪٠‬ش ‪ٞ‬یس‪ ٠ ٣‬اق ای‪ ٝ‬ؾػ‪ٛ‬ت اغاليی‬ ‫‪ ٠‬ـ‪٠‬ضی ‪ ٠‬ؾبطهی َ‪ ٣‬غ‪١‬ؼي ـا ‪ٞ‬بث‪١‬ؼ َفؼ ثفای َ‪ ٍٛ‬ث‪ ٣‬یٍ ضی‪١‬ا‪ ، ٜ‬ثبی ای‪ٞ ٣َ ٝ‬ت‪١‬ا‪ٞ‬ىت یٍ خ‪ٟ‬بیت ‪ ،‬یٍ‬ ‫ندؿ‪ ٣‬ـا تط‪َٟ ٕٛ‬ؽ ‪ ٠‬یُی ؼیٓف پ‪١‬قغ‪ٟ‬ؽ ‪ٚ‬ی ق‪ٞ‬ؽ ث‪ ٣‬ای‪ ٝ‬آؼ٘ ‪ ٠‬ث‪ ٣‬ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ضبؼث‪ ٣‬اض‪ًٛ‬ب‪ ٣ٞ‬ثی ‪ٟٚ‬طى َ‪ ٣‬ؼـ ای‪ٝ‬‬ ‫ضبؼث‪ ٣‬یٍ ‪ٞ‬ج‪١‬ـ ثكـِ ثٍفی نؽا ٌؽ‪ ٢‬تب یٍ اوت ْبـی ث‪ٛ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪. ٜ‬ؼـ ای‪ٟ‬دب ‪ٚ‬ؿٗ‪ٚ ٘١‬ی‬ ‫‪PDF.Tarikhema. ٜ‬ضتی ‪٠‬يتی خب‪ ٜ‬ؼیٓفی ‪٤‬ىت ‪ ٠‬خب‪ ٜ‬ت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ؿٗ‪ ٘١‬اوت َ‪ ٣‬ای‪ ٝ‬یٍ ‪ٚ‬ؿب‪ ٣ٗٚ‬اض‪ًٛ‬ب‪ ٣ٞ‬اوت ‪ٞ .Tarikhema.ir‬‬ ‫ث‪ ٣‬پبؼاًٌ ‪٤‬یر زیك ‪ٞ‬ػ‪١‬اٌت‪ ٝ‬ای‪ ٝ‬ا‪ٞ‬تػبة ثكـْی اوت ‪ ،‬ز‪ ٣‬ا‪ٞ‬تػبثی ؟ غ‪١‬ؼي ـا ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟ‬ؽ ثفای ‪ٚ‬فِ تب‬ .. ٜ‬اْف َىی ـا ؼ‪٠‬وت ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌی‪ ٙ‬تب ا‪ٚ ٙ٤ ٠‬ب‬ ‫ـا ؼ‪٠‬وت ثؽاـؼ یب ث‪َ ٣‬ىی ؾٍى ث‪١‬ـقی‪ ٙ‬تب یُی اق ‪ٞ‬یبق‪٤‬بی‪ٛ‬ب‪ ٜ‬ثفطفل ثٍ‪١‬ؼ یب ث‪َ ٣‬ىی ‪ٚ‬طجت َ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬تب ‪ٚ‬طجت‬ ‫‪ٞ‬ىجت ث‪ ٣‬ا‪ ٠‬ث‪ٚ ٣‬ب ا‪ُٚ‬ب‪ٞ‬بتی ثؽ‪٤‬ؽ ‪ٚ‬ؿب‪َ ٣ٗٚ‬فؼ‪ ٢‬ای‪ ..Tarikhema.‬اغالو ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ؾٍى ‪ٙ٤‬‬ ‫‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬اوت ‪ . ٜ‬ا‪ ٠‬ـا ‪ٓٞ‬ب‪ ٢‬ؼاٌت‪ ، ٝ‬غ‪١‬ؼ ـا ‪ٞ‬بث‪١‬ؼ َفؼ‪ ..ir‬‬ ‫ؼیٓفی ق‪ٞ‬ؽ‪ ٢‬ث‪ٛ‬ب‪ٞ‬ؽ ‪ ٠‬یب ‪٤‬ؽنی ق‪ٞ‬ؽْی ؼاٌت‪ ٣‬ثبٌؽ ‪ ٠‬ث‪ ٣‬یٍ ایؽ‪ ٢‬آٖی تطًى ثجػٍؽ ‪.Tarikhema..ir‬‬ ‫‪PDF.‫)‪PDF..Tarikhema.‬اْف َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬تػبثی ثُ‪ ٟٙ‬ثبی ـنؽ یُی اق ‪ٞ‬یبق‪٤‬بی‪ٛ‬ب‪ .ir (Historical e-Books‬‬ ‫ای‪ ٝ‬ؼاوتب‪ ٜ‬ـا ثٍ‪١ٟ‬ؼ ‪ٛ٤‬ب‪ٞ‬ط‪١‬ـی َ‪ ٣‬اال‪ٚ ٜ‬ب اضىبن ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ی‪ ٙ‬ؼزبـ یٍ ت‪ٟ‬بيٓ ؼـ غ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ ‪ .‬آؼ‪ٚ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ یٍ َٗ‪ ٣ٛ‬ثىیبـ پف ‪ٚ‬ؿ‪ٟ‬ی َ‪ ٣‬ؼـ ‪٤‬یر قثب‪ٜ‬‬ ‫ؼیٓفی ‪٠‬خ‪١‬ؼ ‪ٞ‬ؽاـؼ ث‪ٚ ٣‬فضٗ‪ ٣‬ایثبـ ـویؽ‪ .

‫)‪PDF.ir‬‬ ‫‪PDF.ir (Historical e-Books‬‬ ‫ٌ‪١‬ؼ َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اق ثی‪ ٝ‬ؼ‪ٚ ٠‬فِ یُی ـا َ‪ٚ ٣‬فِ غ‪١‬ؼي اوت ا‪ٞ‬تػبة َفؼ‪ ٢‬ز‪ٚ ٣‬فِ خب‪ ، ًٞ‬ز‪ٚ ٣‬فِ‬ ‫‪ٟٚ‬هؿتً ‪ ،‬ز‪ٚ ٣‬فِ ‪ٞ‬ب‪ ًٚ‬ز‪ٚ ٣‬فِ وؿبؼتً ز‪ٚ ٣‬فِ آوبیًٍ ‪٤‬ف ز‪ ، ٣‬ز‪ٞ ٣‬ب‪ ٠ ًٞ‬ز‪ٞ ٣‬ب‪.‬غالِ‪٣‬‬ ‫ؾفایٕ‪: ٙ‬‬ ‫آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬آقاؼ َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ، ٢‬آنفی‪ٟٟ‬ؽ‪ ، ٢‬ا‪ٞ‬تػبة َ‪ٟٟ‬ؽ‪ ٢‬غ‪١‬ؼآْب‪ ، ٢‬اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬طجیؿت ثب ؾٗ‪ ٙ‬آقاؼ ‪ٚ‬ی ٌ‪١‬ؼ اق ق‪ٞ‬ؽا‪ٜ‬‬ ‫تبـیع ثب ؾٗ‪ ٠ ٙ‬اق ق‪ٞ‬ؽا‪ٞ ٜ‬ػب٘ اخت‪ٛ‬بؾی ثب ؾٗ‪ ٙ‬خب‪ٚ‬ؿ‪ٌٟ ٣‬بوی ‪ٖ٠‬ی اق ق‪ٞ‬ؽا‪ ٜ‬ز‪٥‬بـ٘ ثب ‪ٚ‬ؿ‪٤‬ت ‪ ،‬ثب ؾٍى ‪ٛ٤‬ب‪٣َ ٜ‬‬ ‫ـاؼ‪٤‬بَفیٍ‪ٟ‬ب‪ٚ ٜ‬ی ْ‪١‬یؽ ‪ٚ :‬ب ا‪ٞ‬ىب‪٤ ٜ‬ب ث‪ ٣‬ای‪٠ ٝ‬غیه‪ٚ ٠ ٣‬ىئ‪ٖ١‬یت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ؼـ ای‪ ٝ‬طجیؿت ؼؾ‪١‬ت ٌؽ‪ ٢‬ای‪٣َ ٙ‬‬ ‫‪PDF. ٙ‬ؽا٘ ت‪١‬طئ‪ ٣‬؟ ت‪١‬طئ‪ ٣‬ای َ‪ ٣‬ؼـ آ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬غؽا ‪ ٠‬ؾٍى ؼوت ا‪ٞ‬ؽـ َبـ آقبق آنفی‪ًٟ‬‬ .Tarikhema.Tarikhema.Tarikhema.ir‬‬ ‫‪PDF. ًٚ‬‬ ‫اق ای‪ ٝ‬ز‪٥‬بـ‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ق‪ٞ‬ؽا‪ ٣َ ٜ‬ثىیبـ و‪ٟٓ‬ی‪٠ ٠ ٝ‬ضٍت‪ٟ‬بٌ ‪ ٠‬ؼـ‪ٞ٠‬ی ‪ ٠‬تىػیف ‪ٞ‬بپؿیف اوت ‪٤ ،‬ف ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬ث‪ٞ ٣‬یف‪٠‬ی‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؾًٍی ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ـ‪٤‬ب ٌ‪١‬ؼ ‪ ،‬ؾًٍی َ‪ ٣‬ثت‪١‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬ب‪٠‬ـاء ؾًٕ ‪ٟٚ ٠‬طى ‪ٚ‬ب ـا ؼؾ‪١‬ت ث‪ٞ ٣‬هی غ‪١‬ؼ ‪ ٠‬ؾّیب‪ٜ‬‬ ‫ؾٗی‪ ٣‬غ‪١‬یٍت‪ ٠ ٝ‬پب قؼ‪ ٜ‬ث‪ ٣‬ث‪١‬ؼ‪ ٜ‬غ‪١‬ؼ ‪ ،‬ثفای ‪٤‬ؽنی یب ثفای ؼیٓفا‪ ٜ‬ثُ‪ٟ‬ؽ ‪.‬‬ ‫پبیب‪ٜ‬‬ ‫‪PDF.ir‬‬ ‫ؼیٓف ‪ ٠‬ا‪ٞ‬ىب‪ٞ‬ی ؼیٓف‪ٞ‬ؽ ای‪ٚ ٝ‬ىئ‪ٖ١‬یت ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬اوت ‪.Tarikhema.‬‬ ‫ؼـ ای‪ٚ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬اوت َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ ٜ‬آقاؼ ث‪٠ ٣‬خ‪١‬ؼ ‪ٚ‬ی آیؽ ‪ ٠‬ای‪ٚ ٝ‬تؿبٖی تفی‪ٚ ٝ‬فضٗ‪ ٣‬ا‪ٞ‬ىب‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت ‪ .ir‬‬ ‫یٍ ت‪١‬طئ‪ ٣‬ای ثىبقی‪َ .Tarikhema.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful