P. 1
Napravite Sami Svoj PC

Napravite Sami Svoj PC

|Views: 10|Likes:
Published by majurac2413
ghffgh hf g
ghffgh hf g

More info:

Published by: majurac2413 on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

U DVADESET SEDAM KORAKA

NAPRAVITE SAMI SVOJ PC (1)
Napisao: David Risley P revod sa en glesk og: D r R ad om ir Jan k ović

P o p u larn o st sam o g rad n je P C raĉu n ara raste iz d an a u dan . O n a u v ećin i slu ĉajev a šted i n o v ac i g aran tu je V am d a ćete d o b iti to što ţelite. O n a V am tak o d je o m o g u ćav a d a iz begn ete v lasn iĉk e konstukcije koje mnoge firme koriste da bi Vas primorale da dodjete k o d n jih p o n o v e d elov e. N ajb o lje o d sv eg a je to što k ad a sam i n ap rav ite raĉu n ar, V i p o stajete vrlo upoznati ne samo sa tim sistemo m , n eg o i sa raĉu n arim a u o p šte. D a li b iste se p o d u h v atili izg rad n je so p stv eno g raĉu n ara? Z ašto d a n e! Ĉ ak iak o n išta n e zn ate o raĉu n arim a, ak o ţelite n ešto d a n au ĉite o n jim a, V i to m o ţete. A jed n o m , k ad a v eć zn ate o sn o v e, V i m o ţete d a g rad ite! U sp u t m o ţete i d a u ĉite. P o m o m m išljen ju , n ajb o lje je to u rad iti b ar jed n om . A k o k u p ite P C raĉu n ar k o ji su v eć sastav ile firme Hewlett Packard ili Compaq, on je o d liĉan , ali im ajte u v id u d a p ro izv o d jaĉi P C raĉu n ara ĉesto smanjuju njihovu cenu upotrebom delova slabijeg kvaliteta. Isto tak o , ak o n em ate p o jm a o raĉu n arim a, b u d ite sig u rn i d a će trg o v ci to isk o ristiti. N e k aţem d a su sv i p ro d av ci raĉu n ara n ep o šten i, ali n e b iste p o v ero v ali k ak v e sam sv e p riĉe ĉu o ! U k ratk o , treb a d a zn ate o ĉem u g o v o rite. U o v o m u p u tstv u ćem o V am p o m o ći u to m e i m islim d a će V am o n o b iti sasv im korisno. N a stran am a k o je sled e, p ro n aćićete k o rak e u izg radn ji V ašeg so p stv eno g P C raĉu n ara. U ţiv ajte!             KORAK 1: KORAK 2: KORAK 3: KORAK 4: KORAK 5: KORAK 6: KORAK 7: KORAK 8: KORAK 9: KORAK 10: KORAK 11: KORAK 12: Kupite/prikupite sastavne delove S k in ite p o k lo p ac ku ćišta P rip rem a k u ćišta K o n figu rišite V ašu m atiĉn u p lo ĉu Instalirajte centralnu procesorsku jedinicu Instalirajte hladnjak/ventilator Instalirajte modul skrivene memorije Instalirajte memoriju Instalirajte m atiĉn u p lo ĉu In stalirajte u lazn o /izlazn e k o n ek to re i m iša Z ak aĉite m atiĉn u p lo ĉu za k u ćište Instalirajte pogon fleksibilne diskete

              

KORAK 13: KORAK 14: KORAK 15: KORAK 16: KORAK 17: KORAK 18: KORAK 19: KORAK 20: KORAK 21: KORAK 22: KORAK 23: KORAK 24: KORAK 25: KORAK 26: KORAK 27:

K o n figu rišite ĉv rsti d isk i C D -ROM M o n tirajte ĉv rsti d isk Instalirajte CD-ROM (ove) P o v eţite p o g o n flek sib iln e d isk ete P o v eţite ĉv rsti d isk P o v eţite u red jaj (e) za C D Instalirajte video karticu Post-asembliranje P o ĉetn o p o d izan je sistem a K o n figu rišite B IO S Ispitajte sistem P rip rem ite p o g o n ĉv rsto g d isk a Instalirajte drajver za CD-ROM Instalirajte operativni sistem U ţiv ajte u sv o m d elu

KORAK 1:

Kupite/prikupite sastavne delove

Ov o je o b iĉn o k o rak k o ji traţi n ajv iše v rem en a i b rig a. K o je d elo v e d a kupim? Koji su najbolji? Im a m n o g o d o b rih m esta g d e se m o g u k u p iti d elo v i za raĉu n are. M o ţete d a o d ete u p ro davnicu raĉu n ara n a m alo u k o m šilu k u . M ad a o n e ĉesto n u d e d ob re g aran cije, v ero v atn o ćete p latiti n ešto v iše n eg o n a d ru g im m estim a. A p o n ek ad i m n o g o v iše. Isto tako , zb o g razn ih ljudi koje sreću sv ak i d an , n ek i o d tih "sp ecijalista za p o d ršk u " n eće u v ek saslu šati o n o što im p riĉate i p o ĉeće d a V as zasip aju zak lju ĉcim a o tome šta V am treb a ili u ĉem u je p ro b lem . N ek i o d n jih se p on o se što m o g u d a V am d aju teh n iĉk i o d go v o r u d v e seku n de i n ap rav e se p am etn im , ĉak i k ad a je o n o što su u p rav o rek li p o tpu n o po g rešn o . A k o u d jete i k aţete d a V aš sistem staln o "p ad a", a o n in sistira da su V am p o treb n e n o va m atiĉn a p lo ĉa i cen traln a p ro ceso rsk a jed in ica d a b iste to rešili, b eţite o d atle g lav o m b ez o b zira. U mnogim gradovima postoje male radnje koje prodaju i popravljaju raĉu n arsk u o p rem u . B ez o b zira na nihovu lokaciju, takve radnje su ĉesto jev tin ije i m o g u d a V am p ru ţe in d iv idu aln u u slu gu . H ard v er k o ji se tu p ro d aje, o b iĉn o je n am en jen o d stran e p o ro izv o d jaĉa za p ro d aju na malo . T u tak o d je m o ţete k u p iti O E M h ard v er (p ro izv o d jaĉa o rig in aln e o p rem e) k o ji je o b iĉno up ak o v an sam o u an tistatiĉk u k esu i ima vrlo malo dokumentacije. Treba dobro da procenite tu vrstu h ard v era. A k o o sećate d a V am je p o treb n a d o ku m en tacija, n e b i treb alo d a k u p u jete O E M h ard v er. Isto tak o , n e ţelim d a u p ro šćav am p o g led n a izv esn e n aĉin e p o slo v an ja, ali m o ram d a V am k aţem rad i V aše in fo rm acije: m an je "m am in e -i-tatin e" p ro d av n ice raĉu n ara su p o n ek ad n eizv esn ije u p og led u p o šten ja, u šta sam se i liĉn o uv erio . To nije uvek tako, ali kako su oni u "malom biznisu" i nemaju veliki o b im p o slo v an ja, ĉesto su p o d p ritiskom da prodaju bar toliko da ostanu solventni. Imajte to na umu kada udjete kod njih. N ajm an je što m o rate je d a zn ate o ĉem u se u o p šte rad i. In d u strija P C raĉu n ara je p u n a lju d i K O JI Ć E IS K O R IS T IT I V A Š E N E Z N A N JE d a im prodaja uspe.

Da pogledamo sada svaku vrstu hardvera: K u ćište: k u p ite k u ćište k o je će sig u rn o stati u p ro sto r u k o ji n am en rav ate d a g a sm estite. O v d e treb a d a se o d lu ĉite izm ed ju sto n o g ili v iso ko g v ertik aln o g ku ćišta. P red v id ite p ro sto r za p ro širen ja: rezerv n a leţišta za p o g o n sk e u red jaje i dovoljno mesta da radite u u n u trašn jo sti. O b ezb ed ite d a k u ćište im a izv o r n ap ajan ja. D a li je k u ćište ĉisto? O b ratite p aţn ju n a fak to r fo rme: AT ili ATX. Gotovo sv e n o v ije m atiĉn e p lo ĉe k o riste fak to r fo rm e A T X , p a ak o im ate sta ro k u ćište sa k o jim n e zn ate šta ćete, sv i su izg led i d a o no n eće o d g ov arati n o v o j plo ĉi. A k o m n o g o rad ite n a n ad g rad n jam a, treb alo b i d a u zm ete k u ćište k o je je p ro jek tov an o im aju ći v idu takve stvari kao što je lak o v ad jen je m atiĉn e p lo ĉe, p o lica za p o g o nsk e u red jaje i sliĉn o . T u rb o p rek id aĉ i p rek id aĉ sa b rav ico m su zastarela teh n o lo g ija, p a n e o b raćajte p aţn ju d a li ih im ate ili n e. P o k u šajte d a V am p rek id aĉi za n ap ajan je i reset b u d u u u du b ljen ju , tako d a slu ĉajno ne resetu jete sp rav u n o g o m u k o lik o d rţite k u ćište isp o d stola. Isto tako, p ro v erite ĉv rstin u k u ćišta. N ek a o d jev tin ijih su sasv im slab a izn u tra. O b ratite p aţn ju u k o jo j m eri je k u ćište u rastav ljen o m stan ju . Z av isn o o d k o n struk cije, tip b ez zav rtan ja je v rlo p o g od an za k o risn ik a. L ak še je rad iti sa k u ćištem koje ne dolazi rastavljeno u mnogo delova. A k o n am erav ate d a V am u to m k u ćištu rad i v rh un sk i p ro ceso r, o b ratite p aţn ju n a asp ek t h la djen ja k u tije. L ep o je k ad a k u šćišta v eć imaju gotove ventilatore, ali ako ih nemaju, trebalo bi da se uverite da konstru k cija o m o g u ćav a n jih o vu u g rad n ju . T reb alo b i d a p o sto ji slo b o d an o tv o r za v azd u h n a p red n joj stran i k u ćišta za v en tilato r k o ji se montira napred, a uz to i neki me to d ko ji o m o g u ćav a stru jan ja v azd u h a sa zad n je stran e k u ćišta. M n o g i izv o ri n apajan ja ta kodje p o tp o m aţu h lad jen je p o m o ću sv o jih v en tilato ra m o n tiran ih n a d n u koji usisavaju vazd u h iz u nu trašn jo sti k u ćišta i izd u v av aju g a n ap o lje sa zadnje strane, kroz jedinicu za napajan je. I, k ad sm o v eć ko d to g a, o b ratite p aţn ju n a sn ag u izvo ra za n ap ajan je k o ji id e u z k u ćište. A k o ţelite d a V am tu rad i d o sta h ard v era, ili stv arn o v rh u n sk i h ard v er, n ab av ite sn aţan izv o r za n ap ajan je. N e tak o d av n o , n ad g rad io sam m o j so p stv en i P C raĉu n ar i m alo p o sle to g a o se tio tajanstveni miris nagorele plastike u kancelariji. P o uzd av ši se u svo j d o b ri stari n os, o tk rio sam d a se izv o r n ap ajan ja zap alio . B aš k ad a sam p o k u šao d a g a

isk lju ĉim , zaĉu lo se jed n o "P U F " ! P C se isk lju ĉio se i n isam m o g ao ponovo da ga pokrenem. Izvadio sam izvor napajanja od 250 W i instalirao so lid n iji, o d 4 00 W . O d tad a m o j P C rad i "k ao šv ajcarsk i sat". Pre toga je sasvim pristojno radio sa Pentijumom na 3450 MHz, ali m u je "d o šla g lav e" u g rad nja AMD 1,3 GHz Thunderbird. Mislite o tome! M atičn a p loča: S k o ro sv i zn aju d a je m atiĉn a p lo ĉa n ajv aţn iji sastav n i d eo V ašeg raĉu n ara. N a o v aj ili o n aj n aĉin , sv ak a d rug a k o m p o n en ta se p rik lju ĉu je n a m atiĉn u p lo ĉu . Im ajte n a u m u d a je m atiĉn a p lo ĉa ta k o ja od red ju je putev e V aših b ud u ćih n adg rad n ji. Ţ elite d a n ad gradite RAM? Provo treba da proverite i vidite koji tip p rih v ata V aša m atiĉn a p lo ĉa i ko lik o m e morije m o ţe d a p o d rţi. Ţ elite n o v u v id eo k articu? V ašo j m atiĉn o j p lo ĉi će b iti p o treb an p rik lju ĉak A G P . S h v atili ste? A k o n a po ĉetk u od ab erete p o g rešn u m atiĉn u p lo ĉu , m o ţe V am se d estiti d a p o sle k upujete neku novu zbog sasvim druge n ad g rad n je. D an ašn je m atiĉn e p lo ĉe su m n o g o u sav ršen ije o d o n ih iz vremena procesora 486. Ako ste navikli na te starije sisteme, mo raćete d a u h v atite k o rak sa n ajn o v ijim p lo ĉam a. T am o g d e V am je n ek ad a bio potreban IDE kontroler, konektori su sada ugradjeni direktno na m atiĉn o j p lo ĉi. N ek ad a je U S B (u n iverzalna sedrijska magistrala) bila opcija - sad a je in teg risan a n a sv ako j p lo ĉi. N ek e od p lo ĉa im a ju sve n u d e S C S I ko n trolere, p o d ršk u za E th ern et 1 0 /1 00 , v id eo i zv uk na p lo ĉi itd . K u p o v in a m atiĉn e p lo ĉe je stv ar k o m p ro m isa - treba da zn ate šta h o ćete i d a o d ab erete o nu p lo ĉu k o ja je za V as n ajb o lja kombinacija tih svojstava. Imajte na umu staru poslovicu - ponekad je b o lje o d m ah k u p iti n ešto što V as n a k raju ĉek a u sv ak o m slu ĉaju . P o sto je stv arn o tri n iv o a m atiĉn ih p lo ĉa. T o je, n arav n o , u o p štav an je, ali d o v o ljn o taĉn o .  P lo ĉe sa o sn ov n im fu n k cijam a. T o je v rsta p lo ĉa koje o b iĉn o u zim ate ak o se n išta n e razu m ete u h arv er P C raĉu n ara i n ećete d a se m u ĉite sa ra znoraznim frustracijama. Vi sam o h o ćete d a je u g rad ite i u k lju ĉite. O v e p lo ĉe im aju u g rad jen zv uk i v id eo , a ponek ad i n ek e d ru g e ig raĉk e, k ao n a p rim er m o d em . O n e n e m o g u d o b ro d a po d iţu b rzin u g en erato ra tak ta i n e p o d rţav aju

širo k sk up cen tralnih p ro ceso rsk ih jedin ica. T e p lo ĉe su relativ n o jev tin e. V eć sk lo p ljen i P C raĉu n ari ĉesto im aju tu v rstu p lo ĉa i to je jed an o d razlo g a zašto treb a d a p ro ĉitate o v o u p u tstv o . A k o v eć h o ćete d a se p rih v atite sa mogradnje svog sopstvenog PC raĉu n ara, u zm ite p lo ĉu v red n u V ašeg v rem en a. O v a v rsta to sigurno nije.  D ru g i n iv o p lo ĉa su o n e k o je se n ajĉešće k o riste. T e p lo ĉe dolaze sa jednim prik lju ĉ kom za centralnu procesorsku jedinicu, E ID E k o n tro lero m itd . V ećin a n em a u g rad jen v id eo , v iše n jih ima ugradjen zvuk. T o je fin o , sv e d o k se o n lako o nem o g u ći. One podrţav aju širo k sk u p p ro ceso ra i v iše p o stav ljan ja n ap o n a i m n o ţaĉa, o n e su p o g o dn ije za p o d izan je b rzin e g en erato ra tak ta. N ek e o d ov ih p lo ĉa im aju m o g u ćn o st R A ID (re dundantna grupa nezavisnih diskova). S a d o v o ljn im b ro jem p rik lju ĉak a P C I, o v e p lo ĉe su v eo m a d o b re.  N a trećem n iv o u su "zv eri" k o je v ećin a n as ob iĉn ih sm rtn ik a n e m o ţe seb i d a d o zv o li. T o su p lo ĉe sa u d v o jen im p ro ceso rim a, ĉesto sa u g rad jen im m reţn im k articam a i S C S I sp reg am a i gomilom priklju ĉak a P C I. T e p lo ĉe su v iše za rad n e stan io ce N T neg o za V aš sto n i P C raĉu n ar. Im ajte u v id u sled eće stv ari:  R asp ored n a p loči - M n o g i lju d i n e v o d e raĉu n a o to m e g d e i kako je sve to postavljen o n a m atiĉn o j p lo ĉi, ali to je ip ak v eo m a v aţn o . D a li je veliki kondenzator blizu prik lju ĉk a za cen traln u procesorsku jedinicu, pa nema mesta za njen ventilator? Da li nek i d elo v i sp reĉav aju d a se ug rad i V aša P C I k artica p u n e d u ţin e? D a li je m e morija sm eštena tako da treba da izvadite pogon fleksibile diskete da biste mogli da dodjete do nje? Treba d a im ate g ru b u p red stav u o to m e šta ćete u k lju ĉiv ati u tu p lo ĉu i da znate d a li će V am se n ešto isp reĉiti n a p u tu . T o tak o d je u izvesnoj meri zavisi od veliĉin e k ućišta k o je k o ristite. O n aj k o p o k u šav a d a strp a v eću p lo ĉu , k ao što je A b it, u m in i k u ćište, stv arn o traţi n ev o lje.  P rik lju čci - K ad b i b ilo p o n ašem , im ali b ism o m atiĉn u p lo ĉu sa 2 0 P C I p rik lju ĉaka n a k o jo j b i m o g lo d a rad i sv e što p o sto ji n a

k u g li zem aljsk o j. N a n esreću , to n e p o stoji. Zato o b ratite p aţn ju k o lik o im a P C I p rik lju ĉak a n a m atiĉn o j p lo ĉi. Z a v ećin u n as, stand ard n o 4 ili 5 P C I p rik lju ĉak a će b iti o d liĉn o . B u d ite p aţljiv i, jer lak o m o ţete d a n ap u n ite sv e sv o je p rik lju ĉk e. O b ezb ed ite d a p lo ĉa im a jed an A G P p rik lju ĉak i, ak o je potreb n o , IS A ili C N R p rik lju ĉk e.  P riru čn ici - v eru jte m i n a reĉ, zaţalićete ak o n e razm islite u n ap red i n e n ab av ite p lo ĉu sa d o b rim p riru ĉn ik o m . A k o k up ite "b ezim en u " p lo ĉu , v ero v atn o ćete se za glaviti sa priru ĉn ik o m napisanim na tajvanskom jeziku ili engleskom za koji biste pomislili da je pisao nek o ko je tek po šao u šk o lu . Ĉ esto ćete p ro n aći g o m ilu d o p u n a u z p riru ĉ nik. Zar nisu mogli odmah da g a n ap išu k ak o treb a?! S v ak ak o p reg led ajte p riru ĉn ik za V ašu p lo ĉu i u v erite se d a g a razu m ete. V ećin a poznatih marki ima pristojne priru ĉ nike. Asus, Abit, FIC, Tyan, Shuttle i mali broj d ru g ih im aju v eo m a lep e p riru ĉn ik e. D ru g a stv ar k o ju treb a im ati n a u m u je d a p o zn atiji p ro izvo djaĉi ĉesti im aju lep a m esta na WEB-u , g d e tak o d je m o ţete d o biti in fo rm acije za p o d ršk u . Ako ne znate ko je proizv o d jaĉ, ili je n jih o v o m esto n a W E B -u sasv im n ek o risn o , razm islite d v a p u ta p re n eg o što u p o treb ite tak v u p lo ĉu . In aĉe ćete p o k u šav ati d a p ro n ad jete lju d e sliĉn e meni prek o elek tro n sk e p o šte i p itate k o je to n ap ra vio, a ja Vam v ero v atn o ĉak n eću n i o d govoriti.  Faktor forme - U k o lik o n e b iste b aš u m rli b ez starijeg k u ćišta za serv er k o je v eć k o ristite, p rep o ru ĉio b ih V am d a u zm ete fak to r fo rm e A T X . A T X in teg riše sv e ko nektore, dok kod AT morate sve to da uklju ĉu jete. P lo ĉe za A T k o riste o n aj v elik i DIN konektor za tastaturu koji je prava relikvija.  S k u p čip ova - S k u p ĉip o v a je o so v in a V aše m atiĉn e p lo ĉe. S tro g o o b ratite p aţn ju n a to k o ji se sk u p ĉip o v a n alazi n a m atiĉn o j p lo ĉi p re n eg o što je ku p ite. S k u p ĉipova je u punoj m eri o d g o v o ran za o n o što će p o d rţav ati V aša m atiĉn a p lo ĉa, kako sada tako i u bud u ćn osti. O n s sv e ko n tro liše. A k o V aša m atiĉn a p lo ĉa n e p o d rţav a A T A -100, AGP 4x itd., za to je kriv sk u p ĉipo v a. P o sto ji m n o g o sk u po va ĉip o v a i ov o u pu tsv o nije namen jen o d a ih sv e o b rad i. A li, im aćete k o risti o d istraţiv an ja

na WEB-u , k ao i ĉitan jem sp ecifik acija sam ih sk u p o va ĉip o v a p re n eg o što o b av ite k u p o v inu .  H ard versk a p od ršk a - O b ratite p aţn ju n a sp ecifik acije d a b iste b ili sig u rn i d a će p lo ĉa p o d rţati h ard v er k o ji b iste ţeleli d a k o ristite. A k o je m o g u će, o b ezb ed ite m o g u će p ro širiv an je d alje o d o no g a što ćete k o ristiti, jer će V am to o b ezb ed iti upotrebljivost ploĉe u du ţem v rem en u . A k o im a u g rad jen ih k o m p o n en ata, k ao što su zv u k ili v id eo , to n ije lo še, n aro ĉito ak o m o ţete d a ih lak o isk lju ĉite. U k o lik o b aš n ećete d a im ate "sv e u jedn o m ", m o ţd a ćete u stan o v iti d a ţelite d a tam o stav ite n ešto bolje, a da ne dod jete u su k o b sa v eć ug rad jen im komponentama.  S tru čn i časop isi – K o n aĉn o , p re n eg o što k u p ite b ilo k ak vu m atiĉn u p lo ĉu , p o gledajte šta o n joj m isle d ru g i lju d i. B u d ite uvereni da ako ima bilo kakvog prigovora o bilo k o jo j p lo ĉi k o ju n am erav ate d a k u p ite, to je v eć v iše lju d i p rim etilo i ray aslalo p o intern etu širo m sv eta. P ro v erite m esta n a W E B ’u k o ja se b av e h ard v ero m . U b ed jen sam d a sv i zn ate g d e d a ih p o traţite. Pogledajte i Usenet grupe za novosti. Procesor : Procesori dolaze u tri osnovna nivoa:  Z a trţište širo k e p o tro šn je – Korisnici ove grupe procesora su ljudi koji upravo zapoĉinju svoje sopstveno poslovanje i treba im raĉu n ar d a p išu p ism a, fak tu re i d rug e stv ari u v ezi sa b izn iso m . V ećin a stan d ard n og softv era za po slo v n e p rim en e će fin o rad iti na takvim procesorima. Tu podrazumevamo sve izmedju starog 4 8 6 i d an ašn jih procesora brzine 300-400 MHz. Ovaj nivo obuhvata originalne procesore Pentijum, Pentijum II, AMD K6, stari C yrix 6 x 8 6 i sliĉn e. O n i su n ekad a b ili n a g lav nom trţištu , ali sad a su , p rizn aćete, "stara šk o la".  P ro seĉn i – O v u g ru p a p ro ceso ra ĉin i v elik a k o liĉin a ĉip o v a k o ji su ovog trenutka na trţištu . T i p ro ceso ri o d liĉn o rad e p o slo vn e primene ali, zavisno od brzine i nekih drugih stvari, su sasvim p risto jn i i u o b lasti u red jiv an ja slik a i raĉu n arsk ih ig ara. O n i obuhvataju Pentijum III, Athlon T-Bird i v ećin u p ro ceso ra b rzin e o d 5 0 0 M H z d o p rek o 1 G H z. Z ap an ju ju će je d a se p rek o

1 G H z ne sm atra p ro seĉn im , ali uzev ši u ob zir ko lik o su ov ih d an a jev tin i ĉip o v i tak v ih b rzin a, b ilo b i g lu po n e k u p iti n ek i o d njih.  Vrhunski – Oni su namenjeni kompanijama koje su vrlo konkurentne, na samom vrhu profitabilnosti, kojima je potreban takav procesor za CAD, ili onima koje prosto imaju puno para za razb aciv an je. A k o ste u tak v o j g rup i, treb alo b i d a p o traţite In tel Pentiju m 4 ili A M D X P , b rzin e v eće o d 2 G H z. T akvi procesori su p o sledn ja reĉ teh n ik e. O n i im aju n ajv iše u g rad jen e m em o rije i najbolji su za obiman rad sa brojevima koji zahtevaju CAD i drugi programi koji intenzivno koriste procesor. S tv ar je liĉn o g izb o ra k o ja cen traln a p ro ceso rsk a jed in ica V am tre ba za novi sistem. I, u vezi sa tim, imajte na umu da je svim procesorima potrebno hladjenje. Mnogi procesori za pojedin aĉ nu prodaju dolaze na trţište sa v en tilato rim a k o ji su v eć p rik lju ĉen i. P ro v erite d a li je v en tilato r sa k v alitetn im k u g liĉn im leţajev im a, a n e sa o n im jev tin im u v id u ru k av a. U v erite se d a je v en tilato r o d g ov araju ći za V aš p ro ceso r, jer neki od njih izgledaju fino na prvi pogled, ali ne će b iti o d v elik e k o risti v eo m a b rzo m p ro ceso ru , sem d a m u m o ţd a p o m o g n u d a se sam "skuva na smrt". Isto tak o , što o b iĉn o n ije sp o rno , lep o je k ad a ventilator dobija napajanje sa 3-p in sk o g p rik lju ĉk a n a m atiĉn o j p lo ĉi (C P U _ F A N ), a n e sa p rik lju ĉk a n a V ašem izv o ru za n a pajanje. Ako rad ite sa starijim h ard v ero m , m o ţd a im ate h lad n jak o d v o jen o d ventilato ra. U to m slu ĉaju , m o raćete d a o b ezb ed ite n aĉin d a se h lad n jak p riĉv rsti za p ro ceso r, p o m o ću štipaljk e ili p o m o ću sm ese za odvodjenje toplote. Memorija: M em o rija je v elik i d eo V aše m ašin e, p a zato n ab av ite dobru robu. Mnogi ljudi se stvarno zbune kada se dodje do memorije, što zaista n ije p o treb n o . N ek i p ro izv o d jaĉi m e morije će V am p o m o ći da na njihovim mestima na WEB-u pronadjete memoriju kompatibilnu sa V ašo m m atiĉn o m p lo ĉo m . Jed n a o d tak v ih k o m p an ija je C ru cial T ech n o lo g y. U v ećin i slu ĉa jeva, standardna memorija bez parnosti i b ez k ô d a za isp rav ljan je g rešak a (E C C ) će sasv im lep o d a rad i. V ećin a p lo ĉa d an as jo š u vek k o risti S D R A M m em o rije, m ad a je D D R -DRAM stv arn o u h v atila k o rak , a m n o g o je b rţa. U k ratk o , m em o rija n ije

mnogo sporna, pa kupite o n o što traţi V aša m atiĉn a p lo ĉa. I, im aju ći u v id u d an ašn je cene, k u p ite M N O G O m em o rije. O p erativ n i sistem i, sam i p o seb i, zah tev aju v elik e k oliĉin e m em o rije. M in im u m za Windows XP je 128 Mbajta RAM memorije. Zato, dajte sebi prostora i n e p o k ušav ajte da u šted ite n ešto b ed n ih p ara n e u zim aju ći d o v o ljno memorije. Video kartica: Ima tamo po radnjama na tone video kartica da se b ira, sv i p ro izv o djaĉi k aţu d a su n ajb o lji i crtaju sjajne g rafik o n e n a k u tijam a, n e b i li p riv u k li V ašu p aţn ju . D a V am u k aţem n a nekoliko o p štih stv ari: Nekada smo svi mi koristili kartice sa 2 Mbajta i mislili da je manijak za raĉu n arsk e ig re o n aj k o im a k articu sa 4 M b ajta, a d an as sv e g rafiĉk e k artice im aju m n o g o v iše m em o rije - o b iĉn o 6 4 M b ajta ili jo š v iše. K u p ite. N eće b iti tak o sku po . S liĉn o to m e, d an as je A G P standard pa, izuzev ak o b aš k o ristite relik v ijsk u m atiĉn u p lo ĉu b ez A G P p rik lju ĉk a, k u p ite A G P v id eo k articu . Š to se sn ag e tiĉe, razm islite za šta ćete k o ristiti P C raĉu n ar. A k o n ajv iše rad ite p o slo vn e primene i Intern et, a s v rem en a n a v rem e raĉu n arsk e ig re, tad a V am nije potrebna super kartica za igre. Kartica za pristojnom snagom za 3D (trodimenzionalnu) i dobrom snagom za 2D (dvodimenzionalnu) g rafik u je za V as b o lja. V ećin a v id eo k artica k o je su dan as n a trţištu su sasvim pristojne za 3D i "boli glava" za 2D. 2D stvarno ne zahteva m n o g o o d v id eo kartice. P o g led ajte stru ĉn e ĉaso p ise d a b iste sag led ali m o g u ćn o sti k o je n u d e razliĉiti p ro izv o d jaĉi. N ek e k artice d o laze sa izlazim a n a T V , u lazim a za v id eo i ĉak sa TV prijemnicima. To je dob ra stv ar p a, ak o m o ţete seb i d a je d o zv o lite, k up ite. M ed ju tim , rek ao b ih d a, u o pšte, k artice "k o je rad e sve" o b iĉn o ţrtv u ju p erfo rm an su . Razmislite i o ceni - pa, stvarno, danas su televizori jevtiniji od pojedinih takvih vid eo k artica! O b ezb ed ite d a je sv e što k u p ite u sk lad jen o sa V ašim m o n ito ro m . N em a sm isla k u p iti v rh u n sk u v id eo karticu sa ubistvenim brzinama osveţa vanja ako koristite jevtin m o n ito r k o ji to n e m o ţe d a p rik aţe. Zamenljiva memorija: S v i P C raĉu n ari im aju neki oblik zamenljive m em o rije, ĉak i ak o je to sam o u red jaj za flek sibilnu disketu. U slu ĉaju flek sib iln e d isk ete, stv arn o n em a m n o g o to g a što treb a zn ati o

njima. Samo kupite neki od tih uredjaja koji izgleda da je u redu i koji rad i. I stv arn o , ĉak i ne pom išljajte da stavite uredjaj za disketu od 5 ,2 5 in ĉa u V aš P C raĉu n ar. M n o g i P C raĉu n ari d an as mogu da se p o h v ale sav ršen ijim m ed iju m im a, k ao što su Z IP u red jaji ili m o ţd a LS-120. Oni mogu da budu korisni, s obzirom na to da kapacitet od 1,44 Mbajta na fleksibilnoj disketi ne predstav lja g o tov o n išta. P o red to g a, d isk ete su tak o sp o re. V iše o d tak v ih sp rav a, m ed ju tim , sa da su u velikoj modi uredjaji za CD-R/CD-R W … i to sa d o brim razlo g o m . A k o h o ćete u red jaj p o m o ću k o g a m o ţete d a p rav ite reze rvne kopije i da razmenjujete podatke sa prijateljima bez briga o problemima d o v o ljn o g k ap aciteta, u lo ţite n o v ac u C D p isaĉ. O n i su sad a sasv im brzi i firm e k ao što je T D K n u d e u red jaje sa teh n o lo g ijom S m art-Burn koja Vam skoro garantuje d a n ik ad a n eće te upropastiti sesiju u p isiv an ja rad eći isto v rem en o n ešto d ru g o n a P C raĉu n aru . Č vrsti d isk : U v erite se d a je u d o b ro m stan ju . P o m o m m išljen ju , uvek treba kupiti nov. I osigurajte d a im a p riru ĉn ik ili, u n ajm an ju ru k u , d ijag ram k ratk o sp ajaĉa štam p an n a samom uredjaju . Š to se tiĉe cen e i k o m p atib iln o sti, ja b ih se d rţao ID E u red jaja. M ed ju tim , k o d IDE obezbedite da ured jaj b u d e U D M A . V aša m atiĉn a p lo ĉa n ajv ero v atn ije p od rţav a A T A -3 3 ,6 6 ili 1 00 . Z ato će V am b iti p o treb an u red jaj k o ji m o ţe d a rad i tak o brzo. Diskovi sa 5400 obrtaja u minutu su spori. B o lje je im ati 7 2 0 0 o b rtaja u m in u tu , a v eće b rzin e su jo š b o lje. S tvarn o b rzi d isk ov i, m e djutim, mogu da zahtevaju u red jaj za h lad jen je p a, izu zev ak o baš n e ţelu te d a se sa tim p etljate, uzmite uredjaj sa do b ro m rav n o teţo m izm ed ju brzin e i tem perature. Ako Vam je brzina najv aţn ija stv ar na sv etu , id ite n a sp reg u S C S I. Im ajte n a u m u ćete sa S C S I d isk o m m o rati da kupite dodatni hardver k o ji je po treb an za S C S I m ag istralu . Isto tak o , ku p ite najv eć i disk koji m o ţete seb i d a d o zv o lite. Izn en ad ićete se k o lik o b rzo m o ţete d a n a pun ite d isk , v eć zavisn o o d to g a šta rad ite sa sv o jim P C raĉu n aro m . Diskovi velikog kapaciteta su danas "nepristojno" jevtini, pa kupite sebi jedan poveliki. Z vu čn a k artica: ap so lu tn o je n eo p h od n a u d an ašn jem sv etu P C raĉu n ara. I n jih "im a n a to n e" p o rad n jam a, ali ja V am o p et p rep o ru ĉu jem d a k u p ite n ek u o d pozn ato g p ro izv od jaĉa. P ro b ao sam n ek e o d tih k lo nov a i im ao p ro b lem e sa u p rav ljaĉk im p ro g ram im a za

n jih . Ĉ itajte stru ĉn e ĉaso p ise, jer im a m n o g o zv u ĉn ih k artica sa specijalnim osobinama. Pojedine kartice imaju posebne algoritme za zv u k ko ji b i treb alo d a g a un ap red e. N ek i o d n jih n isu n izašta, ali ostali stvarn o po b o ljšav aju zv uk . N ek e k artice, o n e b o lje iz proizvodno g p ro g ram a firm e C reativ e L ab s im aju p ro širen ja sa sv im v rstam a u laza i stv ari k o je se m o g u p rik lju ĉiti n a k articu i tak o p ro širiti n jen e m o g u ćn o sti. T o o b iĉn o i n ije tak o v aţn o , sem ak o n iste u poslovima miksovanja zvuka i audio-video uredjivanja. Obezbedite da kartica ima 4-k an aln u po d ršk u , jer je to o no što o b iĉn o o b ezb ed ju je d a P C raĉu n ar zv u ĉi sjajn o , n arav n o p o d u slo vo m d a im ate d o voljno zv u ĉn ik a. S a k artico m m o rate d a u zm ete i zv u ĉn ik e. M o ţete d a p o tro šite m n o g o p ara n a zv u ĉn ik e, ali V am ja p rep o ru ĉu jem d a uzmete najmanje 3-d eln i sistem (sa su b v ufero m ). D o p ašće V am se o sn o vn i od ziv i opšti zv u k . D o b ru rob u im a firm a A ltec L an sin g , k ao i mnog i d ru g i. F irm a L ab tec p rav i d o bre zv u ĉn ik e, m ad a n jih o v zv u k n a mene nije ostavio neki poseban utisak. Za stvarno vrhunske proizvode p o g led ajte zv u ĉn ike K lip sch P ro -Media ili Boston Acoustics. CD-ROM/DVD: O sig u rajte d a im a in stalacio n i d isk za u p rav ljaĉk i program (skoro svi uredjaji za m alo p ro d aju g a im aju ). O v aj u red jaj će Vam biti potreban da biste mogli da instalirate operativni sistem. Danas su ovi uredjaji vrlo jevtini, pa uzmite jedan koji je brz: 40X ili jo š b rţi. O b ezb ed ite d a b ud e ko m p atib ilan sa A T A P I ID E . N ek i o d njih izgledaju kao IDE uredjaji, m ad a u stv ari im aju v lasn iĉk u sp reg u , kao na primer stariji uredjaji Creative multimedija. Ako kupujete nov u red jaj, n a tak o n ešto n ećete v iše n aići p o rad n jam a, p a n e b rin ite. A k o ţelite n ešto v iše o d ob iĉn o g ured jaja za C D -ROM, kupite sebi DVD uredjaj za reprodukciju. Takvi uredjaji su sada m n o g o v iše od o b iĉn o g u red jaja C D -ROM, a sa njima su kompatibilni unazad, pa zato m o g u da po slu ţe za sv e nam en e. O n d a, sa do b rim so ftv ersk im D V D p lejero m k ao što je P o w erD V D ili W in D V D , m o ţete d a g led ate film o v e ili d a k o ristite D V D so ftv er n a V ašem P C raĉu n aru . T astatu ra i m iš: u g lav no m se sam i o b jašn jav aju . O b ezb ed ite d a konektor tastature ide u prik lju ĉn icu n a m atiĉn o j p lo ĉi, u p ro tiv no m će V am b iti p o treb an ad ap ter. V ećin a n o v ih p lo ĉa k o risti konektor PS/2 za tastatu ru . U v erite se d a m iš rad i. I izab erite p rav u v rstu za v aš sistem: serijsk i ili P S /2 . A k o b aš v o lite, m o ţete d a u zm ete m ašto v itu

"prirodnu" tastaturu, koja je u osn ov i o b iĉn a tastatu ra isk riv ljen a u sredini. Treba izvesno vreme da bi se na nju naviklo, ali zato lepo izg led a. M o ţete tak o d je d a o d ab erete m iša sa razn im d o d acim a, k ao što su to ĉk ići za p o m eran je, k o trljaju će k u g le i to m e sliĉn o . P o g led ajte i o p tiĉk e m išev e, b ez k u g li, k ao što je In tellim o u se firm e M u cro so ft. Kablovi uredjaja: O b ezb ed ite d a im ate sv e k ab lo v e za p rik lju ĉ ivanje ĉv rsto g d isk a, u red jaja za flek sib iln u d isk etu i za C D -ROM za u laz/izlaz m atiĉn e p lo ĉe ili za u lazno /izlazn u k articu . O v i k ab lov i se o b iĉn o d o b ijaju uz m atiĉn u p lo ĉu ili sam u red jaj, ali n e u v ek , i ponekad ne u kvalitetu koji Vam je potreban. Uverite se da su d o v o ljn o d ug aĉk i. P reg led ajte d a n em a o šteće nja, kao na primer p o k id an ih ţica ili n ešto sliĉn o . Isto tak o , im ajte n a u m u d a u red jaji za ATA/66-100 moraju da imaju 80-ţiĉn i ID E k ab l. O n je iste širin e k ao o b iĉan k ab l, ali m u je sv ak a ţica tan ja, p a je sm ešten o v iše ţica u k ab l. A k o o b raćate p o seb n u p aţn ju n a p itan ja h la djen ja, m o ţete o d ab rati o k ru g le kab lo v e za po d atk e. O n i ĉin e ured n ijo m un u trašn jo st V ašeg kućišta i o m o g u ćav aju ĉistiji p ro laz v azu šn o j stru ji n eg o što b i to b io slu ĉaj u k u ćištu p re natrpan o m g o m ilo m širo k ih siv ih trak astih k ab lo v a k o ji jo j se ĉesto isp reĉe n a p u tu . Audio kabl: O b iĉn o se dob ije uz C D -R O M , direk tn o po v ezu je V aš uredjaj za CD-R O M sa zv u ĉn o m k artico m . Zavrtnji: U v erite se d a im ate d o v o ljn o zav rtan ja. O b iĉ no se dovoljna k o liĉin a d ob ije u z V aše k u ćište. U v erite se d a su zav rtn ji o d g ov araju će v eliĉin e. Z av rtn ji za sp ajan je k artica su razliĉite v eliĉin e o d o n ih za sp ajan je u red jaja, p a ak o p o k u šate d a k o ristite v eći zav rtan j n a u red jaju , o štetićete u red jaj. Sistemski disk: Obezbedite da imate sistemski disk postavljen i sp rem an za u p o treb u . M o ţete d a n ap rav ite p o jed an za sv ak i operativni sistem koji planirate da koristite. Ako imate drugu ma šin u k o ja v eć rad i, u potreb ite je d a n ap rav ite sistem sk i d isk . N adam se da koristite operativn i sistem W in d o w s 9 8 ili n ek i bo lji, jer će to u ĉin iti m n o g o lak šim p o stav ljan je C D -ROM kasnije u ovom uputstvu.

O v o je b io k lratak p reg led h ard v ersk e scen e za V as i n ad am se d a će p o slu ţiti k ao savet za p rik u p ljan je sastavnih delova potrebnih za izg rad n ju V ašeg P C raĉu n ara. N em a n aĉin a n a k o ji b ih m o g ao d a p o k rijem sv e m ark e ili d a d am b ilo k ak v e ĉv rste p rep o ru k e za b ilo k og p ro izv o d jaĉa u o vo m u p u tstv u , tak o d a v elik e d eo to g istraţiv an ja treba da se uradi posebno. Sada ćem o p reći na n ek e stv arn e k o rak e u sastav ljan ju P C raĉu n ara … . KORAK 2: S k in ite p ok lop ac k u ćišta

Ovo je vrlo jednostavan korak. U osnovi treba samo da skinete p o k lop ac V ašeg n ov o g k u ćišta. A k o im ate jed n o stav n o k u ćište, u zm ite izv ijaĉ i sk in ite ĉetiri ili šest zav rtan ja ko ji se na laze razm ešten i po iv ici zad n je stran e k u ćišta. S tav ite ih n a m esto g d e se n eće p o g u b iti i gde lak o m o ţete d a ih n ad jete. K ad a se o n i jedn o m sk in u , ceo p o k lop ac k u ćišta se sk id a "u jed n o m k o madu". Kod ove konstrukcije, p red n ja stran a k u ćišta se n e p o m era. S k id aju se sam o g o rn ja i b o ĉn e stran e k o je ĉin e p o k lo p ac. K o d n ek ih n o v ijih k u ćišta, m o ţd a će b iti potrebno da povuĉete p red n ju stran u n ap o lje i o nd a o d šrafite stran ice k u ćišta. A k o im ate n o v ije, sk u p lje k u ćište, o n o m o ţe d a b u d e u d ru g aĉijem o b lik u . P ro izv o d jaĉi b o lje n ap rav ljen ih k u ćišta su d o šli do k o n stru k cije "b ez zav rtan ja". K o d te k o n stru k cije, o b iĉn o uh vatite dno p red n je iv ice k u šćišta i p o vu ĉete je. P red n ja stran a se tad a o d vo ji. P o mom iskustvu, to ob iĉn o zah tev a n eko lik o p o ku šaja i dosta sn ag e. O v a k u ćišta su o b iĉno d o sta izd rţ ljiva. Zatim se stranice podignu i o tk lizaju k ao i v rh . V aše k u ćište, u o sn o v i, d o lazi u ĉetiri d ela. D ru g a k u ćišta su sliĉn a, ali k ad a sk in ete p red n ji d eo , v rh i stran ice se skidaju zajedno. S v ak o k u ćište je p o m alo d ru k ĉije. Im a g o to v o isto to lik o k o nstru k cija koliko i firmi koje ih prav e. P o sto je o n a k od ko jih ĉak n e m o rate d a skinete prednju stranu, nego samo da otklizate stranice. Kod drugih, m o ţete d a sk in ete celu m atiĉn u p lo ĉu i p o licu za m o n tiran je k artica otklizav aju ći ih n ap o lje n a zad n jo j stran i. T o je zg o d n o k ad a se p rav e

brze promene u sistemu, mada i dalje morate da odspojite razne k ab lo v e k o ji se nalaze n a p u tu . K ak v o go d k u ćište d a im ate, n e zaboravite da g a celo g p reg led ate p re n eg o što p o k u šate d a u d jete. Uradite to polako - m e,a p o treb e d a b ilo šta rad ite n a silu i n ešto o štetite. S ad k ad a je to u rad jen o , sp rem n i ste d a n astav im o . K O R A K 3: P rip rem a k u ćišta U o v o m tren u tk u b i v eć treb alo d a im ate isp red seb e n o v o k u ćište sa skinutim poklopcem. Pre neg o što g a up o treb ite za n o v i sistem , morate da ga pripremite. Prodjite kroz ovaj podsetnik da bi ste bili sig u rn i d a ste g a prip rem ili k ak o treba. M o ţd a u V ašem slu ĉaju sv e to i n eće b iti p o trebno, a ak o ste V aše ku ćište v eć k o ristili, m n o g o to g a je v eć u rad jen o . S v ejed n o , o v o su ko risna uputstva. S ad k ad a je k u ćište v eć o tv o ren o , tren u tak je d a se p reg led aju zav rtn ji k o ji id u u z n jeg a. O n i se o b iĉn o d rţe u m alo j p lastiĉn o j k esici, sm ešten o j u n u tar k u ćišta. U to j k esici ćete n aći:  Z av rtn je za šasiju - to je tip za p riĉvršćiv an je leţišta za k artice itd.  Manje zavrtnje - iste k ao o n e za šasiju , ali m an jeg p reĉn ik a. K o riste se za p riĉv ršćivan je m atiĉn e p lo ĉe.  Odstojnike - to su zavrtnji koji se upotreb ljav aju za d rţan je m atiĉn e p lo ĉe n a rastojan ju o d 1 /8 inĉa o d leţišta za m o n tiran je m atiĉn e p lo ĉe. A k o im ate A T k u ćište m o ţete p ro n aći m ale b ele odstojnike. Oni imaju istu svrhu kao i metalni odstojnici, ali su jednostav n o p ro bo d en i k ro z p lo ĉu i u v edeni u proreze na k u ćištu . N jim a se teţe ru k u je u p o redjenju sa metalnim o d sto jn icim a, ali v rše p o sao . N ajzad , n ek a ku ćišta ko riste m e taln e o d sto jn ik e sliĉn e štip aljk am a. I o n i su p o m alo n ezg o d n i za upotrebu.  P o d lo šk e. O n e su tip iĉn o m ale, m ek an e p od lo šk e, n e o d o n e metalne vrste koju ste navikli d a im ate u k u tiji sa alato m . O v e će se k o ristiti k ao jastu ĉići izm ed ju V aše m atiĉn e p lo ĉe o zav rtan ja. N ek e m atiĉn e p lo ĉe o m aju m etaln e p lo ĉice o k o o tvo ra ko je sp re -

ĉa vaju zavrtnje da naprave kratke spojeve u elektronici, pa u tom slu ĉaju p od lo šk e n eće b iti po treb n e n iti uk lju ĉen e u k o m p let k u ćišta. Sad proverite da li je nekoliko stvari uradjeno, ako za ti ima potrebe. 1. O ĉistite k u ćište - A k o je k u ćište n o vo , to i n ije m n o g o v aţn o . A li, ak o je k u ćište v eć k o rišćen o , d o b ro b i m u d o šlo jed n o p ro p isn o ĉišćen je. O ĉistite u n u trašn jo st p o m o ću k rp e ili k o m primovanog v azd u h a. U v erite se d a je v en tilato r u izv o ru n ap ajan ja o ĉišćen o d prašin e i d lak a. Izb rišite g a i p o m o ću k rp e. 2. Pregledajte izvor napajanja - P ro v erite d a li je ĉv rsto m o n tiran n a k u ćište, da nem a p rašin e i da je po d ešen na nap o n V aše lo k aln e elek triĉn e m reţe - 110 V za SAD i 220 V za ostale zemlje. 3. Isp itajte p rek id aĉ za u k lju ĉen je nap ajan ja - Uverite se da je p rek id aĉ sig u rn o priĉv ršćen i pravilno povezan na izvor napajanja. K o d v ećin e A T k u ćišta, p rek id aĉ je v eć p o v ezan n a iz vor za n ap ajan je p o m o ću ĉetiri ţice. K o d A T X k u ćišta, p rek id aĉ za n ap ajan je će im ati jed n u slo b od n u ţicu k o ja p o lazi sa n jeg a. T a ţica treb a d a se p o v eţe za k o n ek to rom za prek id aĉ za n ap ajan je n a m atiĉn o j p lo ĉi. Izv o r n ap ajan ja b i treb alo d a je v eć p rik lju ĉen n a prek id aĉ za n ap ajan je, a k o n ek to ri b i treb alo d a su p o k riv eni elek triĉarsk o m izo lacio n o m tra kom. 4. M o n tirajte n o ţice - O n e se u b acuju u o tv o re n a dn u ku ćišta. K u ćište sto ji n a tim n o ţicam a k ad a se n alazi n a V ašem sto lu . A k o je k u ćište v eć k o rišćen o , ili je od sku p lje v rste, to m o ţe d a se n e radi. 5. In stalirajte v en tilato r k u ćišta - P o n ek ad m o ţete p o ţeleti d a instalirate poseban ventilator koji se p riĉv rsti zavrtnjima na policu naspram otvora za ventilaciju na prednjoj strani ku ćišta. Ovo p o m aţe d a se p o jaĉa k ru ţen je v azd u h a k ro z sistem . O sig u rajte d a je ventilator tak o po stav ljen d a uv laĉi v azd u h u k u ćište, a n e d a g a izd u v av a n ap o lje. M n o g a k u ćišta v eć imaju instaliran takav v en tilato r, p a n e m o rate o to m e d a b rin ete. N ek i p ro izv o d jaĉi stav -

ljaju m ali filter p rek o o tvo ra, d a b i sp reĉili d a se p rašin a u v u ĉe u u n u trašn jo st. 6. K o n figu rišite L E D d io d e - L E D d io d e n a k u ćištu rad e sasv im odvojeno od stvarne brzine sistem a, p a m o ţete sad a d a ih p od esite. T o se rad i p o m o ću k ratk o sp ajaĉa n a zad n jo j stran i L E D d io d a. D a b iste o v o u rad ili kak o treb a, p o g led ajte šta p iše u m alo m u p u tstv u koje ste dob ili u z k u ćište. M n o g a nov ija k u ćišta ĉak i nem aju L E D diode, pa ne morate da se brinete oko toga. 7. O slo b o d ite leţišta za u red jaje - S asv im n o v a (jev tin ija) k u ćišta im aju p o n ek ad leţišta za u red jaje zatv o ren a p o m o ću m etaln ih p lo ĉica. T o je b aš d o sad n a stv ar. A k o ţelite d a in sta lirate bilo kakav uredjaj, a to verovatno i ţelite, m o rate d a ih u k lo n ite. O d ab erite leţišta k o ja h o ćete d a isk o ristite (o b iĉn o o n a n a v rhu v iso k og v ertik alno g k u ćišta) i sk in ite m e taln e p lo ĉice. O n e su p riĉv ršen e m etaln im sp o jem , p a m o rate d a ih seĉete, ĉu p ate i u v rće te da biste ih oslobodili. Jedn o m k ad a ih oslo bo d ite, p lo ĉice će im ati o štre iv ice. B o lja k u ćišta im aju leţišta p o k riv ena p lastik o m , zam en ljiv im p lo ĉicam a sa k o jim a se m n o g o lak še rad i i u o p šte im aju b esk rajn o m n o g o v iše sm isla. KORAK 4: K on figu rišite V ašu m atičn u p loču

V rem e je d a p rip rem ite sv o ju m atiĉn u p lo ĉu za in stalaciju . N ek o lik o sled ećih k o rak a u o v o m u p u tstv u će V as p ro v esti k ro z p o stu p ak k ako to da uradite. Ovaj korak, kao i instalacija memorije i centralne p ro ceso rsk e jed in ice je m n o g o lak še u rad iti p re n ego što ug rad ite m atiĉn u p lo ĉu u k u ćište. O n m o ţe d a se izv ed e i k ad a je m atiĉn a p lo ĉa u k u ćištu , i k ad a b iste n ešto ra dili n a P C raĉu n aru p o što je v eć izg rad jen , v ero v atn o b iste tak o i u rad ili. A li, k ad a se P C raĉu nar gradi o d p o ĉetk a, lak še je izv esti k o n figu raciju i p o stav ljan je m atiĉn e p lo ĉe pre ugradnje. U p rv o v rem e, u k o n stru k to rov im m islim a m atiĉn e p lo ĉe p red stav ljaju n ajstrašn iju p rep rek u . A li, o n e to n e b i treb alo d a bu du . P riliĉn o je lak o k o nfig u risati i p o stav iti m atiĉn u p lo ĉu , sv e d o k p ov ed ete raĉu n a o n eko lik o o sno v nih stv ari. P rv a o d n jih je d a u m ete d a p ro ĉitate p ri-

ru ĉn ik i razu m ete šta tam o p iše. A k o se p o jav i b ilo k o ja reĉ ili k o n cep t u p riru ĉn ik u k o je n e ra zumete, p o traţite n eg d e n jih o v o zn aĉen je. T o je v eo m a v aţn o , jer ak o stv arn o n e razu m ete šta se d ešav a, to m o ţe d a V as o d v ed e d o g lup ih g rešak a. D ru g o , treb a d a zn ate k ak o d a ru ku jete sa k ratk o sp ajaĉem . N ajp re sh v atite d a se m atiĉn a p lo ĉa m o ţe k o n fig u risati n a v iše n aĉin a. T o je tako napravljeno da bi ona mogla da radi sa razliĉitim hardverskim k o nfig u racijam a. P o stav ljan ja k o ja k o risti p lo ĉa su d ik tiran a n aĉin o m kako elektriĉn a k o la p ro v o d e stru ju . Im am o k ratk o sp ajaĉ, k o ji n ije n išta d ru g o n ego p ar p in o v a o d k o jih sv ak i p ro vo d i elek triĉn u stru ju . Kada se ti pinovi ostave u razdvojenom stanju, mala plastiĉn a k ap ica se n e stav i p rek o n jih i stru jn o k olo je p rek in u to . N a taj n aĉin je isk lju ĉen o b ilo koje postavljanje kojim upravlja taj posebni k ratk o sp ajaĉ. E sad , ak o p o stav ite kap icu pre ko ta dva pina, strujno kolo se zatv o ri i u sk lad u sa tim p ro m en i k o n fig u racija m atiĉn e p lo ĉe. T o je sv a teo rija k o ja sto ji iza k ratk o sp ajaĉa. U stv arn o m sv etu , k ratk o sp ajaĉi m o g u d a im aju v iše o d d v a p in a. P o n ek ad , n ek i k ratk o sp ajaĉ, o zn aĉen k ao JP 1 ili sliĉn o , m o ţe d a se sastoji od tri ili v iše p in o v a. U to m slu ĉaju , p riru ĉn ik će V am reći k o je pinove da odspojite a koje da spojite da bi ste postavili neko posebno podešav an je. S v e d o k razu m ete p riru ĉn ik , id e V am d o b ro . K o n figu risan je V aše m atiĉn e p lo ĉe o b iĉn o zah teva p o stav ljan je kratk o sp ajaĉa u sk lad u sa cen tralnom procesorskom jedinicom koju p lan irate d a n a n ju stav ite. K aţem "o b iĉn o ", jer za o v o n e k o riste sv e m atiĉn e p lo ĉe k ratk o sp ajaĉe. N ek e o d n jih k o riste D IP p rek id aĉk e grupe, mad a se tak v e n e sreću b aš ĉesto u d an ašn je v rem e. Druge n o v ije p lo ĉe su b ez k ratk o sp ajaĉa i k o riste sistem u kome su p o stav ljan ja, k o ja se n o rm aln o rad e p o m o ću k ratk o sp ajaĉa ili D IP p re k id aĉk ih gru p a, izv ed en a po m o ću sp ecijaln o g pro g ram a u C M O S -u. A k o je m atiĉn a p lo ĉa k o ju instalirate bez kratkospajaĉa, V i u o sn o v i m o ţete d a p resk o ĉite o v aj k o rak , jer će o n m o rati da se uradi kasnije. M o g li b iste ip ak da g a p ro ĉitate, jer ĉak i k o n stru k cija "b ez k ratk o spajaĉa" im a p o n ek i o d n jih i m o raćete d a zn ate šta rad ite ĉak i sa "b ezk ratk o sp ajaĉk o m " p lo ĉo m.

T reb a d a im ate n a rasp o lag an ju p riru ĉn ik za V ašu p lo ĉu . A k o g a nemate, idite na proizvodjaĉe vo mesto na WEB-u i pogledajte da li tam o m o ţete d a d o d jete d o p o treb n ih in fo rm acija. M o ţete tak o d je d a isp ro b ate n jih o vu teh n iĉk u p od ršk u prek o telefo n a. U pojedinim sluĉa jevima, nek a o d po stav ljan ja k ratk o sp ajaĉa su o d štam p an a n a p o v ršini m atiĉn e p lo ĉe. A k o n em ate n i jed n u od ov ih info rm acija, b aš ste b ak su z. N a V ašu n esreću , m o rate d a im ate n ek i o b lik raspolo ţiv e d o k u m en tacije, p ro sto zb o g to g a što m atiĉn e p lo ĉe im aju tak o m n o g o postavljanja za pod ešav an je. A k o im ate p o sla sa starijo m p lo ĉo m , m o ţd a će V am treb ati izv esn o v rem e d a u stan o v ite k o je p ro izv o d jaĉ, d a b iste v id eli d a li o n m o ţe d a V am p o m o g n e. Ĉ esto m o ţete d a is koristite identifikacione brojeve BIOS-a da biste onlajn identifikovali p lo ĉu . P riru ĉn ici za m atiĉn e p lo ĉe do laze u d v a g lavn a fo rm ata. N ek i o d n jih su pogodni za ljubitelje hardv era, jer d aju sp isk o v e kratk o sp ajaĉa ili D IP p rek id aĉk ih g ru p a za n ap o n jezg ra cen traln e p ro cesorske jedinice, u lazn o /izlazn e n ap o n e, m n o ţaĉ i b rzin u sistem sk e m ag istrale. O n i Vam ond a k aţu k ak o šta treb a po staviti za sv ak u o d o v ih stv ari. O v aj fo rm at je b o lji, zb o g v eće k o n tro le. D ru g i p riru ĉn ici d aju sp isk o v e p o stav ljan ja za najĉešće k o rišćen je ce ntralne procesorske jedinice, p o k azu ju ći uo b iĉajen a p o stav ljan ja za sv ak u o d n jih . M ad a je o v aj format lakši za k rajn jeg k o risn ik a, n ep o g od n iji je ak o ţelite v eću kontrolu nad postavljanjima, na primer zbog ubrzavanja generatora tak ta. N ajb o lji p riru ĉn ici imaju obe stvari: spiskove postavljanja kratk o sp ajaĉa i u z to sp isk o v e p ro ceso ra sa p o stav ljan jim a k ratk o sp ajaĉa za svaki od njih. Treba pripaziti na nekoliko stvari. Kada se brzina procesora postavlja p o m o ću k ratk o sp ajaĉa, k o ristite STVARNU brzinu procesora. Ako je V aš ĉip v red n o v an p o sistem u za P -ocenjivanje, on u stvari ne radi tom brzinom. P-ocenjivanje je jednostavno poredjenje sa Intel-ovim ĉipom. Takav primer je procesor Cyrix 6x86MX-2 3 3 . O v aj ĉip im a P ocenu od 233 MHz, ali stvarno radi na 187,5 MHz. Dobra vest je da v ećin a p ro izv o d jaĉa cen traln ih p ro ceso rsk ih jed inica v iše n e k o risti sistem za P-ocenjivanje i da ga ne upotrebljava ni jedan savremen ili skoro-savremen procesor.

B u d ite p aţljiv i k ad a se ig rate sa p lo ĉo m . O b iĉn o je n ajb o lje da je, kada postavljate kratkospajaĉe, stav ite n a an tistatiĉn u k esu u ko jo j je b ila zap ak o v an a. U v ek p o stav ite p loĉu n a rav n u p o vršin u , n e n a tep ih ili b ilo šta sliĉno . I u v ek se “u zem ljite” p re n eg o što p oĉn ete d a rad ite sa ploĉo m . K ad a ru k u jete sa p lo ĉo m , d rţite je za iv ice k ad g o d je to m o g u će. NAPOMENA O UZEMLJENJU: V aţn o je d a u zem ljite sv o je telo p re n eg o što p o ĉn ete d a ra dite sa sastav n im d elo v im a raĉu n ara. V aše telo m o ţe d a n ak u p i o g ro m n e k o liĉin e statiĉk o g n aelek trisan ja, ĉak sam o prilik o m h o d an ja. V i to n e o sećate, i n ajv ero v atn ije i nećete, ali tak vo n aelek trisan je m o ţe d a “sp ali” sastavn i d eo raĉu n ara. T o je isti efek at kao kada protarete stopalo o tepih, a onda uhvatite kvaku na vratima. Z ato , p re n eg o što p o ĉn ete d a rad ite sa elektronikom po ovom u p u tstvu , u zem ljite se d o d iriv an jem ram a V ašeg k u ćišta P C raĉu n ara, i to o b em a ru k am a. T o isto m o ţete p o stići k o risteći k ab in et za d ato tek e ili bilo šta dru g o od pro v od n o g m aterijala, što je na sliĉan n aĉin p o v ezan o sa u zem ljen jem . Evo sad a o sn o v nog p o stu pk a za k o n fig u raciju m atiĉn e p lo ĉe:  P ročitajte p riru čn ik . U v ek . Ĉ itajte liste za p o stavljan ja i pronadjite gde su svi kratkosp ajaĉi n a sam o j m atiĉn o j p lo ĉi i k o ja p o stav ljan ja on i k o n tro lišu .  P ostavite p od ešavan ja za n ap on e. V ećin a starijih ĉip o v a k o risti sam o jed an n ap o n . N o v iji ĉip o v i k o je u p o treb ljav am o danas, koriste razdeljene napone. Postavite ih tako da odgovaraju centralnoj procesorskoj jedinici koju nameravate da ugradite. Ako koristite stariji ĉip sa jed n im n ap o n o m , p o d esite da oba n ap o n a b u du isti. N ajb o lje ćete p o g o d iti o d go v araju ći nap o n ako p o g led ate šta je o d štam p an o n a sam o j cen traln o j p ro cesorskoj jed in ici. V ećin a cen traln ih p ro ceso rsk ih jed in ica će im ati “n apo n jezg ra” o d štam p an n eg d e n a seb i. T o je V aš n ap o n . Mnoge n o v ije p lo ĉe su k on tru isan e tak o d a au tomatski detektuju napon i o n d a p rim en e n jeg o v u taĉnu v redn o st. U tak v o m slu ĉaju n e mate nikakvih briga.

 Postavite brzinu procesora. T o se o b iĉn o n e rad i pom o ću sam o jednog kratkospajaĉa. U m esto to g a, p o stavlja se brzina sistem sk e m ag istrale i m n o ţaĉ. M n o ţaĉ je b ro j k o ji, kada se p o m n o ţi sa b rzin o m sistem sk e m ag istrale, d aje b rzin u p ro ceso ra. Postoje poseb n i k ratk o sp ajaĉi za sv ak o o d o v ih po dešav an ja. Podesite ih tako da odgovaraju centralnoj procesorskoj jedinici k o ju n am erav ate d a u g rad ite. A k o zn ate šta rad ite i ţe lite da p o v ećate b rzin u g en erato ra tak ta ĉip a, p o d esite o v e k ratk o sp ajaĉe m alo d ru gaĉije. Ja b ih V am , u o p šte, p rep o ru ĉio d a ip ak p rv o o spo so bite sistem d a stv arn o p ro rad i p re n eg o što se u p u stite u p o v ećavan je b rzin e g en erato ra tak ta. A k o su u V ašem priru ĉn ik u p o dešav an ja n av ed en a p rem a cen traln im procesorskim jedinicama, samo uradite to što V am lju d i k aţu . P o n ek ad m o ţete d a iz p riru ĉn ik a izv o d ite zak lju ĉk e k o ji p re k id aĉi k o n tro lišu n ap o n , m n o ţaĉ itd . T ak o d je, p azite n a ĉip o v e k o ji im aju dru k ĉija po stav ljan ja m n o ţaĉa od on ih k o je stv arn o k o riste. N a p rim er, m n o g i ĉip o v i o d 2 3 3 M H z k o riste m n o ţaĉ 3 ,5 x ali kako neke plo ĉe ne nu d e ov aj izb o r, on i in terp retiraju mnoţaĉ 1 ,5 x k ao d a je 3 ,5x. Zato prvo podesite brzinu m ag istrale. V ećin a cen traln ih p ro cesorskih jedinica su konstruisane da rade na magistrali od 66 MHz ili 100 MHz, mad a m n o g e o d n jih b iraju d a rad e n a veći b rzin am a o d ov ih , ili n a razliĉitim b rzinama koje se nalaze izmedju njih. Posle toga, p o stav ite m n o ţaĉ. O n zav isi o d centraln e p ro cesorske jedinice koju koristite. Na primer, recimo da instalirate Pentijum II – 266. Postavljate brzinu magistrale na 66 MHz. Da bi procesor radio na nameravanoj brzini od 266 MHz, morate da p o stav ite m n o ţaĉ 4,0x. Dakle: 66 MHz X 4,0 = 266 MHz. S v e u sv em u , ak o se V ašo m p lo ĉo m u p rav lja p o m o ću k ratk o sp ajaĉa, treb a d a p og le date u p riru ĉn ik rad i n jih o vo g p rav iln o g rasp o reda, u p o treb ite p lan p lo ĉe d a b iste p ro n ašli gde je k ratk o sp ajaĉ na sam o j p lo ĉi i p rstim a ili p o m o ću p in cete postavite kratkospajaĉ d a b u d e k ao što je p rik azan o n a dijag ram u u V ašem p riru ĉn ik u . K ad a sv i k ratk o spajaĉi izg led aju k ao što su n a d ijag ram im a, p o d esili ste. I, jo š jed n o m , ak o V aša p o dešav an ja cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice N IS U p o m o ću k ratk o sp ajaĉa, p o staraćete se o to m e k asn ije.

N ek e p lo ĉe k o riste k ratk o sp ajaĉe d a b i se p o d esila v rsta i v eliĉin a skrivene memorije. Ako je to potrebno, podesite ga sada. Ako imate u n u trašn ju sk riv enu m em o riju , što je n ajĉešći slu ĉaj, n e m o rate tim e d a se b av ite. S liĉn o to m e, n ek e p lo ĉe V am d aju m o g u ćn o st d a k o ristite b ilo A T bilo A T X izv o re n ap ajan ja. Z av isn o od tip a ko ji ćete u p o treb iti, m o ţete d a p o stav ite k ratkosp ajaĉ k o ji će k azati p lo ĉi k o ju vrstu napajanja da koristi. A k o V aša p lo ĉa p o d rţav a asin h ro n u b rzin u g en erato ra tak ta za S D R A M m em o riju , što je slu ĉaj sa v ećin o m p lo ĉa k o je im aju sk u p o v e ĉip o v a V ia, tak o d je treb a isp rav n o d a p o d esite k ratkosp ajaĉe. O v a k arak teristik a V am o m o g u ćav a d a rad ite sa m em o rijom brzinom koja je razliĉita od one za ostatak sistema. To je zgodno, na primer, kada ţelite d a k o ristite stariju m e moriju, a da Vam ostatak sistema ipak radi n a v ećo j b rzin i m ag istrale. M o ţete, n a p rim er, d a p o stavite brzinu magistrale na 100 MHz i onda podesite memoriju da radi na 66 MHz ili 75 MHz. Instrukcije za ispravno postavljanje ovakvih stvari nalaze se u p riru ĉn ik u za V ašu p lo ĉu . A k o ste to sv e u rad ili, n ajv eći d eo k o n fig u risan ja je o b av ljen . S ad a jo š jednom proverite ostala p o d ešav an ja k o ja je p o stav io p ro izv o d jaĉ, d a biste se uverili da su ispravna. Uverite se da je kratk o sp ajaĉ za brisanje CMOS normalno postavljen, da biste kasnije mogli da menjate podeša vanja BIOS-a. O b ezb ed ite d a je k ratk o sp ajaĉ za bateriju postavljen na bateriju n a p loĉi a n e n a spo ljn u b ateriju . A k o im ate k ratk o sp ajaĉ za o m o g u ćav an je F L A S H B IO S -a, obezbedite da je isk lju ĉen . Isto tak o , p ro v erite d a li su sv i k ratk o sp ajaĉi k o ji o m o g u ćav aju ili o n em o guća vaju k on tro lere n a sam o j p lo ĉi isp rav n o postavljeni. Sva ta p o d ešav an ja su o b iĉn o po p retpostavci uradjena kako treba, ali Vi svejedno treba da ih proverite. Imajte na umu da mnoge ploĉe k o n tro lišu o v e k arak teristik e p rek o sv o g C M O S -a i da ćete ih p o stav ljati k ad a se P C raĉu nar podigne i proradi, a ne pom o ću k ratk o sp ajaĉa. D v a p u ta p ro v erite sv o j so p stv en i rad. B o lje je sp reĉiti n eg o leĉiti. KORAK 5: Instalirajte centralnu procesorsku jedinicu

In staliran je cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice je p riliĉn o d irek tan p ro ces. R iziĉan je za cen traln i p ro cesor. Ako uradite ovaj korak prebrzo ili n ep aţljiv o , m o ţete d a g a o štetite. Z ato , n em o jte se n erv irati. P o sao je jed n o stav an , ali treb a d a se u rad i p aţljiv o . D an as p o sto ji v iše u o b iĉajen ih sp reg a za cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice: P o d n o ţje 7 , P o d n o ţ je 1, P o d n o ţje 3 7 0 , P o d n o ţje A i P o d n o ţje B . P o d no ţje 7 , P o d n o ţje 1 , P o d n o ţje 3 70 , i P o d n o ţ je A izg led aju v eo m a sliĉn o i razlik u ju se sam o u b ro ju p in o v a i n ap o n im a. Stariji procesori k ao P en tiju m i, K 6 ,6 x 8 6 k o riste po d no ţje 7 . K ao što sam v eć rek ao , p o d n o ţje 3 70 izg led a sliĉ no, ali ga koriste samo In tel’o v i C elero n i i ĉip o v i C yrix Jo sh u a, jer im aju In tel-ovu licencu za u p o treb u te ko n stru k cije. P o d n o ţje A k o riste sv i sav rem en i v rh u n sk i p ro ceso ri firm e A M D . P o d n o ţje 1 ko risti v ećin a In tel-ovih Pentijuma II, III i n ek i C elero n i. P o d n o ţje 1 izg led a k ao P o d n o ţje A , ali je elek triĉk i razliĉito i k o ristilo se za starije p ro ceso re A th lo n , p re n eg o što su o n i p rešli n a P o d no ţje A . In tel n e b i d ao licen cu firm i A M D za svoju konstrukciju. Zato, zavisno od toga koji p ro ceso r ćete d a k o ristite, in stalacija cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice će se raz likovati. Iz tog razloga ovaj korak je podeljen na dva dela. G o to v o sv i sistem i sa P o d n o ţjem 7 i sv i sa p o d n o ţjim a 3 7 0 i A k o riste p o d n oţja sa nultom silom umetanja (ZIF). Da biste instalirali procesor sa ovakvom vrstom sprege, postupite na sledeći n aĉin : 1. P ro v erite p in o v e. o k ren ite ĉip n ao p ak o i pregledajte pinove. Da li su iskrivljeni? Oni bi svi morali da stoje pravo. Ako je mnogo njih iskrivljeno, najbolje je da traţite d a V am zamene procesor. Ako ih je samo nekoliko malo iskrivljeno, m o ţete d a ih b lag o isp rav ite u z p o m o ć o d v ijaĉa. U rad ite to V E O M A P A Ţ L JIV O . 2. O tv o rite Z IF p o d n o ţje. U rad ićete to tak o što ćete u h v atiti p o lu g u sa jedne strane podn o ţ ja i otvoriti je. Povucite polugu iz zatv o ren o g , rav n og p o lo ţaja u o tv o ren i, v ertik alan p o loţaj. M o ţd a

ćete m o rati d a je m alo izv u ĉete p re n eg o što se o tv o ri. U rad ite to p o lak o i b ez sile. N em a sm isla d a p o lo m ite p o d n o ţje. Jed n o m k ad k ren e n av iše, m o ţete m alo d a p o jaĉate silu . T o je n o rm aln o . G o rn ji d eo Z IF p o d n o ţja će m alo d a o tk liza. 3. O rijetišite ĉip . T o zn aĉi d a p ro n ad jete P in 1 i n a ĉip u i n a p o d no ţju . N ije teško . Ĉ ip je u v ek ob eleţen k o d P in a 1 . O zn ak a m o ţe d a b u d e m ala taĉk a u u g lu , m alo u du b ljen je ug la ili o zn aka n a jed n o m o d p in o v a. N a p o d n o ţju , o b iĉn o se n alazi u d u b ljen je u uglu ili velika oznaka "1". Ovi uglovi treba da se podese jedan p rem a d ru g o m d a b i se ĉip isp rav n o in stalirao . 4. U m etn ite p ro ceso r. Im aju ći n a u m u o rijen taciju o d red jen u u koraku 3, umetnite ĉip u p o d n o ţje. O n će sk o ro sam u p asti u p o d no ţje, k o je se zato i zov e “p od n o ţje sa nulto m silom u m etan ja”. A k o se to n e d esi, p od n oţje se v ero v atn o nije sasv im otvorilo. Ako nemate Z IF p o d n o ţje (n e d aj, B o ţe!), m o raćete d a rad ite izu zetn o p aţljiv o . P o stav ite ĉip n a p od n o ţje. P ro v erite d a li su sv i p in ov i p o rav n ati. O n d a, p o lako , g u rn ite ĉip u p od n o ţje. P alcem g u rajte jed n u stran u ĉip a sv e d o k n e p o ĉn e d a u lazi u p o d no ţje, O n d a to u rad ite n a d ru g o j stran i. P o n av ljajte to u k ru g p o ĉip u , sv e d o k ga potpuno ne instalirate. 5. K ad a zav ršite, u o sn o v i n e b i treb alo d a im a n ik ak v o g zazo ra izm ed ju d n a p ro ceso ra i p o d n o ţja. 6. Z atv o rite Z IF p o d n o ţje. S am o sp u stite p o lu g u . V ero v atn o ćete o setiti m ali o tp o r. T o je n o rm aln o i sv ak ak o će se zatv o riti. Medjutim, ako zaista treba da se naslonite na njega, proverite da li ste isp rav n o in stalirali ĉip . K ad a se poluga spusti, proverite da li je p o lu g a “u sko ĉila” n a sv o je m esto . Z av ršili ste. P ro ceso ri sa p rik lju ĉcim a (slo to v im a) instaliraju se na drugi n aĉin , jer je i sp reg a sasv im raz liĉita. Slot u osnov i liĉi n a d u g aĉak P C I p rik lju ĉak , m ad a je o b iĉn o sm ed je, a n e b ele

boje. On je postavljen paraleln o sa m em o rijsk im p rik lju ĉcim a. S ad kada smo ga ugledali, hajde da instaliram o ĉip . 1. U osnovi, ov o leţište slu ţi k ao v o d jica i p rid rţav a cen tralnu procesorsku jedinicu koja se tu nalazi. Kako je ovaj tip procesora v iso k o n ad p lo ĉom i ta nak, bio bi su v iše lab av u p rik lju ĉk u b ez v o d jica. V o d jice o b iĉn o id u u z m atiĉn u p lo ĉu . O n e su p rib liţ no visine procesora i imaju dva ugradjena zavrtnja na jednom kraju. Postavite vodjicu na svak o m k raju p rik lju ĉk a. U p o treb ite zavrtnje da ih priĉv rstite n a o d g o v araju ćim m estim a n a m atiĉn o j ploĉi. U rad ite to n a o b e stran e prik lju ĉk a. N ek a leţišta imaju plastiĉn i o k v ir sa sv ak e stran e i taj o k v ir id e o k o celo g p rik lju ĉk a. Kada to završite im aćete p o jed n u v od jicu sa sv ak e stran e p rik lju ĉk a. N a n ek im p lo ĉam a su o n e v eć in stalirane, tako da treba sam o d a ih “o tv o rite” p re u p o treb e. T o je stv arn o zg o d no . 2. Instalirajte h lad n jak n a p ro ceso r. O b iĉn o je to m n o g o lak še u rad iti p re n eg o što g u rnete ĉip u p rik lju ĉak . S v i h lad n jaci se p o m alo razlik u ju p o n aĉin u k ak o su p riĉv ršćen i za p ro ceso r, ali v ećin a n jih koristi male otvore na metalnoj strani procesora da bi se zabravila n a sv o m m estu . k o d n ek ih h ladn jak a, treb a d a u p o treb ite p o d up iraĉ d a b iste g a d rţali v an m atiĉn e p lo ĉe. O v aj p o d u p iraĉ d o lazi sa kompletom police i koristi se samo po potrebi. 3. U m etn ite p ro ceso r. V rem e je d a u b acite p ro ceso r u p rik lju ĉak . Proceso r im a jed n u iv icu k ao n a k articam a n a d n u crn o g k ertrid ţa. O v a iv ica je n ap rav ljen a tak o d a m o ţe d a se u b aci u p rik lju ĉak sam o n a isp rav an n aĉin . Z ato , stav ite p ro ceso r u v o d jice i g u rn ite ga nan iţe sv e do p o v ršin e p rik lju ĉka. O b ezb ed ite d a h lad n jak (ili ventilator) bude prema stran i b lizu sk u p ov a ĉip ov a na m atiĉn o j p lo ĉi. K ad a stig n ete d o d n a, o setićete izv estan o tp o r. T o je normalno. Gurnite procesor sve dok male poluge na vrhu vodjica n e “k likn u ”, k ad a se ĉip zab rav i.

KORAK 6: Instalirajte hladnjak/ventilator K ao što je p o m en u to u p reth o d no m k o rak u , p ro ceso ri sa p rik lju ĉcim a o b iĉn o im aju k o m binaciju h lad n jak /v en tilato r v eć m o n tiran u , p re n eg o što se cen traln p ro ceso rsk a jed in ica stv arn o in stalira n a m atiĉn u p lo ĉu . Ali kod procesora sa podno ţjim a, to n e m o ţe d a se u rad i, jer je v en tilato r stv arn o p riĉv rćen za m atiĉn u p lo ĉu . Prelazim odmah na stvar. Neki od ovih koraka nisu potrebni na sav rem en im m ašin am a, ali su d ati o v d e d a b i se po k rile sv e m o g u će v arijan te. O zn aĉiću te “n asled jen e” k o rake n a ovaj n ačin . 1. P ričvrstite ven tilator n a h ladn jak . O v o je u n ajv ećem b ro ju slu ĉajev a v eć u rad jen o , ali ak o n ije, m o rate d a to izv ed ete sam i. T o se rad i po m o ću ĉetiri zav rtn ja ko ji d o laze uz ven tilato r cen traln e procesorske jedinice. 2. Nanesite smesu za odvodjenje toplote. Smesa za odvodjenje to p lo te je n ešto što m n o g i o d n as, pa i ja, v iše n e k o ristim o . ali za n ek e starije sistem e o n a će b iti p o treb n a. Ili ćete m o ţd a p o ţeleti d a p o v ećate o dv o d jenje to p lo te sa p ro ceso ra n a h lad n jak . D a b iste to izveli, nan esite d ov o ljn o sm ese d a p o k rijete p o v ršinu ĉip a. A k o im ate d elo v e ĉip a k o ji su v iši o d d rug ih , n an esite sm esu sam o n a izd ig n u te po v ršin e. S lo j b i treb alo da b u d e tan ak . N eće sm etati n i d eb lji, ali će n ap rav iti k rš k ad a p ritisnete h lad n jak n an iţe. 3. P riĉv rstite hladnjak. Postavite kombinaciju hladnjak/ventilator p rav o n a v rh p ro ceso ra i p o lak o p ritisn ite n an iţe. V ećin a n o v ijih h lad n jak a im a sk u p štip aljk i n a sv ako j stran i za p riĉv ršćiv an je. O v e štip aljk e se p riĉv ršću ju za p ar jeziĉak a n a sv ak o j stran i p o d n o ţja. Drugi hladnjaci se uvijaju oko procesora i onda samo smeste na v rh , a jed in o p rav o p riĉv ršćiv an je v rši sam a sm esa. 4. Dva puta proverite kontakt. Ako koristite smesu za odvodjenje to p lo te, treb a d a o sig u rate d a su sv e p o v ršin e ĉip a u ko n tak tu sa hladnjak o m . N ajb o lji n aĉin d a se to u rad i je d a se p riv rem en o o p et sk in e h ladn jak i po g led a im a li b ilo k o g p o d ru ĉja sa sm eso m k o je

je o stalo rav n o , jer n ije d o tak lo ĉip . N an esite m alo v iše sm ese n a sv ak o takv o m esto , a ond a po n ov o priĉv rstite hlad n jak . P o n o v ite o v o sv e d ok sv e p ov ršin e n e b u d u u ko n tak tu sa p ro cesoro m . 5. O čistite krš koji ste n apravili. A k o ste n an eli su v iše sm ese, d eo n je će p ro cu riti sa stran e. O b rišite. T im e ste zav ršili o v aj d eo p o sla. 6. P rik lju ĉite v en tilato r n a izv o r n ap ajan ja. A k o V aša cen tralna procesorska jedinica nije napajan a iz stan d ard n e prik lju ĉn ice izv o ra n ap ajan ja, o n a je v ero v atn o n ap ajan a p rek o ţice p rik lju ĉen e na 3-p in sk i v od za n ap ajan je n a sam o j m atiĉn o j p lo ĉi. S ad m o ţete time da se pozabavite. Vod za napajanje CPU_FAN se nalazi negde blizu sprege za centralnu procesorsku jedinicu. Trebalo bi da je p riliĉn o u o ĉljiv , im a d v a m ala p in a sa stran e. KORAK 7: Instalirajte modul skrivene memorije

Na mnogim poznijim 486 i prvim Pentijumima, spoljna skrivena memorija, ili skrivena memorija drugog nivoa, bila je instalirana u slo tu . T o je k asn ije n ap u šten o u k o rist sk riv en e m e morije n a p lo ĉi ili n a ĉip u , što se d an as n ajv iše k o risti. A k o in stalirate n o v iju p lo ĉu sa skriven o m m em o rijo m n a p lo ĉi, m o ţete d a p resk o ĉite o v aj k o rak. S liĉn o to m e, ak o k o ristite P en tijum II ili noviji procesor od gotovo b ilo k o g p ro izv o d jaĉa, sk riv en a m em o rija d ru g o g n ivo a je u g ra djena u ĉip , p a m atiĉn e p lo ĉe za o v e ĉip o v e n em aju n ik ak v u sk riv enu memoriju i ovaj korak o p et m o ţe d a se zan em ari. Mo d u l sk riv en e m em o rije o b iĉn o se zo v e C O A S t m o d u l. K ao i k o d RAM memorije, postoji više razliĉitih v rsta, p a treb a d a o sig u rate d a instalirate pravi tip. A k o im ate C O A S t m o d u l, sp ro v ed ite sled eći jed n o stav an p o stu p ak za njegovu instalaciju: 1. Poravnajte g a. T o je p riliĉn o lako . C O A S t m o d u li su tak o konstruisani da mogu da se ubace jed in o n a isp rav an n aĉin . T o je p o stig nu to po stav ljan jem zu p ca u n ek o j taĉk i raz liĉitoj od polovine

širin e m o d u la, tak o d a sv ak o j strani o d zu p ca p o sto ji d ru g i b ro j kontakata. 2. Umetnite modul. Opet lako. Jednom kada ga poravnate, gurnite m o d u l u p rik lju ĉak . T o m o ţe zah tev ati m alo p ritisk a, ali n em o jte p reteriv ati. O b ezb ed ite d a je m atiĉn a p lo ĉa n a rav n o j po v ršin i, tak o d a je n e isk riv ite. K ao i za k articu , m o ţe b iti lak še a ko se modul ljulja, in staliraju ći p rv o jed n u , p a o n da d ru g u stran u . P ro v erite sv o j rad . U rad ili ste v eć d o sta to g a. N astav ićem o k asn ije.

U DVADESET SEDAM KORAKA

NAPRAVITE SAMI SVOJ PC (2)
Napisao: David Risley P revod sa en glesk og: D r R ad om ir Jan k ović

KORAK 8: Instalirajte memoriju S ad a b i treb alo da in stalirate V aše m em o rijsk e m o d u le. T reb alo b i sigurno da imate pravu vrstu memorije za V ašu m atičn u p lo ču , ali za to ste se v ero v atn o v eć p o b rin u li. N a starijim m ašin am a im a n ek o lik o smernica za instalaciju kojih treba da se p rid rţav ate. O b ezb ed ite d a su m e morijske g ru p e n a V ašo j p lo či p un e. M em o rijsk e g ru p e će b iti sk icirane u V ašem p riru čn ik u . Na sistemima Pentijum, 72-pinski SIMM memorijski moduli treba da budu instalirani u parovima. DIMM memorijski moduli mogu da se instaliraju p o jed in ačn o . N a m ašin am a k lase 4 8 6 , 7 2 -pinski SIMM memorijski moduli mogu da se instaliraju pojedin ač no, dok 30-pinski SIMM moduli moraju da se instaliraju u g ru p am a p o četiri. V ećin a sistem a k o risti 1 6 8 -pinski SDRAM ili memorije novijeg fo rm ata, k ao što je D D R -D R A M . N a o v im sistem im a, m em o rija m o ţe da se instalira u skoro svakoj kombinaciji, a i pojed in ačn o . T o je d o b ra v est za o n e ko ji ko riste sav rem en u teh n o lo g iju . P retp o stav ljam d a će većin a lju d i k o ji k o riste o v o u p u tstv o p o sedo v ati h ard v er d o v o ljno n o v d a n e m o raju d a b rin u o m em o rijsk im g ru p am a i sličn im stv arim a. Hajde da to uradimo: 1. O d lu čite k o je slo to v e ćete d a k o ristite i o rijen tišite m em o rijsk i m o d u l p rem a n jim a. M o d u l će b iti tak o n ap rav ljen d a m o ţe d a se u b aci jed in o n a isp rav an n ačin . Z ato , p ro nad jite m ali ţljeb n a m em o rijsk o m slo tu i p o rav n ajte m o d u l tak o ţljeb u d je u procep na modulu. Lako. 2. Instalirajte modul. Kod SIMM modula (30-pinskih ili 72pinskih), treba da ih gurnete pod uglom od oko 45 stepeni. Kod D IM M m o d u la (sv e što je n ov ije od S IM M ), o n i u la ze pravo unutra.

3. Z ab rav ite m o d u l n a m estu . O čig led n o S IM M n e treba da stoji na m atičn o j p lo či p o d u g lom od 45 stepeni. Zaokrenite ga do v errtik aln o g p o lo ţaja. Z a to treb a m alo sn ag e, ali n e preteru jte. A k o id e su v iše tešk o , v ero v atn o je o b rn u to in staliran . K ad a je u vertikaln o m p o lo ţaju , treb alo b i d a v id ite m alu p lastičn u ili m etaln u štip aljk u k ao u sk o či n a svo je m esto , d rţeći tak o S IM M m o d u l čv rsto n a n jeg o v o m m estu . K o d D IM M m o dula, sv e što treba da uradite je da zatvorite poluge sa svake strane modula. Ako se ne zatv o re, to je zato što D IM M m o d u l n ije p o tp u no u m etn u t u slo t. Č esto tre ba samo da nastavite da gurate DIMM m o d u l u slo t i p o lu g e će se zatv o riti au to m atsk i. 4. G o to v o . S ad sam o p on o v ite o v e k o rak e za sv ak i o d V aših memorijskih modula. Kada to obavite, dva puta proverite svoj rad. KORAK 9: Instalirajte m atičn u p loču S ad a treb a d a in stalirate m atičn u p lo ču u k u ćište. A k o ste p o stu p ali p o ovom uputstvu, centralna procesorska jedinica, ventilator i memorija b i treb alo d a su v eć m o n tiran i n a m atičn u p lo ču , p a ćete sad a instalirati celu tu postavu u k u ćište. 1. Jed n o m k ad a je k u ćište isp rav n o p ostav ljen o za rad , p ro n ad jite o tv o re n a m atičn o j p lo či i o tvo re n a k u ćištu ili n a p o lici za m o n tiran je m atičn e plo če. M o g li biste da drţite m atičn u plo ču n ep o sred n o izn ad p o lice u k u ćištu i v id ite k o ji o tvo ri n a k u ćištu su poravn ati sa o n im a n a m atičn o j p lo či. M o ţd a će b iti p o treb n o da izvadite neke delove izv an k u ćišta d a b iste to m o g li d a u rad ite, u k lju ču jući tu i v o d ov e nap ajan ja i d elo v e za p ričv ršćiv an je m atičn e p lo če. A li, o no što je o v d e b itn o je da pronadjete koji medju mnogim otvorima na polici za montiranje o d g ov araju b aš V ašo j m atičn o j p lo či. S v ak a m atičn a p lo ča im a o tv o re za m o n tiran je n a različitim m estim a. 2. Sada prikupite V aše

odstojnike koje smo prikazali na slici. Zavrnite ih u otvore na kućištu ili polici za montiranje koji odgovaraju otvorima na m atičn o j p lo či. M o ţete d a ih p ričv rstite p o m o ću o d g o v araju ćeg k lju ča ili ru čn o . N ek a k u ćišta im a ju odstojnike koji "usk o če" n a sv o je m esto . N jih m o ţete d a g u rn ete k ro z p o licu za m ontiranje sa zadnje stran e i o n i će sam o d a u sk o če n a sv o je m esto . 3. Z a o tv o re n a m atičn o j p lo či k o ji su p o rav n ati sa o tv o ro m n a k u ćištu (o tv o ro m k o ji je d o v o ljn o d u g ačak d a m o ţete d a p ro tu rite stv ari k ro z n jeg a), in stalirajte p lastičn i o d sto jn ik od matičn e p lo če. O d sto jn ici b i treb alo d a p ro d ru k ro z m atičn u p lo ču i o n d a d a se rašire d a b i stajali na mestu. Mali disk na drugom kraju p o d sto jn ik a će k asn ije p o slu ţiti d a se g u rn e u ru pice. A k o V aše k u ćište n em a tak v e ru p ice, n e b rin ite se v iše o o v o m k o raku. V ećin a k u ćišta k o risti sam o m etaln e zav rtn je -o d sto jn ike d a d rţe m atičn u p lo ču . A k o V aše k u ćište n e ma plastičn ih o d sto jn ik a, u redu stvar! 4. S ad a g u rn ite p lo ču u k u ćište. Osigurajte da stoji na odstojnicima i da su svi odstojnici poravnati sa po jed n o m ru p ico m k o ja je n a m atičn o j p lo či. A k o im ate b ilo k o ji p lastičn i odstojnik, osigurajte da mali diskovi n a n jim a b u d u p ostav ljen i n a širem k raju ru p ice, a o n d a g u rn ite u ţi d eo i na taj način ih zab rav ite. Jed n o m k ad a su o d sto jn ici za bravljeni, svi bi trebalo da su poravnati. Ako ima te k u ćište sa od v o jivo m policom za montiran je m atičn e p lo če, jed n o stav n o p o stav ite p lo ču n a p reth o d no sm ešten e zav rtn je -odstojnike i osigurajte da su sv i o n i p o rav n ati sa o tv o rim a n a m atičn o j p lo či. D o k to rad ite, trebalo bi da se uverite da ulazno/izlazni konektori (paralelni, za tastatu ru i za m iša) g led aju k a zad njoj strani, da su poravnati kako treba i da prolaze kroz otvore na zadnjoj strani kućišta. N ek a k u ćišta n a ov o j zad n jo j p o v ršin i im aju tan k e p ločice koje se m o g u u k lo n iti, p a m o ţete lak o d a p ro b ijete o tv o re k o ji su

V am p o treb n i, tak o d a o d go v araju ći d elo v i m atičn e p lo če b u du o tv o ren i p rem a sp o ljašn jo sti. D ru g a k u ćišta im aju o v aj zad n ji d eo u o kv iru šasije, p a treb a d a u p o treb ite rav n i o d v ijač d a b iste sk in u li m etaln e p o k lo p ce sa o tv o ra. K ad a je o v aj k o rak zav ršen , treb alo b i d a im ate m atičn u p lo ču sm ešten u u k u ćištu , sa zavrtnjima poravnatim sa odstojnicima ispod njih i ulazno/izlaznim konektorima koji ispravno proviruju iz otvora na zadnjem delu ku ćišta. 5. P reg led ajte zav rtn je k o je ćete ko ristiti za p ričv ršćiv an je p lo če. Ako su njihove glave suv iše širo k e, p a m islite d a b i m o g le d a d o d irn u b ilo ko je elek tričn o k o lo , stav ite p lastičn u p o d lo šk u p rek o sv ak og o tvo ra. Im ao sam n ek o lik o A T X p lo ča k o je su kasnije odb ile d a p ro rad e sam o zato što su se n egde k ratk o sp o jile n a k u ćište, v ero v atn o p u tem ovakvog zavrtnja. 6. P ričv rstite p lo ču . In stalirate zav rtn je u sv ak i o d od sto jnik a, k ro z p lo ču i p od lo šk e ak o ih ko ristite. S teg n ite ih , p rv o ru k o m , a zatim d o k raja p o m o ću o d v ijača. O b ezb ed ite d a ih n e steg n ete su v iše. N em a p o treb e d a V am p lo ča p u k n e. S am o ih m alo p riteg n ite, d a V am p lo ča n e p o d rh tav a u k u ćištu . 7. A k o in stalirate p lo ču n a o d vo jiv o j p o lici za m o n tiran je, v ratite p o licu n atrag u k ućište. U n ek im slu čajev im a, p o lica se in stalira sa stran e. N a o v ak v im k u ćištim a, u m etn ite d o nju ivicu police u v o d jicu n a d n u kućišta i o n d a je zao k ren ite u n ap red .G o rn ja iv ica police će d o d irn u ti k u ćište, a u tom tren u tk u V i treb a d a je p ričv rstite p o m o ću za vrtnja, ili će se o n a zab rav iti p o m o ću ru čice sa o p ru g om . N a d ru g im k u ćištim a, p o lica m o ţe d a se u b aci n ešto d ru g ačije, n a p rim er o d p o zad i. O v ak v e p o lice se onda lako vad e ak o treb a n ešto d a se rad i n a m atičn o j p lo či. 8. Dva puta proverite svoj rad. Uverite se d a zad n ja stran a m atičn e p lo če n i jed n im sv o jim d elo m n e d o d iru je b ilo k o ji d eo k u ćišta ili police za montiranje. Obezbedite da su prik lju čci i k o n ek to ri p o rav n ati sa o d g ov araju ćim o tv o rim a n a zad n jo j stran i k u ćišta. I potp u n o se u v erite d a je p lo ča čv rsto montirana i zategnuta. Ako

p ritisn ete p lo ču n a b ilo kom mestu, ona nebi trebalo da se povija n an iţe. K O R A K 10: In stalirajte u lazn o/izlazn e k on ek tore i m iša S ad a k ad a je m atičn a p lo ča n a sv o m m estu , m o ţete d a p o čn ete n jen o povezivanje sa svim delov im a raču n ara. P rv i k o rak je d a in stalirate u lazn o /izlazn e k o nek to re, k ao što su V aš p a ralelni konektor i serijski p rik lju čci. Z ap azite d a su , ak o in stalirate A T X m atičn u p lo ču , o v i k o n ek to ri u g rad jen i u sam u p lo ču , p a n e m o rate d a izv ršite sled eći korak. 1. P ro u čite celu p o stav u i o d red ite sv o ju teh n ik u za m o n tiran je. P lo če u stilu A T sk o ro u v ek d o laze sa umecima za slotove koji na sebi imaju montirane paralelne i serijske prik lju č ke. Oni su p ričv ršćen i zav rtn jim a n a n ek o lik o V aših leţišta za slo to ve za proširen je n a zad n jem d elu k u ćišta. M ad a je o v o lak n ačin , o n “k rad e” slo to v e, sp rečav aju ći V as d a ih k asn ije k o ristite za k artice za p ro širen je. D a b iste d o sk o čili ovom vezivanju sloto v a, m o ţete d a u k lo n ite o v e p rik lju čk e sa m etaln e p lo če i instalirate ih na namenske otvore na zad n jo j stran i V ašeg k u ćišta, u k o liko o no ima takve otvore. Ovi otvori se n alaze izn ad u o b ičajenih leţišta za k artice i o b ičn o su p o k riv en i m etaln im p o k lopcem koji treba d a se sk in e p o m o ću o d v ijača. 2. Ako instalirate prik lju čk e n a m etaln o m u m etk u , m o ţete d a p ričv rstite te u m etk e n a p o jed in e o d rasp o lo ţiv ih slo tova na zad n jo j stran i k u ćišta. N ajb o lje je d a o d ab erete slo t b lizu vrha k o ji n eće b iti u p o treb ljen za n ešto d ru g o , a k o ji je n a d o v o ljn o kratkom rastojanju, tako da ulazno/izlazni kablovi mogu da dosegnu do matičn e p lo če. 3 . A k o in stalirate p rik lju čk e u n am en sk im slo to v im a n a k u ćištu , trebalo bi da odaberete koje o d n jih ćete d a k o ristite, tak o d a sig u rn o o dg o v araju v ašim u lazn o /izlazn im p rik lju č cima, kao što su 9-pinski ili 25-pinski. Zatim skinite poklopac sa tih slotova.

Kod nek ih k u ćišta, o v i p o k lo p ci su p ričv ršćen i zav rtn jem . K o d drugih, poklopci se mogu uklo n iti po m o ću o d v ijača i sav ijan ja, sv e d o k n e “isk o če” n ap o lje. 4. A k o su p rik lju čci in stalirani na metalnom umetku, sada ih sk in ite. O n d a ih in stalirajte n a o dg o v araju ćem slo tu k u ćišta. M o ţete d a ih p ričv rstite p o m o ću zav rtan ja sa šesto ugaonom g lav o m , sličn ih o n im a k o ji se k o riste n a m etaln im u m ecim a. 5. N a k o ji g o d n ačin d a ste in stalirali p rik lju čk e, to ste sad a o b av ili. S v e što treb a d a u ra dite je d a ih p o v eţete n a m atičn u p lo ču . K o risteći p riru čn ik za p lo ču , o d red ite k o ji k o nektori su za p rik lju čk e, o b ičn o o b eleţen i k ao P R N T za štam p ač, a zatim COM1 i COM2. Najverovatnije se 9-pinski konektor povezuje n a k o n ek to r C O M 1 n a m atičn o j p lo či. O b ratite p aţn ju n a p in 1 na konektorima. Uverite se da je crvena strana trakastog kabla poravnata sa pinom 1.

A k o k o ristite serijsk o g m iša, jed n o stav n o g a u tak nite u 9 -pinski konektor koji ste upravo instalirali. A k o ćete d a u p o treb ite m iša P S /2 sa ovim sistemom, tada se njegov konektor priključu je n a isti n ačin . In stalirajte u m etak b lizu k o n ek to ra P S /2 n a m atičn o j p lo či. O n d a p o veţite k ab l P S /2 n a k o n ek to r, k o ji se o b ičn o sasto ji o d n ek o lik o p in o v a k o ji štrče p rav o sa p lo če. K O R A K 11: S p ojite m atičn u p loču za k u ćište U o v o m k o rak u ćete p o v ezati m atičn u p lo ču n a izv o r n ap ajan ja i u rad iti sv e o stale v eze sa k u ćištem . N A P O M E N A : A k o ste rad ili sa sk inu to m p o lico m za m o n tiran je, b iće potrebno d a o p et in stalirate p o licu n azad u k u ćište d a b iste m o g li d a n ap rav ite sled eće v eze: 1. P o v eţite n ap ajan je sa m atičn o m p lo čo m . N a sistem u A T , p ro n ad jite d v a širo k a 6 -ţičn a vo da, o zn ačen a sa P 8 i P 9 . O v a d va k o n ek to ra će p ov ezati v elik i 1 2 -pinski

konektor za n ap ajan je n a m atičn o j p lo či, k o ji se ob ičn o n alazi b aš iza k o n ek to ra za tastatu ru . O B E Z B E D IT E D A S U C R N E Ţ IC E U S R E D IN I, B A Š JE D N A D O D R U G E . T o je v e oma v aţn o , jer su m n o g e m atičn e p lo če "sp a ljene" kada se to zab o rav ilo . M o ţd a ćete m o rati m alo d a se poigravate sa njima, zb o g on ih sm ešn ih je ziča ka na jednoj strani. Ali, oni odgovaraju, v eru jte m i n a reč. N a p lo či A T X , k o n ek to r za n ap ajan je je je dan veliki 20-ţičn i u tik ač. O n je p o d ešen za p ra vilnu instalaciju. Samo ga gurnite unutra. Ako Vaša m atičn a p lo ča im a o b e v rste k o n ek to ra, m o ţete d a b irate, ali V am ja p rep o ru ču jem A T X . 2. P o v eţite v en tilato r cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice sa n apajan jem . Mnogi ventilatori za centralnu procesorsku jedinicu imaju jednu ţicu za n ap ajan je. O n i o n d a često o b ez bedjuju prolaz, tako da V am k o n ek to r o staje slo b o d an za n ek i u red jaj, sm eštaju ći n a taj n ačin v en tilato r n a k o lo n ap ajan ja to g o d red jen og u red jaja. Drugi imaju tanak 3-pinski vod koji se povezuje sa malim k o n ek to ro m n a sam o j m atičn o j p lo či. K o n ek to r je o b ič no o zn ačen k ao C P U _ F A N 1 , ili n ešto sličn o . 3. P ro u čite k o n ek to re k u ćišta n a m atičn o j p lo či i u p arite ih sa ţicam a ko n ek to ra k u ćišta. K o n ek to ri su ob ičn o velik i blo k o vi p in o v a, sm ešten i n a d on jem d elu m atičn e p lo če. N a n ek im p lo čam a p in o v i su o zn ačen i, ali najbolje je da pogledate u p riru čn ik , jer je p o n ek ad tešk o od g o n etnu ti k o ja o zn ak a se odnosi na koji skup pinova. Ako imate do b ro k u ćište, sv ak i k o n ek to r će b iti o zn ačen , tak o d a V am jasn o k aţe za k o ju funkciju kućišta je n am en jen . A k o to n ije slu čaj, m o ţd a ćete m o rati fizičk i d a p ratite ţice u n a zad, da biste videli njihovu n am en u . K ad a p o v ezu jete, p o g led ajte u p riru čn ik za p in 1 , d a b iste o b ezb ed ili da je sv ak i k o n ek to r p rik lju čen n a isp rav an n ačin . Z ap am tite, ak o n ek a fu n k cija k u ćišta k asn ije n e bude rad ila, m o ţd a treb a sam o d a o b rn ete k o n ek to r n a m atičn o j p lo či. S led eći k o raci će k ratk o o p isati sv ak u ţicu : 4. P o v eţite T u rb o p rek id ač. N arav n o , sam o ak o p o sto ji na V ašem k u ćištu . A k o n e po stoji, sam o sav ijte ţicu , v eţite je d a se n e odmotava i gurnite je na stranu.

5. P o v eţite p rek id ač za n ap ajan je - v aţi sam o za fak to r fo rm e A T X . N a m ašin am a A T X , p rek id ač za n ap ajan je je p o v ezan sa m atčn o m p lo čo m u m esto sa sam im izv o ro m za n a pajanje. P o g led ajte to u V ašem p riru čn ik u . K o n ek to r je ob ično o zn ačen kao P W R _ S W , ili m o ţd a sam o P W R , ali ta v eza M O R A d a se n ap rav i. A k o to p o g rešn o izv ed ete, V aš sistem b i k asn ije m o g ao da ne proradi. 6. P o v eţite p rek id ač za R E S E T . O n m o ţe d a se uk lju či n a b ilo k o ji n ačin , p a je p o treb n o sam o d a se u v erite d a g a p o v ezu jete n a p rav e p in o v e. P in o v i m o g u d a b u d u o zn ačen i k ao R S T ili R E S E T , ali o p et je n ajb o lje p o g led ati u p riru čn ik u . 7. P o v eţite L E D d io d u za n ap ajan je/ P rek id ač sa b rav ico m . N a mnogim sistemskim kućištima ova dva uredjaja su stavljeni na jedan 5-p in sk i u tik ač, ali ak o V aše k u ćište n em a p rek id ač sa b rav ico m , L E D d io d a će b iti sam a za seb e. M atičn a p lo ča će verovatno biti o d go v araju će o zn ačen a. S am o g u rn ite u tik ač. A k o V aš sistem im a p o seb n e p rik lju č ke za svaku od ovih stvari, p rik lju čite ih jed n u p o jed n u . 8. Po v eţite L E D d io d u T u rb o . K ao i p rek id ač T u rb o , i o n a je p rav a relik v ija. M o ţete d a je p o v eţete ak o b aš h o ćete, m ad a je v ećin a p lo ča p ali i u stv ari n išta d alje n e rad i u v e zi sa njom. Neke je, nedjutim, povezuju za drugi deo, kao na primer SCSI adapter, i koriste za indikaciju rada SCSI uredjaja. 9. P o v eţite L E D d io d u za in d ik aciju rad a čv rsto g d isk a. N ek e o d njih imaju 2-pinski utik ač. N ek e d ru g e im aju 4 -pinski, gde p o n ek ad sam o d v a p in a stv arn o n ešto rad e. P o g led ajte u V ašem p riru čn ik u , ili se m alo p o ig rajte, d ok n e p ro rad i. O b ičn o je o z načen a kao H D D , H D D _ L E D ili nešto sličn o . A k o se p o g rešn o p rik lju či, sv etlo se ili n ikad a n eće p ojav iti, ili će o stati u p aljen o sv e v rem e d o k P C raču n ar rad i. 10. P o v eţite zv u čn ik P C raču n ara. N a v ećin i k u ćišta, to se izv o d i p o m o ću 4 -pinskog utikača. S am o g a p o v eţite sa 4 p in a n a

m atičn o j p lo či. N a d ru g im k u ćištim a, k o n ek to r zv u č nika je na 2 jed n o ţičn a u tik ača. U o v o m slu čaju , stav ite ih n a p in ov e 1 i 4 . N ik ad a n isam sh v ati zašto je to b aš tak o izv ed en o … 11. Kao i uvek, dva puta proverite svoj rad.

KORAK 12: Instalirajte pogon fleksibilne diskete 1. Izaberite leţište za u red jaj u k o je ţelite da instalirate pogon fleksibilne diskete i sk in ite p lo čicu -p ok lo p ac sa to g leţišta. S aču v ajte p o k lop ac za b u d u ću u po treb u . Izab erite leţište k o je o d go v ara p o go n u fleksibilne diskete. Ako treba da in stalirate u red jaj o d 3 ,5 in ča u leţište od 5 ,2 5 in ča, m o raćete d a u p o treb ite specijalnu predn ju p lo ču k oja će d a g a p rilag o d i. O v u p lo ču ob ič no dobijete uz novi pogonski uredjaj za fleksibilnu disketu. 2. S ad a g u rn ite u red jaj u leţište sa p red n je stran e. A k o V aše k u ćište im a p o licu za u red jaje, m o ţd a će b iti p o trebno da izv ad ite p o licu iz sistem a i zav rtn jim a p ričv rstite u red jaj u policu, van kućišta. U su p ro tn o m , p ričv rstite zavrtnjima uredjaj u sam o k u ćište. P re n eg o što to radite, u v e rite se da je prednja strana pogonskog uredjaja poravnata sa prednjom stranom PC raču n ara. 3. A k o k o ristite p o du p irače d a b iste d rţali p o g o n sk i ured jaj n a mestu, sada je vreme da ih osigurate. M o ţd a će b iti p o treb n o d a privremeno odspojite kablove. Jednom kada je ubačen , p ričv rstite p o g o n sk i u red jaj n a n jeg o v o m m estu . D v a p u ta proverite povezivanja, kao i povezivanja za druge uredjaje, da b iste b ili sig u rn i d a n ešto n iste p o rem etili u to ku ugradnje. 4. Pogonski uredjaj za fleksibilnu disketu bi sada trebalo da je ispravno instaliran.

5. OPCIONALNO: Ako instalirate interni ZIP pogonski uredjaj od 3 ,5 in ča, u rad ite to n a isti n ačin , u d ru g o leţište za flek sib iln u d isk etu n a V ašem k u ćištu . KORA K 13: K on figu rišite čvrsti d isk i C D -ROM M n o g o je lak še ko n fig u risati o v e ured jaje p re n eg o što ih stv arn o in stalirate u k u ćište. A k o ih p rvo instalirate, nedostatak prostora za p o stav ljan je k ratk osp ajača m o ţe d a b u d e p ro b lem . P re n eg o što to u rad ite, m o p rate d a o d lu čite k o ju v rstu i k o lik o u red jaja ţelite u V ašem sistem u . Z atim će b iti p o treb n o d a od lu čite k ak o ćete d a ih k o nfig u rišete tak o d a rad e zajed n o . E v o n e koliko podataka da Vam pomognu u tome: V aša m atičn a p lo ča im a d v a k an ala ID E , o d k o jih sv ak i p o d rţav a p o d v a u red jaja. Z ato , ak o ţelite d v a čv rsta d isk a, n a p rim er, treb alo b i d a jed an o d n jih b u d e "g o sp o d ar", a d ru g i "slu g a". N ek a V aš g lav n i čv rsti d isk (o n aj n a k o m e je V aš o p erativ n i sistem ) b u d e "g o sp o d ar", a o n aj drugi neka bude "sluga". A k o im ate sam o jed an čv rsti d isk , o n d a ćete g a k o n fig u risati k ao "g o sp o d ara", ili ćete, n a n ek im d isk o v im a, izab rati "sin g le" ili "can le select", d a b iste sao p štili m ag istrali ID E d a postoji samo jedan disk na tom kanalu. Isti postupak se sprovodi i za V aš d ru g i k an al ID E , g d e će b iti V aši u red jaji za C D , m ag n etsk u trak u , ili ak o im ate čitav u g o m ili d isk o v a V aši d ru g i čv rsti d isk o v i. K o n figu risan je o vih u red jaja je v eom a lak o . Č esto su p ostav ljan ja k ratk o sp ajača štam p an a n a v rhu samog uredjaja. Na uredjajima za C D , p o stav ljan ja su o p isan a b aš izn ad p in ov a za k ratkosp ajače. N a čv rstim d isk o v im a, in fo rm acije su štam p an e n a v rh u d isk a, ak o su u o p šte štam pan e. A k o n isu , p o g led ajte u p riru čn ik u ili id ite n a In tern et i p o k u šajte d a p ron ad jete sp ecifikacije. P riru čn ici će tak o d je d ati op is b ilo k o g sp ecijalno g p o stav ljan ja k ratk o sp ajača, k ao što je u p o treb a k ratk o sp ajača za o g ran ičav an je n a čv rstim d isk o v im a firm e M ax to r.

P o p rav ilu , stav ite čv rste d isk o v e n a d ru g o m k an alu o d o n o g n a k o m e su uredjaji za CD. Ako imate d ru g i čv rsti d isk , po stav ite g a k ao "slu g u " n a ID E 1 . S ličn o to m e, ak o im ate d ru g i u re djaj za CD, kao na primer CD-RW ili DVD, instalirajte ga kao "slugu" na IDE 2. Imajte n a u m u d a m o ţete d a u po treb ite u red jaje za C D -RW ili za DVD kao uredjaj za CD-R O M , m ad a u n ek im slu čajev im a n eće b iti b aš tak o b rzi (o b ičn o stariji m o d eli). A k o n ek i o d redjen u red jaj u o p šte n e treb a d a se p o d ešav a k ratk o sp ajačim a, n ajb o lje je d a sta vite k ratk o sp ajač d a v isi n a jed n o m pinu. To je isto kao da nije kratko spojeno, ali obezbedjuje da je k ratk o sp ajač tu , za b u d u ću u po treb u , ak o b u d e b ila p o treb n a. K O R A K 14: M on tirajte čvrsti d isk P re n eg o što jedn o stav no p o stu p ite p o u p u tstv im a za m o n tiran je čv rsto g d isk a k o ja sled e, o b ratite p aţn ju gd e ćete d a g a stavite u V ašem sistem u . T eh n ičk i, m o ţete d a g a stav ite u b ilo k o je slobodno leţište V ašeg k u ćišta, ali ip ak treb a p o v esti raču n a o n ek o lik o stv ari. Č v rsti d iskov i o d aju to p lo tu , n aro čito o n i n ov iji k o ji se vrte n a 7 2 0 0 ili 10000 obrtaja u minutu. Zato je najb o lje d a p o stav ite d isk što je m o g u će d alje o d o stalo g h ard v era. D ajte m u p ro sto ra d a m o ţe d a d iše. Ako je potrebno da se instalira mali hladnjak, uverite se da za to ima mesta. Neka kućišta im aju m esta za in staliran je čv rsto g d isk a isp od izvora nap ajan ja. L o ša id eja. Izv o r n a pajan ja se p o n aša k ao m ag n et, a zn a se d a m ag n et i V aši p o d aci n e id u zajed n o . N em o jte d a in stalirate čv rsti d isk n ig d e blizu izv o ra za n ap ajan je. N ek a V aš čv rsti d isk b u d e blizu prednje ploče k u ćišta. Sad kad smo sve to rekli, krenimo na posao: 1. G u rn ite d isk u jed n u o d rasp o lo ţivih vodjica na kućištu . S v a ku ćišta im aju p ro sto r za čv rsti d isk (m o ţ da dva) koji se n alazi isp od leţišta u red jaja za flek sibilnu disketu i nema pristup prednjoj stran i k u ćišta. To je fino jer ko, uostalom, ima potrebe da gleda u svoj

čv rsti d isk sa p red n je stran e? A k o je d isk m an ji o d leţišta za u red jaj (ak o in stalirate d isk o d 3 ,5 in ča u leţište u red jaja o d 5 ,2 5 in ča), m o ţd a će b iti p o treb n o d a d od ate šin e ili p o dup irač za montiranje d a b iste to p o d esili (id u u k o m p letu sa v ećinom čv rstih d isk ov a). P ričv rstite d isk zav rtn jim a n a n jeg ov o m esto , n em o jte n išta d a ra dite na silu. I, uh, proverite da li su konektori za napajanje okrenuti prema zadnjoj strani. Dobro! U n ek im slu čajev im a, p ričv ršćiv an je zav rtan ja n a d aljo j stran i p o g on a d isk a m o ţe d a b u d e p ro b lem , jer se o n i b aš i n e v id e d o v o ljn o , p a im je tešk o p rići sa od v ijačem . Z a to je p o treb n o m alo stv aralačk o g n ad ahn u ća. V ećin a k u ćišta sa o v im problemom ima male otvore kroz koje m o ţete d a p ro v u čete o d v ijač i p ričv rstite zav rtan j k o ji se n alazi isp o d . A k o d o le n em a zav rtn ja, p o n ek ad sam m o rao čak i d a izv ed em n jeg o v "k o n trolisan p ad " n a o tv o r i o n d a u p o treb im o d v ijač d a b ih g a p o stav io kako treba. To je stvarn o m u čan p o stu p ak . Ako imate n am ag n etisan o d vijač k o ji "d rţi zav rtan j", p ro blem skoro da nestaje. 2. Ponovite korak 1 za bilo koji uredjaj koji instalirate kao "slugu". 3. D v a p u ta p ro v erite i treb alo b i d a ste d o b ili in staliran i čv rsti d isk , sig u rn o p ričvršćen u leţištu . V o d za napajanje je povezan a trakasti IDE kabl vodi sa konektora IDE 1 na ma tičn o j p lo či n a v ezu ID E n a sam o m čv rsto m d isk u . SCSI uredjaji diskova A k o ţelite d a u grad ite S C S I d isk o v e, tad a se v eo m a m alo m en ja napred opisani postupak. Prvo, treba da instalirate SCSI kontroler u jed an o d V aši slo to v a za p ro širen je (izu zev u slu čaju k ad a V aša m atičn a p lo ča v eć im a in teg risan i S C S I k o n tro ler). Z atim n astav ite n a sled eći n ačin : 1. T reb a d a p o stav ite sv ak i p rek id ač ili k ratk o sp ajač na V ašem novom disku koji zah tev a n ek o po d ešav an je. U S C S I sistem im a,

svaki uredjaj dobija svoj sopstveni SCSI identifikacion broj, u rasp o n u o d 1 do 7 . B ro j 7 se običn o d aje k artici ad ap tera. M o ţete o n d a d a b irate izm ed ju d ru g ih n eisko rišćen ih ad resa. M o ţd a će b iti p o treb n o d a u z mete u obzir i male dosetke na V ašem ad ap teru , k ao n a p rim er p o seb n e sk lon o sti d ru gim ad resama koje bi malo kasnije mogle da prouzrokuju probleme. Za to bi trebalo da koristite p riru čn ik . 2. P ro v erite d a li je elek tričn o zav ršav an je isp rav n o . U S C S I postav am a, ad ap ter m o ţe d a d rţi d o sed am S C S I u red jaja. O v i u red jaji su lan čano p ov ezan i, o b ično sa ad ap tero m n a jed n o m k raju i sa zav ršn im u red jajem n a d ru g o m k raju . Z av ršni u red jaj m o ra tak o i da se po stav i, da bi zav ršio S C S I lan ac i zatv o rio elek tričn o k o lo . U n ek im k u ćištim a, ad ap ter se nalazi u sredini lan ca, p a m o rate d a zav ršite o b a n jeg o v a k raja. M o ţe b iti po treb n o d a p o g led ate u p riru čn ik zb o g p o seb n e teh n ik e zav ršav an ja k o ju zah tev a V aš p ro izv o d jač d isk a. U o bičajen o je d a će izv esn o p o stav ljan je k ratk o sp ajača o b ezb ed iti in terno zav ršav an je sam o g u red jaja d isk a, elim in išu ći n a taj n ačin potrebu za specijaln im u tik ačem za zav ršetak lan ca. 3. G u rn ite u red jaj d isk a u n u tra i p o v eţite k ab lo v e. O b ezb ed ite d a pin 1 na trakastom kablu sigurno odgovara pinu 1 na uredjaju d isk a. I tak o d alje, sv e isto k ao što je ran ije o p isano. K ad a izv o d ite o v u fizičk u in stalaciju , v id ećete d a se o n a razlik u je o d k u ćišta d o k u ćišta. K o d n ek ih ku ćišta, p o lica za u red jaje je p ro sto d eo k u ćišta. K o d o v ak v e k o n stru k cije , Vi jednostavno treba da gurnete u red jaj d isk a u ku ćište i d a g a p ričv rstite zav rtn jim a. U d ru g im k u ćištim a, p o lica za u red jaje m o ţe d a b u d e o d v o jiv a. N ek a k u ćišta im aju mnogo odvojenih polica, a druga opet jednu odvojivu policu u kojoj m o ţe d a sto ji mnogo raznih uredjaja. Kod ovakvih konstrukcija, izv ad ite p o licu za u red jaje. T o se o b ičn o izv ed e tak o što se steg n u d v a metalna jezičk a d a je o slo b o d e, ili će m o ţd a b iti p o treb n o d a u p o treb ite o d v ijač. Z atim izv ad ite p o licu . P ričv rstite u red jaj zavrtn jim a p rem a v eć o p isan o m p o stu p ku ., p a o n da g u rn ite celu policu natrag na mesto gde je bila.

K ad a ste zav ršili, treb alo b i d a im ate čv rsti d isk , p ro p isn o p ričv ršćen zav rtn jim a u k u ćištu , trak asti k ab l k o ji k a p o v ezu je sa k o n tro lero m ID E i p rik lju čen k a bl za napajanje. KORAK 15: Instalirajte CD-ROM (ove) S ad treb a d a in stalirate u red jaj (e) za C D u V aša leţišta za u red jaje. A k o jo š n iste sk inu li p ok lo p ac leţišta za u red jaj, u rad ite to sad a. T o se o b ičn o u rad i tak o što se zajed n o g u rn u d v a jezičk a i p lo ča izv u če n ap o lje sa p red n jeg d ela k u ćišta. K ao što sam v eć p o menuo u koraku za p rip rem u k u ćišta, ak o im ate m etaln e p lo čice n a o tv o rim a za uredjaje koje n isu sk in u te, treb alo b i d a p o k ušate d a ih sk in ete p re n eg o što in stalirate u red jaj. Jed n o m k a da je p o k lo p ac sk in u t, m o ţete d a g u rn ete u red jaj u n u tra sa p red n jeg k raja k u ćišta. S ad m o ţete d a p ričv rstite u red jaj n a n jeg o v o m esto p o m o ću zav rtan ja. M o ţete sam o d a p o stavite zavrtnje, ali da ih ne stegnete. To se radi zato d a m o ţete k asn ije o p et d a izv u čete u red jaj n a polje. Kada kasnije b u d ete in stalirali k ab lo v e, m o ţd a će V am b iti p o treb n o d a izvu čete ured jaj p rem a sp o ljašn jo sti za n ek o lik o in ča, tak o d a d o b ijete d o v o ljn o prostora za rad iza uredjaja. U m n o g im k u ćištim a, p o seb no m in ivisokim vertikaln im , čo v ek m o ţe d a se n am u či rad eći iza u red jaja za CD-R O M , jer je o v aj p ričv ršćen za p red n ji d eo izv o ra za n ap ajan je. B aš k ao i u p retho d n o m k o rak u , fizičk a in stalacija zav isi o d k u ćišta. N ek a k u ćišta d o laze sa g o m ilo m šin a za u red jaje. O n o što V i tre ba da rad ite je d a "zašrafite" p o jed nu šinu u tačn o m p rav cu sa svake strane uredjaja za CD-ROM. Posle toga, treba da gurnete uredjaj za CDR O M u k u ćište sa p red n je stran e i da g a v o d ite d u ţ šin a sv e d ok n e "šk jlo cn e" k ad a stan e n a sv o je mesto. Ovakva konstrukcija, kada se jed n o m n a n ju n av ik n ete, stv arn o je m n o g o lak ša i v o di ka vrlo brzim b u d u ćim in stalacijam a. Jed in i trik je u to m e što treb a d a v o d ite raču n a da sig u rn o p ričv rstite šin e u p rav iln om p o lo ţaju , in ače b i V aš u red jaj mogao da bude postavljen suv iše d alek o ili su v iše b lizu . K ad a p ričv rstite u red jaj, o b ezb ed ite d a je o n u istom n iv o u k ao i p red n ja p lo ča k u ćišta. A k o je p red n ji ţljeb v an k u ćišta p rilik o m

in stalacije, o sig u rajte d a n e n ap rav ite g rešk u i p o stav ite u re djaj u nivou sa ramom kućišta. O n m o ra m alo d a štrči, d a b i bio u po treb n o m nivou kada ga pon o v o p ričv rstite. Isto tak o , o b ezb ed ite d a sto ji p rav o . M ad a to stv arn o n e u tiče n a fu n k cionaln o st, estetsk i je d o sta v aţn o . K O R A K 16: P ovežite p ogon flek sib iln e d isk ete Pod p retp o stav k om d a ste v eć in stalirali u red jaj za flek sib iln u d isk etu u k u ćište, sad je tren u tak d a g a stv arn o p ov eţete sa m atičn o m p lo čo m i izvorom za napajanje. 1. P o v eţite izv o r za n ap ajan je sa u red jajem za flek sib iln u d isk etu . Na uredjajima od 3,5 inča, u tik ač je v eo m a m ali … n ajm an ji za povezivanje sa izvorom za napajanje. Na ve ćim u red jajim a, o d 5 ,2 5 in ča, ko n ek to r je v elik i i 4 -ţičn i, k ao o n aj za n ap ajan je čv rsto g d isk a. M n o g o je lak še izv ršiti p o v eziv an je sa m in iu tik ačim a n a u red jajim a o d 3 ,5 in ča . Oni su tako konstruisani da je o čig led n o n a k o ji n ačin ih treb a isp rav n o p rik lju čiti. 2. P rik lju čite trak asti k ab l. K ab lov i za flek sib iln e d isk ete im aju odvojak na kablu. Uredjaj A: je posle odvojka. Ako imate drugi uredjaj B:, on ide pre odvojka. Ne treba da se bavite k ratk o stajačim a g o sp o d ar/slug a. A k o o d lu čite d a se n e b av ite odvojkom, moţe te, kod najnovijih verzija BIOS-a da promenite redosled uredjaja u BIOS-u. Uredjaji o d 3 ,5 in ča ko riste sk u p p in o v a za p rik lju čiv an je trak asto g kab la. U red jaji o d 5,2 5 in ča koriste k artičn i iv ičn i k o n ek to r, b aš k ao i tip ičn a kartica za p ro širen je. T reb a d a up o treb ite k ab l sa o dg ov araju ćim konektorom, za svaki tip uredjaja koji koristite. Mnogi kablovi za fleksibilne diskete dolaze sa konketorima za svaki tip uredjaja na svakom kraju odvojka. Uvek proverite Pin1 na konektoru trakastog kabla. Crvena ivica kabla se povezuje sa Pinom 1. Ako to slu čajn o o b rn ete, v aš u red jaj n eće b iti o štećen , on sam o n eće rad iti, a sv etlo sn i sig n al fleksib iln e d isk ete će b iti satlno upaljen sve dok se to ne popravi. Konektor na suprotnom kraju trakastog k ab la p rik lju ču je se n a k o n tro ler u re djaja za fleksibilnu disketu n a m atičn o j p lo či ili u lazn o /izlazn oj k artici. P o g led ajte u V aš

p riru čn ik za m atičn u p lo ču d a b iste u stan o v ili k o ji je V aš kontroler za uredjaj fleksibilne diskete. 3. Z av ršili ste. D v a p u ta p ro v erite V aš rad . K O R A K 17: P ovežite čvrsti d isk P o d p retp o stav kom d a ste v eć in stalirali V aš čv rsti d isk (d isk o v e) u sistem sk o k u ćište, sad je tren u tak d a g a stv arn o p ov eţete sa m atičn o m p lo čo m i izv o ro m za n ap ajan je. 1. P o v eţite k ab l za n ap ajan je. Izab erite jed an o d n eisko rišćen ih vodova sa izvora za napajan je i u k lju čite g a u u tičn icu za n ap ajan je n a u red jaju čv rsto g d isk a. U tik ač je tak o k o n struisan d a m o ţe d a se g u rn e jed in o n a isp rav an n ačin . 2. P rik lju čite trak asti k ab l n a čv rsti disk . T rak asti k ab l id e od p rim arn o g ID E k o n tro lera n a m atičn o j p lo či d o u red jaja d isk a. Obezbedite da crvena ivica trakastog kabla sigurno bude p o rav n ata sa P in o m 1 n a u red jaju . A k o n e m o ţete da vidite o b eleţen P in 1 , on d a je to p in k o ji je n ajb liţi k o n ek to ru za n ap ajan je. A k o slu čajn o p o stav ite kab l o b rnuto , m o ţete d o b iti ču d n e g rešk e k o je će u čin iti d a V aš d isk zv u či k ao d a je v eć “iz dahn u o ”. A k o do d ajete d ru g i d isk , jed n o stav no izab erite konektor na istom trakastom kab lu k o ji n ije isk o rišćen . V ećin a trakastih kablova dolazi sa dva konektora: jednim na kraju i jed n im u sred in i. U o v o m slu čaju , n ije v aţn o k o ji u tik ač id e u k o ji ured jaj. R aču n ar gled a u kratko sp ajače go spo d ar/slu g a, da bi v id eo ko ji je “C ”. O sig u rajte da ste p ov ezali d ru g i k raj trak asto g k ab la sa p rim arn im ID E k o n ek to ro m n a m atičn o j p lo či. P in 1 će b iti o zn ačen n a m atičn o j p lo či, p a p o rav n ajte sa n jim crvenu ivicu kabla. Isto tako, uredjaji ATA-66/100 moraju da imaju 80-ţičn e k ab lo v e u m esto starijih 4 0 -ţičn ih . T rak asti k ab l o b ičn o id e u z čv rsti d isk . 3. D v a p u ta p ro v erite V aš rad . O b ezb ed ite d a sv e b u d e čv rsto .

K O R A K 18: P ovežite u red jaj (u red jaje) za C D P o d p retp o stav kom d a ste v eć in stalirali u red jaj za C D -ROM u k u ćište, V i sad m o ţete d a g a p o v eţete sa m atičn o m p lo čo m i izv o ro m za n ap ajan je. Isti p o stu p ak će se sp ro v esti za in stalaciju bilo kog d ru g o g u red jaja, k ao što je n a p rim er u red jaj m ag n etsk e trak e i n jem u sličn i. 1. P rik lju čite izv o r za n ap ajan je n a u red jaj. B aš k ao i za u red jaj čv rsto g d isk a, sam o p ro nadjite slobodan 4-ţičn i utik ač za napajanje i gurnite ga u konektor za napajanje na uredjaju za CD-ROM. 2. P rik lju čite trak asti k ab l. P o v eţite jed an o d dv a rasp o lo ţiv a u tik ača n a trak astom k ab lu sa u red jajem za CD. Samo odaberite u tik ač k o ji n ajb o lje m o ţe d a d o seg n e d o u red jaja. A k o im ate im ate v iše u red jaja u n izu , u po treb ite u tik ač n a k raju trak asto g kabla za ured jaj k o ji je n a sam o m v rh u , a u tik ač u sred in i za sled eći n ajn iţi u red jaj za C D . P rik lju čite d ru gi kraj trakastog k ab la za sek u n d arn i ID E p rik lju čak n a m atičn o j p lo či. K ao i za u red jaj čv rsto g d isk a, P IN 1 će b iti o zn ačen n a m atičn o j p lo či, p a treba da poravnate crvenu ivicu kabla sa njim. 3. P rik lju čite au d io k ab l. O v aj m ali 3 -ţičn i k o n ek tor id e o d “A u d io ” p rik lju čka n a zad njoj strani uredjaja za CD-ROM do 3p in sk og p rik lju čka n a zv u čn o j k artici. A k o se d o godilo da imate zv u čn u k articu in teg risan u n a V ašo j m atičn o j p lo či, u tičn ica C D IN će b iti n a m atičn o j p lo či, p a n e m o rate to sad d a po v ezu jete. N a d ru g i n ačin , m o ţete d a g a p rik lju čite p o što in stalirate zv u čn u karticu. Neki uredjaji za CD imaju i analogni i digitalni audio izlaz. L ju d i n ajčešće k o riste stan d ard n i an alo g n i au d io , ali ak o to ţelite, sam o n ap red , k o ristite d ig italn i au d io . V aš u red jaj bi treb alo d a je d o šao u k o m p letu sa au dio kablovima za obe opcije. 4. D v a p u ta p ro v erite V aš rad .

KORAK 19: Instalirajte video karticu Ovo je vrlo jednostavan korak. 1. P ro n ad jite p rik lju čak za p ro širen je k o ji će b iti id e alan za V ašu v id eo karticu . P rik lju čak m o ra d a b u d e o d g o v araju ćeg tip a i treb alo bi da bu de što je m o guće d alje o d o stalo g h arv era u sistem u . U v ećin i k u ćišta, k o ristićete sm ed ji A G P p rik lju čak k o ji je n ajdalji, prvi do procesora. 2. S k in ite u m etak n a k u ćištu k o ji o d gov ara p rik lju čk u n a m atičn o j p lo či. T o se o b ičn o u rad i tak o što se o d viju zavrtnji, ali u nekim k u ćištim a, u m eci m o raju da se izbiju. 3. U m etn ite v id eo k articu u p rik lju čak . M o ţd a će b iti p o treb n o d a nagnete karticu prvo na jednom kraju, a zatim na drugom, sve dok ne dodje na svoje mesto. Sa starim ISA kar ticam a m o ţe d a b u d e teţe, zb o g n jih o v e d u ţin e. M o ţd a n ećete b iti u stan ju d a ih nag in jete. M ed ju tim , u većin i slu čajev a više se ne radi sa IS A v id eo k articam a. K ad a g u rate n an iţe, o b ezb ed ite d a se k artica n e sav ija. A k o k artica teţi d a se p o v ije, m o ţd a će b iti p o treb n o d a se isp o d p rid rţi ru k o m , d a b i stajala p rav o . Isto tak o , u n ek im kućištim a, m o ţete d a iam te p ro b lem sap red n jo m iv ico m m etaln e p lo čice v id eo k artice k o ja u d ara u k u ćište iza m atičn e p lo če. K ao rezu ltat, to V as sprečav a d a g u rn ete k articu d o k raja. P o k u šao sam čitav n iz ču d nih stv ari d a b ih rešio taj p rob lem , čak i d a sa vijem k articu p o m o ću m alih k lješta. P o n ek ad m o ţete d a u zm ete rav an o d v ijač i p ro bijete širi o tv o r kro z k o ji m o ţe d a p ro d je rub k artice. A li, u v ećin i slu čajev a, u z m alo m u k , rešićete o v aj problem. 4. P ričv rstite k articu n a m estu p o m o ću yav rtan ja. 5. D v a p u ta p ro v erite V aš rad .

KORAK 20: Post-asembliranje Vaš n o v i P C raču nar je u p riličn o j m eri sp rem an d a p rv i p u t p ro rad i. U o v o j tačk i, P C je zaista sa m in im aln im sk u p o m sastav n ih d elo v a i n ed o staje m u m n o g o h ard v era ko g a ćete n a k raju p o \eleti da in stalirate. N ajb o lje je d rţati P C raču n ar u što jedn o stav n ijem o b lik u za vreme prvog podizanja i instalacije operativnog sistema, što je razlo g zašto sam se u o v o m u p u tstv u zau stav io k ad a je in staliran a sam o v id eo k artica. N ek o b i m o g ao d a o d ab ere d a u g rad i zv u čnu k articu u o v o m tren u tk u i to je fin o . A k o ţelite d a in stalirate m reţn u k articu , to isto tak o sad a m o ţete d a u rad itej jer će V aš o p erativ n i sistem verovatno uraditi veliki posao otkrivanja i automatskog p o d ešav an ja ov ih stv ari u to k u in stalacije. S am o sp ro v ed ite isti p o stu p ak k ao i k od sv ak e d ru g e k artice za p ro širen je. A li, d a sam n a V ašem m estu , ja b ih d rţao sistem n a to j tačk i k ad a se in stalira o p erativ n i sistem . A k o ţelite d a in stalirate T V p rijem n ik e ili b io k o ji drugi opcioni hardver, ja bih to uradio kasnije. M ed ju tim , p re n eg o što po čn em o d a p o d iţem o sistem , ja b ih V am p rep o ru čio d a uzm em o k o ji m inut vremena i proverimo svoj d o sad ašn ji rad . B o lje je o v ak o "g u b iti v rem e" n eg o d a g a p o sle tro šim o p o k u šav aju ći da o tk rijem o zašto sistem n eće d a se p o d ig n e. O b ratite p aţn ju n a sled eći sp isak : :  Uredjaji treba da su ispravno povezani na napajanje.  Ventilator centralne pro ceso rsk e jed in ice treb a d a je p rik lju čen na napajanje  A k o je to A T m ašin a, P 8 i P 9 d a b u d u isp rav no p ov ezan i, sa crn im ţicam a u sred in i.  P rek id ač 1 1 0 /2 20 v o lti je k on figu risan tak o d a od g ov ara V ašo j lo k aln o j elek tričn oj m reţi.  Trakasti kablovi treba da su isp rav n o p rik lju čen i, crv an a iv ica d a bude na Pinu 1.  S v e v eze treb a d a su čv rste, n ijed an k o n ek to r d a n e b u d e v an skupa pinova.

 Postavljanja centralne procesorske jedinice treba da su za isp rav n u b rzin u p ro ceso ra, n ap o n i m n o ţače. A k o im ate m atičn u p lo ču b ez k ratk osp ajača, zab o rav ite, jer ćete se za to p o b rin u ti k ad a u k lju čite sp rav u .  K artice treb a d a su d o k raja u p rik lju čcim a.  N i jed n a ţica ili trak asti k ab l d a n e p ro d re u v en tilato re.

U DVADESET SEDAM KORAKA

NAPRAVITE SAMI SVOJ PC (3)
Napisao: David Risley P revod sa en glesk og: D r R ad om ir Jan k ović

KORAK 21 : P očetn o p od izan je sistem a D o šao je tren u tak istin e! D a v id im o d a li sp rav a rad i!! P re n eg o što to u rad ite, p o v ežite sv e spo ljašn je p eriferijsk e u red jaje n a sistem . T u sp ad aju m iš, tastatu ra i m o n ito r, k ao i en ergetsk i k ab lo v i za m o n ito r i za sam P C raču n ar. Jo š u v ek n e m o rate n išta d ru g o d a p o v ezu jete. P o red to g a, ak o p ratite o v aj p o stu p ak , jo š u v ek n ećete imati suv iše m n o g o d od atih d elova. M o žete d a k ren ete u n ap red i p rik lju čite zv u čn ik e i d ru g e stv ari, ak o ste in stalirali o d g o v araju ći h ard v er, ali zv u čn a k artica za sad a n eće n išta d a rad i. Isto tak o , treb a d a im ate sistem sk u d isk etu za po d izan je. V aša sistem ska d isk eta treba d a b u d e u n ap red prip rem ljen a, k ao što je n ap o m en u to ran ije u o v o m uputstvu. 1. S tav ite V aš sistem sk i d isk u u red jaj za d isk etu A :. 2. U k lju čite m o n ito r i p u stite g a n ek o lik o sek un d i d a se g reje p re n o g o što n astav ite. 3. S taln o m islite n a o n o što V as o ček uje. Treba brzo da reagujete. LED dioda za napajan je b i treb alo d a se u k lju či, a zatim v en tilato ri p o čin ju d a se v rte, u red jaj za čv rsti d isk b i treb alo d a d o b ije n ap ajan je. P rv o što ćete v id eti b iće ek ran B IO S i b ro jač m em o rije. M o žete d a ču jete p isak iz zv u čn ik a V ašeg P C raču n ara. M o že tak o d je d a se p o jav i "G rešk a k o n tro lno g zb ira u CMOS-u " ili p o ru k a o n ek o j d rug o j g rešci k o ja k aže da C M O S ili vreme nisu postavljeni. Treba da znate koji taster (ili tastere) treba da pritisnete. T o će se p o k azati n a d n u ek ran a. P o želećete d a to u rad ite b rzo . A k o ču jete b ilo k ak v e ču d n e zv uk e kao što su struganje, grebanje ili glasno cviljenje, budite spremni da odmah isk lju čite sistem . Im ajte n a u m u d a, ak o p ro m ašite d a u n esete tražen u sek vencu u BIOS-u pre nego što k ren e sek v en ca p o d izan ja, n em a n ičeg p o g rešn o g u to m e d a p ro sto p ritisn ete dugme za reset i ponovo pokrenete sistem, sve dok ne shvatite u če mu je stvar.

4. P ritisn ite p rek id ač za n ap ajan je. A k o d o b ije nap ajan je, p o sm atrajte sistem p ažljiv o . Č im se p o ja vi ekran BIOS, pritisnite o d g ov araju ći taster (ili tastere) u ud jite u po stavljanje BIOS-a. Ispravna kombinacija tastera trebalo bi da se vidi na dnu ekrana. P o n ek ad on a su v iše b rzo "isk ače" d a b iste m o g li d a v id ite k o je tastere da pritisnete. Nema problema. Ne oklevajte da prosto p ritisn ete reset, k ao što je v eć rečen o . M n o g o p u ta, to će o d rad iti potrebnu "caku". 5. K ad se n ad jete u p o d ru čju B IO S -a, pustite sistem tako, dok ne pronadjete betarijsku lamp u i n e istražite sistem . U v erite se d a se ventilatori vrte. Uverite se da oni svi glatko rade i ne proizvode nikakve sumnive zvuke. Uverite se da je upaljena LED dioda nap ajan ja n a k u ćištu. U v erite se d a se sv etlo u red jaja d isk ete n ije "zaglavilo". Ako jeste, trakasti kabl verovatno nije dobro postavljen prema pinu 1. Ako se bilo koji od ventilatora ne vrti, isk lju čite P C raču n ar i p rik lju čite v en tilato r k ak o treb a. V aš P C račun ar n ik ak o n e treb a d u go d a rad i b ez v en tilato ra, n aro čito bez onog za centralnu procesorsku jedinicu. Osnovno otkrivanje grešak a: U o v o j fazi, stv ari se p o n ek ad n e o d v ijaju k ao što je p lan iran o . P o n ek ad sistem u o p šte n eće d o b iti n ap ajan je. P o n ek ad će d o b iti n ap ajan je, ali n eće b iti slik e. P o n ek ad ćete ču ti p ištan je. P o n e kad se ču ju v en tilato ri, ali o statak sistem a sam o sto ji i n e rad i n išta. Ako se stvari ne odvijaju po planu, ispitajte sistem da biste otkrili g rešk e. P ro d jite u m islim a k ro z p ro ces p o d izan ja sistem a i p rito m p ro v erite h ard v er. R azm išljajitre k ao što raču n ar "m isli", ak o zn ate šta h o ću d a k ažem . E v o liste n ajčešćih p ro b lem a:  N ap ajan je se u o pšte n e u k lju ču je. T o se p on ek ad dešav a n a m ašin am a A T X i o b ičn o se sv od i na to d a p rek id ač n ap ajan ja n ije p rav iln o p o vezan sa m atičn o m p lo čo m , ili u o p šte n ije p o v ezan . P ro n ad jite p ro v o dn ik za p rek id ač n apajan ja i obezbedite da bude pov ezan n a m atičn u p lo ču , k ao što je o p isan o u K O R A K U 1 1 . M o žd a će sam o p ro sto o b rtanje

p ro v o dn ik a rešiti p ro b lem . A k o to n ije slu čaj, u v erite se d a m o žd a m atičn a p lo ča n ije n a n ek i način u zem ljen a. O b ezb ed ite d a p lo ča n e d o diru je k u ćište (eto čem u slu že o d sto jn ici!). O sig u rajte d a n ijed an o d zav rtan ja k o ji d rže p lo ču n a m estu n e dodiruje n išta m etaln o , n iti b ilo ko ju od elek tričn ih v eza n a m atičn o j p lo či. A k o V am je b ilo šta od to g a su m n jiv o , m o žete d a skinete svaki zavrtanj, jedan po jedan, i da na njega stavite p o d lo šk u . D a b iste to u rad ili, n e treb a d a v ad ite m atičn u p lo ču .  P C raču n ar se p od iže, ali se ču ju k ô d ov an a p ištan ja. T o je u stv ari b o lje n ego d a sam i sv e istražu jete, u n ajm an ju ru k u zb og to g a što V am P C raču n ar u k azu je n a to što n e v a lja. Pogledajte u p riru čn ik u , ili p ron ad jite n a In tern etu šta k o ji k ôd o van i p isak zn ači. Č esto V am o v i k ôd o v an i p isko v i n e k ažu tačno u čem u je problem, ali Vam ukazuju na uredjaj gde se nevolja pojavila. O v a in fo rm acija će V as o n d a u sm eriti n a pravo reše nje.  Ventilatori rade, ali nema ni slike ni zvukova. Ponekad, to je zato što n ek i o d k lju čn ih sastav n ih d elo v a m o žd a n ije d o b ro p rik lju čen , ili n e rad i. P ro v erite m em o rijsk e m o dule i procesor, d a b iste b ili sig u rn i d a su čv rsto ug rad jen i. Mogli biste da se uverite da li proceso r stv arn o rad i. Jed an o d n ačin a k o je sam koristio da bih video da li procesor radi je da izvadim ili isk lju čim v en tilato r cen traln e p ro cesorsk e jed in ice i stav im p rst na procesor da bih video da li se stvarno brzo greje. Ako se greje, on je u redu i nemojte d a g a p u stite d a rad i n a taj n ačin d u že v rem e. A k o n ek o v rem e o staje n a so b n o j tem peraturi, tada procesor ne radi i treba da se zameni. Ponekad, treba da pratite problem kroz sastavne delove putem procesa elimin acije. M o žd a treba da zamenjujete komponente, jednu po jednu i onda iskoristite "sivu masu" u svojoj glavi da biste suzili problem. U v erite se, tak o d je, d a su k ratk o sp ajači za V ašu cen traln u procersorsku jedinicu postav ljen i k ak o treb a i d a m o žd a n e p o k u šav ate d a V am p ro ceso r rad i sa su v iše visok o m ili su v iše niskom postavkom.  Izg led a d a tastatu ra n e rad i. O v o se n e d ešav a b aš često , ali k ad a d o to g a d o d je, V aša d v a m o g u ća izv o ra n ev o lje će b iti ili sam a

tastatu ra ili n jen k o n tro ler n a m atičn o j p lo či. N ad ajm o se d a u pitanju nije ovaj poslednji. KORAK 22 : K on figu rišite B IO S S ad a b i V aš n ov i P C raču n ar treb alo v eć d a rad i, a V i b i treb alo d a sedite ispred njega i zurite u BIOS ekran za podizanje. V aš sled eći k o rak je d a o b ezb ed ite d a B IO S k o risti ispravnu postavku. Mada neki korisnici vole d a o d m ah p ritisn u P C raču n ar d a rad i "iz sv e snage", bolje je, u prvom postavljanju držati se n ešto k o n zerv ativ n ijeg p ristu p a, što o b ičn o zn ači o stav iti p o stav ljan ja n a n jih o v im p retpostavljenim vrednostima. U to m slu čaju , n e m o ra sv e d a se u rad i u BIOS-u da bi se taj proces zav ršio . Ja ću , ip ak , p ro ći k ro z n ek a n ajčešća p o stav ljan ja i istak n u ti šta treb a d a se u rad i, k ao i n ek a u o b ičajen a po d ešav an ja, u n ajm an ju ru k u zato d a b i se shv atila njihova svrha. Molim Vas da imate na umu da su sve to samo glavne k o n tu re. V aša stv arn a p o stav ljan ja i n a ziv i m o g u d a b ud u različita za razne verzije BIOS-a. Kada prvi put udjete u BIOS, odnosno kada ste verovatno na ovom mestu u u p u tstvu , v id ećete g lav n i m e ni. On se (o b ičn o ) sasto ji o d d v e k o lo n e sekcija Vašeg B IO S -a u kojima se nalaze različita p o stav ljan ja, a jed an tak av prim er m o žete v id eti n a slici d esn o . Standardno podizanje BIOS-a Ova sekcija samo upravlja osnovnim stvarima. Obezbedite da su vreme i d atu m tačn i. O sig u rajte d a je p o stav ljan je V ašeg u red jaja za fleksibilnu disketu ispravn o (to je o b ičn o u red jaj o d 3 ,5 in ča, kapaciteta 1,44 Mbajta). Video treba da se postavi na VGA/EGA. P o stav ljan je H A L T O N je k ak o će P C raču n ar zau stav iti p o stav lja nje i o b ičn o to n e m o ra d a se m en ja. N ek e v erzije B IO S -a sad rže au to d etek ciju ID E u o vo j sek ciji i v ažn o je d a to ob av ite p re n eg o što k ren ete d alje. A k o to g a n em a u o v o j sek ciji, o n d a će se p o jav iti k ao

sopstvena stavka u meniju BIOS-a. Bez obzira na to, obavite sada V ašu au to -detekciju. Auto-detek cija će sk en irati sv e četiri p o zicije za IDE uredjaje, bilo da se uredjaji u njima nalaze ili ne. Ako tamo p o sto ji n ek i u red jaj i isp rav n o je p ovezan , B IO S će V am p o n u d iti tri mog u ć nosti za izb o r. O b ičn o je ona koju je ponudio BIOS ona isp rav n a, ali V i m o žete d a o d ab erete i jed nu od druge dve. Dok BIOS p o k u šav a d a o tk rije n ep o sto jeće u red jaje, m o žete p ro sto d a g a sa ček ate, ili d a m u n ared ite d a p resko či taj k o rak . U v rlo retk im slu čajev im a, b iće p o treb n o d a ru čn o u n esete in fo rm acije o čv rsto m d isk u d a b iste g a o sp o so b ili d a rad i. O b ičn o ćete u n eti sp e cifikaciju u red jaja u U S E R režim u i d ati v red n o st sv ak o m p o lju n a o sn ov u informacija koje ste dobili o uredjaju diska. Naprednije osobije BIOS-a Ova sekcija upravlja nekim od osnovnih operativnioh postavljanja V ašeg P C raču n ara. N a p rim er, V i ćete o m o g u ćiti/o n em o g u ćiti stv ari k ao što je sk riv ena m em o rija n a p lo či, o d red iti u re djaj sa koga se sistem p o d iže itd . E v o n ek ih u o b ičajen ih p o stav ljan ja:  Zaštita o d v iru sa/U p o zo ren je: S k en iraće sek to r za p o d izan je sistem a n a V ašem čv rsto m d isk u i u p o zo riće V as ako b ilo šta p o k u ša d a up isu je u taj sek to r. O m o g u ćite ovo zb o g p o v ećan e b ezb ed n o sti, ali g a o n em o g u ćite ak o h o ćete d a izb eg n ete "dosadu".  P o d ešav an ja skrivene memorije: Ova postavljanja upravljaju sk riv en im em o rijam a L 1 i L 2 n ivoa, k o je su u v ećin i n ov ijih sistem a sm ešten e n a sam o m p ro ceso ru . U sk o ro sv im slu čajev im a to je o m o g u ćen o , a tak o treb a i d a o stan e. A k o p o sto ji o p cija d a se v rši E C C isp itiv an je g rešak a n a sk riv en o j m em o rije L 2 , sam o n ap red , o m o g u ćite je.  Quick POST: Ovo dozvoljava BIOS-u d a p resk oči n ek a isp itiv an ja, k ao što je ispitivanje memorije prilikom podizanja sistem a, čim e se o m o g u ćav a P C raču n aru d a se b rže p o d ign e. M o žete d a o m o g u ćite o v ak v o isp itivan je rad i p o tp u n o sti, što je

o d ličn o uk o lik o n ajčešće o stav ljate svo j P C raču n ar u k lju čen sv e v rem e. A li, ak o g a često u k ljuču jete i isk lju ču jete, to p se p retg v ara u d o sadu i ja b ih p rep o ru čio d a o m o g u ćite Q u ick POST.  Sekvenca podizanja: Ovim se upravlja redosledom kojim PC raču n ar p retražu je u re djaje d a b i p ro n ašao in fo rm acije za p o d izan je. P o n ek ad će B IO S im ati jed n o po lje za to , a V i ćete prolaziti kroz opcije. Druge verzije imaju odvojena postavljanja za "Uredjaj za prvo podizanje", "Uredjaj za drugo podizanje" itd. Ja p rep o ru ču jem d a u red jaj A b ude p rv i i, što se tiče o v o g u p u tstv a, to će tako i d a b ud e. Č v rsti d isk je d ru g i. A ko će te da k o ristite V aš C D -R O M k ao u red jaj za p o d izan je, m o žete to o v d e da postavite.  Zamena uredjaja fleksibilne diskete: Dozvoljava Vam da k o n tro lišete d od elu slo v a A i B V ašim u red jajim a za flek sib iln e d isk ete, m en jaju ći red o sled k o ji je dik tiran o b rtanjem trakastog k ab la za u red jaj d isk ete. O v o je n ajčešće o n em o g u ćen o .  Brzi gejt AA20: Gejt A20 je uredjaj koji se koristi za adresiranje memorije iznad oznak e 1 M b ajta (n ećem o sad o to m e!). O v o se koristilo da se njime upravlja sa tastature preko pina. Danas tastatu re tak o d je im aju u lo g u u ov om e, ali se to sad a k o n tro liše preko BIOS-a. Neke verzije BIOS-a imaju o m o g u ćav an je/o n em o g u ćav an je, a nek e N o rmalno/Brzo. Ja bih o stav io p retp o stav ljen u v red n o st i išao d alje.  Postavljanje brzine automatskog tastera: O v a o p cija ko n tro lišu b rzin u k o jo m će p ritisnuti taster na tastaturi proizvesti karakter na ekranu. Slobodno je ostavite onemoguće nom, jer zaista nije m n o g o v ažn a.  Zabravljivanje numerika pri podizanju: O m o g u ćav a d a je u k lju čen o zab rav ljiv an je n u meričk ih k arak tera p rilik o m p o d izan ja raču n ara.

 Serijski broj centralne procesorske jedinice: O m o g u ćav a ili o n em o g u ćav a serijsk i b ro j k o d In tel-ovih procesora. O n em o g u ćite.  Opcija sigurnosti: N ek i sistem i im aju o p ciju d a traže lo zin k u sv ak i p u t k ad a se p o d ižu . V ero v atn o ćete p o želeti d a to o n em o g u ćite.  Video BIOS kopija: O n em o g u ćite, ili zad ržite p retp o stav ljen u vrednost. N ap red n ije osob in e sk u p a čip ova O v o p od ru čje B IO S -a d o zv o ljav a V am d a k o n tro lišete izv esn e asp ek te V aše m atičn e p lo če k o ji su sp ecifičn i za sk u p čip o v a k o ji se n a n jo j n alazi. O v o b i u k lju čilo b rzin e m ag istrale i p itanja u vezi sa m em o rijo m . N ajv eći d eo v rem en a, u o v o m u p u tstv u , o v d e n išta n e treba da Vas brin e. A li, rad i o p šte slik e, p o g led ajte sled eće:  P o seb n e o sob in e sk u p a čip ov a: O n em o g u ćite. T o n em aju sv i BIOS-i.  V eličin a sk riv en e m em o rije n iv o a L 2 : O m o g u ćite jedino ako se k o risti m em o rija sa p arn o šću .  P arn o st D R A M m em o rije/E C C režim : “P arn o st” ak o se ko risti m em o rija sa p arn o šću , “E C C ” ak o se k o risti E C C m em o rija.  Kontrola generatora takta DRAM memorije: O v o p o d ručje V am dozvoljava da kontrolišete b rzin u m emorije. Na skupovima čip o v a V ia, tak o d je će se p rik azati b rzin a p ro cesorske magistrale D R A M m ag istrale, što V am do zv o ljav a da po stav ite m em o riju da rad i p o m o ću m atičn o g g en erato ra tak ta ili “p o b rzin i” (B Y SPEED). Brzinu memorije možete d a p o stav ite ru čn o, ili d a je pustite da radi na istoj brzini kao i sistemska magistrala. Ako k o ristite S D R A M m em o riju , m o žete tak o d je d a k on tro lišete k ašn jen je C A S , što je o b ičn o n ajb o lje o stav iti n a pretpostavljenoj vrednosti, sem ako niste od onih koji stvari “teraju d o k rajn jih g ran ica”.

 A G P režim : U p rav lja A G P režim o m , k ao što su 1 X , 2 X ili 4 X . Postavite ga na Auto, ako je to na raspolaganju, ili ostavite ono što je v eć p o stav ljen o .  AGP otvor: K o n tro liše će d eo o d op seg a ad resa P C I m em o rije biti namenjen za grafičk i m em o rijsk i p ro sto r. O b ičn o je 6 4 M b ajta sasv im d o b ro , ali m o žete g a p o stav iti k ak o g od h o ćete.  Frekvencija DRAM memorije: P o stav ite n a b rzin u V aše memorije (66, 100, 133 itd.).  V ero v atn o ćete im ati jo š m n o g o d ru g ih o p cija u o v o m d elu , k ao što su o p cije za sk riv en u R A M m em o riju , P C I stan ja ček an ja i opcije za upravljanje magistralom. To je najbolje ostaviti na m iru i n e p o d ešav ati n išta, d a b i V aš P C raču n ar d o b ro rad io . Upravljanje napajanjem O v a sek cija b i treb ala d a b u d e d o sta jasn a čak i za k o risnika p o četn ik a, a V i b i treb alo d a ste u stan ju d a u po treb ite V aš p riru čn ik d a b iste n ajb o lje o p isali p o stav ljan ja. Ja o b ičn o o n e mogućim sk o ro sve u ovoj sekciji, a za sada bi i Vi trebali tako da uradite. Vi u ovoj fazi samo pokušav ate d a V am P C rač unar proradi, a ne radite fino p o d ešav an je sv akog i n ajm an jeg asp ek ta B IO S -a. Integrisani periferijski uredjaji U o v o j sek ciji, v ažn a stv ar za sad a je d a o m o g u ćite ili o n em o g u ćite različite p rik lju čk e k o je m o žete d a k o ristite. O b ezb ed ite d a su ID E priklju čci o m o g u ćen i, ak o k o ristite o b a. Z a ID E u red jaje, V aš B IO S m o že d a p o n u d i različite o p cije b rzin a k ao što su postav ljan je P IO režim a čv rstih d isk o v a, ili o m o g u ćav an je ID E d o n o šen ja u n ap red ili UDMA-1 0 0 . P o stav ite te o p cije n a A U T O g d e g o d je to m o g u će . M o žete d a o m o g u ćite d o n o šen je un ap red n a ID E sam o ak o V aš ID E p rik lju čak to p o d ržav a, što o n v ero v atn o i rad i, ak o v eć im ate tak v u o p ciju . T o će d o nek le u b rzati p ristu p p od acim a. A k o V aša p lo ča im a in teg risan i h ard v er k ao što je v id eo , zv u čn i ili m režn i h ard v er, V i ćete g a o v d e o m o g u ćiti ili o n em o g u ćiti sam o u k o lik o se o n n e k o n tro liše p o m o ću k ratk o sp ajača. A k o želite, o m o g u ćite. A k o k oristite h ard v er

n a k articam a za p ro širen je i V aša p lo ča im a o v e o p cije, o n em o g u ćite ih da biste dozvolili upotrebu kartica. M o žete tak o d je d a o m o g u ćite/o n em o g u ćite stv ari k ao što su U S B p rik lu čak i serijski/paralelni prik lju čci. V ero v atn o ćete p o želeti d a ih o m o g u ćite. P o stav ite režim p araleln o g p rik lju čk a n a E C P ili E P P , ili n a o b a. A ko imate postavljanje IDE HDD Block M o d e, o m o g u ćite g a ak o g a p o d ržav a V aš u red jaj čv rsto g d isk a (što v ećin a n o v ijih ured jaja i čin i). Druga postavljanja jednostavno ostavite na njihovim pretpostavljenim vrednostima. Konfiguracija PnP/PCI O v a sek cija k o n tro liše n ek e o d različitih asp ek ata k o ncep ta “u k lju či i rad i” i m ag istrale P C I. V eći d eo n e treb a d a se d ira u o v o j fazi, ali ip ak treb a im ati u v id u n ek o lik o sledećih p itan ja:  Operativni sistem PnP OS instaliran: P o što ćete n ajv ero v atn ije raditi pod operativnim sistemom koji je kompatibilan sa k o n cep to m "u k lju či i rad i", p o stav ite o v u o p ciju n a D A (yes).  Konfiguracija podataka za RESET: Ovo polje bi normalno treb alo d a b u d e p o stav ljen o n a "o n em o g u ćen o ". A li, V i m o žete d a g a o m o g u ćite d a resetu je V aše p o d atk e o k on figuraciji p ro širenog sistema (ESCD - Extended System Configuration Data) kada izadjete iz postavljanja BIOS-a. T o m o že d a b u d e korisno kada dodajete novi hardver ili softver i kada rek o n figu racija sistem a p ro u zro k u je o zb iljn u g rešk u, tak o d a V aš o p e rativni sistem više n e m o že d a se p o d ig n e.  O stale V aše o p cije treb a d a se o stav e n a p retp o stav ljen im izborima. " Z d ravlje" P C raču n ara M o g la b i d a im a razn e n aziv e, ali u su štin i je to sek cija B IO S -a (ako p o sto ji) k o ja n ad g led a stv ari k ao što su b rzin a v en tilato ra, tem peratura cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice, n iv o i n ap o n a itd . M o žete d a p o stav ite

isk lju čen je zb o g po v išen e tem p eratu re, p a ak o se cen traln a p ro cesorsk a jed in ica su v iše zag reje, sistem će, rad i sig u rn osti, sam d a se isk lju či. SoftMeni / Kontrola frekvencije-napona A k o k o ristite m atičn u p lo ču "b ez k ratk o sp ajača", im aćete o v ak v u sekciju koja Vam dozvoljav a d a ko n tro lišete p o stav ljan ja cen traln e p ro ceso rsk e jed in ice i m o žd a jo š n ek o lik o d rug ih stv ari. T o će V am o m o g u ćiti d a p o stav ite m ale n ap o n e za p ro ceso r, o d ab erete m n o žač, napon e za V ašu D D R m em o riju (ak o je k o ristite) i b rzin u sistem sk e m ag istrale. V ećin a o v ih o p cija im a A U T O ili p retp o stav ljen u v red n o st, što je od ličn o za n ajv eći b ro j lju d i. P o stav ljan ja m o g u d a b u d u o d m ah d o b ra. A li, V i o v o m o žete d a k o ristite za p o v ećan u b rzin u g en erato ra tak ta ak o se na to o d lu čite (što n ije p rep o ru čljiv o b aš o d m ah !). Pretpostavljene vrednosti Mnoge verzije BIOS-a imaju unapred pripremljene skupove pretpostavljenih vrednosti koje možete da upo treb ite. N ek e op d njih im aju p retp o stav ljen e v red n o sti "otp o rn e n a g rešk e", a n e ke "o p tim izo v an e". A k o n ećete d a se p etljate sa b ilo čim e o d ran ije p o m en u to g , m o žete d a iskoristite te opcije da biste postavili BIOS p o m o ću jed n o g ili d v a "p ritisk a n a d u g m e". Lozinke Većin a v erzija B IO S -a ima opcije za bezbednost koje dozvoljavaju da se unesu lozinke za korisn ik e ili su p erv izo ra. V ećin a lju d i ih n e koristi. Ali, ako ih Vi koristite, samo se potrudite da neg d e zap išete lo zin k u . A k o je izg u b ite, m o raćete d a resetu jete c eo BIOS da biste vratili natrag V aš sistem . S aču v ajte d o sad ašn ji rad i izad jite iz p ro g ram a za p o stav ljan je B IO S a. O b ezb ed ite d a se V aš sistem sk i d isk jo š u v ek n alazi u u red jaju A :.

KORAK 23 : Ispitajte sistem S ad k ad a je sistem u k lju čen i o p erativ an , m o žete d a n ap rav ite nekoliko ispitivanja, da biste se uverili d a sv e rad i k ao što b i treb alo . H ajd e d a p ro v erim o sled eće: 1. P ro v erite L E D d io d e n a p red n jo j stan i k u ćišta. Z a v rem e podizanja sistema, LED diod a čv rsto g d isk a b i treb alo d a sv etli. Ako sv etli, p o v ezan a je k ak o treb a sa m atičn o m p lo čo m . A k o n e sv etli, p o k u šajte da o b rn ete p ro v od nik e n a p rik lju čku za L E D d io d u , ili ih sam o m alo “p ro v rtite”. M o žete isto tak o d a p ro v erite LED diode za napajanje i turbo, ako su povezane. 2. P ro v erite čv rsti d isk. Uverite se da se vrti. 3. Proverite ventilatore. Uverite se da se ventilator za centralnu procesorsku jedinicu, ventilator za izvor napajanja i ventilator za k u ćište (ak o g a im ate) v rte, b ez ik ak v ih p re preka od raznih p ro v o dn ik a u ku ćištu . A k o V aša v id eo kartica ima ventilator, uverite se da se i on slobodno vrti. 4. Uverite se da CD-R O M im a n ap ajan je, tak o što ćete pritisn u ti dugme za izbacivanje i pogledati da li se uredjaj otvara. 5. Pritisnite dugme za RESET da se uverite da li radi. Obezbedite da se sistem sk a d isk eta jo š u v ek n alazi u u red jaju A :. D o k se sistem p o d iže, p ro v erite d a li su po d aci k o ji iz laze na BIOS ek ran u o d g ov araju ći za V aš sistem . 6. A k o im ate b rav icu za zak lju čav an je sistem a, sad a je tren u tak d a je proverite. 7. Pustite sistem da radi 10 do 15 minuta. 8. S ad a g a isk lju čite, u zem ljite se n a k u ćištu i p ažljiv o d o d irn ite centralnu procesorsku jed in icu i u red jaj čv rstog d isk a. Proveravate temperaturu da biste bili sigurni da se oni propisno h lad e. O b a u red jaja će b iti to p la, n aro čito cen tralna procesorska

jedinica, ali ona nikada ne bi trebalo da bude toliko topla da ne m o že d a se d o d irne. A k o ip ak jeste, tre balo bi da uzmete bolji v en tilato r. M o žete tak o d je d a u po treb ite d elo v e o “zd rav lju ” P C raču n ara iz V ašeg B IO S -a da biste nadgledali temperaturu. KORAK 24 : P rip rem ite čvrsti d isk D a b iste k o ristili V aš čv rsti d isk , on m o ra d a b u d e izd elje n a p articije i fo rm atiran . A k o g rad ite sistem i u n jeg a stav ljate p reth o d n o k o rišćen i čv rsti d isk , m o žd a n eće b iti p o treb n o d a o d rad ite o v aj ko rak . A li, to će b iti p o treb n o n a svak o m n o v o m d isk u , ili o n o m n a k o m e se tek “u čite p o slu ”. D eljen je čv rsto g d isk a n a p articije zn ači d a stv arate sek to r za podizanje (potreban da bi mašina mogla da se podigne u radno stanje), k ao i d a d elite čv rsti d isk na stvarne volumene diskova (C, D, E itd.). O v a rad n ja se v rši u p o treb o m k o m an d e F D IS K . K o m an d a F D IS K b i treb alo d a je u k lju čen a u V ašu sistem sk u d isk etu i, k ad a je k o ristite, o n a će se u stv ari izv ršav ati sa flek sib iln e d isk ete. A k o V aša sistem sk a disketa, iz nekog razloga, nema na sebi FDISK.EXE, uzmite drugu na kojoj to postoji. P o sv etite m alo v rem en a p lan iran ju V aših p articija. D a li želite jed n u v elik u p articiju za ceo d isk? Ili h oćete d a g a razd elite n a različite volumene diskova? Ako imate FAT32, često se p ra vi jedna particija za ceo d isk . U su p ro tn o m , ak o k o ristite d isk v eći o d 2 G b ajta, m o raćete d a g a razd elite n a v iše p articija. T ak o d je, im ajte n a u m u d a manje particije vode ka manjim klasterima, dakle ka manjem n eisk o rišćen o m ili izg u b lje nom prostoru na disku. Kod gotovo svakog sav rem en o g o p erativ n o g sistem a (o v d e m islim n a W in d o w s) V i ćete p o želeti d a k o ristite sistem datoteka FAT32. Kada udjete u komandu F D IS K , o n će V as p itati d a li želite d a o m o g u ćite “p o d ršk u v elik ih d isk o v a”, a V i to sv ak ak o i želite, ak o k o ristite o p erativ n i sistem Windows 98 ili bilo koji noviji.

Na posao! 1. N a p o jav u k o m an d n o g p ro m p ta, o tk u cajte "fd isk ". A ko n eće d a rad i, to je zato što u red jaj V ašeg d isk a n ije isp rav n o p rik lju čen , ili zato što n em ate F D IS K .E X E n a V ašo j sistemskoj disketi. 2. P itaće d a li želite d a o m o g u ćite p o d ršk u v elik ih d isko va, što ćete V i u v ećin i slu čajev a i u čin iti. 3. S led eće što ćete v id eti su 4 o p cije m en ija. A k o v eć im ate p articije n a to m u red jaju čv rsto g d isk a, m o žete d a izab erete o p ciju 4 d a b iste v id eli tren u tn o v ažeću p o stav ku p articija i o d lu čili d a li želite d a je m en jate. Z a p o tp u n o no v i d isk (k o ji ja pretpostavljam, za potrebe ovog uputstva), treba da krenete od sam o g p o četk a. N ek o lik o in formacija: prva particija je je V aša p rim arn a D O S p articija. T o je V aš C : d isk i o n n e m o že d a se d eli. T o se tak o d je zo v e i ak tiv n a p articija. M o žete d a im ate samo jednu aktivnu particiju. Druga particija je opciona. Ona se zo v e p ro širen a p articija. T o je p ro sto r k o ji preostaje iza prve p articije. P o sle to g a, lo g ičk i D O S u red jaji se stv araju u n u tar p ro širen e p articije i sv ak i od n jih će im ati slo v o po m o ću k og a m o žete d a se p o ziv ate n a n jeg a. 4. Prvo treba da postavite primarnu DOS particiju. Izaberite Opciju 1 (Stvaranje DOS particije ili L o g ičk o g D O S u red jaja). 5. Izab erite O p ciju 1 u sled ećem m en iju . 6. S ad a m o žete d a n ap rav ite d a V am ceo čv rsti d isk b u d e p rim arn a particija, ili da to bude samo jedan njegov deo. Mnogi ljudi naprave da je ceo disk primarna particija, da bi pojednostavili stv ar. A k o ip ak ho ćete d a o du stan ete o d o v o g o b ičaja, o d red ite k o ličin u p ro sto ra n a d isk u k o ji želite d a d elite, b ilo u megabajtovima, bilo u procentu od ukupnog prostora. Ako k o ristite p ro cen at, sig u rn o o tku cajte iza b ro ja zn ak “% ”, u p ro tivnom će raču n ar p o d razu m ev ati d a V i rad ite sa m eg ab ajto v im a. S av et: ja u o p šte v o lim d a m o j o p erativ n i sistem (sistemi) ostane na svojoj sopstvenoj particiji, pa dodelim pri-

m arn o j p articiji 2 G ig ab ajta ili tak o n ešto , d o zvo ljav aju ći n a taj n ačin d o vo ljn o p ro stora za n ek o lik o verzija W in d o w s. Š ta m o g u , kad sam takav. 7. Z atim treb a d a u čin ite tu p articiju ak tiv n o m . V ratite se u g lav n i meni FDISK-a i izaberite Opciju 2 (Postavljanje aktivne particije). Pratite promptove. 8. A k o im ate n am eru d a p rav ite p ro širen u p articiju (a verovatno im ate, sem ak o ćete d a k o ristite sam o C ), u zm ite o p et O p ciju 1 , ali ov o g pu ta izab erite O p ciju 2 u sled ećem m e niju (Stvaranje p ro širen e D O S p articije). P ratite p ro m p to v e. 9. Unesite procent prostora na disku za ovu particiju. Zbog jedno stav no sti, m o žete d a u p o trebite ceo preostali prostor. N em o jte d a u čin ite o v u p articiju ak tiv n o m . S am o jed na particija m o že d a b u d e ak tiv n a. 10. P o što ste n ap rav ili p ro širen u p articiju , u n jen o m m en iju će Vam ponuditi opciju za stvaran je lo g ičk ih u red jaja . Pratite in stru k cije n a ek ran u i d o d elite v ašim p articijam a slo v a o d D : d o Z:. 11. K ad a sv e to u rad ite, m o žete d a izab erete O p ciju 4 (P rik az informacija o particijama) i proverite svoj rad. 12. P o što ste izd elili d isk i o n V am fin o izg led a, p ritisn ite taster da izadjete iz FDISK-a. R eći će V am d a p o n o v o p o d ign ete m ašin u , što ćete i d a u rad ite. 13. P o n o v o p od ig n ite m ašin u p o m o ću sistem sk e d iisk ete u u red jaju A :. A k o p o k u šate d a u rad ite b ilo šta n a u red jaju C :, d o b ićete p o ru k u o p o g rešn o m tip u m ed iju m a. N e sek irajte se. To je zato što o n jo š u v ek n ije fo rm atiran . Sada morate da formatirate novi C: disk. Na pojavu prompta A>, o tk u cajte “fo rm at c: /s”. O n o “/s” m u k aže d a u čin i d isk p o g od n im za p o d izan je sistem a tak o što će k o p irati o sn ov n e sistemske datoteke na

C d isk . D o b ićete p o ru k u u p o ziren ja ko ja V as o b av eštav a d a ćete o b risati sv e po d atk e n a d isku . T o je no rm aln o i, p o što n em a n ik ak v ih podataka na disku, samo pritisn ite “Y ” i id ite d alje. P o k azaće V am se stan je k ad a se to do g o d i. S am o k ao n ap o m en a, ak o ć ete da instalirate operativni sistem odmah i imate sistemsku disketu koja obezbedjuje pod ršku CD-ROM, tada ne morate da kopirate nikakve sistemske d ato tek e n a d isk C , jer će in sta lacija operativnog sistema to sama da uradi za Vas. Ako ste napravili dodatne particije na ovom disku, sada formatirajte te v o lu m en e. O tk u cajte “fo rm at d :” ili “fo rm at e:”, g d e slo v o od g o v ara v o lu m en u k o ji želite d a fo rm atirate. N em o jte d a o tku cate “/s”, jer želite d a sam o d isk C : bu d e po g od an za p o d izan je sistem a. U rad ite ranije opisano za sve preostale particije koje ste napravili za vreme p ro cesa d eljen ja na p articije. K ad a zav ršite, treb alo b i d a ste u stan ju n d a p o m o ću u n o šen ja k o m an d e “D IR ” p o sle k o mandnog prompta dobijete listing direktorijuma i uverite se da je disk formatiran kako ste želeli. V ero v atn o ćete do b iti p o ru ku D A T O T E K A N IJE PRONADJENA (FILE NOT FOUND), ali to je normalno. U najmanju ruku, disk je postavljen. Ponovo podignite sistem. Ako ste kopirali sistemske datoteke, sada to m o žete d a u rad ite b ez sistem sk e d isk ete. A k o n iste, m o raćete d a ostavite sistemsku disketu u uredjaju A:. Ako koristite disk C:, p rep to stav lja se d a će se sistem n o rm aln o p o d ići sa n jeg a i d a će p o k azati p ro m p t C :. A k o d ob ijete p o ru ku o g rešci u stilu “N ije pronadjen ni jedan ured jaj za p o d izan je” ili “N e ma ROM Basic-a”, v ero v atn o ste zab o rav ili d a u čin ite p rim arn u p articiju ak tiv n o m . P o k ren ite o p et F D IS K i sred ite to . A k o d ob ijete p o ru k u “N em a o p erativ n o g sistem a”, v e rovatn o ste zab o rav ili d a u čin ite d isk pogodnim za podizanje sistema. Obezbedite da obavezno otkucate “/s” u k o m an d i za fo rm atiran je. KORAK 25 : In stalirajte u p ravljačk i p rogram za C D -ROM V ećin a o p erativ n ih sistem a d o lazi n a k o m p ak t d isk u (C D ), što zah tev a da imate ispravan uredjaj za CD-ROM da biste mogli da instalirate o p erativ n i sistem . T o je o b ičn o d osta lak o d a se u rad i. V aš C D -ROM

ste n ab av ili sa in stalacio n im d isk o m k o ji će, ak o se p rav iln o p ro g ram ira, v rlo b rzo in stalirati u p rav ljačk e p ro g ram e za C D -ROM. N a n esreću , m n o g i p ro izv o d jači p rav e n e potpune instalacione diskove, što o d V as traži d a d eo p osla o b av ite ru čn o . Iz to g razlo g a, p re p o ru ču jem V am d a im ate k o p iju E D IT .C O M n a V ašem čv rsto m d isk u ili na sistemskoj disk eti, d a b iste u slu čaju p o treb e m o g li d a ru čn o menjate datoteke CONFIG.SYS ili AUTOEXEC.BAT. Isto tako, d ržite i k o p iju M S C D E X .E X E n a V ašem d isk u , u slu čaju ak o g a V aša CD-ROM instalacija ne obuhvata. Ako je potrebno, iskoristite k o m an d u “co p y m scd ex e.ex e c:” d a b iste k o p irali d ato tek u sa sistem sk e d isk ete n a V aš čv rsti d isk . Neki instalacio n i p ro g ram i su v rlo p o seb n i u po g ledu to g a što on i o ček u ju . N ek i će se za ustaviti ak o M S C D E X .E X E n ije v eć in staliran n a d isk u C :. N ek i id u tak o d aleko d a o ček u ju ov u d a toteku u C:DOS, a d a V am to m o žd a i n e k ažu . T reb a sam o d a stav ite d ato tek u u direktoriju m k o ji se zo v e C :D O S i o p et p o k u šate. D ru g e in stalacije n e m o g u d a k o n fig u rišu d ato tek e C O N F IG .S Y S ili A U T O E X E C .B A T k ak o treb a. N ek e će se zau stav iti ak o te d ato tek e n isu v eć p risu tn e n a čv rsto m d isk u . Im ajte o v o n a u m u ak o se p o jav i p ro b le m. O n o što je d o b ro je d a, v rlo često , m o žete d a u p o treb ite sistem sk u d isk etu k o ja nu d i p o d ršk u za C D -R O M . K ad a g rad im P C raču n ar, ja n ik ad a n e m o ram d a se b rin em o ru čn o m p o stavljan ju u p rav ljačk ih programa za CD-ROM u DOS-režim u . Ja k o ristim sistem sk u disketu koja nud i po d ršk u za u red jaje C D -ROM. Tada, Vi samo podignete sistem sa p o d ršk o m za C D -ROM i odmah instalirate operativni sistem. A k o im ate p ristu p m ašin i k o ja rad i p o d op e rativnim sistemom Windows, napravite sistemsku disketu i koristite je. M o žete isto tak o da uzmete sistemski disk i sa Inteneta. 1. U d aljem tesk tu ću d ati o sn o vn e k o n u re o p šteg p ostu p k a za in stalaciju u p rav ljačk ih p ro grama za CD-ROM u DOS-režim u . O n se, o čig led n o m en ja, n a o sn o v u sam o g k o n kretnog uredjaja: 2. Obezbedite da je d ato tek a E D IT .C O M p risu tn a n a čv rsto m d isk u . O n a m o že d a se p ro nad je n a V ašo j sistem sk o j d isk eti, n a

in stalacio n o m d isku , ili m o že d a se u zm e sa n e kog drugog sistem a. K o p irajte o v u d ato tek u n a C :d isk n o vo g raču n ara. 3. Stavite instalacioni disk za CD-ROM u pogonski uredjaj A:. 4. D A m a m a b i b ili sig u rn i, m o žete d a n ap rav ite d ato tk e U T O E X E C .B A T i C O N F IG .S Y S , ak o v eć n isu p risu tn e. T p o žete d a u rad ite tak o što ćete o tk u cati “E D IT C O N F IG .S Y S ”, zatim g a m em o risati “n a p razn o ”. T o će n ap rav iti d ato tek u , ad a će ona biti prazna. Uradite to isto i za AUTOEXEC.BAT.

5. P o k ren ite in stalacio n i p ro g ram . O b ičn o treb a d a o tk u cate "a:in stall" ili "a:setu p ". O n će k o p irati p o treb n e d ato tek e i n ap rav iti p o treb n e izm en e u V ašim d ato tek am a C O N F IG .S Y S i AUTOEXEC.BAT. Samo pratite promptove. Svaki instalacioni prog ram je d ru g ačiji. K ad a se to zav rši, p o n o v o p o d ign ite sistem. 6. P ro v erite sistem ske d ato tek e. M o žete to d a u rad ite p o m o ću E D IT .C O M ili d a o tk u cate “typ e co n fig .sys”. R ed će d a izg led a n ešto k ao "D E V IC E = C :C D P R O V ID E -CDD.SYS /D :M S C D 0 0 1 ". U d ato teci A U T O E X E C .B A T , o n m o že d a izgleda kao "C:WINDOWSCOMMANDMSCDEX /D :M S C D 0 0 1 /V ". P aram etar p o sle “/D ” b i treb alo d a bu d e isti u o b e d ato tek e. O v i red o v i će b iti različiti, zav isn o o d V ašeg u re djaja za CD-ROM i lokacija datoteka. 7. Ako h o ćete d a m en jate slo v o za u red jaj za C D -ROM, dodajte "/L:F" na kraju reda koji se poziva na CD-ROM u datoteci A U T O E X E C .B A T . P ro m en ite “F ” u slo v o k o je že lite da se odnosi na uredjaj za CD-ROM. 8. Ispitajte svoj rad. Podignite sistem. Uredjaj za CD-ROM bi treb alo d a se ak tiv ira. S tav ite C D u u red jaj i p o k u šajte d a g a čitate p relask o m n a o d g ov araju ći u red jaj, isto k ao k ad a b iste želeli d a čitate sa d isk ete. A k o n e rad i, p rv o p o g led ajte V ašu d ato tek u A U T O E X E C .B A T i o b ezbed ite d a on a v od i k a tačn o j lokaciji datoteke MSCDEX.EXE. Ova datoteka je potrebna na

svim sistemima da bi uredjaj za CD-ROM mogao da radi pod DOS-om. KORAK 26 : Instalirajte operativni sistem U o v o j fazi, u p rav ljačk i p ro g ram i za C D -R O M su v eć in staliran i. Tako ste sada spremni za instaliran je o p erativ n o g sistem a. M o žete d a izab erete o p erativ n i sistem k o ji g o d h o ćete. K ao i v ećin a lju d i, ja o b ičn o k o ristim W in d o w s. Z a p o treb e o v o g u p u tstv a, p retp o stav iću d a ćete i V i da in stalirate W in d o w s. P o n u d iću V am , u širo k im crtam a, opis instalacionih procesa svake verzije operativnog sistema Windows za k o ju m islim d a će b iti izg led a d a je k o ristite. S am o d a n ap o m en em , k ao što sv i zn am o , za m n o g e o p erativ n e sisteme firme Microsoft postoje “ažu riran ja”. T o zn ači d a će V as sistem pitati i proveravati da da li imate prethpodnu verziju o p erativ n o g sistem a p re n eg o što se p ristu p i in stalaciji n o v o g . U n ek im slu čajev im a, ak o im ate sam o ažu riran u v erziju , m o žd a će b iti p o treb n o d a in stalirate v iše o d jed n o g o p e rativn o g sistem a n a m ašin i da b iste n a k raju d o šli d o o no g a k oji želite. N a p rim er, m o ja v erzija operativ n o g sistem a W in d o w s X P je ažu riran je. D a b ih je in stalirao , ja tip ičn o p rv o treb a d a in staliram Windows 98. Kako i on sam p red stav lja ažu riran je, ja treb a p rv o da p o g led am g d e su mi neke stare d isk ete sistem a W in d o w s fo r W o rk g ro u p s k o je im am . R azlo g zašto k o ristim W in d o w s 9 8 k ao po četak je u to m e što m o žete d a p o k ren ete njegovo uspostavljanje direktno iz DOS-a dok, sa druge strane, Vi ne m o žete d a p o k ren ete p ro g ram e za u sp o stav lja nje operativnih sistema W in d o w s 2 0 00 ili X P n ep o sred no u D O S režim u . Jed n o m k ad a je Windows 98 instaliran , ja se v raćam n azad i in staliram W in d o w s X P (ili W in d o w s 2 0 0 0, ak o b aš n jeg a že lite), k ao “n o v u in stalaciju ”, a n e k ao ažu riran je (m ad a je sv e to , u stv ari, m o j ličn i izb o r). T o je o p isan o u tek stu k o ji sledi. K ad a zav ršite, m o žete d a u p o treb ite u g rad jen i p u n jač o p era tivnog sistema da izaberete pod kojim operativnim sistem o m želite d a p o d ig n ete sistem .

Instalacija operativnog sistema Windows 95: 1. P o čn ite u sp o tav ljan je. N a p o jav u D O S p ro m p ta, o tk u cajte "D :setu p ". A k o V aš u red jaj za C D -R O M im a slo v o d ru g ačije o d D:, umesto D otkucajte to slovo. 2. S C A N D IS K . K ad jed n o m k ren e, p ro g ram za u sp o stav ljan je će p o četi d a izv ršav a S C A N D IS K n a V ašem čv rsto m d isk u . O v i će se obaviti automtaski i, nadajmo se, bez gre šak a. A k o o d m ah d o b ijete p o ruk u o g rešci k o ja k aže da n em ate u p rav ljač za p ro širen u m em o riju , n em o jte se u zb u d jiv ati. T o je v ero v atn o zato što je disk sasvim nov i nemate na njemu instaliran DOS. Samo pritisnite taster ESC i idite dalje. 3. E k ran za d o b ro d o šlicu . U o v o j fazi ćete v id eti g rafičk u sp reg u za W in d o w s 9 5 i ek ran za d ob ro d o šlicu . T reb alo b i d a v id ite k u rso r m iša. U v erite se d a V aš m iš rad i. A k o n e ra di, dobro proverite njegove veze. U p rin cip u m o žete d a u sp ostav ite W in d o w s 9 5 i b ez m iša, ali ja V am to n e b ih p rep o ru čio . Z atim p ritisn ite taster “C on tin u e”. 4. U g o v o r o licen ci. T reb alo b i d a v id ite p o jav u “čarob n jak a” za uspostavljanje, a zatim ugov o r o licen ci. P ro čitajte g a, ak o hoćete, a zatim izab erite D A (Y es). 5. P o četak u sp o stav ljan ja. P ro g ram za u sp o stav ljan je će V am reći sve o tri faze ovog procesa in stalacije. B aš lep o o d firm e Microsoft! Izaberite NEXT. 6. Izab erite In stall D irecto ry. O d V as će se tražiti d a k ažete raču n aru n a koji direktorijum da instalira Windows. Pretpostavljena vrednost je C:WINDOWS i ja Vam jako preporuču jem d a je o stav ite tak v o m k ak v a jeste. 7. O p cije. U n astav k u , p ro g ram za u sp o stav ljan je će izv ršiti n ek a rutinska ispitivanja Vašeg sistem a. P o sle to g a, p o n u diće V am četiri o p cije za ru tin u u spo stav ljan ja, "T yp ical", "P o rtab le", "Compact" i "Custom". Uzmite opciju koja Vam najbolje odgo-

vara. Z a v ećin u lju d i ja p rep o ru ču jem "T yp ical". A k o želite d a im ate v iše k o n tro le n ad on im što b i firm a M icro so ft želela da in stalira n a V ašo j m ašin i, izab erite "C u sto m ". 8. Š ifra za au ten tičn o st. P ro g ram za u sp o stav ljan je će V am tražiti d u g ačak n iz b ro jev a i slo va koji dokazuje da ste ovaj softver zaista k u p ili. T a šifra b i treb alo da b u d e n a raspolaganju sa Potvrdom o au ten tičn o sti. 9. P reg led an je h ard v era. U o v o j fazi, pro g ram za u sp o stav ljan je će an alizirati V aš raču nar da bi video koji sastavni delovi su in staliran i. K ad a se to od V as zatraži, ak o po stoji MIDI uredjaj, zv u čn a k artica, ili k artica za v id eo snim an je, overite to u odgovarajućim p o ljim a. O v aj p reg led m o že d a p o traje n ek o lik o m in u ta i o ček u jte d a V aš čv rsti d isk za to v rem e b u d e v rlo glasan i aktivan. 10. Izab erite sastav n e d elo v e. W in d o w s će V as p itati k o je n jeg o v e d elo v e b iste želeli d a in stalirate. P ro sto izab erite m išem o n e k o je h o ćete. P rep o ru ču jem d a, u n ajm an ju ru k u , o d a berete Accessories, Communications, Multimedia i Disk Tools. 11. K o n figu racija m reže. Č ak i k ad a n em ate m režu , W in d o w s će p o želeti d a d o d a m režn u k articu. Samo prihvatite pretpostav ljen e v red n o sti i id ite d alje. T o m o že d a se sred i kasnije. 12. ID . T ražiće V am se V aša m režn a id en tifik acija. S lo b od n o o tk u cajte b ilo šta u sv ako m red u , d a u srećite W in d o w s. U v ek m o žete k asn ije d a p ro m en ite te n aziv e. 13. Dva puta proverite postavljanja. Promenite svako od njih koje nije ispravno. Neki upravljačk i p ro g ram i ćer m o rati d a se instaliraju kasnije. 14. P o k retačk i d isk . W in d o w s će V as p itati d a li h o ćete d a n ap rav ite p o k retačk i d isk . N ap rav ite g a, ak o b aš v o lite. T o u v ek m o žete d a u rad ite i k asn ije.

15. K o p iran je d ato teka. P ro g ram za u spo stav ljan je će sad a k o p irati sv e d ato tek e n a čv rsti d isk V ašeg raču n ara. T o m o že d a p o traje, zav isn o o d b rzin e V ašeg sistem a. K ad a se zav rši, izaberite "Finished". 16. Prvo podizanje. Evo nas kod prvog podizanja Windows 95. V id ećete lep i p lav i ek ran . N a d n u će p isati "Getting Ready To Run Windows 95 For The First Time" (Pripremanje da se prvi p u t po k ren e W in do w s 9 5 ). S ad a će m alo d a razm išlja i to b i moglo i da potraje. Samo ga pustite. 17. L o zin k a. M o g la b i V am pritisnite "Cancel". b iti tražen a lozinka. Samo

18. U sp o stav ljan je h ard v era. W in d o w s će sad a o tk riti sv e u red jaje "u k lju či-i-radi" i automatski ih konfigurisati. 19. V rem en sk a zo n a. U g led aćete d iv nu m ap u sv eta. A k o in stalirate O S R 1 , m o žete d a iza berete svoje mesto na mapi i postavite vremensku zonu. U OSR2, firma Microsoft je nap rav ila m ap u p o k o jo j n e m o že d a se b ira m išem (d a b i b ili p o litičk i k o rek tn i, im aju ći u v id u g ran ičn e sp o ro v e) tako d a ćete zo n u m o rati d a b irate ru čn o . 20. D o d ajte štam p ač. p o jav iće se "čaro b n jak " za dodavanje štam p ača. A k o h oćete, m o žete sad a d a in stalirate V aš štam p ač, ili d a to o stav ite za k asn ije. A k o se o d lu čite za o v o d ru go, pritisnite "Cancel". 21. Z av ršen o usp o stavljan je. V id ećete dijalo g ko ji k aže da je u sp o stav ljan je završen o . Izab erite O K i sistem će se p o n ov o p o d ići. 22. P ro v erite p o stav ljan ja. P o sle p o no v no g po d izan ja v id ećete o sn o vn i W in d o w s 9 5 . U o v o j fazi, m o žete d a p ro v erite n ek o lik o stvari da biste se uverili da je program za uspostavljanje uradio svoj posao i da nema nikakvih problema. Desnim tasterom na

m išu iza berite "My Computer", a zatim "Properties". Onda dva puta sve proverite. Da li je otkrivena prava centralna procesorska jed in ica? P rav a k o ličin a m em o rije? D a li je iz listan ceo hardver? 23. Optimizujte operativni sistem. U ovoj fazi, Vi biste mogli d a o p tim izu jete sistem m alo o d p o četk a. P ratite p o stu p k e u sekciji o optimizaciji operativnog sistema. To obuhvata optim izo v an je V aše d ato tek e za razm en u i p o stav ljan ja sk riv en e memorije diska, integralnih komponenata performanse koje je firma Microsoft slabo konfigurisala. 24. Instalirajte d o d atn e u p rav ljačk e p ro g ram e. A k o ste k ao v ećin a lju d i, V i im ate d o datn og h arv era k o ji jo š n ije u sp o stav ljen . T u su v ero v atno V aša v id eo k artica, zv u čn a k artica, modem itd. Instalirajte sada te u p rav ljačk e p ro g ram e. Pratite postupke koji su opisani u njihovoj dokumentaciji. M o žd a ćete m o rati p o n o vo d a p o d ižete sistem n e koliko puta. 25. Izmene u poslednjem tgrenutku. Sada ponovo podignite sv o ju m ašin u i u v erite se d a sv i d elo v i rad e. Z atim p ro menite sv o j "tap et", p ro g ram za zaštitu ek ran a itd . d a b iste zad o v o ljili sv o je n ajličn ije želje. P o sle to g a, Z A V R Š IL I S T E P O S A O ! Instalacija operativnog sistema Windows 98: 1. V aš u red jaj za C D -R O M b i v eć treb alo d a je u sp o stav ljen . A k o jo š rasp o lažete luk suzom koji se zove sistemski disk Windows 9 8 , m o žete lak o po k ren u ti C D -ROM ako upotrebite taj disk da p o d ign ete sistem i, k ad a se to o d V as zatraži, izab erete p o d izan je u z p o d ršk u C D -ROM. 2. O tk u cajte “S etu p ” n a k o m an d n i p ro m p t d a b iste zap o čeli p ro ces. Upo zo riće V as d a će p ro gram za uspostavljanje uraditi rutinsku p ro v eru V ašeg sistem a. F in o . P ritisn ite E N T E R . 3. P ro g ram će urad iti sv o j p o sao . K ada zav rši, prik azaće V am se ek ran za u sp o stav ljan je W in d o w s 9 8 , sa p o ljem za d o b ro d o šlicu .

T u V am se k aže d a b i to moglo da potraje 30 do 60 minuta. Izaberite CONTINUE. 4. U čitaće se "čaro b n jak " i p red stav iti ug o v o r o licen ci. A k o se b aš ču d n o o sećate, m o žete i d a g a p ro čitate. U p ro tiv n o m , p ritisn ite “I accep t th is A g reem en t.” 5. P itaće V as za k lju č p ro izv o d a. M o žete da ga pronadjete na kutiji CD u kojoj je bio Windows CD kada ste ga kupili. Ukucajte ga u p razn a p o lja. K lju č je b aš šifro v an , p a p ripazite da pritiskate o d g ov araju će tastere. 6. A k o k o ristite C D sa ažu riran o m v erzijo m , p o k azaće V am se okvir sa proverom slagan ja sa ažu riran jem . P ro n ad jite V aše d isk ete ili C D k o ji sad rže p reth o d n i o p erativ n i sistem firme M icro so ft. M o g lo bi se dog o d iti d a v eć im ate W in d o w s 95 na V ašem čv rsto m d isk u . U m o m slu čaju , ja k o ristim d isk ete o d mog starog Windows for Workgroups. Izaberite uredjaj koji sad rži stari o p erativ n i sistem . P ratite p ro m p to v e. A k o k o ristite d isk ete, tražiće se v iše d isk o v a. Jed n o m k ad a se zad o v o lji sazn an jem d a zaista ažu rirate p reth o d n u v erziju , p ro g ram će d a krene dalje. 7. Odaberite direktorijum na koji želite d a in stalirate W in d o w s. V ećin i lju d i će p retpostavljen i izb o r C :W IN D O W S b iti o d ličan . Pritisnite NEXT. 8. P ro g ram za u sp o stav ljan je će "p rip rem iti d irek to riju m ". S am o g a saček ajte. 9. P red stav iće V am se o p cije u sp o stav ljan ja. Im a ih četiri: "Typical", "Portable", "Compact" i "Custom". Uzmite opciju koja Vam najbolje odgovara. Z a v ećin u lju d i ja p rep o ru ču jem "T yp ical". A k o želite d a im ate v iše k o n tro le n ad o n im što b i firm a M icro so ft želela d a in stalira n a V ašo j m ašin i, izab erite "Custom".

10. Otkucajte V aše im e, k ao i im e V aše firm e u p red v id jen im prostorima. 11. A k o o d ab erete "C u sto m ", izaći će o k v ir u ko m e m o žete d a birate sastavne delove operativ n o g sistem a ko je želite da bud u instalirane. Samo napred, uradite to sada. 12. P o k azaće V am se id en tifik acio n i ok vir, u k o m e m o žete d a o d ab erete m režn i id en tifikato r V ašeg raču n ara. Č ak i ak o n ećete b iti n a m reži, d ajte n ek o im e. 13. P o stav ljan ja raču n ara: o n a su n ajv ero v atn ije tačn a. A k o nisu, izaberite CHANGE i promenite ih tako da odgovaraju. 14. Izaberite V ašu lo k aciju iz S cro ll B o x i p ritisn ite N E X T .

15. S led eći o k v ir V as in fo rm iše d a će V am p ro g ram za uspostavljanje napraviti disk za podizanje. Ako instalirate prvi p u t i jo š u v ek nem ate sistem sk i d isk za W in d o w s 9 8 , p re p o ru ču jem V am d a to u rad ite. S am o p ra tite promptove. Ako ne želite d a g a n ap ra vite, firm a M icro so ft V as n eće pu stiti tak o lak o . S am o p ritisn ite N E X T . P o čeće k o m pilacija podataka. Kada isk o či ok v ir ko ji kaže d a stav ite fleksib iln u d isk etu u ured jaj A :, sam o p ritisn ite C A N C E L i izb av ićete se bez pravljenja diska za p o d izan je. U h , b aš zap etljan o ! 16. S led eći o k v ir sam o k aže d a je W in d o w s sp rem an za kopiranje datoteka. Pritisnite NEXT. 17. S ad a m o žete d a se u d o bn o zav alite u sto lici, g led ate m ale Microsoft-o v e p oru k e k ak o isk aču p o ek ran u a p ro cen je no vreme do kraja instalacije postaje sve manje i manje, ili da jed n o stav no o d ete n a k aficu . O d av de p a n ad alje, za sve će se p o b rin u ti firm a M icro so ft, ali ću V as ja sv ejed n o p ro vesti k ro z ostatak procesa. 18. Kada je sistemu potrebno ponovno pokretanje, Windows će to za V as d a u rad i au to m atsk i.

19. Č v rsti d isk će d a "šk ljo ca" n ek o lik o m in u ta d o k p rog ram za uspostavljanje radi svoj posao. Kada se plavi ekran opet p o jav i, u g led aćete o k v ir k o ji k aže da se p o stav lja h ard ver. Tu program za uspostavljanje otkriva Vaše u red jaje "u k lju či-i-radi" i druge sastav n e d elo v e i in stalira u p rav ljačk e p ro g ram e za n jih . B u d ite strp ljiv i. K ad a se to zav rši, izv ršiće se p o n ov no pokretanje. 20. P o što su zav ršen a p o stav ljan ja, p rvo će V am se p o kazati okvir za biranje vremenske zone i datuma. Samo napred, uradite to. 21. N astav iće d a rad i n ek o lik o m in u ta.

22. K ad a se sistem , o v og pu ta, o p et p o k ren e, u ći će u Windows i to je kraj posla. W in d o w s će za V as in stalirati n ek e u p rav ljačk e p ro g ram e, ali to su programi "iz zaliha" i mogu biti stari. Verovatno je dobra ideja da u zm ete n ajn o v ije u p rav ljačk e p ro g ram e za ceo V aš h ard v er i ažu rirate ih sam i. K ad a se u p rav ljačk i p ro g ram i in staliraju , m o žete d a p o d esite video postavljanja prema svojim potrebama, kao i da odstranite okvir "d o b ro d o šlic e", zajedno sa onim glupim WEB menijem. Instalacija operativnog sistema Windows 2000: W in d o w s 2 0 0 0 je sjajan o p erativ n i sistem , ali ja p rep o ru ču jem d a se prvo ispita hardver pod operativnim sistemom. Neki hardver ima probleme kada radi pod sistemom Windows 2000 ili, u najmanju ruku, o n em o g u ćen a p o stav ljan ja. Ja b ih p rep o ru čio d ržan je sistem a W in d o w s 9 8 , sv e d o k n e d od jete u p rilik u d a stv arn o spo jite V aš hardver sa windows 2000. 1. K ad p o k ren ete p ro g ram za u sp o stav ljan je, p rv o ćete v id eti "čaro b n jak a za p od izan je W in d o w s 2 0 0 0 ". U o v o j fazi m o žete d a o ab erete ažu riran je ili čistu in stalaciju .

2. U n esite k lju č k afa V am se to zatraži. O n je šifro v an , p azite n a svaki bit. 3. P itaće V as d a li b iste želeli d a sk o čite d o m esta n a W E B -u firme Microsoft da proverite listu kompatibilnosti hardvera. Uradite k ak o h o ćete. N ije m n o g o b itn o . 4. S led eći o k v ir će V as p itati d a li im ate p ak ete za n ad g rad n ju . T o su male ispravke koje mog u d a u čin e d a o d red jen i p ro g ram i rad e p o d W in d o w s 2 0 0 0 . V ero v atn o ih n em ate, p a m o žete d a nastavite. 5. P itaće V as d a li želite d a n ad g rad ite V aš sistem d ato tek a n a N T F S . A k o želite p o većan u k o m p atib iln o st, ili p ro sto h o ćete d a im ate d v o stru k i sistem p o d izan ja sa W in d o w s 9 8 , o stav ite V aš sistem datoteka kao FAT32. Ako posle razumevanja dobrih i lo ših stran a N T F S jo š u v ek želite d a g a p reu zm ete, u rad ite to . 6. S istem će p o četi d a se v rti i šk rip i, o tk riv a stv ari i u o p šte p rav i b u k u . P o sle to g a će d ati izv eštaj o n ad g rad n ji. 7. Izv eštaj o n ad g rad n ji m o že d a p o k aže n ek o lik o p itan ja. Verovatno ne bog zn a šta. M o žete to d a sred ite k asn ije. 8. Zatim Vam se daje poruka da ste spremni za instalaciju, koja m o že d a p o traje od 7 5 d o 9 0 m in u ta i d a će se sistem p o n o v o p o k retati tri p u ta. D o b ro , b ilo k ak o bilo … p ritisnite NEXT. 9. Sedite udobno i posmatrajte lep e sličice. U rad ili ste sve o stalo sem još m alo ček an ja d o u sp ešn og zav ršetk a in stalacije . Instalacija operativnog sistema Windows XP: 1. Ubacite CD u uredjaj za CD-R O M . Izab erite m išem INSTALL WINDOWS. A k o V aš C D ne k ren e au to m atsk i kad a se ub aci, pokrenite ru čn o setu p .ex e n a C D -u.

2. Izab erite v rstu in stalacije k o ju želite d a o b av ite: n ad g rad n ju ili n o v u in stalaciju . N ad g rad n ja se p rep o ru ču je ak o im ate m ak ar jed an o p erativ n i sistem n a V ašo j m ašin i, ali o d ab erite n o v u in stalaciju zato što je p o stu p ak lak ši. Ja sam n aišao n a pro b lem e kad a sam p o k u šav ao d a n ad g rad im svo j o p erativ n i sistem n a X P . 3. Saglasite se sa ugovorom o licenci. 4. U n esite k lju č p ro izv o d a. 5. Izab erite d a li d a o b av ite, ili d a n e obav ite d in am ičk o ažu riran je. O n o će u čitati n ajnovije dateoteke za uspostavljanje od firme M icro so ft p re n eg o što se p o stu p ak n astav i. M o rate d a im ate ak tiv n u v ezu sa In tern eto m i, o čig led n o , m o d em , p o stav ljen d a to radi. 6. P resk o čite k o rak e 7 d o 1 0 ak o rad ite n ad g rad n ju . 7. T reb a d a k o n tro lišete n ek e o d izb o ra u “A d v an ced O p tio n s”. T u je v ažn o p o stav iti lo kaciju za datoteke za uspostavljanje, naziv d irek to riju m a za W in d o w s (k o ji b iste m o g li d a d efin išete u slu čaju k ad a stav ljate v iše o d jed n e v erzije o p erativ n o g sistem a Wind o w s n a o v o j m ašin i) i d a li d a se in stala cione datoteke k o p iraju ili n e k o p iraju n a čv rsti disk. 8. U n astav k u , im aćete m alu razlik u u to m e što će se P C raču n ar podignuti u DOS podru č ju za uspostavljanje. 9. P itaće V as k o ji sistem d ato tek a d a se k o risti. M o žete d a g a pretvorite u NTFS sistem datotek a, ili d a k o ristite F A T 3 2 ili, što je p retp o stav ljen izb o r, d a o stav ite po sto jeći sistem d ato tek a, što V am ja i p rep o ru ču jem . 10. P itaće V as d a izab erete u k o jo j p articiji d a se in stalira Windows XP. Najbolje je da ga instalirate u različito j p articiji o d b ilo k o je d ru g e v erzije W in d o w s, jer to p rep o ru ču je firma M icro so ft. A li, V i ste g azd a, p a o d lu čite sam i.

11. Jed n o m k ad a su sv i o v i k o raci zav ršen i, m o žete d a se odmorite i posmatrate kako sistem kopira sve potrebne datoteke i zav ršav a p o sao . KORAK 27 : U živajte u svom d elu E v o , sad a im ate P C raču n ar k o ji ste sam i n ap rav ili i k oji rad i sa n o v im instaliranim operativnim sistemom. Sjajan posao! Sada ste spremni da p o d esite P C raču n ar o n ak o k ak o V am n ajbolje o dg o v ara. T o će obuhvatiti instaliranje bilo kakvog dodatnog hardvera i softvera, prepodešav an je b ilo k o g p retp o stav ljeno g izb o ra za W in d o w s k o ji V am se ne svidja i nadgradnju uprav ljačk ih p ro g ram a. A k o ste in stalirali stariju v erziju W in d o w s, m o g li b iste p o želeti ažu riranje za Windows da biste nadgradili neke od sastavnih delova njegovog jezgra i osnove k ao što je In tern et E x p lo rer. D efin itiv n o V am treb a in staliran i m o d em (ak o to v eć n iste u rad ili) i v eza V ašeg P C raču n ara sa In tern eto m . T o V am je o sn o v n i n ačin za ažu riran je softv era i izuzetn o je v ažan . S v e o stalo p rep u štam V am a. N ad am se d a V am je o v o u p u tstvo b ilo k o risn o i sig u ran sam d a ćete, b ar što se n jego v e du žine tiče, m o ći d a se saglasite da je bilo obimno i sa potrebnom dubin o m . U živ ajte u V ašem n o v o m P C raču n aru !

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->