You are on page 1of 3

Soalan BM Tahun 6

Kata Sendi Nama Pilih jawapan yang betul. 1. Setiap hari kami pergi ke sekolah _____________ bas. A dalam B hingga C dengan D kepada 2. _____________ keluarga, saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh. A Dari B Demi C Kepada D Tentang 3. Kucing peliharaan Suhairi makan ikan itu ___________ habis. A dari B seperti C sampai D terhadap 4. Berita _____________ kejadian tanah runtuh itu telah tersebar secara meluas. A ke B bagai C antara D tentang 5. Tukang masak itu memasukkan serbuk perasa _____________ dalam masakannya. A ke B dari C kepada D daripada 6. Patung purba itu dilelong ____________ harga yang tinggi. A bagi B oleh C pada D untuk

7. Ibu menggunakan serbuk penaik _______________ membuat roti. A di B pada C untuk D terhadap 8. Keputusan pertandingan melukis diumumkan _______________ pengacara majlis. A akan B oleh C sejak D sampai 9. Kami telah menunggu kamu di sini ___________ pukul 9.00 pagi. A ke B sejak C antara D daripada 10. Posmen menyerahkan bungkusan itu _______________ pemiliknya. A di B bagi C demi D kepada

Jawapan BM Tahun 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C B C D A C C B B D