P. 1
Myth.of.St.thomas.tamil.version

Myth.of.St.thomas.tamil.version

|Views: 173|Likes:
Published by fredy
CHRISTIANITY IS BASED ON FRAUD AND LIES. THE CHRISTIANITY WAS STARTED ONLY IN THE FOURTH CENTURY, BUT THE UNTOUCHABLE RAT EATING PARAYA COMMUNITY OF KERALA WHO WERE CONVERTED BY THE BRITISH MISSIONARIES CREATED FAKE STORY OF ONE THOMAS CONVERTING BRAHMINS TO CHRISTIANITY. FOR THIS FAKE STORY THE CHRISTIAN FRAUDS FROM KERALA MOVED TO CHENNAI AND CREATED THE FAKE THOMAS STORY WHICH EVEN THE POPE SAYS IS FRAUD.
CHRISTIANITY IS BASED ON FRAUD AND LIES. THE CHRISTIANITY WAS STARTED ONLY IN THE FOURTH CENTURY, BUT THE UNTOUCHABLE RAT EATING PARAYA COMMUNITY OF KERALA WHO WERE CONVERTED BY THE BRITISH MISSIONARIES CREATED FAKE STORY OF ONE THOMAS CONVERTING BRAHMINS TO CHRISTIANITY. FOR THIS FAKE STORY THE CHRISTIAN FRAUDS FROM KERALA MOVED TO CHENNAI AND CREATED THE FAKE THOMAS STORY WHICH EVEN THE POPE SAYS IS FRAUD.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: fredy on Mar 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

ÖX¶LvãA 붣A³ X| j©ª juq@ A, ëdÇ ¶¤us¶ ¤ O|jªcg@Do p|

Çp[cdop[BÂg.

dãvÔÇ jX¶Y@ AA±© ﯰ AãWM}Xévã, P¼éªã íie|ã¹ X|

dãAé¶ã, DÃopãAc èdÇÉie|ã¹ X|dãAé¶ã MÃgw© ª. yÇÈdãA ¶D@

AopW[·WX yY¹@D jX¶Y@ AA¯ ñÇ jãXAu jY@AopWX íXu, Ô¥

|ã, í¤ã@, pã¤NAu (yd© nÁÂã][@AãªceÇ pã£ce|ã) ñÇp d¡u (ñèd

ÒÓã ¶o épãª) é¤ãv Lãu¤ãÎÐ|c dè|ãWYÈãÁépã−¯° ¤ãÎÐ|u ñÇ

p d¡u, zªopãXce© Bé¤@A-

é¤ãvãÉ|c dã@AFA¯ k Âig¯°dã©, ëA LãÇÅA¯ ë Ècgu DÃoq[B

ÇÂÈ. n«Ç v¤èpã¿D Lã¤ãv©, ìÈã©, Lv|@A§cg@D jupAc dc d§¶d

Ç èpã§W[, íie|ã ¶ ô§ DÃoqWX íXvã¡u, D]Xêépã¤Ò, wÒéd|

Ò-

vÒdã{ ìBé|㣠íie| ë¤L£A°ãA¹u p£èdÓéÈÒ, íª@B| ïpã|FA°ãA

ïpé|ãBce§opdãAc édãÇÅBÂg.

An

Introduction

to

Indian

Church

History

ñÇ n«©, Ô.q.êp£c qǶ§vãÅ ñ¿gBÂã£: ñeé|ãq|ã, ëé¤q|ã ë

©ªg ìoAÉÒdãÇ épãÇ édLFA³@Do p] X| nªãM¥|£A¯, íie|ã

ñÇ èp| ¤é| ïpé|ãBce§op d LAÏvãA@ Aã^yYBÂg. ju íie|ã

¶opÁà ëÃie§oépã ¤c d·¤, q§@D íie|ã ñÇpg, Lãu¤ãÎÐ|ceÇ è

dÇB¼@D ñ© ªo sÂFA °@ AXie§@Du, ëéjAvãA ñ©ªão q¤édLFA³@

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->