P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

םירועיש פ"ע לכ םימלצה

ףד] [ב"ע 'מ
ר"א קחצי רב ףסוי ר"א ןנחוי ומוקמב לש מ"ר מ"היפב 'יע .'וכ ם"במרהל ומוקמבד לש מ"ר ויה
תורוצ ויהש תודבענ א"פ הנשב ויהש ןיממ תורוצ תוכיישה לזמל עודי שמשהשכו הטונ לצא ותוא
לזמ םידבוע התוא מ"רו ,הרוצ רז ראשב תורוצ וטא התוא .הרוצ
ז"יאד 'קו ןושל מ"רד 'מה רז ראש תומוקמ וליאו .'וכ ירבדל ם"במרה ומוקמב לש מ"ר אפו
רז ראש תורוצ וטא םתוא ק"ועו .םימלצ המ 'כלד !ירצ הזל הריז ןויכ מ"רד שייח .אטועימל
םנמא מ"היפב ספדנה אתיא 'מב רזד לע לכ תורוצה יפל ןתצקש ןייושע לבא ,ןדבעל
תרודהמב ברה חפאק בותכ ןויכד מ"רד שייח אטועימל ןכל ותעדל לכ םימלצה םירוסא ינפמ
תצקמש ןייושע דובעל א"פ עמשמו ,הנשב תמאב ז"יאד הריז אלא ןמ ןידה שייחד מ"ר
.אטועימל
ז"יפלו פ"לי תעדל 'מה ם"במרה מ"רד רסא לכ םימלצה וריעב םושמ שייחש טועימל םידבענה
א"פ הנשב רזו ראש תומוקמ ןיאש םהב ןימ םימלצ הלא וטא .ומוקמ
תטיש ן"במרה תריזב מ"ר
מ"רו שייחד אטועימל רז ראש תומוקמ וטא ותוא םוקמ ישוקה .'וכ ראובמ המ ןינע המ שייחד
מ"ר המל ,אטועימל רזד ראש תומוקמ וטא .ומוקמ
ן"רב 'יעו איבהש םשב ן"במרה מ"רלד שייחד אטועימל לכ תומוקמה ןיאש הנמ םהלש עודי
םירוסא ןמ ןידה ןכו לכ םימלצה םיאצמנה !רדב םירוסא אנידמ ןויכו ,ט"המ אבורד אמלעד
רסתימ אנידמ מ"רל רז ףא םוקמב עודיש ונל ןיאש ןידבוע ןנירזד אטועימ םושמ ונייהד ,אבור
תומוקמה םיעודיה רתיהל םהש" וטא #טועימ תומוקמ םניאש םהש ,םיעודי אבור .אמלעד
ן"רהו השקה לע שוריפ הז ז"יאד עמשמ ןושלמ רמאקד 'מה מ"רד רז ראש תומוקמ וטא
.ומוקמ
םנמא הארנ ן"רהד ומצע עיצהשכ תטיש ן"במרה תצק קיתמה התוא בתכש ,אישוק ל"זו ןויכו
אבורד אמלעד רסתימ אנידמ מ"רל רז ףא םוקמב עודיש ונל ןיאש ןידבוע ותוא םושמ רוסיא
!שמנה ותואמ םוקמ הארנו ,ל"כע ותנוכ רזד וטא בור םלועה ןיאש עודי םש םא ותואו ,ןידבוע
רוסיא בורד םלועה ירה !שמנ הממ ןנישייחד אטועימל ונייהד ומוקמ לש כ"או .מ"ר וליאכ ירוסח
ארסחמ ירבדב ק"הו 'מה מ"רד רז ראש תומוקמ וטא בור םלועה רוסאש םושמ ששח ותוא
לבא .םוקמ ףוס רבד ן"רה אל ל"חינ הזב אלד הארנ ול סימעהל לכ הז ןושלב .'מה
אלולו אניפתסמד תמאבד ,אנימא ןייעמה ירבדב ן"במרה ומצע הארי אלש בתכ ירבדכ ן"רה
מ"רד ,ומשב רז תומוקמה םיעודיה רתיהל וטא בור אלא ,םלועה בתכ ל"זו !כלה ןויכ אבורד
אמלעד ריסא אנידמ 'יל וליפא םוקמב ןיאש רז ,ןידבוע ראש תומוקמ וטא ותוא םוקמ .ל"כע
ירה הריזהד ראשב תומוקמ ונייה" תומוקמ םיעודיה איה #רתיהל וטא ותוא םוקמ ונייהד ומוקמ
1
לש אלו ,מ"ר וטא בור םלועה םשש רואיבהו .קפס הזב "עאד ,טושפ בורד םלועה רוסא קפסמ
לבא ,מ"רל ז"יא אלא אששח קפסמ תמחמ כ"או ,טועימ ס"כוס םא ונאב רוזל תומוקמה
םיעודיה רתיהל וטא ראש ששחה ,תומוקמ אוה אמש הנהי ראשב תומוקמ עראיו ול םלצ
הזו ,דבענה אל עראי א"כ טועימב כ"או ,תומוקמ ס"כוס הריזה איה וטא טועימ והזו ,תומוקמ
כ"שמ ן"במרה מ"רד רז ראש תומוקמ םיעודיה רתיהל וטא ותוא ק"קו" .םוקמ היהד ול רמול
וטא ןתוא ןכו ,תומוקמ היה 'מב ל"צ ל"צו ,ןכ וזד אפו הנוכה מ"רד רז ראש תומוקמ םיעודיה
רתיהל וטא טועימ תומוקמ םידבועש םש אימוד ומוקמד לש דועו .מ"ר ןנירזדאד וטא טועימ
תומוקמ ילואש םה אימוד ומוקמד לש רוזנ ,מ"ר וטא ומוקמ לש מ"ר #.שממ
אלא ז"יא 'כלד ןבומ כ"אד המ חיורה ן"במרה לכב תוכירא ןויכ ,וירבד הריזהד מ"רל איה וטא
כ"א ,ומוקמ ס"כוס המ הז ןינע ותטישל ןנישייחד .אטועימל
ןכא ע"ע ןושלב ן"במרה םש ל"זו ןנברו אל ישייח טועימל אלו ירז ימנ אלד ,ללכ ןנירז אתלימב
אלד חיכש ןל םושמ אטועימ וניאו .ל"כע ןבומ המ אב ן"במרה ףיסוהל כ"שמב אתלימב" אלד
חיכש תמאבו ."ןל ן"רה אל קיתעה הז .ללכ
הארנו תנוכד ,הזב ן"במרה רמול יאדובד !ייש רוזל וטא ןה ,טועימ מ"רל ןהו ז"יאו .ןנברל ןינע
והייתולפל יא ןנישייח אלא .אטועימל לכמד רוסיא ,םוקמ וניאש חיכש ונייה ,ןל רוסיא רשא
אלמלא הריזה בור םלועה אל היה עופ וב אלו היה חיכש רוסיא הז םלצא ונאו ,ללכ םיצור י"ע
הריז וז שדחל םהל רוסיא שדח אל ,ירמל ואר םימכח רוזל "הכב וטא טועימ ןיאד .תומוקמ
רעצה שדחל רוסיא שדח ירמל הוש םוקמב לכד הלוכ ןיא הריזה אלא תמחמ טועימ .תומוקמ
לבא רוסיא תמאבד חיכש בורל לארשי ןמ אל ,ןידה תמחמ הריז אלא ארקיעמ אנידד וליפאו
םושמ אלא ,קפס שיד תומוקמ םימייוסמ ןיאד םש קפס ללכ היהו יואר םשש היהי הזב ,רתומ ןויכ
ה"אלבד רוסיאה חיכש לצא בור לארשי יואר תואיו רוזל ם תומוקמב םיעודיה רתיהל וטא
טועימ תומוקמ .תורוסאה
תעדל ,ןכלו מ"ר שייחד אטועימל ןכלו בור םלועה ה"אלב םיכירצ והנל רוסיא םימלצ ןמ ,ןידה
רוסיאהו חיכש לצא לכ ןה ,לארשי תמחמ תומוקמ ןיאש עודי והמ הנמה םהש ,םש בור ,םלועה
דועו םד םירדה תומוקמב םיעודיה רתיהל ירה םיכלוה !רדב םשו ם םה םיכירצ שושחל טועימל
ןמ אצמנ ,ןידה רוסיאד םימלצ אוה רוסיא חיכשה ןכלו .לכל מ"ר ל"ס םד םתואב תומוקמ םשש
עודי יאדוב ןיאש ןידבוע שי ,םש ונל רוזל רסאלו םהימלצ וטא ומוקמ לש רוסיאבד .מ"ר חיכשה
שי רוזל וליפא וטא .טועימ
לבא ןנברל אלד ישייח כ"או ,טועימל אלמלא הריזה בורב םלועה אל היה הונ רוסיא םימלצ
לכבד ,ללכ םוקמ ויה םיכמוס לע בורה םתסד םימלצ אלו ,םירתומ היה רוסיא םימלצ חיכש
םלצא םאו .ללכ ונאב רוזל וטא ומוקמ לש מ"ר ונייה ולאכ םישדחמ רוסיא שדח אלד היה חיכש
ללכ תמדקמ הריזו ,אנד וזכ אל ואר רוזל וטא טועימ .תומוקמ
ז"יפלו אחינ ןושל ןושלו 'מה ן"במרה מ"רד רז וטא ן"רהד ,ומוקמ השקה הזמ לע ,ן"במרה
נ"שמפלו תעד ן"במרה תמאבד הריזה מ"רל איה וטא אלא ,ומוקמ מ"רד אחינ רוזל 'יל םושמ
רוסיאש םימלצ בישח ולצא רוסיא ןויכ ,חיכשה םילירש וב !רדב בורבו כ"אשמ ,תומוקמ ןנברל
וניאד רוסיא אל" ,חיכשה ןנירז אתלימב אלד חיכש ןל םושמ ."אטועימ
הארנו עויס ונירבדל הממ בתכש ן"במרה מ"רלד אצומה םימלצ !רדב ששוח ןתואל ןכו ,תומוקמ
ריע ןיאש הנמ םהלש עודי ששוח לכל ק"קו .םימלצה המל ריכזה אצומה םימלצ ירהו .!רדב
2
יפל תנבה ן"רה וירבדב ונא םינד לע תריז םימלצ לש םירייע םיעודיה רתיהל וטא תורייע םהש
המו ,קפס ןינע יכלוה םיכרד טרפבו .ןאכל ן"במרהד םידקה ששחה יכלוהד םיכרד .הליחת
תמאבו" ן"רה רדיס םירבדה םידקהד ,!פיהל תומוקמ םיקפוסמה אצומל םימלצ רשא .!רדב
רדס הז אוה רתוי ןוכנ יפל ותנבה ירבדב לבא #.ן"במרה ראובמל קייודמ רקיעד ,בטיה תנוכ
ן"במרה ראבל םד אלמלא הריזה רוסיא םימלצ יוה רוסיא הזלו ,חיכשה רתוי רקיע ראבל
וליפאד םירדה תומוקמב םיעודיה רתיהל רשא" םהילע ונא םיאב םיליר #רוזל םיחיכשו רוסיאב
ירהש ,הז םהשכ םיכלהמ !רדב םה םיכירצ שוחל םימלצל דועו .םיאצמנה לפטכו םהשכד ,הזל
םיעימ םירייעל ןיאש הנמה םש עודי כ" םה םיכירצ והנל רוסיא אצמנ .םימלצ רוסיאש םימלצ
חיכש ןכלו .םלצא יואר רוזל ורסאייש םימלצב ם םמוקמב עודיה וטא ,רתיהל ומוקמ לש ,מ"ר
.ל"נכו
$
ע"ע .םש ן"רב לע 'קהש ן"במרה בתכש מ"רלד לכב םוקמ ןיאש עודי םהנמ םהימלצ ,םירוסא
ירהו ףא מ"רד שייח ונייה ,אטועימל ןוכ טועימ םינטק םיאצמנ סירס אוהש טועימ לבא ,מ"כב
ןאכ יהנ ומוקמבד לש מ"ר ויה םידבוע םהל א"פ הנשב לבא ת"כיהמ קיזחהל רוסיא ומוקממ לש
מ"ר םושל םוקמ רחא הארנו .ללכ רואיב ותיישוק ן"רהש ןיבה תעדב ן"במרה ומוקמד לש מ"ר
ףא אוהש טועימ לבא ןויכ ןנישייחד אטועימל ןכל חכמ ומוקמ לש מ"ר ןניקפסמ ם ראשב
לעו .תומוקמ הז ן"רה 'קה ןיאד ןאכ ןינע אהל המד ,מ"רד שייחד מ"ר אטועימל ונייה םוקמב
ונאש ונמצעמ םיקפוסמ אמש ןטק הז אוה ונאו ,סירס ןיאב עירכהל קפסה חכמ בורה םניאש
הזב ,םיסירס ל"ס מ"רל ם 'ישייחד טועימל לבא .םיסירס ןאכ אלוליא ומוקמ לש מ"ר אל ונייה
םיקפוסמ ראשב תומוקמ קר ,ללכ וישכע וניצמש ומוקמב לש מ"ר םידבועש ונא םיאב קפתסהל
ם ראשב אצמנ ,תומוקמ תדילש קפסה ראשב תומוקמ אוה חכמ ומוקמ לש לעו ,מ"ר הז
השקמ ן"רה !יאד ררועתי קפס םוקמב רחא חכמ ומוקמ לש ירה ,מ"ר ןיא םוש רשק סחיו ןיב
ומוקמ לש מ"ר ראשל ןיאו ,תומוקמ חכב ומוקמ לש מ"ר ררועל קפס ראשב לשמו .תומוקמ
המל רבדה המוד וליא היה ונל תיב אוהש תקזחב קודב ברעב ונאצמו ,חספ תיב רחא ונבשחש
ותוא קודבל תמאבד וניא יכו ,קודב כ"ושמ רערעתת ותקזח לש תיבה .ןושארה
לבא תעדב ן"במרה ל"יש תדילד קפסה המ ונאש םיקפוסמ ראשב תומוקמ ז"יא חכמ ומוקמ לש
תאז ,מ"ר תרמוא ןיאש ומוקמ לש מ"ר ררועמ אלא ,קפסה אוה !רדב יולי אתלימ ,אמלעב
םנמאד אלמלא וניאר ומוקמ לש מ"ר אל ונייה םיעדוי שיש הנמ לבא ,הזכ וישכע ונאש םיעדוי
שיש םיהונ ןכ כ"א לכב םוקמ ונא םיקפוסמ ונימצעמ אמש שי םהל הנמ קר .הז ונאש םיאב
עירכהל קפס הז חכמ הזבו ,בורה וקלחנ מ"ר םימכחו םא ןנישייח .אטועימל
ק"הוע .ב ן"רה אלד ןחכשא שייחד מ"ר אטועימל א"כ אבורב אתילד לבא ,ןמק אכה אוה אבור
אתיאד ירהש ,ןמק ונא םיאור ונינפל תא ומוקמ לש מ"ר אוהש טועימ יפלכ ראש תומוקמ ונאש
םיעדוי ןיאש םידבוע .ןכ
1
דועו שי ףיסוהל !כלד םידקה ן"במרה רוסיא אצומ םימלצ !רדב רוסיאל תומוקמ אוהד ,םיקפוסמה רתוי טושפ
יאדובד ,ארוסיאל מ"רל אצומה םימלצ !רדב !ירצ שוחל אמש ואב ומוקממ לש לבא .מ"ר רוסיא םימלצ תומוקמב
ןיאש עודי םהנמ אל ארירב אמשד ,כ"כ ןיא קיזחהל רוסיא ומוקממ לש מ"ר ראשל תומוקמ וליפאו ,ללכ מ"רל
שייחד ן"רהו .אטועימל תמאב השקה ןכ לע ן"במרה ירהו .#'קל 'יע" יפל ונירבד תמאב המ שדיחש ן"במרה
תורייעבד תוקפוסמה םיכירצ שוחל אמש םישוע ומוקמכ לש וניא ,מ"ר !רצנ רקיעל רקיעד .ושוריפ ן"במרה 'יפ אוה
ןויכד רוסיאד םימלצ חיכש םיכלוהשכ ,לכל ןכל ,!רדב רוסיאב חיכשה שי רוזל וטא ןנירזו ,טועימ מ"כב וטא ומוקמ
לש כ"או .מ"ר המ ףיסוהש םד ראשב תורייע ןיאש עודי םהנמ םיכירצ ז"יא ,שוחל אלא תפסות אחורל .אתלימד
3
הארנו ן"במרהד ן"רהו הזב ראבתנד ,והייתטישל ן"רהד ןיבה תעדב ן"במרה ומוקמש לש מ"ר
אוה ררועמש קפסה ראשב תומוקמ םושמו ןנישייחד לעו .אטועימל הז השקמ ן"רה ,תוישוק 'ב
אדח ומוקמד לש מ"ר ןיא הב חכ ררועל קפס דועו ,ל"נכו ,א"וקמב השקמ וליפאד ל"תא ןויכד
ןנישייחד אטועימל טועימה לוכי ררועל קפס לבא ,א"וקמב ונייה אקוד טועימ בושח ונייהד טועימ
אוהש דנ אבור אתילד לבא ,ןמק טועימ ודנכש דמוע אבור אתיאד ןמק אוה טועימ שלח 'יפאו
מ"ר אל שייח ןכלו .הל ומוקמ לש מ"ר ןויכ אוהש טועימ הדנש דמוע אבור אתיאד אוה ,ןמק
טועימ שלח יאדובו וניא לוכי ררועל .קפס
לבא ן"במרה הארנ ל"סד תדילד קפסה ראשב תומוקמ אוה !רדב יולי אתלימ ןויכד ,אמלעב
ונאש םיעדוי שיש הנמ הזכ ןכל ונימצעמ ונא םיקפוסמ לכב םוקמ םוקמו אמש !כ אוה .םהנמ
אלא ונאש םיאב עירכהל קפס הז חכמ ונייה ,אבור ןויכד ונאש םיאור בורש תומוקמה ונאש
םיעדוי םהמ ןיא םיהונ אמתסמ ,ןכ ןכ אוה לכב םלועה קרד טועימ תומוקמ שי םהל הדובע ,וז
לבא הז אוה יאדוב אבור אתילד הזבו ,ןמק שייח מ"ר .ק"ודו ,אטועימל
רקיעבו . רבדה כ"שמ ן"רה אכהד אוה אבור אתיאד ןמק יב #%דל" 'יעל 'מב 'יעד ,ע"לי
תוניב תיב יקיינוא רסאד רמאקו ,מ"ר םושמ 'מב בורש םילע לש התוא ריעה ןיטחשנ ,ז"על
ל"מל 'מה 'קמו אבור וליפא טועימ ימנ ירהד מ"ר שייח ש"ייע ,אטועימל המ !ירצו .'יתש ןיבהל
ד"יפל ן"רה מ"רד שייח אקוד טועימב אתילד םתה 'כלד ,ןמק אוה טועימ אכיאד ןמק ונייהד בור
םילעה התואבש .ריעה
ל"צ 'כלו אבורד אתיאד ןמק ונייה בור י"עש אמתסמד ,השירפ שרפ ןמ לבא ,בורה בור וניאש
חכמ השירפ אוה רדב אבור אתילד ת"ושב 'יעו .ןמק תדמח המלש ע"הא ד"כ 'יס אבומ הבושת
ד"ווחהמ ד"רותו אבורד אתיאד ןמק ושוריפ בורהש אב ונינפל ןידל א"אש ןודל לע הכיתחה
ונינפלש אלב ןודל ם לע בורה תוכיתח ונאש םינד םהמש ל"זו ,שריפ אבורד %םש אתילד ןמק
ונייה אתילד ןמק ןוכ ,אנידב בור תומהב ןניא תומהבש ,תופירט תורחא ןיא ןילדמ קפסה אלו
ןיאב וליפאש ,ןידב אל היה קר המהב תחא םלועב היה הב קפס הז םא איה הרשכ וא ,הפירט
כ"אשמ בורב ןירדהנס וא עשתב תויונח וליאד היה קר תונח תחא אל היה םוש שישכו ,קפס דוע
השענ קפס םא וזמ וא לכו ,וזמ שיש רתוי לידמ קפסה ןלוכו ,רתוי ןיאב ןידב ונינפל רמול םא וזמ
וא וזמ .ש"ייע 'וכ
ןכו אוה אהב תיבד יקיינוא םד םא אל היה אלא הניב תחא ריעב היה הב ותוא ונאו ,קפס םיאב
עירכהל קפסה חכמ המ רתויד תוליר םש טוחשל אלש םשל והזו ,ז"ע אבור אתילד .ןמק
לבא כ"א השק המ ן"רהד בישח היל אכה אבור אתיאד ירהד ,ןמק אכה ימנ ונאשכ םיקפוסמ
ראשב תורייע םא םידבוע םימלצל א"פ ונאו ,הנשב םיאב עירכהל קפסה חכמ המ ונאש םיאור
בורש תורייע ןיא םישוע ומוקמכ לש ירה ,מ"ר ןיא ןאכ השירפ ןיאו תורייעה תועודיה תואב ,ןידב
םו םא היה קר ריע םלועב 'א היה ונל קפס יפלו ,הז ורד לש ד"ווחה היה הז !ירצ בשחהל
אבור אתילד .ןמק
ל"צ 'כלו ן"רהד ל"ס רד רחא רואיבב קוליחה ןיב אבור אתיאד ןמק ןיבל אבור אתילד ,ןמק
אבורד אתיאד ןמק אוה בור עודיש ונל ירהש ,יאדוב בורה טועימהו םה וליאו ,ונינפל אבור
אתילד ןמק אוה בור וניאש עודי ונל יאדוב קר הרעשהב אתנבואבו י"הקב 'יעו" .אבילד ןילוח 'יס
בתכש 'ו ארבס וז &רתל אישוק ןכלו #.תרחא ריפש השקמ ןויכד קפסהש ררועתמ קר חכמ וריע
4
לש ירהו ,מ"ר וריע לש מ"ר אוה טועימ כ"א ,יאדו טועימ הז וניא בושח שוחל הל ןיאו החכב
ררועל קפס .ללכ
'
ן"רה .םש ןויכד 'יפ מ"רד שייח כ"א ,אטועימל ל"ס אטועימד ןאמכ ןכלו ,אתיאד שי שוחל
םלוקלקל לש ינב ומוקמ לש לבא ,מ"ר ןנברל אלד ישייח אטועימל ל"ס אטועימד ןאמכ ,אתילד
ןכלו ןיא רוזל םושמ םלוקלק ןויכ םניאש אלא .אטועימ
הומתו המד ןינע אהד ,ז"לז ל"סד ןנברל אטועימד ןאמכ אתילד ונייה םוקמבד קפס תורשפאה
אוהש ןמ טועימה ימכ וליאכו .וניאש יאדוב אוה ןמ לשמלו .בורה ןטק ןויכ בורד א"נב םניא
םיסירס תורשפאה אוהש סירס בשחנ ןאמכ המו .אתילד הז ןינע ינבד ,ןאכל ומוקמ לש מ"ר
יאדוב םנשי אלא ,םלועב ונאש םינד םא םיכירצ שוחל םלוקלקל לש א"נב םהש טועימ .םלועה
אוהו ןינע רחא .ירמל
הליחתו יתבשח םד אהב ןטקד אמש אצמי סירס הנוכה מ"רד שייח םאד !לינ רתב אבור כ"א
היהי פ"כע תצקמ םיסירס םלועב ויהיש ןכלו ,םילקלוקמ שי שוחל לבא .אטועימל הארנ הזד
וניא ירהד ן"רה ןייצ ירבדל מ"רלד 'מה ןנירמא !ומס אטועימ הקזחל כ"אשמ ונייהו ,ןנברל יאדו
ותואבד קפס מ"ר ל"ס דצהד לש טועימה ימכ ונשיש ןנברו ל"ס ימכד .וניאש
דוע ל"ק ירהד ומוקמ לש מ"ר תמועל ראש תומוקמ יוה אבור אתיאד שיד ,ןמק בור תומוקמ
ונינפל דבלמ" תומוקמה םניאש םהש #ונינפל בור דנכ ומוקמ לש כ"שמכו ,מ"ר ן"רה ומצעב
ירהו ,הינימ 'יעל ן"רה םש דסיי מ"רד אל שייח אטועימל א"כ אטועימב אתילד לבא ,ןמק
אטועימ אתיאד ןמק יוה ימכ וניאש וליפא הזמו .מ"רל ישה ן"רה לע ירהו ,ן"במרה התוא אישוק
השק ם לע אשוריפ .ע"צו ,הידיד
ר"א הדוהי רמא לאומש יטרדנאב לש םיכלמ ן"במרב 'יע .ונינש ברד הדוהי רמא לאומש אב
קולחל לע קחצי 'ר ר"ב ל"סו ,ףסוי אמעטד מ"רד אל םושמ רזש וטא אלא ,ומוקמ םושמ
רזש םושמ טועימ תומוקמ םידבועש יטרדנאל לש ד"יר 'סותבו .םיכלמ ברלד 'יפ הדוהי רמא
לאומש ןיא ומעט לש מ"ר םושמ שייחד אטועימל א"כ ,ללכ םושמ ל"סד וימד יבישחד יחלפ והל
ןנברו ירבס אלד .יחלפ
2
ק"פ 'מב 'יעו ןילוחד ל"נמ 'קמד רתב 'ילזאד אבור יתיימו ירחאמ םיבר חנית 'קמו ,תוטהל אבור אתיאד ןמק
לבא אבור אתילד ןמק תרתוח 'מהו ,ןלנמ רחא רוקמ אבורל אתילד ןמק ףוסבלו אל םש 'יעו ,ל"חכשמ י"שרב 'ב
תונושל יפל תנקסמ ל"נמ 'מה תמאב ןידל אבור אתילד ןושל ,ןמק אוהד 'א ןושלו ,ס"מללה תמאבד 'ב לכה דמלנ
ירחאמ םיבר תוטהל אנקסמלו ןיא םיקלחמ ןיב אבור אתיאד ןמק ןיבל אבור אתילד ןמק אמשו .ש"ייע שי תולתל 'ב
תונושלה םירואיבה 'בב רדב אבור אתילד יפלד ,ןמק ורד לש ד"ווחה אצמנ אבורש אתילד ןמק ודוסיב אוה וס
רחא לש בור רשאמ אבור אתיאד אלו ,ןמק רבתסמ ףלימל והייוורתל דחמ כ"עא ,ארק אבורד אתילד ןמק אוה
לבא .ס"מללה יפל ארבסה ונבתכש תעדב ן"רה ירה אבור אתילד ןמק אוה םצעב רבד םע 'א אבור אתיאד ,ןמק
קר אבורבש אתיאד ןמק בורה רתוי קזח םושמ אוהש עודי ונל יאדוב אלו הזלו ,הרעשהב ריפש ל"י תנקסמלד 'מה
ןיא םיקלחמ .!כב
5
ד"יר 'סותה 'יפ 'כלו הומת אהד יוה 'יעל אטישפ אלד 'מל וקלחנ מ"ר םימכחו תואיצמב יא
ןכלד ,יחלפ תוטישפב 'מה 'קמ ט"מ ד"יר 'סותהו ,םימכחד ומצע ראיב םושמ אמתסמד א"שמ
מ"ר םידבועש םתוא א"פ הנשב אוה רבד הארנה םיניעל !יאו וקלחי םימכח לע כ"או ,הז ש"מ
וישכע רמאקד בר הדוהי רמא לאומש וקלחנש מ"ר םימכחו םא תמאב םידבוע .יטרדנאל
הארנו ארקיעמד היה רובס יריימד 'מה ראשב םימלצ כ"או רבד הארנה םייניעל אוה םא
םידוס םהל ןכלו המב 'מה 'קמ יילפ מ"ר לבא .םימכחו וישכע שדיחש בר הדוהי רמא לאומש
יטרדנאבד לש םיכלמ כ"א ,יריימ תמאב ז"יא הארנ םייניעל ללכ םא םידבוע רשפאד ,םהל המד
םיוחתשמש םהל אוה !רדב דובכ הזבו ,אמלעב וקלחנ מ"ר .םימכחו
ה"דות ד"רב ,יטרדנאבו השק אהד ןנת ןמקל" ףד אצמ #.אמ תינבת די וא תינבת לר ירה ולא
ןירוסא ןושלו אצמ עמשמ קושב וא הדשב המל 'ק . ועבק אישוקה לע אפיס ירה ,'ינתמד ם
אשירמ התואד הנשמ ןנתד ,השק אצומה ירבש םימלצ ירה ולא אה ,םירתומ םימלצ םימלש
ראובמכו .מ"רכו ,םירוסא ירבדב שיר שיקל אמשו .#%אמ" 'קל רתוי ל"חינ עובקל 'סותהל
אישוקה אפיסמ שרופמד 'ינתמד םש אצמד תינבת די וא תינבת לר ז"רה וליאו ,רוסא אשירב
וניא שרופמ םאד אצמ םימלצ םימלש ירה םה קר ,םירוסא אקיודמ ראובמ רתויבו .ןכ 'ישד
ןנחוי 'רד #םש" 'קל 'סותה תמאב רבס ןנברכ 'ינתמד וליפאו םימלצ םימלש לכו ,םירתומ
הנשמה אל איתא אלא אקוידל ירבשד ז"ע .םירוסא
לבא המל 'ק אל השקה דוע י"שרפלד וניא רוסא אלא יטרדנא לש םיכלמ כ"א תינבת די וא
תינבת לר יאמא הרוסא ירהו וניא רכינ אוהש יטרדנא לש לבא .םיכלמ ל"י הזמד אל היה השק
םהל םנמאד ,'סותהל יטרדנא לש טוידה וא לשומ אמלעב ןיא וב לבא ,ששח תינבת די וא לר שי
שוחל אמש אב יטרדנאמ לש הרוסאו ,םיכלמ .קפסמ
ק"השמ ,םש איוסמ תבשד םתה 'מהד ,הומת #%בע" שפחמ רויצ לש ז"ע אלב יעבו ,ןוכתמ
המקואל יטרדנאב לש וטושפבו ,םיכלמ םושמ ראשבד תורוצ ןויכ הוחתשהש הל אמתסמ האשע
תוהלא ל"והו ז"ע ןכלו .שממ יקומ הל יטרדנאב לש םיכלמ ל"חכשמד דסד דובכל 'יל ,אמלעב
קר !ירפד ס"שה כ"אד ז"יא הדובע ללכ ואלו םולכ התעמו .איה הומת המ םישקמ 'סותה
םתהמ לע אכהד ,י"שרפ אל רמאק אלא 'מה יטרדנאבד לש םיכלמ אכיא יחלפד הל – ונייהו
ומוקמב לש מ"ר ראובמכ ה"ד 'קל 'סותב רמא הבר – כ"ושמו ןנירז ראשב לבא ,תומוקמ
םימלצ לש ראש א"נב ןיא םיליר דוסל םהל המבו .ללכ הז רתוס תבשב 'מהל טקנד
םימלצבד לש ראש א"נב וליא דס יאדוב 'יל ואשע םאד ,הולא אל ןכ המל דס ,ללכ 'יל
כ"אשמ יטרדנאב לש םיכלמ ל"חכשמ דסד םושמ 'יל .דובכ
ןכו ראובמ י"שרב ןירדהנס אתיאד #%אס" םתה ןיעכ איוסה י"שרפו ,תבשב םש ה"ד" אל אזחד
אטרדנא דיסו היל ל"זו # הארש תומד ויהש ןיליר תושעל תומדב !למה האורהו ותוא הוחתשמ
ול דובכל !למה םימעפו ןידבועש ותוא הזו האר דחא היהש דבענ אלו עדי אוהש דבענ הוחתשהו
ול .ל"כע
6
הליחתו יתבשח ראבל ק"מטשב 'יעד ,םתיישוק תותירכ ק"מ 'קהש #תוטמשהב ." םאד 'מה
אל ולבק הולאב ואל םולכ ש"מ ,אוה קרוזהמ ןבא סילוקרמל ותוזבל ןכו רעופה ומצע רועפל
מ"מד בייח ןויכ וזש יריימ 'מהד 'יתו .התדובע אלש דבענ יטרדנאה כ"או ,םלועמ םא וניא
ולבקמ הולאל ז"יא ז"ע כ"או .ללכ ל"י וזד ם ןכלו ,'סותה 'יש ריפש םיאיבמ היאר כ"עד יטרדנא
לש םיכלמ וניא דבענ םאד ,ללכ היה דבענ כ"א וליפא םא אל היה ולבקמ הולאב היה .בייח
לבא ז"יא קיפסמ ללכ םד י"שר 'ישל יטרדנאד לש םיכלמ דבענ ונייה אקוד לע חתפ ,הנידמה
ומוקמבו לש כ"או ,מ"ר ם ק"מטשה 'ישל ל"חכשמ יטרדנא אלש דבענ םלועמ ראשב ,תומוקמ
וליפאו ומוקמב לש מ"ר םניאשכ םידמוע לע חתפ .ע"צו .הנידמה
רבכו .ב ונאבה ירבד י"שר ןירדהנסב ראובמד שרפמד יטרדנאהד תמאב דבענ קר אוהש אל
הידידלו ,עדי השקת ק"מטשה 'וק ש"מ קרוזמ ןבא לבא .סילוקרמל וטושפב !ירצ קלחל י"פע
המ ראובמש ירבדב י"שר אוהד אל עדי ודבעש וליאד ,יטרדנאל עדי אוה יטרדנאש הז אוה ז"ע
כ"א אל היה ליעומ המ אלש ולבק יוהד ,הולאב קרוזכ ןבא לבא ,סילוקרמל ןויכ אוהש אל עדי
יטרדנאהש יוה ז"ע םו אל ולבק הולאב ןכל ןיא היוחתשהה תבשחנ השעמ הדובע יהוזו .ללכ
תיישוק ס"שה יא אלד ולבק הולאב ואל םולכ ב"צו" .איה דוסי תתולפ י"שר #.ק"מטשהו
אלא ע"צ 'כלד םאד אתיא אוהד וניא עדוי אוהש ז"ע כ"א ל"מל רמימל 'מהל ואלד םולכ ,אוה
ונייה היוחתשההש הניא וזד ,םולכ איה תמאב שודיח לוד רמול הוחתשמהש ז"על ילב עדיש
אוהש ז"ע הניא תבשחנ הדובע קלחלו ,ללכ ןיב הז ןיבל קרוז ןבא המלו ,סילוקרמל !רצוה 'מה
שודיחל ירה ,הז וטושפב היה לוכי תושקהל םאד וניא עדוי אוהש ז"ע כ"א אוה קסעתמ טושפו
.רוטפד
תאז" תרמוא ל"מלד שדחל 'מל ארבס תיטרפ היוחתשהד ,ז"עב אלב העידי אוהש ז"ע הניא
תבשחנ ל"פת ,היוחתשה םושמ רוטפה יללכה ת"הכד הלוכ קסעתמד #.רוטפ
לבא תמאב י"שר ותטישל שיר תותירכ בתכש סנכנהד האמוטב ק"מהיבל רבסו אוהש תיב
תסנכה בייח אוה 'כלד 'קד ,ןברק רזעיחאב 'יעו .קסעתמ "ח" ראיבש #ז"נ 'יס י"שרד םש 'ישל
רייצש #.טי" ןיד קסעתמ קסעתנש הכיתחב לש רתיה הלעו ודיב הכיתח לש תטישו ,רוסיא י"שר
רוטפד קסעתמ אוה אקוד "הכב היהש קסעתמ הכיתחב לבא ,תרחא םא העט התואב הכיתח
תעד י"שר אוהש וש אלו הזו .קסעתמ אלד ןירדהנס 'סותהכ מ"כבו #%בס" ובתכש םאד ןיוכתנ
!ותחל תא שולתה אצמנו התוא הכיתח איהש רבוחמ רוטפ םושמ התעמו .קסעתמ י"שר 'ישל
ףא םא אוה אל עדי יטרדנאהש דבענ ןיא ןאכ רוטפ ןכלו ,קסעתמ ריפש !רצוה ס"שה ארבסהל
תשדוחמה לכד היוחתשה אלב העידי איהש ז"ע הניא תבשחנ .הדובע
לבא םתטישל 'סותה אל יוה ל"חינ שרפל אוהד ,ןכ אל עדי ודבעש תא תעדלד ,יטרדנאה 'סותה
הז היה בשחנ קסעתמ המל 'קיו הל רמול 'מהל ואלד םולכ אוה – היוחתשההש 'יפ הניא םולכ
– ל"פת אוהש רוטפ ןידמ ןכלו .קסעתמ םישרפמ םלועלד 'סותה יטרדנאה אל הדבענ ןכלו ,ללכ
רמאק ס"שה םאד אוה אל ולבק הולאב ואל םולכ אוה – יטרדנאהש 'יפ ומצע וניא םולכ וניאש
ז"ע הזמו .ללכ וחיכוה יטרדנאד 'סותה וניא .דבענ
אלא מ"מד םתחכוה הניא תנבומ אמשד םתסב יטרדנא ןנישייח דבענש פ"כע" לע חתפ הנידמה
ומוקמבו לש לבא #מ"ר םש 'מה יריימ יטרדנאב אלש .ע"צו ,דבענ
7
ןנחלא 'רו ,םש בשיימ ה"פ 'וכ !כב אחינ יכד קייד הל היתלימב יברד ןנחוי אה םימלצ ןמצע
ןירוסא אמתסו יברכ ריאמ אל יצמ רמימל אמתסד יברכ ריאמ אפיסמ תינבתד די לרו איההד
איתא וליפא ןנברכ תישירפדכ אפיסד 'יפ . רשפא יריימד איתאו ,םירפכב וליפא לבא ,ןנברכ
קוידה אשירמ אוה הנשממ אל 'יפולד ,הריתי !ירטציא ירבשד םימלצ אהד ,םירתומ וליפא
ירבש ז"ע אלא ,םירתומ אקוידל םימלצד םימלש םירוסא ראובמכ ,מ"רדכו ןכלו ,#%אמ" 'מב
כ"ע יריימ אנוב יילפד הב מ"ר .ןנברו
לבא ד"וסב 'יע ושקהש 'סותה ת"רפל יכד רמאק ןמקל אמתס מ"רכ מ"ה רמימל אמתס וליפא
ןנברכ ירהש אל וריתה אלא יטרדנא הומתו . קוידהד אוה הנשממ הריתי ל"נכ כ"או יריימ
יטרדנאב הזבד ק"ועו .יילפ יאמא אל ושקה לע ת"ר כ"עד איתא ם ןנברכ ירהד ינתק אצמ
ונייהד קושב וא וליאו ,הדשב ת"רל אל וריתה אלא לע חתפ .ע"צו .הנידמה
ףד] א"מ [א"ע
איוס ז"עד הרבתשנש
רמא .א לאומש וליפא ירבש ם"וכע י"שר 'יע .'וכ בתכש ןויכד הרבשנש בוש ןיא ןידבוע .התוא
ןושלו הז אוה ףוס 'מהמ ןיקרפ ןיאד ןידבוע .םירבשל
רמא 'ב 'מע 'מבו שיר שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ םושמ ירמאד השפנ אל הלצא .'וכ
יאו אמינ והזד ם אמעט כ"או ,לאומשד היהי ראובמ ירבדמ י"שר םעטהד השפנד אל הלצא
אוה םעט םע 'א אה ןיאד ןידבוע .םירבשל
תמאבו שרופמש ןכ ירבדב י"שר ףוס ןיקריפ וקלחנד םש בר לאומשו ז"עב הרבתשנש םא !ירצ
רמאקו ,לוטיב אמיל 'מב אהב ילפמק ס"מד ןידבוע םירבשל ס"מו ןיא ןידבוע י"שרפו ,םירבשל
לאומשלד צ"יא לוטיב םושמ השפנד אל הלצא ירה ,'וכ אידהל י"שרלד לכה ט"הד ,'א אפו
ןיאד ןידבוע םירבשל םושמ ירמאד השפנ אל הלצא .'וכ
לבא .ב הארנ יילפ 'סותהד ל"סו ןהד תורבס 'ב תרבס ,תודרפנ שיר שיקל השפנד 'קל אל
ונייהד ,הלצא ןויכד הרבשנש בוש ןיא םיחטוב הב םישאיתמו תרבסו ,הדבעלמ לאומש ףוסב
ןיקריפ ןיאד ןידבוע ונייהד ,םירבשל םושמ אליזד והל חלפמל עמשמדכו ,םירבשל תמאב 'מב
ומכו ,#%נ" 'קל .ראבתיש
הנהד םש 'מב ףוסב ןיקריפ שי ק"ל ,תונושל ' ברד לאומשו יילפ יא םידבוע ןושל ,םירבשל 'ב
ע"וכלד םידבוע םירבשל אלא יילפד םא םידבוע ירבשל ןושלבו .םירבש שי ' יקוליח ,אסרי
תסרי י"שר ש"סו ע"וכלד םידבוע ןיאו ,םירבשל םידבוע ירבשל יילפו ,םירבש ירבשב םירבש לש
םיקרפ םירבחתמה י"ע לבא ,טוידה ן"במרב ןייוסב ראובמ שיד תרחא 'י ןושללד ע"וכל ' ןיא
םידבוע םירבשל אלא יילפד םירבשב לש .םיקרפ
םינושארה 'קהו יפל ןושל ע"וכלד 'ב םידבוע םירבשל י"שר 'ילו" ןכ אוה ם ןושלל כ"א #' !יא
רמאק לאומש ןייוסב ירבשד ז"ע .םירתומ
8
ש"ייעו י"שרב תמאבד 'יתש !הל אנשיל אמעט לאומשד ריתהש ירבש ז"ע אוה םושמ ןנילתד
יוהש םרבש וניאד ,ומצעב חיכש רבתשיש .וילאמ
ז"יפלו כ"שמ י"שר ןייוסב אמעטד לאומשד םושמ השפנד אל הלצא ונייה 'וכ אנשילהכ אמק
םש יילפד תעדו ,םירבשב לאומש ןיאד םידבוע לבא .םירבשל !דיאל תונושל 'ב ע"וכלד םידבוע
אמעט ,םירבשל לאומשד ןאכ ריתהש ירבש ז"ע אוה כ"שמכ י"שר םש ןנילתד ורבישש .םידיב
לבא םתהד 'ית 'סות ףוסב קרפה יריימ הרשאב הכרדש רשנל ןימסיק םיפנעו רידת ןיאו ןיחינמ
הדבעל ונייה ,כ"ושמ ש"לד םתה רמול השפנד אל הלצא כ"א 'קו .'וכ ט"המ רוסאנ וליפא ירבש
לבא .םירבש הארנ רורב ל"ס 'סותהד םנמאד םתה הרשאב ש"ל ללכ רתיהה השפנד אל
ןויכ ,הלצא הכרדש רשנל אלא ,דימת איוסהד םש הנד רתיהב רחא ןיאד ,ירמל םידבוע
ונייה ,םירבשל אליזד והל אתלימ חלפמל םירבשל – ןושלכ הזבו ( #%נ" 'מה שי קוליח ןיב
םירבש ירבשל .םירבש
ז"יפלו שי ןאכ תויוס 'ב ןייוס ,תודרפנ אכהד יריימ ז"עב הרבתשנש אלש הכרדכ הזבו תעד שיר
שיקל הלטבד הילאמ ירמאד השפנ אל הלצא ובתכו .'וכ לאומשד 'סותה ל"ס שירכ םו" .שיקל
חכומ !נהל ינשיל לאומשד ל"ס םידבוע איוסהו #.םירבשל םתהד יריימ הרשאב הכרדש ,רשנל
ןכלו ש"ל םתה ללכ רתיהה השפנד אל קר ,הלצא יילפ בר לאומשו יא אליז והל אתלימ חלפמל
וא ,םירבשל ירבשל .םירבש
הנהו . ןייוסב השקמ לאומשל 'מה אהמ אצמד תינבת די תינבתו לר ירה ולא אהו ,ןירוסא
םירבש &רתמו ,והנינ לאומש הנשמהד יריימ ןידמועב לע דיהד 'סותה 'יפו .ןסיסב לרהו ורבשנ
ןפואב םילוכיש ןיידע דומעל ןכלו ,ע"נפב ןויכ םידבועש דיהל לרהו ע"נפב ם םדועב םירבוחמ
םו ורבשנ ןפואב הזכ םילוכיש דומעל ע"נפב ןכל םה יפלו .םירוסא םהירבד הארנ א"שמד
הנשמב ב"ויכד דבענ ונייה דבענד וליפא רבוחמב .םלצל
ימ 'ק 'כלו םקחד רמול 'סותהל םידבועש דיהל לרהו ע"נפב ם ודועב וזש ,רבוחמ ארבס 'כל
ידו ,הקוחר היה םהל רמול ןויכד םהש םידמוע ע"נפב םו םה םיבושח ע"נפב ירהש ב"ויכ דבענ
ןכל םה לבא .םירוסא ל"נהל ראובמ דאמ םתטישל 'סותד אמעטד לאומשד ריתהש ירבשב ז"ע
וניא םושמ ןיאש םידבוע אלא ,םירבשל אמעט לאומשד שירכ שיקל םושמ ירמאד השפנ אל
הלצא ןכלו .'וכ השקוה םהל המ יל םילוכיד דומעל לע ןסיסב לבא ס"כוס אל וליצה תא .םמצע
ןכלו וכרצוה שרפל תמאבד ם ודועב רבוחמ ויה םידבוע דיהל לרהו ןכלו ,ע"נפב דיהשכ לרהו
ורבשנ ןפואב ןיידעש םילוכי דומעל ע"נפב םירמוא דיהש לרהו – םהש םילילא ע"נפב – וליצה
תא אלו ,םמצע .ולטבתנ
הנהו .ד י"שר ןידמועד 'יפ לע ןסיסב ונייה לע םוקמ ןקותמה הל ן ןויכ והניבתואד םתה יאדו יחלפ
והל !ירצו . ןיבהל כ"א המל אקוד תינבת די תינבתו המלו ,לר אל רסאנ ם ראשב לבא .םירבש
אוה טושפ ראובמכ םושמ ,הנשמב ב"ויכד לבא ,דבענ ראשב םירבש ןיאד ב"ויכ דבענ וליפא
ןידמוע לע ןסיסב אל ןנישייח יחלפד .והל
!ירצו ןיבהל ירה בר ל"ס ןידבועד םירבשל וליפאו ןימסיק יפלו ,אמלעב ןושלה ינשה םו ןושלה
ישילשה ם #י"שר 'יל" לאומש ל"ס ירה ,ןכ םד ראש םירבש אלו ,םידבענ קר תינבת די תינבתו
יאמו .לר רמאק הנשמה קרד תינבת די תינבתו לר םידבענ .ב"ויכ
לבא קוליחה םתהד ,טושפ ףוסב קרפה איוסב ןיאד םידבוע ןודינה ,םירבשל םא ןיידע םידבוע
םירבשל חכמ ואבש לספהמ םיקיזחמו ,לודה רבשה התואב תוהלא ומכ םדוק הזבו .הרבשנש
9
כאכיא ד"מל םידבועד םירבשהש ,םירבשל הזבו .םתקזחב ןיא קוליח ןיב םסיק ןיבל תינבת די
.לרו
כ"אשמ שרופמד 'ינתמב ירבשד םימלצ רמל" .םירתומ תיאדכ רמלו ,'יל תיאדכ וא ,'יל םושמ
קפס וא ,אקיפס םושמ ןיאש םידבוע וא ,םירבשל םושמ אמתסמד ורביש יוה מ"מו #.םידיב
רמאק הנשמה אצמד תינבת די תינבתו לר ןידמוע לע ןסיסב ירה ולא כ"ע .םירוסא ןיא רוסיאה
םושמ םידבועש דיל וא לרל םושמ אבש ןמ לספה כ"אד .לודה ראש םירבש אלא .ימנ םושמ
תינבתהש די תינבתהו לר יבישח םלצ רוסאה דצמ ומצע םידמועשכ" לע םוקמ ןקותמה ,#םהל
ןויכ ב"ויכש דבענ איוהו .א"וקמב ז"ע .השדח
)
לבא .ה תעדל ןידמועד 'סותה לע ןסיסב ונייה רבשנד ןפואב הזכ דמועש ורוסיאו ,ע"נפב םושמ
"הכבד אל ושאיתנ דובעלמ דיל וא יכ ,לרל םירבוס דיהש וא לרה וליצה תא כ"א .םמצע הז
אל !ייש א"כ ז"עב הרבתשנש לכד ,הילאמ הרתיה םושמ השפנד אל לבא .הלצא םא הרביש
יוה םידיב יאדוב הלוכש הלטבתנ אלו ,ירמל ןכתי רמול אלש לטיב דיל .לרלו
ןכלו והיימעטל 'סותה אל ל"חינ המב י"שרפש !הלד אנשיל לאומשד תיא םידבוע 'יל ,םירבשל
המ ריתהש לאומש ירבשל ז"ע אוה םושמ אמתסמד יוה םרביש אל 'סותהלד .םידיב ןכתי ,הז
כ"אד ט"מ אק הרסא הנשמה תינבתל די תינבתו לבא" .לר י"שרל הז ףאד ,אחינ לטיבש ז"על
לבא ,םידיב וישכע ובישוהשכ דיה לרהו םמוקמב ןנירמא ורזחד דובעל דיל לרלו איוהו ,ע"נפב
ז"ע וכרצוהו #.השדח שרפל 'סותה םלועלד אמעט לאומשד ירבשד ז"ע םירתומ םושמ השפנד
אל שירכו ,הלצא וליפאו .שיקל !נהל ינשיל ףוסב קרפה לאומשד תיא םידבוע 'יל ,םירבשל
םתה הרשאב הכרדש רשנל ש"לו הב אמעט השפנד אל .הלצא
ת"או מ"מ יפל ק"לה לאומשד ל"ס ןיא ןידבוע ונייהד ,םירבשל םושמ אליזד והל כ"א ,אתלימ
ט"מ הרסא הנשמה אצמב תינבת די וא תינבת יהנ ,לר תינבתבד די תינבתו לר םידמועה" לע
ש"ל #ןסיסב רתיהה השפנד אל לבא ,הלצא ןיידע ריתנ םעטמ ןיאד ןידבוע ונייהד ,םירבשל אליזד
והל ל"צו .אתלימ תינבתבד די תינבתו לר םילירש םדבעל ע"נפב אל אליז והל דובעל ם
פ"כע ,םירבשל ןפואב הז ןידמועש לע ןסיסב ןיאו םיארנ .רבשכ
אצמנ .ו תטישד תויוסה 'בד 'סותה ןיקסוע תורבס 'בב ןייוס ,תודרפנ ןידב השפנ אל הלצא
ט"המד םישאייתמ איוסו ,הדבעלמ ןמקלד ןידב ןיא ןידבוע םירבשל אליזד והל אתלימ חלפמל
םעטהו .םירבשל אלש הרכזוה ןייוסב ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל תוטישפב םושמ ןייוסד טקנ
תנקסמכ םתה 'מה ע"וכלד ןידבוע םירבשל יילפו" קר ירבשב םירפס 'יכו ,םירבש ונלש ב"לב
םעטהו .#םש אלש הרכזוה םתה ארבסה השפנד אל הלצא אוה ומכ וראיבש םושמ 'סותה
3
אלא ז"יפלד השק !יא ,יל ל"ס י"שרל ןנישייחד תינבתב די תינבתו לר םידבועש םהל תרותב םלצ ע"נפב ב"ויכד
ירהו ,דבענ י"שר 'יש ומצע מ"רד 'יעל אל רסא אלא יטרדנאב לש ירהו ,םיכלמ תינבת די וא לר וניא יטרדנא לש
חניתו .םיכלמ ב"ויכד 'סותה 'יפל דבענ ונייה ויהש םידבענ םדועב םירבוחמ םלצל ןויכו ורבשנש ןפואב םיארנש
םימלש םניא םישאייתמ וליאכד ,םדבעלמ דיה לרהו וליצה תא אחינ ,ןמצע ןנישייחד אמש האב תינבתה די וא לר
יטרדנאמ לש םיכלמ היהש לבא .דבענ י"שרפל ת"יפא אבש יטרדנאמ לש ירה ,םיכלמ ותוא יטרדנא לטבתנ – וא
םושמ ןיאש םידבוע םירבשל וא םושמ ןנילתד ורבישש יוה םידיב – לכו רוסיאה אוה םושמ ודימעהש תא דיה וא
לרה לע סומיב ע"נפב םידבועו התוא ע"נפב ב"ויכד כ"או ,דבענ ןיא ןאכ תרות יטרדנא לש ק"ועו .םיכלמ !יא ןכתי
ב"ויכד ונייהד ,דבענ םידבועש א"וקמב תינבתל די וא ירהו ,לר ז"יא יטרדנא לש .םיכלמ
תעדלו י"שר ל"צ תינבתד די וא לר אעיר תרוצמ םדא תרוצד ,םלש לשומ םישוע קרו ,דובכל יטרדנא לש םיכלמ
בא יחלפ 'יתוביבח לבא ,'יל תינבת די וא תינבת לר איה הרוצ תילילא ןיאד ,םצעב םישוע תינבת די וא לר א"כ
לש .לילא
10
םתהד יריימ הרשאב הכרדש רושנל קייודמו .דימת דאמ ןייוסבד אל רכזוה קוליח ןיב םירבש ןיבל
ירבש םושמ ,םירבש ןינעלד ארבסה השפנד אל הלצא המ יל םירבש המ יל ירבש .םירבש
לבא תטיש י"שר לכהד ארבס ט"הד ,תחא ןיאד ןידבוע םירבשל םושמ ירמאד השפנ אל הלצא
לאומשו .'וכ ריתהש ירבש ק"לל ,ז"ע ונייה םושמ ןיאד םידבוע ןושללו ,םירבשל םושמ 'ו 'ב
אמתסמד יוה ל"צו .םרביש ל"בשרד ריתהש שוריפב ז"ע הרבתשנש הילאמ ל"ס ןיאד ןידבוע
.םירבשל
לבא .ז תטיש י"שר ההומת ירהש 'כל אבוה #%נ" 'מב אתולפה םא ןידבוע םירבשל ןינעל
סומיב אמשד ,םפנש ם םש אליז והל אתלימ קר ,ש"ייע ןדש אמשד 'מה אקוד ז"עב אליז והל
אתלימ וא ,יפט פ"כעו ,!פיהל םצע ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל !ייש ם ירהו ,סומיבב סומיבב
ש"ל ללכ רמול השפנד אל הלצא ירהש 'וכ ןיא ןידבוע סומיבל קר אוה ןישמשמ ."עצו .אמלעב
*
הנהו .ח ף"ירה קספ לאומשכ ןנחוי 'רכו ראיבו ן"רה םושמ השקוהש ול י"שר 'וק ףוסב ןיקריפ
ע"וכל 'ירמאד ןיא ןידבוע םירבשל !יאו כ"א ל"ס לאומשל ירבשד ז"ע י"שר 'יתו ,םירתומ אמעטד
לאומשד ירבשד ז"ע םירתומ םושמ ןילותש ם"וכעהש םרבש ןכלו ,ל"נכו קספ ף"ירה לאומשכ
ז"יאו רתוס פ"שמל ןנחוי 'רכ םאד ןניעדי יאדוב הרבתשנש הילאמ איה הרוסא אלדו" שירכ שיקל
ירמאד השפנ אל הלצא בושו .#'וכ ן"רה 'קמ ירהד תנקסמ אנשילב 'מה ארתב ףוסב קרפה
ע"וכלד ןיא םידבוע םירבשל ן"רהד" סר הינשה 'יהכ יפלד ב"לה יילפ םיקרפב םילוד ןיעכ
םו ( #םירבש ף"ירה ףוסב קרפה איבה אנשילה ארתב – !יאו כ"א קספ ף"ירה ןנחוי 'רכ ז"עד
הרבתשנש הילאמ םתהד 'יתו .הרוסא ףוסב קרפה יריימ רקיעשב ז"עה תמייק אקודו "הכב ןיא
ןידבוע םירבשל ןיאד ןיחינמ רקיע ז"עה ידכ דובעל תא לבא ,םירבשה ןנחוי 'ר שירו שיקל יריימ
ןיאשכ רקיע ז"עה תמייק "הכבו םידבוע .םירבשל
הארנו והזש ןיעכ תטיש שיד 'סותה ןאכ םיריתה 'ב םינוש אדחבו והיינימ אלא ,יס יילפד 'סות
ן"רהו סחיהב ןיבש ט"מ ,תויוסה 'ב ןייוסב אל רכזוה ארבסה ןיאד םידבוע ףוסבו ,םירבשל
ןיקריפ אל רכזוה ארבסה השפנד אל יפלד .הלצא אל 'קל 'מה 'סות ריכזה ארבסה השפנד אל
הלצא םושמ יריימד הרשאב תרשונה םיפנע דימת ןכלו ש"ל םש ארבסה השפנד אל הלצא .ללכ
וליאו !פיהל ט"מ אל וריכזה ןייוסב ארבסה ןיאד םידבוע םירבשל הז אל וראיב אידהב 'סותה
לבא ארבתסמ םהש םיסרו ב"להב ע"וכלד ןיא םידבוע ירבשל םירבש ז"יפלד #ש"ס 'יכו" אצמנ
תנקסמ םתה 'מה םידבועד ןכלו ,םירבשל ןייוסב אל וקקזנ רתיההל ןיאד םידבוע םירבשל
וכרצוהו אמעטל השפנד אל .הלצא
וליאו ן"רה סרו ףוסב ב"להב םש ע"וכלד ןיא םידבוע ןכלו ,םירבשל השקוה ול !יא רסא ןנחוי 'ר
המל ,ןייוסב אל רמאנ ןיאד םידבוע ןייוסד 'יתו ,םירבשל יריימ ןיאשב רקיע ז"עה לכו ,תמייק
ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל אוה אקוד רקיעשכ ז"עה תמייק ןיאד" ןיחינמ התוא דובעל תא
ןכלו .#םירבשה !רצוה שיר שיקל אמעטל השפנד אל ןנחוי 'רו ,הלצא קלוח לע ארבס וז .רסואו
4
הליחתמו יתבשח םד י"שרל שי אלא ,תורבס 'ב אריבסד והל והייורתד יכירצ ונייה ,רתיהל השפנד אל הלצא
ט"המו םישאיתמ דובעלמ םירבשל דצמ םיאבש לספהמ םו ,לודה אתליז והל אתלימ דובעל םירבשל דצמ םמצע
םעטמו הז םניא ןידב םימלצ יתשו .אמלעב תורבסה תומילשמ סומיבבו .ז"אז אוהש ישמשמ ז"ע !ייש קר !ה אמעט
אתליזד והב אתלימ שמתשהלמ .וב
לבא השק רמול םד ,ןכ ואלב אמעט אליזד והב אתלימ ת"כיהמ ודבעיש םירבשל דצמ ןויכ ,םמצע ןיאש ב"ויכ דבענ
והז 'כלד ,א"וקמב לכ קוליחה ןיב תינבת די תינבתו םירוסאד ,לר ןידמועשכ לע םושמ ,ןסיסב ב"ויכש םידבענ
א"וקמב יוהו םלצכ ןיבל ,ע"נפב ראש םירבש וליפאד ןידמוע לע ןסיסב .םירתומ
11
וליאו ןינעל אישוקה המל ,הכופהה ףוסב קרפה אל רכזוה ארבסה השפנד אל הזב ,הלצא
ראבמ ן"רה ברד לאומשו םתה ל"ס ןנחוי 'רכ אלד ןנירמא השפנ אל המו ,הלצא ריתהש לאומש
ןייוסב אצומב ירבש ז"ע ונייה םושמ ןנילתד ם"וכעהש ומצע .םרבש
אלא השקש ד"יפלד ן"רה אצמנ ארבסהד ןיאד םידבוע םירבשל הניא ארבס תיללכ ןיאש םכרד
דובעל םירבשל אלא ,ללכ אוה ארבס תיטרפ רקיעשב ז"עה תמייק ןיאש ןיחינמ תא רקיע ז"עה
ידכ דובעל תא ונייה ,םירבשה תואיצמד רקיע ז"עה ענומ םתוא דובעלמ תא לבא .םירבשה
ז"יפל ןיא 'כל ארבס וז ןינע סומיבל םפנש השקיו ,ללכ איוסהמ ףדד יתיימד #%נ" אתולפל םא
םידבוע םירבשל ןינעל סומיב .םפנש
ןכא ן"במרב 'יע הארנש רהזנש בתכו ,הזב סומיבד יבל רקיע ז"עה יוה םירבשכ רקיעשכ ז"עה
אלא ,תמייק וירבדד םיכירצ רואיב ןויכד לכש רתיהה םירבשב אוה ןיאש םיחינמ תא רקיעה ז"ע
םידבועו תא המ ,םירבשה הז ןינע .סומיבל
ןכא ןושלב 'יע ן"במרה בתכש !ותב וירבד ל"זו ןויכש ףוש ז"עה תמייק הל ןה המו ,ןידבוע
רבשנש הנממ לטב אוה ןיאש ,םהל םידבוע םיתשל ףול ז"עה אוהו ,םירבשלו וניא יושע ריזחהל
הל תא !כיפל ,םירבשה אוה דועו ,ןלטבמ רמימד רמא ןיא ז"ע הצפח ןתואב םירבש .ל"כע
ראובמו וירבדמ אהבד ןיאד ןידובע םירבשל םילולכ ינש אדח ,םינינע ןיאד םידבוע םירבשל םמצע
םישולתה ןיאד םידבוע דועו ,םיתשל םד ןיא ופוס ףיסומו .םרבחל ן"במרה ירמאד ןיא ז"ע הצפח
ןתואב הארנו ,םירבש הזש תפסות םעט המל ןיא ופוס הארנו .םרבחל איוסהד המדמד סומיב
םפנש ןידל ןיא םידבוע ונייה ,םירבשל דצמ הז ןיאד ופוס ונייהד ,םרבחל אמעט ןיאד ופוס רבחל
רבשה ףול םושמ ,ז"עה אליזד אתלימ רבחל הל אוהו ,םירבש המ ורמאש התואב איוס אליזד
והל אתלימ חלפמל ינשו .םירבשל םירבדה בתכש ןיאד ,ן"במרה ופוס םרבחל םו רמימ רמא ןיא
ז"ע הצפח הארנ ,םירבשב והזד םירואיב 'ב אהב אליזד והל אדח ,אתלימ אליזד והל ם"וכעל
םמצע רבחל םירבש דועו ,ז"על ירמאד ז"עלד המצע אליז אה פ"כעו .אתלימ הז ריפש המוד
סומיבל ומכד ,םפנש אליזש והל דימעהל ז"עה לע סומיב !כ ,םופ אליז והל רבחל רבש .ז"על
לבא יא ואל יכה היה ופוס רבחל םירבשה ריפשו ,ז"על היה ראשנ .ל"קו ,ורוסיאב
ה"דות ובתכ .רמא לאומשד תיא היל ל"רד ל"רו תיא היל לאומש 'יפ ,לאומשד תיא שירד 'יל
שיקל יקופאל י"שרפמ ףוסב ןיקריפ ןכו תעד ף"ירה לאומשד לוכי רובסל ןנחוי 'רכ ז"עד
הרבתשנש הילאמ הרוסא מ"מו אצומה ירבש ז"ע רתומ םושמ ןנילתד אמתסמד אל רבשנ וילאמ
אלא יוה ןכו .ורבש שיר שיקל תיא היל לאומשד יקופאל אלד אמית ןנישייחד אמש ורבש .לארשי
לעו כ"שמ ל"בשרד תיא היל לאומשד ואיבה היאר 'סותה תכריפמ ןנחוי 'ר לבא 'קל לע כ"שמ
לאומשד תיא היל שירד שיקל אל 'כל ואיבה היאר רתויבו .ללכ הומת ףוסב 'סותד ןיקריפ ואיבה
ירבד י"שר אמעטד לאומשד םושמ אמתסמש יוה ושקהו ,ורבש וילע אהד לאומש שירו שיקל
יאק דחב הטיש ל"רלו יאדוב וליפא הרבתשנ הילאמ וניאו] .ירש ןבומ המל וכרצוה חיכוהל הז
השעמהמ ןודד ירה והז רקיע ארמימ שירד שיקל ירמאד השפנ אל הלצא ליזאו [.ע"צו 'וכ 'ישל
ןאכ לאומשד תיא היל שירד הומתו ,שיקל המ אישוק איה וז לע י"שר ןויכ אל 'סותהש ואיבה םוש
היאר הזל לאומשד ל"ס .ל"בשרכ
ד"וסב 'יעו .ב לאומשל 'קה 'סותה יאמא טקנ ירבש 'ינתמ םימלצ םושמו אתובר אפיסד אברדא
היה הל הנשמהל טקנמל ירבש ז"ע םושמו אתובר אשירד חכד אריתהד ד"סד 'יתו .ףידע שיד
12
םעט לוד קלחל תינבתב די לרו ןיב ירבש ז"ע ןיבל ירבש םימלצ ירבשבד ז"ע שי רתוי םוקמ
רמול ןויכד םידבועש ול רידת ןכל םידבוע ם דיל לרלו ודועב לבא ,רבוחמ המב אלש ריכזה
ירבש ז"ע אשירב אל ונדספה יכ שי דומלל ונתנשממ ונייה" ןידמ ירבש ןיאד #םימלצ קלחל
םירבשב םהירבדו ,ש"ע םימותס עמשמד ירמאקד ןיאש הנשמה הכירצ ונעימשהל רתיה ירבש
ז"ע אוהד עמשנ אליממ רתיהמ ירבש !יאו ,םימלצ אוה עמשנ אליממ ירהו אברדא והז תתולפ
לאומש ל"בשרו םע .ןנחוי 'ר
הנהו . תעד ןנחוי 'ר ז"עד הרבתשנש הילאמ הרוסא המו הנשמהש הריתה ירבש םימלצ ונייה
םעטמ קפס אקיפס אמש אל םודבע אמשו םולטב .םידיב
תטישל 'קו ןנחוי 'ר כ"א ט"מ תינבת די תינבתו לר ןויכ ,םירוסא יריימ 'ינתמד םימלצב רתיההו
אוה םושמ קפס אקיפס אמש םולטב אמשו םורבש ירה ,םידיב קפס אקיפס הז !ייש ם תינבתב
די תינבתו ירהש ,לר וליפא אמינ יריימד ןידמועב לע ןסיסב ירה ושריפ 'סותה ןינע ןידמוע לע
ןסיסב רבתשנש ןפואב לוכיש דומעל ע"נפב הארנו םלש ןכלו ןויכ ודבעש ותוא ע"נפב ודועב
רבוחמ םו וישכע אוה םלש ןנירמא אלד ולטבתנ דיה לרהו המכו ונראיבש םתרבס ירמאד 'יעל
דיהד לרהו תמאב וליצה תא לכו .ןמצע הז הרבתשנב הילאמ לבא םא רבש תא ז"עה םידיב 'כל
טושפ הלטבתנש ירמל םו דיה לרהו םלועמו ,ולטבתנ אל ונעמש קוליח כ"או ,הזב קפסה
אקיפס אמשד אל םודבע ל"תאו םודבע אמש םולטב םידיב !ייש ם יבל תינבת די .לרו
םנמא י"שר ןינע 'יפ ןידמוע לע ןסיסב ןפואב רחא םודימעהש לע סומיב כ"או שי ששח םידבועש
ותוא הידידלו מ"קל ששחד הז !ייש וליפא םא ולטיב םידיב מ"מד אמש יו רחא ודימעה לע
סומיב דבועו ןכו .ותוא א"בטירהל ןידמוע 'יפש לע ןסיסב וניאש רבש ללכ אלא !כ השענ
לבא .הליחתמ .'ק 'סותהל
לבא הארנ רורב שיר" 'קל 'ישל 'סותד ה"ד 'ב 'מע אהו םירבש המל 'קהש #והנינ 'מה 'קמ
תינבתמ די לרו לאומשא ירה ם אלמלא ירבד לאומש השק אשיר אפיסל אשירבד וריתה ירבש
םימלש אפיסבו ורסא תינבת די תרבסד 'יתו .לרו ןשקמה אלמלאד ירבד לאומש היה ל"שפא
אפיסהד יאק ירבשא הארנו .ז"ע תעדלד והז 'סותה תמאב תטיש לכד ,ןנחוי 'ר ירבש םימלצ
םירתומ םושמ קפס וליפאו ,אקיפס תינבת די תינבתו הנשמהו ,לר הרסאש תינבתב די תינבתו
לר ונייה ירבשב .ז"ע
ז"יפלו" ףא ןנחוי 'רד רימחמ ןינעל ירבש לבא ,ז"ע אצוי הזמ אלוק ירבשב הידידלד ,םימלצ
רתיהה ירבשב םימלצ כ"ע םושמ קפס אקיפס אמש הלטיב יוה כ"או ,םידיב וליפא תינבת די
תינבתו לר לש םימלצ הנשמהו ,םירתומ הרסאש תינבת די תינבתו לר יריימ לשב תרבסכו ,ז"ע
ןשקמה לע #.לאומש
אלא .ד ירבדש םש 'סותה םישק !יא ל"שפא ןשקמהלד – ןכו ןנחוי 'רל – אה תינבתד די תינבתו
לר יריימ ירבשב אה ,ז"ע כ"א המל אקוד תינבת די לרו ירהו ,םירוסא אריבס והל לכד ירבש
ז"ע .םירוסא
היהו ל"שפא םתסבד םירבש וניא רכינ םהש לש לבא ,ז"ע תינבתב די תינבתו לר ל"חכשמ
רכינד אוהש לש כ"שמכו .ז"ע ןאכ 'סותה בטיהד שי עדיל םירבש לש םימלצ אלדמ טקנ ידימ
ןאכ 'סותהו" .והיידיב ואב ראבל ז"יע יפל לאומש ל"סד הנשמהד הטקנ ירבש םימלצ 'יעמשאל
רוסיאד תינבת די תינבתו לר אוה וליפא לשב אלו ,םימלצ קר תינבתב די לרו לש ירהו ,ז"ע המ
מ"קפנ !יאד ,הזב עדנ םא איה די לש םלצ וא לש הזלו .ז"ע וראיב תינבתד 'סותה די לש ז"ע
ונייה טקנד ידימ תינבתו ,הידיב די לש םלצ ונייה אלד טקנ ידימ ףאו .הידיב רשפאד טקנד ידימ
13
הדיב ל"צ ,הינשה לכד אלד ןניעדי איהש לש הניד ,ז"ע תינבתכ לש תינבתו .םלצ די לש ז"ע ונייה
די שיש הדיב מ"מו .ידימ השק חנית תינבת לבא ,די תינבת לר השקו .ל"אמ רמול הנשמהד
יריימ אצמב תינבת די תינבתו לר ןושלד ,דחיב הנשמה איה תינבת די וא תינבת םו ,לר 'סותה
וריכזה ןושל .ע"צו ,הז
פ"כע ז"דע פ"לי ירבד ןשקמהד ,ל"נה 'קל 'סותה לע לאומש רבס ירבשד ז"ע הזבו ,םירוסא
יריימ אפיסה תינבתד די תינבתו י"עד ,לר טקנד הידיב ידימ רכינ איהש לש .ז"ע
דוע היה ל"שפא תנוכ םש 'סותה ףאד ,א"עב ןשקמהד ילפ לאומשא ל"סו ירבש ז"ע ,םירוסא
ונייה ל"ילד ארבסה השפנד אל לבא .הלצא מ"מ רתיהה ןיאד םידבוע םירבשל יילפד ףוסב 'יב
יא ,ןיקריפ אליז והל אתלימ חלפמל תיא ,םירבשל והיימעטל 'סותהו" .ריפש 'יל םהד םינינע 'ב
נ"שמכו ,םינוש לבא #.'יעל תינבת די לרו ב"ויכד דבענ אל אליז והל אתלימ רבסו .והניחלפמל
השקמה והזד רואיב אקודד ,הנשמה ירבש םימלצ םושמ ,םירתומ קפס לבא ,אקיפס ירבש ז"ע
אלד ,םירוסא השפנ 'ירמא אל אלא ,הלצא מ"מד ונייה אקוד תינבת די תינבתו אלד ,לר אליז
והל אתלימ .והניחלפמל
אליממו ם תעד ןנחוי 'ר שרפתת א"שמו ,ןכ ןנחוי 'ר ז"עד הרבתשנש הילאמ ונייה ,הרוסא אלד
הרתוה י"ע םצע ל"ילו ,הריבשה תרבס ל"בשר השפנד אל לבא .הלצא מ"מ רוסיאה אוה אקוד
םירבשב אלד אליז והל אתלימ ונייהד ,וניחלפמל תינבת די תינבתו והזו ,לר ןיד אפיסה .'ינתמד
+
לבא השקמ 'קלד 'ק ל"בשרל 'מה לארשימ הפישש ז"ע ןיב וכרצל ןיב הכרצל איהד הייופישו
יאמאו ,ןירוסא יוהת ז"עכ הרבתשנש ןכו .הילאמ הממ יילפד יסוי 'ר ןנברו םא דבאמ ז"ע י"ע
קחושש הרוזו ירמאקד ,חורל ןנבר ףא איה השענ יאמאו ,לבז יוהת ז"עכ הרבתשנש .הילאמ
&רתמו שיר שיקל הריז וטא ז"ע דיב עמשמו .לארשי ןנחוי 'רד אוה !ירפד שירל לבא ,שיקל 'רל
ןנחוי צ"יא &וריתל ירהו .הז יפל ונירבד ם ןנחוי 'רל יהנד ,השק ל"ילד ארבסה השפנד אל
אה ,הלצא מ"מ ל"ס ןיאד ןידבוע תלוז ,םירבשל דיב לרו .ע"צו ,ב"ויכו
פ"כע .ה והז ןנחוי 'רל תיאד אמעט 'יל קפסד ירבשבד ,אקיפס םימלצ ןנילת יוהש ,םרביש
אליממו אה אצמד תינבת די תינבתו לר כ"ע יקומ ז"עב לבא .ל"נכו לאומש ל"ס םד ירבש ז"ע
םירתומ אלו םעטמ קפס אקיפס אלא םושמ וליפאד הרבתשנ הילאמ םירבשה םירתומ השפנד
אל הלצא הידידלו .'וכ אפיסה אצמד תינבת די וא תינבת לר םירוסא יריימ וליפא לשב ,םימלצ
ראובמכ םעטו ,'מב קוליחה ןיב תינבת די לרו ןיבל ראש םירבש אוה םושמ םיקומד הל
ןידמועב לע ןסיסב המכו" וראיבש םידבענד 'סותה ע"נפב םהשכ םירבוחמ םו וישכע םה םימלש
ןכלו ןיא םהב ארבסה השפנד אל הלצא המכו ונראיבש .#'יעל
ןויכו לאומשלד הנשמה תשרפתמ תינבתב די לרו לש םימלצ כ"א חכומ רתיההש םימלצב וניא
םעטמ קפס אמש ,אקיפס אל םודבע אמשו קפסד ,םולטיב אקיפס הז היה !ייש וליפא תינבתב
די אלא ,לרו כ"ע לאומשד תיל היל קפס אקיפס םעטו ,הז רתיהה ירבשב םימלש םושמ השפנד
אל אליממו ,הלצא ירבשד ז"ע ימנ םירתומ םד םהב !ייש ארבסה השפנד אל .הלצא
5
אחינו הזב תיישוק ןנחוי 'רד #%נ" 'קל 'מב 'יעד ,תרחא שירו שיקל ירמאד והייורת סומיב םפנש רתומ וליפאו
ד"מל םידבוע םירבשל אהד 'קו ,ש"ייע 'וכ ןנחוי 'ר שירו שיקל והייורת ל"ס םידבוע ירהש ,םירבשל ןנחוי 'ר רסא ז"ע
הרבתשנש םו ,'ילאמ שיר שיקל אל ריתה א"כ םושמ השפנד אל אלו ,הלצא םושמ ןיאש םידבוע כ"או .םירבשל
השק ןושל וליפאו" 'מה ד"מל םידבוע אהד ,"םירבשל ןנחוי 'רל שירו שיקל ע"וכ אריבס והל לבא .ןכ ראובמל
תעדב ז"יא 'סותה רשפאד ,חרכומ אלד רסא ןנחוי 'ר א"כ דיב לבא ,לרו ראשב םירבש ןיא םידבוע םו ,םירבשל
שיר שיקל רשפא !רצוהש אמעטל השפנד אל הלצא ידכ ריתהל דיה .לרהו
14
והזו כ"שמ ןאכ 'סות ד"וסב אלד היה !ירצ ירבש 'יעמשאל ז"ע שיד דומלל ונתנשממ ןיאש קלחל
ומכ שריפש םעטה ירבדב ןושלהו ,לאומש םותס לבא הארנ םתנוכ ןויכד לאומשלד ןיא רתיהה
ירבשד םימלצ םעטמ קפס אקיפס כ"אד" ם תינבת די לרו ויה ל"צ אלא #םירתומ םושמ
ארבסה השפנד אל ןכל ,הלצא הידידל תמאב ןיא קלחל ןיב ,םירבשב ירבש םימלצ ןיבל ירבש
םד ,ז"ע ירבשב ז"ע שי תא רתיהה השפנד אל םימייסמו .הלצא ומכ" 'סותה שריפש ל"צא"
םעטה #ונשריפש ירבדב ונייה ,"לאומש ומכ ושריפש שירב םהירבד אמעטד לאומשד אל םושמ
םילותש ולטיבש םידיב א"כ םשמ ל"סד .ל"בשרכ
והזו ם כ"שמ ד"אב 'סותה " קיסמו ה"ה ףאד ירבש תדובע םיבכוכ ןירתומ ןיאו קלחל םירבשב ,"
לאומשלד 'יפ םעט רתיה ירבש םימלצ וניא םושמ קפס אקיפס א"כ םושמ ירמאד השפנ אל
אליממו ,הלצא ןיא קלחל םו ,םירבשב ירבש ז"ע םירתומ .ט"המ
ר"וש ש"ארה 'סותבד שרופמ ןכ לאומשד ל"יל קפס ל"סד ,אקיפס רחאד ורסאש םימלצ ווה
ז"עכ .שממ
התעמו .ו &רותמ המ ונישקהש ובתכ 'סותהד 'יעל ד"רב לאומשד תיא היל אלו ,ל"בשרד ואיבה
הזל םוש לבא .החכוה ל"נל ראובמ םתחכוה םאד אתיא אמעטד לאומשד םושמ ןנילתד ורבשש
םידיב כ"א ש"מ תינבת די לרו םימלצד םאד ,םירוסאד אתיא ורבשד םידיב כ"א ם תינבת די
לרו ויה חניתד] .םירתומ ןנחוי 'ר תינבתד 'פמ די לרו ונייה ז"יעד ריכמ אוהש רבש ז"ע אלו רבש
לבא ,םלצ לאומשל שרפמד תינבתד די לרו ונייה לש םימלצ אלא [.ל"אמ כ"ע אמעטד
לאומשד םושמ ל"סד ל"בשרכ הרבתשנד הילאמ ירש השפנד אל תינבתו ,הלצא די לרו םירוסא
םושמ םידבענש ע"נפב ןידמועו לע ןסיסב כ"או ןיא םהב רתיהה השפנד אל הלצא ירהש דיה
לרו מ"מו" .ולוצינ ע"צ המל אל 'סותה וראיב #.היארה
לבא י"שר תמאב ףוסב" 'יפ אמעטד #ןיקריפ לאומשד םושמ אמתסמש יוה ורבש ,םידיב
ראובמלו השקי 'כל הידידל כ"א ט"מ תינבתד די לרו לבא ,ןירוסא תמאב י"שר הימעטל 'יפד
ןידמועד לע ןסיסב ונייה םודימעהש לע סומיב כ"או ףא יוש דחא ורבש םידיב לבא כ"חאד 'יזח
אב אוה וא יו רחא ובישוהו תא דיה וא לרה לע סומיב הדבעל אליממו הרזחד הרסאנו איוהד
ז"ע .ק"ודו ,השדח
ףד] א"מ [ב"ע
תטיש ם"במרה ירבשב םימלצ
ם"במרב 'יע ז"פ ז"ע 'לה ז"ה ל"זו ימלצ תדובע םיבכוכ םיאצמנה םיכלשומ םיקושב וא !ותב
תואטורה ירה ולא ןירתומ ןיאו !ירצ רמול ירבש לבא ,ןהימלצ אצומה די תרוצמ בכוכ וא לזמ וא
הלר וא רבא הירביאמ !לשומ ירה הז רוסא האנהב ליאוה עדיו יאדוב הזש רבאה ןמ תרוצ
תדובע םיבכוכ נה ע תדב ירה איה הרוסיאב דע עדויש ול ידבועהש םיבכוכ הידבוע הולטב .ל"כע
תוישוקהו וירבדב אדח ,ובר המ ראובמש וירבדב םאד אצמ םימלצ םימלש םיכלשומ ירה םה
אנמ ,םירתומ היל רתיה םימלצ םיכלשומ םניאשכ הנשמבו ,םירובש אל ןנת א"כ ירבש .םימלצ
דועו עמשמד וירבדמ םד ירבשב םימלצ ןיא רתיהה א"כ םהשכ לבא ,םיכלשומ ה"אלב ,םירוסא
15
אנמו היל קוליח ל"צ 'כלו .הז והזד שוריפ הנשמה ותעדל אצמד ירבש םימלצ ונייה םאצמש
קושב וא ןיב לבא .תואטורה כ"עד 'ק שיר שיקל ל"סד ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ אל !כ
הידידלד ,שריפ המ יל םיכלשומ המ יל םניא םיכלשומ ס"כוס ז"עה הלטבתנ י"ע הרבתשנש
ירמאד השפנ אל הלצא הידידלו ,'וכ כ"ע אצמ וניא 'ינתמד שרפתמ אצמש םתוא יהנו .םיכלשומ
ם"במרהד אל קספ שירכ שיקל ןידב ז"ע הרבתשנש הילאמ לבא מ"מ ןינעל שוריפ אצמ 'ינתמד
אנמ ןל תוושל .אתולפ
ק"וע כ"שמ ם"במרה אצומהד די וא לר לש בכוכ וא לזמ ירה םה והז ,םירוסא ותוא ןידה בתכש
ם"במרה ח"פב א"יה ל"זו ע תדוב םיבכוכ הרבשנש הילאמ הירבש םירוסא האנהב דע ,הולטביש
!כיפל אצומה ירבש תדובע םיבכוכ ירה ולא ןירוסא האנהב אמש אל הולטב ידבועה םיבכוכ
המלו ,ל"כע הנש םירבדה .םיימעפ
ק"וע !יא ללכב איבה ם"במרה ןיד ירבש םימלצ קרפב ירהו ,'ז ןיד ירבש םימלצ םהש םירתומ
ודוסי ןידמ שירל ,לוטיב שיקל םושמ ז"עש הרבתשנש הילאמ הליטב ןנחוי 'רלו ,וילאמ םושמ
קפסש לוטיב איצומ ידמ קפס ירהו .ז"ע ם"במרה אל בתכ ןיד לוטיב דע ןאכו ,ח"פב 'קל ז"פב
יריימ וזיא תורוצ ןה תקזחב המו ,ז"ע ןידל ירבש םימלצ .ןאכב

רשא לע ןכ הארנ ם"במרהש היה ול שוריפ רחא לכב ומכו ,איוסה .ראבתיש
םידקנו הזל הנהד 'אה ,תומדקה 'ב אפיסב תינבתד 'ינתמד די תינבתו לר םירוסא םושמ ב"ויכש
תדבענ י"שרפ הנוכהש ם"וכעהש םידבוע תרוצל די לרו לבא .ע"נפב ירבדמ ם"במרה ראובמ
אידהל היהש ול שוריפ רחא הזב ונייהד י"עד שיש םש תרוצ די וא לר – תעדלו ם"במרה ה"ה
לכל רבא םלש – לוכי ריכהל וזש תרוצ בכוכ וא לזמ ונייה ,תדבענה ריכמש וזש ןמ תורוצה
תומסרופמה המדקההו .תודבענה ורמא 'מבד ,הינשה המרת לאומש ןידמועב לע 'יעו ,ןסיסב
י"שרב א"בטירבו 'סותו םישוריפ םינוש לבא ,הזב הארנ ם"במרהש שריפ ןידמוע לע ןסיסב
ןידמועש לע םדמע םמוקמב אלו וכלשוה קושל וא והזו ,תואטורל אתועיר אלש םולטיב וליאד
םולטיב ויה םיכילשמ .םתוא
םדקהבו יתש ולא ראבנ איוסה !ותמו !כ ראבתת ם"במרה 'יש הליחתמ 'מה .ד"סב הטקנ
תוטישפב המד ורמאש הנשמב אצומה ירבש םימלצ ירה םה םירתומ אל יריימ ןידמועב ןידמועב
לע ןסיסב ונייהד אלא ,םמוקמב והזד ,םיכלשומב תוטשפ ןושל שוריפהו .אצומה טושפה הנשמב
אצומהד ירבש םימלצ – ןויכ םניאש אלא קפס םו ,ז"ע המב םאצמש םיכלשומ שי םילר רבדל
אלש ודבענ וא" ולטבתנ וא ושאיתנ ירה ( #םדבעלמ םה אפיסו .םירתומ רמאק 'ינתמד לכד הז
ירבשב םימלצ וניאש ריכמ יאדוב םהש לבא ,ז"ע םא אצמ תינבת די וא תינבת לר ה"הו" לכ
רבא ריכמו #םלש וזש תינבת תרוצ תדבענה ירה ולא הזבו ,םירוסא וניא ליעומ המ םאצמש
םיכלשומ ןויכד איהש ז"עמ תיאדו אל ןיליקמ כ"כ !ומסל לע המ םאצמש םיכלשומ תולתלו
םולטיבש ןיאד ,םייוה קפס איצומ ידמ .יאדו
איבמו ארמימ 'מה לאומשד לקימד רמול וליפאש ירבש ז"ע שממ ירה הלא ונייהו ,םירתומ
םיכלשומב ל"סד ,ל"נכ לאומשל ןויכד םאצמש םיכלשומ םילוכי תולתל לקהל וליפא ז"עב .שממ
ונייהו וא םושמ ל"סד המש םהש םיכלשומ בישח היאר תיאדו םולטיבש וא ,םידיב םושמ ל"סד
שירכ שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ ירמאד השפנ אל הלצא כ"או 'וכ יוה יאדוכ .םולטיב
השקמו לע 'מה לאומש כ"אד יאמא ינתק אשירב אצומה ירבש םימלצ אה לאומשל וליפא
ירבש ז"ע שממ &רתמו .םירתומ םושמ אקד יעב ינתמל אפיס אצמ תינבת די הזו ,'וכ ל"חכשמ
םימלצב לכד ,אקוד ארמוחה תינבתד די תינבתו לר ז"יעד ריכמ איהש הרוצ וליאו ,תדבענ ז"עב
16
שממ וניארש הדבענש המ יל די לרו המ יל ראש אלא .םירבש השקמד ס"כוסד 'מה אה
תינבתד די לרו אפו השק לאומשד ,לאומשדא ריתה וליפא ירבש ז"ע לכ ,שממ ןכש תינבת די
תינבתו &רתמו .לר המרת לאומש ןידמועב לע שוריפ ,ןסיסב לאומשד אל ריתה ירבש ז"ע א"כ
לבא ,םיכלשומב הנשמה יריימ םידמועב לע ןסיסב םמוקמב םניאו םיכלשומ הזבו ,ללכ תמאב
אל ןנירש א"כ ירבש םימלצ אלו תינבתב די תינבתו לכו ,לר ןכש אל ירבש .ז"ע
,
ירבדלו לאומש ונדמל אדח ,תולוק 'ב ירבשד ז"ע םיכלשומה םירתומ והזו" וניד לש ,#לאומש
דועו ירבשד םימלצ םירתומ וליפא ןידמועשכ לע ןסיסב לאומשלד" והז ןיד וניאו .#הנשמה רוסא
אלא יתרתב ונייהד ,אתועירל ירבש ז"ע ןידמועה לע ןסיסב לאומשלו" .םמוקמו והז ןיד אפיסה
אצמד תינבת די .#לרו
כ"חא איבמ ןנחוי 'ר 'חמ 'מה שירו שיקל ז"עב הרבתשנש ןנחוי 'רו .הילאמ השקמ שירל שיקל
אשירמ #%אמ" אצומהד 'ינתמד ירבש םימלצ ירה םה אה ,םירתומ ירבש ז"ע הליחתו .םירוסא
&רתמ ל"בשר םלועלד ם ירבש ז"ע קר ,םירתומ הנשמה האב קיידל אה םימלצ םירוסא
םירוסא םותסלו אלא .מ"רכ מ"מד השקמ אפיסהמ #.במ" אצמד תינבת די תינבתו לר
יאמלו ,םירוסאד שוחינ ןויכ ז"עד הרבתשנשנ הילאמ &רתמו .הרוסא אה המרת לאומש ןידמועב
לע !ירצו .ןסיסב ןידמועבד ,שרפל לע ןסיסב אל ריתה אהד ,ל"בשר ןנירמאד אמתסמד ושאיתנ
ירמאד השפנ אל הלצא והז 'וכ לבא ,ןילכשומב םניאשכ ןיכלשומ אלא ןידמוע לע ןסיסב והז
אתועיר אמשד אל ושאיתנ יפלו .הדבעלמ הז תמאב ם אשירה צ"יאו ,אחינ המל הליחת 'יתש
אבד םותסל ןויכד ,מ"רכ יריימד ןידמועב לע ןסיסב תמאב אל ןנירש א"כ ירבש םימלצ קפסד"
איצומ ידמ אלו #קפס ירבש .ז"ע
ונדמלו םא ןכ תקולחמד ןנחוי 'ר שירו שיקל אוה אקוד אלו ,םיכלשומב םידמועב לע 'רו .ןסיסב
ןנחוי ל"ס וליפאד םיכלשומב תילד ,רוסא !ה 'יל ארבס אמתסמד ושאיתנ ירמאד ישפנ אל הלצא
םו .'וכ ןיא תולתל םורבישש ןיאד ,םידיב קפס איצומ ידמ שירו .יאדו שיקל ריתמ םיכלשומב
אמתסמד ושאיתנ ירמאד ישפנ אל לבא ,הלצא אל ןידמועב לע ןסיסב אכיאד .אתועיר
ןנחוי 'רלו ונדמל ירבשד ,אדח .תורמוח 'ב ז"ע וליפא ,םירוסא ןויכ ,דועו .ל"נכו ,םיכלשומב 'רד
ןנחוי אל םיקומ הנשמהל ןידמועב לע אלא ,ןסיסב אטשפכ םאצמד כ"א ,םיכלשומ ראובמ םד
ירבשב םימלצ אל ןנירש א"כ םאצמב .םיכלשומ
ןכלו קספ ם"במרה ירבשד םימלצ םירתומ אקוד םהשכ תינבתו ,םיכלשומ די תינבתו לר םהש
יאדו ז"ע םירוסא וליפא םושמ .םיכלשומב קספד .ןנחוי 'רכ
ןיידעו ע"לי המב ריתהש ם"במרה וליפא םימלצ םימלש אהו ,םיכלשומ הנשמב ןנת ירבש ,םימלצ
אמשו ןיא ריתהל א"כ אכיאד ,םירבש אתוביטל ' .#םימלצ ,םירובש ,םיכלשומ"
אמשו ל"י ם"במרהד ודמל ירבדמ הליחתד 'מה !ירפ ןנחוי 'ר שירל שיקל !המ אבב אצמד
ירבש אה ,םימלצ ירבש ז"ע יתכאו" .םירוסא אל קיסא יריימד ןידמועב לע ל"בשרו #.ןסיסב &רית
םלועלד ם ירבש ז"ע טקנו ,םירתומ ירבש םימלצ קיידל אה םימלצ םמצע םירוסא .מ"רדכ
6
םעטו ,קוליחה םא לאומש ל"ס ז"עד הרבתשנש הילאמ טושפ ,הרוסא ירבשד ז"ע םידמועה לע ןסיסב ,םירוסא
ןיאד קפס לוטיב םידיב איצומ ידמ יאדו קרו .ז"ע םיכלשומב ריתה לאומש איוהד היאר םולטיבש םאו .םידיב לאומש
ל"ס ל"בשרכ ז"עד הרבתשנש הילאמ מ"מ ,תרתומ ירבש ז"ע םידמועה לע ןסיסב ל"סדכו ,םירוסא ל"בשרל ומצע
ראובמכ המד ,'מב ןידמועש לע ןסיסב יוה אתועיר אלד ושאיתנ קרו ,הדבעלמ ירבש םימלצ םירתומ פ"כעד יוה
קפס לוטיב איצומד ידמ קפס .ז"ע
17
ראובמו םימכחלד םימלצ םמצע ראשו .םירתומ םישרפמה םישרפמ ונייהד םימלצ יילפד והב
מ"ר ןיאד ,ןנברו םדיב לקמ וא רופיצ לבא .'וכ ם"במרה אמש וליפא 'יפ םימלצ םירוסאה ןנברל
– שיש םדיב לקמ וא רופיצ – ריתמ ןויכ ,הנשמה םאצמש פ"כעד .םיכלשומ םניא אלא קפס
7
,
ןויכו םיכלשומש ז"רה מ"ולי אלד ןכלו .ודבענ םיקומ הנשמהל מ"רלד ,מ"רכ וניא ליעומ המ
םהש ירהד ,םיכלשומ מ"ר רז ראש םימלצ וטא םימלצ כ"או ,ומוקמבש המ יל אצמש םימלצ
המ ,םיכלשומ !ייש מ"ולי ריתהל םימלצ תמאבש ןניעדי םניאש םידבענ אלא ןנירזד והב וטא
םימלצ םוקמבש .רחא
ףאו ל"בשרד אוה םיקומד הנשמהל לבא ,מ"רכ רשפא םד ןנחוי 'ר הדומ עמשמדכו ,הזל
!שמהמ !ירפד 'מה ןנחוי 'רלו מ"רדמ עמשנ ןנברל עמשמד .'וכ םד ןנחוי 'רל הנשמה איתא
ל"נכו .מ"רכ םימכחלד לכ םהש םיכלשומ ןיא רוסאל שיד ,םימלצ םש מ"ולי אלש ריפשו .ודבענ
קפס ם"במרה וליפאד םימלצ םימלש םיכלשומ .םירתומ
ןינעלו ק"השמ !יא איבה ם"במרה ןיד הז ז"פב ןויכ ןיידעש אל ראבתנ יניד לוטיב ז"פבו ,ללכ
יריימ וזיאב תורוצ ןה תקזחב לבא .ז"ע ל"נל ראובמ תמאבד דוסי רתיהה אצמב ירבש םימלצ
וניא דצמ םהש םירובש א"כ דצמ םהש ןניזחדכו ,םיכלשומ וליפאד אצמב םימלצ םימלש
םיכלשומ המד ,םיריתמ םאצמש םיכלשומ יוה מ"ולי ז"יאש הרוצ ז"יאו .תדבענה ןינע .לוטיבל
ראובמו דאמ המ ם"במרהש רזח לע ןיד ירבש ז"ע ז"פב כ"חאו לכד ,ח"פב יפל 'א ז"פבד ,ונינע
יריימ הנחבהב ןיב הרוצ תדבענה הרוצל הניאש רמאקו ,תדבענ םימלצבד םיכלשומה שי לקהל
םניאש הרוצ לבא ,תדבענה םא אצמ תינבת די תינבתו לר ריכמש איהש לש הרוצ תדבענה וז
יאדו ז"ע איה ןיאו םוקמ לקהל ףא איהש וליאו .תכלשומ ח"פב יריימ ןידב םאד 'יעמשאו ,לוטיב
הרבתשנ הילאמ ז"יא ןכלו ,ןנחוי 'רכו ,לוטיב אצומה ירבש ז"ע ירה ולא ןכלו .םירוסא ז"פב טקנ
תינבת די ח"פבו ,לרו טקנ ירבש ז"ע לכהד ,םתס יפל ז"פבד ,ןינעה יריימ אלש האר התוא
תדבענ לבא ריכמ יפל התינבת וזש ןמ תורוצה תומסרופמה והזו ,תודבענה "הכבד 'יעמשאד ןיא
םוקמ לקהל רמולו ןויכד אצמש התוא תכלשומ אמתסמ אל וליאו .הודבע ח"פב יריימ ז"עב
תיאדו אלא םצעד 'יעמשאו ,הרבתשנש המ הרבתנש אל אבישח .ק"ודו ,לוטיב
7
עמשמדכ ירבדמ ם"במרה הינימ 'יעל םש םו .ו"ה תמיתס ם"במרה ריתהד ירבש םימלצ עמשמ וליפא שי םדיב
לקמ וא רופיצ רשפאו .'וכ יולתש המב איבהש א"בטירה אתולפ #%מ" םא שישכ םדיב לקמ ם 'יעב 'וכ ןידמוע לע
חתפ יולתו .הנידמה םאד ,הזב וניא אלא קפס כ"א מ"רדמ ששוחש םתסב מ"מו ,םימלצ אקוד ןידמועשכ לע חתפ
עמשנ ,הנידמה םימכחל שישכ םדיב לקמ לבא .'וכ םא אוה כ"א ,יאדו ןיא דומלל מ"רדמ ם"במרהו .םימכחל 'ישל
קספש אקודד ןידמועב לע חתפ .הנידמה
18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->