P. 1
„Dar al-Islam” w dobie fin de siecle’u by Aleksander Kuś

„Dar al-Islam” w dobie fin de siecle’u by Aleksander Kuś

4.0

|Views: 228|Likes:
Published by Amira
Dominującą obecnie tendencją przy próbach oceny kondycji „świata Islamu”, jest jego ujmowanie z punktu widzenia europocentryzmu. Rezultaty tego rodzaju porównań z reguły prowadzą do jednoznacznej diagnozy - kultura muzułmańska nie ma już nic do zaproponowania, a co gorsze, coraz częściej deklaruje otwartą wrogość wobec cywilizacji Zachodu. Niejednokrotnie tego typu wartościujące spojrzenie przenoszone jest na procesy i wydarzenia, których domeną pozostaje już wyłącznie historia. Uznajemy, że kultura Islamu miała nie tylko istotny wpływ na kształtowanie się europejskiej nauki, ale również przyczyniła się do przechowania wiedzy starożytnej Grecji i przekazania jej Europie. W ten sposób spłacony został dług, jaki sama zaciągnęła budując - cywilizację Islamu. Dziejowej sprawiedliwości stało się więc niejako zadość. Rzadko posiadamy świadomość zasięgu owych wpływów, ich wewnętrznej logiki, i często nielogicznych skutków wzajemnych kontaktów. Sprawia to, że utrzymuje się niejasne wrażenie, jakoby i wówczas (czas przełomu starożytności i średniowiecza) ta część świata niewiele miała do zaproponowania. Epokę klasycznego Islamu skłoni jesteśmy traktować jako formę przetrwalnika dla elementów jej obcych, kultur, które później na trwałe weszły w skład naszej cywilizacji, po ich uprzednim „odzyskaniu”.

(Aleksander Kuś, Jagiellonian University in Krakow 1998)
Dominującą obecnie tendencją przy próbach oceny kondycji „świata Islamu”, jest jego ujmowanie z punktu widzenia europocentryzmu. Rezultaty tego rodzaju porównań z reguły prowadzą do jednoznacznej diagnozy - kultura muzułmańska nie ma już nic do zaproponowania, a co gorsze, coraz częściej deklaruje otwartą wrogość wobec cywilizacji Zachodu. Niejednokrotnie tego typu wartościujące spojrzenie przenoszone jest na procesy i wydarzenia, których domeną pozostaje już wyłącznie historia. Uznajemy, że kultura Islamu miała nie tylko istotny wpływ na kształtowanie się europejskiej nauki, ale również przyczyniła się do przechowania wiedzy starożytnej Grecji i przekazania jej Europie. W ten sposób spłacony został dług, jaki sama zaciągnęła budując - cywilizację Islamu. Dziejowej sprawiedliwości stało się więc niejako zadość. Rzadko posiadamy świadomość zasięgu owych wpływów, ich wewnętrznej logiki, i często nielogicznych skutków wzajemnych kontaktów. Sprawia to, że utrzymuje się niejasne wrażenie, jakoby i wówczas (czas przełomu starożytności i średniowiecza) ta część świata niewiele miała do zaproponowania. Epokę klasycznego Islamu skłoni jesteśmy traktować jako formę przetrwalnika dla elementów jej obcych, kultur, które później na trwałe weszły w skład naszej cywilizacji, po ich uprzednim „odzyskaniu”.

(Aleksander Kuś, Jagiellonian University in Krakow 1998)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Amira on Mar 29, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

Aleksander Kuś

„Dar al-Islam” w dobie fin de siecle’u

Kto wprowadza do Islamu dobre obyczaje, temu należy się za nie nagroda, a także nagroda należna tym, którzy te zwyczaje stosują, a to wcale nie pomniejsza ich nagrody. Kto zaś do Islamu wprowadza złe obyczaje, na tego spadnie kara za nie i kara za postępowanie tych, którzy się do nich stosują, a to nie pomniejsza ich kary.

Hadis o prawach i obowiązkach Muzułmanina1

Dominującą obecnie tendencją przy próbach oceny kondycji „świata Islamu”, jest jego ujmowanie z punktu widzenia europocentryzmu. Rezultaty tego rodzaju porównań z reguły prowadzą do jednoznacznej diagnozy - kultura muzułmańska nie ma już nic do zaproponowania, a co gorsze, coraz częściej deklaruje otwartą wrogość wobec cywilizacji Zachodu. Niejednokrotnie tego typu wartościujące spojrzenie przenoszone jest na procesy i wydarzenia, których domeną pozostaje już wyłącznie historia. Uznajemy, że kultura Islamu miała nie tylko istotny wpływ na kształtowanie się europejskiej nauki, ale również przyczyniła się do przechowania wiedzy starożytnej Grecji i przekazania jej Europie. W ten sposób spłacony został dług, jaki sama zaciągnęła budując - cywilizację Islamu. Dziejowej sprawiedliwości stało się więc niejako zadość. Rzadko posiadamy świadomość zasięgu owych wpływów, ich wewnętrznej logiki, i często nielogicznych skutków wzajemnych kontaktów. Sprawia to, że utrzymuje się niejasne wrażenie, jakoby i wówczas (czas przełomu starożytności i średniowiecza) ta część świata niewiele miała do zaproponowania. Epokę klasycznego Islamu skłoni jesteśmy traktować jako formę przetrwalnika2 dla elementów jej obcych, kultur, które później na trwałe weszły w skład naszej cywilizacji, po ich uprzednim „odzyskaniu”. Zakonserwowanie i zachowanie w prawie nie naruszonym stanie owych idei,

1

Mahomet, Mądrość Proroka, Dialog, Warszawa 1993, str. 45.

2

Zagadnienia tego dotyka Ph. Hitti w pracy The Near East in History. A 5000 year story (New York, 1961), kiedy na stronie 248 mówi: „The contention, that the Arabs where transmitters of culture loses any derogatory implication when it is realized that from the standpoint of the history of thought transmission is of no less importance than origination. The impact of origination is on the here and the now”.

1

które rodziły się w Atenach albo Jerozolimie, to zdaje się być główną zasługą kolejnych kalifatów. Toteż nie od razu gotowi jesteśmy zaliczyć w poczet naszych kulturowych antenatów: Damaszek, Bagdad, Kair, czy Kordobę, które znacząco przyczyniły się do stworzenia zaczątków nowoczesnej cywilizacji opartej na racjonalnej interpretacji świata. Islam zachował dziedzictwo naukowe starożytności i nie tylko je rozwinął, ale przede wszystkim wyciągnął z niego praktyczne wnioski; znalazł dlań praktyczne zastosowania. Cały proces przyswajania wartości innych kultur następował w ramach doskonale zorganizowanej całości. W rezultacie tego w Islamie powstał nowy spójny system wiedzy, będący czymś znacznie więcej niż sumą jego składowych elementów. Następnie wiedza ta została przekazana, przyczyniając się do powstania nowoczesnej cywilizacji Zachodu. Islam odegrał więc istotną rolę w rozwoju nowoczesnego świata. W tej dziedzinie jego wpływ należy już jednak do przeszłości. Powstaje zatem pytanie: czy Islam jako cywilizacja już wyczerpał swą twórczą moc? Niewątpliwie jego rola jako ogniwa w naszej cywilizacji wypełniła się już dawno, około XIII wieku. Ale czy równa pewność będzie towarzyszyła nam przy orzekaniu zakończenia jego misji dla samych Arabów? Czy nie jest tak, że gdzieś podskórnie nadal stanowi ożywcze źródło, a jego propozycje trudno pojąć nam Europejczykom, natomiast przesłanie to pozostaje klarowne dla mieszkańców Bliskiego Wschodu. Jeżeli pytając o „koniec cywilizacji Islamu” z góry skazuję się na błąd, bo przecież jest to zamknięty dziejowo okres i zapytywanie o możliwość oddziaływania dziś tamtej rzeczywistości jest absurdem, to nie będzie takim pytanie o Islam jako światopogląd religijny. A dziś, jego siłą napędową wydaje się opozycja wobec cywilizacji Zachodu. Nie jest to jednak bunt wobec materialnej strony kultury europejskiej, lecz bunt przeciwko narzuconym przez Zachód wartościom duchowym i jego normom. Zamiarem moim jest podjęcie tych pytań z punktu widzenia kogoś, kto taki światopogląd reprezentuje i jednocześnie zdaje sobie sprawę z powszechnego obecnie zjawiska „zderzania cywilizacji”. Dalej, kogoś, kto jest świadomy dziedzictwa cywilizacji Islamu, tego iż w ciągu swojej długiej historii przeżyła ona okres rozkwitu, przeszła rewolucję techniczną, i dlatego być może nie chce do niej wracać, by ponownie budować na niej własne wartości. Przyjmując takie ryzykowne zadanie pozwolę sobie na pewne ułatwienia. Po pierwsze: będzie nim przyjęcie takiej formy owego światopoglądu, która jest najradykalniejsza, a więc objawia się w sposób najbardziej wyrazisty. Postawę taką zwykliśmy określać jako
MUZUŁMAŃSKI. FUNDAMENTALIZM

Po drugie: skorzystam z pomocy przewodnika, który zdaje się dawać jak na

2

razie najbardziej rzeczową wykładnię tego zjawiska. Tym będzie Bassam Tibi i jego praca „Fundamentalizm religijny”3. Warunkiem koniecznym uznania jego definicji fundamentalizmu jest przyjęcie stanowiska, że „nowoczesna cywilizacja Zachodu przeżywa kryzys. Obecnie znajduje się w defensywie pod naporem relatywizmu kulturowego i wielokulturowości, do których odwołuje się postmodernizm. Nie tylko polityczne i społeczno-politycznej czynniki warunkują kryzys współczesnej kultury. Zjawisko to jest również i przede wszystkim skutkiem kryzysu wartości. Żadna świecka ideologia polityczna nikomu, kogo ten kryzys dotyczy, nie udzieli odpowiedzi na dręczące pytania. Może się to udać wyłącznie religii, ona bowiem tworzy systemy wartości”4. Utracie hegemonii cywilizacji zachodniej - która doprowadziła do globalnego kryzysu wartości, dosięgającego większość lokalnych kultur i regionalnych cywilizacji - towarzyszy zwrot w kierunku rodzimych źródeł. W naszej epoce, a więc u progu XXI wieku, każda cywilizacji formułuje swoje poglądy najpierw w kategoriach religijnych, a potem stosuje je do polityki. Żyjemy więc w czasach „zderzenia cywilizacji”; ich ciągłego wzajemnego konfrontowania się. Prowadzi to do odejścia od międzynarodowego konsensusu i do tego, co Tibi określa jako „wojnę światopoglądów podbudowanych religijnie”. Umacnianie się religii jest w naszych czasach przede wszystkim zjawiskiem politycznym, objawiającym się w ideologiach fundamentalnych. Innymi słowy: konflikt między cywilizacjami przekształca się w walkę między różnymi odmianami fundamentalizmu religijnego. Przy czym, należy podkreślić, że nie chodzi wcale o walkę religii. W tym kontekście fundamentalizm stał się zjawiskiem globalnym: religie ulegają upolitycznieniu, wciąga się je w kryzysowe sytuacje, i upatruje w nich źródła „nowego spojrzenia na świat”. Kryzys wartości na Zachodzie zdaje się polegać i na tym, że jedyną odpowiedzią na fale fundamentalizmów jest kulturowy relatywizm i postmodernizm5. W dużej mierze polega on na przyjęciu dialogu w ramach political correctness, który cechuje zakaz zastanawiania się i

3

Bassam Tibi, Fundamentalizm religijny, PIW, Warszawa 1997. Tamże, str. 143.

4

5

Zdaniem rzeczników postmodernizmu prawda i wszelkie inne wartości są tworem danej kultury i tylko w jej granicach uzyskują prawomocność. Obwiniają oni ideę europocentryzmu sprzężoną z metodologią pozytywistyczną o sprzyjanie ideologii kolonializmu. Ich zdaniem antropologia nowoczesna odbierając „innemu” prawo do własnego głosu, pozbawiła go tym samym tożsamości i utrwaliła jego niższość cywilizacyjną. Tak to stanowisko - będące współczesnym wcieleniem relatywizmu - charakteryzuje Ernest Gellner w pracy „Postmodernizm, rozum i religia”, PIW, Warszawa 1997.

3

refleksji nad innymi postawami oraz jednoczesna rezygnacja z własnych norm i wartości6. Przez to fundamentaliści spoza świata zachodniego utwierdzają się w swoim przekonaniu, że dekadencka, ich zdaniem, zachodnia cywilizacja znajduje się w stanie agonii. Diagnozując zjawisko, fundamentalizm w tej pracy interpretowany jest jako
KONFILKTU CYWILIZACJI. IDEOLOGIA

W tym sensie wszelki fundamentalizm religijny jest ideologią z

kręgu polityki globalnej, zmierzającej do konfliktu cywilizacji, istnieje bowiem tendencja do upolitycznienia idei cywilizacji. Fundamentalizm znajduje religijną legitymację po to, aby móc realizować cele polityczne. Jest więc bardziej ideologią, niż zjawiskiem religijnym. Proponuje alternatywny światopogląd, który ma być odpowiedzią na kryzys wartości w cywilizacji Zachodu. Innymi słowy, fundamentalizm jest ruchem opozycyjnym, który ma udzielić odpowiedzi na podwójny kryzys: kryzys wartości i kryzys strukturalny. Fundamentaliści nie tylko odrzucają wartości świeckie, ale również ponadcywilizacyjną moralność; ożywiając lokalne kultury i grupując je w ramach jakiejś regionalnej cywilizacji dążą do wywołania buntu przeciwko uniwersalnemu stosowaniu takich zasad jak demokracja i prawa człowieka. W tym sensie fundamentalizm przyczynia się do zderzania cywilizacji, a nie ich wzajemnego rozumienia się. Proces ten cechuje pewna prawidłowość, mianowicie lokalne kultury mimo wszystkich wzajemnych różnic jednoczą się wokół pewnych podstawowych światopoglądowych dogmatów - spoiwem jest dla nich podobne spojrzenie na świat - i na tej podstawie kształtują się jako jednolite cywilizacje. Fundamentalizm wysuwa ideologiczny światopogląd swoich wyznawców jako podstawę jedności skierowanej przeciwko rzeczywiście istniejącej kulturowej wielości. Jest on zawsze tworem wewnętrznym, funkcjonującym w określonej sytuacji społecznej, a nie zaczerpniętym z zewnątrz. Zależnie od społeczności religijnej fundamentalizmy różnią się między sobą, zarówno jeśli chodzi o dzieje ich powstania, postacie jakie przybierają, jak i sposobami oddziaływania. Jakie praktyczne odpowiedzi, a raczej żądania formułuje ta ideologia polityczna na ów podwójny kryzys? Pierwszym postulatem jest ustanowienie panowania Boga w miejsce współczesnego porządku świeckiego, którego wyrazem jest sekularne państwo narodowe. Bunt ten skierowany jest zarówno przeciwko własnej państwowości, jak i przeciwko globalnemu

6

Z tej pozycji europejscy intelektualiści bronią fundamentalistów jako „przedstawicieli ciemiężonych”. Zakazuje się mówienia o tym zjawisku. Unikanie tego tematu w ramach „tabu” przyczynia się tylko do mieszania islamu z fundamentalizmem.

4

porządkowi, który sytuacje tę sankcjonuje. Główną osią konfliktu staje się więc opozycja państwa teokratycznego i demokracji, wraz z jej instytucjami. Tej ostatniej odmawia się jakichkolwiek własnych wartości. Traktuje się demokracje jako rozwiązanie polityczne „importowane” ze świata zachodu, w celu rozciągnięcia dominacji tegoż na sferę Islamu. Narzędziem stosowanym przez wrogów Proroka, staje się właśnie państwo narodowe. Jest ono zewnętrznym transplantem, który w świecie Islamu nie posiada żadnych własnych korzeni7. Może więc posłużyć rozbiciu powszechnej ummy muzułmańskiej na wiele rozczłonkowanych państwowości. Odrzuca się podstawowe elementy demokracji, które wywodzą się z kulturowego modernizmu, takich jak: pluralizm polityczny (system wielopartyjny uznaje się za wynik zmowy, która ma służyć podziałowi społeczności muzułmańskiej, i jest obcy jej jednolitej kulturze zbiorowej), sekularyzm (odrzuca się świecką demokrację opartą na suwerenności narodowej, ponieważ autentyczne państwo można zbudować wyłącznie na podstawach religijnych; suwerenność należna jest jedynie Bogu, ci zaś, którzy sobie przypisują do niej prawo w imię świeckiej demokracji, działają sprzecznie z podstawowym autorytetem Stwórcy i pana wszechświata), indywidualne prawa człowieka (podkreśla się pierwszeństwo zbiorowości przed jednostką, tożsamość określana jest przez plemię, ród lub ugrupowanie religijne, nie zaś przez społeczność obywateli. Tu konflikt z demokracją wydaje się być nie do przezwyciężenia, ta bowiem opiera się na indywidualnej wolności) i liberalna tolerancja. Jak widać, antyzachodnia postawa nie ogranicza się wyłącznie do odrzucania zachodniej hegemonii, ale do aktywnego kreowania jej wizerunku jako cywilizacji wrogiej i obcej. W tym duchu, świat dzieli się na „nas” - Islam, oraz grupę „ich” - a więc innych, czyli wrogów. Tym samym świadomie wytycza się granice między takimi wyimaginowanymi całościami. Demonizacja drugiej strony ma zniszczyć wszelkie szanse na dialog. Na ostracyzm narażeni są też członkowie własnych społeczności, jeżeli tylko przestaną podzielać takie „wspólne” poglądy. Potępieniom w imię „herezji” czy „odejścia od wiary” będzie towarzyszyło odmówienie swobód i praw. Dlatego też Tibi skłonny jest widzieć tu jakąś formę neoabsolutyzmu, a samo zjawisko klasyfikować jako totalitaryzm. W debacie nad fundamentalizmem i demokracją trzeba zwrócić uwagę na pozorną sprzeczność, a mianowicie, że z jednej strony pozostaje on pod wpływem współczesnej kultury, z drugiej zaś jest nastawiony przeciwko niej. Religijni fundamentaliści widzą w

7

Mimo to dla niektórych nacji Bliskiego Wschodu ustanowienie własnej państwowości traktowane jest jako konieczność i jedyna szansa zaistnienia na arenie międzynarodowej. Tak jest w przypadku Palestyńczyków, czy Kurdów.

5

dzisiejszej cywilizacji zagrożenie kulturowe i polityczne wyzwanie, z którym należy aktywnie walczyć. Nie mniej chcą przyswajać sobie jej wytwory. Jest to jeszcze jedna wskazówka, że to ideologia polityczna, i jako taka jest ona zjawiskiem nowym, nastawionym na teraźniejszość. Może w swojej retoryce odwoływać się do tradycyjnych koncepcji, nie jest jednak neotradycjonalizmem, czy „radykalno-patriarchalnym ruchem protestu”. Fundamentalizm chce selektywnie przejmować pewne elementy współczesnej cywilizacji. Nie zwalcza technicznych i naukowych osiągnięć kultury zachodniej - wprost przeciwnie traktuje je instrumentalnie, wykorzystując dla własnej muzułmańskiej cywilizacji, i po to, aby skuteczniej móc przeciwstawiać się swoim wrogom. Ten rys ideologii religijnej, Tibi określa jako fundamentalistyczne „marzenie o połowicznej nowoczesności”. Drugim kluczowym postulatem takiego światopoglądu jest realizacja wezwania, by stosować w praktyce szari’at (muzułmańskie prawo religijne). Odejście od rzeczywistych zasad Islamu stało się według fundamentalistów jedną z głównych wewnętrznych przyczyn (obok spisku Zachodu, który czuwał, by wierni zbaczali ze słusznej drogi) kryzysu w świecie Islamu. Dotykamy tu jednej z najistotniejszych kwestii - stosunku Islamu jako religii a upolitycznionej religijności - fundamentalizmu. Ten jest totalitarną ideologią, opartą na świadomie dobranym zastępczym elemencie - Islamie. Islam zaś, to boska religia uniwersalna. Między nimi koniecznie należy wprowadzić rozróżnienie, tak jak w wypadku innych religii uniwersalnych. Islam jako religia monoteistyczna licząca wiele setek lat jest ściśle związana ze swoją cywilizacją. Sama tradycja muzułmańska jest wielostronna. Zawiera jednocześnie: tolerancyjną teologię Islamu sufickiego (który widzi w religii miłość Boga obejmującą całą ludzkość), filozofię racjonalizmu muzułmańskiego, ale zarazem antyintelektualny kierunek ortodoksji muzułmańskiej. Bezpośredniego przejścia między religią jako wiarą i etyką a ideologią polityczną jako sposobu widzenia świata nie ma, i w żadnym wypadku nie można ich utożsamiać. Związek istnieje tylko w tym sensie, że odwołując się do pierwotnych założeń tej religii, sięga się do historii Islamu. Zaś nie ma czegoś takiego jak „jednolity” Islam, ponieważ jest to zróżnicowana cywilizacja, co pobieżnie pokazują wyżej wymienione jego główne składowe. Fundamentaliści powołują się na tradycje religijne, by za pomocą ich symboli wyrazić współczesne problemy, ale często tradycje te są w mniejszym lub większym stopniu stwarzane, a to z tego względu, że są one r e k o n s t r u k c j ą dawnych przekonań. I tak w sferze polityki muzułmański fundamentalizm wprowadza nowe pojęcia, których nie ma w Koranie. Szari’at nigdy nie był w Islamie p a ń s t w o w y m porządkiem prawnym, koncepcja państwa nazywana hakimijjat Allah 6

(panowanie Boga) nie występuje explicite w tej księdze. A już jawnym pogwałceniem przepisów koranicznych jest stosowanie terroru wobec własnych współbraci, gdzie zabójstwo innego wyznawcy Proroka jest jednym z najgorszych występków. Trudno więc uniknąć wrażenia, że takie zewnętrzne manifestowanie religijności nie jest wyrazem odrodzenia Islamu, ale upolitycznieniem religii, które służy ideologii konfrontacji w ramach konfliktu cywilizacji. Ów demagogiczny charakter nawoływań o „powrót do wiary przodków” (salafijja) stanowi siłę napędową zjawiska i jest odpowiedzią na wyraźne oczekiwania. Fundamentaliści są „wierzącymi bojownikami w imię Boga”, a fundamentalizmy są najnowszą formą ideologii zbawienia. Autor książki określa to tak: „Ta najbardziej pociągająca ideologia naszego stulecia znajduje religijną legitymację, a dzięki uproszczeniom i obietnicom zbawienia zdolna jest mobilizować masy społeczne”8. Pragnienie urzeczywistnienia idei „władzy Boga” nie jest wyłącznością Islamu, ale - jak już wspomniano - mieści się w całym nurcie fundamentalizmów. Mało jednak którą z innych cywilizacji poza europejską cechowałoby równie uniwersalistyczne rozumienie świata. Islam reprezentuje - i reprezentował - odrębną ideę porządku światowego, która kłóci się ze współczesną jego wizją. Dlatego zderzenie cywilizacji Islamu z cywilizacją Zachodu nie może być traktowane wyłącznie jako zjawisko tymczasowe. Nakłada się ono na historyczną polemikę, w której Orient i Zachód są tradycyjnymi wrogami (tym łatwiej obecnie wykorzystywać dla politycznych manipulacji hasło dżihadu). Różnice w definicjach porządku światowego, pokoju i sprawiedliwości, które to obie cywilizacje od wieków starają się sobie nawzajem narzucić, rodzą ciągłe współzawodnictwo. Na stanowisku Islamu w tej kwestii zaważył wywodzący się z czasów Proroka ideał ummy kierowanej przez jednego Imama (i dziś w różnych wariantach kształtuje on wszystkie programy umacniającego się od nowa Islamu politycznego). Umma początkowo oznaczała zjednoczenie plemion arabskich. Wspólnotę, jaką tworzyli wszyscy wierni. Obecnie w muzułmańskich utopijnych wyobrażeniach widzi się świat, w którym muzułmańska umma pokrywa się z całą ludzkością. W Islamie umma istnieje ponad państwem. W tym tkwią duchowe korzenie muzułmańskiego uniwersalizmu, dla którego pojęcie ummy i ludzkości - jako ostateczny cel historii pokrywają się ze sobą. U podstaw jedności ummy leży muzułmańska idea jednorodności świata. Zgodnie z utrwalonym doświadczeniem historycznym, dzieli się on dychotomicznie na dar al-Islam (sfera Islamu, w której dominuje pokój według Koranu) i na dar al-Harb

8

Bassam Tibi, Tamże, str. 38.

7

(reszta świata zdominowana przez wojnę). Odrodzona dziś i szerzona na całym świecie działalność misyjna (dawa) pretenduje do miana misji pokojowej sprawowanej dla całego świata, a więc i dla Europy. Zlikwidowanie wspomnianego podziału, powszechne zjednoczenie pod sztandarami Islamu, to religijne, jak i polityczne posłannictwo dla świata, spoczywające na barkach dar al-Islam (klasyczna utopia pokojowa Islamu). Oczywiście fundamentaliści również odwołują się do tradycyjnej nauki o uniwersalizmie. Narzucają jej polityczną wykładnie i na tej podstawie rozwijają jej neomuzułmańską koncepcję. Celem jest stworzenie muzułmańskiego ładu. Pragną oni swoją polityczną ideologię zbawienia narzucić jako metodę wyciągnięcia całej ludzkości z kryzysu. Sam fakt ujmowania tych zagadnień w ramach współczesnych kategorii politycznych powinien wystarczyć, aby utwierdzić przekonanie, że fundamentalizm islamski jest tworem współczesności. Niezależnie od tego, jak bardzo próbuje się prezentować za pomocą średniowiecznych symboli jako jej odpowiednik. Po tej obszernej prezentacji symptomów zjawiska fundamentalizmu, a także po przedstawienia postulatów, jakie padają z ust jego islamskiej odmiany, wypada przywołać postawione wcześniej pytania: czy przy wzięciu w nawias całej koncepcji „zderzania cywilizacji”, w samej kulturze Islamu istnieje jakaś podstawa rodząca to zjawisko? Czy może w cywilizacji Islamu istnieje jakaś naturalna cecha, która sublimuje tendencje sprzyjające powstawaniu upolitycznionych wersji religijności? Zwykło się uznawać, że fundamentalizm jest wyrazem podwójnego kryzysu: politycznego i kulturowego zarazem. Ten pierwszy to wynik rozczarowania i zburzonych nadziei jakie wiązano ze skutecznością świeckiego państwa w dążeniu do rozwoju i modernizacji. Przejmując europejską instytucję państwa narodowego wprowadzono do cywilizacji Bliskiego Wschodu nowy porządek, ale nie zdołano uporać się ze wszystkimi wiążącymi się z tym problemami. Precedens ten był tym donioślejszy, że wiązał się z likwidacją usankcjonowanego tradycyjnie systemu władzy (nawet - a może tym bardziej - jeżeli był on tylko symboliczny) - Kalifatu. W rozwoju podstaw strukturalnych nie nastąpiła sekularyzacja rozumiana jako różnicowanie się społeczeństwa. Efektem tego był kryzys tożsamości społecznej9. Poza owymi wewnętrznymi sprzecznościami rozsadzającymi sekularne państwo narodowe pojawiło się i zagrożenie zewnętrzne - państwo Izrael, z którym konfrontacja

9

Analogiczna sytuacja wydaje się być udziałem emigrantów arabskich we Francji. Nowe pokolenia, urodzone w Europie, nie czują więzi z krajami Maghrebu, skąd wywodzą się ich ojcowie. Z kolei przez Francuzów nie są traktowani jako pełnoprawni obywatele Republiki. Efektem tego jest poczucie, że jedyną wartością, z którą mogą się utożsamiać, pozostaje Islam, ofiarowujący przynależność do pewnej wspólnoty.

8

przodujących państw arabskich wykazała ich całkowitą niezdolność skutecznego działania, mimo liczebnej przewagi. Klęska w czasie „wojny sześciodniowej” w 1967 roku przechyliła szalę goryczy. Otworzyło to drogę dla fundamentalizmu jako alternatywnego rozwiązania. Polityczny Islam jest również zjawiskiem kulturowym, ponieważ pojawił się jako reakcja na wyzwania współczesnej kultury. Państwo świeckie nie potrafiło zaproponować żadnych rozwiązań kryzysu wartości, natomiast „państwo muzułmańskie” obiecało wybawienie. W obrębie kultury nieuświadomionym przyzwoleniem dla upolitycznienia religii, był podobny kryzys tożsamości, który zrodziło pewne poczucie niedowartościowania, a może nawet i kompleks. Historycznie wystąpił on wówczas, gdy Bliski Wschód odzyskiwał swoją suwerenność i samodzielność w XIX wieku. Dotychczasowi „opiekunowie” - imperium osmańskie, europejskie państwa kolonialne - ustępowali, pozostawiając możliwość decydowania o własnym rozwoju. Wciąż żywa świadomość znaczenia i skali własnej cywilizacji - choć była to już tylko przeszłość - dawała poczucie dumy (i dziś padają argumenty, że współczesna nauka i technologia wyrosła z cywilizacji Islamu, a więc ich przejęcie przez Muzułmanów jest odebraniem swojej własności). Z jednej strony zdawano sobie sprawę, że nie ma szans na postęp, jeżeli nie przystosuje się do współczesnych standardów naukowych i technologicznych. Z drugiej strony nie chciano odejść od swojej wiary w wyższość świętego muzułmańskiego objawienia. Odmówiono tym samym podporządkowania racjonalizmowi któregokolwiek z aspektów objawienia. Z napięcia tego wyrósł zasadniczy dylemat Islamu - jego stosunek do współczesnej cywilizacji. Muzułmańscy tradycjonaliści i fundamentaliści ś w i a t o p o g l ą d o w i nie zwalczają zachodniej cywilizacji jako całości. Swoją negację ograniczają do kartezjańskiego skoncentrowanego na człowieku ujęcia świata, a także do wiary w bezgraniczną potęgę ludzkiego rozumu przeciwstawionego boskiemu objawieniu. Wyrazem tej postawy jest dążenie w świecie muzułmańskim do w y z w o l e n i a nauki spod wpływów zachodnich, jak i do wyzwolenia Muzułmanów spod „epistemologicznego imperializmu Zachodu”. Konflikt między tradycją racjonalnego spojrzenia na świat opartego na rozumie ludzkim jako najwyższej instancji, a tradycją teocentryczną - wyrażaną przez teologię muzułmańską stanowi oś dla całej cywilizacji Islamu. A jeśli jest tu powiedziane za dużo, to na pewno wyznacza on dzieje historii filozofii muzułmańskiej. Cechą charakterystyczną tej cywilizacji było to, iż zawierała w sobie elementy bardzo różnorodne. A niekiedy znajdujące się we wzajemnej opozycji. Zderzenie się tych dwóch nurtów myślenia bez wątpienia przyczynia się

9

do zantagonizowania kultury Wschodu i Zachodu. Tym samym roznieca światopogląd fundamentalistyczny, ale nie stanowi dlań głównego impulsu. Konkluzja wydaje się być następująca: zwornikiem odpowiedzialnym za powstanie większości aspektów fundamentalizmu jest nie rozróżnianie w cywilizacji Islamu granic między polityką a religią. Islam od samych swych początków był religią polityczną. W świecie Islamu religia jest najważniejszym źródłem kultury politycznej, a co za tym idzie, publicznych opcji politycznych. Jest to pewien stały - przeszły, teraźniejszy i przyszły - rys kultury Islamu, że ilekroć jakaś grupa starała się rzucić zorganizowane wyzwanie istniejącemu porządkowi, znajdowało to wyraz w powstawaniu ugrupowania religijnego. Zupełnie tak samo, jak się to dzieje współcześnie, gdy powstają partie polityczne. Ilekroć jakieś niezadowolenie, albo konflikt interesów prowadził do powstania odłamu, to powstająca doktryna miała charakter teologiczny, prowadziła do narodzin ugrupowania religijnego, którego agenci byli misjonarzami, a przywódcy twierdzili, że są zbawcami, lub przedstawicielami owych zbawców. Ta ocena jest równie prawdziwa i dziś. Gdzie imam jest również politycznym przywódcą społeczności muzułmańskiej (ummy). We wczesnym i średniowiecznym Islamie Kalifowie byli imamami Muzułmanów. Ten stan rzeczy znana metafora oddaje w następujący sposób: Islam jest jak jedna moneta, której awers to religia, a rewers - prawo i państwo. Jeszcze dobitniej to „fundamentalne” zespolenie wymiaru społecznego z wyznaniowym oddaje powiedzenie „jeden Muzułmanin, to jeszcze nie Muzułmanin”.

10

Bibliografia. 1. J. Bielawski, Islam, KAW, Warszawa 1980. 2. B. Lewis, Arabowie w historii, PIW, Warszawa 1995. 3. B. Tibi, Fundamentalizm religijny, PIW, Warszawa 1997. 4. Znak (1) 1998 - Islam, Kraków 1998. 5. Time, April 13 1998, Scott McLeod, „God’s country”. 6. Time, April 13 1998, William Quandt, „Tinderbox”.

by Aleksander Kuś, Jagiellonian University in Krakow 1998

11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->