‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪7:43 ............................................‬‬

‫‪54°- 44°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪8:55 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪74°- 47°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫רעגן‬

‫■ דינסטאג פר' אמור • י"ג אייר תשע"ג לפ"ק • ‪■ April 23, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫וקול שמחה‬

‫צד הכלה‬

‫ר' אברהם שלום לאנדא הי"ו (רובינשטיין)‬
‫החתן כמר יוסף ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה אלי' גרין הי"ו (שפיטצער)‬
‫הכלה מרת טילא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אלעזר יואל סופר הי"ו (בוכינגער)‬
‫החתן כמר אשר אנטשיל ני"ו ‪ -‬מאנטריאל‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יעקב דוב אראן הי"ו (ווייס)‬
‫הכלה מרת מרים טויבא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' נחום שמשון שווארטץ הי"ו (פילאפף)‬
‫החתן כמר יודא ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אהרן יצחק לאנדא הי"ו (בראך)‬
‫הכלה מרת הענדל תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫היינט‬

‫הכנסת כלה פארטי‬

‫‪218 Hewes St.‬‬
‫פון ‪ 10:00‬צופרי ביז ‪ 8:00‬ביינאכט‬

‫לע"נ מיין חשוב'ער מאן‬
‫ר' יוסף אלעזר ב"ר אליעזר זאב הכהן ע"ה‬

‫!‪Special‬‬
‫‪and many more...‬‬

‫‪New shipment arrived of‬‬
‫‪Terry Robes & Towels‬‬
‫‪Spencer‬‬
‫‪520 Park Ave. between‬‬
‫‪& Woolworth‬‬
‫‪Fine Collection of Children Wear‬‬
‫‪718-8LULU 01‬‬

‫)‪(718-858-5801‬‬

‫נייטרא האל‬
‫‪535 Bedford‬‬

‫נחמה קאהן‬

‫!‪Get Ready For camp‬‬

‫‪Shabbos Robe $49.00‬‬
‫‪New boys Polo's‬‬

‫‪starting as low as $14.00‬‬

‫איך ווארט אייך פערזענליך צו באגריסן‬

‫היינט‬

‫וויכטיגע‬

‫היינט ביי מיר אין שטוב‬

‫‪For reservation call:‬‬

‫‪718-782-7272‬‬

‫בית לשמי‬
‫פאר יעדע אידישע שטוב‬

‫‪We are happy to inform you that a‬‬
‫‪limited number of scholarships are‬‬
‫‪available for‬‬
‫‪REBETZIN ROCHEL LUBINS series.‬‬

‫‪New Merchandise Arriving Daily‬‬

‫תנאים ספעשל ‪$1595‬‬
‫!‪with coupon additional $300 OFF‬‬

‫‪TAUBS‬‬
‫‪SPORTS WEAR‬‬
‫‪171 Lee Ave. - 718-384-5512‬‬

‫קנאקעדיגע ל"ג בעומר סעיל‬

‫‪To apply and receive a code‬‬
‫‪number for attendance please call‬‬

‫‪848-210-0286‬‬

‫‪We will at the Engraving Store – 160 Lee Ave.‬‬
‫‪on Tuesday – April 23, from 1:00pm to 6:00pm‬‬

‫!!‪CASH RAFFLE‬‬
‫‪Win $500 cash‬‬

‫‪160 Lee Ave.‬‬

‫גרויסע אויסוואל פון‬
‫‪Jackets - White Blouses‬‬
‫און אלע זומער געברויכן‬
‫‪12:30 - 7:00‬‬

‫קעטסקילס אפטיילונג‬
‫מאנטיסעלא ‪ -‬עוועילעבל ‪ 1-2‬בעדרום באנגעלאו'ס‪ .‬מנינים‪ ,‬מקוה‪ ,‬אלע געשעפטן אויפן פלאץ‪ ,‬רופט ‪718-387-0263‬‬

‫דירות פארהאנדלונג‬
‫ירושלים ל"ג בעומר הערליכע באקוועמע גרעסערע‪/‬קלענערע דירות אין אלע חרדי'שע געגענטער‪ ,‬רופט ‪718-305-5435‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע ‪ 2‬בעדרום דירה צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬

‫פארשידענס‬
‫‪Beautiful beige Tnoyim dress size 6~8 to sell. Please call 347-853-9925‬‬
‫ווילט איר זיין א רואיגע מאמע? שטודיעס צייגן אז ‪ texting‬נעמט אוועק פון די רואיגקייט און קאנצעטרירונג!‪.‬‬
‫פאר אינפארמאציע איבער די "מאושר סעלפאון פון אמעריקא" רופט ‪347-573-0796‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬

‫פארלוירן א אינגל שיך דאנערשטאג נאכט אויף ליע עוו‪ .‬פון טעילאר ביז הופפער‪ ,‬אויב געטראפן ביטע רופט ‪718-789-1125‬‬
‫שנעל מעסענזשער ‪ -‬טעגליכע דעליווערי'ס צווישן וומ"ס און ב"פ ‪ 2‬מאל א טאג‪ .‬און צו‪/‬פון ק"י רופט ‪845-782-4048‬‬
‫!‪To Much to do? To little Time? Call Packege Express Daily Messenger‬‬
‫שיקט א פעקל היימיש און פארלעסליך! וומ"ס ‪ -‬ב‪.‬פ‪ - .‬קרוינהייטס ‪ -‬פלעטבוש ‪718-483-0622 -‬‬

‫האט איר מייזן אדער ‪ ?roches/ants‬רופט ‪347-432-3562 Excellent Mice Proofing‬‬

‫‪Silverally - Repair, Polish, Lacquer, Antique, Free Pick up & Delivery. Call 347-560-4258 lv. msg‬‬

‫‪ Plumbing‬פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט ‪347-403-9933‬‬

‫‪Plumbing‬‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬
‫פארלירט איר האר אדער פיאות? רופט שוין ‪ 718-913-4683‬צופרידנהייט גאראנטירט!‬
‫יעצט איז צייט צו פארלירן וואג! פארלירט ‪ 30LB‬אין ‪ 30‬טעג רופט ‪ 718-705-8008‬זייער געזונט!‬

‫‪• Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬
‫‪Professional Makeup‬‬
‫‪Artist on premises‬‬

‫‪Exclusive Full Line‬‬
‫‪of Long Lasting‬‬
‫‪Careline Makeup‬‬

‫‪Professional Acne Treatment‬‬

‫½¸‪·ÃÁÈÁ±ÇÁµÁ»±¯ǯ¿·È¸¿¾Á¿ÁµÇ‬‬
‫¿¯‪¹¸´¯¹¯Ã¼Á²¾Á¿ÁÆǸ½Ç‬‬

‫‪525 DEKALB AVE.‬‬
‫‪By Bedford and Skillman‬‬

‫‪347-770-9666‬‬

‫‪HANDYMAN‬‬
‫‪Handyman‬‬

‫‪• Manicure‬‬
‫‪• Pedicure‬‬
‫‪Spring‬‬
‫‪• Facial‬‬
‫‪Facial‬‬
‫‪with organic‬‬
‫‪• Waxing vitamins‬‬
‫‪essential‬‬
‫‪• Tinting‬‬
‫‪$79.99‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful