c_;tr&LJl

Naslov orjginala ET-TIBBUN-NEBEVI Autor lbn-Kaiiim el-Dievzi Näslov izvornika MEDICINE OFTHE PROPHET Urednik i prirealivaö Muhammed el-Akili

POSLANIKOV AE D I C I N A M
5 engleskog nä bosanski preveo: MuhidinHadiiahmetovii lzdavai LIBRIS d.o.o. Za izdavata. Said KATICA Biblioteka ILM
Antuna Hangiiä 115 Siralevo, tel /fax: 013655 587 e-mail: libris@bih,net.ba.

Korektun Dievad Hodiia Lektura ikorektura Omer RESULOVTC Tehniöko uredenje, desigi DTp Samir Kamenjai / EdinJunuzovit

D€rya Mücellit San.ve Tic. Ltd. Sti. MaltepeMah. Litros Yolu Fatih san. sit. No: 12la0Topkapr/ z.Burnu - isr. Te\ +9O 2tz 5O1O2 72 Fa* +902t2 4a009 14 E mait deryamucelit@hotmail.com Iilifis d o.o TüfkiJ'e icefisi .tc tensitcß i b!rlu nnanokkt.lr..

Sa?jev o, 2001./ 1422.h.9.

Rjeienjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH br.0215-6730/01 od 31.i0.2001. godine, porezu a u skladu saZakonom o na prometproizvoda iuslugaSlu2beni listbr.5/95. aan 19.tatka 12.ovai proizvodje poreza osloboden na promet.

ISBN9958-9516-6 5

Predgovor bosanskom izdanju

Knjiga Poslanikova medicina (El'ri6öun-n€öerrr) Ibn-Kaiiima el_ D:ewije predsta,tjakaprtalnodieto klasiine islamstetuhure. Zäp.d"o ;di s" o lnjizi sadr;anoju iivotnom djelu ovogvelikogislamsLog uöenjaka, lcojenosi naslov Zad el-Mead(Pnpreno a dan poorcifta).Cjelokupni manuskriptovog djela prvi put je ;tampan u Indrji 1897. codine. U ovom dj€lu lbn-Kjjim et-Dz€vzis€ bavi Poslanilovim iivotopisom (sira), islamsLim pravom (ffti) i istamskom tradicüon (icdis). Jedna od knjiga ovog obimnog djela bavi se Postanihooom medicinom. Ibn-Kajjirnel-Dzerzije roden u Damasku 1292. (691. hidiretske)eodine.Unro je u DamasLu1350. godine,u pedesetdevetoj godini :ivota. Zivio je, obrazovao se idjelovao u jednom od, u to wijeme, najznaöajnijih centaraislamske duho\.nosri. U Damasku je u svojoj islamskoj obnoviteljskoj inrelekrualnoj misti djelovao veliki muslimanski gent lbnilejrnijje. Ibn-Kajjim el-D;evzije uz poznatog nufessiraIbnKesira bio najistaknutiji uöeniL lbn-lijmüje. Ibn-Kajjimel-D;erzije,kaoi njegovveliLi uöneljlbn:Iejmijje u svominteleLtualnomansaiananu i nauönornradu bio usredotoöen naodbranu tradicionalne islamske uöenosti predsveve6imuplivomgrtke i misaonosti filozofije uvjeßLu misao islarna. Otuda su najvainijapodruöja zanimanja Ibn-Kajjirna el-Dievzüje hadis,fikh, tefsiri ahlak.othuda, medutim,zanimanje lbn_Kajjimael_ Dievzüje za medicinu? U öemuje znaöaj njegov og dtela Posknilpoa nedicina (Ertibbun-nebeoi)1 Muslimanskobavljenje medicinomü Llasiönom razdobljuislanske jednu od najkarakreristitnijih kulturepredstavlja odrednica islamsleduhovnosti. Ne radi se samoo tomeda su se muslimanis fascinantnom intelehtualnom radoznloidu vrloranou svojoj povijesti susreli s medicinskim znanjima Indüe,Peute, Rima, Grtk€ i Sirije. Kulturni poduhvatkoji je izvelaKuia mudrosti(DdruJ-Aiftnc) u Basdadu, je u povijesri. u devetom i desetom srolieiu.jedinswen U ovojjedinsbenoj nauönoj i prevodilaökoj instituciji kojuje osnovao abasijski halifaEl-Memun prevodilaöku je lijeöniki filozofHunejn ibn,tshak. xLolupr€dvodio Täko su potalnuti kasnijigrandiozniuiinci i dostignuda u medicinikoja su postigti velikimuslimanski umovikao sto su El-Kindi, El Farabi,Ibn Sina. Er-Razi i mnopi

s l

Naglaieno zanimanjeza medicinu u klasiönojislamskojduhovnostiutemeljeno je na islamskom uienju da ljudski iivot na ovomesvijetupredstavlja jednostkojü valja öuvatii njegovati. Islanskäporuka öovjeku ne sasroji se u tom€ da se :ivot na ovomesvijetuzanemari.U mjeri u kojoj je zivot na ovomesvijeru varan ivrüedan posvetiti pa:nju valja i tjelesnonzdravljuljudi, odnosno medicinikao nauciipraksi. je sa duievnim zdrävljen j duhovnom s druge strane,Üelesno zdmvlje povezano snagom. Sre6a.uspjchi spasnalaze perspelctivi. se u estahololkoj lbn-Kajjim el Dievzi Allahovog Poslanika,a.s., do:ivljava i razumijevakao prenositeÜa objave koja je lteli zd ljüde. Poslanikov sunnet najboljaje praktirna ptinlena tos Lijeha. Zato on piie knjigu Poslanilpra medicina. je viiestruka. Vaznost Posldnitore,,edicinelbn-Kajjima el Duevzijjc Objavljivanje Poslaniftore nedicinena naicrnjezikupredstavlja znaöajan doprinos prouöavanju i upoznavanju Poslan;kovos poslaniöke zivota,njegove misijei njegovog Sunncta. Ouo nai djelo u prvon redu upoznajes jednim znaöajnimaspektom Poslanikova iivora kojije u nasojhadiskoj hdÄturido sadabio nedovoljno poznar. U prevod€nje rom smislu i objalj;vanjePoslaniftortnedicinelbn-Käjjima el Drevzüj€ karalterizirapoboänost i metäfiz;öko razumijcvanje svijetai äivota,s jedne strane, i naglaiena hunanistiikacrta u razumijoanjusvrhei smislaljudskog:ivotana ovome svijetu,s drugestranc. Posknilloto nedicinapredstavlja djelo kojeje znaöajno i za hjsrorijumcdicinskih nauka u islamskoj külturi i civilizacüi. I konaino,Poslaniftoromedicinnpredstavlja znaiajanpraktiöni priruönikza svakog muslimana. U njemusemoie naiimnogouputa praktiine naraviu poglcduslijedenja Poslanika u srvarima vjere,morala,dui€vnog i trelesnog zdravlja, lijeöenja Kur'anon i ibadetom, rradicionalnog prirodnim lijeöcnja lijekovima, travana,hranom,itd. U najkfaiem, prevodcnjei objavljivanje Posldniliol,emedi.ine lbn-Kajjima elDtevzijje pfedstavljaznaöajannauani, prevodilaökii izdavaiki poduhvar.Radi se o dj€lu koje ima prvorazrednu vaznosrza nase upoznavanje sa Poslani[om,s Llasiinimislamskim miiljeDjen,s historijom nedic;e u islamskoj kulturi i civjljzacüi, s tradicionalnom medicinom i rradicionalnim lücöenjen.Knjizi6e se obradovationi povüe5.u kojis€bavehadisom, islanskos miiljenja,islarnskom kulturomicivilizadjom, povijei.u mcdicinei tradicionalnom m€dicinomkao isvi oni koji nastojeu svom praktiönomi svakodnevnom :ivotu slijediti upute, savjetei preporukeAllahovog Poslanika Muhammeda, al€jh;sselaln.

D2eüaJ Hodit

l 6

Biografija imama lbn-Kajiima el-Dievzija

1292-135O.g.

Zove seMuhammedibn Ebu_BetribnEjjub ibn sa.ad el_Darnaski. naaan po ocukao Ebu-Abdullah semsudDin, poznärjekao lbn Käjjim el,Dzevzi. j€ u Danasku,s;iji t292. godine(69 tg. po H.), a uöioje predsvojimocem, Roden kojije bio lokalni polazn;k(ar. Kajjin) u skoli El-D;evzija. Kasnije,on je nasravio potragu svoju za znanjem kod glasovitih uöitelja i sLolastiöara svogdoba,podjednako kaolto je proutavaodjela i uöenja sufijskihrejhovatog doba. Njegovoobrazovanje junsprudencüi (cr.,rifti), teologüi baziralo sena islamskoj i hadisu.Konalno u svojoj potrazi za znanjempridruzio se halki imamalbn Gjmije (1262-1329. g.). On ga je u svomdrurtur smatrao za najblizeg uöenika i sljedbenika, Gajprijaznijeg) a onje postao kasnije njegovnasljednik. Ibn Kajjim bio je srran u svojojprivrr€nosti svon qöiteljui bio je izrmtanuienik i nasljednik velikogislarnsLos uienjaLairnama Täkijjuddina ibnTejmte. On je branio je i izdaove6inunjegovihdjeta i, ito je njegove vjerske stavove i pristupe,a sabrao je isto misljenje najvainüe, zastupao kao i njegovuöitelj. Zbog njihovog opaänja i mixüenja, obojica,i utitelj i uöenih bili su nepmvedno osudeni, muöeniiponiiavani u javrostiod tadainiihlokalnih äurorit€ra. Bilisu zatvoreni u istojteliji,dok su ostali sljedbenici drianiodvojeno u Darnaskon centralnom zaworu. kojijejoi do danas poznat ostao LaoEl-Kala. Medu priworenim süedbenicima taloder je bio imladii po imenulbn-K€s; (1302-1375. postao najpoznati.ji s.), Lojije Lasnije "Täfsir islanski uienjaLi autornajopsdnijeg tefsira Kur'ana lbn-Kesn". Nakonsmrtiimamalbn-Gjmrje,njegovi puiteniiz zawora,a imam su sljedbenici Ibn-Kajjim el-Devzi nastavioje svoje skolovanje,a driao je predavanja i öasoveza .Al-sadnjja" svojevlastite uöenike. Ibn,Dzelzi poduöavaoje fiLh u skoli u Damasku, jkole Di€vzija za du:i period.Vetina pnje nego3toje preuzeoduznostupravirelja njegovih djela bile su kompilacije, rnedutimi on je sam napisaonekolilo djela, a njegovi originalnimanuslriptise danasöuvajuu centrälnoj biblioteciu Damasku. Zapravo,smatraaojeöa56u iprivilegijom uöitiu ovojhalld.Medu poznarimislanskim skolastiöarima je spon€nutitbnAbd el,Hadijä kojisu uöiliod njegau ovojhalkivazno

7

l

(1305-1345. g.), Ibn-Redzaba(t337-1396. c.) i ostatekoji su öestoposjeiivali njeeove halke; tra:ili njegovo prisustvo kao ito je imam Ibn Kesir. Vedinaskolastiöara tos vremenapriznali su autororu izvrsnost i dubokoumno poznavanje tumatenja Kur'ana, tefsira hadisa i teotogije. Njegovo opiirnoznanjei sh, vatanjetefsimKur'äna prevazilazilo j€ öaki nekepoznateteologe u historti islama. .Al-Bidaja Ibn-Kesir govorioje o njenu u svojoj hnj;i va,,Nihaja": ..On je najpnjaznijii dobra srca,nikadan;komenüe zavidio,nikadanikoganije povrijedio, nikada nije premabito hone donio predrasudu, a ja sam mu bio najbliii njegovom srcu. Nadalje,ne poznajem n;kosako je odanüi u ibadetuod njesau nä;e d;ba." sliöno mislj€nje o njemutakodq je iznio i lbn_Hidzr. Ibn-Kajjim opslobiose znanjemiz svih srana islamske je bio nauke,ä posebno poznati hvaljen po svojimkomentarima. je o svomuöitelju Hafiz lbn-Red:ab govorio "Bio je sljede.e: potpuni uöenjaku obhstj islamske nauke,a niko *, .t. ."s;" konkurisatiu njegovom duboLoumnoin nzumüevanjuKur,ana ; Had;sa, njegova tumaö€njab;la su jedinstvena (unikarna)u besprijekornosti.,' -lbn,Redzab prenio je da je njegovuöitelj lbn,Kajjim el_D;evziu.jo hädis od elSahab el Nabuls;ja,Kad; Ghjjuddin Sutejmana j Fatimebint Drevhar,izmedu ostalih. Za wijemc njegovog ranog uöeniikogperioda inan lbn-Kajjin trario je drusr'o ve6in€;ejhova njegovog doba.a posebnoje bio struöan u tuma.enjuhanbeii. jskogmezheba. Njegoo duhooni Zioot Imamlbn Kajjim el Dzevzibio je sröani posrojan vjernik. Rovodio je duee sate u notnon namau, bioje u ncprekidnom sranju zikra,a bioje poznatpo produ:enim sedidama.Na njegovom licu mosaose vidjeri.iasan znak poboznosti i neprekidnog molenjaAllahove nasrade i ok;lja. Za vrijemenjegovog priwora u El-Kal'a zatvoru u Damasku,redovno je uöio Kur'an i prouöavao njegova je znaöenja. Ibn-Rediab zabiljezio da je za w;jemetos p€nodapovuienosti on posrigao vcliki duhovniuspjeh,podjednako dobro Lao ito je razviovelikuanalitiöku mudrosr, znanjei razumüevanje postänikovih hadisa. Nakon njegovog puitanja na slobodu,obavioje had: nekotikoputa, a ponekad bi ostajaou Meki duii vremenski periodzbogmolirvi; tavafljenja Kabe.

l 8

Njegooa djela El-Nu'rnanel-Alusiel-Bagdadije jednomrekao:,.Njegova su turnaöenjajedinstvenaubesprijelornosti." Poznati islamski jed"om reLao utenjakel_Zehebi.ie o njemu: "On je "Nadalje, daov€likupozornost detaljima i odnosu hadisa. xejhBurhanej_Din je o njemu: "Niko nije bio takavpoznavalac el-Zari' govorio (niho nüe imao taLvu spoznaju) kao ito je bio lbn-Kajjirn u svoje wi.ieme." Doprinosi imama lbn Kajjima el Drevzija islamshoj znanostivrio su obimni, a oni se posebno odnosena Lornentare Kur.ana, ishvatanje ianalizu Hadisa (or.

Fr,{tr-r Sunna). 'Iätzib On je pored wojihvtastitih djela, sastavio vetikibroj studija ukljuöuju6i: ^ (lspravak sunenEbi-Da\rud sunenaod Ebu_Davud") ; Et_Kal"In.l_i"jji; "e "t,,A_el el'Salih.(BitAllahov;h'ijeöidjela);KomentarinaknjigüsejhaAbdu;lael_Ensa;je: tSt"";a Tiaeaöa), kojasesmatra epitomom znanja sufijskih knjiga *.iri]""!l'!" iZad€l-Me'adenpremanje za Dan powa*a),i, ko8j. io* L,,iig"" Äst*ik;";j medrciniizvadena. pored osralih manu"trripara lojisu umnoreninjego"om.ukom,; kori s€iuva;U u centralnojbiblioreci u Damasku u Sinji. Ibn-Kajjim vidio je svoguiiteljaGkij.iuddina ;bn T€jmtjaneposredno nalon njegove smrtiu womsnu,i pitaosaje o rome j€ Allah rezervisao Xta zanjega u iivotu poslije je zamüetio smrti.Ibn-Tejmij.ie da njegov uöenil i,"^ ".,ii."; "^,je k"j" ,.Ti nadnaiuje stania mnogih poznatih je dodao: :ejhova, i potom si gotovo dostigao prisustvo, nase jednako je stanju wojestanje lbn,Kuzejmea.', lbnKajjim je naahiret el-Dieuipreselio u gradu Damasku, I 350.godine, u pedeset . devetoj godiniZivota, je poredsvogocana tanoSnjem a ukopan grobljuEl-Saeir. Sa imenom AIIaho,Milostioog,Samilosnog "Cospodaru nai, u Tebe seuzdamo i Tebi seobroAno i Tebiiemose Dtutiri.,' (Kw'an, 60:4) Gospodaru rnoj, öinim ovo djelo iz l.jubavi premaTäbi, Tvojoj objavüenoj vjeri . islamu iTvojimiskrenim robovirna, dabudem svjedot .. ,,t"".*t,..1, .;.foL,p,."t, sveobuhvatnosti i isrinitostiTvojih rijeri Lojesiobjavi"S*In p*tjed,j.. p;"h,ii" M"_ hanmedu, s.a.rs., Tvojimposlanicirna prijenjega i Tvo.jim odabranim robovima! Gospodaru moj,utini ovodjelomojimrnalim korakom pnbliravanja Gbi i urini gajednim od naöina postizanja Tvogzadovotjstva, Tvojemitosti iTvoje zaitite! Cospodanr moj,satuvaj meod nepohvalnih osobina Loje suTöbimrske. a Loie se javitikaoposljedica mogu jezila.uma. djeta mojih. jer ot d isrca mos. si me stvori;lao "nejako bi6e",pa akomi Ti ne pomogne!, ko je taj koji mi moie osimGbe pomo6i)!

s l

Cospodarumoj, Ti poznajer s|cemojei um moj, i ono ito oni tajeboljeod mene paTä usrdnoi poniznomolimda ih oiisti5od neöistoia samoga, i da u njima nastanii islan i sveono 5toon sa sobomnosi! Gospodarurnoj,ui;ni moj nefssm;enim u Tvojoj blizini i uöini da budernzadovoljan5tomij€ islan vjefal Gospodarumoj, Ti poznajei namjeredjela mojih, pa Te stogamolim da me preko moguinostimojih onime5to bi mogloumanjiti ili skriiti moju ne opteredujei vjeru u Tebel Gospodarumoj, podari mi imana, snage,odluönosti, pämetii mudrosrida se borim i zalä:emza Tvoju vjefu ;hn za wteme cjelokupnog mogaboravkana ovom prolaznom protivonih svijetu, kojisu saPravosputazalutali,protivonih 5tosu protiv sebeTvoju srdibu i Tvoj gnijevizazvali,protiv svihonih koji nastoje da unisteislam i rnuslimane, i pomozimi protiv narodalcojine vjeruje! "A ustrjeh moj zal)isisamood A aha, u Njega sc uz.lan i Njemusc obrcion!" (Kur'an, I I :88) Hvalj€nnekajeAllah, Cospodar, opskrbitelj i odr:avar€lj univerzurna. Siedoöim da nema boga osim AllÄha, da je samoOn Gospodari da On nema parrnera, i svjedoi;mda je MuhammedNjesov rob i Njegovpodanik. Poslanikova medic;na, kojajeu ovojknjizipredstavljcna odnosise kakona duiewe takoina 6ziöheaspekte zdravlja. Zapravo,Poslanikova medicinase samomoie shvatiri u svjalu Kur'ana i sunneta, i nikakodrugaiije. Kao itoje to ranijeizneseno, analitiikestudije iskolastitanka bmaöcnja i interpretacüe imamalbn-Käjjimael Dre\.züjajedinsrv€ni powrduju su.Oni bogatswo njegovog duhovnos razumüevanja i njesovo poznavanje detaüno metafizike, Losnolosije i 6lozo6je. Nadalje,oni su takoder rezultat njegovog, temeljirog znanjaarapskogjezika, detaljnog prouöavanja pnlika i razmilljanja historijskih zabiljeiene od sanos autora,uz opiimo poznavanje priznatihislamskih djelovanja pravnika, l;jeönika i nauönika l4 os vijela. Djelo inama Ibn Katjina takoderbacasvjedona rär;öite ikole miiljenja.Opstanak ovakvog uspjeinog metoda lijeöenja prekohiljaduiietiri stotine bolestikojitraje godinadokazuje da u njemupostoje mnogiispravninaöinimedicinskog tretmana koji su danasprimjenljiviu teoriji ; prÄksi.

I t0

Predgovor

1, Njegooo doba Sastavljaö originalnogdjela imarn lbn-Kajjim el,D evzi(t292-1350. g.), odrastaoje u DamasLu, Siriji, u öetrnaestom stoljeduu wijeme velit<ihsocijalnih, politi&ih, elonomslih i vjenlih prwiranja. To je razdobljetakoderodredenouoomavanjemi utjecajem meduosralim ikolamamistjenja. enke filozofije Zd vnr€me ro; razdobtja ljudskaodanostivjera u Allaha Svemogu6eg, njihova poLornostNjegovirn zakonimai njihovaislrenost u slijedenju Njegovog blagoslovljenoe Poslanika,s.a.vs., stavtjenisu na ozbiljna iskusenja.Historija bilj€ä da je pokrer za ponovno oiivljavanje istanslc duhornosti vodio MevlanaDzelaluddinel-Ruoli tt207-t273. g.). poznaLi istamsl! skolastiiari sufija kor'ije iiüo u danaxnjojTunkoj. Blagoslovi tog periodatalode uldjuöujustijedenje poznarihrejhova,inama i duhonih voda,od kojih su mnogi iivjeli u Damasku. Svi zajedno,oni su igrali gtamu ulogu u ponovnom oiivljavanju duhovnosti,a njihom su djela postiglato da su postalaintegralni dio muslimanskog shratanja.Om su djela izlazila svalih nekolilo qodina iostala su do dana danasnjeg kao granitnikamenislamskih odnosa. Medu poznatim utenjacima ros dobavainoje spomenutiimamalbn-Töjmüja,imarnaIbn-Kesira, El,Hafiz ibn Rediaba, Ibn Abd el,Hadija i ostale. Ovisu uöenjaci, izmeduostalih, imalijednunam.ieru, a njihovaje borbabila usnjer enada odgovorisilovitomnasrtajustranihfilozofijai umjetnosti koje su bujaleu to doba,i protiv njihovogbespogovomog prihvatanja u slabim i nelcititkim umovima mladihmuslimana. Cilj ovih istinskiuöenih iejhovabiloje takodervaian u oonornom usposrdvljanju i pot\.rdivanju kamenatemeljca skolasLitle istamsLe (ar. 7/m teotogije al-IGIan), naukeowjedoöenoskredibiliretai öasti(ar T ezftla) i naiina pnnjenjivanja nzboritosti pravosnaineislamske odlule (ar. /Äson).Zapravo, ovetemeljneperspektive igrale su glavnu ulogu u ponornom uspostavljanjuispravnog razumijevanjauzviiene islamske poruke kao xto je to utj€lotvorenoi promislj€nood Allahovog poslaniLaMuhamrneda, s.a.vs.Rema tome,djela su ovih uöenjaka ostalado danainjeg dana slavnim izvorimatumatenja ispnvnoe razumijevanjaislama (ar.IftÄ).

; l

I

r||

2. O djelu "Priprema

za dan pooratha"

originalnije spisnaslovljen käo zad et Me.äd fi Huda hair al .tdad (priprema za Dan povratka na naöjnLakoje upurionajboljiod svjhAlahovih sworenja). je Djelo sastavio imamlbn-Kajijm el D:evzi. Cjetokupnijemanuskript prvobitno bioitampan u Indiji I897. g., a potomu Egiptu t923. g., dokjetreic izdanje izailo u Halepu,s;rüi 1927.s. cjelokupno djelo nas preciznoupoznajesa poslanikovom praLsomdo u najrstanianije d*alje, prekoprenesenih objasnjenja izabiljejki. Ono takoder obraduje svakiaspelt Postanikovog:ivota uktjuöuju.iobiöaje,Hadis, djela ; odluke. DjeL poslanikovih tÄkoder odslikava izvanredni utjecaj primjerai upute,a i njihovu hadisa, duhovnu,psiholoiku.eriiku, sociokulturnu iekonomskuulogu u iivoru muslimana, podjednako kao i njihovutjecajna druge kunure. Djelo obuhvata kompleran sistemats[i rad djelaimamalbn Kajjina. Ono seba; Poslanikovim iivotopisom(ar. sira). Poslanihovim sunnetom i isla;skin pravom(dr. ItÄ), i u jednornod njegovihpoglavlja ono se baü tumaöenjern medic;nskih sävjeta datih od Allahovog Poslanika. s.a.vs.Zapravo. djelo je pregtedistamske naukeu komparativnim poslaniikimuienjima,a u krugo;ma islamskih skotastiiara po svojoj jednosdnalaziseodmah;za l.njiselhja. ,utulrt"l Din (ponov"o bude,j€ jsta;ke nauke) od imama Ebu Hamidael_GÄzalija (t058 -l l. g.). Mistiini i poboini imamAbdullah €l caznavi rckaoje u svojojbiosrafijiinrama Ibn el-Kajjimadä je on (rbrKajj;m) uobitavaoredovnomoliri, .,o N;j.njto,d,iii i sanilosni cospodaru, pomozimida zavr;jmovu knjisu i naijnije najboljimod s;h mojih djela i pripremomza Dan povratka." 3- Sri znanja i slijeitenje Poslanihooe, s.a.D.s., upute

Allah Svemogui;kaze: "Ono ito Dan Poslonih da, ta uznite, a ono ito Dam hao nosrcdu zabrcni, ost( ite.,, (Kur'an,59:7) "Znanje Imamje Buha; (809.869.s.)jednom retao: morabiti postignuto prijcnego ito se njeöiizsovore, ; prije negostosedjetapreduzmu. Ovo je stoga itoje Svemoguii "Znaj AIläh r€kao: da nena boga osin AIIaha."(K1r.4n, 47: tg) Ptematome.Allah Svenoguii zapoöeo je sa poduaavanjem Njesovosposlanika . da on spoznaznanjekao izvor razumijevanja j i mudrosti. kao pokretaaa duhovnos
r Nuld ul Hahrir. A ElCaznavi:Arsanisran

l 1 2

i materijalnog napredovanja. Allahov Poslaoik, s.a.v.s., rekao je: "Urenjacisu nastjednici posfanika.uOvaj hadisje takoderpotwde n t OblaÄ: "Mi ceno uüniti da Knjigu poslijenaslijede oni Noü roboaiftojeMi izobercno.- (Kuian, 35:32) Govoreiio Däennetukao konaönoj nagradiza vjernile, On kaie: ',1 lpji motit* süoje na Dijene obaDüajü"oni sü dosrojni (Kur,on, 23: t0). On takoder nasljednici,', kaie:'A1i iÄsanoadeni (Kuian,29:43) Allahovpostanil, shaacaju." s.a.vs., rekao je; "KadaAllah Svenogu6i odluti unaprijediti Svogroba,On rnudadne isoravno ' razumuevanje. Zapravo. znanje morabiti uzgajano. Ibn-Abbas, je: "Postanit€ r.a., reLao dobri, imajte strplj€nj€; budire uieni.,, Dobri (ar. nbbanijjn - n. Rabb,adj. tetbüa,odsajanje, odsoJ) takoder serumaöi u znaienju davjenli uöenjaci moraju poduöavati ljudetemeljnirn znanjem prijeprela:enja naono sioienije. Prema tome, znanjeje stupvjere, Larta putarrasata iutemeljenje ispravnog slijedenja istinskog oboävanja. Upoznaoanje sa islamshom medicinorn L Ktatha hittoija Znanjeo medicinira!filo seislamshirn halifatom izrnedupadaRirnsLe imperije u 5om vijekui ewopske renesanse, takoderu l5-om vijel<u. fo.6 U,;,; ;rf.rn"li'f, je poöelo medicinskih institucija zawijeme9-ogvijekai podudara sesazlatnimdobom Abasidslrog halifata (749-1258. naistoLu ü. Ovo je mmemanja kojeje teklogotovo öetirivij€kakasnije zausravtjeno od Mon_ . golske invaziena istotni haliht i propadanja zapadnos halifatau Spaniji. Tmdicionalna jestevisoko islamska medicina je na ranijem eLlektiöna, a izgmdena znaqu, ulljuöuju6itu indijsko,perzijsLo, y:qlclnslm rimsLo, grökoi sirijslo manje. Inicijalna faza nzvojaislarnske medicine koncentrisala prevodenje sena perzüstrih erökih, i nestorijansbh jezik.Ovajje perioa djelanaampski po,nur podnu_.iuoln Mud,c:"r,_ (Slola homenrarora Surrah eugriftiijin grikih djela).iiji su urenjäci su uglavnom prevodili svagröLa djelao medicini i nauci.Zapravo,muslinani.u ,u"luZnl,o oöuvanje mnogih djelaGalena i Hipolrata,izrnedu ostatih, i Evropa sepo prvi put upoznala sastlom medicinom prekoarapslih prijevoda. U.$ededoj fazibrzogsqjecanja gröLih i perzijslih nauLa, generacija nova mus_ .. Iimanskih je sa njihovin autentiönirn nauöniLa izaxla (orieinalnimj l.*.pti., i
: Prengeno u Buhanrevoh sahihr".

1 3|

doprinosimau mcdicini a djela ovakvihskolastiöara kao lLo su Ibn-Sina el Razi, (Avicena); ostalidominiralasu evropskim mcdic;nskim ikolamanekolikovtekovä. je gigantskikorak u smjeruuspostavljanja Abasidski haliia Ma'mun preduzco odjcljakazaprevodenje i mcd;c;nskih skolakadajeoDustanovioDdret Hi,i,rd (Dom za lleöenje)u Basdadu.Ova jc glavna ;stitucija sadr:avala ikolu za prevodenje koju je vodiolijeinik; fil<vofHunejnibn Ishakel 'lbadi (Bl0 B7l. kojije takoder s.), prevodioca obavljao duinost glavnog u ro vrijemea, sluöajno, onje bio sin farmaceuta iz gradaHite u lraku. Ove su med;c;skeikolc ustanovile ptakse bazumedicinske u to dobai u mnogorne sü pridonijelcinovacijama u medicinskinsu.lrama, anbulantnojbrizi za pacijenrom i motilnimklinikama. Medu ovimikolama ibolnicana, näjve6a inajpoznadjäje bilaEI-Nuribolnica, u ( I I60. g.), kc'ja je ostala Damasku gobvo tri stotine aktivna godina,i Mensuri,bolnica je imaobt;u 600 bolnica, u Kairu, Edpat (1276.e.).Jedno wüernc, Basdad dok je Kordobä u spÄn;ji imalaviie od 500. Najveöe su bolniceimalc biblnrteke, vana. nbulantneklinikei medicinske 5kolc. Ow su bolniceradilesa pomnimistra:ivanjem ruzdvajanja pacijcnata sawuiicamaili zaraznim bolestima. podjednako Laoi rncntalno jc porcmerenim. Medicinsko obüzovanje prenoicno od o;h bolnica. Srudend su iano tratili teoretsko i prakti.noobrazovanje, a poznatilijeönici i hnurzi birani su da slu;e Mensur;bdnica b;tajepnab,inica kojajenjcsovalanauku, u.cnjei socijalnu skrb.Onajc razdrcjila itiaenike nä:ene,djecui onc koji f oporavtjaju, ir;renike oboljele od specifitnih tolesti,produzenu histor;ju bolesti ivanambulantne klinike. Kao dodatak tome.postojale su manjebiblioLeke i privatne zbirkeod kojih su sve sadrzavale ne manjeod po 100000 knj;ga.Ovc su biblioteke sadr:avale medi. c;nska rljela.poredostalihnauinih djelakao sto su ona; astronomije, hem;je, geometriie, filozofije i drugih grana.U ro doba, istoöniizapadni glavnitrad halifata postali su centricivilizacije, a medicinske insrituc;je inaudno-isrra:ivatki rad su bili finansimni od driave. Islamskisu IijcöniciisLicali u svojimprcdavanjima kako kliniiku tako i baziönu mcdicinu. Od studenatamcdicine zahtijevalo se da budu obrazovaniu pogledu temeljnih naukai da;naju odgovaftjuae manje; djeläautoriteta mcdicine kao ito su to Calcn, Hipokrat i El Zahravi, ;nedu ostalih.Medic;sko je znanjeb;lo sastavljeno u zbirku napismeno, tako da su klinitki testovimogli biti obrazlagani granice, do odredene a studcnti su ispitivani u terneljnim naukama. Samoonima koji bi proili daljc t'ilo je dopuitenopolagatikliniöketestovc, a potvrdau mcdicini je odgovarajuie zahtijevaia znanjeiz oba podruila. Abasidskihal;faEl Muktad; (umro908. e.) zäirijeEo je od poznatog tijernika I 14

Sunnena ibn SabitaGmro 976. g.) da i,pita su" lüeönike i portde onih koji su sc rek kval;ficnali za medicinsku pral$u.IpäI, vij€ielüeön;ta i pozn;tilijeönici bili s; ;uzeti. Islamsli sunautnici rakoder poboljkli i usaqsili tamakotodju ihem;ju. Oni suop;ali mnogc nove l;jekove kaoito susena, kamfor, muikatovorah, kliniiai,itd.,a koristiiisu nova otapala, za lijekove kaoito su ru:ina vodaivoda naranöe. Takods su ko;stilj atdehidc, alkohol i osrala otapala podjednako kaoito su usauiili metode testiranja öistoie metala i hemikalüa. Nj;hovo istrajavanje ü ba;_enju metodapr,:tvaranja metalau zlato rezukiraloje odaiiennekol;ko hemikalüa kaoitosu kisclimetali, antimon, b;mut, amonijak;jed;njcnia tve. A.rapske njeül(ao ätkohol(dr. S;up (dr s'ü_rl;*t^I, *;"1"*i.";sl"". &uÄüt). Gmeljnihemrjski proasi, ukljuöuju.i desritacüu, kristalizaciju i sublimaciju su istotako otknven;. je poznaro Takoder da su ishmsh l;jeanici konstilicannabis sativajndicau (ar.hunnabhindi;haiüatul/qa!, kao anestetik, a posroje naznake da su bili upoznari sainhalacijom pri prirnjenianestezije. Deto EI Kindüa o metodupropisivanja i taano odredene doziranosti lijekova dobrojc poznaro. On je primtenio zak;n g""*";;,i. progresrle u proprsivanju Ljekova. I konatno,gläso Muhammeduitrn Abdullahü el Ai atu iz Mosula u lraku kao urnon poznavaocu medicine je dovco i fannakolosjje srudcnte iz dalekih i bliiih $adova da iuju njesovapredavanja. 2. Muslimanshi dopinos u medicini

-Medu poznatimlijeönic;naisloönos halifah pod upravomAbasida, :iüo je i _. EI-Razi,loji je razlikovao velile boginjeod ospica, i lbn_S;a (tat. Avicena), ..princ Iteönika", kojije pokusao nemosuieu svomnasrojanju kadäje poküiaoda kod;fic;a medrcinü dok je srcdivaonjene elemente sa sisteminacal";a i A.istor"lÄ. Ipak, nr.eora su diFiauri,ala n" E,ropu,ijekormJ. U halifatu, a pod vtadavinomUnajaida, ;ivio je najveij kl;iöar .. 1n1d..* Abdul-Melik ibn Zutu (tat. Atenzoa) tz Kddobe (umnr rrej. g.l. O" t" Ui" lüc.n;kakoj; su nekoliko rdan od n€koliko vijekovÄ ,an;F pred.jaöil;;ad ew.;skom reneansom, kada su se hrabroi.u suprotstavili pisanjima i stavovima Gatena. Nekolikomuslimanskih skolasdiara je ;vadilo iz koricasvojaperada bi uputili na vodswoAllahovog poslan;ka,s.a.v.s.. u medic;ni.M€du njima ovdjeje vazno spomenuti Hunejnaibn Ishaka(lat.Joannjtus; 809-87t. g.), kojii" nap;"aonek"l;ko rasprava tumaieaiPoslanikoru uputu. a on jc posebno bjo poznarpo svojd knjt; ' ;z ,A$ .Ajn (D*.i oftalmologije pod nazivom At r|,akotat fr ot -,p,*. " .i.,). Ovdjeje.iakoder vaino spomenuti Muhammeda ibn Zcke;jja,a el Razra 0ar. Rhazes; 865-925. e.), öüesestamo djetoEt-D:a dari uct hasba V"rin r,"O,u" ; ",_ prcc) smatra najranüim djelomtevnte. U njemuon opjsuje temelj za razli.iteJü;snoze

is I

izmeduovedvijebolesii.El Razije rakoder napisäo knjiguo djeöjimbolestima, i po miiljenjimamnogihon sesmatra ocempedijatrije. Hisrorüajetakodd zabiljc:ihdjelo Ehu el-Hasana el,Muhtan;bn Budana(lat.Elluchasen Elimithar; umro I065. g.) pod nazivom1ä:,tt €l Kahhalin (Zabttjeike?.aofralmologe), a ovo djelo predstavlja nalstarijiarapskizapiso oftalmologiji. Potom dolaziAbdul Melil ibn Zuhr (lat. Avenzoar;t09 t- 62. g.), pni kojije raspravljao o osjeiajuu kosrimai izazivaiima svraba(ar. Sü.oüdiet Djieleb, L. dcdrrrs scdöi.r, a kojije rakoder bio poznarpo wom djeluAt Gjsn,4 et mudtruai r,elrddtt (Pojednosravljivanje terapeutika i dijete).Ati ibn el,Abbäs(L. Haly Abbasj je umro 994. e.) bio produktivanpisacpoznatpo svojojknj;zt EI-Kitabat-Metehi, rakoder znanojkao Kanil eLSan'aeL-tibbijjah (Kraljevska knjisai lat. Libs regiut, knjisasädr;i detaljantretmannaukei prakse u mediciniu komjc on uporediodijetetike i materiumedicu,iime je dao soj doprinosrudimcntarnom konceptu kapilarne ükulacije. Ovdje se, takoder. mora spomenüri;damski filozof i konentator Ibn Ruid (lat.Avenres; I I26-l 198.g.) u.ijem glavnonencihtopedijsko.med;c;nst(om djelu El Kullijarli eLtibb (Optenitosti ü medicinDüspoznajese tunlcija ret;nei utjecaj imunitetau sluöajevima vclikihboginja. je 0210-1288. g.), koj;je napiMo . U trinaestom vijekutivio Al; ibn el-Nafis SaÄ tajrih cLKonun (Komentarna analizulbn SinaovosKanuna), a koj;je postao zabiije;enpo unaprjedenju opisapulmonalne cirkulacije krvirrivijeka prije negoito ju je opisaoportugalac Servetus, komeje ovo otkri6epripisano. T;inaestivijek takoderb;ljeäii najistaknutijeg historiöara medicineM. Ibn_Ebi Usajb;'e (1201 1270. g.) po njegovonkapitalnomdjelu ,,Ujün eL-cnba,fi tabakat nl'atiö6a"' (lzvori podatala o wstamalüeinika). Ovo djelo predstavlja ranu zbnku 400 biografija arapskih i sröLihlteön;ka. Konaöno, ovajdjdimiönispisak poznatihislamsLih lije.nikai njihovos dopnnosa lijeöniöLim vjeitinama ne moze biti zavri€n bez navodenjanekih od ranüih djela "Rinca lije.n;ka" Ebu-Alija el-Husejna ibn Sinaä (lat.Avicene;980- 1037.g.), koji je bio ciüan od veiine ranijenavedcn;h skolastiöara. Ibn,Sinaj€ sabraomedicinsku j€dno naukusvosdobau €nc;klopedtsko djerokojcje navaoKdnüni et_riö6 (Kanon medicine).Ova je knjiea prevedena na latinskijezik nekolikoputa, a udecala je na generacije mnoge srudenata medicine u Evropi. Ibn,Sinaje, taLoder, napisaodjela pod nazivomKitaöol-j/d (Knjiga lüeienja),Et-Adaija et-ftatbijja (Lijekovj srca) i KitabülKukndz (Knjjsa bola u crüevina).ovo su samonekädjetaod mnodh öti je on aulor lbn,Sina je, takodcr,dva puta bio ve* Hanadana, a öetirije mjeseca bio priworenzbogsvojihpoliti.Lih opredjeljenja u to vrijeme.Doktor Kruger, M.D. "Njegovoje napisaojeo lbn-Sinausljedeie: medicinsko iskusro u transcedentatnom I 16

pogledu (on) demonstrira veieod onogGalenovog... um poputonogGeteovog, i je genijpoputonog[od Leonarda posjedovao da Mntija." (C. Krueseer, M.D. Springfield, III. Charles C. Thomas, 1963) 3. Tt adicio nalna med icina
Tiadicionalna islamska medicina egzistira na razlititim nivoimasofisticiranosti. Is lamsksuslolastiöari (ar. ,iü6) kao"umj€tnost definnalimedicinu kojasebavizaxtitom dobrog zdravlja, suprotstavljanjem bolestii waianjem zdravljabolesnoj osobi." Originalni oblici tradicionalne medicineustanovljeni su na terneljuzbnke tekstova, obiöaja, naöinaiistrazivanja. Tradicionalna medicina koristila seteorüom öetirj tjelesne izluieüne, rj. crnom zuöi,hrvlju,sluzi izutom;uöi. Ove tjelesne izluöevine ili krvnafluida odgovamju tetirina elementina:zemlji,vari, vodi i zraku. Emocija i temperanent su bili odredeniravnoteZorn tjelesnihizluöevina, rezultiraju6i,tako usljed njihovog odnosa u osobinama kao 5tosu melanholija, iivahnost,ravnodu5nost i razdrai[ivostili naprasitost. U fizioloikoj teoriji tjelesnihizluöevina melanholija jesteposljedica viSkacrne iuti. Ove öetni delesne ;lutevine su, takoder,pomijeianesa pinarnim atriburima suho6e, vru6ine,hladnote i vlaznosti.Ravnoteia i omjer ovih tjelesnihizluöevina odr€dujuodnoszdravljaibolesti. U unani medicini, grani tradicionatne islamske "vru6a"je medicine, terapijanaprinjer koristisuprotanmedikament; bolestlijeöena "suhim" lüeLovima itd. U ovojskolimedicine diela Galenai Ibn-Sina'asu soremno prihvacena do u detalie. medurim pralritariror Äaftim, modi6riral' su nekd;d n,ih. dol."e ino"a.iienasra"ljaju prariri na polyufarmakolosije. U Indiii. unan,pfakriian su takoderdodali homeopatiju svojim terapeutsLirn ponudarna.bog tosa Xto ona posebno istiöeuvarkebiljki. Medutim,moderna pretpostavlja rnedicina da lijeL ima isteposljedice na ljudsko tijelo,ili pribliänoiste,dok tradicionalna islamska nedicina Iijeti svakog pacijenta u skladu sa njegovon,ili nj€nom,aut€nriönonmjesavinorn tjelesnih iztuievina,a koja ne moie biti nadena u potpunoistomomjerukod dvijeosobe. Konaöno, tradicionalna islamsLa medicina taloder koncentrisala sena anatomiju i psihologiju. Medu spisima, koji datnajujo! do u 9-tivijek,nalazirno djeloEl-MüAlesdr f ik-i tairih (l(atki priruönikanatomije) kojeje napisao Abdul-Mediid el,Beidavi i poznatipetnaestovijekovni tekst ?äjnÄ el-Mensuri(Mensurovaanatomija)iiji je autorMensurMuhammedibn Falih lljas. Clavni dio Galenove anatomije doiao je sadjelomlbn el-Nafisainjegovimotloi6emmalogkrvotoLa(malogoptokakrvi).

1 71

4. Pos lanihoo a medicina Poslanikova medicina, takoderznanakao n6ü! neöeri,utemetjenaje na osnoru Kur'anske objave i uputcAllahovosPoslanika, s.a.vs. Ti,marenje hadisa od kanoniihh skolastiöära, kao iro se nalat i u ovoj knjiz;,prisvojilojeuspjeiani istanöan stil. Za pravo,nekoliko islamsbhkanoniöara, filozofa,pravnika, teologa ihistotiöara, izmedu ostalih,izvadilisu iz koricasvoja poslanikorr,s.a.vs.,uputu. perai nasiroko pojasniti a priliönosubiliuspjeini u integriranju istamshe m€d;cin€ samaterijom medicom, koju poznatileLsikon $ naili u länijim medicinskim sistemima. otomanskog bibliografitara Had:dzi Halife, pod nazivom Kall et zu nün (Orktanjanje*mnj;), a kog je on sastavio I658. g., jestcdobar primjerovakve vrste. Medu poznatimskolasriiarjmä navedcn;m u njeeovom hksil(onu,va:no je ovdje spomenutijd i bibtiografirara ranogsufizma Ebu Naima el_Asfahanüa, ELu-Abdnl_ lahael zehcbija,enciklopedistu D;elatudina €l_sujutija imnogedrusc,od kojihu svi napisalidjelao Poslanikoloj mcdic;njpod nazivomTrü6uneüe'i, ili su baremutkali oEr-veslud,jeu svojadjelä. 5. Zakljudak Konaino, kao ito je önalacpozvanda zaploviovim moremznanja,da bi othio dobro,analitiiku mudrostijezgroviLo tunaöenje hadisana isti naainkao j imam lbn_ Kajjim, r.a.,u l4 om vüeku, tako;ja koristim ovupriliku da sezahvalim Svemosuiem Allahü, Koji je dopusrioovom robu da raspoznabljesakNjcg<wihvelitansrvenih zn^koya(aL Akt); daza rrenutak promisl;m nad ljepotomNjesovosveliöanswenos djela. slavljen ncka je Allah, Koj; ialje svoje neograniöene blagoslovena najboljegi najsavrienijes od svjh Njeeovih stvorcnja,Muhanncda, s.a.ns., koji je posjedovao najurävnotetcn;je fiziike i psiholoike temperamente. Neka nje_ g o v a p o r o d i c a ,a s h a b ; ,d j e c a ; s l j c d b e n i cb i udi btasoslovljcni,auv;jek.

AMIN

I 18

Uvod

Kaieno, a Allah je pornagaiKoji opskrbljuje imetak i kontrolira djelovanja, da imajudvijewste bolestiobjalnjene u Kur'anu: l.) bolesti srcai 2.) bolesti tijela. Stosetiie oboljenja srca,ima ih dvüevrste.Prvaje bolest sumnje i dvoumljenja, a je bolest (zavodenje, druga iudnje, privlaönost tar...) Obje su spornenute u Kuianu. U tom pogledu Uzviieni Alfah kaie: ' NjiÄooc su srca bolesna, a Allah njihoxu bolesr joi poteiaaa" (Kur'an,2: /0). Gkotler je rekao:"Oni üja su vca bolesna i oni ftoji "Staje suneajerniciftaZu: Allahhtio or.tinftaopi'r.jerc'r.?'"'(Kur'an,74:31) On, Najveliöanstventi, zatim kaie u vezi s onimakoji odbijajuprihvatitikiterij Kuiana "Kad i Poslanikovog sunneta: budu pozoani Allahu i Poslaniftu Njegoauda in On prc:udi, neki od njih odjednon leda olTrenu;samo aftoznaju da je praoda na njihoooj strani,dolazemu posluino. Dc li su im srco öolerna ili sunnjaju, ili slrahuju da öe AIIah i Poslonik Njegoofirena njina neFnDedno Dostubitr) Niidno, nesoäele da drugima nepraadu uöine."(Kur'an. 24:48-50) Ovo je bolestsumnjei dvoumljenja. (raskalaöenosti), Sto se tiöe bolestiiudnje, privlaönosti i lahkoumnosti Allah Veliöansweni iNajuzviienüi, opominjudi vjernile, poruöujezenamaNjegovogPo, slanika koje su posluiivalei vodile brigu o potrebarna sveveteg broja ljudi [oji su "O posj€6ivali i molili za savjet NjegovaPoslanika, i govori: 2eneVjeroojesnifto*, oi nistellao drugeZene! Alp se Alkha bojite, na sebepaänju coooron ne skreöite,po da u naFandodeonaj öie je srce goaonre!" (Kuian, 33:32). Bolest bolc,:noi neusiljeno jestebolestbluda, a Allah najboljezna! iudnje,Lojaseovdjespominje,

Bohsti tijela za bolestirijela, AllahveliöansweniiNajuzireniji, kaie:" Nie snjeÄ srierorll, ni

hronon, ni bole:non!" (Kur an, 48: / 7). On, Svemogu6i Gospodar,takoderspominje

r eI

tjclesnubolest,u v€zi s obredon hadza,u vezi s postom,i higijenskim osobinama uzimanjaabdesta, bs obzirana drugekoristi,On icli prikazarikako prakrirnotako i duhovnoblagostanje kojeje skrivcnou slavnom Kur,anu za onc koj; sa önaju,rj. ukazatina djelovanje na t€melju.esa sc shvÄcaju njegove tajne.Ovo ic pomoii da se zadovolje najvise pofebe prisl;jedenju Bozanske upuie,za onekoji razuniju Kur'an, za razlikuod ostalog. Ovo zbog togajer osnovna tri su pravilau zdravljurijela:preventivnamedicina,uzdr:avanje od onogastoje itetno i öi!6enje tijeh od jzluievina koje mu stete. Allah Svcmoguiispominje ova rri principana sljede6a tri mjesra: "PostJe u äjetu o postu: prcFisdn ne:ndianbroj lana; a ononeod tos t1.oji bale bole'tanili naputu - istibrojdngih dana." (Kur an. 2: i 84. prena ovome, On je dopustiobolcsnome da odlo:i svoj posrsvedok se ne oporaviod botcsri, za putnika da privremeno odgodipropisanipostda bi saiuvaosnagu.zbog fiziikog naprezanja prilikom putovanjar u ajetu o had:u On käie : "A onajmcdu aana ftoji serazhoti ili aa gtorobolja muii. nchdseFosronln. ili milosrinjon,ili fturbanom ßlppi" (Kuian,2: t96). O\dje ponow jli onomeko bohie od svraba, Allah Svemosuai dopuita bolcsniku perutiili ui;ju, ili nekogdrugc,g koinog oLoljenja slare da bnjanjemslaveza wijemenosenja ihmma, koje inaaenijc dopuiteno,ukloni srctnaisparcnjakoja bi se nasonjlah olo glaw, zaiepiladisanje porai, mozda,uäokovalainfekcüu tolikula(pri!ti.a). Kada re obrijc glava,porc se otvarajuiove;sparine izlazena koiu. omoguiavajuri pritodni proces öi5tenja. Täko.; navedenih Kur'anslih ajeta,i iro bi se mogloshva ri iz Bo:anskih objainjenja,dopuita se poduka u rjcsavanju lak(ih oboljenjada bi se pomoglou l;jeaenju ozb;ljnüihb.'lesti,pa se zboqtogarazriladcduktivna rnetoda qivas nazvana (aisacnje) za odstranjivanje stetnihtoksina i drugihzakröenja. Ova rnetoda dleli sena podruöja deset ljudskoe rt€laukljuöriuri:krx kadakljuöaGrüe,ieie), sjeme Gperma), kada {vi, urin, ieces, povratanje, nadutost, kihanje,san, glad i red. Svaki od ovih desetelcmenata uzrokuje bolestkadaje nasomilani potom uvjerujeöisicnje; sä sledistadij€tetskos uzdr:avanja(ar. ÄnnliaÄ), duhovno votswopobrinuloseu ,A odlonku o abdestu, dto sieöohsnr,i1rnd 1tütü, sdje Uzvi(eniAllah kä:e: iti oho ja nelp od t:asobaaio prnodnu potrebu, ili alp ste sc sasireirli sn ::enanro, a ne nadetc tode, onda dlanotnna iinu zenljü dotalvitei ticaL)aiai ruke oaie potarite. _A ah. zaisto, briiesnjeha i pn:ta" (Kur'an,4:13).U oyom sluöaju Allah Svemoguii dopulta bolesniku da zamüeni uobiöajen; abdesr sa ieje'rürnom i da izbjegava upotrebu vode kadaje njenavanjskaupotreba !retna.Ponovo, ovoje upozorcnje da se trebaauvati svesaonoga ito 6e nahuditi tü€h,, bilo vanjskeili unurarnjeprrrode.A Allah je Svemogu6i uputiorobovima S{i;m osnovDe principe medicinskos lijeöcnja;njihova

120

U ovomdjelu mi öemo,takoder. predstaviri medicinsku uputu uspostavtjenu oct BozijesPoslanika, nekaje mir na njesa,a zasigurno ncrnaboljegputa za upotrebu oyakvos znanja do kroz njihovovotswo.Sro setiöcl;jeöenja srca,ono se mozcjed;no nauiitipreko Bo:ijihposlanika. nckajena srcnj;hmir i blaeoslov, a da bise iztijcöilo neieesrce i oiistilo od pr.ljavirina, prvo semoraspoznati njegov Tvorac i Cospodar, Njegova imenaisojstva,djelai Njegovipropisi. pradtiNjesorcdjelovanje, razmiiljati o Njesov.,j mudrosd. I da sveto djelDje na rakvasrcatakoito ie voljct; ono sto On nareduje iroli, a uzdriavaLi se od onogaito On zatrnnjujeimE;. I ncma pravog iivotasrca i njihovog zdravljaos;mna hj naain. Ova znanjamogubitinautcna sarno ; u.enjaNjegovihposlänika, nekaje nir na svcnjih, ili ic u piotivnomrazmiiljanje b;li potpüno pogreinoi neplodonoso.Nc smijesc n; pomisl;tida se more rädir;su prctnonjihovom slijedenju, a da sna budu zdrava.prcva.iosc onaj ko rakolnislij€f zdravljai snage ;e to samohranjenjc njegovoe:ivotinjskog bi6a.Njegovic :ivot biti besnislcn isliian :ivotu :ivotinja.dokje isrinsko srccpoboinostislobodno od ovakvih niskihpndodibi. Onaj ltoji ne mozcnspoznad razliku i,medu oveclvijcsrvarisrca trebaplakaLi nad syoj;msröanim:ivorom.Jer on je porpunomrta{ Isrinsko je srcc r ,punl"ro"r1rlo',u d"( i" mrrr,, +r e nurnplieno u por,ur, n r ( rUdirv,. Medicina tijela Boiiji Rdanik. s.a.v.s., ukazaoje da postojedvijc vxte znanjarznanjeo vjcii . (eligioao znanje) iznanje o rijelu. posr<,je dvijc vnte lteienja (msl;cinc) bol;sti tüela,prva, urodenaljudima iiiv.,ürjana, za kojc nije potrcbanlijcrn;k. a hkvi su gladi, iedi. hladnoieizamo,,postopostojevlasrid prirodnilijekovi; idr.ugavNta bolesti loja zahtüeva d,jagnost;ciranje i l;jeöcnje, a utj.c nÄkomLinaciju rjelesnih ;lu.evina i porava, kaoito su wuaina,hladnoaa, suhoiÄili vlagau tijclu kde prckdaöujunj;hovrr prirodnu iavnoteiu.Ovc vrstebolesti dijelesena dva tipa botesti: (tjclesne) somatske ikolaterarne(ind;€ktne). Dakle somatska Lolestmanifestira se u obtiku mjjcianja (uzbukanosri)krvi ;li iasipanjana dijelove(clcnente), dok sc krlateralna bolest (nanitesdra)kao posljcdica ispoljava prerjeranog ovakvog rasipanjaGadvajanja), iposlijeodstranjivanja pmvih uzroka(unoön;ka). Prc-. tornc.uztoanici su bolcsri uniiteni (;tjerani, iskljuient a oni koji su ostali (malobrcjnipnostati) djeluju na komb.n-.iiu rzlr,"'in" r 1ete"n, rztucevrn". lnlesnih Somarska bolest(oboljenje) posjeduje podra;aje odnosno slje uaoke.Stoea,ako (bolest)posjeduje oboljenje (podrazaj), vlastitisrimulus prvo sc mora düagnosric,rad pru uzroinik,potom (,drediti) posljcdice, a zaLim na6ilijek i tek na kraju pr;stupiti lijeöenju. Ili. pak,somatskc bolesri kojeseispoljavaju u obl;kutizioloikihpromjena, kao ito re suplj;na u orsanu,smanjenje ili poveaanje kanata, deformacüa oreanaGverano

2 1I

srccilimali stomak naprimjer), ;limekano(glatko) tkivozidamaterice, erubo(hrapavo) dislocirane kostiili pnmjeiteniorgani kaoi drugebolesti. Kada organi Gazrnjestcnc) sroje u uäjannoj v€zii radeharmoniino, on; forminju zdravo tijelo,dok,aLosu oni abnor(deformisän;), rnalni.ncskladniilipogreinotunkcioniraju urckuju istovremcno pojaw bolestiodkojih su nekeorsanske, a nekeutjeöu na kombinaciju tjelesnih izluöevina. posljedica pogreinog Opiebolestijesu tunkcioniranja ;lu.evina. Glabih)tjelesnih "bolcst" (oboljenje). Ova neumjerenost nazivase Kada se osjetinjihovaiteta, to se manilcsrira na osampodruaja:öetiriod njih suslo:ena, a ostala öet;i suslabija. Shb;ja su: hladno.a,vrLr6e, vla:no ;li suho.slo:ena stanjaispoljavaju se krozvru6eivla:no, hladnoi vlaino, vru.c i suho; hladno; Nho. ovo je uzrokovano u il; bez msipanja komponenti, puku a ako bolest nc uaokuje nelagodu. Gazdvajanja) to upuiuje na nezdra\uravnoteiutijela. Covjea;je djelomote imati tri stanja:prirodnozdravostanjc,ncnormalno stanje i jednonestabilno stanje. Prirodnozdravo sranje ispoüava uobiöajene radnjcöinezdNlje jestestanjebolesti,a rrcte je stanjesndina izmcctu ljudskogtrtela.drugc'stanje dva prethodna. (prihvatljivo), Toje medusranje kojese tretirakao tolerantno potrebc bez za ljekarom, a lijeöise.uzimanjcm sredsrava sa umanjenje bola.Ovakvr nedustanje "nczdravlja" "Debolesti" i mote se zadrzariu isromstanjuda losene posraje dobro, prije ali ostajckonstantno i neprcmjenlj;vo. 'nepr;rodnosii" Uzrok tjelese mozcbiri unurarnjiili vanjski.Unurarnji udoci ispoljavaju sc zbog.et;ri slo:enastanja:vru6inc, hladnote,vlagei suho6e. a 5to se tiie vanjskihuzrokaoni se ispoljavÄju zbos raznih faktorakoji mogubiti prihvatljivi ili neprihvatljiviza tijelo. Prcma tome,javljaju se itete ili bolcsrikoje imaju za po, sljedicu ovakvunefavnoteiui neugodnosr, ili kojebi moglebiti posljcdica pogreinog funkcioniranja specifiinogoigana. ili op6c malaksalosti tijela, ili aak slabosriduha stonosiiüclo.Ovo opae stanje uaokovanoje: povedanom pasivnosti onih warikojc mofaju b;ti uravnoteiene kada te tvari ne nadoknaduju(a moraju da nadoknade) svojegubitke;ilismanjenjempottebnoeprilagodavanja;jednaöujuaih faktoraüele snih izluöevina kada on; ne nadoknaduju zasi.enje:ili zaiepljenjem(zakretenjem) asenasakoji bi trebali omogutiti isticanje (oticanje) izjcdnaiuju6;h faktora; ili povezivanjem agenasa koji sradc vczekojedolazeu sukobsa proizvodima ispravne ravnoLcle;ili ubzavanjem onoga ito bi trebalo biti umjereno;ili dctormacijon molekula;ili pomaknurem(premjeitanjem) orsana. Ljekarje osoba koja mozcodreditiovakve nepravilnosti i taloder elininirati (otklonni) uzro.nikekoji su maruiilikaraktcristi.nu strukturuzdravog tijcla,ili ie, mo;da, bitiu mogu6nosti dovestiih u rawote;u i postepeno, saodgovarajuiim tretmanom, izaöi nÄkfajs boleiaukoristcdi protüotrov Ili pak prildadnom(tainom) djjetom ispravan (d. Ä;mjd)umanjiriprederanosi i uzdr:ljivost.Sveovo dokazujcda je najbolj;lüek,

122

kao5to6erno sveovovidjeti,prirodno lijeöenje medicinom Boiijeg Poslanika s.a.vs., u kojojjes Allahovirndopuitenjem lij€k.

UPOTRIBA PRJRODNIH LIJEKOVA
Integrainidio njegove upute bilo je lijetenje samogsebe,ili je pak lijeöenjenaredivao "Za onima kojisuiz njegove porodice ilidrulva. BoäijiPoslanik, s.a.vs., reLaoje: svaku bolestkoju je Allah dao, On je odredio i lijek" (Buhari). Koje je god lijekove Boiiji fuslanik, s.a.vs.,koristioza svoje vlastite po[ebe, on je te istelijekove preporuöivao i onomesa sliönimsimptomimaunutar svojeporodice:svojin bliiim i ashabima. Rirodna lijeöenjakoja su Loristili Poslanik,njeeovibliänji i ashabibila su jednostavnai neizvjeötaiena lijetenja. Nitije on niri tedan njegovpratilacikad koristitiofarmaceutske ili sastavljene lijekove(mediLamente). Ve6inanjihovih lüekovabili su izvorni ili jednostavni i nepomijeiani. IpaL mogli su povremenokoristiti dodatne hranjive tvari da otklone oiainulijeLova, ili sporedne biljkeda oslabejaiinulijeLailida ga uöinepritagodljivim. Kad godje hmna piskbüavalajednostavan odgovoaoni su ga pnmjenjivali. Ovakvoje bilolijeöenje vedine Anpa, TuraLai pustinjshih beduina. Korixtenje sloienihlijelova, sastavlj€nih iz nnoitva tvari uveli su Rinljani i Crci. U Indüi.ietaLoder medicina jednostar.nih bilazasnovana na upotrebi i neslo;enih lijelova. "StomaLje BoiijiPoslaniL, s.a.v.s., reLaoje: kuia svake bolesti,a uzdriavanje (ustezanje) je glavasva[oglijeka,stogautinite to svojimobitajem" (Buhari). Neko je (u)pitaoarapskoe lüeöniLaEl-Harifha bin Katadaha (ca.634): ,,Staje sazetak "Nametanje Gri) medicine)"On je odgovorio: suzdräavanja od jela." Ovakvoie suzdrZavanje prouzroöiti od hrane stiSavanje bolestii onogudititijelu daje etiminira. Veiina li.jeönika se sla:e da jedenje ispra.r.ne hrane (hranjivih obroka) najbolja medicina za zdravotijelo. Lijeönici se takoderslazuda kad sod jednostovan liiek noie uzrokovatioporavljenje,slo:en; lijekovi trebali bi biti zanemareni. Prerna tone, kada bolestmoie biti lijeöenaodgovarajuiin (ispravnim)jelom, ili düetom ili postom,trebalobi slijediti taj put u zarnjenu za upotrebulijekova.Mudar liekar (ar.Äotin) ne bitrebao biti opsjednut davanjern sloienihlijekova za svako obotjenje, jer ovornoiesworitizavisnost. Usvari, kad koliöinski prekomjereni lijekne moie na6i (koji podra;uje),na Loji djelujeili koe razdjeljuje(otapa),ili ako postaje stimulans nerastvorljiv, ili ne moie biti izbaöen iz tijela,on se pretvara u rolßin (orrov) koji 6e upravljati tijelomiizaziva (uzroLuje)zavisnost poreme6aje. idalje tjelesoe Ovaj se principupotrebljava (primjenjuje) za bilo koji rjelesni poreme6aj.

23 1

Iskusni lijcönici ve6inorn jednostavnim l;je.ejednoslavne botcsti lijekovina, a srozcne sinptomcmijesanim GIo:en;n) Itekovima. Ljud; koji jedu jednostavnu i prirodnu hranu rijede se razboljcvaju, dok gradani (ljüdi u sradu) koji su uobi.ajil; da mije;aju hranu ili jedu opsirno pr;prcmljen€ obmk€kada se razbote ve6inomtrebaju slo:ene lüeLove.Izüjeiteno je od Buharij€ i Muslima da Bo:iji Poslanik, s.a.ys.,nilad nije jeo dvije wste hrancza isti obrok. Da predstavi zdravu (zdravo düetu uzdriavanje (hrane) Poslanik, od hranc) ; smanjenjc s.a.v.s., mislioje dä setrebanaviknutijesti umjefeno. podjcdnako razdjeljuju.iu sromakjednu rrei;nu jednu hrane, trciinuvodeijcdnu treiinuvazduha. jc uslavnom On, s.a.vs., dekao barempc'lasataposlijcobrokada Li se napio vode. viina lüekova more se naii u prirodi i dostaznanjä(samanja)o b;ljnoj medi (biljnos cini l;je.enja)bilo je steöeno kroz ekspcriment. Ovo je znanokao enp;ijska (iskustveno medicina lijctenje).Nekilüetnic; (od onih kojiupobebljavaju pimjenjuju biljno lije.enjc) rakosvodcmnogasaznanja na pronatranjeodnosÄ;zmedü d;vljeg iivota i prirode.Onisu prjmijerilida tivotinjekodste lijclove (medicinu) ;stinktivno. Kada su shdne. onc Lra;ehranLr, a kada su:edne, traic vodu. Naprimjef, kada se desida matkagreikompojede ohovnub;ljku kojanije njenazdrava(prirodnä)hrana, ona haii biljku kojaprrizvodijesdvo ulje i cijedisa svcdok ne izazove osje.ajgadenja povratanje i prouzrokuje da pon;it;smrtonosne posliedicc. Biolozisu;medu ostalos primijetili da kada zmijc;adu na povriinu sa slabim vidom, one traze biljku anis (lat. Foenicilum vuleare)i trljaju svojcoii njenim lisrovima. Zbog toga, biolozi su (prrdlagali)upotrebuanisau sluöajevima ponckadpreporuöivali loieg vida. Sliino, ako nladunöe lastav;ce postaneslijepo,lastavica mÄjkadonijet ie joj biljku zvanu lastaviöja biljka, a tlazit 6eje makari do Kne. Ili pak kad morske pticeimaju zawor. one;spirusvojslomak momkonvodorn. a postoj;jo5 mnoitvodrugih primjära opisanih u n1edicinskim djctima. (.j.o) zna.je pripada srcima injihovoj duhovnojsnazij Ovakvo misteriozno njihovomprihvatanjupravernedicine(isrinskos lüetenja)njihovogCospodara;nji hovompouzdavanju u njihovogJcdinog Pomagaia i Dobroiinitelja;njihovojpotpunoj zaüsnosdo Njesovojodredb;;njihovom potajnihstjecanja; odbacivanju njihovojdo. brwoljnostida prekinunjihovuodanosl$jetu i da se skruienopokorenadnaravnim lije.n;ibm moaimanjjhovogTvorca i Upüvljaöa svakosu,roLa i posljedice; pored (milosda,sadake), njihove dobrote molitve, pokajanja, tra;enjaoprosta, dobreprirode, nasuprotsvesa ostalog, i pomaeanja potrebnomc. (l;jekova) , sve Por€dosialihlijeöenja ovoje bilo pokuianood nnogih naroda,bezob a na njihovuudbinu ili rel;dru i svion; otkrili su neobjainjive koristikojesamonogu biti pripisane Njem!, Stvaraocu i Pokretaiusvega. Rema tome.umovilijeönika, bili onivjcrnici ili ateisti,uvjerilisu seu dokaz(koj;je) omoeu.enkroz nj;hove pactenre, kao itojc navedeno u njihovim

124

knjigamao historiji (anamnezi)botesti,a koji su ponekad pripisivaniduhovnim öudima svedo neobjainjivih fenomena. Ovalsa je istinskamo6naiee Tvorca. j ovo je dokazda samoOn ima kontrolunad svim.i sa.o On ,Ina .ot au u,-ku)" bol."r i da proizvede lijek. CaL i danas,iskusanljekar moie se osjeöati neobrazovano u odnosuna mo6 Boiijeg lijetenja,od Log zavisesrvorenja u smistunjhovogopstanLa(eezistiranja, bivswovanja), i ovakavlijeönikpostaje haostaraseljanlaLojamoie propisatipile6u supuu slutaju groznice(vrudce, povilenetemperature). DaLle, oval,vaopa;anja, izm€dü ostalos, mogu rezultirati da rnedicinski GjelesnDlijeinitki postupci i lijeöniöka medicinaizgledajuLaopraznovjerje, pr€mdasu njihovi Lor;jenijox ,,vjiel porezanisa BoZanslom rnudrodau i Boiijirn neosranitenim znanjem kojesetite uz_ roLa;posljedice. Ipak, lüeöniöLa medicina nije stranaduhovnoobjavtjenoj nedicini. jednom ljudskosrcepovezano Kako bi bilo, Lada.ie sa Tvorcem,Dobroöinireliem. Upravllaiem wega.ono mo;e da primi pravelijeko,"koii .ü d.usa.ijiod oni; j, vnih.Ljudslo öevce tako prepoznati da kadaje duh (ruh) jaL, ono postaje moena malina koja6eojaöatisrce, Gnazna) mozakiprirodne tjetesne odbra.e (odbrambeni s'st€m organizma),a zajednooni mogu svladatiipobijediti bolest, 6er) svi onj su Boiije sluge,i On sam daje da Mu se oni pokoravaju, da Ga oboäavaju. Pa ipah, Lako neko moie sumnjatiu drugogakojije postigao(steLao)ujedinjenje Gbnavljanje)fiziöke i duhovnesnageiz blizine svome Cospodaru, i öije je srceobnovlj€no l(foz Njegovuljubav, mn i udobnostu btizini njegovog Sworitetja i öijeteinje i öeinje da sretnenjesovogGospodarastalnorastu, i ko u potpunosti vjeruje iprepuita se (prvensweno ka) Njegovomvodswui nadahnuiu - kako moie ikosumnjati daje ovakav predani(odani) vjernikzaistaprimio duhovnoGoianslo) dobrotinsrvo loje re najbotjiliiel ia sve botesri)Ovako duhovnoinsoirisana (potaknuta)snasaomoeuditiöe onornekojije sposoban da prima s odluinoi6u. uzdriavanjem i strpljivoiiu, da prevlada nedade, da obuzdalrlo veliLubol i patniu i *entualno (na luaju. zarisnood porreber da ih izbäciiz Ljeta.Samoneobra;ova;a osoba;osoba najudaljenija od svogGospodara, najneupu.enija u pogleduduhovnog smisla öovjeöanswa, nosi najve6iveo razdvojenosti od Cospodara,i ona öijije duh glup pore6iöe ovakvetehovine(znanja, post,snucar. U ovomdjelu, Bo;ijom voljom, mi öemo,uz Allahovo dopuitenje spomenuti koristi sadriane u reciriranju odtomaka iz Bo:anskih objavljenja (K;i.".) i njihoveduhovne modi u odstranjivanjuöak i smrtonosnog otrova ujeda znije, opisaneod Boiijeg Poslanika, s.a.v.s.,a mi ih prepriöavamou ovoj knjizi, a, Boiijim dopurrcnjem, najboljeito moiemo, mi iemo ih opisatiiobjasniti u:Lladu s naiim ograniöenimznanjem, nadaju6i se Njeeovoi nagradi, milosti i pomo6i da nam je dadne u naiem svjedotanswuo Njesovoj Vetiöini, Slavi i lejinsr*u.

25 1

"on ;arjemel.kes objavom,po xrlji svojoj,onimrobovima svojim kojimho.e: "Oponinjite da nema BogaosinMenai bojte Me sc/" Svemotitve (dove) ,rp,6.1, scAllahu,Gospodaru i Njeeovatelju svijeta.

3. NACINI tUICENJA
od D:ab;a bin Abdullaha, r.a.,Muslin jc preniou som -sahihu" hadisda "Svaka je Bo:iji Poslanik, s.a.vs.,rekao: bolestimä Iijek. poznavanjc pravoglijeka "r izlijeöiti6e bolestBo:rjim dopurtenjcm "Musedu" u imamaAimeda, usama bjn sharik izvüesdo je da je bio p;sutan " poslaniku, kadajegrupaArapadolla Bozücm s.a.vs., ; upitala ga: O Bo:üi p;shniöe. trebano li se lijciiti?" On je odgovo;o:"Doista. o robou Bo;iji, koristire medicinu. Za svaku bolest kojuje Allah stvorio, On je takoder jedne." stvoi, i lüek,osim Arapi "Kojaje ..Starosr.,'l Lrpitale: bolcstkojanemalüeka)" On jc odeovorio: "Musnedu" "Es lsLo takou kaoj u je daje Ebi,Khuzanrcjed suncnu"zabiljc:eno 'O nom upitaoBoiijee Poslanika, s.a.vs.,: Allahov Poslan;.e! Vidii *e ovchamajttc Gukje)kojenosimo sasoLom, molirve ito uiimo, lüekove ito uzimamo i drugeposrupke za za5ütu ito koristimo za oporavljcnje od bolcsdia li tedan od nj;h sprtciala Bo:üu "Oni odredbul" Bozüi Poslanik, s.a.vs., odsovoriojc: su dio Bol;je odredbe..i poslanikovih prcpriöavanja Ovalsa hadisa(d,td.tirÄ) pr;naju uzrokeiposijedrce, i pob;jajumisljenja onih koj; ;h nc punaju. IzjavaBo:;je8 poslanika, s.a.ns..u wzi s prop,s,vanjen lijckaza svaku bolestjeste opic pravilokojeohrabruje üudcda;strazuju i mzumiju medicinkc osobjncpotrebncza ljjeicnje njihovebolesti.Njegovgovoride do Lemjereda hrabrii potiie istra:ivanje moguinosdlijekovakoji, aLo r uzmu bez lijeinidkc'g nadzora, noeu ubiti iovjcka.Ovakvastalnaistia;ivanjai pokuiaji ;zmcdu ostaloe ic prikazatilijeiniöku ovisnost o onome iroje Svcmogu6i Bogsworio iproiiriL 6c lijeiniikc vidike.Ustvaii, samoBog mo:e izlijcöitibolesr, je znanjesamo a Ijudsko oaraniienoza ono itojc On uöiniopristupainimnjihovomnrvourazumij$anja.Ovo '. 6e objasn;t;Poslänikovo objasnjenje . . poznavanje pnvos lijeka 6e iztijei;tj bolest ' Boiijim dopuitenjem. Za sve5tojc Allah swor b On je storio i njesorusuprotnost, i
' Nluslin u "E$dJnu', poghvlj. o romedä $akr t{,|(r ima tüeki o preporuci tijcicnji, br 220.1 tsiljat,Ah',cd,4/27i1, t itbn Nl.didr.. ttt6r ktroiELu Da{d t855; Timrizi,20l9. kojije rckao dar tiaeneh,h, r Ibn H,bbanocircnio sar vjdodos,"j,,,,,,. ' .Alrfd, 3/12 1: l;mti, 2066: HakiD,l/ t 99r lbn.Mrdrdrc.t,lt 7; u \.ncdurejcdaD nepo,nar Dftrositic. a osralii porpuno pdre'bNi I lüim jc qa ocijsiorakin is njim $ stJi zctrLi.

| 2rj

za svalubolest koju je On propisaoOn je srvorioodsovarajuiilüeL.Ranije spome"pravo nuto lijeienje" takoderpodrazümijeva odgovarajuie do*anj€, pa da;i lijek prehoraöio traienu snagu,ili uzeru ve6irn koiiöinalnu, on t" p.our-ko*ti dodatn. zdravswene lomplikacijei , drugim rijeöirna, proizvesti novubolest.Kako bilo. Lad l: l;l:l n:eo!p',I. ili ako ie doznanje nedorotjno. rr.rman(tije.enje) ce propasrr. Svali lijeI takoderima opsegdjelovanja izvankoe njego"elüeönirke [ompontenciie prestaju i ne dono"e rezulrare. S druge srrane. akorijeto odbiiahjeL.iti ätroje r,jeio slaboi.nije u mogu6nosti da apsorbovati i ispravnoraspodüeliti lijek, ili ako se lijek sukobljava saantitiporn,to 6eprouzrokovati njegovo (neutratizacijuj, odstranjenje i ponovo nete uspjetida oswari potrebniLriterij "pravog lijeka,'opisanog u rijeöima .,p.avi Boiijeg Poslanika, s.a.v.s. Inaöe,pod ispravnimokolnostima lüJ,, djeto"at ie Boiijim dopuitenjem. Ovo je boljaod dvte moguinosti:opie pravilo;,svaka bolest "pravi ima lüel" i tijek" koji je posebnopravrlo. ,,...2a Drusomosuae tumaöenje Podanikovog Lazivanja: svalobol€st koiuie Alah snonoOn ie daoililek . iesre da lad se pojävi da lijekn. "rie.en. tiie.;n;. ondä naxe tijelonosi(u sebi)odredene (matigne) zlodudne sastojke koji opsLrbüuju osnovnu zaititui li€k. Uzmimo nap;mjer razarajuiu olujuvjetra, kojaprirodnonijetakva, Lojoj ,,.. je AJlah naredio da unististanovnike Sodome, a .hoji.nljom GoEoiro sooca, ae sluü."(Kur'an,46:25) a toje, da uniiti svaku osobuodredbom njihovos Hra;irelja. Drugeovakve neprilagodljive bolestirnoguse nati u mnosobrojnim p.i;erin a, öak ibez nai€ bliskeunijeianosti.Dakt€, alo neko razmiitj", ,t".-"j, *p*t"""t;, svemiru, njihovom stalnom sukobljavanju ipravilu ekoloske ranoteze,on 6eu svakom sluöaju prepoznati Boiiju svemoi,Njegoru mudrost,sawienost Njegovihdjela i da je sarno On istinshi Gospodar da je OnJedan,\4udua O"*jut s""gu. w"ko r" ;to uvid6tisve stoje AJlahswonoOn yesworioi niegow \uprorno\t.a ro mozeposotovo postati pr;jetnjänjegovom postojanju i kontinuitetu, i obratno.Dalj"je obradivanje temepokazati 6eda Allai postojjsampo sebi (El-Chanijju), i dajeOn ;van wake potrebe, dok postojanje svegsworenog ovisisamoo Njemu. "Lorist€ uiui,vanju ljudi da lijelov€" Borji poslanik, s.a.LS., nü€ni u l(on stuöajü . lJ ohmbno ljudeda näpuste (räi"kLuDna $rmocudeg gospoda,a vjerui pouzdanje i Hranireüa Ustvan,njegova utenjajasno odeovanju uobiäjenim postupcima lijetenjaobirnih :i:tova bolestigladi,zedi,nu6ine i hladnoie koje se monju nadolmadirinjihovin suprotnostima: hmnom, vodom,hladnoion i toplotom,bezzanernarivanja vjereu Svemogui;s Boga i da r;aziNjegovoduhornovodstroda im osigun zadorcljstvoiz njihovogkori:tenja.Ust an, netrjevjerovarjeu Bo:ije jedinswo (tevhid) nije potpuno doL on ne shati prakiöne im, plikacijeuzrolo i posljedice(asbab)loje je Aitah poslaokao tijekove;dok zanemarivarje u-aienia ovahah shvatanja da bi <eliieaile opceboles[suprostavlja seopLtm\aercvanru i djeluremelnog reldoznogztonila duholrih bozän,[ihzaLona tsr.uara;.

27 1

Dakle.zanemarNanjc ovakve duznostijcsre kaopobijanje istine,a rakoderprnuz . rokujcklonulost i slabost srcai njcsovu vjefu i pouzdanje (povierenje) u Svemoeureg Boga.S drugestmne, zadovoljaanjc ov;hrcmeljnih p"t.L,.**äj; "j-, i p.,;^"j; u cospodara i poma:e u nateijatnom, duhovnom i ,jersko. zi*nu,In.i;, bir.e;e u suprotnosri sa opa;mfazumomi propisanim islamsbmzakoni[on (Se.ü.alom). jer su duhom; zakoniicmeüniprincipiIjudskog post"j",j". N"ri;" ,f"Ut ," .,,;;" i;ti zanirenjcna sapouzdanjen(rdrdttüt) a pouzdanje (rauulrlrut)ne smijebrt;zamijen jeno saslaboiiu. Dakle,ovo6c seodnositina one podupiru iro zavisnost rskljuiivona .,Kako pnncipuvjerskoe Ljcienja. ; ito d iskutuju : oponvljenje zav;iod Bo:a;skevolje i predodreden;m miruma (/eador). ondaje lüek be, cljelovanja, a poito bolestd.,la;i samoNjegovin dopuitcnjem,zato ni!ra nc mo;c sprijeiiri neöijusuclbinut,, Ovo je tmeljno pitade korcjebilo donesctu, pnje Borijcs posla.;ka, ..a.v.s., od stra.eA,.pa. Medutim,uienijiasl,abi, nekajeAlah svima njima,ado*,ljan,.poznalisuAllaha;;"i su imali boljerazunijcEnje NjesovcBozanske MudrosLiisvojstava. Daklc, odqovoi BozijegPoslanika, s.a.v.s., Ebu Khuzamaizauiio j" ovaküm piL..jima govo-ei cla ovi r Lrkja postupci, mriiwc ; l;jekovi" jc d;o Bo;;jc odredbe..' UsNari. s;mo Bo;ijc -pmvog odredcnje mozedokinuti ono prethodno. a osobine su l;jeka- prcdodrede;e Bo:anskimzakonikom da.e Iijeiid predodrcdenu b.lesi.N.a;n,,, bolc;rje p,,ljedi.. net,jih g jcha, a srvaänjcmlijeka,Allah je pokazao Boian,ku mil.st i *:;tje;je na stlorcnjana ,rvonr jc takod.ptßri,, posrcd.ika.boc p;h;a.j; süjetu. ; On .Njesov: izahvahosti. Ako neLoleri i zavisi ;skljudivo od'fukc sudbine" da dodei nahrani ea, utoli njegovü:e.1, ohladi njesovuwuaicu iusüe njcsxo t;jdo, on 6e zasigurno umrijeti od gladi,:edi, groznice istLrdeni. Pfemaromc,bolestmora b;ti l;jeienanjen;m suprctnoiau(antitipo,n),a virusi se morajul;jeiiti njihovimlijekovima. iako ono rto tjera,ono stoje tjemno; noi iza svega toga,svcdolaziod Svemoguieg Bosa. Dakte, mi kaämo onomekoji p;ta,a koji vjcrujeiskljuöivo u pouzdavanje u ie|sto l;jeienje: 'Ako primjenjujes istopravilou svemu ito seLiiewog:ivota iuzdr:avanja,nisiane6ei posti.i, donijetisebi nikakvekoristiili zaititi sc ,rd zta, svedok vjcrujei da ito ae se dogoditiwakakoie sczbiti samopo sebi,a ito nijesurlcno, svakako seneie ni desitit., Ovakav ie stavdonijcti druitveni ncmiriiak uniititi nciiju vjeruidovestinjeeovo posrojanje do satrvenosti i gri:nje savjesti. Samo ohola isvdeglavaosobastijedit.c ovakvu tvrdnju,kao ito jc prikazano u dokazupolitcnrakaclka;u: -Do jc N[ah hria, mi nc bisrnodrugeNTcrn u raonin snatrati,a ni prcci naii..." (Kur,an, 6:t48) Oo; su koristiliwu tvrdnjuda raspravtjaju protiv öistih(otitih) Boz;j;hznakova i poruke koji su biti dokaznjihovckrivicc. Ima i tre.eslediitekojebismozcijeliovdjeiznijed:Allah je srvorio i odrediolanac koj;je posljedica zbivanja. Ako seprvo ispoljava, .lrugo6c sectogadati, a akosetreie

I28

ispoljava,öetwto 6e se dosadad, i tako dalje. Dakle, ako proizvedei uzrok, posljedica 6esenararno ispoljiti, na drugi naöin ne6e.Pitalac moie dalje raspravljati: ,.Ali ako to nijebila mojasudbinada mi sedesi"uzrok", ja to ne bih uradio!" Odgovorje : ..Da li 6e! prihvatiti ovaj argument od wog djeteta kad se ono ne pokoravawojoj naredbi) A[o prihvatii,onda nikad ne krivi onogakoji ti uskraöuje poslu5nost, ili te novöano vara, ili wii klevetniöLenapade protiv woje porodice, iti slonavi woja prava. je u jednorn israilüatu (tradicüi od jevreja) da je blisli Boiiji pri_ Preneseno ,,Moj jateljlbrahim, nekaje mirna njega,upitao Svemogu6eg Atlaha: Gospodaru, "Od odakle dolazibolest)" Allah j€ odcovorio: Menet" Ibrahimje ponovoupitao: "Onda odakledolazi lijek?" Allah je odgovorio:"Tahoder od Menet" .,A ita je sa lijeönikom)", upitao je zatim lbrahim. Allah Svemogudi je: ,'On je odgovorio ja preko Lo.ieg saljemtijek." öovjeL Allahov Poslanik,s.a.vs.,je rekao: "Sva-ka bolestima li.iek." premda se poslanikovo, s.a.v.s. obratanjeslaie sa svim njegovirnobjalnjenjimako.jese odnose na boianskaotlai6a (otkrovenja) medicinslih|tekova,to otaepljuje duh pacijenta i ohrabruje njegovog lijeönikada tra:i i istraiuje "pravi lijek". Ustvari, kad pacijent osje6a da postojilijekza svojubolest,njegovo srcebiva dirnuto duhomnade,wu6ina oiaja6ezahladnuti, kapijanadeaeseotvoriti,a kad njegov duh wati snagu, groznica njegovih prirodnih izjednaöujr-r6ih odbrana,taLoderzvanaurodenawuiina, bit öe potpomosnutada obnoviniegove urodene iivotinjske,psiholotke i prirodnedo:ivljaje unutarnjega. Kada su njegoviorgansli sistemiojaöani, onipostajupozitivna sila Loja denadi6ii prevladati bolest.Isti princip seodnosiina lijernika:kadajednorn spozna da bolest njegovos pactentaima tijek, on öe takodertraiiti da ga nade. Odatlesu bolestitijelaione srcaslidne. I opet,za svaLu bolestsrcakojuje Allah Svemogudiswono, On je stvorioi lijel - to je Njegovasuprotnost. Kada nelo öijeje srce prepozna bolesno (lüeti) je bolesti tretira njenon suprotnos6u, on 6e ozdraviti Borüomodredbom.

RÄZUMIJEVANJ EZDRAVI DUITE I PRAKII.NA PRAVITA JIDINJA I PIJINJA
"Musnedu"je U zabiljaieno, kaoiu drugindjelima, dajeBozijiPostanik, s.a.vs., "Covjeknije rekao: nihad napunio sprennikgore, nego svoj stomak. Zbog toga, bit6e dovoljno zasinove Ademove da zadovolje gladsaparzatosaja dabi powatiliö\asto6u. jestida bi se najeo, Ako mora jednutreöinu ondabi trebao (Zeluca) rezervirati za

2sl

hranu,jednu tredinuza vodu ijednu treiinu za normalnodisanje"6 Postoje dvijcvrstebolesti.bolest srcai fiziika botesr kojaje posljedica ulaska $p stance öte djelovanjc oiteaujepr;odne tunkcüci ravnoreiurtela, ; ovojc vßta opae bolestiito pogadave6inuljudi. Ovakvaje bolestuglavnom uzrokovana: prctjeranim jcdenjem;uzirnanjem hranc prije nego iro se zavriilo varenjeprethodnogol,roka; jedenjem hranekojaje de6cijcnhapo svojimsastojcimaijcdenjem hranekojasesporo varili mijcianjem suprotnih wstahraneilijedenjcm zasebno pripremljenih poslasticaza isti obrok.Kada se tijclo naviknena ovaklu düetu,ono ae isto takonaslijcd;t; raznolike vrstebolcsti.Neke od njih noeu sc prevazi.iokretnije(hitrije,br;e) negodruge. je stazadobrogzdravlja,a tijclo se koristiiz umjerenosti Zato ka:eno, umjerenost i jclo viie nego5to to moie iz kombinacijc razlaZe hranei ptiloga. Tijelo mozc L'iti naviknuL<r jelom: potrtbno jelo; na td stupnja,adovoljavanja dovoljnrjelor i dodarnojelo. je rckaoza potrcbnu..dovoljnu" Boziji Poslanik. s.ä.vs., "...par dijeiü (iskazuju6i): zalogaja da bi povrariliivrstoiu", a ovakav{e tfehnan zaititi tijeloi nete dopustitida oslabiili izgubisnagu. Ako je nckodoved€n u kuinju da prekotaöi onajelementarni nivozdravstvene zaitite.ondabi trebaoda "...rezeriie jednu treiinu za hranu,jednu tniinu za vodu ijednu treöinuza normalnodisanjc",a ovoje najbolja od opiih d;jeta.Ustvari,kadajesiomakzasi.enhranom,on ne.ebiti u moguinosti da primivodu.a kad hranai vodaprekoradc svojpropisani(pteponrieni) nivo. moie se patiri od pluinih tcikoia, a svese ro rspoljava kroz stresiiscrpljenosL tako 5io pluaa nisu u rnoguinostida lagahnoisporuie ohsidovanu krv. Osjetit ic uostalorn i tcikoie u tijelu, srcu,a dusaie iskusiriklonulosti rromosr, dok ac udovi zanenant,posluinost u ispunjavanju tencljnih vjerskihdu;nosti.Oväkav6e polo:aj pospjeiiiiodredene takoder strasLi duie. Daklc,pun stonakoiteduje itclo, srcei duiu. Ovajjc slu.ajbolnüikädato postanc navika,makarsepovremeno udovoljavato sebiu raskoinom obrcku,toje zdüüje i ugodnüe. I^üeiienoje u hadisudaje Ebu_Huejre, nckaje Allah zadowlljan s njim, p;o mlijckodo zasi.cnosri ; jednc zdjelekoju mü .Kuen ponudio Bo:iji Postan;k, s.a.v.s.. svedok nüe uzüknuo: se on;m Koji tc poslaos porukomistineda viie ne mogu popiti ni kapi t"7 Tiadic;ja isto izvjertava da su povremcno i drugi ashatlijel;do prezasiienosti, zato, kaho smo to spomenuli ranijc, prederana ae hrana uzrokovatirjelcsnuklonutosrj rromosrmäkaf ih samo pospjciivala. Kako bilo, rjelesno zdrallje isnaga dolazeod hmne koju se apsorbira a ne iz kvantneta koji se unosi,a budu.i da je ljudsk, biie sazdano od tri clenenta: amlje, vodei aaka. Bozij; Rlslanik,s.a.vs.,razdijetio je podjednako njegovu diretu na ovetn kateeor;jc.

Al,med, 4/r 32i Tirnti, I 38I j lbr Mrdidrc :ll.19isrhihEnd , Buhaüa, I r/146u Er Rck.tu

130

Pita4je suuhture

ljuilshog tijeta i

da lije oaba jedan od elemenata? Da lije vatrajedan od struhturnihelemenata tjudskogttela) Sad, alo se nelo raspitujeo udjelu vatre Loji nüe naden u udietima razdijeljenim u gore navedenom Poslanikovom obra6anju,naia odsovornostjesre ta da pojasnimo da su neki lüeönici govorilidaje vatrajedan od elemenata, medutim drugi uöeniIjeönici i nauöniciojbili su tu tmriju i pobili su to sadva argumenta:vatraje proizredenaiz eterä(nadz€maljskog) , a potomsespustila;pomije5ala savodomi zernljom, ilivatraje proizvedena od drugih elemenata bez neöijegtijela. Prva je teorija apsurdna iz dva razlosa: prv; je taj da je vatrasvüetao el€ment,i prije svega uzlazeda materija,i stogasilazede implicim posiojan;e kazi-elementakoji djeluje kao neutralizator i prisilava vatru u silazerekaralte;stitre. a to je neprihvarljivo. S druge st'one. u naredbivarn da side na zemtju.morataje proiiLroz izuzetno (ar. zarnhanr),i mi moZemo hladnuatmosferu lahkoprimijetitiu naiojneposrednoj urnijeianostida öakv€likavatm moie biti ugaiena malomkotiöinorn teönostiOdade, da za minutu najmanji djeli6i vatre produ laoz ovah,u neoöekivanoj mrzavajuöu atmosferu, oni bi zasigurno bili ugaieni. Alhh Svemogudi je o swaranjuljudskog biia u nekolito poglavlja izvijestio ,, Kur'ana.On je opisaoovo stvaranje o kojemkare da * d.sil" ;,.d", . ,. d;rri; (ajetrma). mjestima On je optao da se swaranje ior.reladesjtoiz zemtje. ili kao posljedica kombinacije vodei zemlje,zvanslinom (lin), iro je osravtjena na otvorenom i ostavljena da se osu5ikao smöanja ffdtÄthd.) zbog mijeranja sa zralom i toplotom sunca. Uswari, ni u nijednojKur'anskoj suri nrjeAIah Suelnosu6i uku,u; duj. öovjela,stvorio od vatre, dokje On pripisao elementvatre drusoj vrsri sworenja,zvanoj dün. Medu njimaje lblis, prokletiiejtan.Prenesenoje u Muslimovom,.Sahihu', da "Meleki je Boiiji Poslanik, s.a.vs.,relao: su sworeniod wijetla,diini su sworeniod planiöaka vatre,a Adeo je stvoren u obtiku kojije i vamadat."s Ovo poslanikovo (Äadi&) obradanj€ iest€jasnoi 5tose tite elemenata od kojih je Adem sworen,a ni u jednomKur'anskornodlornkunije nai Gospodari Srvorneü spomenuo nüeranje vatreu strukturu Ademovog tijela. Ma kako, u odgovoru ovaLvimhipotezama, svi se da;emoda ljudslrcrijelozaistaposjeduje temperaturu loja je stvorena raznormnodiu taktora a ne vatrom,i ve6inanauönika se danasne slaiu sa teorijorn istoprcdmerne promjene. Mizbos togazalljuöujemo u st<ladu s izjuuorn "u.tog Ku.,anu, gdleAlluh "Njih Svemogu6i kaie: sroaramood ljepljioe ilooaöe." 1X",i", Sl,ltiO,ul ^i"t elemenri swaranja osrajunepromjentjivi. Doisra je Alt;h l,ka-z:rle.iaelmordiralni una; KoJ'opskbl)ujesaznanje i On je skrbnikuspjeha.
.Mustim,2996 u "Zuhdu"

3rl

5. (BOZANSKA) PRIRODNA I DUHOVIA MEDICINA
Ebu-Hurejreje prirao da je Boziji Poslanik,s.a.qs.,rekao: ..Lije.enje bohsi; jcAllah dopustio onim5ro 6cje;lüeöiti, a lijerenje bolesiionim ito jeA ah zabranio n€ie je izlijctiti." Bo;;ji Poslanikl;jeaioje bolcstipomoiu rri vrstel;jekova:pr;od nim lijekoüma,botanskiml;jekovima i kombinacton pr;rodnihi bo:anshh tüekova. Po.injemou ovom poglavlju,i onim ito slijedeopisivariprirodnelijekovckojeje on koristioi propisao drugima,a mi 6cmonakontoga.'brÄditibo:anskelijekove, dok ie porom"lj"diriIomLrn.,i1'"'ihdr.rulrl.ieni".Sros.rir../rdniFd!,r.\,.re.,Bo/uom voljom, m; aemopokuiati samo da ih prika;emo u krarkim crtama,da istaknemo svrhu i misiju Bo;ijeg Poslanika, s.a.v.s.. koja je bila takvada poziva tjude i da ih w,d; njihovomGospodaru,i da ih pozivada rra:e Njegov Dzennet.On je hkoder bio poslanda ih nauiio Tvorcu i Od;avatelju srlcrova; da im pomogne da spoznaju svogGospodara; da ih nau.i da budu zadomljn;onint iime je On zadovoljan. a dä seuzdräeod onogaiime On nüeädovoljan. Kao ito je bio pciat Boiijih poslanika i vjcrovjesikÄ, nekajcmir na svenjih. onje takoder otkrovcnja sovoriotjudimabo:anska kojascodnor na mnüercsule;nebijje Allaha Sven,oEu.ce, njihovodjclovanje i stanF nj;hovihna,oda.Nadalje,on je ui;o vjernikc,uz prosvjeiljcnje njilrovog opa:anjasa znanjem kojcscodnosina poöchksvijetova, sharanjuiovjekajnjihovopri emord;jalni ugovd (obe6anjO s njihoüm Cospoddom; iBoiija sveöana zallctva da ie dovcsti svestvoren,na Sudnjidan.On je takodcropisao patnjc; put ;ljerenja uzrokcIjudske i istinskc sreae. DaLIe.pciat Bo:ijih poslanikä, s.a.ys.,donio r ljudjma poruku nji, hovogGospodara s jasnin znakov;ma za one koj; o njenu razmiiljajui ituju ga ; za onc koji to ne öine. Lijeöenjcr;jela(tibbufabdan)kojeje Botiji R,slanik.s.a.ws., op;sao. doitoje da upotpunizakoncSerijataida objasn;lijekov€ opisaneu Kur'anu. Du;nost Boäjeg Poslänika, s.a.\'.s., bilä je uskladiti ljudsko,äzumijcvänje uzola i posljed;ce, tako dobro kao objainjavanjc boianskesvemo.ii Bo;ijeg bcslrajnogznanjao Njegovim srvorenjima. Püodno medic;nsko znanje, kojcje Borijipostanik,s.a.v.s., saop6iovjer nicina, jesteuglavnonupu6cno drugimada im ponosne da poveaaju woju vjcrui da osigura fizitku ugodnc'st i da izlüedinjihovefiziökcbolesti,kad je potrebno.Uswari. kad eodjc moguie izbje6ikoriitenjelüekova nd; oöuvanja zdEvtja tijela i uma kro? preventi\.no lueöenje, mosuseusmjeriti naporiibrigena lijeöenjc iolrepljivanjepoircba jos tezih bolesdkoje uniiravajuswarnc srca i duie. Ovo ac ponoii u sprcöavanju poacbe,pa iak iljudski iivot, dok puko o.uvanjezdravogrijelabez zabrinutosti za

132

zdravlje vca i dusejeste beskorisno u usporedbisa prvobitnimpostojanjem ivjeöitim uiivanjem iivota poslijesnrti. Usrvari,posljedice ovalwihnesmotrenosti moeudanas i4ledatiminimalne ikrad(orrajne. dok susutraonevecozbitjnije. S drusesrrdne, konsri ispravnog lijeöenja neöijeg srcai duie od prl.javstina danasdonose vjeöituudobnost i uiivanjeu iivotu poslijesmrti,a doistajeAllah öuvaruspjeha.

33 1

DIO I

7

POGLAVLJE I
Vrste prirodnog lijeöeqia

Lijeöenje oruöice oodom

Abdullah bin Omer prenioje hadis da je Boiiji Poslanik, s.a.v.s., 'Jaöina je rekaor vru6iceta koja pr:i silno kao daje purtenaiz kljuöale d;ehenemske paje stoga vatr€, ohladite savodom.",(BuhariiMuslim) U proölosti, ovoje obmdanje zbunilo ve6inu neisLusnih lüeönika i hakima,kojisu öakbiliu moeuinosti uvjer;ti neke (sumnjiöave) nevjerne (apokrifan) kanoniste da gledajuna to kao na nevjerodostojan hadis.Zbog tosa, mi bismo trebali, Boiijim dopuitenjem,objasnitisultinu ovog vainogposlaniökog obra6anjakojeje bo;anskootkride (uaÄj). eesto otl,rovenjapostanu kontroverzna medu upudenima Lad se pogrelno razurniju.Ipak, slijed€ii nodernu medicinslu praksu, uobiiajenojemedupedijatrima da propixudjetetuLojebolujeod vtuiice hladnuvodenuLupku svedok sewuiica ne smanji.Mi zato wjedotimo, a Allah je na5pomagaö, daje Njegov Poslanik, govorioisrinu.Poslaniöko s.a.v.s., obradanje je imadvaznaöenja: prvo uop6eno za sveljude,a drugoje iskljuöivo iodnosise samo na neLe ljude.Drugo tumaöenje posebno seodnosina ljude hoji;ive u izrazitotoplim predjelimakao 5tosu stanovnici Alapskogpoluotoka. U njihovom sluöaju uobiiajeno je da sepatiod kratlotmjnihvruiica kojesu posljedica izlaganja visoLinwu6inama, a ovomorabiti lijeöeno pijenjen hladnevod€ili kupanjem god, u njoj. Kako izlo;enosr i?razitojhladnoii takoder moie izazvati ovakvekratkotmjne vru6ice, a ovaLavsluöaj moie biti lijeöenpijenjern wudih pi6a ili kupanjemu toploj vodi. Ovdje ponovomi raspoznajemo teoriju suprotnosti. Pozivaju6i se na tibb medicinu,wuöicaje bioloiki neprirodna temperatura hoja nastäje u srcu i raste kroz opadanje (stagnaciju) odreitenih lcvnih hormona koji su povezani s duhom ili duiom (opisanood Galena Lao pneuma);ikrcz nosenjeu srediSnjern srnjerukroz venei arterijeovaLvatemperatumSiri secijelim tijelom i rastedo prouzroöenja bioloikeneravnoteäe, a ona Stetno djelujena prnodnefunlcüe tijela.
' Bula;jau Et-Tibhu, I 0/l 46: MusUn. 2209:u Es-Selanu.

s7 l

Postojedvij€ vrste vru.ica: krarkotrajna vru.iG, koja je uzrokovana upatorn, prclj€mnimkretanjem, ili izlo:enoi6uvelikojljetnojvru.;i ili snlEavaju6oj zimskoj hladnodi;pored drugih sluiajevai traumatska vru6ica,koja s düeli u rd kÄtegorije. TiaumatsLa vruiica nastaje ; krvi. kao jedne od öedr;judelesnih izluöevjna razvija (povisuje) temperaturu Loja se ini kroz cijelorjjelo:kad je temperatura povezana s je jednodncvna duiom, a nazvana wu.ica (kmtkotrajna), i moäeLajÄt;do tri danai kadajc vrui;ca povczana sa öetiriosnovne tjelesne izlutcvine,zvane::ui (iuta zui), sluz,i punokrmost.Jtoje nazvano jz pritruleiina; i napokomhad vruiica nastaje je märDog orgäna,ito nazvano iscrpljujuaa, a lasnüese razvijau viie vrsra. Pozitiane sbane or ui ic e

PoneLad, objekratkotmjne vru6icci traumatskc vru6ice proizvode bioloikekoristi Loje ne moie postiöini jedan opri l,jek. Uswari, nekc bakterijeLrzrckuju bolcstdok drusi mikrobakterijsL ofganizmiienzimiuzrokuju fermenräciju Grenje)kojepoma:e räzdvajanju (slo:enjhmotekula) molekularnih kompleksa u organske spojeve. Ova[va jc fernentacijaneopho(lna za kreiranjcpreina u rijetu.Jednodnevna vru.ica koja izaziva odumnanje(fis.) moie takopomotirijeluda razvije potrebnc baktetije icnzime koji bi se tcsk.,drusöte razvili.Osim toga,vru6icajeiesto korisnaza murnetjelesnc izlutevine.pomaie u lijeöenjupdalize iotapa Loliko rako ito pospjesuje orvaranje putevakiie opda medicinanc mo:e doscai.Druge prednostikoje ovakvevruaice proizvodcukljuöujuLoristi za pacijenteoboljeleod oltatmijei trahomahroniökog spazma itoniik,gspazma (brojnjkakontrakcija iron;akihkonträkc;ja) izmedüostalih. U odr€denim sluiajelimauteni lüeönici i iskusnihakimi smarraju presranak vruaice dobrimznakom zaoporavljenjc kadje bakrcrijshuzroktermentacijc rretiran s,.pravim lijekom".Dakle,wudicaponekad osigurava povoljne uvjctca lüekovc da bibita lxlje climinisana iz tijela. "... Poslanikovo obraaanje: ohladiteje vodom" isto tako moie podrazumijcvati Iijek za LraLkotrajne vru6icekfoz kupanjepacücnta u hladnoj vodi, jli daju.; mu dä pij€ ledenuvodu, i pacijcntneie visc zahtijevati ikakav dodarantfetman. U ovon sluöaju, akutnoshnje ie seznarnosmanjitii ohladitikroz kontaktsa ovakohladnom wari, nc izazivajudi bioloike rcakcijeu itclü. Galen je prepoznao koristiuporrebe hladnevodeprotiv nadolazeie kratkorrajne vruöice u njegovim komentarina: kad de belämladaosoba sa zdravom koiom pari od kratkorrajne vruriceuzrokovane izrazito toplim vrenenom,bez otiglcdnebolne upal€;l; ;nfelrcüa, ona rno:e sniriti vruaicu kupanjem il; pl;vanjem u hhdnoj vodi...U swari,mi obiino prihvatamo ovakrupraksu za vruia podneblja."Istejc potvrdenapravio i hakimEl Razi za lijeienjevruiice kad jc pacijentjosfiziöHjak, i pod istim uvletima opisanirn kod Gatcna.

|38

"...prii U hadisu,Boziji Poslanik,s.a.v.s.,opisaoje takodervru6icu kao da vatre." Ovaj opis moida ukazuje silnokao da je puitena iz kljuiale dZehenemske jeste prvo potreba, po kojojje Bog Svernogudi sworio i odredio sljede6er bioloSka njene simptome da poka;eljudskorn tijelu i izjednaöiuzroke i posljedice Lojesu bile jestealeeoriöno potrebne, tanki dio kojije ispuh pakidrueo misljenje i predstavlja vatre,a to mogü prepoznatiBoiüi upu6enici('i6ad) i razmotnti ostid;ehennemske je obmöanjeupudeno obazrivost Poslanilovih upozorenja.U torn pogledu, Poslanikovo jaöine da probudiljudsku sauesnost za stvarnoiiu kainjavanja u diehenemslojvatri. Stoga,ovaneudobnost öeserazlikovatiod veselja,udobnosti,ugodnostiimdosti Loji su nasradaDienneta. Ovalav ugodanolus Allah Svemogudiswonoje i odredio njegove efe[te u ljudskorn iivotu na ovom svijetu da ohrabri Njeeova sworenja da razrniiljaju preLoBoiijeg Poslanika, o radosnim vijestima donesena s.a.vs.,za one hoji vjeruju, i On je odr€dionjihovesimptome da pokaie da postojibolestu ljudskomtijelu i da potrebneuzrole i posljedicekao stoje tra;eno. Dakle, Poslanikovoobradanje izjednaöi "... Arapski ohladiteje vodom",takorlerpodrazumüeva zaledivanje njenihposljedica. pjesnik Urve bin Uzejnej€dnomje rekao: Kad son osjetio do mto ljubaüi gonu non srcu. Molio san druitao dobnh ljudi da je ohlade. Pretlostaoimo da sam bio uspjeian u uonjstom Älddenju aodom, Onda, ito öe ugositi ftljuöaleotaore nojih unularnjih plamenoodto propisao Kao ito je Allah Svemogudi hladnuvodu Lojagasiied, voda na ovom svijetu ohladit6euzawele otvoredrehenemske vatre.Enes,nekajeAllah njimezado"Ako pritao je daje Bozüi Poslanik, volran, s.a.vs.,rekao: osjetite wuöicu, tuiirajte je put Kad Boiiji Poslanik, s.a.vs.,imao sehladnom vodomtri no6isvaki do zore."ir ju je je traiiti bocu hladnevodei izlijevao poviSenu tjelesmr uobiöavao temperaturu, na glaur,ilije uzimaonjomegusul. je da je Ebu Hu.ej'e, oekaje Allah zadovoljan njime, lbn-Madidie izvü€stio preniohadisu kojemje vru6icaspomenuta prije nego5toju je spomenuo Bozüi Po je: "Ne lrrlnije, jer slanik, s.a.vs., itouekju je Lleo.Bozrji Poslanik, s.a.v.s., uzvratio onaöistitijelo od grijehana istinaöinna kojivatraslida prljavxtinu saieÜeza"r'Ovo je velika jerje vruiica pra6ena istina, uzdriavanjem od hrane,postom,propisivanjem "pravoe (hranidbene) düeteiuzimanjem hjeka",od Lojihsu svilijelovi kojipomazuu

roEi-Sii veer-ruah 580,Zehrul-Adab, l/ I 67. "Musredrkn", rHa]<im u 4/200r ocijenio vjclodosroj.in, s njin s. slatcZehebi. saje potpuno r Bbj hädisaje je isphvan. prdnosio.isü povj€rljili 1475, i sEned

" ' l

übac;vanju.pJjavidna iz üela iu mjerenju tjelesnih tunkcüÄ, njihovom ;jednaiavanju, i öiiienju njegovih tvari.Sto sedöculosevrur;ceu r;iienjü neöüeg srcaod prüavltina r neiistoöa, ililijeöenjuodredenogsrca i vaskularnih botesti ilirunorä, ovestvariostav ljamok_ard;o specijälistimä da ih prepoznaju, atizasigurno, Bozijije poslanih govorio ;stinü.Manje üse, kada dode do odredene sröanc botesti koja postane be,nJ€:na, niita je ne mo:e ;zlijeini. Ipak, vruöicamozezaista;zlüeöiri specifiinebolestisrcai tijela,a grditi jc to je zasigurno öin negiranja i gnje5enja. poslan;kovo slüedc.; obra6anje, blasoslovljeni ashab Ebu Hurejrerckaojejcdnom: ... . "Ne volim nijednubolest, kojame pogodikaowu6ica. jer onadosde svakii najrnanji dro mogtijela,a stoga Allah Veliaansrveni svakonod njih dajedio nasrade." dok san patio od vruöicine groznice, ciriraosam stihovepjesnika . Jednom, koji jc Ekao: "Upijaö erijcha ne posjetioi Nametnüoni ustanah. I+ohlet da si hao posjetitac I hao agrcsor. Kad jc odluüoda ne ostapi,upitaoje:

'Sto ,:"ü;l'

Odgotoriosan: 'Osrattine za Dobro (zaboga ostal)i ne), o prchr:irc!;u!,,, Kada samraznislioo ovoj bezboznosti u klcvetanju onosa!ro je Bo:iji poslani!, s.a.trs., zabün;o proklinjari,rekaosamscbi:.,Bilo b; botjeda je pjesnikrekao: 'Upijaö grijehame posjetiazl)og

Vlostitos zadaooljstt)a, Prinio somga lpo posjerioca i Kao agresta. Kad je odluöioda ne ostaüi upitoo je:

'Sro :"1;sl'

Odgot'otiosan: 'Ne oslatgajne saan, O u1:iaöü sijeho Frcfulitelja!"'

140

Ustvari,ovahav bi stavbio naprednijiza njega.Sto se tiöemene,mojawuiicaje (prebrodena). brzoizjurena U j€dnompredanju, za kojenisamsiguranu njegove kanoniöke osobine, Laie se ,,Bolovanje jedan dan od wu6icebrße grijehe daje Bdiji Poslanil,s.a.v.s., rekao: jednegodine."rrQvaj hadisima dva rnoguöa öitave tumaöenja: da ljudskotijelo ima tristoSezd€set dijelova(rastavljenih düelova),i bolovanjeod iednodnevne vru6ice 6e ukloniti grüehejednog dana za svaLidio. Drugo mogudemisljenje jeste takvo jednodnevne da posljedice wudice u tijelu mosu trajari punu jednu godinu. Ovo je tumaöenje posljedica upotrebe deduLtivne netode (ar. ftisar), a pozivajuii se na "Ko obra6anje Bo:ijeg Poslanila, s.a.v.s.: bude pio allrohot (ftÄo'u), nanaz nu ne6e biti prirnljenöetrdeset dana"r{ Ovo podrazurnijeva da öe hemijskaposljedica opijenosti u tijeluoslabiticentralnineruri sistem, i druge posljedice alkohola ostat6e barem öetrdeset dana- Alhh zna najbolje. Imam Et-Tirmizi prenioje u svojojkompilacijiposlaniökih obraianjaD: ami'u "Ko hadis prenesen od Ra6'-bin Khadija, daje Boziji Poslanik, s.a.v.s., reLao: god od vas boluje od wuiice, Lojaje dio diehenemske vatre,nehajeugasihladnom vodom. NekapotraZi rijeku,staneu nju okredu6i sestruji poslijezore,a prije izlaska sunca, i "Gospodaru, molis irnenom Allalra: powati zdravlje Tvog roba i potrdi istinukoja je izgovorena tojim Poslanikom, s.a.v.s." Mora sezarimuroniritripura ponavljajudi istudolu, i raditi tako tri.iutrauzastopno. ALo je jo! potrebno, moZe seovoraditi pet jutara,ili iak prinj€njivatiovajlijel rnaksimalno jer deverjutara, ovalqawuiica ne6e trajati viSe od devetjutara Boiijim dopu5tenjem."r' Ovaj je postupalposebno zdravza wijemeljetnihwuiina, a posebno koristanu je predjelima, toplim Lao 5to Arapsk poluotok.Voda je u tim satimahladnijazbog togaito ostaje zaklonjena od sunöevih zra-ka cijeluno6.Gkoder, u tirn ranin jutarnjim satima, je tijelo spremnije nakonodmora,a i zbog svjdeg zrakai spoLojsrva, u "pravim takoprilladnowijene, fiziökasposobnost zajedno sa tijekom",Stojehladna vodau ovomsluöaju, suprctstavit 6e se lrarkotmjnojvruiici, ili öal suiici kada nije prai€na (upalama)ili drugirnbioloxLineprirodnim otokom, unutarnjimzapaljenjern simptomima, i ovalwa 6e sewudicaporuii Boiijim dopultenjem.

rr PEhos; Kadai u wone "Musnedn" od lbn-Mes'uda, sa rliino prcnose i lhn Ebi Dunja i Ebu-De.da "Bolovanje 'Iämnam u prcdanju: od fu.ic€jednu ho. b/i!e srijeheodjed.e sodjnc , i prenosi od ea Eb! Hurejrca, ra., u Fsäidu" tr Hadisje saÄ;h, pEnos sa Ained, br 6773j lbn Mad;dr€ br 3177! i io od Abdultal,abin Amn bi. Asa,lao iod lbn-omeh, i lbn-zerra 5P r n 6 i f r m t i . b r l 0 8 5 r A n n e d . 5 , 2 8 l r u rn"du,md n.po?n.nrd

4 l l

POGLAVLJE II
Regulisanje peristaltike (rada crüeva)

Ptednosti meda ',Sahihu" Buharijau svome prenosi od Ebu_Se'ida el-Hudrija hadis daje dorao öovjetr BoZijem Postanihu, s.a.v.s., i relao da senjegov brat;ali ..NeLa napogrelan rad crijeva. Boiiji Poslanik, s.a.v.s., mu preporuöi: pijemed.,, "Dao Covjeljedoiaoopeti rehao: sammu da pij.."a i ";j. poln"güi,, goi, Poslanik, s.a.v.s,, davaoje istisavjet dvaili tri puta,a öovj€kje i daljedoiazio s istim odgororom.Altah Poslije tredeg ilinetwtog puta,Boiiji poslanit<, s.a.v.s.,je rel€o: istinu, ie^rekao dok utroba &os brara la;e."16 tsti j; hadis zabiljeren u Muslimovom "l*li".' ..Urroba b. " -rek rehao: je mogbraraizbirtjiva (preosjcrljiva).., I mßre.r da Jeon muöljiv. osjeianelagodu i da je njegov digestivni aparat(sislem) (Zabljeieno nadraien u Sahih-ul-Buhad. rnedu su sadriane osromne Loristi.On je sredswo za ispiranje i laksativ. ^ .U Sadrzi öisteie i osna;uju6e osobine kojeöistearterije, A;"* "a ""*t"ä. O*i,,i. jetre,bubrega zäcedj€nja i rnokra6nog mjehura. Gkoder je i opdikonzervans, pornaie daoöuva snagu lijelova izmedu drugih prirodnih medicinskh pnparata. MediaLoder pomaie u spreävanju ulaska vlage u crijeva. lao sroje ro lod dijarcje. Med je bolji odsec€ra u nsesluöa1eva. a manjeje sladal.alije lati, a a[o seuzima prelomjerno, moi€bitiitetanza Zuö, akonijemije3an s ocaton. Medje dobar za starije, o;je hj kojispreöava je u tibb medicini Laia!,a koriiten u tüet.njün.öiste (pot";,.ne)lJ; tr stonaku,i da zagnje {omelcia. uiini qipkim) cijelu,,rrulturu trjela. Medje taloder rlek7apokvaren (apelile). nagonza hrdnom a kadaseuzimakaopicepomijesan savru6om vodom i kominom dobivenom od statkih ,,:u (n.stokuoJulb. S"t". tod nas, p.p.),pomaZe u lijeöenju bjesnode, a ustanovljeno.je da djeluje Laoodbrambeni nstem protiv daljihinfelcija. Med je takoder koriiten (detolsikanr) haoprotuotrov
16 Blhadjau Poslavlju o lijeiehjus nedom,i o Altahov;n djerina da je ..ü njemutüekza tjude,,,I 0/ | I 9. iM$lim u Fbelavlju o lüerenjü nedon,22 t7.

43 1

za one koji korrsre dr.ogui kao anrnolsin (protuotrov)u liieöenjut,ovanjastuöajno pojedcne biljke; hmilüc no6ncsjene(Hyoscyarnus nigo) ili d;vtjc;rast;ne Gt.oun" gljive), izmeduostaloe Kada je uzet kao piie p".;;.s"* *." * t.pf"- ,"a"., pomaze kaol;jekza ranenastale ujedompsa.Kao l"--**, rrr"a.":" U;tit ",lst". da oürva neso do tri mjcseca, i on je kotistenkod li,.lj",i" l_,t**". r;t*. pt","e patlidäna i razli.itih wstavo.a do iesr mjesec;. po^"r k- "p"u*tj*i k".;,;";..; medje takoderkoriitcn kao glavnisastojak kod bat."-""".j" rn;w;.". Mazanjc p*odnonr vrstornneda, preko kose,kao mast,izlijeiit ae uri (vaskc) . . r drusc parazile.Mo:e takoderbiti koriiten kao omekiivaökose, osvjezivaö i inaöe pospleiujc rastkose.Kori;tcnje mcdakao mastiza oi; izoirrava vid, .lok trljanjezuba medomdovodi do nj;hovosizbjeljivanja, a kad je korirtenr... *"a"w"." i*p;*";" usta ojaöava dcsni i otklanjabolcstidcsn;.R;odne osobine..a" L.Ua- g^ ii,. odliönomnadopunom i otapatomj orvarapore krvnih sudovai otakiae ncns;.ualno ot;canje, ;bacuje sluz.i otvarazakrerenjc jette, bubregai mokra.nosmjehum.Med do,sta;nÄ vcl;ku nurdcijsku(hranljivu)wüednosr i on je pj.e pi6a, ,as;da zaslade. mastmash' ncmadruse hrane,od onogaStoje Allah Sremoguii stvorioza nas,ito je jcdnaka medupo vr'jednosti i ni!ta mu nrjeni blizupo srrukturi. Ljudi su poznavalimed joi u prastarav,rmena r pnte neao ito sü poieti da ^ raliniraju ieier. Ustvari, starisu lijeinicisamo go*.it; " In"a", J"l i"r., ";; ";UJ spomcnut u njihovimspisina. Kao visokometaboliöka (kalor;jska) hrana,jj i pori cajan,seGr nije porpunorastopiv,a proizvodi snl",,;",, ,"pi","" ....0:" " i:.i, koja se smanjujebrzo. Ovako brzo montjranata"ui,*.) ."".*ij^ a",,it r:'i kojeje s teikin rädomporemer;lo rävnore:uncra,t"p;t, rn,,t.1,t., ; *1"*t.,i*"j. unutamj;hzidovaarteija koji $ oboljeti.,d om:avanja Gbrazijc) ",."k",""" p; laskom dajrv;hmohkutau krv (knnu stnrju).Kako bilo, scle,jc te;i z. sto-Ji nanjejc stadak od meda.imanjc s;tnij;(od.ßoa/. Bo:üi Poslanik, s.a.v.s., je (ponekad)piLiotopinuvodezasladcne uobitavao me. dom na prazanstomak, ; ovakav obiaajsdrri velikckoisri ; djctketajne,a, Boiijom voljom,mi .emo ih obläditi kasnijcu ovomdjclü prntdnog l;jete.ja sa dbb -ejici Ibn-Madzd:eje zapisaohadisprenesen od Ebu Hurejr€a,nekaje A ah njime ,adovotjan, daj€ Boziji poslänik,s.a.ns.,fekao:.Ko god jede med q,.*nt) "i p*" ' mlescino ncie imativeiihboles1i."

, ILn Nlalrd;. pogtavlju -t_ijcienrc.. u L,: ha.lisrjc 1450i u fft.du je jedanp4nositrckojj n!. porpuno pourd^nlao ijcdan kojrJr n.pozrJr

llr

U rLrrqo,r Lr.li,u.B,,iiji P(\lanik. s.r.i.s., rct.o i{.: ''K.iisritr.l!i (olo,isrire IucLr sc sa,lm tjcl,r):n(td! j KL,,.,r,,m. , L. d,rJn Ji,r,anjü.,D, s.r.rs..rt poieza. tju(tst!, jrd,cjn,, i Llo.irnsk,, r,.dj.jnur tii.tntr. , i r i r 0 l io o n c / r d u i u rr , f i , , t r l ,t ,i ik r o L i o n ; , j . l u t , o \ nii/i c n r l j s k , ,n , . . t i . i . , r , , ! , u drcncrslu Katla1, oro ltclnonr sll racno. r racrnro ,c hrr,rrij,l,orr :hrraluLojcrsrro rrnijc. aoitrhu lrmenLrli Lorise intuc!^;u u.r|jrh phLr. .ronr..r,l,rcqoba,,r.q(, rrr brrtr. r lijchr propisanonr rxl Ilrzijcr ftßt ,ikr. s.a.....U ,idn ,rl,(tdrcD (sptciiiinon) slui,Lrr uzr oi,braror jt Lrprrrrprrrjcrano og zerrora i palnri, Irl<, korzu r!ir.rc hrrn.I pfttlcfanr rpctit koirt. t)n)uaoax, djspcpsijr {rrul. sLabf prol,^\,r:) r p r o l , r . nsrr n c r n jB c, , i i j il ' , r s l d r i k . s . i . \ . s . . r r k u r n , , j r J . r d N l . f t ) r . r r u p r , , : o J r n c r l a ( \'ala\ acroplinapirali rh,,r,rc[ia sL,nr]<. pon,oir crijcr rnra <h scorrcrc(ponoii tc u sLal,lrrnrr rorrusa (jrluai,rnj,:) .|1d,r) iponhii ek"kricijrr orrjrda(jzncrat.I,oir(, (.sr,pacija) rr o\. ?iaipljd,lc o'r j.dcnrfr,(ln7ipiroil !,r. Lurok,^in,) p,ftlcfanin, D.nr. .l.qü a ston,nina ,,nnr,ri,,Jost (sluri)ilj n,.rrrlnn )ih je p,csr Lracnr n,ul,u.om LrrnLojric Lrzrokraia Lnn.st sr,,n^{.njh rl,ivrisprciarala sihccij,,snsr(!rltr, rlolt liio br|iLrrrrsru podsLaru jrusri.r lf:t(!nak rnrao sa krarLinr. i ur(lijtnrtj!r dj.rai.:^.ra (rLsrrrt. upirvok.r, onLlid |eiki,a. Ka(la sc (N^[o \,6li,i.5upsrrnca prilijcpi /r Lrrut,ii,rjosr..n. (zaprciara) orrsrrl,im romalli diqciLilni .iktus,ln.afih,aru ({ll,lr(uic hianü).Prrrra rrnc, uzimrnic prirodnor il,iriaa i ijrti\r (strrtst!r za !r\,!rnrf) kro :to j! ncd rr.rJbolji liick ((xl l,rck^r), .r tlgor,tr! Lad:r rc rronrij.ia! ia r!pl(,.r ndrn. N{cilicinsLa srh ponrvljrnr.r Lrcrmana inrava;nnroapcurrla, !,i po irnru ispraran lrdnosr. iijc[- n,tra inraLi ra<.n,, oclrcdtn traiircritlanrin:t dr L; hio.ljelor\or.!,. Ka.l n{l,rsrijclijfti u u{to.otja,drjLr ,r,rklit,sr.u,ia. on Iliie in,a1, ehkr.t, ikad ispUsti (r,arenc j u,,roLovarj zahtjevarru sna:Lr !,sr,,jke), orrri,osl.,biti ,lnr!cslabost, Stoqa. k.rljc lloi,ji f1)jtar,lt. s.a.r.s.. p.fjsno (liuqi.r por)n,i r,cai ,fcc|tzal,Jc{ienrc. ,,, je upuinaonr ro dajc strnj. akurloi zahrrlc,a daljnit,eLrran. i (h je odri.hn srurliprrih. Krda jc Bo7!iInJanik.s.a.\,.s., e\tnrLrihrrr rekao.oijekLrl Il,rqrrrelaoisLinLr. ilok utroLra jc sraLnrrnar ]jr, ( nji,qo.) Lroq brara laic. orr srav ..sü!r.Da..rru.. drrcnrccl prui lijek za stanjc ojcgort,r Lrara id!qrje njcqova lrlLacnila.l.po(.crla njfloydrja lijcka(d.k lijcl cyrnluaho nc tri poth djcloi,ati). Nlerlicina Boiijer P<,slani1,a. s.r.r."..rijc kr,r n(licinr osralih jcr jc dol,rofa L,rcneljc!a nr llo:inskon, (?|ju). on,ijrri.ln^od slr.titjkj rehl,nuaL, \rcroiisnin\.a ,r\inn{lnos ?alilju.ilanja, dok su rciine tijtioiikih drjaqno/a l,.,ziraDe na inruicjji, pi.rposta!.r '.ksperrn,cntu, r onrnc moruopolc,icL,Lrzaru cljelonornost l,oJanikore nre.]i.,nc. Ipai!. uop.c. onajkojijü pihvara. ,rc,rji.u njenL, zlje.ujL,iu prD(rj,,. J,jdi
'Pr!,.t

,-r,L lt,r It,nlz(tir pfJ b r j ] ; . l ; I I , r l t n t r l j . r a s t r , ! t1 j , L h r [ i . . ] , : a r | t , r l , . ( t o : , r . r r , r ü j k / l,rtr f,{LJrrf qr..,ljihn k,u i llqlr!ii r "Lr,k,,ir,,, ,tudr,\Dr.,i'

'r. I

je svjeromidobrovoljnoi zadovoljno sepodwgava njenimljekovitindjelovanjima, on 6e se oporavitiod bolestiBoiijin dopuJtcnjem. Isti princip vodi vjetnike,kada Al lah Svemoguiigovorio Kur'anu nä naöinda je on| " Lijekza onolto je u sudill.,c." (Kur'an, I0:57) Prcma tome, kada opominjanje nije primljenos tom vnrom viere. ne6es€ izlijei;ti bolesti.Sigurno, to 6e poveaäri bogohuljenje bezbotnil(a,faiirit; licemjentvo mzmetljivaca i pove6ati njihovebolcsLi iak i ako oni budu koristilipro pisanuPoslanikowmedicinu,i poüzdano, Poslanikova ie medicina biti u suglasnosri uglavnom sa pokornin tijelomistinskog vjünika kojije blaeo$lovljen vj€rom;i sl;öno, nedicina Kur'ana izlijeiit 6e bolestblagoslovljenih duia i iivih srca.Stoga,oni koji uzimäju;üzerke u Poslanikovoj med;cini(poslanikovom lüeöenju) neie se okorisriti njome,kao i oni koji mspravljaju prorivlijekova Kur'ana ne moeuseokoristitiniome. Ovo nije sreika (nedjelotvornost) medicine, ve6prije proilazi iz nedostatka njegove duhovnostioskrmueasvetogboraviita srca i ncposluinosti prema Bo:ijoj poruci (Kuianu). Allah Svemogu.igovoriu Kur'anu: "1: ühoöcnjiholih izlozi Diie razliiit;h boia hokk lijehüudina. Toje, üistinu,dohazza aude hojirczniitj.ttu." (Kur'an | 6:69) Zasisurno,Alläh je :tkrbnikuspjeha i On je SveznajuiiGospodar.

146

POGLAVLIEIII
Lijeöenje kuse

onekolrsu brhpnjevas. Ako iujeteo Lugiu nekojzemlji.ne ulazite u nju, a alo seonapojavi u zemlji doh sreramo (dok boravite u njoj), nemojte bjezati od nie."r, Kugaje zarazna bolestloja je smrtonosna, a posebno iljezda_na kuga.U rnedi_ . . cini, iljezdana kugajeste htalna upala hoja je praiena ubrzanim znojenjernizrazitim i nesndljivim.bolovima. Ovakva upala uglavnom postaje zlodudna i öini napadnute zonezelenim ilicmim- a porreba za uriniranjem postaje veoma bolna.Kugaseveiinom poravlJure na tri mjesta:ispod pa_zuha, iza uha. na usnoj resici.ina grumenasrim nalupinama nesa ili kalwim mekanim tlivima. Allal' njomezadovoljan. jednomje piralaBo2ijeg poslanila,s.a.vs.: . Aisa, nekäJe "Ore[la:lijezda JlaJekusat Un je odgovorio: haoona hod lumile, a pojavljuje se u preponama iispod pazuha."ro Pozivajudise na lüetnile (Aati,ne),kaia seovaLva zaraza pojavljujena nalupinama rnesa,iza uha ili uine resicei proizvodi otrov (po5asr, epidemija) koji gnjije, onda je zvana kugom. Ponekad su huga i epid..,r" ip*^",, otr-ol)üzmatrane (tretirane) Lao jedna te ista bolest. Ovakva je [of"" -.i.ro"" Euljenjem (putrefakcüom) krvi, proizvode6i neugodan rniris r,"l"t, " p.,;;Jl; pomijelanas lrvavim gnojem. Kada zaraZenakru a"a" a" **, *" ,"-tri" Sg" sy. muininu.i poEaänje kojr posrajusmrtonosni. " k"; **.";;; :'ku?e rorm'ra retnrnrc iltrzde, Uglavnom.djeloodbacuje jedinidijelwi ovaloezlijezde. a eor ü pnhvatalu sustabi(napadnuti) dijelovi. Laolrosmoprijespornenuli. ICoz naziv kusaobuhvacene s! vrsteupala. uldjutujuciplucnu kugu, ipak najgore su vrste _sve oneko;esmonaveh. Manje opasne od ovakvihkugasu crvene, poromZure, dol crne povedavaju epidemiju i ostaju uglavnom smrtonosn.. Z*aznu bole"t j. n-"una ,bog togaöto nastajeu predjelima koji pate od kontaminiranog otrovnog zraha ili ooluciii
FBuhMr. u Kntr, o 'j.djstu inä, postävti€ o onomr $o sepFn6, u v,, Bcnu.hn,td. ö/177,l\4uslim u Essddu. poetavlje o küsi, bi:22t8. ,0A$na,6/145 i 255.

losllit rsrara I

je u "Dvasahiha" Izvjeiteno daje Usama binZejd öuodaje Boäji , s.i.".:, r:\:o: Kuga p nevotja poslana ka"B"rja k" a'"" "t "pi; 8.rr;_

47 1

(zagadenosti). a kad sepojavitrule: u vazduhu.rjelesne (sokovi)raspasti teönosd 6e se i bolcsrie napastivc6;nüljudi. Vrüedno je spomenuti ovdjeizjavuda njje svaka kuga zarazna i da svakazarazante kuga.iako sennoge op6ebolestiiirc kontaktom (dodirom), a kugajcjedna od njih. Kao sto smoranüeobjasnili,izmeduostalihznakova, (poka kugase manifestira zuje) u obliku truleie epidemije, kruavoggnojai infeLcija Loji se ispoljauju na gore spomenutim predjelimaljudskogt;jela.Ovi znakoü postajuvidljivi kao posljedica kugei nisu bolestsami po sebi.Prcmatome,huga (ra'uun) more biti opisanana tri naöina, vanj:tki znakovibolestii teikorepri njihovomzaustavljanju !;enja, j to je ono ito su lijeöniciuglavnom opisäli;i;renje zaraze(epidemijc)i neizbjeznä smrt, u vezi "Kusa je s onima koji umru od kuge prenosimo hadisAllahova Poslanitra, s.a.trs.: iehadet (sehidska smrt) za svakog muslirnana"rr; i uzroinik bolesri,ili samjvirus,a je povezano je to s predanjem da kugaposlanakao kaznaskupiniIsraeliana. Lüeinici nemajunikakvihdokazaprotiv ovc dvije s&ari,jcr poslaniciBo:iji nas obavjeiravaju i o onim srvärima koje su nedokuöive za ljudskuspoznaj!. Kad ovakvanwolja zadcsiljude, Altah Svemoeu6i uzrokujeodredene opreöne medudusarna da f rÄi;e i urjeiu nÄtjudskotijelo kroz neusiljeno Guprotne)odnose (pontano) truljenje ipolucüuraka Loji6epohantitjelesne teönosti. rnanifestirjuii rou promjeninormalne temperature, (inficiranih)relüa,a ito oslabljentu slabih; zafazenih je pra.eno;obliöenjen.zawijemc ovakve pronjenenastupäju nevolje veainom kädsu pomijeiani krvi crna:ut perioda seksuatne Gzbudeni).ili zavrijeme uznemirenosri, ili zawijene (u toko) spermatocita rperme.U takopogodnirn uvjetima iliLada seijedan od gorespomenutih stanjaispoljava, negativniduhovisu nadmotnüiirnogu utjecari da hkva stanjaupravljajutüelomi don;njraju neiüim stanjemna naöinkojj inaöe nije mogua. Ovo je mosuae os;mahoseovakvim zlim fäktorima duie suprotstav€jaki faktorikao !tc' su ispravne molitve,ponizncnoliwe, pobo:nost, bliskoiaGospodaru, dobroöinstvo iuöenje Kur'ana. ito su sveiaktorikoji promoviraju pozitivniduhorni ambüenti urokuju prisuswo öistih(bcz mana)duhovnihsnasakojesu domjnanhije Boiijim dopuitenjem. Uswari, mi srnopokusali,innosi su ljudi pokuiali praksustimuliranja(podsticanja)ovalryoe pozitivnosduhovnogokrurenjaprizivanjemBo:ijih blagoslova i poticanjemneprekidneprisutnostiovih m;oljubivih i pozitivnih svojstava duia ili melekskih dula (arwah malakiyya). Mi srnose takodcrosvjedoöili, mnogo puta, o zdravswenim dühon;m posljcdicananjihovebl;ine i njihoveuloge u potiskivanju stetnihelemenata. Kako god, ovakvopozitivnoduhovnookruzenjeili raspolo;enje moraeszßtiratijaöeod stetnihnÄt€rija Granja)kad one poönuda djeluju.
) Buhanja , /t62riMustin I0 t 9 6t r s s

148

1 . , ,: , , , i ( 1 . , r ,, . 1 ' r,, , , l l , , , , , 1 , , 1 ' r : . i , , , ; , , : , ! : 1 , , , L i r , . ) 1 , , ! , , . 1 , , , 1L , , i , . , , , . , . ,i ,r r 1i ,L , L , l L , 1 . , , I , j : , . 4 . , , 1: ;i .f ,, r , l . , l , r , , , , , , , . . , : , 1 \ . , 1 .r , r , . , t , i j , , , : L . : i L L L r , r . i , , l,' . r i . r ' . ' i , , . r , r . , , L l . , t )i '1 ., 11 r,.,,.,,1.,,,, i ,1 , , , , , , , . i 1 ,r:,r:l,r:^,,rL,rn.uL , (L 1 . l, ,1r ! , i \ , r , l L L i r i i l i l , . . .,. , ,,r i . r i , r L . r rt r , . 1
Llrl.r|.1l./L].l]]l|l!.\]lll].'].',.1]:li.'()jl]]t

- , , . , , l i l t i , i , , . 1 , . 1 i , ".,1 , : r . . \ . i , r , , , , i, , . 1 . , , i . ',,, , ( . L , . L , , 'i.t L , , , , 1 : r L ,i, ,Lr , , , . . r , . ( ) ! t , , | , i l , l , ' , r , r rsL .r,:r ,,,r.,,,, tr:r,rr
: r ! ! . r, . 1 r, . )' r :! r L r :l,r.,L1 L, t, L: r : t , 'i L ' , , 1 , :iL ri , . , L IL I .iL r' ,' , . r : i , . t r , : , , , , . . r : l j , L L ,I , r . j r r , . , . l j , , r , L r . . J l r L r ) . i ILj r ,. , '. .: 1 I , r L l r , I ,' , j,ir.,l, . ,, , :!.,,1r . . : i , . ., , , , , , , , , 1 t r , r 1 .l , . L, , , , , , , , : , , ' t ' l r,.i,.,i, il , r rr,r 'rr. i ' , 1 , . l ,ri ! r , i i ' , l . r i ( L r L f r r i | , r , , ,, r L ..r r ,, i i , 1 , , . , , . , ' ,. , , i , 1 . , , . , | , , h , . r , , i , 1 ,, .i . i L L , r . l, i, , . 1 , , , ,i l , , , , 1 , , , , , : , , , , L , f : , , f 1 , ,L r , . r " , , r l ;. ,. i, , , , , , : , r j , , , r, ,, , i . i 1 , , , , ' , i , . , , i : , r,, .,1,1 , !, . . , , , " , , , , , L ,r,, , , , , , , , . , ,, ,, , , I . , , , 1[tr, , . , , : , , . i , , , . . . .1 , L].,, .1 ,. . 1 , , , , , L , , , 1 , , , , , , , , , , , , . t l i ,l , L r . L . r . , . i r: , !,,, "1,,,,,, 1, , , , r , l L j , i , i ( 1 , , 1 , , , , , , , , . r , 1, 1 , , , , , , , , j , , r , , , r 1 , , ., ., ii

, r r i r l . i r . , i , l, , , r t L r . l i , , r , . ' , I l . I , , ,1, n j r, jL r , . , l L1 /:

r.,", . :!,r,li,i: t. , , , , / . , . , , , i , . , , j . , , , , , , , , , , i , , i l ,L r ., 1 t ,, , / , .1, , , , , . , , l ,,1 l,LiL , . , ! , , , , r , . , , , ] i . i, , . 1 , , 1 r ' , ,l l i . , , 1 i , , , r . ( L i : 1],t,r , , r , , . i , , L : , , 1 , r . , r
.i, i,!!:ri,Ltlt:!, , , , , x L I I , / , , , L L j . ,, . , , i , , i , . : j ., , L r L , , ! 1

...:r1,,,'i ,,Lr lir

, , I ' , L , l . Lr. ,i , i : , i , i r i : L . l . L i,,,1,,1.,,r,, r :i ,

L,rLr,.i:,.

,,,

t, , , 1, , ,1, i , : i 1 11 ,,

,/'LLi rL , r , l L , , n i i r , 1 , ' , , ' , r . , l L r! ,, ,. :. ri . :, . 1,:r,Lri,r,r l L . L : ,, i , i / , i , r / , i ,I , , , r . r L lri L L rr r j , , . , , , , , , r . . , 1 , r : l i r . L \ . i l / r t : ,.(,r,:r, L !,,,Lrr.iLl

,^,iL

i ,. . , ,i I I Ii ,: , , I , , , . , , L , r u r l r r , r , , ; " , . 1 , ' ,

(1,1,.1 .,,1 , ,., , . 1 , , , r , , , i , r l , , , , ,r L , r l , ,, r, ,! , . , 1, ) , , : , r i ,i , , , . , , j . , , ,,r1 , , , , , , 1 , { 1 . .
i L , . i , , ! L , , ., i, i ',,i,,.,:,,,j, L , L r , t t L ,I ii ,, ,, , I I , , .I.i,,,,,r , ( I L ( L i,, L, 1 , . . r .l 1, L j . ( , , , , , , , , i 1 . , , 1 r i

.,r,.,.,r /,,,,,i,,,.,,, r/iL,,.iLiL 1 , , , , 1 , . i1 1ii,j L L ,r , , , r . r . i . r r , 1 , . t , , , ' l . r , . L r r t / ( ! i , 1 . l i i j . , , , , , 1 : ' ,i , , l r , , 1 r , : r , , , r ,: ) , , r 1 r ] . L i t , r , i , . r , , , i r , r i r L , , r l . r i i r , r , ' , , r , 1 . . N .1 1r r ' / d r \ i , r , , , r cL r . r r i r r t l l , / \ r , . / r Li ,L , : r i ri l , , x l r r . L [ , , : ] .l - r , . , 1 i r l r l i , , , , i . , ,i i , i ! . , : , , , .L ,L . 1 , , , , ,tt, j : i r i i , , i r r , , : l S l , r i ,,;1 . . , i , 1 L : l,i, ,r , . \1,,,,n , , 1 ,, , , ,, L l i r , , , , i, / i r / , ,r , .r ) j i t : r , r ,i ; r , , r ,, . , . , r L r , . . , r , , . , , ! . , ' l f , L rr, . , r , , 1 , . ,l i r : r , j f l ! , ' j , , i , , , , , . 1 l r . l L : , , r r , ( . , , , r 1i,l , r t i r L , r , r , , i L l , j , L t . l r t . r , , L 1 , , p , L l , i l r r ; , , , , \ ^ r , , L r , . i t ! ) . 1 j , . r , , , i , t r r . \ 1..,rp ,, " r", , . , , . lr ,r r. 1.,,,,l,i 1 ,, ., r

l '

l , :

, :

dok su njegove nedaie(bolesti)dok zvüezda iztar stabije nesou vrijemekad zaläzi." Ovdjeprimjeiujemo da ;lazak i zalazak zvijezdc Alcyoneoznarava krajzimeipoöetak proljc.a.Joijcdna zabiljeikana ovutemu:preneseno je da je Borji pollanik, s.ä.ys., zabraniokupovinuiprodaju voia prije negoiro sazriu ciliu da os;gura njesovuko risnosti naredioda se kontroliiemogLrte iirenjc bolesti. ,Ako je u hadishm zb;kama da je Borüi poslanik,s.a.v.s., Preneseno fekao: öujeieo kusi u zemlj;, nc ula,ite u nju, a ako se ona pojavi u zemlji dok ste ramo. n€Inojtebje:ati od nje.' (Buhafi i Muslint Ova poslaniöka proh;bicia (,abrana) pxriv pribliiavanjapredjelukdi je zahvaienkugon jesrenajboljäprcvcnc;ja. Inaie bilo b; se izlo:eno udisanjuzara:enog vazduhai moglo bi se okorisritipatnjomna vfhuncunjenejadine, itojc u supnrtnosd savjcrskim propisima, i dr;anjcm odstojanja od kuge,a ova zabrana zaiiita jc za vlasr;t; iivot. Ova ae zabianaulaskau zaraienc predjeletakoderumanjirinevolju,i to isrorakoprcdstavlja vodswoprotiv ulaskana snusnamjestail; mijeianjcsa ljud;maosrezl;mu sijehu. jer i njihovaje bolest;sto ..Nemojrc tako dcsrrukt;vna. Skr se tiöedrueogaspekta had;sar IJjeiatiod nje". ima dva moguia znaöenja: da zaustaüiirenje bolestikM karandn,tj. da oni koji su vca zara:enibudu sriesri da ie njihovodlazaku drugi kraj odnijeti kugu,a samimtimc i veomamogu6u smü brojn;h ljud;. U ovorne vidimo ipouku da se pr;nudeljüdski umoü ida s nauacvjei u Allaha Svcmogu6eg, da seiskuiastrptjcnje spramNjesove odrcdbe,i da se nauaikako naii zadovoljsrvo i usodnostu tome i prihvati Njegova presuda;ipozivajuti se na medicinskÄ lnjiljcnja, najboljaprcventivna medicinäza onogako se nade u predjclu napadnutom kug.,n jestc da se rijeii vlainog otpatka iz Lijela, da kontrolira unostcönosti, ida ograniiidijetuna uglavnom suhuhranr. t)vakva pnvcnLivna mcdicinanc smijebii popra6cna bilo kakvimfiz;ihm vjc:bama ili kupanjem u topl<rj vodi. Inaie, i pod ovakvinokolnostina, urestvovanje u napornoj tuiökojvje:bi ili kupanje(LuJiranje) roplon vodom pomoii ie nekom(odre<lenom) zaraienom otpatku koji ponekadostancu tijelu da se m;jeia sa v,kovima reluca (iehrianim sokovimaizluievinama)i da raa;je dalje zdravstvene komplikacijeu v;jeme kad je bolcstnadmo.na. Umjesto toga. trebalo bi seograniöiti na odmaranje, konroliranje emocija. i ograniöiti krernje, da bi se Mauvala snaga i prirodenim odbramben;m sisremima da radeza po_ jedinca.osim togä,duievninem; koji povezan s napuitanjem pndjela zahvaienog ie kugornjcsteiesto najstresni; ; zahticvanaporantrud. dok bilo katao k "t..je poJ ovakvim okolnostima mote imatiiterneposljedice na tijelo Allah znanajbolje. Sro se tiöe Poslanikove prohibicijeproriv utaskau predio zahvaöen kugom, to podrazunijeva da slüed;op6ismisao u prevenciji daljih parnjiida osiguraLijelu ve6u ulogu u sluicnju;obo:avanju Gospodara;da sprijeii udisänjezara:enogvazduha i tako postanc plijenom bolestir da izolirabolestida sprrjeii;zravan konrakt sa

ls0

zara;enimbolesnicirna, kao itoje preneseno u Ebu-Darudovoj zbnci hadisa:,.Znojenje (ispiranje) je faktordatrulcije"zr, ito podrazumijeva, pozivajudi se na Ibn_eut;ib;: "Fizitki Lontakt s bolesnom osobom porpomaie(iiri) istubolest;"i Lontaktsloleidu moie utjecatina duiu i uzrokovati depresiju, Xtojetakoderfaktordestrukcije. Nakmju, poslaniöka prohibicija protivovakvog izravnoe lontakta podrazumijeva oprez,prevenciju i ograniienuizloZenosr ;tetnon okruienju, dott druga prohibicija prodvbj€ianjaod nje, aLopadnena pametonomekoji se tu zadesi, odnosise na io daonemogu6i Sirenje bolestii da upotpunivjeru u Allaha Svemogu6eg, i da se prih_ vatiNjegovaodredba,dok se upotrebljavaju preventivne metode da ograniöe zarazu (kontaminacüu). Ovakvo Poslanikovo (hadis) predstavlja obra6anje obje praltiöne upute i kontrolu l(roz znanje. O ovoj temi, preneseno je u "sahihu" daje jednom Omer bin El-Hatab poveo ashabe.prema Siriji. Na putu, a blizu njihovogodredista, sreoje Ebu_Ubejiea el Dierraha i druge ashabe Loji su ga izvi.iesdli o epidemijiLojaje napat, t, .".5,. Razvilase .jakaraspravamedu ashabima. Omer je potom rekao tl.,aUS"rsu i, pozovr muhadäire na Lonsultaciju u njegov xator,ionisu bili podüeljeni oko mixljenja dali da nastave putovanje ilida sewate u Medinu. Orno je potorn-htü.uaooduojen sastanak sa ensari.jama koji su takoderbiti podijetjenioLo svogmiiljenja. potom .je zatraio odvojeno (Lonsultacüu) savjetovanje sastarijimashabima iz plemena Kureji, i tamoon rije naiao dvojiculjudi koji se nisu sloZiliu pogleduotkazivanja pohoda nadalje, iOmer, Alhh nela bude zadovoljan njine, obznaniojeodlukuda s; vojska watinatraeu Medinu. U tom trenutkuEbu-Ubejdeel-DZerrah pnaoje: '.Da ü bjerij "Volio odAllahoveodredbe?" Omerje odgovorio: samda meje to nehodrugipitao, o Da. zaistaremo bjeiati od jedne A aho,e odredbeka dru;o;. Sta llu-Vbejd€ mislii, aLo:ivi5 s t€rnilama,otkrije! dolinu s dva zasebna jednim zienim i pejzaza, drugimneplodnim,i odvedeiih u sotnu i pumrzelenila dolinu,slijeditiei Allahoru volju,a alo ih usmjeri5 u suhu i neplodnuobiast,ho6ei ti taloder slijeditiAllahoru volju?" Täda pristupiAbdunahman bin Ar..f,r.a., irer e im: "öuo sam Allaho,a Poslanika, s.a.vs.,Lako ka;e: "AIo öujeteda je u jednoj zemlji Luga,a vi ste ste u njoj,ne;hzite i ne bje:ite iz nje, a ako öujete daje u jednoj zemlji kuea,ne idne ka nioi!" 2{

} Ebu-Darud, 3921 i Ahned3/45tr u seneduje jedna nepöznara osoba. r4Buhdja r0/154, Mustim 2219.

5l I

Poglavlje IV
Lijeöenje edema (vodene bolesti)

.,Sahihu,, Muslimje zabiljdiou svorn grupe dogadaj beduina koji "Zarrijeme sudoiliu Medinu: naiegboravka u Medini osjetilisrno abnornalnost aijeva. Na3a sucrijeva postala twda(neosjetljiva), nalistomaci naduti, i osjetili srno uop6e malalaalost, slabost i krhlostu najim udovima..."Kadasu iznieliniilovo stanje Allahovom Poslaniku. s.a.v.s.. on je rckao: Trebalibisteporraziti stado kamila (igurno odsadake semislinato da suArapisadaku karnileiavali takotsto bi ih odveli u pustinju, nebi li senekonjimaokoristio u pustinji) i pijtenjihovurin imlijeko." Kadasu takouöinili,slijede6i taj tretman, oni su seoporavili od bolesti. Kadasuozdravili. pobilisu pastire, odvelistado kamilai rimeseborili ororivAl_ lahaiNjesovoePoslanilG. (rJ.Geii Njegove s.a.v.s. propise i propisi Njegova Poslanika). je po njih porjeru Poslan;k, s.a.v.s., poslao l<oja ih je ;v;tila, J;kh im rukei noge i oslijepila ih, a potomih je pustilada urnruna suncu."r5 Ovai ie "Sahihu"^ hadis taloder prenesen u Buhanjinom Edemje bolest Lojaje uzokovana stranimhladnimvirusomkoji pokazuje abnormalnost kakou vanjslim vidljivimznalovirna talo u unutamjirn simptomima. Ovabolest nzvijaselroz a}umulaciju teönosti u delijarna, tlivima iti 5upljinama u tijelu gdjesu ponijeianihranai Zeluöani (eastriöne sokovi izluöevine), rezuttirajudi nadimanjem u (abdorninalno abdomenu nadimanje) . Postoje tri wsteedema: koini edem(conjuctive) kojinapada tliva, i onje najozbiljniji; abdominalni edem(edema) hoji izmedu ostalog (taloder) jetru; i membranski moienapasti (timpanitni)edem, :to uzrokuje nadimanjJ abdomena alumulacijom gasa ilivazduhau crijevima ili peritonealnoj iupljini. jesunajdokazaniji Diuretici i laksativi lijeLzaedem. (omosuöavaju) Oni osieuravaju . tijeluumjeren rad crijevai redovno oslobadanje urina po potrebi.Oval:vim;dicinski sastojci nailenisu taloder u urinu i mlijeku ;enle }amile za rrijene njenogciklusa
I PM@iBuhrüa, l2l98;Mulim, 167l;Ebu-Da@d, 4364, NNi ,7/g\Tim;i72,rb..Ma?ndre25?A. a DaUe ü,5u + odmebuliod ßlänä,ubJ,neduhebud"imbcknali n,hovd mdvd uFtä. optjärkdt, ih,
dal' s. u bjekitvo noleiionoito !u uknli

s3 l

parenja. Uswari, za wijeme par€nja kamilje ml;jeko postajesurutkasto,serozno Gukrvitano) ili razrijedeno, öistoi teöno(vodeno),i nj€nasurutkaposraje prirodni antitoksin(protüotrov) za bolest.lz tog razloga(zbos roga)Bozi.iiPoslÄnik, s.a.vs, preporuiiojetaLav lijek;ovakav kvalnet (öistaö). mlijeka osigurava porrebni deterd;ent blagilalsativ,odeovarajuöe oticanje urina i reguliranje rÄdacnjeva.posljedicaj€ ovos lüekajataakosekamiljesrado jakog pelinom hrani kojije ninsa (ai. Genus arremisia). (mjerovitom) ili eurazrsLom ü:esodjjnjomvrsrom absinta(lcr.Atemisra cösintÄium) koja proizvoditamnozeleno igorko ulje, moövarni rosoz,iempres,ju:no drvo (ai. Atenisia abrotanum) AriemaiacampÄoraic) , zlatnin pelinon (7ci. sauve , aremisinom (0, kamfir (cr. Andropogon (despikom) schocnonrhm), (iar. nardom Nadostochss yaiomanrs) iz porodice kineskih ljekovitih biljki, koja nosibjelkaste i ponekad zuökaste cvjetove, a ima miomirisne konjenove, ;li kamiüimsijenom Laohranom.rneduostatim pnrodniin lüekovinaza €dem.

ls4

Poglavlje V
Läeöenje rana

"Sahihu" Renesenoje u daje nekoupitaoSehlabin Sa'dao naöinu nakojije izlijeöena ranaPoslanika, s.a.v.s., Ladaje bio ranjenu Bici na Uhudu. On "Na je odgovorio: dan Bitke na Uhudu, BoZiji Poslanik, s.a.vs.,bioje ranjenu lice, je oönjak njegov bio slomljen, a njegova Laciga na glavislomljena. Vidio samFarirnu, njegoru k6er, nekajeAllah njone zadovoljan, käkoöistinjegoruranu iopreznobriie 'Alija, lcv kojajeteklaiirom njegovog lica. tkoder samvidio nekaAllah blagoslovi njegovo dr:anje,l€lro stojiporednje i koristioklop kao zdjeluda opereranuvodon. Kadaje shvatila da ne moie Lontrolirati oticanje Lrvi, odrezalajemali komadhasure (posebna grubapostelja za sjedenje), spalilaga do pepelainanijelataj pepeona ranu dokseltrv nije zgruiala."/7 proizveden Uswari,pepeo ; tnkine hasur€ imajakeaglutinacijske efekte(posljedice)za nagomilavänje zajednos krvnim 6elijamai u zaustavljanju oticanjakryi. Ovakvi prahovisu visokoprihvadjivi6alo upiüivi, visokoabsorbiraju6i) imanje nadra:ujuii jakih absorbenata za rane.S dmge strane,nano;enje i nepostojanih antiseptika na ranemoie poloenutikrv (uzburkatikrv) i pove6ati njenooticanje.Upotrebasuhoe prahaod papirusa Lao puderaili njegovo mje5anj€ sa ocarom moie zaustaviti krv iz nosa(epislcftsrs) ilikvarcnje iz nosa (d/ö. rub). U wojoj poznatojtrnjizi "Kanun fi tibbi" (Zalonik Medicine), Ibn-Sinaspornenuo je taloder njegoruupotrebukao (antiseptiönoe antiseptika asensa) za sbnlizacüusvje;ihranai za zgrüavanjekrvi. Biljla iz koje se pravi papirus obilno rasteu predj€luNila u Egiptu, a bila je koriötena u staronEsiptu Laornaterijalza pisanje. Biljka papirusajeste hladnaisuha je za lijetenjerana u sluöajevima a korisna (ganerenoznih gangrene rana) u ustima kaoagens za zgrulavanje krvi (kao koagulans), iza spreiavanje lirenja zlo6udnih (malienih) öireva.

' Bühadja u Poslavüü o diifiadu, o oblaienju]acise,6/71: Muslim, t790 ü Knjizidübäda, ü poetävüu

ssl

Poglavlje VI
Lijeöeqje püenjem meda, kauterizacijarai puötaqie Lrvi zarezivanjem koiere

"Sa_hihu" Prenesenoje u Buhanjinom daje lbn_Abbas, xa.,cnnao "Lijeöenje Boiijeg tuslanika, s.a.vs., daje retoo: senalaziizrnedu upotrebe sirupa pustanjem odmeda. krvizarezivaniem lozej kautenzacüe "atrom.ja s.m some ummetu zabranio kauterizaciju"r0. ,,Koneestir.ne O ovojtemi je rehao: Ebu-Abdullah el,Mazir (koje izazivaju navatu . krvi-kongestiju) posljedica bolesti su itilrvi, iute iuii, sluziili crvene tu6i." Kadajeuzroönik je lüekpu5tanje l<rv, onda lavi fflebolorneä). Nadatje, alo su uzroönici ostale tri tjelesne izlutevine, ondase njihovilijekovi sastoje od upotrebe pojedinih purgativa. U gorespomenutom hadisu, proizlazi tekoje Bo:iji p;shnik, s.a.vs., darao prednost upotrebi meda [ao vainogispiraöa, blagog okrepljivata nad gorkim (ili opdenno lalsativima hlsem lijekunadtdim op.p.),i onje daoprednost upotrebi pultanja krvi zarezivanjem ko;e nad Lauterizacüom. Neki su kornentatorj protumaöili pu5tanje krvizarezivanjem troie, a kadajelijeöenje nedjeloworno, kauterjestezadnjesredswo. tzacija vatrom ,Ja U drugom hadisu Bozijiposlanik, je rekao: s.a.vs., tiönone volimkoristiti "rr (upotre|ljavati) je BorüiPoslaniL, [auterizactu. Ovdje preporuöio s.a.vs., kauter_ izaciju kaolijek sanoondakadasu lijekoviprotiv navale (dettongesilri l<rd lijekovi) nedjelotvorni, a ta pojava neznatnos bolane smij€zahtijevati posljednje sredswo (podnoienja) tplienja je uzrolkauterizacija. bolakome Seidel-Hattabiie orenio da je BorüiPoslanik. s.a.v.s.. kaurerizirao Sa da ibn Muazadä bi sprijeiio Lvarenje lojeje trebalo biti fatalno da nijeodmah lijeöeno.
"Äi&ono "jesie 13 @ ßpunanje kni i, djeta,najre!6eiz mra, a more i iz drüsih düelovatijeta.Cilj, "hidime" jßrc dd s '&FTivdjem lorr nd mrenusdr r nJca r.dan od.enrdE sdre"e nr,isra[^ siusdr. krv rbad hdpo|lp. dd b, rirplo nd romhi€.ru dobilonow. .Fezukrv A Altäh Mjbot). ^ä rop.pJ 'Mpiati u potpunosripojam cupdnc (nj. ,naa€nje). r0Blharija,poslavlje o tomedaje tijeiehj€ u tristvai, l0/l t6. 'Buhadja, l0/130j Müslin u poslävlju da svälaholesr ina,or lreL 2205.

s7 l

Neli lijetnici wrde da su humoralncbc,lesti (bolestitjelcsnih;zluöeüna)uzro. kovane;nterakc;jom s tjclcsnimteinostimaili bez njjh. Käo ito srnomn;je objasnili. ietiri dclesne izluöcvine mogu biti: vrudina,hladnoaa, vlarnostili suho6a, iti se one mänilest;ajukao izmiciane Gpojene). Stanjäsu toploteihladnoie korisna,dok su ona vlagei suhoäe nedjclotvorna. Redovito.Lorisnostanjcnalazise s onim nedjelowornim. Postooväkverjetesne izluöevincpostojeu kinetiönom(pokretnom)stanju one su protkaneelenentirna (tvaima, supstancana) tijela,oncneprestano reguliraju bilo koju neravnoteru tjelesnih tctnosti. Zbog roga, bitjc poslaniökog obraaanja, kojeobraduje temcljnu naravlüeöenja toplc ili hladnebolesti,u tisaenjukrvi njen;mpLriranjem preko zarezivanja ko:e;li povrnnskog zarezivanja veneu kupicu.Ovakvi postupciimaju za posljedice iiiienjc i dosljedno dokazujuum;ivanje tjelcsne ;lu.evine. S drugesrrane. Iteienje hladnos stanjazahtijeva zagrijavanjc elemenata. a takvaosobina postojiu medLr i prematome zahseva purgaciju(rixlenje).jeL medje laksativ, srcdstvo za skidanje tankih naslaga (npr u lobusimaili cr;jevina). orapaloiabluent. Ravnoteia (nenvnoreza tjelesnih izluievina)bit ie lijeienaumjereno isigulo u odnosu je povezana na neugodnosr k{,ja jakog purgativa(sedswaza iii6enjc cr;jeva). s upotrebom Sto sc tiie upotrcbljavanja kaurerizacije za svakuvrstu ovih (fiziakih) bolesti, jc njenuuporrebu BozijiPoslanik. s.a.v.s., dopustio jer samokao posljednj; izlaz, humoralna bolest(bolest tjelcsnih;zluöevina) mozeizmeduostalog biti: akutna i prcmatomcae,prestati brzobezporrebe za kauterizactom ilihroniina,pritemujc kauts;acüa najboljeizvodljivana powijedenom udu (ekstremitetu) nakonizvriene purgacije(izvricnosiisaenja)kwi. Nadalje,ovakva ie bolcstpostatikroniönaonda kad hladan ; sust element (tvar) prodrc pod Lozu da bi potom razvio hladnu i hrapavu(gustu)krastu,ito 6eopsrru;rati Gpre.avati)uravnotezenu funLctu tjelesnc izluievine,a to 6e raiiriri i promijcniti susjedne ielije u woju vrsru (u svoj vlastiti tip 6elte). Ovakvazaraznabolestmozebiti Iijeienakauterizac;jom kao posljednjim sredswom da bi seizvuka, (odstrannD uzroönik(uzroöna tvar bolesti).Prernatome, iz ovaklih hadisami uöimoo lüeienjü fiziikih bohsti kadanjihovastrukturasuzbija i najja.e lijekove,kao ito sno nauöili terneljnibetman (baz;ini nai;n lüercnja) jednostavnih bolesri iz hadisa:'la.inaje wuiice ta kojaprzisilnokaodaje pustena ;z kljuöaled;ehenemske jc vatre, pa stoga ohladitevodom. ' Puötanje hroi zarczioanjem hoie u huprcu Sto se tiöe lijeienjÄbolestipustanjem krvi pomoiu zarezivanja ko:e u l(upicu (Rebotomije), kao tcrapeutsLc mjere,nekolikoje hadisapreneseno u Buharijinom 'Sahihu" i u zb;ci hadisaprenesen;h od tbn-Madzdzea, ;medu ostal;h. Ibn Abbas

ls8

"Blagoslovljenje je takoder preniodaje BoiijiPoslanil, s.a.v.s., rekao: rob kojipulta kv zarezivanjem koie u kupicu (flebotomiju). Ovo öisti krv, isu5uje unutarnjeupale "On je, "Puitanje i izoitrava vid. takodearekao: Lrvi zarezivanjem koZeu kupicu (hidiarna) je jedan od najboljihlijeLova.";: "Sedarnnaesti. Ebu-Hurejreje prenioda je Botji Poslanih s.a.v.s., rekao: devetraesri jesunajolji dani za puitanje hvi krozzarezir.anje i dmd€set pn i dani lunanih mjeseci koie injeno oticanjeu Lupicu (flebotoniju).lbn-MadLdLe je taloder prenio da je Bo;iji Poslanil, s.a.vs.,rekao:"Neki od vaiih najboljih tretmana(lijeö€nja)nalazeseu uzimanju (aplikaciji) lijekova Loji se uzimaju ümrkavanjem (od pnrodnih bitjaka), u puxtänju lnvi pouiinskirn zarezivanjem vene u kupicu i u purgaciji." Ovo posebnoobradanje jesteprimjenjivijeza stanowike A,rapsLogpoluotohai zernaljatoplog pojasa. Kotisti puötanja htoi zareziodnkm hoie u hupicu (flebatonije)

Pustanjekrvi zarezivanjemLo;e u kupicu (/ieüatomid) jeste tretman za raznolike bolesti. Ono tjera krv van Lroz koine pore, tisti koiu od njenih zaraienih (napadnutih) dijelorai dovodipnrodne izljetujuie asense u to podruije. Ponekadje puxtanjekr.viza, rezivanjem koie u kupicu djelowornije za koänebolesti neso puxtanjelsvi powjinskin zarezivanjem vene u kupicu, doL je pustanje krvi pov*inskim zarezivanjemvene u Lupicu boljitretman za beznadezno laajnjebolesti. Odluöivanje za upotrebujedne od dvije ndnje ovisiodnekolilostanja, uldjuöujudi6eme,mjesto, dob pacijenta, tjetesne izluievine u toplim predjelima, topla godisnjadoba i individualnatopla stanjaal<o je krv pojedinca (uzbudena, uzburhana agitovana). Puxtanje krvi zarezivanjen kde je takoder korisno za ienu u poticanjunjenognenstruacionog izljeva.U tom sluöaju, puStanje krvipovriinskimzarezivanjem koie u hupicuiznosivanonoito puitanjekrvi iz venene moie. Puitanje krvi pouiinskin zarezivanjemkoie bolje je za rnladeljude i zaonekoji ne rnogupodnijetipuitanjeLrvi povßinslim zarezivanjem veneu kupicu. Lijeönici se,takodeaslaiu daje pu5tanjeLrvi powiinskirn zarezivanjemtroie u kupicu boljitretnanu toplijimpredjelima, dokje pudtanje krvi powiinslim zareziranlem vene u kupicu pogodnije za hladnijepredjele. Puötanje krvi powlinskimzarezivanjem koZe u kupicu trebalo bi biti izvodeno sredinom lunarnogmjeseca i u doba kadaje mjesec u hzi poslijepunogmjeseca (kadaje star rnjesec), a prije novogmjeseca a pogotovo za vrijene beie öewrtine mjeseca.Ovo je dobro stoga lto za wijeme prve polovice mjeseca lcvna je izluöevina hladnija,nekongestivna i u sranjuje pasivne hiperemije (abnormalnog stanjavelike holiöinekrvi u bilo Lon dijelu tijela) . Premda sval€ rjelesna izluöevina sazrijeva u promjenjivirn intervalima, sveonedoseiusvojwhunacsredinom , Buhadja, r0/126, t27;Mnstin t577.

5sl

njescca;za vrtemerreieöcrvdine mjeseca. Istom;iljenje;nioje Ibn_S;na (Avicena), dodaju6ida "puitanje krvi povriinskim zarczivanjcm kozeu kup;cune bi trebalobiti prinjeDjivano u v{eme rastu6eg (periodod poietka njesecado prije punog mjeseca mjeseca)jjzato jer tada tjelesne iztuievine; njihovi spojeviGhlati) nis; ;re.asiti; krv (nagonilali se u !rvi) jli se ne nalazeu velilom broju u krvi, ; u jeme zadnjc jer, u suprotnom jnrcnz;tet öetvrtine rnjeseca, ovakve koncenrracije ie biti nearlekntan da izvuie svekoristiod puitanja krvi povriinskimzarez;vanjen ko:e u Lupicu.,, Posebno naslasavanje ovoghadisajeste daje purtanje krvi povr;inskim zarezivanjem koie u.kupicu dato za onekoji:ive u toplimpredjetima, a zbos tosaitoje nijhovairv razrjedenija jc bli;.epovriiniko:e. U toplimpredjelima ; dovedena ovatro privlaicnje kJü roplotomsunaevih zraka nore pfezasnitilrvlju razl;iita podfuija iapod koie. Premdastanovnici toplih prtdjela imaju ve6e pore, ipak ponekadza vrijene ovakve vrudineoni semoguosjeiatiiscrpljeno i malaksalo. Za ovakvopredüdanjc,pustanje krvi pov*inskimzarezivanjem veneu kupicuopasnoje, d.k püir.,je k."i ;o,;ii,ski; zarezivanjem ko:e u kup;cuu4okuje pri,lrdno raspri;vanje bjlo koje fomacüc krvnc prezasiienosti ispod ko;e. Oväj pdrodni tretmanubrzavatanacmetabolirkihproc esau krvi (kaojcdnoj od ietjri remeljne ;luöcvine ttela) koj; je pm6enpr;ojnom pureacaoniiii6enjcm il; isp;anjcm arte{a, a posebno onih arterijai vena koje ne mogu biLi lahko tretiranena ovaj narin. Isphhivanje(procuivanje) ito,e zb;. u svakor Äriert; osigurava posebne kornti. Naprimjer;procurivanje krü ;z v. basilicae umanjujekongestüu i upalu jetre i sle,enc.Ono takode.korisli u smanjenju upata plu6a,pleuritisa(upaleporebrice) ive.ine Lratkotraj.ihkr".ih bolestik;;ogä;aju predio od ispod koljenasvedo iznad bedrenogzgloba.S. * t;t" "*"J;""*." rucr,pustanje krvi iz nje dokazatitekoristiu odstranjivanju prolaznogop6eg oticanja (edema) tüelaakoje uzrokovän krvnomjzluiennomkaoi op6om;feldjom aupalom) krü ;li ioksikemtom. Ispuitanje krvi iz v cephaiicae pomaieuravnote:ivanju prolaznog drhtanlaghve,6ola u vraru i konsestüe (povcaane koncentracije) kü ;li simptom; (plaviloili bljedilo kore Lao posljedica cianosisa nepravilne oksisenizac;je krü) uz_ rokovanihnedostatkom kisika iti patoloikimhemogtobin"f.t.,tunj"- u k;. Sto,. tiic p_uitanja krvi iz Vv. iugulares, ono pomaZe u ispravljanju nepravilnihotkucaja srca(hipohondrija), astmariinoj ncpravilnosd, hroniönoj herpesu i osje.aju slavoboljj, teiine oinih käpaka. Encs, Bog nekajc zadovotjan njime, rckaoje: -Boiji poslanik,s.a.vs..bio je .. lqcöenpuxtanjem krvi povriinsLin zarezivanjem koie ;medu scapulae {opaticc) i -a, dvije stra;njc venevrata (Yo. ceroicales superfrti,ths).',lAl Bos neka bLs.slov;
riN'rM hlto jo $ njeqoq oyij.rljcna pouiina pNciava

.' Tiimiz,jr u svohe,sundr... 2052;Ebu-Davud 1860;Ibn_Madrdrc, 1483: Ahmc.l, t/ t t 9i Drenefno srh,h sencdom.5al,ilmm gaj.l,.ijcnio I lakin,a s njin * stoiio zehcbi.

160

nlesovo spokorstvo, prcnioje daje melek D;ibil bio taj kojijepropisao pultanje lavi povninskim zarezuanjem [o;e u kupicuB.rüe. posl""it". ;.t; r nri,lr" ;;.;;: -sal'ihupreneseno Jeu da p Borüi poslanil.s.u."".,Lorisrio pustunje ,laltoder tr\a povrsrnskjm zarezivänjem toze u kupicu prori"ela,obotje je boio,ao od Loje za 'Iäkode wijeme had:adokje nosio ihrame.r6 u h"ai.;rn"l";. i. p,.,i" EU"_O"*I, Diabirjeizvijestio dajeBoii.jiPostanih, s.a.vs., prirnjenjivao navedeno pustanje lcvi nabedru zbog odredene (istezanja) naregnutosti Lojuje trpio. Rimj€njivanje pütanja krvipowlinskimzarezivanjem koie u kupicuizrnedu dvaju , (kahil) lopatica pomaielijeöenju bolau ramenu, b"l*" , *af"f.t""." ; U.f" , g.i,. Puitanje trvi zarezivaniern kde u kupicuiznaddvije"rd,j. *",,. ;;. (y;'c_;;ä sulerftiales) poma;elijeöenju drhtanja glave idrugit "t ,!" gta"" (tj., ti*, 2"b", ,;ij; otr:u,nosa i erla)bezobznada li suovat:i,a sranja uz.otrovana iti usljed infeLcüe kni ili zbog naticanja uzrokovanog Lrvnorn izluöevinom. Pitanja primjene Meditina sadrzi razlitira mistjenla hojaseodnose na pustanje lavi zarezivanjem , . koie u kuprcn narjemenu (dzeozet lobanie el-ftonaÄduu.ra). O ovoiremi,Eb"_N;irn ,.Poslanrkova er-Aslahan' u svojoj knjizi,nazvanoj medicina.. narodida je All"lrov Poslanik, s.a.v.s...rekao:"rtimjenjujre pusranie lrvi zarezjvanjem t.,. "i,;;;" t;emenu jer onolijeri petbolesti"l/, lobanie. je naueo medu kojima lepru.U drugom hadisu onje taloderprcporucio istj trerman. dodaiuii:-...jeronotije;i 72 botestl.,s. !.,nr.koJr sl isrrdZivali ovaj hadn tr ocijeniliga kao dobros)spomenuli su neke oo njegovrh konstr. kao Xtosur spreaavdnje abnormalnog jabutice izboienja odne ruvecanje zajedno sr.thyreordeae saizbotenjern odne iabuCice). oticanje ceone hosti (processus roDanje honrosphenoidalis), poredosralih indjkacüa. uklj,rrujuiiterinu ocnrn kapaka I obrva.tmamAhmed ibn Hanbelraspitivao se o hadisupu5tanja lrvi zarezivanjem koie u lupicu na tjemenu lobanje, pr"lndu, tuduje on salnt ebuo lalavtrerman. onje primijenio rrerman nadvije srrane tjemeno. Sto,e ritelbn-Sina,a ..Kada nremu.se nije svidala ovakva uporreba. paje rekao: seresto prim_ lA:l:ene), pryup,onozaöinje zaboravnost." Istoje mixljenje izneseno u sljedeiem hadisu edie
'Jbn-Madidie u "Suh€nu",j482, sercdje da if.

1 Buldija, | 0/ 128,ü häd;u toji prenosi Abdultahbii Bühajne. " BilE, s" 5,j"1i", drcl, El Dior*Sas,r". a pnpnuje sd T"benn iu,bn Sunn,ju, Ebu \e.inu a rc,rBaprehose od buhejba, Un sale oznaaio da,rfom. r spoD;nje -Mudrneu sa Hajsenj u , 5/94j n hadßu od suh€jba i ka;e da sa pEnosj ,Iabüani ; da su

6rl

"leme jestemjesro r ka;e: lobanjc men,orisanja; njenopuitanjekrvi (puitanjekin na tom mjestu) zaretvanjcm ko:e u kupicuzaöinjc zabotavrost." Oni koji mspravljaju o eerodostojnosti ovoghadisa(i rvde da on nije ispravan) tnde da ie ovako puitanje l{rü zarezivanjen kote u kupicusamo (ocipihlnidio), kadje oslabiti straznji d;o mozga ncpotrebno izvcdcno,;natc, kädaje uporrebljeno za nadolaze6u krmu kongestiju mozga ili kap (mo;daniudo), ono ic zasigumo biti od korisri, pozivajuiisei na medicinsko i 'temkopravilo. Pdmjenapuitanja kni zatezivanjem kozeu kupicu ispodbradepona;e u sman jenju dboboljc, L,ola u licu, iiiienju glavei smanjuje bol u grlu kadajc k{,ditenou (pravo) jeme.Puitanjekrviza,€tvanjcmk,;e u kupicunauhu stopala odgovarajuie jesteprcporuienazamjena i iznadalanka ,a puJhnje krvi pov,iinskimzaiezivanjenr venc saphene u kupicu (phlcLotomia venaesaphenac masnac)koja je vcl;ka vena noeekojazavriava (maholusu). na ilanku Oakvo puiranjekrvi poma;eprotivupale lestisa. no:nih i;reva i zatajenja mcnstruacüc, dok pustanje krvi zarczivanjem ko:e u kupicu;zakoljenja(u 6sssipoplitei)poma;eu lüeicnjuaneur;na (prosiren;a kwnih :ila), hrenianih abcs (aircva), hemoroicia i septiinih(,romih) iireva nogei stopala. dok puitanje krvi zarezivanjen ko:e u kupicu na sredinibedra Gregna) jesredobar (;itaciju) rfetmanza üzdmiivanjc Ieda,podagrc(dhta) ihen,oroida. Poslaniöha uputa za najbolje orijeme pirnjene ',hidäame"

jc takodetran,jcnavedeni lmam Tilrnizi izvüest;o hädiskojijc pr€n;oIbn Abas. "Scdamnaesti. dajc Allahov Poslanik, s.a.v.s.. rckÄo: devetnaesri i dvadeset prvidani je$ Dajbolji Iunamilrmjescci dani za izyr;avanje puitanjakrvi ku zarezwanje kozci njerc oticanjc u kupicu."rq U drugorn hadisu onje takoder rekao:" Lijeöitcsepuiranjem krvi zare?ivanjen koie u kup;cui ne dopusdte da vasvisokkrvni pritisak(iiperren:lo; driebEi.rs)übüe.'o Mcdutin, lüeönici se slaiu da je pu;tanjekrvi kroz arezivanle ko:e i njenooticanje u kupicukoristanrretman u bilo kojevrijcne za vrijemebotcsti. U Ebu Darudovojzbirci had;sa, sliino ob,ä.anjepfenioje Ebu Hurcjrc, a to jc da je Allahov R,slanik.s.a.vs., jednomdodao,"% je l;jehza waku bolesr,'rr misleiina svakubolestuzrokovanu pove6anim dotohomkrvi u orsan ili ikivo ili (uzrokovanu) kongcsr;jom krvi. EI HÄllaljc prennr daje inam Ahmcd ibn Hanbel tretirao samsebe puiranjemkrvi za,czivanjem koie u kupicuda bi obuzdaonavalukrü, bezobzimna "puitanje daLum iwijemc. StosetiöcIbn Sina'a,onje preporuönrda krvi zarezivanjcm ko:e u kupicubude izvrsavano oko dvaili tri sataposlüe podncodmahnakonkupanja
r t_nmti,2054 , cdjc d^'il. fn , Prcnosilbn Mad:dze 1486,F.bu Da$ud.186t: Bojhekig/110r s t,Aen scncdon,.
I |]bu Davud. ]86t, sr hafn $nedom

162

nla

E
I
t,

toplom vodom, osimsdjeje povedana visLoznost lrvi, öine bi pojedinac trebaoda se okupa i daseznojijedan sahat prijeaplikacile r<uprca za puxtanje krvi.,, Pustanje lcvi zarezivanlem Loreu lupnu n. bi trebalo biri pnmjenjivano na_kon , oDroka. onomoze uTrokorari Jer probanesmernje. jedenia a pogorovo poslije orosroe "lT* istjecarie traptjrca tietesnih iituieün". iti odcanre sa Tl: l-J",.. :.rokoratj Altahov pustanje l-ostanik, $hrom. s.a.rs..je rekao. lrvizar.zivanlem Loe u kupi.una prazan jestelijek,a na pun stornak bolest stornak i *a".*u". .je " rn;"** ;" iii.i. ; U suirini, davanie prednosti datumu i vremenu u primjenjivanju puitanjaLrvi za-rezivanjem Lo;eu lupicu-iesre uelatnom swarp*a""u"z"*i; prrt" **o"S"il aprrkdcua 7azdrav.ü osobü. Inare.u rlu.äju botesh. a akolij..nik smarrd io prijelrc "lo",q"j:lila. mora aplicirari pusrdnje tsri pordin,tjm ,a,ezi,anjem f:""1-. xozeukup,(ukddrqdrpjeroporrebno.Sroseüaeh"di"a,.Ltjetiresepusranje-L; zarczvanjem ko,;e u luprcu ine dopu,riredava. vis"tl,*; p,,*^l ,U;1.1., "",. J"."i usravnom naonekoJr rrenutno bolujuod visologlnnog pnris[a.u iemu posruDali puitdja krvi. Tarezr!dn;em ko;eu lupicu ubtazava ovah.u naperos,. , ;"i"t "f;ä" rTama Ah.meda el"lt5.u ibnHanbeta kolije pratr.titror pustanje ao krvi uarezivanlem 11Ue Koze u kuprcu bFzprecj/jranja daruma i wemtra. Nqjbolji (najpogo.Iniji) dan za pimjenu zarezioanjem hoie u hupicu puitanja hrr.ti

U wojo.i knj;i El-EFad,Ed,Darekutni je dä je Abdultahbin Omer izv,jestio .pusranie citirao AJlahovog Poslanila. je s.a.vs.. dä on relao: kr\a,^,,,;"^,t"; ßor€ u kup,cu poverav, memoriiu primjenyujre {pamcenje) i ra;borirosr. pustanre ßrurarervanJem koieu kupi.usaimenom Allaha.ali neprimjeniujre gaiervlliom, petlom. suborom ili nedetjom. dok je ponedetjak ndiboüi.f,l-H; ;t " *.r, +t..i . naqßa naveoJe cta rmama Jeuprrao Ahmed,bin Hanbela: Kojimdanima u "edmici tirleodobravai primjenu puitanja Lrvi zarezivanjem f."2. , f."pt..l" O,;" "Je."..i", "U vezi ja znarn s ovirn pnanjem da su subota i srij.a^."*a*" , f,"a;,irn"," ,"1; l.aiuipetak." EbuBekr, nekajeAltah njime zadovotj",, ,"biä*" j" ".p"",j""j;;; puitanje krvizarezivanjem koieu Lupicu utorlom, a, ,U"a" * f,^i;".rn,ü..i.. selcvdovoljno (Ebu-Dalrdrr Sro* rtt. p,sr"";. nezgruSava.' f*; za*,i,"";.rn ",,l't"d".: je A ah zadovotjan nera je njime.prenro ll'l i. T,li l_fu.Hurerrc. ti9": o:aikojl prinjenJuje pulanp krvi zarezivanjem r,ou. u r.up;.u :ll:":,, 1ko suootom rrr snjedom obotiod teukemiie ili lepre, nelakrrvisamo sebe...",
4 k 38621 ß Hä[in,4/409r Bejlteki, 9/j40i sänetouh senedom.

63 I

Zahl,juöah horisti puitanja zatezioanjem ho;e ü hüpictt

hrai

U gore navedenimobjalnjenj;mazakljuiili :ino da, pozivajuii se na hadise, je trermanncophodan, medicinski a puitanjekni zdrivanjem ko:e u kupicu preporuöenoje itreba ga primjenjivatina taönoodrcdcnimdijelovima tijela.Puitanje kri zaretvanjemkoie u kupicumoie sevrsitizavrijeme hadia. öaki ako taj postupak zahtijeva brijanjekor zbogmedicinskih razloga bezpotrebeza obrednimotkupljen. jcm ili fidjom. Puitanje Lwi zarezivanjem ko:e u kupicu ne nora prekinuti post osim pod jedn;mod sljededa tri uvjeta:lsda je postpropisan(u vrijemcramazana); pr;mjenu.Medutim, kada pojed;nac nije na putu i kadabolestne zahtijeva Djesovu "Sahihu" "Allahov imamje Buharidoista izvijcstio u wom daje Poslan;k, s.a.v.s., jc apliciraokupiceza puitanje krvi za vrijerneposta (dok posrio)", a ovoje mo;da duöaj dobfovoljnosposta,Allah zna najbolje.

161

Poglavlje VII
Puitanje krvi powöinskim zarezivaqiem vene u kupicu (flebotomüa) i kauterizacüa
i.

&
t;
DZabir bin Abdullah prenio je da je Atlahov Poslanik, s.a.v.s.. poslaolijeönihaUbeiu bin Ka'abu, koji mu je pustio kra iz vene a potom sa Lauterizirao.'{ Navedenoje u sahih hadisjmada kada je "t;jelorn ,unie. Suud bin Muaz u nadlakticu(ahlat),Allahov Podanik, s.a.v.s., kauterizirao mu je ranu vrhomstrijele.Kasnije rana je oteklai inficiralase, a on joj je pustio Lrv i potom je opetkauterizirao."as Ebu-Ubejdeje Lazivaoda je ranjenaosobadonesena prije "Käuterizirajte Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Iojije rekao: njegovuranu, poromje (opranirn pritisnite i) ugrijanim kamenom". Talo je Allahov Poslanih, s.a.v.s.. Ioristio kauterizaciju kao zadnjesredsh,o, ali j€ on ipah porvrdio: "A[o postoji izbor u lüeöenju izneduflebotomije ja liöno ne volirnkauterizaci.ju ili kauterizacije, (meni se liöno ne (Buhari svida louterizacija)." i M'rslim) U drugom hadisu,troji smo naveliranije, AllahovPoslaniL, s.a.vs.,je zabraniokauterizaciju, alije on takoderrekao:,,... Biti smo suoöeni s kuinjama,pa smoprimijenilikauterizacijr.r, ali ih nismouspjeliprevazi6i nitismouspjeli."{El-Hatabije tumaöiodaje "rana Sa'da bin Muaza kauterizirana da bi sepospjeiilozsruiavanje krvi, a Allahov Poslanik, s.a.vs.,je bio zabrinut,jer da setaj postupaL nije odmaÄuporrüebio Sa'd bi islcvariodo smrti.', Kauterizacija bi trebalabiti loriltena samokao m€dicinski tretrnan. i doDütena je samou slucajuprijekepolrebeupravokao sroje lo po Tivorvazan slutaj "mpuri_ ranja.Sto se tiöenjeneprohibicije, onaje namijenjena da se suprotstavi druirvenon misljenju da je to mulki i da bi pojedinacrnogaournrijeti ukoliko se suprotstavi ovakvomtr€tmanu, tak i alo je to zanemarivo rasijecanje. Zbog toga je Allaüov Poslanik, s.a.v.s., zabranionjenu upotrebukao socijalnog obiöajai to usljedovalve oüte namjere.Ovalwo stanoviSte je posralojasnüeu sluöajuImrana bin Hasina, Loji je tvrsto vjerovaou kauterizaciju i iigosanje lao lijek za svakubolest. Allahov poslaniL, s.a.v.s.,je priznaou sluöaju Imranada bilauterizacijanjegove ranebilaopasna,teje
4Muslim,2207. {5Mullin,2208; i Anned3/213. { Tihizi,4/427tEbu-Dawd,3865; lbn-Madidr€. t490; sasalihsenedon_

6sl

on zabranionjenu pnmienu.u ovon sluiaju, na vidilo ;lazi zabränaprirnjenena kritiinim dijelovina tijela,Allah zna najbolje.O ovoj tcm;, Ibn Kutejbc je ukazao da postoje dvijeuste kaurerizacije: po "druitvcnim obiaajima", kao u sluöaju zdrarc osobekojaje tä na koju seodnoscrijet;: 'Onaj koji Lor;sd;;sosanjcne vjerujeu Allaha"; i medicinska, kao u sluöajuognojene rane ili poslte ampuracÜc, i ovoje ono "kao na ita seodnosi lijek". Kada se misli daje kauterizacta porencüalni lüek,al;je to bezivntog uvjerenja, onda ona nije dopuitena. j€ u "Sahihu" da je Allahov Poslanik,s.a.vs.,reLao:"sedamdeser Preneseno hiljada ljudi iz mog ummeta uii 6e u D:ennet bez polasanjaratuna: oni ito ne trazeda f l;jeöerukjom.oni koji se ne kautcriziraju ; oni ;to nisu sujevjerni i oni xo polatu potpuno povjerenje u njihovosGospodara."Prema rome. hadisi govoreo kauterizaciji i ligosanjuna ietiri razliöira natina:da seuporrebljava; da sc ne voli, da se pohvaljuje onaj koji se odrekne ovaLve rerapije i da ih zabranjuje. Hvaljen nekaje Allah Svemosuii ne postojikontradikcija izmeduovaöetiri misljenja, a pojedinac moie koristitioväkav betmankadajeto nedicinskipotrebno, öine6i ro dopustiümiaho mu seono ne svida.SLose tiöenjeneprohibicije, to je stvarizbora; liönesllonosti,a "dru5weni pogotovo kadase koristikäo obiiaj". Allah zna najbolje.

166

PoglavljeVIII
Lijeöenje epilepsije

Ata bin Ebi-Rebbahizvijestioje u sahihpredanju da mu je lbn-Abas "Da " jednom rekao: li bi:elio da vidisienu kojajejedan od stanourika Dienneta) Ata "Zelio "Pogledaj je odgovorio: bih." Ibn-Abasje rekao: u onu crnuienu! Darno prije "Bolujem doilaje AllahovomPoslaniku, s.a.vs.,i reklamu: od epileptiönih napada i postanem nenamjerno razgoliienaza [ijeme tih iestokih napada.Molim te, moli "Ako Allahada rneizlijeöi."Allahov Poslanik, je odgovorio: s.a.v.s., ielii, moie! se strpljivo nositisa svojin stanjem i biti nagradena D:ennetom,a ako ielii drusaöte, 'Jabih molit6u seAllahuza voje ozdravljenje." 2enaje odgovorila: radijeprimijenila " "Za strplj€nje.Poslüe razmiiljanjaza trenutak, iena je dodala: vrijerne terkihnapada postanem nenarnjerno pa stogarnoli Allaha da mojastidljivost razgoli6ena, i öednost budezaltiiena."Allahov Poslanik, s.a.v.s., molioj€ potomza nju."a7 (ar.scra Postoje dvijevnte epilepsüe u osobikojadopu5ta ): onaötosemanifestira sebida bude kontrolirana od diinna i Sejtana, i ona je pozatakao opsjednutos!i psihosornatski poremeiaj koji je uzrolovan fiziökim oteiavanjerntjelesnih izluöevinau ljudskom tijelu,poznat u tibb medicinikao izopaöenostahlaLa ilipropadanje primarnih je tjelesnih izluöevina. je Druga vrstaona o kojoj svjetowi lij€önici sovorei nastoj€ lijeöiti, dokje prva rcta prepoznatljiva samood sposobnih i vjertihlüeönika. Ovakvi je struönjaci priznaju,alije ne lijeöe.Onitakoderprepoznaju da senjen lüek nalaziu suprostavljarju utiecaju d:ina prelo pisutnosri meleLa. Kada je pojedinac uspjeian u privladenjudruiwa meleka, ovalwo de dobro neutralizirari psljedice zla i ponßtiti njenu prijetnju. Sto se tiöe svjetovnih lijeönika koji razmatraju osnorno djelovanje i neprijatnost, poiudnemislikaowlinu, izazov ipravo, oniodbijajupnznatineprestanu borbui utjecaj suprotnihduhovai slloni su nijekanjunjihovogemocionalnog i tjelesnogutjecajanad ljudskim tijelom; i uz sveto bez övntog uvjerenja u njihonr ulogr'. Medutim,u swarnosti, ovakvalcajnja glupostne saöinjava dio medicinske profesije kadasu posljedice na tijelu oöevidne i dolazane.Njihovaje namjera daje sveduna psihosomatsLu poremeienost djelinitno taöna.Prastarisu lijeöniciponeLad nazivali
I' Buh4ä, I0/49;Musl,n, 2265.

67 1

'boänskorn eprlepsiju boleidu".zbogtogajeronadolaziod duhova.Galen,;medu ostalih,analiziraoje ovakav nazivi dowo u vezunj"gov, etimologijü s pof"merajem ü glavii, premanjemu,ovabolest jretnodjelujena nepowedrvu (svetu) uefu u bo;anske spoznale pohranjene u cerebrunukoji konroha svjesne i namjernc procese. Naravno, ovorc m;sljenje takoder neistinik) ; postjedica neznanja svjcrdnih ie l;jeönika egz;stencije ovakvjhduhova(dr. erratr), njihovestrukturci tunk ;ja. S"jeto*i lije..;i d;;ii su.dosvoszaklju.kakadanisu moglidokazaLi iit" d-c" "";ol p-p"d-j; p.i;";;;; tjelesnih rzluaevrna. Ipak,svako s pame6u isa nato razm;sljanja mo:e lahkoprepoznat; postojanje ovalrvih duhova injihovih urjccaja. ; nadalje. "";.,".""ie,.""-".ü^ti ovim lijeöniikim ncosnovanin rvrdnjama i slabosdu njihovosdokaza. Lijeöenje epilepsije

Epilepsijamoie biti tretirana iti od samog pacijenta ili njegovos lijeinika. Sto se tiie samoterapeutskos djelovanja, ono za ; "d p*i;."t"*,;"* i +gove volje da preuzmekonrolu nad vlasritom cnocionalnomporemeacnosau. Ono takodo zavisi od uaee njegove odluinostii njegove iskrenosti i istinitogokretanja i tra:enjapomoii Uzroinika i Stvoritelja svihzivotai njihovog Opsl,ltri""!". O. t"f."a* *,." ;*.,1i i,iskreno traiid utoöisre kod Gospodara jcz;komistinei najskroviLij;i svjetova, svojim OvoF nazvano unutarnjom bDbom. nar,il *-"rn.:. lub.lna.srcä. o.tu.li oi" tivnika kada on nepokolebljivo vjeruj€u svojeoru:je, iti kadaje njcso;a .;ka n";vladivojakairime konpenz;a manjepouzdano o*2". f"a"." .:.g"," u".";f, ,,L nesposobni da rc urnrjeiaju u ovakn bnku, oru;je 6c biti neuspj*no bezob;a koje je. Njesoo .e src bid u rasulu,bijednoi nesposor,," a" .p".* _"g" C*poa".", r nlcnu 6e nedostajati isrinslcvjere,povjerenja. poboznosti il; iak vodsrvo. Uist;nu, ovalwaje osobanemo.nai osudena jc na propast,os,m ako se Allahova milost ne spustina njesada mu poka;e ;laz ; njcgove nevoljc. Lijeöenje epilepsije egzorciz,nom (ßtjeiaanjem duhoaa)

Sto setiic spiritualnos lijeöenja epilcpsüe od vjeitoglijeiniLa,ovahavmudrac mora . biri istinsk iskusan lijeinik i jak vjemjk. Inaöe,njegovo 6c uplitanjebni bez korisd, i moä umjestotogabiti opasnoza oboje- i pacijenta i njegovos tijeinjkä.U sluöajL, istinskog iejha ro moä biri dovotjno za njesada ;stjera ovaka straniduh nepovedn;m osl.,vljavanjem i odlurn;mobraianjcn njemu:,,tzla.; - "t,g I G,."t*az ian,i;;ti ..S on mozeprizivarimoaAllahovos imenana njegägovore6i: irnenom Allahovim,

I ri8

L : l L . L j : , j j , , , ir,,!:.-l l i , , r i l i r i ' , , / , , ! , , , , , , r , il,i ,,),:, , , , , , , r \ , . , , , , i , , , , it l , , , , , , . , .i, , .\ 1,,,,i,,. 1,,,. i , ]l,r.t r.r t,rri,i,.,, r. il/i,,t,iti,i,r 1,, r,,..,.,,,, , , , l, L, .r,1,. . . \ , 1 . , I)1 ,, .L ,: ,,I . . .,,., : r : , i , i i , ,r , 1 , r i , , , . t 1 , , , , ,, 1 .r , 1 , , , , . , , , r, t , L : L , , ,. / : : , , 1 . , . \ l . r , . , i , , r , l r l,,,: . , , , r . \ 1 1 , ,IiI,,: ., , j , , . , I,,L ,,j l . i r,.L, ,I, r1 r , . , , i , , ( , , ,] i , , 1 : , , r j l , , t . . r ] ., , , r,,) , ,.:, , , , , ] ,i ! L( i , t! , \ , , . . 1 1 r , ,,,i , , i l . , , , . . , , , , , . , ,],. ] ,. 1 , ,, ,. , ,,,, j .,.i1 , ,,L ,r t , , . . , , : r . i , L , . , / , t : , , . , , 1 , - . i , , , , . , . ' . . : r , , i , 1 , r . , 1 ,f 1 , ,, , , . 1 , 11\ .f 1 : .i , , . , , r 1 , , t, , i,, 1i , ) , , 1 ,, i: , r , , : ; , , , : ,, , , , , i , ,,, 1
r .., ,.il . . 1 , r , , , , ; 1 , , 1( ,| . , h , 1 : r , r : l, , i . L , , i r r i , , r , j , , : , _ 1 , . r\ L i | , , L r !r , r . , . , f . i : r , L r 1 " : r , , p L , , i : , j , * , , r / j , , ,i t ) , , , . . , , t, , . , , , ( 1 , ,,i , , , . , , i , , l l,! Lr,1 ' i, , , r r , t ) l , i r . , ) i rr r 1 , 1 , , , , , , . , , , , i , , , , , , 1 , , , L l i . , ,. !, r . , 1 u , , ,r :, -zrrr ri,rr,LrL r i , l , I r L \ 1 . . , 1 .n t , : .r,JJrriri , i " . i j , i . , , i i , , , \ ' , , r r, , , r . , , i , / , , i r , , , r j : i 1 . , , r . , r , . : j / i ) l , L , r ,r , L , : i : r , 1 , 1, 1 .,,r1 /,i,,..1,.

r,.r,ii ', '.:!

rr 1..,1.

1,,,r:

. . , , . . 1 , 1 , , . , , ,i . ,

f ,,.

,,

i,, 1 , , , t , 1 , , i. . , , , : , , , , , ,

-lr,t:,i1, /,j,,,, , ,.,....,11,r,..,,,,,,,

, L L ,, : r l r . . L , Lr , , L i, , ,

l i i , r r r i . j _ L r r ,l , , . 1 , , . 1 1 .n1, ,, , 1 , ,, ,, , , Lr.i ,,,.,,,,!rLi:,; .tL . 1 , r , . . . . , , 1 , . : i , . : i , i , , , , i , r , : , , . , , j : ,: rL,rrL i t, L r I t: i,ri..,ir, \,rrr,,,.,,,,

, ,r.,
''ir:iLr

:

i,

, ,,l:

-

,.1.,,.,j

,,r,,,i

-|,

l

l t LL r i / , . , , , 1 i . , , , : , . , 1 ,,,, , , , , i t,,.,, ( l / : , i , , , 1

. :.:r: r,.,, i.I f ,,ir,r,L l\, rlr, r,:L,.I,i::1L.'LII ,.ir r, ,r. ,rrl ,',, ,, : , , r , ' L f r , . , r t i t , . t . , . , , , . , , r , . . . .l 1 r L L rl , i , L , r : l , L , , r , ''i r , . , , , 1 . . r , . , . , r i r , . 1 , , . , , ,l r, , r , l , , r , . r r , . 1 , , , , \ , . , :, , , 1 , . . L l i , , , 1 , , r iL, : . , " , , ! , , , 1 1 , , , ,r ,, ,, , . , L L , , , . , L L ] )L ,L , L ,l r , r r r i , , 1 , , , , , , , ,. :) , , r : t , ri,,, 1.,,..,L,,,,'L.L,,i,,L,,,L r , . l l . lL ,1l : , : , L l ), L ., l L: : . j , ,i , . , . . , , 1 , r , , i . , r r L , r . . L.,Li! , . , , I ! , ' i , i , , ,, I ,, , Lr, , : . , , r I L r r L . , r , , , , i r| 1 , , \; . j l l

. . . . . r 1 , S , , r r , i , , , i r . . l i , r . . . L , j , ,,,,L \ f l , i i r , , , , , , , ) rr , . . , , L r L i ,r. , r i , i , , i f r , r i i i r r 1 ! r , , r r i)fjt:,rl,r:, u,,!i.rL,r,1r,.p,,r,,,r: ,.LLri,f r1, , , . ,l ; r , 1 . r , , , , , r , , 1 , r r . , : , , iL,i, ,L i,,,,1(i ,,,r,r|ir L , 1,t I I i ,. L ( i , , . , , , , / L i il L L r .rr, L. , ,I r r . ,. , L j r i , r , : r : L , i il ( t : r l r , . . l : , 1i L , . r . L r L . I i i I I I r i : l . r l i , r . , , i , r , r r t, l.Lr,,,r!,I)ll ,i1,,,,\.,,.i.i , i t r . L! , : , - r , ,r i r ,r t , r . , i r ' , r L L L l j , r L , r j r , , 1 . r r r , r s , , ) , i r , L l , , , , ( L r,.,,.ir.,,,,.,J" , , L r , , , : , . r, L . L 1 l i, , ' , i r . r , r , l ^ L r , , i . L L r . L . ,.,l , , r t , r r , r r l r r r l , r r l , r , u . , j , L l n i r . lri,r

S dmge strane, zli i neiisti duhoviveiinomnapadaju slabe ljude koj;imajumaloili ni malovjerc, t;ja$ yca izopatcna i iij;jetcinisunaviknutigovoritiistinu, uiitiKur'an, ili doveAllahovogP.'slanika, proriv prisuswa s.a.v.s., ovakvihisharenih napadara. (lutaju6i) Stoga,ponekad kadazadivüeni zli duh otkdjeduhovno ;skvarenu. nemo.nui nenaom:anu osobu, ili dakrazgoli6enu osobu, on preuzima kontrolunad njom,korisri njeno tüelo kao soje prebivalilreikonkolira njenemdnje. Ustvari, ako se bude u mosuinostiotkriti svjesnost ve6inc ljudi ili da seskinenjihovpokrivaö i pogleda im se ispc'd ko;e, zasieurno ie sevidjetida su podlo:niovahvim zlin duhovimanajednom ili drugomn;vou.Ovakviduhovizavezat 6c ih svojimkonopcirna, nanipulirati njimai usmjeravati ih kakoto oni tele. Kada ovakva osoba odtrijabiti poslulna, onaiestopari od jakrg epileptitnognapadasvedok nc bude pokornaovakvim;kvarenim djelima. ispravno dijagnosticiranje Jediniizlaz; ovevrstecpilcpsüejeste bolesti i mzdvojcnosti izmedudvijesuprotnosti i samoLada, Allahovomodredbom, pojcdinac 6eraspoznati (ar.mavu) da je on bio opsjcdnuta irwa ovakvihproganjajuaih zlih duhova. (ar. jcsre Temeljn; lüek ovakvog epileptiönog stanja scra) mhab;litacija duievnog zdravljai preporodvjerc. Oej lijek mora poieti djelovatina stjedeii naöin: pno postaju.i slobodan od talwihspopädajuiih zlih duhova; s rehabjlitacijom kfozdrurenje sa ispravnim ljudima; u postajanjcmsvjesnimbozanskog djela; s povinovanjem bozansk;m odredbama. prevcn Ovo je takoder. tivni l;jek kojijc baäan na razunu (o. a/rl),povezan saisLinskorn vjeromGr imdn). Pojedinac takoder moraraspoznatidajc onc'lto je Allahov Poslanik, s.a.vs.,donn,istinai (la su Dzenneti Dichcnnemistinar da je smrt istinarda jc polaganje raöunau kaburu istina;da je ponovnopro:ivljenje istinai da je Sudnji dan isrinä. i izbavljenod ovataenezakonite Jednomosloboden najezdeprivarnog:ivota pojcdinacse mora zaglcdatinad svijetomi razmiiljati o nevoljama ovogwijera,sl,jediti Allahova upozorenja, razmislitinadtudim nevoljama. pravilnim tajanstvenim granicama i sudbinei neprekirlnim udarcimancsrcaa dok je ve6inaljud; opijenai nesvjesna u-oka. Kakva ra."., Ustvar;,kada sicrovni :ivot postanc mjer;loi kao sto ruka sudbinenapadajaie, postaje ve.ina ljudi zasltcpljenaividi nevoljeka, opiu narar Oni ne prepoznaju svojuvlastitubolestn;ti one kod drusih. Nadaljc, a zbogvelikogrnnoirvai stupnjcva epileptiönih poredmasovnc stanja, destukcijeikasnije iirenja epidcmija,postojat 6c neprcstano nüekanje, a ovakvizaraicni ljudi okretatic svojeoöi natragineie pr.e, poznävati;tw nitinapadaia.Uglavnom, u njihovin neuravnore:enim umovima, svaki trenutak sebiinogzadovoljsrvaje s onestranrzar.,bljavanja bczobäa na cüenu. i Le obzirako ispaitaza to, a novi naainrazmiiljanjarazviL ie se u njihovin umovima. S druge stranesamoako LoAllah Svemoguiihote, On ie probuditi savjesnost Svoga roba iz sna. Ovakva6e osobapogledatinadesno i nalijevoi prcpoznatida je vc6ina ljud; svtetapog.'denÄ sljepilomi hroniinim epilepriinin stanjima, bezbri;nau svojoj wijednosti istupnjunjihovog napada. Nekiod njihovih:estokih napada äkutnijisu J70

,1 ,,1 i l , , 1 , ] . , l i j , r l . ( L , , l L , , . , i , ,, :, ., 1 ,. ,LLL,,L ,,. , t L : , ,, , , i , r , L l l . L . .Li! \ 1... ,,L.!,!'.,,,,),,,i,Lr , l, , . 1 1 . , , , , , . , , , . r ,r. r ,. ,, l , , r , , r , , , r 1 . , , . i . :, . \ 1 , , r , , r . , , , . r 1 r r r r,,r . , , r r , , ! . , L i , ,L r , . , , t , 1 r . . . , : r,i , . , , . . , , , , , , , , , , r ,,, . . , r L r : r . i ! i , .( r1 1 , , ,, , ! , . r . , ,, 1 ) , i, , , , 2 , , , , i , r , r i , i i i i . I , , . i , , . . , , r : , , 1 , , , i . i r , , r l i

l

je dopuitcno ponekad n a p u r r a n jn el c d ; c i n s I orsf c t m a n a i moljenjc Allahok nakloDosri da ;zlijcöi piavu bolcsL duic. Ustvari, Allahova mo. tijcicnja nc t r e b ad o k a zd j c l o t v o i n o s rj ie . i O r j c s t v o r i r c lijp o l , . r c r a ö b o l c s t ii n j c n o g l i j e k a .I s k u i a l is m o ,k a o s t o s u t o u r a d i l ii n n o g i d n r g i l j u d i , t i j c k ; s t ; n s k i h "ncizljeiive ,. mol;tv; za ono ito jc oznaacno kao bolesri i pono6u Njegovc darc:ljivostipolutujcmoopora!ak.Pamcrnilijeanicive. faspoznaju icnomen psihologitkihizljc.uju6ihnoii iponekad raspoznaju njihovudjelotvonosru lijeicnju hfoniin;h stanla.S drugc srrane,niira ne itcti medicinskonzvanju v;ie od miiljenja sijck,vnihl;jo.Dikaod koj;hjc rciina uetavnoneeocentr.iina i iiji su podrhvati samopora;arajuii.

) i2

PoglavljeIX
Lijeöenjeilliaea Upala nervus ischiadicusa

Ibn-Madzdie izvijestioje u svojojzbirci hadisa(Sunen lbn-Madidre) predanje od imarna Muhammeda ibn Sinna,kojije zabiljeiiohadisprenesen od imarna Enesa bin Malila da je Altahov Poslanik,s.a.vs.,rehao:.,liijas moie biti lijeöen rastapanjem masno6erepa (ar. ilja - nasnoia r@a) arapske ovce, a zatim njenin dijeljenjem na tri jednakadijela, a potom pijenjemna prazanstomaku tri jednaha dijela,jedan svaLojutro.'l, Shijatiöna Zila, poznatau arapslom Lao irLun-nisa, jestedugi iivac ito polazi iz regije bedrenog zgloba(ircÄiüm),kojaje najnira od tn predjetaGelrcüe) kuka, a protei€seod stra;njesdijela stegna dolje do pete.Upala n.ischiadicusa moie biti uzrokovana powedomili pritiskom,i djelujena oLolnenerveuzrokujuii udaraju6i bol. Bolovanje od i5ijasatokom duäegwemenskogperioda moZe prosiriti bol iz bedrenog podruija preko golenyaie (libid;7n.edu kotjenadolje do Aeznja. Drusi popratsisimptomiprolonsiranog (dugotrajnog) i5ijasaukljuöuju eubital tjelesneteiine i mr;avljerje ili atrofiju bedra. Gore sponenuti hadis ima dva temelinaznaöenia: lingvistiiko i medicinsko. Sto se rite lingvistitkog,nutenju, .noso: u u.aorLoln jenkuoznatava samuishiyaditnu zilu (n.ücÄi.cdn us). i/ili zajedno sazasebnim ostnm i onesposobljavaju6im bolom koji ga prati i uzroluje da pacijent zaboravi sve osim njega. Sto setiöemedicinslogznatenja,idijasupuiuje na upalu ovognervai njemu susjednihnerava,uzroLuju6i udarajudu bol dolje do gleZnja. Napadi su powatni i ponekad traju du:e ]remena, a pacüentovepatnje mosu trajati i neLolilo mjeseci.Bol seobiöno ponavlja u istowijemeü noii. Kao ltoje objalojeno u ranijimpoglavljima, hadisiAltahovog Poslanika, s.a.v.s., dijelesena dvijewste: opii i specifiini. Sto setiöeonih opdih, oni setrebajurazumjevati u odnosu na wijem€,osobui stanje.Druga su wsta oni specifiöni i u ovomsluäju ovakav hadisodnosise na lüeienjeirtasa za beduineArape i ljude okolnihzemalja zaloje je ovajtretrnannajbolji zbog njihovoguemena i mjesta.AIo je uzroönik ovoga Falturazdjelice, dislokacija kuka, blagaartristiöLa upala iti druga potiskivanja koja
s lbn-Madidie, 346Jj u poetavtju o tüerenju iiüda.

I
-1

73 I

vric piitisakna n.ischiarlicus, ta vlstaoboljenja uzrckujr: suhoiu iti ncravnoteiLr vlage (d. razvnak ljepljwckoagulabilne supstancc), te dovod;do vruaine,oticanjai gubrrka fLmkcija. U.lrusom sluaaju neravrorcie vlaznosri, ovakva supstanca moie biti tretirana prckootvaianja radaciijeva, prekouporrcbljivanja pn,pisanc rastopljenc masnoic koja. izmeduostaloc, sadr:i osobrnc saziijevanja i rarsarrva. Kada an;nalna hraD. ukljutuje LrscL,i toplc bitjkekao ito su Caulophyurn thal;ctfoidcs, koiijencb;ljki iz porcdicernirra,petin iiemprcs, nedu ostalom vcgetacijonr. medicinskc osobincrih biljki postajLr dijclom iivorinjsko*mesai masnoac. Pojcdinacmolc koiistiii ove biljkc k&, ljekovite tr.avc. iti pak rno;e k o i i s t i t in a s t n a p ü v l j e n um ; j e ( a n j c oo rv a k v i hu l j a ; u r r l j a v a t i j c d u ; i n o m ncryusrschiadicusa ili ih nanosirikao toplc obloec. Daklc. kao 6to smo spomcnuliu ranijim portavljin,a.tr.,lcd; ljudi koji koftrc jednosravu ;shraDu lijcii seutlavnorr jednosLavDjm Ljckovima. dok bolcsritjudi koji koiisteodab.anijui slo:coijuishra u ztJttijelajurietmansloienijimmedikanrcntina. Ipak.svilijeinici slaiu scda sarroondahadprirodnahranane mo;e osigurati potrcbni lijek.no:e se propisati lijck.dok sam., onda kadaje jed|.,sravni lijck neuspjcran. prlediracn,;e uzcrineki sloucn;ji l;jek.

li1

|ge tla ||4

Poglavlje X
Suho6a stanja i prirodna potreba za njihovim uravnoteiavanjem

,m ai

ne
Imam Et:firmizi izvijestiojeu svojojzbirci hadisa(&dnr), Laoi imam "sunenu", Ibn-Madidä u svorn a preneseno od Esm€ bint umej daje Allahovpostanik, "Sta s.a.vs., odgovarajudi najednood njenihpnanjarekao: koristi!zaöii6enie criieva)" . Onaje odeo'orila: Konsümeufoöiiuo käoom€tGivac i tdkdriv. On je u?warj;,- to je suviie nude ijaLo.Ja liönokoristim sjeme sene..,5r Täkoderje preneseno u Sunenuod Ibn'Madidieadaje Abdullah bin Haram öuoodgovor Allahovogposlanika, s.a.vs.. "Koristirn naistopitanje kakoodgovara: senui kumin', (ili anisovo sieme)." Poslanihovo zapitlivanje o Esminoj upotrebi prirodnog laLsativa je naravno (usnjereno)dajoj pomogneraspoznati namjerno bolji stirnulans da orirodnooöisti stolicu od rvarikoiesu ina.cbolne?d njenorijelo. Uporreba p,irodnog taks"nva za otvaranje crijeva i prestanak zatvora upudujena to da upotrebajalih laksativa rno:e pnöinitjvi{e Stete neeodobraza tijelo.Ustvari,zatvoruzrokuje suhodu konstiruciiar izatepljenje cnjeva. i trebao br biri tretiran svopmsuprornon u. Laksarrv p u arap,lom "maii", nazvan ito znaöihodati,kretatiseili funkcionirati. Ovo je stosalto k;risn;k nastoji brzo odstraniti nepotrebne produktevarenjaidruge fekalije.f*" Utj"t"; porodice (eupÄorüiaceae),a, mljeiika a posebno ind,jske vrst€,ukl.iutujudi Eupiorbiu antiquorum kojaje [or;;t€nau davna \4emena za lijeöenje slez€n€ iedema.IpaL,nj€na Ialaativna svojstva suobiino Loriütena danas traopursativu veterinaßrlu. Ova je d;vlja biljle wuta isuhaü ö€rvrrom stupnju,ive6inalijeinika prepo.utuje iöecava"le njene upotrebe zbosl(austiöne hemijske reakctekoju uzrokujeu tij€lu 15
50 4,. iubtun: Elphotbaa pnwoe (F) ' MekaNkasena; (ar M'qs€nr co$i.) upornbtjavana od herbatisra k o taksaüv 'knut:a/h/o/ Cunk: Cuni"un csninum iti t)inpinelta onisun lodnenä za ;bacivahje crijcnos gasä. Rdropinasoieuzera baEm rZ sarinakon namakanja tiica. i' U sEdnjod€konojreminologiji konbinacta ieri.i osnovne ;luievine iüe Etadvhe poporcionalne letcsne nleiaüneürjetuna menratno ifiziiko stahje. a EupÄo$ioi hedicinslabiljkakojaje navodno dobitäine po Euphoüusu,lüci.iku ; prvosv;jeka n.e. $ Pcljrdnjaopdnamb;acduouh bitjatä poaära dJrujcre beksi&a%bEmbitjk @uploüd Acrxf,,i!ä1r).

tte

oii
ni

7sI

Sto set;öesene, najboljajeonamekanska kia jc plemenita i sigurnabiljka. Lilre mekanske senedjelujekao blagi laksativ. ä ona se smatravrucom , suhomu prvom stupnju.Njene ostalekoristiuldjuiujü rii.enje rure :u.i i crnc :uöi ä koriitenaj; ; lucöenjustane angine (onginc pe.ioris), crnc :utice, hcpatitisä, herp"s si_pl;x", pucanla koie, migrene glave, gubitkakose,usiju,koinih bubulj;ca, Ntaba i epitepsüe, a, opuitamiiiini ronus. Recept: Boücje Daiti lijce mchansfte sene(dl. Cdsria dngü sriklia) iti huhoti itt i Fiti njihaL)u L)odu radijenesouzinati je u prahu.Kaa otopina, n".e se"zinati do d ,lr:a^a.j, " u prah.usc moZc uzinati do Ferdrana. Ishühani listoLjinekanshc scnemosuse mije:ati sa slorkn cLijetol)ina tjubicei ütenint suhin gro.dc^ bcz ;e,ne",r. t**, rt n "; propisitao je renu i bujajutu dinnjaöa Qat. Funus terrae) hao DüryatiL)e da i,tjctu L)an u F nßnim tjetcsnnn cnjitenje iztuicrina.na.On jc kkadü Frc;tao,,pa,j,, t"t1,i da red6n lrama senc za oLjahat)ttcrrr.,an. Drugi selsndarni kllsotini uktju&ju hunin, anisonosjenrc,nrzn,arin, tonj.rn, anis .(Foeniuttm dficnnta), hojijc tohodctrvi:ten diwetih i t1 tijeöenjü hao s;na;, .toh oorsnosl o dnisüporeid!o sefttalni nagon,a scllsuatno no:e uzrchoLtori Freljüßnon in..Lijehici su talpderprcFo äti u.imanjc haiihi* po^ia:o*g p,i* nngoni,oi.ti nche od corc sttanrcnutihsinenhi, zajetno s.t rr'ashcel:ti ncttom ftao prindni htagi

" Anor.lctßka 6üa za |eäu: I dnD = t,89gr.

I 7t,

t1^n\liitar. hli,nr

Poglavlje XI
Noienje svite u svrhu lijeöenja svraba

(la sahjhu) j( Karülc rabiljcrio t,adis pienc$:n o(t t.,,csa t,in \i"r;r."" t,_,r. .irr,,r-" n,i",,;i, s.a.i,s.. daodopLiircnjc Abrtuna|n,anu bir Avtu i ZLrbij,.Lr L;i cl A\,\,ür, dr nosi sl,hiu odjc.,,zLrog übjlrrrc natlia;cnosti Lorcoclkor".,, l:,.l,,,ali.U d.,,,ro,,, l,,t(1.,.j; sr sc.\llahorn P(,s1.üikL,. s.a.\,s.. o nadr.,renosti ko:e o(t kojf su Uf_"f, ,.f,".t uiij'i.a on inrje dopusr(, da n,sc syiicIlikoiulj..i

jc u t)!r sahihrlNlrrshnrNorrr Iidrescno i BuhrrijiFDr

.\t.lL'üal,,,,an bin.\\.fi zL 'ejrbincl Arfam,nikar" arr.,t, ,,1 "'" '".1i,.,1i,,, ,^,jij

.L , ' I r,1" ,,.'.,-, .l .i a i , i r . r , . , . , , i , . . , - , , , 1 . , , . , . . , t " . . r , . , , , , ' z i a a t u n r d f a . i c n o sk Lo 2 c u z ! , k o ! . u r u s u a h o r r , L r i u r a ,i r g o n r ilj srbtitnien. Orai jt treL,nrn t r k o t l c i o p i s a nk . x l ! n a , n a , \ h n ( t ! i l , " I I " " b . . l " i ; " , , , , , , , , _i"i," l.l .l sra2u o k o d o p u i r t D o s rl,i j c i d r j a u D c . l i . i i s l n , s l t k s o , i n i L oi c a b r . u j e , r o . ; a t o j e , ' , , ' 1 , " , ' l " r " j " i n , a n ,t i t a l j k z a b . r D , , :r,j e n , r u p o r r e b r r . p o r k r c p l j L r j u :,i. , ; . " . ] " , " s r e d o i \ , r l ep r u r c ; ' , p f c k ( ,r x l , c d e n i hn c . l i . i , r s t i h st,."u"" "r,l."cf",,,1 *f,,fft"f,,,""" P r r s l a n i ks . r. a . ' . s . U r r n p o g t c c t up , rencsrno u s a h i h h e t j s i n , r rc t o d r k a c hj c n c k ; I p , r r u A l l a h o r o e l ? , s t a n i l t as . . a . r . s .o , vinu.d, jr ( qdofio: -\.;,o iiji tijck."

\oieütn, nit.?a m,rikrr( Lavc si dvatt.mclina sr,Ljrl;ira: pr\ije Ld,on,.ki Oilii). , . . . . , . , . ' .. , i ' ; . . . ., , ,r . t o . 1,., , , ;. ,l',, ,. r " . , . . , , , - , , , \ / , , , . 1 , - , , , ,1, , . , , , , , . , , . , , . , r . . ,, , . . . i . , t . , r " . , . ' , ' , " . , . ' r ' , r r , , 1 r , , r , . . t , . . , .

,,)r'
l-|IL.

'','i l,

porom dob^aniz kultrisanrh iahuraclL, bi si napiario o.aj fabri.kikorijc i,trisrrn ä,rdjeau.Svileni rc konacptencnito vtrtinoi posjcduj. rll_,r"t,"r"" ,"*fi.;,,.1" ojr.a!äsrcc,klasiticirdr jc LaostimLrtant, dr;i sc kao L,jek ra ,,,"1,,,,1,,,1;j,,. \t'lsri: sc tao l;jckra risuzdritjifodcme;uii i njorr| lomp]ih:ija, p,,b"tjt,,;";j; :lrl karhsckoristi haopraiakza (,ai. jc !r uia r sLrr,a Svit.r u prron srupnlLr, je ncki marla
B Ll L , it n . 6 , t i j , . q l . L r t rD , .\ r L , r Lj . r t r : N t A L , h . - l i 7 r j

l , t t / , o t u d t .D , ,..t,t:.rj.r , .| ,\ ,|. .. | | | | | | . ,, | , . , r . , . , |, 5 , r , . , r t ,l . ^ . , , ,

rr,'r,..r',.1 . , , , ,. , , / . " . 1 , .. r ,, ,, . . , . , . 1 . r , r ,

,;I

lijctnic; kläs;ficiraju kaovruauivla:nu. Sto setiöedugoroönc ikodljivosti,sugeriano je od istrativaöa da Ladasvilu nosi rnuskarac du:e uemena,ona proizvod;hemüsku rcakciju ili r€tÄrdacüu interili intramolekularnih medudjclovanja kaorezultat prostorne strukturemolekulakod muskarca, porcd drugih fizioloikih nepravilnosti koje itetno djeluju na promjenuspermatide u spermarozoid kod muike spermc. Ista zabranaodnosisc nä noieDjezlata ili njegovuupotrebuza mu5karce osim jc jednoliino u medicinske wrhe. Zlato uravnoteieno. Ono takoder ojaöava srcc, prijatnuwuiinu, iublaiava nadut<,st. sadr:ava Dakle,prohibicija protivnoienjasvile i zlataza muikarceseumnogome slaZe sancgarivnom hemüsLom rcakcijom ; retardaci, jom interili intramolekularnim medudjelovanjima prostorne kaorezuhat strukrure koju oni proizvode kod rnu;kamca, inadaljc,nj;hok je itetave6a od njihovekoristi.Stoga, u wüeme kadaje poslaniikanudrost (hadi) pogreinoshvaiena zbog pomankanja znanjai famiiüarnosti, za on,sa kdi se ,eli olloristiLi iz takveupute.pojedinac mora pr;statina to i boriti seza to do takvog bezuvjetno vremena kao itoje doba prednosri ljudskoe znanja,aAllah Svemoguiidopuirapristupu Njegovubezgraniinu mudrosr jc nehma od nnogobrojnihradoznalih je i objelodanjujc koje On stvorio. Klasifihacija ors ta odje öe

"svila (ar. Imam Re; objainjava da je Äarr; iörisanr) toplija od lana,a hladnija pamuka." od Pozivaju.i$e na njesa,'noienje süle unapreduje zdravtjeko;e, dok noienjesrubeodjeacisuiujekoiu, ü/okuje subitakporko;nostkiva i tjelcsnc tetine i obratno."Sto se riöeimamaIbn,Kajj;ma el Drevzija, on klasific;a oblaöenje u b; katcgorije: odjevnipredmeti5togriju rü€loipro;zrode toplotu; odjevnipredmetiito griju tijelo,ali ne prcizvode toplotuiodjevni pndmetiito niti griju tijelonitiprizvode toplotu.Ne postojitakva iabrikak,ja proirodi toploiu,a ne grijettelo. Odjcvni pred meti nätinjeniod vune,koseikr.zna (dr. u,aAar) griju tijelo iproizvode toplotu,dok odijewi predmetinatinjeniod lana ipamuka griju tijelo,ali ne proizvode roplotu,a wila je mekiaihladnija od pamuka.Svilane proizvodi roplotukao ni pamuk;unjesto toga,onaje blagi materijali manj€je efekt;na u ponistavanju rvd; od kojih se iijelo trcba oöistitipod utjecajem toplotc.Bilo koji odijevnipredmets glatkom,mehkom i ulastenom osnovom, i koji odraiavahladno6u prikhdn;j;je za toplepredjele. svilu ne iini grubo izradenaosnova i stosase upotrebljava za lijeöenje svraba. a tahvaupala je dod,jctio koie pogorianajetoploiomi suhotom.DÄkle,Allahov PoslaniL, s.a.qs., Abdunahrnanu bin Avtu;Zubejru bin Awanu dozvoluda nosekosuljeod svih da bi se pobrinuo za njihov oporavak.Nadalje. malerijalnaprirodna svila kreira okru;enjekojeje suprotnoonorneod u!üu i prema iomc mo:e pomoii u njihovom

178

je u sahih Oovojterni, preneseno hadisu dajeEbu-Musa el-Exarij, nekajeAllah "Allalr njime prenio zadovoljan, je zabranio dajeAllahovPoslanik, s.a.vs., iskazao: nuSkarcima od mojihslj€dbenika je to za :ene."53 da nose sviluili zlato, a dopustio "Sahihul-Buhar;", U drusom prenesenom hadisu je u AllahovPoslanik, s.a.vs., "Ovo zabranio nolenje svile, brokata je za njih ilizlatailisjedenje nanjirna, idodao: naoromwüetu, a za vasna buduiem."t,

lAbdu!@l u "Mussannetu", 19930; Nesai,8/t61, ü poslavlju o uh6ina; Timä, 1720, u poelavtju o odj.iir orcj€ sahih ladi, i pEnosiseod brejnihashaba. 'Blheija,I0242.

7sl

PoglavljeXII
Pleuritis (upala porebrice, pluine maramrce)

Inanr TinnizrpFnio jc u svoorzbir i tarlisr (.liaui ) da jc Zq.l L,ircl-Äkan citirro,\llahovc,q R,slnjt.,, s.a.1,s.. hal,oq,:^ori: Lijc.irc pleuriris llsicnindilsl,e aLoc',' i rrllcrr.' l!sLr1c drqcrrsieplcur itisafrir.:aarl J:crl); pruyi;l^i.i p,rvijc plcuiitis rcika !p.Ja nrcn,l,r.c ir,,senaldri ni Lrnur njojsrilu,i koiafL. io,/a.ac:rtlm. dr smd,r,e . . / . , . , - i " l r . ' r1 , l r . ' . ',r" k I r . . r r, rr . t , , . r , . . ( .r.,,, . , , - , , . . i , tea,rost, ! n,pljnn,qfu.lDog k,ria:dokji, laTn; flft, iLxkojijc rakrrl$ Larrkri,iirirarclis rJrm Lcikoaanrr popfaacn bolotrr plrrrc. prrnr.l^jc uzrokora| spnararrjcnoticarrjr iLrrrih qas,raiznrtihr rrii,il,fasprdnih mcn,Lran,r okosrrara. a rrjceor llol nlic triri zanlenlrrr sa bolon pleLrriLisr ili sa oLicanjtnr unuhrn,josri ptcu,1(diaph,a4n;tis). p,nd, dc (h.üe Razl,k.L vNc bolajcsrcra da ko.lla;noqplcuritisa Lotrc poncka.l h,nstanrrn,doIkotlpraroqplo,,rrisal)otdoluil,roizncnarlan.zcsrok.oirarrprprac,cn rm.ifurn. \iliki istrnskit,rriniklbn.sin^,,s.oiojknjj,,,zrtonir,(licinc . a,(dft,, /i /il,blopßuic olu Lol.stkaoupalrr liojanapad.r nrembranozni p,rtr,L. rhfa. p,lre nniiiciokol,cupiuia poznaru u arapsl,on kao ic\.sa" jL,,srnr'. prxtojenrn,5i n(xlrcdinisinrpr(,ni bol,ple,,fc i. \,in,prr. \.iaina njrLsrrpolciu, naz,ani pleuri hsi,m iboqk(",lcr.ir ijeai pliuia frr rclm.rürrrrd.ZtroLrtogrjcllipokritprcpon,tio .lasc,irolj(li ,rl b,rl.i u iehm n gu okoristitiuzinrt!u.itoptc In,pkc. D,usisuiijiini.i ilij:Lrnosticiralipleuririsl,,ürbilol,l,jekoJrplil,^ciji.rurckovinc,,c,rhorrrontjctcs,it, irlua*ina. popr.ticnih, il, nc.upalo0rcl,ara. risokonr rcnpeiaruronr. cn.cniLm lica. iedu.troLonr iinojcrucnr. p|aro!{ Srn,pLrDi plcL,,.rtisa su yisoka t.nrpirrruia. kaialj. rciko.istn,at,.oo stnnjc. DepiafilDost pLrlsr i disajne Lcikoi,.

t:n.(1.ri,q .Lj: , ,r [ , D u L p 1 , 1 ,ü ! i : s B r ' r . r o U i , . l ] L r t . ! , l L t . r r r i N , j r , , t r i ( r L , t r , l , t r , , n r r, rt r t r j ! [ L , r n , i . l , , 0 L j lf h J ] 1 0 , r , , ) . \ ! , , h J , r , . ü i , , r 1 , , , u , 1 , , [ , n , ,{ ] ,\ . ( t . 1 t r , r . lr n,..1J : j l , 1r,r , ( L t ) - \ L :' i i . . u nri t , { L t ü ( t i )

Prematome,hadisnavcden u ovon poglavlju ne odnosisena pravi pleuritis, vei prljc na onaj la:ni uzrokovan zarvaranj€ngasova oko prsa. U ovom sturaju, koE alojinosdrv€tasrnnljenado ptaha pomijesana sa rntähn biljnim utjemnanosise na strane.Ovakvamjciavinatakodermo)e biti uzetai oralnoda pomogne;bacivanje zaostal;h zai€pljenihgäsova i da uravnote:irad crijeva. je Alojino drvo toplo, suho i krnstipirajuie.Oval$a ae konsiipativnost takoder pono6i u regulaciji radacr;jeva otvaruju6i otvore; izbacujuiizaiepljene itetnegasove, i spreöavaite prodorvlainosd. Takoderjercöeno da alojinodrvo koristimozgu imo:e lahko oporavitipojcdincÄ od pravogpleuritisauzrohovanog neravnotezon sluzi. a pogotovo kada su simpLom; slabi Allah zna najbolje. je u sahih had;sukoji prenosiummu seleme. La.. da je A Prenescno ahov Poslanik, s.a.v.s., boraviopred samopreseljenje (ah;et) u Mejmuninojku.i, nekaje Allah njomezadovoljan, kada sc;nenada ra,bolio. S vrcmena*,.ü.rn", " k"j" se osjetaobolje, oriiao bi i predvodnr diemaät u namazu.Kada se njegova bolest pogodala,poiuöio jc da Ebu Bekr predvodid:emaar. Jednon, za vrijene poue menih bolova,njegove suprugc,amidia mu Abbas, Ummu el-Fadlbint el Haris i Esma bint Umcjs okupil; $ se oko njega.iü konfuzüi,odlui,l; su da mu däju lüel nänosear sa po ustimaGa straneusta).Kada je napokonotkio njihovunamjerL,, on. s.a.rs., upiraoje:"Ko m;je ovourÄdio? Ovo samo moie b djeto:ena kojc$ doilä je prcmaAbesiniji. Ustvari,to su uradilc ummu Selemai Esma. ovamo",i pokazac' Zene su potomrckh: "O Allahov Rrslaniic, s.a.vs., plaiitcsmose da mozdane ..Sr. L o l u j eo , d p l , u r ii - l O n . . . " . . . , . p . ropi'iv.o1 n"d"Uc: " r em i r od " t " . , .O n e su odgovorile:"praialt indijskealoj€i kamäle.rpom;jesan sä blasim uljem". Allahov Poslanik, je: 'Allah me nikad ne bi kazniorakvom s.a.v.s., odgovorio bolesiu."potom je dodao:"Zahtijcvamda vile ne ostajete ovdjeosimmos am;die (da;d:e) Abbasa, koji se nijc slo;;o sa oüm trctmanom.', Kasnijc, Allahov poslanik,s.a.vs.,je udLivo zahtijevao da sc premjcsti u Aisine odaje.nekaje Allah njomezadovoljan.6r

- Kanrli, p,alakJot,ivü iz tjuske srcmo,a mrhuncdtub kan,ala (Mdlor,{ ,i;l,rpkAi, ili; stiiioe,!.la |d) no rc druo (jtonskidm ! Prcnosillf Sa.lu dom obhk!od \:kidta jr,ßda ithrdisimeturin p,.no* gr idrusiu ihih p)tJrnjima k& Buharija,8/l ll. ALdmvak u 'i\,Ißannit;", 975,1. a Hrkmj rc iekm da jc siih

182

POGLAVLJEXIII
Lijedenje glavobolje i migrene

t, s.ojoj?bircih:i(ti!,,in,an, ,n Njnd).ti. ji citiiaotr.rtis L,ton jr Allihd PosLd,ik. .7\l ..a.r.s.. bio rrrnioknu .;r jrtsu ?bosshvoLolie i rrtao : l.rludn \olrdr. (o\.) at ponr)ai.\,i PfcDJaposrojc nckapirrnjao \rin,.losrojr(,ni lancrprcnosilacr narcdcnor h.ttisa, rpak. :\ .Ltr<^nn \!,ljom, tas.ij. af!!, ,, oru,, poclarLju ol)ii,h:iri nclc krisriloc r oclnos,, n.,jla!botju t-lpr'r1c glaroL.ljr uzrokorarra n .rvrrotcTon, konLirr(ijf atri,i osro,nc lr0le;,)c i/l,,tiinc. a ro je po,cmcialLjclc"r,rL iztrritrinr kojrprari rotovosrall bolcst. f ipir.na rlrroLoljr 1,.r. srla) n,o.ic l,ili tr.,k, n,asnrrr rako r rtjctin,iirra Kartr p0'hdLi,r, re o{,anü,nlrr jedrru stranLr rl.rt, ralüri jc n,i:jrrion, ,li hrn,k,d,;jofr /dL.ni/,1',r1. a kad., s.l),,rsrif. ijraromqlaroDr. ni^.,,,r j. u.ürpstt,rn btri.ta. l,ssa ,li hciqa rrdi pomlc'rjr svcoLuhavaruosti qlrrc Laoir,) klciga p,rl,rn.a bot.r circlu gla'r.Kadal)o1 poqr.la sr,rrnjid!, Jrl^\,c,,,a/iva sccctrtqirlrr. r posrl,j{,nnosc ristc glaroboljr s rto tolikorrzninika. qoyrreii.irl$tbiljr j,, p,xlicclira Liopicno rrpl,,rri lrrr,ici u qtarizl,ogaku n,Lrlicijc isprfina k(,Jc hatc izlazrur. j u !cmoqLrinosri lat!oe j7tisl,a. oncuz!,li,,jL, jilu rla.ol,oljll. 'nterrnno IsraslyarnhTf sc (l.riri p,i kL,l,rnj,, L, tn,cu, teh j,, qeqoir s,rstortr usiranr i ricbaju * iiriLi.Kad:rsc.rakycispafi,,c,aii11. !.{hvo.r iiitr, sr nekontrolrfarr). orc uumkLqu po\r,a.ürJ. koliainilfar!rsri,r brnijüir!. orjca,rjc ner)L,,e,c shr., kr.la ooc n. popuirtri,,. Lrzrol,rrtu rrsru!rl.sr)lntrc k(,j,,t.,razii!r;r dcln,jL,!, a.,.riJ,l. Ilakle,vmiica slarc,.ak bczori.arja.pd,cket u,bkuj. nckd, trtlsurc unocijc. n spokojstvo. uslognrdost qoirn., i ncp,lczan rndar kaota_Znr foTnar ieri,ijun.

ji1)ti u nLinjD lli u.L.lnLrr ru.rür

p j ü o . f ! , r , . \ l , o r t . r r , . t ( r tI: r 1 r , r f t I j l j j 8

.,1

1. Vrcte glaoobolje Postojivisc glavobolje. vrsta Öetirinjihposljedicasu neravnorcue ietiritemeüne ijelesneizluieüne;peiavrstaglavobolje posljed;caje öna stomaka kojiua.okuje gtavoholju prekoncrvus vagusa 5topovezuje mozak i stomak; iesrajeposljedica usrajaljh ietu.änih gasova je posljedica hoji sei;e do glave;sedma oticanjakrvi iz gasirirneaderijc (Ä. dextrccI sinistra); osna je posljedica prcleränosjedcnja,i kada sedio hrane sasbica probavlja putujc i u ojjeva, ravnoteza hranekoja sc ne probavlja uäokuje starcboljui umor;devetavnta glavoboljejavlja sekaopopmrn;efehr spolnog op6enja prodora usljed krploteidcseta je sredstvom M.sta alavobolje uzr.okomna za povraaanjc ili pursativom usljcdpmdorasuhote ilivlaZnostiu stomaI jedanacsravmta glavoboljejestc posljedica dute izlo:enosti suncuili vrsokoj temperaturi; dvanaesra vrstaelavobolje uzrokovana je hladnolomi kondenzacijom isparinau elavi;rrinaesta vrrta gtavobolje uzrokovana je ustezanjem (tnsmnid), ili ostajanjcn od spavanja budnimviie satinoiu; iettnacsLa v$taje slavoboüc posljedica vrienjapritiskana glavunoienjem rclkogpndncra na njoj ilinjenim povredivanjem; petnacsrausta posljcdicaje elavobolje prckomjefnos p;ianja na taj nadinito slabisnasumozsa;iesnaesta je smanjenja vrstaslavobolje posljcdica fiziikih i'jelbi;isopljenosr;;sedamnacsta vIstaelavobolje posljedicaje dcpres,je, enocionalnog stresa poiudnih i misli;osamnacsta vxta elavoboljejestc posljedica gladi,po ienu sexparineuzdizLr do glave iuzrokujubol;devetnaestavßra glavobolje uzrokovana jc oticanjem mo:daneovojnic, ijme pojed;nac mo:e osjetitikao da mu slavapucait; da jc pogoclena iekiiem; dvadeseta jesteposljcd;ca vrstaglavoboljc üsokc uu6ice ili ozbiljncpreleranc bolesti. Allah zna najboljc. 2. Uzroönih migrene Migrena iti hemicrania Larckovanaje zatepljcnjen krvnih sdova aorl,otid) u mozsukojeserazvüa daljeu tom pogledu ili Leiitome.Ovakvojezaiepljenje posljedica stranih maLerija ito se iire krvljLr(strujonrkrvi), a mogu biti pokvarenimjchuriii .äka ili ;padna, ilijc u.lkovano prevladavanjem tjelesnih ;luöevina ili piodoron hladnoreili toploteu tjclcsne ;luaevinc (d. o/rtdr. Posebni jesu simptomirnigrene abnormalno brz puls,;li abnormalno pritisak. vnok knni poveza Stavljanje oko glave svladar.e bol. U svqjorknj;i 'R,slanikova medicina,,, Ebu Na'in naveoje da je Allahov Poslan;k, ponekadbolovao s.a.v.s., od migrene ito ga je zadüavalokod kuie poslanik, je je dan il; dva. Ibn-Abas rekao da Allahov jcdnom odr:ao hutbL, s.a.vs., (propov;j€d) avrpcamuje bila oko glave.Uopie, vezivanje rpce oko slaveumanjuje rntenzrtet nigrene (rrr.idftilta) jednah dobro kao i kod drugih tipovaglavoboljc.

184

3. Lije öenj e glat:ob olj e 5rakarrsrarlarobollc trerira ponekarl sc ,, sklad,, sas,(ron,"rsron, r u;n,konr. {holr,ljr,rrcte biri rrer,rana pu,qativ,rn, iii izazinnjrlr porrairnia,a pone[acl morrbir,rn,tifanr jcclr!,star no odnoron. riiirorr i sp,,kqsrion. Osralc vr:rcIije,.,, sep.,t,skon r,.pconr '1,nanolrrjcn,htrJDil,oblolra it, p,,nckad i^k loplih oblosr, ili izbjcgsarrjem l,ukci nrirovaulcnr. je Kada nrdi.i,rsb ,,?i,r.nik gla\ol)otjc prrvit.o JijrqnosLi.iii,r. n,ie scr üun, dr t,cLma. kojijc korisrjo rer, Altahovposta,rik. s.a.L.s.. kaoiro je lraytdtnou ,-:ot rpono,L,rc,n hadiu o nanoicnlu jc rljttoniian iti oqf.,ri.cntijck/r knc n.rdarLr. O\.ijjc rktnar fosctrn(, slilobolju. djctor!, an ,, cttdrunno t,rptinpfcdjitinra Le, !roje'\,apsli pol,,orok. naprimj.|.Sro:a.kacla eta(,h)ljanii{,,,,,ojn,v^ni irerno.r maturlonr kojaualrtijera ondr nano!rnie rkLr|u,oq lruiqa(iju. v,Laortknc(rkuIo,e kn.) J,.r po\.iinuloLrnjenro;e birrk,risno U lijciinjrrrtarol,oljr knaiakoctr:i n,o:c bili .ar)onlr kr(, toplaol)loJrr nairric.a od nJcnoq pr^hapomrtciirroq sa ocrnrn). l\o r:eoJsrrrniri l,nl i uD,jrir, Dc11c. Koiisri ,tr.ak\r rplikacijc nisLr o3ianic.cnc na |;eicnierLrvoholjc, i b ii konsro za lotovo syakut,ot ,,.loya r tjclorat ac i nr rorusniiiia. Up,:,rtr.blja'.i,,je toptihoblo,sr od kne lao p,tr,c/.r,,tt. naLrcknLrLr,3 Ili,\i LAljc.l \,ü.inc ili oko nrl,rrhuroq rkn.atijch un,jrir." Lrrr.,li,,". p,"1",ij". P r c n e s c r oü je BuhafijiDon T,a r j h u . r n a r . e d c n o 1 c i oI r l . L ul t " , , i | " , , " ; " g * i , , r rtrici hr.lisa posta,rkL,. da kid $xl scneko ;.,t;o.r\tt.,hovon, s.a.\.s., na qlrnl lju. or Li p,opisi\.a. p!irarje t,\1 zaFz,ranjcnr Loic ,, ku1,icu, a hrcleocl l,i n,usc nck,r ial,ona bol u sroprlL,. ol l,i propisirao rrje:oro obtaqdrjc ,r knu.- In,dnje I.r mi,i -Kacl prnio r sro1,j zbirci ladisacla unnrr ltrli rckla: 1cSeln,a godbi seA .ltrol R,slan,k. s.Ä.i,s., ialh na ranuiti qhvol,olru, n^n,oLi knu nr nju..,,, 4. Priroda hne U pron stupnju. kra je hlelnr, r ctruqo orr jc suha.lttclicinskc osobinc i snasa d,retakft i njcsovih otaprljrrii takLoslaLosti sana oLulvar:,.,u: oreana iijc La,akte,rsLike dolau c od uavnoreiavajuac llatrosti iro je satl:i. Ona Lakoclcr sarlrTr konsLipiialuic rxol,u,e hladn: zcmlja,err.r;. Nckc od kuisri k.c adi.idrrd)"" Lrkljuiuju lr;eicrrlc oprkotina, podLrdamosr s ne,!inr kidr se korisriu ri,pliDr c,L,loganra a
F.rL D , r L( 1 . lSis: Alin(t 6,'.1()t,.{ut,r,rlL,Lttr,,r,.r,r .rl,n,,rt.\.(,1)r1,,",n,,,,,. I trnr,. .t0li tll )t,trlnLrr. jll!; r,1,1{1,. trLl ',\r ./ir;, /.irn'x, l:Lltütr htrinil,,r , , l r r r n j j , ri t , ü r t . n , r t r j : , ( J t: .r,rr

8rl

je u lijedcnjuairevausra,stomalirisa, koristcna opeklinai toplih otoka. Nanolenje ukuhaneknena posjekotine ima isrcmedicinskc posljedicc kaolto su onekod dweta 'zmajeva krv.'d,lmam Tirm;i i irnamB€jheki;,_vijesriti su u svojimzbirkama hadisa da je Ummu Sel€marekla: 'Allahov Poslan;k, s.a.v.s.. nije nikad pat;o od rane ili ubodaa da nije na to stavn, knu." Nanoienjeukuhanog sokaod knei ru;inog balzama pomijeianihs rastopljenim voskomza svije6e takoderpoma;e u lijeaenju pteurjtisä. Kna takoderpona;e u lijerenjuvelikih bodnja u nj;ho;m ranijin stadijima.Ovo se radi tako sio sc shainji dio djeajjesstopalanama:e knom, pa äe ovo sprijeiiti porogresiju na oai. Ovaj je treimandobro poznatastvar inajopienitiji tretmanu slu.ajuvelilih bosinja.Kada secvjerovi kne staveu vunenuodjeiu, oni je namiriiu i 5titcje od moljaca. Kada se lilie kne umoii u svjeiuvodu u odnosu 20 naprcmat0 drama5e6era, Ä poiom se iscijedii otopina pije svakidan öerrdeset dana, ili pak ako se kuhajanjet;nas navcdenom otopinomisti vremenski period,to poma;eu lijeöenju lepre u njenim ranin sradijima. Balzamod kne takoderse mozekoristiti u lijeienju lomljcnjanoktüu.Ow seradi rakoito sepije vodajscijcdenih lisiovaknedesetdana. Pastaod kne pomaic u oiuvanjuzdnvlja nokdjui uljepiaväih. Mijcianje praika od kne s preradenim maslomhkoder pona:e kod toplih otohakoje proizvodi:uta iur kada se koristikao topli oblogi lüekje za wmb, svrbc; i iü8u. Knä isto tako pomare rast kose,poveaava rnladalaaku svje:;u, poboljiavavid. poveiavascksualni nagoni kdsa je u lijcienju zuljcva, bubuljica; ko;nih priiriia medunogama. Na ow temu, p,rnerno je u Buhd;jevom sah;huda sejedan öovjck;Äl;o Allahovom poslan;ku. "oboji s.a.vs.,na bol u nogama, a on je rekao: ih knom.,'Ebu Davud prepriiaoje da "Ne je Allahov Poslanik. s.a.vs.,rekao: postojibiljka draia Allahu od b;ljkeLne".

ßr) Dwo znaren kn (Dmüond dido) kore rasre.lKanaßkim oro.ima, b,tokojedro,z rcda DBana iz porodneAgava. b) ,,\r 1dn el iord:/:di rannocrvcna, smotdrarvarkorasdobiva r znajela drverr.

186

POGLAVLJE XIV
Hranjenje pacijenta

Inanr Tirnrzi u svon 'D:ani Lr' i in,an il,n N,lart:d;e u svon, ''SunerLr" izvijcstili sr da Ukbf L,in An,ir el l)zuni prcrx,je hadis je A ahov u konrc P$lanik. s.avs..fck&): 'Nc dajirc Iianu ili piir sik,nr jrr AItah !aiim pacijcnrima \ ,, '.i,,1,r,,,,,,1,i" ,, i, ,, r n l. ," iF . Ne[i su uqlcclni lijcin;cizabiljeriti da ovaj h&]is kro Deiscrpünr vrit) kofisri Boiijcnn,drusti izrc.cne o oün, konciurüD f;jeiil,a poslan;ka, s..1.ils. \jcgove su lo;sti'iieshrkc ior podiazünrijela yo.tsh.o zr svetjjc.nikeisrorakok.u i ,a ;r. tqj seLrrnuza pacijcnte. Ustvari.kada pacijcntrazvijencroleinrc,r!7a hfaru ili .rdbija ili piri. Loznaii da jc njeaova sesli pruodazauuera u borbi s l,olcÄau, i irxlicur qubrrak apelitr,slabost njerovihspov)bnosri il; *uLrtaknjerovihprirxlnih ucdo,ja. Sto eorl bimoqlo bitiuzrorlik. hrana itr piie nr smiju birift,isirani nrl p.rcrjo,tom. Kada paci rlad, to znati da njesovo lentosjeti djetorfr, sasrolke Lojcn,u njceorespov,Lnosti re moqupn,iiti. ili to znaii rla jc picrlrodnLr dozu sasrosrka kojuje rra ;nao ap!trh;ra.) i| pmbarn,.liaienjcm ovakvih potrcbnih sasrojaLa nalLuJaljenai rlori sc namciLr nacl onimbljtün, krcD',juai tak(,napcr(rst u sromaku kojanadatje lezultra trazcrrjem hrane. Inaic.zarrrlcmebolesti. spow,hnosti ie biri zruzetcu .lo?flcvanjLr. pnadi , cl;nnracr;i neielcn;h sLrrrstanc,. Stoqa,nametar!.hranc,li piaanul pacijcntonr u trm ic sluiaju okupimLi stomak u diqcsriji novchranci, prema Lone, spnjeiitiprirorJni proces eirnrinacije f,olcsti. Ovakve sirposljcdicc poeot<x.ojaic u vrijcnrc stabosLi njeeo,ihposobnosti iliza iqerlc kiizcL,olestirLo noic dovestido kornplikacija popiaicrih pietjcianim znojenjerr iopadanjcm tempeiatun(ar. t,uÄranl.Usnari pod o,ak "" okol,"xt;la p,cijcnt",e smrlc datisamo osnona nuhicioralna dijcra,koja!c uzncmirava rlegovprol,avni trakr, a to cenrupnpomoai .la saiuvasnagu i pol,,jedibolest. Stoga. u uijemcoakvih kr;,a.pac;jentü sc nrocu davatineophc,rlniokrcplju;uii sastotcr kaoito su sokod afomat;inen;mfe(ldi. Nlrvridca odddtor. sokod jatJuke.
I rmti 20lrjlbo i!l.lnl7e. j.1+.1 s:, m rr t i : r ( . ( t i i l , t t j m l i i J r g i h ] l l J r r t i . j rq . j . ! . a r L r drrumr

87 1

ruzin sok islirno u ograniöend n,jeri. Sto sc r;re obroka,smijemu se davatidobro pripremljena i ugodnapileia supa.Da biosvjezio svojduh, pacijcnt,izmeduoshlog. tra;i mion;isno okruienjc i mota primiti ohrabrtnjc; samosluiati dobre vüsti, jcl prav;je l;jein;k slusa; dobroiiniteljprirode,a ne njen protivnik. Pojed;nac moraznad da zdravakrv nosi potrebne sastojke i rvar;ncophodnc za tsradnju.elüa u djetu,dokje sluzrerazvienakrv. Kada postoj; prodor sl;zi u tüetu, a u Mnilosnd ktetnji, priroda ie pomoaiu do/üevänju ovakvesluzi i prervoritijc u krv da privremeno nadopunitjelesne potrcbe.Zapravo, prirodaje sila ovlairena Allahorcm odlukomdä resuliie tjetesnc tunkcte i da saiuva.ovjekovozdravljeza vnjemezivotnedoLi öovjcka. Pacijenta rijetkotrcLal,ranirisilorn. osimkadaje nesvjestan ili portmeienog uma. U ton smisluposrojii hadis:"Nc nameaiLe hranuili piaevarim pac;jentimajer AIäh Svermoguii hrani ih i dajeim njihovopiae"kojesesla:esaopiim fiziikim stanjem i ne odstupa od prirodnogzakona. Znaöenje gorcnavedenog hadisajeste to da pacijent moze prezivjed nekoliko dana Lez uzimarjahraneili piia, tj. ro je stanjekoje zdravaosoba ne bi moglapodnijetibezslabljenja njenihsranja. Had;sAllähovosposlanika, s.a.vs., '...jeiAliah;h j Svcmoguai hün; daje;m njihovopiic,', izraZava suprilno znaienje iLo samolijeönici koji obraaaju paznjuna pravostanje srta i duhovnih zbiljamogushvatiti. U njihoyonstu.ajuoni moguprcpoznati tunkcijeLijela i duie, i pr;odnü i;oaktivnu uloguu tome.Zboe roga. aludinju6ina to, samokarcmoda kadajencöij;um okup;ran razm;lljanjem o onomc;to mu je dragoili protiv toga.ili kadaje zabrinutili uptaien, moteodbacitihranu ilivodu, inc moraosjetiti gtad,:ed, hladnoau itiruainu. ünjesro toga,njcgoviosjetiostajuuhva6eni u njesoxDr nasrojanju do tog stupnjada iak on nc moraosjetitiudarac,porczivanjc ili tegoban bol. Be sumnje,svakose osvjedorio jednom srupnjuovakvc vrstezaboravnosti. Ovakvojnaväl;obtakamjsli i porazabota, gladi i :edi. Kada su misl; ueodne, onezamjenjüju htanljivesasrojke, postaje a Lijelo zasiienoi osvjeieno a njegove snagcuve6ane. Krv 6e oticatinesneLano u srcei to ie se pokazatikao sjaj na njesovom licu, jer zadovoljswo razrjeduje krv. poveaava njeno ohcanrcu arterte igasi :ed. U rom sluiaju, zadovoljstvo postajeprimarni rjelesni sastojak. dok ie tijelovoljcri ovakavu;itak i postaLi privremeno uzdr;avanoDjimcü zamlenu za konvencionalnu hranu. Duhoona ishrano

Kada prirodaoduzme svoju sklonost. ili postigne veia podru.ja,njenozadovoljsh,o nadmaiuje ono ito je podrcdeno ; sekundamo. Zboe tosaje vaznoznarenje obraianja .Ja Alahovog poslanika, s.a.v.s.: prcl,ivam s moj;mcospodarem, a on m; dajemoju hranu i piic." S drugestrane, kadazazivad potakne oöaj,tugu iti bol, ovdje,ponovo.

188

-lirkoclcr prirodr posrajcpieokupirrna u LorLi supioLstarljanjL, i poriskn,arluuljezr. r oronr sluiajuo . r a k v aL o r L ap r c u z i n ar o d s r . . o nact r , a ; e n j t n h r a r c .l i c l , a o I r p o l t d n a c p o L i j e d ,L l i i r k u .p a a c s c r i j . l o o s j c a ^ tp i , c p o M l e n o i o s l e i r : n o . i o s r r a r c , cs e z e o n i r r j e p f o p u s t i l o iro oil .seD.rJllno h i . D l j j y i l rs $ r o l a t. , . N I e . t u r i n j . , r k oi e L i r k a i z g u b 1 1 , . a \ l a n i t o nl,i N i c o r r , , i p j a r r : l j ao . n d ao n r u L i s r a : r r i p o s r i L jo el t , r a c n .N a r l l l j c . u s h a . , r u radn""ranja u.a r a s c n , i j e . j r . U b i h , o f . i k u u n , , r a r j r b o . b . , j ck e r b ü . 1 . ,u m d , , r h . i r c p i i j . r i ' l j al.r o l , r ! d n i li,e s l a \l j . n i k . a j : u l , i r i i ka c L i r i i t i u b , r i n i l ; / a h t t j i n . p , 1 l , r r o s . , . bolesra oy,bi p,trDa o . 1A l l a h a S r c n r o q u i e c r o k u i , o ; aa c q a o v l ^ n , r id a s c . k o r i s L o i d bl,zirtnjegowrq C o s p o J r r a .Z a p r a i l ) . A l t a t , o , ; o r j j , ( i i , o b o v iL t j r i { C , r s p o . l a , u karla u url,oyr rca sldnljdü, id!.e i L o n , o j r u , i rD j ,iLtiTryarL A j c r h o r . r j n r i l { , s ti, s a D , l o s tP i . . i c l e n tr r i L a l ) i r i p o L o r a Di l r d r n t ) : ra c o M h l a d u h o l n a i s t r i u , a p , o i e l i r j f c o ' o ! ( c . i e l i r i l i r i r a r i ' r j r j r o \ up i i f o d u ( o . r r l ) i , , ) ; ( , J a .r j r j . q , ^ I r , j c l o . Nonero. o a h a r l u h o u n r s l , r u ü i n r aJ . r l . l , o! . ( , u L i m e l j i r o n i \ r T n o s r/ . , r i j . l ( ,D e g ,t), , r n a i \ o ( l d . 5ro su laia rlera. ljubrr za GosFxlarcnr. dobiotlr i zrdorollsrro Linnja u Njegoloj h , d r i . , i r o j c u , ( l n i j a i ! l l r , c n , j a7 u ( l n j ad a s d J , c s o g ( , x p o r l a i a , r o r d i ; D rp o s l a r u nrceovo osredo('r,,rr ld,. jcltr). n.lor,ljsrvo, /adololjnro /a Cosurta,odD mlju,, j s p , z n i v u j e \ r f q o y i h b . / L r r l n i h d a , o a . t ) v a L oo L , u x 1 1 t r . r,t r h o n a s r . i r a n e i z o j c , r n nrdolnailule porrebepacijfnr^ doL rnaDje srcrdrr;h iijcinika re nr.ic dosri(,jo,altrv s t u p l l n j , a , u . , i j c ' a n io i .p i s ro l i L r o q a u d ai t j J ^ r r r n j a r : ^ r l \ 1 , q s r i i r a a e d l o s r i( j a s n , , a e l , u z n o i e n ju aL o r o b l a i n o s tiit o n a r l , , i l j u j J . jjit(,v f ^ , , , n , i ( t u n , .i u s t j . ( tn j i h o , o qp o n r a n jkanra i j e i c . D a b i i . u u m x , o \ a r l i n o m e n ,p o j c d i n a ( n , o r ci a , D j s t i r io s r i t r j , , !n,jcrD(.ko! enruz,jas ej i \ I l , d i k a n j ei s l i u l p r u c .i L . r k o j c kto r r q , , r o s r c . 7 r s , . c J ,s or o ! ^ r i | m s r r n j e n , . oLo2avanr id dirljcnja. fljbliznog Z a f m ! , , , k a { l at e r n j c d i n a cp o r p u n o o . a r . , ou o y a k l o j .aklonost pi r c ! r as l i k . ü ! ü . l i u i r \ r n o m p o h h j u , h r u l a n r , n o l c l , .n d r j u , j t ; l j u t d . t j o / a $ r r r t o n .k r c zn J e s o y u n e p r D ü j c n j l j i wl t o n r t r h i n j u . o n n n i c p r i b \ a r r l i i u d r i t , e t r a rs konstanrniu oikriiinra o n1'nu sarort, puljerl..rko kio i o dru{nni. "S.hihu" l'rencscno . l a j e . , \ a h o y l , o s t . u r i ks . . a . v . s .u 1eu . obit ao sporortiLi o J r e . l e nL i r o j d a n r r r a j n i i r c p r e k i d n i p o s t .d o L j c t o i s r o z a t i a , r n s " o j u n a s t r a b i n , a . K a i a 1 e u p i t a ' ro t r n e . o c l t o r o r i o j c : J a n i s a m l t & u , j a o s r r j e D u p i ; s u h r o s rn i r)g C o s i ) o d { n ,K , r j i m i . l a j c r n o j uh h . u i p i . e . ' N ^ f a l n o , o r a k v . . 1 ü t , o y Dir s t r r n . an , j ; r z e t ao r a l r o , l c r u s u p i o r r r o m ne bi posrrlala , r z l i h a i z n , c d up o s t ei l c c l c n j a . i u oi,onr s l ü . a t ,o , n D e b , p o s r i o .O y o r a k o d c ,p r t h / L , n , , j c ! a d a j i d r , s . a . r . s .o , pshr.Hjcn iz laniednim p.r(.asrirD a ir. r q a a ; n i k a d i ü r , a o n o i L ( ,. , r i D i N u s t a n j , , . aic. d a p o d n e s LI,n thle oralno p o i p i o , r c L i F k a o : ' l a n i s a Dk ü ) y i f d r t r o i o ) . l , a c i j c n t Lojijc prikovan z ak f c v c it k o m cD , a . j k . o i vakve duhone jslrranc zart!n, ; sree, p d l j c d n ^ k o k . r e; n j e n c u l o r cu p r o i z v o d e n j u l i j e k a , . r n j e g d ' r L o t c s ti i c v i r a t ; z i f ^ n j u n j . g o v ep , i F x t c , a k o j i J es u o . € rs a n e d j c l o t r o i n o i i ul i j e k ai r o r r n j e r o r o r i j e t ou s c l n o p o l u ; a , a p i o L a , i r i , rarunrje r o D oi r o j e o v i l r r c & n o , A l l t J r j e D a j L o l j u ic i n a p r c . l i \ . aiia / u . r i j c l a n j ^ . l l ü { i L r r1 r l 7 r r\.t ^ i n , i 0 l .

frr l

POGLAVLJE XV
Upala grla

p,rn$onrjf u -sat,ih,,,.Ncki (lajc,.\ al,(,\, ltsldrjk ,s.u.1:s.. rrke,: ülva!,1, .ajt(,ljihlijcko\r nalazc se rr tlchor,rniji i i,rctijskol rJoriir, i ne poikrlurrt iaiLLdl'or ,.;;i, priLrsl,rjuc,r njihor t usnrrcsicc ftrir.r,.rtri.) (i upale ka.ta l,oluju g,.ta U.l,rgoDr l,rdisu pfencscno ort Drabirabin AbdL,|aha, trlijcitcnojc da r. A atb! P.'Lanil,. s a.i.s.. doiaoÄisi. ntka jr A ah rion,r za(to,olrD. ju je tako i zaLilt^o s. brnc! drctcLu iijijc nosLivarrc. On 1i rpitr,: .St.i ie ool. On.rjc rxl*orrita: ''\ jcroarn,inraupalugrlaro.?rl ilirt.nolntjul Ail.J.,je p,,,t., ik.,...,,s.. r-la rch!: Nc ubijarrc (llccLr. !iin Kadar rie dactc holujc rxt upah erl.r rti.,:tarclntic {zr lleiu,je) Lrs)tiel,ljavijrc ryeuor! in.lijskurtoju r,rtirarr rr src.iol voili i nckajc rlijcrc Lrirniha: i.L Aiiartodnr.rhporr.,uihlrlck.ap|ciialarairllctc*oporaviLo.,,, -u,,,,,.iazrrjr e1 ,]ics.",,r Niitjcrju. rrLu Ubiide rc (,l,iasnio da !c iu Lrpale . qrl.r. il, r .lLra trahcje uzro|o,anih krrlju (L&, jc(h(r ,,d t"ri,i rc"*li r q"t"sn" rLuadinr sedridjctdna rcorija). Krda st rr.crrrr, porcclurrc ,,r)r^iüLlcti kraii ,fe .uzrr n,enskr pcrrrl i bir ie opravtho za ncprir:an]c. Osraliobjaiojararu jc cla irr iro u.rstalr,z Lrpale iznruir LrLa i:r1.r, a vciinomposa.ta ditcu.Kdisti uimikir.ujaloJc ,m11.*k,ualqnog pnika jcsuda uzranast.r1c u krriitojc pfezisiacna pro.loro;, shrzi, r Lndijska.rl(ii poma:c !,icr4u urulac i ourogucar a nJeno povra.roJe na oitlrovafatuac oisro.Sinptomi ua.ctakodcf uktj,,iuj,r botnu i narc.enL, uy,,lu i ronsitae. ctonqa.iju r suhoiu rvulae. prcnuklost. a ponekarl stanrc hu"ia.." no ,^g"dL,j" k,,,a.1,,,i. Pditnreno. L<,ple Lolesti Dogu tritiLjcicnetoptimlijckoviIna. Ibn Sina Lrsw,m -Kanun djel,r i trl'l,i"covorio Ljetcryu upalciekursaciji (.,/.rfutdrrosis) uvulac

r \ l i r h j , , , t ü q h r / , . h r i d t r t j L . h t i . t r ( r . / t j i t i j u t , r t , r , , , , , t R,qh(1.,r J,Lfuirr. j)rql.\lrr \l .\,,,p,l,i 'n: rn nrtr: J:aor,r: trp,tt.L qjt.,:L,,Ll 'ELLlr,t L j , ,t 0 ' t T i I l A L i n . l t 7 7 \ l , n { 1 .: l ' i t : s . L h i h . ü i d

l

erI

unDrkivanjenpraikasLe smjesc alauna (stipse),;,sjemcnki ni,.lÄ (Lat.Cütvniphua nvt o) i indijskealojc.lnd;jskaaloja (vidi tusnoru)pot,.ebna za ovo tücicnrejesrc vrstak<,ja pioizvodiLijelecvlcrovc iokus J.rrkoie. Itan;jc, ljudi su uob;iavalilije.iti upahr pridskajuai rrla i tonsilitis uwlu. AllahovRrslanik. s.a.1,s., podu.n,ih jc sLl p,ornotomu,; podLriio il, lijeku. So'rr Gr.) jestc bilokoji tückkqi seuimrkava kroz pdreLad nos, uklju.ujejednostavne tijckove;lione slo:en;je. N{jciaünajc usirnjeDa L, prosijan tinipraiak, il,lasoovla;cn. a porom ostavljcn da r osun.Kadaje porrcbno, jc njeiarina otopljenau tudi ; inhaliranakroz ß,s. Pacilcntmoia tcZarina ovakva ledin,a s glavom zau.aicnom pomoiupcikiraprckoramena unarms da Li omoruiio lijcku ltoji sc uzimauimrli;vdrjen da dosegne rnozak. na taj n.rrin izbacujuii bolest kiharjcm. Ibn,\bas p,€niojc da je povrcneno A atrovposlanik, s.a.v.s., koristio mcdicinski lijckito sc uzimaunnrkivanjem ; to ,sr(, piepom.io,a ljjeacruc fa?liairih bolcsti.'rr

'' A): irLrLrr,ma. upordrljrv,D kao ilsß ?r,dtrhylrrrur bsrcrja r k,s,1j kNirrrLj.rü,rri. ; Lbu Da{d.1867, s,,j.,h0 \u,df,.

le2

POGLAVLJEXVI
Uvedanje srca

1. Koristi od hurmi -s,,ninu. r,.Lu Drut j. prcn!) u s!,,n,c .la jc sa rt rck.n,:;\l [ho\ P(,sh.iL. s.r.'.s. z,L n ijcnc lhtcsrik,,jusIt,,r inao. srar io jc s.ojurul,rr izrrcitu (rrr pxin,r). a j.1sdncjcrio Dje.c1,jr(tnc noiihlrrllavica trla!.r(xtrri Lro,srniDra ir,, s. rrh,c irä p|tdrieg?,rla j. otrirjrio:-BtJ,,jri {t uH,i,rjtr 4 udn,rrkoia. R,r,Dr sca fo nclirl). Zolin'lldßr bin Kah.lahr. Oi j^dti tijcic,rir. Rtcirc nrr da unc sulm osirnjh nrulinsk,l, huünitu,. ,,tr,ut. iznn,j r| z,urlnosr njil,o\insjc n,irlm,a.li L, rapra\.(, ljcl,oriru sn,jrsu. .r zariu rrcLa masrr.r Liojr pr"anjon,c...,,, Nl(linsl'th,,,r,cinajl|i.rzito troqrrc n,rdicinskr rrn,Lxt,.' i lj$tänjt,^ ,rcift o.l sdarrt huüniza,^rj od,r.1.ni rrtrna. irra prorinre,ru drrh,^rm rijc{hosr k(!a n,o:i |it,shiacnak,orrjrr,.P,trretno1cuI),a uhitr" d.,ic,,tr. S.trtrl,inLLi\i.kkasa .K<, zabrlriio od Allaho. og lLsLDikr.".a.r.s.. kat,,1{(^ori: sodu/imasedu, hurlri rzplarrtaie )\lijrh za cL,n,(.ak riri, boli^arjnirroJoruarriri od,.rLiraraj rlan.'.\ Hu rrcsr roplc rrdrurrn stLrprru asLrLcuprvonr Ncl,i",rraLr ajrrhunrrcvla;ninr. HLrnesLr ulli,.ranuLricijsla hrana. pogotoro zr or koiisrrnar.ikli na njr| u sw;o1 isl,rau Lao !t,)su to \ranornici NIerlinc. izmtrlLr o"rJih.I tu,n. ,)srllurrnjLr p(n, r.l)nc l,ddLdre si"r(rLe ', hladni'n Llinani. dotts,, lto,ijriie?nsLrno,niLi r(,ptih LlüDr. 5ron,a.iiLano!.i1,.,l,ladnih klima su rr1,li, a srorr& is,l|ra,,ovn]ka rt,plih uxnr hl^.tni. U\. obji:.j.nr TasLo sranou,,ci jcnrcnr. laita i sLrqcdnih Arapsho: p,rluotoka,

llüu.\j 3,

L j o r i ni .t n . L r f ü , , t r , ü , i n r D , t- \ . U f ) N r r , t , r . h L , , , t , 1 t r ^ r i , i r : , r t , , r o i o , , q r . l o . ( , rlLrtri!trn76'tr,rljL\.,d,,(,,.-ti',rr,trn,r.i,,rrd,ir,t.t.fr.Ll,t.Htrnr:trl,f!i. pLd,,rLr '

h,r,iiL.Lj(L(, l l ) , , r u L , , .( , i r , i t a r r t o ( Lp L r! , , ( ' d, D..t,n ,i, n rjr n.i,.r L r ! t ' 1 . 9 r t r r i r N t L \ t , D 't.{ ) . 1 7

nl,,Ln \trrrLj,t,

\,lr,tr,rri ,rt,,,r,n1i1j

IriJI

predjelatoplih klima, naprimjer,podnoscunoienjc tople hrane kao iro su med i hurme,i zastoradojedu Lople zaöine i mirodijcu njihovimobrocima, dodaju.i hrani pribliino desetpuraviie od kol;iine onih ito se obiino korxri u zemljama hladnihi umjerenih kl;matskih p.'jaseva; iu porerienju sLanolrika hladnihprcdjela onijedu ljurc paprikei dumbir i prczalogaje njihow nuspro;vodena isti naiin kao ito drugijedu slarkiie.Zapravo, ovakva ishranase sla:e sa njima,jer njihoü stomaci ostajuhhdni dok toplotanjihovihtijela rastena povriini koie. Orc je sliino ;vorima i pr;rodn;m uelima, gdje je voda hladnija ljed, a topl;ja rmi. Sl;.no tomc, neöüislomakmore probavitiprostuhranu zini, a rnoida to isto neie biti u moguinostiurediti ljeti. Stoga,stanovnici Medine, naprimjeaoviscveainom o hurmamazä ishranuna ,sh naöinkao ito drugi oviseo brainu. Iz hurmi oni dobivajuporebne sposobnosri i tcneljnenadopune. Medinskehur.mc drverapalrneQat.Phoen* da.tiLilen) ;z,,al;ih" jesu najboljapodusta, i onc su cmkasrc bde, velikcslatkei pune (mcsnate). One su takodcrbile dobilc Llagoslov da s ,asadcne od sanogAllahovogPostanika, s.a.v.s. Hurne su smatmnchranom,lijckc'm, isto tako dobro kao ivoacm. One odgovaraju vcaini ljudi, poveiavaju seksualnu snaguinc pro;,lodc irerDeili ncprcbavtjive beskorisnetvaii kao ito to iini neko voac.Umjesio rosa, za testos konsnika,hurme spreöavaju mspadanjc tjelesnih ;lu.evina (ar dÄtd, i njihovokvarcnje. Mo;da sc ovajhadiS odnosisamona stanovnike Medinc i njihovcssjede. Zato, moeuicjc da aerikulturn; proizvodisvakog podfuöja osisufavaju loirianitijekzavlasrir€ stanor.nikc.-Iieba liistabiljkabiiizasadena u drusonrprcdjelu, moida to ne6c pl,izlesti ßte ün,re spomenute nurr;cijske vrijcdtu,sd ilimcdic;nskc posljedice. Ow,ne je u.oönik vrstazemljiita.vodeivazdLrha. Zapravo, postojcmnogeraznolikosti tta kao i ljudi, a svako tlo proizvodineophodnu nutricijsku hranu pokbnu njenimljudima.Nekoliko vrstabiljal,amoeubitijest;veu ncHn ,emljama,dok sc u drugim smah.aju or,ovnim, ili mo;da nckcbiljke mosu biti lijck za nekeljude, dok su hrana za diuge. 2. Duhooni smisao sedam hurmi Sto sc tite duhovnog znaöcnja rdam hurmi nazna.enih u hadi$, ovajbni sedo. godioAllahowmrOdrcdbon (or. /eodr) prijc neeoitoje doilo do posrdanja Alhhorih srvornja. Broj sdam ustanrlien je SeLüatom. Z.p.a"o, wc; sworcno ,"dmost-t o. Allah VelitansLvenije sworio sedam dZcnneta sa sedam zastupnika; dvije,emtje u sedam oblika;zavriioje sFaranjeljudskog (ar L,i.au sedamperioda rztL,ar); naredio je da Njeqovivjern;cirrcbajutavafitiKa'bu scdam puta;da prelaze razdaljinu izmedu d!? b a, Safei MeNe, sedam puta; da gadajusejtana na Mini sedam puta sasedam kamcniita ; i da slave Allaha za uijeme dva bajmmasedampuraza svahi ponaosob (dr 'id). Allahov Poslanik,s.a.vs.,je eovortu,kada se iadi o djec;, da obdljaju

lsl

i

i

namauc kadnapune scdaDr codina.", U stu.aju faz(rla, Ailato! poslanik. s.a.i,s.. utalcljio ry takodo da d,jeremo;c biratr izn,cctu oca i majkek&lÄ "*,,"; ,"a",,, godinr.i' U sljcde.cn had;su on je p,r$ o da je ",". aJ"t"",p*r"_t;, l^ ,*t"""1; n1cgovc porrcbe, dokjc u clmgorn specifiinonr sluc.aj, a",. r,.* rn.,.; 2,,,rr",,f nrcqo,.e posljrdnjcLolesri. ,\tlatro! P(rstanik. s.a.!:s.. uat,atrcjc ocJ ast,aba .la izt,ju sc.lÄrn njciina hla.l,rc vodc na njegorugtaru.', r\ll,,t, S*..s,,,i ,,.,",1i,,j" .;";;,'"j oiujistoje uniitilabczborn, narr,(l Acla da "q-a^. """."tr;*,,",1,,,,, ,;",i,,;;i noiikaokazrukola je ct.stiela srolvr.tunac Lrnjihoon üniir;ruu. t,,,1",,ti,:.::,,; , nolo je Ällal)a Svcnoeuteq,.lanu .ta fonrogne rlostaviObjavu rjeri,vonr naroclu sr.srdanr Llagosl(,va kaoir(, sLr on;dariJ,rsuti,.6i jc doilaA rtora uspoxrlba R,ronr u.KLrimLr, po kloj cic Atl.rhunrno;iri naqrrtr ct,,t,-,.,"".*f ",,, ,,"," it,, i,o.., ''Ani lppii.inanja e.jn bosc no ,lltritror,onprirr Jn" *,..* tr,.,ii n"";t".^,, h:,i"g scrlrn, lrlomnr ; rr s.d/io,r li/dsü/). rr,rrru : "*. A ,\tt"t, i,. .-^" iit,rc t ,. h;t; ddri i .,ijci .\llolrr n.i:,icrno doÄar i rr,r:aa. r.,(,,, ,,,,,2,26/) t;1,,d",;,,,;u";," Allahoiog poslanrhaJLrsura, nckalcn,r na njcgr.h,Jj lrs,r)ra jc u v,u s;t.ur vi.tjo ,,; ',,,.1 ., . r , , I , r, { ; t , . r . . , , . , , , . . . . . r. . i t . . , , . . , | ,, ,r,r1.. 4r \rr,,,.\,h...rk , . . . . , i , , r "t - , . , I . r , . , , 1 , , ,, . r . r,r,..rr,1... '..

,,,,., no -r. ',,.' r.,.',.1 . , t . r r , r i , , , " 1 . , . . . . . / r, r r i r , , L . . r . - r r , , t 1,, lainostixrja scdanr nalazi sc rakodci u noinirr narrla nanrazrnra: ia1a, irirr: ßiaknuri osvitina qtarnitrrd scJanr n,o:tLr sc Dai, u qrakoj lozofijii ,Sliani n,edicinskm postLrpcin,a. je por.rrao Hipokrar u s\on, uarnlLr da sc u rrromuni vcvLrmu,na s*hn $ojil, srranr(scprilarcralnos0. p1,sroj, v{laD,fta,,era u o,on, soLnom srri,mu. *dar danau sedn,ici. scdrDr poxxra u 7tr1)rnon,.lol)u i.njrlia . kolr rr: poroildr1o,ja. djetirrstvo. mlad.,laih1,, adolcsccrc;ja, ,*l,rj",tot ", ,ia",,t , LTnrnroqrosr. kotonr sezilvlia,i rr\1)r na.)r1,n srij.rü.A ih,n.r najboije o piilr,n j mudfosri znricrlu, susi,odfccll)i sr(,ih jc O. *l,.c.li" ,, ,1,^,t1,j" b",j^ s;1.". i tu ra|r nain navt,tlcro obr&:anjl, potpLrrosri oLj^inJr!;r araiuee scclan hunni, njihoor nedus,bno,3 earhN'ldinc. o(lrrosa. i nlrrro\ u 7aiüru o.topa,nienosr; i .n$a kao iroje spon,cDUro u obraia0ju Allalmrls I,osta.ilt". ,.a...,.r_t t,,.;,r. "r;ilj"";"
\ ' j

5.,.11,,.,t,:,

1 . . t , , , r ,, , . , . \ . . , . . ; . , ,. ,, . r , , l

l;D'' r i r 7 . l , t r t i r l r ( t r r . - t i ; 1 i l'r J i . L l j i . "" h'il n,ri,.htr,\,, {lirr, ii,,r Oy,,t rt.,,, .1.! N {,n.!, ni,,i ( ),,,,., Arr,, s,,, qi i_i,,r r,,,,i, r ltii di'.rrj|li.|tll'rttn$lLs]t0ji[,d!,i)l.ilir|l5L.lDll]o.l...;.t.,,..r,,'.l,-.',-ln,L,'l,.i''i
Lt,i i [']rL?.J,onr\tJr nrrr$ rdqoI il

s,Lliri:r{-1 .\linfl.7l.16: Lbrt)Iü1.:-t;7:

!rl

ili lijek bili su propisan<,dHipokrata i Calena, izmeduosralihslavnihlüe.nika,ä najvjerovatnüe. lijeönicisiromsvijeta odobrilibi ovakvo otkri6eipropisali isto,dokbi njihova miiljenFbila uten,eljena priliLai smislu nastjecanju zapa;anja. S drugestranc, bl.soslovlicnc nI ir Al1"h"'"c P,,,l.nil". s.".r.s.. vjeom izqovon n, su M i ndnj"m. i osvjedotenjem. ibile su objclodanjene kru Allahovo nadahnuie,ionc bi trebale biti wednüeod zanimanja, utenja, odobravanja;povjerenja. Ipak, pozivajLr6i se na lüeienjehladDihohova,postoje prihvatüivi postupc; protuotrovi neLiopai ; loristcni ü nj;hovimrretmanima, ; u dfudm posebnim postoje sluöajevima, druse protuotrovne wari kojc sc nalazcu mnogimbiljkama,poludragim kamenjima i mincralima: oniksu, granitu,kristaluili tirkizu. I za svavremena, Allah 4a najbolje. 3, Ujera: protuott'oü "Ko god U daljcmrazmatranju navedenog hadisa: uzirna scdam hurmi iz planta;e "Alüeh" za donrtal, neacbolovatiniti od otrovaniti od opiinjenostiza taj dan", mosuiejeda medinske posjeduju potrebni hunnezasebno mogudokazat;da protuorrov ito djelujeprrtiv zle opiinjenosti ili one rnoeuimad odg.'vdajuii lirekkoj; djelujena specifiöne vrsrchladnihc'trNa.U kam,jemsluöaju, tlo, r'odai vazduhblagoslovljenog gradaAllalrovog Poslanika, s.a.v.s., osigurat {e odgovorMedutim,postojiprcduvjctno sranjc za ozdüvljenje i neda6a od bolesti ito spopadaju ljude a to je ulogarlen u promo anju ;ljctcnja. Nadalje,u slutajuda sebolesnih oLoristi lijckom, on ga prvomoLa "pr;roda' prihvatiti i vjerovati u njcgovu djelotvornost u lijeienjunjegove bolesti. Stoga, (dr. rabi'c) 6e vrednovari pojed;nca ovakvc vrÜednosü i konsdtiosigurani lijek da pomogne u prevladavarju pristupa bolesti. Zapravo,nckoliko uspjeinonlijeienjusnazno povjeienje. potpuni pristanak sc oslanjaju na pac;jentowr i njcgovo iskrenopnhvataje jer pod lijekai vjuovanjcu djclotvornost ;stos.Ovalai su audnifenomeni iak op6cniti, "priroda" isprau,impsiholoikinstanjima ac scjako slagati s lijekom,a duia ic ga priprirodnihtunkcija hvatiLi s radoiiu, dokazujuai autentiinost inadmoinosri, stimulir.ajuii prirodnuotpornost pojcdinca;p;nudujuti njesolr svojswenu toploru(ar iaorgan:r) ili prirodnaantitijcla potrebne prirodneantibiotike da proizvodc limfocite i ostale koji {e inhib;ratira,roj itetnih mikroorganizama i odstraniti otrov "pravi Radi puedenja, iesto Iijek" mozebiti ncdjeloLvoran kada pacijentima neutemcljenc rczcrviranosri, sunnju ipomanjkanje qere u njegove okrcpljujuie "priroda" posljedice. Iäko sc dogacta da napraviizuzetaki djelujes inditcrctno(6u naspram l;jeka.u tom slutaju,nüedan lijck nceebitiod koristi.ovakav primjermo;c se naii u najvrcdnijcm lijeku, najistanianijenl;jeku za srca,tr;clai duie inajpovo ljnijem tretmanukoji vodi do koristi pojedinca u olom;;votu iiivotu poslijcsmrti. 1ä se lijek ,ove Sveti Kur'an. i on jc lijck za svakubohst. Ukoliko srcane ieruju

ls6

alc

xl

Lrnjcr.r. ncit seol,oristiti oclnjcQ. Unrlcst<, (,r ac poveaari toe.,, njihorcboltsri. S drusesr,ane, ne posriiilijckk(ii sc bfineo ncp,ln,jcnjtjn.om, popunonri trajnonr oz.hal.rjcnju b,rlr.(xl Kui'ana.jef ,rjcsoya uzyiiena nudrosr. ,"_r" ; *1"r,,.i1"." narLolji dijctainajl,oljr I'jik,a $aku t)otesr. UprLosri,mc, lcainasrca okrau serrt rrrsa:\.i.ini rnaDjka istnskc l1ercu njeqoi,c lijek,r,c ua rirel,.u.r iituiu i!e.jna si nnraz, nasup,!rooDr puruu ha;orjuItcka,a ruihovc t,,rtesti. Njihdl su liieto,irifa mo sl,icni postLpci kojcsu oni orl,fiti k!,, pokuiiLr i rrciLu.r kojesLr oni uoLriajiti urotrcbljalaLi iz navikc. zapiaro.relijf negodzanja u riir poclnrija i primansa p,r'€ n,dninc. i.jucliovalivih srca in,rrrrjaic porloo,jcnalsrrorcninfLrnl,cijanra i dr(lohuroiiu prifodc'u proa,ila:iniu njil,ok,trolcsri. C\.akvroviyhstrastc Lroz nrriLu.opic nastojanjc.la hali pievlddavajLric ncrc,de karta u rlLrtrorne sktonosti potcd,n.n ncpotpuDc. \a Lajnaiin opc,e ihmniine bolcsri p,'o davaju nr.l ljuds k,m,,r,oruna. t;Jelin,a ; srr in,a. Kako fac,rinrtakoi njrsoyliiei.iL p(,stajü ovisni o oalin Ljekovil'ni nzq]'!ju iskruruosjrrljNosr i tiigLrza njil,o\u vlasrirL, vrstüuricsto ponoranja nrulicinc Krr'ana i rracticionalno* tijcicnja,\ aholoqposlarika. s.a.y.s. \lciLr. !oito'anje,duh ipozirnro niiljcoji oni dugujLr uiorjimr Djihoril, uicirlr Lra,trlja..r uicnicisLr zar,ovari smjin,r^.in, pd,jcrd,jem, poirrx.aolcn ii1crcn u slctorna cljcla, i qrliciraju nauku iadijcncgoraciisvorSr,oirclir i uic,rla Njcroror P,):lanika, s.a.\,s. Kao poJj<1ica opic trotcsri, novi holcsri i"aj-biljni;" b,;tcni.,i siii, srccza.loL,ijr no,c d;nerzije.ra^;ja tloilaLne komptikacije, .:lo(,.tiljuclc ljr" na koljrna ido orisnosri o orakrimtrcLmanin,r iditi urc.li.insl,e unrorc,auzctim Lr rtm:r'an1r uzioka ickspcrirrenru u sjnrcrizifanju lüeka. Zapia\o. *o qic oni lijcae slotenc L,,,lesr, komplck irnsinteticuna naz,rnnr '.lijckovin,r.,. nadalje ac s. boicsLi irrcn,ilifari i iaz\.iti dalji Lomplikacijc i, pfc a r(,nc,.injen,cc s,rraLo clokazane. a A|at, Da !rjbotj!. jc jed.on kka,r: Prcsnik
''Kah&.t, iü.L! !\ iuttllitt .t.ltaduju jc lttrt Lijch ja Lli.ü. tta irüh nc bu:i y hu ip.h üitp ra N 1t11.1) Llpxüv ltaput lunjldna tijc llantitc nt :urrc. Dah s. L\\la osi nd njitu.ui t(tinn ü ia)ttitju."

xji

:U

ri.
j,
l-,1 =., (.11,,,t(1.

! i l

POGLAVLJE XVII
Uravnoteiavanje ishrane kao primarno preventivno lijeöenje

u"Dvasahiha prcnosif dajc Abd,r al, t;D Dra tcr rckar,:,.Vi diosan, kako.\lhhov Poslanik. s.r.v.s., sjcrc z,cL.hurnc s krastaycem..,; 1cdc (Buhaii ii\,luslint

Koistijedenja sajenih hurmi i hrastavrca
\eophodno jc odr:avati dol,fo zdiayljc Lontioli,.rnjeD jc.tenja , u , a \ n o t e i r \ a n t eu nn o s ah r a n ci v o c , a K . f e i f a n j ei a v . o r i r c h f a n er a s p f i i r i a e bilo L o j L irr r h , k l : i j uo n i n r o g u s a d r i a r a l i i o p r i n i z r a t i n j i h o v . k o i i s r i . S ! j e 7 c x e l e lurDef.?rrull(ll,ljejriopleivlaioeudn,eonrsLup.ju One po(lopi,r s,n,pr(,nc toic s , 1 . s cl o i i h L j e l e n i hu l u t e r i n a s r o m a t r .u i z r o k o v . r Dn ei s t i o mk a t o f i . n o ml i t j c d n o i . u u i s h r a nii p o t p o m a i us r a n j e r l a r i h l a d n r p r i r x l e L rs L o m a k LO r .n i s e t a l o r l c r s l a ; u s a n o m ^ l , o n ,p . odLtpiru a p v r p c i j u h r a n l j i v i hm a r o . , j au o r j e ü n a i i s p a v t l a j u s t a b o s r i d i r c s r i j ep . odjednako d o b r o k a , , i t o p o b o l j i a ! a j ur ( , p t o r u L i j c t ak a d a s , n r a c i a n is a sirpon od mc.la i ocatrfr ilj sa goikirnirpkom. tpak. ,rcti hurlle si büo kvat. s r j e i e r i . l e L u r n c t a k o d c ru v e a a y a j s uj e m cn ü i k a i c a i s c k s u a t n u s p o s o L n , , sd r .o k a i nILoo piikdnjc, ß, jdenjc agiiiiari kü fa?!ir, qlavobolju, zaprciavati krurc rrlore . r a ? v i tb i o l o r c u m o k r . i a n o r ro , j e h u n , .p o , e a a t ii c c l i o i r r r i r i z u b c S d n , e c s r r a n e . i,,rsrali(c s u h t a d n ci v t a : n c u c l r L u o n s t u p n l u .C ) n eq a s ci e d r s t i n u l i i a r u s n a q ui a k p o n r o i un r r h , v o en r b n i r r s n o q n i r i s a . O D e t , t a d cl , , i e s r d n j c( n r j r . a ! i n u + osnovne t j e l e s n ic , h r i o i n e ) n o n r a k a , u , a v n o t c r a v i j uq a s r r ( ) i r e s t i n a l ntc Lrnkcrjc ; sni:Nrju vr.icu Kada n, sjernenkekiastaviceosuScrc. potonr santjercnc, a zarirn prosijanc i emul:iranc.prjenjc ovakvc cmulzrje urasiti 6c lcc1,cljetorati kao diuretik i vranjiti bol moirrainosrnjehura. dok hljanje ?uba sa santjcicnin sLrhimsjerncnkamakrastavicc trbjctjL,je ?ubc. ovo su uno neke od n:nogobiojnih korisn. ' uu[,nr.9].l8ij. 189; \ttrnrD.20.11
' lr iorait.L rnrr.\.1r,tainJ.nn oLl !d.ltdo..i

n{h

ii\rn.ri rrlno,r.l;jr1,,(rr

lre I

Src zajedno, svjeze relc hunnesu toptca kiastavice su htadne.Svakcod njih .c nadoknaditi nedostatkc onc druee.üravnote;ititjclcsne prirodncodbianei popraviti odLiambenc proccsc. diqcsrivne Loie postjcdice huini mogu brtineurraliziranejedcn jcrn t&lcnovih i rnakovih sjemerki.Zapiavo. suprotstavtjanjcm sakoj nLipasniikoj fvaulJcrc supiohosti ic je uiavnotc)iti, odstraniri njeneiterrosti i iznjcdlri njenc koristi.Ovo jc u biti tcmcljprirrJnoe zakona sLrprcrnosri, i ovojc rcmeljmedic'nskog l,jc.enji, utcmcljenje oaLrvanla zdravoei lakog tisela, i r&talje to jc sf: md;cinc ke, jc je nauke.Plrncscno u hadisilira da A;ia. reki je Allah nj{,mezadorcljan,rekla: "Flrarili su mesvirnvrstama hrancda dohijernrc)inu,ali nisamniita postigla. Potom r dodali krasravac i svjc:chune Lrmoju ishfanui to mi;e pornoglo."Pr.erna tome, je trtrrrano hladno sa toplirn. roplosa hladnim. vla;nosa suhin i sutro sa vtainrr:r Ovo ic izLacitinjihoveitete i uiavnorctiriDjihovc posljdice. Sli.no ovoj reolj;reste Poslanikoro uputstrornilcranja sene sa naslaceni mcdom(or. sünui) kao prirodnog jei sunuf',uLlaiujeposljcdice Llagog laksativa. lii6a scni. Hvatjcnnckaje Allah; nckaon obaspc Njcgovenaj\'c.e Llagoslove na Njegoyapostan;ka, s.a.trs.. kojije bru poslan clapomognc p.,praviti stanja sra. dadncLrpLrru odr:avanja dobro: zdravlja i da koiistisvakone u poelcdu njcgove dobrc,Liti na ovomsvijetu i:ivoru postije snrti.

' P.qlavlrc \

Sulx)., nij!a

Ir 0 0

POGLAVLJE XVIII
Nametanje apstinencije (ustezanja) od hrane

Lij.ft.nicinptici,^d"ir. sr!a,i:ustc4Djc od uri.,a,,ia ik.ü)il,rl.ifi l ir('.J,rc koistitu.ijiriiela lid,rh:r.injc nlra,c ishia.cdr bi si railiriL,o.t !,,rrjli I '^ ri. r' i ,. \,,i ., ," ,.t,,... jlj.r r poLrcl,a za izrziranjcnr rpiarnog naiirra Zl)oe losa.,i j! ine.tj ln,rr:lacije. onsrclf^ksr ure.rilJfna po*,rrc !a ova rlra prircipa. Jrijc usr. apsrin.n.iic f.!. lnv;)r oni iro spie.a\rl,olcst iona iro zaustavlja posljrticti rlopliLrrijeu J,r rrjcnc reizl,ac,. Pna vrsra jcsrcpievcrrtrran,(ti.i.i tiia !a.injra L,rntjj\( apsLincncijc dLjcru zrliaicosrLc.r drLrga jc rcn,eljJra. neopIortna diprr ua Lolesuu otbu. Krrt.r sojtdrnn Lrtirdi. ona rul,lojc dr lrttsL zaslar)c i n) r)omiif dr j. "po!,|)nosr po jdi..i rbr.irür. I^d .\llaLovc uprreuanrn,cr.rnjc apsrincnrire oclhr.r,rc rloi.rzi iu [',, rni, !.djc^]lrlr S.cmoqlr(ikait: .:\1. j1. I,o1c.v,i. itj ,o ^r tLu.tti aho iL tcho otl tr aLat'itlruuhn pLtcl)u.tlt dlio r. jf M,ndrli M,:.rd,,d, dnr mla, ralt, ontln dtln.ründiitht:.DtLiuloralL.airc...'a1{Üiin. l:ll).Drltlc.(t(,,olajcdarab,rtcs,roj oor da utrteqrrc uporrcbu roilc Ladr jc njfrrr \rnjskr rrpotf.l)r n.üri. L)pet.o\d rpLrra ukarrjcnn poh.d)u zr apstinencilonr da l,i s. urtrdrjjti sumij"." ,a,..L",r*"" LonpLikrcijr. n. taj naii,,urcnellulur,i rrlrrljno p,rvilon,i{li.iJ)Jn,g licr,i^na. ll,n Nlülid:c rr sroj<1 ztrrci hadra prtnosi.ti it Ufü!,, et-\,tunzir L,inKals il r-nsrrjja rr:k1a: Allal,6 ltJdri[, s.r.,.s., uiro jc u .,,)j irr,,f .r s njii] ri .loiIro ,\1r1a, r.r.lroji seoporai,lj^. ht. nut,.itürl) od hotcsri. Iir snroirrrrlipatnrinodnos grrzdo,in,r hL,rnri k,rji s rsitc s.jcJjr. /\ ah(^ It,slanit.s.r.\.!..sLajao jc jduai s nri'.r.1, a ,\lijr. r.a..iinio jc isr<,. ,\tLah,vt,rrl,ujk. I r.i,s.. otnirio ,,.,\lui. ,_"., rorricii: Illaso.Lhgo,roi u\ijcks, opofrltjas.. jcsr;a jasalr .\tjja. r.a.,pr.stao nu piiprcnila zdrelLr poslinik. ripe', k!hani sajc(.,!onr. ,\ J,d s.a.r.s . jt poton, 'ldi reLao.\11i. ,,a.: jü jc ,na priktartnija u! h,anu. za LcL,t..,,

1, ,iilf.ir /t.i,, , rLdr, l{\inlnlif. r1.t: Ti,,r.]ri8:ltrt),rrri

Jsi().\ra(L a,ir+..,r. t, d,..,i{rldi

r0rI

'lednom sam Naili smo u zbirci hadisaod lbn'Madzdtea da je Suhajb rekao: s.a.{s.,kojijejeo hljebi hurme.Rekaomiie: dolao u posjetu AllahovomPoslanikü, 'Dorli hurmi.Allahov Poslan;k, s.a.vs.,m;je ijedi.' T.ko -- 'jeo i potco sjcdenjem 'O patis sam nu: Allahov l; hurme kad od konjuktivitisa)'" Odgovor;o rekao:Jede! sc nasmijao."qr Poslaniie, ;vaöcmna drueoj stranil' Cuvii to, Allahov Poslanik "KadaAllah Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekaoje: voli.oba,On U drugomhadisu prestaju ga ititi od neda6a kao 5toneki od vasne Stititisvospacijenta od ovogsvijeta, "Nametanje apstinencije od hranei hranei pi6a."qrKao iro su iobiöna obraaanja: "Lijeöite "Stomak je piia jestenajboljamedicina"; svaku boraviitesvale bolesti" i je su arapskoc osobuonim na 5to njen stonak navit.ao";svc ove izrekeobraaanja pnpisatiih AllahovomPoslaniku, s.a.rs. lijean;ka Ha;sa bin Kaladaha. ineisprarnoje daje Allahov NekolikouöcnjaLa hadisaslaiu sepo ovompitanj". Ipak, prenesenoje "Stomak je vedilnja zdjclica tijela a venesu povezane na Poslanik, s.a.rs., rekao: je je vene ie njeea.Kada stomakzdrav,veneac cirkuliratiisto,a kada stomaktruho, trulci i tkivo takoder."q5 apsorbiratiovakvu je sazetak je rei;: 'Apstinencija medicine." Haris bin Kaladah uob;tavao privtenost Aräpe, äpstinencija Pozivajuaise na tadainje fdr. Äi'njd)podrazumijevalaje mcdicineda bi se zadrzalodobro zdravlje.Oni su takodertvrdili dijeti prevenrivnc "himja" (d,. da dijetalna za zdraw osobuina isto znaicnjekao periodoporavlianja za ozdravljenje osober iodavanjehrani od zdnve osobejeste natrlra) koj;je potreban (ar. tjelesnih izlutevina ahkt) u boles.e os.b". Naravno,nametanje kao truhhnje unosa hranekada apstinencije od itetnih tvariza bolesnu osobui ognniiavanjenjenog jestenajkuiuije za njegov jc osoba peri' oporavak. Za vriieme ovakvog u oporavljanju joi uvijckjaöai njegov digestivni traktje slab.Njesovozdravlj€ oda,konstitucüa t;jeh ponovnog vraianjabolesti. dcgcneracüiion rizikujeod ozbiljnog tadaje najpodlo:n;je je poietna bolesti krit;inije za zdravlje. Ovakvovraianjemozebiti soreneso Tiebamoznat;da je Allahov Poslanik. s.a.vs.,dao Alüi, r.a.,najbolj;medicinski U njegovom uvjet kada mu je zabraniojesd svje;eaeh hurne dok se oporavljao. slutaju. suezezrelehurme koje u ljudi tog doba vjeiali u svoiimdomovimau gro. zdovima.u po'ede"j, sa ostälimvrstamavoaateshesu za dieestüukada je sta"je "priroda" pojedincaslabo,i kadajc ne mote troiit; lahko zbog toga ito je zauzeta vrstehurmi koje ;bac;vanjembolesti.Ovo je pogotovo taanou odnou na odredene jedenje pcrioda njihovo u toku oporavka donosiviie itete su tcikc za stomak.Stoga, negokoristiza pacijenta.
!rA. "ilL, L. Baa vullraris. I lbn ['lädidt!, ].141:ha$n sdEdi Busniu Zcvaidu" katc daj. rn.d shih ipieft,simlsu pouzdtrni. "r HaJß jcsah,h,prcnosi gaAhmed, 5/'127 " ILd" je,-lail nalaziscu Nlcdlnri, zoaidu", 5/ 186.

|102

U ovomslLriaju, ono ito ostanc od bolestimo;e da stagnira u trjelLr ili da rn.,:da naprcduje dalje.Kada seUurrnucl-Munzu pojavila Aliji, r.a.,s posudom npe kLrhane pozvao sajc.rnonr. AllahovR,slanik, gajc dajcdciz rjc. jo je ovavßtahfam s.a.rs.. zdravija za paclcntovoporovak. %da u kojojje kuhana repahladiston,ak. djdujc kao pufsattr, i laksativ i osjcurava potrcbnc sastojke za pacüenta. Ovakavjeobrokposebno kolstankadajcjeiam kuhansastabljikama i Iiiicn rcpc.Ova vr"-ra obrokaosigurava mjboljuishranuza osjcrljiv sk,n,aki ne u,fokLie propadanje tjcles ih zlutoina. Zejd bin F.slem pren,ojc da jc One, bin Hattab. r.a., jednornLrolo,ao od visoke vruiice. Bio je stavljen na striktnudijctu i rratenoje od rjega da se ur.eliko sustc:cod ikakvehfane i piia. Za lrijcn:c bolesti.iLez gladi, Omei, r.a.,sisaol,i ponekadkoipicu huüre. U zakljuiku. dijcralnaapsrinencija od hraneza bolesnuosobu u vr;jcmc ranih stadija njene bolesrijcstc najbolji lir€kprijc uzinanja lijelta,a kada jc lijck pr;jcko porLeban da se supiotstavi bolesti, apstinencija sprciavakonplikacijei pornaze tijclu da kontroli!ciircnje

r03 |

POGLAVLJEXIX
\_eznJe Dotesne osobe

Ako pac,rcnr, osoLa7ar.f;jen,e opofavka iti aal zdfa\ä o!)ba razüjc j.,h zud.jL, za rxlfc.tdro']r hranorrili piicm kojcrnunjjc dqn,irorc a Djcq(,va .cznja,a rin scp(^e(:a!a. on.lane& L,rriitetc u clalanju(tojos(,bi) n,tJoq dijcla;etjene r-ai k(ieq rlegola konsrrtuc,la mo;c probariti.Ovakyakotraina nru nc itcri. i nr)ic mu licruyarno kotsrrti. rerrlegoraprirodrrriudnja n^qoi!iitava da aekorrstrtucur njeeotug tijclaprunill onoito sicctrati s naklonoiau i s;nrpat!om, a oukav ac po,irrvan elckarncurrali,ifari r prcuziii ikakvunueLriuirerLr koju mati dio u sebisadri. Zapialo. orakro uzrraryc hr"nc jr za tijct, necojedo,jc ,li pijc,,j"-,os" n. ,n" *. ,,e ili piaako,isD,jc *"1^. O,.,, obrainjaü ,ano re ,\llahov podinrk, s.a.\,.s.. odotr!) da Suhejbu,ie jcsLinckoliko s;c;ih Iumrr far. rtiiä) kad.tr.. hotü.aood kdrjukriviris^. On jc aa(, da nru onc nc.c u-alkoktiircru. U sli.F,n p,tdanju. prencsenojc clajeAtrja,r:a.. posicrio Allahorog PoJn,ika. s.a.vs., koji ga jc upitao: Za iim ;Lrdiil Älrja. ,-.,:. ,"f*-.,;", "2" srlc;,nhurmama. Allaho" Poslanil,. s.a.\,s.. u s,oj(r dutr(i(,r tjubrvi jsu,sjeaarr!,dj prtn,a silin rshabuua jc nasm,jao jednuhuin,uAliji. r:a., scdok d(,bacirao je k,rjiju pnn,ios punozal,ralnr *ti. Ianutak ka!rijc.Allah,r' p,,,ta,,ik, jc ..a.,*.. .fot ... si";;r humu. potont,riu.i nasra;(, jc r.tko slc.tok Attd. ra.. nijcpdcosdam huri. Alhho\ P.o:lanr"k: s fckaojc potorn:"O Atija rlosr.r tijet" U.t,.Lrqdnp,r.ldjL, prcneselo :L.r:s., rxllL,n Nlad;clic. prpovije.la scdaje Allaho! R,sla,,ik, ,.".,,.s.. .t.Lrc r,,,.j;.i;.jecl,,,,s ' holcsnika upirao: I)a li 7,xliS za neiim)" itolcsnikjc rlsovofn: . Za Deiropicniiu,g 'Ällaho" .:\ko hlpL'a Prslanik.s.a.i,s., oktunuo sc rroro,,astrii,in,a i rkao: irijin oj \"s'nra p;cn,anoc bni d kodkuic,poraljite nciLo vaicnr je d, ao:..,\l,o l,raru.',I,oron ", ) t..ii'1r ll /.,..lr.{ r k , .u r "r r ,J . , , . r ,, . r . r , , l , i r , . h . . t , , o . r , L r , . . . . j , 1 f , . , . / , r . r,t ,. r{ 1 r ,r r rlratr hl.ani.itu)su shvariti. jcdc nciLo U Liti,kadapacijent ito roli bezprave *laclii prirorlnog aperira, to n r . L ( o i . n i " z - n , . .n , r ,J . , . , i , n , r , . , - , , , , i , . , nn , , , / , , - \. " J , r r , ti;elo ie probauti savirelahkoac neiioiro je uzer,, saicljomi kr.la i,rsrinkt pojc.linca totm:i.Allah una naboljc.

r05l

POGLAVLJE XX
Lijeöenje oftalmije (kojuktivitisa i ostalih oönih bolesti),7

/,abiljcr;lisro raniji kako.,\ alrci prrslanik, s.a.!.s.. nijeütobfio jüleDje Suhajf,o\o (/di. osu!cnih humi dokrc bolrxao od upalcoi,ju Ortrdl,riri, je uqcrc,ro Alijrr. f.a..pnnivjtulcnja Lkako $jrzib zfetihhuni (ar. a,ritr) dok sc l!e.i. od konjuktiliris.i. \a ovLr tcnu. Ebu Nai r je prcniou s,ojoknjizi.takodcr poznatoj kao R)sla,rikoia nedicina, Ll.1 All^hov Poslüi1,. s.a.rs..nc L,iprilaurc nlrdntl od svolih iena oboljclih r11 LoknjultrriLisa svedok re L,i(zdmvitc. (nr. ,cnJ) jestcoztiljna upalako,eukrive. Ophtaln,ia a to drrlujr Da vanjsku n,rmbianu iro pokiiva,rirn jabui iru sa,zuzcrkom co,,rcric. Orakva Lrpal:r uzrrk,vana jedneoclicrr i osDovne jc rc rhip;rnjcn rrclcs,c izluielinc. Ako u?nrko\an.1 kr!tuür uluicrinom, Lrzrokovat .e crlcnil(, u okr i ori.anic sl<,ja mesa, r akoje uzror.nik :uta iui. onaic ptr)i7!esr, peckanß osjcaaj i LtJ u okLr. U sluaa3,, konjultriuLsr. ori.anjc poqada vanlsku mcmhranu. r w,;c biti Lrzruhovano piodoronr roplih isparira kojcse diiLr ka glavi. Nckt rrl orakvih bpaini u,dizusc iznenrda do lorrjul,tive iponckad n,osL, uzrokovati oini napr.l. Istoqrfcrurka.tijeloacosiqu,ati pickom.,cin; dorol,?aliha LrLi iantrrrlthu podnrc.lc okada sc suproLsrrvi naDrcrarju uzfo.njka. Kao rezultat o\o{r oi.ono:f uzx,kovari Lonjuktivitis, oric.ü,ji i zrkic.c jc vina. 1. Opöe posljedice pohoarenih osnoonih tjelesnih izluöeoina Upra'okaoito scrspar inedi;Lriz rcn,lji (jednc su roplci suhe. a (lruqi su t(lpte ,\la:ne)is\ojomkondcmzacijon;sublimacuon si.rinih roclenih ltapljrca i ldenih hßralaurazdL ru fdmifajLr oblalLe it<, uapietavaju naievidcnjc oiba.st;ian tcnorrcn odrija sc na dnu sLomaka iLrzd,;csc do oesopharusa, a ro kasn,Jc nn)ieonrcsr,, ponutiti vid.Ovaj lcnooren tahodcr rno:eproiurcsti rcl,oliko tipo,arcpra,ilnostj i bohsri (lase jcii ovakvih Lr tljclo. Ako je tijclou moeLrinosLi (koji iearina r| rawxa

Ki, trl,LNN.r.{lr

tr t,,,1*r k.'!!l,rLrr i L'j,,rLr li,ünLhn.i o,,,1,, n. [,ürLLlniß.

l 0 ;]

putujukNlju) kroznosnice, trjeloie reagovati dopurnnjemprodorastuzikroz nos(ol. R,ttrorhcd) il; obiinomhladnoiomili u oblikuupalesluznic Qct.CdidrrÄ).tna.e,ako isparine odsjcdnu u uvuli i nosnicama, to acsemanitcstirati kaogreviro guienjc,a ako odsjednu u pleur'.ovakvigavNi moguprerasti (tar.Aagioneurosis; u angioneuiozu ar .icrsol.Ako seisparine smjcste u pluiima, oneuzrokujubrcnhitis. Ako pak odsjednü u srcu,mogu uzrokovarisran;napad.Ako odsjcdnu u oku, uzrokujuoftalmiju(ai. ConjudiLiitis). Ako sc spusteLrni:e duplje tijela, mogu uzrokovatitin,forcu (1at. Linphuaa; ar. sajalan).Ako odsjcdnu u mozgu, moguuzrokovati privnmeni gubitak pam.enja(lat. Anncsid), i ako se gäsovii isparinei dalje kondenzuju i pirizvcdu vla:nosiu rnozsu,on; moguuzrrkovatispuitanjcsuviinihmaterijaiz mozgau pluia, sworiLiabnormalnuhomost (1dt.Letlnteio), ili oni mogu uzrckovar; prekomjemo (lor. Daücndrh9se(D)) , i stoga spavanjc je sanvlaian a Ludnosrsuha.Ako ovakva koncentracija gasova odsjedne u glaviinc nad€izlazvan,ovakve ispaiinemoguuzro_ glavobolju kovaLi i besan;cu, a ako odsjednu u jednoj stranighve, uzrokuju;isrenu (tat. Hemicrania).A\ko odsjednu u malommozsu (taL.cerebetum) iti u vertexu. oni uaokuju pove.anje Lmja lcukocitau krvi (oi. Leuleosis; d. ddnt ödidd). S druse strane, ako ovakvakondenzacija gasova hladi, topli ilivlaii nemtrranuito ov;jam;,ak (mo;dancoünice) i potomsrin,uliranadutosr, ili proizvodigasove u stomaku i crlevima,oni uaokuju kihanje(1o1. ^pdniloslt. Ako seovakvcisparincili gasovii dalje iiie da nadmic vlainostsluzido stupnjasaturacije anLitijela. oniie uzrokovari kratkcnesvjestice (lat. Ntafilexia).Ako ovakve i napa(le isparineili gav,vi nadra;e cDru Zuado stupnjazamuaenosti isroDdnosiizraka u mozsu,on; mogu uTrokovati ncnir: halucinaciju i sunDju.Ako onidosesnukmjnju granicuncrava, mosu uzoko vati skupljanje aelüa.takoderpoznatokao piknocpilepsüa ili ludilo (dr. sor.d).Ako ßhlapljenje gasova odsjcdne u mozgui nai;n; prodor vla;nosr;u stuz kao jeclnuod öetii osnovne tjchsne izluieüne, ono moic uzrokovari odcanjcneNDih zavßcraka mozga kao i deterioraciju mo;danih aclüa,a ovo nadalje more pmi,vesd akutnu nervnuporemcicnost, ccrebialnuparalizuili se mozeispotjiriu djelimiinoj paralizi (lat. hcni\leeia). Ako isparineili gasoviuzrokujuupalu nordan;h opni (d;. Men insiits) idjcluju na ccrcbrospinalni liquo4 to mo)c uzrokovati plcuritis(cr. äirscn), a kadaje mcningitis povezan sa pluiina. ovakva izopaienosr moie uzx,kovari boles (df. si[d,r. cerebruma Ono !Lopojedinac moraraspoznali iz ovogposlavljajcste to clabolovanje od kon jLrktiv,t,sa urokuje da rjelesne izluievinei oneiz glaveposranu aktivnei pomijeiane, i vricnjespohrogodnosa kadasebolujeod konjukdvitisa iritirarie simptome ipogoriati jcrspolno optenjeuzbuduje stanje. riravot;jelo.prirodu iduiu. Tjelesnaremperatura rastie, vruainauzbudcnja 6esc pove.avaLi da bi kutn;n;ata u ktimak$, a duia (all rulr) navaljivat ae skladnou svojimpolusaj;ma.U biti, spolnoop6enje jesteuvodni stupanjprivlaönosri izmedutijela,srcai duse,izivot hitakaovakvom spojudazadoretji

I r08

orclo tijelo, dol,jesvrha pR'kon)jcin. i^.akve krcrrec L& clctinc za primrlLr izluinuje reophodne ko|iurespemrtna rrhrrncu opicnla. Za 'rijene spolnog opicnrr. cijelor,jcLr * kfcic Lonstrntro; rijclo.piinrla. rrclcsne rzluacrine, dLr!a. sposobnosL ium, a svrkidalji pokrcL pobudL,je ravnore;,1 tlelesnih iz|ricLinra.u.dlh, iiu,rcdujc njiholu LoozisLen(ij,, Lrvuisluda ohl,ir jiholup,u, nostiolicanjcL,osjcrljive dijclovc r;jeta, a okoic jdnood,,rih. Zboq pod Lrpalnin ror:.r. jt stariin konjLrLrritisa, oko irk f^njtrijrir^,ak!r plikonjcDra kictqrtijeLa zr vrijeme spoh(,sopi'nja ir.rnijajcz|,jis^. LJoyo,rslu..aju ltipolrit iz Kc,sa povlar'i paral,olu jrtja iznrcdu norskt L,ohsti k,rr.r st u "i,rl,oprirrrlira,rja rrdn,a Y;jcne krcru,ja bioda. lpak.poiLo piirodauLrz^'^iiiacnjco.l ircürl, rrafi ,r rijrlu ra liije.rc Lol.sLi. a oro6cpn!hitnoolaliatiLrr.trnoretivanj. rtclcsnih izluaclin^, konjukriritis osiqu,.$.r obilne korrsrira tijclo. uklj,,i,,ju(i: susre,a.jc o.lirdnr l,,rü,c it,rid): losmahl.jc adr. uabrarlcno:: iiiitnje od iLctnih srrpsrarrci; riiicnjc clavc i tijcta ocl(rcrF,g i ncuporrt tlrror nrrteiijala: i ülustajarit,rl irab(liji'ürja rijctaictuhaponcLrim svorsrrura Lrl,lrL,n,jLra, ljubrju.Lrigc,nclarh(,1ij,,. osorrekrttnjc i upor,ebtjar.irjc napoinoc "Ne ,ndn. \'l€irijc hakiDjcdrrm rekao: je, on uktd,ja,,,fok osLrduirc konj,,kliur,s. :ljqrrh' 2. Lijeh za honjuhtit:itis R,jtori o(koliLo usrr oinih bolcsLi.,trj kojrt, orltc,rhtijcnju k.nsLrtL.rc!u speci j.tliznanih danairjih lijft.niki. Nt:r kako.kao ito snroto izjariti nckolikopLrra u ovrl hjiri, ncLi seh cbaL, gencralizimti onono j. od,cdcno za pojedincr i mjesta na ito !c odnos! Poslaniko! lück,Diti bi s. rfebato oqfaDiriri onl:) ir(, je uopicnou njima. inan.qreikc ic r hez n,mDje poj.niri.Ipak. opic niitjcnjc l,rkiDa Lrql,,osu na Lr.,eLjni piifod i ribb,Ltck,za konjLrkLiriLis jestcodnrorspokolstvo i srrsrczanjc od rLljuiaokadr bi sc ubla;io s"rl,czoinD.,r (jo kapkr oro ic navur,i ,ra scl,i:aktiraciju speoliinilanriLijela koia ii u velikojkdrcDta,r,j, dospjeri u pororlenopc,dmtjekao pLirodniodl,ianbtnimehariz.ur). Oral.r, tretman nrcii b;ti nc.)phodan s obzircnl nanrkoliko oinihbolcsLi. pa iak i krrlaseapliciraju diLrriprirrlni trjckovi. Zapra,o. jc toliko oLo osjetljivo da ga pojcdinac ne bi rrcbao nepotrcLoo diiati.a Iijekza oinc Lolestijcste sLsLczanje od njcgovoe diranja. Porcdodmora. kela jr uzrnirik konjuLtnitisa ptil. lijeinici takodernosu prcpoLuöiti isplahiranje jo jc botcst okahladr!,nvodor,. rrplai orakva rrplotamo)c biriLrzdüana hladnonvodom. jr u satrih S drugcsr,anc. preneseno h&lis;na.tajc jednonrckao At dullah bin Mcs'ud svojoj sup,r,, L.,jrjc botoval.t od kdrjukr;.irir:

r0rI

Zaito ne uradii ono iro je Allahov Poslanik, s.a.v.s.. preporuiiol Tö bi bilo boljci izlijeiilo bi br:c. Prvo pljusnihhdtunn vodon po oiinra i mol;: O Cospodarulrudi, odsrran;moju nevolju.Izlijeii Ine od ovebolesii.jcr T; s;Jedini Onaj iro ;ma tijck za svakubolest.Cospodaru,dod;jel;mi porpuniopor.avak koji ne poznajcponovni povratakbolcsd.""i3 Täko mizavr{avamo ovo por:lavljc u Poslasnikovom uputon u lijc.enju konjuk tiv,risa. Alhh ,na najboljc.

'

t llLu D,,,ud. l88J: Itri-t\'lidrJre.3530: prcnosio!ir povj{tjivi.

Ir 1 0

POGLAVLJEXXI
Lijeöenje Latalepsije (ukoöenosti rniii6a)

Ebu ubcjde pren;oje u svojrlzbirciga ib hadiu da jc ELu osnan "Grupa jc ljudi do6lapod drvo ;jela v.,.e s njeca.ocljeclnom el,Nahdirckaoi su sc uko.ilikao da jc hdeni vjetarili hladnastrujaukoiila njihovczslobovci udo!c. Al hhN Poslanik, s.a.',s.,rekaoje potom:,,Ohtaditeneiro vocleu mjeiinamai pospire izmedu dvapoziva le po njima Ga name)." Allahov Poslan;k, jc u ovoj uput; ljudc da ohladevodu u ,.i s.a.!:s., savjetovao i poqu jc po njina u zoru izmedu prvog (ezana)i drueog (ikan,era)poziva na nanraz. Vjc!ri hakimkomenr;rao je ovu uputu govdeai:..O!.oje narboljiod rermana za kataleptiinu ukoicnosr(ar. l:und,:t ahiza; iti u. hidtun t.x,lli)."Zapra\o, ,No k vrsta napada kadaneir;asv,jesi i osj e.anjc;shd aju privrerneno izgubljcni, a ponckad ukoienoiiu rniiiia, iimc os,ba odjednon postaje ;epopraicn bczosje.ajna, bea,nna ili nepomiina. (dr. tdM, jestc,u rrkovanacmom :ui; kojadowxti Ovakvauko.en.,sr dozakrctenja u niiim sckcijama mozga, imo:e takodcrLlid trcrnana;prfanje,n crteya (klistrom). Arapskije nazivza ovu bolesttakoderpoznatLao hidran kuli, i podrazumrjeva porpunuukoaenosr rijetaisub;tak osjcra. Navcdenitretmantakodcrmoic bitisvojstren sranovnicina arabljanskoe potuotoka ; rcmljarrhslianihkl;mata.Tämo, atmosfe$ka stanjatoplasu i suha.a rjelesrcre.nostistabe, pa posipanjc hladnevode poosobama napadnutim bczosjeiajnoiiu ili*uLitkom pam6enja. katalepsijon izazvar ie iok,pomoii skupljanju njihovesnaec i potaknutimotornctunkcijctijelarla rcaguju iizbace uzroönika, i ovoac uzrokovati oporavak s Atldhovimdopuitenjcm.

l|ll

POGLAVLJEXXII
Koncentraci.ja bolesti i lijeka

L;jeienje otrova njegov;m antidotom .Ako jc prcn;o EbL', urejfe da jc AllahovPonan;k. s.a.vs.. nkao: muhapadne ! va.cp,.e.pryoje potopirea potomjc ukkrnite, jcrjedtur od njcnihkdh nosi trolcsl a drLrco njenlijck.""" sliiar ;c hadis prencscn u sL,nrnu od Ihn Nlad:d:ea. c.\"j had;s ia,jairrrsa dvava:n.rrspekta:jedan seodnosinafikh, a dr.urijc aspekt nredic;nsko miilenje.Sto sctiie prvos,on jejasanikoncizan. f)n d.,puitada ak.J upid nuta nuha krcpau piaLr, to nc miJenja pirpisanuiisroau(dr tdio,.c1) piaa.Sva ulcrna prrstap uzo,o miiljcnje. Allahov P(,slanik, s a 1,s., savjetovaojc da seprro insekt potopi prijenjeeovog odstranjivanja. Ovo podrazLunacva da ie nLrlrazasigLrino krcpati ako upadne u piic ili t<arlLr hranu,i rlaje oro sLanje prornijen;lo (dr.tc5.l{1) njcnupropiMnu .isto(u. R,slanik. s.a.r:s., ocrlcnLbi hianu ili piic neaßtior i o.lbacio ih. Umjestoroea, onle sar'lerovao popiavi da sc itcra i ispravincmlnote;a.Kao posljedica. c,voprarn senadalje proi;;l{, rolikoclaleko da pokrivairtav lanacDsekata iz rcdatlunrcnoprcra. uklluiLeuii pielc.oseilibilo kojemalearrropode poputpaukova; slianih insekara. Srosa, poslani.lo piani p,opis uainjcnjc hsprtdmctnim kirlajebolest nad,noanä inije prim u nepost<1anju ncposednoq lenjljiv uzn,.nika.U sadiinjemslu.aju,poiiojc rcposrcdni pfop,sane uzfoinik je vaskulama aistoac kr\ LaoSro koneestija krvi mrtre iiroLinje,a poito nsektiiz rccla Hrorcnoptcra i nekianrropodi ne spadaju u orLrkarcgoriju, pravilo prcpisane iistoie nc odnos; se na jih. 1. Propisana öistoöa (ar. tahara) Ovu temu EL'u Sa'id cl Hulri. r.a., pnnuna.io je takodcr oLjanrj.vajuii da poito kostim|hc zi\d;njenisusmahanc (i nrosu rcaisrim biri iskori;rcne kaoinsrru,
q 1 . . ,. .. r ' l, 1.,.. ,F.| |., \l t.,/,. i,.

ll3l

menti ,spravljdrja),i poito je ovo opmrdaro u dL,iajutiinenjaka da kadajc mrtva (Zivotinja), ona takorler mosipol,rarcnu vla;nost. p.,kvarenu orpatke, (i sr.', kongesrtc ostalc akumulacijc dczintegiiranih n,aterijala, ondaitajc sabubaora i ostat;ninsektima iz rccJa I lunenoptera)k<ii De,ad,tavaj,rovakvupokvarcnu vlaqu.kongestiju krvi ili dcrntegrirancmateiitalc)Zasisur.roovakviinsckr; ne mosuoitetiti propisanu öisroau . hranc ili vodc.Ibrahim je prvikojijeupotnjcL;o el,Nah';, ra.. L,;o term' ,rd 1dndc ju buba.Kas,je, muslimanski 1eÄr"rm u opisiva su skolastiiari usvojili ovajtenn,n Gr. nclcr,ncli) i prtrn;jeniti ea u sFjin djdina. 2. Me dicins he p oslj edice 'Ubejdc St,,setite mcdicinskoe objainjenjar hL,u odobJojc m;iljenjcclapotapanjc rrLrhcpiije njenoeuklanjanja uzn)kuje da ona ispusriantitoksrr.kao iro jc r{, mnijc umd;la izluiujuai toksin (za vrrlcmenjenospoiehroencpovoljnoe stanja,borl,e za opstanak nakonpa.lau rcinu marcruu). ZapEr.,, muhenoscotmvnusupstancu Lojaje dokazzasvibeii oticanje koji posljcdica nj;hovoqqcda" . Ok,je njihovodtrlnlnbcri rrehanizam. a da bi mu sesLrpn,rstavilo. AllahovPostanik, je da se s.a.v:s.. zatr.azio muhapotopiu teinostpr;jenjenoe odstmnjivanja, takoda ohovubudc supfotsrarljen nlcsovpmtuotrov k,jegjeAllah Svernotuiisn,jestio u drugokr.iti,. Zapravo.tijeinicisu otk li da ipanska jednoln nuha imaorrov u krlu a njcgov antidor u druson.Orakva je uputairo cmaniiaiz Rrslanihovc upute(ar. nr;j/iar)i runice boianskihnadahnuaa. Dosegovakvcnudiosti dr:an je u Nrjesovon bcskfajnon4drju, a On nadahnruje onoeakogaon namjerava u unaprijcdodrcde,rirn mjeiamai kogaon ho.e. U vczi s ovomtcmom,lüeinid $ ianrjcmbiiavali pmpnivarismjesu pudcrao,J ipanskihrrharl'r, a ona se uzima intefno kao d;uretik i kao ah.odizijak, i eksrcrno kao koininadra;ilac da trcrim ponekadlcralanujcd oseionaj ikorpionov(tai. /Jus ,r. Ovakvi kanraridisu rakoclei corpius flat:icautlus) upoLrebljavani za Ljedenjc upate lin,fnihivorovaoiijrr (lai. Lymnhadcnitis, or.ra'om), ; timc.poslijeodllac;vanja glava muha, ravnotc:aje napudcrisati i potom tr.ljatizaia;enopodruije. Osrale upotrcLe rnsckata bemiptcrana iostalihiz rtda Ilynenoptcrana ukljuiujuap;otcrapijur,,'(dr. el nu'alod:o bi :xbib al nahl) k{,ja upotrcbljava pietinji otrov u lijeienju faznolikih bolesti. Allah znanajtolje.
l j . L e s b v a nt:u l N . f ß : a , .K , v ' !LH,probos..,:(ir H, DDo]rr., equ oa) X,iuht; tr{h Dido r t{i. jnaju LoLrn Lrc.t koji ;a.yr .rtrirß i s,Lct kod konja.lla'd. pra i.srrliJ, 5is,r. 'I-al Crorhäü vcsi..,r0ri,, !rr poodicc Lulnlija:tar ßuü,iil;f r.l Ii.lAd rn,ji: C htrrd'illovndtr,Nlti j ij.injk. d. (N.W: Churt,il I_,v;ssrort, t989)

l 1

(t

POGLAVLJE XXIII
Tretman za bubuljice i öireve

ILn rl Sinni sqmcnro ic u swrr,,j Lnji,i poslanr.kc rrciticinc da rt Allahor ll,slalrh. s.a.'s. cl,iao oct sup,ulr i ,idio ii, Di njurom lcJrr1 njcq,rih fßtu. LpLtr.rulc:-ln.rilincitnpraikaorlnriirrriar,,l"()Jrttjcrlgdo,ita:-lmdn.-O,,jc ' ApliciL'r fot!n,,ekil,r: si,na$q pN inuli: NlorGoslrrlanr. I{r1iin,ain&i snarjiLi lno !1rjc ki,,prx, i ullraaL, onono jc f,rmalo.uainioJro ir(,D,. snail,, mrlinr. ,, Za, rfi i je i,rclijslilijf k L(ri !. pfau od iaic n,iirc afu r t/crrarrtlrr). i rn rc rrp.t, isLrh. Prmaltotl,lanj.urlc rnicn,,rr st,'naka ij.rn.i t,rtiirl,r.m,dlnu ^kuirutr.ij,,llL,a (rj.i(lon ili\o.lor;r u tjel$nnn .lL,pljdni l)olcsr)ri,rtaiarrsrc uLoqsog rrhrririjoq Pifrcsii,oje u -.sJrilru- da je Aiir. ,:i., ,ittta, -Nrrnirisata "am .\|aho\os PoJanik^. s..,\:s.,L,lrcn, nrifrciai. ,a rjijcnr opnriLrin.3 h..l,t^n,npur.j,"l*,u, p,,jrol)l.ricnj. ihNna. a jf.lDon, nak,'r1.qa. '" Ö;.1"up^t1""i a. tl;* iijclaLrli proiz*xi,oor nrp,,nlcL Jj,r(!fn,. a u/,okola,l l,)kaliri,inonr j. ta.lnp,,ntrlno inl;k.rron,. re T;ploL., roclcnr prcnrrpovriirri. dol,joi or rreba do/rj$.,nj. i clinrinar:iju. jcdarr Sair nirr.rjcsrc od hidicionatnit, tijit(,,a up!r,rblja\a,,ih u o\a,$rl,u. a osiDr toqasrojnraL,Jr(xlan f,ion)ifis, on.,hladi!iuainu iufld. Ist.rc m;iljeujr i/nio illn Sini, k,,rije.tod.x,:Nc posroii niiraLoljeitobr oluztl.rlo n,ainu rirtra oclDanoid,ra k,rnc n.,ainjdrc o.l t,iaika !aic nrnrcpom;jeialc (lari.ama) sarui,nüD liiacn, i o.;r1o,,,.'

'

Ltf 5 nnLr .ili)i,h li7. ti,.L.\ ptr(i.f D, ,r,t:,ti,, tLr 0,j i: NlLslun tttl9

.V :r,t 'lul,rrrr.

llrituthtr) .\

lß,t, (1r,ir rr[,!l{i r,rrrj

L.o ü]r11,.,t)(tr.

1t;]

POGLAVLJEXXIV
Lijedenje oticanja i koinih osipa probüanjem (koie)

.Jednom Atija, ra., pripovijedao sam orijaos A ahovin pi, re: , r \ o , r .... J . ! . . . , 1 ,r , ^ . ,I I n L , . 1 . . r . , , ,s\.J . L J " , , rr : , L " o , " . ," , l u I , r t " . - J , di , u b i l o r " ,' " r i , q , v , ' . , , 1 r , , , : U \ ' 1 , 1 , N p , , . r . , n r . ,,.r. ,\ J u,..rj F r ,J r . F \F vremenä1 ,\llah.,v I'ostanik,s.a.v.s.. je preqtedao or(,ki rckaor.piobui,te rnu to.,., "OtiSli Arrtä, r.a.,tumaai., je: smo rek .,ndakada su prol,uiiiiupaljcno podmijc ' ( " . " . ' . , , , r ,J , 1 . ,. - 5 r J , , , . o , - n r p : , p , . . t o h .h , , " , .\ t . . h ; , lr*:' r Fr , , , . r Ponrnrl, \ a.\.s, nrJelrla" p""tLrpaLI Ebu.Hlure. ia.. prdrio je tak(x1er da jc A ahov R,slanik, s.a.\,s.. zamolrc .. l,jenrkada lanc;nimpacuentov abdomen cla rrrrsunostomakod pokvarcnih vrkova ' t u .\ ^ F , , mr.."td\.i,v,1 r ,I.i,,. p.,ro,.,.,\ b ,J, ,, k t,, . 1 , , ,I , f , , ; . , . , , . ".,," r m , .\.' t . , , , , . r , u : C ) A , t , h , , \ p , , , 1 , , . , , -. ., .1 ., ,r I r . l . n , l . , r i r " . ,r t n "Onaj je odgovorr,: Kr,rijc sworb bolcst tatocierjc st"or;o l;Jck r;;aje cljclotrc,rnosi ponizna ;skljuii\'oNjcgovojnafedtri.' Koini osipi i oticanja Orienjc je zajslni.ko slim bc,lcstirna. Ono je posljedica kvi,.enja .etiri oerovne izluievine(ar nilat), pored pogrtlnih tcaDosri Elesne qasola igusr;h u djelu.Ako seot,canje zsfu(au podruijc ko;e. to senaziva apsccvn (u. irdd:;.,ir) Ui{lavnonr. '',,1"",,,"i, ' 1 , , " , - i " , t , .,,o , d rri.t,ri,,r L"i :t o J . .a , i : z " r . n c . - i . r .rr.an, ' r.lu ohu/,1!r. irl"l, i:u. | , ^,1,Ji i ic . ..5r,.m. kru/ 1,,61,.,,, I, | ,,\o r. l:rl;'n b o l , r . L r o d / , r . , . . , , i " n F Llrn r ,r ,l ,"c . . , n r r r . 1 , . l , , , . arzI ,J. ,r.i l , r r u . / r , r \ . r i rt . r buclu ie.nLr matcrju i drcnirarije kir? orpusnutaiku na poe.iin; kolc. Inaöe, ak; se
Aps6 re(,pljmi rpu nr.n.,gnorun. Cjnoj j. qtrni n,i[Nr., i]i ,uikrno r hni r.n,!,l kda \r :ßrojj ln e{dir,m. k i n ü 1 ; .m s ! d . g ü , o i M i i hi . . h ! 1 i . o i t , L ! u t . c i 1f1 _.1,.c,t ) i,.""r,r.r",i.d -"[";"q" [ i , u J i ] . , ,h a d ; r . d i i t r r . t r i \ . u -Nh.t:nfi,t r!Hiitr .)/99

l|7l

;uakastobücla tcarostzsus c. i ako jc tijelo nespo$hnoda ju izbacivan. onda bi p(,jed;nac pohat;tiponloa rfebao poznarc lijcinika da jc laDcin;ra, ili uporfeb;t; ostale mcdicrrskc nrctodc u odsrranjivanju iin. Lancina.;ja(af. l.1i, sh,z;dljcma suhana: pokvartne dreniranju sulxtarcciodsrianjivanju moguiihdodatnihprljanjapoeodcnog podruija. SLoseritc Rrslanikove uputeu drLreonhadiu koji sc ,rdnosi na Muhdnneclovo, pacüenk,v s.a.vrs. tra:cnjc da Ljciniklancin;ia abdon,en da bi drcnrrao rjcso! sLomak (ar. d:ar,i), nckr lqcönicisu pn2ljiliji u vezis oyin poduhvatom od sepse od dmsih. prenra Nekisehakimiodnose dzarikaocdcor (lodcna bolest)rrr, ito je abnonralna pokvaien;h akumulac;ja nuidau ielijama,tkivirna ili dupljaora ü rijcluk(ia r ispoljala u oticanjina pojd;,ih d;jclova i napuhanostu:ra tijelagd;edolazido akumulacijc fluida. Kao ik, sno to fanijeobjasnili,postor'c rrivrsrcvodene bolesti:ko;na vodcna Lolcsr(La. Conlrrctir'a) kojapolrada tkiva,i onajc najozbrljrra:.il,dom;nalna xxlena I rodcra bolest, bolcst(lirt. Er1c,n)koja takoilcrm,;e pogoditijetru i n,embranska kojaLr?iokuje plinailivazduha nadutost abdomcna akumuhcij<,m u tankoncrijcru ili peiitoDealNrr iupljini; membianska vodena bolcst,ztukujcnapulrivarh i akumLrlacijc prodora sluzi i krvi u trjclo, i uzrckureda sronak nakupinacrijevakm posljedree je ozbiljnijaod one abdoo,inalnc. zvLr.ikao ba.va. \'lcnLrüska Klcna bolesr gdje sesepsni flu i akumulirajLr u nitin,duclovnna abdomcna; uzr)kuju da crijevo zw.i kao ncskladna Kla u njciini. Ipnk,j{lan od noqudihtrctmana za aLdominalnu jcstcd,tn;iiinje van itetneteanosti vodenLr bolcst(rarrjc upotrcLljavan) lancinacijom, a ovaje kateeorija opcracijc srnatrana isLo Lao flebotom;ja ;li puitnnjevan poltva,cne kivi iz vena.neclutin to nosi sa sobornozbiljru opasn.,sr. kao it(, sno to ia?jasnili u rompoglavlju. Unatoi t(Dr, nakdenije hadrs daoizriiitLr dc,zvolu za lancinranje na nairnna kojrsu ro Ladili lijciniciri,gdoba.Allah .ri Dajbolje.

VoJüü bolAri rJn. 0. arnldi. Nlenh,rnslta, r robli.

|1 r 8

POGLAVLJE XXV
Posjedivanje bolesnika

k
]]b,, si..idcl Fru(hi. jt claj(. ,\ a],ü.posl.nrik. r.a..prcnn, s.a.,.s.. rtho: Kaclaposjciujetc h,lesika. urii:jitcq.r.irko ro r. nijc,rja niego!uskll,i.ll. .,li ' toic mlliri njeeor.i Lri:c io$re;jri oicllor dull. i U,)im l,&li postrlirzrau sinpaLijc. najplin,enir,ri p,ik:r/suosj{a,rja. ltaoi ,,.Lrp.rrelinija \,srr lijeifrua. a\'akay staro(lp(,sj.rioca otkloriL ic zabrinurosti, r:,srlciiti qc,jorduh r auurirari n,u sre. Kasnijc. d!, (i, ponrii pionlcninjcqor,-pri,, cda pf.lazi.le poslj{\li.., a thncLLr.l i,oslaLiri iti irh un,anjiri sin,prorrc i prrraziri jc ruaor'nika l,olesri.Oio wiha k.,ja!. nitazi irr pozn.rniat,jc.nika,i oyoj,. ,rpscjr n .,lulr. "',,. . . . , . t ri , , , , U . . t . r ^ , . . Ustrari. simpar,koreiap,ir jti ,r uLtrTi,inju poncka.l ,adiiu(tü, tiji.crj,, hotcsri rrtnihposllcdica. Ö"'r.. o..,k"" na(trcnr^tjst., po.tRka r,l,n17ftrütskid,,t,.f, i;" pi.ijü,t(r1, \olju i ospos,blpia n;crrrrc psihotizirJoikt prccese ila pobijcdc L,olest. K.da diaga. roljrn.,ili p,)irolana iuvala,rna.,soLa posjctirjc pacilcrrrrL. pojc,lina scn,7f pos.redoa;ri kakor(,njejruripacijcrr(^ d,,h r oiirljuic ra Lmz blarlci unrtjaLc ,rtra, posrrr,oca. ia^k njcq,,vo puko prisust,o donosr nii ,r srccpacLlcnra. O,akvi urainot,:Zulur,i i pozitivniiakrrri prcdsLartjaju nckcod ko,isti posj.te holcsniku. Kdo ,rzulrat. p!sjcti bolc$ihuou(liicri,iusre tro,isri. i to: m,ntalnc Loristi z.i pacijcnra rlapurorncrckonsr, uiratisr<1i: stanlc rijclar rasln,loirnja A alhv;rn dopuirenjenr: kou.ri zr posjetioca: purirljrrekoiisri zr njcriquiuporodicrr i povihtosa.srcga, ima konstLuktirnc korisri za zaj,:tlnicu. Ranijr$o \.nljrlisLosjr.auci ljubrvr\tahovoeR,shnika,s.a.rs..prcn,a njcror.irr :Lshal,rra krda ih jc posjcatrao dok $ bjli bolcsDi, k.(ti je l,taro upitaoL,ol:uil,a o srLrpntu r!cqoroq ncnira.sraoja ihcnurnnnosliaajima. OD l,i Inzrcseln holcy,ika. staytu soju rukLr prekonjcroro*icta. a ponckrdbin. stariona ,rjcsova prsaizn,rduL,ra.lavica mo|ozauega.Onjctakodcrpropisao1ravilijekzanjcrrorostanjciponekad Altahor "Dobro Posldik,s.a.\,s., uz(, lii abdcst i opraopacijcntovo tirc ili tijdo rrn i rlortao: s , zdraro. r NL,re orc da bLrdc o.iiaLuuaa posjcra A aho"emitosri.. je porpu.a Olo ljol'a?.osr, nitjplcrniDir;ji trcrrnrn iisp[sna osobitost ponairnja.
' l l , nI l . L i l i t r f . 1 . 1 i 8T i , i L t i - t ( ) 8 7 .

:

t; k

;

lr9l

POGLAVLJE XXVI
Dijetoterapija

Boljc je lijeiiri t,jetowston trjrkovai hüna kojo je oDonavikrocla qxobira umjesoproprsivd,ja lijckova koji mosub;ri iteini za pacijcnta. Ovo jc !äiar pnncip koji lijeinik rnorapcdr;ati. Kada bi on zanenario o!.akvo temeljno medictrNko glodiite, nogaoL; na5tcriti pacijcnru nnlciida nu pomaic.Zapraro.san,o ic neupuicn lijdnik prc'pisati opie lijckovekojc nalaziu ncclicinskirn jei "pravi l;jek" knj;sama, rnoüju se slagatisa pacijcnrovom prirodnon sklonos.u. Uzmimo nap;njel ihraM larnerc. beduine i ostale ito su seprivikli na eruboiirerno okru:6je. i kak, piaakao no sulopod, rr:ine laricc;li drusi detikah; ukuhanisokovi od travaiine rnatopomoii nlhovom "(ßtenru, a posorovo svczb;rljivcd,jeteü,.Lanoe stanoniitra. prilozii ukusna ph nude malotoeajihovomsistemu. Iskusni aesetrjcinicislo:iti s tirn. Nledutim, k.to(to smo ro obrazloiiliu pfethodnonr poslavtju. onajiio üzm;itja o medicini Allahovoe Poslanika, s.a.v. s.,.e priznat da onamorabirireter antnaor[.ci]cnorn pacijentovom sLanju. okruienjuilokalnimobiiaj;ma. Ovolejedanod pr.incipa üljedLrjuie rpdne koji lijcinik morovrednovati u svomposlu.Arapi sujalo poitovatiHaris:L bin Käladaha, k.ii jc a njih bh kao Hipokrir iz Kosa z. C.kc, . to j; b;,, lüeönik A,apa "Nametanjc l<ojirc nisho na sljcdeai naiin: apstinencije od hmne i piia resicnajbolji "l-ijciite lijek; i svaku osobuu skladus onim na ito jc njenorrjclonavikl<,... Svc ove lclikeizkke odredivalc $ zbornikmcdicinske prakse onda i stoljciin,a postije. Harisu '.Uzmi binKaladahu pnpimnojc Lakodcr daje rckaojeclnom üt slojihpac;jcnata: l;jek t.dr;rscapstmencijc od hranc." Mislio je na poLpunu (lat. Nastithcrnpia abstinenciju ili Linothcrapia), ito jc jcdanod najbolj;hhetmana,a vcainubolcsrikoje sc odnosc na limzum;nnje hrane. akutna gastroinrcstinalna zakfercnjaiti rcike konsripacije (opstrpacije), a itoje boljencgotrcnutainorretiranjc purgativima iti laksativima nebi li stanje splasnulo prirodno usljed indigestijc hranc (ot. D;s/:eps,l). propadanja trchsnih;luacüna, njihovoe pobudivanja, aeitacije iti osralihkomplikacija u proccsu

r21 |

'Stonakjc Sto sc ri.c izreke: prcLivaliite svakcbolesti", ovo sc odnosina je sronak koj; muskularni, vre.astio|gan iro sl;ii sta[lenoj rikvici (:el,,dac).r Njeeoraunutarnja stiananaiinjoa je od neuiofibriloznih (ncuro,tl'r;la; konponenata d. /,r, kojesu podr;ane imedusobno jc<1nog od;jeljene sa tri slojavezivnog tkiva: torm;ianoqveriikalno,drugog horizontalnos i rreies dijaeonalnog. Stomatni otvor (ldr. Osrn"n) je uclauorn pr,:iljen, dno sronakaje nii;aavo ili rai;nje r od mesa i rni{i.a (ltri.canrcous). dokjc unurarnja stianafibrilo4h (Miinjenaod fibrih). stomak je prlrbavnikanalkri,an u srcduriabdonrena a iznlcduocv,phagusa i tankogcrijeva. jc takoda zadovotji Djelimiinojcinklinifan na desnLr stranu rijela. a kreiran suptitno zranjeito sanro Mudri Stvoritelj mo;eda izmisli. Ovakavje orean, na ito Harisbin Kaladah ukazuje, kao prebr"ali;tcsvake bolesti,zarojcr roje oigan kfoz k.,j; ptulazi hiana ii jednjakan.i dlaganje dok nc p.,inu rani piocesidiecsrije. takoderpoznari pod nazivomprva diecsta. K&la je varenrc zaviieno,sasrojci purujudo jehe i daljc do rankog ciijevagdjescvciina tJigestije obavlja. Ncisloriitenedijclovcrijclone moie pobaviti zboc njrlro(,s(,lumena.ncprobavljivosti, u potpunosri pokrarcnosti ili pogieine mjciavinc. ilikonbinacijc srihov;hfaktoia, izajcdno saosralim sedimcnr;nra oni putuju valovina miiian;h konhakcija u dcbdooijevoi izbacuju sovankaoiznrcr. Ono iLo tüel(,ne mo;c pruxlno ukloriti izrauo usljed pogrenreapsoipcijeosrat ie kaootpadkoji ie se podvr6i pionrjcnama. dcrereüt;vnim inygoo bczLrspjeino lüe.enjeodfe.leninlItckonr uzmkovat ic bolcst. "L'oraviitem Zboe oogaje Haris bin Kaladah nazvao stornak svakc bolcsri".Tö je kaodajc alüln& Dapohtbuda ljudi konb{rli(u unoshrarc,obu,daju s!ojmozak (or. ncls)od u:ivanja strast ipretjer.anosti,;da slijede ispr?vna idijetan,apravila unijcsto abnormalnom i mczasitom teinjomza hranom poznatoj kaofagomanija. "Narika Ovakrc;tetnenayike moeuprcmai;tiylasd tu prirodu,izbog togasu rekli: je diuga pfircda." T; je stogaiio navikanrcic postatijaka.nckonrn)hanai ustrajoa i l . : r , , ' c u i , , , , r . , . I, , o , . J n ,J r r r , " 1 , f' ir,. n , q " ' , , r , , . r - . , r y . Upo,tdinro uleüjjedne supstancc kod tri osohe iija su tijcla naviklana razlitirc vrsreh,ane. iako oni mogu imati sliine karaltcristikeu fazliiirun podfuijima. Sva (kaosmjcsu tn ttcla posjeduju topaotcrnpeiament tctiri osnovne tjclcsnc izluievnre) jc jesti za vrijcnrcnjihok rnladosti. toplLr. <1ruga hladnu. a rrcia blagu Jccha Davikla hianu. Ako pNa os)ba jede mcd. to ncaeo;tetiti njen snrcm, medutin ako dmga os,bajede jedemcd. ncd, to ic zrsigumo uzncmrnri njcnsisten. a kadarrciaow,ba to ae imatislabeposljcd;cc na njen s,stem. Prcn,atone, navikeirraju glavnuuloguu odL,vanju zdravlja; u lijeienjuL,olcsti.

r(l

jr duru ori6nn. kmrsririrci nur.ü. mdnu s nrdiciNlog litu,vina ontj. o\ar p.jrn pot,liif .?oa.iva;c udac.\ldur;n, rl,oc r.n riö,osriprw,dil& j. (*rilr' i,faz rr.n,.ü-.

lt22

t:

-stoqa ic R,slanil,ova nrcilicina zasnovatr lijcku. k(!i su konrpaLil,ilni sr $^knn, rndnrluon.iu skl.du su sa njcnimn,,rucuri., rl,ikanra.a n. posroji nricli.i.a bolji0d roq. Planianje dijete

J.
Pic,jenrda cliji:tr nr,rr l,jr,!rrlji\o phnjfa,,a. i ?a,srh orl tiliinr.kt prcporukc prrtcTc scrzmedLr pr)tpuc.lijt1f I rn nüpo1r,brrric. u sluiltI narp(nift)lir. djjcrc. ol,mci norarubiti Lo3atirurr;ci.n.,tnin,nicttnlsrrnra j ukus;j. i lihho pn,brL"litr.j nnrqL, biti Lr"klarlLr sa pa.ijcrr,trl,nr u,,l,j.ajfnon, hr!non,. ,D\a U rc,i s ororrr jc rororr prcncstrrr u rtLirt ,trt.\i!.. ,:.,. .ta k. !,xt Li !01.',,,jiho\ojp(ro(licifrcsclurnaatrrrrr.;urcl,isi,nkul)il.,pla,,jfrl...,pot.,n;rrit. soj,nr donr)vlla dr pnl'enrL$1t dro han. kal,l, Li pornortc oirloiicrrr poulici .,r.Jbnk... pirrninuior. ;\iia r.a. ri ol,ir.,ro upirili l{r .h rrnprcn,i ld,r. ir,rj{,s,rp! jl, , d.m.,\iir. f.a..raprauh tri /(ticlu ninr!,'a od mkinja ,^sliclin ia,!o..no! .,ralLrrr.. l)lli,l)i. n.si i{,pe od n(,safrr: sarti,i i p,r.]ihl,i toca Aii.. ir.. j,, r)ck, -.ia|r'nr F,diird.,rt,.Lrl.1 Alltrho!os l,r,"lanika, q,,..r,r "..,i,.s.. tati, i: .k,.(.ptj,,j. niLrsir r i t f t s r c i l , o l c v r i l , a i L u u a n j | i c r r j c e o r u LIrie r .r'x , l t1 rk .. r . \ i i . rr : r .p r c r r i l t d aa l t AllihltrI|rliurik.s a.i.s., ril,ro: Kartavasrrapadrc,ü,:roun {.sriti, Lrpor,ijcbilr ',,.:od.u , hmnlrtrl, s,,pu 1,/ /dötr, da bist.r! prcya, Ji. : tilt.d.rjc trmi,scr!,u hadrsmr p,,shrikr. daLrdascneko razl,oli,:, u Lrrii,\ltrhov,:,! s.r.r.,.. rn bi rtna<,lonac supefo l,ilrtdnar.rr,isrcciokpaciji,ntLrorrnc ri po,no:ao da pulc lclnu oJ clrijc hajnosri n^nrjcrrrani opoiarak ili srrr. Kadatl iuo o rrcirjr,; bolcsri, lLstrnik. s r.vs.. h ,s t r x l b r o r e p l c i r a o ; ' l l r a n i r c r a s r p o n r r a l b i n c . j c r o r a p c r c p r c r j e n r o v s r r m a l J o 5 üsroa. ,sto kro kadanekooclvas pcn,liccoclprtj11iLue.. Im.im IlL,l,.u; objasiojc (irjc tatb!la l^qahra s,pao(thi.sa!r,,sliiinl,jeku. Ov^ko I.!,rljita. l;J,ko proballr;\'a, h,antjna, a lrncl,arlbeznrcsna jcstcbpunja!.uuaa sLrpa ,dajc,)iakldrje o(l stiesa irL,gc. Koristirall,inc rtolazr: oit nruc upe ortjcirnenor LLaina Luhanor s njcrorrnnrelinj^,r.,. Ojurrr lutika rncdu o* srpci oncol,iint sLrpe orlmesajcsLe leirrcne u s|icdeicm:jciansckühac(,, a u JuiajLr trlL,inejc..ün brainast. i ovouzrokLrjc.la 1e ijesovihfanlji,isasrdci .todudo i,ra:aja. Kao ir) sn)o (,1,r(iajne ,iu,!coLiasn,li. narrl,cjerlclja igralr ra;IrLr Lrl<,gu u povciavarru koiisLr l,jckora ihnnljirih sastrlaka. St<,sc ri.i stano,n;ka p{l,ui.ja.lzlr.la ji.rnena L,,Lanih (xta

ri ti

]L

L

)

Lluii,rrrr. 9,.17') \luil,n. :l I 6. lr \l.lntn.. l.t+tI \hri,r(t.6.-1.11 .: , l i i n . 1 r - t n .ir r **.,,,n.,r00rrr 'Ahrn&t tr t9: r.fn.{l! nL,L r],.,.,t\nt, r, t,,$ ,,, ,

Lj l

ushda daseboljcslaic njihovim digestivnim sistemom. Zapravo,kadajejeiamkuhan prolazckroz sistem cio, njcgovihranljivisasiojci ipru;aju malo korisri.Ipak. pijenje mesne supeod toplogjcimenogbraina pornaieubtzavanju prclazanjenihsasrojaka u pac;jentov purgativ sistem, djelujckaojaii i dokazuje seprcdan;jcu unaprcdivanju prirodep<,jedinca i zaitiii unutraSnjosri sromaka. "Talbina Sto sc titc hadisa: okrepljujcnapkrovitijesre', ovdje ona ozna.ava . , n , ,krpl1u1 l , , r di , o r " , < " .d r o / n ! | d , r" i r F .r oo m . l t d \, . , , . ' . . S r o . " ' , ; , pac;jentove smanjivanra tugc.Allah zna najbolje, tusa i oiaj hladctjelcse rlutevine jer duh (ar. nrl) pojedinca i slaLctjele$e odbfane, oslanja sena srcckirjcje njegovo prirodno prcbivaliitc. P;jenje ovakvenesnc supc grije stomak,reanimirarjclcsne odbmnei stosaumanjuje pojcdinca. tr.arrmu uzrckovanu nedaaama Ostali mosu feai da ic mcsnasupa umanjiti patnjepojcdincazLog rogaito oslabada pacacnLov duh i zboe osvjc:avajuiih supstanci koje sLr sadriancu nckimjelima. Reieno jc da ruga isuiuje tijelo a pototoro slomak.Nafavno,nedostatak hranc dostapriclonosi tomc. Ipak,ovakva ie toplamesna supaovldiü sronak,ojaiatieainjcgorari,a kaoposljedica toga ovi clckti dose:u srce.S drusc stranc,icsto, kada je pod stnsom. pacüentor proizvodivciu stomak kr)l;i;nu reluaanih sokola iakumulirasluz izagnojenost; daklc. u,;nanje jetmenesüpeod rncsa pona:e ispnanjuovakvihncporrcbnih akumulacija. jcdnakocloL,rc ko un;iivanju rijela,rraaanjunjcsove odbmne.prckidanjunapckrsti. qclcsnih uravnote;ivanju izluicvina,podizanju prledincuda povrari duhai pomasanju je ravnoteiu.Ovo poeotovo istin;toza stanovn;ke güda \'{edme,koji blasoslovljcnos sL, naviklijesdje.meDihljeb.kojijc uglavn,mbio njihovglavniizvorcncrgije, pogotoro jc kada bra{ro Lil, skupamha. Atlah zna najboljc.

I

lr21

POGLAVLJE XXVII
Lijeöenje trovanja hranom

Scdme *odine po Hicizri, poslijemirovnoedogovorana llajberu .ime su r jevr€jsko.nudimanski odnosjvratili u nonnalu,jevdkmja z Hajtrcn po imüiu Zcjneba bmr Haris ispckla jc ovcui don,jeta j, je ka,, poklo. A ah",om p,, std;ku. s.a.v.s. vczi U s ovomtcrnom, AL,duIlahmanb;r Ka,L, bin Ntal;k pren;ojc daje,.\ltahov %slanik, s.a.vs.,sjeoda jectcsaasrraLima. Rtred desa sjcoje Biir;h; el Llcü',r poslijc u,imanja prvogzalogaja Allaho,, n,.t"";l ,-.".,.,.,;. .t.,, ; "a.^l "Zaustavitc reLao: tu icrrut" Kadajc sLala pnd njcea, upiraojujc:.jesilizaholala on olcu)' Ona jc uu.arila:,"Ko d je rckaot" Di;eii komads kosjc jeo, odsovorio je:"Reklami j! ovan{,sa." Z""o p.;"n;.1; ."o; ,li .;n p.romjc ,"Lla:"Misl;t. _am da akosi la;ac,ovobi te skc,n.alo, a akosi istinski postanik, ovod nc bi naudik,.., Allahd Poslüik, s.a.v.s., potomje pLrsr;{, renu da oclc.potornje apticiiaollcbotomrju je svojin ashabima tridana; r'ekao da uradeisto. Merlutim.jcdan zak,gaj:ro ga jc ,,, pojeo Bisr bio jc Iatalan(snrLonosan). U drurom prcda,ju. prcnesmojcda je jcddr octashaba po imcnu Ebu-Hinctiz . trledinc aplicirao tleboromuu DasoDjem d;jetulcda i izveopuiranjekr.vipovriinskrm zarcz'vanrem vcne u kupicu Allahovom poslaniku,s.a.v:s.. Ovaj je orrov pogodio nlegorc ttdo u potpLrnosti. a tri godincposlqc,za vrijene njegow posljcclnje bojcsri, 'loi Allahoy lJoslanik, s.a.!.s., rckaoje: uüjek lr(iuj., *t p""tj"a;." ,-vI,"g ",tij"g mcs kojeg san jeo na HajLe,u."rrr I;lvanjc hranomdold rrsljcd jedcnjaodrccienih hcmikalija ili mikiooreanizarna i . njih{xih r(,ksina. Posroj;vise uaralijcicnjatl.oranjal,ünom. UYijekje najbolje;äz,ri h,tnL, pomoiu rckon tahom sluiaju. Ipak, lijednici trttiüju s\.aki sturajbovada h,anomu skradu svr.sr{)n. supstanconr ikol;iin.,rnuDijcrc zaraicne hrane, akojc to poznato. Oro seudamonrvrii asiesivnim v$ramapursativa, poticanjem poymaada, ?avr;avanjcm
'Btno:iiro -\lus,Dr.lu. i98 t.1prürligr i[jut,.ür r -s.Jnhd"

\i sog hailnr nourJ.r,. !.hzif

u

: Haü tr El tirh! .8199i Buhi'ir

8/.r(.) k r ) m r . L l L t l t h i . t ;I; l , , k r D:,1 . ,1219

125 |

dctoksifikacrjc, hcrnatc,katafzotr,, ßpuä,rJcn stonakaiintcst;nalxrgtiakta,podjednako I i postc'poravljajuiih kao i uzinanjen ispiavne vrsteantidotaili protuor,ova mcdika mcnata kadajc t,ttnranzaviicr bezodgode i u zavisrcsti od rjegovog uspjeha. piistLrpa neposrednog pojcdinac U nedostatku hitnoernedicinskog tLctnana, poyfaaanje, sn,jesta rrora uzmkovati zavfiiri pufea.iju.a Dajbolji trctnranu dobaAlpod ovin okolnostin,a lahovog R,slanika.s.a.rLs., b;lo je puitanjekNi flebotomijom. Kada trovanjc hranun nastupi u roplimp,edjclima; za jene toplesezone, ot,o! pojcdincaprcko strurekrvi irazasipa sc vcnan,ai arteiijama sc brzo iiri kroz srstcm iu tomsluiajuje latalan. da binapokon doseeao srce. Daklc.krvje mcdiunr iLonosi otfuv do s(a i oshtkr rüela.Zftla hlvanja hmnon poromsemorapo;Lriti da izbaci prcko pu;tanja lctalan toksin rz tijclabrzo. a poscbno krvi,jcric orajpo-+upak izvesti vanotrrvnukrv a s njon i.lostaohlva koj;je veadoseeao stnrjukrvi. Ako jc aplikacla posljeclica. uspjcina, a purgacija cjclovira;br7a, orfovae;matirnalo ilinirnalo U ovom snblL,, otf.,!ic iliL;ti potpuno izbaicnili zaustavljcn, a njegovi efekti zaustavljeni. Kadaje AllahovPoslanik, s.a.rs.. apliciiao flebotorniju na eornjcnd;jcluleda. (ldr. qdje S.uFrld) Dajbli;esreu.a se nroie i?vesti flcbotonrta. orfo! sdje sü k,patice jc djclimiirrcuklinj$. a njcgovicickLi N icduciranina minin,aho opie pobolijevanje od kojcgjeAllahov Poslan;k. s.a.i|s.. boloraou narcdncrrisodine. U Sv(ioj uzviienoj istanianojmudrosti, Allalr Svenoguainamjeiioje takodcrobdar.iti SyoqPoslanika s "Jd polozajcm blagoslovljcrim ipoiastvovanim muicniitva, äi.Alld/rddodd seisnü,ri " onet lb jc notab da scdogodi... (Kür'irr, 8:42) Oic, ralodcrobjainjava znaienje Al ".1liodgod lahovih iijeaiuKL,fanuupu6enihJevrejirna; On kazcr r,a,rie ltojiporlanilr jcdnc ü Ia: ürjuali, tr lonio ono:b nijaeptliloluianra r.aiinr,r,i sresc oioiili, rrastc (liurirn, 2i87, Pfd kmj ajeraAllab SveN,guii uporrijebio je proilo 1rugcuü;1i1" "urjerivanjc ' "ul;janjc". lrijcmc za a sacla;njc vrucnrc z.r ukazuju.ina Poslanika iijije dolazak bio poznat u njihovim spisima. a kor su oickiralirr njihoiojdonovin;. Alhh

Lijetenje isuprotstaoljanje

sihru - iinima

Opiinjenostje bolcsti ncpravilnostanjckoje nc'ra biti trctiranok&, i b;b k{,ja dNga nepmülnost. N{eihr njenim simptoni,na su obmana, imaginarna vidcrja.fas poredostalihpokazatelja, cinacija, oiaranosr i pogreinashvatanja, od kojih svimogLr pojcdincas vrcmcnana !üJeme. da prcrarcnpravnu pcrcepciju podijeljenarc UputaAllahovog I'oslanika, u ovompodruaju na dvijeoblasril s.a.vs.,

I N,!.;rm.q od 60 70 r{r

,nr,.rLh Lir.k,Mp(toor.nLhtr p,ah r poni,j.nril sanrJoü

lr26

p,,nßt:',rr1,rr ('jjrr i!lr,11,rlffj!. l)LL , , . . ( j r .i r r j r r , , , 1 , , t r d | . l r l ( s , i i L i , L i . . l r r

l',',,i,,l,,.LrrL,,iiri,!rcr!ri,,rltLifrn ., /r 1.,,,,!j , . r , t r , , r ! , , , i i r i,r, i,,r,,, , i l i il , L . r r / i s , ) , 1 , , ,r,1 . , n t , . , . . \ i i r,., , . . 1 , L , . n i j , . , r Lr r l . rr r , . , r 1 , . / r , 1 . , , , , , ,l ,l , , j i Z L , , ,i . , r ) / , , i rk , , , I ü l ) , . j ( l, Li i i l . \ . i r , i r i , r , , r t i i , , . , r 1 \ 1 t , r 1 , , " ,I ,, , , : L . , L r j i : , r , . . , ' r . : . l . , j j i f r r r ( , n , , r j , . r ; , ' , r i l r , l i ) r , , , r 1l':,i,rj ,, ):)' ,, ,i i, , , i , l " r , ( l L i ,L, 1 , i , : . 1 . r , r . L . .,, r : . , , , 1 i , , , i , , , : i r n , t , t | , r r , j 1 . . , , 1 . ( Ll . i l , ' , , Ir)r!.,!,1 h(.L ,.!, . l ' 1 , ' , . ( l , , r\ i. ( ) ( L i , " r , , , r 1 ] i i , , , . r ' 1 . , 1 . , 1 r , .r ,r,1 , , , " i , : ] , r f1 . ,,1,,',r Ii,Iir,,,'1,i,,,, l),LrrL -( .l:,,riLi, ) l ) i i f j . , irr . r i . l : L . , L t: l,r,jr,,,,il.lir!,L,,rr,,,ir,,, r,L.r,|,,r" -l -l\rL,t L ) . r Ll ,. ,rj! , , , , , , 1 , , . : l J f r ,)l , , , , . 1 \.,,,, !)r 1,1,1,r,:..r,,s IrltI r , r , r L , , , , ' , , , ,(, ) r r r , . , , r , , r r , , , , i 1 , , , r i r l , LL r !, !, r r l l , . l , , i , j l|t . . , . ! i r ! $ , i L r .; , i , ,l h . . , l ", ii , ,r ,l',s , , : , r j r : ., l : , r 1 , 1 , , , i u ,1 , ,, , r l n., l , , j i r l , , i r , f ; , i r , t , , , , , r i , , , , i,, , , ' , , , t 1 , r , r , , llrr , , , Z . r [ , 1 , . r ,i l , j , , u , , L r i , lr, r , n L, S , , , , r , . \ , , t , , ' l , , r r , . L ,, 1 , , , , r \ 1 1 , , , ,; ,1 j , . 1 . , 1 ,s ,I . i. .' . , . ' i r , , r . , , , i , , . i i , , 1 f ., , , i , . . \ , i i . , , , r r , , L ( , i : I ) \ , , i . . , . \ ,, r. :', ,',, LL p , , , r L ,L , l, , ' , , , r ,fr, i) : r . r ( , 1 r : r ) .r rlr.il 1.!,. i L,.i:,r ,, ,r.Lr, (: ) \ i r l ' , r , r r , r r , rr l l r . r , i i . r , , r , , r , ,( i , , i L , ! , , , ' 1 ,r , . L f , , L j L l . , : L t , L , , r L , , ! r , L u l , i, i , , , . ' . \ , . l t r 1 j , '.1 , , ' i 1 , r 1 r r l . . r ' . , r . r l . , i , , , l1 , , , 1 , ,1 i , , , , , , . 1 ,i , , , , , r ii , , ! , , , . i , 1 r 1 , , , , , , . \ 1 1 , , 1 , i, 1 , ,, , L , L r i.:..r r . , . r ,L , r L ,r , rr r, , ,r, ,, , , 1 .1 , . , 1 , t L , , , 1 .i , . fL L 1,,,,r.,,,,,i , , r L ,1 i / , i , | , , , , iL . \ l L , J , S \ , r , , , ,r 1 ( l , , , l L r . i i r 1 , , , r ,,1 : ,, 1 , . , , ; , r i , l , r l ' , , r , ,. . , r r r , , , , , , . n , , , ,,,. , i i , r , , , i, .! i , . r , 1 , , r , , , 1 l : L L . l , Lrl l,i l , | , , , , . , , L L lr, t : , , , , . \ . r , r r ,r , , , 1 ,r, L , l , r r" : , , ,, , 1 , ) ,) t i i i L : Lj , I [ 1 . . ] i L r , , , L I\ 1 . , 1r , . , ! t , r t r j 1 . . , ..1..... l,,L,,lr,rl,,,,1r,rrlnrrrrr,,,,::Irr{iin.,j,:r,rhjrd,,rj..,),..t,r,r,!rir,l.,l)i j. , ,,. ,,,rjif (),11tr, L , l , ! . , , l , , i L , l . l ji., ) , , , , , , , ,.i' , I L I j , ,jr I , , t r i , , i , jj, , r j , L , ,jr, . . , , , ' . , , , ' , , ,. ,, f , .i , ,{ i i , . , l , " t i , r i . i , . i , . r i , r , , r , , , r,i , j t! t | , , , , , r : r i i r n I r , 1 , , 1 , , r , u u i,i i tiLL', :, , 1, , . \ , 1 : , , [ , , , , ,i ,) , \ L . r i ] , . 1 ri ! ,rj , . 1 , , , i i . , , , , i , i.i. , , , , i i i , L , , ,r, , i , i t li ! , , , , 1 ,,1,,r,,,1,r:r,,r,,.,,,,i..,,,,ir,),,r.,.,r,,. ,. rr 1,,,,. l iri ; , r i . L L, . r . r , , l, jr, , j , , lr ,, ,1 , ,,1 , : L . i i f r . r L , rr lL r ): ,LL|:r.,,r ,.rjrt! L,,,j,r /L 1 , ! L l i , , r r , , , l. L ri L . r L L , , L . 1r. r . r , 1 1 . r t nL L , , , j . t r , f f u . . , i , ,r. , , i , r : r i L rr n r L l r h , r . r r , , r i u , , i r l , ' 2, , 1/ , 1 \ u , , l r : i n j f n , r r, L { . , ! , ( 1 ,, . 1 /,,.i,,i. I ' r ' L , r , . r ] r , j , ,p , ' l c J i : r , r a ' p , , , ' , r r ri z n l , r ] , , , , u r a r l , l , r r l , , . r r t : r r r . r t , r nl! la /lf iini. nrli,,\ .l.hi ,i n t,,fl.iuüL : l r ) i L r 'c r it , , , j . ( ,l , . ( r : . n . r , , i l j l rr s , ) j i r r , , ' r l i , , : t , t . r fO . , , ) r . ' l i o , , , L / , r ( i \ , r , 1 ,i,l l f , f r J , , , r r . r r r r i j i r r i r i l . r1 , u , , 1 , i j , , n , i t , , ( l \ ! ! r \ d , r . . ,r . , r p L r [ ] r l ) , , r f , l ( L o L ! i l L l l , j j . ( . \ , , , L r . { l t ^ 1 { t jr l r L l , r g cr , s r c

i:;

tr€tmana, a toje potpunapurgacÜa i uravnoteiavanje tjelesnih izluöevina, a pogotovo u podruiju pogodenom zl;m iin;mÄ.Zapravo.vraöanje mo:e pogodititjelesna sranja i poremetitiprirodnu ravnote:u Ljelesnih izluöevina. Kada simptomi opiinjenosti ili urolljivog oka pogodepodruöjetüela.pojcdinacmora poöetis izbacivanjem un poLvarene supslance ;z tog dijela svogtijela. 'Ubejd prenioje to da Ladaje opiinjenost U svojojzbircisarib hadisaEbu bila je pfotiv usmjerena AllahovosPoslanika, s.a.vs., on lijeöio svoju nclagodu aplic;anjem flcboton;jena tjemenu. U ovomsmislumedicina oznaiava zleöini.Zapravo,uaianje predstavljazlu namjeru vüiara zajedno saiejtanimakojisu vojska d:ehenemskc vatre. Kada je uspjeina,ovakvabczbo:nostmo;e ponekadstetnodjelovati na prirodnu ravnore:upojedincai na hemüu mjcsavina osnovnihtjelesnihizluievina. Ovo je posotovoistinito kada su zle iini naainjene da prouzroöe zastnnjenje;amneziju, prouzrokujuiipovrcmeni gubiral pamdenja, a ovavrstavraöanja ima jako djelovanjc i utjecajnad op6imstanjem pojedinca. Prcma nckol;koutenjaöhh ;z:\,ora. mada sc protive u njihovim miiljenjima,u njegovom prvon odgovoruna opte pobolüevanje, Allahov j€ Poslan;k, s.a.ns., inic;. jalno apliciraoflebotomiju podruije kojeje bilo uzroinikomslÄvobolje na odfedeno i pobolijevanja. Mo:da je pripisaosvojunclagodu pokv&enojkrvnoj supsranci kojaje mozdaprodrlau nozaki itetnodjelovala na Fontalnilobus cuebruma.U tomsluöaju, flebotomija b; bila najboljitretmanpremaobojici:Hipokritu i lbn Sinau. Ipak, kada je Allah Svemogui;objelodanio pravu prirodu zlih iini usmjerenih protiv Njegovog Poslanika s.a.us., on ihje odmahotkrio,zakopao njihoveposljedice i povratiosnagu. 'G je bilo kao da jc on osloLodeD uklanranjem .vrstogkoznogremena. Namjeraiza je ov;h.ini bila da stetnodjclüjLrna njesovotüelo ioslabe njcgovesnage,i ni na kakavnaiin to nije moglostetno djelovati na njegovo srceili prosudbu. Raspoznajuii je to. Allahov Poslanik, s.a.ys.,ret;rao navcdcno prirodom, u skladusa njegovom a Allah najboljezna. Duhooni lijehooi jerje istinazakleri Duhovnisul;jekovi protivvraianja stvarniantidot i opiinjenosti, jc suprotnost neprüatelj lazi, wje o je antitezatami, a zahvalnost nevjerovanju. Uxtinu, nistane moic suzbitii neutraliz;rati zle posljedice i nadaljeporazitizloiudnost i izopatenost bezbo;nihiejtanaboljcod vjercpojedinca i blizinenjegovom Gospodaru. Ovo je duhovnamedicinakojoj se nijednabolesrnc mo:e oduprijeti,ovoje iljem i itit ktoz koje niita ne mozc proti, i ovoje zadobijena poboznosL koju ratnik mora neprestano nositiu sebii na scbi.

|128

Da bi sc suprotstavio potvrrenin ovako pdedinac duhovima. semorajako kon centrirati na Praviput. Pojedinac moia zadobitijasno znanjcorudraca i zaviiiti posao obu.avanja ratnika.Kao ito kad sedvlc vojske medusobno sukobljaEju, syaka od njih mora biti spiennai dobroorr€mljeDa, alijcdnaacbiti pobjednik. pora;ena. a dmr:a R,put toea,srccrleinil,a nora biti napunjeno svjetlom Allaha Sverroguiee, zasrcicno Lrzviicnirr nislima i osp<)v,Hjeno znanjcmsfusa Opskrbljivaia.Njcgo(, tijelo. um , duiLt mdlju t,asatiza purcmuzlaTnih ljcsraya s iskfenoiau iodhrinoiiu. Unleh njiholoqobuiavanja odrcdirtc udobnost kojomon radvladava pokLriajc. svoje NJcsov jezikmora izeovarari je.i kojc njcsovnajdubtjibitak faspoznajc i objanrjava inu ih jasniznac; du; puta. Ovako dut purovadajcsu njegovvodii preprcka u zaoLilaienju . . . u - . i r ' , | ' o 5 t d , o lr |rlo \ ' , n i I o l , r r . . , t r, n m r Kao ito su oii prozoriir., sPIovode $'jetlo u tijclokdc ga potomt,anslorn,;ia u ojäiavaj,rae sastojkc. sliinotorne zikr ic izoitritisluhivicl iporkrijcp;ti spsobnosti. Zapfarc. jelino ovakva spoznaja u neiijcrnsrcu rnozefasp$iti tamu snenog mozsa r pomotipojcdincu da nadllada porazirfajanguhitak. inaic nei?bje;an Raspo,navanjc ovakvihatr.ibuta podiii ic velovemistcrijci ,Jopustiti pojedincu da ! i ; ;skusioaevidrcznakove n;eeovoc Coq;odaia. Ovo su stupovivodiljena Al laho\om puLui On ih je postavo na otvoenonza lju'J.da ;h vicle. S dnrqcstianc. pohorenii proklcriiejtaDiizrnisliL su i organizovali opakirat hojije uperenda navocli napogienroshi,atarlc ncupuiene.ncunc i slabc.Ovakavjcrat prcuic zapleo i zaveo ve.inu lj i ku historlu.Samonajbolje obu.cni.najicsrniji i Dajiskrcniji bn.e u mogudnosti da polrjcgnu i dobtu br*u. Zapravo, raredbaAlahovogjedinsfva u Njcsovojobravii v|h,r"nailad pipad:r iskljuiivoNjemur Njerovi blasoslovljeni poslaniciiurc jcdno biatstvo.i Allahov pozrv r Lrpozorcnjc poslati su cijcl.,m ioleiaDsfvu.Niti Ncmrud niti taraonnisu bili u nnrguanostr da romepikose, niti ic bo ko dfugi biti u rJroguanosri da sp jeii \jcgow mlluku i. koraino, \jegova 6eV.,lja dokazatida je ona ra koja pobjeduje. Cak i rcjranikr znajL,. Kakvo iudot Njihov je sh,iaj ka, kül onoq koji jc obotiood zljrzdane kurc ito zavidiostalim l;udna na njilnNonzdra'lju.izeli da sa svakim iovrckon dijelibijedu. Da bi to uradio. starir ic n,asku da prcvaii ljudcznajuaida ae njerovpuki kontakts njima Laiiriti njegovuuaiaznuifatalnu bolest.U skladus rim ri jcr "lz kontakta Allaho!Poslarik. s.a.\rs.. iekao propast." dolazi \ledutin, uicnjczikLa. kur'anskih alcra i ncpiestano ha:enjc; nolcnjeza Alla "iin ' hovorn uputomjestenajbolj;l;jck koji ie zasieuLr,r poniiriri zli vraianjai plbiti sekLoznjcgovunrt;u. Zapravo. ua.a,rje i aamnjcmosu ozbiljno itetno djclovati

ifu!,,r,

t , r . L r ,t u !

l2! |

Mmo na slalra $carr. coroc;{,nalno uz cmircDe tjudc. oneneupuacnc i oneito rra:e gfanicest,nsri.Ovakvi ae ljudi iak snatraLircikim bjezanje od donrnacijenjiho!,h strash, dokje ,adarak riihovihz|l qosq,daia da di;c rvrto vlasr nad njimai da ih dte omamljcn;ma svedok im smü nc nasrup,. Z-", o'nludi.., neukiisr.tnovn;ci jes opaakategorija divljinc takrih;itava. Mcdu m ,sollIojni , kategorijama rakoderdolazericüri.i no sc ne pokoravaju na redbi njihovog Cospodara, prihvataju ono ito On narcduje i htoncsr onogaitojc On zabfanio, ivjcrniciito imajumalos,racu okoiiitavanju;njihovih rcdourih molirri krlc t,i n,oeli pojiti zajednokoiisti dobrih djcla pojedinca.zaititiri ga od zanki i dovcsti Gospodara. sa u blizinunjcgovog Takoderjc ntcmda jc op.injcna osoba .,ra ikr ponazcda njennepnjarcljpreLrzmc kontr.,lun&l njon sämon. Dr.Lrsiniüe.ina. on jc opiaran i on je osobakoja u tonr je rine. Svakailuzüak.iu nadatjciidi ,avod; utiva i fLtscinimD sa datje.Z,apravo, iertani moeusano pikup;t;ovakvu korri,lu kadanadupijenai!u os,bukojalahko mo:e biti porcmcicna ikojc su prenatrpanc iudina ipovremenirn podfa;ajem i uzbuilcnjen,i ielc ono ito ier'ran; Tele,a njih. Oyakvinrtj,rd;mananjka jai;na bo_ tija jc snasa eobojaznosti, uteneljcna na nanju. vrc; i p,edodrcdcnju. Ovakaiduh bogobojaznosti u ljudskon L;aujestesqcilo k(,jeje ovlaircnoda rasprii tanu. jc: 'Zli dL,hoviod AllahovPodanik. s.a.vs., fekao din,ancn,aju pristup tjudskrr Liau osin kroz zle duie drus;h ljwlskih biaa." stoea. pojedinacmora bir.atisvoje ok,u:enje,biri prob;ilj;vu poglcduprijatelja. odgovoritipozivuAllaha Sven,oeu6cg i molitiza,aititu i uptrru.

r')\li, ri, doind.n.acj nrdri,itpl,.rt tkrstinal ntnnn\. liojint!. (Kü,d,l. t Trj).

| 1i0

POGLAVLJE XXVIII
\-rscenJe kroz povracanJe

je u svojoj Lran l-irmiziprenrc zL;rihadisa D;dni,, ha,1is pienescn od F-bu-Dorlaa. u kom scka:e dajc Allahov l,ostanik, s.a.v.s. povraiaoa poromob noyi., slojaLdest. lmamjeTinnizipotonrckao: Sfcosam(jednoqod piüh asl)aLa) ,trbu Sevbana u Danasku, kolijc powr.dio navedeni stuiaji pot,rm dodao: Dejda.jc rr goi.orio isLinu, a ja sambio taj krli je polijcvao vodu za ahdest." je jedna od pet tcmcljnihvrsrai;iaenja. a to su: dijarcja;povraianjc; RNraaanjc neboron;ja i knarenje iz rüsa (ar. teäcÄÄü)j urin;ünje. Svc ovevrsrcspomenurc u hadistrna. coyoril; smou ranüin poglayljima o düaiej;; raducrijcm, o kojimaF Al 'Neki lahov Poslanik, s.a.1s., rekao: od vaiih najboljihrrcrmana nataze re u uzinanju nedicinskog uin,rkivanja,puitanju krvi ?arczianjen vcnc u kupicu. flebotomijii u iiiienju." Täkodcrsmorovor;lio puiranju kfvi i flcLotrmijiu rrjihovinpojcdinainirn poglavljima i. Allahovon voljom,govoritrcnr o naeomilavanju isparinau sljcdciem poslavlju. Sio sc tiie aiiacnjaprtko isparavanja ili znojenja, orc je obiino pii,.odna, nevoljna cmis;japfekdnjerncylainosrikdu p roda odstianjuje njenim zw)denjem vank'oz pu'. , Lozi.St,, se tiöcpoviaianja(ar. E,,cs,,), t. je isrj"-.je sro-^.;os sadüaja liroz somji tnkr, dok jc ispifanjecrrlcrapostLrpak oiii6avanjanepotrcbnih matcnja i .iiicnje djeva prcko finiranja purgacrjc krez anus. Postojc dvije vrsrcpovraianja:neprxitno poDa.anjc,kojc jc n$oljno isrjecanje zeludainos sadi;aja usljed muinine ; ;uiljtr.osri; i poricanjepolraaaDja sa ili be, (uedstraza poticanjcpowaianja). I'rva vrsrane zahr;jeya en,etika niti spreiavanjc niristimuliranje, osill)u sluiaju ako se pojcd;nac nc boj; kasnijes piopadanja i hrpcrtoksiönosLi. Iskljuinotadaono nua biri suzbijeno srcdstrorn za umi,tnjcda L ,s " p , r s t i" n j , , , v ' Lr.rlu. r . , u . r " \ i l - n ; , o , t, , ^ r i F d r , , . S r o : " r . , , . p " l i , d n r d i, ponaia ra, onojc spayrnos no za :ivot u sluiaju hitnoelijeienjatrovanja hranom, a to b snokadaae sc i;iaenje od ncportbnih mateiijapobrinutio ravnoteiiqclcsnih ie izluicvina i kadaviijemci stanja,ahr;jevaju ovakrci;i.cnjc.
r: l trmiz,. 37, hko.lcrjr Fkr) da r. ore ßdm i naj,jlrütßhjnir LLhrdis,ln. D1 tr rrnui ,\h nd. 6/1+jj E b $ D . , d , 1 J 8 l ; D r . k u r n j . t 1 5 7 i _ G h a !i,/ 1 , 1 7H , akin. t,!2ar.

r31 |

1. Uzroönici poaraöanja Povraaanje jedanacst se sti ,ulim pomoau prisiljavajuiih sila: zuiljivoi6u. rti Zutomiuii koja se p,tlijcva prcko kaldrc srdnakai rmii put van kioz qornji traktl pokvarenoiiu pr.ckomjernoiiu stomaka, mukusa ipobudivanjüsr(,nakaj stabonr probavom; pogreinim doclacima hüni ijcdcnjcrrsirovog povr6a incdozreloe voiar jeclenjcm prekomjcmim i p;jenjem. uzn)kuju.i Lako nervozustonaka:odbac;vanjcm nemjesive hrane iz stomaka; ozljedana u crijevimal si,dstvom za poymaanjc, prchafanjc stomainihsokova u rcum (vodenkasta izluievinasluznice)r ncbleiancijomhiane, nuinuron iz psilroloikog gadcnjasa neaisr.,aom (lat. Coprcphobit).nadfaiujuaon, hianon ili hipcrsenzitmro-iau premanaroiiro ncugodDoj hfari (tdr. OpsopÄr*ia),iti (Lr. .S;roplrobid), iak strahorrod pukogjedenja ito takodcr no:e uzfukova ti cadljivost i povraianje; psihc,li,ikim i emocn,nalnim strcsom, mclanholijorn, Lrigama, tugom. m^uanjcm m(no re aLrcakcüe (oslobadanjcrn cmocionalnc naperosri -deienekfoz sakupljanjc orc;avajLraes rüunarskoq iskustla)uzrokovdre botn;n sjeaanjima i emoclama; konrunikaLivnim porraianjen uzrolovanimpukin os,,lcdoiranjemda neko dluei povraia.Z,apravo, postojcmnogevfsrcprenosivih bolestikojc sc iiie sroctnom pJjenriivoJiuukljuiuruaisvüh, incvc, z,jsnnjc. Jmrkanje, stiahi smijchird. Naravno. .,!akvostanjcprüemiivosh rcrabiti neakrivno hod onogakoji prina pljc nceoitoje potaknutsenzonim kontaktom iz mozgada ro opozovc. 2. Humoralna reahcija u digestivnom procesu

(af.dÄlot) Poitotjdcue izluöerinc u r(,plim klio,ar;ma iioptimgodiinj,m dobitna postanurlede i i;ic se. poticanjcpovr.aianja tadaje najbolj;rr.crman. toito rjdesne izlutcvinc u hladnrnr precljelima ihladnim tcdinrj;mdobimapostaju guste. teikci je ßpiranjemcrrjcvail; ktisriromtada li.,risnije. re:e ,a izlla.enjc, nj;horoa;iaenje OdstünjNanjcprcüdanekoliainc tjelesnih ;luteüna rr!i sebitoprckoprivlainosti (ar. dzc:b) il; pfeko ocll,üanja (cr. Jol). I,rivlalcnje se vri; r nejudaljcnije taikc. a odbijanjc sc nii ;z onc najbl;;e. Itazlika;zmcdu nj;hje ta da kadasc Tuiljn.ost piekoka ;je stomaka, rasipa ili se uzdi:c,to stanje sc elininiic prekoprrvtaienja (;prranjen ciijeva). Ako se zu.ljivosr nastavlja uzdizati, taj sluaajrada zahrijcva odbijarjc (pouaranjcm).Stoea,kada pokvarcnost iterno djclujeDasornji dio tücta, ona seodsrranjL,je kioz ni:c predjelc, a kada ona ircrno üetuje na Di;; dio r;jcla,ona scodsrrdrjuje kr.,zcdnje dijclovc. Ako niri ispiranje crijcvan;t; porra.anjene djctuju. jc ili ako prekasno, a lu.ljivost jc rci posrala sraci<,narna, onda se oDaoslobada iz najbtite moguae taake. Ovo je miloc zairoje AllahovPoslanik, s.a.rls., primjenr;vao

lr32

puitarrle kni povrturskim zareu rvanjem rcneu kupiorna so,njcm ct;jetu lida. ponekad natJemcnu, a ponckad na Tilusn.Koiisreai ovalavhcrmaD jr on bio u nroqL,anosti 'st'snutr pokrafcnu kfv pfekonajbli2c raakc. a AItal,aa räjln,ljc. 3. Korkti i Stete od poaraöanja Opicniio, podsricanje povfaianjr ißLi sronrak. ojar..r,a i po,lnlartulcproccsra ,r jr hranc,inrir,n\.a'rl. c,sL,l,ada tcikoiu gtarr, pona:c Ljeicnju ur*t; b,b."g.. rtncnirih i genir.rlnil rnchkjh iankiraronotakoilerponaTe ll lil(.enju hr)niarih holc\ri kaorLosLr itpia. kuga,paraliuai truanjc oiiiia (,,/. ,\./,r.t,/,;,i.) ;".1..k" .1,n,*,ko. jro ponaieu lije.cnju ;uii.c (/dr.tcrA). U pfoilosti. je povfiaanja poticarlc pfepou,il.rno iak zr zdrarcljurlc. KorisLili $.sa do.l'a puta mjescaro kao opiLrrcrapijrr a;iacnja rijeta rh isrlcra repoLrebnc mare;jc. Hipohrrje u(iriaayao jcddava a poeaadrje frcpoiüijyari polrcbtja,drje ljeli. a iiiicnjeLrpotrebon purratira zini. IpLrk, prcl -,j.",^ .p,,tr"L,. ^"1," t"*p;j" nroifu?,lkorati .lcge.c,ar;vnc bolesri, oireriri ururr.tnrjosr fldt. S"".i, s,,_,aka i (vorr,ousrost. aincai sronrak ncpos,bnurda nczavisno pn,ba"i hiinu. R.ek.,nrj.:ma Lrpoheba oral,fi tefapiji:tako.lefrr!,te oiLrrih ocr. zuDcr autnosr r no.tc uzrokorati (hli). ullri uuiinu r prr:konrjiüü ,bjenjc. OvaLo iternatcrapila Lahorlcr n,ora biti izl,rerorna d oboljelih od hroniine Lrpalc astnciti osira s rskinr erta. ili kada sr.iou rc,skasljala krv rldi. Hcnoprvsts).ili on,I os,ba koji sc podvr*.r,rju n.rprczanju pri pohridarlupoüaiaqa L,ez rzlracivanja iicra vaD.O,ak\o ic ,rpoz(,e.je pogo16o Loisno .ko se ooc ito su zabo,rriliodsovarajui. ".-,"t":^,.;"1" jdo,1a. orc krli s. p,?7dcr.N,aju n.rril,c jcdenjcn,pieviii hfanc. a pordn poyfa(:aju ,rünski(./ Ärlmr/c_rki i1i.\norcrtrt. Sta qo.tbio ualin,k dak.e p;rtDjc lju.li. odje nrora biti zamijcicmda rutinsko porraianjc ili pot,i^"anj" p-,f"i.,ja ;.j*j",r ; s,ndfonron nadra:crosr, cJje!a ur.okLue qasr,ianL, lcrmcnL,ciju. sLr|orir srrmaka. sL.rbost oijeLa(Lat. Vi*vd). abno,matru rjcskoLu nad imdrjcmiDacuran,c tolesti (Lat. llunochonLlriask) ,l; opae pobol,jc!anjc i rleresnu oncD!).atosr. a poclovakvim n.tnji,.L pospjc(naojc poriaianjaizrazir<, ;e opasrro. RelpL tkatr Fod n:lii:itirt oftol,roiinrrr pojcdinachi ttcta. stijcdit;1,itoli.oiü r,,s/u nourt,rva s odgo.o?jlatn dÄdcjtd,, ili ptanjcn lica hlodnctnt L,od(rnt. a pok,n l.i trrim niti rolr'oJrnfulcclr'atujc dottato ,tula holiatrart., n,.?r:\lio! otr,iiiad l1[,c1o hiiljc- ponricjdnti s n?jntont todon.
'D,oriilr.L

L r ^ l : t , , p l l l d . i , t r l [ . , . , r , l ) o , , n t , f fr ( l , h L r !, r , , ni . r r \ , n r / , , 1 : i l , h r n n r l i

1.r31

6 vjeitinama Muslimov doprinos lijeöniikim i-a,n Nlal;1, ,:a..prcnu, U svoroj zbirciposlaniiLih uputa(an Muratta'rVali/i). jc je jc da ZcjclbinEslem prerio da zar;jcmcAllahovog Poslanika, s.a.v.s.,"jdan
iana posrala zaraicnaa njegova klv prenatrpana. Coriek öoqekhio ianjen.njegovaje je pouva,drlior unorkiL Lrctnikaiz plcmenaßeni Ann,ar da pregledaju njegoro s.a.r.s., L'iojc tLrprrsutan i shnjc. Pozivajuai sc na ovo prtdanje. Allahov Poslanik, 'O " je je: je ltanjeni upitao: Al Koji od vasdu,j;ccLolji lijctnik) iovjek upiraoih lahovRdaniic. postojc li ikakvckoristiL,lijeienjuna ovnn DNou)" Allahov R,sle,ik. ' jc: "Onaj Koji je stvor(,b(,lest, ukoder jc sLvor b i liick. r" s.a.r:s.. ocls.'v,rrio da se rnora l'oietne koristiko;epojcdirrc moZcprimiLiiz o'oq hadisaLrkazutu je strutnjaka pod,raju.N{iiljeDje najkvalificnd,üe osoh u svakom hatiti ponn)a prevagnuti. poualanijc Ipak,pobudivanjc medicinskih iricdnrrc.ic'no tc uglavnom niiljcrta bi trcbaloprvo poieti s najboljimpoznatimpral,tiiaicni. a poLc'nslucditi niiljenje. Naprin,jer, akopojcdinac snratra da nüeu moguanosti sanostalno da dnreo potra:iri pravac namaz, on bi tieLao odredixpravan ka Ka bi Lr\'lekida bi klanjao poznatog pLuujcrLr. vrijcmc ilistatiiza inanra. U dn,gorn z-a uicn;ju osobu, uienjaka, je pLrtovanja morem.pojediuc sc osjcia ug nijc r uclobno kada rremje da kapetan pr rTarase nora tra;itiovakvog vod iia kartcr zna!taradi.tbjedinac biodaiskusan, izavisiti o rycgovoj ckspcrtizi. piirxlN, ureclcnjc cljclo Allaha Svenoguacg U tomsrnislu, fo. trr., jcstr uzviicno priiodnauiedorja \jexki zakoni. koclsvihst,orcnja. koji je to naiiniosvrlsLvenim pitanjen. Obraianje Allahovog Poslanika. iopii snisao uskladcni su Lrvczis ovim jc stvorio l,olest. takodcr i Ljck . pot,rdujcda jc Allah s.a.\.s.: lnaj Koji je stvorrc ga dostupnirr \ajuivi(eriji st(,d(,lijckza si,aku istinskin i ozbiljninr bolcst i naainio je AllalnryR)slanik. s.a.v.s., icke,: traga.imr, dokvcaina ljLrdi to nc zna.Zhog toga 'lasnoje ne mo;e * iazlil'oratiza onc kojiu ncupuicni. Nckr zaonckojitoznajLr, a 'postavio'. "objclodanio 'st!oio hadisa koiistilisu izraz: . nkaziranijc navedenih , "saiurao 'spusLio".... "dostavio", ni fadnjumeleka . svaki od orih izraza LrpuaLrru kdi su zadu:ü,i z.i ou, odrcdcnudutnost, da spuste(ar. ,r:ol) lijek i ostareea na jc potreban jt i onekoji ga tra:e.A Allah Najuzviioriji srnarrao zenlji za urt kojirna lijeinicimo.eu iakosckulan,i djdotvon,ost ovakühlijeLovaoim;n o l\jcsooj naredbi, pacijemata raspoznaje sljedeieiinjcnicc.a iaspialljar;o toor (msirati to). ipak ve6ina

I ll.Llll, u \ls.rld.

1,ll8, ru!1hrLL.

ll1

t!!:!Li

n.tih"

pogotrxo kada scn;ihovo sranje faprdr() poqoÄavl. IpaL. samo nckolicina ractkih iiri s orüDTDanr.m prcn,atonrc, o opofavkLr s Allahorin).lopLrircnjrnr. posiojc rncteki Lui sc spulraju iz I)lcnnetaNjcgovonr dtk.lhorr. a koji N r&t,r7cni (ti stuzc Al lahdojroljiDaZcnlji, a pogotovo claslrrzc porret,aa,., k(,j.rc On takodci sh.oi,r za (.ilr.aansrvo. Sliino Lomejcsrc livot:ro sr On sri.r!a u n,drcrici majLc. ponxl.nj{,gov :ßot , rzdüa\anje na Zcnlji. s't do smrrii kasn,jes poDovros oijllja"rDja. Sul,^ jf od oul, duinosr; po\'rcrcna orrl]rLlagoJovtjerinr biaimr.mclchmi. Ostaliriolo,i ,rLjai njalar u .l^ t,jfkdi !njf!rd,i i^ ?culiosr;rLrrrcrlLmi svcctotr nc d.duu .|rlir s kiionrkii,Lih o:rljavarz rjrh,rcr rn, p(,put rvila. toq.r. I! rna. h,anljivi srshrjci. lijekouibolcstr. itak nirh,viartnsi kqi r| lrenosc. uzrokr podje.tica sri o oi,\ljsiLr,, pfiko kiic. Nekoliko su ljjckd.a rninr[li k(ij 5u smrcitL.rr na risokrnr yisinanra. nadnnskrnr osr.lli su snrjcircni u r.rzti.itin, naslagama zinlje p jdnak,l kaoiu rirckan,.i ibiljkama..., oil krlil s.iovi odeora,aj,r Laazu tcnzit(spustiri). -strararie iijeka zr sva[u L,(,lest doki^,jc n.rdDd,i,,sL Allahor c n,udiosri. i rlunLr rlastAllahoycsulcfcrostii Njcrov,x izranrctlrorsL,osr.a^nja primi \rc,roriDr stinrcr!ina. Oorj kojijc srlofioboL:sti rak(xterjc LrLrrlio prir c i obzrrario zakone koji poka^ju k,, je raj k,ii ,,pr.{,tj^ ()n;rj It'znakoyc rrni"crzunin,a. Loiije srroi!, nrdric.patrlci pokui^je shlr !,ji, talo.Lrlilcko,c.hpoDoer ijuclimr rlascrlrrarc u njihr.e nczahralnosLi i udoroljd?ij.l:cljdni.! On jr rsro tako sru io tijcL zasvrkLr LohsrOn.lajcljülina irnsr da opcnrsi,lt giiichtpuronpol,rjanja. d OD Daqra.tujc rlobra rljcLr. pokLrJaie i parljci1en,,k.r pr,ln,r ljrsrlikilc il, u/(t;u ,,ap.lo/{! i dolodr ih u \leqoiu L,lizinL, Sr(,sc r,ic ojtalih. i naLtn,artrxrr potrajmja, pokui^jj njihovi pristatu protLrlc:a nrihoro: odvlarnosti i, udn.na rjiL(,w ncupuri,nosri. Kao ir, j., On dio.o\jc.inshui?a,orsul,rrrrr.N.ljaija irjranina, Orr takodcr poma:c ijruicirrra d:Lrrarlvladalu silctarrevojn'riDri sljcLla itt, su Nrir:*o, i Llr:ost,r.litni nctchi. Ältatr Srcnrnrorrrir stitrio jc priixl,rczüdDjfi z&lowtjsru,ali i1,jc Or t.,krrtrr nqnlirao sr Tako!ima dopuite.oq ispunjcrjr, a on ri raj kqi ir o.lic(l'o phtazri i \je(ircl(, risLi i7 rosr.-Stojrritr roil zaLrinjara iorr2rla (.a o!,m $,jtru) Njcqo\isembori n,oqu s hü suo(.ili za uiic c njihdlq pun)liur u oron,inr)h, (h ih jc rrk(rl.f opsk,|io nrai,rü!r.1.ro rrcvazi(lu ina(.iriortc,r $.irrlon, iro f^spftuc na!atüsila tan,r. Razlik^ nc(lu lj,rlinrrjcstcujrh,vniro znanjri ,,d,sitjcnosL s k,ion,(Di nocu piinup,ti o\ak'inr[o,isrinra. Zrista,,\lhh jc n.eboiji ponragai.

l i l ;I

7
Lijeinil,ova odgovornost 1. 1Prahticiranje medicine bez haalificiranosti

lmam EbuDarucl, rmam Ncsa'i i inrarnlbn-Madtdlc izrijestilisr iz prcdanja "Ko god 'ekao' AIJ ? bin su'ajba daje Allahov I'osla"ik,s.a.'rs., ivxli daje lijei"iL. (ar danr;,)." njegove litne odgovoinosti iako ne poznaje ow profesiju. to je predmet L2 Medicina (ar tibb) u jezihu Ran;jc nardcni hadisidüclcse na rri podruija: linglßtiiko, pravniiko (fikhsko) jczikunosi rijei tibb u arapskon incdicinsko. Sto sc tiic linevistidke interpretacüe, popraviti, iznetluostalog: uiediti,poboljiati, ispraviti, nekoliko.raienja, obnoviti, podjedDako kao ljubiznost,ekspcrtizu, razLoritost, vjclrinu, sposobnost, lakt;inost. pronicljnost. spicmnosr, mjeroclavnost. zrclost, oitrounürosr, naviku.nprarnu praksu. profinjenost, pregovaianja. mudrost. moguinost vladanje intcligenlnost. djeloFomost, steaen;nr rteitinana, istanianosr, kao ; tc;nju ; diasc v;jcsti. jeziLu poprsu. Porcd imcnica izncsenih Lrnavedcnom tabib(lije.nik) Lr arapskom mosao bi tako.levDaiiti: onajkorilijeii ili uaiar dok bi bolest(n,eied)nogla znaiiti: nespov,bnost opiinjenost, ncsklad, umoLolnost, napadnutost, oLroljcnje. iscrpljenost, potiitenost, zaljuLljcnost i razoiaranost. Arapi sLr konstilitcfnrinbolcstan u z aicnju: (bolcsna ispunjen ljubavlju. zalj,,bljen, Lolcstan u srcu srca), bolesna duha,fanjena zasiaen, lwl itd.. Upohebljavaju.i rln,m tibb u ?naienru ?aljL, srca.nezadovoljan. jc: pjcs;k bljiyanja,aüpski El Hamasi rckao 'Ato rdn l,olcvd''t", d,,1o nehaclrr'hudenaja rraha hotcst A, ato ron ol'irycn'r', orula nchabutle nesalonüit:a tarlijtL." "tvrliti" "ispovijedati Izraz upotrcbljcn od AllahovogPoslanika u znaienju .s.a.vs.. L n . n 1 l"1 , , r " l " r '. , l o d F f n ' L i :' . n , " r , . i , j . , \ i i . u " , u j " l , i i i z n ' i . j , r i i.r " nijc, bik, da ro üdi namjernoili nenamjemo, se tiaetvf.lenjane.egaito to pojedinac no;e joi uvüekvjcn,vatnoproizvcsLi itctrrc posljcdicc.Tö takodcr podrazumijcva prctvaranjc i;zvjciraicnost.kojc su prinrjctljive kod onoza koji primoravasarnscbe kaolijein;k. kadaon neposjdujeprimdnosr; kvalifikacire osba kojerfeba da djcluje
' 8,,1$tü:lrl! alruL,licD: n, ,rröd' ' ()n.irfnrd: -drür nrrrl"l'

t i

I
: i

b
p p d, g(

a
hr

I r3r-,

da qrrorodeovu pn,fesiru(iz ole srruke).Ovo ulttjui,,je zodrjc, ralnorciLr,samop(ü?da.jc. stlpljirsr.udnljjivosL, srrah orlsrjcicnjai sliincprncsionatne osobine, " - l\1,,1 ' ,.,, n , , r l , , t1 r ." . 1 . 1 ,t , ,. r - . r , 1.3 Odgoaornost lijeöniha u islamshom medicinshom praou

" slL,.aju, brincyeonra nat, o tjuilskoD iivotu.i ncodqorouo i Lrzurbano lNom se prnisqi u ko1,jon moic inrariskfivcne odale nrorileili pakisktjLriu,noriaru cLrtrit. U rrklon Juiaju ,,n vda pac;jenra u !,ijdDe k&la jc nirova r1cfu rcuna sl.rLa, a njeeora icinja,a opor"\k(,n viomajaka."ztotrnik", u o!o-.t"tq". *tg,",,,.,,";" ,^ .," .",,;;" narcdctu,. pd€d osralih oreiavajuaih opruil)i, r nna platiri kouprnzaciju,a $r ncrc Ld. jc pu?,!.;o. \t.ina mLrstioanskih Lricnjakrsla:u * , "t,.., u*... f,,J. ,, tazliiirorvidenlu. FllJiatrabr iijc dodao: .Nc pozn;1errr sluiajkoji scranactJoeorlio a je izfiiena picsudr i koji slu;i kao piin,io ,a L'k. kor.s.t kasntcsl;incsluitLje; a da ureicnarazliiita prtsLrJa 1e za samo/r.anos l,jcinika poed rdrijc ravftlü,s. Upfkos ooc.Pcuda no;c LiLi ji:f dozvota suspejrdifDa. d;,dJA,,:" r,,f..,1" a"i" ,,a'r*.i;",,i" LmncbiLn u nnqLramsti .la.ljch,je tru ovakkdozyole. r pacucnto!' piopusr.la isrmii sricdodrbc riegovog lrrcaDika ostajc njeeora qIcika. vlasLita 1.4 Pet hategorija lijeöniha rc^,hariili *lrikc prc,uziotrovani o.t i,jc.nita prcmapa.,jcrriDra rrcgu , .\cpo\olj.i hrri klasiliciru,i Lrpa kaLrrorüa, tijc.,rikkiijc yi!,k".f_t".. f.";;,".i,:; *;f" p."i,l. | tur' rc 'z!co $orc uslLrse u skladus pravitima. dol u sltt&t,rs Altatoro,n V)ljom parLrlntou sL,dbina ü,cla je ncgrvotjer smjd iti .;ji pac,jcnrnijc stijed!, t,jc.n;ko.c L . " , . " , " . , , . 1 r ,r , , , r , . F , , , , . . t , n ; , r r , , , r ./ . r , t . , . i . r re,rt,rr^ ti., ,1 r ,, . U , . r , ,n o u . n . , . f i . , 4, ,. i i , , l , . 1 , , . , , , t ,i ., . , . . . r i , , . r , ( r , . r 1 , , 1"r .1. 1 , ,. dolesLido snrüi.U takvon, stuiajusi nustimdrskiur.";^.; ,r"2" * .l^ i;]"r,,ji,,r"'*t_ rowran. Posoianjeizme(lu ostalos mo.Zc biti !znrk.,.,o p,,toq.,i..€_,..i,; a; rrd&) ,li nckin drusin uzrc.nin asens(,n. Israjep,".*t^ a"r" " ,t"r"1,, "r,;.-t,*1,, (tar Postaolrtnia), nalninjer: Ako kvaltilic;fan l,jeinik pin,jcnjqc s"; "k,r..,;,i ; opd?cijuna djeterLr prikldnog doba i pril,tadnorn ".".ü,". ; ak" bj p..tir" izlod,, r,rußkoq zahlara dijcre par;lood ltooptikac;ja. ili ako takrck.m!tikacij",uf,,k,;l,
' El lll .,LnILo HiJ.v. l\t.rnln Lh t\t . ün,. rr7j q

U slJrJu s So rlatrn.odgovomosr san,c,zvanog tle.nika ukljuiLuc: pfchiaj.iriviino dielo. pfcrar!i ug,r:ava,rjc r,,dilr rilora.Ct".l^ i; t"l "t"r..t.l"^* ,f^l;1"f,.;iil

r.jiI

trajnu povrcdudjerctovog rcprodukrivnog organa,l;jetrik je ii uvijekosloboden od bilo kakveodeovomosti. Isto rniiljcnjc prunjcnjLuc sc u slu.aju lancina(ije(buienjai ar. Äaii) biL, da je paci;ent rnentalno zdiav (ar. OrtÄoplrrcn;c). ili drueaiijc,jo: uvrjck u sklaclu s rslamskrm zakonina.srmian lijcinik nijc odgovoiar. pfavnapresuda Ovaltvaje islamska u bilo kojoj operacijiili trctnranu odoL,renih (ar. od paci:enta sirarl:aara'sar,rm odricanje).Ipal, koristiprcporuicncod Poslan polju ftaLrkc)su ikoveupute da se Lrdi pomoaod najkvalificiütr;je ow,beu svakom najircclnqc i iak, porl c,'akvimokoln,stima,kada Li neiio poilo prrti\ro lijeiniikim n . r r r l c rr,., o l , rL r l o1 , ' r r ' , . , ' o, l r " l u All '1.-' 1,5 Odgoaotnost ptefia öetüefici irnama

Imün ELu Flu,;fc i iman Safi slaiu se da poiast kao posljedicaispravnor sprc,vodcnja obavczc nucprcdnrct nadoknadivanja. clokbilokiic itcte korc!, posljedici prevaie pacijcnta kiiviinoq Üela. ili nesavjesnosii ovlaiauju ili u slu.aju njcsorcsmLti njegorupofudicu za traienjenel.,kn&le.Na.l^lje, u poqledu liine odrorotnosti. rmaril posao putovanje. S^fi'j" napLa'. ;",cr"k u sluireuwnrti iznrLjnljcnc z;vot;nje ,a ili pii iemu ako;ivotinja podlccne kao posljcdica zlostav!anja;li zr iiuenc rüjanja put(,vrnja.rnajmljNai jc joi uvijekulgorDan za poipunu nadoknadu. Zapravo.pravilo odeorornosti. kaoit,rjc dosororcno od vclikostri,januslin,mskih posljediine da sL, skolistiiah doka?Lie itcte (or si,ndjoi cl,ljiirirrd) prcdmctodsoyor. nosti,doksLruinc nezgodc, komplikacije iligubici (ar. s/dd:,rt c/ r,od:i6)nisupr.,:dmcL rcstirucijc ocllijeinika.Razlika u niiljcnju ;nedü iervei;ce uienjakaje rn da je in,anr jc clajc pacijcntov pristanak L,buFlanilanairrio prarilo poqLmur i raznrotrio dat kao

- . " 1", l i . i . , 1 , j " , u . ,: , . . , nS r, . r ' . t t. , ' - , . r . t , 1 t . ", t . , -

pristanalr liinc odgovornosti; doksuimanAhmcdi imrn Nialikiazmotilipacijentov kaopotrcban clcnrcnt kojioslc,bada lijcüika od bilokakrcodgovornosti. 1.6 O dgoaornost zlo b niha
Druga katesoiija oclgovornostijeste odgovofnost varalice ili ncupuicnc osole koja jc u nrguinosti da prevaiom urleriti pacijenta u svoju struinost da ea fijcir. Kac, posljcdica toga pacucnt mo:c podlcii ili se njcgova bolest nnie pogoriati. U tom sluiaju, ako je pa.ijent znao da njecor bolniiar nrjc lijcc'nik i ako rc ur uiobLio picdL,:cni tictman, onda nc posr(,jiodgovornost. Ova odfe.leDostse ne supfotstavlja ranrlc narcclcnonrhadxu. Ipak, alo prcrjcnt ncNmnjix, misl; da je os)ba koja nudi 'lijctnik" pacücnta poscdno izra;enim s v o j cu s l u g cl i j c t u i k , i l i a k o k a s n i j c Lnrcrava

I l3rJ

pLikaznanjen, piisilonr ili zagovai,e rrii tvisro pitanju. znaojr u sF)fn(,m ili akorU',ik p,opric lijel,inakor njceovc upotrcl,e doiledo poeorlaraoja bolc*i kod pacijenta, jc sil,rik jasno onda odgovoian, kaostojc Lo navccleno u raniic sponrcnutom harlisu. 1,7 Odgoaornost za nelrctiöan öin jestc Trc.akatcrorija odsoi oinosti ona koclu.cnog iisk,,in,glijeinika kc'jirzvocli srojc uJuge u skladLr propisanin pravilina, s i ako,rclrotriuo njcsovr nrkaposcenc ua udiavrrn d1cL,npacijentoyoc rij.la;oirrrigr sieikom. I'jcirik ic {lgdofan. U ianijc nsr.lenoj luci.rr nijene obrcznuqa. nqrimrcr:ako lijciril rrtil,onrizredi: rrz u urchi. ili akonjcqoyr (ljcrfr.r. oit,i.^ Deh.rtiDrano oircrishorunr iLircstis Itcariltsc rlrTilrrlqovornin za itcru.i rrci.ijc nadoknadiri pac,tcrrru ili ,ljiso'ojporrli.i. lluna je.r,vano (nt..l:in.lil!.l isldnskonr rikd,u do rchoLiiil,iin" huki). 1,8 Odgooornost za daoanje pogreinog lijeha (lol)r'o L.ct\rta rNla odco\ornostiji:sh,ona oLuic,!,,-r i u(.en,,s lijctuika koii datc joi $t !(1ril)c. a prari ncrar.nrr Lrrirck dija<nozLr. rli qrcikon, it.t'ri Itcl . triPin,jr Kro rtuu[.irrjc]rove odluk.,pactcnr paLi od krnplikacija, i..rko lijt.crj. i.zultiia paurrnn)vonr rn,fiü,o.lqovon,st ostaje liiccirihor.,. 1p!h.u,,v(rnsl,,,.ijLr. oad,rkrr.la nnic Lirrplaicna od lijcinrl,a i| nruslin,anskc riznicc rcr flcitrl nrl).Jrlm ml ianijih slutalela kojisc prinjenjuj.,a o\al\a,siLuaciju utcncljiojci,,ral,Ahn&|. a mlnosi rc nalrreikLr n prcrrli kr1ü ie .aiinrc 'la.l.lfili { ija. 1.9 Odgoaornost za djeloaanje bez pacijentoLtog odobrenja Peta k.rteqoiira odqo'or rhsLijesti: onaodqovorrost loja scjaiikrldobroobuicnrrr i uienoq l!cirika Lojii,vorlis,rjc uslurcpiima 1rlpisanin, prr'i|u,a. dok u sluiaju otruimnjail, u sluiriu,,pi:riranja nrladc ili ncrtal,rorrrtrlifanc osobc. raprinrjcr lijrirrl, prevrcji da dobricrriliro,je poiodicc. r krt[ L'i pacijentili djjcrc parili od Lompll,acijr ili guhitka, lijcinikjctlcfinitirno odeororan. Prcn,a rrne, akon,entalno rcradiianr ili rdolescent,ra osoba da mLrl,r,njc lije.nikukao doLrorv(, Dost. onda llcinikova odrovoinost nmic biti bilo rripol'itrrr rlokazana ili ocllrjura.Ll rxrr sluiaju. liieinik pn Tboc iiniclobro.inshl). toqrosobr s dolrdn nanjcrcm ocL'irrcLrla bitiosutlcna za eventual posljedice. c ocqirivDe N4iiljfojrnuslimanskih uienjal,a razrlaze seLr i.czis ovimpitanjcn. Naroitr!co.l rniiljenja /ahrijc'aL[ l;ji.nik uiini

t:l!l

pacijentu nadoknadu ilinjcsovoj pon)dic;, bilodajc on dol'iodozvolu od mladc o!,be ili nc. U ovomsluiaju, neki teolozi to vnatrau kao povredu. pacijentovih nan,lavanje prix,denihpiava i prolcsionalnu nesaljesnosr 2. Koje lijeönih (ar. tabib)?

"Ko "rcrdb U ranije godrvdi dajc lücin;k...", spomcnutom hadisü: a,apska üc. " I'cöc kojujeAllahov I'oslanik. podrazumijoa: s.a.'.s., upotlijebio o,oqa koji d,ragn,s tici,nIjudskc L,olcsti. Iijc.i Djihowbolest prodajom savjctom ; ieceptinra. lriljakaibiljnih lijckova.dopustivimbalzaarrna. srimularsirna, hlckorima,antidotima,puigarivin,a, s)edstv,r a zä povia.anje,lijekovin,a za kaialj ilibilo kojim sl.cdsrrDrza L,btaiavanje boli, i koji takodcrprcporuiujekoiisnikuüslusanjihovodozirarjci upotrebu, takodcL poznat (natuialnoj) u aiapskom kaotal,ai'iilistiutnjak u prrrodni,t piaktiiam mcdicuri: b;lo kiic od gmDaLrn,je.alteicnja. ukljuä,jLr.iproizrodaicipmdava.e mcd;cinskih fccepatai h;nDaa;oftopeda: vctcrinara: ili biLrkqeg odnosn.,e pra[riiaLa ili poznatog (rjersko terapeutske mcdicinc.ukljuiuju.i lijcienjcIrurm lijclcnjc). 3, Prcaila medicinshe diagnoze i tretmana Iskusan i intelieentan pravila lijctrik slijedi dvanaest u düagnost;ciranju i l;jcienju pacijcnra, uklju.ujuai: " , o , l , , ,1 t , , ,p , ,,o. t . r L l , i r . , i , \ r r L u t , . :r ' rsrr.t:Lüc ctiolog,ju bolesti, njcnoporijcklo iuzroinrka: ;stmtutetjclcsru konsr;tuciju, pacijentovo jakosri trenutnostanjei njccovasvo;stva je i slabosri. Ako pacijcnrovo sranjc u n,oquanosri da sc bori s bolei6u,lijcinik bi se trcbac, Lrzdr:ati od. ili odloiiti. prop,stranja L;lo kojih lijekova: ispituje favnotciu trclcsnih izluievina: idc rilic;ia staDje nafuienc tjclcsnc zluievi,r; fa?mat,a dob pacücnlai
ftzmaha n]egove natlkc:

razmatra sczonu ivrijen,e i kojiLi tietman eodinc, tadamoeao biridjeloworniji; pacijcnra mzmahadonrovinu i vrstu da na komjc od,astao; ia,matra uvjctc zivljcnja inivo zaqadcnostivazduha koji ohuzujcpacirenta: pol,li;e odiedujcvnru okrcpljujuaeg sedsNa koju pacijentmo;e prihvari:

l lt)

odrccluje snaeulijekaito ea nanrjcrava prprsati i neophodnu dozr.anost porrebnu da sc nadvlada bolest; lijeinikovcilj ne bi trebaobiri osianiaen a na.lvladavanje simptomaili njihovo izolifanje, !ca. umjesto rosa,konccnr;fanjena izbacivanjc bohsti na naiin iro neie pospjcsiti pogor(anja ili ozbiljnepopratnc cfekte. U takvom sluaaju. radikatna climi nacija bolcsLi zahtijcva postupno opadanjc njcnog intcrzircra, prijcodlutivanja da lijc potrebna opeiacija ili bilo kojadiugavrsra je rrcrmana. kio ik, to u pdmjenr pioirrcn;a vena.osin u ozbiljDim slu.ajNima: u obiinrm situacüana.lüeanikmoia korisririsvojurnurlrost u pr.opisivanju najjcd nosrawijcg rrctmana pdjc ülluiivada na povcaanju njecoyc snage. Napr.rmjer., tfebalo bi da Ludezadok)ljsr!o lijciniku zapoieris odrcdivrnjem bolcsLi uravnorciavaijern pacijcntovih obrc'kaprijc njcgovoelijcicnja dijcrarnim dodacinla.ion bi rfcbao jcd prcpisa ti nostavnc pruc piopisivanjronih slo:enih.itd.r lüekove lijeinik prouiavati nua bolcsr i odluiirikadaonanrozc biti tijcrcna, a kacla ne.Za hrcniinLr bolest,lijciniko ubacak(|jek) m,ra biti ograniienna rcducii:,nje boli i parnje, kadaje to moguae, na izoltrdrjebolcst;.na oeran;iavanle njcrc irete, kada i na smanjivanje re to mogLrac. moguinostinjcnogiiienja ra druee. Lijei,rik bi takodcr trebao poiti,vatiscbc i prnesiju. i ne po:uriraLise da uporrrjebi beskoristan tretnran za beznaaajne Doviancdobiti; Lteinikne bi rrebao pokuiavat; prcrjcranih s pursac;jotn tvaii ili nanricnih Ljelesnih izluievina prije njihovogodeovarajuicg dorüevanja. rca, umjcstoL<,ga, on rnoia sa.ekati porpunodo,rijcvanjepijc pr;Ljesavanja nr;hovo purgaciji; lleinik takoder mora posjcdovati znanjeraznolikihLolestisrcai duia, rnudn,st da scnosis njima i njihoüm djclornnim trcrmaDinra. Posjedovanjc ovakvoe znanra igraglavnu ulogu u procesu poeororcu s,ietjavanjuenrocii,nalnim lijeöcnja, srrc son kao posljd;$m bolcsti.Ovakavje potpuni lijeinik (ir. Ädtirn). Sro r tiac praktiiaia komcmanjl,aovakva stNtnosr,iiak akojc on bio ricst u dijaenosticiianju bolesti iprcpisnanju joi Lrvück odgovarajuieg antidora, ae on tijc.iripotabolcsti. 7 , 1 ,,,r " . o " t p . n l r . , ' , r L , d r t a r . bl u a . . / . r , u . u. , r , . p r , . , \ r i. , . " n , up , r j " rr o rcg srca,moralnojnoini, pol'o;nosti,vjcri, privricnosti,zahvalnosti. strplivosti. dühovnim odfediitimr, sklonosri za prolaznim svijetor i:cljom da snLnc , ljuhavi svogCospodara, inaic on n,jeistinsbl,jeanik, umjesro toeaonje nepo rpuno ;Txedcn praktiiarmedicinske p,ofcs;je (or. rrräiö /iast). Nadalje,najbotjilijekoviza ljüske bolesti osta;Lr u sjcianjuna Allaha Svernoguiee, dob,adjela,dobr{,i;nsrvo, nml;tue, pLiznanlc Allahovih lijepih imena (dr. emrd c1l,üsnd)i zikr. Ovakya zaznanja imajuvelikuva;nostu potiskivanju bolestiprije negoiro se onejavc, i Allahovom reljon. postizanju lijekaza neiije bolcsti.Zapravo, urNanjczdrovostijch boljeje ncgo uporrebljavanjc najboljihprifodrih lijckova.dok sveto zavni od pojedinicve 111 l

Stloritelja: psiholo;kcnaklonjenosti, \,jot i voljeda ssluia poziv njegovog i iazumi imo,a ga lijctitiliubaznoiiu s paciicntorn, moraimatisuosje.anja lijeanik podjednako ka, i urmr duhovnin. On lijcinik sernoia sluzirip|irodnin Iijekovima spovrl, psihologiake tehnike, duhovnc i ideoloike inteligenci:u. moiakorisLitisvoju ko:eac biti dobro ili oro iro ic njtgorlt nosti iiak mcntalnourlenvurjc paciienta orctodu da piebr iskusan lijcinik koristit aedopuitcnu iri. Zapravo, bolcsL brzo pacijenta i napokon, po,nogne oporavkunjcgovog prcduvpaciienu.slijcdcti icst esencijalnih lijeinik mora paziti na ciljevclücacnra jcta srojc pioiesije,a to su: kultiviranje pacÜcnLc,vc da t,enutnesnag€:ponraeanic je nr)sua. pacijentponovosrekne izgul,ljeniclio srojih piirodnih m.,srinosti ito zaustarl:anje bilo korih piije; odsrarjivanjeuzro.nil'a Lolcsti.karla;e LonrogLt6c: daljiL konplikm;ja; u sluaajupooltlenih iizika izabiranjemanjegr;ika da bi se ore da seodstiani t:losuanost nanjc opasnosti lijciio onajveii iuzulanjc pravca poditava ovakva Lijeinik koji ne veie. Ovih su icsr pravilasr, lijc.cnrapacijenta. piarilanrjciak ri lijeinik.a Allah znaDarb(,ljc. 4. Patologija bolesti Bolest prclazi Lroz aetiii pak,loikc fazcr enbJoloika faza rli poietak bolesti; i njexr oPadanjc putanjc bolcstirpotpuno dozrÜcvanie patobolizam ili pLogresija s tinrIijciiti za svaku od ovihlazai u skladu razlog I-ijeinikmc,ra datitainoodrcdcn rad crÜeva slabi, ;h. Naprirnjei,ako u ranim tazana bolestior nadc da pacijent<,v 'annje. Inaie, ako potrcbne laksativc ipurgative da bi t uLlzalo on mom piopisati on p,opusti to uiiniti na poietku bolcstizbog opieinih razloga,on to nua izbjcii raditi k.rdaje bolestu progrcsili.Umjestoroga.on bi nebaosaiekariricno potpuno prije pokuiavanra puigacije. Ovo ac pomoaitijeluda skuPi isLal,ilizaciju dozrüevanje izvcsti stabilizirana. Iiieinikondasmüc bolesti, a kadajebolest u pobjcdnanjrr snaeu slaba. purgaciju, uzroka visitaekadrjc bolcst a odstranjiranjc 5. Etiöhi lijeönih (ar. taba'i'i) prccedure prijc izvodenia lijcinika da slijedijcdnostavne lnipc,ativjeza obuicnc'g pacijentovog pogorianja stanja. ili bdi kompl;kaciia brzog i osnn ako se c,nihslo;enih, jedN,stavnc liiekovepriie pokuiaranjas onin slo:cnirn.i trcba on rrora propisaii piije pl,pisivaniaIije[ova.Pod oprcanim stanjima poku!avarisa dijetarnimprisrLrporn postaje manje takoda tijclo dozusascnzitivnoiiu, odeovarajuau lijcöllikrnorapn,pisati

Ir 4 2

pLNil,nrrto na lijekove, a prilagodijivijc srlor srsi. Lijr.Dikiti rala i i nroia usranoür; daLjcl,olest topla ilihlarlna ine smijc Litiiskuiaran na clspr:rincnr tllo Lrlimtijctonr se doknijeLrpoqunosti u,jcrcnu njeeorrprderlhu.Prcrll(,srrvljajLr(i .tr bolest inr., sloi€nf s,mptonrc. on bi pivo LrcLao poicri s onin Dijdu,,u,rnrnijin. N.iPiDje,, ladajc .if sLornak^ popraicn unutanrlD upaion.o,rL,iprvotrcbao , rtliti na orklan jauLr rmiice i upalcprijelijcicnjaza:nojcnosri. tJ druron piin,jcnr. ako on lijcri scpticophlcl,itis. koji u kivi u,fokujc kdlrbinovano s akutnonupal,mrcna, lrnjilenjc o jc ponoro. on prro nrr,ra otklonir, \r uaicu i upalu.,,AIio ljje.it,nDiörooboljdrje popfaac.o orc:an,m s,mpriDima, on Li prro rrcbao lijiairj.cpos,c.tD. na.lolazcac simpron,c, clok rsror.rerreno trcLa voditi ratuna o duhoko usr(,1(.enon, sr.ü,iu $.edoksu sinptonrijrii ne:obolc*,kaonpr:u slutajLr colil,,L.ilhsis a (u. lid,t.,rd:ur. lijenrik oLiino lirc.ipflo nocuacbolnoraicpljcnje. inaicon snijc rapo.ctiliji.tcnlcnr l,oli, a p.rrrm se usnrcriri na Itc.cnjebolnoq zr.QljeDja. Ako on moit Jijcditipriutni Lrctnan dct(,ksi6ka.tc ustezanlcnr posrom oclhranc iliodn,oi,n.on hi scrrcLao odfeai .,.i- P"1.. r r , . . . L i 1 " , , . rI , r a iL bi pobolriao sLanjc, lednaloiir, or ra nna lijcaiLi nj{,!ro!onr n,PIornoiaLr.

8
0 lzbjegavaDju zaraze +tudijao hadisima1. Leproznost (lepra) D:Jrir bü, AbdLrllah ;zvijesrio iz picr,rcna SukejtdoJa u rc dr je dctcracija Ikdinü d,r isl'a:csk,jL, prpadnost islanru i Llatnosr AltJrvon putu.Sa v,bon,, m,su poeli iolcla kojijebio oLolio od rciko!{ i nei,ljcrtr1,s l.pm,,roqsranja. I,,ijc rlhovog dolasha Ailalov R,slarik. poslao s.a.vs.. in je po kuriru poiul,rr. rororcii: ''Vratire seraicnr domu. lninrili smo vaic ol,e.anj.. il 'sah,l,u" lLod.i u NlL,stimowmr EbL, urjre je prfnrc da je ,\llatrc! po Janik, s i.r.s..rckao: Lljc:ncod lcpfoznc osobc Laoit<,to iinirc orl la lLn\,lad;dre prmio je Lrsvoj(i?bii..ihadisa .ta je .ak Altaho! R,sldril, s.a.!.s..

'0'o v mliDsirr ! . r , n ,k i r r : . t l , r i j A rl r r / l j r L j r , r , ' $ L L nr.l i

r43 |

"Ne prenesenom Ijudc."r'6 U dmeomhadisu rekao: buljitcckstcnzivno u leprozne 'Neka je, nosilaczaiaznebolesti s.a.rs.. nkao od ll,n-Abbasa. All^lrov Poslanik, "Ol,raaajtc sc lcproznojosobi s zdravuosobu. 'J' On je takorhr rekao: ne posjeiule I' jcdnc koplja." udaljeu,sti od ili rlvije du;;rc jesre (lepia) ;ljevon crne ;uii kmz zarazro oboljcnjcuzrokovano Lcproznost izluievina pri tom proizvodtii tako masivnopropadanje trelesnih r;jclo, Lrzrokujuii udova.Na uhu,cu, hrlst uztukujc tlziike pü)mjenc;deiororacrtu snojnoraspadanje, -läkodcr ponekadie ovo dezintcgraciju udoia. iak, prisuicnc bolovc i postepenu pripisuju lavljih karakteristikar lijeinici ovaj nazir: nranilestaciji znanokaolcontiasis, a proldirt i iinjenici da zaraza dajc tslcd slikclavana licu oboljelog dinjcnicida holest svakoga ko dodc Lrdodir s njom (;ftm u licc) zaraznim. Lije.nici sntr:1u ow oboljcnjcnasljednin.puljednakokao i opasno zadah i ncugodan srtrad Onaj koji rc priLli:i lcproznojosobi osjetiti:e neugodan odriatno za uroga koiirci bolLrje od bilo kog koj; izazivapoiraaanjc, a toje posebDo (plu.nih)(*Dljcnja. pulmonalnih oblik.r 2- Fahtor tjeshobe lanik. ; ljuLaii z.rsvor c slcdbenike. ,'\llahovPos U njcgoron, savrsenon suosje.mju zlom zbogposliedica im je da izbjcgavaju kontaktsa srnltonosnim s.a.r.s., sai,rcrovao prenoswib niihovih t;jela i sfca.Ncki ljudi l,olesti i mc'gu.cg kvannja diranjakod kojatrcba i imaju piitajenusklxost iosjctljivost sklonijic] dnrgih ka or;m bolcsiima puki kontaktd.r sc razvüe !ifus. Porkad. bojazanul'zara iircnjc ovakvihzaraznih tijela bojazrosti brieena konstituciju LolesLi. Zapraro, psihiakiudar ito gr izazivaju i brigepostaju dominantni pc,jcdurca tjeskoha ne no;e biti ignu;san.Daklc, boiazan. laktoii koji ie kontmliratisnaeuiprirorlu pojedinca.Purckad. kada zadahbolesti doscsrc zdravuosohu.o, uarkujc nrubiru, tc ovakavzadah postajeneposLedni pri;ennik moravci Liti sllon pnrosni aeens. Ipak, a kao ito soroto raniicusta,rovili, (premabolesti). rcakcijii osjctljivna bc,lcst ovakvoj

I llro \'leLnUL. J5.lir Lr\hmü1.2072 ; B r h t r u r , t 0 i - 2 0 6N i tusLi0,222t '^!Llj.lL e i , \ h d , , l h hb - , \ h - d . {hil h n . n r os i L Ü . z iH . j { n i u ' N l d t n . u" iil 0 L

llir

3. Razumijeoanje

poslaniöhe upute

Allahov Poslanik. s.a.rs., ptcmcna, o;enio sejednonr izjcdnog od susjcdnih i pn.u jc jc bfa.nu noi otkio da mladazadoLila nekekorsen;talne ahnofmalnosti. izrncdu pokazujuiibijeleko;ne picmentacijc ostaloe u podrutju psoaü (ldi. Lcutodd?ur, te ju je on zanolio da r vLati swid poodici.ir Ponekad, u njihovoj rgnoLaciji, odredcnc indiwluesenroquusuditida dovode u pitanjeR,slanikovu nudrost. a poeotovo kada poslaniika sklonost demonsrira akcijc drugaiije nesoito ohiiDiljud;;ele vjerovati. ili ono ito oni ;ele vidjeti da on radi. Dmgi ljucli koristcsuprotstavljene hadiseda poslaniikih do[a:u abLogaciju senzitivniL lradrsa.U vczi s ovom tenx,m,imam je Tmizinavco u svon D;ami'ul hadisu prenesenom od Abdullaha trinO rcm,ra., dajeu $on ogiomnom prcna sLrosjc.arüu ; ljuLavi w(iin aslübmra Allahov Poslanik, "S jdoom uro Nku leprozne s.a.!,s., osobe, sraviojc rrmjc;inu vodci n<iii,: rrenm, Alhha. rjerujuii u Allaha i osldrjajuii rc na Allaha." Slitanje l,adisprenesen od iman,aIl,n-Nlad.zd2ca. Ovaj h&l;s je prn;o Diabif bin AbdLrllah.Ipak, r'jeiodostojnost ovos hadisasrrratra sc slal'om, kao ito lenr, Lrnije vrdjctiu orcm poglavlju. jc da 1eAllahovI'oslanik, U drugonhadisu, I-bu I Iure';rc, i.a..prcnn, s.a.v.s., "Ne postojizarau rtkao: a i nc postojipraarovjojc.- NaüvR,, ovaj Ladis nogao bi bitiuzet izrankonLeksLa, i lrudis slahon !reronili sasurrnjrvur namjciana nogu sc igLatisa orimrijeiina,naZalc'st. na njihovu vlastitu itetu Ipak,a Allahovom N,liloi6u, n€postoji konrrad;kc;ja u uienjinra Allahor.,g Poslarika, s.a.v.s. Ako poledinac nade jdan dvile suprotrosri, makaL u dobioprorlerenin hadisirna. mogu6cjc da u mu od pripisani u dvahadisa od ncprijaLelja, ili bi Ladis moeao prcncscn biti nepravilno od je jedan prcnosilao, il; da od haclisa nrogao izgubitineito od svojihuplta k,nz dusi lanac prcnosilaca. S dmge shane.takodcrjcoroguicclasvakis,jedokne mo;e sl,vatiti poslaniiku mudrcsr nr istinaiinistoqa Lakovlijenre prolazi, dokaz na temdju indicija njegole nudrosriu to vrijcmcm,:c Liti pogienrcshvaien. Ovo jc dostamoeutcöaki kadajc.tuloitet pfenosioca ncpobitan. Ipak,nckisu hadisi zaisudokinuli oneranije, kaoito su ranijcokolnosri dozrle u prijenljivijeoltfLrienjc. Inaic. kontradikcrja mo:c bitiu umusluiaoca ibaziLana na njcgovon nivouia,umijevanja, mdijcnceona samonhad;su. U svakom posrojatijcclm sluiaju.mc,ra od ovarriobjanrjeDja, ma.e nije moquic naiidva istinitahadrsa koji su rncdusobno k.,nrradikrofn;. Bo;e saiuvaj,to iak nijeshradjilo nia najsrvrieDije Allahovosrvo,rnje, tijc su rijc.i posljcd;ca Allahovoe nadahnuia, a to jc da sc L,had;su nala,e opfeineiujave. Äko sc ikad radu, ondajc bolcstona kojasejavlja pux,gznanja, ponanjkanja usljcdpomanjkanja odeovaraju.c
',\hnr,l. t,.19li drf h,üs

1 l ;I

inteipretacije i iazumijevanja ili pon:anjkanja iazumijcvanja arapskogjezika tor doba, jc posljcdn; a uztukje vd,nü uob;iajendanas,a ^llah najbolj;vodit. "O U vezis ovomtemon. Lrsvojor l,njrzi suprctnostin,a u hadisin,a"(or. iililaful 'l?v,jestili je da su neprijarelji /rd1ij), ILn Kurejbanaveo hadßajcdnom üspüvljali: stcoprcinchadisc. U jcdn,m hadi$ nalodite daje Allaho! Poslanik. s.a.\rs., rkaol 'Nc postojizaraza i nc posrdi $jcvjcic. U drugdn predanjurckli srcda jc Allahoy 'Ncka Poslanik, s.a.v.s., rckao: nosilac zaraznc bolesri ne posje6uje zdravLr osol,u.' 'Obhiajte Takoder sreprcnijel; da je ÄllahovPoslanik, s.a.r:s.. rck&,: selep,rznoj o$b; sr udalrenosd d je.lne ili dvije dutinc koplja.' 1 pl.clijcli sreda je Alhhov Po. 'Bjc:ircodlcpmzncow,beLaoitotoiinitcodlava. slanik. s.a.v:s.. rekao: U drugon, piedaDju. i,v,jestil; steda kadajclcpfozna,rs.,t a dolla ponud;risv(iu l{ialnosi, '\llaho! joj je poslao pon,l,upije njeDoe R,slanik,s.a.v.s., dolaska. zal,r,js?ju.i od nje da se vfariküaii da rc pihvat(, njcD,avjctu odrstu. i svasu ola prcda|jaDcdu!,lDo ' kontradiktona. Kako1cLc' moguic) jc na ovalvc navode Inim El)u Nluhaned ibn Sirin rcaeorao i m; takoder porv ujuro ojcsoü)ol'janrjcnje da ne posroje orrr.einosti ni u jcdnon od navedenih had,sa. Slaki od rarc.lcrih h&lisa odü,si r Daspecifiinovrijcnc i okolnost. Kada "oprcanosl; sestave u njihov odgovaiajuii kontcksL. ac Dcstati. 4- Sehsualno prenosioe bolesti Kako bilo. Lr odnou na ran;jcnakdcnc badir, postoje dvijersic zafaze: u sluiaju lepfoznosti. n,oicl)iriprclolcna oDa kiozkonram;naciju zfaka. Dakle, akoporcdinac pe od priiajuii i udinrii okoll i zara:cnizüL lcpx,znog sjed i duri viemeDski oknrier1a. m,guic jc da on p,)sranc zafa;en boleiiu;dnrei jc uzfo&ik sck\ulnr trdrjD;sija kadaIcprozna osoba stupiu spolrri odnossr sv(ion supNqonr. i tjmc ona takodeL pmljectnako mo:e dobitibolest, kao iporencionalno nororodenic u son kasripm (h1.lnl[ ana dobu :ivota.IsrarjcrovatNria odnosi se na oboljcle od tubcrkulozc 5ts),prcorrop/rririv,,onühuktJhlchitiso il; ücto'c,,dtosisd, pored ostalihscksualno pienosivih pacijente bolesti. I-ijcc'nici uglarnonr izoliraju zaiateletubefkulozou.; oni ae ?asiguino staviti u kaiantin lcproznu os,L'uinamctnut; ogfaniiene hontalitc ili iak srrikLnu izolaciju s hilo k.iom ovakvon bolciau. a. u njihovom sluiaju. nrnoqi su Iücinrcidanas mnoeo udaljcn; od ljer ivje,.ovanja Lrpraznoilcqc ili loic slutnje. prcdostrc:nc dakle oni ne sprovodc ovakvc korake iz pukihieligioznih razloea. U sluiaju ticponcmatosisa, ova bolestobiino napada sroku i proizvodiurtu (lir1. vla;ne iuge lloridsir). Obian; i pfolongifanikoDtakt s. zafaieniminotulama ;li gacdrjepo njiholoj ?araienoj rrokraii uarkovar ic njcnoiirenrena ljude.U njihc

11.r6

l n . l , r , L , , , i r . , i r ,' r r

, , n ,, u i . r i r r r I r r l 1 , . r , r L L , L (,l, , , , ( , i 1.,, , * . l i , , l i i \ , , L L , , iL r l i, . r l i u L ,{tLr , . l ! ) p , x , , , r 1 , , ( L : , . ' ' ' r , . i ' , , , , , x , l , . , r , l I , , , r , , , , l ( 1 1 , , , ) 1 . , t r , { L i . l ! . . / i , , i , . I, i :L t,t,l.,:,,,,r,-L j , . - \ 1 1 , , 1 l,r, ., s , l . , f , l i' . , , ' ' L ,L . ! , : N . 1 . , , ' , , , , i' , , r a , , r r r , . , , L . r ' , 1 , , " , . , , ' , 1 r , , , , ' , 1 , r . \ r , , : , : i ! f l r l ) r j L : rn l r / . l f i , r , r 1 j ' ' , , r r ri l , f r s r ( l r , l , ^ . , r j r l , . , t r r r n r : , , ^ ' , ! , l , , , l . n rL , l , ! , " , r , r ) , , , , : r i i L , . . \ l h i L , , , r l 1 i. " .L, ., !, ,, . . i . r , , 1 , r . , ' r , r ; , , 1 , : ,r : , ,' , * , , 1 , ,, j , . : 1, , r , l ! ' L L l i 1 , : i ( , , , , , , : , ) , , , i : ,r . ,f L ,',,,'ir rl,.,L r r , , L r , : r ,r , ' , r , , , , r i , , , r ' , r u , r l r r h , , ' l L , , r : i , l i . n l . , . r , l l r r , : ',,ri ,, ,r,,,,,, f r il r , , , , ' " , , 1 . , 1 , , , , , , , r , . ,i1 rl rL r i,1 , r . l ,iL r, l , , r , i , , r , l , L u rI r r L !rrLIL:1,1.f ', :, . , , , , , L l , L , l , t ! i 1 , , , , 1 ' " , l J i L r , a l , r r l r r rr r , h . v . , ii,r r i , , ,, , i , , : . 1 l i , n , r . . . , . j , , , . 1 i.) . L l L i . ,,.,,,r. rr,,,'l,,rrL r, , L o r 1 , l ' r r l - , r , r : . : r r L ' l r : . r . i / , . j Lp r i1 L, l r ir .1 1,;1,:r1,r,..,r,,:.rrr'l'1 I, ',,,,.,ri.,,1 i ,' rr , , , r , , ! , i r . \ 1 1 , r h 1 , ,1 . ,1, ,r, , ]! i , ,. . , r . ' . : \ r i L i . ' , , l : L l,, L),sLL ; , , , : 1:,r r l . , , i L ,1 i , u . , i , , 1 , , , , , , , , , , i r ) , , j , s L , L . , . , ,1 ,L , ,r,L ,r ,r( ,l i, , IJi :I ., r ,( ,,t,ju Li,r'rr. i L , , . L t , L , ! { , L! ' l L , ir , , , r ' , 1 , , , i , ,, , l r , , 'L : r . : :,rr L r . u , f , . , i ' ' . L - , r , , , , 1 -1i,Ltrri.,.rIj.lir',r1rr,,r,",,,i',rlrll,r,ii ' , , : , . . . . , : . r . ,),,,,r, . i i , , , , i , r l . , LIii : , t , r l , ,
n|]Ll]5'il.rl.l]lr,...l]rrl.lL.'|.,l).i'.ll,/.t.]!ll]].jllrl.].,t''l..li.

L i,,.1.,r,!r :. r ,r , . 1 : 1 , , , , ,r,:,r1 r , L , l . , i l, r l , . r r : , , r : r , r LL , :, , r j , l ' / , , , , , , i r , , , l : , , t , , ! r L r ' . . i t r i , , , r L i r ni i,j, 1 , r . ; , , 1 ( j, 5L ..Li,r ) Li.L : L : L l r , . / r t r , , ' l l r t, ,, L . j i , r , , , 1 i , , ! , i . L , , L , , , j L !r1 iL 1L ,r,,,..\.11,,1,,. i 1 . 1 , f i 1 . . . , . , . . ( i , , ' ; , . , , '' ,, .r ,i 1 , 1 . , , , , , . , , , . ,. ,1\ ., '.,i , 1 1 i ) ,,r ,i,) "i,,,(1.,,(1,,i i , , L . r , , : r rL i , , , , ii L ' :i ,. i l i i ( r . ( l , r i r , , . l , ; , r ' , , n , r : , , . ' , , ' ,, ,, 'j ,, .r , , L r r r l, i r l , r l,r r l , r , n r , , , , ' , 1 1 , , , i L; J , r , , r L r j L , : 1\.1 , 1 ,.,i : r i , ; L r , r i ' J i , . . r , , 1 , , 1 , , , , , . , ,1 11 .,, !11..,, , , . r , , , , " , , . .j, , , r , r : i ,i i . , , i { i r r 1 ,. ' , , j , ' . , : l L , i , , , , , , r r rr 1 . , 1 , , , , , , , , , , , . , , r i , , . , , . 1 , , \ , , , 1 , 1 , 1 . i , r , . , , r , i , t , , ) ( 1 , , , , r , , i / , , , , , , i . , . , , , ] i , 1 , , , : L L L , , r , . . , , , r1 1,i,1 .,,.,.,,r,,1,,,,/,,r, 2,,,,, , ' , j . , " 1 . , , . , , , , , 11, ,. . , , , , , ,! ,r ) ' , . 1 , , 1 ), . , / , , r i 'i , L , , , , , r , , , ' ! 1 , 1 , , . r rr.r'L,,,L,r,u.r,,,.,r,,rL,.il.,.rtr,rlirr,,1,,ri,,1.1.,,:,,l,li,',r,1.,, \,,i,,,, l',,.,,i,,I. t .t r , . . . j , . , . l i r , l ' , , , 1 , , , , . , . h , ,,r, , L i i r , L j . l ' , , r , , , r , r , , . 1 , , , , r n : , , : , ! , , \ , , . , . , 1 . , , ,j . , , , rr . 1 , , ! L , , . , , , , , , . ] , 1 , ' , i i ' , ,. r , , 1 , , i r " , 1 r " \. i 1 . , n,,,,,,1 : i h : r r i h , , r , , , r , ' , , , , , r , ' , ,, ,' r r ,1, : \ 1 . 1 1 , ,/,L ., :, rLr,r r.,:rn,,rr.rL.r,l,,r ( L ,,L,ii' ,,1,/r 1,, r L , r / , . 1 , , i : , , , , ] i , , ( 1 , , , 1 t , , , , , , , r L r , , r , , r , r rr', L)',i,i,,,, r),,.,,/ri,L 1 , , , . r , , , , r \ r , , , , , , , r , r r . L , , , p r L, , 1 , . , r . ,1 . , 1 1 ., , ( r l1 , . 1 , 1 r :. . , ( ,r l , , ( 1 , , , ,r i. l,, !,1r.,,.i. L r L l L .1 , :,r i , , r , , r , , 1, r , r , , " 1 r , , , 1 , ' , ' . 1 , ., , 1 , . , , , i , L ! i , , , ! L , , , , ( ) . r . , 1r , , , l i , , " , !,,,,rri1,,)!r , iL r , , r ) . , , L L i , .i,,jr, , ,r , , \ t i 1 , , , , , , : [ , r r . i i r , , , , ] . , ,1 , , , , r n l , i : r r r i , r r ! llL[. \l ti]',r lr)nr,,11i...r.,....,,ILr,iL,,ir,!,r]r,i,,1 Lt,ri,i ,l , i. ,, ) r i , . , , , , , r r r L L \ , , , 1 ri,nf1,,,r'r'f,,r,,,i.,i.2.r1,,,r,, . \lhhr I:l'.11,,1li...,t.r....,,.tr,,',L,rrrl,el,rLrrr r r i r u r r h p , , L r i , .l , ! , i L r , . i, ) l i\ l L r i L i n r , 1 : ' . 1 e , L i i r n r r L r lr i , t L r , r , ' r , r ^ ir , ' L

LL;

je manjusposobnost shvaianja hadisa.Oba su pnvca ispüvna.Jedan ito posjeduju jljcra Damijenjen za &rstog vjcmika. a clmgi za vjcrnikatrja slabija.Svakiod njih nnatic svojvlastitiprirnjerkoji aeslijeditii dokazkoji aepiilrvadd.Isto serazun,;jeva piimjcniokautcrizaciju pod opreinim okolnostima, kadaje Allahov hdan;k, s.a.v.s., premdaje preporuiii, usrezanje od upotrcbcovcvrstcmcdicrxkc proccdurc. Postoji pri rrcraranijcnavcdenoe nekoliko kohercntnih kojepojedinac moie naaiu sunnctLr. Ako jc pojcdinacpoaasfvovan ovakvommudroi6u i noie ispravnoiazumjetisebe, za svakisluiaj. on mo:e saiuvatisebe od mnogih kadaon izvodiodgovarajLrii tretman i zaobiii sukob. kritiikih argurnenata kontaktas osobama zaraienir:r Dmga grupa kritiiara raspravlja da ubjeeavanje p;rcdna potcncijalna zaiaznim bolestin,ajeste ljulska fükcijadasc izbjcgnc opasnost. Dakle, da L; se og,aniiila zaraza.oni prcporuöuju da se zaobilazidodirivarjc i da vazduhaltoji okfutujc sc ograniii n,cdusc,bno nijcianje i udisanjekontaminiraanoq jed bolcsnuosobusvedo njenosopo.a'ka. Ipak. ogianiieni kontakt;li tak redenje od njegovog njcgovatclja ili lijeinika jcstc ncophodno. i nom zaje.lnosa b{,lesn;kon pravilo iak ogLaniieni kontakt. akosc po{rujc;spravno higijcnskc' od.lana porodicc psiholoikc ne prenosi osigura korrsti i osjcaaj briee.i neophodno bolest. Dakle,kadajc protivos,?ni.avanja poredinca savjetovao ito sa$bon Dosi Allahov Poslanik. s.a.qs., zaiaznuLolest,on jc nislio clakort,ol;ic ;nrnjc bolcsti.a poscbno onc najzaraznijc ponovo, prenosive.akom, viste kuga nisu hrane vrstc. Ipak.ovdje nehe dijeljenjenr ne xrr zdäznub{,lest. Neki su zanteni, pok)n lije.eni, ili dodirom. a wi oholjel; ?austavljaju.i takobik, kde dah ü4ijanje bolesti i kont,oliüju.i njcn{)iircnjc u vlas titom tijelu. Daklc. src doh sc ol,c,ljcli bori da ljjcii svojubolcsti da nosi sroju poiast i akojc rspu,jo stLpljivoi.ui zahvalnoi.usvomCospodaN. za njesaje fazumljivirc da pazi da ne iiri svojer;atnjena ostale. 'Leia (or d::aÄilr.rjtra). giupakritiiaia tud;da u u nunarrju.zavr;jcncpaganizrrra ljud; vjcLovali da sc zaraznabolestiii san,a.a bez Allahovog L,djela. U ovu svrhu j" je Allahov I'oslanik,'...r.'., ...., da poniiLiti ovakvakriya ljen,vanja i st(,-sa dijeh, hünu s lqrnzß,m osoLom, clabi razjasnio ovu stvari da bi poduöioljudc da jc Allah Onaj Koji kontroliic bolcsti brinc o oporavku. S druec stranc.kadajc Al"...; pfot;vovakvog kontakta, lahovPoslanik, s.a.v.s., savjetovao u svon ka?ivanju: or je objar;{, da je kontakrjedan od ageDasa k.iesje kontakiadola,i destrukcija", prcnosioca Allah Svem,guiisworrc kaopotcncii,nalnos Lolc"*i.Stoga,dc,kaz ovakvog uzrcka jcste u njcgoro , sailct,r, i dokaz Allahovc konirole nad svirn.i dokazda ili se iidd kakojor je volja ustanovlj€n nrjcdnabolestne rnozeproizlazitiiz samesebe j -,d , n 1. 1 , r , ' . , 2 n , m . . ' 1 , m . { ', o "[.,, r,1,a,^ ' .l. d m . , , ' u ., ., , m . [ " n , , o,1 n"d jc je srcjim krctnjama. Allah Stvoritclji On upravljasvime. .,\ko Nlu volja.On ima pogLrnLr kontrolui mo6rla liii svenjihoüh elementaD,iL at,ibuta,a ako Mu je volja, u skladus od,tdbon koju je On orginalnostvorio. sveae tunkcionirati |118

Öctvrta erupauienjaka twdida kamüihad,sidobdaju izanjeDjuju onehnije. Ovajje postupak u arapskom nazvannash.Dakle. c,nigledajudaLum i usposravljaju relcLence svakog hadna piije ncso ito razmohekoji ac stüed;ti.Osrali jnatraju da nekihadisirnoroju biti öukni (kaozakon)svakako, a bezoLznana njihovuprednosr ibilo da oni popadajuu podruijenasha ili ne. Njihovaiqumcnr proizlazi iz Ebu "Nc Hu,tjrcovc ndac;jehadisa: post<,ji zaraza i ne posroji piaznovjcrjc.,' Na poicrku, EbLr.Hufejrc, ra., pfenioje hadis.a kasnijesc ispostavito da je on zaLdavio kak., je isti bh izgovonnod Ällahovog Poslanika. s.a.rs. Kad su ljud; otiili do njegada gä;spita1u o tonc, rckli su: "Öuli snrorc kako eovorii...", a on se suzclriao od s,og ponornoq sasluiavanja prije njih. Ebu selcmcje komcnüao Ebu-t Iurcjieovukamiju poziciju govonii: 'Ja nc mogu urvrditida li ga je Ebu,tturrjie ,aborLtvi{) ili da li jc poniltcn od kasnijihprenosilaca." Sro se tiöehadisaprencscnog ocl Dzab;ü u komc stojida 1cAllahov Poslanik,s.a.r:s., uzco ruku teprozne osobc,staviosvojuruku s npgowmu mjeiinu vodc i rrolio... Imam -l-innizi qrovreaoje ovo prcdanjei nazrao ili garibom.lman Tirmti dodaojc i kako htba po rdio. da se isto sa n€rstin;tim predanje odigralo od OmeraL;n Hattaba, r.a.,a nc Altahovog Podanika, s.a.v.s. A|lähna najbolje.

9 Zabrana propisivanja onoga ito sesmatra neöistim ,A je da jc Atlalrovposlanik, Ebu Dc,.daprenio s.a.{s., rekao, ah je stvor;o boles ili;ek i On je naainrc l;jekza svaku bolesr. Koristitc medicinu, ati ne lijeiitc I U istom väie bolcsti onim;to je,abranjeno." jc u som smislu, ;nam Uuhr i prenio "Sähihu" je da IbD.MeNd izv;jcstrc da jc Allahov poslanik,s.a.ns.,rckao, .Allah nqe ,l naiurio va! oporavak od bolesri saonimciro jc On inaic naainiozabnDjenim.,' je poslaDik, Ebullurcjrc izvüestio takoderda jc Allahov s.a.rs.. zabranioupotrctru I U drugompredanju.Täiil lipko,aloiih rrsobina. bin Suvejct cl-Diaafi je upiLao o koristima (aL upotrcbe vina Ädnr) u ncdrcini, a Allahov Poslanik, s.a.rs., odgovorio "Orro p: n;je lijck vei bolcsr"r+ U Sunenuod iinama Nesaijäp,tnescnoje da je arapsblijeön;k spomenuo redan upotrtbuZabe u nedicinskimprcparatima. aAilahov Poshnik, je njcno ub,janjcu de wrhc. U dmeom had;suAllahov s.a.v.s., zabranio
, L b uD d u J , l S T 4 i t a d i s j e hafn. ' Buha.ija, qtrDrnsi ker inrdtLq", t0/68 " Ebu.DNud. t670! T,,mrzj,20.1aIlhn MJrdrf , 1.159r Ahmod, 21J0t;s jrkmj {r&tijn

rr,rl

je : Kogod kornti alkohol süe bdcsti.Allah u l;ieienju R,slan;k, s.a.v.s.. rckao mu ncic dati opoiavak."rI gnusan tin sastanoviita clrogar ine.istimlijckc'vimajeste Lijcienjebolcsti ncetiikirn juiiqxud':nciju.Sto setiöe nzuma, a poziraiu.isena islansku rczonovarja ili zdraw,g . . " ' ' , ' . " ' o n . r " n ' o' '. : r " * z' rr lh " - " .m . . m ,' , , . , r . r , " t o l k " l , , J ' , 1,'opr"-r 'altl). Allah je Srcm,guti zabranio upotrthu neiisrihrvai zaista. zdravog mzuna (zu. dok Or nikada nije zabranb zatoito su onc nccriikci zloauclrc, uemicimaiiLadobro grijehe. Stoga,Onic.'drcdio iio ili im jc ograniöio neito koLisrcko kaaru za njihove je jc je korisno, pmhibiciia naiu,jcnazbogljudsl'e ono ito lrctno. i ovakva a zabranio r:ernikuda Stoea.nüepristorDo koisti i s c;üim da ih zaititi od veiih ol'oljcnja. vlastite pomoau itetDim,aaki akoovasupstanca onosaito scsmatra tra:i oporavak od bolesti poneneno,)lakanic, slijcditi. Dmgia+rektitete mc,ze donüeti ier veiaae(terazasisurno vca. Zapravo, neetiik, koji morabiti oidjc naaraicn odnosisena iistotu vjcrnikova jc ; mo:c olaksatijedan aspektflzi.ke bolcsti.dok se pripisujeononc ito zabianjeno pro2ctisrcc pojedinca igenerirati norc bolesti.i bit zasigurno ie njcgovarnalienost pada pojediDca. ,ashnniti, tc at on ncsumnjivo roanik,m spiritualnog ac dntkrnim uu kolcbati. tcturatia niesova aese usmjeicnost njecove ae Damjerc izrr(avanc, Allaha Svcmoguace nlorajubiti bespogovo,no Isüra jc da zapovjedi je pogledu. Ako izhjegavano u svakorn moguien a ono iro On zal,raniomora biti je om iro jc On zabraniobilo iita drugo osin zloslLrtnog i ptoricanja.On to c bi da ob;tavaju na njcmui da se zabrurio,jcr On je strrr;o ovajsvijctza Svojasworenja pcriod.Allah Svenrcguiijc Vrhovni zakonodavac, a tLrsnjcstcodrecienivicmcnski odobrava voctstvo za Svoiastroienja,On b; im mudLost; kadaOn u Sw,j(,jLoranskoj da mzlute doLLood zla. S dtuge strane,ljudskoac tijclo u tu svrhudoistapomogao Dakh, I'ata jc ncstozloslutno i duia svakako naeirati na svakuncaistusupstancu. biae pojcclinca. Koiegodzlo oni opsjednuti i proricanjc. ovakviatiibuti ac zasigurno je pojedinca i ispoljavat ac sc kao on sam.Zbog ovoga nosili. u sebi ae konrrc,lirati jer prikazati pitc one ae njihovog i ocljctuzabranjenim, Allah naahio neku hianu. ostalu hianu.piaciodjeau dopultenin. [ao pokvaicnoe, a Onie naiinio konzumcnta jcr oni dernonstüajurobovlicvu pobornosti odanost njcsovon Cospodaru. pokazatie seu osobnoj pokvaienosti slabosti, i bczboinosti Drueiaspckt ovakve supstanci, a pogotovo kada tia:cnju c,vakvih nedopuitenih sklonosri ka konstaDtnom je il; da .e to upstanca dobra za njega vcc misli da ovakva nczrcoum i zaslijepljerc je ovakvin sLrprotstavrc L'olcs ti. l pak,U zriieni i \rrhovni Zakonodavac izlijetitinjegove odgovararuice iispramog lijeka,iosiguraopotrcbnLl neosnovanim izlikarna osieuranje jcjasan itoje dokaz onoga tia;enje. Nadaljc, Allah Sremoguiidao uputLr za njegovo
r i S r j L , r ii k . . ; . . l ^ j { :d r i l

lr;0

dopuircro jc uL,üu,ie i onoga zabr.a,rjcros, i riko to nc nrozc oqrriti. Drlle, poitc, :abe u rncdicinsl,e svrhenczakorrto.a nel,eiz njihovor roclasu iak otrrvnc. onda kako no;e rnalka ncvaljalosti izloiLrdno"-ri l,itidobra)Kako alkoholmoie biti lijek? qa ril,ad nije nanijcn,., za luck. Z^piavo. naiifokojc porDar(, ;\llah Svemoquai .la alkobol , \ino pogadaju rnozak iiunkcrjeccntraln,rr ncrrnossisten,a onoeakoji il, "r r'.,.'1.,.,r , - , . , / . l ' , , . ' n , . ( . . - . 1 r , ^ , , r " \ . .. ,, . . 1 1 t. ,,1 , ,, . "rlkohol jcdnoj jc u mprcrnosti kao i,fa?ito ncrroj L,oli:sti, dodajLra, d.tji holest koja s t,lclonr isamoozljcdLrluia i Lolesr koja nroic posLrri hfoni.na."Znpraro, ircrni rlektiallc,hola iiie se hrzodo nozga.mijenja sc srupa,u Lunrrrlne oqianiicnosti dÄla, i uzfo|uj. njihovodrarjc na pouiiDi. To uq,orara nrcnoriju pojedinca, a,o. pc,ratta njesoro razluiivrnje i islivlja!a nu rsnotcrü.,\rroI djcla"Libcr Redus" (rr. ll /ior;l) clodajc da all,oholoite.L,jcnr,'.,k i o.rv{:. Sto sc Lricosulih uabranlcnih postojc liicl,ora. drtc \,rrc: jednaih, je uzcra jc doiruoljür, dok Lijclo odbaoie,kao iro su otroyi, hih kojarlar iLo sc nalazi u znrijskonr oLrcru, bilo koji arL ,Lr" pn)tivznijsl,c,q ujda korisrlr;i mcsozmlc ili sliane fcccsrc suL,stance kojcaf ulrtr.rrivDo osrati inrcnahc.ocprcl,avljive i posratr bohstunrjcsto Lrcla: idru:a vrstaloja uzrol,ujcciholobiftu rfakciju i gaclenje, kao Lodposel,no pomrjeianih piia proclornoea rrrisa ili b;lokdih osralih l,jcko.a .ija je posljc(li.na itetaveaa od rjrhorihLoristi: rr ovospada ancdd;jakora scdajcrrülnici prije porocla. Dakle.i prirodco, i ^lrav rüum Janr sr sr iiosl,on jurisprrdcncijon u iczi s ovin pitrrlcn. Zapraio.postoji istanöan.t dLJ,o'na ljuba?.ost L,oromcito je Allal Svcnroruii naiinio lijekom, poscbnc uLlju.uju.i blagoslorc sarlriane LroronrciLojc On naiinio jef jc dopuircnirr. rajLolj;l;jekono blar,rslovllcno. i dakd ac lijck tuclosl,errno prihraLiLi. I*a stvai sc odnosina blagoslovljcnc ll'rlc, sdje god oni bili. r,sraliir sc okcüstiti qinra.njil,ovin znanjcnr i njihovin rln,itvom. Puka.injorica korü musli an . , , o , / ' i . r . . ' r . , r , , r . , , 1 , r r ^ r , . , , , r r . , 1 . r r , , , , , . r F , l o . , u . ti. 1 . . , .i . i . i 6 jc to mu lak;c oclL,aciti 1evcia rlera roba u rlcgi,vogCospodarai N'icgovatelja. ono itojcnc.lopuiteDo. licba li poJediDa. iskofiniri ovaklc lijckok bezobzira na r!cqow ddje o nji|dd nedopu(tenost,. ondaai (,ni,asisuno uazvari bolesr, osinrkÄda pol.rlhacua,emarujcsvojr vlastitaodbojna.,sjcaanja naspnm ovak!,1, lückovaili suD|otsLivlja prirodcI]u svojL, i,L'i.nu rakcijLrovakvirIl supsrdrcanii njiho!oj aza.lni iderencrativnoj piirodi,i to ,stoprcmjc(ta u svo,rumu ljubavlju prema tomc.Ipak, pravi ljemik nrkadaneie to uradrti.a AILLhzna n;irboljc.

"Rtrni. rpD1,rLL,rv,u,i ,mlnli ,,aiiou, oJ i]! 70 !Ar^ lLr( k.v,, r,rhr Lj,.!,tt, i pdurfi.mLh\ nd.n

rrrl

Lijeöenje

uöiju

je u "r)va sahiha" (uuharii Muslim)da je K'ab ibn Ajra dolaodo Preneseno Allahovog Posalanika, boluju.iod uiiju.AllahovPoslanik, s.a.vs., s.a.v.s., rekao mu je: "Doista, bol,vao si takopuno!" U drugon hadis, pEnerno je da nu je Allahov R,slanik. s.a.vs.. rckaoda oL jc slavu;da nahrani do icst ljudi il; da zakolje d'cu kaokurban ilida postitridana.'7 Ranüe u ovoj knjizi, objasn;lisno l;jeienje uiiju medom. Usi (or. ltanl) st beskiilni insekrikoj; rc uneau u koijene br, a rastu kao paraziti na domaainu. Uii polazujaja ovalnog oblikazvancgnjidc,kojc sc izleguu roku od jcdnc sedmice i pJivrituju sena bazu k,likulakose.Uii seine lahkos jedne osobe na drueu, poeotovo u prcnatrpan;m i ncsanitarnim uvjctima.Kada sc nasladujusnj;hnjem krvi, komplikacüa njihovoe icstog pojavljiranja takodcrmoZcrazvirisistcmsku bolestkrla je proizrodipatogene mikrooqaniznekojedodajeknnoj toksjinosti, poznati) sto sranjc kao hlvanje kNi. Nekako,drtra $ ;zlo;en;ja ovakvom iestompojavljivanju zboepojavljivanja vlalnosLi uzrokovanc njihovimiganjcm i müeianjem u nnrsuie,ararenim srcdinarna. Ovo obja;njava zastojcAllahc,vPoslanik, s.a.ws.. na poietku prepoiuiio brijaDje itetneisparinekojebi se inaöenakupileiznadslarc slaveda b; seelirninirale i sprijciilc disanjcpora.i mo:da uaokovalciniekciju ;kula.Poslije br;janja,pol.e.€ pnodni prcces seotvoriti i ovakve itetne isparinebit 6eispuiterc da bi sc omogu6io brijanjaglave,a da bi uticaona potpunoiisienje od usiju.pojedinac iiiienja. Poslije paprikeu sirietu ili zobnu koru namotenuu sir6ena qlavu. bi trebaostavirirasrvor a bilo koji od ovadva rastvora uzrokovar ac ;zbäc;vanjc uiiju prije njihows ispiranja van, ili pojedinac moie dodati uljc rute (lol. Rrrln graleolens) smjcsida Li ul,b Lilo jaja, koja novo 'leteDa ili mo;e stavitiekstraktsamljevenih kolurnbüskih sjcmcnk; dnektnona inficiranopodruijc.

ri Buh.,;ra,4/ 10, slui,i sr dcsi,ir., ü.mr.hn.d^

hrd;., krda r. inr.c ?ab,ai,jcno b,tari qhn. (oDp.)

I152

DIO II

1.1 Lijeöenje irtoe pahosnog urohljitog

oha

"Sahihu je u svorn lnan Muslimizvacstn, piedanjc od lbn ,,\b.ruu komcsLoji daje Alhhov Posldrik,s.a.\,s.,fe[ao: "pakosnouroktj;vo .,kojcsteiirlcnica. Kacta bi postojal., iita bric od s binc (d' tia.lt. paLosnoun,kljno oko hi to bil(,..' ,s Takodo: u isroj je izr;jcstrc zbi,cisahih hadisa Enes da jc Allahovposlan;k, s.a.!.s., daodozrcluIjudnnada udcdovei ajcrcizlijeicnla (dr. r,rlü.i)da b; spijc.ili moquau pakost urokljivoeoka, njeeovckauüc vrt,a;ce i ckccm r', (dr. nonta). Sprciavanje palosnosti urokljivoe oka takodcrnnie biti izvrienoobiinim uicrjcm od,tdcnih ajera iz KLrr'ana proLivovakvog zavedenog uroktjivog r)ka.Ovo je takodcfnaivano n,kja. Inam Ebu Darud je izvijcstnr u svomSunenu claje Aiia. La.,rcklada je Allahov Poslanik.s.a.!:s.. uobiiavao naieditionome ito bulji u dnrqu oy,bLr s pakosnoiarr urokljnogoka da uzrrc abdest,a da voda njegovoe al,destabLrdrpo$ta p., ovoj dügojov,bi.,, 'udzejn. suljanbin pleniojcdaje Esn)a bint'umcjs rkta: -o A ahovposlan;ie. polodica [3cri D;a'afcra ;zgledaclaje konsranrxrnapadnura od pakosoe uqcca;a ufokljivos oka (dr. aynan). Hoiei li nmliti zanjibt" On jc ülgovorrc: "Da. Kacla bi postojalo iita b;e od sLrcll'ine, pakoso Lrfoklji(, oko bi sa (xlito.- i,tnanr jc Tirmizi takoder prenL piedarjc ül El,i-lmana bin Sahilaibn I lan;ta koji jc rekao: 'ldnm je Amif b;n RcLi a vidi., Srh;lakakor kupai prokon,cnradsao je:,N;kada ntsam vrln, 0nedu Anpirna) ovako plavu Iecpu ko:u.'Sahrljc odmah pa, na,ernlju bez süjesti. AllahovPoslanik, s.a.vs., bioje poton pozvan. Kadajc stisao. a nakon .ZaJro saslLriavaDja izvjeitajalJudi,on Ie postaooeoncn. te jc prokomentarisao: bi od vasubiosvoebrara(vlastirim eedan oiinra)2Zaito nisi uputioAllahu dovuza bcfeketlRnom scok,€Duo Amiru bin llcL;'u i ,tkao: 'Uzni abdcst i opcrisvog brata nlegovom vodom(vodomkojon,jc uzeoabdcsr). ,,\n,r je ro uradn).; odmahje sjeo dabfi(cSahrlok, l;ce, podlakLice. sakc, je uzcoiolju rc vode, koljena istopala. R,krnl ulkao ju je pod Sahilovuodjeaui ptuuo je, a por(,nje iztio ostatak abdestnc vode , ir po Sahilovoj glavi.\edugo pc,slije toqaSahil se prol,udioi povratiosqcsnost. Imam Tirmzi dao jc kon,entaro dgovafaju&rj proccduii za ostobadanjc .,d "Osobi uqcca;a ovakvos urokljivoeoka, govole6i: utuklj;voq oka mofa biri na,.edeno uzchabdest. a ta vodase rrebasakupitiu zdjclu.Iiotomon nlora umoiiti svojudesnu
rl\'lNLLm.2t86. '' U,(Di: p0mrcDa.a k,ti ! Etr! D^q{1. i880. ' Ti.m;i. 2019. k,,;cdi jr hütß ha$r !h,b: AhD,d. 6,11.]8: Itr Nlrdnh.. Jj t0. 'i:Mali[tr \'fuvdüi_219]8

15l s

vodu natragu zdjch prijc ruku u rju, iznijcti ncstovode.isprati;rwina ustai ;spustiri pranja rrtvinog lica. Poton bi trebaounoiiti woju lücvu mku u istu zdjelu, iznrjeti vode u nalu iolju i prcliti jc po lrwinom lijevomkoljenu.Slijcdcaito, on bi ncSto iznijeri neirovodcu rstuiolju iizlitije na uu,iiti svoju lijevuruku u zcljelu, trebao Konaano. :rwino dcsnokoljeno. Poto,nbi t,ehaoposutijoi vodcprekoirtvine odjeae. jednon pokrctu. u iz drugekJjc picko Znvinogtjernena sttaea on morapljusnutivodu faza. Ovdjc je va:no da iolja na budc spritcra na tle izmedupojed;n;h 1-2 Vrste utoh$iaog oha U vezis umkljivoe ilipakosnog oka:ljudsko okoidiinskogoko. Posroje dvijevLste jc jc pieneseno vid;o u Ummu Sclcmrnoj. da Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovomtemon, "Ona r.a..kuii duik;njukakoprodomobulji u njem lir, pa jc prokomcntarisao: ;na ux,kljivooko (.ir. sd'd/d).Neka uzne abdcsr."!r El-Huscjn t'in Mesudel Fa',a' "Siafa podrozumücva opsiednutost od utokljivogoka d:ina a objasniojeovajhad;s: udecajaumkljivogoka d:ina za kogp ro znaii da je ona napadnutaod pakosnoe koplja."rrrDzabir je dalje kazanoda je irerniji od prolxda (rboda) nep;jateljskos "uroklji'o komentäfisao da oko m,ie pilcdilca poslati Lrgrob i smjestitikamiluu ;5 ?a kuhdrje.' lonac s.a.r'.s.. uobiöavao da obitno Ebu Sc d-Hudrije pren;odaje Allahov Poslanik. od urokljivosolta d;;nna i onog ljudskog.Li6 trdi uLoöiire kod Allaha Svemoguicg muslimana Stoimaiu malo n,udrostii mzumijevanja Ipak, grupa nesretnih io; Ltvr jek poriöu post<,janjc zla slutniai uLokljivog oka i Frde da je to puka imaginacrja, malo ioni ljudi inaju najmanjc mudrosri. oni sh,saju nagadanje. Naravno.ovakvi shvataju nalo. Oni su takodo najudaljcnijiod istine.najsluplji su, najzasljepljs;ji su velovimarazdw,jen,stic'd jihovog Cospodara,i najdaljeu od pravogznanja ' l u , - d u \ " ' . . r ' r I o ' , r , r " o d " .p a : " b n ' , . iru r ' r a u . r " k v o , l , r m u c r i i u d ir i r e vjuovanlai tradicije,ne poriiu narodana zemlji.a bez obz;a na njihovarcligiozna o njihovon uzrokui stupniu oka, dok sc oni rnoguraspravljati cgzistenciju urokljivog

i r B u l , r i j a l,0 / l 7 l : i U r \ 1 m2 ,, 197. "Sc,hLß rrVidjeri sunn."I i/l 63 iOvaj sow,rjene gaEbuNaim u Ililijcru . 7/90. ke, hr{lis.l.ii,p,orosi i ' T n ' , n i , 2 0 5 9\ i c s i . 8 / 2 7 1lil , nM r { - L J i .l.t I l ; T i r m ; i k ^ t . d aj e h r r n

I1s6

1.3 lzaori urohljioog ohct li,,dr i i l l i r h p a i r " , r ,1 .1,\1, !, r L,pr , ,,,,1 ,1 , ,1 , , r . , , n * t a 1r" r l e r r r r r r .l r : 1 l l , , r r r s r i r1i,1rr rxjcrlii\,,fri 11LrlirL.r. f,r rlo rjiilji,,r,. ,,1.!!tr,1, \ nrLLr l, ,rliL,i(nj,!. ri,,,rorf .til'rl):1r l,.t.lrp.filr.n1.rl.i.Li istrsh(rj;D ' . , ' , . ' . . . , . ' . . . . , t . . . . . .

t'..
, , r . , , , t r , r .,t l jrL ,rt,b ir:rDn,trr rrl,rrL,, ,,i(lu, k i,l ,,.l,,,tili\,.rr (t,r!,,i. 1i,,,.,,j:iitik.,,r i,*ritt;tl ü , , r , , x l li ) r . ( r , 1 , , ! r j . , , r i r r r j r r , . p , , q L"cl i*n , , , . , g , j c i,l ,j ( l , r r ! i l .,i ( l n , r l n i i l j. r L .( ' ' r r i n r . r r p r r u . r r l cL . i r s l . , , i rp LrL . r 1 , l , L i l r , ,/.r rr .j n l ! . n r \ r r i : n r r l , . t ! ) \ l r a r n l fr l l I ) ,r r , rr r 1 , .n r , i . L h LL .r rr.( l ,L ri.L l j)( L , i . , , , r r r , , r l r\.l.l e h S r o , r u , , , i r r r r , . lu n . , , ! ' L r l L r ,\., , ! 1 r i t ! J r i t . , , 1 t ,l , ) , i j , , i l i i r r r , r )i . , ( ) , , . r , , , , , 1 , . n ] j , 1 . ! ( l t r i , ! ! n ( 1 , , 1 ) f i L ' ' 1

. . , . 1 , . , .
i r , , n l , i ./ j . 1 . ( l . , r i . t i u / q . , i r r 1 r 1 , , , r i l i n r c r L , , l1 r , , i , ( ,,r lp , , 1 , , , .i,., ,, , , , , , , i j , ,,,,,,,;,, .trrrr l,rIir,.Lr: I r z p o r . r ] ß . .r(h s t i L l. . , , t fr u r f n L r r i r ,rr.nr ln,,1.rLr. l r L f ! ( t r i ,L

\ir',rl ,,rL,,,1LL,rh]ji,,,jr,,li!rt,nr..lrrns,jrLt ,,,L,frn,r i ! n r , , r Lri1 l . . r r rL i t f j lr) ! 1 r . N r | , , , , x , , / f , r ! , rr i j , r . t \ . i l . i l ( . , 1 , ) l t , ü , r,. ..r,r isLrr Ir,r.,,, r, ,qrrlc| rr ah irrr

. . , . . . , , \ r 0 r 1, r ! . r . r \ f h , l . . . o r r i j . ( ) i , l , . r r , , r , , l i , l i r r i f i r L n e i . L , i i L r r i , r r s e r l , , L , , r r r r ^ u r)' rl,r(,,,,,rL 1, .,rrriir.(),,..,i,ni1,Ii,,,'r,!,.,in,i,,1,ri.,i,..J).,ltl{ , , ! i , r , , , i ,, , , , . 1 i , ) c i ( l , l r rl r r ! , / . t . r r r ; l \ j i . r . l i r ,i i r l . , , r r r r , , i r i L l i r l , r r , r r r , r l r r r l r r , r r er [ : l ] r r i L , ) t r . r r . n r .

Z r f , , r , ,n . i l , , r , u , , , a , r,,r ,L ( ,) . , ,).,r. ,f i o r a tf ! , sß . , 1 ;," 1,,..,,,t,,1 ,^ , . 1i , ,," , ;,r 1, . r , , i . , , r , L r i r , , 1 r L ii,rr,i),\rr,(r, , r r r . z c r i i i r c r i . r l r , r c L r t i , t r i r l i L i L r n , i , , , , , , , i t , , i n ( ,r,j,(,,j r r ' . 1 , . . , .
' ' r , i , , , , t , 1 : r i , . r i , , l j L , ( ip io,r,.k.t l Lrp,r i; ,u L 1 L6 , r L r , . rh i , l , : r i j , , r , r l , , r lr ür r { r , , , t r " " j j t , - , , q iL:1,t, 1 s,!,liin il, slL,iarjr,)rni,!n.,1,,.:( r" t i i i , L i * r , , , 1 , 1 , , .S r jn .. o \ , , . . i ; i i L,(, nrlrjrr. mn,i,,l. ,Lr(..!.t i i , L j h J , r t . n ! ü i r t ( . 1 , r . .. , rrcc,lr ,1,!g,j!1 lqf l,irstjc.ljijj., 1 , , . 1 , , . . .

ta;

pojediDac Daklc. mo;ehitipoeodcn prcko oi!u nckogdiugog, itoje Lrsu-aridokaz jakc vczciznrcdunjilDlih dulnNa,duia i oatu. Oai sanrc ctrhju niita s tim, duia iduh su ti koji nose ovakav urjccaj. Svakadu(a iduh nosesvoje llastircsvojslvcne prcnosike. utrccjc,snasu. baziinekaraktcristikc iprircdu. Napimjer ljubonromä poviijcditisloju tfvu i stoea osobamolc clcfinitivno 1cAlla| Svcntguii zapovrjedio Poslaniku. Svomc s.a.\.s.. da LrrziuL(,aiite kodNjega od nroaisrcrc kiiu sxnn, oDntoTe (ln jc koDholifari. i nru zapovijcdio da rfr:i ur(,iiireLod Njeqaod bilo L,rjciLcrc k(,ju ljuLomoina os)l,amo;epoanriti nadnjinr.Zapravo.ircLa ljuMmorneosobe poeada koja r!csoyu.Zrtru samomo;c biti opovrenLrta od nckocako jc slijopza ljudskup fodu. jc prirrla svrlstrena Zapfavo, ljLrbo'iornaljuclska bolestito uzimaol'lil, ljubo pojcdrnca. mornos i Lijcsnog duhaunutar samoe Or spopada lahkorten,i ncsunr. njivutftvu i djclujc u skladu sr svojstvi:nin zlin kaiaktcrisrikanra. Sli.no ronejeste prin,jei otrovnc znrijc. Nju orrovnrlazise neaktivan u njenin otrourul zubima, a Dakorvrlenjanjcnepotencijalnc tdvc. anüa odjcdüDrbivaspopadnuta:csrol,in, n.tFdom L,ücsa iljutnje k&r da ona postanc opsjcdruLa. i. odn,ah, otrlv iikljaran je prckozmuskoe potom ujdanja i, tvc.Or, ov oslobodcn da bi sc uh, u ;rtru i ubio je. Zboe toeancki ljudi ur;orcdLuu pal.os,Lr, zlin, i ljrrbonomu osc,bu * mijon. Dakh, lrulDnon je kliko prikrivcnoz[,. Ponckadona.ak mo;e u?fokovati pol,ai.t]. jc Allahov hslanik, prilikama a Lrostalun m,re uzmkovati sljepo6u. Zboe ,r',rqa s.a.vs..je.lnom upot,ijebio analoquu.cqrtLric, znüe ot,olni.e(1oi. L.^is) I'iafiike ;f, (1a1. ot,!v Älrn dril]tdrt inraluii nr umu da onenrocurzrokoräri suje iro izbacuje poLaiaj ili .ak sljipil(,. rrstczlobnih Ostale i bolcsnih biia mogupogoditisvoje irrvcpukrm r rlcdanjen njih, a beziltakvoq fi?iikogkonrakra, zboxrrtihovos viv,kogstupnja ot,.ovnc zloLnosri, njihovc tolcsrc piixrlc iloiih eneiqija iro ih oni rosc. Dakle,pakosnost urokljnog oka nc trcla ncop|oclno kuln;n;fati u ti,i.ltom koDrakru da b, djcl,vala.kao ito neki l,r. "i ",.lo., r,r'. ,^urr , .rlr tr . i , i . ' " ' , , 1h " . r r r /. t , " . u . u \1 . povrcclc preko R,gu sc dogadrti neposicdnoe I'ontakLa. ncposcdnc konhontacijc, psihiikih poruLa. slctanjcm oii u oii ili pfiko izvanrcdn(, osjetilDih gdjcduhrlasnika urohljivoe posednik putuje oka tljclujckao koji da srehre trh,u i nctro djcluje ra Djoo stanje. piekonentalnc U dmein prilikarna. itcra!ü:c biti uzn)kovana noii piekouicnja i lasika utr)klri(,g oki ,lir:ak odrcdc,rih dova. insinuacija, naianjailiiak je rnoeuiczauzdatincrijebolesnc ilcrrovarua s p,)jcdiDicvonima:iDacijon.Takoder nan,jcrc suprotsravljaluii ur sc iol'iauaiovakvu bole$ru nanrjcru u.crjcmsupmhrih dova na remeljuosjc.aDja ovakyrh vil,facÜa. ili .ak na temeljusrnDjiirnja oi.Ltkvih moguinosri. Daklc, uspjcin;nrobrranjenr sDjeraLrokljivos.,ka zaicrniksam postaje

' 2. r.,rj.1.j". | 1s8

z ia syoJc !lasrire inicrjatirc. Inric, pojedirrac senlrre ,airiririod orakloszlaicsrinr Lticnren clova zLr vlastitu uaititupiorivufokllirs oka i pakc,st urokljivoq okanc zahrije\a,,cophodn,,.cpose.tn, konlakr oiijLr. _. .Utjeraj ZlobfdibolcsDiosol,a nro:ciak Liri isl,rtpa.a kadarcl,o ctnllri r1,isL,jc uldso stanle, osobru,slu,.ijili osobu za.jcqr..jcqo\r ztcnisti nrcqrpüiryesti isrietck.,r Lroi sami !iruelDi k(,,takr. U moogim stu.rjclin,,r ik.rrluTfoto,,rna (,ko.r u,oktj,\,ir, pru,,:scna;c prekorrc& orLi: ko1,j je rcioro o prrrjcru.ov,Lirri iti osoLi. nicqovoir br,satstru snazi. dobnD ^lrrlju. cluhu, u"pjein,rm posloranju iti planorrraza put ,.Co U !.,i s ovonr rrnrom. Allah Slelr,r{u.iict .!,je Sronr t,,,slaniku. s.a.r.s.: ro,,o dd rc n.r)ori.i !.slc dnna n,ajim .twt hrtLLKüfirri st,,io/,,.., (l,rl.dn. (rdjj /) On nu rc trkodcr fekao: i t..ij l,,rnr'cnr si,CospoJorrstitutio oJ Ja onua \to On \tt.r1. i .d .la ndtlc no(i ltdla ,a.anrc ünin., i d1:t! ,n,rün.tu /,1rJ snll,ic jri., I ad 7a.a.itün'cühat aü.R na hrit.., (Kut'o, J) Prena tonc, svakiylasnikuiol,ljiror: oka jcsrc ljuhouona o!,In. ati svata Lrubonrrra olrba ncna unkljjK, oko. P,,it.,"u tjubonoüri tjuiti uotrii,Lrcnui ni:qo vlas,rci urokjrog ol-a.r,.a7c,rjc utoiiirr kodA ahaS,.",,,,,*,,." q ,,1 Ij,,r,",,,,,, ,," .,,,i," uklnriujc ilasnikrurokljivor rira. U njihorcm stLrirlu, ,to ji pfojici,rno u njit,d,ih oailL,Iiao ,)ivnlljtrc srijclcnjiho"izarrri. St,:, si rnc 7,rrla, porx,ktr(l poqo.lc ,1, nijtlc lrubrln,ofe i ralisri.r u drugin prilika,rra orr. prcnriic.K;rrla,tr.akri sr,ijctc na.t,, olt1u urzairiacn,, i r!,ktopljcnuo!,1,,, .,ft,asi{urno irtrno.tjflujuir Dju.Ip.1k. rkosL,irelc ljuboJrtre i zavisti nactu ciljarru osJr op,-,,-,. ,,.,,.,;",.. i l.l , ,".i noh,rtljenineprut'ojan pancirni Laprt,oncnruncic rraikorlrrj. Unrjcsto roqa. onc sciak nrogu (lä l,ogoclc oclbiti naLraq i .asrr11, j. osoLi L(raih oclnslali. r k(,ripddn ponaje i \1,n rla kojrqjcon.rsanaz .la.om jc upi^\o p(,|rrr srf;jctc.1iDjeqo\itr nrcla.Jc.ln.,vistar.strclarshoümo!aiduia.r.li,,eoj",t,1"1.*,orij,,l^t,i""". Ko,ijenliubdlok ira\;sti p,oi?laz, i/ gtcdrnjarroje.tiucr u.cir,,, njcJrl,,inl siüpatis.rnleln roga.,,,ünjonr clae](h plarn,i,rckoqa rLugoq iiurtrjon, roq,sr{,g ()l, j. obi.no /a sL'Lc. s pojcdiD(.c\on) t-tc,,.. i,-j.1""- ro,,,.Lio"l rna.eno kola projroni potocijalnu 1rLw.a poronr uLr;7qa\.a slotcotror.czrrkc LI po.ts\lcsne polLrke buljeri ü njeq.l s pakoiau. Ijonelid. r,,iedinac Dro;""nu,j.*, o.;;t;,ti a"l k4 nosi. U dnrrin prilikan,a on to nroTi: Lrracliti ncramjefno ili (.ak po(ls\jcjnr, jcr ltnboronnhie biti njcsovrdrugapnrrla. Zrpiaro, om jc nirlso,., usta i(trtcla (ljudjloq biaa). Ncl,i muslimrnskr ui:enjaci .ak Lrde rl.rkrcla"c zna.ta kka oy,ba tn,a zlobnu. pakosLr i zhrprrlrlu. onabi rrcb;rta L,iri scrrcgiranr iz druitra.a srt u ciliu climineijr!irnja rjenoqzla,a vlada t)i r,rbala os;qurari ba,i.najojrr.tsrvaza irlotsvc do ',jcne smrri.

r;11

1.4 Lijeöenje ;rtoe uroh$iaog ohals' jc uputa usmjcnna Lrpravcu[leicnja ovebolcstii ona osiguU biti, poslaniika rava iazliiirc nctodc lijcicnja. U vezi s ovom temom.imam Ebu'Davud je pnnio 'lednou svomSunenuda je Sahil bin Hanil iekao: sa- s sfupom ljudi proiao poredvodopada. Otiiao san i tam, seokupao,a kadasan ;aiao (; v,de), b;o sn naparlnutozbiljnomgrcznio,m." Kada je ovaj sluiaj izncscn Allahovom Pc,slaniLu. "Rccitc "L' jc s.a.v.s., on prukonrcntarnao: Ebu-Sabitu da uii ajctc tratcnja itita Al"Sta je rukje da li lahovc zaititc(ar. to'r'iza).'Nekoje upitao: s obiönim uaenjem "U&njc je jc: s.a.r:s., odgovorio ,ukjc uno bi mu to koristilo?"Allahov Poslan;k. za psihiökc bolcsti.vru6icci otrovneujedc." "' poznatou ampskom Urokljivo je oko takocler re,iku kao nefspa, pfema tonre, "sebe'. ?Daiilobi dovdeDje u vezuun)kljivog oka i nc.üc urudenczlc prirudcili dok otrovniubod podrozumijoa uLod ikoLpiona(lat. Euscorpius ili ncdcg llar,icaudrrs) sliinog. Vcdu rcdovrirn dovama nolcnjancprekidnoe iiiia zaitite dopLritenoje u.iri je (or. F,LMu'ati:ateil. Ow u I ll sn u Kui'anu kora ianije dvazaititnapoglavlja "Rcci:'Traiim i l l.1 sum k{ia u prc()du zna.i: zaitituGosrDdahljudi. citirana \.ladaro ljud;. Boca ljudi..d zla icjranajrapasrika,koji zle mrsliunosiu srcaljudr. ".S znaii: lnrenon AllaÄa,,V/;lostir,og. od dirna i ljudil" El Fatiha,koja u prijevodu Iilc, Alloho, Cupulora srjcror,a,ÄLrdino, Milonn,og, Sarrilosnog. Sonrilosnog. Vhdara Dono ntdnjcg,llhi sehlanjano i od liLtcFatrct 1ft1:bna! Upüti as na IIaL:i pur, nd püi oni/rÄoitrd si nriloslSr.oju,Jaror.no, /eoji c nc onii su prolir.sclc srd:l,u koji Lr i:a:r'ali airi oaiÄlioji sr :.'l olit" (Ku,'a", /). i a:eto Allahovorr piijestolju. / , . , r . , r n , . \ r , . r . , A u , m rCrr. n , , i : 4 t t . . 1 r t , . n a , l ; ' ; ; v j . , " ; ; . V , frv4,lu drsemd ni unl Njcgo,ojc ono:ro ja na nabesnna i o o:toje na ZernAi!Ko scmo:c pfcl Njtr :d rr:irraii :d rrc/toga ! On znaita je hiloi ptijcnjih öc dorrilc,uo Njcaota? i ita ic biti poslijcnjih. a od onogaib On zna dnttgiznaju samoonalilrolplifto an :cli. Mot njagotoobuhtarni nebcsa i Zurtliu i Niorm nc tlojatli odr:at:anjc njihot:o: jc (Kür'an. Or Srer,iinri,Vcliianstr)uti!" 2:255) tako.leim{,:euiiti Poslanik,re dorc. kaoito su: Poredo'ih Kuia.skih .jeta. pdedmac "Tiazim proti\'bilokogzlakojcmotc poticati l) zaitiLu sAllahovrn sarricnun rijcdirna od N:jcgovc'g stvorcrja."
-.,t,, >, ,. r... ,,,2 l, J.i ü,. &\Jl dl ül.\ '.", tJ.cl

, ( ) ü ) r e o r c g o wp , rlinl

I160

zait;tu s Allah.'vin savscninlrijciin,a pfutiv bilo kog iejrana,uzncmi fenost; ili brisa i pftn;v bilo kog prijckoino* oka."

"Tiarinr

lur.;l'I lr
J)

y'n;Ür

"lroUft-';jl

utü?.'erJ):r", lra;im uro.;iteu dvorcu Allaholih ünien,h ,jjeaikojeniti poLoinan;ribezbo:na osoba ne nrole naruiiti od b;lo kojeszla kojc more porjecati od onoeaito je On stvorio. odredio,od onogairo OD odr:avajkasnrjerraia na sudenjel od onoea ilo se spuita sa nebeskog svodai iro sc pcnje prerra ntcmu;od lrilo kojc opas nostikoju je On sraüo na zenlju i bilo kojc itetc krlu ono mo;c da piouzroiir od iskui."nja no.i idana; od Lilo kogobilaska (posjetc) u tami ili sucrlu, osinl sostujuacs nosioca dfaih poiuka od rnogNlilostivogCoqrxlara." ''

urrt )l ,VtL J)tt;,1*'; ,..ijjjjjjjjjjjjjjj,

.PPPPPPPP' f W: 4- G,-;-. "1 , (- '1 '.,,
" ,.' ,.1.,

ü')';,,,.,t tl i,;u'4'") q,f t+ t jF U'-;'j';,
,ro')\l

't'ri'ä;tä: "lr o:ß-';;i .rr.1ür _.lrr 'vJi c ;'n'rljr'|..,':, "l- (7.n ,c

wr.;yJt,:
irPJ Y

1) "liatim uro.;ite s Allahovim savricnimrijeiima od Njeeovcsrdibc i kaznc:od

bilo kogzla kojeje potaknuro od Njcsovossrvoi€nja i od ,lilr ulagivara iejtana ili njihove blizine mojojprisutnosti."

;r .:ULJI 4-LJ5; .,.5J1 rl.{-:-., ir'cl .':l "./! | ;LJI .j-5-- i"-i | .+IJ, ,.j..-|: i;l .:"jI l-;

5)

"Gospodaru. hä:im Lrto.iireu Tvonr vctiiansivcnom licu ; Tvojin sawscnin, ij€.ima od zla str-orcnja dtc kfajnjcsianiccsano fi konhol;iei. Cospodaru,T; san rmaimoi da osloLodis ncdaiei promijeniinepravcdnosti. Gospodam.Tvoji vojnicisu neporciivi i fvoje obeianjenc pmpada.Slavtjcnnekasi T; i Ttti r sredoveupL,auju.

ri,1l

6)

utoaiitc u Allahovonveliaansrycnom ; Dajslavnucnr licu,i ha;im zasrirü u svcrosri Njegovihsa'*cnih rijeii kojcniri pol,o:naniti bezbozna ov,ba ne molc pouijcd,ti: rfr:in utoaiitc LrAllaholin syeriD atriburina iija imena znamiina ;mcnaja De?namod brlokojcg ula kojcnolc proizar:i iz onorairoje On srrorio. odrcdn,.od oDoea iio On odtava i kasnije rfaaa na suclenje, od irctc Lilo kojer zla kojcja nc N,gu nositi.i od svakog zla i od swoMja i;je krajnjesraric. rmo Ti kont,olisei. UistinumojC,ospodar postüpa pfavedno."

"'Ira;in

rLJl .c.y-, lrr I
I . , , - 'a ' . L-lr ,UJ | .l:-l) | ,lJl | ;4-J . r--:J lt,-,,,-- ... ..' lJ'r l)tt d., V i) -'.,,

üüt Jl ,"-üß,r

I'.
7) "Cospoda,1,, l i s, rN) jcdini opsk,birclj. U Tebeja r.jcrujcl,.a Ti si Goqoclai \tliiansrvenog u,viienoe prijcsrolja. Sto AllaL:clib;t.e. a stoOn nc;eli.eac biti. Uisrinu,ncmanr,.i ili voljcosimone kod,\llaha. Znan isqedoiim da Allah;ma moai prtvl.xtnad svimstvarüna. Njcsdo ?nanjc obuhrata svakoga i svc. i samoOD na brcj svcgai svakoqa u "\vcmu srvorenom. Cospr)dar, ja i,aiirJruroi;irc kod Tibe od rnogvlasrirog zla i od zla prckletog iejtana,njcgoloq politei?nra. ija ria;;m utoiiite kod Til,c od zla sveea lto sc kreie na ovoj zcmlji iik, egi,stna na ojii- od svihs|l'ofenja gianicc iüe kiajnje samo Ti kontroliici. f , o . t , o , . . , U r . t r n ' r|., . . t .,,..t'rp t , ,, \ F , r , o

| 162

..jl !r,:r'vj11 jli i.,'tt,!Jl;',ü; ;uu'*J-;Jr :-i:'J ill - ' , 1 , , ti'Jr,, i,ü'":,r

itt"t ) , ' 'Jr I i , . . r , . . -'j .; ,Y , : . t - . ,11 y''cl /-iJl Jplr Yj *.Lrt

, ... f ,-1t.Y r..q: )rr l .,Jl "<.I---Jr lrr' '- ;t,4 ,Jr
.ri l{r-L j;l Jl Llt j5 ,- 34 ^5;t i\L})l
, t ? 1

irj
L . ,

B)

utoiiite kod Vcliianstrenog Cospodara. Nemahora osirnNjcsa.On uistinu moj Bog i Cospodar svcga. Ta:im ut{,.iite u nnrgOpsk,bitelja i Op ic skrbitelja wcea.Jaiskrcnoljerujen u z;oq cospodara.Koji nc um;e. Bnn;m scod svogzla sveproZin:ajuiorn moii, nena volje ili noii osim onc u Allaha. je jc DoyoljLin m; Allah, a On najb.,ljivodii. Do(ljan ni je moj Opsk$itelj iiskljudivi postojanja. OpskiLitelj ci;elos Iloljc jc primirimqc poritpitineod \ihovnoq pribavitclja pfinriti ncso ih od Njecovihovisnika. Bolrcjc tfa:it; radovoljstuo Str*ofitelja mcgo ono od sLvorcn;a. Dovoljanmije noj Opsk$,rclj. Dr,rcljLtn nije iskljuiNiUpr.avitcljsvih sljcLova. On sam.uva in;koDen,ore stati uz \jcga. Dow,ljn, rnije Allahovoslu;anjc n:ojihnrolitvi i samoOn;na nm. da ih ispuni. Zaisra, Allah jc jcdinicilj i Depostoji niita osirl Njcga.U Njcga ja vjcrujcmi u;st;nu je On Coqrodar \/iliiansrvcno:r pijesrolja." Lo;aDskog

"lratim

f?!'f

J-'t''t:'l

Ncna $mnje da ko sodjc pokuiaobilokojud narcdenih dova,njinrasejei okor;jc tio,i molda shvatio njihoru vlijednost i pllcku potribu njihovospmyilnoguienja. jedinstvcnc, Ovatae djct,rvoinei blagoslovljene doveirnajumo. odvratiLi L,ih kojezlo pakosnog usmjcreno od urokljivog oka.Ipak, svezavisiod nivoavjerepojedinca. snarc

163 |

njesove odluanosti, njesovckonstanbebudnosti(opnza). njcgovog nepokolebljivog pouzdanja u njegovog Cospodara i stupnjuos'jedoienra i ravnotcu c njcsovos $ca,jer $e navedelo .,ru:ja. a djcl<,ronost omzja oyß' o njcsovom koisniku. resu L5 Spreiaaanje uzrohooonja slele drugima Kadajeclnaosobasumnjada posjeduje pakosno urokljno oko istmhuje od L,zro. kovanta nehot;ineiretedmeuna njceovonnew,ljnom p iodonr,onda,nakonvidenja "Cospc,daru. 'O,,aj nedeea ili nckoga, on bi trebao moliti: blagosloviono ito on ima. je had;snauienltadajcAnirl,in Rcbi'a pogodioSahilabin Han;fu svojinr pakosrtrn "Zar jc okom.Allahov R,sloik, s.a.r:s., rnu tadarckao: neiei zazvari blagoslor(na jc nislh, zai neaeinai: "Cospudo.u, svoebrata)) PriLom blaeoslovi onoiroon ina." Hiianl bin'Ufvcjc prcnrc da kadahinjeeov otac vidrcneit<, ito nu sesviclalo, "Sano ,l; kadabi uiao u Deaiju polja, ku6uili planra:na uobiaavao bi moliti: aeono ito Allal odredi Liti.Zasigurno ncmancovisne moaiosimoneu Allaha."

arv ]l o'

IrJr,tr'Ät',Qu

R,jedinactakodermoie upu6ivari ovakve dove nnkonvidenjarc.esa ito mu sc svrdaili na nckogana tiju bi sreiu na ovomsvijetumogaopozavidjcri. prcncscna Gkodcr jc Lrrspraurom lancupienosilaca dova (o. ru/vc) Ällahorcg meleka Drihrila,,:a..kojijc p.ou.iodovuza zaitituAllahovos %danika,s.a.!.s., ' u.ca;: Oklopljavamte Allahovim tr cnom od b;lo koje iretc koja rc mote pogoditi pr;mde i od bilokojcpakosne b;.a ili zastranjcnja ljubonomog oka.Untinu, Allah ": je Onaj Koji lijcti i whoynomskrLnii$u NjesovoeirncnaIa te por.jeravam."

.-

.i'.i' ;''.i,'j ...
_i,, --. 4:rr'dt r

',:.., ,1-.' jr:, ".4lJ,

. r. ril.- :L',i - '. ;,
:1-s -r-.

. ,I

.'

Kada bi prcpoznaliovakvu holest u naiijojpriLodi, a da bi umanjilibilo kojupo prcmadrusima,nek;suielhoviotiilido rosstcpena tencijalnu Stetu da su p,tporua,lali da odrcdeniajeti;z Kur'ana, ukljuiujuaisw navedene ajete,budu napisani na papil a paprr buclc umoicnu vodukojabivlasniku urokljivos okabiladatakasnrrc daju pije.

-Nlrti,n.2t85

I r(i,r

N'luslir]ünskijc m;slilac Mud;ahid komentirao ovupraksu govonii: ',Nenamniita pdiv pßänjuKurinskih ajera,ispiranjasadrzaja u vodi ;davanja rc v{xtebolcstui osob; rd,. ,,'r, dajc P;je.""r Pojcd;nac nx,te naai sl;ine upoticbeu mnoitvu hadisa,uktjuaLiuiiprcclanje oc1 Ebu Kataba u kojojf kaic da je Ibn_ALas, ra., prepomiio pisanje ocLcdenih ajcta zakoristi hudnice. da L; se mol;la Allahovanaklonosr da izncsc dijetc. U diueom hadisu Ejjubjc ;vüestioda je on !;dio da je Eb Katabanapisao diedcni ajetna papirzatimqa unmiiou vodu.a vodudao bolesnoj osobida jc püe,da umanj;. i Alhhovom(,lronr. ul,h;i njcs{)v bot i patnje. 1.6 Koristi abdesta u lijeöenju ljubomorne osobe O r ito jc dosljedn, u narcdenirr jcsk.to da jc nositac pfcdaDjima pakomog urrkljl,ogoka zasigurno l,desna osoba.a ako je ona isrinsh ljcinik, ona nnra biti iijcieDa i rrcbalab; sc podvrii ispravnom naiiru lijeienja. ,Uzni DrugaPoslanikova netodasponenura u Davedcrom hadisLr: abdest i opcri svog brara sanjcsovon!odon", a kakoje to opisamo od stianeiman,aTirrnrzijada bi scülsrran;{, L,tjccaj uiokljivogol,a, dijcli se na rri aspekra: cefemorüalDU (dr aisroatr gusfza napadaia (rr. 'd';r)isusestivnu tefapiju za obojicu, napadaia i;ir*Lr i Jok remp!uza i,1vu.upotrclrljavijuiiclcnent zncna.lenjada bi sc orklon;lapacijeDtova naperosr (srienja) u stuiaju konvutz!c ikonc. Oio se vrii cercoxD,jalnimzavlaacnjdnrukc ispod pacijcntove ocljereiprosrpanlcm ioljc rode od napadaicvogabdcsra,a püe pljuskanjadfL,ccn,lje vodc prcl,o glavcoqrozadikao clcmentaizrcn&lenja.Ovakav Lrctn,an njcgove smaLra se npLavnrn ikorisnim uslu.aju konvutzte,likonc, doksesvakil;jciniks oün nesta;c, ali sc medutimu skladus njihoün zaujuicima. ol,i.no, o,akav hetmän pokazujc dlelotvoinim. Zapravo.ono ito ncki obiini lijcinici nrosuismitavad ili snrarrad nepot_ pLrninr s onimeito on; r,.etir.aju kao nauini dokaz,noiesarno Liti dokazpomanjkanja u nrrhovom vlästitom znanju o ljudskmrsranjin,a i zasigufno rjih*oe ponanjkanja razum;jevanja uefer odgovafaruaes Boi,jih üsranovljcrih zakona uzmkai posljdice. Unatoa tome,uravnote;eni ae se urJrovi slo;iti sa djelotvornoi6u oiakvoq trcrmMa. Ovos razunüeva pr;navanjcm da sc.,rmv,mijc nalazi u njenonvtastiton mcsui, jako uzbudenc stosa, Ljeienjc jestcu hlaclenju os(,Le njenoqb;jcs. i suzbijanje njcnc yani, njc, nilovanjemnjencelaveili rarncna, üh€ njenim izvodenjem a istovremenim
'Zr ütr p,.ttsrp'.Dojuiujfn. u p D r , e l nD , . r o l , j i . r t ) ep i p t j . Li u p . r r t , u u { x t i r o p j f t ! l r i L r r . qi n o j k , l r Drioje n,!.,ihnih ir.ra, jt, rljjc Dijü,ji ut.. .t k,xl,1 s . p . \ , i , j ? v ^ d Lj z o j . , n . 6 r & u . i k a k v c

r65 |

za njcno stan:e Ovo jc poput suProtstavLanla pokrzivanjcnr ljul,avi i zabrinutosti pliuskanlen na ro, tiie nn:ei ucasiti vattuna tcbc,s obzirom koji:eli baciti onc,me ntci, a prijc ncsoito te vatfadoscgrc. verln wxlc ka njerrujo; doLrc vatrau njegovoj jc rbav Lazum. ow samo d^.,,1i, jc r\llahov lj',t",".mc priLode rckao nosiocL, Poslanrk. s.av.s., Zbog t<,ga "Cosp;am. posljedica ncarrc ono;to on ima.' O'o ie zbog;zbaciranja blaeoslovi (ar' je iÄsan) ncaiie naziva spoznajon vlastnebolcstipieko n,Lrri. Ovo ono sro se i traicrlc lqckaza nju. a I'aoito sn<,to rarmairaliu nnijinr po:lavljinra. vlasLitc bolesti poitoovau stazloiudne njcnun antrloton Zbogtoea, nrra biritretirana sraka bolest dijcloveliudslos tijcla i poiro ovabolcstpokuiavaizaii najosjetljivüc bolestipogacla iz ljulskoe tijela krcz dijclovekoj; ;naiLrfinije poic na koti. ali trezkoristi. ona sc djelrrianja: za iskuicnja zlih duhra i nrihovih kolaino smjcitau pod,rijimr poeodnim odiciom ;eli se posLiiieaienicvmirrr v<rlcpod paciientovom prosipanjenr abdcstne jcstc rakva pakosti.Dmga sv|l ovalvoe abdesta otLovne ove l,olcsrii izhacivanjc na najsprmnijc i najbr;e u odgorataniu da ur djclujena scc, k,ricjc Dilrosjctljtr',ic. posljedici iugasit ie otrola. piirudno i ublatiti odgovoiiti kizu. Vjein;koioic srce k.to S dmge sttrne. Alhhovundopuitenjcm Dakle.trnajc izlijciena \atlL,zavisti. jd,ron ona sc osjcaÄ i kadajc otro! oturitel. svoju lr'tru kada ubode rr prinjcm osc. nr kadaie ubijetr{). i napokon zadoR,ljDom a istorakosc ifva osjcaa spokojno. nu pornaieda piel,uli bol (trlra) poi;rlc viaaatisvojusnagu. Nteeovo zadorolisrro ga. i od"'tranr primdniantidot da sesuproLstariotrlvu tijelo sabire i. nrdaljc. njceow, srcc da ustane pon,aTc i priprcnanjeno p orljciom lnri psihol,iki Daklc,rspiianje pliuskarjr pfeko Tihine vorlc Lriokljir,:roka, dok vnenadcnjc o.isprampaLosnosti ol'a i poniitavarjegovcpalosre posljedicc clavepomaic qaicni,rvatrc urokljivog kakokoclttvc takoi kod u5aicnau podjednako, Ovakra 6cvatraLiti istoviemeno dok duliornom stanju. lftla aesedizatiu srorne os,L,c. S drugestmnc. ljutomome rcdra za vodu kojeon ic zlotroi pasti.Orakve su ko,isri sli.ne onimakotl kovaievog a piiic odrcdrvania nregovog :arcnja, koiisti u hladenjuvmacgkomrla iclika nakon u u medicirskulrcceptima konaanog oblika.Ovalva rc voda kori-rtcna njcgovog prirodnoj til,bnrcdicjni. iizda.iu srorint ono ib hava,i tur. tabai'i) sakupljajLr Drklc. uporr:rlujuii s a v s icstc poput Poslalrika, nerlicino .i\llahovog nNitrfijamas piopisanc'm to nile a, iak i tada. potpuno obuterim lijeinikon. prxla'aaa s biljaka usporedivanja jc popLrt usporedivanja ncclicineTr Posln,ikovc istinsl'oj biti iviijednosti doraslo (rcsLrla poslanika i neLijja). li rc Lod Allahovih lijetnikovograzurijcvarja s istin u ial ncmoguielIpak. postotiprcfi,ucnorlnosizncdu onogaito <ni upotrebljavaju i isti. Vrlmvni zakonodavac pacijenata. pc'ito Stvoritclj i iedan lijcienju njilo'ih ie ' ' , " . " ' ' r ' r r r ' "n l z r r r it, , t ' , , , [ ' r , k o r . r] ,. .' / | ' , | . | ' | * l ' . 1

l{ni

\adalj., p(,jedinenore mzunjcriLr.,roj knjzi pr,fnjeDU ipoNe osobnLr vezu iznedLr mudrosti, naukei Serijata.i ne postojikonrrad;kc;jr mNlu njima,bezohziia nasve. Dorsta -\llah vodi onogakogaOn hoie. bezobzirakojamu vrataOn orvaia,a On ic zasisüino otr*oriti vrarauspjdu onone k(r; nepiestano kLrca na Njceovavrara. Dakle. uspjch ; pobjcda Njegov su dar i dosrizni su sarno Njcgolom miloiiu.Uistinu je dokaznepobitan. potporaje n.,uoa N'jegov njegorih
. - A I./ CuUAnte tehoDrna

prevcntirlluü Nledu ostalim pr,riv umkljivoe luckovina okajcsrc i to da sc budc slobodan od razrnetanja i podriavanjcpotpunoguvjeu (zaitite),heuobziiairo drLrei ' .qLr^ i, , , , r - , . / . , , , n , , , i r , , . 'l f nl ' ,l r ..h ,l .,,n,p,,,,,,j" + , , ' . r' . r , ' ^ ' . r . jdnor (rlijcre dajchalila OsraD bin Atian, i.a.. vid;oIijepo dijete lijcpoe izrlcda) je njegove i zarnolio mditelje da ublazc rjcso' izclcdda tri ga ?anitiliod urokljirog "r Aiia, r.a.,pienijela je da je AllahovPoslanik jcdndu odiiao gok)fo DoienjL, oka. "' ukLaienog cinoqturbana. El Hattabijeiznioto prcdanjc da L'riasiijctl;o znatenje pjcsnikovog stiha: "n,oi rr-f iioro sirrrriorsirb rc ncoüortr,.l i nc lrt/rd n, srgcnifo/r |ddr L,icird " do so :ciliii orl riro/iliir,og o/ia. 1,8 Moö dooa u poniitauanju posljedica urohljioog oha

je da jc jcdnonr a puruna hadt piemaMeki Ebu Abdullalr cljl iahi prcnio takodcrjcputoraoioilek k<,jije postao iah& na ugülnoj i brzoj (levi.U ton karavanu pornai po svom pakosnom uLokljron oku. R;jcLl,o bi poeledao u ncito. a da "-c Lonc L,i j ',,tu,In'r",Ir,'lo.r,oc r r of r , 1 . r 1 , 1 ,, .. n r , 1 .r, F. k . 4 | l , . r . A l , ,1 l .l.r : r ' r r . je ülgovoio: 'On nc üro:cnan;jcti okaovog.oljekal L,bu-Abdullah irctL, mojoj devi. lä ncko se vfarrc(lrugojosobir izl,il,ljar r) ,Dome ito je tuo od Atrd,,ltaha. Prnosi aroeancija paLos,eosobe.ckali su src dok Ebu Abdullah nije bio zauzct daleko od svojc dcvc.a on je staoispreddevei zagledao sc u rju. Isrovrcmeno devaje postala ra?jaiena i palajc ra zcmljtr.Kada F EbL,Äbdullah vLarr,.Lctcnomu je da "\bd,rc je pakoma os,bazaiarala dclu. Ltu Abdullabje zapovijedior )erjcmu."
-\ , n i . S o h Nn m f t n " l J / I l l r ' , B r t L U r r7 . r S - i2 \t : , , \ t h .| ] 5 8 : it81

Ll,uD.sd..1076: t,nnlri rTJiiN.{.;i:00it0

i 1,. M.dnlr".

l67l

Cinr je vidio r(,g .o!'reka,Ebu Abdu ah jc prcuin, sljedeiu dovu: "S Vrhovn;m ime ,n Ärlaha. Öija no. obuzdalr nasrtanre. Öijc jc skl(n;ite nep.,vrjcd;ü) ; aija rc prcprckanesalornljiva, a itojc goruaa prctivsnutljrvca; bLrkrü,ja a N'jeeovom prcmoiu ja opozivan i poniitavamposljcdice pakosno< ulklji$s oka i odLacujem ovakrc posljedice je (Potonjc c;r;üo Kuf'an): natrag na napadaaa iono no mu najdra:c. "Poslaldj pa:ljno $ona'o poglcdaj),, ii l; tlidlid, ncdosrdldh? 7.a1nnponol,oriic putapoglatlaj, poclctl ic ti sc rrdtiti lilonüoi unudn." (Kuian. 67:3 4)

,,*.6 +t+-:
" 1,",1.i

.'4!nLtt

jabuiicczlotvofa;spale Odmah su oane iz njihov;h duplji.a dcraje ustala na rogc odbüDjena i ncozlijcdena. 1.9 Poslanihoaa uputa u pogledu opöih zaititnih dooa (ar. rukja)

Flbu-Dawdjc i,!;jestiou srcmsDenLr da je llbu Derla' .uo Allxhovogf,ostanita. s.a.rs.. kakoeovori:Ako seialitc na umkljivo oko,l; akobi se njcgov biat ialio Lr vczis ner.in. uiirc doru:Allahu. Cospodrru nai Koji si na nebu, l vojcimcje bla eoslolljon,.Tvoja volrakontr)li,a neboi Zcnlju kao ito jc Tvoja Sanilosr ra ncbu, Lriinijcn'i Zenlji. Oplostinamprestupe ieijchc kojesmouinili. Ti si eoqrodar d(i' ilr. Ncka scTüa nilost spustina nasi poialji lijcl od Teheda uLlu; ovajbot , , rlcsovc patnjeac biri orkl,,njene Allahovin dopuitenjem. ,d,

;,r
i

-,;l

LLru D{n.t. JU9l: lhnf(t. 6,-|r (ta,1

lr68

-

t'';i' r' ' i , . :ü,i'1 ; *ß';', r _ , a i , - , . . , r , . . '3;' .. .,rr)
*ij'1'ra ** aIr .-L.L'ü.rrl

TakodcfL,.Mustimovoll) shitru je zab;ljezcno da je rrbi sa.ict el Fluctü prcn;o , da.je. btaeoslo!üen; nelck DiiLr;1,r.a.,doiaoAl]ah.,ol, p*l-ih,. ,.^.",., ; ;.k;;; "O ,.Zr;sta.., MühanD,ede, nc osjciaisc dobrot.'On je oclsovori(,: Dr.ibi;1, ra., je piouirc: 'S ImenomAllaha zait;aujcm potom te od b;to kojeircrnebohsti,od zlilr duhova i od urokljivor oka tjubomoüre os,be. Zaista, A aL osiqurava tvi,j Iijek i ( ,.,6' moir)Njeeovin imo,om j:t tc udizcn (izvannjihovoe doncta) .' Ako neko raspravlja o hadisuciLiranom fanijc: amarltesu sanrokoiisnc protivurokljivog olta, vrraicc i otrovnihuboda,,,mi dodajemo da Altalrov I'oslarik, s a.v.s.. nijc u ovornobräaanju zanijckao dopuiteni,st Lr.cnja odiedenih .lola u ostahn slLria;evima, osimovctri karegorue. Ispravna inrerprcrrc;ja ra!,edcnog hadisa na njeeovom arapskom matemj.mjezikujcsreta da niiia ne Lün,injujc poshdic uroktjivoq(,ka. }lu.rcc i or|ovnihubodaboljc d dova (df. n/tüi?).takodo.oznaiavaj,.i i i.""rl;j,. Orc je dob|o fazumlj;vo;, konreksra Pedanja kadajc Sahil tin Ftuir, kor;j; t;b napadnut "O od stmne poslanika. un,klj'vos okaupirao Altahovog s.a.v.s.: Athhoy Poslaniic. posroleli ikakvc korisri u rLrkjanolirvarna). AIl^h"" p,,,t".ik, ,.;.;.;., jr: " Rukja jc najkodsrija p fotiv uio kljivogoka, vr odsorerio ,. uiice i orr.ovnih ubo<1a. Zäpnrc,.mi n,amo bfojnetaino odrcdene postan;ike .tove(af. pt. n,/id) za uieiic u op.eslrhe,u onespccifiine. Mo:e sctakodcr piotiratiuMusiinxrvon sahihu daje AllahovPoslm;k.s.a.!.s., doztulio uienjc rukje prniv un)kljnosoka, ohosos Lucja r ekcen,a. U pogleduurcnja taö!o odrcdenit, do!" -kj". p***," j" .1"r Ä; bi" N,lal;kjedn(nn ßp,taonjihovuprimjcnu. pnajuiiAltat-** n,,f*;U, ..".,,,, "nfi.fii i; liaoito sno iadili za nijeme d:ahitijcta?"Ljudr su 1-t"", pthf; Af f"f,.*g e".r";,ii", 'O s.a.i,s.: Allahovposlaniöc, ,.F,*tn".; kakona to glettait"Oo je ods{jvof(,: -svc laieodlm,kc." Nak{,nnjihovos üsluiavanja,onjc otrjasrio: je ispmvno i .jobro, uvry[je osigurano da ne postojisugesrija politcizrna u njirna... l , - m o J ' - , 1 " ,d , { . , d " . , r / d ? , , n . , , " , . r , . 1 i-;n a .| , 1 ,; , . u r , , 1 , . . , .1 r,,.h\,,.ri o0prll.rlrlr,lr ' r . n p r . L l r . , d , 5 n , , ( , u 1 p , o J . , o n , , , , r l , ,, " r1 , r, F ,y l ..ro. . to . /. " nekoliko hadisa pogreinojeinreiprcLir.ano danas zatoStoljLrcl;podrnclu inrerpreracrju drurom vrcmenui dijalcktuncgoonina ltoriitcnimu ha.hil}la. o\'o je \ja lrirarla akruerno, uprkos dinjenici da su istamske kLrLubhanc rttieioznih intcrpretacija.janas punc dobmdokumcntiran;h (upuailanra ,.efercnci na ,zvorc).

" N ' l rm r . 2 2 0 : , o\ , t a i l n l r .l.5 ] ] r E L u D i n , d , ] 8 6 1 :L , n ; i , 2 1 ) 5 8 It

r 611 |

L10 O poniitenju

posljedica otroonog ujeda pomoöu uöenja Fatihe

prcnosi U' Dva sahiha" sedi je Ebu,scidcl Hudd fekao:'crupa ashabaAl laln,vg Poslanika. s.a.'.s., oriilaje na put.Na puiu sLr cloilido jednoq logora bcduina i tra;;lisu Djihovo BeduiDi su odbiliprrniti ih. pa su ashabi odsjdi sostoprunsr\o. u bliz;n; ;k,enulinapoainak.U rcdurcnenu.zapovjcdrik bcdu;na Dzbolio sc od ubodaikorpiona(lat.Eavrrnirrs/lcr,icauJas). prijateljipokuialise ito sLr NjcgovisLr arali kla ea izluric).rliLo uspjeha. \apokon. otiilisu iüp;tali ashabc da li imajrl ,.uisriru, jc ;ita ito bi izr,je.ito njihovos w)du. slavljen Jeddrod ashatra odgouio: nckajc Allah, ja znan kojcsedjdc,tiomc doveuie kaolijckza ori.vanujed.Ipak, rnrsro vasupirali da ras primite. a vi steodbiliclaponudite gostopirnsrro. i ja neiu ' pn,u.itiovedove dok senc nagodiN,. Be.luini su ih obradoyali i obeaali ih naera je otiiao u diti s nckolikoovacnako usptu ! Lrcisrju njihovosvodc.Odmrh, ashab rodin iarori poprskao gasvojom pljuraikom (Ku, dn. /). dokje uiio sufulrl-färiha Najeclnorn, poviatio zapo"l<lnikjc snaeu kaodaje ivistavrpcaotpusrcna. Kada gaashabi napustili, poviario zapovjrclnikjc svusvoju wragu. R,ito su heduirinpunili "Rxlijelirro srojc ol,cru,je. adrahi su rckli, na:radu.' Oraj rshab ito je pro,ri'o "Ne rukjuodqc'roriojc: iirimo niitadokscnc vrarimo AllahovoI}t Poslaniku. s.a.v.s.. i ;sp .anronru nai slutaj."Kasije, kadasu dosliprcd njcgai ispiaati u ira se "Kako dcsilo. on jc pioLomentarisao: sLc znalidajeFll lätihan,kjil UistinLr. bilisrc jcdand;o i meni."',s podijelite LrprarLr. Sacl.r, oDoito inlatc izn,cdu scbe i osravitc Iman Ibn \tlad:d:c jc izvijestio o hadisLr kor pictu,s;Alija. f.a.. da jc Allahor "Najboljajc R,slaniL. s.a.!:s.. ,tk^o: mdrina Kur'an."U ispitiranju ovoe obraianja. sla:enrc scna dobm poznatoj iu,jcnrcida neker;jeii djctL,ju Dalj c razt;iiro.Nekcsu ijciikorisoc.a nckc itetne. Ahojc oro ito scodnosina ljudskc llciiistinito.onda ita bi pojedinac nislio o svcr;mdjeaiDra samocAllaha Sven,ogLr6e.e? Djclotrou,st uzviicn;h;jeii u odDosu na ljudslc rijciijeste kao svctost na"rcs Srvoritelja nasprarn Nje eovorstvo, erjr. .ferSve nnquaiAllah 'rhovnaje sigu nos t protivbilo ki,jebolesti. biloduievne ili tjclcvrc; On je apvJutrazaitita, vodcac $jctlo i sveobuhlarra nrilost. Kada l,ir Njeqovc fijciispustilc na planinu. onabi sciaryala i snivilapredNjcgo ron slavonr i velii^nsfvenoiiu. li, sno iidjeli kadaje ,\llah Svcmoguiin,anitesrirao gdjcjc N{usr,a.s.,stajao, Svrju blziN na plaDini SinajL,, a plarurasc iaqala od straha ipoitoraolLr prcmanjenm Clospodaru.

' B u h i , i r . . r l 1 i 7 8\;1 u s t i n .

ll70

1.1 1 Bit sure El-Fatiha

lli d

;

i;

:l

-Mi svenroirur:i.^llrh kazc: aLjdL,ljüjanu Kür'dnn ono ik) i. tiich i nitt)stt.ict. ni.tn!.|An,tr,,/7i8-2)O$jekaz&re.labrscpol,tr2toznairtakrra[rc,;stika.ane da bi sc k\al;i.ir.rh sunior. Ovo jc popuL Njc:,:"1r,r ot,fairDja: r\ onnrrrftolirycr.uar . '.d, -ld,,t9) i dal,ra ,lj.:Lr iü1c Alldlj .btiaL\ aptoni nr:ir:utLu L,di/iü. fKür No1,.tc,ri fud' u olom arct,, sL, s', r.lcm,ci i $1 o,,ikojrru !o,nrri kaoßp,ayni. KaLopojcclinac ur)e doseii rcliiansricnc ltofsris,,r El Eitih.,. kr.tariLi Tiu.,r Nlusaoi: niri h.lril ls.$: niri ZebLrr DrvLrdov. njri Litottoja,drija ol)jrv^nijc narlnr.riita pLubir njcnih znaicrj:r. Zapiaro.oro poscbno poqirvlrc otl scdan, rjcrasrdr;i lonplcrru suitinu cf.loqK,,f anai podrlaiirri csencilalna Lrzrin,na itr,ina.r\tL,tr, ttatrl (Coqutar.) i Rahnan(Niilosriyi). S\r h ijar!, o.tic.luju p,llLirm zrrulcnaicu Stro,rrclja nanulor ino zr \jcr:oa sL'orcnja Lako bi Ca onaq,rnatr. U rj,:1jc rrkorlcr prtlctrriirtar.no odfrdcnog i.tshnka zr shofcnja, dar Dr kon) ai (,,i stajari prcJsljiu Srmrircljcm cla L,sesL&i;lis Niig.lon presLrdom. U n1,jrr raloiler spomcnLrrr clrauLorna arnLuta jdnoac:.lc.lnoia Njr8ovc itdarclja(dr. tr,/al,ir, iJcdrrü,r\jrrovlrh,rnc rtasLi i :Lrcm*ri (ar. ül ,nir). U t,!ojic s,,firal({lcfopisinaovisno"r sLrofcnr., o njit,o\im 5t\oiirclJu i.jihoro tla:cnieL,pure i urJ,)^va|ir (tr1 \lc,sr. i orclalj,:, posclno '$fon,ö.mjc dr je isklju.iva llast \rcs(tr.iu slrkonrpoqlcdu. TLk!aie.ajboljri prrrl,itna(Lcn,rlj,ra) moiirva. trraa o,,jl,otlc lijctirca irijela.i .rrr!rsLini rcpothrqnurl, srcsLro,.n,r. Drl,l., ira shofcnj. hctr., n.ir!in, po,..l/\llah(^. upure I Ltranra na Pfaromrulu:)D^ fa.lionono ir on ziAN,ijr(tio. .la sf klonionojra ito1cOn zrl,ranrc i rla zrdr;i posr(,jano"r ,,^ Nr,rroron, puL|rtok0u snrrt nr:rloclr. S-ua rakrxlo ol,isLrjc tri vr\r! ljudi,\,srukoj., j. btaro.torljcna claznanjihor,rr prrroe Cosr{,daia. d.' fl^ !oli i .la djclujc L,strtel,, s,,\.inin.u,r.mi clrug,, u\ru lj,,.tikiiajc prukleta ul,or njrh,vorpos,trur i oh.rcl.trtj.n.,sr; nakn,arinja da jf ,\tl|Jristirr: i t,ciusnrpuljrrdikrlu prcJsrrrljalu oni kili srrt aluLati i Lrlc nijc iak srratr koliLo su opasr| ircrrra nlihora djch za njrlrore rlasriLc rlrrii ,,r t,!o,u; b,,duacm $ijcLL,. Olo \u L,irrsre irrorrnjr.Ora srra trl,odtrporrxlujc s,,dtriru i pri.lcsti.a(,iu i.;rrlr!ra Sefijata. Olr takoctci objcl,trla'rrui. Altaho,ai.ru,r iir,iLur.. Sdnji dan.prr,ttskuilanjr. p,l,suilivarr{, vijjeLlnosri duia. koftl,(jj,r I p,((.in.tr.anje srca. i onaqooj o Vihc,rnr pr.vii i ,\ll,J,ovnnpo,n.tr.a,,j,r sp,,s,tnosti \jcnorih shof.nji. iro d,i Doqu,irone,rosuui,niti.Zapraro,posroli jl,onutarr o nckr,liko.rpii,.il \ru.lija t,larosloljunj suriEl larihi. Dakh,o"ik(,blaqoslo\lrrnc Attah(Nc fijciir.sLr lurrt(h,je u lijc..njubolcjrih. L' run,juaiotkl.,rjdrjc n{la.a i prdnjc,,u$rjcl.,.ljctovaojroh..]rru kN.jkio fostjcdicc zn,rl'kog Lqcda iikoipionoyog (lrr. Eascorpnrslt.r,i.dddra) ul,(rda ir.l. I,,rD,a r(,nc, sL,fa t.l-Frtiha pfcdsra,ljr starponiznosri t ojrr rcl,pc,Lazujc prcma som Cospotlarrr.

t; I

upuiivania potrclx Njemu.ovisioNjcmu zbogNjegovog svcsvoje veliiaGa, povjcrava kii; su Luviienauputa i suctlo' njegorudulu blagoslorinra, i prcklinjeGa da obaspe ' , d ; L ' F . l " j . p , r ,r,. ' i u ' l J , r o . : nI ' o J I r ' ' n " rckli da re glavnabir rastjeiivuuanevoljarr owrj ur;' i to Neki N ko,nenraroii "7]iöi ß lild,udno i otl TLheponoi tra:ino!" (Kut'an' rijeii: u noai i Llagoslovina jcsu najjaii /:4) Jer ove dv;jc ijeii: klanjano (ar' na't:odu)i ponoi (ar' ncste'tr) nalaztpouzlijekaza bilo ki,jü bohsL U njima pojedinac elencnti najdjelotvomiice da su poticbe i zavisnost danjc. pojcrcnie, sl'loniite za oporavak,raspoznavanje tiaicnja kujnjih odrcdiita koja ispajanje ClpskrLirclja pojcclinca iskljuiivokod samog od i traienje Rritoratelja i samog iJedin.,g CosPodaia umo Jednog su obo:aranje poboinost i robovanie odanosr' Njega da dadnedoLio zdmvljc,da rlaia predanosL. postizanjcovak!)s zdravljai za zna.cnie najplemenirrje pojeclirca.Prena rome, stroren;u da pomrgncNjegovonr dobrajestcpitatisamoeOpskrbitelja neumanjcnoe od bilo kojc du;nosri.Zbog ovoeaow jc rajh(Jja dovaza oporavljanjc da izrrii svoje ili fiziaka rncnralna l,olcvi,bilaonaduhovna, nrogaona'l Jednomsam sc razbolioza viijcnre nog bonvka 'r Meki i nisarr lijeinika ili potrcbni lijck, pa urn popxr rode iz vnla Zenzcn. pxruiio ajetcovc ure nad nojon ioljom nekolilo puta prÜepijcnja.a to mijc pr;skrLilonnr potpunr opoiavak.Allahorirn dopu!teniem 1.12 Koristi uöenja sure El-Fatiha hao tuhie ElFatihau lijcienjuotiovnih sc u uierju sLrLe nalaze Vclikei isan.anckorisri ovogpoglavlja otrovni u ranijim sekciiarna Kao prvo, a kao ito sn:oraspravili ujccla. osrt'urc, a njihovojedino smizavcii otrovniinsektinoseu scl,rodvratnculodenezle jesrcotfovniujccli smrLonosni ubod Nadaljc' oruijc u odtaranju ovakv;hosobina napadom podra;ena )cstokrm su moeuiitrcavativaDsroj ohtv kada orakvasrvorcnja je lÜcka salu bo]cst. zä antidot stvorio Allah Svcmoguii bijeu. S dngc sirane, svakiorrovi za sveOn jc sfvofioniesovusupiotnost Kao ito srnormije diskutirali,duh urokljivogoka pogadaprirodnu rcakciiuu ;rtvc Na isti naiin, a nakonniihovogkontakta,duh onogaito izvodi duhu njcgove '" prodirc kroz duh lnve i in"-rinktivno sc oba uzdi:u da bisc eezorcizan(ar. roti) antidota,kada otrovai njegovoe opovrgli,upravopoput henijskcieakcÜc merlusobno upmvo posljedicu otrova, Piiil)'lnc bitke PopLrt on ucleu tijclo da sc bori iodstrani zarisi o jakosLi i,nedu c,wn;h i bijelilr .clja za vriiene Lolesti DjclotrornosrLieka

' Ru/ud u rr.psltdn jcrkr. 'n'dh.n^ll!r'

,$i

ur(liaL" iunr'l 'ci'qa

lt72

ant'dota. pretposravljajuai da je to ispravanlijck. a, .\ ahovimdopuirenjcm,clovc odstranjuju posljcd;cu orua i rüelool,avljazelatak izbacivanja prcosralih osuraka. Sliöna tomcjestc ireakcija izmedLr duhovnc L,otesri iduhovnoe lijcka, iistije sluiaj kod fizirkc bolcsti; njcne,rakciji na duhouri lijck. U t<,n vnislu, "p,,t.L,lj_al,j; puhansi.pljLrckanja nad;rtvom od osoLekoja izv"A; "n^,.;"ln ff^a; :.t i"" UJ"i" ivla:izrak, a kadasu oni spdenisa; ,okacijall[; douna Loje ctolar iz oboqa_;rca osobe koja izvodi eezorrizan preko njenih usta. u ovom.tu.aj, djcl.tuo,n..i cto,. zmjcima jc sa {orim dahom i pljuvaikom. a oni posr;ru vciu snagu.Zapravo, hcnijska,eakc,ja u m;je;anjud.,vai prjuva.kc sl;.naj".mj",; ,loz-,h ]i;"k.,a. K..; (taj sloieni l,jek), njecow) nastanc rednom stapanje prcizrodi suproLne posljedicc ocl on'huzrokovanih uzro.n;kom Gcclale). Duh osobe koja izrocliegzorcizam napadapakosnizlitluh s iziazitom,esrux,mi smatnnametanje urokijivoe oka kao neiro odl,rrLno i ncprihvatljivo. Sto sujaii duh. ,jera.iistotai dove osobekoja izvodi egzorcizanr. ro je jaia njcsovarukja. N'jegova Ltprrtbapljuckanja protn,unl.iljNng okaje takoder.zbog supn)rstavtjarja ikdpion;voj -' (k1. Encorpiusfloticdudus)uporrebinjcgovoe ub*t" ; ^;r;."e l"t^i""s ,j".j^. i dobri i zli duhovikoristcskie ptjuckanje. Zbos ovoga vraiari u nckimol,licin,a op.,nrenost, ve:u ivo,.ove i pljuckaj! nadnjimadok (ric Heve. Ovo jc dohronaznaöcno u atetu u.komse trat Allahova zaitira protiv zla iopiinjcnosti c,nih"lioj; prrju n€./ (Kur'un. I | 3:,1; prcL,ot! ü:laL'n1a" E. ,karial dok uie klctvu.O* jc .ine tugo;rc, I'adsedLrh Gr. nq^) s().i s nxrgLriom borLon, on sestapasasranrem buesa i postajc ljL,ll koj; bljLrrc svoj pisakna Deprrjatetja. popur onoqa k.ji tr^- s_j" leral." iorac strlelena pri,rivnika,a njesot'opljuckanjckole poplaieno sr neiro pljuvaike 1c po;aöava pogoriavanje i djelotvomosr svr.hc. \laiari ponchadhoriste svojupljuvaöku nadonrjeitajuai takopohebu da buduu ncposrcdn-" ";"etno- LonL.ktu *.;,i"c,.. s: r:idi u u.ciie i pomo6zlih podzernlih dzinna. Da hi sc torncocluprijelo. .!)rc blaeoslovljcni i dobri mclekisupiotsLavljajLr se ovak*,. "-*t".j, ".11,ü".j"; p;k; uöenja ajctaiz Kui'ana i prrhanjcm ovakvih svcrihr;jet, p.oti,,jih tc p,arc,j"," o*,g uörnja pljuckanjem. Jaii .c bofac u olakk,j trorLipobüeditii dontr,;;ati. Bitkcduhova injihori instlrrmenti su sliinionin n,ateryalnim bitkama, njihovim oruä,ma , mri ma. Bojni,je potjc,crrrljaDjihßoqsrcrd,jalq:lrüarelja zajedno sa nji, hovun onr:jimai wlnicma. Ipak,kadajepojcdinac pio:cr sasr'ojim lizi.k;m osjedljma, onnr moue '?spoTnari pnsurnost duhova. njiho,iurjecaj, reakcijc i namjer.e zbogtom ito sunjegnva trdesna osjetihdonnuDtna.i or jc datek","t *,p,.**.:" .,;;"t" a,i""", njiholih zakona, ciljela i te:nji.Uluatko,ako su nc.,ja irem. duia i duh jali. i ako .: pril.rgoda.m suitinisuleEI-Fatiha, a Ailahovin dop"n.,;*,. ,t.,,1". XL"g,,,t ,""t,t, rleii i puhaluiiih na poeodenu os,bupopiaicnin pijuckanjcm naciätrorn. A ahorom v:ljol. ovakre.euienrcnavu.i reakciju ,tih duhova i uzrokovati clininaciju njihovoe zlog iina, a Allah zna najbolje.

1i3l

1.13 Lijeöenje ihorpionooog (lat, Euscorpius flatticaudus) uboda pomoöu ajeta iz Kur'ana
u s,om Mumedu da jc AbdullahLin \lcsud iekm: lbn Eb; S;La izvijestio:e "stajali i kadasmootiili na sed;du, Poslanika, s.av.s., ;a Allahovoe '-" . narna^, po' jc s a.vs , seodmah AllahovPoslanik, bolnimubodom. ikory;onga ubo svrjinr na miru od makaou st,anu i rckao: Allah je proklcoikorpn,na.jcr on ne ostavlja jc potonr Fosla.ik, s a.r.s., Allahor niti bil, kogadrugog." svogzla niti R,slanika zarratiovn vodc i soli i nanioic vodu sa v,lju na ranu i puhaojc iz svoeblagosloi' ljeu,g dalra u nju dok jc uiio,"l?ri: On jc Allo/rJedan! Allahjc Uroiürc slrdton/ 'Rcci: 'Lrr;..,l Nlc rodio i rcdcn nijc, i nilp Mn nn:an nije!"' (Kuian, 112:l 'l) noii hada rozastrc soiro,vaoJ:lc onoeajlo On srlara, i od:la mrhLe sc CospoJanr süc, i arl:la:a'titlljitca had zdlisr nc tirtc/"' s,nai,rru ,nr,c, i oJ:ld !'nrrlji,,..r ltar? "Rc.t, (Kur'an. t|3:15) ?]d:i'r :diiirrt Cospodaro Üudi,Vlotlaraliuli, Bosalju(li " ul :lo icjrano zrtmsnilio, lpji 7c risli rurori r srca Üurliod d.innota i od liudi! dok se boi i (Kur'an, lll:l-6) AllahovPoslanik, s.a.v.s., rc porovioovaitLctman pc'sljedice nisuporukli."i;" otrovne primjcnaslotenihlijekora:prirodnihi U ovon h&li mo)e se ra"*poz,nati i znansrvcnog stav nauönoe najsav$eniji Ihlas takodcr seidentificira U sLrri duhovnih. jcdinswa. pfipadanje aPsoluhos sui'e dokazuju Ovi ajcti takodei znanjaAllahow,g i Onornc Koii upuvlja univerzunirna. rcnitctaisklju.no Allahu, Jedindn Stvoritelju politeizrna uparnikailijednakih ili pripisivanja bikrkojioblik a oviajetiopovreavaru da svcstrc,rcno u njihovirnnaiviiim i najni:im Lnri naglaiavaju \jen,u. Oni tahoclei potrcpiturc Niegovom vlasniiwu,i svi su oni u zavn u Gr. ros,rrrd)i nalazisrc svoje nepravilnuljudskupredod)bu Ori ajet; odl,acuiLr nosrio Njegovomopskibljivanju. ito seodnosi i tudu,ja (ar. lcn icliJ L'clcnrirleJ), kojaje pukaljudskaLojazan radaDja navodaOvi aicti od ljud;da sesvdi;e od ovakvih izahtijeva na konccpt straianja pori:eklai opseea Allaha takoderpobijajurcosmvanu ljudskuideiu idcrrr;ficiranja projicirania istorcdnosti slianosti, kurpaiacija, zakljuiaka. ili pravljenja Svenmguicg jesu najviia uPuta i ola s Njim. Ovako n,oina otkmvenia il; puvljcnja jeclnakosti i krajnjegrazaranjaOvo tarne.nerazLorirosti odvlaic riernika od putcvakonh,züc, znanicic to koje.ni jc otkrovenje o Nlcnu sanomt, a csencijalno naicg StroL;telja Kllrana tre.inc cÜcloe sadr:inuicdne da ovasuraobuhvata "Utoiiitc" (dr. l]1.SancJ). koii je neouoma posljcdica Njcgov u?vikDi atfibut tra:cnja N:ega od Njegovih stvorcnjaza sve njihovc potrebei njihovc opstojnosi ipe+ekciju S dm,qc dokaLrjcNjegon uzrilcn,rst opskrbljwanju, isklju.ivoo njcgovorn
: T r m i : i , 2 9 0 5 :ü r r i u ;,rrdni p'onxil,.sLrLo!paD(nr^

I
I

i

( I

t

F i:
;i

;

J1 7 {

jednakosriqnm Njeea dokaaüe NjegovLr strane, opovreavanje pukoe posti,janja uzviicnost. svetost i ro da On nijc sLrl'jckt antrrponorfizma ili pipisilarja ljudskih karaktcristika naiinomnahdenjaprimjcra. 'Jcdan " Njegov jasnopobrjanje uzriieniatribut poercinog Gr. E/rnd)jcsrc ljudskor konccpta postojanja ostalihsr|oriteljaporcd Njeea, iti samdn;ka. ogranaka, ili ial, pomacaaa. Sveriahibut Ehad jestetakodcrvelitanjeNjeeo"or aur,,rstva i Njcrorc prisutrrosti rsLljuiive veliianstva i slave. O\.ad u,!iienaaiributa: El Sanrcd; jeN s,iriDa Ebad;i l-crnjcli.lrc hD jLrlcd, aanjakoj. stneDjemoraoLuhvatiti ,r sebi)ionisu glavni Gadr:avati naiin prizna vanja Njceovcjcdnoie. Srosetiie dlijc zaititniike surc ( I I L i I 1.1.)(rr. cl,!/a cfL.i:rrrr..in). oDepied stalljaju zaitihri itit i olLu srvamnja za ncoLodvo incprobojnoutoi;itc u Allahovim svct;m iije.ima b;lokojec r svoszla uLljuaLUuaizla (ar.!.rsiD k(ia i?la?c u raminoai r njenom glavnonr znakun,jesecu kadajc njegovo svjcrlo ncjajnr ili tamn.,. Ovako zl; i ;tetniduhovi krijuseza vdjeme dDevnc sljcrl,sti, edjeoni nc moguizaii na povriinu. iuzinraju prcdnost Doanc ta ,c da djehrju.uarlLüu pustoicrjc i haiaju kioz psihiökc pospanih sfcrc ionih nepravcdni|, slabih, ncprorriiljcnih ljudi,s ncrrlar ß,iau Djihovih obavcza spfamnjihoros Cospodara.i onih zaborauih i neupuienihdaklc.tia:enje uroarira u zaititniikoj nn)ii Allahovihs,ctihrijeii od zliL iini iarrbnjaka ivraiara Lojii.e;Lr irorcve na konopac.pljuju i puiu nr njegas klctvarna; p,.klinjanjioü. Uz!i;cnoutoiiirc rratenou ovoj dovi rakocler ukljuöujczairitu pfoiiv orih zaüdnih, njihoi'e nctnosti, ?loslutrosti kaoi zairitu od umkljivoc oha. R,sljednja suraEI Nas ili Ljudi, piedstaylja poticLnu dovLr za sluguiovisnika (ar.',rlJ) prena zali|ama njegovog Goq,dara, koji rra:iAllahovu ,aitiru prorivbilo kogi srakog pmklinjanja.; da nstje,? zlo od ljudsk;hi dttrrslih iejtana. U biti. objc $re osiruravajuzaititu od ovakrogzla prijc ncgo iro oDo poinc djelovari. One sLrn'ijbolji it;t. a njihoa no. jc ncoboriva. Zbor ovo5ajc Allahov R,Janik. prcporuirc'Ukbcubm Amm da ih uii redovno s.a.!,s.. postrjc svakog nanea. , rckaomu je: 'Nijcdan tragai .r\llahovc zait;ten!c nikad prinio bolji nrr nego ito "-uto ovedvijc dove." ; (Pfcnc*Do od irnarraTimri,üi) jc pFnesenou sahih hadisuda sc pdre objavcovc dvije suie ,,\llahov Takodcr Poslanik, s.a.v.s., osjeaao bolcv,im zbog zloe vraianja njeeovihncpdjateljakoji su ;veli njihovo,o djcb rezivajuiijcdanaest ivorova na konopaci pL,!uii nad njina rzgovarajuiispecijalnic kletve. Ow su mu dvijesuie tadaobjayljeDe, a mclckD:itrdl, ra., sprrsti.' ;h je od njcgovog Cospodara. Svakiput kad bi ih uiio, po jedan ivor bi

: AlLncd. tti5i

t,im,i.290t. hliu t).nul. tt^/li Ns,,i. i/68:{nütrr ii,il,

;.1

razvezani. irapokon Alivororanisu postali src dok svihjedanaesr sc razvezao, jc na nocekao da je ivrsrovczanpovez skinut i on usrao lahovPoslanik. s.a.v.s., je postao zlogiina. od njihovoe slobodan 1.14 Koristi od soli Sto se tiic posljcdicapriiodnc ncdicine i upotreberakrificirancsoli. ona je koiiitenakaoantidotza viuai i hladniotrov.Ona piivlai; orov i razlaiega,a posebno je djelot'oma protiv ikoipionovogotrovnoguboda.lbn'Sina (Avicena) prcporutio jc pravljo,je kiemc od soli i lanenogsjcn,cna i njene pLinjenekao toplos obloga. v, i opisujunjcnuosobinuprivla.enja Ostali rad'cionalni lijeinici rakodcrspo,ninju polraaanja. purgativa kao u stinn,l;ianju razlagarrja i rjcnu koris,rst otiovai njcgovog napitka.Pretjeianaupotrcbasoli izazira poboljsavanja apeLna rli kao okrepljujuaeg ulicpsava boju kr,;e. So jc takoderkoriitenau svrab,dok njcna ublatenaupotrcLa i srabilizaror. onekiavarlu vodeza kupanjei kao konzeNnns Poito ikorpionov ubod uzrokujeosjr.aj pedenjakoji zahtilevarashladiranjc, naiin lagahni sJi ili slane vodena ianu osigurava privlaienjei Lazlagaric. aplicnanje njegovog lucacnja. je u *ojoj zbirci sahiLhad;u prcdarjc od llbu Hu'e Inan Muslim rzvijestio "O jiea da jc lcdan .ovjek doiao Allahovom Poslaniku,s.a.vs , i ,thao: Alhhov "Da ' si R,slaniic. ubo ne ikorpnn snoal Ällahov R,slanik.s a.vs , odgow,rio re: 'Trazim poiinak: u Allahovin savricnim prijc na utoaiite svog,rcllaska samomolio rijciima od bilo korcqzla koje prcizlazi iz Njeqovih strorenja'.nijcdno zlo ti ne bi r: moglo naikodiril" bi trcL'ao slwariiida su duhorni lijcko'i dieloivofn;u oba sluiaja:prÜc Pojcdinac tak desi.Redovnou.drjc dovi nm;e spiijciiti ovo dciavanie, i nahonit<, sc ncdaaa i ako se ono desi, no zlo ac biti poniitenoAllahovirn dopuitenjem,dok primjcna njegovo de;avanjc S drugc dcsi poniitavazkr i rasprnrje dova nakonito se ncdaaa pürodnih lijekovanozc biti djelonoino nakonito sc nedada srLane. upotrebljavanjc ili mo:c sprijciiti uzroinika dovaza zastitu(cr. t<r'r,;:a) uaenje desi.Dakh, icdc'vno ovisi dova.izrnedu ostalog. posljed;ce. Srupanjdicloworrsti ovakvih smanj;tinjcgovc ili njeneslabosti. Tairite,njcncsnage o uicr!11ispravne ili prizwanje Sroga,uienjelaino odrede'ih ;Ij".'j,.ih rukji ;li N,ienjc han,aiLje Sto sctiic prvcsvLhc bolesti. ta'vizakoriltenojeu o.uvanjuzdiavljailinadvladavanju jc jc preneseno r.a., da Allahov Poslanik, s a r:s , uobiiavao od Aise, uienja ra viza.

1176

uaitisufeIhlasi El,Nlu'avizcrejn (1.itclii ,Nds).poton je puhao u dlanovci potirao jc nj;nra lic ; ostahdijelove tijelaJrosu rukc moelc doseenuti.i,i U rliugom hadisu 'uvza p(,slanik. Ebi Doda prcneseno jc da Allahor s.a.ils.. p.;je odl.,ka na re poiinakuobi.avaomol,ti: "O Allahu. Ti si zaistamoj Cospoclar. Nema L,oga osun libe Lr TcberaljcruremiTi siGospodarVctiiansivcrcgprijcsrolja..' Mis; ran;je ol'jasnil; ovu Poslanikovu dovu i to god jc üii Liurro. nijedno,o mu ne.e nalrudjri dorcieii,a ko godjc uii uveacr, nüedno zlo nLrncie naudiri rlojuLra.,,l "Dva je Prcnesc, u sahiha"da ko eod prouii postjednja dva ajctasureI_l Bckarenareier, imat ac opiimu zaititLr." Ova dva ajeta u piijevorluznaic: ,.S imenonAllaha Nlilostir:og, Snrrilosnoe. Posloaiti r,icrujc u onoita lu re objaL:llntjc ad Cospodora nagor,a. i rycrnici,n'akiLioujcu Altah,, i n"l"li",\jtg-t. i Änt,s" Atcs.,r," "Mi iposlonilic NjceoL,ci nc iz<L,ajunb nijaLnog od poitortta Nicgor. . -t,,u;c,ul*, 'Crliono poftr,ror,arro i vr oprorti ndn, Cospodtrrrr nai, Tili lcnro sc L)rdtiti.'ALlah nilp.ea ne optcreiujcprcllonosüinosti ttics.t ih: u njcaottt ja lpist tlobrotloic ui:ini. d nd ,ucaol,u iretü .lo hok ünli. Coqdora nai. nc ko.ni n(ß alio :döorofrno iti iro ncÄori.c !öintno/ Cos Dadam a:, t1ctororina nosÄrenrc dao ito si ga tortrriona ':neprijanasl Cospodaru na:. na naliljainan u dü.nost atio ito nc,u):cito uotlnijcti. fobriiigfichcnoic i ofrostinon,,isnrilujscna nos.71si Cospodarnaipcaamporrro:i nrcl| norcta hoiina tjcrLia!". (Kur'an. 2:285 286) "sah,hu" jc 1äkodefjc prDescm u i\4uslinovon, da Allaho! R,slanik. s.a.v.s., 'Kada ,I.a;i,n Ekao: nekododcna nckomjesro iodnatr pfoLrii: zait;hr Altahoüh vrßmih rrlcii od bih kojcezla koje mo;e proizaii iz Njcgovor srrortnja,' niita nu neac naSrcr,ri za vrijemenjcsovon boravkatu." i,, Gkodo je prcneseno u Eh,,_Davudolom suncnudaje Allitnv poslanik. s.a.ys., uobiiavmn,otni u sumak za vri;emeput.*,j",..a,j nl", . ^,,ljot Nloj cospdar 'lia;im i tvojCospode je Allah. utoriire kod Njegaod Lvog zla. od bito kog zia kog nosi u scbiiod bilo koezla kojchodapo tcLi.ll?:im ^ ahovLr zajriLu ocllava;li bilokogdivljcgstvorc,rja, od zm;jeili ikopiona, cl brlc,krlih ztih stanovnika ovoq mjesta r riaiim Allahovrrzaititu oclbilo koe stvorenja i o,oca iro ono n,si ,.i"Sro se t,.edrugevrstefukjc. vear?nües,o jc objasDrli u ,anijim poqtarljima.

'tsrha,,j.,. rr| 07.\tßhü.2192
"P,ijrsillmSiü'iu,\[.lujrvmrD.rL.rtdrr".n,:t0..1t:1,ul,iq,,Drpnuj{.-Iätro.rLjj.hijrrrd.rI ;'BL'tiri;a.91t0i Nhstin,. 808. -\1Lr5lm.2iolJ. : ; L h t rD a . u d ,2 6 0 t i ^ho.d, :1l]2: u s.n.d,L tnr xn.,i pjdrrh. porr.rrtr'm_ orhL'pFoojo. !, u Dotllrar po1Jotri

tola sDo lt,r Hil,bai sn,rü

t 7 7|

1,1 5 Lijeöenje ehcerna tuhjama Naveli smo u ranijcn poelarlju prcdanjekoreje prtnio Encs, ra., zab;lje;so 'SaLihu" je u Nluslimowm da ^ aho! Poslanik dopustio uicnjc rukji za ,s.a.rs., odbranuod uoklj;bg oka.otmvnogujedai ckccrna. U vezis ovon temon prencscno jc u lrbu-Damctorom jdnom doiaodo Hatsc SLmcnu dajeAllahov I'oslanik, s.a.\,s., "Kao je u.i da piie. On je zapovijcdb: i h, je ,atekao Safa'u bimt Abdullahkako ito je u.;i kakoda p;ie,,astojc nc nau.i(mkji za ekcen)l"L'3 Ekccm (dr no,lclr) jeste ltotno oboljcrjc kojc se maniiesüa upaljcnon. s". bljivorn upalon kozekojaicsto sadüi malepiiitiaeiqrod ko:c in,rmacijukfljusti. jeste Dcrmatitis, kor;jeuzfokovan varjskim po.lfa:rcccm iesrozamjcDljivi rcrm;n s ovakvo,n upalonrko:e poznat<Dkao ekcern koji u nckrmslurajevin,a pioizvodiosip sliian onon,c od intirajuie kiscline u^lkovane mfavljimili paukoiimLüedmu. Olaki iDsekti ubd, qavar'u u njihovczrtvc L'czLo:nu kirliN koja jc takodcrnadcnau;a koclmnog;hbilrki. Posroje tr.ivr.stc ckccmar crirrodcrmi.niekcen (ekcern kod kojcgje pfedefanim kola circna);ckccm uzrokovaD i arrrofmahim lu.enjen;lije,dalojnrcai i ekcem koji izluaujctcluaion. Postor; tnko.lefnekoliko vrstakozn;hosipakor;liaena ekcem ipo?natisukaockccmatoid. Prcrrcsc..jc .1. j" s.ti bint Abdullah takod$ uobi.avalau.iri fukje u v jernc d;aLilijera. f inila je islanr u Mcki i dalajc p,isegu Allnhovom Poslan;ku, s.a.v.s., (k, je maloprije nego oDuainiohicltlu. S obziromna ranijenavedeni hadis.iz,lcsrerur jc da jc Saia' porom rekla: 'O Allahov Poslariic. uoliiavala sam uiiti rukjc prijc ' "S je proLraila: islana. trcbanr I ih prouiiti picd rotxrm2 Potonr imctunrAllaha, olaj osip nora seisuiiti kroz porc ko:e i da nc uarkuje v;ie itetu. O \/rhovni sospodarr. otkl.'riovunedaaL,, o I' a,itelju itlfao,rclj! ljucli.' Safa' b-t Al,d,,ll^1,*,l,i.avala je uiiti ovu dolu scdampuranad biljkomalojorn ili bo;ura (lnl. Paconiir). snniti njcnol;iaeioietove, ponijciatiih s ishlapljd,lr ocatomnr i;stom kamenui utlljavatito prehoirrtifaros podfutja. Obiino. oi,ajrrcr manjc onda trc cljdoLvoran. 1. 16 Upotrcba ruhji ptotiü zrnijshog ujeda
PI

I

n
b b

k

n
j" kt

p,

ili

-,d,, /fi i,-..,,:).d , lt . n\ l - o i , t i " 1 t ,s , - t , ,. 4 . , "
jc ujela(nmvna nog od ashaba Allahovog Poslarika, s.a.vs.. ?müa.(Da b; isral,ao 'lma val;dnosr n,kji) Allaln,v Poslanik, s.a.r:s., Lrpitaojc, li ;lo ovdjeko ?naod,tdcnu ;
; F . b rD . l r t l . 1 8 8 7 : Ä h D J . 6 ! 7 2 i s u , ( l j e s , L h i l i .

I lTrJ

rukjuza ovot'Ash,ibi s,, odgovoiili:.p.,tudicaHa?am mhi.avatajc da u.i odfedcrc fukjeu otklanranju posljedica ohovrogzmüsltoe je to zabfanjcno, ujcda,ali orkako oni postan;k, suodusial; od ri,sa." Allah,rv s.a.ys., ri"k-,j" p"t.,n, :Zo"ir" A;n*. bin Hazamal'Krla jc o, srigao. rcieno mu je da proLröi njeeovu taino orlrectcnu rLrkju. .Ne a kadjc ro uf.tdrc, AllahovPoslanik, je: s.a.v.s., iekao posr(,ji niiraloic u ronrc.. i on mu jc dao dopuircnjeda to uri. a ;irla zrnijslosujc.lase kau,je op{,favrl.t r, 1.17 Lijeöenje gnojenja, öireoa ili posjehotina ruhjom Aiia. La.. prcnijcl'ije da k&la bi se ncko;aho Atiat,o(D, R)stiniku,s.a.!:s., Da gnonn:a (/nt.Plrosis). air iliinnu. Allahov l,oslanik. s.a.vs.. Lrol,iiarao bi pokazatirrlnm karpsta a poLom dodrnrtr praiinu (ar iurat) njimi:i nrotiti:- S inenomA aha,Koji praiinrr od naSc lest\otro Tenljcinaiinio pllnaikLr mckih od nastjckovirorn Liariza naie briesmNjcsoin dwusrcnjem.nai Gopodaiu."r\ltahov R,sta,rik, s.a.\,.s.. dodirnur bi potom zaraTeno podruije prasindnkoja sc s.ikupila na njcgovom ka;iprsturlok b; u.o ow dom. 5,,(prcneseno u Buhai;jinom; ML,sl;nolomsahihu)

;4

u;.,1ijÄt ' 'n '
l1"z'.

Nalcdenajc dovalaqaLna i korisna. a smatr.a sesloleninr,chDanom dostupninr sakonc.To jc L,laea tcrapija i naznaiava israniano i duboko zndrje.p..oi; .je poted,nac r();e Lteaiti infi.iranuianu svoeIrrata. posjekorinu. air, rancili zaeno pogoroyo tenosl, kadapfisrup osralinr lijckovima nijc rnogui. S dnrgcstranc, zemlja r ma;la svakos 1erzvor lijcka.Ncponijcianoi iisto tto je hladnoi suho,i btaeo nanoienlc nJenc praiinena inficifanu kolu pomoii ae isuiivaoje vlarnosti isnoja kojisusevci tirmnali pod hozon. Obiüx,nekiljudiosje.aju netarc,du iti uziujanost nakon ,adobijanja ob;incrane rlikadaiana piopadasa zacnojcnoi.u.Njih.,i osjc.aj nctas{rlerakoJerprdstavlja ncmvnoteiu vruainc kaojedDe od iern.irjclesna rcmpcramenra. Konrbinacija vru6inc plrodncklimc, uLr6inc tempeiamcnra ; vfL,a;ne same ianc;linjcnogqnda suztij:!usc hladtunn i suhom?emljomkojaje hladnijaod mno*;hj".l*,,t"*ih hl*i,ih tij"k;*. a pogotovo kada i os,icra za oru snlru. Jcp,äiinaoiiiaena

. Bul, i i . l 0 t r i 6 i 7 7 ,\ l u n i m . l l 9 1

rTel

i$cri (enorDim) popraiene snrdliivin vlainostima ponekad Ovakrc srr;nfekcijc u uiesFrje renlja ili oöii6ena i hladna Postcpcnom kom r1nl.PgorAca).a ruba slina Onj vla:nostikojebi inaie sprijeiilcoporavak. ishlapljivaniu ovakvih i ptogiesivnom ;luicvina u inliciranon podruiju. a kaopoticlcsnih prcgrcs poma;euravnorctivanju boli. sljedicu togainamo ,'\llahovimdopuitenjen.climinacijuuzroinikai popiatrrc bi s a r.s.. polizao Alhhov Poslanik. hadrsu, Kao ito jc objan,jem u naveclen,m prst polahko na potonr stavio svol praiinu, bi njimc i dodimuo potomvrh kaäiprsta pogodcnopodiuijc sa svompiaiinom kojajc ostalana njemudok bi udrcnavcdcnLr Allahovoe swtog ;mena porrcfa zazivanje dovc ukljLrtLrju ovakve dovu. Blaeoslovi na Niceon dol'rotrrda podaii opooravakBenra vanjewih srrariNjenu i oslanjanre jaiÄ. namjei€postajc konbmovurc.a djelohoinost i duhovne su;ezgrc tomc,prrrodne "naia zcnlja" od AllahovogRrslanika,s a.vs , ovobi moglo Sto sc tiaeizl,orariieöi th eradaN4edine dobro kao iblagc,slovljeno oa,aiavat; majkuzernlju,podjcdnako je sFai danas ipak opae u ovom sluiaju. miiljenja !a'ifaju Poznata Skolasriiarska i I'o:nih da je ranoienjeo.iiacnc elnrcna ko:u najkoriviijcza mnogerrstc oboljenja (Eeiptu) ljude jc vrlio u Alcksandriji da on u sw,j;rr: dielima l,olcsti.Cahn naveo 1c koji u Lolcsti. a slercnd iod vodene Lojisrrbriovaliod +'l"numcgalije Gvelanja su hao stegna, ledai1ircLIa.i izgledali na svoja egipatsku aplicirali slilruoblaruaiic pclopatija. peloteiapija poznata ili kao da im ova tempijaprija, a onaic v:aino isuiivail'o ko:c ouokrun prirodnu,"glinonlosieurava Nadaljc.oblaganjc septiirih iircva, kaotakapsoiLcrtr moie pomoii u mnogin vistaora djelon tc, djeluje U nekim dobro ko:nrn abnormalnosima trcvanja krvi. mlitalosti ko:e i c,stalim kar posljcdrce ab oboljeliod trarrc tjehsc goiaznost; sluaajev;ma dokLrmentiranim podjedrako kao iod intenrivne krvi. alnogisticcanja ili vaein abdon,inalnos nonnalNrg i ko;e u kupicu iz njihovihnogu ili bedara purgacijckrvi povriinskimzarezivanlcrn tijela koii su u pogadairr os:etljivc dijclove kt,je oboljcli od brcjniL hroniinih L'olcsti i,koristilisu sc urcliko od apliciraniaovepriiodnc eliDe poqrunosri oporavljeni. nincLalinu i rrlcnin aluninijum silikaton koricfil'asto Rirodna je sluraboeata .IiiLa je sigillata razlagurjcmstijena hcmtlskirn upüajuvodu. Ovakva glina nastala oralve jc, napiimjcr,vedstro koj" zausta'Ü.ktarenie Upijaiu.a izarraraju.asnaea ielija i foLmiranje novih kontrakcuu tkiva potpomaic prozirnost icliia, rline takodcr i;iclc. k.ie zaicpljL,ju glinc iz obiinog rla, ita onda tiel'amomnliti o Äho su ovakvt ov,t,inc priLodne tlu mazenlj;, kojcie tlo gmdaMcdine, giadasljctlosti,pogotoo najblagoslovljcnijen s a ls , plju'aikom AllahovoePoslanika, k ajc ponijeiano sanajhlasoslovlien;ion atributa \i€go priz;an1em naiuzviienijih popraicn istinst'in s i kadare ovakaviin ovisio rukji umnoqome I ka, srosmo ranijc obiasnili,djclotvornost vog gospoclara? rlcrc Lolcsna osobaspian toeai njene koiu pokazuje i rcakc;je stanjui rLcrjzaziva.a,

lr80

u djclotvornost rukje. Onkvi aspektinc rrorLr biri opovrynuriod brlo koe rnuclroe l,jeönika. ALo onaj ito izredi ovakvu,rkju nadc u sebcponanrkanj"p-""o "*:" (,nanja) ili se osjcia neadckvatninda prcizvcdcovakvcpostjcdice. L,m,F.a onda neka on m,li su god njcgovo srcemoZe skupiLi, i on bi rrcba., zdrii; syojepr;vanjc njeöima:"Nla(aatlah" (,\thhovom voljornb;t 6c un.lcno).

lir ; 13 r,
|.18 Lijetenje boli i opöe slabosti ruhjom rnam jc Nlustimprentuu svom"sah,lru' da f osman b,n Ebu-cl-Asjcdtunn ;alioAllahovonlroslaniku, s.a.vs., na nckuhioni.nubol d kocj" boro*,, jo; o.l ranrh dananje*ovog prclaska na;slam. Altahov[,osl,inilt, jc potomrekao: s.a.vs., "Stavisoju (desnLr) mku na mjcsLo kojcreboti,i rroti:.S incnon Altaha',tr.iputa, a ondaponovisedan putar 'll.aiim utoai;rcu Droa; Allahovoj i Njeeo*j..ho"*,j , sr vlasri nadsvin pmtir onogairo ja pro:ivljavami mukc koja me iscrpljuje.. Pojedinac aeu orcn rccptu naii prizivanjc Allatrovogvrlrovnoe uncna,poi.jera !änje sudbinc u fuku Istinskog izljciitetja. oslanjanje ra Njecovu nilosrisnInilost. i lia:enle utoiiira u Njcg(,vojsuveienosLi i noiiprotiv poteSkoia i paLnji kojcLol mozc prruroirri. Ponavljoje orc dovc blaeotwrnijcjc i sisufnije,i ono jc popLrr obnav ljanjaLccepta za izbacivanjc bolesti.Sto sc tite ponavtjanja zaznanjascctanputa, nema sumnje da broj scdan cwrifa od,.edcnc kdisri kde sc ne noqu naaru ostati r L,rqcvima, kao ito smo to diskurifat;u ran,jimposlavtj;n,a. -Dra Takode,.jc prcncseno u Mhiha" da kadajc Allahov poslanik, s.a.ys., posle6ivao holcsnuosobuu sv.ioj porrlici. on bi uohiravaoprenazati ea (rtjcn) plelazeii sxlon Llaeoslovljenom iukon prcko bolcvrikove gtavectokbi molio: -O CospodarLr i OpskrbiteljL, ljudi. orklonioe nedaac i izlijcti ovosmha. UistinLr. samo l-i;rai noa lücienja i smo Ti moZci dati ncpreki.lan oporalak.'.rsl

1 . u: :,-.-f,.r.v:r_-.."ii_ürL'J !.!r
\:'J--'rrU-j.\'.urd'ju,.
. i!tu\lim.1202 ^, But,,nra, t0.r t78: Nt,rt,h,2r9r.

r8rl

Ova rulja prcklinjcAllahovo najiire sa!ricnstvo, suvcrenost rcdinih sanu milost,k(ia obuhlatasveda bi obdaiila odi;avaju.iLarlibuta(ar. rulu/,tjc, i Njegovu ovakvc Llagoslovc oporavka, ida samoOn ima orak'c nroii i niko clmsi nc n,ie (osim posriaioporavak Njeea). Dakle. od bolcsti ovadovaobuhvata veliaaDjc Njcqo'c , I ' o . " , r . , , ' / ' r l ' .t ' , / . . j 1 k , 1 . , ,, \ , - , \ . . -r , , . / n ,i \ j. \F ,iI in,\,'r, Njegovogaps)lut ,g gosrr arstra Gr. nrluÄvlct). 1. 19 Nadaladavanje arüöice izrohoaane nedaöom i tügon

"t\ Allah S'cmoquaikar-e: ti ol,nd j i.dt:üit:., a|. lpji.lirr,J ltalir,aircitlirr ',\'1i 'r\iil :ddasi,nnb ha:u: rau Allo/roL,i i ni loao v NTcnu ,,rdriri./ .lctd op,orl ,Kur'an. putu!" ot1Costx\laranjihottt i n,ilosr; ori su na Pru,,orr 2: | 55 | 5 7) N1i takodcr nalazimc, srodnoupuaivanje na navedcni ajct u mcsncdu imana "Ko godje .,\hneda, u kojem stojida je AlliJnrvf'oslan;k, s.a.vs. rekao: napadnL,t s '\li nedaaon ika;c: uo Allahoviimiacmo sc Njenu rratiti.Cosg,daiu.Tibudi R,j ponragaiu ovdr pokuiaju i ramijcni nrc'jgubrLak s onirr ito jc L,ol;c.Allahie pon,oii i nadon,jestiti njeeove s nrusigLrrno eubitke oninrito je boljc. i'

.p

rf ,jrl

JJ i+UI9*q'1.!Jl Ul_r

rir

r+- F J .ir;rr
Ovak'c rijc.i nLrdrostiprcdstavljaju krajnji lijrk za patnjc.Onc dcmonstnLaju i najkdi'rijeu ?adobiohit na ovoDr ibudLr.enr spoznavanje Cospodara svijetLt. Ovc jasr, (,l[hvatrju rijeii takorler dvr uzriiena elemcnta. i kada ;h x,b shvati.oni ae za'surno olupnat, rjcgovu palrju i uainitida njceova ncclaaa izglcdaLczna.ajnom. porodicai niecovimetak f'r'ijesveea, naverlena dova po.lmrumijela.la reb, njegova pripadaju piiviemene istiDski Allahu.Kiic sodddovi Allah d:.i.. dro da Li opslft,io potrcbc Njcgorog rc,Laza uuunc tcgovoglivota na oronr svrlcLu. On inia puno praro zadrzati ih ili ih obustaviti. Kada ih Allal Srcmoeutr uzmcnatrag. oni su poputpozajrnljene pozajnljivai puno pfavo ima srraii.edje obnoviti zakljuiak o \nje taküJei dljenn rnensLingranicarra. Egzistencija r,l,a na ovrm svijetuopkoljena jednomprijc njesorcsnxtd,ja (dolaska)na oiaj svijcl,i drugon nakon prazninama: Vlasnik ima puno pravoodrcditi upoLicl,u njcgc'rc,g odlaska s njcga.U orornsmislu. bilo ltojeg.ldn kogje On utirrc dostupnirn na vrenenskoj osnovii porl speciliininr

' ' , \ h n c d . 1 / 2 7 :h

, N I u J i n i . 9 l 6 .u | o r L , , r l jo udrmüi

\h n.Lr7. [o.lkuinr(.

li12

r n r n r , I l r r r r< . r , . , rn - o , l , r - l i e " r r,.re r i " - o , . _ L u , r e r r 1\,.., L i " . r , , , l o l au j e d : . k \ ' lf o 1 ' l d ," , \ o r r , p n n c n ,r . ur - . , , v i er a , . , : 1 , c , .,2 a ,u , r . n . , ,r rd , , , . t r r r r, r r^ l" r ' r n . r ,r t o : n r k k " n r , . , t . . e , r p m , n .1 l, " , , . r o Jn , i r h " , . , 1 , , , i " . . D . r , l , ,k " 1 , ,m o z , prolazna cgzistcncrja prihvaririncprekichovtasn;itvo)Ovakvi pozajmljcnieicmenti ncmqu mot da isrmski podupiiuili irirep.,jcd;nca od ncdaic,ili da ga brane nakon ito on napustiovaj svijet. U ovomMr;slu,Allah je Svernoruiiisktj uiivi V1asniksvera, t nrkonemaistinsko vlasnistvo bilo ieea osimNjeea i pojc,t",ae"a ,por."ba .,*k,:ih eiemenata mu ni u kom sluraju ne dopunada raspola:e njimakak. ,,u j" ,otj" (p; svom nahoclcriu). Umlcsto toga,ovakva jc piolaznaupohebasrbjckarlremensk;n paiodima i Lrvlctima Vavrika. DLu*i aspekt navcdenc dove L,aüsc nedvojtrnon clcsünacijom roba injcgovonr konaarom i rcophulnom poviatkusrn Cospocla,,.ivl,a-";. S,*,;,"f1^'""t;.;i" orakav povmtakobavonim za sva sh.orcnja, ida o";.*";,;,1,,,;,;*,n, *,.t*,;."",i o d v , . . . J . , . , . "p r , 1 : r , n . l , \ .1 "r.,,e , , ,1 , , . , , J r,u.f,,,,.,. , , d r ,n , . , ,^ " u . . . 1 t ru r . , l r . n , t rt , , - . . n . , t . , r n J,. r,, . r r , r , . , L - . u , , , , .\ , a . r r , J , - . o toga. !lasrira dobfa i loia ctjeta svakc os,bc bit 6c ispiavnoizvagana. Kada j" o";k*, rlemcntano sranje shvaieno, onda kako mozciko p._rd"_ri ;lh. *|l"lit; ,;.,";j,; neieea ili biti ialostanzboequbitkaneicqa) U ovornpoelcclu, pojeclinac nora di;ati svoj fokus na njecorcnr k(mainn c;lju. irlajuii na umu punrikova pravilaopstanka. sudbinc (af. /id,ir) rakoclerporvf.iujc neminovnost dc!avanja i .$podavade ncdeiavanja rxlrcdenih doeadaja. AIlah SvenrosuiiponrtlLrje ovajaspekL u Kur.anu go"or.eii:',\,cnarrcr.orcrgojo.ddcsizütü,i,,as.ah"j,,"ü".pi";"_pit,j.,t",,,,,, :opisoaa u Knri:;, io ic AlLtlu, uistin4 lahlp, da r," t "r" i,,eor,oli "n on;, ;L ,nln r" pnntahLo, o i dd re nc bhtc pretiic radcttotiononte stoL,atrt On dattnc.Athtt nc L,oti nihatü n.nrct| iL.La, htulisatcc." ( Kui an, 5 7:22,23) Kao lijel za ovakvu bolest. pi,jedurac bi riebao statiza hcnutak irazrnisliti nad "nesrcrnoiiu" njercrcrn tar iokolnosrima, ion ic zasiqurno nali claparalclno sa njegovm eLrbicirna, njca,vn,uje cospodar (,.,/. Rd|tr, , Njcs,,,oj *;n!..oj -;t.s; i ncdokuiivoj rcli.anstlrrx,sti,zadriao dar jcdDak".ir"a"".t; itl r^r. S"lji. Ä a*e" r,:,.-..1|1 n ,d . , . \ t , " t , 5 , " , n , , . . ,J, ,, o , n . r . n i " , , . r i i . . . " , , 1 , " .,;,i A l l J h o , ,, l u L , r orlrl , . 1 , , r n , n , i . . , r i cA l - h o \ , t . r , r , , , 1 " j,,l .,r, r , . 1 . , , , , t n , , jn u n i ' . z r r . i n "\.d d - r , . p f i , , , i , . n i r \ d n ; m . r r J r r ,, ,. ,1 :n r .i . J . , o m ,, p. o l , . o , , . . F k r r , l , , . \ 1 . h 5 , - r o e , r r .i , , u r r oz , n r , . r \ , p . . n , - r - J u I p o 5 rr uc r ; A , t , h o ,, r o r , l J l o u . n , . , ,. / . , , rI , n ; n . K r o z, , .m r i . i . , . r p co . t"dr-.. ", ta-korlcr rasprznati da Allah Svernoguti ima moi ci" "..*" *r. ,"a"r" ; i" i", .i"g Njegowmilostiprcma NjecovimsLvorenjima, On ,"'.t.,"" ,,c,",,ir;" ,,U"."; ;..;; ito Njeeovrob shvata kac,nedaiu.

r83 |

1.20 Caienje oatre zbunjenosti Da bi sc ugasilavatra .JSjcaaja ,l njenostiili !oriirenostikao rczukataDes,.eac. pojedinacbi ticLao po:ledati oko scbc; sagledati da bi njcgovanesrcianrcglab,ti veaa. piomatraticlruge On bitakodcr tiebao ko;imo;dapro:ivljavaju veac nc<laie u pn)cs uienjanjihov,l, vlastiLiL lekcija, i elcdajui;blite, on acshrarid da si,jeducanja " calncpondn:e" kojarno:cizgledatida irnadobm srciu, takodcr ft,gu kiiti duboku tueu i nczadovoljsho. pojcdinac Dakle.akc, pogleda na .lcwru srranu. hoac li on vidjeti iita dmso osim iskulcnjr i nedaial,\ akoon pogleda na lijcvu stianu, ho.eti vidjcri iira dfugoosün tugei nezadovoljsiva) Zapravo,akc, pojcdinac b,rdet,az,oi;on, cijelossrijcrx,on ae na.i da n;jedna dui.i nijc osl(,lmdena od L,lok(revrste iskrrienja. T, je bilogubitak qlaw,LoljiDa .lfäsco!)tr ili;aljcnje.,mtinsko: dneu,oj poslu. Pojd;nacaetakodcf shvatitida istiDska sfeaa na ovomsüjetujeste sankojisi mo;edesiriprilikom De.ijcq prpt ilidajc on sjeDe koja ac ocrmrjivo ncsrari ncr(,nkaoLadzalaziSunc€ ryavanja i da ita goduziokLrjc vcsclje, ro aeulrinrartr{r, uzrokovati mnoqo Luge ; teikijad.On jcdnndaDna o{m *ijetu nro:c ic takodcr sLvatiti da olo ito nekoqa ainisrcrn;m uziokovati njcrovutugudeccDtan,a posllc srnrri. u Tivotu da ae nciijc pdnemeno zadovoljstvo zasieumo piaieno prodLrZcnin Lriri pcrrcdorn ncinraiLinc, daje ku6apuna opskrbc i zaliha takodcr punapraba, jdan da kadroclsijeLnüli nckonrc din rnifa . l o .r o r . ' , \ , 1 , : ' . . , , , . , r. ', , 1 , ^ , . i ., 1 r .' . r , r , , , . jdndn je fekao,"Prcvelika ILn Nlesud,,..a.. .e koliiinazadovotjnla zasig jednoq urro LiL;slije.iena 'nnoqo porod;ca s tuse,a sfetna ae danabiti napadnura s izrazito dul,okorr;aloiau kadal,ude oplakirala "sogurriloe." lmam lbn Sirin -Kel ' trkaoje jedoutr: godposroli snijanjc. to ie sicLrrno praienoplakanjen. Lriti llind bint Nu manrelh jc jdnom: 'lcd os juba vüjeta samm<1u porodicu tr, jnajogoljeniji nalaöuinajbogatiju. posrali a sa zalaskorsunca, sno najmanji od (sih)ljL,di. s,qu,R,.kad god A al, slcmogu.i napunijcdnu kunr obitjcn,. on je pfahdn.' \eko ju jc zanroln, Lakoder zaosrac da ispiiia süu piür. a Hirda je "Nara j. porodica do;njeladan kadanije postoja,r oduovorila: n;jedarArap koji nÄsnijc usdno nolio da uporpuni pohcp;rinc. svoje a kasnije nri nisn,o nn,glinaai r,i-lr,o , p , p " l , z . o r . ' r 1 , . . I r , , , i . , .\r I iI,i n,,4 . Njenasestra HarkaLinrNu'mannadürajcjcdF'n kakoplaiczaurjeme procvaLa dinastrjc Nu man.\ckoj jc up;rao: Sta te jc rasplakalo, jc Ii da rc nekopoviijc' -Nel jc drc) ODa c,dcovoiila: Upravo san se osrlcdoiilaprccvatrr mojc porcdice, r spoznala da ljetko srcianapunijednLr kua, be trivanja i'rcradni,gpojavljilanjä ' ju: 'Kako sc osjciaiu piolazLr tLuc. Ishak l,in TälhajLrjc jcdoon posjetio i Lrpirao "Ono kraljevst'a) Ona je ocleovorilar pio;ivljaranredanasjestezas,qumo iL<, bolje | 18.1

I

I
;

I I ; j

I

p

nc8o onojute,: Ipak, nalazirnou knjiqama(h;storijc)da n;jedan iovjck nrc nittad okl,sio dan ldicanja bezpodnoicnjakao posljedicc tocapreokreta i cta;ivot nil.c nika<i pokazao;komc bilo L(ii dan zamamnc tjepore i pri,t^tno.tt au ., ko..;1. n1" pot .,o srer zubc." Porom je reklal 'Jednog danavladal; smoIjudskim inrcresnna ikona.naocllulajcbitanaia. odjednDr smo postali poir.cbni njihovogdol,nrinsLva. nadajuii se claaeon; biri etiöni; upfavo popurnasl Giko svijctuöija udobnosine traje, aiji toök.,vi njcss.e lju.je uzji;u a lesn,je ih spuitajü.; laznose pdavljuje kao da jc t" t. oI*: r.q, ,p,""r;. n],r,*"In sudbinoml" L21 Ostali tretmani ptotia

zabrinutosti i tuge

Pojed;üc takodernora znatida zabiinurost, tusa,dcprcsija ; ,buridrosr ne tijc.e bolnitimu pomazu da nadoknadi gubitkc,ve6.napr,rrn, uü,j".to k,ca.;(n.ed,iih;os o o s , r ' a r r , ' . o n i : . r r , t i , * " n " l , o , , . i p , , , i l i r.,,l,r.r,.rlp , ,t ,, " , , , , , , , _ 1 . , , " n ] , . , , t , jo"o\o.nu.r-At,hu:k,n,.r_rc,n. lciezL,,e oprdrLi.eUc,s,Jnor,,".io,,,-bl sepribli;itol\jegovojL,laeoslovljcnosti. nitosLiiuputi. Allah jc obeiaospusririovakve blagoslo,e narjernikekrli sLi shplj;vi.PadaDjc u ,stusieskuu ovon stu.ajuirernijcje nego ,Dicihlni iol. Zat nutost, deprcsija i tugakod p";"a;"* _-1,;, ,i,S," -a",t neprijatelja, uzft'kujrrbol prijatcl;ima. cluid,ljavaju p"j"a;"t*.o ".",f""s +jt".", Ll": ,drr,'r nr",o.c n ,q,-lu. ueunrr"v"ru ri" o," po,r.gnu, , i lu, . ,,.j.,\,rrl,.R. ,li \0r'r$Lo f . , i J r ep , , r e , t . nu ,L .lie.an iLLnko.../mr:, L . r , p l i i f o .ird oi . J,, . d t " J r . . . A r d r i 4 di\r a J r , ? n . , .a . . , r , ,i ,r ii r m . n u , n , , . r r , d r " n "u r ;i"rr,n.,.r/, .r tp r. Fj., j nezaddoljstva. ülanivänja umanjiLi svojcpotrebe. U ,,*r,.."nl""" ,.r," ".:..ii,,1" je njcsovosGospodau, uqciita jc onc k,ii odob,r{rljiia bd"u za ,jeg", ,:d;,otjila . , 1 .p r . i 'e ' r "i n , r ' , n r n n p , " o pn F r , . ,J' e , . r ) L o , . \ ,nr,.n n-,1 .,,m i r1.n.r,r u p o d lr e n j * l , .. t r , L r , . i . ui , i n l j i \ o .L , . p o "d n o , , " L , . r,.r m , , - u . r . , " .t ,rt j p : i { ,r nJ, pflatele p,ije ncso iro onj dülu da nru daju podriku. Ovo jc isrinskopodturier;e i n4e,r.,htrl j n v r \ . i ! r \, J n i i , d e r , , . : i i ,L . ., / n , , 1 , . , , . o" . r".l , j . ; , , i ; i : " ; ' 4 0\ o \ , 4 r ' ./ , m J . d n l r' . i r r , . r r r r r r l n ,z i c l . n , r i rn , ; , . n rr , o o l , , " , ,q r d ,r J \ u r J d ) zazabrinutost, tugu.deprcsiju jcste znaLi i zLunjenost da primjcnjivanjc ,Dmgilijck strpljivosti i prcmiiljanjcr) mudfostikojajc ;za dogarlaja (L ;trtisa/,) jcsreblae<xlov rorrcedon,reh neprcstano voackfajnjesvcsctja. porasrvovanosti i zelovoljsh,a, koji u"pord"ri.,t,r"L,rumios,rnri,.nomp-..p,lti\om,m",ion"tr,,,_ritL,l,r;,,,;u," '\ rJ 'vdnre n.d,, a nFr,pt,, nr. ! ,hrrdJ," it,1,.,. , p, nimunr.rr,r,,rnrcm |o" uir,, r rh ]:oi q rom'n | , , o t , i , { r e t uU . o r " n s l . , . , r . n , . r , d n r r " nz a , j . , n . l , z . r a r d,, t . d o u pnmjcnjujc sh plj;vos t ; izrazava (or e/ id-d) ,j"qo*- C.,poda,. za ",; zahvatnost stomu sedesi,r\llah Svemogu6i nagraditie ga prcb;vatiitenon;h koji sLr zalNalni,

r85 |

jc Lezcnisurc, iobovestanovnike DZcnncta. poznatinkaol;cjtul han,d,h<1e za istinske uednovatinagradu i IaznrisliLi koieie veia neda.a U o'.on snislu. pq<linrc l,i rrcbÄo od onosa ito on ncna ili onoljeino) Da li L'ir.rdrje odustao i gubital': ono prolazno qubljcnje kLrae moii da zaditi ili izguLiono iro on ina.e ne mo;e dobiti! Svakrko. u DtennctLr r.eiijcgLrl;irak. zahvalnosti ImanTirrizircizrtesrioclajeAllalrevPohoik.s.a.rLs.,iekao:'NaDanpolaganjr ikarama na ovomsrrcLu. dau inraliLo;Lr iziezanu raauna, ljudi ae po;eljeti rcdnu podnosili iveliianjcza orrckoji sLr u odnou na ogronrnc blagoslove nnicu nekadr, jedan i lahvalnoiiu DaovomsrijctLr.r5rU ovot, pogledu, neda.esastrpljivoiau svoje -K je: patnji. prcilaka re bi hilo iskuienja i uili bisnro rekao a na clunj.ilukLr od naiih kaosirrnasi.' u I)rennet jesrc poiedinca s nadom ioicknanrcn, clascutjciisrce D ,ri lijck/a ovnbolest patnje riernihove nc.imL'oljrnr. Ustraü, sisurno oadolnaditr tla ic Allah Svenrcgu.i jcstc gul'itka pojcdjnaere povezanosti patnja nadoknadiva osio na oronrsrijctu svaka rla scu 'rcnlkoromneurnjircm znanju saSvcmoguiinr ,\llahon. 1)ngi lijcLsastoji 1)akle,akoie on zrlloljar. utla u njcgor.udiou neda,'inije N,rjao L'iti izl,jcgnot. nezado onda su to.kovi zadovoljsrra njcgova naqrarla. i akoje on uzncmircn. Lrcpostr gubitLa. voljshaposulno s,orlo njcgorog je prlcdincu dat i.l,orizmedu dobieili loic sicic.,\Lo ga njegon U oromsnislu. i nezal,valnost, njegoroie nrla.a razl'jcirrja'a.u,rokuje nu stl:bu. nczacloroljstvo p,dz!1kuj0 gubitkr .\ko niegova ndaaa srisak os,l,a i dcstmkcije. irre L,iriupisano Lr nlcrovih teLuaih duinosti. Lakoduho'nihtako depresiju izanenrarnanjc zal,nnurosr. podn,ila. njegore da on zrkorr.i u zal'ranj,:na Lonih religioznib. ili ako tc' uzrokuje ga Ako njegova nedaia spisak onih ncma,nih i ,rcpazljivih. ie ime LiLiupisano Lr ime biti upisano u spisak onih prinora'ada sc iali ida budc ncsLrpljiv. njegoro,'e prigoi,o, nedaiauzcli;enjegov .\llahovorrolji. ALo pojctlirrt.tra ntsctnih i zavedenih. S clruge oqraclDiina. oDje pokucao oa \irra arciara (,r. lirrli')rli sc zqrlco u pureviDa sa stqrljivoiiu iako ro uzrokLrjr rodi tla sesu,r.is nedaiorr strane. al,orrera.orjeka l,laqoslovljenih ime ac L'iLi upisanou spisak zadovoljstro s Allahororr Lc,lro , njegovo jor njcsoo neda.a trera da Lulc z.rl:',alniji svon Cospodru, i zrlox,ljn;h. a ako sa pove.ava neda.a njcsovu liuLa' i u srrisak oD,h zahvalnih. Ako DLr ic imcI'iri upisano qcgoro6eimebiti upisano u spisal' onihrskren,h Cospodara. iclruu da sctnesvoga koti istinski role srogaCospc,dara. Ahmedai Suncnu inrama u Nlustcduirnama U vczis ovo,l temon.nalazimo 'Ubejda, jc hadis da AllahorPoslanik, s.a.qs.. od trlahnurla Lin Timizrra predan:e ' su On ih stavi na isluicnja. Oni setni zadoroljni rkro: K&la Allil) di ickc ljude, 55 s i ogoiieni.' a oni ncsrcLrrr srcliti i srctrri rjihorirrCospodarern.

' ' H . x l ß , r. J , i l ' A l ü ' d l . t , + . 1 7 T : i rn t i . - 1 i 9 8lil , o[ 1 r l n ] : c .l U j I lE{i

i priRXia lde u p.'jedinicvom bczuvjetnom ugovoru i hamronijis rlcgovonr vdjenom. Daklc, ako neko nade kod rbe prigovaranjc, ljutnlu rli oeorro,ostprema onome zakoeaon tvxlida gavoli,on zasirumonrmatjubavisp,aar Le osobc. On nckako ,,ohda otubmlja'a whnu osobLi;pfedsravlra sarnog scbckao osobukoja zaslurujc prlelior, ion postaje elavnirn s,jedokorn svoe vlastitoe dvolianjairvr ; laZi.U vezir ovonr tenom,[Lu Dcrda'. r.a., fekaojej "Kada Allah neito odhrii. On voti cla Njceoo str-orcnje pristancuz to." Za wtcme njcgorcbotcstiInran bin I Ia$n uob;iavao je "Ono Leii: ito ja najviierolin jestcono sto On najli(e voti. .Covoica; o ncda.ama. jc r.ir 'tskuicnja s nrchhmi ltek koji s .ljcl.,rrcmi Ebul.Ali uobi.avao sano,a rstnskog zaljubljcnika i nikomcdn,rom nije dopuitenoda seokoristioclL<,g.., Kao iLosrnool,jasnili mnijc.da bi pievaziiao stanjc ruecr Lrolesti. pojedinac noraizvarati viijednost rlvaju vesclja i iado(,ljstava: onih pr,taznih i onih,,jetnih. i on mofafazmotfiti jc postojanijc. kolcod dvoga trenutarna pomo6 ili neprekiclan l;jek. Daklc, zadoK,ljsrvo r zahvalnost za soju ncrtaiu postrje prolaznim zaclovotjst !,n l.ioje vodi pfemx ü;ivanju A|ahor vjci;re naeLrle, koja je rczoisana za onc I'ojisu ist;nskizahvahi. Kada je ovakavizb.rr dit. ro pfedsravlja nrosu.nosr .ta se ugcl,tlori nadm<,inost pojedinicvoe zadovolpri.a naclostatirr. Kada Iri pojedina. te;io pfema veaoj ponudi, on bi trcl,ao biti veoma zahvalan Allahn zrto ito gavocii. lna.e. akoon te;i prcmamrnjemsranju, or nofa J,variti da je ncdraa od kojepari rznjerovog unra, srca. ielieiozne invcaijei bczboinirti.a, i onaje nnogortia nego nleeove ovozemaljske ncclaae i bolesti. Nadalje, pojedinac no,a znatida Onaj Koji zapovj&ta i L,p,avlja pn,njenom$ih prclaznih i neprck nit stdrjajcsrcNitudri; Irrai(lDi cosFrdar a o; jc NajniloM,ji iSan,;krsni, ; da On Deodrc.lujcovakve dosadajc u :ivoru pojedino ra own svijcLu da br ga uniitio, da L'i ea povrijedioili da L,i ga razorio.Un,jestotoga, kroz Njero!u s'cobuhlaLru mil.,st,On ga je suoirc s .,vakvinl iskuienjüna bilo da unapdjedi nlcgov razro;ili cla mu dopustida shvarisvojcstyainoi (,goljcrostanjc.Ovakra ae rskuienla pomoiirobuda raspoznrsvoje ßrinsho sranje !.jcrc. zadovoljsNa, zahvatnosr;, nzdriavmja , strnjcnjas mjeeovim Gospodarcn.Za vijenc ovakvih iskuienja. Allal, \,aliianstvoiielo bi tako.ler.ur; Svosamha kako ca doiiva. p*klinj" Ca, vr"a. seNjcnu. ustfajno kucana Njeeova vmia. r,ari Njcgoveblagoslovc i naklonost, traii Njegov oprosL za svojegrüche.da iüe ia rjcsov ncuspjeh di hi dao ocleoyaüjLrau paznru nregolom uqovofu,njcgovorn palnje iti za bNanjcudatjcn;m euLitkusvi,je od Nigovil stvarnihneprckidnihkoiisri zbog sucrlucanja dunjaluka.Ka.ta hi !icmik shvatio ozbiljnost s,og sianja, on bi zasiqL,rno bio sl,mtjcnasrca,a njegovo pusroicnje gamoLa probuditi iz bezelavos ti i dr ijemeza. ion mon diiisvoje n,kcLa dzcnnetima, plakatr za oprosti raspßiti sjcnenezadovoljestva, otpora,nceodovanja, ogor.tcnosti i neposluinosti plemasrnrnGospodaru.

'läna

r87l

"Dijcrc.;sku:cnja SejhNluhjidd;n AL,dulKdir Ccjhn;.r:a.. ickaojcjcclnom: nr je i vjeru. I)ijete, dolazc da tc uniitc,onarlolazc da iskusaju tvojustlpljivost sudbina gdje lavi lavnejedehi(;nu)." Dakle.ncda&$ ükrnja slugc, a ov.!je svijct lirnica pojcdinicrc rrrjcdnosti moguL,itr rastopljcnc njcnom u uainonda bi sc nrodclrrala Kao ito jc njcsoiafinalna uloga. Konaini ishodmote biti bilo zlatoili pa[ sljaka. jcdanpjcsnik rckao: "Rosir4rili jc rabr) snn ro nrislci'i.la ' Da 6ivno sr:noli rlajc lo sdrroraslorclrd:cljcnd illdlid. Prcnratomc.ako pojcdrnac nc odolra'a i nc prihrarakorßti rikanjaoyoqsv,rcta. priiekr uTasu iiku cltehenenskc vatfeu;irotu poslije snrri. Rob onda nekaon da u sklidu s raz(iin i proizvodonr konainc ul,5c. impcratii. tako,iermorashvaLiLi jc da on bkli oriun o jcd(,r d dvucrikc: rkuicrqmra ovogs'rjctaili iskuicnjrna iznati da cüchcncmskc varfc. Ako on to razunijc, ondabi on trebao biti zahvalan ga jc uistinu ^llah poiastio i blaeoslovio iskuienja ovogsvijeta da pfehrriprola,na onih trajnihu:ivoru poslijc smrti.Prlcdinrctakodcr moraznatida kadr Lrmjesto b; rnr bio imun na dakla;sku;orjar mrke, on bi bic,napadnut iatalnulbolcsLrna pobunr. ponosa. faraonizna istamene arogancijc, bezosjeaajnosti. a ovakve aeosobnc ultimativnoi zasiguinouzrckoraridr on nestajcu ovom svijclL, i da iskusi trajnci nepekidnc osjciajckojr izaz,'arub.,l u zivotuposlijcsrJrrti. kada on posj{irje Svogaroba s neophodninr olakvo je u?viienosLrosjeranje lijeltovinra koji r ispljivaju k&, ;skuienjrna owD, svijctu. Ovo jc ustrariprcventirna medicina kojailimin;fa ljcrcvarrroiu Lilo kogrna|gnograsta ili latalnc bolcsL,. Orakav jc lijckstrcrcn !jcfu i poboinost, vanprekopureacije claza!titil,ojcdinacvu da izbaci pokvaienoe posljcdicc orignalnu narnjeravanu rnuinc una i duhai da iznjedii iistot! je jdüm rckao: l,jesDik Y'oncftodÄl1o/rb/oroslotirobos ncdafanr', aolis ontn icjÄinrJo ii poJnosi, a u ,lntgrn priliharn. ':ol,iücic ndj,,ciood.n,il ncdo.a. '

d
It d

h
p

n
L
\l

b,
p

el

Ipak, svakirob prima poLrcL,nu i ncophodnu koliörnu lucla da pon.'gnc purgac,ru i ispiranje akunulraniL lctaloih supstanci u njesoron urnu, srcu i duii, ida oiistisroj sßrc.olojc.innrilosiiiIjubavikojeAllahsarnilomidalesronerohukmmlrcden pomijeiarudozu koja ic mc.luljelolad s njesoiomLolciiu. a koja ima moguinosr da i ljLrd nadvlada smrtonosnu bolcst. O"o subolcsti urna, sica dLrie. U skladu s obiinirr na?vaDe iskü(enjimiineda.ama.N'le.lutim, uistinu,ovakvoje sl,irnopalanjrm.onesLr prledinievih lijeienje snarnihl,olcsti i pucntrni lijekza oncmoguie. osnour iskuienje | 188

gr i : bt ae

in

j" Jc la j"

,b iv la ta la

i

)

I

U ovomprncesu Allah t;sti iprciiiaava Svogaroba,a naj.asnijc od stanjana ovom je svrlctu, a to da Ca on vcliia, da Ca eledai da on prebivau Njeeou,jblizini. L;jek je rakoderneien u pdedia.evojrcal;zacüi i shvatarjr da jc gor.iinaovog svretara kojadonosistatkiokLrs:ivota poslijesmrti i da samoSvcmogLrii Allah ima rno[da prouzroii ovaknrrünsbrmac,ju supsrancc. R,jedinactakoctcr nora shvatiti da slatkiokusovoe svijetaprojiciraqorak kraj u iivoru poslijcsmrri. Dakle, piivre prcla?iz sori;ne u slatkoau men, boljijc od Djcqove antircze. Ako prledinacne nroie jasno slNatitiznaienjeovoga,onda bi or rrebao razmiitjario bla,rost(,vljenom hadisu "D:cnnetjc Allahovoe Rxlarika, s.a.v.s.: osianiicns ßkuienjinra i reikoaamn, a d;ehcnemska jc og,aniicna vatra uzLudenjinra i lxirlarnoiiu.,' ljLrdskiurnovi nc nogu podjednako prihvatiLi porpunu surünu izna.enjeoyos . Latlisa, koji takodcrdokazuje da ljudi inraju,azti.ircnNoerazunijevanja. Za jenr; ovahih ;skuicnja ljudska ;stinska jcr suirina ;ztazi poviriDU. na rci;na ljudivii; !)li prolunozadovoljstvo nad onin vjeiitirn.Zapiaro. ve6ina ljudi nc voli da prctryi öak sahar osornosti i naprezanja ledan da bi zadobitj!c.no zadovoljst!., i ugodaj,oDi nc vole da podrcs jedansahat og{ftenjadabi zadobilincp,"k n,,l^r i. "k,,je;,,s,.e, onibirad;je da re parcjedan sahat nclag{rle u cilju,aclol,üanja neprrkm!,€,df;vtja. u nj;hovinumovima. je dokazana sadainjosr je ncpoznata. a L,uduirost Njihovajc qe|aslaba injihora;udnja istrasrgospodnie njima.Njihom duboko ulorijenjena bolest ne zaiinje u rjirra ni{Ladmeo osimü;urbanosri i davanja p,tdrosri smnnim i pmlaznim zadc,w,ljswima ovoesvijeta injihovon osporavanju postojanja zivotaposlijc smtur onogaiio ac srgurno doai. O{, je stanje onih kqi samonoqu raspoznati i lxihratiti ono okusno. doclirljivo i elcmartamo ikojiie posledoiiri samo.,noito nrihove fizi.ke oii mosu!;.ljeri. ipak, (to sedatjezui i ulazi u norc pleprckakojc c,s,ädLrju prc,lazni svc ovaj srijct ili svc .to scyrie.losere izyaD njcgovih eranica da bi se shvatila uzvitena svihaida bi se Laspoznale konsehvcrce je sveriic rezcrvisano svakos iina. ro stanjc za ljude mnogo vcieg sranja s.jcsnosti. Ovakvi se;stinsli uiiietji r,aie i njilrevipr;mjo.islijcde. to u orikojisu dlngiAilatru, l\Legoviycuri robovi.Njccoü izaslan;.itur er.,Iüir) iNje goriniienici. Za njih Allah jc priprcn,n,najvciu i rlcinu nanradu, r.jciito uiiranje i zagarantwao im je krajnju p.,bjedu.Iladi porcdenja, ono ito je On pripremioza bezglave i onekoji odurcvlaiejcsres;sumoDenrilosr, patnjei !,lei,ratuea. Prema rome, izal,ei kojcül ovadvastaDja t; boljcodgovara. Ipak. najvjerovarnije ic ljudipoluiivationo ito oni ostvanrju, dobivaL ie svojuvlastituvrstupcrjai Daqinjat; scpiema svojrm vlastitin slabostima, i roje najprimdnijc. Nadaljc, h.eba; ti ti prisLar; uz ovajlrcLman. potom se nositis njim i nc posorarfati ro kao nciro preopiirno,jcr ntenznna potreba za njinr rai;n;lajc od lijeinika ono iro je pacijentzahrijevao. a da je AllahSvemoguii to onogu.io,u,stinu On jc !ajbotjircdii.

r 8 !|

1.22 Lijeöenje i;alosti, btiga, boli i obeshrabrenosti
-NcDa ItrDMcsd, r.a.,pfcii,rjc da jc Allalntr. I,oslanik, s.a.iLs.. fcke,: roLa 'Cospodam,jasam kojcg ic pogoditi izadesiti tueaili briqa, aonkaie: Tkrj fob, jc L,Tk,joj Nci, noja sudbahe& $ L, irji sLr oraci nralk.r Tvoji tr,h,li, mojasL,dl,ina skladu pravcdal sÄ'l'\'ojol1r odrdl'om.Ti si uistinLr u Txi(i p,?$rdi. Priznan T(,ja svetain,enaisvaki svctiÄtribuL kojirr si Ti nazraoSclrc ili si ga ohjaviou f-io]o] Knjiziilisi pouirchilohoDr S!oI])c sryo,ujuili onome koea dr:ii kaoTrrlu iskliuiiru larnu. Cosqxlam,nar.ini veliaanstrcni Kur'ansnagom moesta, srlcLlom nnjeduiei ' h,qui /abfinuti,sr. Ko go.lmoliolako. Allah huin Dilos,dc Lojckspiiala nnrju ac ullonirinjegovc b se,iasln!,ri njcqove 2al{,sti i ,anrijcn,r, il, fadoiau."rl.,

EI
isk Ve U1

Cc

G]
Ibn -,\bas. ia.. p,.D!,jc d^ jc ,a e ijclnc n(h.a AllahovPrslanik.s.a.,.s.. uobirav.o "Ncna n,oliti: bosao"*in Alhha. \iliianst'cnoq.Bhsog.Nena boqa osirrAllahr. C,,spxlaia\!liaan(\,cnog prijcsr<,lja. Nemaboqaosinr AIlaha.Cospodam scdan, ncLcsi; C,,s1lxlafa 7-e,rljc i GospodrrrPlen,enitoe prir'csrolja."',

...r,,
u,iP

I u. ) dlr

') (,,

J I .Jr

J

f-.Jru

r

. ,: .rJl u ,, r-Jl

är!t iJr r'd,'.t1
l-:

(]aje l.ncs.r.a..pknio hadßL, lakodojr ;^.jeiteü, u l)taDi u inranri TD n,;zija kojcm sc ka:c.lakadab;AllahovPoslanik, s.a.i.s.,lx, suoien sazabfinuroiau. oDbi "O uobiaarao moliri: Z;"i. ,, Up'^'it"lju Lrnivcrzunra. prizivan Tvoju srcobrhiarnu !f nrilosr da m; .lodijeli i,laz,z orc nrmrrnuk,tegobe.
'',\l,D(l! _\rlso(hi.l19lil'r2:'r(ljrihil,..,lln'llil,,rr,r)dlhq.rfr.[or1...,]Lit,ur.-tl;l - u u h . r i j . L .t t t : 2 l ] ] t r j, i/L[trjtrr,rj.t. t.),.rtr.L t i.r n i n - t 7 l 0 . r r , . g t . n r ) o q t i \ t ro tr _ t i , n / i . r I i o ( | , n t r t r . . l d 3 D i!t.- ! : , ti5jr(t,!it.

7l . E

titO

t . . r r . , . . .

e+-

| ():),t

" t ' - , - t '

lE U i>

ü

El,uHL,rcjit, jc da kadajc Allar,ovpostanik. ia., izvjcstio s.a.v.s.. bio suorcnsa ,-.kuicnruna, on bi uobiiavao podiii rukc lta rct,u i md,ti: .,slavtjco nekajc A ah, Vrli.ansrveni Gospodar", a kadaL,izavriiosa ov-" d.*,.,.1.,,1aoti, -ö Z;,i.; ' 3' UpLavitclju unNeizuma

p.e;il" sJ Jt sß,r>,'i'r1 "fi'r',iJlt c;i ,4J1 v;u-J !ti,
EbuBekn. ,:a., d"," ^,0,,",*, ^,,,-,, ".r:s., nau.io osobu u Zal,sti da "Colxdanr, !renioje 'l moli: molmr vi,ju Mik,st. Nc piepusr,hc "\amomc seb, r Jeclan Lr.eD. -tebe.,, cospodaru. , nadoknadi m()eshnjeonin botjim. uisdDU. ncna bosaosi;

€pa'a;1t j",Ät
Takodojc pfencscno u Ehu-DayL,dor)m sunenuda je hsma bjnr .Umcjs prenrjcla ..Da dajojje Allahov Poslanik. s.a.r,.s.. rekao: da t" "a"ii. n"k,,l;t o dj"iiioj" _;z"i rzgoreiri karlasijako uzbudcna ili napadnuta briganaili kadaih oickujei)R{i: Allahje md Gosprxlar i ja Njcmu nc pripisujem druga..",,U cLuroni prertanju rt.enojcda ovadova mo:c l,rti ponovtjcna scd..,, pura.

qesa äj1'.,1',rJ, ; lJt:ü-; "i+;Ji &-s,...,i+L:t ,1:,tl:.' 1;1

r_: Jl>, 'äJ;'rI

:rt o.*, . f :y.*r,i,.t .' i,'i ttL.,; t'iJJl .rut*r ! jun
ut ,.t.tr .rL5* j .pL

;'t2,,: ;.-';;;' * ö ;_F,lt A,F :4
e!,-,. ur-'ij-

" ' i i m n z it.| : ; h , r h \r r n . k u h . 'Lbr Ddrd. j090. 0 pogtirlru .srr n lt,!r.kai.t slrnr'.: Ah,nftt. t,.1ti Ltutrrir^ !.,L.l.tnLt muIdu,. ' Ebr.D,nul, t-tt: lL,o i \ , 1 . d : d 7 . . . j 8 8I:I:D i l ' l r i . l j 6 9 : h i ( t i : j f h A d , . ':Nm,an.,\of., ä oy.,jh r. .,li-htro?oi u "L(t{h.u- .r,,,,,,

rerl

Sail bnr [,b-\/ekasprc,ro jc da je Allahoi Poslanik,s a v s , jcdnon inje*io o kita(ilc). poslanikajunusa. kadajc.'n biou uh1,bi s.a.v.s., poniznol i Allahovos molirr 'Nc ja .r bogaos;r Tcbc. Slavljenncka si l i Uistinu sa zeriieiio' a koja elasi: neie noliti ovo,ndovrxr iadi ncieqr a da m ncie biti usliianor"i Nijeder mulirJran
L.)....J \-r! ' j, !--J

..:. :, ,.b: jl ' er !r .Jt) dJ
"'P".r,'t..,.'..,lno,,'i,i'.^.

r.',).,,.,r"",,,', ;

pledvrlenog za namaz sar u cliamiji mrro vrcnrcna po iner u 1-buUm anrckakosjecli je: ga ZaitosjcdiisanI s.a.v.s., uprtao zal,r muto.AllaborPoslanik, i kakc, izeleda "\eki ' je stari clugovi I'oleje teiko uatiLi dgorcrio: Umarcl Lln clobr. o EbLr ovo v s hrigc. o r\llahov ll,slani.c ,'\llahor R,slarik. s a , je potomLckao: i ncprcsrane ''Da Allah ic raspriiti rij*:i) Kaclaih izeovorii. da tc nau.in nckoliko li bi 7el;o "Da. jc o uleororio: tvojcbiigci pontfi ti da isplaiiiIlojc dug(^c.-LbLrUnDc "Uii jutrr jc fbslmik.s.a.r.s ii'cieL: rekao: svako AlLLlrcv , zatim ,\llahoi R,slaniie." 'GospoclalLr. i lijenosti: i tLa2inr ttrgc. od slabosti kod Til,c od zalostii traiin utoiine -Iil,c od zaduienosti uroaiitckod T'ibc od kukavr'lukaiikrlostir hattrn utoiiiie kod " san trl'o. dmlao: Uradio Etu-Umameje podL,:nosriliudskojn.pravi.nosti. r od "r"l mi da isplatim nrojc dugove srt motcbriqei ponrogao r Allah rc raspriio
, ., ',,t1.

V J, ttttt
JJJ|,

r, Jr.n I jr. + rJ,cr, J,-J\J'J;i.'Jl Jr..J ' 'I' r"i' lt'Jt ir) oJUt Ä+lr ir" d..1

| I + rrrr (J'.;!|+d.J . . ' i t . f+J ;1. ..r, , '-.'t. , -\/ jPtt

,,

r.,, r

',r'1.1

s a v s..rckao: Allah ie La"pÄrti IL'nAbbas,i.a.. prcnioic da je Allalu Posla,riL, biigc onogalLojircdovnomrli za oprost.On ac qa voditi izvanpokn:ajar dodiieliti "' I'ogm nc o+kuje." rnuopskrl'u iz izvora 'läkoder jc ,\llahovRrslanik, jc piurcscno s a r's. da krd gocl u N{us,cdLr" da jc Allah Svenoguii napominjuii porcihoic, ka namazu on bi poTurivao islLrsio (Kut an.2:15) " sü Fljcniüni rdiLL\,i.' rckao: Prriro:iir:sr:l,i Ilr-.,\bbas prcno jc da jc Alhho s a v s . rekao: Kada jc porcdrnac PoslaDil'.

'"

'i

: n r i hr \ h i Z d l d i i 1 , t r r i r ,J . r l r l ) , \ l , n ( 1 . l r l 7 l ) , I l r L u l , r i r r L l r ' { l n l , . 1 , 1 0 5s ttij uf rrit,uo ptrzrii li]l,trD,r . l ii5, tr "dL(tL tri,, J,rlrr p,rs!l( :I r Drn(l. t l8: ! .ok.h r' ](lIL nrtm?d rtrdr:iL&. A h r L i . i , 1 3 8 : t r: s , d u r f r ( h n r I t l i : l L ( l . q . . r m rj ü r L d i l o J r r i r i l b o I t i t , t . s $ r i h r p d r , t r ß\

l!2

pieoptcfeacn sa briqamai hzvoljnonir, rrebaoLi icstouirti: Nc posrdisnasa ili uro.rzvan oncu Allaha."

rlj L . :

)l -or Y-rJ ; t

Ova dora je rakodci potu.dena u drlora zbiikama sahih hadisa ich je rojdn., od skrryenihblaqa D;enneta. ',1

Ako ovedove nc piedstavtjaju t;jckzi nci;jeb,ise,bolibczvotjnost. to znaiicla stanlc o,biljno i zahrjjcva a npgovo tenrcljito aiilenjc njeroroesisLema lLmzpoqrLrnu purracrjLr ilidetoksitikacrjLr popfaaenu s isrirskim ?itt"-, i.,L.ajn.. pol,.i;oil. \arcdenc dovcpiedsravljaju tetnraesr vrstarluhrNnihl,jckd,a.ukljuiLrjua;: l. raspoznoanje jerlnoie Uzviicnog Go odara (n. tubtüijk|l 2' fasE navurjc,jo.ovanjau jdn.,au bo/drsfvcnosti (ar. rrtu/rrcr); jrdnoac Uzriienos AItatra. znanlern I shavrmje r cv,\r,m!.rctuvanrcmr 1pünaanjedajeAllahsvernoguiiiistodrepravclcirlaOnnc&nil,aduzrokovari 5il,nren)bLr Lilo koje recot,e bez potrcl,ejti iazloqri t. p znavanje da nasitjcdotazisan,ood n,b,,var 6 molcnje Allaha Svemoguicg Njceovirnuzviscnnrirrrcninra i atr.rl,utina. koji su okrovoja kila \cgovc, stlorcnje m.,ramsg,znari. a mc.tunjinaje najobuhvatn;jc i nÄjqxc:n,jcod s!,h ;Incra: lrl-Hajj tzi,tl ; e1 6";;,,,,, (upraüt"ij), _ 7 nolcnjesamoNjcgovcpomoii; B punawp ri,a da1e,'\llahjcdiri osigu raratac kojimoic upotpluritin.i;jepotfebe r dajeOn jcdiniKo:isc tra;ir e potrdn'anje pojedindo.e ovisnosri o Njcmu, oslanjanjc na \esa i p zn,ivarjcda scpolcdrnicva sudbinak,tac u sltladus Altah.,(,n odredbom; da On sanl ima mo( da to prmijcni; da ono iro je On odrdio sl;jediraj pr.avac je i rla njegova odredba pia,cdna; l0- trazcnje da srcchodapo bai.amaKLrfana,z;vtjenja po njcnu iraspoznavanje tosakaosecLla p.,jcdinicvoe sica i duie. Ko, lo, pojedinac ac ;,f);"g_"r; *. ntu.pobijediti ietnju, prcbrodirisrast i pohotLr i raspfiiti ramu.Reclortur uacnje KLrL ana takodci oknpljujc porcdinievosrcei pomaie tokus;ranju pojc.lin.c;c nanlc,e poslije materijalnih gubitaka i pritaE,iiava pojcdinicvusklonost ka ononrc je aro !jeino.nasup,ot onorne piolaznoml | | träienjcoprosra za sdjehc; 12-pol,.rjanjc za pognike; 1l- d:ihad Lrorba na Altahovc,n putu;
B r ] [ r i a .l t / 1 8 0 i NI!5tnn . 0.1. t7

11r31

l1 uzimanjc smjdarnolrtrida hi sc prinila upura i konaino I 5' rüekdrje bil,rkde voljeili noai kojan)o7cudecari ra sfva i ispiaynopf,p;sivanjc svcroljc ; noai sämoAllahu Svcnrgurcm. | .23 Uöinhoaito d.jelooanje lijeha

I

Allah jc strci;oAdcmoiog sn,a;Ol je rpsl,r.trio svakiudrjcsovogtijctanjegovon llastitom favnotc;onr isavfsfnsrvom. Kada ud osjctitilokojuncravnotc:u n m;erilLr nleeovcurodencsavßcDosri ili ncuspjeha u njegovin pinodnrr [untcijaDa, on ae osjetiti l)ol. Allih je rakortcropsl,rltu srce korc jc khlj rijcla njeeovonvlastiriom m\notc;om,sav(cnstvon. Kaclabi scc postalo oeoljcno ikada tiizgL,brto ovakrLr i,jednatcnosr, oDobi osjet;lo b,rl.pahrje, ialod, depiesiju, tjeskol,u;tugu. R,put Loga.:rko o.iiz:rube s!.,jLmi qledarjr iako uhoizgubisroju moi stusanja iako jrzik izrubi svojumoi govora, ori gubesvojusrhu i p.,sraju Iiieni $,akocsauiensh.a. Srccjc stvoieno prirrleDo da raspo?.aslog S.*ofirelja.voli c.t, veliaat{jcgove pohvale.slavi N'jeeorojedinstvo,.,sjcia ?adoroljsr(, LrNjcsoloj pDsur ,sti. L,:iva spoznajuii ca icla büle zadorcljno Nic*o.in upravtjanjen i eospdldenjcmnadslin. Srrc jc srrDeno da büle iado(,ljü, slojio Cospodarcn i Njcsovin odtukan,a, da ljc je u Nrjcqa. dr s,' oslanjr na Njesa. da voli ono ito O rol;. da ,nrzi oDoito On mrzi.da(titi Nlcsoroinc, davoli orc koji ititc Njcgoroimc r claneprcsrano inra Daur)u Njega. da trL napunlcno Njinrci da di;i njcuov spomcn. Srcejc sLroreno da ne'na \.cicljuhav, d oneprcnra njegoronr Cospodaru. da ne nalazi satis,fakciju u drugomc osimN'ienLr. da ne poirrrjc niita ri;e od njeqa. ; sre jc sril)reno da ne poznaj.: iadosr.u:ihk. ,ad.rtuljstuo ili .ak da seosjeiarivim u odnosrna osLato, osn, navcdcnog. Olak"o je,nanjc ncophodna t,iga kojLr sc zahiqcva da bi posto;ato Ako s,ru ocdostaje irilo k{,jiod ovrl,pdrxlnih l,fanljivihsastojal,a. onoie sezasiruino osjciiti bolcsnim. kao posljcdica tosa.lrir aenadrladano brirama.tL,gonr. rjeskobon. neTadovol;shoDr. optcieacnjern i zabiinutosrina. Ono ic osjeian da sesvatancdaia spuita na rJrsa, a ono losrije ;rrvonri ?arobljrnil,onnjihovogpritrsla. Najveai n, nipdjatclji"rcr: politcizan. eijcsi i lruvotjnosr: Dczainrereso!ano lijcicnjc onoea ito AIlah t,etifa kaosrcdsrro zajaaanlc; nemarnc, pmsuclivarqc onora (to On smatra vaZnim; umanriranje ^ranja iorkiovcrjr pojedin.evog Srrodretjal (,llenje nckogr dmqoe osin Njcsa; pripisivanjcndovoljsrra u ncicnr dmgone osim Njenu: osjcadrje zado(Jjsrvau prisutDosri clrugoea osim Njeear piipisirarle supanrika Njeqoroj upravii konrroli uni"crzuma: ncslaganje s \jcgovim odlLrkama; ponanjkanjcpd,jeienjau \cga; oslanjanje na dLugoga osinr\ega; votjcnje drueoga osin onoea ito On volir;udnja?a onnuit(, o,r mrzi:pieziranjc l\jeeovcr odiedbc; izeovaranje Njceovogimenahz poitovanja: saradivarle s onin:aito koristcN'jegovo

L

a I

p

jt

c

p

ol br k; iz

lr!.1

rn,c boeohulniiki; nehajanje za Njeea;stabo rpmiiljdrje o Njemujodb;jaric.la sc budc podsjciano n.rNjcm; runruanjeu Njeqovo obe6anjc; uzulanjeotahko \cgo.oe upozorcnja; t,a;enjciadosti,u;ivanja,mua i zadovi,lj,wa.d,,qo.".sim " Nje,ro*," druitvui. konaino.osjc.nnjcr;yota u drusomeosrmNjcrnu. Oakvo ie oboljcnje dcfinitivnouzrokovati da pojcdinacpari orl bnsa, tuec rjes kobe, uzncnircnosti. nczadoN,ljsrva. oLeshraLrcnosri. optercaenosii i zabirurosti.Ak{, pqcdrnac ispita vciinuslabosd sica. on ie siqurno naai nekc od Dalcdcnih bolesti,kao nlmasliör kakosc nalaze jc tijekza ovaLrc u srtu,a isrinski bolesri u ononre ito jc tanije opisano u hadisima. Zapravo, kaoir{) smorazn,arrali u prcthodnonpoqlavlju, $"ka bolest nx,rabiri lijeiena svojorn suprdDoiau.a dotrrcje zdftvljc zaitiaero na Prcma tone. zdiavlrc mofa b;t; ?airi.eno rajboljon od svih traclicija, a ro jc tradicija Alla horogPoslanika. s.a.vs.,dok sL, Lotcs d ua okova,ezL,og prcrsta\,tjanja su njn,a.b oviht,adic;japorolinacmspoznaje, vloa u All"t,o- j"di;r*, Gr r",;1,,;) yiatablagoslova. otyam usodnosti, nira. uiivanja.zairirci zadovoljstra; zil,r poma;c aiiienjc loiih rjcles,rilr ;luici.ma far. aÄloil i pokvarcnih supstanci LojesLr nqxsrcdni uzLoiniL bolestr, LoponraTe pojcdincu da seuzdüj od nijeidnja supn,hrih clcnenara. DaLlc. ,tara blagosloa i sfeacoryaiajuse kroz spoznayanjc jedno&. A ahov. doL zilr i rraienjc Allahovoqop,lrstazr g jchc ,atrd atu lrata 7la , itetc. -fiziika Sabir L,n Karah rumaiic, dobrobit rejedron da ctotazi iz oerani.enosti poled,naevos unosa hianc:dobrobit dulc dotaziiz uzdiiavanja od ncdopu!Lctor: , jpika dolaziiz oeraniiavanja a-zait,ta jdDon je rckao: eovora. AirFki lüeinik "Da bi zadüao dohiozdravljc, pojcdinac bi trebao marjcjcsti,a .h bi sc zetrato östos,ce,pojedinac sc mofa suzdftariocl ncdopuitrnoq.'. Zapraro. qrijcsisL, orrcli za srtc,a iak ako ea oni ncubiju.on; ic ga sirurnooslabiti. K:üa jc srce jednon oslabllcn,, ono ima maloorpoinosti za obi.nebolcsri. Lijeinik sfca,icjh Abdullah bin el-\/lubarak je jcdturm:"Ciijch umrivljuje fekao sr.c", " pri.;eno,t g,'relru ,aarnre ponitenjc. Izbjcqavdrjc sicci l,oljejc uprc,rstaviti siijehao;ivljava ' segofuaol tudüi i kontrotirari shasr. L, oyom sm,slu srfasti :udnjajcsulatalnebotcsti, a supmtnavlja,jcnjimanajbotji iijek S diugc stranc.nefijc stvorcnneLrpuien, 1e ncpravcrtan i stijcpua srojevlasrire poereike. Nek i,jorje da se rjcsov tück sasroji u sinoratskom ?adok)tjavanju slojc :udnjci ic:nje za strari. dok. usraafi.njegolanjeolakv,lr ludnji jc.r" ncp,,.ed;i uzroönik njegove sljqr,6e i ishodinredesrrukcijc. N'jeqotuztodjcloi sktoßrsiza.mju oholosr i odbijanje bilo koesavjeta. Un,jesro toga.sklonostjc letalna bolcsL kojarLctira bohsr lao lüek,a lijek L(iei.u. Ovakvcbotcstiuetavnoinr zbu,jLqu,.o"" i;;.u;r.. kada c,n i pol,uiavaju da ih dijaenonsticiraju ikao poslredica toqaoniiesrone uspijnajL, ,zl!e.iti'h. Najqofe scdeiava kadancfsinicyalno pripi-je sq, bol",t ,udlri.; I ;dt ij.

r1)5i

p,ihvrtitiodgoromosl i OpskrLljnai.r da iindiiektno optu;ujesvogCospodara ?lo. Kada se bolcstintcrzrira ibolcsri ncfs nc nalaziizlaziz uzrokLrjc ovakvo ijezik seonda usuduje izia:arati nevolje, on oicvidnooptuZurc svogCospodara Cospodaia. Kakvoaudo) Kada bolcstdostignc LogoLulnc opnrtbeprotivsvoga saw, Allahor.in n,;losti mo:c saiuratiiDcls,dati rnu novi ;irot ovakav stupanj pur zikra iopfosta. ivoditi ea na ispravan ' Om olja:njava dovu klonulostiu preddrjulbn Abbru. i.a., kilijr prou, "Ncnra uobi.araontolrtr: da jc za vrircmcnedaraAIlahov Poslanik.s.a.v.s.. \'eliianstvcnos, Blägog. \cnla bosaosimAllaha.Cospoda.a bogaosim,\llaha. piijcst<,ljr. i Veliaanstvenog Ncma boeaosim,\llaha. Copodaia sedamnebesa ' jc prijcsriJja. Uzviienog Zcnljc ; On Odr;avatelj o ' " r ' i r . ' , r j 1 " ' | " ' 5 , . " \ . r ' i .o ' , | , , ' l ' ' . , : o ) i \ i . ' \ t r ' i pnzivan l voju sveobuhvatru miL,sL da mi dodijeliizl.rziz o.c teljuunncrzuma. namctnutc teqobc. jcdnoiLr (ar n/,a1,ü atrihuta zazilanja vcl;.aju Lrzviicnih odr;avaju.ih Ovllkva (df jer, ionilr njcgdonislljuiivog gospodarstra. suvefenosti i upialljiikih atributa atributslave i ralr:arorja. oclkojilrobaobLrhvatal duiürct). Oni takodcrraspoznaju Nidalje.oni moa,milost i upravljanjc stanja istaLLrsa Njcgovih stvofenja. AllahovLr nadno.nostinad svine stvorenim. nadoLona: iura;ajno opi*rjusri.ricrros Njcgovc Oni rakodcr autoLizrraju apsolutnu kontrrlLr riiin podmijina i ni;im s.jet<,virrr. stfopnad k(io oL,uhvaLa crrclc unircrzLrmc. a ito pfedstavlja Njcgorogprijestolja. stroienjeAlhha Sverroguieg.O,,ako stvofenin ; kojc jc u stl,i naricliianstrcnüe poltoimje,pirmdas osionnonistanianoiiu i ulijevaju uzliieniatributisu najnroaniji nava,jeNjcgor cdnlic iNjcgovihsavlicnihodrtavajuiih ionisiguLno oglaiavaju srrou pozira stvonnjcda raspo,nada saviiensfvo atributa.Ovaho aprlutno gospoclaistvo pripadasanr Alhhu. a ovakic'rLbo'no i savrienogospodaisho zahtijeva usrjor poitoyanjä. ranjerc, !ca,,,lx,uavrnja. ljuLavi.stfaha. vanjestvoLerjcroe fokLrsa. \jegova iodanosti nikomc dmgc'rnc c,sn:Njcmu.S drLrge strane, nadr,pokoinosti pripisivanje zahtijeva Lih krle nesrv,icnosti i su'crcnaslava aps,lutra, sveobuhvaLla tcomorfizna vlasririm osraniicnlima izahtijcva da odbr;besmisleniljudskikonccpL (daanjc Allahovih nekome diugome osimNjonLr)ipLa,ljcnje inrdla Alosobina i atriLutSvcnrilosn,rg Coqrodara,proiinanje Nje:o,.or laha.Nadalje.uuvi+ ni s,rvricn polcdnairorn atonruiifom svih uDivo?una. hranimje unanjau svakonr Lrzviienog i *voienjevourodeno okrcLanje njihow,,nj;horc dr:aranjc ibriga za njihovepotrebe je je potrehi sk to znanjekojc On pru:rc liLrdskom snLt.a korc ka izvom nrcgovih ' ,' , u . . o l , z . . j\ .. g , ^ . . , r . l , . t 1 r ' , ,N l o \ , , , r L o r srce iasruna ipotvr<liovakru ncobonurstmu. ono6cCa prirodro Kada ljudsko jeclnoau. Ovakva,eal;zacijadou,si ia voljeti. Oboiarati Ca i rycdoiiri Njcgovu I 11)(i

dosti sfeau,a scc, raspriujebriec, ialost. tjcskotru. obcshfabljdrosLi, nrclanhotiju r prerazilazi iak ifiziake bc,lesti. Ista srvarmo;c sc prinrjetir;posmatr?juai bolesnu osobu kadao!ä i,rjr dobrc vijcstii kako ovo ojaia*.j."" p,i,*r,. rj"1"."" *tb..;; ili uLodo,un.r.inu r pona:e odbacn.anjLr njenc botcst;.zapiaw,, tjudskoje s(c osrerljinjc i piijcntjiüje za ovakavfcno,rcn.Ako usrnDedinro osjetlji* osj".;rc _ rckovane deprcs,lom, brigamai tjcskobom s opLrircnirn osjeaäjihaugodnosti. mifa. sp(ojsha iPIosrmnosti, naai icmosieumo ovakvc i,U"r,"t" "rf.n p,;,,,u,",, ,U,. spomenutol dovi kl,nLrlog. Ovakreje znürjc cvidcmrDo kod oroga kojijc Llagoslovtj;, ldom, koj;je ot,asjan svjctlom ;stinc i iijc je s,cepfoietorshnom , rcatDoiau. r i , , . r o \ , , / ' r f f t r , . , , . r r .u. lt ir, , \ . . i ,.r\ . . . . r u n \ , n l 1v ,r ,:lo -. r o ( d . n L l , J r ' ' t r/ . / r ' . \ , .n , r n t s t r ,. . , . - / r \ ,t , n r , , . . . o ,. I r , o L , r r- r . , r . r plcdrtavljanjc atiibuta ;;yor^ (11 f]-hajj) kdi obuhvatasvc airiLute saq.icnswa i potnd.uje ih, dok uviieni upraviteljski arf;bür Gr. El tiariü/n),*t,:; ,"" "L;t,"t" i mo.i .lrclolaoja. Zboe ovoeaje ovaj Allahov atr.ibut nazvan Ailat,,,ü,,, ,,"ir;;,, ; najliiimimcnom(or irnü I 1dÄi.1a :d,,r. Ko eut zc,rcsa njirn, njeeov.." d,;" ;;,; ''f,i ,. .F ..., ,,."r,,,,,,r,^",,.,".u,.r. l .rla l, -,\: l,,l..n!eo!, rir,p A h,\ l,o uz\,.rno i m cE l H a 1 u lK a l i u n r Daklc, apv,lLrrnije uivot suprornosr svin ncclaiama ipatnjama. Zl,oq roga lJudska es.stL'ncija; :ivot u D;crureru Depoznaju slrcs, tjcskobu, bol, n^ur";|i,f" 1,r,, nesanicnost. dok bilo koja nesav,ienost Lr;ivotuna ovon süjcrL,;li djctovaDj;na jeste supfrrrna rcalnosd sauienekonrrclenad srim (* li,,r-,rj"r. D"kl". ,*.;,,,; U,!iienos upnvirctjnjcstejcdna i ;sta uusorxr Zivoq dp,,.l^." " "p."i,,;;,; nvuierl Coeodanr rikad De mdrjka savrienosr. , svc 1e ro prcdmct,,mbilo kqe t"or,"'l,r',,t] K . i l r r , ., ., , n , o zt,, . o . ," . r , \ ! 1 , | - ./ , , " " " \ , - * , ' - " ,l;,, z,L\'ro,.,\tpt rr r ,. , r ." . : , . i / l . j , , r 1 , . 1 " . . r r r , , I n , 5 , i . o r r ,| . / r \ , i , \ . , n o i t . , '' ',.prot , ' l ' - a ' , - , r ' l i , , r 1 , . : , ,1 , .,r. " , , r , r d " , , / , . , \ , . , . r , . 5 tr. ) , " - r . . . " , , . r o , .v r l ' l , u \' n r ' , . l d r r ( ' . . . . .\ . : . .k ü r : t, r,.,,lo L . n , . \ " ( . ] t . . h . tr..l , , i ( l o r r t , l t , d l r .r llorn \r'o\.,, , o " 1 , , , d , , * , .. , , .t . t h t , t , i , ; J , ,;.r a n . " . \ 4 . 1 , i , r , , p o r n , " , , u J.,.,, r " J i, r , u , . . , , n u . . - , , . . ,t , \ , , . 1 i \ , r,. n a r . , i . r , ' . J . r , . , . 1 J ' " ! . . 1 - i.-,,, " r , . , , r " . , \ ' l , h , , . , r , u 1 , . r o n, . r . r o r , h " n . ) \ ' ' ' u i , \ 1 1 , h, l u o , ; 1 ,q , ,u , r r . r . . , , , \ , , p . , ,rrI. r ,^ . z " . rr r n n - . r.ruzrru., ' ] , ' , , ' ' : 1 , l ) / i h , i.l ; e . 1 . , , 1 i . , . . , . , , , ' . , , , J . " r " , ' r , n l r r L , , , e , , , r . , ; t t t i .,t,.t i / t r u 'ro 1 o \ r l - , , r r ' , l o , l i ; r . . n . ., r ,,1 \ l . n . , . " 1 ,k , , : r, i i r o rz , . , , l , r , , . n , t j . l u . r o t , , d r n o . t|, , . " I . . - r l - n d a , , , ,i." r , o , , . , , . . .\ . r , . f L t ,, , , j F l q , / . , . ' u p , r " " - . t " r , , l",\ . h r,"r,,ro,,,/n.r,,Jr,.t,;l-.t,,.,, :ivor.hda na Sudnjern danuon nano"oudahned,,+ " ";it, arrah.,;,, a,,r,":,".r",,. Nadatje, m{rlede \jesa Njeeovimmhbijjctom. uh,f,r",". ; 1 r".u,"",,,'.^ i""i"'U,, ru " 1 . , i " n , . d o t r : L l .o q l , , r . " i r . . n l , n ' , 'i , " iJ r , , 1 , r z - . r , r l ,rn r i, . , 1 " , . r . , , , r , , . / r u r oi ,r . i . , - k ' l n p , . r . . L n0 F6 t ; d , " | . , r , . \ , r / r J , F A | ] . , t , u,\" . , . , r , , " ; . " r , , , . .

reTl

sigurni oclgovor za osigLrrava Zivi Upiavitclj to dr uzviicni atribut Su inaje ovoga srihnedaia. dove i prcvazila;enjc "Sahihu je dl in,ama I irn;ija da j. LLrHatin,a a poLrrdeno f'r'enesnojc Lr '.4 oiinr r'ai Boejedanjc öos/Ncaro6oga in,c u ajctina: Allahovo najrcliianstvenijc Alceo,Miloriir'oe.Sonriktug." (Kft an,2:l 63) i u po.etnoniajctusLle Al Imran: 's " (,(,,, 'Lllni jc, läkotht nalazuno cn, J:2) norr l,onoosrn Nicgd,Zi,'i i liclii. ul Encsa. h^dr prcnesen Ibn'llibbana ukluiuju.i sahih Ä;rci sahrh hadisa. u dn,goj -libi piipada hvala. je je.ldi zato ito ., .,,lin le öoriekrrolrr: O A1l,'1 ra.. da iZcnljc s'ih nebesa i 7-a;etn;ka zasieurrcnent boeaosin Til,c, saDogSrvoritelja Zivi UprawidoLrcsLi',rsti. O vcliianstva O Cospfflaru ionogaito oniobLrhvataju. jc s a ' s , iuo ovudovu rckao: Lncsje ddm da kadaje AllrLlu Poslanik. telju..." ' jc njinr. nrcgovaae ine Kc'godzaziva n;lrdiianslenije Allahovo Zaista. on zazvao " biti zadovoljcnc Zbog njcsorc aepoticLc i ko godnati njin,c. usliiana, dovaL,iLi da scsLtot'araru slrcdbenike kacl s.a.v.s., ow,gajc Allahoi R,slurik. eodbi v io svi,rc u mliku ncda.ausrdn,.n,olio:Ja Hruiu la Kajjun s;sku;crjirna da sliiedio trarin Trc'ju t'lilost Nc dopusti dove: Gospoclam. Srosetiie njcsoi.c strnje jeclan nadoknadi moie nr^ite. Gospodaru, Dr(ic vlasrite rrcnsklonosti iak ni jasno srrd).cnjc Uistinu,ncmr bogaosin Til,c', u njoj podoji za ono najlDlje. prirrlno NFnu a sc tob okrct'e i cla sc u Allalrcvu:, nrkana da 1e svakodobio sc na Njeea da bi obnoiro srcje potrdx. r1erujeu Njcga, zavisio NjcmLr.oslanra p,eklurjc CosuxlaLa da On bud" '1cgo.o i srog moeuac or ndlc u naibtiie svore puloranja na olonr s\rjcrLr i iskljuiivo !to.iite, da r&lololji svepotrcl,crobovljerog prclliqaqt zahtiioati. NadJje, iivljc,rja no;e pomoi k<,ju o'al scen,ent Loju bilo i moiiicdnodc lct atiibLrta suve,enoiiLr Niegovog apsolLrrnom ,\llaha Svcnrc,guaeg tca,/riJ)sgLrlno ie se pokazatinajdjcli,ti'ornijinu ul'auanju holesti lstc hoLxti i Opskrl,itelj d<iazc z ovedoc: Allah ie noj jd;ni Cospodar Ja nc pLidmiLrien ' nikoga Njenu. iijisetiic dorckoluje picno lbn I'leul: Cosp am, ja san l voj ",1,. St<, (lat jas,o Crcris) ispoara'anja iziazava sr: znanja ooa otacimajkaT\.'jirobovi...". nrte nikada krjiga zascbno nc a rijolna itjnc oboZavanja. SvcnrogLraee Allaha puna kojc sprvnajc ovadovr ic opisarr njihoropno znaicnje. dctaljno Joi I' Lomc, i Bog. i u nj<,juraj koji tin;ava. dozivasoe Cospodam,piiznajc svoeStvoritelia r sLdllja prcdstavlja scl'ckaoAll,rhowg robaisina Njtgovih iobova Zaz$'atcljtal'o.lc
'Ti 196..\,nrt| a,16liDruri.lr'1i1): ltrn'il.L:l

nti. l.l7l. iLd \lin;.l7f. l8tl:[{]Dr(1.

' F . l , tD r rftl. l

1 9 5 \ . i f . l , l . l : I L Dl u r L i { l i ( . l | S i l : { i d r t ' s J , i f i i I l o H r b h n I t l : r , , | a r u : L r n'Jr;r Z.l,.bi ß l.rf 'J,il,.-ll8l hi,'r HrhD. lr50j; \ Drür

19ll

gdjeimje njestoraspoznavanjem stvarirano dajc nlcsovo uniitenjcu Allahovojnrci. di sc njesova sudbakrcie u skladusa Njegov,modrcdenjem, da Allah Srcmoeu.i iini lto Vu je drago. da rob ne molc nanijeti niti ko;sri niri itetcscbi.{la se oDne no/c brinutio svomvlastitonr rodcnju. smrtiili usknnuau, da je njcsova sudb;n u jc Allaho,oj ruci,da on nemamoii da pnrmijeni osimakoro Allah reli, da jc on u svenuorrsano njegovorn Stroritelju.da jc njegovo vlastiroposrdanje pfedmcrsvrsa jc onoga ito Allah Svemoruii odluii i da Allah l,nvedan i ono aeito On hoacL;r;. -Moja Potorn dolazin;eeovo zazivanje: sudl'inaje u Tvoloj ruci, mojasudbaldc.c scu skladu s Trlom odredMm. Ti si uistrru isrrknutu I vojoj prcsdi..." Olaj drc dorcobLrhvata dva glana aspckra (dr. r€rtridd): prvi kojasLr sr: dokLriienronorcizn,a spoznavanjc ponlcliranlc i *rdbne. i da tc Alahda ;c odrcdba kojar .xlnosina Njc govog ioba rcol,oiiv stupitina snagui da joj roL ne mo)e pobjcii ili je izbje6i; i dmgi aspckr obnanjujc da je Allah pravcdan, da On nc usnjetava S,ojc n,bd€ ; da je ono ito On odiediispravno prlckornosti zbogbes ;\llahovcpüvde iznanjaovakvih potreba. jc zLogtoeairo nepravda C)vo prcdsravlja potrtbu, rcznanje,nesposobnost. slabost i inferioinost nepravcclne o$be, i. radalje. ovakviauibuti nisu uzviicri i oni ne n,oqu emanürr;;zonoca kojijc S!€?najuai. SvqnpDa\ajuai. Mudri i Koji nerna pc,ricba. Dakle. je mudrcsr Allahova je djcl{,roma ecljceod Njeeola voljaro Dardita. Athh je bogat iznad srakcpotrebc, a svednreojc sn,maino i traii njcguod Njeea.On jc Srcnudri i neposti,ji ni jedanatominon crjclihuniverzun,a edjc \jesova voljaotc djet,tuoma. Aprclutnaovis,ostpojcdinainei svakc iclije u svemu srvoftnomji njihoro poticanje podrihei uzdria,anjaod iskljuiivogijcd;nog opskrbnclji zalrtijevaju njihove nj;hovu (dn iü1i,, naqm.lc a je blaeoslovrrna, zahi.alnost. Dakle,zahvalmosr (ar anezahvahosr je oNio,n i posljediinom lü,t) na,cfadcna kaznom za dre koji sc rc kaju. Kada sLrrcpokrjDiiki i nczahvalnine!icmici ; oboravatcljirL,la piijetili ,,\llahovom poslaniku Hudu, a.s., da ie piizvati proklctsrvo njihovihbosovana njeea. "la on jc odgovorio: pozü,antAllaha:a sr-jrdofta, a i ri pos r-jt'doi; tc .la ja ncnr',ant niild r rirr r'ror)idrugcNjeDturaLvLin smatrcLtc, proliL. i:ato sr,i:djcdno Forcrl,\jtsa; ne,rclutdr,st|ornlniilirc i ninalo ni trcnato ne dajtc,jtt sa u:don u Altuha.u nng i r,aierCoqmdara./ Ncmo niadn.s :n:os l.iid lpjc aüc ü r,losiiÄicgoror; Cos/mlor " posrupd noj:orsra na AllahovLr nfa|c.lio. (Lrr'dr, //:5l5ar), rnislc.i nro..koja je üelotvorna nad süm sfvorerjimai niko se nc mi,:c i nesmetano rc neograniicna odupiijeti Njcsod odrcdLi.On samirnarrx,aokretatiih kao iro Mu je voljai On ro radiipravno,piavedno, mudn,i milostivo. "Moja u ovojdovi,n,bovrjeva \zjava: sL,dt)lra odvijase Lrsldadu s Tvojornodnd, ' "Ne bom podrazLrnrijeva postoji nto kao: sivorc,rje k(ie sekrc.c.ü; uKiak nije o?nuc ', " drian)u \esovoj ruci ; njeeovo obuianje: l i si uistinupravedan u Tvojtl presudi" "NlojCc,qrdai " je paialela ta[odcr r!ciina: posrupa zaista pravedno.Nadaljc, Allahov

res I

R,slanik,s.a.qs., ,a,iva u oroj dwiAllahNo najsvcrijc iorci Allahov ah.il)ut kojijc On ol,,,an;(, u S(Dr kialjc.'strLr. prn ilcriranog objrvtuu Knjizi, poLriio mba ili iuvaokao S'on)e;kljuiivu tairu tnkoda nijcdaomclcknajhli;egi najuzviicn,jcs datusai nijedan ljeioljen,ik; Posldt;L nije nikadnijc rr imcronrrra;!). Ovakvozazivanjr nadvisje svc je nrolitvc. i,rd svil,dola ovaN'1u najdfaza ir'loadnijaje zboencposndnog odgovora, zatojcr ona dokazuje n,lnrvljevo nanjf i sP(Daju njegovoe C,ospodara. ;\llahor Poslanik, s.r.v.s..molio jc pc,ton Allaha Svenocurcqdr na.ini veliiarstvcni Kur'ansnagon njegovor srta.mislciidubovnoB hranom rqcgovog Lijela. umai duic. a krozLodr ispde,faspßii izltea; ricgovc stresove, brirc i zaLrinutosti. naiiriviitojcdinonr ocllLrinom nerlicinorn koja ic izbaciri bolesti ivfatitinarfaq ljudsko biae na Djegovo ,srinsko srarüc i , rvDotetu. I)aklc,on jc zamrln, svoga Cospodara da naini Kur'aD srerlonrnjceou'duickojcukla,ja bilo kojuh,1lukiia ponuaujenjcqo!u .isLoLL, i irzl)ofitost, i kojculanujc njcs(,v(, ste. Ovakva nrcdic;na djeluje samo akojc pacijcntisk,cn u svon,rfa/cnju.uioo, u s$ju rjenr u njceorurljcL,tromost i Lrporrc blj.{ajc kro ir(,je prcpisano od sLranc njcgovog lijeörika. DakL Allahomn voljon,, ,spraynr ic üpor,el,a lijeka potpuninoporarkon, srakako Liri praiena izlanrednrnr . , , r , | t 1 . . , , , , r .\ r , t , , \ . 1 . , , , P 2 , 1, ,, 1 r , n. ,,. "Ncma poslanila.lunusa. Sto sc Li.cdorcAllahovoq a.s..koji ha;c: llogaosin, ja T;bc. Slalljcn nrk.t si Ti. U;st;nü sanrzqrueirc". ora dova vcliia n.lvciu istinu Allahorngjcdinsrra. iskoqulujc ko,ept ljuclskor kljclä u sa.;nraranju ,\llahorc jc. ipünrvmje je iobovljÖc,lasLirc ncpravcle i srjcnriiha.Ora dora mo;c proizrcsti kona.an lijek?atalosr. Lriqc, rjiskoln, i .leDicsirr i ora prcdsra']ja u?viicnu sponu zr prin,anjesiquDoeodeovora. jcdno.e Zapravo, s1mznavanjc Allalbvc i odusrar.ü,jc od opLuiilanja Njcea za ncprarclu potvrlujeda savricnost pripada saDo,\llah, piavednostbcsprijckona i odstranjLrlc .la jc N'jegova sljcpotu ljudskoqkonccpta ant,1,F)nnn fistiikihclcnrcnara Ld Allaba. Na.lalje,nbo"ljcvo piiznan;e svojc rlasLrLc juripr.udcnncprardci srijcinostiietlcktra scna,,rcrovu porertnjc lji:ru i u Allahonr qiijehc.O'akrc ralxlirani cirLr. nasradu za njcgova dobi djcla a ka.ru za njegore potfcl,u dokazujc foLoyljciu clasevratis"orr Gospodaru. da scrrariisrin puterr. da sepokajcza siojc srrjchc.da pokornopadncna k(tjina prcd svojimcospdarem. da traii Njceovop,rst. a to ukljrrtnjejasnopri4rnjc pojedinievc ovrsnosri o Allahoroj odrcdbi i nrilosti. Ovo su ietii djclotlorrra u.inkr doR:.kaoito slijcdi:\'rcn,vdrje I jcdnoiLr. Allahovu dl,rcivanje ncsavricnstva u Allahovi pfavdi, ,ahralnosr srroienja . '.'.,, z l ' " - r " r , r ' , . r r ' r n , ' . .. j " ' l , . r r r " "Cospodaru. jc R,slanik. Srosetite dorco kojol poduiioEL,uUn,amea: s.a.rs.. rra:im uroaiiri:kod libc od lal,sti i tLrge; d slabosri. okl;j6anja i kukaviilLrlai rmzinr urr)aiitc u Tibe od zadLr:cnosLi i od p(,dlo;Dosri ljudskojncpravirnosti. o"a d,rva ukljtr.ujetra;enjeAllaho"c zaiLircod osam lj,rdskihosol,ioa.ml kojih se po :00

T

t

(

h

; \

d F

F

vakc ddje iss,ljavajuäjedno u nekomnai;nu zajcdn;irva. jc udfuiena Zabdnutosr je udruTcna satuqorn, slabost jc sa oklijevanjcrn. ikftost udn,;cna sa kuLaliölukon,a zadu;enostje udruTcna sa podlotmoiauljLrdskoj nepraviinosti. Ka.la (retDo osjcaanje posjcr; pojcd;nievosce, uzroinik rno:c doai bikr i, pfoilih do;ivljenih gubiraka uzrokujuiituru ili pak iz nadanjapietrarjuii se tako u biiee r zabiinutosL. Ovakvo pndonosircL,ovljevon stanje ;osta'ljanju sprovodenja nrcsolih rcdc,vnih propisanih obavcza, ito natkiljL,je njcsovc m;stiidjelovanra uzio|quii takoslabost njcsovog tr;ela iun,a ipsiholoiki otporka iqrnjavanjunjceovih ohavczr idu;nosti.U ovonr smislu. pojedinicva 6e nakcija pc'rcmetiti njcsove vtasr;rc kofisripodjednako kao iro aczapreiavati koristidrusih. Ustezanje rxl izvta.drjakorisriod dn,s;h fi,iaki podfa zum;jeva kukavialuk. a suzdüavaDje od naterijxlnih Lorisr;pod,azum;jeva ihrosr i neprauinosr spram dr ugih.Nadalje, akojr p(iedinac ispIavn.r urjer.en i prinunn ptariti $1te dusove, c,rcbi nroel,,djeloraLi na njceovieliciozniidLricmi raprcdak,a Lada pogleino ili nepravedno ;e salijcran, oro predstavljr podtoznost ljudskojnepfaliönost;. Ovajjc hadrs u stvaridova?a rraTcnje uro.iita LrA ahovojzair;riod svakos zla. Stoscti.e korisri (ar tslie[r.rza raspß,vaD]e h.atcdaoprosta rugc.sbesa. .tapfes;je i rlcskobc. opieje poznato mcduieligioznin uicnjacirrada grijesi zaiinju hrirc. sLrah. tusu. nervozu, uzncmi,eDost isriane slaLosti. Ljudi koji sc prepuitalrpokvartninr t gaeinim djclwanjima. be, obz,fana njiholupsihotoiku sklonost istabosr njihovc !ere.a .ak nakon njrlbvihunoya,,udnji i purenosri, fotpürx,s,adotuljcnja onijoi Nrjckt|aic ndicinu kajanla,rfareai.,pfosri obcaav.ijuii onoito nc nrogu da ispuniti dabi ir;jeiili s\de parnjczboenarovarenoe bola i tclinc koruori osjeaaju u njiholi , sfcima, a koja sc odnosi na ab,?rjma djeloünja. prcrjcraDosri ili neLrmjcrcnosti. Pokyafenijc iejh jcdndn rckaoda bi urazrc svojcpokajanjc: '/crj,ru iuju r.nralisa, sc,rri,iulio :rJcli c/,sta:i, i dnqu ytn nao du uftkni erunicunojc trgei:dticrvd. ' KadasLr poslrdicerrijcha i pokvaienosti ovakve u sicmra, rc postojitückza njih osim zikm;baicoja oprosra. 1.24 Koristi namaza (ar. salat) Stosetidculogenarnaza u prcvazilaiequ rcreta t) rsa,.leprcsija, ttesk.,Lrc istfesa;z srca iu htcicnjunjcsovih pojcdinac bolesri. morashvatitr da ne posrojiniitar,iic.vred nije,Lrgodnijc. inteliecntn;je i ljcpie od srajanja prcd Srvofircljcm, klanjanja Njemu ;

2011

piizivanja odjeku povcziranja iblizinorn,veselitise vca idutu saAllahovonpnsurnoi6u sr:esnosti, tijela.urna,dLrici djclat eez,stencije, Njeeovihdovai urapa,lacrclokupne dulmu,a; tjdcsnaiskustia narnaza. U namazinapojedinac N,sriu najraz'cscljavajuaa kosti,poie isvakuicluu svog soje cjel,kupnoL'iic. udorc.vene.arreiije. uporLcbljava tüclau uajedniinu sa Strcfitcljcm,ion odvajarbe, vo:e misli,pa:nju. fokusiranje, poglcdaiporrovanjcsp,arnneienu dmgomcosin prcn:anjego"o. Cos Lrpiljenost pojedinac podaru.U nan,azirna, takuler iskljuiujcsvojurnotoLnu hrnkcijunaklmosti poslovirna, zaslijepljcnostima, prcnraovom njegovin stvorcnjinra, zabrnutostin,a, svrjetu, Stvoritclja, starla koDtaktinra i zbrkanra. i on bhsta bljeitavinsvjetl,n svoga sr'rctornim pobo;nosti prcd pogon iobozavanja, istoji Niur cjclokupninr nepogrciivi nras ct u piiliku da njegovuispravnu sqin L'iicm, vccn, duirn itjelon, i dajc s,akomLrrlLr Cospodara. i clasc c,pcrc suzanaljubavii ieznjc da Ca vctrc. suzama oboiavasvoga grijel,a Allahovuljubavi suosje.anjc da oprosti njegovih i suzama ito piivlar'e ohajanja Njegow,m rctu gL!chckojejepo.inrcida ga uzdixncu poloiaju.Svakiaeud öelovati svonr StrorircljL, i Srcc 6c postatip vL,ieno u skhdu s njesovrnunlenirr atriLuLina. i Dajkli.andvenijem niN \cgo( i ono.e seodnaraLi u narznaaairijem Zadctniku, On je hrana za t!clo i du!u. moainamaza. blrme. Oiakvc$ izljc.ujuac mmo { nekeod zaclovoljsrvo i duhovnaekstaza \,lir, Ladc,st. sieaa.ugo.lnosr. plemcnitiidclikarni ovako hranli'i uzirnati. Ponekad. korntikojejexlrax, srccnaviklo poput poeodni bolesrg za bolesno srcckojc djchrjcupravo sastrlcin,gu iak nc biti da bi piim;o potrcLnu tijcla. U torn slLliajundnazi { njcsorc n.lbolic obraaanje i buduien svijeru. Naniazrakodcr pc'rnoi ä.lNoÜ;o s(,jc mtcrcsc na ovonr ida bi pomaie srcuda suzl,ijcncdaac svijetu. i on djclujckao stit protiv na ovomi hurluaem prlanja u gLijcl igrijcicnja. Allalrrm voljom, ncpati,onnadova mo;e sprijeaiti i lice.osvje;ava tijelo, ;h.ak. Istinska dovaos"Lctliava srce tlziikcL'olcsti ili izlijeiiti osuje.ure nedopuiLcnc misli zaradu. izL,acujc napraviinosti, Lulidutu. blaeoslovljava r\llahovu srd:bLr, i neutralizira nezalonitcrcznjc.a istinskadova takolcr ul,lazava milost. samilosl ; opfosi za Njcgolos,oba. dostavlja Njesovu jc ' suncn,r prcncscno tlziikihholesti. Od Sto se tiie uL,gcrarrazau lüctcnju jcdum jc rrlio [bu-Hutejru kakose Ibn N'ladtdiia dr Allal,ov t'oslanik,s.a.vs., "Ebu Flureilc, da li te sadaboli *o odnaia i la| na stonrainibol. Upitao ga jc : makl"Onjcodgovoriopotvrdno.AllahorPoslanik.s.a.v.s.,iekaojepoton:'Ustani jei lijekje u ni,litvanra." lijeinika nc sla:cili scne Ako sc srce sekularnog i klanjaj. pri o'on stupnju orda on rroraLiti upuacn u tcnnine kojise ugodno lijeka, osjeaa piohsijü. T;kodüjc reidro da su namazizdravsportza tijelo odnose na rrredicrnsku pLcgibaqe. vjc;bu za cjclokupno tijelo,uklju.ujuii: stajanrc. r srcc.Oni uqelovljavaju putadncrno.Ova[vipokteti sednluisjedcnjc,inrih.,vzikLusvakor nanazu nekoliko kivi iz arrerija pona:u pilcdrnöc'irn iveiini zgl,L,ova. i olakiavaju oticanje miii6ima pruoclnulagahDu \ie:Lu zä pojcdinacv stonak, crijevai pluia. i osiguraju 202

B

:i

S dmee stranc, Lolest; ateiznra, sckuhitna, blasfimijc. pmtiv raspüvljanjn Allahoiih nafedbi,odbtanjaslije.lenja upuraNjeso,ih bhgoslovljeD,h poslüila, s protstavljanja ljenicima. izbjcgavanja odqovornosri u smislupülobijanja pnvrcrncnih sebianih kofisti i pokazivanje piena Gospodam dok se isrovremeno nczahvalnosti ovßio \jegovoj opskiLi,ircl.;ovakvipokuiaji da sc preokrenLr etikai vrijcdnosti k<,je je nai Stioitelj usadioao\'rcianstvu. i i,miiljotina s.kulafn;h zakd,a i amandn,ara spranr ,\llaholih zakona,ovakvaarcgancijai okorjclosr holestirnoeu postati samo prilagodljive kioz izlolcnosL inteD,ivnoj uuaini d:clrcncn,ske vatr.e. "A Namuo, ovoje nrcdicina onih nesttnih. Allah Sven,guii kalc: i:bicgdliotic jc ütajttajlui, hoji&u ralti L'dihojsa|rcti, ua u joitttic ni unrijeti ni:iL:jc1i.'(Kut'on, 87:lll3)"Zant,asoponijcnlnzl\rhtolan|lürt,on,ukofuicui.isatnoncsrcrniÄ, anaihojitudc Doticao i glat)uolwiao." (Kü dn.92,11.16) "Nenra Sro se tite koristiicstr,s u.enja: voljc ili moai osim one u r\llaha," (ar. lu hor,1c rc 1aliuL,L,cre i/la l,ilLrlr.ova dova ina rnoaclaizbacivanliziike, mentahc icnn,cnnalne prekopLrke bolcsti istincstarljrnja stvari pii tarno <djcim je n,jesto; pojedinicvc odncanjLr tvrdnjc vlasti rad onon auLcnLiinorr i orieinalnon:: pris,riavanju prnranla sLyari s Djecovim scL;inimpfolaznimtctnjama;pri podvrqavanju Lrzriic!(i , . , / n " \ , ,; i p i p r . r . r r r " , ' , k , . , ' ' 1 , . , . h , l , r r nk , , r ' ., 1 , ' , ' i , l j 'C , .u - n , " . obuhrata svepLomjcne koredjehrjuu ni:im idrnjim srjetorima. Porcdmoiiove dove da tbaci ?h duhorc. postoji opie stajaliircmdu rielrkima da nrlcclan nelek ne moiesi6r iz D;ennetaniti sc popct;do Djihosimpomoiu velitanstvene voljoeAllaha. C o . p , , d .., t r , r r , l - . n n . f ' l , r , l r . U , l , i . \ , , . ,, . " j " o ' , 1.25 Doae za pteoazilaienje bojazn| straha i besanice

ImamTinnizi zvijcsrioje u svorn Dzami u" da r Halid jcdnol, 2alioAllatn) ramPoslan;ku, s.a.rs., o bcsanici i napetosti. Allalov Posldrik, s.a.\,.s., rtkaomu je: ''Kada 'O krcoeida spavai,uii: Allahu, Ti si Goqtodai scdan nebesa i onoea!to onaobuhvataju. idvajurn,alja i;ivotakojconapoditavaju. cospodaru icjrana;on;h lo;e onizavode. Gospodaru, LudiTinr() ?aitihrik isLnjccl. Zaitrtimeod bilokojcezta Loje moie pLoizaiiodTvojih str.,rcnja rakoda me nijcdanod nj;h ne moie napasti u vLtjcme n,ogodmoiaili nauiiti rnojuprirarrxrsr. Uistinu, l voli su susjcdijaki i sigumi ulvojojzaititi. Uzrilcnje pomen na libc. Uisrinu, sanosi liAllah."r,,,

I Trrr

ri A,rLL, , t,",1ß.

2031

J-Lloritt';., Ät *ir\t';.;t:''-t'-t1 '; -ü,b(il'-.,,r'cS;t ';," u', Lt+l'S|LI '* c:.,
.7ü ;l ,'{- ;1 i;t ii ü* "uJ3 ;
J.J,,.;!r )r J jA )21 JrV S )c.
u istoj 7b,,.-i oa( ; f daie ,\mf binsu'aibne,.n od slocdjda da ,Lje A aho" Posldrik, s.a.\,s.. podu(.avati uobi.ryao odrcdcno; dovi .la nadvladaju srriih. a koja clasi: l,a:im uto.iitcu sarrlcnstm Allahovih sar ric,rrh rijciiod Nje.*ovc srcl:Lc. od Njegovc ka1ne, {l t,lo L(rcg,lakojcirozcpotrccrri od Njceorih podstrlrcnjr i od badanja i.'jrana. i haTir|Njcsoyu ^itih, od njihorog dolaska r mojutrjLinu.-l
i. .)s ,".Ws , . ^; ," rrl = ll ajl I öP isl 9.1 tL. !1tl ; ü+ q-i-J ,','' ü\.]\J t.' 't )J,rl

ü,,J ü)L+ J),r-',-

Al,dull.rl, iLo(1m., urbiin!aojru.itiow.lor,,s.,rojdjciiki,ji s dostiqla stupanj (na iuunijevania. a za u,c nrlarteje rrrbitarao napisaLi onr dovu paprr)istarljao inr vfara ri dr je n,r kaoha ajhjuoko Djihoroq 1,26 Gaienje oatre pomo6ü dooa

|,*"|''||i|''||''|'''''|'.'|.\|'|''i''L''''
je '\llah,n P6l.u,ik. jd noD fckao:Äl(, vi.litcfa?bjc:uclL, s.a.\:s.. pF i ar,u, o.ln,ah -' izovirc Allaholunadmoa rrd Djom trsoraiajLrar: Alhhu cLbo, (Allah1cn.rrrii). Ou.l,tra rakodcf in,^kofisri u osrani,.a!anj,, boliuzrol,oune opekorinama. I)onojc latra il.Dtnr o.1koesu srilrcni iltini, a to jc karcrorija stvorenja ko11 pripacla icjtan, a poito sL, irjtar i njcqolarojsl,arl,.ina.a uvijekpfcd( ili u,xr.nika pokvarcnosri ohol,sri, i rlcsrrul,cije Da?emlji. ra,adujuii Allahovo ljciiro i ncopozno jc yaL,a p,!klcrsL\o i srlrb,,,kada zapaljena. onatrali riic stirci uzrokujc dcsrr ukciju uniirIt!ajuaisrc ir(,d,,!:gne. Ovakodcstruktnnr:os,binc oholosti, riogancije ipokva jen, ov,l)idc ya,lrirosLi ( )Lojc;i ratn i rinosri krlc icjtannldi si,ojur sljcdbenicina.
t _ b tt r) , r u t . l 8 9 i T , r / r . i t llir:nn.139: ,.ylnr,D,1, rli 9.,\t,ü11 tr-\ttr.fLtu_.tr69(r:ltrh0.t,1l11:p,r!ri{,...{,rdN ,\r,trlj.,L

l2o.l

d l-

icrtan zahtijcvaju wl;iinu i ohol.xt,; obojcu?iokujusanmpokvartnost nr Zemlji. Ko nedü djc(Dr sod AdelJx,vonsaduavau scbiovak* *.hi"" iri bil, k"ji ..1 ;j;i."i, oqranaka osudo jc m bolnu i rrajnLr patnjuu dicr,.*.,1.J ""r.;. Or,,,l*L; .."e". cijanisudopuiteneprcd slavon i vetiainorn SvemoguierAllaha. Dakl". p,;i":nj" 'AllahLr uzv;ienog atibu ta eLbcr"obuzclatie sieuin. nc.l^Ar..g.an;t,i; itcr,, Lpr;;"iirr nroslae i,renr urrc. Kada ljernik prziva Alln,ovu slavu.nina ne nxr;e stariproLn. nje.Obojc. i varra; scjran,l(iijc stuol.en od vahc. uzanri,.e r b,r ac fe.luciraii na ntnavilo pcd pioklanacijon Altahove stak, i oboje ic iaspoznarr Njeeovu naclmoi. \aijeicjh d(;ao: 1,,1i smokao inrnoqid,.uei ljudi prizivati NjcgoyLr netnroano.st l,ada l,i ueledali vatru i ovozazivanje Altaho()g iDroa dokuato * kaonedrlbaro-, ä A ah zna najbdje.

rl

20sl

2 POSLANICKI OPCE UPUTE U PR[V[NTIVNOJ MIDICINI

Raonoteia

olage i uruöine

Vlainost jc cscnclalna za zrlrarcLijcb i tijcloovisio njoj da bi crzistirrlo i poma/c uiarnorc:ilo viuiinu. S drulre shanc. vfuaina probavi da izbaci izmetida potrcbnc iscijcdi h,arlji'c srst{)jke. Inaie. nerfavnote;.ena [c rla)nosrpokrariri i piirodnctjclcsnc sprijciiti iunk.ijc. \'li;nost ji: esencijalni elen,cnt za rruainui l,ez Djetjeleuaternpeiat,na aeiastii tijcloac sc ßuiiti i pokvariti se.Nadalje. rlaznos i yr,ainan&lopunjavajtr jcdnadnrqui zajcdno onc pomaluuravnore;;vaDju treLesnih iLrnhcrja. Bilo kojc po,caü,ji jcdnc od njih pururokovat 6c ncfarnorctu.Vfu.nri konstaDtno upotfcbljala icpi vlrznosr. i rijel,pot<,m tfaii hmDu i vodudä bi pouarilo piodof svoju ralDoretu. S dfueeshnne. vlaTrosri sn;;ava rjclcsnu ri:mpefah,iu i ircrro djclujcna proccs varueaiulstranjiru,jafi'cesa. lna.e.ako orak"cnraLcrijc ostanu pokvaicnc u t;jelu. oDepostaju i iirc uzr<,iniLa nnogoLrcjnih vrstabolesti. Stupanj njihove djelotvonrsti olisi o njil,ovoj !,sri. sranju r,rcla injcgovojpredi oziciji da prihvati navcdcnc L'olcsti. Ovaklo ?nanjc dolazirranriz Alhh,vilr rijeii upute: Jcdiict püic. &r,o n! prctjenite:On nc ooli o!rclioji p,"tcnrlr. ' (Ku 'dr, 7iJ /) U o(,n obfaaanju .,\llah Svcm,guiiprruiujerldricima da pazcna rawor.ru u rjiholomun(,su hfaDe i pjaa (u organizarr): clauzinraju onoito jc korisnoi da kontroliiaju svojLr ic:nju zaunov,n, (hiane); da uiavnoretaraju njihovu ßhfänu: dajcdui pijuzdiavu hianu;ida Lrz_inraju pn)vairiuvisti.koliitrri oro iro tijcLr nr:e lahl,o i s'njesi. ob.,jc.ndrjka(,stu hInr ljn in sasrojcula ih ruiho,ozasiiinjc,nr,;c spiijeiiti apsorpciju i Lrzrokorari bolcsti, dok je rbjegavÄnjc pfctjcraDo(au. ovakloq,cccpta sn,at,ano Neuralnotetcna apsofpc,ja lrianlrjiüh sstojaki takodcr sniiava rjrlcsrutcrrpciarLrm iitctno djeluje na \"re jr (hnnc). Nita rjelesati:mpefah,ia pfobaru ote;ava hranc. dokic pi.du:enasni;ena tjclcsnLr tcnpcratu[ crcrrtuaho iscipitineophodnu mvnotc;u vruiinc i rlatnosri, vru(iinu pojediniev pur ucuiiti tjclcsnu i do'csri do kraja tivorn; na ovonr slijrru. jcstc Nijistaknurija nan,jeiau preventivnoj nedicini saiuvarizdravotijelo kLoz stanja njeeorc eezistcncqc zaito dulji n,guii period svedo zavrietka njecovog 2ivornos puta na ovomsijetLr.C)voje stogano pojcdintcva pefnrancntno n.ist(,janja na mogu odtati savrienu iaynoteiüvruainei vlatnosri, od kolih sLr oblccscncijalnc za oiuraqc 1206

tr
F

da

sti nih
hlo

qelcsne jer orakvekonstanre snaec i mlaiiahnosri, nije Dikadbilo mnoqoza b;lo kojc shorcnjc na ovom svüetu. Upikoston:c, cil;lijeinika;li rc,apeutiiam u p,t, üelcsnos jcstepodrlavanjeodr:avanjaporreLne ventnrojmedicini favnorcici,medü nuiine r vla:nostr u procesu podr;avanjapravoecilja pojedinicvogiivota na ovom svijctu, a to je obo;avat;Gospodara.Daklc, preventivna je medicinauperenana iti6enje tjclerne vl.r:nostiprotiv pokvarenosti uzrokovane prinLnoitLrpokvarenih ili tiuhlih elcmenata. izmeduostal<,g. i na awarje nivoarjelesne tcrnpemtufc prorivpovi5crosti iliotpadnosti. da bi secliminiiala m,guinost bih kde kompl;kac,je. Zbog ovakvcva;ne ravrore;e ljudsko t;jelo Livstvujekroz ;ivot i u sliinom ptucesu rarnoteteiuzv;iene pravdedienncti, dvije zcmljei svc srrueDonasravtjaju postojati. Niira Demorc naitetir,ovakvu|avnoreiuviic ncgo piehranjivanje tijcla s (tetnimi nedopuSlcnim prettcranoshna. supslancama. Sliino k,nre. n;Jra ne moze naitetitiun,denoj iisrdisrca i:i;e od politcizna,erijchai nerazbc,iitosti. Zahraljujuri poiastima ovakvim srccpr)staje zabinuto, tuz o, tjeskobno, üstiesen.,. nczadovotjno. osan'acno, zam;(ljeno. ncsrcrno i slabo, a zboeovakve slabostisrepostajc nesposobno zaitrtr scilioduprijcti selcralnondjclovanju hilo kojeitetncsupstance. U ovakvonr sluiaju, nal,on iapoznavanjapojedinievc bolcstii koraianjaputcrimazikra.sarno se Allah moic okrcnutitj skombiau putenrN'jcgove nritosri. opiostitiIllL,i pionrijcniri smjer sudb;nc nab<Jje. U brti.kadascrazmiiljao uputanla AllahovoqPoslanika. pojedinac s.a.r:s.. mo;e lahko putcm nje,pojedroac raspoznaridaje ro najbolja uputau prcvcntivDoj mcd;cini. uö oddati tijelozdiavin kao i sce, i uii o egzistiranju pieko i+ravnog uvnjenvanja lrijednosti uiavnotc:ivanja hranc, pi6a, odr3oanja, ui,loa ;ivljenja, iistoe vazduha, odgovarajuicg odnrora,tresanicc, \jdhi. scksualnih navika.iiiienja i usrezanja (od hranc) ,td. Kada s ovakvc vrjedn.,sriispiavnouravnoteicnc da bi sc ro odrau ito na isplavnc potrebc ljudskoe rrjcla,; kadapojedmiev unoshranetakodeiodrovaranjego vom dobu,upotreblji,ost; ?dravc hrane,njcgovim opiirrrnaükama, u,,jet;n,a okn,:cnja i zcnlji,on moie odüari dobfo zdrovlje svcdo knja svosz;rcta na ovomsv,jetu. Nadalje, posto dobrozdravl3e, snaea i udobnostjcsu najcjcnjen;ji, najdraqwen,jii najvcl;koduin je ü; darovikd e Allah Svemoeuiidaovao Srojin robovima, a poeorovo onimvctnirn, stavljeno jc u du;nost zahvalnom n,bu i prolaznomiularu tjudskos trjela da ih itite p,otiv odavanja piohtjcvima.U vczi s ovomrcmom.Ibn Abbas, La., 'posr(,je je da je Allahov Poslanik, prcnio s.a.v.s.. rckao: dvüe blagodatiod krlih "],r leainä ljwli pme,,jerava,rjihoviukoist. lb N: dobro zdravl;e i posri,jane5l

anj

lah

alu

:üa .j.

rog nje

2071

prcdanju scda je Al od AbdLrllaha bin Nlihqna cl Enurtra navodi U cliugom " u icLao: i ko god se prubudiirr:ajuii zdravotijeL,.siguLnost hhc'v Poslanik.s.a.v.s.. ji kao da su bla:a svomdonu i claima reophorlnepotiepiturcza tai rlan. on L,ogat ""' nj".. .a raspolaga'i". cijctg sujcra stavljena '1äkodei, Ehu Hurcjrc, r:a..jc prtnio daje Allah,v R,shnik. u ri:zi s oronrrcn,orn. 'lldro k<1c ic rol; biti upitanna Suilicn Danujc: *k.,, od prvihp;tanja s.a.r,s.. "ZnvanN'linxnrodaliurlravotijclor(zarnrsno)easilivaiuzcilhlaclnornrodonlr"i isteten,eu kui anskomajetLr: Zcrnr Neki od naiih prcdakasrieli*r na rLrmaicnje :a slarlah:tr'o1 l,ili plrani s;8u'x,1" lKnr'nn, /02'ii). niJeti: driro ictc toga,:lano LrNlusrdu inana Ahnccla daic zdrarlje.T,l,oito, u rczi s oron tenrm. nalazinto "O Abl,asc.o anrd:o Allahovog[l,slanika: s.r.r:s..rckaoAbbasu: Allahov Poslanik. noll.Ällahaua dobft aLarlic iudrimostna owm ibuduien slijetu.'r' s.a.r.s.. rckao: N'loLite F.buBckr *-Siddik.i.a.,je prorioclajcÄllahovfl,slanik, niLo Allaha cla"am podariirist(, l,jrtuurajci udobr,st. jei n*or .rfstos !'rcfovanja r'; i udoLnosti. rcaiotl zdravlja nikadnijeprimioblagoslor je u rezukorrti n.!uzrricnijcg ,\llaho P<-durik. s.a.iLs.. doveo U oon prcclarjLr, jcr uspjch nc nrolcbiti postignut bez slijctu. L,obaslu.aja dair rr ovomi bLrdu.em (df. jclit, !jcfovanje os:cdorenja,zdiavljr i uloLnosti. Osld<,icnje, .visto Pomo.i ie x,bu da izlrcgnc kaznu za njegovcerijclrc u tivotu posliicsnrti. clc'kzdraik i (or. rlqc) ponoai ic nu da izbjegne bolestiorog sujcta, kakoonetieles,e udoLnost scr. Lako i onebolesti "Sunuuprenesenom ül od Ebu Ilucjrca a rawdonnn u [J dmgon haclisLr 'N1i,litc je iekao: Allaha da vam s.a.v.s., Nesaija nsod, sc da Allahov Poslanik. jcr nakonr:viste spoznalc. rilo nikad nije prrrio podari oprrxt, zdravljei udobnosr. mil,sti Ova rri blrga Allahove beskrajne veii od Gdrailjai) udobnosti." LlagoJov posljcdica prcilihposreiki i erijeha kilz oprosL. zausta'leliminacuLulih obLrhvrtalu: janjeposljcdica tiiela. uma zlih postupaka noeuc'ih zamkikmz rfiraLiivuuc Lobo"ljcvoe pogLciki p'obleme buduaih ielir,;nacüu zlih posliedica ticnuLnc isrca da pievazidu protiv nnguinosti ida rru da sc zaitiri ovakvih nu rLcm iosvjedoienje earanhrjuii njegovog;ivoLa na orc,n srrretu pomognecla ulr:i ovaj mjer svc do okonaavanja "Ne postoii s.a.v.s., ickac', dova da jc Allahov Poslanik, Lrm jc i'irnizi izvjestio

I

,l l

h h

ri

].];n;']].'7:IbnNI'(hli...1|.1|iLjL']nnrilu..l..]1hLnt|n,(lu..']()0iIIÜ..llli.l\dn|'N'lßmdi' -lIr: lhn Hibb,ü.2tr)J 'rTi Lju o 1 . 1 \ ; 1n , ., ii l i k r s . i l l 5 i : u u l i t . . n r [ . i l l n ] H , l , l , . m d r j l ' . L J ß r i u r J l j t n;i. trr,r{l,s ',\hDd. l76i: li'nrri. i;0'r, drrl r : A l , d . ) L l l r l h n N l d 7 d i r . : i 8 l ! : h i . L ß r f. r b , l l

d h h

;

1208

jc ugodnüa koja Allahu od (one Njegovosrol,a), a odnosisc na tra;enjc oclNjega "rß zdLavlja i udobnosri Ebi,Dcra'pieniojc daje Abdur.tlahmo bin Ebi.LejlajeclnonrckaoAllahovonr "O Poslaniku, s.a.\:s. : ,,\llahovPostanidc. jc a me,re bni zdravi zahvalan ugodnuc nego biti strplriv za vrijene nedaaa." Alhhov Poslanik, s.a.rs.,odeow,rtuje:Allahov Poslanik sc sla:e s tobom; on takodcr preferitada ima dobio zdravtjr." tkodcr Ib.n.Abbass prcn;oje da jc jcdan Arap doiao i upitaoA .ihovospostarika,s.a.\:s.: ''Sta bih tfebaorrn:iti od Allaha nakonzavÄcLka svakoq od pcr dnevnihnamaza2"

\tot, . \ l l " l oF \ , . 1, k , . . . - . , . , . .o o,.,t, , , , i ,: . " , t , , h r . / , t , - \ r , . - r - ,r^ "t ciJ ,tr'Nloji prtao:'Sta zariml" Allahov Poslanik, s.a.rs.,ponovo je: za ,lobrr zclmvljc." "Sta 'Allahov ponoroupitao: Covjekje zatinl je ponovo: Poslanik, s.a.rs.,odeorc,rrc "Moli za dobrozdüvlje i uqodnost na ov.,rni L'uduien srijctu." Nadaljc.ako su dobro zdiavljeiugodnost ovakoc;jenjena btaqa.onda, Allahovon vollom, mi icno u sljedcicmpoglavlju razmodt; Poslanikovu upuiu o dihovom odüavanju. Ovakouzüieni darovi.rncijalni su za pojedinicvfiziiki i duhovniuspjeh naovom ibuduien svuctu. Allah jc nai Pomaeai, u Nrjesa niljcrujcno, ;nemavoljc ilimo.iosim oneü Allaha. 1. Hrana i piöe Allahooog

Poslaniha, s.a.a.s.

AllahovPoslanik. s.a.v.s., u,L;.avaojc i,njeniino birati izmcdu razliöiLih vrsta hrane dostupne u podruiju ; on nikad nije odfediousrezdrje od bilo k(ie D\te hfanc za b;lo koji prudu;eni vrcnenski pcriod. Zapmvo, L,s\ajanje jedne wstc dijctc o<1 jeste hmne svakako iterno za pojedinievdiscsrivn;t,akr. Ovakva 6c drlcta oslahiti trjelo irnole itetno cljcl<,vari na sromainumosuanosr apsortriranja ostalihvrstahrane jedcnja jednoliönc nakm hraneproduicni vrtmenskiperiod.Ovo jc pogotovo taino akopdediDac zavisiobiaro o biloltojoj u\r;hfane,pa iak iakojeonaposebno boeata odredcninr h,?nljiün sastojcinü. AllahovR,slanik. s.a.v.s., drtao sc osnovne durrc njesovc okolne,ajednicc. ukljLraujuai meso, w,&, hljebi hurme,poredosLalih dodaraka spomenLrtih u ov<,j knjizi. Aloj€ odredena jc ublaiavaqc. l,mnabilasu!isc ljura; ,ahtijcvala on biobiino dodava, drusisastolak da postignc porebnumvnote;u. kaonpr:IubenicLr da uravnote:ivr uiinu hurmi, a akolcnijemoeao naii ili akobiga gladnatjcrala dajedejedir:udostupnu vrstLr hLanc, on biobiinoogianiiiounoshianei zbjese) neumjcrcnosr. S dmec srrane, akobi (lor.Ci6opÄo6;a) osletio odvratnost pnrna odrciten(ihrani ili akoDijeieznL,o za nron. jcstije i on rikada nije prihvat;o onb;obitnoodb,jao hianu kojamu je nanetana.

20el

Zapravo.jcdcnjc nc:cljmc ilincdagajuiehrane mo;e i,a?vati nrutnrnu ; njcna iteta je potonr postaje veaa pienio od njcnc horisti. U vczis ovomtcmon,Enes da Allahov Poslan;k. s.a.v.s., iika.l ,rijeLiiriltovao bilo kojLr vrstuhranc.Ako L,imusesvriala,on bi jc jco. u prornnc,nr o,rjc nc L'ini dodirnu,. posudu Jednonnu je nekoponudio quiteia je je s n,esorn ispeienoe na zaru.ali m nüeni dotakao. Kada upitan da L jc ' to bilonedopuiteno, on je odeovoriorlö nijcllcdopuircno, ali ja nisarn naviknur na "r 'On jcdcnjctogau nojoj donoüni, pa san osjetio nckuodvrarnosr spfamroga jc takozro n;;ljcnjco s(iin ndiLma o jelu.floito Arapi nisujcli euitcrc, on ga jcsri. jed",1,,. nijc ;elio ali nijc ni zaLran;o njihoo jeo je je voliojaneiupleikui norLr. AllahovPosla,rik, s.a.\,s.. 'icso,a poeoLovo qa na Hajbcm.r| U dLugon, Ovo jc clionisa k();n j. jorcjka pokuiala ohovÄti "Dva jc pfcncscno hadisr, takoderje u sahiLa" da DaL,aLintZul,e;ijednon zaklal:L ' "Nahran; jojjc pofukLr poslao kozu. a Allahoi R,slanik. s.a.{s.. no rw,jorr kozon. "Sa,noje Ona jc odsorcr;lapo njegolm kuüru: viat ostaoistidrü sc da ga poialjen, ' '\rrati joj da qa poialjc, jo AllahovonPoslaniku. s.a.v.s. On jc odgouio: sei reci j,r bolc od stiainjcs."rr viat upravlja kozom. a picdnjc Zapravo,:irorinjski viar. ple.ka,iane iprcdnjc noec,rrajumanjema$oae i blazci lakic su za vacnjc. Dakle,rasP(,u najenm iz ovoel'oslanik.,vos upursrl'a .la.lobfi hiaDa nofa sadrlavati tri cscncijalnc konrponente: nutlicionalne korrstii potrebne djclotvoinost u proizvodcnju enersije. blarost za sromal i lahkoiuvarenja. jcclcrjc jc nci:oprckom Ipak.kaoopic prarilo. nrnje ncsa ore kategoiije zdravije jemojedenje jc mesa s bilo kos drug.,g dijela:irorinjc.AIltJrovPodanik.s.a.\.s.. rakoder voliohalvurrr i rred.Ove rri vntc hranc. rr..n,cs. n&l i buür sadüalaju najl'oljcd hLanljiv;h sa st(raka; nijsna;Dijekomponcntc za rijclo pojcd;nca, i san,o p,rma nju a. Alhlu oboljcliod osta|h tjcl*nih ocdaaa moreosjetitineltuo.lbojnost jco jc obiü,ol,ljel,s h,atum i unak&)je hljebu ono ito jc L,rlo Poslanilt. s.a.\rs.. i kaoito su humc. dinra. (dr.;daar)r dosrupno itcl.. alijc picfcrnao umotitihlj€b Lr l 'odu ili u mcsnu nrcsnu supu.r

lj!l, iJr. 9'ri7l: []ßLiro. 9.1{l , cI l-,rfnrj,. rovi,rr hf.ndn ,\hn(l. ar,jt0 ij6l: \...tr: ü 5.rdu i iür j(lü prsojl,!.ltogr srLn. "o,ar,.rtr r,orln,iopo,rrLlJri,D

I I H, '' rd idl.,1 Sldki Drp'i\1r.,,,,:d l,!m purur pdo,jo!.dilL sr dd,n, H,,l,r r.,k..n, nor! rr' p',r) c.lrc"i o.l \c,.,..-,r r,,Ldn pdurri.d.jr s n(lnr , lrfiora.imr (.,i\ir.ri ll. .t t. .' l. rr 'l

l :r 0

Ore su nckeod prakriinihn,jcrapomoiu koj;hje Allahov R,slanik, s.a.!:s., uob;iavao ufavnote;ir; jcfjejc.merri svoju ishnDu. htjcbhtadan ; suh,doLsu huimc vmic ivlaTne. R,nekad bi on umoiio hljet,u piiprtmljenu snjesu sirietaizaiina (dr.Ädlö,kaoito je to bio ohi.ajsranovnika Mcd;ne. A ahovR)slanik. jeo s.:,.rs.. Daraspolasanju rc ita godje LJilo bez davanjao.lrcdcneprcdnostijcdnoj!r.st;hrarc naddrurom.Jcdnon kadajedoiaokuaii zarrai;o od poiodicc neitoIrrane oni su ga "tma poiastili "Samo hljcLonr. On je upirao: ti i;ra,a jesris njim?"Onisu odqovditi: 'Allahov .'Doba, ", s;ie. Poslanik, s.a.',s.. odgovoo jc zahvalno: jc o(, ,a.in r5Ncki ljrdi bezia?umüevanja mudL<,sti ovog hadxa obiöro jedu hljeb uI]x,&n u silie. U nlcg{,vom sluiaju,on jc blaeoslovtu ijco ono iroje izncseno prcd njena,i ni na kal,av nairn nrle naimiojedenjc hljeba i siiieraradicionalnim jederla, naiinom kaoito to nekiljudi ,?dc do dMas. B;t ovosajestc u obi.nom jedcnju htjcbal za pojedin.s obmkzr,osboljego.Ls?njazdmvlja. Allahov Pclarik, s.a.{s..jco jc takorieis,1c:esezc,nsko voaciz toe porlncbija. jt votc jcdno od najbolj;hizvorahfantjiüh sasroraka svle;e i dro o.isrnnjujcpohetru qsta l;jeko\'a. ,a nekoliko R,jcrkoje Allahov posldrik.s.a.vs.. ocibio s\ic:e vo;c datoe podneblja. os;n akojeono bilo zaraieno.Srleic voie takodef nosi(sadrava)vtaznost iuuanu zcmlje i piirodnutempcraruu doba,dok tlclesna sodiinjcs tcmperatLrra pomaic njeeovo vartlje i odsrrdrjivanje feccsa. Ovo vaii u svin sluiajevirna osin ako s€pojedrnac potpuDo pfcdanjcmu,takopfeopr.caavaj uii svojc digestivne oieanciliako onpoka plres pfubarcp;jenjcm vodcodmahnako,jcdenja vo.a;tijcdcnjem ol,()lta jededarcaa rli pak pukin jedcnjern nal,on biL, ieca dmeogaprijc zavrietka piobavc. Orakva pmksa icsto uzfukuje bolneirfckc;je(n /io.ldnJr. Dakle,umjcfen;jcclenjc $ie:csloaa u sezonijezdravo, inaie (u supiotnom.r ono moTe uzfokovar, botesr. 2. Poslanihou, s,a.a.s,, poloiaj za orijeme jedenja AllahovPoslanik, jm jc sojc oLrol{cu sFdc.cn poto:aru; rijcüo je yiiien s.a.v.s., kakrjedc stojc.i.Sjediojena rlu naslanjaju.i scnajcdno stopat,,a sjcdeiina drugom. ilibi sjedro uhsdviinorc, bezupotrebc jastuka zbocudobnosr; i nijesc piuia;dok j3jeo.on je u,hi.aao rc.i: 'la sjcd;mkao rob A aha SvcnoeLrrcg ijeclcmkao mb ; Qn jc rakodcuabraniojcsti AllahaSvernogureir."r $ dok sc le;i na stomaku.r

, ,\,luJrn.20i2r L l , u D a r u J .t 8 ? 0 i t j . n , . . l 8 . t 0 r1 L , \ r t l { l t . l : c . N . s a i .7 / 1 . 1 "\rid,: Pltrniü,jc dt.rc. . l b t rs l ' d . l / l 8 t : ILr s.rl]:fnri j. !l,it, u DL.un,irrrdu. r , l b r M a { t : d : eJ , l 7 0 : E b r . D i u n l .1 7 7 t .

2 i

prolazhrane.preoptefeaala najednustLanu sprcöLrva zavrüeme oslanjanja Jcchnrc prcla:enjc Da brinu i .rrqane, hranckroz digcstivni tnkt iitetno djeluje oteiaya jcdurrajcstc primdnost prcLaclc vistaldamjaa uijcmc oslaqanic Iuancu rijclu.I)r.rlga na izboieninrjasrucima, odn,araju svoje nrke na jastuii.u i arlurn.arakadaoni sjerle ?auiFme i,tDoka rukc na uzclisnutisto. L)vakav sjedeaipolo;aj lc;crno pioteru svojr: jcstesvakako piema Cospodaru.Zbog tosajc postupak arogancrrc i nczahvalnosti 'la sjedin kao rul, ijedcm kao rob.' Ponckad. Allahov Poslanik, s.a.'.s., rtkao: on L,iklcknuoda jcdc, stavljaruiistia:nji d(, lijclog stopalapod dcsnostopalokao predCoqroclarcn hianeiDjenog iponiznosti iu znakpoitovanja znakzalrvalnosti pololaju orcani zadr;avaru njibovpiirodni pol,iaj. Opskibitelja.U ovomsjcclcicm proccs pLirc,dnc, nanijenn, i digestivni napndLric. na.in ki,riim jc Allah S'enroeuii jeden:e i beu naginja,ja nrl hurn, zr vrijcmc ispravnog sjcdenia S dmgc stiane, piirisak torakalnu ial,doninalnu uzd;:uii d;jatmgnuitako ia,(lvaiajua; spreiava (d. Llleln), prrbaw poito noqu uzrckovati slabu onc akc,su sastavljene. tupljinu, popraacnzanoio,n ili Odijnolthu-:!.iLr) tako odstLanjujLrai bilo koji nmguii bo\ (1a1. prcccsm. i odeovaraju.em porcrncicnirn Na krLeu, sjcrlcrjc u rspravnom dieestivnim ponaianja. polotaju i ispravnog ?a v jcne jcdenjd ozna.a!a sia! pfistojnosti 3. Jedenje ptstima tri p,staujcclcnju ion rijc koristio kaiiku Allalor Poslanik, s.a.rs..upobebljavaojc I \ " j " r ' i . l n p , r rr ' - n . . 1 " n , t ' ' , r r r o r r ' k ' r ' r ' r ,o"l""' '.rr . ' ' l,,"l,u jcclenja, svojepotrebe.Naie je iskustro f iemtr cijclo rüclou:iva u zadovoljavanju j<lo,je pLil'ornr za jclo zahrijeva viie hiane za ,&l(,(Jjd?nje :jl&l;. uaokuju.i 11a pri pilula,iaclijencgolranc. Osirn toga. prol,arncsrctnrc i osjeaa kao uzin,anju na se jcdnc jedne primjenjuje hiane, treaine r hadiskili govor i o uznanju treaine taj nac'in hranjirinsastrlcima vodeijednetrciinczraka. Naclaljc, da bi sepiilodnookoristilo pojedirac takodcr morauzivati u jcdcnju. lpak.jcdcnjc s pct osigurani u ,rbrocima. velikihkoliiinahianemcie pLstiju dok uzirnanje mo:e biti uzroinikonzasiacnosti, prolaz px,lazhianei no.Zrla kulminnatismLiu. spruciiri zlakai to bi moglo opteietiti pnosticlrNd; .lo guLitka z&lo(,ljstvi jdenja Dakle.uzakpl,laz u ustinra zltogplenat, i okusa. i ulstLurjujeosjc.ajkorisnosti

ljrr

4. Mijeöanje hrane,l, Allahov Rrslanik,s.a.l,.s.. n;remijciao hranu i on nijc jm sam. Nije jco ibu i ili p;o mlijckos ribom, i nijcjco iita kisclos njom il; odrJrah rogui zajcdno nakor njc. ZaprNo,or nikadnijemijciaou obroku dvijcrople idvije htacln. hfancion nikad nre n,üeiaou b,lo koja dva sL,da dvijc üskoznc,tu{le, suhe,ofvaraju.e, dctrtjaju.c ,li obuzdavaju.c slabesupstancc. Täkodcr.on nüc jm iz b,lo koja dla suda kdi se zathraju kao jedno nakonjedenjaiti hranu ito sc zguinjavaodvojenou stomaku. Takode4 on nijehomb;n;rao laksativni obioks onim konsdptivnim il;sporoprcbavljivu hranu s onornbrzo pn,bavljivom. Nadalje,on nijc rrijcsaopi;enu i kuhanuhranu ili suhu i svjeiuhmnu. i on Dijejco jaja s mlijekomili ostahrhfaDuk.,jaje podsrijana, niti;ejeo odbatcnu, ukiscljmu iti hünu s visohmproccntorn soliu njoj. Zapmvo,konbinovanje brlo kde od navedcn;h katesor;ja hrancmo;e biri iterno imo;e uzrokovari air.avosr;one mosu dovcsdprobavn;s;stcm van ravnoteie.Inaie, je to bilo moguie.Allahov Podanik.s.a.ys.,uEvDotezivao a kada je toptu hranu s nalohhdnchüne da üzbüc njenuoitiDu, i on je to .;n;okadajc jeo svjc:churn,c s kLastavican,a. On jc takoclerjco osusenc hurne s obianirnpütefom(d. /ri,s)i on je piti ckstfaktc volnr {rsuicnihhurrni unoacnihu vodu.O,aj rasr*, sp,tl.,a st,a.^,je cßti ili cisri.nihwoievinakoje se mogu razviriu tkivima ijcrri, a kojc je ponckad jcdenjem uzfokomno togate l,rone. AllahovPostanik, jc uvijekna veiei, .ak akojc ona Lila s.a.v.s., insisriiao "Zancnar.ivanje puka saiica osuienih hurni, i on je uobiiavao rcii: veöcrc ubwava "r4 sLarenla PLoces Ebu Na;n pLcnbje da je Altahovposlan;lt, s.a.v.s., insistiiao na neodlasku .,Odlazak napoiinak ncposredno je nakonreiere,i on uobiiavao rcii: na poiinak punog stomaka otvrrlujcsrce." (Prencsctur od imäma Ibn \4adrd:e) Zbog ovoea uöcnilijctnici preporuiuju ljud;ma da proietaju nakon vercre aak tako malo kao ito jc stotinu koraka ; oni smao.aju (teti.Sto se ritc da spavajc puD.,g stomaka musl;nänsHh l;jeinika. on; savjcrujubilo ietnju od nekolikokorakanakon rciere ,li pakklanjanje nafile prijc odlaskau krevcL. Ovo .c ponroii hrani da se sn)jcsr; u t o m ark d , d i - e s r r r n pir o , . sL p o t p , r n , ^J lr o ,. Allahov Poslanik, s.a.vs, rakodernijc niita pn, dok jc jeo iti nakon zavrietka obroka barempoh sataposlije.a pogotovo ropla piaa;li htaijnuvodu, u suprornom drgestivni proces bio bi oslabljen i mosaobi za,vati da se hranapohvariu stomaku.
I !nlo.ls,idi

PhD;rnrc dudr. ,j'l;nnj, t8i7i I t , nM a d : J r c ,l J 5 5 i d r i I

213 |

On takodcr nije pio vodu kada je l,io iscipljcn nakon sNljcloranjau rekreacionoj probLrdic, nakontqrle kupkeili kda L,isc uljcclnc'rrr rrc:L'i, nalon spolnogorlnosa. jeclenja jehrqa 'oda nakon odreclenih vrsra voia kada voia.osim us,rdsa ili nakoo njihovuprobavu. Slc su olo sic.crc narikc kojc postaju dmea piiroda. nrozcolaksati prevaziii postep.,u,. a, Allabox,mvoljom rnogLr sc 5- Njegoao piöe (med) pitihladnu t\irod voh,je iesto voduzaJadcnLr mcdom. Allahov Poslanik, s.a.rs.. i osjeiavaju.e ml siib hranlj;iih zasladivac'a. Ntcdsadrtiisrriraju.e nijc mcdnajbolji jcric. buLrcgai rnokrarnihpL,tela.Uzinanje jedm zal,rcienja c,sobinc i odstmnjuje sluzi,lagahno ojaiavaga.ispire kaiiiicc neda ujutrr pomaterastvararuu erijestomak, pona;e odstraniivanje hrane, iz ljepljivost irrldranjLÜc rjcgorurromost. stomainu jc vanvlainosti povciava apctrt.\4ccl najboljiod svihzaslrliva.a za strnak. bacuje rnoieodst,aniti olakvuiteLu. irctato da iterooutiac ra:ui, a sir'6e Njecovajejedina p,rLpLur,rsti neda. ; iznjcdriti u s.c koiisti uravDoretitije udraviie reiina piia kojasu zasladcna :cicrorr Pijcnjcoropmcnrt'rla Lrrutro ie nego proizvode viie zasladen ih piia. Piiazasladcna öcicrom izasigurnojc boljc od vjcitaiki podjed piic i,jr'aard Hladnomecloro tuclo. auva rjcso!u mladost itctc ncgokoristi. jermi konaino duh,sLimularr mcd stinLrlua slcci osigLria mLr nrkokaostoosje;ava tilc lahko srlovode potrcbne i r rvnote:c. Kada1csrcc zdraro. krwc rnnogo energije '' ir'o'"ri"t'.:r"'r.. l , ' . . ' . 1 , 1 ' " ' " " 1 r ' . . , r ' lr' - n . 1 . ' ponate odr;avanju hhdnc rxlc. to rashladujc tijclo. zdravstrcnih koisti od pijenja qclcsnu pomaierazgiad nivoa vla:nosti. icguliLa lenpcraturu. ttclcsro:priiodnog je presudno proceur \'oda u rarcnrahrane. tak er opsl'rbljujetijelo nju matcrijai mogu.Dost lonuiianja kancncaiigir neophodnirr Lisikoni imincralima. snanjL,je "...ilnvrrort glavnu Allah Srenoguiika:c: ul<,gu u zapu,o s"akoj lun[cijitijela. ' (Ktu.dn, cltmcntinoia. 2|:3A) Dakle.poitoje vodaglavni :n,o od lolc stL,orili. 'olioje ponekad daju p;jehladnu, aponck je rcjrcdap;jc AllaMvPoshn;k. s.r.v,s., piie zasladcno ili erotclicama koji sujclni od najL,iijih Lranlnih rrcdom, h,-rrnrama stiane. mlaka ili umlaicna voda tcikajc koji ulazc u ljudsko tijclo. S druqe sastdaka nadutost i iznjedr iti suprrtnost od onoga ito zn gutati, nroir uzrokovati abdonrinalnu don,s; wjc:a hladna'oda. -Iäkodcr iu hadisa da vodaostarljc a prckonoaiu mjeiinan,a da seohladi Lrairno je jestciak zdiavija(kdim;jr) dl $rcic uzctcvodc sa izvora.Orc nauior kada;e posjetio planraiu palmi s.a.vs.. Ebu Heisama bi. Gjha'^, Allahov Poslanik, edjega "lmai jc Poslani[. prenoai] U su upitao: li nciLo rodcostavljene Lrrnjeiinida s.a.rs.,

lrr1

lI\Lhrlp\

n.di.nn

protnom. pit icrno iz obiinog prju.cgkoira. Ebu Haian nrüje urrrio po blji rj Razlika,zmcdLr vode osLavljcnc da prenoii i sjcuc uzctc rnttc jeste popLrtiazlikc rzmedu ostavlrenoEi neostavljenog tijesra. Nadalje,pohi:rnjivanje !ode osicufava sdi ncnüade nezcljenil ostataka. .Aiia,i.a., poslanik, pr;mjcritaje dajeAIIähov s.a.!,s., takodcf vol;o piti izlivenu vodu iz podzemnog vrcta,iadije ne*o stajaau yodu.r,,S drugestrane. voda dr:ana u mjciin; (dr ;irrna),,,a pogorovo u onim ncuitavtjcnim je okusaod vodc k{ia jc düana u zcrnljanom urodnrlcg mdu. ke,ä.i.koj p,x;di ;t; staklcnom wiu. Joi urijck. vodadrzanaprckonori u ncuitavljcnl nrjciini rakuler 1c lakiaza stomak zbognjcnel;hracijei izluiivanjakroz ofvftDe po?. Orc je porbno tainou odnosuna rcdu kojajedrrdra u pi,rodn;mz".l;ani. pos,,l"na k,,1e tak*ier dlclujukm rashlaclivaii, nasupror onih pocakljcnih nakonpcienja. NekascAllahov mtr i blajroslov vjci;rooLaspu p,€rnanjcrnu. Jcionrc na;Sar.ienrl, od svihljudskihhi.a. Dosirclj najriiie duie i najup,ric.ij;rijij" .lah *j;lc.;.;tiji. ; saka ort njegorihakcaanosinajbotjuuputuza rnr.,kc i ;"osi _ vid;"I. naj,.edn;" k stiza njih*a sra, ztinvljc i piedrostina ovonri budu.-, s!,j"h,. Aii". r'a., ,rkl jc hkodefda je Allahov Poslanik, s.a.!:s., volx, ,aslatiena hlacina piia.rrr pocct goie navedenih piiazasladmih mcdour. hurmarna ilijrrr:d"^-", "* t it".t*t",r:l.gt,, p"i,^ zunxrevati pirodnu proljetnLr w,du podjednako ka<, ; s,,rc:u mchkuvo.lu ;;eiina U drueon hadisu Allahov Postanik, praktrciraoFsaashabnna s.a.v.s.. da !c pijc vodu laptajLriijezikom iz zdjeic dok Iet na sromaLu i .;j. p;. t,a*, "*-, ;i L nepoaatog sprcnn,kau tarni prijc piethoclnog xp;rvanja. nkodo, on je uglavnor, pnrqrcdeii radijencgo stojeai, os;n kadaje btu ponudenctapijc , .=f^ 2.,,,". " trlesdzilulha,'anu. Pijenjcsrtleii ne dajc potpunozadovotl(vo, a pr;en;c ubrzanoili pohlcpno moic uziok.,vatidisajne poteikoae kaoiitetno udcaLiDn digcstivnip,,rccs. Enesibn Nlal;k prcn;{,jc da je Allahoy poslanik.s.a.!,s.,uob;.avao p;je da u tr1sutljaja. diie izmedu,; da jc uobi.avaorc.i: "Orc boljc j" ; sasi :*j, us,"ln;c ".,U-"";" '1'"'I: izrncdusvakog eurtjajandavno .iDjenoizvaniotjc ; Lojc r pijc.Pijenjc u tri ctapcrakoclcr pomaTc clascpostcpcno rrrnanji strmainaternpcratLra i zdravlcae ncgobrzorashladivanjc ujedtu,n curijaju. Gutanjebladft,s piaapd topl;Lnr vrcmnulakodcf mo:c uzrokovari zaguinanjei lretno cljelovari * .,0;".;j" pl"t.
f o n l l, l . l l . o L . l . l . - i 1 n i .t . n , t . . a . . n * l , t p r , , n 1 " 1 n .1 ie.11-1en11,,,,r..r,.i/nu,n,.rx

u hladnu. Nadaljc,ubrzanoptcnje taküler mo;e ircrno urrecati na

rcclomefLmkcrje

,,,Ebu Dirud,I it 5i F.bu_Sejh, u drelLj \,trtt v.or.jn

ka".n,::/+i iHrkin j. rktu,dr r. ft,ih, .1, I t8

_firtr,izi, 'r'Ahnod. 6/l8! IIJ9€,i"o je s,rtnl,.II.,trm Mt,,tun,1,,Ij8. !r drcDruj! :,1\'trßIim.2028.

2t:l

jetreisrca. Abdullahbin el l\",lubarak prcnioje dajeAllahov Poslanik. s.a.!,s., rekaol "P;jte jer gutanjc vodus,kajuai, a nc sutajua;. ic itctnouticati na jerfu." Poslanik, "Ne gutajtc s.a.v.s.. rckaojctakodo: rocluu jcdnomgutljajupopursroke, radi;ejepijtc u dvaili tri eutljaja. Prizovite Allahovoinrcrr,, prijc pijenra i zahvalitc NIu kadazaviiitc "Savßeni jc Ahmcd,r:a., pijenje."rrr,"s Imam uobiaavao rcai: obioknora imati.etiri clemenra: t,eba poieti u Allahovo ;me, ,aniiti sa zahvalnoiau Njemu, imari {ro je moguic viic ruku s kojimaae sc dijch; i trcbabni ponudcnu vclikomposluiavnikrr.' Allahov Poslarik,s.a.vs.,volioje takodcrpiri zdmrc ob;ino nLrcko, a ponekad je ga pio linnentiranoe kao josurr iazblaien u vodi. oba piaa mshla.tujudjelo. jerru i osisufavaju zadovoljavaju csu,cijalne zdfavsfvene korßri za t;jelo. Ml;jeko jc takulei najzdravqc kaclasc krdo hraniobiinom lavandom, Aclillca-o.n. miiilj;von kunicomrj ili nekim vrstamapelina (lai. Arrcrrisin olssinrÄnrn,). Il.encscnojc u "Kada jc D:anii'u inama Tirnizüa da A ahovR,slanik, s.a.v.s., rcka,: zavßirc s jelom,rccitc:'cospodaru, blagoslovi nai oLroki daj nambolji.' a kadapüerenljeko, 'Cospodaru. iecite: blasosbv;naie piae i povciaj nai udrc u njemu, jcr nc postoii hrana ili pi6ekoji su zdafvtirli ko;sn;jid] n1teka." jc ponekrl:ogurt pokrivao AllahovPoslanik, s.a.v.s., i dnao ge prekono6i(ar. (da naÄa:a)rr" prqc zboe sr) urkc odw,ji s;iutl,u) ncsoiro bi popioneiro od rogujutro, :, oro poma;e lermentaciju i ponraze smanjnanjLr iDtcsrinaln;h Lakteiüa.On bi pio od tog tri purana dan nekol;ko dana idijcltu bi ostatak s ashabima, u suprotnorr zamoliobi nekoqa prije neeoStobi sc pokvarillo.Ponckad jc on takorler da to Lraci jm nekoliko svje;ih hurn]isovimpiiem da bi ra zasaorc. 6. Njegoaa odjeöa Nai;n odijevan;a Allahovoc Poslanika,s.a.rs.. osiqurava najbolju od uputa i jedn.rstan,osii. piimjer savrien u njihowi pfakt;inostii zdravstvenim Iahkoa;. korx, tima.AllahovPoslanik, s.a.vs.. oLlainje ponekad ogrtaipreko mlohave cdjcie, dok jc uglaurcn turs;okonad tkanx,ekiia se nosi oko l,cdarakao jed;ra odjeia (rosa ili pokrivai; or. i:or), koja se protczaladolje do ilanaka. On jc rakodervolio nosri dugu kosulju(or. lianr;s)saNkavimaunrjcrcnc du;ine koji su pokrivaliiuke do iunad
I DrirrarL AlklD,o ;ne lo{tr(ii: 'Bß,nillal," (S i''rJ,,ri LillJ'" ,\ttatD)

I r:Tj

I k

.al,\rliLi []u soü,r'ii:

F.l hr..lu

(l lvrljcn ni.ltär. Allah).

" ,'\/ a.ö.:f

ulatljdr

ili NrtrrLj.m d, (hni yLdiußli

po iod Lhd td,o da li'iürir:

n. ndÄJ::osr.vlrcid

21(i

zglavaka. On jc oblaaiokoiulju prcko pok vaia ; ro nu sc pru;alo dotjc do bedara. AllahovPoslanik, s.a.vs.,nosb je takodcrturbansrednje vcliiinc da zairni glavuocl toplog i hladnogvrcmena. On l:lijednostavn, ,amoraosvojturbanu svitke oko glave. privukao bi kmjevei mctnuobi ih dobro unrorane pod uinu ikoljku. U gradu nosn, lagahne cipelckoje mu nisu pokrivalc jc nosiotanahne 1e zglobovc. a ponekad kratkc öizme za vrijerreputovanja. Njcs{Naomitjcnaboja bila je b,jelaa porekad jc nosio neLritavljen ogrtai od kamiljedlakci on nijc nosb crnc ili crvene, obojene ili utaircne odjevne prtdmcre. Sano je jednom viden kako nos; cni rurban ili ,clen; odjcvn; predmcr. jcdnon jc viden kako nrsi c,.vcnkasto i samo cmo jcmcnsko odüclo. 7. Njegoo d.om Poioje Alhhov Poslanik, s.a.v:s.. znaoda jc ovaj;ivot pmlazan, da ie putovanjc na ovomsvijetudorii njcmu nanrijcnjcnu desti aciju ; da jc Ldavak na budu.em svletu ecian, on iashabi prictavali su mal,, pa;njc dctaljimau pogledurckonstruk cijc.restauracüe, rcnov;änja iprci;ienja svdih domovarli izqradnji inpozanLnih struktuLa. Oni su uglavnom smatralisvrle dom,,vekao prolaznin skloniitina, i oni subili slitni kolibana putnika. Niihovi su dornov;bili namtcnjeDi da ih zait;te od hladnoac ivruaine.da im pmZc pr;vatnosr ; da ;h zajlireod navalc domaaih :ivotinja. Vtrnri su sc uglavnom brinutio kn,vunad slavom;bilokojeresrauücije kojcu vi,li na njihovüll donovima bilesu struktumtnc ineophodnc u to doba.Medinskc sukuie bilcjednostavne, praktiine,dobro prczraöne i bile sLr prosrrane i uclaljene od b,lokojihzalä;en;h zcmljiita.Allahov [,ostanik, s.a.!:s. votioje niris i njesova ku.aje brla najm;omir;n;ja. ula:enje u nju jc b;lo najusodn;je za ntc i duiu, jcrje tu iivjclo najblaeosloljenije i najru-viicn;je Allahorc stvo,tnjcikao peiatuAllahovihposlanika nrcnuje doila Allahova objavada ;vedc iovjeiansrvo iz mrakana svjetto. L Njegooo spaaanje i ustajanje U fazmat,?nju njesovihnavikapri odmaianju;njegovojbudnostipojcdinacuri rdnu od najboljih.najumvnorczen;j;h i niidravijih püks;. Nakon klanjanra jacije, Allahd, Postanik. je s.a.vs.,uobiiavao odnarati se u ranomdijclLr noii, a budiri se kasnijc na poieLkudr.uge polovincno.i. Nakon budenjaon je poscbnobio bizlj;v u iiiienju zubamisvakomrr , a püc uzinanja abdesta za nanaz. Atlahov poslanik, s.a.rs., bipotom klanjao kodkuie sve doknebiiuo prvipoziv prcdodlazak na namaz
: Mishl flor L.Filiun): lak der knikr ddsu iipka n.iinjtna od d,lrh Sdl,bdüd ,,liu okus. U sadrinr.rcqlrne nalaziDo k, s(hryo ä ii.idjc zut,r. , ,na qoäk

2tt-l

u dtaniju, a gdje bi predvodioljernikc na sabah.namazu. \jegov je odnof bio najurnvrotcrrnüi i djclorvofan u pomaganju tijeluda ono sakupivraet i riralnostpnd davinje njegovoe ga da stili pied Coporlaien i da N{usc dijelablaeoslc''a dc,rc'clcii pokl<ni. Nakonsvitanja. akobise osjeaao maloLrrnorrun. on bi potompriuitiosebi period rrlmdä h;eai na desnoj krarakvremcnski strani i prizivajuiiAllahoveatiibute prucncg.'iro bi bio svladan kmtkimdrijeme;on. On nikadnijedopustio uzdignuLi jc kievet paln,inim prutiiinai korrstio i obiino spavao najcdnc'rn madracu napunjcnim je jash,k kojije imaonto punjrnjc. a poncladLi polo:n) slavuna deuu ruku. 9. Priroda spauanja

Postojc drijc vrstcsna:koristan sani itetansan.Koristansanobnavlja piila pmmjcrcu rijch i sp,rsobnosr, doL ripoi i manjak snauzn)kuju hemijske eodljivu nogu izazvati letareiju ihalucinacuc. Spavarjcjcriophodtu,,a tüelo.Za vrijcnr snaLazrlni metabo litki odnositjelcsna paclaju tcmpclatLrra i dopuirnju tijeluda ponovo uspostavi njcgorupoLiel,nu hemijsku iavnote:Lr, obnovibilo koj; lcmijsl,i deficitida zadoblcsrc,ju kmLtulunakonbudcnja. R,ito jc tijelu potrebanodrnor.postojedvijc vrsreodnrora:prnodan odmoi i neprirodan prirodnih odrnor.Sto sc riic priLodnog odm,rr. on ul,ljuiujedealttrvaciju qetana ljudskih sila. uklju.,rjL,.i .Lrla i kontrolu rjclcsrih krcr,rji. Za viijeme bulnosti, vlaznosti isparineotapajuse i i,safaju zboe fiziikilr kLcrlji ivjcibi. K&la ovakle qelesna prekoopuitanja. slc oLustavc njihorcaktnnosti vlainost iiparinc uzdi;u jc sc do mozsa.koji z'of , pokrchi svrkc kietnje.Kao posljedica toca. pojcdinac ie zaspati. Sto setiic neprirodnoc sna.,rnjc ol'i.nouzrokovan boleiau il; slaboiau. U oxn dui;r;u tJelesna vla;Dost ae se povciari.sprqcöiri normalneaktirnostimozea i üzrokovat; :alost, subitak vitalDosti ; poveiaDo sPavanje. I)aklc. iaL puka I'udnosr ne n,o;e sprijeiiti piodor vlaznostii rsparna u mozak. Slitn, stanjeunora javlp sc nakon pierjeranog kona,miranjahiane. ecljcsc vruiina povciavau st<rrakuza rLucnc varuqa, a kada digestivnienzirri ne moeu iaswoliti poLsahar c u njihoir konstituirajuac nronc'sahamlc ikada on; udu u kiv prekoko;ese prenosc do mozga, prodor saharozc ovakav nroTc L,zroko!atismcrrjc u m,:dannn hnkcijama.eojaznost, pa.ak ikornü.Cojaznosi deprcs,ju, porcianakrvnan,ast takodcr mozcuzrokovari iona n,ic povciaLikardiovaskuhrerp;ke. Nadalje.produicno spavanjc nijc prircdno. lpak.sanjepoireban preko da os;gura clvrlc escnc;jalne koristiza tijelo: opuitanja tijeb ponovozadobijas,agu, eneigijui prirodni fiziihi stupari rmalnih tunkcija holc l,i inaic bilo tcSkokontrclirati:ispavanjepona;e svakorn ornanuda rasporedi svoje Zapravo,za w;jemcua entmi, ;ntestiDalni sokovi. sastliini subitkcprodukata. sokovi. ;uini sokovii pankrcatiinisokoviotidulakic. a poscLno kadamozakprestaje llr ll

p p

p

t
p

h rl

däv$i nünalnc fLmkc;je buclnosti. Konccnracijaovakvoc prirodnoeprocesa u stojc preko paclaqelesne mäku prin,jeaena rcmpe,aiurc i lnanjcnla srupnjabazalnor n,etabolizma. Zbog ovogaosjeaa sc pohebaza pokiivanrem ia vrijcne odmaranja. \adaljc, stomak selaqah o naginjcka spuitanjupiematarkim crijevima. a da bi seolakiaoproccs jc spavati varcnja,zdravrlc na desnojsrrani.S drugc stranc,obiino spavanle na lijcvojstranino;e (kodiLisrcu,jcr ic to piebaciripirisak s ostalihorgäna na srce,dok je iakodei nezdravo obiino nravaqc na ledrna. Ipak, ncic uzrohovati itctu odmaranje na lcdina bcz spavanja. Konaino. spavanjc na sr.,nakunajiietnijc jc od El,i Umamcr da jc Allahov r za nhalljc. U vczi s ovom icnn,n,.prcncseno Poslanik. s.a.r.s., vidio iorr'ekau diam;j; kakospava na ston,aku. On ga je probudio "Ovo jc i ukorio le;eai pol{,;ajstanovnika sa govorcii: I)zehennena.,rrl Spa'anje na stomakLr bczopravdanog razlosa ne izgteda pir!{lno iro b;tal<odcrmoslo predstavljati rnentalnu kontLziju.lpak. pojedrnac ako sparanasromaku zbogstomatnog bola, ovonc bihcbak, da budc rakoskodlj;vo svedok ne postane navikom. Uralnotc:onodnc,r pomaic r;jclu da povmti sna,ru, oD osuc:ala dLrhi un,si do pLrnog izrazaja adaprivnu sposobnost, a prcko nadomjciranja spos.,Lnosri sal ae oltvaritiskladisprrjeiiti rnlitavost duic. Spavarjc za uijerJrcdana rnoZcproizvesri IrL,matske bolesti, uzrokovati pomanjkanjc pigrrerrra kore (/a/.tlctdnrr), uzrokovaii (lut. upalu slezenc Srlcn;tis).oslabninervnisisten (1c1. Ncuras/trcnnr) i oslabrti sek sLülnLr n,dnju. osimspavanja ljeti za vrijcmepodncvne vnrrurc.Naje,rrcod ljetnog spavanla za vrijerncranih satidana,a rak goreod toeajc spavanjc 1cspavanjc u s.ed podncva,a vrirme kasnih satidana.a prijc mraka(poslijc;k;ndijc). Abdu ah bin Abbas aiaoje jcdnonjcdnosod svojih smova kakospava kasno ulrrro,i on ra jc probudio govoreiir"Pmbudi scl Zaito bi spavao Lrdoba kada$ ljudskczafele vci nspodijeljcncl" Neki od Daiihprcdaka rcklisu takodcr da drevrogspavanja imatri ...te1,riro,L'o.,,,rr,luiJio.ko.1,,...,i",."L,.rm.,o,.ir,,.Frr,,ri,a.lno..,.n,, pretlstavlja povrcnenidrqcme;AllahovogPoslanika, s.a.v.s.. u iano 1utrr. Druea je vxta spavanje kasnoujutro. ttrnc se pojcdinacuskraauje od koristiovoe i buduiee s'ijeta. Spavanjc kairo ujutrc takodcrmoie uz,l,kovati da pqedinac zadobacopiu slabost i malaksalosL. Konatno, treia vßra jeste spavanje lelesnLr iz ,cdu s,tclinc popodnera i zalaska sunca. a to mote uzrokovati slaboumnosr. Postoji drugi nedosktaki zdravsr-ena opasnost u vczi s Lamunjutafnjim sp&. anlem, a osm bnanjaprrkovanim za kievet,spavanje usnd juha uzrokuje enjilcnjci qelesnih kvarenje orparlaka kdi su inaic odst,änjcni zahvaljuju.itjelesnim kfeh,jana ijutämjon vjeibon. Ovakvopn,padanjc mo:e uzrolovatiitcru üivima i ptub;t;nekc
r: lLn l\'ladidre.Jil5i stod j. .t.,iii .tLiDonojid,uqLhadistm,ri qr jaii i l,rjj h,Ljazc I inrL. 2769i i Atlird. t/287i Ebu Davud,5010.

2reI

p inteüre kfvnelilc. Inaic bezodstianjii,aqa oLpadnih rvariiz crijcva iupoiljavanpm sLc,maka lagahnim doruöhonr kadabi se to pretrc,rilo u naviku,ovo bi mogl{,postati uroüikom brojnih nc;lje.ivihbolcsri. S drugest,anc. obiino sparanje na suncu(sncm obasjarom mjestu) nolc uzrokovati kanceroeene izmsline i(retno utjecati na rpitelijalne iclijc poreduzrokovanja ostalihprikrivenihbolcsti.Sparanjeu zasjenu pohsuncc) rakodo boluhlad jene?dravo. Cakpuko;st(Nremeno sjcdcnjc djelimiino nasuncu. adjel;miönou htädu .Ako l(,ie je za ,diavljc. Olo je zabiljereno u govuu Allal,ovoe Poslanika. s.a.rs., sjcditcu sjeni; sjenascdjclimiino uzniie prcd sLu:ievom *,jedoiiu, pomaknite sena je joi jcdra nekodmqc, mrcsto."rJ' Ovo indicija da senc b; rrcbalo wavatina suncu il; iak djelin,iano na suncu. I O. Doae prije odlasha na poöinak je u thharuc(Dr satrihL, Prenesno da jc A ihov posla,rik, s.a.i,s , kkao El, "P je llcra u l,u Azilru: odlaska na poiinak. uzni abdcsr kaoda aeiklanjari namaz, lezinadesDusrranuircci: CopodarLr. pndajcn seGbi, stavljans(iuduiu u fvoju ruku. okrcicrr svojelicc lcbi, povjoävan svoj,,sudbinuTib;, siavljan svojuvjerr u -li Tvoju zanitu. rcliiam Ti i bojirn sc..lanena,n pribjcziiraod Tibe osirJr rra:cnja uroiiita kod libc. Vjcr ujemu Tvoju objavljcN Knjigu i Poslanika kogsiTi poJao.' Neka ow b,iu posljcdnjc rijei; koje haics za ru no.. Ako bi ivoja Ndtrina bita da 'r'l uo,rcitu noa,umfobi kaorjcmik 11- Spaoanje na desnoj strcni "Nakm Aiia. ra.. rcklajc: klanjanja dvarckata sunneta ujutro kodkuie,,\llahor. R,slanik,s.a.rs..ponckadbi legaona desnustranuzLogkiatkoeodrnc'rar;piije neeo "rrd (da sa piedvodt na satahnamazu ito bise pidrutio dtenra'atu u dramüi Neko jc rckaoda je müdfostiza ,dcjcspNrnja na desnoj srran;da bi se spavanje jcr srcclc;i u skladus njcgovom naiinilo Lreodnijim. priiodnomkonsritucrjom na eoLnjoj l;jc(i stnDi tijela,a spavanjem na desDoj srranisae ae lastavitiodr:avatii,idko
r r r( ) ! { h i i s p , , r l o r i s r n r c r ; n R 1 / i D n i ^ . h a s u j i L L rD r 1 1 . , r ö | r . , l n i . l u i u q ' r p u . ! u r ui h , r l L \ r c :\hnd. l1.1l l: I I.!Lnr,.11.l7 I " , u L ' . q r . I r , / 9 l i\ ' t ! . h D . 2 7 1 0 . rr'(lf KiarliiodDoL dii h a d , . lf

I

i d

b1

kz
di

ul S'

c

'j,

po ip zal

Gr
osj

1220

poläsodaranjc.tako i;ncai spavanjc btagim.itadi kontrasta. spavanjc na lr*oj stmni sprovodnik rest€ spavanja jc po,l"a"" -"_*.*anr" i vjcrovatno slasnos "f,.*^ ." oyom sv'leiL', a poitojc sanmali bratsmrd,to ne sm;je poito sranovn;c; postati konstanta_ D:ennttanc sFläru. daklena ovomsvrjctu, a za vr;j"mc.dmo.., üu,t,kob;.e zahdj;,: zaititrikada ga zaititi od najczde bolesti i da odbr?ninjeg(,vo r;jelood neoprawt;nih n ' ' o l h . , p , , : r o l n r " p ' a r a :rrn r tC o . r , , , . i r Lr e o. , , N j " . , , , . , ^,q,, ,-,(.,,,,,,,". { l ' l o \ r o 5 l ' - r.l . . u . .\ . . r o J ' r i o , , r " r n r " "", , i t , o ,F .d d n ; . . , , / p r du t o r ,r r .I ,n . ,,.Fnld r r. h o ,, r r " r . , r . J . , , , o . r uorto,"ni..d u" n r d ir p , ,( , . r 1 . n ^ll,no,or ."ir. U !.,,j,l o Jr . p n rr i n ,u . u d in o J r l , .o , , , 1 o , h . , r , lz ,"lr,,,.r" o,i{,tu,e muosisurati smfl vjernikai neprolazno zadovoljstvr, "t ;t.*,;^ " b;."""t". Ovakva;ePoslanikova uputajc najko,snijaza sfce.t;jeloi .jusu,a vrijemcbuclnostn sna.kako na ovom tako i na onom buduacnr yijciu. Ncka sc Allahov mD.i blagoslovi spustcna rrjega jer vjeairo, u ovomjc p,-,r"., "";l"fr^ ,p*" ," ,i",,;i".Sto sctiic obraänra:'Cospoctar, preclajcn sc Tibi,,, ono zna.i daja piedajenl r , p \ o r . p o 5 r o i , 1 r Tr ;" , o , , , h r r o 1 r r " p , , . r , . 1 - . r o q C o . p n . l , rf ri\ . , , , i , .f " t , , . . ? , nr o r . l , e l - h r " 1 l l : x , x , " , , o , , . , 1 i r , , . u r . k r " r , o . . r \"7": { rk,. ,,,.J,.-o\unp,.. o a \ a n lI r o t t r . r u I L . i . p o ,, Jr r . p r ,J . v , n 1 ,\ ., , , o \ o r\ n l r I fr.udr. U\. r.k",l, u ' r ' , I p n L , l r n i F ,r ,. , /r.,vdnrF , r , . o orv " ia " l , . t ! o , c " . r . , n r " s , , . o , r n o . r i . , AL l lr, r ivemosuacnr za njcgoveizvorcpotrepitina i egzistcnciju. Allah Svcmoeuii eovoii -At..) i . '"' "lj ' "","r"rL 1,, - L.,:poJ ,rr r.,vur,., i: ,, _u t,,,l,tp,.ri;t: , l:. \ ba\, \ i la * . un Atlahuro!"ru rtü tr. at,,,, 1,,. t^i. Jr t\, tü, L. FüJ.tü nanc) a i ü1i hoji nre sLijedc.'" (Kü;o , 3:2A) Ovdje rakodcrAlhh Srcmoqu.; gorcr o poledrntcvom licu, kojcjc najplemcn;tijc {,bliajcIjudskoe b;aai stavra lrza nec,'ih.rtr,,i", zi".nr" D.,\t...,.\,d.N,,n,,,d.,r"At,t. ( , , p - 1 d ,O , . r ' . 1\ . r . l r . C r ) , l l z ",rr . . 1 . r v o rn , a.i i..rrr.k r h L " . n o l ir n u J in r " ; , r . r" 40b..d,Ftoddt..,,Jorutji."P,,r,,,,.,n,.,o,u,u..t.nr l - h i z n, ,r u - 1 " u - r r l n o moln Tvoru sarnilosi i milosti Tvoj izbor ]c moj'a.lovotjstvo. Ovakio oslanjanje rl o r " + i ' " r " r " , 1 ' " . , , , , , n ' t . p u n ", ro\t.^.in. , .I o \ ! 1 " , i , r . , n , i , r q , ,.d i ] "C o . . f' adr| 2. f,"\n. "ro r rir,rl,. oo.r.r,u.F.\rmn n"r,rb"zr,.jr oJ ,,n h p.l,u,,n ll 1 . 0 s,,f * " : 1 ^ , .d , " r , n r , , - t , a n| " 1 , - , | u r , , , , , . , " . . ,L ; . p " " " , ; . o ' l h , , r , n t u N F , u , p v o ü , . P " . , . , . J , , 1 ,, /l . ": -ü5 .r u, \i " , \ I , m . r u i u v r , , uf u \.,r,1 'Nlolim zaititu a u drugimdjeiin,a: , li da me zarririiu rajnosri (,d mcne),.k(ie orn r'".. ,irro"jcdin t ,a p " , 1 , r 1p r. 16 , ,,,; - u . .p,.ur,,,,.,unj"^o,,,q L , o . o ord a . r ) r o L - . r a n i " r - u " o J nr ir c,, e - r i . , r , , , . " , " . " , , . . 2 " t , , . , , o . p " j " j i " , . , - " o.rF d u p u . l n|u. m re n ok r J , * o " l , n t ,, l " d r m , r n , o | i . r " , i , v , . . n^ " n o o , 7 " , o , onnciebiti uplaienneuspjehom. Nadaljc, poi., srce,nra dvucyrstcsnagc, , to: moa

2211

prcdodrdurja baziranona usrlnm niiorju i mo6 tc:nie za inravljo,jor koja je biaeLonstantno tra:injcgoyt na stfahopoitovanju iziknr, a poito liudsko b.izirana vlast;te koiistiisustczamjc od zla,on jenrJ;o: \-cliianr Tc ib,rjim Iese."l)ova poti,nr iskrzuluii:la nemanpiibje;iitaod TcLc osin hvaliAllahaSrenoguieg. roba kodTeLc." D.rklc. sanro On je On;e Koji imamoi da s.riurarr r,a:cnja utoaiita jednoj jc Poslanika. s.a.!.s.: Orc slli.nc, drugojdoi; Allahovos od njceasanoga. "Tratin od Trog oczadovolisrva. itfa;im uroiiiteu uLoiiitcu l-rorn zadovoljstvu Tqe kaarc.i tra2;nr utoiistckod Teb Tvom oprosL! rasuprot ga od bilo kojc in,arnoi sa.uvati Ordjc ponom,rrb raqlznalc da sano.Allah po.e isku+nja ti djelovati \jegovun ioljom, nevolF,.ire obcaanjc üno nror.c icroboje, n,oi sprijeiitizL,. On kr:t: r\lro r m1Njesai suro On Lma ispascnjc. konrrolirani pd nilp jc osnnAfcga nc nro:i otliloniii . ((rr, {rn. tc od Al/alm ncftano,olju pogodi. "Rcci: orlAlluha:drüLili uhoOa ho.t:'la I as:/o.,,',tc ri:/7) iOnka:c: Koac r,cs On :cli rrilostrrltn:ati.r"(Aar'oa, ,l:/7) Na ili lio r'onrnrr,:cnanditir,hoL.am je zauienapotvrdivanjcrr pojcdinieve lieie u Allaha,Njcsou krlrgur krqu, dc,ra jc jamac spasnjai zradirurja Allai,orcmilosti i Poslanika. s.a.iLs.. kori Njcgovoe O() jc L'lagoslo,Lcni hadiskoii se mlnosina nr oronr i budu.cm svijet,r. blagoslova srjedoiansLro i iak rla m nijerckr,: lla sanr AllahovI'oslanik', njegov liini odmor, ,,. r r ' ' 1 , , 1 , i , . : \, , i , " r .L . r ' r ' ,, 1 12. Njegooa budnost kLrkurikanja .,\llahovPoslarik. s.a.v.s.. obiino l)i sr Ludrc oakonslLrianja i Njegovo sreto '\llaha Sverroguics, rclidao Ca uzvihivao Lox,za. PoLin Li molio s.a.v.s.. L,ipotom r\llahovPoslanik. imc. Potomjc tfatio \jegovtr ponroii nrrlost. postelju bi al,desL istao klaniari hvalciiÄliopfao zul'c nrrsrakom, uzeo napustio pomoi.a Loicc'i ka^e. Dakh, sc Niegove lalwo djdo, molciiGa, trate.i Njegovu zdravo srce.tijelo,duiu isnagu naii clabi saauvao koji bc'ljilijck no;c pojcdinac i;iroLu poslijc sn,1i? na ovomsvijetu

''D,o hi.ltr.k , rL

| , f u , ! N l A L i o .l S a r

122).

13. Fiziöhe ujei;be i djelooanja Stosc tiie hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., krli sc utnor na fir.ke \iclbe isportove, pmnicljivi prmatr.ai njegovihdnevDihakiiynostirasF,znatic najl,otju uputu na ovon polju.U ovompoghvlju.,\llahovim hrijcnjem, d,skutifat acnn) o nckrm korisLin,a jcr olakvih neophodnih akrivnosti, R)slanikou, s.a.\,s.. lradisi obihrju prolinjenoi6u. nadrnoinoi6u i finoion kojcsann;ivot ovako uzviicnog i nalsav,ienijer odsvrh ljudskih bita rno:cprikazati. LjLrdsko tijel.'zaht;jeva hünu i prac. ali ipak r;su sveorakrcsupstarce piohavljivc. r svc dre nc postaju dijelom ljudskoc tijcla. Umjcsro toga, tatozi nepiobarljcnih hranljivihustojakamoeusc nakLrprd kao scd;nont;.a poiLose njih Lijclone rni,:e rijeiiti prrodno, vrcncnom nj,lrcva aküoDlac,ja rno:euzrotovati iazncirolesti. Inicijalno. ovakve akumulacijc nngu sc manifestirari kao tc,kaliziiana zakrienja prije neeo ito itetno d;elulLr na krv r Ludu transporriranc koz sh!u k,vi do pdjcmitjilihdijelola tijela. Dok sc uricijalno sranje no:c manitcsrifari ,r obtiku stomainih prohtcnra, vrr menom. b;lo koja vcaahonvn,a ovakvihDnkuptr,a postajcopasn,ja inranilistira sc kaol,kaliziüna l,olcstkoja sc rnoie raiiriti po iijctu u ka$,rcm srad,ju. OKlje .tojazi ya;nostsrucliranja do izrataja pat<,L,eije bolcstii lisrorije njenor razrcja. Inicijalno. a zahvaljujuai po?navanju fi?iikckl(nulosiiisromainih pr,trlena, ako poledrnac se naviknc najakcpurgativc, ro moie izazrativeic konulikacuc. Zapraro, leaina jesutoksiina 6ak!,h 1üekova i moeumcdudjelorari i elinrn,nju; dobfoi loie. Uv,srosL o ovakvimlijekoyimanoZr nadaljepogorsatisranjczato ito su oni ropli iurtcLaktiyni. i moguoslabiti priiodniodt,rambcni s;stenr rijcla,naiiniLi nepiariln,motkucajc $ca, itcrr(,djelovari na bubrcsc iiazriti nnoeobrojnc Depmv;lnosri i nedostatke. Dakle. odeovarajuia rcdovnafizi.ka rre;ba jcste neophodna da os,jeii oLgane, olakiaprolazhranci hranljivihsastojaka. poveiaprobavui qrrijcii srara,qe Nadalje. pri(,dna i metrxliikakonturla krcrnj;imiiia ih kont,akc;ja osvjelava dunr pomladuje iLrm, tjcleseorgane, poboljiava nlra,lje,ojaiava miiiini ronus. spreiava otlrdnuae zgli,bova. ojaaavatcrive i tieamcnte,unanjuje vjcrovatnoiusornariikih onesposobljenosti i ublazava vearnu humoaln,h L,olesti. Ovo takodcr zrvisio srupnju ',rcibi.njihoni ,älnorcti, unrjcrcnosri fizi.kih iti inrenziretu. Tiaja,rjeiuijcne ovakvih postupaka takoderism vainu ulogu u odrc,jNanjunjihovihkoristi, i svi ovi fakrori mogLr bitiodrelikekoristikadasu korrbinovani s ostalim apektirn.rodr;avanja dobror zdiarlja isazctkomprcvcntivne mcdicineprikazoe u ow1 knjizi. Zapravc,.prista uz minrmum neophodnih ;anle mjcü ; upLrta u ovoDr fiziakomfitncspmqmnrujcste neophodno. Ovak'c rutine nc smiju biri izvoilerrc na pun sromak, nranapfvo nora bitiu potpunosLi piobavljena. l3aziini nivo blagihposrupaka jesrconaj koji .,s!e:ava

2231

tijclo.obnavlja njegovu crcreiju, donosinrmenilolicu i ubrzava vitalnost izivost.dok " i e , . , i , , ,n . j .u , , , , \ L j u ,.pn, n p o : r r r 1I , . J " , / n , ' j , , n , r , , j u , e . f f posvcacni ga poput posvciivanja postupci Op6cnrto, bilo kornudu ojaöavaju misli odfedenojtemi pornoiu iega se o:aäva menuija. Dakh, waki d;o tijela zahtijeva postupke.Pluia zahtijevaju r.jetLeiitanja i njihovi n;voi poainju taino odreclene postcpcno pojaiavaju od tihog iiLanjai sc u intcnzitctuiglasnosLi. VjcZL,e sluianla pazljivuodeovornu painju pLckostimuliranja zahtücvaju shrinih ncravau uiima i t<, ili sesmanjule sc razvüa do raake u elasnosti s udaljcnoiiu edjesezvukbilo poveiava ili s intenzitetom njegove valDe du;me. Gowrmevje;bepoma;uoiahim komandama. prcko fiziikog i rncntalnosposleda,oane\ie:be i pored ponaganja spoznavanja jaiaju poboljiavaju pomaiu ispravljanju vid, oaneniiiae i u nekimsluaajevinra kmtpjciaienjc,nomalne vje;beunleLenog kovidnostii dalekovidnosri. Radi porcdenja, hodanja.jahanjc,strcljastvo;.lu:c rrianjc. porcd sliinih sportora,lajz<lravijiu a cüclo t;jclo. Usvajanjcovakvihproeramafiziikih vjc:bi iak motc izlijciiti hLonianc poputanemije. inftkt;vnih oboljenja, bolesti a;faiboli, iznetiuostaloe. (at. Sto seriie psihomoralnih trja.laht n-nt{üs), oncusranNljsaju\je;bdF icztri ponaianla, podizanjc uma, obogaiivanjc intclckta. urarnotciavanjc niroa ctiikih sLan poied naiinavladanja dardaiprihvatanje noialnih vrlina, ostalih u speci6ininosobnun podru{ina. ON, r uienjau ranomstadiju;ivota i ukljuiujulje;be za stpljivost,,ado rc,ljstro, zahvahost, dobroraspololcnjc, radost.ljubaq dijcljcnjc, hrabrost, dobroainstio, i uitivost itcl. Ilena tonre. ushajnoiiu i spoznavanje dobiih dijela, uzclL:avanje pojednrac a s postepenin dizanjem na viii stupanj ovakx)grukorcdenra dosljednoiiu, jak, moie postadfiziiki. moralnoi duhovrrc a oükvc moralncvjc:Lc manifcst;fati ie pojcdinicrc,g sc i daLinru novcsragc.Ovakvisu ncki od zdravih,nisiaa duha iduic i. voljorn, Allahovorn oni .e pomotiu pojedinievom rpdi,anju u viie ?biljeiu prihvatanju Allahovog oprcstaiblagoslova.Pretjeianost iak u ovnr polju, a uz ponanjkaqc odgovarajuicg nadslcda,rja i posvcacrostizaLrinutog i uicnogroditcljaili pos,cienosti gdjeionokak natovaititetakteretnaintelekt kvalificiranos uaitelja takodefmote osobe. pi,jedinaev mo;e biti itetan za duhovnirasti srn, kvalific;anauputa mo;e sepfob,ti k(z ovakav aoi$kak. Ovakrc i,jc;banjc niorascodr:avatis,c dok sc nc razvije stuini pc'zrtivnc karaktcr. crtci blagoslovljcnc osobinc i sldonosti. Kada iitalac razrniiljao gorenlmenutim !reibama koje su prikazane u liinon prinjeru i nastrlanju AllahovogR,slanika. s.a.LS.. Allahovim ht;jenjem, m a€ jcdtr,st!cnost; spoznar;savncrost, urtcsrirct o!akvihbcsprrjckorIlih vjc:b; u oiuvmju i okoriitavanju zdravlja,u spretavanju obiinih bolesti u pojedinievom iwotnomdobu i interesirna na ovomibuduien vijetu.Nadaljc. .ihlac acs;sufno spoznati k{n;tiod pct dncrnih namaza spn,vodcnja i rjihovc ulogcu oiuvanjuzdravorcrc. osrLcdoitnja r prcdodrcdenosti. Nlolit"e dmeoj polovini no6i poznatekao tehedtdzudtakodcr

1221

osiguravaju ogromne zdravstvene koüsti iosvjc:avaju um, tüelo, srcciduiu, kaoito i osieuravaju kontinuiranu srcauna ovorni beskrajno uzivanje na budu6cm svijcLu. podanik. jc jr Renesero u'Dva sahiha" da Allahov s.a.(s., rekao:'Kada odctc na poainak, iejian do.lc otpozacla ive:c rri avoraprekovaiee rlcmcna. Nad slakim 'Spavaj avorem on uii zle iini, eovorcii: dueu i sncnunoil' Kada se probudirc.ako zapoinete dan spominju;i Allahovo ime. pri ae se avor raspc jati, ako napustirc posrclju da u?metcabdcst,drugi ae se avor üspetljati, i kada uslancteu moliwi (namazu), treaiaesedvorraspetljati. Nakon raspctljavanja iejtaDovih tini pojdinac ae "rr" seosjetaticncrgiino i dobroduJno, a u suprotnom osjcaar ac iscipljenost i zlobu Zapa!o, svcljcrske lunkcrje postai hadia. izrncduostakrg, narnaza, dijelepotpuncliziike,etiikciduhovnekoiisti,a zajcdno, om ustanovljavaju puki minnrum rje;bi potrebnihza oiuvanjcpojedinievog zdravljai;shda. One takodcrukljuiuju obiinesportorc.dnevnedjelatnosri popuLposjeiivanja bolcsnika. slu:enjazajednici. jaharjc i pr;dru;;vanre odlazak na d;enazu,odlazaku d;dniju, kuparjc, pjeiaieDje, halkama u kojina sesti.e znanjc,izmeduostaloe. Zap,arc, kadaje bilo kojaod.,!ih vje:biposvetcna Allahovomzadovoljstvu, ona pobjedujc zl.,; doturs; ko isti na ovorni br.luaensvijetu. Ovakw su baziöne kor;st;k{ie p(ied;nacmorc spoznari u d;je.lenju hadßaAllahovos Postan;ka, s.a.vs.,poprimanjunjegovih osobinai prcko shvatan;a daje njcgov pfimjef najboljizlt pdedinievu upL,tui uspjch.

,rtsuhrlji. :l/l9i Niuslim.776

22s I

3
prel'otrortusa Izluiivanje ljülske nsti injcn odr;alanje apckr 2nota ima tli l,aziincsvrhc; SeLsualni rri Allaho\og krajnji tioj liLdskih biaaiamjenrcn;h kontinuiLer src dok ne dost;ere Allahoru svrhui da pokatu iivor na ovonrsvrtctu, da Lrpotpune dopuircrla da iskuse piemaCossxlam. lzbacnanje srmr iz rucla.u suprotnotn. obüzda zahvahost vrste oubiljnih LolesLi i razliiite nakupljcnc speine mo;c uzrckovarr ranje ili retencija sckuralnc,g u;itka i u;ivanjeorc L,lagodatiKasnije zadololjcnjcnrasti, ?adovoljenjc jc jcdino zadomljsLrc os;gufano u Dzennetu, tamone Post(ri o,akros odnosa takoclei osl(,l,adanjc nakupljcne spenreniti repmdukcija. spcrnc.prifodno niti ejakulaci;a erncijaln. zdravstvcne koisti dr spolniodnos U.cni lijcinicinalaze rnoi?vodi kao rm.u pripisrje i ziaka. i opisujc rjcnLr izluacrinu sperru clcmcntu:ra ratre Calcn poputhorm,nalnih prostslandrnirna kojisLr irolc spc|naLogata i vla;nLr. Ovojc stoga iixm tijcla. a poscbno u njojtnr1. Rostglandrniru masnib kirclina kojcsenalaze na esencijalne tjclesc proccsc, ukljunrjuai primarnihranljni sastorci koji itcLno cljchrjLr l)altle.shiatdrjc tcmperatu,u, izmcdu osraiiL. mctrl,olizanr iticlcsnu knni pritisaL, najneublaidrijes i najs;rerr)anrijee oblikakivi i njteovadrag,rcjcnost viijednosriovog mudro zahrrjcraju ogromnorazniiljanlc o njcsovomoticanju.Orc pcdrazumijcva kioz iza ovc draeocjene vode;ivota razlogakoji sc nalaze oslohrlanja vrcclnovanje kru doz'oljenispolniodnosnakonnjcnog djetctaili nrcnoe odstranj;va,ja zaaiDjaDje jc zadrianaduii vren,c nskipcriodmo:c na[upljena spcma kc,ja naLarljanja. Zapravo. i otupÜclosr. !nobolnost bolesti islaLosti. ukljLriLrjuaiopsjednutost, uzrckovatiLazne ponr,ai ovakvih ponekad, mo;c u oporavljanju od dozvoljcnr spolni odnos .ak ludiloa ip,cvladaranjc speineprodutenivrcmcnski S druscsrfaoc, nagomilavanje bolesti. i prewoiitile u iretan toksi koicgsetijelo pcrioclmoZcuuiokovatinjcno propadanje primdaprcizvodi emisiju nc rno;elaLkoiijciiti.Ipak,ponekad, vontanu inevoljnu prodora pernc, obiinoza vrijeme sra, a L,ez sporros ooLosa. (sclcl)eovorilisu da bi aorlektrel,aoscl'i ol,ciati: da ic Ncki uicni predhodnici svaki dan:da ic sc hraniti u redovnin, ninimalnuudaljenost hodati barcm odreclenu ida seneies,stezati viieDego ik, torjcrazahtricrar ida reic prcdu2it i post rnrcrvalina jei irvor t izliicvavan ako sc njeeova voda ne koristi od zakonitog nllnog odnosa. "Sustczanjc od spolnoe isparno.Iman Muhann<ll,;n Zckoüja rckao ic jedrom: pcriod zakreienie produienivrcmcnski newni sisrcni. rnoic Ltzrokovati slabi opacnja ufetrei smanj{c pcrß." On je dmh, kadajc pngledao nekeljude ko:i u sc zaklcli period odn,u, da jc nj;hoiascksuuemerski ustczari od spolnog da aesc oclrccleni

122t)

alna enogijaunanjena,bolovalisu od opie slabosti njihovihtijela,postalisu glupavi, izgubili su strasti njihovje pl,bavni sisLcnpostaopokvarcn. Ostalckoristidopuitc nosspolnogodnosa ukljudujLr zastitu oaijuod gledanja onoe nedopuitenog. iieinje protivonogneclopuitenog aL,!anje iednosti,kontrolirarje strasti i nrihc,vo osiguranjc za rlastitu suprugu.Ovo ic svakako opskrLitivjcuril,ai rjcmicrr neizn,jenin na korntirna na ovomibudu.cm svijctLr. Inan Ahncd. alL,diraju.i je: "\'je;bao samstlpl;irost sunezanje rekao u jelu i pn:u,ali od spolnog op6enja. nc i u nllnom opienju." On je takodeiprenrcu s(i.i zL;fc; hel;sa da ji Allaln,v P ol . n " . . , . ' . . . , , , ' , , \ ' , \ , , , , , 1 , " - , , , r ' , s " ' , ' , , , , / , " . ' , , , ' , | " J ,J J , . . jeriu seponositi jc prcnio raiin brojcnna danpolaranja ratura. !' Ibn-Abbas da "Zeninr jeAllahov Poslanik. rekao, nan,azu. s.a.vs.. se. spavam, ustajem u noinorn postim imrsim.Ko god omalovaiava moj rnnet nijeml mrlih sljedborika'r1 On "O rckao: nrladiai,ko god ocl vas inra mosuanost da osmjc poredicu. re takodcr jef brakiuva öednost tfebao bi seoreniii, oiiju i spolnoe oreana, a ko cod sebine jei ie ga pomdicu, mo:cpriuiLiti da osnuje on nna posriri zbog;udnjeza seks,m. ' u r . .. , . ' r u , . ,u . 'tu,,irrr,J\, j,h,.' prencseno Takode,.je daje, kadasc Dzabi,.oicnio udovicorn, AllahovPostanik, 'Zaito s.a.v.s., tadarekao: ne oienii mlarlucljevicu s kqom.ei seigfati (?adovoljavati op.p.) ikoja ie sc igiaris totrm? rrr "Brakjc ]|n Abbas,,:a.,prcniojchadis: najboljc za dvojczaljubljcnit."}r rcscnrc "oaj jc jc je picnio Ibn-AL,L,as. r:a., da Allahov Poslanil. s.a.!:s..rck&,: svi jet poljepiolaznih uzitaka, a najbolji od srrct,rrnih uiitakajc pobozna i hrcpovra je takoder supruga."]r Allahovfislanik, s.a.!:s.. olnahf;o sljeclbe'ike da ;abe', dj$,aanstyo, ljcpotL, i poLo:nostu zcnc. "Ko jc da jc nckoupitao Ebu Hufcjrc. f.a..prcnio Allahovog Poslanika, s.a.v:s., 'Zena j0 mjbolja kojasedopada nu;u kadaon supn,sa?" On je odeovorio: svorn ghdau nju. kr)jaispnjaia njesove telre kadajc on zamolii koja se ne upliie u ono ito on nc voli u poglcdunjc ili njcsovcimov;nc."!6 je prnefno ü dljema ?biikana Mhitr h&tis da je Altahov [%slan;k, Takodef "Mulkarac s.a.!.s., rckaor se:cni Tcnonr zbog.cl;ii razlosa: njcnog imctka. njcnc
r' Ha{lrrc fhL[. u oron olJlilL, pLon, uq[r]',. r:r ,, IJül,rija,9,18Si ['1tslim, ].10l :,Buh,,arr.9/92,95 l \:' t u . t i n jt.. 1 0 1 ) r , 8 r , i r a .9 / t 0 l i t 0 6 i x l s l i n l l i 1 2 L r r l L r i \ l a d n l t e l, 8 l 7 r H r k i n , . 2 / 1 6 0B , . j b . k i . 7 / 7 8h , , ' d s j . h , \ c nn r d r . ,iNsr.6168: ,\hm.rt. 22t l: sni h a d i ur c [ a s . ovoq s, ]r,,l,Dr* : LL, Dr.* .10i0: \61i.6/6t.

227|

porodice(njenogporodiinc,g ransa),nrene ljeporcili njcnepobornosti.lzabcdrconu '17 polxZnuipostiiiiete istinsko boeatstyo. je takodcrlj, e da raberu mladei ncrine AllalnN PoslaDik, s.a.v.s. ohrabdyzn jc da jc jcdan.ovjek,tltaoAl Zcnc. U vczis ovon tenrom. Ma'k,l L,m.leufp,enio lahovom Poslaniku. s.a.rs.: Nasaosan lijepuienu iz plerncnirc p<,ulice.ali ona ne n,o;ezanijcti, jc odsowrio: rrcbam l; senjon,e oienitil' AllahovRrslanik. s.a.\,.s. "Ne." Co!.jek seuati,r i opcrupitao,i pümiojc isriodeovor. Kada setaj dorlckviario put.; upitao pitanjc. ; trcai isto AllahovR,sldrik, s.a.v.s.. scokrcnuo ashabima i fck&r: "lzabiltc jei ponosit u raiim suprueana onc ncrinci odane. iu sevaiin biojen na Dan polaearja raiuna.'rri 'Nledu jc In,am Tiimizi prenio da jc AllahovPi,slmik, s.,t.!:s.. rckao: unetima jcsrc poslanika Allahovih da su se;enili,da su pül; zube, da su scnäzalini;$n i (obnzori).']' da su bili osLrnc.eni Prijc samog spolnoq opicrla nophülno je ,a muzada uuz; yoju ljuba\ i prcnra sklonost supmzidml;rrjL,.ijc, ljubc.ijei ponekad sisaju.i njcnjezik.D;abif jc prcIrio jednorrr bin Abdullah dajc AllalmvI'oslanik, prepon,iio s.a.v.s., ior.jcku da sene upuitau spolno prüem;l(,vanja opacrjc supmec. Täl,odeije rnnet Lrzcri gusul nakon spolnog opienja, a prijeodlaska na poiinak.a harcmuzcLi aLdest akoosoba ;udi za novirnspohrmopacnjem.rlNakon vlhunca.utudena vNaina kolakfoz iita!. tijclo. a preko uuin,anjaeLrsula. vüla o\jetava dutu i osigunvaiistoau iproprsanu podmladujc iednost. Ona takoder trclcsNun,deDU v,.uainu. sakuplja Djenu toploru "r\,Ii gan,etogeneze.ri i pornazcprc,ccs Srcrnoguii Alhh ka;e: iolictd oJ ',icrc " .sTcnreaa stL.nrrnro...((ür'an, 76:2) 3.1 Spolno ponaianje Zdravijereimatispolniodnosnakonzav*ene digestüe i kadajc rjeleih konstrtLrcta stabilna, i takoosigurati ravDoteiu vruaircilladnoie, ruhoteivlaZnosLi ili sromainc punostii pLaznosti. S diuge strane, manjeIc itcrno imati polni odnosdol je sronak pun, iadije neeokada1c prrzan. Sli.Do, njeeova itcra jc manjas pfodoro'r rjclese vla:nosd nasupiot njeqove suhoac i kodrcaerjelesne tempcrarurc nasuprotone hladnijc.

; ß u h i r i j . ,q . l lli l\'1slim1 , 466 ,"1t.tdis jr s.,hih R .a,nno cr rr j. !pohdirti. I ' I i ,m u , . 1 0 8 0 : , \ h m . ) 1 - 1 1 l i t r 5 s r d u ; , r r f d a o n . r u r "' U ronruisl. \1,.1"' p,.',ri h.t]L\hi:: i1)8. r' .\r d',jd/:: lll) can .!.nvir Dro.s rzahuisd,r.L.nji i.Lirar DrLlo'rJilertn.tror.

22ll

/tJo4itrt

D../nind

Pod nonnalnim okolnostima, pojedinac bi trebao p;aisojoj ntpNzikadasu Djeqova :udnjai poriv za rksorn narasliprirodnoi kada sc *l"r. .,J".r," ; uro*,, .i;","liftnim.Pojcd;iac ne bi trebaopoticaLi osjciaj stra,ti prck, bk,.i,11nß;a po:",1;c nisli,pohotnc i erntiineidcje,usrrajavanja u sl.danjuonoc ncclopu;tcnojr. nrkusnanja porhda na slikama kojcizra:avaju napadnu senzualnosr i pohotnosr, i pojcdinac se ncbi.rrebao natjcüt;da sdjcluje u spolnom oprcnjubczprevladavaluie;uclnje ili poLLebe za tirn. Umjesto r{,saon bi rrcbaosudjelovati u ,p,,i*- qrr-:, Uj.;. pobuden od pohotnoguzbuddrjai kaclajr vodc! pdrodnimnasomitaranjcm p,odo; sperme i kadaje pokrcnutod njeeove iulnc prirode. Boljejc a rnladoeiorjeka izbjcgavatr spolnc, oprcnje sa sraron ;enom ili sa . bohsnonienom, i boljejc izbjcgavati imanjcspolnogodnosasa mladomücvojkom ietu,m kojajc nez.ch;ti koja nemaseksualni nason.Spotnoop.cnjcs bilo kojomod " , , . d L . " 1 , . u . , t 1 , n , - . n...,",,n . h ; r r " n e 2 , , t , . r . r,,r".t,., " ", . " " . " . i,:"r,",,'i d ' , h i , r " l , u . r \ , 1 : r r , . .rr,r r , , d F . u , 1 no . ,p , , n i e .," _ n e r j 1 . i , oo n,., r o .rri . e seksulnog,ado$ljsträ nero o,o sadjevic,,m. Nara*". .*r" 0..,"1,- o-*a;*,:" t re nosi momlnu ;li ljcrskurc)inLr. S druecstranc, priroda i criikercligiozne norme ohubfuju bfak sa djevrcon zbos ortredenc sktonosti iljubavi kojet" ono *,.,,tri r, *,"t1"',' r 'rzu. r i " r , op 1 l o J r , ^ r rn . r " n orr- r , o d u i-" r , " t u i u J r , ^ rr u c l , , r . , - n i u ..rr'oor.'r\an|r.n,nomurrrrznal,nr",r...r,ir,r,n,r,..Uo,,,.n1,.r,i..LrAl laho! Poslanik, s.a.!:s., rckaoD;abtru: .,Zairo scne oicnii ntadom dlevicom koju iei r . r l " r . r r . , l"o l u a . r ,t . t , , t " r c , , , . . .i . , o r ,r.l n r , , , r , . r o , , r n"o r " 1 , , .\ . d , 1 t " . \ . 1 i , 1 " r \ , r ,: A I l " l . , \ 1 , , , , , n " 1 . O n . h r l 1 o , , v r , , r i : F J " , c r . l _ . u p , u , " . 1,,t" .1.ct"."t,:!ot,t.d.t..or.prii,.titt.n,ot;1,n,1:ilttüi,J,,,tt.,rt;.,Kt,rnr.5,-,tr.
l0o1k..: I I i l , . , , , , / , ,t . , t . ; u t, .rt".,tnr.t,i,lih.,K,L..!t. -,i:/,

lhkodo, Lr vsi s omm rcmom, Aia, i.a.,jc jednomrctilaA ahovün p(rslaniku, s.a.,,.s : Vidii akododci do drvetapod kojimscvc. nckofanuczabavljao i slobodn,l (:eljama),a (Dda u njeqoü bl,z;n;v,dii.hugo .ii!o. üdololjavao siljcje okolnarfava pod kojin drvetom ;oinedrrnuta: .ei sc odmarari i pustiti kamilLr da pasc?,.Allahov 'Oninr Poslmik, s.a.v.s., odqovori.,je: drugin.j, O"i., A;1. ..^. :"1:.f ";" J,^,i; svolu apsolurnu i bcspiimjdenu ljubavprema njemu,i takodo.podmrumt ajua;da jc onardina djciicakojom sc otelio, dok su ostale supruge vei ranijchilc udavane. Kadal'spolni odnospopmaen on clonosi viie zajcdnisrva üubaviju, izmcclu mula i :enc.uvelitavau;itak. umanjujerjclesnizamor i maks;mizira ernxiju pcrme za vnleme koitusa. S drugestnne. kada mu;u manjkaIjubaviili inrcrcsa, il; kadaon ne vidiljeporu u wojojsupruzi, tadaie spolnioclnos oslabiti tijclo, smanjitr muievljevu mocr.nost za e.ckcüom ; minimiziratiemisijuspeinc za vrijcn,ekoitusa.
ri:Ar: liur: nc\trr. \i{1.1.!.\ojlta..tj.,(,,, ^.lr z, r.hJU 'BulDti 91101

22el

Inati spolniodnos s aT c n o n k ( i a ; n a n c n s L u r acrjL rr jo:kijc zalrarjurc. na;gunrc

i i .| , . r ' , , r ,r , ü / . i J ' , ' L r , , l . r -r , rr' r ur , , . " . Najb.rljii Dajugrln;jip(lo:rj zr spoln, opirnjc izrrcilu ljudskil biiajcstc za mu:a da Icgncna supmgunakurvaljurue milovanja iljubljcnja. Svcmoguai t\llah kaicr " (Ärrr'ca, "Orc 2: /r! 7) N'lLrt vjernikititi svoju su afcia laja, ir i,i nc orfct'anyrlolc. i ueodnost u svojoj suptuzi rlernici, a on je ist<, tako icdnost i nalazi soju satislakcijLr Dakle.ov;l najugodniji iplenenitipol,:rj za q,lno opicnjcshaicn njenpokrivai. jrstc je r ok,g kui'ansk,,g ajeta. U oom snrislu, uporrcba Lueiipokrirai(.rr.lil'asr) n:rrpiimjeienija. dok L,iijct takodcftr,osL1o znä.iri da za vlijcmcbraka icna isto tako pokinai. da budenjegov nro2c rcciprocrtirati. slagati sesasojim nu;em i leii na njega C)voje istnsl,i posveicnibirk. jesre polotajua vrijeme spolnoe odnos^ ?a n,uir da NarnepLirodnijr i ncLrtjcnri na njesa. Ok) nijeprixrlan naiin nmrijojor za lcgncna lcda,a za;enLr da leene parenje pticama, n,eriu ili parcnje u iivotinjsl,om supiu:niititr. ijoi. rrjc iak zaspolni oclnos n,eduostalinsLvorolinr. Daklc.uglnla aLnonnalno za'rrjcmcqrolnor odnosa meduosralim neobuzdanin, za ljulska biia da us"ojcrazblLrdnc crotiincpolo;aje. icioqcnin seLsralnin tehnikana kqe uijedajuljudski digniret i de afLodizuariin 11o ni!,,a rivotiDjr il; .aL m,iskih stvdrjr. Vjctu\airrc u,aj Loji emdirrju ljudskost rLcmic u AllaLa Srcrnc,suri'g sh.atit ic ita sem,sliovim. N&lalje, L&la mtr.küac lc;; Dr ldinrr za u üctucspoln,s odrosa.ovajic pol,/aj spijeiiti porpunu cjakulac;ju spcfmrosrar [c u tijcluda lcrrc, a jdar clo njcqo'c mikiooiqani,nrikojih sf sc polr.ari i istmhnc. Kao posljcdica tosa. o'akri kvar'ljivi rüeiitiosinkrozLoitus iiazritiseu Luclo nc mo2c ostat ie u krviuzmkujur'itoksiinost pojaviti hrle seDogu kanije. Dmga opauost za iuld<ro aliavlji krlr ostalcbolesti jcste pi',aiarico, note biti uzful,ovana rl,N,rmalnim scksualnin razrij.!1ic ,nfcktNn,h izliieranjcn vsrrLiinihol,oLcnja koja n:ogubiti uzroko'ana üoeu6in eonoreitnih fluida (laticrü,: ro horu \ieissoia ..oaorlbca) iz:ensLc vagineu nuiku uretru.a koji takrrlcr mo:c uzrokorati hroniinuupaluurtrc. jesie podmijcovoe oplodnje,bos hr.lnoae Dmgova2no fazmahanja sFa,lnvista ioda. {r.lje.e neprarilno dostavljanje nuike spetn,e u:ensl,u ioaularja ljLrdsko.q va:inuspijer:iti trurlnoiu. Dr ugirr iijciinr, iak akojc sprrrna u nr,5uinosti cL,sc{i jatc priirrracno uteius krozccrri\. a potonr oplulitijajeu LLrbi utcLnr. ondaiakorc neae ie?ulti,ati ncpiavrlrrc z.trub uLcmsa. onost ncierazvitiu cnbio i io detlnitivno djelovati kaopiijennik,a ne kaodavalac. a n,uikaiac zatcicm. l)aklc,tcna bi trebala pLotiv priroclnog putajc konrnoü .ljelovati k&, donato,. a ne kaoustav{. Nadaljc. ccptLraliziia,uc osjc6aja i sajenjc scksualne tehlikekojaneae urodiiiplodon.Uzviieni jauu upuu i u n;r;mmjc osieuravqu detJje zakoni ustanovljeni od naiegSwoiitelja putoranta na ovomsu1ctu. za svakianrektnaiih iivota za liijeme Dries

l2rr0

2:223)

poslanika, Prijedolaska A ahoK,s s.a.vs., i finalizacije prihvaienih rcligioznih piopßa u pogledu dopüitcnog spolnog odnosa, medusljedbcn;cima Knjiec,nckisu uob;iaval;prakticimii seks doksu le:alina stranama, doduieispfavno spafujuiimuike r 2cnske spotne organe ion;su !jcNall daje takav polo;aj lakii iviie ?adovoljavajuii za zcnu.Ponekad, drugi su zahtijcvali od sü;h zcna da okmnu s,"i. tica d.te za vujemc spolnogodnosa,a opcr poitujua; prirodnu prcdispoziciju mujkih i zcnskih genitalnih oreana.Dtab;\ ,:a.. ;zvjestio je da su u njego(, n.ijcmeJeyrcj; ; Mcdine rlerovali da akojc mui ubaciosvojpenisu ;enin,r vaqinuiu.avno dok icna saeiue siqc licedoh, saeinjuii iodmarajuiisc na kotjcnina iramenina i ako c,nizainu di;ete. novoro<lenie 6c l,iri ra.!oko. Kada suJevfejiüspalljal; s nck;n Aräpina o ovakin,rkuatn;n obi.ajima.Allah Svemoquiiobjavx,jeajcro b,a.nim odnos;mi, govot6i:'Zorc r,aicvr ryirie|djc, i fi njiLd,,d$rq iln lpha hoict!." (Ku;tn, nrito.itc

Naravtur, ovaj ajet p.;znajeljudski kaiakteri puten.,sr, a zar'cdno sa iaynotcrom noralnih wij<tnosri ;dühovneiist(neprikauanih u osc,Lnosti izivotu Allahorog R,slanika. s.a.ys.,z kdih vjemici mosL,usv(iiti isprrvno scksuahop-,aia.j". ü ruDaienju oog areta, ;nrm Musl;nrr.cke,jer"o(r bin)glo zra.itida suobapolo;aja dopuitena svedo onda dok ao,jck ponujc p rodnu prcdispozrc;ju muikih i ,eDsk;h genihlDih organarl, nlislrtida jc vaeina jedinopr;iodno poljeza optodnju. Stose tiöcanalnoe spolnog odnosa, orojc promiskuiretro, najrx|.rarnije izabranjeno ponaianjc, spolno inijcdan poslan;k ntc n;kad odobrionjegovu dopuiremst.I);lc, jc i nedopuiteno pogfcino za muzasuctjelovati u analtutrrl qn,lnomodnosu sa svojonr .R.oktcrje sLrprugom. Allahov Poslanik, s.a.vs.. rckaojc: onajk(i; stupau anatniocl nossaicnom."i,t U drugonprcdanju k(ieje prcneseno od imamiAhi,,cda;imama .Allah lbD.Madzdie, Ällahov Poslanilt, s.a.ns.. rckaojer nc slecla u iovjekakd; stupa u analniodnossa svojon suprueom.'r," tako.ier u plerlanjuoct rndna firm;üa, Alhhov P.xlarik, s.a.!:s., rekaoje: "Ko god srupau spr)tn; odn,s sa imon koraima mcnsrmacijü. ili stüpau anatniodDos s njdn, il; tfaii 'rienic u pioroianstva carare porckaoje otu,itojc objavljeno Muhamncdu..',;,U dmqon piedanjupnncrnonl od rmdraBejhek;ja on jc rckao:"Ko sod stupau anatniodnoss.rmuikarcem ili :cnom n*1cmik1c." Ibtom rlolazijoijcdanhadrs prcnescr u,birci hadisa od Vaki,a,piencscn od.AL,dullaha bin Jezidau k{,n,csrd; da jc Omer L,inHauul,. r.a.,p.enio,,l,,araqc Allaho(,g Poslanika, s.a.!.s.:'Atlah se ne sridisovoit; istr,,u. Nc p,ilazitc:"nanra
' tsrhüiir. 81 r+1.\hdjh, t.lj5. ",\h,rd.2r-1.1.1i F.tr!D,x .llar2r Inr;ik,,ic {t.tje\,,tnl,: stjin. p,ur,". Ibn.Adr,r12i : iih.nri. -l,r9o: ssrd or.!,irircl, jc hirD. "Ahn.d,:2i:; Iln t\,h.tntr.. t 9 : l i I I DI t i L t , r n . i02. k i : r d , , j . j a h i t ,1 :i' hD;i. tJ5: ILnNta.ti,ln.

r"1l

jc da je rekr,: "Nc prilazite;enana "'a sa rektuna." U d.ugu- prcdanju,norcdcno 'Morate ljud; ka;e sc: na nekooLra.anjc upu.cnorn U joi jcdnon predanju, anusa."r'3 isrinu Ne prilazite Allah sc ne plaii govoriri sestididscLcpredAllahon Svc,noguiim. je j" prcnio Alhhov Poslanik, s.a.r:s Katod" da iekLuna.":'o , rekao vaiinrlcnarnasa "r'' "To jc (poluhonntkualizanr) kvazis,domija o analnorn odu,u: Allahovog Poslanika. Ibn Abbas prenioje da je jcdan ioeek iz Nlcdine Lrpitao "\'odite je ljutrs sa pitaniu odnosa. On odgouioi o analnog o vjcßkomstavu s.a.vs., :(' lo zna.i: driitc sc van,mZcnon kolikovanrjc voljasvedokjoi prilaziteod vaginc predispoziciiLr jc poitLuc prirodnu dok iai spolni oclnos kako vam volja we mcdusobno muikih i :enskihspolnihorgana. "Postoji s.ar:s , rekao: El-Uaia bin Azib prenioje da je Allahov R,slanik, dcsetvista ljucli koji negiraju\f,liianstvenogAllaha iz ovoe unmeta, to sur ubica, vmiar sihrl'az:onaj koji ncma ljubonore piena svoioiporodici,bcz obzira 3taona rad;la (ar. dqts); dvocrotiöaf(tj. onaj ki,ji rna erotiinu privlainostpremaanusur prije oLavljcnog had;a, a kojijc rnao vaemi):onaj ko:i nc dajc zekat;onajLoji un,r'e sicdsrvada sa obari; pijanica:ov,ba koja 5iri nercd: prodavacoluira finansijska nu zcnon nedu odnos sa zabianjerom u ratu:ionaj koji 'ma spolni kojen,u rreLa 116I njegovim kNnim sioclsti,orn. Ehu HuLcjrc.r.a. i lbn Al,bas prtnijelisu da jc u NIcdini. u s.a.i.s.. c,n odr;aoeovor Poslanika, prijcprerljenra(vnrri)Allahovog "Ko ili drugim god stupau analniqrolniodnos sa zcnorn ljude: kojenjc upozorio gori pozvan polaeanja ra.una irnajuiismrad na Dan djeteti,m bit 6e muikarccnili njegovin kuznimniiisornsvcdok nc lci. Ljudi aeb;ti fazljuacni ncgoraspadajuai poniititi nieeova dobradjclainikakvo varru. Allah ie u d:chcnernsku budebaien u eorurai lijcs zakovan zatvoren On ie L,iLi sataljorjcsa tada neie noii spasiti. 'Owr ovo obmianjc.dodaiu.i: od vatre. Ebullurejre je koncrrrirao ic ekserima se De ov,bu.svcdok p."dod'cdenn ko.na,a ovakvu Pokajc."r!l 'Pr;la je Niud:ahrcl upitao lbn'Abbasa o aaicrqu rijeii Allaha Svcrnoguaeg: "To " :irc tn onoto /ialro,,4,r jc Allah narcL|io (Kt;an,2:222) On ie odgovo;o: osirr od suaneod koje se sustcici l'ada podtazunijeva zbjcravanjespolnogodnosa gusLrlon, iistoac niihovo stanjc a t, jc svcdok onene oLnorc onaima mcnsrruacÜu". Tälha daljc namaz Aii bin i sann,nakonuzetossusula2cnije dopuircnoizrrsavati
: "UÜr;i c^ N1,-'i.i. 'Iircib L. t1hil, . i!00r H.r{mr. ,, "lldnnutr ^'vinhr'. 1i2s8r J.ril ,-li,m;i. LT r l , a v i z . /2i ll,n t 6 , t k . l n . , h j o h s d j i I \ r o n i , l / 2 6 0 is . i i J . . l r l 6 0 i , \ h - " d . 2 / l l l : Hibbtrnqr uvsnri tr shrh h'nlne. 1299. I L l , L i . t j B r q N 'A i r ( l n u j t I ' r { i i b , L ä t i g r i [ 1 u o r i , i . H . r $ m , .T r h f n . B e j h . l ' , 1 ' n i . 6 7 { ) 6\ '"' A1'*<1. I /l68, h-li. j" Jail: alLDidhodtu,smt $oDtrnuh h^dßek,ri !! jiiarLl ' S p o m s ü , g r l r S u r r r i r ^p , ' i p i s u j r ! i l b t rA i L i ' u , o n u i i o ! : i r c d a i fh r d i Y , ' , r'rSpDmrnr. v u \'lurrdu Ha"', hi" U.".cr

l23rl

"T; je Lonr€nüno: naai prita:enjc:eni od vagne. a rzr:lcgavan3e p,,la;cnja o.t lek_ tuna." U ovom,smislu, ovajje ku.hnski ajcrup@onoDaoba podr.Lrrra dopuitenosi zaoranlenog spolnog opienja:dopuitcnijeonajkroz;ensb spotni o|ganki; omo$ra;e zaöcie,.a zabranlcnii onaj krcz pfobavn;ili p,tziü vr.ücdar ekskrcr",";-]q; G;. idir. Nadalje.akojc Allah Srcnosu.i zabmniospolno op.enjc ,a vnje,n" teni*,s mcnstruacionor perioda zbosognnitene iretnosti, onda LrroliLo viie to iini ahnor malna crotitna pr.ii,lainost za analn;mopaenjenr k,,reukljua,j" konr,k s. otpad.im macnlama iz oijeva, spreiavasftu oiuunja ljudskoqroda , kxli ka sodo;ijr i ho_ moseksualizmu? S drugestranc. analno opicnjcliia*:"-, .j."il, p,i-,1,,h *k;""I;i prava ' ne donos,(pru:a) j.,j spolnivrhunac. Dr.usin rijeiima, rckrun nije srvoien za spolno opienje.dokje vaginaprirodnizenskiorganza spotniütnos. Ko;ft] oskmayi prrrodnu tunkcijuckskrtLornog je ,"a i .*l* ."a" .p"f""i,"" ; ,,, organaiskvartu r" r',st'nu porekao Allahovu mudrosti zakonc. N , J " l ; . ' , J l , u j " o l n - . , ,n ,.,r5r,rn,..,,r'rr..dur,r.,.iezaim",l,.ro J . . r | , . l r r l , , . nrr . rp!rr)ürFr't 'p F , r r r ii?nJt rr , r ! r . p r . o r i r n l , ! - r r ,L ." <,J s t , r , n , . . r .rr\ .n p, r, n r o , r n , i . u . p a o ' J . \ i e, rd , , t o l ' , , t a ; - , . l . 1 , o l n " l , , , r n o r " Lorpil,r,r,ruurerr.,rr1,,.r"r,lo,l,:,,, rac.a u vasm;jarovodixr prii,laici poma;umuiko- q-t,,onl ..eu., ,io , poip,,o,U oslobodi nakupüenu spcmrLr. Ovaj pioces iezLrlüap"","_, ^d;;;il;;;;;;;; spolnog nagona;oslobadajL, ga oclbitotoq pritnka, .l"k -"t,; *i*,. ;"..1"b^;; musriL' spcrmu u potpunosti ; zahrijeva ekshafizitkesmaDjene napo,t zl,oq rosairo je -,nnepnrodan. Zoino zdravljc ukodci pati od analnog opicnjazLo. toeait d stranc elemenrc u njcn eksk,ttorniorsannctDodjel,u" * "j"* rjJ*;" ;h,.",i*. Analnospolno opienjctakoder kod rcne uzmkujc.lep,tsiju, strcsioclbojnosr njo:n parrrrerui njcgovimncpiiiodnim i ^,jcßkin, ,tjeloanjima. O;ha lefi ie dtelovanja takodci poramnjet; Iice. zamiaöitiiisroau ljeqolih p,xa, pomutiri sv ' . , i t " " I ' r n ; p , , ' o 1 , " r ,r , , o n , . , , n o s u . o t u , t rrr,.1 ., ,F r ,oi.L r :. ,n , " \opr"p.,z,-'l1v (r 0l rn' n Fr L-lo r lt ,r h n . r , , , u . . r ,or ,n ,^r.ctrt,nt.Tin,rni1,,. non prcnrcljivoiiu.Analno ie opienje tahoderuzrokovati iziaziro ncpiijatcljsrvo, p o . l i . d , r ', . a z d r o , , n " i. Ir e , L p r d \ t j i ,| ,, . ( i , t . i , , , " J 1 r r . u r ^ . , rr ,z - , n , ' u . r m .t , ^ n i | r r . i r . k 1 , r , . p o rr .. r t , . t r1 , , , t . , i z / , \ r . . e " ,o p r " " ,\ , l J r i r o , l n , , . , , . . -rr,,h ovakvoe spolnog odnosatakodcrispratidobm piir"a, t;,,a,1"gf,tt^ ; ""a..;".Litt;" , nrsk,nduiomisvadljnimosobinama i kod muikarca i Ua 2""., ,-a,;,r; i"i" ncprckrdnc prepilkei svadcnectu njima, i Lo6c taltods uzeti medusobnu ;m ljübav ! , i l o \ I ! , , | / u n r t s r , r' r " . r . , . r , , r rt " , ,r r , , m is " r. . r r u , . nr p , o , . rn , r . N " , t . t y , . 0 0 u J r o .p t r ,m , 5 - . r d r ur z n j , d , r.re , A l l , h " , o p , . , k lr,. n o r r , , o o m i " r " r" r t ,r , , u , n uirvanja s nedatama, bogatsivo s nc;mait;nom i zd*"lj. * a"t"a *poz*U. t ,,t.,_ tima. PoiroAllah Svemogu.i,njihovStvoiitetj.neac stedatiu njih, k,re onda dobfo

":-

,o\. - . " , " . , :, r . , ,,.r,,, .,,.,.r ,. ,, . .i. , l . : ' : , . . r , ,r n ^ n ^ , 1 , n1 I . d o . , t ( r

23ir I

oni rrceu poLjcai)Ka[a, c'nimoeLr oickivatiu ovon iivotu i oclLojih zlih posljcdica Opskil'itelj it)dizavatcljprczirc. n,fziga, :;!r n,olc orßnikrfatiti kadaea njegov proklinjcga r okrcarse od njega) takorlcr otLlanjasknmnost ;z srca i zantjcnjujc Analno spolno opr:enje rt' s agrcsiit,iiu. cpfuatcljskom raspolo;enoiiu i iatolxlnoiiu. a ovako zlc o$,Lne i ha ?a.iDju otupljivanjc src.r i rc,cle ka prtpimnjLr, dodvoiiv ju zlin postupcima jc je pnrc'dnom. Kada sree njihovon tretiranju kaonc.cnru lö zakon dnrngle. ie.lnon priLodr pokvareno, preokrenuto postajc protivi ; oircicDo. ono nepoprarljivo i se rako seom m1r,jiul nrrnalnogka al'nomralnom iJltrii koru nujc r\llah namijcrio tada iivotana ovon s,uctu, uzrokujuii izopaitnjc cgzisLcncüu nranjcg od onoqaniDalnos brstidnost, karaltcia. izrazrtckonplikacij,:i recrlivizan. Sve ic to takoclcrzaacL; ()vakvcie osrL'inc i pokvaienost. naslijcditi drskost. bczobrazrost, ncpfistojnost ponireDji. iomalovatrrvdrje. I-judi ie ga prezrati, ncirvrat. prczr dcera(lacija dolaze niu iti ga i prniiavati. Ow, su s.uno rckc,i liziikihoiieledrihteiko.akore putcn ouakrng ol,nu.,"nlnog spolnog oLlnosr. ita je fe.€roLr l)akh. DajLdii,ijc jc zr (nc koripuntti uraju i koji mogufazurJieti gorr na"rdcnorn piihvatitii slijediti upuruAllahovogR,slanika. s.a.r:s.. irlajc isklpiL,a Allahovepomkesaiuvat;aoilcaanstvo o.l poactnc , bol c lc7rja , s!rha u dostavljamp jcr patnje ocl rieiite kau ne i u d:chcncnrskoj raLri. njcgo,a uputr rlstmkcuc, a kasnije jc nunrurjcna ljudina re.u i nir na oron prolaznonr srijctL,. d \rciiLo u da doncsc poslijc iirotu nrti. 3.2 Stetan i nedopuiten spolni odnos

itctnihspolnih orlnosa: rjerskiitjdesi. Prra LatcgoLrjr Postojt rlujt katcgorijc jc je nekoliko vrsta. \eke su odvraLnijc i riicg --tupnja al,rauura S.ijato,n i i.a spolniodnosnr:c L,iti Lilo priulno ncprihatljwosti od rliugih.I)akle,zabianjeni L i " ' ' h ' , r , l ' , ' r \ , . i r ' . z . . L ' I . r ' .. . ' . . ' .' z i, rlu,sa. to ulljuluje: Sto sc Liit pLirodno zabranjenih spolnih a) imarlcspi,hogodnosa za uijene had;n ili u'".", gdjc * zahrijdaülusrajmje ihiarna; od imanja spolnog orlnosa za trijcmenoienja (od zoiedo akian,a) posta nrera,mr&dri b) imanjc ss,lnog odnosa za,rücnre c) izrriavanjcspolorhprckriaraza vrijcme itikala u d;an,iji; menstmacrlos ciklusa; d) inanjespr,lnog odnosa sa ;enor za uijemenjcnog nakon razvodr d njc,;.ak Lcz$rcdolail,p,ijc c) ruanjcspolnog odnosa-sa;enom suda, osirnako jc bfak ispfarno fcirNtitu;an. zrjcitavanja piesrle SerijaLskog

l:3r

mcduostalimseksLuhim p*k.ioji-.. N"n* S.,ijatskehazirc za oveuste polrl,g odnosa. Sto sctiaekaregori.ki zibr?njenihspi,lnihod*,,a. aiji g.;jehnc -.ie b,ri okajar isktju.i() podrose.i nrandatnu Allahovu osudu.dri uktjuiuju: a) inanje zatrdrjenos spolnogodnc,sa sa ;errcm koja jc u krvnorr sroclstvu, i nal,dnatnije u orc,jkateeolji, i katnjivojc po inanru Ahnrcd,,, i.a.. k&, 1e miiljenju ostalih in,ama:rii L ) t ) o in i , \ d , , 1h , t r r J ., .. , z e r , , r r . " maie ko],,m se r nc obte o:cniri.Daklc.obclci muikanc i :ena iskusitae k.iznuj d inanjc spolnor odnosa s udatorn ienom krla prisraje na preljLrb. u ovonrsluiajLr. obtleod bludnika noraluse sL,oiiri sa nametaucnin uzvitenoe pravaizacio voljannjcm sefijara i leralnog prava nuza. u sluirju sitovanja trludnik rnorr podjcdnako namiriti)cninaprava. Ako;ena ima ro.lake, oncla Djihov osjeaaj poni;enja takodci n,omLiti zadovoljenr i konaino. ikojc onau krvn(nn s,rdsryu , pojdincujc zab,anjena da se o:cni Djomc. ondap,esuda rakoder nua dar; objainjcnje ovakvom p,ekfiajuäkona. prcsudasvakc pdr:,osolr od ovih otriljnitl pLekrsaja morase slaeati sa njihovin odnosninr krreeoryama. Stosetiic clruge kategorijc üzitki stctnoe spolnoe orlnosa, ora ukljuiLrlc clvije vrstc: klal,tativan seksi kvanr,rativan seks. \/ci snrcranijcqovorilio kvalihtivnonr spolnoo) opicnju. SrosetidckvantiLativnoe spolno*opienja. mon birishvaaeno da sudjclomnjc u nernjeienon seksu slabisnagu. o!rcauje ncfvnisistcm i mo:c uziokorati hroniine mriiine trzaje.djcliniinu oduzct<,st, (otoki), stabljcnF spazme vida aldr. Kotigd.üri), mosui.osri rje;banja nroti prosLrclivanja subrrak popraaenc s meualx,n slaboi.u (tat.,\hük'nania). va4lilaracijü (dilata.iju krurih sirt6.a iurc.i ih piijeminun za prihratanje pokraienihisparinai uqasirjuae urodcnevmaine).
Kao ito sn, mruc objasnili, p o j c d i n a cn c t , i t r e b a oi m a t i y l h i - prje zaviienc pfobavc; 2 neLrravnorcienih crijeval 3 k a d ao s j c i ae l a d .j e i * l a d u n a n j u j e s e k s u a l nn i aqor istatiuiodcnu vnrinu; .1-na pun st.imak, tcr to rno/c uzrokovati ozbilre oorcsur 5- odn,ahnakon L<plekupke: o nakoDpovracan,a: 7 -n a k o n d o z n a M n j ac m o c i o n a l n o uzreminrjuiihv;jesti:

odnos:

' 'J\dM ,,, 6.Jt,,r e]rd, re '$isr.r U ron jnisLr !tur\f Ttrn,r. l:]6:: N$rj.6/ 09: Ilf t\,tr,inln..2it!7.

n.i,iitjii: \hDr.t.2r2ir5: LLu l),nr.t. +ti7:

:35]

B za viijcne sr<l7l,c; 9 pod streson, zä viijeme;alosti iliiak nakon osjeiajuii sedepiesivno, doznavanja uzLucluju.ih !;jcsri. S druge strane.najzdravije i najl:,olje vijenre za sudjelovanjc u spolnomodnosu jeste jacije. potpne digestije. neposedno nakon a nakon Slijedeai to, pojedinac morä prijc odlaska uzetigusulili al,dest na poiinakiovo ie ponmii poledincu da ojaia sasu. Ricdhac L'i rakodcrLrcLao izl'jcgavati Lilo koju usrLrfiziikih vje:Li odmah jcrjc to najitctrüc nalon spolnoe opacnja za zoravrrc. 3.3 Lijeöenje zaljubüenosti i priolaönosti fiziöhim izgledom fizi (dL iilir') ili seksualna jestevistaoboljenja Zaljubljon,st opsjednutost s,ca, jc L'{,lcst. koji razli.ira u supsranci i uzr.ku, i zahrijcva odrcdeniri€rman.Kada ie osobajednonr sLavljcna Lrorakavncpo'oljanpolc,laj.ona sc nalazipod Lonstantnin. ncodoljivin i ;a?ivaj,,.m ,tjecaj,, telje,a sLrljelovanje u spolnonopicnju.Dakle, zaljubljenost uvelikopotiesapacijenta i izraiaval;jein;kovunemoa. gororirl'a purau Kur'anu o o'ak'oj dcstruktrvnoj Allah Svcrnoguai bolcsti:jcdnom seto odnosina iennu er)riinu srmst. a.l,ugipur odDosise nasekN,al11| nNevijunekih Lunti,rni| icjtana mcclunmikarcinra i njihovil prrlainosti prcma hom,crcticizmu i pcdofiLrr. U slutaju lcna. Svcrnogu[iAllahnavcosjc luiaj Zulcjhc. )cnc egrpatsk,g je onaosjetila privlainost ,aljubljivu njenoe ninist'a.kada spram us'ojcnoe slulcJu *ta. a.s.Sto setiie sluialamuikaiaca, SvemoguiiAllalrnaro je sluiaj ljudi Sodonc, kada $ on; orkrilida je Allahov R,slanik.LuL a.s..ugosr;o nckcstrane Ori su s{,ste. naruc bili nrclelrdesmkcrlckojrsLr bih poslati da uniitc gradorcSodomuiCon,ru i njihove nLr kuiLrnasrojcir stanovnikc. Crupa sodon,ista doila je i prckopala zadoroljiLi je ljude da osrak njegove goste,i sv(iu purenost. Allahov R,slanik Lur preklinjao " '!d jc: rckao O.o srreoslirnojt. rc.c orr. rrc nc srdrroiiic, i öojLtse AlLtu, i mcncnc '(Krr 'Ato ".tt. r'an. / i,6iJ, 69) {,ci /roacrc ncjlo dd ah ilc, c/oliac i nrcjih! noai:rqtcl d1. (Kü ü1, / 5:7/) Svemogrii Allah kate SvDr bligoslovljenon Poslaniku l-utu: 'A ai.rtd ',; rrbgd,oni su u Ftdnsrr,ü s.dnc lütali.I njihjc .a.les& sttuian slaslinda Suncci:lrr:ilo. i,\1i s,ro u.irili Jc oro iro ie bilo gorcbuLlc Llolc, i nd njiÄM(, /ie, liin, grrrrnc,uc od slranrc,r;ryorc rl;rc vuiili." (Kuian, l5:72-71) i piivlainostpremaliziikin iruan,a, ohjektima, Oduievljenost slikan,a, statLrama, portrttima,nruzcjima. prcdodzbarna, prirodon. ljcpoLom, idolima,knjieama. djclrrna, kaj(Jikom ;l; oprs;jon ; ponos,mo vlasLiroj ljcpori (lai. Callomania)ili s,bom ird., ' " t , , i v

N'j Jen

b;l( jez

t2:

^tj
voll nje{ Sve

dva

ü'd Pon

l2iJ6

ponekad se razvijau abnormalnurazdra;ljivost. ; botcslje koja mora b;ti ;l,jctcna kaotakva.Ovo su stvonnja, a oduievfienosr jcste rnaskakojo.p..touo sfvorcnjem spoznaranje je Stvoritclja. S,rc kde napunje,ro ljubavljuprerna A ahuüdjet:c :;yot naoromsvrjetu iz drugadrjeg pol.,zaja. Ustraii, oduievljenosr privla.nost ; objektrma ' rD^ralnoiau jcste tclka bolcsti iskuicnjeza sca kc,jasLrbcz iiega - srca kojima manjlia ljubäü pfemanjihovomSrvoirelju,srcakoja su nezaintefesirann srvafnoiau. zasl,jepljrna opsjenon,;kojatra:e zadovoljswo u De.cmud,rson osünNjemu. ciok Njcgda st'orenjaidisni su o Njcgovojopskibi.S drueestune, ka<1aje srccnapunjcnoistinskom i iskrenom ljubavljuprcmaAllahu, ono ima konsraDtr ic:nju da opet pied Njegaida Ga oboiara, a ovakva stanc postojanost i iskienosr nmrenadvaladaLi iizbaciLivan ovuzaraznu i dcsLruhtivnu holcst odLricrtjcnosti. besnisticc i pr.iviainosti fizi.kom fo.nrom. Kadi je Zulejha.supruga egiparskog ministra(k(ri jc. uzs,td. L,ioevnuh). pozvalaJusuh. a.s.. u wojc odaje. s bludnirn naurJrom iseksualno opsjednura njimc onägalc napastomla. Na tnnLrLak i onaje posrala prillaanaJusufu. ali. upiavoprje bilokakvoq veiee uplitanjaAllah je Svenroguai pokazaosvojunito"t p.emaJ,sut kojije odmah.raspoznao ira jc ispr?vnoa Sia poqfei o, ita lc ;stinaa ita lai i ira a ita dopuircno,krcnuoje prerra vrat;n,ada pobjcgncod Zulejhnre 1ezabmnjcno zamke. Allah Srcnoguii govorio ovn sluiaju u sjetanju kazujur;: ,,?ä/to Ii, JusLrfa, da-o(Ltntino ot1njcgaizdajstü i htud. jcr jc on uistinü 6io ,dj ntreni ror. - fKur.dn, /2i21) U ovomsluaajuuiimo da je iskrenosr va;an clementkoji .e poraknuti;ntef venciju Uzviienoeai suzbirizle posljedice zaljubljcnc,sti. NeIi od naiih prethodnika(sclelo)dcfiniral;su opsjcdnutuljut,avkao "slücpu zaljubllenost pmznogsica'. a ro jc praznoiaod bilo ieea drugoe..i,, njcg,,,or ,olcnoq,, to prou.okuje sljepoaupojcdincaprema bilo kojoj stvai osim prcna nlegovom upravljajudem uircaju. Ow, je sLkovitoopisanou Kur.aru, kada Allah Svcmoquii govorio Vusaoyojmajci,kadaje u srrahuza sisurnosl sina i u emociona lnom , aspolo:enju. onaje moralastavitinovorxientc u koiaLui pustitiga niz rileinu '? srruju. Allah SvemoeLrii ka;er srccMusoorc ,njhc and(fcpruzno.unatct ge rc da ^ti srcc Drcho.a, njanon'smo,,.L,rsriti.'. (,(ür,o,,, 28j /0) Ovo znaii i:larc ;erro wce postalo praznood svakc swariosin Musaazbosnjencintenzivne ljutravi za njim, .kl"nor ', Fr'"e.r,a prema .1,.r"1u r n.,klolo.ti tlemd njemr Orakra intenzivnatjubd nar;njenajc iz clva elerncnra: zudnje za uljenim ; . konsrantne .c:nje da lrudes njim da bi zadovoljila ovaks nr.lnju. Akojedan od ova dra elarcntancdostaje bilo kojc jemc. drda nemaljrrbdi. Mnogi rnudri i uöeni ljudigovoriliuoplirnoo oekvoj ljubavi i, u nekim konrenrarima, mnogisu zalutali. Ponekad $ je oni naöinilivizionaiskoni neprakLiinorn. a u tlrLrgim shriajevirna. oni . do\,1 r . h o \ "J u i d u", , r o ," r i r r; , k d " , p r . z i r r r .

237 |

U rczi s ovonrtcmom, Lalcmo rh ic u Njegoioj neograni.croji nedoku'iroi nuclrostiAllaL Svemosuiisfvoii,,ljL,ba!i On jc odied;o da bi ona treLaladonireti iiarnote:e' sli.nrhovrLina.podudarnosri vi:zistvofcnja hamrniju u recipro.noj privlainost dir4jenjei pnjcnriliilost pfc'la rrora in,aLiscksualnu Svako stvorenjc i nikalvu scl'sualnu odvratnosr naPctost, odLolr,rst. osjcaati vrstiioni morajL, vlastiroj pfcn,a ostalul swoienjinta Pfema tome, tajna spaj.nja i sicdiniaianja privlaanost jc na me.lü!)t'noj i 7-emlji urcmeljena d;enncrinta u riiim ini;rm srletovinia, sLrorenja S inadopunjaunju upoqurjavaniu piijenriliivosti. sliinc,sti. primdcuosri, sodnosri. ncsklad' ra/li.it('st ncpfijcmilii!ost. tjc nos ti i razdvr tajra odbojnosti diusc stfane. iestc S'a '\ll;Jtuvä snofenja rako su *voiera Sva[o i nekoLcrcntmsr. ncpocludarnosr se svi,jojvlastiril rrsti C)vasc ra'noteia Lakodcr srrotcnjcdolaziu pam i piiclLuZLric takoilcr istinito a suprotnoje ovrl,ura rc;u sczajcdno. l-rudiclobrih naov,L,urc. odnosi 'ü orl iciinogr:o'/ct.r s/&ru aodniceo jt ka:c: Allah Svenr,rsuai ia'liLjhoji L'ns " ((rrr'orr, 7:/89) !lema toorc.Svennguli sr,,dio dd sc u: nju snri d,,u!, rycgol,ü iopicnje(ar' irvrla)"'rsazcnonr' ueodnosr Allab uiiniojeda mui[riac tra2iot]nmr. zbogtogniro jc ona o.l njcgorcvrstc baziranajc na ljul'au. jef je tena shofenaod l'Lir,,la spajanjapodudarnosLi sliinc prirodea sr: ovakrognrirai spokilstramerlunjura je ljubai Ovo clokuujc da volri' iskuicnju izgledu. namjeri. na ljcpori, nijet,azirano isrinsko zadowJjstvo njilrcvo doL orakvi clemcntitakorleinrsu kaiaLrcru.ravnotc:i rli spitituahoj privlainc'sti. u njihovirniivotinra ispol'ojstva ljul,avi, mira poroai unjed,aianju 'Duic vojnici.Kada one su posvcicni fckaoje: A ^l"" Posl.'il,, s.a.v.s., a one kojc prednavljaju nahlonost, one pori.u obostranu simetriju, raspoznaju "l"lusdu"r"' U son prerra drugoj ultoinosti<llc zaLlrzavaju nesimctiiinost okolN,stikojesu pirLhodileonrm hadisu'zat'iljciioje inan Ahned. objanrjavajui, nurogo ialitis poznata po tomeito sc voliela da rc jednaTcna; \'lckc kojaje L,ila jeche jc kora N'lcdinianke je prcselila u \leclinui izabrala da ostarru kuii ljrrclina. bilapoznata tako.lcr Po rstonr' vos a.i.s, rckar jc; Duic su posveieni Lo,AllaLovPoslanik, Komcntirajuii 'r"" plavdu: nagmdi i reciprocircr jn;ci... Prena ture. Serijatjcustanolljclr da Poduprrc ncpodudatre ne uiccliniuje i on analc'gne ehmorrc nc iazdvaja i kazni.Serijatrakoder pomanjkanja znanja isLruörostt tolc zbognjrso'og Ko godmislisuprotrrc, elcnrcnte. zakone da spozna jurispnrlencijcilipal' zMg rrjegovoe ncuspieha icriiatske u poeledu galcnia norotan;a t biti zLog njegovog hkodcrr to bi moglo i nepodudamosti. simetrijc
r' t\.n[,; - *ol: -*1. ."k.t]i rt dxk.I 'rdr. rom. t, J d..l.n ' nr$( o.üiaH nnt'rrr I ali rl'hr;dirn r)rrro \r.i..g rprriLli . ßrhrij.!. 7,/-/61, Nl$1h. 1618. ,,, Ahna -tl29t: LLr Dd ul. .{1lJ li n.od ,r {rnll

nJr da

j.

nji

wi

tla

hot hq M lj,
dT tel

j"r

3.

All Por

,.r

l23rl

nlegorog poqrcinog pripisivarla Soijatu i unanutim clcmcnara koji ncrnaju legitinan dokaz a ktli su bazuani na ljudskim ,eklakazala, popLritarjima i pfostosri. Zaprare. Allahovonje (,ljorn, Njcgoon ncoeruniienon rnudioiiu, neizmjcrnom miloiiui uzviicnom pravdonr da Njer:o'o srvorcnje dolazina stLrpanj eezistencije, a ro je norLrino san,opnko uriienc pravde,ScrijaLa i kiiteiija fazlu.ivanja ispnvnos od pogLeinoq u ovorriivotLrclasvako stvorenje moie xkus;r;mii i spokojstvo savlasrirom rLstom. poducljcne Ovo1czakon ,aslulcnosd i po(ljcdnakog t,etmana L,iia u sLladu s njesolom supstancom, vrsion i djelovanjinra. On vezujczajcdnosktadro,r ü,dvaja neskladno. On iznriüe ono kofimo, a iazdyajaotur nekonrplctno. On sa,ti:avau scb,ono itojc momlno isprau,o jc a izbjcgava onosramno. Ono iro prirtno na ovom sriptuin,asroju analoenost u iivotu posl;je smüi. a ono ito izelcdaispravno i raino u ovon;,votu odra;ava sc na svoju analc,oost u buduacm;;votu. Iqavni, iestiri. iskrsi idobii lj,rdi sakupljaju sc ^jedNr na ovomsvijetui, Allahwon rotlom, mi ie bnip.vezani zaje.lno u )ivotupos|1c smrti. Sliino tome, kriminalci, nepravednici. tlaiitcljiioniloii salupljajüscajedno na orcm sy,jetu i oni ic zasigur.no povezani Lriri u :r,otuposlije smrLi. ".SaÄrrpirc Upo?orarajuaina Sudnji Dan. Allah Sven,oeLrai ka:e: ndle,ritic i onc /iorr ru scs 'u;nd .]ru:ili i arrckojinn su sc hknjali nnno ALtaha, i pots.itc ün 1tu! lpjiu D:chatncn L'odi i zaustat)ttc (nrt i)." (Kur'on. 37 :22 2:1) ih, ani ic hiti ytitani "ODi \ndavjerrika Omcr t;n el Hattab. r:a., iekaojc: kojisL, scsnj;.a druz,l; znaii: ' ljudi iste je takodu'...onckoji s r s njima skLrpinc. Inam Ahmed.r.a..Lumaiio druiili l,aonjima sliine. Allah Svemoguiitakoderka;er "l kada sc dü:! s tijcLitna rpar" (Kur'oa, 8/,7). nisleii da l,uduudruzcnc i spa,eDe sli.nasa stitnom. Ovo u o!,b;nanrai djclova,jinla.Oni doh.i, koji sc ndL,sotrno(rle zbocAl resh.nost laha bit{e rakLrpljcni u Diennctu, a oni l.';i k(i; semedüsL,no volezbosiejtaDskih snjelosti bit ie sakLrpljcni u d;chcncn,skoj varri.Svakoae biti sakuptjen s on;m!h) ga na ovon srijctu,sviclalomuseroilinc.PrenesenojcuSahihut reprillaiilo Hakimu, 'Koju neduostalim zbirkamah'id;u, da jc AllalnN Poslanik, s.a.r,.s.. rcka,: eod ustuljudi pojednrac voli (ili sc dNti s njom na ovomsvijcru).on ae biri pro;;vljens (u ii'otu poslijc ntrma smrti)."r;' 3.4 Wste ljubaai R,sroji nckri;kowsta ljut,avi.NajLoljai najpoirovanijaje ncdusobnaljL,ba! zl,og Alhha.Ovo zna.; voljeii ono ito Ajlah voli i zahrücva wljenje Altaha i Njeeovog Poshnika, s.a.!.s. Diuga vl.sra ljubavijesrcnedusobn.,volcnrezboesmjcra,Daaina
,; Almrd.611.1j N$r: s.l,ilj

2irel

irteresa,kolcgtlahosti, ili zbogsodnosti.poslovnoe ikolc misljenja :ivljcnja.rel;g;je. na darovaili opicg cilia. l]otom posroiivrta ljubavi koja je bazirana r?zmjeDjcnih ja. dobra.znä n rojc zbosiasti,udruzc ia. statusa. inteiesu voljcne(og), marcrijalnon je ljubav i ona se prolaze6a ;udnja Ovo uaoina upLrtc, uienja ili da se zadowJji prcmatebi kada inteLes Prcma torne,ko god pokazuje zavriavanakur zadovoljenja. je postoji dobÜcna. Nadalje, sigu,no kada ona ac te te nnli za naklono*,napustit skladnosLi ma sldnosti.prirodenosti. kojaje Lazuana viste, r tojc ljLrbav ljubavvlasiite (voljenrg je ; onogkoji vcza ;nedu voljcnih prirodna i nesalomlji'a i snnctrrji. Ovo jc nc moie poniirid.Samovremenski suprotncokolnosti ioli). Nijrlan prolazniinteres ljubavkojaje aprelLrtna prikaz;li poboljiat; njcn smjer' klealna njen ograniiiri rnogu 'i!k i sabilno dopadanje Ona konbinnasPiritualno kao ralo.lcrznana iesietakva. Ovakvaje ljubai stanjckoje ne trpi sumnju.nerterio. psiholoiko raspolo;enie. i ili nest,pljivc'st itrl. Ona ima taino odfedensnrjef ponan;kanjcporlerenja, slabost sica. ustaljcn., stanle ljubari. Neko bi i gubitakzdrarlia ne irljaju sc zbor istinske l.izi.ko slaLljcnje 'Ako je kako to da sc onanemani onda idealrra Ijubav takoopisana, upitari: rnogao horualmr da ona kc'mbinira festirasinuliano od ol,r1cljudi kada se pictpostavlja toga. m.,iclüo se psiholoiko a. umiesto raspolo;cnjc. isiabilür duloro dopadanjc jeste to osvjedoiitida sc to deiavasa o s iedre stranc)" Odgovor na oro piranie pLirodni kada i predmet reagi,aLi razliiito ljutavi mo;e ponckad koja da os,i,a it LeakcrrLr zbog primalac nroicimatizakainjehr iliyjen)lntno nisuspareni, siodniurreti opicinih okolnosti S drugc strane, ili zl'og narnetanja potlebnoeprilagodavanja jasnog u nedostatka moie biti zboehirazloga: ponanjkauc za pflu stranu ljubavi ljubal a ne istinsl'u kaosebiinuili sklonu l;uL.rvi, kvalillcirajua;jc svihiprcdloiene 'isk (rrioj posljcdiini nnr:epropustiti ili njenu). U orom slui:iju. ljubavpremaosrl,i i Dcsvi.lanic: zapl€ku poLuclLrjuai odgovoii ponckaduzmkujcncrryeljivost da osigura piezentacije, no;e ticati karaktcra, Tä zapLcka se kojasprriavaneposednircciprociter. rcligiozna ili \rcrc. ietnje. ponaianjaili izgledaitd. Zapreka mozebiri i opravdana participaciju. bi okolnosti bilc drugaaije, A kada koja spriciara spiritualnazaprcka ljuLavKadaseje.lnmr na intü istinsku kaoprtrodniodgovoL reciprcitcr bidjelovao za sanru osobu(nju ili njega). povuku, biti nescl'i.na i istinska ljubav ae ovakvirazlozi 'iik kada nc bi bilo ljuLav;za nroai, S druqestrane, ic biti obostran. a u orom sluiaju. noicrc ttd..ljudibi animoziteta; da vlda svine ostalim, zaristi,:udnje ljubomoie, porodica ilidobara Zboeovoga nj;hovih poslanike viic od sa,nih sebe, voljeliAllahovc s.arLs.. viic od samihrebe,srojih voljcliAllahow,gPoslanika, ru blasoslovljeni ashaL; porodica i sr<,jih irnctaka.

li0

3.5 Lijeöenje ljubaoi brahom .ijt) Ako scslorimoda su nepar{trena tjul,av(dr i rjelesna z Djabolcsristabost kojezahdjevaju lijeienjc i i da trtbaju biti prcclmetorn rcrapije,onda siguino posr(1i l!€k,a ojih.U pfroj analizi. akodraj koj;rcli mo:cdoseenLrti i prrlmzrtise votjenoj u sLladu sa Scrijaton a kao sroj. to pfcdodre.lemo, onda je oio ispfavnolüe&nje. ovak.tyje opis ün;je naredenoq prcdanjaod IID tvtcnda, La., u komeje A aboy 'O R,slanik, s.a.\,.s., rckao: nlidiai. ko s.xl od vasin,amoruinostctaosnuje poroclicu jef bfak auva trcbao b, sc oTeniri, acdrosr oi,ju ispolnoqorgana, go.l a ko sebinc uroicpiiuiriri .la osnujeporodicuoD mo[ posiiii zbog ae;njcza seltson.jer ae ea 'rl sLrsrczante u romslLriaju zaititiri od g jeha. Oaj h:rlis upu.uje na drn na.,ra l,jeienjatjuLaviizudnje,a sctln: jeda! jc pnrnafan, a drug,je pomo.ni.Allahov tbslanik,s.a.!,s.. ülluiio scza draj prtrnür; [oji rspraran tretrnan za llLrlrav i ,adok,ljavanjc 1e sck$atnihpotrcha. Sto jc viie rnoguino, , irorc pr;jei,lodlj;vo i dopuireno. ispirvanhrckrfcbaobi Lritiuzetbczzamjenc. Oro 1cznaicrlckon,enranIbn Al'bas, ra.. prenio hadis:'Irral jc najr)oljc icienje za drojczahrblm;h -;r (PrcDescno u Sunclluod Ibn Nlid;d;ea) ovo je takoclci ispa ran Llck kojer je opisaoAllaho, R,sldrik, s.a.1,s.. nakonpmelaiaranja dopuirinoe Inedopuitenoq u brakusa:cnon i nakonpropisivanja sarnousrezanra ka.lajc brrk 'lllldÄ ncdoku.tr, a Svcnroqua; Allal, kaie: :c/; .la .d, .lo{.n]. d id)clr /i jr.r,fcr tido ncjaho bii..- (Kt a,1.1:28) U dom objavljivinju Ä ah Svenoqu.i tvrti da stabost ljudskc purenosrr i zudnjazasckvn L,\jcruju.\ ato(, olakiaranjc i,,bh:i,anje o!akiih ncdrall u slladu sorim (tojcOn naiinio dopuitenirn u L,aku sa:cnonr. Oro je ispavan tiehnan ,a zadoroljalaric seksualnc;üdnjc za onekoji ncn,rju,ahr!Ndn, nakaN; koji iskuiar.tru teil'oiu u sproildorju srrpljenja krrrzsamoLrsrczanje. Nadaljc.bfak u o(,n slu.ijujcstc demonstiacija Allahovemilostiprcmaruhr. 3.6 Sustezanje hao lijeh Kada nijc clopLritcno. osrrartroili prakriino,a zaljüL,ljdnr osobuda dodc u re^, svoll.nrmosc,bom. yotjenja ili kacla osoba kojaje pfcdrncr odl,ijarccipr,.Dosr iz istih razloea. pojedinicvo piivlaöcnje i nesavladivi inpLrls moguoncla postati opscsrjon. Ovo mo:e u,rokovati mcnralDi ncmr i daljesciazvitiLrhroniiru dcprcsiju. U oromstuiaju od prcpofuacnih terapijajcste prcpoiuiiri pacijcnhrda sc oslobodiovakvoq Jednä n,entalnog i cnrcional|og stresapreko njceovog ohraLiivanjaproriv Dralo.luinosti
r: Pftrh trorr o .{1u' rusj.v ral,rnli :BrrIi(].|Inü j.5.üjih . h,nlL

2.I I

iobcshrabrcnostr. Zaprayo. samokala um i:udnja izgul,e naduu leito, ondaoni j<,iurijel mogubiti destinulirani i oslobodcni od njcro",rr srrska. Ako pacrlcnt bude LoLNao od deprcsijc i :rdnj. za !)ljeü,n, t(,pokazuje oubiljnopoeoriaranlc bolcsti, njceova nrola pc,dirnuLa pacijent a briea brti na lijcic,ucnurtrlnc ncpiavilnosti i na pfomatraaki psihijatrirski onda nora biti upuaen trcLnan. Zapiaro. to postaje poremerieDosti sluiaJ nentalne zhosLrshajnosti u poticanju ncdostilnor. Oro Ic poput sluiaja zaljublj;?nja u Sunce ili Mjesec i konstanhr ie;nje i ?a,nanja za tcbdcnjcD ,li za posL.ijaruc,u ow,L'om krla sc prcnosizmkon il; za hbdarjem s njima u orl,iti. ljudismaLraLioyak,u Svi aerazumni osoLu bolcyrcm iporcn,eiinon. All;Jr reli ov^ltvo sjedinjavanje. ono 6c sc srurno dcsiti. JediroaLoSverroguii .\l ., -.1,,,,." , ,1,.,",,, !,,1,.,,n, . 1 . ." , o , r r z i i 1 , .r l l r o . tletman bi onda trebao biti prihvaien na tcmclju ncpristupainosri orl urllrinc (a,. lidlr. L&, ir(, jc r(, raDije ,,l,janrjeno. U oiDr sluiaju lijeie.jc foba. njcq,ry ,rpof.$ak posrati iduiorispas zapoiilju napuirrnjrrr ciljr. D^ bi r,,uiin(,, on Drora Lrlj.|.n da jc njce.,ro udnrtnanjc s oninr ito on icli ncrroeuac. ncdostirno, ne.lokut'ivo inc Takoninr, ioD nrofa to p,ihvatiti kaor\llahovu i.olju. On takoclcr !rcra tl, slcdatikao neir(, ir(,jc ncdopust;vo i iro je sl)ije.i:no lrdbinon.,,\hopojedinicro zaziranlcjoi uujck posLoji. a svcdo], rlcgov um rrc odustane i svcdok njegovr.luia sklona rrjc|u 'anrnara) i/lazf,ondamL ,rorabiti ui,1crcr obaia ovaklc .la odushne i nafusti Gdsi svojcilj zboggrijchai pogrcikcili zl,ogstiahr orl qübljenia ve?es vcaomljubai,ikoia jc korimrra. jc zadorela'aruaa i tüjnüa.O rak(,dir ilte,n^tilnovezilanje D,o;c Lrri /a pojedin.c"u k.,isnijc sudbinu. Nelalre.k&laDü1,!sti logika imajupievaqLr. ondaacc,naj hojiinrazdray ruum dol'r, raznisliti o srrr trenuLn,'n stanju i on aeizvrsativiijednost svakc altcrnar,rc. prolazno.e On ic ur"rliLr irajc prolazno a itajc yjcino. Orr ic izragati viijed nost zadovoljstva Lrpoicdcnju s oniD \ic.ni r. Kadaon dol,o iarm;sli o r(nl. on aefasg n.ri qranc, da jc istinsl,o i riajno zrdovollsho koDstaDhr i da onone donosi ncLreodnc do], pomoano pi,rcclinca zadovoljsLvo oLiino ostaylja zaddolj€nin, a posljedree seu vciini slLraajeva m,vijijLr u mnoeobrojnc katcgorijcboli. posotoroka.la Dijr u potpunostl jcsrcpuki sani rarljnr postignut<, pomoano zadovoljstro. zadovoljstvo U shafnosti. iluzijapoit<, njcmumdrjLa(,ln;L isrinskc l,azesralnosti, a poito ono dolazr r odlui. jcclnom poput srih prclaznih Ladajr zacloolisro. stvari, iudnja za njim picsrajc. I',cma tomcto nije prarozadovoljstvo. Itaspoanntljc Losa olakirt ae pojedinie! bol i pahrje. K&li dobfo raznislio orakvim pojcdnacic tal,odeL mosualost,dra. jc shvatiti da mu lakicugasiri iudnju za ptolaunim neqod. p mjenjujc n,pljtrosrs nczadovoljavanjcn tc zudnjc. Pojcdirrici alru,razurn, zdrava mudr)st, iDteligen.ija. religiozna etika, srirnost i ljurlskost zahtijevati ic od njcea da rzalxrc nranjigubirak i da izal,crc ograniicni l,olkrli ii: ubruo l,ititransirr miran u zadovoljst,o. urodnosr, nriL. p(,redin.e!a saLisfakciju. isturko zadoroljstrc, srciu iradosL. S d,usc strane. odbojnosr. A2

sran, lahkoL,mnost, zaljubljiv,rsr. po!rirosr. ncocltuan.J".r. piividcnjair .ijalnost rsu trkvicldnentiloji ea piiti5iu da ustiaje u iu,Jnjii na:cnjuonognedosriinoe ida snosi posljediini bol i patnje popiaienc s taLvi- -a.jko- .lostjc.l*,st; i ,.j".". tpak.bo oLzirr na svcvrstcpfepofuicnih tcrapija, pi,jedinac samonro;custrcr; hdaje Allah S\.cnoguai na njcgovoj strani. Ako pojcdinac ustnjeu z njiiakojeuhvaicn u zamku od prinudavajuieestra|r imoibxlnog nagona, a kadaeorcnavcdcne pr.cpoiuienc Lciapije prrpadnu. oncla Li olrLel,ao j, urvidirisvojepoLcncrjalnc matcrijalne rLrLirke rin,e,njccova pfcrjcfaDa ac ostcadrja koa;ti njcgor uspjch na poslu i doresLi do sragnacitc njcgovih osralih inrcfesa ,. u.qlayDonr. Loaezaramnjeri a;stotu iposlolanjc s ljLrdima. Ako iak ni ovasLrccsrija n,je djcldlorna. drda L,i(,ntrcbao fazn,isliti o rcsarivnin karakLcristikanra u tiinosLi nrcsole ncdostiznc ljLrbavi. zapr?!). at ., je or Lrsranjuisrriiiri tjdske statostinjc gove roljenc, on ic ih sigLrrno Daai dosta. On Li takodcr tretrao pitati2cnine susjcde o nesat,rnm aspektina njeDe li.nostikojcinaac nc hi nrosao uvidjiti.On Li takodcr tlebao iazmisliti o nesuqlasnim aspcktina merhr njmra, ra^,mljN,jm sukobima. Desta, gan1n,a. ncugodninr litnirnpinrjcfima, pcrsonat.osri, glavotoljana. udü,;j,anjinra itd., ip<,jedinac bi sc Lrcbao urjeriti da odbaci ;li pihvati onoir(, bi i,rai" pod;,,i,, kaono|mJnu cijinu sl,rsci ljut aü. svccloknijc u noguirosLida sco.treknc sroqcilja r dokneuzn,e dmgi cilj. Picmarome,bndrje'n,a,u'noim izahrjevnin, za trcnuLak Lrp(re.linicvonr nastojanju pro.ah;enja Ljeha za nje:ovu botcsr. <,rac uruditi da su.totrrc osobinc stn:rulus zaIjubali sloeu. dok sü Jabosri i posrraji uzrcinici neslocc i rizikza raz.jor r netrpcljjivosL. Pojcdinievum bi sc onda trtbao usrcdor{,.iti na piijazniji. oaicle.tniji r usodnijic;lj. N&laljc.p(iedinac Debi rrcbao biL; zavedüt,,iomlin;ne ko2c, njcntrn tjclcsim obli.ima. ljepobmiti mladoiau itd. Zapravo. on bi trtLaosmarü swrjc zu,t.re,odyratitisvoje lerimiinepoelcde. pn,nijeniri svojeprizore.okupiratisvojun, s Lat Liitur crljcm i koncentruari sena svrlcspirituatnc i reliei.,zne obarcze. Ako "*ve narcdenetcrapijcpropadnu.onda pojerlinac mofa r,aiiti pfijaretjstuo i sar'lcL pobolnog icjha.Konaino,oo ae naua;d da sc mofa Lrciti na prag,,\llahove kapije, us no ntliii za Njeeoru rnilost, da oora plakaiiza pom.,a ; motiriza Njeqo\.c blagoslovc. Ovo jc istinska kqrija pol,jeclc kojaie ra (,cliti do savladaydrja iskuienja i dabosti. \akon uprjcmnja dosdzanja ovakvosstllnja. p(iedinac l,ih.cbao tfaiiriopmst zaw,1c udovoljava njc:eljarna.nadelcdati pohvalne vrtine. obuzdatijczik. uzdü;rif oddiskurmnja o svojin, osje.ajinap,t,,k votjeni,j, suzttr:atiseod objavljiianja onoea o re dornaoo njoj kroz ruliaire okotnosti ; uzdr;ati sc od osovaranja r1c, njenog klevotanja r ponedivojal]jcnih osj.aaja. U suprc,trrn, on bi poefijiin iprckomaio bi slojaograoi.enja. On takodefnc bi hebao8olonri ponosno o njoj iti o njcrovin, protcklim osjeaanjnna prcmanroj.

213|

3. 7 Vino duie
Ovdjemom bitislrla.cno da je potprna, tczuljerna ibczcmDiina pieDra lrubav neicmu rlmgomeosiIn prcmaAllahLr Srcmoguicm polircizarn, a poir(,je.i\llahsrioiio jedno srrc z.r po svako lju,lskobie, Iokusovrkrcs srta ni sn;je biri püt;jetjen.aak i lj skollziakosrr mda osrarislobodno od srran;hnratcrija. zbos toeairo ono Drofa nosiri svrleprirrdrc fukcije i punrpati (,sratku prcnra Lrv rijcla. Sliino ronrc, tjuds[o sfcc mofa ostahnapunjeDo sam.,ljul'rvljüpfuua Sven,ocuicm Allahu, clokdro moraizroditi prccl, ,c.tene ostale luokcijii duin,rsLi i poka,ati pohvatan lafakrciL, (s odno na druqc dnreima). U ow,msnrislu noteno fca;.h ljuha!(o. ijt, prrna ncicmu diugon,eosin prema.r\llahujesteviro za .luiu i ortur koji Droiczar.inmjetr p(!edi.ac\uaisLotu izan,uriripojc(li|ifvu istnskus.rhu. Ona opija un, oitciuje p,,jedin.e!codgovaiajLr.c tunkcije,ixh.m.a sce od korccnrriranja na sj(,a,rjc r.o. :it,) DaAllaha , liihiva pqcdurirr iazeovor (n nad;ar)s njcgovim sr(,dteljem i piiklira poiastvoranost u seti \jcrorc dosrojansr'cnc püsLrrnosri. Uistinu.prc(,Lupiianosr p(,Ji<linacvoqsfca p vlainoiaL, iljuba\ljup,onanclome dmgomeporcdAIlaha fazbua p(,hr;nosr, lcr srceprirodro<iniara srlu mlicnu. a to jc iLadi:t. l.lLrba'jc ,.aksri. ol,o;aldja f.,. fi,Jcr) a jbddcrjc ugLriira,,je eqa. yr.h poboroosri. poni,nosri ivcliaanja. Prn,a torc, Lalo rjcmik nro.Zc ki^stiod s(,re poLo:nosti i ljLrLari prena Svc ogur,em,\ltahu i dijctirio.lanosr s!os srcaTtro{ poputnjeira stvortotr srmos^) S dmsc sLranr:. izbacMurjc biL, koqaosm Allaha Srcnnquicr iz sca jesLr ltsrit duicvnoquspjcha.kapija blskosri Sven,ojruicnAllahLr i pol,iedad{,trran&l ztin. O"dh. suo$bincÄllJroih izasturika (rir cr.1i1,). ugl*lnika(ri,.Äor.as), uicnihfo, 'rlcnrrr) (dr. ün\fiiln). S drugestranc. i isLinskih morrncßra nc postoji nijcrlno 'iik. jdiür ob[aa.ü,jc Allaho.rqP<,slanika. s.a.vs.. rrkoDr on koistii?raz Ipak.posr(,ie dujc yßre iikar dopuiteDi inc.lopuiteni. jc a. kao ir.r sDro ro,rnije objasn;l;. i!1, ohiinabolcst i Allat, jc sr(,rio tiji.ti jc rremikurraiiti za ,rju.picnratome.duunost dl96?fajuiil,ick.

l.!{

DIO III

Agallochum (ar. agtart:un) E{aecaria agaltocho (,;di:aloj;no drd Agava (dr ddör) 0,/idi: atocrcia) Aloe vera (nr rü.a; saät) .Aqava Kajsbinliafi'el,Kajsiprcnio jc da je A ahovposlanik, s.a.r.s., rekao: _. (lat.Abc tsa); ;zrasiajuai dmsuiac (kvreavidiaeuiac;1at.Sorccioi: porotlir As_ 'r;r rcdftdc)r'Jsu l;jekovi,a L,olest. Umn,ü jc dajujc Allahov postanik, Seleme prcnijela s.a.r.s., posjctio nakon ito 1c EbLr.selemc unfo, a tajdanonäjcnanücla $ic: al,iin ",k,a ri.".Iltah., po"l_;1, " ju jc: 'Sta ri sedcsih,o Unmu Sdeme) "Il je s.a.i,s.. upitao Ona jc odeovu ila: samo alojin,r wrk kojcgsarnstavitana licc zboe ovta;ivnja,o ^llahov poslaDi.c. a on rcna miüa." On jc (rleovor;o:"On konrrahifarhva, i moie oircr;ti u-ojukoZu. qaakohoiei no6L,, Nancsi n nc rokonr dana.'r'i jestcroplaisuha u drueorn Aloevcm (nqara) stupnju. Ona nra oLilne korisri, pogdovo podustaindijske alojc.Ona neutralizua nakupine zuilj;vih:urih suriinosti u mozgu kojcponekad itetno utiauna vidn;;ivac (N. opticas). Nlasiranjc iela i tjcmena mjeiavrrun al,jinog i ru;inos uljaorklanja glavobolju, Iijcöiiiievc nosa.Lrpalu i iircve usra. Onä otklanja zakrcienjajetre i ubla;avadeprcs,ju ; ieskobu (.,r. Mctdn.i,otid). Prvijsh podvrsra alojcdajeo!rr)umnosrDrozsu i o:ivtjrva srcc.I,rjcnjeilviru kalika aloi pornijciane u iaii vodepomateaiiacnjupokvarenih rjelevrihizluievina.zuinih isluznih pietrdanosr; kojesc srvamju u stomaku. i orklanja qhcl;. pijcnje laTni.,sjcaaj alojinog s,ka po hlad.m vrcmenumoie uzrokovari ;.itir?,r.,r iui;, k,"afc.je ; c; jevima idijoejü trzokovanuoyakürnkNr.enjcn. Aloa vera takodcr otklanja iuLicu, pomaie lUc.enjui;rva sronaka, otklanja lhienje o.nih kapakai odstmnjuje zakrcienjaLubrtea. Mijc;rnje atrje s luckovima uzrokuje da njihovc itetncposljcdice dodudo izü:aja.,,i
::i Krrq.Lvi dü!tn.: dr zuld i Rrielbol , ' E L t r D d u d , t r' N t t r . x i h " . t , . d i r) c d i . i L r;rÄlora s.,dr, dldunko,1je jd/,l,. r.todo po.tr.,tro ircr.L n,ns. Ah..r ,]ird( i rrk,.Jo.onDiiva rrn dtu,Je sFlu.mr ol Lr,mcpicmr qrorvlj;iuioj:ndinjj r.diDon.jr.üjr ino,r. " E L , tD r a 1 u d , 2 j 0 5N i . s i i . 6 1 2 0 1h j idjsj. d.ii. T . . , . , t . t o i , . . . \ io ,,,.o..,. t...,o),. ,

247|

Alojino drvo (ar. anrli) Misvak oclalojc SalrtrJorapcrsica ImaD Iluhafi zlijesrn je da jc Allaln,v[,osla|ik. s.a.!:s.. uobiiavao trljatisvojc zubc nisvakomnakonLuienja.",r Postoje iazlitite rrstc mislaka,a hcdu njimaAllaho! Poslan;k, jc koristio s.a.v.s., nekeod iipkovogdrveta(lol. llrnica groaorrrrrr), bosiljkovoe dncra flar. Oci,nunr buii lnrm), a ponckadtrstikü,dok alojinodNo ina usodriji okusod vc.inenjih i najtrotje jc za iiiienjc zuba. Opisujuiikoristi rcdovnog iiiacnjazuba,Ibn Abbas,f.a., rckao jc: "Posrojideset kofistiu .iiacnju lba: oro osjczavaL,sta. oja.ava desni,odsrfanjuje sluz, boii sc pror;v ploia (ltojesc javljajultod odrcdcn;hobotjenja na slu,nici usnc ;upljinc).pripfema sLomak za sljedcai oLrok,sadüarau kl,i hadrs. od(n,lvoljava ' poveiara Copo<1ara, pojcdin.evL, vrlinuipruia uadoroljstvo nelekirna.Iikoder: nedu ostalinr koiistin,a, tiisicnjc zubaobiano thisovorizraiajnijim, otvara apcrir. iisti mozak.potirc osjciaj dohiote i iak je ugodnijckada f piimjcnjujcnakonumakanja parictaalolinoe dneta u rutinLr vodu(lkoder vidi rrdijsko aloj;r,r dfxt. Alojino drvo (r !Ld) (v i: hdijskoalojino dn!) Alojino vo6e (ar. ftclirs) 'Bf,Ll; D;abi,.bn, AL,dullah, i.a..rcka,je jectnom, (,.e atojc lno dozfcto s Al lahovim Poslanikom, s.a.vs., a on jc rck&,: Uzimajtc pogotovo onocmo,jef onojc "," (P,enijcli najbolj.. uum; BuhafiiMuslim) jc Kebas dozfcloalojino\o.e (df. drdlr, dol, sr on, nerlozrtlou anpskomlcziku nazivacl barii. Alojino je rc.e jedn., od pusrinjskih biljaka koje su autohrone za Aiapski poluotok.Alojino jc voie toplo i sLrLo i rno sadrti kuisri aloj;nebrljke:ono olaiavastonLrk. ponratepfobavi,msrvafasluz.djcluje kao odsrranjNaa bola z hda (analgetik) i pojaiara i porponazckoristimafaznil l;jckova. Ibn-Dzal.ltalje t\,fdioda püenjer?srvora od usitnjenc al(ie poveaava ;luiila,rjc urina i lijcii odiedenastanjazadüavanjaurna ; i;sti mokfa.n; njehur.,dok je IhD R vandodao,la al(iinovo.cjaia donak i otklanja dija,eju.

L
I I

I
( p

I
P

t( p

I

, , B r h o i r r .2 , 1 1 t 2 [ ]iu " L , nl.i l : lrulu,j.,. 9r198, ]\t,. in.2050 :2,lli

Ambra

(d. dnt l,d s)

o,/idi: ailiba)
Antilopa (ar. .ab, X{urjakantilope

o,/idi: n)cst
Antimon (ar. d;'r{,1) Antimon(o!) sülfarjcsre srctieno-bijelanemeralna hcn;kal,jr koja se clotriva iz crnoqpudernoekamenak(ii sc prethodnosaneljc (pulvo;n.a), a koristi sc za zätanrnjivanje o.iju ; takoderse nazNarydÄdd.r]l{ Co uritnt k.,jije njrsovo Dajboljc naraz,stc. a rna.esc moic naaiiu Man,ku.Najbolja wsraima kiistatnu st,rrkruru jc krbka.Njcgov tempcramenr koja je hladan i suh.Antimon se koiisti Lrslo;enim llekolima,ajaia vidni;iec 0{. rnliru.i) ; najhljijc pudcrkacla scpomrjcia s m<,iusom zastarue ljude sa slabimüdom kojijc takavzbos njihovcstarosd.Kao pudcr on poma;e odstranjivanlu koznih nakupinakoje nastajuna ornom kapku. iuge oinoe Lapka i on ublazoa naprezanje o.;ju, dcroksific;" "to:,*t ot ^, otj;o* kl.q".L;, (nason,lavanre) krvi, pomaic prirodnoiisicnje oiiju, ponaic zaititi oi,ju octöesiica praha ptve zrakom kore iizoitravavrrl.Kada jc anrimon(ov) utfat ponrijcian s mcdom razbla;enim u w,di, nanoscnje toga na ivicu ornog kapkanroie smanjitiglavobolje. NadalF, kadaje pon;jdansaL,lagim masnim supsrancama, anrimon pomaickoinim opekotinama ako jc nancsen prte ncgo iro su ,e fo.-;,alc k.asrc. Antimon Lakocicr poma;e u lijeöcnju plikovaili njehu aasros konjuktividsa. T,mui i Ebu Davud izvijestili su iz pFdada od Ibn Abbasa,ra., da .lmam je Allähov %slan;k,s.a.v.s., uobiöavao nositiboiicu Lrkojojje nosh Collyiun, pomrleian s moiusomi to je uobitavaonanositisvakunoi tr.i puta na svakooko. Njegd'o nanoicnje prije odlaskana poiinak zctraüjejcod njesove upotrcbe.lanju, a poma;r r0 üst n.cpauca ; odsrmnjivanje suviikamukusa.Ibn-AbbaspLenio jc da jr: 'Anrimon jc Allahov Poslan;k, s.a.v.s.. rekao: vai rrajboljip er. on iazbishava oii i poma;e rasttrepavica." (Prcnesano u sunenuod lbn,Mad:d:e) Arabijsko sjeme (ar habban sctttto')

o/idir.uruko0

Bananaz3o(rlr. irll) Konjsl,abanana; Mrivr paiudisioca Allah Svcmoguii o spccijrlnim rc,rori sr,orcDj;rna kojcje On priprcmio za sljed bcnikePravoeputa ko;aic ih oiekirati u njihovuni,jeiitim boiaviitimau Dicnnctu, gdjcac :ßjeti Lrbaiianramcduk(r;,narijcl,etekLr. N,lcdu ostatim kolsnim srlorenjima "n,cdr u D;cnncru. 11e|rrici ic se naii önranon,o ptorlotnnanani:annn.'.(Kur,an. i6:29) G. \"c tllh;n rcnLluA) Vcaina mufcsnastoji na stanoviiruda se rijc. Tilh Lrovom ajcrLr se orlnosina bananu. Neki konreltatoisu ruma(:ili rijc. talh u znaienju mimozinog .livctaiti nramkafskoq cukaliprust(lar. Atacia gunntifoa) koji rasruu toplin predlclina.a iz kojrh sc pmizvocli ugodni rriris(ar sonr san t; 13.Euliatrnrur. snolak(rasekorisri u meclicioi u lijeic|jubr(,nhijalrrilr bolesri (mili].ino dr1.r,). i zastahitizranje e,nulzija \{in,ozinoclrvo iz poroclice mi oza,asie u y airnprccljclin,a irua dvopcrnato tii[c. lpak.u D;cnreLu. bodllc (ptodorirra) acbirizar,ücnjenooacm kojcie biti porcdano konrrruirano i unifonnnonr re.lu.a\rali su uacnjaci tumäiiliiijcö ralh u zraicnju speciliincriste cukaliptusa koja ol,ilno oicra a cvarovi jcdnin r jarljaruu stojd.im^ preko dlueog. Iako tun,aienjc Kui anskcrijeii talh lcksiiki oznaiavan,arrkanski cukal, us. auL(n ga oldje hetifau alcgoiipkon snislLr ilao sinboliikiopis,polo niiedno okonikadn;jelicljclo onoito 1cstvoieno zr sLanovnrkc u I)2cnnetu. U bilo kuD slüiajü. (rrie) jesrc L,anana ripla ivla:na u prvomstupnjLr. Koiisri od Lanana su rcie Ladasu onezictci slatkc. Urnrni jc toisna za lijcienje hnn;ä,c upalcprsai plLria(lai. l.srr., iohiinilr snnpnnna plrruklosLi u prsinra i astDairinosti. Banana rakoder koris ti p|i po\rarnom kastju..;iaenju slut. aira{,stibLrbfcsi iiifcv,ma mokmnroqnjehuia. icclcnje poma:c izluin,arju urina. ipaL.onc closra banana itctno utrciuna slomrkpfekoproduciranja intenznrnrg luacnja;ure:uai ;slLrzi. a ovakli popratn; cfekri rcducifajLr scol,itnolcclcnjen icie[ ;li nc.h s banan.tma. Baitenski dragu*ac 1-cpidnrnsalir,rrrr Äizrstarin:nr (\ridi: sjcmc dneLrsca:ar. lrrr]) Batavijska endivija (or. /rinJ;lal (vnli, enclivija)
' .\r rdlr. sr,.rirrLh. r,hr,,so. L.ud,iJr drlo LtjLj nr,!. DZoniryrjjLoDsl,u brnarnL,Lrr ltaonn.d ll,zliv,tu lr,ptrrn..rr arr,t1,). k,rr p,oir\(li rr6r! ,oar L,rr { i(tr tt,s IL]h.!r Dd1i.

l:50

B,jeli luk (d s!'r'8t Alliun satlL.um; Ponrr sai;L,unr je u sah;h,L'iicihad;sa Prcneseno da je nckopoaudio A ahovonpostaniku. s.a.r.s., posudLr s bijclimlL,k.,m. postanik. Okrciuaisc.^llahov je io po s.a.v.s., "O sho Et'u Ejjubucl Ensa,iju,koj;je rzrazio s(,je miitjenjc govorcii: A|ahov Poslaniie, s.a.v.s., akoti r., n|zii, zaito sa ondaialjci nenil,.Altahov p.,slanik. ,rs, s.a.v.s.,1c mleouio: Ja razgovararn s Onim s Kolim ti nc razqovarai. f) haciisx lojilc prenn, "Ko inam BuhaiiEDcs je nawodajc Altahovposlanik. s.r.!:s.. rckao: ,r!JU god pojede ovubiljkune bi trebao dolaziti blizunaiihd;anrua. diuqomhaclisu 'A1lah.,v postan;k. Alija,ra..je rekaoi je jcdcnje s.a.ns.. sl,jetovao brcloelukakada je LuhaD da bi sc njesov?adLrh smanjio":sr luk okrustab;ljka iz pdodie ljiljanafj.lar,oi;tia, 1ar. /_itiacccc). a urri je .Bijel;jc '-\uhu .ctvrton stLrpnju. Uijcl; lLrkp(iaaala tjetcsnu vmiinu i suhoiu. a n,oic sejesti siror, kuhan. pricn ili pcien. bijelos jc za obotjete tukakor;sro Jcdenjc octsin,proma pLehlade ionogakr)jipodnosi ncumjc,eDost qetcsne sluuikao ; "i",;"". e;J.h f,i jcdnestrane sp,eiava paralizu trjelai ukoicnostkod onih koji tcTe obol;jdanjuod orih bnhsti. Lijetogluka isuiujc sper.rnu. Jcdenjc orraa za.epljorja.easi,cd. odstranjujc izturivanju {etar:poma:e uina. pobotjiava rad o.,jc!.. .taki",a hh.l.e bol*" i djclje kaoprotLrotL!za svevrsreujcda i hladDihfdra. Mchlern dl bijclog luka ko;isran je a znijskcujede,lkopbnove (1dr. trüs.dpi,,s /td,,i..düs) "b.dc Lboclc l,,ba i poma;e rsrmvanjc njihovosorrova.Bijeli Iuk povciavapr;r,dnu rempcüturu r;jela, L'manjuje slu, umanjujc abdom;nalnu (stomainu) nadutosr, irsri $lo r najvise je higijensH. brjeloclLrka Jedenje takoderpomaic iqr;.anr, (orl_d""ju) q"t**, *a" ; poma:e pn hroni.nomkailju. B;jeliluk takodo.poma:epribotu u prsimauziokc,vanirn srnptomima gripc i odstianjujc mukusu srla. Zanazivanjepokvarenih zuba s mchlemon, od samljevctu,s brlck,qhrka,ocata, soliimcda olakiavanjihovopfop,idanjci l,,ni ih " ko",^di.c. Nar.i;j" o_k"og mehlen,a na zub koji boli takoder ac odstraniti bol. Mljevcnjedvadünla lrijetoe Iuka i njegovo pijerle sazasladcnom vodoniisrisluziz gr.ta ii.l,acl,j"."e i..rile p.;ziic; prrbavnog trakra.Nan,ienjc srjesc od samtjevenog b,jelosluka i medanaierperiiki upaljena mjesta ubfza!a njih.,w,l;jci.nje.

j

Bijr lukr kunr n ä.nja\Mj. hrart i ,a utij,mrc ui.,,. Dono nj.qoy !,lt \al.:j ,ur,Ln,lj.oo ulje

rBühii!.\ 21282: Nl[tnr, 56.1. r"Dr b s;hr.rjm nc ij.ü,m n,;;, Djljrovjh rsr.,. rp p. . , [ ' l $ l i m l,t i I b D t , t r d r d i . .t 0 t . 1N : $ , r .2 Ä ] : ^ h n c d . t . / 1 5 .

2srI

Ipak,pretjeranojedcrjc L,üel(,g luka.i?n,edu, .,sralog nnre uzrokovatiglavohotju. oitetiti mozak, oslabitivid. oslabiriseksualnu;udnju. rsuiiLispermu. izazvatiZcd. uz rckovati opadanjc oricanja;ute ruaii naainiri d.ihloiin, rlokivakarrjc rutnih listora rakm j&lcnjab;jeloq lukaodsrrrnjüe ovakav loi (lah.(Ilkodef vidi d,,lji podlult). B;on, bufalo (u. J:dnus. öois',n)

/Jos 1,iym,86 ö,,ödt,,s (\/idir mcs0) Bläcoslovljenosjeme t t. lntt'tt,!l',t 1,.1,' (v ;: cmo sjdne) Blato; zemlja (ar. rual') (\'idr: glina) tsobe Gt rÄhah) (v;di: oro sjcDc) Bor (ar. sonrl'cr) (\'trli: L'on)k iiiafkc) Borov oraiöid (\'idi: bo,oraiiioka) Borove ii;arke; jela (or sanrl,o) Pignolia;lihtur; l'nns je o boru, i to: 'Usporedbajc rlcmil,a Allahov Poslanik,s.a.v.s.. gowrrio poputstabljikc jc uüja ; kasnije poljctarac mladcl,il;ke; rrata natrag; a usporcdba jc licemjera poputLora.on ivrstostojiuspfavno prJt;vr-jehova si c dok seDapokon n c o s u i i; u g i n e . sjencnkc jrlc ulie s i rnokrc.onc eriju tijeloi pomaiu proLavu.J*gia dplujc kaoLlagilaksativ irnozc uznhovatiigaravicu, osm akojeublaiena u s,,rezoj w)dip je jcdcrra.dok ublatvanjetakodcrpoLoljiarnDjihov okus.Borrvi oraiii6i teiki sLr zapm bavu.mcdurun onisu visolte hrallji'e vdjcdnosti. Oni pomazu smanjivanje kaslja. iisrc

l2;2

- '-ir n.od,,, \1. no.ti. r p u| i ro: Dn\., ,v"r1.r^,m,r. ,, r,tnlu z ,.p",r.rn. o1,, nj,rr. u d \ r . , o n .u , ; \ r , . t . i ir a L r L l , , r l . r".; " . . r " . . r m kr: . , 1r .r . r " r , . . r ", .\ . , r : n " . r Bundeva Mdi: tikva) Cedrovina (aL cbad:: uttuJ:) Ccdrovo drvor Ciaris aro{i,,d (r,.opsko voaesli.no qrejpfurru) P,tnescnoje "porcdenjc u-sahih pla.danju da je Alhtrov posldrik, s.a.!.s.. ,rkao: ,rerrilaloji uti.Kuian r.cclovno je popLit cedrrvoc clnetakojc in,. cloL,^, ,rk,ai ":5, dobar mionriris Cedurnajc yoae pohr,1)rxkog clrlcra(dr. Cir,rrs n,erlica ccrloro)kojesliri :utonr, , hupntzrrnton cirnrsow,rn roiu poznaL<,nr ,,,ap,.l"or I"dir; kao.;,r,"t"1: i,,"u,i" 'o. lrY ,:'r,'r, r . . " i nt . , i " r . . . 5 d . r o . ,, rr . . . - r r , t , ! ,r , . i . r , . n . r r , 1 , " . _ r r , u , . , . , . t r r lp'r\F ' I . .F r . , , i , s \ , " r . , . . , h , l r , .,l , , i , . " . , o t , i , . r . r , - K o r " t F \ . . , - . I r . 4 ur , . \ i . r . !Itn r r. , . \ , l0! r ||'n.|{'.'r|| r J ti .. t | .t , , t " t , l j, , trazna Lrpivom stupnju.Sok je Hadan i opor a sje,nc j" iopt,, I *,1,o. \,,,,^,,, .,,,,,r..r,r,r. i 1 , , , , . . . ,J,, . . 1 rr i , ,i " 0 /,,rdi.u.\,..', ( \, ,, . . t r . , l i , , , r p | r . , l , / F , , . , , . , k , . r - .J. ,. . , 1 , , , , , ,i .r , ona poma;e p.bavu i pole.avascksualnu z nju K".1. ," ,r^,,i ,, ,,,,,,,,,,.".1,;;i;; ' ' (4 , , r r , \ , r o r , . l L r -, n . r , r , " .1 .r,r ,. r . " , i , " " . . 1 , , ;. ,. , , i " , , .,,.r,, - . f a r . t , o , , , r , , ,, t\ . , i ,t , , 1,,,i.r,i,tr.,,., r, r ,, c z.r , . r . ^ , . , : :ll-, ,.",. uie.a. \oia samamo:c rakoder Liti nanoicnr kao ncl,h,n ,^ q,"koti"" d. ,nsi,l,,d; njiho!, pcclaoje ida izvu.evanuu.inu i,rrrd,.Nü,oiorjc.t.i,1,y. k,,,.i,.t.;,;j: zamnogobninc koioi ncprarilnosri. Kada scLorisr; kaoclekun;j tu,jcsatjcl^.tr,, "' " "' .i". . , . , .u rF , , . , , , .h. , . r . t " , . n , t r , , . . . , , , t ,t -, ;p , ,[ :,,' :. oD n nl Lr,. /r,.r|l, lu l,u..i,r , .Lrri,.no..,.. 1, . , . , r , , , , , , . , , " . ] . , 1 , pu]t,.,. , r . , r 1 , , , r r , r . . , r . . 1 . .. r, r . ,r n : r1r,r., i ' l . r L L , 7 u r . 7 , , l r p . , r n i l F o r , r , , l . , t ,k. ,. ,, l i{rr - . / . ,r , ,1 " .. , . l r r . , r r .H l .r,kr fr/ra ,1".-,t,,ro\""m.,2 ( ,, , r r ri , l i F , r , r , r...,nor,.,,. \"r,i.,.

:.iBuhdiji. 8,t9: Ntrnir,. 797 ''){"rrd.. s.,do]. j,. r,r.i t.ri j,. trrro,ni.,dn ,r(. .(t nr(nrr pi $f .ro rrlrri| :'\lski: i\i,ö,r.i.[i mre 1,,r.:;r t n]"[i] = t.(r8 qj:

trtiri.a u L,rßrr

:5u]

"vrui jc sronrak", oi pieknla dijütju k(,ra Ccd'o" ",1, .-l'.' jr sc,kdobai ur nrine dijaruc, oslobada izncnadna poslj<lica svc ol,oljcnja hra,os mjchura.clurrinrra jc zr oLoljclc trzaja orl ;utice (hri.lcious) i kod iznenadnih uzl,udenja sca i koiistan fJl y,ka mz,a rirljcn1a oirp. ponta;c vida i nro:c spriieiiti rrdon, ojaiavanju Pijcnjc ponra2c digcstiiLr, hont,rliir:utuvnr'icu,strruliraapcrit. rastrari:uiljjvosl, takorlei porna;e lleieniu un,anjLrjc Tcrurspolninrgo,, lijcti oLrijclclolikulekose(lor..Sycosis). (1di. pi$renatcte i isprrrljaal'nornrallckotne trrpcliqo), Lotnih osipai prxloa gnoja p jednrko Lar ito orllaijannljeod dntcs odjcac. pura:c u lijetenju nrljicana licLr kro sedstvozajaianjc proLavc. djclLrje Cerh,v v,k tal,odrioJobadazatrorcnosL, jctrr', jata i kro kontiolira turu :tri i Lorisri sc pri gr'lobolji storuak, Lladi :ur'ljj'osr rrzvedmjtrcc. ga"i/cd r On taLoilcr IaspÄuic sties, srcdsrvo za src;anjc. facijalno nclorrljoa glad. ji urpic srcdstvo za rrl,ijrnjc insckata. rj onoubla inbaolc sjencnjr Sjd,,cnjc: yan inrcstinahre mi(iaa.Sjemctalo.lcr rra \fL,atl i ufr\noLc:ai,a rrlnLrs crvc,uLlaTurc (lat.Nlcssuc 777'857 tt..) oi,l,iü'. JuhinoaiLn Niisavej razqradrluic i isuiujuac qrirujc c<Loro sjcmc kn, scr un loii rrrot c biti horiiti:nu hit,rr slu:bi.a koieon sratra (dobivcn jakimkaoi prctuorroL od ji'dnog iz kn i). Njcgorrcccpt sesastrli podjc,l,raLo u?et,,gorrlno. Oro Lakodcl u riuiu voclu. a pot.nn olju{enossjcnrcna un,oicnog nriskala ponrii nr pfi:hlncDo plnu Jnotc kada sc nalosi ckstemo ili u i to moie l,iLivartro i*og unicnog 1)rrgilijc.nici konstc dvamiskala ujcdom. rum uurokovarznijshurr pocljnlrrako p"'l',, ujeda kaoi ga rurc I'ocl tuijskoe i nanosc kao n,clasL,'* sjcncna rro:c biri koriitenaI'ao opii protLrotror' Cicnoalm. mclasa onoeikorpionorog. usLa. edroog voiataLodci ubijabakteriie oljuiLorcg sjcncnja Piic od Lrnoienog uut,nos la,iicsa. ohus i hoiisLi si za kontroliranje loi zadrl. osrrciara odsLranjuje sctalocltrna I'o:r uhla;rraupalu, r nrc ombincodnosc ekdima uporrtba Njcqova ranije. kao(to snro to objas,ili in,ozc Korr: it<, sc tiic Ljjclckoie,hrijeic nc j*tircicrjc onateikaza proLaru pmuzrciitibol 1ucriicvima). Cedrovo dlvo (\;rli: ctdiovina) Cejlonski drijen; ;uto drvo; indijski iafrat; ;uti isiot fdr' fc,r) it I nt acakrt tuttltt uun (\'rli: pscudoiahan)
]..NIt,lr!t:p.niilL.irll.nrt.|6lj(].,7i)'i/]|jll]L'nrLil.ko.r[['jijpu[dv[|j.ij ]i.i.|pdi,ij.l

J
; d

E

l:51

Celer (or. tdlosi liarä.snciri) Apntlagralcolcns Iloivaini celer; pianinski ceter; obiini cclefidtrlj; cclcf U jedrxDr apoltrifnom had,su sroj; da jc Allaho! p.xtanik, s.a.\,s.. ielao: "Ko . cclei prije odlaskana poiinak, imat 6c ugodanrlaL i hir ie sodpotcde oJoboclcn ocl r*ot,llj: "rf' Oyarc p,eclan;c pogfcino pripisan A11"t,"""", I%,1,,,,ik,,, ..^.,.,l;.L cclef urshnu os\lc;ava dah. C€|cije uua isuh, a nekikaiu dajc vla:anr oa ohara,a..ptrcnjajcr,e i slczenc. . , srjeiee celera leden3e ojaiava sromak iufavnorc;ava hladnujerru, poma;c izluitr.anjc Lrrina. stinrulira menstruaciju i üsfvaü kame,tcc u jctri, dok cctcrovo sjenc imajaie posljedice ra corc narcdcm. i nadalje.oro strmutirasetruralnu ,,,,t,:", ",,".i""" spcmuislaLi ili neutratizira snrdtjivc ili toic rjetesre niiisc. Et-Rui piepomnrjc 'i,1,,,o, d n " . I n L , " , , 1 , ; " ^ . \ ,n .r jr " - u , .r , , , - , r ,, , o . , h , , r. t n " " , , ,,,, Etr!o,!n/i /ld,,rü!4,.) ,L .lir C€ratonia (Vidi: rogai) crni tartuf adf.tüinüai tdn,a csr.c.1) Tlrui: As.o'rqcctors/4r nsi 0'idi: taftuf) Crnika (a. iuri::ra i) 0ridi, oro sjenc) Crno sjeme, 6urukor (at. hatJbclüs ,ft,.to) Linr kumin: cmika t\,.N,.,,.i,F , . ., . .r , , . , , ,i," r . . , r . r h , * , o , . r u, r , r All.itnrvR,starilt. s.i.rls.. , ' L " o :l ( H l o \ n , , 1.,ru , , . o \ , , m n n , , , . . . . . n " , , 1 , .u1sebi .r lijck za svakutrolesi

''li.dnrrapo[ilir '

;nLnjcn ß u t r , t j , ,t.0 | 2 t i t v l u s l j r 2 , ,t, I j :

2 J 5|

zlatica ljutiia. {ar. Rubiljk.i crnikaCdt.Niacllov,rirt, iz porodice O() jc obiana podijeljorc i Istove biljka irna fino 10 6(l cm Ova iaste do oko nuu*rs) .ija stal'ljika poznato kao crnosjcnc koiejc rakodcr plarc ojetovc.Iz-njih diiazi nralopravougaono (,f. a ncki ea zon aul'ljuxhn ili crrc' sierne. hücld1) lr abbatul sjemc blaeoslorlrcno ponekacl pc,sleiro an;jcnpna sa nalaziita Om l,iljka ie sjencnnr zllog njcgovog p' tako.lcrrcznana biljknr konoraia (lot. Arn;cuhrn lrrlgoc) Biljka cinogsjcmena iliindijsk; zow crril''Lmin Nekije od njestado miesta dmgim in,cnnra.a onavaiirajLr (lat. Coriondrunr olo sdiirwn) Unato. slennrh)nrc. kunrinili .aL koriandel,rosjcme piijc poznata ric od i LoLiitena jc Nigellasativa i koja bila I'ojtrsuo opisaliranijc. ic jtzilu kaoionatz rliirc LiLadegodini, a taktto jc znanana pcrzrrskom a opisrliN ea kaomcdicinsko poznavali u ikoristilicrrc sjenrc. Strri[,gipaeni oro srene su takodei pounavali papirologiji Rulliani botanriko sji:n,cu njihovoi .lc'datak siemc. r toristili sr kaodijeLalni ga griko kori;rnrlcio'o naunajLrai priprcnanru sc; sjururki cniktr' kojcsekasijc koristiLr fl,seLnouljeekstrrl'Lrra pona:c poltianlLr prrtir i kailja i Lrronhitisa pfepi,ah,a uporicbliara sc ire.licinshh sto isuiujci'lalnost trnik sriiarapodrigiranic. kao digcsrr"ni cljclurc tonuri rijela. ibolur bti u crijc''ima ljetaf, ul,la:a"a msrlara urrna. nrika, stinuliiaizluiiranjc hukderlc gasa.izl,rcujcran:lisLc iz ciijevr.ullania vo Luuadiae isp,ritanic se vrraa $aki aehi liuaicu koja stiiara sluznu pri alcq:uan,a. nekin 1'oinim Loristi poveaava nliicl'a u oticanie ciklLrs. mcnstrxi.(,ni stimulim iazla:tzar'cpljenja. ilana, nek<iiko l'apinjihoogulja:] Doda'anjc slurarost utrcnzivnu prsai nr,:c uzio[ovarr [ailja astnrL'L h'ip.,... suhoq kahviuninrjc nernrrsistcnipomalc oboljtlonod ntpomiieilrnoe od cnt,rc sjemena prcLlco,a. Uzinranp Lrlia l,ulrualnih icspiLaronih tfakt' griPu iriti[a iunrno!{(,nc rroir:uzrokovati Proluvor ili otlastioirnog ("",1s1,'r (lje!1,i" za Lnu "k'pcLto.nn. U sonr Kauu. ILn Si,ratv i da oro sio,c od umrra i nralaksalosti opoiavljanju rrel'su cnoeiju i poura;c stimLrha isl,ailjuanjr'). obiero rjcso'o inhalirarjt rr tl'rninur potom a od cn,ogsjcmena Stllj.rnjc puder Prrslanila. s a vs . iilinc prcl,l.tlc.,'\shaLiAllahoros prma:c sranjivanjuposlierlica jerlnozroocinossjcorcna kojubi tkaninu u lanenu rlradcscr u srri,ljati uol,i.arali u srtl'u kapi orog rastvora su srariti uobitavali prckonoii u voclu, a. Lrt,rt,o. poropili ihladncboliglavc zaicpljcnja Irazalno: clapon,r:nuoslobadrnic nosnir:u zasiqLrLno hladnc irlrlnc bolestiinc'ic svc in,at,oinekoiisriza crrc sjcn,c Zapraro, jc gclc kombinranje kao ito koniuktivitis. pri ncLrr rophr i uhnr holesLirra konsriLi
-l . l m . r l l l n i, \ l L l : l D i r r l r ; L i N l l . l . n \ L , r n ( l i r n . R i q L , r L , r . l ! r J" K , , i r . . , r { l ' il d , ' f i r ' , r h i n ( N L q ' l d r L L i r k r r n t i r o t n n n n i ' l o i ] L I i n r l i t ) i , i L r , " r , h r . l L i r p r 1 )l l r L , , l o \ r l ' : \ . [ , 1 , u , t J f t i i , , . r r l l u L ll { ) 6 l l f qLIJtrL li j i' o n L r l rrl^rrfft,q"j,nul,'ttli j t r u i i r i g L l [ i u r r , L l h q r ' ] rj ,rtu ^ { l L n l r r r r o [ n r i i r ' \ n

l I

l:5(i

pomoainjihovon b;em pro' s ostalim lijekovimamo;e ograni.enc koliöine crnoesjemena jc primjer djelovanja poznatim dao ovah<,g lüeönicima, diranju. lbn Sina,meduosralim s kamforomu pil"li. I. ouograzloga kadase saFan(ai. Crocls saliuus)kombinuje wuacbolestibiljkama pojedinac mogu6e koristiu lüeaenju nc moäezanemariti takoder anc cjepiiinogkorijcna ili korijena toplihosobina, kao stoje p;kazanou kombinaciji (lat. mcdu ostalim gatezi ollt indlc) sa ieiercm, ili otriinc Ssnphylün trave saseieron toplabolest. konjuktivitisa, kojije tak<,der biljemu lüeöenju toplin medicinskim pomaze Crno je sjemetoplo isuho u rrcaemstupnju.Uvarak crnoe sjemena (lat i menstrtralnih Ancnorrhea) u lijeöenju abnormalme izoshnka menstruacüe poteikoia (lat. Dvsmenorricn), ubüa oü4nc (intcstinalne)gliste i moäc pomoii paralizii hcmoroidima, kao podjednako kaostokoristipri povratnoi eroznici, abortus, matericc moie unaprijeditikontrakcije i kod drugih bolestia. Uvarak omg sjcrncna (lel. Uicrüs) nakon porodai Loristipri eruptivnimko)nim oboljenj;ma. Dodavanie koliöinu ulozima)imo:e uravnotcziti ishranipomaiepri gihtu (podagri, crnogsjemena urinskc kiscline u krvi. znojcnjaiotklanja priiti.c kod liiaja Crno sjene takodcr poma;e sntanj;vanju (ko:nooboljenjc).PuenjeuvaLka rnedom od umljevcnogcrnogsjenenazasladcnoe kamencau:Lröi i bubregu,a kada se to konzumiraviic mo:e pomoairastvaranju kLvi i mlüeka Kuhanjc fino dana.dolazido poveianjakolii;nc urina, rnenstrualnc od toe inanoienje s ocatom,poton pravljcnjcmehlema samljevenoe crnoe sjemcna u ;bacivanirrglistai pieko to ae imatijaie djelovanje istog stomakalir'etiliiajeve,a otopinomgorkc sa svje:omili uktrhanom ostalih crijevnihparazitakada r pomuesa jabuke (lai. ar. hanzal). tikve Citrillus colacgnrhis; ili divlje kot rastbradei nolc spnteiitiplavljenje Masrod crnogsjernena takods stimulira Topao oblog od unog sjcrneniakorist; u lijcöcnju tutice, podjednakokao bilja. Kao povoj za glavu, crno sjemcmoic ublaiiti ito pomaie u usposravljanju polovine glavobolje. niskala i öakcijelog. i'kola utopinecrnogsje.eno Pijenrcjedne jc za kLatkoiudaha i ponaze protiv uboda taiantulc.Natapanjesedamzma dobro crnogsjemena u :enino ml;jelo. a potom u(mrkivanjetoga mlijeka knz nc'zdr-ve poma:eoboljelim od iutice. Ispiranje usta üvarkomcinog sjenena pornijeianoe s ocatompomaie zubnim desnina i ublaäavaghvob.'lju. Uimrkivanje Lastvora u vodi smanjujeintenzivniplai samljevenog cmog sjemena pripremljen bazomesencijal s ljekovitom Uvarakfino usitnjenoe crnoesjemena (/oi. i skvljanje tri kapi toca Coriandrunr sdtil,um) noeulja koLuanderovog sjenena nadinanja i razgraduje u svako uho oslobadaop{u hladno.u, otvafa za.epÜenja potpuno zatim natapanie u poiom mrvlienje, a niesovo R:enjecijelog crnogsjemena. nosnicu oslobada tri do actirikapi togau suaku b;lokojebiljnoulje, a zatirnstavljanje popraienasa ;ntenzivnim inrcanjen ; nazalnazaöepljenia op6e hladnesimptome

2s7 |

Peienjc fino usirrrjcnoe cnrcg sjenrcna nad vatron irj.sovo m,rcknje sa uljemod pcrunikinoskorijcnaf1ar. t slitrdrha) ,li utjemd lriddfta c orfi.;ul;s iri uljcmod knc,l; uljen kanl;m. iic uljesc ckshaktira iz njihovih podanaka a potirr 0izonra). pfavljcnjemastiod r(,gakoja se nanosiprekoen<,jn;h iircva na no, nakonnj;hovog isp;mnjas ocatdnrakodeije k.,riso Lrlucicnjüo!akvihiiiavosti.\adatje, naljqljn.anp braina od cfn(,gsjc'ncna polnijcianoqs ocaror na priitiae lcukodernc;l; tiiaja dot. Lichcn agtius)pon,aic u njihovomlijeienju. Nactah. mastod cfnoc sjcmena moie spijciiti plavljcrjc kosc. GutaDje dvadmna],Jtrraina od crnor sjen,ena namoicna u hlacln.'jnxli dncvno ponraie u laeicnju pscicg ujeda i ponckadDro:c -*aiLrvai; pojcdinca od potencijalno opavx,gpsciceujeda. ilhaliranlculjaort crnoesjcnena moZcpomoa, protn facijalnc paralizc itetanusa ietiminnanlihovc uzroinil,e. Kao srcdstuo za dimljenjc dim cmi,gsjencna qeia lcteicinscktc. Rasrvaranje ckstrakra od gaveziu rodi, potom njeeoropiskanjcpo hemororlima.a zntim naDoscnjc fino usrürrcnoq oroq sjeDrcnn na to in,avcl;ke posljdice(p<z;t;urc) u njihow,n lijeacnju. Na kraj!, kaododrtak. ,rcbi se trcbal,uzjmati viie od du dran.rdnerno s vortom. Zapfavo.n,edicinskc koristi kilc s, sadr;ane u crnomsjcncnubrojnc su.a da bi sL. onc upoznalc. nnaju sc proLrianri djelanudiih lijc.nika. Ipak,nekilijeinicr tn.rlc da i rdrinro jcdcDje crix,s sjemcna nnrtc uzrokovati smrr. Iz ovakührljc.uju.ih oy,bira, mcihrostalinr osobrnan,a sadr;aninu oronr blacoslovljen,rm sjemenu. nnrren., fazunrijcri znaienjck.rjejc sadrran.,u stjedc.en Kuf a skdn ajctLr:"Ko7i. toljon Cospodara rr.or, sr,c nr.ii..' (Ku,an. 16:25). oznaaavajua; se ili hlo kojLr nu.ti,loiku sLnrtrtLr.u kojaje picdnct dcstrrkcrlc. a tojc uniiravanjc Lahatosti i üclahrosr, nc\jenrik.t nrs,prorAthhovojobjavi. jenjihorog p a d.,vodorja na polaeanjc raiuna.Nelalje, ispIaurircligioznr anatitii|.i tonccpr..... lijeka za svaltu bolcst osinr snrti" inrasvoja kanoniika ogian;acnja. kaoi Kuf'ansti ajct koji sc odDosina ned, gdje A atr Svenoguii karc: ,....tiojiic tijeh lju.lina." (Kut'ut, l6:69), a vciina uicnjaka slazcsc da ncd lijeii nnoge tjrrcle od mnogilr bolesti, ali on nc lüc.i svf ljudeod \;h boicsLi. Istainrciprctacija."tazi ." " ar;, u kojin Kur'an sar, sel)eopisüe kao "ltcli i niton Lie,:l,icina'(Kütrn, t7:8,2)i rakodefajct k(r; se odnosina lr e koji fasp.avljaju o A ahoKJm ork,l,venju. zato ito jc nai coqrdar i Stx,dtelj, Naju^.iicnij;, odabfaooyovrijcmeda ol,javiswru zadnju ponrku cücl.rn .o\rc.anstvura afapskdnje,iku: '...Zar (da Ku:an LtutA na nco ttshun (jc.ih.u),a .ta potaltih bude An4| Rcci: 'On je .L1Ljünihe ltutala: i Itcli.'" (,(o dn. 1t:11) U o*nn smßlL,KL,f'an je lijek i s]*lo za trjeto,clunri u'i vjorika, dokje on zasljqrljLrjuii. zaqlunuuii i desrruktivan za one koj; odb!ajuj üspravrjajuo,\ ahohr otrjaü.

'

I Dnrn,: rpn.h's],tr

n,J.'i /,, n,;i

L.

J

m :

:j.89 !,.

l2;rl

Om je joi jedna:NUaa .udotvofna biljka.üe $ namkoristidostupnc krozuputLr Allahoreg Poslanika, s.a.rs., a, poitujudi kanoniika osan;imja,oKljesmoobjasnili "blagoslovljeno ukmtko koiistiupotrebljavanja cmog sjemena, takodcrpoznatog kao slene, Allah zna najbolje. cvijet kne (\/idi: kalopef:dr. /.reüd)

örtiuu. rn'.'nnro.)
Uljc;urinouljei ambra Aronatiirc supstance dobivaju sc z cüjeaa ibalzama, brljaka, zaiinaiiz ani malnih sekrcta od kojih su ncka erncüalna rlja i mbnri;sne mastiproizvcdcri,dok ru ostale supstance naiiDjenc od smola nehlapljivih b;ljn;h ulja. 0rectcLiin;h) 'cn6ar) jcste (ar. Ambm iivotinjski sckrctkili se i,mriia Lrcrijcvma uljciura. Kadajc $jc;. cDrje, masani luii izrazitoneprijatan miiisr"r, ali nakonstajanjana . i \ , , . ' , l L ' . " r , " . '' i " i ," a,r. ..'uon. , , , n ' . S ' o r , " ' 1 .r l l , 1 , , . . , | 1 . p . o r o l je iivalitet bolji. a iLoje tamnija,to joj jc kvaliretloi;j; kao i njcnavdjdmsr. Ovo je sLrpstanca kojaje koriitcnau phvljenju partc ,a ; ncHh hüDaceutskih prepamra. S drLrec strane, za uljesurtrro uljc se gieikom snatr.alo da jc koagulirana sperrna jc zanrücnjcno jc sLrpstanca krta. i ponekad od obi.nihIj i s ambrom, a jedina uzeta iz glava ponekad i nasti i kosrijuuljeiufe.i koüitena1ckao goriro za lanpe, mazivo, za sapun.deterdZcntc ikozmetiku.podjednako kn,;omekiivaa i lcdo sastojak konzcrrans za kozu. je druea uljasrasupstanca SpcLmacer Loja sc cksrraktira ;z uljeiuiinoq ulja a takoder sekorisLi u piavljenjumasti,ponada, kiemaza licc i svijcia.S druge sirane. kitovo ulje Lrzima sc iz plavogkita (kL l3alacnoptara n'rsc.rlüs)i suravcai dro je mast, poputuljeiurinoe a Lrz njnLr upotiebu, ulja,;ovdjetakodcr lesiiva obiinijc ljud; mleiaju (.;libar). sam;im;n ulrern znanim kao'anbaf (dr. d'll,dr. onjc ponckad Stoseti.e.ilibarnoe nriomir;sa ia,hlaten. izn,;jcian, tiltriran, a poLom osiavljen do jcdnc sodiDei koriiten jc kao orüentaln;m;omirß u razlii;tin stupnjcvima koncentracüe. a"k.; Il,. S;.o nije bio siguran o njeeovorn rzlorü dokjerekao da dolazi iz inora u nom. S druge strane. on jc rckao da je otkrio pioces destilacn,ni za escnc;jalna ulja;, nakontosa.,ranje ded;lacüeproiirilo sccijc lomEvropom takoito su sc Evropljanivratili kuii s uzorc;ma oapsk;h (esencija).

r'r l:iLrike Frlcn. d.iN ltorint riv,kx alkoh.lnawLl..iüij.! dr lii dkLonh nrnr nii\ I dJ tijt rüLtanLi

25!

Raniji ;vofi su tvrdrli da se ,anbai (.itilnr) doL;la iz L,iljatta k&r ito s arncriiki stiraks(lat. Li.tu annL,tu nurocr,{ual,6ilibami tralzan, an,tn (dr. "Sftrdr .,ti.rrolis, ;l;amlrcfdivo (ht. Llquirkn$ar oitntatc) iliarlasno dfvo (ldr C/rtororvld, su,iciea,r:). Ncki sLr izvrripoorijeiali izvore ambreimosusa. Drugi r ti.rdili ctasc 'anbar proizvodi iz mirisnih ;lijc^la cibcrkc (1dr. Cynosalc t,cncli)r,iili su qovorili o njemukao proizvodurnoiLrsnoq jclcna. ili Laodatnovic;koja se dobi"a od dabrl (/_. Altladantia ruJa):", . apatoorneki ka:u da jc iilibar Lrpucleiena supstanca fositiziiane smrleprastarcg dr.vcia. Stafi Gfc; snrarül;su aihLü skan,cnjenim N,ama ili r akama zalaska sLrnca. Ovo rnrx,irvo irlibarajarlj.i r kao n.pfavilncrloevmc, ivoriai ili kapi korc scnijenjajuülje(holi.Dih do p(n.ntniha imajuzurubojL,. ponekad iatiianocntnL, ili sncdu.Rnekacl. .rllba,.rn:ebirizatamnjcr mnoqotrr(ininl s,aunrin n,jchuiiaima razduha ili mo2c sadrlavrr; fosilizirane insckte ;li triljke. Ora iamlikost iitibara kornri seu diaguljarsrru i kaorlckrratirrr materijal. lpalt.a kaoito snn,to fänije obj.rsniti. 'anbafje kaomiriszapfavo masna supstanca kojajepn,izvod sPcnne kira. Anbaf jc w. i suh. riaiau !ce. nrozak. ji u lijc.cnju .ula; udovc. Ko.ßtan boli. paralizc, tacijalne sluznrh porcnrcaaja. sron,ainih bolcsri k,rjc su postjcd;cc hlLtdnoac kaojcdrog od tcnrpeianrcrara. teilih g^so!a j uzr!kovanih iaicpljenjinra u o jjcvina nn,;ebir,uziDanpomijeian s piiinraili koriircn u ut,.tjaranju kaoL,J?am. Ambrno Lrljt Lakodcr poma;c hladninsinarLrrrirna kadapacucDt ud,!cnjeqo! an,nar,an; nrjns i porna:c otHanjanjunanjih glalotolja ili rnigienc (1ta.1/crnidarnr) uzrokoyane hladnin sunptonina.Kadajc kuhar s rurana. .inl)aipon,are odsrranjivar!u sfianos rrola.a jos qa zovL, kf.lljcn mifisa. (Tätodif !idi: Riba) Dehidratizirane hurme (\';.tii hurrDc, Dc.linske hunnc)

) (

I a

F ( ti ;r

sl Divlji bosiljak (dr nd..]clr,,j, Oiranun l,,lajorana (Vrli: statki l,osilrak) Divlji magarac (o. i1t.?,r) Equusosiirus onorcr (\',di: me$)

rl
p

r" O,..r 0,1ß*L o r p ' n \ uc i h . l k t r ' O\rj l,'hß1, i.rif !.rhb, i',, j,h,ir.tt(,!! .1,,h i

2(n)

Divlji porituk (dr. türcZ Alln:m nmpcloprasun, Plaripoiiluk

.hri; bar[l cl ,trit)

,.Ko qod U apoLrrtn,m hadiu nawdisc daje Allahovposlanik. s.a.vs.. rckao: ledt divlji poriluk prije odlaskana poirrak bit aeoslotr.dsr od rndimarja, meclur;m. mehkiie sc uclaljitiod njega zbog neprijatnorzadahakrlee prczvodi do jurra.., (Rencfnou ElväsitD. Posrojc dvijcvNtepoiiluLa,;to:dn.ü;porituk (dr tuüd; n.6ri) ; obiin; pofih,k(d/. A il1mpaiunl; aL huna. ncaiü|, tahoLlüfa:nat kaohüüaz rumi iti hunaz iaüti).!.'; Itastu6iu centralnoj Az;j;, divlji porituk (1a/..^ünrrrapetoprrrssuar) iz poroclicc Amor.qlliJaccoc 0ukovio), rakocler.poznat kao plavi poiiluk uzgaja sc zbor lukovica kop u okruienc njetnün purpufn;nr robolccnr. od kojih svakasclrzi do dvadcset ichni. . Divlji po.ilLrlje vrui i suh. Sporo sc probavljai ima posljcd,ce sliine onima od srovon bijcl{rg luka kadarc jedc kao dodatak..lcdenjc kuhanog d;vtjcg pd;hka iti prlenp njeeove vodc pomazcIijedcnju hladnihpriiriaai hcmdonla. pfavljcnjepr?ska od sje enk; d;yljecporiluka,njeeovo mijcknje sa snotom rli rtrvmim karranom (smorom k<,ja scnalaziu <,d,tdenoD z,mzelerom dn,ciu) ipurrjenjepokvarenogzuba hmcolakiar.e njcso!o odstranjivanje rli ga öak sloniti u komadiae. Ovaj posrupaL mora,zrediri ;skusn; l,jeinik. a ovoumanj,,jc abotrolju, dok.c ;tasanje herü,rcid;ih intckcija ovalvom dimtl umanj;ti hemox,;dni bol i pomoiinjihovo t,rciorje. Jcdenje srovog divljegporilukairctno jc za zLrbc i desni,a, sti.no l,ijelomluku, on uzrokule glavobolje, noine mi'e. zaramijujcvid i unokujc loi za.lah. l)ivlj; porit,k kori;; sctakodef kao diurtrik Grcdsrvo za umokravdrje)i ponatc mensLruacioni ciktus, rtrmuha prcizvodnju sperme ipove6ava seksLralnu rudnju.(Cf. b;jeliluk) Povraastipor.ilLrk (lat.,{ llim antpebpnsnnt) izgrupclul,ovalcste blagozaiinjcni . rcdalluka.13iljka prc,;vodi tobolac od varyskih |stovaoLot,5 cnl njc;an i debeo. Za mzliku od luka L,;ljka nc tvo.io$bitu tukoücu.BiljLesc ljuite postepcnim gractcnjem rlaoko njihorc bazc, proccsom kojidriijcstividio bijelim irjc;nim u,eoj; poil;ka shianonom od lula. Sjemcrke poriluka siju se dircktno LrLloili se presacli moeLr

2LrI

Draguiac, potoöarka, grbo:tica, erbaö; sjeme draguica Bastcnski draguiac:jeziiak Lcptdn,rl sdli.r,n.l\dilürtnrr, "lsaircnskijc jc ItuamEL'uHdrife je rckao: clraguiac meclicinska biijkakojLr pofod,cc opisao Alla|or Poshnik.s.i.v.s."a)va biljltaiz I'ri:njaia u afafskorl je,ikunaziva lr,t ()L,.rijc l i Lakdlcr Daziv;iu reiad. a mcduc,sralim EL,u Ul,arde nauo ju je essL,la'. "NioasiluPl1nesurcjc u orl Ebu Damrladajc Ibr.AL,L,as. r.a. prcnr] ,.iFii ,\lta_ ' "Kakai ho'og t)oslanika. s.a.!.s.: koristan lijekrraju sreme d,ng'rica ialorazajdniiki lzljcöLquic ov,bim rrkrnq.lraeuica nalazc sc u rjccovi,jrnriiri i srho6iu trticnr stLrpnju. Sjenrc clnguicrpomrteizbncilanjL, cfijcvnih cna. Lrc.ilr(icsri ualkovanc liiajen, isunrjc enojnclorrucijc kodiiriva. lijcii poticajnost. umanjujtoticanjc slczene
( t . t . \ t t t . . , t . ., . r r ' l ' . l",r'l .'.2,. .,ru ri,. . i\ i ri , ,r. Nlchlc naiurjur od l,alti:nskog dragLrica i m c d a u D u , j u j e ( n i c a n j es l ' e , , c i pomaie oboljclim od uvcirojr sbzcne (lat. .Splcnoa,r:5.o lnr) . Sjcnrc diaquica kuhano s kanln!mr'' dji:luje kao ckspekrorans.Pijtrlc oripinc baitensliog draeLricaponaie p f o r i ! u r c d a , ü s r k a t r .a c l i n l , t e n s k o sd i a e u i c a t j c r a m s c k L cT . ,ljdrje kok sokonr e k s t r a k t i r a n i n i z b a n c n s k o q c l r a g u i c ar r o T i : s p i i j e i i t i ( z a u s r a r i r i )g u L , i L a L kose. ( e p i k o t i l e d o n a m i hi) N n r i c n j e D e h l c n i o d ( l r ae u i c a .j e i n rc r i | s r a l , l j i k a o c a r an r i e p o n n a i u l i i e . c n j u i i i j a s a i u b r z a v a o b L r z d a r a o ru cp r l c r r c r v n i hz a v i i e t a k ai l r ü a i h o t o k az a ' r q c n r eo p o m v k r . N u , n : n l e n e h l c D a o d s a m l j c r c n o q drasüiielos sje,ncna u n r o a e n o cL r s l a n u v o d u p o n r r z c r l o z r i j c v a n j e potko;nih iircva injihoro nnguie o d s t f d r j ; v a r j e .J c . l e n j c b a i t c n s k o { . l f a q u i c r p o n a i e o p o r a v a k o d o s l a t l l c n o s t i , poveaava !ud,jujc nii;anu napetost, a p c r i r , p o n a : c o t o l j c l i n o d a s t m e ,u n r a r r j r l c p f i p l u a a . t e i k o a c d i s a n j u .. i s t i s t i m u l i f ar n e l s h l n c i o n i c i k l u s .u n d , j u j c L ' o lr r t a b L r l u n , a i p o m a ; e o b o l j e l i n o d i i i j a s a u o p a c .P r r c n j cu v a r k ao d s j e n e n ad r a e u i c . io L a p a u s k o z r u s l u z u p r s i r r a i p l ü : i m a i p o m ^ / e n j i i r o y oi i i i c n j c , p r c l , r l a k i a t k u d i j a L c j u i p o v m a a r j ci s ü a n r u r t : u . . P ; j c n j eu v a , k ao d p e t d r a n r ad r r g u i . c r o s s j e n r e n s at n n u l r r a r a d c r i j e v a ,i z b a c L r j c . l c r a l u n , m j u j e n e l , i t i i n i b o l u s t o m a k u .P , r c r t r c nno usihrjene s m j e s eo d d f i g u i a e v o s s j c m c n ap o m a 2 co l , ( , l j c l ; n d l e p i e . N a n o s c n j c{ l a s L c r o ad s j c m c n ad r a g u i c a s o c a t o mn a h c l p c s n üu p a l u p o m a z en j e n o l i j e . e n j e ,a p o i t z o d i s t o g u r l a u u j c o l ' i i n e g l a v o b o l j eu z r o k o v a n ep r c h l a d o r r . P ; a c o d i i t a v o p i i c n i l l draguiaevih sjencnki hladr pojrdinievu prirodu zato ito prlcnjc oslobrcla njegoro uljc. Pranje gl[e wdon od baitenskoe draquica iasrvafa neiisk,ae i ispifc !ßlornu jc vla:nosr. C a l c n j c u p o L r d ; {d , jeloldrjasjeDena d f a q u i c as q o i u r i c i n i ms j e D r e n o n , ,f
'''K.iDh): ',. \'ni hr ld l,0rl

126:

olra zahdjevaju zacrijavanje da bi sc ;njedr;h nj,horc t;jein;ikeosobmei oLa ;naju sliane mcdicinske korisLi. Dunja (n. sc/nr1:a1) TallRbin Ubejdi,llah,r.a.,ieka.,je: .,posjet;o samAltal,ooq poslan;ka. s.a.ys., kojije drao durju u ruc;i ponudio mije govonii:,u4t; ovoo Tatha jecti, jo ona i l zajatanje kojc sakuplja r srcdstvo snagus61.",r, Dunjajcj'Lhaasr{, voacmaloedrvetaC-qJo,rnr o o,rgoiz porrd;cerrra a korisri seu kuhüju I u ukuhanom vo.u. Dunjajc hliina isuha u fa,liirrimstupnjeyima. olsnoo njenom jc jakosrcdsNo ok,,su. Ipak,dunja je za sromak. za stezanjc i dobra SlatLa usta dunjcmdrjejc hladrai blirajeblaqom. .tokjcso ka,l; ltiscla duDja viie zatraralria. suhai hladna. Svevrstcdunjc gasc)ccl, zausravljaju povraaanje. poveiavaju i,tua;laDjeuiina, Lrralnoreralaju aLrd, loüstc u l;jcicnjü aircvau crijcvina. prd,jefa,ajuoticanje u ioku mcnTesa, pom.i;u lakraciju ipoveaavaju oricanjeml,jekaiz p,m. urünjuju nu.ninu ium;xju ko;u i membranu. lcdo,jc dunje nakon ol,foka omekiavastomak,dj.luje kao laksar^Lublazava zuiljivost i koncentracüu :urc 2Lrai u sromaku i sprciavaLrzclizanjc isparina. Jeclenjc pnjc dunje obr.,kadjch,je kao jak kc,nstriktor. Dunja r.k.dc.,,h,za," p,.ota.k^; plobavljene hranciostalil sedimcnata krc,z crijeva. nedurim njenopierjc,ätur jedcrjc mo:eizazvati Lol u crijevirna i oiteriti nervc.JedenjckuhancduDjcdjelujck&, blazi konstiikror i onaje prijaznijaza stomak.Buicnje dunjc, potomodstnnjivanjcnjen;h slemcnki izatirnr4eno pLrnjenjc medom i.isrim prirrxtninr (:linom),a potom btatorn sravlranre tosau vruapepco,(a zarin prinuenjivanjc dobn,c(,g) u l;j(.enju .;ni dunju zurnrm elektrniijern (sn,jesa ljekovirog praskas mcdomiti siruponrza iiiicnje pro_ bamih ofsana). Najboljcjejesri dunjL, kuhanLr ili peicnus medon.Sjcrnc je njctu,gvo.a ko isnoza duinik(ldr.7i".ied), upaluerlai kasalj. nedu ostatim njenin upotrcbama. Nanoienjc n,ehlcna od dunlc zausravlja znqcnje.podr;avaveDe ija.a stomak. Käo kuhan, vo.c dunjaja.a sromak i jcrru, cljctuje kao sedstw ,a jaianje srca, Iaspriujc stezarje u prsima,opuita s,.ce i oivarakrvnc prolaze.

j

Ibn \'Iadldre,J:Jt9: Ha[1n,..1/,1|: hi,sr.

d.,jf.

2t3|

Dumbir (dr. :clr.1:c/,'l) ZingihetojJicnutc: Anorrua, :ingi1,cr Covoreiio Lrlicima kojeic vjcrnici rskusiti u D;enncru. Svem.,!ruaiA ah kd:cl njcnr ic i; id|n.pracdunt non .a.nicna piti." (Kut o, Z6:17 ) Ebi Sä el Hudfi jc rckao: 'Bizantijsl,i je jcdoom nrp inrperaror poslao ukßetjcnog dunrbira Allahovo,r %shDiltu. poklon, s.a.!.s., kao a ,\thhov [,ostanik, je dao $akon as|abudio toqa, s.a.i,s.. (Narcdcno a i no,ije d.ü dn rakoclci." u "Poslaniko? knjpi mcdicina'od I_L,u Na imar Dunl,ir;e vrut u clrugon, srupnju a vta;anu pfvom.Durrbir proizvodi tjetesnu vru(:üru;blaqiJe pusari\ po a:c piobalLr (orklanja) i olak(ala povrtnrcna zaiepljenja jcrfckoja s, 'la.okovdn hladno.om iti !ta;noi.u.Jrlcnjc dumbira ili ljcgovo nanoiole na oiDekapkcohkiava(otklanja) piiucneni qL,L,rak jc jedan vila Loj, obl;kshLr komar uzilkovan1e'lainoi.Lr koja senalaziu papili oka. Dumbir iakoctcirasrrara i o.lst,anjuje ersLc ca!^e, [addscdri slra,.aju u o,je!inrd ilistoDra],u, zsuinrava rjclcsne posprciurc joi jc djctorvoriji lluide, spolni odnos: u lijc.cnju .akupljdrja ltutrhü t!etL, (11t. I:.1a1).Sirupocldumbira r.ikoclei uninrjc stomatiosisuiarasraf;j;m tjud,n,r cncrrijui uaeLr Pijenje roplcoropine od dva.liamaclunbn.a zasladenoq icicrrr undrjujesljcpljivdrje knrih ploiicarfoml,o.ila,pomaiencknnpacijenrinra iija sc je ispfavljai ki! pieriiczqruiava. DLrmLif ?a lijrkovc kojiwaznaju gadcnic i koristi si u !]eöcnju iaznih rrsrapferjem.c. kiscle, te|]ncnrifaDe ili pokvaiene toir pnl,ave(.,1. /)Äpcps;al i bolnihDa.lulosr,. i pomarcpd hioDiinotr, Ln,hirim Dumbii takoder pomaie fanvafanJe riskoznog nLrkuu, potpo a:c izluiivanjc pljuvar.kc i ponra;c . i . . . r' L z ' l ' \ , L , r ' , a t ' r. r , i , , , 'l ' r r i I h , , r . , " . U Liti, dumbirkoiistijcrri i stonakLr kili sr hladrosrempcfan,inta. K,scliili ukifljeni dulLir ura jc i suhi on povcaava prorzrodnju spe|mc. sLirrutira stksualnu Tudnju. olakiava apsorpciju l,m.lririhsastojaka. sla;ese s trhdnimrcn,pcramenroD jetrc ist<,maka, raviuje pouemcnu vlatJrosr sronraka urokouDu jcchnjeD reaa, dunLr;f osvjerar.t dah iura"aorc)ava hranuk(iaje hlaclor iteik^ za probavLr. mcriu ostal;m njcqovinr kofisri,na, a.\llah n,a najbotjc. ''[/ Dumbirova trava; despik; ncrd (rir. i)r, ,nckki:ha[.i ürhko; sontul t,]d'i ArJropoac,n nardus; moivarni roqoz .sle jc P,rncscno u sahit, zufci rradis dr je A|aho. R,slanit ,rka.,: , s.a.r.s., u NleLijcsveto i Djcna \ctosr nc so,;Jc jc potomrekao: biri na,ricna. l--lAl,bas,r:a., 'O AllalmvPulanite, na(.ini izuzetak ?an,ckrnsk,, d'ln,trnm traN fd. d:td/,r.Äit. jn je lj i koisreu $1iin .lomor;ma." Altahd R)sldrik, je potom: s..,.vs.. dodao "Osih dun,Lin,ye tm,c. (Cll.miris)

l

I
{

i

l2(ir

Najobiil)ijaje L,iljlta A,?bije dunbir.,yatravafdr riöd .,rrdöj et i:io) iveomaje . reska. DumbirovajctravaLiljhakojarasteu Lrplimp*a:.rinr.. l";;i" ," ,,,q";.,J",e s,oqainnatiinog zoma,a koristise u medicinski. .l",j"*I}l., tni.;.i.^ i k"; ."ii,; \in tcmpcranenrje \.rui u drueom stL,p,ju a suhu p, "o",. 1,",b;r.,";c L.a"a.*ash'o za omekiavarjc, btagidiLrrctik, Leuzrokujccrvenil,,ko:", icl,.anij; "a.1.^;ila., poboljiaevenoznu cirkulaciju. poma:epii vaskularnim ^r.pl;".;tlJt., .t;.,i;," mcnstrualno oticanje kfü. odstfanjujc nenornrarnc ka eDcosraike u mokmanom r.h11r,,lsrrrn,U ' ,dnpo.,,(e.r,,rnar, hr r .l r re , r -, .n , , _ r , r ., ir , , , t - n i. L. u ,, , lr 1 u r ü o i J . iI er,u r,,hl.r, r r o r I L r . D u n , t , r . . , v l , , r i r , n i . ,n / . , \ d n j . t ,L ,r , , l u .r riI. r , a kofisü sc u luc.enju ato,iinc dispcpsije doie p.oba*), g^,t,it,.. L;;",";; eomjih.eljusnihkosttu Qat. tvtaxitkrc). Egipatska repa (ar. sith nuhatLi) l}ctn r,ulnrris; crkla (Vidi: rcpa) El-Fatiha Poactna kui anskasura EI läühajc uvodna sui:r.noseai kfvni sud i praizvor Kuf,ana.Ona sadrii bn K ' ,r' r t'"d.r"'lr, n. e , , r - / r r n , r , , . r - r r r r l n r ,, . r , .K .,r.,, / h,..F r/\:.rl , v c , , ' t -t . t - ,r 1 , " . " s " . o r rr z: e , l , r n - , ,r , k | . , . r , / - r o L , { ! , , . .l o \ . . Allahov odsovoii Lrpuh,. ODajc neospon, l;jekza *" L.t*ü i ""r,"*tu,;" ^t;;, u.m;eGr rulür.r) pr!rn,,la. kljui za isrinsko dobr. ; ,.p.1"f,, "mf ". *"*" i ""ti,"ft, lijcklori i,baoje an qcskobu, strcs.srrah.rusu i melanh.rliju za onc 1", *.,,^;,, njenu üijednosr;prisraju uz njcnunadmoi i koji po"*lj^j" .j.- i.p**. ;..,;;;:, riol su re!t, u lrenom uacnjui u njcturjupotrtbi pri lijercnju njihovihbolcsri,koj; ,"amuu istmsko aatcnje opoiavkai pre'enrivnoe tijeic.ja i k,,j;,?^,nü, ,aj,l;bt; ratnu kojase nalazii,a rjenos objavlj;vanja. L' wodrem dijelusura;etakoopisana ciapoka,L,jc nrnogobriine .u.lorvoue , dogadalr prcneserc od str.anc ashaba Allahovog l,oslanika, s.a.v.s.. a sdje;n,je, Allaholim dopuitenjcm, nj;hova;srinska ponoera vjcra cra ponrirc ot,ovne postjedice znrijskih ujcdai ikor?;onoüh (ldr. /jus.oDn?s ldL,;**1 ,,.1*.a" ; a" ." t*",t.t,. opdavr. U jedDon ovakvom stuiaju. Allahov poslarik s.a.\,s ," ",i,"",, j",;.;,; .A öistotu irjemjeciDogod njerovih ashaba koncnrar.iiui;j kakosiz;er da Et l.ärih; djelL,je kaofukja)"Jr!
" s . L h i hp :, . r l j d n . j r : p . i , j o j i n i

2L1l

istinske rtcrc, osrtcdoicnta iistoton, ijasno(irm sroje Nrlaljc, ko xuljc ponoqnut nau.iti on ic L'itiu roguinosti rauumijou,ja. Ällahovonw,ljorr. isoe unutarnjcg od iiljeniinog sPoznaiLoonaobLrhvata ,ratenjc ivrlcclnost oves,nei onoga nardublje jcrlnoae (nr. tcr'ii1) AllaLa Svcnroguie.: porciara njceow, o*ialoiurjc vmja k<,jc Allaho'a irncna. atribute uziiiuru wirinLridr iasu,zna ipom,ii mu da iazumije nadx,anosr principi Ovr um takoclcr utcmcljLrie hjctenja) iuzviicnc rnoi'i.1Cl. Scrüata.potrichrresudtir)u (r/. ltrrlr) krr pLdirttlcnu poJj,:clio pojcdinicrih dokazLric ndjtlrost; rlolazal' Lr.rrooclrcdcnog sahata. djclai ptoglair.a"igLrmi (rr. jedmiu Ältrhorih arrihLrta iuhoinr surcrcnost,\llaha 3ospodarsLia r'rilrrl,rri:tl (ha ncgira (ar.rl,,/ri/icl). p,iprsanu sakrrncisrinu Allahrr SveDoguicn S'tnroguacg liudsku teologiju. ro'osti u kojaunaii anLrarnu firan ili h; koraunosi ponrcnjt pot,ebu<lausrli ncpololcbljivo Ova sLrra takorleipotyrlujc ioi,rckovu za svapiavaiau irla povuicL'il<, Lojct,r'dnic Gospotlanr io!ßnost o nj.govotr, O(lrialaLcLu i *jetora. SLroritcliu, Upfrvireliu. roritct.ptipisujuiirh Gospodanr Nj"guu^.sc lrrilc uput'cnc sL, iirrrra.Suka rc Lrp'a"a Opshrl,irclu sal,og ohLika jc Njelrovo pod kontr,L,n i konaino ülcnjc ostaje Nics.',t n Njcnu. tlijclicnicrlohr sc iskliuiivo od Niegai sal'a o Njcnu. saki oblih:irotr oclr:ara z.rurijck. Sw ovisi piijck,rl potrcbi potrcLi uput,rr i u za Njcgoron Iutalai:Lr duiajcsrc u nct,rcnjorlji()j jc odrtavajuia njcgaza trrclo, um i dun, O.rkva upLrta za Njcqo.rrrl blagoslovin,a. kojiveie,,vai $lcL i onaje sl,na i ncraslrlnikonopac na ovon i l,uduicmsvrrcrLr garanrLrjc inteiese iititi il, o.lstra,rih ljuclskc st\'.nre za onrj buluii. L\'al,'a Lrprrtr ihrrdrricn srijttLr. ra o'onr srrl)itrl,a idobra rrsko su portza,u sa orakvonuprrtrn.a I'o L,hs,sloi.i Zapiavo.rrzriieni ('isloh, g,i tc,ispuni nc(i,raiiLi hiclovc rlj nrkjeda mu rorrgnu da ispozra ucnLr zqrtinjanjc L,ilt, kogloris prcvlada sax,zathjuic L'olcsti r. nadalje. njcgorc. uglarnom, piiulu porraicnu urodcnL, uzrokaitcrc r ncdaiazahtijcva nog protckt.r, a izbjcearanjc izaulijik no,txlc('cno frl. /iirct). nori duh. razllirLr prijen,iljivost fohrdivdrje \jcfc. posoji koicn sun [,]-FaLiha nirc izn,iiljotinr. no\otarta,li aigument a. u Allaha.Ni ga ponritala it,aicnanaclnri i nhi kora neosporra rcakciia Irsprijclonnodgovor prcn,a kojanijedostupna bih kon uaiicnon z-naniLr ne posL,li sraza Nadalje, gc!csc ohrijenja;slaLosti znanje sra, nicgo'ihbolcsti. El Eltihr. ukljutirju.i sL,ri kljL,t *rn unn'crzalni Ova ic ucliinn'tu"nu oni:in:r:usor liickrr hiti urc El ELLrha. jc put puta. posLoli 7a hrgaae iDt rrcdan rratai I'aita srakog siqLrinoq kojioLrara sva uri. Kod Ällaht, putukori,,cpo.inic i zavriava u ovojnqphnrcnitijoj na,\llahovom i ona se nalazi iznadopLsa rcaa. njrnc Lorisri su rtprt,cicnljive njenale rrijnlnxL iaL iol,jriojcnja.

:1ili

Kad god r,rLspozna njcnuuijednost,nos;jeltaosvojirir, Lrh.riji Ko ju je izjr.,vofio r objaiiojc kao bljeitavos!jcrl<, i kao k,njrj; Ljek i savricnuprcknt;vnu med,c;nu ä zdravlje i dobrobir tijcla.umaiduic a, kad mb io shvati i doscqne;mpcfativne i pljeLopotrcLne duznosti kojesu udnricnc s nj.,m,onda n;jechaDovü,a it; sumnjanc n,olcpoprijeiitinjegov put neopaieno. i da ne budc uniitcra. i nijcdnanccenu Lrrisana pol;tcisdaka misaone moie proii njerovimurnom,a ila nc Lude proiiitcna, i bil, kojab.,lest k.,ja,adcii ovalvogblagoslovljcnoc rol,a bir ae btasa; 1xotazna. Prmda je sua el-Fariha üniverzalni ktjui za cudo blaeoZcmtje i D:eneta.ipak nema svako potrebnu siruanost; moguanosr da sa korisri. Nadalje.ka.latrajraiimalci; plnor clobra spoznaju njcnumrcdnost,shvate rjoru naj.lubljut^jnu i deiiirimju ncn kod. oniie ncunnjno pozuJtida krciraju;sp|avnu vcl;.iN, nrc.let iL,ni pribadaaa porrebnih da odgovaraju pribadaiarna u srcrnju k(ii otriia !.cli.aDsh.tru sieuinost üre cl Fatiha, i .ijc je uvndrje un;ve,.zatni Ltjui cjelokupno blagL,zvijcnih kuf;nskih otkrclcria. Nakontosa, oriic bitiu stanjLr statipndoLcan neoenniienog .lobra inilto ih nc.euskratiti od uzimanja svega rro po:clc ;ti od 6a)u.+,io L,;t"t"qn ito:"t". Ono ito smoizrau ili u piethodno navedenon tekstL,jeste isrnra, a ne pfcrlc;vanjc ili metafoia. Ipak,Athh sltmsL,.i u svojoj neizn,jcfnoj uzyiicrd ;s,jaraju.oj nuchosri jc da jc naainirajnon,. izabfao On jc takodcii,abrm r1aprikrijc ovakvo moeraniieno dobrcod inoni,glih umovai natcrijalisriikil p",l^,nrl, :,,dnji *rll]" f;,,ai_"* svire|Lt. Zapü\o, skiivanje zenriljsLil, btaeaod ovakvih ob,,lj"tih *,o"a;".ca Ai laho\ajcmLrdrost. a kad qodAtlatr Svernoguii piiki,jc ovakva Llagana ovonrsv;retu, On dopLrita icjtanima izlim ctuiarnr da nanesu povreciu L,ilo r.","" l" i-^ *1,, a" budcbl;,Lrrj;h, a to je da tri spiijeiio bito koe namcttjivca oc1 closc,-ja .,,ih ;taq.. Zapnrc. nc postojc snaec k{ie moguprevladari ovakvc,le dut"*.,;. pt".."it" ,uzuiencduic üiih zbitjakoja ü):e poriiriti izanrfznutiposljedicc ovaklih,lih duhou pono6u rrjihovog pukogprxustvai prolasku. i * p..t.ji ;;j*lnn ,l; ,luh k,ii je moleizaaati (na dvobo3). iko god sc usudida rskuiati sc u olakrcnr poijuhla; bit aeosu.lcnDa pri,past.S drugc stranc,duScvetinc tjuclina ovomsvrjcru nanaju o!a],i'e mosLrarosti i nc moqu pievladatiili porJjarmiti zlc cluhorc,;, nadatje. mi ;e moeLr piimiti ovakvunaeradu. Ovojesurcr ul Iätiha,uvülnaKui.anska fa, kojau prcvodu na tos:,nskijs;k "S 4ai;: i'renonlrr A11oia, Mitosrir.os, "saaritosnor . tltc. Alhho.Cospodan srjcLxa, hr,ol;uno, MiLxril,os, sd'rlos,rog. vtdd.ud Ddna sudnjcs,tlhi se Honja,". i;,t iab. panot.lraiino! U purinasna Prati no fut onii lioji,m si nLxt S.r.rudde,r,ao. 1tut. d nc onihh.ii su ltrotiosabe std:hu izozL.ati, niti artih tpji nt .att oLi!,. t|,i {i*.*,,

i l[ode

ul i ] I 0 O{l!r.,nriuu. poslj(tri orruyn.qr,t{h tr..rjtm t-ir,l,l

2fii I

Endivija3o'; batavijska endivija; cikorija (.rr./,rLlibd) Cicloiun cnlit;a Biljkad ivijeimap,omjcnljn iLcrnpcrantnr Loiise mijcnja u ulnrs na *odisnjc doba.End;üa jc hladnai rlatna zrnrr. rmia i sha ljcti.i iznrcdu Loua drogaza rijenrc proljcaa ijcsini. rrpie. biljkatczibirrhlaclna i suha. P,st(,je dvijcelalncvrsrc cDdivijc: iin)kolista i koyrd:arou lista. Endivije su t"rdc. onc hladcsromaL i ponazu priJraru. kuhane cndir;jc u ociru djeluje kao Jcdenje jc posotoro lcluiani podrriilac, cikorlcili dnlja c;korije. koja boljciraic p0l,avno srcdstlo ,a raiaruc. onajc jctkijai onaporra;r nrl,talosL stoDraka. Cliko ija, divljavßt^ cüli,Ljf , j$rc naj.ljdtn(trnij^ biljka?a n,jans;rdrjijchr. O.a jetrei L,ha'rrujr otvniaanofnalna zaicpljcnja njurc ponatrr oticanjc, podjtdnako kaoi onokod stonraka i slczcnc. NrR,icnjenehlena naiinjcnoq o.l liiaadnlje cikoije lijc.i podarnri, i korrsti LrslLraaj*uIitoplosori.^Dja oka i otnor kapl,a. Nrnoienjetoplocobloqa od linr divlje cikoijc ral,odcr ubrzava lijcienje iko,?ionoyoq uboda. EDdivijetako.leifon,ai'r or\ar.r,juzaicpljorjavcnai cijci,a. iistc izrodnekanalc jeste bubrcrai pomaTu rrstnianjekan,enca u 2u.i. Nijbolja usta endr.ljc ^ jcLru ona najgoiia. f ijcijc $La d o ivijirrg liiia korsLi Lod :ur;cc,pogotolo hadasc porrucia sa s,kon od s\]eiecruTnrannoros liiaa ili liiaa biljkcL.rnqan ili onoqod an,sa. U\.aräk rl d iv;j;n(,g ili ciltoiijinoq liiaaotklanja nadutost uzl,rLoraru ocrr(,n NanoicDje roplocobloqa od s.ü,ljscnogc ivijino.c tiiia unrar!ujc opae sin,pkm. oricarjr,por;ac ,,ri.rnje tuii i Lrnanjujc proclor rrüaine hNi i oncod .Zurc :uai. jef sL,be F.,rdivijc su L,rfis,!ck&ta f jd,, neopfanc , noqulicne, !c.inu $1ic snagc i n,cdicinskih osobina p,rnjr gulcnja. rako,r i Ipak. cnrhije raLo.lcf inraju anrrlornc oobinc kojcubiu avaju opora,alu Jui'!ju In)vmj^hfanonr. Prrmaztrdrje otüu e vodoDod kLJraiL cnclnija porraicluc.cnju rakodr:r no.nesljepoac. Indnijino liki: iono od di!tjc cikorijckoristise prilikomspavtjanja raznih mcdrcinsl,inr prcparata. PiFnjesoka od cndtrumos lii.a iaje.lno s asliMinr uljeD cljeluje kaoantrdot u 'ciinislü.ajela t,.vanja hm,ron, iori koiiste u ostalin, slu..trcyinra trcvanja rlzmijskoeujcda iliikorPionovoguboda. Konadro. n,lijcko koje seeksh.alrifa pfoaiiaa\a iz sLrbljika cndivijc oii i oiklanjrnjilhvocrvcnilo.

l hir l r d l i n , r I l n , , , 1r E ü 1 , r i r r n k l d h i ( 1 , m , 1 n L i : , u , ,(L . , 0 , i r ; r i , r , d i 1 rq h n n L r 'li,(l.tLnn:1,i,\)rli,,,hrhL,rr,, I n,,l N,',$lrJßl ,,l,lLlt,,d,,L [ .\ j,i,r r ! i ! j . i n . i r i d h r , , u r N l t , k i . . . l t r l

1268

Euforbia fd. jd,ull, Euphol.ia piLhuusa Bijeh niskanrljedika

t:ü::,i:::iil ::*ti:i:tir,]3 ;; :*;mit i"i::ir"J:ä:i:
di:::. " pc,rorlice nrieiika ,,,?$ffi';:i::j::l;üiij,# ;.r:"li,,,,","1 do Iu0cmu hopsbm i
k."j""i,,,". .,"d,,i ;,,;;;ffi ;,, ;;::;ii :,il'nu toprim

:ti x"llil.J.:;**fl ;Ji.J;ffii il ^1,ilu!l,Y;;xrr:ili::
l rnalcodsovorta:-Konstim culoibiu kaop

p11p r*1,r"xil:*ä#$rffi TII** i*tff tr -* d",k.'p.,]j:r;;; h" ;;; ilil J;t;il:"il
ffi

,-",i.1*lt::*l'ff ::l;'.l:;:T. ;ilJl:jlffi :lili::yTJtffi: ::i:
su i.kada orpadnü, oneva scbc ostavtj,ij, l+
Euforb;jrnoje sjcInc vr.uie isuhou icrvdo

iliä:[:\:ff tr

)::""'":"itiff .:,i? :,51u:',-fi,ffi !:i*t; :t*JiilHlj:.":']]J:t

j::ri llr" *F il:lllär: I::: n* ;: l}:r,i*jqili :#; ,eko,rrowsLasLimrlevo*,.",",",,.","u."'J,ll;l.li"U,,:l:ll,;:,:l:::l;
KatlasceLrforbia koristi kaoIaksariv iii sr

::.,::: ll::il:i:;iTilii J:t::: ru* lti;f:.,;::h:::lii":,:äT:Ji;,fi

za s,unL,,i,anjc p,o,aska i "'.il:;:,':.:^it;;,f:,il"Tili:lli':i-"-i t;ick

smj.saL', rrcr*r"'*r.ä*,i',;: ; ;J;;;i;, ;:okom ne i:fi :li^',:i,:"'"i,illl

-r t u / . : n 8 2 . 1 ,\,t . r t . , l nj r r t . , l . , l 'iÄr Jdiit: I dd,ilt= 1.0+ 2.08$ (zalintu jrk^h). {t porf!lDr

tij;lt::: ::::) :;, ;:;:t",lJl;: t: :; ;ff "::"" ;ffj,li ;1;:::;":il"

Kro lijck cufoibia ;ma ncueo.lan i sadlj;! olius,a njenoprcdoziranje mo;e Liti ^^^ u i i F , " l l o ' . m 1 , , , o . , o ' . . / h,o !, , , . , " . , , , , , _ ; , , , . , , , , " ; j ".,,,,";; :r'1.::.",

?69|

Glina; blato (or. ic;r) g,:.,gtof/rnsi.r: Ladiskoji ohraLr ujt lru,lerla i<lu zorliu ili qlinu (1ar' Ne posrojr u pripranc Allahoron ll,slaniku, s.a ,.s.. sr la;ne iragid) i sveoval"r izrckc[,:,j,: psiholoil'c kaiakLcrisaot sa ntprarilnosti Z,rproo. jdcnjc je ucmljcsnrpton, kiajnost koiemogudi^cgnuti i<lcprcsjon, voljnonuzncnri,o,oiiu i hbkni zr stczanje Zunljaje hlJru iuha ijakojescdstro Jddrjc jc zd,,lciicirrc ttstinr' krrtrcnjt i tircvc Lt prolazt. iJ crijoa i uzrokuic ;ile i spiciavr krvnc sano za ranisko svlhcponckad dopLriteno Ipal,.uporcba slineu n,tdicrnske ; ko;nr ua raznolikc Lolcsti opranc nu,id,jc. a Da,roirnjc rlinc na koiu nakorislijeje rnt'rnjr slczcnc l,ol(,vrli orl splcnalqic. o lj in,a koji sL, Calcr rc sotofi. ol,oljn,ja. glinunavlaicnjcnr karrrta (Ll. ,Splcr tcipatsku ,l i ocldona. a kojiu narosili c,rrcra/i od oral'c rriirrlnt glincri niihda l)di.i. ml'c, icdaili rüri, a kojita je. izslmh. pozrrata poclnau ivrnn kr(, PtloLcrapija. ovat( fap,l!.Lakodcr ko,,srila Gljiva gornoljika; tattuf; jeleneljiva &r. /innc n) Tuha. or l,ilihu l,<,ji rsru rr zanlji.Ärqri n.znajLr sLrvcne:liivc Gljirc gomolji|c.irrc 'olujna (o je g,oma rtirl). zato iLo:c li,r ka.i lturrrrl l,iijkr.- Lrra opicpoz,rata jarliajurr jcscn. rr dol,ariujnoqnrmcn;i, $ljc sc ntkc gljre a poscbno onc oLil,ro tnlF da povriini hor sl,rrc\c iponchad$ Pml,ij,tju gorn,ljiLc bliie ral, rrrn,jiraju . l l ' r ' ' r r .. . l ' . , i . ' . , ' . , ' . i . j.sLi't i ljurckrnpi,asLi gljLrc kojeproizvrxli spotci ,Lsoko Clji't su qomoljik. (poslasticr). 2 do -l(l cm se kicic od r rrjrho.a,cliiinr u cijurjtnckn, deliharcs oko :J(lcnrrpod poviiinc \lcdu ro.asro rijch korcraste dio gonmljikc rcsrc Jcsriri (Lri. gon,oljika gonrljiha mirrna bijel,L lirl,crn/6rrnl.::liiva u: oiLr'.t ustan,a i Li,rrnra (trkoilcr gljj*r gonrijil'a)koiairrra s t. irsLc u icscri slahos bijelu re kaoh:,rLr znana qljin (ldl. koia ima raz'u.cn Il,cr ntrenairurrl, sila I'rrrrn clolrzi kralircta. sonoljika I'ojare zarirrdolazr zrnrska rljn a gonolil'a(lnt TrÄs Änrnalc) oblihi iastcu rcscnr je v,sra cma Tii/'r' ftste ü Ccnta flci i klalircta. a isro tako s!.lnjr vcliiinc lcscr. k<,ja spa,1a nrctlLr eljivegon,ljikc boljcg kvalitcta ncLttospotun) gljiva::onro!iika, (tr/. lnho nlini) rastru jcstn i na kmju d(iazicncni gljna sonoli,ka a isrc, Lako jtscrr ji' poslasticonr' u i s atrat a r asrr: koja n;!l,rJjrvrsra. "11'a s a \:s . rckao: Cliit sahiha rra'dcno ie da jc Ällalo' t'oslanilt, U 'n,crinc qonroljike liiekza oii."" ' i niihova vo,la"aclrr! N ocl

' lltrliiLirr 1)rji: NIuJ,n,.li)1!

1270

Cljila_sonoljika ili iuberLrtiterarurije oznaicn,i kaopod,emn; ptod Gr tdn.d: . sl,i,tisc).Clj;ve sonoljikc msiu u zenrljibezsadenju, " o* * k,ork", q,,,r" ;r.,e.,, podzemnc vrLe stabljikc ito liic na kn,mpin.Njihovatvarpo,"a.,o;; somoljaste easnih zcmnih rrari koje sc nakupljajuza üjemc ,;nskc hladno.e,i poqcnju sc bl,ic povriin;zenlje,dok piotjcrnakisapoma;cnjiho(, doziijeyanjc. Ctjivc soInoljike naziraru r takodergomotjima6, rcdlr_, osnova rea_: bujati; tar. r,,--", f,,;"tti, . ponekad se na arapskomnazNi) d.üo.jii1t et.l(rj. Lozic ,cmlje Gdr'.e1td-;,).teDc osp'ce. srednje bosinje).vel;kcboginjc Gar;ola)),2.1. 51o * ln"tjaju na sl;ian naiin k&,i os;p bubuljica kojijc posljcdica virusa !cl;k;hboginja. Nazivje comolji^eden iz sliinostiizmcduizrastajL,ailr modclacljna qorrrcljjika ; velikih bognja u obtiltui tvai. .Sada, rclikc u boq;.;" ^*."*, 1."";r, lir;;" l,;" ," ja'ija obiino za vnjene länoe shdrja razvoja djecckadasc nj;horaundcna vr.rl.;na i poi,nruia,lijati i ,ahvaaajü snasa nr;hovo t,jet.,.Glarni etemcnt jcstc velikihboeinja kn, a oncse rtproducirajuu timriidnon tkivu tal,odo uzn)kL,ju.; b,,bLJj;iav; osipe. Ovostmjeurckup simpri,me vruiice. nclaeodnosti. i nahlada k.i; teic'.ja stavotrotje budu sli.nionimakodobiineprchtade. Sl;.,ro, i podanaloqnim prifodnim stanjima, eornoljima ili eljivamasonoljikama.ovim asLomicetozrint qljtrana,li bLrbulj;.avirD olprmaj gasnezcmne supstarcerastu rspod povriine zcmlje zi u;jcne pfoljetnc g"raru.e sezone, a dostizudozrrjoanjc u jescni zimi postajuh,?na,nara kao gljive qonroljrke ltojc s skupocjcna poslastica za nekcljudc. Cüivc u gonrcljikcjedna oclprirodnih namirlica ircdovna hranateduma noma.la. a ob;lüu u divljmi i favnicana.ctjive sonotjikejedu se sirove ili k,,h.,e. Sto ScLii" nj,horocolusa. najboücod njihovih vistasuoneno seiazvüaju ü.tjclmirno pjcskoitom tlu s ogianiienorn podzcnnomvodomi onc ik, sc fazv,jaju u nepl(xtnim pfedjctima. Slitno nckin vrstanra jczerovitih gtjiva kao ito su itivljc gljivc, neki prinrjcrci cncrl,asr;h eljik comoljikasu otr.ovni i moguuzri,k.*ti .,6k,ij; ("t*-.]*i). Clji* u somoljike hladneillarnc u treacm srupnju. Nt{,suuzrokovari iicLustomakLr i sporose pLobavljaju. Itcdovno jedenjc gljiva sonolj;ka mo;e uz,opkovatiqftcnje stonraka. udar (ar. Apoplcrrl, paializu(tdt. Hcmill.qia),bot sto.ak. ;l; za.irnva,; nohaie (rctenaciju urint. sldh ivh;nih gljwa gomotjika u sezoniboücje ncs(,jedcnje onihosuicn;h . Jedcnje ilikm?erv;anih. hil;kom pripiemanja cljiva eonoljika a otxokonesepno mo,.aju zakopati prekonoii u vlaino blato. poromsc h.ebaju oprat; i isrrljatiodsovarajuai;n kan,enom ili kiompirovomietkom nakon nckolikosati *""1"";" , p,"U"t."-"*f" tr€ttranu sa solrui majiinom dui;com (ü. za,ta\ lal.IÄ,rmas scppytron). Kacla se redusiroveili kao saiata.gljivercmoljikc trebajuse pomijeiatis maslinovim uljcm jako s Ijutim zaainima t prcmetati da korisnikupomoenunjihc,vo probavljanjc zboe nj;hovc rmljane ; ma$,ePüodc.

27t I

dejstvoza pmbavni tiakLzboq rjihovog sroma$oq Gljirc guuoljikc inaju dr.orako p r i r r l n o g g u b i t k a l p a k .o n c u l o g cu u r n u o r e i a r a n j L r L i a n l j i v o gL r a l i t c t r i u c g a t i v n e , k o j a i h i i n i k o r i s o r nz a s a c l r : ci s t a n . a n ur o d e n u t r a r h o l a L r p u i u i cn a p r o d o r n o s ra p c i c n j a oiiju ilikonlukrivitrsa t r l j a n j co i i j u L a o p r a r l . au l , r c . c n N n , i u , q s l j c p i L L . v i d , a o v o s u s a m o n e k co d ud glj"'a gon",ljiha.rsLi I-ijeioici sc slair.la sLrp^

" , l1 , . " . - r i r ,1 . .

' r" r . l .l . ' ( ' , i ' l " r ,i . "Cljnr: suul mcnne.s a r.s.r PoslaniLa. rkazr.Ällahovog Sroseriic zrratcnia

rijcainarai,rrcli'amosuiaLLrnaic.jtr:k,l,inroglooz.aiilaLi Pixlanikrxc L potreba jc u ili'limi. neilutin rijci za djcculzracla osgurao Allah Svrnoeuii hiaru koru kao slatkiic znanc rlaoznaai obrtne kaoinrcnica arapskonr scovdlcrrckoristi maraLr kojizna.iclarU ton sniislu (o. rrann),vea. t(,gr.kro pi.lazniglaq,rl unjcsto nrana ponni ÄllahaSvetursuicq i i rluhovrri clrrovi n,atrnialni rnrrjc da sLr mr nikakve znakoa,\l a rljiveu gont,ljike lsrrilabili brcj,ri, darcrui dir:ci letlur orl ovakrih sFoenjr' Lh i je t. 7a Njtqora i osig,riajrr Lrlo'c nr,aida sc stvorc lrn,cPitine i bcu iLako ih opsl'rl,oda o,i l,cz utlnje, trula rL rada.s njiho"cstrane. srvorio blagodatr. Allalü\rh, d;.i.. im;eu Lorisri od potret,c ili navorlnjlanrcnr za oranrcn glilr dicciIzrrclaLroblikulrrarc.On jc opskrLrc Alhlrcrog daraprcnra SL<, st riae Lliehor. [nr njiho'in, sasLojcina qon,oljiLc i lrranljivin srislLr rr.rrsarir:nijirr u or.oD (rr. tü1otL:ul'n: biljni vrk tall; pitrlsrarliaL:mcsokojc su rn.iih. a dok r prcpelice rlosLLrpno Bilrnr$k ltoiisujth Liloje sptcnrrc trrcreiju. nors)pnrii,,inrjc porrel,rru jc ritalna lrrana za njiho i ono bilo clLrcaa s pLrstinjsl'og skrrrrljaL inr slat[okojcsLr i s oal'rim Alhhrvur blaeoJovima I),cn,aLduc,sannr livot. zclmljc iopsLarak. iuclnju za zrdorc,ljiti svojrr hili u nrosLranosti rlrgin. oni sr l,r,jnim chrrina. merhr ak ltu ditljiN Allaht,fin clopuircqcrn. i ptin:tti prclau mcsorn (.a lurrlrd:aÄirr),kojcrcdurqioblil' manrroq slatka Stosctiic obr-rrgpnrodnoe jc inje hrrna ]',rjaF siila s ncba.a o*r jc siguno i li,raLao mane.o,o l,ijela.praihasta fcnomitmoiescjoi p,rstranati alio'.trpLrstimjski oclqladi, L,rlo iudorruro izbavljenjc qdjc ;lutuju ljcpliiur m*lliilu rrsckti istoka odwtcni na nalon podnriju Srctlnrcq zra.i /rrrili lirctul,,oi'Sta ie (tr,)1' izraz urtnrn,aaa. Itije. nana.a u htl,rcnkom zr glji'cxonrolrikt. iuiaznrana s r'vs..I'oristrr krlajcr\llJrr Poslanik Nadalie. je nijcLadio. sadic, za hoji uijnlan iolek iz Drcrrcra u drugoninislu ro znaiilodar oraoili ga anijcvr,. pokl.'nL poito su gljirc goroljikc od mennc blagosl.rvljeni U sakom slu.aiLr njih) iLtta od clu ondaodakltmotetloiiozbiljnija sve irojc Orr usarriio nua. scaratidajcAIlah Svemrguii Da bise to iazunlc!o izvomojfonrl (obliku). sr'orioi da sc irolcjc On naiurro iesti:dol,roi kolisrr u svojoj je od Prcma trne, rc ito jc izromo i lo izrirc iz Allaliorc zapoviFdioslobodoro je u s'rhunanirenjuru Njegovc da budcnurifcstacija i srvoLcno i bolesti. ncdostaLla

l:7:]

ncosfaniaencuzvisene mudrosti. Ovakvr sworenjc nosinepobitne koristikadapostoji je u skladus Allahovom zäpovijed;. kao ta|ao i sprovedeno Samo nakonstvaränja stvorcno moZe postahpredmcrom promjene kao posljedice njegove privlainostiprema jli suprotn,m elenentima,mijesanja s njima udru:ivanjas njjma,poreddrusih djelot_ vornihrazlosa.Nadalje.kada bi sesvcostavilo da uporpunjizvornusvrhustvaranja, to bi svakako bilo sawienoi najkdisnüe. Zapravo, bilo koji uöeni posmatraiprirodnih zakonakoj; odreduju demente vremena, biljaka i;ivotinjskos;jvota na ovom svijcruprepoznar ae uzrok iproces h,arenja, kaoito da s ovakvc prcmjene dciäv4ju samonakonzaöetka novogsworcnja. ovo ükljuiuje stanjaokolisa,Ijudskosi zivorinjskoe umchnja. U ovornsmislu.a kroz vijekovc, w.ina unuramjihj vanjskih neda.ai polastjod kojihjeiovjeöansrvo patiloposljedjca su nj;hovjvlasini djelovanja, a koj€su uzrokovali neposluinoiiupremaAllahovim zapovijed;ma. Zapravo, nevolje su posljed;ca ljudskogneuspjcha da prihvat;Allahov,r poruku ili njiholos odbijänjada stijede upute Njegovihposlanika,a.s. Prena tome. nepokornosr, (dr nevjersfvo ; nezahvalnosr svakako t!'t) oboljenja, kuga,sda, newerncna slavniuro.nici bolesti, izemljotrcsa, a zbogIjudskog odbijanjaAllahove porule i upozorenja Alhh Svemogui;kaänjava rh na ovomsvijetuprvo ndedujuai rlu, poljima i plodonosnom drveiu da zaustave potpunodavanjeprinosa.iOn uskraaujc njihovo njihovekoriri iograniöavanjihov urod,L,kljuöuju6i ;vüne blagoslove kojcje On usadiou njihovproizvod sveto dciava seAllahovimdopuirenjem i sveto odvijase u obliku landane reakcije. Ipak,akoöitaoievo znanjei dalekovidnost to ne mogujoi uvijckshvatiti ili pojmiti, "Zöog onda muje dovolj no pmiitati svere rijeöiAllaha Svemoguöeg kojeglasc: onog lto ljudi rade pojauio se metezi na lppnu i na noru, da in On da tja ishure kaznu " (Kur'an, zbog onogarto rade,ne bi Ii se nonraoiti. 30:1| ) Nadalje,pojedinac moraprimijenitiznaöenje ovogajctana svojsvijeti usporediti gas onim ito vidi oko sebepa 6e vjerovatno shvatitikako nastajubolestii neda6e, i hako suonepowzanes ljudskimdjeloanjima. njihovimskretanjem s Allahovogputai njihovim prepuitanjem onomcltoje On zäbnn;o.Zapravo,yakipurljudi seLotebaju i padaju izjednog popuitanjazcljamau druso, i svab put sc oni skrivajuü nj;hovoj tami,i urivaju u nj;hovjpohorii bezglavosti, a Allah Svemoeu.iuzrokuje ncdosutak u n;ihovim temeljnimpotrep!rinama:vodem, vodama.tijelima,oblic;ma,rodenjimä, rjelesnim ;lu.evinama i karakterima. Ovakvi nedostaci piävednooslikaEju njjhovo mentalno stanje, zla djela,nepravcdnosti, dnkost i raskalaienost. je velitinazrna a bilaveia nesoonakojupoznajemo Zapravo,jednom damo,öak danas, i onda su Allahovi blagoslovi obuhvatalii pove.avati njihow korjsti. Inan A,hmed preniojedajc on jednornna;aoujednomod öuvanih silosa zita Umejadskog halifata vreautna, aveliöinajewakos zrnab;la kaoLolpicahurme,i na svakonzrnu

2731

je \id!, nitpß: "O() je pfoizid ddra kadajc prrvdaprciladavata. (Pieneseno u 'Nlhodu" trl inan,aAhne(ta) S dn,qcsrr.ure, veiincprcvhdavajLriiL Lolesri, ncdaia.nepiaritnosti. oboljcnja, slabosti. mi:chosralinr jel podsjonik sin.lnnintapo,natim darras. .,\ttaho c kunc krla jc sprrtdora nad proilinrodnreroiikiD i grlcnrim narodinr.t. ionj su prisurni $rdoci njihoribstradanla. Ko rorl hodi njiho.omsrazonnezahrJnosti, i erijeha udo()ljavanja :cljrm^bir c,c sirur no poeodcn dijelonnj,lrcye srdbincna onj iti onrj raa,n. ili (i' i^k pfirur; Dolo i ncpozDato simdanjc. Ovo ic odrazitipravcclnu presLrdu j!rivn,dcnc,ju. i Llz\iirnu i ne.ljcljiru jc dr je ilje?dana AllahovR,slanik, s.a.r.s.. istakao kug^podsjcLDil, ka,nck(ioj jc Allah Svcn,oru ii zaprx iji'r|oclanapadnc prijanrjiDaiod Sl;inottnnf,Slemogl(,i jc i odicdro AIlahsr.orn, iazar;ijrric "jcLrovc huiikana scdam dana, no.i kaottaznu ,r dn,!:inai,rcl j{,sropisaoi iija zlih.ljcla, ariizaDr i poL,un.i 11o u detatjc u svin spisrma Zapr^!o,onoir(,ji ostabod ovakri!unisr.tr,Ljuail, jc rck(rlaDjstuqa sita Lojistoji.tr nosi$jdo.cnjc NrjeJr(tre ,,?viicrc nadDroaiosri inajriie isrirc;nepiekidnc konhoti. nad srnr strarima i Lriura. Orakyaar silabiri sprcrnnr da napadn 'iijemc,NjcJlx'n ?aporlcdi i Laoopri rna. Orojc o,,o*o scnaz^aopoDrmom. Allahovin urro^,r.njen. pouLom i iDrpcf arirom. '\llaLic Srcmoe',ii trkodcf naainb n.sraii.L, kiic,sutui sinrorairil, DaovoJn srijctu p,w,b,inonr lta4om?asp,t.ardrjc jc davi.jas&lalte inritosr,rj.. On srarx, nepia u , ncnri|,srlnost prrk*iri:ljin,a u rapo\rcdnin\o dr (;fa,i lju,lsltu vtasrirLr ncpiardL, jcdnihprcn,a rln,eiura: irrdDa siroD,aininr. slabainim ipotrcbnrm ida iurazrvrranjc t,gov.a u slcrama, laql,in. i nasiljc kojcjrli lj,,(linosc pmtn,onitrslabit. Zapiavo,'laclarriranin holirc pohazL,jc rnil(,sr ili su,rsj.idrje, kadaga serrpira ili ntuscneinrka7c. nucniiradmqo ,lo slikoriri odraz sul,jckto.ih vtastirih zlihdjela, neplcncnitih ov,l,ina.LczLoTni: pi,odr i nre.lusrbnou u*njetaraua. Prema tomc.zboq niilhvih,lih o$,tinalju(lisu poncki.lpoqoclcni krrsama. optirnbotestima itisLrio,n ili su ka:Djcni pll]puirinju tifanij,,usnjetavanju ncpravednitr vte]on it, srailjdrj,nl na kockuojih(,vinpokuiajima inji|o,ur izlasanjina patrji ncsartadn.ih ncdaia, ncpoTnatim Lolrsrime, n,Lrinom bolu.eLrbirkon njihovor sledor.enja s rlastitin oiinra i psihololkim L,rojn;m oblicima dcprcsije. oiala,porineiosri iliztovotje, iznicluostato{. Oni takotter morLr Lrtip j.i.cnio.lp,nnanja korsrioddreicrskih i?cnraljsk,t, dol,am. I'oncltacl. ovakri su ltucli irk osta\ llcniot,airiaeriru i bczmoruirosri branjcnja prrtx j nasilnil, nas, rija i nep,rkidnih napada od zlihcluhola, icjhn^ d;in.tkoji(,e it, za\csri, proir('riri, u.iri,h;njiri, izlLrdiLi i ponekad iL obuzeti. O!akyc.eih tckc,jr .verrualno naLriiti da Allahorap[vda sieuino p,crladava r.la ae to tatro biri s,e do],nc do.le Nje:ovakonaina uaporLjd,li ilok sc oni nt pokajü rato da sven,rra zadüatisilju z(,nu *rhü , mda slijcdiri jc rzvofno st.izu za kojLr srrofcno.

lu;l

Nekan,udiaosoba putujesvijeron, da vidi za sebcibudc s!edokom Allahove uzniercpresude i ncog,äniiene mudrosti. rjeiovarno ic razunrjcti znaiaj prihvatanja Allahovih poslanika, s.a.v.s., injihoüh praüh i;srinskihsljecltrcnika, imoida & raspo,nat; ljudskuprijc|u porrcbuprihvataüaAtlahove objavei poko.avanja Altä holojna,edt i. Nadatje, ko godkrcne pLrrcvima on;hisp-.,ih s*,;.c s" , Atiah."im prihvatanjenr iprinir ie N-jcgovu zaitituna PfavomputLr, a ko go.l slrrcpo slijcd; nrasu, kfcae sepurevima bezglavih 0jud;) srest ic sc nepobitno s un;iterjenr, a ro ie lLrlminilaLi u najmutnijembrvstvovanjü, nczavriavajuiojtLrzi c1;chcnenskc vatrc ',je.rtcpahrjc u njoj. f)-esunnj;!o. Allah Svemoguii upotNn;r ae Swlu suhu. Nc postnli nijcclna .. odluka ito nadornjcita Njcgovupiesuciu. niita ne rno:c;bjcai Njegod zapN,jesri; on jc zasicumoiskljuiivi vodii uspjeha. Dodatno tumaöenje Poslanikove upute s osvrtom na koristi gljiva sornoljika u lüeöenju oöiju SLosc rite hadisao kuisrima vorlc gljiva eomoLrka u tijcienju inficifarih oaiju. pr*tolcdva nogu& objanrjorja:da se voda ctjivagonolj;ka mon rnrjc:ati s osLalinr mcdikamentima kao srabitizatdinra ili da bi se poreiala nj;hola .ljelor(,mosr.jei, odüeno. ovakla neobRdena voda samapo sebinc pru;a ncposrcdne kor;st;i clase nepreradcni ekstraktvode gljna sonoljika dcstitirasc a poromclircktnonanosina inlicirane oii. gcljepinodna rjelcsrau.uainapornaie u njenon dorijcvdrju, ;nje drLlenjcnckornri i, nadalje. odshanjuje njcni neearivDe poslje.licc i itetnu vlainoir. Ostalirunaii ovoghadisasmarraju da ako sc ovavoda korisriiskljLröivo za ispiranjc oiiju i hladcnjc toploteinfckc,je. ondajc ona tijck,dol, ;,.te, z.t.- ,a._" zai,dj",a da seorn nora mijciati s drugim sastojcima cla bi se posLigla ljckovitosr. Nad;lje. inrant El-Gafiki objainjava da jc vodasljiva gomotjika najr:,.,lj; l,jekza i;i.crje o.ij; i noitravanjc vida. Ako sc mijeia sa eeipatskirn ant;monDr fdr ,:,,dJ), oni -jejno tieparicei zaidaLrju Jäiaju o.; od otr;inih infekcüa, a Allatuna najbotjc. Gomolj Gr. ltan'a) (\',di: gljivasomoljika) Golub (ar. ianran) (Vrrli: meso:ll perad)

2731

Goveda a.ü.J:nDrr) Uos i-i,l'dlrrs (\' i: niso)

Grbaaevo drvo (Vicli:nrisrak:.ctLrta za zul,cr sivak)

Grotde tur 'td'l
jinolo gr)7dc Stolßrsnr:.le ,\llah S"tnroruirsponrinJr od D.irmjenih srot(i. icsl p,,iau Kui anukaorcdno .lob^n kojej. On da,'c*ao S"oj,n,st.!rDjina. ^ kojeje vorle ovoea s lcLapodlcdnal,c kro i D)cnneta. Ll hadisima sc rakodcr rzyrrirara da je All,Jnn Poslanrk. s.a..,s.. volo grc:clc i ilinjc. Cr,;dc jc boeato hrrnljirirusasto:cinr. r nn,7e se rrsti srclc. sirlrc. zcl:n, i jc qa .ct,. Srolno sr)i.j. vistakolL, op,sL,rcn,o u ovonlpoghvlju.]a bisnro rdyojili od i insLo* kaoyoic.l,rana. zr.in, piie i lijcl. rro:dr. Cr ozd. moic biti khsili.ifano gfot.lejcklasilicifrl Botanii:ki. giot.lc o |ro Lobr.Pripir('nljeno rnsrc u qturdo'ina i nrcgdat,ojrrariraod svijetlozelü,c do cürc.Zclu,o jc ljn,tdenijsladc kadarr jl Loja:uakasta. i orrcjt h,rnljtrij.ttrl.inc usrc iak. i akosu pocljodnrko slatkc. jc qr!:(li ., ui , \ h:d,. Najlhljeje ino sazrclo Ti.npcran,irr gm u LonrprkLnim rl,trim^. Bolicjc i h,r.jilijc jcsriqrzclc koirjc srdo dla ili hidana ncqour lore istiihn. jer o(, p.sljednjc D,:'7f !aLJl'orrri ralluk)iri\'letürc u stonraku i 1cuLrano cruci.inr:r, iLolii !r.r nn, kofa.c r),r ic.L:ati(1,,k qr,Zdasliioc u onirrr od snrkri igro:drca.cr,;de HranljireLoristi stolnoq pon'iar.rtjtlcsuu ,,apttl)st. r il,oi.l{'l)cz sj.Dcnkidrcluic kaoLlagipuiqetn.Intnzin,ojcdcnjc glaw,l,<iju. ato* no;e izlijcrirrlcdcnjcm rrrala uzreLLrlc *rrko: iipka. poDarcpo,cr,ara,uu Cn)i.le tako.lei rjclcsrc rciine; jcdNrje od rri lruljc$kai.ir. porcclsrjc:ihburn,iisn,ohava. Gro;dice3o? (,rr.:aöiöl Osuicro gro:rlt (;,tdice v'prarc r:rl sjcnrc,,kasLi,u osuicnog slatl,os sio;da.-l,acliciorrlno.
' (l .ilrf ü , r i ü , . h , , t r L l n . r , , L , ( , $ r i ] , , , q . r . , t rt r ! L r i lx to l ü r n r r u L R , . r l , rl . t r i j I L i n , , r r r , , f . , ' , L . r i t r L i o , [t , ) r ,q ] h l , h L ' r t r r , r , . l lr,, , , i . u , u . , . n , , \ i l

( b

L sl

\

F d

*

J7l;

so)o'icesesuic na suncuili nekimr.jcitarkimpostupkom. Najboljcsro;diceseprave odcijclog krupnogijc4ovirog gr,r.la s tankon k""-. " *,*l"a ,,**t" "l;t.,,. gmzda odstranruju se u postupkunjihovogsulenja. Je,cfa giordicajc nuia ; vla;n; u prvomstupn;u,a sjemcnke su htadnei suhe.R,put groida, nekcsu slatkei vruac. a drusesu k,sele i hladne.Grozdiceod brjck,gero;.ta su p,lbavljivüeod ostalih. C : ' " , d i , " k " , " iru . .n,t-,p,r,,,u,tii,.,.r,pu\,"r",.rr*tJ.orhl.ni,r,L,tuLuh,e", r ,l , i \ c p h r d l p i J r n"l,r.rFr rnrnuru.r.,dtunorn,Lrr".\o|.,r.iur",1,r.,,.,, 5 1 , , [ .! , o / , , , , e . u r r , n , j r v r n , ,e d, , , i d - . , I n a n * . , n , , , n,t\ Fu , , . u , , , , , .,not,,. ^ L r,lrp.,,,nii\"p"dF,lnJlo""nrr,,,,b"\,j,\",h,,,h-.,..r,oL,,ti,",,:up," b . ' L k u , , . . , ,o 1 ' d k u n. r , r J , / " n r , , l l , n r r i , r . . , ri , r r L , J m ir.,r ^ r ^ r 1 ,o u 1,,.,rn, i \o1rorr.u 5(]thuLrco I I mokr". rroenriel.u .. lako eroni;cc imaju dobru hranüirunijcd rst, ipak, one nc zaclorcljavaju qtacl , ko hurnrc, naprinrjo:Cn);dicc bezsjemcna umvnoteiore sL,i ltor;srijesu od osi;tih mta.Jedcqe ero:dicas njihovmsjemenkanra pobotl"* *a -u",". p.i-t^a,;. r"i.,; . 1r., ' 1 . i , , " , . . , , " r , - r r I r u r i . r , l ,.- p " i ,r e. r t r n kr , l _ ., . L r l c ' r . r , 1 , , . r < o r . . r , 1"r,o,ln * d, b'": r Ld ma loir L,Ju , ,.,1 .1,,/ n,, ri"r"n, i vt.r,.o.r,, ..j,h.^o,n .r",,,"t, Rn'ezivanjc slab'hnokr;ju usljcd;ntckc;jcjasodie (dr. OnrcÄoptos,.s), zanokrice ili rrumc. ,znc.Iu ostalos, sjezgorn gx,;dica nroTe Lrbfzati iolaklaya üihovo otpadaDje njiholoodsrranjivanje. Imarn Efzaiiri rln1ojc jednon: ,lcdenjcsrcrdicapore.ava pan,icnje.., Hahfa El ,. "Same lvlensLrr prtnb je daje njcgov djedAldulläi b;r Abbasrckac,: sjcnmkcaoiiiu mogu iz-aaati razliirtc nepraulnosti, dokjezgngrozdica sad;i tijckGa Le nepruriinosd)... ,,"1,n/', k,,,,, umni,,oe o . n , , " ^ i . i F. I r o ^ , , . , n . A 1,.,.,r$n e ,r.o,,,m - ,U r o . r . , n . \ ,J. .5\ . 5 , , t o d p . . ,, \ , . 1d, . , n J , n - , , . , i , 1 . , , r , d \ , , o r , ; u ; . . i u l . o , v j e , - \ , d , h .u L l " / , l n : . , . p l p , o . r..m . rr ; n , r \ o iu n . J , " z l , r r , , . . r . r J ., r i r \ e . s u J U r r y r pob'jr r" roplr , rr.l' -ru r knn.,i:r,rru r i . r.r rpn cuska (or. ir;) (Vidi: m.yr: Il pe,ad) Guiter3o3(dr. dct 6, IbnAbbas,,ia.,jeprcniodaje Allaho(,nl R,slaniku. jcdnombiloponudeno s.a.rls., od gliterovoe ielo mesa. Kada r Posldtik, s.a.v.s.. u,,1.:"" *l .j"g-"*J"d*; ."t;;" upitao da lije ovomeso 1e hoarn) On je od<,vo.io:-N,j". ari *o nr" poz..to u -o,n
''cL oJrG pDstmik! uFrr. u Frcv!rljvno) nre.lictrri: Nj.soh hr.rr I Dr.c.

277 |

clomaiinstru.taLodapnmlucu,t,ostr:iurrodboiurstr""Uprkostomc.jcojcneitodmgo Stou poslulili ua isri oLrok. ^ ljKli n, jtli sld!(, jclo koie je bih priprtnljeur'' ''Ne n r t s u ,i r c l ' a o : l a h o d c rj c p r c n e s ' n od a j t l l , s l a n i k .s . a ' . s . . g o r o i i o o q L r i t e r o v o m j s r a r r r n t g a n i h a l t l o n rn i h a i u r o n r .

p L l s t n j ti u o L i t ' a j e in Guitclje pi!erst'cno stanovnik e zaÄrapskipolLrrLok.,\iapi j e I ' a n krcrntirrn po s oirn mrlin. m e r , . G L r Ä t c l i j e l i r r j c g , r r o g r o d d a r n i , r al , l i l i o k i u r - d og l l a v i ,k i a t k i n rr r a L o n . k r a r k o n r , o p u Lu k r a s r .p i c g a , r a . n c p o t p u n oo L L u g l i mp i i e n o o u s a o n o n r c p u , , m a i c r i i i L r a L l c n o g e N j c g o v a j eb o j a L L j t d o p j e i i a n a l u L a p h t e t a s u g l t e n r t nc rn o n r . . v o j r j a r a l c ; c u p i j c s a l 'L o i t d j d L f c f u C l i t c r s c L r a n i s k a l a ' c L n a i i ) i l j k d , , ) aS i r l c a l n in k L , b a t r r i j a j a s , ' i z l t + r z r . c t r i e s c r c l a n ao d d a n a l c : r n i a N ' l c $ j e g u i L c l a! r , . ' . , s u h o ,p o v e i a ' a s c k l a l n u , r d n i L r . s t i n r u l i r ts p c m r r r o r l r c d n a k oL a o i r o d j e l u i cL a o s r t r l s t r oz a s l ' u p l i r n l c

rltjeb3z

(at. hubz)

r h j c - \ L s ar,' 4, i i k l a : r \ l l a h o . P o s l a n i k , s a v s . r o l i ' : ' I l , nA b b a s r , . 4 .j.c p r c n i o ' o supuod mesr"' na,uoicn Ir' tcsri) hljel) jc da ry AllrLhor lt*lanik. s.a" s . jdnm rcl'.ror piurru r.a.. bin (),rrcr: ALrlullah ''\t,ln ranrazanog cijdrLzrnaiitaricc. <rl Lrasna Iu.inicnog rrtirohljcl,a bih imaLi do sqc kuic r priprcno iunr,atnosrr mlijcko Nelo iz cLuitr a oriiaorc Liho maslacen CiLc s.avs, on gajt Lrpitao: Kada qaii !rcrtt'rc Allalrc"onf|slanrku. oakwricl,,. '. -U grrire,oroj jazhini tr,. Allaho! rshb CLrlii odgouir)ic si dr;nr oaj nrslacl" (xlncsc asluLiclato shloni usruknrn relorrl njtga) firshnik.s.a.r.s.. ic ; zurrolio s a.\'s , inrtu pripranon Allah.''on llJslduLu. prcdanjrr ap,:,krilnrn U jeclnoj jc s.a jc rr'iiesrrc da rc '\llahovtuslanik, r:s . Icl'aor da .'\iia. r.a..prerijela IlejheLi ''R,nüite potastijccla c6cdo.ckari .l i ' hlj.b.rcf o.l njcgo'ilr jc tilesLo hadaie piarilno iznijeiaro i kadaje potpuno naikorisnijc HljcLrro qii sc u LlicLnoj peinicioblo:cnol Najh,ljr pcicnjehljcLü ostrljcrrcGlauLisnc).

' ' O { h , , r r t r rL r l \ r q , l n l f , . ' I l . r l s L r i . r r r u r i . . p r r r l i r : f I D r ' , S , L h , l i.. ! rc ' Strrur r ' ,1 Inr :rhLll ' ( l l 7 ü l , , j . l , o$ i L l , , r l i f . , n l . rL L . LP r: L ü i L r if . L r r d tD i t , l ' . L 1 , ( D . n ü 1 .l 7 6 i : l , . x l F n a , i L l 16l6:liitr, ndiur, ' llrLr Lili.[,).1i, ! o d ] ß L , , r , . p t , i l , n , t t il i ' ] : l n LD d r . f . L r iJ u L n r . . n' 61.16-?.

l:,1

glinomfdr kn'ror. Drusa vistapeacrjaito se tr.e nlcgovog kvaliteta clolazi u hljcbu ispe&nom u obiinim pe.imaod cielc,a u treiu kat"s".il,, ,p",j^ p"i"" hlj"b ";:";, prahu.Najbolji hhb pravi sc od svje;egbraina, a najl,nnjivija njcgova vrstapravi - r - l . u r r , u , r _ r r z o n , , . , l " ln r ,, , r z , l , . , , r . ,n i " . ,, d t , , . l p1 " , " . r "" " , . , , . , * , . " , " nnr \rr\rr.d..o..,..,,.drrrm.on...l"Li","rihr.,.ro,dr..mdl,,.n.l,nr,.),j",1,.i ,rh,JrJ,\o, \ r.r, dno.r dotd/iL,r,I. h,j"h. , ,,.. , I dol ,i hlr,h ,,".Inr," .,,,q, ,b,1, ,, n, iiränca.Najbotjcje jcst; hrjebküjeo, dara ,, k.,je. l" "" ""p,",i;.,. v"l""i.iU.i ünckiava.stomak i ]akie prolazi kioz diecstivniLrakt.Tvrcl; hljel t...dt",, i,il;" nanjesu hiarljivi i reii za probavu. Pieni.nihljcbdjcl;mi.nojc vrui u drugom stupnju. Illjebje kval;rjc;or u srupu namrrnrca, kole varraju izme.luvla:nrlri srh;h. N'jee.,a s,hot. doh.; iz .,og. ito vatra dch rira, a njeeova vla;nosrp,tdstaltja ,ävnotc:unjcsovc$iezine. j . d . r r " p : a . r i n o .h r . , " , r i , , , t u , b - r z , , , . " 1 t , , r ,d , .o t h . , . . r ^,o r l ,r) n, k L o(urpoLl\o.n / ",. \ " i J , . Q . , n n r r I n l , r r i ,. i . l n n . , i r o l. , l j c L n _ m . , i . " u / n,krlu crijwni gasi sporcsu_za probavLr. Hljcb na.;njcr .xljosur,.1.." ,",".,1"0r r . p o ,, f ' o l . / , k . , , , ,I i e v " . n , " , , r . t r t r , .tr, r , J . n, . u t ,u , t , u .o n .. , , , , " " , _ . ; n , , lF, " L n , , o , l p . , , i .r o p h r r l . ,r l-Lou-r,.or:.up,o r ,J, . . - 1 Hurme, osuiene3'6 (ar. kn, I,\r",r"1oj",r?1ifr t, t. ., nt , , 1 r . " , t , y t . L r S , . d Iht,,,.,_ V . L ^ ., " o . , , , , , , j , , .d rn \ .1.,.,o. A P b l " n i k " .. . , , . , . .K o . , , l L z t n " , , 1 - r 1 , , , , , .,," . , o 1 , r " r , 1 ,to, ,"t .,, neiebol,vati od otrovaniti opirrrjenosti za taj clan ' I Jrrrmpr.r"ri'r.,/\,r,.rer,o;pdd;eAr l ,.h .. , . , . , . la L". ,. r L n, r . . o . K L . , b h,,rr.m.,.'"dn.Ii',J" 1,ti"d""x.i,u,rr"n"J,,r,.At,t,,,p,,.t.,,.t...,.v., ponekadJeo r ,,Osuienc hurme s purerom, hljcbom;lisame hurnre vla.Zne sLr u prvom '| rF, i u - 1 . l i 1 , " I J " ' ' r o r " " u h ", , p i r o r . r , , p n , , , n i p l u , m , L i " , ,j , t , , . ; Jp,l, p ,.d..lrmrr,r,lun i jk pi,,r t r r n , e s r,rrn .. nL r 1 , , . i,, r u . \ e ,, \ , 5 ,l " u - h L m o . . , p ; " o l , , kada seon.jedusabomvino,äs;ma. Ovakve su k*"c ;t"1,"r" _ "t_"*;t.i.fll o r l , " . , : o * , , . , . . 1 - r , ^ n , l , h l " drrl , ; , r J " . , " . . ,p . oaurNo.,n ht n h,o . . , , n d \k ' , , n Jn . l . p , ' l . n . J e , ' n u : e r l .h n. r rF nIn,,/" L/,o1.,\,L r rt r . r " , , . . r , , . :z ru , r., " r J i " n ti a . z" ' e ' " , o L , i i u, , . , , . i , : /...,J . , t o , , h " , . f r h . . n F , , . . , i c d i e r , " - u L i , : ; , d , 1 " d " , . ..1

hadentd I nrakr I ' leaenjern

' " (lf.\il tiojshjdmjr sle;ihLDn,i i ki,rhrnirX\'I Uh\mk.,.tr?rr. di,.k tuop,i,irm, ptolrolNnj tick ' :Brha,ii, t0/20ji \,tu\tn. 10.17. ' " [']rFtin. 20.16. "sun.n" ' 'Poqhdrj üt Ebu Davutä.l25.rr-Drdrj... üt .t irmizijc, I5l || It,, Nladzdr.. 1.11.1 ','Nhtir 1?r,)orrd(.,3. Domdicc

2itl

r a n am e r l uv o i e n ul , o g n j i h r x c t o p l ci r l a : n t r p s L r n c c . I I u n c - r r n a r p o r p L r n ih ja l c d , : n j c h u u n i u j , , t , r D a p r a z a n s t o m a k u L , e ao i j o n t c r u i c i o s t a l c p a l a z r t r .j c r h u r n , ei m a j u a r r t r l i , L r u , r r o ad , a L l c ,k a d a s c r e d o v n ok o i i s t t , o n i : o g r a n i i a r a i ui s l a l , e p a i a z i t ar r p r o l , a r n o n t r a l ' L u . i n r c s u a o o sfL a/-\'oja cf!iaa H u m c s e k l ^ s i l i . i , a j u k r o L i r n a . p i i c . r o i c , s l a t k i i i . h r a n l j i v is a s t o j c i l i j c k . O s u i e n i : h u i n , c s t n r u i p s k o r u n a z i r a j u a d t r a . Ä i i a . f . e . .j e p t n i j e l a h & l i s A l "Ad;!a jc h r r i B a z a s i g u r n o; u s n a ; d d o l j n a h i a n r . hhorrg Rxlanika, s.a.!.s.: I l u u r r cs u L a k o d c n r , e d uv o . c m D ; e n n c t ^ . L r o i r , , j c t o n a r c d c n ou h a d r s u : A J : . a jc iz I)icnncta, a ona sa.lii; anLiil(n p f o L ; ro t f o u r . ( P , t n t s c , r oo d r n r a m a I i , t r i z i j a . ( ' l i k ü l f i v i i l i : $ j c : c L u , n , c :d , . , ü r . r l , )

I
I

) I

Hurma,

opraiena

nedozrela

hurma

(ar.öalaÄ)

paln,a) 1 ' l o c a i r d a c t e / t o ' dG l r t r r l j a s t a ?biikaira hadisi di ic .\iia. I m d n E l N i s r i i I 1 , , ,\ ' L d z i l : c p r c n r i c l L su u srojiDr r . a . . n a v c h c l a1 cÄ l L L h o . P o s l a n r ks . . a . v . s .r,e k a o : J e d i t i :s e c i c i o s u n l e h u r n e z r j d m . j c r i q L a n o p l a k L r js c\ n j , , s n : , , L l ( 1 r i x l i s i , l r A c l o r o $ r k r l , o r h j n l c u a n l n , . Scrtar on.la kaii::'Sin Arlcur ': starm (hurnom). p r c i n r o 1 c t l o " o l j r r od u g o d . r l c d c n , r " u z a i c d n , : s,. r

I I

\ l u s l i m a n s l , i N l i j l . D i c i ( i , i a ! , ; l i c l a s t u . u L a d r sz a l a r c z a j c d c n j c , : , p l t , r l e n i l r ndo, i h h u , n i f i r . I ' a [ i / r ] z a r c d n os a o n i n , o s L , i , : l n i m a, o d h a c i l i s , . c o p f i r e n e \ ' r d i r c r l o z i c l c; e n s k eh r r m e ) . O r o j c s L o g r i t < ,s u r p l o c l c n e ri:ns],c h u u r c ( o r .l , u s u r : o n . i n a i c L l a d n ci v l a : r c k a l a d o z r l u . ncclourclc h u r n c v n r a ci $ , h c . b u . l ü . i d a rljctc oc sn,rrL sr c l ) a k l c . o n c s m e c h r * r l n ou i r v n o L i T a r t l u .U o c l , t c l i r r u u i s p r a L n c j c I ' o s l a n i l ' o v on ec . l i c i n k o m h i n i i a t id r i j t r m i c i l i d u j c h l & h c h r a n c .l \ o z n a a c n j c o p l , i l c r r c n c c l o z i c l cL u r n r c l , l a d n c i s L r L c , c , n c o s i r u r a r a l u j za prsai pluia zbog nrihore k o r i s t iz r u s L a . c l c s r i s r c , o , a kI.p a k . o n c s r n e z c l r r v e 'l |"'.5 r , . l ' . \ " . . u . r ' I in . \ ' | ' I i r i i \ . - i r ' r ' r ' , r ' r p o p u r I r u r n , cs u k i s c l o gs o L ao d n riic dfveta.l^h,ljaste l a l n e , o p l o i l t r r cn c r l o z r c l c rcdozklos gr,7da. Obr n,k., uzrrkurr akunrulacijL era s o v a .; q a f a ! i c L , .r a . l u t o s r , c l a h r a n j cp . o s o t o r r L a d as c p i j c . o d a n a k o nj e d c n i an t u l o r ! l i h h u m r i . Z N r s t N l r d r j e Zboq toga ito r os,ienih hurni, n,cdr ili puten. oih poJlcclica nrc,;c sc izvestijerlcnien

i I

i

J
,

I

F

lhr \l.Ylnl7,.lll ),,l,,Ll.

l:E0

Pa:Lnilürt "kdni,L

Hurme, svje;e (d. n,rdö) l lurlnesu bilatfana kojujeAllah Svcm oruii osigu rao za Mcremü nakon . it.,je rcdrla lsa'a. pod dwctompalrne. a.s., Svemogu6iAll"h *d.h","r" t*,", "^.,S;;; buduceg rlcrolesnika djec; tzüela u jcdnom od ,"",h r.,,1^ ,,r";""";,;d; ;: kaie: polnino stohto,post ic loj rct i a"ta" *,i":", p" 4ii ; pii i t,,ii 1to ."Zotrci " trsda! (Kur' on. t 9:2 5-26) Ah,l,,'1,1,,h , t " "p , e , , , u D, /, d e d r rcorjr,. A r r , o , , - p , , . . r .[n , . . . , . , . . . ,| ' , t o .op\'rel^/r.tct,,,rc.(,..r,,\,,m .,,,"k.dic,,nn,.rrr, lzrlhl,u.n,..pr,,n d . D I n . " , " d r " .l p , \ . " n i " r , ( o , 1 r ,r r o L , . , , or , -r r " , , . 2 ,h , r " , n/_ , . \ o j, r r J r , . r,nir ( ."n.2".

n., .,
s;

nrrenaiao, popio bi par qürljaja vode j'i

, ^ _ L n " L ,n " : - " , F - t ; r . . . , | , ; . , . , " ; ; ; ; ;l

i, ;. ' r e1 ! 0 r n ,: rd d r p , r p ; r,tr r , m : r " t o d . , . r r m ,, .r " ll ," r, r , l n u , , 1 ] , , , . r . o , - . , , " . p , , " u , "i^*"i.i"* srfukturu ljwti s hladnimtcmpcranrcntom ihuime su u,a,tc;,azito \, ;\ 1o r , ni.o n,,:l,m,:,,.kui.rrz-r,r.h.r,..,Lno.d;""uorr,,tr,n,.r_"r,,r,oJ,u.". r t \,u r r h r r . ,r .-r lli r,.:rr..ri"zrlrrrrne.,.,-zdr,,iirr.1,oh,,rtr .p!ai1)d Dfzo u stonraku, r oneie eeneriiati ;ntenziynu vrua;nu iuzavrelost krvi, uzrokuju6i qlavoboiju izraziLu i neravnotc:u crneruii, i oitcauj,,; ,"f".,,fr", ,,,",.f.". .Jr""",,r; ufävnore;aenjc;rcsuliranjerjelcsih izturcvinakroz hranu f,l.a,-g t".p""..,,r^ | . " p u ' p - ,r L .5 r F a h - r , n "o l " ^ .r , r . r r . i n 1 , r u r lf , ^ " . , " " , p " * . " , , , , . , o n .,* u , o h , { " r , {r . . : t o t r t . or o n . r . J . d r _ , . . , rr . l . ,r n rr , , . . o , r u , , r r u . . a n i " . , r . t " n , r 'or'r, I'o{o'uJ r ! r o d r l , l " , I n . r o n . , Q ,O n " " r , [ , , d F " r1,/. , .r4r;"t.m, " L k t " t , , ul o r uo , , , h --, , , . 1 * " r . " p r , , t r r u. L h o . , J r r , , r , ; , , o , t j " , t,t ^ , t " h , o k . ; lriiL'uholri ,r4J .. ot,l,r.trrkr[u Lild |' ,da* t"nl,rncru.., sr u,,un od n "d , I o, -r , 'f ,. r ' l t n l l h n l l 'rl n t . P u n i n e , o t a , , t . tp -m"r"n"..rl, hurn" t, ,r.. br-.,.

I

":,.i, r't,;n" u d " r r n . r , , - L .u , " r , , . o J i j " v d , u . , r ; . , t " , 1 n u s

.i"'

1,, i,i",

,:n/i\n.,r ,, u"". t, r .1.irrtrrn, ,,.h,u,r,u r ,/i.\o k o r , , r r c t , v . ,,

K , , . r , r\ . u h l - d , , , v l a )r ,u d r u p , , r m ,t,,,r1 .n i p " . F U / , . i, 1. r m , , l i . d . rr, o j ; J, i, , 1, s'agu,iak i pnko njihovogugodnogrnirisa.Oni Ltacle roi ,.,"".,;;, .,;,;;; umvnotdavaju gashoinresrinatnc funkcijci snizavaju vn,aicü. Sto.se LrteprekidarjaposLa (ar r/rar)Allahovos Rrslanika, s.a.v.s., svjeiimhur o l , r l o . u : , , i , , t ,( , k v o a , , . , p , , . r on rd i , , \ 1 u i . r " n , r, n J , t , , q,bro.po5ro , ', l. .L rn "n D u i, r b r , . d o , , L e i j , , , l l e . " e l . p e d .v r r r r lo . J , , . r , 1 :1 h , , , n 1 , , \.iJ sloj,l". ,, ; " or'ro ,tro.u onr I,ooF,ln"l,o i vt./, ,. J,r,." h or.c., p,rhr,r.. ,, "" , i;" , ;;, , n . ro r I t r . . b u iI u , r o . t - tr k t . i e l l. o r , , r J .z a. r e r g lorrr.
', Buhärij.L, 9/+88: MNt'D'. 20.11. ' r ' [ . L uD a r d , 2 ] 5 6 : T , , n ; , . 6 9 6 :A h m . d . l , r l 6 . 1s i ü,(l j.s,ü,h.

28rI

I-o;c posljcdre hunrisc .izm.hr ostalo!.nbeu ner rtraliziraLi dodavanjcor Laclcna i n,akakvoe sjcruc,rr u ishrani. Prlncstnoii: rrprcda,aimr daje:\iia,r.a..rckh:-t Ir.urili sLr nc sakakron vrsrr:rrr Ir[rrc clapouarutltcTinu. (xlre;ine). ;Jija ris.rr! ni(tapoviarila (lnda sLr tloJrlikra*arac islc:c hurnelrrojoi ishaniito mijc porratilo tc2rru.,.r Hurme, Dedinske hutme (ar 'urt.tat Drh rrtiziianc hurnrt ,Ko s.i(t l)n, F.bi\i.$.\. ,:r , p,rnio jc (la jc A atrov f'oslarril,. s.a.r:s.. rckro: eod (trjohr,Ä n oiü od opainrcno"ri uarc sdar hrurrri uasw1dor,a.k ncac pariri rrj dan. ,:: -t (1., D:abir i Eb,, Scul.r.r.. pnijeti sL, ic Alt;rhd,po"ld,ik.s.a.\.s., ft,me sL, \o('caijcsjdncdola4z D:cnncri.OIrc N anrrlot,arru.urjc. l,o:atizrorpdeianja slon,.. a p,jcijf \ i (xluttifrjcn,t,,ndinslih hunn'rrÄija iai urotta okdD i,,i,' InNn j. Il',h , khsill.i,.o 'n(lirskc l,,,rDe lii,r iuctotvoran tijck.I Iuünein,aju Ilik,] koliailru iricr r u schi.I Iu,,rt $, .l.hidiifaju ra suü u iti ra ,,jih,troD dr\ ra,. a ponekad sconrcLia(err nrlrlekonr ponrosla ch bi sc proba it esto njihova st nrclju ?^ bianro.Nckc (rl njihoul,koiisri takodc, ukljun,j,, riv,ku koliiin,, vlatiara u d,i jcclnoli.noni. i orc usporaraju pmccs hii.c d,r lroLa\. HLrnrciz l:lrl:aza,a saAnpskor:pol,r,rrola jcsunajl,olrc i rrajhranjivijc, kaoito snro to olrrsnilisrvoic6i o korisLinr lrrmr rarricu.()j li,rjiri.'r Hurme, neopra6ene äenske hurme (.o. l rsn, Prc,,$tro j. ,, s^hil,rLirci.h su ,\ ahu posla,rik. s.a.\.s., Ebu Bckr i on,er. -l r.a , jtclnm posietili jednoür I Iazanr bin alharr. k,ji ih jc po.asLi(, su,j(,n (/.r C,,v,rlu, hünri. r\llaho l1,sl:rnil,. s.a.r.s. rrpitao cü1c: Biiai ti n.rc7.hunnc)' -Zch, I l.,jran jc {lqo1,ri,r: samda ro srarim prtd rctrc claizah$ciit.i ri * s,jrla s " po.ljcdnnlo toq L,u"urr. Laoisa on,h$.rcrih. Busufrc ropliji\iii ncg,,lo ic suL.Njegove i<,rrisri ul,ljuilju ßisa,anjc tjetcs,rc "laTnosti, p|t\laicrji sro,n^ka. L,z,ol6.drjc ,,falnorc;cnog oticarya krri isluzibolcvril,

'I I I,,ast r i i . r f , , r l ' ,: J r D r , ! , , o I PifrL,rin,t.(:j!Drn,r i i t l , r L : t u _ D f , ,s i , i L , , ' I'i,tr$(r,,,d In,m, \,..,,,1L tL,o \trLn]r. l ; o i / L : 0 a i r I r r ( r L , r r r] 1 , t r . f : , \ h n f l . l r + 8 . i l , L \ t r t r . l r . . t . ] : ) ] . ':'\'xli dtrf,rriri.0nr LnrDi \\l l.,li1dn , k l r :, , . , , , t , , , r, u n , .. r " t i , o r , , L n , l , j , ,n r w t i _ f , n r i - I 7 r , Lk r n ( t . L

nDr irrir
lL,trd,: p d,ß

h lnrr n, dil,
!.t i \tr m I

l:rr2

od tuti, uzrokujui; zatvor,a hada se Lorisriu ispiranjucrijevaiuvarcima, pomaTe Iteienjusmolnih l,olesti a najboljije sladak i nenaß. Hurmina palma (ar noÄtun) SvcmoguiiAllah spominje hurminu palmuu razti.idm ajcr;ma u Kur.anu. ..sahihu" TakoctcLje preneseno u da je Abdullah ibn omel r.a.,rekao:..Sjectili smoM Allahoüsl Poslan;kom, s.Ä.vs., kadaje nekodoiao i ponurlioneito patmine mozdine. Nedugo nakon togaAllahov Poslanik, s.a.rs. upiraoje: .Medu drvc6em postojijedno ito li.i na mLrslimana ic'no ne gul,i lii6e.Recnemikojeje to drvot" Ljucti sunavodil; na,iverazl;inogzimzelenog drve6a. aja samponislio da bi ovomogh biti palmino drvo. P<,gledao samjvidio da sanr najmladi, i sroga zbos,poirovanja nasravio ;urjeti.Kada mi je misaopreila umon, Allahov Poslan;k, je potom: s.a.vs., iekac, 'Toje palmino drvo.'Kasnije, spomcnuo samro ito sedcsilo momocu(Omc.u,f.a., 'Da kojije takoder bio tu prisutan),a on je odgovorio: si tadadao odgovoato bi bilo draic mom srcu nego16i 1e."'rJo Postoj;vjdbau ovornhadisukojü ui;telj mom nauaiti.On moraznatikako ispitati svoje uienikei kahorestirati njihovoznanjekoristenjem panbola ialesdija. U ovom predanju moic se nauöitio ashabovljevom poitovanjuAllahorcs postanika, s.a.us., i, prematone, njeg.,vom obuzdavanju od iznoienja njihovogznanja u njeeovoj prisutnosti. Täkodeaiz ovogpredanjauii se o plemenirosti ashaba, njihovon uzanntu)m poitovanju, visokomcüenjenju svoj;hsrarijihi ustednihmedu istaknutimashabima AllahovogPoslan;ka, s.a.\,s.Tu je rakodersrerakoju oracmora;mati kada je njcgovo d,tetcu pravu i da dilctc moie poitovanoponudjti njesovo ili njenoshvaranje u prisLrtnosti oca,iak i kada oracne zna. Navedenihad;stakods pravi usporedbu izmedumustimana i palminogdrvcra. Dna je zimzeleno. NjegoviN plodoviobilni ; njegovhladje sralan. Njeso; je vo.c korisno i koristiseilijcde kadajc svjeie,suho,ukiseljeno ili iak nedoznlo.Zaprao, zaproizvod palminogdrvcrasmatrasedaje hrantjiv, lijr:k,hrana,slatkis, piie ivo6c. Njegove shbljike koristesc za konsrrukciju, atateicijevi. Njegovoliiie koristise za izradu slamnatih hasura, koiara,posuda i lepeza, meduostalin korisnim upotrebana. Vlahnapalminogdrvcrakoristcse u proizw,dnjikonopaca i kriste sc za pravljenje rnadraca ijastuka,medu ostalimkuinim potrepitinama, i, konaano, hurminesu hoipice horisne kao hrana za kamilc podjednak{}, kao i medicinskim prcparatima, i kaopraiakzaoöi. Ljepotapalminogdrveta, njegorecjeloütosti,srozdovi hurmi,svjez izgled i koristidaju zadovoljswo srcugledaoieve sreae. Oni gä podsjedaju na njegova
''Buhanja, 9/495 L i lvhslim.281

2831

nrrd,osri usarriio. All,Jra.Koji sa jc, u Sürjojbeskrajnoi StroriLclja. Sfcnroc.,,ieg njcgove koiistii. p,cmaton,c. nr posLoj, njitaito njegovu ljcpoLu i oclrcdio oLlikorao krhor Zalraro, nuslinrrrrc oglcdaio ovakvinkoristina. nu l,oljcliii orl .Lcmika. unutanrjin, takoirr onin vanjskir,. jcsLi' pcnjao Nadaljc.p,ilDin p.r,rj tai ni ltoji sc Alhh,,i Poslarik ,s.a.r.s.. jc qlasno panj k,riijc zarlakar hLrtbu rr d;rniji. i ro or.rr kadal,i usrujro dr odiTi da bi odr;avaolrrtbi: sa skrcmnos krh gr jc ,\llal,or i'oshnik. s.r.!.s..osLarro naprarilizr njcga.DcLlo1t orrrlt risokogpet steptnica kojcgsu asLabi nrinrLera docliron.i s,i prisutri ialeii za frziikorrr Lli,inon, il,Lr!roslorljcninr zaplakalo, jestenr palmino.1,ar) ijasrro.I konrr'no. na n,j hutLi auli su nrcsorplar',glasno j c p o r li , l i m l l a d o n \ l c r i c n r a r o d i l aI s . r a.a.s. fr?lik,,ju !',, niiljcruu u pogltduodllirostipalninor Ip^k. ncki In,,riI)ralofi orisno od tla Ipak,ol,ainralu soic rrlcdnostii koiisti. dnt,Lriono! vinogra.lovo:. rraLuu rastL,, a.\llal znanajl,riic. Indi.jsko alojnro drvo (rir irrl ltrrli: irl'rr) (.s)tof /,\..cMr&rd!dü,xt,d ()rrjlc rrrl robr'rjcnu isLo.noj N{s]u ostrli,r rrsrrmL Irrlir r naotoLu S,i I -anki. (/d/. In a hcllonnt) ikuriskazoba. "u ulnr)r. onran oroeulr rrol,iirjcnc oman" f,r. trr, Lilrki unanakao ol,iani P<,sLorc rl'rjt rste rl<lc: mr<licinskr nJ l,ir,Jr. billhaznua I'r, irrlusko alojiü,droi'r(r til'l'oti .rnrnatitnr porckarl ,\b.h,ll^hl)in On,ü. r.a.,p,u,io je rla je All,JrovPoslurL. s.a.'.s., " .a rrol,ii:arao sprliti alorino dno ponijciano. nrlo kurlora Lnirisaose s tin -()l, jt j t,:, ji ji.ld, {l Llisoslova i rr;itakrkr)ri: ii: sranornici potuilcno da jr rk&,: D;rn.ctä ütivrti.'i" grana dlcta. a drusapo kvalitcLLr dolazi oclirrdüskog al,r,noq NrLiLoLa orlo'akvih jf k!^lirera nsta u,ra,ra u arapskonr kao alotinog drvcL.r, dok slibiicg ocl hncsko: jc NajhrijeJorin, <lno crrt L,orc. dokic dnrropt, kanaii iioi jdna ^.u,a ru.rndal;. ranjsku korr kojrrc hvaliteru ono phio. Nari,! snijiülsjc.ci;nrju d(zrclur ot.xllLr po l,'aliti'tu i trnki odsjcici k,ji gusta i)kon, cloku rralJrLiji svijetli i Losrr.l s\oj,n, rlo plLrtajrr akosestrvt u roclu.

!.1

k

tl

PL

.t;

dc IJ

' Ti,li, r ,r,,n) li,r hr il . l l , , r , d i 1 (i , \ t , f , . , :

, \tr.t;, ll:,+.
' f l , l , f r r r .( r ' 1 6 ( \ rl:! J r L . :fl

Alojino drvo sc i^tavlja u zemlji cijelu gc,dinu, gdje 6e rmlja prihvatirineesen cüalne d;jetove koje räsfvara, a ono 5toosrane jestearomat;ina supstanca koju zemlja Alojino drvo jc wu6e i suho u treacmstupnju.Ono otvarazaiepljenja, rastvara '.-v. ndn, ,nrL,j" p,,.rje,dnu vld/,,o,, ,z r,jeld. ur,,.,", I j.,d. /"do,,,1i"\,I id,".rc,., Kon.rmu/-r'. ,/ol,i\d iut". zrLr,r,vir" dir"r.iur lon.ri u l,j"r.nrupc,;od,ine Inlon_ ünencije Geunjerenosti)urina Qat. LJrooario)uzrckovane hladnomneumjerenoiiu rnoKla.noq mtehura, ibn-Samhumsovo,.io je;nt€nzivno o fazti.itim vNtama aloje i njihovim koristima,jednostavno znan;h po jednom imenu aloja. p"*,p.f ,"^;.;"^,".;^ a;."* .,tad:mir,', goruie aloje u arapskom nazivase koji u r.a;icional.oj -..ft._i ;;; "uravnoteiiti", a to je vrcdnovat; kvalitetvazduhaili ga p"Uls^,;,i";i;. t"i"" .j prin,rLr., u ur,un.r.;a,"r,,,i"t,..",h ,,luö*,n" i o,r,, """,;;:;;i ;.:'1"^,^l"lt' tdnla (takuderr i:alornodrr") r rzrck< ug Jaja (or. bcjd) I m " m ' , B , r h e kn r r v . , ,u . , o i o jk n r r z . i ( r " L u t , m J n . r o " , d n . rq e r . ) j e J n , ,

l r " l " n ruetd i.ukuremsroi,d.,r.j.dn"nr,d,,n"dAlt,t",t' \rJbo.rr . dd mu i. AIl,h 5t, mosuci n"rd,,, d" j"d. J,jr. sl;jedc.;ovopredanjc, mikajemo da $ svje;ajajÄ boljaod onih star;h, a kokosüa ',u'"j' n.rbol,d u ,r'po,.dbr v iarrmr or.Lh prr, .a,,."", .,;",:;,,;,:;;i" a. po.r,,j, duron , nds,nru k , hLdn"m rcmp, ram, nru.U .vo. -K"",rn, ,r, di, ilc-. lb" )r;" l" *1" r , n o p u r r a zo , r e , n i n .ro , o r r p , o i , , , l, ,. .l u , cl"pro,, , t T , ^ . : t , * " . , J r ; n o ,J nual rooc/dramr,r. U'llc'jkoderrpk"o : " r d i i n p u r , \ d J U o p r J n x ,u mr,.,Fnun;gu ..t.rh.abl"e,,kufi,n.1.r.nFo.r,rud,,vorl,",lus",,"."f.r.f"l.""o,,,fr""." /dqsriu nrhovo vrenr".O..J, ,u,l17,I a, /,,m ,n,,.di.lr; kd,,,,-dsr,o i" umirrnje i o d . r ' " n j i vb ao ,l".r,nr,uieer,orr,rh.ru.rm,nrur"h,"p,,".r , l , . " t a r . , , , .f . " " . , . a ] i " , , ?a7au\ro\ rranjp kd: rd./ umdn..tJkoJ.r lor..,rnä(rrcnrirna lorrL"ruru "J rrberl,:loz, , öir*ana povriinijereiörramoka.nogmjelrum.Zum",,.","k"d.,";;,;;:;;;;;; ptomulJ".ti i Ln"renr".posnlo\u tkoJ v jeJer .rarl,:m L,.1".^,. pur*oln,, on" Ia\oder p inaTp do/nr,,oniupr.n,.,.um. i .m ,nluie p,,rnullo.r gr..r Kod oLoka.otnih kapakabjelance hladi toptooricanje i hladj bol. trljanje bjelän , er. ,1" lorne opekor,n. mo,,.sl,J(rrr poi"rr ml,.hur... r "; "i".-g'l ,"," ,manle seraRod., ko,rslr u tjr,;enrL np,tolrndo,l qnca. N"norrnie balu"mr od nj.lancera pomleianoss na.eto takoderpoma:e u l;jeieniu t-"hiti,^. ib,.Si"" lairanom 'pn.ncnuo.je r"lodcr zum,nc. u li1".en1: .ri",,ih bol,.r . d_Lr,,,.,,-\4"a"r;m o"o "-c erd\ n, trek.-t, ,DdIi-ra !J,)nu uruqu ,ruiJr a\J.L ,.. ". 2u.,n,,._ L,,o p,.n.,o

p " , r . " , 1" ,. . . ; " i ; " , , p , " r

28!|

inadalj,'n , p r c t l a r a u s U c t l u L n ] , , r a i c l o n , : , g c n as u kiv. ostavlia n,aL, ost.rraka i, Lonaino. ono prdr n n l u r a j L o l j a s i ' r l s t l a z r s p r i a r a n r c o p i i h .nom sfaaron,. poqadrju koje Lcrncljrc f',Lfi,ri Lolcsti J^nJe 6. l,l1n lin) (\'rli, nrcsr,) Jarac ad,.rdis)

Jare (d,. J:dlii) (\'rli: n,c!,) Jalebica; obiöna jatebica rrr. (r,luJ:r {\'nli: nriso:II prrad) Jarebica nr. /rrJ:all (\;rh: n,tr,: II pcracll Jeöam (d, n, r) boliorr kur'iAllal,orrg Pohnilr. .\iia, r.a.,qororila ic ih l,&la Li sc ncl,orau rla * kuhr Dr \rrii $c cloltpdctc,n,,tl,l on l,i rlriao hrac sLrpc s.a.r.s., ic.rrrtnc j,rld, {l J\.t is1,,xla, n,islcr'i opor avrl'ili snrL.i o,rjc zrhLrjt'ao od rrih da rL' is[,]sio
, ' I " i : H ' , . " , 1 , , , . . 1, ,1 , \ t l : t L , , i l , a c L r jlc a n t r c s l ' o l , ut.L r g ,i, u r n c m u . n o s l o r r ao ; , ' l j a r a i , , * j r ; a v a l , a c i r c n t o os L c . L u " i o n a i s p i r cs L r m r k L r o k l [ ' , c k , ,o r l v a s o p c r r :l i c c o d p r l i a y i r r n c . ,

' l L i f\ l , r i r r L r i l r r r _ l r i U L . 1 1 r . l o L , L ;r,L , L n ,,L(lslL,u.tlll \rk.L ari

L:rr1i

T;sa isuiuj€r;jelo,a posotovo stomak, i, nafavno, necloshtak hranemnosotome doprinosi. Jcimena supa s mesomtak.'def poma;e ispiranju neporrbnih akumuh.ija,um;ujc tijelo. d{'lazida branit;jelo. ünranjuje Dapetost. uravnorc;ava rretesnc rzluievinc, potiie duh i poma:evraaanju (Ct. plan;ranjc raynotezc düerc). supa od kuhanogjcima hranljivijaje hrana neqo uvarak od biseinogjein,a ilijcinrcru LrLrpice (nap;iakod jeama).Jcimenaje supa rakoctcr .lobr.i za kaialj i hrapavost iuravtu,reiava sila. Ona zausravlja akutnc neurnjcrenosri u.lrkovane; p,avrln(nr niskokaloiinom ;shmnont.ona povcravaizluöivanje urina. aisri sromak. eas;cd, sniZava tjclesnurcmperaruru kod toplih bolesri,sprtiava rarcnje.rastrara zaiepljcnja i ubrzavapra;njcnjec,.,jsa. Za priprcmanjc ovcsupetrcLadodatijedan dio samljevcnogjeörrra dobri,gkvalircra prenra pet dijelovasjeic pmljctnevodc. potom dodariso i Llagezaiine racliokusa. Potontrcbastavititonacna srednjuroptotL, ; kuhariustojkc svei,k ne postanu v;s;ne dojcdne petine visine vode.Poronr rrcbaodstfanirijcian i seivirati ga po potrcbi. llikodo vid;: t:,1brna) Kuhanaje.mena rcda izgledada se sla:e s pn,iravnimhakrom.Kada je jc.am kuhan cio.njeeovi sastojci prolaze srstenorn ipru:aju mab od svojih koristi. Ipak, peenjc supc od samljevenog jerna s nrcson pomaic "b,za*.j, p-d;.anja .j;nih hranljivih sastiiaka u pactenrovsistemre djeluje kao jaii purgativ ; ,,"f,^.,:. * djclotvornijin Lrstinuliranju roda crüeva. Jerra (ar. lphid) (vidi: nrcr) Jeziöak lcpidiarrrsorir,orn; Ncnar/ian Nidi: sjenrc dLaeuica; dr. Aur, Jujub fdr. nc6cl, Mdi: loto$vo !oie) Junac; mladi vo (ar. khn d'id:t) Bos;bolins o,/idi, meso)

28t-|

Kaiun (dr. : r/nron arc/,:aa,) Cru.us,,//i.indlii, Crucus wrrir.rrs (\ k]i: iahan) Kalambakovo drvo k,. *1-",,.1t) (\/tr]i: tJojiDo dr(,) Kaloper, matiönjak, mi Cr.aL Lrc C hrvsanthon nt haInn iln Kalarcr jc c. at krc i nri,n,ifi!rijije ,; srg mnratx'nos hilra.Imamjc Bcjhcl,i jcrlur ic pralirrjcltoje je pknio Abdullahbin L-land. iz,ilcstio rlvaapokrilna h.rrlirr. 'CiQr i.a..u kone se nivtrli da j. r\llahoLfbslanil,, s..i.y.s. rcld,: Lneje naibollr "'Dnuo oclafun,atiinih biljaka nr ovon i b,rluacn, svijctLr. p,c(ldnjc pripisanoje jc trkrrlci pripisano l-ns Lur N{aliku. i:a..komc da 1eiehao da od sce aronratiinog bilja,,i\llalo, fbslanil,, s.ar.s.,1c nrlriic ioh, rririscrarova kne(1Ä;d.). Ipak.minr u,2cnr potrrcliti ili l,iri s.jcdoci ^,rtcnti(.lr,rsri za na,(lcn.i prccl.urjr. ini ka:en,o ' 'Allah a,a n.rLoljc. Kaloper llat. Cruwt/rcnanr l,olsonriirr. or [rsi/, jcsri sL.'ra dobn,poznata ]rLrhar skr biljl,a linuno n,eriiiastog nirisaliiia znana LrL.giprLr. Criloj. Rinrui zaparlnol glayc ,\.ri. O\.cs,ali cyiicrnc iliiic ugodna nirisakoiistise u zaiinla,..rnlu Lruc. r nckiLjurli ih sta.ljalLr u iunu zLosnj,lro.og lomatiinog miiisai uhosodst)aqranla Drolja.a. K^lopeis!'tikodti korisri Lrpriprtnr.üjL, ork,hncl,lina L&, lijek?;rl,on,, pa,,Jvu.Ur,ljNdrjeu k(,t,,nr^sti ponra2c kojasadfiikalopcr u llcicrrjurrzrjedenia phlebo.trsie. ft\i (lut.l luüotlilucitu). rngrcma i un,irrjc nc,\c i ponu/c )cclnostarnih jc rr oprritanjrr niiiia. Kalopcr blar Lr r ruiinr i suhoiii Llago ic krnstiparilan. jc r(,.la su razlitiri: Dosr., irrc,csroLr!) kulrrrrc dalebili.i inc slcca. Na ,rtJijMs ko,n ro\ lc l lol,d ./i nrr I'it t,o. ra frurcuskuujc zovur\./rrrficrlc Notrt /)anrt,. a na nqrskor nail,oljr rl njr<ori|.rsta,rj. kr.rsuljak rL. 13dllrnird sdurcoLrt raz\a,r j.6ij{\:c i,!^, df./dgi,,,r 11d:rr.,,. in iljavac tu,. /dcti,

U

al


hr ul

PJ(

uk

Po hii

..\
ti
, t,f,ro.L!., |lr \,j n tr.Lr,.Lr\ L1 1 . . 1 ,i , r pt , i r i r r , ( l , t L l lL.LJs.L,

_1,1,. .," ,

[".,r,

. ]t,ü L l](Lro{i

i lt: ..rn d rl

' ' f

.,E

:81

Kar (or. ftrsl; ftusius; /qisl) Cos/us stecioiüs Enes.r.a., prenioje da je Allahov poslan;k,s.a.,.s.,rehao:"Ncki od najboljih rfetmana nalaze scu povriinskom zarezivanju ho:eu kupicui karovom korij€nu."'?'3 "Koristite Umnu Kajs, La., prenijelaje raloderdaje Allahov Poslanik. s.a.ss., rekao: ovajindijskikoden jer on Iüeöisedam bolesria phuritis je jedna od njih."rI Postoje dvije\.lTte korijena kda: b;jelokorüenje mcdicinske b;ljkeznane kaoobiöni monki kar i aromati.nihonrendryera;dijske aloje(df. 'üd A'ndt obi.no znanekao aloa.O,/idiAloe vera;ar. u&.'a, indijskoalojn,uu''u7 Korijenjeindijske alojeosigurava izrazituvrutinu, dokje b;rela vrsiablaza,a obje os;gunvaju znaöajne mcdicinske efekte. Korijenjckaräili kd kojije obiönoznankao indüska aloja wuiisu isuhiu Lreden stupnju. prodorsluzi Korüenje isusujc ipomare lijeienjuhladno6e glarc ili akutnognazalnog zatepljenja(lat. Catanh; Coruza; ar. jctre, slabostiprobave,tromosti zütdn). P;jenjeotopine kara poma:e pri slabosti gripi, dijarcji ipoma:e kao antipiretiku snanj;vanjupovratne stomaka, stomaönoj Eudice,ie gasi kvartarnusluznitavuvrua;cu,dok njen mehlempoma:e pri bolu u ledima ili reurnatiönorn bolu u lumbalnojreerji(lai. Lam6dgo).Karov Lorüen rakoder ponaie pri pleuritisu.sni:avaDtsovu visokuvruaicu,astmätitnes;mptome, teZinu u pßimä i smanjuje led. ovo kodjenjekor;stise taLoder u priprcmaDju antidota(.1r. tirirl, za lüeöenje zmijskihujeda. UtrljavÄnje n,astiodkarap.,m;jeian€ svodomimedon na licepona;e uklanjanju pjega ikontroliranjuiarolikostilicai pruakao posljedice trudnode ili neishnnjenost; (lai.C/rlocsna). Ovakvoutrljavanje poma:euklÄnjanju takoder rragova oiiüaka.kako onihhirurikih tako ionih ol'iinih. Calcn je abiljeiio da kar takodermo;e pomoii pri spazmiikirn kontrakcijama i ukoienosti voljnihnßita l?at.?tlnnus), a takoclerse koristiulijeöenju pleuritisa. Mehlem odkara pomaieoddanjanju takoder liiajeva i odstranjivanju suhihljuskica koze uldjutujuti perut. Vea;na svjetowih lijcinikanijeuspjela raspoznati izrazite koristi ovebiljke. a pogo, tovo njenukonsnost u lijeienjupleuritisa, a kaoito seto raspoznaje u hadisu AJlahovog Poslan;ka, s.a.vs..a da su oni kojim sluöajem ovakvo znänje dobili od Galena,oni bi zasigurno to naiinili u njihovoj Bibliji, i da su oni nasliovakvo znanje upisano u nekim hisianskim i jercjskim pergamentima ili u manuskriptima nekihsqetovnih Iijetnikana zapadu, onibito nesumnjivo tretiralikaoispravnije ; boljeod Poslanihovih hadisa!
'irMelau, pananaiinjcna od 60 T0ntiinihqstali.kovakojisupolvenZ;trni.arani.jcuporreblravana

, i H a d i s s n a l , z i u" D v a s a h i h a "i,v e . ß s p o n n j r n . , r B u h a i j 4 t 0 / t 2 4 :A h m c d , 6/156.

28e I

u orcr knjizj da u por:dcnjus obja'lrcninznanior Ranijc sn,oqromenrrli lijeinici prakriciranc pnrrxbc n,edicinc od,\llalnrvih Rrl.loika. s.a.ls..srietovni piakti.ari llazimna na omm m;iljcnju mcdr naodnc nrctlcinc. nisuniiLrdrugodo kaosuievjerje, djelaifizi.ka nrcrlicina, iak iclanrs,nogu zglcclati cinska Ircinir'ka i'\llahovog povezani s u akrninr Allaho'c rnLrrliosti njihoi kor;jcni r.uijc nada sLr na uzrckiposljttlicLr. U ovor snislu,onoir, znanla kojcsc odnosi ncoeraniienog jcsrcrspravnije je ,)bjalljso kroz,\llaLovo i saviirnije od onoga iLojc nadahnu.i (Ci. piirodrrih liicl'ora) n,cclicinu. L,potrtl,a nauirnokrozckspcrin,entalnu piednosri i obr'rte. uicntaLrozclspcriment svcnu,nri rrcporiicmo Ipak,Lrnatoi ili pozitnr,. naianan, Tnanje nhic poluiiLr Lrloto ncgatnro iono ih) olakosicic,,o jcraowljcoljcmnreir claLriticizi,arr,o. v,line. v,:6 radiie dr rludirarno ra plcmcnitc jc p,inljcnakru .\lhhom nrhhm& upuriI'oja i tinjcnicc o Prxlarikovor , njcdnosti dol'azonposlansria ida nairnrnro orakvu L,rrL,h, i km dai mlAllaha S"cmoquri'g. prirrla ost;rrc ncpratdna plcnn Unatoatonrc. ljLrdska s.a.vs. \cgovos Poslanik.. pokuiaji erciku, ka i uacryu ktuz scl,isarroji lirrlsl,i istratraili unr Lcli ckpcri,nentLr jc 'oden od drrierjrie, njcxo'o!r i sjetla. ufodtno!znanja onoga Lojr saizLrzetkom lt;st) Karov korijen (rr. lrustrlirrsirrs; (Vrli: k.rr) Kajsüa 4.,. j.rt,d) lii.u u poghvlju X. lurnaiihidisapdlijeljcni Ranijcuo gororili o kajsijnron pripisuju znaro,ir: l,iL,mcda: usLt podcclu rijcii srnr i mijoj srrrr znaicnja arapske I'aotlnc nrsri ko:ast nakuplja na arapsl,om Lunrira z-ranc iou,u lionunir suitina (1./. licni.,uhDt hrnurna: ili .ak v|Stc an,si linijc na rrl,u rrrslajoae sliino taone m:ian11: ilijonn. zirnog ra arapsk,:,n iroae osuicno liiackasije orc stLrlijc. o.rljcsc morr spomcnLrLicla lpak.L,svrüu l)ilrkt u sc ranijc kao laksatn. ukll,iuj,,ai iazliiitihvisLa Liljh kajsija Lrpotrebljn;Ji La"a'. Cassidlorr, L osid corrlnfi,wr i mi:Lansku jc jc uü mclanska. jc urra i srhau pruu sLL,pnjL,. koia Najln,lja Lajsijr Kajs,ja koristi nine rrpotrel,c LaoL,lagon Ialsatira, ostale isigunr Lrljka. t'orcd Llaqoslovljcna pcctoris. angine icmt;uii, a koristi sc u lijeienru kajsiji: uküuiiriu dozr;jc'anje;ute pLrcania gubiLka koie. miercnc. Lc,v'. rniLr. hcp.iitisr. hopcs simplcksa. c,,,c:uticc. niiiia. iza opuiLanjc,rapctosti koinihpriitiia. iugc,cpilcpsije svraba. n;n,arin. rrn,jan. konrolai laksatm rrkljuiujLr kurur. anisovo sjen,e, Ostalisckundami (L. hntia n'nahnimtlc).LojiscLaLoclcr kaodnretik (sedstio za nokrenjc)iLr korrstc :!U

lijeöcnju grnera. Ovisnost o homoraiupoveiava setcsualni nagon. dok pretjcrano spotno opienje moie uzrokovati in avosr. Kao stosno ranije spomcnuli u poglavlju Xro, tijeönici prporutuju uzimanje jednekaiikicepomijeianog samljevenog komoraia il; bilo kosod ranpe spomenutog sjemena ü rnaslom i medomda b; sepobotjiao rad c;jeva. Kisnica (dr. gdir) Oborina; obilnakiia; padavine Obo;na ili obilnapadavina ima ugodanzn,k za arapslouho (ar.gai:iz k{,;jena nje.igase)!ri zna.i pornoa;l; olakiänje, a upuiujena uzviienosL kadadodeda pomogne stanornrcima suhci neplodne pustinje. je Kada padne, ona zivotnispasilac i predstavlja robovljew neprestanu potrebu za svimesencüalnim porrepninama kojeosisuEva njih;v Cospodai Stvc,ritelj. Ona taloder podsjeca vjernikcn^ Allala S,emog"6es. Kiia ,r;ljava zemlju i uzgaja noviiivor, a njen nazivna arapskom gojs(Obo;na) ugodmje za uho, umru;esrce, umrruje strah, osigurava krntinuires a i itclo i dusazädovoljni $ njomc. je bhsoslovljena, voda oborine nchka je, svje:a,zdravai boljaje od ob;rnesrad_ skevode.Ovo je posebno taönokada ovalrya oborinaisLide iz grornoütihoblaka.r,l Oboina sesluplja u udublienjmpodruöjima na plan;nama kojasnabdijevaju poroke irtele koji nanovopune povrsinske vode preko prciiiöavaju.;hsaleria i pojavljuju s en d n o vu o l e t , m d .i i \ o n m , ,\ " , , c n i m ia zo"n.in.. je %da obonne vlazn;ja od ob;.ne vodcjersentc usrajala zau.jjeme ptuesahladcnja u pnrodnim podzemnim rczervoarima. je Prematome,voda oborinc manje za€adena it; promijenjena usljed prircdnjhfenomena, kaostosu koncenuacija prirodnihatmosferskih agadivaöa ili odredenih Bta malih.estica praiineili ustajalih lebdetih restica. Zapravo. je obor;ne voda proänjena i bpo sckvarinakonm;jeianja savanjshim stimulansom. Neki komenratoi snatraju da je prcljetnaob na bolja od one zimskc.Drugi tvrde da zimska oborinatakoder;ma prednost; svoje zarosrojcza vnjcme,jmevr;jem; hladnüe, 4akjc manjezagaden, Lemperanent suncajemanjewu6 i kvalnetzrakaje driir,pa, prematome,kondenzacija ; uzdizanje ispainä ; moraumanjujuneieljene testice koje su ostavljcne iza, kada se isparava pjena.S druge strane. morska oni ito podr;avaju proljehe oborinetvrde da ve6arempefatufa sunöeve toploteza wijemc proleaa poma:erasrväranju rastvara neieljcne sustih; iternihisparina, krutosri kojese
loCt X, Suhoia srarjr: ai sanur. ri : P-o:t.{,1 lnd:dioeskos sd zazivrri,ranri p.moi orl, privat,, (W;lNo. N6v v; d Dicrima.r,. 1988) Najhlita iri rj. ircöi, gouu dapskomjegorz, koratakoder ?naiiza,iurinckolra,Inrn, ponoi

irr Vemnrno sco€j opß pinjen vaou prcitimvremenina kadl nak njjcL,n, aeado, hemßkin,i orrcvnin hgadiva.ima koji s! u nov,jim Llrnima proizwdcniod pohhnnih,rLi.njh , nemanh mdusrira.

2elI

n o s c i s p a r a r r n j e nr o d c i o J s r r a n j r j c p r c z . r s i i c n o s t , f a k a s n t i . l j e n i D rz a q d L l ^ a i i m a . I ' o n i i h o \ u n n i i l j c n j u . p r r l l c r l a o h r n a r i c i a i . as . z r v i i j e n c k l , j . u j a i s e , o n c! i . r n j r . d o n o s in o , i : i r o t L i l j k a n , ai r l r v c i u i . n a d a l j e ,n j c o . 1 (xla je ?dfa.ijr {1 ?instr ob,rf'nc. All, r ?ni.ajboljr. I n i n S a f i . f . r . , p n i o j c c l a i c E , l . s , i . a . . , c L & , : - B i t i s , r , : ,s , r . \ J n r v i n r R , s l a n i k o n , s . a . ! . s .k , & l a j e o l , o i n a p o . c h p a d a i i .. \ a h o P < , J a n i k s , . a . r . s .s , k i n u oa q o r o f . i i : j c o d n r a hs v q t u r ' b a n Novo d\orcnjr t o k o j c j c c l o l , r or r p o z n a L s oa s r r i n , cospu.lu."n, "" (likodcr rirli: wxla)

Kna fdf /rrmd) (\ idi 1)io : l i ] i i d r j . g h \ o b o t j c i l , c n i t r r a n i j c :d i o I I I . o p r . i n j c n , r s L )

Koza (:o. ct nu'i)

(\'idi, r,c!,)

Koza, jarac (,,. /dii) (\ ul!: rrcs)

Krastavac

4.,. t,snrlin)

Zn,ijski ltranülrc Cu.urris !rir.ri.s rf rüorui - \ b d L ' a l , L ü , D t r ^ ü f , r . a . , p f i n i o j . . t a j . , \ l t a h u p , , s l m i k . s . . , . , . s .u , ohi(.a\ao j c s r i s j c t e z f e l el , u , r r ! s r L r a s t a r c c n , . i , , Krasra,ci "u hlrrlni ivlaz,ri u dmgon srLrprrju . ni unifrju:u.ljik O tjctcsnf i / l u . c ! i n c . s n i Z a \ . a j\u isol ston,ai urcn,lJ{r.ah,,Lrjin).ttuniialtnivrk\deDjazr\fijcnriprol,are.Krasr.ricigmr;usniia,anluLolarnohrainornjchuia,nlihornion,iris k o n s t ip r i r n : s 1 r : i t c n j L rq ,ih,w, sjcn,e p o l t ' i a ra i z l u . i v ^ n j cu n r d a D j i h o r ol i i a c L o ri s r i f kao b.lLd! u lijde.j,, "jftt.t psa. K r r s t a r c r s u s p o r o p i o b a r l j i " i a r l r h o ' h l a r l n i r c n , p c f a n r e nirr r t an c k c p o p i Ä r , r c posljidicc. pa stosa oni n,orajubiti LrfarrorcrcDi clabi sc rcurraliziratoLrlo koje
l

t
t

I
I

' ' u t r l i . ,i , ! ' f . l i

l l L s l ; L - 1 | . ] ] ,t : h t ) I ( 1 . i l i i i :

1!D ?. lt.lt.

b
:!l

sadriavati, i da bi se optinizifatenjihovekoristi, il:. -koje losu AllahovPoslan;k, j$ krasravce s.a.v.s.. sasvjer;m detim hurrndna (ar. rarib) kqc u.vLu&ivla;nc u dmgorn stupnju. Inaie,posljedice krasLavica moeu pdenjcm en,idicaili mcda. (dr /dstel üt djhon) Bnlsamilirsaur,eolens Krasuljak Mdi: kalopcr;matitnjak , mjriiljavac) Krava, Goveöe (ar. öctor) Bor; Bor,ins 0,4di: meso) Krkovina, ljigovina, tritjika (ar.ne6etsr (Vidi: lotov,vo()ie, jujub) Kuhinjska so (or. n Ä) (Md;: v) Kur,an Srcmoguii-Allah kne. "Mi objddjtrjanou (üf.d,rrr ono :k) jc tijehi nitost t : , : , ni ,i " l o t K " , . ' r n .t 7 : t 2 t . ! " ,"r p,""tn, gpx, x1p , . " , , , , . . ' p , , , " " ,, ,. " , i , , ,,,':'- , ' 'r.||t',, "1 ,JJ' vd,4ir lru.l"nd vr"rIiL" r r,,vr"rni^" i,"":'1, r,r u Jruso,n r . r r \ r l , hJ \ , , no p u l, o L . . ,d . . p . ! o m , o r J / , ,r . . , : O t i t . . l it.. " , t . " u. ",,\or,,.i ltstü pat ü|,no.l t n\t1udn,r , a.,) ; tit,t. :o t.re .,. r.. t Kuian t0. ,7) Prcma tome, Kur'anje savrien lijekza svcbolesti srca, trjela i una i univcrzatni . 1elilel i tietmm za ye redaac na ovom svijetui branii proLivkazneza grjche na bLrduicn wijctu. lpak. nije svakokvatificiran ;li p{xlobanda s okoisti u potpunosti ovakv'm ü!'ricn;m1üekom;svako nc posjcduje uzüiencstandarrlc ;wsn;sti kojise tn:e za dobivoje sau.icnogl;jcka. prena tonrc,karla pacijent ima isrinsku vjenr, kada on ndros;l;jekna njcgovu ra.no odredcnu bol"* "-,ll, i*,.ii,,,1", i,i,."1.r,.
r]Frod()5lurl(]:t:l

pr 'rinKom I n.pronrcnllr rmo{J-do,.nj"mi t"r, r, nt,rnu ,lcl,,rvorn,,. r Ir..(.,. l"d , ",'_ ,,",, u q , r , n h u / \ b . m c , , i p , , r , . " n , t "A . t,ah"vov m o t , o m . n , ! . d . .p ", i ,'"" holestne mo:esvldditr u:in,imrh.

2e3l

Lraac. Lako no;c L,it lrjr abnorrurllr si,rLonpruririLisi nlcdLi Cospr ara.Krli jc odrt'rlio (stdu) i ul,gu. Dmgrr iiiciin,r. Kuian sr qcro"u odrcdcrulunkciju. prcclrc sLcrc ollarl rn ijcii Sr,o|nelja , ( ) prlnLitrfn Zcnljc. Dzcnrcti i lcga ir, oni sad naraju. plarruru. ponckacl. Kada bi scsicti so.or spLrtrc' n.r orr Lr sczatrcshi. zdnl,rlal,i s. od prcn,,r "r,aha ipoir(nnnJa Cossrlam uni'crzun,a. ikach bi seq,stio na zemijrr, robi uhk,ral,, zdnlj(rfs. Nrdrlj{,. nepon(i; niredn^ bolest sca, irjclaili una zaloju Kuian nijedrlagnosrnnao uzhk i prpisao savrn{i lilek.a olakivti. rrccprrcrcnßdr rd onocr kojijc l,lagoslolljo, mu.lfoiau, znnnri'r)r i fa/L,nnrflanjcnr olrdljd,c ÄlltJbyi taniisc. Zapiaro. raniicu oroi knjizi,naÄiroko snroqo",ruir u rczi s LcnrrnLur'ansl,c pn'tnti'rrc uputeu foglcrluorli;arania d,:,Lroq udra.lia. nd,cint. lijia.nir l,Jesti. ispiavnoe metrxla iiiienja onorair., jc n.rno r u poclc(lu oolcnrailaljnicupuLi,u .lijaqnosticiinnj,, odf.d.,,ih bolcsti. Sto st tir.i'bolcstis11a. Kuiarr iL zrsisunr tLmrr'i do u dctaljc iosigLrraur z.r,rji|nprurrr ru.rrrlijcicriar lijek. Sr.nrrgrri'i Allal, ka;r: ''.\:o urrriit J(trr.,6,,il6lil b rto trli tthi ahiüli|j.nro Kryisa lirra rr s<,1i.:rqc:' (Kur'an.29:5| ) N.rhljc. z.ronrga1<,ii prri rrl lrrlesti sr r i nc mo;c naii njcnlirck u Kur'arru. onJasi,-+rrno ninr lijekr ir njcga.7-ronogako sol n,rczado.oljcn. post,,Ji Kur'rnom u slretairnjrr oyrkrihholcsri. aps.lLrrio niirn nr o\orusuifrL, iL,i u mote izlijrr'iti. :a tntprrnosti

Labudr,r,. ,,,
(\ridi: mcso: II ptrril) Latni iaftan ld,. r\,,dr) (\'idi, psc,rl,,iil,r'.) Leaa rdr. ,r/,,t ErL,unlo,r: Lur csano,rrr lcns r alrut: i l t r h o r o n P o s l a n i ks s u h e t i s il n , j is u p r i p i s r nA rr . a . . . su . porlcdu lcicsu ,!,iiljcni oil sLrrne utnlioiarlnihai tigo!aca. LrkljLrr'LrjLrir''i apoknl,ri hadis Logje nN!) iD^m Fj,jh.lti.la lc.a on,cki.vi srrr. dorodisuzr o.,!,a. oLhlanja ponos, i di s,, hr^na,i o.c iskrric.", . Iprl,,leir rc sponmrrtrL,KLrianLr, r{.r su rllccrlzrath ;urlih zr nionr. rrljc sLoir karla rr onaickla: O;l/rrr-r, rri rrcrno:crr,.ii.^1rr k iift,Äfdnü ilr ti,..t.:dnaLi.ü
' L ( r { D , t l i u o r 1 , , n t , ,/ j , , r r l . , l - , ! t r D ü N r i , , k . r , . r 1 . , r t D ü t i . i \ 1 , r i ß L L , L l r ; , t o p d , r . \ r l]..r.'id,tt'l,l,j].lL(,pl.n|l|t.Ll]:.]'()]rtLl].]]r1]itIt.lnrdl; nl,|.lll\jil.ll.l]|7'Llii|ll\r|'..'r.L'.|..L.'L]]l|Lttl''.d|o|.:h{lt'.'.n'Ljil|{].i|]|i|

\ i . 1 h L l r t r L . r r , , m , , , i h r l , , r i , r , n , . , r . , t , n , , r . D , l l , l , r i f , . t t , L i , t r " r n , ü r 1 , , , t , , orrr,trl r ,t rLrir) r!tr1. /,1n,,(itr 1 t r , t r ! . , !' ü , i , ! L l r r l , r , L h ' . , r Li , r , t r t j r L i N , ,

:!l

na;eime, Coqrodarosr,os,ido nan podanrxl onogaito zentjarcd.r: fiot)rtai fuastorica, i picnie, i leta, i lullo croenas!On je rchao:,Zar teLite je boüe.amienib za .ta ono lto "' onoxoy'e gorei (Kur'an,216/). Hranakojomihje tadaA ah Svemogud opslabüavao bilaje manai prepelice. Leaesu hladne;suhc i oneobuhvaraju jedanuravnotezava dvaopreinatsastojaka: konstituciju, a drugi je izvor kokcovog ulja. Leijna j" Lo,? *u; ; *f,^ , tJn1 jetkaje i nadalj€stjmul;a rad üüevä. Esenc;jalnc stupnju, osobine leie sadriancsu u njenojkori i zatoje njihovokon,ptcbojedenjezdraüjeod njihovogjedenja kadasu 'zsnjeiene i oljuitene.Cjjele leie bla:e su za stomaki manjeitetne,jer nj;hova pulpa seslabovari zbog njeroe hladnogi suhogkarakLe.a. N.daljc, lete sLi-uliraj, crnu iuö r moguitehro dj€lovarina akutnumelanhol;ju i o!tetiti nerue.Leie zgumjavaju ktv (kt. Psnünn) i morqiubni izbjcgavanc c,dtjudi koji pateocl tron*"i; ; "o^ir" (tal. Acedia; ar. vuda), kojc su akutnadeprcsüa kao i dcskoba kde * p*r;.a;.. nenworcie crnc iuöj. Za ovakve pfeijeünojedenje osobe lc6cmoic pogorlatinjihovo sranje, poraaiakutnunentalnu nepravilnost, opseslui uzrokovati p;;jejnrvost ;rema infekivnim bolestima, ukljuiuju6ikvartarnu grozni., (k"j" * *"6^._;k^."ri.i äanr. Ovakonegativne osobine mogu sc ispravitikuhanjem leta s njihovimsuprotnostima. kao5tosu repai zelje,ni. mastine, kor;ander. a dodajui; dio masnore ; hmnu. Najitcrnijajc kombinacija jedenjchie s ukiseljenim povrtem kao naclopunorn. Mora se;bjesavati mieianjc le6esa slatkisima u iston obroku,jer ovomoie uzroko vatrzaiepljenjc jetre, a redovrcjedenjeteia mozeuzrokovati zatamnjenjc vida zbc,g n;rhove sirovesuhoie. Prerjeräno jedenjetc.e takodo mo:e uzrokovati zadriavanj; Getenciju) urina ; hladnih rana.i prc,izvodi gustesasove r d;jevimai jeir;. Najboüa vrstahiejesre büela; ona okrusla,i onese brzo kuhaju. Lipin (limetin) depilator (ar nurci) Ummu,Sel€mcje prenijela da kädabiAllahov poslanik, s.a.vs., koristio clepilator. naniobi smjesu na intimnedüelove prüenjenosnanoienja na oshleduclde tuela.,1, p,rnesnoda pNijc koj;jeko;sriodcpilÄtor poslanik bioA ahov Sulejman . ]l,kodüje ;bnDarrud, r.a.Lipinje depilator agens za uklanjanj" dtaka.aöinje. od d,a d;jelaiipe i jednogdtela a$enikä pomrjeianih svodon a potomostavljcnim na suncu iliu toplojk;pki zbo:rcnja Kada smjesa postane ramnoplava. nanosi se p,etro .drcclc,"s podr;ija, a osoba momsjedniaproksimativno jedansahat prijenjcnosisp;anjavodom.prcdio d.piliranja potornnora biti premazan knom da bi sc sprijeöile posljedice opekotinals.
175 tj hadnrc prekinuros sene.la. !rA^enikd/ zdnih: aßenikrirtfid j olJiinjaEdriltrutfidkoiniti su* kro .tcpihb,i u tombin{üis tipom i { ü,. KombDac,ja tipci mdatnüslfida oülJnra dlate,n.ncritdjcm. ,k , m sp-i-a n"L jhk . SM remürkrzrui'o otmvj ipj.daju.ijc, a udepitetsklmhcnrma oorc sprtrtirurrkJirikoru.Ipakjefoma htno da rk, posbi pDduzcnikonrah s ko:oh, kloposrjed(arorr mo$ serr?er nrlilairuhon. nrlbn,Madidic,

2ssl

Lisie indiga (df. 4c1c', Biljka r,i1ig,,tro "tzrijcla tndn jc Bül,oi prcno cta]c unrnru Sclctuc rekla: srn van ko{, Ai (,hii:na."i! lahovoq I'oslanika. s.a.rs.. njimr. igh, bilare pokazala komcnrarisaoje kosLr Allahovor Ipak.Ibn i\ilcrhab da mrrjeUmmu Seleme po R,slinika, s.r.\.s.. o!inu oclknc.a nc tarrnoplar.u oclLojc urliga.U sljcdcacn :lavljuisteten,atikc.rciiDrasLal,arlrliloj.daAllalntrPodu;k,s.^.r:s..nijeimio clooljnc, sivckosckojLr bi bojio.i" lstoic potutleno u Fi,csoron, obrat'anlLr: \'idro san kosu Allahovog P<,slm,ka. s..,.v.s.. a dri jc bilaot<1cna krun.,,r jc ranuoplara Indigo i LamnrpufPLrurr L,r1a koja scrd,;ji dotnah f.mrrnlacij,m lin:a trpskc n,ahunrstc l,iljkt 1nJig,,,trc. !i,ic tiljl,c indisaliic rürr od l)iljkel,iLen. ni,ie. Biljkr raste u iavnican,a -\rabije.Za eije,lc a njcnoliiic Liiionomod l,iljke ja proizvocli potpunog njcnog clozrrrcr.t liiic crr,. dok kao zclcno li:ac. ulrckojcsc prparatima. koristilo u nel,inmcrlicinskin Kada listoi pocrnc. oni * ubiru. srie i kaovoda. nrclju za LrpotrebLr porrtrlujL, hadrs ,\llahoroqPoslanrka. icL,ri gla'nc zbirkcIadisa (o. srrnca) s.a.r.s.:Knr iincligoN n.ul,oljc L,ojc.Sto sc tiic inana Calilla, m jc otjsn;(, da kiLdr Liljla rrLc u ravnicrn,a i nrze doseii do ltl5 cn uris.\cni lntoi liic onin,a od maslmc. njdr) ro.c liii srnrnka,ni biber koipi.^ cnrika.lar Mn.lj{' itiün.ntira. Piienje uvarka u obliku, a njena od ekstraktranor ponra2c porraiaqa i ponra:c pruLirujcdaL,iics0gpsa.I v,kr liiir katanrc ol,ustarljanjc uvarak od ovrkrihlistora. leda sekL uju u ( i. obiino sckoristizatnrn. l-ll Kinciije trrlio.la h.ljmji: d.ij urlidn sji:ndrl,i in.lisaorklanja ne.istoae. i1,. zaustallja,ntcnztrno n,rcnjco.iju iu i,'Lrjc Neki ljmli nururraju liiac indiqasa.rloyrikonrrli !."adonr rlrr. turis rin.rod). k(,ri rc pou priliLon trkoclei narkro divlji inclil+,. Ncki rutorisahiha uputilir cla nokihol,ii;1la. liiic r igai onooclvlh,vnila mleiqu da l,i sepr,rrtla spcijalnab(ia za ltou. glava Ka.li je F.hiK^hatcposjctn Allahovog P,slanil,a, s.a.!.s., a F.hiKahalina i L,rrlaLrlcsu Laogrn Lzpou|cc Con'Lrhulaccac :aga,,rn). ,\llah,r" Poslanik. 6r. jc: Lcliaol,ipn'Dijcniril,,,ruL\1,rcsi!ck,,sc,Jii,l)iegDijebojiri s.a.vs.. komerar isao Doeao bi zahianiti talbanje koscsa iziazito Ovaj hadisn,o;cimaticl!aol)janrjcnja: rnijciati uü,vnil,oruili irrl;gourbojus küD. cnrD hojdn ilije nridr dopuiti.no

t-

li L L
(

d

l l L L t , ,i r . l L q . r f , . h , r , , r ( l , f , . , , l n n , f h

l' iln.,rtr rkL,!, "r rrrh

inrlLqrrur

;

lre(i

a ovakva 6e smjesa obojiti kosu tamnocrvenom bojom; jti noeao bi bjti upuien da zabrani lulavitinu,tj. da starij;öoqcknjenon uporrbom privuremtadu:enu ili obmino. lpak, farbanjekosetamnom bojom je dopuiteno svedok to nijc u svrhu prevare. (Takoder vidi: vrtlovnik) Li3de repe (nr. sil/e) fl'/idi: Egipatska) Loj; salo (ar. ;trim) Enes.r.a., rekaoje: ,l€vrej iz Medine pozvao je jednon1 Allahovog poslanit(a, s.a.vr.,na obrok,ipoöastiosa jetmenirnhljebomirastopljenimlojempomijclanim samtrodtama(kao zaöinom)."rii Lojje tesla masnoda kojaseodla:eokobubrega i stabina goveda i ovaca. a koristi seu kulinastvu. Najbolje salo dob;a se iz potpuno zreleiivotinje. Salo je wu.e i vlauno, alije manjevla:no od masnoic.Zbog ovoga kadasc oba rasLope, sal.,sebüe strdnjuje. Salo ublaäva hrapavostgrla, opuita n;si6c ; moie se uravnotcz;d jedenjem . ukiseljenos limuna ili dumb;a u obroku.Loj kozeje najv'i€,atvaEju.i od sveg l.,ja uopie.Loj jarca ;ma vii€ wuiine negoonaj od koz,:onaj oülanja zatvori kdsri u lijeienjuoticanjacrijevaiboli u stonaku. ponekäd,loj se takoderkoristi u klistiru kodl;jeienjaranicaili ljustenjakoäe,upatecrijevapopra.cn bolom u stomaku(lai. Dvsenr€nn) il; kao potjcajda ispraznicdeva ili kod bolnogbezuspjeinog uriniranja. (Takodsvidi: nas0 Lotosovo drvo (nr. sirl;r) (Vidi: lotosovo voae) Lotosovo voöe; jujub (d ,cöcä)

RÄdnnd,.d.:Rid'nnuj: Zz iphu, n taor.. U svojojknj;i "Poslanikova mcd;c;na",Ebu-Na.imje zabilje:iojedan had; u . korcm stojidaje voie jujubÄbilo prva slvarLojuje Adem, a.s.,pojeokacta jc uiinjeno da seon spustina zemlju. U drugomhadisüu kojemse opisujelotosovo drvo (dr ndi, A ahovposlan;k, s.a.{s.,vidio sa je za wüemc mi'rad:a, kadaje on dovedcnda primi zapovijedi od
rii Aimcd, l/2 | | i sned je rhih: ralodtrscprenß,dtusimrmjer,m kodBuhanrc, {2 57: Tim;r.i t2 | 5.

2s7|

rclikckaoslo.olc Lrii.ir !oa. AllalraSyenroguicg: ol jc opisao dnt, da in,alistorc pol)ilju ,,!ir{'k,k1,,, u i Joieno u nizukaoprlisada.r'r slii'no r,nonci,,j,,l,dom. jc dncLaLorc jt il.,Drroredicc ltlrarrnn. bjchgortnolc rrnrljci nralo: "c .lujuL je pop,,thL,üne i srrrtrcpskim krajevina i ononosi vo,'e k.rre kojc nalazi r Lrn,icrcninr je*n. rlozrijcla LrkasnLr jt mrlo i Lanrno Lijtl,,grmcs.i. a jnlc scslt:c. Juiuhrc iu.e sliii nuimuli. orro osuieno ili zasladcro. Koiticarli lurcn jcdt st pontl:rdkac, orah. LrsLo. r. korai znra imriu rr lo rcliLcpurgrti,rrc ovbrnc.a kua sarlrli|jck kojisi'koristi u laksarrrinra pmba!ü. mrlicrrskinLoistima voi:'iirLrluba uiavnote;ala ufe.e IlcdLrrtcgorin, n^ f&l ditd^. prcsrlaiist<naL.urarnotr:ava iud.iulc tuai. pazi tuc|r. po.cilr prorzrodr clljarcic,,,Fkov.n. toplon, apttiL. sluzi pomauc Lrn,anlirauL, a,,dii,,anf lcsircr iulc iLrlicf. jcdcnjcn, !, \ rri i nrcg,va iLcta nr<,)c l,irinarlol,railcna sair J,,j,,boovtr'. srr),(, (nulorog). Iprh. uprkos joi rricqorci iLcL,. or!) at urijcl,u,,ati$1!c poljdicc ru ciijcva iu urunotc.iara,rru irtl /uLt'luir. \bn' j. l,la.lü,i s,ho.ili iprh. lij,t,r i rariraju rr niiljctrjuda lije ono\ hiü, ili jc srho. r mi nr,trmo rcr'idr nicgr niro vhrnostihlrtlani .ltan. i dr ic njegor iuh(,.r l,l&hr i{h.,. Lubenica (d,. I'irili) ( iü ulra ,\{r.rra l'r*toji ncholiho hadisa rr pogl<luh,b.ni(. S\i rni niu r|,ho prcnewi osin, jr pmtsdb .h jr Ällah,' P(,slanilt. r,irtq lirleg $ nakli El,u Davucli Tinnizi, scljc j(, s.r.':s . h,l,cniru l,idno i, $ic2u,,l,urrLu,L,. , o,rjcusraror0 cL scorrincdurLno urlnoLc;ay.ru. O,rrt'rclao: Vrur'inalrdnc,r,:,tllanjahladnoiLrdnreorisLprotno' joj jt rcir vruina I-ubcni.a ic hl&lnai vhina.'i' Srojr viir nidrLslatl,oirL<, grsi :c(1.po'cia.r izluiiurljc nokrric. olal,iüva Ona o*1c:ra tijcl,,inrcu.rk. rdt jctlcnjrh]:,cnicc ponraic rorcnost iponra.Zc oninra koribolLrju c,dLrpalc |cnrorrrrcla. iu nokraino< m1$urr i bLrbrcqa. trrclu da iz-baci Lancnac a vla;anobloq od sjcurcnkL pje:aod sunca. luhcni.fn,oi. poD,oai otklanjanjrr i-ulüica ic rrsl,l&lujuir i proL,aljr"c L,r:t ncgoznrirshi LrlLarac ili shLl,i jdli,r6r (1.,1. ki.str\.ar Cr.u',ir rr /rirl:r,1.LuLcrric.r st Lvo p,cha,it i posr.LJc

'"\1,, Lir,ir,.,,rr,,Lrninr(, ' i L l r L l . . . L i li.N l ( r : l r n r . I -t')a); LLl)f , , , , r , , Lr f r , ' r r , . l "1,!1,

vedswoza öi;öenje ilaksativzaprvudelesnu izluöcvinu kojusre6e u stomaku. Ona iisti stomak, rspiremokraini njehur, öisrivid, poveiava (Ccreörosp,nclrri spinalnuteanost liq or), pomaue spolniodnosi prekidahladnoiu. Da bi senjenekoristiu pot;utu,sti primile,lubenica se morajesti u rzoni, prüe i nakonob.oka,.li sc "" bi trcb;laje,ti u vraeneizrazitegladi.Najko;snija je kadasejcde priv,bnoj remperaturi, aliafo se mo;e seuravnote:it; ledcrashladena. dodavanjem dumb;aobroku,da bise odstran;la noguia Stch od hladnetempcrature u sromaku. LrlJ,:.(ar. besat) Alliun cepa;Porum cepa Ebu Davud je naveou svom'Sahihu" claje Aiia, r.a., odeovorila na pitanjeu pogredujedenja luka,eovorc.i:"posüednjiob,l)k poslanik, kojijc Alhhov s.;.{s.. jc., .,Dva je luk."Jt8-kkoder je preneseno sadr;avao u sahiha,, da je Allah_ posh;i[, s.ans.,zabran;oj€denje luka prijc odlaska u dzamijuiti u btizinuljudi zbognoeodnos zadaha kojegon uzrokuje.r,, j we onc su bogateugljikohidratima. Postojinekolikovr.sra hrkar60 Luk je wua u treent stupnru. a rma neniaogensku ;ludüjuau rvd koja je korisa za obnavljanje tjehsnevode. Luk izbacujc vantoksiönizadah iz tijela,p.ekjda,luz,p.,e6a,a.eks;at;i nagon, dajevrenjespermii risti stomak. Lukovosjeme ponlaic u lijeöcnju hükoderme, a ko snoje kadä se uhüavapo tjenenu za one koji bolujuod istonöauonja ko*, su_ bnkakose(ldr. Alopecia oreata) i aetavosti. Mehlem od tutu ,r:lot",oq ,, ,o po-^;. odstranj;vÄnje blädavica. Mhanjc lüka nakonurn,anja purgaLiva iti Iijekaneugodnog okusa sprerava muininu, pouaianjc i odstranjujc Ir;1.k ji..k "d.i"k,, iti lll;;, ("; C,rcosnric). Usmrkwanpu vodi umoöenog luka kroz nosiisti glavu.Up,,t*bl;*""f rastvora iila je bazaluk kao kapi za uii pomaie u lijctenjugubitkaoitrine sluha(ar.

lTrlr:,',t,

^*""r

koie.akuphre*de u 'hu. Uporrcbljavanje mehlcma nai;jenosod iruienogl;kovos sjemena ponije5amgs medom i njesoo nanoienje or.,, otüu.aLsta,h p,ttj"mno-,enjc kojemo:e biri uzrokovano slaboiiu miiiia oka. preerijänoiau tijelaiti hladnoiom.

" dima (lar.',linnjrra), 'put",i;ju i polnua oa*a-ju t;to

Dobro iskuhanluk s hfanomkor;st;u l;jeöenju :uijcc, srubost;prsai kaslja.On , takodcr poveiavaizluiivanjeurina iutjeöe na pra:njenjcdjeva. Nanoienje lukove vode pomijeiane sasotjui ckstrakrom divljerureili pla.;nske.utep*ko n€.I;au,l..s,
I r .r D J . ' . 1 q d . \ t r . , t . ö F q : | . T t L , . , - . n , . , , . t , , . r " , . , . , " . unrr prrrL. o! .u no\li lrr ,i'Buhaijr, 9,,,198! NlLßlin, 561. '" p*,^,"0" -,*", nJjuobiiijsla vßh Luka. s^d,2i |,68o,/i nir,.ecnd,0,I o,iiztun,juiervü,. 1!!-. 2.789isal,.üozc. 8,0.1gii ne,,o|nihekstmliLivnih rvii i0,Z|lt (h,lor.

2!eI

ncbijewrqnjrsLa uj.di psaulrzaranic*r'o lijrii",tc Konaeno, ato pojcdin^c ijoi( iudrznri nre!o!uh{1,or nD2c poi,.(:i,n,ckiayanje i.h.\,anjcrldok.ürjtjljcnroud. Pn'tonjc,noj.dcnjc siü^1,g lüka uznkurc igrcnu. narturrxr, /.rranmjuje \!1. urfokujc zab.mwron. ircri iazu! lt\.\rij!. proizyodi loi,{lJr. r,uj.r loi okusine qlolrrercljria nclet.. Zvakanjtliiia .li'ljc,urcnr)7e.dnra.iLi L,i zarhhu.oko,.an je,lcijcr, jcdeDr{' sirowrh,ka. P,.n,.i LoDc. d{)1,tu kuhanoq IuLrnrotc odstraniri s.coro nrve.l.i,). T\kodfrjr pirnc! i(, u l,.disu .tr je .\lioy podu.,o P,,stan,k, s.d.,,s.. lj,j(lf da la,haru lut i l,ijilj luk prip nj;l,,"orjolcnjr. Lje:tarka; obiina ljeitarka tr,. r/urad:r (\i.li: r!\{,: Il pcf.d) Ljubicino ulje hr düh, ,lt\,,.t:alr:) (\'!ii:uljf) Mana tu/. ,,dn) (\/rJi: tartLrl) Masline far. :i.lirrr) {\'idL'n.Nlub(, ulj.) Maslinovo uüe (dL .,i!. .cihut Niaslirtr! ir (lNOl,laqodovljcn,:, u Kü'än,,, a naslir!^a eaniici s,n,boti,ifa n,,(lc,rjc n,i,a.Lirsli.dr) uljccl(,l,i\a r iz zrtloqroir maslinoroLr iLvctaiz poroJirc ()t'^cea.Njclro\(, u,..loh sraniitc mcclitcr.rrrski l,azen i ono sc proreielrur Jrstc si.dnii istokija:IU ElroIu. a podrcdnal,r, !'.ala/i I u sjcvdrnrati(.l,in zonljana: \'ta,ol,ui Tr.isL,. l . b u l l u i i j r c . r . a . , p r r n i , r j c d r j r A l l a l , o ! l I s l M i L . s . a . r . s . , rK co hra :ircutrc io sr if jo ,,no.lola,is l,lagosl,trljenog mrJinovokaoLru,u i ki,oni.l,lrn,. clrirta \lasl;r,r) uljc,,'u(:f K',alircL uljaorisiod k..ilitctr ir irla;n,, rr pnonr stupnjrr. nrasli.a Ladd scrg,l(.t. NalLoliiLrljc dobnaslz poqrno doz,r'liL nraslina, a trda
, \ l ) . t r f , , , . i [ ) \ t r " , t r t r L i h Lr , r t a N Ih , \t,nLnh. t. l t 9 : F t r tD . . r , ] ] : .t , , n . . , , ..1]tr1,:,,!ii,.

:lllll

se dob;vaiz nedozrelihmaslina,ono sadr:i umjerenohladneisuhe karakterisrike. CNenemasline daju uljekojeima osob;ne iznedu narcdenogdvoga, dok utjeod crnih hurm, orsrr.v" :mjercnu wu, inu r rlaino"t Pü€nje maslinovos ulja koristiu tijeienju trovanla pokreiecnjeva hranom, ; izbacuje vancripme cwe Sto je starjjcuüe.io je veaistupanj njesovc wuiine i djelorvornosti u mzgradivanju wari. Pored metodcgnjeöenja, maslinovoutje se ratoder noie dobiri kroz proas razdvajanja vode(dchidroscnacüa) i, ü tom sluöaju, njesovaje.udmanje uuaa, je. Svewsteuljaomekavaju blasa i djelotvom;ja koiu i usporavaju pmces plavüenja kos€. Usoljena rcdaod uöuvan;h maslina priopekotinama honsti koze, pojavu spreöau plikova, jaöa desni i dobrajeza he,p€ti.nc upale; nekaaleryüska stanja k,:e (r..,ldi. Udr{ura). Liiie maslinekoristi pri inftkt;vnin oboljenj;naukljuöujuai lokatncupalc koie poprac"cne s vruaicomGrvenilokozenpr), ckcemi riravosriuzrokovane ujedimaglo dara. z-vakanje oüh listovakorist;u lücöenju gljiütnih ,pata u ,,tima (Li Apirlrias sronaltrit ili na usnana, a korisrise u lijeienju glodarasrih iiraKrsti, opaesswaba itpale ko:e (lar. cnidoj,t. podjednako hao i Lontrolisanju p,"L:"ra""e -";.";^. (Takoder vid;i palm;noulje) Maslo (obrdninütc, [,Idi: obranipurer) Mast (ar. duin) o/idi: ulje; loj: arö. sciar) 'dsal) Med (cr. Rante smo sow li o koristimameda (Cf. II, regut;anjerada crijeva;koristi oct meda). Ibn,D:uraidije rekao:'ledn€med,je,jeon dobrosredstvo (onik).., zajaöänje ImamBuharij€ klasinc;aomed kao lijek. Med je pftodn; nektar(slatkopi6e) i konccntrirana slatkoiacvijc.a pretvorena od ptela u zlarn;bosatisirup. Izvor nektaraiz kojcgje naö;njen med odr;duje njeg ovubojui aromu,a nalboüa je svüerlo obojena wsta rneda.Najbolji med prare pteL iuvari,a sakupljaju ga s planinskh podruöjaidne6a. potornre procjeduje i ve6ina y od.trdn1Uje neißro.J onm ncsro polenä ien,,rma. Med proizvodepöeleradnici (dt ÄFls melltrd) koje s;aju cvijein; nektarsa svojin . pöclaporompo"ra.a -ed i poh,anj;e izdanhom i pohranjuju lezicartim gau mednistomak. ili njime h.nitrurove. eau.elije Pöela radnica pol.,, p.l*,ki- k";a-.n;I".i..;i; nosi nanjenim stnznjimnogama isrruuepolenod iesa njene prcdnje noge blistaju.

30rI

\ i c d r n r as p o s , l n , s t c l a a p s o , | i i a i z t < l i : a r r ' l a q u i o d h ' m j c k u z o r a n s h r a r c , o d r d c n c v i s t " r r i d a L o , i s t i l cs r * u l i j t i c n j u i a n a .

stamsti(ILl'odcr djer ispdljtdnt godine NledL,irrcbao biti isl'ljuiiniz i"hrÄn. : Meso (rr. 1clrn; navedeno po vrsti i u skladu s obiönom upotrebom) Knjiga o mesu i

|rdu r\lllr.Slcnrosui'iid:c, 1i.i tino iI Jarolntt lor'cmi ncsor /ralrLo (Kuian. tb,21) .:cllcli/Krr'ta,.52:22t."...intrntttLitijünl.Jhft'hu.lu:cÜdi. rckao, N'ler ic n,Ljl,olir El,i Dcrcla'prcrioicrhicAllal,or l'oslaik. s.r.r.s.. " hrrlishrli3lar: Lal'oclcrprcnio sLiian hranauroromibrrluicrrs,1crLr. llureiclcjc ' "NI$o jc ' na oromi l,udu.cnr s'ijctLr. niil,r,lj^ ti'r Irr.rna s.a...s., rckao AiiLr,r.a..,\llalovfl,slanik. tifasLrujuiis.orLr s,pn,grr ie i,'rlnon "llerlnosL rKro jcsti' polut hranon sar idr naclostalon Aric rarl cliuginTcnanra r hljtba.(cf. hljeb) ot,jauili.zrnclscl)rariod mcsa iLosuo ranije jc da icdo,jc nrcsa po!e.i!a srag! scclamdcsct hvati. dok je F.lZahin Lrrtlio jcdcnic mcsapol,oljiararid .\lija, fr'. ,.1ü, \,luhrmmcdbin \isi rudro cla jf: lidrnjc mesr ,'isLi odupuan;c i pqedinicrL, boju. n ok,rxluicabdoninalno ji {)n ichao: Sustcztnlc od poj*lin.cr clobar kaiakti'r." L.ikodo icdcnia poycaara drl,:c,rbr (('!istoiu). )'Jrfi jc prtnrodr jc n'"r mir unazaduje nrcsa ach.lcsrr u mjcsc ,\l,.lull,J,a l,in Onroa. i.a..nrkonposLa l,ilo qlavna l,rana je prenrc s r'l:s . da rc Allahovl1)sldriL. vriri:n,c nlcgo'ihprtoanja. LL,u-lILle'jie (l'rc,ro Nladtdte) Ebu Darudjcprcnio lLlr rclao: Srceu;irahrclascjcdcner,. rckao: \e sijccitc nrcu no;em.t.Jnrn jc o.l ,,\iie dr ji Allal,ovl'oJu;lt. s..,.\rs., potpurije iokiepljujuic lp:Ll'. rog,t. zabirrrjcrro. uujcsro sii/,lc ga,jcfnrjezd,avijt. jc o,aj ladis kaoncisLinrL porrot.u dra hadisa o rczaljumcsa inanrAhncd opovrgao pcicnana iaiu) nolcn. {Cl. telerina po svojiovrlinamL. PosLojt ruroscu+e mcsa.Svala tc vistaI'araktcristiina ÄllahoviDdopuircnicn, poiijchhr trotrrjc. U oron poghvlju. iprcbiraliitrr sovorLt iitete kaiakte,isrikc. ko,isti iobjauiti njil,olc acnn o rjina

I i

L d

; Jt

j.

g(
' I ll)f ll.dr(Lrr. ji rtr,hiL ' l ' . r t , r ! f a r , l :n 1 r : t o d D D r r , r l , r il , i r ( 'LlLLlrdir.r,r'll1r:llrl'r liltrrrr. q Jzll l\)2

lij hr

(l) Janjetina, ovöetina (ar. khrn da'n) Oris arres Mesoje ovnarnr6eu drugomstupnju, a vldno u pNom. Najbotjajevßta odjednc . godine. Onopr.rizvodi zdmvukrv; unapieduje snagu kadareispramoprcbavi. Ovnow, je nreso posebno ko;sro ljudirnahladnogi blagogt..p*urn*to i to*t; "p*t;J-o r vojnicima za vrüeme hladno.e.Onovo mesorakodcrkonsriljudimakoj;lolujü ocl nerarroteze cme ;uöi, ojaiavapamienje i izoitrava intelekr. Mesostarci slabainc je nezd.avo, <Nce i ;stojc kaomcsoovce(ar. na,ad:a;sar),a toje kadaovcapostanc preko petnaest mjeseci sla.". N.:b"f;" ^*" **;",t.,.,,,a jcr.rnop bhze, ulusnijei küisnije. Ipak, crnog ovna, uit"ien o"a.jc bojji jd.aviji. N.ibo, . oo , Nenrh ov.cd "ne dcbeh. re.u Nrrho,.m*",,a,r, . * f,,""I^,l .",.,,i" , h l . c, r . ' r o m a l u M . . , o r . d n o r o d i . n ro cv en d i n " m l , , i ch . , n i , , , " , n , " d . , o . ;r - io ostalo i ono se d;;e do povriinesromaka za vrijemcprobave. Niib.lje meso u ;ivotinje je ono najbli:e njenim kostima. comji dcsn; dio itrotinj' /d,dviirrc I bld/i ,. sr,,mat od eornieg t:rF!os diictd. doKj. -;rnj; pr.dnj, a,o/.,orrnje /drd\,rjn-eoonäjsrr a,,nI.d hlar,j" I /a ,lom"[. pr_n"..nnje u -Dv" j€ sahiha" da Allahov Poslanik, s.a.v.s., uob;öavao uzimati<lesnu ple6hLr ovnai, uopie, mesogornjegdijela ovce,s izuzeLkom glave.El FaraaL je j;dnom postao .L r e k o cd , a m u L r p i m " " ar r " k " o m u 1 " : z m i l L r u r p t < k " . " n " L u l u ; m e . os srd\e \ ' o m d l i . r r r o n o . r d r ; ih o l r . r . N " d a l r " , r a r/ i \ o l r n J . r t rb ' r / u osriJ, /drdv, ukNan.blagza stomak i laksiza probavu i, joi. m*" d** p*,r"j; nos"; bl":., lakie, imamanje masnoae, daljejeod zadrravanj" t "t*t;. t t";.r".",t"."t. t.ls" je za probavui poma:e tijclu da proizvodi blagotvornu kn. (2) Meso koze; meso jarca (ar. lahnt et-na rz) Or.iscopro \'l-.o ko/.,im" m"J,, wu, in. r .uhoj.. postj"d,c,ko;. ,,no.zrzrva u rict,,nim , ,z,u(rvjndmr 5rdbJ;n,. su. ä mF,oko?.j" r.sl" /d rrob", u i nt,.eovc hr.nlji,e vn su osrednje. rednosti Mesojarca(d. td,t je neupitnonezdravo. Ono je izrazitosuho,tciko za probavu . o n o p r , ' i z v on o.i r d v n o r c , , u . r n e , l K u i"id . i r , " j . " o , , ,m , r , p r , r l t r d n o , u h n on , o postaje teie za probavLr i ono proizvodizuiljivu krv. El Dzäbirjeprenioda mujenjegov lijeinikpreporu.ioda njlad nejedem€vrjarca, "Ono uzrokuje sovo,r.i: uznemircnosti melanhotüu,;"*..Ur,*t p^-r*j^, p"S""a,;. k""n ki i un,preduie m, nralnu nepru"itnosr koadjec". o.r"l !:l*"i',],*"", l.:", njpcnr I n, de dd Je5dmo .rar"eial r lo!,. a p"5ororu mpso ua,rare o,obe. lpak.ludi kolisunaviklina mesojarca kao njihovuslan,u jshranu jos ga uvijckkoriste.

3031

jednogodilnjekozeima umjerene da rneso koristi,kao 5tosu Galen je smatrao uravnotdavanje ieluöanih sokovai on je preporuöio mesokoze nad mesomjarca. Imam Nesai je prenio u svojojzbirci hadisada je Allahov Poslanik,s.a.vs., rekao: "Ophodite se s kozamaljubazno i Stititeih jer su one medu stwrenjirna Dienneta."36' lpak, moramo U razmatranju autentiönosti ovog hadisapostojiviie miSljenja. i mi je ne smüemo smatratiit€tu kozijegnesa opisanuod lijeönikakao osraniöenu Prema tom€, mi takodermoramorazmotritistanjeslabogstomaka, eeneralizirati. i predispoziciju. Ovo je tjelesnihizluöevina) humoralneneravnoteie(neravnoteZ€ jesti jesti prijatnu pogotovotaönoza ljude koji ea nisu navilli i koji su navilJi i lagahniju hranu,a ovakvisu boeatiljudi koji iive u urbanimpodrudimai oni su manjina. (3) Jaretina Oois capra (ar. Iahn eHzadi) Meso je jareta blago i relativnoje uravnoteienosvedok je jare no\oodviknuto od mlijela u njemu,tije se mlijeka.Mesojareta lakie je za pmbaw zboenedavnihposÜedica je jareta Meso talotler nemasnüe lalsativne osobineslaiu s veiinom digestivnihsistema. neso ono od kamila i ono proizvodi uravnoteienukrv i odliöne tjelesneiduöevine. (4) Govedina; kravetina; Meso bizonar66 Bos; Bouins;Bos Buöalls; Bos Biron (or. khm el-bekar; Iahn el-'idzl) ili njeneltste, hladnoje isuho iako llravlje meso,obiönopoznatokao govedina (u hranljive sastojke), sporo prolazi probavljeno, pretvara ono se telko nije ispravno je 6udimacrneiuöi. i krv koju ono proizvodiuelavnon pogodena Govedina je uglavnomdobra hmna za ljude koii rade naporno, a pogotovoza one koji sudjeluju u iscrpljujudernfiziökom radu. Ipak, ovisnosto govedini moie prouzroöiti bolesti koje nastaju iz neumjerenosticrne iuöi, ukljuöuju6i herpetiöne upale, liiaj i nedostatakpiementacüekoie, rearltujudi u büelim rl;-Äjan.a1at. Leuhodelma),blas oblik leproznosti. Govedina taloder moie uzroLovati 5ueu, podjednako kao i drusa koZnaoboljenja karakteriziranaformacijom üuskastih,plavkastihmrlja (lct. Plonosis), voletina; junetina; meso bivola;

165 Kubn". mo:da senalaziu Suneou Ne noremodoii do izrch ovoshadisa, rd Butralo; bizon: njeeovoneso je nanje bosato mönodom i 50% je manjebosato holesteolon od eovedine. (et The Nadonal buffato Assaiation, USA).

1304

iona noie uzrokovati elefantüazur67. rak, opsjednutost i kvarrarnuvru6icu,pored nekoliko kategorija oticanjai tumora.Ovaj uticaj mora biti posebno na umu onima kojinisu naviknurina govedinu kao nj;hovuslavnuishranuionima koji ne odstran_ prekonjenoguravnoteiivanja Jujunj€nustetDost s ispravnom kolirinomcmog biboa. büe1o8lüka. cimeta.dumbirai sliönihzaiina i dodataka. MesojunetajemÄnje hladnonegoono od kravc,a meso kfavcje n,anje suhoneso onood juneta.Ipak. najuravnotc:enije od ovogdvogaje telcri,a, a posebno mesoJ debelog t€l€ta, kojeje ukusnte,zdravije ihmnljivi;.. r"t"u";" *,ä;,r"2"^, ; l"a" seispravno probavi,nudi znaLne zdravswcne koristi. (5) Konjetina EquuscaÄaü!s

GL tahn er.krat
je u "Sahihu" da je Esma,r.a., retrla:"Zaklatj Prenesen.' smo konja ijeti sa u .. "Dva dobaAthhova poslanika, s.av s.";s %koder je navedeno u "ahiha" da j; "a danbitkcna Hajberu,Allahov poslan;k, s.a.ys., dopusriojedenje konjetine, a äb;anio je meso od masarca(1d1. Esüus drinas)",6q Ipak, mesoje konjawure i suho.Ono jc :ilavo ; kiselo,proizvodiiuiljivu kN j sretnoje za ljude slabaine konstrukcije, rj. sradane.(Takoder üdi: kanjljc meso) (6) Kamilje meso
CANCIUS

(ar. Iahn el-d.emel; Iahm et-fosit) Dopuitenojejesti meso Lamilekadajeto neophodno ili u nedostatkrr ostale hrane. AllahovPoslanik, s.a.ys.,i ashabijelisumesokamilcu svorim domovjma iza vrijeme putovanja. Najboljei najhranljivüc od Lam;ljeg mesajeste ono od tek odbiene kamile od mlüeka(dr./dsit). Sto se titc ljudi koji su,ga naviktijesti, kam;lje mesodobra zamjcna jan re za jetinu ; ne lzrokuje Stctu.Sro se tiöe gradana, poeorovo a bogatih koji su navikli p-*i probirijivu hranu, oni mogu osjetiti odbojnosr ptema njem, i to siogalt, oni nßu nauknutina njesovjak olus. ,r-.t; . n L . , { o . . . r o , . " ?,,to n r , 1 , , , .. \o " /, . , " . t u rd . . , " , . , t r t r lt -,
{

1rtu"l,-,

liilo\,h i.i,.ld., nr,.t,.d

d,. .. hL. I Int .,,,. Wu n..m, L,1,o i L Brüq.,

13 Buhadja, 9/5t9, Mustin. t942. d ' B r l ; r a , 9 / 5 5 9X j rluslim I 9.1 l

30sl

jc ne$ er.e i suho. prcizrodi Kamilje \'is,ko jc l,ogato hranljirim sastilcina. ;uiljirtr krv i rciko sc prutslja. Ip.tk. rjc!,r'c ,r'ariro bosatchranlji\c 'fiicd osrinc pf,larj proizlesti qr!tne posljedice. irnoie ponekad n,oraru slnkon,e prcmaljudula da uznu aLdcsL Sto setiie rraienja od Allahoros Poslaoika. s.a.i:s., jedenja. pripn'nanja ili nakon ili iak nrkondodiiNdrja kmiljeg mesa. ov,!s€ nakon radijcncro. izraiaranjc hadisugllron, oclnosi ra higucnsko raznatranjc, tralcnla jcll.njuhrancp,ijc da sc nc l,i ritl,aopristLpiri narnaske iisto.c.pmliamnijdajua; p,anjaruku ijos da porctlinac nc snije llanjatil,ezabdesta. PieDra nnne,noTesc jesti pi:ieno mi!, i svi doklcsr jc ratra clotakla. a !otont sc nc rfali uzrm.nrjc abdcna nako, nje*owr:jedi:nja.;r prije klürjürjr nanrza. (8) Guiter

(Vrli: guitcr) (9) Gazela;jelen; srna Q*llo: ptn4ra: cct ttlac

prc:iurin,a seowlje nosina svc vrstc izrodagrzch ntrlu osrrlim Nazivgazcla (n,. gazelu porxlicc iazijskLr iartiloprr iz Ccrridacr Procapra. LrhlrotLrjLrai aliiiku pororlicu Cazch socDnrcrirgr tur. otl:el). jclena. :al,t), smc(',, iclcra lopaL.iiL. snrda.a (5. dona). jt'lenannn,tnjaka (o ül:ltl cl n^hi: hatnm) i Ocdcnoilt (ar.alon,rsa:clel-iol,zr). iz porodicc nrttluosLali'r Ccrlilnc. jc jc (ovo.e \'Icsogau \lcso gazclc r r uaci sLrho. a ncLiLa;Lr da izrrrdL, dvoea). clc jcstc i?fuito jc h,rnljnu za urarnorc:cl,c k,nßrrukctc i zilrava rrjcla. illcso cazclc za srnljc. brzon, p,,,1)avlja, a Dajh,ljii ukusijc dl o(,s ncsajc onod srcdstvo

(10) Antilopa:r?o.0. :uhij: uh'al.) je antilope N4eso vru.i, i suho. Ono ji srdst(, za suic,!c.r posot6l)jc Ibn Sinajc objasnn de mem rntilqrepmirvodi za ljudl,la:,rc konstitucijc. , . , , 11 r , , . 1 ,, " , . . l , \ 1 , ' . , l i r i [ r I

':

/-d/ .\rril,rd!r,drUkd,r:

I

lr;tttl

(11) Zeö?' Gr. uneb) jc:'vdjelismo zeca Enes bin Malik,f.a.,rekao u d;vtjiniiutovilismo sa.Nakon njeeovog pripternanja Ebuilalhaje odabrao ga AllahovomPoslaniku, bedroi poslao s.a.vs., koj;jepr;nio dar."'l Ze.je neso jc umjereno vrutc ; uho i najboljinjegov dio su lcda i strainje nogc ;li bedro. Meso zecanajboljeje jesti peteno. Ono uravnote;ava sromak,pomaie izluiivanje urina i razgraduje kamenac. glaveopuita misiinu napetosr Jcdmje zeöije i l(orisd u lijeöenju lssr&tiacrTr i grozniöne drhLavice. (12) Divlji magarac EquasÄenrionüs onaselrr hr. hinnr xahii) (l,at. Equus D;,üi magarac üzl;kuje seod zehre zebra; ar. raratl). Dvlji magaräc :iü u divljini; obi.no nijr pripitomljcn. Imam Buharijc prenioda jc Ebü Katadel,io poznat po qcitini njihovog hvatanja. U vczis ovomtemom, Ebu Katadejeprenioda je on biou druitvuAllahovoePoslanika, s.a.v.s., zajedno sagrupomhad;ija.Ebu-Karade joi uvüek nije bio obukaoihramerejc potraiio i ulovh magartai donb njegovo mes., predAllahovogPoslanika, s.a.v.s.. koji je dopustio ashal,ima da gajedu.,?t Diabir. ra.,je rekao:"Za jemeHajbcra(Bitke na Hajberuop.p.),zbognu;de. !tu norali smojesti mcsokonjai divljcgmagarca Mesodivljcgmagarca vruieje i suho.Bogatoje lüanljivimMstojcima i pro;vod; ;uöljiru i gustukrv. Njesov loj Gr saÄ'r) korisripii zubobotjikada se pomijcia sa biljkomoman (ar. .r.sintibhi) ion rasrvara gustegasove koj; se srvaraju u bubrcgu. OLopina njcgovog loja takoderkoristi L, lüeienju 'nelanodeme,stanjako:e kojeje posljedica neishranjenosti ili trudnoie.
r: Shi $rchliiftc a/-dl 0/!.1014,6 .uni.u/6) jc JruiMr j nvi u vcliun toL.nirro m rupanaili pmcjcp, Da koj! strmkrpa Zcicvi su ilänou rcJa Logononha koji l*oder uktrriurckunjie i k,arkonosc pirie. Divljrsr T..cvirakodükunrai. a nekcpamlnc kunjir r ze.evj.Kuniiii uoden u Ewoa,iji. sjer?moj Amori iAlii. Zciica nDic imd do pd olor godiinjc.Kuniij atdr l_cnrt su s;ri k.,rinipadaju pobdi.i ]-cpordao.zeievi I pikaie ru uknh, I_.s,r,!Ii. Kunia f raztikuju od ,cacvapo romeiro oninc koDaju rup., ito su rjihovi mladipoqJ!rc oln$tik,non iorv,lnh oaju Dilitdm n,dcnja. Djvtji 4c, riern, zccrlkods$ kun,ii. i;, tsuhafja, 9/170i N{$tim, t95l ;;iDrslt\itr: L,laiioblik ndi.gu.nn\ri uskhtlivrrj nda mi!iaau w,tjnimpohcriha (Bhri.btrk ara\jrd) ';rDrlji naea,a. koji iivi r MczopoLm,jii ßro.nojln,tjjiF vnta konja,qüa a-rl odser adruA,/d, i 'rHad\ r Dvruh,ha'. ß s p o n c n uu ,; lbtr.Madrdrc. II 9 ti$ned hadßajojrk.

.r071

Uop6c. nes, divljih :ivorinja p,rizvodi rLr.ljiru krv i gusLu kn. dok je najbolre ncv) od svihdtrljihrivor'nja qazclc Dreso iue, a zc.ctina dol.izi na rrcac nrjesro. ( läkodcr vidi:telctina pe.ena na iriu: Drcso, planiranjc dijcre). (13) Meso fetusa; embr.io (u. luhüir cl dtL.ona) l ctus ic :ivo iI rrrtvomladurictivotinjc kdc seponckad nadcu utr,trizaklane :rvotinjc i rrj.go!a lfv jc prczasiri'na. jc u h.dis, da1crrcko Pfcnerno rrpitao Allahovor Poslür;ka 1l Allahd ,s.a.\,s.: Posldri.c, L(,ljuno iirorirlc i ponckarl naclemc, liLusu njih6,in uhotama)sra dr ' mdino) On jc dgovoric,:'ilcditr:qa ako Tclitc, jcr kori*i titLrsa jcu onc od njeeoic majkc.';; Prcma tonr, nijcncclopuitenojcsti3a. I,o nckina, ;\tlatt, Postanrt. s.a.rs.. jc stanornrcin,a zabranro IraLa neso lcLna osim ako n;je na(lcno lcsri iin, i ,rn(la se ,,nonrolar.iklad.DrcduL,n,. .l.taljnopftbaitr.anjc lü.]i$ go\.,n non dajc ofu miilru,je rasnolano na poirtinon slnrrürj,, hadNr. T,ko(tcrkrjas nan rovoridajc clol,uitcno. je je dok Lr ur,obi Dajkc. sod ob .lio It', njr Lcr i t,er,n ltro i svatidrugi d,o majke. (14) Osuieno meso3'6 "Zakle, jc rckao: Bil^1. 1,a., (ar. nn nt:d; kjt) da usluiimAthholoq san o\.cu "Oiistijc, I'oslarikr. s.a.r.s., puLi^aDj^ zanüen,e ion ije iekaor pdIieni. ir To san r Lrradrc i posluTirro (lo N1ed,o..-n" mrrsvedok nismo srieli jc Suho ncso nhavrrc i hrdnjilijcdl staroq mtsa ili mesa .uyanoq u v,ti. t)no oJaaava konstitLrcüu, nrlutinr r!)re u?iokovari syrl,ljcnrc kao popratnu posljcdicr. Dabi sc ro izLjeglo, morasc.lodari Lijch div,znra''t1ar. \,'crÄosianr atnLunt; ar. ttl ot,u:il snr,:/. t,rrvr1. I,rsaj/Lrt,(1) hfini kad.if j(lc suhoneso.suho je Dcs,rüIiövl

I

t I

p

.ll'nLl.l|..l1'rll..LlL.nl.jt(]t,|r0|'l!iul|jLL1$;n.Ljjl.i|1l0.t.f]F|Jts0(].t.l:r.!.Lp'd|^||:i,t

f ) r r L . - 1 6 - 1 7 : , \ l , n dl., I I I l ) i \ t , n L n l n . . i t , r 9 ; t t r o u L . I 1 7 6 :l t r i I L , r D . 0 i 7 . ''11'i,,,i0dr r r',ttr il,,)ll ' I r i i r r f r r r Lj r r|rv,,1, ir.! r , Lr , , L r i , ^ r , r j L 1 t r,,.1,,..-^, l l l , ! t h ü 1 . - t 6 ! : N t r . L i 0 .t ! 7 . r L i r r I d M n 3 r . u , ] L r r , , a . l L, r , r l L . r r ,t,) t j t r ) . L ( 1 , , l 1 r / , , , n , , . p o t t L r r q t ) | o r , t . rD i , . , 1 , to o n . n,r,,.h u . n ; r 1 l ol 6 l ) . 1 , i ' n ,r, r r r n t L r j r t o , , , . l f r of[ L U f ] n d . . \ r o l t . t d t r . L r j d r [ r ] t i J r L !

l.r0rl

::xl: -.fi i*u ;:.,,:4J.,iJ;J:;:"I1,'ili:;".:".:i::ln*:fi ,äil1*;iil i;::"'.",*"L'i"ii'.:'ä:ff]
jzluievina. ttelesnih

*i,JlilH;:il*i','"T I,,"f

I I - Perad; ptice; iivad (aL tahn et.tai)

U ct Bezzara.medu ostatimzbirkamahadisa, Allähov poslan;k, s.a.v.s., je daje rekao:,,Gledat6ett naveden oticu Dienncta i kad je poielite,past ie u raie ruke, peiena i so.",nnu.u j."c.,,,0,' ,. Nedopuirenu meso pe ao, ;,; "; , l."ollii",ilj:r ;".," , l# ij:;'".ri",j.l; Sto \e rrae pricana o!üm $ijeru,nek.jr

" (Ku''on' s'l srctni' ',,t1:::: :';1H1-X;:1:k"r;,::"rir:l onisreini'ho '? .vemoguii ka;e: ,'eso,, priiiin(üna, ;,?l::*::!#.il ie)hahao büdu ze,r, "Musnedu"

susveonenedopuitene muslimanima za jestr. Sto setiöedozvoljenog mesa peradi,ono

rr.,"a* ^-. r.* .;"r.a" 3:".'l::;,:*::;:"*:;:'l;. "*.;il#*'** ",".c" ,b;d,

!rane strvinama, nspadajuiim reievima i marim tovi;;^^, "[j;,"j;;;;il,

ilÄ::1":#l:";:s1,,"J.',.:i:t;:i#:":i::ä:::$JT*
,i"j""":

^; ".i;;;;i ;;:ö::i::ili"."tff:1,* m:u"_ilt

g;.r*'*:lrmi'iil,l",J"{,"{"i',l:.l,.,iii,'.
ä; ltit""x.;]Iillti"iliü"HääT:.':::J"i:::",ffi ;:?;tr*n:f
(1) Piletina; domada Loloi/pi.jetao

(at.&dzadz)
Ebi-Musa. r.a., je retrao: .Atrahov poslan;k, s.a.vs., jeo je pilednu.,,r8l a,nkodq
'riKokolke

sabijjatitbn,Ksir,.1/28 7i tadß jedaif. rrPrne iladi pmodne shbtjivrcc: A.cipiL?toc i. rcda f;tconihh6.
pnpadJju Edu Cdllo4i6.

rriEuhanja, 9/556, M*tirn, 16,19.

30el

PilcLinaji nrjb,,ljr nen) (xl svihpric'yi| nrtsa. a vruarjc ivlainau p'.,oInsLL,pnru. Ona jc takodcr n.rlric r!c{,juaa (,r tijdo). I3lara L'rzo sc piobarlla r 1cza sLonraL. clikasno se mijciasa qrlcsrinrizluiti.uranra. PilttinaLoristi n,ozru(lar.Enccpia 1,nr.po\cirla sp.,mu..'isti rcn Lo;c,p,,L,oljiaya n,o)darc[,nlc,jc :r'lo,poholjiara px,iz'odicloLru i kr,: Ipak,piletina. a porotoro nrcs,rlomaie kokoiittii bili ponralo prcvhtno.r neki lije.nici h.rleda pfetreianojcdcnlc pileri,rt poveianjc nrc:cLrzroLoiati uroosLc kiscline u h \.i 'li sihr (.o. noli,ar), medL,rim oro rc ,riiljcotc upiLrr,. jc rla:no i viie vnrif. Nlc$ sLari \'1cv,domat'cq luoza nranic kohoiikoiistipu impotenciji. l,oliu crijcrin., asr,),. tqarruciirrzsrarluje !:uste sc hrhr rav"c ka(l.r Lrr,:,rli od :.rir.rnikc aldr.Cdfrid'rxrr at. httrtt'it)i sjcnrtnLi kopir (1,t.A",tu,'t or. jil,i:) 3m|colcnsr \ajl,(,ljcne!,(rlhomzrrtstconoo(luirroic,,oq l,o!'a. r najl,oljcjf n)cs,r Lokoii jaja. ono od onil horcril,acl mcltsr Nies mladih koloiki (u. /;Iü.1:/ je najb,rlj(, lal,iejeza proba"rrr. ono unarrrc.luje rr(l.fiicla i rnoi^,rdi^lfa.u kr'. (2) Sumska ljestarka3s6;obiöna ljeitarka Arna,lnru, r'rlsois \jrno je m.!r u u.c i s,ho u dmron sLipcnu. Ono je blasoza sronr.rl,. LLlo je jedenttljcsrafkü!,il zr probNr i proizrrrliriavnoteienLr kN. ltcduirc i prcrjerrno mcsa nroicoslaLiti i.iil. (3) Obidna jarebica; pjeidana jareb,ca Pcnlti:: l|dft pcnlix Gr. lnkl:ul: kubtul:) q'Ll(i' ji pn,l)dlj;r Njihdn mcsoje i suho u c| ugon, srLrpnju. nrcso lahko Jarchi.i.o iono proi,!o.liu,avnote;cnLr izdravukrir

(a) Guska; labud (rr. u:l
N j i h o w , n r ! , j i . u r f e i ! r h o . .\ko guit,rc il, lalrucloromeso postancqlavna hrana. ono Droic biti itcü,o. Iprl. njih,,!,, n,es, nr: pioizvodi mnoro nliicii (pn,l,aum* rcka).

' (;,rh /id,./m^

i ,'Lrslih ln.r[I. r d]i j. u onrrt u pßhJ, li r !,,,,,(LrP , i i , 6 ü r , , f u r. L t , , i I i h

l rr i0

(5) Patka; obiöna patka

Njihdo mesojewuae ivla:no.Mesopatke seobiöno ne sla:esastomakom. Ono seteiko probavlja i proizvodiprerjeranost izmeta. (6) Droplja3s? O/is (ar. hubari) u hadisu da .ie Bur€jh ibn Omer bin Sefinehprcn;o rla je .. .R:r"*1," " "-' njegov djedrekao:'leo samdroptj;o rneso s A ahovimposla.i[o-, s.;.,s.,4, Dropüesu; porcdiceOt ididae n; Oüdaeiz reaacrur/ormes. Mesoje droplievrute i suho. Ono sereiko probavüa, m€dut;mtrcristiljuai., f.";i *ar"r,r" " "..pr;";"r"In fiziökom radu.

(8) Zdral3*

crü,
Gr hurhi)
41,1r:vo mF$.r. btJcoisuh". a po.role.uprnrrrd\tiend ehdiirr d" li je ono qu(e,r nrJdno. zdrdtovomev,proizrodr ;u.llivukr rko;.ri lludrma tolisud;cluju u napornom fiziikom radu. ptica se moradr:ati d", il; d* p",r*,i *k;" kt";j", ; pnrenjenos jedenja.

(9) Ptice - vrapci Pru"ella ; Alaudidae ; Co,s da t 'asafrt: (aL honabn)),o Abdüllah ibn Omer .Ä., prenioje "Niko postanik. dajeA ahov s.a.v.s., rekao:
3D,ol,.r.,.bl./ur,,.nr"^,./LLr,". , , m . o u N , \ , , r o r . n " t r .D o n l . , " , d , , n . ( . l o t o r , L ru .Ä,. { r m o n .{ b , r p , , \ , / d . , - . d i d , , t o v i , 1 , p r t . , m d , t " t , n n J , L r . x J , r . J , r b r t . " . r N,,."""".". " ,'m .m.dr,,ru.rnrürd,hrrk"n".,butn .h.d,m ti,.nrh,pod,pür.but J-rp t j . , " " + J " b , . D i , . . \ r p l j " i u { u i i , t . , " , . . o i , . , r n ,. , . , , , t , | J " t n ,,..,m;. r{ Ebu.Dawd, 3 797; TirDri. I 829j sned rc daif. '"11:t,, '::"-*":-.?1. \rm.\, .,,.D.ot.,no l./o.r".r" s". N..,,..,"v,iirnJ!.c,,.J. o. Unr \nt. oL,ir"vd , t , , I n , , \ . , , r r p , p d r l . i t , , n . . . h t J n , T" . , " , b . a"f,,, vNrana nalih :ivorinja.

3 I ||

ncacuLjcai ,,d Allahofua ispitivanla za ncpotrclno ul,ijanjerrabaca,' Lcz davdrja zanjcro,dur. Ljudisuupitali: StajeDjeqor obzira duir?'Allahov Poslanik, s.a.v,s.. jc odsovorio:Da sa zakoljcrc isklroisoz.i hrüru ^ di ne odicicrcrjcnu slavua "'r potonr pticunastranu. LaciLc u dnrcomhadno.Anrr l,in scr;d citiüo je svoq ocakojijt iuo .la je Allaho\ "Ko qod Poslan;k, s.a.\,s.. iekaor ubijcuapcr hesFtiebnolrj. zLoqsporra). .luia pricc acsi udiai do svcmo.euicr ,\llahajaukajuii i plaiu.i. NlojGospodarul Trko "'l itako nrcuLioiz zal,aye, a nr:iz koiisrc,c razl,rqal ()no uiarnoteiala pti.ajc \,1,ici suho. N4eso pomaie piobarLr tjelesnLr strukLuru. i povciava sper rru. Supaoclptiilcr nrcsa ponraTc iiiaenje. jeva i koisrizqloLoliDa. nozqa pLica priprcnljcnog s dunhiron i lukon pori.c kLsralnr;udnjr Je.leDjc (afildizijik).Dc(lutillr posljrdifc o,r puzrrli nczdrave kadr sr nijria sa rjele!,i'r

(l0) Gorub3,l jnruic i'lalno. Nii:v,dnlreq \'lesojceolLrba n.u,icjr llaino nego colul)a onood piipiLi,nljenog goluha. a mer nlcrorcpilailijcirkj(,i !l^inije.i\,1cso pfipiromljcnog je. Nicsocolulra (muijakit) i h,drljivije pona;c u liicicrju :olubalal,icjt za sLon,ak nrl,tivosti.otklarja osjciui pr.cnjr ili prckanja ko;c (l.ri. lrdfcsrÄc';dr, polra)e prl (kap).inttrzi.,ronr apopleksiji groznitinoDr spr.ar1u. paiali,i. d,.htanru icc,cLfalnoj pripitonljoih qoh,bola Uzgaianjc iodi"änjc njihrycispaiinc takodcr k,rnsLr narcde \'1e$ qoluboril,rrrlaclun.adi koristi,, lijeaenjLr iiijasa,porna:el,ubrr:zina i povcirraLoliiinuLrri. (11) Pjeskoviti tetrijeb

goluhi, rtda tdrdlitd Coln,,/'il;,ns. Nje.,royo nrbo jc Rcskoiri jc tcLrijcb jr proizvodr suho. :u.lriru k,l uz,(,kuje ,ahoi ijcdna .'d nrjirrrn;j;h hrana.Ipak. koiisri u lijeienjL, cdrn,a.
' N N L . 7 r r 1 r 7S r rljr,L.:r,1j! A . l , n r l . 6 5 1 l ) , r . , . 1 .- l r l J . 1 ' Ahn(l..lrl89i N,.,,,1.:l! lrld, 7ii(1tu\ t) dlultuo. , , ( ] 1 ] ]] Li . l k ] l ü . L l l ü i j n . , . l ] ) 1 r n ' p | ( 1 l | | C . . i U , l l , i l l a \ l . j l D i . . / d i . | | ! [ b d i [ ] L 0 . [ , . ] ü l

itlrl

(12) Prepelica; üuskasta prepelica Cotnüi Crer praie"sij (ar. sunnani; sal,a;sifid) Prepeliöinoje neso vru6eisuho, korislizslobovima atj lreti bLrbrezima, a ovakav nedostrt"L moic birirzbieqnrl nr.Bo\ rm p.ip,cmdnl.n . u, Jrom; dimnj.,( om.., (Ldi. t untu,t,rtor: at. 'ahikidz:tova,ur. Mnli, rn,le o.obrn"prcpJi." or;"c ,,d vr"re drvetas kojegdolaze. prepelica korisriptsimaikailju;ono u sebisaclr:iispirajuie osobine. .. .Meso Njihovorneso pro;vodi ;zvanrednu mrijei (prcbav.i sol) ; dol,.aj; h.;na - zdra; iljude u oporavku. Trebalo bi se izbjesavad jcdenjc noinih ptica kojc se hrane no6u poharcnim i raspadaju6im warimai agrikuhurnim p."." r,,.., pdöij" .;"" p."b^"Ij" itcro.;nama. sebr;e od mcsastoke.Dijelovikojise najbüe probavtjaju i kojiosiguravaju ;ajman; hranlj;vih #jednosti su vrat i kr;h, a moramoovdj" ,p".*"t a" ,,p" "A p*"J;j. zdravija ncgosupaod mesagoveicta. ovcei ostalestoke. (13) SLakavcl"' Schistocerca gregaia (ar. dzeratl) "Dva PJcnesenoje u sahiha"daje ALdu ah bin Eb; Evfa,r.a.,rekäo:"Bil;sm., saAllahovim Poslanikon,s.a.v.s., u sedanr vojnih pohodai iesto nismoimali nista zajest;osimskakavaca."r,6 O.*:.:.:., rekaoic, "Dopusreno narnje jcsti ctvrj .rsLc strvinaidvijevrste lrvi . (mesa s velikirn procentom kfvi u njina). On; su nba i skakavci, ;jc,n ; sl;zena.,,r,? skakawi su u.u6i i suhi i oni osisunvaju oskudnuhEnüivu vrrednosr. Jedcnj€ *,,k",,.: 'l!-",, uzroku ic r,crptl.no.r ipro,,,ocl, ,t,bo,r. D,.tjenrc.",k" l-. ( d o m d r o n s r u t l " i e n , ur e r c n r c i ( pn a k u p l i " n il u / " d w d \ a n j u: ,r i n . i r . s h o , a m . pn mokrenju, posebno a kod rena. Skakavci se takodermogu koristirikao sredsrvo za dimljenjc u lteienju hemdojda. pcieni skakavcitakoder korisre u tijeienju (Lat. Euscorpius skorpronovih uboda,a.'edenje flaoicoudus) skaka,aca;tet;on ; oboljele od ieste epilepsijc.
'''D.' j . ? , . d , a , . o r , t . d o n .h kh jn ,t,:,o.t / - u ? i r j d .\ o , 1 , 1 1 , . n . t o . r i n " d t . t , , n 1,../-.d,i,,, L + r o l m r r J nr ck o n n r n ü u m r t l i ,n ,

" \"J/, '. i, , q.,r.rr.,I.r,t-tr-.s.,r ,{Hadn s. spomirr "Dn u sahifrj,. ';FIadn pi.rbodno spomcnur. ro

3r3|

poslrcr|ce pr);/vodi suprotr)c krla r nijeia s lelcsnn, Ka, hrura nrcso skakava.a jc i pttjeran, i<lcrijc mcsaod skaka' cla rcdovno izluic'inarra. Nloia se napon,cnuti i o,biljn;h krnih Lolcsti, akLrtnih hlesti gojaznosti vaca nezdraro iuzroinikjcbfojnih o , i ' . ' , 1 . , . . ' .' , , l l l , '" ot,, , , 2r . r r l ,r .r ' , ' . - r . ' ' putLr po!.uhrr,(zaahu,ljd hac, 'ino. (Pieneseno u lzjcdna.cnonr orrro i pohlcpno jc iniresant,r, kao zr Hipohfiu,Lojijc bio poznat Malika).NaJrljc.aak od N'luwaia' "Nc da jc rck.ro: iiniie vaie sromak.qrubo!trlazilotrnia. oiacmerlic;,e. Mimozino drvo tuf. klli) A.dci., srirrrril.rd \4;nn,zino nimoua,rasrc u vrclimpodmijina iobirno ima dr!,. rz porodice (\'rli: L'ana,,a:,Vnrrsn 1'crcdisiam)""' listove raspoLeclcnc s objcstiane.r'' Miris adf.riö) 'olrl' 7ll,'r1 d i:ls mcnisu naidraij: zcne s.r.v.s.. rckaojc: Od vrieg dunjaluka ,\llahovPoslanik, i rririsi.a radosL nroga okajc u nmuu"r"" j za intenu irno koristcai nriris. cloksu srnlad Allahov[l,sldrik.s.a.'.s., rc uzivao prircdLr. iposebnu Nrcgoraic kuaa bilanaimrisnira. njcg.'"Lr otn,jcnu dahuzbudiiali zasrcc i .luiu.jcrjc u njoi;njelonajblagosloljmijc LllaicDjc u njubil,rjcnajueo.lnije poslanika. pciar.\llahovih a.s..konc jc doitr sr\r,icnjc i i rajuzviicnijc,\Llaho(, posljcdnja -\llalrva ol'jrs,arla izvcdciovjeians*o iz tam. na $rctlo.l himljrt i clLrh. Kao it<,hnna i piic osiguravaiu ercncrralne \lirls jc hranaza dLrnr porciait liziike snage k,jasc iodrtavrjunjegovu snagu. miristakodrTibit sasti,jkr zatrrclo tlel<,idunr ugorlno:iLr, srcion i kadasenanririic rrrrnc.N4iris opshibljuje Irrnoeostn,ko (ii dobrc nanjen ljüba! tudu lirlima, unaprtduie kois,;n rccijLLInni Lrdnr;i!d,jima, miomirisu njihovrn odrsLru. dri,x, o druguuahoji korjstc i poti.c ljudc da govorc chu:cnjes glupomi nepodnoiljircmos,bor koja sc dodtt,rara Itadi uspomJl,c. ibriee.Orakla iuu mkujeduicvniiduhc''nisLrcs snagL, duqima dal,iduh ihzrikLr ga istokao(to srrad i namciuse,lulu itririLaju neloljna,oanctnura Lrdm;ivanja

,.S]1)fili:!li5J1|L|\ri|n'rllLh , r[.0 o a n f n i n , )d n r A l L r i ! i r l .,LJi][ll]nl]\h.l]jnle,,'.m.']t.i,1l'1INdpf(lijI|nl.k.l.i}rl]l)(.'l]l)il,]t1ic"ejodr|r'|L'][i0po.li

'

I I i d ! j . \ : i , L h .\ f i j , . " r r r i i , u , u .

3 11

zadah mosu uzrokovati muöninui nelagodu. Zapravo,samonametnura posjcra glupe i nepodnosüive jestepoput glavobolje osobe i vruaiceza tüclo. Zbos ovosaje Allah Svemogu6i zahtjjcvao od ljudi da usvoje dobro ophodenje Ltposjciivanju NjegovogPoslani[a,s.a.v.s., i da posrujunjesovu prjvahost.jerje ;n bioizraziLo uljudani prilagodUiv, i on nikadantc zamotioposj"tioca da ode,;k; ako posrFra ,F nrcqo\d uzr"loval, nclaeodu aieeuvim,,:ie,;lrma -. rli opreroril". Allah r\emonr,l kä)e -O, / rai i. n, ulolitc u -nt, VjcrotjcnLhot e.o,im ahot an,, dopu, ti rcdijek, ali da iehatcdohse uto zsotoli; rek b,aa" p..*"i, hod ia" ,ai,",-i i,i'" .ne jedere,razidite * nc upultajuti sejcdni s dtucina ü razsoDot.To el/nata Vjarcojesniht), a on se stidireä ce Damto, a AIkh sene stidi istine."(Kur,on, 33:53) Zapmvo,u poghdubiti mirisa i dobrog miomirisa, nasuprot smrada, mirissesmara prcrentivnim lijekorn i odl;än je za hhdnc remperamenre, a moic izbaciti van mnoge bolesd jakepr;rcde.(-ßtoder üdi dumbiro,"t. ," j zbossvojc ",t.1. b;ljk i .;;;;;j Mirisna iukva (ar. i:Aiy' (Vidi: dumbirova trava) Mirta; mröa (or. acs) O,/id;:staüi bosiljaL; dr relÄan) Mirtina Saia (ar. .zarira;hasab et zarn; ud et tad:) ,,sahihu,' je u Buharüevom Preneseno da je Aisa, ra., rekla:-Nam;isah san AlhhovogPoshn;ka, s.a.v.s., sa uljemod mirtines"1..",,u.." "p-n"j*;t,;Jä p;je oblaöcnja ihfamai poslije"{'(i'r) Misvak (Nnodna öethicoza .ubc) SaL,odora indica (Mdi: detkica za zubeidr rndt) 'Dva PreJ,eseno sahiha"da je Allahov poslan;k. r u s.a.v.s., fekao:"Kada ne . . bih m;slioda bi to b;lo prereikoza moje sljedbcnike. nareciio bih im d^ ij"t";"b" mrsvakom ,,öii6enje prije svakog namaza.!üA ahovpo.lanik,s.a.vs., rckaoj€: zuba
M 6 t i n , ,I t 8 9 . {,Takoddvidix\llt, I_ieienjc Lubutrnr id,rcvr f'Buhrnja,2/1t2; Muslin, 252. ':Buhanja . /ll3j l0

3isl

jestedobra higijenska misvakom pralsa Lojaöisti ustai udobroljava Gospodara.,,a0i je takoderöistitizubeprije odlaska Allahov Poslanik, s.a.v.s., uobiöavao na ooöinak. lsto takoje izujesteno da je on iisrio zubemisvakom na wojoj samrrniekoj posrelji.e Osje6ajudise pomalosaialjivopremaashabima, onjejednornrekao:,,Ooteretio sam vasmalo s poltovanjem premamisvaku."'07 Allahov Poslanil,s.a.vs.,bio je posebno ceremonijalan u ißdenju zubamisrakompnje uzimanjaabdestaza namaz,nakonbudenjaza noini nanaz i prije sabah-namaza.ffi Higijena je zuba je najva-inijau medicini. Imam Ebu-Hanife rekao ie da ie najboljavrstamisvakaao" ona od alojinogdrveta.On r;; go*,jos ;,uz"jn;jiln. toti jezik,poboljsava apetit,öistimozah ibolje gaje urnoöitiuruäinuvodu prije kon3tenja. (Cf. alojino drvo) Öi5denje zubamorasevrsitimisvakom od kvalitetnog i korisnogdrveta. Ne smüe seuzimatimisvaknasumice ilis nepoznatog drveta,jer nekoje drvede otrovnoi mon se tra;iti taöno odredenarmta drveta koja je pogoona za ovu slrnu. Postoje razliöite wste misvaLa, medunjirna,Allahov Poslanik, s.a.vs.,koristio ie ponekadmisvakod narovog drvera,bosiljkovog drverai od rrske.Aloiino druo j;a ugodnijiokusnegove6ina njih i najboljejeza öix6enje zuba.Ipak, pretjerano ürienie zubamisvakom more zalamnjeri njihovsjaj.osletiticaklinui utiniri zubeneoLpornim prernaza;titnim balderijamaiz preostalehrane u njihovim rnikroskopskimporama,pa, prema tome, eventualnorazvijajudismrdljiv dah (icr. Haliro,sis),podjednakot<ao rto to pomaieodsjedanju polvarenihisparina loje seuzdiiu iz stomaka a kojesu posljedica iuöljivostiili nedovriene probave. S druge strane,redovno i urnjereno öiXienje zuba misvakon öuva njihov sjaj, jaöa njihov korijen, osvjeZava usta, poboljiava ollrs, tini govor izra:ajnijim, spreiavakugu, öisti rnozak,poboljiavaapetit, povedava iudnju za hranomi odriava odgovaraju6u higijenuusta (oratnuhigijenu),a botjeje koristiti misvaknalon njegovog urnakanja u ruiinu vodu. je Ibn Abbas, r.a., rekaoda öiSdenje zuba misvakorn ima desetkoristi:owjeäva usta,öisti mozal, uzroluje osjeiajzdravosti, raswarasluz, uni5tava kugu, priprema stomakzaslijededi obrok,sadriavau sebisunnet, udobroljava Gospodara, pridonosi pojedinöevoj nlini i obradujemeleke.
{5 Buhaija,.4/l 37;sa6ja,y27; A}hed, 6/47rNesai, je sahih l/ I 0rDemi, t/ | 74rsened i lbh-Huzejne ilbn'Hibban !ü sapmsladlisahhonr t43. s Büharija, 8/ 106. a7Brh^;ja,U3t2. {3Cl Opda poslaitla upura u pEv€nrinoj nedicini: Njesov odnor s Mismkje ln*a iaikälio od dn ta naiinjenä od shblaSalddord i.di@ iti lepiAuna iü ekstaktina a ovakay ekualt norc senaii u bnjnin pastana sonk (opor)okus, zazube, a rak neke odnjifi pbimde 'äpadnin" 3eu z€müäma.

l3r6

Oslal;komcnratori lude darii6enje zubamiwakom izoirrava pamaenje, prilasodava . tula,jaaadesni,rastvara sluz.iisti virl, spreiava kvarenje zuba,pomaze probaw, öisti grlo,koristi hrapavosti ili pn,muldosti glasa, iini govorizraiajnijim, rasprsuje pospanost, pospjeluje sposobnost iitanja, pomaie pojcdincu da klanja,amaz i ,öi K;ia;, od, broljava Allaha Svemosüieg i meleke i pridonosipojedinöevoj wlini. Dobrojc ako se cercmonjjaltu, prisrupa rijtenju zuba miyakom prije uzi manjaabdesra za nanaz nakonbudenjada bi se ktanjäosabahnamazi prije svakog od pet dnevnihnamaza. Öi;e.nj" j" .,Su misvakom dobro, bib to za vn;emepostaili ne, medutimro je potrebnije öinitizavrijeme posta zatoito to odr;avaomlnuhigijenu iiistiusla. Amir bin "Vdio R€bia. r.a.,rekaoje: samAlahovos poslanika, s.a.vs., kakoristi zubemisvakom zavnlemc posta."r,,lmamje Brrharinaveo dajc Abduläh bin Omer öistio zubcujutro r navcie dokje postio. Täkods je konsnoodsovamjuie ispiratiustaza vrijeme posLa, a nakon uzimanja abdesta. U ovomsmßlu, kadaAllahSremogu.;sovor;o procjcnjiva;ju posiaia(or. Idlldel-sa'irnJ dahä i njegovom tretiranju kä. da jc .oius. O. j; oh..brjo ljudeda poste kaozdraviizraznjihove pobo:nosLi i n; na kakavna.in On n;jeohral,rio zanemanvanje ualnc higijene, s obznonr na ro daje postaau potrebnije reclovno ijsicnje zutra zadjeme posta. U tomsmislu. upotrebljävanje miwakaLrstvari tini da dahpostata mmiepoput moiusa.Ov<,je sli.no m,r;$ krvi vjernikakoji jc nnjen a wücme bittre protiv nevjernika, aöijaie krvmirisatikao moiusna Dan polaganja raöuna. ali, ipak,on nda oäst,tiwojuranunalon b;tke,a prije obavljanja sljede6cg namaza. Ipak,porijeuo (al. Sionctodvsodid; loicgdaha 1i lldtnois) za wüemcpostajcste pomanjkanjc hrane u stomaku öijese isparine oüjaju oko zuba i desn;.Daktc, boüeih je öisü reclovDo i ceremonijalno, iak i za wijemeposta. Allahov Poslän;k. s.ä.ys.,i vjetnicisu koristilirnisvak, bezobzirada li su postili iline. iPoslanik,s.a.vs.,ohmbrioje vjern;ke da sa k-jstc. Usrvar;,Allah., posta.ik. s.a.v.s.. n;kad nije c,riranda im je rekaoda to ne upotrel,ljavaju os;mnakonzataska sunca, a Allah zna najbolje.(Takocrer üdi: arojinodnor d^ ardÄ) Mtüeko rdf. /rdtib;h6en) srenroguiiAllah kazc: "Vi indte pauhui u stoci:'Mi oart ttojenorto iz urroba njanih mliieho öino pijete, od grizina u büoeu i o.t krt)i..,'(Kuian, | 6:66) hojenastaje "...U Svemoguii takodergovoriu Kur'anu o Dzennetu yl rijeheorl , sdtekaic: holne todeneustajatc i rijefte ott nlijetp neqomijenjenos (Kur,an, 17: | 5) uhüsa,..." U Suncn,;e zab;ljezeno da je Allahiry poslanik,s.a.,s.. rekao: "Koga Allah . nahranihranom, neLakaie: Allahu dragi, btagostovi ono5ro sinamdaoiopskrbinas s
LU orcn rivtrjeiu je dait, prnosi$ Ebu.Drvud.216.j, Ahmed, 3/t.15 hadis

317 |

'Gospodaru, onim xtoje za nasnajbolje,'i kogaAllah opsh$i pijenjemmlüeka,nekaltaie: blagosloviono 5to si nam dao i poveiaj na5udio u njemu,' jer ja ne mam ni xta xtobi se hranom i pidem."arr nadmetalomlüekuili bilo njeeom zanjena, bivajuii istovremeno koja saddi prirodni i supstanca Uglavnom,mlijeLose srnatrakaojednostavna a to su: voda, tri lategorije potrebnihhranljivih sastojakaar', neodvojivi-dio smjese je tijelopor masti sir. Sto se tiöesira, njesova öud hladnai vlaina. On opsLrbljuje proteina, punomnjegom antitijelaikalcijuma,izmeduostalog. i sadriivisokekoliöine s prirodnimuredenjem öud mastiu mtijekuu-jerenoje vru6aivlaina. Ona seslaZe masnoda u mlüekudopuita veiu apsorpzdravoe tijelai nudi brojnekoristi.Nadal.ie, krvnu iz crijeva.I Lonatno,tud vode masno topivih hranljivih sastojaka u struju ciju je topla i mokra.Ona djelujekao sredstvo potrebnoza rad cnjeva za razrjedivanje i kao opii ovlaiivaöza tijelo. dobivasvoje svqswo tud je hladnai molaa.IpaL,nekika;u da mlüeko Svezajedno, zatolto tople6udi neposredno nakonrnuie, ibolje gaje pitikadaje wjeie narnuieno, Svjeieje mlijekonajbolje. Ono je njeeova hmnljivadednost opadas wemenom.ars njegova 6ud postaje topla. hladnoi rnolro i proizvodimlijeö.Kada se mlüelo uLiseli, boju, proizvodiukusnu aromu,dobroeje ukusa, Dobro mlijekoima svijetlobijelu masne stabilnuörtstodu iuravnot€Zene sastojke. ima istanöanu slatko6u, jeste uelavnom probranomlijekonakon Najkvalitetnije mlijekoza novorodenöe rodenja.ara Zivotinja mora biti mlada, krupna ijaka. öetrdeset dana od djetetovog hrana), ispasatina Nadalje, iivotinja se mora hraniti dobrom lrmorn Guha stoöna zdravukrv vodu. Ovakuode mlijeLoproizvesti dobro- painjaku ipiti nezagadenu osiguratipotpunuishranui unaprijeditizdravrazvojdojenöeta. depresüe i Sto se tiöe punoljetnihosoba,dobro mlü€Lopornaieodstranjivanju pomaie u lüeöenjubolesticrne ;uöi. Pijenje mlijeLas uznenircnosti. Ono urniruje duh i pokvarenimtjelesnimizluöevinama. Pijenje medomiisti unutarnje öiravostiuzrokovane punainost. mlijeka ten i uzrokuje Pijenje spreöava bilo mlijeka sa Se6erom uljepiava Ono koristibronhüama i pludimai korisnoje kojeltetne posljedice spolnogop6enja. za oboljele od tuberkuloze.

ar Benosiea Ahmed idrusi, hadisjehoen. a'' Ml;jelo ina vrlo nalo ieljezai askorbinsle Nivo latcijumai fosfora u kiseüoe i -alu lolirinu niacina. je n cijelom je wlo "isok.Nio ütan;.a A Msok nlückü.Struktun cijeloe nlüekaje apoLsi-adno: mlijeku 4,9% qljilohidrata, 3,5% nasi, 3,5% p.oteinaiolb 87%vod€. lirRjboflavinje pdsubn u znaiajnoj koliiiniu nlüeku osih alo.üe ono izlotenosvj€du. 'r'Inicijalno,a pnje"eeojto * proizvede pna prcizvode lolosbud,;diro tnru tetnGtloja mlüeko, majrina sadzi visoknivo preteina i antitijela Loji ie pomod novomdenietuda seodupre balterijana i virusina koji Porom senajiihi hornoni mijenjaju ü svijetloplaq boju s -1o osk"dnon sbuhumn. üzrokljü bolest.

l38 r

Inknzivnopüenjernlijekaloieje za slavobotju, stomak, bubrege i slczenu, inoie o"rp'i ,,ub,idesn,.Zboe oroea .e mor"jui.p,ariu"ravodom nakon prjenr" mtii.ha. -Dvd rrenescno .dhihd d" kdd eod bi Allahovpo"tanik...a.,.s.. rc u p," mlir.to, rraiio bivode da ispere je Poslanik, usra. Allahov s.a.qs.,jejednom prokomentaisao "Ono govoreii: sadrii puno masri."ri Ptenjeje mlüela loie kadase bolujeod vru.ice ili promrztina i ono moie oitetiti mozak zbog brzine kojom se pretvarau iur. Ibn-Abbas,ra., je prenio da je Al lahov Poshnik,s.a.ss.,rekaoda je mlt,:önamasnoialosaza vruri;u i o,. ko;i pot. "sahihu" (preneseno od gravobolj€ p;jenjc mlijeka u Buhanjinomi Muslirnovom). redo'noi intenzirmo mo;e uzrokovati zatamnjenje v;dÄ,bot , zelobo,im;,.;.eptj;,je bubrega, zadihanost ili nad;manj€ stomaka;crijeva. Sve*e rcakcije, t-edu ostaliir, mogü biti isprav|ene jedenJem dodavanjem meda, dumb;a, slarkih urvdaivara il; sliöne hrane zajedno sa nlüekon. Ovde sc mora naglasiti da ovakve negativne posljedice. podjednako kao i nekealersijske reakciie na mlüet, ,gl"*"* a"i"*;" ".iln" l;; seu potpunosti susrdu od p;jenjamlüeka, a posotovo on;makoj; sa nisu naviktipiti. (1) ovöüe mlijeko (or. holib.u do'n) Ovöte je ml;jekonajsui.e ; najmokrüc. Njesov sadriaj mastije veii nego kod . kozijeg i kravljes ml;jeka.ovi;je mlijekoprouzrokuje ;l;v sluzi; njeeovo redo;nopimoreuzrokovati Jenje bijelepigmentacijc koäe.O,öijc -tijeko -,;a ;id .azbtai".; s vodom prijenjegovog pijenja,u skladupoveiavaDja tjehsne kor;stiod njesa.dä ubtazi njegovu itetu, da ugasiled; da ubpa njeeove rashladujuae posljed;ce. (2) Kozüe mlijeko (cL hatibut naiz) iua to'ij"e ^t'r"t . uni"rcnoje razbla;ena. ono opusra cfijcvä, vlaz;suhusrruk turu,pomaiepri nekimsluöajevima öiravosri grla, Lrmanjuje nadrazaje suhogkasljai 'tubocutosis). jspüuvavanja korisd u slü.ajevima klvi (1d1. Uop6e,mlijekos painjakanajkomplehije je i najsavrlen;je piie za ljudskotijelo , zbog cjelokupnc ishrane koju pru:a. Ono obogaiuj. k.,, .loz"..* p.t..bu...o*_ rodenieta i urodeno sesla:esa tjudskimdjelom.U vezis ovomremom. tbn Abbas je prcnio da kadaje Alhhov Poslanik, s.a.v.s., b;o uzdignuL u svomno6nom putovanju (dr ürd) do D:enneta,nelek D;ibril, a.s.,don;omuje iaju vina iöäiu mlijeka.Kada poshn;k,s.a.vs..odabrao j€A ahov da pije ml;jeko, Drbil, a.s.,je reka;: -Hvaljen je Alläh koji te je vodio onom urodenon (ar. neka Jittu> hLan). Da si jzabraoda p,jeivino, tvoji sljcdbenici 6 bi zastranili nakon5Lo ih napustis..'r
, i B u h a i j a ,t / 2 7 0 ; Mhtjm, t58. ' r H a d i s$ b i l a t i u " h a Strh,ha"

3leI

Ukseljeno mlijeko(Cf. Lefir) probavlja sesporo,ali sedobrornijeöa s tjelesnim izluöevinarna, i vru6stomak uveliLo semo:e njimeokoristitii lahkoga probaviti. (3) Kravlje mlüeko (cr. halib-ulbehat) ßlravlje rnlijekoobosaduje tijelo,povedava spermu, opuitacrijeva i poboljiava rad je je i u cnjeva.ßiavlje mlüekonajuravnoteienije umjereno ublaienosti,a bolje od gusto6i, bogastur i masnoii. ovöüeg i kozüeg nlijekau s[ukturi,ravnoteii, "Pijte je da je AllahovPoslanik, Abdullahbin Mes'udprenio s.a.v.s., rekao: "ar7 jer kravapasesvewstebiljaka kravljemlijeko, (4) Kamilie mlüeko (at. holib-ulibil) edema) Mdi: lüeöenje Molasa Mdi: soLod erozda) Molug (ar, misA) "Moius dajeAllahovPoslaniL, s.a.vs., relao: Ebi-Sejd el-Hudri,r.a.,prenioje "Naminsah je najboljimiris."arBAila, r.a.,reklaje: sam Allahovog Poslanika, s.a.vs., je je uljen koje imalou sebimoiusprijeneso ito obukao ihrame, a uradila sam isto za Bajram i prijeneeo itoje otavafio Ka'bu."!rq je miomiris je. Ljudi najdmgocjenjenüi i najzadovoljavajudi Moi,rsje kraljsvihmirisa, parabolama dobrotu iwijednosts moiusom u njihovim starog. Vrijednost suusporedili je ostalihmiomirisa jer nepostojinijedan blaeau usporedbi s moXuson, drugimirisza je reöeno daje izvnniji od moiusa, a dineu Diennetu suod moiusa. kojee je Moius wui i suhu drusom stupniu. On odobroljava duh,povetava vitalnost i kaomiomiris. ojaöa\a unutarnje organe kadaseuzimalao pi6eili kadasemiriSe Moöus LadaseLoristiLaomast,i pornaiestarimljudima takoderkoristivanjskim organima, godisnjeg zavrijeme hladnog doba,pogotovo onima Hadnog temperamenta. je mins prodoran Morusov i postojan. Mirisanje moiusapomaäe ozivljavanje i pomaieurnanjivanju nepravilnog ubrzavanja onoga koji bolujeod napada nesvjestice srca, a vj€ruje seda djeluje Laoaliodizüah. Mo5us ta[orler kucanja srcaili lupanja
' H a d r . en . l a zu hß d jre n. r Mustedreku-,4/lc7;h"d fsMuslim,2252 " " Buha,ü^,3/3 | 5.

1320

pomaze rsuiivanju pretjerane vlaznosr; u oku, umanjuje pretjcrano izluöivanje iz oi;ju, öistiupalesklere. podjednako kao i ostale upalekojesterno urjciü na öisro6u cornea€ i kojeuzrohujuzamagljenost vida. Moius takoderporna:eodstEnjivanjuvjetrova,odsiranjujeposljedice otrova i ubnava lijetenjerana uzrokovanih zmijskimüjedom.Moius se dobiva;z spoln;h jelenaar0, :lijezda mosusnos jelena(ai. Mosciüs moscÄi, nalog kljovastog rogatog predjclina od Sib;a do H;malajä. /erus),koj;je urodenu planinskim Mahune iz Lojih se dobiva mosussmjcsrene su ü kesubtizu jelenoüh spoln;h organa ' sadr:e supstancu, esencüaln; sasrojak; kogje organska sloiena tvar mus cin. Kada se osuii, supstanca daje zrnati prasakkoji se priprernaza rniris preLo pravljenja rinktufe (boje) s alkoholom. Narnaz (cr. salcr) "Pomo.:iicjeüi Allah Svemogudi kaier sirpljenjern i nolirtont, a to je, zahto, " (Kur'an,2:15) "O rei/io. osiarposlusninrn. ajetni.i,rrazitesebipomoiiu sttlljü.:osti i obsoLjanjutnolirL)e!Allah je doisto na strani srrpljiaih.,' (Kur,an, 2: t 53) "Narcdi icLjadisDojojda obaDljanolirru i isbaj u to'r.e!Mi ne tratino ott rebe da se san hranii, Mi öemorc htuniti! A samo one hoji se budu Attaha bojoti i erijehat{oniti Eeftalijep " u.tricrah.( Kur' an, 20 : | 32) Kako je zabilje;enou hadiskin zbirlana, kad god bi * suoöiosa opreinim okolnostima, Allahov Poslanik, s.a.vs.,zatraziobi uputu kroz namü. Ranüe u ovoj knjizinavelismo prednosdmolirviu ltcrenju bolcstii kako kontrolisati patnju i boi prijenegobolestnapadneosobu. Redo\'ninamazijesutoöal koij dosravlja pojed;ncu dnwni htjebna ovomsvijetu t onr su pojedinteve istinske zaradeu Zivotuposlijesmrti. Zapravo, namaziiuvaju zdmvlje. odbacuju;retu, stiteprotivbolesti, pomladuju sce, obäsjavaju lices pnlaznom s{€troi.u. um;uju dulu, pnjäjuumu,ftspßuju ljeniarenje i besposli.arenje, osvjezaväju rüelo, obnavljaju energüu, povedavaju mudrosti pmi;uju zanjetljivmt,njcsujudusu. glaiaru srce, umanjuju tegobe kojesupovezane s zarad;vanjem za :ivot, donose Aläiove blagoslove zärÄdama, zausiavljaju Alahov! srd:bu, donose blagoslove u pojedinöcvu okolinu, pojedinreru udaljuju okolinuod sistematskih poku!aja iejtanstjh za odvodenj€m isnika u stranu,i namazipribli;avajupojedinca MilostivomGospodaru. Redovn;namaz;imajuvel;.anstvene i zapanjuju6e postjedice u oruvanjudobrog . zaravlja ijatanju srca.Oniiiste pojedinöev sistem od;tetnih pretjeranosti i pojaiavaju rawote:ui pospjeiuju umjerenost. Zapravo,kad godsc dvojeljudi suoöe s raivanjcm nesretnos stuöaja kojessu poduzeli, iansesu da onajmedunjimastorcdovnoobävlja
"rJchni: /d1. Cd,i'dcj u sisrenatriponorc,roiusneünc. MoiNna jnr d.r. Mor.lih n,ostildrur).

:l2tI

narnazemoie patiti manji dio ovakvenesrc6e,i kao posljedicatoga, njegovopolaganje raöunau iivotu poslijesmrti mo:e biti obeiavaju.Obavljanjepropisanihnarnaza takodernudi öudowornerezultate u odbacivanju zlih iskuienjaLoja su povezana s pojedinöevim prolaznimiivotorn na ovom svijetu.Ovo je posebnoistinito kadaje pojedinöevo obavljanje vodenoi dopunjeno s isprar.nom paäljivoiiu,Lakovanjslom tako ionom unutarnjom. Zapravo,ne postojini5ta ito moie raspriitizlo ovogsvijeta, udaljiti pojedincaod muLegrijeinika u iivotu poslijesmrti, dovestipojedinca bliie njegovimistinskiminteresima, odgovoritina njegovepooiznemolirvei zadovoljiti njesoveteZnjekako na ovom tako i na bududemsvijetu bolie od namaza. Ovo je zbog toga 5to su narnaziprimarni povezujudikanal izmedu roba i njegovog Gospodara,njegovog Stvoritelja i Opslcbitelja.Rema tome,namaziowarajurobu kapije blagoslova,koristi i uzviienih dobara, a zawaraju lrata zlu i njesovim nasovorima. Namazi osiguravajui opslrbljuju roba Allahovorn uputom, vode ga u pravorn smjerui snabdijevaju ga elementirna uspjeha, dobrogzdravlja,dobra,dobrobimosti. zadovoljswa, ugodnosti, veselja, istinsLih zadovoljstava istvarnesreie,od kojeg6esve ovohitatina robovljeru ga stranu,obuhvatiti i neprestano potr€bama. sluZitinjegovin post;koristinamaza) Clakodervidi: strpljivost; Narcisa'l (ar. nardzis) Anors idaceae Rod narcisajeste proljetna ili jesenska cvjetna biljka, popularnoznanakaozelen, kada, narcisili sunowat.Cvijet je narcisalrud i suh u drugom stupnju. Njeeovestabljike pomaiu swrdnutimniskolete6irn öirevima je ili izluöuju6im cistama s korijenjem hoje doseglo nerve.Biljka narcistakoderirnaöiste6e, ispirajuiei dejstvo powadanja. Jedenjepmkuhanih cvjetovai stabljila narcisa ili pijenje njegovevode pospjeiuje pom6arje i povlaöipremagorepretjennu vlagusdna stomala.Ako senarcisov caüet l$ha s cmhoricon (lat. l4cic en-'iüa)ili gorkomgrahoricom(ar. ftarscno)i rnedom,to pomaie lijeöenjuöireva,dozrijevanjutlrdolornih bubuljica i pomazevarenju twdih nireva. Cvijetjenarcisa lauöi bla8,a koristip; hladnoci glave. Mirisan;.:narcisorog oijeta onan zaöepljenja garobolje u glavi i nosnicama, koristi kod nehh sluöajeva epilepsije, smanjuje uzrokovane hladnim temperamentom i neravnoteiom crne tjelesne iduöevine.Ipa[, narcis moä takoderuzroLovati glavoboljuljudima neumjereno wu6egtemp€ramenra. Obiöno mirisanje narcisazimispreöava glavobolju, teiinu u glavi,crvenilo licai averzijupremaoitrom svjetlu,medu ostalimsirnptomima udruienim s pleuritisom. Biljka narcis takoder umanjuje glavoboljeuzroko"aneneravnoteZom iuöljivih i sluznih tjelesnihizluöevina.
4' rNar€is, rod.arcisa,odiosis€ na biljbne opoj.e zbq hjen;h iivahnih,nionnisnih ojdova. osobine iz pomJi.e ljiüanä.Narisje biljkapopulüna

ls22

Narcisje aronatiöna vrstaloja oja.avasre i mozaki, konaino,autorknjige..E1, Tejsii'rvrdioje da on lijeiidje.üe ludilo. N arovra2' (ar. r unrnan) Punica granaüm NaNi (lit.: imaju.isjcne) sporncnuti su u Kur'anu. U Njegovom opisustvorenja Zemljeionogastoonasadrzava da bise slutilo ljudskim pornbana.Allah Svemoguii "...L,oid spom;njer i rdl'i i :ipolp." (Kur'an, 55:68; ibid.6: t 4 t; 6:99) Ibn Abbas, r.a, prcn;o je da je Allahov poslanik,s.a.ys.,rekao: .,Nc postoji n;jedan vai nar koj; nüe opraien sjcmenom nara; Dzcnneta."rrrTikoder u izreci Alija, r.a.,rekaoje, 'ledite nar cio s njegovom jczgrom,jcr on oblazcslomak.', Shtb je när je vrut i vlatan.koristigrlu, plu6ima; b)onh;jama, drclüje kao ubhiivai kailja i dobar jc za :uö. Nar takodcr koristi sromaku,djeluje leo blas; laksativ, sprcöava kvarenje hljebau stomaku inadmoanijijenad sl;anim kalesoijama hrane kaoizvor opseznih sijednosd hranljiv;hsastojaka za cjetokupno tijclo. Nar se rastapa ü stomaku;lahl(o se pretvara zbo8nj€sove profinjenosti iblagogrcmpera menta, lagahnogrije stomak,izbacujcvan stomatnegasove i poveiavaspermLr, ali, jedenje ipak, je itetno. nataza jemevruiice Kiselijenarhhdanisuh, djelujc kar blasikonstiktor(redstvoza stezanje), poma;e hjeienju Lrpala sluznice stonraka i poveiava izlurivanjc urinaviie nego osratc uste nara. Kiselinar takoderumiruje iut. zaustavlja pra;njenjccrüeva, powaaanje. sprc.ava jaia stomak, omekiavaizmete,ubla;avanepravilnosr jetre, poveaava napetost tüela. umanjuje uddanjc bila, pomaue pri povremenom bolu povezan;m sasrcen,umanjuje bolove povezane sa;eluccm; vraaazuilj;vostiure iuii i krvi. Nanoienjepa*e od kuhanognarovog sokas njegovom;czsrom pomijeiansnato neda na oine kapkekoristiu lijeö€nju iutosti corneae ; öisrioii od susdhtjelesnih iztuaevina uzrokovadh neuravnoteienoiau ;ute ZLriiili sluzi.Nanosenje spomenule pastena usne takoder pomaiep; pomtnim gangrcnoznim ranicama. Pijcnje otopinc od narakuhanog jezeom potite äd €rijcva, s njegovom ;pne prcrjaanicrijen; gnjileai mukus.koristiu lijeicnju produ:ene iercijerne wua;ce i ?aüsravlja ;ualjivost;ute irii i krvi. Sto se rite gorko-slatkog nan, on je naavno izmeduslatkogi gorkog,a njegove loristi bli:e su Liselomnaru. Mehlcm od na,rvog sjemc." pomüc!^"ogsa m;oubrzaE lüe.enjeinficiranih noktiju ijagodica, obiönoznano kao ,,zanoktica"(ar. dalriJ, zuöljivihiiravostii mal;h koinih rumora(ldt. Xa thon).
',, Nü iddi r .1% s$arcrci I 7,57 ekstük{ilnih maro.tatJ, 0,30% düiujuiih rvari. 0,520l lrrorcnu, 0. I 7y, clbrs,0,71,/, bilrnospnha. Pripadi püo.lici Rn i.d, (r.

3231

(pe*. diallancr) koristiseu medicinikao sredswo Cvarnara, za zaöepljanje, kao sr€dstvo zaunistavanje crvau cnjevima i zaubijanje i izbacivanje tralastihcrva(metilja crvaiz redaCavordeoe). naraboji stomaL u zeleno. Jedenje.jezgre Popularno predanje ide takodaleko jedenje da kaie da öaktri naragodilnjemoie sprijeöiti konjuhtivitis za tu godinu, a Allah znanajbolje. Neopraiene ienske hurme (ar. tusar) je u sahih Preneseno zbircihadisa da su AllahovPoslanih, s.a.v.s., Ebu-BeLr, jednom r.a.,iOrner,r.a., posj€tili Hajtama binTäjhana, kojijeprednjihsriavio sronju hurrni. AllahovPoslanik, s.a.vs., upitaogaje: "Da Ii si izabrao svjeie hurme)', El, "Zelio je uzwatio: Hajtam sam da stavirn predtebe da ti odaberei onoBto ti sesvida s togbusura i s onihsvjeiih."a,a Meduodlikama hurmibusurje vi5e wui i suh.Njegove Loristi ukijuöuju isuiivanje pretjerane rjelesne vlainosti, oblaganje stomaka, uzrokovanje oticanja ;uiljive lcvi i sluzi,uzrolovanje zatvora, kadase koristiu klistirui uvarcima, podjednako kaoi pomaganje lijeöenja bolesti desni. hurme) Clakodervidi: Obiöni celer (ar tarJi:sneüri) Apiun graaeolens (V;di: celet Oborina Mdi: kiönica) Ocat (ar. hall) "Sahihu" je Muslimprenio Imarn u svom daje DzabirbinAbdullah, r.a.,prenio daje AllahovPoslanik, s.a.v.s., upitaosvoju porodicu imajuli ikakvo zaöinjenojelo ..lmamo Loje bijeos hljebom kojisustavilipored njega zaveöeru. Onisu odgovorili: "Blagoslovljen samo ocat." je to irekao: AllahovPoslanil, s.a.v.s., zatraiio je ovakav "Ocat je je zaöin." Potom dodao: u ku6i lriti od no6i."4r' Ocatj€ wud i hladan, medutinuslavnom hladan, a suhje u rredem stupnju i uravrotdava suh€temperamente. Njegove isuiuju6e osobine spreöavaju bilo koje
{1Tirni,i sahasen senedom, 2370r pEnosisa i Mlslin, 20j8_ 4' 5 Hadisje ve. spodinja..

1324

prel;joanp tjelemih ;lu.cüna i djeluju kao sreclstvo za ubla:avanjekonstitucije (rrjela). Vinsk je ocatvedsrvoprotiv rumora, a po-a:e odstra.j;,anj"; pat. sluz";;e "rondld. O' drpon,ilav" po.lt.di, " lj.kovaJ,oriuslerni /d rri"lo. pomdrc ,rsprii\rnju (/ rLiivdnjalmlj"h. spr.ia,r LodpuiJ(irc koagut".,j" kr*. ton,riJ"z""i.2",.""i" pokretniubanac, ubrzavalüeöenje hcrpesai opekotina,sprcravaoricanje,obla;e stoTak.'i:tvy sluz,razrjeduje krv i poma:eprob"*. pü*r" "."r^ "" ".'lj; .rjd,j. protn'posljedica dutajnos jedenjaotrovnesljive,; pu".:. "."t" "a,t*"r,;. .an"1" usta toplrmocatompoma:e zubobolj;, sru. rsprranle otklanjabol jLor;sti desnima, a ovakav ocatpoma;elijc.enje;ficiranih noktiju i k,.;n." ".kü", ,,biö"; ;;;;;;il "zanokt;ca" (lat. Parongchia).Ocat takode. uma.jujc toplo-,,,"*j", p;;. lio ; lij",cniu op+orm, r cl,,em".Pi1, n1."rruprod ,,c.r"pomdi,tiudimd ropl;I{;.riru, ij". L\ährdju. o, dt Ino tJko pnreiara dpctili /dt"" )" /d mladelrude knrizrf u roplirn predjelima. Osuöeno sotale (ar zdtiö) (Md;: sro;dice)

Osuöenomeso; meso izrezano u trake i tako osuöenona zraku Gl hadid) Mdi: meso) ovan (or.da'n) Or.is,rrics (Vidi: meso; ovtrte mhreko) Ovca (ar. da'n) Ooisaries (vidi: meso) ovca (aL na'aaza) Mdi: m€so) Ovöii rep (ar. iAo) (vidi: meso)

325|

Palmina sröika; sröika sa vrha palme (d/. dzümmd, SrZ palminogdrveta To je mehka,brtela, Ovo je srcepalminoedrv€taili njegovterminalnizametak. mesnata i slatkogokusajestivamoidina li56apalminogdrveta. Postojijedna vrsta kanfora Loji se proizvodiiz ovemotdine. s.a.vs., sjedio Potvajutise na Abdullahabin Omera,r.a.,dokje Allahov PoslaniL, "Medu s grupomiernika, nekogaje pomrdiodiummarom,a onje prokomentansao: postojijedno Ono je wijeL zeleno ine gubili5öe."ar6 drvedem ito liöina muslimana. Palrninaje rnozdinahladnai suha u prvom stupnju. Ona poma;e zacjelivanje gnojnih rana i korisnaje u lijeöenjuiskalljavanjalqvi (iat. Hernoptwis).Palmina njeguza tijelo,regulirarad crijeva ispravnu moidina sepolahkovari. Ona osigurava u slutaju proliva,umanjujespazniökitol natras,eluöanekiseline(HCD u jednjaL (Refufrs), takoder poznat pod naz;vom ;garavica i uravnoteiava ieluöane sokove. palrninojedrvo punokoristi.StosajeAllahov Poslanik, s.a.v.s., Zapravo,cjelokupno palminodrvo s blagoslovljenoidu istinskog vjernika,njeeovih dobrih djela usporedio i njesovihstälnihkoristipremadrueima. Palmino ulje (cr. duÄn; zer, polukruto,nejestivo ulje koje se dobivaiz Palminoje ulje je iuto ili crvenLasto, plodovapalminogdrvetaa loristise u pravljenju sapunai svijeia,Lao i mehlema. "Kitabui-ama'ilu" predaju od Enesa,r.a.,dajeAllahov ImarnT;mizije naveo u "olio ulja kao mehlem za Losu,a konstiojepalminaulja ipo bradi, Poslanik, s.a.vs., pälminoulje na lice do te mjereda bi ponekadneko ponislio da a öesto bi nanosio prodavca nosi od ulja.arT on odoru raznih biljaLa.Viina Ulje je neophoda"dodatal tijelu a dobivase iz sjemenki i kiseline. ulje, a njihovestrukturenoseiarolikewüednostimasnode sjemenlisadräe predjelirna, mogu biti stetna. U hladnim Neka su ulja izrazito korisna,dok ostala nezasiiene masne kiseline. uljanosjeme sadäi uelavnorn Kao nehlem palrnino ulje zatvarapor€ i zaustavlja neieljeno propadanjeili palminog ulja nakontople kupke rastvaranje tvari Lojetijelo nekadtreba.Nanoienje i stiti njenozdravlje. hladi tijeloi pomaiezastituko:e. Palminoulje pomaterastLose "Konstite je je prenio Allahov Poslanih, s.a.v.s., rekao: ullje kao Ebu-Hurejre da hranu i kao 'nehlem."1'8
r:6Buhanja, 9/492t Müstin,28tL r?' Tirmizi, je daif. hadis arT;m;i, 1853; Hak m,2/l22rpostojedva rivajeta Albed, 3/497; Daremi, 2/ 102; IbnMad;dt€,3319; ijedandrusosjaiaju.

1326

Palminouh jc ü topl;m predjelima posebno bitno Gsencüalno) za tjudskozdravljc. U hhdnim predjelima, uljei mastsu manjen€ophodni iöah mogubitistetni.Njegovo pretrcmno nanoicnje na rjemcopasnoje zaüd. Najb"tj" *,lj^ *"k n *d.ä.;;"j" masnrh rvari,premdasu obraniputer(a. samna)i "ezam,,o ulj" kor;..; is..traj, ;e jednostavn;n tijekovima. Sro se ti.e sto;cnihulja, *1" * n"i* ; ,r^2." t". li" i" ,1:. violn."donk n, 6d,4^4r. koj" ,c r,,,sr,J,." ln"ht..," ",g;".;. f,h,'":,1" u n o r d k n d Ft ro n . r ,o h o J r . t i m , , nd , . r r i , , . h L d , m o i . t . u L r z a t i r " , c n rk "oinih naprslina i koristi pri re6ini herpoiinih upala i atergijskih ."., r."i", "il,t"t,,l; svrab, petenja(koie), peckanja osje.aj ifofmacijust^*;r,.*-tf, _.r;; f".c. U|i;ö. Mehlen od ljubic;nogulja takoderkoristi kod iuge, svraba, k*,r., uput..gt,,to* /L,. A.4ro'Ä / , hlad.Iiud".opt"cu,rr. po.r,,ji pop,ror o zavnr,mFtrcrd. n.t"rikoq.ra I'ur,rcinoq bilrdhor.,,/ndi.v" p"rodr, u liuLr,.i, r r n.le ,m,iu r,,,d_rn.. , "r,,rorllrlne ili petotodjelne cvjetove. Ncka su nediüska ulja vru.a ; vlaznakao ito jc ulje hrcna (ar. dtÄnut ban) .rreseulje dobivaz sremenki a ne iz cvijeta. Ovo je utje ;fazno koriMo i ne forn;; oksidacüu ili liselosi. Ibn-S;najc rvrdio da hrenovouljc korisripri lepri, melano domi, leukodenn; i bradavirastim (tat. vnucosis). Ütj. t*," t"l"a* izrastinama kor;stioboljclim od strrdnuia neravai arteriosklcroze, a mo:e koristiti u lijeienju u d , . ü r a " . m r l j , , , , . e u b i L [ a " - r s r " " l . r z r r , , a o gO r i.i r e,n c, \, F re l, nsrr^dhr.n,,\oqutr, u{rJu , u , u, / 5 r F r I t , , n r b " r i r u s ,r\ l i d n j . I i r h . , u o p z e n " q | i r , nL /u pn i rz r b o l n " rJ rr o,l njegovo nanoienjeu predjehr krstakorisLi hladnomtcmperamenru bubresairc;koai

Papirus (ar 6utlf Mdi: Iijeicnjerana) Patla, obiöna patka (ar. borr) (Vidir mesolll perad) Periun; konjski periun; divlji ceter (nr. /ecrfas 6eni) .5rnyrniunolasarrun (Vnii: planinskipersun) Piletina (ar. dwlaadi.) o'/idi: meso,1l pcmd)

327|

Piskavica; kozji rog; boäa travica; avinda (ar. Äulüc) Tnsone a foenun-graecum je u sahih zbirci hadisa da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,posjetio Preneseno ashabaSa'da bin Ebi-Vekkasa,r.a., koji se razbolioza vrijemeboravl€ u Meld, "Zovite lüeönikada sa pregleda",i oni su pa je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekaoi "Bit paje kazao: poz"aliHarisa bin Kaldahaa",koji je dijagnosticirao njegovo stanje, je to undila iSa'd hurmi ipiskavice."Porodica 6eu redu.Dajtemu supuod uvarenih sebrzo oooravio od bolesti. (tmvari)rekli:"Kada bi ljudi znaliwijednost piskavice, pla6alibi Neki su lijeönici pripisana i neispravno ovaizreLa izvjeitena u El-Vasili njenuteiinu zlatom."Prerndaje ispravnimhadisom, onajos Allahovom Poslanilu,s.a.vs.,ipah, u vezi s navedenim uvijeL irna svojewijednosti. je mahunastabiljle koja je wuda u drugom i suha u prvom stupnju. Piskavica{3o Püenje uvarka od piskavicinogsjemenaubla:uje erlobolju, öisti respimtomi trakt od porna;epri astrni,bronhitisu,tuberkulozi,teikom nakupljenesluzi, ublaiava ka5ljucanje, disanju i sipljivosti, i za ovakvabronhijalna stanjapiskavicaje ponekadkorisna Ladase iedes maslomi uieierenirn ekstraktomslatkoekorij enaQat. Cbcafthiza slnbrc). Pijelie uvarka od piskavicetaLoderpomaZepri bolu, hemomidirnai sluii kao blagi laksativ. venent n lirnfirim oteklinarna(iai. Lvm' Piskavicatakoderumanjujebol uzrokovan phogranulomatosisa3t), otllanja uznemirenoststomakapreLo umanjivanja pobutlenih ieluöanih sokovau crijevima, oslobada 'adrianu rnenstruaciju i povedavaseksualnu iudnju. Piskavicase ponekad koristi u kiselim llistirima i aLo iena koristi toplu kupku u otopini kuhane piskavice,to oslobadaneF€l$entan bol u pubiönoj regiji uzroLovan oticanjemmaterice.Pijenje rasworapiskavicepomüeianes pet drama elGtraktaiz panja izluöivanje biljke bro6 (at. Rl6i.c tictoria)a3'stimulira nenstruacioni cillus i povedava je je piskavice ponekad Pislavica kuhane nabire i kovrdä. Pranje Lose otopinom urina. Topao oblogod piskavicinog bdna tahoder lijeöibubulljicei uvtcanekotne sare0i3ajer€). pomijeianog s ocatorni salitrom ili kalüum nitratom stde oticanje slezene.Nano5enje piskavicinog ili owrdle hladnenne braina na bubuljice,Eviljke toplogoblogaod uhuhanog urnimje ih i omel;ava i nstvara ako je to mosude.Püenje otopine od piskavicedjeluje i zatvararje,oddanjavjetrorei podmazujecrijeva Uvaral je od kao sredswoza stezanje piskavicetakoderokrepljujudii djeluje kao sredswoza jaöanjesrca.
a8zivio u dtalilijetü i ;leu, purovao po P*ziji i nauiio njiho* nedninu, detaljnjüe o njenu vidjeti u ''Ellsabeh" od Hafiza. 'roBska"ica, biljka koja sa&ii 7% ubastesupstan.e, 30% hjelmioina, hranljivih prcteina koji po-a:u oticanju nlücka iz pna. Naj'ile poznatahiljla iz ovoe rcda jeste piskaüo. ai LsnFh'ronulonotßß je nalieno oboüe"je. 1r: Sok od podanka (izona) dajemrcs broda.

I I

1328

Kuhanp piskavicc s humrama ili rnedom i smokvama, i dihovojedelljena piazan J o m . k r i r , , , . , r d . h d r\rt k o i n u . J u iu p * i m " . r , n , , t : a " " , " , " 1 , . ' , r |, . , p , , . .
rr.rJvrLd lakudp. orkldnrd/ ,r!,,reno.t. r, tpn, ru ,r nd. \.no".nje

na zgnrei€ne noktelijeii rakvenokte.Mast od piskavicinoc utja pomijci-", _,f,". mote,zlijeöid polomhne nokte.Osratcuporrcbe p;skavice ukljuiuju i,jeöcnr !rua;cc. neLrmlgte, iiijasa.oreknurih ;tijezda,rana.tunora i".n,"-". Z^p*",,,l";.tt pi,l" vie su mnogostruke, a El-Kasimbin Abdunahm- p",t"," a" p,,ä",,ii, r",qfr*., "M;jeiajte s.a.r.s.. rckao: piskavicu u vaiim lijel<ovima.', Pjeiöana jarebica Perdriz;Pertlix (vidi: me$: II Pefad) Planinski perlun (or. ha&s ct d:chet) Athatnanta oreo seLin un 0,/id;: cclcf) Plavi (pori)luk ad. basatct'iJrit) AlLiun aqtcloprasutn 0,/idi: divlj; (por;)hrk) Plavi patlidäan (u. baznd:on) Solonunr mclongcno mkoliko vrsraptavocpatlici:ana. Najob;inijc vlsreovev;ieEodiinjc biljkc , .Postoji brjeliSolanum ovigoxm(S) ; dobropoznationiif; nf*; n^ttia;""," "t" .,, L.r"il oLqanskim konstitucntima tta (kt. hunus) i oni genc aju zajedlj;osrkrvi. C,,,i "p-rl,,lr' ru, i m,,- ire,no u h F . . .r .r i .1j"n",rrn,mo,."rd".i,,"i,lr-rj". ü, hrcrl,Jr.lep,u\p"di"dn,lo"rorn,houl,o;-rpore,ar.r,e.,g,,l-nz.o"hrzur,. r\.mo\o,k.,t,Jr,r.: n..o,n i.prd,lrJ o!dkve p,^tr.di(".B.i.l" ,,.r" n" u/,"t In nl"dnu oc rd\, dcnri ponJedrc, I on" I,oLolisd\ | {u J "nu. Püusak Mdi: voda) (dr /iu1,ad,:)

In ,..j od pisldi, e

3291

PoÄlwk (ar. lpruz na'aruf; hurraz runi) Allium ponum (Vidi: divtji poriluk) Posl (at. saom) Postjenajbolja odbrana od bolestiduie, srca,umai tijelai njegove l<oristi ne nosu bitizanemarene. Dijetarnipostpostiie izvanrene rezultate u preventivnoj mediciniiu orneklavanjui raswaranju humoralnih izluöevinaLoje postaju zaöepljenjaLoja crijeva ne moguapsorbirati ili kojih se tijelo lahhone oslobada. Dijetarni post pomaie kon_ troliranjuintenzivne Zudnjeza hranomi ltetnih substanci, a ovakva kontrolapomaie uravnoteiivanju strastiza hranon. je Post najbolji kad se vrli umjerenoi u prekidima,a najbolji je kada je religioznoobavezan, a to je zavrijememjeseca ramazana. Tjelesnapotrebazaovakvim periodiinim potpunim ustezanj€m (al. je najprirodnijai od hrane Ne:titeropia) urodena. Nadalje, post poma;e prilagodavanju, umirivanju i öuvanjulrumoralne jaiine. Kad je rijeö o njegovimpodredenimstavkama,post ravnoteie i miSi6ne unapredule radostsrcana ovomi buduiem svijetu. Postuzrokujezaustavljanje bolesti,poma:etjudima htadnogi vlaänogtemperamentai postiZe izrazitoimpresivne rezultate u oöuvanju zdravlja.Postspadau Lategoriju spiritualne (at. Rihoreropija; s. Psychichos;ar. a&tija ruhanijja) i pirodne medicine(ct. Noturopa tija;ar. adaia tobi'iüa) . Potpunipost (lat limot€rapüa)jejedan od najboljihmtmana za ve6inubolesti kojeseodnose na izrazitokonzumiranje hrane,aLutna gastrointestinalna zaöepljenja ili razna zakeöenjaQat. Obstaacrr'e) je i bolji od neposrednog lijeöenjapomo6upurgativa (Cf. upotreba prirodnih lijelova). Kada seosobakoja posti pridriava prirodnih i duhovnih zahtjevaposta,njeno srce veselise i umnogomese time okoriitava, a njegov6e post sprijeöiti prodor pokvarene, neprirodne, lahLo Lvarljive i neprovarljive hrane. Dalde, ovakvo privremeno sustezanje od hrare moäeodstranitigastrointestinalna zaöepljenja i uravoteiitihumoralnu neizjednaöenost, ovo su srnaood nehih koristi, sveu zavisnostiod kvaliteta i isorarnosti pojedintevog posla(Cl namelanje usreTanjd). Sto setiöeduievnih koristi, post tal<oder Sritivjemika od z.la, vodi njegovosrceka izbjegal"nju mogudih prijeshpa, uravnoteäm njegov um i pomaie rnu da boljesprorodiostale vjenke obanze, uLljuöujuöi sprovodenje dobrovoljnihmolitvi (ar. nafta) iuöenje Kuiana i imanjenjegovog boljegrazumijevanja, medu ostalimloristima nodnogibadeta. "O Alfah Svemogu6ifo;er ajernici! Propisuje oarn re posl, tdo Jlo ie propilan 'A onima pije aosda bistese snjeha klonili." (Kur'an, 2: / 83) On ta-koder kaie: üolie

1330

tantje, nelp znote,da ponibr-." (Kuian, 2: t84) Allahovposlanik, s.a.v.s., rekaojc: "Postjc zaititni itit"rj. posrje öin pobotnosd,a poboinostje najljcpia odanosr koja dovodiroba u bliäu njegovog Gospodara i okruzujesa Allahovomzaititom. Prema Lone, post je dijera od velikih koristi, a namijenjcn je da donese srce i potpunuovisnost pred Svemoguieg Allaha, iije djelo zadorcüava srrc, duiu, t;jeloi um,i uöiih ljubaviipokornosti prcmanjihovon cospodaru iSrvor.itclju. O ostalim korisrima postagovorilismo u mnüim poslavlj;ma. Potrk veliki, droplja vetika (or. huban)

Or;.
Mdi: meso:It perad) Pranje zuba (d. rifd,t) (vdi: misek) Prepelice (or. srrmnrani; saba:sifitl) Colrnü; Crcx prclcnsis o,/idi, meso:I Perad) Proöi5deni puter (maslo;or. sannc; samn; Obran;putcr G,aslo)od kravljes mlücka wu.jc;vlazan u p,vomsrupnju. Maslosc dobiva iz zä€rijanos putera da bisc räzdvojilc mhreöncsrrukturc. On dodaje bogaru stn.]ktrru u kuhanju i ima okushojisene mo:e posriiiakojeputerkoriiLen umjcsto njeea. Ncki komcntatori i hakini objainjamju da jc krävljcml,jekonaj,draüje i da jc n;egov obrani putef lüek. Upotrebljavanje maslau (prD kuhanju unÄprcduje blaci rad oüeva, podjcdnako kao ito jc i blaei sedatn:a djelimiino poma:e smanj;knju povratnih otoka koji s razlijaju u njdn;m i osjetljivim d;jelov;ma tüch. Maslo je ia.e negoputer (or. .zubd)kao srcdswoza pobotj;ännje roja i takutiv calen je sponenuo da je on koristiomaslou lijeienjupouatnih otokauha (nt. Orrr,sli ö;feva na whu nosa(o. nrnaöo). Mas;anje djetj;h dcsnimaslom ubrzava nicanje zubak.,d djecc.M;jesanje masla s medom i gorkimbadernom iistibrcnhjjc i pluaa.;bacujc gusteiljeplj;e ictuiane rokove i (prc)okretcneprijareljske posljedicc leluianc fermentacije. Medutim, inren avnojedenje maslamc';esietiristomaku, poeotovo onimakojiboluju o.l ntrÄvnote:e slüzikaojedne od ietiri rjelesne izluievinc.

33r I

Pijenje rnaslanaöinjenog od kravljeeiti kozüeemlijeka pomijeianogs rnedom djelujekao antidotza otrovkojije prcgutan,i pomaie protivotrovnihzmijskihujeda i ikorpionovihuboda. je u knjizi od Ibn el-Sinnüada je Atrja, r.a., rekao:.,Ljudi Navedeno ne mogu nadi bolji lijek negoonaj od rnasla."flaloder vidi: puter; ulje) Pseudoöafran (cr. ftin6if oers) Malorus Pseudoxafran .ie praiak koji se dobivaiz olupine sjemenki mahunaMallotusai koristisekao bazaza naranöasto-crvenu boir,. Abdullalr bin Omer, ra., prenioje da Altahov Poslanik, s.a.v.s., zabmnionodenie odje6eofarbanemallotusovimarr pralkom, pravim iafranornili pseudolaFanom za wijemehadia. Zeid bin Erkam je prenio da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pmpisaomaslinovo ulje ipseudoiaFanza lijeöenje pleuritisa, a ponekadjepropisao indijsLualouumjesto je prenijelada su ZeneLojesu irnalemenstruaciju toga.ara Ummu Seleme ponekad uobiöavalenanositi uvarak chloasmu (patoloiho stanje u kom svijerlosmederatkice prekrtu koiu)4r5(dt. Csosna; ar. kalafa'6. PraXah je wui i suh u drr:eomstupnju,a najbolja od mallotusa ili pseudolaliana wsta raste u Jemenu. Najboljeg lvaliteta je crvenlosto,smedi, a loristi se kao topli oblog u sluöaje*na chloasrne, swaba,herpetiönihupala i naprslina, a tahoderseLoristi kao sredswo protiv crijevnihparazitada izbaci van crijeme crve i parazite.Nieno upotrebllavanje kao bojeproiz"odiiak kausritniefek.Li ona mozebiri upotrebfiavana Iao piie u fijeöenju nedostatakapismenta (ldr. a eukodema, Polbsis). Kao piie, napitaknatinjen od jednogdrama dovoljanje za obiönesluöajeve, a koristipraXlamallotusa sliöne su onima od indijskealoje. Noienje odjedeobojenemallot''sovimpraikom povedava tjetesnuproizvodnju sperme. Clakoder vidi !,afran; ar. z'oJaranelanodermaili melasrnakarakterizirana uöestaloxdu intenzivnosmeilih nrljica nejednakos obtika i veliöinena ko:i lica i drugdje; ovakve pigmentirane mrlje nazivaju setakodermasLom trudno6e i najöeide su vezane s trudnodom, menopauzom i upotrebom oralnihLontracepriva).
a)r Mollotus

nljeiika. Fhiliopinüsk ;z por.odice r4Tirmizi,2079j daii 'r'Alned,6/300; Ebu Dawd,lll;Tnnit, l39j Hätih, l/t75r BejtEki,t/341r DaElutni, na sll::82. 416 Koino srarje ieoSojenosr; l;c i pma nalon poroda,Ctrlmna: di cÄtoeo = postatizeten!Metanod€ma iti md8na karakedzinnauresbloiiu i.tentno smedih h.tjie nejednakoe ohlito iveliiih€ na koü ti@.

1332

Ptica dienneta (ar nettz et-jaban) Bauna. merz e\d1enneh Musaceae; Musa O,/idi:banana) Puder Mdi: antimon) Pupoljak (dr. tat'a; dabba) Palminovoae Allah svenoguii govori u Kur.anu o nchm jäsnim znakovima iuda Njegovih sworenla i nagradikoju je On saöuvao zä vjernik. , Oz""*r", e**.ti, .....ij,,Ä" traLmeülpjihsuzoI|tcinagonitanijcdniiznaddr"cih",(K*,;,,50,t0)"...,,;jctina i nalu potnarnas ptodooima zrelim." (Kuton, 26:tqB) Kur'ansh termjn kojj se kor;sriu oba ova ajetaje iala, Gdj.) ili pupoljakkojije proizvod palminogdrvetaili njegovog cvara,Lojif p"t.t"l .U"r^";", ^ l"ii ;*fJ" popul srupe cvjetova na objönoj peteÜci namjeitenihkao ,.*j""i s-d. O;"k i grczdovi jezgrovite su bodljeiagahnoubodenih cvjerova, porerlanih u tulove(vjenöi6u sliöan list kojimje opkoljencvat) pobodene neposreono na glavnustabljiku.?ä1a. na arapskon bi takodermogaooznaöavati polen (ar. suuah) U r,,nrp,epa,, ;_- , navedenom ajetumogaobi se takoderodnosir na eudooprairvanja (dr. td.ü,r.r' vezisovomtemom, Talha bin Ubejclullah, r.a.,je prenioclaje jednom;sao .U saAllahovim PoslÄnikom. s.a.v.s., kadasu njih dvojica ugledali ".1" lJ" ul" opraiuju palme.on je upitao:,.Sta.adc .u ljüdi)" Ta[a je "d..,";;;, ,.ö;; stavljaju muike cvatovemedu one zenskezbog oprai;*":".; alf^"t ", p,"fanii, s.a.v.s.,,rekao je potom:"Ne mislimdaje ovonajboljj postupak.,,rrs Ljudi sü rul; pnmjedbu AllahovogPoslanika, jodmah s" p."u"ii" "p*:**,"rn. s.a.qs., f" r"at." palnenisurodile.Kada je ta vijestdo;la do Alah*"e p*r""i1", "."_"., , "U.t.,rn .Ja naljudsko neodobmvanje, on le rekao: sam.amo .ovj€k.Ono jto samrekaobilo
_r"lr...Lolr,'.b"r',t1r)r,,o..in,L-.r,.rur,r.r...,,o\,.r.rJ^aLNFt,,.1,,nr.,.i o "1*,," n , , n , r , r , " h . . Di r , , . , r _ . p , n , I n r p , h .r,, b , . p o , , m . , 4 - , o y , m , 1.,..,,m : ,u ' ;n i d i , i e d r F r J d . ,iq J, "r,\on..r.trt nq,,,t.nd.:obou,or"/,m..n,.h rFti ,do.i '1qü.M'1,o.i.hii,iJdL,i,.",,r,",.nr..n r r,td,,..nr..L.!{ no , . ( , t, . . r o , n . , j , . 1 c irßk. (sravljanjem pninikr poredruaka). rriolnri.painju m vJercu€$iirvn: kako ud Dßbrc h*n. klre uor potenu ruiak iprcrrode botje Ed/rde, s manr penjaijana druc,je.

3331

je pretpostavka, mo:e omaiiti ili joi pridonüeti.Drugo je a ponekadpretpostavka nistao Allahu."4r' kaze,'jerja ne sm;5ljam kada vam kaiem Allah Svemogu6i selsualnu pokvarene sperme ipove6avaju Pupoljcipalmeloristeu prilagodavanju prije polena je u svoju vaginu njenog da akoiena ubacineito ;udnju. GLoder reöeno to ae olaLiatizaöe6e. spolnosopdenja, idjeluju kao Plodovisupalmehladniisuhiu drueomstupnju.Onijaöaju stomak premda krv' vlainost u stomakui umiruju vlaknastu iuöivaö koji isuiuje pretjeranu je oni zeruiavajui mogu uzrokovati i slabuprobaru.Ljudi tople mlitavost stomaka öeesto dodaju vodesvojoi doL oni sto 6udi ne podnosepupoljkeu njihovojishrani, iitarica pomüeianih malekoliöine zahtijevajujedenje hranitakoder erubosarnljevenih radi njihovogubla;avanja. s toolin zaöinima jaöaju crijeva,a njihovesu koristi slidne Pupoüci unvnoteiavaju tjelesneizluöevine, (ar. d\umna), oplodenih hurmi (cr' 6clcÄ) nedozrelih onimaod palrninernoZd;ne hurmi (ar. üusur). zenskih ili nedoplodenih i neopralenih moie plodovapalmemoZe oitetitistonakibronhije,a ponekad Pretjeranojedenje jedenjem masla ishranamo;e se uravrotditi Ipak, ovakva bol u stomaku. uzrokovati kojima srno ranüe o eovorili. s njima, medu ostalimhranljivimsastojcima Puler Gl zubd) r.a., prenio je da je Allahov Poslanik,s.a.vs, posjetio Ibn-Busr el-Sulemüini, niihovdom, a oni su mu ponudili masloi hurmeza Lojesu znali da on voli.aa0 kaoesen' a djeluje On imabrojneLoristi, Maslacjewuö i vlaian u prvomstupnju. cija i otapalo, ubrzava dozrijevanjeoteklina i pomale u lijeöenjuve6inevrsta pomtnih (at Colcord),u blizini mokraönog mjehura' uhai ukljuöujutioneod srnole oteklina, iene i tinejdiere. pomaiu Lod ve6ine otellina koje poeadaju Lrvavih ispliuvakaiz pluda. Lizanje nasla pomaie kontroliranjuisLailjavanja boliilaksativili je za ublaiavanje sredstvo za unekiivanje, sredswo Maslac generalno blagi laksativ, i koristan je pri zaworu, ojaöavanju,powatnim swrdnu6ima od abnor(ar Sc/erorn) uzrokovanih fibroznog tkiva ili tumoroznihswrdnuda malnih izraslina crneiuöi i shrzi. neravnot€iom Utrljavanje rnaslana korjenovedj€öjih zuba olakiava njihov rast. Maslac taloder i suhin vazduhorn hladnim simptomima troristipri suhomkaslju koji je uzroLovan i kotnih infekcijakoje se vide na djeöjimlicirnakao iuti, okorjeli i ponate lijeöenje "mladeri", i to se slabi apetit pod impuls Maslac poznati nazivom takoder inficirani
d'Musli-,2161. "'0Ebu-D.wd,J8 t7; IbnM.d,dr. ] t ll: "e*d j" -hih

1334

mote izbjeaijed.njem neda ; hurmi s njim, a ovo posorovo koristipri pokvarenom apedtu tfudn;ce.Pfema tomc, Altahov poslanik., ^ ". **rr"r"2*^; r .""i" , medom i hurrnama, kaojroje i preneseno u gorena,ede.omp,edanj,. (T"kode.,idi: proiiiieno maslo) Ptzavice (ar. har'a) Md;: tikva) Ralttificirana so (cr. miltr) Md;: so) Repa (ar. sillJ BIitva;egipatska repa;tukundruk Beta aulsaris; Beta cicla: Beta üulgaris

t'oltiosa Ummu el-Mun binl Kajs el Ensarijjrcklajej ,Allahov postan;k, s.a.,s., uiao pu mojiatorsa Alijom, r.a.,kojise oporavljao od b"r*ti. I-"r;,." "r,,1;"r" p"jnti," stablo s sfozdovina hurmi koje su üsile s njes. Altahw podanik, je ; s.a."s., ,,.stao jeos njega, a Al;ja, ra., gaje slijedjo. Altahov pc,st- ., " " "" , "r,,."t. * alri, .1" , 'Blago, govon6i: blago,jos uvüekse oporavljai., Al;j", ...., p*"r_ j" j.,d. C;;_"i sam otislai pripremira mu zdjelurcpaluhan;h sajet."..,cit"h* il"L.;k. ,.";,., obrario se potomAliji, r.a., govoreii: :ledi ovu hranu. Ona je prir,raanija za t"ojc "'ril trcnutaano stanie Rcpajevrudai suhau prvomsiüpnju,a neli kaiu da su objeore repewuae;suhe, pored togaito su blagi laksativ i ito nosehladnoa,Irr^ ,mt" * ^,**a,;". ,0"J" lrmesudove ipoboljsava rad crijeva. Crna wstarepear.r"r" r,*r,"*,;tt* N"*1"";. -q" * I{or u iiiet.niu subrrt" lo,a tlat Aktpr, iot ,d.rnnj"u|" r ,r,. :1.* lomJ/c r\ano..n'e nrFne \odend ko.upomd/e u |te(en;u."r,.nitd t,,f tld I pr.i ilm,nruj, Neianeko:nemrlj€ (i;iajerc)i pomaze l;jercnjubradavica (?dr. Ecpisnrd). mFhlcmd od "dmljern,e lisia rp. ponlnrnoe, mcd,,m korisriu tijerenlu ,\dur.enrc upal. koinih Lubulrr, a haoilo i. ro u JuLdru /r,""ne sup.rfi,1"lne pluda me. Dodavanje repeishraniowarazaiepljenja jetre i slezene. Crna repa odstranjuje grienrc stornaka i umanjuje sromarne opeklinckad" * j.d" * h."','. k"d" * b;"i" repakuhas leiom, oni takodcrdjeluju kao purgatil dok uzima"j. Hi.t;" . .i..". vodom dFlujc kaojak pureadv
rr Hadis pdhodno spom, ß njan,Tinnti je za nrcea iekäodä r. ha$. sarit,.

33sl

Repe su taloder Lorisne u lüetenju bola u stomaku i iuöi kada se pomije5asa obiönim zaöinima.Kada se zajednokuhaju stabljikei li56erepe sa jeömom,oni osiguravaju najbolju njegu za osjedjivi stonak i Stite probavne sokoveod kvarenja. lpal, kada sejedu same,repe osiguravajuograniöenehranljive vrijednosti i uzrokuju kvarenje telutanih sokova. Ret'erano jedenjerepe uzroluje zawor i napuhanost, i (rj. (lat. prouzrokovati to moie nedostatak insulina diabetes) iviruse u krvi Virenia, ar harh el-domm). Ipak, ocat i goruiica u obroku uravnoteäavajuovakveposljedice. (Iakoder vidi: nametanje ustezanja od hrane) Riba (ar. semeft,)

Uliesura "Postoje prenioje Abdullah binOmer, r.a., dajeAllahov Poslanik, s.a.vs., rekao:
dvüe wste leiina{' (mrwih stvorenja) tüe nam je mesodopu5tenokao hrana i postoje dvije nste krvi (Irvnih oreana) koje nan je dopuiteno jesti: riba i sLaLavci,jetra i slezena."aai Inaie, strvinaili pokvareno mesodivljih Zivotinja iliono od mrwih ptica jesu zabranjeni muslimanima kao hrana. Posroje mnoee\rste i rodovi riba, a najbolj€su one srednjeveliöine.PriliLom biranjaribe za hranu pojedinac moranadione odgovarajudeg okusa,svjezes minsa, mehkeko;e, blagogamesaa ne tvrdog i suhog,i one Lojese hrane biljkama,a ne blatom.Najbolja od ovih nsta nalaziseu svjeiojvodi.One ziveu stjenovitim ipjesprebivali3tima, kovitim u brzim rijekama, a ne u stajaiojvodi, injihova vodaje öista, a ne zagadenaili tamna. One iive u wjeioj i hladnoj vodi a ne u uzburkanoj, toploj i wuroj vodi. i njihovokoLsje dobro izloien suncur vjetru. Okeanske su nbe obilne,ukusne iusodne.Nekeod nsta blagogmesajesu hladne pa su teike za probaru i izazivaju prodor sluzi.Nek€ ribe Stoiive u wjeZim i vlaZne, poboljSavaju vodama,ukljutujuri rijeke i jezera,uravnoteiavajutople tjelesne izluöevine, plodnosti mlijeönost proizvodnju i povedavaju spqmc. najbolje od usoljenih ribajesuoneod ranogperiodasoljenja. S drugestrane, One je su wude isuhe, artoje njihovosoljenje starijeto njihovtemperament topliji i s$hlji. Medu njihovom mtom jestei som (atl. Stulus sldni! dr. dzarir, lrsta rib€ Lojaje obilna u istoönjaikim rijekamakao ito su Euliat, Dunav iVolea.Jeweji nejedu oru vntu. Svjeii je sornblagogmesai utjeöena rad crijeva,a djelujekao blagi lalaatir dokjedenjeusoljenog istarog mesaod somaöistibronhije,pomaie grlu iöisti glas.

{: Tj. }toje re ahtüdaju klanjq on ziiüd. {r Alm€d, 5723 | lbn-Madidi€ , 3218: Sah4 21425t Dvekrthi, srr 539 i 540; se.ed je daif; Bejheki ea biljazisasahihsenedon alikao sorcr lbn'Onera, ra.

1336

Nanoienje usitnjenogusoljcnossoma (pudera) na ko:u pomazc izbacivanju vodenastih fluida i mtatakaiz potho:nogtkiva,jer * i." *^1," *.U;, *f*-;". Mteianje navedenos puderau hmnu ;zbacuj€ jaja c*a Qar. Trichorephatu) iz digcstrvnos trakta.Sjedcnjeu zdjeli napunjenoj warlom od somovog braina ponaZe oboljelim od i;ra sromakau ranim fazamanjjhovebolcsri;pom.:e u;baciva.j, stetnih supstanci bolesri na powiinu tijeta.tumjenjivanjeklisrira(sredstva zaispiranje crijeva) od navedenos uvaka lijei; isijas. Najbolji dio ribeje smjeitenu njenomstraznjendtelu, dok oboje:i mesoi naku pinarnasno6e i mehkariba pove6avaju seksualnu iudnju i proizvodnju spefme. Diab;f bin Abdullah, r.a., r€kaoje: ,,Alahov poslanik,s.a.v.s., postaonas je . u izvidaöki pohod,a bilo nasjc tri stotinekonjan;ka ;ednom a nai voda (dr. em,, je bio Ebu Ubejda el-D:errah,r.a.vremenomsmodoilj do obalemora.a osje.ali sno izrazitu gladsvedoL nismobili prisiljen;dajedemoopalosuholii.c kde smonalazili na putu. Odjednon, Allahovim dopuitenjem,more nam je dobaciloveliku mrru üljeiururll(dr'anbd,.JelismonjenomesodvijesedmiceanjenusmonastLorist;l; kaozatinsvedok senaia tijelanisuoporavila. Ebu-UbejdejemjenouÜeiurina (kjtova) rebratakoito 1cdopustio jednon od ashaba dajaie na njegovom lrcnjui prodetako ,spodnjih.!5 Rita (or. aü) Oraza satioa ..RräpJkrobno+6zrnotraveLojarasteutoplimprcdjclima.smedajerizädrugaiijaorl bijelc r.i:eu srrukturi nakonkuhania ; onesu nzli.itc u hmnüivoj vnjednostt' i ;kusü. je Riza najnjegujuta zrnata hrana nakonbrasnai ima izvrsnu.ud. Ri:a blaso obrubljrico ijevai oblaze;jaöa stomak. Neki lteönjci brde da j€ rj:a najhmnljivjia, pogorovo kadaje kuhanas kravljimmtückom, kadaona p.staje-anje zar"amju;., a ri;e sä ie.€rom otkJanja redenje otckline.Redovnojedenjcr;;e unapreduje zdmvlje, pove6ava plodnosti pomaie rijelu da proizvodivi5esperme. Postoji had; u kon€ seka:e: "UglednikvaiehranejesLe meso. a riia dolazinakon njega.'Ovdje se moraista6ida postoje dva apokriFra hadisau pogleduriie koja su '. pogreino pripisana AllahovomPoslanihu, s.a.vs., a oni glase: Kada biri:a bilaöovjek, 'Riza on bi bio strpljiv". i drugi: ima izücruju.emoii i ne nosj (u sebi)bolest.,,
'rrTj. loje rc äIrijehru klrnrc:d rAft r i B u h a n j a9 , /51t: M u r t i m ,t 9 l 5 +'Rita sadriipribllizno 8510ikmba; 2ol,azoraiton m6nih jrbsranci, l2o,!rc.1.. 'n Ritajo boeara vn'minoD E ircairbm B vihm;a. Drcre;iDa,tolcircm.toslorcm, vtaknima i zetj.zom.

3371

3v Gl däubna) Abdullah bin Omer, r.a., izujestioje da lada je Allahov Poslanil, s.a.v.s., bio na Gbuku, nekornuje ponudiosir.Allahov Poslanik, s.a.vs.,zatraiioje potomnoä, pmuöioAllahovo ime na sir, razrezao ga a potomjeo.{8 Ashabi su takoderjelisir za wijemenjilovog boravLa u Siriji i haku. Neposoljenii blagi sir djeluje kao blagi purgativ.Odliöan je za stonal i lahak za probavu,dok uopaesir deblja.Posoljeni sir pruäamanjehranljivihsastojaha nego je onaj neposoljeni. Nadalje,posoljeni i moie itetiti crijevima. sir loöza stomaL Stari grieve,dok oni takoder sir i isprieni (rupiöasti) sir moie unaprijediti stomaöne koriste öirevirnacrijeva i pornaiu u stabiliziranju praZnjenjacnjeva za oboljele od düar€je. "Sahihu" 'Jednom U svome imamTnmizije izvijestio da je Ummu Seleme rella: samponudilaAllahovom Poslaniku, s.a.v.s., nelto prienog sirai on gaje jeo. Potom je otiiao klanjatibez obnavljanja (preneseno abdesta." u El-Semailu) je pr:enisirje zdravijinegohladansir,jer vatra Sn hladanivla;an, a prepeöeniili uravnoteiava sir i donosimu ukusi arornu. Stari posoljeni sir vru6 je i suh, a prZenjega omekiava, i vatra poniXtavanjegom opomst.Msoli procenat soliu siru uzmkujegubitakte;ine,iscrpljenost imoZ€vjerovatno uzrokovati kamenacu iuöi, cistinni kamenac(ct. CssiolilÄ) i kamencebubrega (lat.NoÄrolitÄ). Sirsvisokomkoliöinonsoliu sebiloi je za stomak, öakikada sej€de prijatnost zajedno s blagirnzaöinima da bi seuravnotdila njegova ijetkoöa,zapravo, ovo de naöinitiposoljeni sir joi gorim za stomaLzato ito 6e ovakvizaöiniolaldatii prolazah ubrzatinjegov kroz probavnisistem. Skakavac ftr. &erad) (Vidi: meso:II perad,ptice) Statki bosiljak (ar. rejÄan;habaha) Ocimun basikcum Slatli bosiljaL (ar. rEÄan) spomenutje u Kur'anu lao sinonim za ugodnost,iivot, i poöastvovanost. ola}ianje, radost,veselje SvemoguiiAllah govori o onim uspjeinirn,i " to: l ahobudejaJan od onih hoji sü Allahü blishi-udobnost i opsftrbalijepa i d2enet:fte "A (Kulan, bWodati njcnu!" 56:88-89) On takoder l<aie: Zemlju je za sloorenja rczasbo, na njoj ima ooca i palni s plodom u ioikarr.a i Zita s lüeen i niomü:na coieta." (Kulan, 55 : I 0- | 2)
a{ Ebu-Dawd, je lrsen. 3819r sened

1338

Muslim ; Buhar; su u svojimsah;hzbirkamahadisanavelihad;su kon je Al"Kome lahov.Plslanik. s.a.v.s., ,ekao: se ponud;slarkibosiljäkkao poklon,n;ka aa jer lahakje za nositii ;ma ugodnuarcmu.,'rr1 ne odb,ja, Usamc,ra.. prcDiojc da je Allahov P(xlanik,s.a.vs.,rekao:-tna li ;ko mcdu uma kojije sprcman zavrnutisvoje rukaveiükrcatisc u Dicnnet) Kunem scGospo_ danmrka'äbeda u Diennetu nemaopasnostj. On je svjetlucava bljeitavosr ibljcit;vo srctlo,vrt bla;ensrva sasvjuim iugodnim uomama (dr. rsian) slatkihbitjakakojese njiiu na blagompovjerarcu, veliöanslvena palaaa i nudi neprestano rekuae njcke.;rclo voie,hvate vrijcdnelijcperene,povoljne halj;neivjcrito prtbivatistc u najsavrienijem i miroljubivom stanistu opskrbljenim vo.em,zclenilom, silenim ialovima,i blagosiov_ .,Z,;;sta, Ijenonsrc.on, .zviienjm dvorcmi divanin rivorom.,. Ljud; su odsovoril;: o .Rccne: Allahov Poslan;öc, s.a.r,.s., spremnisrnoda se bor;n,oza ro.'. On je doclao: Ako Allah da."' ; ljud; su ponoviliza njim: "Ako Allah da.ai, B;ljkarcjhanukljuiujc l,;lokojubiljku; rcdacimu,n, niomirisncb;ljkc; porodie metvica, slarkcmiom;riee biljke. BosiljakInualno zna.i kraljevska biljka (Bdjihüs: kLali). U sjevernoj Africi oni nazivaju b;ljkum;,rurejhan,a iz njedobnajuescnc;jalno nüisno ulje po imenumirol (Cf. nirta). Stanovnici Arob;ie takodernäzivaju n;ru inenomrejhan,dok stanovnici Iraka i Sirije pripisuju;mercjhansvetoj biücibosiljku, takodcr poznarojkao nonaih bosiljäk(/dt. Ocü üm filanentosum). Sto se tiie biljke mirre,ona je hladnau prvom stupnrüa suhau diugom. Mirta obuhuta oprcine posljedicc. jaku zcnüantl.ud kojaje hl;na,a ,pak Ona posjeduje .!rua;nu. osh"ruje ,stanianu Mntaubrzavasuhotuili isuiujuiasunja,a mo;esckoristiti kakou vanjskoj rakoiu unutarnj<,j uporrebi. Mita se koristika,;alaun (sedstsrcza zausravljanjc knarcnja)ikaojakosredswo za probavü mdi zaustavtjanja kraüh proliva, a pogotovo iuiljivog pml;vakiij€ p.,sljedica loieg tcmperamenta stczene kadaje ona pogodcna pretjcr anomvla;noiau.Mirh rakodcrpomaze izbacivanje uzdi;u6ihivla;nih isparina, stinuliic s.ce,odstranjuje deprcs;ju i spreiava zarazukadajc f ve. javila. Sjedenje na warlu od mirLe otklanjaispadanje,touna iti njegovo iklizanje s mjcsLa i, u tu svrhu, onaotklanja ispadanje (marerice) (Lot.tlotasusud; pnksus ani). uterusa Srcdmje na ovakmmwarku takoderpoma;eublaiavanju povratne upalcmokrainog njehuä, koristizadnj;cii materici, i pomaze Iijeienjunlitaw,stizgl<,bova. Umakanjcsamljevenog svje;eslilaa mjrreu ocari potomnanoicnje te smjese na elavuzaustavlja krvarenje iz nou. Mrvljmje osuienogmirtinc,g liiia, a nakontoga um;ereno posipanjepraika na gnojnerane, ubvava njihovoisuiivanjc.Nanojenje nehlcmakoji sadr:i mirtin praiak ili povezivanje Lrda s isrimpomladuje hlabava tkiva
'rlbr NIad :e, .11t2; th HjLLjn, u rnedu rc jedtrnDrrosit( korr sno tLn Hibtran d,ri porpuno ljeDdosbjnin. osrrli n.

33el

i oslabljene miiide. Povezivanje inficiranih noktiju i korijenanokta, obiönoznano "zanoktica" (ar. kao 1aÄiss)plasteron od mirte ubrzava njihovo lijeöenje.Posipanje öireva,priStevaili gnojnih rana na nogamai ruhama mirtinim praikorn takoderkoristi u njihovom lü€öenju. Masiranje tijelapraikornod mirtezaustavlja pretjerano znojenje, isuiuje pretjeranupreostalu(rezidualnu) tjelesnuvla;nosr i odstranjuje kuian ili srnrdljivvonj ispod pazuhai uop6epolraren miris tijela. Posipanje vode od mirtinog lilia na prelomljene kosti ili lagahnotrljanje tog podru(ja mehlemomod rnirte, nakon njihovognamje5tanja, pomaie ubrzavanju njihovogsrastanja i lijeöenja. Pranje kosevodom mirte odstranjuje lcaste, svrbei i ljuitenje koie popraienosa peruti. Mirta isuiuje snojne rane i iireve, zaustavlja iznenadnigubitakkose,i unapreduje je. njenozdravljei potamnjuje Nanodenje mastiodmirtinogpra5ka pomijeianogsa malovode,maslinovirn uljem i pastomod damaile ruZe koristi u lijeöenjugnojnih rana, ekcema, akutnihupala koZe, crvenila koie popraienog s eroznicom (lai. Erssipeld), svrbljenja, bubuljica (aI. Cnidosis)i hemoroida. Mirtino sjemekoristi u lüeöenjupowatnih ispljuravanja i iskasljavanjakrvi uzrokovanih lrwarenjem u pludima ili bronhijama (Pat. Hemoptasis). Pijenje uvarla od mirtinogsjernena oblaie stomaL i ne uzroLuje stetupludimailibronhijamazbogsvoje providnosti. Ovakvopi6epogotovo koristiradu cnjevai umanjujekasljanje. Mirta se smatra diuretikom (sredsvom za izmoloavanje) i pomaie kod peöenjapri mokrenju. Mirta se taLoder koristiu lijeöenju paukovos ujeda(lal. ?ärdnrüld)a5r i ikorpionovog uboda, dok upotrebljavanje Qat. Euscorpius njene flaaicaudus) stabljike Lao sredswa za öi!6enje Steti zubimai desnima. Udisanje perzijskog rejhanaili divljegbosiljla, znanogu arapskonkao rla6ot, koji je druei nazivza mirtu ili rejhan,koristi u lijetenju mnogobrojnih glavobolja i hladiivlaäi raniceoöijupukomizloienoxiu ojoj. Konaöno,mirta opöenito obuhvata svaöetiriwuda,hladna,suhaivlaina temperamenta. Ona potiöesan,koristipri opekotinama, a plasterod mirtejaöa organe, ukljuöuju6i srce,i loristi u lijeöenju bolesti koje su uzrokovaneneravnoteZom crne ;uöi. Slatki rnaiuran; div[ii maivan (ar. nanandtui; nardahul

Origanumonire.s: Majorana hortensis; Mojorana Slatli je naiuran wu6 i suh u drugom stupnju. Mirisanje ove biljLe otklanja glavobolju uzrokovanuprehladom i ostalevrste glavobolje uzrokovaneneravnoteiom sluzi i crne iuöi. Slatki je maiuran viSegodiSnji podcrm (lal. Ori-rnajorana Äorlensrs)iz porodice
lrraar. ?ämnr,la: bilo koji od nekolilo velikih kosmaril'pauka iz Dobdice TÄ,opÄo-

1340

mewica, a uzgajase zbog njegovog miomirisnog l;iaa koje se kor;stjkao za.;Dzbos nrtgovog aornatiönog mirisa,podjednako kaoi zb"* *A;ti,,f, l."a;.;,lit i.li.l,"l \,"rki i,divllr,rn"iur.n toasre5eu lii..cnrul,,iep,ob"," hran..nl"in,n,.. .;.proft p,Fhl.de r l,ol" u ,romrlu.Onr r.lod,.,pom,/u ,, l,ici-niu,, um"., r",8."d,j, ["r". (upalusluzneopne i orvaraju zaieptjenja mozgä). Mazüran täkoder umanjuje bot mensrruatnih sricva. podstiiemcnstr.ualni ciklus rpona;e zaöede i plodnost.Gpli oblog od usitnjenog maiuranovog lii6a otklanja otrcanje i crvenilounutarnj;hslojeva oka. Ma"r "d mauur"nrpumii,nnoe, oca,orn r,koJo s. moi. lo,.srilru ,iiei"nju ., sKoaron, Noeuboda. Lrnurak, der urkLnj"Lot u t,d,m.. hol r toii,.nu | ,i, r"ndF /, odstrantrvanle rsc'pljcnncti r gubitl<l snace. Oüsnosto mirisanju maiuranol,og t;sia, izncdu ostalos, mozeuzrokovad suhoiu oatu.UsmrHvanje mduranovog praikapomijeiano* " ,f;.ln "a *.U* f,^a.ln^0"..:. imrcanru i otva,anju nosn;ca. Mirisanje ma;urana takoder pomaieodsrranjivanju ' gasova ' iz stomaka, poveiava noi mirisanja i unanjujeb(,1 t,lt*ü"t* *rlr"ts;j". Slezena (ar. tahl) 0'/idi: meso) Smokva (ar iin) Smokvcnnu uob;iajenovoi€ Hid;aza ili Medinc (Arabljanskog poluotoka) jer '," njihovo 1etlo neprdudarnos onim kojc je priklad* ^ ,."f.,-. a.,", "" ,,"* postdehad;sikojise odnose na smokve. A ah Sv.In,,c"d ,p"n.i,j. ih ;kJ;;;;; oznaa; njihoveisranöane Lorßti nedu vo6em. Smol-ve su tople,a postoje razliiitastanoviita u poglcdunjihovc vlaznosti , isuho6e. Ipak,postojinekoliko vmtasmokava, a najbolja ona od bijeleq,r 7esmor-va vrstci one m:r.iu vi qer, iol,ui,ir y pnje i.d,.ni" Jedenj..,i",i\ ,."k""..p,.."," _;."j ok.:no.rr unn".Domd,,. r/b.cir"r,ru unn,,nrhn"J"gar,cJinenar" r r rastr"ra ptc.lovrr. sedimente kojise mogurazvitju bubre;nckamcnce. S-"k"" p,,:"j,..j,.r;;;;;,J " '".,." ", i d,dvi; , , ietotLpnu" ".i ""tt ", *, ",l.l"j*r" ,."r""" ,."":1,"" l."kv" Inc! nrdpdlusl etäd. tu, r"rr ptu,imar dulnrku. podmtdure lorrur *lez.nu. , 1,roiisi,," .rL'/ kdotlelFsnu rztdiFv,nu u .'omdtui. d snottJ ien,dmom. namirnr.a z" , i"loJ,upno
i ä \ s " t r vd . r u , F l r Ji,o . t\Jrdruza;rplienra r qa.* ,eLJ u z r o k o r a n c . l a n " ms l u z r .

tieloIn",l,. rnrqzirno ied"ni, smolar" podsrit. u.tr,",,,, s."k,.,.t"il

J;;i;;;i:;

"':l:",ii::i"Ä;:;:1"'l;*,:rq

5ejpmkh' re/o l{'noq mdaijlla5oiLth'roze,2 ret poqi,ih zcnmil

341 |

je da je Ebi-Derda' jednom ponudioAllahovom Poslaniku, s.a,vs, Preneseno jedu, je, govoreti: se, pozvaosveprisutneda okre6uai tanjir wjezih snolava, a koji "Kada daje nekovo6ekoje se spuita iz Dienneta, rekaobih daje to bih spominjao je dodao:'Jediteovovo6ejerono jer Diennetsko vo6e nemakoipice."Potom ovovo6e, pripodasri (dt. AriÄrolitÄidsis)."45r lüeöidlakavost i pornaZe hemoroide, spreöava nervima, owarajuprobavni dobrahranazatijelo.One koriste Osuienesu srnokve je je jesti i bademima. Calen dodaodajedenjeosuöenih s orasima trakt i najboljeih smokava zajedno s orasima i divljom rutorn (ld RuIa grat€olens) moie otkloniti kailju, slazuses smolrve takoderpomaiu pri hroniönorn trovanjehranom.Osusene jetrom islezenom, ibademimaujutro na prazanstomak a njihovojedenjesa orasima nezdravo. Najbliie Ipak, njihovojedenje s erubimobrocimaje taLoderjenajkorisnüe. koristi,jeste bijelidud, medutimon ima manju vo6esmokviupogledugorenavedenih za stomak. i moie biti itetan hranljiu,r vrijednost

Sniec Gl raldz) jetri,nervima zboe i zubima, i uzrokuje:ed stomaku, snijega ili leda Steti Jedenje
otivrudinu.Vanjskonanoienjesnijeeaili leda umanjuje toea 5to sakupljatjelesnu iliubodom,i ranom,nagnjeöenjem boliumanjuje podra:ajuzrokovan canje, olaldava priwernenoanestetizirazubobolju kadaje ovapopra6enalru6icom VanjsLonanoöenje Roduzena posjekotine, doLseonene lijeie pravilno. priwemeno sve stabilizira takoder prornrzline. izlo:enostsnijeeuili hladnoii moie uzrol.ovati "Gospodaru, molio: operi s.a.v.s., u hadisima daje Allahov Poslanik, Prenesenoje najve6a me od rnojih grijeha vodorn, snijegomi gradom."aq U ovom hadisu nalazi se i on upuduje na to da se bolest mora lüeöiti njenim antidotom mudrost i razumüevaaje (protuotrovom). Oro je zboe toea ito grijeh potiöevatrenu rcakciju, a poito uärenost potiie vatru, stogadevoda, sflijes i gmd usasiti uiannost i zamrznuti njeeom ranljivost, podrailjivost i narav,od kojih su sveonebolesti.Zbog ovoemzlosani ne noäeno recida je obiönavoda bolja od hladnevode u uklanjanju nevolja,jer hladnavoda moie svakako njenejakosti i snage.Nadalje, i snijeg pornodiobnavljanjutjelesneenereijei pojaöavanju posljedice.(-Ialoder vidi: Voda) i grad osiguravajuovakveobnavüajude So Gl nilh) Kuhinjskaso Sodiun chlorid
'5rO vjeoddtqnosti ovos hadisa ina üie nilljenja. saMuslim. 598.

1342

-so je Enes, r.a., prcnioje da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rckao: rcdanod vaiih najboljihzaö;na."r55 Rjet \ejjid" ovdjeznatj stabilizator, arhirekt ili vode6a supstanca i jedini kojiigra nadmoinu uloguu odnosu na druge.Ovo je ono ito rjjeö ,,rcrrd'ovdjepodradmü;vä i, u tom pogledu,hranaje odredena sotju,a veiina hrane nije uravnoteiena ako ne U drusomhadisuAltahov postanik, s.a.ss.,rekäoje: ,.Vjerovarno, do.i .e .lan . kddacFr, \ir!.r.,nicij Lrrrmeduliudrm"popursohu hr.n,.r nrsra ne u,arnolcid\r "ri6 hrdnu bolr od yJi Abdullah bin Omer, r.a.,rekaoje:"Svemogud;Allah je spusrio ietiri blagoslova sanebesa: ieljezo,vatru, vodu i so." (preneseno u Gfs;., El_B,gav,ta) Sop neophodna u odrzavanju pmcesa ;;vljenja.r5' Soje osnovni hrantji; sasrojak. . ä korstiseu zatinjavanju hranei kaokonzcrvans. So nadopunjuje unosjodau ishmni istosa (a:etonje:tijazde. spreöava guiavost Thsreoi(teae).{rs Osobne soljnadvladanju osobine drugih tvari lto se m;jeiajus njom i one ;h dokidaju.Ovo uktjuiuje zlat; j srebro i zbogtogase fosfatkorjsriu njihovompol;ranju(;slaiavanju). so pornaie pra:njenje, razgradnjukrute hrane, prebaöajhranljivih saslojaka. . rsuirvanje gustevla;Dosti, jaöanjestrukrure,oöuvanj€ rüelai pomaie u sprcöavanju pokvaLenosri i otrovnosti odredenihtvari. So pomaie u spreöavanju kfasti i iireva i kontrolira osip koie. Upüvljanje sparivanjem soli i kuminapomazeodstranjivanju izrasljhpretjeranih k.,;njh pac"ki;a oinomkapku,a kämenaje so jäta za ovu svrhu.So takodcrpomaZe konbohanju irenja zloaudnihöiravosri iona olaLiavapogreinu apsorpciju u px,bavnomtrakru kota semoie razvitiu njegovuupalu. Prerjeräno uzimanje soli moie üzrokovati nakupljanje i zadrzavanje reönosd Gerenciju) Edcn) ; mo:e pndonijetihiperentji koja je .*"f"t"-i Qat. p..-.r";. lA".;^.;" sromaka onogaki; boiujeod nadimanja abdonenamsworom soli ili toplim oblozima od ovakvog rastvora pomazc odstranjivanju pretjerane teönosti u a€lijam;i tkivina. Kamenaje so takoder glavni izvorsodeihlora. Ispiranjc ustarasrvorom solisprciava jaia desni,lijeöi ranice u ustima, umanjuje upale usta, por€d osblih brojn;h l$,alenj:z-uba, loristi. Blaginedostatak solimoie uzroLovati zamor. sluto"t i,rnu.j.niop".e pu:,;". V"r; nedostatak solimoredovesri do napada. komeili rak "tn,ri. Mdi, "l*;, II ;*"d1.
6i Ibr Madilze, 33 I 5i hadßrc merrut. '' Hejsoii, I 0/ I 8r lako{i( sa Drnor täbcnri i Bczr. s.n.d kd l:be rnirajd h*cn 'irso je rcophodm ä ieakcucpr.osa endgjjc. Sda kio slrrojat $h dj.tuje u regu|fanju osmorskog pnhs[au 'ijclu irlkodü sp.iava p,?!üanigub,rat w,d.. Sod" iht* t,"..r"ni;"d* i-"r" s;,;; ulosuu prcnoicnju inrpulsa u n*ve, a triotoikiqovn?ar bv je otopirDsti. $ alb s odnosisano na stuöaj kadajc sor{,dMna,u prcrivßrnroj s .todaje rod.

3431

Sreblro (ar. fda) je da je Allahov Poslanik, U hadiskimzbnkamazabilj€;eno s.a.vs.,nosiojed_ nostavni prstenili prstens lrunicom od srebra.a'e srebreni Neka prcdanjaupu6uju na to da je kapicadrike njegove sabljebila od srebra.auo IpaL, ne postojihadisloji zabranjujevjernicima noienje srebraili njegovogupotrebljavanjalao ukrasa.Zabrana se odnosisamona noienjezlata od muikaraca,osimu sluöajukada se ono Loristiu medicinsk€ swhe.(Cf. zlato) S drugestrane, zabiljeZeno.ie u hadiskim zbnkama daje Allahov poslanil,s.a.vs., zabranio vjernicima da jedu ilipiju iz ztarnihilisrebrenihtanjiraa6,. (Buharijev sahih) Ipak, äenamaje dopu5teno nositii zlatoi srebro, jestiili piti medutimni one ne rnogu iz ovakvihposuda. Srebrojejednaod ta.inii misterija Allahovogswaranja na Zemljii, jos, njegovo podruöjepremaiujenjesovustvamuvriiednost.U umovimaljudi srebropredstav_ lja bosatstvoi öast,a bogataje osobanekalo pojtovana u druit!.u, bez obzira na njegov pravi karakterili kako je on sakupiosvojedobro (kahoje stekaoimetak). Onaj porrebniqa rrazi. Proddvd.i mu zele prodari woju robu. poduzetnici;ude da on uloäi u njihov posao.Oöevi mu iele dati svojekierLe radi braka, tak i ako ina sijedihpramenova u kosi.Madari paz€na njihovo nirljenje, na njihovuulogu u podrzavanjunjihovih politika i na njihov utjecajna javno mnüenje.Sudüe vje_ ruju njihovomsvjedotenju iskupljaöi porezaöestopotitu njihov posao.Nadalje,u unovima nek;h ljudi, starabogataosobaLoja nosi srebrene uhrasemoie izsledari Iyepse. zaöudujuie ili primamliiviye negomlad zdrav.ovjel. Srebroje lijek Loji udeöena sre6r.r, a otLlanjastres,tugu i depresiju. Srebroje dobro za udaranje bila iojaöavaslabosrcealco seukljuöiu ishranu(pod medicinskim nadzorom). Srebrose taLoder koristiu proizvodnji elektuarija, izvlaöivanpokvarene rjelesne izluievine (ar. aÄlaQi njegoveposljedice postajusna_änije Lada se mijera sa öistimmedomi SaFanom. je Medutim, iud srebrahladnai suha.ali ono u tiielu prorzvodinesro vruiine i vlaznosri. Sto se tiöenjegovog oblikana budutem svüeru, Allah je Svemogudi stvorioöetiri kategorije Dienneta za Njegoveevüje:dvije su (napravtjene) od zlata, a dvije od srebra.Ipak, Allahov Poslan;L, s.a.v.s. rekao.je:"Ko god pije iz zlamih ili srebrnih
4qBühar;ja,I 0/27 | Tihizi ü ,.Sena;lü, ; , bmj, 84. i60 T;oizi, u "semailu" 99r I "Diamiü " r 691i Ebu-Dawd, 2583| Nesai,8/2 | 9j sen€d je saLih. {rOva Prsld;[wa abnm;Eöenaje vje@vatno u posledüdures pe.iodasubhja veomamat;h,neprcbavljiüh,nerastvorljiv;h nolel la kojiosrajuu rastvoru oüotne oropine znanekao toloidno srcbro. Ova h€nijska supsrah@ kodsd s lao andsepril, nedsrvoä nn;it€nje j.sekra (semicid), konsrittror, izj€dato, podjednakokao i u srdlizaciji vode. cutä.je öalt nalih kotitina Loloidnos stbra noie iaari rrovanje $ebDm (d!. Alginoj Ars!eri'). Simproni ukljuiujn ptavo obojenje usana i desn; poiro se sEbro iu

1344

posuda na ovom svijeru 6e biti vuöenza stomaLu diehenenskojvarn.,,j6, poslanik, s.a.v.s., reLaoje takoder:,'Ne jedite i ne pijete iz ztatnih;f; *.Lur, p*,a";", "" onenjjhovdio (tj. nevjern;h) na ovomsvijetu, a vasna buduiem.ld Neki su kornentarori interpretirati zabranukoriitenjazlatai srebrakao posudai u odn"sunä otn",nu swhuu r"zi . n rhry"'' ,",,"h". ,*""";;i";;;;;. *J".: 'u IntFrprel',atr zdbranu kao po.lledirnr ponosiLaharosr n".rranr bosarih :T,q, KoJ, rn nosF rrronrhkojrrh tonsrc/d posud.ili l.o I, ne ul,,.se. prmd" .u ponos, samodopadnost ibahatost zabranjeniu islamu,ipak skotastira,i * p,or,*utit; du ovakva upotreba mo;e powjjedniosjeaaje s;romasnih i ubogih. Z"pr"ro, ponek"dliudi hoyi imaluslabuqoru mogu"o o.r.ririzasrra.cnn kada , udu u kuiu rmuane porodice;li sjednuza sto na kojemje postavljena odvojcno pripremljcna hrana iti kada vide dobro uredenvrt jti kada produ p;red *"a""i, i"f^ itd.-iza oyal-vc ljude,.iiaje rrjera slaba,ovi ;zueln; a"lU rn"g" i- *-1".,,"t; a.0." ijJ. uesloLu. r::rre5:nos1. upirnuponäidnre iL .o,. ,h do.^ri d. ,"e" ;:;.; drL;ryenu ponar.dnje koj"je Lrsuprornosrr , on,mvr.rniil,im. I ru ih moze dor..ri do zastranjivanja. . S druge strane,ponasanje bogatihljudi koji se vole kititi zlatom i srebrom u ie suprornosti s ponaianjcmpra;h vjernika.Zbog o,ogaje Altaho, p"slanik, s.a.,s., utvdio da su zlatniisrebreniukrasivlasniirvonevj...;r." "" """. *;"t", k";; "..":" qerui lorr nenudepobo;n, $r näovom.vi;.rudd bt p,,.;t; f".t"r, "" """. i,a"1."1 xojrvoie rulJpp:d,aru ovdr irrot. Lolisupnhvarilp,nldrno /ado\olj,hond ovom.vrjetui odrekli sevjeönog v*.lj^ i "ri,".j^ ," b,d;t". *u"r. ZU"g ",""^ s, ,i^,.; r vebreniukrasivlasnßwovjernikana budu.em süjetu,jer i. ne k;.isi ;a müesaj, dvaui;vanja. Sri palminog drveta Gr. tlzurnma) 0'/id;: palminamoidina) Strpljivost (dr rd6/) Strpljivostöini pola vjereu Allaha Svemoguieg. Strpljivostse sastojiod postoustezanja ranosti. i zahvalnosti. Neki od najih prcd^ka ;, öak ,etdi, .Ä," "'r.; strpljivost, je zahvalnost.',i,1 a druga polovina

riBuhariF.t0/81j Muslim, 2065 $rBul,adja. 9/481. ,e c)vo izreka ]bi Mesuda F r.a.

34s I

U vezi s ovomtemom,Allah je SvemoeuiinaredioMusau, a.s.,da inede svq narod iz tamena wjedo, da ih nauöivrlinamai da ih podsjetina Allahovedane.On "To (Gospodaru)." ka;e: su, uistinu,dokaziza svakog onogko je strpljivi zahvalan

(Kur'an, I4:5)
jednakaje odnosu u odnosuna vjeru u Allaha Svemogudeg Vainost strpljivosti glavenaspram tijela. postojanost Postoje tri kategorije strpljivosti: u izwiavanjuhrzova tako da sene propuitajuiliolahko izwiavaju;ustrajnost u ustezanju od öe;njeili öinjenja onoga lto je Allah S"e'noguii zabranio i imanje odluönostii odrcdenostiu prihvatanju Allahove volje i prihvatanju Allahove presudebez negodovanja ili nezadovoljstva. Ko sod zadovolji ova tri uvjeta ukusio je uistinu beskrajnozadovoljstvoslasti vrlina strpljivosti i on uiivatiu istinskim [oristimana ovomi buduöern wijetu. Zapravo,niLone öeispravno moie posti6iovaht pobjedui uspjehosim prelaienjem velilog mostaod strpljivosti, upravokao 5toniko nede uai u DZennet svedok ne bude isaoRavim putemi sve dok ne predesirar6uprijuna bududem wijetu. "Najbolji uvjetiiivljenjakojesmoikad postigli, Omerbin el-Hattab,r.a.,r€kaoje: izvedeni su potpunoLrozpostojanost i strpljivost." postignu6ima na ovomwij€tu, naöi6eno Ako razmilljamoo najvelitanstvenijim da je njihovo ispunjenje odredenonajvetim strpljenjem. Radi usporedivanja, alo postienu6a zapazimo osrednja i uobitajeneneuspjehe na ovon wüetu, naii öemo ih projekte. krivnjuna ljude koji su vodili ovakve Prema udruienes iurbom kojaostavlja prednosti hrabmst, vrlina,dobarkvalitet i davanje onome ito je moralno ispravno torne, jesteveliöanswena vjeiba od jednogsahatastrpljivosti u ovomzivotu.Jedanarapski pjesnikjednomje rekao: "Stqljitost je lalisf:.on i Feöot Allnhooe riznice. Ko cod othrik nknu üIru, postiöiee prijen u Allahoau riznicu". S drugestrane, vedina bolestitüela,umaisrca uzrokovane su nedostatkom strpljipostojanosti. psiholoike. Zapravo, vostii Neke subolesti fiziöke, a ostale su strpljivost je primarni lijek Loji dovodido öuvanja dobrogzdravljai ispravnosti srca,tijela,uma i dule. Strpljivost je znaiajan i besprimjeran kntenj raspoznavanjaizrnedu ispravnoei pogreinog,i on je krajnji i whovni tretrnani lijek Njena su nasada Allahovi bla'Pc, goslovi, bliskost, ljubavi zaxtitaod ljudi na ovom i buduöem wijetu. On Laie: Allah je sa strpiioima." (Kuian, 8:46) Zapravo, Allah voli one koji su nepokolebljivi pobjedom i Diennetom,i ne posmji u svome strpljenju. On ih nagaduje uspjehom, (pored) postignuda osim strpljivosti. Strpljivostjedobra nijedandrugi put za ovakva 1346 je

ir

za strpljive, kaLo On katet "A alp ot,nire,to je, doista, boljezo stlüiü.,.' (Ku,.an. /6:/26) i On takoderka:e: "O Lj:ernici./ Srrpite sa, i uosrojani büdite,i nepokolebfiir:i na granicanancll' sretI Atkha sebolc da bistcusy,jeli." (Kuian, 3.20016' Suho meso; rneso izrezano u tanke trake i tako osuieno na zraku

6r h"aid)
Mdi: meso) Supa od mesa; meso (ar :erirl) Jelo namo.enos hljebom,mesomi supoms mesom i premazano Tälbinom (Cf. planiranje düere)boqatojeu hnntjivoj jednosd,lahkoprobavlj;o i ükusno. Aiia, je da je .ula Allahovos Poslanjka, ra., izjavila s.a.vs.,kal(oka:e: ..Talbinao:;vüava na;skrovitije srcebolesnika, i umanjuje njegovu tugu..'Takoderjepfeneseno od Aiie, "Kada je ra., da Alhhov Poslanik. s.a.v.s., rekao: ste pogodenionin iio ne volitc, upohrreb;te ugodnu iokrepljujuiu supu od mesada biste to nadvlaclali..'Täkoder je prcneseno u pr€danjima da kada b; se nekomzbol;ou kuii Allahovogposlanikä, s.a.{s..on bi dr:ao lonacsa supomna vatri svedok ne bi doito do jcdnoc od dva rshoda, misleii na oporavak ili smrt. Kada bi .uo o nerijoj botesti, on bi odmahod "Dajte govorio: jcr ona ispirepactentovsromak mu sLrpu od mesa, upravoka.,ito vi percte svojclice od prljavitine." Supaod mesaprija sadigestivnom rraktu,ponaie ubpavanjuprodrranja njcnih hLanljivih sastojaka u pacüenrov sjstcn, djelujekaojak purgati, ; pok..uje sc djelot_ vornom u odrzavanju rada cdjeva; zaitir; sluznice stomaka. Allahov Poslanik, je s.a.\,.s., fekao taloder o mesnojsüpj, "Ona ozivljava napkrivenije wce", mrslea; ovdjc na eornji owor:eluca. Zapravo, supa od mesa omeLiava stomaki urnanjuje pacijentovu tugu,jer tugäi bol hladedchsneizluievinc idabe ijehsneodbrambene mehän;zmc, zato iro ruh inkl;niraonda premasrcukoje prirodnoboraviöte. ;e nlegovo Supa od nesa lahkoje probavlj;va, hranlj;va, punaana ;pft:a olakianjeod srresa i tuec. Ona takodergrije stomäk,podskuje na;ovriinu lelesnuurodenuwu.inu, i konaino umanjuje rraumukojaje posljedica pojedinievih patnji.Zapravo, tugaisu5uje tüelo,a pogorovo ston^t . S a-ge stra.e,vrut. supaoa mesa vlaii stomak, ojaiavaga i ishranjuje, a cfektitogadopriet ie i do srca.Nadalje. kadaje ötstopod stresom, pacilcntov proizvodivcau stomak koliiinu ieluöän;h sokova, i akumul;ra sluz i zagnoienosr. Dakle, uzimanje supeod mesapoma:eispiranjuneporrebnih akumulacija, podjednako kao ito um;uje tijelo,ititisa, prckid; na;ebst. qelcsne uravnoteiava izlutevine,uzdire duh ; poma:epojedincu da wati zdravüc.
r"i ( l:lorlq vidi: namazipost)

3471

Kao lto smo ranije zabiljerili zarid se pravi od hljeba i mesa.Hljeb je najbolji od ":ive" hrane (ar. ddm) Iroju je Lon hranljivih sastojaka,a mesoje najbolja war od je najbliä ljudskomtüelu,i, nadalje,meso je ovezemljeikad proiz'ela, i apsolutno (TäLoder Dienneta. vidi meso;planiranje dijete) hranastanovnika Svila (ar. Äarid Mdi: noienjesvileza lijetenjeswaba) Svilenkaste niti (ar. Äalal) hadisa kojisu pnpisaniAllahovomPoslaniku, Uprkos suprostavljeninzapisirna djeliöa hraneizmeduzuba.Oneoddans.a.vs., wilenkaste niti poma:uodstranjivanje jaju prljavitinu s neslobodnih zubnim ploitina, ojaöavaju desniprekoodstranjivanja zuba misvaLom, svilenkaste niti i, zajednosa redovnimöß6enjem zubnogkamenca poma;u u odrävanju oralnehigüene, rnogu6i razvitak neugodnog zadaha spreöavaju (lct. Halitosis) i osvjeiavaju okus. (ar. ienskepalrne su niti najboljekada sekonstimlad;caneopra5ene SvilenLaste drvetaili Eiceagnüs dnsmtifolide, izm€du ostalih. drveta,maslinovog öusud,kunicinoe je S druse strane, nezdravo i vj€rovatno Stetnoza desni öaökati zube öaökalicomod od mirte, smrdljivoebora (ict. obiönetnke zbog njenekoiice ili koristitiöaöLalicu (ol. ili od obiönog bosiljka Oimum ücsilicum).Mdi: misvak) CompÄorosrna)

5"r," (,,."'.1,*")
SaFan se dobiva i. vriila na cvijetnim pestiiima laFanovoe cvijeta koji cvjetaza hrane wüemejeseni,a Loristise u medicinikao kao izvor Zuteboje i u zaöinjavanju gdje on daje blagogorkuaromui Zutuboju peradima,ribi i nti. pove6ava i van gasove, energtu,üta:uje kaöljanje Salian je "rui i suh, izbacuje jaöa pornaie pri Lonjulrtivitisu, povedavaseksualnuiudnju. SaFan takoder öisti oöi, nerve, podmlatluje srce, koristi pri besanici (kt. Insonnia), pospjeiuje izluöivanje ciklus i olalXava abnormalnuradnu nepra"ilnost i urina, pospjeiujemenstruacioni trudnode. kompliLacüe za vrijerne Abdullah bin Orner, r.a., prenio je da je Allahov PoslaniL,s.a.vs.,zabranio no5enje odjevnihprednetakoji su obojenisafranom. Oakodervidi: lainiSafran)

Seder(ar.sufter) rned; tnka) öederna Cl'idi:

1348

Seierna trsla (ar.tasaöu suter) saccharurr, ot't'icinarun Tistika; obiinaleöerna trska *.*, u h"dFim",,p,.uj" v"dumor" p,.r"nikd Ailaho,"p , d.,. , ^1:!1..'1":": u,zenlFr:oÄlr |'orp.!.

sepNo ukupiri i ndkon potaeanp eern,, ra,.un.. r t "jelc Ja,h uo \pcerd. r4l^d,u, | \F n, o"ai hadx.ovoi" moro ,.c" od mj"*. d"n. pLrr+"nia u . prein:ku. nrceova r odr io bieil"od ,nrFqd. ,l.d, oo +c,.rar pomilesana p s mliiel,,m N n c o d 5 e n r c n d p , r F n e , . ,n i. ikdd o,,edn,ri" . .{ \ 4 r r k j r I .n i r c " ) ( X l , D o ; t d l ; e . Xll' lz orop"u en .noe hadi.a dolui opr"..n"go", ;: ; :;:;" ;;:. :::;;":': nqcnan poznaro nijednodrugo spominjanje ieiera u had;sima. Muslimanski su lijeön;ci in tenzivno govoriliomedu,dokieier nijenikadspomenur u njihovim drlima. Z^pra,o, -usl;ma;sli lüe..ici,is,, po..avälije,.,.;;;;.; hranijivi sastojak nigdjc ne nalazini u r.cdno, S druse strane' onrsu poznavarr med i p-pi"i,"ri ., c^,, ,kj:;d,nrrhovrhrecenaLa Sciernaje trskardyruaaivlazna. Ona korjsri hailju, prekicla pretjeranu vta:nost r,rcdmladurebronh;je ; mokraini mjehur. sok ".r ;.;;"; "J ää; ;;;";: ubl,lrv"niupovratani.r. po,.cuv";zluaiv"ni" unn, i po"",."" p,orz,ocl"ju .p"rme. Affan b;n Muslim el-Saffar rekaoje da sxan;emalosokaod ;e6erne , Lrske nakon doruaka donosisretu ivraia iivahnostduhu ,a1oan. Sisanjesokovaod püenc ieaernckske pna , gr1a,mertutimto sas, n,äpavosr proizvodi vr'*ar., a ova postjedjca mo:e se odstranitip*tf,.a"i^ g,1.";.. ; p,".r._ le6erne repc u vrelojvodi.

"A',.h s."..",.; ;" ;l;; ;; ;;;;:""-; ;:iil l.::, H I ;:T;T ;l:11
;
brojnrh bolestr. , ' N l u d ,2 m+ 7T : ,m

prenc sasr;ed i zaustavlja obiönikaialj. Ipak, sokod s.."*" t.,k. kk"d";;;; ;;; leditistonak,gdjc se pror,ode ret,aa.;;k;vr, a ovakva stctanoze se neutralizirati prckoxravnotdavanja ishrane i pijcnja l;munaclc ili .t."ih pi.. *d,,r";,h; ;;;; (lct. Ciiru.sanrora)rri on;h od namnce m,koe na.". N"U l,ait"l o*p.;,!,;i,"i od;eiernetrskeza zastadivänic nad medom;, '" ";egov okus manje iestok nego onai

nu:.j.,ik..bu",.g,"kj ::T::il'.'fiil'ifil:1il:::,ilil ii "* "3"."1r**

Nlistalizirannije ieiersu.;hlaclan. Najbolare usta onajeclnotiöno . _ (ar. bijelaikandis ieier tabßtzad; übtüd;). Sok od stare iei.

"d ..d" u""i". ;;,

i;;il ;;",1"

j',:

" j j:ii; i, f;',;1 ;''' i' .llj;.jrj*, li,li ":: r,l;:r,r
34sl

/.ltt

Med jaöatüelo' öuvanjegoru nisu prednet usporedivanja. Zapravo, med i xe6er nladolikost, osvjeravaduh, stimulira jetru i srce, opsLrbljuje srce prijeLo mu potrebodstranjivanje umirujetijelo,pornaZe öistiarrerije, iuravnoteienoidu, nom enersijom pomaTe raz$adnju remperaturu. vlaznosLi. rcqulira tjelesnu prirodnog nivoa njego'og a osimtogamed probave, urnanjuje kamence' Lljuönijeu procesu hranljivihmaterija, tunkciii tiiela. glavnu uloeu u skoro s,akoj icra bubrega owarazaöepljenjajetre, öisticrüeva od neöistoöa, i laksativ, Med je öistaö lijekova, i pomaie oöuvanje snage mjehura,djelujeLaoopöikonzervans i mokra6nog pretjerane prekidanju vlainosti u cripomate koristirna. Med takoder nedu ostalim je je La{alj' a jevima kao xto to sluöajkod proliva,dobar za starijeosobe,zaustavlja pokvarene da omeldaop6ustruLturutijelai lijeöi sluziu stomaku koristiseu lüeöenju bjesnilai ujeda psa, a smara se pokvareni apetit. Med takoderpomaie u lüeöenju za oneLojikoristedmgu iprotuotrovkada protiv upala.Med je protuotrov braniöem jedenja parazite otrovnihbiljala, a lijeöiuii i ostale od sluöajnog sekoristiu lüeöenju Med onekiava kosu,djeluje Laonjen uöwi6ivaöi poboljiava rastkose On izoitravavid, jaöadesnii odstranjuje iotapalo Med je izlrstannadopunjaö bolestidesni. bijelizube, On owara pore hvnih sudovai olaldava nenstmalni odljev, istjemje van sluz i owara zai€pljenja jetr€, bubresa i mokra6nognjehura, i uopde ne postoj; n;ita sto je blislo njesovojstrukturi. Ljudi su poznavalimed jo5 u davnavremenai dueo prije n€so ito su poö€li je nekad piti rasworvode uobiöavao proizvoditi 5eder. Allahov Poslanik,s.a.v.s., koristi obiöaj sadäi mnogostruke na prazanstonakujutro,a ovakav zasladene medom "Ko s a.vs., relao je: i prefinjene tajne.Allahov Poslanik, eodjede med (barem)tri " puta mjeseöno ne6e bolovatiod velikeneda6e "lz je l;ieh utoba njihottih izlazi pite razliöitih boja hoje Allah Svemogu6iLaie: ljudima. To je, uistinu, dokozza ljude koii raznitljaju." (Ku;an, /6;69) Sie"rno' (lakoder vidi: poboljiavanje Gospodar. i On je Sveznaju,:i Allah je skrbnikuspjeha rada crijeva:koristiod meda) Sparoga; lparoiina; Asparaeüs viiegodisnjica li5öa, a to je travnata sedobivai' ltrhkihmladicai jestivog Sparoea (or koje lriiuglavnorn sjemenkama se porodice Liliaceae). Razmnotavanje ljiljana iz petnaest godina pa i viie. nogu biti ubranedvije ili tn godinenakonsadnje, svedo koliöini bubreea,pove6ava Sparogaje wuöa i vlaina. Odstranjujezatepljenja poroda. za vrijeme bol Zena u ledima i olalÄava ublaiava bol soerme. belwit (ar. haljun)

1350

Tamjan (ar. luban;Iübon hindi; kLr.du,a B osu etlia serrata; Oliltanun je prcneseno U hadisu da scjedaniovjek :atio Allahovom poslaniku, s.a.vs.,nä . .,Koristi zaboavnost, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.vs.,prcporuöio: tamjanjer on okrepÜuje sfcehrabroi.u ; Iijekje za zaboravnosr." Takoderjcpfencseno daje Ibn Abbas, ,:a.,pio smjesu usitnjenog tamjana iieiera na pFzan stomak. je diuredk (üna Dämokrenje) Tamjen i l;jekje za slabumcmo{u. Neko se;al;o _ Enesu, ra., o slabompanienju, a onje odgou;o: ,.potopitamja, ;rck. ,o.i , ,od, r pop,trasf'or ujutro na pHzan sr{}mak. jer to koisti pamdenju.,, Navedeni recept imajednosta\,no ijasno objainjenjc: jednostama ännezra ;l; slabo do;ivljajima, ieianjeo prctekl;m dosadajima it;;je.imajesic pixljed;c pokurenc!elesnc zluievinckojalretnoLrtjeöe na razliinedijclxe mozsa u",kuju6 takop.$t!." u;d-je (umcmonrtuzrokovano hladnim i vtainimrcmpemmentima (tjetcs;n izluievinäma trojih posrednjoickovnom uienju imaju.etiri). Ovalwosranje uzrckujc defektnost pamienja ; blokim mo;-danu prrrodnu mogu.nost zadravanjaporukaili pohraniivanB ;n6rm;a. Gmjan,kojisadrtsuprobreosobinc, pomaTe uravnoteävanju tjcheih rzluievrna;, nadai, usü€d roea otklanjä mnijespomenutu blokadu. Blaga"*"4" ili *."g,r,*t p.*i".1 izoliran;h dogadaj";li ijeö umkovanaje suhoiomI ;.a"",t"*" -l};. t,il p*b,"a""" puenjem teanosd ;li urmanjemlijckova koji prozvooe vraznosL. Razlika;medu jednostavne i rcrrogradne jcsteposljednja amnez;je ukljurujeosta ,. bljenumemorijü proreklihdotvljajauzrokovanuioko-;l; ncpotreö".. il; ;.tenz;.om upotrebom puitanjalüü pov*;nskim ,arcrvanjcmkoie ü kup;cu,6s na iemcnu lobanje, je mjesro koje pam.enjailiposrajanjcm ovisnikomjedenja -lerc l,,jaju." rtim"j^ie dr. t rc,: ar Fur/n,ur. irr"nzivnrm nj"m i.d, r,."til, ,,r,1". p*p ,i, *,"- U"r". ?i:^ DL'lenrcm u srdjJau \udu nalorr LIinrr"nl"u nruili bull.ni.n, u o.oLui<ora 1" .m"lnur" ,rrüurrenJFn, u un"k")"no rijeto rL u umrrucu ".ohu. rrrini,"nirm prIl.,r, Urdnjd natpm na nadsrobnim spomcnic;ma, hodanjem ;nedu dv,jed4e kojesu mcdusob;o zarezane tako da je iep jedne povezan glavom s rlrugeu karavanu, prrplavtjcnoi6u uiimai, konaöno, jedcnjemhmne kdu jc:vakao (naöco)mis. %.ina oüh jc zaklju.akanauöcnakroz isküsrvo;promatranje. Ipak, ranjen je z"* iaraju. r u drreomsrupniu " ,,,u.utu. i ,r p,, orn. u" ,.t,,a.r',." bt,q,,pror,""lji"" rvd,|J,\cr,^oL, pn ,p u . , iL , o j 1 F l " , , s l l | i m uz " n e m a r i r oa l e m , pnslj,ü,,e. req"riv N'keod lon.ri ramjanr .r,Ji"d,.:e: on p,,nrai" u hr.i,n;,r ruhpfkLl,,F. l,\JrFn,d. , .tomaka bo idii"rcje. pom"ze proba,u hrrnn. nd.ruriui, a.rror,.. orkJanj, o;n" r,nrc" I upale.osqeZäva oöi, uzrokujerast novogtkiva na tiru kada se koristikao mchlem,
's Cl. k,.sri puitd,jr kNi pouiinstim ?a,cdrnrm korc r kup{ui l"ik. pd_j"ojivdj,.

3sli

isuiujesluzi spreöava sirenje malignihöireva, a kadaseivaöes perzijsLom majöinom duiicom, proizvodi sluz (pljuvatku), pornaäepri mucanju i pove6ava pan(enje. Spaljivanje tanjana daje zraku ugodan miris i poveiava tjelesnuotpornost za vrijeme trajanjaepidernije ili [uee. Teletina peöena na iarll (ar. naiüi)

Täletina Allah je Svemoguii opisao inicijalnu reakcijui gostoprimstvo Njegovogblagoslovljenog poslanikalbrahima,a.s., kada je on ugostiodvojicu blagoslovljenih i peöeno (Kuion, nisterioznihgostijurijeöima"...donese im debelo teb" 5l:26) (ar. Äanrz:tj. peöeno iznad uärenos kamenja). (ar. moiur) predAllahovog Ummu Seleme, r.a.,stavilaje Lodetod peöenog mesa jeo je Poslanika, s.a.vs.,ion gaje a potom klanjaobez ponovnog uzirnanja abdesta. (Renio irnarnTirmizi u svom"Sahihu") TäLoderu vezi s ovom temom,Abdullah 'Jeli bin Han je rekao: smopeöeno meso s AllahovimPoslanikom, s.a.vs., u d;amiji." (ibid) Mueire bin Subeje rekao:"Ostao samjednu no6 Lao gostu huti Allahovog Poslanika, s.a.vs.,i on je reLaosvojin ukudanima da ispekutele6a rebra.Kada su ih donijeli,on je uzeono: i poöeoih rezatii serviratisvedok Bilala, nije poöeo uöiti ezan,a kadaje tuo ezan,Allahov Poslanik, s.a.vs.,bacioje noi i prestao servirati Najboljepeöeno nesojesteono od jednosodixnje ovce(ct Ouis ane.s), a drugo je ono od mladogugojenog po kvalitetu teletattj. do dvije godinesrarosti). i%eeno mesoje wuie i vlaino s teinjom ka suhorn,ono generiracrnu iuö u adelwatnusmjesu je hranaza jake, zdravei ljude atletsLe i najbolja grade. Konsnüeje,vlatnije i laeahnüe za stomak djelimiöno kuhatimeso prije njegovog peienja, a to je zdravije od prienja. Meso peieno na uglju zdravije je nego hljeb ispeöen na direktnomplamenu.(Iakoder vidi: meso)

Tetrijeb (ar. ftuta) II perad) Mdi: meso: Tikva; bundeva; tikvica(ar. jahtin; kuar';duba') Legenaia aulsad:,; Cucuftita Svemogu6i Allah spominje tikvu u Kulanu lada On govorio Svomblagoslov"l ljenomposfaniluJunusu,a.s., govoredi: uöinkno da bnad njegaizrasteoijeZa (Kuian, tihoe." 37: | 46) kdne l3s2

Tikve su velikai raznotilagrupabiljakapovezanih s bündevomr6, i tit ücom,i one noses,rokesrube t;stove. Tikve se uzsajajuzbos njiho;l pf,a*" r."ii *Ä, ,'""t;1"_ in". obiiltai bq"- Trtryino ,iem" vdr ,. At"li* , ,t" , "_,""]rrt "*,," ,^m;crur"li, DnrFscrcrmd. d brrrk. \e uLrru t.d" ptodo"idozriru r nirh",korao,qdnc. BilJk" koj"r.,po_ menuta u Kur'anu jcsrerikica Qat. Lesenanoüutsals), a zore sei tilviästa kmstavica. Enesbin Malik, r.a.,prenioje dajejednom krojaöpoz,vao Altahovogposlanika. v; .,ni,:brol,i e"nud,op" je rr.m.nim irtieb,, **d "t. """"i*";:;,i;;;;; ... ,ar d{rbd r I ,uhrrn me"omr(-[. o,u..no m.,ot ü. -vrdio hodia. En",i. dod:o: poshnika, sam Allahovog s.a.Ls., kakobiie ranjirim;ise tikvicu, i.d r"d" *ij.i samvolioovu tikvicu.aTi relao: ,.posjetio sam Enesabin Matika. ra.. a on je spremao . .EbuTalutje obrok od kuhane tilcve, i gorcrioje, ,.Kakvubtasostovtj*" r,iril, *ri.n. r. r".r";. ÄiJ.,
.osranjk, \.a,r.s., !ollo.

pureatnnoq doda ra obrolu ir,uu im,nro ;;hi;;;,..", lj:*'l"l'lt:"" oDdrd v.oku li.tF,nu,emperaruru.
q",i ied i pru;a rzvr.nu hr"nljrvo,i.
-ls.i.rm,

boluiu o d w u c i , ci n a - n e s n r r u j e s r i k " , i h b u n d e \ u . zirJt'vdnje .mjesom tnesra sd od luh" ne ril,,erl bundF!"/" \ rii.menj.noqpeiFnjd

n,,cnu.inii.dn",rrueahrrn"nircbrzaup,"izvodenrusvolh l li" lor ld ? , l1 , ,r" "d ' liIk o i i R oln :r rk e"L ., lIu ";;;

Aßa, r.a.. prcnijelaje da joj je Alrahov poslanik, s.a.vs.,rckao: .Kada kuhai mrreiano povries mesom, dodajviietikvice u nlega,leronale sredstvo (tonik) zajaöanje " ..El_gala"ur,, kojeoporavlja tuznosrce." (preneseno u .a H;r"." ii" :üi"j" Trha r. hl.dnar ,l ,u n" u druaom:rupnlr. Ona pruiaumjerenu hranllrvu wr;odno.r, . poDol\a\a jL,/o r pr"b.rlj, al,, rztuievrne nc|P,ne n1. zagad.nr osr"tim hr.njirrm lq. senozu potrarirr mr.eni.m. zavrijeme probl". J.J"" "d k"*"ih ","b,", r,k"i:; -i1: " '; *" '1;.. '..in,,m hranc. pa. prm, rome. akorc aoru:.i., u .mj"rr.ona f1 proraodrodqovardJucsredsrvo /r.rFldnj.ih rcsobnu psnu. i/ru, b.hsnu Al," j; duddra v, onaproizr"dr odeo,ararucu prevnnrinu. isuiuiu, u r "tanu-derotsifi,"j,", tj;1.;; r/ru,e,rnu. ä kddi s. kuh"s za;eplujuirm sasroikom. ondrdkod.r po,rore zoc"plju;uca poputtosa,a aLose rikvakuhasa dunjom, onä posraje visoko hranüjva. j. bläp". Til<v" \odi, tino.r r g.n..iraJuz Bihta ; p"*Lno kori"n" tjudimd erori , reineprdmenrd I nr ildr. sFs onrmI IudimdI hradnog r"mper,menrr il lrudrma loeroi posoo.nrm ner,/d.7t|\ojau sluz,kaoqelesn, rzlur,vrne. Ni"n",odj Lbtd/uje;,dl . j a r q t a v " b o l uu i , " k o \ J n u v,u,,(om,dj.tujk . ro ,,

lo.F."ronoJ,,,,1./ J. o J , L ü . , , " x 1 , . r o . . , , j r . r , ß . . r ui_/.rd-.. f,t,r+r,, ddn.., üD elarku. sünu, blasoizb.zddu tou. N,N ritaa irsro s. ",r"t", t,".1"_... v.c,"",;,; i,;;.;;

:lH:[::::i:,j:li:illlndäs,cproökiimaJuqrodug"*i"t"t*"rjk.k"j.",,d,;;-;i;;:;,;.
d ! Buharijr, 9/J88r I,rudin,, 201| .

3531

Pijenjetikvinogsoka pomrjeianog sa manom (ar twundäubin)imermeladom od dunje pornaie öiödenjuelernenata Loji su pogodeni pokvarenom Zutom Zuöi i neumjerenost iuöljivih tjelesnih izluöevina.Pijenje soka od kuhanetikve uravnoteäava pomaie öiSdenju pomijeSanog pokvarene s nedon i sodiumnitratomaTr sluzii Zuti. Nanoienje mehlemaod tikve nad fontanelomili bregrnomumanjuje toplo oticanje mozsa. Nanoienje ekstraktiranog soka od twde tikvine kore i njesovo m,jexanjes ruiinom vodom,a potomupotrebljavanje togakaol€pi za uii umanjuje oticanje uha. Sok od tiLvine Lore takotter pomaie u lijeöenju oticanja oka i kod podagre. Kao ito smo naveli ranije, Iada tikva dode u dodir s nekom pokvarenornhranom pokvarena paralelni(isti) temperarnent. u stomaku, ona samaonda postaje i generira Da bi se smanjile ovakve posljedice, dodaju se (tikvi) ocat i alea (ar. Äanduil) ili smolasta cilrorija(ar. mariij, sinsl.nurrcia). TrputacaT2 ; banana Barana> Musoceae Muso poradisiaco Rod plantago u porodici banana, bez peteljki, viSegodiinji je i obiöno se naziva (Vidi: banana) bananama. Trstika (cr. tasat) Mdi: ie6ernatrska)

Ugojeno tele na iaru; ar. malai) Mdi: teletinapeöena UIelura (on6ar) nba) Mdi: ailibar; Uiareni puter puter) Mdi: obrani

a? Nitrar prirodna soda, natron; taloder vidi: vinova loza

l3s4

Vinova loza (or. äarnr) Öokorjb;ljkapenjaiica(dr. Äabld) Öokorima dugetankestabüike loje rastudu; rla, a ponckadsc penjeLrzreietku ko teii svoje;dankc. Biljkaje;nareznanau arapskom kao.,pcnjaju6i konopac,, ili biljka penjaiica,a njen; ptodovirastu u grozdovima jc hranljivin sasro i bogata jcima.Zapravo, vinoyalo,,a @. hatm) ili vinograclsko drvo jestcsimbol bogaisLva, ..Ne veli(oduinosti ; cjelokupnosri. Zbog ovogaje Altahov poslanik,s.a.v.s., rck;: nazivajte grczde(biljku) imoom kaim,jcr ovojcjedan od atriburamuslimana, zovite -sah;hu) onr b;ljkupenjaju.;konopac."(pfenescno Muslinovom u drug<,m had;suon je rekao:"Kamr jc srceucmika", a drugom prilikom jc "Ne rekao: zovneovu L,iljkukam, zovitejc grozdanodrvo (g,ozde) (ar. ;nab) ili "penjaju.i konopac"(drtr.,tdötd).Zaprab, LadajeAllahov poslanik, s.a.v.s., .uo ljude kakohvalcovu biljku ?bog njenih velikodusnih koristi(Cf. grorde)i razmaLrqL,ti uzbudcnje kojcnjenojrne;zaziva u n;rhovim urnovima zbogalkohola, rog najpokvarcnijeg i najitetnijeg piia_majlezlih pi.a kojesedob;vaiz njenihplodova, on jc stogausmjerio nj;hovupainju najednu od csencijatnih osobina i istaknudh vrijednosri vjernikaöijesu koristiraznovrme i koji sije dobrogdjegod da se okrcne; jzaz;vaj,, Allahovo zadox,ljswo u svemu ito urade. vcc je isLinskoe vjdnika najbljeitav,je je lto;stima, i napunjeno ..Zapravo, veliLoduinoiau, \,jcrcm, isk,€nosau, s,jerloiiu,sjajem, uzüienomuputomipobo:noi6u, atributima koji ga iine vr;jednimda bude nazvan imenon "karm". Crorde je hladno i suho,dok njeeorc lisie. tozei srabljike barcm su hlädni u prvom stupnju. Nanoienjcnehlcmaod us;tnjenih stabljika gro;daotklanja elavobolju i uman;u;e topleotokedokutrljavanje mchlemaod navedenog poma:e son srnanjivanju P;jenje sokaod stabtjike sro:da ubla;avapovracanre r uüvnorezava sromak, dok ikkanje zelen;h stal,ljikaero:da i/ili svjezcg grozdevog liiia koristiu lijcöenju öireva sromaka, prekida bol sromaka i zaushvlja npljuvavanje iliiskaiüavanje krü uzrokovano kna,rnjemu plui;ma il; bronhijama(lar. Hcmorrtrsit. Mlijetni smolasti sckrct ili ljepljiva koloidna karbohid ratnateönosr, takoder nazvana smola il; suza,koja sc nalaziu lozamagroida, pogotovo za vrijemeproljeia, mo:e se uzimatioralnos vodon da pomogne razgradnju kamenca u bubregu. Smolasesusiu nekristaliziranu oitru masukojaserasryara il; bubri u vodi. Kada sesmoladirektnonanosina lisajeve, mcdu ostalin Lo:n;m bolestinra koje sc karak_ teriziraju upalompriiti6a, plikova,priirevaili öirastihispupdenja, ona moic ubrzati nrihovo lijcienje. lpak, zahvaicnopodruije prvo nora biti dctnfiüano isp;anj€m

355J

vodom tretiranom sasalitrom.aTr Nanoienje smolepomüejanes uljem takoder ponaie otklanjanju kose. Nanoienje praha od groidanih stabljila pomijelanog s ocatom, ruiinin uljem i rutom474, i njihovo utrljavanjeu koiu moie pomo6i umanjivanju powatnogoticanjaslezene. Ulje od groidanih cvjetovaje varljivo, a njihove medicinske loristi brojne su i slitne su onimaod cvietova palminogdrvera.

Viva.L 0l'idi: pupavac) YoÄa Gr. na'un) Vodaje element iivota, gospodar piia i jedanod glavnih potpornih stupova univerzuma i, vjerovatno, vodase moie smatrati temeljem posrojania. DZenneri su je naöinjena sworeni od njenihisparinaaTt a zemlja od zgusnuia njene nadimajuie pjene, a Svemogudije Allah naöinio voduizvorom ävoraza sve.a76 je Voda hladna ivlaina.Umanjuje preqjeranu ruöinu, zadrZava prirodni delesni nivo vlainosti, poma;etijelu da premjesti inaöeapsorbirane i rastvorene supstance, rastvara ve6rastvor€nu hranu i rakodopusra da njene koristi doduu vene. je Najkvalitetnija ona pitLa vodahojaipunjava stjedeiihdesetuvjeta:morabiti bezbojna i transparentna; nora biti bezrnirisa; morabiti beziLalvog stranog olusa makar ukusnog, kaoStoje okus vode Nila iEufrata;mora bitiwijetlainjeinegustode; mora tedi lao powiinsla voda koja izvire iz dobre i neLontaminirane zemlje,sve zaviseiio tistodioborine prije nesoiro dodedo da; moraputovatiodredemr udalienost od podzernnog izvoriira prijenego srododedo mjesta sahupljanja: morabiri tekuia voda,idoiena suncui vazduhu,a ne smijebiti skrivena od prirodnogizbjeljuju6eg ili dekontaminacijskos postupla pod sunöevim zralama; moraimatibrz tol gdjese pi6e; uzimaza mora brzoteiiiu velikoj lolitini dabi sepomoelo otllanjanje suvisnih je naLupila i zagadujudih rnaterija koje ili su oneprodrle u strujui, i kooaöno, voda je najbolja juguili sazapada kadateöe sasjevera prema Laistoku.

17J Narroh:ürcdnä Gimvt sodaEsipradobivaseiz 3tanosjdea;z dolineVadi naton, sjdeDistorno od Kain, ä sadtuva l€lijum nitht. i?aRura: ar Mldb, (B) rula, hot. biljka1jupl6ti. d'Modernis! nauinicinautili pcmatahja ; däj. hemüs[sstäv maredja kojes nalar u ahostu yemiB 75% hidres€n, 24% heliüh i I % os|alielenend.

'6KuIä.,2r:30.

l3s6

Razmamjuii navedene karakteristike dolazirno do zakljuöka da su ve.inaovih na wdenihuvjeta zajedn;öli za.etid velikenjeke:Njl. gur.u! p;k *i]" ; 6u1,^"üu. ..Draksari, Eh r.a., prenioje da je Allahov poslanik,s.a.v.s.. r€kao: ^ , Il:,.,1", Baktrus, Nil ;Eufratjesu ietir; rüeke Dicnneta.,'r'q In t,dnostdma nairna odredrrrnia Llaeoni roJc:br/rnom -rUdntd nrFnue I , , ,Po"lole nrdd.njd, rdqdnrFm. jmajuc: ,trupnrrL'UrrdnrFm iFdnondvn,,s m.rndd u\pored,rdnid ui dvapamuina komada podjednake tez;ne inj;ho*e "ln"kan;"', a* -.r;!t";,""vod..Ol," koJnäd" ". porom radr i o.ra, tjriuda ," "",n o,* ";in*"" *.,";". iJ., komdd pdmukd upu(u1c na t"hkocu fhlae.sr) odFdcn. vodc. Ako je vodahhdna ivlarna na izvoru,iako teöe, njenasnasase mijenja izarazena iepulim dodrrom ".l.menr,md. Ndpnmj",. \ od" ["1, ;. i,t.i."" ";**t. ;",",tln" I,Kola r/ osralr.h IF5k,rvpnd \mrpro!d ostdJF hl"dnJ.SL,.no rome.,udrod.no" roLr u orü$m pravLrma od,ealen. Jesre Voda5tonasraje izdubokihmineralnih izvoratakoder sadrii porpuno isreminerale i ü skladus t;m i urjeae na tjjelo. Ö;stasvjeravoda korisrikako bolesnim uko izdravim osobama. Hlactnasvjeza 'oda1",tep,,,.bn,, /drdvii".usoJnijJ i imr oo.cornnran."n"1u,. ."d,r,. ht";;: vodrr nesm'Je prr.nJ prazan ,rnnak.ili n"l,,nspolnor op,enr". il: nrp""rednn n"Lon budenja ; dubokossna,ili nakontoptckupkc,ili ö"t ."L. *ä. ro"r., li"J"" "+"^ vodamoie se piti nakonobrokaiti s obrokomakoje to neophodno, nedutirn tadase onamom srkatipomalo,a ne sutatiit; intentno pid. Na ovajnäiin vodane uzokuje nikakmiletu, vei, umjesto jaia sromak. rosa, p.,ve6ava seksualnu :udnju i gasi;ed. Pijenjemlakevode mozeüzrotrovatj iumove pri auskultaciji dok p;jenjehtadne vodetini suprotno, ali, ipak, tihaje vodabotiaod o* "p*_lz*a*". rtfj,",J koa.rr unurrrnn\r+ reo iro ro iini vanj:lo.d,,kropl, vod. crr,..uprorno. Hladna LUdd kunslr :sp"r Lndrro\nnrd krvrr lod uu drzanla inaka el"rr.,,n"od.rr.nl:j";,ol.r rcnost(ldr. Sepelon), sla:e se sa tj€lesn;m izlu.evinama, l"l,ti ,,S;-" I p."t;"; * posljedicama toplih predjclai mjesta. S diueestrane, hladnavoda moieitetiti bilo kojojboicsd kojazahdjeva dozdjevänje kaoito su prehlada glavei upalcpopra.eneprehlado-. Izra,ito hlad;a,oda t;kod; mo;c.oiteritizube, dok ovisnosr o p;jenju hladnevode moZeuzrokovati rasprsnuie Lrn,h;jla, bronh;t,s, bronhtalni kahr (upalusluz.i.. L,.."ht^), b"l, p.,j-;, ;J; ostalim hladnimbolestima.
r'; Dtckun rü qtidr: na, i rLziv zaijeku S; Da,ja,kqa tcie ,aDadrou .cnralnoj Azij, iz Uzb.kßrna

bahttio kt d:ctht, = bakka,rctua,dan brrh. odnori, r na sl. ,vanje pd.dOLs^ rijeke kora r danas uovc Lmr Darr4 a kdja,rire u ptann[na pamtra i*r. ^r.,t,. " Aar.r." ",".",,,"aG" ' n r ' i ' F , . . ,u a . \ r i , . r d n li j u i o n T , J , . . r " r r ,trMuiin,,2839

1;\l3oldrü:>

3s7J

Izrazitohladnaili wu6a voda stetnajeza nervei za udove,zatoöto ih jednaod njih dilatira, a druga stde. PijenjeLrajnjetoplevoderazgraduje i umanjuje naLupljanje mastiGala)iostalih lipoidnih worevinau tijelu.Voda taloder ublaiavaigaravicu,pomaie dozrijevanje, razgradnju i izbacivanje izmeta (fecesa),nadirna stomak, sr;je sa, razara procesprobavehrane,opuSta stomaL i uzroLuje da se hranauzdiie u sornjedüelove stomala. Pijenjevmie vode ne gasi zed, radije oduzimasnaguizatupljuje tijelo, umanjuje seksualnu tudnju, uzrokujepogubne bolestii oteiavaveiinu bolesti.S druse strane, pijenjetople vode koristi starijimosobama i poma;e oboljelimod hladneepilepsije (padaüce),elavobolje prehladom uzrokovane iupale oka (lar. Ophtalnia). Konaöno,vru6u vodu najbolj€j€ koristni eksterno, a voda grijanana suncuje je nezdrava. apsolutno Vrste pitke vodespomenute u hadisirna i njihoveosobine: Kiinica; oborina;kiSa:(vidi: LiSnica; ar gaiz) je u "Dva sahiha" da je Allahov snltec kr. zeLdz) i $ad, (ar. bered):Preneseno Poslanik,s.a.v.s., uobiöavao noliti za wijeme uvoda (ar. ßtirtaU naLon narnaza, podjednakokao i u dovi nakon namaza:"Gospodaru, operi me od mojih erüeha vodom,snijegom i gradom."{30 Sntes ima ujedajuöe hladnei isparavajuie topleosobine, injegovavodapoprima ista svojsva.Ranije smo objasnilinele od njegovihkoristi i mudrostu traienju od Allaha Svemoguiegda operegrijeheizlo ito nastaje iz greiaka(prijestupa) s vodom jaöanjem od rastopljenog snijega. potrebusrcaza hladno6om, Ova dova oznaöava i owrdnu6em. Iz overnudrostitakoderutimo o t€meljnirn pravilimamedicinskog tret, manai potrebulijeöenja bolestinjenorn suprotnoldu(antidotom). jesteumirujuöe pijenje S drugestrane, vodeLojasedobijeotapanjem i talwa erada voda irna soönijiokus negoona od snijegai, Lonaöno, voda otopljenog leda ovisio njegovom izvorui odredenim osobinama. Snijeg takoderzadobijasvojstene osobineplanina i zemljena Loju pada. Kao 5to sno objasniliranije,mora se izbjegavati pijenjeledenehladnevode ili vodeod otopljenogsnijeganal(ontople kupke, nakon spolnogop6enja,nakon iscrpljujudih fiziölih vj€:bi ili nakonjedenjawu6e hrane.Zapravo, pijenje ledenehladnevode mouepogoriatikalljanje,izazvatibolupnima, oslabitibubrese ine slaieses ljudima (Iäkoder vid;: snijes) hladnogternperamenta.

l3s8

Voda zdenaca i podzemnihpotoka:kao prvo, njihovavodajc teika zarosto se nakupljai dopuita odredenistupanjsed;mentiranja (alo:enja), i kao drugo. njoj manjka;louenost zralu. Ovakvävoda mofa se ostavjti;I,,;ena oh,oreno- vazd,;; preko noiiprije njenogpijenja. Najstetnüaod ovakve vodejeste onakojajesprovcdena lcoz olovne cücvi;li stajaaa vodäodvedena iz nekor;jtcnos iz_vorä. zennn \oda: ovo je .'scjjid" svih voda. najbtagoslovljen;ja, najhvaljenija, najdrara i najcjenjenija voda. Zenzem voda sc s-atra.d wih."slimana kao.;j dmgocjenije p;te. Zcnzem jc duso sh;ena podzennä blagoslovljena Dda koju je nelekD;ibril ;lorio (otkrio) u blizin; grmovana hraju Kabc u Mek; danas,a o;a p piie novorodenog lsmailai njegove majkeHad:ere, kao stoje bitä p;öen m;l;ona had;ijaiz iitavog svijeta hiljadana godina. je heneseno u Muslimovom"sahihu" da jc Ebu-zcrr elcafad, r.a., proveo ierrdesei dana i no6i u osanljenostiu Kabi ; nijc in,ao niira za jesti ili p;;; osim Zrnzemvode.i kad sevratiou Medinu,Allahovposlanik, s.a.v..., ;*1"";. *a, "Sigunoje Zemzemvisolo ugodnahranai l;jek za bolesti.!sr Diabir b;n Abdullah, ra., prcn;ore da je A ahov R,stanik, s.a.vs., rekao: "Zemzemje odgovor za bilo koju namjerupojerlin.. nakr,, ito o"aj zatraziia pi;c , njega."rsr Voda Nila, Rjjeka Nil jednaje od rijcka Drcnneta.On je tata_ ot"*; rzvorvode i najdu;aje rijekana svijetu. Vetikeoborine ibuj;ceglavnisu prinosnici rcde rijeci injenim prnokama. Allah Svemoguii dopuita ovakvrm vodama da nryodnjavaju nvniceida noreplodnoaluvijalno tto kojepodr:avÄ d ivüu M:rtu resetacüe, ükljuöujuii: tropske;ume zajedno s blagoproduäenom iumovitomsauanom,,isoke traue, papi.,s, vodenu loiilu i vodenid r,!ül Qat.Hij.tcin] prenasjewruu mm;camakojeerani.es plutajurim biljkama,akacijuiiikaru u suinojzoniprcdjelaSahae i, pravepustinjske biljkekojeprevladavaju prcmasjevcru osjm u jako navodnjcnoj doli;; Nil;. Teikeobor;nedekvaju sena jugu u najudaljenijim predjelima. Snjer Nila ; nje_ govib pritokaukljuiuje druge üeke i tokove koji sc u njeeaul;jevaui Dastavljaju kao Nil do deheNih na sjevcru, kojaje formi,anahilj"d".^ sdi"" ;d t"l"z".j: ;"1j". Ovo je mjestogdje se rijeka opet grana u mnosobrojnc t,,kovclto teku da natop" ogromne predjelcLoji se kuhivimjusvedo sredozemnog noa. Osim smjera njegovog toka,t-vahetvode N;la ukljuöuje svihdevetvaznih osobina ve6prrlespomenutih, ulljutuju6i: blagost, gustoiu,okusi öistoiu. voda mora, pfeneseno je u sahihzbirci hadisada jc Allahov poslanik,s.a.v.s., 'Vodaje rekao: moraöisra za uzimanje abdesta i mesojemorslih stvorenja dopu5tcno

a Mustim,2,173i Bejhcki.5/148rTaLsani. Flojfn,, l/286. srHaJn je sahih, prno$ ga lbn Mad.:d;c,1062;Ahnfd; Bcjtrti, 5/148i tnnur, 961 s, HaJnjc sal,it,, vci rc spominjan

35sl

Allaü Svemoguöi naCinioje monkurodu slanom, poluslanorn slankastom, i iznzito gorlorn, a sre u cilju koristiljudimai ävotinjarnasuhogda (Lopna). Zapmvo, moreje nepromjenljivo ustajalo.Ono sadräibrojnamorsla stvorenja, a je mrha morsl<a stvorenja se ne kopaju.Da nonla vodakojim sluäjem neslana ili slatla, nakonsmrtii propadanja rnonlih sworenja vodabi postala toLsiöna i septiöa kao posljedica kvarenja, a njenoisparavanje zagadilobi i okuäilozraL na öitavom svijetu.[z ovogradoga,a u Njegovojneograniöenoj mudrosti,Allalr je Svemogudi odredioda ona budeslana,naslana i poluslana, a za so da djelujeLao Lonzervans (Cl so). Prematome,propadanje neutjeöe ili mijenjaLvalitet monle vode,tal Lada bi mrtvostvorEnje ostalotamood poittka ovogsvijeta pa sve do njegorog lraja. Stose tiöeuzroLanjeneslanosti, on sepripisujemoörarnoj prirodi da rnonkogdna, onoje odlasaliSte organsldh sedimenata, a nekiod njih eventualno postaju vrijedniminerali. je Nadalje,morska vodanajuobiöajeniji i*or glavnih isLlapljivih alumulacija i monlih minerdla. U svakonsluöaju Lupanjeu rnonkoj vodi koristi u lüeöenju raznih poüginslih je Lofih oboljenja, Ipalqnjeno pijenjelrajnje nezdraro i onouzrokuje pmliv,slabljenje, koZne alergije, svrbeZ i lumove loji se{uju pri auskultacij;, podjednako kaoito uzrolnd,e izrazitu Zed.J€dini naöinpijenja rnonke vode, i ro samoaLoje prijeko potrebno, jestetaj da seprije destilira(pmluha), i isto sezahtijeva alo seIeli piti stajada roda moörare ili bare.U ovomsluöaju, posoji nekoliLonaöinadestilacije rode, a alo se desidaje övjel u divljini ili blizu monla obale,rnoie seLoristitiprastarinaöintalo ;to 6ese stavitiovakva vodau posudu,potomstavitineötomonle pjeskovite ustile na njenwh i prelriti to s neloliko öistihili novihlomada pamukaakoje ro mogude. Potomsesudstavljanavatru svedok vodaneprokljuia i poöne seispararati,a lada je pamukupio vodu,potrebno gaje pritisnutii piti vodu 6z njega). U sluöaju pomanjkanja svjde vodei aLosesuoteno sapijenjern staja6e rode,ona seprvo momstavitiu sud,potomubacitinelolilo kamen{i& ili koipicaod kasije u njegai zatirnmalopriöekati prije nego5toseta roda poöne piti. Inaöe, rnoä sestaviti par konadiia drvetaindijslog hrastaili tikovine,ili se moie stavitikomadgorudeg ugljada seugasiu posudi,ili dodatinelto stabljikaplenice,kadaje to mogude, i omj prastar;m€todpoma.Ze sedimentima da senataloiena dno. Vodopija (ar. Äindiüa-) Mdir endivüa) Vrabac (us/ur) Mdi: meso)

1360

Vrbovnik; bojaöeva trava; pepeo Jerusalema; divlji indigo Vrbomikovi su listovi duguljasti,a njih@a boja t€;i tamnopurpufnoj i oni l;te listovima iparoginihglava(ar labeJ:q) ;lj €rnookojslaü. (Gkodtr vidi: li!6e indigä) zec (aL eneb) Oreciolagus caniculus (vidi: meso) Zelena tikva (ar. duba') (vid;: dkva) zerlltja (ar. rurah)

Mdi: slina)
Ztußki tarnrf (aL l)anotelra'a.l)
TübEI

(v;di: sljiva somoljika) zlato (aL ßheb) Ebu-Davudiimam T;mizj pren;jeljsu daje Ad:refa bin Aiad izgub;osvojnos zarijeme Bitke El Kilab, i on je prekrioto podruöjcpap;rnimnosemkoji je kasnije proü-oöio ozbiljnü ;feLcüu. Allahov poslan;k, potornnu je savjetovao s.a.v.s., da horisti zlarokao glavnisastojäk u prav|enjulr€ltaakosnosa,a on j€ to i uradio.lsr Zlaro je ukras ovog svijctai misrerijau ovom rivolu, i tajna je koju je Altah svemosuiidaoovojzemlii.Zlato donosiradostsr.cu, ojaöaa 8a. nosaunirenje i jedno je od Njesovihbrojnih .uda na ovomsvüeru. A ahov postan;k, s.a.vs.,zabnnio je noienje zlatamuskarcima osimu medic;skesvrhe. Zlato je porpuno uravnordeno i ono sesla;es ve.inomelemenata. Onojara srce, sadä detikärnu wu.;nü kojanadopunjuje jednostavnih vedinu elektuar;jas',potiie s€ksualnu iudnju i lijek je za ubla;avanje vjetrova. Zabrananjegovog norenja za muikarce ima mnogozajcdniikogs negativnom
r s H a d i s j cs ä h i hp , r.no$ T M , i z i , t 7 7 0 :N e d , 8 / t 6 J i A h m c d , 5 / 2 l i t b n H i L , e a ,E b u D a w d , , + 2 t 2 r

rr;Ltekiudü (di nd jiiia, trunike, dd:m): Snjesr nr.njcni od nuclanja konopljnmg larutirDe rjcmcna, makovossremcna imNla s n'edon itisnupon da bis nap,ävihp,na kojap",;rcdicidkr. _t;n:6i_.

3611

hernijskom reakcijom i smetnjiu intermoleLularnim i intramolekularnirn interakcijama koje su posljedica njihove prostorne strulrture koje ono proizvodi kod mu5karaca,pa je ve6a kao posljedica toga,njegova steta od njesove konsti (Cf. X norenje wile). je jedan Zlato od gustihmetalai ima visokstupanjrasrezljivosti i Lanosti. Zlato ne tamni na vazduhu, vodi ili zemlji i ono zadriavasvojsjaj.Zlato n€ napadave6ina kisefina i ono se raswarau jednoj Liselinikoja se naziva fuua rcsia.Kada se zlaro mij*a u hjekovima, ono pomaie pri slabim stanjimasrca i Loristise u spontanim drhtajimaudovakoji su uzrokovani neravnoteiorn crne iuti. Zlato takoderpomaie unanjivanjuposljedica psiholoxkog paranoje, stresa, tjeskobe, delirijurna, rnentalne i nervnenepravilnosti, melanholije, strahai zaljubljenosti. pospjeiuje Zlato eublenje tjelesne teäine, ojaöava mi:iie, unanjuj€ zuöüivost i bljedilolica, a Loristii u lijeöenju leprc.Zlato pomaie olaliavanjuve6ine vrstaboli ibolesti uzrokovanih crnom:utj. Zlato setaloder Loristi kao glar.nisastojal u lijeienju lisiöijexuge(ot. Alope.id cr€dta), stanjaabnormalne ielavosti i brzoggubljenja kose, za kojeono mo;e biti uzetooralno kao pi6e ili nanoseno elsterno.Zlato takodertisti oii i poboljiavavid i pomaie u li.jeöenju nelolikormta oönihbolesti. Stavljanje idrranje zlatailizlatneploöice u ustima (7oI. odstranjuje razliöite sluöajeve loieg daha Oroslomrc). Kada se koristi kao iarilo, rane ne blistaju i ono pona;e u ubrzavanjunjihovoglijeöenja.Kada sezlato pulverizira, koristiseLaopuderzaoöne kapke,ono ojaöava vid, öistivid, olaksava alergijska stanja oöiju,pomaie kod crvenilainakupljenihili oteknutihmembrana oöiju. Zlato takoderima veliki psiholoikiuticaj u jäöanjuvolj€ i odrcdenosti. Ono je idol una.Jednomkadaono uhvatipojedinöeru painju, onoje okre6e od svega drugog "Kada (osirnseb€). Ailahov PoslaniL, s.a.v.s., relao je: bi sinAdemov imaoplaninu od zlata,on biöeznuoda imajoij€dnu, a Ladabi imao dvije planineod zlata,on bi öeznuo da ima tredu.Na kraju, ipak niStane puni ustasinaAdernovogi drii ih zar vorenimosimpraiine (u njegovom mezaru),a Allah praita onomeko se polaje."as Zapravo, zlatojevelila prepreka izmedusrvorenja i njegovog dostizanja Lrajnjeg je uspjehana Sudnjem Danu, i zlato najjaöi uzroöniknepokornosti Gospodaru. Zbognjega porodiöneveze sekidaju,izbüajukwoproli6a, iene sesiluju, poöinjavaju se ubiswa,IaXese prava,tiranija i pritisakdinese nad ljudirna,i zbog njega,istina se ponekadtretira kao la:, a laZ se tretira istinom. Nasilje (agresija)potinjavase nad onim nevinim,a bratstvose preolseie u neprijateljstvo. Zlato je najvi;e i€lj€ni objekt na ovom svtetu, a na Sudnjen danu ono je objekt koji je najprezreniji i najmrri od onih koji su 8a voljeli na ovon svijetu.S druge srrane,zlatoje jednaod nagradakoju 6e vjernici primiti u Diennetu, zbog tosa 5to su ga se odrekli, jto su ga preliralii sto im,e ono bilo mnlo na ovomsvaeru.
r*Buhadja l l,l 2 1 6 iM ü s l i n , 1049.

1362

Zmijski

krastavac (ar hizo: fahhus; hina; lvÄ.a) Zakr;vljenikmstavac Nidi: krastavac)

2"u"*. G,.aiftt;o)
Ra'. Imam Ahmed je rekao:"Nije dopuitcno korrsrit; :abc u medicini.Allähov po_ sranik, s.a.vs.,zabran;oje nj;hovoub;janje."ovo je prcdanjcpfenescno kaopredanjc od Osmma binAbdurEhmana, ra., kadajejcdanarapsbt,jcdnik sovorioo upotre;i zabljeg mesa (Prcneseno u medicini.rgg u Musncd, od ima-a Ah-eda) IsL,, preda"je na\rdenaje u sunenu od En Nesaiaedj€ je prcneseno da je jedan arapsk;lijeinik spomenuo upotrebuiaba u medicinskim prcparatima, a Allahov je poslanik. s.a.vs., je onda äbranio njihovoubijanjeu te svrhe.Ebu Hurejrc prcn;oje da je Allahov Poslani[,s.a.vs.,zabranioupotrcbuneetidkih lijekova. ubijanjc :aba u mediciniili za hranujestenedopuiteno, a nekesu njihovcvrste .lcdenje dakoirovne.Ibn-S;naje takodergovorioo iabana, Lazujuaj: mesaiti krvi od :aba udokuje oticanjcr,jela.mijenja(il; muti) boju koze,uniiravaspermui mo:e uzrokolatine!oljni iop6i prolazsperme, svedoh sc ne umre. prema tomc, lijeönici . rprr.rrli up"rrehllarari/aL,tj. r,""o u m.drc,ni. Zabcsu obiöne, dueo;iwae,bezrepne ;notinjc koje po njihovom supoznate glasnom , razuzdanom krekehnju,a postoje ih dvijevrsLe: nehe su vodene, a ostate:ive samona kopnu.zabejedu zmije,|;be. podjednako kao i diuge zabe.Kopnenajc:aba ta koja jc obo\.na. Unaro. tome,;ablji batacismatraju sc poslasricom u nekimzcmljama, ali oni zahiüevajuposebno pripremanje i ako nis dobro kuhani,ljudi restoosjete bot u pß'ma, osje.ajpeckanja, mcduosralim neugodnostima jedenja. nakonnjihovog zeljud, ljiljac, ostrii (ar..tahn et ban) Moringa ptcrisopenno

ryidi:urje)
Zutenica (ar. hindiba) Cichorium intybus (Vidi: endivi.ja)
{; Ci. upo,rvanjc sa prcpßivinjen oDogr no r jnr,a 'sHadß re $hih. vei je spoh;ran. Dcoj,m

363|

SADRZAJ

36sl

3671

DIO II
Lijeöenje irwe pakosnog urokljivog oka................................. 155 Vrsteurolljivog oka.. ........................... 156 I z v o ru i rokljivo og k a. ...........................157 L i j e ö e nijr e t v eu r o k l j i v o os k a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . .0 .......... 1 Spreöavanje uzrokovanja itetedrugima................................. 164 Koristiabdesta u lijeöenju ljubomorne osobe ......................... 165 C u v a n jte ekovina...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .. .... 6. 7 posljedica Moddovau poniitavanju urokljivog oka................ 167 Poslanikova uputa u pogledu opiih zaititnih dova.................. 168 posljedica O poniStenju otrovnog ujedapomodu uöenja Fatihe170 Bitsure El-Fatiha..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l.7 .l ..... Koristiuöenja sure El-Fatiha kaorukje ..... ............................ 17 2 Lijeienje pomo6u ikorpionovog ujeda ajeta iz Kur'ana.......... | 74 K o r i s to i ds o l i .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .. .... 7. 6 Lijeöenjeekcemarukjama.............................. . .8 ................... 1. 7 Upotreba rukjiprotiv zmijskog ujeda.................................... I 78 gnojenja, Lijeöenje öireva ili posjekotina rukjom..................... 179 L i j e ö e nb ja o l ii o p i es l a b o s r tu ikjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l.8 .l ........ Nadvladavanje vru6ice uzrokovane neda6om i tugom ............. 182 G a i e n jv ea t r e 2 b u n j e n o s t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . .8 . .4 ................ protiv Ostalitretmani zabrinutosti i tuge ............................... 185 36sl

37rI

373{

37sl

3771

Recenzija

Knjiga Poslani/iooc prevcdena jetk. prevodiläc medicina je Muhidin na bosanski Had;iahmetovi6. U knjizi nema ;lustracija, nekedove pisanesu arapsLim pismom. Knjiga ima predgovor i uvodni d;o u kojima sc opiuje wüemei okolnosti nasanka "bolesti orcsdjela,slijede tn dijelaü koj;mascopisujumetode i postupci lijeöenja srca jc o medicinskoj i tijela".Posebno poglavlje ko;sti razliöirih vrstahrane. Na poöetkuse daje biografijaimama lbn,Kajjina et Drevzija. povijesni prosror je 11.stolje.e,Damasku S ji. Ebu-Abdulah Semsudd;nje uöiopred$ojim ocem, a potomi kod drusih glasovnih uöiteljarog vremena kao i $fijskih iejh.,vakakoje je bio obiiaj tog vremena. jursiprudcncjju(ar. /itÄ), teotogiju Rouöa€o islamsku i hadis. Ti,komsvog:ivotabioje prc'ganjan izatvaran,potomjc postao upravirclj;kole "D:evzüa". Ljudska jc odanostiicra u Allaha Svemoguieg u to wijeme bjla na ozbiünoj ku5nji. Pokretza ponovno oiivljavanje islamske duhovnosti vodiojeMevlÄna el Rumi u Tü$koj. ati i mnosiiejhovikoji su rivjetiu Damasku. Njihovaje zajedniika namjera bila borba protiv besposovornog prihvatanja stranihfilozofijai umjetnosti te za Npostavljanje skolastiike islamske tcologije. Stogasu idanas ova djela glavni izvorirunarenjaispramograzLrmjevanja istama. Tumaöenjä Kur'ana i Hadisa koja je ostaviolbn-Kajjim el,Dzevzismatrajuse ''jed;nstvenim u besprijek.,rnosri". Njegov; uöenici su zabjljeiili da je bio sröan i postojanvjernik. 'na njesovomlicu se mogao vidjeti jasan znak pobo:nosti ; neprekidnog molenja Alhhove nagrade ; okrjlja". Poslaniftor.ra rnedicina samojcpoglavlje velikog djelaIbn-Kajj;mel DzevztapnFreDra za Dan porratlp na noiin hahoje üFLttionajbolji od sriÄ AllaÄoori stuorcnTa. Djelo -Iäko je o Poslanikovom zivotu,Poslanikovom rnnetu i islanskompravLr. predstavlja pregled islamske naukeu komparativnim poslaniöhirn prcuöavanjima. Posknilpaa netlicina ('fihbu nebeai)utemeljena je u kuf'anskojobjavi, zatim na uputana Allahovog Poslanika s.a.ws. Lao i na tumaöenjima Had;a. Nekol;ko islamskih filozofaiznanswenika pisal; su o PoslaniLovoj s.a.ns.uputi i;ntesrirali islamsku medicinu M tada poznätimmedicinsbmnastüedem.

37e I

Nakon padaRinske imperijeu 5. stoljeiu i kasnije, u 7. stoljeiu (Hidiru - 622. poöinje iirenjeznanjao rnedicini u islamskom halifatu. U tom periodu eodina), je "Skolakomentatora postojala grökhdjela"i muslimani strzasluiniza oöuvanje manjaantickihlijeönika. Arapskisuprevodi u renesansi upoznali Ertopu saanti&orn perioda medicinom. NaLonovog muslimansli znanswenici dali su svoje koncepte u rnediciniiovisu (lbn-Sina konceptidugo dominirali euopslimmedicinsLim skolama

Postanillooa ndicina se samomoZeshoatitiu soijetluKur'ana i sunneta i niftafto &ugaöie.
Analitiöke studije i skolastiöhatumaöenjadata u knjizi, jedinswena su. Potwduju jasnodu duöevnog shvatanjaimama lbn-Kajjirna el-Dievzija, znanje metafizike, kosmolosije i filozofije. Njegovo djelo talo baca wjedo na razlicite ikole rnirljenja u njegovodoba i stoljedimanakon njega. Bolesti i nezdrava sta4ia Poslanilova medicina kojaje u ovoj knjizi predstavljena, odnosisehaLona dutsevne tako i na fiziöke aspektezdravlja. Opisane su dvije osnovnewste bolesti (objainjene u Kur'anu)r bolesti srca i bolesti tijela. Bolestisrca su:bolestsumnje idvoumljenja i bolest iudnje i privlaönosti. Za lijeöenje jedino srca se kaZe da se rnoie nauliti preLo Boiijih poslanika, neka je na sve njih mir i blagoslov,spoznajomTvorca i Gospodam, Njegovih imena, svojstavai djela. U zdravlju tijela postojetriosnovna pravila: preventivna medicina,uzdr:avanj€ od onosa lto te ltetno i öisöenje ttela od izluöevina koje mu ltete. U tom smislu tovjeöije tijelo moie imati tri stanja: prirodno zdravo, nenormalno starje i nestabilno stanje (medustanje). "umjetnost Tladicionalna islamska rnedicinaje definirana loo kojasebavi zaititorn dobrog zdravlja, suprostavljanjem bolesti iwaianjem zdravüa bolesnojosobi". Tiadicionalna medicinaje koristila teoriju o öetiri tjelesneizluöevine:crna äu{, krv, sluz i iuta iuö, a koje odgovaraju elementirna:zemlja, vatra, voda i zrak. Ravnoteäa ovih izluöevinaje odredivala temperamenti emocije:melanholija, tivahnost, rarmoduinost, razdrailjivost. Primarni atributi stanjakoja razlil$je Fadicionalnamedicinasu i suhoia, wuiina, hladnoöa i vlainosti mjeiani su sa öetiri tjelesne izluöevine.

1380

Lijekovi i li.jeöenje yoje uzroke.Stogajc potrebnodijagnosticirati Somatska bolestposjeduje uzrok potom odrediti posljcdicu,nati lijek i pristupiti lijer€nju (eiiolosiir, dijasnostiha. tenpija - da Ii se opii princiq iznjanio i do danas)). Uzrok tjelcsneneprirodnostimoze bni vanjski i unutarnj;. Unüramjj uzroc; s€ xpoljavaju zbogietiri slo:enasranja: vruiina, hladnoia,vlagai suho6a, a vanjskise uzrociispoljavaju putem faktorakoji mogu biti prihvatljiü ili ncprihvatljivi za tijelo. Lijetnilje osobakoja moie odreditiovenepravilnosti i otklonitiuzroönike. BoiijiPoslan;k,s.a.qs., je rclao "za waku bolest LojujeAjlah dao,On je odredjoi poslanik, lüek" (Buhari). Pdrodnalijeöenja kojasu njegovi bliri ; ashabi koristilibila suJ€dnostavna i ne;'jejhaena. N;r; Vcmvjesnik Islamaniti ijcdan njegovprarilac nisu koristilifarmaceutske il; sastavljene t,jekove. Vei;na je lijekovab;t; iz;o.njh i jednostavih, ipah, povremeno su korjstitidodarne hranljivewari. Bozij; Poslanikhjeiio je bolestipomoiLrtri vrsrelijekova:pr;odnim lrekovima, . bo:anshmlijekovima i kombinacijom prirodnih i bozanskih tijekova. Uprvon düeluknjis€op;anisu pnrodniljjekovi: wu6icaselijeiivodom,peristattika se reguliraprirodnin putem (pravilnomishranom, medon). Opisuje se kuga, Lao zarazna bolcst,detaljnose opisujekliniökäsl;ka,a naglaiava postaniöka prohibicija kontakta sazafa:enonosobom(Had; prenioAbdun hmanbi, Avf, .a. ..ö," sam Allahovaposlanika, s.a.ys.kako ka:e: 'Ako öujere da je u jednoj zemlji kuga, a v; steu njoj, ne izlaztitciz nje i ne bjezneiz nje, a akoiüjete daje u jednoizemlji kusa, nc jdite ka njoj."' taranren). Opisuje se lüei€njeedema,nebotomij",te lüetenje epilepsije. Opisujese dvadeset uzokaglavoboljc te medicinsko konstenje bjükekne. U poglavlju o ishranipacijenata citira se Hadis u komeje A aho, poja";k s.a.vs. "Ne rekao: dajnehranu;lipire silomvasimpacijentilrlajerAllah svenosu.jnjih hrani ' dajeim njihovop;.€". Kada se govorio duhovnimlüekoüma 0üe.enjes;h;a) navodise: "sfce vjernika mora biti napunjenosvjedon Atlaha Svemogu6eg, zasiaeno uzviienim mislima i osposobljcno znanjem svosaOpskrbljivaia.Njegovotijelo,um i duia morajutragati za putemuztaznih ljestava sa islsenoicui odtuönoicu". Prema Hadisu;mama Malika r.a.Atlahovposlanika, r.a.v.sje ujednojpnticirekao: "Onaj koji je stvor;o bolest,takoderjestvorioi lijek.'. Dalje se navodi:"Swaranjelüekaza svakubolesrdokazuie nadmoinost Altahove mudrosd, j Njesovos ;vanrcdnos suosjeianja vrhovnuvlast Allahove suverenosti premaNjegovimsworenjima. Onaj Koji je srvorjobolesttakoder jc urvrdiozakone pnrodei obznanio znakorekoji pokazujuko je ttj Koji upravijäuniverzumima.-

38ri

Aspekt odgovornoeti

lijeönika

U poglavljuo odgovornosti lijeönika prakticiranjenedicine bez kvalificiranosti je prema Poslanilu s.a.rs 'predmetnjegove litne odgovornosri". Rema Serijatu, odgovornostlijeönila uLljuöuje: preldaj, Lriviöno djelo, prevaru i ugroiavanje tudih "greike" iivota. Nepovoljnirezultatilijeöenja premapacijentima ili llasficiranesu u pet kates0rija: l. Lijeönikvisokoobrazovan, kojisedrrietike i profesije u slladu sa pravilima,dokje u skladu saAllahovorn voljorn pacijentovasudbina uzela nepovoljansmijer. U takvom sluiaju se islamsli skolastiöari sla;u da lijeöniknije odgovoran. 2. Odgovornost varalice ili neupudene osobekoja je u mogu6nostida prevarornuvjeri pacijentau struönost.Kao posljedicaovogamogu nastatikomplihacijelijeöenjailismrt pacijenta. Täda, ahoje pacijentznao da njesovbolniär nüe lüeöniki alo je odobrio predloieni tretman onda ne postoji odgovornost. 3. Odgovornost za nehotiöan öin: uöeniiisLusan lijeönikkoji izvodi svojeusluge u skladu sa propisanim pravilima, i alo nehotiöno njegova ruka posegneza zdravirn dijelompacijentovog tijela i oiteti ga gre5kom, lijeönil je odgovoran. 4. Odgovornost za davanje pogrelnog lijeka: dobro obutenog i uöenoglijeönila Loji daje sveod sebe,a joi uvijek pravi netaönudijagnozu ili greikom propisuje itetni lijek. Odgovornost ostaje lijeönikova. 5. Odgovornost za djelovanje bez pacijentovogodobrenja: dobro obuöenogi uöenog Iijeönikaloji izvodi svojeuslugeprema propisanim pravilima dol u sluöajuobrezimnja ili operiranjamladeili mentalnoretardiraneosobeprevidi da dobije odobrenjeporodice i kada bipacijenti ilidijete patili od komplikacija ili gubitle lijeönikje odgovoran. je i dvanaest Navedeno pravila medicinske j€ dtasnoze i tretrnana. Razmarrana zabrana lijeöenjanedozvoljenim supstancamakao i zaötita od zaraznih bolesti. U drugom dijelu Lnjige razmatraju se bolesti "urolljivog oka" njihovo nastajanje i ljetenje. Citirqu se Poslanikovedove protiv "urokljivog oka" i otrovnog ujeda kao i opie zastitne dove (ar. rub;a). Täko se poja5njavabit sure El-Fatiha kao rukje: "Täbi se klanjarno i od Täbepomoötraiimo"(,Kurän, lr4), kao najjaöeg elementa i najdjelowornijeg lijekaza bilo koju bolest.

1382

Preventivna medicina Opie.poslaniike upute u prevenrilnojmedicinirznanjedolazi iz Allahovih rücri 'Jedite up-ute: ipijte, samone pretjerujtc;On ne voli one loji p*rr.-j""(K_;;, 7:ll). Manjkavostu hranjljivim sastojcima ili ";;r."* ,^",t*r.'rlt.i w"i"riii apsorp, ilui,uzrolovari bolerr. d"k rcrzbrceav,nje o""" *-pl, ,.,rrr"" p,.b"*";.;, ru.e narodr ndd,s,o hrdni i pr,u Bo;ilegpo.l"nika ,.".v.s.. pol"iaru pri nlu. r,denju pr"r,md. miictlniuhraneu "brocima r pi,ima. nrrnu odrlevanja. rzqtedu doma re (vdkodlevn,m äkrr\no5rrma..nu r Ludno.;ri. dov.mai trzirkrm 9c;bama. Upoghvlju oseksualnom aspektu:;vota navode scHadisioponalanju muslimana, i.tnom iredozvollenom .rrnr, spolnom odnosu. tiiercniu zatruLtjeno.ri..Lr:rezanju r ,odqd oure xojp op,rd um d sr," od lon,.nlrd,ijFna si.,"nj. ror.:,,trr nd Alldh" db knirs"opi,uicbilrnui;irounj"ku hranui trckourr" ,up,ran,e kor* su ,. fe.r Kons rc u rrdctj.rundrnor r.tamstni med,,Ini r za kon po,r"i {"jerodo.rolni r m"ra. qerodostojni) Hadis; o nj;hovojva:nost;i upotreb;. je ponottno naglasitida se posl(jnilpoa Neophodno nre(ticinasanro noze shoatitiu sojerlu Kur'onai sunneta i nihaho &üEaiic. ovodj.lo upu,uje nd odn^ .pram modern.meJ,, in. koi" upru,,,b.rrinr ,Sroq. 0"," i rstam,[rh tirc,.nika toD ,u anri.k.i hitiadLruod,inie spounaje lll,"'",,.,i '.r"msk,m.dkrnppr.ddliz,p.dnomsvricruud,,ba,-.,"".".\4"k,.*d_",,,r"1 nelije.inoienjem svih, za neu.akiu ishijadihusa postoje efikasnra sredstva od nastiiz rppa "rrpsl,e ". or, a phurt," nr rrr,J dlo1inim drv"r"''l.f",,g" C""i,";i."* .", Ji J purIn.r, medh F rsÄU.rro rne.*akalo j.din,tvcno se,do;an.rr,, iJ"msko meorcine r pormanla:rvota, zdravlja,bolestii smrti.

FarisC aoranftopetan ooü Nadir Lai':oü Saraicvo. Redrebt.122. Okrobar/Listopad 2001.

3831

rsBN !558-!s1t-t-

IIil11ilx|Iililili

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful