KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODUL ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Kedua 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat KANDUNGAN KATA ALUAN Pengenalan dan Nombor  Apa itu Program Abakus dan Aritmetik Mental  Sasaran Program Abakus dan Aritmetik Mental, KPM  Enam Sebab Utama Penggunaan Abakus dan Aritmetik mental Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik  Perkembangan Program Abakus di Malaysia  Isi Kandungan Abakus dan Aritmetik Mental  Strategi Pelaksanaan  Kelebihan Abakus dan Aritmetik Mental  Bahagian-Bahagian Abakus  Penggunaan Jari  Pergerakan Manik  Menggerakkan Manik  Menentukan Nilai Tempat dan Nilai Nombor  Latihan iii v

3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10

Penambahan  Tambah Terus  Kombinasi 5  Kombinasi 10  Gabungan Kombinasi

15 21 33 43

Penolakan  Tolak Terus  Kombinasi 5  Kombinasi 10  Gabungan Kombinasi

57 63 70 82

iii

KANDUNGAN Muka Surat Pendaraban  Konsep Pendaraban  Nama Semua Bahagian Pendaraban  Istilah  Pengenalan Kepada Pengiraan Abakus Dalam Pendaraban  Meletakkan hasil Darab  Fakta Asas Darab  Nombor 2 Digit Darab Nombor 1 Digit  Nombor 3 Digit Darab Nombor 1 Digit  Kepelbagaian Kaedah  Nombor 2 Digit Darab Nombor 2 Digit  Nombor 3 Digit Darab Nombor 2 Digit 89 89 89 90 90 90 93 111 123 134 152 Pembahagian  Konsep Bahagi  Terma  Fakta Asas (Pengenalan)  Pembahagian Tanpa Baki  Pembahagian Dengan Baki  3 digit ÷ 1 digit (Tanpa Baki)  3 digit ÷ 1 digit (Berbaki)  4 digit ÷ 1 digit (Tanpa Berbaki)  3 digit ÷ 2 digit (Tanpa Baki)  3 digit ÷ 2 digit (Berbaki)  Bahagi Dengan Sifar Pada Tengah Nombor Yang Dibahagi 195 196 196 197 202 213 225 235 249 251 256 iv .

Kementerian Pelajaran telah menyediakan program untuk melaksanakan Abakus dan Aritmetik Mental di semua sekolah rendah di seluruh negara. GHANI AMN) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v . Maka dengan itu. bermakna Malaysia mempunyai masyarakat yang mempunyai keupayaan mental yang tinggi dan akan disegani oleh masyarakat lain di dunia. ia akan memberi manfaat yang besar kepada murid khususnya dan negara amnya. Keberkesanan program-program latihan aritmetik mental serta potensinya untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat terbilang di dunia telah menarik perhatian pemimpin negara untuk melaksanakan perogram tersebut kepada semua murid sekolah di negara ini. agar mereka dapat menguasai kecekapan penggunaan abakus sebagai asas kepada perkembangan pengiraan mental. seterusnya dapat mengendalikan program ini secara berkesan. Sokongan semua pihak adalah diharapkan bagi mempastikan program ini dapat terus dilaksanakan bagi melihat keberkesanannya. Modul Abakus dan Aritmetik Mental ini diterbitkan sebagai panduan dan rujukan pihak yang terlibat khususnya guru. Jika setiap individu di negara ini mempunyai kebolehan tersebut. Antaranya penggunaan jari-jemari atau abakus sebagai alat atau model untuk membina kebolehan mengira secara mental.KATA ALUAN Kebolehan membuat pengiraan dengan tepat dan cepat secara mental merupakan suatu aset kepada individu. (HAJI ALI BIN AB. Program-program latihan seperti ini mempunyai kepelbagaian dari segi pendekatan dan tekniknya. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Terdapat banyak program latihan yang memupuk kebolehan seumpamanya itu yang telah terbukti keberkesanannya. Pelaksanaan program Abakus dan Aritmetik Mental di semua sekolah rendah di seluruh negara bukanlah suatu perkara yang boleh dilakukan dengan serta merta kerana terdapat dua isu besar yang perlu ditangani terlebih dahulu iaitu latihan kepada guru yang akan melaksanakan program Abakus dan Aritmetik Mental di bilik darjah dan menyediakan kurikulum yang sesuai untuk murid sekolah selaras dengan dasar pendidikan yang sedang berkuatkuasa sekarang ini. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan modul ini. Kebolehan seseorang mengira secara mental serta dapat memberikan hasil pengiraan dengan cepat dan tepat bukanlah sesuatu yang mustahil. Kementerian Pelajaran yakin bahawa jika program ini diberi penekanan dan dilaksanakan dengan betul.

.

PENGENALAN & NOMBOR .

.

Setiap komponen mempunyai program tersendiri. PENGENALAN DAN NOMBOR 3 .Abakus Dan Aritmetik Mental Program Abakus Dan Aritmetik Mental Bagi Sekolah-Sekolah Di Malaysia Apa itu Program Abakus Dan Aritmetik Mental?  Penggunaan sistem pengiraan abakus merupakan salah satu model matematik membolehkan murid menguasai aritmetik mental. Model pengiraan abakus adalah asas kepada perkembangan pengiraan secara mental. Program Latihan Abakus Dan Aritmetik Mental untuk jurulatih utama Program Latihan Abakus Dan Aritmetik Mental untuk guru matematik sekolah rendah Pelaksanaan kurikulum Abakus Dan Aritmetik Mental di sekolah Sasaran Program Abakus Dan Aritmetik Mental KPM Membolehkan murid sekolah rendah menguasai pengiraan secara mental.  Program Abakus dan Aritmetik Mental Kementerian Pelajaran Malaysia mengandungi tiga komponen.

kurikulum abakus tidak dilaksanakan secara formal di sekolah tetapi program latihan abakus untuk guru dijalankan. Hanya pada tahun 2004 program Abakus dan Aritmetik Mental dilaksanakan di sekolah rendah Malaysia secara formal. Pada peringkat awal. Dalam masa yang sama idea Aritmetik Mental juga diintegrasikan dalam program abakus. abakus jenis 5:2 yang dikenali sebagai sempoa digunakan.      memproseskan Perkembangan Program Abakus Di Malaysia  Abakus pertama kali diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia pada tahun 1994. Pemerhatian Latihan secara pemerhatian dan membuat latihan tanpa kesilapan. ia akan meningkatkan penumpuan murid. Oleh itu. Sistem perwakilan nombor pada sempoa jenis 5:2 adalah kurang berkesan dan penggunaan sempoa sebagai alat pengiraan tidak selaras dengan perkembangan terkini. Kepantasan Membina kebolehan mengira secara pantas dan pada masa yang sama mengelakkan daripada kesilapan. Gambaran Dan Inspirasi Pengiraan secara pantas dan dapat menyelesaikan banyak masalah. Pada tahun 1996. Membaca Dan Mendengar Kebolehan membaca secara kuat. memahami dan maklumat untuk menyelesaikan masalah dengan pantas.     4 PENGENALAN DAN NOMBOR . Otak kanan mengingati corak dan imej manakala otak kiri mengira secara mental. Dari tahun 1996 hingga 2010. Kementerian Pelajaran Malaysia bersetuju untuk menggunakan abakus 4:1. Ingatan Kedua-dua otak kiri dan otak kanan aktif apabila menggunakan abakus.Abakus Dan Aritmetik Mental Enam Sebab Utama Penggunaan Abakus Dan Aritmetik Mental Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik  Penumpuan Semua deria utama digunakan apabila mengendalikan abakus.

tambah dan tolak. 5 PENGENALAN DAN NOMBOR . lima … tambah … 5+3=8 lapan tiga Sama dengan … Model Lisan Model Visual  Model lisan adalah sesuai bagi sebahagian murid.  Menggambarkan proses operasi dan hasilnya dalam minda B) C) Sikap    Disiplin diri Kepantasan Ketepatan Strategi Pelaksanaan    Dinyatakan di dalam kurikulum Matematik sekolah rendah. Menggunakan abakus dalam aktiviti pengiraan. Abakus merupakan satu alat untuk menguasai kemahiran mengira. Manakala sebahagian murid yang lain lebih memahami melalui model visual. Abakus menyediakan model visual yang paling baik untuk menguasai aritmetik mental. Menggunakan abakus sebagai model konsep untuk menguasai pemahaman tentang konsep nombor bulat.  Kelebihan Abakus Dan Aritmetik Mental?  Pengajaran Matematik konvensional biasanya menggunakan model lisan.Abakus Dan Aritmetik Mental Isi Kandungan Kurikulum Abakus Dan Aritmetik Mental A) Pengetahuan  Perwakilan Nombor  Tambah dan Tolak  Darab  Bahagi Kebolehan  Mengaplikasikan ilmu abakus dalam pengiraan aritmetik.

Jari hantu Jari manis Jari telunjuk Jari kelengking Ibu jari 6 PENGENALAN DAN NOMBOR .Abakus Dan Aritmetik Mental Bahagian-bahagian Abakus palang pemisah bingkai manik atas tiang Penggunaan Jari manik bawah  Nama jari-jari tangan.

PENGENALAN DAN NOMBOR 7 . Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah.Abakus Dan Aritmetik Mental Pergerakan Manik Hanya ibu jari.

Abakus Dan Aritmetik Mental Menggerakkan manik Contoh: Naik satu Turun satu Naik dua Turun dua Naik lima Turun lima Naik enam Turun enam Naik tujuh Turun tujuh 8 PENGENALAN DAN NOMBOR .

Abakus Dan Aritmetik Mental Menentukan nilai tempat dan nilai nombor Manik mempunyai nilai apabila mendekati palang pemisah. Ri Ra Pu Sa Nilai tempat Mewakili nilai 5 Mewakili nilai 1 Ri Ra Pu Sa 1 Ri Ra Pu Sa 8 Ri Ra Pu Sa 27 Ri Ra Pu Sa 50 Ri Ra Pu Sa 105 PENGENALAN DAN NOMBOR 9 .

1 Th H T O 6 Th H T O 11 Th H T O 2 Th H T O 7 Th H T O 12 Th H T O 3 Th H T O 8 Th H T O 13 Th H T O 4 Th H T O 9 Th H T O 14 Th H T O 5 Th H T O 10 Th H T O 15 Th H T O 10 PENGENALAN DAN NOMBOR .Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: Tuliskan nombor yang diwakili oleh abakus.

Abakus Dan Aritmetik Mental Lukis gambar kedudukan manik. 1 Th H T O 6 Th H T O 11 Th H T O 4 2 7 81 12 Th 717 Th H T O Th H T O H T O 8 56 1010 13 3 Th H T O 8 Th H T O Th H T O 16 4 9 85 14 1616 Th H T O Th H T O Th H T O 20 101 5408 15 Th H T O 5 Th H T O 10 Th H T O 66 302 15 105 PENGENALAN DAN NOMBOR 11 .

.

.

.

manik di setiap tiang mencukupi untuk digerakkan bagi mendapatkan jawapan.Abakus Dan Aritmetik Mental TAMBAH TERUS Pengenalan: Tambah terus. naik 2 pada tiang sa Jawapan 3 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS 15 . Contoh 1: Pengiraan Abakus 1+2= Mula. naik 1 pada tiang sa Tambah 2. naik 1 pada tiang sa Tambah 2. naik 2 pada tiang sa Jawapan 3 Aritmetik Mental 1+2= Mula.

naik 6 pada tiang sa Jawapan 7 Aritmetik Mental 1+6= Mula. naik 6 pada tiang sa Jawapan 7 16 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS . naik 1 pada tiang sa Kemudian. naik 1 pada tiang sa Kemudian.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 1+6= Mula.

naik 5 pada tiang sa Jawapan 27 Aritmetik Mental 12 + 15 = Mula. naik 5 pada tiang sa Jawapan 27 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS 17 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 12 + 15 = Mula. naik 12 Tambah 15. naik 1 pada tiang puluh. naik 12 Tambah 15. naik 1 pada tiang puluh.

naik 2 pada tiang sa Jawapan 198 Aritmetik Mental 136 + 62 = Mula. naik 136 Tambah 62. naik 2 pada tiang sa Jawapan 198 18 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS . naik 6 pada tiang puluh. naik 136 Tambah 62. naik 6 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 136 + 62 = Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 493 + 506 = Mula. naik 6 pada tiang sa PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS 19 . Jawapan 999 naik 5 pada tiang ratus. naik 493 Tambah 506. naik 493 Tambah 506. Jawapan 999 naik 5 pada tiang ratus. naik 6 pada tiang sa Aritmetik Mental 493 + 506 = Mula.

9. 4. 3. 10. 5. 2. 8.Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 3: 1. 7. 6. 324 145 672 125 133 289 721 641 815 720 + + + + + + + + + + 25 52 12 63 56 210 205 256 153 267 = = = = = = = = = = 96 42 85 32 45 61 72 24 43 51 + + + + + + + + + + 2 6 3 12 53 13 26 25 55 23 = = = = = = = = = = 1 2 2 4 3 4 6 7 8 6 + + + + + + + + + + 1 1 2 5 1 5 2 1 1 3 = = = = = = = = = = 20 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS .

naik 3 pada tiang sa. 4. 5 5 5 1 4 3 2 2 3 Latihan 1 Tuliskan Kawan Kecil bagi nombor yang diberi 1. naik 2 pada tiang sa Tambah 3. Kawan Kecil bagi 3 ialah________ Kawan Kecil bagi 4 ialah________ Kawan Kecil bagi 1 ialah________ Kawan Kecil bagi 2 ialah_______ Tambah Kombinasi 5 Kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. Tetapi manik bawah tidak mencukupi. PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 21 . 3. Contoh 1: Pengiraan Abakus 2+3= Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental Tambah Kombinasi 5 Pengenalan Kawan Kecil Kawan Kecil merupakan kombinasi 5. Oleh itu Kawan Kecil digunakan. 2.

naik 5 turun 2 Jawapan 5 22 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 . naik 2 Tambah 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu. 5 3 2 Oleh itu. naik 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. naik 5 dan turun 2 Jawapan 5 Aritmetik Mental 2+3= Mula.

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 23 . naik 12. tetapi manik bawah tidak mencukupi Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Tambah 53. naik 12. naik 5 pada tiang puluh dan naik 3 pada tiang sa. 5 3 2 Oleh itu. Tambah 53.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 12 + 53 = Mula. naik 5 pada tiang puluh dan naik 3 pada tiang sa. naik 5 turun 2 Jawapan 65 Aritmetik Mental 12 + 53 Mula.

naik 25. Naik 4 pada tiang sa Jawapan 69 24 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 . 5 3 2 Oleh itu. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. Tambah 44. 5 4 1 Oleh itu. naik 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. naik 5 turun 2 Jawapan 65 Contoh 3: Pengiraan Abakus 25 + 44 = Mula. naik 5 dan turun 1.

naik 25.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 25 + 44 = Mula. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. naik 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. 5 4 1 Oleh itu. naik 5 dan turun 1. Naik 4 pada tiang sa Jawapan 69 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 25 . Tambah 44.

Tambah 25. naik 5 pada tiang sa. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. naik 5 turun 3. naik 44. Jawapan 69 26 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 . naik 2 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. 5 2 3 Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 44 + 25 = Mula.

naik 44. 5 2 3 Oleh itu. naik 2 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. naik 5 pada tiang sa. Tambah 25.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 44 + 25 = Mula. naik 5 turun 3. Jawapan 69 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 27 .

Naik 4 pada tiang ratus. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. naik 132.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 132 + 415 = Mula. tetapi manik bawah tidak mencukupi. 5 4 1 Naik 5 dan turun 1 Naik 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa Jawapan 547 28 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 . Tambah 415.

naik 132. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Tambah 415. 5 4 1 Naik 5 dan turun 1 Naik 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa Jawapan 547 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 29 . Naik 4 pada tiang ratus.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 132 + 415 = Mula.

5 2 3 Oleh itu. naik 5 dan turun 2 Naik 2 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 6: Pengiraan Abakus 243 + 324 = Mula. 5 4 1 Oleh itu. Tambah 324. naik 5 dan turun 3 Naik 4 pada tiang sa. Naik 3 pada tiang ratus. naik 243. tetapi manik bawah tidak mencukupi . Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 3 2 Oleh itu. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. tetapi manik bawah tidak mencukupi. naik 5 dan turun 1 Jawapan 567 30 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 .

Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4 1 Oleh itu. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2 3 Oleh itu. tetapi manik bawah tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 243 + 324 = Mula. naik 5 dan turun 2 Naik 2 pada tiang puluh. Naik 3 pada tiang ratus. naik 243. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. tetapi manik bawah tidak mencukupi. naik 5 dan turun 3 Naik 4 pada tiang sa. 5 3 2 Oleh itu. Tambah 324. naik 5 dan turun 1 Jawapan 567 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 31 . tetapi manik bawah tidak mencukupi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 1+4 = 2+3 = 2+4 = 3+2 = 3+3 = 6) 7) 8) 9) 10) 3+4 = 4+1 = 4+2 = 4+3 = 4+4 = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 23 + 23 = 34 + 35 = 32 + 45 = 62 + 14 = 41 + 54 = 6) 7) 8) 9) 10) 32 + 24 = 43 + 54 = 32 + 44 = 42 + 33 = 82 + 14 = Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 324 + 325 = 612 + 243 = 782 + 214 = 345 + 353 = 732 + 244 = 6) 7) 8) 9) 10) 892 + 104 = 453 + 534 = 621 + 144 = 342 + 524 = 452 + 523 = 32 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 .

3. Oleh itu. 6. 8. 5. turunkan Kawan Besar dan bawa 1 pada tiang di sebelah kiri. 7.Abakus Dan Aritmetik Mental Tambah Kombinasi 10 Pengenalan Kawan Besar Kawan Besar merupakan kombinasi dua nombor yang memberi jawapan 10 10 10 10 10 10 1 9 10 2 8 10 3 7 10 4 6 10 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 Latihan 1 Tuliskan Kawan Besar bagi nombor yang diberi 1. Kawan Besar digunakan. 9. Kawan Besar bagi 1 ialah Kawan Besar bagi 2 ialah Kawan Besar bagi 3 ialah Kawan Besar bagi 4 ialah Kawan Besar bagi 5 ialah Kawan Besar bagi 6 ialah Kawan Besar bagi 7 ialah Kawan Besar bagi 8 ialah Kawan Besar bagi 9 ialah Tambah Kombinasi 10 Kombinasi 10 digunakan apabila manik atas dan manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. 2. Apabila Kawan Besar digunakan. 4. PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 33 .

Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1 10 9 1 Oleh itu. naik 1. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1 10 9 1 34 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 . turun 1. Jawapan 10 Aritmetik Mental 1+9= Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1: Pengiraan Abakus 1+9= Mula. tetapi manik tidak mencukupi. Naik 9. naik 1 Tambah 9. Tambah 9. Naik 9. bawa 1 pada tiang puluh.

turun 2. bawa 1 pada tiang puluh. Tambah 8. PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 35 . Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. tetapi manik tidak mencukupi. Naik 8. 10 8 2 Oleh itu. naik 3. Naik 8. bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 11 Aritmetik Mental 3+8= Mula. Tambah 8. Jawapan 10 Contoh 2: Pengiraan Abakus 3+8= Mula. tetapi manik tidak mencukupi. turun 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Oleh itu. naik 3.

bawa 1 pada tiang puluh. 10 8 2 Oleh itu. 10 9 1 Oleh itu. turun 2. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. naik 34 Tambah 95.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. Jawapan 11 Contoh 3: Pengiraan Abakus 34 + 95 = Mula. naik 9 pada tiang puluh. turun 1. bawa 1 pada tiang ratus 36 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 . tetapi manik tidak mencukupi.

Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Naik 5 pada tiang sa Jawapan 129 Aritmetik Mental 34 + 95 = Mula. turun 1. bawa 1 pada tiang ratus. 10 9 1 Oleh itu. Naik 5 pada tiang sa Jawapan 129 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 37 . naik 34 Tambah 95. naik 9. tetapi manik tidak mencukupi.

turun 2. Jawapan 428 38 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 . naik 145. 10 8 2 Oleh itu. bawa1 pada tiang ratus. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. kemudian naik 8 pada tiang puluh. Tambah 283.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 145 + 283 = Mula. Naik 2 pada tiang ratus. Naik 3 pada tiang sa.

Naik 2 pada tiang ratus. kemudian naik 8 pada tiang puluh. bawa 1 pada tiang ratus.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 145 + 283 = Mula. naik 145. Naik 3 pada tiang sa Jawapan 428 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 39 . turun 2. Tambah 283. tetapi manik tidak mencukupi. 10 8 2 Oleh itu. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2.

1 pada tiang ratus. naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. bawa 1 pada tiang puluh. Tambah 184.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 227 + 184 = Mula. bawa 1 pada tiang ratus. 10 8 2 Oleh itu. tetapi manik tidak mencukupi. turun 6. Fikir! Kawan Besar bagi 4 ialah 6. turun 2. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10 4 6 Oleh itu. Naik 4 pada tiang sa. naik 227. Jawapan 411 40 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 .

bawa 1 pada tiang ratus. Fikir! Kawan Besar bagi 4 ialah 6. Tambah 184. 10 4 6 Oleh itu. turun 2. kemudian naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 227 + 184 = Mula. tetapi manik tidak mencukupi. Jawapan 411 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 41 . Naik 4 pada tiang sa. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10 8 2 Oleh itu. bawa 1 pada tiang puluh. naik 227. turun 6. Naik 1 pada tiang ratus.

41 32 41 62 35 + + + + + 84 82 75 29 55 = = = = = Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 131 435 625 738 217 + + + + + 586 555 284 182 594 = = = = = 6) 7) 8) 9) 10) 642 631 245 789 568 + + + + + 260 299 582 132 312 = = = = = 42 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 . 10. 8. 9.Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 3 4 5 6 7 + + + + + 8 7 5 9 4 = = = = = 6) 7) 8) 9) 10) 2 1 8 9 3 + + + + + 8 9 4 3 8 = = = = = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 13 24 42 45 62 + + + + + 28 17 49 62 29 = = = = = 6. 7.

Tambah 6. Oleh itu. Kita gunakan Kawan Besar tetapi manik tidak mencukupi. naik 6. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 6 ialah 4 10 6 4 Turun 4. Contoh 1: Pengiraan Abakus 6+6= Mula. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 . turun 5 dan bawa 1. Jawapan 12 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 43 . tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Tambah Gabungan Kombinasi 5 dan Kombinasi 10 Tambah gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik tidak cukup untuk melaksanakan operasi. Kawan Kecil dinaikkan. 5 4 1 Naik 1. turun 5. bawa 1 pada tiang puluh.

Tambah 6. naik 6. Jawapan 12 44 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . 5 4 1 Naik 1. tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 6+6= Mula. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 6 ialah 4 10 6 4 Turun 4. turun 5. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 . bawa 1 pada tiang puluh.

turun 5. naik 16. Naik 3. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 16 + 8 = Mula. tetapi manik bawah tidak mencukupi. 5 2 3 Jawapan 24 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 45 . 10 8 2 Turun 2. tetapi manik tidak mencukupi. Tambah 8. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. bawa 1 pada tiang puluh.

bawa 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 16 + 8 = Mula. naik 16. tetapi manik tidak mencukupi. turun 5. Naik 3. Tambah 8. 10 8 2 Turun 2. tetapi manik tidak mencukupi. 5 2 3 Jawapan 24 46 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3.

Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 50 + 80 = Mula. naik 50 Tambah 80. turun 5. naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. bawa 1 pada tiang ratus. Naik 3. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2 10 8 2 Turun 2 pada puluh. 5 2 3 Jawapan 130 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 47 . tetapi manik tidak mencukupi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 50 + 80 = Mula. tetapi manik tidak mencukupi. naik 50 Tambah 80. Jawapan 130 48 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . tetapi manik tidak mencukupi pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2 10 8 2 Turun 2 pada tiang puluh. naik 8 pada tiang puluh. turun 5. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2 3 Naik 3. bawa 1 pada tiang ratus.

bawa 1 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 115 + 7 = Mula. naik 7. Jawapan 122 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 49 . 5 3 2 Naik 2. tetapi manik tidak mencukupi. turun 5. tetapi manik tidak mencukupi. naik 115 Tambah 7. 10 7 3 Turun 3 pada tiang sa. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3.

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. naik 115 Tambah 7. tetapi manik tidak mencukupi. 5 3 2 Naik 2. bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 122 50 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 115 + 7 = Mula. 10 7 3 Turun 3 pada tiang sa. turun 5. naik 7 pada tiang sa tetapi manik tidak mencukupi.

Tambah 27.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 666 + 27 = Mula. tetapi manik bawah tidak mencukupi. naik 666. 10 7 3 Naik 3 pada tiang sa. bawa 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. Jawapan 693 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 51 . turun 5. 5 3 2 Naik 2. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. naik 2 pada tiang puluh Naik 7 pada tiang sa.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 666 + 27 = Mula. Jawapan 693 52 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . tetapi manik bawah tidak mencukupi. bawa 1 pada puluh. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 10 7 3 Naik 3 pada tiang sa. turun 5. tetapi manik tidak mencukupi. 5 3 2 Naik 2. naik 666. Tambah 27. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. naik 2 pada tiang puluh Naik 7 pada tiang sa.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 5 + 6 = 2) 6 + 8 = 3) 7 + 7 = 4) 8 + 6 = 5) 25 + 7 = 6) 6 + 36 = 7) 17 + 17 = 8) 56 + 86 = 9) 78 + 75 = 10) 79 + 71 = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 115 + 6 125 + 7 225 + 8 146 + 6 626 + 7 328 + 6 525 + 8 757 + 7 885 + 9 776 + 7 = = = = = = = = = = Latihan 3 1) 612 + 748 2) 675 + 879 3) 787 + 667 4) 555 + 967 5) 856 + 686 6) 795 + 226 7) 135 + 788 8) 154 + 974 9) 547 + 557 10) 365 + 865 = = = = = = = = = = PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 53 .

.

.

.

manik di setiap tiang mencukupi untuk digerakkan bagi mendapatkan jawapan. Contoh 1: Pengiraan abakus 2–1= Mula. Naik 2 pada tiang sa Tolak 1. naik 2 Tolak 1.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK TERUS Pengenalan: Bagi menolak terus. turun 1 Jawapan 1 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 57 . turun 1 Jawapan 1 Aritmetik Mental 2–1= Mula.

turun 1 Jawapan 5 Aritmetik Mental 6–1= Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental CONTOH 2: Pengiraan abakus 6–1= Mula. naik 6 pada tiang sa Tolak 1. naik 6 Tolak 1. turun 1 Jawapan 5 58 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

turun 5 Jawapan 11 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 59 . naik 16 Tolak 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 16 – 5 = Mula. Naik 1 pada tiang puluh. turun 5 Jawapan 11 Aritmetik Mental 16 – 5 = Mula. 6 pada tiang sa Tolak 5. naik 16.

naik 28. naik 2 pada tiang puluh. naik 28. naik 8 pada tiang sa Tolak 13. turun 1 pada tiang puluh Turun 3 pada tiang sa Jawapan 15 Aritmetik Mental 28 – 13 = Mula. turun 1 pada tiang puluh Turun 3 pada tiang sa Jawapan 15 60 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . Naik 2 pada tiang puluh dan 8 pada tiang sa.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan abakus 28 – 13 = Mula. Tolak 13.

naik 1 pada tiang ratus. naik 4 pada tiang puluh dan naik 9 pada tiang sa Tolak 36. naik 149 Tolak 36. turun 3 pada tiang puluh Turun 6 pada tiang sa Jawapan 113 Aritmetik Mental 149 – 36 = Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 149 – 36 = Mula. naik 149. Turun 3 pada tiang puluh Turun 6 pada tiang sa Jawapan 113 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 61 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 3: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 146 247 924 752 398 879 337 449 999 915 – – – – – – – – – – 25 31 22 51 75 655 126 138 875 215 = = = = = = = = = = 19 58 79 54 98 19 65 48 99 87 – – – – – – – – – – 6 5 3 2 5 14 55 33 75 52 = = = = = = = = = = 2 3 4 4 3 4 9 8 9 7 – – – – – – – – – – 1 2 3 4 1 2 6 7 5 2 = = = = = = = = = = 62 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

Contoh 1: Pengiraan Abakus 7–3 = Mula. 4.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK KOMBINASI 5 Pengenalan Kawan Kecil “Kawan Kecil” ialah kombinasi 5 5 1 5 2 5 3 1 5 4 4 Latihan 1: 3 2 Tuliskan “Kawan Kecil” bagi nombor yang diberi 1. Oleh itu kita menggunakan Kawan Kecil di mana kita naikkan Kawan Kecil dan turunkan 5. turun 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi. naikkan 7 Tolak 3. Kawan Kecil bagi 2 Kawan Kecil bagi 3 Kawan Kecil bagi 1 Kawan Kecil bagi 4 ialah ialah ialah ialah ________ ________ ________ ________ Tolak kombinasi 5 Tolak kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk ditolak tetapi manik atas cukup ditolak. PENOLAKAN: KOMBINASI 5 63 . 2. 3.

naik 2. Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Jawapan 4 64 PENOLAKAN: KOMBINASI 5 . naik 7 Tolak 3. turun 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi. turun 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Oleh itu. Jawapan 4. Aritmetik Mental 7–3 = Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 67 – 32 = Mula. turun 2 pada tiang sa. turun 3 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi . naik 2 dan turunkan 5 Tolak 2. Jawapan: 35. naik 67 Tolak 32. Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Oleh itu. PENOLAKAN: KOMBINASI 5 65 .

66 PENOLAKAN: KOMBINASI 5 . Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Oleh itu. naikkan 67 Tolak 32. Jawapan 35.Abakus Dan Aritmetik Mental Mental Aritmetik 67 – 32 = Mula. naik 2 dan turun 5 Tolak 2. turun 3 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. turun 2 pada tiang sa.

turunkan 1 pada tiang ratus Tolak 4. turun 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 264 – 142 = Mula. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1 5 4 1 Oleh itu. naik 1 dan turun 5 Tolak 2. PENOLAKAN: KOMBINASI 5 67 . Jawapan 122. turun 2 pada tiang sa. naik 264 Tolak 142.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 264 – 142 = Mula. naik 264 Tolak 142. turun 1 pada tiang ratus Turun 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 5 4 1 Oleh itu. Jawapan 122. naik 1 dan turun 5 Tolak 2. 68 PENOLAKAN: KOMBINASI 5 . turun 2 pada tiang sa.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 3: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 354 612 782 345 732 892 453 621 541 452 – – – – – – – – – – 242 302 482 224 422 452 233 220 321 322 = = = = = = = = = = 63 47 82 62 47 35 45 72 58 62 – – – – – – – – – – 31 24 41 30 23 12 14 42 13 42 = = = = = = = = = = 5 6 7 6 8 5 6 7 5 5 – – – – – – – – – – 1 3 4 2 4 2 4 3 3 4 = = = = = = = = = = PENOLAKAN: KOMBINASI 5 69 .

Oleh itu. kita gunakan Kawan Besar. 10 9 10 8 10 7 1 10 2 10 3 10 4 6 5 5 6 4 10 3 10 2 10 1 7 8 9 Tolak kombinasi 10: Tolak kombinasi 10 digunakan apabila manik bawah dan manik atas tidak mencukupi untuk ditolak. Ia digunakan apabila kita ambil 1 dan naikkan Kawan Besar pada tiang disebelah kanan.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK KOMBINASI 10 Kawan Besar (Kombinasi 10) Kawan Besar ialah kombinasi dua nombor apabila ditambah menjadi 10. 70 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 .

Fikir! Kawan Besar bagi 1 ialah 9. turun 1. 5. Naik 9 pada tiang sa Jawapan 9 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 71 . 10 1 9 Ambil 1 pada tiang puluh 4. naik 10 Tolak 1. 3. 2. Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1: Pengiraan Abakus 10 – 1 = 1. tetapi manik pada tiang sa tidak mencukupi.

5. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar 1 ialah 9. Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 10 – 1 = 1. naik 10 Tolak 1. 1 9 Ambil 1 pada tiang puluh 4. 10 3. 2. turun 1. Naik 9 pada tiang sa Jawapan 9 72 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 .

Jawapan 5 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 73 . 5 5 Ambil 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa 6. tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 20 – 15 = 2. 10 Turun 5 pada tiang sa. Fikir! Kawan Besar 5 ialah 5. Mula. 4. 5. naik 20 Tolak 15. turun 1 pada tiang puluh 3.

Mula. naik 20 Tolak 15. Tetapi manik tidak mencukupi. turun 1 pada tiang puluh 3. 5. 5 5 4. Ambil 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa 6. 10 Turun 5 pada tiang sa. Fikir! Kawan Besar bagi 5 ialah 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 1. Jawapan 5 74 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . 20 – 15 = 2.

4. Ambil 1 pada tiang ratus 8 2 5. Naik 2 pada tiang puluh Turun 3 pada tiang sa 6. 2. naik 168 Tolak 83. tetapi manik tidak mencukupi. Mula. turun 8 pada tiang puluh. Jawapan 85 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 75 . Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan abakus 168 – 83 = 1. 10 3.

Mula. 3. 2. Jawapan 85 76 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 .Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 168– 83 = 1. 10 8 2 Ambil 1 pada tiang ratus 4. naik 168 Tolak 83. turun 8 pada tiang puluh. Naik 2 pada tiang puluh turun 3 pada tiang sa 6. 5. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2.

Ambil 1 pada tiang ratus 9 4. Naik 1 pada tiang puluh 6. Mula . naik 423 Tolak 291.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 1. 10 3. 1 5. turun 2 pada tiang ratus. Tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. 423 – 291 = 2. Turun 1 pada tiang sa Jawapan 132 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 77 . Turun 9 pada tiang puluh.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik mental 423– 291 = 1. naik 423 Tolak 291. Jawapan 132 78 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . 5. Turun 9 pada tiang puluh. Mula. Naik 1 pada tiang puluh Turun 1 pada tiang sa 6. turun 2 pada tiang ratus. 3. 2. Fikir! Kawan Besar 9 ialah 1 10 9 1 Ambil 1 pada tiang ratus 4.

Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2 Ambil 1 pada tiang ribu. tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 1000 – 800 = Mula. naik 1000 Tolak 800. Naik 2 pada tiang ratus Jawapan 200 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 79 . turun 8 pada tiang ratus.

tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 1000 – 800 = Mula. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2 Ambil 1 pada tiang ribu Naik 2 pada tiang ratus Jawapan 200 80 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . naik 1000 Tolak 800. turun 8 pada tiang ratus.

3. 4. 10 – 3 = 12 – 3 = 10 – 2 = 11 – 2 = 21 – 4 = 6) 7) 8) 9) 10) 41 – 4 = 70 – 4 = 61 – 3 = 90 – 3 = 81 – 2 = Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 70 – 11 = 80 – 52 = 45 – 27 = 62 – 55 = 32 – 18 = 6) 7) 8) 9) 10) 93 – 24 = 42 – 23 = 85 – 29 = 98 – 39 = 85 – 66 = Latihan 3: 1) 2) 3) 4) 5) 210 – 9 = 416 – 9 = 512 – 4 = 445 – 26 = 397 – 39 = 6) 7) 8) 9) 10) 341 – 29 = 228 – 19 = 720 – 585 = 826 – 189 = 942 – 558 = PENOLAKAN: KOMBINASI 10 81 .Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK KOMBINASI 10 Latihan 1: 1. 2. 5.

Fikir! Kawan Besar 6 ialah 4. Contoh 1: Pengiraan Abakus 12 – 6 = Mula. tetapi manik tidak mencukupi. 10 6 4 Ambil 1 pada tiang puluh. turun 1. Kita akan menggunakan Kawan Besar. naik 12. kita menggunakan Kawan Kecil. Turun 6.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 Tolak gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik pada tiang tidak mencukupi untuk menjalankan operasi tolak. Tolak 6. tetapi manik tidak mencukupi. 82 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . 5 4 1 Naik 5. Jawapan 6. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1. naik 4 pada tiang sa. Oleh itu.

naik 4 pada tiang sa. turun 1. 5 4 1 Naik 5. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Tolak 6.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 12 – 6 = Mula. naik 12. tetapi manik tidak mencukupi. 10 6 4 Ambil 1 pada tiang puluh. Jawapan 6 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 83 . Turun 6. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1 . Fikir! Kawan Besar 6 ialah 4.

tetapi manik tidak mencukupi. naik 43 Tolak 18. 5 2 3 Naik 5 dan turun 3 Jawapan 25 84 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . Tolak 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2. Tolak 8 pada tiang sa.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 43 – 18 = Mula. 10 8 2 Ambil 1 pada tiang puluh. naik 2 pada tiang sa tetapi manik bawah pada tiang sa tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 2 ialah 3.

Tolak 8 pada tiang sa tetapi manik tidak mencukupi . 10 8 2 Oleh itu. Kawan Besar 8 ialah 2. naik 43 Tolak 18. 2 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 85 . 5 3 Naik 5 dan turun 3. Fikir. tetapi manik bawah pada tiang sa tidak mencukupi. ambil 1 pada tiang puluh dan naik 2 pada tiang sa. Jawapan 25. Fikir! Kawan Kecil 2 ialah 3. Turun 1 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 43 – 18 = Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11 12 13 12 14 14 21 32 43 54 – – – – – – – – – – 6 6 8 7 7 9 6 7 8 9 = = = = = = = = = = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 41 53 62 73 52 83 64 84 72 54 – – – – – – – – – – 26 28 57 37 16 48 58 37 27 39 = = = = = = = = = = Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 211 544 314 212 146 342 123 328 624 923 – – – – – – – – – – 6 7 9 60 94 17 16 73 576 777 = = = = = = = = = = 86 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

.

.

Istilah      Nombor pendarab Nombor yang didarab Hasil darab Jadual Pendaraban Simbol darab PENDARABAN 89 . KONSEP PENDARABAN Pendaraban ialah algoritma yang melibatkan penambahan berulang bagi beberapa nombor yang sama. contoh: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 4 × 3 = 12 2.Abakus Dan Aritmetik Mental PENDARABAN 1. Nama semua bahagian pendaraban 4 × 3 = 12 Nombor pendarab Hasil darab Nombor yang didarab 3.

Abakus Dan Aritmetik Mental 4. Fakta Asas (Pengenalan) Fakta asas darab mesti dihafal. Hasil darab diletakkan bermula dari sebelah kiri abakus. Pengenalan kepada pengiraan abakus dalam pendaraban Murid haruslah  Menguasai penambahan dan penolakan  Menghafal rumus pendaraban fakta asas  Mengetahui di mana untuk meletakkan hasil darab pada abakus 5. Dalam pengiraan abakus. Meletakkan hasil darab Ia diletakkan di bahagian sebelah kiri abakus Mulakan dari tiang pertama di sebelah kiri 6. Murid seharusnya dapat meletakkan hasil darab pada tiang yang betul apabila soalan diberikan. Oleh itu. yang memenuhi dua tiang. 2 × 2 sama dengan 04 dan bukan hanya 4. Contoh 1: 2 × 2 = 04 0 4 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus 90 PENDARABAN . hasil darab adalah sentiasa nombor dua digit.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 9 × 1 = 09 0 9 Naikkan 09 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus Contoh 3: 2 × 8 = 16 1 6 Naikkan 16 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus Contoh 4: 6 × 7 = 42 4 2 Naikkan 42 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus PENDARABAN 91 .

Contoh: 4 × 4 = 16 1) 2×3= 2) 2×5= 3) 7×1= 4) 8×4= 5) 9×5= 6) 3×7= 92 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: Lukis manik-manik untuk mewakili hasil darab bagi soalan-soalan berikut.

0 Langkah 2: 2 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua. murid harus menguasai  Penambahan nombor pada abakus  Fakta asas darab Contoh 1: Langkah 1: 13 × 2 = 1 × 2 = 02 Naikkan 02 bermula dari tiang pertama.Abakus Dan Aritmetik Mental 7. 0 Jawapan: 13 × 2 = 26 6 2 6 PENDARABAN 93 . 2 digit × 1 digit Sebelum mendarab nombor 2 digit dengan nombor 1 digit.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Langkah 1: . 0 Langkah 2: 8 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua. 0 Jawapan: 21 × 4 = 84 4 8 Latihan: 1) 4) 13 × 2 = 12 × 4 = 2) 5) 24 × 2 = 11 × 7 = 4 3) 6) 33 × 3 = 11 × 9 = 94 PENDARABAN . 21 × 4 = 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama.

1 Jawapan: 13 × 6 = 78 8 7 8 PENDARABAN 95 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Langkah 1: 13 × 6 = 1 × 6 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang pertama. 0 Langkah 2: 6 3 × 6 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang kedua.

1 Jawapan: 24 × 4 = 96 6 9 6 Latihan: 1) 4) 7) 18 × 2 = 19 × 4 = 12 × 7 = 2) 5) 8) 27 × 2 = 13 × 5 = 13 × 7 = 3) 6) 9) 25 × 3 = 13 × 6 = 12 × 8 = 96 PENDARABAN . 0 Langkah 2: 8 4 × 4 = 16 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Langkah 1: 24 × 4 = 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama.

2 Langkah 2: 0 1 × 5 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang kedua 0 Jawapan: 41 × 5 = 205 5 2 0 5 PENDARABAN 97 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Langkah 1: 41 × 5 = 4 × 5 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang pertama.

1 Langkah 2: 2 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 6: Langkah 1: 32 × 4 = 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama. 0 Jawapan: 32 × 4 = 128 8 1 2 8 Latihan: 1) 4) 7) 81 × 2 = 82 × 4 = 91 × 7 = 2) 5) 8) 43 × 3 = 51 × 5 = 41 × 8 = 3) 6) 9) 61 × 4 = 71 × 5 = 31 × 9 = 98 PENDARABAN .

1 Langkah 2: 6 3 × 8 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 7: Langkah 1: 23 × 8 = 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang pertama. 2 Jawapan: 23 × 8 = 184 4 1 8 4 PENDARABAN 99 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 8: Langkah 1: 36 × 4 = 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama. 1 Langkah 2: 2 6 × 4 = 24 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua. 2 Jawapan: 36 × 4 = 144 4 1 4 4 Latihan: 1) 4) 7) 89 × 2 = 87 × 4 = 54 × 7 = 2) 5) 8) 47 × 3 = 77 × 5 = 97 × 8 = 3) 6) 9) 56 × 4 = 82 × 6 = 72 × 9 = 100 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 9: Langkah 1: 28 × 4 = 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu. 3 Jawapan: 28 × 4 = 112 2 1 1 2 PENDARABAN 101 . 0 Langkah 2: 8 4 × 8 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang kedua.

0 Langkah 2: 9 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua. 1 Jawapan: 34 × 3 = 102 2 1 Latihan: 1) 4) 7) 34 × 3 = 18 × 6 = 19 × 8 = 2) 5) 8) 0 2 38 × 3 = 16 × 7 = 15 × 9 = 3) 6) 9) 27 × 4 = 16 × 8 = 19 × 9 = 102 PENDARABAN . Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 10: Langkah 1: 34 × 3 = 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang pertama.

1 Langkah 2: 8 7 × 3 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang kedua. 2 Jawapan: 67 × 3 = 201 1 2 0 1 PENDARABAN 103 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 11: Langkah 1: 67 × 3 = 6 × 3 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang pertama. Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu.

2 Langkah 2: 8 7 × 7 = 49 Naikkan 49 bermula dari tiang kedua Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 12: Langkah 1: 47 × 7 = 4 × 7 = 28 Naikkan 28 bermula dari tiang pertama. 4 Jawapan: 47 × 7 = 329 9 3 Latihan: 1) 4) 7) 67 × 3 = 72 × 7 = 39 × 8 = 2) 5) 8) 2 9 76 × 4 = 87 × 7 = 24 × 9 = 3) 6) 9) 37 × 6 = 26 × 8 = 68 × 9 = 104 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 13: Langkah 1:

30 × 4 =
3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

1
Langkah 2:

2

0 × 4 = 00 0 × 4 ialah 00 dan tidak ada pergerakan manik bagi soalan-soalan di mana hasil darabnya mempunyai sifar di nilai tempat sa. Tentukan bilangan tiang yang dipenuhi oleh hasil darab seperti berikut.

30 × 4 (2 digit) + (1 digit)

=

120 (3 tiang)

Oleh itu hasil darab 30 × 4 = mesti memenuhi 3 tiang

Jawapan: 30 × 4= 120

1

2

0

PENDARABAN

105

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 14: Langkah 1:

40 × 5 =
4 × 5 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang pertama.

2
Langkah 2:

0

0 × 5 = 00 0 × 5 ialah 00 dan tidak ada pergerakan manik bagi soalan-soalan dimana hasil darabnya mempunyai sifar di nilai tempat sa. Tentukan bilangan tiang yang dipenuhi oleh hasil darab seperti berikut.

40 × 5 = 200 (2 digit) + (1 digit) (3 tiang)
Oleh itu hasil darab 40 × 5 = mesti memenuhi 3 tiang

Jawapan: 40 × 5= 200

2

0

0

106

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 15: Langkah 1:

15 × 4 =
1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama.

0
Langkah 2:

4

5 × 4 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang kedua. Nota: Hanya satu ruang yang dipenuhi. Tentukan bilangan tiang yang dipenuhi oleh hasil darab.

2

0

Oleh itu, hasil darab 15 × 4 sepatutnya memenuhi 3 tiang bermula dari tiang pertama.

Jawapan: 15 × 4 = 60

6

0

PENDARABAN

107

Abakus Dan Aritmetik Mental

Latihan: 1) 25 × 2 = 2) 30 × 2 =

3)

45 × 2 =

4)

82 × 2 =

5)

30 × 3 =

6)

50 × 3 =

7)

70 × 3 =

8)

90 × 3 =

9)

68 × 4 =

10)

24 × 4 =

11)

67 × 4 =

12)

76 × 4 =

13)

20 × 5 =

14)

30 × 5 =

15)

40 × 5 =

16)

50 × 5 =

17)

60 × 6 =

18)

66 × 6 =

19)

30 × 7 =

20)

70 × 7 =

21)

35 × 8 =

4)

50 × 8 =

22)

75 × 8 =

23)

40 × 9 =

24)

60 × 9 =

25)

80 × 9 =

108

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Aritmetik Mental Oleh kerana matlamat abakus ialah aritmetik mental, murid mestilah dilatih untuk menggambarkan proses pendaraban juga. Pendaraban nombor 2 digit dan nombor 1 digit secara pengiraan mental dan dengan cepat akan meningkatkan kebolehan murid untuk mendarab nombor pelbagai digit dengan nombor 1 digit. Dalam pengiraan mental, gambarkan manik-manik dan kumpulkan ia mengikut nilai tempat yang sama. Contoh 1: 26 × 4 = Langkah 1: Gambarkan 2 × 4 sebagai

Langkah 2: Selepas itu, gambarkan 6 × 4 sebagai

Langkah 3: Jelaslah ia menunjukkan manik pada tiang kedua bergabung untuk membentuk 10. Oleh itu 26 × 4 = 104

PENDARABAN

109

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 38 × 4 = Langkah 1: Gambarkan 3 × 4 sebagai Langkah 2: Selepas itu gambarkan 8 × 4 sebagai Langkah 3: Jelaslah ia menunjukkan manik pada tiang kedua bergabung untuk membentuk 5. Oleh itu. 38 × 4 = 152 Latihan 1) 3) 5) 26 × 6 = 43 × 7 = 67 × 4 = 2) 4) 6) 14 × 9 = 34 × 8 = 35 × 6 = 110 PENDARABAN .

3. Illustrasi abc × d a b c ×    d Jadual Rujukan: abc × d LANGKAH abc × d Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 a×d b×d c×d x x x x x x x x Sama dengan x x PENDARABAN 111 . Nombor didarab pada nilai tempat puluh. darab dengan nombor pendarab. Langkah pendaraban 1. 2.Abakus Dan Aritmetik Mental 8. Naikkan hasil darab dari tiang pertama di sebelah kiri abakus. Naikkan hasil darab dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. darab dengan nombor pendarab. Naikkan hasil darab dari tiang kedua di sebelah kiri abakus. Nombor didarab pada nilai tempat sa. Kebolehan untuk mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit akan meningkatkan kemahiran murid untuk mendarab dengan cepat dan pantas. murid mestilah telah menguasai pendaraban nombor 2 digit dengan nombor 1 digit. Nombor didarab pada nilai tempat ratus. darab dengan nombor pendarab. Nombor 3 Digit Darab Nombor 1 Digit Sebelum mencuba untuk mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit.

Langkah 2: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 236 × 2 = 472 112 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1: 236 × 2 = Langkah 1: 2 × 2 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 6 × 2 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 236 × 2 = 472 LANGKAH 236 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 2×2 3×2 6×2 0 4 0 6 1 2 2 7 Sama dengan 0 4 Contoh 2: 913 × 3 = Langkah 1: 9 × 3 = 27 Naikkan 27 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 1 × 3 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 113 .

Jawapan: 913 × 3 = 2739 Jadual Rujukan: 913 × 3 = 2739 LANGKAH 913 × 3 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 9×3 1×3 3×3 2 7 0 3 0 9 9 3 Sama dengan 2 7 114 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 271 × 4 = Langkah 1: 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 271 × 4 = 1084 PENDARABAN 115 . Langkah 3: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: 7 × 4 = 28 Naikkan 28 bermula dari tiang kedua.

116 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 271 × 4 = 1084 LANGKAH 271 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 2×4 7×4 1×4 0 8 2 8 0 4 4 8 Sama dengan 1 0 Contoh 4: 176 × 8 = Langkah 1: 1 × 8 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 7 × 8 = 56 Naikkan 56 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 6 × 8 = 48 Naikkan 48 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 176 × 8 = 1408 Jadual Rujukan: 176 × 8 = 1408 LANGKAH 176 × 8 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 1×8 7×8 6×8 0 8 5 6 4 8 8 0 Sama dengan 1 4 PENDARABAN 117 .

Langkah 3: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 842 × 3 = 2526 118 PENDARABAN . Langkah 2: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: 842 × 3 = Langkah 1: 8 × 3 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 842 × 3 = 2526 LANGKAH 842 × 3 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 8×3 4×3 2×3 2 4 1 2 0 6 6 2 Sama dengan 2 5 Contoh 6: 327 × 8 = Langkah 1: 3 × 8 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang pertama. PENDARABAN 119 . Langkah 2: 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 7 × 8 = 56 Naikkan 56 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 327 × 8 = 2616 Jadual Rujukan: 327 × 8 = 2616 LANGKAH 327 × 8 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 3×8 2×8 7×8 2 4 1 6 5 6 6 1 Sama dengan 2 6 120 PENDARABAN .

Jawapan: 503 × 7 = 3521 Jadual Rujukan: 503 × 7 = 3521 LANGKAH 503 × 7 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 5×7 0×7 3×7 3 5 0 0 2 1 1 2 Sama dengan 3 5 PENDARABAN 121 . Langkah 2: Langkah 3: 0 × 7 = 00 (Langkau) 3 × 7 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 7: 503 × 7 = Langkah 1: 5 × 7 = 35 Naikkan 35 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) 17) 19) 21) 23) 25) 27) 29) 116 × 2 = 119 × 5 = 513 × 2 = 811 × 7 = 364 × 2 = 271 × 4 = 386 × 3 = 189 × 5 = 673 × 2 = 831 × 8 = 555 × 2 = 883 × 6 = 606 × 2 = 706 × 4 = 403 × 7 = 2) 4) 6) 8) 10) 12) 14) 16) 18) 20) 22) 24) 26) 28) 30) 426 × 2 = 118 × 8 = 523 × 3 = 911 × 8 = 382 × 3 = 191 × 6 = 274 × 4 = 177 × 8 = 742 × 4 = 461 × 9 = 698 × 3 = 463 × 9 = 509 × 3 = 803 × 5 = 909 × 9 = 122 PENDARABAN .

Kaedah 2: a b c ×   d 3. Kepelbagaian Kaedah 1.Abakus Dan Aritmetik Mental 9. Kaedah 3: a b c ×   d PENDARABAN 123 . Kaedah 1: a b c ×    d 2.

Langkah 3: 8 × 4 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang ketiga. Kaedah 1: a b c ×    d Contoh: Langkah 1: 568 × 4 = 5 × 4 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 6 × 4 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental 1. 124 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 568 × 4 = 2272 Jadual Rujukan: 568 × 4 = 2272 Kaedah 1 LANGKAH 568 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 5×4 6×4 8×4 2 0 2 4 3 2 2 7 Sama dengan 2 2 Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 365 × 4 = 584 × 3 = 396 × 7 = 246 × 8 = 665 × 7 = 2) 4) 6) 8) 10) 879 × 2 = 463 × 4 = 726 × 6 = 693 × 5 = 935 × 9 = PENDARABAN 125 .

Jawapan: 149 × 2 = 298 126 PENDARABAN . Kaedah 2: a b c ×   d Contoh 1(a): 149 × 2 = Langkah 1: 14 × 2 = 028 Naikkan 028 bermula dari tiang pertama.Abakus Dan Aritmetik Mental 2. Langkah 2: 9 × 2 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 149 × 2 = 298 Kaedah 1 LANGKAH 149 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 1×2 4×2 9×2 0 2 0 8 1 8 8 9 Sama dengan 0 2 Kaedah 2 LANGKAH 149× 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 14 × 2 9×2 0 0 2 2 8 1 9 8 8 Sama dengan PENDARABAN 127 .

Jawapan: 816 × 2 = 1632 128 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1(b): 816 × 2 = Langkah 1: 81 × 2 = 162 Naikkan 162 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 6 × 2 = 12 Naikkan 18 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 816 × 2 = 1632 Kaedah 1 LANGKAH 816 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 8×2 1×2 6×2 1 6 0 2 1 2 2 3 Sama dengan 1 6 Kaedah 2 LANGKAH 816 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 81 × 2 6×2 1 1 6 6 2 1 3 2 2 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 318 × 3 = 129 × 5 = 518 × 3 = 619 × 4 = 916 × 2 = 2) 4) 6) 8) 10) 426 × 2 = 228 × 4 = 729 × 2 = 327 × 3 = 538 × 6 = PENDARABAN 129 .

Jawapan: 812 × 4 = 3248 130 PENDARABAN . Kaedah 3: a b c ×   d Contoh 1(a): 812 × 4 = Langkah 1: 8 × 4 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang pertama.Abakus Dan Aritmetik Mental 3. Langkah 2: 12 × 4 = 048 Naikkan 48 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 812 × 4 = 3248 Kaedah 1 LANGKAH 812 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 8×4 1×4 2×4 3 2 0 4 0 8 8 4 Sama dengan 3 2 Kaedah 3 LANGKAH 812 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 8×4 1×4 3 3 2 0 2 4 4 8 8 Sama dengan PENDARABAN 131 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1(b): 751 × 5 = Langkah 1: 7 × 5 = 35 Naikkan 35 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 751 × 5 = 3755 132 PENDARABAN . Langkah 2: 51 × 5 = 255 Naikkan 255 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 751 × 5 = 3755 Kaedah 1 LANGKAH 751 × 5 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 7×5 5×5 1×5 3 5 2 5 0 5 5 5 Sama dengan 3 7 Kaedah 3 LANGKAH 751 × 5 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 7×5 51 × 5 3 3 5 2 7 5 5 5 5 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 916 × 3 = 743 × 5 = 852 × 3 = 321 × 9 = 482 × 4 = 2) 4) 6) 8) 10) 653 × 4 = 422 × 6 = 728 × 5 = 541 × 7 = 352 × 8 = PENDARABAN 133 .

Nombor dua digit darab nombor dua digit Terdapat 2 kaedah bagaimana menyelesaikan pendaraban nombor 2 digit darab nombor 2 digit menggunakan abakus dan setiap kaedah boleh dikategorikan kepada 5 jenis.Abakus Dan Aritmetik Mental 10. Kaedah 1 ab × cd  a d b  ×   a d Jadual Rujukan: ab × cd (2d) × (2d) LANGKAH ab × cd Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 a×c b×c a×d b×d x x x x x x x x x x Sama dengan x x 134 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 1: 35 × 32 = 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua. Langkah 1: Langkah 2: 5 × 3 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 5 × 2 = 10 Naikkan 10 bermula dari tiang ketiga. PENDARABAN 135 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 35 × 32 = 1120 Jadual Rujukan: 35 × 32 = 1120 LANGKAH 35 × 32 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 3×3 5×3 3×2 6×2 0 9 1 0 5 6 1 0 0 2 Sama dengan 1 1 136 PENDARABAN .

PENDARABAN 137 . Langkah 1: Langkah 2: 3 × 1 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 2: 53 × 12 = 5 × 1 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 5 × 3 = 10 Naikkan 10 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 53 × 12 = 636 Jadual Rujukan: 53 × 12 = 636 LANGKAH 53 × 12 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 5×1 3×1 5×2 3×2 0 5 0 1 3 0 0 6 6 3 Sama dengan 0 6 138 PENDARABAN .

Langkah 4: 2 × 5 = 10 Naikkan 10 bermula dari tiang ketiga. Langkah 3: 3 × 5 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua. Langkah 1: Langkah 2: 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 3: 32 × 45 = 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama. PENDARABAN 139 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 32 × 45 = 1440 Jadual Rujukan: 32 × 45 = 1440 LANGKAH 32 × 45 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 3×4 2×4 3×5 2×5 1 2 0 1 8 5 1 0 0 4 Sama dengan 1 4 140 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 4: 48 × 42 = 4 × 4 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 8 × 4 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang kedua. Langkah 3: 4 × 2 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 8 × 2 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang ketiga. PENDARABAN 141 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 48 × 42 = 2016 Jadual Rujukan: 48 × 42 = 2016 LANGKAH 48 × 42 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 4×4 8×4 4×2 8×2 1 6 3 0 2 8 1 6 6 1 Sama dengan 2 0 142 PENDARABAN .

Langkah 1: Langkah 2: 7 × 6 = 42 Naikkan 42 bermula dari tiang kedua. Langkah 3: 8 × 9 = 72 Naikkan 72 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 7 × 9 = 63 Naikkan 63 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 5: 87 × 69 = 8 × 6 = 48 Naikkan 48 bermula dari tiang pertama. PENDARABAN 143 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 87 × 69 = 6003 Jadual Rujukan: 87 × 69 = 6003 LANGKAH 87 × 69 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 8×6 7×6 8×9 7×9 4 8 4 7 2 2 6 3 3 0 Sama dengan 6 0 Latihan: 1) 39 × 85 = 2) 26 × 67 = 3) 78 × 36 = 4) 47 × 94 = 5) 64 × 17 = 6) 18 × 12 = 7) 42 × 56 = 8) 74 × 29 = 9) 96 × 43 = 10) 34 × 78 = 144 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2 ab × cd  a b ×  c d Jadual Rujukan: ab × cd (2d) × (2d) LANGKAH ab × cd Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 ab × c ab × d x x x x x x x x x x Sama dengan PENDARABAN 145 .

Jawapan: 35 × 32 = 1120 Jadual Rujukan: 35 × 32 = 1120 LANGKAH 35 × 32 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 35 × 3 35 × 2 1 1 0 1 5 7 2 0 0 Sama dengan 146 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 1: 35 × 32 = 35 × 3 = 105 Naikkan 105 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 35 × 2 = 070 Naikkan 070 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 2: 53 × 12 = 53 × 1 = 053 Naikkan 053 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 53 × 2 = 106 Naikkan 106 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 53 × 12 = 636 Jadual Rujukan: 53 × 12 = 636 LANGKAH 53 × 12 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 53 × 1 53 × 2 0 0 5 1 6 3 0 3 6 6 Sama dengan PENDARABAN 147 .

Jawapan: 32 × 45 = 1440 Jadual Rujukan: 32 × 45 = 1440 LANGKAH 32 × 45 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 32 × 4 32 × 5 1 1 2 1 4 8 6 4 0 0 Sama dengan 148 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 3: 32 × 45 = 32 × 4 = 128 Naikkan 128 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 32 × 5 = 160 Naikkan 160 bermula dari tiang kedua.

Langkah 1: Langkah 2: 48 × 2 = 096 Naikkan 096 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 4: 48 × 42 = 48 × 4 = 192 Naikkan 192 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 48 × 42 = 2016 Jadual Rujukan: 48 × 42 = 2016 LANGKAH 48 × 42 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 48 × 4 48 × 2 1 2 9 0 0 2 9 1 6 6 Sama dengan PENDARABAN 149 .

Langkah 1: Langkah 2: 87 × 9 = 783 Naikkan 783 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 5: 87 × 69 = 87 × 6 = 522 Naikkan 522 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 87 × 69 = 6003 Jadual Rujukan: 87 × 69 = 6003 LANGKAH 87 × 69 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 87 × 6 87 × 9 5 6 2 7 0 2 8 0 3 3 Sama dengan 150 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) 17) 19) 21) 23) 25) 27) 29) 66 × 23 = 83 × 46 = 36 × 72 = 96 × 83 = 65 × 47 = 43 × 28 = 76 × 64 = 38 × 74 = 63 × 44 = 82 × 51 = 35 × 26 = 28 × 66 = 48 × 59 = 93 × 28 = 46 × 29 = 2) 4) 6) 8) 10) 12) 14) 16) 18) 20) 22) 24) 26) 28) 30) 48 × 17 = 73 × 68 = 24 × 18 = 81 × 26 = 37 × 42 = 48 × 36 = 29 × 63 = 89 × 57 = 12 × 74 = 63 × 37 = 59 × 17 = 68 × 84 = 36 × 68 = 78 × 54 = 85 × 96 = PENDARABAN 151 .

Abakus Dan Aritmetik Mental 11. Kaedah 1: Jenis 1 Ilustrasi: 231 × 42  2 3 1  Langkah 1:   4  2 ×  2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua. Nombor 3 Digit Darab Nombor 2 Digit Terdapat 2 kaedah bagaimana menyelesaikan pendaraban nombor 3 digit darab nombor 2 digit menggunakan abakus dan setiap kaedah boleh dikategorikan kepada 8 jenis. 152 PENDARABAN .

. Langkah 6: 1 × 2 = 02 Naikkan 02 bermula dari tiang ke-4.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 231 × 42 = 9702 PENDARABAN 153 . Langkah 5: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga. Langkah 4: 2 × 2 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 231 × 42 = 9702 LANGKAH 231 × 42 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 2×4 3×4 1×4 2×2 3×2 1×2 0 8 1 0 2 0 4 0 6 0 2 2 0 4 Sama dengan 0 9 7 154 PENDARABAN .

Jawapan: 231 × 42 = 9702 PENDARABAN 155 . 4 2 Langkah 2: 231 × 2 = 0462 Naikkan 0462 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 1 231 × 42  2 3 1 ×  Langkah 1: 231 × 4 = 0924 Naikkan 0924 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 231 × 42 = 9702 LANGKAH 231 × 42 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 231 × 4 231 × 2 0 0 9 0 9 2 4 7 4 6 0 2 2 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 242 × 32 322 × 32 171 × 51 131 × 83 121 × 94 2) 4) 6) 8) 10) 372 × 21 131 × 53 454 × 21 141 × 81 121 × 64 156 PENDARABAN .

Langkah 3: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 2 Ilustrasi: 292 × 38  2 9 2  Langkah 1:   3  8 ×  2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang pertama. PENDARABAN 157 . Langkah 2: 9 × 3 = 27 Naikkan 27 bermula dari tiang kedua.

Langkah 5: 9 × 8 = 72 Naikkan 72 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 292 × 38 = 11 096 158 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang kedua. Langkah 6: 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang ke-4.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 292 × 38 = 11 096 LANGKAH 292 × 38 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 2×3 9×3 2×3 2×8 9×8 2×8 0 6 2 1 7 0 6 7 2 1 6 6 9 6 Sama dengan 1 1 0 PENDARABAN 159 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 2 292 × 38

 2 9 2 × 
Langkah 1: 292 × 3 = 0876 Naikkan 0876 bermula dari tiang pertama.

3

8

Langkah 2:

292 × 8 = 2336 Naikkan 3336 bermula dari tiang kedua.

Jawapan:

292 × 38 = 11096

160

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Jadual Rujukan: 292 × 38 = 11 096
LANGKAH 292 × 38 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5

1 2

292 × 3 292 × 8

0 1

8 2 1

7 3 0

6 3 9 6 6

Sama dengan

Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 243 × 35 463 × 24 362 × 36 373 × 24 282 × 37 2) 4) 6) 8) 10) 352 × 36 454 × 25 262 × 35 382 × 26 232 × 46

PENDARABAN

161

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 3 Ilustrasi: 315 × 15

 3 1 5 
Langkah 1:

 1  5

× 

3 × 1 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang pertama.

Langkah 2:

1 × 1 = 01 Naikkan 01 bermula dari tiang kedua.

Langkah 3:

5 × 1 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang ketiga.

162

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Langkah 4:

3 × 5 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua.

Langkah 5:

1 × 5 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang ketiga.

Langkah 6:

5 × 5 = 25 Naikkan 25 bermula dari tiang ke-4.

Jawapan:

315 × 15 = 4725

PENDARABAN

163

Abakus Dan Aritmetik Mental

Jadual Rujukan: 315 × 15 = 4725
LANGKAH 315 × 15 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5

1 2 3 4 5 6

3×1 1×1 5×1 3×5 1×5 5×5

0

3 0 1 1 0 5 0 5 2 5 5 2 5

Sama dengan

0

4

7

164

PENDARABAN

1 5 Langkah 2: 315 × 5 = 1575 Naikkan 1575 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 315 × 15 = 4725 PENDARABAN 165 .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 3 315 × 15  3 1 5 ×  Langkah 1: 315 × 1 = 0315 Naikkan 0315 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 315 × 15 = 4725 LANGKAH 315 × 15 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 315 × 1 315 × 5 0 0 3 1 4 1 5 7 5 7 2 5 5 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 317 × 19 212 × 36 212 × 37 434 × 23 414 × 18 2) 4) 6) 8) 10) 213 × 24 313 × 35 218 × 16 212 × 28 232 × 46 166 PENDARABAN .

Langkah 3: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang ketiga. PENDARABAN 167 .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 4 Ilustrasi: 124 × 34  1 2 4  Langkah 1:   3  4 ×  1 × 3 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua.

Langkah 6: 4 × 4 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang ke-4. Langkah 5: 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 124 × 34 = 4216 168 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 124 × 34 = 4216 LANGKAH 124 × 34 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 1×3 2×3 4×3 1×4 2×4 4×4 0 3 0 0 6 1 4 0 8 1 6 6 1 2 Sama dengan 0 4 2 PENDARABAN 169 .

3 4 Langkah 2: 124 × 4 = 0496 Naikkan 0496 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 4 124 × 34  1 2 4 ×  Langkah 1: 124 × 3 = 0372 Naikkan 0372 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 124 × 34 = 4216 170 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 124 × 34 = 4216 LANGKAH 124 × 34 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 124 × 3 124 × 4 0 0 3 0 4 7 4 2 2 9 1 6 6 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 136 × 23 134 × 33 245 × 22 334 × 23 123 × 44 2) 4) 6) 8) 10) 128 × 34 235 × 22 145 × 22 324 × 33 113 × 45 PENDARABAN 171 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 5 Ilustrasi: 423 × 27

 4 2 3 
Langkah 1:

 2  7

× 

4 × 2 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama.

Langkah 2:

2 × 2 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua.

Langkah 3:

3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga.

172

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Langkah 4:

4 × 7 = 28 Naikkan 28 bermula dari tiang kedua.

Langkah 5:

2 × 7 = 14 Naikkan 14 bermula dari tiang ketiga.

Langkah 6:

3 × 7 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang ke-4.

Jawapan:

423 × 27 = 11 421

PENDARABAN

173

Abakus Dan Aritmetik Mental

Jadual Rujukan: 423 × 27 = 11 421
LANGKA H 423 × 27 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5

1 2 3 4 5 6

4×2 2×2 3×2 4×7 2×7 3×7

0

8 0 2 4 0 8 1 4 2 1 1 2 6

Sama dengan

1

1

4

174

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Kaedah 2: Jenis 5 423 × 27

 4 2 3 × 
Langkah 1: 423 × 2 = 0846 Naikkan 0846 bermula dari tiang pertama.

2

7

Langkah 2:

423 × 7 = 2961 Naikkan 2961 bermula dari tiang kedua.

Jawapan:

423 × 27 = 11 421

PENDARABAN

175

Abakus Dan Aritmetik Mental

Jadual Rujukan: 423 × 27 = 11 421
LANGKAH 423 × 27 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5

1 2

423 × 2 423 × 7

0 1

8 2 1

4 9 4

6 6 2 1 1

Sama dengan

Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 333 × 35 442 × 27 343 × 25 342 × 28 232 × 36 2) 4) 6) 8) 10) 322 × 36 222 × 46 243 × 26 223 × 37 222 × 45

176

PENDARABAN

PENDARABAN 177 . Langkah 2: 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 6 Ilustrasi: 136 × 47  1 3 6    4  7 ×  Langkah 1: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 6 × 4 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang ketiga.

Jawapan: 136 × 47 = 6392 178 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 1 × 7 = 07 Naikkan 07 bermula dari tiang kedua. Langkah 5: 3 × 7 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang ketiga. Langkah 6: 6 × 7 = 42 Naikkan 42 bermula dari tiang ke-4.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 136 × 47 = 6392 LANGKAH 136 × 47 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 1×4 3×4 6×4 1×7 3×7 6×7 0 4 1 0 2 2 7 2 1 4 2 2 9 4 Sama dengan 0 6 3 PENDARABAN 179 .

4 7 Langkah 2: 136 × 7 = 0952 Naikkan 0952 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 6 136 × 47  1 3 6 ×  Langkah 1: 136 × 4 = 0544 Naikkan 0544 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 136 × 47 = 6392 180 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 136 × 47 = 6392 LANGKAH 136 × 47 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 136 × 4 136 × 7 0 1 5 0 6 4 9 3 4 5 9 2 2 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 178 × 23 278 × 24 165 × 25 245 × 33 176 × 26 2) 4) 6) 8) 10) 295 × 34 369 × 32 186 × 27 356 × 32 437 × 42 PENDARABAN 181 .

Langkah 3: 6 × 3 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: 5 × 3 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua. 182 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 7 Ilustrasi: 456 × 36  4 5 6    3  6 ×  Langkah 1: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 4 × 6 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 456 × 36 = 16 416 PENDARABAN 183 . Langkah 5: 5 × 6 = 30 Naikkan 30 bermula dari tiang ketiga. Langkah 6: 6 × 6 = 36 Naikkan 36 bermula dari tiang ke-4.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 456 × 36 = 16 416 LANGKAH 456 × 36 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 4×3 5×3 6×3 4×6 5×6 6×6 1 2 1 2 5 1 4 3 0 3 6 6 1 8 Sama dengan 1 6 4 184 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 7 456 × 36  4 5 6 ×  Langkah 1: 456 × 3 = 1368 Naikkan 1368 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 456 × 36 = 16 416 PENDARABAN 185 . 3 6 Langkah 2: 456 × 6 = 2736 Naikkan 2736 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 456 × 36 = 16 416 LANGKAH 456 × 36 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 456 × 3 456 × 6 1 1 3 2 6 6 7 4 8 3 1 6 6 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 574 × 34 568 × 37 486 × 45 456 × 44 346 × 57 2) 4) 6) 8) 10) 647 × 33 444 × 43 376 × 45 234 × 55 247 × 56 186 PENDARABAN .

Langkah 3: 3 × 1 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: 1 × 1 = 01 Naikkan 01 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 187 .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 8 Ilustrasi: 213 × 13  2 1 3  Langkah 1:   1  3 ×  2 × 1 = 02 Naikkan 02 bermula dari tiang pertama.

Langkah 5: 1 × 3 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 213 × 13 = 2769 188 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua. Langkah 6: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang ke-4.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 213 × 13 = 2769 LANGKAH 213 × 13 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 2×1 1×1 3×1 2×3 1×3 3×3 0 2 0 0 1 0 6 0 3 0 9 9 6 3 Sama dengan 0 2 7 PENDARABAN 189 .

Jawapan: 456 × 36 = 2769 190 PENDARABAN . 1 3 Langkah 2: 213 × 3 = 0639 Naikkan 0639 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 8 213 × 13  2 1 3 ×  Langkah 1: 213 × 1 = 0213 Naikkan 0213 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 213 × 13 = 2769 LANGKAH 213 × 13 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 213 × 1 213 × 3 0 0 2 0 2 1 6 7 3 3 6 9 9 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 122 × 22 317 × 21 423 × 22 242 × 32 134 × 12 2) 4) 6) 8) 10) 324 × 23 323 × 33 233 × 32 232 × 31 142 × 13 PENDARABAN 191 .

.

.

.

Konsep Bahagi 6  2 = i. Mengumpul objek kepada bilangan yang ditetapkan. Contoh: (3 mewakili bilangan dalam setiap bekas) ii. Mengagihkan objek sama banyak kepada kumpulan yang ditetapkan. (3 mewakili bilangan kumpulan objek) PEMBAHAGIAN 195 .Abakus Dan Aritmetik Mental BAHAGI 1.

nombor yang dibahagi dan hasil bahagi hendaklah ditunjukkan pada abakus. anda mesti mahir menggunakan jadual pendaraban (sifir darab) sehingga 9  9 dan melaksanakan penolakan dengan menggunakan abakus.Abakus Dan Aritmetik Mental 2. Fakta Asas (Pengenalan) a) Sebelum melaksanakan proses bahagi. Semasa melaksanakan pembahagian. Terma      Nombor Dibahagi Nombor Pembahagi Hasil Bahagi Jadual Pendaraban Tolakkan 3. Tiang ketiga 196 PEMBAHAGIAN . Panduan: Langkah 1: Fahami terma dalam bahagi 12  4 = 3 b) Nombor Pembahagi Hasil Bahagi Langkah 2: Letakkan nombor dibahagi pada tiang ketiga dari kiri.

Pembahagian Tanpa Baki Contoh 1: 2 digit  1 digit: 46  2 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi pada tiang ke tiga dari kiri. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 4  Hasilnya ialah 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: Tentukan kedudukan bagi hasil bahagi.  Jika digit pertama nombor dibahagi cukup dibahagi dengan pembahagi. tempatkan hasil bahagi melangkau satu tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 197 . maka hasil bahaginya ditempatkan pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.  Sekiranya digit pertama nombor yang dibahagi tidak cukup dibahagi dengan pembahagi.         4 2 3 2 6 6 8 9 langkau satu tiang langkau satu tiang langkau satu tiang langkau satu tiang tiang sebelahnya tiang sebelahnya tiang sebelahnya tiang sebelahnya Contoh: 8 6 9 4 24 36 48 72 4.

3 pada tiang kedua. Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 7: Tentukan hasil bahagi bagi 6  2  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 3 Langkah 8: Tempatkan hasil bahagi. Langkah 4: Tempatkan hasil bahagi. Langkau 1 tiang (ke kiri) dari nombor dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 2 pada tiang pertama. 2  2 = 04 Langkah 6: Turunkan hasil 04 dari nombor dibahagi. 198 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: Langkau 1 tiang (ke kiri) dari nombor dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.

Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 7 adalah cukup untuk dibahagi dengan 4.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 9: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Jawapan: 46  2 = 23 Contoh 2: 76  4 = Langkah 1: Tempatkan nombor pembahagi pada tiang ketiga dari kiri. 2  3 = 06 Langkah 10: Turunkan hasil 06 dari nombor dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 7?  Hasilnya ialah 1. PEMBAHAGIAN 199 .

04 dari nombor yang dibahagi. Langkah 9: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. tempatkan hasil bahagi. 9 pada tiang kedua. Langkah 8: Tempatkan hasil bahagi di tiang sebelah kiri dari nombor yang dibahagi kerana 3 adalah tidak cukup untuk dibahagi. Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1  4 = 04 Langkah 6: Turunkan hasil darab. Langkah 7: Tentukan hasil bahagi untuk 36  4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 36?  Hasilnya ialah 9. 9  4 = 36 200 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: Oleh itu. 1 pada tiang pertama. Oleh itu. tempatkan hasil bahagi.

36 dari nombor yang dibahagi. Jawapan: 76  4 = 19 Latihan: 1) 51  3 = 2) 65  5 = 3) 68  4 = 4) 84  7 = 5) 75  5 = 6) 7) 8) 9) 10) 96  8 = 87  3 = 98  7 = 34  2 = 51  3 = PEMBAHAGIAN 201 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: Turunkan hasil bahagi.

Contoh 3: Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 9?  Hasilnya ialah 1. 202 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental 5. 1  6 = 06 Langkah 6: Turunkan hasil darab. Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. bermula dari tiang ketiga. 1 pada tiang pertama. tempatkan hasil bahagi. dari nombor yang dibahagi. Langkah 4: Oleh itu. Pembahagian Dengan Baki 92  6 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 9 adalah tidak cukup untuk dibahagi dengan 6.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 7: Kumpulkan baki 32. Langkah 9: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. dari nombor yang dibahagi Jawapan: 92 ÷ 6 = 15 baki 2 PEMBAHAGIAN 203 . Langkah 10: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 6  5 = 30 Langkah 11: Turunkan hasil darab. Langkah 8: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 32?  Hasilnya ialah 5.

Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 204 PEMBAHAGIAN . bermula dari tiang ketiga. Langkah 4: Oleh itu. 1 pada tiang pertama. 1  5 = 05 Langkah 6: Turunkan hasil darab. tempatkan hasil bahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: 86  5 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 1 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 5. dari nombor yang dibahagi.

Langkah 8: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau hampir dengan 36?  Hasilnya ialah 7. dari nombor yang dibahagi Jawapan: 86 ÷ 5 = 17 baki 1 PEMBAHAGIAN 205 . Langkah 10: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 5  7 = 35 Langkah 11: Turunkan hasil darab. Langkah 9: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 7: Kumpulkan semula baki 36.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 45  2 = 2) 54  5 = 3) 86  7 = 4) 79  2 = 5) 81  4 = 6) 7) 8) 9) 10) 78  5 = 83  3 = 96  7 = 62  3 = 88  5 = 206 PEMBAHAGIAN .

Langkah 4: Ingatkan. Langkah 3: Tentukan 4  4. hasil bahaginya ialah 2. Langkah 2: Ingatkan pembahagi 4. Langkah 5: Tentukan 8  4. PEMBAHAGIAN 207 . tolakkan hasil darab 1  4 = 04 dari 4.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental Contoh 1: (2 digit  1 digit) 48  4 Langkah 1: Pengiraan secara mental. naik 48 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. Hasil bahaginya adalah 1.

Ingatkan hasil bahaginya adalah 4 208 PEMBAHAGIAN . naik 86 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. Langkah 2: Ingatkan pembahagi 2. tolakkan hasil darab 2  4 = 08 dari 8. Langkah 3: Bahagikan 8 dengan 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Ingatkan. Jawapan: 48  4 = 12 Contoh 2: 86  2 = Langkah 1: Pengiraan secara mental. hasil bahaginya adalah 4.

tolakkan 06 dari nombor yang dibahagi. turunkan 08 dari nombor yang dibahagi. Langkah 5: Bahagikan 6 dengan 2. hasil bahaginya adalah 3. PEMBAHAGIAN 209 . Ingatkan hasil bahaginya adalah 3. Langkah 6: Ingatkan. Jawapan: 86  2 = 43.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: Ingatkan.

Langkah 2: Ingatkan pembahagi 6.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 84  6 Langkah 1: Pengiraan secara mental. hasil bahaginya ialah 4. 210 PEMBAHAGIAN . naik 84 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. hasil bahaginya ialah 1. Langkah 4: Ingatkan. Langkah 5: Kumpulkan baki 2 dengan 4 dan hasilnya ialah 24 Tentukan 24  6. tolakkan hasil darab 1  6 = 06 dari 8. Langkah 3: Tentukan 8  6.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Ingatkan. Jawapan: 84  6 = 14 Contoh 4: 87  3 = Langkah 1: Pengiraan secara mental. Langkah 2: Ingatkan pembahagi 3. PEMBAHAGIAN 211 . hasil bahaginya ialah 2. Langkah 3: Tentukan 8  3. tolakkan hasil darab 4  6 = 24 dari 24. naik 87 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus.

Langkah 6: Bahagi 27 dengan 3 dan hasil bahaginya adalah 9. turunkan hasil darab. 27 dari nombor yang dibahagi. 93  3 = 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: Ingatkan. Jawapan: 87  3 = 29 Latihan: 1. tolakkan hasil darab 3  2 = 06 dari 8. 64  4 = 212 4. Langkah 5: Kumpulkan baki 2 dengan 7 dan hasilnya ialah 27. 78  6 = 5. 92  4 = PEMBAHAGIAN . Langkah 7: Ingatkan. 48  2 = 2.

bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi   4  2 = Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 4? Hasilnya ialah 2 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 3 digit  1 digit (Tanpa Baki) 486  2 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental 6. PEMBAHAGIAN 213 . 2  2 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Tunjukkan nombor yang dibahagi. dari nombor yang dibahagi.

Tentukan hasil bahagi. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 10: 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. Tentukan hasil bahagi. 4  2 = 08 Langkah 9: Turunkan hasil darab. dari nombor yang dibahagi. 8  2 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 4. Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 6  2 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 6? Hasilnya ialah 3 214 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.

dari nombor yang dibahagi. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. Jawapan: 486  2 = 243 PEMBAHAGIAN 215 . 3  2 = 06 Langkah 13: Turunkan hasil darab.

Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 2  3 = 06 216 PEMBAHAGIAN . bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.  Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 639  3 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 6  3 = Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 2. Tunjukkan nombor yang dibahagi.

03 dari nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 217 .  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 3?  Hasilnya ialah 1. Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi. Langkah 6: 3 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab. 06 dari nombor yang dibahagi. 1  3 = 03 Langkah 9: Turunkan hasil darab. Tentukan hasil bahagi.

9  3 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 9? Hasilnya ialah 3 Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 9 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. 09 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: 9 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Jawapan: 639  3 = 213 218 PEMBAHAGIAN . Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Tentukan hasil bahagi. 3  3 = 09 Langkah 13: Turunkan hasil darab.

Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 4  3 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 4?  Hasilnya ialah 1. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Tunjukkan nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 03 dari nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 219 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 426  3 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. 1  3 = 03 Langkah 5: Turunkan hasil darab.

 Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 12?  Hasilnya ialah 4. 12 dari nombor yang dibahagi. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 63 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 2. 220 PEMBAHAGIAN . 4  3 = 12 Langkah 9: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi 3. oleh itu kita gunakan 12. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 4 dengan nombor pembahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2 kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. 06 dari nombor yang dibahagi. 2  3 = 06 Langkah 13: Turunkan hasil darab. Jawapan: 426  3 = 142 PEMBAHAGIAN 221 . Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

222 PEMBAHAGIAN . Tunjukkan nombor yang dibahagi iaitu 728. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 7  4=  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 7?  Hasilnya ialah 1 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 7 adalah cukup untuk dibahagi dengan 4. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 1  4 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab. 04 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: 728  4 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi.

. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 8 dengan nombor pembahagi . 8  4 = 32 Langkah 9: Turunkan hasil darab. Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 84=  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 2 PEMBAHAGIAN 223 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 3 adalah kurang dari nombor pembahagi 4. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 32?  Hasilnya ialah 8. oleh itu kita gunakan 32. 32 dari nombor yang dibahagi.

Jawapan: 728  4 = 182 224 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 2  4 = 08 Langkah 13: Turunkan hasil darab. 08 dari nombor yang dibahagi.

1  7 = 07 PEMBAHAGIAN 225 . Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Contoh 1: Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 8  7=  Apakah nombor apabila didarab dengan 7 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 1 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 7.Abakus Dan Aritmetik Mental 7. Tunjukkan nombor yang dibahagi iaitu 835. 3 digit  1 digit (Berbaki) 835  7 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 1 dengan nombor pembahagi 7. 07 dari nombor yang dibahagi. 1  7 = 07 Langkah 9: Turunkan hasil darab. 226 PEMBAHAGIAN .  Apakah nombor apabila didarab dengan 7 adalah sama atau hampir dengan 13?  Hasilnya ialah 1. 07 dari nombor yang dibahagi. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Langkah 6: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi 7. Oleh itu kita ambil 13.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab.

63 dari nombor yang dibahagi. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 9  7 = 63 Langkah 13: Turunkan hasil darab. Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Jawapan: 835  7 = 119 baki 2 PEMBAHAGIAN 227 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 65  7 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 7 adalah sama atau hampir dengan 65?  Hasilnya ialah ialah 9.

Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 5 adalah cukup untuk dibahagi dengan 4. 04 dari nombor yang dibahagi. 228 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 507 ÷ 4 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Tunjukkan nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 5÷4=  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 5?  Hasilnya ialah 1. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1 × 4 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 2 dengan nombor pembahagi 2  4 = 08 Langkah 9: Turunkan hasil darab. 10 ÷ 4 = Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 10. 27 ÷ 4 = Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 27. Oleh itu kita ambil 27 untuk dibahagi dengan 4. 08 dari nombor yang dibahagi.  Hasilnya ialah 6 PEMBAHAGIAN 229 . Oleh itu kita ambil 10 untuk dibahagi 4.  Hasilnya ialah 2. Langkah 10: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 6 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. 24 dari nombor yang dibahagi. Jawapan: 507 ÷ 4 = 126 baki 3 230 PEMBAHAGIAN . 6 × 4 = 24 Langkah 13: Turunkan hasil darab. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Langkah 4: Secara mental. naikkan 435 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. PEMBAHAGIAN 231 . Langkah 5: Kumpulkan baki 3 dengan 5 dan hasilnya ialah 35.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental: (3d ÷ 1d) Contoh 1: 435  5 = Langkah 1: Secara mental. Ingatkan hasil bahaginya adalah 8. Langkah 2: Ingatkan nombor pembahagi 5. hasil bahaginya ialah 8. Langkah 3: Bahagi 43 dengan 5. tolakkan hasil darab 8  5 = 40 dari 43.

Jawapan: 435  5 = 87 232 PEMBAHAGIAN . Ingatkan hasil bahagi 7. Langkah 7: Secara mental.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Bahagi 35 dengan 5 dan hasil bahaginya adalah 7. turunkan hasil darab 7  5 = 35 dari nombor yang dibahagi.

hasil bahaginya ialah 3. Langkah 3: Bahagikan 9 dengan 3. PEMBAHAGIAN 233 . Langkah 2: Ingatkan nombor pembahagi 3. hasil bahaginya ialah 1. tolakkan 3 × 3 = 09 dari 9. naikkan 945 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. Langkah 4: Secara mental. Ingatkan hasil bahaginya adalah 1. Ingatkan hasil bahaginya adalah 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 945 ÷ 3 = Langkah 1: Secara mental. Langkah 5: Bahagikan 4 dengan 3.

tolakkan 1 × 3 = 03 dari 4. tolakkan hasil darab 5 × 3 = 15 dari 15. Jawapan: 945 ÷ 3 = 315 Latihan: 1) 2) 3) 234 252  4 = 432  6 = 112  2 = PEMBAHAGIAN 4) 5) 711  9 = 972  4 = . Ingatkan hasil bahaginya adalah 5. hasil bahaginya ialah 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Secara mental. Langkah 8: Secara mental. Langkah 7: Bahagikan 15 dengan 3.

 Hasilnya ialah 2. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 4÷2=  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 4. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.Abakus Dan Aritmetik Mental 8. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. 4 digit  1 digit (Tanpa Baki) 4286 ÷ 2 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 4 286 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 2 × 2 = 04 PEMBAHAGIAN 235 .

04 dari nombor yang dibahagi.   Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 2? Hasilnya ialah 1. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1  2 = 02 Langkah 9: Turunkan hasil darab. 236 PEMBAHAGIAN . 02 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab. Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 2 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 2 ÷ 2= .

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 8÷2=  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 4. PEMBAHAGIAN 237 . 08 dari nombor yang dibahagi Langkah 14: Tentukan hasil bahagi 6÷2=  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 3. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 4 × 2 = 08 Langkah 13: Turunkan hasil darab. Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.

06 dari nombor yang dibahagi Jawapan: 4286 ÷ 2 = 2143 238 PEMBAHAGIAN . Langkah 16: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 6 × 2 = 06 Langkah 17: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 15: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 8958 ÷ 6 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Tunjukkan nombor yang dibahagi bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. PEMBAHAGIAN 239 . Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 6. 06 dari nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 8÷6=  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah1. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1 × 6 = 06 Langkah 5: Turunkan hasil darab.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. Oleh itu, kita ambil 29 untuk dibahagikan dengan 6. Tentukan hasil bahagi 29 ÷ 6 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 29? Hasilnya ialah 4.

Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi 4 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 4  6 = 24 Langkah 9: Turunkan hasil darab, 24 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 10: 5 adalah kurang dari nombor pembahagi. Oleh itu, kita ambil 55 untuk dibahagikan dengan 6. Tentukan hasil bahagi 55 ÷ 6 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 55?  Hasilnya ialah 9.

240

PEMBAHAGIAN

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 9 × 6 = 54 Langkah 13: Turunkan hasil darab, 54 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 14: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi. Oleh itu, kita ambil 18 untuk dibahagikan dengan 6. Tentukan hasil bahagi 18 ÷ 6 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 18?  Hasilnya ialah 3.

Langkah 15: Tempatkan hasil bahagi 3 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

PEMBAHAGIAN

241

Abakus Dan Aritmetik Mental

Langkah 16: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 3 × 6 = 18

Langkah 17: Turunkan hasil darab, 18 dari nombor yang dibahagi

Jawapan: 8958 ÷ 6 = 1493

Latihan: 1) 4) 8860 ÷ 5 = 9289 ÷ 7 = 2) 5) 6284 ÷ 4 = 9828 ÷ 9 = 3) 7524 ÷ 6 =

242

PEMBAHAGIAN

Abakus Dan Aritmetik Mental 4 digit  1 digit (Berbaki) Contoh 3: 2489 ÷ 3 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi Tunjukkan nombor yang dibahagi, bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus

Langkah 2: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. Oleh itu, kita ambil 24 untuk dibahagikan dengan 3. Tentukan hasil bahagi 24 ÷ 3 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 24? Hasilnya ialah 8.

Langkah 3: Tempatkan hasil bahagi 8 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 8 × 3 = 24

PEMBAHAGIAN

243

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab, 24 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 8 ÷ 3=   Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 8? Hasilnya ialah 2.

Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.

Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 2  3 = 06 Langkah 9: Turunkan hasil darab, 06 dari nombor yang dibahagi.

244

PEMBAHAGIAN

Jawapan: 2489 ÷ 3 = 829 baki 2 Latihan: 1) 7863 ÷ 6 = 4) 5289 ÷ 8 = 2) 5) 9284 ÷ 5 = 7828 ÷ 3 = 3) 5534 ÷ 4 = PEMBAHAGIAN 245 . Tentukan hasil bahagi 29 ÷ 3 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 29?  Hasilnya ialah 9. Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Oleh itu. kita ambil 29 untuk dibahagikan dengan 3. 27 dari nombor yang dibahagi. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 9 × 3 = 27 Langkah 13: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi.

Langkah 3: Bahagikan 8 dengan 6. 246 PEMBAHAGIAN . naikkan 8556 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. tolakkan 6 dari 8. Langkah 4: Secara mental.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 4 digit  1 digit Contoh 1: 8556 ÷ 6 = Langkah 1: Secara mental. hasil bahaginya ialah 1. Langkah 5: Kumpulkan baki 2 dengan 5 dan hasilnya ialah 25. Langkah 2: Ingatkan nombor pembahagi 6. Ingatkan hasil bahaginya adalah 1.

Hasil bahaginya adalah 4. Langkah 7: Secara mental.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Bahagi 25 dengan 6. Ingatkan hasil bahaginya adalah 2 Langkah 10: Secara mental. PEMBAHAGIAN 247 . Hasil bahaginya adalah 2. Langkah 9: Bahagi 15 dengan 6. Ingatkan hasil bahaginya adalah 4. Langkah 8: Kumpulkan baki 1 dengan 5 dan hasilnya ialah 15. tolakkan hasil darab 4 × 6 = 24 dari 25. tolakkan hasil darab 2 × 6 = 12 dari 15 Langkah 11: Kumpulkan baki 3 dengan 6 dan hasilnya ialah 36.

tolakkan hasil darab 6 × 6 = 36 dari 36. Hasil bahaginya adalah 6. Ingatkan hasil bahaginya adalah 6.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 12: Bahagi 36 dengan 6. Langkah 13: Secara mental. Jawapan: 8556 ÷ 6 = 1426 Latihan: 1) 4) 2688 ÷ 2 = 8495 ÷ 5 = 2) 5) 6132 ÷ 4 = 5173 ÷ 7 = 3) 3285 ÷ 3 = 248 PEMBAHAGIAN .

Turunkan hasil darab 2 × 2 = 04 bermula dari tiang kedua. Anggarkan 48 ÷ 20  2 Langkah 3: Oleh kerana 48 > 21. .Abakus Dan Aritmetik Mental 9. Langkah 4: Tolakkan 2 × 21 dari nombor yang dibahagi. Langkah 2: Fikirkan nombor pembahagi sebagai 20 kerana 21 adalah hampir dengan 20. Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan 2. Turunkan hasil darab 2 × 1 = 02 bermula dari tiang ketiga. Langkah 5: Anggarkan hasil bahagi 63 ÷ 21 = 3 PEMBAHAGIAN 249 . 3 digit  2 digit (Tanpa Baki) 483 ÷ 21 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 483 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

Jawapan: 483 ÷ 21 = 23 Semak Jawapan: 483 ÷ 21 = Nombor yang dibahagi ialah 3 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit 48 > 21 Oleh itu. hasil bahagi ialah 3 – 2 + 1 = 2 digit. 250 PEMBAHAGIAN . Turunkan hasil darab 3 × 1 = 03 bermula dari tiang keempat. Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan 3. Langkah 7: Tolakkan 3 × 21 dari nombor yang dibahagi Turunkan hasil darab 3 × 2 = 06 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Oleh kerana 63 > 21.

Abakus Dan Aritmetik Mental 10. Turunkan hasil darab 2 × 8 = 16 bermula dari tiang ketiga. Langkah 4: Tolakkan 2 × 28 dari nombor yang dibahagi. Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan 2. Anggarkan 83 ÷ 28  2 Langkah 3: Oleh kerana 83 > 28. Langkah 2: Fikirkan nombor pembahagi sebagai 30 kerana 28 adalah hampir dengan 30. 3 digit  2 digit (Berbaki) 834 ÷ 28 = Contoh 2: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 834 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Turunkan hasil darab 2 × 2 = 04 bermula dari tiang kedua. PEMBAHAGIAN 251 .

kita perlu menganggarkan 274 ÷ 28 = ? Anggaran hasil bahagi ialah 9. Langkah 6: Tempatkan anggaran hasil bahagi pada tiang kedua. Jawapan: 834 ÷ 28 = 29 baki 22 Semak Jawapan: 834 ÷ 28 = Nombor yang dibahagi ialah 3 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit 83 > 28 Oleh itu. 252 PEMBAHAGIAN . hasil bahaginya ialah 3 – 2 + 1 = 2 digit. So. Langkah 7: Tolakkan 9 × 28 dari nombor yang dibahagi. Turunkan hasil darab 9 × 2 = 18 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Oleh kerana 28 > 27. Turunkan hasil darab 9 × 8 = 72 bermula dari tiang keempat.

Abakus Dan Aritmetik Mental 3 digit  2 digit (Tanpa Baki) Contoh 3: 869 ÷ 32 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 869 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau kurang dari 8?  Hasilnya ialah 2. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 86 ÷ 32 Anggarkan nombor pembahagi ialah 30 kerana 32 adalah hampir dengan 30. Langkah 3: Oleh kerana 86 > 32. Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana nombor pertama nombor yang dibahagi adalah cukup untuk dibahagi oleh nombor pembahagi. 2 × 32 = 64 PEMBAHAGIAN 253 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab dari nombor yang dibahagi. Turunkan hasil darab 7 × 32 = 224 bermula dari tiang ketiga. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Jawapan: 869 ÷ 32 = 27 baki 5 254 PEMBAHAGIAN . Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 229 ÷ 30  Apakah nombor apabila didarab dengan 30 adalah sama atau kurang dari 229?  Hasilnya ialah 7. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama di sebelah kiri nombor yang dibahagi kerana nombor pertama nombor yang dibahagi adalah lebih kecil dari nombor pertama nombor pembahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Semak Jawapan: 869 ÷ 32 = Nombor yang dibahagi ialah 3 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit 86 > 32 Oleh itu. hasil bahagi ialah 3 – 2 + 1 = 2 digit. Latihan: 1) 4) 405 ÷ 15 = 580 ÷ 38 = 2) 5) 683 ÷ 31 = 178 ÷ 21 = 3) 800 ÷ 42 = PEMBAHAGIAN 255 .

Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2 kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi oleh 4. 2 × 4 = 08 Langkah 5: Turunkan hasil darab 08 dari nombor yang dibahagi. 256 PEMBAHAGIAN . Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 8÷4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 8?  Hasilnya ialah 2. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental 11. Bahagi Dengan ‘Sifar’ Pada Tengah Nombor Yang Dibahagi 8004 ÷ 4 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 8004 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

4÷4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 4?  Hasilnya ialah 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Tentukan hasil bahagi. Jawapan: 8004 ÷ 4 = 2001 Semak Jawapan: 8004 ÷ 4 = Nombor yang dibahagi ialah 4 digit Nombor pembahagi ialah 1 digit Digit pertama nombor yang dibahagi (8 ) > nombor pembahagi (4) Oleh itu. PEMBAHAGIAN 257 . hasil bahagi ialah 4 – 1 + 1 = 4 digit. 1 × 4 = 04 Langkah 9: Turunkan hasil darab 04 dari nombor yang dibahagi. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 7: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 1 kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi oleh 4.

Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 6028 ÷ 4 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 6028 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. 258 PEMBAHAGIAN . Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 1 kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi oleh 4. 1 × 4 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab 04 dari nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 6÷4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 6?  Hasilnya ialah 1.

Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 28 ÷ 4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 28?  Hasilnya ialah 7. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 5 × 4 = 20 Langkah 9: Turunkan hasil darab 20 dari nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 259 . Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi 5 di tiang kedua kerana kita menggunakan dua digit dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 20 ÷ 4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 20?  Hasilnya ialah 5.

Jawapan: 6028 ÷ 4 = 1507 Semak Jawapan: 6028 ÷ 4 = Nombor yang dibahagi ialah 4 digit Nombor pembahagi ialah 1 digit Digit pertama nombor yang dibahagi (6) > nombor pembahagi (4) Oleh itu. hasil bahagi ialah 4 – 1 + 1 = 4 digit. 260 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi di sebelah kiri nombor yang dibahagi. (Jangan langkau sebarang tiang kerana dua digit nombor yang dibahagi digunakan) Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 7 × 4 = 28 Langkah 13: Turunkan hasil darab 20 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 6000 ÷ 30  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 hasilnya adalah sama atau kurang dari 6?  Hasilnya ialah 2. Jawapan: 6000 ÷ 30 = 200 PEMBAHAGIAN 261 . Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2 kerana nombor yang dibahagi adalah cukup untuk dibahagi oleh nombor pembahagi Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 2 × 3 = 06 Langkah 5: Turunkan hasil darab 06 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 6000 ÷ 30 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 6000 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

hasil bahagi ialah 4 – 2 + 1 = 3 digit. 262 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Semak Jawapan: 6000 ÷ 30 = Nombor yang dibahagi ialah 4 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit Digit pertama nombor yang dibahagi adalah lebih besar dari nombor pertama nombor pembahagi. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful