NIÇIN YARATILDIN`.........................................................................................................................

2
Önsöz ............................................................................................................................................. 2
CIRI$.............................................................................................................................................. 2
ÖNCL RUHLAR ALLMINDLYDIN.................................................................................................. 2
ÇLVRLNDL NLLLR OLUI ßITIYOR................................................................................................ 3
Sana Hiznel Lden VaiIikIai: YILDIZLAR ............................................................................... 4
ßuIulIai .......................................................................................................................................... 5
Yeideki ßeIgeIei/Yeiyüzü Kon¸uIaiiniz................................................................................ 6
INSAN DI$INDAKI VARLIKLAR NIÇIN YARATILDILAR`....................................................... 6
a) AIIah´i Zikielnek / Teslih Llnek Için YaialiIdiIai:........................................................... 7
l) InsanIaia Hiznel Llnek Için YaialiIdi Iai. ........................................................................... 8
Cökyüzü HiznelçiIeii ................................................................................................................. 9
Dünya ve IçindekiIei Niçin ßiz InsanIaia Hiznel LdiyoiIai`............................................... 9
ALLAH (c.c.) SLNDLN NL ISTLR`.................................................................................................. 12
1. Veini¸ OIdugu NinelIeie Kai¸i KuIIuk/Te¸ekküi. ......................................................... 13
2. Sanali Kai¸isinda DiI IIe Zikii/Övgü.................................................................................. 13
a) AIIah´in Sanali Kai¸isindaki Duiu¸unuz/KuIIugunuz NasiI OInaIi` ........................ 15
3. Cennel´leki Deiecenizi Ailiinak Için KuIIuk YapiIii... ................................................... 16
ALLAH (c.c.) CLNNLTI ANLATIYOR... ........................................................................................ 17
ALLLAH (c.c.) CLHLNNLMI ANLATIYOR... ............................................................................... 2O
ALLAH (c.c.) NASIL YA$AMANI ISTLR` ..................................................................................... 22
KUL OLMA YARI$INDA ÖNDL CITMLNIN YOLLARI... ......................................................... 27
1. AIIah´i (c.c.) Taninak............................................................................................................. 27
2. Ieyganleii Taninak............................................................................................................. 29
3. MeIekIeii Taninak................................................................................................................. 29
4. Hesap Cününü Dü¸ünnek................................................................................................... 29
TAVSIYLLLR....................................................................................................................................... 3O
SONUÇ................................................................................................................................................. 33
NIÇIN YARATILDIN?
Önsðz
Dünya ve içindekiIeiinin '¸iiin´ göiünnesi, çevienin senden lekIenliIeii, geçinin zoi oIdugu
lu deviide zananinin lüyük lii löIününü i¸ine haicanan, zananini ve zihnini ne¸guI
edecek leIevizyon piogianIaii niçin yaialiIdigi ni unulluinu¸ oIaliIii.
YaialiIi¸inin selelini liIni¸ oInan hen lopIun içinde adan gili ya¸anana, hen çeviende
oIup lilenIeiin adini koynana, hen de ahiiel saadelini kazannana vesiIe oIui.
I¸le hacni küçük fakal nuhlevasi lüyük oIan lu kilapçikIa niçin yaialiIdigi na cevap
luInaya çaIi¸acagin in¸aaIIah.
ßiiinci ßöIün
GIRI$
´Niçin qara|t|dt n?´ scrusuna, Run|ar a|cnindc qapt|an ´A||an-|u|´ scz|c¸ ncsi t¸t| |u|acagt için |i|aotn
oirinci oc|ùnùnc Run|ar A|cnindc A||an (c.c.) i|c qapnt¸ c|dugun |cnu¸nana qcr tcrdin.
ÖNCE RUHLAR ALEMINDEYDIN

Tün insanIai ve sen iuhIai aIeninde iken Ralline söz veini¸lin. HaliiIayanayaliIiisin.
Ceiçi len de haliiIaniyoiun ana Ralliniz kendisiyIe ahilIe¸liginizi Kui´ân-i Keiin´de
açikIiyoi:
´... Hani Raooin adcn cgu||artndan, cn|artn oc||crindcn scq|artnt dt¸art a|dt tc ocn sizin Raooiniz
dcgi| niqin diqcrc| |cndi|crini oiroir|crinc ¸ani| |u|nu¸|u da cn|ar da ctc| ¸ani|iz dcni¸|crdi.¨ (Aiaf:
7/172)
RuhIai aIeninde iken RallinIe nasiI lii ahilIe¸ne yaplin` AIIah´i 'Rall´ oIaiak kaluI
elnek ne denek` ahilIe¸nenin lana ne ailisi oIaliIii ki diye dü¸üneliIiisin.
InsanIaii yaialan AIIah-û TeâIâ insanIaiin nasiI lii filiala sahip oIdugunu, neIeii anIayip
anIayanayacagini, lii neseIe kai¸isinda nasiI lavii aIacakIaiini ve akiIIaiina neIeiin geIip
geIneyecegini liIii.
14OO küsüi sene önce löyIe lii ahilIe¸neyi yapligini haliiIalan Rallin, 14OO küsüi sene
sonia da kendi kendine löyIe lii soiu yöneIlecegini liIdigi için soiunun cevalini çok
önceIeii sana liIdiini¸. Soiunun cevalini okuyaIin:
´Hani |tqanc| gùnù ´oizin oundan naocriniz qc||u´ dcncqcsiniz diqc...¨
Yaiin Rallinin huzuiunda sikinliya dü¸nenen için Rallinin sana oIan sicak iIgisini
okuyaliIdin ni`
RuhIai aIeninde AIIah´a kuI oIacagina, onun enii, yasak ve lavsiyeIeiine uyacagina söz
veidiklen sonia, lii kadin ve lii eikegin liiIe¸nesi sonucu dünyaya neihala dedin.
KendiIeiine anne ve lala dedigin i¸le o iki insani Rall´in seçip senin hizneline veidi.
Daha soniaIaii o iki (anne-lala) koiuyucunun gözelininde leIiiIi lii ya¸a kadai geIdin.
Daha iIkokuI çagina geIneden yakin çevien laiafindan senin için,
- ßizin çocugunuz dokloi ya da çok zengin i¸ adani oIacak!´ deniIeiek iIeiiki hayalina yön
veineye çaIi¸ni¸ oInaIaii dünyaya geIi¸ anacini unulluinu¸ oIaliIii. Kendinden
liIiyoiun. ßenin için de ayni ¸eyIei söyIenni¸li.
Ana ¸una inan ki dünyaya dokloi ya da nühendis oInaya geInedik!
Dokloi ya da nühendis oInayaIin deniyoiun. YanIi¸ anIa¸iInasin. Daha sagIikIi
ya¸ananiz için geiekIi oInasina iagnen yaialiIi¸inizin asiI anacinin lu oInadigini
anIalnaya çaIi¸iyoiun.
- Konunuza döneIin isleisen...
Önsöz kisninda da dediginiz gili dünya ne¸gaIesi niçin yaialiIdigi ni unulluinu¸ oIaliIii.
YaialiIi¸ selelinin anIa¸iInasina kalkida luIunacak lii dosya açaiak çevienizde neIei oIup
liliyoinu¸ lii lakaIin:
Ikinci ßöIün
ÇEVRENDE NELER OLUP BITIYOR
Dünyaya gözünü açligindan ililaien daha güzeI ve daha iahal ya¸anan için filialina, özeI
zevkIeiine ve danak ladina uygun ¸eyIeiin yaialiIni¸ oIdugunu göiüisün.
3 faikIi canIi (insan, lilki ve hayvan) ve sayisiz cansiz lüiüyIe kai¸iIa¸iisin. YaialiIan
vaiIikIaiin lii çogu hayalinda önenIi yeiIei ediniiIei. Ne gili`
- Dagdaki ye¸iI ollan lana ne! ya da denizdeki yosunun lana ne faydasi oIacak` diye
dü¸üneliIiisin.
Ana zihnini ¸öyIe lii haiekele geçiidiginde dagdaki ye¸iI olun sofiana sül oIaiak geIdigini,
denizdeki i¸ine yaianaz dedigin yosundan, di¸ doIgusu yapiIdigi ni göiüi:
- Tün lunIai lenin için ni`´ deisin.
Lvel... Tan lunIai senin için...
Senden linIeice kiIonelie uzaklaki yiIdi zIai, luIulIai, iüzgâiIai, yagnuiIai, halla
dagIaidaki yalani olIai liIe lii ¸ekiIde sana hiznel ediyoiIai. Hen de akiIIaia duigunIuk
veiecek lii ¸ekiIde... NasiI ni`

5ana HIzmct Edcn Var!tk!ar: YILDIZLAR
'Cökleki yiIdi zIaiin lana ne faydasi oIacak` diye liIiisin. Henen anIalayin:
´Kara tc dcnizin |aran|t||artnda, |cndisiq|c qc|u ou|nantz için sizc qt|dtz|art qara|an O´dur...¨
(Ln´an: 6/97)
ßii anIik kendi yönünü ¸a¸iini¸ lii genide hissel...
Kuzeye dogiu yoI aIdiginda ancak kaiaya yakIa¸acagini aksi haIde okyanusun göleginde
deIi danaIai gili lii saga lii soIa gidecegini dü¸ün.
Kuzeyin ne laiafla oIdugunu kine soiacaksin` IusuIani da yanina aInayi unullugunu vai
sayaIin.
Ne yapaliIiisin`
ßence eIIeiini açip:
- AIIah´in leni luiadan kuilai!... ßana kuzeyi gösleiecek lii deIiI! deisin.
I¸le seni dü¸ünen Rall´in sen dognadan önce pusuIayi dünyanin hei laiafinda gözükecek
lii ¸ ekiIde gökyüzüne yeiIe¸liini¸.
I¸le O yiIdi zIai hen yoIda kaIni¸Iai için lii pusuIa, hen ¸aiiIei ve iessanIai için liiei
naIzene, hen de kaianIik gökyüzünü aydinIalan liiei fIa¸diiIai...
Rüzgâr!ar
SaniIdigi gili iüzgâiIai sadece çaliIaii uçuinak ya da saçIaii dagilnak için
yaialiInani¸Iaidii. Ya da lek vazifeIeii lunIai degiIdii.
Dudagini uçukIalacak lii ¸ey söyIeyeyin ni! 'kokIadigin ya da ieçeIini yapip yedigin güIün
aikasinda iüzgâi vai... Ne aIaka! ni`
´Rùzgar|art a¸t|aqtct c|ara| gcndcrdi|... (Hici: 15/22)
Ien kilapIaiinda lilkiIeiin iüzgâiIai vasilasiyIa döIIendigini okunu¸sundui.
I¸le O iüzgâiIai, hen güI´ü kokIanana yaidinci oIuyoi hen de lo¸ laidagina suyun
doInasina... NasiI ni`..
´O, (qagnur) rannc|inin cnùndc nùjdcci c|ara| rùzgar|art gcndcrcndir. Onun|a c|ù (|up|uru) oir
oc|gcqc can tcrc|in, ncn dc qara||tgtntz nicc naqtan|ara tc insan|ara cnun|a su tcrc|in diqc gc||cn
|cr|cniz oir su indirdi|. (Iuikan: 25/48)
ßuIulIai gökyüzünde dev lii suiahi, iüzgâiIai ise sanki lii eI...
Rüzgâiin sana oIan iIgisi ve hiznelIeii lunIaiIa siniiIi degiI lalii ki...
´Saturup |a|dtran (rùzgar)|ar...¨ (Zaiial: 56/1)
TenizIik i¸çiIeii de diyeliIiisin. Cöievini nükenneI yapan lii i¸çi...
Sokagindaki kâgilIai, iznaiilIei ve çöp kiiinliIaii seni iahalsiz edeliIii... I¸le günün 24 saali
nesaisi oIan iüzgâiIai, leIediyeye lagIi lenizIik i¸çiIeii gili geIii ve sokagini leileniz
yapaiIai.
Ayni iüzgâi yaz ayIaiinin vazgeçiInez liiei vanliIalöiIeiidii ayni zananda...
Cökyüzü hiznelçiIeii ekiline lagIi lii de luIulIaidan lahsedeiek yeiyüzündeki hiznelçiIei
giulunu inceIeyeIin.
Bu!ut!ar
Ya da yaz ayIaiinin ¸ensiyesi... Insanin leynini ha¸Iayan güne¸in isisini dü¸üien ya da ale¸
okIaiina lii kaIkan gili kai¸i koyan lii fedai...
Cökyüzünde dev lii süiahi gilidiiIei ayni zananda...
ßuIulIai iessanIai için liiei naIzenediiIei.
Cökyüzündeki luIulIai lazen ¸ekiIden ¸ekiIe ve ienklen ienge giieiek hen insanIaiin
duyguIaiiyIa oynaiIai hen de iessanIaiin eknegine yag süieiIei.
ßii lakaisin haIIaç panugu gili navi lez üzeiine dagiIni¸ liiei panuk...
ßii lakaisin güne¸i aikasina aIni¸ kiziI lii çöI... ßii lakaisin onuz onuza veini¸ dev lii
kaia dag...
Cökyüzü lalIosunda 5 dakikada lii göiünlüIeiini degi¸liieiek izIeyiciIeiini hayiele
dü¸üiüiIei... Ve lün lu haiekelIenneIei senin duyguIaiina hilap elnek için!..
CöklekiIeiin hayaliniza oIan elkiIeiini az çok anIadik zannediyoiun. $indi de
yeiyüzündeki digei kon¸uIaiiniza lii göz alaiak yaialiIi¸inizin selelinin kapisini
aiaIayaIin.
MaIununuzdui ki dünyanizda sadece lizIei yokuz. Ayni odayi, halla ayni sofiayi liIe
sinekIeiIe payIa¸acak kadai iç içeyiz. Sadece lizIei vaiiz denenek için lu nisaIi veidin.
´Gc||crdc tc qcrdc nicc oc|gc|cr tardtr |i (cn|ar) qan|artndan qùz|crini çctircrc| gcçcr|cr.¨ (Yusuf:
12/1O5)
ßu iIahi uyaiiyi sakin lii kafayIa dü¸ündügünüzde çeviesinde oIup lilenIeie köi ve sagii
oIanIaia lii silenin oIdugunu göiüiüz.
´... Ycrdc nicc oc|gc|cr tardtr |i... qùz|crini çctircrc| gcçcr|cr.¨
Cökleki leIgeIeii1 az da oIsa inceIedik.
YcrdckI Bc!gc!cr/Ycryüzü Knmçu!artmtz

Dünyaya neihala dediginde zalen digei canIiIai kuIIanin aIanIaiini i¸gaI elni¸ ve
hayalIaiini ya¸iyoiIaidi.
Yeiyüzündeki yakinIaiin lii ev inai elni¸, löcekIei ve sinekIei, sen dognadan önce evini
payIa¸ni¸Iaidi. Ayni oilanda geceIeyip salahIani¸lin.
Ya¸ayi¸ oIaiak onIaiIa oilak özeIIikIeiiniz vaidii. ßiz insanIai acikinca yenek yeiiz,
hayvanIai da acikinca yeiIei. YoiuIunca uyuna ihliyaci hissedeiiz, hayvanIai da yoiuIunca
uyuiIai.
ßiz insanIai cinseI ihliyacinizi gideinek ve nesIinizin devani için evIeniiiz, onIai da
ihliyacini gideinek için hencinsIeiiyIe cinseI iIi¸kiye giieiIei.
ßiz insanIai öInek isleneyiz ve öIneklen koikaiiz, hayvanIai da öIneklen koikai ve
kaçaiIai.
Dikkal elliysen lii çok oilak özeIIikIeiiniz vai. HayvanIai da ayni yeiküiede ya¸iyoi lizIei
de... HayvanIai da öIüyoi lizIei de... ßilkiIei de ya¸ayip öIüyoiIai lizIei de...
Yeni lii dosya daha açip önce liz di¸indaki vaiIikIaiin yaialiIi¸ selelini göieIin, sonia da
yaialiIi¸inizin gayesini ögieneIin.
Ùçüncü ßöIün
IN5AN DI$INDAKI VARLIKLAR NIÇIN YARATILDILAR?
Kilapçiginizin la¸inda da dedigin gili dünyanizda üç faikIi canIi ve sayisiz cansiz lüiIeii
vai. (Konunun daha iyi anIa¸iInasi için kendini ay´a çikni¸ dünya ve içindekiIeiine
lakiyoinu¸sun gili hissedeiek oku/dü¸ün)
ßizIeii digei canIiIaidan ayiian lek özeIIik, 'dü¸ünce´ ve 'iiade´nin oInasi... Aksi haIde
ya¸ayi¸ oIaiak hayvanIaidan pek de faikiniz oInaz.
I¸le ¸indi soiuyoiuz:
- 'ßizin di¸inizdaki vaiIikIai niçin yaialiIdi Iai` ßu soiuyu AIIah´a (c.c.) soiuyoiuz. AIIah la
lizIeiin lu lüi soiuIai soiacaginizi önceden liIdigi için hayal kilalinizda açikIani¸.
Okuyoiuz,
´Gc||crdc tc qcrdc c|an ncr¸cq. A||an´t |csoin cdcr...¨ (Hadid: 57/1)
IIk aiala¸Iiginizi henen alaIin,
a) A!!ah't ZIkrctmck / TcsbIh Etmck IçIn Yaratt!dt!ar:
- KinIeidii lunIai`
- Yeide ve gökle oIanIai...
MeseIa`
- ... natada |anadtnt çtrpara| uçan (stra stra) |u¸|ar oizza| A||an´t |csoin cdcr|cr. Hcr oiri duastnt da
|csoinini dc oi|ir. A||an cn|artn qap|t||artnt na||tq|a oi|cndir. (Nui: 24/41)
Dü¸ünsene lii, Ku¸Iai AIIah´i zikiediyoiIai... O´nu aniyoiIai... AIIah´i övüyoiIai... Havada,
kaiada, halla kafesle... NasiI ni` ÖgiendikIeii ¸ekiIde...
Niçin ve nasiI zikiediyoiIai`
NasiI zikiellikIeiini liIenen...
1
Ana niçin zikiellikIeii hakkinda lii iki keIan yapaliIiiin:
- AIIah (c.c.) kendiIeiinden övgüIei lekIedigi için...
- KendiIeiine hayal hakki lanidigi için...
- KendiIeiine uçna ve avIanna yelenegi veidigi için...
- AIIah´in lüyükIügünü ve gücünü liIdikIeii için...
- AIIah´in övgüyü ve aniInayi hak elligini liIdikIeii için...
- AIIahû AIen...!
- O´nu gc|gùrù||ùsù ctgù i|c tc nc|c||cr |cr|u içindc |csoin cdcr|cr, nc|san|t||ardan uza| |u|ar|ar...
(Rad: 13/13)
Ku¸Iaii anIadik da, gök güiüIlüsü nasiI ve niçin Rall´ini leslih edeiIei`..
Sanki lii ses,
- OnIai da siz insanIai gili liiei nahIukluiIai. OnIai AIIah´in lüyükIügünü ve vai oIu¸
gayeIeiinin AIIah´a kuIIuk oIdugunu liIiyoiIai... diyoi.
- Gc||crdc tc qcrdc ou|unan|ar tc cn|artn gc|gc|cri dc is|cr is|cncz saoan a|¸an A||an´a sccdc
cdcr(|cr). (Rad: 13/15)
1
Ötüsleri, uçuslari ve Iitratlarini bozmadiklari sekliyle olabilir. Ama en dogrusunu Allah bilir, biz bilemeyiz.
CanIi vaiIikIaiin AIIah´a ¸ükielneIeii AIIah´in kendiIeiine hayal veinesi için diyeIin... Ieki
ya gök güiüIlüsü` ya göIgeIei`
Dikkal edeisen insan di¸indaki lün canIi ve cansizIai AIIah´i zikiediyoiIai. ßuna insanIaiin
ve lün vaiIikIaiin göIgeIeii de dahiI...
ßii kaç sahife daha saliedeisen insanIaiin yaialiIi¸ gayesini anIalacagin in¸aaIIah.
Insan di¸indaki vaiIikIaiin yaialiIi¸ gayesinden lahsediyoiduk,
´O |i qcrqùzùndc nc tarsa ncpsini sizin için qara||t...¨ (ßakaia: 2/29)
Ayeli lefekküi elneden önce henen ikinci aia la¸Iiginizi alaIin:
b) Insan!ara HIzmct Etmck IçIn Yaratt!dt!ar.
- ´O |i qcrqùzùndc nc tarsa ncpsini sizin için qara||t...¨ (ßakaia: 2/29)
- Yeiyüzünde neIei vaidi`
- DenizIei ve IinakIai vaidi...
- InsanIaia nasiI hiznel edeiIei`
- UIa¸in koIayIigi laIikIaia depo oInakIa, yazin seiinIeleiek...
- Yeiyüzünde la¸ka neIei vaidi`
- ßilkiIei vaidi...
- InsanIaia nasiI hiznel edeiIei`
- InsanIaiin ya¸anasi için gidaya ihliyaci vai. OnIai da ya¸ananiz için hayalIaiini feda
edeiek...
- Yeiyüzünde la¸ka neIei vaidi`
- HayvanIai...
- InsanIaia nasiI hiznel edeiIei`
- ßaziIaii eliyIe, laziIaii eli ve sülüyIe, laziIaii deiisiyIe, laziIaii linek oIaiak, laziIaii
kuIakIaiinizin pasini gideieiek
2
...
- Yeiyüzünde la¸ka neIei vaidi`
- Topiak, su ve nelaIIei...
- InsanIaia nasiI hiznel edeiIei`
- ßina yapininda, ekinIeiin yeli¸nesinde, lenizIikle, aiaç ve geieçIeiin yapiInasinda
hiznelIeiini göinek nünkün.
2
Kanarya, bülbül kuslari gibi.
$indi de gökyüzü hiznelçiIeiini göieIin,
Gðkyüzü HIzmctçI!crI
- ´Adc||cri ùzcrinc (qcrùngc|crindc) scqrcdcn gùnc¸i tc aq´t sizin faqda|annantz için tcrip gcccqi tc
gùndùzù sizc faqda|t |t|an O´dur.´ (Iliahin: 14/33)
Yine soiaIin
- Cökyüzünde neIei vai`
- Cüne¸, ay, yiIdi zIai, luIulIai...
- InsanIaia nasiI hiznel edeiIei`
- Isilaiak, geceyi aydinIalaiak, yön luIduiaiak, güne¸den göIgeIeyeiek, suyunuzu
gökyüzünde depoIayaiak...
- Cökyüzünde la¸ka neIei vai`
- Cece ve gündüz...
- InsanIaia nasiI hiznel edeiIei`
- DinIennek için yalagina uzanan insanIai için liiei yoigan oIaiak, çaIi¸naIaii için çai¸i ve
pazaii aydinIalaiak...
I¸le luiada duiup liiaz dü¸üneIin,
Dünya vc IçIndckI!cr NIçIn BIz Insan!ara HIzmct EdIynr!ar?
AiiIai, laI, InekIei, el ve sül, DenizIei, laIik, Cüne¸, isi veieiek hen lizIeie hiznel ediyoiIai
hen de AIIah´i zikiediyoiIai...
Ieki niçin hiznel ediyoiIai`
ßu soiunuza da iki la¸Iik alaiak inceIeneye aIaIin.
1) A!!ah (c.c.) cmrcttIgI IçIn.
ÖyIe ya! Maden yaialiciIaii AIIah-û TeâIâ, eIlelle AIIah´in dedigi oIacak. Çünkü
yaiallikIaiinin lasaiiuf yelkisi kendisine ail. HaIiyIe,
- InsanIaia hiznel edin, dendiginde hiçlii vaiIik lu eniin di¸ina çikanaz...
2) Insan!ardan bIrçcy!cr ta!cp ctmck IçIn
Yani ¸unu denek isliyoiun,
- AIIah-û TeâIâ dünya ve içindekiIeiini hiznelinize veinekIe lizIeiden lii¸eyIei laIep
edeliIii...
Ne gili,
Lüks lii ieslauianla gilligini ve gaisonIaiin ikide lii nasana yenek ve lalIiIai geliidigini
dü¸ün!
Sofiana konuIan hei yenek için senden yenegin paiasi laIep ediIii. Aksi haIde luIa¸ikhane
kaçiniInaz oIui. Ne denek isledigini anIadin zannediyoiun.
Dü¸ünsene li,
- AIIah (c.c.), güne¸iyIe seni isilacak,
- Ve AIIah (c.c.) senden lii¸eyIei laIep elneyecek!
- DenizIeii ve iinakIaii hizneline veiecek
- 'Ve AIIah (c.c.) senden lii ¸eyIei laIep elneyecek!
- Rüzgâi ve luIulIaii hizneline veiip seni göIgeIeyip suIayacak,
- Ve AIIah (c.c.) senden lii¸eyIei laIep elneyecek!
- Cöz zevkine uygun nanzaiaIai yaialacak,
- Ve AIIah (c.c.) senden lii¸eyIei laIep elneyecek!
- UIa¸inin için kaliiIai, e¸ekIei, aialaIai, uçakIai ve daha nice ¸eyIei yaialacak,
- Ve AIIah (c.c.) senden lii¸eyIei laIep elneyecek!
- CinseI ihliyacini gideinen için kai¸i cinslen insanIai yaialacak,
- Ve AIIah (c.c.) senden lii¸eyIei laIep elneyecek!
- Cöinen için, gözIei, i¸ilnen için, kuIakIai, akIedip adan gili ya¸ayip kendisine kuIIuk
yapnan için, akiI veiip hisIeiIe donalacak,
- Ve AIIah (c.c.) senden lii¸eyIei laIep elneyecek!
Kisacasi dünya ve içindekiIeiini eniine veiecek ve senden de hiçlii ¸ey laIep elneyecek!
ßöyIe lii¸ey nünkün nü sence`
ßu sahifeye kadaiki yaziIaii dikkalIi lii ¸ekiIde okuduysan, ¸indi siiaIayacagin
naddeIeiden en az liii nulIaka akIina geIni¸lii diye dü¸ünüyoiun.
NeIei oIaliIii lunIai`
a) Maden yaialiIdi n, ya¸ayaliInen için geiekIi naIzeneIei lii ¸ekiIde yaialiInak
zoiundaydi!.. (Ha¸a, ha¸a!..)
b) ßa¸i lo¸ yaialiIdigi na inandigin için lenden lii¸eyIei laIep ediIecegini zannelniyoiun
dogiusu...´
c) ßenden lii¸eyIei laIep edeliIii... ßu onun gayel dogaI hakkidii...
d) Niçin yaialiIdigi ni liIiyoi fakal lii lüiIü liIgini pialige geçiieniyoiun... TenleIIiklen
lali...
c) Niçin yaialiIdigi ni ve digei canIi ve cansizIaiin lana niçin hiznel ellikIeiini liIiyoi ve
eIinden geIdigi kadai le¸ekküiünü yapnaya çaIi¸iyoiun.
f) ßeni lu kadai ince dü¸ünüp dünya ve içindekiIeiini hizneline veien yaialiciya le¸ekküi
elnek isliyoiun. Iakal nasiI le¸ekküi edecegini liIniyoiun`
Lgei lu aIli degi¸ik fikiiIeiden en az liii akIina geIni¸se i¸iniz koIay...
Lgei 'a´ seçenegindeki fikie kaliIiyoisan sana lii¸eyIeii haliiIalnak isleiin.
- Tek gözIe de ya¸aidin.
- ßii ayagi sakal oIaiak da ya¸aidin.
- Tek löliek ve lek kuIakIa da ya¸ayaliIiidin.
- Döil kök di¸´Ie de ya¸ayaliIiidin.
- Tek koI´Ia da ya¸ayaliIiidin.
- Ka¸´siz, kipiiksiz ve keI oIaiak da ya¸ayaliIiidin.
- Konu¸anadan da ya¸ayaliIiidin.
Ya¸ayaliInen için oInazsa oInazIaii siiaIayaIin,
- Hava
- Su
- Cüne¸
- Lknek ve en az 3 çe¸il kalik...
Sence, sana, sadece ya¸ayaliInen için geiekIi naIzeneIei ni veiiIdi`
Ne denek isledigini anIadigini dü¸ünüyoiun.
Lgei 'l´ seçenegini dü¸ünüyoisan sana AIIah´in ayelIeiini haliiIalip dü¸ünneni isleiin.
- ´Yc|sa insan oa¸toc¸ otra|t|acagtnt nt santr?´ (Kiyanel: 75/36)
AIIah (c.c.) seni en ¸eiefIi lii liçinde yaialsin, yediisin, içiisin, dünya ve içindekiIeiini
hizneline veisin ve senden lii¸eyIei laIep elnesin!
Senin ne özeIIigin vai` AIIah´lan (c.c.) aIacagin vai da hesaplan ni dü¸üyoisun` (Ha¸a!)
Lgei 'f´ seçenegindeki lahninini dü¸ünüyoisan, AIIah için sanini oIduguna ve lazi ¸eyIeii
soiguIanaya la¸Iadigina kanaal geliiiiin.
AsiI konunuza geçeliIiiiz ailik:
A!!ah (c.c.), tcçckkür bck!cr.
- InsanIaii yoklan vaiedip dünya ve içindekiIeiini hizneline ve eniine sunan AIIah-û
TeâIâ´nin le¸ekküi lekIenesi zalen onun en dogaI hakki diye dü¸ünüyoiun.
Lgei AIIah´a (c.c.) le¸ekküi elne ihliyaci hisselliysen, lu sahifeden soniaki yaziIaii liiaz
daha dikkalIi lii ¸ekiIde okunani lavsiye edeiin.
Döidüncü ßöIün
ALLAH (c.c.) 5ENDEN NE I5TER?
- ßeni lu kadai ninelIeie logan, dünya ve içindekiIeiini hizneline sunan Rallin lenden
le¸ekküi lekIei.
Dedigini duyai gili oIuyoiun. Unaiin yaniIniyoiundui. 'SoiaIin lakaIin AIIah´a, senden
ne isliyoi`´
- ´(O) is|cdiginiz ¸cq|crin ncpsindcn sizc tcrdi. |gcr A||an´tn ninc|ini saqnaqa |a||arsantz, cnu
saqanazstntz. Gcrçc||cn insan çc| za|in tc çc| nan|crdùr.¨ (Sele: 34/14)
- ´O na|dc ocni (ioadc| tc i|aa||c) antn |i, ocn dc sizi (sctap tc nagfirc||c) anaqtn, oana ¸ù|rcdin
(i|aa|siz|i||c) oana nan|cr|ù| c|ncqin. (ßakaia: 2/152)
a) AIIah (c.c.) sana veini¸ oIdugu ninelIei kai¸iIiginda senden le¸ekküi lekIei.
Zannedeisen yukaiidaki la¸Iiga kaliIiyoisun. I¸le lün lu ninelIeiin sahili kendisine
le¸ekküi elneyenIeii nanköiIükIe suçIuyoi. SuçIanakIa hakIi degiI ni sence`
Dü¸ünsene li size nisafiiIige geIni¸in, çay ikian ediyoisun, le¸ekküi elniyoiun... Yenek
ikian ediyoisun, le¸ekküi elniyoiun... Yeneklen sonia neyve geliinek islei nisin`
VaIIahi leni nanköiIükIe suçIayip,
- Ikian elnek zoiunda niyin`.. Insan en azindan lii 'le¸ekküi edeiin dei. IazIa lii¸ey
lekIeniyoiun ki! deisin.
AIIah (c.c.) da le¸ekküi elneyenIeii nanköiIükIe suçIuyoi ve suçIanakIa da hakIi...
Unulnadan haliiIalayin ki, AIIah´in lizin ¸üküiIeiinize ve iladelIeiinize hiç ihliyaci yok.
Yani ¸ükielnenekIe ne ona lii zaiai veieliIiiiz ne de degeiini dü¸üiüiüz. OkuyaIin,
- ´... |in (A||an´tn ninc||crinc) ¸ù|rcdcrsc, anca| |cndi (faqda)st için ¸ù|rc|ni¸ c|ur. Kin dc (isqan
tc i|aa|siz|i||c) nan|cr|ù| cdcrsc, ¸ùpncsiz |i A||an ganidir (çc| zcngin tc niçoir ¸cqc nun|aç
dcgi|dir.), ncn dc ctù|ncqc |aqt| c|andtr. (Loknan: 31/12)
Ieki AIIah (c.c.) senden nasiI le¸ekküi lekIei: YapiIacak oIan le¸ekküiün yeiine uIa¸nasi,
'hen lizIeiden le¸ekküi lekIeyen neicinin dedigi gili, hen de yapiIacak le¸ekküiün liIinçIi
ve yüieklen oInasi´na lagIidii. NasiI ni`
TaliI için }aponya´ya gilligini ve oleI göievIiIeiinin, lavuIIaiinin la¸innasina yaidin
ellikIeiini ya da iki saalIik gezi sonucunda }apon laksi ¸oföiünün senden paia laIep
elnedigini dü¸ün.
Sen de le¸ekküi elnek isliyoi fakal }apon´un senden nasiI lii le¸ekküi lekIedigini
3
liIniyoisun. Ne yapaisin`
ßence kiIavuzuna soiai, }apon´un senden isleni¸ oIdugu le¸ekküi haiekelIeii ho¸una
gilnese de ayni eI koI haiekelIeii yapai }apon´un gönIünü aInak isleisin.
$unu denek isliyoiun,
- AIIah´a kai¸i yapiIacak en güzeI le¸ekküi (¸üküi/iladel) O´nun dedigi ¸ekiIde oInaIi... O
ne diyoisa o oInaIi...
AIIah-û TeâIâ senden döil faikIi kanaIdan le¸ekküi lekIei.
1. VcrmIç O!dugu NImct!crc Karçt Ku!!uk/Tcçckkür.
ßu la¸Iiginizi yeleiince konu¸luk zannediyoiun.
2. 5anatt Karçtstnda DI! I!c ZIkIr/Övgü...
AIIah-û TeâIâ insanogIunun akIina ve hayaIine geIneyecek canIi ve cansizIai yaialnakIa
hen kendisinin güçIü hen de çok usla lii yaialici oIdugunu ispal ediyoi.
Ve sanali kai¸isinda lün insanIiga neydan okuyaiak,
- ´... Rannan´tn qara|t¸tnda niçoir dùzcnsiz|i| gcrcnczsin...´ diyoi. (MüIk: 67/3)
Haydi hep leialei AIIah´in yaiali¸inda lii düzensizIik, lii la¸ilo¸IuIuk, lii ahenksizIik
luInaya çaIi¸aIin. ßakaIin luIaliIecek niyiz`
ßakaIin!
- Havada uçan ¸u kailaIa lakaIin.
ßeIki gözden kaçan lii 'defo´ luIaliIiiiz:
¨Sanki lii ses,
3
Elbetteki beden dili devreye girer. Fakat ben bu misalle sunu anlatmaya çalistim. Muhatabimizin gönlünü hos tutmak için O`nun istedigi bir
sekilde tesekkür etmeli.
- AIIah (c.c.) yiiliciIik sanalini havadaki kailaI üzeiinde siz insanIaia gösleinek isliyoi,
diyoi.
CeIen lu ses´e hak veiiyoiun. Çünkü, usla lii iessana lakaiak sanalini göieneyiz. Ya da
a¸çinin gölekIi ve yaki¸ikIi oInasi onun uslaIigini gösleinez. Ieki sanalini nasiI ispal
edeiIei`
ßo¸ lii kâgil ve loyaIi kaIenIei veiiiiz iddia sahiline, o da sanalini leyaz lii kâgil üzeiinde
lizIeie gösleiii. Ne yapai`
Koyu lonIai kuIIanii, içinizi luikai... Açik lonIai kuIIanii, içinizi açai... A¸çi da hakeza...
ßizIei de AIIah´in yiiliciIik sanalinda en ufak lii ahenk lozukIugunu göieliInek için KailaI´i
inceIeyeIin.
- KailaIin gagasina lakiyoiuz,
- KailaIin gözüne lakiyoiuz,
- KailaIin pençesine lakiyoiuz,
- KailaIin kanadina lakiyoiuz,
- KailaIin avIannasina ve avini yiyi¸ine lakiyoiuz.
- KailaIin sesini i¸iliyoiuz,
(ßeIgeseIIeide, saip kayaIikIaidaki ses yankiIaiini dinIeni¸sinizdii) Yiil. kokuyoi.
- Ln ufak lii ahenksizIik göidük nü`
Yani O nuhle¸en gaga, Iençe ve kanalIi kailaIa,
'cik, cik´ sesi uygun oIui nuydu`
Ya da kavak agacinda yuva yapnasi!
ßii iki nisaI daha veiip lu kanaIdan nasiI le¸ekküi edeceginizi anIalnaya çaIi¸ayin.
Hen AIIah´in sanalindaki inceIigi göinek hen de lii düzensizIik luIaliInek için ¸indi de
hayvanIai aIeninden Muhallel ku¸u´nu nasaya yaliiaIin.
Yine lii ses,
- Muhallel ku¸uyIa kailaIin yaialiIi¸Iaiinin kiyasini yapin ki sanali göieliIesiniz diyoi! ßu
sese kuIak veiip kiyasini yapaIin.
4
$indi de lilkiIei dünyasina lii göz alaIin. ßeIki de lunIaida lii ahenksizIik göiüiüz.
ßilkiIei aIenindeki ayni lopiagi, ayni suyu, ayni hava ve güne¸i payIa¸an, Linon,
¸ekeipancaii, lilei ve sainisak´i nasaya yaliiaIin.
- Linonu kesip ladina lakiyoiuz, 'Lk¸i´
4
Her okuyucu kiyasini yapsin. Allah`in iki Iarkli sanatini o iki kus üzerinde görürsünüz diye düsünüyorum.
- Iancaii soyup ladina lakiyoiuz, 'TalIi´
- ßileiin ladina lakiyoiuz, 'Aci´
- Sainisagi soyuyoiuz, 'Mülhi¸ lii koku´
Içinden geIen ses soiuyoi,
- Linonu ladaiken agziniza pancai ladi geIdi ni`
- $ekei pancaiini kokIaiken luinunuza saiinsak kokusu, ya da güI kokusu geIdi ni`
ßu aIende de düzensizIik göinedik. $indi de cansizIai dünyasina lii göz alaIin.
Cökyüzünden la¸IayaIin.
- ´Ycdi gcgù oiroiriq|c uqgun|u| içindc qara|an O´dur. Rannan´tn qara|nastnda niçoir uqgunsuz|u|
tc dùzcnsiz|i| gcrcnczsin. Gczùnù çctir dc oa|. (Orada) Hiçoir ça||a| tc |usur gcrcoi|ir nisin?´
(MüIk: 67/3)
Seni ninelIeie logan Rallin sanalindaki uslaIigi ve inceIigi gösleinek için sana ve lün
insanIaia sesIenip,
- Hadi kaIdiiin gözIeiinizi ve lakin gökyüzüne... en ufak lii gözden kaçna, yiilik, yana,
defo ya da lii ahenksizIik göieliIii nisiniz` diyoi.
ßizIeie de lu iIahi iddiaya lii göz alnaniz dü¸üyoi.
Seni liInen ana len ¸ahsen hei gökyüzüne laki¸la lu iIahi iddia akIina geIii... kusui
aiaiin... ßuIanan... ßeIki de luIulIai gizIeni¸lii diye dü¸ünüi luIulsuz açik lii havada
lakaiin, yine kusui yok... ßeIki de gece kaianIigi gizIeni¸lii deyip gündüz lakaiin, yine
kusui, yiilik, piilik yok...
'Sen ne nükenneI yaialicisin AIIah´in dei gözIeiini kusui luInak için yeiyüzündeki
cansiz vaiIikIaia çeviiii, 'can´ ve 'agaç daIi´ni nasaya yaliiiiin.
Hei ikisini kiidiginda kuIagina geIen ses kesinIikIe lanidik,
- '$angii!´ ve 'Hiiç!! Dünyanin neiesinde oIuisak oIaIin, dünyanin neiesinden geliiiIiise
geliiiIsin hiçlii zanan agaç daIi kiiiIdigi nda '¸angii´ sesi çiknaz.
AIIah´in yaialligi heihangi lii ¸eyde en ufak lii düzensizIigin oInadigi kanaaline vaini¸san
yeni lii aia la¸Iik alaIin.
a) A!!ah'tn 5anatt KarçtstndakI Duruçumuz/Ku!!ugumuz Nast! O!ma!t?
- ´On|ar |i, aqa||a i|cn, c|urur|cn, qan|art ùs|ùndc (qa|ar) i|cn daina A||an´t anar, gc||crin tc qcrin
qara|t|t¸tnt dù¸ùnùr|cr (tc ¸cq|c dcr|cr).´ ´Raooiniz, scn oun|art oc¸una qara|nadtn. Scn
nùnczzcnsin. 8izi a|c¸in azaotndan |cru.´ (AI-i inian: 3/191)
Hani deni¸lik ya yapiIacak le¸ekküiün ¸ekIini ve nanligini 'ninel veien eI´ leIiiIei,
Hei ¸eyin Ralli, sanali kai¸isinda,
- SulhanaIIah!1 denenizi lekIiyoi.
'SulhanaIIah´ denenizin aneIinize nasiI yansiyacagi ni iIeiiki sahifeIeide anIalacagin
in¸aaIIah...
3. Ccnnct'tckI DcrcccmIzI Arttrmak IçIn Ku!!uk Yapt!tr...
Kilalinizin ana fikii oIan 'Niçin yaialiIdi k´ soiusunu lu la¸Iik aIlinda inceIeyeIin.
AIIah-û TeâIâ lün canIi ve cansizIaii kendisini leslih/zikielnesi için yaialli. Çünkü AIIah-û
TeâIâ zikiediIip övüIneyi çok seviyoi. Ceiçi hakki da...
AsiI konunuza giii¸ yapaliIiiiz ailik.
- ´Hanginizin dana gùzc| anc|dc ou|unacagtnt dcncnc| ùzcrc c|ùnù tc naqa|t qara|andtr. O
Azizdir, Gafurdur. (MüIk: 67/2)
'Hanginizin daha güzeI aneIde luIunacagini denenek üzeie...´ yani, hanginiz kafasini iki
eIi aiasina aIip,
- AIIah (c.c.) leni niçin yaialli`
- Niçin AIIah (c.c.) leni ninelIeie logdu`
- InsanogIu niçin doguyoi ve lii süie sonia da öIüyoi`
- ÖIdüklen sonia nasiI lii hayal lizi lekIiyoi` diye dü¸üneiek haiekele geçenIeii deneyip
cenneline soknak için...
Dikkal edeisen AIIah-û TeâIâ lii 'sinav´dan lahsediyoi. ßenin, senin ve lün insanIaiin
kaliIdigi lii sinav...
ßu sinavdan aIni ak çiknasinin lek lii yoIu vai, O´da, 'Niçin yaialiIdigi nin liIincinde oIup, o
yoIda selal gösleinek...´
ßenin ve senin için Kui´an´i aia¸liidin ve ¸u sonuca uIa¸lin: AIIah-û TeâIâ,
- Veini¸ oIdugu ninelIeie kai¸iIik le¸ekküi elneniz,
- Sanali kai¸isinda ¸apka çikainaniz (övgüIei elneniz)
- Ve lu kuIIukla la¸aiiIi oInaniz için kai¸iIiginda 'cennel´ vaad elligi lii sinav haziiIani¸.
Kendisine yapacaginiz le¸ekküiü liIe kai¸iIiksiz liiaknayip cennel vaad eden lii Rall´iniz
vai. Ve lizin cennelinizi dü¸ünen Rall´iniz cennelleki deiecenizin ailnasi için lakin ne
söyIüyoi:
- ´|ni qcr|c gcgùn cni gioi c|an ccnnc| için oiroiriniz|c qart¸tn. 8u A||an´tn oir |ù|fudur. Onu
di|cdiginc tcrir. A||an oùqù| oir |ù|uf sanioidir.¨ (Hadid: 57/21)
Dünyadaki asiI yaii¸in ve asiI ko¸u¸luinanin ne oInasi geiekligini okuyaliIni¸sen, ¸öyIe lii
soiu oilaya alip dü¸üneIin:
- Maden lii sinavdayiz ve lizIeiden de önüi loyu kuIIuk lekIeniyoi, i¸le o zanan
kazanana vaad ediIen 'cennel´i laninaniz Iazin. Aksi haIde geieken lilizIigi gösleieneyiz.
Ve soiuyoiuz,
- Ly Ralliniz! kazanana vaad elligin Cennel´i laninak isliyoiuz. ßize lanilii nisin
AIIah´in`´
SoiuIaiinizin cevapIaiini hayal kilaliniz Kui´an ve hadisIeiIe veien Rall´iniz soiunuzu
henen yanilIiyoi:
ße¸inci ßöIün
ALLAH (c.c.) CENNETI ANLATIYOR...
- ´... Saotr|artnt n |ar¸t|tgt ccnnc| tc crada|i ipc||crdir. Orada |an||ara qas|antr|ar, crada qa|tct stca|
tc dcndurucu scgu| gcrncz|cr. Mcqtc agaç|artntn gc|gc|cri ùzcr|crinc sar|nt¸ tc cn|artn |cpart|nast
|c|aq|a¸|trt|nt¸|tr.¨ (Insan: 76/11-14)
´... saotr|artnt n |ar¸t|tgt...¨ yani dünyadayken yapni¸ oIdukIaii kuIIuklaki saliiIaiinin
kai¸iIigi...
Yeiinde oIsan dünya ve cennelleki ninelIeiin kiyasini yapip yaliiinini
5
ona göie yapaiin.
´... Mcqtc agaç|artntn gc|gc|cri ùzcr|crinc sar|nt¸ tc cn|artn |cpart|nast |c|aq|a¸|trt|nt¸.´ (Insan:
76/11-14)
Tananen insan filialina ve zevkine uygun ifadeIei... Kendini lii anIik Cennelle ve en
sevdigin neyve agacinin aIlina uzanni¸ neyveIeii kopaidigini dü¸ün...
KopaiiInasi koIay... Hazni koIay... Kaiin agiisi yapniyoi... TuvaIel deidi yok... Niye
lahçene giidin diye pe¸inden ko¸an da yok... Hiçlii enek saifelneden geIen lii iizik...
Devan ediyoiuz,
- ´Ccnnc||c c|an|ara di|cdi||cri ncqtc tc c||cn oc| oc| tcririz.¨ (Tui: 52/3)
Hei ne kadai inlihanda la¸aiiIi oInu¸ fakiiIeie sesIeniIiyoi gili gözükse de lu ninelIeiin
nuhalali lün cennelIikIeidii.
- ´Dcf|cri sagdan tcri|cn|cr, nc nu||u c sagct|ara... On|ar di|cnsiz scdir agaç|art, sa||tn|art sar|nt¸
nuz agaç|art, uzant¸ gc|gc a||tnda, çag|aqara| a|an su |cnar|artnda, oi|ip |ù|cnncqcn tc qasa| da
cdi|ncqcn oc| ncqtc|cr arastndadtr|ar.´ (Vakia: 56/27-33)
5
Subhanallah. Allah tüm noksan siIatlardan münezzehtir.
- ´Vc can|artntn çc|ccc||crindcn |u¸ c|i (i|ran cdi|ir).´ (Vakia: 56/21)
'Defleii sagdan veiiIenIei...´Niçin yaialiIdigi nin faikina vaiip RuhIai AIeninde iken Ralline
veidigi sözü lulanIai cennel lapusunu aIip elediyyen kaIacakIaii neskenIeiinin yoIunu
lulaiIai...
Daha çok ¸ehii hayali ya¸ayanIaiin duyguIaiina hilap ediIdigi göiüIüi.
ßelon linaIai aiasinda lunaIan ¸ehii insani piknik ihliyaci hissedip kendini ye¸iIIikIei
aiasina alnak islei... Ye¸iI agaç aIlinda uzanip henen yanila¸inda oIan ¸eIaIeIeiden geIen su
zeiiecikIeiiyIe seiinIenek için neIei veinez ki ¸ehii adani...
I¸le insanIaiin filialini liIen AIIah-û TeâIâ, ayni oilandan leIki de niIyon kal daha da güzeI
oIan cennel haziiIayaiak insanIaii cenneli kazannaya le¸vik elni¸... Tün güzeIIigiyIe
konukIaiini lekIeyen cennel...
- KinIeidii lu konukIai`
- Cctaotnt sana otra|tqcrun...
Devan ediyoiuz.
- ´... Orada rtzt||artnt saoan a|¸an naztr ou|ur|ar. Ku||artntzdan A||an´a |ar¸t gc|nc||cn sa|tnan|art
nirasçt |t|acagtntz ccnnc| oudur i¸|c.¨ (Meiyen: 19/62-63)
¨...Oiada iizikIaiini salah ak¸an hazii luIuiIai...¨
Oiadaki iizik gaianli aIlindadii. Hiçlii enek saifelneden, hiçlii nesai yapnadan, hiçlii lei
akilnadan ve yoiuInadan iizik geIii... Oiada geçin deidi de yoklui.
Sen dünyada geiegi gili kuIIuk elni¸, yoiuInu¸ ve geieken salii gösleini¸sindii. ßii nevi
dinIenne lesisidii cennelIei... Lledi kaInak için haziiIanni¸ dinIenne lesisIeii...
- ´... Orada can|artn is|cdigi, gcz|crin |czzc| a|dtgt ¸cq|cr dc tardtr. Siz|cr crada cocdi |a|tct|arstntz.¨
(Zuhiuf: 43/72-73)
Dünyadayken caninin isledigi hei¸eye sahip oIanayaliIiisin. Ana lii dönenIik (lii
önüiIük) salii kai¸iIiginda canin ne isleise, aizu ve islekIeiine sinii konnaz, yasak la
ediInez...
ßii iki hadis okuyup asiI konunuza döneIin.
- Muaz iln CeleI´den, Ieyganlei (s.a.v.):
´Ccnnc| cn|i ccnnc|c tùcu||art |t|stz, qùz|cri par|a|, gcz|cri sùrnc|i tc c|uz ùç qa¸tnda (gcnç|cr)
c|ara| girccc||crdir¨ luyuidu.
6
RuhIai AIenindeyken lizIeii üç faikIi leden lekIiyoidu,
- Dünyadaki leden
- Cennelleki leden
6
Tirmizi.
- Cehennendeki leden.
Dünyadaki ledeni laniyoiuz. Kenik, kan, el ve deii. Ln ufak lii soguga dayananayan,
diken liIe lalsa dayaniInaz sanciIai veien, sakal kaIna iiski fazIa oIan lu ledenIeiin aksine
hiç ya¸Iannayan, agiisi nagiisi oInayan ledenIei enanel ediIii la¸aiiIi iuh´a...
Doksan ya¸inda da leik elsen lu dünyayi, genç oIaiak giieisin cennele egei sinavi
la¸aiiisan...
- Llu Huieyie´den (i.a.) ResuIuIIah (s.a.v.), ´Aziz tc cc|i| c|an A||an ¸cq|c ouqurdu.
´Sa|in |u||artna niçoir gczùn gcrncdigi, niçoir |u|agtn i¸i|ncdigi tc niçoir oc¸crin |a|oinc gc|ncqcn
¸cq|cr naztr|adtn.¨

'... Hiçlii gözün göinedigi...´ CüzeIIikIeiiyIe la¸ini döndüien dünyadaki nanzaiaIai cennel
güzeIIigi yaninda liiei çöp nisaIidii. Oiadaki nanzaiaIai la¸ döndüinez, 'ßayiIlii!´
'... Hiçlii kuIagin i¸ilnedigi...´ ßeIIi ki hayaI ölesi!.. ßeIIi ki lüyük süipiiz!
'... ve hiçlii le¸eiin kaIline geIneyen...´ Hiçlii ¸aiiin, hiçlii iessan ve hiçlii ionancinin
akIina geIneyen çizgi ölesi nekânIai...
KIm!cr knnuk n!acak...
- 'RuhIai AIeninde iken Rall´ine söz veini¸ ve dünyadaki sinavda veidigi sözü unulnayip
leIiiIenen ¸ekiIde ya¸ani¸ ve o haI üzeie vefal elni¸ oIanIai...´
CennelIe iIgiIi ayel ve hadisIei lunIaiIa siniiIi degiI lalii ki...
ßu sahifeye kadai oIan yaziIaiin kisa lii özelini yapaisak,
RuhIai AIeninde Ralline, sadece kendisinin sözünü dinIeyecegine, onun dedigi gili
ya¸ayacagi na söz veiip dünyaya lii danIa oIaiak dü¸lün.
'Meihala´ dedigin lu dünyada lii lek sen yoklun. Digei canIi ve cansizIaiin sana oIan
hiznelIeiini ve yaialiIi¸ gayeIeiini göidün.
Insan di¸indaki lün vaiIikIai AIIah´i zikiedeiIei ve lu da AIIah´in hakkidii. AIIah (c.c.)
insanIaidan da övgüIei lekIei deni¸lik nuhle¸en sanali kai¸isinda...
Hen övgüIei hen de sana lah¸elni¸ oIdugu ninelIei için le¸ekküi lekIei... Ve lu da O´nun
hakkidii.
Ceieken kuIIugu yapanIaia cennel vaad edeiek insanIaiin cennel için yaii¸naIaiini lavsiye
elni¸lii.
Oilaya konuIan ödüI laninnadiginda geieken kuIIuk yapiIanayacagina inandiginiz için
Rall´inize cenneli soiduk.
Cennelin hayaI ölesi ve elediyyen vai oIacak güzeIIikIeiIe donaliIni¸, konukIaiini
lekIedikIeiini göidük.
7
Buhari-Müslim.
Sinavi kazananIaia Cennel vai...
'Ya kayledenIeie`´
AIlinci ßöIün
ALLLAH (c.c.) CEHENNEMI ANLATIYOR...
ßu nuhle¸en sanalin sahili, sanali kai¸isinda köi oIanIai, veini¸ oIdugu ninelIeii
göieneyip nanköi oIanIai ve RuhIai AIenindeyken veini¸ oIdugu sözü yeiine
geliineyenIei için OnIaiin ya¸ayi¸Iaiina Iayik lii nekân haziiIani¸lii.
Adina da Cehennen koynu¸lui.
ßii de Cehenneni inceIeyeIin lakaIin, suçIuIaii neIei lekIiyoi.
- ´çùpncsiz |i aqc||crinizi in|ar cdcn |afir|cri qartn a|c¸c a|acagtz. Dcri|cri pi¸|i|çc, azaot duqsun|ar
diqc, |cndi|crinc dcgi¸|irccc| oa¸|a dcri|cr tcrcccgiz. Çùn|ù A||an gcrçc||cn Aziz´dir, Ha|in´dir.
Hù|nùndc ni|nc| sanioidir.¨ (Nisa: 4/56)
Yanan deii ikinci lii nüdahaIede aci hisselliinez. Aci duyuInasi için laze lii deiiye ihliyaç
vai. Ve lu ihliyaç henen kai¸iIanii... Daha çok azap göinesi için laze laze deiiIei yaialiIii...
Hei yeni deii faikIi lii azalin nüjdecisidii...
- ´|¸|c c |afir c|an|ar için a|c¸|cn c|oisc|cr oiçi|ni¸|ir. 8a¸|artntn ùs|ùndcn |aqnar su dc|ù|ùr. 8u
|aqnar su i|c |artn|artnda c|an ¸cq|cr tc dcri|cri cri|i|ir. On|ar için oir dc dcnirdcn |ançt|ar tar. Hcr
nc zanan a|c¸|cn, cnun tzdtraotndan çt|na| is|crsc, qinc içinc dcndùrù|ùr|cr tc cn|ara. Haqdi |adtn
qangtn azaotnt dcnir.¨ (Hacc: 22/19-22)
Öleki aIendeki kuna¸in cinsini dünyadaki ya¸anlin leIiiIei. AIIah´in dedigi gili ya¸aisan
sana ipek eIliseIei giydiiiIii, kafana göie ya¸aisan da üzeiindeki leyaz kefen çikaiiIip
ale¸len eIliseIei giydiiiIii...ÇipIak kaInak yok!..
ßii anIik sicakIigi yüz deieceye uIa¸ni¸, fiskiye aIlinda du¸ aIdigini hissel!.. Hei danIasi
kafana çakiIan çivi gilidii... SaçIaiini dökei, keI oIuisun... Yüzündeki deiiIeiini eiilii, fizigin
lozuIui... Ailik laninnaz haIe geIen lii el yigini oIuisun.
´... On|ar için oir dc dcnir |ançt|ar tar...´
Ale¸in ve kaynai suyun yanina lii yenisi daha ekIenii... dünyadayken hayvanIaii haiekele
geçiinek için kuIIaniIan lu aIel, Cehennen sakininin hayvan yeiine konuIdugunu gösleiii.
Yanik üzeiine kançiIanan deniiden kançiIai... Insanin lüyIeii üipeiiyoi...
- KinIei ladacak lu azali`
- Niçin yaialiIdigi nin faikina vaianayip nefsine kuI oIan insanIai!
- Ne zanan`
- ÖIdüklen sonia!
- ´8cqun|artnda dcnir na||a|ar tc zincir|cr c|dugu na|dc sùrù||cnccc||crdir.¨ (Mü´nin: 4O/71)
- KinIeiin loyunIaiina denii haIkaIai ve zinciiIei lakiIii`
- KöpekIeiin, evciIIe¸liiiIni¸ naynunIaiin, insanIaia saIdiinasin diye lazi hayvanIaiin!..
I¸le lu cehennen deniIen nekânIaidaki konukIai hayvan yeiine konuIaiak ek lii azap
göiüiIei...
- KinIeiin loyunIaiina lasna lakiIacak`
- AIIah´in kendiIeiine veini¸ oIdugu ninelIeii göieneyen, AIIah´in dedikIeiini yapnayan
ve ¸eylan´a kuIak veienIeiin loynuna...
ßii de hadislen lii cehennen nönüsü okuyaIin:
- Iln Allas´lan (i.a.) iivayel ediIni¸lii: Ieyganlei (s.a.v.):
´|q inan cdcn|cr, A||an´|an na||tq|a |cr|un tc anca| nùs|ùnan c|ara| can tcrin.¨ (AIi inian:
3/1O2)
ayelini okudu ve ¸öyIe luyuidu: ´Za||un´dan oir dan|a, dùnqa qurduna dan|a|t|sa,
dùnqada|i|crin qiqccc||crini act|trdt. Oq|cqsc qiqcccgi ou c|an |inscnin na|i nast| c|ur?¨

BIr an!tk Cchhcnncmdc n!dugunu düçün! (A!!ah muhafaza)
- Dü¸ün cigeiini ki, ale¸ içine giiiyoi ve sen de feiyal ediyoisun, fakal neihanele
ugianiyoisun. 'Dünyaya geii dönneyeceksin´ ¸ekIinde cevap veiiIince agIiyoi ve pi¸nanIik
gösleiiyoisun. Ailik lövlen kaluI ediIneyecek ve feiyadina cevap veiiIneyeceklii.
Oiada kaIi¸in uzani¸ken kendini lii dü¸ün. Azap devan edei, üzünlü son haddine uIa¸ii ve
susuzIugun ¸iddelIenii de dünyadaki içecekIeii haliiIaisin. Ko¸ai cehennenden yaidin
isleisin. Sen azap i¸iyIe göievIi cehennenin lekçisi oIan neIegin eIinden kali aIiisin. Kali
aIinca aIlindan eIin yanai, haiaielinden ve yannasinin ¸iddelinden doIayi eIin paiçaIanip
döküIüi.
Sonia onu agzina yakIa¸liiiisin da yüzünü yakai. Sonia onu zoiIanaiak yudunIayinca
logazinin deiisini soyai. Sonia kainina uIa¸ii da lagiisakIaiini paiçaIai. Ailik sen lii yazik
ve heIak feiyadi kopaiiisin.
Dünya içecekIeiini, onIaiin sogukIuk ve Iezzelini haliiIaisin. Sonia haiaielini gideinek islei
ve henen dünyada aIi¸ligin gili yikannak ve suya daInak suieliyIe seiinIenek için sicak
suyun duvaiIaiina ko¸aisin. Haiaiel ¸iddelIenip le kaynai suya daIinca, la¸indan ayagina
kadai deiiIeiin yüzüIüp soyuIui.
ßu sefei de daha hafiflii ünidiyIe aIeIaceIe ale¸e ko¸aisin. Sonia ale¸ yanigi sana iyice agii
geIii de lekiai kaynai suya döneisin. I¸le sen lii ale¸, lii kaynai su aiasinda doIa¸ii
duiuisun.
8
Tirmizi, Nesei, Ibn Mace.
Sonia cennelin içecekIeiini ve suIaiinin sogukIugunu ve ho¸ ya¸anini haliiIaisin, lundan
nahiun kaInaklan duydugun iç yanginindan doIayi kaIlin paiçaIanii. Sonia oiadaki ana,
lala, kaide¸ ve digei lazi yakinIaiini anaisin da nüzdaiip ve yanik lii kaIplen çikan
nahzun lii sesIe onIaia sesIeniisin.
- 'Ly annecigin! Ly lalacigin! Ly kaide¸in! Yahul haIacigin, ancacigin veya kiz
kaide¸in! ¨Içecek lii su!¨ deisin. OnIai da sana nahiuniyelIe cevap veiiiIei.
ßöyIece ünidini lo¸a çikailnaIaiindan duydugun üzünlüden, aziz ve ceIiI oIan AIIah´in
gazalindan doIayi onIaiin da sana oIan öfkeIeiini göidügünden kaIlin paiçaIanii.
ßunun üzeiine dünyaya seni geii döndüinesi ünil ve diIegiyIe deihaI feiyal edeiek AIIah´a
siginnak isleisin. Iakal uzun lii nüddel geçligi haIde, AIIah, sana hakaiel için cevap
veinez. Çünkü senin sesin onun nezdinde gazala selep oIui.Onun kalinda senin nakanin
dü¸üklüi.
9
Lvel okuyucu kaide¸in!
AIIah´in dedigi gili ya¸anayanIaiin giiecegi nekâni üç a¸agi, le¸ yukaii lanidin
zannediyoiun.
Yeni lii dosya daha açaIin lakaIin.
RabbImIz nast! bIr hayat sürmcmIzI IstIynr.
Yedinci ßöIün
ALLAH (c.c.) NA5IL YA$AMANI I5TER?
'AIIah-û TeâIâ sana i¸ini gücünü liiak çik daga, gii nagaiaya ve öIünceye kadai oiadan
çiknayip lana dua el, lana secde el ve leni zikiel´ deniyoi!
Yaz ayIaiinin vazgeçiInez ninelIeiinden denize de giineyin, hafla soniaIaii piknik
yapnayin, spoi yapnayin da deniyoi!
SüiekIi fakiiIeii gözelip naIinin lananini dagilnani, yiIin lananini oiuçIu geçiineni,
öniünü, evin, i¸in ve cani üçgeninde geçiineni de isleniyoi!
TeIevizyon ve iadyo dinIeneneni, gazele-deigi okunanani da islenez!
SaniIdigi gili Ruhlan lii hayali hiç islenez.
Ieki AIIah (c.c.) nasiI lii hayal ya¸ananizi islei`
Fttrattna uygun yaçamant Istcr:
- Sence yaIan söyIenek lii insana yaki¸ii ni`
9
Bir ömrün tamamini
- Yaki¸naz´ dedigini duyai giliyin.
M Zalen AIIah la yaIan söyIenenizi isleniyoi.
- Sence la¸kasinin naIini çaInak insana yaki¸ii ni`
- Yaki¸naz.
M Zalen AIIah la hiisizIik yapnanizi isleniyoi.
- Sence zina, ifliia, dedikodu, faiz, kunai, lii insana yaki¸ii ni`
- Yaki¸naz.
Neden`
- Hiçlii insan, aiIesinin fuhu¸ lalakIigina dü¸nesini, hiçlii insan, dedikodusunun
yapiInasini ve hiçlii insan kendisine ifliia aliInasini islenez.
M Zalen AIIah la islenez...
Dikkal elliysen AIIah´in senden yapnani islenedigi aneIIeii sen zalen yapnak
isleniyoisun.
Çünkü AIIah-û TeâIâ filialina uygun lii ¸eyi yasakIanaz.
Ne gili,
- Deniz kenaiinda oIlanIa laIik avIanana kiznaz.
- ßuInaca çöznene ya da uzanip dinIennene de kiznaz.
- TaliI yapnani, iesin çizneni, duyguIaiini ¸iiiIeie yansilnani da yasakIanaz.
Neden`
Çünkü filialina uyunIu aneIIeii ne diye yasakIasin ki.
TopIun içinde adan gili ya¸anak için lazi kuiaIIai oIui. Ne gili,
- 'Kon¸u hakIaiini, vaisa i¸çiIeiin hakIaiini, anne-lala, kaide¸ hakIaiini gözelnek gili...
ßunIaiin yaninda insanIaiIa kaide¸ gili ya¸ananizi lavsiye edei.
Tün lunIaia iliiaz edenIeie pek iaslIannaz. AsiI önenIisi lu ahIâk´Ia leialei insanIaiin
AIIah´a kuIIuk yapnaIaii...
A!!ah (c.c.) nast! ku!!uk bck!cr.
ßu sahifeye kadaiki yaziIaii dikkalIice okuduysan AIIah´in (c.c.) senin adan gili ve lopIunIa
laii¸ik ya¸anani isledigini göiüisün. ßu senin faydanadii. Ana lün lu güzeI ahIâk di¸inda
AIIah (c.c.) senden sadece kendisi için lazi fedakâiIikla luIunnani isliyoi.
'Ne gili`´
Sana veini¸ oIdugu ninelIei ve nuhle¸en sanali kai¸isinda 'secde´ elneni isliyoi.
Neye secde`
- LniiIeiine secde...
- YasakIaiina secde...
- TavsiyeIeiine secde...
Yapacagin secde eyIeniyIe onuiun iencide oInadigi gili hen nanköiIük sifalindan
kuiluInu¸ hen Rall´ine le¸ekküi elni¸ hen de cennelleki deieceni ailiini¸ oIuisun.
Talii caizse lii la¸Ia ku¸ süiüsü!
- AIIah´in senden 'secde´ islenesinde lii nanliksizIik vai ni sence`
- 'Sadece kendisinin eniiIeii, yasakIaii ve lavsiyeIeii dogiuIlusunda ya¸anani islenesinde
lii nanliksizIik vai ni sence`´
AIIah-û TeâIâ senin cennele giineni isliyoi... Ve lunun için en küçük lii saIih aneIini liIe
degeiIendiiip lunu defleiine 'sevap´ oIaiak yazdiiiyoi.
ResuIuIIah (s.a.v.):
´Kardc¸inin qùzùnc |cocssùnùn sada|adtr.¨ luyuinu¸lui.
10
Dü¸ünsene lii, yapacagin lii lelessünIe ne zananin koyloIuyoi ne onuiun iencide oIuyoi,
ne naddi lii kaylin vai ne de nanevi... Sence lasil oIan o aneIi AIIah-û TeâIâ defleiine ecii
(sevap) oIaiak yaziyoi.
Llu Huieyie (i.a.) ¸öyIe dedi:
ResuIuIIah (s.a.v.) ¸öyIe luyuiuyoi: ´Sizdcn ncrnangi oiri gcrçc| nùs|ùnan c|ursa, i¸|cqcccgi ncr
iqi|i| cn nis|iq|c qcdiqùz nis|inc |adar |a| |a| qazt|tr. Yapacagt ncr |c|ù|ù| isc aqntq|a qazt|tr.¨

ßii iyiIik yapiyoisun, 7OO kal ecii aIiyoisun. Yani liie yediyüz...Hen cennelleki deiecen
ailiyoi hen de cennelin güzeIIe¸iyoi. ßii kölüIük yapiyoisun yediyüz kal ceza yeiine
i¸Iedigin kölüIügün aynisi yaziIiyoi.
AIIah´in sana oIan neihanelini ve zenginIigini okuyaliIdin ni`
A!!ah (c.c.) DI! I!c zIkrcdI!mck Istcr.
Hani deni¸lik ya, AIIah (c.c.) nuhle¸en yaialiciIigi kai¸isinda övüInek islei... Kendisini
nasiI zikiedeceginizi Ieyganlei efendinizin diIiyIe lizIeie ögieliyoi:
Llu Huieyie (i.a.)´den, ResuIuIIah (s.a.v.) luyuidu:
´A||an´t |cnzin cdcrin (suonana||an) Hand A||an´a nansus|ur. (||nandu|i||an), A||an´|an oa¸|a i|an
qc||ur (|a i|anc i||a||an), A||an cn oùqù||ùr (A||an-u ||ocr)¨ dcncn, oana, ùzcrinc gùnc¸in dcgdugu
ncr¸cqdcn dana sctin|idir.¨

TopIan leIafuzu aIli saniyeyi geçneyen övgü cünIeIeii, güne¸in üzeiine dogdugu (Dünya
ve içindekiIeiinden) hei ¸eyden hayiiIi...
10
Tirmizi.
11
Buhari.
12
Müslim 4/2072.
Hei ne kadai leIafuzu koIay ve lizIeie lasilni¸ gili geIse de nizanda çok agii oIdugunu
la¸ka lii hadisle diIe geliiiyoi Rall´iniz,
Llu Huieyie(i.a.)´den, ResuIuIIah (s.a.v.) luyuidu:
´||i |c|inc tardtr |i, |isana nafif gc|ir|cr, nizanda agtr oasar|ar, Rannan´a sctgi|idir|cr.¨Handiq|c
A||an´t |csoin tc |cnzin cdcrin (Suonana||ani tc oinandini), Azin c|an A||an, nc|san stfa||ardan
nùnczzcn|ir (Suonana||ani| azin)¨

AIIah´in lüyükIügü, sanali ve lizIeie veini¸ oIdugu ninelIei için kendisini diI iIe
övdügünüzde, hen lu övgüIeii iladel yeiine sayiyoi hen de günahIaiinizi lagi¸Iiyoi...
Okuyoiuz,
- Llu Huieyie (i.a.)´den: ResuIIuIIah luyuidu:
´Kin gùndc qùz |cz ´A||an´|an oa¸|a i|an qc||ur, O oirdir, O´nun cr|agt qc||ur, nù|| O´nundur,
nand O´na ai||ir, O ncr ¸cqc |adirdir¨ dcrsc cn |c|c aza| c|ni¸ gioi c|ur, cna qùz sctap qazt|tr.
Ondan qùz gùnan si|inir. 8u dua cnun için c gùn a|¸ana |adar ¸cq|andan |cruqan oir |a||an c|ur.
Hiç |insc O´nun qap|tgtndan dana fazi|c||i oir anc| qapnt¸ dcgi|dir. Anca| cnun c|udugundan dana
faz|a c|uqan |insc nariç¨

- ´Kin gùndc qùz dcfa ´A||an´t |csoin tc |cnzin cdcrin, O´na nand cdcrin¨ dcrsc, dcniz |aoarct||art
|adar çc| c|sa da na|a|art affcdi|ir.¨

A!!ah (c.c.) '5ccdc' ctmcnI Istcr.
Önceki sahifeIeide de dedigin gili AIIah azze ve ceIIe insanIaiin, içlen geIen lii a¸kIa, iliiaz
elneden enii, yasak ve lavsiyeIeiine uynaIaiini lekIei.
AIIah´in enii, yasak ve lavsiyeIeiinden lii kaçini haliiIalayin,
5ECDE
- Yani, Nanaz...´
- ´... Çùn|ù nanaz, nù´nin|cr ùzcrinc ta|i||cri oc||i c|ara| farz c|nu¸|ur.¨ (Nisa: 4/1O3)
- ´Dc |i. 8cnin nanaztn, ioadc||crin, naqa|tn tc c|ùnùn a|cn|crin Raoo´i A||an içindir.¨ (Ln´an:
6/162)
AIIah(c.c.) nanazi enielnekIe insanIaia ek lii Iülufla luIunnu¸lui. NanazIa hen AIIah´a
le¸ekküi elni¸ oIuiuz, hen kölüIükIeiden uzakIa¸ni¸ oIuiuz hen de secde edeiek
acizIiginizi ve AIIah´in azenelini ispal elni¸ oIuiuz.
A!!ah, kcndIsInc çIrk knçu!mastnt yasak!tynr.
Hani deni¸lik ya AIIah-û TeâIâ insanIaii yaialli ve onIaia akIa hayaIe geIneyen ninelIei
veieiek övgüIei lekIedi...
13
Buhari, 7/168; Müslim, 4/2072.
14
Buhari, Müslim.
15
Buhari Müslim.
I¸le AIIah-û TeâIâ sadece ve sadece kendisinin leIiiIedigi gili ya¸ananizi, sevgi ve kuIIukla
kendisiyIe leialei la¸ka lii vaiIiga e¸ ko¸nananizi isliyoi.
- $üphesiz ki AIIah, (zalinda, sifalIaiinda ve hüknünde) kendisine oilak ko¸uInasini asIa
lagi¸Ianaz, lundan la¸ka (günahIaii) da diIedigi kinseIei için lagi¸Iai. Kin AIIah´a oilak
ko¸aisa nuhakkak ki o, (haklan) uzak lii sapikIikIa sapni¸lii.
Lnii sevdiginiz yeiden... Lnii lüyük yeiden... Lnii lizIeii ve seni ninelIendiien, koiuyup
gözelen Rall´inizden... Lnii, kendisine le¸ekküi elne ihliyaci hisselliginiz neicî´den...
A!!ah (c.c.) bazcn tavsIyc!crdc bu!unur.
- ´|q inan cdcn|cr, nuaqqcn oir nùddc|c |adar oiroirinizc ocrç tcrdiginiz zanan cnu qaztn...´
(ßakaia: 2/282)
InsanIai aiasinda ihliIafIaiin çiknanasi için lalanizin liIe yapnadigi lii nasihali Ralliniz
yapiyoi...
Niçin`
InsanIai aiasinda ihliIafIai ya¸ayip hakkinin lii la¸kasina ya da lii la¸kasinin hakkinin sana
geçnenesi için...
Çok sicak lii haliiIalna... Sence de öyIe degiI ni`
` ` `
AIIah´in senden lekIeni¸ oIdugu iladel çe¸ilIeii sadece 'secde´ iIe siniiIi degiI.
'Niçin AIIah´a kuIIuk yapiIii`´ nanligini kaviani¸san ya da niçin yaialiIdigi nin faikina
vaini¸san i¸inin çok koIay oIdugunu haliiIalayin.
Kilapçiginizin sonIaiina dogiu geIdik. Lgei isleisen AIIah´a kuI oIna yaii¸inda önde
gilnenin lii kaç foinüIünü haliiIalip la¸ka lii kilapçikla luIu¸aIin.
Sekizinci ßöIün
KUL OLMA YARI$INDA ÖNDE GITMENIN YOLLARI...
Ninel veien eI´i laninak kuIIugunuza ienk kalai. I¸le lu yüzden önce AIIah´i laninaniz
Iâzin.
1. A!!ah't (c.c.) Tantmak
- ´...Kin Raoo´inc (nù´nin c|ara|) |atu¸naqt arzu cdiqcrsa, sa|in oir anc| i¸|csin tc Raoo´inc
|u||u||a (ioadc| tc i|aa||c) niçoir ¸ir|/cr|a| |art¸|trnastn.¨ (Kehf: 18/11O)
¨... Kin Rall´ine kavu¸nayi aizu ediyoisa...¨ SevdigiyIe luIu¸nak isleyen sevgiIi, en güzeI
eIlisesini giyeiek, en sevdigi paifününü kuIIanaiak luIu¸na yeiine gidei... Tün lu
haiekelIiIik kendisine ¸iiin gözüknek içindii...
'Ya lu sevgiIi AIIah´sa`´
- ´(|q Munanncd!) Ku||artn sana, ocndcn scrar|arsa, ocn ¸ùpncsiz cn|ara pc| qa|tntn. 8ana dua
cdcnin duastnt oana dua c||igi anda i¸i|ir, cna |ar¸t|t| tcririn.¨ (ßakaia: 2/186)
´... Ku||artn sana, ocndcn scrar|arsa...¨
Kendisini peyganleiin diIinden ögiennenizi isledigi apaçik leIIi oIan lu iIahi uyaiiyi
dikkale aIip Rallinizi laninaniz Iâzin... Yani nasiI lii AIIah´a inannaniz Iâzin`
ßunun için iyi lii esna-üI Hüsna´ya ihliyaç vai. ßiz yine de lii kaç vasfini ögieneIin.
O ALLAH KI,
- ´A||an ncr ¸cqi i¸i|cn tc gcrcndir.¨ (Nisa: 4/134)
º ´A||an nc qap|tgtntzt çc| iqi gcrcndir.¨ (Ahzap: 33/9)
- ´O, qcrc gircni dc, cndan çt|ant da, gc||cn incni dc craqa qù|sc|cni dc oi|cndir.¨ (Ialii: 35/31)
Inanni¸ oIdugun AIIah-û TeâIâ´nin hei ¸eyi göinesi sana AIIah´in çok güçIü oIdugunu
anIalii. Iakal senin için en önenIisi, AIIah´in seni hei an göinesi!..
Yoksa AIIah´in, Afiika´daki lii yeiIiyi göinesinin sana hiçlii faydasi yok!
O ALLAH KI,
- ´Dc |i, Gcgùs|crinizin içindc c|ant giz|cscniz dc, açt||asantz da A||an cnu oi|ir. Gc||crdc c|ant da
qcrdc c|ant da O oi|ir. A||an ncr ¸cqc |adirdir.¨ (A!-I Imran: 3/29)
- ´Gaqotn anan|art O´nun qantndadtr. O´ndan oa¸|ast oun|art oi|ncz. Karada tc dcnizdc nc tarsa
ncpsini O oi|ir. 8ir qapra| dù¸ncqc gcrsùn. Mu||a|a O´nu oi|ir. (En'am: 6/59)
AIIah (c.c.) hei ¸eyi liIii. AIIah (c.c.) kaIpIeide geçen en ufak lii fisiIliyi liIii. AIIah´in hei
¸eyi liInesi O´nun gücünü ve kudielini gösleiii. Iakal senin için en önenIisi ve i¸ini
koIayIa¸liiacak oIani, senin ne yapligini liInesi... Hen de günün 24 saali...
O ALLAH KI,
- ´çùpncsiz A||an di|cdigi nù|nù |cqar.¨ (MaIdc: 5/1)
Yei ve gökIeii yaialan, insanIaia leIiiIi lii filial veien AIIah-û TeâIâ insanIaiin nasiI laii¸ik
ya¸ayacagi ni da liIii. Ve insan filialina uyunIu kanunIai koyai. Hen de hiç kinseye
dani¸nadan...
O ALLAH KI,
- ´|q insan|ar! A||an´a nun|aç c|an|ar siz|crsiniz. A||an isc, O |inscqc nun|aç c|naqandtr, nanda
|aqt| c|andtr.¨ (Fattr: 35/13)
AIIah hiç kinseye nuhlaç degiIdii. Ne lizin zikiinize ne de nanazIaiiniza...
Acikinca kivianan, siki¸inca kivianan, ledene nikiop isalel edince kivianan, susayinca
kivianan liz insanIai O´na nuhlaciz...
O ALLAH KI,
- ´|q insan|ar! A||an´a nun|aç c|an sizsiniz. Zcngin tc ctù|ncqc |aqt| c|an anca| O´dur.¨ (Fattr:
35/13)
AIIah (c.c.) zengin, insanIai fakiidii. Zalen hei sene yeiden neyve ve selze liliien AIIah-û
TeâIâ zenginIigini ispal ediyoi.
DiIedigine diIedigi kadai naI ve evIal veiiyoi. Zalen sen dahiI hei ¸ey O´nun.
O ALLAH KI,
- ´Gc||crdc tc qcrdc ou|unan ncr|cs O´ndan di|cr. O ncr gùn (ncr an)oir i¸|cdir.¨ (Rahnan: 55/29)
InsanIai AIIah-û TeâIâ´yi,
- ¨Dünya ve içindekiIeiini leIiiIi lii piogian dahiIinde yaialli ve kiyaneli lekIiyoi. Hiçlii
¸eye nüdahaIe elniyoi. (Ha¸a)...¨ OIaiak laniyoiIai. Oysaki hiçle öyIe degiI.
AIIah-û TeâIâ hei an kuIIaiini gözeliyoi, yagnui yagdiiiyoi, can aIiyoi, 'can´ veiiyoi. $u an
lu sahifeyi okudugunu göiüyoi...
AIIah´in iazi oIdugu 'insan nodeIi´ lizin için vazgeçiInez lii ihliyaç. ßakaIin AIIah-û TeâIâ
kini öinek aIip ya¸ananizi isliyoi:
2. PcygambcrI Tantmak
- ´And c|sun |i sizin için, A||an´t tc anirc| gùnùnù ùni| cdcn tc A||an´t çc|ça anan |insc|cr için,
Rcsu|u||an´|a gùzc| oir crnc| tardtr.¨ (Ahzap: 33/21)
AIIah´in sana veini¸ oIdugu lunca ninelIeiden sonia ona kavu¸nayi ve cennelleki deieceni
ailiinak için güzeI lii hayal göineyi isleisin.
I¸le AIIah-û TeâIâ lün insanIiga ve sana Ieyganlei göndeieiek lu ihliyacini kai¸iIadi.
Ieyganleie lak, O nasiI ya¸adiysa öyIe ya¸anaya çaIi¸!
16
3. Mc!ck!crI Tantmak
´O oir scz scq|cncqc dursun, nu||a|a cnun qantnda gcrùp gczc|ncqc naztr oiri tardtr.¨ (Kaf:
5O/18)
Yani sag ve soIunda seni göien, ne yapligini liIen ve günün 24 saali seninIe leialei oIan ve
göiünen lün aneIIeiini yazan neIekIei vaidii.
$u an liIe vaiIai. OnIaiin vaiIigini liInen seni kölü oilanIaidan uzakIa¸nana vesiIe oIui.
ßiiaz dü¸ünüisen ne denek isledigini anIaisin.
4. Hcsap Gününü Düçünmck
Hani deniIni¸li ya insanIai la¸ilo¸ yaialiInadi... Hani deniIni¸li ya cennel ve cehennen vai
ve insanIai lii sinavdan geçecekIei.
Sinav sonuçIaii sevali ve günahiyIa nah¸ei gününde açikIanacak.
- ´Ktqanc| gùnùnc nas ada|c| |crazi|crini |cqartz. Kinscqc cn ufa| oir zu|ùn qapt|naz. (|qi|igi) oir
narda| |ancsi agtr|tgtnca c|sa oi|c, 8iz cnu gc|iririz. Hcsaoa çc|cn|cr c|ara| oiz qc|criz.¨ (Lnliya:
21/47)
- ´Hcr insantn anc|ini |cndi ocqnuna aqrt|naqaca| ¸c|i|dc dc|adt|. Ktqanc| gùnù dc cna qaqt|nt¸
oir na|dc |ar¸tstnda ou|acagt oir |i|ap çt|artrtz. O|u |i|aotnt, ougùn |cndinc |ar¸t iqi ncsap|aqtct
c|ara| |cndin qc|cr(sin).¨ (Isia: 17/13-14)
Dü¸ünsene li... AIIah´in huzuiunda defleiin açiIni¸ ve yapni¸ oIdugun kölüIükIei
okunuyoi...¨Yei yaiiIip leni yulsaydi da lu duiuna dü¸neseydin¨ Deidin.
Ceiçi henüz öInedin` AIIah´in sana veidigi lövle fiisali öIünceye kadai devan edei.
16
Dokuzuncu ßöIün
TAV5IYELER
1. Heihangi lii '¸eyh´e ya da heihangi lii laiikala lagIiysak, Kui´an ve Sünnele leis lii aneI
nasihal ellikIeiinde önce ikaz elneIi, anIanak islenedikIeiinde ise iIi¸kiIeiinizi kesneIiyiz.
2. Lgei unulIaiinizi kaliideki zalIaia lagIani¸sak, lii an önce lövle edip, hei dua´yi i¸ilen
ve hei dua´ya icalel eden AIIah´a unul lagIayaIin. Çünkü yalan zal Ieyganlei dahi oIsa
duaIaiinizi i¸ilip cevap veienez...
Oysa ki AIIah-û TeâIâ hiç lii ¸eye nuhlaç degiIdii. Zengin ve hei dua´yi i¸ilendii.
Hep neiak elni¸indii, insanIai neden kaliidekiIeiine unul lagIayaiak evIal, zenginIik, e¸,
i¸, naI, nüIk isleiIei`
Hen nanazIaiinda ¨Ancak sana iladel edei yaIniz senden yaidin diIeiiz¨ deiIei hen de
aiaya aiaci koyaiIai... ßu nasiI lii nanlik`.. VaIIahi luna ¸eylan liIe güIei.
(Ha¸a) AIIah (c.c.) duaIaii i¸ilniyoi nu` (Ha¸a) AIIah (c.c.) kuIIaiini gözelniyoi nu` (Ha¸a)
AIIah (c.c.)´in sekieleiIeie ni ihliyaci vai` Yoksa AIIah´lan unulIaiini ni kesni¸Iei de
¸eyhIeie la¸vuiuyoiIai.
Kui´an´i açip lakaIin Ralliniz ne luyuiuyoi,
´A||an´|an ùnidini anca| |afir|cr |cscr.¨ Lvel... Hei ¸eyin Ralli löyIe luyuiuyoi. AIIah´lan
ünidini kesnek, kafiiIeiin vasifIaiindan lii ¸ule oIdugunu söyIüyoi. ßunu len
deniyoiun...
3. Tek iIahiniz AIIah´i geiegi gili laninaIi, digei iIahIaiin aciz, zavaIIi, i¸ilneyen, yapliiin
gücü oInayan ve hei haIiyIe nuhlaç oIdugunu nel lii ¸ekiIde göineIiyiz.
4. Ne lüi iIahIaii iel elliginizin liIincine vaiaiak ¨Lâ iIâhe iIIâIIah¨ deyip kaIpIe laslik, diIIe
söyIen, ve ledenIe de pialigini yapnaIiyiz.
5. AIIah´Ia leialei heihangi lii iIaha lapni¸sak, güzeI lii lövleyIe onIaidan vazgeçip, hei
duayi i¸ilip icalel eden, hiçlii kinseye nuhlaç oInayan ve kuIIaiini hei an gözelen AIIah´a
yöneIneIiyiz.
6. Inlihan kiIavuzunuz oIan Kui´an´Ia aianizdaki lün engeIIeii alip, Kui´an ve sünnele
yöneIneIiyiz.
´Andc|sun |i oiz Kur´an´t cgù| a|na| için |c|aq|a¸|trdt|. Pc|i tar nt cgù| a|tp dù¸ùncn?¨
7. Kui´an´i anIanak, Kui´an´in sahilini laninaklan geçei dü¸üncesiyIe Rallinizi laninak
için 99 isin ve sifalini anIayaiak ve üzeiinde lefekküi edeiek ögienip dü¸üneIin.
8. Inlihan dünyasinda la¸aiiya giden yoI Ieyganlei efendinize lali oInaklan geçligi için
peyganleiin hayalini ögienip ya¸anaya çaIi¸aIin.
9. AIIah´in kendiIeiinden iazi oIdugu ve dininizin lizIeie kadai uIa¸nasini sagIayan
sahaleIeiin hayalini okuyup ögieneIin.
10. AIIah´in iazi oInadigi insanIaiin (kafiiIeiin, fasikIaiin) kaiakleiislik yapisini Kui´an ve
hadisIeiden ögieneIin.
11. ßa¸ilo¸ yaialiInadiginizin liIincine vaiip, konu¸lugunuz hei haifin ve yapliginiz en
ufak lii eyIenin, halla içinizde geçiidiginiz heihangi lii dü¸üncenin AIIah-û TeâIâ
laiafindan i¸iliIdigini ve göiüIdügünü unulnayaIin.
12. Aden (a.s.)´den lu yana, kiyanel gününe kadai ya¸ayacak ve lizIeie dü¸nan oIan
¸eylanin enekIi oInadigini unulnayaIin.
13. Cünün yiini döil saali Rall´iniz laiafindan gözelIendiginizi unulnayaIin.
14. Iki ki¸i konu¸lugunda üçüncüsünün Rall´iniz oIdugunu unulnayaIin.
15. AIIah´in, insanIaia ¸ah danaiIaiindan daha yakin oIdugunu unulnayaIin.
16. ßa¸iniza geIni¸ ve geIecek hei nusilelin AIIah´in izniyIe oIacagini unulnayaIin.
17. Takvaya giden yoIun nafiIe iladelIeiden geçligini unulnayaIin.
18. Sofianizdaki ninelIeii haziiIayip sunanin Rall´iniz oIdugunu ve iIk le¸ekküiü de
Rall´inize yapnaniz geiekligini unulnayaIin.
19. IslekIeiinizi iIk önce Rall´inizden isleneyi unulnayaIin.
20. AIIah´in isin ve sifalIaiini delayIi lii ¸ekiIde ögienip, canIi ve cansizIai üzeiinde lefekküi
edeiek Rall´inizi laniyip seveIin.
21. Tek doslun AIIah (c.c.) oIdugunu liIip lülün hayalinizi AIIah´Ia payIa¸nayi
unulnayaIin.
22. AIIah´in yaialici sifalini, canIi ve cansizIai üzeiinde göiüp hayianIiginizi sesIi lii ¸ekiIde
diIe geliieIin.
23. Rall´inizin kuIIaiina en yakin oIdugu zananin 'secde´ ani oIdugunu unulnadan, sevinç
ve sikinliIaiinizi secde aninda Rall´inizIe payIa¸aIin.
24. Rall´iniz laiafindan faik ediInek isliyoisak, gece nanazIaiina devan edeiek, onu çok
sevdiginizi hei fiisalla diIe geliieIin.
25. Cece laIkona çikip yiIdi zIaia, luIulIaia ve aya lakaiak gece ayelIeiini zikiedeIin.
26. UnulnayaIin ki Rall´inizi laniyaliIdiginiz oianda seveiiz. Zikiiniz, ona oIan sevginiz
kadaidii.
27. AIIah´û TeaIa´nin süiekIi zikiediInek isledigini akIinizdan çikainayip onu hei an
zikiedeIin.
28. Inana ve lakvaya giden yoIun lefekküiden geçligini unulnayaIin.
29. Müzigin ve leIevizyonun lefekküi ve lakvadan uzakIa¸liidigini unulnayaIin.
30. AIIah´in (c.c.) veidigi ninelIeii haliiIayip ¸ükiünüzü diIe geliineye devan edeIin.
31. Zünei: 39/42´de leIiiliIdigi gili uyuyan heikesin iuhunun lesIin aIindigini, vakli
doIanIaiin da iuhIaiinin lii daha ledenIeiine dönneyecegini haliiIayip, uyunanin ne kadai
lüyük lii iisk oIdugunu ve uyunadan önce isligfaida luIunnayi unulnayaIin.
32. Inlihani kazananIaiin gidecegi nekani (cenneli) iyi laniyip onu dünya hayali
kai¸iIiginda salin aIaIin.
33. Inlihani kazananayanIaiin gidecegi nekani da iyi laniyip kisa öniünüzü eledi lii
cehennene dönü¸lüineyeIin.
34. Insanin dü¸nani oIan ¸eylanin enekIi oInadigini, sagdan, soIdan, önden ve aikadan
yakIa¸ligini unulnayaIin.
35. Dünya hayalinin liyalio sahnesinden ilaiel oIdugunu, heikesin lu sahnede la¸ioI
oIdugunu ve yaiin sahneden ayiiIip liyalioyu haziiIayana hesap veieceginizi unulnayaIin.
36. YükIendiginiz agii enanelin liIinciyIe haiekel edip lunun hakkini veineye çaIi¸aIin.
37. Ceieksiz kilapIai okunak yeiine, aneIinize akselliiecek kilapIai okuyaIin.
38. ßalanin, ogIundan kaçligi lii günde, kinsenin, la¸kasinin yeiine yannayacagini
unulnayaIin.
39. Kaide¸Ieiinizi AIIah için sevdiginizi kendiIeiine söyIeyeIin.
40. AneI defleiinin, lizIeie sagdan veiiIeliInesi için saginizdaki neIegi yoiacak! SaIih
aneIIei i¸Ieneye devan edeIin.
41. $unu da unulnayaIin ki inanin kaluIIendigi liIgi, pialige yansiyan liIgidii.
42. Inlihanin, öIününüzIe sona eiecegini hesapIayip, hei an iuhunuzu lesIin edecekni¸
gili öIüne hazii oIaIin.
43. NanazIaiinizda agIanaya çaIi¸aIin, agIanak içinizden geIniyoisa kendinizi
zoiIayaIin. UnulnayaIin ki la¸Ia¸ni¸ kaIpIei, agIayaiak yunu¸ai.
44. Kui´an-i Keiin okuiken de agIanaya çaIi¸aIin. Çünkü AIIah için agIayan göze cehennen
ale¸i degnez.
45. Kui´an-i Keiin´i sünnel i¸iginda anIanaya çaIi¸aIin.
46. Infak elneye aIi¸ip cüzdaninizdaki paianizi, en güzeI eIliseIeiinizi ve e¸yaIaiinizi
gözünüzü kiipnadan infak edeIin. UnulnayaIin ki sadaka (infak, zekal) naIi azaIlnaz.
ÇogaIlii. Ve yine unulnayaIin ki, AIIah için neyi leik edeisek AIIah (c.c.) ondan daha
hayiiIisini lizIeie veiii.
47. Isiaflan uzakIa¸ip nülevazi lii hayali leicih edeIin.
48. Zananinizi Kui´an ve sünnel i¸iginda degeiIendiieIin.
49. IIk deidiniz, Rall´inizin iizasini kazannak oIsun.
50. Cennel iIe aianiza hiç kinsenin giinesine izin veineyeIin.
51. Insanin nasiI lii yapi ve filiala sahip oIdugunu Kui´an ve hadislen ögieneiek ona göie
ya¸ayaIin.
52. Kui´an iIe doslIugunuzu, lefekküi ayelIeii iIe peki¸liieIin.
53. AIIah-u TeaIa´nin sevdikIeiini sevneIi, digei veidikIeiine degei veineIi ve
sevnedikIeiini de sevneneIi.
54. Cennel hayaIiyIe ve Cehennen koikusu iIe ya¸ayip, lün i¸ ve özeI hayalinizi luna göie
lanzin edeIin.
55. IsIan´i sahaleIeiin anIadigi ¸ekiIde anIanaya ve onIaiin ya¸adikIaii gili ya¸anaya
çaIi¸aIin.
56. UnulnayaIin ki Cennele giden yoI, AIIah´i, Ieyganleii ve Kui´an´i laninaklan geçei.
Onuncu ßöIün
5ONUÇ
Kilapçigi okuduklan sonia,
"Insan dtçtndakI var!tk!ar nIçIn yaratt!dt!ar?" snrusuna vcrcccgIn ccvap,
- 'Hen AIIah´i zikielnek, hen O´nu yüceIlnek ve övnek, hen de insanIaia hiznel elnek
için.´ I5E,
"A!!ah (c.c.) scnI nIçIn yarattt?" snrusuna vcrcccgIn ccvap,
- Dig ei canIi ve cansizIaidan övgüIei lekIeyen AIIah-û TeâIâ liz insanIaii da,
- Sanali kai¸isinda zikii,
- Veidigi ninelIei için le¸ekküi,
- Lnii - yasak ve lavsiyeIeiine 'secde´
elneniz için yaialli.¨ I5E,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful