DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

_________________________________________________________________________

Nr. 60084/ 20.12.2010

APROB. SECRETAR DE STAT, IULIA ADRIANA OANA BADEA

Precizări privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene, în anul şcolar 2010-2011 I. Prezentare generală Olimpiada de biologie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, aprobat cu OM Nr. 3109/28.01.2002, Participarea la olimpiada de biologie este individuală. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, inclusiv elevii de la învăţământul particular. Elevii din ciclul liceal pot participa la olimpiada de biologie la anul de studii în curs, de la faza pe şcoală până la faza internaţională inclusiv, chiar dacă, în conformitate cu planurile - cadru de învăţământ, nu studiază biologia în acel an şcolar sau studiază după programa pentru Ştiinţe. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi nici invers. La biologie, probele teoretică şi practică ale olimpiadei se desfăşoară la clasele a VII-a şi la clasele IX-XII. Proba practică este obligatorie la faza naţională a olimpiadei. Selecţionarea lotului lărgit, pentru faza internaţională a olimpiadei de biologie, se va realiza printr-o probă teoretică, iar pentru faza internațională a EUSO (Olimpiada de Științe a Uniunii Europene) se va realiza printr-o probă practică. Selecţionarea elevilor Pentru etapa pe şcoală şi pentru etapa locală, graficul de desfăşurare, limitele materiei, subiectele de concurs şi criteriile de selecţie, punctajul minim pentru calificarea la faza următoare şi numărul elevilor calificaţi sunt stabilite de inspectorii şcolari de specialitate din inspectoratele şcolare judeţene/ municipiului Bucureşti. Pentru faza judeţeană /a municipiului Bucureşti a olimpiadei pentru clasa a VII-a şi pentru ciclul liceal, subiectele sunt unice şi sunt întocmite la nivelul M.E.C.T.S.- DGEÎTPV. Subiectele, în limba română şi în limbile minorităţilor care solicită traducerea lor, vor fi transmise judeţelor, în format electronic, fiind accesibile în dimineaţa zilei de concurs.
1

Comisia judeţeană de olimpiadă/ a municipiului Bucureşti stabileşte. După desfăşurarea fazei judeţene a olimpiadei. din fiecare judeţ. crt. criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru faza naţională. a XI-a Inclusiv „Sistemul muscular” Cls. decembrie ianuarie 19 martie 4. 2 . a XII-a Inclusiv „Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica umană” Inclusiv “Efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăţii umane” 1. acestea vor fi ocupate de elevii care au punctajul cel mai mare în clasamentul general al participanţilor la faza judeţeană/ a municipiului Bucureşti a olimpiadei. În situaţia în care nu se completează locurile distribuite pentru un anumit an de studiu. Cls. cu maximă responsabilitate. numai dacă acei elevi au obţinut cel puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la faza judeţeană. Naţională 17-22 aprilie Suceava Inclusiv „Sistemul digestiv” Inclusiv „Fungi” Inclusiv „Sensibilitate a la animale” Inclusiv „Circulaţia” 5. pentru fiecare an de studiu. înainte de începerea probei de concurs. a VII-a a IX-a a X-a Inclusiv Inclusiv Inclusiv „Sistemul „Genetică „Mişcarea şi locomotor” umană” sensibilitatea la plante” Cls. Aceste criterii vor fi consemnate în procesul – verbal al întâlnirii de lucru a comisiei şi. indiferent de motivele invocate de solicitanţi. Calendarul olimpiadei 2010 . Cls. Internaţională iulie Taiwan Programa de olimpiada internaţională şi programele şcolare de olimpiadă pentru clasele a IX-a. III. 2.2011 Nr. Fazele olimpiadei Pe şcoală Locală Judeţeană/ Municipiul Bucureşti Perioada Limitele de încadrare a materiei Cls. în mod egal. 5 elevi. Locurile rămase libere la un judeţ nu se distribuie altui judeţ. nu se admite suplimentarea locurilor atribuite judeţelor pentru faza naţională a olimpiadei. iar din municipiul Bucureşti 20 elevi. 3. Locurile primite din oficiu (5 locuri pentru fiecare judeţ şi 20 locuri pentru municipiul Bucureşti) se distribuie. a XI-a şi a XII-a. a X-a. locul de desfăşurare a olimpiadei. vor fi afişate la avizierul unităţii şcolare.La faza naţională a olimpiadei se califică. iar c ele suplimentare se distribuie conform criteriilor stabilite de comisia judeţeană de olimpiadă /a municipiului Bucureşti. împreună cu lista locurilor repartizate pe ani de studii. Numărul de locuri suplimentare va fi stabilit de MECTS în funcţie de rezultatele obţinute la ediţia precedentă a olimpiadei naţionale şi a olimpiadei internaţionale şi v a fi comunicat inspectoratelor şcolare înainte de desfăşurarea fazei judeţene a olimpiadei.

Punctajul obţinut pentru subiectele de la nivelul clasei lor este criteriu de departajare pentru premii.T. Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza. desemnaţi de inspectorul general din M. iar punctajul total al probei este criteriu de calificare în lot. V. punctajul mai mare obţinut la faza judeţeană. elevii participă la un test de departajare inclus în proba scrisă de selecţionare a lotului lărgit. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică.subiecte de tip grilă posibile: complement simplu. Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea cu cinci zile înainte de prima probă de concurs şi va asigura şi traducerea subiectelor în limba maternă a elevilor participanţi care aparţin diferitelor minorităţi. VI. probleme. Elevii care au obţinut punctaje egale şi ocupă poziţii în clasament care le asigură premierea vor fi departajaţi utilizându-se criteriile enumerate în ordinea următoare: 1.IV. 3. Comisia centrală a olimpiadei va verifica corectitudinea subiectelor întocmite şi a baremelor de evaluare în ziua premergătoare zilei probei de concurs.S. după aplicarea celor două criterii. Structura subiectelor de concurs: . 2. profesorii însoţitori primesc şi verifică subiectele şi baremele împreună cu membrii comisiei centrale. complement grupat. în cazul păstrării egalităţii.T. Pentru faza naţională programa de olimpiadă şi bibliografia aferentă sunt stabilite şi anunţate judeţelor de inspectorul de biologie din M.E. imediat după începerea probei de concurs. Desfăşurarea fazei naţionale a olimpiadei de biologie Olimpiada naţională de biologie se va desfăşura la Suceava. Se va lucra pe subcomisii stabilite pe ani de studii. Elevii care au obţinut punctaje egale şi ocupă poziţii. La proba practică partea de manualitate nu se contestă.E.C.S la începutul anului şcolar. Subiectele şi baremele de evaluare pentru probele teoretică şi practică ale olimpiadei vor fi elaborate de grupul de lucru format din profesori din Comisia centrală a olimpiadei.C. Lotul naţional pentru Olimpiada Internaţională de Biologie (OIB) Lotul naţional lărgit va fi format din 20 de elevi selecţionaţi printr-o probă teoretică din rândul elevilor de liceu care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiada naţională 2011 şi din rândul celor care au făcut parte din lotul naţional lărgit 2010 şi care au participat la faza naţională a olimpiadei 2011. Pentru transparenţă şi pentru siguranţa întocmirii corecte a subiectelor şi a baremelor de evaluare. de către doi profesori evaluatori (un profesor din judeţul gazdă şi unul din comisia centrală) în prezenţa autorului lucrării şi a doi concurenţi – martori. în clasamentul rezultat după proba de selecționare a lotului național lărgit. judeţul Suceava. cu şablon specific testelor grilă. care le permit o posibilă calificare în lot vor fi departajaţi utilizându-se criteriile enumerate în ordinea următoare: 3 . pe loc.

toate lucrările practice prevăzute în programele de lucrări practice. Regulamentul internaţional al EUSO prevede ca elevii participanţi să împlinească 17 ani după data de 1 ianuarie a anului de desfășurare a olimpiadei. Comisia de pregătire şi de selecţionare a lotului restrâns de biologie întocmeşte subiectele. Comitetul Internaţional de Olimpiadă atribuie. Numărul de locuri nu poate fi suplimentat. verifică şi notează lucrările participanţilor. punctajul mai mare obţinut la faza judeţeană a olimpiadei. 2. punctajul mai mare obţinut la proba practică a olimpiadei naţionale. Olimpiada Internaţională de Biologie 2011 va avea loc în Taiwan. elevii participanţi vor pregăti cu profesorii lor. 4.1. În restul timpului. numărul participărilor anterioare la lotul de pregătire pentru OIB. În cazul obţinerii de punctaje egale. cu profesorii de la clasă sau de la centrul de excelenţă. pe o perioadă de patru săptămâni: două săptămâni de pregătire teoretică şi două săptămâni de pregătire practică. Universitatea din Bucureşti. în perioada februarie -martie a anului în care se desfășoară olimpiada EUSO. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică a ONB 2011. Pentru această probă. 4 . iulie 2011. individual. pregătirea lotului şi probele de selecţie a lotului naţional restrâns sunt faze preliminarii ale OIB şi respectă Regulamentul Olimpiadei Internaţionale de Biologie (elevii care au avut două participări OIB nu au drept de participare la lot. ediţia precedentă. Lotul naţional pentru Olimpiada Internaţională de Științe a Uniunii Europene (EUSO) La proba de selecţie a celor doi elevi. pentru clasele IX-XII. Selecţia lotului restrâns (patru elevi) se realizează pe baza unei probe teo retice. numărul participărilor anterioare la lotul de pregătire pentru OIB probă scrisă Proba de selecţie a lotului naţional lărgit. departajarea elevilor se va face după următoarele criterii: 1. 3. Selecţia celor doi elevi se va realiza printr-o probă experimentală. nu se admit contestaţii la aceste faze de pregătire şi de selecţie pentru participarea la OIB). VII. rezultatele obţinute la o probă scrisă de departajare. de la Olimpiada Naţională de Biologie. 3. punctajul mai mare obţinut la proba de selecţie a lotului lărgit. care vor face parte din lotul naţional al României pentru Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene. pregătirea elevilor se va desfăşura. fiecărei ţări participante câte patru locuri. în cadrul Facultăţii de Biologie. 2. participă primii patru elevi din clasamentul general pentru clasa a IX-a de la Olimpiada Naţională de Biologie. de profesorii universitari. Pregătirea lotului naţional de biologie se va face centralizat. 4. anual.

01. DIRECTOR GENERAL. punctajul mai mare obţinut la proba practică a ONB 2010. art. iar nerespectarea lor atrage sancţionarea con form legislaţiei în vigoare. aprobat cu OM Nr. a baremelor şi la evaluarea lucrărilor vor da o declaraţie scrisă în care vor menţiona că nu au elevi şi nici rude în concurs la clasa pentru care lucrează şi că asigură secretul subiectelor şi al baremelor de evaluare întocmite. departajarea elevilor se va face după următoarele criterii: 1. în Cehia. Liliana Preoteasa INSPECTOR GENERAL. 2. la Praga. lucrare scrisă de departajare În anul școlar 2010-2011 EUSO va avea loc în luna aprilie 2011. punctajul general mai mare obţinut la ONB 2010 .2002. Dispoziţii finale Toţi profesorii care participă la elaborarea subiectelor de olimpiadă. 3. Traian Şăitan 5 . 3109/28. 52. prezentele precizări fac parte din regulament.În cazul obţinerii de punctaje egale. Potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare. VIII.

fiziologiei şi igienei umane . funcţiile şi disfuncţiile lor (hipofiza. Principale organe de simţ (alcătuire.Alcătuirea sistemului digestiv . 2. principalele grupe de muşchi scheletici. Funcţii de nutriţie 2.3. al articulaţiilor şi al muşchilor în realizarea mişcării).1. Sistemul nervos: alcătuire. baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă 1. suprarenalele.De la celulă la organism . encefalul – structură şi funcţii. 1.Elementele generale de igienă Bibliografie: toate manualele de biologie pentru MECTS. Sistemul locomotor: alcătuirea sistemului osos.1. proprietăţi. 1. tipuri de articulaţii după mobilitate şi exemple. proprietăţi.2. funcţii şi elemente generale de igienă) 1. aprobate de 6 . CLASA A VII-A PROBA TEORETICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Noţiuni introductive .4. timus. Funcţii de relaţie 1.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA NAŢIONALĂ. clasa a VII-a. Funcţiile organismului uman.Fiziologia sistemului digestiv . funcţii şi igienă (neuronul: alcătuire generală. fiziologia sistemului locomotor (rolul oaselor.Obiectul anatomiei.valabile în anul şcolar 2010-2011. Sistem digestiv şi digestia .Alimentele şi importanţa lor . elemente generale de igienă. componentele sistemului nervos.Elemente generale de topografie a organelor I. măduva spinării – structură şi funcţii. tiroida. glande mixte). noţiuni generale de igienă). Principalele glande endocrine.

Observarea unor preparate microscopice cu secţiuni prin diferite glande endocrine. 2. II. Proprietăţile nervilor. Reflexele osteotendinoase. Acţiunea digestivă a amilazei salivare şi a bilei. sisteme de organe. dureroase. Bibliografie: toate manualele de biologie pentru clasa a VII-a aprobate de MECTS. Evidenţierea sensibilităţii tactile. 6. 4. valabile în anul şcolar 2010-2011. desene.Mihăilescu EDP 1981. termice.I. entorse şi fracturi. Noţiuni introductive 1.Stoica şi I. Practicum de biologie animală.M. diagrame. Sistemul digestiv şi digestia 1. 3. Recunoaşterea diferitelor substanţe după gust şi miros.Anghel şi colectiv. Funcţiile de nutriţie A.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA NAŢIONALĂ CLASA A VII-A . Sensibilitatea 1. Acordarea primului ajutor în caz de luxaţii. Lucrări practice de anatomie şi fiziologie animală. a amprentelor. Recunoaştere unor maladii determinate de disfuncţii ale glandelor endocrine. Compoziţia chimică a alimentelor. 2.PROBA PRACTICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 I.1989 7 . 2. 7. Mişcarea 1. baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă Funcţiile de relaţie A. Universitatea Bucureşti. Funcţiile organismului uman. organism (observaţii micro şi macroscopice). Harta gustului 5. material natural). Compoziţia şi proprietăţile oaselor şi muschilor. Câmpul vizual monocular şi binocular. organe. Identificarea unor oase ale scheletului şi a unor tipuri de pârghii (pe baza unor fotografii. ţesuturi. Celule. 3. Disecţie pe ochi de mamifer. B.

Ereditatea extranucleară. 5. 5. 2. Recombinarea genetică. valabile în anul şcolar 2010-2011. exemple de reprezentanţi pentru cele 4 regnuri. Regnuri:clasificarea. Influenţa mediului asupra eredităţii. Tipuri de celule. Ereditatea şi variabilitatea lumii vii 1. Aplicaţii ale geneticii : ingineria genetică şi biotehnologii. 2. organitele celulare. Diviziunea celulară. Bibliografie: toate manualele de biologie pentru clasa a IX-a aprobate de MECTS. Monera. 4. Genetică umană. 2. caracterizarea generală. Virusuri. Structura. 3. Determinismul cromozomal al sexelor. 8 . Protiste. Divesitatea lumii vii 1. 4.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA NAŢIONALĂ CLASA A IX-A-PROBA TEORETICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Celula-unitatea structurală şi funcţională a vieţii 1. 3. Concepte: ereditate şi variabilitate. citoplasma. 4. 8. Compoziţia chimică a materiei vii. Mecanismele trnsmiterii caracterelor ereditare. Fungi. 6. nucleul. 7. 3. ultrastructura şi rolul componenetelor celulei: membrana.

Identificarea unor specii de bacterii. Vicia etc. valabile în anul şcolar 2010-2011. Perete celular. Bibliografie: totate manualele de biologie pentru clasa a IX-a aprobate de MECTS. cristalele de oxalat de calciu. Identificarea femelelor. Raicu. Plasmoliza şi deplasmoliza. Didactică şi Pedagogică. PROBA PRACTICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 I. 4.. V. Leucoplaste. Observaţii microscopice asupra structurii celulei procariote şi eucariote. Incluziuni ergastrice : amidonul. autori: P. Evidenţierea diferitelor tipuri de cromozomi la Allium.. 7. 1988. Diviziunea prin înmugurire la drojdia de bere.Anghel şi colaboratorii. Ion Popescu. 1981 Practicum de biologie vegetală. Cromoplastele de la morcov şi tomate. Bucureşti. II. Anghel. Analiza de cariotip..PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE PENTRU CLASA A IX-A. Ed. Emil Stoica. 11.. 6. 10. Bucureşti. 5. Genetica-metode de laborator. Stoian . Ion Mihăilescu. Editura Academiei Republicii Socialiste România 9 . Ed.. 1981 Lucrări practice de anatomie şi fiziologie animală. protiste. grăsimile. masculilor şi mutantelor de Drosophila melanogaster. 8. Celula 1. Probleme III. 3. Cloroplatele la Elodea. 2. 12. Triticum sp. autori Maria Stoica. 3. fungi. 9. autori Ion . Diversitatea lumii vii 1.. mişcarea de rotaţie şi circulaţie a citoplasmei şi cloroplastelor. Ereditatea şi variabilitatea lumii vii 1. Universitatea Bucureşti. Exerciţii de încadrare sistematică a unor reprezentanţi. 2.. Diviziunea meiotică la Secale sp. 2. Didactică şi Pedagogică. I. Diviziunea mitotică la Allium cepa. Ion Anghel. Lucrări practice de biologie vegetală. autori Marin Andrei. Osmoza.

Ţesuturi embrionare. Sistemul nervos la vertebrate. boli ale sistemului nervos central la om 2. 3. Nutriţia simbiontă II. chemosinteza. Nutriţia 1. Mişcarea şi sensibilitatea la plante. 2. aprobat de MECTS. boli ale sistemului excretor la om. Respiraţia la animale. Conjunctive. Ţesuturi animale: 1. boli ale sistemului cisculator la om. B. Organele de simţ la vertebrate. 2. Funcţiile relaţie I. PROBA TEORETICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 A Ţesuturi vegetale şi animale – clasificare. Excreţia 1. 2. Mişcarea. gutaţia. deficienţe senzoriale la om. valabil în anul şcolar 2010-2011 10 . Circulaţia 1. Excreţia la animale. IV. Excreţia la plante: transpiraţia.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA NAŢIONALĂ CLASA A X-A. 4. Bibliografie: manualul de biologie pentru clasa a X-a. 3. lichidul interstiţial. 2. Nutriţia autotrofă: fotosinteza. boli ale sistemului digestiv la om 3. Nutriţia mixotrofă. Nervos. Epiteliale. Respiraţia aerobă şi anaerrobă. limfa. 3. Circulaţia la animale. structură. Funcţiile de nutriţie I. C. 2. rol Ţesuturi vegetale: 1. Circulaţia la plante. 4. Sensibilitatea la animale 1. Ţesuturi definitive. 1. II. boli ale sistemului respirator la om III. Mediul intern: sângele. 2. Respiraţia 1. Nutriţia heterotrrofă. Muscular. Respiraţia la plante.

Iris sp. Ion Mihăilescu. Funcţiile de relaţie 1.). Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.. 2. Efectuarea de preparate microscopice cu secţiuni prin organe vegetale (structură primară. Funcţiile de nutriţie 1. 2. Principalele particularităţi structurale ale organismelor vegetale şi animale: 1.I. Observaţii asupra morfologiei diferitelor organe vegetale şi animale. 8.1989 Lucrări practice de biologie vegetală. Ion Popescu. desenarea imaginilor vizualizate şi notarea desenelor realizate. Practicum de biologie vegetală. 5. frunze. Gutaţia la plante. Circulaţia sevei brute şi sevei elaborate în corpul plantei. Pinus sp. Observarea microscopică a unor secţiuni prin diferite ţesuturi vegetale şi animale. 2. Mişcarea la plante. 11.I. valabil în anul şcolar 2010-2011. Zea sp. tulpini. autori Marin Andrei. Disecţia ochiului. Amilaza salivară. evidenţierea necesităţii CO2. 3. observarea lor la microscop. Localizarea absorbţiei apei la nivelul rădăcinii. Evidenţierea procesului de fotosinteză. Automatismului inimii.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE PENTRU CLASA A X-A.1988 Practicum de biologie animală.Ranunculus sp. III.observarea macroscopică şi disecţia lui. Respiraţia la plante.evidenţierea rolului luminii în fotosinteză. 4. Ion Anghel. evidenţierea producerii O2 . PROBA PRACTICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 I. autori Maria Stoica. Configuraţia externă a inimii -observarea macroscopică şi disecţia ei 7. Observarea elementelor figurate ale sângelui. Emil Stoica. Universitatea Bucureşti. 13. Reflexele mosinaptice. Bucureşti. evidenţierea substanţelor organice produse prin fotosinteză. 1981 Lucrări practice de anatomie şi fiziologie animală. 3. Ed. Bibliografie: manualul de biologie pentru clasa a X-a aprobat de MECTS. Măduva spinării. 6. 3. Circulaţia capilară a sângelui în membrana interdigitală de broască.disecţie şi morfologie. 5. Ed. Didactică şi Pedagogică. Recunoaşterea tipurilor de rădăcini. 9. Rolul bilei. 12. 1981 11 . II. Universitatea Bucureşti. 4.Anghel şi colectiv. 10. 4. Configuraţia externă a rinichiului. evidenţierea influenţei temperaturii asupra fotosintezei. Demonstrarea prezenţei pigmenţilor clorofilieni şi carotenoizi în organele verzi ale plantelor. Determinarea grupelor sangvine.Anghel şi colectiv.

boli reumatismale. vestibular. organism (observaţii micro şi macroscopice) B. organe.muşchi scheletici: principalele grupe. diabet insipid. encefalită.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA NAŢIONALĂ CLASA A XI-A. . boala Recklinghausen. . Alcătuirea corpului uman . distribuţia şi rolul nervilor spinali şi cranieni. olfactiv şi kinestezic. . efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. piodermite. . epifiză. Funcţiile fundamentale ale organismului uman I. conjunctivită. sindromul androgenital. herpes. sinapsa. rinite. timus. luxaţii. căi ascendente şi descendente. hormoni – efecte definitorii: hipofiză. Digestia şi absorbţia . tiroidă. distrofii musculare. rol. întinderi şi rupturi musculare.mecanismul general de reglare nervoasă şi umorală a secreţiei endocrine. Glandele endocrine . sisteme de organe. gigantism. gonade. Funcţiile de relaţie 1. Funcţiile de nutriţie 1.fiziologia analizatorilor: vizual. sistemul nervos vegetativ – clasificare.topografie.noţiuni elementare de igienă şi patologie: oboseala şi forţa musculară. paratiroide. comă. . fracturi. boala Basedow-Graves. acţiunea enzimelor digestive. Analizatorii . creşterea în lungime şi grosime a oaselor. actul reflex vegetativ simpatic şi parasimpatic. funcţia de conducere – clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. . . boala Conn. gustativ.niveluri de organizare: celula. cataractă. 4. cutanat. auditiv. tipuri de articulaţii. ţesuturi. reflexe vegetative. caşexie hipofizară. glaucom. diabetul zaharat). necondiţionate.sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex. mixedem. proprietăţile neuronului. otite. condiţionate. 2.noţiuni elementare de igienă şi patologie: meningită. hemoragii cerebrale. Sistemul muscular . pancreas.noţiuni elementare de igienă şi patologie: micoze. acromegalie. acnee. tetanie. Sistemul nervos clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional.transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv.segmentele unui analizator. structura si fiziologia fibrei musculare. 3. 12 . sindromul Cushing. PROBA TEORETICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 A. suprarenale. Mişcarea Sistemul osos .disfuncţii (nanism hipofizar. II. .scheletul – alcătuire. boala Addison. convulsii.noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări. entorse. . nanism tiroidian. etc. reflexe somatice. tipuri de contracţii. guşa endemică.topografia organelor şi sistemelor de organe – planuri şi raporturi anatomice.

absorbţia intestinală. limfatică). stomatită. tensiune arterială. . .noţiuni elementare de igienă si patologie: cardiopatie ischemică.circulaţia mare şi mică (arterială. anemii. 13 . imunitate.grupe sanguine. pancreatită. hemostaza şi coagularea sângelui. enterocolite. puls arterial. diaree. leucemii. parametri funcţionali – frecvenţă cardiacă. venoasă. hemoragii interne şi externe. noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare. capilară. ocluzie intestinală. 2. . faringită. valabile în anul şcolar 2010-2011. debit cardiac. .fiziologia intestinului gros. aritmii cardiace. ciroză hepatică..activitatea cardiacă. constipaţie. Bibliografie: toate manualele de biologie pentru clasa a XI-a aprobate de MECTS. Circulaţia . litiază biliară.

dureroase. a tensiunii arteriale. 2. Circulaţia 1. 14. Observarea elementelor figurate ale sângelui. desene. 10. 3. Reflexele pupilar şi de clipire. Lucrări practice de anatomie şi fiziologie animală. valabile în anul şcolar 2010-2011.I. 3. Harta gustului. Evidenţierea sensibilităţii tactile. EKG / interpretare. Celule.Anghel şi colectiv.Stoica şi I. Proprietăţile muşchilor. 12. PROBA PRACTICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 A. desenarea imaginilor vizualizate. Interpretarea unor miograme. Proprietăţile nervilor. Alcătuirea corpului uman: 1. II. a amprentelor. Mişcarea 1. Măsurarea pulsului. Acţiunea digestivă a amilazei salivare şi bilei. Determinarea grupelor sangvine în sistemul ABO şi a Rh-ului B. Acomodarea pentru vederea obiectelor situate la diferite distanţe. 2. diagrame). 15. 2. Observarea unor preparate microscopice cu secţiuni prin diferite glande endocrine. Reflexele osteotendinoase. Compoziţia chimică a alimentelor. Funcţiile de nutriţie I. Câmpul vizual monocular şi binocular. II. 13. pragurile sensibilităţii gustative şi olfactive. sisteme de organe. Practicum de biologie animală.1989 14 . 11. organe.Mihăilescu EDP 1981. recunoaşterea diferitelor substanţe după gust şi miros. Universitatea Bucureşti. Sensibilitatea 8. 2.M.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE PENTRU CLASA A XI-A. organism (observaţii micro şi macroscopice). Funcţiile fundamentale ale corpului omenesc Funcţiile de relaţie: I. termice. 9. ţesuturi. Identificarea unor oase ale scheletului şi a unor tipuri de pârghii (pe baza unor fotografii. Digestia şi absorbţia intestinală 1. Bibliografie: toate manualele de biologie pentru clasa a XI-a aprobate de MECTS.

 Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica umană: . 15 .  Mutageneza şi teratogeneza .  Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale: degradarea habitatelor.  Structura şi dinamica populaţiilor umane: migraţia. rata mortalităţii. . păşunat.clonarea terapeutică.   1.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA NAŢIONALĂ CLASA A XII-A. Ecologie umană  Caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităţi de investigare. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului. comerţ cu specii sălbatice. speranţa de viaţă. alergeni şi anticorpi.reglajul genetic pe termen lung. pescuit. particularităţi ale fluxului de materie şi energie în ecosistemele antropizate. 2. . etc. procariote şi eucariote.terapia genică.  Diversitatea genetică umană .  Reglajul genetic la procariote. supraexploatarea resurselor bio logice (defrişare. inteligenţă. oncogene. explozia demografică. .diagnosticul prenatal. urbanizare şi industrializare. tipuri. structura pe vârste şi pe sexe. pentru clasa a XII-a. . Genomica ( genomica structurală: obiect de studiu.  Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane. interferonul).fertilizarea in vitro.).PCR. II. metode şi tehnici. Genetică moleculară Acizii nucleici : . comportament şi temperament. fizică.  Reglajul genetic la eucariote: . determinismul genetic în memorie.sfaturile genetice. Genetică umană  Genomul uman – complementul cromozomial şi harta genetică. structură şi funcţii Organizarea materialului genetic: virusuri. Bibliografie: toate manualele de biologie aprobate de MECTS.genetica raselor umane. introducerea de specii noi. deteriorarea mediului prin poluare chimică. protooncogene. particularităţi ale biotopului şi biocenozei. vânătoare. biologică.compoziţia chimică. rata natalităţii. PROBA TEORETICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Genetică I. implicaţii ale imunogeneticii în transplantul de organe. . valabile în anul şcolar 2010-2011. antioncogene).  Imunogenetica (antigene. agenţi carcinogeni.  Efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăţii umane. importanţă ).reglajul genetic pe termen scurt. rata morbidităţii.

7. Analiza de cariotip. Bibliografie: toate manualele de biologie pentru clasa a XII-a aproate de MECTS. 5. P. Determinarea structurii trofice în ecosistemele antropizate: lanţuri. 6. Practicum de biologie vegetală. Investigarea ecosistemelor antropizate – tehnici şi metode. conservat. 9.PROGRAMA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE PENTRU CLASA A XII-A. reţele şi piramide trofice. Anghel. Analize comparative ale caracterelor fenotipice observate şi interpretarea transmiterii acestora în cadrul populaţiilor umane. Modelarea structurii secundare a ADN. portofolii.I. 9. ECOLOGIE UMANĂ 5. 8. 1988 Genetica-metode de laborator. Stoian . 8. ilustrativ.Anghel şi colectiv. 7. studiul arborelui genealogic. valabile în anul şcolar 2010-2011. V.. Evidenţierea impactului antropic asupra ecosistemelor ( proiecte de mediu... Analiza materialului genetic natural. I. Evidenţierea cromatinei sexuale la om. studii de caz). Editura Academiei Republicii Socialiste România 16 . PROBA PRACTICĂ ANUL ŞCOLAR 2010-2011 GENETICA 6. Analiza factorilor abiotici. Raicu. Analize statistice ale structurii şi dinamicii populaţiilor.

Acizii nucleici: ADN. dictiozomii. elementele figurate. 8. haploid. ţesut limfatic limfă. telofază). descompunerea anaerobă.. ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA PLANTELOR CU ACCENT PE PLANTELE CU SEMINŢE Structura şi funcţiile ţesuturilor şi organelor implicate în : 1. grăsimi). Reglarea nervoasă şi umorală: 6. 4. membrana nucleară. 4. inimă. hidraţi de carbon. SNVS şi SNVPS. denaturarea . compoziţia alimentelor 8 apa. Alţi compuşi importanţi: ADP. formarea urinei. ovarele şi testiculele. Digestie şi absorbţie: tubul digestiv şi glandele anexe ( salivare. asimilaţia : fotosinteza. ATP. legarea enzimelor de substrat . proteine. reticulul endoplasmatic. 2. gameţi. fecundaţia dublă. codul genetic. 3. pancreas). transformările fizice şi chimice ale alimentelor. morfologie. Excreţia: structura sistemului excretor. Transportul prin membranele celulare: difuziunea. formarea clonelor. Sinteza proteică: transcripţia . 7. NAD. reacţiile fazei de lumină şi fazei de întuneric (ciclul Calvin). funcţiile stomatei. translaţia. cromo şi leucoplaste). dizaharide. Biotehnologii: fermentaţia şi manipularea genetică a organismelor II. plastide (cloro. placa ecuatorială. organe de simţ. plasmoliza. 2. ficat . hialoplasma. Reproducerea ( inclusiv muşchi şi ferigi): reproducerea asexuată.nucleolii. crossing-over. germinaţia. ciclul acidului citric. vacuolele. insulele Langerhans. Diviziunea mitotică şi meiotică. perete celular. 4. 9. III. anafază. ribozomii.PROGRAMA PENTRU SELECŢIONAREA LOTULUI LÃRGIT I. celule somatice şi generative. Respiraţia: mecanica respiraţiei. ferigi şi plante cu seminţe.cambiul şi felogenul . Circulaţia . fototrofie şi chemotrofie. organele respiratorii. NADH. alternanţa de generaţii la muşchi. Metabolismul celular. minerale. diploid. suprarenalele (CSR şi MS R). 3. Sistemul nervos: sistemul nervos central si periferic. Rădăcina şi tulpina: transportul apei. structura enzimelor. Sistemul endocrin: hipofiza. transportul activ. lizozomii . Creştere şi dezvoltare: meristeme apicale şi laterale. structura proteinelor. urechea. absorbţia . cromatină. plasma sanguină. 6. proteine. ARN. NADPH. 5. 5. rădăcina: structura endodermei.descompunerea hidraţilor de carbon. transpiraţia. meioza I şi meioza II. reflexe. NADP.ciclul celular : interfaza (replicaţia ) şi mitoza ( profază. genom. protoplastide. circulaţia sângelui: artere. schimbul de gaze. tiroida. 7. osmoza. cromozomii. polenizarea. descompunerea aerobă a glucozei. glicoliza. mineralelor şi produşilor de asimilaţie. Organite celulare : nucleul. modul de acţiune al enzimelor. citoplasma. membrana celulară. 2. Frunza: fotosinteza . 3. clasificarea proteinelor. Microbiologie: organizarea celulei procariote. vitamine. sistemul limfatic. cilindrul central al tulpinei. mitocondriile. dezasimilaţia grăsimilor şi proteinelor. Compoziţie chimică: monozaharide. BIOLOGIE CELULAR Ă Structura şi funcţiile celulei 1. fotorespiraţia oxidativă. schimbul de gaze. 17 . sângele. polizaharide. vene. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE ANIMALĂ CU ACCENT PE VERTEBRATE: Structura şi funcţiile ţesuturilor şi organelor implicate în : 1. aminoacizi. nomenclatura. ochiul. respiraţia anaerobă. 10. lipide. capilare. apoenzime şi c coenzime. cromatide. metafază.

Metodologia etologiei 2. Ecosistemul. Succesiuni . endo-. Molecular biology of the cell . Cauzele comportamentului. Comportamentul de luptă şi apărare 6. IV. Reproducere şi dezvoltare: structura şi funcţiile sistemelor reproducătoare. lanţuri trofice. selecţia naturală. 3. Bibliografie: Manualele IX-XII aprobate de MECTS în anul şcolar 2010-2011. Biosfera şi omul : creşterea populaţiei. 4. 5. Polialelia. piramida energetică. 2. Legile mendeliene: monohibridism. membranele embrionare. 4. izolarea reproductivă. 4. sex-linkage. Ssisteme de reproducere 8. VI. ecto -. fertilizarea . Comportamente învăţate 7. poluarea. 3. Legea Hardy-Weinberg. 9. ETOLOGIA 1. Tipuri de comportament. producători. formarea foiţelor embrionare. Variaţii: mutaţii şi modificaţii. creşterea exponenţială. niveluri trofice. 5. ovulaţia şi ciclul menstrual. GENETICĂ ŞI EVOLUŢIONISM 1. recombinarea. Mecanismele evoluţiei. 3. Biology-Neil A. Instincte şi comportamente învăţate . rata de naştere. mutaţiile.8. Structura şi dinamica populaţiilor: structura pe vârste şi sex a populaţiei umane.Campbell. masculin şi feminin . fluxul energetic: piramida biomasei.B. Alberts. ECOLOGIE 1. Imunitatea: antigene şi anticorpi. mezoderm. 6. dihibridism. Ciclurile biogeochimice: ciclul carbonului şi al azotului. 5. 2. Relaţiile trofice: reţele trofice. 18 . consumatori şi descompunători. polihibridism. Bioritmurile V. moarte. ada ptarea.

Traian Şăitan 19 . 18. 39. 25. crt 1. 5. 24. 19. 6. 29. 3. 32. 22. 42. 11. 30. 10. 34. 21. 40. 4.Loturile judeţene pentru Olimpiada naţională de biologie 2011 Nr. 14. 28. 8. 26. 7. 27. 16. 37. 15. 12. 2. 23. 13. 20. 9. 41. 38. 31. Judeţul Locuri din oficiu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 230 Locuri atribuite în funcţie de rezultatele obţinute la ONB şi OIB2010 VII IX X XI XII OIB 5 5 9 5 5 5 5 6 5 24 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 6 5 6 5 8 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 10 5 5 5 5 5 5 249 Total Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa Botoşani Braşov Brăila Bucureşti Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Giurgiu Galaţi Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Total 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 INSPECTOR GENERAL. 35. 36. 33. 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful