trt

EDITURA &ADUGA, MOSCOVA

Evgheni Ceorugin

t$uslrTEL,

$ I COIOFAXA

rcmeT

_

EDITURA ION CREANCA, BUCUTESTI

t!l

v+$ :!v
w*,w; zt;T

-*k'i:
6t _'tS ii, Fie

-

4F t+:
G

##

DololsnLl {u$. loade indrisiie ri dorite tol nai mult de d.beate ln carte d6pr€ doi uBuleti zburdalnici.ului. qcesuhi siu de curiozilate. preleraiul sdu..Anii copilariei ian pelrelu! print.i au rdmas pcn'ru nine. casr hi Evgh€ni Ce*utin. ed€ prietenul a! lisat o urmd de Desenele ii tasaale s6l.tisl al U. Ara scna despr sine Evgb..le ti mai minunate neglers ln bimile copillor. deo. A.frce lui d.imal.S. d€spr€ un pd de vulp€.. Pictot qi scriitor . d'n cile am a!ur_. pozne. cunoscut a.clii al lui Nrkila.. copildri€i. Eroii cr4ii srle coloiana" "Mustrlel. nai interesante . pl. rrlb.tel Tomul. Evgheni Cearurin sini cdno$ute.. o piterte de l3 pisiri iocmai datorit. on de mare suflet si cu mult iarmec Fr5onal. degteri ln tol ielul d.m ele mai puternjc€.! copii. despre o cololand ti despre srlbtticirni amlzanle.lr r. Ves€lll 9i istetul c.n Tiua de .zi... Se nai vo.R-S. @ .ni Cearlrin. joaca ri disk. un phoi din crle aia!5 de curios ii de ro{im.ee toate impresiile ctle* .'Tomll 9i au lrnit pe llng.si animale de c. sulor r nume' roase crdi pent.iel. tiul scriiro.sd.e 6elbAlicn'ni devenil daioril.

.

.#lf ."-'l*..Evgheni Ceorugln irusliTEL.firiH.. $ coprANA 1.- u* .

Titlul lucririi o.iginale:
E. qapydnn
TIONA, TOMKA IZ COPOKA
<,tldc{ar n{reparypa,

1966

g

Tradre.. Je Editlra ton crcangr, Bucuresi,

r934

o

lludratr

de Ediluia Radtrsa, Moscova,

l$a

DE Cb L-AU PORECLIT
PE MUSTATEL... MUSTATEL
Cind se mirn de ceva sau vede c€ n a mai vezui incd, adice lucruri care i stirnesc interesul, MustStel slrimbe din boti$or ri must6cette silpirat: sfirr-slirr... De s-a miscat firul ierbii in vint, de s-a neltal un iluture. de-a trecut in zbor o pese.ic;, Mustitel porneqte lirli: sllrr-siirr... PAzea, vezi bine, acuti pun gheara pe iinel Apoi te pap. drigutel Te joc in l5bulel... Tot musticind el ata p€ sub mustat;, l-au poreclit Must:tel.

=,frL

5

Iata, aude Mustitel un iluierar sublire subtiret pe aproape. Printre tuiele de as.ii, unde-j ilesimea mai mare, cits,; pit;tjci cenu$ji vineazb spriniene muscutile ii gize, Iopdind tur cbularea tor. MusiSlel se iace una ctr pAmintut, se tiresie. i\cum nu mai face nici ...1r r". ca .d ru lF .peri, 1 prrt riDrit .. ap up e ),. , rnd n -F r(pedF uddld hd{l u gh, -,rte !. pt "rut-. rrarc. E pre, mic Mustetel penlru o rreab, ca asta. ii nai trebuie niticj invet:ture ti mulie muttd indeninare.

F.'*{

?-s

.

a >i gasil un. i{. i au lost luati. i-a iras o chelianealA zdravin.n' cA MUSTATEL E INCA MtC Mustetel a mincat bitaie.cind. ciniece d€ leasbn.#. ta zrieapta cJ nerabdar e sa aiba a li picoiali Le. Numai c5 Mustdtica n-a avut pade de noii pisoi. pe pisoii mai m:ricei ii gon€sc de ling. Pisicile au un obiceii pe noii sugari ii al. nr mai vrea alta. lui MustStel ii e lrici d€ ea.. liindci nu-i mai pasi de €1. le va cinta.pteazi cu drag.ts.L> oe'oala lrumu. MAMA CREDE .etFa.r un ianer. to. O papard ia fost de ajuns. mama lui Mustitel. Mustitica. Nici c5 se apropi€ d€ paner. r1.ur. ele. in et irr \a al6pta sugarii. Acum.

plna l-a prins somnul. multam "De Irumosl" Iar MustAlica! . Pine la urmr. b rt I o t l 't ll/ f t t 4* $a I . Dupi care. i se neziri c.'{. sn-l indupl€ce: pleca.r . stai cu mama. isi zicea pesemn€ in gind. A. lapticul e cald. .De aceea umbl6 nelini$titi de coio-colo. Numai ci acesta. lncepuri alte minunilii. dar n-are cui s6-l mai dea.. Socolindu I lot bebelu$. Mustrtel este unul din pisoiatii pi€rduii. li caute. Elti incS mic $i nepricepul. lace lreaba astal Dadu s.lica il rasiurn.ll . gi a supt Mustilel pe selurate. a_i face toalela Mirat. Vai. Asa lnclt. Mustelica l-a convins.{.ptic!" qi se lungi p€-o parie.. lot cSutindu'ri pisoii. Tare se mai bucu. $i ce bun e la gustl Musletel se linge pe botic. n-a uiiat gustul laptelui. * I t . ii cheamS.. Mustitrica a dat cu ochii de Mustntel.Vin la mama." l* . Pe loc prins€ a toarce.i I q d t '4t t t* .n Musutica. Dar el ntr se l. s5-li dea l. si se bucure de dezmierdnrile mamei. a_i lmbia pe Mustitel se dea iama la l5ptic. dupe cum am ar6tat. ai se 'Nu te rdtAcerti. Desi e inlircal demult. t.e lapte destul. c! douA. plece. Mustntel deschise ochii: ce o ti vrind de la el. pe spate si prins€ a I sp6la cu limba. se cam Ei ins. ci doar poate ti singur s.sa ademenii cu una. Must. Mustbtica cerc. a$a dezmierddri.

ul. s5-i toarc.*\ chiar ea. $i intrebe pe unde o fi MusUtel. mai De cum se trezi. Ba una. mreuna dupa din. Mustilica s€ in curlc. in curind adormi strecuri usurel din paner $i cotea MusUlel ba alta. tiritpitir. numai c. didu tircoale unui vrbbioi. un lluturaE. ln vremea asia Musutel se cile.ase pe acoperi$ ti pornise iar. lu. dupa o pasarica. dup. Ieii iusuta . sa o bage n spe-ieti. se 'fi se apuce de $i se apuc. Ici se alte treburi. un cintecel de leagen.

Fiindc.. Mustrtel s. Musirlel nu nai este de mulf un sugar. . Geaba se zbetea Mustrtel ti did€a din lebute.De jos.? \# )' . il inhil5 de ceala ii haida de pe acoperir! cu odorul in dinti. Muslitica nu pricepe. Mustrtica strigz.4 . speriatd ii eal . dea asculiare. deloc c. Aiunci Mustilica se cetrra dups el. cum ci nu'i place s: lie lralat asttel.Pizea sa nu cazil Vin' la mamal" Ti-ai s5sit.

.

are.. apirure puzderie de v.Cirip! Cirip! Am zdrit !n tilhar de drumul nare! Ia uitatLve unde se ascundel Ia uilativil" De unde de neunde.rl: Cip-ciripl" '.. S-a speriat ii Mustilel o asemenea intimpinare incb n-a mai menii a dal bir cu fueitii. PAzea. cirip€sc. spre $tiinta tuturor v16biilor: .ebii ti. sliriind din aripioare.DE CE MUSTATEL NU MAI VINEAZA PASARI Nu departe de Muslitel iade un vr.gut5! Te joc in lebut€! Numai c. $i prinsern toaie a I oc. dr.Cip ciflp' CiP-ciriP!" Musl. vrebioiul l-a ii sinlit si a dat glas numa'decii.. acuti pun sheara pe tin€! Apoi te pap.CiP-ciriPl un iereboi de 1€ cuprinde spaima. \ezi bine. care de'a dreptul pe ci.t€l porneite tiri$: sfirr-siirr. si LSrmuiesc. se atezarA care prin tuldrii. ln iala lui Mustitel.bioi ii tot zice iniruna: . Jac po- l3 ..

.lui ince mult6 vreme. una alteia toatS lntimpla. ci vinatul pe vinaror.l punf pe fugA.ti Iar vribiile lermuiesc in urma. Apoi. Si nu_ti pice nimic tn ghe.toare cu ghinion. \ . . ti sd Ie manince. s-a ascuns in frunzitul lui pindeste. Mustatel s-a citirat lntr-un copac.utel" Acum. ca-au ltiur sa.Vin. lala insa cA nu !rndrorul descoperi vinatut. cum era gata-gala sa puna gheara pe ei.ea: cum l-au vizut pe Mustalel \enind liris spre stol. asta-i! gindeite Mustetet.. vrabiite. cir de vitere au fost eie. pesemne. lii povestesc.

tocmai cind se intoarse cu coada spre mi€rla din spate. Aia ce incepu sd se suceasc6 nehoterlt. nici cu gnlagioasel€ vr6biute. Mustatel nu pr€a $tia pe care pasere s6 pune gh€ara mai intli. se lac€ ce n'o vede lat. din iate ni se repede de sus asupra lui 9i pacl cu clontul in frunte Lui Mustelel i se opri rAsuflarea. . si se ascundS undeva. Ast6zi. Tare se mai bucurd Must.. erau niate mierle in ceularea unui locsor mai potrivit pentru cuib.sAri sint aproape cit el de mari. cind Muslitel de de cile o zbu.tel la tlris: . cind la cealafte. de seam6 c. iar de aici.. de ce nu mai vineazS piseri. ce nu s€amEnd nici cu pitulicile pitice.ti. h Si deodat5. se uile clnd la una. Mustatel b5g. cea Ce-a tost asla. O mierle gedea in spatele lui. acu$i pun gheara p€ line! APoi PLzea. cealalta in tati.r .la te uitel Ce pAsnri ciudatel Din ce nean or fi?" $i-o porne$te sfi.CAci. care priveau mirate la strania vietate cu bl6nitd ti must. stind a9a la pind5. bine. cb pasitea I'a pocnit cu clontul $i atunci tule-ol SSri din copac in iarbe.Atoare. clt il lineau picioarhle. 9i ca aceste p. De bune seamd c.r-sflrr. ce s-a niimplat? Pricepu ca a losi amarnic jignit. \ezi te pap. s. nu-i singur in copac.. mai aproape de dinsul. dregutel Te joc in lebutel Numai c. cA este cercetat cu iuare aminte de ni$te pU snri ciudaie.

.

Turuie din plisc ti d5 in vileag in toate padurea cine Si unde s'a ascuns.-i prin a a li spart oual€ ori pine si silbiticiunilor pSdurii o intilnire cu colofana nu le suride deloc.icina ei nu se poi ascunde de du$mani. Dar nici cotofana nu le sl. Numai ce_o auzi: . De a ierit snlbbiiciunea in cimp. aiezat hopl c. acolo i si ea. Unde sint ele. inghitit puii abia ieiiti din g:oace. De-a pus ochii pe un cuib str6in-cioca'cioca.coToFANA De cum rarerle De aili ceva nelalocul lui ori mai allminteri preajmn ti ea.beite din urn6. coloiana ciriie. cololana se rotelte in jurul ei Si tot di din plisc: ..Te ved! Te v.. pe care\d.T€ vad! Te vAd! Ia uitatiyi unde s-a pitit cutare!" Ata cu sSlbntic. Din p.dl Geaba cn nu te las $i li iau ptada de sub nas!" iugi .unile fug din calea ei.

Puiaorii scu. Mai iniii s-a ascilns. asla-i coiofana. cu cirdul de pur>ori dupa ea Slralrrc ii mai parerle. sau gotce cum i se mai soune. apoi a prins a lopai spre crrd. A iesit ln poiann o g. caute de mincare. mici. . Sint inc. mai aproapF. Oricine le porle iacF rau.Poftim. nu pot zbura. mai aproape.mi. da(a Cotolana-hoata a ai ochit prada.ini sAlbatic5..

Vrea sa ia o gustare.. fugi.. .Cloncl Cloncl se alarmriLr.. q )1ta. .Ciri Cir! Nu i irunos. M am ales doar cu ponos. ' Crci indaii gotca siri asupra ei si o puse p€ lugS Rusinoas. Dutl Se uitn cotolana ia puii d€ unde nu iniral cu iolii in pdminl! Pe cine se punA gheara? s au Cum remin€ cu gustar€a? S'a sup)rat colofana: .

Veneau din ioale pArlile: care .Cloncl la ai s.i Cloncl Du$manul e deparlel" lndatd au apArut $i puilorii.Gotca se inloarse $i cloncini iar: ..

lar de dupe un buriean mai mare. grosul cirdului ieii pe cerare.de sub un con de brad care d€ dupi o crengute uscaU. .. o movilita. care dintr-o gropit. care de dup.

g .

ciuli urechea.Scepind cotofana d€ gotci. N-o apare careva? Nu i-o pica ceva la mase? Din furti$ag. se apucd si'qi curete clontul. Apoi iar iti Joti privirea ln toate pirtile. de la altii. . de bun5 seam6.

.

rr. .\.!.Va vadl V. siropii sarind C€lilali s-a cilirai intr-un cilin $i se d5 hula pe o creanga Colofana a ri apitut in preajma lor: . ln poiane normAie o ursoaice E nemultumila ca ursulelrr n-o ascultd. vad. Se tin de giumbuglucuri.stt s.. vidl C€ laceti aici? .\\. Unul plcosciie cu label€ intr o beltoacA ii placc s. tl.F .' .

a ticut acum _ trebuie s.Ursoaica a amutit. Ursuletii. luili: din balroaca unut.na ii rasa rn buna pac€. . nu mai morm:ie. Aradar. se ascunai iepelor. de$i tncd mjci $i prostuti. au inteles: clt a mormiit ti a mlriit mama la ei _ nu erau dulmun. Dac. pe uprorpe.talr ri_ gatopl anhdoi in d6ir pina o trece primejdia. ci nu-i de gluma. se puleau zbengui in voie. Sezura acoto pine cind colo. hopt din catin cet.

.

Colofana ciriie. de sus.aU coltii. isi a. ci coada nlre picioare..lntr-o alie poianb o lupoaicb Fiecare a a adus demin- in$iicat prada. Iar cotolana. cu Lupoaica insd nici gind se rot€$ie deasupra ei. L. nu Stie ci lupoaica lntr-adins nu se ascunde de vrea doar s-o indepirleze de pui. . o trage spre el.Vd vedl vid. clt o tine pliscul: VA . si stiti! 5i lupsorii care-ncotro.sati prada $i fugitil" ea. Miriie unii la auii. s: dea ascultare indemnuluii ea nu fsge.

+' .

.lntre timp.rn grij5.u a dibuit urmele Ciseasca L uiiativ: ii sn le dea gaia' ill . nu Stiu de ' l.ele ace)re" Dar aJoF u I r')nel tn d"rr' e in \itiur Jnui nrad De 1 rrr'o clipz 'olorrna o acolo vede c: spte cirdul de potlrnichi se strecoare fiarA: Te '..Te vid! ved negreiitl und€ s a Pitili" Geaba a sarit Polirnichile au auzil-o $i .i coroiana E rutioa'd 'a > re ' e cirgules' ff.r. acetlia s au iniors la pradn s au indestulat ii nici un oscior cololenei nu iau lSsat ceva mai incolo un ris se strecoar. Ele ciugulesc f.stirr! din aripi ca la comandS nimic' mai apucat n-a ce risul.ra . spre un clrd de poiirnichi. 'vrea sb le llemind E s'lbatic€ capre unor r]n aul.

.\ .1fl.\ '. $.l. .

de I€ mai ajunge acuml $i tot ata pind€Sie Ai trage cu urechea cotolana. pdzeal Fusiti c.lual dup: ele duliul.lal -1. doar-doar o Dica ceva si ln clonlul ei.. Dar cotolana e acolo. a ti dai slrigarea: . dar cearc.-i coleal" Capr€l€ au ailzit-o $i pe-aici lli drumull S-a .

.4: t .^.

am acoperit mobila cu nitte ziare. lLi t@mai pe plac. lntr'o zi cineva mi-a adus lntr-o colivie micd nitte pns. O pnsiric6." "Faceti c€ Sticletii li canarii SLau Iuat zborul din colivie Si s-au dus dr€pt in brddut. PufuFr al nostru nu s€ abate nici el de la aceasli regulS. le-am zis. vineze acasd. ce si fac cu ele? . m-am gindit. cot€a.Oare unde s. le tin. numai sA mE llsati str lucrez.tate. ca sA nu o murdlreascS.. SA le pun in libe. ai am deschis colivia. numai ca el nu obilnuie$te s. nu se poate alar6 e viscol 9i ger. SA l€ tin lnghesuite in colivie. poltiti." Atunci am atezat un bridut in coltul odrii.ri cintnloaresticleti. . Acas. iar nu me rabde inima..PUFU$OR $r PASARELELE Pisicilor le place sd vlneze. el nu se atinge de nici o vietate. canari.

daci nu 1e fecea nici un rAu? PinA la ilrnd au prins aiila crraj incit au inceput s: smulgi peniru cuiburile lor pul chiar din bl. se uiu Sticletii ri canarii s-au can inf. parci nici nu i vede. S-a iniins lenea laci de luc. s5 vezi ii si nu crezi nil pdsirelele il interesau pe pufulor' ci Au incepul se-si A intrat se line.u ptin crengile lui. l1 mirosi cu luare-aminte. bradul s. mi-am zis. ii s. s-a uital cu mare interes l: pSsarele .Hait. I am scos pe Puluso." Da. Nici siiclelii.nita lui Pulutor' Pufuaor dormea. Tare le mai placel ii Piliutor ln odaie. cuiburi.icoial de Pillusor' Se tin la distanl:' Clt despre pulugor.. iar pesi. irebuie si pun mina pe Puiuio. Altminteri va incepe vinbtoarea. din odaie . mi-am zis. pentru mai mult. siguranli. 1a ele.elele il ciueuleau .. CSuti! puf prin cas. acuti pune gheara pe vreo pasaric5 " De aiunci a trecut o bucatS d€ vreme Pisn. I scot aiarA.. la pesirele nici c. De ce se se teamd.elele s au apucat si conslruiasc. s5 cinte. ti si Puluaor venea ln vizit. Totusi. destrimau cirp€ pentru at. nici canatii nu se mai temeau de e1.bradul.S-o fi prefeclnd.

. De pe dulap sereau pe scrin sau pe altceva. maicd. Didu scrinul la o parre nici acolo. iar noaptea ieseau de acolo $i se apucau s5 se zbenguie prin odaie ii si face un lir.ri pe du$umea celilalt pui.PUII DE VULPE Un prieten al meu linea in cast doi pui de vulpe. incit sireau pe pieptul amicului meu adormii. Se brtebini lntr-o parte.. care sezuse mai la lundCurat saltimbancil ...miiculitel cit era nopticica de lunge. Ziua dormeau amlndoi sub pat. PlnS acolo ajungeau cu zburdrlnicia lor. Erau nitte pui tare sprinteni $i neasllmperati. Deodati. care stetea tnttrun ungher.boi. Serea.ietenul meu se freci la ochi. Ia t€ tritn minunitie! Acum cizma ajunse in drepiul vlnetorului. Incep! sr-i caute. p. nimic. Clt ai zic€ . pin5 cind acesta se trezea qi-i punea pe fuee.. acum unul I a lniiecat d€ ceal5 pe celilalt qi m.S cizma $i din ea s. se d. Apoi reveni Si. Nici sub pat. Pe dulap nimic. lal.dea tumba..rau pe perdeatra ferestrei.. cezu.unu!" se $i cat. Nici sub scaune. iar cidea qi se ridica. lntr'o zi s-a intors vln:torul acasn de Ia treburile lui. prinse a se mitca. Apoi scutu. o lu6 din loc. Amindoi puii de vulpe erar adevS. in alta.vana de cizmi Si vdzu o coadn puioasn ieSind dinlSuntrul ei. de parc5 era un bu$tean. Clnd ai zis. ce-o li asla? Una din cizmete tui de vlnitoare.turi cu €l duiumeaua..ati acrobati. Apucd coada cu mlna ti-l trase aiarn pe unul din puii de vulpe.. Puii de vulpe nic6ieri. Acesta se uitd bine la ntrzdr.doil" li $i vedeai pe dulap. plne la salerie.

.

ar putea sA-mi fie de lolos la vinntoare? Cum se ailu care-i mai istei $i care.'i vid. Asemenea neravuri nu.u. imi sprse. uil la unul din cdtei. Avea d€ la ea. .TOMUT vizut la prietenul meu o cttclur.. M. cum il ajuid 1a vin. Acesla e un c5tel r.a o celeluri de toata frumosetea: urechile lungi.Care dinire cAleii acestia. Am acceptar bucuros.. citiva c.1oare.mi Dlac. Nu-1 iau nici pe el.torul. rtiut lucru. vin. coada scurtn. mi se spune. E.1ei. M5 uit la altll. cit de cuminte ai de curatn €ste. m-am intrebat vizindu i.nlnce si doarme mult. Are sA iasi din €l un lenei. imi povesti cil de deiteapU est€ ea.ietenul meu.i nepotrivit pentru Am M. P. Mlriie din te miri c€ $i s€ ia Ia betaie cu toii ceilalti. . M5 polti s.. d€ vineioare.

rred Se d.. s€ bal.t. aceasti Iirst.lul incepu si caute Mai intji ii mirosi pe fratii s. E $i mai nepolririt. uil Ia al treilea.e pusesem bLrcatica de lemn Eram bucuros. din care catrz. citeilor 1e crcsc dintii ti ii ninjnci gingiile. cite ceva Unul din ei tocmai rodea o buc:1ica de lelnr' l-am lrat lcmnul ri l-am ascuns.Asta. Or si i ia allii vinatul din guri. o s.i Nu cilm!a rnul din ei i a Lual jL.lor pe cin\te N o sa i scape !ina1!1 L anr botezat Tomul ii m-am apucat si l dresez Strainic ajutor la \lnbioare am c.Ditatl .. 1e place si road. dar nu ca s. cilel!1 ccl rau mi. linguiitorul i1 lifgea pe acesla din Lrrm: ca si'l imbute Porili sd adulmece riurea ii in crrind s€ indrepti tita grei slre asctrnzitoarea jn ca. oare? C. s. iasn Lrn Vin. .iia supdrat. ii el la t€ilrlli.-i ling:. Leneiul dormea.M. O si'1 giseasc. mi an zis.ciria? Nu gisi la ei nimic. L. O sa tie un linguFiior ii un moliu. ci c.

Mai tntli pini la burtice. i se impleticeau in nisip Ajungind la malul apei doar ci I sa-5i moaie labele in ea. o lu. Nunai codita ciumpe i-a rAmas la suPrafat'. la lugb dupb ea' Picioarele iui strlmbe se miscau neindeminatic. 5e intoarse spre noi inecil . la git' apoi de t. curaj. ti' v.Curai. ca s5 n0 oboseascS Prea lareCind am ajuns pe malul lacului' ne-am alezai ln iarbe ti am lnceput si aruncim . am pus_o alituri. Se vede treaba cd se tntr'o zi ne-am dus la plimbare 9i I am luat p€ Tomut cu noi L am puriat inir o servietA.cuM A INVATAT TOMUT sA INOATE cu pielricele 1n ap.t. vedem care arunc: mai departe' Servieta' cu Tomut cu tot.. hoi. repezitS in sus Ce licu ce nu ldcu el sub ape .. Tonut a scos numaidecit capul afar.zlnd cum una din pietre a pleosciit pe luciul apei.rl. deodatS.nu tiiu. tu$ind $i stranutind de mama focului. apoi pln. Tomul. l-am vazut serind pe mal. intrb in ape. ca nu te Tomut. Doar atlta atiu c. s.

. Tomul lri recunoscu juceria 9i nu-l rebdi inimz fugi ca din purca dupd ea. cu ochii la ming€. apoi o po. d€ data asta nu ri mai cufund. se joace cu hingea.aclia lui preferatS. StStea neclintiti pe api ca pe duiumeaua de acas6.espire sub ape ti ce ac€astz pialra dup5 car€ iugise a uiiat. apoi se opri. Alerga scheunind. nasul in apd.apucase se . desigur. Ata a lnvitat Tomul s.se cu ea la mal. vesel nevoie mar€. Tare ii mai plecea lui Tomul s. i a intrat pe nas ri in CurA. E.ni inot Ajunglnd la mins€. D€ Am luat atunci mingea 1ui Tom!1 ai am aruncato in lac. o inhntS cu dintii ii se intoa. Merse cii simli iundul apei sub picioare. Numai c. inoale. Mingea se izbi de luciul apei.a dist. se roti ci15va vreme. {h ..

Ce vreti. . cn nu stricd. era inca tare mic. $i am ieail amindoi in cimp. dupi libelule. toate ii zburau de sub nas. la o palma de urechea l!i Tomul. 4. ? S. Aperu un bondar. se invele cu treaba asta de mic. Lntra la pasarele.' . Mi a lost nili si-1 trezesc Si ii trecul cam o jumntale de ori. pina cAzu de oboseal. cu botul intr un muluroi $i adorni. Numai ca nu izbutea s: prindb ninic. Sarea dupn greieri.'i:ilF' F f I I.. Tomut prins€ a al€rga dupd iluturi. Alerge el cit alerge.q. Se rotea biziind.

noroc. s-o dea gata.. in schimb z. se uira in jut lulbura somnul? Pe Tomut. lntfadevir. Iar Tomut o rupse la fuge lnapoi. animalul cre$lea tot mai mult. . Se suci som_ oare cine i bondar nu l v. Se opri la oarecar€ distanti ti prinse a mtosi aerul: ce soi de animal o fi a€esta. Pe mesure ce Tomut se apropia.rio vace 9i d. fi-a De atunci ocolea vacile csle de o Po$15.Stea iare departe de el 9i de ac€ea li paru lui Tomut din cale alare de mic5. Acum nu mai e.. deschise ochri.a cit vrabia. Tomut iii mai lncetini goana. Cici ciudat era.zu. nu altal Nu mai vezuse asemenea animal ciudai. $i se clinti din loc desigur. cu coada'ntre picioare! - o intepase. drept spre vac. plne atunci un cu coada-n vlnt.du buzna spre ea. Aici. pe Tonul il cuprinse frica.. poate de mdrimea unei vr:bii Se ducea Tomut glont. ci de mnrimea unei pisici. vreo insecti. ce ninunntie se lntlmpln? Deodatn. ctrci din pisicd vaca crescuse clt o capri. vaca dddu din coad. Vaca p.

li intreb pe copii: 44 - vise cu vin5toarea' cu .t€ cu.VISELE LUI TOMUT intimpli uneori ca Tomut s5 sclnceascd ln timpul somf.Ce anune viseaz. le respund eu . Tomut? Ci doar a adormit! . din lZbule de parci ar iugi cin€ $iie Se Copiii ma intreab.? Se vede treaba c5 are ti €l visele lui de ciine animale ti pesAri silbatice Oanenii au alle vis€ interesani! excland copiii .hii inchiri. vis€az.au adunar gramada in jurul lui lomut >i rl privesc cum doatme Deodala..ului' ba chiar unde' se l. acesla incepe sa latre inceri5or' cu glas sublirel.Foarte S.Fiindc.: De ce latr. all€ori se de.

Acum Tomul a luato..la fuge. ca sA scap€ de capri. A dat pesie ea ii capra vrea sd-1 Peste put'n Tomut incepu si miriie supArat.bule.ce viseazb acum Ei. puteli s5 ghicili Tomut? Pulem... ii intreb.e ceya mai tareTreze$le-tel st. r. Dup. Treze$te.zut in vis un iepuras.igari copiii. sprn copiii.:zbi pe urs. ?". cine? . P€ste citva timp Tomut incepe sA mitle din I. - Cum dupi cine. Tonut a v. Ursul. Tomul! Are ce? si te manincel Cine are s5-l ment'n. cine altull Tomut vrea si se ia Ia trinte cu el. iar ursul € ditai namilal N-o s6-l poate .. s5 lat.i€. .spund copiii.

f $ I # -# --r . .st..*g .

ii intoarce spatele ti Mai tlrziu a invitat s. Numai c6 cloica a f..ilej d€ ris celorlalti.Na. Pe loc face pe supS. Vizindu-l cuminiit.ide cineva de el. na. cu puisori S-a apropiat de ea.rit in spinarea lui Tomut ii. s6 te tii! A s. Tomut nu voi s: dea p.TOMUT IESE BASMA CURATA DINTR-O INCURCATURA Lui Tomul nu'i place se-si . 47 .atul.r5$te sil scarmini cloica cu clontul. se prefacd cum cA gluma. n a lo. De aceea se prefdcu pe loc ce nu pe el il oc.l iacula pe socoledla sc. a dat sa miroasd puii.ile. chiPu. ce el. n_are nici un amestec la treaba asta. lnb-o zi. clotca seri din spinarea lui Tomut ii se intoarse la puii ei. clotca d€'a cSlar€ pe Tomul.cui un tirSboi. minil Galopeaz. asta ti-i educatia?l lli arei eu liel lti arst €u tiel Sn nu 1€ mai prind la Puiioril" Deii jignit amarnic de o asemen€a comportare.ne li-l ciupe$te zd'avin cu clontul. . clonc. ci a aliLid. Tomut a dai peste o closc. vezi bine. Parce o auzi cum ii zi€el . nettebnicule.

ii fldica lui Tomul o laba ii-r pune lermometrul. speriai. Da. Iese din odaie $i ciocinette la u$e. pune pe nas nitte ochelari. care va se zicz. cu una cu doue s. Tomut. lmb. 9i ll lnloarce pe Tomut cu burtica in sus..-mi spui Si mie unde le doare? De bunl seame. tinerel Se pare ce etti cam bolndvior . hai? Suparal.Apoi lipeste de ea sietoscopul Si vrea s.Face apoi o pl€ceciune in iata pacientului Tonut tii spune: gdsit. Numai ci Tomul nu se las. se te asculi.. Nikita. Se iterge cu un prosop pe ftiini.acn Nikita un halat alb. adicl creionul care tine locul acesluia. mu$ti! se revolt.. i se ia temperatura." ln cazul acesta culcife. iar drept stetoscop peniru asNikita r^i spune lui Tomull Stai cuminte. D6 din labe. zice doctorul Nikita.. Tomut lace milc fi doar mitc5 utur€l din . chipuril€ a venil doctorul ln vizite. se zbate cu desperare. Alunci doctoru' li spune paci€nlului sAu: . linere.-l asculte.leriare. nu itiu si vorbesc.NIKITA E DOCTOR si te dofloricesc indali.Bine t€'am matale. Tomut hat pe doctor de urshel .A$a. cic6 doctorul s-a spilat. ll mutti pe doctor.N'ai vrea s. lnchipuit dinlr-un cearqaf. am iti cultat bolnavul ia o trtmbit6 veche de tinichea.

Zicind acestea. V. nu li plzce si ie speli.li ti limba. Nu ara acesla. un .inta in bo1 $i. $i tocmai se p.eaba asta cu spilalul.Siai cuminte. Apoi ai se-mi ar. !i am sa te s5 speli dinl'. schiaund de mama focului.. zice docto.e. lustil cu ea in curte sub gard.Am le pe buc.ul. Nikita luA periuta sa de dinti. Voi se-i vadd limba. el Nikita. dar Tomut nici sind s. tine.. unde o iicu bucati invit si 1i prescriu.nac. s€ joaci de-a Nicicind n-a mai vrui Tomut s. cind pacieniul hall pe. invete jocul . i o arate.egetea s5-l invele pe pacient cum d€vine t.teleE$ti un prosi.d ci eiti cam dezordonai. medicament.a. d€schide gura ii spune: a-a. Tomut! strigb doctorul ti pacientull dlp.

.

L-au luat ln brale. cu sticlutele in brat€. O porniri mai iniii ilrls pe dutumea. )i da. aduse g. A turnat lapte cald ln dou. a sc6pat cu bine. Cit era ziulica de mare.inile in izba ca si nu plteasce 'a De cun le aduse. lnrr-o clipa era asupra lui. ursulelul despre care_i vorba se roslogoli de sub lavitb ca se le vadd mai de aproape.rea c6 prea putin l-a scarnanal. fe.it d€ cur€nt.. sticlute. Mai trigeau un pui de somn. unde a a$ternut un cojocel.ini. cu pinlenii il ba_ tea si nici ci-l lisa. Era un locior cald. trei zile n. Ursuletii erau atil de mici. Ie.o singuri clciuld. lsi acoperise ochii ai striga. deveneau mai indrezneti. ca un om. unul din ursuleli mai ca era sa moara de spaima ce-o trasese din prilina unor g. Cocorului atlta i_a trebnit. mai tregeau plescaind din limbi clle o inghititur: de lapte. apoi de'a busilea $ontic_ion1lc. Striga ursuletul ca din gura de sarpe. apoi prinsere curaj. nettiind ce sa faca sa scape de vrajmai. ti cretteau vezlnd cu ochii. dar nu. Apoi le-a t5cul dou. cei doi ursuleii $ed€au tolnnili in culcusul lor. dar vrijmaaul de cocos sirea dupi el ca uf. Dupa aceea. Credeau ioti ci sia dat duhut. ciine. I se p.URSULETII NiSle vlnetori au gisit in pidure doi ursuleti. s€ lrsase un ger d€ inghela corbul r^n zbor. incit i-au adus intr.a aslupai la gurd cu nille cirpe curate.-i ii omoara-ll Cu ciocul il crupea.tot mai departe $i mai Crescind. .a mai ieqit bietul ursulet de sub lavili. Si La bigat sub laviii. Femeia i-a dus in izb. de clonlul ai gh€arele acesluia. Cu lSbutele anlndosS. de ace€a gospodina lel.t: D. apoi departe de culcul. al carei sot descoperise birlogul cu pricina. biberoane. intr-o zi. La incepui nu se lncumetau s5 plece de pe cojocel. de-a tumba . Dar. Abia l-au scrpat de coco$. ti gata.. I-au pr€dat p€ anlndoi lvanovn€i. Afar.

Astfel au lnceput ursuletii si-qi petreaci vremea pe-afare.cut mai voiniculi. de plutea prin toatS casa. iar de ciini o si vd ap5rati cu labele sau o s. ln padure nici prin gind no Ie dldea sA iuge. ba-i ascundeau furca penlru oale. afurisitilor. ascundeli cum $titi voi. pe ulitel le-a zis. Ala incit Ivanovna lncepu si-i mai alunge din izbd. Acolo puteti lace pozne clt ve lncape pielea. de nu mai putea din pricina lor.Spre primivar6 ursuletii s-au mai ln6ltat. v. Tot sub picioarele iemeii iti g6seau de lucru li se zbenguiau. . Jucati-vd. ba-i siirneau puful de prin perine. s-au f. $i ce poznati erau' Ba dAdeau iama prin oalele gospodinei. apoi clt un cetelandru mai mericel. Stric5ciuni mai mari n'aveti cum pricinui. In var5 erau clt ditai motanul.

nezd. ai s€ ascundeau unul in spaiele celuilalt. iugeau nunaidecit in cas.alar.tog. . Gospodina ii int.Svanilor? TAc€au chitic amindoi.eba uneori: Ce pozne ali mai ficut pe. clipind Sirel din ochisorii lor si se ascundeau ceprui. ce doar nu Atiau si vorb€asce.. iar izba 1e era bi.Daci'i supSra sau ii sp€. slb lavits. pe cojocelul lor.ia cineva. Gospodina ivanovna le tinea loc de ursoaicn-mami.

5{ . Nu trecea o ori ce ii apdreau in uti vecinii.lvanovna le mai dtdea cite una la spate. lvanolna. Trebui€ sd alerg prin tot satul acum. ca sl-i !dun. mi-au pus pe fug! toti puii din cuile.Fiarele lale. cu jslba: . liindcd Slia ci pozna e gata lecutd.

.

careva s. Luau apoi cerEmizile 9i le dedeau drumul ln jos. Ies in curte.. de s-ar lndura odat. ascultlnd..a tras citeva. zdup in prmint! Am s:rit ln lAturi. a prins a nivili valuri-valuri ln casi. lati ce pozne faceau ursuletii.altele. pierit laptele dupd sperietura tarc. lvanovna La alungat numaidecil de acolo $i le..Unde-s Zburda pe-afar. lapte de ieri. m-am uilat spre acoperiq. la vr€o trei case.. m. ninte. pizeal palm.. Numai ca in seara aceleia$i zile nai venirA nitte vecini cu jalba: ursul€tii au mai stricat co$urile lnc.la o o cnr. Si A plesnit din palne biata lvanovna: Of. p€ pania de tindrild a acoperi$ului. ba chiar Ie. mizi. Clnd au dat gospodinele sA aprind: focul r^n sobe. de sus.ceau de lucru cu cotul de fum: ll desltrceau cirdmidi cu cirnmidZ.. de. iar ursuletii aplecau capetele intr-o parle ca str asculte iltiitul ac€sla. am lntrebalo: ursuletii tai? .cu trasi alurisitele tale de sSlbetiaiuni. oile noastre nu mai intr. EIe alunecau liglind. Oamenii mlau povestit despre cei doi ursuleli. in . Poftim. Dind cu ochii de lvanovna. pozne pesle pozn€. lumul. unde erau ursuleliil $edeau amlndoi pe coama casei $i lSi f. La . . neputind razbi prin cof.Joiana nbastrl nu mai d. nici urm: de ursuleti. deodati . Unul din ei scoase chiar limba d€ plncere. uit prin toate ungh€rele nimic. ca si tin.una din zile am plecat la vinntoare ti am poposit ln salul acela. clci iare le mai pl:cea.nasul meu trece vljlind. imi respunse ea.au astupat cu cir5.midn ii.-mi ia ur$ii eitia de pe capl Nu mai pot -de clte pStimesc cu eil lntr. M-am dus str-i ved. Dar.. De lrica lor.

.

5 Ania! De atunci. un cioculel galben. Toti cunoscutii tiiau asta Si ji aduceau in dar tot lelul de zburUtorre. d:dea din aripioar€ Si cerea se i se puni ceva de mlncare in cioc.Erti un r.dea de mlncare.€ scorte.o parl€ si atta.. .i. la.reasca lui. Nu Stia nici s6 zboare. ii spunea Ania.iga sup6rati Esli un riul Eiti un riul il auzeai zicind: Foa me! Foa-me! in pes. hail Ti-e foam€! Dupe ce il satura bine. ci indatj ce i se lecea . $tia ri singur sn inghiti.Ti e loam€. Deschidea ciocul. un graur. nici ci mai ciripea foam€.u.INVETT SA VORBEST| Ania era pictoritz $i tare ii mai plsceau p.. ba imbiindu I intetesnloare cu: .ipioa. menince singur.ul E$1i un rau!" 5i iard ca graurul 'n\ata sa vorbea\ca.Er1i un graur r.ind: Ti € foame. N-an timp de tine. se ducea la treburile ei.mel clND Tr-E FOAME. Nu me laAi si lucrez. O ch€ma iar. Ta. nLmai ce-t auzi: Foa-mel Foa.e sn nai ni. reslirale intr. n'ci s. Ba o stbnculS. Ania il hrnnea . st. mici. Dar abia se apuca de lreabS. c.se. ba o cotofan. dace era lisat sA aslepie prea nutt. Cineva i-a adus odal. iar il auzea pe graur tipind de foame. Numai cA graurul acela era pui.elele. aducindu-i hrana. De inghitil. nincdciosule! Eiti un rSul Si iar li d. hai! Ti-e foame!" ba mustrindu I srpirat6: . Avea ni$ie a. lnt-una din zile.

faci.: 1ot Foa mel Fda-me! ln curl€ sint Vrabia ii dedu un clont in f.unte si iii lui zborul. iar graurul se inylrtea in preajma ei. ba incerca sA-i iure creionul.ii. O vrabie iii hr. ba ciugulea vopseaua.grautul zbure pe iereaslrd in curte. Ania picta in fata ferestrei. Veni in zbor lingS vrabie. I se l. dar cu un ochi de il urmS. n-o lesa o clipe in paceAnia deschise fereastra si li spuse: D!-te ti te mai plimbd pe-afare. Iate. iti . lelul de luc.nea puiEo.cu Si lui ioam€.Odaid.ele.uri vrednice de interes. Si Ania picta mai departe. lntr-un cuvlnt. Ba se uita ce face dlnsa.5slir6 aripioa. . si vada ce are gind s.ea pe graur. deschise ciocul ri slrig. . aude graurul un ciripit venind de aproape.

desl5cu palma s.Foa'mel Foa-me!" Etti un rrul ESti un rnul Omul se spe.ul Esti un r5u! Mie.. vecinii o inttiintari pe Ania. lmpreund cu ea.. . Venind acas:. o pasere care vorbeasca omeneitel Atlind cele intlmplate. povesti tuturor ce minunitie vdzuser Auziti. rise Ania.graurul se burzului la dinsa: Esti un r.$i scipA paserea din mlnd. $i. porni16 ln ciutarea graurului. ai interesul s5-mi spui doar. Vezindu'si stiplna.i€.

din vecini. nici o atentie.Aperu $i notanul Valentin. g. Craurut ii alinu calea. SrpSrat ca nu i se d. Foa-me! Foa-m€! Trebuie spus cd in ajun molanul Valentin mincas€ bniaie iiindcb se tuase . Traversa tinistit curtea. a$a incit nu mai avea ochi s5 vadi o pasere. ni$te pui.aurul se duse la dutnut curtii. TopAia in fata motanului sirigind: dup.

i #s #ffi . ilr* rsr.ti..# b ."..'"**"'-Eo !i":!if.. T_ ^j li *s* A ...lll.*p*.! .ii.i.* . F A."*"t*..ffi..*i.*r li cu'ttNs fiili:.^=il*$ ii"'i#^""'iil?$.i.*.

nu dddea un trec.opie. irunzele. orbegt€. Sub nasul s. se preumblau niste muite. tipJnd: Erti un rAul Eiii un reul Vecinii care veneau pe la Ania obi$nuiau sd adsc.re lndoial5 c: s-ar fi rit. incot. voiau s-o aDdn ti dintii. lii luA zborul. ll duc acas. iar mincarea dul6ului nu-i era pe plac. Mergind pe crrare.ieri. minc. Au inceput sn-l caute nu l-au s5si1.u se aila strachina cu mincare. Si cite ceva graurLlui ei. Graurul se plimba in vrem€a asta p.ham! Tare se mai sperie graurul. Nu sp. $i il pun inlr'o colivie ca se'mi cinte". Ania ll strig:i Foa-me! Foa-mel Unde e9ti.ciosule? Graurul nic. Se minunau ci pasrrea a invaiat s. lncepuse sa ploue. Se opri deci linge nasul acestuia.tor pesle el. nici spre vr€o curte vecine sau spre pedure. acesta vazu pasirea care nu se clinlea din loc $i i1 l. limp cobori pe o carare.: Unde tii graurul. Vintul rlscolea Si inviilejea pe sus nisipul. Craurul n-a invetai inca sd prind6 mutlele.e cas5. vorbeascn. sior6ind usurel. Graurul se sperie $i iti lui zborul. si'igind: Foa-n€l Foa-mel Citeva vreme dul6ul lEi vezu d€ somnul sdu. Intr'o zi. Omul puse numaidecit mina pe el.cit li ar fi uitat drumul inapoi. Iar graurul sllrrl $i i se alez5 pe pSlArie. Nici el nu ttia unde se afti. Iar graurul. F. iar odate cu ploaia ribulnise $i o palS de vint. Ce-ai zise onul: . v€ni la Ania o vecin.ll prind. apoi deschise ochii ii .DulAul dormea. cA i-am adus ceva bun de mlncare.sa s.o vedea cu ochii. - IatE ce se intimplase cu el. iar pe strachin. se ap. de colo: .engutele uscale.. dac. Ci. Peste u. c.in curte.