PENTRU O ISTORIE A CUPLURILOR ÎN MEDIUL INTELECTUAL ROMÂNESC

Deşi ar putea părea un aspect mai puţin interesant şi semnificativ în reconstrucţia istoriei intelectualităţii româneşti, abordarea dintr-o atare perspectivă este departe de a fi inutilă ori extravagantă. Fără să exagerăm, se poate afirma că orice investigaţie de acest tip îşi pierde din aspectul de intrigă romanescă în profitul conturării unei veritabile istorii, în care pârghiile ei motrice se află de fapt în culise, mult mai în adâncime decât ne-ar place nouă să credem. Sub acest aspect, partea „sentimentală” a fiinţei umane a constituit mereu unul din agenţii principali ai dinamicii istoriei, şi oricât s-ar evita o astfel de remarcă, faptul în sine rămâne o realitate pe care – mai mult sau mai puţin explicit – cu toţii o recunoaştem. De altfel, ne place sau nu, în mod cert se renunţă tot mai mult la concepţia teleologică asupra istoriei, iar dacă – să zicem – unul din marii sociologi contemporani a pus in discuţie „dominaţia masculină”1, nu mai puţin adevărat este faptul că o sumă de alte lucrări au venit să impună „femeia” ca veritabil subiect al istoriei2. Între aceste două extreme însă, mereu se mai află câte ceva, ceva care poate stabili o mai firească relaţie între istorie, structuri şi modele: este vorba de trăirea comună dintre sexe, deopotriva lor participare la cursul istoriei. Dacă bărbatul s-a aflat mai totdeauna sub luminile rampei, complementul său firesc pare că a stat mereu în umbră, istoria de prea puţine ori scoţând la iveală femeia ca determinantă a evoluţiei, măcar în aceeaşi proporţie cu partenerul ei de viaţă. Cu alte cuvinte, se impune o istorie a cuplului, cadru obligatoriu al dezvoltării fiinţei umane. Realizarea unui cuplu nu este doar un simplu angajament social şi sentimental, ci pune ordine în viaţa indivizilor, dă sens existenţei, iar prin întemeierea unei familii se crează de cele mai multe ori locul central de autorealizare, de dobândire a unei identităţi, de structurare normativă a realităţii înconjurătoare3. De aceea, indivizii găsesc în organizarea matrimonială un principiu de funcţionare relativ atrăgător şi avantajos. Este adevărat şi faptul că diversele substitute (intelectuale, politice, comerciale, hoby etc) concurează plăcerile şi serviciile produse printr-o unitate domestică, dar aceste prestaţii exterioare necontrolate duc – cum se va vedea şi din analiza noastră – la o discontinuitate afectivă, la deformări de personalitate uşor sesizabile de contemporani. Aşadar, orice cuplu este o entitate originală, având propria personalitate, propria sa istorie unică, dar care – în fond – reuneşte două istorii a fiecăruia din parteneri. Este şi motivul pentru care se impune o astfel de temă în cercetarea istorică. Nu poate exista o istorie a intelectualilor, privită sub aspect biografic, de „poveste a vieţii”, fără o abordare şi a „celuilalt”, mai puţin cunoscut, adeseori „şters” din memoria posterităţii pentru simplul motiv că a fost eclipsat de puternica personalitate a bărbatului celebru. „Muză”, iubită, soţie, obiect
Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Édition du Seuil, 1998. Les femmes sujets d'histoire, sous la direction de Irène Corradin et Jacqueline Martin, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1999. Vezi mai nou, pe această temă, şi L'histoire sans les femmes est-elle possible?, sous la direction de Anne-Marie Sohn et Françoise Thélamon, Rouen, Librairie Académique Perrin, 1998; Françoise Thébaud, Écrire l'histoire des femmes, Fontenay-aux-Roses/Saint-Cloud, ENS Éditions, 1998; Pamela Cox, Futures for feminist histories, în „Gender and History”, XI, 1999, no.1, p. 164-168; Alain Ballabriga, Christine Bard (ş.a.), L'histoire des femmes, în „Annales”, LIV, 1999, no.1, p. 87-168; Bettina Bradbury, Feminist historians and family history in Canada in the 1990s, în „Journal of Family History”, XXI, 2000, no. 3, p. 362-383; 3 Cf. P. L. Berger, H. Kellner, Le mariage et la construction de la realite, în P. L. Berger, Affrontés á la modernité, Paris, Centurion, 1980, p. 23-44.
2 1

al plăcerilor carnale ori sursă de nefericire, cu o prezenţă mai mult sau mai puţin efemeră, femeia a devenit victima unui anume tip de istoriografie (din nefericire dominantă), rece şi trunchiată, aproape statică, lipsind personajele feminine de acele reconstrucţii care să dea părţi din adevărata viaţă – mult mai dinamică –, elemente care să aibă cu adevărat capacitatea de a explica multe din raţiunile devenirii şi afirmării unui intelectual în domeniul ce l-a onorat. Printr-o atare analiză s-ar pătrunde mult mai adânc în biografia individuală şi colectivă a intelectualilor, abordându-se părţile obscure, adeseori necunoscute – dar şi frecvent ocolite – ale unor personaje ce merită mai multă atenţie. În felul acesta se vor putea înţelege mai bine structurile de funcţionare ale unei anume fracţiuni a elitelor româneşti, prin reliefarea unor complexităţi abia intuite. Cum de la sine se înţelege, nu ne propunem să analizăm relaţiile sentimentale în sine („emoţiile” şi trăirile intime scăpând percepţiei şi contabilităţii prozaice a istoricului), ci practicile, comportamentele amoroase şi de familie, statutul şi rolul femeii în viaţa intelectualului român etc. Aşa cum se pronunţa G. Călinescu într-o conferinţă ţinută în 1947 la invitaţia Federaţiei Democratice a Femeilor din România, deşi nu în direcţia preconizată de organizatori, „când într-o cultură un bărbat şi o femeie nu au să-şi spună nimic, acea cultură nu-i eminentă”4. Iar această remarcă avea în vedere şi lipsa în literatura română sau nevalorificarea schimburilor epistolare dintre doi îndrăgostiţi (şi nu numai), spre deosebire de apusul Europei. Pentru că declaraţiile de dragoste, practica epistolară au fost şi sunt cel mai bun complice al îndrăgostiţilor, cel mai adaptat instrument pentru a prezenta sentimentele; apoi, scrisorile pot fi citite şi recitite, de regulă în intimitate. Ele sunt adaptate destinatarului, adeseori textul este profund gândit şi îngrijit, cu încărcătură emoţională, în care nu de puţine ori se regăsesc creaţii poetice ori meditaţii asupra relaţiilor dintre bărbat şi femeie, asupra fiinţei umane, asupra dezideratelor de orice natură, cu alte cuvinte conţin o „filozofie a vieţii” bine circumscrisă şi cu sorţi de punere în practică. Din păcate, cu puţine excepţii5, la noi nu prea s-au publicat volume de corespondenţă de acest gen, poate şi pentru că lipseşte o cultură a epistolelor amoroase. În linii mari, povestea cuplurilor în mediul intelectual nu ar trebui să difere de celelalte categorii profesionale. Se impun totuşi câteva specificităţi, ce ţin de orizontul cultural, o mai mare capacitate de a organiza viitorul, mediile în care umblă etc. Teoretic, intelectualii ar trebui să aibă conduite sensibil diferite de marea masă a vulgului, măcar prin simplul fapt că au avut acces la surse educaţionale mult mai bogate şi diverse, chiar şi numai dacă am lua în calcul lectura cărţilor. Or, pe această temă, a „educaţiei sentimentale”, provocările nu au lipsit, ci dimpotrivă, literatura oferind producţii intrate demult în patrimoniul universal, începând cu Banchetul din Dialogurile lui Platon, Arta de a iubi a lui Ovidiu şi până la scrierile lui Petrarca, Abelard, Grieux, Leopardi, Goethe, Sainte-Beuve (cu a sa Volupté, din 1834), Balzac, D'Anunzio ş.a. – pentru texte citite uzual de mulţi din intelectualii români în formare6 şi la care fac referinţă în memoriile, jurnalele sau corespondenţa lor. Din acest punct de vedere, aproape cu toţii au calificat adolescenţa ca o perioadă romantică a vieţii, cu sursele ei intelectuale practic inepuizabile, iar romantismului i s-a recunoscut mereu „ordinea emoţională şi afectivă ca o dimensiune semnificativă a realităţii umane”7. Nu trebuie să omitem din lecturile de iniţiere nici pe cele care au făcut cultul „virilităţii” în perioada
G. Călinescu, Aproape de Elada, ed. Geo Şerban, Bucureşti, 1985 (supliment al „Revistei de istorie şi teorie literară”, nr. 2), p. 101-102. 5 Vezi în mod deosebit Nae Ionescu, Corespondenţa de dragoste (1911-1935), vol.I-II, ed. Dora Mezdrea, Bucureşti, Edit. Anastasia, 1997. 6 Pentru răspândirea traducerilor şi a literaturii franceze la noi (deşi categoria socială la care ne referim prefera lecturile în original), abundentă din perspectiva temei, vezi Ecaterina Cleynen-Serghiev, „Les belles infidèles” en Roumanie, Valenciennes, 1993. 7 Cf. Georges Gusdorf, L'homme romantique, în Le Romanisme, Paris, Payot, 1993, t. II, p. 27.
4

interbelică, insistent invocat epigonic de Mircea Eliade8 sub impulsurile ideologiilor de dreapta. Aşadar, lecturile pe aceste teme au contribuit major la modelarea imaginarului tinerilor intelectuali în formare, aceştia identificându-se adeseori cu personajele, ba chiar comportându-se aidoma. În ce priveşte studiul de faţă, este de remarcat dificultatea în a stabili o tipologie a conduitelor sentimentale, pentru perioada relativ lungă ce am abordat-o, întrucât ele sunt întradevăr permanenţe ale fiinţei umane, cu aceleaşi scopuri şi finalităţi, însă de o complexitate greu de circumscris aici. Pe de altă parte, o anchetă de acest gen este şi anevoios de întreprins acum datorită atât lipsei unui optim material documentar, cât şi a valenţelor ce le presupune. De altfel, nici nu ne-am propus mai mult decât de a mobiliza astfel de analize, în cazul nostru invocând aici evenimente şi personaje mai bine cunoscute ale istoriografiei, cu forţă de sugestie. În fapt, nu înseamnă mare lucru, o cohortă întreagă de intelectuali aşteptând să-şi ofere propriul exemplu în edificarea unei viitoare istorii a cuplurilor. Din această perspectivă, vom oferi câteva elemente ce se cuvin a fi reţinute şi analizate, pigmentând demersul chiar cu mărturii ale „actorilor”, într-o succesiune nu neapărat firească. În acest context, o primă abordare ar fi desluşirea idealului feminin în imaginarul intelectualului român. I. Idealul feminin Imaginea intimă, idilică a iubitei, a viitorului partener de viaţă este fără îndoială rezultatul a cel puţin două impulsuri, de cele mai multe ori contradictorii. Pe de o parte este vorba de modelele familiale dobândite, cu acumulări dintr-o profundă tradiţie (adeseori profund conservatoare), impregnată cu principiile moralei creştin-ortodoxe, la care se adaugă modelele din imediata apropiere; pe de alta, impulsurile generate de un univers oarecum fictiv, prin intermediul lecturilor adolescentine, a aşa-zisei „literaturi de dragoste” – care încă de la finele secolului XVIII a tot promovat libertinajul ludic –, ori a altor forme de vehiculare a educaţiei sentimentale, cum ar fi de pildă producţiile cinematografice de după primul război mondial, atât de gustate la noi, ca şi aiurea – toate acestea într-un continuu proces de transformare în cadrul epocii ce o avem în vedere. În plus, cu prea puţine excepţii, toţi intelectualii români au avut posibilitatea de a călători pentru studii ori specializări în apusul Europei, spaţiu destul de eterogen care a oferit noi şi diverse modele în abordarea vieţii sentimentale. Dimitrie Petrino, obscur poet şi pentru puţină vreme profesor universitar la Iaşi, cu o sumedenie de deficienţe fizice, văduv după numai doi ani, devine la întorcerea dintr-un lung şi aventuros sejur european un cuceritor infailibil, un boem în adevăratul sens al cuvântului, răsfăţat al diverselor saloane literare prin conduita lui cosmopolită, prin mitul femeii ce-l dezvoltă în poezie, pentru iubirea-idol ce-o predica fără încetare9. Nu întâmplător, Apusul a fost asimilat de autohtonişti, de cei mai puţin umblaţi prin lume, cu un spaţiu al „pierzaniei”, în care libertatea de manifestare aducea mai mult rău decât bine. Şi, după cum se ştie, nu puţini au fost la noi anti-occidentalişti! De altfel, mediile studenţeşti au constituit mereu focare de promovare a legăturilor între sexe, adeseori mediu boem ideal, în care studiile universitare se asimilau, parţial, şi cu educaţia amoroasă. Direct sau indirect (explicit sau nu) fiecare a trecut printr-o pedagogie a amorului, care în practică a luat forme diverse, devenind uneori un factor perturbator a ceea ce se înţelege îndeobşte prin „idealul feminin”, prin dificultatea de a discerne dragostea carnală de cea ideală. Sub acest aspect, aspiraţiile amoroase ale tinerilor au fost promovate adeseori în mod ordinar în faţa intereselor comunităţii familiale.
Vezi romanul său autobiografic Romanul adolescentului miop, ed. M. Handoca, Bucureşti, Edit. Minerva, 1989 (ce conţine şi Gaudeamus) şi Memorii (1907-1960), I-II, ed. M. Handoca, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1991. 9 D. Mănucă, Scriitori junimişti, Iaşi, Edit. Junimea, 1971, p. 128-148.
8

Baudelaire. Ieşind în 1930 din atmosfera „deprimantă” a Bucureştiului. La polul opus se situează Vasile Pârvan. Modigliani et comp. Călinescu. Turghenief. femeile „liniştit cinice şi orgolios chemătoare”14. 6. profitând carnal de tot ceea ce se putea. 1973. Sebastian va cunoaşte la Paris o cu totul altă lume. În locul actriţelor şi figurilor inexpresive din ţară. Paul Verlaine. Edit. Ovid Densusianu. p. nopţi nedormite). cu feţe noi. prin privaţiuni. Moréas sau Verlaine. cu obiceiuri surprinzătoare”12. iritat prin 1932. mai ales. fiul lui Theodor Speranţia. (alcoolism. Pârvan îşi expune părerea asupra acelor „căutători de senzaţii”. Brătianu. însă mult mai sentimental. Goethe.a.. Bucureşti. 1932. Minerva. în „Astra”. faptul nu l-a împiedicat să-şi proiecteze imaginar cuplul celebru Dante-Beatrice în propria lui legătură amoroasă – evident ocazională – cu frumoasa Else Erhardt. 1967. femei măritate. pornind de la experienţe personale. Sub aspectul modelelor şi al educaţiei. lecturi ce-i vor stimula imaginaţia şi. care prin legăturile tatălui şi impulsurile familiale a putut să vadă şi să cunoască o lume a cărţii şi a vieţii concrete de o înaltă calitate intelectuală15. Shelley ş. Călinescu. pentru literatură. Gh. oferă o sumă de reflecţii interesante asupra iubirii în romanul său din 1934. Al. Tzigara-Samurcaş. distins la noi chiar cu un premiu literar. lesbiene. V. pederaşti.a. Zub. o spune însă foarte bine Mihail Sebastian. E. simpatia pentru un stil de viaţă gen Alfred de Musset. Edit. englezi. Ce a însemnat acest contact cu Occidentul. îmbinând literatura cu relatări erotice picante şi idealuri feminine simple şi mai mult carnale. Este atitudinea celui care-şi înfrânează pornirile tinereţii în profitul împlinirii idealurilor intelectuale şi sociale. Ch. după ce el însuşi începuse să cocheteze cu literatura. Cât priveşte sursele idealului feminin şi de cuplu. pe plajă. studenţi. fiul unic al unui magistrat. care-i vor schimba mult din concepţiile şi apucăturile sale. Bucureşti. din decadenţii francezi etc11. Abia doi ani mai târziu începe să descopere Baudelaire. 334-346) 14 G. în profitul lui Eminescu. probabil. Edit. 11 10 . XI. muncă în exces etc. Iubita din Paris. incorect calificaţi ca „mondeni”13. Amintiri din tinereţe (1895-1906). Speranţia.. Bergson. 13 Vasile Pârvan.). pentru literatură.a. va avea de-a face cu „midinete. trebuie amintit Horia Furtună care. înţelegându-se aproape de la sine cam care putea fi şi atitudinea lui vizavi de femeie şi filosofia dragostei. Maurice Barrès ş. excese sexuale. A. p. nr. Dimitrie Anghel ducea o viaţă de adevărat boem. o lume mare şi diversă. merită reţinut cazul lui Eugeniu Speranţia. Aflat la Paris la cumpăna secolelor XIX-XX. deşi nu tocmai în consonanţă cu Simon Bayer. în care acesta îi citea din poeţii favoriţi. Corespondenţă şi acte. 1965. Răspunzând în 1905 la o scrisoare a surorii sale Elvira. 1968. Sau atitudinea lui G. p. I.Care putea fi idealul de femeie al liceanului Dan Barbilian. Adolescenţa lui Ion Barbu. corespondenţa sa cu cele două surori. I. ce-i prezenta portretul unei colege. Naum. 335-336 (a se vedea. Pe plajă. Poe. adeptul unei morale ce respingea „decadenţi” precum Baudelaire. Sextil Puşcariu rememorează vizitele făcute lui Anghel după aventurile nocturne. p. Doar după primul război mondial – când îşi va începe studiile universitare – vor veni lecturi mai temeinice. de atitudinea provocatoare a femeilor. Brătescu-Voineşti le etalează oarecum sintetic într-o epistolă adresată lui Titu Maiorescu. La acest exemplu mai pot fi adăugaţi Th. într-o atmosferă medieval-romantică din Hanovra. Deşi a avut o tinereţe de aventurier sexual. Mirabeau. 12 Scrisori către Camil Baltazar. Al. Edit.a. ed. I. întemeiate mai mult pe lecturile şcolare obligatorii? Excela doar în creaţia poetică a lui M. A. Eminescu şi. Zola. 117. pentru literatură. în „Adevărul literar şi artistic”. frecventând mai toate cafenelele unde erau prezenţi Jean Moréas. 610 (14 aug. Pillat. din 7 decembrie 1966. care-şi studiază atent poziţiile de expunere la soare. Al. Cezar Petrescu ş. în general. Pe aceleaşi coordonate. Nietzsche ş. p. de vreme ce pe la 15 ani avea cunoştinţe literare reduse. S. Călare pe două veacuri. Bucureşti. viitor matematician universitar şi poet cu uimitoare efuziuni filosofice.a. din H. Bucureşti. Mallarmé. Rimbaud.. a lui Ion Minulescu10. 181-182. Verlaine. Amintiri din lumea literară. cu ocazia unui sejur pe litoralul Mării Negre. Puşcariu. Oscar Wilde ş. oferindu-i noi dimensiuni ale existenţei intelectuale şi în relaţia cu semenii. 15 Vezi E.

al idealului feminin reflectat în opera diverşilor scriitori români – ca proiecţie a aspiraţiilor proprii – s-ar putea invoca o sumă întreagă de exemple care. însă. 19 Vezi Al. de muzică şi de tot ce e frumos. 18 După însemnările lui Emil Gârleanu. 80-97. la 17 ani. a căror educaţie sentimentală era sensibil diferită de cei proveniţi din păturile de jos sau mijlocii. care-şi întreţinea iluziile printr-o ţinută vestimentară ridicolă şi incomodă etc. Edit. prin experienţe care s-au cristalizat şi au generat modele şi dorinţe greu de escamotat. cu obsesii bolnăvicioase de parvenitism social. cu patimă)21. ar 16 Titu Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni. Ornea. Z. catalogat de majoritatea contemporanilor drept „snob”. „completa libertate a sentimentului”. fără a avea un ideal bine definit. în opoziţie cu propunerea venită din partea lui Maiorescu şi care i-ar fi deschis accesul spre o mare avere şi relaţii în înalta societate16. manifestând cinism în relaţiile cu femeile. plină de rafinament şi sensibilitate – şi legătura ei pasională cu Franz Liszt. Minerva. inteligenţă. „cele mai dragi fiinţe închipuite de mine – mărturisea el – sunt Eliza lui Pană Trăsnea. bravând. Bucureşti. 1976.167. tânăr. locuinţa Mariei d'Agoult era pentru Davila o bună sursă de iniţiere în arta iubirii şi a legăturilor cu sexul opus. Brătescu-Voineşti îşi dorea „o fată nu grozav de frumoasă. La aceste ultime două exemple se mai poate adăuga cazul lui B. publicate în „Convorbiri literare”). am înregistrat toate însuşirile de cerut aceleia pe care mi-aş lua-o tovarăşă de viaţă”. 20 Pentru acest episod vezi G. Mateiu I. Bucureşti. doritoare de perfecţie şi atât de inteligentă încât pricepe în adânc vorbele: «important nu este ce e cineva. gusturi vestimentare. 64-65. natura ei dominantă (nu asupra celor neputincioşi). 1972. Militantă înfocată pentru emanciparea femeii. de pildă. Elena din Două surori şi mama Microbului. una din cele trei fiice ale Mariei cu Liszt (pe care Davila n-a cunoscut-o direct). nr. 1978. p. Brătescu. în dorinţa de a parveni în ceea ce el credea a fi înalta societate. romanul Adela. . 21 „Manuscriptum”. cu trecere la… doamne”. Iar în această din urmă categorie se cuvine a mai fi invocat Mateiu I. din armonia fără pereche respirată în casa dumneavoastră. Doamna X. frumos. De altfel. în actualitate. De altfel. din conduita d-nei [Ana] Maiorescu. Oprea.intenţiile magistrului său: „D-acolo de la dumneavoastră. aflat la studii medicale la Paris. şi fără să-mi dau seama. îndeletnicirile intelectuale. oarecum pasivă. Erau însă idealurile unui tânăr care trecuse prin mai multe drame sentimentale. Hasdeu care. Oarecum diferit stau lucrurile în ceea ce priveşte intelectualii proveniţi din categorii sociale elevate. VII. la dosarul căruia se poate adăuga fragmentul de laborator. ed. dar săracă”. felul de a iubi (total. 1979. 4. nu pasionată. p. Muzeul Literaturii Române. frecventa la mijlocul veacului XIX saloanele contesei Maria d'Agoult. […dar] cinstită. iubitoare de adevăr. acolo am priceput ce act important e legătura asta în general […]. în „Manuscriptum”. de pildă. Caragiale. Edit. 1979. p. Albatros. Caragiale – un personaj. cu „aere de aristocrat” etc18. şi-a luat titlul de prinţ. nepăsătoare la opiniile morale ale altora. fiind risipitor. Tinereţea lui Carol Davila. atitudini de altfel excelent de bine surprinse în jurnalul şi agendele sale19. Ideile sale sunt sensibil diferite de ale lui Duiliu Zamfirescu. Dosar al existenţei. 17 Ibidem. Carol Davila. treptat. nr. Şi de o asemenea fiinţă tocmai era îndrăgostit. p. aici s-au pus la cale proiecte de căsătorie a viitorului medic român cu Blandine. p. Mai mult chiar. care avea cu totul şi cu totul alte idealuri feminine. Merită reţinut portretul femeii ideale la G. P. însă fără nici o finalitate20. şi tot d-aia scriu”17. Bucureşti. 3. de natură. 66 (în cursive sunt titluri de nuvele şi schiţe ale lui Brătescu-Voineşti. mi-am făcut idealul în chestie de căsnicie. celebră pentru romanul ei Nélida (apărut în 1846) – ce avea ca temă povestea iubirii dintre un artist ratat şi meschin şi o tânără atrăgătoare. sub acest aspect. un dandy a cărui carte de căpătâi era Almanahul Gotha. în care „aristocraţia” acesteia este apreciată printr-o sumă de calităţi precum lipsa prejudecăţilor sociale. ci ce devine cineva» –. III. Ibrăileanu în singura sa creaţie literară propriu-zisă. 85-92. „îmbrăcat după ultima modă. Corespondenţă.

om cu „experienţa vieţii” şi „pedagog din fire”.complica enorm analiza de faţă. p. 25 Într-o scrisoare către Iorgu Iordan. cât se poate de revelatoare: „Astăzi am întâlnit pe Philippide la Tuffli Tr. ne vom mărgini numai la elementele directe şi concrete pe această temă. uneori mai mult sau mai puţin perturbatori de-a lungul timpului. după un ritual uzual în Ardeal. Minerva. castă. 34). ceea ce are tot atâta importanţă. după mai multe eşecuri sentimentale. analizând fetele cu care intra în legătură şi în funcţie de „ţara ce o reprezentau şi mamele. sunt şi între ele femei distinse. Şi pentru a nu ne îndepărta de acest aspect. în fiecare caz”24. Edit. 1994. a atitudinii sale faţă de femeie – deducându-se astfel şi idealul lui feminin -. în familia Vaida existând în a doua jumătate a veacului XIX cel puţin zece femei cunoscute de origine maghiară şi… calvine. 38. mult am avut de suferit din partea calvinelor. 23 22 . Al. ed. Între ele sunt multe femei care dispun de calităţi excelente. ca ideal ce l-a nutrit de-a lungul întregii adolescenţe: „e un suflet foarte ales. I. I. Philippide credea că „înflorirea” literaturii obscene „stă în legătură cu democraţia ori mai bine cu democratizarea culturii”. fapt negativ în opinia lui. adept al unei morale foarte conservatoare în ceea ce priveşte femeia.[. deşteaptă şi gospodină” şi. Dacă însă aşa va fi destinul. fără efuziuni romantice. 24 Ibidem. 93. nu aş vrea în nici un caz să fie calvine. numai să ştii că mai demult mamă-sa avea reputaţia de a fi rea de muscă”. aproape ca o sentinţă irevocabilă: „Eu aş dori ca soţiile voastre să fie românce. Din frecventele discuţii avute cu tatăl său pe această temă. confesională sau socială a femeii. cu calităţi intelectuale. Edit. originea etnică. Edit.. la data de 4 aprilie 1899. aspectul fizic. atunci aş prefera să fie germane. criticând invadarea literaturii de trivialităţi25. căci. îi oferea replici de genul acesta: „Va fi ea frumoasă şi tatăl ei om de seamă. următoarea conversaţie. inteligenţa (gradul de instrucţie). Nu mi-ar plăcea să vă încurcaţi cu unguroaice. Din capul locului se cuvine a spune că el este unul din aceia care nu au privit cu simpatie mişcarea de emancipare a femeii. C. Sunt casnice. era şi puritan. Zilele şi umbra mea. Cluj. e sănătoasă. Aşa cum se observă. vai. precum fac aşa de adeseori femeile”22. I. în 1933. hărnicia. Oprişan. maniera şi cuantumul de manifestare a sentimentelor şi afecţiunii etc. credincioase. corecte. Alexandru I. Traian Chelariu. […] Unguroaicele? Nu zic. p. p. după cum rezultă din Memoriile sale. Vaida-Voevod se va căsători după placul tatălui său. Philipide în dialog cu contemporanii. De aceea. cum ar fi impactul mişcării feministe. Pe de altă parte. Chelariu.Şerban. părintele. Teohari Antonescu nota în Jurnalul său intim. mereu atent la încercările sentimentale ale fiului. Memorii. la cele sugerate mai sus adăugându-se o mulţime de alţi factori. Un cumul de intervenţii a multora din factorii menţionaţi mai sus îl regăsim în sfaturile oferite lui Al.] Dacă însă ar fi să luaţi străine. ed. din 30 aprilie 1925. Din această perspectivă. aşterne în jurnalul său portretul femeii iubite. gospodăreşti. rele femei sunt”23 – opinia din urmă fiind. 1976. 1986. Jurnal. Vaida-Voevod avea propriul ideal de femeie mai mult prin directa raportare la realităţile „pieţei”. subiectivă (chiar şi după aprecierea fiului). Junimea. este „bună şi credincioasă”. evident. se pare că „modelul” din imediata vecinătate a avut un rol bine determinat. Dacia. Vaida-Voevod. „îngrijorat să nu mă încurc cumva”. îl iubeşte „sincer”. Al. ca să folosim o expresie actuală. Al. vai. Bucureşti. Oricum. Vaida-Voevod de către tatăl său. cuminte. Semnificativă este însă povaţa ce o capătă. bursier la Fontenay aux Roses. Philippide.. o atitudine antidemocratică (Cf. este femeia „cu care pot răzbate în viaţă şi e femeia care mă poate face fericit şi mulţumit”. înţelegătoare. De pildă. Iaşi. În fapt. Popescu. care „nu m-ar părăsi nici la greu. gospodine bune şi mame care ştiu să-şi crească copiii cu blândeţe. Când acesta din urmă îi vorbea despre întâlnirile ori flirturile sale. 87. p. sociabilitatea. au existat modele divergente în conturarea şi exprimarea idealului feminin. se cuvine a reţine aici aspiraţiile lui Al. ed. e sentimentală şi e serioasă. dovedind astfel.

3-4. Chiar după ce a revenit în ţară şi a ocupat o catedră universitară (ce corespundea unui statut social suficient de elevat pentru o „partidă bună”). însă au contra lor prejudiţiul: le-a ieşit nume rău şi mi-e frică. cu un obligatoriu von ataşat numelui etc. Johanna avea doctoratul în filologia romanică şi dorea să se ocupe de filologia română. Aflat pentru studii la Universitatea din Halle şi frecventând familia romanistului Hermann Suchier. dar de când e pământul. caiet 2. femeia este ceea ce o faci tu să fie: nici să n-o dispreţuieşti. dar cel ce să asculte. suedeză”. Sion (1888) – aveau la bază evenimente nu tocmai plăcute din biografia ilustrului filolog. trebuie să fie unul care să poruncească şi altul care să asculte. în „Xenopoliana”. cu origini detectabile până la Războiul de 30 ani. Sunt frumoase. Parcă văd pe Ph[ilippide] îndesându-şi pălăria pe cap şi începând: «Ei. care nu se amestecă în politică. Degeaba tot ne bat capul socialiştii. 1998. 24-33. Aceste reflecţii. nr. Philippide îşi îndreaptă privirile tot spre acest spaţiu: „Am de gând. „Cu româncele e greu – îi scria Al. sau tot bine? Vezi coane. dar nenorocită”28 – calităţi ce-l vor cuceri pe Philippide. surprinsă de altfel foarte bine în Suvenire contimpurane a lui Gh. aşa e primul an. şi bărbatul să poruncească. un caracter franc şi o inteligenţă nu ordinară”. Genealogia între ştiinţă. să-l ofenseze pe Maiorescu. 102. Aşa. Antonescu. protectorul şi binefăcătorul său etc. savant închis în „turnul de fildeş”. Philipide în dialog cu contemporanii. 1895. până atunci sfadă şi vorbe. iar cu româncele noastre – judecând după reputaţia de până acum – trebuie să fie cineva totdeauna «sur le qui vive». după ce mi-oi înjgheba o gospodărie şi voi mai răsufla puţin de munca cea multă – îi scria prietenului Suchier –. după cum îmi spune. 28 Ibidem. te cerţi sau vă certaţi.şi dinaintea unei ţuici am început să filosofăm asupra fericirii casnice. important pentru Philippide era faptul că Johanna Minckwitz nu era româncă. până vă obişnuiţi unul cu altul. 212. cu o notă prin care îi compune acesteia o genealogie fantezistă. să se certe cu toţi. Apoi adevărata fericire nu începe decât de la al doilea an încolo. că femeia e una cu bărbatul. 106 29 Vezi Lucian Nastasă. 98. 26 . Numai un lucru să nu laşi: să se urce nevastă-ta în cap. realizată de Johanna. p. I. „Este o femeie apoi foarte de treabă. să vin în Germania să-mi caut o soţie. 30 „Arhiva”. manifestând „un real entuziasm pentru ştiinţă. căsătorindu-se la începutul lui octombrie 1895 cu Johanna Minckwitz în insula St. că trebuie să aibă drepturi egale […]. inv. sănătoasă şi harnică. aşa cum sunt soţiile dvoastră pe acolo”27. VI. devreme ce observaţia finală a celui ce redă discuţia este de o simplitate dezarmantă: „Mă uitam la dânsul şi mă miram de cuminţenia cuvintelor lui”26. Aspiraţia şi-o va împlini. 27 Alexandru I. că se zirigheşte”. lui Philippide i se imprimă convingerea că femeia germană ar reprezenta idealul său de viaţă. apoi limbile latină (fireşte). Jurnal. Şi nu era singurul ce gândea aşa. Philippide nu este insensibil la moda arborelui genealogic nobiliar29. trebuie să fie femeia. ascultă-mă pe mine. coane. care pentru ştiinţă era în stare să nu mănânce. engleză. Hélier-Jersey. 3-4. p. te-ai certat cu logodnica. Am trebuinţă de linişte şi de siguranţă. este în stare să facă gafe. Fiică a profesorului Minckwitz din Zürich. Femeia poate fi şireată. nu e vorba. ci pentru a T. 8569. în 1895 însoţind traducerea germană a Satirei II a lui Eminescu. VI. dar generate tocmai de „idealurile” lui feminine. cunoaşte mai toate limbile romanice. mitologie şi monomanie. isteţe. oricât de cuminte a fi femeia ori bărbatul. Apoi toate sunt crescute nu pentru a fi soţii. etc30. spuse la cumpăna dintre secole – dar cu o lungă tradiţie în societatea moldavă. pentru care ascensiunea socială ca profesor universitar este culmea aspiraţiei. dar nici s-o cocotezi în capul tău. Philippide lui Hermann Suchier la 26 februarie1897. Pe de altă parte. nr. poate fi deşteaptă. p. ea a fost inferioară bărbatului şi fără poruncă ea înainte nu ştie să meargă. Dar parcă mai mult decât orice. „Este o femeie tare învăţată care. p. nepaginat (o ediţie îngrijită de Lucian Nastasă este în curs de apariţie). unele chiar bune soţii şi mame. Erau atuuri fundamentale în opinia filologului ieşean. manuscris aflat la Muzeul de Literatură a Moldovei din Iaşi.

ca să poată exista iubirea. 1990. doctorande. deşi exprimate dintr-o altă perspectivă: „femeia română n-are încă stil – afirma în 1946 -. Însă în cele mai multe cazuri. „De-aş găsi eu încă măcar o femeie! Să-mi facă Heringsalat. în plan social – uneori biologic – au repercusiuni majore. nu avea să dureze prea mult. Psihanaliştii moderni au evidenţiat deja o mulţime de elemente ale iraţionalului uman care determină acţiuni cu efecte ce scapă putinţei de control şi care. Paris. o atare relaţie. II. harnică şi bună – mai ales bună. – şi-au luat soţii din străinătate? Însă aşa cum se va vedea. artiste şi mai ştiu eu ce dracu alta. 145. Alexandru I. V.. Tafrali. Lucreţia Nemţeanu. care pierim de dorul femeilor şi nu putem găsi una.a. În funcţie de împrejurări. Numai că paradoxalul se întâmplă şi de această dată. să-mi cârpească colţunii. În vremea aceasta mătură pe lângă noi colbul de pe strade o mulţime de doctorese. Femei muncitoare se mai găsesc numai la ţară. Pot să fie şi hamali. însă ele au exista în mod real şi au constituit repere în drumul pentru realizarea unui cuplu. măcar pentru consecinţele avute în planul vieţii private a câtorva intelectuali români. pentru că: „Femeile învăţate sunt pentru moment o raritate [. dar indiferent de consecinţe. Cumplit de grele împrejurări! Suntem în ţara aceasta o mulţime de bărbaţi. bazată pe astfel de idealuri „casnice”. p. p. numai să fi fost oameni de treabă”. Philippide care. Încă din 1896 Philippide dădea altora sfatul „să nu-şi ieie femeie învăţată”. să-mi cânte – rar – din clavir etc. ori femei părăsite de amanţi. Dragostea – pasiune incontrolabilă Adiacent celor surprinse mai sus. prea în afara Spiritului. trebuie subliniat şi faptul că dragostea faţă de femeie impune „ardori incontrolabile”34. Amour comme passion. I. pasiunile incontrolabile au 31 32 Cf. . ca să aibă milă şi de un câine. Dintr-o anumită perspectivă. însă câteva exemple se cuvin a fi reţinute. Călinescu nu va fi nici el departe de ideile lui Philippide. Philipide în dialog cu contemporanii.. fără mesaj”32. G. de numai 17 ani. 40. licenţiate. Să fie aceasta cauza pentru care mulţi intelectuali – T. Niklas Luhmann. I. numai fiinţe excepţionale. Călinescu. 33 Alexandru I.risipi banii bărbatului şi a înăuci de cap slugile. însă aproape întotdeauna greu de aflat. din partea mea. A. Aproape de Elada. „Pot spera încă să găsesc o fată săracă sănătoasă. îngreunate [gravide]. multe din atitudinile surprinse mai sus ar putea fi apreciate in extremis. Iar referitor la „femeia română”. memorii. care vor să-şi răzbune învăţând. „idealul” s-a dovedit a fi o utopie. odată cu trecerea timpului au devenit amuzante. cu atât mai mult de bărbatu-so. Aubier. „În tot cazul. p. Mi-a rămas inima la gospodăria nemţească”33. dar nu o intelectuală. dar femei nici una! […]. Barbu ş. O. fără semnificaţie. Este bine ca fiecare să ia de soţie o femeie de aceeaşi condiţie (ebenburtige). care au pierdut nădejdea de a găsi vreun bărbat”. deşi fiecare se încăpăţânează să spere că el va întâlni „femeia perfectă”. uşor de perceput. 98. Maiorescu. Nu ne vom opri aici asupra „idealurilor imposibile” sugerate de lecturile ori efuziunile unui univers sentimental paralel cu realitatea ordinară. dintr-o familie foarte modestă de la ţară. româncă nu iau pentru o sută de motive. Al. 34 Cf. Urechia. Philippide recăsătorindu-se în 1897 cu o româncă. desigur. frumuseţea ei e prea naturală. I. p. Evident. iar lamentările pe marginea deziluziilor nu lipsesc mai la nimeni din cei care au lăsat posterităţii jurnale. sora unui student de al său din Vânători-Neamţ. Sunt acestea câteva rudimente ale idealului feminin la Al. Pe această fată vreau însă întâi s-o văd cu ochii şi să-i cunosc neamul.] şi în acest mic număr se găsesc. cine a fost tată-so şi mă-sa. etc”31. ca totdeauna la întreprinderi nouă. corespondenţă. G. ori ambiţioase ordinare. 130-131. dar între ţărancă şi mine este prea mare deosebirea. nu vom intra în astfel de complexităţi. ori slute şi răutăcioase. Philipide în dialog cu contemporanii. astfel de pasiuni au avut însă şi efecte benefice.

I. 40 I. L. Edit. Titu Maiorescu – care prin anii 1874-1875 cochetase cu aceeaşi Cleopatra – îi scria lui N. 65-66. 41 Pamfil Bilţiu. mai mult prin intermediul corespondenţei.generat de regulă oprobiul semenilor. Aceste înjosiri şi multe altele l-au împins însă la reflecţii amare şi cu repercusiuni în viitor: „numai eu ştiu însă ce greaţă de mine însumi mă cuprinde în urma acestor dragosti. Relaţia lor a durat aproape trei ani41. Iar ca rezultat al acestei pasiuni. Nu a reuşit să iasă din această „demobilizare adâncă”. 37 N. deşi cumnată a lui Titu Maiorescu. G. De pildă. 180-184. stârnindu-i gelozii chinuitoare. 1933. 1932 (şi celelalte ediţii). Eminescu. La Bucureşti. pentru ca s-o pot vedea mai bine înaintea ochilor”. uşurinţa cu care se „aprindea”. Bucureşti. un contemporan o indică pe Cleopatra drept eroina din Pe lângă plopii fără soţ37. Amintiri. IX. „amorezat de d-na Poenaru-Lecca. din Memoriile ei. 39 Titu Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni. după care parcă aş vrea să-mi deschiz inima spre aerisire”39. 1989. Cartea Românească. găseşte în această doamnă cam corpolentă multă inspiraţie”36. 22-23. ed. după ce m-a vârât în datorii. Brătescu-Voineşti însă. Torouţiu. Valjan. anecdotica. nr. Iar aceste pasiuni necontrolate. p. Octavian Goga – Din relicvele unei „vârste pierdute”. În 1883. 146-147. umilitoare şi chiar primejdioasă. cu privire la un scurt episod de dragoste dintre ea şi Eminescu. Edit. legătura sa de un an cu o actriţă l-a adus în pragul disperării. I. Caragiale era topit de dragoste pentru Fridolina Reinike. Cazul lui Mihai Eminescu este deja antologic. Gane că Eminescu. Cultura Naţională. Bucureşti. o mizerabilă care. sentimentele l-au făcut să se înjosească mai mult decât orice bănuială. Valjan în amintirile sale un episod de pasiune fulgerătoare. Eminescu era îndrăgostit de Cleopatra Lecca Poenaru. apoi să călătorească ca poet şi pictoriţă. în „Manuscriptum”. lăsându-mă timp de două săptămâni într-o tortură care mă plimba până spre ziuă în pădurile de lângă Piteşti. III. 1978. Bucureşti. ceva mai în etate decât Eminescu. 1987. cu înjosiri. O biografie a lui I. 36 35 . 174-175. acesta din urmă manifestându-se pătimaş şi necontrolat faţă de aceea care. şi în general felul său de viaţă. cu ocazia participării la o nuntă lângă Braşov. în februarie 1900. p. La Piteşti s-a îndrăgostit de o fată de café chantant pe care „am adorat-o cu lacrimi. fiica unui arhitect ieşean şi vară a lui Eduard Caudella. M. 4. Sau relatarea Mitei Kremnitz. p. Lecca. Despina Vasilescu-Valjan şi I. ci la un ofiţer care o abandonase38. femeia căreia îi făcuse declaraţii înflăcărate împărţind de fapt patul cu încă un bărbat ce apărea mereu pe neaşteptate40. prin 1880 M. risipitoare şi predispusă la aventuri sentimentale. Viaţa lui Mihai Eminescu. divorţată de căpitanul Poenaru. p. implorându-i să-i mijlocească însurătoarea. Studii şi documente literare. Pe I. 183. după ce mi-a furat o comoară de lacrămi şi de mângâieri. şi a dat naştere la mai multe G. L. Goga şi Aurelia Rusu (viitoare învăţătoare). Cu oarecare amuzament relatează şi I. Al. Caragiale. Pe aceleaşi coordonate ale cunoştinţelor întâmplătoare şi ale unor posibile consecinţe se înscrie şi întâlnirea dintre O. I. A fost suficient pentru a hotărî în comun acord să se căsătorească. Edit. fiica pictorului C. alimentând bârfa. Potopin. Bucureşti. E. prilej cu care au fost împreună cele două zile ale evenimentului. m-a părăsit pentru o tresă de aur. ce a devenit până la urmă penibilă. Petraşcu. a reţinut atenţia contemporanilor şi a constituit subiect apetisant de reconstrucţie pentru posteritate. 148-152. cu nebunie. maniera în care se manifesta. unde-mi ţineam respiraţia până la sufocare. Călinescu. devenind subiecte de cancan etc. p. ceea ce-l împingea să apeleze „cu lacrimi în ochi” la prietenii junimişti locali pentru intervenţii. în care fusese „absolut pustiu” decât după ce s-a convins că femeii nu-i era gândul la el. Bucureşti. 38 Marin Bucur. să urmeze facultatea împreună. Eminescu. Călinescu reconstituind o veritabilă tipologie strategică a ilustrului poet în cucerirea femeii iubite35. p. manifesta la rândul ei pentru cel din urmă sentimente de iubire. 1932. ironia. Cu glasul timpului.

pe marginea căreia aşterne reflecţii interesante în însemnările lui jurnaliere. ed. Atât a însemnat Odobescu pentru ea. 45 Hugo Friedman. Odobescu a învăţat prea puţin din acestea. Prin anul 1929. chiar dacă în ce priveşte relaţia cu Odobescu găsim doar câteva fraze. 2. 1984. rolul imaginii fotografice la Al. p. Au existat însă o sumedenie de substitute care ar acoperi tema idealului feminin şi al dragostei ca pasiune. Pribeag. Tot la fel de tragic şi-a sfârşit viaţa poetul Dimitrie Anghel. aceasta din urmă refuzând o cerere în căsătorie. După numai un an suferă o altă mare decepţie. Despărţire. Dezamăgit. şi s-a recăsătorit cu Dumitru Racoviţă. iar Petru Poni. 44 Alexandru Odobescu şi corespondenţii săi. care iubeşte. în „Manuscriptum”. pentru ca în ziua următoare să-şi afle sfârşitul. pline de durere. Chelariu. Amintiri din viaţa de student la Bucureşti (1900-1904). dintr-o familie bogată şi nepoată de ministru. de care a divorţat. Dragostea a fost fulgerătoare. Fusese căsătorită cu Al. Davila. luând o doză puternică de morfină în noaptea de 8/9 noiembrie 1895.poezii de referinţă pentru creaţia poetului ardelean (Dorinţă. în urma cărora nu au lipsit decepţiile. a propus Hortensiei Keminger să se căsătorească cu acesta. 135. Cu toate acestea. Interesant este faptul că aceasta a ţinut un jurnal intim deosebit de interesant. 174. 1999. p. III. 12. Hortensia era mai tânără cu 30 ani decât Odobescu. 42. Referitor la relaţia cu cel din urmă. 43 42 . Ibidem. într-un anume fel. Filofteia Mihai şi Rodica Bichis. Iosif. pasiunile T. Chiar soţia lui Odobescu. Ceva asemănător a existat între Alexandru Macedonski şi talentata actriţă Aristiţa Romanescu – deşi mai puţin reflectat documentar –. Noapte de aprilie. p.XIX. Singurele sincere sunt fetele publice: cât le ai în braţe sunt ale tale. în ştiinţe etc. prin 1891. Odobescu. Am evocat aici pasiunile evidente şi mai bine cunoscute. nr. un coleg de-al lor de facultate. Sigur că nu putem lăsa deoparte aceste pasiuni sub aspectul consecinţelor tragice. Saşa. pentru că unei femei „care caută să te umilească nu merită să-i dai atenţie mai mult decât i se cuvine”43. e dispus a face”. Zilele şi umbra mea. Traian Chelariu era îndrăgostit de o anume Stanca. care i-a adus multă suferinţă şi umilinţe. din gelozie). adeseori cu repercursiuni explicabile. Născută Keminger (nepoată a baronului moldovean Keminger de Lippa).a. femeie care anterior fusese căsătorită cu Şt. Refuzul a determinat pe Odobescu să se sinucidă. Minerva. de pildă. amorul este o mare pierdere de timp şi cel ce aspiră la lucruri mari are trebuinţă de timp. nr. de sfârşitul legăturii lui cu Anica Bărcănescu. Creţeanu că a reflectat mult asupra acestui eşec: „socotesc că un om care are puţină ambiţie. Femeia nu merită sacrificii. ştii că n-ai a pretinde mai mult”44. 428. Odobescu scria lui G. iar poetul era conştient că cu ea „începe înălţarea sau prăbuşirea”42. chiar dacă după divorţul lor n-au transformat pasiunea ce-i unise cândva în subiect literar45. 46 Vezi. Jurnal. o mută ca profesoară la liceul din Botoşani. stins şi el destul de repede după divorţ. O. Sursa este extrem de interesantă în ceea ce priveşte conduitele protipendadei române de la finele sec. Odobescu a făcut pentru aceasta o adevărată pasiune. 1972. Jurnal intim. vine o zi în care te va înşela. Hortensia se va recăsători cu un profesor de geografie Buzoianu. în „Revista română de sociologie”.). care a murit în 1891. Bucureşti. Odobescu – om însurat şi cu o fiică – a cunoscut pe profesoara de geografie Hortensia Racoviţă. Deşi trecuse prin viaţă consumându-se în mai multe pasiuni arzătoare. care voieşte a se deosebi în litere. însă ea nu a acceptat. 3-4. „oricât de mult ai iubi o femeie. lipsită de speranţe datorită diferenţelor sociale. fiind student la Cernăuţi. fără şanse prea mari de ameliorare. ce un om de inimă. p. memorialist. Davila. de pildă. Edit. Chiar în acel an. dar fiind beneficiara unui splendid poem. IX. Noapte ş. Iar cazul cel mai celebru ar fi Al. legatarul testamentar al lui Odobescu. ministrul intrucţiunii publice şi. începând cu ataşamentul faţă de fotografia femeii venerate46. în 1855. nu trebuie să se înamoreze. dar şi de resemnare. p. sinucigându-se datorită soţiei sale Natalia Negru (se pare. o aprecia ca asemănătoare „cu aceea atât de vestită a poeţilor francezi Alfred de Musset şi George Sand”.

întotdeauna. 231-237. D. Faptul este mult prea obişnuit pentru a insista aici. Dragostea carnală refuză de obicei angajamentele concrete pentru o stabilitate a legăturii. egocentric. Al. Dan Barbilian afirma „că la acea dată. Bucureşti. adeseori de esenţă platonică. 77. frecventau casa uneia din iubitele sale. după divorţul de Hortensia Kreminger (cu care a avut doi copii). Hasdeu se lăsa antrenat cu mare uşurinţă în aventuri sexuale fără a-l interesa câtuşi de puţin aspectul. Albatros. Bucureşti. III. Le judeca. cu nopţi pierdute în jocul de cărţi. Dragomirescu. Pagini inedite. Amorul carnal se îndreaptă spre prostituate. fără curve. Davila dorind să se recăsătorească cu Anouca Pherekyde (la care mama fetei a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a împiedica acest lucru. uneori. Al. Barbilian – fiu de magistrat – adoptase încă din ultimele clase de liceu un mod de viaţă epuizant. consumul de droguri etc. De obicei. D. dragostea pentru un personaj de carte. 1966. pentru literatură. „şi a fost. Mai mult. fără boli lumeşti […] aş fi putut deveni matematicianul care nu voi mai fi niciodată”50. Referindu-se în 1950 la anii adolescenţei („anii baudelairieni”). De altfel. a cărui angajare sufletească apare aproape nulă: „a fost poet şi a iubit femeia – îl descria cineva – în ediţii diverse. p. povestind tovarăşilor de chefuri cât mai multe detalii din viaţa lui sexuală47. V. Edit. Romanul vieţii lui B. pentru că femeia nu este dominată decât de funcţia procreaţiei. iluzia) etc. Edit. cu sau fără suflet. În anii adolescenţei. Oprişan. pentru intelectuali mediile studenţeşti favorizează cel mai mult legăturile carnale. Este cazul lui M. Xenopol. A. refuză ideea de cuplu şi familie în sens clasic. intime şi nicicând dezvăluite. Bucureşti. ori bordelurile din cartierul bucureştean Crucea de Piatră. premarital. etnia. Minerva. Viorel Gh. P. Protopopescu. 1981. simţind repulsie faţă de erotica vulgară48. la care se asociază uneori şi alte obiceiuri precum beţia. aventuri cu femei uşoare etc: „m-am înhăitat cu [Simon] Bayer şi [Tudor] Vianu. 48 Cf. detesta femeile uşoare sau frivole. Însă aceste legături întâmplătoare au creat uneori şi probleme. p. de pildă prin naşterea unor copii nedoriţi sau prin dobândirea unor boli sexuale. o parte din aceste excese se regăsesc în Duduca Mamuca. B. Vodă. p. Gerda Barbilian. Hasdeu. 51 Ibidem. Sunt două tentaţii antinomice. din toate aceste aventuri – deloc puţine şi înregistrate cu destulă scrupulozitate în însemnările lui jurnaliere -. Acest aspect al vieţii amoroase a tinerilor a suscitat multe stereotipii şi un anumit tip de conduită. p. viaţa boemă – cu tot cortegiul presupus de aceasta. I. chefuri…”. având ca scop satisfacerea rapidă a dorinţelor sexuale (ceea ce nu exclude sentimentul). Literatură. 101. Şi într-adevăr. beţii. şi până la discuţiile purtate cu prietenii despre fiinţa iubită (fapt ce potenţează. individul fiind mai puţin predispus la raţiune. 49 Apud M. ed. D. Anghel. pentru că-şi oglindea simţurile şi senzaţiile într-însele”. Viaţa lui Alexandru Macedonski. şi a reuşit). femei uşoare. Minerva. dar nu ştia să le reziste”49. Marino. când astfel de maladii nu-şi aflaseră încă remedii eficiente.secrete. în alte condiţii. cu sau fără inimă. mai preţioase sau mai din topor. Hasdeu făcea bravadă. fără slujnice. rangul ori vârsta partenerelor. legături întâmplătoare etc. Macedonski. Edit. cultura. Acest lucru este consecinţa unui stil de viaţă adolescentin. ori iubiri carnale. P. aproape fără un ideal feminin. este de perspectivă şi se îndreaptă spre femeia cu un anume rang social. Situaţia din urmă se întâlneşte îndeosebi până pe la începutul secolului XX. Escapadele nu erau fără urmări. dragostea carnală generează impulsuri imediate. Între dragostea ideală şi cea carnală Dacă dragostea ideală. generând situaţii mai puţin agreabile sau creând complicaţii. cu „nimicuri în definitiv”51. . I. 50 Dan Barbilian. Anghel era în perioada studiilor pariziene un afemeiat superficial. Edit. p. Eminescu sau A. Bucureşti. Maria Zalic. indiferent. 1988. Îndeosebi imediat după sfârşitul primei conflagraţii. mai rare sau mai banale. Este mai mult decât probabilă existenţa la fiecare a uneia sau mai multor iubiri pasagere. 258. un roman aproape biografic care a şi scandalizat în 1863 pe puritanii ieşeni. 47 I. 119-122. victima lor.

poate. Bucureşti. Cartea Românească. 53 52 . 181. I. dominat de o singură ambiţie: „îmbunătăţirea rasei teutone printr-un puternic influx de sânge valah”57. Spre senectute. nr.stimulând inspiraţia poetică. 1979. 230. este. 55 Ion Barbu în corespondenţă. Cf. 41-43. 1989. 58 Ibidem. 79. 253. Edit. I. 60 Gh. nr. Amintiri. nr. XIX. ca în cazul poemului Răsturnica. o cântăreaţă de culoare. Barbilian a primit din partea acesteia o replică antologică în urma declaraţiilor insistente de dragoste: „Barbule. Acest incident este departe de-al potoli. care peste numai doi ani îi va deveni soţie şi se va stabili cu matematicianul-poet în România. Evenimentul matrimonial va marca totodată şi începutul unei perioade de stabilitate umană. i se furaseră deja 3000 de mărci. 1995. Ajuns în 1921 în Germania. Biografie documentară (1564-1925). Gerda Barbilian şi N. Ion Barbu. după ce acesta a urmat în ţară o cură de dezintoxicare (consuma cocaină)59. şi explicaţia nenumăratelor cărţi poştale reprezentând nuduri expediate Corneliei în anii vienezi. […] Curva îmi scuteşte toate plictiselile. Amuzante sunt performanţele sale. Edit. Op. escapadele carnale.[…] Din cabotinaj sexual. 59 M. I. invitată în 1921 de Constantin Tănase pentru câteva spectacole pe scena „Cărăbuş”. autoarea Concertului din muzică de Bach şi mai în vârstă decât el. p. Viaţa sa aventuroasă. 54 Gerda Barbilian. el va completa. p. Pe la două însă se răzgândeşte.[…] Curva trebuia să stea până dimineaţa. în „România literară”. 19. 18. din blestemata mea nevoie de contrast şi tocmai fiindcă eram epuizat. dorind s-o ia de soţie. 10. ajunge să fie jefuit de o prostituată. 1983. 14-15. aflată în vilegiatură. O pedanterie de matematician sau orgoliul de a se autoflata în ochii prietenilor invidioşi? Cert este faptul că anul menţionat marchează întâlnirea lui cu Gerda Hossenfelder. cu evidentă aplecare nu atât spre fiorul erotic. nr. la care se adaugă duritatea expresiei verbale în relaţiile cu alţi confraţi de literatură (îndeosebi din cercul „Sburătorul”) au dus la un soi de izolare a sa. (1921) sau al poeziei Ţi-am împletit (dedicat Mariei Zalic). cât spre frumuseţea trupului feminin60. p. fiica unui medic din Cottbus. continuându-şi „cariera de amant universal”. 77. În apropierea lui Lucian Blaga. p. pe care ţinea să le împărtăşească amicilor săi: la 6 aprilie 1923 anunţa deja cea de 2064-a femeie ce-i „căzuse la pat”58. p. ne-ar trebui o insulă singuratică ca să ne iubim”. făcuse pentru aceasta din urmă o adevărată pasiune. 57 Ibidem. Minerva. peste ani. se scoală din pat şi se îmbracă încet. p. viaţa sa se derulează într-o veritabilă destrăbălare. 1982. „deficitul acelei seri de umilire creştină a cărnii”56. 10. 56 Ibidem. cit. p.. M. p. De altfel. povestindu-i lui Tudor Vianu evenimentul cam în felul acesta: „Pe străzile cu afluenţă echivocă în care mă angajasem. Ion Barbu – Dan Barbilian. ed. descuie singură şi nu cere nici un ban”. o urâţenie de curvă şi bătrână şi murdară îşi încâlceşte privirile în ale mele. Mai mult chiar. mulţumit şi fără nici o apetenţă… iau curva cu mine. I. proiectate să apară alături de altele asemenea într-un ciclu Inscripţii pe Crucea de Piatră52. carieră copios descrisă în corespondenţa sa din acei ani cu Tudor Vianu şi asupra căreia nu vom mai insista. „Manuscriptum”. rememorând melancolic prostituatele vieneze de care avusese parte. Coloşenco. Grigurcu. 260. 250. pentru specializare la Göttingen. La câteva zile numai se închide într-un hotel din Wilhelmshöhe cu fiica aventurieră a unui magistrat din Cassel. Grigurcu că-şi începuse viaţa sexuală la 16 ani. cu toate că „cantitatea nu mă poate consola de calitate”55. Amorezat într-o vreme de Hortensia Papadat-Bengescu. Bucureşti. Coloşenco. 3. Minerva. p. la care. p. 17. p. Lucian Blaga mărturisea lui Gh. Bucureşti. Edit. până şi cei mai buni prieteni ocolindu-l sau evitând orice contact. cu rezultatul vizibil în versurile Malagă şi Femeie sau poema Un personaj eteroman. Scurtu. plin de ironie: „Mă vezi pe mine pe o insulă singuratică şi îndepărtată cu o singură femeie?”54 Şi-şi continuă escapadele cu Miriam. deşi ea era mai în vârstă şi mamă a trei copii53. trăind – după propria lui mărturisire – ca „un porc şi promiscuu”.

Negruzzi şi Pogor) lau împiedicat să facă acest pas. 33. Însă junimiştii ieşeni (Maiorescu. ed. după o enormă osteneală. L. Centurion. Urechia cu Emilia. Affrontés á la modernité. viaţa de unul singur i se părea o mare durere: „Trăiesc fără nici o mulţămire – îi mărturisea lui Hermann Suchier la 23 septembrie1894.181. cu Emilia.. indivizii găsesc în organizarea matrimonială un principiu de funcţionare relativ atrăgător şi avantajos. Cu una s-a căsătorit chiar pentru a treia oară (cu Ana).. Sunt acestea doar câteva modele şi consecinţe ale legăturilor întâmplătoare. Z. Ornea. Op. Berger. De multe ori.T. mă trezesc cu o mâncare proastă. V. 63 Cf. p. când. p. copil ce locuia la Iaşi. aşa cum mi-a plăcut şi cum de mult doream. A. divorţat după o convieţuire de numai doi ani cu fiica uşuratică a unui ministru. Neînsurat iar îi rău. L. care a făcut dragoste pe simpatie. dar nu o franţuzoaică. în P. în împlinirea umană şi socială a individului. Urechia. cu care dorea să se căsătorească. prin căsătorie căutându-se liniştea căminului. A. Cezar Petrescu a avut relaţii nelegitime cu fiica unui funcţionar P. Berger. Al. îşi satisface necesităţile fiziologice cu diverse personaje feminine. menţionată mai sus. mariajul este definit ca locul central de autorealizare. 65 Cf. de structurare normativă a realităţii înconjurătoare65. P. din Iaşi şi abia după ce aceasta a adus pe lume un copil legătura lor a căpătat o formă legală. Căsătoria şi cuplul familial Căsătoria este pasul cel mai important în realizarea unui cuplu. cu o locuinţă murdară şi cu T. Paris. Dezvăluirea situaţiei a dus la sinuciderea celor doi64. I. Chelariu. Ea este mai mult decât un angajament social. Numai că drama acum apare: o eventuală căsătorie ar fi fost un incest. în 1937. O americancă. dar tânără şi splendidă la corp. Bucureşti. P. Corina. Comarnescu. creând un fel de ordine prin care viaţa indivizilor capătă sens şi împlinire. 62 61 . De aceea. p. […] Să mă însor. context în care V. n-am cu cine. cărturarul a avut o fiică. p. Edit. căutând permanent „iubirea curată”61. o italiancă. Philipide avea un copil dintr-o legătură anterioară căsătoriei lui cu Johanna Minckwitz. cu mama sa. G. Aflat la Paris. Comarnescu. Într-un alt caz. Pentru a reveni la Al. însă a avut un copil şi cu o alta. 64 Vistian Goia. A. 1980. Urechia cu Luiza Pester din Iaşi. acest tip de conduită a generat o veritabilă tragedie.T. şi apoi nici n-ar putea trăi o femeie lesne cu mine. 1998. de pildă. deşi aproape totul era aranjat pentru mariaj63. Bucureşti. dezgustat însă mereu la gândul că trebuie să plătească. Le mariage et la construction de la realite. IV.22. Kellner. Op. 23-44. 289. Numai că această soţie era de o infidelitate ieşită din comun. un plus de confort şi siguranţă. notează în jurnalul său diversele aventuri: „Am avut succes mare cu o fată italiană. Din a doua căsătorie a lui V. cu cap frumos. Am adus-o la 3 noaptea acasă. A. Amorul pe bani e penibil. Eugen Rizu. cazuistica fiind însă aproape nelimitată. deoarece căpitanul era tocmai copilul lui V. s-a îndrăgostit de căpitanul Guriţă. Deci numai cu străine am reuşit să fac dragoste pe gratis la Paris. p. Urechia a întreţinut relaţii – se pare – cu toate celelalte trei surori ale soţiei. Amintiri de la „Junimea” din Iaşi. un student precum Traian Chelariu s-a ferit mereu de „fiziologie”. Cit. aşadar fratele după tată al Corinei. P. Minerva. căci nu simţi mai nimic” – concluziona el62. Aşa cum arătam la începutul studiului nostru. Edit. episod despre care nu se cunosc detalii. H. În alte cazuri. cit. Corina. Panu. după ce am dansat pasionat cu dânsa. divorţată după un scurt mariaj de brutalul dr. Minerva. Philippide. de dobândire a identităţii. Vârgolici se credea dator să legitimeze poziţia lui şi a femeii prin căsătorie. 1979. În urma relaţiilor lui Ştefan Vârgolici cu o tânără văduvă (prin 1871-1872) a rezultat un copil. aceste legături întâmplătoare au creat complicaţii.În schimb.

p. Cluj. 111-112. Romulus Cândea (39 ani). D. în vol. Referitor la acest lucru. Pentru fiecare individ. 1978. Strategii matrimoniale în mediul universitar românesc la finele sec. de acumulare şi de punere în valoare – eventual de reconversie sau devalorizare – a atuurilor dobândite până la o anumită vârstă. Astfel. sporind tonusul şi ieşirea din izolare. Hasdeu. p. în „Manuscriptum”. Ioachim Crăciun (35 ani). no. XVII. p. căsătoria poate fi o strategie conştientă sau inconştientă. ci şi social. de acelaşi. aşa încât nu vom mai reveni aici asupra tuturor problemelor pe care le presupune mariajul. D. Socec. Marche matrimonial et structure des classes sociales. gândind în mai multe rânduri la sinucidere. 10. P. Al. L. plini de oboseală şi dezgust. D. o evidentă ambiţie de a încheia căsătorii avantajoase nu doar în plan sentimental. O nevastă româncă în traiul pămîntesc şi-n viaţa după moarte. E. 68 Pavel Ţugui. o tipologie a strategiilor matrimoniale la profesorii universitari ai facultăţilor de litere. în lungul proces de împlinire umană. ajunsese un burlac tomnatec depresiv. ed. gusturile etc70. 67 66 . pentru indivizii ce urmăresc o ascensiune socială. foarte important. diversele tipuri de capital (de la cel economic până la cel simbolic). Nastasă. predispus chiar la sinucidere. B. Şansa supravieţuirii – după cum mărturiseşte lui M. Bezdechi (36 ani).XIX. Lapedatu (35 ani). T. cu prea puţine contra-exemple. ci sprijin. viaţa sa căpătând motivaţii deosebite.1. prin căsătorie s-a regăsit „întreg şi luminos”67. în strânsă legătură cu originile sociale. pentru intervalul 1864-194469. Fundaţia Academică „A. Giuglea (35 ani). Nu mi-am luat povară. nr. Teodorescu (56 ani). Bădărău şi L. mariajul nu se face la întâmplare. după dv. al doilea noroc ce mi s-a ivit în cale şi l-am prins”68. credem că am reuşit deja să stabilim. 70 Vezi A. I. Şt. relaţiile sociale. Pe Mihail Sorbul anii de viaţă boemă îl aduseseră „aproape de neurastenie”. G. în linii mari. D. este o analiză a manierei în care diverşi indivizi şi-au gestionat aceste tipuri de capitaluri vizavi de alte atuuri pe care le pune în joc viitoarea parteneră de cuplu. Iaşi. melancolic şi suferind. dar şi „educaţia”.a. 1986. a ne ocupa de strategiile matrimoniale. importanţa meritocraţiei şi a concurenţei Alexandru I. Gh. Naum. Boicu. în „Colloquia”. se negociază şi se realizează diversele tipuri de alianţe. ocazii şi locuri privilegiate unde se stabilesc legături. III-IV. Vezi. adică un ansamblu de atribute şi cunoştinţe. educaţia. Pentru mulţi din intelectualii enumeraţi. Afirmaţia este valabilă îndeosebi pentru acei intelectuali cu aspiraţii de promovare pe scara socială şi la care se constată. Mihail Sorbul în corespondenţă cu Mihail Dragomirescu. Alliances familiales. Bucureşti. Virgil Bărbat (50 ani). E. 69 Lucian Nastasă. Edit. Dragomirescu – i-a venit prin căsătorie: „Mi s-a prezentat o partidă excelentă pentru «nasul meu» şi… am primit. De aceea. în „Actes de la recherche en sciences sociales”. toate mulţămirile spiritului nu sunt de ajuns să mă liniştească”66. manierele. 203217. Popovici (38 ani). Macrea (39 ani) ş. căsătoria este doar un moment.toate acestea cu o risipă de bani colosală. 103. ca să nu mai vorbim de apetitul scriitoricesc. Panaitescu (36 ani). Desrosiéres. 1996-1997 [2000]. tată şi fiu (53 ani). p. Xenopol”. Aşa ar fi cazul lui Samson Bodnărescu (37 ani). P. de o cumplită timiditate în faţa femeilor. Edit.Philipide în dialog cu contemporanii. În schimb. Poate că de aceea. stilul de viaţă etc. ci mulţumiri. Anton Naum. 97. Cazul Nicolae Iorga. Hasdeu. intrarea pe piaţa matrimonială angajează totalitatea persoanei. În fapt. Important de reţinut pentru subiectul nostru de acum este existenţa pentru cei doi viitori membri ai cuplului a unei veritabile „pieţe” matrimoniale. Journal of Central European History. M. 1903. Antonescu (35 ani). no. La 53 de ani se va căsători însă cu Ecaterina Pandeli (mai tânără cu aproape trei decenii). în fond.1-2. decizia de a forma un cuplu presupune aşteptarea unei conjuncturi potrivite şi dobândirea unor atuuri intelectuale şi sociale care să reducă decalajul dintre categoria din care provine şi cea în care vrea sa intre. p. Azi n-am remuşcări. 1994. după ani de desfrâu. p. B. Istoria ca lectură a lumii. Mécanismes de sélection et d’intégration de l’élite universitaire roumaine.20-21. Anton şi Th. Din această perspectivă. 619-630. Uneori acest lucru presupune o perioada de aşteptare care duce chiar până la limita celibatului.

nu ezită să realizeze căsătorii precoce. acesta din urmă căpătând ca dotă casele socrului din capitala Moldovei. Jurnal. dacă-i raportăm la vârsta mariajului altor congeneri. Corina a divorţat la scurt timp datorită brutalităţii soţului. de la căcat te poţi uita. cu zestre de 10000 (zece mii) lei şi 2000 trusouri.tot mai puternice a impus renunţarea la căsătoriile premature care ar fi putut compromite şansele carierei. Numele poartă grandoarea şi calitatea unei familii.. Aşa cum am subliniat. îi oferea sentimentul unei legături cu aşazisul strămoş boier şi cărturar din sec. Căsătorii. pentru fiecare caz în parte există diferenţe sesizabile. cel dintâi nefiind însă lipsit de suferinţe intime. Dragomirescu că „aici. prospectând oferta pieţii matrimoniale. a venit din partea unei mame de high-life daici. pentru a-şi întinde sfera relaţiilor sociale. Eugen Rizu. dar pretenţii multe şi cam. Vasile Burlă la 22 ani. ceea ce angajează onoarea şi respectul. cu zece ani mai în vârstă decât soţia. 161. 72 71 . relaţiile cu alte familii. T. evocă trecutul. am primit. Ce e drept. unul din elementele care s-au bucurat de o mare atenţie din partea multor intelectuali a fost numele de familie al soţiei şi eventualul titlu. fiica doctorului de Plano. Deşi Al. fideli normelor din familiile lor. 1. Nu mă prinde pe mine cu una cu două”72. fata e prea frumoasă. bijuterii în valoare de 3837 lei/aur. Anumiţi indivizi de origine modestă (dar nu numai). p. mai bună. Macedonski T. Prin căsătorie se pătrunde într-o reţea de obligaţii şi loialităţi. Evident. În felul acesta se realizează o unitate ce pune în comun diversele resurse. putem afirma că. pentru cei ce nu provin din oraşul-metropolă unde se înfăptuiesc şi de unde se difizează actele de cultură – pentru a se integra mediului de notabilităţi locale. 1900. Corina. Londra ori New-York. Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni. nr. St. A. era fiul spătarului Grigore Rizu. purtând discuţii interesante cu fete provenind din vechea aristocraţie locală. Perioada de aşteptare pentru întocmirea unui cuplu este şi ea profitabilă – mai ales pentru provinciali. onoarea. săracă. Antonescu. „care vorbeau de milioane”73. 110/1882.. „Urechia”. fiica lui V. Sintetizând. trusou şi alte bunuri de 5450 lei74. manuscris citat. Altă propunere. Iaşi. în care funcţia de asigurare nu este deloc neglijabilă.Antonscu şi P. la dânsa ba. o căsătorie bună înseamnă garanţia numelui. garderobă. Din tainele vieţii. această aşteptare nu constituie o conduită general valabilă. I. va deveni în 1882 soţia lui Eugen Rizu.a. 74 Vezi Arh. o uniune flatantă şi cucerirea unei frumoase dote sunt şi ele criterii în traseul realizării unui cuplu. de exemplu. Numele este acela care permite descendenţilor unei familii „aristocratice” sau cu un mare prestigiu social (politic) de a crede în existenţa unor diferenţe esenţiale între ei şi ceilalţi. pentru a se face cunoscut etc. Antonescu îi scria lui M. Mateescu la 19 ani ş.. Negulescu. 481. Grigore Ureche). Aşadar. în 1895 T. P. p. în „Apărarea naţională”. provenite din diverse motive intime. în afara sentimentelor. negreşit prin mama. aceasta angajând capitalul simbolic colectiv al familiei şi reprezentând un eveniment decisiv pentru reproducerea unui patrimoniu inseparabil material şi simbolic.XVII. de exemplu. T. medic al reginei Izabela a Spaniei. la Giurgiu. participau la reuniuni. Urechia din a doua căsătorie. generate tocmai de condiţia sa socială modestă. Madrid. se căsătoreşte în 1857 la Paris cu Françoise Plano. Nicolae Iorga s-a căsătorit întâia oară la 19 ani. Urechia. Sunt explicabile astfel inhibiţiile fiului de clucer din Piatra Neamţ când s-a trezit înconjurat de atâtea rude bogate din Paris. Mai mult chiar. 73 V. propuneri de căsătorie de la o fată. Căsătoria permite dezvoltarea unui sistem de schimb inter-familial bazat pe reciprocitate (potenţială). profesor universitar şi decan al facultăţii de medicină din Iaşi. De pildă. A. Calistrat Hogaş la 21 ani.. familiale ori severitatea mare a procesului de impunere pe piaţa intelectuală. V. integrarea într-un grup. dar şi datorită aspectului fizic pe care-l considera neatrăgător71. vroi să zic de la tatăsău. am ajuns cavaler la mare preţ. A. de pildă (al cărui nume patronimic adoptat abuziv. dos. capitalul simbolic al familiei. Urechia. Şi este mă o fată urâtă. Din această perspectivă. Şi ca să nu ne depărtăm de această familie. baluri private etc. Şt.

în delăsare etc. „precum şi orice avere viitoare mobilă şi imobilă sub orice titlu” ar dobândi-o soţia78. Petrovici. Când vorbim de prestigiul numelui nu ne referim în primul rând la familiile veritabil aristocratice. Bucureşti. Mateiu I. ca şi pentru oamenii politici. care îi va aduce ca zestre 110000 franci cheş şi o cincime dintr-o proprietate. XII. p. p. 78 Cf.pare să fi detestat ideea de căsătorie. Avem dea face cu o aşa-zisă nobilime de titluri. De-a lungul unei vieţi. la căsătoria lui Eugen Lovinescu. frecventând înalta societate din Roma etc76. Bălăcioiu. dar acesta acţionează de regulă eficient numai în contextul integrării într-o reţea socială (sau grup) cu interese foarte bine conturate. va reuşi totuşi. Sextil Puşcariu îi scria lui I. L. faptul că. unde au creat o fermă ce producea un venit apreciabil (se ocupa cu creşterea vitelor. În 1915. Matei îşi construieşte din mitul nobiliar un univers paralel cu realitatea. 1981. Orgoliul numelui – simbolul apartenenţei la o familie cu lungă istorie – se poate transforma în crispare. 242-243. alături însă de o soţie devotată şi afectuoasă. legumicultură. Duiliu Zamfirescu va cunoaşte încă din primul an petrecut la Legaţia română din Italia pe Henriette. 290-291. dar şi pentru a scăpa de povara grijilor zilnice. a căpătat un titlu şi a devenit moşier şi rentier. zestre de-a dreptul impresionantă la vremea aceea75. având o situaţie materială de „om bogat”77. Lovinescu – dosar biografic. de la care va primi moşia Elisa-Stoeneşti (Sionu). Deşi ne-am oprit disproporţionat asupra acestui aspect. cu profesoara de franceză Ecaterina. fiica senatorului şi bancherului Antonio Allievi. fiica lui G. poate din snobism. întrucât în România este prea greu de definit acest lucru după valul de „înnobilări” din sec. printr-o viaţă boemă şi nechibzuită. C. Duiliu Zamfirescu. drapele ungureşti etc79. a cărui soţie îi adusese „o zestre de care era foarte mulţumit – un mic hotel confortabil. nu rezistă tentaţiei de a face o bună „alianţă”. 77 Cf. Caragiale este şi el suficient de cunoscut pentru a nu insista prea mult. Gr. 76 75 . Bianu în 1927: „Colegul meu [Emil] Panaitescu mă roagă să-l recomand Academiei ca urmaş al lui Pârvan la Şcoala din Roma. Caragiale îşi „fabrică” un certificat de naştere ce indica Tuşnadul ca localitate natală. 79 În ajunul căsătoriei lui Maria Sion. contribuind doar în mică măsură (dar contribuie) la procurarea unor beneficii simbolice. prin căsătorie. plus trusoul complet de 8000 lei. avea grajduri cu cai de curse). 4. coborât în exces până la familia Cantemir). Sion.XVIII şi începutul lui XIX. se va căsători cu Maria Sion. trebuie totuşi menţionat faptul că forţa numelui se manifestă într-un cerc mult prea restrâns. 271. Astfel. Popescu-Cadem. Sau Ilie Bărbulescu. L-aş recomanda cu mai multă insistenţă dacă l-aş şti mai muncitor şi mai însufleţit. Edit. Viaţa lui Alexandru Macedonski. al talentului. Cazul lui Mateiu I. umilit prin actul naşterii sale – ca produs al unei legături nelegitime dintre I. G. Referindu-se la un coleg de profesorat. Gafiţa. Se căsătoreşte în 1861 cu Ana Rallet-Slătineanu (cu un arbore genealogic impresionant. În mediul intelectual selecţia se face pe baza principiului meritocratic. 1966. să „falimenteze” şi să trăiască din expediente ocazionale. pe care o va înzorzona cu diverse însemne heraldice. mama sa domiciliind în…Viena. nr. adeseori cumpărate. pentru literatură. fiul profesorului Vasile Lovinescu. p. 1969. pentru literatură. I. locuind la socrul său. în parcul de la Sinaia”. mariajul este foarte important deoarece prin el se lărgeşte reţeaua de influenţă socială. primind ca dotă bunuri mobile şi imobile în valoare de 32000 lei. perpetuă. pentru cine crede că el face totul. Bucureşti. M. Călinescu s-a căsătorit cu Alice Elisabeta Trifu. Avantajiile pe care le are asupra altora sunt însă legăturile lui A. Edit. la care se adaugă întreţinerea copiilor mulţi pe care i-a avut. p. Atât doar de reţinut aici. Pentru intelectualii cu aspiraţii de a ocupa o poziţie socială. Marino. în „Manuscriptum”. înconjurat de colecţii preţioase de artă. E. Caragiale şi Maria Constantinescu –. 152. ai cărei părinţi aveau în Bucureşti o mare suprafaţă de pământ ce acoperea aproape tot cartierul Floreasca de astăzi. şi pe care mult mai târziu îşi va construi casa George Călinescu. fiica proprietarului Gh. dintr-o părere nu prea bună despre femeie. În plus. dota primită a fost o rentă anuală de 2000 lei. întrun palat de secol XVI în apropierea Forului Traian.

al cărei tată era unul din cei mai influenţi şi bogaţi oameni din Ardeal). Brătianu). Lagna. G. politică sau culturală. Şi din punct de vedere ştiinţific sunt sigur că nu ne va face de ruşine. se supuse Junimei şi legăturile fură rupte definitiv”. Vaida-Voievod). Vlahuţă). Maiorescu. Gruber (cu Virginia. Op. unde a petrecut aproape doi ani şi felul lui simpatic de a se prezenta. Negruzzi. privată. cu toată dragostea ce avea pentru tânăra văduvă. P. Vârgolici căsătorindu-se finalmente cu Natalia Alcaz82. I. partida era sub aşteptările şefilor junimişti. Ştefănescu (cu Margareta. Al. Creangă. Edit. Negruzzi şi Pogor. Gh. Eliade (cu o soră de-a lui Spiru Haret). deci rudă cu Ov. fiica lui Al. Răşcanu (cu Aglaia.. Ed. Tzigara-Samurcaş (cu Maria Gr. În momentul în care Vârgolici s-a crezut dator să legitimeze poziţia lui şi a femeii prin căsătorie. Aurel Pampu (cu Elena. În afara unor exemple invocate mai sus. 289. St. Crăciun (cu Ana Vaida. 1976. prin 1871-1872. Carol von Cugler. „prindeam fără voia mea bucăţi de fraze schimbate între d-nii Maiorescu. de origine austriacă. pentru că investiţiile nu sunt neapărat de natură financiară. Referitor la acest ultim aspect. ci mai ales sufletească. fiica arhitectului ieşean. Mihai Berza (cu Ana. Pe de altă parte. I. ci şi de grup. şef de cabinet al lui I. Cazul relaţiei dintre M. Putem vorbi în termeni de investiţie. Lahovary. „Şefii Junimei. era ministru al României la Roma (1917-1928). I. Giuglea (cu Maria Haneş. I. Cf. Minerva.. fiica lui Al. par a spune multe. Densusianu). p. Lascu (cu Victoria Borza. de câte ori era vorba de un membru influent. III.Cantacuzino) ş. p. S. T. Iată cum relatează G. Eminescu şi Veronica Micle este deja mult prea celebru pentru a mai insista asupra lui. socială. cit. a cărui soţie începuse să publice 80 81 Scrisori către I. oricât ar părea cuvântul de reprobabil. I. am mai putea aminti aici mariajele lui Petre Andrei (cu Maria Tulbure. grup ce coordona o adevărată politică în această direcţie. care. C. Bianu (cu Alexandrina Băicoianu. Evident. D. Al. cumnata lui C. sfătuiră şi insistară pe lângă Vârgolici să nu contracteze această căsătorie. fiica lui Virgil Bărbat). legătură din care se născuse un copil. dar nici ceea ce înseamnă calităţile morale şi spirituale ale soţiei. fără a putea reconstitui vreodată (sau doar prea puţin) cuantumul diverselor atuuri ce intervin în luarea unei decizii. 82 Părinţii acesteia erau Costache Alcaz şi Ecaterina (născută Bucur). Tzigara-Samurcaş). P. Am menţionat deja pe Ştefan Vârgolici care.personale – şi prin socrul său – cu cercurile din Roma. Junimistul Vasile Burlă se căsătoreşte în 1872 cu Matilda Caterina Cugler. Şi într-adevăr. ed. Caraman (cu Alice Sibi). chiar şi la numai simpla enumerare. P. 16/1879. Iaşi. O. Goga (întâia oară cu Hortensia Cosma. N. liderii junimiştilor ieşeni l-au împiedicat să facă această căsătorie. „Junimea se amesteca în asemenea chestii delicate. Căsătoria este şi ea aşadar o strategie de investiţie. Dragomir (cu Flora Bonciu. se cuvine să ne oprim asupra cercului Junimii şi a celor grupaţi în jurul lui T. dar nici că va putea continua moştenirea lui Pârvan”80. şi acesta. Elena Tiron. conversaţie în care figura înăcrită şi severă a d-lui Maiorescu trăda o dezaprobare formală”. dintr-o familie ridicată la boierie de Ioniţă Sandu Sturdza. Xenopol. iar după moartea acesteia luând de nevastă pe vara ei. dintr-o familie ce curprindea mai mulţi intelectuali locali. Oricare ar fi reuşita profesională a indivizilor. al cărei tată. Bucureşti. 631. s-au opus intenţiei lui Eminescu de a se căsători cu aceasta. nu ştiu din ce cauză. aghiotantul lui Al. rudă cu Vasile Goldiş). deşi aproape totul era aranjat pentru mariaj. Şt. Cuza). Căsătorii. Panu acest fapt: „Junimea s-a ocupat imediat de această eventuală căsătorie”.a. . Emil Panaitescu se căsătorise din 1925 cu Maria-Sofia Lahovary-Kreţulescu. Marieta şi Petre Croicu. Bogdan (cu Maria Colţescu). Maiorescu. Meissner). Bianu. Marinescu (cu Zoe Balş). rudă şi cu N. avusese relaţii amoroase cu o tânără văduvă. fiica universitarului). şi rar se întâmpla ca ea să nu izbutească”81. căsătoria nu este doar o afacere personală. fiica Veronicăi Micle). cumnată cu Al. I. fiica colonelului C. Em. C. Vezi Arh. Panu. aceasta nu poate deveni şi o reuşită socială dacă nu i se asociază o strategie matrimonială conformă normelor dominante. până şi I.

Buiucliu. viitoarea soţie a lui Samson Bodnărescu. 85 Cf. viitoare soţie a lui Mihai Dragomirescu. fratele lui Dumitru Ascanio-Ollănescu. de evoluţia libertăţii relaţiilor dintre sexe. de conjunctură etc. devenind pentru scurt timp (1902-1904) soţia lui Ov. a studiat prin anii '70 ai veacului XIX la Gotha şi Berlin. e un accesoriu: orice om inteligent are frumuseţea sa proprie. junimist şi intim al lui Maiorescu. de exemplu. aflat în 1898 la Abbazia împreună cu familia Maiorescu. Naum se va căsători în 1883 cu Ecaterina. Doar când s-a pus în discuţie averea fetei (moşia Davideni. Maiorescu a avut un rol important şi în căsătoria lui M. cu un venit de 18000 lei pe an). P. Densusianu. Remarcat de Maiorescu pentru talentul şi inteligenţa sa. din clipa aceea rupându-se orice legătură dintre cei doi. procesul de realizare a unui cuplu ascultă de nişte ritmuri nu lipsite de semnificaţie. moştenite sau însuşite prin imitaţie. şi aşa am aflat de la prieteni că d-ra Vârgolici este inteligentă şi cuminte. 84 83 . Adelina Poenaru (1870-1919). Negulescu. Jurnal. bunicul Luciei. Antonescu. însemnarea din 15 martie 1899. IV. la care mai adaugă câteva elemente ce dezvăluie preocupările lui: „Îţi poţi închipui că nu m-am înstrăinat cu desăvârşire de ceea ce priveşte pe vechii noştri junimişti din Iaşi. lucru nu tocmai uzual la vremea aceea. publicându-i creaţia literară. Brătescu-Voineşti este mai mult decât revelator. Aşa cum de la sine se înţelege. calităţile viitorilor parteneri. Al.versuri în „Convorbiri literare” încă din 1867. a cunoscut pe Mariette Dabija. căsătorită cu maiorul Ion Ollănescu. deşi mai mulţi ani la rând tânărul discipol a încercat să-i recâştige afecţiunea. la sfatul şi insistenţele lui Gr. e un defect care se îndreptează zi cu zi. Bine ai făcut!”83. renumit chirurg şi Ana Poenaru (1864-1948). foarte importante fiind însă. Adelina a cunoscut Apud T. engleza. Antonescu. acesta – cu delicateţe – tot refuza pe motiv că mama fetei era bolnavă psihic şi exista riscul ca şi descendenţii să aibă aceleaşi manifestări. Elena Bacaloglu a urmat cursurile de la Collège de France şi Sorbona. Sub acest aspect. că e prea tânără. fiind cel care a ridicat planurile oraşului Washington. Maiorescu despre intenţiile sale matrimoniale – căsătoria cu Eugenia Vârgolici. introducândul în înalta sociatate. fiica celui invocat mai sus –. Etape spre căsătorie Există o adevărată scenografie în ce priveşte modul în care pot face cunoştinţă doi parteneri. în 1898. Dragomirescu. Negulescu a acceptat discuţiile preliminare pentru logodnă85. mai apoi însuşinduşi bine greaca veche. acesta felicită pentru alegere şi logodnă. educaţia tinerei fete constituie un atu important. dar şi de nişte modele. intervenţia liderului junimist (aflat în relaţii apropiate cu familia Poenaru) a dus la finalizarea proiectului matrimonial. Prin 1880. Eugenia Frangolea. Din fraţii şi surorile Adelinei se cuvine a fi reţinuţi Constantin Poenaru-Căplescu (1874-1948). Dincolo de aspectul fizic. manuscrisul citat. pe Maria Racotă. care inconştient mereu intră în calcul (deşi adeseori contestat). Brătescu-Voineşti a refuzat tranşant. că e frumoasă. Tomnatecul junimist A.1. tocmai prin expresia inteligenţei. T. Însă când Maiorescu i-a propus să ia în căsătorie o nepoată de-a soţiei sale. P. Când Teohari Antonescu înştiinţează pe T. Părinţii Adelinei erau Nicolae şi Lucia Poenaru. veghindu-i formaţia. Însă cazul lui I. arhitectul Pierre-Charles-L’Enfant. greaca şi franceza. italiana şi germana. este frumoasă şi este prea tânără. trebuie menţionat că intervin o sumă de elemente ce ţin de tradiţie. purtându-l prin călătorii în străinătate pe cheltuiala sa. asigurându-i un post de magistrat etc. cu toată strămutarea mea din acest frumos oraş. cu Adelina (Ada) Poenaru. vorbea încă de mică trei limbi: româna. Mama fetei era de origine franceză. T. l-a avut mereu în preajmă. şi deşi soţia mentorului său îl „împingea” spre o căsătorie. în primul rând. fiica căpitanului Iancu Pandali. manuscris citat. Că este inteligentă şi cuminte – aceasta e principalul. Deşi părinţii Adelinei şi sora ei Ana84 erau contra căsătoriei celor doi până prin 1897.

4/1989. Volumul conţine o impresionantă cantitate de fotografii de epocă ale femeilor. II. cu pseudonimul de Gheorghe din Moldova. Iulia Hasdeu ar fi un alt bun exemplu. Clusium. 91 S. Dobrogeanu-Gherea. Op. precum André Bellesort sau Abel Rey. 72. Dragomirescu în „Convorbiri literare” din 1 iunie 189586. cit. saloane frecventate şi de Titu Maiorescu. 1/1990. autorul unui volum de Suveniruri contimpurane. fiica lui C.. în care motivul iubirii. Enescu. Ioachim Pompilian. fiinţă deosebit de sensibilă. scria săptămânal savantului. Puşcariu. mult prea cunoscută pentru a insista aici90. Magdalena Vulpe.. Dickens. devenind o bună pianistă şi cântăreaţă de lieduri. ci a femeilor.. 1. ca elevă a Féliei Litvinne. aflată mereu sub supravegherea tatălui ei. Nu trebuie să omitem nici pe Ana Conta (sora lui Vasile Conta). în „Manuscriptum”. 1998. deosebit de interesant sub aspectul educaţiei unei tinere fete de origine socială elevată. Viorica şi Margareta. Totodată. Spiţa unui neam din Ardeal. 27-29. p. 114-125. pe când se afla la conservatorul din München. Manzoni. Pe aceleaşi coordonate. Fragmente în „Manuscriptum”. Era o fată ce refuza tentaţiile şi frivolităţile vârstei. al dragostei neîmplinite. a filologului Vasile Burlă. Bucureşti. În 1891 merge la unul din Institutele din Oxford pentru a studia literatura engleză (traduce Othelo în franceză). recent publicată. 87 86 . în 1925. Miller-Vergy. Dintr-un secol de viaţă. nr. apoi a universitarului Petru Poni. 4/1989. 1987. 89 S. În 1897. Puşcariu reconstituie într-o vastă şi impresionantă sinteză de istorie familială. tatăl îi recomanda o sumă de autori pe care „orice om cult trebuie să-i cunoască”. Dostoievsky. din care unii au devenit celebri. p. în „Manuscriptum”. la care se mai pot adăuga o sumedenie de alte exemple feminine cu o excepţională educaţie. se mai cuvin a fi menţionate Venturia Nicolau (căsătorită mai apoi cu Onisifor Ghibu). Lessing. fiind trimisă la studii muzicale în Germania şi ajungând o înzestrată pianistă. care a primit în familie o educaţie deosebit de aleasă. şi viitoarea soţie a lui Vezi Elena Cerchez. succese. M. avertizând-o totodată să nu judece „viaţa reală după romane”88. 1971. cu studii muzicale la Viena şi Paris. fiica lui Barbu ŞtefănescuDelavrancea. 88 Corin Grosu. Cella Delavrancea.a. publicată apoi de M. 176-179. de G. Ştefaniei Dobrogeanu Gherea. Sau cazul poetei Matilda Cugler-Poni. ed. încă din copilărie i s-a cultivat gustul pentru muzică. Maiorescu. nelipsind Shakespeare. la Bruxelles şi Liège. Eminescu a dedicat Adelinei poezia Apari să dai lumină. În jurul poeziei „Apari să dai lumină”. dar mai ales în ce priveşte relaţia pre-maritală cu viitorul soţ87. p. Şi tot S. În intervalul 1891-1897 Adelina Poenaru a redactat un Jurnal. Scrisori familiale. cu toate atributele lor. o frescă impecabilă nu doar de genealogii. este dominant. împlinită prin lecturi sistematice din literaturile germană. 167-175. alimentaţie etc). 90 Pentru ambele vezi Cella Delavrancea. Schiller. Edit. Dragomirescu şi Adelina (sute de scrisori). cu multe înregistrări pe disc etc. în primul rând de educaţie91. C. în parte publicate în „Manuscriptum”. Tolstoi. fiica arhitectului Carol von Cugler şi viitoare soţie. publicând versuri lirice.pe Eminescu prin saloanele literare din Bucureşti ale Mitei Kremnitz. Sion. G. ale mamei ei (Lucia Poenaru) ş. Un important document pe baza căruia se poate reconstitui ambianţa familială şi intelectuală în care s-a format de tânără o fată de familie „bună” este „Albumul” Maricăi Sion (fiica lui Gh. Eliot. fiind acompaniată într-un concert la Ateneul Român. p. a fost una din puţinele femei care au făcut carieră literară prin intermediul „Convorbirilor literare”. mai întâi. ca studentă la Paris trebuind să concureze cu colegi francezi deosebiţi. italiană şi română. educaţie transmisă şi fiicelor ei Lucia. Cluj. Salvatore Farina ş. La BCS Bucureşti se află corespondenţa dintre M. unde aprofundează istoria filosofiei la îndemnul lui T.a. întâlniri. trăind în izolare împreună cu mama sa şi studiind din greu. după care se întoarce în ţară (1897). Chiar şi când aceasta se afla la Paris. făcându-i un raport detaliat asupra activităţii (lecturi. Prin 1880-1883. Goethe. p. viitoarea soţie a lui George Kernbach. continuându-şi apoi studiile la Sorbona. Heine. Puşcariu. franceză. Dobrogeanu-Gherea şi viitoarea soţie a lui Paul Zarifopol (căsătoriţi în 1902). Sextil Puşcariu oferă de altfel într-unul din volumele sale de memorialistică un portret copleşitor în ceea ce priveşte calităţile Ştefaniei89.

A. Henriette Yvonne Stahl.XIX92. Nu trebuie însă să omitem nici existenţa în viaţa intelectualilor români a unor partenere de cuplu mai puţin instruite prin intermediul şcolilor. de o inteligenţă şi cultură deosebită. Eugen Ionescu. au schimbat atitudinea şi importanţa lor în societate. Rusu. obicei frecvent începând cu mijlocul sec. progresele realizate la noi de mişcarea feministă. Roder Martin du Gard (cu care era în corespondenţă). Magda Isanos. majoritatea bucurându-se de o bună educaţie. Acestea sunt tot mai mult prezente în mediile universitare. Lucia Mantu. Topârceanu ş. 184-187. Cu alte cuvinte. P.a. căsătorită pentru scurt timp cu Eusebiu Camilar. Comarnescu. cu studii de drept făcute la Universitatea din Iaşi (1934-1938). Arşivar Acterian şi Doina Uricariu. soţia lui Teohari Antonescu. Emil Botta. Sever Bocu.XX prin cazul lui Alice Steriade (devenită prin căsătorie Voinescu). scriitorul i-a purtat tot restul vieţii o tandră aducere aminte. 94 Jeni Acterian. 3. însă contemporanii au fost mereu impresionaţi de inteligenţa şi cultura ei. epoca dintre cele două războaie se caracterizează printr-o mai mare libertate a relaţiilor dintre sexe. Humanitas. p. şi deşi a murit tânără. a rămas doar cu studiile liceale încheiate.Mauriac. apoi absolventă de medicină la Viena. H. Cornelia Brediceanu. destul de numeroase în epocă şi cu obiective ce vizau o paletă foarte largă de aspecte ale educaţiei tinerelor fete. cu studii liceale la Laussane şi Braşov. 1973. într-o epocă în care statutul femeii se ameliorase considerabil94. De altfel. 1991. Sub acest ultim aspect şi al fizionomiei unei tinere cu aspiraţii elevate sunt demne de reţinut însemnările jurnaliere ale lui Jeni Acterian. Malraux. Caragiale). provenea dintr-o familie modestă şi abia ieşise din adolescenţă. în casa căreia se perindau frecvent personalităţi precum Aurel C. cu înclinaţii artistice. ori mai puţin cunoscuta azi Lucie Alioth-Karadja. nr. ajunsă profesoară la conservatorul din Bucureşti. mai evidente după 1900. Popovici. În perioada interbelică era în relaţii cu F. IV. Mircea Eliade. ed. sensibilă şi mult apreciată.Mateiu I. 93 92 . În afara rolului educativ ce-l are. Filaret Barbu ş. Charles du Bos ş. sunt doar câteva exemple. o fiinţă deosebit de inteligentă care s-a mişcat în preajma lui Emil Cioran. Hasdeu. Valeriu Branişte. Suveniruri de salon. nu pare să fi urmat nici măcar un pension. ceea ce nu exclude pentru acestea existenţa unor calităţi şi cunoştinţe intelectuale demne de luat în seamă. datorită căsătoriei realizate la 18 ani. tot ea este M. când marea majoritate a fetelor de familie bună frecventau pensioanele. Edit. Cella Serghi. probabil de autodidact. după ce a eşuat în ocuparea catedrei de filozofie de la Universitate pe motiv că era…”femeie”93. Soţia lui B. în timpul căruia femeile au fost antrenate în cele mai diverse câmpuri de activităţi socialmente organizate pentru a înlocui pe cei aflaţi pe front. ajungându-se la sfârşitul perioadei interbelice să fie predominante numeric îndeosebi în cadrul facultăţilor de litere şi filosofie. prima soţie a lui Cezar Petrescu. în care nu era neglijată nici viaţa socială şi familială. Ion Popovici-Bănăţeanul. provenea dintr-o familie de intelectuali ardeleni. André Gide. Sunt de asemenea evidente posibilităţile de educaţie la o tânără de la începutul sec.. Focillon. Traian Vuia.a. scriitoare de limbă română şi franceză. nu trebuie să omitem nuanţele ce se impun pentru a doua jumătate a secolului XIX. S-ar mai cuveni spuse aici câteva cuvinte despre funcţia mamei în pregătirea fiicei pentru viitoarele ei îndatoriri de soţie şi mamă. Evident. Noica ş. În plus. P. plină de mister şi rafinament literar. Bucureşti. Marcela Petrea. Eugenia Vârgolici. Sadoveanu. un mai mare grad de exprimare şi de independenţă al femeii etc. cu studii de filozofie la Bucureşti (licenţiată în 1908) şi un doctorat la Paris despre şcoala neokantiană de la Marburg şi idealismul critic (în 1913). Sau enigmatica Alice Călugăru. G.a. în „Manuscriptum”. G. poetă mult apreciată. în preajma căreia se înnobilau M. dar nefructificată. avocaţi şi diplomaţi. Iulia. prea puţine din partenerele de viaţă ale intelectualilor români au avut la intrarea în cuplu ceea ce numim astăzi doar studii medii.. N.a. C. potenţate îndeosebi de evenimentele primului război mondial. Ibrăileanu. Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit.

30-34. cursuri de dans. De asemenea. D. p. p. prieten şi coleg de pensiune cu M. cunoaşterea reciprocă incipientă. op. bunicii. N. şi care ar face dificilă enumerarea lor aici. I. unchii şi mătuşile. cu prilejul unei excursii pe Ceahlău organizate de studenţii facultăţii de ştiinţe din Iaşi. şi alţii care cred că eu vreau să mă lansez prin el!”96. Xenopol (Ursu fiind în excelente relaţii cu istoricul ieşean). Importante însă sunt locurile care facilitează întâlnirea. de pildă. C. chiar şi după căsătorie înşelându-l cu N. Eliade. Comarnescu era „tolerat de mama ei. Boicu. fata este plasată în anumite spaţii ale pieţii matrimoniale. Invocam mai sus existenţa unei pieţe matrimoniale. Strategii matrimoniale în mediul universitar românesc la finele sec. sfaturi date nu din invidie pentru că tatăl acesteia ar fi ministru. Cocea. Existau totodată intermediari care făceau aranjamentele. stabileau modalităţile şi locurile de întâlnire pentru cei doi. studentă. stabilit apoi la Iaşi) mediază recăsătoria văduvei Lapedatu (care avea deja doi copii95) cu scriitorul şi esteticianul Ioan Pop Florantin. Comarnescu. Xenopol”. În calitate de cavaler de onoare a avut ca parteneră pe viitoarea lui soţie. Noica. viaţa în doi în perioada imediat următoare căsătoriei etc. În primul rând. invitaţii într-o familie. una din ele.cea care se impune masiv în centrul imaginii viitorului cuplu şi organizează scena întâlnirilor. Comarnescu nu ţine seama de sfaturile prietenilor (C. prietenii de familie joacă un rol deloc neglijabil în procesul matrimonial. ed. Alături de părinţi. Cazul Nicolae Iorga. contribuie la realizarea unor căsătorii rezonabile. Aron Densusianu (naş de cununie al acestuia. Celebrul economist I. mediul studenţesc este de obicei unul din locurile privilegiate unde se realizează cuplurile. specifice fiecărui caz aparte. Iaşi. Pe de altă parte. Suchianu. Nastasă. Pe urmele lui Mihai Ralea la Paris. XII. cu negocieri etc. cum să privească. Lucreţia Grigorescu. ministru Manolescu-Strunga. M. cu o nepoată a lui A. membru al Junimii. M. sora slavistului97 sau a lui D. locuind şi ea ca studentă în aceeaşi pensiune pariziană)98. recunoscând funcţia emancipatoare a căsătoriei pentru fete. după cum mărturiseşte în Jurnalul său. 96 95 . În grup erau şi două fete. Ralea la Paris în 1919-1922. ceremonii (o nuntă. Garabet Ibrăileanu şi-a cunoscut soţia în 1895 (abia terminase facultatea şi era doctorand). Iorga. cit. prin toate acestea putându-se controla relaţiile dintre sexe. cunoscând-o mult mai bine în urma vizitelor ce le făcea tatălui acesteia. există practic o infinitate de exemple. D. 1981. 111. şi-a cunoscut soţia fiind invitat la Câmpulung la căsătoria lui Romulus Grigorescu. de tatăl ei. Fundaţia Academică „A. De pildă. în vol. 98 Tatiana Slama-Cazacu. După moartea lui Ioan Lapedatu. Edit. Ea detemină şi învaţă fiica cum să se îmbrace. Lapedatu. dl. Lapedatu şi istoricul Al. care se va căsători cu Ecaterina Bogdan. Vulcănescu) de a nu se căsători cu Gina Manolescu-Pincas. P. nr. Sub aspectul modalităţilor de a face cunoştinţă. excursie (între rude sau prieteni). unul din fiii gen. L. fiica generalului. care – asemeni lui Maiorescu – invita acasă pe cei care-i preţuia. Giurescu a fost profund impresionat de fiica lui Simion Mehedinţi. dl. Istoria ca lectură a lumii. Sub acest aspect este de reţinut atitudinea lui I. sora celui dintâi devenind soţia lui Ralea (o vremea. 97 Vezi Lucian Nastasă. în 1920. baluri şi serate. 3. ci pentru că în mod real era o uşuratecă şi aventurieră. 1994. În acelaşi timp. XIX. şi el la a doua însurătoare. Aşadar. în „Manuscriptum”. C. care fructificau diverse activităţi mondene pentru a pune în relaţie doi tineri etc. până pe la 1918 foarte bine definite. D. cu cereri şi oferte. cu prilejul unei excursii pe Dunăre.. p. om fără viitor ca intelectual.Eremia Grigorescu. de exemplu). Cu ocazia prezentărilor ea este regizorul şi scenograful. cum şi ce să vorbească etc – îi impune atribute apte să creeze o bună imagine în ochii pretendentului. înainte de căsătorie. I. 619-630. mama este agentul conservator al uzajelor sociale şi totodată agentul activ al politicilor matrimoniale. Bădărău şi L. îndeosebi în ceea ce priveşte colecta de informaţii privind potenţialii pretendenţi. G. cea care să genereze declicul: la masă. P. Elena. fraţii. Bogdan în proiectul matrimonial al colegului său de profesorat. Pentru intelectuali. P. socotit rezervă bună de tatăl ei vitreg.Pincas. Istoricul Ioan Ursu.

prilej cu care Crainic a şi cerut-o de soţie. evocând încă alte 8-9 cazuri de asemenea cupluri100. 99 . Garabet şi Elena nu prea şi-au făcut simţită prezenţa. II. ci rămâne la Iaşi. antologie de I. Mihai Carp (care publica în „Evenimentul literar” cu pseudonimul M. un coleg de cămin (cumnat al fetei) i-a aranjat în următoarea săptămână o invitaţie la potenţialii socri. Ibrăileanu îşi manifestă romantismul făcând lungi plimbări cu Elena. Relaţia dintre Lucian Blaga şi Cornelia Brediceanu s-a fundamentat în 1916 la Viena (deşi din vedere o cunoştea încă din anii de liceu la Braşov. Isabela Sadoveanu. Elena Carp trebuia să participe la un Congres studenţesc la Câmpulung-Muscel. Maiorescu şi-a cunoscut soţia în 1859. aspectul ei fizic fiind determinant. Iosif cu Natalia Negru. Fără preliminarii. Crainic. fără ştirea părinţilor ei. înmânează fetei o epistolădeclaraţie. conducând-o până aproape de casă. Deşi Cora s-a sinucis din motive nici până acum elucidate. Ibrăileanu a stat mereu în preajma Elenei. Iaşi. pentru ca abia în 1901 să se oficieze şi căsătoria. grupul ieşenilor mergând într-un compartiment de clasa a III-a şi chefuind toată noaptea (ceea ce Ibrăileanu nu prea făcea). în fapt fiind un mijloc de a-şi vedea iubita cât mai des. iar după încheierea lucrărilor cei doi nu s-au întors la Iaşi. După câteva zile fata. pe Gina Manolescu-Pincas.a. T. făcând multe excursii etc. În toamna aceluiaşi an. Edit. Popescu-Sireteanu. realistă. 428. sentimente etc. Apostolescu s-a căsătorit cu Zoe Braviceanu. O. 170202. zile negre. Perpessicius ş.era sora unui prieten al lui Ibrăileanu. Bucureşti. Beldie i-a păstrat o vie amintire şi afecţiune. stabilitate. p. 1991. la o serată mondenă. Dafin). Zile albe. în amintirile lui. îi acorda o atenţie mult mai mare decât celorlalte persoane. Aşadar. cumpărând o ladă de felurite bunătăţi (inclusiv lichioruri). 1976. sociabilităţile impuse de mediul universitar (prin simpla colegialitate) au determinat realizarea celor mai multe cupluri. C. Comarnescu şi-a cunoscut viitoarea soţie. Orice reticenţă a părinţilor s-a evaporat din clipa în care tânărul a declarat că nu are pretenţii la zestre. naş fiindu-i Gala Galaction101. evocă aspectul pentru perioada de la începutul secolului XX: Maria Solomonescu căsătorită încă din vremea studiilor cu filosoful I. Op. Intenţiile matrimoniale ale celor doi au fost aduse şi la cunoştinţa familiei preotului Gh. Aceste evenimente. Şt. cu o lungă autobiografie şi propunerea bruscă de căsătorie. ci au preferat o excursie la Rucăr. ca membră a delegaţiei ieşene.. Casa Editorială „Gîndirea”. fără însă a-i face vreo mărturisire sau declaraţie. Ibrăileanu se hotărăşte să plece şi el. fiind solicitat a medita copiii lui Kremnitz la franceză. Carp. unde vizitează aproape zilnic pe prietenul şi colegul Mihai Carp. Lucia Walter căsătorită cu D. O aştepta de la diversele meditaţii pe care aceasta le acorda. Reveniţi într-un târziu. cit. Nichifor Crainic şi-a cunoscut viitoarea soţie în redacţia unei reviste. printre cei patru copii fiind şi În volumul Amintiri despre Ibrăileanu. p. unde ambii erau studenţi. p. frecventarea aceloraşi medii formative. ea la medicină. el la filosofie. La Congres. I. Este un document al celui fără familie şi care aspira spre o viaţă de cămin. colegă de facultate şi mai în etate decât el cu doi ani. Blaga relatează întâlnirea lor în sala de lectură a bibliotecii universitare. la scurt timp având loc cununia. între care au existat legături sentimentale durabile şi stimulative. la numai 36 de ani. Dispus să aştepte. Junimea. În Hronic. ambii plimbându-se pe străzile Câmpulungului. i-a explicat că planul ei este de a se mărita după licenţă şi după ce-şi va face o carieră. Memorii. 100 Hugo Friedman. Caracostea. doar atât. 101 N. ceea ce le va da mai multă independenţă. 1912-1914). Beldie şi Cora Irineu. Hugo Friedman. Cam în aceeaşi perioadă. Ibrăileanu nu s-a mai dus la Buhuşi. N. La fel. mult mai în detaliu. au fost colegi de serie la aceeaşi facultate. la fel cum elogioşi au fost la adresa ei Camil Petrescu. când ambii fiind băuţi şi exuberanţi şi-au permis apropieri ce în alte condiţii ar fi solicitat mai mult timp. Petrovici. sunt redate chiar de Elena într-un fragment memorialistic99. P. 116.

Primul contact cu Johana Minckwitz a fost epistolar. părea un atuu pozitiv. Fetele sunt invitate la un restaurant. 102 . cu tot felul de unchi şi rude bogate. am pe de o parte pe soacră-mea. şi-şi imagina viitorul printr-o eroică activitate ştiinţifică. Bucureşti. 1981. Era pentru el. care-mi cârpeşte căptuşeala paltonului. Bălu. Cu câteva zile înainte de căsătorie. Minerva. 104 Ibidem.Clara. Iată cum relatează Alice întâlnirea cu familia acestuia: „M-am dus îngheţată de frică să mă prezinte mătuşilor. p. însă Călinescu a insistat s-o ia şi aşa. Fata va fi apoi prezentată şi familiei lui Călinescu („mătuşelor”). «descreieratul ăla!?»“ etc. iar în plus soţia îl putea ajuta şi în această direcţie. din St. în martie 1894. 124-135. originar din Vânători-Neamţ. în intervalul septembrie 1928-aprile1929. Este cazul lui Al. să se ocupe de scris. care să preia grijile casei. pe care le pune pe seama „deosebirii de rasă”. acum. p. Viaţa lui G. „neavând timp de pierdut”. Prin aspectul ei şcolăresc (ca ţinută vestimentară şi aspect fizic). mai ales că fata dovedea interes pentru literatură şi revistele literare. decent. Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon. Philipide în dialog cu contemporanii. Bălu cu aceasta din urmă în 1973-1974. Constată deosebiri între el. îi trebuia o soţie ascultătoare. Bucureşti. soţie şi soacră. dorind să-şi facă un „nume”. Philippide are temeri în ce priveşte reuşita mariajului. Or. felul cum şi-a cunoscut G. maşina era încă semnul unei poziţii sociale deosebite). C. I s-a atras atenţia că nu este pregătită zestrea fetei. arunca cu voce batjocoritoare: «. iar pe de alta pe logodnica mea. Maiorescu. Alice era cu o prietenă. Alice Trifu. După sobă se afla femeia de servici şi la fiecare rudă scoasă din traista familiei. care coasă o faţă de masă. „Mare lucru să fie s-o fi nimerit!”105. face multe greşeli”102. 135. o nemţoaică palidă spălăcită. perioada de acumulare şi de formare a personalităţii ştiinţifice. la Şosea – loc bine cunoscut în epocă pentru astfel de facilităţi – unde Călinescu era cu un prieten. un „Peugeot-bébé” care se defectase. şi sintetizat în monografia ce a urmat103. I. 95. la o bere. La extremă se află angajamentele matrimoniale fără ca până la data consumării căsătoriei mirii să se fi cunoscut. Călinescu prezentându-se la postul său de profesor de liceu în Timişoara.. p. Întrebată cine i-a plăcut mai mult. Philippide. 103 I. în vacanţa Paştelui lui 1929.a. 105 Alexandru I. Întâlnirile dintre cei doi au continuat şi în zilele următoare. Cuza. p. Călinescu avea 30 de ani. Cunoştinţa s-a produs banal (în 1928). Dacă îşi imagina să se căsătorească. la 29 sept. Pe a doua soţie a cunoscut-o într-un mod la fel de bizar. Viaţa de familie o vedea subordonată proiectelor sale. discuţiile lor făcându-se mai mult asupra literaturii. Deşi s-au văzut sporadic. Faptul că între el şi fată exista o diferenţă de 10 ani. pentru ţinuta vestimentară etc. Valerian. dar cu intenţia declarată de a veni în capitală lunar (şi pentru afaceri literare. sau poate chiar în primul rând). Cunoaşterea şi angajamentele s-au făcut prin intermediul scrisorilor şi al fotografiilor. în jurul maşinii acestuia. este relatat de-a lungul mai multor interviuri avute de I. Călinescu viitoarea soţie. (În epocă. pe stradă. ed. când lucrează. A urmat căsătoria la 4 mai 1929.1895. dintr-o maison meublée. Călinescu s-a înfăţişat la uşa părinţilor şi a cerut-o de soţie. acesta purta T. De exemplu. Trăim aşa ca şi cum neam fi cunoscând de când lumea”. G. răspunsul fetei a fost: „Servitoarea” [care. Al. 15. Edit. aceasta putând fi – în concepţia lui – lesne modelată. „blondină. 1975. Călinescu a remarcat-o. I. Călinescu.Hélier-Jersey: „Mă găsesc într-un salonaş. La puţin timp s-au despărţit. Philipide scria lui A. în fapt era mama lui Călinescu]104.. aproape pe neaşteptate. beţivu ăla?». Alte întâlniri cu femeia care va deveni partener de viaţă pot avea loc în modul cel mai simplu. Călinescu. Călinescu comportându-se ca un mentor în direcţia recomandărilor de lectură pentru fată. englezească. cam trecută de anii învăţăturii [avea 20 ani] şi de aceea. Le-am găsit îmbrăcate cu rochii cu gulere tari. Întâlnindu-se cu un student de-al său Nemţeanu. Jurnal. directorul „Vieţii literare”. strânse în corsete cu balene şi lăudându-se cu familia de greci din care se trăgeau. iar el. Alice Trifu părea să coincidă cu acest model. nu putea s-o facă decât în strânsă legătură cu aspiraţiile lui intelectuale. I. Cartea Românească. G.

logodna. Căsătoria lui Al. În cazul lui I.fotografia surorii sale.[. Bravo. iar după o lună şi jumătate s-a şi căsătorit. Eminescu. p. cu nuntaşi. cu iţari şi cu opinci. Edit. Civil. cum el i-a descris. Edit. Crainic să-l felicite astfel: „Mi-a plăcut că aţi redus alaiul nunţii la minimum posibil. p. Marino. iar femeia mea – cea mai frumoasă fată din tot judeţul”. S-au căsătorit civil la 16 decembrie 1920. Acest lucru nu a anulat „masa mare”. inteligenţi. A. la biserica Sărindar. „în prezenţa unui public atât de numeros şi distins încât abia se putea respira în interior”. G.] Nunta s-a făcut ţărăneşte. doar în faţa ofiţerului de stare civilă. frumoşi. în trenă de brocard. Actul propriu-zis diferă de la un cuplu la altul. Cornelia şi-a impus finalmente voinţa. Ursu.. Xenopol. apoi. în prezenţa familiei şi a câtorva prieteni. Memorii. doar în prezenţa familiilor celor doi soţi şi a naşului de cununie. [. cu vornicei. La numai două luni de cunoştinţă. I. Philippide s-a căsătorit la începutul lui octombrie 1895 cu Johanna Minckwitz în insula St. cu lăutari. patria lui Creangă. după eveniment. Blaga ce dura deja de trei ani. Căsătoria propriu-zisă Finalmente. buni şi plini de spirit”. fiind însoţiţi la altar de naşii Alexandrina G. La 106 107 Apud A. 1977. la care au fost prezenţi peste o sută de persoane. celebrarea căsătoriei a fost simplă (24 mai 1915). p. Câmpineanu. încheierea actelor dotale etc.. de posibilităţile financiare. Bălu. .2. 269-270. ceea ce-l va determina pe N. la Cluj. îmbarcaţi în trăsuri şi cupeuri. 147. unde socru-mio a fost primar 12 ani. cu o minimă asistenţă. p. iar mirele a fost silit să poarte redingotă şi frac108. oficializând legătura cu L. „Cu această ocazie am făcut cunoştinţă şi cu ţăranii români de la munte. „Afacerea s-a petrecut la ţară – relatează Philippide. noul cuplu s-a instalat în casele soţiei106. 243-245. Philipide în dialog cu contemporanii. cât şi în faţa altarului în ziua următoare. 108 I. Viaţa lui Alexandru Macedonski.. mirele şi mireasa (într-o „rochie de atlaz albă. se cam încheie epoca marilor călătorii. Macedonski a urmat îndeaproape tipicul evenimentelor de acest fel din înalta societate. iar oficierea s-a făcut la 5 iulie 1901.Hélier-Jersey. Libra. iar religios la 20 decembrie. cronicile mondene înregistrând detaliile: cununia religioasă are loc la 24 februarie 1883. dar şi în faţa lui Dumnezeu şi a comunităţii. îmbodobită cu flori de lămâiţă”) au fost întâmpinaţi cu un buchet enorm. urmează pregătirile pentru căsătorie. Al. Iorgu Iordan s-a căsătorit doar civil. Roznoveanu şi de fratele ei A. lipsa părinţilor sau a unora din ei etc). Pe loc. de concepţiile personale. devenind ceva mai sedentari. I. Femeia mea are numai 17 ani şi este tocmai contrariul celeilalte. au chiuit şi au dat din pistoale. Viaţa lui Lucian Blaga.] Soacră-mea e cu 2 ani mai tânără decât mine. I. Cu toată împotrivirea familiei Brediceanu. Iordan. La 9 iunie 1901 Ibrăileanu a înaintat actele pentru căsătorie. Imediat după căsătorie soţii au plecat în călătorie de nuntă la Văratec. ceremonia căsătoriei exprimă angajamentul reciproc între cei doi. invitaţii au participat la o serată dansantă.. probabil la cererea socrilor. 1995. Bucureşti. 283. După cunoaşterea şi acceptarea proiectului matrimonial. A doua căsătorie a lui Philippide cu Lucreţia Nemţeanu – cunoscută în împrejurările descrise mai sus – are loc atât la starea civilă. care au călărit prin prejurul trăsurii. prietenii lui Creangă şi eroii povestirilor sale. Lulule. de modă. Alexandru I. m-am cununat la primăria din satul Vânătorii-Neamţului. în funcţie de tradiţiile familiale. Bucureşti. seara. IV. Sunt întocmai aşa. ai fost un adevărat expresionist”109. „Magistrul care m-a cununat era un bărbat voinic. de particularităţi (celebrarea într-un mediu străin. refuzând cununia religioasă cu toată dorinţa socrilor care se trăgeau din familii de preoţi. Apoi. D. 109 Apud I. dar cu mai bună creştere şi cu mai mult bun simţ decât mulţi cioflegari de prin târguri”107. Philippide a cerut să i se facă cunoştinţă cu ea.

Goga de la Ciucea. Rebreanu. partenerii adoptă un stil de viaţă. care a fugit de acasă în 1916 pentru a se mărita cu alesul inimii ei: „Am plecat romantic […] şi am pornit să-mi fac singur viaţa”110. fie sunt privite şi ca loc de linişte. P. sau reflectă un model aristocratic. punând la cale fel de fel de invenţii). Ionescu.Iaşi. deloc static pe parcursul întregii relaţii. relaţia cuplului se derulează între cei doi parametri fundamentali (funcţia socială şi cea de procreare). Ioan Hudiţă ş. Viaţa în cuplu Căsătorindu-se. 108. dormitorul. Şt. Privind însă lucrurile doar la suprafaţă. Din această perspectivă. sufrageria. p. Călinescu neiubind astfel de ceremonii. salonul. I. refugiul lui Cezar Petrescu la conacul soţiei din Avereşti. antichităţile. cum ar fi spaţiul locuirii şi confortul. 1986. stilul este un bun indice al modului în care individul gândeşte la situaţia sa în cadrul elitelor. din familia apropiată. 116. Comarnescu. de pildă. evidentă în parcul de la Bucov. Ralea). Prin realizarea unui cuplu. de regulă. fiind aşadar în strânsă legătură cu traiectoria lui profesională. Comarnescu. cele secundare fie provin de cele mai multe ori dintr-un capital moştenit sau acumulat (M. P. cele principale sunt destinate proximităţii de locurile unde se focalizează actele de cultură. de viaţă sezonieră (vezi M. Al. Blaga. Dacia. Maiorescu. P. la biserica Floreasca din Bucureşti. Iată de ce un asemenea demers oferă o imagine pitorească asupra intelectualilor. A treia zi de la căsătorie Călinescu a plecat la Timişoara. Edit. Ca element de sinteză şi împlinire a nivelului de viaţă. cluburile sau diversele societăţi frecventate (reinvestind personalitatea sa într-un spaţiu simbolic sau real) etc. Călinescu a fost celebrată la 4 mai 1929. prieteni ai familiei Trifu. urmată de un scurt voiaj la Balcic. practicile din viaţa privată şi socială având totodată şi o valoare simbolică. Căsătoria civilă şi religioasă a lui G. maniera în care o concep (tipologia locuinţelor). Marcela. 110 111 Corespondenţa lui Cezar Petrescu. Caragiale. de fugă de marea metropolă. Comarnescu are parte de o nuntă mondenă. altele pentru o sociabilitate mai restrânsă (dar din care nu lipsesc grădina. asigurându-i prestigiul şi relaţiile în acord cu rangul. şi să sporească o încrengătură onorabilă. cu numai 12 invitaţi. mulţi intelectuali caută să fondeze şi să menţină o „casă”. I. Nae Ionescu). V. Unele din aceste reşedinţe sunt locuri de gestionare a averii proprii. Dacă. pentru poseorii de pământ. O. „care fireşte a stârnit invidiile multora şi meniri rele din partea altora”111. şi s-a consumat rapid. şi tot el avea o mare pasiune pentru flori şi arbori exotici. felul în care îşi petreceau vacanţele sau timpul liber (locurile privilegiate de călătorie). . ed. Nunta s-a făcut în familie. Op. loc de relaxare sau de elaborare a propriilor lucrări (ca în cazul „castelului” de la Câmpina a lui Hasdeu sau cel al lui O. Cluj. de alte elite. L. câteva însemnări jurnaliere oferă elemente deosebit de concrete şi interesante: cele ale lui T. apropierea sau îndepărtarea de diverşi poli ai elitelor. biroul. p. Cezar Petrescu a cunoscut o „copilă delicioasă”. jud. Stere era pasionat de astronomie şi avea un mic laborator bine dotat pentru epocă. Corneliei Blaga.. dar nu numai. unde era profesor. dependinţele etc). Ghibu). existenţa bunurilor de utilitate sau de imagine mondenă. În schimb. de a cărui funcţionare sunt responsabili o imensă sumă de factori complementari. dar şi cu speranţa că la intervenţia socrului său va fi numit ataşat cultural la Londra. Nuni au fost familia Maria şi Ioan Raicu. Nu lipsite de importanţă sunt rezidenţele secundare. Pentru cei ce-şi ridică o locuinţă. unele fiind destinate unei vieţi mondene şi de o sociabilitate mai larga (ca în cazul lui Titu Maiorescu. C. de foarte multe ori greu sondabili în stadiul actual al cercetării. de exemplu. Macedonski era preocupat de tehnică. Viaţa în cuplu este un aspect foarte complex. cit. care poate fi definit ca punctul de întâlnire al cutumelor anterioare proprii fiecărui individ cu componentele sociale şi culturale exprimate în alte strategii ale lor.Roman) . hobby-urile (multe din acestea fiind prelungirea activităţii profesionale: cărţile.a.

nu s-a înţeles deloc. Philippide îi mărturisea lui Suchier că este foarte fericit de acest pas: „Pentru moment am multe greutăţi. am iubit-o foarte mult şi aş fi fost foarte fericit dacă n-aş fi avut pe cap cârtirile maică-sei. petreceri nu fac. p. care strânge cel mai de pe urmă ban câştigat de fiică-sa şi-i dă să mănânce câte două cafele pe zi. Nimic nu mulţămea pe această femeie şi la urmă i-am hotărât că trebuie să se despartă de fiică-sa şi de mine.. Va mai trece încă multă vreme până când soţia mea să se deprindă şi cu ţara şi cu mine. în ianuarie 1896. Căsătoria Nataliei Negru cu D. cheltuitor şi cu o moralitate discutabilă etc116. I. le-a dat afară din casă”. dacă nu se va întoarce acasă. Femeia mea a plecat împreună. n-a răspuns aşteptărilor mele. supt pretext de a însoţi şi stabili în străinătate pe maică-sa. Să fie oare numai pricina mea?”115. şi de atunci – sunt acum trei luni trecute – nu mai am nici o ştire despre dânsa. 37-39. Dragomirescu. 126. Philippide „a pus mâna pe topor şi s-a repezit la bătrână. ci…şi cu soacra. cu care. mai bine în groapă». A venit cu nevestica la Iaşi şi de dragă ce-i era a luat [. în cealaltă dormitorul pentru minimum 5-6 persoane). într-o scrisoare adresată de T. Am chiar convingerea că între mine şi între părintele ei – pentru care ea şi soacră-mea au o adoraţie! – va exista totdeauna o mare deosebire în dezavantajul meu. ed. 1983. p. proaspăt recăsătorit. ambii fiind geloşi şi cu temperamente puternice ce nu acceptau manifestările celuilalt. Iaşi. 487-488. Este clar că fata de la o vreme s-a plictisit. De altfel. problema banilor a fost mereu subiect de lamentaţie pentru savantul ieşean... a oferit soţiei ani de convieţuire cât se poate de trişti şi chinuiţi.] o casă. 1 (54). în 1897. nr. mobile scumpe n-am. XV.Imediat după cununie. după cum rezultă. Oprişan. O urâţenie foc. şi sensul romantic al existenţei. celalt. p. curat în mijlocul câmpului. Pe domnişoara Minckwitz am luat-o de soţie fără să o fi văzut [. p. cu datorii interminabile. Nevoit să întreţină trei copii din prima căsătorie şi pe alţi doi ai soţiei. în „Manuscriptum”. 1984. Opriş. Pop Florantin a supus familia unor condiţii de viaţă de-a dreptul mizerabile: mereu în lipsă de bani. sper să ajung acolo ca să nu-i fie cu totul femeii mele ruşine de mine”112. Cum dracu a luat-o Philippide. va continua de a fi până la moarte. 116 I. cu o româncă de data aceasta. Pentru căsătoria. ginerele cu mama soacră”. soacra lui Philippide îi făcea probleme: „Femeia mea este foarte nenorocită şi. Philippide vezi I. Toată viaţa va fi exploatată de mă-sa – relata Philippide într-o altă epistolă –. Până şi în chestia divorţului. 164-166). p. fără un domiciliu stabil. una. divorţul lui Al. Philipide în dialog cu contemporanii. de fapt. Iată ce-i relata lui Hermann Suchier la 19 aprilie 1896: „Romanul meu este pe cale de a se sfârşi trist din cauza soacră-mei. schimbând frecvent gazdele şi locuind în case modeste (cu două camere. Aşadar.. 48. în trei odăi fără soare trăiesc. dar nici n-a primit. mătăsării nu port. Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni. 162-165. 1998. într-una fiind biroul său de lucru şi cărţile. T. Philippide nu locuia doar cu soţia. p. La puţin timp însă. Antonescu lui M. Dar cu răbdare şi cu silinţă. Lapedatu.. Foc nu fac niciodată şi Hanna [Johanna] are picioarele şi mâinile degerate”114. I. ţi-ai zice desigur: «Doamne sfinte. 113 112 . să mă fereşti de aşa ceva. el la nimeni vizite n-a făcut. care vroia să schimbe ţara românească după ţara nemţească şi pe mine după bărbatu-so. cu ochii închişi. 114 Alexandru I. şi cu toate acestea banii n-ajung. Alexandru I. I. şi unul. Memorii şi amintiri. s-au luat la ceartă. Ştii cum s-a însurat.. După numai un an. Institutul European. la săptămână o bucăţică de carne. şi măcar că. cam în felul acesta erau relatate relaţiile de familie ale filologului ieşean: „Cu Philippide o halima întreagă. Philippide se autoprezenta ca un om cu conduită exemplară: „Cărţi nu joc. alta. Anghel s-a dovedit a fi un infern. 4 (53). recăsătorit cu văduva lui I.]. precum şi soacra. în unele privinţi. p. XIV. D-na Minckwitz mi-a sechestrat soţia şi n-o lasă să comunice cu mine”. nu ştiu”113. Aşa cum remarca S. Fata a luat partea mă-sii şi atunci Philippide le-a trimis să se plimbe. Şi tot Antonescu adaugă: „Dacă ai vedea pe fată. viaţa de familie. I. Lapedatu. 130-132 115 Ibidem. Un personaj romanesc. nr. Philipide în dialog cu contemporanii. La o discuţie mai aprinsă. Profesorul şi junimistul Ioan Pop Florantin.

şi dacă şi aşa rămânea neatinsă.. era reîncălzită. primind la masă. cunoscuţi ce se anunţau dinainte. Alice Călinescu afirmă că această „şefie” a continuat şi la Iaşi. El conducea gospodăria. mâncarea. duminica. Când Alice a fost vizitată de o cunoştinţă din provincie. din vara lui 1929. Călinescu s-a izolat aproape complet: „Se închide în casă cu săptămânile când e să redacteze. transformându-l pe acesta din urmă într-o adevărată fiară. Călinescu începe să transfere soţiei din atribuţii: făcutul cumpărăturilor cotidiene. 120 Şerban Cioculescu. capabil să-şi închidă soţia în casă zile de-a rândul. Una. „Cu soţul meu era dificil să ai prietene”. nr. aşezam pe o măsuţă alăturată. Liniştea era atât de adâncă. pantofi (pe care îi măsura cu aţă). Călinescu încă de la debutul căsniciei. Gh. Anghel. profesor la facultatea de teologie118. Aşa cum nu i-a fost credincioasă primului soţ. dar mai ales eu. p. ce i-a adus. îndeosebi de dulceaţă. Dragomirescu. Eu nu aveam voinţa mea. 3-6. cit. Călinescu a făcut să se înţeleagă că stăpân în casă este el. acesta o repezea. Amănunte pentru acest aspect la M. Iar după moartea acestuia. era depresiv şi 117 118 S. nu avea grijă de altele”. a refuzat orice idee de a rămâne alături de socrii săi. suficient de avuţi. Călinescu nu împărtăşea cu soţia din problemele sale. şampanie). În ultimii ani mergeam la concertele simfonice de la Ateneu. la fel nici în cazul lui D. Spectacolele le alegea soţul meu. Uneori Călinescu citea soţiei din ce a scris. două pe an. Şt. „bărbatul”. îl găsea la fereastră aşteptând-o şi întrebând-o.. ieşeană. Op. manifestând chiar lăcomie. Viaţa lui G. Călinescu. p. ciorapi. „Câteodată. Viaţa lui G. după puţin timp Călinescu „a izbucnit într-un tunet: Da’ nu mai pleacă aia odată?”121. Eu sau servitoarea. I. O. Mergeam o dată. pentru ca în perioada interbelică să se recăsătorească cu G. când. I. lemne eu aduceam[. terorizat la gândul că ar putea fi întrerupt de la lucru”120. Iosif. Morţun. încât soţia s-a obişnuit treptat să vadă totul prin prisma soţului. „pe care i le aduceam la anumite ore. Câtă vreme a lucrat la Istoria literaturii române. în schimb consuma cafea. Călinescu gătea singur bucatele. 1941. Bălu. viaţa celor doi oscila între „vorbe crude”. Călinescu. determinându-l finalmente la sinucidere. G. p. 383. cumpărăturile curente. Citeam. îndeosebi în faţa persoanelor străine. Servitoarea era învoită sau i se interzicea să iasă din bucătărie. iar dacă ea îl întreba ceva. Călinescu era mare amator de dulciuri. închiriind împreună cu soţia un spaţiu care să le ofere garanţia independenţei şi a intimităţii.” „Iniţiativele îi aparţineau lui. absorbit de lucru. şi chiar a celor ce-l priveau special pe el: cămăşi. el hotăra în absolut toate. Eu aveam grijă de tot ce privea latura materială: piaţa. . 214. „bătăi”. Puşcariu. la teatru. nu se ridica pentru masa de prânz.. de două ori pe săptămână la cinematograf. cum se aranjează interiorul casei. Bălu. Dar îl enerva să mă plimb prin casă. ceai. Călinescu nu fuma. El stabileşte cum. 119 I. fără prea multe remuşcări a trăit câţiva ani cu V. cu ieşiri colerice.Puşcariu. nu agrea băuturile alcoolice (rar vin. După cum relatează Alice: „Viaţa noastră a fost totdeauna modestă. cum se îmbracă soţia (desenându-i şi chiar impunându-i modele de rochii). 121 I. ca un copil. 258-260. în „Revista română”. „Istoria literaturii române”. tava cu mâncare. G. 266-268. Când acesta lucra. Şi gospodăria noastră s-a despărţit în două. Avea un sistem nervos neechilibrat. Savin. Călinescu. Ne vizitau îndeosebi scriitorii.]. Încă de la început. 138-140. Călinescu era totodată un timid. atunci îşi ascunde domiciliul sau îşi dă adrese fictive. era înlocuită cu alte alimente mai uşoare”. Eram un obiect de care nu se putea lipsi. Trăiam retraşi. Dacă mâncarea se răcea. încât zgomotul peniţei pe hârtie devenea înfricoşător”119. spunând că ea reprezintă „bunulsimţ al poporului”. „îi plăcea să mă ştie lângă el. pe colaboratorii de la „Jurnalul literar”. turbat de gelozie. 138-141. Şi de făcut nu făceam mai niciodată împreună. Abia din această perioadă. scandaluri de neimaginat şi „orgii”117. El era foarte comod. p. p. neurastenic. acest lucru accentuându-se prin anii 1833-34 în urma unui surmenaj chinuitor. Vizite? Rar primeam. Dacă soţia pleca în oraş după cumpărături. dinainte stabilite”. când şi ce se serveşte la masă. Stăteam nemişcată pe fotoliu. În afară de scris. relatează soţia sa. Nu prea primeau vizite. Călare pe două veacuri. cu cât mai puţin zgomot.

p. când Ibrăileanu a devenit neurastenic. 116. s-a îndepărtat tot mai mult de soţie. inclusiv câteva plăci. Finalmente. Vlădescu 53. Şi nu sunt singurele reflecţii în ce o priveşte122. ca în cazul cumpărării unei invenţii relativ noi. A început goana după discuri. 268. pe locul primit ca zestre din partea soţiei. la îndemnul repetat al soţiei. 187 124 Corin Grosu. cantitatea imensă de scrisori schimbate între cei doi şi cu prietenii. Doar faţă de fiica sa manifesta un ataşament deosebit. care le-a dăruit un frumos apartament de trei camere în centrul Bucureştiului. Soţia avea motive de nemulţumire întrucât în birou era mare dezordine: biroul încărcat de cărţi şi reviste într-o dezordine greu imaginabilă. Îi va fi însă cea mai fidelă infirmieră. În acest context. Călinescu se decide a-şi face o casă proprie. G. fiica naturală a ministrului. Ca să nu-l tulbure în orele lui de lucru sau de somn. pentru a insista aici prea mult. paginile de Jurnal ale lui Călinescu indică şi frământări vizavi de viaţa ei: „Cu Vera am făcut o greşeală. I. dar şi multă intenţie pedagogică. iar pereţii acoperiţi cu rafturi de cărţi. cumpărat de ocazie de la un coleg de profesorat. G. spunându-i o poveste „comandată” de aceasta. Abia în 1942. Ibrăileanu îşi utiliza uneori soţia pe post de lector şi „cenzor”. însă nu a reuşit să-l potolească. sculptat. paginile de jurnal datorate Corneliei. casa în care locuia Călinescu era modestă. în „Viaţa românească”. mare şi luminoasă. până atunci fiind mereu în chirie. Nu mai aveau o viaţă comună. soţia a început să sufere de părăsirea intimităţii de altă dată. la Bucureşti. un dormitor. Ibrăileanu către P. Aici avea un imens birou. la Iaşi. 6. XVIII. Îndeosebi după fondarea „Vieţii Româneşti”. Elena circula pe fereastă – în dreptul căreia avea un taburet. la acea dată. Şi-a pierdut astfel orice încredere în sine şi a devenit timidă”. „O veşnică insomnie. Sub aspectul spaţiului de locuire. cu ferestre mari. 123 122 . cu scrum de ţigară răspândit pretutindeni. În colţuri. La „Jurnalul literar”. Casa din str. nr. o cameră mai spaţioasă (biroul lui Călinescu). Când s-a mutat în 1904 într-o nouă locuinţă. cu o insomnie permanentă. p. cu şapte încăperi. cu un enorm cornet de alamă. o bucătărie. pe neanunţate. După „dulceaţa” primilor doi-trei ani de căsătorie. frumos mobilat şi ornat cu tablouri şi Apud Ibidem. casa avea un hol. spre grădina cu vegetaţie sălbatecă.avea mania persecuţiei etc. transformat şi adaptat pentru locuit – la care ulterior s-au mai ridicat alte două încăperi. Ibrăileanu a început tot mai mult să-şi neglijeze familia în favoarea preocupărilor lui intelectuale. Deşi părea indiferent faţă de soţie. Zarifopol: „Sufăr de douăzeci şi cinci de ani de neurastenie gravă”. Mai mult chiar. cu o splendidă sobă. două sobe masive. Spiritul critic… în scrisori. Ea îi mai făcea reproşuri. a devenit spaţiul de lucru al lui Garabet. p. Prea multă afecţiune de la început. numind-o în această ipostază „zarzavagiţa lui Molière”. Manolescu-Strunga. A apărut cu el într-o zi. 1. sugerarea că totul e de învăţat. Rar petrecea în sânul familiei. dese nevralgii şi anxietăţi teribile”124. nr. în „Manuscriptum”. 1965. iar uneori seara o însoţea la culcare. 1970. cu aceleaşi preocupări. de pildă. una din camere. a devenit biroul lui de lucru şi locul de primire a musafirilor123. Zarifopol. Ibrăileanu locuia în această cameră aproape tot timpul cât era acasă. Elena a început să protesteze pentru cheltuirea iraţională a banilor. o veşnică oboseală. şi mai era şi un pat. Soţia îl menaja totuşi cât putea de mult. la vremea aceea. Cu toate acestea. Ne vom mai opri doar asupra lui Petru Comarnescu. un gramofon. Ibrăileanu era însă unul din aceia care îşi permiteau mici satisfacţii materiale. era de fapt mai vechiul grajd pentru caii de curse ai socrului său Simion Trifu – evident. mai ales după 1904. Pentru această locuinţă vezi Adrian Marino. baie şi o mică sufragerie. pe care o descria simplu şi afectat într-o epistolă adresată în 1921 lui P. jucându-se adeseori cu ea. căsătorit în 1934 cu Gina Manolescu-Pincas. camera principală şi cea mai mare. însă cu blândeţe. la un moment dat schimbă gramofonul cu unul mai mare. Amănuntele despre viaţa de familie a cuplului Blaga sunt deja mult prea cunoscute prin sumedenia de amintiri ale apropiaţilor.

în chip permanent. Dacă-ţi voi spune că trăiesc străin în mijlocul compatrioţilor mei – continua în scrisoarea adresată lui Hermann Suchier –. 126 125 . Toată lumea. în care surprinde multe din inconvenientele de a nu trăi în metropolă. Călinescu nu s-a simţit bine la Iaşi. lenea. 1977. Bucureşti. bună dispoziţie etc. niciodată. m-am încredinţat că n-aş putea locui la Iaşi. fără putinţa de a se concentra şi lucra. societăţi savante. cu atât cât am şi aici. E deschisă tuturor tentaţiilor mari şi mici. Alexandru I. I. fuge din Iaşi”127. Prin 1892. Şi eu care avusesem naivitatea de a crede că-mi găsisem perechea perfectă şi pentru totdeauna…”125. Rosetti rânduri de o mare dezamăgire că trebuie să părăsească capitala: „N-am putut găsi nici o cameră mobilată după o săptămână de căutări cu samsari. un adăpost al ordinei şi al progresului. Lipsind mai multe luni din ţară. Nu este nici măcar o odaie ca la ţară. p. Rosetti (1935-1951). n-ai să mă crezi. 76 127 Corespondenţa lui G. pentru armonie. Edit. „caraghioasă. Călinescu. alteori mă acuză de orice îi trece prin minte. De altfel. cel puţin teoretic şi probabil că şi în practică. mândria stupidă. la numai şase luni de la căsătorie Comarnescu nota în jurnalul său: „Neînţelegerile mă zgândără. murdăria. Ieşenii mi se par puţin demenţi”. dau Iaşului forma unei închisori în care trebuie să expiez niscaiva păcate strămoşeşti. 129 Scrisoare către Macedonski.. 128. Deşi duceau o viaţă mondenă şi se părea că fericirea tronează. dar nu cu el. curvărăsia. nevoia de a şede la hotel până ce-mi voi găsi o locuinţă. „Sunt foarte dezorientat. dacă n-ar face din asemenea lucruri sportul românilor”126. în „Manuscriptum”. la întoarcere Comarnescu îşi regăseşte soţia însărcinată.. făcându-l să gândească că „o asemenea viaţă nu mai e de trăit”. alteori cu iubire. III. Philippide descria oraşul unde va trăi întreaga viaţă cam în felul acesta. Al. p. au dorinţi frumoase. […] De altfel. îi făcea pe toţi să râdă. Ea e prost plătită. n-ar face din jocul de cărţi. p. Gândul meu e de a renunţa la conferinţă. ceea ce-l va determina să rupă căsătoria după numai doi ani. Ideea unei odăi cu parchet. Uneori îmi cere iertare. despre oraşele de provincie. Absolut niciodată. Eminescu. Zgomotul liniştei128. 8. atât de mult mă bântuie spiritul ei diabolic. Al.sculpturi de valoare. Philipide în dialog cu contemporanii. Simt cum uneori mă vede cu ochi indiferenţi. semicultura. săracă de spirit şi de gust”. pretenţioasă. Cred că nicăieri în Africa nu se mai găsesc astfel de spectacole. ei ar forma lesne. Aceşti oameni sunt însă blânzi şi buni. sociabilitatea intelectuală s-a manifestat prin participarea la cluburi. nesiguranţa sentimentelor ei. mai curând sau mai târziu. habitatul are o mare importanţă pentru tonusul familiar. Op. oraşul unde îşi duc viaţa cei doi membri ai cuplului are un rol important. capriciile. aici în orientul Europei. 59-60 128 În G. Duiliu Zamfirescu găsea la Focşani în 1880 o „lume de provincie”. Parcă suntem două animale în cuşcă. prin scandaluri interminabile. trimiţând lui Al. Aseară i-am spus că nu pot face nici un plan de viitor cu dânsa. În afara celei interfamiliale. în Ardeal. Sub acest aspect. Aproape de Elada. Comarnescu.. nr. ed. explicabil după ce tocmai se întorsese de la Halle: „scumpetea cea mare. cit. Nici G. Călinescu cu Al. sau cu teracotă. doar cu câteva „femei frumoase”. Un element important al vieţii de cuplu este sociabilitatea. minciuna. Rosetti. Deosebirea e că aici sunt la Bucureşti şi acolo sunt într-un infam sat. […] E intrigată şi egoistă. alteori cu duşmănie. mă fac neom […]. duplicitatea. 3. beţia. 1972. Mereu trecea prin crize conjugale. 117-128. de P. Tot sub aspectul oraşelor de provincie.]. şi este cu toate acestea adevărat. Călinescu a ţinut la Brăila o conferinţă. vierme care a pătruns până şi în măduva ţăranului. când ocupa postul de conferenţiar de estetică literară din Iaşi. lipsa completă – dar completă! – de oameni care să aibă gusturile şi năzuinţele mele. în 1948. Nu ne mai potrivim fizic. Aşa cum am sugerat deja. Aceste păcate le voi expia cu plăcere în nădejdea că copiii ori nepoţii mei vor scăpa de dânsele [. sau cu baie. conştiente de „datoriile femeii creştine. p. în 1937. dacă crâşmele Parisului. p. prin citirea de două ori pe săptămână a psalmilor lui David şi a celor 10 porunci”129.

Stamatiad. Mărţişor. Lupaş. accident. grupări profesionale sau erudite etc. naşterea unui copil. Maiorescu. de mediaţie socială şi intelectuală. femeile lipseau cu desăvârşire. din 1881 cuplul trece printr-o lungă perioadă de criză. nr. Xenopol. L. P. Multe lucruri sunt imprevizibile. Al. Masa studenţilor etc131. D. De regulă.a. o aventură extra-conjugală poate fi un seism pentru un cuplu. soţiei lui Iosif Vulcan îi face următoarea caracterizare: „inteligentă. diverse activităţi profesionale sau sociale etc. de pildă. I. al cărăr sumar se alcătuia la domiciliul lor din Bucureşti. din banii soţiei. carierei şi puterii lor. C. 31 p. unele survenind ca urmare a unor evenimente exterioare: boală. Crizele produc întotdeauna o ruptură de echilibru. Cincinat Pavelescu. De pildă.Emilian). într-un cenaclu literar. Cornelia Emilian (soţia universitarului Şt. III. de a se trece pagina”. VI. pentru alţii trec ca episoade minore. camuflată prin plecarea celor două Iulii (soţie şi fiică) la Paris. intelectualii-universitari sunt mai puţin atraşi de mondenităţi. mai multe tipuri de evenimente pot avea repercusiuni asupra unui cuplu: o dificultate sexuală. uneori Maiorescu prindea sumare aprecieri asupra femeilor prezente. Unele cupluri s-au creat încă de la început sub spectrul tensiunilor şi dezamăgirilor. una din cele mai aprige apărătoare ale drepturilor femeilor din România şi directoare a revistei „Viitorul româncelor”. Un alt tip de sociabilitate este participarea soţiilor la activităţi cultural-filantropice. 1972. de exemplu. Însă A. Ceea ce pentru unii este insurmontabil. Minulescu. T. Costin Petrescu etc. însemnă criză. Venturia I. Reuniunea de cântări şi muzică. I.Dragomirescu şi soţia Adela adunau în jurul lor. Hasdeu. cu sprâncene probabil vopsite”130. subminând serios fundamentele. M. Însemnări zilnice (1903). Tiparul Institutului de arte grafice „Dacia Traiană”. 2. Masa săracilor.). I. Gârleanu. cuminte. la 23 martie 1903. Lapedatu. Totodată.a. str. Dacă la întrunirile junimii ieşene. apoi. Dragomirescu întemeiază „Convorbiri”. Tot în astfel de activităţi au fost antrenate Adela Xenopol. să atragă numeroase şi consistente donaţii. preferând să se limiteze la câteva saloane intelectuale sau grupări profesionale în specialitatea lor: ele pot răspunde reputaţiei lor. se schimbaseră timpurile. Criza cuplurilor Nu toată lumea a trecut prin aceleaşi etape ale cuplului. În 1907. generează crize proprii fiecărui cuplu în parte. tineri scriitori precum: D. Totodată. Acest tip de sociabilitate joacă un rol foarte important. Talaz. precum Societatea Principele Mircea. cele din jurul lui Al. dând naştere unei conştiinţe sociale la un anumit grup. Lapedatu era membră sau conducea mai multe aşezăminte de acest fel. însă diverse substitute.Gramont 11. Em. iar soţia lui. Datorită diverselor aventuri şi infidelităţi ale lui B. p. la cele din str. Apoi. care a creat prima asociaţie de femei din ţară. iar în altele se adoptă tactica „de a nu se mai vorbi. 131 130 . Ana. Venturia Goga ş. în fiecare luni (între 1907-1910). P. Eugen Lovinescu ş. academii diverse. sau în aceeaşi ordine. Moldovanu. acelaşi eveniment repoziţionează atitudinile. şi Maiorescu era un spirit mult prea deschis pentru a nu accepta situaţia cu multă satisfacţie. intervenţia familiilor de origine etc. D. poate interese de T. Trecerea de la un soi de echilibru la un altul. pictorii Iser. cum ar fi cazul cenaclurilor literare (Junimea. Cerna. Matilda Cugler-Poni. Macedonski. Dragoslav. 1933. Reuniunea Femeilor Române. prin poziţiile deţinute de soţul ei. În jurnalul său. reuşind. poate şi vârsta. De pildă. când erau prezente la masă mai multe personaje importante. Rebreanu. publicate de Geo Şerban în „Manuscriptum”. M. printr-un dezechilibru. M. a avut un cuvânt greu de spus în această atitudine. se procedează ca şi cum nu s-a întâmplat nimic. 125. iubea muzica. Nanu. Dragomirescu. Sibiu. la Maiorescu acasă. numite între 1908-1910 „Convorbiri critice”. În alt cuplu. scria cronici etc. Anghel.binefacere. cuplurile diferă prin trăirea diferită a etapelor. acestea erau bine primite. organiza serate muzicale la el acasă. O binefăcătoare a tinerimii studioase: Venturia I.

În căutarea eternului feminin. p. la numai doi ani de la căsătorie ea va recunoaşte că în tot acest interval a continuat relaţiile cu mai vechea ei dragoste. autor a două volume de versuri. motiv al unei crize acute. viaţa sexuală nu coincide cu cea matrimonială.] Sau [este] de un idealism rece. „Găsesc că este ca toţi bărbaţii. oferindu-i stări de extaz. Un Evolceanu sau un Mehedinţi. Comarnescu. cred. Cocea (legătură interzisă de familie). Bălu.. având calităţile şi defectele celor de mijloc.altă natură ori speranţa transformării celuilalt au dus la ocultarea lor. În memoria Adelinei Poenaru. îmi pare câteodată că nu există nici un fel de solidaritate între noi”. „trage totul în favoarea ei. prin „inocenţa ei. dar să presupun că este într-adevăr. dar care o simt fără legătură. 134 P. acceptând această legătură. dictează. 118. Viaţa extra-conjugală Adeseori. mai bine spus singurătatea. erau. Cezar Petrescu.a. pentru a nu mai constitui stimulii necesari marii creaţii poetice. Bucureşti. „amanţi şi în restul timpului. după numai o lună nu mai ştia cum să-şi recâştige libertatea. Corneliu Baba. după douăzeci de ani de convieţuire pasiunile temperându-se. Enescu. Vladimir Streinu. p. „Caracterul lui îmi apărea de un egoism exasperant. dezvăluit surorii sale Aurelia în corespondenţa din 1931133. deşi probabil în interior suferinţa nu poate fi descrisă. soţia prim-procurorului general din Braşov. care deşi nu-mi displace tocmai. şi care găzduia în casa sa pe Blaga. M. Căsătoria este sancţiunea juridică a unei legături. rămas văduv de prima soţie. socialmente „Manuscriptum”. Arghezi. în „Manuscriptum”. Edit. aceasta din urmă are atitudini pline de aroganţă faţă de soţ. Op. s-ar fi potrivit mai bine cu mine”132. Urmarea firească a fost divorţul.]. G. Roşca. sau de-o dragoste. 135 Pentru acest moment vezi I. VI. Neglijată mai apoi de Blaga. 421-453. p. dar şi de gelozie.. D. Ion Pas. D. preferând mai curând s-o ţină sub control decât s-o transforme într-o criză majoră135. Eugenia va divorţa de preotul Mureşanu pentru a se recăsători cu filosoful şi universitarul D. tacit. proaspăt”. 1996. însă însemnările zilnice ale lui P. N. Încă din primele zile de după celebrarea căsătoriei dintre Petru Comarnescu şi Gina Manolescu-Pincas. 4/1989. La vârsta maturităţii. I. iar pe mine – notează el în Jurnal – mă consideră un fel de supus al ei. Soţia Cornelia a dat dovadă de maximă înţelegere. De altfel. Despre Adelina Poenaru vezi: Elena Cerchez. De altfel. Şeban Cioculescu. cu alte cuvinte. pe care o vizita frecvent. II. Libra. filosofic şi care nu te mişcă. Dragomirescu era „decepţia vieţii” ei. Mihail Dragomirescu.. cedează în faţa unei fete de 16 ani care. 133 Corespondenţa lui Cezar Petrescu. chiar dacă sunt dependente una de alta. şi nu are mijloace de a-şi apropia pe ceilalţi. p. fără a fi câtuşi de puţin mulţumit de rolul pe care îl ocupa el în viaţa acestei femei. puerilitatea ei. 132 . Ion Chinezu. care trebuie să accepte orice decide dânsa”. cu toată suita de suferinţe ce le-a însoţit. soţia unui preot. 177. Domniţa a însemnat stimulentul feminin în viaţa şi creaţia lui Blaga. cu delicateţe.1. 4/1989. p.. Căsătorit cu aceasta. Victor Papillian ş. Se obişnuieşte cu toate prea uşor. Pentru intervalul 1940-1944. Morala lui este «dinte pentru dinte»“. Aproape la fel s-au petrecut lucrurile prin anii 1946-1948. Dragomirescu îl caracteriza pe acesta în Jurnalul ei în termeni deloc încurajatori: „Mil este bun! dar cine ştie adevărul? Ar putea să se prefacă. Viaţa lui Lucian Blaga. când Blaga s-a simţit atras de Eugenia Mureşanu din Cluj. Viitoarea soţie a lui M. 55-60. Ionel Teodoreanu. [. Adelina a şi divorţat de Dragomirescu. cu toată dorinţa lui de solitudine. dar există şi altele. Comarnescu surprind într-un mod cât se poate de elocvent o anumită tipologie a crizelor. cit. iar copilul ce urma să se nască ar fi fost al acestuia. după 15 ani de căsătorie.. Cred că nu ştie să iubească din suflet [. 165-175. Blaga descoperă pe Domniţa Gherghinescu-Vania. străini”134. Petru Comarnescu. Lucian Blaga îşi consumase ardorile vizavi de soţia sa Cornelia. cuplu ce se va destrăma şi el peste câţiva ani. mi-a dat impresia de ceva nou.

Intervenţia judiciară este doar punctul vizibil ce le separă. şansa unei „noi vieţi” şi prin aceasta să contribuie la modificarea chiar a raporturilor sociale138. divorţul apare ca o etapă în urmărirea bunăstării şi a fericirii. Nu vom insista nici asupra numeroaselor comentarii scandaloase asupra relaţiei amoroase dintre T. cit. 1976. VI. Philippide ajunge în scurt timp de la căsătorie la neînţelegeri cu soţia. dar şi al temperamentului său. 138 C. cu pretenţii şi fără înţelegere faţă de realităţile româneşti şi faţă de Philippide. când contextul se schimbă. Al. Divorce: Chance of a New Lifetime. p. în plan personal. două microcosmosuri sociale I. dar şi prin dificultatea de a discerne între realitate şi supoziţii (bârfe). Petrovici. De altfel. nu numai înaintea căsătoriei. În fapt. 5-20 (p. În fond. Când scopurile primei căsătorii sunt atinse. Present and Future. Ca şi căsătoria.. însă Philippide avea un temperament irascibil. no. cu concepţii antifeministe. 17).importante şi active. devenită făţişă după moartea soţului acesteia. divorţul şi recăsătoria pot fi interpretate ca un indice de bună integrare socială şi de un bun „tonus” psihologic. se confruntau două modele familiale. Glick. 137 136 . Călătoreau împreună în străinătate. Brătianu). Nu este cazul aici a stabili vinovăţii. p. Datorită caracterului soacrei sale. Marital Instability: Past. A. ce-şi ieşea foarte uşor din fire. Brown. J. 32. în mod funcţional. înregistrându-se ca soţ şi soţie. subiectul constituie încă un teren „minat” prin imposibilitatea de a le „gestiona” onorabil. A. fragilitatea căsătoriilor nu se datorează direct problemelor sentimentale. Divorţul Diversele crize ale cuplului.1. E. este mult prea celebră pentru a o mai dezvolta. C. Papadopol-Calimah. Divorţul poate deveni. Deja legătura amoroasă dintre Veronica Micle. dar şi în afara ei. ci sunt expresia aspectului prometeian al reprezentărilor sociale asupra fericirii137. soţia universitarului Ştefan Micle. e drept. 32. Însă mai mult decât orice. Din această perspectivă.1. în „Journal of Social Issues”. Fox. Soţia istoricului şi publicistului Al. Utilitatea asocierii nu mai este evidentă şi este rentabil a juca o altă carte. şi Mihai Eminescu. Fără a intra prea mult în detalii asupra acestei chestiuni. primind eventualii musafiri ai familiei ca şi cum ar fi fost ai lui etc136. C. R. în vreme ce soţia şi soacra veneau dintr-o altă lume. p. Maiorescu şi Mite Kremnitz. trebuie subliniat faptul că legăturile extra-conjugale urmează legi obiective foarte diverse ce rămân a fi studiate pentru tema noastră. sursa socială a problemelor conjugale rămâne inexplorabilă. amantul frecventa constant casa lui Papadopol-Calimah. mariajul şi divorţul sunt două mijloace ce permit atingerea aceluiaşi rezultat: pacea şi armonia individuală. Divorţul poate fi foarte bine şi rezultatul faptului că obiectivele ce au dus la căsătorie au fost atinse. 66-68. oricât s-ar încerca explicarea diverselor tensiuni dintre membrii cuplului. 119-134. J. aproape că nu mai făcea nici un secret din legătura ei amoroasă cu un anume Take Anastasiu (prieten apropiat al lui I. În fond. Însă nu puţine au fost cazurile în care şi soţiile aveau o viaţă extra-conjugală. Op. mult mai tânără decât tovarăşul ei de viaţă. în cazul căsniciei lui. no. Norton. Lifetime. atunci când traiectoria fiecăruia din parteneri nu mai corespunde premiselor iniţiale. pentru că el apare ca necesar. Deşi multe din legăturile extra-conjugale ale intelectualilor au devenit publice. P. iar apoi la divorţ. tensiunea între exigenţele socio-profesionale externe şi modelele familiale sunt mereu proiectate la nivelul inter-personal: contradicţia structurală este percepută subiectiv ca o carenţă personală sau relaţională. divorţul funcţionează ca o supapă de siguranţă. M. Nu a fost un soţ comod. într-un context diferit. în „Journal of Social Issues”. 1976. chiar dacă nu este previzibil. divorţul nu este anormal. Feldberg.2.

Dar. nu pot ridica nici o obiecţie. dintr-o epistolă adresată lui T.. de nicăieri nu aflam adevărul”. Philipide în dialog cu contemporanii. [. Numai la femeia mea mă gândesc. De aceea. O singură fiinţă m-a dispreţuit. ah. Vai. După cum am auzit vrea să se recăsătorească. histerică era. soţia nu ştia nimic despre situaţia financiară. cu zel de gospodărie. Mă gândesc de multe ori să alerg după ea. De atunci nu le-am mai văzut. care întrece puterile mele. Nu-mi acorda nici o încredere. nici o milă. şi pe deasupra mai aveam şi pe soacră-mea. „Căsătoria în Orient este.. N-am crezut că m-ar putea fermeca o femeie în aşa grad. obsesiile repetate şi accesele de furie.] De atunci nimic. Am plecat la Galaţi. Ibidem. 139 140 Alexandru I. După ce ele au fugit. totul rămânea învăluit în ceaţă.. Anecdotica literară arată că incidentul care a dus la fuga soţiei lui Philippide s-a petrecut astfel: soţia şi soacra cântau la pian. Philippide a intrat în salon şi a distrus instrumentul. Însă iată ce spune şi soţia lui.. p. crezând că am să le ucid. am găsit casa pustie [. încercarea de a întemeia în Orient un cămin. iar la Karlsruhe Philippide (aflat acolo pentru divorţ) afirma că de fapt pe soacra lui ar fi dorit s-o omoare. I. care mă iubeşte. şi separarea dintre cei doi s-a produs într-un mod nu prea „intelectual”. Am fost educată într-un spirit de modă veche. Era foarte zgârcit. încât viaţa mi-a devenit amară. Soţul meu părea la început foarte mulţumit în privinţa asta. în 1896: „Vă scriu din mijlocul celei mai mari dureri pe care am simţit-o în viaţa mea. ivite imediat după sosirea noastră în România. când m-am întors. nu l-am putut ajuta cu nimic. Voi afla cu vremea. cele două femei au fugit din casă. Speriate. aruncându-l bucăţi pe geam. voi face-o. alţi bărbaţi înainte de mine cunoscuse […] şi cu toate acestea o iubesc. 46. aţi văzut-o. un singur gând am. Mi-e ruşine de mine singur. în cel mai bun caz o enigmă. Philippide merită şi ele a fi reţinute. întrucât îmi lipseşte curajul de a mă întoarce la el. să o ucid şi apoi să mă ucid şi eu”139. Am fost pe punctul de a înnebuni şi nu ştiu. Mie. „Am o grea şi nemeritată soartă ! Dacă aţi şti cu câtă încredere am cutezat să merg într-o ţară ca România. 129-130 . înainte de toate. pe copilul meu o dată măcar n-a vrut să-l vadă.] Ce nam făcut pentru dânsa! Totdeauna însă era nemulţumită. De aceea. De multe ori părăsea casa foarte bine dispus şi se întorcea morocănos”. Nu ştiu cum. Femeia m-a părăsit. în cele din urmă. „convingerea mea că pierderile trecătoare ale controlului de sine.şi religioase mult diferite. m-am preocupat. cu mintea la dânsa adorm – şi cum dorm? – şi mă trezesc. Dumnezeu să mă ierte. cu toate că uneori spunea că îşi aşteaptă de la mine salvarea”. Cine i s-ar putea pune în cale?”. Pentru moment nu sunt bine de fel. susţinea că „aş avea nişte ochi aşa de îngrozitori ca ai dracilor din iad”. Atâtea iluzii am pus în această femeie – ca Don Quijote în Dulcineea – şi atât de amorezat sunt de aceste iluzii. Orice s-ar întâmpla. dacă sunt teafăr. Pentru mine nici un cuvânt. Nimic n-o mulţumea. mai amară decât fierea. mi-a adus cea mai mare nefericire”140. „În toate privinţele am rămas nelămurită. Explicaţiile lui Al.. prietenii le-au pornit în lipsă şi. p. tocmai aceea pe care am iubit-o mai mult. am observat că felul meu de a fi german nu-i plăcea de loc. Aţi cunoscut-o. atâta răutate unde s-a putut ascunde!? Şi cu toate acestea. temător şi sobru. pe mine nu mă iubea.. enervat. Într-o zi am pierdut răbdarea şi au fugit. pentru o nemţoaică simplă. de gospodărie habar n-avea.[. care o aţâţa contra mea. numai pentru că soţul meu mi-a descris cu neţărmurită bucurie viaţa de familie germană.] Această femeie însă e o viperă veninoasă. au dus în cele din urmă la acea scenă nenorocită care m-a determinat pe 8 ianuarie să fug împreună cu mama”. Philippide le trimitea scrisori „teribile de ameninţare”. pe acela de a o căpăta înapoi. am recunoscut oglinda propriei mele case părinţeşti. dar nu pot spune minciuni şi o nevoie mă împinge să vorbesc cu cineva. ajutată de mama mea. „Nervii îi sunt precis zdruncinaţi. aşa cum a cunoscut-o în casa dumneavoastră! În cele mai mici trăsături pe care le-am păstrat în amintire. o bătrână urâtă şi răutăcioasă. într-o scrisoare trimisă lui Hermann Suchier: „Dacă domnul profesor Philippide vrea să introducă divorţul. Dar întrucât de la începutul căsniciei nu am putut câştiga nici o influenţă asupra lui. Maiorescu.

D. 1974. I. odată cu ataşamentul lui Maiorescu faţă de soţia cumnatului său. Philipide în dialog cu contemporanii. o căsătorie mai puţin reuşită a putut fi o piedică în ascensiunea unui individ. femeia a jucat de cele mai multe ori un rol important în împlinirea umană şi profesională a partenerilor. Totodată. despărţit de soţia sa Eliza (născută Galu) după aproape 30 ani. p. Philippide considera că începe „o nouă viaţă”. cum ar fi A. 140. pentru că era „sănătos ca un tun. Maiorescu amână divorţul datorită unei boli a soţiei. născută Ionescu-Quintus (la rândul ei divorţată de dr. multe din ele participând efectiv la partea de creaţie. Efectiv vor divorţa în 1887142. nr. aşadar. m-ar putea descuraja într-atât”141. în „Manuscriptum”. În jurul unui divorţ.”. Mite Kremnitz. are efecte traumatizante. Philippide mărturisea că se găseşte „ca pierdut. 136 Rodica Iovan. lecţia primului eşec îl învaţă multe: „Lămurit prin acest purgatoriu. C. Din ele unii ajung în crâşme. p. Xenopol. Deşi în perioada ieşeană a lui T. V. Xenopol. precum copierea. „putredă de săracă”. căsnicia lui cu Clara părea solidă. Al. 47 144 Ibidem. Dar în aceeaşi măsură. Livia. plin de optimism. mai putând invoca aici pe A. Nemţeanu. Şi nu sunt singurele cazuri.Al. 2. 134. recăsătorit cu Coralia Biberi. a liniştii căminului. Pentru prima dată Maiorescu se gândeşte la divorţ în 1876. „Niciodată n-am avut atâta forţă de lucru. fără curaj şi fără scop. cel mai adesea. cel mai adesea în umbra soţilor. Nu mi-am putut închipui că o femeie. În timpul procesului. şi dă dreptate lui Hesiod care spusese (în Munci şi zile) că omul trebuie să-şi ia soţie din sat de la dânsul143. iar unele. Radovici). Divorţul însă. Sunt crize în viaţa morală care fac adevărata graniţă între copilării şi bărbăţie. cuplul începe să devină fragil prin 1875. chiar dacă ruptura dintre cei doi se produsese mai înainte. „Femeia mea de acum e tocmai contrariul celeilalte. Se vede că sunt dintre cei privilegiaţi. în afara altora menţionaţi de-a lungul acestui text. la mijloc va fi sigur o muncă îndărătnică”144. renunţă la orice pretenţie în legătură cu originea socială a soţiei. „La capăt va fi poate gloria. Nu chiar nişte concluzii Aflată.Stere recăsătorit cu Aneta. Numai că în 1878 intervine în viaţa lui o altă femeie. Şansa unei noi vieţi – recăsătoria Dincolo de traumele provocate de eşecul unui cuplu. alţii în temniţi. Petru Comarnescu după doi ani etc. Femeile au ajutat soţii în munca lor. corectura. . D. 141 142 Ibidem. din Vânători-Neamţ. Densusianu divorţează după doi ani de Elena A. prin asigurarea confortului. De astă dată am nimerit-o”. E. prin asumarea muncilor mai puţin plăcute şi observabile. întreţinerea corespondenţei.Pentru Philippide se impuneau însă cel puţin două concluzii: nu-şi va mai lua soţie învăţată şi nici soacră în casă. alţii în ospiciul de nebuni. Bacaloglu. p. Ana Rosetti. Maiorescu. îşi face proiecte intelectuale. Lovinescu după 19 ani de căsnicie. frumoasă şi bună”. Rari ies oţeliţi. În plus. am devenit mai blând şi mai bun decât fusesem şi m-am hotărât să-mi expiez reaua creştere trecută prin umilinţă”. p. fiica fostului primar C. cei mai mulţi se amestecă în vulgul profan. O bună căsătorie a constituit mereu o soluţie foarte căutată. iar mai apoi până la căsătoria fiicei lor. cunoscută în epocă de Riria. Ov. Lucrează mult. 143 Alexandru I. Iar mediul intelectual e plin de indivizi în căutarea unei noi şanse. cimentată şi de existenţa unei fiice. nevasta mi-e tânără. VII. Recăsătorit în 1897 cu Lucreţia Nemţeanu. prin puţinul caz ce ar face de mine. 120-127. divorţul şi eventuala recăsătorie constituie şansa unei noi vieţi.

1. Recunoaşterea vine şi prin dedicaţiile pe care le fac soţii. Hasdeu o dedică „Scumpei mele soţii […]. cu prea puţine excepţii. p. scrisă din îndemnul său şi sub inspiraţiunea iubirii sale”. O nevastă româncă în traiul pământesc şi-n viaţa după moarte. Pentru ceea ce a însemnat această femeie în viaţa lui Blaga. Edit. Cornelia a fost mereu prezentă în viaţa soţului. reliefând mult mai pregnant rolul femeii şi dreptul ei la prezenţă în reconstrucţiile istoriografice. nr. p. pe lucrările tipărite. 148-164. p. îndepărtând momentele de deprimare. dar îmi făcea nesimţite nevoile”. P. la reuşita partenerului. L. În „Manuscriptum”. mai puţin vizibilă. Ana Macedonski a fost în timpul vieţii soţului ei o excelentă secretară. le-au editat opera etc. Bucureşti. Este suficient să luăm în mână opera acestor cărturari invocaţi până acum pentru a constata că. Aproape în orice cuplu de intelectuali.postum. întreţinând până la dispariţia ei un veritabil cult pentru poet. una din primele file poartă semnul acestei recunoaşteri. Publicând Domniţa Rosanda (1868). La numai un an de la moartea ei. ordonarea şi copierea lor. Hasdeu. Mereu şi mereu a fost un soi de „tampon” între mizeriile cotidiene şi universul blagian. descriind doar o infimă parte din tot ceea ce a însemnat ea în viaţa lui146. Socec. nr. ca autori. iar după decesul acestuia s-a ocupat cu veneraţie de recuperarea manuscriselor. această mică încercare. 176-182. Deşi în multe aspecte deficitară. Blaga obişnuia să-i dicteze Corneliei lucrările lui (poezie. 1981. o bună măsură ar fi însemnările ei zilnice145. XII. colecţiona în albume speciale tot ceea ce se scria despre soţul ei. 3. 18-19 146 145 . teatru. sintetizând şi dactilografiind în anii diplomaţiei rapoarte către ministerul de resort. soţia şi-a adus partea ei de contribuţie. Hasdeu declara că soţiei datora cea mai mare parte din succesele lui intelectuale: „Iulia mea nu numai mă mângâia la muncă. filosofie). traducând. B. scurta noastră incursiune în istoria cuplurilor din mediul intelectual românesc a evidenţiat necesitatea recuperărilor pe această direcţie. Şi nu au fost deloc singurele cazuri. 1903.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful