1.1.

Sistemul de management și componenetele sale a) Subsistemul metodologic Subsistemul metodologic este alcătuit din instrumentarul managerial și elementele metodologice de concepere, funcționare și perfecționare a celorlalte componente managerialesubsistemul decizional, informațional și organizatoric – subsistemul metodologic evidențiază la Societatea GRUP EST SECURITY SRL urmatoarele:  Sistemele de management utlizate în mică masură, în formule metodologice simplificate: managementul prin obiective, este regăsit sub forma unor liste de obiective, managementul prin bugete, este utilizat numai la elaborarea, realizarea și urmarirea bugetului de venituri și cheltuieli și mai puțin în restul acțiunilor în care acesta ar trebui să apară.  Metodele și tehnicile de management:  Ședinta: metoda raspandită, nu numai la nivelul oraganismelor participative, ci și la alte nivele organizatorice, desfășurate fie periodic, fie ad-hoc  Tabloul de bord reprezentat de situații informaționale de sinteza ce sunt valorificate de managerii de nivel mediu si superior  Diagnosticarea regasită sub forma unor analize periodice în folosul managerilor de nivel superior sau sub forma raportului de gestiune al administratorului  Delegarea –metoda ce presupune rezolvarea unor probleme de către subordonați  Metode de control  Metode de calculație a costurilor  Analiza valorii b) Subsistemul decizional Societatea Grup Est Security îl are ca asociat unic pe Cucos Alexandru. Acesta este și administratorul firmei. În cadrul societății acesta are urmatoarele atribuții:  aprobă structura organizatorică a societății;  numește și revocă, in condițiile legii, administratorul societății, comisia de cenzori, stabilește comisioanele și indemnizațiile acestora și le dă descarcare de activitate;  aprobă regulamentul de ordine interioară al societății;  stabilește competențele și responsabilitățile administratorului (administratorilor);  analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;  hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;  Modifică și aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi după aprobarea raportului administratorului și Comisiei de Cenzori; aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;  decide atât majorarea, cât și reducerea capitalului social și în privința cesiunii părților sociale;

 decide referitor la întreprinderea de noi investiții majore. programul de evidență a personalului. Hotărârea contractării unui împrumut bancar pe termen lung. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001. decide în privința modificărilor aduse actului constitutiv. 9. Aprobarea numărului și structura personalului. Tabel 5. 10.Lista documentelor elaborate de comapartimentele financiar-contabilitate Nr. restructurare economico-financiară pentru perioada 2001-2004. Informațiile sunt stocate în cadrul unor programe aplicative. 2. Aprobarea structurii orgnizatorice pentru 2010 8. precum programul de contabilitate. c) Subsistemul informațional Sistemul informațional este compus dindate și informații. Adoptarea bilanțului contabil și a raportului de gestiune al administratorului aferent anului 1999. . Lista deciziilor adoptate de către administrator ce urmează a fi analizate: 1.  hotărăște asupra modificării obiectului de activitate sau a sediului social. Crt. tehnololgizare. Aprobarea măsurilor de perfecționare a pregătrii profesionale a personalului. Aprobarea retehnologizării. Încadrarea tipologică a deciziilor administratorilor este realizată in tabelul 2. modernizare. încasare Nota de contabilitate CEC cu limită de sumă Balanța de verificare sintetică lunară Balanța analitică lunară Bilanț Tipizat Tipizat Tipizat Tipizate speciale editate de bancă Tipizat Tipizat Tipizat . 3. Stabilirea nivelului salariilor și al indemnizațiilor lunare. 4. 7. Modul în care se regasesc principalele cerințe de raționalitate este evidențiat în tabelul 4. Aprobarea înființării unui nou post de dispecer. Deciziile luate în cadrul firmei pot fi încadrate pe funcțiile managementului și funcțiunile firmei. Aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare. 6. proceduri informaționale. 5. mijloacele de tratare a informațiilor și documentele specifice utilizate.  hotărăște modalitățile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societății. Această încadrare va fi prezentată în tabelul 3. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea documentului elaborat Tipul documentului Tipizat/Netipizat Ordin de plată Dispoziție de plată. fluxuri și circuite informaționale.

organigrama și fișele de post. Regulamentul de organizare și funcționare are o structură și un conținut inedite. Crt.Tabel 6. traseu informațional specific. Organigrama este una piramidală. 2GB. financiarcontabilă. Organizarea structurală este evidențiată în documentele de formalizare a structurii organizatorice.40GHz. În ceea ce privește organizarea procesuală în cadrul societății GRUPESTSECURITY SRL se regăsesc doar 3 din cele 5 funcțiuni de bază ale întreprinderii: comercială.Laptop HP 630 cu procesor Intel® CoreTM i3-370M 2. 320GB. personal. preluând un model lansat pe piață în urmă cu câțiva ani. . frecventa întocmirii. .Lista documentelor care se indosariază în comapartimentele financiar-contabilitate Nr.Calculator HP Pro 3405 AMD Dual-Core E2-3200 2. Dotarea informatică la nivelul compartimentului financiar-contabil cuprinde:  Dotare tehnică: . particularități constructive și funcționale ale subdiviziunilor organizatorice implicate. 1 2 3 4 5 6 Denumirea documentului elaborat Proces verbal Registrul de casă Extrasul de cont Factura Statele de plată Nota de intrare-recepție a mijlocului fix Tipul documentului Tipizat/Netipizat Tipzat Tipzat Tipzat Tipzat Tipzat Tipzat Fiecare situație informațională se delimitează prin conținut.Imprimantă multifunctională HP OfficeJet 4500. 500GB HDD . elemente ce dau consistență sistemului informațional al componenetelor procesuale și structurale ale societății.4GHz. AMD Radeon HD 6370M 512MB . specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhicfuncțional. număr de exemplare. A4  Aplicații informatice: Program informatic pentru salarizare şi personal Program Informatic Contabilitate / Facturare Program pentru evidență parteneri/clienți d) Subsistemul organizatoric Această componentă managerială se regăsește sub forma organizării procesuale și organizării structurale. 2GB. respectiv regulamentul de organizare și funcționare.

ele realizează cel puţin minimul necesar bunei funcţionări. atât pentru manageri. Şedinţele de informare sunt realizate la solicitarea directorului general. din care: . În concluzie. delegarea şi într-o masură mai mica lista de obiective. adică analize economico-financiare realizate la solicitarea directorului. se disting unele elemente ale managementului regăsite de exemplu sub forma bugetului de venituri şi cheltuieli. Nici o metodă sau tehnică utilizată nu respectă o etapizare recomandată de ştiinţa managementului.2. Printre cauzele care determină aceasta situaţie se numără: lipsa unei strategii . evidenţiindu-se şedinţa. Firma dispune de 7 compartimente. şedinţe decizionale şi eterogene. Ca metodă de management.Analiza sistemului de management 1. aşa cum se desfaşoră.Fișele de post sunt elaborate. însă. pe lângă metodele de management folosite. iar caracterul empiric al metodelor manageriale este predominant. metodele şi tehnicile de management utilizate în societate nu reprezintă punctul forte al acesteia. Pe lângă acestea se regăseşte într-o formă mai simplificată diagnosticarea. Analiza subsistemului metodologic Din analiza instrumentarului managerial folosit la Societatea Grup Est Security şi a elementelor metodologice pe care se bazează utilizarea sa rezultă cateva concluzii: Din punct de vedere cantitativ. de la superior la subordonat. În funcţie de scopul lor.5 compartimente funcționale . În cardul instrumentarului managerial. delegarea este folosită curent de la nivele ierarhic superioare către cele inferioare. Nu sunt utilizate metode şi tehnici evoluate.2 compartimente operaționale după cum urmează: Compartimente funcționale:  Resurse umane  Facturare  Logistică  SSM  Centralizare date Compartimente operaționale:  Dispeceri  Echipaje de intervenție proprii 1. numărul de metode de management la care se apelează în mod curent este foarte mic.2. şedinţele se împart in şedinţe de informare. cât și pentru executanți.1. Atât metodele cât şi tehnicile de management folosite la Societatea Grup Est Security nu satisfac exigenţele managementului în adevăratul sens al cuvântului.

cu unele variabile necontrolabile. Activitatea mangerilor se desfaşoară fără cunoaşterea elementelor teoretice ale mangementului prin obiective.tactice (70%). De asemenea. actul de decizie este mult mai simplu . bugetele trebuind a fi urmarite. aceasta nu înseamnă că ne aflăm în faţa unui sistem de obiective corect fundametat. de la lansare spre execuţie pe fiecare centru de gestiune. Din analiza activităţii managerilor deducem faptul că aceştia işi desfaşoară activitatea decizională în conformitate cu diferite criterii.clare în domeniu. existenţa unei liste de decizii insuficient detaliată şi elaborată imparţial. acest interval de timp variază funcţie de cât de acută este problema pentru care se ia decizia. managementul prin bugete nu este stucturat corespunzator. prin bugete sau prin excepţii. pentru că în acest caz nu exstă mai multe centre de gestiune.aleatorii şi periodice.în exclusivitate multicriteriale. deciziile sunt luate de organul în a cărei competenţa intră.incerte (30%). printre acestea neexistând sau existând în proporţii forte reduse criterii mangeriale. lipsa unor priorităţi în abordarea decizională. Acest lucru este relativ greu de realizat la nivelul Societăţii Grup Est Security. pentru eşalonul superior (80% aleatorii. devenind astfel eficiente. În felul acesta. ele referindu-se la majoritatea componentelor procesuale şi structurale ale firmei. cu variabile controlabile si anticipare cât mai exactă a rezultatelor . am remarcat orientarea decizională a conducerii acesteia spre o mai bună poziţionare a întreprinderii în mediul concurenţial specific. în sensul abordării problemelor decizionale intr-un context mai larg. De asemenea.2. unele chiar de ordin personal.2. Din punct de vedere tipologic se remarcă existenţa unor ponderi ridicate a deciziilor: • după orizontul de timp și influența asupra firmei: . în special cele referitoare la piaţă • după numărul de criterii decizionale: . deciziile sunt destul de dense. utilizarea insuficientă a instrumentarului managerial evoluat. 1. aceasta trebuie luată într-un interval de timp optim. criza economico-financiară. Cu toate acestea.integrală – pentru toate deciziile adoptate În procesul de fundamentare a deciziilor nu se regăseşte nici o metodă decizională fundamentată matematic cum ar fi metoda Electre. dat de mediul ambiant naţional • după frecvenţa adoptarii: . 20% periodice) • după amploarea competenţelor decidentului . Pentru ca o decizie să devină eficientă. Analiza subsistemului decizional În primul rând. Chiar dacă la nivelul societăţii există o listă de obiective. competenţa mangeriala insuficientă. metoda arborelui decizional etc.certe (70%). Lipsa preocupării la nivelul mangerial pentru dezvoltarea acestui domeniu duce la existenţa unor mari neajunsuri ce pot fi îndepartate numai prin reproiectarea componentei metodologice. Cand avem de luat o decizie legată de o problemă curentă. cu intervale de timp şi influente directe ale unor componente procesuale şi structurale de mare importanţă în economia firmei • după natura variabilelor implicate: . deciziile işi ating în general scopul pentru care sunt luate.

de analiză. înregistrare şi prelucrare a informaţiilor. Analiza acestuia se axează pe aspectele metodologice. în cazul în care ne confruntăm cu o situaţie inedită.  Analiza prin prisma unor principii de concepere și funcționare a sistemului informațional Scoate în evidență atât atuurile cât și disfuncționalitățile actualului sistem informațional. Eficienţa luării unei decizii se reflectă atât în acurateţea formulării ei cât şi în completitudine. situație ce întârzie transmiterea acestora către decidenți sau executanți în timp util. Trebuie facută precizarea că acestea nu sunt conturate pe compartimente funcţionale şi operaţionale. ci la nivel de document. Analiza subsistemului informaţional Componenta majoră a întreprinderii. în mare parte manuale. sistemul informaţional este principalul furnizor de informaţii. actul decizional devenind mai complex. prin fluxuri și circuite informaţionale este foarte variată. În ultima perioadă. a aplicării. criteriile de decizie se multiplică şi se complică. decidentul. ponderea aplicațiilor informatice a crescut. unde se prezintă „dosarul sistemului informational” şi cuprinde:  Informaţii vehiculate în sistem Gama informaţiilor care circulă în prezent. De asemenea. Existenţa unui ROF necorespunzător şi a altor documente scrise cu referire la sistemul informaţional face imposibilă existenţa unor proceduri coerente de culegere. de la emiţători la beneficiari. fapt ce permite orientarea spre informatizarea completă a proceselor de management și de execuție.3.2. ceea ce denotă o anumită preocupare a conducerii pentru reducerea volumului de muncă . Dacă ne referim la subsistemul informaţional specific activităţilor financiar-contabile.  Mijloace de tratare a informațiilor Sunt. precizarea lor. fără de care nu pot exista si funcţiona celelalte subsisteme. reglementarea lor internă nu se regaseste în nicio decizie sau document organizatoric. prin care se asigură fundamentarea deciziilor precum şi a acţiunilor necesare pentru aplicarea acestora. este reflectată de fluxurile şi circuitele informaţionale. rezultă:  Majoritatea ducumentelor şi situaţiilor informaţionale se realizează pe formulare tipizate.de efctuat.Tabelul 5 este edificator în această privință. situaţie ce este reclamată de o mulţime de documente informationale.  Fluxuri si circuite informationale „Traseul” parcurs de informaţiile regasite în diverse documente. data adoptării lui. la care să se alinieze toate componentele structurale. O decizie ar fi completă în cazul în care ar fi menţionat obiectul decizional. locul aplicării şi responsabilul cu aplicarea deciziei. modalitaea de realizare a lui. 1.  Proceduri informaţionale Sunt de regulă precizate în situaţiile informaţionale în sensul unor algoritmi de calcul.

1.2.  analiza prin prisma principiilor de concepere și funcționare a structurii organizatorice. crt. însă aceste informaţii sunt indispensabile continuării procesului productiv sau adoptării unor decizii. Acest aspect trebuie privit din două puncte de vedere: acoperirea cu personal a respectivei componente procesuale și structura socio-profesională a personalului. de către directorul general. Analiza prin prisma posibiliăților de realizare a obiectivelor fundamentale și derivate Pentru perioada următoare. structurată astfel:  analiza prin prisma posibiliăților de realizare a obiectivelor fundamentale și derivate.  analiza încadrării cu personal. nu pe compartimente. însă majoritatea se întocmesc de mai multe ori pe zi atunci când apare o anumita cerinţă Volumul de informaţii este de cele mai multe ori mediu sau mic.  analiza unor documente de formalizare a structurii organizatorice. Se realizează la nivelul întregii societăți. Activitatea constă în principal în asigurarea condițiilor adecvate desfașurării muncii(trebuie să avem în vedere faptul că muncile în societate se desfasoară în mediul ambiant. Nu există la această societate. Activitățile care se desfășoară într-o societate se pot âncadra pe mai multe categorii: Nr.4. Analiza subsistemului organizatoric Analiza acestei componente manageriale se realizează dupa o metodologie specifică.  a celor care întocmensc aceste documente şi o oarecare standardizare a purtatorilor de informaţii. Aprovizionarea se desfasoară sub stricta îndrumare a 3 4 Marketing Aprovizionare (asigurarea si . Societatea Grup Est Security și-a propus atingerea mai multor obiective: ăn primul rând creșterea eficienței și a profitului și în al doilea rând creșterea competitivității pe piață.  analiza conceperii și funcționării unor componente primare ale structurii organizatorice. Analiza prin prisma posibilităților de realizare a obiectivelor fundamentale și derivate se axează în cazul acestei societăți pe dimensiunea umană a structurii organizatorice. indiferent de condițiile meteorologice) și în elaborarea de fișe de post sau organigrame. Frecventa întocmirii documentelor diferă de la caz la caz. 1 2 Activitatea Previzionare(elaborare de strategii si politici globale) Organizare manageriala Situație în actuala structură organizatorică Nu se ragăsește în activitatea societății.

iar metoda cea mai folosită de motivare este cea materială. Această activitate se desfașoară în limita posibilităților financiare și a navoilor existente. activitatea în sine neregăsinduse independent.cu colaborarea contabilului șef și cu ajutorul muncitorlior. de climatul concurențial al pieței pe care iese societatea. Această activitate este realizată de secretariatul societății. iar cea contabilă este bine dimensionată. desfasurandu-se in conformitate cu normele contabile in vigoare. Activitatea se materializează în contribuțiile la asigurările sociale și în protecția muncii.gestiunea resurselor materiale) 5 6 Bugetare Financiar-contabilă 7 8 Control financiar de gestiune Relații cu publicul 9 Selecția și încadrarea personalului Evaluarea și motivarea personalului Formarea și perfecționarea personalului Protecția salariaților Investiții 10 11 12 13 președintelui socității. Ținând cont de mediul ambiat. Se realizează în cadrul departamentului financiarcontabil. Nu există la nivelul societății. În multe cazuri personalul nu satisface cerințele postului respectiv sau cele impuse de realizarea scopurilor. această activitate nu există independent. Deciziile privind acest domeniu sunt luate de conducerea societății. Investițiile se fac în general în sisteme de supraveghere. . nu există independent. și implicit a celei organizatorice. Concluzia acestei analize este că există foarte puține activități solicitate de realizarea sistemului categorial de obiective și că lipsesc multe activități foarte importante sau se desfașoară în cadrul altor departamente. antiefracție si antiincendiu. Activitate inexistentă din punct de vedere organizatoric Cea financiară are caracter administrativ. este necesară refacerea sistemului de mangement al societății. Evaluarea personalului se face in funcție de rezultatele obținute. Din punct de vedere organizatoric.

Orientarea managementului societăţii spre noi pieţe şi asigurarea unei calităţi care sa raspundă cât mai bine exigenţelor acestora . 1 Identificarea cauzală a principalelor puncte forte Puncte forte Termen de comparaţie Realizarile înregistrate în anii anteriori Cauze Efecte -Creşterea economică şi comercială a firmei -Îmbunatăţirea imaginii pe piaţa internă. Nr. -Asigurarea premiselor necesare pentru respectarea corelaţiilor dintre principalii indicatori economici şi pentru creşterea profitului 3 Înregistrarea unei dinamici accelerate a productivităţii muncii. Crt . iar dinamica acesteia a fost ascendenta Respectarea relaţiilor principale dintre obiectivele. în intervalul de timp analizat 4 Ponderea foarte ridicată a deciziilor integrale(100%) Cerinţe ale managementul ui ştiinţific Cerinţele impuse de funcţionarea firmei in condiţiile economiei de piaţa 5 Regăsirea majorităţii activităţilor necesare realizării obiectivelor. în pofida dimensionării procesuale şi umane insuficiente a unora din acestea -Crearea premiselor necesare pentru promovarea unor sisteme orgaizatorice flexibile. fondul de salarii.I. respectiv rezultatele obţinute. în perioada investigată ICa>IFs>INs si IW>IS 2 Dinamica înregistrata de cifra de afaceri. în ciuda Intensificăriii concurenţei Situaţia economicofinanciar este de ansamblu pozitivă. intensivă a proceselor de muncă -Accentul pus pe latura calitativă a proceselor de muncă -Menţinerea în cote rezonabile a numărului de salariaţi -Creşterea numărului serviciilor oferite -Asumarea responsabilitatilor de catre manageri. productivitatea muncii şi salariul mediu Nivelul înregistrat în anii analizaţi .Promovarea unui management dinamic -Dinamica ascendentă a indicatorilor de volum şi eficienţă avuţi în vedere în aceste corelatii -Orientarea spre latura calitativa. în sensul că firma a înregistrat profit în perioada investigata. -Orientare pe termen lung -Orientarea managementului spre performanţă -Intensificarea concurenţei în domeniul producţiei şi comercializării de echipamente industriale -Asigurarea premiselor economice necesare obţinerii de profit şi a unor niveluri pozitive ale ratelor rentabilităţii -Consolidarea economică şi comercială a întreprinderii. dinamice -Asigurarea unor condiţii de ordină şi disciplină .

cu adevărat performant Cauze -Lipsa unor priorităţi în abordarea decizională şi acţională a problemelor cu care se confruntă domeniile conduse Efecte -Apare posibilitatea unor evoluţii contradictorii ale firmei din punct de vedere economic -Asigurarea unei dimensiuni predominant operaţională a managementului -Existenţa unui sistem de management ineficient în ansamblul său -Funcţionarea la parametri inferiori ai previziunilor managementului prin bugete -Adaptarea dificilă a întreprinderii la cerinţele şi exigenţele pieţei Dificultăţi în fundamentarea deciziilor strategice şi tactice Lipsa unor strategii şi politici realiste.II.Amplificarea caracterului experimental al managementului . Nr.Atitudine contradictorie faţă de management şi rolul său din partea personalului de conducere .Insuficienţa personalului cu studii superioare . Crt.Grad redus de fundamentare a deciziilor . centrate pe studii de piaţă.Amatorismul proceselor de management . studii de diagnosticare şi previziune macroeconomică 2 Deficienţe metodologice în conceperea si funcţionerea sistemului de management şi a componentelor sale Metodologia de reproiectare a managementului firmei -Insuficienţa cunoaşterii acestor aspect metodologice de către cei implicaţi în derularea unor astfel de demersuri -Insuficienţa de delimitare şi dimensionare procesuală a unor componente structurale ale firmei -Amatorismul unor manageri în exercitarea proceselor de management -Dotare tehnică în domeniu deficitară -Existenţa altor priorităţi în ceea ce priveşte derularea activităţilor firmei -Insuficienta implicare a managerilor in rezolvarea problemelor specifice firmei .Greutăţi în adaptarea la noile condiţii ale pieţei .Deficienţe în management 3 Grad încă redus de informatizare a managementului firmei Cerinţele managementului firmei 4 Lipsa unui sistem de obiective în care să fie implicate toate componentele procesuale Cerinţele managementului ştiinţific 5 Structura nefavorabila a personalului Cerinţele economiei de piaţă Cerinţele mangementului ştiinţific .Elemente motivaţionale insuficient de atractive pentru personalul cu studii superioare . 1 Indentificarea cauzală a principalelor puncte slabe Puncte forte Termen de comparaţie Cerinţele managementului strategic.Lipsa unor priorităţi în abordarea problemelor cu care se confruntă managerii .Atenţie redusă acordată obiectivelor .

3 Cresterea profitului 4 5 6 Imbunatatirea activitatilor comerciale Remodelarea de ansamblu a managementului societatii comerciale si a principalelor sale componente Motivarea salariatilor Inregistrarea unei dinamici superioare a profitului comparativ cu dinamica cheltuielilor. a ciferi de afaceri Marirea portofoliului de clienti Insuficienta constientizare a rolului managementului in eficientizarea firmei Cresterea cifrei de afaceri si implicit a profitului O mai buna valorificare a unor rezerve de crestere a eficientei Elementele motivationale atractive Valorificarea eficienta a unor rezerve de amplificare a eficientei . 1 Reducerea cheltuielilor 2 Perfectionarea sistemului demanagement din cadrul firmei. Recomandare Crt. Formularea recomandărilor Cauze vizate Incheierea unui contract pe termen lung și pentru cantitati mai mari cu furnizorii de echipamente. Obtinerea deavantaj concurential pe piata interna Stabilirea unor prioritati in abordarea decizionala si operationala a problemelor cu care se confrunta managerii din intreaga firma Cresterea cotei-parte de piata ocupata de firma Observații Nr.III. obtinand astfel o reducere semnificativa Atitudinea contradictorie fata de management si rolul sau din partea personalului de conducere si executie Eficiențe așteptate Obtinerea unor preturi rezonabile la vanzari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful