You are on page 1of 2

Evangelism for Eastern Europe

_____4470 Pardee, Dearborn Hts., MI 48125 USA____ _____Tel. (248) 524-0220 ---Fax (248) 274 0240_____
_____ Cel: 248 981 4221 E-mail: EVANGFEE@AOL.COM____

________Pastor: Ioan Johnny Buia - Coordinator_______ _

ÎNTOARCERE ...Îi voi tămădui ara. " (2 Cro 7:14) Templul lui Solomon era, în sfârşit, gata. Munca a 70.000 de muncitori, 80.000 de tăietori de piatră şi a 3.600 de supraveghetori a luat sfârşit. Anumite por iuni din interior erau poleite cu aur curat. Pietrele pre ioase încrustate străluceau. Chivotul Legământului îşi avea locaşul în Sfânta Sfintelor. Doar prezen a lui Dumnezeu lipsea. Aşa că Solomon se roagă: "Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul Tău de odihnă.." (2 Cro 6:41). Şi cum a răspuns Dumnezeu? "...slava Domnului a umplut casa" (2 Cro 7:1). Poporul a căzut cu fa a la pământ declarând: "...Căci este bun, căci îndurarea Lui ine în veac!" (2 Cro 7:3). După 15 zile de sărbătoare, Solomon s-a retras la palatul său. Dar Dumnezeu nu a terminat de vorbit. Dumnezeu cunoaşte tendin a noastră de a uita binecuvântările Lui şi de a urma propria noastră cale. Priveşte în jurul tău. Condi iile care au precedat căderea fiecărei civiliza ii se găsesc aici. Poate fi ara noastră salvată? Da! De cine? Dumnezeu a spus: (1) "Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu ..." Trebuie să ne întoarcem de la auto-promovare la promovarea lui Dumnezeu. (2) "... se va smeri şi se va ruga” Trebuie să ne întoarcem de la încrederea în for ele proprii la încrederea în Dumnezeu. (3) "... va căuta Fa a Mea...". Trebuie să ne întoarcem de la calea noastră la calea lui Dumnezeu. (4) "...se va abate de la căile lui rele” Trebuie să ne întoarcem de la auto-tolerare la autoexaminare. Când ne va vindeca Dumnezeu ara? Când poporul se va întoarce la El!. Biblia î i spune că ai luat-o in direc ia greşită, este timpul să o apuci în direc ia bună. Ce se poate face? Poporul lui Dumnezeu poate aduce o schimbare! Iar schimbarea începe cu tine! Abia apoi vine iertarea, vindecarea şi binecuvântarea. READING, PENSYLVANIA. În week-endul din 11 ianuarie, în biserica noastră, Bethay Romanian Church of God, a avut loc un serviciu special în cadrul căruia a fost ordinat în slujba de diacon fratele Dănu Coman, iar fratele Ştefan Recalo a fost promovat în slujba de prezbiter. La această sărbătoare au participat din partea confesiunii Church of God fratele Dennis McGuire, episcopul administrativ al bisericilor româneşti din confesiunea Biserica lui Dumnezeu, împreună cu so ia

sa, De Rosa; fratele Lazăr Gog şi fratele Johnny Buia. A fost o sărbătoare deosebită prin faptul că Duhul Sfânt a călăuzit serviciile care au avut loc. Începând cu seara de vineri au avut loc adunări în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit cu putere. În ciuda vremii de iarnă fra ii şi surorile au venit la adunare bucurându-se de minunata părtăşie pe care prin harul Domnului am avut-o. În special Duminică diminea a prezen a Duhului a fost manifestată din plin. Atât fratele McGuire cât şi fratele Buia care-l traducea au fost copleşi i de puterea Duhului Sfânt astfel că după doar zece minute de predică Duhul lui Dumnezeu a întrerupt predica şi au avut loc rugăciuni fierbin i la care toată adunarea a răspuns cu lacrimi de bucurie. Ca laudă la adresa Domnului Isus vă aducem la cunoştin ă că la rugăciunea fra ilor păstori, fratele Petru Avram a fost vindecat de diabet. Apreciem mult vizita fra ilor care ne-au vizitat şi dorim ca Domnul să le răsplătească efortul şi dragostea. (pastor Simion Avram)

(rândul 1) Ilie Recalo, Ştefan şi Hafia Recalo, Valentina şi Daniel Coman, Mihail Chochlan, Ionică Recalo. (rândul 2) Dr. Dennis McGuire, Ionică Buia, Nic Fră ilescu. (rândul 3) Ilie Recalo jr, Florin Pupăză, Matei Molnar, Simion Avram, Lazăr Gog, Samuel Mangiac, Nicolae Paşa ZIUA NA IONALA DE RUGĂCIUNE pentru ROMANIA (duminica 22 februarie) Este al cincilea an consecutiv cănd credincioşii se unesc, fiecare in bisericile locale, cu scopul unic – apropierea de Dumnezeu - în rugăciune pentru binecuvântarea poporului român! Rugăciunea Tatăl nostru este tema în 2009.

Imagina i-vă o Românie aparte în care în cel putin 1000 de biserici, de diminea a şi la lăsarea serii, credincioşii înal ă cu putere rugăciunea : Doamne, binecuvintează România ! Din 2006, românii afla i peste hotare au ales să fie în rugă cu noi pentru ara tuturor românilor… Să ne rugăm pentru ca: România să devină o ară creştină, nu doar să se declare. România să Îl recunoască pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal. Preşedintele ării să fie şi un om al lui Dumnezeu. Guvernul să fie o institu ie care să se bazeze pe Biblie în luarea deciziilor. În Parlamentul şi Camera Deputa iilor Adevărul şi Dreptatea să se distingă zilnic. Prefecturile ării să orânduiască lucrurile conform Bibliei. Primăriile să fie locuri în care Dumnezeu să nu fie făcut de ruşine. Pastorii, preo ii, prezbiterii şi al i slujitori să fie oameni călăuzi i de Dumnezeu. Bisericile să trăiască în Adevărul Bibliei. Să ne mărturisim păcatele personale. Să mărturisim păcatele na iunii şi să cerem vindecare. România să aibă o presă curată. Invă ământul să fie la înăl imea cuvenită. Economia ării să fie în creştere, bazată şi pe morala creştină. Doamne ajută ! ( Bisericile Evanghelice din România etc) RAPORT LUNAR, RM-VÂLCEA Mu umesc lui Dumnezeu care mi-a dat harul şi luna aceasta să lucrez în biserica Sa şi pentru lărgirea Împără iei Sale. Vă mul umesc şi dvs. pentru sprijinul financiar acordat şi luna aceasta. Şi în această lună am lucrat în localita ile Rm.Valcea, Dângeşti, Cernişoara şi Mădulari şi pe lângă lucrarea aceasta am supravegheat lucrarea din Jude . Lucru meu a fost mai mare în Rm-Valcea şi în Dângeşti. In luna aceasta am lucrat şi din punct de vedere, al costruc iei clădirii bisericii din Cernişoara, am fost în două săptămâni acolo şi am lucrat eu şi un frate. In Biserica din Rm.Vâlcea două persoane şi-au exprimat dorin a că vor să se boteze şi noi am început cateheza cu acele persoane. In Dăeşti o soră vrea să înceapă o casă de rugăciune unde să se poată strânge fra ii şi al i oameni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, în Rm-Vâlcea continuăm să strângem fonduri pentru cumpărarea unei case de rugăciune şi vă rog să ne ajuta i şi dumneavoastră în această direc ie. Una din probleme este locul, noi nu găsim deocamdată locul care ar fi cel mai potrivit pentru această lucrare pe care Domnul ne-a pus să o facem şi bani care nu sunt suficien i, pentru că pre urile la terenuri şi case s-au ridicat foarte sus. Vă sus in în rugăciune pentru ceea ce face i. Domnul săşi înmul ească harul Său fa ă de voi . (P-Ev.Ghi ă Ganea.)

FELDRU, B-N. In februarie 2008, familia Pralea Favista şi-a pierdut casa datorită unui incendiu. Au rămas doar cu hainele pe ei. So ul este bolnav. Au ce mânca şi ce îmbrăca dar locuiesc, cu multe greută i, în beci. Să-i ajutăm pe sfin i când sunt în nevoie (Ro 12:13 şi Prov. 3:27) Tel: 01140 263 374 571 (IJB) TICHILEŞTI, TULCEA ...”Pace fra ilor, şi dragoste împreună cu credin a, din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Cristos!” Ef 6:23... Vin înaintea dumneavoastră cu o cerere pentru colonia de leproşi din TICHILEŞTI. Avem nevoie de bani pentru cumpărarea de pansamente sterile. Întrucât nu sunt bani, pansamentele care se folosesc pentru diferite răni se spală şi se folosesc din nou. Acest lucru nu este igienic. Mă rog ca Domnul să vă dea o inimă deschisă pentru a putea ajuta aceşti oameni în nevoi... Vă mul umesc pentru efortul care a i făcut şi ve i face în sus inerea mea, a celor în nevoi, şi a multor altor fra i din câmpul Evangheliei. Cu mul umire, Virgil Trandafir.
CONSTAN A Vă binecuvântăm în Numele Domnului de la Comunitatea Regională Penticostală Constan a. Vă dorim să ave i bucurii şi împliniri depline în umblarea cu Hristos. Să fi i sănătoşi şi să rodi i aşa cum este plăcut Mântuitorului nostru. Vă mul umim pentru sponsorizările ce le face i pentru lucrătorii din Via Domnului de pe meleagurile Dobrogiei. Fi i binecuvanta i! Cătălina Ene, secretara CRPC În această ultimă lună din anul 2008 am avut ocazia sa privesc cum Dumnezeu a lucrat în acest an atât în via a mea personal cât şi în via a bisericii de aici. Pot să spun că a fost cel mai greu an pentru mine de când am intrat în slujire dar totodată şi cel mai binecuvântat an. De asemenea mi-am dorit să închei acest an prin al prezenta pe Isus Hristos la tot mai mul i oameni din localitate. Dumnezeu mi-a oferit această ocazie minunată odată cu sărbătorile de iarnă cand l-am vestit pe Domnul Isus prin colinde . Dumnezeu a lucrat la inima celor pe care i-am colindat, am putut să văd cum unii oameni aveau lacrimi în ochi când le vesteam pe Hristos. Am rămas impresionat de reac ia acestor oameni fa ă de Evanghelie, şi m-am întrebat de ce abia acum oamenii pot asculta mesajul Evangheliei. Mi-am dat seama că aceşti oameni în tot anul nu au putut vedea şi auzi decât despre tradi ii, datini şi obiceiuri care sunt niste obstacole în calea credin ei şi tot odată aceste lucruri îi in departe de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Îmi doresc ca în anul 2009 să mă rog mai mult cu biserica pentru oamenii din localitate pentru ca Dumnezeu să îndepărteze orice obstacol din inima oamenilor şi astfel să vină la credin ă având o întâlnire reală cu Domnul Isus Hristos şi primind mântuirea Sa, care este darul fără plată a lui Dumnezeu. Domnul să vă încununeze anul cu bunătă ile Sale şi să-Şi reverse belşugul peste voi şi familiile voastre. (psalm 65:11). Lega i în Hristos, Ionel Druga, Lumina Constan a