c

mudUs;
vz; - 3/95> 2-MtJ njU> = fpU\;zh efH kJuthapy;> nrd;id-600095.
Tel: 23782333 Mobile: 9444156335. Email: aranarul@yahoo.co.in

gj;jhk; Mz;L
Ntj rpthfk Guhz ,jpfhr Njhj;jpu rhj;jpu irtrkaf; fUj;juq;fk;

jpUKiw ,ir Muhjid tpoh
miog;gpjo;

md;GilaPH!! mudUs; gj;jhk; Mz;L jpUKiw ,ir Muhjid tpoh> tUk; 03-06-2013 jpq;fs; Kjy; 14-06-2013 nts;sp Kba gd;dpuz;L jpdq;fs;> fhiy 8-00 kzp Kjy; ,uT 8-00 kzp tiu> nrd;id jkpopirr; rq;fk; ,uh[h mz;zhkiy kd;wj;jpy; ntFrpwg;ghf eilngwTs;sJ. Kjyhk; ehs; 03-06-2013 jpq;fl;fpoik kjpak; 12-00 kzpastpy;

= fhQ;rp fhkNfhb gPlhjpgjp [fj;FU G+[;a= [Nae;jpu ru];tjp = rq;fuhrhupa Rthkpfs;
vOe;jUsp tpohtpidj; Jtf;fpitj;J Mrp toq;fpaUSthHfs;. epiwT ehs; 14-06-2013 nts;spf;fpoik fhiy 10-00 kzpastpy;

mtHfs;

jpUthtLJiw MjPdk; 24-MtJ FUkfh re;epjhdk;

=y= mk;gythz Njrpf gukhrhupa Rthkpfs;
,t;thz;L rpwg;Gj; jpUKiw tpUJ ngWgtHfs;

mtHfs;

vOe;jUsp epiwTehs; tpoh Mrp toq;fpaUSthHfs;.

“jpUKiw nrQ;nrhw; ftpkzp” tpUJ ngWgtH NguhrpupaH>jpU.k.Nt.gRgjp “gz;zpirf; fyhepjp” tpUJ ngWgtH Fle;ij.jpU.nt.yl;Rkzd;
gd;dpU jpdq;fSk; khiy 05-00 kzp Kjy; 06-00 kzp tiu

“jpUtpisahlw; Guhzk;” njhlH tpupTiu eilngWk;. epfo;j;JgtH: nre;jkpo; muR> jpU. K.rptf;FkhH M.E., mtHfs;.
md;gHfs; midtUk; gd;dpuz;L jpdq;fSk; tpohtpw;F tUif je;J rpwg;gpf;f Ntz;LfpNwhk;. 5/4/2013 nrd;id - 95 rhkp.jz;lghzp ];jhgfH – mudUs; rgh. rz;KfRe;juk; B.A., jiytH – mudUs;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful