P. 1
Curs Autocad Basic

Curs Autocad Basic

4.5

|Views: 2,071|Likes:
Published by flomanea

More info:

Published by: flomanea on Mar 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Sections

Sisteme de coordonate.

SISTEMUL DE COORDO ATE U IVERSAL WCS( world coordinate
system)
– este un sistem de axe de coordonate rectangular, având originea în
colţul stânga-jos al ecranului, axa OX orientată spre
dreapta, axa OY orientată în sus, axa OZ
perpendiculară pe OX , OY şi având sensul dinspre
ecran spre utilizator.

SISTEMUL DE COORDO ATE DEFI IT DE
UTILIZATOR UCS (user
coordinate system) – originea
şi direcţiile axelor X,Y,Z pot fi mutate, rotite sau
chiar aliniate cu obiectele desenului, axele rămânând
perpendiculare între ele. Comanda UCS permite
poziţionarea originii sistemului de axe oriunde în
planul bidimensional sau tridimensional, alegând
punctul faţă de care se raportează desenul.

Comanda UCS
• Origin - specifică o nouă coordonată X,Y sau Z a
punctului origine;
• 3point - permite stabilirea axelor X, Y prin
specificarea originii şi a unui punct pe fiecare
axă;

• OBject - defineşte un sistem de coordonate pe

baza unui obiect selectat;

Bara de instrumente corespunzătoare comenzii UCS

• Z - roteşte axele X,Y în jurul axei Z;
• Prev - determină revenirea la sistemul UCS anterior. Se pot reface ultimele
10 UCS folosite;
• Restore – reface un sistem UCS denumit anterior;
• Save – stochează sistemul UCS curent, folosind numele specificat.

• Del – şterge un sistem UCS stocat;
- stabileşte ca şi sistem UCS curent sistemul WCS.

Comanda UCSICO
• On - activează pictograma UCS;
• OFF – dezactivează pictograma UCS;
• All – aplică modificările pictogramei UCS în toate ferestrele de
vizualizare;
• Noorigin – afişează pictograma UCS în colţul stânga–jos al ferestrei de
vizualizare;
• ORigin - afişează pictograma UCS în punctul (0,0) al sistemului UCS

curent.

În AutoCAD există patru modalităţi de introducere a coordonatelor unui
punct.
Utilizarea coordonatelor absolute : sunt măsurate totdeauna faţă de
origine(0,0,0), se introduc de la tastatură, scriind valorile pentru axele X,Y sau
X,Y,Z (separate prin virgulă). La introducerea coordonatelor polare , modul de
introducere este distanţă(Ex. 25<150 unghiurile se măsoară în sens
invers acelor de ceasornic). Dacă liniile care alcătuiesc un obiect nu sunt
ortogonale, desenul este greoi, lipsit de precizie.
Utilizarea coordonatelor relative: specifică poziţia faţă de ultimul
punct desenat, este o metodă mai directă şi poate fi utilizată atât pentru
coordonate rectangulare cât şi polare. Coordonatele relative pot fi diferenţiate
faţă de cele polare prin simbolul @ care precede valorile introduse.
Introducerea directă a distanţe: se poate specifica direcţia şi distanţa
celui de-al doilea punct faţă de primul punct.
Afişarea coordonatelor: fereastra de afişare a coordonatelor este
prezentă în colţul stânga jos.

Configurarea facilităţilor de desenare

AutoCAD include anumite facilităţi (Drawing Aids) care ajută la crearea
unor desene precise:

• Ortho – acest mod ajută la desenarea liniilor ortogonale, cursorul se
deplasează fie vertical fie orizontal ( se poate activa/dezactiva apăsând
F8);

• Solid Fill (FILL) – opţiunea stabileşte dacă anumite obiecte au şi
conţinut, nu numai contur;
• Quick Text (QTEXT) – înlocuieşte elementele de text din desene cu casete
goale, indicând conturul obiectelor tip text. Reduc operaţiile de
regenerare (REGEN) şi redesenare (REDRAW);
• Blips (BLIPMODE) – controlează afişarea marcajelor temporare;
• Highlight (HIGHLIGHT) – permite evidenţierea obiectelor selectate;
• Groups – activează sau dezactivează modul de selectare Group, selectarea
unui obiect dintr-un grup va duce la selectarea întregului grup de obiecte;
• Hatch – dacă opţiunea este activată, selectarea unei haşuri asociative
determină şi selectarea obiectelor de contur.
Snap (Salt) – când această opţiune este activată , cursorul în cruce este
forţat să se deplaseze de-a lungul şi de-a latul unei reţele de puncte de salt
invizibile. Se poate stabili pasul pe X, Y. Opţiunile Snap Angle, X Base, Y
Base controlează unghiul de rotaţie al grilei faţă de sistemul UCS curent şi
coordonatele originii reţelei de salt. Se activează sau dezactivează cu F9, ctrl +
B sau de pe bara de stare.

Grid (Grilă) – pe lângă reţeaua de puncte invizibile se poate folosi şi o
reţea de puncte vizibile pe suprafaţa de desenare. Când este activată, punctele

grilei devin vizibile, fiind spaţiate conform X Spacing şi Y Spacing. De obicei
reţeaua Grid se corelează cu reţeaua Snap. Se activează sau dezactivează cu F7,
ctrl +G sau de pe bara de stare.
Isometric Snap/Grid (grile izometrice) – ajută la crearea desenelor
bidimensionale izometrice.

Osnap (DDOSNAP) (salturile la obiecte) – aceste moduri sunt folosite
pentru identificarea simplă şi directă a punctelor cheie corelate cu obiectele
desenului. Pentru activarea meniului pop-up al cursorului se ţine apăsat shift şi
se apasă butonul dreapta de la mouse. Dacă se activează bara cu instrumente
Osnap, aceasta poate fi afişată atât vertical cât şi orizontal.

Versiunea AutoCAD 14 ŞI 2000 prezintă 13 moduri Osnap, dintre care se

amintesc:

• Center – găseşte centrul unui cerc sau arc de cerc;
• Endpoint - găseşte capătul unei linii sau unui arc;
• Insertion – găseşte punctul de inserare al obiectelor tip text sau bloc;
• Intersection – localizează intersecţia dintre două linii, arce, cercuri sau
orice combinaţii ale acestora;
• Midpoint – găseşte punctul median al unei linii sau al unui arc;
• Nearest – găseşte punctul aparţinând unui obiect care se află cel mai
aproape de punctul selectat;

• Node – localizează un punct;
• Perpendicular - returnează punctul de intersecţie al obiectului selecta cu o
linie perpendiculară pe acel obiect, coborâtă în punctul curent;
• Quadrant – Găseşte pe un cerc sau un arc de cerc punctul cel mai apropiat
situat la 0,90,180,270 de grade faţă de sistemul UCS;
• Tangent – găseşte punctul aparţinând cercului sau arcului selectat, care
împreună cu punctul curent determină tangenta la obiectul respectiv;
• Tracking – specifică poziţia unui punct faţă de alte puncte ale desenului,
prin deplasări pe direcţii ortogonale.

Configurarea mediului de desenare în AutoCAD

După lansarea programului, pe ecran apare caseta de dialog start up cu
opţiuni, care oferă asistenţă pentru începerea sesiunii de desenare.
Open a Drawing – dacă se vrea deschiderea unui desen existent;
Start from Scratch – se foloseşte o configuraţie prestabilită pentru începerea unui desen
nou;

Use a Template – se folosesc fişiere cu şabloane ( conţine diferite formate şi
elemente grafice , cum ar fi indicatorul ) .

Use a Wizard – se foloseşte un “vrăjitor” pentru configurarea noului fişier,
existând posibilitatea de configurare rapidă (quick setup) sau configurare
avansată (advanced setup).

Descrierile pentru fiecare opţiune sunt:
• pasul 1 – unităţi de măsură; (quick setup)
• pasul 2 – unghiuri;
• pasul 3 - măsurarea unghiurilor;
• pasul 4 – sensul de măsurare a unghiurilor;
• pasul 5 – stabilirea formatului (suprafeţei) utilizate; (quick setup).

La utilizarea “vrăjitorului” Advanced Setup se va întâlni conceptul de
spaţiu hârtie şi de spaţiul model.
Spaţiul hârtie este un instrument compoziţional cu două dimensiuni

(spaţiul delimitat cu linie punctată), oferă un mod de lucru 2D în care se pot
crea viewporturi (zone de vizualizare) pentru obiectele din spaţiul model.
Spaţiul model este un mediu tridimensional în care se pot crea obiecte 2D
sau 3D (modele) ce alcătuiesc desenul (spaţiul delimitat cu linie groasă).

Organizarea desenelor pe straturi

Orice obiect din AutoCAD are cel puţin trei proprietăţi, tip de linie,
culoare şi strat. Stratul (layer) este necesar pentru suprapunerea diferitelor
desene (părţi ale desenelor), pot fi făcute vizibile sau invizibile.

1-prin selecţia unui obiect face stratul pe care acesta se află să devină curent;
2-permite modificarea stratului; 3-permite îngheţarea, blocarea, tipărirea şi

ascunderea stratului; 4-controlul culorii stratului; 5-controlul tipului de linie;
6-grosimea tipului de linie; 7-controlul stilului de imprimare.
Un strat nou se creează fie introducându-se comanda layer, fie utilizându-
se meniul. La deschiderea meniului de selecţie se selectează new. În continuare
se va introduce numele stratului, iar la secţiunea Details se pot stabilii culoarea
liniei, grosimea şi tipul de linie(Linetype).

Modificarea proprietăţilor unui obiect – modificarea proprietăţilor unui
obiect constă în modificarea stratului, tipului de linie şi a culorii, se apelează
cu DDModyify, din meniu sau cu Modify properties.
Straturile pot fi blocate (lock) adică nu pot fi modificate şi pot fi
îngheţate, adică pot fi făcute invizibile, fie introducându-se comanda layer, fie
utilizându-se meniul.
Utilizarea tipurilor de linii – AutoCAD pune la dispoziţie o multitudine
de linii, care pot fi folosite în desene. Astfel, pentru liniile întrerupte se poate
modifica factorul de scalare prin utilizarea comenzii LTSCALE. Valoarea
prestabilită este 1.000, iar prin introducerea unei valori cu de 1.5 segmentele
liniei întrerupte vor fi cu 50% mai lungi.

Vizualizarea desenului

Comanda de mărire a desenului sau a unei porţiuni din desen poate fi
accesată fie din meniul derulant (VIEW) fie din bara cu instrumente standard.

Există mai multe metode de mărire, conform submeniul ZOOM, precum şi de
panoramare a desenului, submeniul PAN. Tot aici se poate accesa şi fereastra cu "vedere de
ansamblu" (AERIAL VIEW).

Pentru desenele în spaţiu 3D, tot în meniul derulant (VIEW), se găsesc
modalităţile de vizualizare a proiecţiilor şi a vederilor spaţiale (Viewports,...,
3DOrbit).

Crearea obiectelor elementare.

Meniul în care se găsesc comenzile pentru crearea obiectelor
elementare este meniul Draw, prezentat mai jos.

Puncte (noduri)

Punctele pot fi marcate pe desen cu ajutorul comenzii “Point+ENTER”sau a
pictogramei corespunzătoare (Point) din meniul Draw, conform tabelului
următor:
Forma

(nimic)

+

x

Codul

0

1

2

3

4

Forma
Codul

32

33

34

35

36

Forma
Codul

64

65

66

67

68

Forma
Codul

96

97

98

99

100

Comenzile PDMODE şi PDSIZE determină afişarea casetei de dialog cu
ajutorul căreia pot fi
alese forma şi dimensiunile figurii care va marca punctul (o mărime între 1
şi 100, de obicei 4)

Comanda LI E – obiectul cel mai des întâlnit în AutoCAD este linia.
Se apelează fie de pe bara de meniuri fie tastându-se LINE (prescurtat
L).Această comandă are următoarele opţiuni:
-From point (punctul iniţial) - trebuie introduse coordonatele punctului

iniţial.

-Continue (în continuare) – dacă se apasă Enter la promptul From point,
segmentul de dreaptă va începe din punctul de sfârşit al ultimei linii
desenate.

- To point (punctul final) - trebuie introduse coordonatele punctului

final al segmentului.

- Undo (anulează) – se şterge ultimul segment de dreaptă desenat.
- Close (închide) – la promptul to point , dacă se tastează C (close), va
fi desenată o linie care uneşte ultimul punct cu primul punct (al seriei de
segmente).

AutoCAD furnizează deasemenea două tipuri de linii care pot
fi folosite ca şi linii ajutătoare:

XLI E - creează drepte infinite, pot fi desenate în poziţie
orizontală, verticală, înclinate.
RAY - creează semidrepte infinite, pot fi deasemenea desenate în
poziţie orizontală, verticală, înclinate.

Comanda ARC – această comandă este folosită pentru desenarea arcelor
de cerc. Opţiunile comenzii ARC sunt:

- 3-Points (3 puncte) – este creat un arc
care trece prin trei puncte specificate,
primul de început, al doilea de sfârşit şi al
treilea poate fi considerat oricare între cele
două.

- Start, Center (punctul de început şi
centrul) – necesită punctul de început şi
centrul arcului.

- Start, End (punctul de început şi
punctul de sfârşit) – necesită punctul de
început şi punctul de sfârşit, iar apoi se va

specifica modul în care se construieşte arcul.
- Center, Start, (centrul şi punctul de început) – metoda permite
identificarea centrului arcului iar apoi a punctul de început . Pentru
desenarea arcului se va mai specifica unghiul, lungimea coardei sau punctul
de sfârşit.

- Continue (în continuare) – este variantă prestabilită, la selectarea
acestei opţiuni este desenat un nou arc tangenta la ultimul arc (linie) desenat
(ă).

Comanda CIRCLE – comanda este folosită pentru desenarea cercurilor .
Există mai multe metode de trasare a cercurilor, care asigură precizie şi
rapiditate. Construirea cercurilor se face furnizându-se o combinaţie de mai
mulţi parametrii, cum sunt centrul, raze,
diametre şi puncte de tangenţă.
Opţiunile comandei Circle sunt:
- Center point (centrul cercului) – se
specifică sau se selectează punctul de centru
după care comanda Circle va solicita raza
sau
diametrul (opţiunea este prestabilită).
- Radius (raza) – dacă se alege opţiunea
Center point, opţiunea Radius se utilizează pentru introducerea valorii razei
sau se selectează două puncte pentru a specifica lungimea acesteia.
- Diameter (diametrul) – dacă se alege opţiunea Center point, opţiunea
Diameter se utilizează pentru introducerea valorii diametrului sau se
selectează două puncte pentru a specifica lungimea acestuia.
- 3P (3 Points – 3 puncte) – această opţiune se utilizează pentru a
introduce coordonatele sau a selecta 3 puncte ale circumferinţei cercului.
- 2P (2 Points – 2 puncte) – această opţiune se utilizează pentru a se
specifica 2 puncte diametral opuse de pe circumferinţa cercului.
- TTR (Tangent-Tangent-Radius – două obiecte tangente şi raza) – se
utilizează această opţiune pentru a alege două linii, arce sau cercuri (sau o
combinaţie a acestora) care sunt tangente la cercul care trebuie desenat, după
care se specifică raza cercului.

Comanda POLYGO – este utilizată la crearea poligoanelor cu laturi
egale, putându-se desena poligoane cu un număr de 3 până la 1024 laturi.

După specificarea numărului de laturi, sunt mai multe opţiuni pentru
desenarea poligonului:
- umber of sides (număr de laturi) – la apariţia acestui prompt, se
introduce un număr de la 3 la 1024 (laturile poligonului).
- Edge / Center of polygon (latura / centrul poligonului) – se defineşte
poligonul prin specificarea centrului său sau prin specificarea capetelor unei
laturi.

- Inscribed in circle / Circumscribed about circle (înscris în cerc /
circumscris în cerc) – dacă se specifică centrul poligonului, atunci sunt
posibile două opţiuni. Selectând opţiunea Inscribed in circle, toate vârfurile
poligonului vor fi pe cerc. Dacă se alege opţiunea Circumscribed about
circle, raza cercului va fi egală cu distanţa dintre centrul poligonului şi
punctele mediane ale laturilor.
- First endpoint of edge, second endpoint of edge (primul capăt al laturii,
al doilea capăt al laturii) – dacă se defineşte poligonul prin această metodă,
se permite indicarea capetelor unei laturi.

Comanda RECTA G – permite desenarea unui patrulater, putându-se
trasa patrulaterul cu teşituri ale colţurilor, rotunjiri cu diferite raze de
racordare,etc. Opţiunile comenzii sunt prezentate în figura de mai jos.

Comanda ELLIPSE – această comandă are ca şi efect desenarea unei
elipse, care din punct de vedere matematic are două centre numite focare şi o
axă mare şi o axă mică. AutoCAD consideră centrul geometric al elipsei ca
fiind punctul de intersecţie al celor două axe.
Opţiunile comenzii Ellipse sunt:
- Axis endpoint 1 (punctul de sfârşit al axei 1) – permite specificarea
punctului de sfârşit al unei axe (mare sau mică).
Ulterior va apare promptul Axis endpoint 2 la
care se poate specifica punctul de sfârşit al celei
de a doua axe. Va apare apoi promptul Other

axis distance / Rotation care va permite furnizarea lungimii celei de a doua
axe sau introducerea unui unghi.
- Center (centrul) – opţiunea permite introducerea centrului elipsei, după
care apare promptul Axis endpoint care solicită introducerea punctului de
sfârşit al primei axe. Va apare apoi promptul Other axis distance / Rotation,
dacă se furnizează lungimea celei de-a doua axe va fi desenată elipsa iar
dacă se selectează opţiunea Rotation programul solicită introducerea unui
unghi (unghiul defineşte prin intermediul unei funcţii trigonometrice
raportul dintre axa mare şi axa mică, unghiul 0 definind un cerc iar unghiul
89,4 corespunzându-i o elipsă plată.
- Arc (arc de elipsă) – dacă se alege opţiunea Arc (tastând A şi apăsând
tasta Enter) apare promptul Axis endpoint 1 / Center, care solicită aceleaşi
informaţii ca şi promptul unei elipse complete. În final va apare promptul
Parameter / Start angle, care solicită specificarea punctului ce defineşte
unghiul de început al arcului şi apoi promptul Parameter / Included / End
angle, care solicită specificarea unghiului de sfârşit al arcului. Dacă se
selectează opţiunea Included, se specifică unghiul la centru al arcului
referitor la unghiul de început.

Crearea poliliniilor şi a curbelor spline.

Comanda PLI E – permite desenarea a două tipuri principale de
segmente de polilinie şi anume linii drepte şi arce. Unele din prompturile
comenzii sunt identice cu ale comenzilor Line şi Arc. Opţiunile comenzii
pentru selectarea opţiunii Line sunt:
- Arc – comută din desenarea poliliniilor în desenarea poliarcelor şi
afişează promptul opţiunilor poliarc.
- Close (închide) – similară cu comanda Close de la Line.
- Halfwidth (jumătatea lăţimii) – solicită distanţa de la marginea
poliliniei la centrul acesteia.
- Length (lungime) – solicită lungimea unui nou segment de polilinie.
Desenează segmentul la acelaşi unghi de înclinare ca şi ultimul segment de
dreaptă sau tangent la ultimul arc.
- Undo (anulează) – anulează ultimul segment desenat.
- Width (lăţimea) – solicită valoarea lăţimii următorului segment
(valoarea prestabilită este 0). Permite îngustarea unui segment prin
specificarea unor lăţimi diferite pentru începutul şi sfârşitul segmentului
(conform figurii).

- Endpoint of line (punctul de sfârşit al liniei) – solicită punctul de sfârşit
al segmentului de dreaptă curent. Este o opţiune prestabilită.

Opţiunile comenzii pentru selectarea opţiunii Arc sunt:
- Angle (unghi) – solicită valoarea unghiului la centru al arcului.
- CEnter (centru) – solicită specificarea centrului arcului.
- CLose (închide) – închide polilinia cu un arc care uneşte punctul de
început cu cel de sfârşit.
- Direction (direcţie) – solicită specificarea direcţiei tangente la arc.
- Halfwidth (jumătatea lăţimii) – solicită jumătatea lăţimii poliarcului.
- Line – comută în modul linie.
- Radius (raza) – solicită raza poliarcului.
- Second pt (al doilea punct) – permite selectarea celui de-al doilea punct
dintre cele trei ale poliarcului.
- Undo (anulează) – anulează ultimul segment desenat.
- Width (lăţime) – solicită valoarea lăţimii poliarcului.
- Endpoint of arc (punctul de sfârşit al arcului) – solicită punctul de
sfârşit al arcului curent. Este o valoare prestabilită.

Comanda FILL – permite controlul vizibilităţii porţiunilor pline ale
poliliniei. Dezactivarea comenzii duce la afişarea conturului poliliniei.

Comanda 3DPOLY – creează polilinii tridimensionale.

Comanda PEDIT – conţine un număr mare de subcomenzi
corespunzătoare diferitelor proprietăţi ale poliliniei. Comanda este folosită
pentru editarea poliliniilor. Opţiunile comenzii sunt:
- Close/Open (închide/deschide) – adaugă un segment dacă este cazul şi
uneşte primul cu ultimul vertex (punct de inflexiune) pentru a crea o
polilinie continuă.

- Join (uneşte) – permite adăugarea unor arce, linii sau polilinii unor
polilinii existente (valabil numai pentru poliliniile bidimensionale).

- Width (lăţime) – specificarea unei singure lăţimi pentru toate
segmentele poliliniei.
- Edit vertex (editare vertexuri) afişează un prompt cu mai multe opţiuni
care permit editarea vertexurilor şi a segmentelor învecinate.

- Fit (ajustare) – creează o curbă netedă care trece prin vertexurile
poliliniei (numai pentru polilini bidimensionale).
- Spline curve (curbă splină) – creează o curbă controlată de vertexurile
poliliniei, dar care nu trece neapărat prin acestea.
- Decurve (anulează ajustarea curbei) – anulează ajustarea unei curbe cu
opţiunile Fit sau Spline şi îi reface configuraţia originală.
- Ltype gen (generează tipuri de linii) – controlează generarea tipurilor de
linii între vertexurile poliliniei sau între punctele de capăt ale poliliniei
(numai pentru polilinii bidimensionale).
- Undo (anulează) – anulează cea mai recentă acţiune a funcţiei Pedit.
- eXit (închide) – închide comanda Pedit (opţiune prestabilită).

Comanda SPLI E -creează curbe spline. Curbele spline pot fi obiecte
bidimensionale sau tridimensionale, la construirea acestora trebuind
specificate punctele de ajustare (vertexurile) prin care trece curba. Punctele
de control conţin informaţiile care stabilesc traseul curbei. De asemenea, tot
cu ajutorul comenzii Spline se pot converti poliliniile ajustate la curbe de tip
spline în curbe spline propriu-zise. Opţiunile comenzii Spline sunt:
- Object / Enter first point - se solicită punctul de început al curbei
Spline. După aceasta, AutoCAD solicită un al doilea punct. Obiectele spline
necesită specificarea a cel puţin trei puncte.
- Object – permite convertirea poliliniilor ajustate la curbe de tip spline

în curbe spline.

- Close / Fit tolerance / Enter point - promptul apare după ce s-a
specificat al doilea punct al curbei spline. Opţiunea prestabilită presupune
specificarea altor puncte ale curbei spline, care se desenează. Dacă se apasă
Enter, AutoCAD solicită date referitoare la tangenta în punctele de început şi
de sfârşit iar apoi închide comanda.

- Close – asigură coincidenţa începutului şi sfârşitului curbei spline şi
partajarea informaţiilor referitoare la vertex şi la tangentă.
- Fit tolerance – controlează precizia cu care curba urmăreşte punctele
de ajustare. Pentru toleranţe 0, curba trece prin punctele de ajustare.

Comanda SPLI EDIT – permite editarea punctelor de control ale curbei
spline şi eventual punctele de ajustare.

OBS.1: AutoCad permite importul unor fişiere, care au formatul

specificat

în figura de mai sus. Prin acest import de fişiere (pot fi de exemplu desene
scanate de calitate) se poate economisi timp în construcţia desenelor,
programul vectorizează, adică transformă elementele desenului în puncte,
linii,etc. , putându-se utiliza în continuare comenzile specifice programului.

Obs. 2: AutoCad permite exportul unui desen întreg sau a unei porţiuni
de desen care poate fi salvat cu una din extensiile de mai jos, în funcţie de
programul în care dorim să-l deschidem.

Obs. 3: În cazul în care se lucrează la un desen, în mai multe versiuni
de AutoCad ( de exemplu R14 şi 2000), trebuie avut în vedere că este
permisă salvarea desenului din versiunea 2000 ca şi format pentru versiunea
R14. Versiunea 2000 recunoaşte versiunea R14.

Crearea regiunilor şi multiliniilor.

Crearea regiunilor. Regiunea este o suprafaţă bidimensională, mărginită,
alcătuită din forme închise numite bucle (este o curbă sau o succesiune de curbe
legate între ele).
Pentru a crea regiuni se folosesc comenzile REGION şi BOUNDARY.

Comanda REGIO – această comandă necesită selectarea unor obiecte care
trebuie convertite în regiuni. Nu sunt acceptate obiectele care se autointersectează
sau cele ale căror puncte de capăt nu coincid.

Comanda BOU DARY –creează un contur tip polilinie, dar şi o regiune dintr-
o suprafaţă mărginită. Pentru această comandă nu este necesar ca punctele de
sfârşit ale curbelor să coincidă. Spre deosebire de comanda REGION, comanda
BOUNDARY poate crea o regiune din aceste arce.

Comanda MASSPROP – solicită selectarea unei (unor) regiuni. Din multe
puncte de vedere, regiunile se comportă ca nişte solide, putându-se afişa o serie de
parametrii cum sunt: aria, perimetrul, momentul de inerţie, etc.

În AutoCAD se poate acţiona asupra regiunilor ca şi cum ar fi obiecte solide
tridimensionale, utilizându-se comenzile:

Comanda U IO (reuniune) – permite reunirea matematică a două sau
mai multe regiuni în una singură. Pentru a fi reunite, regiunile nu trebuie nepărat
să se atingă.

Comanda SUBTRACT (scădere) – permite decuparea unor orificii, sau
detaşarea unor porţiuni din regiune.

Comanda I TERSECT (intersecţie) – creează o regiune nouă din
suprafaţa comună a două sau mai multe regiuni care se suprapun parţial.

Comanda MLI E – creează linii multiple, fiecare element fiind definit prin
decalarea sa faţă de zero. Opţiunile comenzii sunt:
- justification - permite stabilirea locului de unde va fi desenată multilinia.
- scale - permite stabilirea scării la care va fi desenată multilinia.

- style - permite stabilirea stilului multiliniei curente.
- from point - solicită punctul de început al multiliniei. După selectarea
punctului de început este solicitat punctul de sfârşit.

Comanda MLSTYLE - permite definirea stilurilor de multilinie. Stilul
prestabilit constă din două linii paralele, plasate la 0,5 unităţi faţă de
elementul de decalare zero.
Lansarea comenzii MLSTYLE determină deschiderea casetei de dialog
Multilinie Style care furnizează informaţii despre stilurile de multilinie
disponibile şi oferă pentru încărcarea , salvarea adăugarea definirea şi setarea
acestora.

Comanda MLEDIT - pune la dispoziţie un set de instrumente pentru
editarea multiliniilor, cum sunt :intersecţii în cruce, intersecţii în T, colţuri,
tăieturi.

Elemente de bază ale editării obiectelor.

Obiectele AutoCAD pot fi împărţite în două mari catgorii:
- obiecte denumite - sunt articole cărora li se atribuie un nume în momentul
creării şi la care faceţi referire folosind nume asociate. Po fi straturile, definiţiile
de blocuri, stilurile de text.
- obiecte nedenumite - sunt articole cărora nu li se pot atribui nume, cum
sunt linii, cercuri, arce de cerc.

Comanda DDRE AME - poate fi folosită la redenumirea unui obiect, strat,
bloc, etc. Comanda deschide o casetă de dialog de unde după selectarea
obiectului dorit se poate face redenumirea dorită.

Comanda PURGE - comanda şterge un obiect sau toate obiectele, după cum
se optează.

Modificarea obiectelor denumite

Unele obiecte cum sunt stilurile de text, stilurile de cotare, stilurile de
multilinie sunt cunoscute sub denumirea de stiluri denumite. Pe lângă redenumire
şi ştergere, acestea pot fi modificate. Pentru modificare este nevoie ca aceste
obiecte să fie selectate.

a. Selectarea directă a obiectelor - indicatorul obişnuit este înlocuite cu un
cursor în formă de casetă (pentru mouse).

b. Utilizarea ferestrei - se face un clic cu mouse-ul într-o zonă liberă a
desenului, după care se face un nou clic când avem mărimea dorită pentru fereastra
de selecţie. Obiectele cuprinse în fereastra de selecţie vor fi selectate automat.

Comanda SELECT - permite selectarea obiectelor, opţiunea LAST
pentru ultimul obiect desenat, opţiunea ALL pentru toate obiectele, opţiunea undo
pentru anulare, etc. La tastarea comenzii select la apariţia promptului select
objects, AutoCAD va afişa o serie de opţiuni ale acestei comenzi.

Comanda DDEDIT - utilizând această comandă se modifică obiecte tip

text.

Comanda FILTER - utilizarea comenzii permite căutarea unor obiecte
cu anumite atribute. Apelarea acestei comenzi va deschide o casetă de dialog de
unde se pot configura liste de proprietăţi (filtre) care să stea la baza căutării.

Crearea şi editarea grupurilor

Se pot lega mai multe obiecte disparate de pe straturi diferite pentru a alcătui
ceea ce se numeşte un grup. Legarea obiectelor într-un grup nu împiedică editarea
lor individuală, dar există posibilitatea de selectare a grupului prin selectarea unui
singur obiect.

Comanda GROUP - este comanda folosită pentru crearea şi editarea unui
grup. Această comandă deschide o casetă de dialog care permite :
- crearea grupului, folosind butonul NEW.
- selectarea unui grup existent în vederea editării.
- aflarea componenţei grupului.
- modificarea unui grup existent.
- eliminarea unui grup, utilizând butonul EXPLODE (a nu se confunda cu

comanda EXPLODE).

Modificarea proprietăţilor unui obiect

Proprietăţile unui obiect sunt : stratul, culoarea şi tipul de linie, iar pentru
multe obiecte mai putem avea scara tipului de linie şi/sau grosimea.
Pentru modificarea proprietăţilor unui obiect se foloseşte bara de instrumente
Object Propertis, aceasta permiţând schimbarea stratului, culorii şi tipului de linie
utilizat.

Comanda DDMODIFY - permite modificarea proprietăţile obiectelor
selectate. Această comandă deschide o casetă de dialog, după ce în prealabil a fost
selectat obiectul dorit (caseta de dialog se modifică funcţie de obiectul selectat).

Comanda DDCHPROP - utilizând această comandă se pot modifica
proprietăţile mai multor obiecte.

Comanda ERASE (ştergere) - prin utilizarea acestei comenzi se pot
şterge obiectele selectate.

Comanda OOPS - această comandă poate lansată atunci când a fost şters
din greşeală un obiect. Operaţiunile de editare efectuate după executarea ultimei
comenzi ERASE nu sunt afectate de comanda OOPS.

În afară de ştergerea obiectelor mai există un grup de comenzi de editare,
cunoscute de sub numele de editare prin prindere.

Comanda DDGRIPS (puncte de prindere) - activează caseta de dialog Grips a
comenzii DDGRIPS care controlează comportamentul punctelor de prindere. În
mod implicit această opţiune este activată. Ca şi punctele de salt, punctele de
prindere permit alegerea cu uşurinţă a unui punct al obiectului. După afişarea
punctelor de prindere, trebuie ales unul dintre ele pentru a activa modurile de
editare prin prindere, care sunt:
- modul STRECH - este opţiunea prestabilită de editare prin prindere, care
permite repoziţionarea punctelor de prindere selectate. Acţiunea afectează numai
obiectul sau obiectele definite de punctul de prindere selectate.
- modul MOVE - opţiunea se foloseşte pentru mutarea obiectelor selectate într-
o nouă poziţie. Opţiunea Move mută toate obiectele selectate.
- modul ROTATE - opţiunea permite rotirea obiectelor selectate în jurul
punctului de prindere selectat. Unghiul de rotire fie se introduce de la tastatură,
fie folosindu-se metoda grafică.
- modul SCALE - opţiunea de editare prin prindere Scale, permite să scalaţi
obiectele selectate faţă de punctul de prindere selectat.
- modul MIRROR - permite oglindirea obiectelor selectate faţă de o linie
ancorată în punctul de prindere selectat.
Anularea modificărilor se face utilizând comanda U DO (u).

Redimensionarea obiectelor

Comanda SCALE - este folosită pentru scalarea obiectelor (mărire sau
micşorare). Spre deosebire de comanda Scale folosind punctele de prindere,
aceasta foloseşte procesul de scalare generală (selectarea tuturor obiectelor).

Comanda STRETCH - este folosită pentru deformarea unui obiect prin
mutarea unei porţiuni din acesta.

Comanda LE GTHE - poate alungi orice obiect deschis, cum ar fi un
arc, linie. Această comandă are următoarele opţiuni:
- Select object - pentru selectare;
- DElta -se specifică cu cât vor fi alungite sau scurtate obiectele, valori
pozitive pentru lungire şi negative pentru scurtare;
- Percent - se exprimă variaţia dimensiunii în procente (100%reprezintă

lungimea iniţială);

- Total - se foloseşte când se cunoaşte lungimea finală la care ajunge

obiectul;

- Dynamic - permite "tragerea" punctului de sfârşit al obiectului în poziţia
dorită fără a modifica alinierea obiectului.

Comanda TRIM - utilizând această comandă se pot reteza obiectele după un
contur existent. Procesul începe cu selectarea obiectului care defineşte conturul
(numit muchie tăietoare), apoi se selectează obiectul care va fi retezat de muchia
tăietoare. Dacă se doreşte selectarea mai multor obiecte se utilizează opţiunea
Fence (pot fi selectate mai multe obiecte sau mai multe muchii tăietoare).
În mod prestabilit , trebuie ca obiectul care urmează să fie retezat să se
intersecteze cu obiectul muchie tăietoare. Utilizând opţiunea Edge poate fi
eliminată această cerinţă, muchiile tăietoare sunt extinse cât este necesar folosind
opţiunea Edge.

Comanda EXTE D - permite alungirea unui obiect contur până la o
margine existentă. Comenzile Extend şi Trim sunt comenzi complementare.

Comanda BREAK - permite eliminarea unei porţiuni dintr-un obiect.
Comparativ cu comanda Trim, comanda Break nu necesită obiecte cu muchii
tăietoare. După ce s-a făcut un clic într-un punct pentru a selecta obiectul,
opţiunea prestabilită solicită selectarea celui de-al doilea punct din planul
obiectului, după care porţiunea dintre cele două puncte va fi eliminată. În cazul
cercurilor procesul eliminării se desfăşoară în sens invers acelor de ceasornic,
începând cu primul punct selectat. Utilizarea opţiunii First permite redefinirea
punctului de început al întreruperii, după care se poate alege punctul de sfârşit.

Comanda OFFSET (din bara de instrumente Modify) determină
trasarea unor linii (sau cercuri, arce) paralele, situate la distanţele dorite.
Pe desen trebuie să existe trasată cel puţin o linie la care se vor duce liniile
paralele.

Repoziţionarea obiectelor

Comanda MOVE - are rolul de a muta obiectele selectate într-o noă poziţie.
După ce sunt selectate obiectele, trebuie selectat punctul bază al mutării iar apoi
punctul final.

Comanda ROTATE - permite rotaţia obiectelor selectate în jurul unui
anumit punct numit punct bază al rotaţiei.

Comanda ALIG - este o combinaţia a comenzilor Move, Rotate, Scale şi
este folosită de obicei pentru alinierea relativă a obiectelor.

Duplicarea obiectelor

Comanda COPY - realizează copii exacte ale obiectelor selectate. După ce sunt
copiate obiectele trebuie specificat punctul de bază al deplasării şi încă un punct.
Distanţa de deplasare este definită de variaţia coordonatelor X,Y,Z sau de distanţa
şi unghiul celui de-al doilea punct faţă de punctul bază. Pentru realizarea unor
copii multiple se poate utiliza opţiunea Multiple.

Comanda OFFSET - creează o copie decalată la o anumită distanţă faţă de
obiectul original. Nu întotdeauna obiectul copiat cu comanda Offset reproduce
exact originalul.

Comanda MIRROR - creează copii în oglindă ale obiectelor selectate. După
selectarea obiectelor trebuie stabilite două puncte care stabilesc linia faţă de care
se face imaginea în oglindă. După aceasta se optează pentru păstrarea sau ştergerea
obiectului original.

Comanda ARRAY - realizează copii multiple ale obiectului selectat. Copiile
create pot fi aranjate pe linii şi coloane (matrice rectangulară) sau dispuse circular
(matrice polară).

În AutoCAD există şi posibilitatea copierii cu ajutorul memoriei Clipboard.
Alegându-se comanda COPY din meniul derulant Edit obiectul va fi copiat în
memoria Clipboard şi va rămâne în desen. Utilizând comanda CUT (decupează),
obiectul va fi copiat în Clipboard, dar va fi eliminat din desen. Alegerea comenzii
PASTE (lipeşte) are ca şi efect inserarea conţinutului memoriei Clipboard în
punctul specificat din desen sub forma unui bloc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->