Pagina 1 / 2

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor Ordin nr. 690/2007 din 10/08/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 06/09/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acŃiuni asupra construcŃiilor. AcŃiunea vântului", indicativ NP-082-04

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 2 august 2007 al Comitetului tehnic de specialitate CT-S4 - Risc seismic, acŃiuni şi siguranŃa construcŃiilor, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor emite următorul ordin: Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acŃiuni asupra construcŃiilor. AcŃiunea vântului", indicativ NP-082-04, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 bis din 25 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Paragraful 2 al punctului 2.6 de la capitolul 2 "Reprezentarea acŃiunii vântului", se modifică şi va avea următorul cuprins: "Pentru majoritatea structurilor având frecvenŃa fundamentală peste 1 Hz (perioada fundamentală sub 1 s), componenta rezonantă este neglijabilă şi răspunsul la vânt poate fi simplificat considerat static." 2. Punctul 4.3 de la capitolul 4 "ForŃe din vânt, F(w)", ultima definiŃie c(d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "c(d) - coeficientul de răspuns dinamic la vânt al construcŃiei, definit în anexa B, restul simbolurilor fiind definite în legătură cu relaŃia (1)." 3. La capitolul 8 "VariaŃia vitezei medii a vântului cu înălŃimea. Factorul de rugozitate, c(r) (z)", punctul 8.2 şi tabelul 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ''8.2. Profilul vitezelor medii ale vântului pentru diferite categorii de teren în funcŃie de viteza de referinŃă U(ref) se exprimă din următoarea relaŃie empirică ce dă viteza medie a vântului la înălŃimea z > z(min) deasupra terenului având rugozitatea z0, în funcŃie de viteza medie a vântului la înălŃimea Z(ref) = 10 m în câmp deschis:

+ z0 +0,07 | -------- | U(z) + z(0,ref) + z z ------ = ---------------- ln ---- = k(r)(z0) ln ----U(ref) 10 z0 z0 ln --------z(0, ref)

Valorile k(r)(z0) şi înălŃimea z(min) sunt indicate în tabelul 2. Tabelul 2. Factorul k(r)(z0) şi înălŃimea z(min) pentru diferite categorii de teren

+-------------------+-------------+-------+------------------------+------------------+ |Categoria terenului|Mare, lacuri.| Câmp |Zone cu densitate redusă| Zone urbane dens | | | Teren plat |deschis| a construcŃiilor |construite. Păduri| +-------------------+-------------+-------+------------------------+------------------+ | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | | K(r)(z 0) +-------------------+-------------+-------+------------------------+------------------+ | Z(min), m | 1 | 2 | 5 | 10'' | +-------------------+-------------+-------+------------------------+------------------+

4. La capitolul 8, punctul 8.4 şi figura 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "8.4. Factorul de rugozitate c(r)(z) defineşte variaŃia presiunii medii a vântului cu înălŃimea deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0), în funcŃie de presiunea de referinŃă, în câmp deschis:

q(z) z + z +2 c(r)(z) = -------- = k2(r)(z 0) |ln -----| q(ref) + z0 + c(r)(z) = c(r)[z = z(min)]

pentru z > z(min) pentru z <= z(min)

(15)

VariaŃia factorului de rugozitate c(r)(z) cu înălŃimea deasupra terenului z este prezentată în figura 1."

Pagina 2 / 2
Fig. 1. Factorul de rugozitate, cr, (z) 5. La capitolul 9 "Intensitatea turbulenŃei, I(z)", paragraful 2 al punctului 9.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Intensitatea turbulenŃei la înălŃimea z poate fi scrisă în forma generală: _____ \/ BETA I(z) = ----------pentru z > z(min) (17) z 2,5 ln ---z0 I(z) = I[z = z(min)] pentru z <= z(min)"

6. La capitolul 9, punctul 9.4 şi figura 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "9.4. Pentru câmp deschis intensitatea turbulenŃei I(z) poate fi aproximată de relaŃia:

1 I(z) aprox. = -------z ln ----z0 I(z) = I[z = z(min)]

pentru z > z(min)

(20)

pentru z <= z(min)

VariaŃia intensităŃii turbulenŃei I(z) cu înălŃimea deasupra terenului z este prezentată în figura 3." Fig. 3. Intensitatea turbulenŃei I(z) 7. La capitolul 10 "Factorul de rafală, c(g)(z)" punctul 10.4, figura 4 se modifică şi va avea următoarea formă: Fig. 1. Factorul de rafală, c(g)(z) 8. La capitolul 11 "Factorul de expunere, c(e)(z)" punctul 11.2, figura 5 se modifică şi va avea următoarea formă: Fig. 5. Factorul de expunere, c(e), (z) 9. La anexa B, relaŃia (B.14) se modifică şi va avea următorul cuprins:

1 1 R(niu) = ---- - ------ (1 - e^-2niu) niu 2niu 2

(B.14)

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. III. - Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 165/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul ConstrucŃiilor, editat de Institutul NaŃional de Cercetare-Dezvoltare în ConstrucŃii şi Economia ConstrucŃiilor - INCERC Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor, Laszlo Borbely Bucureşti, 10 august 2007. Nr. 690.