Bài 2: Hệ thống điều chế mã xung(PCM) Câu 1: Lấy mẫu sóng Sin và khôi phục lại tín

hiệu Bộ sinewave: SimulinkSources Bộ unbuffer: Signal Processing BlocksetSignal ManagementBuffers Bộ Pulse Generator: SimulinkSources Bộ Sample and Hold: Signal Processing BlocksetSignal Operations Bộ Analog Filter Design: Signal Processing BlocksetFilteringFilter Implementations Bộ Mux: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Scope: SimulinkCommonly Used Blocks

1,Điều chỉnh Bộ Sine: Cho vào tín hiệu Sin = 200 Hz  200*2*pi (rad/s) Sample Time càng nhỏ càng tốt.

Điều chỉnh Bộ Analog Filter Design: .Điều chỉnh bộ Pulse Generator: Tần số lấy mẫu fs= 2kHz >= 2*200Hz(Thõa nyquist) -> Period = 1/2000 Pulse: 50% 3.2.

Quan sát tín hiệu ra ở các Scope: Scope Input Tín hiệu vàng là tín hiệu sin = 200Hz đưa vào. Scope Output1: . Tín hiệu xanh là tín hiệu sin sau khi lấy mẫu nhờ bộ Sample and Hold. Tín hiệu tím là tín hiệu xung lấy mẫu của bộ Pulse Generator.3.

Bộ From Wave file: Signal Processing BlocksetSignal ManagementSignal Processing Sources Bộ unbuffer: Signal Processing BlocksetSignal ManagementBuffers Bộ Pulse Generator: SimulinkSources Bộ Sample and Hold: Signal Processing BlocksetSignal Operations Bộ Analog Filter Design: Signal Processing BlocksetFilteringFilter Implementations Bộ Mux: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Scope: SimulinkCommonly Used Blocks 1.Sóng sin đã được phục hồi. Câu 2: Lấy mẫu file âm thanh và khôi phục lại tín hiệu. 4. Tác dụng của bộ lọc tương tự là lọc giữ lại tần số <=200 Hz. Fs = 10kHz >= 2*4kHz(thõa nyquist)  Period = 1/10000 . Xác định tần số lấy mẫu phù hợp.

.

2. tín hiệu thoại từ 300Hz->4KHz. Câu 3: Lượng tử hóa đều tín hiệu sóng sin.Tín hiệu 1 là tín hiệu của bộ Mux khi đã trộn 3 sóng lại. Tín hiệu 3 là tín hiệu của xung lấy mẫu của Pulse Generator. . Vì lọc thấp qua. Tín hiệu 2 là tín hiệu của sóng của bộ From Wave File. Tần số của bộ lọc tương tự là 4000*2*pi. Tín hiệu 4 là tín hiệu sóng sine đã lấy mẫu.

Bộ Pulse Generator: SimulinkSources Bộ Sample and Hold: Signal Processing BlocksetSignal Operations Bộ DeMux: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Scope: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ sinewave: SimulinkSources Bộ Uniform Encoder: Signal Processing BlocksetMath FunctionsQuantizers Bộ Integer to Bit Converter: Communications BlocksetSynchronizationUtility Blocks .

.

Đặt bộ Uniform và integer đều là 4 bit vì bộ demux có 4 ngõ ra.Ta chọn fs=800Hz >= 2*100Hz(thõa nyquist)Period = 1/800. Để dễ dàng quan sát tín hiệu sau khi mã hóa. Scope : Scope1: Tín hiệu 1 là trước khi mã hóa .

Bộ Pulse Generator: SimulinkSources Bộ Sample and Hold: Signal Processing BlocksetSignal Operations Bộ DeMux: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Scope: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ sinewave: SimulinkSources Bộ Uniform Encoder/Decoder: Signal Processing BlocksetMath FunctionsQuantizers . Câu 4: Lượng tử hóa đều tín hiệu sóng sine có nhiễu. Tín hiệu trên là số 7. với biên độ tối đa là 15.Ta đọc số bit từ trên xuống vì trong bộ Integer to bit converter ta đã chọn MSB first.Tín hiệu 2 là sau khi mã hóa Chức năng bộ Uniform Encoder :Chuyển đổi từ dạng sóng sang dạng nhị phân 4 bit. Scope2: Ta xét 4 bit: 0111 = 7.

Bộ Sum: chỉnh giá trị List of sign: |-+ . Sample Time = 1/20000(Càng nhỏ càng tốt). Bộ Uniform encoder/decoder và integer to bit/bit to integer converter: đều chỉnh 4 bit. Chỉnh bộ Pulse Generator:fs=2kHz >= 2*200Hz(thõa nyquist)Period= 1/2000.Pulse: 50%. Bộ Analog filter design: Chỉnh f= 200*2*pi Bộ Binary Symmetric Channel: là bộ thêm lỗi(nhiễu).Bộ Integer to Bit/Bit to Integer Converter: Communications BlocksetSynchronizationUtility Blocks Bộ Data Type Conversion: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Sum: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Quantizer: SimulinkDiscontinuities Bộ Gain: SimulinkCommonly Used Blocks Bộ Analog Filter Design: Signal Processing BlocksetFilteringFilter Implementations Bộ Binary Symmetric Channel: Communications BlocksetChannels Chỉnh bộ sine wave: f=200*2*pi. Chỉnh bộ Quantizer: Khoảng lượng tử(Quantization interval)= 1/8. .

.Scope 2: Scope 3: Chức năng của bộ Sum :Lấy (-tín hiêu 1 +tín hiệu 2) = Nhiễu lượng tử(tín hiệu 3).

Dựa trên việc đặt tần số f =200*pi*2 và lọc thấp qua của bộ lọc.1 Xác định tốc độ bit của hệ thống.Scope 5: Từ 4 tín hiệu dưới suy ra chuỗi 4 bit Tín hiệu thứ 1. Vì fs(tốc độ lấy mẫu) = 2kHz(2000 mẫu/s) mà PCM 4bit . 4. Scope 1: Tín hiệu sine đã được phục hồi.

Nhiễu lượng tử giảm so với trường hợp PCM 4 bit. .4 Tần số lấy mẫu tối thiểu để truyền tín hiệu đi là fs >= 2fa (fa là tần số tín hiệu analog). Câu 5: Lượng tử hóa không đều dùng luật A cho tín hiệu sóng âm thanh: Bài này chỉ cần làm thêm cho biết. 4. Theo công thức =3 (L là số mức lượng tử). Thay đổi các thông số sao cho phù hợp(file đính kèm) 4. 4. Ta có: PCM 8 bit nên 1 mẫu 8 bits Tốc độ bit = 8(bits/mẫu)*2000 (mẫu/s) = 16000(bits/s) = 16Kbps. không thi.Nên 1 mẫu 4 bits Tốc độ bit: 4(bits/mẫu)*2000(mẫu/s) = 8000(bits/s) = 8Kbps.3 Hệ thống trên là PCM 4 bit.2 Thay đổi mô hình để truyền tín hiệu Sin có f= 1KHz. Khi thay đổi hệ thống thành PCM 8 bit thì tốc độ bit sẽ thay đổi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful