ELGA

ELEKTROS SKIRSTOMIEJI ÁRENGINIAI

NARVELIØ SISTEMA

UNIFLUORC

PAGRINDINËS CHARAKTERISTIKOS
· · · · · · Dalinai metalizuotas pagal IEC standartà Komutaciniai aparatai valdomi esant uþdarytoms narvelio durims, vienpusis aptarnavimas Iðorinio apvalkalo apsaugos klasë - IP3X Konstrukcija iðlaiko slëgá, susidarantá degant atviram elektros lankui Ðynø ir kabeliø skyriai atskirti metaline pertvara Gabaritiniai matmenys yra sumaþinti iki minimumo, nemaþinant aptarnaujanèio personalo saugumo

FUNKCINËS SAVYBËS · · · · Tvirtos konstrukcijos korpusas atsparus korozijai Visuose narveliuose árengtos mnemoschemos, atkurianèios kiekvieno jø vienlinijinæ schemà Visuose narveliuose sumontuotos áþeminimo ðynos Galios skyriklio priekinëje panelëje yra apþiûros langelis, skirtas pagrindiniø kontaktø ir áþeminimo kontaktø padëties apþiûrai Narveliai pagaminti ið cinkuoto plieno lakðto Unifluorc VS, VS/A ir VS/R narveliuose montuojamas FLUVAC tipo vakuuminis jungtuvas su skyrikliu viename SF6 dujomis izoliuotame nerûdijanèio plieno korpuse Speciali konstrukcija neleidþia kauptis krûviams ant galios skyriklio korpuso

· · Unifluorc narveliai

TECHNINIAI DUOMENYS
Vardinë átampa Bandymo átampa (50-60) Hz, 1 min. Impulsinë izoliacijos átampa (1,2-50) µs U, kV In, A Vardinë pagrindiniø ðynø srovë
U, kV U(1 min), kV
12 28 75 400 630 1000 24 50 125 400 630 12,5 16 20 31,5 40 50

·

Vardinë trumpalaikë srovë

Icw(3s), kA

12,5 16 20

Dinaminio atsparumo srovë

Icm, kA

31,5 40 50

Unifluorc LS/A narveliai

Unifluorc VS narveliai

1 - Galios skyriklio ir linijos stacionaraus áþemiklio valdymo mechanizmai 2 - Þemos átampos skyrius 3 - FLUORC tipo galios skyriklis su stacionariu linijos áþemikliu, hermetiniame apvalkale, izoliuojanèiø SF6 dujø terpëje 4 - Rinktinës ðynos sujungimui tarp narveliø 5 - Kabeliø prijungimo vietos (aptarnavimas per priekines duris) 6 - Áþeminimo ðyna