P. 1
Curs Beton

Curs Beton

|Views: 54|Likes:
Published by Serban Constantin
curs beton an 1 ccia
curs beton an 1 ccia

More info:

Published by: Serban Constantin on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

Proprietatile betonului intarit Structura betonului întărit Betonul întărit este un material compozit, cu o structură complexă, compusă din

matrice şi agregat. Este un material poros şi microfisurat cu o concentrare a defectelor structurale în zona de interfaţă matrice-agregat. Datorită varietăţii materialelor componente, proporţiilor dintre ele, cât şi tehnologiilor de punere în lucrare şi tratare ulterioară, proprietăţile betonului variază în limite largi. Matricea înveleşte granulele de agregat şi umple golurile scheletului format din acestea. Adeziunea dintre partea liantă şi agregatele mari variază în funcţie de compoziţia mineralogică a cimentului şi agregatelor, de starea suprafeţei granulelor de agregat, de proporţia de apă, modul de punere în lucrare, condiţiile de întărire, etc. Caracteristicile zonei de contact dintre matrice şi granulele de agregat reprezintă un factor hotărâtor al calităţii betonului. O aderenţă defectuoasă între piatra de ciment şi granulele de agregat afectează în mare măsură atât rezistenţele mecanice ale betonului cât şi alte proprietăţi cum sunt: coeficientul de impermeabilitate, rezistenţa la agresiuni fizice şi chimice, etc. În linii mari, adeziunea matricei la suprafaţa granulelor de agregat se poate realiza astfel: • adeziune mecanică, prin ancorarea în asperităţile suprafeţei granulelor de agregat. Acesta este tipul de aderenţă care se realizează în mod curent între matrice şi agregatele din beton şi se manifestă mai accentuat la agregatele de concasare, datorită rugozităţii suprafeţei şi la agregatele uşoare cu porozitate deschisă; • adeziunea prin epitaxie, o sudură directă a produşilor de hidratare ai cimentului pe suprafaţa granulelor de agregat şi care apare atunci când există concordanţă de structură între aceştia şi orientare favorabilă. Acest tip de aderenţă se întâlneşte la betoanele cu anumite agregate calcaroase şi se accentuează odată cu trecerea timpului, datorită carbonatării hidroxidului de calciu; • adeziunea chimică se stabileşte în urma unor interacţiuni chimice care au loc între produşii de hidratare-hidroliză ai cimentului şi agregatele silicioase. Se manifestă curent la betoanele cu agregate cuarţoase întărite prin autoclavizare. În acest caz, între hidroxidul de calciu rezultat din hidroliza cimentului şi bioxidul de siliciu activ din agregat, au loc reacţii chimice cu formarea de hidrosilicaţi de calciu. Cantitatea de apă utilizată la prepararea betonului are o mare influenţă asupra structurii betonului întărit. Din necesitatea asigurării lucrabilităţii betonului, raportul apă-ciment are valori cuprinse în mod obişnuit între 0,35 şi 0,70, deci mult mai mari decât cel al pastelor de ciment de consistenţă normală (0,23–0,29). De aceea, porozitatea matricei din beton este mai mare decât a pietrei obţinute prin întărirea unei paste de ciment şi distribuţia dimensională a porilor este diferită. Porozitatea matricei este mai mare în apropierea granulelor de agregat, acestea fiind înconjurate de o „zonă de tranziţie” a cărei grosime creşte cu 1

creşterea proporţiei de apă şi scade în timp, în urma proceselor de hidratarehidroliză. Atât compoziţia cât şi structura matricei sunt mult influenţate de agregatele cu dimensiunea sub 0,2 mm, acestea având o mare activitate fizică (toate rocile utilizate ca agregate sunt alcătuite din minerale cu structură ionică sau cu legături covalente, polarizate). În afară de porozitatea matricei, în beton există şi macropori, rezultaţi prin antrenarea aerului la amestecarea şi punerea în lucrare a betonului. Neomogenitatea structurii betonului se datoreşte şi alcătuirii lui din materiale cu densităţi diferite şi dimensiunilor variabile ale granulelor componenţilor. La betoanele plastice şi mai ales la cele fluide, la punerea în lucrare se poate produce o segregare a componenţilor. În urma procesului de întărire, în funcţie de cantitatea de apă în exces, sub agregatele mari se vor forma pori capilari sau goluri lenticulare de dimensiuni mai mari, care vor influenţa mult compactitatea şi aderenţa şi prin aceasta şi celelalte caracteristici ale betonului întărit (fig. V.5). Figura 1 Reprezentare a porilor din beton

por capilar

piatră de ciment por din piatra de ciment agregat

În timpul întăririi betonului, datorită contracţiei la uscare, în matrice apare un sistem de microfisuri care se amplifică în timp sub acţiunea factorilor exteriori. Existenţa micro şi macroporilor, capilarelor, cavernelor, micro şi macrofisurilor, reprezintă defecte de structură care reduc calitatea betonului. Proprietăţile betonului sunt influenţate esenţial de valoarea porozităţii totale, precum şi de natura, mărimea şi distribuţia porilor. Porozitatea betonului este formată din: • pori de gel – cu dimensiunea de regulă sub 100 Å, greu permeabili pentru apa lichidă; • pori capilari – cu dimensiuni mai mari de 100 Å, cu proprietăţi hotărâtoare asupra tuturor caracteristicilor betonului; ei nu sunt uniform răspândiţi în matrice, iar pe parcursul întăririi se umplu parţial cu noile produse de hidratare; • pori sferici - rezultaţi la amestecarea betonului (aer oclus), fie la folosirea aditivilor antrenori de aer (aer antrenat), cu dimensiuni între 50 – 100 µm;

2

• pori cu dimensiuni mai mari de 200 µm, aparţin defectelor de structură, iar volumul lor trebuie să fie limitat în betonul bine alcătuit şi compactat. Prin folosirea aditivilor antrenori de aer se poate dirija, în mod corespunzător, volumul, dimensiunea şi distribuţia aerului antrenat, cu consecinţe favorabile asupra gradului de impermeabilitate şi a rezistenţei la îngheţ-dezgheţ repetat. Toate încercările de a stabili relaţii de dependenţă a rezistenţei mecanice de factori de compoziţie şi structură ajung, într-o formă simplificată, la stabilirea unor relaţii între rezistenţă şi porozitate. Pentru asigurarea unei compactităţi maxime şi a unei structuri cât mai omogene, condiţii esenţiale pentru betoane de rezistenţă, compoziţia betonului judicios stabilită, trebuie corelată cu mijloacele optime de compactare şi cu măsuri pentru asigurarea condiţiilor favorabile de întărire. Caracteristicile fizice, mecanice şi chimice ale betonului întărit prezintă interes deosebit pentru calculul dimensional şi pentru stabilirea domeniului de folosire. Dintre proprietăţile fizico-mecanice şi chimice, cele mai importante sunt preezentate în continuare.

Proprietati
Densitatea aparentă Densitatea aparentă a betonului întărit, ρa, se determină pe corpurile de probă pregătite pentru determinarea rezistenţelor mecanice. Deoarece betonul are capacitatea de a ceda sau absorbi apa, densitatea aparentă se poate determina atât în stare uscată cât şi de umiditate naturală. Compactitatea Deoarece la betoanele grele obişnuite densitatea ( ρ) variază foarte puţin cu compoziţia, se consideră că se poate aprecia compactitatea suficient de exact, în dependenţă de variaţia densităţii aparente ( ρa). În cazul acestor betoane, compactitatea este preponderent determinată de cea a matricei precum şi de zona de tranziţie matrice-agregat. Compactitatea este o caracteristică importantă întrucât influenţează: permeabilitatea, rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, rezistenţele mecanice, rezistenţa la acţiunile chimice agresive, conductivitatea termică, etc. În practică nu se pot realiza betoane cu compactitate 100% şi datorită structurii microporoase şi microfisurate a betonului. În mod convenţional, un beton se consideră compact când porozitatea totală este 5–7%. Pentru mărirea compactităţii se iau măsuri la stabilirea compoziţiei betonului (folosirea de agregate cu granulozitate foarte bună, reducerea raportului apă-ciment cu păstrarea unei bune lucrabilităţi, folosirea de aditivi plastifianţi), la punerea în lucrare (prin utilizarea de mijloace energice de compactare) precum şi la tratarea ulterioară. Permeabilitatea betonului faţă de gaze sau lichide Este o proprietate determinantă pentru durabilitatea sa. Betonul permeabil este mai vulnerabil la îngheţ-dezgheţ şi la coroziune (inclusiv a 3

armăturii din betonul armat). Pătrunderea apei în beton afectează negativ şi rezistenţele mecanice şi proprietăţile de izolare termică. Deplasarea apei pe o anumită adâncime în beton depinde atât de presiunea coloanei de apă cât şi de diferenţa de umiditate corespunzătoare celor două feţe ale elementului de beton sau de efecte osmotice. Permeabilitatea la apă este determinată de porozitate, distribuţia, dimensiunile şi tipul porilor (închişi, interconectaţi). Ea este influenţată de natura şi dozajul în ciment (creşterea dozajului reduce permeabilitatea), de raportul a/c (fig. V.6), vârstă, condiţii de exploatare, etc. Figura 2. Variaţia coeficientului de permeabilitate cu raportul a/c k ⋅ 10 − 14 [m / s]

140 100 60 20 0.2 0.4 0.6 0.8 a/c

Determinarea permeabilităţii la apă a betonului este dificilă având în vedere complexitatea structurii materialului şi caracterul evolutiv al acestuia. Teoretic permeabilitatea la apă poate fi apreciată prin coeficientul de permeabilitate (K) dat de formula lui Darcy:
K= Q ⋅l A ⋅ t ⋅ ∆P

[m/s]

unde Q – cantitatea de apă (m3) scursă în timpul t (s); A – suprafaţa transversală a probei (m2); l – grosimea probei (m); ∆P – căderea presiunii coloanei de lichid în probă (metri coloană de apă). Practic determinarea gradului de impermeabilitate ( P) se realizează prin metode standardizate şi se apreciază convenţional prin adâncimea în beton pe care a penetrat apa supusă unei anumite presiuni, într-un anumit interval de timp. Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ Este proprietatea acestuia de a rezista la acţiuni de îngheţ-dezgheţ, fără a suferi deteriorări, în condiţii de exploatare, deci de interacţiune cu factorii de mediu. Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ repetat în condiţii de laborator este dată prin gradul de gelivitate. Acesta se defineşte prin numărul maxim de cicluri 4

îngheţ-dezgheţ succesive (în condiţii normalizate) pe care epruvetele din beton saturat cu apă, începând cu o vârstă de cel puţin 28 de zile, pot să le suporte fără ca reducerea rezistenţei la compresiune să fie mai mare de 25% faţă de epruvetele martor (metoda distructivă) sau reducerea modulului de elasticitate dinamic cu mai mult de 15% (metoda nedistructivă). Distrugerea betonului prin îngheţ-dezgheţ este o consecinţă a structurii sale capilar-poroase şi a gradului de saturare cu apă, în condiţiile unor temperaturi negative, când mărirea de volum de circa 9% a apei care îngheaţă în porii şi capilarele sale, determină eforturi ce depăşesc rezistenţa la întindere a betonului. Temperatura la care îngheaţă apa prezentă în beton depinde de tipul şi mărimea porilor în care se găseşte. Apa din micropori şi canale capilare este supusă la presiuni importante, a căror valoare este cu atât mai mare cu cât diametrul lor este mai redus şi, în consecinţă, îngheaţă la temperaturi mai scăzute decât apa liberă. Cele mai mari transformări în structura betonului se produc în intervalul de temperatură cuprins între –10° şi –40° C (fig. V.7). Figura 3. Variaţia temperaturii de solidificare a apei din pori cu diametrul acestora
Diametrul porilor

[µ m]

24

16

8 Temperatura [oC]

-5

-10

-15

-20

Dacă matricea betonului are bule de aer (datorate acţiunii aditivilor antrenori de aer), cu dimensiuni de 20–200 µm, la presiune normală ele nu sunt pline cu apă, deoarece acţiunea forţelor capilare este mai redusă decât acţiunea gravitaţională şi constituie astfel rezervoare de descărcare a presiunii, îmbunătăţind comportarea la îngheţ-dezgheţ repetat. Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ repetat a unui beton la un anumit grad de saturare cu apă, depinde de compactitate, de mărimea, forma şi modul de distribuţie a sistemului de pori şi capilare, de tipul şi dozajul de ciment, natura agregatelor, etc. Pentru obţinerea de betoane rezistente la îngheţ-dezgheţ repetat este necesar să se realizeze betoane compacte, impermeabile, preparate cu cimenturi bogate în C3S şi cu conţinut cât mai redus în C3A. De asemenea, se recomandă folosirea aditivilor plastifianţi, antrenori de aer, care determină formarea unor pori fini, uniform distribuiţi, care întrerup capilarele şi care în acelaşi timp amortizează efectul presiunii produse de cristalizarea apei. 5

apare o dezvoltare intensă a fisurilor în matrice. La sarcini mai mari de 50% din σmax. de porozitatea şi natura agregatelor. cu concentrare a defectelor în zona de interfaţă matrice-agregat). Agregatele ca şi porii funcţionează ca blocanţi ai fisurilor. fisurile nu se propagă în linie dreaptă. Pentru betoanele grele coeficientul de conductivitate termică ( λ) este de ordinul 1.36. Rezistenţele mecanice În aprecierea comportării betonului la solicitări mecanice trebuie să se ţină seama de structura lui specifică (material poros şi microfisurat.74 W/mK. La o încărcare de 75% din σmax. Se consideră că la o încărcare sub 30% din σmax. un grad de hidratare avansat. de condiţii de încercări. prin smulgere.Se consideră că betonul de bună calitate (utilizând ciment portland unitar. fisurile încep să se extindă în matrice conectându-se cu fisurile preexistente. ca urmare a schimbării conţinului de umiditate. La această solicitare nu se produc modificări structurale esenţiale. Rezistenţele mecanice ale betonului (cât şi alte proprietăţi) sunt influenţate de factori de compoziţie. întrucât depinde de densitatea aparentă şi umiditatea betonului. • propagarea fisurilor. fisurile se propagă foarte încet. Numai ţinând seama de structura specifică poate fi explicat caracterul treptat al ruperii betonului. etc. ajungând la dezvoltarea unui sistem continuu de fisuri. deformaţiile sunt preponderent elastice iar fisurile preexistente în beton sunt stabile.28–1. Conductivitatea termică Conductivitatea termică variază în limite largi. având o foarte mică tendinţă de propagare. Curba σ–ε îşi modifică panta. • creşterea şi dezvoltarea fisurilor. curba caracteristică σ–ε este aproximativ liniară. după direcţia deformaţiei maxime. procesul de rupere al betonului trece prin trei faze: • iniţierea fisurării. ci urmează un drum sinuos în jurul agregatelor sau în jurul diferitelor faze din piatra de ciment. Între 30–50% din σmax. Ca şi la alte materiale fragile. care formează un sistem de fisuri instabil şi betonul cedează. metode de preparare şi păstrare. având deci cantităţi mici de apă îngheţată) se comportă bine pentru temperaturi de până la –30° C. Conductivitatea termică scade la temperaturi mai mari de 100°C. În beton. raport a/c mai mic de 0. de structură. Pentru betonul de mare rezistenţă sistemul de fisuri traversează şi agregatul. 6 . cea mai mare dezvoltare a acestora fiind la interfaţa matrice-agregat.

păstrate şi încercate conform standardelor la vârsta de 90 zile pentru betoane hidrotehnice masive şi la 28 zile pentru betoanele destinate celorlate categorii de construcţii. Rcil) (tab. Pentru ca valorile obţinute să fie comparabile şi reproductibile trebuie respectate cu stricteţe condiţiile de determinare prevăzute în standarde. a  7 . stabilirea regimului de tratare termică. în afară de calitatea betonului şi de alţi factori. etc. Verificarea clasei se efectuează pe epruvete confecţionate. Tabelul 1. sau pe cilindri (rezistenţă cilindrică. aplicată betoanelor lucrabile: c  R b = KR c  − 0. viteza de încărcare. Clasa betonului reprezintă o valoare convenţională privind rezistenţa la compresiune luată în consideraţie la proiectare şi care trebuie realizată de betonul pus în lucrare. determinată pe epruvete de formă diferită Rb (cub cu l = 20 cm) Rcil (φ = 15 cm. • pentru verificarea calităţii betonului din elemente de construcţii. toţi factorii care influenţează sensibil această caracteristică. încercându-se stabilirea unei relaţii care să cuprindă în mod corespunzător.5 . manipulare.1). • în cadrul încercărilor de control în diferite faze ale procesului de execuţie (decofrare. tratare termică. Rb).Rezistenţa la compresiune Rezistenţa la compresiune este unul din principalele criterii de apreciere a calităţii unui beton. l = 30 cm) Rpr 20×20×60 cm 50 45 40 75 65 60 100 85 80 150 125 115 200 165 145 Rc (daN/cm2) 250 300 400 205 180 245 210 325 280 500 410 350 600 490 470 700 – 490 800 – 560 Ruperea se produce în general prin matrice şi zona de contact dintre matrice şi agregate. Determinarea se execută pe cel puţin trei epruvete de formă cubică (rezistenţa cubică. cum ar fi: condiţiile de încercare. Rezistenţa la compresiune se determină: • în cadrul încercărilor preliminare. care au ca scop stabilirea compoziţiei betonului ce urmează a fi folosit la executarea lucrării. Valorile rezistenţei la compresiune a unor betoane. • pentru verificarea clasei betonului în cursul execuţiei. Rezistenţa betonului la compresiune depinde. Cunoaşterea rezistenţei la compresiune dă indicaţii suficient de precise asupra rezistenţei la alte solicitări precum şi asupra celorlalte proprietăţi fizico-mecanice ale betonului. forma şi dimensiunile probei. modul de confecţionare şi păstrare. Cea mai cunoscută şi utilizată este relaţia Bolomay-Skramtaev. Determinarea rezistenţei la compresiune se face distructiv sau nedistructiv. unde se concentrează mare parte a defectelor din structura betonului. dare în exploatare etc). transfer. Pentru evaluarea rezistenţei betonului s-au efectuat cercetări multiple.

etc. reprezentând doar 1/6–1/20 din rezistenţa la compresiune.unde: Rb – reprezintă rezistenţa la compresiune a betonului la 28 zile. la capetele cărora se lipesc cu adezivi piese metalice cu ajutorul cărora epruvetele se centrează şi se supun la tracţiune directă (fig. creşterea depinzând de natura cimentului. Corelaţia dintre rezistenţa la întindere axială R t (daN/cm2) şi clasa betonului Rezistenţa Rt(n) (normală) Rt(c) (de calcul) 6/7. de condiţiile de întărire etc. pentru cimenturi uzuale şi pentru un raport apă/ciment cuprins între 0.5 14 16 9 10 25/30 19 12 32/40 21 14 40/50 23 15. de calitatea adeziunii din matrice şi agregate. funcţie de clasa betonului (tabelul V-8). rezultând raportul apă/ciment pentru Rb. Spre deosebire de compresiune. iar deformaţiile sunt aproximativ de 10 ori mai mici decât în cazul compresiunii. Rc şi K cunoscute. MPa (5. Rezistenţa la compresiune a betonului este influenţată de calitatea componenţilor săi. este cea mai mică dintre rezistenţele sale. prin smulgere.5 12/15 12 8 Clasa betonului 16/20 18/22. A – suprafaţa de rupere. unde în prima etapă se produce o compactare a masei betonului prin închiderea microfisurilor iniţiale. de modul şi condiţiile de punere în lucrare. Rezistenţa la întindere Rezistenţa la întindere axială a betonului. c/a – inversului raportului apă/ciment. restul condiţiilor rămânând constante.4) în care: F – forţa maximă care produce ruperea.65 şi se ia valoarea 0. Determinarea rezistenţei la întindere axială 8 . Relaţia poate fi folosită pentru calcularea compoziţiei betonului. Rezistenţa la compresiune.5 Rezistenţa la întindere axială se poate determina pe epruvete cilindrice sau prismatice.4–0. comportare caracteristică materialelor fragile. de vârsta betonului. Sistemul de fisuri format este mai instabil decât cel format în cazul solicitării prin compresiune. în N sau daN. Rc – rezistenţa reală la compresiune a cimentului la aceeaşi vârstă cu a betonului. procesul de afânare a structurii interne se dezvoltă odată cu creşterea efortului unitar.5 5 8/10 10 6.45 când agregatele sunt de balastieră.50 pentru agregate de concasare. Rt.3) şi se calculează cu relaţia: Rt = F A N/mm2 . Ruperea este bruscă.5 7. K – coeficient. în mm2 sau cm2. Figura 3. în condiţii favorabile creşte logaritmic în timp. la întindere. a cărui valoare se ia egală cu 0. de factorii fizici şi chimici care intervin în timpul exploatării.daN/cm2. de proporţia lor. Tabelul 2.

în mm. Figura 4. Rezistenţa la întindere din încovoiere. este dată de relaţia: R ti = 0. în mm.875 Fl bh 2 N/mm2 sau daN/cm2.5) unde: F – forţa de rupere. pe fragmente de prisme rezultate în urma încercării la încovoiere sau pe cilindri. aşezate între feţele epruvetei şi plăcile presei (fig. b – lăţimea medie a secţiunii transversale. Rtd. solicitate conform fig. b – lăţimea medie a secţiunii transversale de rupere. în mm. este dată de relaţia: R td = 2F πbh N/mm2 în care: F – forţa de rupere. Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere F h b l Rezistenţa la întindere prin despicare prezintă avantajul unei încercări simple care se poate efectua pe cuburi. Rti. (5. în N.4. l – distanţa dintre reazeme. în mm. 5). Rezistenţa la întindere prin despicare. în practică se admite ca determinarea lui Rt să se facă direct pe baza solicitărilor la întindere din încovoiere sau prin despicare. în mm. 9 .F F Din cauza dificultăţilor de centrare a forţei. în funcţie de dimensiunea maximă a agregatului. Rezistenţa la întindere din încovoiere (Rti) se determină pe prisme de 100 × 100 × 550 mm sau 150 × 150 × 600 mm. Solicitarea asupra epruvetei se face prin intermediul a două fâşii de carton sau a două şipci de lemn. h – înălţimea medie a secţiunii transversale la rupere. h – înălţimea medie a secţiunii transversale. în N.

este necesar să se cunoască comportarea betonului la astfel de solicitări. Rezistenţa la şoc a betonului este mai bună decât a constituenţilor luaţi separat. compresiune. 10 . rezistenţa la întindere este funcţie de clasa betonului şi rezultă că este influenţată de aceeaşi factori ca şi rezistenţa la compresiune. Rezistenţa la oboseală a betonului se determină la solicitări ciclice de întindere axială. de proprietăţile agregatelor. iar la rezistenţe egale. trebuie să reziste la solicitări de şoc şi uzură. Deoarece majoritatea structurilor inginereşti (stâlpi. Rezistenţa la şoc creşte cu marca betonului. Rezistenţa la şoc şi uzură Betonul utilizat la fundaţii pentru maşini. de structura. Acest fenomen este caracterizat prin apariţia şi dezvoltarea microfisurilor. baraje. îmbrăcăminţi rutiere.8 din solicitarea statică care produce ruperea. încovoiere. Sub efectul încărcărilor şi descărcărilor repetate. Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare Carton În afară de forma şi dimensiunile epruvetelor. betonul îşi modifică lent structura. piste de aterizare. Rezistenţa la oboseală Se determină prin solicitarea alternativă a probelor de beton la o valoare ce variază între 0. betonul fiind un material cu o bună capacitate de a absorbi energia aplicată prin şoc. betoanele cu modul de elasticitate mai mic au o comportare mai bună. etc) sunt supuse în timpul exploatării la încercări variabile. Rezistenţa la oboseală este influenţată de compoziţie. îmbrăcăminţi rutiere. grinzi de beton armat. cu o creştere atât a deformaţiilor elastice cât şi a deformaţiilor plastice. starea şi proprietăţile suprafaţelor. Comportarea la uzură (abraziune) a betonului depinde de rezistenţa la compresiune. iar deformaţiile sunt de 2–4 ori mai mari. vârsta şi condiţiile de păstrare a betonului şi de amplitudinea de oscilaţie a eforturilor alternante. Ea este mai mică decât rezistenţa statică. piste de aterizare.Figura 5. ajungând într-un anumit stadiu la oboseală.5 şi 0. care în cazul continuării solicitării se transformă în fisuri macroscopice care preced ruperea. piloţi. în funcţie de natura solicitărilor la care va fi supus elementul de beton în timpul exploatării. ruperea având un caracter exploziv. pardoseli industriale.

dozajul şi natura cimentului.1. ceea ce conduce la manifestarea fenomenului de contracţie. betonul prezintă deformaţii de contracţie şi umflare. fac practic imposibilă departajarea contribuţiei fiecărui tip de deformaţie la cea finală. datorită modificărilor din structura betonului. modul de manifestare asemănător al acestora.7 × 10–5 .3 × 10–5 K-1. În timp. Coeficientul de dilatare liniară al betonului are valori cuprinse între 0. Determinarea experimentală a coeficientului de dilatare termică este o operaţie dificil de realizat. În calculele obişnuite se ia egal cu 10 × 10–5 K-1.Deformaţiile betonului Betonul prezintă deformaţii complexe datorită unor factori fizici (temperatură. după cicluri succesive de contracţie-umflare. Dilatarea şi contracţia termică Dilatarea termică a betonului este proprietatea acestuia de a-şi mări volumul la creşterea temperaturii şi este rezultatul dilatării tuturor componenţilor săi. cât şi. 11 . în funcţie de natura agregatelor. 6). care determină amplificarea sistemului de microfisuri al betonului. precum şi solicitărilor mecanice. Contracţia şi umflarea betonului Contracţia şi umflarea betonului sunt deformaţii ce determină modificări dimensionale ale elementelor de beton datorită fenomenelor ce au loc în procesul de întărire şi al variaţiilor de umiditate. măsurat pe epruvete cubice. numai parţial reversibile. Fenomenul are loc atât datorită creşterii temperaturii mediului ambiant. umiditate). cele două fenomene fiind. practic egal cu cel al oţelului moale. iar pentru unele lucrări şi după coeficientul de dilatare volumică. Complexitatea factorilor ce produc deformaţiile. Când coeficientul de dilatare termică al agregatelor este mult diferit de cel al pietrei de ciment. Dilatarea termică a betonului creşte odată cu dozajul în ciment. în perioada iniţială. datorită degajării de căldură ce însoţeşte procesele de hidratare-hidroliză ale cimentului. Contracţia şi umflarea sunt deformaţii independente de sarcinile exterioare şi se dezvoltă în timp după curbe de tip exponenţial (fig. apare efectul distructiv al dilatării şi contracţiei diferenţiate. Păstrat alternativ în aer şi apă. Aprecierea dilatării şi contracţiei termice a betonului se face prin determinarea coeficientului de dilatare liniară. caracterului evolutiv al structurii şi compoziţiei sale. există o tendinţă de amortizare a amplitudinii fenomenului. măsurat pe epruvete prismatice. deoarece prin ridicarea temperaturii se produce şi o pierdere a apei din beton.

Contracţia plastică este foarte periculoasă pentru elemente cu modul de suprafaţă mare. în strânsă corelaţie cu umiditatea relativă a mediului de păstrare. Variaţiile dimensionale ale betonului funcţie de condiţiile de păstrare Fenomenul de contracţie reprezintă principala cauză a fisurării betonului. poate genera fisuri şi slăbirea aderenţei între matrice şi agregat. în toate elementele din beton. Fisurile de contracţie sunt preexistente celor provocate de solicitările mecanice. cofraje. Contracţia plastică este reducerea de volum a betonului imediat după punerea în lucrare şi se poate manifesta cu intensităţi diferite până la sfârşitul prizei betonului. Betonul întărit manifestă contracţie la întărire. şi ca urmare. Fisurarea apare în momentul în care efortul unitar din beton depăşeşte rezistenţa la întindere a acestuia. Contracţia la uscare şi umflarea la umezire sunt rezultatul al variaţiei cantităţii de apă din beton.6 păstrare în apă păstrare în aer Figura 6.∆l (%) lo 0 5 10 contracţie ireversibilă 15 Timp (luni) -0. tensiuni interne corespunzătoare presiunii capilare. contracţie la uscare şi contracţie de carbonatare. începând de la suprafaţa de separaţie matrice-agregat şi apoi în matrice. Aceasta generează fenomene capilare la suprafeţele de separaţie lichid-aer din porii pietrei de ciment.3 contracţie iniţială -0. Contracţia betonului proaspăt poartă denumirea de contracţie plastică. Ea este un rezultat al faptului că volumul absolut al produşilor de hidratare formaţi este mai mic decât suma volumelor absolute ale cimentului şi al apei. Contracţia şi umflarea betonului sunt manifestarea unor fenomene complexe ce-şi cumulează efectele acţionând din starea de beton proaspăt şi evoluând pe întreaga durată de viaţă a construcţiei din beton. Betonul mai prezintă o micşorare de volum ca rezultat al reacţiilor chimice de hidratare-hidroliză a cimentului. iar când se produce intens. Ea este un rezultat al pierderii apei prin evaporare sau prin absorbţia ei de către agregate (în special poroase). 12 . care se mai numeşte şi contracţie chimică sau contracţie la „întărire”.

fenomenul se numeşte umflare şi se datoreşte mai ales. Contracţia este parţial reversibilă. iar la umeziri şi uscări alternative se produce o amortizare treptată a variaţiilor dimensionale. Contracţia este generată în principal de pierderea apei adsorbite. mai ales când se succed des. în ordinea crescătoare a energiei de legătură cu faza solidă.Contracţia măsurată după sfârşitul prizei. betonul se umflă. Contracţia la întărire are loc în condiţiile în care este evitat schimbul de umiditate între beton şi mediu şi se datoreşte „pierderii de apă” în sens chimic. absorbţiei apei în piatra de ciment. Mărimea contracţiei la întărire – măsurată ca deformaţie liniară – este de aproximativ 0. tinzând spre stabilizare. dar numai o parte din contracţie este reversibilă. Contracţia la întărire se manifestă după încheierea prizei cimentului şi prezintă – după debut – intensitate mai mare. 7).1 mm/m) – după 5 ani. Evaporarea apei libere. betonul (piatra de ciment în particular) se carbonatează în timp. contribuind la formarea şi amplificarea microfisurilor (îndeosebi la suprafaţa de separaţie între matrice şi agregat) precum şi la manifestarea tendinţei de fisurare a elementelor de construcţie din beton. După contracţie. însoţeşte transferul de umiditate din beton în atmosferă.1 × 10–3 (0. denumită contracţie de carbonatare. Betonul conservat în apă manifestă creşteri de volum (fig6).04 × 10–3 după o lună şi de 0. În elementele de construcţie a căror deformare este împiedicată pot apărea fisuri. Figura 7. care scade în timp. Sub acţiunea bioxidului de carbon din atmosferă. influenţează durabilitatea betonului. conţinută în cavităţi şi în pori mai mari decât cei capilari nu generează contracţie (sau valoarea acestuia este foarte mică). deci cuprinzând contracţia chimică şi cea de uscare se numeşte contracţie hidraulică. Fenomenele de contracţie-umflare. Pierderea apei din beton se face în ordinea crescătoare a energiei de legătură a apei faţă de fazele solide. generate de tensiunile interioare care iau naştere datorită contracţiei. Contracţia la uscare. la reumezire. reacţia are loc cu punere în libertate de apă evaporabilă şi este însoţită de contracţie ireversibilă. parţial ireversibilă (fig. Contracţiile betonului contracţie x10-4 8 uscare reumezire contracţie reversibilă 4 contracţie ireversibilă 20 40 60 80 contracţie totală timp (zile) 13 .

deci de raportul apă/ciment şi gradul de hidratare. trebuie luate măsuri pentru reducerea ei prin: • reducerea raportului apă/ciment la strictul necesar asigurării lucrabilităţii. Contracţia şi umflarea betonului sunt influenţate de numeroşi factori. 8). până când sistemul cristalin se consolidează. dintre care cei mai importanţi sunt: compoziţia betonului. dimensiunile elementului. Evoluţia în timp a contracţiei pietrei de ciment. Tendinţa de amortizare în timp a deformaţiilor date de contracţia şi umflarea betonului este determinată de îmbătrânirea gelurilor din structura pietrei de ciment. Contracţia ireversibilă apare în special la prima uscare şi depinde în primul rând de porozitatea matricei. mortarului şi betonului contracţie piatră de ciment mortar 1:3 beton 1:6 timp Datorită efectelor negative ale contracţiei. • utilizarea agregatelor de granulozitate bună. acesta trebuie menţinut umed câteva zile (în funcţie de natura cimentului). Ireversibilitatea contracţiei este legată şi de evoluţia proceselor de hidratare-hidroliză cu apariţia unor noi legături între particulele de hidrosilicaţi de calciu. care devin astfel mai puţin sensibile la variaţiile de umiditate. având valori apreciabil mai mici la betoane decât la mortare şi paste de ciment. timp. Deoarece cea mai critică perioadă a contracţiei la uscare a betonului este imediat după turnare. presiunea de despicare. Contracţia betonului este influenţată de compoziţia mineralogică a cimentului (cimenturile cu conţinut ridicat în C 3A au o contracţie la uscare mai mare) şi de fineţea lui de măcinare (cimenturile mai fin măcinate dau contracţii mai mari). • alegerea corespunzătoare a cimentului şi limitarea dozajului la cel necesar asigurării calităţii betonului.Contracţia reversibilă este cauzată de fenomene fizice de interacţiune dintre piatra de ciment şi apă. • păstrarea betoanelor după turnare în atmosferă umedă pentru a evita uscarea prematură. cu o nouă geometrie a aranjării lor şi a porozităţii. fără exces de parte fină. la stabilirea compoziţiei şi punerea în lucrare a betoanelor. energia superficială. • compactare cât mai bună la punerea în lucrare. modul de punere în lucrare a acestuia. 14 . Figura 8. datorită scheletului rigid format de agregate (fig. umiditatea mediului înconjurător. cum ar fi: presiunea capilară. Contracţia betonului creşte odată cu dozajul de ciment. rezistenţele sale cresc şi efectul contracţiei se reduce.

Deformaţiile elastice se datoresc agregatelor.5 din rezistenţa de rupere. durata şi caracterul sarcinii. curba fiind mai evidentă la încărcări lente. Figura 9. hidroizolatoare. componenţilor cristalini din structura pietrei de ciment şi nucleelor încă nehidratate ale granulelor de ciment. dezvoltându-se după direcţia de acţiune a solicitării. care se comportă elastic. etc. betonul. prezintă deformaţii complexe. Distanţa dintre rosturi se calculează în funcţie de cauzele şi mărimea deformaţiilor şi în funcţie de natura lucrării executate. care depind atât de compoziţia. Deformaţiile au un caracter orientat. cât şi de natura. structura şi vârsta betonului. Ele sunt caracterizate prin valori proporţionale cu mărimea efortului care le-a produs.4–0. ceea ce permite analiza lor pe baza corelaţiei dintre eforturile unitare şi deformaţiile specifice corespunzătoare. agregat şi pasta de ciment σ agregat piatra de ciment beton ε Deformaţiile betonului la încărcări statice de scurtă durată Deformaţiile elastice apar la betoane supuse la solicitări de scurtă durată. de mărimea. depinde şi de viteza de încărcare. Curbe efort-deformaţie pentru beton.Construcţiile din beton şi beton armat se împart în tronsoane prin rosturi de deformaţii. mărimea şi durata solicitării. Aceste rosturi trebuiesc tratate utilizând materiale specifice (deformabile elastic. material cu proprietăţi fizico-mecanice specifice. 15 . sunt independente de timp. Deformaţiile betonului sub acţiunea încărcărilor exterioare Sub acţiunea încărcărilor exterioare. Sub efectul solicitărilor exterioare se produc modificări esenţiale în structura betonului care sunt reflectate în aspectul curbei efort-deformaţie (fig. etc). ale căror valori nu depăşesc 0. se dezvoltă până la o anumită valoare a efortului de încărcare şi sunt reversibile. elastice şi plastice. Aceste rosturi asigură deformarea liberă a tronsoanelor respective. 9). plastic. Limita de elasticitate a betonului este în funcţie de compoziţia şi structura lui. Forma curbei caracteristice σ–ε.

Aceste deformaţii se datoresc în principal proprietăţilor vâscoase şi plastice ale componenţilor cu structură 16 . Continuând încărcarea. după modulul de elasticitate longitudinal. Deformaţiile pseudo-plastice apar la încărcări superioare sarcinii critice şi sunt produse de o dezvoltare considerabilă a sistemului de fisuri şi formarea unor suprafeţe de rupere care conduc la fragmentarea betonului. sunt datorate procesului de microfisurare al betonului şi sunt ireversibile. care se produc în momentul aplicării forţei şi deformaţii care se dezvoltă relativ încet în timp. uşoare) şi pentru betonul rezultat.30 din rezistenţa prismatică a betonului. La descărcare.0.5 170 8/10 200 12/15 240 16/20 270 18/22. Sunt caracteristice în special betoanelor de rezistenţă mai reduse. o probă de beton prezintă o deformaţie remanentă sau reziduală. Valorile modulului de elasticitate al betonului ( Eb) depind de compoziţia şi structura betonului şi pot fi corelate cu clasa betonului (tabelul 3). Modulii de elasticitate pentru beton şi componenţii lui Material Modul de elasticitate daN/cm2 × 103 Beton Beton greu uşor 600– 140– 1. ea fiind o funcţie de timp şi de modul de încărcare. Tabelul 4.500 350 60–280 70– 280 130–450 100– 180 Agregat Piatră ciment Beton de Deformaţiile plastice se dezvoltă peste un anumit nivel al solicitării. Tabelul 3.05 . Deformaţiile betonului la încărcări statice de lungă durată La încărcări statice de lungă durată. înregistrate în intervalul 0. Corespondenţa dintre clasa betonului şi modulul de elasticitate Clasa betonului C Modulul de elasticitate daN/ cm2 × 103 6/7. începe să se formeze un sistem de fisuri continuu. cauzată de deformaţiile plastice ireversibile.Deformaţiile elastice ale betonului se apreciază în mod obişnuit. εr. Aceasta se defineşte convenţional ca raport între creşterea efortului unitar nominal şi creşterea deformaţiei specifice corespunzătoare. betonul prezintă în afara deformaţiilor elastice instantanee. determinat la solicitarea de compresiune statică. fisurile încep să crească apreciabil cu apariţia unor punţi între fisurile de la suprafaţa agregatului. ajungându-se la încărcarea critică.5 25/30 330 32/40 360 40/50 380 290 În tabelul 4 sunt prezentate valori ale modulilor de elasticitate pentru componentele unor betoane (grele.

Sub acţiunea încărcărilor în exploatare. modul de păstrare (umiditate.gelică din piatra de ciment. deformaţiile de curgere lentă se consideră proporţionale cu eforturile unitare de durată şi se dezvoltă în timp cu o viteză mai mare imediat după aplicarea sarcinilor şi apoi din ce în ce mai lent. curgerea lentă apare chiar sub propria greutate. iar în final betonul prezintă o deformaţie remanentă (ε′ r ) caracteristică corpurilor vâscoase. Deformaţia de curgere lentă deformaţie ε cl εo încărcare descărcare ε 'o ε 'cl εr timp ε0 – deformaţie elastică. εcl – deformaţie de curgere lentă. o revenire lentă. temperatură). este mare. Figura 10. volumul elementului solicitat etc. în practica utilizării betonului sub sarcină. cum sunt barajele hidrotehnice. 10) se anulează sarcina. Mărimea deformaţiilor de curgere lentă a betonului depinde de: tipul şi mărimea solicitării. vâscos-plastică. până când fenomenul se amortizează (practic după 3–5 ani) ca urmare a modificărilor din structura betonului. parte din deformaţie se anulează cu revenirea instantanee ε′ 0 (revenire elastică instantanee) şi în timp se continuă revenirea cu deformaţia ε′ cl (revenire din curgere lentă). 17 . ε′ 0 – revenirea elastică instantanee. Încărcarea betonului la vârstă mai târzie micşorează în special această mărime a curgerii lente. Pentru determinarea deformaţiilor de curgere lentă este necesar ca din deformaţiile totale măsurate sub acţiunea încărcărilor de durată să se scadă deformaţiile elastice şi deformaţiile de contracţie. La descărcare. εr – deformaţie remanentă (ireversibilă). deformaţia constă într-o revenire elastică instantane. sunt singurele care depind de factorul timp şi se numesc deformaţii de curgere lentă (fluaj). durata încărcării. La construcţiile de mari dimensiuni. iar importanţa ei. structura şi vârsta betonului. ε′ cl – revenire din curgere lentă. Dacă la timpul t (fig. Curgerea lentă ireversibilă predomină ca mărime. compoziţia. care va atinge o anumită limită încât în final betonul înregistrează o deformaţie remanentă sau reziduală εr (ireversibilă). mărimea contracţiei. după cum mărirea efortului unitar în beton măreşte valoarea componentei ireversibile.

Distrugerea betonului în medii agresive chimic se produce în primul rând prin degradarea pietrei de ciment prin procese de decalcifiere sau expansiune. Substanţele agresive pentru beton pot acţiona sub formă de soluţii. Rezistenţa betonului la agresiuni chimice Coroziunea betonului Coroziunea betonului este un proces fizico-chimic de degradare sau de distrugere a acestuia sub acţiuni chimice agresive ale mediului de exploatare. pentru limitarea valorilor acestor deformaţii se iau măsuri la stabilirea compoziţiei betonului. grăsimi. variaţia de nivel şi viteza de deplasare a mediului agresiv. Distrugerea prin expansiune poate fi determinată şi de reacţii alcaliiagregate reactive. Durabilitatea betonului în aceste condiţii depinde atât de compoziţia şi compactitatea betonului cât şi de natura. a rigidităţii. În funcţie de natura substanţelor agresive şi de concentraţia acestora. 18 . pierderea capacităţii portante. Soluţiile acidului fluorhidric distrug şi agregatele silicioase. Procesul de coroziune a betonului este influenţat de factori fizici ca: temperatura şi variaţia de temperatură a mediului agresiv. mediile agresive naturale şi industriale se clasifică pe grupe de agresivitate (clasificările sunt prevăzute în normative şi se iau în consideraţie la stabilirea compoziţiei betonului şi a metodelor de protecţie anticorozivă a acestuia). uleiuri. Când soluţiile agresive au caracter acid pot fi distruse şi agregatele calcaroase. precum şi factori fizico-chimici ce solicită concomitent betonul (starea de tensiune din beton). gaze (CO2 sau SO2 din atmosferele industriale în prezenţa umidităţii devin agresive). Protecţia betonului împotriva coroziunii Durabilitatea betoanelor expuse acţiunii agresive moderate a unor substanţe chimice poate fi asigurată în mod obişnuit prin alegerea corespunzătoare a componenţilor săi şi prin realizarea unei compactităţi maxime. formându-se săruri solubile de calciu. durata şi intensitatea acţiunilor agresive chimice. aerosoli (în zona litoralului).Deoarece deformaţiile datorate solicitărilor de durată pot provoca fisurări. redistribuirea eforturilor în betonul armat. eroziunea. fenomenele de cavitaţie. la punerea lui în lucrare şi tratarea lui ulterioară. să asigure şi protejarea armăturii faţă de mediul coroziv. În cazul elementelor de beton armat este necesar ca betonul prin calitatea sa şi grosimea stratului de acoperire. sau ca rezultat al acţiunii microorganismelor. pentru obţinerea unui beton compact cu rezistenţe mecanice ridicate.

Pentru asigurarea impermeabilităţii betonului faţă de substanţele agresive se iau măsuri pentru mărirea compactităţii acestuia prin dozaj corespunzător de ciment.Alegerea corespunzătoare a cimentului este o condiţie esenţială. Sunt stabilite condiţii tehnice orientative impuse betoanelor exploatate în contact cu medii agresive ( În situaţii speciale. Ocratarea se aplică numai la prefabricate. bazine din beton. plăci. • Ocratarea este un procedeu de tratare sub presiune a suprafeţelor de beton cu tetrafluorură de siliciu gazoasă (SiF4). în special numai la tuburi de presiune. de magneziu. Fluaţii sunt substanţe toxice. În aceste condiţii este obligatoriu ca muncitorii care lucrează cu aceste produse să fie echipaţi corespunzător. hidroxidul de calciu în carbonat de calciu. recomandându-se. agregate cu granulozitate bună. Pentru mărirea eficacităţii se preconizează aplicarea tratamentului în straturi multiple prin pensulare. cât şi prin inhalare. în funcţie de natura mediului agresiv. traverse. Se măreşte astfel rezistenţa betonului la acţiunea dizolvantă a apei şi a apelor uşor agresive. de agresiune chimică intensă. vătămătoare pentru organism. utilizarea unor anumite tipuri de cimenturi . zinc) insolubile şi rezistente la acţiunea agenţilor agresivi şi gel de bioxid de siliciu care colmatează porii şi capilarele betonului. Protecţia prin pelicule este de natură fizică şi de aceea trebuie 19 . asigurând compactitatea şi impermeabilitatea. săruri. compactare foarte bună la punerea în lucrare. pe o adâncime de câţiva milimetri. uleiuri. acizi). Fluorosilicaţii reacţionează cu hidroxidul de calciu din beton formând în final fluoruri (de calciu. Cu efecte asemănătoare se pot folosi fluorurile solubile în apă. aceste măsuri nu sunt suficiente şi pentru asigurarea durabilităţii betonului sunt necesare măsuri suplimentare. tratare ulterioară corespunzătoare etc. utilizare de aditivi. de canalizare. piloţi. rezervoare. iar locul de muncă să fie bine ventilat. Agregatele folosite trebuie să fie rezistente la acţiunea agresivă a mediului şi să fie compatibile cu cimentul utilizat pentru a nu provoca degradarea betonului prin reacţia alcalii-agregate. Carbonatarea nu se recomandă betoanelor armate (sau se limitează strict la câţiva milimetri) deoarece modificând pH-ul betonului se favorizează coroziunea armăturii. Grosimea stratului compact obţinut este de aproximativ 2–4 mm. raport apă/ciment minim. de aluminiu. pulverizare. formându-se produşi de reacţie greu solubili şi cu efect de protecţie contra coroziunii multor agenţi agresivi (sulfaţi. atât prin contact cu suprafaţa pielii. • Carbonatarea suprafeţei pieselor de beton se realizează prin tratarea sub presiune cu CO2 gazos transformând. cum ar fi: • Fluatarea constă în tratarea suprafeţelor de beton cu soluţii de fluorosilicaţi de zinc. • Protejarea prin pelicule a suprafeţei construcţiilor din beton simplu sau armat este unul din mijloacele cele mai utilizate datorită simplităţii şi eficienţei.

asigurând astfel durabilitatea lor. În unele cazuri se pot realiza în acest fel şi lucrările de finisaj. în primul rând. peliculizarea trebuie să constituie o barieră impermeabilă şi durabilă. cărămizi de gresie antiacidă. se utilizează mai ales la tuburile din beton pentru transportul apelor. împreună cu cimentul formează un liant complex. • Protecţia prin adăugarea la prepararea betonului a unui polimer. Natura peliculelor protectoare vopsele. a unor folii (elastice sau rigide). Dintre monomerii sau polimerii sintetici utilizaţi pentru impregnarea betoanelor pot fi enumeraţi: metilmetaacrilatul. plăci de sticlă etc. granit. 20 . emulsii. răşinile epoxidice. din polimeri organici care sunt impermeabile şi rezistente chimic. la rezervoare speciale. plăci ceramice glazurate. materiale antiacide naturale (gresie. poliesterii. la construcţiile submarine. În timpul întăririi. Lucrările de protecţie a betonului împotriva coroziunii cer o atenţie deosebită atât în timpul execuţiei cât şi în ceea ce priveşte comportarea lor în timpul exploatării construcţiei. Totodată. Aceste protecţii se realizează prin aplicarea lor pe suprafaţa betonului. masticuri) sau la rece (soluţii. acrilonitrilii. faianţă. Protejarea construcţiilor din beton prin placări sau înzidiri este un procedeu care prin natura materialelor folosite asigură atât rezistenţele chimice cât şi cele mecanice impuse de mediul agresiv şi condiţiile de exploatare specifice. buna aderenţă la suport. Se măreşte astfel gradul de impermeabilitate şi rezistenţa la agresiuni chimice. suspensii) şi gudroane (produse bituminoase rezultate din distilarea cărbunelui) dizolvate în solvenţi sau ca atare. Pentru placări şi înzidiri se utilizează: cărămizi ceramice antiacide. • Aplicarea de straturi protectoare pe suprafaţa betonului se execută în cazul unor acţiuni agresive intense. • Impregnarea betonului întărit se poate face cu produse variate. asigurând astfel o bună protecţie la coroziune. fixate cu mortare şi chituri antiacide. cele mai utilizate fiind soluţiile de polimeri sau monomeri care apoi polimerizează în prezenţă de întăritori sau prin încălzire sau iradiere.asigurată. formând membrane care închid porii betonului şi limitează absorbţia şi difuzia lichidelor şi gazelor. polimerul din emulsie trece în stare rigidă. Pentru protecţia betonului împotriva umidităţii solului şi a agresivităţii apelor naturale. la pardoseli supuse uzurii şi agresivităţii chimice. bazalt). se utilizează eficient materialele bituminoase aplicate la cald (bitum. pentru ca eventualele degradări să fie semnalate şi remediate imediat. grunduri. care. numărul şi grosimea lor sunt în funcţie de natura agresivităţii şi a construcţiei. cu ajutorul adezivilor. chituri pe bază de polimeri.

Structura matricei (şi deci a betonului) este influenţată nu numai de natura cimentului. Creşterea dozajului determină îmbunătăţirea lucrabilităţii betonului permiţând scăderea corespunzătoare a factorului apă/ciment (a/c). de punere în operă şi de întărire. rezistenţă la agresiune chimică etc) decât utilizând cimenturi corespunzătoare. asigură mobilitatea amestecului proaspăt. Compoziţia şi structura matricei sunt determinate în primul rând de ciment. modificând prin aceasta caracteristicile betonului. De aceea. agregate. dozajul de ciment şi tehnologia. Nu pot fi realizate betoane cu anumite proprietăţi (rezistenţe mecanice. Fineţea de măcinare a cimentului influenţează viteza proceselor de priză şi întărire precum şi gradul de hidratare. La prepararea betonului cimentul (unitar sau cu adaosuri). în practică. cum sunt condiţiile de preparare. reducerea tendinţei de separare a apei. Rolul şi influenţa cimentului În beton. rezistenţe mecanice) şi prin dozaj (kg ciment/m3 beton proaspăt). rezistent şi durabil. cimentul îndeplineşte rolul de liant şi contribuie la formarea structurii şi la obţinerea proprietăţilor sale. caracteristicile sale transmiţându-se direct betonului. sunt influenţate şi de factorii extrinseci. proprietăţile betonului. care pot favoriza apariţia şi dezvoltarea fisurilor. conservarea omogenităţii mai mult timp. dar se accentuează şi deformaţiile datorate contracţiei şi încărcărilor. care este betonul întărit. consolidând granulele de agregat. Rezistenţele mecanice ale betonului cresc cu fineţea de măcinare a cimentului. raportul apă/ciment. având drept consecinţă îmbunătăţirea lucrabilităţii şi creşterea omogenităţii structurale a betonului întărit.Rolul componentelor şi influenţa lor asupra proprietăţilor betonului În beton fiecare constituent îndeplineşte un rol bine determinat la formarea structurii sale şi la obţinerea proprietăţilor impuse de condiţiile de exploatare. Pentru betoane la care se păstrează constant dozajul de agregat. dacă nu se asigură o tratare deosebit de îngrijită betonului în prima perioadă de întărire. apă şi aditivi) ca factori intrinseci de influenţare a lor. rezistenţa betonului creşte odată cu cea a cimentului. Creşterea dozajului de ciment determină creşterea coeziunii. conduce la formarea unui material compozit cu structură de conglomerat. Dozajul în ciment influenţează proprietăţile betonului proaspăt şi întărit. Structura şi prin aceasta. ci şi de dozajul acestuia. Cimentul îşi manifestă influenţa asupra proprietăţilor betonului prin calitate (compoziţie mineralogică. este necesar să se aleagă o suprafaţă specifică a cimentului optimă în funcţie de caracteristicile impuse betonului. influenţă manifestată îndeosebi 21 . iar după întărire. suprafaţa specifică. Prin dozajul de ciment (ceilalţi parametri rămânând neschimbaţi) pot fi modificate caracteristicile reologice ale betonului proaspăt. Proprietăţile betonului proaspăt şi întărit sunt determinate în primul rând de calitatea şi dozajul constituenţilor săi (ciment. Aceasta. împreună cu apa şi partea fină din agregat formează o pastă plastică. învelind granulele de agregat.

Creşterea se datoreşte măririi compactităţii prin umplerea cu pastă de ciment a golurilor dintre granulele agregatului atingând un maxim pentru dozaj optim. Influenţa dozajului de ciment asupra rezistenţei la compresiune (a) şi la tracţiune (b) Rc Rt păstrat în apă păstrat în aer dozaj de ciment dozaj de ciment 22 . în continuare. prin creşterea dozajului de ciment se produc următoarele modificări ale caracteristicilor betonului: • densitatea aparentă creşte până la o valoare maximă. pentru un agregat dat – ca natură. Ca urmare. dozaj şi granulozitate. asupra compactităţii structurale în primul rând. a proporţiei volumetrice a matricei în beton poate afecta negativ compactitatea acestuia. există o valoare a dozajului de ciment (dozaj optim) la care capacitatea de înglobare a agregatelor în matrice şi adeziunea agregatematrice se îmbunătăţesc. după care începe să scadă (fig. Variaţia densităţii aparente a betonului cu dozajul de ciment ρ a dozaj de ciment • rezistenţele mecanice cresc odată cu creşterea dozajului. cu umplerea totală a golurilor dintre ele. Scăderea densităţii la dozaje de ciment mai mari. matricea având compactitate mai mică decât agregatul şi fiind în acelaşi timp micro şi macro poroasă şi respectiv fisurată. este datorată reducerii cantităţii de agregate la m 3 de beton.asupra caracteristicilor sale macroscopice. prin înlocuirea cu pastă de ciment care are o densitate aparentă mai mică. Creşterea. Figura 11. Compactitatea betonului este determinată esenţial de compactitatea matricei şi de capacitatea ei de a îngloba integral agregatele. Menţinându-se constante dozajul de agregate şi lucrabilitatea betonului. tinzând către plafonare (fig. Figura 12. 11). Rata creşterii rezistenţei (Rb/dozaj) este mai mare până la o anumită valoarea. după care ea se atenuează. 12).

puţin lucrabile. O cantitate de apă insuficientă conduce la amestecuri vârtoase şi necoezive. hidratarea cimentului. cât şi prin modificările în structura de pori a matricei (volum total. temperatură şi a solicitărilor mecanice de scurtă sau lungă durată. Din această cauză influenţa apei de amestecare asupra caracteristicilor betonului se apreciază nu ca un factor independent ci prin raportul apă/ciment (a/c). mediu uscat). Apa teoretic necesară hidratării cimentului nu asigură în acelaşi timp. deci. La stabilirea dozajelor în ciment. din punct de vedere al comportării reologice şi a 23 . care influenţează sistemul de fisuri. resturi de cărbune. Apa de amestecare din beton are o influenţă esenţială asupra caracteristicilor structurale ale betonului. Rezultă că betonul conţine întotdeauna un exces de apă. • deformaţiile betonului se accentuează cu mărirea dozajului întrucât matricea este mai deformabilă decât agregatele sub efectul variaţiilor de umiditate. substanţe organice. cu consecinţe asupra omogenităţii şi compactităţii structurale a betonului întărit. Această influenţă se manifestă atât prin modificările comportării reologice a betonului proaspăt. cimentul fiind componentul cu cea mai mare pondere în preţul betonului. Rolul şi influenţa apei Apa de amestecare îndeplineşte în beton un rol dublu: • reactant cu componenţii mineralogici ai cimentului (reacţii de hidratare-hidroliză). a mortarelor sau betoanelor. puţuri sau chiar apă minerală (cu un conţinut de săruri solubile sub 2%) în condiţiile respectării standardelor în vigoare. mâl) pot influenţa negativ priza cimentului şi calităţile betonului. cât şi al coeziunii sale. Apa de amestecare influenţează proprietăţile betonului prin calitate şi cantitate (raport a/c). o bună lucrabilitate a pastei de ciment şi cu atât mai puţin. o astfel de comportare determină obţinerea unor betoane întărite cu structură neomogenă. Porozitatea este cu atât mai mare cu cât raportul între cantitatea de apă şi cantitatea de ciment dintr-un beton este mai ridicat. trebuie să se ţină cont de considerentele tehnice privind alegerea dozajului optim pentru fiecare tip de beton precum şi de aspectele economice. caracteristici dimensionale şi de formă). Un exces mare de apă poate provoca segregări şi stratificări. atât sub aspectul compactităţii. distribuţie. Există. de asemenea cu efecte negative asupra caracteristicilor structurale ale betonului întărit. Apa utilizată la prepararea betonului trebuie să asigure. care se pierde prin evaporare contribuind astfel la formarea sistemului de micropori şi fisuri din structura betonului. faţă de necesarul reacţiilor de hidratare-hidroliză ale cimentului. • asigură lucrabilitatea betonului. în primul rând. Apa folosită la prepararea betoanelor poate fi apă potabilă sau nepotabilă provenită din râuri. lacuri. grăsimi şi uleiuri. Apa utilizată trebuie să corespundă unor condiţii tehnice de calitate.Influenţa dozajului asupra rezistenţelor mecanice (în mod special a celei la întindere – Rt) este dependentă şi de condiţiile de păstrare (mediu umed. întrucât impurităţile (săruri solubile.

13).7 a/c=0.46 0. fineţea de măcinare a cimentului. cu consecinţe evident negative asupra proprietăţilor fizico-mecanice ale betonului întărit (fig. cu consecinţe favorabile asupra calităţii betonului întărit. de lucrabilitatea betonului corelată cu mijloacele de compactare şi variază în limite foarte largi.20 0.10 0. se poate spune că micşorând cantitatea de apă de amestecare (în limitele unei bune lucrabilităţi şi a compactităţii maxime pentru mijloacele de compactare utilizate) – proprietăţile betonului se îmbunătăţesc. Adăugarea în apa de amestecare a unor substanţe cu rol fluidizant permite reducerea raportului a/c şi menţinerea lucrabilităţii.5 Figura 13. la creşterea raportului a/c. o anumită valoare optimă a raportului apă/ciment.consecinţelor sale asupra lucrabilităţii şi structurii betonului. Se constată. Stabilirea raportului apă/ciment se face în funcţie de natura. 24 . 12. de natura şi suprafaţa specifică a agregatelor. atât creşterea totală a porozităţii betonului cât şi scăderea proporţiei de pori de gel în favoarea porilor capilari. În concluzie. Influenţa raportului a/c asupra distribuţiei porilor dv/d(lg R) a/c=0. Figura 12.15 0.6 R (A) 1000 10000 a/c=0. iar contracţia şi deformaţiile datorate solicitărilor mecanice se accentuează.05 100 a/c=0. Una din legile fundamentale ale betonului este aceea că rezistenţele mecanice variază invers proporţional cu raportul a/c (fig. dozajul. Variaţia rezistenţei la compresiune cu raportul a/c pentru compactări diferite Rc vibrare compactare manuală beton bine compactat beton insuficient compactat a/c Impermeabilitatea şi rezistenţa la îngheţ-dezgheţ repetat se reduc la creşterea raportului a/c.

5 11. Agregatele prin natura. adică nealterabile la aer. Tabelul 4. Incompatibilitatea agregatelor cu cimentul apare la betoanele confecţionate cu cimenturi bogate în alcalii şi cu agregate care conţin bioxid de siliciu activ. caracteristici de granulozitate. formând geluri care se umflă în prezenţa apei. sunt inerte din punct de vedere chimic în raport cu sistemul liant. Volumul de goluri intergranular scade cu creşterea diametrului maxim al granulelor (tabelul 4). 25 . caracteristicile şi dozajul lor. Cantitatea şi calitatea agregatelor minerale exercită influenţă asupra tuturor proprietăţilor betonului. alcaliile din ciment trec în soluţie sub formă de hidroxizi. circa 80%. Dimensiunea maximă a granulelor de agregat se stabileşte în funcţie de dimensiunea minimă a elementului de beton. de suprafaţă şi formă. natura şi proprietăţile. flintul etc. Agregatele trebuie să fie inerte şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului. provocând expansiunea betonului. Volumul de goluri intergranular funcţie de diametrul maxim al granulelor Dmax (mm) Volum goluri (%) 2 21 5 15 8 13 12. influenţează structura betonului şi prin aceasta proprietăţile acestuia după întărire. Nu se utilizează agregate cu structură amorfă sau hemicristalină. apă sau îngheţ. acestea neavând stabilitate în timp datorită devitrificării. formând un schelet rigid şi rezistent în masa betonului. precum şi la nivelul adeziunii matriceagregate. în mod practic. care reacţionează cu bioxidul de siliciu din agregate.5 25 9 40 8 63 7 Natura mineralogică Atât agregatele de concasare cât şi cele de râu trebuie să provină din roci stabile. ca opalul. care reduce contracţia la uscare şi deformaţiile datorate solicitărilor mecanice. La prepararea betonului. Dată fiind proporţia lor ridicată. totuşi prezintă o mare varietate de comportament. Influenţa agregatelor asupra structurii betonului se manifestă esenţial la nivelul compactităţii şi omogenităţii structurale.Influenţa agregatelor Agregatele minerale intră în compoziţia betoanelor în cantitate mare. compoziţie. Rezistenţele mecanice ale betonului (în condiţia asigurării lucrabilităţii sale şi a compoziţiei granulometrice a agregatelor) cresc cu creşterea dimensiunii maxime a granulelor de agregat. deşi se definesc ca materiale care. Agregatele folosite în betoane. distanţa minimă dintre armături şi grosimea stratului de acoperire a armăturii. agregatele îşi manifestă evident influenţa asupra comportării betonului proaspăt şi a caracteristicilor betonului întărit. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. calcedonia. după provenienţă.

Impurităţile din agregate Argila. Cu cât creşte cantitatea de fracţiune fină cu atât este necesară mai multă apă pentru aceeaşi lucrabilitate a betonului. se obţin rezultate bune dacă. lăsând alveole netede. fără a se disloca din masa sa. Compoziţia granulometrică (granulozitatea) Granulozitatea determină suprafaţa totală a agregatelor şi volumul intergranular de goluri.2). care la rândul lor. la uzură. Aderenţa matricei de agregate impune şi condiţia de puritate a suprafeţei agregatelor. Folosirea agregatului concasat în locul agregatului de râu determină o îmbunătăţire a caracteristicilor betonului. Calitatea rocii din care au rezultat agregatele influenţează durabilitatea betonului şi anume rezistenţa la îngheţ-dezgheţ repetat. dar trebuie să se ia în consideraţie şi forma granulelor agregatului concasat.5 ori rezistenţa betonului. Sorturile granulare mai mari de 7 mm exercită o influenţă mai redusă asupra caracteristicilor betonului. cu structură stratificată şi cu rezistenţe mecanice reduse. Excesul de apă conduce la amplificarea sistemului de pori şi fisuri cu consecinţe negative asupra tuturor proprietăţilor betonului. determină dozajul de ciment şi cantitatea de apă de amestecare necesară obţinerii unui beton cu compactitate ridicată şi astfel influenţează direct proprietăţile betonului. în agregatul de râu. pentru a se asigura realizarea clasei dorite.0. Pentru realizarea unor betoane de calitate este necesară o cât mai bună aderenţă între matrice şi agregate. dislocându-se din matrice. Rolul şi influenţa aditivilor 26 . fapt pus în evidenţă la încercările epruvetelor din beton. în timp ce agregatele rugoase se rup numai odată cu matricea. Forma granulelor Forma granulelor influenţează în special compactitatea şi lucrabilitatea betonului. sărurile solubile nu trebuie să depăşească limitele admisibile pentru a nu afecta calitatea betoanelor. când se constată că granulele din pietriş cuarţos cu feţele lucioase rămân întregi. De aceea.Rezistenţa la compresiune a agregatelor trebuie să fie de 1. Aderenţa este mai mare în cazul agregatelor cu suprafaţă rugoasă. Agregatele de formă lamelară şi aciculară nu sunt recomandabile. care este cu atât mai defectuoasă cu cât granulele sunt mai mici. humusul. întrucât modifică volumul de goluri şi suprafaţa specifică. cărbunele. Un rol important în formarea structurii betonului şi deci în obţinerea unui material cu proprietăţi impuse îl are fracţiunea fină din agregat (sort 0 . deoarece rezultă betoane greu lucrabile. la agresivitate chimică. partea grosieră se înlocuieşte cu piatră spartă.

Aditivii trebuiesc astfel selecţionaţi (calitativ şi cantitativ) încât îmbunătăţind o anumită proprietate să nu afecteze negativ alte proprietăţi ale betonului. mortare sau betoane. • eficacitatea. • stabilitatea efectului principal. de consistenţa betonului de natura şi caracteristicile agregatului şi în particular de tipul de ciment. apă şi agregate. gradul de impermeabilitate. care să nu varieze sensibil cu temperatura. un aditiv poate fi reducător de apă. dar au şi influenţe multiple ce trebuiesc evidenţiate cu mijloace şi metode specifice determinării. determinată. uneori. Fiecare clasă de aditiv este definită de funcţia sa principală. lucrabilitatea. comportarea la îngheţ-dezgheţ. trebuie cunoscute. iar prezenţa lui poate determina efecte secundare . Eficacitatea fiecărui aditiv se poate schimba în fncţie de concentraţia sa. de influenţa asupra proprietăţilor betonului la fabricarea căruia s-a utilizat aditivul. Efectele favorabile se obţin în condiţia selectării corecte a aditivului. Asigurarea eficienţei tehnico-economice a utilizării aditivilor se realizează prin corecta alegere a compoziţiei betonului. 27 . îndeplinesc roluri pentru care de regulă se folosesc.Aditivii sunt substanţe chimice. Funcţia principală este caracterizată. Aditivii se introduc fie dizolvaţi în apa de amestecare în momentul preparării mortarelor sau betoanelor fie. a tipului de ciment. sau produse tehnice. rezistenţele mecanice (iniţiale şi finale). care. Cu ajutorul aditivilor pot fi influenţate favorabil proprietăţi ca: priza şi întărirea. produc modificări dorite ale proprietăţilor acestor materiale. a compoziţiei betonului aditivat. care trebuiesc identificate pentru a aprecia influenţa globală. Concomitent cu efectele principal şi secundar. Prin funcţia principală. prin respectarea strictă a acesteia şi printr-o tehnologie de omogenizare şi punere în operă adecvată.acesta să nu varieze sensibil la variaţii mici ale cantităţii de aditiv. Aditivii trebuie consideraţi componenţi principali ai betonului alături de liant. pe cât posibil. Funcţia secundară este în majoritatea cazurilor independentă de cea principală. antrenor de aer etc. a procentului în care este utilizat.modificator de priză. pot fi incorporate în ciment (ciment aditivat) încă de la fabricarea acestuia. multifuncţionalitatea aditivului utilizat asupra proprietăţilor betonului. ca urmare a unor acţiuni fizicochimice exercitate asupra componenţilor acestora. pot apare şi aşa numitele "efecte marginale". Aditivii trebuie trataţi ca optimizanţi ai ai raportului cost-eficienţă tehnică pentru beton. care introduse în procent mic faţă de ciment în suspensii. • efectele marginale. Aditivii pot determina importante mutaţii în structura betoanelor favorizând modelarea proprietăţilor acestuia în sensul dorit sau impus de condiţiile tehnologice sau de exploatare. Aditivul poate avea unul sau mai multe efecte secundare şi folosirea lui poate rezulta uneori din acestea. În utilizarea aditivilor este bine să se verifice: • influenţa lor asupra proprietăţilor pastelor de ciment. rezultă că majoritatea au o acţiune complexă. rezistenţa la agresiune chimică etc. Din cele de mai sus şi pe baza experienţei acumulate în practica utilizării aditivilor.

antrenori de aer. Aditivi fluidizanţi sunt substanţe tensioactive care conţin grupări de polaritate diferită ceea ce le imprimă un caracter hidrofil variabil. având efecte favorabile asupra structurii şi proprietăţilor betonului întărit. care conţin grupări de polaritate diferită. pastei) proaspăt (plastifianţi. ceea ce imprimă un caracter hidrofil variabil.7 0.6 0. • aditivi modificatori ai conţinului în aer (antrenori de aer. cu repercursiuni pozitive asupra reducerii raportului a/c. La raport a/c constant aceşti aditivi contribuie la reducerea vâscozităţii betonului proaspăt cu consecinţe tehnologice pozitive (fig. determinând reducerea tensiunii superficiale a apei. generatori de spumă). superplastifianţi). Aditivi modificatori ai proprietăţilor reologice Au ca funcţie principală modificarea caracteristicilor de curgere ale betonului.După funcţia principală ce o îndeplinesc în beton (mortar. pastelor). Substanţele tensioactive acţionează la limita de separare a fazelor. • aditivi modificatori de priză şi întărire (acceleratori de priză. ceea ce permite o reducere apreciabilă a raportului apă/ciment. Tendinţa actuală este de producere şi utilizare de aditivi cu funcţii multiple pentru simplificarea tehnologiei de utilizare şi pentru efecte cumulate pozitive asupra proprietăţilor betoanelor (mortarelor. comportare la îngheţ-dezgheţ la agresiune chimică şi impermeabilitatea). întârzietori de priză). Figura. fără ca lucrabilitatea să scadă. În prezenţa 28 . pentru injecţii. Aceasta conduce la îmbunătăţirea structurii (creşte compactitatea) şi se îmbunătăţesc caracteristicile de durabilitate ale betonului (rezistenţe mecanice. paste) aditivii se clasifică în: • aditivi modificatori ai proprietăţilor reologice ale betonului (mortarului. în condiţia păstrării constante a lucrabilităţii. reducători de apă etc).8 cu aditiv fără aditiv a/c Tasare Ca modificatori ai proprietăţilor reologice se utilizează substanţe tensioactive. acceleratori de întărire.15 Influenţa adaosului de aditiv asupra tasării betonului la diferite rapoarte a/c 25 20 15 10 5 0. Ele măresc mobilitatea amestecului proaspăt de beton.5 0. • aditivi crescători de rezistenţă la acţiuni fizice şi mecanice (antrenori de aer. 15). hidrofugi.

Bulele de aer trebuie să fie foarte fine (10–100 µm). Aditivii superplastifianţi aparţin următoarelor clase de substanţe: • produse de condensare naftalino-formaldehidice sulfonate. amoniu. se orientează cu capătul polar spre granulele de ciment şi spre agregate.3 şi lucrabilitate foarte bună. prin încercări preliminare. Aditivul se adaugă sub formă de soluţie în apa de amestecare. capilarele fiind întrerupte. Aditivii antrenori de aer sunt substanţe tensioactive care. Sistemul de pori şi caracterul închis al porozităţii fac ca betonul să fie mai impermeabil şi mai rezistent la acţiunea soluţiilor agresive. magneziu. iar prin volumul pus la dispoziţie de bulele de aer pentru expansiunea apei la îngheţare. adăugate în proporţii mici la prepararea betonului.apei toate aceste grupări se hidratează. Acţiunea acestor aditivi este mai favorabilă în cazul betoanelor cu dozaj redus şi este influenţată de natura şi fineţea cimentului şi de natura şi cantitatea fracţiunii fine din agregat. dozarea trebuie făcută cu multă atenţie. sodiu. Bulele de aer formate şi stabilizate aderă la suprafaţa granulelor de ciment şi nisip fin hidrofobizate şi exercită un efect de dispersare a sistemului având drept consecinţe mărirea lucrabilităţii şi reducerea raportului apă/ciment. Aceşti aditivi permit obţinerea de betoane de înaltă rezistenţă. cu rapoarte a/c mai mici de 0. Aditivii micşti prezintă funcţii multiple (fluidizante-antrenori de aer. Proporţia optimă de aditiv fluidifiant se stabileşte ca procent din cantitatea de ciment. ascensiunea capilară se micşorează. Modificările aduse în structura betonului întărit sunt favorabile deoarece. la aceeaşi consistenţă. • produse de condensare melamino-formaldehidice sulfonate. şi depinde de natura şi fineţea de măcinare a cimentului. având ca rezultat creşterea rezistenţelor mecanice şi durabilităţii. Deoarece aerul antrenat în sistem afectează compactitatea şi prin aceasta şi rezistenţele mecanice. 29 . astfel încât proporţia de aer antrenată să nu depăşească 5–6% din volumul betonului. betonul devine mai rezistent la îngheţ-dezgheţ repetat. deşi porozitatea totală este mai mare. determinând o dispersare a cimentului şi o hidratare mai bună prin formarea unor pelicule groase de apă în jurul granulelor de ciment. superplastifiante-acceleratori de priză şi întărire. Aditivi superplastifianţi sunt substanţe cu acţiune puternic reducătoare a necesarului de apă pentru obţinerea unei anumite lucrabilităţi. • produse pe bază de lignosulfonaţi modificaţi. iar cu gruparea nepolară spre exterior şi favorizează formarea de bule microscopice de aer în masa betonului. uniform repartizate şi să-şi menţină stabilitatea până la sfârşitul prizei cimentului. Creşterea fluidităţii amestecului determină reducerea necesarului de apă de amestecare şi obţinerea unei structuri mai compacte. etc). se adsorb pe suprafaţa granulelor de ciment cu terminaţiile cele mai hidrofile. Ca fluidizanţi se utilizează în special lignosulfonaţii de calciu. Ca aditivi antrenori de aer se folosesc săpunurile de colofoniu care au drept component activ abietatul de sodiu.

cu condiţia dozării stricte pentru a nu perturba total priza cimentului. Se recomandă utilizarea lor la lucrări care vin în contact permanent cu umiditatea. Ei sunt destinaţi unor lucrări speciale care necesită un timp de priză cât mai redus şi atingere rapidă a unor rezistenţe convenabile cerinţelor (betonare taluzuri. Aditivii întârzietori de priză se utilizează pentru menţinerea stării de beton proaspăt un timp mai îndelungat în cazul când acest lucru se impune prin natura lucrării ce urmează a fi executată (betonări fără rosturi de lucru. Clorura de calciu activează hidratarea cimentului printrun mecanism complex. cu proprietăţi antigel. în special cu hidroxidul de calciu. mai ales dacă dozarea aditivului este incorectă).Aditivi modificatori de priză şi întărire Sunt substanţe ce acţionează asupra vitezei reacţiilor de hidratarehidroliză ale cimentului. stabili. ce conduce la creşterea compactităţii matricei cu efect pozitiv în special asupra rezistenţelor iniţiale (rezistenţele finale pot fi uneori mai mici decât la betonul neaditivat. Utilizarea acestor aditivi este recomandată pentru lucrări care cer decofrarea sau darea în folosinţă mai rapidă (lucrări executate prin glisare. etc. borax. Aditivii impermeabilizanţi se utilizează în scopul măririi gradului de impermeabilitate al betonului întărit faţă de apă şi soluţii agresive. sulfaţii (Fe2SO4)3. 30 . betonări pe timp friguros. Aditivii acceleratori de întărire acţionează în mod special asupra vitezei de întărire şi fac parte preponderent din clasa clorurilor. În tehnologia de execuţie a acestor lucrări trebuie ţinut cont de faptul că priza este rapidă. prefabricate). substanţe impermeabilizante. KF). În scopul întârzierii prizei se pot utiliza substanţe ca: oxid de zinc. deoarece în caz contrar gelurile fisurează şi măresc permeabilitatea. drept care în utilizarea lor trebuie respectate cu stricteţe recomandările de utilizare. antrenori de aer) iar pe de altă parte. care compactează matricea. asupra proceselor de consolidare a produşilor rezultaţi din acestea sau prin formare de noi produşi insolubili. După modul cum acţionează pot fi: • aditivi care reacţionează. fosfaţi alcalini. cel mai frecvent fiind utilizată cea de calciu. exemplu FeCl 3. transportul betonului la distanţe mari). Aditivi crescători de rezistenţă la acţiuni fizice şi mecanice Sunt pe de o parte cei modificatori ai proprietăţilor reologice (reducători de apă. AlCl3. acţionând favorabil asupra rezistenţelor mecanice. unele substanţe organice (zaharuri). care hidrofobizează pereţii microcapilarelor şi astfel micşorează ascensiunea capilară. dând geluri care colmatează microcapilarele betonului. • aditivi tensioactivi. obturări de infiltraţii). Aditivi acceleratori de priză şi întărire sunt fluorurile alcaline (NaF. Aditivii modificatori de priză şi întărire pot afecta adeziunea betonarmătură sau pot produce coroziunea armăturii (în special sărurile provenite din acizi tari).

prin modificarea structurii betonului. 31 . determină o creştere însemnată a gradului de impermeabilitate. Aditivii antigel sunt produse care adăugate la prepararea betoanelor coboară sensibil temperatura de îngheţ a apei.• aditivi fluidizanţi şi antrenori de aer. favorizând procesele de hidratare ale cimentului la temperaturi scăzute. dimensiunea porilor şi distribuţia lor. Utilizarea lor permite executarea lucrărilor de betonare pe timp friguros.

prezenţa apei. condiţiile de întărire. a îngheţ-dezgheţului. marca betonului. a unei experienţe îndelungate privind tehnologia lui. raportul apă/ciment se poate determina pe baza relaţiei Bolomey-Skramtaev (5. Normativele în vigoare. Pe baza acestui studiu. evaluată la 3. Etapele principale obligatorii în tehnologia betonului sunt: Stabilirea compoziţiei Se realizează pe baza normelor în vigoare şi cuprinde două componente obligatorii: calculul şi verificarea de laborator. astfel încât el să corespundă condiţiilor de calitate impuse. elaborate pe baza cunoaşterii aprofundate a influenţei componenţilor asupra proprietăţilor betonului. pe baza principiului compactităţii maxime. Pentru ca betonul să corespundă condiţiilor impuse de natura şi condiţiile de exploatare ale construcţiei. a dimensiunilor elementelor de beton şi a modului de armare. compactare. precizează modul în care se stabileşte compoziţia betonului.00 kg/dm 3. proiectarea compoziţiei lui începe cu un studiu preliminar care să precizeze natura şi valoarea solicitărilor mecanice. ρc – densitatea cimentului. 32 . în cazul utilizării aditivilor antrenori de aer trebuie determinat.8) în care: ρag – densitatea agregatelor în kg/m 3. P – volumul de aer oclus. precum şi condiţiile concrete de realizare a lui . tipul şi dimensiunea maximă a agregatelor.7) Cantitatea de agregat în stare uscată. Dozajul în ciment C' (kg/m3) se evaluează cu relaţia: C' = A' A/C (5. se va stabili: tipul şi marca cimentului. Clasa betonului şi clasa de rezistenţă a cimentului fiind stabilite.modul de turnare. Cantitatea de apă. care pentru betoane obişnuite se apreciază la 2%. dozajul minim de ciment. gradul de impermeabilitate. După parcurgerea acestor etape se alege compoziţia optimă după criteriul: proprietăţi ale betonului proaspăt şi întărit care să asigure cerinţele impuse prin proiect şi prin condiţii tehnologice de realizare a lucrării cu consum minim de ciment. condiţiile de întărire.3).Etape principale în tehnologia betonului Pentru realizarea de betoane de calitate este obligatorie respectarea condiţiilor de calitate faţă de materialele componente şi a principiilor specifice fiecărei etape tehnologice. A'g se evaluează astfel:   C' Ag' = ρag  1000 − ρ − A '−P   c   (5. felul şi dimensiunea maximă a agregatelor. a acţiunilor chimice agresive. lucrabilitatea. în normativ indicându-se valorile orientative în funcţie de natura rocii din care provin. Normativul precizează valorile maxime admise pentru raportul apă/ciment în funcţie de clasa betonului şi clasa de rezistenţă a cimentului şi gradul de impermeabilitate. respectiv 20 dm3/m3. A' (l/m3) se alege în funcţie de lucrabilitatea necesară.

fără a coborî sub dozajul minim admis. Turnarea betonului Calitatea betoanelor depinde. astfel încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului. Se determină densitatea aparentă reală a betonului şi pe baza acestor date se recalculează dozajul în ciment şi cantitatea de agregate. verificându-se rezistenţele mecanice la 7 şi 28 de zile atât pentru compoziţia rezultată cât şi pentru alte două compoziţii ale căror dozaje în ciment variază cu ± 7%. care prezintă următoarele avantaje: posibilitatea de mecanizare completă a lucrărilor din depozitele de materiale.Se calculează densitatea aparentă a betonului proaspăt: (5. • înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 1. capacitatea şi tipul utilajului de amestecare. dintre care cele mai importante sunt: • turnarea şi compactarea betonului trebuie să se efectueze înainte de începerea prizei cimentului. 33 ρab = A '+C'+Ag' . dar minim 20 kg/m3. în care se introduce apa de amestecare treptat. un control mai bun asupra calităţii betonului. La definitivarea compoziţiei betonului pentru staţia de betoane trebuie corectată cantitatea de apă de amestecare. suprafaţa liberă a betonului trebuie să fie protejată. în mare măsură. Prepararea betonului Se face în betoniere prin cădere liberă sau în malaxoare cu amestec forţat. În cazul şantierelor cu consum mare de betoane se recomandă prepararea betonului în centrale de beton.9) Pentru agregate se stabileşte zona de granulozitate în funcţie de lucrabilitatea betonului şi dozajul în ciment (normativul prevede limitele zonelor de granulozitate). în funcţie de umiditatea agregatelor. temperatura mediului. iar pe timp de arşiţă sau ploaie. Durata de amestecare depinde de compoziţia şi lucrabilitatea betonului. transportul şi dozarea acestora. Se adoptă compoziţia preliminară cu dozaj minim de ciment cu care se realizează rezistenţele mecanice minime indicate de normativ pentru clasa respectivă de beton. pe distanţe cât mai scurte. Se prepară un amestec informativ de beton. Definitivarea compoziţiei betonului se face pe bază de încercări preliminare. determinându-se astfel cantitatea de apă necesară.5 m. Amestecarea componenţilor trebuie să asigure realizarea unei bune omogenităţi a betonului şi dispersarea cimentului. favorizând hidratarea. pentru a se evita segregarea. Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe. până la obţinerea lucrabilităţii dorite. de modul cum a fost efectuată turnarea. Transportul betonului Transportul betonului de la staţia de preparare la locul turnării se face cu mijloace adecvate. astfel încât să nu se producă segregări sau pierderi de lapte de ciment. îmbunătăţirea omogenităţii. de aceea ea trebuie făcută cu respectarea anumitor recomandări.

realizarea unui element cu o compactitate cât mai mare. Vibrarea constă în aplicarea unor şocuri succesive de o anumită frecvenţă care trebuie să învingă forţele de coeziune şi frecare internă din betonul proaspăt. torcretare. În acelaşi timp. va fi curăţată cu deosebită grijă de pojghiţa superficială de ciment şi de betonul slab compactat. atât pe şantiere. evitând rosturile de lucru. Când acţiunea vibrării încetează. care corespunde unei compactităţi maxime. forma şi dimensiunile elementelor. granulozitatea şi dimensiunea maximă a agregatelor. Când rosturile de lucru nu pot fi evitate. mobil. • betonarea elementelor masive de beton se va face în straturi de 20– 50 cm grosime. cât şi în fabrici de prefabricate. La întreruperea betonărilor se recomandă utilizarea aditivilor întârzietori de priză şi întărire. presare. Prin compactare se urmăreşte eliminarea aerului din beton sau de la periferia cofrajului. se vor executa în zonele în care solicitările sunt minime. tinzând să ocupe poziţia limită de echilibru cea mai favorabilă. coeziunea şi frecarea între particule se micşorează. betonul îşi recapătă rigiditatea iniţială.• turnarea unui element trebuie să se facă continuu. Astfel. Procedeul de compactare se alege în funcţie de compoziţia şi lucrabilitatea betonului. rezultând zone de slabă rezistenţă. Proprietăţile betonului vibrat depind de regimul de vibrare. fiind un procedeu simplu şi eficient. 34 . Vibrarea betonului. aerul înglobat în beton. în timpul amestecării şi turnării este expulzat datorită presiunii interne produsă în urma şocurilor repetate. efectuându-se prin înţepare cu vergele metalice. vacumare. Datorită măririi fluidităţii. dozajul de ciment. capătă aspectul unui fluid vâscos. Suprafaţa betonului turnat anterior şi întărit. Energia consumată la compactare se apreciază în funcţie de forţele de coeziune şi de frecarea internă ce trebuiesc depăşite pentru obţinerea unei compactităţi cât mai mari a betonului. cu o formă cât mai corectă şi cu suprafeţe închise. compactarea betonului se poate face prin vibrare. Compactarea betonului Modul de punere în lucrare a betonului şi mai ales gradul şi regimul de compactare au o mare influenţă asupra structurii sale. care va veni în contact cu betonul proaspăt. este cel mai folosit mijloc de compactare a betonului. Mecanic. vibrovacumare. în cazurile necesare se vor folosi aditivi întârzietori de priză. iar betonul vârtos sau vârtos-plastic. spălând apoi cu jet de apă sau aer comprimat. care curge lent şi poate lua forma cofrajelor. • în timpul turnării betonului se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor şi cofrajelor. Un regim de vibrare neadecvat compoziţiei betonului poate provoca în locul compactării segregarea sau afânarea structurii betonului. granulele se deplasează unele faţă de celelalte. Compactarea manuală se foloseşte numai în cazul obligativităţii turnării unor betoane fluide. injectare sau procedee combinate ca: vibropresare. astfel încât suprapunerea să se facă înainte de începerea prizei cimentului din stratul inferior. componenţii betonului trec într-o stare de continuă mişcare oscilatorie. vibrolaminare etc. sub efectul vibrării. care se stabileşte experimental în funcţie de lucrabilitatea betonului. şipci de lemn şi prin ciocănire uşoară a cofrajelor. centrifugare. deoarece betonul proaspăt nu aderă bine la cel întărit.

35 . În fabrici de prefabricate.24. frecvenţa şi amplitudinea de vibrare. Durata de vibrare. Granulele mai mici vibrează la frecvenţe mai ridicate. Figura V.24.24. care au o formă cilindrică şi se introduc în masa betonului (fig. V.Folosirea eficientă a vibrării cere utilizarea unei forţe de vibrare în concordanţă cu valorile coeficienţilor reologici ai betonului. O durată de vibrare prea mare poate avea drept efect segregarea betonului. depinde de compoziţia betonului. Vibratoarele utilizate curent au frecvenţă de 3000– 10.000 oscilaţii pe minut.6 mm.c).. exprimată în minute. În general.24.24. amplitudinea şi durata de vibrare. Se utilizează la compactarea betoanelor monolite şi prefabricate din elemente de construcţie de suprafaţă mare şi grosime 3 . Se consideră durată de vibrare suficientă când betonul nu se mai tasează. Frecvenţa de vibrare se alege în funcţie de mărimea granulelor de agregat. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare internă se recomandă să fie T 3 sau T3/T4. lucrabilitatea recomandată fiind L2. Este recomandată pentru compactarea elementelor de grosimi mici. Amplitudinea de vibrare se exprimă în mm şi se alege în funcţie de frecvenţă. amplitudinea variază de la 0. 35 cm.d).. încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului care devine orizontală şi uşor lucioasă. cu armături dese. V. Parametrii principali ai vibrării sunt: frecvenţa.b). laboratoare. Diverse tipuri de vibratoare cofraj masă vibrantă vibrator beton vibrator placă tipar beton beton a b c d Vibrarea externă se execută cu vibratoare care transmit betonului vibraţiile prin intermediul cofrajului (vibratoare de cofraj) (fig. V.a). se pot utiliza mese vibratoare pentru compactarea betonului turnat în tipare (fig. transmiţând vibraţiile în mod direct suprafeţei libere a piesei de beton (fig. V. Vibrarea betonului se realizează cu ajutorul vibratoarelor care au un mod de acţiune şi construcţie diferită în funcţie de condiţiile de utilizare. Vibrarea de suprafaţă se execută cu vibratoare placă. de dimensiunile agregatelor şi lucrabilitatea betonului. Vibrarea internă se realizează cu pervibratoare. care nu pot fi compactate prin vibrare internă. determinaţi în mare măsură de proprietăţile reologice ale matricei betonului.06 la 0. Frecvenţa de vibrare se defineşte prin numărul de şocuri transmise betonului în unitatea de timp (vibraţii pe minut).

deformaţii mai reduse. stâlpi pentru susţinerea conductorilor eletrici).25. iar surplusul de apă se separă în interiorul acestuia. Vacumarea se aplică la prefabricate din beton care au suprafaţă mare şi grosime redusă (plăci. granula maximă a agregatului nu prea mare). Figura V. Forţa centrifugă rezultată din rotirea tiparului. Procedeul de compactare prin centrifugare tipare rolă motoare role de sprijin Centrifugarea reclamă o grijă deosebită la alcătuirea compoziţiei betonului (raport apă/ciment moderat. betonul vacumat prezintă rezistenţe mecanice iniţiale sporite (făcând posibilă decofrarea timpurie).25). dale) şi la îmbrăcăminţi rutiere.26). care prin crearea unei subpresiuni la suprafaţa betonului permit extragerea surplusului de apă şi a aerului oclus (fig. proiectează betonul pe pereţii tiparului. Se realizează astfel un beton foarte compact însă cu o structură specifică deoarece agregatele mai mari sunt distribuite către exterior iar cele mai mici către interior (fig.Centrifugarea este un procedeu de compactare a betonului aplicat la elementele cu secţiune circulară cu goluri în interior (tuburi de canalizare. precum şi la stabilirea regimului de centrifugare (viteza şi timpul de centrifugare). 36 . V. Figura V. V. cimenturi nu prea fin măcinate. Vacumarea betonului se utilizează pentru compactarea betoanelor plastice şi fluide prin aplicarea pe suprafaţa lor a unor panouri de vacuum.26. comportare mai bună la permeabilitate şi îngheţ-dezgheţ repetat. rezistenţe finale mai mari. Compactarea betonului prin vacuumare spre pompa de vid panou de vacuumare beton tipar Datorită unei bune compactări şi a accelerării hidratării cimentului.

bitum. aşa cum sunt betoanele rutiere. se vor proteja suprafeţele libere prin acoperirea cu materiale de protecţie (prelate. care se introduc împreună cu apa de amestecare întrun injector de unde este proiectat sub presiune pe suprafaţa de torcretat. în cofraje şi compactarea lui. ce sunt expuse liber radiaţiilor solare. dale. impermeabile minimum 3 săptămâni. tuburi de canalizare) ce trebuie să aibă o compactitate ridicată care să asigure proprietăţi fizico-mecanice superioare. care determină transformările şi calităţile atât de variate ale betoanelor întărite. La lucrările cu suprafaţă mare. fiind folosit la turnări speciale. Vibrarea determină o deformaţie de curgere a sistemului care poate fi compactat într-o stare avansată prin aplicarea unor forţe suplimentare de compresiune. un mortar format din ciment. Laminarea este un procedeu de compactare prin presare cu ajutorul valţurilor a prefabricatelor din beton profilate. la reparaţii ale elementelor vechi din beton. Presarea realizează compactarea betonului printr-un efort de compresiune de 50–150 daN/cm2. agregate. Prezentarea sumară a principiilor tehnologice de punere în lucrare a betonului subliniază că pentru folosirea eficientă a materialelor (ciment. Vibropresarea betonului este cel mai eficient mijloc de compactare. piste de aerodrom. Betonul torcretat este foarte compact şi deosebit de impermeabil. de circa 2 cm. aditivi) este necesară utilizarea unei compoziţii judicioase.Torcretarea constă în realizarea unui amestec uscat de ciment şi agregate până la 8 mm. Procedeul se utilizează la execuţia prefabricatelor de dimensiuni reduse (plăci de faţadă. exercitat de prese hidraulice. apă şi aditivii necesari măririi lucrabilităţii şi evitării segregării. strat de nisip. până la realizarea grosimii dorite. de jos în sus sau lateral. Pentru a se asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile pentru betoane cu cimenturi unitare şi minim 14 zile pentru betoane cu cimenturi cu adaosuri. cu rezistenţe mari şi deformaţii reduse şi asigură o bună aderenţă la armături şi betoane vechi. tuburi de presiune. aderente pe suprafaţa betonului proaspăt. rogojini. În faza următoare se injectează în golurile scheletului de granule. Procedeul de injectare asigură obţinerea unui beton cu rezistenţe mecanice mari. contracţii reduse şi o impermeabilitate ridicată. parafină. Procedeul se aplică la confecţionarea plăcilor prefabricate cu simplă şi dublă curbură. cum sunt cele de betoane foarte grele. Betonul torcretat se aplică în straturi succesive. În prima etapă se realizează un schelet de granule prin introducerea agregatului mare. Se utilizează în acest scop emulsii de polimeri. la acoperirea armăturilor pretensionate. pentru a se asigura astfel condiţii favorabile de întărire şi a se reduce formaţiile din contracţie la uscare. Injectarea betonului se execută în două etape succesive. iar procedeele tehnologice trebuie utilizate în strânsă concordanţă cu procesele fizico-chimice. curenţilor de aer. 37 . Tratarea betoanelor după turnare După turnarea şi compactarea betonului este necesară protejarea lui împotriva pierderii apei prin evaporare. se recomandă aplicarea de pelicule de protecţie. care vor fi menţinute permanent umede sau cu folii de polietilenă). betoanele de protecţie a taluzelor de canal. nisip. fără nisip.

dar rezistenţele finale ale betonului.Stropirea directă cu apă este mai puţin indicată deoarece umezirea şi uscarea intermitentă determină umflări şi contracţii alternative. După decofrare se va verifica aspectul elementelor. iar dacă se semnalează zone cu beton necorespunzător. În lipsa încercărilor. Când se utilizează această metodă ea se va realiza sub forma unei pulverizări continue şi va începe după ce betonul este suficient de întărit. V. rezistenţele mecanice finale vor fi mai mari în raport cu întărirea normală (fig. se consideră timp friguros. Influenţa temperaturilor scăzute dar pozitive (0 . se vor lua măsurile de remediere necesare. iar perioadele de lucru când temperatura scade sub + 5°C. goluri. Fazele de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări ascunse.. Betonul intarit in conditii diferite de cele normale Influenţa temperaturilor scăzute asupra întăririi şi rezistenţelor betonului. se face lent. Betonarea pe timp friguros Influenţa temperaturii mediului se manifestă asupra evoluţiei proceselor fizico-chimice ce se produc în timpul prizei şi întăririi betonului. astfel încât controlul calităţii trebuie efectuat şi consemnat permanent. pentru cazurile curente se vor respecta termenele minime indicate în normative.+ 5°C) şi apoi continuă la temperaturi normale de 20°C. 38 . într-un timp îndelungat pot avea valori ridicate. pentru ca prin această operaţie să nu fie antrenată pasta de ciment. În tehnologia betonului se consideră ca normale pentru întărirea lui. dar pozitive (0 .5°C). Pe timp ploios. uneori mai mari decât betonul întărit tot timpul în condiţii normale. beton necompactat. Decofrarea betonului Se poate executa numai după ce betonul a atins valori ale rezistenţelor mecanice care să permită suportarea greutăţii proprii şi a încărcărilor ce apar în timpul execuţiei lucrărilor. suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă. Stabilirea rezistenţei la care a ajuns betonul se va face prin încercarea epruvetelor de control confecţionate în acest scop şi păstrate în condiţii similare elementelor în cauză. segregat. Întărirea la temperaturi scăzute. sau prin încercări nedistructive. urmate de fisurarea stratului superficial.5°C) asupra întăririi şi rezistenţelor betonului este diferită de cea a temperaturilor negative (sub 0°C). Dacă întărirea betonului se face o perioadă limitată la temperaturi scăzute (0. temperaturile în jur de + 20°C. atât timp cât prin căderea precipitaţiilor există pericolul antrenării pastei de ciment. ţinând seama de temperatura medie din perioada de întărire a betonului.27). rosturi de betonare.

39 . 70°C). pe când la temperaturi normale se formează mai repede pelicula de geluri impermeabile. iar pentru construcţii speciale (supuse la acţiuni agresive) până se atinge minimum 70% din clasă. se slăbeşte adeziunea pietrei de ciment faţă de agregate şi armături. deoarece îngheaţă şi apa adsorbită. acestea vor fi acoperite cu prelate. Se realizează astfel betonul cald. La punerea în lucrare pe timp friguros. reaţiile de hidratare se desfăşoară deosebit de lent. în funcţie de particularităţile lucrării. acceleratori de priză şi întărire sau antigel. fenomen cu atât mai accentuat cu cât raportul apă/ciment este mai ridicat. • în unele cazuri se pot încălzi agregatele (până la aprox. La temperaturi sub 0°C betonul nu se mai întăreşte. pe toată perioada de întărire necesară până la atingerea rezistenţei la compresiune de minimum 50 daN/cm 2. a staţionărilor. • durata amestecării betonului se va prelungi cu 50% faţă de durata de amestecare în condiţii normale. produsele de hidratare formate mai lent au o structură mai fină şi cu mai puţine defecte.. trebuie să se asigure betonului temperaturi de minimum + 5°C. produce prin expansiunea ei degradări ale structurii betonului. iar în cazul transportului cu bene sau autobasculante. + 50°C) şi apa de amestecare (până la + 50 . care nu se mai refac odată cu revenirea la condiţii normale de întărire şi ca urmare proprietăţile finale ale betonului nu mai pot atinge nivelul scontat. iar în jur de – 10°C se opresc complet.. a transbordărilor betonului. • la transportul betonului se vor lua măsuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de căldură ale betonului prin: evitarea distanţelor mari de transport. granulele de ciment se hidratează mai profund.Figura V. care frânează continuarea procesului de hidratare. De asemenea.27. La temperaturi sub 0°C îngheţarea apei libere din betonul proaspăt. însă nu la temperaturi mai ridicate pentru a nu determina o priză rapidă a cimentului şi pentru a nu reduce lucrabilitatea betonului. Evoluţia în timp a rezistenţelor betoanelor păstrate în diferite condiţii Rc 20oC 0-4oC timp Aceasta se explică prin faptul că la temperaturi scăzute. • se recomandă utilizarea aditivilor plastifianţi. dar superioare punctului de îngheţ. La betonarea pe timp friguros se recomandă următoarele măsuri: • la stabilirea compoziţiei betonului se va urmări adoptarea unei cantităţi cât mai reduse de apă de amestecare. După acest moment acţiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia. prin îngheţarea apei din lentilele formate la partea inferioară a agregatelor şi armăturilor.

Decofrarea se poate efectua numai după verificarea rezistenţelor mecanice pe probe de beton păstrate în aceleaşi condiţii ca şi elementele în cauză şi după examinarea atentă a calităţii betonului pe feţele laterale ale pieselor turnate. datorită frânării proceselor de priză şi întărire ca rezultat al evaporării masive a apei de amestecare. ciment portland cu stabilizatori ceramici sau cu lianţi speciali. efectuându-se în acest scop unele decofrări parţiale. etc. saltele termoizolante. agregatele cuarţoase prezintă transformări polimorfe cu măriri de volum. minereu de cromit. Cu toate acestea. dilatărilor termice şi transformării hidroxidului de calciu prin deshidratare în oxid de calciu. care se încovoaie sub propria lor greutate. Ca agregate se utilizează materiale stabile la temperaturi ridicate ca: zgură alumino-titanică. • este obligatorie compactarea betonului prin vibrare. când temperatura betonului ajunge şi depăşeşte chiar + 600°C. după îndepărtarea stratului degradat se pot repara prin torcretare. etc. 40 . coşuri de fum) exploatate în condiţii termice în care betonul obişnuit are durabilitate scăzută. iar dacă degradarea nu este prea profundă. Ulterior la răcire la temperaturi normale. betonul se degradează treptat de la suprafaţă spre interior datorită deshidratării compuşilor hidrataţi. Betonul întărit îşi păstrează proprietăţile până la temperaturi de circa + 150°C. ca: şamotă. se utilizează diverse materiale măcinate. care îşi păstrează în anumite limite proprietăţile fizicomecanice sub acţiunea prelungită a temperaturilor ridicate. Elementele de beton se degradează lent de la periferie spre interior. zgură de furnal. eventual cu jet de aer cald sau abur. Ca parte fină care contribuie la mărirea stabilităţii betoanelor la temperaturi ridicate. construcţiile din beton se comportă mai bine la acţiunea incendiilor decât cele metalice. Influenţa temperaturilor ridicate asupra proprietăţilor betonului Temperaturi ale mediului ambiant de peste + 35°C influenţează negativ proprietăţile betonului proaspăt. Betoanele rezistente la temperaturi înalte se execută cu ciment aluminos. suprafeţele libere ale betonului vor fi protejate imediat după turnare prin acoperire cu prelate. Peste această temperatură începe să scadă rezistenţa la întindere. Dacă agregatele sunt calcaroase. se utilizează betoane refractare. În cazul elementelor de beton supuse la acţiunea flăcărilor.• cofrajele trebuie să fie curăţate cu deosebită atenţie de zăpadă şi gheaţă. Peste + 300°C începe să scadă şi rezistenţa la compresiune. Pentru construcţii speciale (agregate termice. andezit. când începe disocierea termică a carbonatului de calciu. cromit. spărturi de cărămizi refractare. • pentru asigurarea în continuare a unei temperaturi de minimum + 5°C. după turnarea betonului se vor lua imediat măsurile indicate de protejare a acestuia pentru ca temperatura să se păstreze sub aceste limite. Aceste transformări sunt însoţite de modificări de volum care măresc sistemul de micro şi macrofisuri. oxidul de calciu se rehidratează. folii de polietilenă. andezit. provocând exfolierea betonului. Pentru a se evita acest lucru. La temperaturi peste 575°C. cenuşă de termocentrală. de probă. din cauza deshidratării gelurilor şi amplificării sistemului de microfisuri. degradările se produc peste 600°C. care favorizează exfolierea betonului. zgură de furnal.

preţ mai redus. alegerea făcându-se în funcţie de condiţiile concrete de execuţie şi tehnologia adoptată. • Tratamentele fără presiune utilizate în tehnologia betoanelor. Dintre aceşti aditivi. cel mai utilizat este clorura de calciu.. numite betoane superrefractare. Ele sunt specifice fabricilor de prefabricate şi după modul de realizare pot fi tratamente termice fără presiune şi tratamente termice cu presiune. se caracterizează printr-o viteză de hidratare şi întărire mai mare decât a celorlalte cimenturi portland şi utilizarea lor determină o creştere importantă a rezistenţelor iniţiale ale betonului. durabilitate mai mare. betonul atinge rezistenţele mecanice necesare decofrării. ritmul rapid de execuţie atât pe şantiere cât şi în fabrici de prefabricate. încât după 6–8 ore de tratament se ating 40–70% din rezistenţele mecanice ale betonului la 28 zile în condiţii de întărire normală (fig. 90°C şi a unei umidităţi relative de 90–95%. la temperaturi de maximum 100°C şi în anumite condiţii de umiditate care să nu permită evaporarea apei din beton. Procedeele de accelerare a întăririi betonului sunt variate. în timp destul de îndelungat. eliminarea rosturilor de zidărie. Betonul refractar prezintă o serie de avantaje faţă de ceramica refractară ca: rigiditate mai mare a construcţiei. V. simbolizate R. aburul la presiune normală. Utilizarea aditivilor acceleratori de întărire Aditivii acceleratori de întărire.Prin utilizarea unui ciment superaluminos (Al 2O3 > 70%) şi agregate rezultate din măcinarea cărămizilor supraaluminoase se pot obţine betoane care să reziste la temperaturi peste 1770°C. prin modul lor specific de acţiune. 41 . Accelerarea întăririi betoanelor Deoarece în condiţii normale de întărire. Tratamente higrotermice – sunt procese de accelerare a întăririi betonului prin încălzirea lui mai ales în prezenţa aburului sau apei calde. Astfel se produce o accelerare a hidratării-hidrolizei şi întăririi cimentului. contribuie la creşterea rezistenţelor betonului în faza iniţială. Utilizarea cimenturilor cu întărire rapidă Cimenturile cu întărire rapidă. Procedeele utilizate în acest scop îşi bazează acţiunea pe mărirea vitezei de hidratare şi întărire a cimentului astfel încât să nu se afecteze calitatea betonului întărit. având un conţinut ridicat în silicat tricalcic şi o fineţe de măcinare înaintată.. transportului sau dării în exploatare. constau în încălzirea elementelor la scurt interval de la confecţionare. rezistenţă. necesită accelerarea întăririi betoanelor.28). Aburirea foloseşte ca agent de încălzire a elementelor de beton. ceea ce conduce la obţinerea unor temperaturi de 70 . respectând însă condiţiile prevăzute în normativele privind folosirea lui în betoanele simple şi armate.

Ridicarea şi coborârea temperaturii şi presiunii se fac lent (câte 3–4 ore fiecare). tratarea după aburire. Porozitatea mai mare şi defectele mai numeroase ale betoanelor întărite prin aburire se datoresc atât cineticii accelerate de întărire a cimentului cât şi comportării diferite a componenţilor betonului sub influenţa temperaturii. Aburirea se poate aplica şi betoanelor confecţionate cu cimenturi care conţin până la 15% zgură metalurgică sau adaosuri puzzolanice. vârsta betonului în momentul aburirii. tratare izotermă. Creşterea iniţială a rezistenţelor mecanice. schimbându-se astfel atât compoziţia chimică cât şi structura betonului întărit. sunt mai permeabile şi mai puţin rezistente la şoc şi la îngheţ-dezgheţ repetat şi prezintă o aderenţă mai slabă beton-armătură. pe lângă accelerarea reacţiilor de hidratare-hidroliză. raportul apă/ciment. iar tratarea izotermă durează 6–10 ore. La sfârşitul tratamentului se obţin rezistenţe mecanice echivalente cu cele la 28 zile în condiţii normale de întărire.28. este determinată de o hidratare mai avansată a cimentului şi creării unui număr mai mare de legături chimice între produsele de hidratare. Pentru realizarea clasei betonului se admite un spor de dozaj de ciment care să completeze influenţele negative ale aburirii. Cimenturile indicate pentru aburire trebuie să aibă un conţinut ridicat în silicaţi de calciu şi cât mai redus în aluminat tricalcic. au loc reacţii chimice între hidroxidul de calciu rezultat din hidroliza componenţilor mineralogici ai cimentului şi bioxidul de siliciu din agregatele silicioase. 42 . • Tratamentele sub presiune de vapori (autoclavizarea) se realizează în autoclave (recipienţi cilindrici închişi etanş) la o presiune de 8–16 atmosfere şi o temperatură de 170–200°C. Betoanele tratate termic prin aburire au rezistenţele mecanice finale inferioare cu 10–20% celor ale betoanelor întărite în condiţii normale. dozajul de ciment. de secţiunea piesei de beton. datorită vaporilor sub presiune la temperaturi ridicate. regimul de aburire (încălzire. după o întărire prealabilă a betonului de câteva ore în mediu umed la temperatura normală.Figura V. în condiţiile apariţiei unor defecte mai numeroase în beton. La autoclavizare. Evoluţia în timp a rezistenţelor betoanelor întărite în diferite condiţii Rc autoclavizare aburire 20oC 4 24 72 timp (h) 672 Efectul final al aburirii depinde de compoziţia mineralogică a cimentului. cu formarea de hidrosilicaţi de calciu. răcire).

naturale: azbest. Armarea dispersă a materialelor de construcţie. care în timp au rezistenţe mecanice superioare betoanelor întărite în condiţii normale şi o comportare mai bună la acţiunea agenţilor fizici şi chimici. aşezarea pe baze ştiinţifice a întregii problematici a compozitelor armate dispers. Procedeul de autoclavizare se utilizează la noi în ţară la fabricarea betonului celular autoclavizat (BCA). de exemplu) sau se obţineau produse din ipsos armat cu păr de cal. ca idee. a razelor infraroşii. sau din mai multe componente (ciment-apă. Fiecare component ce intră în alcătuirea acestor compozite îndeplineşte un rol bine determinat. 43 . carbon. dacă agregatele sunt silicioase şi destul de fine. valoarea de utilizare a compozitului fiind superioară celei corespuzătoare fiecărui component luat în parte. Elementele de noutate constau în materialele ce concură la realizarea compozitelor. sau întărirea unor amestecuri de zgură metalurgică sau cenuşă de termocentrală şi var. metodele de calcul ale elementelor construcţiilor realizate cu astfel de materiale şi.de fabricaţie: de oţel. tras) sau cu nisip silicios fin măcinat. ea existând din antichitate când se obţineau cărămizi nearse (chirpici). TIPURI DE BETOANE Betoane armate dispers Materialele compozite armate dispers structural pot fi asimilate sistemelor disperse în care dispersoidul este fibra sau whiskers-urile. evident. cimentagregat-apă. ciment-polimer-apă. cenuşă de termocentrală. nu este nouă. formându-se în aceste condiţii hidrosilicaţi de calciu asemănători cu cei din piatra de ciment. sticlă. etc). ce poate fi alcătuită dintr-un singur component (polimeri). Fibrele utilizate pot fi: • minerale: . Pentru betoanele supuse autoclavizării se recomandă utilizarea cimenturilor cu conţinut ridicat în silicat tricalcic şi cu adaosuri silicioase active (zgură metalurgică. . tratarea în câmpuri de înaltă frecvenţă. din argilă armată cu deşeuri vegetale (paie tocate. iar mediul de dispersie o matrice solidă.Ca urmare se obţin structuri mai compacte. Autoclavizarea permite înlocuirea parţială sau totală a cimentului cu var gras. ipsos-apă. cu o mai bună adeziune între piatra de ciment şi agregate. Accelerarea întăririi betonului se mai poate realiza şi prin alte procedee ca: încălzirea în aer cald. bazalt. cu ajutorul curentului electric. Aceste tratamente necesită măsuri suplimentare pentru a se evita pierderea apei din beton prin evaporare.

ce are la bază cerinţele de comportare sub sarcină. Fibre de carbon Se obţin din grafit sub forma unor fascicule formate din 10. astfel încât să rezulte rapoarte l/d=30 – 250. pentru betoane armate cu asemenea materiale). Asemenea sârme au secţiune circulară (d=0.4% 44 . Fibrele de oţel se obţin şi direct din topitură prin tehnologii speciale. este diferită de cea a fibrelor obţinute prin tragere din topitura aceleiaşi sticle (tehnologia clasică de obţinere a fibrelor): Rt.9. La armarea matricilor de ciment – apă. exotice . aceste fascicule se desprind unele de altele.25– 0.90mm). in. cu suprafeţe lise sau amprentate.artificiale: polipropilenă. fibrele (filamentele) funcţionând individual. Lungimea fibrelor de oţel rezultată prin tocarea fasciculelor de sârmă este de 5 – 50mm.9 . dreptunghiulară (0.39500 daN/cm2 Fibrele de sticlă îşi păstrează proprietăţile într-un interval limitat de temperatură.2 µ m. Din punct de vedere al tehnologiei.naturale: bumbac. Rezistenţa la întindere a firului de sticlă creşte invers proporţional cu diametrul. a cărei compoziţie oxidică este următoarea: SiO2 56-52% Al2O3 12-16% CaO 16-25% MgO 0-6% B2O3 8-13% Na2O+K2O 0-3% TiO2 0-0.• organice: . Sârma în sine se obţine prin laminare – trefilare din oţeluri cu caracteristici speciale. turnare= 400 –1000daN/cm2 Rt fibră=19600 . fibrele se obţin prin tocarea la ghilotină.8mm).40/0. la dimensiuni bine precizate (rezultate din calcul. unde din oţel wirand se obţin “Chopped Steel Fibres”. Rezistenţa la întindere. cum este cea folosită în SUA.2–0. pentru fire obţinute prin turnare. cu forme geometrice variate ale secţiunilor. poliesteri.15–0. poliamide etc. Fibre de sticlă Se fabrică din sticle speciale.000-20. denumită sticlă E. Pentru obţinerea fibrelor şi firelor de sticlă se utilizează: • sticlă borosilicatică.000 de filamente (Anglia) cu lungimi nedeterminate şi cu diametre d=7. Tipuri de fibre Fibre de oţel Se obţin prin tehnologii diferite. compoziţia sticlei permiţând tragerea în fire şi împrumutând sticlei proprietăţi diferite.

cu următoarea compoziţie oxidică: .90 0.95 Din punct de vedere al coeficientului de calitate.15-0. Importantă pentru utilizarea ca armatură dispersă este şi natura suprafeţei fibrelor. ipsos).5-1 3-4 1.13-0.SiO2 71% .5-2 0. carbon. obţinându-se azbocimentul . cele mai bune sunt fibrele de sticlă şi de carbon. cu structură fibroasă.5-3. În utilizarea fibrelor pentru obţinerea betoanelor armate cu acestea.8-2. ca sticlă din sistemul ternar Na 2O-SiO2ZrO2.Rt=35. În tabelul V-13 sunt cuprinse unele din aceste caracteristici.8 0. studii IPCMC UTCB).5-5. Fibre de azbest Provin din silicatul natural cu acelaşi nume. Mai multe fire răsucite formează un roving.55-0. .0-3.5-3 1. realizat prin omogenizarea şi întărirea unui amestec de ciment.5 20-25 11-13 σ ε εr % coeficient calitate R t MN ( ) ρa Kg 0. armat dispers. în condiţia reducerii pH-ului matricii pe diferite căi (Forton-Olanda. drept care se utilizează la armarea matricilor în care pH-ul este neutru sau slab acid (polimeri.7-0. Sticla E are următoarele caracteristici: . fibre şi rovinguri. Tabelul V-13.LiO2 1% Există şi tehnologie românească de fabricare. Se utilizează sub formă de împâslituri.la 7600C îşi pierde proprietăţile mecanice. etc).punct de înmuiere 8460C. necombustibile.150daN/cm2 .02-20 8-9 5-800 9.0 0. 45 .material compozit. se produce sub formă de fire.40-1. Sunt fibre cu rezistenţe mecanice bune.27 0.0 1. ca atare sau în structura unor materiale asociate pentru izolaţii (electrice. hidro sau anticorozive).ρ = 2540kg / m 3 .5-0.39 0. S-a introdus pe piaţă sub denumirea de CEMFIL de către firma Pilkington (Anglia). Se utilizează şi pentru armarea matricilor pe bază de ciment. S-au utilizat si se utilizează pentru armarea cimentului.nu rezistă în mediu alcalin. fibre de azbest şi apă.74-0. sticlă. borax. care este foarte bună la asbest. Caracteristici fizico-mecanice ale unor fibre Tip fibră d ( µ m) ρa (kg/m ) 3 Rt (KN/mm2) E= (kN/mm2) Azbest Carbon Oţel Sticlă Polipropenă Poliester 0.Na2O 11% . . din materiile prime (oxizi de bor.ZrO2 16% .15 20-200 20-200 3200 1900 7850 2500 900 950 0.6 1.9 80-150 250-300 210 70-80 3. • Sticla zirconică denumită şi alcalii-rezistentă (AR).4 0.Al2O3 1% .95 0.95-1.60 0.Calitatea sticlei şi preţul depinde şi de donatorul de B 2O3. sunt importante caracteristicile lor fizico-mecanice şi chimice.0-4.0 8.

40 ori mai mare decât a celor de ciment (suprafaţa specifică ≅ 20m2/g).11. având un rol asemănător agregatului mare din betonul obişnuit. Se acceptă în general că betoanele de înaltă rezistenţă sunt cele care au R c28 mai mare de 60N/mm2 iar betoane de foarte înaltă rezistenţă cele care au R c28 peste 75N/mm2. V.75N/mm2 ±12N/mm2 clasa II .125N/mm2 ±12N/mm2 clasa IV . de tehnologiile folosite dar şi de concepţia de proiectare şi chiar de tipul de construcţie la care urmează să fie folosite. Distribuţia fibrelor se poate decela prin radiografierea cu raze X a materialelor. • BFIR este un beton în care pe lângă aditivi se introduc şi adaosuri cu granulaţie foarte fină (silice ultrafină. Filerele silicioase şi mai ales silicea ultrafină.hidroliza componenţilor mineralogici ai cimentului. • • • • clasa I . Betoane de înaltă rezistenţă Betoanele de înaltă rezistenţă fac parte din conceptul mai general de betoane de înaltă performanţă.2. haotice a acestora. greu de apreciat din cauza dispersiei reale. pe lângă rezistenţele mecanice ridicate se remarcă şi o durabilitate mult sporită. adăugate în beton. la care. Fibrele funcţionează ca “blocanţi” ai fisurării matricei.peste 150N/mm2 În definirea betoanelor de înaltă rezistenţă (BIR) şi a celor de foarte înaltă rezistenţă (BFIR) este important să se aibă în vedere şi compoziţia lor: • BIR este un beton în care se introduc aditivi cu rolul principal de reducere a cantităţii de apă de amestec şi sporirea rezistenţelor mecanice (Rc între 50 şi 80N/mm2). a porilor şi golurilor din structura betonului.100N/mm2 ±12N/mm2 clasa III . Betoanele de înaltă performanţă sunt împărţite în patru clase (după Rc28). cu structură amorfă şi dimensiuni de 0. au atât un efect granular cât şi hidraulic . unele cenuşi de termocentrală (pentru R c> 80N/mm2).Lungimea fibrelor este importantă pentru modul de transmitere a eforturilor unitare în matrice. De asemenea şi celelalte performanţe ale acestor betoane sunt superioare celor ale betoanelor obişnuite. Fineţea particulelor este de 10 . Influenţa fibrei asupra rezistenţei la întindere a materialului compozit este dependentă şi de distanţa dintre fibre. • mărirea compactităţii betonului prin umplerea porilor capilari ai pastei de ciment. 46 . Dintre toate adaosurile silicea ultrafină este cel mai valoros datorită atât formei sferice a granulelor sale. Proprietăţile betoanelor de înaltă rezistenţă depind de materialele componente utilizate.01-10 µ cât şi compoziţiei chimice şi reactivităţii sale. acest material fiind cel mai utilizat adaos granular ultrafin în betoanele de înaltă performanţă: Silicea ultrafină introdusă în beton are următoarele efecte: • intensă activitate hidraulică prin reacţia silicei cu hidroxidul de calciu pus în libertate la hidratarea .

Clasa III Pentru betoanele din această clasă sunt necesare materiale cu calităţi deosebite. Se utilizează cimenturi obişnuite şi se poate introduce adaos de silice ultrafină. Principalele avanataje ale betonului de înaltă performanţă sunt: • reducerea greutăţii elementelor de construcţii cu 20-30% prin reducerea secţiunii la aceeaşi capacitate portantă.35 ÷ 0. Împărţirea în clase a betoanelor de înaltă performanţă are la bază pe lângă criterii de compoziţie şi parametrii tehnici şi tehnologici aşa cum sunt prezentaţi în continuare: Clasa I Pentru prepararea acestor betoane se folosesc aceleaşi materiale ca pentru betonul clasic dar cu reducerea raportului a/c la valori de 0. de punere în operă şi tratare după turnare. Ele nu pot fi obţinute deocamdată decât în laborator. Studierea şi punerea în practică a betonului de înaltă performanţă sunt necesare ca urmare a neajunsurilor betonului clasic (fragilitate. iar raportul a/c trebuie să coboare sub 0. durabilitate şi rezistenţe mecanice relativ reduse). trebuie respectată cu foarte mare stricteţe.35. Cel puţin la clasele II. Raportul a/c va fi sub 0. Este obligatorie utilizarea unui aditiv superplastifiant. combinat eventual cu un agent reducător de apă.16. • reducerea consumului de ciment cu 10-20% prin folosirea cimenturilor superioare şi datorită reducerii volumului de beton pus în operă. • punerea mai bună în valoare a calităţii agregatelor. de transport. rupere casantă. Clasa IV Betoanele din această clasă necesită materiale cu calităţi deosebite şi un raport a/c=0.45. Agregatele trebuie să provină din roci cu rezistenţe mecanice ridicate iar diametrul maxim al granulelor va fi de 10-12 mm. • reducerea necesarului de armătură cu 8-20%. Pentru o bună lucrabilitate se utilizează un aditiv superplastifiant. În cazul folosirii simultane în beton a silicei ultrafne şi a superplastifianţilor se obţin avantaje suplimentare prin activarea proceselor fizico-chimice ce favorizează reducerea necesarului de apă. adaosuri şi aditivi superplastifianţi. Se vor folosi cimenturi de mărci superioare şi se recomandă adaosul de silice ultrafină. III şi IV dar şi la clasa I. formarea unor structuri favorabile obţinerii unor betoane cu proprietăţi fizico-mecanice superioare. • creşterea capacităţii portante a elementului de construcţie la menţinerea aceleaşi secţiuni utile. tehnologia de preparare.25. Clasa II Betoanele din această clasă se vor prepara cu materiale de foarte bună calitate.• creşterea rezistenţelor mecanice finale ale betonului. 47 .

capacitate de izolare termică ridicată şi rezistenţă la foc sporită. la clădirile înalte. betoanele uşoare se împart în următoarele categorii: • betoane uşoare compacte. • betoane cu agregate vegetale. Betoane uşoare Betoanele uşoare prezintă unele caracteristici tehnice care le fac deosebit de apreciate: densitate aparentă redusă ( ρa < 2000 kg/m3). În ansamblul unei construcţii. la lucrări hidrotehnice maritime. Clasificarea betoanelor uşoare şi principalele lor caracteristici sunt date în tabelul V-15. • betoane celulare. la platformele marine de foraj şi extracţie a petrolului. Folosirea cea mai răspândită a betoanelor de înaltă rezistenţă este la poduri. fundaţii la lucrări cu deschideri mari (supermagazine. armat sau precomprimat) cu greutate proprie redusă. betoanele uşoare se utilizează pentru realizarea structurii de rezistenţă putând avea în acelaşi timp şi rol de izolare termică sau numai pentru izolare termică.• lărgirea sferei de aplicaţii ale betonului la noi tipuri de elemente de construcţii. Betoanele de înaltă performanţă se impun cu necesitate la lucrări speciale de construcţii şi îşi extind utilitatea la lucrări de artă şi la construcţii civile. Aceste caracteristici conduc la elemente de beton (simplu. în comparaţie cu betoanele grele. Tabelul V-15. Clasificarea betoanelor uşoare 48 . După modul de realizare. uşor de prefabricat. bune termoizolatoare. • betoane macroporoase (semicompacte). garaje).

1.. Pentru stabilirea corectă a compoziţiei unui beton uşor de rezistenţă se recomandă: 49 .30 0.11 0.. care în general creşte odată cu creşterea dimensiunilor acestora.6 1.05 2...40 0.12. Greutatea redusă a acestor betoane se datoreşte exclusiv porozităţii agregatelor..2.61 .31 0. golurile dintre granule fiind complet umplute cu mortar.9 1....0 1901-2000 λ este valoarea luată în calcul la proiectare...70 1...6 0.40 0.. cât şi ca elemente armate se mai numesc şi betoane uşoare de rezistenţă sau de structură. 0.24 Betoane de izolaţie 0... Betoane uşoare compacte Betoanele uşoare compacte se execută cu agregate minerale uşoare naturale sau artificiale..4 1. iar λ o reprezintă conductivitatea termică în stare uscată...30 . 0.29 0.41 0.78 0...55 Betoane de rezistenţă 0.16 0. 0. 0. V.3 1.18 0.. 0.7 0...7 1.15 .62 0.40 .. 0.19 .1 Betoane de izolaţie şi rezistenţă 1.. Deoarece aceste betoane pot fi utilizate şi ca elemente portante pentru pereţii clădirilor.20 0..5 0.8 0.0 1.78 .Tip beton uşor Categoria de densitate Densitatea aparentă (kg/m3) Conductivitatea termică λo (W/mK) λ 0....55 0.24 0..5 1.2 1.8 1.9 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 0.

Rezistenţa la compresiune a acestor betoane. de 1/3 până la 2/3 din cel al betoanelor grele de clasă echivalentă. Compactarea acestor betoane se poate realiza prin vibrare sau vibropresare. Betoanele uşoare compacte se utilizează pentru executarea de blocuri şi panouri mari pentru pereţi. • deoarece nisipul fin rezultat din concasarea rocilor poroase nu mai este un material poros (ducând şi la obţinerea unor betoane cu lucrabilitate redusă). La creşterea umidităţii are loc întotdeauna şi creşterea conductivităţii termice. care la rândul său depinde mult de caracterul suprafeţei granulelor agregatului. deci cu un volum de goluri intergranular cât mai mic. acestea prezintă tendinţa ca la zguduituri sau trepidaţii să se ridice la suprafaţă. de aceeaşi clasă. • utilizarea unei cantităţi corepunzătoare de apă de amestecare. Această deficienţă poate fi înlăturată printr-o stabilire corectă a compoziţiei. precum şi în funcţie de dozajul de ciment. deoarece se favorizează transmiterea căldurii prin convecţie în pori. cu agregate grele. umiditatea relativă. în multe cazuri este necesară folosirea unui adaos de nisip de râu. plăci 50 . • folosirea unui ciment de marcă superioară şi în dozaj corespunzător. Caracteristicile tehnice ale betoanelor uşoare compacte sunt variate. Pentru o anumită clasă de beton. deoarece o însemnată cantitate de pastă de liant pătrunde în aceste deschideri de suprafaţă. plăci şi fâşii pentru planşee şi acoperişuri. contribuind mai puţin la creşterea rezistenţei betonului. cuprinsă în limite largi în funcţie de destinaţie. Din această cauză. Folosind un adaos hidrofobizant se evită segregarea în timpul vibrării şi se reduce totodată absorbţia de apă a agregatelor uşoare. în limitele strict necesare. agregatele cu suprafeţe rugoase şi pori deschişi necesită un consum mai mare de ciment. un consum de ciment în medie cu 20–30% mai mare. Ruperea betonului cu agregate uşoare se face de cele mai multe ori prin agregat. Modulul de elasticitate al betoanelor uşoare compacte are valori mult mai mici. deoarece rezistenţa matricei (considerată mortarul fin din beton) depăşeşte pe cea a agregatului. Datorită densităţii aparente mai mici a granulelor cu dimensiuni mari. măsuri pentru evitarea în timpul transportului a şocurilor. conductivitatea termică creşte odată cu mărimea porilor.• folosirea unui agregat uşor cu o curbă de granulozitate bună. Conductivitatea termică a betoanelor uşoare compacte depinde de densitatea aparentă. în funcţie de natura şi cantitatea materialelor componente. absorbţia de apă este mai mare). tipul agregatului şi structura sa. betonul cu agregate uşoare necesită în comparaţie cu betonul obişnuit de aceeaşi rezistenţă. trepidaţiilor şi distanţelor mari. în funcţie de natura agregatului şi marca betonului. de asemenea în funcţie de natura şi umiditatea agregatului (fiind poros. depinde în mare măsură de natura agregatelor şi de dozajul în ciment. La o porozitate identică. Deformaţiile elastice sunt de aproximativ de 2 ori mai mari decât ale betoanelor grele obişnuite. Betoanele cu agregate uşoare au în general o lucrabilitate mai redusă şi o tendinţă de segregare mai mare decât cele obişnuite. Datorită acestor caracteristici betoanele uşoare compacte sunt indicate pentru executarea construcţiilor în zone seismice.

29. elemente de rezistenţă din beton armat şi beton precomprimat. Domeniile de folosire a betoanelor macroporoase se stabilesc în concordanţă cu caracteristicile lor. totuşi betoanele uşoare de rezistenţă sunt eficiente deoarece micşorarea greutăţii proprii a construcţiei poate duce la reducerea secţiunii fundaţiilor.29). iar în funcţie de aceasta rezistenţa la compresiune poate fi în limitele 1. V.termoizolante. sudând granulele doar în punctele de contact. a elementelor portante şi la micşorarea coeficientului de armare. fiind în general utilizate la: blocuri mici şi 51 . Figura V. construcţii agrozootehnice. care pot fi grele compacte sau uşoare poroase. datorită porilor de dimensiuni mai mari. aplicarea unor tencuieli îngrijite. Tipuri de betoane macroporoase: cu agregate compacte (a) şi poroase (b) a b În aceste betoane. Betoane macroporoase Betoanele macroporoase se obţin prin alegerea unei granulozităţi speciale a agregatelor. iar cantitatea de ciment şi apă se dozează astfel încât fiecare granulă să fie învelită cu o peliculă fină şi uniformă de pastă de ciment. Partea fină din agregate se elimină parţial sau total. Betoanele macroporoase se caracterizează printr-o mare permeabilitate la apă (datorită porozităţii deschise) ceea ce impune.2. fără a umple golurile dintre ele (fig. Betoanele macroporoase cu agregate grele au difuzie capilară şi capacitate de reţinere a apei foarte mici. Conductivitatea termică a betoanelor macroporoase este în general mai mare decât la betoanele uşoare compacte de aceeaşi densitate. atunci când se folosesc la confecţionarea pereţilor exteriori. este necesar să fie prevăzute bariere de vapori eficiente pentru evitarea condensului. V. care să constituie un obstacol eficient contra infiltraţiilor provenite din precipitaţiile atmosferice. de aceea.5–10 N/mm2. atunci când un astfel de perete separă încăperi calde şi umede de spaţii reci.12. Deşi agregatele uşoare artificiale utilizate la prepararea acestor betoane sunt mai scumpe decât agregatele grele.2. etc. volumul porilor poate să ajungă până la 35% din volumul aparent al betonului.

8–10 N/mm2. GB50) la care structura poroasă se obţine prin provocarea unei reacţii chimice. Ea este puternic influenţată de umiditate. coeficientul de conductivitate termică având valori între 0. la temperatura medie de 180°C timp de 10–12 ore. plăci termoizolante. cu pori şi să nu influenţeze negativ procesul de priză şi întărire al liantului. obţinute prin amestecarea pastei de materii prime cu o spumă preparată separat cu ajutorul unui săpun industrial. tras.12. şape termoizolante.2.30 W/m⋅K. Ea are valori în limitele 1.Ca(OH)2 cu formare de hidrogen care induce porozitatea betonului: 2Al + 3Ca(OH)2 + 6H2O → 3CaO˙Al2O3 ˙6H2O + 3H2↑ (5. Tipuri de gaz-betoane şi caracteristicile lor So rtiment (g az beton) Rezistenţă la compresiune (N/mm2) GB G Densitate aparentă (kg/m3) G G Conductivitate termică (W/m⋅K) GBN GBC 52 . conţinutul de umiditate. coeficientul de conductivitate termică este de circa 2 ori mai mare decât în stare uscată (tabelul V-16). Principala caracteristică a betoanelor celulare este capacitatea lor de termoizolare. Aceste betoane se realizează utilizând ca agregat un material silicios fin măcinat (nisip silicios de râu. Tabelul V-16.10–0. cu diametrul sub 1 mm. etc. x < 2. În aceste condiţii materialul silicios fin măcinat devine activ şi reacţionează cu hidroxidul de calciu utilizat ca liant sau rezultat prin hidroliza cimentului. structuri termoizolante la panouri mari. Spuma trebuie să fie stabilă. se utilizează curent aluminiu (se pot utiliza şi Zn.13) Produsele din beton celular autoclavizat (BCA) se caracterizează printro densitate aparentă redusă (400–900 kg/m 3). direcţia de solicitare faţă de direcţia de expandare la fabricare. Mg. Rezistenţa la compresiune a betonului celular autoclavizat variază în funcţie de mai mulţi factori: densitatea aparentă. în prezenţa vaporilor de apă la o presiune a acestora de 10–14 atmosfere. astfel că în cazul unei umidităţi de 20% (în greutate). care conţin circa 50% (în volum) pori închişi de formă sferică. V. etc) care în stare de pulbere reacţionează cu componenţii bazici din liant . iar ca liant cimentul portland cu sau fără adaosuri.mari de zidărie.3. BCA se caracterizează prin deformaţii mari sub sarcină de durată. După modul de realizare a structurii poroase. uniform distribuiţi în masa betonului. diatomit). varul sau un amestec al lor şi apă. drenaje. betoanele celulare pot fi: • gazbetoane (GB25. formându-se hidrosilicaţii de calciu: SiO2 + xCa(OH)2 + (n–x)H2O→ xCaO ⋅ SiO2 ⋅ nH2O. (5.12) • spumobetoane. se întăresc prin autoclavizare. cenuşă de termocentrală. în funcţie de tipul şi clasa de beton celular. Amestecurile pentru betoane celulare turnate în tipare. GB35. Ca generator de gaze. straturi de umplutură şi de egalizare. urmată de o degajare de gaze în amestecul proaspăt. Betoane celulare Betoanele celulare sunt materiale cu o structură alveolară.

5 BC 2 . Utilizarea la clădiri unde în condiţii de exploatare există o umiditate permanentă mai mare de 60% (spălătorii.200 0. acizi humici. ceea ce permite adoptarea unor procese simple de alcătuire a elementelor de construcţii (ancorare. materiale din polimeri.5 2. a intemperiilor şi a acţiunilor distructive a agenţilor agresivi. pentru a le proteja împotriva coroziunii care este favorizată de porozitatea mare a betonului celular şi de pH-ul redus. mineralizate în prealabil. pereţi portanţi.200 GBN – gaz beton cu nisip GBC – gaz beton cu cenuşă. Mineralizarea agregatelor vegetale creşte calitatea acestora prin: • neutralizarea efectului coroziv asupra pietrei de ciment produs de unele substanţe conţinute de aceste agregate (tanini. V. culoare deschisă) care au permis adoptarea unor soluţii de finisaje cu pelicule subţiri. la elemente de construcţii simple sau armate. Armarea elementelor din beton celular autoclavizat se execută cu carcase de oţel sudate. cum ar fi: pereţi exteriori autoportanţi şi neportanţi. Betoanele celulare au o rezistenţă satisfăcătoare la gelivitate şi la foc şi o absorbţie de apă ridicată. Între absorbţia de apă şi porozitate nu există o corespondenţă directă. montare a tâmplăriei. care pe lângă satisfacerea aspectului estetic. din materiale având ca liant sau adaos polimeri sintetici.0 3. găurire). îmbinare.140 0.4.5 – 5 .0 BN 4 00–500 5 01–600 6 01–700 BC 4 50–550 – 6 50–750 0.110 0. băi publice. Produsele din beton celular autoclavizat prezintă avantajul de a fi prelucrate cu uşurinţă (tăiere. neportante sau portante. feţe plane şi paralele. Betoane cu agregate vegetale Betoanele cu agregate vegetale ( ρa = 500–1000 kg/m3) se obţin dintr-un amestec de ciment. deoarece o parte din pori sunt necomunicanţi. cioplire.130 – 0. puzderie de in şi cânepă. pereţi despărţitori. pereţi din blocuri mici la clădiri civile şi industriale. apă şi agregate vegetale ca: talaş. Produsele au anumite calităţi (dimensiuni precise. acoperite cu 1–2 straturi compacte pe bază de ciment. izolarea termică a contrucţiilor. asigură şi o protecţie a betonului celular contra umidităţii. acoperişuri de hale industriale. bucătăriile restaurantelor şi cantinelor) necesită măsuri deosebite de protecţie contra permeabilităţii vaporilor de apă prin prevederea de bariere de vapori. pereţi din panouri mari preasamblate. rumeguş. Betonul celular autoclavizat se utilizează pe scară largă. deoarece adezivii utilizaţi la lucrările de îmbinare şi finisaj. bitum.N G B25 G B35 G B50 5.2. a instalaţiilor electrice). planşee pentru clădiri civile. 53 . hidraţi de carbon etc). La punerea în lucrare se vor lua măsuri de protecţie faţă de praful degajat în operaţiile de prelucrare pe şantier şi de prevenire a incendiilor.12. etanşare. coji de orez. pot conţine şi produşi inflamabili.

corpuri de umplutură. Pentru realizarea de betoane uşoare termoizolante se pot utiliza şi alte materiale naturale locale sau deşeuri industriale. Betoanele cu agregate vegetale se utilizează pentru executarea de plăci termoizolatoare pentru pereţi şi acoperişuri. Pentru cojile de orez. datorită compoziţiei lor complexe şi bogate în diverse tipuri de zaharuri. plăci pentru pereţi interiori şi exteriori la construcţii provizorii. este mai eficientă stabilizarea cu lapte de var. grăsimi. aderenţă bună faţă de mortare. Ca mineralizant la noi în ţară se utilizează pentru toate tipurile de agregate vegetale (cu excepţia cojilor de orez) o soluţie compusă din sulfat feros (2%).• împiedicarea degradării în timp a părţii lemnoase sub influenţa microorganismelor şi a umezelii. blocuri de zidărie. contracţie mare la uscare. după cercetări prealabile. Dintre caracteristicile principale ale betoanelor cu agregate vegetale se menţionează: capacitatea termoizolatoare şi fonoabsorbantă. • îmbunătăţirea aderenţei dintre piatra de ciment şi agregate. 54 . silicat de sodiu (6%) şi clorură de calciu (4%). procentul referindu-se la greutatea agregatului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->