MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

1

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENGENALAN
Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Untuk memastikan matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang dikenalpasti. Pentaksiran yang dicadangkan adalah pentaksiran secara formatif dan autentik melalui pengajaran dan pembelajaran harian.

OBJEKTIF MODUL
Modul ini bertujuan menyediakan maklumat asas, menerangkan definisi, konsep, istilah serta memberi contoh instrumen untuk dijadikan panduan kepada guru bagi menjalankan pentaksiran dan menilai perkembangan murid di peringkat prasekolah. Objektif modul ini adalah untuk membantu guru: i. Memahami tujuan, konsep, istilah serta kaedah berkaitan pentaksiran prasekolah ii. Mengenalpasti perkara-perkara (konstruk) yang ditaksir iii. Mengenal pasti jenis instrumen yang sesuai untuk mentaksir murid iv. Membina instrumen v. Mengurus dan melaksanakan pentaksiran vi. Merekod dan menganalisis maklumat tentang prestasi murid vii. Membuat pelaporan perkembangan prestasi murid

APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah adalah satu proses yang sistematik untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Proses dalam pentaksiran melibatkan aktiviti mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang diperoleh. Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Dalam pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat. Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor sebagai persediaan mereka untuk ke sekolah rendah. Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

2

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah Pentaksiran Autentik atau Pentaksiran secara formatif (Formative assessment). Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan pencapaian (achievement) semata-mata. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran. Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, psikologi kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa merancangkan proses pentaksiran. Bagi memastikan murid mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum memulakan persekolahan formal di Tahun Satu, Pentaksiran Merujuk Standard digunakan, selaras dengan rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula digunakan di semua prasekolah pada tahun 2010. Standard Pentaksiran yang dinyatakan dalam KSPK (rujuk Lampiran A dalam modul ini) perlu diakur oleh semua pihak yang menggunakan kurikulum kebangsaan ini.

APAKAH PENTAKSIRAN MERUJUK STANDARD ?
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang dilaksanakan di semua prasekolah mulai 2010 disusunatur mengikut format Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran adalah perkaraperkara yang dirujuk semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.. Fokus adalah bidang pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam diri murid. Semasa merancang pentaksiran, Fokus boleh dirujuk untuk membina Konstruk. Konstruk adalah perkara yang akan ditaksir. Setiap Fokus dinyatakan melalui beberapa Standard Kandungan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ianya ditulis meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Setiap Standard Kandungan diperincikan lagi kepada beberapa Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku ( behavioural) yang boleh diukur, untuk memastikan penguasaan setiap Standard Kandungan. Seiring dengan kurikulum prasekolah yang berasaskan standard, pentaksiran di prasekolah adalah sesuai dilaksanakan dengan merujuk kepada standard. Pentaksiran Merujuk Standard bermaksud apa yang ditaksir dan tahap perkembangan dan penguasaan murid mesti dirujukkan kepada Standard Prestasi yang jelas, realistik, boleh difahami dan lebih memberi makna. Kerja, respons dan tingkah laku (proses dan produk) yang dihasilkan atau dipamer oleh murid merupakan evidens (juga dipanggil bukti) yang akan dirujukkan kepada standard prestasi yang ditetapkan. Standard Prestasi (Performance Standard) merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya memberi definisi kepada ”kejayaan” dan bagaimanakah hasil kerja dan tingkah laku yang dikatakan cukup baik (indicator of success) atau sudah mencapai objektif pembelajaran. Tujuan diadakan standard prestasi ialah untuk mengenal pasti di manakah tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan nilai seseorang murid itu. Standard prestasi memberi gambaran jelas atau panduan kepada guru tentang bagaimana hendak memberi skor kepada hasil yang dipersembahkan oleh murid. Standard Prestasi juga dirujuk semasa guru memberi maklum balas dan membuat pelaporan tentang murid.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

3

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Standard Prestasi memperihalkan kualiti penguasaan sesuatu perkara atau hasil kerja mengikut hierarki. Standard Prestasi tidak menjelaskan secara spesifik tentang teknik atau kaedah untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Standard prestasi bukan saja patut diketahui oleh pentaksir (guru), malah ibu bapa dan murid sendiri. Standard Prestasi dinyatakan dalam bentuk kriteria dan skor. Kriteria merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang dikuasai. Kriteria yang ditulis mesti mudah, ringkas, tidak mengelirukan dengan mengambil kira perbezaan antara individu. Ianya menjadi rujukan bagaimana prestasi murid ditaksir dan diberikan skor. Pernyataan kriteria yang ditulis pada setiap tahap penguasaan mestilah dapat memperihalkan setakat mana kualiti kerja yang ditunjukkan oleh murid. Kriteria yang khusus dibina bagi setiap konstruk yang dinilai dalam pentaksiran prasekolah. Bagi memastikan kesamaan kualiti antara kesemua kriteria khusus, satu standard dan kriteria teras (core) digunakan sebagai panduan. Dalam konteks pentaksiran prasekolah di Malaysia, Skor bermaksud apa yang digunakan untuk menandakan tahap penguasaan murid. Di prasekolah, skor yang diberi bukan sekadar berbentuk gred (A, B, C, ...) atau markah (1, 2, 3, ...) yang hanya boleh dijumlah dan dipuratakan, seperti yang digunakan dalam ujian pencapaian di peperiksaan awam. Skor dalam bentuk markah dan gred semata-mata tidak boleh memberi maklumat tentang apa yang murid boleh lakukan. Untuk menjadikan pentaksiran lebih bermakna di prasekolah, skor mestilah dapat menjelaskan di tahap manakah murid berada berbanding standard prestasi yang hendak dicapai. Contoh skor yang boleh digunakan dalam pentaksiran prasekolah ialah Belum Menguasai (), Sedang Maju ()dan Telah Menguasai (). Tiga skor ini mewakili penguasaan pada tahap Tahu sahaja, Tahu dan Boleh Buat dengan bimbingan, Tahu dan Boleh Buat dengan Baik dan dengan Sendiri, seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 2 memberi satu lagi contoh Standard Prestasi.

Jadual 1: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 1
Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan. Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat

TM SM BM

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

4

kelemahan dan keperluan Tidak berfokus kepada ujian pencapaian tetapi tahap perkembangan murid Tugasan pentaksiran diberi menyerupai situasi dan pengalaman seharian murid (autentik) Mengambil kira kekuatan. xi. ix. xv. ii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Jadual 2: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 2 Skor (Tahap Penguasaan) Menguasai Sedang Berkembang Simbol Kriteria Boleh melakukan aktiviti dengan betul sehingga selesai Memerlukan bimbingan dari semasa ke semasa apabila melakukan aktiviti namun masih boleh melakukannya sehingga selesai Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti dan sentiasa memerlukan bimbingan M SB Perlu Bimbingan Banyak PB Tiga tahap penguasaan di Jadual 1 dan 2 boleh menjadi teras (asas) kepada pernyataan kriteria bagi standard prestasi yang dibina dan disesuaikan untuk mentaksir setiap konstruk. keupayaan. guru dapat memberi skor dan maklum balas yang tepat kepada murid tentang prestasi mereka . xiv. x. vii. vi. xiii. iii. di mana kedudukan mereka dan apa lagi yang mereka perlu perbaiki untuk maju ke arah sasaran berkenaan. v. Daripada maklum balas guru. Dengan adanya Standard Prestasi. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 5 . viii. Ciri-ciri utama pentaksiran prasekolah adalah seperti berikut: i. tidak pandai Dijalankan secara berterusan. bukan hanya di akhir pembelajaran Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan (formatif) Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan. APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN MURID PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah bertujuan untuk membantu pembelajaran murid. minat dan kekangan (persekitaran) murid Menepati Standard Pentaksiran yang ditentukan dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. murid pula mendapat gambaran yang jelas tentang sasaran pembelajaran. Mengambil kira psikologi kanak-kanak dan sifat semulajadi kanak-kanak Lebih mementingkan proses bukan produk Dijalankan tidak secara langsung (not direct testing) Dijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic) Dijalankan dalam suasana tidak formal (informal) Dijalankan dalam keadaan yang tenang Tidak bertujuan membandingkan murid dengan murid Tidak melabelkan murid sebagai pandai. xii. iv. Sehubungan itu guru boleh mengatur strategi pengajaran atau intervensi untuk membantu murid memperbaiki pembelajaran mereka bagi menguasai tahap yang tertinggi.

murid perlu diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. vi. ada kemajuan atau sebagainya. Tunjang Fizikal dan Estetika PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 6 . APAKAH YANG DITAKSIR? Perkara yang ditaksir merupakan kandungan di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK GURU? Hasil pentaksiran membantu guru di prasekolah untuk: i. konstruktif dan tidak menggerunkan juga membuat mereka lebih teruja untuk dinilai semula untuk mengetahui perkembangan mereka seterusnya. Maklum balas yang segera. iv. perlu dibaiki. Selain pengakuan guru sama ada hasil kerja murid itu boleh dikatakan baik. bagaimana untuk memperbaiki dan bagaimana untuk membuat lebih baik. Mengesan keberkesanan pengajaran Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan Mengenal pasti tahap pengetahuan. Sikap dan Nilai. Maklum balas yang berkesan ialah apabila guru memberi maklum balas yang tepat tentang kekuatan. kesilapan. kemahiran dan nilai) yang ingin dikembangkan dalam diri murid dikategorikan mengikut enam tunjang iaitu: • • • • Tunjang Komunikasi. kemahiran dan nilai yang dikuasai murid Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa Mengenalpasti pelbagai kecerdasan. vii. v. teguran dan nasihat. apa yang perlu diperbaiki. Maklum balas guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan dalam bentuk pujian. Maklum balas yang diberikan dalam bentuk maklumat yang memberi makna (bukan dalam bentuk gred semata-mata) boleh membantu murid lebih memahami tujuan dan perkembangan pembelajaran mereka. ii. Merujuk kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Murid juga perlu diberitahu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka. Keadaan inilah yang memberi motivasi kepada murid untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka di masa akan datang. kemahiran dan potensi murid yang boleh diperkukuhkan BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK MURID? Satu aspek penting dalam memastikan keberkesanan pentaksiran untuk membantu pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan maklumat pentaksiran oleh guru untuk memberi respon atau maklum balas yang sesuai dan berguna kepada murid. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kerohanian. perkaraperkara (merangkumi domain pengetahuan. viii.

semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. baik hati. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. kerajinan. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Tunjang Kerohanian. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. kejujuran. hormat-menghormati. simulasi. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. toleransi. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. pencapaian emosi yang positif. melakukan pergerakan solat. bertanggungjawab. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. aktiviti hands-on. hemah tinggi. Tunjang Komunikasi Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. kerjasama. berdikari dan berdisiplin. menyanyi. Tunjang Ketrampilan Diri. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Tunjang Ketrampilan Diri . kesederhanaan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • Tunjang Kemanusiaan. kemahiran bertutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. keadilan. berwuduk. meneroka dan bermain.Perkembangan Sosioemosi Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanakkanak. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. keberanian. bernasyid. Rukun Islam. semasa rehat. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 7 . Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. kasih sayang. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan kurang mantap. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. berterima kasih. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.

berlakon. menari dan membuat gerakan secara kreatif. dan apresiasi muzik. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. matematik dan lainlain. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. menyambut objek. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 8 . Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. penglibatan dalam aktiviti sukan. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. ekspresi kreatif dan apresiasi. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi.

komuniti dan alam sekitar. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. sistematik dan teliti akan terbentuk. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Dalam proses penerokaan ini. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. awal matematik. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah.cuaca). Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. nilai wang. Semasa proses penerokaan ini. air. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. nombor. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 9 . haiwan). lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. rakan. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. operasi nombor yang mudah. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. konsep waktu. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. mengukur menggunakan unit bukan piawai. bentuk dan ruang. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini.

Pengamalan sikap baik (yang berkaitan dengan kemahiran/ kebolehan dalam Standard Pembelajaran) juga diperhatikan dan ditaksir sebagai usaha untuk memupuk nilai murni dan sikap positif semasa murid mempamerkan kemahiran mereka. Rakan. Sekolah. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran menyatakan dengan terperinci perkara yang perlu dipupuk dan dikuasai oleh murid. Rakan. Jadual 3: Senarai Konstruk untuk Pentaksiran di Prasekolah TUNJANG Komunikasi KONSTRUK BM1 Kemahiran Mendengar BM2 Kemahiran Bertutur BM3 Kemahiran Menyebut dan Mengecam Huruf Vokal dan Konsonan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM5 Kemahiran Membaca Ayat BM6 Kemahiran Mencerita Semula BM7 Kemahiran Menulis Kemanusiaan KM1 Pengetahuan tentang Diri Sendiri dan Hubungan dengan Keluarga. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap Tunjang di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. KM2 Amalan Sikap yang Baik dalam Hubungan antara Diri dengan Keluarga. rujukan dibuat ke atas Fokus. Komuniti. Fokus. Sekolah dan Komuniti KM3 Amalan Tabiat Menjaga Alam Sekitar KM4 Pengetahuan Asas tentang Warisan Budaya Tradisional Pelbagai Kaum di Malaysia KM5 Pengetahuan Asas tentang Negara Malaysia KM6 Amalan Cintakan Negara Ketrampilan Diri Perkembangan Sosioemosi SE1 Kemahiran Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri SE2 Kemahiran Mencapai Emosi yang Positif SE3 Kebolehan Membina Kemahiran Sosial Perkembangan Fizikal dan Estetika Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan FZ1 FZ2 FZ3 FZ4 FZ5 Kemahiran Motor Halus Kemahiran Motor Kasar Kemahiran Menjaga Kebersihan Diri Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Berkhasiat Kemahiran Menjaga Kebersihan Persekitaran PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 10 . Jadual 3 menunjukkan senarai konstruk yang telah dikenal pasti mengikut tunjang sepanjang tempoh pembelajaran murid di peringkat prasekolah.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Konstruk yang ditaksir Untuk mengenal pasti apakah perkara-perkara utama yang ditaksir(konstruk).

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 KONSTRUK FZ6 Mengamalkan Langkah-langkah Pencegahan Jangkitan Penyakit FZ7 Pengetahuan tentang Sumber Bahaya FZ8 Mengamalkan Langkah-langkah Menjaga Keselamatan Diri Kreativiti KR1 Kemahiran Menghasilkan Karya Seni Visual secara Kreatif KR2 Mengamalkan Sikap Apresiasi Seni KR3 Kemahiran dalam Menyanyi KR4 Kemahiran Memainkan Alat Perkusi KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan Sains dan Teknologi (Perkembangan Kognitif) Awal Sains dan ST1 Kemahiran Memerhati Awal Matematik ST2 Kemahiran Merekod Hasil Pemerhatian ST3 Kemahiran Membuat Pengukuran Menggunakan Unit Bukan Piawai ST4 Kemahiran Membanding dan Membeza ST5 Kemahiran Mengelas ST6 Kemahiran Membuat Ramalan ST7 Kemahiran Menyelesai Masalah ST8 Kemahiran Membuat Seriasi ST9 Kemahiran Mengecam Corak Berulang dan Membina Pola ST10 Pengetahuan tentang Nombor 1-20 ST11 Pengetahuan tentang 20. Sikap dan Nilai Pendidikan Islam PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 Pengetahuan tentang Rukun Islam Pengetahuan tentang rukun Iman Pengetahuan Kalimah Syahadah Pengetahuan dan Kebolehan Melakukan Ibadah Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah SAW Pengamalan Akhlak Rasulullah SAW Pengetahuan Asas Bahasa Al-Quran Pengetahuan Asas Tulisan Jawi Mengamalkan Nilai Baik hati Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab Mengamalkan Nilai Berterima kasih Mengamalkan Nilai Berhemah tinggi Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati Mengamalkan Nilai Kasih sayang Mengamalkan Nilai Keadilan Mengamalkan Nilai Keberanian TUNJANG Pendidikan Moral PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 11 .30.50 ST12 Kemahiran Menyelesai Operasi Tambah dalam Lingkungan 10 ST13 Kemahiran Menyelasai Operasi Tolak dalam Lingkungan 10 ST14 Kemahiran Mengecam Duit yang Berlainan Nilai ST15 Pengetahuan tentang Konsep Masa ST16 Pengetahuan tentang Kedudukan Objek dalam Ruang ST17 Pengetahuan tentang Bentuk ST18 Kemahiran Membuat Pembinaan ST19 Kemahiran Menggunakan Komputer Kerohanian.40.

guru harus membuat perancangan dan membina item. Matlamat pentaksiran formatif ialah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid. fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang. pembantu guru. Tidak semestinya diadakan instrumen atau aktiviti yang khusus untuk mentaksir nilai-nilai murni sahaja. Sebagai persediaan. latar belakang sosio ekonomi. BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah lebih banyak menggunakan pendekatan formatif. Untuk mendapat hasil atau evidens terbaik. kemajuan dan merancang pengajaran atau strategi seterusnya. Elakkan daripada menggunakan ujian formal kerana ia tidak dapat memberi maklumat mengenai kebolehan sebenar murid. instrumen atau aktiviti. topik atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat. Pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang boleh dipercayai serta membantu guru membuat keputusan yag lebih jelas dan tanpa ragu-ragu. kekuatan. Pentaksiran murid boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya. ahli keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. Pengamalan nilai murni boleh diperhatikan semasa murid melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas atau semasa kemahiran-kemahiran lain ditaksir. Pentaksiran autentik merujuk kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas. pengalaman seharian. guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti pentaksiran secara berulang dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. budaya. Pentaksiran harus diulang dan dilakukan berterusan untuk melihat proses kerja. persekitaran. Oleh yang demikian. ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14 PM15 Nota: KONSTRUK Mengamalkan Nilai Kejujuran Mengamalkan Nilai Kerajinan Mengamalkan Nilai Kerjasama Mengamalkan Nilai Kesederhanaan Mengamalkan Nilai Toleransi Mengamalkan Nilai Berdikari Mengamalkan Nilai Berdisiplin Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral boleh ditaksir secara bersepadu. Untuk mencapai matlamat. Pentaksiran autentik lebih sesuai dijalankan bagi murid prasekolah. Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 12 . hasil kerja dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten. membantu guru mengesan penguasaan. konteks (tema.

Interaksi/Lisan /Hasil Kerja Murid Merekod Menganalisis data yang dikumpul dan Melapor Tindakan Susulan/ Aktiviti Bimbingan Sudahkah Murid Menguasai Tindakan Susulan/ Aktiviti Pengayaan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID KEMAHIRAN/HASIL KEMAHIRAN/HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN BARU/ BARU/ KE KE TAHUN TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH SATU SEKOLAH RENDAH 13 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Rajah 1: Proses Menjalankan Pentaksiran • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Merancang Menentukan Konstruk dan kaedah penilaian Membina Instrumen Membina instrumen dan menentukan Standard Prestasi Melaksanakan Pentaksiran Pemerhatian Tingkah laku.

Apakah yang diperhatikan? Apa yang diperhatikan ialah evidens atau bukti. Antara aktiviti yang lazim dijalankan di prasekolah ialah permainan. nyanyian. interaksi. Tentukan instrumen (aktiviti atau strategi) yang akan digunakan. kemahiran serta sikap atau pengamalan nilai-nilai murni seperti mana yang dihasratkan melalui KSPK. MEMBINA INSTRUMEN Berdasarkan Konstruk. proses dan hasil kerja. lakonan. Tingkah laku Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. Tentukan tempoh pemerhatian. Pemerhatian bermaksud pengamatan kepada perlakuan murid. Standard Pembelajaran. MENTAKSIR Bagaimana mengumpul maklumat (evidens)? Di peringkat prasekolah. murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Prestasi. pertumbuhan dan pencapaian murid dari segi pengetahuan. projek. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 14 . Pendekatan ini boleh dilakukan secara bersahaja tanpa murid tahu bahawa dia diperhatikan. pemerhatian adalah satu kaedah yang lazim digunakan untuk mengumpul maklumat atau evidens. contohnya ketika murid: • Mengurus diri. bercerita. Tentukan bila hendak mentaksir. Melalui pendekatan pentaksiran autentik.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • • MERANCANG Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditaksir dengan mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. Evidens yang mahu dilihat ialah yang menunjukkan perkembangan. Standard Kandungan. Evidens boleh dipamerkan dalam bentuk tingkah laku. . Satu instrumen atau aktiviti boleh digunakan untuk mendapatkan evidens bagi lebih daripada satu konstruk. guru hendaklah merancang dengan melakukan perkara-perkara berikut: • • • • • • • Tahu tujuan mentaksir Tahu apakah konstruk yang ditaksir Rujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Rujuk kepada Standard Prestasi teras dan kriteria berkaitan. i. kuiz. dan perbualan. guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid berpeluang memberi respon yang diharapkan.

• Bersoal jawab. kemajuan. Interaksi Interaksi murid boleh diperhati dan dinilai melalui contoh aktiviti berikut : • Bacaan. sikap dan nilai. Standard Prestasi boleh dirujuk untuk memastikan keselarasan dan keadilan. iii. • Perbualan antara murid dengan guru/murid dengan murid/murid dengan orang dewasa lain. Menyelesaikan masalah bersama rakan. sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. Proses dan Hasil Kerja Murid Contoh proses dan hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai ialah: • Lukisan • Buku kecil • Buku skrap • Kraf tangan • Lembaran kerja • Membuat model menggunakan bongkah MEREKOD Merekod adalah aktiviti mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara sistematik. Senarai item menentukan : • Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan • Kekerapan sesuatu tingkahlaku itu berlaku. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. • Dengan diri sendiri (imaginary friend). Maklumat yang direkod ialah tahap penguasaan. • Nyanyian. • Main peranan. • Aktiviti berkumpulan (projek. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 15 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • • Bermain bersama rakan. kemahiran dan nilai. Untuk membuat penilaian tentang perkembangan pengetahuan. ii. perkembangan. Rekod Berterusan (Running Record) (a) Senarai Semak Senarai Semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Pemerhatian dan perekodan yang teliti dan lengkap akan memudahkan guru memberi maklum balas dan menghasilkan pelaporan murid kemudian. potensi. Membuat kolaj dalam kumpulan. persembahan) • Interaksi murid dengan bahan/ haiwan/ tumbuhan/ persekitaran. Contoh instrumen yang boleh digunakan untuk merekod maklumat pentaksiran adalah seperti berikut: a) b) c) Senarai Semak Rekod Anekdot. Berdasarkan Standard Prestasi yang ditetapkan mengikut konstruk. kemahiran.

iaitu dengan skor ‘ya’ atau ‘tidak’. Senarai Semak juga boleh dilengkapkan dengan skala kadar. walaupun peristiwa berlaku dalam kumpulan. Skala penskoran dibina bagi pentaksiran setiap konstruk dalam setiap tunjang. Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan. Catatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang senarai semak : • Konstruk yang hendak dinilai • Standard Prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas. Rujuk contoh Rekod Anekdot dalam Lampiran C. tetapi secara kebetulan tingkahlaku tersebut berlaku. Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid. • Instrumen dan aktiviti yang digunakan • Skor digunakan: angka atau simbol Rujuk contoh Rekod Senarai Semak dalam Lampiran B. Berbeza dengan Rekod Anekdot. (b) Rekod Anekdot Rekod Anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. kemahiran. Tiada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah laku ini. Penilaian terhadap hasil kerja atau evidens direkod berdasarkan skala.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • Sesuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku. Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang. pemerhatian ini dirancang oleh guru. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 16 . Menulis apa yang dilihat secara objektif Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian dalam penguasaan pengetahuan. Senarai Semak boleh dibina dalam bentuk dinyatakan sesuatu tingkahlaku telah berlaku atau tidak. Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan. Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu. (c) Rekod Berterusan Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita ‘narrative’ yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Contoh maklumat yang boleh direkod adalah peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod. Panduan Menulis Rekod : • • • • • • • • Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah. sikap dan nilai murid.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Panduan menulis rekod : • • • • • • • • • Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 17 . Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. atau rekod berterusan perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru membuat rumusan mengenai murid. Bukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio sebagai pentaksiran kendiri. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. sudah boleh menulis huruf‘. Gunakan bahasa yang boleh difahami. Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam Tunjang. Boleh gunakan singkatan semasa mencatat. Murid boleh dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam portfolio. Contohnya Tunjang Komunikasi lebih berfokus kepada kemahiran bertutur. Prosedur umum yang dicadangkan semasa menganalisis dan menginterpretasi maklumat adalah seperti berikut: • • • Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil pemerhatian. skala kadar. Pastikan buku nota atau kertas catatan tidak didedahkan dan diletak di tempat yang selamat Rujuk contoh Rekod Berterusan dalam Lampiran D. kemahiran mendengar dan kemahiran menulis Menganalisis hasil kerja murid. tidak terlalu deskriptif dan “judgmental”. rekod anekdot. ANALISIS HASIL KERJA MURID Hasil kerja yang boleh analisis termasuklah : • Gambar atau lukisan • Sampel tulisan • Binaan yang disempurnakan • Cerita yang ditulis • Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASI Segala data yang direkod menggunakan senarai semak. Rekod hendaklah tepat dan padat. Rekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku. Hasil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. Tulis secara objektif. Tulis secara terperinci tentang apa dilakukan murid semasa peristiwa berlaku dan tingkah laku yang ingin diperhatikan. contohnya ‘sudah boleh membuat bulatan.

Mempunyai daya kreativiti dalam mewarna dan membentuk serangga. Beliau juga berusaha memperbaiki kesilapan yang dibuat. Dia menunjukkan usaha untuk membetulkan kesilapan sendiri. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 18 . Dia berjaya meneruskan lakaran untuk membentuk kaki. Ia menggunakan banyak bentuk bulat dalam lukisan. Beliau sudah boleh menguasai motor halus untuk menulis huruf. Contoh (c) Faiz tekun menyiapkan hasil kerjanya. Dia berjaya menulis huruf dan ayat mudah . tangan dan rambut Contoh (b) Alice berjaya menceritakan semula cerita yang dibacakan melalui lukisan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh Analisis Hasil Kerja: Contoh (a) Amalina melakar menggunakan dua warna.

PORTFOLIO Definisi Portfolio Portfolio adalah satu himpunan bukti (evidens) atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. Melalui maklum balas. dan mereka akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti. tetapi maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. Murid boleh meneliti dan menilai kerja masingmasing. Melalui maklum balas yang merujuk kepada standard dan kriteria. Pelaporan Perkembangan murid . Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. usaha. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai.Perlu dinilai dan diberi ulasan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 19 . murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik. murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai.Rekod Peribadi .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MENGGUNA MAKLUMAT Maklum balas hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali selepas murid diperhatikan atau ditaksir. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah: i. Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. konsep dan kemahiran yang mereka kuasai.Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid ii. . kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara individu dan kumpulan. kekuatan. Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk pujian. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan kemajuan. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. kemahiran dan nilai). Hasil kerja terpilih . bagaimana boleh memperbaikinya dan apakah kemajuan yang murid telah tunjukkan. Setiap murid mempunyai portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan dan catatan yang berkaitan. Tujuan Portfolio Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman. dan sejauh mana mereka telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan sesuatu konstruk (pengetahuan. Fokus maklum balas ialah kepada apa yang murid boleh kuasai atau buat.

Adik beradik : ___________ MAKLUMAT KELUARGA MAKLUMAT Nama No. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 - Telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian Pemilihan hasil kerja murid dari setiap Tunjang. Sijil Beranak : ______ Agama : _____________ Bangsa : _____________ Warganegara : _______________ Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : ___________ Alamat Rumah : ____________________________________________________________ No. Kad Pengenalan Agama Bangsa Warganegara Pendapatan sebulan Alamat Pekerjaan Nombor telefon BAPA IBU PENJAGA MAKLUMAT KESIHATAN Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau sedang menghadapi masalah kesihatan berikut : ____ Alahan _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak kuning ______ Penyakit PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 20 . keluarga murid dan fizikal murid. Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bahasa Pertuturan di rumah : __________________ ________________km Bil. Rekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah kepada guru Tahun Satu untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan. Contoh Rekod Peribadi Murid REKOD PERIBADI MURID Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : _______________ Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ No. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada ibubapa/penjaga di akhir sesi prasekolah.

Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa mengenai tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara kumpulan dan kelas perlu disimpan di dalam fail induk Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara individu perlu disimpan di dalam portfolio murid Setiap fail perlu dilabelkan. 5. 2. ii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 ____ Jantung ______ Lelah berlubang _____ Sakit teruk _____ Demam _______ Lain-lain (Nyatakan) MAKLUMAT FIZIKAL DATA BERAT DAN TINGGI MURID *Tinggi (cm) *Berat (kg) STATUS KESIHATAN JANUARI MEI OKTOBER * Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan. Kepada golongan murid ini. galakan dan aktiviti bimbingan seterusnya perlu diberi. Tindakan susulan boleh digolongkan kepada dua jenis seperti berikut: i. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan. ini adalah untuk mereka yang belum atau dalam proses menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Latihan tambahan yang lebih mencabar diberikan kepada golongan murid ini. Bimbingan dan pemulihan. 4. ini adalah untuk murid yang sudah menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Maklumat perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa TINDAKAN SUSULAN Tujuan utama pentaksiran di prasekolah adalah untuk merancang tindakan susulan supaya murid dapat lebih menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran. Fail induk / individu disimpan di ruang yang selamat dan berstatus sulit. Sila rujuk Carta Pertumbuhan untuk status kesihatan ** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 21 . Golongan ini perlu diberi galakan dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. 3. TATACARA PENGURUSAN DAN PENYIMPANAN REKOD 1.

penjaga murid perlu didapatkan untuk mengambil gambar dan merakam video yang melibatkan murid berkenaan. pakar perubatan. Seksyen 24. perolehan pengetahuan. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 22 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 ETIKA PENTAKSIRAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH Akta Pendidikan 1996. ‘Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini’. Laporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian kecerdasan. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: • • Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun. Kebenaran ibu bapa. penguasaan kemahiran. potensi dan keterampilan diri murid. sikap dan pencapaian murid. Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut : Seksyen 24 – Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. penerapan nilai. 8. guru besar. Rekod Kemajuan Murid Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa Panduan Menjaga Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Prasekolah • • • • Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang tertentu sahaja (ibu bapa. • Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. kemahiran. penerapan nilai. LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan analisis yang dibuat mengenai perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002. pihak-pihak atau orang-orang berkenaan) Rekod murid tidak boleh dipamerkan.

rohani. Sikap dan Nilai c. Boleh membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya. Tunjang Kemanusiaan Contoh format pelaporan TUNJANG ULASAN SEMESTER 1 Boleh bercerita mengenai diri dan keluarga. Boleh menambah dua himpunan objek dan menyatakan hasil tambah. SEMESTER 2 Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian. Sains dan Teknologi Kemanusiaan Ketrampilan – Sosio Emosi PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 23 . Tunjang Komunikasi b. Sudah dapat mengenal dan membezakan warna asas. Boleh bekerjasama dalam kumpulan. Tunjang Perkembangan Fizikal dan estetika e.W serta dapat mengecam dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah dan huruf jawi. Boleh berinteraksi secara sopan dengan rakan sebaya. Mengetahui dan dapat menyebut nama ahli keluarga dan menceritakan tentang kelahiran Rasulullah S. Rumusan mengenai perkembangan dari segi jasmani. Tunjang Kerohanian . Suka membantu rakan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. intelek dan sosial boleh dibuat berdasarkan Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau aspek lain yang telah ditentukan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 murid. Sudah dapat menguasai kemahiran koordinasi mata-tangan. emosi. Aspek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut: a.A. Dapat membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya. Dapat menulis huruf dan perkataan serta mewarna gambar mengikut cara dan arah yang betul. Boleh bekerjasama dalam aktiviti kumpulan. Boleh mengenalpasti nada bunyi tinggi rendah dan rentak lagu dengan tepukan. Boleh bercerita mengenai pengalaman Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. Sudah boleh mengenal dan membunyikan huruf abjad serta membaca perkataan mudah (KV+KV) . Sikap dan Nilai – Pendidikan Islam Telah menguasai cara mengambil wuduk. Tunjang Ketrampilan Diri – Perkembangan Sosioemosi d. Tunjang Sains dan Teknologi f. Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. Boleh mengelas mengikut bentuk warna dan saiz.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 24 .

Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 25 . o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. KSPK) Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. • Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN A: STANDARD PENTAKSIRAN DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN STANDARD PENTAKSIRAN(YANG TERKANDUNG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 o o • Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Membantu pembelajaran murid. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 26 . Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. • • Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. • Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan berasaskan pencapaian sahaja kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. afektif dan psikomotor. • • • • • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Mengesan keberkesanan pengajaran guru. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.

Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. o Skala Kadar. o Rekod Berterusan (Running Record). • • • Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. • • PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 27 . ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. • • Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. kebolehan. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. o Rekod Anekdot. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. kemajuan dan pencapaian murid . contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran.

. mudah Mendengar dengan penuh perhatian.……………………………… Nama Guru : …………………………………………….………………………… Tunjang Komunikasi Kandungan 1.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN B CONTOH REKOD SENARAI SEMAK Contoh 1 (individu) Nama murid : ………………………………………. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 28 . Kemahiran Mendengar x 3 Mei / X 2 Jun / I Pemerhatian II III Ulasan Murid ini tidak dapat menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza.

2.……………………………… Nama Guru : ……………………………………………. berbual dengan ber -tatasusila dan sudah ramai kawan (20Sept) / Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila Mengikut giliran Contoh 3 (Kumpulan) Kurikulum Pendidikan Islam Tajuk : Cara Berwuduk Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item Nama Murid Lafaz niat wuduk Membasuh muka Membasuh tangan hingga ke siku Menyapu kepala Membasuh kaki Mengikut tertib Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 29 . Kemahiran Bertutur Berinteraksi dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza..………………………… HASIL PEMBELAJARAN Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh KEMAHIRAN BERTUTUR Berbual menggunakan bahasa yang mudah dengan sebutan yang betul Pendiam dan tidak mahu berbual dan tidak ramai kawan (13Feb) Sudah boleh berbual semasa menjalankan aktiviti (16Mei) Seorang yang peramah. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Kandungan I Pemerhatian II III Ulasan Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi tertarik oleh bunyi di perkataan. luar. Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 2 (individu) Nama murid : ……………………………………….

3. Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 4 (Kumpulan) SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELAYU BIL 1. 3. 4.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 HALIM LINDA LATIFAH / 15 Mac / 25 Mac / 19 April / 19 Mei / 12 Mei / 6 April x6 April / 26 April Guru meminta murid secara individu melafaz niat. 7. Mematuhi arahan secara bertatasusila Menyoal untuk mendapatkan maklumat Mendengar pesanan dan menyampaikannya dengan menggunakan perkataan sendiri 5. PETUNJUK KEMAHIRAN Memberi respons bila disoal. Bercerita berpandukan gambar Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai kemahiran berkenaan Tandakan ( X ) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran berkenaan Contoh 5 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Standard Kandungan : Membanding dan mengelaskan objek Standard Pembelajaran : Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri Item Mengelas mengikut ciri berikut: Saiz: Bentuk Tekstur: Berat: Tinggi . 2. Kecil TM TM Bau SM TM PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 30 . Berat. 5. doa atau bacaan tertentu. 6. NAMA MURID 1 Rohani Laily Fauziah Azila Shamsudin Haris Adila / 2 Feb / 2 Feb X 2 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 4 Feb KEMAHIRAN 2 3 4 5 1. Rendah Kasar Ringan SM SM TM TM SM TM TM TM Bil Nama murid Warna TM SM 1 2 Salmah Marina SaizBesar. 4. 2. Licin.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 3 4 5 Jenny Suraya Siva SM TM TM TM TM BM TM TM SM TM TM TM SM SM SM TM TM TM SM TM SM Nota: Skor TM: Telah menguasai SM: Sedang Maju. TM BM SM BM SM 2. 5. Kamilah Masrol Hasnah Alias Raihana Ali Kasmin Kasim Jamlus Hasan Nota: TM: Telah Menguasai. Bil 1. v. 4. BM: Belum Menguasai Contoh 7 (Kumpulan) Komponen Tajuk Kandungan : : : Perkembangan Fizikal Membentuk Objek Dari Doh Menguasai kemahiran motor halus Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 31 . SM: Sedang Maju. 5. 3. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan 1. Pemilihan bongkah mengikut saiz. 2. 5. 4. BM: Belum Menguasai Contoh 6 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Tajuk : Membina Model Menggunakan Bongkah (Aktiviti Kumpulan) Bil Nama Murid i ii Kumpulan A TM SM TM SM BM BM TM BM TM TM Item iii SM BM SM TM BM Petunjuk Item iv TM SM TM BM BM v i. SM TM TM TM BM ii. 3. 3. iv. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan Petunjuk Item iv SM TM SM TM BM v 1. 2. 4. Nama Murid Zainah Othman Zanariah Jamil Osman Mat Kamaliah Ahmad Satinah Surol i ii Kumpulan B BM SM BM TM SM TM BM BM SM TM Item iii TM SM BM BM TM Pemilihan bongkah mengikut saiz. iii.

Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti.00 . 6.10. namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai. Semasa menjalankan aktiviti tidak memerlukan bantuan. Contoh 8 (Individu) Penilaian kemahiran membaca Nama murid Pemerhati Tarikh Masa : : : : Amin Mahani Zakaria 28 Feb 2010 10. Dina Tina Adilah Mansor Rohana Jamilah Membentuk dengan kemas ITEM / KEMAHIRAN Kreativiti dalam menghasilk an objek Kekemasan tempat Bekerja sama dalam kumpulan             * Nyatakan skala yang bersesuaian dengan murid Keterangan untuk setiap skala:    : : Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Nama murid Bil Menguli dengan betul 1. 5. 4. 2. namun melakukannya sehingga selesai. oleh itu bantuan sentiasa diperlukan. 3.15 pagi 32 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID . cekap dan konsisten. masih boleh : Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti.

Murid ini perlu diberi penekanan terhadap penguasaan abjad y / r / l a p d n o b m g c k I y t r e l h s u j Contoh teks suku kata Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 33 .r disebut n .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Situasi / tempat Item : : Dalam kelas prasekolah Kemahiran Membaca (Mengenal abjad) Contoh Teks mengenal abjad Catatan Kesalahan sebutan .y disebut g .l disebut i Tindakan Susulan .

d dan vocal    deli Bapa baru beli lori.Murid ini perlu diberi penekanan terhadap konsonan “b”.bawa dibaca bama .baja dibaca baju Tindakan Susulan .bapa dibaca dapa.beli dibaca deli .    dapa Saya suka lori bapa.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Ini lori.  baba Kesalahan sebutan .     X dapa Ini lori bapa.  baju  bama   Bapa bawa lori baja. Lori bapa biru.     PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 34 . baba .

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa memerlukan bimbingan) TM SM BM Singkatan yang digunakan: TM SM BM LI P HK TL LL Telah menguasai Sedang menguasai Belum menguasai Lisan Projek Hasil kerja Tingkah laku Lain-lain PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 35 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 9: ( Individu) Panduan: Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

1 2 3 Kemahiran bertutur TM: Boleh berinteraksi. SM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. bersoal jawab. bersoal jawab. perbualan dan cerita dengan bimbingan. SM: Boleh berinteraksi. perkataan dan memberi pelbagai respon kepada arahan ringkas. bercerita serta melakon watak mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai. perbualan dan cerita. perkataan dan memberi respon kepada arahan ringkas. BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon. bercerita 1 2 3 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 36 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG KOMUNIKASI (BM) PEMERHATIAN SPTS TARIKH KONSTRUK STANDARD PRESTASI(SPTS) EVIDENS B M L I H T K L L L CATATAN T M S M P Kemahiran mendengar TM: Boleh mengecam pelbagai bunyi.

Belum boleh menyebut perkataan dengan betul. BM: Tahu guna beberapa perkataan. Belum boleh menggunakan perkataan yang sesuai. LAMPIRAN C: CONTOH REKOD ANEKDOT PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 37 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PEMERHATIAN SPTS TARIKH KONSTRUK STANDARD PRESTASI(SPTS) EVIDENS B M L I H T K L L L CATATAN T M S M P serta melakonkan watak tertentu menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbingan.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Fatin Nadia bt.00 pagi Puan Puziah Ano bt Muhamad Kebolehan membaca Ulasan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 38 . Abdul 6 Tahun 20 Februari 2010 10.

Fatin kau dah boleh baca?” Tanya Siti.Fatin ajak kawan-kawanya dengar cerita yang dia baca. Ali menengking dan memukulnya. Peristiwa yang diperhatikan: Munzir mengambil lego Ali. Fatin senyum. Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya . Fatin menarik tangan Ani. Munah dan Siti mendengar dengan penuh minat. Cadangan Fatin perlu dirangsang melalui pujian untuk membolehkan nya membaca dengan baik. Contoh 2 Nama : Munzir Shamsudin Kelas : Prasekolah Sayang Tarikh: 26 Mac 2010 Nama Guru : Puan Ummu Izzah bt. Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. Fatin sudah mula berminat dengan buku. Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan Contoh 3 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Zarina 6 Tahun 18 Julai 2010 8. Ani. Fatin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Cikgu Rusnani. Bohari Fatin tidak berminat terhadap buku tetapi selepas sesi bacaan dengan guru. Munah dan Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku. Fatin tanya kawannya sedap tak cerita yang dibaca. “Hei.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas.30 pagi Puan Hon Kemahiran Sosial Ulasan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 39 . Fatin cuba membaca walaupun masih belum mengenal semua huruf.

Peristiwa ini merupakan satu permulaan yang baik. Aiman merampas penyedok pasir yang sedang digunakan oleh Zarina. kebiasaannya dia tidak melawan walaupun diganggu oleh rakannya. Aiman nampak terkejut tetapi biar sahaja.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Zarina bermain pasir bersama kawan-kawan lain di tempat main pasir. Ini merupakan kali pertama dia memperjuangkan hak dirinya. Zarina cuma akan menanggis bersendiri jika barangnya diambil oleh kawannya. Zarina berkata dengan suara kuat: “Ini saya punya!” Zarina terus ambil balik penyodok pasir daripada Aiman. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 40 . dia telah mula bertindak untuk melindungi hak dirinya. Zarina pendiam.

00 .10.10 pagi : Puan Sofia Mansor : Kepimpinan Ulasan Pemerhatian PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 41 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN D: CONTOH REKOD BERTERUSAN Contoh 1 Nama Umur Tarikh Masa Nama Guru Item : Ainon Bakar : 6 tahun : 26 September 2010 : 10.

nanti tak sama. baru sama berat. Rozi duduk hujung sana.00 . Hah.05 pagi Dalam kelas prasekolah Main sendirian Ulasan Amin tidak suka diganggu..ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni. Milah hujung sini. Ada ciri kepimpinan Mula memahami konsep (berat/ringan) Mula memahami konsep keseimbangan Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama Contoh 2 Nama murid Pemerhati Tarikh Masa Situasi / tempat Item : : : : : : Amin Mahani Zakaria 7 Julai 2010 10. duduk depan Noni.. Rozi : Tak mau. Minah.. Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu. . saya nak duduk dengan Minah juga Ana : Ok. ringan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 42 . Som pun kurus. OK.. sebab dua-dua kurus. Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir. Noni . Ana memanggil rakan-rakannya. : Saya pun nak naik.. jom main jongkang jongkit. beliau suka bermain sendirian Catatan Amin sedang bermain dengan batang aiskrim di ruang bermain.10.aaa la. nanti tak sama Ana : .. : Gilir-gilirlah.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Ana sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya.. Ana Liza Ana : Jangan berebut.

Arahan Amin jelas. terbang” (sambil melancar batang aiskerim) Diana yang sedang memandu kereta memerhati tingkah laku Amin lalu meluru ke arahnya sambil berkata “ Hey. Dengan nada kesal Diana berkata “OK. Sani memandang ke arah Amin dan terus berlalu.” “54321. kapal akan berlepas”. giliran awak pula untuk memandu kereta ini”. “BBBBBBBBBBBBB” “Ummm oo oo oo” “Buzzzzzzzzz……………. Amin terus bermain dengan kapal terbangnya. Amin beralih ke pusat pupet . mengambil puppet dan bermain Perkembangan bahasanya menunjukkan satu kemajuan Amin tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain Kepuasannya untuk sendirian PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 43 . saya pandu sekali lagi”. Amin berhenti bermain apabila melihat Sani menuju ke arahnya lalu memberi arahan kepada Sani “Awak tidak boleh bermain di sini”.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Dia memusing batang aiskrim seolah.olah kapal terbang sambil berkata “Kapal akan berlepas. Amin tidak memberi respon. Suara Amin semakin kuat meniru bunyi kapa lterbang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful