You are on page 1of 50

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA

)
JAAFAR BIN LEMAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEDAH/PERLIS JAAFAR LEMAN, Tel : 04-7308081 JKKP Kedah/Perlis

1

Sejarah JKKP

Boiler Enactments Machinery Enactment Machinery Ordinance (Machinery Department) Factories & Machinery Act – (JKJ) Occupational Safety & Health Act (JKKP)
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

:1896 : 1913 : 1953 :1967 :1994

 

2

AKTA DAN PERATURAN YANG DIKUATKUASAKAN JKKP
x

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 (Akta 514) dan 7 Peraturan di bawahnya. Akta Kilang dan Jentera, 1967 (Akta 139) dan 15 Peraturan di bawahnya. Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan), 1984 (Akta 302) dan Peraturannya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 3

x

x

Peraturan -peraturan di bawah AKKP, 1994
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pernyataan Dasar Am K&K (Pengecualian)-1995 Jawatankuasa K & K (JKK/SHC))- 1996 Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian (CIMAH)- 1996 Pegawai K & K (PKK/SHO)-1997 Pengelasan, Pembungkusan & Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya (CPL)-1997 Penggunaan & Std. Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan (USECHH)-2000 Pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan (NADOOPOD)-2004 – –

PERINTAH :

Pegawai K & K- 1997 Larangan Penggunaan Bahan -1999
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 4

AKT A KES ELAMA TAN DAN KE SIH ATAN PE KERJ AAN, 1994 (AKT A 514)
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 5

FALSAFAH DAN PRINSIP AKTA
“ Tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan melihat siapa yang mencipta risiko dan siapa yang bekerja dengan risiko”
  

peraturan kendiri (self-regulation) perundingan (consultation) kerjasama dan penglibatan pekerja
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 6

BAHAYA DI TEMPAT KERJA

BAHAYA KIMIA

BAHAYA FIZIKAL

• Gas/vapour
• habuk • wasap

• mekanikal
• elektrikal • ergonomic • bising/ getaran • tempat tinggi • haba • tekanan

BAHAYA PSIKOSOSIAL

BAHAYA BIOLOGI

• gangguan seksual
• tekanan kawan sekerja • jiran/keluarga • penyalahgunaan dadah
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

• bakteria/virus/spora
• habuk tumbuhan\

7

TUJUAN AKTA
• •

Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. Untuk melindungi orang bekerja dan selainnya di tempat kerja daripada aktiviti yang melibatkan risiko Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang yang bekerja dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka Untuk mengadakan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan di bawah peruntukan Akta
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 8

SKOP AKTA 514
ORANG YANG BEKERJA :

dalam semua sektor di Malaysia mengikut Jadual Pertama Kecuali :

pekerjaan di atas kapal (termaktub dibawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952) Angkatan tentera

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

9

JADUAL PERTAMA
         

Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian, perhutanan dan perikanan Kemudahan: Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 10

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN DI BAWAH AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 11

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN

SEKSYEN 16

Majikan perlu menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan secara bertulis menyediakan organisasi dan perkiraan keselamatan dan kesihatan
12

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

KANDUNGAN DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA
1. Pernyataan mengenai DASAR AM majikan terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 2. Pernyataan mengenai ORGANISASI untuk melaksanakan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 3. Pernyataan berkenaan PERKIRAAN untuk perlaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 13

PERNYATAAN MENGENAI DASAR AM

Majikan menyatakan mengenai: ii. Prinsip/komitmen iii. Prioriti iv. Peranan/Kerjasama v. Objektif : * Mengada,menyelenggara tempat & sistem kerja * Memberi maklumat dan latihan * Menyiasat kemalangan/penyakit perusahaan * Mematuhi kehendak undang-undang Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi & tarikh
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 14

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

JKKP akan menjalankan semua aktiviti dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan
kesihatan anggota-anggotanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti tersebut. Pengurusan keselamatan dan kesihatan menjadi satu fungsi yang penting di semua peringkat pengurusan di ibu pejabat dan cawangan negeri. arah mencapai matlamat dan objektif dasar ini, JKKP akan mematuhi semua peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan serta tataamalan-tataamalan yang dibuat di bawahnya dengan menyediakan organisasi, sumber, sistem kerja dan latihan yang berkaitan.

Ke

Kerjasama yang erat akan dijalin di antara pihak pengurusan dan pekerja untuk menggubal,
melaksana, memantau, menilai semula dan membaiki program-program yang sedia ada atau yang baru. Skop program-program yang dilaksana dirancang bagi meliputi semua keadaan termasuk waktu di luar masa bekerja.

Program-program dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan akan dikaji dari semasa
ke semasa bagi mempastikan pembaikan berterusan. Dengan ini JKKP adalah komited untuk mengamalkan budaya kerja yang selamat dan sihat. Ir. Hj. Abu Bakar Bin Che Man Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. 13hb. JANUARI 2004.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 15

PERNYATAAN MENGENAI ORGANISASI PERLAKSANAAN DASAR

Agihan dan penyelarasan tanggungjawab: * Setiap lapisan pengurusan * Pekerja * Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan * Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 16

PERNYATAAN MENGENAI ORGANISASI PERLAKSANAAN DASAR
(sambungan)

Perlu nyatakan: * Bagaimana akauntabiliti ditetapkan * Bentuk pengawasan pelaksanaan program dibuat Carta organisasi pengurusan keselamatan & kesihatan

Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan tarikh
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 17

PERNYATAAN MENGENAI PERKIRAAN BAGI MELAKSANAKAN DASAR
PERKIRAAN: 1. Sistem, prosedur dan program-program yang dilaksanakan bertujuan mengawal atau menghapus bahaya-bahaya di tempat kerja 2. Maklumat yang jelas tentang bahaya-bahaya dan langkah kawalan yang diambil. 3. Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan tarikh.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 18

PERKIRAA N
           

Prosedur melaporkan kemalangan / bahaya Prosedur Menyiasat kejadian kemalangan Audit tempat kerja Analisa risiko & kawalan First Aid, first aiders Prosedur kejadian kecemasan (ERP) Latihan induksi dan lanjutan KKP Prosedur untuk kontraktor Promosi KKP (OSH promotion) Penyimpanan rekod Penyenggaraan pelan dan peralatan Sistem kerja selamat dan penggunaan PPE, dlll.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 19

KESIMPULAN PERUNTUKKAN SEKSYEN 16

 

Penglibatan terus majikan Keselamatan dan kesihatan akan disepadukan dalam misi dan objektif penubuhan organisasi. Menyediakan satu sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan Jelas dan telus dalam menjalankan perniagaan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 20

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN

SEKSYEN 15 (1)

Majikan perlu memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjanya.
21

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

“setakat yang praktik”
 

teruknya bahaya atau risiko pengetahuan dan cara menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko cara menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko kos menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 22

KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 15(1)

mengikut perundangan, majikan berkewajipan untuk menyediakan keperluan asas yang sesuai terhadap pekerjanya; jika tidak mematuhinya adalah satu kes jenayah.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 23

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
(a) pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja; (b) membuat perkiraan bagi keselamatan penggunaan, pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan

SEKSYEN 15(2)

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

24

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
( c) pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan (d) pengadaan dan penyenggaraan tempat kerja cara masuk ke dalam dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 25

SEKSYEN 15(2)
(sambungan)

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
(e) pengadaan dan penyenggaraan persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kesihatan dan cukup kemudahan kebajikan

SEKSYEN 15(2)
(sambungan)

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

26

KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 15(2)

Menyediakan satu program terhadap pengadaan, penyenggaraan dan prosedur untuk keselamatan mengguna loji dan bahan;
– contoh: prosedur pembelian, permit kerja, SOP, jadual penyenggaraan dan sebagainya.

Menyediakan program latihan, pendidikan dan penyeliaan untuk pekerja baru dan latihan berterusan bagi pekerja lama;

– contoh: latihan induksi, latihan kerja dan sebagainya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

27

KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 15(2)
[samb.]

Menyediakan program untuk memastikan tempat kerja dalam keadaan selamat;

– contoh: kekemasan, pencahayaan, pemeriksaan dan sebagainya.

Menyediakan program industri higiene untuk memastikan persekitaran pekerjaan yang sehat;
– contoh: PPE, pemeriksaan LEV, pemonitoran dan sebagainya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

28

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN

SEKSYEN 17

untuk memastikan tiada risiko kepada pekerja dan bukan pekerjanya daripada aktiviti pengusahaannya; pengadaan maklumat kepada orang lain kesan ujud daripada aktiviti pengusahaannya.
29

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 17

Menjalankan penilaian risiko terhadap pengusahaannya dan mengurangkan tahap risiko (1:1,000,000) Menyediakan program Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) Menyediakan program maklumat kepada masyarakat di persekitarannya mengenai langkah-langkah keselamatan bila kecemasan
– contoh: Responsible Care Program, off-site emergency program dan sebagainya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

– contoh; JHA, HAZAN, safety report dan sebagainya.

 

30

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN

mengadakan pengawasan perubatan; mengaji pegawai keselamatan dan kesihatan; menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
31

SEKSYEN 28, 29 & 30

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN
29) 1. Pembinaan bangunan & kejuruteraan : Harga kontrak > RM 20 juta 2. Pembinaan kapal : Pekerja > 100 orang pada waktu puncak kerja 3. Aktiviti memproses gas /industri petrokimia : Pekerja > 100 orang 4. Pembuatan dandang dan vesel tekanan : Pekerja > 100 orang 5. Industri pembuatan logam yang terdapat kerja mengetin,mengecap, menebuk, memotong atau melentur : Pekerja > 100 orang 6. Industri kayu : Pekerja > 100 orang 7. Pembuatan simen : Pekerja > 100 orang 8. Lain-lain aktiviti pembuatan : Pekerja > 500 orang JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 32

PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN
29)

1. Pendaftaran : Borang yang disediakan & fee RM 100 2. Kelayakan : a) Diploma keselamatan & kesihatan pekerjaan b) Kursus & lulus peperiksaan dan 3 th pengalaman c) 10 th dalam bidang k & k d) Kelayakan lain- di tetapkan oleh Menteri 3. Tempoh pendaftaran : 3 tahun 4. Pembaharuan : Perlu hadiri program berkaitan KKP sekurang-kurangnya sekali setahun 5. Majikan hendaklah melapurkan kepada KP mengenai SHO yang dilantik/ditamatkan dalam tempoh sebulan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 33

PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN
29)

Kewajipan SHO – – – – – – – – Menasihati majikan Memeriksa tempat kerja Menyiasat kemalangan Membantu majikan menganjurkan program KKP Sebagai Setiausaha Jawatankuasa KKP Analisa statistik kemalangan Membantu mana-mana pegawai Menjalankan lain-lain arahan yang diarahkan oleh majikan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 34

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 30)
Keperluan: Bilangan Pekerja > 40 orang Keanggotaan: a) Pengerusi – Majikan/Pengurus b) Setiausaha – SHO/ orang lain / ahli jawatankuasa (dilantik oleh Pengerusi) c) Wakil majikan d) Wakil pekerja - undian < 100 – 2 orang wakil majikan & 2 orang wakil pekerja > 100 – 4 orang wakil majikan 4 orang wakil pekerja
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 35

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN (SEKSYEN 30)

Mesyuarat JKK:
– Perbincangan : Isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan – Kekerapan - 3 bulan sekali – Sesuatu mesyuarat hendaklah dipanggil segera jika terdapatnya kemalangan – Anggota jkuasa hendaklah diberi notis bertulis dan satu salinan agenda mesyuarat – Menyediakan tempat yang sesuai dan waktu bekerja – Kuorum – Pengerusi, Setiausaha, ½ ahli – Bukan ahli boleh hadir : sesiapa yang terlibat dengan kemalangan, orang yang berpengetahuan tentang keselamatan dan kesihatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 36

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan dan sistem kerja selamat Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dan hendaklah melaporkan kepada majikan bersama cadangan pembaikan Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 37

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (samb.)

Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Menjalankan siasatan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dengan seberapa segera Penyiasatan aduan dari pekerja-bincang dan membuat cadangan kepada majikan Seseorang majikan hendaklah menyimpan salinan laporan di tempat kerja selama tempoh minima 7 tahun

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

38

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN (samb.)

PERUNTUKAN LATIHAN DAN MAKLUMAT – Majikan hendaklah untuk memastikan ahli jawatankuasa mempunyai kefahaman dan pengetahuan asas tentang fungsi jawatankuasa – Majikan hendaklah meyediakan latihan yang mencukupi kepada ahli jawatankuasa – Majikan hendaklah menyediakan dokumen dan maklumat yang berkaitan : Undang2, tataamalan, maklumat berkaitan program k & k, prosedur kerja, bahaya dan lain-lain yang berkenaan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 39

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
Pemberitahuan mengenai kemalangan,kejadian bahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan kepada pejabat JKKP yang berdekatan.
40

SEKSYEN 32

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

Peraturan : PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN MERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN

Pemberitahuan dan Pelaporan

• Mati – serta merta • Kemalangan/kejadian merbahaya/keracunan /penyakit pekerjaan (rujuk Akta) – 7 hari selepas kejadian • Cuti sakit lebih 4 hari • Mati dalam tempoh setahun dari tarikh kemalangan • Borang JKKP 6/7 • Dilapor oleh majikan/ pengamal perubatan
41

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

Peraturan : PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN MERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN

Penyenggaraan rekod :
• Borang JKKP 8 • Semua jenis kemalangan / kejadian berbahaya / keracunan / penyakit pekerjaan • Tempoh 5 tahun • Hantar kepada KP sebelum 31 Januari setiap tahun bagi tempoh 12 bulan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 42

KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 32

Menyediakan satu sistem melapor dan penyiasatan terhadap kemalangan, keracunan, penyakit, kerosakan harta benda dan sebagainya; Analisa sebab-sebab kemungkinan terhadap kemalangan, keracunan dan penyakit dan mengambil tindakan pembetulan untuk mengelakkan kejadian semula; Menyenggara rekod dan statistik untuk proses pemantauan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 43

TANGGUNGJAWAB PENGILANG & PEMBEKAL

SEKSYEN 20 & 21

memastikan loji dan bahan adalah selamat apabila digunakan dengan betul; mengadakan maklumat yang cukup untuk penggunaan loji atau bahan.
44

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 20 & 21

menjalankan pengujian dan pemeriksaan untuk beri maklumat terhadap pengunaan loji atau bahan yang selamat; mengadakan maklumat kepada pengguna terhadap sifat-sifat bahan tersebut;
– contoh: CSDS

memperbaiki maklumat jika terdapat perubahan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

45

TANGGUNGJAWAB AM BAGI PEREKABENTUK, PENGILANG & PEMBEKAL Setakat yang praktik 

Untuk memastikan loji/bahan direkabentuk dan dibina dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan bila digunakan dengan betul; Mengadakan pengujian dan pemeriksaan yang sesuai; Memastikan dan mengadakan sistem maklumat yang cukup; Merancang penyelidikkan untuk menghapus dan menggurangkan risiko; Cara pembinaan dan pemasangan yang selamat.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 46

 

TANGGUNGJAWAB AM PEKERJA

Memberi perhatian munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain; Memberi kerjasama kepada majikan atau orang lain; Memakai dan menggunakan peralatan atau pakaian pelindung diri yang dibekalkan; dan Mematuhi arahan atau langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 47

RINGKASAN KESELURUHAN AKIBAT BAGI AKTA

Organisasi perlu menyatupadukan keselamatan dan kesihatan dalam semua sistem pengurusan; Keselamatan dan kesihatan akan dilaksanakan sama seperti fungsi pengurusan lain.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

48

KESAN TERHADAP ORGANISASI
      

Pengurangan bilangan kes kemalangan, keracunan dan penyakit. Pengurangan ketidakhadiran Meningkat pengeluaran dan kualiti Meningkatkan perhubungan antara industri Meningkat imej syarikat/organisasi Meningkat pesaingan Data dan maklumat untuk penentuan piawai
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 49

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kedah /Perlis Tingkat 9, Wisma Persekutuan Jalan Kampung Baru 05534 Alor Star, Kedah D.A.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

50