A n u l I, N u m ă r u l

5

DACIA
19 41

B U C U R E Ş T I ,

15

I U L I E

A P A R E

DE

D O U A

O R I

P E

L U N A

E X E M P L A R U L :

12

L E I

KOGALNICEANU
D i p l o m a ţ i a rusească dela P e t r u cel M a r e î n c o a c e , în n ă z u i n ţ e l e ei ascunse de a înfige steagurile Ţ a r i l o r pe malu­ rile B o s f o r u l u i , s'a înfăţişat p o p o a r e l o r din B a l c a n i , ca o m a r e putere orto­ doxă, c a r e , m i ş c a t ă de c o m u n i t a t e a sen­ t i m e n t e l o r creştine, le va aduce l i b e r a ­ rea de s u b j u g u l păgânilor. D e această s t r ă l u c i t o a r e , — dar, din n e n o r o c i r e , fal­ să — aureolă a fost amăgit însuşi K o g ă l n i c e a n u în anii Histoire danubiens de la Dacie, tinereţii des Valaques sale de trans­ studii la B e r l i n . P u b l i c â n d în 1837 a sa et de la Valichie, Kogălni-

SI

BASARABIA
«Zece m i i de R o m â n i d i n t r ' o armată de 50.000 de o a m e n i , dorm azi somnul lor cel de pe u r m ă în j u r u l P l e v n e i şi în c â m p i i l e B u l g a r i e i . «Această b ă r b ă t e a s c ă , dar j e r t f ă , noi a m îndeplinit-o tat p r e a l a b i l , căci pentru dureroasă d i n t r ' u n atra­ noi cuvân­ preţuia toate
1

vânt al i n i m i i , fără condiţii, fără tul M a j e s t ă ţ i i S a l e î m p ă r a t u l ta în sineşi cea m a i î n a l t ă din sancţiunile.

ca şi t r a t a t e l e cele m a i formale si pur­

« T o a t ă perfidia noastră s'a redus deci la o b u n ă c r e d i n ţ ă deplină, toată iste­ ţ i m e a noastră la o î n c r e d e r e desăvârşi­ tă. Ne-am zis c ă , dacă integritatea te­ r i t o r i u l u i nostru e r a asigurată p r i n sin­ gurul fapt al t r e c e r i i a r m a t e l o r împă­ răteşti, ceeace constituia, fără î n d o i a l ă , un a j u t o r pasiv, această integritate n e va fi cu atât m a i m u l t garantată din ziua î n c a r e a r m a t a noastră a fost che­ mată l a c o o p e r a r e activă, c a r e se mani­ festă făţiş ca cea m a i pozitivă din toate alianţele...» Ş i după ce partea înşiră toate greutăţile, toate u m i l i n ţ e l e î n d u r a t e de ţ a r ă din ruseşti, care «tra­

ceanu scria: « D e p u i s des siècles il existe u n e tra­ dition e n M o l d a v i e et en V a l a c b i e qui dit que n o t r e salut viendra du Tout tems )
1

Nord.

nous

a t t a c h e à l a Russie.... L e s où nous pouvions seuls c o n t r e les T u r c s ,

sont passés

nous défendre

les P o l o n a i s , les Hongrois, les T a r t a r e s ; nous sommes trop f a i b l e s ; nous ne pour­ rions r i e n f â ' r e sans la Russie qui a toujours été n o t r e bienfaitrice... D a n s la p r o t e c t i o n de la Russie, ie ne vois que de la j u s t i c e et Un i n t é r ê t i n s p i r é p a r l ' a m o u r c h r é t i e n pour des peuples malheureux». Intorcându-se însă î n Moldova şi in­ t r â n d î n viaţa p u b l i c ă , dela î n c e p u t , ca aghiotant şi s e c r e t a r i n t i m al D o m n i t o ­ rului M . Sturdza, K o g ă l n i c e a n u s'a vin­ d e c a t repede de această naivă iluzie. D a c ă r a p t u l B a s a r a b i e i î n 181,2 n u fu­ sese î n d e a j u n s de c o n v i n g ă t o r p e n t r u a spulbera nădejdile în R u s i a creştină, puse de M o l d o v e n i experienţele încer­ creat cadrul p o l i t i c necesar p e n t r u uni­ rea P r i n c i p a t e l o r , la c a r e K o g ă l n i c e a n nu, adversar acum h o t ă r î t tant. Congresul din Paris, a mers chiar m a i departe şi a silit R u s i a să restitue Moldovei t r e i j u d e ţ e b a s a r a b e n e . D i p l o m a ţ i a rusească n u se p u t e a mul­ ţumi cu această înfrângere. textul c ă ia a p ă r a r e a S u b pre­ din creştinilor al Rusiei, a avut, după c u m se ştie, u n r o l i m p o r ­ d o m n e s c au este însă u m b r i t ă de p r e t e n ţ i u n i l e p l o m a ţ i l o r ruşi. U i t â n d claraţiuni de tot di­ semneze cesiunea B a s a r a b i e i . Căci el

autorităţilor

t a u a d m i n i s t r a ţ i a şi p o p u l a ţ i a c a o ţ a r ă cucerită», închee: «Corectă reşte capăt. şi ţine Totuşi, de la început, să rămână dacă dacă uşoară îndupleca care înseamnă este dreaptă România cprectă până de a la do­ la ceda supune care dacă acă cu naţiune

a refuza

C E T A T E A

A L B Ă

pământ

românesc,

a nu se la jertfe nici o

cu o bunăvoinţă nu s'ar putea toate tunci toată ritam». acestea recunosc, inima şi nici un guvern,

se respectă, duplicitate, declar şi că ţinem

cate de t â n ă r u l a g h i o t a n t

ceeace ei

vedea departe peste t i m p u l său, până î n zarea v r e m u r i l o r noastre, şi n ' a voit să lege, p r i n semnătura lui, n e a m u l său, la n i c i o cesiune t e r i t o r i a l ă . Avea însă conştiinţa î m p ă c a t ă că făcuse tot ceea­ ce se p u t e a face p e n t r u a salva B a s a r a ­ bia, î n a i n t e c h i a r de a se înfăţişa la congresul din B e r l i n , K o g ă l n i c e a n u în­ cercase o c a l e de a p r o p i e r e prietenească de guvernul rusesc. I n această năzuin­ ţă, e l trimisese B a r o n u l u i de J o m i n i , mâna dreaptă a c a n c e l a r u l u i Rusiei, P r i n ţ u l G o r c i a k o v , pe c a r e avusese pri­ lejul să-1 cunoască personal, o scrisoa­ re de felicitare p e n t r u anul n o u , 1 8 7 8 . B a r o n u l de J o m i n i răspunde cu o scri­ soare, î n c a r e vorbind de l e a l i t a t e , sin­ ceritate şi duplicitate, r e p u n e chestiu­ nea r e t r o c e d ă r i i B a s a r a b i e i . L a aceasta", K o g ă l n i c e a n u r ă s p u n d e cu o altă scri­ soare, plină de demnitate, fineţe şi peste tact, care va r ă m â n e î n acte ale d i p l o m a ţ i e i istorie,

fost suficiente pentru a-1 trezi la reali­ tate. Ca s e c r e t a r p a r t i c u l a r al D o m n u l u i , el a putut să vadă c u m R u ş i i , care intro­ duseseră censura î n P r i n c i p a t e , d'n 1829, c e r e a u D o m n u l u i să î n ă b u ş e răs­ pândirea ideilor idealist. I n 1838, K o g ă l n i c e a n u scotea, î n cola­ b o r a r e cu A s a c h i , p r i m a revistă l i t e r a r ă cu c a r a c t e r naţionalist a Moldovei, Ală­ uta Românească. D e l a al c i n c i l e a n u m ă r , artico­ revista a fost suprimată p e n t r u e dreptul, trăsături satirice ceanu p u b l i c a revista «.Dacia naţionaliste şi să ia tineretului măsuri represive î m p o t r i v a

datorau R o m â n i e i , amăgindu-ne c u dedragoste şi promisiuni p e n t r u viitor, ei c e r e a u restituirea c e l o r 3 j u d e ţ e b a s a r a b e n e pe c a r e , după răz­ b o i u l C r i m e e i , n i le dăduse din P a r i s . Aceste pretenţiuni congresul ruseşti

mărturisesc,

învinuirea

si cu toată

cinstea, să o meconstată, şi România ni­

« E x c e l e n ţ a V o istră sia este p u t e r n i c ă cât B a s a r a b i a : ea treagă. «Dar dreptăţii mai presus eterne şi

m e n i nu se gândeşte să conteste, că R u ­ slabă. ţara în­ este eterne legea şi P r i n forţă, e a p o a t e l u a m a i m u l t de­ poate lua de forţă,

asupra fâşiei de p ă m â n t r o m â n e s c , rup­ tă p r i n silnicie din t r u p u l v e c h e i Mol­ dove, a r i d i c a t o furtună de agitaţii în ţară. L a congresul din San-Stefano (3 M a r t i e 1 8 7 8 ) R o m â n i i n u fuseseră che­ maţi. T r a t a t u l prevedea însă şi cedarea Basarabiei către Rusia. Guvernul ro­ mân, potrivit cu votul u n a n i m al Came­ rei şi S e n a t u l u i de a păstra n e ş t i r b i t ă i n t e g r i t a t e a t e r i t o r i u l u i froimân, protes­ tează l a P e t e r s b u r g î m p o t r i v a veni o c u p a r e a RuşiBasarabiei de tratatu­ către ame­ Carol lui şi ia măsuri m i l i t a r e p e n t r u a pre­ C a b i n e t u l din P e t e r s b u r g

B a l c a n i , p r o v o a c ă r ă z b o i u l din 1 8 7 7 . I n faza de p r e g ă t i r e a războiului, gu­ vernul rus î n c h e i e cu guvernul convenţia din 4 / 1 7 A p r i l i e 1 8 7 7 , român prin

şi a moralei

în acest domeniu din care n i m e n i nu ne poate e x p r o p r i a , n o i ne î n t ă r i m la r â n d u l nostru c u a c e a p u t e r e c e îşi tra­ ge c a r a c t e r u l ei absolut din însăşi prin­ c i p i i l e c a r e i-au dat naştere şi din c a r e se nutreşte... « E răndul Rusiei de a înţelege că p e n t r u o ţară m a r e , i u b i r e a a 5 milioa­ ne de R o m â n i , asigurarea că i n i m i l e şi b r a ţ e l e l o r vór fi t o t d e a u n a gata, preţueşte m a i m u l t decât o b i a t ă fâşie de pământ». V i b r e a z ă în aceste r â n d u r i mişcătoa­ re, n u n u m a i sufletul lui K o g ă l n i c e a ­ nu, ci şi sufletul m a r e l u i Ştefan c t i t o r întregitor de ţară, care a sângerat apă­ r â n d ţ ă r m u l B a s a r a b i e i de invazia pă­ g â n i l o r ; p a l p i t ă î n ele sufletul arcaşilor din O r h e i si al t u t u r o r Moldovenilor care au trudit şi au m u r i t desţelinând si apărând p ă m â n t u l dintre apele P r u t u l u i şi ale Nistrului. V o r b e ş t e p r i n glasul l u i K o g ă l n i c e a n u sufletul n e a m u l u i întreg. I n afară de a c t u l prin c a r e S f a t u l Ţ â ­ rei din B a s a r a b i a a h o t ă r î t , în ziua de 27 M a r t i e 1 9 1 8 , u n i r e a cu p a t r i a m a m ă , n u c u n o s c din tot c e s'a scris asupra B a s a r a b i e i n i m i c c a r e să se această înălţime demnitate naţională. N i m i c alt decât e p o p e e a pe care tră tru şi C o m a n d a n t u l a muta din nou ei suprem, ei aprigă o iscrie acum, c u sângele ei oştirea noas­ peste pen­ Prut, în încleştarea ridice la şi m o r a l ă de c u r a j

lul «Filosofia w h i s t u l u i » , care avea, ce privitoare literară», la viaţa socială rusă. In 1 8 4 0 , K o g ă l n i ­ dar cu al doilea n u m ă r , revista este su­ p r i m a t ă p e n t r u un articol, în care K o ­ gălniceanu ataca lipsa de interes a boerimei pentru literatura 1 8 4 3 , cursul de istorie naţională. In n a ţ i o n a l ă , des­ In 1844, revistă supri­

care R o m â n i i îngăduiau t r e c e r e a arma­ telor ruseşti p r i n ţara lor, i a r R u ş i i , la rândul lor, g a r a n t a u i n t e g r i t a t e a torială a R o m â n i e i . Războiul nu teri­ s'a

desfăşurat însă după p l a n u r i l e ruseşti. P r o p u n e r e a R o m â n i l o r de a i n t r a şi ei în războiu, contra T u r c i l o r , p e n t r u do­ b â n d i r e a i n d e p e n d e n ţ e i , a fost p r i m i t ă de R u ş i cu m â n d r i e . N u aveau n e v o e de ajutorul R o m â n i l o r . D a r î n spatele l o r puternica când arma­ tele iruseşti au ajuns în B a l c a n i , lăsând oştire a lui Osman P a ş a , î n c e p să-şi dea s e a m a de primejdie. La 23/31 Iulie 1877, Marele D u c e telegrafiază din T â r n o v a , P r i n c i ­ pelui C a r o l : « T u r c i i , î n g r ă m ă d i n d cele m a i m a r i [mase de t r u p e la P l e v n a , ne înăbuşe (nous a b î m e s ) . gătura, demonstraţie şi, R o g faceţi le­ dacă e posi­ doreşti

n i n ţ ă cu desaranarea. P r i n c i p e l e la P l e v n a , sub o c h i i

răspunde d e m n : « A r m a t a r o m â n ă , c a r e ţarului, a l u p t a t atât de vitejeşte, va putea fi n i m i c i t ă , dar niciodată d e z a r m a t ă » . I n vară, după ceanu este t r i m i s propunerea Angliei,

veacuri, ca u n u l din cele m a i frumoase româneşti:

chis de el în A c a d e m i a m i h ă i l e a n ă , este închis după trei s ă p t ă m â n i . p r i m u l n u m ă r din «Propăşirea» noua lui

« A răspunde la scrisoarea E x c e l e n ­ ţei V o a s t r e î n s e a m n ă m a i întâi de toa­ te, şi ca o n e a p ă r a t ă necesitate, să apăr ţara m e a de învinuirea de duplicitate, ce i se face aşa de direct, deşi atât de învăluit. F a p t e l e vor avea aici mult m a i elocvenţă decât raţiona­ m e n t e l e , actele m a i mult ca vorbele,

ese delà censura cu titlul

tăiat, c u j u m ă t a t e din p r o g r a m

are l o c congresul din B e r l i n . K o g ă l n i ­ î m p r e u n ă cu preşe­ B r ă t i a n u , ca Dar dintele de consiliu, I o a n

mat, c u a r t i c o l u l lui I o n G h i c a despre u n i u n e a v a m a l ă î n t r e M u n t e n i a şi Mol­ dova î n l ă t u r a t . In primăvara anului este oprit, din d r u m u l lui spre P a r i s , la V i e n a şi silit să se întoarcă în ţară. I n t o a m n ă , revista este suprimată, iar el î n c h i s î n m ă n ă s t i r e a R a ş c a unde cade greu bolnav. D u p ă r e v o l u ţ i i l e din 1 8 4 8 , a r m a t e l e ruseşti o c u p a u ţările româ­ neşti, i a r guvernul rus, î n t r ' o notă cir­ culară adresată c a b i n e t e l o r necesară p e n t r u a europene, neoî n nu­ explica o c u p a ţ i a ca o [măsură prudentă, preîntâmpina rânduelile dela h o t a r e l e R u s i e i , « p r o ­ vocate de o ceată de z ă p ă c i ţ i mele u n e i idei de n a ţ i o n a l i t a t e c a r e se pierde î n n o a p t e a v e a c u r i l o r » . R ă z b o i u l din C r i m e e a şi congresul din P a r i s dat însă dreptate a « z ă p ă c i ţ i l o r » şi a

r e p r e z e n t a n ţ i ai R o m â n i e i .

dele­ doveditoare

gaţii R o m â n i e i n u sunt admişi decât în ziua de 1/13 I u l i e , c â n d vine în desbaterea congresului chestiunea R o m â n i e i . Presida Bismarck, c a n c e l a r u l de fier. Atunci a rostit K o g ă l n i c e a n u acel clasic discurs, î n care a expus cu toată conci­ zia, c l a r i t a t e a şi d e m n i t a t e a , p u n c t u l de vedere al R o m â n i e i , consimţi — pe bună care nu putea dreptate — ca Hotărîrea leşinat.

şi-mi i a u îngăduinţa faţă de E x c e l e n ţ a Voastră de a le r e c a p i t u l a . «împotriva înştiinţărilor, aş putea zice c h i a r î m p o t r i v a a m e n i n ţ ă r i l o r , c a r e cădeau din toate părţile asupra noastră, noi a m î n c h e i a t cu guverrul imperial prin convenţia din 4 / 1 7 A p r i l i e 1877,

bil, t r e c e r e a D u n ă r e i , pe c a r e

să o faci. I n t r e J i u l şi C o r a b i a această demorstraţie este indispensabilă pentru uşurarea n o a s t r ă » . R ă z b o i u l s'a desfăşurat î n î m p r e j u ­ ase-

r ă r i care se cunosc. Osman P a s a ,

diat la P l e v n a , c a p i t u l e a z ă l a 2 9 Noemb r i e st. v. cu întreaga lui a r m a t ă , predându-şi sabia în irNÎna Principelui deschis Carol, coanandantul t e l o r aliate. P r i n Sârbii, s u p r e m al arma­ aceasta s'a

care toate m i j l o a c e l e m a t e r i a l e ale ţă­ r i i erau c u totul puse la î n d e m â n a R u ­ siei. « S i n g u r a noastră ţintă, c â n d am luat această h o t ă i î r e , a fost de a a p ă r a in­ tegritatea pământului nostru. Această i n t e g r i t a t e a fost stipulată l a art. 2 al

«vre-o parte din t e r i t o r i u l actual să fie deslipită din t r u p u l ţării». congresului e r a însă luată şi K o g ă l n i ­ c e a n u ştia aceasta. D a r el n ' a za p o p o r u l u i r o m â n e s c . P e n t r u c ă r e p r e z e n t a c u d e m n i t a t e cau­ Ci d e p u n â n d cu B r ă t i a n u pe m a s a congresului, t e x t u l

drumul Ruşilor către Balcani. Bulgarii, M u n t e n e g r e n i i şi G r e c i i se re­ voltă. I n aceste î m p r e j u r ă r i , T u r c i i se văd nevoiţi să c e a r ă a r m i s t i ţ i u l . M a r e a

n u m i t e i convenţii...» Ş i după ce aminteşte ajutorul pe ca­ re l-am dat R u ş i l o r î n ceasurile cele m a i grele ale răsbojului, c o n t i n u ă :

p i e t r e l e de ho­

1) Păstrez ortografia arhaizantă a origina­ lului.

convenţiei s e m n a t de Ţ a r u l R u s i e i , prin b u c u r i e pe c a r e o stârnise l a n o i veş­ care se garanta i n t e g r i t a t e a t e r i t o r i a l ă a tile, sosite de p e c â m p u l de r ă z b o i u , R o m â n i e i , a p l e c a t din guvern fără să
D A C I A < 1 > 15 IULIE

tar, la m a r g í n e l e de R ă s ă r i t ale pămân­ tului românesc.

N. C A R T O J A N

1941

MOLDOVA
U r m â n d codrii, şi m a i ales aceia ai Orheiuliui, păstorii r o m â n i au ajuns, încă din e p o c a descălecatelor, î n regi­ u n e a d i n t r e Nistru şi B u g , b a c h i a r au t r e c u t peste această apă. Se p r e s u p u n e că e i o c u p a u î n c ă din v e a c u l al X I - l e a r e g i u n e a Nistru-Bug î m p r e u n ă Cu ţ i n u t u r i l e V i s t u l e i şi aie M ă r e i Negre ) . I n o r i c e caz, p r i m a organizare în stat a R o m â n i l o r din stânga Nistrului, apare î n statul B o l o h o v e a n ) . Acesta c u p r i n d e a o p a r t e din ţinutul gubernii­ l o r : V o l h i n i a , Chiev şi P o d o l i a actuală. B o l o h o v e n i i e r a u R o m â n i , după cum rezultă din c e r c e t ă r i l e istorice făcute asupra l o r ) . C r o n i c a I p a t i e v se o c u p ă de ei, arătându-ne şi mumele localităţi­ lor. Astfel î n t r e a n i i 1 1 4 6 — 1 1 4 8 e r a u : Buzovca, (dela b u z ă ) , Bursucov, nume­ le u n u i deal, Uda, n u m e l e u n u i râu c a r e se află până astăzi î n regiunea din­ tre Nistru şi B u g , Soba, etc. T o a t e ace­ ste n u m e ne dovedesc o t o p o n i m i e ro­ mânească. I s t o r i a b o l o h o v e a n ă se caracterizează p r i n l u p t a înverşunată î m p o t r i v a prin­ cipatului de Chiev, oare c ă u t a să-i supu­ nă. P e n t r u a-şi p u t e a păstra indepen­ denţa, şefii b o l o h o v e n i î n c h e e alianţă cu B a t y , h a t m a n u l tătar. T o t u ş , î n anul 1 2 4 0 e i sunt supuşi de P r i n c i p e l e C h i e v u l u i şi sunt o m o r î ţ i sau făcuţi prizonieri, i a r c e t ă ţ i l e lor distruse. D u p ă acest fapt R o m â n i i a p a r ca şefi m i l i t a r i şi luptători distinşi, m a i ale3 în p ă r ţ i l e N i p r u l u i , p r e c u m şi în organi­ zaţia m i l i t a r ă n u m i t ă S e c i , c a r e era un fel de ordin teutonic. D e a c u m asistăm la p ă t r u n d e r e a adâncă a R o m â n i l o r î n ţinutul de peste Nistru şi c r e ş t e r e a n u m ă r u l u i l o r î n regiunea Nistru-Bug. E s t e faza a doua, aceea a l u i B o g d a n Hmelnizki, hatmanul Ucranei libere. E p o c a aceasta î n c e p e cu Ostafie Dagcovici, care organizează c ă z ă c i m e a me­ n i t ă să lupte î m p o t r i v a n ă v ă l i r e i tătârăşti. I n j u r u l anului 1577 l o a n P o t c o a v ă ajunge şeful căzăcimei. L a acest grad el a fost ridicat de c o n a ţ i o n a l i i săi. care erau î n t r ' u n n u m ă r destul de m a r e . î n s e m n ă t a t e a şi n u m ă r u l R o m â n i l o r de peste Nistru creşte mult, m a i ales c â n d fiul l u i B o g d a n H m e l n i z k i , T i ­ mus, ia în căsătorie pe frumoasa fiică a lui V a s i l e L u p u , n u m i t ă R u x a n d r a . • B o g d a n Honelnizki avea u n n u m ă r de 15 polco.vnici. D i n e i 5 erau R o m â n i şi a n u m e : Toader Lobodă, p o l c o v n i c de P e r c i s l a v ; Mar lin Puşcariu, polcovnic de P o l t a v a ; Burlă sau B u r i l ă , polcov­ nic de G d i a n s e c ; Pavel Apostol, polcov­ nic de M i r g o r o d şi Dumitraşcu RaiceAcesta din u r m ă a fo,st. unul din m a r i i colonizatori ai regiunii de peste Nistru. E l a adus în U c r a i n a de azi peste 500 familii de R o m â n i ) : Aceşti p o l c o v n i c i se aflau î n regiu­ n i l e locuite de R o m â n i , şi totodată ei erau şefii administrativi şi j u d e c ă t o ­ reşti ai ţ i n u t u l u i u n d e e x e r c i t a u co­ manda militară. D a t o r i t ă vituţilor m i l i t a r e R o m â n i i transnistrieni au fost consideraţi drept adevăraţi urmaşi ai D a c i l o r de c ă t r e un m a r t o r ocular, S a m u i I Kusevicz din Leov. E i formau nucleul a c ţ i u n i l o r gre­ le, astfel a fost la asediul Leovului, un­ de « c o h o r t e l e de veterani ale D a c i l o r T r a n s n i s t r i e n i » luptau la centrul liniei de foc ) .
1 2 3 4 5 y

DE D I N C O L O DE N I S T R U
de A L E X . N. S M O C H I N A
timă instanţă la D i v a n u l D o m n e s c din informează guvernul său dela B e r l i n : Iaşi. D i n t r e acestea c i t ă m actul de danie «locuitorii Moldovei părăsesc cu duiu­ făcut î n anul 1574 de către D o m n u l mul ţara. Ei sunt încurajaţi de guver­ Moldovei I o a n V o d ă . I n acest act se spu­ nul rus să se aşeze dincplo de Nistru, ne despre T r a n s n i s t r i a : «Ţara noastră a toată ţard cuprinsă între acest fluviu Moldpvei de dincolo de Nistru». şi Bug urmând să fie ridicată la rangul sub numele de MoldovaNumărul R o m â n i l o r dintre Nistru şi de Principat, B u g a crescut mereu, datorită t r e c e r i l o r Nouă». c o n t i n u i ale l o c u i t o r i l o r din dreapta P a r a l e l cu această acţiune consulul Nistrulu*. A c o l o şi-a găsit scăparea Hân- rus la Constantinopol c u m p ă r a pe R o ­ cu, după revoluţia lui neizbutită. E l a mânii căzuţi r o b i la T u r c i şi îi aşeza în trecut Nistrul pe la R a ş c o v cu peste 300 ţinutul dintre Nistru şi B u g . oameni ) . Astfel se pare că au ajuns în slânga P ă t r u n d e r e a e l e m e n t u l u i r a m â n e s c în Nistrului mulţi dintre R o m â n i t macedo­ regiunea Nistru-Bug se întăreşte şi m a i n e n i , al c ă r o r dialect se p o a t e vedea în mult când D u c a V o d ă ajunge stăpân al vorba transnistrienilor. E l e m e n t e r o m â n e ş t i au fost duse pes­ unei p ă r ţ i din U c r a i n a . Acest fapt s'a î n t â m p l a t în anul 1 6 3 1 , când se face îm­ te Nistru şi de a r m a t e l e ruseşti, ajunae părţirea U c r a i n e i . D o m n u l Moldovei se în p ă m â n t u l r o m â n e s c din dreapta Nis­ îngrijeşte de noul ţinut pe care caută trului. E s t e cazul cu p l e c a r e a oştirii ru­ să-1 populeze. E l face gospodării dincolo seşti din a n u l 1 7 3 9 , când au fost duşi de Nistru, la Ţ i h ă n ă u c a din faţa oraşu­ peste Nistru o sută de mii de Români'. 1 ). lui S o r o c a şi la N e m i r o v a , c a r e a ajuns I n ţinutul dintre Nistru şi B u g R o ­ a doua c a p i t a l ă a Moldovei. Epo<'a lui mânii sunt autohtoni. Aceasta ne-o do­ Duca V o d ă se caracterizează prin pă­ vedeşte t o p o n i m i a regiunei. Deasemetrunderea p u t e r n i c ă a e l e m e n t u l u i ro­ nea se poate constata acest fapt prin mânesc dincolo de Nistru. A t â t de mulţi influenţa pe care au avut-o R o m â n i i deRotmâni t r e c e a u apa, î n c â t spun croni­ acolo asupra U c r a i n e n i l o r , c a r e au ve­ cile ţării, că n i c i ostile Moldovei n u pu­ n i t m a i târziu. teau o p r i t r e c e r e a lor. A p r o a p e fiecare deal poartă un n u m e A l t ă fază de e x p a n s i u n e românească românesc, p r e c u m : Cremene, Dealul ma­ peste Nistru este a-eeea a lui P e t r u cel re, Deluşorul, Chiscul lung, Chietrosul. Mare şi E c a t e r i n e i I I . Caracteristica a- etc. L a fel văile sunt cu n u m e româ­ cesteia constă î n lupta p e n t r u indepen­ neşti: Valea Adâncă, Valea mare, Agadenţa U c r a i n e i şi a T r a n s n i s t r i e i împo­ pie, Două Vâlcele, Valea Stânei, Valea triva Moscovei cotropitoare- R o m â n i i au Bâlciului, Beciu, etc. Cu privire la ape. şefia m i l i t a r ă , care c u l m i n e a z ă p r i n Da- avem de r e m a r c a t n u m e l e l o r r o m â n e s c niilă Apostol ajuns H a t m a n al U c r a i n e i . p r e c u m : Uda, Vaslui, Sobo, etc. S a t e l e I n t i m p u l lui P e t r u cel M a r e R o m â n u l Poartă n u m e în cea m a i m a r e p a r t e ro­ Botoşani, Timptei Sgură, conduce opera intenselor mâneşti. D i n t r e ele a v e m : Valea Adâncă, Chietrpsul, colonizări. E l a dus peste Nistru un nu­ Bucureşti, Grădiniţa, Mahala, Lunca, m ă r m a i m a r e de 500 familii. E c a t e r ' n a Domniţa, etcII, după ce ajunge stăpâna regiunei din­ Găunos, Dihor, Valea-Hoţului, tre Nistru şi B u g , lasă l i b e r e o b i c e i u r i l e Pătrunderea elementului românesc a româneşti şi î n c e p e organizarea acestui c o n t i n u a t să se f a c ă - ş i după ce R u ş i i ţinut curat românesc. D e aceea ea caută au ajuns stăpâni la Prut. Astfel avem să strângă cât m a i m u l t e b r a ţ e de mun­ până astăzi satul Basarabca din jude­ că. P e acestea le recrutează, ca şi înain­ ţul B â r z u . L o c u i t o r i i lui au venit din taşii ei, din regiunile (moldoveneşti, B a s a r a b i a . munteneşti şi ardelene. N u m ă r u l m a r e D u p ă r ă s b o i u l R u s o - J a p o n e z , p e la de Rcnnâni a determinat-o să înfiinţeze sfârşitul anului 1 9 0 5 , se fac colonizări î n t r e Nistru şi B u g P r i n c i p a t u l n u m i t forţate cu R o m â n i i din B a s a r a b i a în re­ Moldova Nouă. giunea de Nord a C r i m e i i . A c o l o au I n Moldova-Nouă, conducătorii ruşi fost înfiinţate c i n c i sate noui româ­ voiau să m u t e p o p u l a ţ i a din Moldova neşti, care s'au adăugat la cele din j u ­ pentru ca să creeze un gol î n t r e Nistru rul lui S i m f i r a p o l . |i poarta O t o m a n ă . Cu toate acestea. R o m â n i i de nestc D a c ă acţiunea l o r n ' a reuşit, aceasta Nistru nu cunosc n u m e l e de B a s a r a b i a . tiu însemnează că R o m â n i i n ' a u trecui E i î n t r e b u i n ţ e a z ă pentru ţinutul acesta Nistrul î n t r ' u n n u m ă r destul de m a r e . n u m e l e de Moldova, aşa c u m l-au moş­ F a p t u l acesta a început să î n g r i j o r e z e tenit dela străbunii lor şi c u m reese mult nu n u m a i pe T u r c i , dar c h i a r pc din cântecul lor. ceilalţi vecini. Astfel, la 7 I u n i e 1793 I n u n u l din aceste c â n t e c e voinicul ambasadorul P r u s i e i din Constantinopol transnitrian, un bun m â n u i t o r al palo1 2 3

spuneau că acolo «curge l a p t e şi miere» ) . Consulatul rusesc dela I a ş i , c a r e ab i a luase fiinţă, se î n g r i j e a de aduna­ rea u n u i n u m ă r cât m a i m a r e de R o ­ m â n i din toate c o l ţ u r i l e r o m â n e ş t i , p r e c u m şi din M u n t e n i a şi Ardeal. P e aceştia î i c o l e c t a sub m o t i v u l c ă sunt prizonieri ruşi. G u v e r n u l rusesc a t r i m i s p e m a i o r u l S a l o n s k i ca să î n g r i j e a s c ă de transpor­ t u r i l e p r e t i n ş i l o r dezertori. R e c r u t a r e a R o m â n i l o r a dus l a conflict d i p l o m a t i c pe R u s i a c u A u s t r i a , p e n t r u f a p t u l că recrutarea se întinsese şi î n B u c o v i n a . P e de altă p a r t e , s t ă p â n i r e a rusă or­ ganizează m i l i t ă r e ş t e ţinutul dintre B u g şi N i p r u . I n fruntea m u l t o r co­ menzi m i l i t a r e se aflau R o m â n i i . Aceşti şefi au c ă u t a t să-şi m ă r e a s c ă u n i t a t e a l o r prin r e c r u t a r e a de noi e l e m e n t e din regiunile din dreapta Nistrului. Ast­ fel s'a î n c e p t colonizarea întreprinsă de R o m â n i i l o c a l n i c i , cari au atras confraţi din Moldova, M u n t e n i a şi Ar­ deal. Unul dintre aceştia este m a i o r u l Lupul, care aduce m u l t e e l e m e n t e ro­ m â n e ş t i din Moldova şi M u n t e n i a şi l e aşează în j u r u l oraşelor Criko, Ţibulev, Grâlov şi Beciul ) , nuanit m a i târziu A l e x a n d r i a . Aceste regiuni au până as­ tăzi sate româneşti. I n ţinutul dintre Nistru şi B u g ade­ văraţii stăpâni erau R o m â n i i . A i c i ei trăiau sub influenţa Moldovei. Astfel B a r a b a ş , şef m i l i t a r , spune că el n u are a da răspundere «decât n u m a i în faţa domnului său din M o l d o v a » . D i n p u n c t de vedere bisericesc, Ro,m â n i i de peste Nistru atârnau de Mi­ tropolia B r ă i l e i ( a Proilaviei). I n Moldova se h i r o t o n e a u preoţi pen­ tru ţ i n u t u l dintre Nistru şi B u g . Capii biseri .eşti ai Moldovei m e r g e a u la credincioşii din stânga Nistrului până dincolo de râul B u g . Transnistrienii î i p r i m e a u cu m a r e dragoste, întinzându-le covoare dela m a r g i n e a satu­ lui p â n ă la b i s e r i c ă , c ă c i e i e r a u m a i m a r i i bisericii lor. Cu aceste o,cazii se h i r o t o n e a u p r e o ţ i şi se sfinţeau biserici­ le noui. Astfel, cu b i n e c u v â n t a r e a arhie­ rească a M i t r o p o l i t u l u i D a n i i l s'au sfin­ ţit b i s e r i c i l e din satele de peste Nistri. Moloiata, Doroţcaia, Mahala, Pogrebi şi Dencov. T o t dela acest cap bisericesc s'au păstrat m a i m u l t e gramate de hiro­ tonie făcute în limba românească. Mi­ tropolitul p u r t a t i t l u l : «.Daniil, Mitro­ polit al Proilaviei, Tomomiei, Hotinului, al ţinuturilor Dunărei şi Nistrului si al Ucrainei Hanului» ) .
1 0 u

şului, cere să fie răsplătit în urma vic­ toriei sale c u : «Moldova jumătate Şi Ucraina a treia parte» 1*) R o m â n i i de peste iNistru îşi amintesc de t i m p u r i l e când erau î m p r e u n ă cu toate n e a m u r i l e l o r şi plâng soarta, care i-a făcut să r ă m â n ă singuri stăpâ­ niţi de s t r ă i n i : Primăvara când soseşte, Tot pământul înverzeşte, Numai inimioara mea Nu se poate mângăiaAlbă floarea bobului, Mult ii rău străinului... ^) E l îşi aminteşte de t i m p u r i l e acelea când era î m p r e u n ă tot n e a m u l româ­ nesc şi cântă m u n ţ i i unde şi-a lăsat pă­ rinţii d r a g i : bale vântul vălurele, Pe deasupra casei mele Şi-mi aduce dor şi jele Dela locurile mele Bate vântul de pe munn' Şi-mi dă dor dela părinţi; Bate vântul dintre brazi Şi-mi aduce dor de fra(i ><>). Ţ i n u t u l d i n t r e Nistru şi B u g a fost a d â n c unit cu cel românesc.
1

Conflictele i v i t e î n t r e R o m â n i i din regiunea Nistru-Bug se rezolvau în ul­

DOMNUL
Unde Unde Vrerilor e Tudor, eşti scoală noastre Oltenie, sfântă din marele şi fii frunte vândut dar pământ. şi inima veni fără ruptă, luptă. Oltenie? vedenie? somn, domn. Tudore, Scoală-te,

TUDOR
Sunt

/

DE

N.

I. H E R E S C U

iarăşi

la noi întristări 'pe plaiuri al săbiei pe Someş, mâniei de mai ha! rupe Mai de-or aspru pe

şi tăiş Criş.

bejenii... oltenii.

Te scoală Ppartă-ţi Pe Nistru, Ardă Liftele Tu N'ai Ne

şi-adună-ţi

Astfel, î n t i m p u r i î n d e p ă r t a t e , prin veacul al X V I - l e a b o e r i i r o m â n i erau s t ă p â n i ai a m b e l o r m a l u r i . D i n t r e ei avem p e b o e r u l Costache Jpra, care stă­ p â n e a m a i j o s de R e z i n a ; Nicolae Miclescu, care stăpânea regiunea Dubăsar u l u i c u î m p r e j u r i m i l e lui, Raşcu care a î n f i i n ţ a t orăşelul R a ş c u , etc. D e a s e m e n i , î n ţ i n u t u l dintre Nistru şi B u g , e r a u moşiile b o e r i l o r şi ale bi­ sericilor din Moldova. D i n t r e aceştia avem pe b o e r i i Cantacuzino, care în­ fiinţează satul Cantacuz'ui(ovca), şi pe moşia c ă r u i a s'a r i d i c a t oraşul Movilău. C h i a r portul Odessa este ridicat de către a r h i t e c t u l r o m â n n u m i t M a n o j e . L e m n u l p e n t r u construcţia oraşului s'a adus din Moldova şi a fost furnizat de p o r t a r u l Gaius. D i n anul 1812 R o m â n i i de peste Nis­ t r u au dus aceeaşi viaţă tristă cu fraţii lor basarabeni. « C u v â n t u l Moldove­ nesc», ziar c a r e a p ă r e a la Chişinău, avea pagini şi p e n t r u « M o l d o v e n i i de peste Nistru». C â n d B a s a r a b e n i i au h o t ă r î t să se alipească la p a t r i a m u m ă , T r a n s n i s t r i e n i i au p o r n i t din satele l o r c ă t r e Chişinău c a să se unească şi ei odată c u aceştia. D e l e g a t u l lor, ţăranul J a l b ă , a î n t r e b a t Sfatul Ţ a r i i din C h i ş i n ă u : « D a r eu. vă întreb, fraţilor care sun­ teţi Mpldoveni, cum ne lăsaţi pe noi Moldovenii, cei ce suntem rupţi din această Basarabie, să trăim pe cel'lalt mal al Nistrului? Noi rămânem ca şoa­ recii în gura motanului! Dar să ştiţi, f'ă de ne veţi uita, noi vom săpa malul Nistrului şi vom îndrepta apa dincolo de pământul nostru, căci mai bine să-şi schimbe răul mersul decât să rămânem noi depărtaţi unii de alţii». Acestea e r a u cuvintele R o m â n u l u i transnistrian p o r n i t e dela coarnele plu­ gului. E l a r ă m a s să îndure m a i d e p a r t e j u g u l străin cu speranţa că î n t r ' o zi va fi e l i b e r a t şi el.
1 ) R. Eklon, Die W artigen in der Weichsel­

Tot ca şi tine, E azi românescul Rupt e hotdrul Că îngenuncherea Dulce-i Dară Că visele

neînfrânt

pârjolul lacome

oltene!... poene întreba.

De munţi, spune flinte? vând

de păduri, olteneşte: Vom Ypsilanţii?

gebiet,
XXXIX,

în Archiv

für slavische în omânia,

Philologie, în: MolRo­

1925, pag. 2 1 . «fr. N. P. Smochină.

Vechimea ca cu în săgeată. fiara. ţara. gloată.

Ucrainenilor

dova-Nouă — An. V Nr. 5, laşi, 1939, tv 169.

să dormi cu noi nu plâng

pe sub iarba'n Doamne? şi rănile nu năprasnice Iar când Au

livezi, crezi Tudor? va fi, hotar, fiara, să nu trezi dor

cu dinţii, Rămânem ochim

2) N. 1*. Smochină, Trecutul
3) A. S. Petruşevici,
bolohoveni

şi prezentul

D e a s e m e n i R o m â n i i de peste Nistru s'au distins la lupta dela B e r e s t e z k o din anul 1651 unde au luat parte peste 4 0 0 0 l u p t ă t o r i ° ) . I n acest t i m p R o m â n i i se aflau până la Nipru. I n r e g i u n e a Nistru-Bug erau m a r i l e aşezări moldoveneşti. R e g i u n e a B u g - N i p r u era puntea de t r e c e r e din Moldova la Cazaci, în Zapor o j i e ) . E a a fost ocupată de stăpâni­ rea rusească în anul 1 7 4 0 , numindu-se R u s i a Nouă. P â n ă atunci l o c u i t o r i i ei trăiau l i b e r i , n e p l ă t i n d la n i m e n i nici un tribut.
7

ce faci

mânilor de peste Nistru, în ibd.
Cine au fost Cnezii
(în ruseşte) Lvov, 1877. Miklosirh-

Suntem Purtăm mai sângeri, pe îngeri,

puţini? cătuşe?

lesne

Şi azi ca pe vremuri,

Ura e veşnică

E. Kaluzniacki, Uber die Wandenrungen Rumunen, Viena 1979, In Denschr. der Itisl. vl. X X X ; Dachkevitsclie, l'ămânlul

den phil. bolo­

Adormi-vom Si-om schimba

vom

hovean şi importanţa lohoriei şi

sa pentru
cercetări

istoriu

rusă

din nou pe Tudor,

mânia'n milostenie... Olt enie

(în ruseşte). Idem. Noui

usupra Bo-

bolohovenilor.
trecutul românesc

Dar azi, dă-ni-l

4) N. P. Smochină, Din

al Transiltuniei — 1. Dănilă Apostol hittmunul Ucrainei libere. 2. Moldovenii din anuala
lui Petru cel Mare şi Carol al XII, Iaşi, 1930,
pg. 47, nota 2.

S t ă p â n i r e a rusă a găsit î n n o u l ţ i n u i b r a ţ e de m u n c ă foarte puţine, căci el era a p r o a p e pustiu. P e n t r u ca să poată valorifica regiunea s'a î n c e p u t coloni­ zarea ei. O p e r a ţ i a s'a făcut c u e l e m e n t e ro­ m â n e ş t i din stânga Nistrului. R u ş i i nu prevăzut. aceasta, introducând în ali­ neatul 5 al T r a t a t u l u i dela Cuciuc-Kainargi clauza că, T u r c i i vor lăsa l i b e r ă e m i g r a r e a c e l o r c a r i ar dori să coloni­ zeze nouile teritorii a c h i z i ţ i o n a t e de R u ş i 8). B a z a ţ i pe acest fapt, agenţii ruşi au fost t r i m i ş i î n M o l d o v a ca să facă propagandă p r i n t r e locuitori, pentru ca R o m â n i i să treacă graniţa î n t r ' u n nu­ m ă r cât m a i m a r e . A g e n ţ i i , travestiţi în h a i n e călugă­ reşti, î n d e m n a u pe locuitorii români ca să p l e c e în R u s i a nouă, despre care

CONSTANTIN BRANCOVEANU
Doamne Boboc Hristos, de rug de trandafir de Tine, ce lumină bând? tare sărutare mi-i va închide, de mac va sbucni lacrimile capul sânt al Fiului
I K < 2 >

5) S. Cuszewicz, Arma Cazacia

(în ruseşte),

DE C I R 11. V Â R N A V

în Font. Histor,

Rusii,

IV, pg. 56.
I, pg. 206.
I,

6) N. Iorga, Acte şi Fragmente,
8) D. A. Sturdza,
pg. 132.

7) Cfr. N. P. Smochină, op. cit. pg. 158.

inimos, ca o stea,

Acte

şi Documente,

Cum să mă leapăd De cununa Cum Cupa să Te de spini vând.

deşertăciunilor să fiu

9) Hurmuzache, Documente, VI, pp. 58 şi 61 10) cfr. N. P. Smochină, Trecutul şi prezen­ tul Românilor de peste Nistru în MoldovaNouă, Nr. 5, an. 5, 1939, pag. 158.

Ajută-mi Când Ochii Când

a morţii copiilor o floare

11) efr. I. Nistor, Vechimea mâneşti de dincolo de Nistru, pag. 12.
12) Hurmuzachi-Hodoş,

aşezărilor ro­ Bucureşti, 1939,

Documente.

sub securea

frumosului

gâdv!

13) N. Iorga, Studii 20, 68, 70.

şi Documente,

VI, pp.

Ascunde-mi Mi-am In inimă De numele
D

în în

barbă! iarbă, şi al Duhului
15 IULIE

culcat plin

11) cfr. N. P. Smochină, Din literatura popu­ lară a Românilor de peste Nistru, Bucureşti, 1939, pag. 10. Extras din «Anuarul Arhivei de

Folklor» Sfânt.
1941

vol. V.

15) cfr. ibid. pag. 17. 16) cfr. ibd. idem.

Tatălui,
A C

INSTITUŢIILE
de
R o m â n i i cari sunt, singuri în lume, m o ş t e n i t o r i i l e g i t i m i ai p a t r i m o n i u l u i R o m e i , singurii cari-1 deţin în virtutea unei transmisiuni exprese, au conser­ vat intact — până la e x a s p e r a r e a idei­ l o r l i b e r a l e , până la deslănţuirea aces­ tui Alastor, a furiei devastatoare a se­ colului X I X — spiritul f o r m e l o r şi for­ m e l e înseşi ale p a t r i m o n i u l u i roman. P e r m a n e n ţ a f o r m e l o r de ordin reli­ gios şi mistic ale I m p e r i u l u i , în c r e a ţ i i l e p o l i t i c e r o m â n e ş t i , a format obiectul u n u i studiu a n t e r i o r : Legea R o m â ­ nească. R e l e v a s e m în el, între altele, funcţia religioasă, de tradiţie i m p e r i a l ă a Dom­ nului. T i t l u l acesta de domn — dominus — este titlul cel m a i înalt pe care ş -l arogau împăraţii... Octavian Caesar fusese investit de Se­ nat — în m o m e n t u l î n care autoritatea lui se confundase cu însăşi autoritatea R o m e i — cu titlul de Augustus. Adjec­ tiv derivat din n u m e l e profetic al augurilor, el acorda persoanei i m p e r i a l e un c a r a c t e r sacru, aproape divin.
!

R O M E I (i)

D A N

B O T T A

Divin, Caesar va fi doar după moar­ te, atunci când S e n a t u l va pronunţa, p r i n t r ' u n act p u b l i c solemn, apptheosa — î n ă l ţ a r e a lui la zei. S'a î n t â n p l a t însă, odată cu procesul de continuă afirmare a C a e s a r i l o r pe t ă r â m u l p o l i t i c , p o t e n ţ a r e a p â n ă la div ' n i t a t e , încă din t i m p u l vieţii, a ca­ r a c t e r u l u i sacru al persoanei i m p e r i a l e . D o m i ţ i a n , c e l dintâiu, îşi va acorda titlul de deus. S u p r a l i c i t â n d acest titlu d o c u m e n t e l e de c a r a c t e r privat ale tim­ pului îi vor a t r i b u i c a l i t a t e a divină de dominus — c a l i t a t e a d i v i n i t ă ţ i l o r su­ p r e m e , pe care D o m i ţ i a n nu cuteza în­ că s'o afirme. T u l u l domnesc se va i m p u n e însă cu încetul. I n corespondenţa sa cu T r a i a n î m p ă r a t u l , F l i n ' u cel T â n ă r se îndreap­ tă către el cu vorba : « D o a m n e » , Do­ mine! Şi A u r e l i a n e acela care leagă în d o c u m e n t e oficiale — pe m o n e t e şi pe m o n u m e n t e — titlul suprem de dominus, de calitatea sa divină recunos­ cută : Deus el dominus natus. Considerându-se o i n c a n t a ţ i e a S o a r e l u i divin, a-tot-ţiitor al I m p e r i u l u i , e l se va num în această ipostasă: Sol dominus imperii romaniS u b Constantin cel M a r e , a cărui di­ vinitate capătă gloriola mistică a Creş­ tinismului, titlul div'n de dominus noster va lua definitiv, în documentele oficiale, l o c u l titlului de imperalor Caesar. T i t l u l acesta de dominus, R o m â n i i îl vor conferi, în strictă t r a d ' ţ i e r o m a n ă , persoanei divine şi d o m n u l u i din scaun. E l e x p r i m ă în aşa măsură, un lucru de c a r a c t e r divin, încât î n c e p â n d cu se­ colul X V I I , el se va confunda în nu­ m e l e divinităţii însăşi, — D u m n e z e u , 'Dominus deus, pe c a r e t e x t e l e vechi îl cunosc doar sub n u m e l e de « Z e u » . P e n t r u un dominus de alt c a r a c t e r decât divin, l i m b a r o m â n e a s c ă va adop­ ta cuvântul de «stăpân» — delà latines­ cul hospitanus — e x t i n s apoi la popoa rele slave din j u r . Când, în t i m p u r i l e m o d e r n e , în u r m a unei evoluţii necesare, cuvântul «domn>: se va laiciza, el va păstra în vocativul arbaic «Doamne» întreg caracterul său originar. « D o a m n e » este n u m e l e cu care 'nvocăm pe D u m n e z e u şi pe Dom­ nul din scaun. P e r s o n a l i t a t e a divină a D o m n u l u i proeede oa şi aceea a î m p ă r a t u l u i de odinioară dm c o n c e p ţ i a că el este ales să e x p r i m e făptura divină a Statului. E l este i n c a n t a ţ i a R o m e i , a lucrului ro­ man. Cu totul alta este c o n c e p ţ i a Apusului, de ordin feudal b a r b a r , care face din regii săi p r o p r i e t a r i i statului. I n Apus, regele poate distribui provincii din c o r p u l S t a t u l u i , ca din p r o p r i a sa mo­ şie. S'au creat regate pe urma unei sin­ gure n u n ţ i şi un i m p e r i u , de aceeaşi natură feudală, s a întins odinioară până la refuz, în sunet de e p i t h a l a m . I n c o n c e p ţ i a e c u m e n i c ă romană pă­ m â n t u l S t a t u l u i învestmânta un ca­ r a c t e r sacru. Acest c a r a c t e r a fost re­ levat de R o m u l u s însuşi, atunci când a ucis — după t r a d i ţ i a transmisă de T i ­ tus Livius — pe R e m u s c a r e sărise, în b a t j o c u r ă , l i m i t a C e t ă ţ i i viitoare. î n f i o r a t de conştiinţa l i m i t e l o r sacre ale Statului, a c a r a c t e r u l u i de nef as antic, al oricui î n c e a r c ă să le calce, S t e f a n cel M a r e va da m o r ţ i pe prinşii turci, delà P o d ù l î n a l t . Şi c u m ei ofe­ reau m u l t aur ca să fie lăsaţi cu viaţă, el le răspunse acestea : « D a c ă aveţi atâta aur, ce căutaţi în ţ a r a m e a ? » C a r a c t e r u l t r a d ' ţ i o n a l electiv al dom­ niei r o m â n e ş t i c o n c o r d ă cu întreaga c o n c e p ţ i e a D o m n u l u i , e x p r e s i e a Sta­ tului, titular al m a g i s t r a t u r i l o r supre­ m e , pentru cari se c e r e n e a p ă r a t un ales.

E r e d i t a t e a nu poate funcţiona, ca un vor p r e t i n d e descendenţi din Muşatini... în rigiditatea ei bizantină — necunosvolta — în c h i p natural — Pe linia de p r i n c i p i u de selecţie, pentru acela care evoluţie a funcţiunilor i m p e r i a l e ro­ D e fapt, ca şi la R o m a , usurpaţia f cută c e l o r mulţi. se identifică cu Statul, o m u l providen­ violentă crează adeseori pe domn. R e ­ ! D e aceea dregătoriile curţii î m p ă r ă - m a n e , din dregătoriile de c a r a c t e r doţ i a l pe care-1 i m p u n e c o n c e p ţ i a impe­ volte p o p u l a r e , c o n j u r a ţ i i a r m a t e , con­ j Ieşti, din « V a l a h i a » m e d i e v a l ă a lui Ioa- • m e s t i c al c u r ţ i ' . Aşa s'au ivit postelni­ r i a l ă r o m a n ă . E r e d i t a t e a e x p r i m ă ad­ spiraţii de facţiuni p o l i t i c e , i n t r i g i de ; niţiu, create organic în virtutea tradi­ cul, stolnicul, p a h a r n i c u l , comisul, clu­ m i r a b i l concepţiunea feudală a regilor, curte — în cari m a i târziu intervin ţiei r o m a n e , de poporul păstrător si cerul, pitarul, pe u r m e l e u n o r funcţi­ p r o p r i e t a r i ai Statului. T u r c i i şi pe cari le resolvă dela Cons­ c r e a t o r de f o r m e r o m a n e , au n u t u t fi u n i desvoltate în cursul istoriei m i l e ­ î m p ă r a ţ i i r o m a n i , în cari vibra con­ t a n t i n o p o l e — toate acestea au fost co­ cunoscute sub vestmântul n u m e l u i sla­ n a r e a Nouei R o m e , din câteva funcţi­ ştiinţa personalităţii lor divine, au în­ rolarul unui sistem care-şi trăgea ori­ von. T r a n s p l a n t a t e în n o u a l o r domnie, uni domestice cari în r e g i m u l i m p e r i a l cercat să i m p u n ă deseori, în ordinea de ginile din caracterul electiv al magis­ de B a s a r a b i i descălecători, aceste dre­ al lui Dio.cleţian erau acelea de praesuccesiune la i m p e r i u , acest principiu t r a t u r i l o r positus sacri cubiculi, comes domorum, romane. gătorii şi-au păstrat n u m e l e l o r . pe c a r e ei î l desprindeau din concep­ vestis... B o i e r i i — c e l dintâiu e l e m e n t al N u m e l e acesta este indiferent lucru­ comes sacrae ţ i a m o n a r h i i l o r orientale« Ţ ă r i i » , principiul o r i c ă r e i vieţi de stat lui în sine. U n termen, extras d'n vo­ D i n t r e t i t u l a r i i acestor funcţiuni, sin­ î n c e r c ă r i l e l o r s'au s p u l b e r a t tot­ — p e r p e t u a u la noi nu tradiţiile clasei c a b u l a r u l unui p o p o r fără tradiţii, a gur p o s t e l n ' c u l avea loc în sfatul Dom­ deauna sub presiunea concepţiei poli­ senatoriale, ci, după toate a p a r e n ţ e l e , fost ajustat u n e i realităţi m i l e n a r e , pli­ nului — în consilium principis. D i n atice a p o p o r u l u i roman. î m p ă r a t este pe acelea ale ordinului equestru. ne de glor'e. N i c i un raport, aşa dar, ci t r i b u ţ i u n e a sa domestică de magistru al acela care întruneşte în persoana sa m a i Augustus ctitorul edificiului i m p e r i a l , o c o i n c i d e n ţ ă î n t â m p l ă t o a r e , î n t r e aces­ patului domnesc — al stratului, cum m u l t e magistraturi ale R o m e i , magis­ atribuise, în marea-i clar vedere o j d i - te dregătorii şi titlul lor de c a n c e l a r i e se spunea odinioară cu un cuvânt de t r a t u r i cari în virtutea unei tradiţii nului equestru d e m n ' t ă ţ i l e nou create slavonă! Cum nu există nici un raport origine latină, din care derivă şi nu­ m u l t i s e c u l a r e emană dela senatul şi de — d e m n i t ă ţ i în aparenţă secundare -— î n t r e u m i l u l titlu slavon al D o m n u l u i m e l e de stratornic, purtat de acest Ia poporul roman. pe cari se î n t e m e i a însă autoritatea ex­ — «gospod» sau «voevod», — şi semni dregător — postelnicul va face o atriî m p ă r a t u l este în c o n c e p ţ i a r o m a n ă c e p ţ i o n a l ă î m p ă r a t u l u i . f i e a ţ ' a reală a titlului r o m â n e s c de b u ţ i u n e de p r i m u l ordin în stat: aceea un princeps civium, un om ilustru p r ' n A u t o r i t a t e a senatului, fusese eclipsa­ « d o m n » de cap al protocolului curţii — m a i târ­ m e r i t e l e sale. Singure ele consacră, în tă de i m p e r i u . R e v i r i m e n t u l acestei au­ I n dregătoria m a r e l u i vornic — cel ziu c a n c e l a r al r e l a ţ i i l o r e x t e r i o a r e . E l p r i n c i p i u , un î m p ă r a t . Când în 1 1 8 5 , torităţile, î n c e r c a t uneori de î m p ă r a ţ i i dintâiu î n t r e d e m n i t a r i i statului — se j u d e c ă — în afara m a r i l o r dregători — P e t r u şi Asan se vor ridica asupra îm­ cei m a i m a r i , avea un p r o n u n ţ a t carac­ disting, integral, a t r i b u ţ i i l e celui din­ pe toţi subalternii dela Curte. păratului I s a c Angelos, ei vor contesta ter a r h e o l o g i c , era născut din respectul tâiu dintre demnitarii imperiului: F u n c ţ i u n i l e sale se desvoltă, încă oacestuia singura l e g i t i m i t a t e posibilă în excesiv p e n t r u tradiţiile R o m e i . praefectus praetorii. C u m u l â n d atribu­ dată, în virtutea unei i n e r ţ i i originare, transmisiunea scaunului i m p e r i a l — aî n a i n t e a absolutismului m o n a r h i c a- ţii j u d i c i a r e supreme, egale cu acelea pe linia funcţiunilor r o m a n e . « S t r a t o r ceea a m e r i t e l o r . «Nu m e r i t e l e sale — f i r m a t în i m p e r i u , ca p r i n c i p i u l de ale D o m n u l u i — şi la R o m a şi în dom­ n i c u l » r o m a n — praepositus sacri cu­ p r o c l a m ă ei — i-au dat cununa şi pur­ pura î m p ă r ă t e a s c ă , ci o a r b a î n t â m p l a r e cohesiune al unui corp atât de vast -— n i a r o m â n e a s c ă — a t r i b u ţ i i m i l i t a r e de b i c u l i — care i n t r o d u c e în c ă m a r a îm­ senatul s'a î n c l i n a t servil. E l ajunsese î n t â i u l ordin — can al oştirilor, investit păratului pe solii n a ţ i u n i l o r barbare, i-a pus sceptrul în m â n ă ! » . după două secole de autoritate impe­ c u veghea siguranţei şi o r d i n e i Statului, este m a e s t r u l protocolului curţii şi de­ Pentru a-şi asigura succesiunea, rială, — p a l i d vestigiu al funcţiei sale acest dregător deţine p r e c u m spunea ţine în acelaşi timp o, j u r i s d i c ţ i e depli­ î m p ă r a ţ i i s'au putut servi de o cale aproape re­ nă asupra personalului curţii. E l devine mari —- un corp de s u b a l t e r n i gata 6ă M a c r ' n u s : «o funcţie quasi-legală. E i şi-au asociat la d o m n i e transcrie, în formele c - I e i m a i stricte gească». în acest chip, un factor de p r i m u l ordin încă din viaţă pe acela pe care şi-1 do­ t r a d i ţ i i senatoriale, toate decisiunile C u m aceste puteri a m e n i n ţ a u însăşi în i m p e r i u . reau succesor. I n acest c h i p , continui­ cari li se impun. siguranţa împăraţilor, e i au î n c e p u t să tatea autorităţii i m p e r i a l e nu putea fi P r i n t r e dregătoriile ulterioare, cele a p l i c e acestei magistraturi p r i n c i p i u l I n u t i l i t a t e a unui corp — pentru c a r e discutată. m i l i t a r e desvoltate din tendinţa împă­ August, cel d i n t â ' u , şi-a desemnat î m p ă r a ţ i i r i d i c a ţ i , m a i târziu, din sol- colegialităţii. raţilor de a distrage puterile m i l i t a r e V o r fi doui prefecţi ai pretoriului, succesorul, asociând la domnia sa, m a i d ă ţ i m e a provincială, nu puteau avea lin m â i n i l e acelui atât de p u t e r n i c întâiu pe fiul surorei sale, M a r c e l l u s . nici un respect — a fost decretată bru­ c u m vor fi loui vornici î n Moldova — praefectus praetorii — au fost întru­ al Ţ ă r i i de Sus şi al Ţ ă r i i de J o s — şi apoi pe ginerele său Agrippa, apoi pe tal de Gallienus. c h i p a t e , la noi de m a r e l e spătar şi de E l e acela care a t r i b u i ordinului efectiv doui vornici în Ţ a r a R o m â n e a s ­ T i b e r i t i , fiul său vitreg. c ă p t a n u l de vânători. Cel dintâiu per­ equestru, de veche tradiţie centurială, că, î n t m c â t se va c r e a un nou v o r n i c Alţi î m p ă r a ţ i vor proceda în acelaş petuează, sub n u m e l e său bizantin, func­ chip şi R o m a va putea vedea uneori, magistraturile c a r i , până la el, erau re- p e n t r u O l t e n i a , purtând n u m e l e de ţiunile u n u i magister equitum, capul în întâile secole ale i m p e r i u l u i , fii a- servate, fără e x c e p ţ i e , clasei senatoria­ « b a n » . oştirii c ă l a r e , iar al douilea pe acelea I n titlul slavon al d e m n i t ă ţ i i de ale u n u i magister sociaţi la domnia părintelui lor, pre-, l e : posturile de t r i b u n i şi de legaţi ai peditum, capul pe­ legaţi « v o r n i c » (dela dvor, c u r t e ) se î n c e a r c ă luând succesiunea i m p e r i u l u i . Aşa T i t u s legiunilor, de proconsuli şi de destraşilor. Aceste funcţiuni erau ofici­ succede lui Vespasian, Commodus lui proPraetore. t r a n s c r i p ţ i a acelui praetorium, curtea ale în imperiu, î n c ă dela Constantin cel Noul organ, de modest c a r a c t e r con- de j u s t i ţ i e a R o m e i , care se confundase M a r e . M a r c u A u r e l i u , C a r a c a l l a şi Ceta lui S e p t i m i u Sever-.. sultat'v creat de Augustus, — consi- progresiv, c u însăşi « c u r t e a » i m p e r i a l ă . Cât de viu se manifesta această ener­ M a r e l e logofăt î m p l i n e a , la curtea Sistemul acesta ajunge a crea o, con­ lium p r i n c i p i s — avea să acapareze cu gie c r e a t o a r e de forme r o m a n e , — im­ magister t i n u i t a t e de sânge, c e l puţin aparentă, încetul prerogativele S e n a t u l u i şi să se domnească, funcţiunile unui pulsul R o m e i — în p o p o r u l r o m â n e s c , ridice, ca organ d e l i b e r a t i v , la o dem­ officiorum. în transmisiunea scaunului i m p e r ' a l . E l era c h e m a t prin caracte­ se învederează în istoria T r a n s i l v a n i e i . rul p r o c e d u r a l şi administrativ, al aSe pot distinge Claudii, S e v e r i ' , An- n i t a t e supremă. Invadată, în secolul X I I , de un p o p o r C o m p u s la î n c e p u t , în afară de lege, cestor funcţiun', să se ridice foarte sus toninii, F l a v i i , J o v i i , Isaurii, M a c e d o n i i , care acceptase, constituindu-se în stat, officio­ C o m e n i i , Paleologit — familii cari dis­ din prietenii personali ai î m p ă r a t u l u i , î n i e r a r h i i l e statului. Magister formele feudalităţii o c c i d e n t a l e , T r a n ­ pun de scaunul i m p e r i a l . T o t u ş i de cele el capătă, în măsura în care m a r i i dem­ rum, capătă î n c a n c e l a r i i l e b i z a n t i n e , m a i m u l t e o r i , acesta nu trece î n t r ' o n i t a r i sunt fără e x c e p ţ i e prietenii împă­ titlul care se va perpetua în domnia ro­ silvania va refuza aceste f o r m e şi va ordine determinată de succesiune, la ratului, iar acesta e l i b e r să c o n f e r e ori­ m â n e a s c ă , de a r e XoŢO0£Ti]c;. ] relaţie m e n ţ i n e pe cele impuse ţării de carac­ m e m b r i i aceleiaşi f a m i l i i , ci e disputat cui o d e m n i t a t e cu titlu o n o r i f i c — ca­ cu funcţiunile sale, el conservă ab ar-- terul ei o r i g i n a r românesc — institu­ ţiile R o m e i . de aceştia cu toate m i j l o a c e l e . r a c t e r u l legal de consiliu al m a r i l o r tiquo a t r i b u ţ i i l e de administrator al poş­ P e s t e T r a n s i l v a n i a , supusă coroanei Principiului tradiţional al electivi- d e m n i t a r i — al diregătorilor, pucum s'a>r telor, al c ă i l o r p u b l i c e , — cursus m a g h i a r e , va domni, în străvechie or­ tăţii, i s'a adus aşa dar un corectiv, spune cu un cuvânt a r h a i c dela dire­ blicus cum se spunea la R o m a . î m p ă r a t u l poate desemna pe succeso­ gem. I n funcţiunile m a r e l u i vistier — cu dine r o m â n e a s c ă , — cu atribute aproa­ rul său pe o cale a p a r e n t l e g a l ă : aso­ Acesta este t r a d i ţ i o n a l u l nostru «sfat \ d e n u m i r e b i z a n t i n ă — persistă integral pe supreme — u n voevod. Deşi n u m i t ciaţia la domnie. I n fapt, însă, conjura­ al D o m n u l u i » , compus din t i t u l a r i i dem­ a t r i b u ţ i u n i l e de administrator al tezau­ de c u r t e a dela B u d a acesta se va m a ­ ţiile p r e t o r i e n i l o r , a r m e l e legiunilor, re­ n i t ă ţ i l o r regente, şi în care domnul poa­ rului public, pe cari, la c u r t e a i m p e r i a l ă nifesta ca domn. voltele p l e b e i , şi-au spus mult m a i des te c h e m a o r i c â n d — confermdu-i ca la a I u l i l o r , le deţinea un r ocuratpr. Profesorul I o n L u p aş a expus în stu­ In cuvântul. S u n t f o n n e l e pe cari le în­ R o m a o m a r e demnitate onorifică — r e g i m u l i m p e r i a l inaugurat de Diocle­ diul său asupra voevodatului transil­ vestmânta — atunci când forul roman tian, aceste a t r i b u ţ i u n i se î m p a r t î n t r e van în secolele X I I şi X I I I , c a r a c t e r e l e pe o r i c i i e - i place. şi ordinea seculară a c o m i ţ i i l o r au fost doui d r e g ă t o r i : comes sacrarum largi- acestei instituţii în care se manifestă, Să nu ne lăsăm a d e m e n i ţ i de aparen­ abolite — p a s ' u n e a politică dar şi tionum, administratorul tezaurului pu­ incontestabil, geniul d o m n i e i româneşti. conşti'nţa creatoare de stat, a poporului ţa greacă ori slavcnă a t i t l u r i l o r dela F u n c ţ i u n i l e de curte transilvane vor b l i c p r o p r i u zis, şi comes rerum privacarte. E l e sunt de strictă t r a d i ţ i e ro­ roman. tarum, administratorul tezaurului pri­ fi — sub un vestmânt de c a n c e l a r i e la­ m a n ă , n u m e l e lor este t r a n s p u n e r e a tină — funcţiunile constatate în cele­ D o m n i a românească, în care se ma­ exactă, în l i m b a adoptată de cancela­ vat al î m p ă r a t u l u i . thenifestă integral p o t e n ţ i a l u l de energie rie, a unor titluri purtate, adeseori, la Această distincţiune se face şi în lalte do.uă d o m n i i : cancelarius, camerarius, dapifer — «logo­ istorică a R o m e i , — tradiţii c a r i se de­ curtea lui August, a lui T i b e r i u , a lui d o m n i a r o m â n e a s c ă u n d e m a r e l e vis­ sausarius, termină, ab Urbe condila, în t i m p u r i l e t i e r este d u b l a t de un alt dregător, ma­ făt», «vistier», « p o s t e l n i c » , «stolnic»... Traian. ei legendare, — a cunoscut şi ea vici­ Sfatul D o m n u l u i , compus din m a r i i rele cămăraş, care administrează tezau­ Invazia Slavilor d e t e r m i n â n d dispersitudinile succesiunii i m p e r i a l e . dregători ai d o m n i e i pe cari i-am ci­ rul personal al D o m n u l u i . siunea e l e m e n t u l u i r o m a n din P e n i n ­ I n p r i n c i p i u , « ţ a r a » alege pe domn. I n afara acestor funcţiuni primordia­ tat — « b o i e r i de sfat» c u m li s'a spu» sulă, despărţise curtea i m p e r i a l ă de E a singură confere scaunul domnesc l e , desvoltarea c o n t i n u ă a administra­ odinioară — perpetua, până şi în com­ izvorul ei de energie populară. Căzută aceluia pe care-1 c r e d e vrednic. Şi oriţiei Statului, va i m p u n e c r e a r e a unor p o n e n ţ a sa, aşa dar, tradiţiile acelui definitiv în m r e a j a culturii h e l l e n ' c e decâte ori « ţ a r a » nu e pusă în faţa principis. funcţiuni i m p o r t a n t e , cari se vor des- consilium — a cărei autoritatea progresivă se faptelor î m p P n i t e , ea îşi e x e r c i t ă cu pronunţa încă din t i m p u r i l e R o m e i — pasiune acest drept. curtea i m p e r i a l ă va adoptat l i m b a he!Cu atâta pasiune, că după o lungă lenieă în r a p o r t u r i l e sale oficiale. I n ad o m n i e de slavă, Ştefan cel M a r e e obli­ ceastă l ' m b ă a distincţiilor subtile, a gat să ucidă pe cei c a r i î n a i n t e a m o r ţ i i speculaţiilor filosofice, se va oglindi, aşa sale atât de m a r i , refuză să accepte un dar nu m i m a i pasiunea dialectică a doc­ domn impus de voinţa sa domnească. t o r i l o r o r t o d o x ' e i , ci şi s u p r e m u l rafi­ I de EMIL GIURGIUCA T â r z i u , când d o m n i a românească va n a m e n t la care se ajunsese — în dome­ fi u m i l i t ă la Constantinopole de inge­ niile artei — c u r t e a r o m a n ă din B i z a n ţ r i n ţ e l e şi vexaţiunile P o r ţ i i , « Ţ a r a » îşi I n ziua în care e l e m e n t u l r o m a n , prin Bolnav de-amurguri mi-e. cuvântul va a m i n t i în toate î m p r e j u r ă r i l e de d r e p t u l ei de a-şi alege domnii. Şi când însăşi puterea sa originară, de tradiţie Şi sufletu-mi nu-şi vine 'n ori domnul va m u r i în scaun, ea va alege r o m a n ă , va face un i m p e r i u din statul Pe el mi-a înflorit pământul pe n o u l do,mn, — i n d i f e r e n t dacă a- a u t o c r a ţ i l o r b u l g a r i , l i m b a oficială aŞi valea către Diviciori. doPtată de acest i m p e r i u , va fi slavona. ceasta va fi a c c e p t a t de P o a r t ă . D o m n u l poate desemna pe succesorul R a ţ i u n i l e cari au î n d e m n a t la aceasta Acolo 'n val de ierburi, cerul său asociindu-1 la domnie. A ş a M i r c e a pe î m p ă r a ţ i i nonei creaţiuni r o m a n e , lePe capu-mi crengile-.şi întinse va c h e m a alături de sine pe fiul său am expus. L i m b a slavonă era l i m b a cărora dom­ Mihail, Ştefan cel M a r e pe fiul său vie a Slavilor asupra Sub zarea fragedă ca mărttl neau. Slavii aceştia aveau în urma Alexandru, M i h a i pe N i c o l a e - P ă t r a ş c u , M ânându-m i gândurile-a prinse fiul său-.. î m p r e j u r ă r i l e n ' a u c o n f i r m a t acţiunii lui M e t h o d i u şi Cyril, un scris, u n alfabet apropiat. G r a i u l l o r aceste p r e c a u ţ i . Când Someşul dormea alene T o t u ş i , « Ţ a r a » a observat în rosturile devenise, în u r m a p r i v i l e g ' u l u i acordat Sub ale verii dulci catarguri din raţiuni p o l i t i c e de P a t r i a r h u l Consalegerii domneşti şi c h i a r în a c c e p t a r e a In stol de visuri-sănziene celui c a r e se i m p u n e domn, p r e j u d e c a t a tantinopolei, o l i m b ă a B i s e r i c e i . G r a i u l p o p u l a r r o m a n — l i m b a noas­ «osului de d o m n » , vaga c o n t i n u i t a t e de Băteam cu aripile 'n larguri tră românească, — nu poseda un scris. sânge semnalată la R o m a . B a s a r a b i şi M u ş a t i n i sunt aceia cari L a t i n a t e x t e l o r era de pe atunci o lim­ Azi toate câte le-am cuprins deţin, p r i n c i p i a l , p â n ă în secolul X V I I , b ă m o a r t a şi adoptarea ei implica pro­ In mine dorm ca 'h ţintirim scaunul d o m n i e i româneşti. Cantacu- b a b i l , catolicism. L i m b a greacă era p Şi umblu ca un rug aprins zinii î l vor revendica în n u m e l e sân­ c e e a a p o p o r u l u i ostil, a î m p ă r a t u l u i Prin mincinosul Rusalim< gelui lor b a s a r a b e s c , M a v r o c o r d a ţ i i se grecesc, de usurpaţie — quasi m o a r t ă
: m n r

CÂNTEC

:

D

A

C

I

A

<

3 >;

15

IULIE

1941

ZALMOXE ŞI CURENTUL DE ÎNNOIRE MISTICA A VECHILOR RELIGII
de N. A, CONSTANTINESCU
1. Reforme şi reformatori. Institutul de I s t o r i e Universală con­ dus de profesorul N. l o r g a mi-a îngă­ duit a m c e r c a să desvolt m cadrul sau m a i larg o p r o b l e m ă destul de nouă în istoriografie dar e x t r e m de vastă ş. c o m p l e x ă , aceea a l e g ă t u r i l o r organice dintre r e f o r m e l e religioase ce s uu ivit în cursul c e l o r două secole, V I I şi V i î n a i n t e de Cliristos, î n l u m e a antică, considerate ca manifestări ale u n u i pu­ ternic curent de idei sau aly unei î n o i n spirituale ce străbate diversele cercuri de c vilisaţie la un m o m e n t dat. Acest c u r e n t ale cărui începuturi se pierd în afundul vieţii s p i r i t u a l e a E g i p t u l u i şi i n d i e i deopotrivă, avu p u t e r n i c e ecouri în I r a n şi la E v r e i , apoi din C h i n a până în G r e c i a m a r e , gi D A C I A no.astră, care i n t r ă , cu G e ţ i i , prinşi de n o u a retorana mistică şi spirituală, p e n t r u întâia oară în r i t m u l c e l m a r e al I s t o r i e i universaleP r o b l e m a care se p u n e p e n t r u noi este deci să î n c e r c ă m a dovedi că religia lui Z a l m o x e , aşa c u m ni-o înfăţişează scrii­ torii greci din diferite timpuri, porneşte dintr o acţiune de r e f o r m ă spirituală a politeismului t r a c i c din care au isvorît şi alte culte sau religii m i s t i c e , al lui Dyonisus-Sabazios şi al lui Grfeu, por­ nite tot din lumiea tracă şi î n d r e p t a t e spre cea grecească. Geograful S t r a b o a făcut cel dintâi o a p r o p i e r e î n t r e profeţii şl v r ă j i t o r i i vechi, acordându-le r o i u l de civilizatori ai p o p o a r e l o r : Orfeu, Museu, « v e c h i u l zeu al G e ţ i l o r » n u m i t Z a l m o x e , P y t h a gora şi c h i a r D e c e n e u , puind î n aceiaşi l i n i e cu dânşii p e yogi-i (gyr.nnosofişti) ai I n d i e i , pe magi, c h a l d e i , şi alţii pre­ c u m H e c a t e u o făcuse î n t r e puterile divine care-i i n s p i r ă : Zeul b u n pe Zarathustra, V e s t a pe Zalimoxe, l a o ( = Y a h v e ) pe Moise. D e ş i pentru fe­ n o m e n u l religios din E v u l M e d i u şi de la î n c e p u t u l celui M o d e r n legătura î n t r e diverse curente şi î n t r e reforma­ tori este de o c o m u n ă folosinţă, ideea de a stabili un r a p o r t în f e n o m e n u l pre­ facerii vechilor religii naturiste-politeiste î n r e l i g ' i spiritualiste şi monoteiste, la diverse popoare, nu venise încă ni­ m ă n u i se pare, până ce N. I o r g a a ex­ p r i m a t o a p r o p i e r e î n t r e doctrina lui B u d a şi a c e l o r doi r e f o r m a t o r i chi­ nezi, c o n t e m p o r a n i , s e m n a l â n d şi o pu­ ternică influenţă a I n d i e i budiste asu­ pra religiei E v r e i l o r , p r i m i t ă m a i ales pe t i m p u l r o b i e i b a b i l o n i c e (în E s s a i de synthcse de l ' h i s t o i r e de l ' u m a n ' t e , voi. I , 1 9 2 6 , p. 1 7 1 — 3 ) . M a i sfios ori m a i cutezător, s'au făcut u n e l e apro­ p i e r i î n t r e r e f o r m e l e p e t r e c u t e în re­ giuni î n v e c i n a t e ; nu cunosc însă vreo î n c e r c a r e de a se p u n e p r o b l e m a în­ treagă, în sensul de a însuma toate faptele s ' m i l a r e î n t r ' u n curent general sau ca manifestările unui fenomen istorit unitar, cu răsunet până în China, în I t a l i a de Sud şi D a c i a , p o r n i n d din vecinătatea E g i p t u l u i sau O r i e n t u l u i , şi n i c i de a-i căuta e x p l i c a ţ i a causală prin stările sociale sau psihologice ale tim­ pului. Un capitol atât de interesant lipsind în sîntesele m a i vechi sau m a i noi asu­ pra E v u l u i a n t i c , era firesc să ne adre­ săm cărţ l o r privind în special istoria religiilor, dar n i c i aceea m a i veche, a lui C h a n t e p i e de la Saussaye nici ma­ nualul m a i nou al lui S a l . R e i n a c h , in­ titulat « O r p h e u s » n u pun această îndrăsneaţă p r o b l e m ă . N ' o face n i c i R e ville în « P h a s e s de l'histoire des religions» 1909. 2. O istorie a religiilor iudaic. — pamflet oprindu-se m a i ales la e l e m e n t e l e ce au influenţat alcătu rea V e c h i u l u i Testa­ ment, R e i n a c h înfăţişează religiile «universaliste» ce p u r c e d din dualis­ mul i r a n i c : «mazdeismul, care prin simplic t a t e a sa relativă, p r i n aversiunea-i faţă de ascetism, şi de contempla­ ţia stearpă, dar şi p r i n î n ă l ţ i m e a mora­ lei sociale şi personale, este — zice R . dintre toate r e l i g i i l e vechi acea care se a p r o p i e m a i m u l t de Iudaism» (p. 9 9 ) , acesta fiind considerat de el ca su­ p e r i o r tuturor religiilor. D i n Mazdeism, care aşteaptă un Mesia (p. 9 6 ) , din Mitraism, c a r e este n u m a i o formă popu­ lară a lui, şi din alte secte m a i no , con­ taminate cu creştinismul ( M a n i c h e i , M a n d e e n i n a z o r a e n i , p. 1 0 7 — 8 ) Rei­ nach relevă n u m a i a s e m ă n ă r i l e isbitoare cu Creştinismul (p. 9 8 , 1 0 2 — 3 ) . P o iitelsmul grec însă nu este înţeles şi n i c i presintat î n desvoltarea lui istorică, ci numai p r i n câteva l i n i i în r a p o r t cu ideea m e t a m o r f o s e l o r divine ( p . 120-2) şi cu j e r t f a a n i m a l u l u i sau zeului care inviază (ca î n Orfism, p. 1 2 2 — 4 ) sau cu religiile de mistere ( p . 1 2 6 — 7 ) , şi cu magia (p. 1 2 8 — 3 0 ) , servind n e c o n t e n i t acelaşi scop al c o m p a r a ţ i i l o r insidioase (vezi şi p. 129 j o s ) . I n sena ceva m a i evolutiv se tratează nuimai religia italor o m a n ă cu j u s t a observaţie asupra pus­ tiului emotiv al ei — dar nu spune că şi I u d a i s m u l suferea de aceeaşi me­ teahnă, — fapt care va uşura propaga­ rea cultelor o r i e n t a l e î n I m p e r i u , în ciuda măsurilor restrictive luate de îm­ păraţi. I n resumat, j u m ă t a t e din carte presintă v e c h i l e r e l i g i i n u m a i întru cât ele pot servi tesei a m i n t i t e m a i sus: in­ fluenţa l o r asupra Creştinismului, noua religie de c a r e se va ocupa în a doua j u m ă t a t e a cărţii, tratând, istoria doc­ t r i n e l o r şi a B i s e r i c i l o r creştine în ace­ laşi spirit de p a m f l e t străin m e t o d e l o r ştiinţifice, citând la fiece pagină ideile lui V o l t a i r e , invocat ca a u t o r i t a t e şt'inţifice şi i n d i s c u t a b i l ă , şi aducând n u m a i m ă r t u r i i l e ce î n j o s e c ori tăgăduesc va­ l o a r e a B i s e r i c i i c r e ş t ' n e . C a r a c t e r u l de p a m f l e t p l i n de ură al e x p u n e r i i se transformă î n u l t i m e l e c a p i t o l e ale c ă r ţ i i într'o apologie a m a r t i r o l o g i u l u i e b r a i c î n cursul t i m p u r i l o r m e d i e v a l e şi mo­ derne, c ă r u i a i se acordă zeci de pa­ gini î n t r ' o aşa zisă « I s t o r i e generală a r e l i g i i l o r » , care n u spune un cuvânt des­ pre fasa spiritualistă a religiei egiptene, î n care c r e d i n ţ a « G e ţ i l o r n e m u r i t o r i » este cu totul ignorată, iar e x i s t e n ţ a lui Iisus contestată şi învăţăturile de la basa E v a n g e l i i l o r a t r i b u i t e I u d e u l u ' Hillel (p. 3 0 1 — 2 ) . E r a deci firesc din partea acestui e x p o n e n t al A l i a n ţ e i E vreeşti universale, în interesul c ă r e i a s'a scris această carte de largă răspândire şi profundă amăgire să presinte m a i cu seamă i m a g i n a r a persecuţie a coreligio­ n a r i l o r săi din R o m â n i a , care pentru dânsul r ă m â n e , c h i a r după întregirea h o t a r e l o r ei, de la 1 9 1 8 , «o Moldovă şi o V a l a h i e » — m e n i t ă în p l a n u r i l e d'ab o l i c e i A l i a n ţ e să fie colonisată cu E vrei. Căci n u m a i astfel se e x p l i c ă îndâr­ j i r e a cu care este atacată ţ a r a noastră pe tema e x c e s e l o r antisemite dintre ca­ re nu este în stare totuşi să cUezc u n u l singur, p e t r e c u t la n o ' , în genul c e l o r care u m p l u paginile privitoare la per­ secuţiile din R u s i a , G e r m a n i a şi F r a n ţ a algeriană (p. 1 3 0 ) . 3. Ideia unui curent spiritual la Eduard Schuré şi Sartiaux. O desamăgire, de altă n a t u r ă însă, va încerca cetitorul u n e i c ă r ţ i de m a r e ră­ sunet, a lui E d . S c h u r é , « L e s grandes initiés, esquisse de l'histoire secrete des réligions» (fără a n ) , î n care fantasia autorului covârşeşte pe cea conţinută în mitologiile folosite ca m a t e r i a l isto­ r i c ( ! ) spre a ni înfăţişa o serie de re­ formatori, ca Moise, Orfeu, P i t a g o r a , alături de cari iau loc eroi de l e g e n d ă : R o m a din I n d i a , sau zei ca H e r m e s ( ! ) egiptean, şi Crişna hindus, în figură de profeţi autentici şi î n t e m e e t o r i de reli­ gii. S i n g u r u l lucru b u n din această car­ te r ă m â n e ideea privind f e n o m e n u l un e i m a r i m i ş c ă r i religioase, din l u m e a veche, pe t i m p u l lui P i t a g o r a , c a r e re­ produce în m o d r a ţ i o n a t doctrinele esoterice ale I n d i e i şi E g i p t u l u i : « M a r i re­ formatori, zice S c h u r é , î n diferite punc­ te ale globului, vulgarisau doctrine analoage», dar el numeşte n u m a i pe Laotse, B u d a şi regele N u m a . « Ş i n u e o întâm­ plare, adaogă el, că aceşti r e f o r m a t o r i apar în acelaşi t i m p la p o p o a r e atât de deosebite. M i s i u n i l e lor diferite converg spre u n scop comun. E l e probează că, în anumite epoci, un acelaşi curent spiri­ tual traversează în chip misterios toată omenirea». R e ţ i n e m ideea şi definiţia ei dar vom căuta aici o a p l i c a r e cu m u l t m a i largă şi imai deplină, r e n u n ţ â n d nu­ m a i , pentru motive de metodă, la expli­ caţia originei şi naturii c u r e n t u l u i pe c a r e deistul S c h u r é o caută în « l u m e a divină», de unde ni se t r i m e t pe pă­ m â n t , genii şi profeţi, din a c ă r o r listă el o m i t e un m a r e n u m ă r de personali­ tăţi de m â n a î n t â i . I d e e a unui curent spiritual este ad­ misă în măsură m a i largă sau m a i res­ trânsă de câţiva istorici c a r i au cola­ b o r a t la sintesele p a r ţ i a l e privind isto­ ria veche, în c a r e î n t e m e e t o r i i de religii noi se numesc reformatori, pentru mo­ tivul că, în genere ei nu rup, în c h i p hotărît — e x c e p t â n d profeţii evrei — cu substratul politeist, pe care se spri­ j i n ă r e f o r m a lor. C e a m a i l ' m p e d e de­ finiţie a f e n o m e n u l u i a dat-o însă Sar­ tiaux în succinta sa e x p u n e r e asupra civilisaţiei apărută în editura A r m . Co,lin, şi p r e m i a t ă de A c a d e m i a F r a n c e s ă . «Un curent mistic al r e l i g i i l o r m â n t u i r e i , opus curentului m i t i c al r e l i g i i l o r ani­ miste şi al cosmogoniilor... a sguduit către sec. V I în tot O r i e n t u l vechile re­ ligii a n i m ' s t e şi n a ţ i o n a l e » . Aceste reli­ gii ale m â n t u i r i i î n t r e care S a r t i a u x aşează asceza i n d i c ă ( y o g a ) , j a i n i s m u l , budismul, mazdeismul i r a n i c , taoismul chinez, şi c h i a r cultele m i s t e r e l o r frigie­ n e din A n a t o l i a — toate acestea crede el că ar răspunde «unei t r e b u i n ţ e a păr­ ţii afective din sufletul omenesc, de a se libera de c o m p l i c a ţ i i l e vieţii p r i n unirea cu un p r i n c i p i u i m u t a b i l de eternă f e r i c i r e » . — Curentul acesta s'ar fi transmis I o n i e i şi Greciei, z£ee S a r t i a u x , de unde o r i n emigra­ ţie, atinge E g i p t u l , S i c i l i a şi I t a l a i . E l ignorează însă u n e i e m scări, din cele mai i m p o r t a n t e p r e c u m aceea a profetismului la E v r e i şi altele de care ne vom ocupa m a i departe. Această apro­ piere între s i m p t o m e religioase simila­ re o face şi M o r e t în « H i s t o i r e de l ' O r i e n t » (voi. I I , p , 7 1 3 ) : « P e t i m p u l l u i Zoroastru c h i a r , în c e t ă ţ i l e e l e n i c e , ple­ bea, susţinută de t i r a n i , smulgea aristo­ craţiei d r e p t u r i religioase şi politice î n cetate, i a r în vecinătatea M e z i l o r , profet'smul l a E v r e i , b u d i s m u l î n India, făceau să triumfe o religie socială. Re­ forma religioasă în I r a n nu e deci un fenomen i s o l a t » . Cu aceste c o n c e p ţ i i istoriografia s'a depărtat m u l t de e p i r i s m u l s c r i i t o r i l o r vechi p o m e *i la început. N'avem însă o e l a b o r a r e deplină a c o n c e p ţ i e i mare­ lui fenomen religios care străbate l u m e a antică în curs de câteva secole. A c e a s t a se va î n c e r c a în p a r t e a a doua a acestui articol. T e b a . D u p ă o scurtă înfrângere, acesta din u r m ă câştigă b i r u i n ţ a pe t i m p u l lui T u t a n k a t o n , ginerele reformatorului, ca­ re părăsi r e f o r m a schimbându-şi numele î n T u t a n k a m o n (adorator al lui A m o n ) . Curentul n o u fusese însă prea p u t e r n i c în opinia p u b l i c ă e g i p t e a n ă ca să nu influenţeze pe b i r u i t o r i : tendinţa spre spiritualisare se accentuiază în clerul teban, p r i n dogima cea nouă în t e m e i u l c a r e ' a faptele bune, justiţia şi adevărul se pun m a i presus ca j e r t f e l e m a t e r i a l e aduse zeilor. T e x t e l e religioase din această epocă (sec. X I I I — X I I ) «exaltează — spune B r e a s t e d , ideea dreptăţii ca t e m e l i e a vieţii sociale şi răspunde­ rea omului pentru faptele sale în anu­ m i t e formule ce vor fi i m i t a t e de Psalm ' i şi P r o v e r b e l e B i b l i e i » . D i v i n i t a t e a lui A m o n însuşi se subli­ mează, a b s o r b i n d î n n o u a t e o r i e dogma­ tică pe toţi zeii m a i de seamă î n t r ' o triadă divină, care va eclipsa definitiv toate zeităţile m ă r u n t e , dispreţuite de a c u m î n a i n t e şi lăsate în s e a m a cultelor p o p u l a r e . P l e b e a înseşi este admisă, lu­ cru cu totul nou, la m a r i l e sărbători a l e zeului A m o n , p l e b e a c a r e p r i n t r ' o m a i veche revoluţie socială în E g i p t câş­ tigase d r e p t l a P a r a d i s u l lui Osiris, reservat m a i î n a i n t e dinastiei şi curţii re­ gale. E a va spera î n t r ' o dreptate divină, care în viaţa de dincolo, va r e p a r a ne­ dreptăţile de pe p ă m â n t , şi va dărui celor b u n i , învierea, pe care o, refuză celor răi. I n c h i p u l acesta şi-a c r e i a t bă­ trâna civilizaţie egipteană e c h ' l i b r u ? său politic, social şi moral-religios, care vor p e r m i t e societăţii e g i p t e n e şi Statu­ lui! egiptean să se refacă necontenit, peste toate c u c e r i r i l e streine (asiriană, c h a l d e i a n ă , persană şi m a c e d o n e a n ă ) să se refacă de m a i m u l t e ori până în zilele C l e o p a t r e i , prin care m o n a r h i a de drept divin se va trasmite din O r ' e n t la R o ­ mani. 2. Religiile politeiste şi rolul despotice de caracter monarhiei divin. torităţi, a r e c e l u i de j o s şi a zeului de sus, care se întrupează, p e n t r u E g i p t e n i , în acelaşi p e r s o n a g ' u : faraonul. El este î n t r u p a r e a zeului suprem î n E g i p t — pe când în MesoDotamia, la S e m i ţ i , regele este n u m a i vicarul zeului şi m a r e preot al acestuia. I n această înaltă ipostasă, n u m a i , putea un m o n a r h o r i e n t a l să creeze cu dela sine p u t e r e toată or­ dinea p o l i t x ă , socială şi e c o n o m i c ă a societăţilor o m e n e ş t i c â r m u i t e de el. D a c ă s'ar p u t e a r e c o n s t i t u i fazele p r i n care au t r e c u t v e c h i l e religii, atât de i m p e r f e c t cunoscute azi, din lipsă de svoare sau din cauza t r a d i ţ i i l o r între­ ţesute n e o r g a n i c şi a n a c r o n i c , p r i n aces­ tea s ' a r reconstitui înseşi fazele politico ale S t a t u l u i sau ale structurii s o c i a l e în evoluţia lor3. Cele dintâi religii revelate.

*
î n t r e b a r e a dintâi e s t e : avem d r e p t u l a face o legătură î n t r e toate aceste re­ f o r m e ce se produc în acelaşi sens alspiritualisării c r e d i n ţ e i şi vieţei reli­ gioase în toată l u m e a v e c h e , cuprinzând uneori şi p o p o a r e l e semi-barbare (lipsi­ te de un alfabet şi l i t e r a t u r ă p r o p r i e ) ca Geţii, r e f o r m e ce se ivesc din t i m p în t i m p şi din lo,c î n loc, în curs de vreo două secole ( V I I şi V I ) , cu origini m u l t m a i vechi p e n t r u u n e l e , din sec. V I I I , şi prelungindu-se pe alocuri în sec. V ? Aceasta ar fi n u m a i o lăture a proble­ m e i , cea de a doua p r i v ' n d seria de re­ f o r m e sociale şi p o l i t i c e ce se înfăptu­ iesc în aceeaşi e p o c ă , pe o scară întin­ să, î n toată l u m e a e l e n i c ă . Ş i a doua î n t r e b a r e : se poate pune î n legătură p r i m a serie de r e f o r m e re­ ligioase cu cea de a doua, ca manifes­ tări ale u n u i s'ngur curent î n o i t o r ce pornise în societăţile omeneşti ca p e n t r u a pregăti o eră n o u ă ? reformă egipteană în sens monoteist. Cu c i n c i secole î n a i n t e de t i m p u l re­ f o r m e l o r , E g i p t u l străbătuse cele trei faze ale vieţii sale p o l i t i c e , î n n o i n d mo­ n a r h i a , de origire divină după o epocă m i j l o c i e de f e u d a l i s a r e ; evoluţia lui so­ cială şi religioasă este u i m i t o a r e . Se simţea, în c e a de a t r e i a fază, nevoia unei religii universal ste, potrivite nou­ l u i c a r a c t e r de I m p e r i u al L u m i i spre care evoluase m o n a r h i a t e b a n ă (în epo­ ca Noului I m p e r i u T e b a n ) , şi atunci ap a r e un cutezător r e f o r m a t o r î n c o r o n a t , cel dintâi r e f o r m a t o r al c r e d i n ţ e i atestat de I s t o r i e , faraonul A m e n o p h s I V , c a r e a crezut că a sosit t i m p u l de a î n f ă p t u i o, religie a p o p o a r e l o r din c e r c u l de civilisaţie al O r i e n t u l u i , n e c e s a r ă cosmoc r a t i e i e g i p t e n e c a r e având h e g e m o n i a voia să-şi consolideze d o m i n a ţ i a asupra acelei Lucni. P r i n a n u m i t e măsuri vio­ lente, revoluţionare, el p ă r ă d u i temple­ le zeului A m o n - R a , şi decretă cultul hez noteist, ai discului solar Aton, zeu u n i c , n u n u m a i p e n t r u E g i p t , ci şi al rega­ telor semite şi h i t t i t e din Asia v e c i n ă , supuse i n f l u e n ţ e i e g i p t e n e ; f a r a o n u l îşi s c h i m b ă el însuşi n u m e l e î n Icunaton, construi o no.uă c a p i t a l ă dedicată n o u l u i zeu u n i c , Icutaton ( T e l - A m a r n a ) , pro­ f i t â n d de r i v a l i t a t e a dintre cele două p a r t i d e f o r m a t e î n elita egipteană, c e l l a i c m o n a r h i s t , r i d i c a t c o n t r a celui clerical-teocratic al p r e o ţ i l o r lui A m o n din 1. O veche

E s t e b i n e ştiut că v e c h i l e religii s au format din cele două isvoare al simţirii şi gândirii r e l i g i o a s e : to.temismul şi cul­ tul m o r ţ i l o r , din care în cea dintâi fază a societăţilor omeneşti se desvoltă reli­ gia de c l a n şi de t r i b , iar în a doua fază, a î n t r u n i r i i c l a n u r i l o r şi t r i b u r i l o r în c o n f e d e r a ţ i i solide pastorale sau agri­ cole, se creiază religia politeistă, prin î n t r u n i r e a zeilor de c l a n şi t r i b , sau ie­ r a r h i z a r e a lor, ca în religia greacă, supt presidenţia zeului-patron al clanului di­ nastic sau al t r i b u l u i dominant. Acest zeu p r i n c i p a l capătă, la popoarele se­ mite, u n c a r a c t e r ego'st, trufaş, exclu­ sivist, gelos şi agresiv, pe când în reli­ giile a n i m i s t e sau naturaliste a l e popoa­ relor arice, zeul suprem este un « p r i m u s i n t e r p a r e s » , u n rege a l zeilor, autori tatea lui fiind d e c a l c h i a t ă după aceea a c ă p e t e n i e i sau regelui c o n f e d e r a ţ i e i războinice, faţă de şefii de t r i b u r i sau de p o p o a r e subordonate- P a n t e o n u l se cristalizează definitiv n u m a i după o în­ delungată c o n v ' e ţ u i r e şi sintesă etnică a t r i b u r i l o r reunite î n c o n f e d e r a ţ i u n i de caracter imperialist, p r e c u m a fost aceea a Atrizilo.r p e n t r u H e l e n i , c â n d 6 'a format religia greacă, oglindită în poe­ m e l e o m e r i c e , sau ca I m p e r i u l S c i ţ i l o r nomazi, ca în m o n a r h i i l e despotice din Orient, de tip egiptean sau mesopotamian. I n aceste m o n a r h i i despotice cultul zeului de c e t a t e creiază m o n a r h i a , c a r e la r â n d u l e i duce zeul la b i r u i n ţ ă şi su­ p r e m a ţ i e asupra altor zei străini, de fapt asupra altor p o p o a r e , — alianţa fiind atât de i n t i m ă î n t r e cele două au­

L a un m o m e n t din evoluţia l o r sociaîe c o n o m că, p o p o a r e l e au traversat rând pe rând, î n diferite m o m e n t e istorice, o adâncă criză de conştiinţă şi de cre­ dinţă. Aceasta se p e t r e c e î n l u m e a an­ tică m a i cu seamă atunci c â n d se tre­ cea dela e c o n o m i a n a t u r a l ă la cea mo­ netară, o r i din rtadiul exclusiv r u r a l la cel d o m ' n a n t u r b a n , sau p e n t r u alte po­ p o a r e în f i e r b e r e a u n e i noi sinteze et­ n i c e , când avea să se creeze u n p o p o r nou. I n acele c l i p e , p o p o a r e l e vechi erau străbătute de u n curent religios de prefacere a v e c h i l o r credinţe, c u r e n t va­ r i a b i l în i n t e n s i t a t e şi în durată, după ţări sau popoare. Ş i c u m stările de criză de care am vorbit se m a n i f e s t ă în de­ cursul unei lungi perio.ade, cam î n t r e sec. V I I I şi al V I în. de Chr. c u r e n t u l r e f o r m a t o r în d o m e n i u l c r e d i n ţ e i înce­ pe î n sec. V I I I , manifestându-se m a i în­ tâi în I n d i a şi în P a l e s t i n a , spre a rea­ pare în alte ţări în sec. V I I şi a se m a ­ nifesta m a i cu i n t e n s i t a t e şi surprinză­ toare efecte la m a i m u l t e p o p o a r e deo­ dată, în sec. V I , c h i a r în acelea în c a r e el se manifestase pentru întâia oară din sec. V I I I . N i c i o d a t ă însă nu se observă apărând sau să p r i n d ă teren o r e f o r m ă spirituală î n î m p r e j u r ă r i n o r m a l e de viaţă liniştită şi m u l ţ u m i t ă ; numai o criză m a t e r i a l ă ori una de ordin m o r a l c h e a m ă r e f o r m a şi societatea întreagă a unui p o p o r sau a unei ţ ă r i se s b u c i u m ă în c ă u t a r e a f o r m u l e i m â n t u i t o a r e până c â n d a p a r e o m u l i n s p i r a t c a r e să im­ pună n o r m e l e r e f o r m e i s o c i a l e şi poli­ tice sau do,gimele nouei credinţe. Criza poate fi provocată şi de o apri­ gă s t ă p â n i r e streină, excesiv de sălba­ tecă, aşa c u m a fost j u g u l asirian atât în P a l e s t i n a c â t şi în I r a n , din durerile c ă r u i a s ' a p o r n i t profetismul la E v r e i şi r e f o r m a Zoroastriană la I r a n i e n i i medo,-perşi. T o t aşa, odinioară, în u r m a b i r u i n ţ e i asupra u n e i stăpâniri «ciu­ m a t e » odioase, a Hicsoşilor în E g i p t pe la 2 5 0 0 , se r e î m p u t e r n i c i s e cultul zeului A m o n din T e b a b i r u i t o a r e , şi, d u p ă m â n t u i r e a din j u g u l egiptean, s'a întă­ rit c u l t u l lui I a h v e în I s r a e l . — Criza se m a i putea provoca şi printr'o t e r i b i l ă a n a r h i e feudală, ca în C h i n a he­ c a t o m b e l o r omeneşti din sec. V I — I I I , în. de Chr- dar ea poate c ă p ă t a şi u n aspect economic-social, atunci c â n d pro­ l e t a r i a t u l se desvoltă după i n t r a r e a so­ cietăţii î n t r ' u n no.u regim e c o n o m i c , aşa cum s'a î n t â m p l a t la G r e c i î n e p o c a c e ţine din sec. V I I I p â n ă î n sec. V I . V o i u î n c e r c a î n n u m ă r u l viitor al « D a c i e i » o privire s u m a r ă asupra fe­ n o m e n u l u i religios, spre a pune pri­ m e l e j a l o a n e ale î n l ă n ţ u i r i i şi evoluţiei lui p r e c u m şi ale condiţiilor l o c a l e ce l-au provocat sau l-au ajutat.

S e pare i n e x p l i c a b i l ca o p r o b l e m ă atât de gravă să nu fie atinsă în preten­ ţiosul m a n u a l a m i n t i t m a i sus, datorft unui pol h i s t o r al erudiţiei semite adă­ postite la P a r i s , şi crcnuflate în înalta cultură franceză, acel Salomon R e i ­ nach, al cărui spirit pătrunzător în do­ m e n i u l istoriei religiilor se pregătise îndestul prin cele trei v o l u m e : «Cultes, m y t h e s et r e l ' g i o n s » , o m a r e colecţie de studii disparate. T o t u ş i m a n u a l u l său apărut în 1 9 2 6 , supt n u m e l e «Or­ pheus», nu este n i c i o « I s t o r i e a religii­ lor» cum se intitulează şi n i c i o operă cinstită de ştiinţă î n c l i n a t ă adevărului, ci una din cele m a i meşteşugite mistifi­ cări a adevărului istoric şi de aceea ne Vom opri o clipă asupra e i . M e n i t unei largi popularisări prin Composiţia şi t e h n i c a sa, m i c u l opuscul (cu peste 600 pagini de tipar m ă r u n t ) , Se întemeiază pe o metodă diabolică de a înşela n e c o n t e n i t b u n a c r e d i n ţ ă a c i t ' t o r u l u i prin ispititoare apropieri, puse în serviciul unei singure t e z e : de a releva n e c o n t e n i t e l e m e n t e l e păgâne din creştinism, de a-i ataca sistematic o r i g i n a l i t a t e a şi valoarea, înălţând în s c h i m b iudaismul. D u p ă o, sumară şi cu totul superficială privire asupra religiilor E g i p t u l u i şi M e s o p o t a m i e i ,

Î N C H I N A R E A Reliei din Columna

D A C I L O R Traianâ

D

A

C

I

A

<

4 >

15

IULIE

1941

UNITATEA
C e r c e t ă r i l e linguistice din secolul nostru n e î n d r e p t ă ţ e s c să a f i r m ă m că l i m b a pe c a r e o vorbesc toţi R o m â n i i din c a t e n a c a r p a t i c ă şi din P e n i n s u l a Balcanică reprezintă latina p o p u la r ă din prirmele secole ale e r e i creştine, cu to.ate influenţele e x e r c i t a t e asupra ei, fie de e l e m e n t u l autohton, geto-dac, fie de p o p o a r e l e cu care ea a venit în c o n t a c t în cursul celor optsprezece sau douăzeci de secole de când a trecut, odată cu legiunile r o m a n e biruitoare. M a r e a A d r i a t i c ă , în P e n i n s u l ă . Expansiunea latinei populare în P e n i n s u l a B a l c a n i c ă începută în se­ colul al I I - l e a a. Cr., s'a continuat, după c u c e r i r e a D a c i e i (în secolul al I I - l e a d. C r . ) şi în nordul D u n ă r i i . Stu­ diile istorice şi cele linguistice de până acum, nu ne p e r m i t să cunoaştem în am ă n u n t e graiurile vorbite de seminţiile T r a c i l o r şi I l i r i l o r din sudul D u n ă r i i şi de c e l e a l e G e t o - D a c i l o r din n o r d u l şi sudul acestui fluviu. Cu cât se î n m u l ţ e s c studiile linguis­ tice în d o m e n i u l l i m b i i noastre şi în al c e l o r l a l t e l i m b i r o m a n i c e , p r e c u m şi în d o m e n i u l linguisticei generale, cu atât m a i m u l t se reduce n u m ă r u l învăţaţilor c a r e nu admit influenţa substratului, adică a e l e m e n t u l u i autohton asupra lim­ bii cuceritorului. L a t i n a s'a impus în P e n i n s u l a B a l c a ­ n i c ă şi în D a c i a prin legăturile comer­ ciale pe care le aveau aceste regiuni cu R o m a n i i , c h i a r î n a i n t e de c u c e r i r e a şi de stăpânirea de durată a a c v i l e l o r ro­ m a n e . D e o d a t ă c u aceste l e g ă t u r i co­ m e r c i a l e s'a e x e r c i t a t , desigur, şi o in­ fluenţă culturală b i n e f ă c ă t o a r e a l u m i i r o m a n e asupra n e a m u r i l o r care şi-au a p ă r a t l i b e r t a t e a şi i n d e p e n d e n ţ a lor, cu o î n d â r j i r e şi v i t e j i e demnă de c e a mai deplină admiraţie. Cei care m a i stărue î n t r ' o încăpă­ ţânată negare a r o m a n i t ă ţ i i l i m b i i noas­ tre şi c a r e ' c a u t ă poporului r o m â n e s c o « p a t r i e » în sudul D u n ă r i i , p e n t r u a ser­ vi considerente de ordin p o l i t i c m o ­ m e n t a n sau cu perspectivă în viitorul ap r o p i a t sau m a i îndepărtat, t r e b u e să recunqască, în u r m a c e r c e t ă r i l o r arheo­ logice, istorice şi linguistice că R o m â n i i a p a r pe t e r i t o r i i care. au fost sub pu­ t e r n i c ă stăpânire r o m a n ă , î n a i n t e de e r a creştină (secolul I I a. Cr. — V i l d. Cr. în sudul D u n ă r i i ) şi în e r ă creş­ tină (secolul I I d. Cr. — I I I d. Cr. pen­ tru nordul D u n ă r i i ) . D u n ă r e a nu poate fi considerată ca h o t a r n u m a i p e n t r u e l e m e n t u l r o m â n e s c din această parte a Europei. A t â t p e n t r u coloniştii r o m a n i , cât şi pentru populaţiunea autohtonă supu­ să, l a t i n a p o p u l a r ă , pe lângă a v a n t a j u l de a fi l i m b a stăpânitorului, c u p r i n d e a în sine m i j l o c u l fericit de î n ţ e l e g e r e p e n t r u toate n e a m u r i l e din aceste regi­ uni. Această « l i m b ă a p a n i i » , cum o nu­ meşte un învăţat străin, s'a i m p u s cu multă repeziciune, dislocând diferitele graiuri şi unificându-Ie î n t r ' o nouă con­ c e p ţ i e de viaţă socială şi c u l t u r a l ă . De­ sigur că u n u l dintre f a c t o r i i c a r e au c o n t r i b u i t în largă m ă s u r ă la r o m a n i ­ zare a fost Creştinismul, c a r e s ' a adre­ sat atât clasei n o b i l e , c â t m a i ales c e l o r mulţi, poporului, căruia, în l u m e a pli­ nă de i n e g a l i t ă ţ i şi de t r e p t e sociale, i se m ă r t u r i s e a « e g a l i t a t e a t u t u r o r oa­ m e n i l o r în faţa lui D u m n e z e u » . D a c ă analizăm l i m b a noastră, cu cele p a t r u dialecte ale ei ( d a c o r o m â n , aro­ mân, m e g l e n o r o m â n şi i s t r o r o m â n ) , constatăm că l a t i n a p o p u l a r ă a prezen­ tat o r e m a r c a b i l ă « u n i t a t e » în aceste regiuni nord şi sud-dunărene. Vestigii de i m p o r t a n t e e l e m e n t e a u t o h t o n e a p a r tot m a i numeroase, datorită u l t i m e l o r c e r c e t ă r i linguistice. U n e l e din aceste e l e m e n t e , de origine t r a c ă , i l i r ă sau veche greacă au astăzi în l i m b a noas­ tră un fonetism slav. Cu toate acestea, nu se p o a t e nefra că Slavii le-au p r i m i t de la o, p o p u l a ţ i e băştinaşă, care le-a transmis, p r i n graiu viu, căci despre o transmitere p r i n şcoală n u poate fi vorba în veacurile p r e c e d e n t e invaziei S l a v i l o r în n o r d u l şi în sudul D u n ă r i i . Numele de r â u r i Argeş, B u z ă u . Dună­ re, Mureş, Nistru, P r u t , Someş, T i m i ş , etc. sau de m u n ţ i ( C a r p a t i i ) sânt evi­ dente u r m e din l i m b a autohtonilor, care, de§i r o m a n i z a ţ i au păstrat aceste l u m i n o a s e m ă r t u r i i ale graiului l o r narintesc. Desigur că o t r a n s m i t e r e orală a u n u i cuvânt este supusă la s c h i m b ă r i fonetice c a r e n u p o t fi e x p l i c a t e printr'un riguros « d o g m a t i s m » al aşa nil* m i t e l o r «legi f o n e t i c e » de evoluţie din» t r ' o l i m b ă , stabilite adesea pe b a z a unor c e r c e t ă r i c a r e n ' a u p u t u t î m b r ă ­ ţişa î n t r e g u l m a t e r i a l de l i m b ă şi care n'au p u t u t cunoaşte toate vicisitudinile la c a r e a fost supus un cuvânt într'o existenţă de optsprezece secole în nor­ dul şi în sudul D u n ă r i i . D a c ă e x a m i n ă m t e r m i n o l o g i a corpu­ lui omenesc vom observa că aproape toţi t e r m e n i i pe c a r e îi are sânt de ori­ gine latină şi c ă influenţa străină este în redusă măgură şi m a i ales atunci când e vorba de cuvinte care m a i au în l i m b ă şi un interes p e j o r a t i v sau ironic. E l e m e n t u l autohton apare însă p e n t r u câteva părţi fundamentale ale corpu­ lui omenesc. De origine autohtonă (tra­ că sau i l i r ă ) sunt c u v i n t e l e : buză, cea­ fă, grumaz, guşă şi rânză. T o t în această categorie a cuvintelor autohtone gru­ p ă m astăzi p e : vatră, moş şi moaşă. Cu­ vântul vatră, c u a c c e p ţ i u n e a dp vatră părintească, p ă m â n t u l moştenit din tată în fiu şi derivatul de la cuvântul moş, moşie, ne arată că în epoca romană s'au păstrat, p r o b a b i l , îmDreună cu aceste cuvinte şi f o r m e de viaţă socială, strâns legate de necunoscute n o r m e j u ­ r i d i c e de t r a n s m i t e r e a dreptului de proprietate. L i m b a j u l omenesc fiind una dintre cele m a i i m p o r t a n t e insti­ tuţii sociale, p r i n el nu se transmit cu­ vinte fără conţinut, ci adevărate f o r m e de v i a ţ ă ; e l reflectează deodată cu procesul n o s t r u psihologic şi viaţa ind vizilor şi a societăţii, cu toate f r ă m â n t ă r i l e şi aspiraţiile ei spre m a i bine. Cercetătorul poate recunoaşte şi p u n e în l u m i n ă interesantă aceas­ tă a f i r m a ţ i u n e , p r i n t r ' u n e x a m e n al l i m b a j u l u i î n t r e b u i n ţ a t , de e x e m p l u , de z ' a r e l e c a r e dau înţelesuri nouă cu­ vintelor din l i m b a noastră în r a p o r t cu f r ă m â n t ă r i l e şi aspiraţiunile neamului nostru în aceste zile de cumpănăP e n t r u D a c i a se admite în c e r c e t ă r i l e linguistice o epocă de pre-romanizare, de a p r o a p e două secole şi e p o c a de •:ucerire şi stăpânire r o m a n ă de alte două secole. P e n t r u sudul D u n ă r i i putem susţine o r o m a n i t a t e intensă de aproa­ pe nouă secole (din sec. I I . a, Cr. — sec. V I I d. Cr.). In acest t i m p latina populară, legată de latina din P e n i n s u l a A p e n i n i c ă prin l i m b a d a l m a t ă , c a r e s'a m a i vorbit până în pragul secolului nos­ tru, avea legături intense, legături care e x u l i c ă n u m e r o a s e l e forme c o m u n e din­ tre l i m b a noastră si cea i t a l i a n ă , s p r e deosebire de celelalte l i m b i r o m a n i c e .

LIMBII
de SEVER POP

ROMANE
făcut î n t r e anii 1 9 3 0 — 1 9 3 7 . T e r m i n o l o g i a religioasă din toate dialectele l i m b i i noastre fiind în re priveşte părţile ei fundamentale, de origine latină, se poate susţine pătrun­ derea creştinismului la noi p r i n l i m b t coloniştilor romani. E v o l u ţ i a f o n e t ' c ă a numeroşi t e r m e n i l a t i n i , sensul lor îu l i m b a no.astră ne fac să afirmăm pătrun­ derea religiei lui Christos, î n c e p â n d cu secolul al IV-lea. I n consecinţă stră­ moşii noştri au fost creştini, î n a i n t e de creştinarea S l a v i l o r , a U n g u r i l o r fii a altor p o p o a r e din această parte a Eu­ ropei. N u m e r o a s e l e episcopii r o m a n e , exis­ tente până în secolul al V H - l e a , din P a n n o n i a până la M a r e a Neagră, ara­ tă p u t e r n i c a expansiune a Creştinis­ m u l u i î n aceste regiuni. S t r ă m o ş i i noş­ tri, au c o n t r i b u i t desi<nir într'o măsură pe c a r e n ' o p u t e m preciza acum, la creştinarea S l a v i l o r şi m a i târziu a Un­ gurilor. S ă r b ă t o a r e a Sfântului P e t r u §i P a vel a fost introdusă în biserică înce­ pând cu anul 3 3 6 , r e p r e z e n t â n d pome­ nirea t r a n s p o r t ă r i i osemintelor acestor apostoli în locul n u m i t A d C a t a c o m b a s de pe V i a A p p i a din R o m a . L a Constantinopol sărbătoarea aceasta î n c e p e a se ţinea la sfârşitul secolului al V-lea. S p r e deosebire de celelalte Atlase lin­ guistice din Apus (francez, catalan, sviţero-italian şi c o r s i c a n ) , am î n t r e b a t in­ direct pe i n f o r m a t o r i i m e i , în acest caz, punându-i să-mi spună s ă r b ă t o r i l e m a i m a r i , fără ca să influenţez răs­ punsurile lor. A v â n d toate răspunsurile din cele SOI de c o m u n e la această î n t r e b a r e si cartografiindu-le, se poate u r m ă r i d'ntr'o singură privire situaţia linguistică a acestei sărbători în întreg domeniul l i m b i i noastre. « D i a l e c t e l e se află grupate în partea de j o s a h ă r ţ i i : în stânga R o m â n i i d m I s t r i a , i a r în dreapta, în Cadrilatei , A r o m â n i i şi M e g l e n o r o m â n i i . Ca ter­ m e n de c o m p a r a ţ i e cu l i m b a noastră, am studiat două sate ruteneşti din B u ­ covina şi două săcueşti, ale c ă r o r răs­ punsuri le-am reprodus în colţul drept superior al h ă r ţ i i . S e p o a t e uşor recunoaşte că t e r m e n u l vechiu latin Sâmpetru, care păstrează pe lat. S A N C T U S , n e î n l o c u i t p r i n sfânt, cuvânt de origine slavă, — este gene­ r a l Ia D a c o r o m â n i . F o r m ă recentă este n u m a i Sfântul Petru, i n t r a t prin l i m b a t e x t e l o r noastre bisericeşti. Această f o r m ă nouă a p a r e sporadic în m a i mul­ te c o m u n e din cele studiate, fără sa fi p u t u t înlocui p â n ă în prezent forma latină. P o p u l a r , în numeroase re^iivii se pronunţă Sămchetru, f o r m ă c a r e , se pare că a î m p i e d i c a t pe indivizii vor­ b i t o r i să analizeze cuvântul în sfânt şi Petru. M e n ţ i n e r e a t e r m e n u l u i vechiu latin a putut fi d e t e r m i n a t ă şi de res­ pectul pe care-1 au ţ ă r a n i i noştri faţă de sărbători, al c ă r o r n u m e nu poate fi schimbat. D i n t r e satele aromâneşti studiate, nu­ m a i două (05 şi 09, Giomaia din B u l g a ­ r i a şi P l e a s a din A l b a n i a ) , păstrează forma veche latină Sămchetru. Celelalte c o m u n e aromâneşti ( 0 6 , 07 şi 0 8 ) au, în locul slavului sfânt, cuvântul ayu, >'e origine greacă, p ă t r u n s în acest dialect p r i n l i m b a greacă, care a fost şi este încă folosită în multe biserici din satele Aromânilor. Influenţă slavă î n t â l n i m la Istroro­ m â n i şi! la M e g l e n o r o m â n i , cari nu­ mesc această sărbătoare cu t e r m e n u l Sfeti Petru. L a cei dintâi influenţa sla­ vă are c a r a c t e r c r o a t sau sloven local, i a r la cei din u r m ă c a r a c t e r bulgăresc. Conveţuirea e l e m e n t u l u i r o m â n e s c cu străinii n ' a putut să atingă decât în­ t r ' o m i c ă măsură unitatoa l i m b i i noas­ tre, î m p r e j u r ă r i politice, sociale şi eco­ n o m i c e au uşurat această influenţă. I n nordul D u n ă r i i , u n i t a t e a linguistică este deplină, fără de n i c i o urmă a v e c h i l o r graniţe p o l i t i c e , c a r e au dăinuit atâtea secole. I n viaţa religioasă a satelor da­ c o r o m â n e se m a i cunoaşte o, s ă r b ă t o a r e ( î n 1 6 I a n u a r i e ) cu n u m e l e de Sâmpe­ tru. E s t e v o r b a de sărbătoarea «băbeas­ că» n u m i t ă Sâmpetru de iarnă, de care sânt legate numeroase credinţe şi obi« c e i u r i , de c a r e n u n e o c u p a m actan-

D u p ă secolul V I I d. Cr., când sudul m â n i s m u l u i au fost influenţele străine. D u n ă r i i , sub r a p o r t oficial p r i m e ş t e un R o m â n i i din I s t r i a au în graiul l o r o croată şi slovena c a r a c t e r grec tot m a i Dronunţat şi când, puternică influenţă după n ă v ă l i r e a S l a v i l o r şi a altor po­ iocaiă, alături de una i t a l i a n ă şi venepoare în P e n i n s u l a B a l c a n i c ă sau în tă, de dată m a i recentă- A r o m â n i i au o I t a l i a , rosturile l u m i i r o m a n i z a t e sânt influenţă neo-greacă, albaneză şi în sdruncinate, e l e m e n t u l r o m â n e s c începe parte bulgară, e x p l i c a b i l ă p r i n contac­ să fie d e s m e m b r a t în cele p a t r u dialecte. tul pe care-1 au cu aceste n e a m u r i . L a C u toate că s'a făcut această desmem­ M e g l e n o r o m â n i se observă o influenţă brare, p r o b a b i l î n t r e sec. V I I I — X I I , bulgară m a i accentuată, fiindcă t r a i u l l i m b a noastră, atât în c e e a c e priveşte cu B u l g a r i i a d e t e r m i n a t această in­ e l e m e n t u l autohton, cât şi în ceeace pri­ fluenţă. veşte l i m b a latină p o p u l a r ă reprezintă î m p r e j u r ă r i l e politice, sociale şi eco­ o r e m a r c a b i l ă unitate. T o p o n i m i a din n o m i c e au fost h o t ă r î t o a r e în desvoftajurul Sofiei, a Nişului şi d i n s o r e lito­ rea fonetică, morfologică, sintactică şi ralul d a l m a t i n , care oferă c h i a r astăzi l e x i c a l ă a fiecărui dialect. Aceste influ­ enţe n ' a u ajuns însă, în m u l t e cazuri, să altereze structura latină a dialectelor l i m b i i noastre. In m o r f o l o g i a dacoro­ m â n ă se afirmă cu drept cuvânt că vo­ cativul în -o (soro, A n i c o , e t c . ) este de origine slavă, fără să se ţină seamă însă de faptul că această influenţă nu este generală la D a c o r o m â n i . Acest vocativ este caracteristic n u m a i r e g i u n i l o r de sud d a c o r o m â n e , pe când graiurile nor­ dice nu-1 cunosc. P e n t r u u n R o m â n din nordul T r a n s i l v a n i e i , u n vocativ în -o esîe necunoscut. n u m e r o a s e e l e m e n t e de origine latină, Cu cât redactez m a i m u l t e h ă r ţ i din p r e c u m şi prezenţa u n u i i m p r e s i o n a n t Atlasul L i n g u i s t i c R o m â n , cu atât sânt n u m ă r de R o m â n i în V a l e a T i m o c u l u i m a i convins că studiile de l i m b ă ro ( p â n ă lângă Niş), n e îndreptăţesc să mânească vor t r e b u i să fie revizuite şi considerăm aceste regiuni p r i n t r e cele bazate pe studii dialectele făcute după care făceau legătură î n t r e R o m a n i t a t e a p r i n c i p i i m a i m o d e r n e şi după infornord-dunăreană şi c e a sud-dunăreană, maţiuni m a i bogate. din c a r e fac p a r t e astăzi d i a l e c t e l e me­ P e n t r u a ilustra u n i t a t e a l i m b i i noas­ glenoromân (din n o r d u l S a l o n i c u l u i ) şi tre, din cele 2 1 6 0 de h ă r ţ i p e n t r u c a r e cel a r o m â n ( d i n G r e c i a , A l b a n i a , J u g o ­ am a d u n a t din 301 de c o m u n e 680.000 slavia de Sud şi B u l g a r i a de S u d ) . de răspunsuri, r e p r o d u c aici răspunsu­ D e o s e b i r i l e dintre actualele dialecte rile p r i m i t e la î n t r e b a r e a 6 2 5 : S F Â N ­ au fost d e t e r m i n a t e de lipsa u n e i le­ T U L P E T R U , sărbătoare religioasă im­ gături î n t r e e l e , de î n d r e p t a r e a lor portantă în viaţa noastră religioasă. spre regiuni m a i p r i e l n i c e ocupaţiei ( l a N u m e r e l e din h a r t a aceasta repre­ Aromâni, p ă s t o r i t u l ) , de p ă t r u n d e r e a zintă c o m u n e l e în c a r e am pus, deobie l e m e n t e l o r străine şi de t r e p t a t a des- c e i u u n u i ţ ă r a n s a u u n e i ţ ă r a n c e c u pu­ naţionalizare a e l e m e n t u l u i r o m â n e s c ţine cunoştinţe de c a r t e , cele 2 1 6 0 de în unele regiuni (în nordul Sofiei, în î n t r e b ă r i , c â t e a m crezut c ă p o t ilustra regiunea Nişului, în M o r a v i a ) . o parte din viaţa satelor noastre, aceste Ceeace a făcut astăzi o înţelegere a- m a r t o r e atât de fidele ale trecutului nos­ tru. Aceste c e r c e t ă r i dialectale le-am p r o a p e i m p o s i b i l ă î n t r e fracţiunile R o ­

P

O

E

S

I

I

/ de E M I L
BĂRBAT

BOTTA
V O E V O D U L

MĂIASTRĂ
Aiure, frate, aiure Măiastră văzui, cu trupşoru 'n fum. Dac'am întrebat-o unde sum, răspunse aleasa: în rai, în pădure. Ochii de Măiastră, doi luceferei, le-am sorbit lumina păn'mă vmbătară.Soţia lui înger pribegea prin ţară, prin şuerul pădurii cu bouri bpurei. Pierea fără larmă înţeleptul soare, aştrilor discipoli dăruindu-le focul; brăţare de lună au cuprins mijlocul seninei Măiestre, lujerul de floare. Aiure, aiure, Măiastră văzui. în păduri, în rai, nu se mai aude grai de cucuvăi, nu se mai aude glasul rău augure, în păduri, în rai.

Spunea stanca nu şi nu, mierla spunea: fie cum vrei tu. Prin adormitele 'n pace poene smulse clipitei, acu-i acu, fluer din arbori desface Selene. Şi mlădiile săbii şi lancia dreaptă şi mult plinele de graţie, avântatele arcuri şi murgi trepădând şi ulii cu ochi de zamfiră şi Bărbatul cu plete de noapte, desrobiţi din mileniu veniră în poiana ce frame de şoapte. Vă deşteptaţi! Tilincele morţilor sună, cornul învierilor sună şi până la mine veşnicia străbate... O, clinchet de arme din alte vieţi şi sfintele chipuri şi pajura lună. şi vedenia codrului, frate!

ROB

C O D R U

CA

F R U N Z A

Rob Codru cum te suferi supus şi vânzării dat, singurel sub lună? O, frăţie, de-am fi împreună pe. munte, în lumina de sus! îngerii chiar s'au mirat gloanţe de aur cum te-au secerat. O, Codrule tată, amărât mai eşti, Impilatule ce morţi tângueşti? l\u-i Dragoş să-şi anine în fag ulămitele arme, ca Sorţile, mute, Dragoş nu-i şi nu-i cin'mi-e drag.-. Vise, vieţi, muriră prea iute! Când, stoluri, stele s'au dus la neagra noapte scut al tăcerii, te, întreb cu limba durerii, Rob Codru cum te suferi supus?

Prinsu^m'au înlănţuiri amare, dară pe lume şi tristeţea cade. Sătul e codrul de a mea jelire, sătul, sătul e de ieremiade. în raiuri nalte, sub arcul s'au întâlnit Endimion şi de eşti poet îi vezi, le vezi cum luce sus. Iubire, frupt Ce de mai peţitori! Audă-i Urgia stelelor e gata să ne Luceafăr treci, pe alba ta Hei, Odiseu! în care port porumbeiloi Luna; cununa, al zeilor. luna plină! bată! fregata... norocu-i?

Ca frunza 'n codru şi tristeţea, cade. Sunt vindecat de jale care, lume? în care stea. pe care ţărm anume stai tu, Rai dulce? Sau tu, hâde Iade?

MIREASA
Carpeno mireasă fii judeceasă turturei ce amar mi-a cântat, Mi-a cântat noaptea mare, turtura fermecătoare, despre Por împărat, îngeri, credeam, holdelor iau mana pentru cina lor de orfani. Credeam că ist domn bun, Vasile jupan, craiul cerşetor, stă în fruntea lor cu Ana, Ana vodiţa, călugăreana. O, m'am înşelat, era pasul oştilor lui Por împărat.
D A C I A

C A R P E N A
Calfă de înger de-a§i fi stelele toate le-aşi ghintui să lovesc mistreţul în plin, luna, pustia, s'o ating la amin şi din cer să tot strig, dela cucurig: „Vai, cum ard făneţele în toate judeţele!» Carpeno mireasă fii judeceasă cestui nat de fantome; Opreşte-l în drum la răspântia grea, ca pe lupi să-l juppi, ca rnare-i mila ta. Sărutare dă-i, a din urmă, a ca de Carpeno mireasă.

coasă,

D a c ă am e x a m i n a în î n t r e g i m e fermi* hologiâ religioasa, am putea Uşor recu^ noaste conservatismul e l e m e n t u l u i la« tirt, alături de influenţele străine, pa< trurise hiai ales în regiunile de iri' tens contădt cU p b p u l a ţ i u n i l e străina de l i m b a no.astrâ. D e s i g u r că p r i n reţeaua de comune* p e b a z a c ă r e i a am r e d a c t a t Atlasul Lin­ guistic R o m â n I , au scăpat m u l t e fapte de l i m b ă ; generaţiile c a r e urmează au datoria s'o c o m p l e t e z e şi să pună în l u m i n ă c o m o a r a preţioasă de gândire şi simffre r o m â n e a s c ă , u n a dintre princi­ p a l e l e m ă r t u r i i ale trecutului nostru sbuciumat.

< 5 >

15

IULIE

1941

ROMANIA

IN LUPTA CU P A N S L A V I S M U L
că este oportun a declara în C a m e r ă şi Senat că Românii nu vor urma exemplul lui Dimitrie Cantemir, ci vor sta neutrali. înainte de a fi izbucnit războiul, majoritatea Românilor era lămurită asupra eventualităţilor ce vor putea să urmeze din lupta Ruşilor cu Turcii. îndeobşte, se credea că Ruşii vor birui din această luptă. Chiar aceia, cari mai aveau încă încredere în rămăşiţele puterii osmane, nu sperau că Turcii vor birui, ci numai că ei vor face c a Ruşii să-şi plătească foarte scump biruinţele. Şi chiar cea mai de rând inteligenţă putea să prevadă, c ă plătite scump ori eftin, biruinţele Ruşilor nu pot avea urmări, care nu jignesc devoltarea poporului român. D a c ă Rusia în adevăr s'ar fi mărginit a se lupta numai pentru libertatea popoarelor de peste Dunăre, şi nu a r fi voit să tragă pentru sine însăşi niciun folos din biruinţele ei, R o ­ mânii a r fi stat poate pe gânduri şi s'ar fi în­ trebat, d a c ă nu sunt cumva datori a se lupta şi dânşii pentru libertate şi religie. Oamenii se­ rioşi nici atunci nu ar fi uitat însă, c ă în luptele ce se începeau, nu era vorba de idei, ci de existenţă. Intre Români şi Slavi este o vrăjmăşie firească, în virtutea căreia Româ­ nii nu au nici un interes de a dori ca Slavii să fie mai liberi decât cum sunt. Sute de ani Românii au fost cel puţin indirect, stăpâniţi de Turci: niciodată însă, în curgerea veacurilor, Turcii nu au pus în discuţiune limba şi na­ ţionalitatea română, Oriunde însă Românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a Slavilor, desvoltarea lor firească s'a curmat prin mijloace silnice. Două sute de ani Sârbii din Banatul Timişoarii au terorizat pe R o ­ mânii din Banat şi din Ţ a r a Ungurească; o sută de ani Românii din Bucovina s'au luptat mereu cu Rusnacii; până în ziua de astăzi R o ­ mânii din Serbia liberă şi din Rusia pravos­ lavnică nu au dreptul, pe care l-au avut pretutindea unde stăpâneau Turcii, dreptul de a-şi înfiinţa o şcoală şi o biserică românească. Astfel poporul român nu are chiar nici drep­ tul de a dori ca Statul otoman să fie înlocuit prin state slave. Un stat român înconjurat de state slave poate să fie pentru vrăjmaşii po­ porului român o ilv.ziune plăcută; pentru R o ­ mâni însă el este o nenorocire, care ne preves­ teşte un nou şir de lupte, o nenorocire, pentru care nu ne mângâie decât conştiinţa trăiniciei poporului român şi nădejdea de izbândă. salveze onoarea naţională pierdută în conven­ ţiune şi să dea tărie conştiinţei naţionale. Românii nu aveau însă voie de a se lupta; Rusia voia tocmai ca pata să rămână pe frun­ tea lor, ca onoarea să le fie pierdută şi ca conştiinţa naţională să le fie slăbită, şi dacă îngerul ocrotitor al României nu a r fi pus pe Osman P a ş a la Plevna, până astăzi Românii ar sta ruşinaţi şi călcaţi în picioare faţă cu lumea amăgită. Acelaşi îngâmfat mare Ducecare numise pe Români «locuitori Români», în urmă i-a rugat să-i dea ajutor. Dacă cel pu­ ţin atunci guvernul român nu ar fi ştiut de ce e vorba, s'ar fi mulţumit cu rolul nedemn pe care 1-a jucat şi a r fi lăsat ca ţara să plece pe calea ce-i croise bunul simţ: el însă a grăbit să profiteze ori, mai exact, să abu­ zeze de răbdarea ţării, şi a trimis oastea ro­ mână peste Dunăre, pentru ca prin faptele ei vitejeşti să se reabiliteze şi cu sângele R o ­ mânilor să spele păcatele sale. Războiul a fost norocos. Norocul însa nu consista în aceea c ă Românii au biruit, ci în aceea că ei au dovedit lumii, că sunt ade­ văraţi urmaşi ai străbunilor lor; biruinţa, ca biruinţă, a fost o nenorocire pentru dânşii. îndată ce s'au simţit biruitori, aceiaşi Ruşi, cari ceruseră ajutorul Românilor, au început a fi insolenţi faţă cu fraţii lor de arnw şi a ceie drept răsplată a biruinţei o bucată din vatra ţării, prin al cărui ajutor au ajuns la biruinţă. - W Numai acum s'au adeverit prevederile ace­ lora care au cerut c a România să nu încheie niciun fel de convenţie cu Ruşii, ci să r ă ­ mână rezervată şi pregătită de războiu până în momentul, când încheierea păcii se va pune în discuţiune, — cari au cerut ca Românii să-şi pună toată nădejdea în Europa, să nu aibă încredere în Rusia şi să nu pună nici un temeiu pe vorbele ei, deoarece ea ne este şi trebue să ne fie vrăjmaşă. In tot cursul războiului, purtarea Ruşilor faţă cu Românii a fost, cel puţin în formă, destul de cuviincioasă; nu însă pentrucă se sim­ ţeau legaţi prin convenţiunea dela 4 Aprilie, ci fiindcă se temeau de puterile europene, voiau să evite orice ocazie pentru amestecul vreuneia dintre dânsele şi avea interes de a evita orice conflict. Conferinţa dela 4 Aprilie nu era pentru dânşii decât un act de înjo­ sire pentru Români, şi un. mijloc foarte co­ mod spre a înconjura orice conflict privitor la România, prin fraza: Tot ce facem, facem cu învoirea Românilor. îndată ce ei au ajuns la biruinţă, nu mai aveau nevoie de aces­ te consideraţiuni, şi s'au arătat pe faţă ca vrăjmaşi ai Românilor. Numai acum politicienii nepricepuţi au în­ ceput să înţeleagă, pentru ce a încheiat Rusia convenţia din 4 Aprilie şi pentru ce nu voiau să dea Românilor dreptul de a lua parte la războiu. D a c ă , după faptele dela Griviţa şi dela Rahova, Ruşii s'au purtat faţă cu R o m â ­ nii cum s'au purtat, ne putem închipui cum s'ar fi purtat atunci dacă Românii nu s'ar fi reabilitat prin faptele mari şi sângeroase, ci ar fi rămas până în sfârşit precum îi înfăţişase convenţia din 4 Aprilie. Vai ar fi fost şi amar de dânşii. D a r acesta era momentul în care Românii trebuiau să-şi arate bărbăţia; pentru acest mo­ ment ar fi trebuit să-şi păstreze puterile^ pe care le-au risipit pe câmpiile Bulgariei. Când a cutezat generalul Ignatieff să ceară Basarabia ? Atunci, când Turcii erau biruiţi, când Europa privea zăpăcită cum oştirile ru­ seşti se apropie de Constantinopol, când co­ morile României păreau secate şi armata ro­ mână risipită şi scăzută la jumătate, atunci când Rusia se credea atotputernică; nici a tunci însă, chiar nici atunci nu a primit răs­ punsul pe care-1 dorea şi încercarea lui a rămas o ruşinoasă neizbutire. Cestiunea retrocedării Basarabiei este o parte a cestiunii orientale. Niciun bărbat po­ litic serios nu se îndoia, că, mai curând ori mai târziu, Rusia v a căuta să câştige ce a pierdut la anul 1856, şi când a izbucnit criza orientală, eventualitatea retrocedării Basara­ biei a început să fie discutată. Ce-i drept, înainte de a fi declarat războiu, Rusia a de­ clarat că nu voieşte să facă achiziţiuni teri­ toriale şi a ştiut să acopere întreprinderea sa cu aparenţa unui mandat european; nimeni însă, cunoscând istoria celor din urmă două veacuri, nu putea crede, că Rusia nu v a căuta să facă, cu toate aceste, achiziţiuni teritoriale şi în deosebi că va renunţa la Basarabia. Pentru Români cestiunea retrocedării Basa­ rabiei era pusă afară de toată discuţiunea. Chiar dacă ar fi trecut cu vederea importanţa istorică, economică şi strategică a acestei r ă ­ măşiţe din vatra Moldovei, Românii nu puteau uita, că Europa le-a încredinţat-o şi că nu se pcate un preţ, cu care le-ar fi iertat s'o înstrăineze. Guvernul român cu toate acestea era ho­ tărît să-i dea învoirea pentru retrocedare. Do­ vadă despre aceasta e convenţia dela 4 Apri­ lie care, într'un articol foarte echivoc, atinge cestiunea fără de a cuteza să o lămurească. D a c ă guvernul nu ar fi crezut că Rusia voeşte să ajungă la reanexarea Basarabiei, el nu ar fi a t i n s j n convenţia dela 4 Aprilie cestiunea; iar dacă a r fi fost hotărît a nu ceda B a s a r a ­ bia, numaidecât la începutul războiului ar fi dat ocaziunea pentru deplina lămurire a ces­ tiunii. Niciodată Corpurile Legiuitoare nu a r fi vo­ tat convenţiunea, dacă ea nu a r fi ţinut un ar­ ticol, în care Rusia părea obligată de a nu e să j se retrocedeze Basarabia; acest arti­ col însă, ca întreaga convenţie, întrucât o obligă pe Rusia, nu era decât o iluzie deşartă. Chiar nici un articol m a i puţin echivoc, în care Rusia s'ar fi obligat anume a nu cere să i se retrocedeze Basarabia, nu ar fi putut să fie pentru Statul român destulă garanţie, de­ oarece -mai ales Rusia niciodată nu se simte legată prin cuvinte, în dosul cărora nu sunt destule baionete. Singura garanţie, ce le mai rămânea Românilor, era voinţa puterilor euro­ pene ca Basarabia să rămână în posesiunea Statului român. In zadar o ar fi luat Rusia; în zadar i-o am fi dat noi; la urma urmelor tot pjuterile europene aveau să hotărască a cui să fie. Nouă nu ne rămânea decât să do­ vedim lumii, că suntem vrednici de a o stă­ pâni şi ştim să păstrăm pământul ce ni s'a încredinţat. Vorba nu era dacă avem să pier­ dem ori să nu pierdem Basarabia; vorba e r a să ne păstrăm demnitatea, să ne a r ă t ă m vred­ nici de încrederea popoarelor dela apus, să nu o pierdem din vina noastră, să nu renun­ ţăm de bunăvoie, să nu o vindem.
c e r

In 1878, fiind discutată la congresul din Berlin problema pretenţii­ lor ruseşti asupra Basarabiei, Eminescu găseşte necesar, cu geniala-i intuiţie politică, să publice în T i m p u l un şir unitar de articole, sub titlul general de B u c o v i n a şi B a s a r a b i a , cu scopul de a înfăţişa nu numai pe plan istoric, dar şi pe acela mai actual al intereselor politicei europene, chestiunea pă­ mântului românesc dintre Nistru şi Prut, despre care însuşi spusese că, începând din veacul ai XlV-lea, n'a fost nici al Turcilor, nici al Tătarilor, ci al unui stat constituit şi independent, deşi «încălcat în posesiunile sale», al Moldovei. Rândurile reproduse mai jos din amintitul studiu după volumul prezentat de domnul I. Creţu, rânduri ce constitue unele din cele mai strălu­ cite pagini din trecutul ziaristicei noastre, alcătuesc partea finală a acestui magistral studiu al celui mai mare rapsod si vizionar al neamului nostru. I. S.
Carpaţi, c a un zid de despărţire între Slavii dela miazănoapte şi cei dela miazăzi. Aruncaţi din întâmplare la răspântia, unde se ating cele trei lumi deosebite şi* mai mult ori mai puţin învrăjbite, lumea modernă, cea musulmană şi cea muscălească, Românii, chiar în virtutea originei lor, sunt meniţi a repre­ zenta interesele ideilor moderne şi a fi un strat de cultură deosebită, în care trei lumi se întâlnesc şi se împacă. C â t ă vreme musul­ manii erau încă o primejdie pentru societatea europeană, Românii i-au combătut cu bărbă­ tească statornicie, luptând şi mereu luptând veacuri întregi; acum, când Muscalii par a voi să pună în jocj>acinica desvoltare a vieţii mo­ derne, lupta trebue să se urmeze contra lor, şi câtă vreme piciorul român mai stă ţeapăn pe faţa pământului, unirea Slavilor dela mia­ zănoapte cu cei dela miazăzi, atât de mult do­ rită, nu se poate face. Oricât de mic, Statul român e puternic, fiindcă de dânsul a t â r n ă starea de lucruri stabilită prin munca veacu­ rilor în Europa, într'însul se întâlnesc intere­ sele marilor popoare dela apus, şi îndată ce acest mic stat s'ar surpa, împărăţia otomană nu se mai poate susţinea, şi existenţa împără­ ţiei Habsburgilor e pusă în joc, şi istoria E u ­ ropei intră în o fază cu totul nouă.

timpuri, în care diplomaţii ruseşti puteau să fie mai îndrăzneţi; iar pentru partea de bună credinţă şi naivă a publicului român ea era o garanţie a integrităţii teritoriului român. B ă r ­ baţii politici mai serioşi numai decât înainte de votare au declarat însă, că pentru dânşii această convenţiune nu a r c nici o valoare, deoarece chiar dacă Rusia ne-ar garanta inte­ gritatea teritoriului faţă cu un inamic încă ne­ cunoscut, întrebarea e cine nc-o garantează faţă cu Rusia. Nu ne-o putea garanta decât Europa şi dacă nici Europa nu ne-o garanta, nu ne rămânea decât să predăm Basarabia. Astfel convenţiunea era un act primejdios ori cel pu­ ţin de prisos, deoarece, în cel mai bun caz, ne însărcina cu o mulţime de sacrificii fără de a ne da un singur folos, pe care nu l-am li avut şi în lipsa ei. Când generalul Ignatieff a venit la Bucu­ reşti, ca să facă presiune asupra poporului ro­ mân, el nu sta faţă numai cu îndatorirea Ţarului de a respecta integritatea teritoriului român ci mai avea înaintea sa un popor rea­ bilitat ce-şi recâştigase simpatiile popoarelor dela apus, mai avea înaintea sa cuvintele de laudă rostite dc către Ţarul Alexandru 11, mai avea înaintea sa faptele, prin c a r e _ R o mânii au câştigat un drept, dacă nu la recu­ noştinţa, cel puţin la respectul poporului ru­ sesc; cu toate acestea el nu s'a sfiit a mărtu­ risi că crede pe poporul român destul de ne­ trebnic spre a vinde o parte din vatra ţării sale. El a primit răspunsul ce i se cuvenea: opo­ ziţia Românilor a fost atât de hotărîtă, încât chiar şi guvernul a trebuit să se încredinţeze că sunt lucruri, care în România nu se pot face, să se supună cererii publice şi să schim­ be politica sa echivocă cu una mai hotărîtă. Convenţia dela 4 Aprilie a fost un act izvorît din neîncrederea Românilor în puterile dela apus. îndeosebi pentru Englitera, Franţa, şi Austro-Ungaria, încheierea aceste convenţii este un păcat, pe care Românii vor trebui să -1 ispăşească. In urmă Românii au luat parte la războiu şi au dovedit lumii, că sunt un popor trainic şi vrednic de încredere. Nu însă în asemenea împrejurări, nu dând ajutor Ruşilor strâmtoraţi trebuiau să dea Românii această do­ vadă, şi în deosebi Englitera, F r a n ţ a şi Aus­ tro-Ungaria, deşi recunosc virtuţile oştenilor români, nu vor ierta pe Români pentru pă­ catul de a fi contribuit atât de mult la bi­ ruinţa Ruşilor. Astăzi România stă înaintea Europei întru­ nite în Congres. Acest Congres are să reguleze orientul po­ trivit cu interesele deosebitelor puteri euro­ pene şi această regulare s'ar fi făcut cu mai multă lesnire, dacă Ruşii nu ar lua parte la Congres ca biruitori, ci ca biruiţi. Ar fi biruit Ruşii şi fără ajutorul Românilor, ar fi biruit poate chiar contra Românilor; acea Ru­ sie însă, care ar fi biruit, fără de ajutorul Românilor, acea Rusie nu ar fj atât de stă­ ruitoare ca şi aceea care astăzi stă faţă cu Europa. In zadar ! Românii au dovedit că sunt un popor plin de putere, dar un popor care dis­ pune de puterile sale în contra intereselor sale şi în aceeaşi vreme în contra jntereselor europene; el stă înaintea Congresului ca înaintea judecătorilor săi. Două sute de ani sunt. de când Rusia îr>.untează mereu spre miazăzi, două sute dc ani lumea muscălească şi cea musulmană se află în luptă necurmată, şj acum, când se apro­ pie timpul, ca să se curme lupta între mu­ sulmani şi muscali şi să înceapă o altă luptă între muscali şi lumea modernă, noi, poporul, pe care lumea modernă ne-a ales de repre­ zentant al său, n c - a răsfăţat, nc-a legănat în cele mai îndrăzneţe iluziuni, noj am vărsat sânge şi am jertfit averi spre a face ca Ru­ şii să înainteze Ia porţile Constantinopolului şi c a lupta între cj şi lumea modernă să urmeze cât mai curând. Abia douăzeci de ani au trecut de când E u ­ ropa biruitoare a încredinţat poporului român paza gurilor Dunării punându-1 stăpân pc Basarabia şj creindu-i o poziţie spre a puica desvolta şi spre a aduna puteri pentru o lup­ tă contra Rusiei, şi astăzi Românii stau înain­ tea Europei şi cer drepturi pe baza titlurilor câştigate Ia Plevna şi Rahova, stau ca aliaţi ai Ruşilor înaintea acelora, pentru care biruin­ ţele Rusiei au fost nişte izvoare de nedume­ rire. Dar, dovadă sunt faptele petrecute, că nu poporul român c vinovat. El dela început până în ziua de astăzi a fost pătruns de misiunea sa, şi singura lui vină ar fi că s'a supus ne­ cesităţilor, p care cu voc ori fără dc voe le-a creiat guvernul. Această vină e însă o dovadă despre spiritul de disciplină al Românilor. Ro­ mânii nu puteau să creeze Europei nouj greu­ tăţi, îndată ce Ruşii au trecut hotarele şi gu­ vernul român se pusese la dispoziţiile Rus-iei, Românilor nu le rămânea decât să facă ce au făcut totdeauna: să decline orice răspundere, să protesteze şi ă renunţe de bună voie.
e s

In tot cursul crizei orientale, Slavii, R o m â ­ nii, Turcii şi Europa au ţinut în vedere aceste adevăruri, pe care le desvălue chiar bunul simţ firesc. P e când Rusia pregătea prin agenţii săi se­ creţi această criză, în România nu era decât un mic număr de oameni, îndeobşte străini ori Românii sunt destul de cuminte spre a nu cel puţin de origine străină, şi anume: Bulgari, voi să se lupte contra desvoltării fireşti a stării Sârbi şi Greci, cari luau parte l a lucrarea de de lucruri din Orient. Puterea osmană se surpă, surpare a Slavilor. Poporul român însuşi, deşi şi mai înainte ori mai târziu va trebui să fie avea interese de regulat, respingea orice soli­ înlocuită prin alta şi anunie prin o putere daritate cu Slavii. slavă. Interesul Românilor cere însă ca această In sfârşit Rusia se pregăteşte să declare răz- înlocuire să urmeze cât mai târziu şi, pe cât se boiu, şi România strâmtorată trebue să se ho­ poate, în o vreme când Statul român e pregătit tărască într'un fel ori într'altul, deoarece înain­ pentru rezistenţă. E r a deci o nebunie a voi, ca te de a începe războiul cu Turcii, Rusia trebuia Românii înşişi să verse sânge şi să jertfească averi pentru ca înlocuirea să se facă cât mai să biruiască pe Români. D a c ă ar fi putut să fie vorba de o biruinţă curând, o nebunie, de care Românii nu sunt cu armele, diplomaţii puterii dela miazănoapte capabili. nu ar fi stat multă vreme p t gânduri; ei ştiau Foloase directe Românii nu puteau spera din însă, c ă cel dintâi foc descărcat asupra R o - o luptă contra Turcilor. Independenţă, drep­ nanilor a r fi despărţit pe Rusia de Europa, şi, turi, sporiri teritoriale, toate acestea erau con­ chiar înainte de a se fi dat lupte, a r fi pus îa secvenţe ale stării de lucruri şi atârnau de pu­ joc succesele războiului. E r a dar vorba de a terile europene. birui pe Români moraliceşte, de a-i face să c a ­ Sunt două sute de ani, de când Rusia înain­ pituleze chiar înainte de cea dintâi împuşcă­ tează mereu spre miazăzi; luptele ei orientale tură, de a-i înjosi în faţa lumii ce ţinea Ia sunt o întreagă istorie, şi acela care nu cunoaşte dânşii, de a-i izola f a ţ ă cu E u r o p a . această istorie, ori care o cunoaşte şi nu ţine In vremea aceasta Statul român era mai pu­ seamă de ea, nu este un bărbat politic şi nu ternic decât a fost vreodată. Cinci milioane de are dreptul de a lua parte hotărîtoare la vieaţa De câte ori Ruşii se vor pune în atingere Români, uniţi în virtutea conştiinţei lor na­ politică. Când a izbucnit războiul, Românii au cu noi, vor trebui să simtă superioritatea in­ ţionale, gata de a aduce toate jertfele j i înain­ dovedit, că nu sunt lipsiţi de comuna capaci­ dividualităţii noastre, să fie supăraţi de acest taţi în desvoltare, stau împrejurul unui domn tate de prevedere: toţi bărbaţii politici din R o ­ simţimânt şi să ne urască mai mult şi tot mai oştean, ales cu voinţa tuturora şi, în virtutea mânia au prevăzut, că după războiu, Rusia va mult. legăturilor sale familiare şi a încrederii ce în­ cere să i se retrocedeze Basarabia, şi atât în F ă r ă îndoială această ură a fost întemeiată tâmpină în ţară, dator a fi mândru. Patruzeci Cameră, cât şi în Senat, această prevedere s'a pe timpul, când între Moldova şi aşa numita de mii de oameni, disciplinaţi şi bine armaţi, exprimat în termeni lămuriţi, fără ca un singur Basarabie comunicaţia era liberă. Ruşii s'au stau gata de a intra cu bărbăţie în luptă, şi, glas să fi cutezat a se ridica spre a o pune la încredinţat că această libertate este primej­ dacă era vorba, alte patruzeci de mii se pu­ îndoială. dioasă numai pentru dânşii, şi pentru aceea neau alăturea cu dânşii, deoarece comorile ţ ă ­ N u prevederea politică, nu conştiinţa misiu­ au închis graniţele ermetîceşte şi au curmat rii româneşti sunt nemăsurate, numai oameni atingerea între Românii de peste Prut şi restul să fie, cari ştiu să ia din ele partea cerută dz nii Statului român, nu bunul simţ firesc au lipsit bărbaţilor de Stat ai României; le-au lip­ poporului român. împrejurări. sit onestitatea, voinţa hotărîtă şi îndrăzneala De atunci şi până acum măsurile silnice pen­ In sfârşit, Europa stă la o parte şi aşteaptă bărbătească. tru stâipirea românismului se iau fără de să vadă cum Statul român înţelege misiunea Astăzi e lucru dovedit, că fără de învoiala curmare. Administraţia, biserica şi şcoala sunt spre care a fost reîntemeiat, priveşte cu ne- Europei Ruşii nu pot, ori cel puţin nu cutează cu desăvârşire ruseşti, încât este oprit a cânta domirire l a copilul său răsfăţat şi, cel puţin să facă nimic, şi de aceea drepte, patriotice în ziua de Paşti «Cristos a înviat» în româ­ indirect, îl îndeamnă să fie bărbat şi să nu-şi erau cuvintele, pentru care bărbaţii de stat mai neşte. Nimic în limba românească nu se poate piardă nădejdea. prevăzători au cerut în Cameră şi Senat ca scrie; nimic, ce e scris în limba românească, nu Ce putea să facă Statul român în asemenea România să nu încheie niciun fel de conven­ poate să treacă graniţa fără de a da loc la prepusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de con­ împrejurări ? Cel mai firesc lucru a r fi fost, ţiune cu Rusia, ci să-şi pună toată încrederea, diţie se feresc de a vorbi în casă româneşte, ca ţiind seamă de tratatul dela Paris, să ia nu în Rusia, ci în convingerea că Rusia nu va pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; în­ în unire cu Turcii parte la războiu, să-i apere cuteza să nesocotească principiile civilizaţiei tr'un cuvânt, orice manifestaţie de vieaţă ro­ hotarele şi să rămâie în toată f o r m a credincios moderne şi să calce drepturile unui popor, ce misiunii formulate cu învoirea marilor puteri. se pune sug ocrotirea Europei. mânească e oprită, rău privită şi chiar pe­ Oricât de corectă şi oricât de potrivită cu depsită. Pe lângă toate aceste mai e şi siste­ D a r guvernul şi majorităţile create în C a ­ mul de colonizare silnică al Rusiei. Cete în­ interesele poporului român, o asemenea hotă- meră şi Senat au nesocotit aceste cuvinte, şi rîre ar fi întâmpinat însă o vie rezistenţă nu tregi de familii româneşti sunt luate cu sila convenţiunea s'a încheiat. , numai în ţară, ci chiar şi în Europa. Când ori duse cu amăgiri departe şi înlocuite cu Această convenţiune era un act de capituRuşii începeau un războiu pentru libertate, ci­ familii ruseşti, pentru ca încetul cu încetul laţiune. vilizaţie şi pentru cruce, când Ruşii înaintau populaţia să se amestece, să piardă energia ca­ De când ţinem minte întâmplările petre­ spre hotarele ţării româneşti drept mandatari racterului naţional şi să fie mai primitoare ai Europei, când vorba era că tratatul dela cute pe faţa pământului, nu s'a mai pomenit, faţă cu măsurile de rusificare. Paris nu mai există, era aproape peste putinţă afară de Polonezi, niciun popor, care să fi dat După încheierea păcii dela Paris toate aceste a hotărî pe Români să se unească cu Turcii altui popor voie de a trece peste pământul măsuri se înăspresc. său spre a se război cu al treilea, fără ca înosândiţi de lumea întreagă. Organizându-se pe temelia tratatului dela susşi să ia parte la luptă. Mircea, Ştefan, Mihai Cu toate acestea, a lupta în unire cu Ruşii Paris, ţările româneşti intră într'o epocă de şi alţi domni adeseori au dat vreunuia dintre era un act de sinucidere. U n popor este o co­ desvoltare febrilă, bolnăvicioasă şi slăbitoare, vecini voie de a trece prin ţările lor; totdeauna moară de puteri, pe care bărbaţii de stat tre­ dar o desvoltare, din care încetul cu încetul însă aceşti vecini le erau fraţi de arme. De bue să o sporească, şi orice luptă în unire cu se desvălue caracterul naţional ca temelie a înasemenea Prusia în mai multe rânduri a_fost Slavii este o risipă de puteri. Când războiul tregei lucrări viitoare; o desvoltare zăpăcită, silită a se alia cu Francezii şi a le da voie a izbucnit, Românilor nu le rămânea deci de dar din ce în ce mai serioasă. Ţ ă r i l e se unesc să treacă; Prusienii s'au luptat însă alăturea cât să-şi păstreze puterile, multe puţine câte şi România se pune în relaţiuni directe cu po­ cu Francezii. Este o mare nenorocire, ca un erau, şi să aştepte cu hotărîre nestrămutată poarele apusului. Popoarele latine îi întâmpină popor să fie silit a se lupta contra intereselor momentul, când nu vor mai putea evita lupta sale; este însă o nenorocire, numai o nenoro­ pe Români cu mai multă ori mai puţină căl­ pentru interesele lor proprii. cire, urmată din raporturile de puteri; aceea dură; iar în urmă, alegând de capul său pe un Mângâierea noastră e, c ă atunci când se dis­ ce s'a făcut în convenţiunea încheiată cu Ru­ membru ăl celei mai ilustre familii din Europa, cuta chestiunea atitudinii ce trebuia să observe sia e însă mai mult decât o nenorocire, este statul român pune temeliile relaţiunilor sale cu România, s'au găsit în ţară destui oameni lu­ o renunţare la tot ce dă unui popor dreptul Germania, mai înainte atât de străină de minaţi, cari s'au rostit lămurit contra Rusiei şi de a fi. A m fi înţeles ca Ruţii să intre în ţară dânsul. au pus în vedere tuturor principiul, că orice şi Românii să-i primească bine c a pe nişte înaintând astfel cu pas nesigur, dar stator­ biruinţă a Slavilor nu poate fi decât o neno­ aliaţi, am fi înţeles ca Ruşii să intre şi R o ­ nic, spre împlinirea misiunii sale, Statul ro­ rocire pentru Români. A vărsa cu toate acestea mânii să nu facă nimic, am fi înţeles ca gu­ mân, voind mereu să reprezinte interesele sânge^ şi a jertfi averi pentru o asemenea bi­ vernul să încheie o convenţie cu comandantul popoarelor apusene ale păcii, ale civilizaţiei şi ruinţă, era un act de nebunie. trupelor ruseşti; când însă chiar corpurile leordinei sociale, e ca un copil răsfăţat al pu­ Dacă în momentul izbucnirii războiului pu­ giuitoart au votat o convenţie, a cărei premisă terilor europene, de care nimeni nu cutează terile Statului român ar fi fost încredinţate era condiţiunea ca Românii să nu ia parte la a se atinge. unui bărbat de stat prevăzător, hotărît şi în­ războiu, Rusia, şi îndeobşte Slavii, au putut Pentru Rusia acest stat era o stavilă supă­ drăzneţ, f ă r ă îndoial'â Românii a r fi observat striga Europei: iată poporul atât de fudul, la rătoare. faţă cu Ruşii o atitudine rezervată. Acesta era picioarele noastre. Pravoslavnică în veacul X V I I I , Rusia a de­ spiritul ce predomnea în ţară. E r a u în toate venit slavă în veacul X I X , păturile societăţii române oameni, caia urau încheierea convenţiei dela 4 Aprilie a fost, Câtă vreme religiunea era ordinea de ide: pe Turci şi iubeau pe Ruşi, ori oameni, caii pentru ca să nu zicem o vânzare, o greşală predominatoare, Românii, ca popor ortodox, iubeau pe Turci şi urau pe Ruşi; aceştia erau atât de mare, încât nu putea fi reparată decât se simţeau mai mult ori mai puţin alipiţi de însa oameni u d a ţ i ; un partid rusofil ori unul prin o nouă greşală. Rusia, îndată însă ce conştiinţa deosebirii de turcofil n'a existat în România. M a r e a m a j o ­ Şi în adevăr, numaidecât după încheierea arasă s'a deşteptat şi a suprimat ideile reli­ ritate a Românilor avea bunul simţ firesc de a cesţei convenţiuni, atât în armată, cât şi în gioase, comunitatea etică între Români şi ce­ respinge a t â t pe unii c â f şi pe alţii, şi acest ţară, a început a se pronunţa dorinţa de a lua lelalte popoare ortodoxe s'a curmat. Simţin- curent de neutrală rezervă era atât dc puter­ parte la luptă; fie cu Ruşii, fie cu Turcii, cu du-se a fi mai mult latini decât ortodocşi, Ro­ nic, încât nimeni nu îndrăznea să se rostească oricine şi contra oricui, Românii voiau să se mânii resping orice solidaritate de aspiraţiuni m public pentru Turci ori pentru Ruşi ba bată, nu pentru ca să câştige ceva, ci pentru ministrul M. Kogălniceanu, gă ea cu popoarele slave şi stau aci, la Dunăre şi chiar ca să spele pata ce-şi simţeau pe frunte, să
s

Pe când cei 200.000 Români din Bucovina formează un mic centru pentru desvoltarea vieţii româneşti, milionul de Români din aşa numita Basarabie rusească este deschegat şi ţinut cu sila departe de poporul românesc. Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din v a t r a Moldovei, nu se mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa fireas­ că a pământului românesc, ci voeşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să mituiască o parte din poporul român. Rusia nu a luat această parte din Moldova pentru ca să-şi asigureze graniţele, ci pentru ca să înainteze cu ele, şi nu voieşte să înainteze decât spre a putea stăpâni mai multe suflete. Luând fără nici un drept, fără de nicio justificare legitimă şi cu ajutorul celor mai urîte mijloace, partea despre răsărit a Moldo­ vei în stăpânirea sa, Rusia, la început, făcuse ca graniţele între Moldova şi aşa numita B a ­ sarabie să fie şterse cu desăvârşire, pentru ca din Basarabia să poată înrâuri asupra Moldovei şi asupra întregului popor românesc. E r a un element preţios acest popor româ­ nesc. Ca popor ortodox şi mai mult ori mai puţin stăpânit de Chaliful Muhamedanilor, Românii în tot cursul veacului X V I I I , au gravitat spre Rusia pravoslavnică, şi cel pu­ ţin în principiu, au admis supremaţia duhov­ nicească a Ţarului; bărbaţii politici din Rusia nu se mai îndoiau, că acum, după ce Moldo­ va devenise un fel de provincie rusească şi poporul român căzuse sub înrâurirea directă a celui rusesc, Românii vor intra cu desăvârşire în curentul ce năvăleşte despre miazănoapte asupra lor. In lupta pentru existenţa etică însă, capetele nu se numără, ci se cumpănesc. Tocmai puşi faţă în faţă cu vieaţa rusească Românii au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii, de bogăţia şi de superioritatea individualităţii lor naţionale; tocmai fiind puşi în contact cu Ruşii, Româ­ nii erau mai mândri de romanitatea lor. E nobil răsadul din care s'a prăsit acest mic popor românesc, şi, deşi planta nu e mare, rodul e frumos şi îmbelşugat; cele nouă mi­ lioane de Români au adunat în curgerea vea­ curilor mai multe şi mai frumoase comori de cât nouăzeci milioane de Ruşi vor putea să adune cândva. Nu ! înrâurirea firească a Ru­ siei ne este stricăcioasă, dar ea nu ne poate nimici. Pentru ca să ne ia individualitatea, Rusia a r trebui să ne dea alta în schimb, şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.

Românii pot să piardă Basarabia şi pol chiar să câştige în .schimb Dobrogea; atârnă dela învoirea puterjlor europene; cî însă nu vor pierde din vina lor, nu vor renunţa, nu se vor lepăda de tradiţiile lor, ci vor urma pe calea croită de veacuri. Dacă cu toate acestea congresul ar ceda stăruinţelor Rusiei şi ar sili Români să se retragă din Basarabia, rezolvarea definitivă a chestiunii va rămânea amânată până la un războiu viitor, în care Rusia va fi biruită, iar nu biruitoare
p e

Miliail E M I N E S C U

Pentru Rusia convenţia dela 4 Aprilie era o amânare foarte comodă a discuţiunii pe nişte STEMA MOLDOVEI SUB VASILE LUPU

D

A

C

I

A

< 6 >

15

IULIE

1941

CRONICA
LITERATURA
Barierele pe care le fixează graniţele politice între fraţii de acelaş sânge pot zădărnici o unitară organizare a; vieţii mate­ riale, dar nicidecum nu pot înfrânge fuziunea peste veacuri, osmoza inalterabilă, a vieţii loi spirituale, într'o desvoltare — cel puţin în ce priveşte fondul, structura ce nu ţine seamă de vicisitudini temporare de suprafaţă—organică. Rupţi din trupul Moldovei, din care au purte.s în decursul veacurilor, sporind rândul emi­ graţilor, peste Nistrul care avea să devie hotar politic, dar nu şi spiritual, Românii transnis­ trieni probează prin literatura lor populară că fac parte integrantă din Moldova lui Ştefan, ceeace înseamnă că aparţin implicit poporului românesc din graniţele sale fireşti. Cu toate vicisitudinile vremurilor, ei nu şi-au uitat niciodată adevărata lor patrie, — nostalgia acesteia e omni-prezentă în cântecele lor: IHmineafa când rnn <cnl Cu lacrimi fierbitţi yc obraji mă spăl Dimineaţa când mă scol Ies afară 'ncetisor Şi mă razim de uşor Mă uit in (ară cu dor. «Nota dominantă în poezia populară transnistriană — spune domnul N. P. Smochină în prefaţa la colecţia d-sale Din literatura popu-^ Iară a Românilor de peste Nistru, publicata în 1939, după care reproducem, în transcriere literară, exemplele noastre, — este cântarea înstrăinării şi a Nistrului. Această înstrăinare reflectează in cuvinte mişcătoare jalea secu­ lară abătută asupra frânturii neamului arun­ cate peste Nistru»: LITERATURA ROM­ NILOR DE PESTE N I S T R U . De atâta 'nstrăinare Nu' pot merge pe cărare, Arz-o focul de străinătate. Cam ajims tare departe, Peste Nistru, peste ape, Unde nici hârtia nu răzbate. Deşi vechimea începuturilor aşezării Moldove­ nilor peste Nistru, urcă probabil până prin vea­ cul X I sau X I I . este semnificativ că cei ce-au înnoit deceniu de deceniu rândurile celor sta­ biliţi dinainte acolo, n'au putut să se desfacă cu uşurinţă de pământul drag al Moldovei şi să se adapteze noului mediu, de stepă, locuil dealtfel în majoritate — cel puţin între Nistru şi Bug, — de Români: Nistru, Nistru, malul tău, Departe-s de neamul meu. La noi era vara, vară Primăvara, primăvară. Şi prin iarbă numai floricele Şi prin copaci numai păsărele, Dar de când de neam m'am depărtat Şi fraţii si casa mi-am lăsat Şi dorul cucului l-am spus, 'Toate frumuseţile mi s'au dus. Conştiinţa instalării târzii a Ruşilor, car< abia în secolul X V I I I ating Bugul, în aceste regiuni, se reflectează cu irizări amare în doi­ nele acestor Români: De când Moscalii au venit 'loji copiii ni s'au prăpădit. Simplitatea caracterizează şi pe un Nistor Cabac, care vădeşte o fantezie, o imaginaţie foarte bogată. Reproducem o strofă dintr'un poem brodat pe tematica visului: FruWioase nopţi mai sunt acum Frumoase şi bogate. Ele ne-aduc imagini noui Şi visuri sbuciumate. Spre deosebire de poezie, cu un colorit mai plastic, proza, care se supune mai uşor exigen­ ţelor propagandistice, e slabă. însăşi temele basarabene sunt atacate dintr'un punct de ve­ dere pur revoluţionar. O e a c e trebue însă reţinut, e clocotul de viaţă românească al celor aproape un milion de Români transnistrieni, care chiar atunci când sunt îndrumaţi de autorităţi spre un anumit gen de literatură, neconform cu sufle­ tul lor, reuşesc să spargă aceste zăgazuri, adresându-se mai de grabă melodioaselor iz­ voare ale poeziei unui Eminescu sau Alecsan­ dri, din care se adapă cu aceeaşi sete cu care au făcut-o şi o vor face peste vremuri şi Românii din pământul ce se întinde dela ma­ lul drept al Nistrului, până la Dunăre. Ion Ştefan Creangă s'a născut in satul Humuleşti, jud. Neamţ, la 1 Martie 1837. Această dată o dă el însuşi într'un început de autobiografie, pe care o scrie apoi şi în albumul societăţii «Junimea». Cam aceeaşi dată (2 Martie 1837) o găsim şi în arhiva şcoalei normale «Vasile Lupu» din Iaşi, unde diaconul şi institutorul Crean­ gă a fost elev vreme de doi ani. L a această şcoală, i s'a stabilit etatea după o «atestaţie» (act de notorietate) dată de cetăţeni. Aţestaţia nu e dată în formă autentică şi n a r e altă valoare şi forţă probantă, decât că ex­ primă în mod neîndoios ideia lui Creangă cu privire la data naşterii sale. E bine să se ştie că marele scriitor mol­ dovean, printre alte curiozităţi, avea şi pe aceea de a se socoti uneori mai bătrân, aşa, din pură fantezie. Cum împlinea încă un an de viaţă obicinuia să-şi adauge la vârstă în­ treg anul în care intra. In tinereţe, de pildă, îşi mărea etatea din necesitate. Altădată, la 1876, când era ir. floarea vârstei, căci n'avea decât 39 ani, îi scrie între altele lui M a iorescu că de-acum el e un om «mai mult bă­ trân decât tânăr». Dealtfel, precum se ştie, viaţa lui a fost destul de scurtă. V  R S T A L U I C R E A N G A . mitropolitul Moldovei, David Creangă din P i ­ pirig avea în vremea aceea etatea de 33 ani, deci era născut pe la anul 1796; iar fiica sa Smaranda era de 11 ani, adică se născuse la 1818. In 1831, vistieria Moldovei face şi ea o c a ­ tagrafie a capilor de familie. loan Creangă, strămoşul, avea la acea epocă vârsta- de 55 ani, deci s'ar fi născut în Ardeal pe la 1770—1772. T o a t e însemnările din catagrafii sunt pre­ ţioase şi cuprind desigur mult adevăr; iar_ d a ­ că se întâlnesc mici nepotriviri trebue să ne gândim şi la posibilităţile lor de eroare, căci datele sunt scoase din memoria oamenilor, fără acte la îndemână. D a r cu familia paternă a scriitorului (Giubotariu), lucrurile se încurcă rău de tot. Căci sunt foarte mulţi «Ciubotari», de felurite nea­ muri, găsiţi în «mitricele» bisericilor. însuşi domnul Ungureanu recunoaşte că «nu toţi Ciu­ botarii erau rude între ei, pentrucă vom ve­ dea căsătorii între dânşii fără să-i lege vreun grad de rudenie...» «Nu cumva, adaugă d-sa, le spunea Ciubotariu la cei veniţi din Ardeal şi care după obiceiul de acolo purtau ciubote ?» Observaţia pare judicioasă, după cum se poate vedea îndată. Astfel, «Ciubotari» şi «Smarande» se găsesc destui înscrişi prin mi­ trice, unii fără nici o legătură cu părinţii scriitorului, iar când se încurcă anii şi nu­ mele oamenilor, atunci nu se mai poate sta­ bili identitatea persoanelor. D a c ă în catagrafia dela 1829, Smaranda lui David Creangă avea 11 ani, după trecere de 10 ani (la 1839) ar fi avut numai 21 ani, iar nicidecum 28, cum se află trecută în matri­ cola bisericii, în actul de naştere al primului său copil. Pe de altă parte, Ştefan sân Petrea Ciubo­ tariu, dacă avea 2 9 ani în 1835 (la prima sa trecere în căsătorie cu o altă Smaranda, a lui Ioniţă Cujbă), nu este ertat ca după patru ani să aibă 28 ani, precum este scris în mi­ trică, din 1839 şi anume în acelaş pretins act de naştere al lui Creangă. Această minune e imposibilă; iar actul, în halul acesta, nu poa­ te face nici o credinţă. D a r mai vine un alt fapt extraordinar. Tot în mitricele din Humuleşti se descoperă un al doilea act de naştere al lui loan Creangă, în anul 1842. Şi în acesta, ca şi în cel dela 1839, etatea părinţilor rămâne neschimbată; Ştefan de 30 ani, Smaranda de 28... Transcriu întocmai şi pe cel din urmă: « L a 4 lunii aceştia (Februarie) din pravos­ lavnicii părinţi Ştefan fii lui Petre Cebotariu vârsta lui 30 ani soţia sa Smaranda fiica lui David Creangă vârsta ei 28 ani s'au născut un fii care nrimind sf. botez la 10 a lunii aceştia în biserica cu hramul sf. erarh Ni­ colai s'au numit loan fiindu-i naş Ion Cojo­ cariu din satul Humuleşti». Domnul Ungureanu, descoperitorul acestor două acte, se arată şi d-sa minunat, cu drept cuvânt. In această situaţie penibilă, neştiind ce să facă, se hotărăşte să renunţe, în cele din urmă, la ultimul act, susţinând însă cu toată dârzenia pe cel lin 1839. Gândindu-se şi d-sa la posibilităţile de eroare ale vremii, îi găseşte şi celuilalt o întrebuinţare destul de cuminte, şi iată ce hotărăşte harnicul cer­ cetător de arhive:

ARTE PLASTICE
P I C T U R A LA SALONUL OFICIAL Puşi în faţa ce­ lor câteva sute de lucrări expuse la salon, ni se pune întrebarea dacă nu cumva asistăm la înmormântarea unei întregi epoci. D a c ă nu cumva noi, cei de azi, am de­ venit spectatori înstrăinaţi de formele vechi ale epocii trecute. D a r a r fi păcat şi încă odată greşit să tragem concluzii grăbite asupra iden­ tităţii noastre spirituale, deşi această înstrăi­ nare, de astădată, a r putea fi socotită de bun augur. Vom încerca totuşi să lipsim şi actuala expoziţie de criteriile severe ale acestui punct de vedere, lăsând fiecăruia în parte putinţa de a se revizui din îndemn lăuntric. In numărul trecut al revistei, confratele V Beneş a subliniat absenţa la salon a artiştilor ardeleni şi a susţinut că eventuala lor cola­ borare a r fi putut înviora atmosfera lâncedă care se desprinde din ansamblul salonului. Afirmaţiile conţin mult adevăr, lucru firesc, deoarece între criticii noştri, d-l V. Beneş este singurul care a urmărit îndeaproape realizările artiştilor ardeleni. Multă vreme, artiştii ardeleni au fost cla­ saţi la periferia vieţii artistice, fiind crezuţi re­ fractari principiilor şcoalei moderne. Acestui fapt se datorează în mare parte cearta artişti­ lor din Ardeal cu Salonul. Cei câţiva care au mai păstrat raporturi cu această instituţie, prin lucrările expuse anul acesta dau ar­ gumente suficiente atitudinei c r i t i e enunţată de d-l V. Beneş. Timpul a confirmat într'âde? „ valabilitatea principiilor de care au fost călăuziţi aceşti artişti, izolaţi în aceeaşi mă­ sură de public cât şi de oficialitate.
c v r

In August 1859, după ce împlinise 22 de ani, declară l a ofiţerul stării civile că e în etate de 23 ani. Tot la 1859, la sfârşitul anu­ lui, în petiţia către mitropolit, declară c ă este de «'24 ani împliniţi». Se înţelege că în vre­ mea aceea cliricul căuta să arate o vârstă mai coaptă, ca să poată fi hirotonit diacon. S'a mai găsit în timpul din urmă o în­ semnare, f'ărjtă in dosul unei fotografii din anul 1877. Creangă scrie pe ea că a «pozat în 19 D .cembrie 1877 în etate de 42 ani». După 9-eastă menţiune, s a r fi născut în 1835 şi ar -.i murit în etate de 54 ani. I r privinţa vârstei, trebue să reţinem că el a '.ăsat trei documente serioase, scrise în trei n omente importante, chiar solemne, ale vie­ Asemănarea de teme şi expresii a doinelor ţii sale: atestaţia cetăţenească, pe baza căreia de pe cele două maluri ale Nistrului merge a fost înscris de Maiorescu la- şcoala normală uneori până la o identitate perfectă: dela «Trei Erarhi»; albumul festiv al « J u n i ­ «După ce am găsit actul de naştere al po­ Bate vântul de pe munţi mii» şi autobiografia. Aceste doua din. urmă Şi-mi dă dor dela părinţi; le-a scris cu toată reflexia şi discernământul vestitorului din anul 1839, am ajuns la con­ necesar, căci erau destinate posterităţii. In ele vingerea că cel din 1842 nu poate fi decât Bate vântul dintre brazi actul de naştere al lui Zaheu, însă greşit». afirmă că s'a născut la 1 Martie 1837. Şi-mi aduce dor de fra(i. Cred că n'ar mai fi nevoe de alte comen­ Bate vântul din vâlcea Poate că discuţia s a r putea închide aici, tarii. D a c ă domnul Ungureanu n'ar stărui îna­ Şi-mi dă dor de (ara mea. dacă n'ar interveni alte documente, descope­ inte şi n'ar veni cu noui raţionamente, căci Această identitate e r a r înfrântă numai dt rite de curând în. Arhivele Statului din Ia>şi. modificările impuse de materialul la care st D-l Gheorghe Ungureanu, subdirectorul acelei ţine să valorifice cu orice chip veracitatea documentului. Ca să ajungă la această ţintă, recurge pentru reliefarea unei teme unitare: instituţii, a scotocit sârguitor prin pulberea ani­ d-sa reaminteşte ceeace ştim cu toţii, că dia­ Decât, maică, mă făceai. lor, printre «mitricele» bisericilor, dând in conul Creangă a fost hirotonit în luna De­ Mai bine capu-mi rupeai sfârşit de «actul de naştere» al lui loan Crean­ cemvrie 1859. E un fapt nediscutabil, consta­ Şi pe Nistru mi-l zvârleai. gă, pe care-1 publică în facsimil într'o lucrare tat cu acte oficiale. Dar la data hirotonirii, Valurile mi-l văluiau destul de interesantă, intitulată cu modestie: după actul din mitrică, n'ar fi putut avea Şi la margini mi-l băteau. «Din viaţa lui Ion Creangă, documente ine­ vârsta legiuită de 21 ani, ci abia 20 împli­ Cui nămol mi-l nămoleau dite, cu 32 planşe afară de text». niţi. Cum se face că a fost preoţit înainte de Şi 'n pământ mi-l răsădeau. Asupra «mitricelor» e necesar să arăt că pe vreme ? Şi de care act s'a servit candidatul Dc rodea, de nu rodea, vremea aceea, parohiile erau datoare să ţină ca să-şi dovedească etatea legiuită, pe care, Frunze verzi toi ii creştea câte un registru, în care un dascăl sau un după mitrică, n'o putea împlini decât la 10 Şi umbrea pe cin trecea. paracliser din serviciul bisericii trecea l a rând Iunie 1860 ? L a această chestiune, domnul Dorul de patrie atât de frecvent în cântecul pe toţi născuţii satului, menţionându-se data Ungureanu nu răspunde nimic, deşi era da­ popular transnistrian apare şi în literatura cul­ naşterii şi a botezului, cu numele părinţilor, al tor să-şi pună măcar întrebarea. tă de după războiu, e drept, mai rar, pentru naşului, p r e u i m şi etatea- lor. Primăriile n'aD-sa mai invoacă lista de candidaţi, tri­ că aceasta fiind sub îndrumarea statului, te­ veau oficii de stare civilă pentru născuţi; deci mişi la seminaria Socolei de catihetul Conta, mele ei preferate sunt cele revoluţionare. L i ­ î n s c r i e m lor se făcea numai la biserică, în pe care figura şi Creangă cu etatea de 15 teratura este considerată a r m ă în mâinile co­ mitrice, cu prilejul botezului. ani. Vârsta ar coincide cu actul bisericesc munismului. Nota ei dominantă socjal-poAceastă operaţie a înscrierii se făcea însă găsit în arhive. Ministerul, însă n'a ţinut litică, guvernamentală. Totuşi, un Mihai A n - foarte neregulat şi fără nici un fel de control. seamă de aceasta, căci nu i-ar fi putut eli­ clriescu mărturiseşte, în versuri simple: In josul actelor înregistrate nu semna nimeni, bera» formulnicul atestat» decât în anul ur­ nici preotul, nici nasul, nici m ă c a r scriitorul mător, adică ia 1860. Deci lista catihetului Eu m'aş duce, duce actului. Acesta trecea actul fără nici un con­ nuvine în sprijinul actului, ci dimpitrivă. E a Pe unde Oltul curge, trol, după dispoziţie şi după timp, sau nu-1 nu (ace nici o dovadă a vârstei, căci părin­ Dunărea pe unde mai trecea niciodată. De Balcani s'atinge. tele Conta o trecuse desigur în repistre pe Desigur că ţârcovnicul-scriitor îşi lua une­ simpla declaraţie a elevului sau a părintelui Acestui M. Andriescu, răpit dc o moarte prematură, un prieten, Săteanu, îi închină o ori însemnare, ca să facă actul ceva mai t â r ­ său. poemă elegiacă cu valoare de antologie. Cităm ziu; d a r întârzierea, precum se vede, se lun­ Cu privire la «formalnicul atestat», discu­ gea, până când bietul dascăl uita numele co­ începutul: ţia se face de prisos. Creangă şi-a primit a c ­ pilului, vârsta părinţilor şi toate celelalte date. tul în termen legal, adică la 1859, după îm­ Se scutură frunza de vânt i de'brutnă Atunci îşi bătea capul, să-şi aducă aminte; iar plinirea vârstei legiuite de 21 ani. întârzie­ Şi picură cerul totnnatec a ploaie, dacă nu izbutea, punea numele copilului din rea atestatului era pricinuită numai de faptul Moldova 'n ajunul serbării a zecea gândul său, cum putea. Şi astfel lucrurile se că cliricul nu făcuse încă dovada cu acte că Îmbracă bogate si mândrele strae. încurcau teribil. întruneşte condiţiunile de vârstă pentru hiro­ Dar tu nai să fii la parada pompoasă, Actul atribuit lui Creangă, din 10 Iunie tonire. De asemenea, e sigur că actul din bi­ Poema zidirii s'o cânţi înfocat, 1839, e fără număr de ordine şi are următorul serica Humuleştilor nu 1-a putut produce, nici Aşa cum cu arma, cu braţul şi pana cuprins: înfăţişa autorităţilor. Se înţelege că, în cazul La lupta Moldovei tu parte ai luat. « L a zece o lunii aceştia (Iunie) din provo- acesta, a r fi fost silit să mai aştepte încă Genul în care excelează Săteanu, se pare slavnicii părinţi Ştefan sân Petre Ciobotariu, doi ani, până la hirotonirea sa, ceeace nu s'a unul din Vei mai talentaţi poeţi transnistrieni, vârsta lui triizăci ani, soţia sa Smăranda fiica întâmplat. este idila, în care captează vagi influenţe din lui David Creangă vârsta ei douăzeci şi opt Coşbuc şi Eminescu. (Poeţii de dincoace de A t â t din punctul de vedere formal, cât şi ani s'au născut un ficior primind Sf. botez la Nistru, alături de cei ruşi şi în special Esenin douăzeci a lunii aceştia în bisărica cu hramul al funcţiunei sale în momentele însemnate ale nu le sunt necunoscuţi poeţilor transnistrieni. sf. erarh Nicolai s'au numit loan naş fiindu-i vieţii scriitorului, actul descoperit de domnul Mai ales Alecsandri se bucură de stimă — şi Ungureanu nu poate fi socotit autentic. D-sa loan Cojocariu din sat Humuleşti». domnul N. P. Smochină informează, în arti­ După cum vom arăta mai departe, chiar trebue să se mulţumească în schimb cu cele­ colul Din cultura naţională în Republica mol­ vârstele părinţilor sunt puse alandala în mi­ lalte documente, destul de interesante, des­ coperite în arhivele Statului, care îl răsplă­ dovenească de peste Nistru, apărut în Revista tricele bisericeşti. Fundaţiilor Regale pe Aprilie 1936, pe care-) Unele informaţii culese din arhive, care tesc cu prisosinţă de o muncă atât de mi­ utilizăm la redactarea acestor note, că teatru] pornesc din alte izvoare, se bat cap în -ţap găloasă. ambulant transnistrian i-a reprezentat bardului cu datele aflate în aceste mitrice. Ele sunt In lipsă de documente autentice, pentru dela Mirceşti Rusaliile). Iată două strofe ce in general interesante, căci proectează o lu­ stabilirea vârstei lui Creangă, e cuminte să slau sub zodia influenţei eminesciene: mină mai limpede asupra obârşiei neamului lui ne mulţumim odată pentru totdeauna cu data
e s

L a saloanele oficiale din, ultimii doi ani, lu­ crările^ trimise de Bilţiu şi Nicolae Brana au trezit în public un mare interes. In expoziţia de acum, aceiaşi pictori formează singura punte de legătură cu realitatea socială. L a în­ trebarea, care sunt principiile estetice potrivt cărora e cu putinţă crearea acestui raport spi­ ritual, rămâne un singur răspuns: iubirea în­ chinată omului, respectul cu care este privită viaţa. Formal această atitudine se încadrează în viziunea realistă. Şi nu ni se pare simplă întâmplare faptul că acest fel de a înţelege creaţia îi este dat să prindă cliiag din stră­ dania Ardelenilor. Ştim cu toţii în ce măsură Ardealul este o şcoală a omeniei şi a celui ma' cuprinzător spirit de analiză şi adâncire a unui adevăr. «Crucificare» se intitulează lucrarea trimisă de pictorul T r a i a n Bilţiu, subiect rupt din crunta istorie pe care o trăim acum. E vorba de îngenuncherea poporului, la care a fost su­ pus încă odată. F ă r ă să fie un romantic, pic­ torul Bilţiu a. făcut uz de o anumită libertate în organizarea planurilor compoziţiei. Aservi­ rea acestora unui conţinut, îl apropie de un anumit spirit literar, ceeace, e drept, oboseşte efectul plastic, al ansamblului. In a f a r ă de acest inconvenient, lucrarea este ţinută într'un ritm de linii şi forme de o mare sugestivitate. Dragostea şi râvna cu care este urmărit fiecare detaliu, conştiinţa critică a artistului, dau lu­ crării o atmosferă sacră, care o va păstra vie peste ani. D-l Nicolae Brana, cu o mai accentuată aplecare spre liric, scaldă în reflexe albastre un grup de ţărani, care se refugiază. Ii vede pe câmp porniţi cu straiţele în spate; femei şi copii cu legături care le îngreunează mer­ sul, străbat drumul, înconjuraţi de o tristeţe, pe c a r e artistul ştie s'o facă simţită. In altă lucrare, ţăranii şi tărăncile înconjoară cu mâi­ nile lemnul de stejar al unui crucifix. Nimic teatral în atitudini, dimpotrivă o stângăcie firească, o reţinere. Gesturile sunt moi, nedecise. F o r ţ a expresivă a lucrurilor constă pro­ babil tocmai î a această ezitare, mărturie a zăvodurilor interioare, de oare artistul se apro­ pie cu oarecare teamă; dar fiind c ă instinctul său creator e destul de puternic nu arareori t a ­ lentul lui surprinde adevărul plastic în cel mai originar aspect al său. In rest, compoziţia e susţinută doar de d-l Marius Bunescu. D-sa reia un vechiu şi obiş­ nuit subiect pentru un artist: «Familia artistu­ lui», o lucrare în mărime originală cu un grup de patru figuri în planul din faţă şi cu un peisaj citadin în planul din fund. Spiritul do­ cumentar şi oarecum direct, în care este ţinută lucrarea, ne lasă să întrevedem intenţiile de sinceritate ale artistului. Totuşi un anumit spi­ rit academic, o insistenţă meşteşugărească lip­ seşte această lucrare de accentele sensibile, notă care e cu atât mai necesară într'un su­ biect de natura celui tratat. Este de reţinut în schimb calitatea de portretist a d-lui Marius Bunescu. Un portret bun semnează d-na Cuclin Zoe. Ţinut în tonuri sobre, măsurat, şi urmărit în­ deaproape, ca formă şi materie, acest portret este mărturia unei seriozităţi de r a r meşte­ şugar. D-l N. Stoica prezintă un tablou intitulat «Amator de icoane». O figură cu o icoană, pe un fond roşu, în care se relevă încă odată c a ­ lităţile de portretist ale acestui pictor. D - r a Cordescu Marcela expune un foarte inedit subiect, o macedoneancă tânără şi se­ meaţă. L u c r a r e a interesează şi reţine pentru fineţea cu care artista estompează o formă, dar nu-i mai puţin adevărat că această lucrare are în acelaş timp şi reale calităţi de culoare. D-l Eremie l'rofeta, crescut în şcoala a r d e ­ leană şi debutant la salonul oficial a trimis portretul unei femei oarbe, lucrare de o mare adâncime psihologică si în aceeaşi măsură stru­ nită de un încercat meşteşug. D-l Octav Angheluţă expune un portret şi o natură moartă. Reţinem spiritul sobru cu care se afirmă talentul d-lui Angheluţă în drumul său spre maturitate. O fugă de efecte uşoare şi în general un cult pentru justa dia­ lectică a elementelor, definesc acest drum. D-l Aurel Ciupe expune un, peisaj depe T i ­ miş, cu o cromatică de limpezimi în care meş­ teşugul şi sensibilitatea se întrec între ele. E ceva măsurat şi onest în toată opera acestui pictor, o notă de distincţie şi acurateţa, care obligă la o trăire similară. D-na Rodica Z. Codreanu aduce două din lucrările pe care le-am văzut şi în expoziţia personală. Talentul d-sale rezistă la proba unei expoziţii colective. D-l Horia Damian expune două peisagii în tonuri fumurii şi dramatice. O pictură de tem­ perament care aminteşte viziunea lui Vlamink. D-l Dumitru Ghiaţă a trimis una din cele mai caracteristice lucrări pentru viziunea d-sale. O compoziţie înţeleasă în sensul pleineriştilor, dar strâns legată de desen şi cu o co­ loratură de un foarte larg registru tonal. D-l losif lliu, tânărul şi cunoscutul ilustra­ tor, a trimis o lucrare care poartă semnele unei căutări în plină desfăşurare. Procesul cu­ lorii şi raportul ei cu forma este desbătut cu seriozitate. D-l Sorin lonescu, un, portret interesant ca expresie, dar întâmplător şi nestăpânit ca meşteşug.

D-l Dem. lordache, expune flori şi un pei­ sagiu. Neadâncite cromatic, lucrările acestea au totuşi o frumuseţe, care se întrupează din sentimentul larg cu care artistul tratează m a ­ teria, colorând-o cu mari făşii de lumină. D-l Istrate Alexandru, vădit preocupat de ambianţa tonală încearcă acorduri inedite. D-na Natalia Istrate, un peisagiu împestriţat capricios şi cald iar alături o compoziţie, în care desenul fin şi simţul de culoare se în­ tâlnesc într'un subiect de subtile rezonanţe fe­ minine. D-l George Lbwendal, se pare că se izolează tot mai mult, adâncind până la obsesie căuta­ rea amănuntului. E vorba de un realism care în curând nu va mai păstra nici un alt r a ­ port cu artistul decât cel de natură tehnică. O natura moartă cu câteva tonuri clare, just puse, este lucrarea semnată de d-l Ion Olteanu. D - r a Petraşcu Mariana, continuă evident di­ rectivele părintelui ei. Reţinem în deosebi fer­ mitatea cu care se exprimă. D-l Phoebw Alexandru, preocupat de anu­ mite procedee stilistice, care amintesc de pic­ torul Deraine, tratează un interior ţărănesc. Indiferent de autenticitatea viziunii, această lucrare izbuteşte să trezească interesul vizita­ torilor. Ceeace-i reproşăm este însă o împestriţare pedantă, din care rezultă dislocarea detaliului din organic. D-oa Elena Popea expune o marină cu albastruri foarte inedite. O compoziţie ar fi fost mai căutată şi mai distinctă în ansamblul sa­ lonului. D-na Ana Tzigara Berza, nişte flori şi un âtlan, colorate bogat şi cu r a r ă preţiozitate în urmărirea nuanţelor D-l Alexandru Ţipoia, foarte personal, de o profunzime şi o seriozitate care dau tinereţii acestui artist un deosebit prestigiu. Peisagele expuse sunt evocate cu o sensibilitate pentru care fantasticul constitue un climat. D-l Ion Ţuculescu evoluează în cadrul unor principii din ce în ce mai definite. Retina sa ştie să prindă caracteristicul cromatic al na­ turii şi redă aspecte, care deşi de o anumită răceală, impun prin fermitatea temperamentală cu care sunt spuse. D-l Gh. Vânătoru se situează în linia imprcsioniştilor. Cultul său pentru cromatic şi în general pentru problemele culorii îl situează printre cei mai valoroşi pictori din generaţia tânără. A t â t peisagiul cât şi natura moartă, expusă cu acest prilej sunt lucruri care defi­ nesc ele singure valabilitatea unui talent. D-l Anatol Vulpe, se dovedeşte un căutătui al expresiei, căreia încearcă să-i subordoneze elementele formale, ă ceva mocnit, de ape afunde, în lucrările sale. D-l Geo Zlotescu se află pe aceeaşi poziţie, afirmată în expoziţia de astă toamnă. As­ pectele rurale prind conture inedite în opera acestui pictor, iar paleta şi-a găsit un inter­ pret, pe cât de original, pe atât de controlat. D-l Serbări Zainea, în natura moartă, pre­ zentată cu acest prilej, ne anunţă aspecte noi. Ion Vlasiu

ÎNSEMNĂRI
Spuneam, într'un a i ticol trecut, că sin­ gura politică externă, de astăzi, a Statului român e reîntregirea hotarelor. Acum adâugăm: reîntregirea hotarelor până la limita fiorească a întinderii populaţiei româneşti şi adunarea tuturor conaţionalilor din regiunea carpato-dunăreană înlăuntrul acestor hotare. Vechile aşezări din Peninsula balcanică să fie sprijinite să dobândească autonomii locale, puse sub protectoratul nostru sau a puteri­ lor prietene, cari le v o r g a r a n t a şi ocroti drepturile naţionale. Mai spuneam, în acelaş articol, că cei ce ne vor întinde o mană a c ajutor pentru rea­ lizarea acestor aspiraţiuni îndreptăţite vor li îmbrăţişaţi ,de noi ca prieteni, iar cei ce se vor pune deacurmezişui revendicărilor noas­ tre, uin orice motive, nu vor putea li soco­ tiţi decât ca vrăjmaşi L a 22 Iunie, armata română, alături de a i m a t a Keicliului, puse amândouă sub coman­ da Generalului Ion Antonescu, a atacat, dm bucovina pană la Gurile Ounârii, monstrul rusesc, care, anul trecut, ne-a răpit, pentru a treia oară, Basarabia, trup din trupul Mol­ dovei lui Ştelan cel Mare. t a r Keichul ger­ man s'a hotărît să-şi pună în cumpănă în­ treaga forţă uriaşă pentru a stârpi de pe faţa pământului, otrava bolşevismului, care ameninţă de atâta vreme să surpe din te­ melii întreaga civilizaţie umană. România are meritul de a li distrus cea dintâi bolşevismul, care, la sfârşitul războiu­ lui trecut, reuşise să se cuibărească pe p ă .nântul vecinei noastre dinspre Apus, cu sco­ pul de a- cuceri pentru flamurile roşii în­ treaga Europă centrală. Reacţiunea fascistă şi naţional-socialistă împotriva comunismului a urmat abia dupăce armata română răsturnase domnia lui Bela Khun, ucenicul dogmelor leniniste şi trotzkiste dela Moscova. Datoria întregei ţări, azi, e să fie zid în ju­ rul oştirii şi în, jurul steagurilor ei. Numai aşa vo,m smulge biruinţa. Atitudinea noastră personală faţă de Ru­ sia nu e dictată de evenimentele în curs de desfăşurare. E cu mult mai veche. într'un studiu, intitulat «Moscova», scris cu prilejul tratatului franco-polono-rus din 1932 şi pu­ blicat în volumul «Valuri Politice», apărut în 1933, spuneam: «Politica externă a României §au mai exact a neamului românesc, din vremurile cele mai îndepărtate, e întoarsă cu faţa spre Răsărit, spre linia ce porneşte dela Marea Baltică şi sfârşeşte în Mediterana orientală. Dela Sciţii preistorici, dela năvălirile barbarilor până la Ruşi şi Turci, aproape toate furtunile ce s au deslănţuit pe pământul nostru dintre Nistru şi Tisa au pornit dela Răsărit. Primejdiile ce ameninţă astăzi şi în viitor România se găsesc tot spre acest punct cardinal geografic». . (pag. 184). Şi iată, că a sunat ceasul, când s'a trecut la fapte de arme pentru liberarea popoarelor de sub odiosul jug bolşevic. Războiul României spre Răsărit e pe deplin îndreptăţit. Din documentele publicate de cu­ rând rezulta, că Rusia a ocupat volnic B a s a ­ rabia şi Bucovina de Nord, deşi nu-şi expri­ mase această intenţie în acordurile din 1939, încheiate cu Reiohul. In aceleaşi expuneri do­ cumentare se arată că Rusia sovietică voia să atace România, după răpirea Basarabiei, spre a ajunge în Balcani şi că revendica Strâmtorile. U r m ă r e a , deci, vechiul vis panslavist. Ce robie ne pregătea Moscova e de prisos să o mai spunem. D a r războiul împotriva Rusiei pentru noi e şi o reparaţie morală. A m început să spălăm de pe obrazul ţării ruşinea din anul trecut şi o vom spăla până la sfârşit. Octavian C. 'Tăslăuanu PERICOLUL RUSESC.

Să mai vii tu pe la gârlă Când va fi senin şi cald, Să te mai ascunzi sub maluri Să priveşti cum eu mă scald. Dela gârlă să ne ducem Pe câmpia fără zări Şi să rătăcim în crângul Cu tăcutele cărări.

Creangă. Spicuesc pe cele mai însemnate: într'o catagrafie din anul 1820, se găsesc în Pipirig următorii capi de familie din nea­ mul lui Creangă: Ion Criangă (sau Ion dela Braşov, întemeietorul familiei), David sân Ion Criangă, Gheorghe Criangă, Dumitru şi Ştefan Criangă. După o altă catagrafie din 1829, rânduită de

de 1 Martie 1837, pe care ne-o dă însuşi scriitorul în autobiografie şi în albumul festiv al «Junimii». Trebue să-1 credem. Dealtfel, posteritatea a fost mai puţin scrupuloasă ca noi. E a 1-a primit cu glorie în sânul său, fără documente oficiale şi acte autentice. Nicolae D A C I A < ? > 15 fimiraş IULIE

1941

0 Românii au purces peste toate graniţele politice întâmplătoare. la luptă pe calea Prin alegerea profesorului N. Cartojan, A c a ­ marei lor tradiţii. Ei demia Română a deschis porţile sale unui pe­ s'au opus totdeauna cu armele Furiei dela lerin al mănăstirilor şi al satelor noastre umile, Răsărit, Asiei care pogoară până la Nistru, prin care au trecut străvechile legende despre una singură sub speciile cele mai varii, sub sfinţi şi împăraţi. chipul mongolic al hoardei de aur, sub chipul mongoloid al Rusului modern. P R E A B U N U L Articolul cu acest t-iîncepând cu secolul X V I I , noi am luptat cu Î M P Ă R A T tiu al domnului N. Asia. altminteri decât Ştefan cel Mare: am Lascu, publicat în căutat să dăm Stepei o formă, să-i impunem revista «Transilvania», merită consacrarea unei un chip. In opera unor Români zace, în parte, ore de gândire. In. ultimii ani numai I. V a l a o n secretul marei convertiri a Barbariei ruse, la şi N. I. Herescu au înfăţişat atât de curate aspecte ale culturii şi ale istoriei romane, ca geniul european. Un Român, care se intitula «arhiepiscop al şi acelea pe care pana domnului N. Lascu le Kievului şi domn de moşie al Moldovei» a pune în lumină. Ne aducem aminte de magis­ fost acela care a dăruit Rusiei suflul de misti- tralul studiu al celui dintâi, «Secolul lui Au­ citate ortodox, acela care- a făurit din. această gust», publicat în Revista Clasică, şi ne este prezentă cartea celui din urmă, «Caete Cla­ stirpe de barbari un receptacol al «pravoslavsice» care n e - a purtat prin faţa atâtor glorii niciei», un mediu prielnic celei mai înalte exal­ romane. Ci în lauda figurei împăratului pe tări. Lui Petru Movilă i se* datorează, aşa dar, care senatul roman 1-a numit «Optimus» — primatul pe care acest imperiu al Nimănui 1-a Preabunul, N. Lascu pune pasiunea celui ce deţinut mult timp între statele ortodoxe ale evocă l a altarul patern memoria întâiului stră­ lumii. bun. T r a i a n împăratul ! Geniul Romei eterne Un alt Român, Nicolae Milescu Spătarul, a animă toate faptele sale: el îi va purta acvi­ deschis Rusiei perspectivele sale împărăteşti. El lele biruitoare întinzând marginile imperiului a explorat — cu un premergător al oştirilor cu­ ei şi-1 va face să aducă pe pământul italic ceritoare — întinsul tundrelor siberiene peste fericirea şi împăcarea. îndemnam pe cei ti­ care avea să domnească, spre dezastrul Mol­ neri să citească scrieri ca acestea pentruca su­ fletele s ă li se umple de bucuria unor timpuri dovei sale dragi, — a patriei nostalgice pe trăite de aceia dela care neamul lor coboară. care o evoca în cursul expediţiei sale, — ţarul Reproducem capitolul final al articolului dom­ Rusiei barbare. nului Lascu: Chiar şi acela considerat în genere ca «pă­ «Pentru noi el este Preabunul împărat, în­ rintele literaturii ruse», Antioh Cantemir, e un temeietorul. Cucerind ţara celor ce credeau în român de sânge — fiul principelui. Dimitrie nemurire, a adus pe aceste plaiuri o frântură Cantemir, şi al Smaiandei Cantacuzino, ea din eternitatea Romei. In inima Cetăţii Eterne în măreţul for al împăratului cuceritor, stă însăşi fiica unui mare domn al Ţării. Şi dacă e să amintim că legile civile ale săpată în marmoră, mai tare decât dintele Rusiei au fost cele cerute odinioară lui Alexan­ miilor de ani, Cartea Facerii neamului nostru. dru Lăpuşneanu de ţarul Ivan I V al Moscoviei Coloana lui T r a i a n , cea mai grandioasă expresiune istorică la care arta figurată romană — că aceste legi sunt cele de tradiţie romană a ajuns vreodată, înfăţişează epopeea luptei ale Moldovei, că Alexandru Lăpuşneanu a pus unui popor dispreţuitor de moarte, dar. care-şi pe cineva să le traducă în limba slavonă ofi­ iubia ţara, împotriva puterii nemăsurate a R o ­ cială, pentru usul autocratului rus, — vom în­ mei. Nu ştii ce să admiri mai mult, hotărîrea ţelege poate ce imensă parte are Moldova în fermă a Romanilor de a învinge, sau dârzenia europenizarea, pe toate tărâmurile, a Barbariei şi disperarea cu care poporul lui Decebal îşi dela Răsărit. apără glia strămoşească. Scenele ce reprezintă Sub specia ei europeană — chip din ohipul desfăşurarea întâmplărilor din cele două răz­ Moldovei — ea s'a manifestat, însă, tot ca o boaie an o succesiune din ce în ce mai dra­ Asie în mers, o altă cumplită incarnaţie a matică, până spre desnodământul final, care este cea mai patetică scenă de pe întreaga Hoardei. coloană. Când se dovedeşte zadarnică orice în­ Comunismul era de fapt, întoarcerea la iz­ cercare de a opri înaintarea implacabilă a sol­ voare. Rusia îşi lepădase masca. Ţarismul fas­ daţilor împărăteşti, când fruntaşii preferă să cinat de miragiilc Europei dispărea, şi Rusia îşi bea cupa cu venin decât să cadă în robie, De­ afirma, pe faţă, antica ei funcţiune, de mumă cebal, văzându-şi spulberat price vis de glorie a Negurei, de patrie a celor fără lege. Opera şi măreţie, pierdută însăşi existenţa patriei, se lui Petru Movilă, a lui Antioh Cantemir era străpunge cu propria-i sabie, înainte de a fi la pământ. Pe cărările bătute de Nicolae Spă­ prins de cavaleria romană. D a r Destinul îşi urmează calea: printre autohtonii legaţi de otarul, Asia venea încă odată spre noi... De aceea lupta noastră învestmânta caracte­ gorul străbun apar oameni noui, aduşi din toa­ rul ei tradiţional, de luptă pentru valorile etern te colţurile Imperiului; cu toţii vin însă în nu­ mele Romei Eterne, aducătoare de bunăstare şi europene, — simbolizate pe un plan sublim de civilizaţie. Căci, prin cucerirea lui, T r a i a n nu creştinism. Scut al Creştinătăţii, Poartă a Creş­ aduce în Dacia pustiul distrugerii ci. asvârle tinătăţii, România opune Barbariei nu numai cu dărnicie, în brazda scăldată în sânge, să­ piepturi înflăcărate, spade purtate de mâini mânţa rodnică a unei vieţi nouă. Dela Cezai fără prihană, ci şi conştiinţa marilor valori pe şi Augustus, care au pus temelii trainice civi cari le-a afirmat şi le-a apărat în lume. lizaţie romane în Apus, geniul Romei nu s'a Şi — ca să amintim cuvintele săpate pe pia­ manifestat cu atâta putere creatoare ca acuma. Lumina civilizaţiei, adusă de T r a i a n aici, a tra de mormânt a unuia dintre fraţii Buzeşti răpus într'o luptă cu H o a r d a — nu va fi nici rămas mereu aprinsă prin veacuri; ea n'a pu­ tut fi stinsă de niciuna din vicisitudinile de astădată «pre voia câinilor de Tătari». istoriei. Valuri de barbarie, jafuri şi pustiiri Dan Bolta s'au abătu* asupra vlăstarelor altoite de Roma; neamuri silnice şi stăpâniri vrăşmaşe au ţinut ZIUA DREPTĂŢII Ţara românească în întunerec şi sclavie pe fii falnicilor legio­ sguduită de surpa­ nari, lăsaţi de T r a i a n în numeje Romei. Dai rea hotarelor sale în anul fatal 1940, umilită ei au supravieţuit tuturor revărsărilor, retrăşi lovită din toate părţile, tânjind de dorul gându-se în Cetatea de munţi a Carpaţilor, de dreptăţii şi purtându-şi rănile adânci, sub ochii unde se coborau apoi spre dealurile domoale şi se întindeau până departe în câmpiile învecinilor g a t a să sară din nou asupra ei, astăzi cinse de brâul argintiu al apelor. Chiar atunci şi-a ridicat fruntea dela pământ. Peste pămân­ când trupul neamului a fost fărâmiţat, când s« tul robit al Moldovei apără braţul Patriei. Să părea că a fost secătuit orice izvor de viaţă însemnăm această zi pe scuturile cetăţilor si s'a pierdut orice urmă de cultură din cauza noastre ! Cei ce se gândesc să ne strivească în veştmintelor străine pe care le îmbrăca, fla­ picioare să ia aminte ! P â n ă la marginea pă­ căra nobilă a romanităţii a pâlpâit neîntrerupt mântului sfânt, până unde şi-a întins din stră­ Numele magic al Romei, care a rămas la ră­ vechi ramurile sale stejarul fiinţei româneşti, dăcina numelui însuşi al acestui neam, a hr-ăcerurile şi ogoarele spun de ceasul cel mare nit-o cu sevă nepieritoare. împotriva tuturoi care va sosi în curând. Steagurile noastre vor adversităţilor, această flacără a crescut me­ lumina din nou acolo unde le-a fost menit să reu, a încălzit sufletul neamului şi a' topit lan­ stea deapururi. F ă r ă de legea strigătoare la cer, ţurile despărţitoare ale robiei: după aproape îndurată în tăcere şi în amar, de un popor în­ două mii de ani, dintr'o turmă risipită de sclavi s'a format pe întinderile vechei Dacii treg care în sufletul său numai pace dorea, pa­ un popor mândru de a se şti" descendent al cea domniei lui Alexandru cel Bun şi ale cărui Romei puternice si binefăcătoare. cântări evocau în durere timpurile fericite când ...Iar acum, când orânduiri vremelnice au ţara înflorea în larguri domoale, netulburată de nimeni ,fără să râvnească la bun strein, — despărţit din nou trupul neamului şi i-au sfâ­ monstruoasa uneltire de eri, e biruită azi de şiat sufletul, figura Preabunului î m p ă r a t aso­ sabia dreptăţii, în care am crezut cu tărie. ciată Ia aceea a Romei Mame, trebue să apară Semne ale mântuirii, evenimentele pe care le scăldată în lumină de apoteoză. E a trebue să fie pentru toţi o mustrare şi un simbol;, o trăim, vestesc judecata care va veni, neîncetat mustrare, pentru că nevrednicia noastră a lă­ aşteptată .dorită cu încruntare. sat să fie ştirbit patrimoniul Daciei de odi­ nioară, moştenire sfântă a împăratului înte­ P R O F E S O R U L N. CAR- Academia Română a meietor. Umbrele soldaţilor Romei vor rătăci T O J A N L A A C A D E - primit, printre aleşii printre ruinele castrelor romane dela PoroHsMIA R O M Â N Ă săi pe profesorul N. sum şi dela L a r g i a n a şi nu se vor odihni până Cartojan. Predeceso­ ce urmaşii lor nu vor străjui din nou acolo rul Domniei Sale, savantul care în opera sa de unde i-a aşezat T r a i a n . E a mai trebue să fie căpetenie a adus o lumină călăuzitoare pentru şi un simbol pentru ca, în desnădejde, să mai cunoaşterea trecutului românesc, descifrând din credem încă în planurile tainice- ale Provi­ bogatele mărturii toponimice, prezenţa neînce­ denţei care veghează asupra fiilor Romei. Vi­ tată a poporului românesc în Dacia, — istori­ jelii trecătoare, puhoaie turburi şi sălbatice nu cul literar, cercetătorul vechilor scrieri româ­ vor putea — după cum n'a putut nici potopul ne, n'ar fi putut să-şi dorească un urmaş mai celor două milenii — mişca niciuna din pietrile vrednic de truda sa. Nicolae Drăganu, pro­ unghiulare pe care T r a i a n le-a pus la temelia fesor la Universitatea Daciei Superioare, odih­ aşezării sale, pecetluite cu veşnicia Romei. R o ­ neşte în cimitirul dela Cluj. Ci în Templul Ne­ ma să fie, ca şi în trecut, v a t r a dela care să muritorilor, făclia celui ce cobora din mun­ luăm focul sacru al conştiinţei originii şi mi­ tele Ţibleşului, e ridicată de un fiu al câmpiei siunii noastre în lume; şi, asemenea eroului depe marginea fluviului dela Miazăzi, în feri­ din legendă, care căpăta puteri nouă la atin­ cită şi simbolică succesiune, în care noi vedem gerea pământului străbun, din, bezna viitoru­ un act de solidarizare a întregului pământ al lui să ne întoarcem mereu privirile înapoi spre Patriei sub glorioasele cupole. Noul ales şi-a făclia ce dela Roma luminează de doua mii de consacrat cercetările sale îndelungate, mai a- ani. Să nu uităm că chiar atunci când Dacia les acelui domeniu al istoriei literare în care a fost părăsită de a r m a t ă şi oficialităţi, cei foarte puţini se încumetă să pătrundă: vechea mulţi şi umili au rămas să înfrunte toate pri­ literatură populară. Descoperind isvoarele apu­ mejdiile, înfrăţiţi cu pământul pe care-i aşe­ selor legende şi poveşti, Domnia Sa a explorat zase pentru totdeauna Preabunul împărat. Şi câmpul românesc al răspândirii lor, punând în t-a găsit aici istoria, şi-i va găsi atâta timp cât pământul acesta v a mai fi locuit de oa­ lumină reţeaua de drumuri pe care ele le-au meni! Popoarele modelate de pământul pe străbătut. Monografii ale cărţilor populare, care prind rădăcini, se supun legilor lui. Şi studiile sale, neîntrecute prin planul lor impu­ nu va fi putere pe lume care să le împiedice nător, rezumă un capitol de temelie din istoria a tinde mereu să împlinească, veac după veac culturii româneşti: flora acelor scrieri, crescută şi mileniu după mileniu, poruncile legilor pă­ tn preajma bisericei, care cuprind vechi cre­ mântului lor. Nicio suferinţă, nicio jertfă, dinţe şi erezuri, legende hagiografice, vieţi enicio sângerare nu le va înspăimânta. Nicio roice. V a r i e t a t e a lor, precum şi faptul că cele huzurie a păcii nu le va moleşi până într'atâta, mai multe dintre ele au avut o circulaţie pe ca să se supună, f ă r ă luptă unor legi ome­ tot cuprinsul locuit de Români, u n t mărturii neşti străine, potrivnice pământului din care despre unitatea vechei culturi româneşti, des­ se hrănesc». pre legăturile neîntrerupte între membrii fa­ miliei de viţă romană de pe malurile Istrului, Emil Giurginea
: s

A

C

I

A

< 8 >

15

IULIE

1941 Pentru cei ce mai stau să ne conteste drepturile asupra pământului B a s a r a bilor şi al voevozilor Moldovei, găsim nimerit să amintim aici că istoria garnizoanelor r o ­ mane puse de pază la Nordul gurilor Dunării şi chiar pe ţărmul nordic al mării Negre, — g a r ­ nizoane a căror prezenţă presupune începutu­ rile unei înfiripări de viaţă romană — se deschide cu mijlocul secolului prim după Hristos, înscriind în paginile trecutului o tru­ dă continuă, reluată de ostaşii români, pentru apărarea rmuia din cele mai sbuciumate ho­ tare de ţară. Rândurile reproduse mai jos din studiul «Garnizoana romană în Sudul Basa­ rabiei» de P. Nicorescu, vădesc o desvoltare a ţinuturilor dela gurile Dunăiii în strânsă legătură cu restul Daciei. «Aceste ţinuturi au fost ocupate efectiv de către Romani în urma expediţiei lui T. Plautus Silvanus, care a avut loc în anii 5 2 — 5 3 d. Hr... O garnizoană romană este aşezată în Chersonesus şi împăratul Nero se gândeşte în mod serios a creea la Nordul mării Negre o nouă provincie: Scythia. In timpul lui Domiţian, în urma înfrânge­ rilor suferite de Romani din partea Dacilor, garnizoanele romane dela Nordul gurilor Du­ nării au fost retrase şi regele clientelar al Bosforului primea subsidii pentru a întreţine o miliţie, care să asigure pacea în ţinuturile dela Nordul mării Negre. Traian fiind angajat cu supunerea Daciei nu s'a putut ocupa şi de supunerea efectivă a acestor ţinuturi. Dar e fără îndoială că în legătură cu reorganizarea Moesiei inferior el trebue să fi luat unele măsuri de pază a re­ giunii dela Nordul gurilor Dunării, măsuri pe care însă nu le cunoaştem. Sub Adrian, când imperiul roman s'a con­ solidat în întinderea sa maximă, presiunea Sarmaţilor devenind din ce în ce mal mare, instalarea unor garniz'.une permanent', ir aceste ţinuturi a devenit o necesitate. Acest lucru s'a făcut fără ca legiunile care aveau lagărele lor la Sudul Dunării să fie trecute la Nordul gurilor acestui fluviu. In aceste ţinuturi au fost trimise numai Vexillationes, formate din trupe luate din aceste le­ giuni şi din trupe auxiliare... Se ştia că în a doua jumătate a secolului II după Hr. era în garnizoană în. Crimeea la Chersonesus o vexilaţie sub comanda unui centurion sau a unui tribunus militum. Acum, graţie inscripţiilor descoperite la Cetatea Albă, constatăm că în acest timp şi la T y r a s se afla o garnizoană romană. Vexillaţia pe care o constatăm că avea g a r ­ nizoana l a T y r a s , trimitea după necesităţi mici detaşamente dealungul ţărmului mării şi dea­ lungul valurilor trase dela Prut până la Nis­ tru, valuri peste care barbarii n'aveau voe să treacă, asigurându-se astfel poliţia acestui ţi­ ntit», — aşa cum o vor face din nou, de acum înainte, armatele noastre, demne de vitejia vajnicilor reprezentanţi ai Romei pe aceste meteaguri. In Iulie 1642, în timpul domniei lui Vasile Lupu, dele­ gaţi ai imperiului otoman şi ai craiului leşesc stabilesc pe teren hotarul între Moldova şi P o ­ lonia. Reproducem după domnul Teodor Bălan, din . publicaţia periodică Codrul Cosminului, I X , pag. 2 7 8 — 7 9 . documentul redactat cu acest prilej, din care rcese că în sec. X V I I pă­ mântul Moldovei se întindea până la C e r e muşul N e g r u : „începutul este hotarul între M o l d o v a şi cu ţări străine întâi dela Bender unde s'au în­ gropat, doi stâlpi de piatră, semne hotarului Moldovei dinspre Turci şi dela cei doi stâlpi drept spre apa Nistrului merge hotarul şi Nis­ trul l-am socotit hotar precum au fost din în­ ceput şi mai dinainte şi apoi se începe hotar între ţara Leşească şi cu Moldova dela un izvor din care se începe cursul lui şi acel pârâu se cheamă Colacinul şi acel pârâu cade în Prut şi dela acel pârâu drept cale ca de un ceas este alt izvor din care izvor cură apă care se cheamă Sarafiniţul şi cade în Nistru şi acel pârâu am socotit între Moldova şi între Ţ a r a Leşească hotar fiind locul însemnat, iar dela Ceremuş este hotar părău între munţii ungureşti care se cheamă Ceremuşul Negru şi cursul acelui părău cade în apa Prutului în preajma părăului Colacinului, acesta este ho­ tarul între Moldova şi Ţ a r a Leşească şi alte stăpâniri străine». H O T A R U L DELA C E R E M U Ş. Mult mai târziu abea, Polonii se întind în spre Sud, devenind hotar Ceremuşul Alb. ÎNCEPUTURILE V l E Ţ H R O M A N E IN SUDUL B A S A R A B I E I " pe care ni l-au răpit la conferinţa de pace, ne dă neplăcuta siguranţă că, astăzi, o cerce­ tare sistematică a satelor româneşti din această regiune ne-ar prezenta un tablou cu mult mai întunecat. Starea precară, atât din punct de vedere m a ­ terial cât şi cultural, a Românilor din Banatul sârbesc nu va putea fi ameliorată decât atunci când ei vor fi încorporaţi politiceşte în, statul nostru liber, din care trebuiau să facă parte integrantă încă din 1918. A R O M Â N I I D I N S E R B I A Soarta tragică a R o nilor din Banatul occidental au împăr^ tăşit-o şi Românii din Macedonia sârbească. Autonomia culturală şi religioasă, care le tusese g a r a n t a t ă prin tratatul încheiat în 1913 la Bucureşti, n'a fost respectată din partea Sârbilor, ca de altfel nici din partea Grecilor. Bisericile româneşti au fost transformate în biserici sârbeşti, iar şcolile Aromânilor supri­ mate. «Prin aceste procedee, — spune domnul Th. Capidan în studiul său istoric «Les MacedoRoumains» — Jugoslavia s'a făcut culpabilă de intoleranţă faţă de minoritatea macedo­ română, care, atât prin cifra considerabilă a populaţiei sale, cât şi prin rolul important, pe care îl deţine în viaţa economică a ţării, se afirmă ca un element preţios pentru sta­ tul jugoslav. (Notăm că aceste rânduri apă­ reau în 1937). Aromânii au pierdut în Ser­ bia cele mai frumoase biserici clădite de stră­ moşii lor pe propria-le cheltuială, cele mai îhalte instituţii de cultură, între care un vechiu liceu clasic cu localul său propriu, o şcoa­ lă normală şi o şcoală profesională de fete, toate în Bitolia (în Sud-estul Serbiei), oraş în care elita intelectuală şi comercială a aparţi­ nut totdeauna poporului român. In afară de aceasta, Aromânii au pierdut şcolile elemen­ tare răspândite în Macedonia sârbească, în toate comunele, sate sau oraşe, în care ei se găsesc în număr important». In cadrul viitoarei ordini europene va tre­ bui asigurată acestor Aromâni, compacţi dar izolaţi, o liberă desvoltare a vieţii spirituale în conformitate cu aspiraţiile lor naţionale, pentru a-i feri cât mai este timp, de o com­ pletă dispariţie în masa slavonismului. E o măsură salutară, care va trebui luată şi in ce-i priveşte pe Aromânii din Grecia, mai ales că aceştia au fost victimele colonizării unei bune părţi din cei 1.500.000 Greci, aduşi din Asia Mică, în urma schimbului de popu­ laţie cu T u r c i a şi aşezaţi în satele româneşti, în vederea desnaţionalizării acestora. E de observat faptul că de câte ori sta­ tul nostru a adoptat o politică fermă faţă de statele din Balcani, cu scopul de a smulge ga­ rantarea unei libere desfăşurări a vieţii cul­ turale şi religioase româneşti, s'au obţinut r e ­ zultate remarcabile Vorbind, de pildă, despre intervenţia continuă a statului nostru în B a l ­ cani, în favoarea Românilor de acolo, în a doua jumătate a veacului trecut, domnul Th. Capidan constată că această acţiune a contri­ buit nu numai la trezirea sentimentului na­ ţional, ci şi la naşterea unei literaturi române regionale, graţie căreia s'a putut forma «o limbă literară unitară pentru toate grupurile româ­ neşti răspândite în Balcani, în afară de Me­ glenoromâni, cari vorbesc un dialect româ­ nesc diferit. Acest plan a fost metodic realizat mulţumită redactării de manuale româneşti, traducerii de opere religioase, creerii de r e ­ viste ca: Frăţilia, Lumina, Graiu Bun, Lilicea Pindului, Revista Balcancă, Flambura, Penin­ sula Balcanică, etc., care au publicat cele mai bune texte de literatură dialectală a primilor scriitori şi poeţi macedo-români: Mihail Nicolescu, Constantin Belimace, George Murnu. Nuşi Tuliu, N. Batzaria şi Marcu Beza». Acum, când se deschid perspective noui pen­ tru fraţii noştri din Sudul Dunării, e bine să ne gândim din timp la tot ceeace trebue să facem pentru ei, spre a răscumpăra ceeace n'am făcut până acum. R O M Â N I I DIN SERBIA O R I E N T A L Ă Cu aproximaţie, n.umărul Românilor dintre Timoc şi Mo­ rava se ridică la 500.000. Lipsiţi de o r ­ ganizaţii culturale, economice sau politice, to­ tuşi cu o pronunţată conştiinţă etnică, aceşti Români au fost intenţionat lăsaţi pradă obscu­ rantismului, de către administraţia sârbeas­ că, pentru a-i slaviza. N'au aproape deloc nici şcoli sârbeşti. Ştiutorii de carte sunt foarte puţini. In biserici se foloseşte numai limba sârbească, lucru pe care Românii îl găsesc foarte natural.

Î M P O T R I V A ASIEI I N M E R S

I D E I A DE R E . Constatarea că noV O L U Ţ I E PER- ţiunile primesc tălM A N 5 N T Ă măciri deosebite, ca semnificaţie şi conţinut, în funcţie de vede­ rile şi spiritul epocilor istorice prin care cir­ culă, este un adevăr care a cucerit de mult teren solid în câmpul gândirii filosofice. Se ştie acum, şi se consimte unanim, că fiecare epocă toarnă în tiparele sferei naţionale con­ ţinutul cel mai potrivit vederilor ei şi dă acestui conţinut o semnificaţie proprie ei, în funcţie de valorile dominante în spirituali­ tatea ei. D a r fluctuaţia nu se petrece numai între epoci: E â are loc şi înlăuntrul aceleiaşi epoci, după formele de viaţă cristalizate sincronic în ea. Căci ceeace fixează în ultima instanţă conţinutul şi semnificaţia unei noţiuni este o concepţie deviată, cu spiritualitatea şi va­ lorile ei. Şi astfel, noţiuni bătrâne, noţiuni intrate de mult în patrimoniul gândirii ome­ neşti, prin circulaţia lor în vreme, primesc mereu sevă proaspătă... Ideea de revoluţie permanentă a avut acelaş destin. E a a luat corp în concepţiile socialiste şi comuniste. Acolo şi-a găsit, întâiu, teoretiza­ rea şi aplicarea pe teren, în special prin pana lui Leon Ttrotzki. iar deacolo, prin interme­ diul programului social, a trecut în câmpul revoluţiilor naţionale. Numai că ea a intrat în ideologia revolu­ ţiilor naţionale altfel, cu un alt conţinut şi cu o altă semnificaţie. In concepţia socialistă şi mai ales comu­ nistă, revoluţia permanentă este un, instrument de distrugere. Ca atare, are obiective fixe, bine precizate: E a urmăreşte să sfarme, prin violenţă chiar, toate bastioanele capitaliste oriunde s'ar găsi ele şi numai după aceea, pe ruine, să procedeze la construcţia unei lumi noui, socialiste, pe bazele marxismului. Chiar cucerirea puterii într'un stat de pe glob nu este şi nu trebue să fie altceva decât un punct de plecare pentru noui dărâmări, până jla atingerea integrală a ţelului final: distrutgerea totală a lumii capitaliste. Aceasta a fost ideia călăuzitoare a lui Leon Trotzki după cucerirea puterii în Rusia. In cadrul concepţiilor naţionaliste ideia de revoluţie permanentă îmbracă un alt înţeles. E a îşi păstrează sensul originar de dărâmare: dar nu însemnează şi nu urmă­ reşte o dărâmare materială, operată vio­ lent; ci înseamnă o revoluţie sufletească; adecă, o dărâmare şi o răsturnare de men­ talitate. E a însemnează o întoarcere a omu­ lui la el însuşi, la sufletul său şi la valorile eterne ale tradiţiei neamului lui şi-i impune o revizuire de credinţe şi deprinderi de viaţă, ca, apoi, uşurat de balastul celor îmbătrâ­ nite şi perimate din concepţiile şi deprinde­ rile lui, să se pună de acord cu vremea şi să păşească în cadenţa vremii. Aceasta pentrucă obiectivele urmărite prin cele două tipuri de revoluţie sunt deosebite: în revoluţia, comunistă este vizat un obiectiv material, instituţiile capitaliste; în revoluţii­ le naţionale se vizează spiritualul, — omul şi sufletul lui. Comunismul, obsedat de furia distrugerii sistemului de viaţă capitalist, lasă pe al doi­ lea plan problema reeducării omului şi-1 hră­ neşte întâiu cu credinţa în necesitatea acestei mere de distrugere, de o valoare imediată şi-i ajută să-şi însuşească o tehnică perfectă a violenţei. Revoluţiile naţionale se îngrijesc întâiu de om, conştiente că numai prin re­ forma omului se va putea ajunge Ia temei­ nice orânduiri noui în viaţa socială şi spiri­ tuală a neamurilor, — o reformă pe linia iubirii nu a urii dintre oameni, De aici deosebirile profunde, cari dau în­ ţelesuri deosebite ideii de revoluţie perma­ nentă; de unde consecinţe deosebite pentru viaţa istorică. Pentru comunism, revoluţia permanentă în­ semnează finalul unei lupte, — cea de dămare a unei lumi, de unde trebue să înceapă o altă luptă, cea constructivă; pentru revo­ luţiile naţionale, revoluţia permanentă fixea­ ză încă dela început punctul de plecare pen­ tru făurirea unei noui lumi, realizabilă numai prin transfigurarea interioară a omului, care odată desăvârşită, va înlătura firesc lumea veche; prin urmare, revoluţiile naţionale îşi încep opera constructiv, fiecare pas pe linia desăvârşirii omului constituind un câştig pentru cauza urmărită. V a înţelege lumea românească unde sunt temeiurile trainice ale vieţii, şi înţelegând, să ia drumul cel bun ? Ion Covrig-Konea
1

SITUAŢIA R O M A N I ­ Făcând în vara anu­ LOR DIN B A N A T U L lui 1934 o serie de Neardelenii n'au CELE DOUĂ F E Ţ E J U G O S L A V . cercetări în Banatul desprins din, peisaALE A R D E A L U L U I jugoslav, în legătură giul ardelean decât cu diferitele probleme ce interesează pe R o ­ ciudăţeniile şi disonanţele unei vieţi trudnice şi mânii de acolo, Iosif Duma ajungea la tris­ migăloase. Noi, cei care ne-am legat amintirile tele constatări, pe care i le publică recent de plfiurile mucenicului din Albac, purtăm în «Revista Institutului Social Banat-Crişana». In domeniul organizării vieţii materiale «se sângţ Ardealul ca pe o sevă, g r a v ă şi stenică. Stilul vieţii ardeleneşti are ceva din severitatea destramă tot ce a fost şi nu se mai face nimic şi puritatea oamenilor medievali. Provincia cu nou. Paraginea se întinde tot mai lată peste asperităţi de colţuroasă cremene în nume are satele româneşti, odinioară atât de înflori­ două feţe, întocmai ca acel tablou de ciudatul toare. Dările enorme, în raport cu impozitele dela noi, criza, colonizările sistematice în Brueghel, împărţit în două, reprezentând pe de preajma şi chiar în satele româneşti şi si­ o parte infernul, pe de alta purgatoriul. tuaţia de minoritari, complet desorganizaţi şi Timpul a trecut prin fiinţa Ardealului, aşa părăsiţi de conducători, a Românilor de acum trecură repezile şuvoaie de munte prin al­ colo, au adus satele noastre la cea mai de biile stâncoase ale Călimanilor. Nimic nu s'a plâns situaţie. Oameni odinioară bogaţi, fruntaşi ai sa­ clintit în fiinţa eternă a provinciei transilvane. Ardealul nu ş--a risipit sufletul, ci 1-a ocrotit telor, sărăcesc astăzi văzând cu ochii, neacu teamă, făcând dintr'însul nucleul dinamic vând cui să se adreseze spre a se cere un ajutor, sau măcar un sfat. Iar pământurile al bătăliilor ce s'au succedat cutremurătoare. româneşti trec mereu în mâini străine... Des­ Ardelenii au avut o fire sfâşiată de impulsii pre o îmbunătăţire nici nu poate fi vorba. antagoniste, o individualitate dramatic cons­ F ă r ă de nici un fel de organizare coopera­ truită. P e un plan, sete metafizică de libertate tistă, cerealele, izvorul lor principal de câştig, şi independenţă, p e altul cuminţenie politică, sunt vândute mai totdeauna pe preţuri baga­ echilibru şi prevedere. Conştiinţa transilvană tele». s'a concentrat, spiritul ardelenesc s'a densificat, Din punct de vedere spiritual, situaţia este pentru a crea ceea ce numim azi: climat a r ­ şi mai jalnică. Lipsa de învăţători români şi de şcoli naţionale i-a adus pe mulţi tineri delean. în situaţia de a nu mai cunoaşte nici măcar Ardealul are două feţe. Şi nu oricine ştie să alfabetul latin. Amărăciunea cercetătorului vadă dincolo de aparenţele înşelătoare. Este Duma transpare din plin în întrebări ca aces­ necesară, pe lângă o contemplaţie activă, şi tea: «Să mai pomenim aci şi asuprirea biseri­ familiarizarea cu climatul provinciei. Ardelenii cilor noastre? De exproprierile făcute, atât se mişcă pe traectoria unui instinct sigur al de nedrept, din averile lor ? Să pomenim apoi, realităţilor transcendentale. Pentru ei, asceza că sunt comune, în, care Românii n'au voie să este o concluzie a vieţii şi nici de cum un intre în cimitirul, ce odinioară a fost al lor ? instrument de transcenderé a trăirii. Poate că Foarte grăitor este, în această privinţă, cazul oamenii din Ardeal au o anumită inapetenţă oraşului Vârşeţ, unde preotul român n'are voie să conducă mortul decât până l a poarta pentru viaţa comună. Aceasta vine însă de cimitirului, donat, pe vremuri, de un Român acolo că ei au o relevaţie direct interioară şi macedonean şi unde îşi dorm somnul de veci, nu cosmică a adevărului. neîngrijiţi decât pe furiş, Tincu Velea şi aţâţi Dealungul lui trece Murăşul lenevos, cu ne­ alţi Români de seamă din aceste părţi». numărate cotituri prin luncile năpădite de săl­ Aceasta era situaţia în 1934. înverşunarea cu cii - A p a curge calm şi majestuos, aşa cum care Sârbii şi-au continuat, prin toate mijloa­ navighează a r c a Ardealului prin meandrele şi cele, politica de desnaţionalizare a compacte­ coturile unei istorii crâncene. lor mase de Români din Banatul occidental, George Sbârcea B U C U R E Ş T I S T R A D A GR. A L E X A N D R E S C U 4

Domnul Emil Petrovici, care i-a vizitat în toamna lui 1937 în vederea anchetelor dialec­ tale, constată (în «Transilvania»« Mai 1941) că «orice a r putea contribui la deşteptarea na­ ţională a acestor Români era ţinut cu grijă la distanţă de aceste regiuni de către guvernanţii dela Belgrad. Astfel n'au permis elevilor ori­ ginari din Craina să se înscrie în secţia ro­ mânească a liceului de stat din Vârşeţ, cu motivarea că această secţie a Tost înfiinţată numai pentru Românii din Banatul jugoslav». Statul nostru, cu toate stăruinţele depuse, n'a putut face nimic pentru ei. Sârbii au respins totdeauna cu indignare propunerile încheerii unor convenţii şcolare şi bisericeşti. «In felul acesta au reuşit autorităţile sârbeşti să menţie. în secolul al X X - l e a , mase mari de Ro­ mâni într'o stare totală de lipsă, nu numai de cele mai elementare drepturi naţionale, dar şi de cea mai mică licărire de voinţă de a şi le câştiga. Aşa ceva e de neînchipuit în altă parte», — observă, cu drept cuvânt, domnul Emil Petrovici. Şi cu toate acestea, nu R o ­ mânii sunt cei ce se slavizează în aceste re­ giuni, ci mai de grabă se românizează Sârbii. E o dovadă uluitoare de rezistenţă etnică, în condiţii din cele mai vitrege, o probă de vi­ talitate românească, ce va trebui îngrijită şi pusă în împrejurări favorabile desvoltării nor­ male, imediat ce situaţia internaţională o va Permite. j Ştefan
o n

DACIA
COMITETUL DE DIRECŢIE :
OCTAVIAN C. T Ă S L Ă U A N U DAN B O T T A E M I L GIURGIUCA

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:
STR. DIONISIE 65, B U C U R E Ş T I , II. Tel. 2.36.38.

ABONAMENTUL P E ŞASE LUNI:
PENTRU PARTICULARI: 150 L E I PENTRU INSTITUŢII: 500 L E I P E N T R U S P R I J I N I T O R I : 1000 L E I

12

LEI

E X E M P L A R U L

„ B U C O V I N A "

I.

E.

T O R O U Ţ I U ,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful