Dalan Principio ba Edukasaun Eleitoral nian

Organisasaun no ema barak-barak mak sei fo edukasaun ne’be fo tulun ba eleisaun no demokrasia. Eleisaun nia administrador sira mak sei fo tulun no esponsor; Governo ne’be halao iha democracia nia laran no mos departamento oin-oin iha estadu nia laran; orgaun ne’be hari tia ona iha constituisaun nia laran hanesan comisaun ba dereitos humanus; no internacional, regional, no organisasaun sociadade civil iha rai laran. Edukasaun ne’e importante tebe-tebes tuir dalan demokratisasaun nian nebe hari tiha ona ho eleisaun tranzisional iha Afrca no Europa-leste. Husi demokratisasaun ne’ba mak loke dalan atu considera fali buat importante ne’be bele organisa hahalok para bele protégé, haburas, no kaer metin demokrasia. Ho esforsu hirak ne’e mak fo hanoin ba atu usa material diak hodi halo comunikasaun, informasaun, no edukasaun ba teknologia no metodologia. Practika ho instrusaun sai normal tia deit. Nune’e resultadu tuir dalan edukasaun eleitoral nian ne’be iha forsa mai husi ema nia sakrificiu atu fo informasaun no fo brani (coragen) ba orgaun votante nian ho obriga atu tuir principiu oin-oin. Iha ne’e halo posivel ba kada emprezariu eleisaun nacional nian atu hare’e fali ba buat importante hanesan tema, metodu, pratika educasional nian, rekurso ne’be iha, no limitisaun iha rai laran nian ne’be laos deit iha governo maibe votante sira mos. No mos programa ba educasaun cidadaun nian ne’be bele repete fali tinan ba tinan, maibe precisa programa especial ba kada eleisaun no referendum. Iha rai ida nia caso halo exemplos ne’be mai hosi contexto oin-oin, maibe sira serve para hare’e tuir deit. Kada nasaun ten-ke halo nia programa rasik iha dalan nakloke ne’be bele iha esforsu universal nian atu bele halao eleisaun livre no eleisaun mos. Oin-sa mak Eduka Votante sira Edukasaun eleitoral nian halo para asiste administrasaun eleisaun nian atu iha responsibilidade para halo eleisaun livre, mos, rai mos bele sustenta. Halibur ho informasaun basika eleitoral nian ne’be votante hotu-hotu ten-ke iha atu wainhira to ba vota-fatin iha dokumentu para bele vota. Edukasaun eleitoral nian hadia ema nia hanoin, ha’halok, no hatene mos ema nia laran ne’be bele simu no haburas demokrasia. Iha eleisaun nia laran, edukasaun ne’e sei fo efeitivo ba organisasaun partidu nian, no cidadaun ne’be halo kampanha atu suporta nia partidu, cidadaun nia ha’halok ne’be mos no la iha sala, eleisaun ne’e sei la iha problema. Resultadu eleisaun nian ne’be los ou lalos maibe nia sei simu, no tolerancia ba konpetisaun no oposisaun. Edukasaun deit labele hari demokrasia ida. Maibe, edukasuan bele protégé hahan demokracia bain-hira cidadaun sira iha ajuda ba sira nia actividade iha liberdade nia laran no iha estado demokratiku ida. No mos, cidadaun ne’be iha edukasaun bele halo parte iha servisu administrativo nian ne’be prepara ba eleisaun. Se Mak Sei Komanda Edukasaun Eleitoral nian Programa ba aktividade edukasaun eleisaun nacional nian sei kusta osan barak tebetebes se autoridade eleisaun nian mesak deit mak halo. Buat ne’e halo diak liu se iha kontribuisaun mai husi rai nia rekurso hotu-hotu, liu-liu ba eleisaun ne’be iha

signifikante makash. Autoridade eleisaun nian sei halo elesaun oin-sa mak bele iha kontribuisaun ne’be ha-to’o regulamento, incentivo, no informasuan ne’be sira bele hasai. Iha autoridade eleisaun nian balu iha tia ona mekanismu ne’be halo fasil para atu organisa no motiva programa edukasaun nian du-ke obriga ema ne’be kontesta iha eleisaun nian atu participa activamente ho laran mos. Edukasaun eleitoral nian tenke halo (hanesan) tuir ambiente desenvolvemento actividade eleisaun nian ne’be iha debate publika kona ba sasan ne’be atu diskuti no kona mos ba ema kontesta nian. Autoridade eleisaun nian ten-ke fo koragen ba actividade partidu nian ne’be bele hanorin votante sira, hanesan mos necesariu atu iha edukasaun eleitoral ba programa apartidaria nian ne’be sira bele hasai. Programa Naciaonal nian Constroe programa nacional nian precisa atensaun ba detalhas iha topiku ne’e, no fo considerasaun ne’be atu halo asesemento ba kontexto iha eleisaun ne’be atu halo nia laran. Se lae iha asesemento, edukador bele hetan dificuldade ne’be depende deit ba exemplo ne’be laos apropriado, no adapta modelu edukasaun no fo informasaun ne’be la-los. Edukasaun ne’e hamutuk ho kontexto ne’be iha metodu no involve ho media (radio, TV, jornal etc). Desenvolvemento metudo nian ten-ke halo dokumentasaun no teoria ba edukasaun, iha ne’e la precisa atu adopta, por exemplo, demokrasia ne’be hari tia ona iha rai seluk ne’be iha rekurso ituan no mos ho cultura oin-seluk. Wain-hira contexto ne’e hahu’u tia ona, edukador ten-ke hari programa ho objectivo. Autoridade eleisaun nian bele involve iha aktividade hirak ne’e, no mos bele usa fali programa ho objectivo ne’e para bele compara sucesu programa ne’e nian ho programa seluk. Iha finansa bele usa programa ne’e para loke fundo lo-los ida.

Mandatu
Edukasaun Eleitoral nian ne’e Necesariu? Partidu politika sira mak sei kontesta iha eleisaun, no rai balu kandidatu ne’be hatama husi organisasaun publika, no mos grupo votante nian mos bele kontesta. Autoridade eleisaun nian mak sei administra. Votante ne’be regista mak bele vota. Iha cirkunstancia sa-ida no dereito sa-ida mak edukador involve sira nia a’an ba proceso ne’be hare’e hanesan simples? Iha ema balu hanoin katak proceso ne’e serve deit ba ema adulto boot sira ne’be hatene rasik sira nia hakbit no sofistikasaun necesario atu moris iha contexto sociopolitika nian okos ne’be eleisaun atu halo. Iha caso simples balu, talvez halo atu espalha informasaun ba povo kona ba eleisaun ne’be atu halo. No mos iha demokrasia ne’be makash tia ona ne’be iha tradisaun kona ba tempu eleisaun nian, votante sira mos ten-ke simu no iha informasaun. Votante ne’be primeira vez mak vota no ema ne’be precisa atensaun especial, sira tenke tau iha grupo ne’be iha preoridade para atu eduka. Desinvolvemento teknologia nia laran, por exemplo, ne’be hatama komputador, ou proceso eleisaun nian ne’be vota husi postal, sei necesita edukasaun eleitoral geral ida. No mos, atu hasa’e tan numeru kadidatu nian, ou partidu politika ne’be atu kontesta iha eleisaun, hanesan mos atu hatama numeru eneciativa nian mai husi povo ne’be votante sira atu decide, sei halo komplikasaun iha surat vota nian. Hakfoin dau-dauk surat “borbaleta” vota

nian halo iha Palm Springs - Florida (USA) iha eleisaun tinan 2000, hatudu katak se halo mudansa ba surat ne’e precisa mos atu halo edukasaun eleitoral ida, ne’be surat ne’e cosidera hanesan ideal ida. Halo esforsu bot ba Edukasaun Eleitoral nian Mandato ne’be halo dalan luan ba edukasaun eleitoral nian sai husi fatin barak. Ohinloron tuir principiu internacional nian ne’be fo tulun ba demokracia loke ba fatin hotu-hotu, no loke liman ba dereito universal povo hotu-hotu ne’be hakarak vota ba eleisaun politika nian. klaru ke eleisaun ne’e halo parte integral iha movimento ne’e nia laran. Iha kontextu ne’e, depois, edukasaun eleitoral sei hakmatek ba cidadaun atu komprende, no bele participa iha proceso ne’be nia iha dereito eleitoral nian. Hato’o tan, mandatu ne’be asembleia hasai sei halo funcionamentu mos-mos no facil ba autoridade eleitoral nian atu hatuir. Iha ema barak fiar katak, autoridade eleitoral nian laos deit fo informasaun maibe fo mos edukasaun ne’be fo tulun ba votante sira atu hatudu sira nia responsibilidade civil nian para atu vota. Mandatu ne’be Hatuir Actividades ba Edukasaun Eleitoral Mandatu ne’be hari ona sei facilita organisasaun atu hare’e ba nia objetivo no actividade ne’be propria ba sociadade no mos ba proceso eleitoral halo hela. I Iha caso balu, mandatu ne’be atu hanorin votante sira bele halo husi iha asembleia ou mai husi orden exekutivo nian. Beik-beik, asembleia nia mandatu confere ba eleisaun nia autoridade sira ou grupo ne’be simu fundo husi publiku para atu halo edukasaun eleitoral nian. Mandatu husi Komisaun Central Eleisaun nian iha Rusia nia Federasaun, liu husi base-bot edukasaun eleitoral no actividade treino nian, por exemplo, mai husi orden exekutivo ne’be kesi actividade ne’e to’o loron implementasaun ne’be hetan suceso bot no hamutuk lei ba dereito vota nian ne’be la lao to’o iha tinan 1994. Ho respeito ba organisasaun sociadade civil nian, mandatu ne’be halo lao actividade ba edukasaun eleitoral nian normalmente hasai husi dokumentu incorporasaun, husi lei, no testamentu misaun nian. Testamentu misaun nian, partikularmente, fo hatene ba buat ne’be organisasaun precisa atu forma para atu koalia, identifika ba constituencia ne’be nia atu serve, no mos esplika ituan halo-nusa mak organisasaun ne’e lao no hatuir. Iha instituisaun publika ou organisasaun sociadade civil nian bele iha mandatu kik ou mandatu bot. Nune hanesan atu dehan katak sira iha limite atu halo actividade ba edukasaun eleitoral nian. Ou, sira bele halo actividade eleisaun eleitoral nian ne’be halo parte iha mandatu bot iha edukasaun civil ou advokasia publika nian. Bain-hira mandatu ne’e halo ona, tamba resultadu lei nian, orden husi exekutivo, ou adopta husi testamentu misaun nian, sei necesario atu conciencialisa povo atu fo tulun ba mandatu, no mos halo legitima husi, programa edukasaun eleitoral nian. Halo tuir buat hirak ne’e sei halo sucesu bot husi esforso edukasaun eleitoral nian. Eleisaun ne’be atu halo lao, sei foti lia barak kona ba ema ne’be hakarak tan informasaun ou edukasaun. Beik-beik, edukador usa eleisaun hanesan plataforma ida ne’be bele loke ema nia hanoin kona ba social, economico, no lia geral kona ba politika. Sira ate bele

usa oportunidade ida ne’e atu bele hadiak ema nia experiencia iha organisasaun. Buat sira ne’e hotu aspeitu importante edukasaun nian para atu halo demokrasia funciona. Nune mos, edukador precisa iha visaun. Sira ten-ke servisu iha ambiente ida ke iha transparente (mos-mos). Desinvolvemento ba mandatu nia instituisaun/organisasaun no qualidade ba programa-especifika hanesan definisaun central para bele iha visaun. Constroe Program nia Linha Hanesan hatudu tia ona, mandatu ne’be hodi ha’lao edukasaun eleitoral nian bele mai husi organisasaun barak, por exemplo husi lei ou testamentu misaun nian. Liu iha mandatu ne’e, maibe, ema responsavel ba edukasaun eleitoral sei negocia ba algu no ho linha ba programa edukasaun eleitoral nian ne’be halibur ho ema ne’be participa iha procesu ne’e, hamutuk ho autoridade eleisaun nian, ema ne’be kontesta iha eleisaun, no mos sociadade civil. Kada grupo hirak ne’e iha responsibilidade kona ba proceso eleitoral ne’be iha interese ba esforsu edukasaun eleitoral nian. Iha seksaun ne’e koalia kona ba kada responsavel sira, revisaun ba sira nia responsabilidade liu-liu ba actividade kompetativa—komanda ba poder mai husi cidadaun sira—no mos iha exercisiu kolaborativa nian, depois sei fo opiniaun ba algu no linha ne’be programa edukasaun eleitoral nian sei bele fo hatene husi dalan participatorio nian. Responsavel ba Eleisaun nian Ba organisasaun ne’be atu iha suceso iha nia mandatu ba edukasaun eleitoral nian no algu programa nian, ten-ke halibur ema ne’be responsavel primaria nian atu halo parte iha programa. Responsavel sira ten-ke iha informasaun kona ba programa, no mos ema bele simu suporta ne’be sira buka. Buat ne’e sei halo ema hotu-hotu participa iha procesu eleitoral nia laran sei senti katak sira iha dereito atu komenta ba, participa iha, no bele influencia ba efeitivo programa nian. Sira bele decide para atu la usa sira nia dereito, Nune mos, ema balu bele hakarak kritika deit no sobu programa ne’e. Edukador ne’be mak matenek sei se’es husi sira, nune, sei hari mandatu ne’e no tuir propositu ho responsavel primaria hotu-hotu. Bele iha planu ba halibur ne’e, maibe dala ruma actividade hirak bele mai surpresa deit. As vez bele halo ambiente tensu ne’be povo sira la kontente no bele kontra. Buat hirak ne’e laos atu la simu ne’be hatene katak programa ne’e bele halo sasan lao ba oin ou hatu’un edukador nia kredibilidade ou nia kibit. Constituencia Tolu Sempre iha responsavel constituencia tolu involve iha eleisaun: Autoridade Eleisaun nian. Iha casu barak, lei elisaun nian sei foti fali comisaun eleisaun nacional nian ou aponta agencia governo nian ida ne’be responsavel ba atu administra eleisaun sira. Depende mos ba estratura organisasaun nian iha orgaun nia laran, bele iha departamentu ne’be iha responsibilidade especifika ba area edukasaun electoral, relasaun publika, treinu, halo regulatoriu, preparasaun ba eleisaun, etc. No mos bele iha orgaun statutoriu seluk, hanesan instituisaun lei nian, organisasaun seguransa sira, ou guverno lokal ne’be iha responsibilidade atu fo suporta ba preparasaun eleisaun nian.

Kontestante sira. Eleisaun nia primaria kontestante sira mak kandidatus ne’be independente ou ne’be haruka husi partidu politika, organisasaun publiko, ou grupo votante sira. Ho sira nia organisasaun ba kampanha nian no dala ruma ajuda husi estratura partidu politika nian, kontestante ne’e bele iha rekurso ne’be dedika ba nia actividade sira hanesan votante sira nia informasaun no actividade. Eleitorado. Grupo terseiro ba responsavel nian hamutuk ema vota nian hotu-hotu. Electorado bele konsidera hanesan buat bot; ne’be bele transforma ba grupo barak, hanesan votante feto sira, jovens ne’be hakfoin atu vota, ou votante husi husi servisu militar nian; organisasaun no asociasaun formal balu hodi naran “sociadade civil”. Iha grupo bot oin-oin ke la-iha definisaun ba sira nia actividade, ne’be halo a’an hanesan independente, NGO, ou sector volutariu sira nian. Sociadade civil iha responsibilidade importante teb-tebes ba edukasaun eleitoral nian tamba sira iha abilidade ba mobilisasaun ba actividade ne’be interese povo nian, no iha kapacidade atu hato’o informasaun ema husi origin oin-oin, no mos sira iha rekurso makash. Eleisaun halo competesaun no kolaborasaun. Edukador eleitoral nian sei esplora ou estuda ha’halok husi kolaborativa nain tolu ne’be iha responsavel nia laran, no mos atu simu sira nia tulun no suporta ba sira nia programa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful