Optolaserska tehnika

Vrste apsorpcije u poluprovodnicima

 Spektar elektromagnetnog zračenja ima veoma

širok dijapazon frekvencija oscilovanja odnosno odgovarauće talasne dužine,( sl. 1).  Interesantan je opseg u kome se nalazi spektar vidljive svjetlosti dok i ostali dijapazoni nisu manje iskorišteni.

 Važna karakteristika svetlosnog zračenja je

spektralni sastav ili spektar zračenja. Termin spektar, za slučaj EMG talasa, označava skup monohromatiskih talasa na koje se može razložiti dato EMG-no zračenje.  Idealan monohromatski talas predstavlja sinusoidu koja se koja se prostire u vremenu od minus bekonačnosti do plus beskonačnosti, sa nepromjenjenom frekvencijom.

 

Svetlost je elektromagneto zračenje koje ima talasnokorpuskularnu prirodu. Talasna dužina svetlosti kreće se od 300 nm, što odgovara ultraljubičastoj svetlosti, i ide do 800 nm,što predstavlja talasnu dužinu infracrvene svetlosti. Opseg vidljive svetlosti je od 380 nm do 750nm. Na sl.1 data je spektralna karakteristika oka kao i normalizovane spektralne karakteristike svetlosnog emitora na bazi GaAs i silicijumskog svetlosnog detektora.

    

Talasi - elektromagnetno zračenje Elektromagnetno zračenje – prenosi energiju kroz prostor Karakteriše ga talasna dužina (λ) i frekvencija (ν) Brzina em zračenja (c) u vakuumu je 3,00 x 108 m/s Takođe bitna relacija koja poizilazi iz svega ovoga je:  λν=c

 Poluprovodnici se odlikuju relativno uskim

energetskim procepom (Eg < 3,5 eV) i specifičnom električnom otpornošću ρ ~ 10─6 – 1010 Ωm, koja pokazuje da je njihova električna provodnost na sobnoj temperaturi između provodnosti metala i izolatora.  Dominantno svojstvo poluprovodnika je da njihova specifična električna otpornost izrazito zavisi od koncentracije i vrste primesnih atoma u materijalu

 Jedna od bitnijih karakteristika za primenu

poluprovodničkih materijala jeste smanjenje specifične električne otpornosti sa povećanjem temperature (za gotovo sve temperature)  usled povećanja koncentracije slobodnih nosilaca naelektrisanja (elektrona i šupljina), od kojih se elektroni pod dejstvom električnog polja premeštaju unutar (skoro prazne) provodne zone, a šupljine unutar (skoro pupunjene) valentne zone.

 Glavna primena poluprovodnika je u izradi

integrisanih kola i diskretnih komponenata (tranzistora, dioda, tiristora), različitim kombinacijama primesnih p-n spojeva.

Zbog svojih velikih mogućnosti primene, od poluprovodničkih materijala se zahtevaju definisana svojstva, pre svega veličina i tip energetskog procepa, što se realizuje kroz tehnike inženjeringa energetskog procepa, izradom poluprovodničkih višekomponentnih legura i nanostruktura. Osim toga, zbog zahteva što veće brzine rada i manjih dimenzija polu-provodničkih naprava, poluprovodnici se praktično isključivo izrađuju u formi monokristala.

 

Veličina koja karakteriše poluprovodne materijale je energetski procep. Energetski porcep je razlika između valentog i provodnog nivoa atoma koju sačinjavaju poluprovodni materijal i predstavlja energiju potrebnu da elektron iz valentog nivoa pređe u provodni nivo tj da napusti matični atom. Jedinica koja se u praksi koristi za karakterizaciju energetskog procepa je elektronvolt (eV). Poluprovdni materijali imaju energetski procep od nekoliko eletkron volti do nekoliko desetina elektron volti.

 Na niskim temperaturama elektroni u valentom

nivou nemaju dovoljnu energiju da savaladaju energetski procep tako da su svi vezani za atome pa se tada čist poluprovodnik ponaša kao izolator. Međutim već na sobnoj temperaturi jedan deo elektrona na valentom nivou ima dovoljnu energiju da savlada energetski procep i pređe na provodni nivo tj. da napusti matični Atom.

Kada elektron napusti atom na njegovom mestu ostaje upražnjeno mesto koje nazivamo šupljina a ceo atom predstavlja pozitivan jon. Na ovaj način dolazimo do pojma nosioca naelektrisanja u poluprovdniku. Naime kod provodnika nosioci naelektisanja su slobodni elektroni. Međutim iako je u čisto fizičkom smislu isto važi i za poluprovodnike kod njih radi lakšeg objašnjavanja procesa koji se dešavaju unutar poluprovodnika uvodimo i šupljine kao nosice naelektrisanja koje zajedno sa elekronima učestvuju u provođenju električne struje.

Tip poluprovodnika

Širina energetskog procepa (eV) na 273 K

Efektivne mase m*/m Elektroni Šupljine

Dielektična konstanta

Ge Si InSb InAs InP GaSb GaAs

0.67 1.14 0.16 0.33 1.29 0.67 1.39

0.2 0.33 0.013 0.02 0.07 0.047 0.072

0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5

16 12 18 14.5 14 15 13

SLIKA 2 Šematski prikaz: (a) direktnih i (b) indirektnih međuzonskih prelaza, kod materijala sa direktnim, odnosno indirektnim energetskim procepom

Uticaj Temepreature na širinu energetskog procepa

E E2 E2 -E1 =h  EFN
monochromatic light

0.5

f

E
0.5 1.0

E1

EFP

fh

 h min

 h 0

 h max

 m in

0



max

Sl. 2. Kvantni prelazi između dva energetska nivoa koji imaju podnivoe a)i oblik (forma) spektralne linije b)

PRIMENA MATERIJALA PREMA VELIČINI I VRSTI Eg

 Veličina i vrsta energetskog procepa materijala,

posebno poluprovodnika, suštinski određuje potencijalne mogućnosti njihove primene

INTEGRISANA KOLA zahtevaju poluprovodnike poželjno što većeg Egind: (1) Veći Eg obezbeđuje višu gornju graničnu radnu temperaturu, pri kojoj nastaju intenzivni termalni prelasci elektrona iz valentne u provodnu zonu, čime se formiraju provodni parovi elektron-šupljina u provodnoj, odnosno valentnoj zoni. Broj tako stvorenih parova tada postaje znatno veći od broja jonizovanih primesnih centara, čime prestaje definisanost n, odnosno p-tipa poluprovodnika, a samim tim i mogućnost primene p-n spojeva u integrisanim kolima.

Indirektni Eg otežava rekombinaciju injektovanih nosilaca u aktivnoj oblasti tranzistora, čime se postiže veće pojačanje. Oba navedena zahteva zadovoljava silicijum (Si), ali je izuzetak galijum-arsenid (GaAs), koji ima Egdir, no veliku pokretljivost i brzinu nosilaca ("brži" je materijal od silicijuma!), čime se smanjuje vreme preleta nosilaca kroz aktivnu oblast tranzistora a time i njihova rekombinacija; osim toga GaAs ima i višu gornju graničnu radnu temperaturu od Si, zbog većeg energetskog procepa.

 Veoma zanimljivi materijali za izradu

visokotemperaturskih integrisanih kola jesu poluprovodnici velikog energetskog procepa: dijamant (C), silicijum-karbid (SiC), i III-V nitridi (BN, GaN, AlN). Radne temperature čipova na bazi ovih materijala prevazilazile bi 600 oC, što im daje prednost za primenu u kosmičkoj mikroelektronici na stanicama bez ljudske posade (gde temperature dostižu i 350 oC sa osunčane strane).

DETEKTORI ZRAČENJA (infracrvenih, vidljivih i ultraljubičastih) najčešće koriste inverzno polarisane poluprovodničke diode, i to prvenstveno od materijala sa Egdir. Kod takvih poluprovodnika elektron brže prelazi iz valentne u provodnu energetsku zonu, čime se stvaraju parovi slobodnih nosilaca elektron-šupljina, pod uslovom da je energija fotona jednaka vrednosti Eg ili veća. Električno polje inverzno polarisanog p-n spoja odmah razdvaja generisane parove elektron-šupljina, sprečavajući njihovu rekombinaciju i dajući izlaznu struju ili napon detektora.

Detektori infracrvenog zračenja, u mnogo primenjivanoj infracrvenoj tehnici, koristite samo materijale veoma male vrednosti energetskog procepa (Eg < 0,2 eV). Energetski procep materijala detektora zračenja određen je gornjom granicom opsega detektovanih zračenja [λ1, λ2]: Eg = hc/λ2 = 1,24/λ2(μm) (eV). Materijali za izradu detektora infracrvenog zračenja biraju se u zavisnosti od opsega talasnih dužina u kome se detektor koristi. Postoje dva karakter-istična atmosferska "prozora" (3–5 μm i 8–13 μm), gde je atmosfera najpropusnija (Sl. 3.). U tim talasnim opsezima apsorpcija zračenja vodenom parom je najmanja.

SLIKA 3. Transmisioni spektar atmosfere u infracrvenoj oblasti

 Indijum-antimonid (InSb) koristi se za detekciju

zračenja u opsegu od 3–5 μm, dok se Hg1-xCdxTe i superrešetka HgTe-CdTe koriste za detekciju zračenja u opsegu 8–13 μm. Kod ovih primena mora se voditi računa da se smanji terminalni šum koji je na sobnoj temperaturi reda veličine infracrvenog signala, pa se zbog toga detektori obično hlade tečnim azotom (na 77,3 K).

 Fotodetektori u optičkim komunikacijama

zahtevaju veličinu Eg prema spektralnim oblastima u kojima postoji minimum slabljenja optičkih vlakana na bazi kvarcnog stakla (SiO2, v. Sl. 4).  U početnoj fazi razvoja optičkih komunikacija (I generacija), pre tridesetak godina, najbolji svetlosni detektori (i izvori) na bazi GaAs i InP radili su u oblasti λ ≈ 0,85  0,85 μm. Pri tome treba obratiti pažnju da se tada za izradu detektora zračenja koristio i Si iako ima indirektan procep, ali izrazito nižu cenu od konkurentskih materijala.

 Međutim, minimumi slabljenja SiO2 vlakana su na λ

≈ 1,3  1,3 μm i λ  ≈ 1,55 μm, pa je u II generaciji optičkih komunikacija bilo neophodno napraviti detektore (i izvore) u toj oblasti. Za izradu detektora su tu korišćeni (InAs)1-x(GaP)x, In1-xGaxAs, Hg1-xCdxTe i Ge, uz isti komentar za Ge kao i u slučaju Si.

SLIKA 2.12. Zavisnost slabljenja optičkog signala u funkciji talasne dužine za kvarcno staklo (SiO2).

 Sunčeve ćelije zahtevaju energetski procep u

granicama od 1 do 2,5 eV, gde je najveća gustina sunčeve energije i najveći maksimalni koeficijent iskorišćenja (ηT) sunčevih ćelija na bazi različitih poluprovodničkih materijala (Sl. 2.13).

 Danas se najviše istražuju sunčeve ćelije na bazi Si,

pri čemu najviše amorfni (α-Si) i polikristalni (polySi) zbog niske cene, iako imaju slabiju detektivnost i koeficijent konverzije od monokristalnog Si.

SLIKA 2.13. Koeficijent korisnog dejstva sunčevih ćelija od različitih materijala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful