PANDUAN

PEMBANGUNAN KLASIFIKASI FAIL
PEJABAT AWAM
Siri Pengurusan Rekod Kerajaan
ARKIB NEGARA MALAYSIA
2012
©Hak Cipta 2012
Arkib Negara Malaysia
Cetakan Pertama
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian buku ini
dalam apa-apa bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
rakaman, mekanik atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Arkib Negara
Malaysia.
ISBN 978-967-912-148-3
Diterbitkan oleh:
ARKIB NEGARA MALAYSIA
Jalan Duta, 50568 Kuala Lumpur
PERKARA MUKASURAT
PRAKATA 4
1. PENGENALAN 5
2. TUJUAN 5
3. SKOP 5
4. TAFSIRAN 6
5. KEPERLUAN PEMBANGUNAN KLASIFIKASI FAIL 6
6. LANGKAH - LANGKAH PEMBANGUNAN KLASIFIKASI FAIL 6
Langkah1 : PerbincanganPembangunanKlasifkasiFail 6
Langkah2 : PenubuhanPasukanKerjaPembangunanKlasifkasiFail 6
Langkah3 : PembangunanKlasifkasiFail 7
Langkah4 : PengharmonianKlasifkasiFail 9
Langkah5 : PenyediaanKodKlasifkasiFail 10
Langkah6 : PenyediaanManualKlasifkasiFail 12
7. PELAKSANAAN KLASIFIKASI FAIL FUNGSIAN 12
8. KEMASKINI KLASIFIKASI FAIL PEJABAT AWAM 13
9. PENUTUP 13
10. LAMPIRAN
Lampiran 1 : Contoh Format Deskripsi 17
Lampiran2 : FormatPengharmonianKlasifkasiFail 18
Lampiran3 : CartaAliranPengharmoniandanPersetujuanKlasifkasiFail 20
Lampiran4 : Cara-caraPelaksanaanKlasifkasiFailYangBaru 21
Lampiran5 : AliranKerjaPelaksanaanKlasifkasiFailYangBaru 22
Lampiran6 : ContohKlasifkasiFungsianSekolah-sekolahNegeriPahang 23
KANDUNGAN
4
PRAKATA
Rekod adalah penting dalam urusan pentadbiran kerajaan. Ia merupakan asas kepada
akauntabiliti kerajaan kerana mengandungi maklumat berkaitan perancangan, keputusan,
program dan aktiviti kerajaan.
PadamasakinipejabatawamdiMalaysiamengamalkanpelbagaijenisklasifkasifailuntuk
menyimpanrekod.ArkibNegaraMalaysiatelahmengenalpastiklasifkasifailberdasarkan
fungsi sebagai kaedah yang paling sesuai untuk diamalkan oleh pejabat awam di
Malaysia. Kaedah ini dapat memberikan keseragaman di seluruh sektor awam dalam cara
rekod diwujudkan, disimpan dan digunakan di samping memudahkan pencapaian dan
perkongsian maklumat. Pembangunan klasifkasi fail fungsian ini juga merupakan salah
satu pra-syarat dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi pengurusan rekod elektronik.
ArkibNegaraMalaysiatelahmembangunkantemplatKlasifkasiRekodUrusanAmuntuk
digunapakaiolehpejabatawamdalampembangunanklasifkasifailUrusanAm.Panduan
ini pula disediakan sebagai rujukan kepada pejabat awam bagi meningkatkan kefahaman
dalampembangunanklasifkasifailUrusanFungsian.
Adalah diharapkan supaya pejabat awam dapat memahami langkah-langkah pembangunan
klasifkasifailyangdigariskandalampanduanini.PejabatawambolehmenghubungiArkib
Negara Malaysia untuk khidmat nasihat dan bimbingan.
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada
secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penerbitan panduan ini.
HAJAHDARESAHBINTIISMAIL
KetuaPengarah
ArkibNegaraMalaysia
Jun 2012
5
1. PENGENALAN
Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629] memberi mandat kepada Arkib Negara Malaysia
(ANM) untuk menguruskan rekod kerajaan di pejabat awam bermula dari peringkat
pewujudan sehingga pelupusan. Selaras dengan peruntukan tersebut, ANM telah
memperkenalkan beberapa ketetapan bagi mentranformasikan pengurusan rekod
kerajaan di samping membuat persediaan dalam menguruskan rekod secara elektronik
dengan menggunakan aplikasi pengurusan rekod elektronik (Electronic Records
Management System [ERMS]).
ANM telah membuat ketetapan pembangunan klasifkasi fail berdasarkan fungsi
meliputi rekod Urusan Am dan Urusan Fungsian sebagai memenuhi keperluan dalam
MS 2223 : Information and documentation –Records Management Part 1 (General)
dan Part 2 (Guidelines).Klasifkasifailinidapatmembantumewujudkanrekodyang
boleh digunakan sebagai bukti yang sahih kerana ia dapat menunjukkan kandungan,
struktur dan konteks pewujudan.
Ketetapan penggunaan klasifkasi fail berdasarkan fungsi di seluruh sektor awam
telah dimaklumkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 –
Panduan Pengurusan Pejabat. Pembangunan klasifkasi fail ini dapat mewujudkan
keseragaman dan penyelarasan dalam pengurusan rekod kerajaan yang sistematik
dan berkesan di samping mempermudahkan capaian maklumat yang tepat dan cepat
serta mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan.
2. TUJUAN
Panduan ini disediakan bertujuan untuk memberi penerangan kepada pejabat awam
mengenai langkah-langkah menyediakan klasifkasi fail berdasarkan fungsi dan
aktiviti.
3. SKOP
Panduan ini hendaklah diguna pakai oleh semua pejabat awam dalam pembangunan
klasifkasi fail berdasarkan fungsi Urusan Am dan Urusan Fungsian yang meliputi
semua jenis rekod awam.
Rekod Urusan Am adalah rekod yang memberi sokongan kepada perjalanan
jentera sesebuah pejabat awam yang terdiri daripada rekod yang meliputi perkara
seperti Pengurusan Pentadbiran; Pengurusan Tanah, Bangunan dan Infrastruktur;
Pengurusan Aset; Pengurusan Kewangan; dan Pengurusan Sumber Manusia.
RekodUrusanFungsian adalah rekod teras berkaitan fungsi, aktiviti khusus dan sub-
aktiviti bagi sesebuah pejabat awam. Ia berbeza-beza di antara setiap pejabat awam.
PANDUAN
PEMBANGUNANKLASIFIKASIFAIL
PEJABATAWAM
6
4. TAFSIRAN
4.1 KlasifkasiFail
Proses mengenalpasti dan mengumpulkan maklumat secara logikal ke dalam
kategori/kumpulan yang sama atau seakan-akan sama, di mana setiap satu
kategori/kumpulan rekod itu dikenali dengan identitinya sendiri.
4.2 PejabatAwam
Sesuatu pejabat Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana Negeri atau
sesuatu pejabat mana-mana kerajaan tempatan, pihak berkuasa berkanun atau
perusahaan Kerajaan.
4.3 PerusahaanKerajaan
Mana-mana perusahaan yang keseluruhan atau sebahagian daripada modalnya
datang daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana Negeri.
4.4 RekodAwam
Rekod yang diterima secara rasmi atau yang dikeluarkan oleh mana-mana pejabat
awam bagi perjalanan hal ehwalnya atau oleh mana-mana pekhidmat awam atau
pekerja pejabat awam dalam penjalanan tugas rasminya dan termasuk rekod
mana-mana perusahaan Kerajaan dan juga termasuk segala rekod yang, pada
permulaan kuat kuasa Akta ini, adalah dalam jagaan atau di bawah kawalan Arkib
Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Arkib Negara 1966 [Akta 511].
5. KEPERLUANPEMBANGUNANKLASIFIKASIFAIL
i. Mewujudkankeseragamanklasifkasifaildipejabatawam
ii. Pra-syarat pelaksanaan Sistem Pengurusan Rekod Elektronik
iii. Membolehkan pewujudan dan penawanan rekod secara sistematik bagi memenuhi
keperluan pengauditan, penyiasatan dan keakuran kepada perundangan
iv. Memudah dan mempercepatkan pengesanan rekod untuk meningkatkan
penyampaian perkhidmatan
v. Membantu dalam penyediaan Jadual Pelupusan Rekod (JPR)
6. LANGKAH-LANGKAHPEMBANGUNANKLASIFIKASIFAIL

Langkah1:PerbincanganPembangunanKlasifkasiFail

Pejabat awam perlu menghubungi Arkib Negara Malaysia untuk mengadakan
perbincangandankhidmatnasihatmengenaipembangunanklasifkasifail.
Langkah2:PenubuhanPasukanKerjaPembangunanKlasifkasiFail

Satu pasukan kerja perlu ditubuhkan bagi melaksanakan kerja-kerja pembangunan
klasifkasifail.Keahlianpasukankerjahendaklahterdiridari:
7
Ketua : SUB BKP (Peringkat Kementerian)
Pengarah/Timbalan Pengarah (Peringkat Jabatan)
Pengarah/Penolong Pengarah (Peringkat Jabatan Negeri)
Setiausaha : Ketua Penolong Setiausaha/ Penolong Pegawai Tadbir/
Pegawai Rekod Jabatan
Ahli : Ketua – ketua Bahagian/ Seksyen/ Unit
Penasihat Undang-undang/ Pegawai Perundangan
Pegawai dan kakitangan yang berkaitan
Kerani Rekod Jabatan
Pegawai dan kakitangan yang dilantik menganggotai Pasukan Kerja Pembangunan
KlasifkasiFailhendaklah:

• Mahir dan berpengetahuan tentang kandungan rekod di pejabat awam yang
berkenaan.
• Mempunyai pengetahuan tentang fungsi dan aktiviti jabatan serta boleh membuat
keputusantentangklasifkasi.
Langkah3:PembangunanKlasifkasiFail
a. PenganalisaanFungsidanAktiviti
Klasifkasi fail fungsian dibangunkan dengan menganalisa, mengenalpasti dan
menyusun fungsi serta aktiviti-aktiviti, sub-aktiviti dan transaksi yang dilaksanakan
oleh sesebuah pejabat awam bagi memudahkan penawanan, penggunaan,
penyelenggaraan dan pelupusan rekod secara sistematik dan konsisten.
Analisa fungsi dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi dari :
i. Objektif dan fungsi jabatan;
ii. Visi dan misi jabatan;
iii. Carta fungsi;
iv. Carta organisasi;
v. Laporan tahunan jabatan;
vi. Senarai fail sedia ada; dan
vii. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan
b. SusunanHierarkiKlasifkasiFail
Fungsi, aktiviti, sub-aktiviti dan transaksi yang telah dikenalpasti hendaklah
dikelompokkan dan disusun mengikut hierarki. Hierarki yang dibangunkan
hendaklah tidak melebihi 4 peringkat (level) sepertimana yang digariskan di
Klausa 4.2.2.2 dalam MS 2223-2:2009. Ketetapan 4 peringkat ini penting bagi
memudahkan klasifkasi ini diguna pakai di dalam kedua-dua persekitaran
konvensional dan elektronik.
Fungsi merujuk kepada tanggungjawab utama/ khusus yang dilaksanakan oleh
sesebuah pejabat awam dalam mencapai objektif penubuhannya.
Aktiviti pula merujuk kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh sesebuah pejabat
awam dalam mencapai fungsi khusus penubuhannya.
8
Manakala, sub-aktiviti adalah kegiatan-kegiatan khusus yang dilaksanakan di
bawah aktiviti.
Transaksi pula merupakan fail-fail dengan tajuk khusus di bawah sesuatu sub-
aktiviti.IamerupakanperingkatkeempatdalamKlasifkasiFaildanmengandungi
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tajuk fail tersebut. Contoh Susunan
Hierarki adalah seperti berikut :
Fungsi
Peringkat2
Peringkat3
Peringkat4
Latihan
Sumber
Manusia
Latihan
Dalaman
Kursus
Pengurusan
Rekod
Peringkat1
Aktiviti
Sub-aktiviti
Transaksi(Fail)
c. KawalanPerbendaharaanKata
Pejabat awam perlu mengadakan kawalan perbendaharaan kata yang diguna
pakai dalam pengkelompokan fail mengikut fungsi, aktiviti, sub-aktiviti dan
transaksi. Perbendaharaan kata yang digunakan bagi setiap peringkat hierarki
itu mesti merangkumi peringkat-peringkat di bawahnya sepertimana yang disusun
dalam ensiklopedia. Kawalan ini dapat memastikan supaya perbendaharaan kata
yang berkaitan dengan fungsi pejabat awam itu sahaja digunakan. Rujuk Klausa
4.2.3.1 dalam MS 2223-2:2009.
Selain daripada itu, perkara-perkara berikut juga hendaklah diambil kira dalam
mengawal perbendaharaan kata:
• Elakkan penggunaan perkataan-perkataan sinonim (synonym) yang
mempunyai makna yang hampir-hampir sama.

Contoh:
dekaddengandasawarsa,
tamadundenganperadaban,
jambatandengantiti,
upahdengangaji.

• Elakkan penggunaan perkataan homograph yang mempunyai ejaan yang
sama tetapi membawa dua makna yang berlainan.
Contoh:perkataan‘kabinet’bolehmerujukkepadaperabotataujemaah
menteri.
9
• Elakkan penggunaan acronym yang merupakan singkatan kepada beberapa
perkataan.
Contoh: LO, DO dan sebagainya tidak digalakkan sebab ia mungkin
membawamaksudyanglain.Sebaliknya,namapenuhiaituLocal Order
danDelivery Orderperludigunakan.
• Istilah yang diguna pakai mesti terdiri daripada kata nama dan bukannya kata
kerja. Contoh:
KATANAMA KATAKERJA
aduan pengaduan
mesyuarat bermesyuarat
penerbitan menerbit
d. PenyediaanDeskripsiKlasifkasi
Semua fungsi dan aktiviti yang disenaraikan hendaklah disediakan deskripsi yeng
lengkap dan mendalam. Ia harus menerangkan skop liputan fungsi, aktiviti, sub-
aktiviti dan transaksi yang boleh memudahkan kerja memfail serta pencarian
maklumat dengan menggunakan pencarian katakunci (keyword search).

Deskripsi bagi peringkat Fungsi akan mengandungi tajuk semua aktiviti yang
disenaraikan dalam hierarki klasifkasi. Deskripsi peringkat Aktiviti pula akan
menyenaraikan tajuk semua sub-aktiviti yang terdapat dalam klasifkasi.
Pendeskripsian di peringkat Sub-aktiviti pula akan terdiri daripada semua tajuk
transaksi (fail). Deskripsi di peringkat Transaksi pula akan terdiri daripada skop
kandungan fail tersebut dan ia mesti disediakan secara terperinci dan mendalam.
Deskripsi tersebut akan membantu penjawat awam untuk memilih fail yang tepat
untuk memasukkan surat. Deskripsi yang terperinci juga dapat mengelakkan
kesilapan dalam kerja memfail. Contoh deskripsi yang lengkap adalah seperti di
Lampiran1.

Langkah4:PengharmonianKlasifkasiFail
Semua draf klasifkasi fail fungsian yang telah dibangunkan perlu diharmonikan di
antara Pasukan Kerja Pembangunan Klasifkasi Fail Pejabat Awam dan Pasukan
PembangunanKlasifkasiFailANM.
a. Pengharmonian di peringkat Pejabat Awam dan Pasukan Pembangunan
KlasifkasiFailANM
i. Semasa pengharmonian pastikan:
• rekod-rekod Urusan Am disusun mengikut templat Klasifkasi Rekod
Urusan Am (Housekeeping).
• Semua siri tambahan di peringkat aktiviti atau sub-aktiviti rekod Urusan
Am dan rekod Urusan Fungsian hendaklah disenaraikan dalam format
pengharmonian seperti diLampiran2.
** Nota:TemplatKlasifkasiRekodUrusanAm(Housekeeping) boleh dicapai
melalui laman sesawang ANM di alamat www.arkib.gov.my
l0
b. PengharmonianKlasifkasiFail

i. Draf klasifkasi fail dalam format pengharmonian hendaklah dikemukakan
kepada ANM untuk pengharmonian di peringkat Jawatankuasa Pengharmonian
KlasifkasiFailANM.
ii. Pejabatawamperlumembuatpindaanpadadrafklasifkasifailsepertimana
yangdisyorkanolehJawatankuasaPengharmonianKlasifkasiFailANM.
iii. Klasifkasi fail yang telah dipinda hendaklah dikemukakan semula untuk
persetujuanolehJawatankuasaPengharmonianKlasifkasiFailANM.Selepas
penyemakan ANM akan menghantar surat persetujuan. Sila rujuk Lampiran
3.
Langkah5:PenyediaanKodKlasifkasiFail
a. PemberianKod
Setiap fungsi, aktiviti, sub-aktiviti dan transaksi yang disusun dalam hierarki
klasifkasiyangtelahdiluluskan perlu diberi kod. ANM menetapkan Kod Sistem
Blok Nombor bagi semua rekod Urusan Am bermula dari 100 sehingga 500 untuk
diguna pakai oleh semua pejabat awam. Manakala kod nombor 600 ke atas akan
digunakan bagi rekod Urusan Fungsian (core business) sesebuah pejabat awam.

RekodUrusanAm(untuksemuapejabatawam)
100 Pengurusan Pentadbiran
200 Pengurusan Tanah, Bangunan dan Infrastruktur
300 Pengurusan Aset
400 Pengurusan Kewangan
500 Pengurusan Sumber Manusia
RekodUrusanFungsian
Contoh1:ArkibNegaraMalaysia
600 Pengurusan Rekod
700 Pentadbiran Arkib
800 Arkib Memorial

Contoh2:JabatanAgamaIslamSelangor
600 Hal Ehwal Islam
700 Pengurusan Sekolah Agama
800 Penguatkuasaan

Contoh3:MajlisPeperiksaanMalaysia
600 Pengurusan Peperiksaan
Contoh4:LembagaKemajuanTerengganuTengah
600 Pembangunan Wilayah
700 Penguatkuasaan
Contoh5:UniversitiMalaysiaSabah
600 Pengurusan Universiti
700 Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
800 Penyelidikan dan Inovasi
ll
Contoh1:KlasifkasiUrusanAm

100 PENTADBIRAN(Fungsi)
100-2 PerhubunganAwam(Aktiviti)
100-2/1 Publisiti,PromosidanProtokol(Sub-Aktiviti)
100-2/1/1 Publisiti dan Sidang Akhbar
100-2/1/1
PENTADBIRAN
Tanda Sengkang
PerhubunganAwam
Tanda Serong
Publisiti,PromosidanProtokol
Tanda Serong
Publisiti dan Sidang Akhbar
Contoh2:KlasifkasiUrusanFungsianLembagaKemajuanTerengganuTengah
600 PEMBANGUNANWILAYAH
600-1 BandarBaru
600-1/1 Perancangan
600-1/1/1PembangunanBandarAlMuktafBillahShah
600-1/1/2 Pembangunan Bandar Bukit Besi
600-1/1/2
PEMBANGUNANWILAYAH
Tanda Sengkang
BandarBaru
Tanda Serong
Perancangan
Tanda Serong
Pembangunan Bandar Bukit Besi
Contoh6:Sekolah-sekolahNegeriPahang
600 Tadbir Urus Sekolah
700 Tadbir Urus Murid
800 Tadbir Urus Asrama Sekolah
b. Penyelarasanpenggunaantandapemisah
Tanda yang diguna pakai untuk memisahkan fungsi, aktiviti, sub-aktiviti dan
transaksi hendaklah diselaraskan seperti berikut:

• Tanda sengkang ( – ) hendaklah digunakan untuk memisahkan fungsi dan
aktiviti.
• Tanda serong ( / ) hendaklah digunakan untuk memisahkan aktiviti, sub-
aktiviti dan transaksi.
l2
c. SingkatanNamaPejabatAwam
i. Setiap kod klasifkasi fail yang telah dibangunkan perlu bermula dengan
singkatan nama pejabat awam seperti berikut:
UPM - Universiti Pertanian Malaysia
MAMPU - Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
Pengurusan Malaysia
ii. Pejabat awam perlu menggunakan singkatan nama yang telah dipersetujui
bersamadenganArkibNegaraMalaysiadalammenyediakanskemaklasifkasi
fail bagi mengelakkan kekeliruan akibat pertindihan penggunaan singkatan
nama yang sama dengan pejabat awam yang lain.
iii. ANM akan mewujudkan daftar induk singkatan nama pejabat awam bagi
tujuan pengawalan.
Langkah6:PenyediaanManualKlasifkasiFail

a. Setelahklasifkasifailselesaidibangunkan,pejabatawamhendaklahmenyediakan
manual yang menerangkan:
i. kaedahpenggunaanklasifkasifail
ii. kodklasifkasi
iii. kaedah pembukaan, penamaan dan penutupan fail
iv. lain-lain perkara mengenai klasifkasi fail dan pengendalian fail yang perlu
diketahui oleh kakitangan pejabat awam berkenaan
b. ManualKlasifkasiFailiniperludikemaskiniolehpejabatawamdarimasakemasa
sekiranya terdapat perubahan atau pertambahan fungsi.
7. PELAKSANAANKLASIFIKASIFAILFUNGSIAN
7.1Klasifkasifailyangtelahdisediakanolehpejabatawamdantelahdipersetujui
oleh Arkib Negara Malaysia hendaklah dimaklumkan kepada semua kakitangan
pejabat awam sebelum diperluaskan penggunaannya.
7.2Cara – cara pelaksanaan dan penggunaan klasifkasi fail yang baru adalah
seperti di Lampiran4.Manakalaalirankerjapelaksanaanklasifkasifailyang
baru adalah seperti di Lampiran 5. Pejabat awam diminta mendapatkan
khidmat nasihat daripada ANM untuk penerangan terperinci mengenai cara-
cara pelaksanaan ini.
7.3Klasifkasi fail dan Manual Klasifkasi Fail juga mesti tersedia untuk rujukan
dan kegunaan semua kakitangan yang mewujudkan, menerima atau
menggunakan rekod. Ia boleh disediakan seperti berikut :
• salinanfzikal;atau
• dimuatnaik dalam intranet atau laman web;
• dan sebagainya.
7.4 Sesi-sesi latihan perlu diadakan bagi meningkatkan kemahiran kakitangan
dalam menggunakan klasifkasi fail serta memberikan pengetahuan kepada
kakitangan baru.
l3
7.5 Pemantauanpenggunaanklasifkasifailperludilaksanakansepanjangmasa
bagi memastikan rekod-rekod diwujud dan difailkan dengan betul. Pemantauan
ini perlu dilaksanakan secara teliti dan mendalam dari peringkat permulaan
bagi:
• memantapkanpemahamanmengenaiklasifkasifail
• mengesan dan membetulkan kesilapan fail-memfail
• membantu mengenalpasti keperluan untuk penambahbaikan proses
kerja
7.6 Setiap Pejabat awam juga perlu menyediakan satu mekanisma untuk
kakitangan memperolehi maklumat tambahan atau bantuan mengenai
klasifkasifailtersebutsertamengemukakancadanganpenambahbaikan.
8. KEMASKINIKLASIFIKASIFAILPEJABATAWAM
Pejabatawamperlumengemaskiniklasifkasifailsekiranyaberlaku:
a. penstrukturan semula;
b. penambahan atau pengurangan fungsi; dan
c. keseluruhan atau sebahagian fungsitidakdilaksanakanlagi.
9. PENUTUP
Klasifkasi fail yang dibangunkan berdasarkan panduan ini dapat membolehkan
pejabat awam akur kepada keperluan program pengurusan rekod selaras
dengan MS 2223 : Information and documentation – Records Management
Part 1 (General) dan Part 2 (Guidelines) dan memenuhi sebahagian daripada
pra-syarat untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi sistem pengurusan rekod
elektronik(ERMS).Disampingitu,klasifkasifailinijugadapatmempermudahkan
pencapaian maklumat untuk membuat keputusan dan meningkatkan kecekapan
penyampaianperkhidmatan.Walaupunpembangunanklasifkasifailberdasarkan
fungsi mengambil masa, namun demikian, komitmen yang tinggi daripada
pihak pengurusan di pejabat awam dapat membantu dalam menggerak dan
menjayakannya dan memastikan supaya ianya berjalan dengan lancar.
LAMPIRAN
l7
C
O
N
T
O
H

F
O
R
M
A
T

D
E
S
K
R
I
P
S
I
F
U
N
G
S
I

A
K
T
I
V
I
T
I

S
U
B
-
A
K
T
I
V
I
T
I

T
R
A
N
S
A
K
S
I

D
E
S
K
R
I
P
S
I
P
E
N
T
A
D
B
I
R
A
N
P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
u
n
d
a
n
g
a
n
,

p
e
r
h
u
b
u
n
g
a
n

a
w
a
m
,

p
r
o
g
r
a
m

k
e
r
j
a
s
a
m
a

d
a
l
a
m

d
a
n

l
u
a
r

n
e
g
a
r
a
,

l
a
p
o
r
a
n

d
a
n

p
e
r
a
n
g
k
a
a
n
,

p
e
n
g
u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

k
e
m
u
d
a
h
a
n
,

p
e
r
t
u
b
u
h
a
n

d
a
n

k
e
l
a
b
,


p
e
m
b
a
h
a
r
u
a
n

p
e
n
t
a
d
b
i
r
a
n
,

p
e
n
g
u
r
u
s
a
n

p
e
j
a
b
a
t
,

m
a
j
l
i
s
/
s
a
m
b
u
t
a
n
/

p
e
r
a
y
a
a
n

d
a
n

p
e
n
e
r
b
i
t
a
n
.

P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
nP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i

p
u
b
l
i
s
i
t
i
,

p
r
o
m
o
s
i

d
a
n

p
r
o
t
o
k
o
l
,
p
e
r
t
a
n
y
a
a
n
k
e
m
e
n
t
e
r
i
a
n
/
j
a
b
a
t
a
n
/
a
g
e
n
s
i
,
p
e
l
a
n
g
g
a
n
,

l
a
w
a
t
a
n
,

m
a
k
l
u
m
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n
,

p
e
m
b
e
r
i
t
a
h
u
a
n

p
e
r
k
h
i
d
m
a
t
a
n

d
a
n

t
a
w
a
r
a
n
,

u
c
a
p
a
n

p
e
n
g
h
a
r
g
a
a
n
,

t
a
k
z
i
a
h

a
t
a
u

p
e
r
u
t
u
s
a
n
.


P
e
l
a
n
g
g
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
d
u
a
n

p
e
l
a
n
g
g
a
n
,

h
a
r
i

b
e
r
t
e
m
u

p
e
l
a
n
g
g
a
n
,

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

K
a
j
i
a
n

K
e
h
e
n
d
a
k
/
K
e
p
u
a
s
a
n

P
e
l
a
n
g
g
a
n

d
a
n

a
d
u
a
n

k
e
p
a
d
a

k
e
m
e
n
t
e
r
i
a
n
/
o
r
a
n
g

a
w
a
m
.A
d
u
a
n

P
e
l
a
n
g
g
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
d
u
a
n

p
e
l
a
n
g
g
a
n
,

j
a
w
a
p
a
n
/

a
k
u
a
n

p
e
n
e
r
i
m
a
a
n

a
d
u
a
n
,

s
t
a
t
i
s
t
i
k

p
e
n
e
r
i
m
a
a
n

b
u
l
a
n
a
n
/

s
u
k
u

t
a
h
u
n
/

t
a
h
u
n
a
n

a
d
u
a
n

p
e
l
a
n
g
g
a
n
,

m
a
k
l
u
m
b
a
l
a
s

t
i
n
d
a
k
a
n

y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
a
m
b
i
l
,

k
e
t
i
d
a
k
p
u
a
s
a
n

l
a
y
a
n
a
n

s
e
m
a
s
a

l
a
w
a
t
a
n
,

d
a
n

p
e
n
y
e
n
a
r
a
i
a
n

a
d
u
a
n

m
e
n
g
i
k
u
t

k
a
t
e
g
o
r
i
.
A
w
a
m
L
a
m
p
i
r
a
n

1
l8
FORMATPENGHARMONIANKLASIFIKASIFAIL
1. Semua siri tambahan di peringkat aktiviti atau sub-aktiviti rekod Urusan Am yang
tiadadalamtemplatKlasifkasiRekodUrusanAm(Housekeeping) dan rekod Urusan
Fungsian hendaklah disenaraikan;
2. DrafKlasifkasiFailmeliputisemuafungsi,aktivitidansub-aktivitiperludisenaraikan;
3. Hanya beberapa fail perlu di senaraikan di peringkat Transaksi/Fail untuk dijadikan
contoh;
4. Hanya kod untuk fungsi sahaja disediakan. Kod bagi peringkat lain tidak perlu
disenaraikan;
5. Contoh format pengharmonian adalah seperti berikut :
KlasifkasiFailLembagaKemajuanTerengganuTengah(KETENGAH)
RekodUrusanAm(Sub-AktivitiTambahan)
400-KEWANGAN
400-1 Akaun
400-1/10 AkaunPelaburan
400-1/10/1 Simpanan Tetap
400-1/10/2 Pelaburan dalam Syarikat Anak
400-1/11 PenyataKewangan
400-1/11/1 Penyata Kewangan
400-1/11/2 Penyata Kewangan Syarikat Anak
RekodUrusanFungsian
600- PEMBANGUNANWILAYAH
BandarBaru
Perancangan
BandarAlMuktafBillahShah(AMBS)KETENGAH
Bandar Bukit Besi
Bandar KETENGAH Jaya
Bandar Seri Bandi
Bandar Cheneh Baru

Pembinaan
BandarAlMuktafBillahShah(AMBS)
Bandar Bukit Besi
Bandar KETENGAH Jaya
Bandar Seri Bandi
Bandar Cheneh Baru
Lampiran2
l9
Pengkalan Gawi
Kumpal

PusatPertumbuhanDesa
Perancangan
Air Puteh
Jerangau
Pasir Gajah
Pasir Raja
Pembinaan
Air Puteh
Jerangau
Pasir Gajah
Pasir Raja
Mula
PengharmoniandrafklasifkasifailFungsian
peringkat Pasukan Petugas Pembangunan
KlasifkasiFailPejabatAwamdanPasukan
PembangunanKlasifkasiFailANM
Bentangkandrafklasifkasifailuntuk
persetujuan pengurusan atasan Pejabat Awam
Pindaan?
BuatpindaanpadadrafklasifkasiPejabatAwam
MajukandrafklasifkasifailPejabatAwamyang
muktamad kepada Jawatankuasa Pengharmonian
KlasifkasiFailANMuntukperakuan
Pindaan?
ANMkembalikandrafklasifkasifailkepada
Pejabat Awam untuk pindaan
PejabatAwammemajukansemuladrafklasifkasi
fail yang telah dipinda untuk perakuan ANM
ANM menghantar surat persetujuan pelaksanaan
KlasifkasiFailkepadaPejabatAwam
Tamat
Ada
Ada
Tiada
Tiada
20
Lampiran3
CARTAALIRANPENGHARMONIANDANPERSETUJUANKLASIFIKASIFAIL
2l
Lampiran4
CARA-CARAPELAKSANAANKLASIFIKASIFAILYANGBARU
PersediaanAwal
1) Pisahkan fail-failyangaktif daripada fail-failyangtidakaktif.
2) Padankanfail-failyangaktif(yangsedangdigunapakai)denganklasifkasibarudan
catatkannomborfailtersebutdisebelahnomborfailyangberkaitandalamklasifkasi
baru.
NOTA:Sekiranyatiadatajukfaildalamklasifkasibaruyangberpadanan,silacatatkan
tajuk fail tersebut di bawah sub-aktiviti mana fail tersebut patut dibuka.
PenutupanFailAktifyangLamadanPembukaanFailBaru
1) Tutup fail-fail lama yang aktif dan buka kulit fail yang baru berdasarkan padanan
nombor yang telah dibuat di (2) di atas.
2) Ikatkan fail baru bersama dengan fail aktif yang telah ditutup. Fail lama ini boleh
dipisahkan selepas satu tempoh yang sesuai. Semua fail yang telah dipisahkan perlu
disusun, disenarai, dikotak dan disimpan di Registri sehingga ia tidak diperlukan lagi
untuk rujukan. Fail-fail ini boleh di ambil tindakan pelupusan selepas memenuhi
tempoh pengekalan yang dinyatakan dalam Jadual Pelupusan Rekod.
TindakankeatasFailyangTidakAktif
3) Semuafailyangtidakaktif perlu ditutup, disusun, disenarai dan di masukkan dalam
kotak. Fail-fail ini boleh diambil tindakan pelupusan selepas memenuhi tempoh
pengekalan.
Tamat
Pisahkan fail aktif
dan tidak aktif
Tutup fail tidak
aktif
Susun, senarai
dan masukkan fail
dalam kotak
Simpan di Registri
/ Bilik Rekod
Padankan fail aktif
denganklasifkasi
baru
Tutup fail aktif
Buka fail baru
berdasarkan nombor
klasifkasifailbaru
Ikat bersama fail
baru & fail yang
telah ditutup
Perlu rujuk
fail tutup?
Pisahkan fail tutup
dari fail baru
Simpan di rak/
kabinet untuk
kegunaan
Ya
Tidak
Fail tutup
Mula
FAIL AKTIF FAIL TIDAK AKTIF
Fail baru
22
Lampiran5
ALIRANKERJAPELAKSANAANKLASIFIKASIFAILYANGBARU
K
O
D

F
U
N
G
S
I
/
A
K
T
I
V
I
T
I
/

K
O
D

T
R
A
N
S
A
K
S
I

/

F
A
I
L

D
E
S
K
R
I
P
S
I

S
U
B
-
A
K
T
I
V
I
T
I
6
0
0

T
A
D
B
I
R

U
R
U
S

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

t
a
d
b
i
r

u
r
u
s

s
e
k
o
l
a
h
,

d
a
s
a
r
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
,

t
a
k
w
i
m
,

k
u
r
i
k
u
l
u
m
,

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
,

p
e
m
a
n
t
a
u
a
n

P
e
n
g
a
j
a
r
a
n

D
a
n

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
(
P

&
P
)

d
a
n

n
a
z
i
r
a
n
.
6
0
0
-
1

D
a
s
a
r

d
a
nP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

d
a
s
a
r
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

g
a
r
i
s

p
a
n
d
u
a
n
.
6
0
0
-
1
/
1

P
e
n
y
e
d
i
a
a
n

D
a
s
a
r

6
0
0
-
1
/
1
/
1

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

D
i
s
i
p
l
i
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

g
a
r
i
s

p
a
n
d
u
a
n

d
i
s
i
p
l
i
n
,

h
u
k
u
m
a
n

d
a
n

d
e
n
d
a

b
a
g
i

k
e
s
a
l
a
h
a
n

y
a
n
g

d
i
l
a
k
u
k
a
n

m
e
n
g
i
k
u
t

k
a
t
e
g
o
r
i
.
6
0
0
-
1
/
1
/
2

B
u
k
u

P
a
n
d
u
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

b
u
k
u

p
a
n
d
u
a
n

d
a
n

d
r
a
f

p
e
r
a
t
u
r
a
n

s
e
k
o
l
a
h
.
6
0
0
-
1
/
1
/
3

P
e
r
a
t
u
r
a
n

A
s
r
a
m
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

b
u
k
u

p
a
n
d
u
a
n

d
a
n

d
r
a
f

p
e
r
a
t
u
r
a
n

a
s
r
a
m
a
.
6
0
0
-
2

T
a
k
w
i
m

S
e
k
o
l
a
hP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

t
a
k
w
i
m

d
a
n

j
a
d
u
a
l

w
a
k
t
u

k
e
l
a
s
.
6
0
0
-
2
/
1

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

6
0
0
-
2
/
1
/
1

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

I
n
d
u
k
/
K
e
l
a
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n
,

p
e
n
y
e
m
a
k
a
n

d
a
n

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

i
n
d
u
k
/
k
e
l
a
s

s
e
k
o
l
a
h
.
6
0
0
-
2
/
1
/
2

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

P
e
r
i
b
a
d
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

p
e
r
i
b
a
d
i

s
e
t
i
a
p

g
u
r
u

d
a
n

k
a
k
i
t
a
n
g
a
n
.
6
0
0
-
2
/
1
/
3

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

K
e
l
a
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

K
e
l
a
s

B
i
m
b
i
n
g
a
n
/
T
a
m
b
a
h
a
n

s
e
k
o
l
a
h
.
6
0
0
-
2
/
1
/
4

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

A
n
j
a
l

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

d
a
n

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

A
n
j
a
l

s
e
k
o
l
a
h
.
6
0
0
-
2
/
1
/
5

J
a
d
u
a
l

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n
.
S
E
K
O
L
A
H
P
e
r
a
t
u
r
a
n
d
a
n

P
e
r
a
t
u
r
a
n
P
e
r
a
t
u
r
a
n

S
e
k
o
l
a
h
P
e
r
s
e
k
o
l
a
h
a
n
B
i
m
b
i
n
g
a
n
23
L
a
m
p
i
r
a
n

6
C
O
N
T
O
H

K
L
A
S
I
F
I
K
A
S
I

F
U
N
G
S
I
A
N

S
E
K
O
L
A
H
-
S
E
K
O
L
A
H

N
E
G
E
R
I

P
A
H
A
N
G
6
0
0
-
3

K
u
r
i
k
u
l
u
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

s
t
a
n
d
a
r
d

k
u
r
i
k
u
l
u
m

s
e
k
o
l
a
h
,

j
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

p
a
n
i
t
i
a

m
a
t
a

p
e
l
a
j
a
r
a
n
.
6
0
0
-
3
/
1

K
u
r
i
k
u
l
u
m

S
t
a
n
d
a
r
d

6
0
0
-
3
/
1
/
1

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a

p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

B
a
h
a
s
a

M
e
l
a
y
u
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

B
a
h
a
s
a

I
n
g
g
e
r
i
s
.
6
0
0
-
3
/
1
/
3

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

M
a
t
e
m
a
t
i
k
.
6
0
0
-
3
/
1
/
4

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

S
a
i
n
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

S
a
i
n
s
.
6
0
0
-
3
/
1
/
5

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

F
i
z
i
k

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

F
i
z
i
k
.
6
0
0
-
3
/
1
/
6

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

K
i
m
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

k
i
m
i
a
.
S
e
k
o
l
a
h
B
a
h
a
s
a

M
e
l
a
y
u
B
a
h
a
s
a

I
n
g
g
e
r
i
s
M
a
t
e
m
a
t
i
k
24
6
0
0
-
3
/
1
/
7

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

b
i
o
l
o
g
i
.
6
0
0
-
3
/
1
/
8

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

L
u
k
i
s
a
n

K
e
j
u
r
u
t
e
r
a
a
n
/

r
e
k
a
c
i
p
t
a
.
6
0
0
-
3
/
1
/
9

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

T
e
k
n
o
l
o
g
i

M
a
k
l
u
m
a
t
/
I
C
T
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
0

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

I
s
l
a
m

d
a
n

T
a
s
s
a
w
u
r
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
1

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

J
-
Q
a
f

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

J
-
Q
a
f
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
2

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

K
e
s
u
s
a
s
t
e
r
a
a
n

M
e
l
a
y
u
.
B
i
o
l
o
g
i
L
u
k
i
s
a
n

K
e
j
u
r
u
t
e
r
a
a
n

/
R
e
k
a
c
i
p
t
a
T
e
k
n
o
l
o
g
i

M
a
k
l
u
m
a
t

/
I
C
T
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

I
s
l
a
m

d
a
n
T
a
s
s
a
w
u
r
K
e
s
u
s
a
s
t
e
r
a
a
n

M
e
l
a
y
u
25
6
0
0
-
3
/
1
/
1
3

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

S
e
j
a
r
a
h
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
4

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

G
e
o
g
r
a
f
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
5

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

K
a
j
i
a
n

T
e
m
p
a
t
a
n
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
6

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

A
l
a
m

d
a
n

M
a
n
u
s
i
a
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
7

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

M
o
r
a
l
.
6
0
0
-
3
/
1
/
1
8

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

J
a
s
m
a
n
i
/

K
e
s
i
h
a
t
a
n
.
S
e
j
a
r
a
h
G
e
o
g
r
a
f
K
a
j
i
a
n

T
e
m
p
a
t
a
n
A
l
a
m

D
a
n

M
a
n
u
s
i
a
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

M
o
r
a
l
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

J
a
s
m
a
n
i

/
K
e
s
i
h
a
t
a
n
26
6
0
0
-
3
/
1
/
1
9

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
r
i
n
s
i
p

A
k
a
u
n
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
0

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

E
k
o
n
o
m
i
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
1

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
e
r
d
a
g
a
n
g
a
n
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
2

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

K
e
m
a
h
i
r
a
n

H
i
d
u
p
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
3

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

M
u
z
i
k
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
4

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

S
i
v
i
k

d
a
n

K
e
w
a
r
g
a
n
e
g
a
r
a
a
n
.
P
r
i
n
s
i
p

A
k
a
u
n
E
k
o
n
o
m
i
P
e
r
d
a
g
a
n
g
a
n
K
e
m
a
h
i
r
a
n

H
i
d
u
p
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

M
u
z
i
k
S
i
v
i
k

D
a
n

K
e
w
a
r
g
a
n
e
g
a
r
a
a
n
27
6
0
0
-
3
/
1
/
2
5

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
e
n
g
a
j
i
a
n

A
m
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
6

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

S
e
n
i

V
i
s
u
a
l
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
7

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

H
i
a
s
a
n

D
a
l
a
m
a
n
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
8

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

M
a
t
e
m
a
t
i
k

T
a
m
b
a
h
a
n
.
6
0
0
-
3
/
1
/
2
9

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

E
k
o
n
o
m
i

R
u
m
a
h

T
a
n
g
g
a
.
6
0
0
-
3
/
1
/
3
0

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

B
a
h
a
s
a

A
r
a
b
.
P
e
n
g
a
j
i
a
n

A
m
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

S
e
n
i

V
i
s
u
a
l
H
i
a
s
a
n

D
a
l
a
m
a
n
M
a
t
e
m
a
t
i
k

T
a
m
b
a
h
a
n
E
k
o
n
o
m
i

R
u
m
a
h

T
a
n
g
g
a
B
a
h
a
s
a

A
r
a
b
28
6
0
0
-
3
/
1
/
3
1

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

B
a
h
a
s
a

C
i
n
a
.
6
0
0
-
3
/
1
/
3
2

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a

P
a
n
i
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

m
i
n
i
t

m
e
s
y
u
a
r
a
t
.

m
a
k
l
u
m
a
t

g
u
r
u

p
a
n
i
t
i
a
,

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n
,

s
u
k
a
t
a
n
,

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

m
o
d
u
l

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

J
a
d
u
a
l

W
a
k
t
u

G
u
r
u

G
a
n
t
i
a
n

s
u
b
j
e
k

B
a
h
a
s
a

T
a
m
i
l
.
6
0
0
-
4

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

j
a
d
u
a
l

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
,

p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n
,

p
u
s
a
t

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
,

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n
,

p
e
n
g
a
w
a
s

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
,

p
e
n
i
l
a
i

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

d
a
n

k
e
p
u
t
u
s
a
n

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
1

J
a
d
u
a
l

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

6
0
0
-
4
/
1
/
1

J
a
d
u
a
l

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

S
e
k
o
l
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n
,

p
e
n
y
e
m
a
k
a
n

d
a
n

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

j
a
d
u
a
l

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
2

P
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

6
0
0
-
4
/
2
/
1

P
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

U
P
S
R
,

P
M
R
,

S
P
M

d
a
n

S
T
P
M

m
u
r
i
d
.
6
0
0
-
4
/
2
/
2


P
e
r
p
i
n
d
a
h
a
n

C
a
l
o
n
/


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n

p
e
r
p
i
n
d
a
h
a
n

c
a
l
o
n
.
6
0
0
-
4
/
2
/
3

R
a
y
u
a
n

M
e
n
d
u
d
u
k
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

r
a
y
u
a
n

d
a
n

j
a
w
a
p
a
n

u
n
t
u
k

m
e
n
d
u
d
u
k
i

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
3

P
u
s
a
t

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

6
0
0
-
4
/
3
/
1

P
u
s
a
t

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
m
i
l
i
h
a
n

s
e
b
a
g
a
i

p
u
s
a
t

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
4

K
e
r
t
a
s

S
o
a
l
a
n

6
0
0
-
4
/
4
/
1

P
e
s
a
n
a
n

S
o
a
l
a
n

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
s
a
n
a
n
,

p
e
n
g
e
s
a
h
a
n

p
e
n
e
r
i
m
a
a
n

d
a
n

k
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

k
e
r
t
a
s

s
o
a
l
a
n

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
4
/
2

P
e
n
g
g
u
b
a
l
a
n

K
e
r
t
a
s


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
g
g
u
b
a
l
a
n
,

p
e
n
y
e
m
a
k
a
n
,

c
a
b
u
t
a
n

k
e
p
u
t
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

d
a
n

p
e
r
s
e
t
u
j
u
a
n

p
e
n
g
g
u
b
a
l
a
n

k
e
r
t
a
s

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
B
a
h
a
s
a

C
i
n
a
B
a
h
a
s
a

T
a
m
i
l
P
u
s
a
t

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
29
6
0
0
-
4
/
5

P
e
n
g
a
w
a
s

6
0
0
-
4
/
5
/
1

P
e
n
g
a
w
a
s

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n
,

j
a
d
u
a
l

b
e
r
t
u
g
a
s
,

p
e
r
s
e
t
u
j
u
a
n

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n

d
a
n
,

t
u
n
t
u
t
a
n

b
a
y
a
r
a
n

P
e
n
g
a
w
a
s

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
6

P
e
n
i
l
a
i

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

6
0
0
-
4
/
6
/
1

P
e
n
t
a
k
s
i
r
a
n

L
i
s
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n
,

j
a
d
u
a
l

b
e
r
t
u
g
a
s

d
a
n

t
e
m
p
a
t

b
e
r
t
u
g
a
s

P
e
n
t
a
k
s
i
r
a
n

L
i
s
a
n

B
e
r
a
s
a
s
k
a
n

S
e
k
o
l
a
h

(
P
L
B
S
)
.


6
0
0
-
4
/
6
/
2

U
j
i
a
n

L
i
s
a
n

B
e
r
a
s
a
s
k
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n
,

j
a
d
u
a
l

b
e
r
t
u
g
a
s

d
a
n

t
e
m
p
a
t

b
e
r
t
u
g
a
s

P
e
n
t
a
k
s
i
r
a
n

B
e
r
a
s
a
s
k
a
n

S
e
k
o
l
a
h

(
P
L
B
S
)
.
6
0
0
-
4
/
7

K
e
p
u
t
u
s
a
n

6
0
0
-
4
/
7
/
1

K
e
p
u
t
u
s
a
n

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
n
g
e
l
u
a
r
a
n

k
e
p
u
t
u
s
a
n


p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
7
/
2

A
n
a
l
i
s
a

P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
n
a
l
i
s
i
s
,

p
e
n
g
h
a
n
t
a
r
a
n

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

k
e
p
u
t
u
s
a
n

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
4
/
7
/
3

S
e
m
a
k

S
e
m
u
l
a

K
e
p
u
t
u
s
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

d
o
k
u
m
e
n

b
e
r
k
a
i
t
a
n

s
e
m
a
k
a
n

k
e
p
u
t
u
s
a
n

p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
.
6
0
0
-
5

P
e
m
a
n
t
a
u
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
c
e
r
a
p
a
n

d
a
n

p
e
m
a
n
t
a
u
a
n

p
e
n
g
a
j
a
r
a
n

s
e
r
t
a

n
a
z
i
r
a
n
.
6
0
0
-
5
/
1

P
e
n
c
e
r
a
p
a
n

d
a
n

6
0
0
-
5
/
1
/
1

P
e
n
c
e
r
a
p
a
n

P
e
n
t
a
d
b
i
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

h
a
l

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

p
e
n
c
e
r
a
p
a
n

p
e
n
t
a
d
b
i
r
a
n

s
e
r
t
a


t
i
n
d
a
k
a
n

s
u
s
u
l
a
n
.
6
0
0
-
5
/
1
/
2

P
e
n
c
e
r
a
p
a
n

K
u
r
i
k
u
l
u
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

h
a
l

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

p
e
n
c
e
r
a
p
a
n

k
u
r
i
k
u
l
u
m

d
a
n

a
k
a
d
e
m
i
k

s
e
r
t
a

t
i
n
d
a
k
a
n

s
u
s
u
l
a
n
.


6
0
0
-
5
/
1
/
3

P
e
n
c
e
r
a
p
a
n

K
o
-
K
u
r
i
k
u
l
u
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

h
a
l

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

p
e
n
c
e
r
a
p
a
n

k
o
-
k
o
r
i
k
u
l
u
m

s
e
r
t
a


t
i
n
d
a
k
a
n

s
u
s
u
l
a
n
.


6
0
0
-
5
/
2

N
a
z
i
r
a
n

6
0
0
-
5
/
2
/
1

J
e
m
a
a
h

N
a
z
i
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

l
a
w
a
t
a
n

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

n
a
z
i
r
a
n
.
P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
/
U
j
i
a
n
B
e
r
a
s
a
s
k
a
n

S
e
k
o
l
a
h

(
P
L
B
S
)
S
e
k
o
l
a
h

(
P
L
B
S
)
P
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n
P
e
n
g
a
j
a
r
a
n
P
e
m
a
n
t
a
u
a
n
30
K
O
D

F
U
N
G
S
I

/
A
K
T
I
V
I
T
I
/

K
O
D

T
R
A
N
S
A
K
S
I

/

F
A
I
L

D
E
S
K
R
I
P
S
I

S
U
B
-
A
K
T
I
V
I
T
I
7
0
0

T
A
D
B
I
R

U
R
U
S

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n
,

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n
,

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

a
l
i
r
a
n
,

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

k
e
l
u
a
r

d
a
n

m
a
s
u
k

s
e
k
o
l
a
h
,

a
k
t
i
v
i
t
i

k
o
-
k
u
r
i
k
u
l
u
m
,

p
r
o
g
r
a
m

k
e
c
e
m
e
r
l
a
n
g
a
n
,

k
e
b
a
j
i
k
a
n
,

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n

k
e
s
i
h
a
t
a
n
,

p
r
o
f
l
/
d
a
t
a

m
u
r
i
d
,

d
i
s
i
p
l
i
n

d
a
n

k
a
u
n
s
e
l
i
n
g
.
7
0
0
-
1

K
e
m
a
s
u
k
a
nP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

p
e
l
a
j
a
r

s
e
k
o
l
a
h

r
e
n
d
a
h
,

m
e
n
e
n
g
a
h
,

p
e
r
l
a
n
j
u
t
a
n
,

p
e
n
g
a
j
i
a
n
,

k
e
m
a
s
u
k
a
n

s
e
m
u
l
a
,

p
e
l
a
j
a
r

w
a
r
g
a

a
s
i
n
g

d
a
n

p
e
l
a
j
a
r

o
r
a
n
g

a
s
l
i
.
7
0
0
-
1
/
1

S
e
k
o
l
a
h

R
e
n
d
a
h

7
0
0
-
1
/
1
/
1

K
e
m
a
s
u
k
a
n

P
r
a

S
e
k
o
l
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

p
r
a

s
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
1
/
1
/
2


K
e
m
a
s
u
k
a
n

T
a
h
u
n

1

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

T
a
h
u
n

S
a
t
u

(
1
)
.
7
0
0
-
1
/
1
/
3

K
e
m
a
s
u
k
a
n

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

K
e
l
a
s

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

K
h
a
s
.
7
0
0
-
1
/
1
/
4

S
e
k
o
l
a
h

I
n
d
e
r
a

S
h
a
h

P
a
h
a
n
g

(
S
I
S
P
)


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

S
e
k
o
l
a
h

I
n
d
e
r
a

S
h
a
h

B
a
n
d
a
r

P
a
h
a
n
g

(
S
I
S
I
P
)
.
7
0
0
-
1
/
2

S
e
k
o
l
a
h

M
e
n
e
n
g
a
h

7
0
0
-
1
/
2
/
1

K
e
m
a
s
u
k
a
n

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

K
e
l
a
s

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

M
e
n
e
n
g
a
h
.
7
0
0
-
1
/
2
/
2

K
e
m
a
s
u
k
a
n

K
e
l
a
s


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

K
e
l
a
s

P
e
r
a
l
i
h
a
n
.
K
h
a
s
B
a
n
d
a
r
K
h
a
s

M
e
n
e
n
g
a
h
P
e
r
a
l
i
h
a
n
M
U
R
I
D
3l
7
0
0
-
1
/
2
/
3

K
e
m
a
s
u
k
a
n

T
i
n
g
k
a
t
a
n

1

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

T
i
n
g
k
a
t
a
n

S
a
t
u

(
1
)
.
7
0
0
-
1
/
2
/
4


K
e
m
a
s
u
k
a
n

T
i
n
g
k
a
t
a
n

6

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

T
i
n
g
k
a
t
a
n

E
n
a
m

(
6
)
.
7
0
0
-
1
/
3

L
a
n
j
u
t
a
n

P
e
n
g
a
j
i
a
n


7
0
0
-
1
/
3
/
1

P
e
r
m
o
h
o
n
a
n
/
T
a
w
a
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

t
a
w
a
r
a
n


d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

S
e
k
o
l
a
h

B
e
r
a
s
r
a
m
a

P
e
n
u
h

(
S
B
P
)
,

m
a
k
t
a
b

r
e
n
d
a
h

S
a
i
n
s

M
a
r
a

(
M
R
S
M
)
,

T
e
k
n
i
k
/
V
o
k
a
s
i
o
n
a
l
,

S
e
k
o
l
a
h

S
w
a
s
t
a
/
A
g
a
m
a
,

S
e
k
o
l
a
h

S
u
k
a
n

/
S
e
n
i
,

R
a
n
c
a
n
g
a
n

K
h
a
s
.
7
0
0
-
1
/
3
/
2

P
e
r
m
o
h
o
n
a
n

M
a
t
r
i
k
u
l
a
s
i
/

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n

d
a
n


p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n

k
e

M
a
t
r
i
k
u
l
a
s
i
,

I
n
s
t
i
t
u
s
i

P
e
n
g
a
j
i
a
n

T
i
n
g
g
i

A
w
a
m

(
I
P
T
A
)
/
I
n
s
t
i
t
u
s
i

P
e
n
g
a
j
i
a
n

T
i
n
g
g
i

S
w
a
s
t
a

(
I
P
T
S
)
.
7
0
0
-
1
/
4

K
e
m
a
s
u
k
a
n

S
e
m
u
l
a

7
0
0
-
1
/
4
/
1

R
a
y
u
a
n

B
e
l
a
j
a
r

S
e
m
u
l
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

r
a
y
u
a
n

b
e
l
a
j
a
r

s
e
m
u
l
a

s
e
k
o
l
a
h

b
e
r
k
e
n
a
a
n
.
7
0
0
-
1
/
5

P
e
l
a
j
a
r

W
a
r
g
a

A
s
i
n
g

7
0
0
-
1
/
5
/
1

P
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n
,

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

d
a
n

h
a
l

e
h
w
a
l

p
e
l
a
j
a
r

w
a
r
g
a

a
s
i
n
g
.
7
0
0
-
1
/
6

P
e
l
a
j
a
r

O
r
a
n
g

A
s
l
i

7
0
0
-
1
/
6
/
1

P
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n
,

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

d
a
n

h
a
l

e
h
w
a
l

p
e
l
a
j
a
r

O
r
a
n
g

A
s
l
i
.
7
0
0
-
1
/
6
/
2

K
e
l
a
s

D
e
w
a
s
a

O
r
a
n
g

A
s
l
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n
,

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

d
a
n

h
a
l

e
h
w
a
l

K
e
l
a
s

D
e
w
a
s
a

O
r
a
n
g

A
s
l
i
.
7
0
0
-
2

P
e
n
e
m
p
a
t
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

k
e
l
a
s

d
a
n

a
l
i
r
a
n
.
7
0
0
-
2
/
1

P
e
n
e
m
p
a
t
a
n

K
e
l
a
s
/

7
0
0
-
2
/
1
/
1

P
e
n
e
m
p
a
t
a
n

K
e
l
a
s
/
A
l
i
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

m
u
r
i
d

k
e

t
i
n
g
k
a
t
a
n

1
.
L
a
n
j
u
t
a
n

P
e
n
g
a
j
i
a
n
I
n
s
t
i
t
u
s
i

P
e
n
g
a
j
i
a
n

T
i
n
g
g
i
A
w
a
m

(
I
P
T
A
)

/

I
n
s
t
i
t
u
s
i
P
e
n
g
a
j
i
a
n

T
i
n
g
g
i

S
w
a
s
t
a
(
I
P
T
S
)
W
a
r
g
a

A
s
i
n
g
O
r
a
n
g

A
s
l
i
(
K
E
D
A
P
)
A
l
i
r
a
n
T
i
n
g
k
a
t
a
n

1
32
7
0
0
-
2
/
1
/
2

P
e
n
e
m
p
a
t
a
n

K
e
l
a
s

/

A
l
i
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

m
u
r
i
d

k
e

t
i
n
g
k
a
t
a
n

4
.
7
0
0
-
2
/
1
/
3

P
e
n
e
m
p
a
t
a
n

K
e
l
a
s

/

A
l
i
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
n
e
m
p
a
t
a
n

m
u
r
i
d

k
e

t
i
n
g
k
a
t
a
n

6
.
7
0
0
-
2
/
2

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

A
l
i
r
a
n

7
0
0
-
2
/
2
/
1

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

A
l
i
r
a
n

S
e
k
o
l
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

a
l
i
r
a
n

d
i

s
e
k
o
l
a
h

m
e
n
e
n
g
a
h

d
a
n

r
e
n
d
a
h
.
7
0
0
-
3

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

m
a
s
u
k

d
a
n

k
e
l
u
a
r

m
u
r
i
d

d
a
l
a
m

n
e
g
e
r
i

d
a
n

a
n
t
a
r
a

n
e
g
e
r
i
.
7
0
0
-
3
/
1

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

M
a
s
u
k

7
0
0
-
3
/
1
/
1

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

M
a
s
u
k

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

m
a
s
u
k

s
e
k
o
l
a
h

p
e
l
a
j
a
r

a
n
t
a
r
a

d
a
e
r
a
h

d
a
l
a
m

n
e
g
e
r
i

y
a
n
g

s
a
m
a
.
7
0
0
-
3
/
1
/
2

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

M
a
s
u
k

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

m
a
s
u
k

s
e
k
o
l
a
h

p
e
l
a
j
a
r

a
n
t
a
r
a

n
e
g
e
r
i

d
a
l
a
m

n
e
g
a
r
a
.
7
0
0
-
3
/
2

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

K
e
l
u
a
r

7
0
0
-
3
/
2
/
1

P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

K
e
l
u
a
r

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

k
e
l
u
a
r

s
e
k
o
l
a
h

p
e
l
a
j
a
r

a
n
t
a
r
a

d
a
e
r
a
h

d
a
l
a
m

n
e
g
e
r
i

y
a
n
g

s
a
m
a
.
7
0
0
-
3
/
2
/
2


P
e
r
t
u
k
a
r
a
n

K
e
l
u
a
r

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
t
u
k
a
r
a
n

k
e
l
u
a
r

p
e
l
a
j
a
r

s
e
k
o
l
a
h


a
n
t
a
r
a

n
e
g
e
r
i

d
a
l
a
m

n
e
g
a
r
a
.
7
0
0
-
4

A
k
t
i
v
i
t
i

K
o
-
K
u
r
i
k
u
l
u
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
a
n
c
a
n
g
a
n

d
a
n

p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i

k
o
-
k
u
r
i
k
u
l
u
m

s
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
1

P
e
r
s
a
t
u
a
n

d
a
n

K
e
l
a
b

7
0
0
-
4
/
1
/
1

B
a
d
a
n

P
e
n
g
a
w
a
s

S
e
k
o
l
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

B
a
d
a
n

P
e
n
g
a
w
a
s

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2

P
e
r
s
a
t
u
a
n

T
i
n
g
k
a
t
a
n

E
n
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

T
i
n
g
k
a
t
a
n

E
n
a
m
.
T
i
n
g
k
a
t
a
n

4
T
i
n
g
k
a
t
a
n

6
M
e
n
e
n
g
a
h
/
R
e
n
d
a
h
P
e
l
a
j
a
r
D
a
l
a
m

N
e
g
e
r
i
A
n
t
a
r
a

N
e
g
e
r
i
P
e
l
a
j
a
r
D
a
l
a
m

N
e
g
e
r
i
A
n
t
a
r
a

N
e
g
e
r
i
33
7
0
0
-
4
/
1
/
3

P
e
r
s
a
t
u
a
n

S
e
j
a
r
a
h


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

S
e
j
a
r
a
h
.
7
0
0
-
4
/
1
/
4

P
e
r
s
a
t
u
a
n

B
a
h
a
s
a

T
a
m
i
l

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

B
a
h
a
s
a

T
a
m
i
l
.
7
0
0
-
4
/
1
/
5

P
e
r
s
a
t
u
a
n

B
a
h
a
s
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

B
a
h
a
s
a

A
n
t
a
r
a
b
a
n
g
s
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
6

P
e
r
s
a
t
u
a
n

S
a
i
n
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

S
a
i
n
s
.
7
0
0
-
4
/
1
/
7

P
e
r
s
a
t
u
a
n

M
a
t
e
m
a
t
i
k

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

M
a
t
e
m
a
t
i
k
.
7
0
0
-
4
/
1
/
8

P
e
r
s
a
t
u
a
n

A
g
a
m
a

I
s
l
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

A
g
a
m
a

I
s
l
a
m
.
7
0
0
-
4
/
1
/
9

P
e
r
s
a
t
u
a
n

E
k
o
n
o
m
i

/

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

E
k
o
n
o
m
i
/

P
e
n
g
g
u
n
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
0

P
e
r
s
a
t
u
a
n

T
e
k
n
o
l
o
g
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

T
e
k
n
o
l
o
g
i

M
a
k
l
u
m
a
t
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
1

P
e
r
s
a
t
u
a
n

P
e
l
a
j
a
r

I
s
l
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

P
e
l
a
j
a
r

I
s
l
a
m
.
A
n
t
a
r
a
b
a
n
g
s
a
P
e
n
g
g
u
n
a
M
a
k
l
u
m
a
t
34
7
0
0
-
4
/
1
/
1
2

K
e
l
a
b

K
o
p
e
r
a
s
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
o
p
e
r
a
s
i
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
3

K
e
l
a
b

B
i
n
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

B
i
n
a
a
n
.

7
0
0
-
4
/
1
/
1
4

K
e
l
a
b

P
e
n
c
e
g
a
h
a
n

J
e
n
a
y
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

P
e
n
c
e
g
a
h
a
n

J
e
n
a
y
a
h
.

7
0
0
-
4
/
1
/
1
5

K
e
l
a
b

R
u
k
u
n

N
e
g
a
r
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

R
u
k
u
n

N
e
g
a
r
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
6

K
e
l
a
b

S
e
t
i
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

S
e
t
i
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
7

K
e
l
a
b

R
a
k
a
n

S
e
b
a
y
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

R
a
k
a
n

S
e
b
a
y
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
8

K
e
l
a
b

U
s
a
h
a
w
a
n

M
u
d
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

U
s
a
h
a
w
a
n

M
u
d
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
1
9

K
e
l
a
b

K
e
s
e
n
i
a
n

D
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
e
s
e
n
i
a
n

d
a
n

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
0

K
e
l
a
b

P
e
n
c
i
n
t
a

A
l
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

P
e
n
c
i
n
t
a

A
l
a
m
.
K
e
b
u
d
a
y
a
a
n
35
7
0
0
-
4
/
1
/
2
1

K
e
l
a
b

K
e
c
e
r
i
a
a
n

D
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
e
c
e
r
i
a
a
n

d
a
n

L
a
n
s
k
a
p
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
2

K
e
l
a
b

R
o
b
o
t
i
k

D
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

R
o
b
o
t
i
k

d
a
n

R
e
k
a
c
i
p
t
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
3

K
e
l
a
b

K
o
k
u
r
i
k
u
l
u
m

-

G
e
r
k
o

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
o
k
u
r
i
k
u
l
u
m

-

G
e
r
k
o
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
4

K
e
l
a
b

S
u
k
a
n

D
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

S
u
k
a
n

d
a
n

P
e
r
k
h
e
m
a
h
a
n
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
5

K
e
l
a
b

K
o
m
p
u
t
e
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
o
m
p
u
t
e
r
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
6

K
e
l
a
b

K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

J
a
l
a
n
r
a
y
a
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
7

K
e
l
a
b

M
e
n
g
u
m
p
u
l

S
e
t
e
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

M
e
n
g
u
m
p
u
l

S
e
t
e
m
.
7
0
0
-
4
/
1
/
2
8

K
e
l
a
b

B
u
k
u

H
i
j
a
u

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

B
u
k
u

H
i
j
a
u
.
P
e
r
k
h
e
m
a
h
a
n
L
a
n
d
s
k
a
p
R
e
k
a
c
i
p
t
a
J
a
l
a
n
r
a
y
a
36
7
0
0
-
4
/
1
/
2
9

K
e
l
a
b

K
o
m
p
a
n
g

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
o
m
p
a
n
g
.
7
0
0
-
4
/
1
/
3
0

K
e
l
a
b

T
e
a
t
e
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

T
e
a
t
e
r
.
7
0
0
-
4
/
1
/
3
1

K
e
l
a
b

K
o
i
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

K
e
l
a
b

K
o
i
r
.
7
0
0
-
4
/
2

U
n
i
t

B
e
r
u
n
i
f
o
r
m

7
0
0
-
4
/
2
/
1


P
a
s
u
k
a
n

P
e
n
g
a
k
a
p

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

P
e
n
g
a
k
a
p
.
7
0
0
-
4
/
2
/
2

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

R
e
m
a
j
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

R
e
m
a
j
a
.
7
0
0
-
4
/
2
/
3

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

R
e
n
j
e
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

R
e
n
j
e
r
7
0
0
-
4
/
2
/
4


P
a
s
u
k
a
n

B
u
l
a
n

S
a
b
i
t

M
e
r
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
u
l
a
n

S
a
b
i
t

M
e
r
a
h
.
7
0
0
-
4
/
2
/
5

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

B
e
r
s
a
t
u

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

B
e
r
s
a
t
u

M
a
l
a
y
s
i
a
.
7
0
0
-
4
/
2
/
6

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

P
o
l
i
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

P
o
l
i
s
.
M
a
l
a
y
s
i
a
37
7
0
0
-
4
/
2
/
7

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

K
o
r
e
k
s
i
o
n
a
l

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

K
o
r
e
k
s
i
o
n
a
l
.
7
0
0
-
4
/
2
/
8

P
a
s
u
k
a
n

P
u
t
e
r
i

I
s
l
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

P
u
t
e
r
i

I
s
l
a
m
.
7
0
0
-
4
/
2
/
9

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

B
o
m
b
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

B
o
m
b
a
.
7
0
0
-
4
/
2
/
1
0

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

R
e
m
a
j
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

R
e
m
a
j
a

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
2
/
1
1

P
a
s
u
k
a
n

P
a
n
c
a
r
a
g
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

P
a
n
c
a
r
a
g
a
m

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
2
/
1
2

P
a
s
u
k
a
n

T
a
e
k
w
a
n
d
o

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

T
a
e
k
w
a
n
d
o
.
7
0
0
-
4
/
2
/
1
3

P
a
s
u
k
a
n

S
e
n
i

S
i
l
a
t

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

S
e
n
i

S
i
l
a
t
.
7
0
0
-
4
/
2
/
1
4

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

L
a
u
t

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

L
a
u
t
7
0
0
-
4
/
2
/
1
5

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

U
d
a
r
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
d
e
t

U
d
a
r
a
.
S
e
k
o
l
a
h
S
e
k
o
l
a
h
38
7
0
0
-
4
/
3

S
u
k
a
n

d
a
n

7
0
0
-
4
/
3
/
1

B
o
l
a
s
e
p
a
k

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
r
s
a
t
u
a
n

B
o
l
a
s
e
p
a
k

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
2


B
o
l
a

J
a
r
i
n
g

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
o
l
a
j
a
r
i
n
g

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
3

B
o
l
a

K
e
r
a
n
j
a
n
g

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
o
l
a

K
e
r
a
n
j
a
n
g

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
4

B
o
l
a

T
a
m
p
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
o
l
a

T
a
m
p
a
r

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
5

B
o
l
a

B
a
l
i
n
g

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
o
l
a

B
a
l
i
n
g

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
6


B
o
l
a

P
e
t
a
n
q
u
e

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
o
l
a

P
e
t
a
n
q
u
e

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
7


B
a
d
m
i
n
t
o
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
a
d
m
i
n
t
o
n

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
8

S
e
p
a
k

T
a
k
r
a
w

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

S
e
p
a
k

T
a
k
r
a
w

S
e
k
o
l
a
h
.
P
e
r
m
a
i
n
a
n
39
7
0
0
-
4
/
3
/
9

P
i
n
g

P
o
n
g


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

P
i
n
g

P
o
n
g

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
0

W
o
o
d
b
a
l
l

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

W
o
o
d
b
a
l
l

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
1

H
o
k
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

B
a
d
a
n

P
e
n
g
a
w
a
s

P
a
s
u
k
a
n

H
o
k
i

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
2

T
e
n
i
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

T
e
n
i
s

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
3

G
o
l
f

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

G
o
l
f

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
4

O
l
a
h
r
a
g
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

O
l
a
h
r
a
g
a


S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
5

C
a
t
u
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

C
a
t
u
r

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
6

B
o
l
i
n
g

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

B
o
l
i
n
g

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
7

M
e
m
a
n
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

M
e
m
a
n
a
h

S
e
k
o
l
a
h
.
40
7
0
0
-
4
/
3
/
1
8

K
a
p
a
l

L
a
y
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

K
a
p
a
l

L
a
y
a
r

S
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
4
/
3
/
1
9

P
e
r
m
a
i
n
a
n

D
a
l
a
m
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

s
e
n
a
r
a
i

a
h
l
i
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
m
i
m
p
i
n
,

p
e
r
a
t
u
r
a
n
-
p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

c
a
t
a
t
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

P
a
s
u
k
a
n

P
e
r
m
a
i
n
a
n

D
a
l
a
m
a
n
.
7
0
0
-
5

P
r
o
g
r
a
m

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
r
o
g
r
a
m

k
u
r
s
u
s
/

b
e
n
g
k
e
l
/

k
e
m

p
e
l
a
j
a
r

m
e
l
i
p
u
t
i

b
i
d
a
n
g

s
a
h
s
i
a
h
,

k
e
p
i
m
p
i
n
a
n
,

k
e
r
o
h
a
n
i
a
n
,

k
e
m
a
h
i
r
a
n

k
e
r
j
a
y
a
,

p
e
m
b
a
n
g
u
n
a
n

m
i
n
d
a

d
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

d
a
n

p
e
r
a
d
u
a
n

k
e
l
a
s

b
i
m
b
i
n
g
a
n
.
7
0
0
-
5
/
1

S
a
h
s
i
a
h

d
a
n

7
0
0
-
5
/
1
/
1

K
u
r
s
u
s

K
e
p
i
m
p
i
n
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

,

p
e
n
c
a
l
o
n
a
n
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

b
r
o
s
u
r
-
b
r
o
s
u
r
,

k
e
b
e
n
a
r
a
n

i
b
u

b
a
p
a

d
a
n

s
i
j
i
l

k
u
r
s
u
s

K
e
p
i
m
p
i
n
a
n

P
e
n
g
a
w
a
s
.
7
0
0
-
5
/
2

K
e
r
o
h
a
n
i
a
n

7
0
0
-
5
/
2
/
1

K
e
m

S
o
l
a
t

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

,

p
e
n
c
a
l
o
n
a
n
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

b
r
o
s
u
r
-
b
r
o
s
u
r
,

k
e
b
e
n
a
r
a
n

i
b
u

b
a
p
a

d
a
n

s
i
j
i
l

K
e
m

S
o
l
a
t
.
7
0
0
-
5
/
3

K
e
m
a
h
i
r
a
n

d
a
n

7
0
0
-
5
/
3
/
1

B
i
m
b
i
n
g
a
n

U
s
a
h
a
w
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

,

p
e
n
c
a
l
o
n
a
n
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

b
r
o
s
u
r
-
b
r
o
s
u
r
,

k
e
b
e
n
a
r
a
n

i
b
u

b
a
p
a

d
a
n

s
i
j
i
l

B
i
m
b
i
n
g
a
n

U
s
a
h
a
w
a
n
.
7
0
0
-
5
/
4

P
e
m
b
a
n
g
u
n
a
n

7
0
0
-
5
/
4
/
1

K
e
m

M
o
t
i
v
a
s
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

,

p
e
n
c
a
l
o
n
a
n
,

j
a
d
u
a
l

p
r
o
g
r
a
m
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

b
r
o
s
u
r
-
b
r
o
s
u
r
,

k
e
b
e
n
a
r
a
n

i
b
u

b
a
p
a

d
a
n

s
i
j
i
l

K
e
m

M
o
t
i
v
a
s
i
.
7
0
0
-
5
/
5

P
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

d
a
n

7
0
0
-
5
/
5
/
1

P
i
d
a
t
o

D
a
n

P
e
r
b
a
h
a
s
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n

A
h
l
i

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a
,

h
a
k
i
m
,

j
e
m
p
u
t
a
n
,

p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n

h
a
d
i
a
h
,

s
i
j
i
l

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

P
i
d
a
t
o

d
a
n

P
e
r
b
a
h
a
s
a
n
.
K
e
c
e
m
e
r
l
a
n
g
a
n

P
e
l
a
j
a
r
K
e
p
i
m
p
i
n
a
n
P
e
m
b
a
n
g
u
n
a
n
K
e
r
j
a
y
a
P
e
r
a
d
u
a
n
P
e
n
g
a
w
a
s
M
i
n
d
a
4l
7
0
0
-
5
/
5
/
2


P
a
n
t
u
n

/

P
u
i
s
i

/

E
s
e
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n

A
h
l
i

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a
,

h
a
k
i
m
,

j
e
m
p
u
t
a
n
,

p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n

h
a
d
i
a
h
,

s
i
j
i
l

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

P
a
n
t
u
n
/
P
u
i
s
i
/
E
s
e
i
.
7
0
0
-
5
/
5
/
3


K
u
i
z

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n


A
h
l
i

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a
,

h
a
k
i
m
,

j
e
m
p
u
t
a
n
,

p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n

h
a
d
i
a
h
,

s
i
j
i
l

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

K
u
i
z
.
7
0
0
-
5
/
5
/
4

K
o
i
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n


A
h
l
i

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a
,

h
a
k
i
m
,

j
e
m
p
u
t
a
n
,

p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n

h
a
d
i
a
h
,

s
i
j
i
l

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

K
o
i
r
.
7
0
0
-
5
/
5
/
5

M
e
l
u
k
i
s

P
o
s
t
e
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n


A
h
l
i

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a
,

h
a
k
i
m
,

j
e
m
p
u
t
a
n
,

p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n

h
a
d
i
a
h
,

s
i
j
i
l

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

M
e
l
u
k
i
s

P
o
s
t
e
r
.
7
0
0
-
5
/
5
/
6

P
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

P
i
a
l
a


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n

A
h
l
i

J
a
w
a
t
a
n
k
u
a
s
a
,

h
a
k
i
m
,

j
e
m
p
u
t
a
n
,

p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n

h
a
d
i
a
h
,

s
i
j
i
l

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n

p
e
r
t
a
n
d
i
n
g
a
n

P
i
a
l
a

P
e
r
p
a
d
u
a
n
.
7
0
0
-
5
/
6

K
e
l
a
s

B
i
m
b
i
n
g
a
n

7
0
0
-
5
/
6
/
1


K
e
l
a
s

T
a
m
b
a
h
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

c
a
d
a
n
g
a
n

m
e
n
g
a
d
a
k
a
n

k
e
l
a
s
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
y
e
r
t
a
a
n
,

k
u
t
i
p
a
n

y
u
r
a
n
,

b
a
y
a
r
a
n

t
e
n
a
g
a

p
e
n
g
a
j
a
r
,

j
a
d
u
a
l

k
e
l
a
s
,

s
e
n
a
r
a
i

k
e
h
a
d
i
r
a
n
,

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

k
e
l
a
s

b
i
m
b
i
n
g
a
n

d
a
n

k
e
l
a
s

t
a
m
b
a
h
a
n
,

J
U
C

d
a
n

s
e
b
a
g
a
i
n
y
a
.
7
0
0
-
6

K
e
b
a
j
i
k
a
nP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
g
u
r
u
s
a
n

b
i
a
s
i
s
w
a
,

b
a
n
t
u
a
n

b
u
k
u

t
e
k
s
,

b
a
n
t
u
a
n

p
e
l
a
j
a
r
a
n

d
a
n


s
k
i
m

i
n
s
u
r
a
n

p
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
6
/
1

B
i
a
s
i
s
w
a

7
0
0
-
6
/
1
/
1B
i
a
s
i
s
w
a

Y
a
y
a
s
a
n

P
a
h
a
n
g

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

s
o
k
o
n
g
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

p
e
r
j
a
n
j
i
a
n


B
i
a
s
i
s
w
a

Y
a
y
a
s
a
n

P
a
h
a
n
g
.
P
e
r
p
a
d
u
a
n
42
7
0
0
-
6
/
1
/
2

B
i
a
s
i
s
w
a

K
e
c
i
l

P
e
r
s
e
k
u
t
u
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

s
o
k
o
n
g
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

p
e
r
j
a
n
j
i
a
n


B
i
a
s
i
s
w
a

K
e
c
i
l

P
e
r
s
e
k
u
t
u
a
n

(
B
K
P
)
.
7
0
0
-
6
/
2

B
a
n
t
u
a
n

B
u
k
u

T
e
k
s


7
0
0
-
6
/
2
/
1

S
k
i
m

P
i
n
j
a
m
a
n

B
u
k
u

T
e
k
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
g
u
r
u
s
a
n

S
k
i
m

P
i
n
j
a
m
a
n

B
u
k
u

T
e
k
s
,

s
e
n
a
r
a
i

b
u
k
u
,

p
i
n
j
a
m
a
n

S
P
B
T
,

s
a
l
i
n
a
n

a
k
u
a
n

s
e
r
a
h
a
n

i
n
v
o
i
s
.
7
0
0
-
6
/
2
/
2

P
e
r
m
o
h
o
n
a
n

B
u
k
u

T
e
k
s

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

b
o
r
a
n
g

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

s
e
n
a
r
a
i

m
u
r
i
d

l
a
y
a
k

S
k
i
m

P
i
n
j
a
m
a
n

B
u
k
u

T
e
k
s
.
7
0
0
-
6
/
2
/
3

L
a
p
o
r
a
n

B
u
k
u

H
i
l
a
n
g

/

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

l
a
p
o
r
a
n

k
e
h
i
l
a
n
g
a
n

b
u
k
u

S
P
B
T
,

m
u
s
n
a
h
,

g
a
n
t
i
a
n

d
a
n

p
e
l
u
p
u
s
a
n

S
P
B
T
.
7
0
0
-
6
/
2
/
4

T
e
g
u
r
a
n

/

A
d
u
a
n

/

L
a
p
o
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

t
e
g
u
r
a
n

/

a
d
u
a
n

/

l
a
p
o
r
a
n

S
k
i
m

P
i
n
j
a
m
a
n

B
u
k
u

T
e
k
s

(
S
P
B
T
)
.
7
0
0
-
6
/
3

B
a
n
t
u
a
n

P
e
l
a
j
a
r
a
n


7
0
0
-
6
/
3
/
1

R
a
n
c
a
n
g
a
n

M
a
k
a
n
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

p
e
n
e
r
i
m
a
a
n

s
t
o
k

b
e
k
a
l
a
n
,

j
a
d
u
a
l

p
e
m
b
e
r
i
a
n

m
a
k
a
n
a
n

d
a
n

l
a
p
o
r
a
n

R
a
n
c
a
n
g
a
n

M
a
k
a
n
a
n

t
a
m
b
a
h
a
n

(
R
M
T
)
.
7
0
0
-
6
/
3
/
2

E
l
a
u
n

O
K
U

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

u
r
u
s
a
n


p
e
m
b
a
y
a
r
a
n

e
l
a
u
n

o
r
a
n
g

k
e
l
a
i
n
a
n

u
p
a
y
a

(
O
K
U
)
.


7
0
0
-
6
/
3
/
3

B
a
n
t
u
a
n

e
-
K
a
s
i
h
/
J
a
b
a
t
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
m
b
a
y
a
r
a
n

b
a
n
t
u
a
n

e
-
k
a
s
i
h

/

J
a
b
a
t
a
n

k
e
b
a
j
i
k
a
n

M
a
s
y
a
r
a
k
a
t

/

Z
a
k
a
t

/

S
u
m
b
a
n
g
a
n

B
a
d
a
n

l
a
i
n

/

A
n
a
k

Y
a
t
i
m


d
a
n

a
n
a
k

a
n
g
k
a
t
.
7
0
0
-
6
/
3
/
4

S
k
i
m

B
a
u
c
a
r

T
u
i
s
y
e
n

(
S
B
T
)

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

u
r
u
s
a
n


p
e
m
b
a
y
a
r
a
n

S
k
i
m

b
a
u
c
a
r

t
u
i
s
y
e
n

(
S
B
T
)
.
(
B
K
P
)
(
S
P
B
T
)
M
u
s
n
a
h

/

G
a
n
t
i
a
n
P
e
l
u
p
u
s
a
n

S
P
B
T
T
a
m
b
a
h
a
n

(
R
M
T
)
K
e
b
a
j
i
k
a
n

M
a
s
y
a
r
a
k
a
t

/
Z
a
k
a
t

/

S
u
m
b
a
n
g
a
n

B
a
d
a
n

L
a
i
n

/

A
n
a
k

Y
a
t
i
m

/

A
n
a
k

A
n
g
k
a
t
43
7
0
0
-
6
/
3
/
5

P
e
m
b
e
r
i
a
n


O
n
e

O
f
fP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

u
r
u
s
a
n


p
e
m
b
a
y
a
r
a
n

p
e
m
b
e
r
i
a
n

o
n
e

o
f
f
.
7
0
0
-
6
/
3
/
6

K
u
m
p
u
l
a
n

W
a
n
g

A
m
a
n
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
m
b
a
y
a
r
a
n

K
u
m
p
u
l
a
n

w
a
n
g

a
m
a
n
a
h
.

p
e
l
a
j
a
r

m
i
s
k
i
n

(
K
W
A
P
M
)
.
7
0
0
-
6
/
3
/
7


B
a
n
t
u
a
n

O
r
a
n
g

A
s
l
i


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

p
e
n
e
r
i
m
a

d
a
n

u
r
u
s
a
n


p
e
m
b
a
y
a
r
a
n

b
a
n
t
u
a
n

o
r
a
n
g

a
s
l
i

(
J
K
O
A
)
.
7
0
0
-
6
/
4

S
k
i
m

I
n
s
u
r
a
n

P
e
l
a
j
a
r

7
0
0
-
6
/
4
/
1

S
k
i
m

T
a
k
a
f
u
l

P
e
l
a
j
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

m
a
k
l
u
m
a
t

p
e
l
a
j
a
r
,

k
e
l
u
l
u
s
a
n
,

l
a
p
o
r
a
n
,

S
k
i
m

T
a
k
a
f
u
l

P
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
6
/
4
/
2

T
u
n
t
u
t
a
n

I
n
s
u
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

t
u
n
t
u
t
a
n

i
n
s
u
r
a
n

p
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
7

P
e
m
e
r
i
k
s
a
a
nP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

r
a
w
a
t
a
n

d
a
n

p
e
r
u
b
a
t
a
n

p
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
7
/
1

R
a
w
a
t
a
n

d
a
n

7
0
0
-
7
/
1
/
1

S
u
n
t
i
k
a
n

P
e
l
a
l
i
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n

k
e
s
i
h
a
t
a
n
,

s
e
n
a
r
a
i

n
a
m
a

p
e
l
a
j
a
r
,

k
e
b
e
n
a
r
a
n

p
e
n
j
a
g
a

d
a
n

j
a
d
u
a
l

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n

d
a
n

l
a
w
a
t
a
n

p
a
s
u
k
a
n

p
e
r
u
b
a
t
a
n

k
e

s
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
7
/
1
/
2


P
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n

G
i
g
i

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n

g
i
g
i
,

s
e
n
a
r
a
i

n
a
m
a

p
e
l
a
j
a
r
,

k
e
b
e
n
a
r
a
n

p
e
n
j
a
g
a

d
a
n

j
a
d
u
a
l

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n

d
a
n

l
a
w
a
t
a
n

d
o
k
t
o
r

g
i
g
i

k
e

s
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
7
/
1
/
3

P
e
r
a
k
u
a
n

/

S
u
r
a
t

R
a
w
a
t
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
a
k
u
a
n

d
a
n

s
o
k
o
n
g
a
n

p
i
h
a
k

s
e
k
o
l
a
h

u
n
t
u
k

p
e
l
a
j
a
r

m
e
n
d
a
p
a
t
k
a
n

r
a
w
a
t
a
n
.
7
0
0
-
8

P
r
o
f
l
/
D
a
t
a

M
u
r
i
d

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a
b
e
r
k
a
i
t
a
n
p
e
n
g
u
m
p
u
l
a
n
m
a
k
l
u
m
a
t

p
e
l
a
j
a
r
.
(
B
a
n
t
u
a
n

K
h
a
s
/
B
a
u
c
a
r

B
u
k
u
)
P
e
l
a
j
a
r

M
i
s
k
i
n

(
K
W
A
P
M
)
P
e
r
u
b
a
t
a
n
P
e
l
a
j
a
r

(
T
a
h
u
n
)
K
e
s
i
h
a
t
a
n
44
7
0
0
-
8
/
1

M
a
k
l
u
m
a
t

M
u
r
i
d

7
0
0
-
8
/
1
/


N
a
m
a

M
u
r
i
d

d
a
n

N
o

D
a
f
t
a
r

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

m
a
k
l
u
m
a
t

s
e
r
t
a

d
o
k
u
m
e
n

p
e
l
a
j
a
r

m
e
n
g
i
k
u
t

i
n
d
i
v
i
d
u

d
a
n

n
o
m
b
o
r

d
a
f
t
a
r

s
e
k
o
l
a
h
.

E
-
d
a
f
t
a
r

m
u
r
i
d
.

S
e
t
i
a
p

p
e
l
a
j
a
r

d
i
w
u
j
u
d
k
a
n

s
a
t
u

f
a
i
l
.
7
0
0
-
9

D
i
s
i
p
l
i
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
s

s
a
l
a
h
l
a
k
u

d
a
n

a
n
a
l
i
s
a

k
e
s

s
a
l
a
h
l
a
k
u

p
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
9
/
1

K
e
s

S
a
l
a
h

L
a
k
u

7
0
0
-
9
/
1
/
1

P
o
n
t
e
n
g

K
e
l
a
s
/

S
e
k
o
l
a
h

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
d
u
a
n
,

s
i
a
s
a
t
a
n
,

a
m
a
r
a
n

d
a
n

h
u
k
u
m
a
n

p
e
l
a
j
a
r

p
o
n
t
e
n
g

k
e
l
a
s

/

s
e
k
o
l
a
h
.
7
0
0
-
9
/
1
/
2

P
e
r
g
a
d
u
h
a
n

/

G
e
n
g
s
t
e
r
i
s
m


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
d
u
a
n
,

s
i
a
s
a
t
a
n
,

a
m
a
r
a
n

d
a
n

h
u
k
u
m
a
n

p
e
l
a
j
a
r

y
a
n
g

t
e
r
l
i
b
a
t

d
a
l
a
m

k
e
g
i
a
t
a
n

p
e
r
g
a
d
u
h
a
n
/

g
a
n
g
s
t
e
r
i
s
m

d
a
n

v
a
n
d
a
l
i
s
m
e
.
7
0
0
-
9
/
1
/
3

G
a
n
g
g
u
a
n

S
e
k
s
u
a
l

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
d
u
a
n
,

s
i
a
s
a
t
a
n
,

a
m
a
r
a
n

d
a
n

h
u
k
u
m
a
n

p
e
l
a
j
a
r

t
e
r
l
i
b
a
t

d
a
l
a
m

g
a
n
g
g
u
a
n

s
e
k
s
u
a
l
.
7
0
0
-
9
/
2

A
n
a
l
i
s
i
s

S
a
l
a
h
l
a
k
u

7
0
0
-
9
/
2
/
1


L
a
p
o
r
a
n

&

P
e
r
a
n
g
k
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

a
n
a
l
i
s
i
s
,

l
a
p
o
r
a
n

d
a
n

p
e
r
a
n
g
k
a
a
n

s
a
l
a
h
l
a
k
u

p
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
1
0

K
a
u
n
s
e
l
i
n
gP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

b
i
m
b
i
n
g
a
n

k
a
u
n
s
e
l
i
n
g

d
a
n

b
i
m
b
i
n
g
a
n

k
e
r
j
a
y
a

p
e
l
a
j
a
r
.
7
0
0
-
1
0
/
1

B
i
m
b
i
n
g
a
n

7
0
0
-
1
0
/
1
/
1

B
i
m
b
i
n
g
a
n

K
a
u
n
s
e
l
i
n
g

(
t
a
h
u
n
)

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

m
e
n
d
a
p
a
t
k
a
n

k
h
i
d
m
a
t

k
a
u
n
s
e
l
i
n
g
,

m
a
k
l
u
m
a
t

p
e
m
b
i
m
b
i
n
g

d
a
n

j
a
d
u
a
l

b
i
m
b
i
n
g
a
n
.
7
0
0
-
1
0
/
2

B
i
m
b
i
n
g
a
n

K
e
r
j
a
y
a

7
0
0
-
1
0
/
2
/
1

B
i
m
b
i
n
g
a
n

K
e
r
j
a
y
a

(
t
a
h
u
n
)

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

m
a
k
l
u
m
a
t

b
i
m
b
i
n
g
a
n

k
e
r
j
a
y
a
,

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

m
e
n
g
h
a
d
i
r
i

p
a
m
e
r
a
n

k
e
r
j
a
y
a

d
i

l
u
a
r

s
e
k
o
l
a
h
,

s
e
n
a
r
a
i

r
o
m
b
o
n
g
a
n

s
e
r
t
a

k
h
i
d
m
a
t

n
a
s
i
h
a
t

b
i
d
a
n
g

k
e
r
j
a
y
a
.
(
s
.
n
:

K
a
d

0
0
1
)
N
o
.

M
y
k
a
d
/

V
a
n
d
a
l
i
s
m
P
e
l
a
j
a
r
P
e
l
a
j
a
r
K
a
u
n
s
e
l
i
n
g
45
K
O
D

F
U
N
G
S
I
/

A
K
T
I
V
I
T
I
/

K
O
D

T
R
A
N
S
A
K
S
I

/

F
A
I
L

D
E
S
K
R
I
P
S
I

S
U
B
-
A
K
T
I
V
I
T
I
8
0
0

T
a
d
b
i
r

U
r
u
s

A
s
r
a
m
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
g
i
n
a
p
a
n
,

k
e
m
a
s
u
k
a
n
,

p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n
,

p
e
n
y
e
l
i
a
a
n
,

p
e
r
u
b
a
t
a
n
,

k
e
c
e
m
a
s
a
n
,

a
k
t
i
v
i
t
i

d
a
n

p
r
o
g
r
a
m

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1

P
e
n
g
i
n
a
p
a
n

P
e
l
a
j
a
rP
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

k
e
m
a
s
u
k
a
n
,

p
e
n
y
e
l
i
a
a
n
,

p
e
r
u
b
a
t
a
n
,

d
a
n

a
k
t
i
v
i
t
i

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
1

K
e
m
a
s
u
k
a
n

8
0
0
-
1
/
1
/
1

P
e
r
m
o
h
o
n
a
n

d
a
n

T
a
w
a
r
a
n


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

t
a
w
a
r
a
n
,

r
a
y
u
a
n
,

k
e
m
a
s
u
k
a
n

s
e
m
u
l
a

p
e
l
a
j
a
r

k
e

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
1
/
2

K
e
m
a
s
u
k
a
n

S
e
m
e
n
t
a
r
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
,

t
a
w
a
r
a
n
,

r
a
y
u
a
n
,

k
e
m
a
s
u
k
a
n

s
e
m
e
n
t
a
r
a

p
e
l
a
j
a
r

k
e

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
1
/
3

G
a
n
t
u
n
g

/

B
u
a
n
g

A
s
r
a
m
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
n
g
u
r
u
s
a
n

t
a
t
a
t
e
r
b
i
b

a
s
r
a
m
a
,

t
i
n
d
a
k
a
n

g
a
n
t
u
n
g

/

b
u
a
n
g

a
s
r
a
m
a

b
a
g
i

p
e
l
a
j
a
r

b
e
r
m
a
s
a
l
a
h
.
8
0
0
-
1
/
2

P
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n


8
0
0
-
1
/
2
/
1

P
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

A
s
r
a
m
a

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n

m
a
s
u
k

p
e
l
a
j
a
r

k
e

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
3

P
e
n
y
e
l
i
a
a
n

8
0
0
-
1
/
3
/
1

P
e
n
y
e
l
i
a
a
n

A
s
r
a
m
a


P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
e
l
a
n
t
i
k
a
n

P
e
n
y
e
l
i
a
,

s
e
n
a
r
a
i

t
u
g
a
s
,

l
a
p
o
r
a
n

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n
,

d
a
n

t
i
n
d
a
k
a
n

p
e
n
y
e
l
i
a
a
n

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
3
/
2

P
e
n
y
e
l
i
a
a
n

M
e
n
u

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

p
e
n
y
e
d
i
a
a
n
,

p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n
,

l
a
p
o
r
a
n

d
a
n

t
i
n
d
a
k
a
n

p
e
n
y
e
l
i
a
a
n

m
e
n
u

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
3
/
3

M
e
s
y
u
a
r
a
t

P
e
n
g
u
r
u
s
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t
,

c
a
d
a
n
g
a
n
,

m
a
k
l
u
m
b
a
l
a
s
,

l
a
p
o
r
a
n

d
a
n

k
e
p
u
t
u
s
a
n

m
e
s
y
u
a
r
a
t

m
e
n
g
e
n
a
i

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
4

P
e
r
u
b
a
t
a
n

D
a
n

8
0
0
-
1
/
4
/
1

R
a
w
a
t
a
n

P
e
r
u
b
a
t
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

u
r
u
s
a
n

r
a
w
a
t
a
n

p
e
r
u
b
a
t
a
n

p
e
n
g
h
u
n
i

a
s
r
a
m
a
.
A
s
r
a
m
a
K
e
c
e
m
a
s
a
n
P
e
n
g
h
u
n
i

A
s
r
a
m
a
46
8
0
0
-
1
/
4
/
2

B
a
n
t
u
a
n

K
e
c
e
m
a
s
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

b
a
n
t
u
a
n

k
e
c
e
m
a
s
a
n

k
e
p
a
d
a

p
e
n
g
h
u
n
i

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
5

A
k
t
i
v
i
t
i

d
a
n

p
r
o
g
r
a
m

8
0
0
-
1
/
5
/
1

K
e
l
a
s

A
l
-
Q
u
r
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

p
r
o
g
r
a
m
,

j
a
d
u
a
l

d
a
n

s
e
n
a
r
a
i

p
e
l
a
j
a
r

y
a
n
g

t
e
r
l
i
b
a
t

d
e
n
g
a
n

k
e
l
a
s

A
l
-
Q
u
r
a
n

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
5
/
2

S
u
k
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
g
i
a
t
a
n

s
u
k
a
n

d
a
n

r
i
a
d
a
h

d
i

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
5
/
3

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
g
i
a
t
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n

d
i

a
s
r
a
m
a
.
8
0
0
-
1
/
5
/
4

K
e
l
a
s

P
e
r
s
e
d
i
a
a
n

P
e
r
k
a
r
a
-
p
e
r
k
a
r
a

b
e
r
k
a
i
t
a
n

k
e
l
a
s

p
e
r
s
e
d
i
a
a
n

k
e
p
a
d
a

p
e
l
a
j
a
r

d
i

a
s
r
a
m
a
.
A
s
r
a
m
a
47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful