Capitolul I

Habarnam Viseazá
red cå unii dintre cititorii mei au fåcut de mult cunoçtinçå cu
,Aventurile lui Habarnam çi ale prietenilor såi¨. Era vorba acolo despre o
çarå din basme în care tråiau prichindei çi prichinduçe, adicå fetiçe çi
båieçaçi mårunçei de tot sau, cum li s-ar mai putea spune, pitici. Iaca un
asemenea piticuç-prichinduç era çi Habarnam.
Çi tråia el în Oraçul Florilor, pe strada Clopoçeilor, împreunå cu
prietenii lui Çtietot, Gråbilå, Pierdetot, meçterii Çurubel çi Piuliçå,
muzicantul Guslå, pictorul Tubuleç, doctorul Pilulå çi mulçi alçii. În carte
se povesteçte în ce fel Habarnam çi prietenii såi au såvîrçit o cålåtorie cu
balonul, cum au ajuns în Oraçul Verde çi în Oraçul Zmeilor, ce au våzut
pe acolo çi ce au învåçat din cele våzute. Odatå întorçi din cålåtorie,
Çtietot çi prietenii lui se pornirå pe lucru: se apucarå så construiascå un
pod peste rîul Castraveçilor, o conductå de apå din trestie çi fîntîni
arteziene întocmai acelora pe care le våzuserå în Oraçul Verde. Piticii
izbutirå så facå toate acestea, dupå ce traserå pe stråzile oraçului luminå
electricå çi-çi puserå telefon, pentru ca så poatå discuta între ei fårå så
mai iaså din caså; iar Çurubel çi Piuliçå, sub îndrumarea lui Çtietot,
instalarå televizoare, ca fiecare så aibå spectacol de teatru çi cinema la el
acaså.
Precum açi aflat, în urma cålåtoriei Habarnam cåpåtase mai multå
minte, se apucase så înveçe a citi çi a scrie, parcursese în întregime
gramatica çi mai toatå aritmetica, ajunsese så dezlege probleme, ba vru
chiar så se apuce de studiul fizicii, cåreia îi zicea în glumå fizica-mizica,
dar uite cå tocmai atunci, nu se çtie din ce pricinå, se råzgîndi så mai
înveçe. Aça se întîmplå adesea în çara piticilor. Se nimereçte cine çtie ce
pitic care fågåduieçte cîte-n lunå çi-n soare, se laudå c-o så facå çi-o så
dreagå, c-o så urneascå chiar munçii din loc çi-o så-i açeze cu poalele în
vîrf. Nu-i vorbå, douå, trei zile se sili el pe cît îl çinurå puterile så mai
lucreze cîte ceva, dar pînå la urmå se låså iar pe tînjalå.Desigur, nimeni
nu spu ne cå Habarnam era un leneç fårå de leac. Ca så vorbim drept, el
se råtåcise, pur çi simplu, de pe drumul cel bun.
Fiindcå ajunsese în sfîrçit çi el så cunoascå slovele ca lumea, ståtea
acum zile întregi aplecat deasupra cårçilor çi le Eråsfoia de zor, numai cå
nu citea tot ce-ar fi trebuit, ci numai ce-i plåcea lui mai mult çi mai cu
seamå basme. Citind într-una la basme, el încetå så mai înveçe çi, cum s-
ar spune, capul i se umplu de visuri.
Tot atunci se întîmplå så se împrieteneascå çi cu o prichinduçå, care
se numea Bumbiça çi cåreia, nu mai puçin decît lui, îi mergea vestea cå-i
plac grozav basmele. Furiçîndu-se pe undeva, prin cîte un locçor ascuns,
Habarnam çi Bumbiça prindeau så viseze la tot soiul de minuni: la tichia
minunatå ori la covorul zburåtor, la ciubotele fermecate ori la
farfurioarele de argint çi la merele vråjite, la baghetele magice, la
zgripçuroaice çi la cåpcåuni, la vråjitorii çi vråjitoarele cele rele çi la zînele
cele bune.
Uneori îçi povesteau unul altuia basme, dar cel mai mult le plåcea så
se întrebe între ei ce e mai bine så ai: tichia minunatå sau covorul
zburåtor, fluierul vråjit sau ciubotele fermecate.
Çi aça de aprins discutau între ei, cå uneori ajungeau chiar la båtaie.
Odatå au discutat douå zile în çir, çi Habarnam a izbutit så-i dovedeascå
Bumbiçei cå mai bine decît orice este så ai o baghetå magicå, pentru cå
cine pune ståpînire pe ea poate så capete tot ce doreçte. N-are decît s-o
învîrteascå cu degetele çi så spunå.: ,Vreau tichia minunatå sau ciubotele
fermecate¨, çi toate astea vor apårea dintr-o datå.
- Lucrul cel mai de seamå - spuse Habarnam - este cå cel care are
bagheta magicå poate så înveçe de toate fårå så munceascå. Adicå nici
måcar nu are nevoie så înveçe; e de ajuns så învîrteascå bagheta çi så
spunå: ,Vreau så çtiu, så zicem, aritmetica sau limba francezå¨ - çi
deodatå se pomeneçte çtiind aritmetica çi vorbind françuzeçte.
Dupå asemenea discuçie, Habarnam umbla ca fermecat. Se trezea
deseori în mijlocul nopçii, se rostogolea prin açternut, bolborosea ceva
neînçeles çi dådea din mîini. Asta pentru cå visa, pesemne, cå învîrteçte
bagheta magicå. Doctorul Pilulå bågå de seamå cå se petrece ceva
necurat cu Habarnam çi îi ceru så punå capåt spectacolelor lui nocturne,
pentru cå altfel are så fie nevoit så-l lege de pat cu o frînghie çi så-i dea
înainte de culcare ricinå. Habarnam se cam sperie de ricinå çi se mai
potoli.
Odatå, Habarnam sef întîlni cu Bumbiça pe malul rîului.Se açezarå
amîndoi pe unul dintre nenumåraçii castraveçi care crescuserå prin jur.
Deçi soarele se afla sus pe cer çi încålzea påmîntul în lege, lui
Habarnam çi Bumbiçei nu le era prea cald, deoarece castravetele pe care
çedeau, întocmai ca pe o laviçå, era destul de råcoros, iar deasupra lor se
întindeau, ca niçte umbrele verzi, uriaçe, frunzele late ale castravetelui.
Un vîntuleç liniçtit adia prin iarbå çi ridica pe rîu unde uçoare, care
scînteiau puternic în soare. Mii de raze, råsfrînte de oglinda apei, jucau
pe frunzele castraveçilor, luminîndu-le de jos în sus cu un soi de luminå
tainicå.
Din aceastå pricinå, ai fi zis cå çi vîntul ce trecea printre frunzele sub
care çedeau Habarnam çi Bumbiça nu era altceva decît zbaterea unor
nenumårate aripioare nevåzute - çi totul pårea atît de ciudat, de
neobiçnuit...
Dar Habarnam çi Bumbiça nu gåseau nimic ciudat în jurul lor, fiindcå
priveliçtea le era mult prea cunoscutå; çi apoi fiecare dintre ei era ståpînit
de propriile lui gînduri. Tare mult ar fi dorit Bumbiça så vorbeascå despre
basme, dar, nu se çtie de ce, Habarnam tåcea cu încåpåçinare çi faça îi
era atît de acrå çi de amårîtå, încît prichinduça nici nu îndråznea så-i
vorbeascå.
În cele din urmå nu se mai putu ståpîni çi întrebå:
- Spune, Habarnam, çi s-a înecat aståzi vreo corabie? De ce eçti atît
de plictisit?
- Nu mi s-a înecat nici un fel de corabie - råspunse Habarnam dar
sînt plictisit pentru cå må plictisesc.
- Poftim råspuns, rîse Bumbiça. Eçti plictisit fiindcå te plictiseçti.
Incearcå çi tu så vorbeçti puçin mai låmurit.
- Påi, gîndeçte-te çi tu, spuse Habarnam, gesticulînd într-una. În
oraçul nostru, toate sînt aça, nu çtiu cum så-çi explic, cum n-ar trebui så
fie. Nu se întîmplå nici o minune, nu se petrece nici un fel de vråjitorie.
Cu totul altceva era în vremurile stråvechi! Pe atunci se întîlneau la
fiecare pas vråjitori, zgripçuroaice, ba chiar cåpcåuni. Nu degeaba se
povesteçte despre ei prin basme.
- Se înçelege, nu degeaba, încuviinçå Bumbiça. Dar så çtii cå nu
numai în timpurile vechi au existat vråjitori. Existå çi aståzi, înså nu
oricine poate så-i întîlneascå.
- Dar cine ar putea så-i întîlneascå, må rog? Te pomeneçti cå tu!
întrebå Habarnam batjocoritor.
- Ce vorbeçti, ce vorbeçti! spuse Bumbiça dînd din mîini. Tu doar må
çtii cît sînt de fricoaså. Dacå mi s-ar întîmp la så må întîlnesc cumva în
clipa asta cu un vråjitor, cred cå de spaimå n-aç fi în stare så scot nici
måcar un cuvînt. Tu înså cred cå ai putea så stai de vorbå cu un vråjitor,
pentru cå eçti foarte curajos.
- Cred çi eu cå sînt curajos, întåri Habarnam. Numai cå nu pricep de
ce nu m-am întîlnit pînå acum cu nici unul.
- Fiindcå pentru aça ceva nu ajunge numai curajul, spuse Bumbiça.
Am citit eu cîndva într-un basm cå trebuie så såvîrçeçti trei fapte bune la
rînd. Atunci, în faça ta apare un vråjitor çi îçi då tot ce-i ceri.
- Chiar çi bagheta magicå?
- Chiar çi bagheta magicå!
- Ia tå uitå - se minunå Habarnam - çi, dupå tine, care faptå se
socoteçte bunå? Dacå, de exemplu, am så må scol de dimineaçå çi am så
må spål cu apå rece çi cu såpun înseamnå cå fac o faptå bunå?
- Bineînçeles, spuse Bumbiça. Dacå are så-i fie cuiva greu çi tu ai så-
i ajuçi, dacå cineva are så fie necåjit çi tu ai så-l mîngîi, tot fapte bune or
så fie. Chiar çi atunci cînd ai spune mulçumesc cuiva care te-ar ajuta pe
tine ar însemna cå te-ai purtat frumos. Pentru cå întotdeauna trebuie så
fii recunoscåtor çi politicos.
- Ei çi, eu nu gåsesc cå e greu så faci toate astea, zise Habarnam.
- Ba e chiar foarte greu - îl contrazise Bumbiça - pentru cå cele trei
fapte bune trebuie såvîrçite la rînd, iar dacå se nimereçte så pice printre
ele o singurå faptå rea, atunci nu mai iese nimic çi eçti nevoit så iei totul
de la început. Încå un lucru så çtii: fapta bunå e socotitå bunå atunci
cîndofaci fårå så te gîndeçti cå ai så tragi de pe urma ei cine çtie ce
foloase.
- Cred çi eu, cred çi eu, încuviinçå Habarnam. Ce fel de faptå bunå
mai e çi aia pe care o faci din interes? Aståzi må mai odihnesc, dar de
mîine încep så fac fapte bune, çi dacå toate cîte mi le-ai spus sînt
adevårate, atunci bagheta magicå are så fie curînd în mîinile noastre.

Capitolul doi
Cum a sávîrçit Habarnam fapte bune
n ziua urmåtoare, Habarnam se trezi mai devreme ca de obicei,
cu gîndul så se apuce de îndatå så facå fapte bune. Mai întîi se spålå ca
lumea cu apå rece, fårå så se zgîrceascå la såpun, apoi îçi curåçå
frumuçel dinçii.
,Uite cå am çi fåcut o faptå bunå¨, îçi spuse în sinea lui, çtergîndu-se
cu prosopul çi pieptånîndu-çi cu grijå pårul.
Gråbilå, care tocmai trecea pe acolo çi îl våzu cum se tot suceçte în faça
oglinzii, îi spuse:
- Eçti frumos, ce mai încolo-ncoace, nimic de zis, tare frumos.
- În orice caz mai frumos decît tine, råspunse Habarnam.
- Bineînçeles. O mutrå atît de frumoaså nu se întîlneçte pe toate
drumurile.
- Cum ai spus? Adicå cine are mutrå? Vrei poate så zici cå eu? se
înfurie Habarnam çi se repezi så-l loveascå pe Gråbilå cu prosopul pe
spinare.
Gråbilå se feri ridicînd o mînå çi fugi cît îl çineau picioarele din calea
lui Habarnam.
- Ah, cine mi-eçti, Gråbilå, påcåtosule! strigå Habarnam în urma lui.
Din cauza ta s-a pråpådit bunåtate de faptå.
Çi, într-adevår, fapta cea bunå se pråpådise, deoarece înfuriindu-se
pe Gråbilå çi lovindu-l cu prosopul, Habarnam fåcuse o faptå rea, çi acum
totul trebuia luat de la capåt.
Dupå ce se mai liniçti puçin, Habarnam începu så-çi fråmînte mintea
tot gîndindu-se ce faptå frumoaså ar putea så i mai facå: nu çtiu cum se
fåcea înså cå nu-i venea în cap nici o idee. Pînå la gustarea de dimineaçå
nu izbuti så ia vreo hotårîre, dar dupå ce mîncå, mintea lui prinse så
lucreze mai bine. Våzîndu-l pe doctorul Pilulå pisînd într-un castronaç
niçte prafuri pentru ca så prepare din ele doctorii, Habarnam spuse:
- Tu, Pilulå, munceçti într-una çi totdeauna pentru alçii, dar pe tine
nu vrea nimeni så te ajute. Då-mi så-çi pisez eu doctoriile.
- Poftim - încuviinçå Pilulå - foarte frumos din partea ta cå vrei så
må ajuçi. Aça e bine, så ne ajutåm unii pe alçii.
Îi dådu deci castronaçul lui Habarnam, care se apucå så piseze
prafurile, iar Pilulå preparå din ele pilule. Çi cu atîta plåcere lucra
Habarnam, încît Pînå la urmå piså chiar mai mult praf decît era nevoie.
,Ei, nu-i nimica, îçi spuse el, asta nu stricå. În schimb am fåcut o
faptå bunå.¨
Treaba s-ar fi terminat într-adevår cum nu se poate mai frumos, dacå
Sirop çi Gogoaçå nu l-ar fi zårit pe Habarnam pisînd doctoriile.
- Ia te uitå - spuse Gogoaçå - va så zicå çi Habarnam s-a hotårît så
se facå doctor. Çtii cå are så aibå haz cînd o så se apuce så doftoriceascå
bolnavii!
- Altceva e la mijloc - zise çi Sirop - pesemne cå s-a gîndit så se dea
bine pe lîngå Pilulå, ca så nu-i dea ricinå.
Auzind asemenea cuvinte de batjocurå, Habarnam se supårå foc çi
ridicå castronaçul, ameninçîndu-l pe Sirop.
- Tu, Sirop, så taci, cå de nu îçi dau una cu castronul åsta.
- Stai, stai, strigå doctorul Pilulå.
Çi încercå så ia castronaçul din mîna lui Habarnam, dar acesta nu i-l
dådu, aça încît se luarå amîndoi la båtaie. În toiul båtåii, Pilulå se
împiedicå cu piciorul de maså, masa se rostogoli, prafurile se risipirå pe
podea çi pilulele zburarå care încotro. Cu chiu cu vai izbuti Pilulå så
smulgå castronul din mîna lui Habarnam çi strigå:
- Pleacå de-aici, netrebnicule! Så nu te mai våd în ochi! Cîte doctorii
s-au risipit de pomanå din pricina ta!
- Ah, Sirop,nesuferitule - se mînie Habarnam - nu pun eu mîna pe
tine o datå, cå çi-aråt eu çie! Auzi colo, så se pråpådeascå degeaba o
faptå atît de frumoaså!
Ei da, fapta frumoaså se pråpådise çi de data asta, ba chiar înainte
ca Habarnam s-o ducå pînå la capåt. Çi tot aça se întîmplå în ziua aceea
mereu. Oricît se silea Habarnam, nu reuçea så såvîrçeascå nici måcar
douå fapte bune la rînd, darmite trei. Dacå izbutea cumva så înfåptuiascå
ceva bun, îndatå dupå aceea fåcea neapårat çi o poznå; ba uneori chiar
de la început, în loc de faptå bunå, ieçea un fel de nimic.
În noaptea aceea, Habarnam nu putu multå vreme så adoarmå
întrebîndu-se într-una din ce pricinå îi ies lui toate pe dos. Pînå la urmå
îçi spuse cå de felul lui este cam necioplit çi cå de acolo i se trage tot
råul.
Era de ajuns ca cineva så glumeascå pe socoteala lui sau så-i facå
vreo observaçie cît de neînsemnatå, cå el se çi supåra çi pornea så strige,
ba sårea chiar la båtaie.
- Ei, laså, nu-i nimic - cåutå så se mîngîie singur - de mîine am så
devin mai politicos çi atunci totul are så meargå bine.
A doua zi de dimineaçå, Habarnam parcå se nåscuse din nou.
Devenise cît se poate de politicos çi bine crescut. Dacå-i adresa cuiva
vreo rugåminte, îi vorbea neapårat cu ,vå rog¨, cuvinte pe care nimeni pe
lume nu le mai auzise pînå atunci de la el. Mai mult decît atît: se stråduia
så serveascå pe fiecare, så facå pe placul tuturor. Våzînd cå Pierdetot nu
izbuteçte nicidecum så dea de cåciulå, pe care veçnic o pierdea, se apucå
çi el så o så caute prin toatå camera çi în cele din urmå o gåsi sub pat.
Dupå aceea îi ceru iertare lui Pilulå pentru tot ce-i fåcuse în ajun çi îl rugå
så-i dea din nou voie så piseze prafuri.
De pisat prafuri, doctorul Pilulå nu-i mai îngådui, dar îi dådu în
schimb sarcina så culeagå din grådinå niçte låcråmioare, care îi erau de
trebuinçå ca så prepare din ele picåturi pentru ochi. Habarnam îçi
îndeplini sarcina cu multå sîrguinçå. Dupå aceea unse cu cremå cizmele
cele noi ale lui Glonç, vînåtorul, çi la urmå se apucå så måture prin
camere, cu toate cå în ziua aceea nu era de loc rîndul lui. Într-un cuvînt,
fåcuse o gråmadå de fapte bune çi credea acum cå iaca, iaca, are så
aparå înaintea lui vråjitorul cel bun çi are så-i dea bagheta magicå. Cu
toate acestea, ziua se sfîrçi çi vråjitorul nici gînd så se arate.
Habarnam era tare amårît.
- De ce m-ai tot minçit cu vråjitorul acela? o întrebå el pe Bumbiça
cînd o întîlni, în ziua urmåtoare. M-am stråduit ca un prost så fac o
mulçime de fapte bune, dar nici un fel de vråjitor nu mi s-a aråtat.
- Nu te-am minçit de loc, se apårå Bumbiça. ]in foarte bine minte cå
am citit aça ceva într-un basm.
- Atunci de ce nu a apårut vråjitorul? întrebå Habarnam îmbufnat.
- Påi, çtie el, vråjitorul, cînd trebuie så aparå, råspunse Bumbiça,
înålçînd din umeri. Pesemne cå n-ai fåcut trei fapte bune, oi fi fåcut mai
puçine.
- N-am fåcut trei - vorbi Habarnam, strîmbînd dispreçuitor din nas -
n-am fåcut trei, am fåcut, poate, douåzeci çi trei, dacå vrei sa çtii!
- Înseamnå atunci - spuse Bumbiça - cå nu le-ai fåcut una dupå
alta: s-or mai fi amestecat çi rele printre ele.
- ,S-or mai fi amestecat çi rele printre ele¨, o îngînå Habarnam çi
fåcu o figurå atît de îngrozitoare cå, de teamå, Bumbiça se trase cîçiva
paçi înapoi. Aflå cå am fost ieri toatå ziua politicos çi n-am fåcut nimic
råu, zise Habarnam. Nu m-am certat, nu m-am båtut, iar de cîte ori am
spus cîte ceva, am vorbit numai cu ,iertaçi-må¨, ,mulçumesc¨, ,vå rog¨.
- Cum se face cå nu aud çi aståzi asemenea cuvinte din gura ta?
întrebå Bumbiça clåtinînd din cap.
- Påi nu-i vorba de aståzi, eu çi-am vorbit despre ziuade ieri.
Habarnam çi Bumbiça se pornirå så chibzuiascå cum de lucrurile
ieçiserå aça çi nu altfel, dar nu se puturå låmuri cu nici un chip. În cele
din urmå, Bumbiça spuse:
- Dar poate cå tu ai fåcut faptele astea din interes.
- Habarnam se supårå foc.
- Cum adicå din înteres? strigå el. De ce vorbeçti aça? I-am ajutat
sau nu lui Pierdetot så-çi caute cåciula? Ce, era cåciula mea? Am cules
låcråmioare pentru Pilulå? Am cules! Ce folos aveam eu din låcråmioarele
lui?
- Atunci de ce le-ai cules?
- Parcå tu nu çtii de ce. Doar de la tine am aflat cå dacå vreau så
capåt bagheta magicå trebuie så fac trei fapte bune.
- Va så zicå ai fåcut toate astea ca så capeçi bagheta magicå!
- Bineînçeles!
- Ei vezi, çi spui cå n-ai fåcut din interes!
- Dar tu cum crezi, de ce-aç fi trebuit så fac faptele bune dacå nu
pentru bagheta magicå?
- Ei, ar fi trebuit så le faci aça, de la sine, din îndemnul inimii.
- De unde pînå unde ai mai råsårit acum çi cu îndemnul inimii?
întrebå Habarnam.
- Of, cine-mi eçti! vorbi Bumbiça, surîzînd batjocoritor. Pesemne cå
tu nu poçi så te porçi bine decît atunci cînd çtii cå pentru asta are så çi se
dea vreo råsplatå, fie bagheta magicå, fie cine çtie ce altceva. Çtiu, existå
pe la noi asemenea prichindei, care se stråduiesc så fie politicoçi numai
pentru cå li s-a spus cå politeçea çi purtårile bune au så le aducå foloase.
- Ei, dar eu nu sînt dintr-aceia, zise Habarnam fåcînd un gest cu
mîna. Eu, dacå vrei så çtii, pot så fiu politicos numai aça, degeaba, çi pot
så fac fapte bune fårå nici un interes.
Dupå ce se despårçi de Bumbiça, Habarnam porni spre caså
spunîndu-çi în gînd cå de aici înainte are så facå fapte bune numai din
îndemnul, inimii, fårå så se mai gîndeascå cîtuçi de puçin la bagheta
magicå.
Dar e uçor de spus: ,N-am så må gîndesc¨. De fapt, cînd vrei så nu
te gîndeçti la ceva, atunci îçi vine în minte tocmai lucrul acela.
Cum intrå în caså, Habarnam se apucå så citeascå dintr-o cårticicå de
basme.
Glonç, vînåtorul,care tocmai ståtea în faça ferestrei çi îçi curåça arma,
spuse:
- Cei citeçti acolo atît de interesant? Ai face bine dacå ai citi cu glas
tare.
Habarnam fu cît pe-aci så råspundå: ,Dacå ai poftå de citit, n-ai decît
så-çi citeçti singur¨, dar în clipa aceea îçi aminti de bagheta magicå, çi îçi
spuse cå îndeplinind rugåmintea lui Glonç face o faptå bunå.
- Bine - primi Habarnam - ascultå, çi prinse a citi cu glas tare.
Glonç, vînåtorul, ascultå cu plåcere çi nu-i mai fu atît de urît så
cureçe arma. Aflarå çi ceilalçi pitici cå Habarnam citeçte basme çi se
strînserå cu toçii så-l asculte.
- Bravo, Habarnam, spuserå ei cînd cårticica se ispråvi. Ai avut o
idee minunatå så citeçti cu glas tare.
Lui Habarnam îi fåcu plåcere cå este låudat, dar în acelaçi timp se
amårî dîndu-çi seama cå s-a gîndit la baghetå tocmai cînd n-ar fi trebuit.
,Dacå nu mi-ar fi venit în minte bagheta çi aç fi primit så citesc aça,
de la sine, înseamnå cå aç fi fåcut asta din îndemnul inimii. Dar acum se
cheamå cå am citit din interes¨, gîndi Habarnam.
Çi aça se întîmpla de fiecare datå: cînd îçi amintea de bagheta
magicå, Habarnam fåcea numai fapte bune, cum uita înså de ea, era
pornit numai pe rele.
Uneori, e adevårat, mai izbutea el så facå çi cîte O faptå bunå, cît
vîrful acului de micuçå, fårå så se gîndeascå la baghetå, dar aça ceva se
întîmpla atît de rar, încît nici nu meritå så mai pomenim despre asta.
Trecurå zile, såptåmîni çi luni. Încetul cu încetul, Habarnam îçi luå
gîndul de la bagheta magicå. Çi cu cît trecea mai multå vreme, cu atît
mai rar îçi amintea de ea, iar în cele din urmå îçi spuse cå ståpînirea
baghetei magice este un vis care nu i se va împlini niciodatå, deoarece el
nu va fi nicicînd în stare så facå, fårå vreun interes, trei fapte bune la
rînd.
- Çtii - îi spuse el într-o zi Bumbiçei - eu cred cå nu existå pe lumea
asta nici un fel de baghetå magicå çi cå ori ce-ai face çi ori ce-ai drege,
tot nimica n-ai alege.
Çi Habarnam se porni pe rîs de bucurie cå ultimele cuvinte i se
potrivirå în rimå.
Bumbiça rîse çi ea, dar pe urmå întrebå:
- De ce s-o fi spunînd atunci în poveste cå e nevoie så faci trei fapte
bune?
- S-ar putea så fie o nåscocire scornitå înadins pentru ca unii pitici
så se înveçe a face fapte bune, spuse Habarnam.
- Înçeleaptå judecatå! rosti Bumbiça.
- Foarte înçeleaptå! aprobå Habarnam. Mie nu-mi pare råu cå s-a
întîmplat aça. Oricum mi-a prins bine. Cîtå vreme m-am silit så fac fapte
bune, m-am obiçnuit så må spål în fiecare dimineaçå cu apå rece, iar
acum pot så spun cå obiceiul åsta îmi çi place.
Capitolul trei
Visul lui Habarnam se împlineçte
Odatå, Habarnam ståtea în caså çi privea pe fereastrå. Afarå era tare urît. Cerul se
aråtase mohorît încå de dimineaçå; nici o clipå nu se ivise soarele, iar ploaia curgea fårå
încetare.
Sigur, de plimbat nici nu putea fi vorba, çi din aceastå pricinå pe Habarnam îl
cuprinse plictiseala.
Se înçelege cå nu pe toçi locuitorii Oraçului Florilor îi plictisea vremea urîtå. Lui
Çtietot, de pildå, puçin îi påsa dacå ploua sau ningea, fiindcå chiar çi cea mai reavreme
nu-l împiedica så stea acaså çi så-çi vadå dei treburi. Iar doctorul Pilulå o çinea într-una
cå mai mult îi place cînd e urît afarå decît cînd e frumos, pentru cå pe vreme rea
organismul piticilor se cåleçte, aça cå ei se îmbolnåvesc mai puçin. Cît despre poetul
Floricel, cea mai mare plåcere alui era så se instaleze, pe timp de ploaie, în podul casei
çi, întinzîndu-se pe niçte frunze uscate, så asculte zgomotul picåturilor care cad pe
acoperiç.
- În jurul tåu tunå çi fulgerå - zicea Floricel - afarå e atît de groaznic cå nici nasul
nu-çi vine så-l scoçi, iar în pod este cald çi bine. Frunzele uscate råspîndesc un parfum
minunat, ploaia bate darabana în acoperiç, iar tu îçi simçi sufletul atît de uçor çi îçi e atît
de bine, încît îçi vine så compui poezii.
Celor mai mulçi dintre pitici nu le plåcea înså ploaia. Era chiar o prichinduçå, pe
nume Picåtura, care de cum începea så plouå, se çi pornea pe plîns. Iar dacå cineva o
întreba de ce plînge, råspundea:
- Nu çtiu, eu plîng întotdeauna cînd plouå.
Desigur, Habarnam nu ståtea chiar aça prost cu nervii ca plîngåreaça de Picåtura,
dar pe vreme rea dispoziçia lui se strica. Aça se întîmplase çi de data aceasta. Se uita cu
tristeçe la çuvoaiele pieziçe de ploaie, la violetele ude leoarcå care creçteau în curte, sub
fereastrå, la Burduf, cåçelul, care de obicei ståtea legat de l.anç în faça casei, dar care se
cuibårise acum în cuçca lui çi privea de acolo scoçînd prin gaurå doar vîrful nasului.
,Bietul Burduf - gîndi Habarnam - dupå ce cå toatå ziua stå legat, de nu poate så
zburde çi el în voie, acu, din pricina ploii, e nevoit så se ghemuiascå în cuçca lui cea
strîmtå. Am så-i dau drumul la plimbare cînd are så înceteze ploaia.
Dar ploaia nu mai înceta de fel çi lui Habarnam i se påru de la o vreme cå nici n-are
så se sfîrçeascå vreodatå, ci are så curgå veçnic, cå soarele s-a ascuns pentru totdeauna
çi nu se va mai zåri nicicînd din pricina norilor.
,Ce-are så fie atunci cu noi? se întrebå Habarnam. Sigur cå din cauza apei, påmîntul
o så se înnåmoleascå. Are så se strîngå atîta noroi, cå n-o så se poatå merge nici pe jos,
nici cu maçina. Toate stråzile or så înoate în noroi. Noroiul are så înghitå çi casele, çi
florile, çi pomii, iar pînå la urmå or så se scufunde çi piticii. Så vezi atunci grozåvie.¨
Pe cînd Habarnam îçi închipuia tot soiul de nenorociri çi se gîndea cît de greu va fi
traiul în împåråçia noroiului, ploaia încetå, vîntul izgoni norii çi în cele din urmå se ivi
soarele. Cerul se limpezi. Totul în jur se luminå ca prin farmec.
Picåturile mari de ploaie, încå neuscate, tremurau, scînteiau, sclipeau ca argintul pe
firele de iarbå çi petalele florilor. Pårea cå lumea întreagå întinereçte, se bucurå çi surîde.
În cele din turmå, Habarnam se trezi din visurile lui.
- Soarele! strigå el, orbit de lumina puternicå a razelor. Soarele!
Çi fugi în curte.
În urma lui alergarå çi ceilalçi pitici.
Se pornirå cu toçii så sarå, så cînte çi så joace. Chiar Çtietot, care de obicei se låuda
cå lui îi e totuna dacå cerul este senin sau noros, sårea acum de bucurie în mijlocul
curçii.
Cît despre Habarnam, el uitase cu totul, în clipa aceea, de ploaie çi noroi. Ba i se
pårea chiar cå niciodatå nu vor mai fi nori pe cer çi cå soarele va lumina mereu, fårå
încetare. Îl uitå pînå çi pe Burduf, pe urmå înså îçi aminti de el çi-i dådu drumul din lanç.
Atunci Burduf o luå la fugå prin curte. Låtra într-una de bucurie çi îi apuca pe toçi de
picioare, dar fårå så-i muçte, fiindcå el muçca numai stråinii, pe-ai lui niciodatå. Aça-i
era firea.
Dupå ce au mai petrecut puçintel, piticii s-au apucat din nou de treburi, ba cîçiva
dintre ei s-au îndreptat spre pådure dupå ciuperci, pentru cå dupå ploaie ciupercile se
ivesc cu droaia.
De mers în pådure, Habarnam nu merse, dar açezîndu-se pe o bancå în faça
chioçcului, prinse a citi dintr-o cårticicå.
În timpul acesta, Burduf, care putea acum så fugå încotro avea poftå, dibui în gard
o gaurå, se strecurå prin ea în stradå çi zårind un trecåtor cu baston în mînå se hotårî
så-l muçte.
Toatå lumea çtie doar cît de råu se înfurie un cîine cînd vede un baston în mîna
cuiva.
Prins în mrejele cititului, Habarnam nu auzi låtratul din stradå.
Dar îndatå dupå aceea, låtråturile se înteçirå simçitor. Habarnam se întrerupse din
citit çi de abia atunci îçi aduse aminte cå a uitat så-l punå pe Burduf înapoi în lanç. Dådu
fuga la poartå çi îl våzu pe Burduf, care, låtrînd furios, izbutise så ajungå din urmå un
trecåtor çi încerca acum så-l apuce de picior. Învîrtindu-se pe loc, trecåtorul se apåra din
råsputeri cu ajutorul bastonului.
- Înapoi, Burduf! Înapoi! strigå Habarnam înspåimîntat.
Våzînd înså cå Burduf nu-l ascultå, îl apucå de zgardå çi-l dådu la o parte.
- Ah! viperå micå ce eçti! spuse el. De ce nu asculçi cînd çi se spune ceva!
Habarnam ridicå pumnul ca så-l loveascå zdravån peste bot, dar cînd våzu cå bietul
cåçel strînge din ochi çi clipeçte speriat, i se fåcu milå çi în loc så-l batå, îl trase în curte.
Dupå ce-l puse pe Burduf în lanç, Habarnam fugi înapoi la poartå, ca så vadå dacå
nu cumva trecåtorul cu pricina se alesese cu vreo muçcåturå.
Dupå cît se pårea,trecåtorul obosise råu în lupta cu Burduf, fiindcå se açezase pe
banca din faça portiçei ca så se odihneascå. De abia atunci apucå Habarnam så se uite la
el cu atençie.
Necunoscutul purta o mantie nespus de frumoaså, de un albastru închis, împodobitå
cu steluçe de aur çi semilune de argint. Pe cap avea o tichie neagrå cu aceleaçi podoabe,
iar în picioare purta iminei roçii, cu vîrful îndoit în sus.
Nu semåna cu nici un locuitor din Oraçul Florikor, fiindcå avea niçte îl muståçi albe,
lungi çi o barbå albå, lungå, lungå pînå aproape de genunchi, care îi acoperea mai tot
obrazul, întocmai ca la Moç Gerilå.
În Oraçul Florilor nu avea nimeni o astfel de barbå, pentru cå pe acolo toçi locuitorii
erau spîni.
- A apucat cumva så vå muçte cîinele? întrebå îngrijorat Habarnam, uitîndu-se plin
de curiozitate la båtrînul acela ciudat.
- Halal cåçeluç. Mda! Nimic de spus, pare destul de isteç.
Vorbind astfel, bårbosul îçi puse bastonul între genunchi, se sprijini în el cu
amîndouå mîinile çi aruncå o privire pieziçå spre Habarnam, care se açezase çi el pe
marginea båncii.
- Çtiçi, este cîinele lui Glonç - continuå Habarnam - i se spune Burduf. Glonç îl ia
întotdeauna cu el la vînåtoare. În timpul liber, Burduf stå în lanç, ca så nu muçte pe
careva. Nu cumva v-a muçcat?
- Nu, dråguçule. Era cît pe-aci, dar n-a reuçit så må muçte.
- Asta-i råu - spuse Habarnam - adicå nu voiam så zic cå-i råu cå n-a reuçit så vå
muçte, e råu cå v-a speriat, poate. Numai eu sînt de vinå. Eu i-am dat drumul din lanç çi
pe urmå am uitat så-l pun la loc. Vå rog så må iertaçi!
- Ei, ce-aç putea så mai fac acum! Fie, te iert, zise bårbosul. Våd eu cå eçti un
båieçaç bun.
- Nu sînt încå bun, abia vreau så ajung. Adicå voiam înainte. Am fåcut chiar çi
fapte bune, dar acum m-am låsat pågubaç.
Habarnam fåcu un gest de lehamite cu mîna çi råmase cu privirea açintitå asupra
imineilor roçii din picioarele celui cu care ståtea de vorbå.
Atunci bågå de seamå cå aceçtia sînt încheiaçi cu cîte o cataramå în formå de
semilunå cu stea.
- Çi de ce te-ai låsat pågubaç? întrebå moçneagul.
- Pentru cå toate astea sînt fleacuri.
- Care toate astea? Faptele bune?
- Nu, vråjitorii. Spuneçi-mi, cataramele acelea de la pantofi sînt chiar de aur sau
numai aça, aurite.
- Chiar de aur. Çi de ce-i socoteçti pe vråjitori fleacuri?
Atunci Habarnam prinse a povesti cum a visat el la bagheta magicå, cum i-a istorisit
Bumbiça cå trebuie så facå trei fapte bune çi cum lui nu i-a reuçit pînå la urmå nimic,
fiindcå nu era în stare så facå fapte bune fårå vreun interes, ci numai de dragul baghetei
magice.
- Dar vezi tu - vorbi moçneagul - îmi spuneai mai adineauri cå i-ai dat drumul lui
Burduf så se plimbe. Oare çi asta ai fåcut-o de dragul baghetei magice?
- De ce vorbiçi aça? råspunse Habarnam, dînd din mînå. În clipa aceea uitasem cu,
totul de bagheta magicå. Mi-a fost înså milå de Burduf cå stå într-una legat.
- Va så zicå ai fåcut-o din îndemnul inimii.
- Desigur.
- Iacå, vezi, ai çi fåcut o faptå bunå!
- Curios, se minunå Habarnam çi se porni chiar pe rîs de bucurie. Nici måcar nu
mi-am dat seama cum am fåcut-o!
- Dupå care ai såvîrçit încå una.
- Asta cînd s-a petrecut?
- Cînd m-ai apårat pe mine de cîine. Doar n-ai så zici cå fapta aceea a fost rea?
Sau te-ai purtat aça de dragul baghetei magice?
- Aç, de unde! Nici prin minte nu-mi trecea atunci bagheta magicå.
- Ei vezi, se bucurå båtrînul. Pe urmå ai Såvîrçit çi a treia faptå bunå, cînd ai venit
så afli dacå nu cumva m-a muçcat cîinele çi çi-ai cerut iertare. Asta a fost frumos din
partea ta, pentru cå întotdeauna trebuie så fim atençi unul façå de celålalt.
- Minunea minunilor! rîse Habarnam. Trei fapte bune çi toate la rînd. În viaça mea
nu mi s-a mai întîmplat aça ceva. Så çtii, nu m-aç mira cîtuçi de puçin dacå aç întîlni azi
vreun vråjitor.
- Nici så nu te miri; l-ai çi întîlnit.
Habarnam îi aruncå båtrînului o privire plinå de neîncredere çi zise:
- Nu cumva ai vrea så spui acum cå vråjitorul eçti chiar matale?
- Ba da, asta vreau så spun. Chiar eu în persoanå sînt vråjitorul.
Habarnam holbå ochii cît putu de tare la båtrîn çi cåutå så vadå dacå nu cumva îçi
rîde de el, dar barba acoperea atît de tare obrazul moçului, încît nu-i fu cu putinçå så
descopere dedesubtul ei nici måcar un zîmbet.
- Pesemne cå matale îçi baçi joc dc mine, zise Habarnam neîncrezåtor.
- Dar nu-mi bat joc de fel. Ai såvîrçit trei fapte bune çi poçi så-mi ceri tot ce
doreçti. Ei hai, spune, ce-çi place mai mult: tichia minunatå sau ciubotele fermecate. Ori
poate cå ai vrea covorul zburåtor?
- Påi matale ai çi covorul zburåtor?
- Nici vorbå! Am çi covorul. Pe toate le am.
Moçneagul vîrî mîna într-una din cele douå mîneci largi ale mantiei, scoase de acolo
un covor strîns sul, îl desfåcu çi cît ai clipi din ochi îl întinse pe påmînt înaintea lui
Habarnam.
- Iaca çi ciubotele fermecate, çi tichia minunatå.
Rostind aceste cuvinte, moçul scoase din cealaltå mînecå o tichie çi niçte ciuboçele
çi le açezå frumuçel pe covor. În urmå apårurå, pe aceeaçi cale, gusla vråjitå, masa
miraculoaså çi alte multe minunåçii de prin basme.
Încredinçîndu-se tot mai mult cå are înçj faça lui un vråjitor adevårat, Habarnam
întrebå:
- Ai poate çi bagheta magicå?
- De ce nu? Sigur cå o am! Poftim, priveçte!
Çi scoçînd din buzunar o baghetå micuçå, de culoare cåråmizie, vråjitorul i-o întinse
lui Habarnam, care se gråbi s-o apuce.
- Dar e chiar adevåratå? întrebå el, necrezîndu-çi ochilor cå visul lui s-a împlinit.
- Cea mai adevåratå baghetå magicå din lume, n-ai de ce så te îndoieçti, îl
încredinçå vråjitorul. Atîta timp cît nu vei face fapte rele, n-are så-çi råmînå decît så
råsuceçti bagheta çi toate dorinçele çi se vor împlini.
Dar så çtii cå dacå se întîmplå cumva så såvîrçeçti trei fapte rele, bagheta magicå
îçi pierde toatå puterea.
Lui Habarnam i se opri råsuflarea de bucurie, çi inima porni så-i batå în piept mult
mai tare decît ar fi trebuit.
- Atunci eu am så dau o fugå pînå la Bumbiça, ca så-i spun çi ei cå acum bagheta
magicå este a noastrå - vorbi Habarnam - doar ea m-a învåçat cum s-o capåt.
- Sigur cå da, aleargå, îl îndemnå vråjitorul. Eu çtiu cå Bumbiça viseazå de mult så
capete bagheta magicå.
Vorbindu-i astfel, vråjitorul îl mîngîie pe creçtet, çi de data aceasta Habarnam izbuti
så desluçeascå pe chipul blînd al båtrînului un surîs larg çi prietenos.
- Atunci la revedere, zise Habarnam.
- Råmîi sånåtos, råspunse vråjitorul zîmbind.
Dupå ce vîrî în sîn bagheta magicå, Habarnam se porni pe fugå çi încercînd så
scurteze drumul spre casa în care locuia Bumbiça, coti pe o ulicioarå. Dar în clipa aceea
îçi aminti cå a uitat så-i mulçumeascå vråjitorului pentru minunatul dar çi o luå la goanå
înapoi.
Ieçind înså din ulicioarå, våzu strada pustie. Vråjitorul nu se mai zårea nici pe bancå
çi nici în vreun alt loc. Pierise împreunå cu covorul zburåtor çi cu celelalte minunåçii, de
parcå l-ar fi înghiçit påmîntul ori s-ar fi risipit pe undeva prin våzduh.
Capitolul patru
Habarnam çi Bumbi(a se întîlnesc cu Mîzgálici-
Împestri(atu
Våzînd cå nu-i mai råmîne nimic de fåcut, cå în nici un chip nu mai poate repara
greçeala de care se cåia atît, Habarnam apucå din nou pe drumul care ducea spre
Bumbiça. Dar acum nu se mai gråbea, ba din cînd în cînd se oprea chiar în mijlocul
stråzii, clåtina trist din cap, îçi trecea mîna pe dupå ceafå, bolborosea ceva neînçeles
çi scotea niçte exclamaçii curioase, apoi îçi vedea mai departe de drum.
Bumbiça se juca pe stradå în apropierea casei ei. Zårindu-l pe Habarnam care
se apropia, se gråbi så-i iaså în întîmpinare.
- Noroc bun, Habarnam, îi strigå ea bucuroaså.
Habarnam se opri çi, fårå så-i råspundå la salut, vorbi posomorît:
- Nu mai sînt Habarnam, nu sînt decît un mågar, cu urechile cît toate zilele.
- Dar ce s-a întîmplat? se neliniçti Bumbiça.
- S-a întîmplat cå vråjitorul mi-a dat bagheta, iar eu nici måcar n-am catadicsit
så-i mulçumesc. Asta s-a întîmplat!
- Care baghetå? se minunå Bumbiça.
- Ei, care baghetå! Parcå tu nu çtii ce fel de baghete existå pe lumea asta.
Bagheta cea magicå!
- Tu, Habarnam, çi-ai ieçit, pesemne, din minçi. Ce baghetå magicå ai mai
nåscocit?
- Nu eu am nåscocit-o. Uite-o, o vezi?
Çi Habarnam îi aråtå bagheta pe care o çinea strîns în mînå.
- Ce så våd - întrebå Bumbiça nedumeritå - o nuia ca toate nuielele!
- ,O nuia ca toate nuielele¨, o îngînå Habarnam. Ai face mai bine så taci dacå
nu te pricepi. Mi-a dat-o vråjitorul în persoanå.
- Ce fel de vråjitor?
- ,Ce fel de vråjitor, ce fel de vråjitor!¨ Parcå tu nu çtii cum sînt vråjitorii!
- Bineînçeles cå nu çtiu, zise Bumbiça înålçînd din umeri. N-am våzut în viaça
Inea un vråjitor în carne çi oase.
- Ei, aflå atunci cå vråjitorul acela avea barbå çi mai avea niçte stele çi niçte
semilune... Burduf a låtrat çi eu am fåcut trei fapte bune... Ai înçeles acum?
- Aç, de unde - spuse Bumbiça - n-am înçeles nimic. Mai bine mi-ai povesti
cum s-au petrecut lucrurile de la început.
Atunci Habarnam prinse a istorisi toate cîte i se întîmplaserå. Bumbiça ascultå
pînå la sfîrçit çi pe urmå zise:
- Çi-o fi båtut careva joc de tine çi S-o fi mascat în vråjitor.
- Dacå vråjitorul n-a fost adevårat, atunci de unde a råsårit bagheta magicå?
- Çi tu eçti sigur cå bagheta e într-adevår magicå? Ai încercat-o?
- Nu, n-am încercat-o, dar pot s-o încerc.
- Ce mai stai atunci pe gînduri? Råsuceçte baghetaçi pune-çi o dorinçå. Dacå
dorinçaçi se împlineçte înseamnå cå bagheta e cu adevårat magicå.
- Çi dacå nu se împlineçte? întrebå Habarnam.
- Ei, dacå nu se împlineçte înseamnå cå ai de-a face cu o nuia obiçnuitå de
lemn, çi gata! Cum de nu înçelegi singur asemenea lucruri? zise ea mînioaså.
Bumbiçei îi era ciudå, deoarece ar fi vrut så afle cît mai iute dacå bagheta este
sau nu magicå çi îi era necaz pe Habarnam care nu se gîndise mai devreme så o
încerce.
- Ei laså, nu-i nimic - spuse Habarnam - o s-o încercåm îndatå. Ce så ne
dorim?
- Tu cam ce çi-ai dori? întrebå Bumbiça.
- Nici eu nu çtiu ce så-mi doresc. Mi se pare cå acuma nu-mi doresc nimic.
- Of, ce fel de om mai eçtiçi tu! se supårå Bumbiça. Gîndeçte-te, îngheçatå ai
dori?
- Da, îngheçatå parcå aç dori, încuviinçå Habarnam. Stai cå cerem chiar acuçi
niçte îngheçatå.
Råsucind bagheta magicå, Habarnam spuse:
- Vrem så cåpåtåm douå porçii de îngheçatå.
- Pe båç, adåugå çi Bumbiça.
Habarnam întinse mîna cu teamå çi închise chiar ochii. ,Çi dacå nu apare nici un
fel de îngheçatå?¨ se întrebå dar chiar în clipa aceea simçi cum se strecoarå în mîna
lui ceva tare çi rece. Habarnam deschise iute ochii çi våzu cå are în palmå o porçie
de îngheçatå pe båç. De mirare råmase cu gura cåscatå, privind într-una în sus, de
parcå ar fi vrut så afle de unde i-a picat îngheçata. Çi fiindcå nu des-coperi acolo sus
nimic care så dea de bånuit, Habarnam se întoarse încetiçor spre Bumbiça strîngînd
în mînå îngheçata de parcå s-ar fi temut så n-o scape sau så nu-i zboare. Bumbiça
avea çi ea o porçie de îngheçatå în palmå çi zîmbea bucuroaså.
- Ve-ve-ve, se bîlbîi Habarnam, aråtînd îngheçata cu degetul.
Voia, pesemne, så spunå ceva, dar din Pricina emoçiei nu putu så rosteascå nici
un cuvînt.
- Ce ,ve-ve-ve¨, ce vrei så spui? întrebå Bumbiça.
Habarnam se mårgini så facå doar un gest cu mîna çi se apucå så månînce
îngheçata.
Bumbiça îi urmå exemplul, çi dupå ce terminarå de mîncat spuse:
- Grozavå îngheçatå, nu-i aça?
- Minunatå, încuviinçå Habarnam. Ce-ar fi så mai cerem cîte oporçie?
- Hai, råsuceçte bagheta! îl îndemnå Bumbiça.
Habarnam o råsuci çi spuse:
- Vrem încå douå porçii de îngheçatå.
În clipa urmåtoare se auzirå prin aer pocnete, un fîçîit çi iatå cå în mîinile lui
Habarnam çi ale Bumbiçei se ivi iar cîte o porçie de îngheçatå.
Habarnam amuçi din nou, de data aceasta înså îçi veni mai repede în fire çi
dupå ce mîncå îngheçata întrebå:
- Så mai luåm?
- Cred cå am putea så cerem încå o datå cîte o porçie.
- Ce så ne mai pierdem vremea cu cîte o porçie, fu de pårere Habarnam çi
råsucind bagheta spuse:
Vrem o ladå cu îngheçatå!
Çi poc! De påmînt se izbi o ladå mare, albastrå, de felul celor pe care le poartå
pe stråzi vînzåtoarele de îngheçatå. Habarnam deschise capacul, de sub care se
ridicau aburi, scoase de acolo douå porçii de îngheçatå.
Închise apoi lada la loc çi, açezîndu-se pe ea ca pe o bancå, prinse a linge
îngheçata, care se aråta a fi mai tare çi mai råcoroaså ca cea dinainte.
- Aça îngheçatå mai zic çi eu! o låudå el. Îçi sparge çi dinçii!
- Aç vrea så çtiu, bagheta asta då numai îngheçatå sau poate så dea çi alte
lucruri? întrebå Bumbiça.
- Ciudatå mai eçti! spuse Habarnam. De vreme ce este cu adevårat magicå e
în stare så dea orice. Vrei tichia care te face nevåzut, o capeçi, doreçti covorul
zburåtor, îçi då covorul zburåtor.
- Hai så cerem atunci covorul zburåtor çi så cålåtorim cu el, propuse Bumbiça.
Tare ar fi dorit çi Habarnam så porneascå cît mai departe într-o cålåtorie, dar îi
venirå în minte clipele de groazå prin care trecuse atunci cînd zburase cu balonul
construit de Çtietot çi spuse:
- Cu covorul zburåtor nu e chiar atît de comod så cålåtoreçti, pentru cå atunci
cînd zbori nu mai poçi vedea nimic din toate cîte se petrec jos.
- Ei, atunci trebuie så ne gîndim la altceva, spuse Bumbiça. Am citit eu, nu-mi
mai aduc aminte unde, cå existå pe lumea asta ceva care se numeçte tren... çi dacå
dai cumva peste un tren dintr-åsta, nu-çi råmîne decît så te sui în el, cå te çi
pomeneçti dus departe, pe calea feratå.
- Laså cå çi eu am auzit. Parcå Çtietot nu ne-a povestit despre calea feratå? A
våzut-o doar bine de tot, cînd s-a dus în Oraçul Soarelui, dupå cårçi. Dar så çtii cå çi
calea feratå e destul de primejdioaså, fiindcå çi pe acolo se întîmplå uneori
accidente.
Tot vorbind aça, Habarnam îi zåri pe Çurubel çi Piuliçå trecînd prin mijlocul
stråzii în noul lor automobil, care, ca çi cel dinainte, stricat de Habarnam în ziua cînd
încercase så-l conducå, era descoperit çi avea patru locuri.
Numai cå, spre deosebire de primul, acesta era mai luxos çi cu motorul mai
puternic, pentru cå acum nu mai era pus în miçcare de sifon simplu, ci de sifon
încålzit.
Zårindu-i pe Habarnam çi pe Bumbiça, Çurubel çi Piuliçå le fåcurå cu mîna.
Habarnam le strigå cå a cåpåtat bagheta magicå, dar automobilul huruia atît de
tare, încît nici Çurubel, nici Piuliçå nu auzirå nimic çi, ridicînd nori de praf în urma
lor, dispårurå cu maçinå cu tot dupå colçul stråzii.
- Çtii cu ce-o så cålåtorim noi? întrebå Habarnam.
- Nu cumva cu automobilul? ghici Bumbiça.
- Ba chiar aça, încuviinçå Habarnam.
- Dar ce, ai uitat ziua cînd te-ai pråvålit cu automobilul din munçi?
Nu-çi mai aduci aminte cum ai stricat atunci maçina cum era cît pe-aci så te
pråpådeçti tu?
- Caraghioaså mai eçti! izbucni Habarnam. Atunci era altceva, nu må
pricepeam så conduc.
- Parcå acum ai învåçat?
- Nu, dar acum nici n-am nevoie så mai învåç. Îi spun baghetei cå vreau så
çtiu så conduc çi så vezi cum am så çtiu.
- Dacå e aça, se schimbå lucrurile, spuse Bumbiça. Hai så cålåtorim cu
automobilul! Are så fie tare interesant.
Habarnam învîrti bagheta çi îi porunci:
- Få ca så avem çi noi un automobil cum este cel al lui Dåltiçor çi Çurubel çi
mai få ca eu så må pricep la condus!
Nici nu sfîrçi bine vorba cå çi zåri la capåtul stråzii un automobil care venea în
goanå spre ei.
Lui Habarnam i se påru chiar cå se întorc pe acolo Çurubel çi Piuliçå cu maçina
lor; de-abia cînd automobilul se opri bågå de seamå cå la volan nu se afla nimeni.
- Ia te uitå ce minunåçie! exclamå el cercetînd maçina pe toate pårçile. Ba se
uitå pînå çi sub roçi, bånuind cå çoferul S-a ascuns dinadins acolo, ca så-çi rîdå de
el.
Dupå ce se convinse cå nu este vorba de aça ceva, Habarnam spuse:
- Ei, la urma urmelor de ce m-aç mira atît? O datå ce-i vråjitorie, çi vråjitorie
råmîne!
Rostind aceste cuvinte, deschise portiera maçinii, puse lada cu îngheçatå pe
banca dinapoi çi îçi ocupå locul la volan. Lîngå el se instalå l Bumbiça.
Chiar în clipa cînd Habarnam se pregåtea dea drumul motorului, Bumbiça zåri în
depårtare un oarecare prichindel care venea înspre ei.
- Stai - îi spuse ea lui Habarnam - nu porni încå. S-ar putea så-l zdrobim.
Habarnam açteptå ca prichindelul så se apropie çi de-abia atunci våzu cå în faça
lor se afla însuçi Mîzgålici-Impestriçatu.
Mîzgålici åsta umbla mereu cu pantaloni cenuçii cu o vestå de aceeaçi culoare,
iar pe cap obiçnuia så poarte o tichiuçå tot cenuçie, cåreia el îi zicea cipilicå.
Socotea cå hainele cenuçii sînt cele mai bune din lume pentru cå nu se
murdåresc niciodatå prea råu. Se înçelege înså cå e o prostie så crezi asta cå aça
ceva nu poate fi adevårat. Haina cenuçie se murdåreçte la fel ca oricare alta, numai
cå, cine çtie din ce pricinå, murdåria de pe ea se observå mai puçin.
Trebuie så vå spun neapårat cå Mîzgålici era un pitie grozav caraghios. Avea el
douå reguli dupå care se conducea viaçå: nu speli niciodatå si så nu te miri de nimic.
Mai greu îi era så respecte prima decît a doua, pentru cå piticii care ståteau în
aceeaçi locuinçå cu el îl sileau se spele de cîte ori se açeza la maså. Iar dacå încerca
så se împotriveascå, nu-i îngåduiau pur simplu så månînce alåturi de ei. Aça încît era
nevoit sa se spele. Numai cå spålatul lui nu însemna mare lucru, fiindcå se pricepea
se murdåreascå tare repede. Nici nu apuca bine så se spele, cå çi apåreau çi pe
obrazul lui tot soiul de dungi, de pete de punctiçoare faça îçi pierdea culoarea ei
naturalå, devenind toatå un fel de mîzgåliturå. De aceea i s-a çi spus Mîzgålici. Çi ar
fi råmas în vecii vecilor numai cu acest nume, dacå n-ar fi fost întîmplarea petrecutå
pe vremea cînd se afla în Oraçul Florilor vestitul excursionist Compas.
Acest vizitator era çi el o persoanå de vazå, despre care S-ar cuveni så auziçi
cite ceva. Trebuie så çtiçi mai întîi de toate cå era tare slab çi tare lung, avea mîinile
lungi, picioarele lungi, capul lung çi nasul tot lung. Pînå çi pantalonii lui cu påtråçele
erau lungi. Çi tråia acest Compas tocmai în oraçul Plimbåreçilor, ai cårui locuitori nu
mergeau niciodatå pe jos, ci se plimbau într-una cu bicicleta. Nici Compas n-ar fi
umblat vreodatå fårå bicicletå. Çi atît de mare era zelul lui de biciclist, încît de la o
vreme propriul såu oraç i se påru prea mic pentru plimbat çi se hotårî så stråbatå
toate oraçele din lume locuite de pitici.
Cînd ajunse în Oraçul Florilor, nu låså nici un locçor pe care så nu-l cutreiere cu
bicicleta: îçi vîrî nasul lui lung peste tot çi fåcu cunoçtinçå cu toatå lumea. Curînd
izbuti så-i çtie pe fiecare în parte. Numai pe Mîzgålici nu-l cunoscuse, pentru cå
locuitorii oraçului îl ascunseserå înadins, de ruçine. Le era teamå ca nu cumva zårind
mutriçoara lui murdarå, excursionistul så-çi închipuie cå toçi piticii din Oraçul Florilor
sînt niçte nespålaçi. Tocmai de aceea cåutarå pe cît era cu putinçå ca Mîzgålici så nu
se iveascå în faça ochilor lui Compas.
Lucrurile merserå cum nu se poate mai bine pînå în ziua cînd Compas se pregåti
de plecare. În acea zi, nu se çtie din ce pricinå, paza asupra lui Mîzgålici fu slåbitå,
aça încît el apåru în stradå chiar în momentul cînd piticii din oraç îçi luau råmas bun
de la Compas. Zårind prin mulçimea de pitici o figurå necunoscutå, Compas se aråtå
niçeluç mirat fu cit pe-aci så întrebe:
- De unde l-açi mai scos çi pe nespålatul åsta?
Deoarece Compas era înså un pitic binecrescut çi nu putea rosti vorbe atît de
grosolane cum ar fi cuvîntul ,nespålat¨, întrebå într-o formå mai politicoaså:
- De unde l-açi mai scos çi pe împestriçatul åsta?
Întorcînd capetele, piticii îl våzurå pe Mîzgålici, a cårui figurå se împestriçase
într-adevår de atîta murdårie, pentru cå din dimineaça acelei zile nu se mai spålase
niciodatå. Tuturora le plåcu numele gåsit de Compas çi de atunci Mîzgålici fu poreclit
Împestriçatu.
Chiar çi lui Mîzgålici îi fu pe plac noul såu nume, fiindcå suna parcå mai frumos
çi mai delicat deeît cel dinainte.
Capitolul cinci
Cum au pornit Habarnam, Bumbi(a çi Mîzgálici-
Împestri(atu în cálátorie
- Hei, noroc, Împestriçatule strigå Habarnam cînd Mîzgålici fu aproape de tot.
la priveçte, avem automobil!
- Mare lucru! Çurubel çi Dåltiçor au unul mai grozav decît al vostru!
Rostind aceste cuvinte, Mîzgålici se opri, îçi vîrî Inîinile în buzunarele
pantalonilor lui cenuçii çi prinse a cerceta roçile din façå ale automobilului.
- De ce spui minciuni? se supårå Bumbiça. Automobilul nostru este exact ca
acela al lui Çurubel çi Dåltiçor. Çi pe urmå, dacå vrei så çtii, aflå cå Habarnam are
bagheta magicå.
- Închipuieçte-çi ce minune! vorbi din nou Mîzgålici. Eu, dacå aç vrea, aç avea
o sutå de baghete magice!
- Cum se face atunci cå nu ai nici una? întrebå Habarnam.
- Pentru cå nu vreau, se gråbi så råspundå Mîzgålici.
Våzînd cå oricum n-are s-o scoatå cu el la capåt, Habarnam zise:
- Ascultå, Mîzgålici, noi plecåm în cålåtorie. Vii çi tu?
- Fie, primi Împestriçatu, çti deschizînd portiera automobilului se açezå plin de
importançå pe banca dinapoi. S-a fåcut!
- Ei, pot så-i dau drumul? întrebå Habarnam.
- Då-i drumu'! Då-i drumu' ! strigå Bumbiça.
- Påi sigur, poçi så-i dai drumul - fu de pårere çi Mîzgålici - dar n-o lua nici tu
la goanå chiar ca så faci moarte de om.
Habarnam deschise contactul çi apåså cu piciorul pe butonul de pornire
automatå. Motorul se puse în miçcare çi, mergînd în gol, Scrîçnea ca çi cînd cineva
ar fi zgîriat o bucåçicå de fier. Dupå ce açteptå ca motorul så se încålzeascå,
Habarnam apåså pe pedala de ambreaj çi bågå maçina în vitezå. Maçina porni.
Habarnam mînuia liniçtit volanul, schimbînd uneori vitezele çi fåcînd maçina så
meargå cînd mai repede, cînd mai încet. Cu toate cå nu pricepea pentru ce îçi plimbå
mîna de pe schimbåtorul de viteze pe volan, de ce-apaså pedala cu piciorul,
Habarnam fåcea de fiecare datå exact ce trebuia, fårå så dea cumva greç. Çi nu este
nimic de mirare într-asta, pentru cå bagheta magicå îl învåçase cît ai clipi din ochi så
conducå maçina çi acum proceda ca un çofer iscusit, care nici nu are nevoie så se
gîndeascå ce trebuie så învîrteascå çi pe ce anume så apese, ci face totul automat,
din obiçnuinçå.
Trecînd cu automobilul dintr-o stradå într-alta, Habarnam clacsona puternic, ca
så atragå atençia piticilor din oraç. Tare ar fi avut poftå ca toatå lumea så-l admire
cum çade el de curajos la volan çi cît de ne-înfricat este. Dar zårind maçina, piticii
din Oraçul Florilor nu se gîndeau cå ar putea fi altcineva în ea decît Çurubel çi Piuliçå,
aça încît Habarnam nu fu bågat în seamå.
În timp ce automobilul mergea prin oraç, Bumbiça intrå în vorbå cu Mîzgålici.
- Dupå cîte se vede - îi spuse ea - tu, Împestriçatule, nu te-ai spålat pe ziua de
azi.
- Ba da, çi încå ce mult m-am mai spålat, råspunse Mîzgålici.
- Çi, må rog, de ce eçti atunci atît de murdar? întrebå Bumbiça.
- Foarte simplu - vorbi el - m-am murdårit din nou.
- Atunci, hotårî Bumbiça - trebuie så te mai speli o datå, fiindcå în halul åsta
noi nu putem så te luåm în cålåtorie.
- Cum adicå ,nu putem¨? Voi m-açi fåcut s-o pornesc, çi acum, aça deodatå,
,nu putem¨, se revoltå Împestriçatu.
Între timp, Habarnam ajunsese cu maçina în afara oraçului çi, îndreptînd-o spre
rîul Castraveçilor, coti cu ea pe un pod.
Cînd furå la capåtul podului, Bumbiça strigå:
- Haide, gata, opreçte maçina. Împestriçatu are så se spele în rîu.
Habarnam trase maçina pe malul rîului çi opri.
- Protestez! strigå Împestriçatu ieçindu-çi din fire. Nu existå nici o regulå care
obligå spålatul de douå ori pe zi!
- Dacå nu vrei - rosti Habarnam pe un ton aspru - sîntem nevoiçi så te låsåm
aici. Plecåm fårå tine, çi gata!
- Cum vine asta ,fårå mine¨? întrebå Mîzgålici. Dupå socoteala voastrå ar
trebui så må întorc pe jos, nu? Ei bine, dacå e vorba pe aça, atunci duceçi-må cu
automobilul acolo de unde m-açi luat. Altfel nu må-nvoiesc.
- Hai, laså-l, då-l încolo, n-are decît så meargå aça murdar, îi spuse Habarnam
Bumbiçei. N-o så ne întoarcem din pricina lui.
- Dar dacå nimerim cumva, în timpul cålåtoriei, prin cine çtie ce oraç stråin -
råspunse Bumbiça - çi toatå lumea de acolo are så vadå cå am adus cu noi un
asemenea nespålat? Tot nouå are så ne crape obrazul de ruçine din pricina lui.
- Asta aça e! Ascultå-må, Împestriçatule, trebuie totuçi så te speli.
- Çtiçi ce, fraçilor - fåcu deodatå Habarnam -- ce-ar fi så ne spålåm toçi trei?
Auzind cå e vorba så se mai spele alçii, cå nu i se cere numai lui treaba asta,
Împestriçatu se liniçti çi spuse:
- Dar cum am putea så ne spålåm? Pe aici nu se gåseçte nici såpun, nici
prosop.
- N-avea tu grijå, råspunse Habarnam. O så avem tot ce ne trebuie.
Spunînd aceste cuvinte, råsuci bagheta magicå çi în aceeaçi clipå se ivirå trei
bucåçele de såpun çi trei prosoape. Împestriçatu fu cît pe pe aci så-çi arate mirarea,
dar îçi aminti de una din regulile dupå care se conducea el - så nu te miri de nimic -
aça încît påçi spre rîu fårå så rosteascå o vorbå.
Peste cîteva minute, cei trei erau de mult spålaçi treceau cu automobilul printr-o
pådure. Se açezaserå ca la început: Bumbiça pe banca din façå alåturi de Habarnam,
iar Împestriçatu la spate, lîngå lada cea albastrå. Drumul se aråta întortocheat çi nu
prea neted. Pe alocuri, roçile automobilului treceau peste rådåcini groase. Uneori,
maçina era nevoitå så stråbatå gropi çi çançuri.
În preajma unor astfel de piedici, Habarnam micçora viteza, ca så nu zguduie
prea tare automobilul. Bumbiça întorcea mereu capul spre Împestriçatu çi îl privea
zîmbind. Se bucura cå îl vede atît de curåçel çi de rumen.
- Vezi - îi spuse ea în cele din urmå - ce bine e aça? ]ie singur îçi este mai
plåcut cînd te çtii curat.
Dar Împestriçatu sta cu capul råsucit într-o parte çi nici nu se uita måcar spre
Bumbiça.
- Ei gata - adåugå ea - destul cu bosumflatul, çi-ajunge! La urma urmelor e
nepoliticos din partea ta. Vezi mai bine cå acolo, lîngå tine, în lada aceea albastrå, ai
så gåseçti niçte îngheçatå.
- Aça va så zicå, îngheçatå! se bucurå Împestriçatu. Tocmai må întrebam: ce-
ar putea fi în lada asta?
Ridicînd capacul låzii, Mîzgålici scoase de acolo trei porçii de îngheçatå. Çi toçi
trei se apucarå så månînce.
Acum Habarnam era nevoit så facå douå lucruri în acelaçi timp: så månînce
îngheçatå çi så conducå maçina. Într-o mînå çinea volanul çi în cealaltå îngheçata, pe
care o lingea ståruitor. Dar luîndu-se cu îngheçata, nici nu bågå de seamå çançul
care se ivise în calea lui çi n-apucå så micçoreze viteza la vreme. Din aceastå
pricinå, maçina Se zgudui atît de puternic, încît Împestriçatu såri în sus, înghiçind,
fårå så vrea, întreaga porçie de îngheçatå. Numai båçul îi mai råmåsese în mînå.
- Ascultå, fråçioare, ia-o çi tu mai încetiçor, îi spuse el lui Habarnam. Din cauza
ta mi-a alunecat pe gît toatå îngheçata.
- Nu-i nici o nenorocire, zise Habarnam. Poçi så-çi mai iei o bucatå.
- Aça da, se liniçti Împestriçatu çi scoase din ladå altå porçie de îngheçatå.
- Tu - îi spuse Bumbiça lui Habarnam - ai face mai bine så nu månînci, fiindcå
mîncatul te împiedicå så fiiatent la condus çi nimerim cumva într-o pråpastie.
- Atunci nu mînca nici tu - råspunse Habarnam - fiindcå îmi faci poftå, aça cå çi
asta må încurcå.
- Bine - primi Bumbiça - n-am så mai månînc nici eu.
- Dar eu am så månînc pentru cå stau la spate çi nu încurc pe nimeni, hotårî
Împestriçatu.
Peste puçinå vreme, maçina ieçi din pådure çi o porni în vitezå.
Drumul urca mereu, iar pentru cå de la o vreme dincolo de înålçimi, cît puteai
cuprinde cu ochii, nu se mai zårea nimic altceva afarå de bolta cerului, cålåtorilor
noçtri lise påru cå au ajuns la capåtulpåmîntului.
- Ar fi trebuit s-o apucåm în direcçia cealaltå, pentru cå pe partea asta
påmîntul se ispråveçte, spuse Habarnam.
- Sigur - aprobå Împestriçatu - am cam încurcat socoteala. Oricum, n-ai face
råu så micçorezi viteza, altfel nu mai apuci så opreçti la timp çi o så ne rostogolim în
gol. Cel mai bine ar fi så întorci maçina çi s-o luåm la goanå înapoi, cît mai departe
de primejdie.
- Nu - råspunse Habarnam - eu de mult am dorit så våd ce începe acolo unde
påmîntul se sfîrçeçte.
În timp ce vorbeau aça, urcuçul se ispråvi çi înaintea lor apåru o priveliçte
largå. Jos, la poalele înålçimilor, se deschidea o cîmpie întinså, la dreapta cåreia se
ridicau niçte coline acoperite cu un covor verde de iarbå, întrerupt din loc în loc de
tufiçuri. Departe, în zare, se iveau din nou potecile umbrite ale unei påduri. De la un
capåt la altul, cîmpia era presåratå cu albåstrele çi flori de påpådie care sclipeau ca
aurul. Dar cele mai multe erau niçte floricele albe cårora piticii le spuneau ,Pîsat de
mesteacån¨. Çi era atît de mult ,pîsat¨ din acesta, încît ai fi zis cå påmîntul este
acoperit din loc în loc cu zåpadå.
Drumeçilor noçtri li se tåie råsuflarea de bucurie cînd descoperirå asemenea
frumuseçi.
- Dupå cîte vedeçi, nu am ajuns încå la capåtul lumii, rosti Habarnam.
- Da, aprobå Împestriçatu. Påmîntul s-a dovedit a fi mai mare decît am bånuit
noi. Prin urmare am fåcut împreunå o importantå descoperire çtiinçificå çi cu acest
prilej pot så mai månînc o porçie de îngheçatå.
Vorbind aça, Mîzgålici vîrî mîna în lada cea albastrå çi scoçînd de acolo un nou
baton, se apucå så-l månînce.
Drumul çerpuia acum pe la poalele munçilor, aça cå maçina îçi mårise viteza.
Dupå puçinå vreme înså începu iar urcuçul çi iaråçi cålåtorii noçtri crezurå cå au
nimerit la capåtul påmîntului, dar cum ajunserå în vîrful urcuçului, dådurå din nou
peste locuri întinse. Çi tot aça se întîmplå de mai sulte ori în çir.
- Se zice cå påmîntul este nemårginit-spuse Bumbiça-çi în orice parte ai porni,
capåt tot nu i-ai gåsi.
- Eu cred cå zicåtoarea asta nu-i adevåratå, se împotrivi Habarnam. Noi, piticii,
sîntem tare mititei çi nu putem cuprinde cu privirile noastre scurte întinderi prea
mari, de aceea ne çi apar ele fårå margini.
- Çi eu tot aça cred, aprobå Împestriçatu. Dupå mine, toate au un sfîrçit. Uite,
så luåm de pildå lada asta. E adevårat, acuma are în ea multå îngheçatå, dar îmi
spune mie inima cå în curînd çi îngheçata din ea are så se ispråveascå.
Nemaicontenind cu vorba, Habarnam çi tovaråçii lui de drum nici nu bågarå de
seamå cå automobilul goneçte tot mai departe çi mai departe. Deodatå, fårå de
veste, se pomenirå la o råscruce de drumuri.
Aici, Habarnam opri maçina, ca så se låmureascå încotro s-o apuce: înainte, la
dreapta sau la stînga. La mijlocul råscrucii se ridica un stîlp cu trei sågeçi. Pe
sågeata care aråta spre dreapta era scris: ,Oraçul de Piatrå.¨ Pe cea care aråta spre
stînga scria:,Oraçul de Påmînt.¨ Çi, în sfîrçit, pe cea de la mijloc se putea citi:
,Oraçul Soarelui¨.
- Totul e limpede, spuse Habarnam. Oraçul de Piatrå este construit din piatrå.
Oraçul de Påmînt are toate casele construite din påmînt.
- lar Oraçul Soarelui este construit din soare, nu-i aça? i-o retezå Împestriçatu
în båtaie de joc.
- S-ar putea, råspunse Habarnam.
- Ba asta n-aç crede - zise Bumbiça - pentru cå soarele e tare fierbinte çi nu
våd cum s-ar putea construi din el case.
- Ei, uite, o så mergem acolo çi-o så vedem, spuse Habarnam.
- Mai bine så ne ducem întîi în Oraçul de Piatrå,propuse Bumbiça.
Ar fi foarte interesant så vedem çi noi cum aratå casele într-un asemenea oraç.
- Eu aç fi curios så cunosc Oraçul de Påmînt. Så våd cum tråiesc piticii pe
acolo, vorbi çi Împestriçatu.
- Dar nu gåsesc nimic interesant în asta. Plecåm în Oraçul Soarelui, çi gata!
hotårî Habarnam.
- Cum adicå ,çi gata¨? se revoltå Împestriçatu. Cu ce drept te-ai apucat så
comanzi? Împreunå am plecat, împreunå trebuie så hotårîm.
Çi încercarå toçi trei så ia o hotårîre, dar degeaba, nu izbutirå nicicum så cadå
la o înçelegere. În cele din urmå, Bumbiça spuse:
- Çtiçi ce, så nu ne mai certåm atîta. Mai bine så açteptåm o întîmplare care så
ne arate încotro s-o pornim.
Habarnam çi Împestriçatu încetarå cearta. Deodatå, din stînga drumului se ivi
un automobil care trecu ca un fulger prin faça ochilor celor trei cålåtori çi pieri în
direcçia aråtatå de sågeata pe care scria: ,Oraçul Soarelui¨.
- Ei, vedeçi - spuse Habarnam - întîmplarea asta ne aratå cå çi noi
trebuie s-o apucåm spre Oraçul Soarelui. Dar så nu vå mîhniçi pentru atîta
lucru. Mergem întîi în Oraçul Soarelui çi pe urmå le vizitåm noi çi pe celelalte
douå.
Vorbind astfel, el prni din nou motorul, întoarse volanul spre dreapta
çi maçina o porni la drum.
« | Cuprins | »
Capitolul cinci
Cum au pornit Habarnam, Bumbi(a çi Mîzgálici-
Împestri(atu în cálátorie
- Hei, noroc, Împestriçatule strigå Habarnam cînd Mîzgålici fu
aproape de tot. la priveçte, avem automobil!
- Mare lucru! Çurubel çi Dåltiçor au unul mai grozav decît al vostru!
Rostind aceste cuvinte, Mîzgålici se opri, îçi vîrî Inîinile în buzunarele
pantalonilor lui cenuçii çi prinse a cerceta roçile din façå ale automobilului.
- De ce spui minciuni? se supårå Bumbiça. Automobilul nostru este
exact ca acela al lui Çurubel çi Dåltiçor. Çi pe urmå, dacå vrei så çtii, aflå
cå Habarnam are bagheta magicå.
- Închipuieçte-çi ce minune! vorbi din nou Mîzgålici. Eu, dacå aç
vrea, aç avea o sutå de baghete magice!
- Cum se face atunci cå nu ai nici una? întrebå Habarnam.
- Pentru cå nu vreau, se gråbi så råspundå Mîzgålici.
Våzînd cå oricum n-are s-o scoatå cu el la capåt, Habarnam zise:
- Ascultå, Mîzgålici, noi plecåm în cålåtorie. Vii çi tu?
- Fie, primi Împestriçatu, çti deschizînd portiera automobilului se
açezå plin de importançå pe banca dinapoi. S-a fåcut!
- Ei, pot så-i dau drumul? întrebå Habarnam.
- Då-i drumu'! Då-i drumu' ! strigå Bumbiça.
- Påi sigur, poçi så-i dai drumul - fu de pårere çi Mîzgålici - dar n-o
lua nici tu la goanå chiar ca så faci moarte de om.
Habarnam deschise contactul çi apåså cu piciorul pe butonul de
pornire automatå. Motorul se puse în miçcare çi, mergînd în gol, Scrîçnea
ca çi cînd cineva ar fi zgîriat o bucåçicå de fier. Dupå ce açteptå ca
motorul så se încålzeascå, Habarnam apåså pe pedala de ambreaj çi
bågå maçina în vitezå. Maçina porni. Habarnam mînuia liniçtit volanul,
schimbînd uneori vitezele çi fåcînd maçina så meargå cînd mai repede,
cînd mai încet. Cu toate cå nu pricepea pentru ce îçi plimbå mîna de pe
schimbåtorul de viteze pe volan, de ce-apaså pedala cu piciorul,
Habarnam fåcea de fiecare datå exact ce trebuia, fårå så dea cumva
greç. Çi nu este nimic de mirare într-asta, pentru cå bagheta magicå îl
învåçase cît ai clipi din ochi så conducå maçina çi acum proceda ca un
çofer iscusit, care nici nu are nevoie så se gîndeascå ce trebuie så
învîrteascå çi pe ce anume så apese, ci face totul automat, din
obiçnuinçå.
Trecînd cu automobilul dintr-o stradå într-alta, Habarnam clacsona
puternic, ca så atragå atençia piticilor din oraç. Tare ar fi avut poftå ca
toatå lumea så-l admire cum çade el de curajos la volan çi cît de ne-
înfricat este. Dar zårind maçina, piticii din Oraçul Florilor nu se gîndeau
cå ar putea fi altcineva în ea decît Çurubel çi Piuliçå, aça încît Habarnam
nu fu bågat în seamå.
În timp ce automobilul mergea prin oraç, Bumbiça intrå în vorbå cu
Mîzgålici.
- Dupå cîte se vede - îi spuse ea - tu, Împestriçatule, nu te-ai spålat
pe ziua de azi.
- Ba da, çi încå ce mult m-am mai spålat, råspunse Mîzgålici.
- Çi, må rog, de ce eçti atunci atît de murdar? întrebå Bumbiça.
- Foarte simplu - vorbi el - m-am murdårit din nou.
- Atunci, hotårî Bumbiça - trebuie så te mai speli o datå, fiindcå în
halul åsta noi nu putem så te luåm în cålåtorie.
- Cum adicå ,nu putem¨? Voi m-açi fåcut s-o pornesc, çi acum, aça
deodatå, ,nu putem¨, se revoltå Împestriçatu.
Între timp, Habarnam ajunsese cu maçina în afara oraçului çi,
îndreptînd-o spre rîul Castraveçilor, coti cu ea pe un pod.
Cînd furå la capåtul podului, Bumbiça strigå:
- Haide, gata, opreçte maçina. Împestriçatu are så se spele în rîu.
Habarnam trase maçina pe malul rîului çi opri.
- Protestez! strigå Împestriçatu ieçindu-çi din fire. Nu existå nici o
regulå care obligå spålatul de douå ori pe zi!
- Dacå nu vrei - rosti Habarnam pe un ton aspru - sîntem nevoiçi så
te låsåm aici. Plecåm fårå tine, çi gata!
- Cum vine asta ,fårå mine¨? întrebå Mîzgålici. Dupå socoteala
voastrå ar trebui så må întorc pe jos, nu? Ei bine, dacå e vorba pe aça,
atunci duceçi-må cu automobilul acolo de unde m-açi luat. Altfel nu må-
nvoiesc.
- Hai, laså-l, då-l încolo, n-are decît så meargå aça murdar, îi spuse
Habarnam Bumbiçei. N-o så ne întoarcem din pricina lui.
- Dar dacå nimerim cumva, în timpul cålåtoriei, prin cine çtie ce oraç
stråin - råspunse Bumbiça - çi toatå lumea de acolo are så vadå cå am
adus cu noi un asemenea nespålat? Tot nouå are så ne crape obrazul de
ruçine din pricina lui.
- Asta aça e! Ascultå-må, Împestriçatule, trebuie totuçi så te speli.
- Çtiçi ce, fraçilor - fåcu deodatå Habarnam -- ce-ar fi så ne spålåm
toçi trei?
Auzind cå e vorba så se mai spele alçii, cå nu i se cere numai lui
treaba asta, Împestriçatu se liniçti çi spuse:
- Dar cum am putea så ne spålåm? Pe aici nu se gåseçte nici såpun,
nici prosop.
- N-avea tu grijå, råspunse Habarnam. O så avem tot ce ne trebuie.
Spunînd aceste cuvinte, råsuci bagheta magicå çi în aceeaçi clipå se
ivirå trei bucåçele de såpun çi trei prosoape. Împestriçatu fu cît pe pe aci
så-çi arate mirarea, dar îçi aminti de una din regulile dupå care se
conducea el - så nu te miri de nimic - aça încît påçi spre rîu fårå så
rosteascå o vorbå.
Peste cîteva minute, cei trei erau de mult spålaçi treceau cu
automobilul printr-o pådure. Se açezaserå ca la început: Bumbiça pe
banca din façå alåturi de Habarnam, iar Împestriçatu la spate, lîngå lada
cea albastrå. Drumul se aråta întortocheat çi nu prea neted. Pe alocuri,
roçile automobilului treceau peste rådåcini groase. Uneori, maçina era
nevoitå så stråbatå gropi çi çançuri.
În preajma unor astfel de piedici, Habarnam micçora viteza, ca så nu
zguduie prea tare automobilul. Bumbiça întorcea mereu capul spre
Împestriçatu çi îl privea zîmbind. Se bucura cå îl vede atît de curåçel çi de
rumen.
- Vezi - îi spuse ea în cele din urmå - ce bine e aça? ]ie singur îçi
este mai plåcut cînd te çtii curat.
Dar Împestriçatu sta cu capul råsucit într-o parte çi nici nu se uita
måcar spre Bumbiça.
- Ei gata - adåugå ea - destul cu bosumflatul, çi-ajunge! La urma
urmelor e nepoliticos din partea ta. Vezi mai bine cå acolo, lîngå tine, în
lada aceea albastrå, ai så gåseçti niçte îngheçatå.
- Aça va så zicå, îngheçatå! se bucurå Împestriçatu. Tocmai må
întrebam: ce-ar putea fi în lada asta?
Ridicînd capacul låzii, Mîzgålici scoase de acolo trei porçii de
îngheçatå. Çi toçi trei se apucarå så månînce.
Acum Habarnam era nevoit så facå douå lucruri în acelaçi timp: så
månînce îngheçatå çi så conducå maçina. Într-o mînå çinea volanul çi în
cealaltå îngheçata, pe care o lingea ståruitor. Dar luîndu-se cu îngheçata,
nici nu bågå de seamå çançul care se ivise în calea lui çi n-apucå så
micçoreze viteza la vreme. Din aceastå pricinå, maçina Se zgudui atît de
puternic, încît Împestriçatu såri în sus, înghiçind, fårå så vrea, întreaga
porçie de îngheçatå. Numai båçul îi mai råmåsese în mînå.
- Ascultå, fråçioare, ia-o çi tu mai încetiçor, îi spuse el lui Habarnam.
Din cauza ta mi-a alunecat pe gît toatå îngheçata.
- Nu-i nici o nenorocire, zise Habarnam. Poçi så-çi mai iei o bucatå.
- Aça da, se liniçti Împestriçatu çi scoase din ladå altå porçie de
îngheçatå.
- Tu - îi spuse Bumbiça lui Habarnam - ai face mai bine så nu
månînci, fiindcå mîncatul te împiedicå så fiiatent la condus çi nimerim
cumva într-o pråpastie.
- Atunci nu mînca nici tu - råspunse Habarnam - fiindcå îmi faci
poftå, aça cå çi asta må încurcå.
- Bine - primi Bumbiça - n-am så mai månînc nici eu.
- Dar eu am så månînc pentru cå stau la spate çi nu încurc pe
nimeni, hotårî Împestriçatu.
Peste puçinå vreme, maçina ieçi din pådure çi o porni în vitezå.
Drumul urca mereu, iar pentru cå de la o vreme dincolo de înålçimi,
cît puteai cuprinde cu ochii, nu se mai zårea nimic altceva afarå de bolta
cerului, cålåtorilor noçtri lise påru cå au ajuns la capåtulpåmîntului.
- Ar fi trebuit s-o apucåm în direcçia cealaltå, pentru cå pe partea
asta påmîntul se ispråveçte, spuse Habarnam.
- Sigur - aprobå Împestriçatu - am cam încurcat socoteala. Oricum,
n-ai face råu så micçorezi viteza, altfel nu mai apuci så opreçti la timp çi
o så ne rostogolim în gol. Cel mai bine ar fi så întorci maçina çi s-o luåm
la goanå înapoi, cît mai departe de primejdie.
- Nu - råspunse Habarnam - eu de mult am dorit så våd ce începe
acolo unde påmîntul se sfîrçeçte.
În timp ce vorbeau aça, urcuçul se ispråvi çi înaintea lor apåru o
priveliçte largå. Jos, la poalele înålçimilor, se deschidea o cîmpie întinså,
la dreapta cåreia se ridicau niçte coline acoperite cu un covor verde de
iarbå, întrerupt din loc în loc de tufiçuri. Departe, în zare, se iveau din
nou potecile umbrite ale unei påduri. De la un capåt la altul, cîmpia era
presåratå cu albåstrele çi flori de påpådie care sclipeau ca aurul. Dar cele
mai multe erau niçte floricele albe cårora piticii le spuneau ,Pîsat de
mesteacån¨. Çi era atît de mult ,pîsat¨ din acesta, încît ai fi zis cå
påmîntul este acoperit din loc în loc cu zåpadå.
Drumeçilor noçtri li se tåie råsuflarea de bucurie cînd descoperirå
asemenea frumuseçi.
- Dupå cîte vedeçi, nu am ajuns încå la capåtul lumii, rosti
Habarnam.
- Da, aprobå Împestriçatu. Påmîntul s-a dovedit a fi mai mare decît
am bånuit noi. Prin urmare am fåcut împreunå o importantå descoperire
çtiinçificå çi cu acest prilej pot så mai månînc o porçie de îngheçatå.
Vorbind aça, Mîzgålici vîrî mîna în lada cea albastrå çi scoçînd de
acolo un nou baton, se apucå så-l månînce.
Drumul çerpuia acum pe la poalele munçilor, aça cå maçina îçi mårise
viteza. Dupå puçinå vreme înså începu iar urcuçul çi iaråçi cålåtorii noçtri
crezurå cå au nimerit la capåtul påmîntului, dar cum ajunserå în vîrful
urcuçului, dådurå din nou peste locuri întinse. Çi tot aça se întîmplå de
mai sulte ori în çir.
- Se zice cå påmîntul este nemårginit-spuse Bumbiça-çi în orice
parte ai porni, capåt tot nu i-ai gåsi.
- Eu cred cå zicåtoarea asta nu-i adevåratå, se împotrivi Habarnam.
Noi, piticii, sîntem tare mititei çi nu putem cuprinde cu privirile noastre
scurte întinderi prea mari, de aceea ne çi apar ele fårå margini.
- Çi eu tot aça cred, aprobå Împestriçatu. Dupå mine, toate au un
sfîrçit. Uite, så luåm de pildå lada asta. E adevårat, acuma are în ea
multå îngheçatå, dar îmi spune mie inima cå în curînd çi îngheçata din ea
are så se ispråveascå.
Nemaicontenind cu vorba, Habarnam çi tovaråçii lui de drum nici nu
bågarå de seamå cå automobilul goneçte tot mai departe çi mai departe.
Deodatå, fårå de veste, se pomenirå la o råscruce de drumuri.
Aici, Habarnam opri maçina, ca så se låmureascå încotro s-o apuce:
înainte, la dreapta sau la stînga. La mijlocul råscrucii se ridica un stîlp cu
trei sågeçi. Pe sågeata care aråta spre dreapta era scris: ,Oraçul de
Piatrå.¨ Pe cea care aråta spre stînga scria:,Oraçul de Påmînt.¨ Çi, în
sfîrçit, pe cea de la mijloc se putea citi: ,Oraçul Soarelui¨.
- Totul e limpede, spuse Habarnam. Oraçul de Piatrå este construit
din piatrå. Oraçul de Påmînt are toate casele construite din påmînt.
- lar Oraçul Soarelui este construit din soare, nu-i aça? i-o retezå
Împestriçatu în båtaie de joc.
- S-ar putea, råspunse Habarnam.
- Ba asta n-aç crede - zise Bumbiça - pentru cå soarele e tare
fierbinte çi nu våd cum s-ar putea construi din el case.
- Ei, uite, o så mergem acolo çi-o så vedem, spuse Habarnam.
- Mai bine så ne ducem întîi în Oraçul de Piatrå,propuse Bumbiça.
Ar fi foarte interesant så vedem çi noi cum aratå casele într-un
asemenea oraç.
- Eu aç fi curios så cunosc Oraçul de Påmînt. Så våd cum tråiesc
piticii pe acolo, vorbi çi Împestriçatu.
- Dar nu gåsesc nimic interesant în asta. Plecåm în Oraçul Soarelui,
çi gata! hotårî Habarnam.
- Cum adicå ,çi gata¨? se revoltå Împestriçatu. Cu ce drept te-ai
apucat så comanzi? Împreunå am plecat, împreunå trebuie så hotårîm.
Çi încercarå toçi trei så ia o hotårîre, dar degeaba, nu izbutirå nicicum
så cadå la o înçelegere. În cele din urmå, Bumbiça spuse:
- Çtiçi ce, så nu ne mai certåm atîta. Mai bine så açteptåm o
întîmplare care så ne arate încotro s-o pornim.
Habarnam çi Împestriçatu încetarå cearta. Deodatå, din stînga
drumului se ivi un automobil care trecu ca un fulger prin faça ochilor celor
trei cålåtori çi pieri în direcçia aråtatå de sågeata pe care scria: ,Oraçul
Soarelui¨.
- Ei, vedeçi - spuse Habarnam - întîmplarea asta ne aratå cå çi
noi trebuie s-o apucåm spre Oraçul Soarelui. Dar så nu vå mîhniçi
pentru atîta lucru. Mergem întîi în Oraçul Soarelui çi pe urmå le
vizitåm noi çi pe celelalte douå.
Vorbind astfel, el prni din nou motorul, întoarse volanul spre
dreapta çi maçina o porni la drum.
Capitolul Çase
Peripe(iile de-abia încep
Dupå ce cotirå, drumul se aråtå mult mai larg çi mai neted. Se vedea bine cå pe
acolo trec deseori maçini. Peste puçinå vreme, în calea drumeçilor noçtri se çi ivi un
automobil. Alunecå pe lîngå ei atît de repede, încît nici nu apucarå så-l vadå ca lumea.
Mai trecu ce mai trecu çi din urmå îi ajunse un alt automobil. Habarnam bågå de seamå
cå era de o construcçie cu totul curioaså. Aråta turtit, lunguieç, colorat într-un verde viu
çi avea douå faruri strålucitoare. Çoferul se aplecå pentru O clipå în afarå, privi plin de
curiozitate maçina lui Habarnam, apoi måri viteza çi, gonind, se pierdu în zare.
Çerpuind printre coline, drumul stråbåtea påduri çi cîmpii.
Cînd, dintr-o datå, cei trei cålåtori se trezirå în faça unui rîu. Apa rîului strålucea ca
argintul çi de la un mal la celålalt se întindea un pod. Prin mijlocul apei plutea, spintecînd
valurile, un vapor. Coçul uriaç al vaporului råspîndea prin aer nori de fum.
- Ia uitaçi-vå, un vapor! strigå Bumbiça båtînd din palme de bucurie.
Pînå atunci, ea nu mai avusese prilejul så vadå vapoare adevårate, pentru cå prin
alte locuri decît cele din Oraçul Florilor nu mai cålcase niciodatå iar pe rîul Castraveçilor
nu plutiserå nicicînd asemenea vase.
Cu toate acestea, de cum îl zåri, îçi dådu seama cå este un vapor, fiindcå i se
întîmplase adesea så întîlneascå vapoare prin pozele cårçilor.
- Haideçi så ne oprim puçin, ca så-l putem privi!
Vorbind astfel, Habarnam opri maçina la mijlocul podului. Atunci coborîrå cîteçitrei,
îçi sprijinirå coatele de balustradå çi prinserå a se uita spre vapor. Pe puntea vaporului se
aflau foarte mulçi pasageri pitici.
Unii çedeau pe båncile rînduite de-a lungul bordului çi admirau malurile frumoase,
alçii vorbeau între ei, ba chiar discutau aprins nu se çtie despre ce,iar alçiise plimbau.
Erau çi unii care dormeau liniçtiçi,instalaçi în fotolii moi, cu spetezele låsate. În aceste
fotolii puteai så çezi foarte comod, mai ales dacå-çi ridicai mult picioarele.
Cînd vaporul ajunse în dreptul podului, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu puturå
så desluçeascå bine de tot pe toçi pasagerii de pe punte.
Pe neaçteptate, podul fu învåluit în rotocoalele de fum care ieçeau din coçul
vaporului. Habarnam începu så tuçeascå, înecîndu-se din pricina fumului, dar, neçinînd
scama de asta, trecu în goanå de cealaltå parte a podului, pentru a urmåri vaporul çi din
spate. Bumbiça çi Împestriçatu se gråbirå så-l ajungå din urmå. Cînd fumul se risipi,
vaporul era departe.
Peste cîteva minute, drumeçii noçtri erau din nou în automobil çi îçi continuau
cålåtoria.
Habarnam pomenea într-una de vaporul care trecuse çi nu mai înceta så se
minuneze.
- Va så zicå am våzut çi vapor, spuse el în cele din urmå. Niciodatå n-aç fi crezut
cå o asemenea namilå poate så pluteascå pe apå!
Bumbiça, la rîndul ei, se aråtå çi ea miratå. La început vru Împestriçatu så se mire,
dar îndatå îçi aduse aminte de principiul såu: så nu te miri de nimic, çi zise:
- Auzi colo, vapor! Ce mare grozåvie? La urma urmelor nu-i decît O barcå mai
mare!
- Bine cå n-ai spus: ,Nu-i decît o albie mai mare¨, se supårå Habarnam.
- De ce albie? întrebå Împestriçatu. Dacå ar fi fost albie, aça i-aç fi spus, dar eu i-
am zis barcå.
- Ascultå, Împestriçatule - vorbi Habarnam - ai face bine så nu må înfurii! Un çofer
n-are voie så fie furios cînd stå la volan, fiindcå poate så provoace un accident.
- Va så zicå eu sînt obligat så îndrug minciuni numai pentru cå tu stai la volan, zise
Împestriçatu.
- Cum adicå minciuni? se aprinse Habarnam. Nu cumva vrei Så spui cå eu te învåç
så minçi? Ascultå, Bumbiça, spune-i, te rog, så ispråveascå odatå, altfel nu råspund de
mine!
- Înceteazå, Împestriçatule - zise Bumbiça - se vede cå ai chef så te cerçi pentru
fleacuri
- Frumoase fleacuri! se înfierbîntå Habarnam. Auzi, så compari vaporul cu o albie!
- Dar eu l-am comparat cu o barcå, råspunse Împestriçatu.
- Ei gata, Împestriçatule, te rog så taci, cåutå Bumbiça så-l înduplece. Månîncå mai
bine îngheçatå.
Împestriçatu se porni din nou pe mîncat çi în felul acesta se potoli o vreme.
Maçina gonea acum iaråçi prin cîmpii çi prin lunci. În faça ochilor celor trei drumeçi
se deschideau mereu priveliçti noi. Merserå ei ce merserå deodatå dådurå peste O cale
feratå, de-a lungul cåreia se înçiruiau stîlpi de telegraf, legaçi prin reçeaua cablurilor
electrice. Departe, în zare, pufåia o locomotivå care se apropia tot mai mult, trågînd
dupå ea un çir întreg de vagoane.
- Trenul! strigå Bumbiça în culmea încîntårii. Se vede un tren!
Nici tren nu våzuse în viaça ei, dar îl recunoscu îndatå aça cum recunoscuse
vaporul, fiindcå våzuse trenuri prin poze.
- Ia te uitå, ai dreptate, e chiar un tren, îngînå Habarnam cu uimire.
Dar Împestriçatu, care hotårî så nu se mire nici de data asta, spuse:
- Auzi colo, tren! Ce mare scofalå? Au pus çi ei niçte cåsuçe pe roate, s-au pitit în
ele çi acum se distreazå, iar locomotiva îi trage, îi trage de zor.
- L-ai auzit, Bumbiça? Ce-nseamnå asta? Iaråçi îmi calcå pe nervi, se-nfurie
Habarnam.
- Închipuieçte-çi ce fiinçå delicatå, are çi ,nervi¨, vorbi Împestriçatu strîmbînd
dispreçuitor din nas.
- Îçi ard acuma una! se aprinse Habarnam.
- Ei, mai încet, mai încet, zise Bumbiça revoltatå. Ce vorbå mai e asta ,îçi ard
una¨?
- Dar de ce så-mi spunå cå sînt ,delicat¨?
- Asta aça-i, Împestriçatule - vorbi Bumbiça - nu trebuia så-i zici cå e ,delicat¨. E
urît ce faci.
- Nu pricep ce e urît într-asta, protestå Împestriçatu.
- Cînd çi-oi arde una, ai så vezi cum pricepi! se råsti Habarnam. Nu mai råspund de
mine!
Drumul pe care gonea maçina trecea peste calea feratå çi tot certîndu-se cu
Împestriçatu, Habarnam îçi dådu seama prea tîrziu cå atunci cînd roçile automobilului or
så ajungå pe çinele trenului, au så nimereascå drept sub locomotivå. Se hotårî så
måreascå viteza, ca så treacå linia feratå înainte de-a-i ajunge trenul. Dar cu cît se
apropiau mai mult de çine, cu atît Habarnam îçi dådea mai limpede seama cå aveau så
soseascå la locul de trecere în acelaçi timp cu locomotiva.
Cînd våzu cå roçile locomotivei sînt aproape de tot çi cå iaca, iaca or så intre toçi trei
sub ele, Habarnam îçi încleçtå mîinile pe volan, îl scuturå cu toatå puterea çi zise:
- Iacå! V-am spus eu c-o så avem un accident.
Ca så nu mai vadå locomotiva care venea gråbitå spre ei, Bumbiça se strînse ghem
çi închise ochii. Împestriçatu se ridicå în picioare çi, fiindcå nu çtia cum så mai salveze
situaçia, îl lovi pe Habarnam cu pumnul drept în creçtetul capului.
- Stai, nåtåfleçule - îi strigå el - încotro vrei s-o apuci?
Dîndu-çi seama cå oricum nu mai poate frîna çi cå nici så traverseze linia feratå
înaintea trenului n-o så izbuteascå, Habarnam prinse a råsuci volanul. Chiar în clipa cînd
i se påru cå ciocnirea nu mai poate fi în nici un caz împiedicatå, întoarse maçina spre
dreapta çi porni cu ea de-a lungul liniei ferate, în faça locomotivei.
Automobilul mergea pe traverse såltînd într-una, iar în urma lui gonea locomotiva,
pufåind din greu ca un monstru uriaç çi fioros.
Împestriçatu, care çedea în spate, se simçi cuprins de cåldura locomotivei. Alåturi de
el, pe bancå, lada cu îngheçatå sårea încolo çi-ncoace.
Temîndu-se ca nu cumva så alunece din maçinå toatå îngheçata, Împestriçatu çinea
cu o mînå lada, iar cu cealaltå se sprijinea de speteazå.
- Habarnam, dråguçule, då-i drumul mai repede, se rugå Împestritatu cu o voce
tremuråtoare. Pe cuvîntul meu de cinste cå n-am så te mai contrazic niciodatå!
Habarnam apåså pedala cu toatå puterea, dar nu fu în stare så måreascå viteza.
Nici så coteascå nu avea cum, cåci calea feratå era sus, pe terasament, aça încît nu se
putea coborî cu maçina de acolo.
Cînd îçi dådu Seama cå nu s-a produs nici un fel de ciocnire, Bumbiça întoarse capul
çi våzu locomotiva care venea cu vitezå în urma lor. În acelaçi moment zårirå
automobilul çi cei de pe locomotivå.
Bumbiça desluçi la geamul de la cabina locomotivei capul piticului mecanic, care
råmåsese cu gura cåscatå descoperind cå în faça lui a apårut o maçinå. Înlemnit de
spaimå, mecanicul trase întîi semnalul de alarmå, apoi deschise un fel de capac çi, în
clipa aceea, de sub roçile locomotivei çîçnirå aburi, care se råspîndirå în jur.
Ca så nu se trezeascå cumva opårit de aburi, Împestriçatu se vîrî, repede sub
bancå.
Dupå ce dådu drumul aburilor, mecanicul apåså pe frînå çi trenul îçi micçorå viteza.
Maçina, care mergea la fel de iute ca çi pînå atunci, o luå mult înainte. Distança dintre
automobil çi locomotivå se mårise, dar Habarnam nu observå asta. De aceea, cum våzu
cå în faça lui terasamentul începe så fie mai puçin abrupt, virå, çi maçina se rostogoli în
jos.
Izbindu-se într-un bolovan, automobilul se opri brusc, aça încît Bumbiça çi
Habarnam furå cît pe-aci så-çi spargå capetele, iar Împestriçatu zburå de sub bancå,
unde se ascunsese, tocmai dincolo de maçinå çi, lungindu-se la påmînt, råmase
nemiçcat. În timpul acesta se opri çi trenul.
Curioçi, pasagerii se dådurå jos din vagoane çi se întrebau unii pe alçii ce s-a
întîmplat, dar nimeni nu putea så dea vreun råspuns.
Cîçiva dintre ei, coborînd de pe terasament, se apropiarå de Habarnam çi de
tovaråçii lui. Cînd våzurå cå Împestriçatu zace nemiçcat, îl înconjurarå cu toçii. Cineva
zise cå ar trebui stropit cu apå rece, fiindcå numai aça are så se trezeascå. Dar cum auzi
de apå, Împestriçatu såri în picioare çi se uitå buimåcit în jurul lui.
- Unde e înghe-ghe-çata? se bîlbîi el.
- Înghe-ghe-çata e aici, se bîlbîi çi Bumbiça din cauza spaimei prin care trecuse.
- A-a-tunci sînt liniçtit, råspunse Împestriçatu, care, dupå ce mai prinse niçeluç
curaj, ridicå lada cu îngheçatå çi o puse înapoi pe banca maçinii. Tocmai în acea clipå
coborî de pe locomotivå ajutorul mecanicului.
- Toatå lumea a fost salvatå? întrebå el de departe. Nu e nimeni rånit?
- Nu - råspunse Habarnam - totul e în ordine.
- Foarte bine! Dac-açi çti cît de tare s-a speriat mecanicul cînd a våzut maçina
voastrå în faça locomotivei, spuse ajutorul. Nici acum nu çi-a venit în fire.
- Dar voi încotro açi pornit-o? se intereså Habarnam.
- Trenul nostru - råspunse ajutorul - merge spre Oraçul Soarelui.
- Çi noi tot într-acolo mergem! se bucurå Habarnam.
- În cazul acesta trebuie S-o luaçi pe çosea, vorbi ajutorul cu voce asprå. Cine a
mai pomenit cålåtorie cu automobilul pe calea feratå?
- Påi noi pe çosea am pornit-o, dar Împestriçatu a zis... Adicå n-a fost aça; mai
întîi, am zårit un vapor, dar çtii, unul mare, mare de tot...
Habarnam prinse a istorisi cu de-amånuntul cum au våzut vaporul çi cum a ajuns el
så se certe cu Împestriçatu, cînd dintr-o datå locomotiva scoase un çuier puternic.
- Te rog så ne ierçi - îl întrerupse ajutorul de mecanic pe Habarnam - e timpul så
pornim, nu putem låsa trenul så întîrzie. Altå datå o så ascultåm cu plåcere povestea
voastrå.
Çi rostind aceste cuvinte, alergå spre locomotiva care prinse a råspîndi în jur aburi.
Pasagerii se gråbirå så-çi ocupe locurile în vagoane.
- Hei, staçi puçin! Cînd altå datå? strigå Habarnam. Poate cå altå datå n-o så ne
mai întîlnim!
Dar nimeni nu-l ascultå. Trenul se çi puse în miçcare aça încît cîçiva pitici furå
nevoiçi så urce din mers.
- Ia te uitå! zise Habarnam supårat. Ce-ar fi fost dacå ar fi açteptat un pic? Tocmai
ce era mai interesant n-am apucat så le povestesc!
Capitolul Çapte
Drume(ii îçi urmeazá cálátoria
Odatå întorçi pe çosea, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu pornirå
mai departe la drum.
Împestriçatu se açezå la locul lui pe banca dinapoi çi începu så se
ospåteze de zor cu îngheçatå. Spunea cå S-a speriat prea tare cînd a
cåzut din maçinå, iar îngheçata are darul så-l liniçteascå. Bumbiça îçi
aminti si ea cît de råu a înspåimîntat-o locomotiva, pe cînd Habarnam
prinse a istorisi cu mult haz cum i-a trecut prin minte, în ultimul moment,
så întoarcå automobilul ca så împiedice ciocnirea.
- Deodatå - povesti el - mi-am dat seama cå intråm drept sub
locomotivå! Så måresc viteza nu se putea, så frînez era prea tîrziu. Ei,
mi-am zis, gata, S-a terminat cu noi! Cînd, ce så vezi? Ceva, ca o forçå
nevåzutå, må loveçte peste cap çi îmi çopteçte parcå la ureche: întoarce
maçina!
- Ästa eram eu - spuse Impestriçatu - eu te-am lovit. Nu de alta, dar
må speriasem tare, înçelegi?
- Çi eu te rog så înçelegi cå iar ai început så må scoçi din sårite, se
supårå Habarnam.
- Gata, am tåcut - zise Împestriçatu - acum çtiu cå nu e voie så
superi çoferul cînd stå la volan.
În timpul acesta, pe cålåtorii noçtri îi ajunse din urmå un alt
automobil. Colorat într-un galben strålucitor, automobilul adåpostea doi
pitici. Piticul care ståtea la volan micçorå într-adins viteza, ca så poatå
observa mai bine maçina lui Habarnam, iar cel care çedea alåturi se uitå
lung la Împestriçatu.
- ]ie, dråguçule - rosti el zîmbind - nu çi-ar strica så te mai speli un
pic.
Ambii izbucnirå în hohote de rîs, apoi piticul-çofer måri viteza çi
maçina o luå înainte.
Întorcînd capul, Habarnam çi Bumbiça våzurå cå obrajii, fruntea,
nasul çi chiar urechile lui Împestriçatu erau numai pete çi dîre.
- Ce-i cu tine? se minunå Habarnam. De-abia te-ai spålat!
- Cum de-abia? råspunse Împestriçatu. Ehei de cînd!
- Bine, dar tot atunci ne-am spålat çi noi. Cum se face cå am råmas
curaçi? întrebå Bumbiça.
- Ai vorbit de te-ai pråpådit, spuse Împestriçatu rîzînd. Voi staçi în
façå, çi eu în spate! Tot praful se açazå pe mine.
- Dac-ar fi dupå cum se açazå praful - råspunse Habarnam - ar
însemna ca noi, care ståm în façå, så ne pråfuimimai tare.
- Ei, nu pricep nici eu cum faceçi voi de nu vå pråfuiçi, zise
Împestriçatu dînd din mînå a lehamite.
La urma urmelor, ca så vorbim drept, nu numai praful era adevåratul
vinovat. Toatå lumea çtie cå pe o façå uscatå nu se prea açazå praf, dar
obrazul lui Împestriçatu era lipicios, fiindcå îngheçata din care linsese tot
timpul, fårå încetare, se topise în mîinile lui, mînjindu-i obrajii, nasul, ba
chiar çi urechile, çi låsîndu-i peste tot urme umede. Peste urmele de
îngheçatå îçi gåsi lesne loc praful de pe drum. Încetul cu încetul,
îngheçata topitå pe obraz se amestecase cu praful lipit de ea çi totul se
uscå aça, încît Împestriçatu ajunse nemaipomenit de murdar.
- La primul lac sau rîu pe care-l întîlnim trebuie så te speli din nou,
Împestriçatule, spuse Bumbiça. Nu e de loc plåcut så ajungem de rîsul
fiecåruia!
- Dar cine are dreptul så rîdå de noi? se revoltå Împestriçatu.
Dacå i-am ajunge din urmå, le-aç aråta eu lor, aç face så le treacå
pofta de rîs. Påcat numai cå ne tîrîm în halul åsta, ca niçte melci.
- Cine se tîråçte ca melcii? Noi? întrebå Habarnam supårat.
- Bineînçeles, råspunse Împestriçatu. Încearcå så ajungi automobilul
galben, så vedem, poçi? Uite ce mult ne-a luat-o înainte.
Çi într-adevår, automobilul galben era atît de departe, încît se zårea
mic cît un punct.
- Fleacuri - rosti Habarnam - îl ajungem noi!
Spunînd acestea, schimbå viteza çi apåså pedala de acceleraçie pînå
la fund. Maçina începu så meargå acum mai repede, dar nu izbuti totuçi
så ajungå automobilul cel galben, care o luase mult înainte.
- Ei, ce, parcå putem så ne luåm la întrecere cu ei? cåutå
Împestriçatu så-l întårîte pe Habarnam. Ei au cu totul alt sistem de
maçinå!
- Nu-i nimic - råspunse Habarnam - ai så vezi tu! Uite, chiar acum
måresc viteza!
- Laså-te mai bine pågubaç - spuse Bumbiça - altfel iar o så ni se-
ntîmple vreun accident.
- Fii pe pace, n-o så ni se întîmple nimic.
Çi vorbind astfel, Habarnam måri viteza. Nici cu asta înså nu fåcu
mare lucru. Dar iatå cå peste puçinå vreme drumul începu så coboare.
Çoferul automobilului galben frîna cîte puçin, pentru ca så n-o ia prea
repede la vale, pe cînd Habarnam, dimpotrivå, låså frîna liberå, aça încît
maçina lui porni så alunece din ce în ce mai iute. Înaintea lor, la poalele
munçilor, se ivi iaråçi un rîu, peste care trecea un pod de lemn.
Podul era atît de îngust, încît pe el n-ar fi putut trece decît douå
maçini venind din direcçii opuse. Ba, pe deasupra, nu se çtie din ce
pricinå, în mijlocul podului era oprit un autocamion. Dar Habarnam nu-l
bågå în seamå.
- Îi ajung eu îndatå, vorbi plin de îngîmfare Habarnam cåtre
Împestriçatu.
- Ajunge-i, ajunge-i - zise Împestriçatu - çi-am så-i întreb eu care
din noi trebuie så se spele.
În timpul acesta, cei din automobilul galben coborîrå încet, încet la
vale cu maçina lor, iar cînd ajunserå pe pod, se oprirå în dreptul
autocamionului, så-l întrebe pe çofer de ce a råmas în panå çi dacå nu
cumva are nevoie de ajutor.
Rostogolindu-se cu toatå viteza de pe coasta abruptå, Habarnam se
pomeni pe pod çi descoperi de-abia atunci cå cele douå maçini bareazå
calea çi cå nici s-o coteascå într-o parte n-ar fi cu putinçå, pentru cå l-ar
împiedica balustrada podului. De spaimå, un fior rece îl trecu din creçtet
pînå-n tålpi. Zeci de gînduri îi nåvålirå în minte într-o secundå, iar
lucrurile s-ar fi terminat desigur cît se poate de jalnic dacå nu çi-ar fi
amintit la vreme de bagheta magicå.
Chiar în clipa cînd se aflau în faça camionului çi Bumbiça îçi acoperise
din nou ochii cu mîinile de groaza ciocnirii, Habarnam rosti repede,
învîrtind bagheta:
- Doresc så ne ridicåm deasupra acestor maçini!
Pe datå, automobilul se înålçå în aer, dar atît de sus, încît lui
Habarnam i se tåie råsuflarea.
,Cînd ne-om rostogoli de la înålçimea asta - îçi zise el uitîndu-se în
jos - nu ne mai adunå nimeni ciolanele !¨
Çi råsucind iar bagheta, zise:
- Doresc så zburåm ca într-un avion!
În aceeaçi clipå, automobilul cåpåtå aripi çi prinse a zbura deasupra
Påmîntului, ridicîndu-se din ce în ce mai sus... Deodatå înså din spatele
maçinii se auzi un çipåt. Habarnam se uitå înapoi çi våzu cå Împestriçatu
cåzuse din maçinå çi acuma se bålåbånea încolo çi-ncoace prin aer, cu
mîinile prinse de speteaza båncii. Vîrînd bagheta magicå în gurå çi
strîngînd-o cu dinçii, Habarnam såri peste banca din façå, îl apucå pe
Împestriçatu de hainå çi încercå så-l tragå înapoi în maçinå. Dar îçi dådu
îndatå seama cå nu-i stå în putere så facå acest lucru, deoarece îl
apucase cu o singurå mînå, cu cealaltå fiind nevoit så se çinå de capota
automobilului.
Våzînd bine cå Împestriçatu n-are så mai reziste multå vreme,
Habarnam vru så-i spunå Bumbiçei:
,Ia bagheta din gura mea çi zi cå doreçti så coboare maçina.¨
Dar cum bagheta era vîrîtå între dinçi, în locul acestor cuvinte se auzi
aça:
,Fia fiafeta din bura bea çi fi... fi... fi...¨
Bineînçeles cå Bumbiça nu pricepu nimic çi întrebå doar atît:
- Ce?
- Frage çi fru, forfoloaco! izbuti så rosteascå Habarnam çi îi aruncå
Bumbiçei o privire atît de cruntå, încît ea înçelese cå aceste cuvinte
trebuiau så însenine: ,Trage çi tu, mormoloaco!¨
Såri atunci cît putu de repede pe banca din spate çi îl ajutå pe
Habarnam så-l tragå pe Mîzgålici înapoi în maçinå.
Împestriçatu se instalå la locul lui. Era atît de îngrozit, încît multå
vreme nu fu în stare så rosteascå o vorbå. Açezîndu-se din nou la volan,
Habarnam privi în jos çi îçi dådu seama cå maçina pluteçte la o înålçime
ameçitoare.
Drumul de pe care de-abia se ridicaserå se vedea acum de sus ca o
panglicuçå îngustå. Simçind cå i se taie råsuflarea din pricina vîntului care
îi båtea în façå, Habarnam învîrti bagheta çi spuse:
- Doresc så coborîm din nou pe påmînt... Ei, ei, dar nu chiar aça de
repede, se gråbi el så adauge cînd våzu cå maçina o porneçte în jos ca
fulgerul, de-ai fi zis cå e gata så se pråvåleascå în gol.
Pe datå, automobilul începu så coboare lin. O vreme pluti deasupra
påmîntului, låsîndu-se din ce în ce mai jos. În cele din urmå, roçile lui
atinserå påmîntul, dar atît de uçor, încît nu se simçi nici o zguduiturå.
Aripile maçinii dispårurå. Treptat, Împestriçatu îçi veni în fire çi se
apucå iar så månînce îngheçatå.
Nu trecu multå vreme çi celålalt automobil îi ajunse din urmå pe
cålåtorii noçtri. Çoferul îçi apropie maçina de aceea a lui Habarnam çi,
intrînd în vorbå cu el, întrebå:
- Ce fel de automobil e åsta? Ce marcå?
- Marca Çurubel çi Piuliçå, råspunse Habarnam.
- Dar cu ce combustibil funcçioneazå? se intereså celålalt. Cu
motorinå, cu påcurå?
- Nici cu una, nici cu alta - råspunse Habarnam - ci cu sifon çi sirop.
Din apå se degajå gaz, gazul intrå în cilindru çi împinge pistonul, care la
rîndul lui miçcå roçile, fåcîndu-le så se învîrteascå. Iar siropul e pentru
uns.
- Ia te uitå - se minunå çoferul automobilului galben - simçeam eu
adineauri, cînd vå ajungeam din spate, cå miroase a sirop çi nu
pricepeam de ce.
- Dar maçina ta tot cu sifon funcçioneazå? întrebå Habarnam.
- Nu, a mea merge cu spirt, spuse celålalt. Cum så-çi explic? În
motor se aflå un cilindru unde sînt pompaçi vapori de spirt, care se aprind
printr-o scînteie electricå. În felul acesta se produce o puternicå presiune
asupra pistonului çi-l împinge înainte. Miçcarea este transmiså roçilor.
Pentru ca força motorului så fie mai mare este nevoie de mai mulçi
cilindri.
Automobilul meu, de pildå, are patru. Altele ajung så aibå chiar cîte
opt. Ei, çi pe urmå mai existå maçini care merg cu benzinå, înså benzina
miroase cam neplåcut. Tot mai bun e spirtul, fiindcå nu råspîndeçte nici
un fel de miros. Mai sînt çi maçini cu cårbune, dar maçinile celea uf cum
mai duhnesc! Pfu!
Scoçînd astfel de exclamaçii, çoferul automobilului galben strîmbå din
nas suci capul într-o parte.
- Spune, te rog - vorbi deodatå Bumbiça - mai e mult pînå în Oraçul
Soarelui?
- Nu - råspunse çoferul - de aici nu mai e chiar atît de mult.
- Dar de ce i s-o fi zicînd Oraçul Soarelui? întrebå Habarnam. Nu
cumva pe acolo toate casele sînt construite din soare?
- Da de unde, rîse çoferul. Oraçul nostru se numeçte aça pentru cå
este veçnic luminat de soare çi se bucurå întotdeauna de vreme
frumoaså.
- Cum adicå - se minunå Habarnam - pe cerul vostru nu se ivesc
niciodatå nori?
- Cine spune asta? råspunse çoferul. Nori se ivesc, numai cå
învåçaçii noçtri au nåscocit un fel de praf. Cum apare cîte un nouraç, îl çi
presarå cu praful acela çi pe datå nu mairåmîne nici urmå din el. Ei,
dragul meu, astea sînt minunile chimiei!
- Çi cum poçi ajunge la nori ca så-i presari cu praf? continuå så se
mire Habarnam.
- Foarte simplu - îl låmuri çoferul - te urci cu avionul.
- Da - spuse Bumbiça - dar vezi cå fårå nori nici ploaia nu mai cade.
- Pentru ploaie avem un alt soi de praf, råspunse çoferul. Îl
presåråm de sus çi în aceeaçi clipå se porneçte så toarne cu gåleata. Dar
facem în aça fel încît så nu plouå peste tot, ci doar prin grådini çi livezi,
adicå tocmai acolo unde trebuie. Din cînd în cînd mai aranjåm så plouå çi
deasupra oraçului, înså niciodatå ziua, ci numai noaptea, ca så nu
încurcåm socotelile nimånui. Iar dacå vrem så udåm florile de pe stråzi le
stropim pur çi simplu cu furtunul.
- Dupå cît se vede - spuse Habarnam - în Oraçul Soarelui locuiesc
pitici tare înçelepçi.
- O, desigur - exclamå çoferul - fiecare pitic din Oraçul Soarelui are
atît de multå minte, încît nimeni n-ar fi în stare så i-o måsoare.
- Dacå am înçeles bine, matale tot în Oraçul Soarelui locuieçti, nu-i
aça? observå Bumbiça.
- Da, tot acolo, råspunse çoferul çi dupå ce rosti aceste cuvinte
prinse a cîntåri în minte tot ce spusese. De-abia atunci îçi dådu seama cå
låudîndu-i atîta pe cei din Oraçul Soarelui se låudase fårå så vrea çi pe el.
Ruçinat peste måsurå, se fåcu roçu cum e sfecla.
- Eu trebuieis-o iau mai repede, rosti el ca så scape din încurcåturå,
apoi îçi luå råmas bun, apåså cu putere pedala çi porni cu vitezå înainte.
- S-ar putea så fie un pitic bun - zise Habarnam - dar s-ar putea tot
aça de bine så fie çi un mare låudåros. Parcå nu prea îmi vine mie så cred
tot ce-a îndrugat el despre prafurile alea.
- Bine cå pînå la urmå a roçit, vorbi Bumbiça. Asta înseamnå cå i-a
mai råmas puçinå minte. Çi atîta vreme cît mai påstreazå olecuçå de
minte, se poate nådåjdui cå are så se îndrepte.
Capitolul opt
Circulina çi planetaria
Drumul începu så urce din nou, iar cînd furå la capåtul suiçului, înaintea ochilor
cålåtorilor noçtri se desfåçurå o priveliçte cum nu mai våzuserå niciodatå în viaça ålor. Ai
fi zis cå cine çtie ce fiinçå ciudatå, mare cît un uriaç, s-a strecurat pe furiç într-o fabricå
de çesåturi çi luînd de acolo o mulçime de suluri pestriçe, le-a açternut pe toate deasupra
påmîntului.
Cele mai îndepårtate coline erau parcå împodobite cu fîçii de stambå în picåçele
mårunte: negre, albe, galbene, verzi çi roçii. Mai aproape de ei se întindeau fîçii cu
picåçele mai inari, cît bobul de mazåre. Fîçiile erau înghesuite unele într-altele, încît
acopereau tot påmîntul. Iar aproape, chiar lîngå ei, cîmpul era acoperit de cercuri felurit
colorate. Cele mai vii culori erau galbenul çi roçul, care stråluceau atît de puternic în
mijlocul cîmpiei verzi, încît îçi luau ochii.
- Se pare cå cineva a desenat dinadins cercurile astea cu compasul çi pe urmå le-a
colorat, spuse Bumbiça.
- Cine oare a avut nevoie så împestriçeze påmîntul cu cercuri si pentru ce? se mirå
Habarnam. Laså cå aflåm noi îndatå ce ne apropiem.
Cu cît automobilul se låsa mai la vale, cu atît cercurile se vedeau mai puçin, pînå
cînd dispårurå cu totul. Drumeagul pe care mergea acum maçina çerpuia ca poteca unei
påduri. De o parte çi de alta a drumului se întindeau tufiçuri de mac. Era aça ca çi cum
noi toçi am fi pornit într-o cålåtorie prin pådure, numai cå în locul copacilor se înålçau
tulpini verzi, în vîrful cårora florile roçii de mac stråluceau la soare întocmai ca rubinele.
Apoi maçina trecu prin mijlocul unor plantaçii de morcovi, de cåpçuni çi de påpådii în
culoarea aurului. Pe urmå începurå din nou plantaçii de mac.
- Pesemne cå prin locurile astea tråiesc niçte macofili, spuse Împestriçatu.
- Cine-or mai fi çi åçtia? se mirå Habarnam.
- Macofilii? întrebå Împestriçatu. Cei cårora le place macul. Ei or fi semånat pe aici
toate plantaçiile astea: çi macul çi morcovii.
- Dar cui crezi tu cå i-ar sta în putere så semene atîta bogåçie?
Aça ceva nu izbuteçti så plantezi nici într-o mie de vieçi.
Peste puçinå vreme, automobilul ieçi dintre tufiçurile de mac, çi cålåtorii noçtri
våzurå, nu departe de drumeagul pe care mergeau, un soi de maçinå ciudatå, care îçi
amintea çi de tractor, çi de maçina pentru curåçat zåpada, deçi nu era nici una, nici alta.
Ciudåçenia aceasta cosea iarba, rotindu-se încet.
Mînat de curiozitate, Habarnam opri automobilul ca så poatå vedea mai bine cum
funcçioneazå. Apropiindu-se tot mai mult, cålåtorii noçtri bågarå de seamå cå, în façå,
maçina avea un mecanism asemånåtor cu o maçinå de tuns. Fårå så se opreascå o clipå,
maçina tundea pe rînd toate firicelele de iarbå care îi cådeau sub cuçit. Tocatå mårunt,
iarba aluneca apoi pe obandå rulantå, careo ducea sus, între doi cilindri dinçaçi. Aceçtia
se învîrteau repede çi o fårîmiçau într-atît cå pårea rumegatå cu dinçii.
Astfel îmbucåtåçitå, iarba se låsa la fund çi se fåcea nevåzutå în pîntecul maçinii. În
urma ei, påmîntul råmînea arat; de aceea puteai så bånuieçti cå are înåuntru un plug,
deçi pe dinafarå nu se vedea nici urmå de aça ceva. La spate, maçina avea o greblå care
afîna påmîntul ca o boroanå.
Într-un colç al maçinii era scris cu litere mari ,Circulina¨
1)
.
Dar ce-i mira cel mai mult pe cålåtorii noçtri era cå maçina lucra singurå. Locul de la
volan era gol, neocupat de nimeni. Habarnam çi prietenii lui se uitarå ståruitor peste tot,
dar nu våzurå nici o fiinçå vie.
- Asta-i bunå! rosti Împestriçatu, fiind cît pe-aci så-çi trådeze mirarea. Se ståpîni
înså la vreme çi nu mai zise nimic.
Bumbiça, pe care nu o interesau atît de mult maçinile, fu de pårere cå prea s-a
lungit popasul.
Dar Habarnam çinea cu orice preç så afle secretul mecanismului.
Tot uitîndu-se într-o parte çi-ntr-alta, descoperi deodatå în mijlocul cîmpiei un stîlp,
în jurul cåruia era înfåçurat un cablu metalic. Maçina avea prins într-o parte capåtul
acestui cablu çi de aceea se miçca în cerc, ca çi cînd ar fi fost prinså de un çåruç. Puçin
cîte puçin, cablul se desfåçura çi se lungea, din care pricinå cercurile fåcute de maçinå
erau din ce în ce mai largi.
- A! Va så zicå aça stau lucrurile! rosti Habarnam bucuros cå descoperise taina
maçinii. Ei, så vedem acum ce-o så se întîmple cînd cablul are så se desfåçoare pînå la
capåt.
Nu furå nevoiçi så açtepte mult. Dupå ce descrise ultimul çi cel mai mare cerc,
maçina se opri singurå çi scoase un çuierat puternic: ,Tuu-tuu-tuu!¨
Chiar în clipa urmåtoare, un alt çuierat se gråbi så råspundå de undeva, de departe.
Pe urmå çuieråturile încetarå.
Apoi, dintr-o datå, se auzi un huruit uçor çi în faça ochilor celor trei drumeçi se ivi un
pitic pe o motocicletå caraghioaså, care mergea cu çenilå, ca un tractor.
Sårind de pe motocicletå, piticul îi salutå pe cålåtorii noçtri cît se poate de politicos.
- Vå intereseazå, pesemne, cum funcçioneazå Circulina, spuse el.
- Chiar aça - råspunse Habarnam - ne întrebam tocmai ce fel de maçinå o fi asta;
nu cumva e o seceråtoare?
- Nu, este o autocombinå circularå pentru sådirea plantelor, explicå piticul.
Combina aceasta coseçte întîi iarba, pe urmå arå påmîntul cu plugul, seamånå seminçele
cu ajutorul unei semånåtori mecanice care se gåseçte înåuntru çi în cele din urmå
boroneçte. Dar asta încå nu e tot. Cred cå açi observat pînå acum cå iarba cositå alunecå
pînå în fundul combinei. Acolo, firele de iarbå sînt tocate mårunt, pisate, amestecate cu
îngråçåminte chimice çi apoi îngropate în påmînt ca îngråçåmînt combinat, tare folositor
pentru plante. Cînd plugul combinei arå, o datå cu îngråçåmintele påtrund în påmînt çi o
serie de îngråçåminte activizate, datoritå cårora plantele cresc foarte repede, aça încît
izbutim så obçinem cite douå, trei çi chiar patru recolte pe varå. Am uitat så vå spun cå
în partea din façå a maçinii, mai bine zis în spatele instalaçiei pentru tuns iarba, se
gåseçte un aspirator. Çtiçi care e menirea lui? Så absoarbå seminiçele buruienilor
råspîndite în praful de pe cîmpie. Såmînça de buruianå este sfårîmatå de cilindri çi
serveçte tot ca îngråçåmînt. Odatå fårîmiçate buruienile îçi pierd puterea, încetînd så mai
fie dåunåtoare pentru plante.
Astfel combina nu numai cå arå, seamånå çi boroneçte, dar pe deasupra hråneçte
påmîntul, preparå îngråçåminte çi luptå împotriva buruienilor. De aceea i se çi spune
universalå.
- Pentru ce-açi legat maçina de stîlpul din mijloc? întrebå Habarnam.
- Ca så poatå lucra singurå, fårå mecanic, råspunse piticul. Cablul prin care
combina se leagå de stîlp este unit cu instalaçia de manevrare circularå. Dupå lungimea
cablului, combina deseneazå cercuri mai mari sau mai mici. În clipa cînd cablul s-a
desfåçurat pînå la capåt, maçina se opreçte automat çi începe så claxoneze. La auzul
claxonului vine mecanicul çi mutå combina pe o altå parcelå.
Vorbind astfel,piticul desprinse cablul, se açezå la volanul combinei çi o duse pînå-n
dreptul unui alt stîlp. Cum ajunse acolo, legå cablul în jurul stîlpului,coborî, duse la gurå
un fluier çi fluierå de douå ori.
Combina începu så zumzåie çi porni så se învîrteascå în jurul stîlpului, arînd
påmîntul.
- Ia te uitå ce interesant! exclamå Habarnam. Nu cumva maçina pricepe semnalul?
De unde çtie ea så porneascå atunci cînd i se fluierå?
- Maçina nu poate, desigur, så priceapå nimic, råspunse mecanicul.
Dar dacå açi studiat fizica trebuie så çtiçi cå sunetele se transmit cu ajutorul
vibraçiilor. Înåuntru, în maçinå, se gåseçte un aparat care preface vibraçiile în energie
electricå. Çi odatå obçinutå, energia electricå poate så punå în miçcare întregul
mecanism al combinei. Aça, de pildå, o fluieråturå poate porni frîna; douå fluieråturi pun
în miçcare motorul; trei, råsucesc mecanismul spre stînga; patru, spre dreapta.
În timpul acesta, de undeva, de departe, råsunarå niçte claxoane: ,Tuu-tuu-tuu !¨
- Ah! exclamå piticul mecanic. Asta înseamnå cå Planetaria çi-a terminat lucrul.
Trebuie så må gråbesc acolo. Vreçi s-o vedeçi? Nu-i departe.
Ajungem într-un minut. Se învoirå cu toçii çi se pregåtirå så se urce în automobil,
dar piticul mecanic le propuse så meargå împreunå cu el pe motocicletå.
Spre mirarea cålåtorilor noçtri, çaua motocicletei se dovedi atît de lungå, încît
încåpurå bine cîteçipatru. În façå se açezå mecanicul, dupå el Habarnam, apoi Bumbiça çi
la urmå Împestriçatu.
Piticul dådu drumul motorului çi motocicleta o porni pe cîmp cu atîta vitezå, încît
tuturora li se tåie råsuflarea. Într-adevår, så tot fi trecut un minut sau poate unul çi
jumåtate, cînd se çi aflau în faça altei combine, care sta pe loc pentru cå îçi terminase
chiar atunci lucrul pe bucata circularå de cîmpie din jurul ei. Mecanieul mutå combina la
un alt stîlp çi fluierînd cu putere o porni.
Pe unul din pereçii maçinii era scris cu litere mari çi frumoase: ,Planetaria.¨
- Maçina asta este de altå construcçie? întrebå Habarnam.
- Nu, construcçia este exact aceeaçi, råspunse mecanicul.
- De ce atunci una se numeçte ,Circulina¨ alta ,Planetaria¨?
- Maçinile noastre - explicå piticul - au toate eîte un nume; noi socotim cå aça e
mult mai frumos decît dacå le-am însemna pe fiecare cu diverse numere.
- Matale lucrezi la douå maçini deodatå? Faci toatå ziulica naveta pe motocicletå de
la Circulina la Planetaria? întrebå Bumbiça.
- Nu - vorbi mecanicul - eu am în grijå zece maçini: Excentrida, Concentrina,
Rondoza, Circulina, Melcuçor, Moriçca, Sfîrleaza, Orbita, Cometa çi Planetaria.
- Cum de izbuteçti så le supraveghezi pe toate zece? se minunå Bumbiça.
- Foarte simplu - råspunse mecanicul - nu e nimic neobiçnuit într-asta. Ba încå îmi
mai råmîne timp så citesc çi o carte sau så må bronzez la soare. Dar dacå ar fi så spun
adevårul, ar trebui så mårturisesc cå maçinile s-au învechit çi cå ne fac o mulçime de
neajunsuri.
- Am putea så le çtim çi noi? întrebå Habarnam cu interes.
- Mai întîi - explicå mecanicul - raza lor de acçiune este foarte micå, deoarece
funcçioneazå cu ajutorul cablului care nu se poate întinde la nesfîrçit. Din aceastå pricinå
sîntem nevoiçi så mutåm mereu maçina din loc în loc çi nu izbutim s-o facem så lucreze o
bucatå prea mare de påmînt, ceea ce nu este de loc productiv.
- Dar s-ar putea oare så o scoateçi la capåt fårå cablu? întrebå Habarnam.
- Bineînçeles, îl asigurå mecanicul. Maçinile moderne fabricate în ultimul timp au în
locul cablului o legåturå radiomagneticå. În mijlocul cîmpului se instaleazå un
radiomagnet puternic, atît de puternic încît poate acçiona pe distançe uriaçe. Un alt
radiomagnet asemånåtor cu acesta, dar puçin mai mic, este instalat la volanul combinei.
Cu cît cele douå magnete vor fi mai apropiate, cu atît legåtura va fi mai strînså çi cu atît
mai mare va fi numårul de rotaçii ale volanului. Cu cît magnetele vor fi mai îndepårtate,
cu atît legåtura va fi mai slabå, iar volanul se va învîrti mai puçin.
În felul acesta, combina descrie întîi cercuri micuçe de tot, în jurul radiomagnetului
central; dar cu fiecare rotaçie, cercurile se måresc pot creçte într-una, la nesfîrçit. Dacå
vreçi pot så vå aråt cum lucreazå o asemenea radiocombinå.
- Unde se aflå? Departe? întrebå Bumbiça.
- Ba chiar foarte aproape, råspunse mecanicul. Ne urcåm pe vîrful dîmbului de colo
çi o s-o vedem cît se poate de bine.
Cei trei se învoirå bucuroçi çi instalîndu-se pe motocicleta cu çenilå, o pornirå la
drum.
1)
de la ,çircul¨, care in lb. ruså înseamnå compas. (n.r.)
Capitolul nouã
Radiolina
Aça cum v-am spus, motocicleta piticului mecanic se deosebea de cele obiçnuite
fiindcå nu mergea pe roçi, ci pe çenilå, aça cum merge de obicei un tractor. Dar în loc så
aibå douå çenile ea tractorul, avea una singurå, de aceea se legåna ca o bicicletå. Nici
çenila pe care o avea nu era din metal ca la tractor, ci din cauciuc. Tocmai de aceea
mergea atît de lin, încît ai fi zis cå pluteçte. Gonea cu iuçeala fulgerului, se descurca de
minune pe orice fel de drumuri, fie ele Oricît de proåste, ba chiar çi pe acolo pe unde nu
exista nici un drum.
Despre toate aceste nemaipomenite însuçiri ale motocicletei cu çenilå le vorbi piticul
mecanic noilor lui cunoscuçi. Cînd aflå spre ce oraç au de gînd så meargå drumeçii noçtri,
se bucurå tare mult, spunînd cå çi el locuieçte în Oraçul Soarelui çi cå numele lui este
Colåcel.
Vorbind într-una cu Colåcel, cei trei se våzurå neaçteptat de repede la poalele
dîmbului çi se pomenirå urcînd spre vîrf.
Urcuçul era atît de abrupt, încît Împestriçatu, care çedea la spate, prinse a aluneca
puçin cîte puçin de pe deodatå îçi dådu scama cå în curînd nu va mai avea pe ce så çadå.
- Hei! strigå el. Staçi puçin! Ce, vreçi så cad?
Dar nici nu terminå bine vorba cå se çi rostogoli.
Oprind motocicleta care ajunsese aproape de culmea dealului, Colåcel alergå så-l
ridice pe Împestriçatu. Habarnam çi Bumbiça sårirå çi ei în ajutor.
Mare le fu bucuria cînd våzurå cå prietenul lor a råmas întreg çi nevåtåmat.
- Vedeçi? spuse Colåcel. latå încå un avantaj al motocicletei cu çenilå: fiindcå nu
are roçi, çaua ei e mai joaså, çi dacå se întîmplå så cazi cumva de pe ça, nu te loveçti
aça de råu ca atunci cînd te-ai pråvåli de pe o motocicletå obiçnuitå.
Acum drumeçii noçtri se aflau din nou pe o înålçime, aça încît cercurile uriaçe care
mai înainte îi uimiserå atît de mult li se ivirå iaråçi înaintea ochilor.
- Aha! strigå Bumbiça båtînd din palme de bucurie. Am ghicit!
Rotogoalele astea nu sînt altceva decît cîmpul arat de maçinile voastre.
- Întocmai, aprobå Colåcel. Cercurile negre pe care le zåriçi acolo, la dreapta, sînt
cele abia arate. În locurile acelea n-a crescut încå nimic.
Dincolo, unde vedeçi cercuri verzi, au început så încolçeascå semånåturile; cercurile
roçii Sînt fåcute din maci, iar cele galbene din påpådie proaspåt înfloritå.
- Dar cele albe? întrebå Bumbiça.
- Acelea sînt tot påpådii, dar cu floare trecutå, cu pufuleç alb, råspunse Colåcel.
- Çi de ce aveçi nevoie så semånaçi atîtå påpådie? întrebå Habarnam nedumerit.
Nu cumva pentru mîncat?
- Ei aç - råspunse Colåcel - nu pentru asta, dar din rådåcina ei facem cauciuc, din
tulpinå tot felul de mase plastice çi o materie fibroaså pentru çesåturi, iar din seminçe
scoatem ulei.
- Uite-i se adreså Împestriçatu lui Colåcel - eu am priceput acum cå cercurile
colorate de pe cîmpie sint maci, påpådii çi alte plante. Dar ceva tot mi-a råmas niçeluç
cam nelåmurit: våd cå încolo, departe, påmîntul pare presårat cu niçte pete mici. Acelea
ce sînt?
- Tot plantaçii în cercuri. Ne par nouå niçte pete mici,pentru cå le zårim de la
distançå.
- Bine, çi asta am låmurit-o, zise Împestriçatu. Ce så fie înså punctiçoarele celea
care de-abia se mai desluçesc colo, în zare?
- Nu-s nici ele altceva decît tot plantaçii în cercuri, dar fiindcå se gåsesc tare
departe, ne par doar puncte.
- Çi cîte maçini açi adunat la un loc ca så puteçi ara atîta påmînt? întrebå Bumbiça.
- Zece, råspunse Colåcel.
- Cum, numai zece? se minunå Habarnam. Nu se poate!
- Dar vå asigur, zise Colåcel. Întreg påmîntul pe care îl vedeçi în jur este arat de
cele zece maçini supravegheate de mine: Rondoza, Cometa, Planetaria, ce så vi le mai
înçir pe toate celelalte.
- Bine - zise Habarnam - dar påmîntul åsta trebuie så fie format dintr-o mie de
parcele rotunde puse cap la cap.
- Ba nu - spuse Colåcel - nu-S numai o mie, Sînt mult mai multe... socoteçte çi
matale... Dacå unei maçini îi trebuie o orå ca så are o parcelå, în zece ore arå zece
parcele. Toate cele zece maçini ale mele vor ara deci o sutå de parcele într-o singurå zi.
Asta înseamnå cå în zece zile or så are, de zece ori mai mult, ajungînd la o mie de
parcele. Unde mai pui cå adunåm în medie cîte trei recolte pe an, aça încît vremea
aratului se cam lungeçte pe la noi. Nu çine nici mai mult, nici mai puçin decît o sutå de
zile, în care timp se arå de zece ori mai mult, adicå, în total, zece mii de parcele!
- Zece mii de parcele! se minunåî Habarnam. Mai multe decît stelele pe cer. Çi
lucrezi singur?
- Nu - råspunse Colåcel - lucråm cinci în patru schimburi; într-al cincilea ne
odihnim.
- Oricum, tot are fiecare destulå treabå, zise Habarnam fåcînd un gest cu mîna.
- Ei çi acum - îi vesti Colåcel - am så vå aråt cum lucreazå o altå maçinå, mai
uluitoare.
Cei trei drumeçi se urcarå din nou pe motocicleta cu çenilå çi cît ai clipi din ochi se
pomenirå în vîrful altei coline, la picioarele cåreia se întindea o vale largå. Påmîntul
acestei våi nu mai era împodobit cu cercuri multe çi felurit colorate, nici cu rotocoale çi
picåçele. Peste întreaga vale se întindea un singur cerc uriaç care începea chiar de la
poalele colinei çi se sfîrçea departe, spre coasta pådurii. Dacå te uitai bine la el, bågai de
seamå cå e alcåtuit din numeroase inele çi cå se aseamånå mult cu planeta Saturn, aça
cum o vedem desenatå prin manualele de astronomie. În mijlocul cercului se înålça o
clådire albå çi rotundå, în jurul cåreia se desluçea o fîçie de påmînt ca un inel larg,
negru. Inelul cel negru era înconjurat de un alt inel, galben-auriu, dupå care venea unul
mai larg, de culoare verde. În sfîrçit, al patrulea inel, negru la fel ca primul çi mare de
tot, încingea pe dinafarå cercul uriaç care acoperea întreaga vale.
- Toatå cîmpia este aratå de o singurå radiocombinå care seamånå grîu, spuse
Colåcel. Primåvara începe så lucreze Påmîntul din mijloc, cel din jurul clådirii albe.
Treptat, cercul de påmînt arat se lårgeçte. Peste cîteva zile, în centru prinde a încolçi
grîul, apoi leagå spic, pe urmå se coace, iar combina arå, arå într-una. Priviçi, chiar în
clipa asta, acolo la mijloc S-a pus în funcçiune o combinå pentru strîns. Merge în cerc ca
çi celelalte combine çi adunå spicele de grîu pe måsurå ce ele se coc. Vedeçi inelul cel
întunecat, din jurul clådirii albe? Acolo, grîul a çi fost strîns. Inelul galben este format din
grîu copt, cel verde, din spice încå necoapte. Cît despre inelul negru dinafara cercului, el
nu este decît påmîntul de abia arat, pe care nici n-a apucat så încolçeascå grîul.
- Dar la ce serveçte clådirea albå din centru? întrebå Bumbiça.
- Înåuntrul ei sînt elevatorul çi moara, råspunse Colåcel. Acolo se toarnå toate
seminçele, se macinå çi se påstreazå. Vedeçi, sus de tot, în vîrf, un turnuleç ca un fel de
far? Este radiomagnetul elevatorului.
- Dar radiocombinå pe unde se aflå? întrebå Habarnam.
- Încolo, spre stînga, la capåtul cîmpului, îl låmuri Colåcel. De aici nu prea se vede,
dar haideti så vå duc mai aproape.
Se urcarå iaråçi pe motocicletå, coborîrå pinå la poalele colinei, stråbåturå apoi în
goanå cîmpia aratå çi oprirå în faça unei combine, care semåna întocmai cu un autobuz
blindat, pe a cårei capotå se înålçau trei pîlnii. Acest soi de autobuz nu avea nici ferestre,
nici uçi nici roçi.
În partea din façå a maçinii se deschidea o cutie largå, iar jos de tot se ivea un cuçit
care, pe måsurå ce combina înainta, tåia mereu bucåçi de påmînt. Douå lopeçi mecanice,
de fier, oa acelea ce se våd în maçina de curåçat zåpada, adunau într-una påmîntui tåiat,
împreunå cu iarba de pe el, çi-l îndesau iute în cutia combinei. Sus, deasupra cutiei,
scria: ,Badiolina¨.
- Uite ce-ar mai trebuiså çtiçi, spuse Colåcel. Açi våzut cå påmîntul intrå în
combinå, çi mai mult nimic.
- Chiar aça - întåri Împestriçatu - mai mult n-am våzut nimic.
- Dar ce se întîmplå înåuntru? întrebå Colåcel çi singur råspunse: Înåuntru, bulgårii
de påmînt sînt sfårîmaçi çi amestecaçi cu gråunçele pentru semånåturi çi cu tot felul de
îngråçåminte. Se mai petrece acolo ceva: toate seminçele buruienilor çi toate larvele
insectelor våtåmåtoare sînt distruse.
- Dar cum, în ce fel? întrebå Habarnam.
- Larvele prin ultrasunete, iar seminçele buruienilor sînt pur çi simplu arse, aça
încît nu mai pot încolçi. Priviçi acum spatele maçinii, urmå Colåcel. Çi în partea aceea
vedeçi o deschizåturå, nu-i aça? Ei bine, pe acolo este aruncat înapoi afarå påmîntul
afînat în care se gåsesc toate cîte vi le-am înçirat înainte: gråunçe çi îngråçåminte. Aça
se face cå pe unde trece combina, cîmpul råmîne arat çi semånat. Radiolina lucreazå fårå
întrerupere zi çi noapte, pe ploaie ca çi pe timp senin,pe arçiçå ca çi pe ger, încît aduce
mari foloase.
- Va så zicå maçina asta nu-i supravegheatå de nimeni, observå Habarnam.
- Ba cum så nu, îl contrazise Colåcel. Radiolina este çi ea supravegheatå, înså de la
distançå. Uitaçi-vå numai la globul acela de oglinzi instalat în partea din façå. Este un
ecran sferic de transmisie a imaginilor la distançe mari. În acest ecran se reflectå
combina çi toate cîte se petrec înjurul ei. Cele reflectate sînt transmise apoi prin
televiziune la staçia centralå de radiocombine. Pentru asta, mecanicul de acolo n-are
decît så se uite pe ecranul sferic de recepçie, care aratå întocmai ca çi globul din faça
noastrå. Mecanicul poate în orice moment så semnalizeze prin radio fie oprirea maçinii,
fie punerea ei în funcçiune ori råsucirea într-o altå direcçie dacå în calea ei se iveçte
cumva vreo piedicå.
- Dar pentru ce stå mecanicul tocmai la staçia centralå? întrebå Bumbiça. Ce-l
împiedicå så çadå aici?
- Dacå ar supraveghea o singurå maçinå, atunci sigur cå n-ar avea rost stea decît
lîngå ea, råspunde Colåcel. Dar vezi cå el are în grijå nici mai mult nici mai puçin decît
çaisprezece combine, fiecare lucrînd pe alt colçiçor de påmînt din jurul oraçului. La staçia
centralå se gåsesc çaisprezece ecrane sferice de recepçie, iar mecanicul trebuie så
urmåreascå cu ajutorul lor funcçionarea tuturor celor çaisprezece combine.
- Çi unde se aflå staçia centralå? mai întrebå Bumbiça.
- În Oraçul Soarelui, pe strada Apusului, zise Colådel.
- Tare interesant! rîse prichinduça noastrå. Prin urmare, cu o asemenea combinå
se poate lucra cîmpul fårå så ieçi din oraç.
- Chiar aça, încuviinçå Colåcel. Ba unde mai pui cå fårå så påråseçti oraçul poçi
semåna cîmpia nu numai cu o combinå, ci cu çaisprezece dintr-o datå, plasate prin
diverse locuri, la o depårtare destul de måricicå unele de altele.
- Aç fi curios så çtiu ce vede mecanicul pe ecranul lui sferic, acolo la staçie, spuse
Habarnam.
- Exact ce vedem çi noi în aceastå oglindå sfericå, adicå: partea din façå a
combinei cu mecanismul ei, întreaga cîmpie de jur împrejur, tot cerul çi chiar pe noi
patru. Nimic nu-i poate scåpa din toate astea.
Fiçi atençi: am så-i fac semn mecanicului så opreascå combina.
Vorbind astfel, Colåcel se apropie mai mult de combinå çi ridicå o minå în sus. Pe
datå, combina se opri în loc, zgomotul motorului încetå, iar în locul lui se auzi un glas
gros çi înåbuçit, ca dintr-un butoi:
- Ce s-a întîmplat?
- Nimic. Am vrut så verific dacå funcçioneazå aparatul de teletransmisie.
- Aparatul de teletransmisie funcçioneazå bine, råspunse vocea.
- Perfect! Atunci nu te mai stingheresc de la lucru, spuse Colåcel çi se dete la o
parte.
În clipa urmåtoare, motorul prinse din nou så vîjîie çi maçina o porni înainte.
- Foarte interesant! nu conteni så se minuneze Bumbiça. Va så zicå maçina asta nu
numai cå vede, dar chiar aude çi vorbeçte.
- Nu maçina aude çi vorbeçte, ci mecanicul, zise Colåcel. Fiecare radiocombinå are
un difuzor çi un microfon. Microfonul transmite semnalul prin unde de la staçie la noi çi
de la noi la staçie. Dacå mecanicul deschide aparatul de radio, aude tot ce vorbim aici,
iar noi auzim prin difuzor tot ce vorbeçte el.
- Nu våd nici o minune-n asta, rosti Împestriçatu. Este ceva în felul telefonului.
- Dar cu ce funcçioneazå motorul? întrebå Habarnam. Cu spirt? Ori poate cu
energie atomicå?
- Nici cu spirt, nici cu energie atomicå, råspunse Colåcel. Cu energie
radiomagneticå.
- Asta ce fel de energie o mai fi? se minunå Habarnam.
- Se aseamånå cu energia electricå, îl låmuri Colåcel. Dar aceea se transmite prin
cablu, pe cînd ceastålaltå, direct prin våzduh.
- Mai vreau så çtiu ceva, zise Habarnam. Dumneata ai spus cå mecanicul de la
staçia centralå vede tot ce se aflå în jurul acestui glob de oglindå. Dacå çi eu må aflu aici
înseamnå cå må vede çi pe mine, nu-i aça?
- Bineînçeles! îl încredinçå Colåcel.
Atunci Habarnam se întrebå ce-ar putea så iaså dacå, aça, pe neaçteptate, i-ar
scoate mecanicului limba. ,Doar mecanicul e prea departe ca så-mi poatå face ceva¨, îçi
spuse el. Se apropie de glob, pîndi un moment cînd nu-l observa nimeni çi scoase limba
de un cot, ba se mai çi strîmbå pe deasupra.
- Pffuu! Nu çi-e ruçine så scoçi limba! råsunå vocea din difuzor.
Habarnam se ruçinå într-adevår. Nemaiçtiind cum så iaså din încurcåturå, pufni în
rîs çi bolborosi:
- Tot nu-mi venea så cred cå mecanicul vede de acolo tot, pînå çi pe mine. Dar
acum m-am convins cå aça este.
- Aça este, te vede! Nu mai ai nici un motiv så te îndoieçti, rîse Împestriçatu. Mie
înså tot mi-a råmas ceva neclar: înçeleg eu bine cum stau lucurile cu energia
radiomagneticå, cum e posibil de condus maçina de la distançå, cum aude çi vede
mecanicul tot ce pofteçte, ba chiar cum ajunge påmîntul în combinå unde se afîneazå çi
se amestecå cu tot soiul de gråunçe: dar uite, de unde pînå unde au apårut gråunçele çi
îngråçåmintele acelea în combinå, asta nu pot pricepe nici în ruptul capului!
- Explicaçia este cît se poate de simplå, zîmbi Colåcel. La fiecare douåsprezece ore
soseçte aici un çir de autocamioane pline cu gråunçe çi cu îngråçåminte. Toatå
încårcåtura este råsturnatå apoi prin deschizåtura pe care o vedeçi acolo, în partea de
sus a combinei.
- Atunci chiar cå n-am de ce så må mir atît, rosti Împestriçatu. Dar dacå gråunçele
s-ar afla în combinå fårå så le toarne nimeni înåuntru çi ar tot çiçni afarå toatå ziulica,
asta mai zic çi eu cå ar fi minune.
Cu aceasta, vizita la combinå luå Sfîrçit çi drumeçii noçtri se întoarserå înapoi spre
locul de unde porniserå. De astå datå, Colåcel nu urcå pieptiç colina, ci pe ocolite, ca nu
cumva la urcuç Împestriçatu så se ducå iaråçi de-a berbeleacul.
Capitolul zece
Habarnam, Bumbi(a çi Împestri(atu sosesc în Oraçul
Soarelui
Peste cîteva clipe, cei trei se våzurå instalaçi în automobilul lor çi luîndu-çi råmas
bun de la Colåcel, pornirå în întimpinarea altor peripeçii. Curînd, cîmpiile cele rotunde
furå låsate în urmå. Acum, de o parte çi de alta a drumului apårurå case. Erau toate
micuçe, nici una nu avea mai mult de un etaj, dar se întreceau prin frumuseçea lor. Toate
acoperiçurile erau înalte, cu vîrful ascuçit,vopsite în culori vii, çi aveau turnuleçe
încovrigate ca niçte cåsuçe de melc. Nu se vedea caså care så nu aibå verandå, teraså ori
balconaç.
Prin curçi se zåreau boschete çi flori felurite, cu parfum îmbåtåtor.
Cu cît drumeçii noçtri înaintau, cu atît casele se iveau mai dese. Pe nesimçite,
çoseaua se prefåcu într-o stradå largå, de oraç. Cåsuçele joase dispåruserå, iar înjur se
înålçau acum clådiri cu multe etaje.
Tot mai numeroçi erau piticii care mergeau pe trotuare çi tot mai lung çirul
automobilelor din mijlocul stråzii.
Maçinile goneau unele dupå altele într-un torent neîntrerupt, încurcîndu-se între ele
çi oprindu-se pe la råscruci. Printre toate aceste maçini erau unele de forma celor cu care
Habarnam çi prietenii såi se mai întîlniserå pe drum; dar se mai aflau çi altele de forme
noi,
pe care drumeçii noçtri le vedeau pentru prima oarå în viaça lor. Cele mai multe erau
întocmai ca niçte cåluçi de lemn.
Autocåluçii mergeau pe patru picioare terminate cu cîte o rotiçå.
Se çedea pe ei cålare, cu picioarele proptite în scårile çeii çi cu amîndouå mîinile
prinse de urechile cåluçului. În loc de ochi aveau felinare sau, mai bine zis, un fel de
faruri pentru luminat drumul, iar în loc do gurå cîte un clacson, ca så sperie cu el pe toçi
pietonii cåscaçi.
Pe autocåluçi se cålåtorea cîte unul ori cîte doi: primul, în façå, iar al doilea în spate.
Dar mai erau çi autocåluçi cu cîte patru locuri, adicå dintre aceia în care doi cåluçi erau
puçi alåturi çi formau o pereche.
Printre automobilele din oraç se mai puteau vedea çi aça-zisele spiralete. Acest soi
de automobil avea în loc de roçi niçte çuruburi, niçte spirale ca la maçina de tocat carne.
Cînd çurubul se învîrtea, spiraleta se urnea din loc çi maçina pornea la drum.
Astfel de maçini sînt destul de greoaie çi în plus sînt înclinate pe o parte atîta timp
cît spiralele se învîrt. Asemenea neajunsuri nu, apar la autospiraletele care sînt
prevåzute cu douå spirale ce se învîrt în direcçii diferite. Datoritå acestui lucru, maçina nu
e înclinatå çi în afarå de asta e mai sprintenå la viraje, deoarece cînd întorci e de ajuns
så frînezi spirala din partea spre care vrei så virezi; la maçinile cu o singurå spiralå nu
existå frînå lateralå çi pentru a vira trebuie så te sprijini cu piciorul în påmînt, din care
pricinå se stricå foarte repede încålçåmintea.
Circulau apoi pe acolo aça-numitele tubulete rotative cu reacçie. Tubuleta nu era
altceva decît un tub lunguieç pe patru rotile, umplut cu combustibil reactiv. Îndatå ce
combustibilul prindea så ardå, gazele, eliminate prin partea din spate atubului, puneau în
miçcare cele patru rotile. Pentru viraje, tubuleta avea o aripioarå açezatå la spate.
Gazele fierbinçi care çîçneau din tub loveau aripioara cu putere çi maçina vira încotro
avea nevoie.
Tubuletele astea nu sînt prea comode pentru cålåtorit vara, pentru cå trebuie så stai
cålare pe tub, care la vitezå mare se încinge puternic; în schimb iarna, sînt minunate,
deoarece în locul rotilelor se pun niçte tålpice, çi atunci tubuleta merge cu o vitezå
ameçitoare, putînd så treacå chiar çi pe deasupra unor rîpe mai mici; çi apoi pe aceastå
maçinå te simçi ca pe o sobå caldå, lucru foarte plåcut cînd e ger afarå.
Pe lîngå toate acestea, mai treceau pe acolo biciclete cu çenilå, motociclete çi tot
soiul de maçini, fie pe rotile, fie pe çenile.
Lui Habarnam, pe care îl interesa grozav de mult orice era maçinå sau mecanism, îi
fugeau ochii prin toate pårçile. Din pricina asta fu cît pe-aci så se ciocneascå de o altå
maçinå.
- Haideçi mai bine så coborîm çi s-o pornim pe jos, altfel n-o så putem vedea mai
nimic, zise el.
Apoi, fårå så mai açtepte råspuns, trase maçina lîngå trotuar çi opri.
Coborînd din automobil, cei trei merserå înainte pe jos, uitîndu-se cînd într-o parte,
cînd într-alta. Çi aveau într-adevår ce så vadå. De o parte çi de alta a stråzii se înålçau
clådiri cu multe etaje, uimitor de frumoase. Zidurile erau împodobite cu desene care mai
de care mai întortocheate, iar sus, sub acoperiçuri, atîrnau tablouri pictate în culori vii,
care îçi încîntau ochii. Multe case erau împodobite cu statui de piatrå înfåçiçînd diferite
animale sålbatice. Asemenea statui se întîlneau de multe ori çi jos, în faça uçilor de la
intrare.
Pe trotuare miçunau încolo çi-ncoace o gråmadå de prichindei çi de prichinduçe. La
fiecare pas se auzeau rîsete çi glume. Pe undeva, prin apropiere, cînta muzica.
Dupå ce merserå cît merserå, cei trei dådurå peste o caså construitå într-un chip cu
totul neobiçnuit. Casa aceasta avea etajele în piramidå çi aråta ca o scarå cu trepte
uriaçe, în aça fel încît locatarii primului etaj puteau så umble în voie pe acoperiçul celor
de la parter, locatarii etajului doi erau liberi så se plimbe pe acoperiçul celor de la etajul
întîi çi aça mai departe. În loc de lift, casa avea un escalator, adicå o scarå rulantå cu
care puteai så urci pînå la ultimul etaj. Pentru coborîç exista în partea cealaltå a casei un
fel de tobogan, pe care alunecai în jos, dupå ce te açezai pe un covoraç. Toate
covoraçele ståteau gråmadå dupå escalator. Oricine voia så urce cu escalatorul îçi lua un
covoraç ca så aibå pe ce så se açeze cînd va trebui så coboare.
Drumeçii noçtri se uitarå multå vreme cum urcau cu escalatorul locatarii care se
întorceau acaså çi cum coborau pe covoraçe cei care ieçeau în oraç.
- Tu cum crezi cå e mai plåcut, Împestriçatule - întrebå Habarnam - så urci cu
escalatorul sau cå cobori pe covoraç?
- Nu çtiu, ar trebui S-o încerc çi pe prima çi pe a doua ca så-mi pot da seama,
råspunse Împestriçatu.
- Ideea nu e rea - se bucurå Habarnam - ce ziceçi, încercåm çi noi?
- Dar nu çi-e fricå? îngînå Bumbiça.
- Nici pomenealå! zise Habarnam.
Nu vezi cîtå lume urcå çi coboarå? Ei, haideçi, luaçi-vå covoraçe!
Fiecare apucå cîte un covoraç.
Primul care puse piciorul pe escalator fu Habarnam, dupå el urmå Împestriçatu çi
apoi Bumbiça.
Într-o clipå furå sus de tot, izbutirå så sarå cu bine din escalator çi stråbåtînd
acoperiçul penultimului etaj se pregåtirå så coboare.
- Hai, då-te la oparte! se råsti Habarnam cåtre Împestriçatu, repezindu-se spre
tobogan. Eu cobor întîiul!
- Da, de ce må rog tu? Cui i-a venit ideea cu urcuçul pe escalator, çie sau mie? Mie
mi-a venit! Aça încît eu am så cobor primul!
Vorbind astfel, Împestriçatu îl împinse cît colo pe Habarnam, puse iute covoraçul pe
tobogan çi se pregåti så se açeze, dar, pe neaçteptate, covoraçul o apucå înainte.
Împestriçatu vru så-l tragå înapoi, îçi pierdu înså echilibrul çi cåzînd pe tobogan cu capul
în jos, alunecå pe burtå în urma covoraçului, mai mult mort de fricå. Cît ai clipi, se
pomeni aruncat jos, pe trotuar, ridicînd în jurul lui nori de praf.
- Ei vedeçi? strigå el ridicîndu-se în picioare. Am izbutit så descind din spaçiul
cosmic!
- A fost bine? zbierå Habarnam de sus.
- Minunatl råspunse Împestriçatu, çtergîndu-se de praf. Acum încearcå tu!
Habarnam îçi puse covoraçul în mijlocul toboganului, se açezå cu grijå pe el çi porni
în jos. Coborîçul nu fu egal, deoarece panta se aråta cînd mai linå, cînd mai abruptå. Era
linå în dreptul fiecårui etaj, pentru ca så le fie comod celor care voiau så coboare acolo.
De cum panta se înclina mai råu, Habarnam lua o vitezå straçnicå çi fiindcå i se fåcea
fricå, îçi proptea mîinile de pereçii toboganului. Din aceastå pricinå, covoraçul, scåpat, de
la o vreme, de sub el, o luå în jos liber si independent, låsîndu-l pe Habarnam så alunece
pe propriii lui pantaloni.
Cel mai reuçit coborî Bumbiça. Se açezå cuminte în mijlocul covolaçului çi nu se
sprijini nici o clipå în timpul mersului cu mîinile de pereçi, aça încît cu ea totul ieçi cum nu
se poate mai bine.
Dupå ce hotårîrå så se mai întoarcå çi altå datå pe acolo ca så se poatå plimba în
sus çi-n jos cît or så pofteascå, drumeçii noçtri plecarå mai departe.
Trebuie så vå spun cå în Oraçul Soarelui stråzile erau mult mai largi decît în oricare
alt oraç piticesc. Trotuarele, mai ales, erau neobiçnuit de largi. Fiecare caså îçi avea
restaurantul ei. Toate restaurantele aveau mese açezate nu numai înåuntru, ci çi afarå,
pe trotuar.
În jurul meselor çedeau o mulçime de pitici. Pe unii îi vedeai mîncînd, bînd ceai,
cafea ori limonadå, pe alçii citind ziare sau råsfoind reviste ilustrate. La multe mese se
juca loto, domino, table sau altceva de felul acesta. Peste tot, pe oriunde se putea pune
o cutie de çah, întîlneai çahiçti.
Cît despre mijlocul stråzii, pe acolo se juca numai de-a v-açi ascunselea, de-a
prinselea, leapça, de-a uliul çi porumbeii, çoarecele çi pisica, ori cine mai çtie cîte altele
cu prins çi fugit. Pe lîngå fiecare restaurant se gåsea cîte o jucotecå unde se påstrau
jocurile de maså. În afarå de asta, multe case aveau puncte de împrumut, de unde
puteai închiria biciclete, triciclete, rachete de tenis, mingi de fotbal, de volei çi de
pingpong, sau chiar popice. Piticii care se îndeletniceau cu aceste jocuri puteau fi våzuçi
peste tot: pe terenuri speciale, prin scuaruri ori prin curçi.
Deçi, dacå ar fi så spunem tot adevårul, în Oraçul Soarelui nici nu erau curçi sau,
mai bine zis, erau, dar nu vedeai între ele nici un fel de gard ori despårçituri. Porçile nu
se încuiau niciodatå, fiindcå la urma urmelor nici nu existau porçi. Chiar dacå întîlneai pe
ici, pe colo cîteun gårduleç, çtiai cå este fåcut pentru ca så nu se striveascå verdeaça çi
nicidecum cu gîndul de a ståvili calea cuiva.
Fiindcå piticii din Oraçul Soarelui nu aveau garduri la curçi, exista foarte mult loc,
aça cå puteau så-çi açeze plase de tenis sau så-çi amenajeze piste de alergåri, Så-çi facå
bazine mari de înot çi terenuri pentru fotbal, volei, baschet ori crochet. Puteau oricînd så
treacå nestingheriçi dintr-o curte într-alta ca så joace împreunå cu vecinii lor orice le-ar fi
poftit inima, fapt pentru care boala nu prea se prindea de ei çi creçteau cu toçii niçte
pitici zdraveni çi voinici.
Mai mult decît orice le plåcu drumeçilor noçtri cå aproape în fiecare clådire se gåsea
cîte un teatru ori cîte un cinematograf. Cele mai des întîlnite erau teatrele de påpuçi.
Aproape la tot pasul puteai citi: ,Tea-trul mare de påpuçi¨, ,Teatrul mic de påpuçi¨,
,Teatrul de marionete¨, ,Teatrul de comedie pentru påpuçi¨, ,Teatrul ]åndåricå
nåzdråvanul¨ çi altele.
Pentru ca spectatorilor så nu le fie vara prea cald, scenele teatrelor erau fåcute cu
douå feçe çi cu cîte douå cortine. O cortinå se deschidea spre sala de spectacol, iar
cealaltå spre stradå. În felul acesta spectacolul putea fi våzut iarna din salå çi vara direct
din stradå ori de prin curçi. Cei de la teatru nu mai aveau decît så întoarcå decorul în
partea opuså, så scoatå scaunele din salå çi så le açeze afarå, sub cerul liber.
Habarnam nu se mai såtura privind în jurul lui; cåsca gura cînd într-o parte, cînd
într-alta çi din aceastå pricinå se tot ciocnea de trecåtori. Asta îl supåra tare mult. De
obicei, piticii cu care se ciocnea Habarnam îi spuneau ,Iartå-må, te rog¨, dar el, în loc så
råspundå politicos ,Nu face nimic¨, bolborosea înfuriat:
- Ei, asta-i acum!
- Nu-i frumos din partea ta, îl certå la un moment dat Bumbiça.
Cînd çi se spune ,Iartå-må¨, trebuie så råspunzi ,Nu face nimic¨.
- Çtii cå ai haz! zise Habarnam. Dacå am så-i tratez pe toçi cu ,nu-i nimic¨, pînå la
urmå are så se gåseascå unul care så-mi sarå çi-n cap.
Tocmai atunci ajunserå în faça unei clådiri înalte ale cårei balcoane erau unite între
ele prin niçte scåri de frînghie. Tot asemenea scåri porneau de la ferestrele etajelor de
sus spre balcoanele etajelor de jos. Scårile de frînghie, precum çi celelalte frînghii care se
întindeau pe ziduri în toate direcçiile dådeau acelei clådiri înfåçiçarea unei coråbii
echipate, gata så se avînte în larg. Casa era locuitå numai de pompieri, care se antrenau
toatå ziua cåçårîndu-se pe frînghii.
Habarnam måsurå din ochi, cu multå bågare de seamå, clådirea aceea ciudatå çi
fiindcå pînå sus de tot erau prea multe etaje, fu nevoit så-çi dea tare capul pe spate. Din
pricina asta, pålåria îi zburå din cap. Habarnam se aplecå s-o ridice, dar în clipa aceea se
petrecu ceva cu totul neaçteptat. Tocmai atunci trecea pe acolo un pitic pe nume Foicel,
cu nasul înfundat în cartea ,Nemaipomenitele aventuri ale gînsacului Panå¨, çi citea din
ea de zor.
Foicel era mare iubitor de cårçi. Fåcea parte dintre aceia cårora le place så citeascå
în orice împrejurare, çi acaså, çi pe stradå, çi dimineaça la ceai, çi ziua în timpul
prînzului, çi pe luminå, çi pe întuneric, çi açezat, çi lungit, çi în picioare, ba chiar çi în
mers.
Prins în mrejele cititului, Foicel nu bågå de seamå cå Habarnam s-a aplecat dupå
pålårie. De aceea se împiedicå çi cåzu. Cåzînd, îl trase çi pe Habarnam dupå el çi îl lovi
råu de tot cu piciorul în frunte.
- Ia te uitå, au çi început så mi se suie în cap! strigå Habarnam. Mågar ce eçti!
- Cine e mågar? Eu? intrebå Foicel ridicîndu-se în picioare.
- Dar cine vrei så fie? Cå doar n-oi fi eu! çipå Habarnam cît putu de tare.
- Îmi pare råu, dar nu pat fi de acord cu dumneavoastrå, zise Foicel politicos.
Mågarul este un animal cu patru picioare çi cu urechi lungi...
- Întocmai ca matale!
- Ca mine? Poate ca dumneata!
- Ce? zbierå Habarnam. Eu sînt un animal cu patru picioare? Am så-çi dovedesc eu
acuçi care dintre noi doi are patru picioare!
- Ei hai! Dovedeçte-mi! Dovedeçte-mi!
- Iaca îçi dovedesc!
- Minçi! rosti Foicel. N-ai så-mi dovedeçti nimic!
- Aça, va så zicå mint! strigå iar Habarnam, de-abia mai suflînd de furie, çi
råsucind bagheta magicå adåugå: Doresc ca acest pitic så se prefacå într-un mågar!
- Multe mai doreçti çi multe mai... ,pofteçti¨ ar fi vrut så adauge Foicel, dar nu
apucå så spunå vorba asta cå se prefåcu într-un mågar çi porni înainte de-a lungul
trotuarului, dînd într-una din coadå çi båtînd caldarîmul cu copitele. Cartea pe care o
scåpase din mînå råmase acolo jos, în mijlocul trotuarului. Nici un trecåtor nu se nimeri
atunci prin apropiere, aça încît nimeni nu bågå de seamå ciudata întîmplare. Fårå så
observe cå Habarnam a råmas gurå-cascå în faça clådirii cu scåri de frînghie, Bumbiça çi
Împestriçatu o luaserå înainte.
Cînd Habarnam îi ajunse, cei doi ståteau în faça unei case cu multe etaje pe care
scria ,Hotel Nalba¨.
- Uite, aici o så locuim noi! Cine cålåtoreçte, în hotel locuieçte! Aça este regula!
zise Bumbiça.
Çi fårå så mai rosteascå o vorbå, drumeçii noçtri se îndreptarå spre intrarea
hotelului.
Capitolul unsprezece
Cînd seara s-a lásat
În clipa cînd se våzurå în faça uçii çi vrurå så intre în hotel, cei trei se dådurå brusc
la o parte, fiindcå uça se deschise singurå de parcå ar fi împins-o cineva dinåuntru.
Våzînd cå nu iese nimeni în stradå, Habarnam çi tovaråçii lui de drum påçirå pragul
hotelului. În urma lor, uça se închise cît ai clipi din ochi. Cei trei se uitarå cu teamå în
jur. În dreapta era o scarålargå, iar în stînga, o måsuçå înconjuratå de cîteva scaune.
Pe peretele din façå se vedea o uçå neagrå, deasupra cåreia apåru dintr-o datå un
ecran alb ca la televizor, iar pe ecran se ivi capul bucålat çi bålai al unei prichinduçe.
Prichinduça ude pe ecran avea douå funduliçe-negre prinse în pår çi douå cåçti la
urechi. În faça ei ståtea o måsuçå cu un microfon.
- Apropiaçi-vå, vå rog, zise ea zîmbind.
Cei trei prieteni se apropiarå cu sfialå.
- Aveçi de gînd så vå opriçi la hotelul nostru? întrebå prichinduça çi, fårå så mai
açtepte råspunsul drumeçilor noçtri care se zåpåciserå cu totul, urmå: Camere libere
avem numai la etajul patru. Intraçi, vå rog, pe aceastå uçå çi urcaçi cu liftul.
Dupå ce mai zîmbi încå o datå, Prichinduça dispåru. Uça cea neagrå pe care se afla
ecranul se deschise singurå. Intrînd înåuntru, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu se
pomenirå direct în cabina unui lift. Apoi uça se închise çi se deschise din nou la oprirea
liftului în dreptul etajului patru.
Cum ajunserå sus, cei trei våzurå apårînd pe peretele coridorului faça zîmbitoare a
aceleiaçi prichinduçe.
- Aveçi camera cu numårul nouåzeci çi çase, în capåtul coridorului, la dreapta,
spuse ea. Dar mai întîi vå rog så vå treceçi numele în caietul care se aflå pe måsuça de
colo. Habarnam deschise caietul cu pricina, citi toate iscåliturile de pe ultima foaie çi
luîndu-çi aerul cel mai serios din lume scrise: ,Turistul automobilist Habarnam
Habarnamovici Habarnamkin.¨
Våzînd asemenea iscåliturå, Împestriçatu pufni plin de admiraçie, dupå aceea cåzu
niçeluç pegînduri, timp în care îçi tot ciupi vîrful nasului apucå apoi tocul çi se cåzni så
scrie cît mai desluçit cu putinçå: ,Vizitatorul stråin Mîzgoalo Pestrini.¨ Doar Bumbiça låså
la o parte toate mofturile çi-çi trecu simplu în caiet numele ei piticesc.
Dupå ce ispråvirå de iscålit, prietenii noçtri o apucarå de-a lungul coridorului cu uçi
multe de o parte çi de alta, pînå se våzurå în faça camerei cu numårul nouåzeci çi çase.
- Gata, am ajuns! spuse Bumbiça. E camera noastrå!
Habarnam descuie uça, çi toçi trei se pomenirå într-un vestiar spaçios.
Pe peretele din faça lor se låså atunci un ecran, pe care apåru, pentru a treia oarå,
prichinduça cea surîzåtoare.
- Iatå-vå acum çi acaså, zise ea. Vreçi, poate, så vå odihniçi dupå atîta drum? Aveçi
la stînga uça care då spre camere. Intraçi çi instalaçi-vå fårå nici un fel de jenå. Pålåriile
le puteçi låsa aici în vestiar, pe cuier, ori în dulapul acela. Så çtiçi cå aveçi de-a face cu un
dulap-aspirator perfecçionat. Curåçå orice fel de îmbråcåminte, aspirînd praful din ea în
mod automat. Uça din dreapta då în baie. Poate doreçte careva din dumneavoastrå så
facå un duç, så facå o baie ori så se spele, cel puçin pe mîini çi pe façå, încheie
prichinduça, zîmbind cu înçeles spre Împestriçatu.
- Mai discutåm noi între noi çi o så vedem ce hotårîre vom lua pînå la urmå, zise
Împestriçatu.
- Aça, aça, discutaçi, spuse prichinduça. Vreçi cumva så-mi puneçi vreo întrebare?
- Aç avea eu una, vorbi din nou Împestriçatu. Cine eçti matale, unde te afli acum çi
cum te cheamå?
- Sînt directoarea de serviciu a hotelului, må aflu în cabinetul direcçiei fiindcå fac în
seara asta de gardå, iar numele meu este Crina.
- Çi al meu Împestriçatu... adicå hm, am greçit, Måzgoalo Pestrini, åsta este.
- Am çi eu O întrebare de pus, zise Habarnam. Cum se pune la prizå dulapul-
aspirator?
- Nu-i nevoie så-l puneçi la prizå - zise directoarea hotelului - e de ajuns så vå
puneçi în el hainele çi så închideçi uçiça, cå face el automat legåtura cu priza. Mai aveçi
întrebåri?
- Deocamdatå nu, råspunse Habarnam.
Crina îi salutå din cap pe Habarnam çi Bumbiça, aruncå apoi o privire spre
Împestriçatu, zîmbi larg çi dispåru de pe ecran.
- Curios! De ce oare o fi Surîzînd într-una? întrebå Împestriçatu nedumerit. Cum se
uitå la mine, o çi încearcå rîsul!
- Cît se poate de clar, råspunse Bumbiça. Cînd vede ce prichindel curåçel am luat
cu noi la drum, abia se mai poate çine så nu ridå.
Între timp, Habarnam se apucå så cerceteze cum este construit dulapul-aspirator.
Deschizînd uça çi aruncîndu-çi o privire înåuntru våzu cå nu numai pereçii, ci chiar partea
de jos çi tavanul dulapului sînt pline de niçte gåurele rotunde, incit se asemåna foarte
mult cu un fagure de miere. Habarnam puse bagheta magicå în dulap, îçi atîrna pålåria
de cîrligul dinåuntru, închise înapoi uçiça çi ascultå cu luare-aminte. Din dulap se auzi un
zumzet surd ca cel dintr-un stup de albine. Deschise dulapul, zumzetul încetå, îl închise
la loc, iaråçi se auzi.
- Ascultå, Împestriçatule, spuse Habarnam. O så facem acum o experiençå. Eu
intru în dulap tu må închizå acolo. Sînt curios så cum funcçioneazå automatul.
Zis fåcut. Se vîrî în dulap, iar Împestriçatu închise uça...
De cum se trezi înåuntru, Habarnam auzi zumzetul çi simçi un vînt puternic. Vîntul
prinse a sufla asupra lui din ce în ce mai tare. De la o vreme, nici nu se mai putu çine pe
picioare. Fu azvîrlit cît colo lipit de unul dintre pereçi. Pe neaçteptate, vîntul suflå în
direcçie opuså, aça încît Habarnam fu izbit de celålalt perete. Apoi curentul porni arunce
de jos în sus. Pantalonii çi cåmaça i se umflarå de aer, pårul i se ridicå måciucå, iar lui i
se påru cå acuçi-acuçi are så fie tras în sus çi are så se pomeneascå plutind ca într-un
balon. Ca så nu zboare, Habarnam se açezå jos în dulap çi se gråbi så deschidå uça.
- Ei, cum çi-a reuçit experiença? întrebå Împestriçatu våzînd cå prietenul lui sare
din dulap în patru labe.
- Din plin, råspunse Habarnam. A fost tare interesant. Încearcå çi tu dacå vrei.
- Dar cum e acolo în dulap, nu çi-a fost fricå? întrebå Împestriçatu cu teamå.
- Nici pomenealå! Te scuturå niçeluç de praf çi atîta tot, zise Habarnam.
- Çi ce anume simçi?
- Simçi aça ceva de parcå ai zbura cu balonul. E foarte plåcut. Intrå înåuntru çi ai
så vezi. Ei, hai, intrå odatå, ce atîta fricå?
Fårå så mai cumpåneascå mult, Habarnam îl împinse pe Împestriçatu în dulap çi
închise uçiça, apoi ascultå cu un zîmbet pe buze zumzetul çi zgomotele care veneau
dinåuntru. Curînd, înså, uçiça se deschise, iar Împestriçatu såri afarå.
- Foarte interesant! zise el ridicîndu-se de jos. Acum este rîndul tåu, Bumbiço!
- Ce-çi trece prin cap? råspunse Bumbiça. Parcå n-aç avea altceva mai bun de fåcut
decît så må ocup de asemenea fleacuri!
- De ce vorbeçti aça? se împotrivi Împestriçatu. Nu-s de loc fleacuri, este ceva
foarte serios!
Dar Bumbiça nu-l ascultå.
- Haideçi mai bine så vedem camerele, spuse ea.
Dupå ce descuiarå uça, drumeçii noçtri intrarå într-o odaie largå al cårei parchet,
proaspåt curåçat, strålucea ca aurul. În mijlocul camerei se afla o maså rotundå, iar de
jur împrejur, pe lîngå pereçi, tot soiul de mobile: un bufet, o canapea latå îmbråcatå în
stofå verde, douå fotolii mari çi citeva scaune. Lîngå fereastrå se vedea o måsuçå, pe
care existau o cutie de çah, alta de table, çi o a treia de domino. Într-un colç era instalat
un aparat de radio, iar într-altul un televizor. Prin uça din dreapta se intra într-o odaie cu
douå paturi, prin cea din stînga într-alta cu un singur pat.
- Camera cu un pat e a mea - spuse Bumbiça - iar cealaltå este a voastrå.
- Çi asta de la mijloc are så fie comunå, zise Împestriçatu. Aici o så ascultåm radio,
o så ne uitåm la televizor, çi tot aici o så ne adunåm toçi trei ca så discutåm toate
problemele noastre. Deocamdatå, eu propun så discutåm urmåtoarea problemå: cum
facem ca så luåm masa de prînz?
- De prînz poçi så n-ai nici o grijå, îl liniçti Bumbiça. Cine are bagheta magicå, acela
poate så månînce oricînd pofteçte ! Dar tu, înainte de toate, trebuie så faci o baie.
- De ce så mai fac acum o baie, cînd de-abia m-am scuturat de praf? protestå
Împestriçatu.
- Degeaba te-ai scuturat de praf, cå tot murdar ai råmas, zise Bumbiça. Pentru
nimic în lume nu må açez la maså cu un asemenea nespålat! Ori te duci så faci baie, ori
nu capeçi masa de prînz, aça så çtii!
Împestriçatu fu nevoit så se supunå. Se îndreptå spre camera de baie, cu gîndul så
nu se spele decît pe façå çi pe urmå s-o înçele pe Bumbiça spunîndu-i cå s-a scåldat din
cap pînå-n picioare. Cum se våzu înåuntru, se apropie de chiuvetå çi prinse a cerceta
instalaçia. Deasupra chiuvetei se afla o placå de marmurå care semåna întocmai cu un
contor. Drept în mijlocul acestui soi de contor se gåsea o oglinjoarå rotundå, dedesubtul
cåreia se înçirau mai multe butoane, fiecare avînd pe ele cite un mic desen. Mai jos, sub
butoane, råsåreau cîteva mîneraçe ca niçte corniçe.
În partea de sus a plåcii, deasupra oglinzii, era instalat un tub lat ca un microfon.
Sub tubul acela era prins de placå un sul dinçat, iar de sus de tot, aproape de tavan, se
ivea un tub încovoiat, care se ispråvea printr-o pîlnie cu multe gåurele, ca la stropitoarea
de flori. De o parte çi de alta a oglinjoarei se puteau vedea cîteva sertåraçe. Împestriçatu
deschise primul sertåraç, pe care era desenatå o bucatå de såpun, si gåsi înåuntru
såpunul, pe urmå îl deschise pe cel de al doilea, al cårui desen aråta o perie de dinçi, çi
gåsi înåuntru peria. Deschizîndu-l apoi pe al treilea, pe care se vedea un tub cu pastå,
gåsi înåuntru pasta.
,Ei çi, nu-i nici o minune. Tot ce e desenat afarå gåseçti înåuntrul¨ îçi zise
Împestriçatu încîntat çi prinse a se uita, pe rînd, la toate butoanele de sub oglinjoarå.
Dedesubtul unuia dintrebutoane era desenatå un fel de pîlnie. Împestriçatu apåså pe
acel buton çi chiar în clipa aceea çeava ca un microfon care sta sus pe placå se låså puçin
maijos, fåcînd så se împråçtie înjur aburi calzi.
,Aha! înçelese Împestriçatu. Asta este desigur çeava pentru uscarea pårului dupå
spålat.¨
Apoi apåså pe un alt buton, pe care era desenatå un fel de perie ca aceea pentru
spålat vasele, çi pe datå îi alunecå drept pe cap sulul cel dinçat, care prinse a se råsuci
pieptånîndu-i pårul. În prima clipå, Împestriçatu se sperie råu de tot, dar våzînd cå sulul
se råsuceçte liniçtit, prinse curaj çi, potrivindu-çi capul sub perii lui, spuse:
- Ce mare grozåvie! Nu-i decît O perie automatå pentru pieptånat pårul.
Se pieptånå el cît se pieptånå, pe urmå apåså pe butonul al cårui desen înfåçiça un
flacon de colonie, çi atunci, din pulverizatorul care se gåsea lîngå oglinjoarå çîçnirå cu
putere drept în faça lui stropi deçi de colonie. ]îçnitura fu atît de neaçteptatå, încît nici nu
apucå så strîngå pleoapele, astfel cå ochii i se umplurå de lacrimi pînå la durere.
Çtergîndu-çi-i cu pumnii çi întinzînd lacrimile pe obraji, Împestriçatu zise:
- Nici asta nu-nseamnå prea mare lucru! De vreme ce e desenat acolo un flacon de
colonie înseamnå cå nu poate çîçni altceva decît colonie.
Da, dacå ar fi fost desenat un flacon de colonie çi çi-ar fi çîçnit în ochi, så zicem, apå
simplå, sau chiar cernealå, atunci mai zic çi eu cå ar fi fost lucru mare !
Dupå ce gîndi astfel trecu la examinarea mînerelor înçirate deasupra chiuvetei. Dar
aici dådu peste niçte desene al cåror înçeles îlpuse într-adevår într-o mare încurcåturå.
Sub primul mîner era desenat un pitic cu obrajii roçii, sub al doilea, acelaçi pitic, cu
obrajii albåstrii. Desenul celui de al treilea mîner înfåçiça o mînå de pitic coloratå în roçu
aprins, iar desenul celui de al patrulea, aceeaçi mînå, dar în albastru. Nepricepînd nimic
din toate acele desene, Împestriçatu råsuci, la întîmplare, primul mîner care îi cåzu sub
mînå çi, pînå så se dezmeticeascå bine, se pomeni nåpådit de un potop zgomotos de
apå. Îçi spuse atunci cå este iaråçi stropit cu colonie çi strînse puternic pleoapele, ca så
nu mai låcrimeze. Dar înçelese numaidecît cå de data asta nu este nicidecum vorba de
colonie çi deschizînd ochii våzu cum stau lucrurile. Fu cît pe ce så-çi mårturiseascå
mirarea, se ståpîni înså la vreme çi-çi zise:
- Liniçteçte-te, Împestriçatule! De ce te-ai mira atît? Ai nimerit, pe cît se pare, sub
duç çi asta e tot!
Så te trezeçti pe neaçteptate sub duç, ba så çi se mai întîmple asta cînd eçtiçi
îmbråcat, nu e tocmaiplåcut. Împestriçatu se hotårî så opreascå apa, dar uitå pe care
dintre mînere îl råsucise, aça încît porni a le încerca la rînd, cînd pe unul, cînd pe celålalt.
Pe cea rece nu izbutis-o opreascå, în schimb dådu drumul la apa fierbinte. Potopul care
curgea într-una asupra lui se înteçi çi se încålzi simçitor. Pe scurt, cînd reuçi în sfîrçit så
opreascå apa, era ud leoarcå din creçtet pînå-n tålpi.
- Ei, cum çi-a plåcut baia? îl întrebå Bumbiça de cum îl zåri cå intrå în camerå.
- Mi-a plåcut, råspunse Împestriçatu scurt fårå så mai intre în amånunte.
De-abia atunci observå Bumbiça cå din hainele lui se scurgeau çiroaie de apå.
- Cum vine asta? se råsti ea. Nu cumva te-ai scåldat cu hainele pe tine!
- Dar tu cum porunceçti, må rog, så må scald? întrebå Împestriçatu. În baie,
instalaçiile sînt atît de complicate, încît vrei-nu vrei faci baie cu haine cu tot.
- Instalaçii complicate? se intereså Habarnam. Cum aça?
- Uite-aça! Du-te çi-o så vezi! råspunse Împestriçatu.
Habarnam se duse, dar peste cîteva minute se întoarse çi el leoarcå din creçtet
pînå-n tålpi. Ba, pe deasupra, din hainele lui noi ieçeau çi aburi, deoarece se nimerise så
dea drumul întîi la apa fierbinte.
- Mare pacoste pe mine cu voi amîndoi! zise Bumbiça çi intrå în camera de baie ca
så înveçe cum se mînuieçte instalaçia.
Habarnam çi Împestriçatu, care o urmarå, råmaserå la spatele ei çi se mårginirå så
priveascå.
- Uite, încearcå så ghiceçti! spuse Habarnam. De ce lingå mînerul åsta este
desenat un pitic întreg, iar lingå åstålalt numai o mînå?
- Cît poate de simplu! råspunse Bumbiça. Dacå råsuceçti mînerul sub care este
desenatå o mînå, apa îçi vine doar pe mînå, dar dacå råsuceçti mînerul sub care e
desenat nu pitic întreg, te sclazi în întregime sub duç.
- Exact! încuviinçå Împestriçatu. E la mintea oricui. Dar de ce un pitic este roçu, iar
celålalt albastru?
- Asta pot så råspund çi eu acum, se gråbi Habarnam. Dacå deschizi robinetul cu
piticul roçu, nåvåleçte dintr-o datå apa fierbinte, iar de-atîta cåldurå te înroçeçti; dacå
înså deschizi dincolo, la piticul cel albastru, apa curge rece de tot çi te faci vînåt din
pricina frigului.
- Ei vedeçi - spuse Bumbiça - acuma, cå vå este totul clar, umpleçi-vå cada cu apå
çi scåldaçi-vå.
Dupå ce Habarnam çi Împestriçatu se scåldarå, camera de baie fu puså la dispoziçia
Bumbiçii; pe urmå se açezarå toçi trei så cineze. Habarnam råsuci bagheta magicå çi
spuse:
- Maså, întinde-te!
Pe datå apåru masa fermecatå, care, cît ai clipi din ochi, se întinse singurå. Çi cîte
bunåtåçi nu se ivirå pe ea! Puteai så te înfrupçi cu orice doreçti çi oricît pofteçti! Bucatele
nu se ispråveau niciodatå. Habarnam çi Împestriçatu çedeau la maså înveliçi cu niçte
cuverturi, deoarece hainele lor fuseserå spålate de Bumbiça çi puse la uscat.
Împestriçatu se dådea în vint mai ales dupå dulciuri çi de aceea îi påru tare råu cå
nu are buzunare ca så çi le înfunde eu bomboane. Pînå la urmå fåcu ce fåcu çi izbuti så
punå deoparte un pumn de bomboane, pe care le ascunse apoi la el în pat, sub pernå.
Dupå ce se såturarå, se ridicarå cu toçii de la maså. Masa fermecatå se råsuci çi
dispåru împreunå cu toate bunåtåçile. fårå så lase nici o firimiturå, aça încît în urma ei nu
mai fu nevoie så se måture. Bumbiça se uitå pe fereastrå çi råmase uimitå cînd våzu cå
afarå s-a întunecat de-a binelea. Spuse atunci cå a sosit vremea de culcare çi se retrase
la ea în camerå.
Urmîndu-i exemplul, Habarnam çi Împestriçatu intrarå de asemenea în odaia lor.
Acolo stinserå lumina electricå çi fiecare se vîrî la el în pat. Împestriçatu mai ronçåi o
vreme din bomboanele de sub pernå, aruncînd poleiala de pe ele drept pe podea, apoi
adormi cu o bomboanå în gurå. Dar Habarnam nu putu multå vreme så doarmå tot
gîndindu-se la cîte s-au petrecut cu el din dimineaça acelei zile. I se pårea cå a plecat din
Oraçul Florilor nu în ziua aceea, çi nici cu o zi mai înainte, ci de o lunå întreagå sau poate
chiar de un timp çi mai îndelungat. Asta n-ar trebui så vå mire de loc, fiindcå piticii sînt
tare prichindei çi pentru fiinçele mici vremea se scurge mult mai încet decît pentru cele
mari.
Capitolul doisprezece
Cum a ajuns Habarnam sá stea de vorbá cu conçtiin(a lui
Ochii lui Habarnam se deprinserå încetul cu încetul cu întunericul din camerå.
Treptat, desluçi contururile çterse ale lucrurilor din jur. Pe peretele din faça patului, el
våzu rama latå çi neagrå a unui tablou.
Apoi putu distinge, aproape de pat, un dulåpaç scund, pe care la început îl luase
drept o noptierå obiçnuitå. Dar nu era vorba despre o noptierå obiçnuitå. În loc de uçiçå,
dulåpaçul avea un perete plat, presårat cu multe butonaçe albe. Sub fiecare butenaç
scria numele unui basm.
Erau acolo çi ,Scufiça roçie¨, çi ,Degeçel¨, çi ,Cocoçul de aur¨, çi ,Motanul încålçat¨,
çi altele, care mai de care mai minunate. Sus pe dulåpaç se gåsea o oglindå.
,Ce comedie o mai fi çi asta? se întrebå Habarnam çi singur îçi råspunse: Poate cå
dacå apås pe unul din butoanele dulåpaçului sare afarå o carte cu poveçti! Ei çi, n-ar fi
de loc råu så citesc un basm înainte de culcare!¨
Fårå så stea mult pe gînduri, Habarnam apåså pe primul buton care-i veni la-
ndemînå. Cu toate astea, nicio carte nu såri din dulåpaç; în schimb se auzi o melodie
linå, frumoaså çi un glas blînd, sfåtos, care prinse a istorisi, rar de tot, o poveste:
- A fost odatå ca niciodatå. Au fost un frate çi o sorå. Pe sorå o chema Alionuçka,
iar pe frate, Ivanuçka. Çi iac-aça, într-o bunå zi au pornit amîndoi la drum...
,Al ghici Habarnam. Va så zicå dulåpaçul åsta nu-i decît o maçinå de povestit
basme. Cu atît mai bine,mai comod chiar decît så citescsingur.
Am så stau aça culcat çi am så ascult pînå cînd m-o fura Somnul.¨ Pe cînd se gîndea
el aça, oglinda de pe dulåpaç se luminå fårå veste çi în ea apåru un cîmp înverzit. Pe
cîmpul acela se vedea çerpuind o cåråruie îngustå, iar pe cåråruie Se ivirå, påçind mînå-
n minå, Alionuçka çi Ivanuska.
Habarnam se sprijini în coate ca så poatå privi mai bine, iar glasul urmå mai
departe firul povestii:
- Merserå ei ce merserå, cînd deodatå dådurå peste un lac pe malul cåruia påçtea
o turmå de vaci. ,Mi-e sete - spuse Ivanuçka - çi vreau så beau apå din lac.¨ ,Nu bea,
fråçioare - îi råspunse Alionuçka - fiindcå ai så te prefaci într-un viçeluç.¨
Habarnam ascultå, ascultå çi nu se mai såturå, pînå cînd se sfîrçi întreaga poveste.
De plåcut îi plåcu mult de tot, dar îi fu tare milå de bietul Ivanuçka, care se prefåcuse
într-un viçeluç. Asta îi amintea de prichindelul pe care-l întîlnise în ziua aceea pe stradå çi
pe care-l transformase într-un mågar. Uitase cu totul de întîmplarea aceea, dar acuma,
iacå, îl nåpådirå gîndurile çi nu mai voiau, cu nici un chip, så-i iaså din cap. Îçi aduse
aminte cum s-a depårtat de el piticul acela prefåcut în mågar, cum tropåia cu copitele pe
trotuar, întorcîndu-çi din mers capul lunguieç çi aruncîndu-i priviri mustråtoare din ochii
lui blînzi, dar triçti, Basmul îçi depånase de mult firul întîmplårilor, dar Habarnam tot i
mai veghea în întuneric, fårå så poatå adormi. Sta aça culcat çi se sucea într-una cînd pe
o parte, cînd pe alta, oftînd amar. Se trezi, de la o vreme, discutînd, în gînd, cu el însuçi
çi de aceea i se påru cå stå de vorbå cu o voce care vine de undeva dinlåuntrul lui:
,Singur çi-a fåcut-o! se apårå Habarnam. Doar m-a lovit. Ce, eram obligat så rabd?¨
,Închipuieçte-çi ce persoanå însemnatå e dumnealui råspunse vocea. Nici så-l atingi
n-ai voie! Çi ce-i dacå te-a lovit? N-aveai decît så-l loveçti çi tu!¨
,Cum adicå så-l lovesc? întrebå Habarnam. Însemna så-l iau la båtaie, çi asta nu-i
frumos!¨
,Ia te uitå! se revoltå vocea. «Så te baçi nu-i frumos !» Çi ce-ai fåcut tu e
frumos,nu-i aça? ]ie çi-ar fi plåcut så te prefacå altul într-un mågar?¨
,Dar de ce m-a lovit?¨ întreba cu încåpåçînare Habarnam.
¨Ce tot o çii într-una «m-a lovit, m-a lovit!» Çtii bine cå n-a fåcut-o dinadins.¨
,Nu çtiu nimic!¨
,Ba çtii, ba çtii ! De mine, frate, nu te poçi ascunde!¨
,Dar cine eçti tu, må rog, cå nu må pot ascunde de tine?¨ întrebå Habarnam.
,Cum cine? rîse vocea. Nu må recunoçti? Sînt conçtiinça ta !¨
,Aha fåcu Habarnam. Tu erai? Atunci çezi colo çi taci. Doar nimenea nu m-a våzut si
nu poate nimeni så-mi spunå nimic.¨
,Va så zicå, çie çi-e fricå så nu te mustre cineva pentru purtarea ta urîcioaså, zise
conçtiinça. Dar de mustrarea mea nu çi-e fricå! Råu faci.
Iaca, am så må apuc chiar acum så te chinuiesc atîta, încît are så ti se urascå çi
viaça. O så vezi tu, pînå la urmå, cå ai så te simçi mai uçurat dacå are så cunoascå çi
altcineva fapta ta çi are så te pedepseascå pentru asta. Hai, scoalå-l chiar în clipa asta
pe Împestriçatu çi povesteçte-i tot.¨
,Ascultå, spuse Habarnam. Unde mi-ai fost pînå acum? De ce ai tåcut, tot timpul?
La toçi piticii, conçtiinça este ca orice conçtiinçå, numai la mine e un fel de viperå
înveninatå! Se piteçte naiba çtie pe unde, stå acolo ascunså çi açteaptå pînå må port o
datå nu tocmai aça cum trebuie, çi atunci, hop! sare çi se apucå så må chinuiascå.¨
,Nu sînt nici eu chiar atît de vinovatå cum çi se pare, se apårå conçtiinça. Toatå
nenorocirea vine de acolo cå eu sînt încå mult prea micå, prea pipernicitå, de aceea çi
glasul meu e atît de slab. Pe deasupra, se mai întîmplå destul de des så fie zgomot în
jur. Asta în special ziua, cînd se aud ba huruit de autobuze, ba clacsoane de automobil,
ba discuçii, ba muzicå. De aceea îmi place så stau de vorbå cu tine noaptea, cînd e liniçte
în jur çi nimeni nu poate så-mi înåbuçe vocea¨.
,Aha, bine cå am aflat de ce çi-e fricå çie! Laså cå te înåbuçim noi acuçi!¨se bucurå
Habarnam çi, gråbindu-se så apese pe unul din butoanele dulåpaçului, ascultå povestea
cu Arici Aricilå. Conçtiinça tåcu vreo cîteva clipe, dar în cele din urmå glåsui din nou:
,Sigur, tu eçti întins într-un açternut moale, sub cuverturå, çie çi-e cald, plåcut çi
bine. Dar te-ai întrebat ce face în timpul åsta piticul pe care l-ai prefåcut în mågar?
Pesemne cå stå culcat pe paie, undeva într-un grajd. Fiindcå, vezi tu, mågarii nu dorm
prin paturi. S-ar putea chiar så se tåvåleascå afarå, în frig, pe påmîntulrece. Doar e
singur, fårå ståpîn, çi nu are cine så-i poarte de grijå¨.
Habarnam scoase un strigåt de ciudå çi se råsuci neliniçtit în açternut.
,Ori poate cå-i este foame, urmå vocea. Çtii bine cå el nu-i în stare så cearå de
mîncare, fiindcå a pierdut darul vorbirii. Ia închipuie-çi cå ai vrea så ceri ceva çi n-ai
putea så rosteçti nici un cuvînt, cum çi-ar fi?¨
- Ce poveste idioatå! bolborosi Habarnam. Nu-i în stare så înåbuçe nici måcar un
glas.
Se apucå atunci så apese pe celelalte butoane çi ascultå alte basme,pe urmå apåså
pe butoanele laterale ale dulåpaçului çi fåcu så råsune tot felul de marçuri, de valsuri çi
de polci. Cu toate astea, vocea conçtiinçei nu înceta nici o clipå, ci o çinea una çi bunå.
Desperat, Habarnam apåså pe butonul sub care scria: ,Gimnastica de dimineaçå.¨ Çi iatå
cå în tåcerea nopçii råsunå un glas poruncitor:
- Atençiune! Pregåtiçi-vå pentru gimnastica de dimineaçå! Deschideçi întîi
ferestruia, pentru aerisirea camerei. Umpleçi-vå apoi pieptul cu aer! Aça! Cu pas de
març, înainte! Începem... un, doi, trei, patru!
Habarnam mårçålui desculç prin camerå, pe urmå trecu la sårituri: depårta
picioarele, le apropia din nou, iar le depårta, iar le apropia: ajunse apoi la aplecåri çi la
açezåri. Muzica båtea tactul, comanda råsuna råspicat, iar Habarnam se stråduia så
execute fiecare figurå. Degeaba înså: conçtiinça lui nu voia în ruptul capului så tacå, ci îi
zbîrnîia într-una la urechi:
,Trezeçte-l pe Împestriçatu! Trezeçte-l pe Împestriçatu!¨
Neputînd så îndure atîta chin Habarnam se apropie în cele din urmå de patul lui
Împestriçatu çi se apucå så-l tragå de umeri.
- Scoalå, Împestriçatule! strigå el. Trebuie så-çi vorbesc ceva!
Aç, de unde! Împestriçatu dormea atît de tare, încît ai fi putut så spargi lemne pe el,
fårå så se trezeascå. Habarnam îçi aduse aminte cå, mai mult ca de orice pe lume,
Împestriçatu se teme de apå rece. Se duse deci la robinet, îçi umplu o canå cu apå çi se
apucå så-l stropeascå pe Împestriçatu drept pe obraz.
Atunci Împestriçatu se trezi çi såri în sus.
- Ce caznå ai mai nåscocit! scînci el clipind des din ochi. Doar m-am spålat pe ziua
de aståzi!
- Auzi, Împestriçatule! începu Habarnam. Vreau så-çi povestesc ceva, dar promite-
mi cå n-ai så-i spui nimic Bumbiçei.
- De ce i-aç spune? întrebå Împestriçatu.
- Nu, nu aça, zise Habarnam. Tu promite mai întîi.
- Bine, promit, dar zi mai repede cå mi-e somn! îngînå Împestriçatu cåscînd.
- Pricepi tu, Împestriçatule - vorbi Habarnam - eu am prefåcut aståzi un pitic în
mågar.
- Ei, çi ce vezi tu aça grozav într-asta? întrebå Împestriçatu pe un ton plîngåreç.
Pentru un asemenea fleac trebuia så må scoli pe mine din somn? Dacå l-ai prefåcut, l-ai
prefåcut! Ce mai vrei acum?
- Da, dar cred cå el nu prea are poftå så fie mågar! zise Habarnam.
- Multe n-o fi avînd poftå dumnealui ! råspunse Împestriçatu. Asta-i acum!
- Nu, Împestriçatule! Cu toate astea e urît din partea mea, vorbi Habarnam.
Ceartå-må, te rog, pentru asta!
- De ce? întrebå Împestriçatu.
- Fiindcå, înçelegi tu - explicå Habarnam - må mustrå conçtiinça çi cred cå dacå ai
så må cerçi are så-mi fie mai uçor.
- Dar cum så te cert?
- Ei, gåseçti çi tu ceva!
- Nu çtiu ce så gåsesc, crede-må, zise Împestriçatu. Prea puçin må pricep la certat.
- Ei, spune-mi cå sînt un neghiob.
- Eçti un neghiob, repetå Împestriçatu.
- Sînt o vitå încålçatå!
- Eçti o vitå încålçatå!
- Ei, mai spune ceva, ceru Habarnam.
- Minte de mågar!
- Foarte bine!
- Ei, acum çi-e mai uçor? întrebå Împestriçatu.
- Nu, nu prea îmi este, mårturisi Habarnam.
Mai bine çtii ce? Loveçte-må cu pumnul.
- Unde så te lovesc? întrebå Împestriçatu. Pe spinare ori dupå ceafå?
- Çtiu çi eu, råspunse Habarnam. Hai, loveçte-må pe spinare. Aça, minunat. Acum
cred cå poçi så-mi dai una çi dupå ceafå. Aça! Mai då una, çi încå una, då fårå fricå.
Aoleu! Destul. Opreçte! Ce, çi-ai luat avînt? Îçi aråt eu çie! Te bucuri cå-i rost de båtaie?
- Påi tu mi-ai cerut, zise Împestriçatu.
- Ei, çi ce-i dacå çi-am cerut? În toate trebuie så çtii måsura. Vorbind astfel,
Habarnam se duse spre patul lui çi se vîrî iaråçi sub påturå.
- Açteaptå tu, am så te prind eu o datå, îl ameninçå el pe Împestriçatu în timp ce-çi
trecea mîna peste ceafa înroçitå de lovituri. N-am chef acum så må pun cu tine.
- Eçti un animal nerecunoscåtor, asta eçti! se înfurie Împestriçatu.
- Ia te uitå! exclamå Habarnam. Zice cå nu-i în stare så certe pe cineva, dar pe
mineçtie så må facå animal.
Cu aceasta, discuçia se terminå çi, cît ai clipi, cåzurå amîndoi într-un somn adînc.
Capitolul treisprezece
Foicel çi Buchi(a
Prichindelul Foicel, despre care a mai fost vorba în povestea noastrå, era un pitic
tare cumsecade çi locuia în Oraçul Soarelui po strada Acadelelor. Tot pe aceeaçi stradå,
dar într-o altå caså, çedea o Prichinduçå care se numea Buchiça.
Atît despre Foicel, cît çi despre Buchiça se spunea prin oraç cå le place teribil de
mult så citeascå.
Uneori se cufundau atît de adînc în lectura vreunei povestiri, încît renunçau så se
ducå la teatru ori la cinematograf, se lipseau chiar de radio çi de televizor, pentru ca så
poatå urmåri pînå la capåt toate întîmplårile din cårçi. La început citirå toate cårçile pe
care le aveau prin caså, apoi se apucarå så împrumute de pe la prieteni ori så cumpere
de la librårie, iar pînå la urmå se înscriserå la o bibliotecå, înçelegînd cå de acolo port
cåpåta oricînd au ei plåcere cîte o carte frumoaså.
Multå vreme, Foicel çi Buchita nu se cunoscuserå. Dar de cînd se înscriseserå la
bibliotecå, se întîlneau acolo si se întorceau împreunå acaså, discutînd între ei despre
cårçile citite. Curînd, cei doi se împrietenirå, iar Buchiça, care era foarte cumpånitå din
fire, gåsi cå ei amîndoi îçi întrebuinçeazå nechibzuit timpul, fiindcå se duc la bibliotecå
împreunå, încît fiecåruia dintre ei îi råmîne mai puçinå vreme de citit.
Spuse apoi cå le-ar fi mult mai convenabil dacå S-ar duce unul din ei çi ar lua cårçi
pentru amîndoi. Iar ca så nu-i fie nici unuia cu supårare, hotårîrå så meargå la bibliotecå
cu rîndul.
Aça çi fåcurå: in timp ce unul se ducea la bibliotecå, celålalt çedea çi citea.
Trecurå zile, såptåmîni çi luni, iar cei doi se întîlneau tot mai des, încît, pe negîndite,
sosi timpul cînd îçi dådurå seama cå nu mai pot råbda o zi fårå så vorbeascå unul cu
altul. Odatå, Buchiça îi mårturisi lui Foicel cå se simte fericitå fiindcå a gåsit un prieten cu
care så mai schimbe cîte o vorbå despre tot ce citeçte. Foicel zise cå nici el nu se simte
mai puçin fericit, dar cå îl chinuie într-una un gînd: de ce oare mai existå pitici care n-au
råbdare så citeascå o carte, ci se mårginesc doar så se uite la pozele de prin cårçi sau,
mai råu decît atît, îi vezi toatå ziulica båtînd mingea pe stradå ori jucînd çurca.
- Mie de asemenea pitici mi-e milå - spuse Foicel - fiindcå atîta vreme cît nu pun
mina pe o carte nu-çi pot da scama de ce plåceri se lipsesc. Numai dacå S-ar apuca så
citeascå ar prinde gust.
Ascultînd cuvintele lui Foicel, Buchiça cåzu o vreme pe gînduri çi pe urmå spuse:
- Çtii ce, Foicel? Ce-ar fi dacå am deschide amîndoi un teatru de cårçi?
- Cum adicå un teatru de cårçi? se mirå Foicel.
- Ei - råspunse Buchiça - aça, un fel de teatru în care nu fie nici actori, nici
decoruri, nici scenå, ci numai un public care så çadå çi så asculte o carte interesantå.
- Unde ai mai våzut tu asemenea teatre? întrebå Foicel.
- Nicåieri. Dar m-am gîndit cå ar fi bine så facem noi unul. Adunåm istorioare,
basme oripovestiri dintre cele mai frumoase çi le citim pe rînd în faça publicului.
Pe Foicel îl încîntå mult ideea Buchiçei, aça cå se puserå îndatå pe lucru. Luarå mai
întîi cîteva poveçti, dar avurå grijå så le aleagå aça ca så se nimereascå printre ele çi
triste çi vesele, çi duioase çi înfricoçåtoare - într-un cuvînt, de tot felul ca så fie pe placul
tuturor.
Pentru teatru gåsirå un loc cît se poate de potrivit. Lîngå casa în care locuia Foicel
era o curte, mai bine-zis nu o curte, ci o grådinå, adicå nici grådinå, ci un fel de scuar
destul de mititel. De jur împrejurul scuarului creçteau flori, în mijloc se afla o måsuçå
pentru jucat çah ori table, iar mai încolo, cîteva bånci pe care se putea açeza oricine ca
så mai respire aer curat.
Scuarul era açezat între douå clådiri, încît toatå lumea care trecea pe stradå putea
så vadå çi florile, çi båncile, çi måsuça.
- Uite-aici o så instalåm teatrul nostru de cårçi, hotårîrå într-un glas Foicel çi
Buchiça.
Din cîteva miçcåri traserå måsuça mai aproape de stradå, açezarå în faça ei båncile
pentru ascultåtori, çi pentru ei doi aduserå din caså cîte un scaun. Pe urmå, Foicel alergå
dupå cårçile cu poveçti, iar Buchiça îçi fåcu rost de un clopoçel de bronz.
Çi iatå cå pe searå, cînd toate teatrele din Oraçul Soarelui sunau ca så-çi cheme
spectatorii la spectacol, Buchiça prinse çi ea a suna din clopoçelul ei.
- Atençiune! strigå Foicel cît putu de tare. Aici se deschide un teatru nou! Veçi
vedea un spectacol nemaipomenit! Intraçi çi ocupaçi locuri!
Trecåtorii care se nimerirå atunci pe stradå îi auzirå strigåtele. Unii dintre ei intrarå
în scuar, se açezarå pe bånci în faça måsuçei çi açteptarå. Dupå ce våzu cå s-au umplut
toate båncile, Foicel spuse:
- Acum se va produce în faça noastrå Buchiça, care vå va citi oi poveste.
Buchiça deschise cartea çi începu så citeascå. Glasul ei suna cald çi foarte melodios,
încît toçi o ascultau cu plåcere, dar, deodatå, un oarecare pitic care çedea în rîndul întîi
strîmbå din nas în semn de dispreç çi rosti dezamågit:
- A! va så zicå asta e tot: se citeçte dintr-o carte! Ce mai teatru!
- Nimic interesant! adåugå altul. Un fel de fleac pe tavå!
Într-o clipå se ridicarå amîndoi de pe bånci çi ieçirå din scuar. Dupå ei plecarå çi alçi
pitici. La o vreme se auzi soneria teatrului care se afla în clådirea vecinå. Mulçi pitici se
gråbirå într-acolo. Curînd se risipirå toçi spectatorii çi nu mai råmase decît un singur
pitic, care, nu se çtie din ce pricinå, adormise. Cei doi îl scularå çi se apucarå så-i
citeascå mai departe, dar el nu prea îi asculta: se foia într-una pe scaun, cåsca cu gura
pînå la urechi çi moçåia. Pînå la urmå påråsi çi el scuarul.
Aça se întîmplå cå prima lor încercare dådu greç, nici în serile urmåtoare înså nu fu
mai bine. Se aduna la început destul public, dar cum începea Foicel så citeascå, fugeau
care-încotro. Pe Buchiça o cuprinse, în cele din urmå, desperarea çi fu cît pe ce så plîngå,
dar Foicel spuse:
- Cu public sau fårå public, teatrul nostru trebuie så funcçioneze. Dacå nu vrea så
ne asculte nimeni, o så ne citim noi unul altuia.
O açezå deci pe Buchiça în locul publicului, iar el se apucå så citeascå. Cîçiva
trecåtori se oprirå, ascultarå cît ascultarå çi pe urmå îçi våzurå de drum. Çi tot aça se
întîmplå mereu, pînå cînd lui Foicel îi veni ideea så citeascå întîmplåri hazlii. În seara
aceea se nimerirå pe acolo, prin faça scuarului, un prichidel çi o prichinduçå. Auzindu-l pe
Foicel, ei ståturå o clipå în loc, apoi intrarå în scuar çi se açezarå pe bancå.
Le plåcu tare mult cum citea Foicel çi rîserå cu poftå. Hohotele lor ajunserå la
urechile trecåtorilor, care se oprirå curioçi.
- Ah! Dar acolo se citeçte ceva comic! spuserå ei çi se gråbirå så intre cu toçii în
scuar.
Cît ai clipi din ochi, toate båncile furå ocupate. Piticii ascultau cu gura cåscatå,
silindu-se så nu scape un cuvînt çi pråpådindu-se de rîs.
Dupå ce terminå povestea, Foicel citi alta, pe urmå încå una çi încå una. Nici unul
dintre ascultåtori nu se gîndea så plece, fiindcå tuturor le era plåcut, iar cînd nu mai
avurå ce asculta se duserå lingå Foicel çi Buchita çi le mulçumirå fiindcå le dåduserå
prilejul så petreacå o searå atît de frumoaså.
Un pitic mic cît un vîrf de deget îi întrebå dacå or så citeascå çi mîine, iar cînd aflå
cå vor citi, spuse cå el are så vinå neapårat så-i asculte. Pe urmå, toçi ascultåtorii se
råspîndirå pe la casele lor; plecå çi piticul cel mic de tot, dar peste o clipå se întoarse ca
så-l întrebe pe Foicel dacå mîine searå are så citeascå aceleaçi poveçti ori altele noi.
Foicel råspunse cå altele noi; atunci prichindelul mititel mai spuse o datå cå are så
vinå mîine searå çi se îndurå în sfîrçit så se ducå la el acaså.
De atunci, Foicel çi Buchiça se produserå în fiecare searå la teatrul lor de cårçi. Citirå
la început basme çi povestiri micuçe, pe urmå aleserå pentru publicul lor cîte o poveste
mai måriçoarå, care çinea o searå întreagå, çi pînå la urmå se trezirå citind poveçti lungi
de tot, ba chiar romane, a cåror lecturå dura cîteva seri de-a rîndul. Pe zi ce trecea
creçtea çi numårul ascultåtorilor, aça încît de la o vreme scuarul primi încå vreo douåzeci
de bånci, iar pentru cei doi se instalå o scenå micuçå in felul celor de la teatrul de
estradå.
(Jîlld. sosi iarna, teatrul de cårçi cåpåtå o salå specialå în spatele scuarului.
Piticii din Oraçul Soarelui prinserå mult drag pentru teatrul lor de cårçi. Ba mulçi
dintre ei se obiçnuirå så citeascå singuri pe acaså çi îçi aduceau aminte cu recunoçtinçå
cå la teatrul din scuar au cunoscut pentru întîia oarå farmecul cårçilor. Iar Foicel si
Buchiça îçi vedeau din toatå inima de treaba începutå. Ca çi pînå atunci se duceau la
bibliotecå pe rînd si alegeau de acolo poveçtile cele mai frumoase. Cît despre Foicel, el
nu mai contenea så declare cå se simte mai fericit decît oricînd.
- Înainte, cînd citeam cîte o carte care îmi plåcea mult de tot, simçeam parcå
nevoia så împårtåçesc cuiva bucuria mea, îçi amintea Foicel. Voiam så citesc cartea
aceea çi altor pitici ca så se bucure çi ei ca mine, dar n-aveam cum. Doar nu era så ies în
stradå çi så opresc pe rînd fiecare trecåtor ca så-i fac lecturå! Acum existå teatrul nostru
de cårçi, unde pot så-i citesc oricui are poftå så må asculte. Îmi vine så joc de bucurie!
Zilele treceau în çir çi totul mergea cum nu se poate mai bine, pînå cînd se întîmplå
o groaznicå nenorocire. În acea zi, Foicel se duse ca de obicei la bibliotecå, dupå ce îi
fågådui Buchiçei cå la întoarcere are så treacå pe la ea ca så meargå împreunå la teatrul
de cårçi. Buchiça açteptå pînå la ora fixatå, dar curios lucru: Foicel nu se aråtå. La
început îçi spuse cå o mai fi zåbovit puçin pe la bibliotecå, aça încît nu-çi fåcu gînduri
negre; pînå la urmå înså sfîrçi prin a se neliniçti çi se hotårî så iaså în întîmpinarea lui
Foicel. Tot mergînd ea aça, ajunse pînå în faça bibliotecii, fårå så-çi întîlneascå prietenul.
Intrå atunci înåuntru çi aflå de la bibliotecarå cå Foicel a fost nu de mult pe acolo, cå a
luat cartea cu nemaipomenitele aventuri ale gînsacului Panå çi a plecat.
Buchiça îçi spuse cå, desigur, Foicel çi-o fi uitat fågåduiala de a trece pe la ea çi,
fårå så mai stea pe gînduri, se duse spre casa lui. Dar Foicel nu era acaså. Buchiça crezu
cå prietenul ei s-a întîlnit pe stradå cu vreun cunoscut care l-a poftit så-i facå o vizitå. Se
întoarse deci la ea în camerå çi prinse så açtepte, uitîndu-se într-una pe fereastrå.
Degeaba înså, Foicel nici gînd så aparå.
Pe nesimçite, ziua trecu si se låså seara. Atunci Buchiça îçi luå cartea çi se îndreptå
spre teatrul lor, cu nådejdea cå çi Foicel va veni într-acolo. Dar cînd sosi în scuar nu-l
våzu. Båncile erau toate ocupate de pitici care açteptau. cu neråbdare så asculte poveçti.
Buchiça çtia bine cå publicul îçi cerc dreptul lui, de aceea deschise cartea çi încercå så
citeascå; din pricina tulburårii înså nu-i ieçi din gurå nici un cuvînt.
Se gîndea cå pinå atunci Foicel a çezut în fiecare searå lîngå ea, la måsuça din
scuar, çi acum se vedea dintr-o datå singurå. Nu se mai îndoia de fel cå se întîmplase o
nenorocire. Se simçea cuprinså de o tristeçe apåsåtoare, capul îi cåzu neputincios pe
pagina cårçii, iar din ochi prinserå a-i picura lacrimi.
Cînd o våzurå plîngînd, piticii din public se mirarå. Într-o clipå o înconjurarå cu toçii
çi o întrebarå ce i s-a întîmplat. Printre lacrimi çi suspine, Buchiça îi vesti cå Foicel s-a
pierdut nu se çtie pe unde. Atunci piticii încercarå s-o mîngîie, Spunîndu-i cå probabil
pînå la urmå are så-l gåseascå. Dar Buchiça nu se liniçtea de loc. Spunea cå Foicel este
tare distrat din fire, ba pe deasupra mai are çi prostul obicei de a merge pe stradå citind
çi de aceea îi este fricå ca nu cumva så se fi întors de la bibliotecå cu nasul în vreo carte
çi så fi nimerit într-un felinar de care så-çi fi spart capul, ori så fi trecut strada pe roçu çi
så fi fost cålcat de-un automobil sau de vreunul dintre acele tubulete care aleargå pe
stråzile oraçului cu o vitezå atît de îngrozitoare, încît nu apucå så frîneze la vreme. Piticii
furå tare miçcaçi de durerea Buchiçii çi hotårîrå s-o ajute într-un fel.
Unii se apucarå så colinde pe la toate secçiile de miliçie, alçii se gråbirå så telefoneze
la spitale, pentru cå se çtie cå cineva cåruia i s-a întîmplat vreun accident nimereçte
neapårat ori la miliçie ori în vreun spital.
Umblarå peste tot, telefonarå pe oriunde se putu, dar de Foicel nu dådurå.
Fiecare secçie de miliçie a oraçului trimise cîçiva miliçieni ca så-l gåseascå pe cel
pierdut. Îl cåutarå toatå noaptea, pînå-n zori, dar toate stråduinçele lor furå zadarnice.
Atunci îi veni cuiva în minte så scrie despre întîmplarea asta la ziar. Iatå cå în dimineaça
urmåtoare apåru çi ziarul în care se putea citi întreaga poveste cu Foicel çi Buchiça. Iar în
josul la capåtul povestirii, se cerea ca acela care bånuieçte pe unde s-ar putea afla Foicel
så facå bine çi så anunçe numaidecît redacçia.
Capitolul paisprezece
Habarnam citeçte ziarul çi aflá unde poate fi gásit Foicel
Dimineaça, Habarnam fu trezit din somn de un zgomot ciudat.
Pînå så se dezmeticeascå bine i se påru cå zumzåie o albinå prin apropiere ori s-a
pus în funcçiune dulapul aspirator. Dar cînd deschise ochii våzu jos pe podea, în
apropierea patului, o maçinuçå curioaså, care se tot plimba de la un perete la altul çi
zbîrnîia. La înfåçiçare aråta întocmai ca o broascå çestoaså: bombatå pe deasupra çi platå
pe dedesubt. Habarnam såri din pat, îçi încovoie spinarea pînå la påmînt çi porni dupå
maçinuçå, cåznindu-se så o cerceteze cît mai amånunçit. Våzu atunci cå e vopsitå într-un
verde închis, cå are sus, pe crusta bombatå, mai multe gåurele mårunte - cum sînt cele
de la strecuråtoare - iar jos, de jur împrejur, un cordonaç de metal strålucitor, presårat
cu un fel de gåuri mai mari, ca niçte ochi. Pe botul maçiniiçel era scris cu litere argintii:
Cibernetica.
Cibernetica? Ce cuvînt o mai fi çi åsta? se întrebå Habarnam. Pe semne cå aça se
numeçte maçina, îçi råspunse el singur.
În timpul acesta, Cibernetica se îndreptå spre patul lui Împestriçatu, în jurul cåruia
se tåvåleau mai multe hîrtiuçe de bomboane, se învîrti apoi încolo çi-ncoace deasupra
fiecårei hîrtiuçe, fåcîndu-le så disparå pe rînd, de parcå le-ar fi înghiçit påmîntul. Dupå
aceea se vîrî sub pat, de unde, o bucatå de vreme, råsunå într-una zbîrnîitul ei. Auzind
zgomot prin somn, Împestriçatu se deçteptå çi-çi låså picioarele pe podea, dar zårind
maçinuça care tocmai atunci ieçea de sub pat se trînti înspåimîntat înapoi pe pernå.
- Ce-i cu asta? întrebå el tremurînd de fricå.
- Cibernetica, råspunse Habarnam.
- Ce cio-ciberneticå? se bîlbîi Împestriçatu.
- Nici o cio-ciberneticå - zise Habarnam - Cibernetica: maçina de måturat podeaua.
- Dar de ce S-a vîrît sub patul meu? protestå Împestriçatu.
- Ciudat mai eçti! rosti Habarnam. Parcå pe sub pat n-ar fi nevoie så se måture.
În clipa aceea, maçinuça ajunse în dreptul uçii çi scoase o çuieråturå.
Ca la comandå, uça se deschise larg, låsînd-o så treacå în camera vecinå.
Acolo Cibernetica måturå podeaua de la un capåt la altul, ba se bågå chiar pe sub
maså, încît pînå la urmå nu mai råmase pe nicåieri nici un firicel de praf.
De-abia atunci se trezi din somn çi Bumbiça. Auzind atîta zgomot, deschise uça så
vadå ce s-a întîmplat.
- Cine face gålågie? întrebå ea.
- Cibernetica, råspunse Habarnam aråtînd maçinuça cu degetul. Måturå singurå
podeaua!
- Ia te uitå ce minunåçie! exclamå Bumbiça.
- Nu-i nici o minunåçie! zise Împestriçatu dînd din mînå dispreçuitor. Minune ar fi
fost dacå ar fi murdårit podeaua, dar de vreme ce o måturå nu våd de ce te-ai mira atît.
Terminînd de måturat, maçinuça înaintå în mijlocul camerei, se învîrti de cîteva ori
pe loc de parcå ar fi vrut så cuprindå cu privirea toatå odaia, apoi se retrase într-un colç
çi dispåru dupå o uçiçå care se afla în partea de jos a zidului, lîngå podea.
Drumeçii noçtri luarå masa de dimineaçå (bineînçeles cå mai înainte se scåldarå, se
îmbråcarå çi se spålarå pe dinçi). Dupå aceea hotårirå så se mai plimbe oleacå pe stråzi,
fiindcå pînå atunci nu admiraserå oraçul decît în treacåt. Coborîrå deci scårile hotelului,
iar cînd ieçirå în stradå våzurå cå trotuarele s-au çi umplut de trecåtori. Aproape fiecare
çinea în mînå cîte o gazetå çi citea de zor.
Unii se açezaserå pe cîte o båncuçå ca så citeascå, alçii råmåseserå, drept în
mijlocul trotuarului, cu nasul în ziar. Mai erau dintre aceia care citeau din mers, adicå
mergeau çi citeau, din care pricinå se ciocneau între ei la fiecare pas. Dar nimeni nu
bågå în seamå întîmplårile astea, fiindcå toatå lumea era ocupatå cu cititul. Cei care nu-
çi cumpåraserå încå ziarul se gråbeau care mai de care spre chioçcul din colçul stråzii.
- Trebuie så scrie ceva tare important în ziarul de azi, zise Bumbiça çi fiindcå
tocmai atunci trecea pe lîngå o prichinduçå care çedea pe un scåunel cu ziarul în mînå çi
citea absorbitå o întrebå: Ce s-a întîmplat, vå rog? De ce citeçte toatå lumea ziarul?
- A dispårut Foicel, råspunse prichinduçå.
- Care Foicel?
- Un pitic care se numea aça.
- Çi de ce-o fi dispårut? întrebå iar Bumbiça.
- Tocmai asta n-am aflat încå. Låsaçi-må så citesc pînå la capåt çi pe urmå am så
vå povestesc çi vouå.
Bumbiça nu avu råbdare çi fu cît pe-aci så fugå pînå la chioçcul de ziare; în clipa
aceea înså våzu un prichindel care fugea prin mijlocul stråzii cu un pachet de jurnale sub
braç çi împårçea din ele oricui dorea så citeascå. Cînd ajunse în dreptul ei, prichindelul îi
întinse un ziar.
Açezîndu-se pe o bancå alåturi de Habarnam çi de Împestriçatu, Bumbiça se apucå
så citeascå cu glas tare rîndurile scrise în ziar despre Foicel çi Buchiça çi aflå de acolo
toatå povestea celor doi, întocmai cum v-am istorisit-o çi eu vouå în capitolul trecut.
Cum auzi Habarnam cå lui Foicel îi plåcea så citeascå din mers înçelese cå acel Foicel nu
putea fi altul decît însuçi piticul pe care-l întîlnise pe stradå în ajun çi-l prefåcuse în
mågar. Atunci conçtiinça prinse a-l mustra iaråçi.
Dar el tåcu chitic çi nu suflå nici o vorbå Bumbiçei despre chinurile lui.
Pe Bumbiça, care era tare simçitoare, o miçcå atît de mult povestea din ziar, încît îi
dådurå çi lacrimile.
- ]ii minte, Habarnam - spuse ea - çi noi ne-am dat scama într-o bunå zi cît de
mult ne-am împrietenit unul cu altul, çi noi doi citeam împreunå basme, la fel ca Foicel çi
Buchiça. Ce m-aç fi fåcut dacå te-aç fi pierdut çi eu pe tine?
- Uite cå bîzîie, proasta! rîse Împestriçatu. Habarnam n-a pierit încå! Deocamdatå e
aici, lîngå tine!
Între timp, Habarnam luå ziarul din mîna Bumbiçei çi se apucå så citeascå alte
noutåçi. Deodatå ochii îi cåzurå asupra unui anunç care îl intereså deosebit de mult.
- Ascultaçi ce scrie aici, spuse el çise apucå så citeascå anunçul cu voce tare:
,Ieri searå a fost gåsit pe strada Biscuiçilor un mågar aparçinînd nu se çtie cui.
Animalul se învîrtea încolo çi-ncoace pe trotuar, ivindu-se pe neaçteptate în calea
trecåtorilor çi înspåimîntîndu-i cu privirea lui stranie. Uneori o apuca prin mijlocul
drumului, pe unde trec maçini, punîndu-çi astfel viaça în pericol. Toate încercårile de a se
afla cine este ståpînul mågarului s-au irosit în van. Mågarul a fost ridicat de cîçiva
miliçieni çi dus la grådina zoologicå.¨
- Ei, au luat animalul çi l-au dus la grådina zoologicå. Nu våd nimic deosebit într-
asta, zise Bumbiça.
- De, dar asta înseamnå... ,cå era piticul pe care l-am prefåcut ieri în mågar¨, fu
cît pe-aci så rosteascå Habarnam, dar îçi dådu seama la vreme çi tåcu.
- Ei, ce-nseamnå? întrebå Bumbiça.
- Înseamnå, înseamnå - Se bîlbîi Habarnam - înseamnå cå în Oraçul Soarelui existå
o grådinå zoologicåçi noi putem så ne ducem s-o vizitåm.
- Foarte exact! se bucurå Împestriçatu. De cînd visez eu så må duc într-o grådinå
zoologicå çi så må uit la fiare.
Trebuie så vå spun cå în çara piticilor se gåsesc, ca çi pe meleagurile noastre, tot
soiul de animale sålbatice: lei, tigri, lupi, urçi, crocodili, ba chiar çi elefançi. Numai cå
toate fiarele de pe acolo nu sînt aça mari ca cele de pe la noi, ci mici de tot, pitice. Lupul
e cît un çoricel, ursul cît çobolanul, pînå çi cel mai uriaç animal, elefantul, de-abia atinge
mårimea unui pisoi de-al nostru.
Dar cu toatå micimea lor, animalele astea le par piticilor tare înfricoçåtoare, fiindcå,
dupå cum bine çtiçi, nici unul dintre pitici nu este mai înalt ca degetul unui om. În ciuda
staturii lor mårunçele, piticii sînt teribil de curajoçi, aça încît prind fiarele sålbatice fårå
nici un fel de teamå çi le închid în cuçtile grådinii zoologice, ca så le poatå vedea acolo
oricine pofteçte.
Auzind cå e rost de vizitat grådina zoologicå, Împestriçatu se ridicå în picioare, gata
de drum.
- Dar nici nu çtim unde vine grådina asta, rosti el. Ce ne facem?
- Fleacuri - îl liniçti Habarnam - aflåm noi îndatå, çi, apropiindu-se de un pitic care
sta la marginea trotuarului citind ziarul, îl întrebå: Nu çtiçi, vå rog, cum putem ajunge la
grådina zoologicå?
- Cum så nu - råspunse piticul - luaçi autobuzul nouå. Are staçia puçin mai încolo,
în faça hotelului.
Habarnam mulçumi, çi drumeçii noçtri se îndreptarå spre staçie. Nu avurå mult de
açteptat. Peste douå minute, sau poate nici atît, autobuzul îçi fåcu apariçia. Uçile lui se
deschiserå primitoare, çi dupå ce îi låså pe cei trei så urce, porni iar mai departe. Avea
mersul atît de lin, încît nu se simçea nici cea maimicå zguduiturå. Asta pentru cå arcurile
çi cauciueurile îi erau lucrate cu o måiestrie rarå.
De altfel çi pe dinåuntru autobuzul aråta într-un chip neobiçnuit.
În dreptul fiecårei ferestre vedeai cîte o måsuçå, cu cîte un divånaç moale de o
parte çi de alta. Pe fiecare divan încåpeau doi pasageri. Måsuçele erau încårcate cu ziare,
reviste, cutii de çah, loto, domino çicu multe alte jocuri de soiul åsta. Pereçii dintre
ferestre erau împodobiçi cu picturi viu colorate, iar pe sub tavan atîrnau steguleçe
multicolore, care dådeau întregului autobuz o înfåçiçare veselå.
În façå, lîngå coborîre, era un televizor, pe al cårui ecran puteai urmåri filme,
meciuriide fotbal çi toate cîte se transmiteau de la televiziune. Iar în fund, aproape de
intrare, se afla un tir pentru tragere la çintå.
Descrierea noastrå ar fi incompletå dacå n-am aråta cå în autobuz nu exista taxator
çi cå, în lipsa acestuia, se anunçau prin difuzor denumirile opririlor.
Cînd Habarnam çi tovaråçii lui de drum intrarå în autobuz, cîçiva pasageri ståteau
aplecaçi deasupra unei måsuçe çi citeau ziare. Un prichindel çi o prichinduçå jucau loto,
iar alte douå perechi fåceau cîte o partidå de çah. În façå, trei pitici çedeau la televizor çi
urmåreau un film, pe cînd în fund, alçi doi trågeau la çintå cu puçca. Ceea ce, în treacåt
fie spus, nu stingherea pe nimeni.
Prichindeii lîngå care se açezaserå drumeçii noçtri discutau cu aprincere cele
povestite în ziar despre dispariçia lui Foicel. Pornind de la asta, unul dintre ei prinse a
istorisi ce i s-a întîmplat piticului Zurgålåu, o veche cunoçtinçå de-a lui, care S-a råtåcit
într-o noapte prin oraç çi n-a fost în stare nici în ruptul capului så gåseascå drumul spre
caså.
Întîmplarea îl interesa tare mult pe Habarnam, dar, din påcate, de-abia apucå så-i
asculte începutul, cå autobuzul se çi opri la grådina zoologicå, çi el fu nevoit så coboare
fårå så mai afle ce S-a fåcut, pînå la urmå, cu bietul Zurgålåu.
Capitolul cincisprezece
La grádina zoologicá
Piticii din Oraçul Florilor nu-çi fåcuserå încå grådina lor zoologicå, aça cå nici
Habarnam, nici tovaråçii lui de drum nu avuseserå prilejul så vadå o asemenea grådinå.
Îçi închipuiserå întotdeauna cuçtile fiarelor ca pe niçte cufere uriaçe çi posomorite cu toçi
pereçii din sirmå. În locul unor astfel de cuçti gåsirå înså niçte cåsuçe plåcute la
înfåçiçare, înconjurate de verdeaçå çi flori. Acoperiçurile lor erau vopsite în culori vesele,
iar dintre cei patru pereçi cel din façå era de sirmå, pentru ca piticii vizitatori så poatå
vedea bine fiarele dinåuntru. Pe lingå cuçti, mai întîlneai prin grådina zoologicå lacuri çi
bazine în care tråiau tot soiul de påsåri înotåtoare, ba chiar asemenea animale de apå ca
balenele çi hipopotamii. Pentru påsårile zburåtoare erau agåçate din loc în loc colivii
spaçioase din plase de sirmå. Iar påunii çi curcile, care nu se pricep nici så zboare, nici så
înoate, se plimbau în voie prin grådinå încotro aveau plåcere. Drept în mijlocul grådinii
zoologice se înålça un munte artificial, pe stîncile cåruia oile çi caprele se cåçårau toatå
ziua.
Cum se våzu în grådina zoologicå, Habarnam începu så fie cu ochii în patru la
animale, cåutînd så-l descopere printre ele pe Foicel cu chip de mågar. De-abia açtepta
så-l gåseascå çi så-l prefacå iaråçi în pitic ca så-i dea odatå pace conçtiinça, så nu-l mai
mustre atîtå. Nici Bumbiça nu-çi putea lua ochii de la animalele sålbatice çi nu mai înceta
så li admire. Inima ei era tare bunå, de aceea ofta la tot pasul çi spunea:
- Vai de voi, såråcuçele! De ce oare v-au închis în cuçti? V-o fi çi vouå poftå så vå
mai plimbaçi o lecuçå.
În schimb Împestriçatu nu se minuna de nimic, dupå cum çtiçi cå îi era obiceiul, ci
doar cåuta så se çinå cît mai departe de cuçti.
- Uite lupul! rosti el cînd trecurå pe lîngå lup. Închipuieçte-çi, ce mare grozåvie!
Nu-i decît un cåçel mai mare.
Iar cînd furå în dreptul tigrului zise:
- Çi åsta parcå ce-i decît un pisoi mai lung? Nu våd de ce mi-ar fi fricå de el.
- Atunci apropie-te de cuçcå, dacå te lauzi cå ai atîta curaj, rîse Habarnam.
- Påi, de aproape nu prea våd bine. Sînt prezbit, råspunse Împestriçatu.
Nu departe de cuçca tigrului era un chioçc cu råcoritoare. Chioçcul nu avea vînzåtor,
dar oricine dorea så se råcoreascå se ducea acolo, apåsa pe un buton çi îçi umplea
automat paharul. Observînd asta, Împestriçatu zise cå çi lui i s-a fåcut tare cald çi cå are
poftå så bea niçte sirop.
- Foarte bine, îl aprobå Habarnam. Am putea så încercåm cu toçii.
Fårå så mai stea pe gînduri, se apropiarå toçi trei de chioçc; çi de-abia atunci
bågarå de seamå cå pe tejghea era înçirat un rînd întreg de robinete, cu cîte un butonaç.
- Pe care dintre butonaçe så apås? întrebå Împestriçatu nedumerit.
- Ei, apaså çi tu la viçina ceea, îl sfåtui Habarnam.
Împestriçatu apåså pe butonul sub care era desenatå o viçinå coaptå çi dintr-o datå,
prin deschizåtura rotundå din josul robinetului, ieçi un pahar care, cît ai clipi, se umplu
cu licoarea trandafirie a siropului de viçine. Dupå ce båu cu poftå pînå la fund,
Împestriçatu puse înapoi paharul,care dispåru ca prin farmec, alunecînd în deschizåtura
de sub robinet.
- Poftim - se supårå Împestriçatu - çi eu voiam så beau încå un påhårel.
- N-ai decît så mai apeçi o datå, zise Bumbiça.
Atunci, Împestriçatu apåså pe butonul sub care era desenatå o portocalå, çi paharul
apåru din nou pe tejghea, umplîndu-se cu o båuturå parfumatå care nu era altceva decît
sirop din zeamå de portocalå. Împestriçatu dådu pe gît çi acest pahar.
- Dacå-i pe-aça - zise el - hai så mai apås çi pe butonul sub care se vede o låmîie.
- Atunci, eu apås colo, la coacåzå, zise Habarnam.
- Çi eu dincolo, la fragi, se hotårî Bumbiça.
Se apucarå cu toçii så apese pe toate butoanele çi båurå cîteçitrei pe såturate. În
cele din urmå, Împestriçatu, cåruia siropul începu så-i bolboroseascå prin burticicå çi
sifonul så-l gîdile pe la nas, spuse cå deocamdatå lui nu-i mai este sete, aça încît
prietenii noçtri o pornirå mai departe.
Nu fåcurå decît cîçiva paçi çi se pomenirå în faça cuçtilor cu maimuçe, pe care le
gåsirå cele mai zglobii, mai vioaie çi mai amuzante dintre toate animalele pe care le
våzuserå. Cuçtile lor erau pline de scåri, de pråjini, de leagåne çi de trapeze. Maimuçele
se cåçårau toatå vremea pe pråjini, se dådeau în leagån ori se urcau pe scåri, prinzîndu-
se sprinten cu cele patru labe çi chiar cu coada. Una dintre maimuçe gåsise pe undeva
prin cuçcå o oglinjoarå çi se tot sucea cu ea încolo çi-ncoace, fårå s-o mai lase nicio clipå
din mînå. Unde mai pui cå, oglindindu-se, se schimonosea aça de tare, încît oricine ar fi
privit-o nu çi-ar fi putut dtåpîni rîsul.
Habarnam fåcu mare haz çi spuse cå maimuça seamånå leit cu Împestriçatu.
- Ba nu seamånå de loc, se supårå Împestriçatu. Ce, eu am coadå?
Atunci se luarå amîndoi la ceartå, pînå cînd Împestriçatu îçi ieçi din fire.
- Am så-i spun chiar acum Bumbiçei cå tu ai prefåcut un pitic în mågar, zise el.
- Atîta-çi trebuie! Mi-ai promis cå ai så taci, çopti Habarnam ameninçîndu-l pe
Împestriçatu cu Pumnul.
- Mai încet, mai încet! Må mir cå nu vå e ruçine! se revoltå Bumbiça. Or så rîdå çi
maimuçele de voi. Så plecåm mai bine.
- Iaca, eu nu må miçc din locul åsta, zise Împestriçatu supårat.
- Ai de gînd så råmîi aici pînå seara çi så admiri maimuçele? întrebå Bumbiça. Nu
uita cå trebuie så mai vedem elefantul.
Peste cîteva clipe, prietenii noçtri mergeau pe cårarea care îi ducea spre cuçca
elefantului.
Deodatå dådurå peste un çarc de lemn în spatele cåruia ståtea un mågar cenuçiu,
cu urechile lungi ca toçi mågarii çi cu ochii mari, parcå nespus de triçti. Animalul dådea
din cap a jale, pårînd cå se gîndeçte la ceva. De cum îl zåri, Împestriçatu pufni în rîs çi îl
trase pe Habarnam de mînecå.
- Uite-l pe mågarul tåu, çopti el.
- Sst! Taci odatå! råspunse Habarnam tot pe çoptite. ]ine-çi gura! Ai înçeles?
- Ce v-açi apucat iar så sîsîiçi acolo ca doi gînsaci? întrebå Bumbiça.
- Nu sîsîim, råspunse Împestriçatu. Am spus numai cå åsta o fi, pesemne, mågarul
despre care au scris toate ziarele.
Dupå ce se uitarå la mågar, drumeçii noçtri pornirå mai departe çi peste cîteva clipe
furå aproape de çarcul elefançilor. Ca så ajungå în faça cuçtii, se aråta a nu fi tocmai
uçor, pentru cå se adunase acolo o gråmadå de pitici.
Bumbiça nu ståtu mult pe gînduri çi-çi fåcu drum prin mulçime, iar Împestriçatu o
urmå.
De cum råmase singur, Habarnam se gråbi så dea o fugå înapoi, pînå la locul unde
våzuse mågarul.
Îl gåsi pe urechiat aça cum îl låsase; în clipa aceea, tocmai se apropia de portiçå.
Habarnam se uitå în jurul lui, ca så se încredinçeze cå nu-l vede nimeni, apoi scoase
din sîn bagheta magicå, o råsuci çi zise:
- Doresc ca acest mågar så se transforme în pitic!
Nici nu apucå så-çi termine bine vorba, cå mågarul se çi ridicå pe picioarele dinapoi,
îçi îndreptå spatele ce så vezi? Dupå portiçå nu se mai afla nici urmå de mågar. În locul
lui apåruse un pitic ca toçi piticii. Prichindelul purta un veston verde, fårå coadå, cu
mîneci înguste bine strînse pe mînå, çi pantaloni largi, galbeni-verzui. Avea pe cap o
beretå frumoaså, de un albastru închis, cu picåçele portocalii, pe vîrful cåreia se ridica un
ciucuraç tot de culoarea portocalelor. De sub beretå îi aluneca pe frunte un moç care îi
ajungea pînå spre sprîncene.
Noul pitic privi spre Habarnam, cu gîndul, parcå, în altå parte.
Apoi strånutå, strîmbå din nas çi-çi trecu pumnul peste el. Pumnii îi avea destul de
mari, dar nasul lui stropit cu pistrui era mititel cît un nåsturaç.
Dupå toate astea, prichindelul deschise portiça cu piciorul çi ieçi din çarc, apoi se
întoarse caså-lmaipriveascåo datå pe Habarnam. Atunci ochii lui mititei sclipirå ca niçte
mårgeluçe, iar gura, çi aça mult prea mare, se lungi într-un zîmbet pînå la urechi.
Råsplåtindu-l pe Habarnam cu un asemenea zîmbet, fostul mågar îçi bågå mîinile în
buzunarele pantalonilor çi îçi våzu de drum. Habarnam îl urmåri multå vreme cu privirea.
Parcå i se luase o piatrå de pe inimå. Pînå çi glasul conçtiinçei, care nu-l slåbise pînå
atunci toatå vremea, îi dådu pace. Fugi deci fericit så-çi caute prietenii.
În lipsa lui Habarnam, Bumbiça izbutise så ajungå foarte aproape de cuçca
elefantului, de aceea putu så se uite la el bine. Mare îi fu mirarea cînd våzu cît de uriaç
este. Mai mult decît orice înså o minunå trompa lui lungå, cu care putea så apuce tot ce i
se dådea, de parcå ar fi apucat cu mîna. În schimb Împestriçatul, cåruia îi era fricå så se
apropie prea tare de cuçcå, råmase mai pe la spate, uitîndu-se la elefant peste umerii
altora. Aça se face cå nu apucå så zåreascå decît ceafa animalului, cu urechile late
atîrnînd de o parte çi de alta a capului. Încredinçat cå våzuse tot ce se putea vedea,
Împestriçatu ieçi din mulçimea adunatå în faça cuçtii.
Tocmai atunci sosi çi Habarnam.
- Ei, ai våzut elefantul? întrebå el.
- L-am våzut. Ce mare lucru? råspunse Împestriçatu, fåcînd un gest de dispreç.
Toatå lumea spune cå elefantul aça, cå elefantul pe dincolo, dar cînd ai cåuta, n-ai ce så
vezi! Doar urechile sînt de el!
- Pe unde mi-ai fost, Habarnam? se råsti Bumbiça, care se ivi din gloatå. De ce n-ai
venit çi tu så vezi elefantul?
- Ce era så våd, niçte urechi? zise Habarnam. Mai bine ne-am duce så mai bem
cîte un sirop.
- Bunå idee! se bucurå Împestriçatu. Çi mie, nu çtiu de ce, mi s-a fåcut iar sete.
Dar Bumbiça nu primi invitaçia.
- Puteçi så vå duceçi singuri, eu vå açtept aici pe bancå, zise ea çi, ajungînd în
dreptul unei bånci care se afla la marginea cårårii, se açezå.
Habarnam çi Împestriçatu pornirå înapoi spre chioçcul cu råcoritoare.
- Çtii, Împestriçatule, cå am çi prefåcut mågarul în pitic, se låudå Habarnam pe
drum.
- O! exclamå Împestriçatu. Aça vasåzicå! Am bågat eu de seamå cå ai fugit de
lîngå noi, dar nu bånuiam încotro ai luat-o.
Tot vorbind aça, se pomenirå iaråçi lîngå çarcul cu pricina, iar Împestriçatu zåri în
spatele portiçii un mågar.
- Bine l-ai mai prefåcut, n-am ce spune - rîse el, våd cå s-a çi întors.
- Cine s-a întors? se mirå Habarnam.
- Nimeni altul decît mågarul tåu! îl låmuri Împestriçatu.
- Ah! Cum ai ajuns aici? îi strigå Habarnam mågarului, care ståtea cu capul plecat
çi se mårginea så clipeascå leneç din ochi, ca çi cum nu s-ar fi întîmplat nimic. ,Nu se
poate ca piticul acela så se fi prefåcut iar în mågar¨. Ascultå, Împestriçatule! Dacå åsta e
altul?
- Exact! pricepu Împestriçatu. Ästa trebuie så fie alt mågar. Pe semne cå de-abia
acum a ieçit din çopron.
- Bine cå l-am våzut, spuse Habarnam. Poate cå tocmai åsta e mågarul care ne
trebuie, çi nu celålalt.
- Ai dreptate! aprobå Împestriçatu. S-ar putea ca åsta så fie åla, çi ålålalt så nu fie
åla, sau invers: ålålalt så fie åla, çi åsta så nu fie åla.
- Stai puçin - îl întrerupse Habarnam - cå eu încep så må încurc cu atîçia mågari.
Mai bine îl prefac çi pe åsta în pitic.
- Minunat! spuse Împestriçatu, care de-abia açtepta så vadå cum se poate preface
un mågar în pitic.
Fårå så mai stea pe gînduri, Habarnam råsuci bacheta çi zise:
- Doresc ca çi acest mågar så se prefacå în pitic!
Nici nu apucarå Habarnam çi Împestriçatu så clipeascå din ochi, cå çi våzurå în locul
mågarului un pitic.Acest al doilea pitic purta, întocmai ca çi primul, un veston scurt, cu
mînecile strimte, çi o beretå cu ciucuraç în vîrf; dar haina nu era verde, ci de un roçu
aprins, iar bereta în culoarea cerului çi cu picåçele albe. Numai pantalonii îi avea la fel de
largi ca çi ai primului çi tot galbeni-verzui.
Pînå çi la façå semånau: aceiaçi ochi mici çi negri, acelaçi moç cåzut pe frunte,
aceeaçi gurå cu buza de sus nepotrivit de mare, acelaçi nåsuc pistruiat. O singurå
deosebire era între ei: la primul, doar nåsucul era pistruiat, pe cînd la al doilea - çi
obrazul.
Privind nedumerit în jur, piticul îçi încreçi o clipå nasul lui pistruiat çi, fårå så
strånute ori så se strîmbe, dådu din cap. Nu se uitå nici la Habarnam, nici la
Împestriçatu, deschise doar portiça, ieçi çi pe-aci çi-e drumul!
Aceastå ciudatå prefacere îl înmårmuri pe Împestriçatu în aça måsurå încît îi pieri
graiul çi abia dupå ce piticul nu se mai våzu izbuti så întrebe:
- Ästa e?
- Cine så fie? se mirå Habarnam, neînçelegînd întrebarea.
- Ei, cine! exclamå Împestriçatu. Piticul pe care l-ai prefåcut tu în mågar.
- Da, naiba îl çtie! rosti Habarnam ridicînd mîinile în sus. Parcå mai çin minte cum
aråta? Laså, nu-i nimic, unul din doi trebuie så fie. Ia stai! strigå el deodatå. Asta ce-o
mai fi?
- Nemaipomenit, încå un mågar! se minunå Împestriçatu våzînd capul prelung care
se ivi în uça deschiså a çopronului.
- Nu mi-au fost de-ajuns doi! se plînse Habarnam. Acum sînt nevoit så mai prefac
unul.
- Açteaptå puçin, spuse Împestriçatu. Cred cå åsta e cal, nu mågar.
- Aç, de unde! fåcu Habarnam. Caii sînt mult mai mari.
- Da, s-ar putea så ai dreptate,aprobå Împestriçatu. Pe de o parte pare a fi cal, pe
de alta mågar. Trebuie så fie un mågar mare: atîta tot.
- Ei, då-i încolo! N-am timp så-mi pierd vremea cu ei! zise Habarnam. Îl prefac - çi
gata. La urma urmelor are så fie pe lumea asta un pitic în plus!
Pe cînd vorbeau ei aça, mågarul påråsi çopronul çi veni drept spre portiçå. Atunci
Habarnam scoase bagheta magicå çi se gråbi s-o råsuceascå chiar sub nasul mågarului.
- Doresc ca çi acest mågar så se prefacå în pitic! zise el închizînd ochii çi, cum îi
deschise, våzu în locul mågarului un pitic. Al treilea fost mågar semåna leit cu ceilalçi
doi: avea çi el buza de sus la fel de mare, dar era oleacå mai înalt, iar la el, pistruii nu se
gåseau numai pe nas çi pe obraz, ci peste tot, întinzîndu-se pînå çi pe frunte çi pe mîini.
De cum ajunse în faça çarcului, acesta se uitå çintå la Habarnam çi-l întrebå aspru:
- Unde sînt Bålçatu çi Zvåpåiatu?
- Care Bålçatu çi care Zvåpåiatu? se sperie Habarnam.
- Ei, cei doi mågari, zise noul pitic. Nu cumva vrei så spui cå nu i-ai våzut?
- Sigur, nu i-am våzut, îngînå Habarnam zåpåcindu-se cu totul.
- De ce minçi? çipå piticul cît putu de tare. Vrei una dupå ceafå ?
- Cum dupå ceafå? întrebå Habarnam, fårå så priceapå ameninçarea.
- Uite-aça! glåsui piticul çi, întinzînd deasupra çarcului mîna lui pistruiatå, îl lovi pe
Habarnam atît de zdravån peste ceafå, încît prietenul nostru fu cît pe-aci så cadå din
picioare.
- Aha! strigå Habarnam. Asta este! Cauçi pricinå de båtaie! Laså cå te potolesc eu!
- Ce-ai spus? întrebå piticul. Så vedem care pe care, çi ieçi dupå portiçå.
Fårå så mai açtepte råfuiala, Habarnam o luå la picior. Împestriçatu dupå el. Fugeau
amîndoi printre cuçtile animalelor cu iuçeala unor meteori, iar în urma lor gonea noul
pitic, bocånind zgomotos çi tropåind ca un cal. Nu se çtie cu ce s-ar fi terminat toate
astea dacå nu s-ar fi întîmplat ca, în toiul vitezei, piticul så se împiedice de o rådåcinå çi
så se rostogoleascå. Odatå ridicat în picioare nu mai avu chef så fugå; se låså pågubaç,
fiindcå våzu cå Habarnam çi Împestriçatu se îndepårtaserå prea mult ca så-i mai poatå
ajunge.
- Îçi aråt eu çie! se mårgini el så zbiere cît putu de tare. Ne mai întîlnim noi çi
altådatå! Så vezi tu ce påçeçti!
Pe urmå mai ameninçå o datå cu Pumnul, apoi îçi vîrî mîinile în buzunarele
pantalonilor lui largi, galbeni-verzui, çi o porni înainte pe cårare.
Våzînd cå pericolul a trecut, Habarnam çi Împestriçatu o luarå înapoi spre Bumbiça.
- Pe unde mi-açi umblat atît? îi întîmpinå ea supåratå. Må pregåteam så pornesc în
cåutarea voastrå.
- Påi, så vezi ce s-a întîmplat, începu Habarnam. Ne-a fugårit un mågar nebun.
- Un mågar nebun?! se mirå Bumbiça. Çi cum a ajuns så vå fugåreascå?
- Îçi povestesc eu altådatå, råspunse Habarnam.
- Ei asta-i! De ce altå datå? se supårå Bumbiça. Mie acum så-mi povesteçti.
Habarnam nu mai avu ce face çi trebui så mårturiseascå totul: cum l-a prefåcut pe
Foicel în mågar çi ce i s-a mai întîmplat pe urmå din pricina asta.
- Vezi, Habarnam, ce råu eçti? spuse Bumbiça dupå ce ascultå pînå la capåt. De
asta ai cåpåtat tu bagheta magicå, pentru ca så prefaci piticii în mågari?
- Zåu cå nu sînt råu, rosti Habarnam. Dacå ai çti cît de mult m-a mustrat conçtiinça
pentru Foicel çi Buchiça! Zi çi noapte m-am perpelit.
Crede-må. Acuma n-ai de ce så mai fi supåratå! Totul s-a terminat cu bine! Sînt
sigur cå în clipa asta Foicel se çi aflå lîngå prietena lui.
- Bine cel puçin cå am apucat så citim prin ziare unde poate fi gåsit Foicel, mai zise
Bumbiça.
Capitolul çaisprezece
Cum s-au întîlnit Habarnam, Bumbi(a çi Împestri(atu cu
Pistrui çi ce-a ieçit din întîlnirea lor
Sfîrçitul acelei zile, drumeçii noçtri çi-l petrecurå la grådina zoologicå, fiindcå mai
întîlnirå acolo destule fiare pe care nu le våzuserå niciodatå pînå atunci. De-abia spre
searå se întoarserå la hotel çi se culcarå, dupå ce mai întîi mîncarå. De data asta,
conçtiinça îl låså în pace pe Habarnam, de aceea el adormi foarte repede.
Desigur, somnul nu i-ar fi venit atît de uçor dacå s-ar fi gåsit cineva care så-i spunå
cå nici unul din cei trei mågari prefåcuçi în pitici nu este Foicel. Într-adevår, în gazetå se
strecurase o greçealå: în loc så scrie cå mågarul gåsit a fost luat la circ, scria cå a fost
dus la grådina zoologicå.
Aça s-a fåcut cå Foicel a råmas mai departe la circ, iar în locul celor trei mågari de
la grådina zoologicå au apårut trei pitici. Primul se numea Bålçatu, al doilea Zvåpåiatu çi
al treilea Pistrui. Deçi la grådina zoologicå Pistrui era socotit un mågar obiçnuit, el nu era
de fapt un mågar, ci catîr. Dupå cum bine çtiçi, catîrii sînt jumåtate cai, jumåtate mågari:
aratå mai mari decît mågarii çi mai scunzi decît caii. Dacå Bålçatu çi Zvåpåiatu au ieçit la
fel de prichindei ca toçi piticii, în schimb Pistrui s-a nimerit destul de înalt. Oricine l-ar fi
måsurat ar fi gåsit cå înålçimea sa era de nouå unghii çi jumåtate. Trebuie så vå spun cå
unghia este un fel de unitate de måsurå cu care se socoteçte lungimea în çara piticilor.
Dacå ar fi så asemånåm cumva unghia cu måsuråtorile noastre, am putea zice cå o
unghie este egalå un centimetru çi un sfert. N-aveçi decît så înmulçiçi acum un
centimetru çiun sfert cu nouå çi jumåtate, ca så cåpåtaçi întocmai înålçimea lui Pistrui.
Çi Bålçatu, çi Zvåpåiatu, çi Pistrui nu mai încetau så se minuneze de întîmplarea
care-i prefåcuse pe toçi trei în pitici. Mai curios decît orice li se pårea lor faptul cå nu mai
merg în patru picioare, ci doar în douå, cå au învåçat pe neaçteptate så vorbeascå çi cå
în loc de copite aveau degete. Asta socoteau ei peste måsurå de hazliu. Era de ajuns så-
çi priveascå mîna sau vreunul dintre degete, ca så se pråpådeascå de rîs.
Dar luaçi din såurt, desigur,nici Bålçatu,nici Zvåpåiatu, nici Pistrui n-ar fi putut så
låmureascå ce gåsesc atît de caraghios în toatå påçania lor. De altfel, piticii care ieçiserå
din ei nu prea aveau råbdare så-çi fråmînte mintea pentru orice fleac: preferau så facå
totulipe negîndite.
Cå aça ståteau lucrurile seva convinge çi cititorul, fiindcå va mai avea prilejul så-i
întîlneascå pînå la capåtul povestirii.
A doua zi, dupå ce se trezirå din somn, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu se
întrebarå pe unde så se mai plimbe çi dacå nu cumva ar fi bine så se ducå iaråçi la
grådina zoologicå, dar Bumbiça gåsi cel mai nimerit s-o porneascå toçi trei pe stråzi, ca
så cunoascå oraçul, fiindcå pînå atunci nu-l våzuserå decît pe alocuri.
Cum ispråvirå dejunul, coborîrå scårile hotelului çi ieçirå în stradå.
Trotuarul larg se çi umpluse de trecåtori, care miçunau într-o parte çi-n alta. Vîntul
proaspåt de dimineaçå aducea cu el mireasma nenumåratelor flori care creçteau în voie
de-a lungul trotuarelor. De-abia ivit deasupra acoperiçurilor, soarele se çi gråbi så trimitå
în jos un val de cåldurå, care îi cuprindea pe trecåtori din creçtet pînå-n tålpi. Poate de
aceea feçele tuturor erau vesele çi mulçumite.
La marginea trotuarului, Habarnam çi tovaråçii lui de drum zårirå un pitic cu un çorç
alb çi cu niçte cizme negre de cauciuc care luceau în soare. Moç, fiindcå aça se numea
piticul, çinea în mînå un furtun cu care stropea florile. Apa çîçnea puternic din çeavå, dar
Moç çtia så îndrepte cu dibåcie furtunul spre flori, aça ca så nu ude cumva trecåtorii nici
måcar cu un strop.
Oprindu-se pe undeva prin apropiere, drumeçii noçtri privirå plini de admiraçie cît de
frumos lucreazå Moç. Între timp apåru la capåtul stråzii un prichindel care purta o hainå
verde, scurtå, cu mîneci înguste, pantaloni galbeni-verzuiçi oberetå albastrå cu ciucure
portocaliu. Habarnam recunoscu îndatå în el pe unul din cei trei mågari prefåcuçi cu o zi
înainte în pitici. Într-adevår, prichindelul nu era altul decît Pistrui, care de dimineaçå
cutreiera stråzile, uitîndu-se mereu într-o parte çi-n alta, fårå så gåseascå ceva cu care
så-çi omoare vremea. Våzînd cå Moç udå florile, se opri çi el så priveascå çi deodatå, cine
çtie din ce pricinå, îi veni çi lui chef så stropeascå.
- Laså-må så çin çi eu an pic furtunul - zise el - vreau så ud florile.
Moç îi zîmbi binevoitor çi, dîndu-i furtunul, îi spuse:
- Poftim.
Pistrui se bucurå çi, apucînd çeava cu amîndouå mîinile, o îndreptå spre flori.
- Ridicå furtunul mai mult - îl sfåtui Moç - ca apa så cadå de sus peste flori: dacå le
stropeçti prea de aproape, ele se stricå.
Pistrui îl ascultå çi fåcu întocmai.
- Acum e bine - zise atunci Moç - ai chiar talent la aça ceva, dupå cîte våd. Matale
mai continuå, çi între timp eu am så må reped niçeluç pînå acaså. Dacå nu çi-e greu,
bineînçeles, adåugå el.
- Nu, nu, råspunse Pistrui. Auzi colo! De ce så-mi fie greu?
Moç plecå çi Pistrui råmase singur så ude florile. Fiindcå apa avea presiune, çeava îi
tremura în mîini, de parcå era vie. Se simçea tare mîndru cå face o treabå atît de
însemnatå. Deodatå înså îi zåri la marginea trotuarului pe drumeçii noçtri çi chiar în
aceeaçi clipå îi trecu prin minte un gînd nåstruçnic.
,Ce-ar fi så-i stropesc cu apå?¨
Nici nu apucå så-çi ducå bine gîndul la capåt, cå mîinile lui îndreptarå singure
furtunul spre Habarnam, care se çi pomeni ud leoarcå din creçtet pînå-n tålpi.
- Ei! strigå Habarnam. De ce ne stropeçti?
Fåcîndu-se cå nu a auzit nimic, Pistrui îndreptå furtunul în altå parte, pe urmå înså îl
întoarse iar çi, ca din întîmplare, îl udå din nou pe Habarnam, care, înfuriat la culme, ar fi
sårit desigur så-l pedepseascå pe vinovat, dacå n-ar fi fost împiedicat de Bumbiça.
- Hai så plecåm de-aici, îi zise ea trågîndu-l de mînecå. Numai asta mai lipseçte, så
iaså cu båtaie.
Toçi trei se întoarserå, vrînd så plece, dar între timp Pistrui îndreptå furtunul drept
spre ceafa Bumbiçei.
- Vai! urlå ea simçind çuvoiul de apå rece ca gheaça alunecîndu-i pe dupå guler,
de-a lungul spatelui.
- Aça va så zicå! Îndråzneçti så te agåçi çi de Bumbiça. Ei, laså cå-çi aråt eu çie,
strigå Habarnam furios çi se repezi så-i smulgå furtunul din mînå.
Dar Pistrui îndreptå çeava în altå direcçie, încît curentul de apå porni så çîçneascå
spre trotuar, udîndu-i pe trecåtori. Habarnam se apropie de Pistrui dintr-o parte,
încercînd så apuce furtunul, Pistrui înså îi întoarse spatele çi se sili så-l împingå înapoi cu
piciorul.
- Aha! bombåni Habarnam. Ai în-ceput så çi zvîrli! În cele din urmå izbuti så punå
mîna pe çeavå çi se apucå så tragå de ea, dar degeaba: Pistrui nu voia så-i dea drumul
nici în ruptul capului. Torentul de apå çîçnea cu putere, stropind cînd într-o parte, cînd
într-alta. Ferindu-se de picåturile reci de apå, trecåtorii fugeau mîncînd påmîntul; de la o
vreme, undeva mai la distançå se strînsese o gråmadå de pitici, nici unul dintre ei
neputînd pricepe pentru ce a fost stropit. Se gåsirå cîçiva care så strige la Habarnam çi
Pistrui, povåçuindu-i så nu-çi mai facå de cap.
Strigå çi Bumbiça, dar degeaba: Habarnam çi Pistrui nu se prea sinchiseau de
strigåte, ci continuau så-çi tragå mai departe unul altuia çeava din mînå.
- Ar fi bine så li se ia furtunul, spuse un pitic.
- Chiar aça! încuviinçarå alçii din mulçime. Ar trebui så sårim cu toçii pe, ei çi så le
luåm furtunul. Atunci n-ar mai putea så stropeascå.
Într-o clipå se çi gåsi un comandant de oaste. Acesta fu piticul numit Periuçå, care
purta un costum sport, cafeniu deschis, çi o pålårie cu borul mare.
- Haideçi, fraçilor! Dupå mine! strigå Periuçå çi se avîntå înainte.
Cînd våzu asta, Pistrui îndreptå torentul de apå drept peste faça comandantului.
Într-o clipå, pålåria lui Periuçå cåzu din cap çi prinse a se rostogoli de-a lungul
trotuarului.
- Stai! Hei! strigå el fugind dupå pålårie.
Între timp, Habarnam, cu o miçcare dibace, îi smulse lui Pistrui furtunul din mînå.
Dar Pistrui nu-çi pierdu cumpåtul.
Apucå çeava în pumni çi trase de ea cu atîta putere, încît o scoase din furtun.
Habarnam vru så-i dea peste cap cu furtunul din care mai curgea apå, dar într-o
clipå piticii furå în jurul lui çi îl înçfåcarå de mîini. Våzînd cît de råu s-au încurcat
lucrurile, Pistrui nu mai ståtu mult pe gînduri, aruncå çeava la påmînt çi fugi cît îl çinurå
cålcîiele.
În jurul lui Habarnam se strînse îndatå o gloatå mare de pitici. Mulçimea se întindea
acum de la un trotuar la altul. Automobilele se opriserå din mers çi pe toatå strada se
fåcuse o îmbulzealå nemaipomenitå. Ca din påmînt se ivi un miliçian.
- Rog toatå lumea se împråçtie, spuse el. Încurcaçi circulaçia!
- Uite - strigå Periuçå aråtînd cu degetul spre Habarnam - åsta a stropit cu apå.
- Nu-i adevårat! urlå Habarnam. Eu am fost stropit!
- Ha, ha, rîse Periuçå. la priviçi-l îl El, såracul, a fost stropit!
La locul întîmplårii soseau mereu alçi pitici. Mulçimea creçtea din ce în ce mai mult.
Automobilele se înçiruiserå într-un rînd lung, care ajungea pînå la råscruce. Nemaiçtiind
ce så facå, bietul miliçian se apucå cu mîinile de cap.
- Circulaçi, vå rog! striga el într-una. Dar nimeni nu se urnea din loc. Cei care
våzuserå cîte ceva din cele întîmplate nu se îndurau så plece fiindcå doreau så le
povesteascå cele våzute acelora care nu fuseserå de façå la început, iar cei care nu
våzuserå nimic nu plecau pentru cå çineau neapårat så-l vadå pe Habarnam.
Dîndu-çi seama cå nici un pitic n-are så se miçte din stradå atîta vreme cît
Habarnam are så fie acolo, miliçianul îçi spuse cå ar fi cazul ca prietenul nostru så fie
arestat.
Îl apucå deci de mînå çi îl duse spre automobilul care se afla dupå colç, la råscruce.
Våzînd cå miliçianul îl vîrå pe Habarnam în maçinå, Bumbiça çi Împestriçatu fugirå çi ei
într-acolo.
- Luaçi-ne çi pe noi! Luaçi-ne çi pe noi! se rugarå ei.
Maçina înså se çi urni din loc çi o porni în goanå.Bumbiça çi Împestriçatu fugirå dupå
ea cit îi çinurå puterile. Dar degeaba. Cine putea s-o ajungå? Curînd, distança dintre ei çi
maçinå se måri mult. Din fericire, postul de miliçie se afla destul de aproape. Maçina o
luå dupå colç çi peste vreo douå minute se opri în faça unei case scunde. fårå etaj, cu un
acoperiç rotund, în formå de cupolå, sclipind în soare din pricina culorii argintii în care
era vopsit. Bumbiça izbuti observe cå miliçianul çi Habarnam coborîrå din maçinå çi se
îndreptarå spre poarta acelei case.
Trecînd pragul însoçit de miliçian, Habarnam se pomeni într-o camerå mare
luminoaså. Aeolo gåsi un alt miliçian, care çedea pe un scaun rotund, turnant, în faça
unui fel de pupitru cu tot soiul de butoane, parabutoane, megafoane, microfoane,
telefoane, întrerupåtoare.
Deasupra pupitrului erau instalate pe patru rînduri cincizeci çi douå ele televizoare
cu ecran rotund, în care. ca într-o oglindå sfericå. se puteau urmåri cele cincizeci douå
de råscruci ale oraçului, cu maçini miçunînd intr-o parte çi într-alta, cu case, pietoni çi
toate cite pot vedea pe o stradå. În mijlocul camerei se mai afla încå un ecran sferic. dar
mult mai voluminos decît celelalte.
Amîndoi miliçienii, çi cel care îl adusese pe Habarnam, çi celålalt care. çedea în faça
pupitrului, nu se deosebeau prin, îmbråcåminte de ceilalçi pitici din oraç: dar ca se vadå
totuçi cå ei sînt miliçieni çi cå toatå lumea trebuie så le dea deci ascultare, purtau pe cap
niçte caschete lucitoare de metal, în felul celor ale pompierilor. Primul, cel care venise cu
Habarnam, subçire çi înalt ca o trestie, se numea Fluieraç, iar al doilea, cel care çedea la
pupitru, scund çi rotofei, era poreclit Påzilå.
De cum våzu cå miliçianul Fluieraç îl aduce pe Habarnam, Påzilå îl luå la rost.
- Aha! A sosit stropitorul, spuse el. Ce çi-o fi venit, prietene, så stropeçti lumea pe
stradå?
- N-am stropit eul bolborosi Habarnam pierzîndu-çi cumpåtul.
- Cum n-ai stropit mata? se minunå Påzilå. Crezi cå nouå ne scapå ceva? Noi, aici
la miliçie, vedem totul. Vino, te rog, mai încoace!
Miliçianul Fluieraç îl împinse uçurel de la spate pe Habarnam, fåcîndu-l Så se apropie
de pupitrul cu ecran sferic.
- Sub supravegherea sectorului nostru de miliçie se aflå nici mai mult, nici mai
puçin decît cincizeci çi douå de råscruci, spuse Påzilå. E de-ajuns så aruncåm o singurå
privire asupra celor cincizeci çi douå de globuri ca så vedem tot ce se petrece în fiecare
stradå. Dacå la globurile mici nu se vede totul în amånunt, putem deschide globul cel
mare.
Zicînd acestea, miliçianul Påzilå întoarse întrerupåtorul. Pe datå înåuntrul oglinzii
sferice care atîrna în mijlocul camerei se aprinse o luminå tainicå, albåstrie, çi pe ecran
apåru o råscruce, cu maçinile oprite în mijlocul stråzii.
- Uite, aici, la colçul stråzii Turtå-dulce cu strada Stafidelor, ce îmbulzealå. Toatå
circulaçia este opritå, spuse Påzilå nemulçumit, aråtînd cu degetul pe glob.
Pe urmå întoarse un al doilea întrerupåtor çi pe ecran apåru altå råscruce.
- Çi la colçul dintre strada Zahårului çi strada Chiftelelor este îmbulzealå, zise el
apoi. Acum trebuie så treacå multå vreme pînå cînd circulaçia se va restabili. cînd te
gîndeçti cå fiecare maçinå-trebuie så ajungå la vreme într-un loc anumit. Din Pricina
acestei întîrzieri, toatå viaça oraçului se tulburå.
Între timp, miliçianul Fluieraç se uitå pe ecranul unuia dintre globuleçele cele mici.
- Pe strada Råsåritului, mulçimea nu s-a råspîndit încå, spuse el.
- Hai deschidem la strada Råsåritului, zise Påzilå, çi întorcînd încå un buton, fåcu
så aparå pe globul mare chiar locul unde Habarnam båtuse cu Pistrui din pricina
furtunului.
Atunci Habarnam se apropie de ecran çi våzu cå toatå strada Råsåritului era
împînzitå de lume. La mijloc sta Periuçå, care povestea mulçimii ce s-a întîmplat.
- Ce mai norod avem çi noi în oraç, mormåi Påzilå. Te pomeneçti cå or så se
înghesuie acolo cine çtie cîtå vreme. Trebuie så te duci înapoi, Fluieraç, ca så-i risipeçti.
N-au decît så-çigåseascå alt loc de discuçie, dar acolo så nu adune lume în jurul lor.
Încurcå circulaçia.
- Am înçeles, må duc îndatå, încuviinçå Fluieraç.
Apoi îl conduse pe Habarnam în camera alåturatå, unde se gåseau o maså çi cîteva
scaune.
- Vå rog så açteptaçi puçin aici, spuse el. Må întorc îndatå.
Închizînd uça cu putere, Fluieraç plecå, iar miliçianul Påzilå urmåri mai departe
miçcarea la råscrucile oglindite în cele cincizeci çi douå de globuleçe. Cînd Påzilå îçi
aruncå ochii pe ecranul cel mare våzu cå Fluieraç, ajuns la locul cu pricina, a izbutit så
trimitå piticii pe la casele lor çi cå gloata începe så se micçoreze. klulçumit de reuçitå,
Fluieraç se urcå în maçinå çi o porni înapoi spre miliçie.
- Ce så facem acum cu arestatul nostru? întrebå el odatå sosit la post.
- Chiar cå nu çtiu, råspunse Påzilå ridicînd din umeri.
- Nici eu, zise Fluieraç. De atîçia ani de cînd lucrez în miliçie, niciodatå nu s-a
întîmplat ca trecåtorii så fie udaçi cu apå. Poate cå ar fi bine så-l mustråm niçeluç çi pe
urmå så-l trimitem acaså: altfelte pomeneçti cå se supårå pe noi.
- Çi mie mi-e tare teamå så nu se supere cumva, spuse Påzilå. Då-i drumui, te rog,
Fluieraç. Få-l så înçeleagå mai întîi, cu vorbe cît mai politicoase, cå nu-i frumos så ude
lumea pe stradå çi cere-i respectuos te ierte cå l-ai arestat. Spune-i cå ai fost nevoit så
faci asta ca så risipeçti mulçimea çi så restabileçti circulaçia vehiculelor.
- Bine, aprobå Fluieraç.
- Stai - urmå Påzilå - så-l aduci puçin pe aici. Trebuie så-i cer çi eu iertare pentru
cå i-am vorbit cam aspru.
O asemenea discuçie între miliçieni poate så parå unora ciudatå çi chiar de necrezut.
Toatå lumea çtie cå orice miliçian poate gåsi pentru arestatul lui, care a tulburat ordinea,
o pedeapså fie ea cît de micå în nici un caz nu ajunge så-i cearå scuze.
Dar trebuie så çineçi scama cå în Oraçul Soarelui lucrurile se petreceau cu totul
altfel. Cîndva, în vremurile îndepårtate, în acest oraç, ca çi în alte oraçe, mai întîlneai
pitici care nu se purtau aça cum trebuie, se certau între ei, îçi aruncau cu pietre sau cu
noroi, se udau cu apå, ba unii dintre ei mai puneau cîteodatå mîna pe un lucru stråin sau
îçi fåceau tot felul de rele unul altuia. Pentru lupta împotriva piticilor ce tulburau liniçtea
se fåurise miliçia, care avea dreptul så-i pedepseascå pe vinovaçi.
Dacå vreunul din pitici båtea pe careva, scotea limba, nu respecta regulile de
circulaçie, mergea cu automobilul pe unde nu era voie, uda lumea cu apå, scuipa sau
întårita vreun cîine, se alegea cu o mustrare sau o moralå de la miliçian, care dura între
cinci çi cincizeci de minute. Cu cît mai mare se dovedea vina, cu atît mai lungå era
morala primitå. Pentru greçeli grave se dådeau pedepse mult mai aspre. Aça, de pildå,
pentru o loviturå cu pumnul în piept, pe spinare, într-O coastå sau dupå ceafå se cåpåta
o zi çi o noapte de arest; pentru o loviturå în obraz sau în cap, douå zile çi douå nopçi de
arest; pentru aruncare cu pietre sau lovire cu båçul, trei zile çi trei nopçi. Dacå în urma
loviturii victima cåpåta o vînåtaie, o jupuiturå sau o zgîrieturå, vinovatul primea cinci zile
cinci nopçi, iar dacå celui lovit îi curgea sînge, încå o datåpe atît. În cazul cînd careva îçi
însuçea un lucru stråin se prevedea cea mai asprå pedeapså: un arest de cincisprezece
zile çi cincisprezece nopçi.
S-ar putea gåsi printre cititori unii care så-çi spunå cå un arest de cincisprezece zile
çi cincisprezece nopçi trece foarte repede çi cå aceastå pedeapså e prea micå pentru o
asemenea vinå ca furtul. Dar pentru piticii cei mårunçei, la care timpul trece mult mai
încet decît la noi, atîtea zile çi nopçi se scurg destul de încet çi oricum ajung pentru ca
vinovatul så se cåiascå.
Trebuie så vå spun cå toate måsurile acestea împotriva celor care tulburau liniçtea
nu prea dåduserå rezultate pînå cînd piticii din oraç nu s-au fåcut mai înçelepçi. Dar
încetul cu încetul deveniserå toçi atît de deçtepçi, încît nu-imai vedeai båtîndu-se între ei,
lovindu-se, fåcîndu-çi necazuri sau furînd cîte ceva. Fiecare începuse så înçeleagå cå
trebuie så te porçi cu altul aça cum çi-ar plåcea så se poarte toatå lumea cu tine.
Numårul celor ce tulburau liniçtea se micçora tot mai mult çi veni un timp cînd
miliçienii nu-çi mai aminteau de zilele cînd foloseau pedepse atît de îngrozitoare ca
arestul. Cu vremea, cuvîntul ,arest¨ fusese uitat çi nimeni nu mai çtia ce înçeles are.
Singura pedeapså råmaså din timpurile de demult era mustrarea, adicå morala pe
care miliçianul le-o fåcea acelor pitici care încålcau regulile de circulaçie fåcînd greutåçi
mai ales çoferilor. Pe scurt, miliçienilor nu le mai råmåsese în grijå decît så supravegheze
circulaçia, så treacå strada pe acei prichindei çi prichinduçe cårora le era teamå så
traverseze singuri çi så le arate cum sau pe unde så meargå pe jos sau cu vreo maçinå
celor care întrebau. Çi aça miliçienilor le råmåseserå destule pe cap, fiindcå deçi nu mai
trebuiau så se ocupe de educaçia piticilor, aveau mult de furcå cu circulaçia
automobilelcr, al cåror numår creçtea din ce în ce mai mult.
Capitolul çaptesprezece
Întîlnirea cu Cubule(
În timp ce Påzilå çi Fluieraç ståteau de vorbå, Habarnam çedea singur în camera
cea pustie.
De cum se pomenise acolo se speriase foarte tare. Primul lui gînd fu så fugå; vru så
deschidå uça, înså våzu cå era încuiatå; încercå så deschidå fereastra, dar çi aceea era
ferecatå. Atunci îçi spuse cå ar fi cazul så spargå geamul çi se apucå så loveascå în el cu
pumnii; sticla se dovedi înså groaså çi rezistentå, încît nu se sfårîmå.
Sleit de puteri, Habarnam se açezå pe pervazul ferestrei. Prin geam se vedea doar o
bucåçicå de curte çi zidul cenuçiu, trist, al casei vecine.
Habarnam se uitå la zidul acela, se tot uitå pînå cînd simçi cå îl cuprinde o plictisealå
îngrozitoare. Niciodatå în viaçå nu i se mai întîmplase så fie închis undeva. Întotdeauna
putuse så facå ce vrea, så se ducå unde-i place, så se înconjoare de prieteni cu care så
vorbeascå, så rîdå çi så glumeascå; çi acuma, dintr-o datå, se trezi singur cuc. Fårå så-çi
dea bine seama, îi veni så plîngå, ba chiar lacrimile prinserå a-i picura din ochi.
Dar chiar în clipa aceea observå cå în curte se ivesc Bumbiça çi Impestriçatu.
Amîndoi se uitau zåpåciçi în jur, pînå cînd îl zårirå pe Habarnam la fereastrå. Atunci
începurå så strige ceva. Habarnam se sili din toate puterile så audå, dar nu putu desluçi
nici måcar un cuvînt din pricina geamului care era atît de gros, încît nu låsa så påtrundå
nici un sunet.
Bumbiça îçi agita într-una mîinile çi fåcea cu degetele niçte semne, pe cînd
Habarnam se mårginea så dea din cap, silindu-se så arate cå nu pricepe nimic. În cele
din urmå, Bumbiça ridicå un beçiçor care zåcea pe jos çi prinse a-l råsuci în mînå.
,Ce meçtereçte ea acolo? se întrebå Habarnam uimit. Proastå mai el a gåsit un båç
çi s-a apucat så-l învîrteascå.¨
Deodatå înså îçi dådu cu palma peste frunte.
- Ah! Eu sînt prost, nu ea! îçi spuse. Am uitat cu totul cå am bagheta magicå.
Çi se gråbi så vîre mina în sîn ca så scoatå bagheta, dar tocmai atunci uça fu
descuiatå çi în prag se ivi miliçianul Fluieraç, care îi întinse mîna lui Habarnam çi vru så
spunå ceva.
Speriat, Habarnam såri într-o parte çi scoase bagheta cît putu de repede.
- Doresc ca pereçii miliçiei så se dårîme, çi eu så scap nevåtåmat, porunci el.
Totul se cutremurå, bubui, gemu asurzitor. Pereçii camerei se pråvålirå, iar tavanul
cåzu, ridicînd în jur nori de praf. Peste Habarnam curse ceva de sus, în timp ce miliçianul
se pomeni lovit puternic cu o cåråmidå drept în caschetå, încît îi vîjîirå urechile çi cåzu la
påmînt.
Fårå så mai stea mult pe gînduri, Habarnam såri în curte. Bumbiça çi Împestriçatu îl
luarå de mînå çi îl traserå repede spre poartå. Cu mare trudå izbuti miliçianul Fluieraç så
iaså de sub dårîmåturi: cascheta îi zburase cît colo, dar fårå så-i mai pese de ea, o luå la
goanå dupå fugari.
Fugea çi gîfîia din greu. Capul lovit de cåråmidå îl durea råu, ba îi dådea chiar
ameçeli. Din pricina asta nici nu alerga drept înainte ci în zigzag. Simçind în cap dureri çi
vîrtejuri din ce în ce mai mari.
Fluieraç fåcu spre Habarnam un gest de ameninçare çi se opri.
Un timp, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu mai stråbåturå în goanå strada, fårå så
se uite înapoi. Curînd bågarå înså de seamå cå nu-i mai urmåreçte nimeni îçi potolirå
pasul. Chiar în aceeaçi clipå, Bumbiça se apucå så-l certe pe Habarnam.
- Ah, tu, cålåtorule! rosti ea cu mustrare în glas. Ei, spune singur, pentru asta ne-
am pornit la drum pînå aici, ca så te baçi, så stropeçti cu apå trecåtorii? Ai plecat så
admiri oraçul çi pînå la urmå te-ai luat la båtaie pentru un maç de cauciuc.
- Nu fi supåratå pe mine, Bumbiço, zise Habarnam. Altå datå n-am så mai fac. O så
merg de acum încolo cu voipe stradå doar ca så våd oraçul, ca orice cålåtor.
Cei trei prieteni o luarå încet pe trotuar, privind vitrinele magazinelor. La un colç de
stradå dådurå peste un chioçc cu limonadå la fel cu acela pe care îl întîlniserå în grådina
zoologicå. Cum zåri tejgheaua cu butoane çi robinete, Împestriçatu spuse:
- N-ar strica, dupå o asemenea încercare, så bem niçte sirop cu sifon.
Zis çi fåcut: prietenii se apropiarå de chioçc, apåsarå pe butoane çi båurå sifon cu
tot felul de siropuri. Împestriçatu dådu peste cap vreo cinci sau çase pahare çi tot nu-i
mai venea så se dezlipeascå de chioçc, deçi n-ar mai fi fost în stare så bea nici O
picåturå. Deodatå Habarnam zåri în apropiere o bancå.
- Haideçi så ne açezåm acolo, ca så ne mai odihnim - zise el - çi dacå îi mai vine
cuiva din noi pofta så bea, poate så dea o fugå pînå la chioçc.
Se açezarå toçi trei pe bancå. În faça lor, pe trotuarul de peste drum, înålça o clådire
cu patru etaje. Sub acoperiç, pe zidurile casei se întindea un tablou care o înfåçiça pe
Scufiça Roçie întîlnindu-se în pådure cu lupul cel cenuçiu. Atunci Bumbiça prinse a povesti
basmul cu Scufiça Roçie. Era tare plåcut, pentru cå puteai så auzi povestea çi så vezi în
acelaçi timp tabloul. Cu toate acestea, Habarnam çi Împestriçatu nu prea aveau chef de
ascultat, ba chiar fugeau la fiecare minut pînå la chioçc, ca så bea limonadå. Purtarea lor
o supårase, fireçte, pe Bumbiça, fiindcå ce poate fi mai råu decît så povesteçti ceva så fii
întrerupt într-una.
Din pricina întreruperilor,povestea durå o jumåtate de orå, înså pînå la urmå tot se
sfîrçi. Habarnam såri de pe bancå, så mai dea o fugå pînå la chioçc, daradeodatå se
clåtinå çi se prinse cu amîndouå mîinile de Bumbiça çi de Împestriçatu.
- Ce-i cu tine? întrebå Bumbiça speriatå.
- Mi se învîrte capul, îngînå Habarnam, mai, mai så cadå.
Bumbiça çi Împestriçatu îl sprijinirå pe Sub braçe çi îl açezarå pe bancå.
- Cred cå ai båut prea mult sifon, spuse Împestriçatu.
- Ei, cum te simçi acum? se neliniçti Bumbiça.
- Parcå mi-e mai bine, zise Habarnam. Dar adineauri mi se pårea cå pînå çi casa se
învîrteçte.
- Care caså?
- Cea de peste drum.
Dupå ce aruncarå o privire într-acolo, Bumbiça çi Împestriçatu se apucarå çi ei de
mînå unul pe altul. Amîndurora li se pårea cå toatå clådirea, care fusese mai înainte
întoarså cu faça la ei, se sucise acum într-o parte. Din tablou se mai vedea doar un colç,
în care cu greu mai puteai deosebi ceva din Scufiça Roçie çi din lupul cel cenuçiu. De aça
întîmplare neaçteptatå, pe Împestriçatu îl cuprinse un tremur çi cåzupe bancå alåturi de
Habarnam. În clipa aceea veni spre ei un pitic localnic.
- Ce vi s-a întîmplat? întrebå el.
- Avem ameçeli, råspunse Bumbiça. Nu çtiu de ce, dar ni se pare cå se învîrteçte
casa aceea.
- Nu sînteçi, pesemne, din locurile astea, spuse piticul açezîndu-se pe bancå alåturi
de cei trei.
- Nu, nu sîntem, zise Bumbiça. Cum açi ghicit?
- Foarte uçor! Oricine din oraçul nostru çtie cå într-adevår casa aceea învîrteçte,
rosti piticul.
- Cum se învîrteçte? izbucnirå într-un glas Habarnam çi Împestriçatu.
- În chipul cel mai obiçnuit, råspunse piticul. E drept cå nu se miçcå atît de repede
ca så bagi de seamå de la prima vedere, dar dacå te uiçi atent, miçcarea se poate vedea.
Încetul cu încetul, drumeçii noçtri îçi venirå în fire çi prinserå a se uita din nou la
casa cu Pricina, care începea så întoarcå spre ei peretele din spate. Acum tabloul cu
Scufiça Roçie nici nu se mai zårea.
- Poftim minune! exclamå Împestriçatu. Adicå... phii! Ce spun eu? Nu-i nici o
minune, se înçelege! Este cea mai obiçnuitå caså învîrtitoare.
- Nu învîrtitoare, ci turnantå, îl corectå piticul.
- Cu toate astea, eu tot nu pot så pricep cum se învîrteçte, spuse Habarnam.
- Nu mi-e greu så vå låmuresc - zise piticul - fiindcå sînt arhitect çi çtiu cum se
construieçte o astfel de caså.
- Explicaçi-ne, vå rog, îl rugå Bumbiça. Trebuie så fie foarte interesant.
- Açi våzut vreodatå cum se mutå din loc casele cu multe etaje? începu arhitectul.
Ei bine, urmå el dupå ce aflå cå drumeçii noçtri nu våzuserå niciodatå aça ceva. Sub
fundamentul acelor case se instaleazå un fel de çine anume aduse, çi casele sînt mutate
ca pe roate la locul cel nou. Construcçia caselor turnante este cu atît mai uçoarå, fiindcå
sub ele se pun de la început niçte çine circulare. Pentru ca så se învîrteascå clådirea este
neapårat nevoie de un electromotor mult mai slab ca cel folosit la mutatul caselor.
- Totul e clar, spuse Habarnam. Dar pentru ce trebuie så se învîrteascå casa? Ce, e
råu så stea liniçtitå, la locul ei?
- Nu e råu, fireçte, încuviinçå arhitectul. Înså casa turnantå are unele avantaje. Se
çtie cå ferestrele unei case pot da spre toate cele patru puncte cardinale: spre nord, sud,
est sau vest. În camerele care au ferestre spre sud, soarele påtrunde toatå ziua, în
schimb în cele cu ferestre spre nord nu råzbate nicio razå. Viaça într-o asemenea camerå
este tare plicticoaså, pentru cå oricine vrea se bucure de lumina soarelui. De asemenea
neplåceri scapå toçi cei care locuiesc în clådiri turnante. Uitaçi-vå, casa de peste drum
face într-o orå o învîrtire completå; din aceastå pricinå, ferestrele, în orice parte s-ar afla
ele, trec prin faça soarelui în fiecare ceas. Aça se face cå locuinçele din clådirile turnante
sînt luminoase çi vesele.
- Mie mi se pare cå am început så înçeleg cîte ceva, spuse Habarnam. Interesant
de çtiut cui i-a trecut prima oarå prin minte så clådeascå case turnante.
- Primul proiect de caså turnantå a fost fåcut de arhitectul Clondirsucit, spuse
piticul. Asta s-a întîmplat acum cîçiva ani. De atunci s-au gåsit mai mulçi arhitecçi care
så-i urmeze ideea, aça încit în ziua de azi se gåsesc pe la noi destule clådiri de felul
acesta. Sînt case care fac o învîrtire nu într-un ceas, ci în douå sau chiar în trei-patru.
Dacå vå face plåcere, putem så facem împreunå o micå excursie, ca så cunoaçteçi
arhitectura oraçului.
- Ar fi interesant - se înflåcårå Bumbiça - dar nu vå e totuçi greu?
- De ce så-i fie greu, spuse Împestriçatu. Pentru atîta lucru nu se face gaurå în cer.
- Tu, Împestriçatule, mai bine ai tåcea din gurå decît så vorbeçti nepoliticos, se
supårå Bumbiça.
- Împestriçatu are dreptate, rosti piticul binevoitor. Într-adevår, gaurå în cer nu se
face çi în afarå de asta mie mi-e foarte plåcut så cunosc niçte cålåtori dornici så afle cît
mai multe. Pe mine må chemå Cubuleç. arhitectul Cubuleç.
- Pe mine Habarnam - spuse Habarnam - çi pe ea Bumbiça.
- Îmi pare bine, zise Cubuleç strîngînd mîinile noilor lui cunoçtinçe. Iatå
cåprezentårile s-au fåcut. Çi acum vå rog så må urmaçi.
Cubuleç o luå înainte pe trotuar, iar Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu se gråbirå,
så-l urmeze. Mai întîi, Cubuleç le aråtå drumeçilor noçtri o altå caså, cu terase, care,
dupå cum spunea el, fåcea parte din aça-zisele case terasate. Casa aceasta nu avea
escalator, ci era prevåzutå cu benzi rulante, cu ajutorul cårora locatarii puteau så urce
ori så coboare. Pe urmå vizitarå o stradå în care toate clådirile erau turnante çi rotunde
ca niçte turnuri. Casele acestea aveau niçte pante în spiralå, pe care se putea coborî cu
covoraçul. Pe strada urmåtoare, Cubuleç le aråtå drumeçilor încå douå case frumoase.
lina dintre ele era alcåtiuitå din jumåtåçi de sferå de piatrå, lipite între ele. Fiecare
jumåtate de sferå avea uçi çi ferestre semicirculare. Dupå cîte se pårea çi camerele
acestei case erau toate semirotunde. Cealaltå clådire pårea formatå dintr-un fel de
butoiaçe puse unul peste altul. Nici un butoiaç nu era mai scund de douå etaje çi nici un
etaj nu era lipsit de ferestre. Amîndouå aceste case fuseserå construite, dupå cum
spunea Cubuleç, pentru iubitorii de camere rotunde.
Cotind apoi strada, drumeçii noçtri se pomenirå în stradela Muzicii, unde toate
casele aveau forma diferitelor instrumente muzicale. Una era în formå de pian cu coadå,
alta de pianinå, o a treia de harfå, a patra de acordeon çi a cincea în formå de tobå.
Numai ultima, din colç, semåna, cine çtie din ce pricinå, cu o oalå de lut. Pe altå stradå
întîlnirå o caså cu totul neobiçnuitå, care nici måcar nu ståtea pe påmînt, ci atîrna în aer,
agåçatå de un balon enorm.
- Nu cumva se gåsesc pitici doritori så locuiascå într-o asemenea caså aerianå?
întrebå Bumbiça miratå.
- Nici nu mai çtim ce så facem cu atîçia doritori! råspunse Cubuleç. Ca så-i
împåcåm pe toçi, am hotårît så mai construim case de acest fel. Piticilor din oraçul nostru
le place så înfrunte zilnic greutåçile si primejdiile: så se caçåre pe scåri de frînghie, så se
arunce cu paraçuta sau så alunece pe sîrmå.
- Nici eu n-aç refuza så locuiesc într-o caså ca asta, spuse Habarnam.
- Aça, spuse Cubuleç. Acum aveçi, vå rog, puçinå råbdare çi o så vå prezint
arhitectura noastrå veche. Peste cîteva minute vom intra în aça-numita rezervaçie a
arhitecturii vechi.
Într-adevår, dupå ce fåcurå cîçiva pasi se pomenirå într-un cartier în care toate
casele aveau coloane. Coloanele erau diferite: çi drepte, çi strîmbe, çi sucite, çi råsucite,
spiralate, çi aplecate, çi turtite, çi ascuçite, çi rotunjite, çi din cele cårora nu le puteai
spune în nici un fel. Corniçele caselor erau çi ele cînd-drepte, cînd întoarse, cînd frînte,
cînd strîmbe, cînd în zigzag. Unele case nu aveau coloanele jos, aça cum se obiçnuieçte,
ci sus, pe acoperiç; altele le aveau jos, în schimb toatå clådirea era sus, deasupra
coloanelor. Mai erau si case la care coloanele atîrnau de corniçe çi se bålåbåneau într-
una deasupra capetelor trecåtorilor. La una din clådiri, corniça era jos çi coloanele crau
deasupra, cu picioarele în sus; ba, dupå toate astea, mai crau çi aplecate într-o parte. La
alta våzurå niçte coloane drepte ca toate coloanele, în schimb casa însåçi sta aplecatå,
gata parcå så se pråbuçeascå peste capetele celor care treceau pe acolo. În sfîrçit, mai
dådurå peste o caså cu zidurile aplecate într-o parte çi cu coloanele în cealaltå parte,
încît ai fi zis cå iaca, iaca se råstoarnå toatå comedia aceea çi se fårîmå în bucåçi.
- La clådirile astea strîmbe, vå rog så nu vå uitaçi, spuse Cubuleç. Cîndva se
råspîndise la noi moda så te distrezi construind case care så nu semene cu nimic. Çi aça
au apårut pociturile astea la care çi-e çi ruçine så-çi arunci ochii. Uitaçi-vå, de pildå, la
casa aceea împinså parcå de o forçå nevåzutå çi aplecatå într-o parte. Acolo înåuntru,
totul e strîmb, çi uçile, çi ferestrele, tavanul, pereçii camerelor. Încercaçi så locuiçi nu mai
mult de o såptåmînå în asemenea clådire si o så vedeçi ce repede are så vi se schimbe
firea; o så deveniçi curioçi, cusurgii, gata de harçå. Tot timpul are så vi se parå cå azi-
mîine vå açteaptå ceva råu, îngrozitor, cå trebuie så vise întîmple curînd o nenorocire de
nereparat. Çi asta numai pentru cå pereçii camerei vå vor ameninça într-una cu
pråbuçirea. Din fericire, casele strîmbe nu mai sînt aståzi locuite de nimeni. Într-o vreme
a fost chiar vorba så le dårîmåm, dar pe urmå, ne-am spus cå e mai bine så le låsåm
totuçi ca un exemplu pentru viitor, pentru ca nimånui så nu-i mai treacå prin minte så
construiascå asemenea absurditåçi.
- Çi asta a folosit? întrebå Habarnam.
- A folosit - råspunse Cubuleç - dar nu pentru multå vreme. Unii arhitecçi n-au
putut så rupå dintr-o datå cu vechile obiceiuri. Se ståpîneau cît se ståpîneau çi dintr-o
datå unul din ei turna cîte o caså pe care dac-o priveai îçi venea råu. Ei, dar pînå la urmå
vestitul arhitect Pepenaç a gåsit mijlocul de a clådi case minunate, fårå nici un
hocuspocus. Tot el a mai nåscocit fel de fel de materiale noi pentru construcçii, ca de
pildå: penocauciucul presat, din care se fac clådiri portative pliante; cartonul hidrofob,
care nu se teme nici de frig, nici de cåldurå, nici de ploaie, nici de vint; plastilina
sinteticå, pentru obiectele decorative, çi penomaterialul plastic pentru construcçii, care în
apå nu arde çi în foc nu se topeçte, adicå - phii! Am vrut så spun cå în foc nu arde çi în
apå nu se topeçte. Ei, çi pe urmå penomazårea fosforescentå çi multicolorå, preparatå
din påståi obiçnuite de mazåre, presate, care de asemenea nu se teme de nimic, e foarte
uçoarå çi totodatå are rezistença oçelului. Acum am så vå aråt casele construite de
arhitectul Pepenaç din penomaterial plastic çi din penomazåre. Sînt foarte aproape de
aici, pe strada Creaçiei.
Cu aceste cuvinte, Cubuleç o luå din nou înainte. Trebuie så vå spun cå în Oraçul
Soarelui se aflå la fiecare colç de stradå cîte un chioçc cu råcoritoare. Habarnam çi
Împestriçatu socoteau de datoria lor så se opreascå în faça fiecåruia dintre ele ca så bea
cîte un pahar cu sirop. Asta îi mai amuza puçin, încît cunoaçterea arhitecturii oraçului li
se pårea mai puçin plictisitoare. Deodatå, Cubuleç se opri din mers, çi uitîndu-se la ceasul
lui de mînå, se båtu peste frunte:
- Måiculiçå! exclamå el. Îmi ieçise cu totul din cap. Aståzi avem consiliu la
Comitetul pentru arhitecturå. Trebuie så discutåm despre construcçia caselor turnante.
Nu vreçi så mergeçi cu mine? Dupå aceea am så vå vorbesc mai departe despre
arhitectura noastrå çi o så mergem så vedem casele lui Pepenaç.
- Eu primesc, råspunse Habarnam. N-am avut niciodatå prilejul så nimeresc la un
consiliu al unui Comitet pentru arhitecturå.
- Çi eu primesc bucuroaså, încuviinçå Bumbiça.
- Ei, çi eu tot atît de bucuros, vorbi çi Împestriçatu. Numai dacå, bineînçeles, nu vå
e greu.
- Nu, de ce så-mi fie greu? zîmbi Cubuleç. Pentru asta nu se face gaura in cer.
Capitolul optsprezece
La comitetul pentru arhitecturá
Încå de mult observase Habarnam cå în Oraçul Soarelui întîlneçti aproape la fiecare
colç cîte un stîlp nu prea înalt, prevåzut cu butoane çi vopsit în dungi albe çi negre, din
care pricinå putea fi våzut de la o distançå destul de mare.
Apropiindu-se, împreunå cu cei trei însoçitori ai såi, de unul din aceçti stîlpi dungaçi,
Cubuleç se opri apåså pe butonul aflat în vîrful stîlpului.
- Pentru ce e butonul åsta? întrebå Habarnam.
- Pentru chemarea taxiurilor, explicå Cubuleç. De cîte ori vå trebuie un taxi,
apropiaçi-vå de un stîlp ca acesta çi apåsaçilpe buton. Peste un minut aveçi maçina.
Într-adevår, nici nu trecu bine un minut, çi în colçul stråzii se ivi un automobil care,
întocmai ca stîlpii, era vopsit în dungi albe çi negre. Cît ai clipi din ochi, automobilul se
opri la marginea trotuarului çi îçi deschise portierele.
- Dar unde o fi çoferul? se minunå Habarnam, bågînd de seamå cå la volan nu e
nimeni.
- Nu are nevoie de çofer, råspunse Cubuleç. Este o maçinå automatå, cu butoane.
Dupå cum vedeçi, în locul çoferului sînt tot felul de butoane, cu numele diverselor stråzi
çi opriri. Apåsaçi pe care vreçi, çi maçina vå duce singurå acolo unde trebuie.
Cînd toçi furå instalaçi în maçinå, Cubuleç vorbi iar.
- Uitaçi-vå - spuse el - acum apås pe butonul pe care scrie ,Strada Arhitecturii¨
dupå ce apåså pe butonul aråtat, maçina se urni din loc.
- Opriçi, vå rog! Ce vreçi så faceçi? strigå Împestriçatu apucîndu-l pe Cubuleç de
mînå. Dacå dåm cu maçina peste cineva?
- Maçina asta nu poate cålca pe nimeni - spuse Cubuleç - pentru cå înåuntrul ei se
gåseçte o instalaçie de locatori cu ultrasunete, mulçumitå cåreia se înlåturå orice pericol
de accident. Observaçi, vå rog, cele douå aparate açezate în façå. Unul dintre ele emite
tot timpul înainte semnale prin ultrasunete. Cum apare în cale un obstacol, semnalele
încep så se oglindeascå, adicå se întorc çi ajung în celålalt aparat. Acolo, energia
ultrasunetelor se transformå în energie electricå çi aceasta frîneazå sau sileçte maçina så
vireze. Dacå obstacolul este mic, maçina îl ocoleçte, fiindcå se pune în funcçiune
dispozitivul pentru viraj, dar dacå este prea mare, maçina se opreçte pentru cå
acçioneazå frîna... Atît în spatele maçinii, cît çi în ambele pårçi ale ei se gåsesc asemenea
aparate, pentru ca semnalele prin ultrasunete så poatå fi trimise în toate direcçiile.
- Dar eu tot nu pricep - spuse Habarnam - ce sînt semnalele prin ultrasunete?
- Cum så vå fac eu så înçelegeçi mai bine - începu Cubuleç - sînt niçte sunete atît
de slabe, încît noi nici nu le-am putea auzi. Cu toate astea, ele posedå energie ca çi
sunetele puternice pe care le auzim.
Între timp, maçina ajunse la o råscruce çi se opri în faça semnalizatorului.
- Vedeçi - spuse Cubuleç - automobilul nostru mai are çi o instalaçie opticå, care
frîneazå motorul de cîte ori la semnalizator se aprinde lumina roçie.
Într-adevår, maçina ståtu în faça råscrucii pînå cînd ochiul semnalizatorului se
colorå în verde.
- Ei çi, zise Împestriçatu. Nu våd în asta nimic de mirare. Må uimeçte totuçi de
unde çtie maçina încotro s-o apuce?
- Maçina nu çtie, bineînçeles, nimic, råspunse Cubuleç. Cu toate astea vå duce
acolo unde trebuie, dupå ce apåsaçi pe buton, pentru cå are în mecanismul ei o aça-
numitå instalaçie electronicå cu memorie.
Se numeçte aça pentru cå dupå felul cum lucreazå se pare cå çine minte drumul pe
care trebuie så-l urmeze. Cînd este nou, orice automobil cu asemenea instalaçie merge o
vreme condus de çofer; ai zice cå în tot acest timp îçi face çcoala. Începînd aça-zisele
curse de çcoalå, çoferul apaså de obicei pe butonul sub care scrie numele unei anumite
stråzi çi conduce maçina pînå la acea stradå, apoi apaså pe un alt buton, care poartå
numele unei alte stråzi çi duce maçina într-acolo. Motorul care conduce automobilul este
în legåturå cu aceastå memorie electronicå. De aceea cînd se apaså a doua oarå pe
buton, instalaçia electronicå conduce singurå maçina pe drumul dorit, fårå så mai fie
nevoie de çofer.
- Dacå-i aça, chiar cå nu-i nici o minune, spuse Împestriçatu. Minune ar fi fost dacå
maçina n-ar fi avut nici o instalaçie çi ar fi mers singurå acolo unde trebuie.
- E interesant de çtiut cu ce lucreazå instalaçia de electroni, cu ajutorul låmpilor
electrice? întrebå Habarnam.
- Nu cu låmpi, ci cu semiconductori, spuse Cubuleç. Înså exact cum funcçioneazå,
cu de-amånuntul, nu pot så vå spun, pentru cå nici eu nu må pricep.
- Dar dacå maçina merge singurå, la ce-i mai trebuie volanul? întrebå Împestriçatu.
- De volan e nevoie pentru drumuri lungi, råspunse Cubuleç. În afara oraçului,
instalaçia de butoane nu funcçioneazå, deoarece pentru distançe lungi ar trebui o
instalaçie cu memorie prea complicatå. Atunci te açezi la volan çi-çi conduci cum îçi place
automobilul. În clipa cînd iei volanul în mînå, instalaçia cu memorie se închide automat çi
te afli într-o maçinå ca toate maçinile.
Peste puçinå vreme, automobilul coti dupå un colç çi se opri în faça unei case
frumoase, cu trei etaje. În casa asta toate erau diferite: pereçii nu semånau unul cu altul,
coloanele de asemenea, erau fåcute în fel çi chip, uçi nu gåseai douå la fel, balcoanele
erau felurite; pînå çi ferestrele se deosebeau între ele; çi rotunde, çi Semirotunde, çi
triunghiulare, çi dreptunghiulare, çi alungite, çi påtrate, çi rombice, çi ovale. Era de ajuns
så înconjuri casa, ca så-çi dai seama cîte feluri de ferestre, de uçi, de balcoane, de
coloane çi de alte detalii arhitectonice se gåsesc pe lume. Pe acoperiçul clådirii se ridicau
nenumårate turnuleçe çi foiçoare de cåråmidå, unele cu vîrful ascuçit, altele fårå. Erau
îngråmådite unele într-altele, ca ciupercile în jurul unei buturugi båtrîne. Ai fi zis cå
acolo, pe acoperiç, se înalçå un întreg oråçel de turnuri. Dacå vreun pitic se pregåtea så-
çi clådeascå o caså nouå çi dorea s-o împodobeascå cu turnuri, n-avea decît så-çi aleagå
de aici forma de turn care îi plåcea mai mult.
În piaçeta largå, asfaltatå, din faça clådirii staçionau nenumårate automobile çi
motociclete, de toate tipurile, iar mai încolo, chiar în faça intrårii, se aflau înghesuite
numeroase biciclete.
- Se pare cå s-au çi adunat cu toçii. Noi am cam întîrziat, dar nu-i nimic, spuse
Cubuleç.
Drumeçii noçtri coborîrå din automobil çi, conduçi de Cubuleç, se îndreptarå spre
clådire.
Urcînd treptele largi çi trecînd pragul unei uçi, se pomenirå într-o salå mare,
spaçioaså, plinå cu pitici care çedeau pe scaune ca la teatru.
În faça lor, la o inaså, se afla preçedintele, iar în dreapta lui, la catedrå, un pitic
care sta în picioare çi îçi çinea raportul. Pe catedrå se ridica un vraf de proiecte fåcute
sul, pe care piticul le desfåcea çi le aråta ascultåtorilor. În timpul cuvîntårii uita mereu ce
trebuia så spunå, de aceea îçi arunca într-una ochii pe un caiet în care-çi scrisese tot.
Fiindcå avea vederea cam slabå era nevoit så-çi punå pe nas ochelarii pe care îi scotea
într-una çi îi vîra mereu în altå parte, încît de fiecare datå îi cåuta multå vreme prin
buzunare, fårå så dea de ei nicicum.
- E arhitectul Clondirsucit, le çopti Cubuleç însoçitorilor lui. Am picat dupå ce çi-a
început raportul, dar nu-i nici o nenorocire.
O så ascultåm atent çi o så înçelegem tot.
Gåsind trei locuri libere într-unul din ultimele rînduri, Cubuleç le spuse lui
Habarnam, Bumbiçei çi lui Împestriçatu så se açeze acolo, iar el se instalå într-un loc liber
din alt rînd.
Habarnam çi Bumbiça începurå så asculte cît se poate de atent, dar nu fu chip så
priceapå ceva, deoarece Clondirsucit vorbea cu cuvinte prea savante. Çi Împestriçatu se
sili så înçeleagå cît de cît; pentru asta îçi încordå creierul aça tare încît peste cîteva clipe
capul i se låså pe o parte çi adormi. Fiindcå Bumbiça începu så-l înghionteascå, se trezi,
dar îndatå capul îi alunecå în partea cealaltå çi açipi din nou. Cåznindu-se din toate
puterile så nu închidå ochii, Habarnam simçea çi el cå iaca, iaca are så-l învingå somnul.
Din fericire, cuvîntarea lui Clondirsucit se terminå curînd.
- Acum - spuse preçedintele - haideçi så discutåm dacå trebuie sau nu så clådim
case turnante.
Atunci veni la masa din façå un pitic care purta un costum albastru cu dungi albe çi
o cravatå tot în dungi.
- Clondirsucit a prezentat un raport foarte interesant, începu el. Într-adevår,
construirea caselor turnante este posibilå, de aça ceva nimeni nu se mai îndoieçte. Dar
avem nevoie oare de asemenea case? Asta e întrebarea. Marea nenorocire vine de acolo
cå piticii care locuiesc în case turnante ajung så nu mai deosebeascå cum trebuie cele ce
se petrec în lumea înconjuråtoare. În aceastå privinçå çtiu bine ce spun, pentru cå eu
însumi stau într-o caså turnantå. Ascultaçi numai ce mi se întîmplå mie. În fiecare zi,
soarele apare la fereastra apartamentului unde locuiesc, de zece, douåsprezece ori çi tot
de atîtea ori dispare. Cînd våd lumina lui, sînt gata så cred cå a sosit dimineaça, cînd n-o
mai våd, mi se pare cå seara s-a låsat çi cå e timpul så må duc la culcare. La amiazå,
încep så nu mai çtiu dacå azi e azi sau te pomeneçti cå e ieri, ori cine çtie dacå nu-i
mîine, iar spre sfîrçitul zilei îmi zic cå n-a trecut o singurå zi, ci cel puçin douåsprezece.
Ajung chiar så fiu încredinçat cå o zi çi o noapte trec într-o orå çi nu în douåzeci çi patru.
Din aceastå pricinå, veçnic må gråbesc çi nu ajung niciodatå så fac ceva ca lumea.
Începe så mi se parå cå soarele nu se mai miçcå pe cer cu mersul lui încet, ci zboarå
repede ca o muscå.
Toçi rîserå. La masa din façå se ivi acum o prichinduçå cu rochie albå.
- Tot ce ne-açi spus aici - vorbi ea cåtre piticul în albastru - nu e chiar atît de
îngrozitor, pentru cå locuiçi într-o caså care se învîrteçte de la dreapta spre stînga, de
aceea cînd vå uitaçi pe fereastrå vi se pare cå çi soarele merge tot de la dreapta spre
stînga, adicå de la råsårit la apus, cum se çi întîmplå. Dar am eu o prietenå cåreia i se
pare cå soarele merge de-a-ndoaselea, deoarece casa ei nu se învîrteçte ca a
dumneavoastrå, ci exact invers. Ea, adicå prietena mea, nu mai poate så spunå ce vine
mai întîi: seara sau dimineaça, nu-çi mai då bine scama unde e råsåritul çi unde apusul.
În capul ei, toate s-au råvåçit, ba în ultima vreme îçi încurcå çi mîinile, nu mai çtie care e
dreapta çi care e stînga.
Din nou rîserå toçi. Apoi veni så vorbeascå un alt prichindel arhitect. Prichindelul
åsta era scund çi slab, cu capul ca un castravete çi vorbea repede, repede, de parcå l-ar
fi zorit cineva. În loc de ,s¨ spunea ,z¨ çi în loc de ,d¨, ,t¨.
- Aztea zînt fleacuri! rosti el. Zoarele nu e muzcå zå zboare pe cer. Çtiinça a ztabilit
cå Zoarele ztå pe loc çi påmîntul ze învîrteçte. Fiintcå ze învîrteçte påmîntul, ne învîrtim
çi noi cu el, te aceea ni ze pare cå zoarele ze miçcå pe cer. Çi te vreme ce ni ze pare
numai, nu e oare totuna cum merge el: încet zau repete, te la treapta la ztînga sau te la
ztînga la treapta, te la råzårit la apuz, zau te la apuz la råzårit?
În clipa aceea såri de undeva un alt orator.
- Cum så fie totuna? strigå el. Trebuie ca toatå lumea så çtie cum se petrec
lucrurile în realitate. Asta ar mai lipsi, så nu mai çtim la un moment dat care e dreapta çi
care e stînga. Atunci så nu zicem nimic dacå o så ne trezim într-o bunå zi cå mergem de-
a-ndaratelea.
- Ei, pînå acolo mai avem! strigå careva.
Discuçia se însufleçea tot mai mult. Acum Habarnam era curios så afle la rezultat
ajung arhitecçii. Somnul îi trecuse cu totul. În schimb, Împestriçatu dormea aça de adînc,
cå Bumbiça nu putea nicicum så-l trezeascå.
Atunci îçi spuse cå ar fi cazul så-l lase în pace. O vreme, totul merse destul de bine,
dar iatå cå Împestriçatu începu så alunece de pe scaun, çi Bumbiça se våzu nevoitå så-l
çinå puternic de guler,ca nu cumva så cadå pe jos. Pe urmå lucrurile se înråutåçirå,
fiindcå Împestriç-atu prinse a sforåi tare çi oricît îl înghiontea Habarnam, tot nu se
liniçtea. Pînå la urmå, Habarnam çi Bumbiça nu mai avurå ce face; îl apucarå pe sub
braçe çi-l traserå afarå.
Împestriçatu îçi mai miçca de bine de råu picioarele pe podea, în schimb capul i se
legåna într-o parte çi-ntr-alta ca un spic de grîu în furtunå.
- Ia te uitå cum l-au mai moleçit cuvîntårile, spuse Habarnam. Ei, nu-i nimic,
îndatå o så ieçim cu el în stradå. Poate cå aerul proaspåt, are så-l învioreze.
Capitolul nouãsprezece
La teatru
Våzîndu-se în stradå, Habarnam çi Bumbiça îl duserå pe Împestriçatu în scuarul de
lîngå clådire. În mijlocul scuarului era o fîntînå artezianå, înconjuratå de mese çi de
scaune, care fuseserå instalate pesemne acolo anume pentru ca arhitecçii så se poatå
açeza puçin çi så respire aer curat în pauzele dintre consilii.
Dupå ce îl traserå pe Împestriçatu pînå la fîntînå, Habarnam çi Bumbiça îl stropirå cu
apå. Împestriçatu se trezi çi såri în sus.
- Ce-i asta? întrebå el. De ce må spålaçi? Trebuie så luåm masa?
- Bunå idee! Spalå-te çi o så luåm masa, zise Habarnam lscoçînd bagheta magicå.
Cei trei se spålarå cu apå de la fîntînå çi se açezarå la o maså pe care se întinse, cu
ajutorul baghetei magice, faça de maså fermecatå, cu toate bunåtåçile.
Dupå ce mîncarå pe såturate, drumeçii noçtri vrurå så se întoarcå înapoi la çedinça
Comitetului pentru arhitecturå,dar între timp din stradå råzbåtu un zvon de muzicå.
Atunci, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu fugirå din grådiniçå çi zårirå doi pitici care,
påçind pe trotuar, cîntau la niçte instrumente muzicale cu totul neobiçnuite. Unul dintre
pitici avea atîrnat de un çiret petrecut pe dupå gît un fel de boloboc, cu ambele capace
pline de butonase albe.
Piticul apåsa cu degetele pe butoane, iar acestea scoteau niçte sunete întocmai ca
armonica sau acordeonul. Celålalt muzicant çinea în mînå ceva ca un bastonaç cu clape.
Numai ce-l vedeai cå-çi trece degetele peste clape çi bastonaçul cînta parcå singur.
Sunetele care ieçeau din el se auzeau curate çi gingaçe ca cele de fluier, iar melodia
råsuna atît de vesel, încît nu te mai såturai s-o asculçi.
Toçi trei, çi Habarnam çi Bumbiça, çi Împestriçatu, fårå så-çi spunå unul altuia nici
un cuvînt, se luarå dupå muzicançi. Iar muzicançii påçeau înainte pe stradå çi cîntau într-
una. Nici nu apucau så termine bine o melodie, cå çi începeau alta. Trecåtorii le aruncau
priviri prietenoase çi se dådeau la o parte din calea lor, ca så le facå loc. Se vedea bine
cå piticilor din Oraçul Soarelui le place muzica frumoaså çi o ascultå cu plåcere.
Nu trecu mult çi muzicançii se oprirå din mers.
- Stai, frate - spuse cel cu butoiaçul - mi-a scåzut presiunea!
Trebuie s-o ridic din nou. Çi scoçînd din buzunar o pompå de bicicletå, o puse la
butoiaç çi se apucå så-i pompeze aer. Habarnam ardea de neråbdare så afle cum stau
lucrurile cu instrumentul cel curios.
- Spuneçi-mi, vå rog - începu el - ce fel de butoiaç e acesta la care cîntaçi?
- Nu-i nici un fel de butoiaç, råspunse muzicantul. Este o armonicå pneumaticå.
- Dar de ce îi pompaçi aer? întrebå Habarnam.
- Påi cum altfel? Fårå aer nu poate så cînte.
Zicînd acestea, muzicantul se çi gråbi så scoatå un capac al butoiaçului, ca så le
arate celor trei despårçiturile dinåuntru, în care se gåseau doar cîteva plåci subçirele de
metal.
- Vedeçi - spuse el - aerul intrå prin aceste despårçituri çi face så vibreze plåcile de
metal, care scot sunete. Ca så cînçi la o armonicå obiçnuitå trebuie så-i întinzi într-una
burduful. La armonica pneumaticå n-ai nevoie så tragi de nimic, fiindcå aerul este
pompat dinainte într-un rezervor special. Iatå rezervorul!
- Iar acesta este un flaut pneumatic, care cîntå numai cu ajutorul aerului
comprimat, spuse celålalt muzicant aråtîndu-çi bastonaçul cu clape. Cine cîntå la un flaut
obiçnuit trebuie så sufle într-una, pînå cînd începe så-l doarå capul de atîta suflat. Dar la
flautul pneumatic poçi cînta o zi întreagå fårå nici o durere de cap. Înainte, de mult, se
foloseau çi pe la noi numai flaute simple, dar acum ele au ieçit din uz.
Muzicançii prinserå din nou a cînta çi pornirå mai departe. Habarnam, împreunå cu
tovaråçii lui de drum, o luarå çi ei încetiçor de-a lungul trotuarului. Ascultau muzica çi în
acelaçi timp observau viaça oraçului în plinå stradå. Era vremea prînzului, de aceea mulçi
prichindei çi prichinduçe çedeau pe la mese çi mîncau. Unii dintre ei, deçi ispråviserå de
mîncat, nu se urneau din loc, ci råmîneau acolo çi se apucau så joace çah, table ori alte
jocuri. Alçii citeau ziare, reviste sau se uitau la cårçi cu poze.
Trebuie så vå spun cå piticii din Oraçul Soarelui erau foarte comunicativi din fire.
Dacå vreunul dådea peste ceva comic într-o carte rîdea mai întîi singur, dar pe urmå se
ducea çi la ceilalçi pitici så le citeascå ceea ce-l fåcuse så rîdå, ca så se amuze çi ei. Tot
aça, dacå se întîmpla så gåseascå careva într-o revistå o pozå hazlie çi rîdea tare, toçi
din jur se apropiau de el; fårå så se simtå cîtuçi de puçin stingheriçi, se uitau la pozå çi
fåceau haz.
Seara se låsa cu încetul. Soarele îçi trimitea ultimele raze, iar strada se umplea tot
mai mult de pitici. Aproape la tot pasul întîlneai prichindei çi prichinduçe cîntînd la tot
soiul de instrumente. Prichindeii cîntau mai ales la armonicile pneumatice, din flaute çi
din tromboane, iar prichinduçele la tamburina muzicalå. Tamburina este un fel de
instrument rotund, care seamånå cu o sitå de cernut fåinå. Într-o parte are un zurgålåu
çi în cealaltå o strunå întinså ca la harfå.
De jur împrejur îi atîrnå o mulçime de clopoçei, care pot suna pe diferite tonuri.
Acum, muzica se auzea din toate colçurile çi era tare plåcut, pentru cå te puteai opri
în orice loc så asculçi cît vrei.
Ajunçi în faça unei case cu o boltå semirotundå ca un arc, închiså cu o cortinå
frumoaså, Habarnam çi tovaråçii lui de drum våzurå cîçiva prichindei çi prichinduçe care
aduceau scaune din clådire çi le înçirau pe stradå, în faça cortinei.
- De ce se pun scaune? întrebå Habarnam. Ce are så fie aici?
- Teatru de estradå, råspunse un pitic. Açezaçi-vå çi o så vedeçi.
- Ne açezåm? îi întrebå Habarnam pe Bumbiça çi pe Împestriçatu.
- Ne açezåm, încuviinçarå ei.
Cîteçitrei luarå loc în primul rînd, chiar în faça cortinei. Treptat, toate locurile furå
ocupate. Pe stradå se låså curînd întunericul.
Soneria zbîrnîi. Pe marginea arcului se aprinsese un çir întreg de beculeçe, çi în faça
cortinei viu luminate apåru un pitic cu un costum negru, nou, foarte îngrijit çi cu o
cravatå albå în formå de fluturaç. Artiçtilor din Oraçul Soarelui le plåcea tare mult så-çi
punå asemenea cravate, ca så se deosebeascå de piticii obiçnuiçi. Pårul lui negru era
pieptånat lins çi strålucea în lumina nenumåratelor beculeçe.
- Bunå seara! strigå piticul cel negricios. Începem concertul nostru de estradå!
Daçi-mi voie så må recomand. Sînt prezentatorul. Må numesc Fånticel. Rolul meu este så
anunç artiçtii care vor juca. Acum se va produce în faça dumneavoastrå artistul-
transformist Clåtitå.
Habarnam çi Împestriçatu pufnirå dintr-o datå în rîs la auzul unui nume atît de
caraghios. Cortina se ridicå çi pe scenå apåru, ieçind din culise, un artist purtînd un
costum alb çi çinînd un flaut în mînå. Artistul era gras, rotofei, cu faça rotundå çi rumenå
ca o foaie de clåtitå.
- Ia te uitå, çopti Împestriçatu la urechea lui Habarnam. Curat clåtitå!
Amîndoi izbucnirå într-un rîs cu hohote. Între timp, artistul se înclinå în faça
publicului çi prinse a cînta din flaut. Habarnam çi Împestriçatu nu mai rîserå. Le plåcu
grozav de mult cum cîntå Clåtitå, de aceea cåpåtarå respect pentru el.
Dupå ce terminå de cîntat, Clåtitå ieçi din scenå, dar nici nu apucå så disparå bine,
cå din culise apåru un artist care purta un costum albastru închis çi çinea în mînå o
trompetå din alamå strålucitoare.
- De ce o fi plecat Clåtitå atît de repede? întrebå Habarnam.
- Nostim eçti! spuse Bumbiça. Påi åsta e Clåtitå.
- Ce vorbeçti! zise Habarnam dînd neîncrezåtor din mînå. Clåtitå avea costum alb.
- Çi acum l-a schimbat cu unul albastru, zise Bumbiça.
- Fleacuri! protestå Habarnam. N-a avut cînd så se schimbe atît de repede.
Pe cînd discutau ei aça, artistul ispråvi de cîntat din trompetå çi dispåru în culise,
dar în aceeaçi clipå apåru iar, într-un costum verde çi avînd în locul trompetei o
armonicå.
- Dar åsta cine-o mai fi? întrebå mirat Habarnam. Nu cumva tot Clåtitå?
- Ba da - råspunse Bumbiça - chiar el, Clåtitå. Înçelegi tu, artistul åsta e învåçat så
se schimbe repede. Ai auzit cum i-a spus Fånticel: ,artist-transformist¨. Ce crezi tu cå e
un transformist?
- Un transformist? fåcu Habarnam. Nu çtiu. Eu atît çtiu, cå atît de repede nu se
poate îmbråca nimeni. Dacå çi-ar fi schimbat numai haina, mai treacå-meargå. Dar vezi
cå avea çi alçi pantaloni.
- Då-i încolo de pantaloni, spuse Bumbiça. Mai bine uitå-te la faça lui çi ai så te
convingi cå tot Clåtitå este.
Habarnam se uitå cu bågare de seamå çi våzu cå într-adevår artistul are faça rot-
undå çi rumenå ca a lui Clåtitå.
- Ai dreptate, Clåtitå este! rosti el. Vezi, Împestriçatule, e chiar Clåtitå!
- Care Clåtitå? se minunå Împestriçatu. Atunci, Habarnam se apucå så-i explice lui
Împestriçatu cå pe scenå a apårut de trei ori la rînd acelaçi artist. Mai întîi, Împestriçatu
nu înçelese de fel cum stau lucrurile, pe urmå, cînd pricepu, începu så rîdå în hohote.
Între timp, Clåtitå se schimba mereu çi cînta la tot soiul de instrumente. De la o vreme,
prinse a-çi schimba nu numai costumul, ci çi faça. Prima oarå apåru fårå mustaçå, a doua
oarå cu niçte muståçi lungi, apoi cu o barbå neagrå, iar la sfîrçit cu o perucå din pår
roçcat în inele. Pe urmå barba îi dispåru çi în locul perucii se ivi o chelie enormå. Nasul îi
devenise lung, roçu la vîrf çi råsucit într-o parte într-un chip caraghios. Habarnam fåcea
atîta haz de toate schimbårile astea, încît nici nu observå cînd reprezentaçia artistului-
transformist luå sfîrçit çi cînd, Fånticel anunçå cå în numårul urmåtor se va produce
cîntåreaça pe nume Steluça.
Çi iatå cå pe scenå apåru cîntåreaça Steluça, într-o rochie albå, lungå pînå la
påmînt, cu mînecile lungi, dintr-o çesåturå pe jumåtate stråvezie çi cu un guler alb,
pufos.
Cum o zåri Habarnam se puse pe rîs.
- Ce mai mîneci, ia te uitå ce mîneci! îi çopti el lui Împestriçatu. Închipuieçte-çi!
Acuma çi-a pus çi rochie!
- Cine çi-a pus rochie? întrebå Împestriçatu.
- Cum cine? Clåtitå! spuse Habarnam.
- Dar ce, åsta e Clåtitå?
- Nici vorbå! Cine vrei tu så fie?
- Eu ziceam cå e cîntåreça Steluça, spuse Împestriçatu.
- Ce steluçå visezi, fåcu Habarnam. Ascultå-må pe mine, este transformistul.
- A! se minunå Împestriçatu rîzînd tare.
Må miram eu de unde amai råsårit çi cîntåreaça asta, cînd colo tot Clåtitå este.
Straçnic numår, n-am ce zice!
Între timp, cîntåreaça începu så cînte acompaniatå de orchestrå Habarnam çi
Împestriçatu rîdeau într-una în hohote. N-ar fi zis de loc cå transformistul Clåtitå poate
cînta cu o voce atît de subçiricå. Toçi cei din jur se supårarå de rîsetele lor çi îi rugarå så
se mai potoleascå.
- Curioçi mai sînt, îi çopti el lui Impestriçatu Pråpådindu-se de rîs. Ei cred cå
ascultå o cîntåreaçå.
Dupå ce cîntecul se ispråvi, toatå lumea prinse a aplauda puternic. Atunci,
Habarnam începu så strige cît îl çinea gura:
- Bravo, Clåtitå!
- Ajunge, nu mai vorbi prostii, îl certå Bumbiça. Vezi doar cånu-i Clåtitå!
- Dar cine este, dupå pårerea ta? întrebå Habarnam.
- Cîntåreaça Steluça! Nu l-ai auzit pe Fånticel cînd anunça?
- Tffu! suflå Habarnam cu ciudå. Vedeam cå are cu totul altå façå decît Clåtitå. Ei,
Împestriçatule, ascultå. Se pare cå åsta nu-i Clåtitå.
- Ce tot vorbeçti? Cum nu-i Clåtitå? se minunå Împestriçatu.
- Uite aça, simplu ca bunå ziua - råspunse Habarnam - ce mai încoace çi-ncolo.
- Dar cine-i atunci?
- Da, naiba-i mai çtie! O cîntåreaçå care se numeçte Steluça.
- Ia te uitå, mormåi Împestriçatu supårat. Cînd e Clåtitå, cînd nu-i Clåtitå.
Doar aça, ca så zåpåceascå publicul. Çi capul çi-l poate pierde cineva din pricina lor!
Acum Steluça cînta altceva, dar Habarnam n-o mai asculta. De cînd aflase cå are
înaintea lui o cîntåreaçå adevåratå çi cå nu-i vorba de nici un hocus-pocus cu schimbarea
costumelor, îi pierise tot cheful. De plictisealå, începu a se suci pe scaun încolo çi-
ncoace, cåscînd într-una de-i trosneau fålcile; în cele din urmå gåsi un mijloc ca så se
distreze singur: îçi lipea palmele de urechi, le dezlipea, çi le lipea iar, din care pricinå în
loc de cîntec auzea ceva ca un oråcåit de broascå. Cîntåreaça Steluça arunca spre
Habarnam priviri pline de neliniçte, pentru cå, dupå cum çtiçi, el çedea în primul rînd, în
façå de tot. Totuçi, Steluça se cåzni cum putu så cînte pînå la capåt çi, cum terminå de
cîntat, plecå fårå så se mai întoarcå. Habarnam, se bucurå, dar în clipa urmåtoare
Fånticel anunçå un alt cîntåreç.
- Acum - spuse el - se va produce în faça dumneavoastrå preferatul publicului, al
cårui nume este cunoscut în tot oraçul, cîntåreçul Bånuç.
Çi pe scenå apåru renumitul cîntåreç, într-un costum frumos de culoare cafenie. Din
buzunarul de sus al hainei atîrna colçiçorul dantelat al unei batiste. La gît avea, ca çi
Fånticel, o cravatå albå în formå de fluture.
Bånuç se înclinå respectuos în faça publicului çi prinse a cînta cu o voce caldå,
plåcutå. Toçi ascultarå în extaz çi izbucnirå la urmå într-o furtunå de aplauze. Unii båteau
din palme cit puteau de tare sau loveau cu piciorul în påmînt, alçii strigau ,bravo¨. Çi
Bumbiça aplauda din toatå inima çi striga ,bravo¨.
Zgomotul nu încetå pînå cînd cîntåreçul nu începu så cînte din nou.
- Ei poftim, mormåi Habarnam supårat. Adevåratå pacoste! Mai întîi Steluça nu mai
termina cu piçigåiala ei, çi acum Bånuç åsta cine çtie cîtå vreme are de gînd så ne
plictiseascå!
- Tu, Habarnam, eçti tare ciudat, spuse Bumbiça. Tuturor le place så asculte
muzica, numai çie nu çtiu de ce nu çi-o fi plåcînd.
- E! fåcu Habarnam dînd dispreçuitor din minå. Toçi vor så arate cå înçeleg muzica
çi de aceea se prefac cå le place.
- Uite cå nu-i adevårat! protestå Bumbiça. Eu, de pildå, nu må prefac de loc. Îmi
place într-adevår cum cîntå Bånuç.
- ,Bånuç, Bånuç!¨ se strîmbå Habarnam fåcînd o grimaså. Spune mai bine cå te-ai
îndrågostit de Bånuç åsta.
- Eu? såri Bumbiça.
- Tu! mormåi Habarnam aspru.
- M-am îndrågostit?
- Da, te-ai îndrågostit.
- Nu çi-e... nu çi-e...
De supårare, Bumbiça nu-çi mai gåsea cuvintele çi ridicå chiar mîna, gata så-i dea
lui Habarnam un pumn în cap, dar se ståpîni la vreme çi, întorcîndu-i spatele, rosti
dispreçuitoare:
- Dacå îndråzneçti så-mi mai spui un singur cuvînt despre dragoste, o så fie råu de
tine! Çi så çtii cå de azi înainte nici nu mai vorbesc cu tine!
Între timp concertul continua. Dupå Bånuç începurå så se producå jonglerii,
acrobaçii, dansatorii çi clovnii. Numerele cu care se produceau aceçtia erau foarte hazlii,
dar Bumbiça nici nu zîmbea urmårindu-le.
Era tare supåratå pe Habarnam. Så-çi stea mintea-n loc, nu altceva!
Cum de-a îndråznit el så spunå cå ea s-a îndrågostit de nu çtiu cine! Asta-i stricase
toatå buna dispoziçie, çi jocul artiçtilor nu-i mai fåcea nici o bucurie. În schimb,
Habarnam çi Împestriçatu se pråpådeau de rîs; ba chiar spre sfîrçitul reprezentaçiei, de
atîta rîs alunecarå jos de pe scaune, iar Împestriçatu,care se lovi cu capul de piciorul
scaunului, se împodobi cu un cucui de toatå frumuseçea.
Dupå asta reprezentaçia s-a terminat çi peste cîteva minute prietenii noçtri se aflau
într-o maçinå cu instalaçie de radiolocatori care-i ducea în goanå înapoi spre hotel.
Niciodatå pînå atunci nu merseserå noaptea prin oraç çi de aceea nu-çi puteau lua ochii
de la tabloul uimitor care li se desfåçura în faça ochilor. Deasupra lor, cerul nopçii era
întunecat, iar în jurul lor totul era luminat ca ziua. La început li s-a pårut cå lumina se
cerne de undeva de sus, apoi începu så li se parå cå vine de undeva de jos. De fapt înså,
lumina påtrundea din toatepårçile, pentru cå totul, çi casele, çi chioçcurile de ziare, çi
gheretele de apå mineralå, ba chiar çi båncile de pe marginea trotuarelor erau vopsite în
culori fosforescente.
Pentru vopsitul pereçilor, locuitorii din Oraçul Soarelui întrebuinçau vopsele galbene,
albastre ca cerul, verde deschis çi trandafiriul cel mai delicat. Acoperiçurile, corniçele,
balcoanele çi tocurile ferestrelor le vopseau în culori tari, ca roçu-rubiniu, verde de
smarald, albastru închis, violet çi cafeniu. Coloanele caselor erau date cu o vopsea
sclipitor de albå, iar alteori cu un alb båtînd în galben. Ziua, culorile acestea nu se
deosebeau cîtuçi de puçin de vopselele obiçnuite, nefosforescente, dar aveau
proprietatea de a absorbi razele soarelui çi de a acumula energia solarå. De îndatå ce se
întuneca, ele începeau så råspîndeascå raze, lumini de diferite culori. Razele acestea se
contopeau unele cu altele çi, ca un rezultat al îmbinårii de culori apereçilor, coloanelor,
corniçeior çi a celorlalte obiecte vopsite, peste tot se råspîndea o luminå blîndå, liniçtitå,
plåcutå ochiului, din care pricinå nu era nevoie de nici un fel de felinare.
În Oraçul Soarelui erau vopsite în culori fosforescente nu numai casele, ci chiar çi
autobuzele, maçinile, dintre care cele mai multe mergeau pe bulevarde. Dacå mai çinem
scama de faptul cå çi tablourile de pe pereçii multor case erau pictate tot în culori
fosforescente, ne putem închipui ce înfåçiçare uluitoare avea Oraçul Soarelui în timpul
nopçii.
Capitolul douãzeci
Cum s-au întîlnit Habarnam çi prietenii lui eu inginerul
Doagá
A doua zi dimineaça, Bumbiça se sculå cea dintîi. În timp ce Habarnam Împestriçatu
mai dormeau încå, ea dådu o fugå pînå în stradå, ca så cumpere ziarul, apoi se întoarse
çi se apucå så citeascå. La început o puteai vedea urmårind rîndurile cu o privire liniçtitå,
dar deodatå pe chipul ei se ivi spaima. Se ridicå çi într-o clipå fu în camera unde
dormeau Habarnam çi Împestriçatu.
- Hai, sculaçi-vå degrabå, le strigå ea. În ziarul de aståzi scrie despre noi.
- Ce vorbeçti! se minunå Habarnam. Nu-mi amintesc så fi fåcut ceva atît de grozav
ca så ne laude.
- Dar nu ne laudå de loc. Poftim, citeçte! spuse Bumbiça.
Habarnam luå ziarul din mîna Bumbiçei çi se apucå så citeascå anunçul cu pricina,
care suna cam în felul urmåtor:
,În strada Råsåritului, nu departe de stradela Peltelii, doi pitici necunoscuçi, punînd
ståpînire pe un furtun de grådinå çi dîndu-i o altå întrebuinçare decît cea cuvenitå, n-au
stropit cu el florile, ci s-au apucat så ude toçi trecåtorii. Sosit în grabå la locul întîmplårii,
miliçianul Fluieraç a poftit pe unul din cei doi pitici care tulburaserå liniçtea så-l urmeze la
miliçie. Nu mult dupå aceea, în clådirea miliçiei s-a petrecut o catastrofå. Tavanul çi
pereçii camerei în care se aflau miliçianul Fluieraç çi arestatul såu s-au pråbuçit. Nici
unul, nici celålalt n-a fost gåsit sub dårîmåturi, aça cå dispariçia lor a råmas pînå în
prezent un mister.
Pentru ca så se poatå da de urmele miliçianului Fluieraç çi ale arestatului, al cårui
nume ne este deocamdatå necunoscut, s-au fåcut nenumårate cercetåri, dar toate au
fost zadarnice. Pînå în clipa de façå, dispariçia celor doi constituie o adevåratå enigmå.
Miliçianul Påzilå nu poate da låmuriri despre pråbuçire, fiindcå tocmai atunci s-a nimerit
så fie într-o altå aripå a clådirii. Miliçia a luat toate måsurile pentru gåsirea celor doi. Se
pare cå motivul pråbuçirii e pe cale de a se låmuri¨.
- Vezi, se låmureçte cå numai din vina baghetei tale magice s-a întîmplat toatå
catastrofa. Ei bine, så çtii cå pentru aça ceva n-are så te laude nimeni, poçi så fii sigur,
spuse Bumbiça.
- N-avem decît så tåcem chitic çi så nu spunem nimånui cå am bagheta magicå,
zise Habarnam.
- Dar ce te faci cå miliçianul acela a çi våzut-o la tine, råspunse Bumbiça.
Chiar în clipa aceea, cineva ciocåni în uçå. Habarnam îçi spuse cå trebuie så fie
vreun miliçian care îl cautå pe el çi fu cît pe-aci så se vîre sub maså. Uça se deschise înså
çi în prag apåru Cubuleç.
- Bunå dimineaça, dragii mei, strigå el zîmbind larg. Sînt tare bucuros cå v-am
gåsit. Pe unde v-açi pierdut ieri?
- Nu ne-am pierdut, råspunse Habarnam. Dar Împestriçatu a açipit la consiliu çi a
trebuit så-l scoatem în stradå, ca så se mai aeriseascå.
- Aça va så zicå! zise Cubuleç. Çi eu care mi-am pierdut capul de spaimå. V-am
promis doar cå am så vå vorbesc despre arhitecturå çi cå am så vå aråt casele lui
Pepenaç, dar n-am apucat så må çin de promisiune.
- Ei, fleacuri! spuse Habarnam fåcînd un gest de nepåsare.
- Nu, nu, astea nu-s fleacuri! protestå Cubuleç. Pe la noi, toçi piticii se çin de
cuvînt. Atîta m-am fråmîntat azi-noapte din pricina asta, cå multå vreme n-am închis
ochii. Pe urmå mi-am zis cå orice s-ar întîmpla trebuie så må scol cu noaptea-n cap çi så
vå caut. Abia dupå aceea am adormit liniçtit.
- Çi cum açi reuçit så ne gåsiçi? întrebå Bumbiça.
- Am çtiut cå cei veniçi din alte oraçe locuiesc la hotel - råspunse Cubuleç - aça cå
m-am hotårît så telefonez la toate hotelurile pe rînd çi så întreb dacå nu cumva se aflå
acolo Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu. De la acest hotel mi s-a råspuns cå Bumbiça
poate fi gåsitå aici.
- Sînteçi foarte descurcåreç, spuse Bumbiça cu admiraçie.
- Mare scofalå! fåcu Împestriçatu. Orice viçel s-ar fi descurcat.
- Mai bine te-ai strådui så te descurci çi tu cumva cu politeçea, zise Bumbiça.
- Împestriçatu are dreptate, rîse Cubuleç. Desigur, oricine s-ar fi descurcat. Çi
acum cred cå e timpul så ne îndreptåm spre strada Creaçiei, ca så vedem casele
arhitectului Pepenaç.
Ieçirå cu toçii din camerå, dar pe coridor, Împestriçatu îl opri puçin pe Habarnam.
- Cum vine asta? îi çopti el. Nu cumva renunçåm la masa de dimineaçå?
- Mai açteaptå çi tu cu masa! îi råspunse Habarnam supårat. Doar n-am så m-apuc
så comand mîncare în faça lui Cubuleç. Nimeni nu trebuie så çtie cå am bagheta magicå.
Ai înçeles?
Drumeçii noçtri coborîrå apoi scårile çi ieçind din hotel se trezirå în stradå.
Habarnam arunca priviri speriate în jur. Îi era tare teamå ca nu cumva så se întîlneascå
cu miliçianul Fluieraç. Dupå ce se încredinçå înså cå prin apropiere nu se vedea nici picior
de miliçian, råsuflå uçurat. Dar, deodatå, la marginea trotuarului se opri o maçinå din
care coborî în grabå un pitic îmbråcat ca un sportiv, cu pantaloni scurçi cenuçii çi hainå
de aceeaçi culoare. Pe cap purta un fel de caschetå cu urechi, rotundåçi lucioaså, care îçi
amintea fie un coif, fie casca unui motociclist, deçi nu era nici una, nici alta.
Habarnam crezu cå este un miliçian çi de fricå îl stråbåtu un fior rece. Piticul înså
nici nu-l bågå în seamå, ci se duse drept spre Cubuleç.
- Noroc bun, Cubuleç! îi strigå el. Ha! Ha! Ha! Ce întîlnire plåcutå! Încotro?
- A! Noroc, amice! råspunse Cubuleç vesel. Uite, am ieçit la plimbare cu niçte
prieteni. Vrem så ajungem pe strada Creaçiei. Så çi-i prezint çi çie. Ea este Bumbiça, iar
ei doi, Habarnam çi Împestriçatu.
- Îmi pare bine de cunoçtinçå, se gråbi så strige piticul, rîzînd zgomotos.
Se våzu limpede cå era într-adevår bucuros de cunoçtinça cu drumeçii noçtri. Se
repezi întîi spre Bumbiça çi îi strînse mîna cu atîta putere, încît bietei prichinduçe îi
dådurå lacrimile. Pe urmå, cu aceeaçi, grabå, le strînse mîna çi celorlalçi doi.
- Eu må numesc Doagå, inginerul Doagå, spuse piticul.
La auzul unui nume atît de curios, Împestriçatu pufni în rîs.
- Doagå? se minunå el. Ce nume o mai fi çi åsta? Poate vreçi sår spuneçi
Hodoroagå.
- Ha! Hal Ha! rîse Doagå în hohote çi îl båtu prietenos pe Împestriçatu pe umår.
- Tu, Împestriçatule, ai face mai bine så te gîndeçti înainte de a vorbi, zise
Bumbiça. Cred cå çie nu çi-ar conveni de loc dacå cineva ar vrea så te convingå cå te
numeçti Împestriçoagå!
- Împestriçoagå? Cum o så existe un astfel de nume! zise Împestriçatu.
- Ei, aflå cå nici numele de Hodoroagå nu existå, rosti Bumbiça aspru.
- Vå înçelaçi, spuse Doagå rîzînd într-una. Cunosc un pitic care se numeçte într-
adevår Hodoroagå. Dar el este el çi eu sînt eu, nu putem fi confundaçi unul cu altul.
Existå pe lumea asta tot felul de nume, vå rog så må credeçi, ba unele dintre ele sînt
chiar tare caraghioase. Ha! Hal Ha! Pe mine înså - adåugå el vorbind cu Împestriçatu - nu
må cheamå altfel decît Doagå. Dar dacå vå face plåcere puteçi så-mi spuneçi çi
Hodoroagå.
- Asta ar mai lipsi! se revoltå Bumbiça. Ba are så vå spunå Doagå, aça cum
trebuie. N-aveçi de ce så-l råsfåçaçi.
- Prietenii mei se gåsesc pentru prima oarå la noi în oraç, spuse Cubuleç. Au venit
din Oraçul Florilor.
- Aça va så zicå! rosti Doagå. Sînt oaspeçi, cu alte cuvinte! Dar de ce îi çinem aici,
în mijlocul drumului? Pe strada Creaçiei vreçi så ajungeçi, nu-i aça? Urcaçi, vå rog, în
maçinå. Merg eu cu voi çi, dacå doriçi, în drum ne putem opri puçin så vizitåm fabrica de
îmbråcåminte.
Toçi meçterii de acolo îmi sînt cunoscuçi.
Dintr-o såriturå, Doagå fu în automobil çi se instalå la volan. Maçina lui avea o
formå aerodinamicå. Pe dinafarå aducea cu un ou puçin turtit la unul din capete, stînd pe
patru roate, cu partea mai turtitå în façå çi cu cea ascuçitå în spate. În interiorul maçinii
existau douå deschizåturi ovale, în care erau instalate douå banchete, prima pentru
çofer, a doua pentru pasageri.
Deasupra banchetelor se afla capota rotundå ca o umbrelå. Iar în faça fiecårei roçi
atîrnau un fel de tampoane, care semånau cu niçte cizme.
Printr-o simplå apåsare de buton, Doagå deschise toate cele patru portiere ale
automobilului çi îi pofti pe drumeçii noçtri så se açeze. Fårå så se lase prea mult rugat,
Împestriçatu se instalå în façå, lîngå volan, pe cînd Habarnam, Cubuleç çi Bumbiça se
açezarå la spate.
Îndatå ce urcarå cu toçii, cele patru portiere se închiserå în urma lor. Doagå apåså
pe un fel de pedalå, motorul scrîçni çi maçina porni cu atîta vitezå, încît Împestriçatu,
luat pe neaçteptate, fu cît pe-aci så zboare afarå. Apucå så se prindå înså la vreme de
mînerul din faça lui çi se alese doar cu spaima. Maçina gonea cu o vitezå atît de grozavå
încît întrecea pe rînd toate automobilele din cale, ba chiar sårea peste unele çi asta
fiindcå avea un dispozitiv anume fåcut pentru salturi.
Dispozitivul pentru salt avea o construcçie cît se poate de simplå.
Pe osii, în dreptul celor patru roçi, se gåseau, cum v-am mai spus, niçte arcuri
metalice în formå de cizme. În stare de repaus, cizmele acestea ståteau cu tocurile
înainte, întocmai ca niçte tampoane, servind la amortizare, adicå la micçorarea izbiturii în
caz de ciocnire. De cum intra înså în funcçiune dispozitivul pentru salt, toate cele patru
cizme începeau så se învîrtå în jurul osiei o datå cu roçile. La fiecare întorsåturå, ele se
propteau în påmînt çi fåceau maçina så zboare deasupra oricårei piedici ivite în cale. Nici
semnalele roçii de la råscruci nu erau pentru ea un obstacol, fiindcå sålta deasupra lor
plutind în voie peste capetele trecåtorilor çi çuvoiul de automobile.
Ridicat în aer de saltul neobiçnuit al maçinii, lmpestriçatu vru så-çi arate mirarea,
dar îçi aminti de regula lui çi se abçinu la vreme. Totuçi fiindcå apucase så deschidå gura
se våzu nevoit så zicå ceva.
- Spune-mi, te rog, Doagå - începu el - de ce porçi pantaloni scurçi? Din ceilalçi n-
ai?
- Ba am - råspunse Doagå - dar în pantaloni scurçi çi-e mai råcoare.
- Atunci de ce çi-ai pus cåciulå cu urechi? Doar n-oi fi vrînd så spui cå çi asta tot
pentru ca så-çi çie råcoare!
- Se vede cå n-ai habar de automobilism, spuse Doagå. Ce vezi tu pe capul meu
nu-i cåciulå, ci o cascå de protecçie din metal, cåptuçitå pe dinåuntru cu vatå. Dacå mi
se-ntîmplå vreun accident çi må lovesc la cap, nu påçesc nimic atîta vreme cît am cascå,
dar dacå n-aç avea-o...Ha! Ha! Ha!
Çi de-atîta rîs, Doagå nici nu fu în stare så-çi termine vorba.
- Atunci poate, din întîmplare, mai ai o cascå? întrebå Împestriçatu îngrijorat.
- Nu, încå una nu mai am, råspunse Doagå.
Plin de teamå, Împestriçatu întoarse capul çi se uitå spre banca dinapoi. Acum îi
pårea råu cå s-a açezat lîngå volan. Îçi spunea cå, în caz de accident, cel mai periculos
este så stai în façå.
Între timp, automobilul ajunse aproape de rîul care curgea prin oraç çi, în loc s-o
apuce de-a lungul malului, såri peste grilaj çi pleoscåi drept în apå. Tremurînd de
spaimå, Împestriçatu deschise portiera ca så sarå afarå, dar Doagå izbuti så-l apuce de
guler.
- Då-mi drumui - începu så urle Împestriçatu, cåznindu-se så scape din mîna lui
Doagå - vrei så ne înecåm?
- Dar nu ne înecåm de loc, plutim, îl liniçti Doagå. Automobilele de acest fel
cålåtoresc tot atît de bine çi pe uscat ca çi pe apå. Acum plutim.
- Ei, fåcu Împestriçatu revenindu-çi puçin în fire. Orice pluteçte se poate îneca.
- Asta cam aça e, rîse Doagå. Dar nu-çi fic teamå. Sub båncile automobilului se
gåseçte pentru fiecare cîte un colac de salvare.
Fårå så mai açtepte, Împestriçatu ridicå banca pe care çedea, scoase do acolo un
colac de salvare çi çi-l prinse.
- Încå nu våd cå ne înecåm, zise Habarnam.
- Nu-i nimic, cînd ai så vezi cå te îneci are så fie prea tîrziu, råspunse Împestriçatu.
- Aflaçi cå mai am o surprizå, spuse Doagå. Maçina mea poate nu numai så salte ca
mai-nainte, ci så çi zboare.
Cum rosti aceste cuvinte, apåså pe unul din butoanele de lîngå volan. Deodatå se
auzi un vîjîit puternic. Habarnam çi Bumbiça se uitarå în sus çi våzurå cå acoperiçul
rotund pe care pînå atunci îl luaserå drept umbrelå s-a prefåcut intr-o elice. Iar în timp
ce elicea se învîrtea cu o vitezå ameçitoare, automobilul se ridicå lin în aer çi, fåcînd un
viraj brusc, prinse a zbura deasupra apei.
- Ai çi cîte o pa-paraçutå sub fiecare bancå? întrebå Împestriçatu bîlbîindu-se de
fricå.
- Nu, paraçute n-am pe nicåieri, pentru cå nici nu-i nevoie de ele, råspunse Doagå.
- De ce? rosti Împestriçatu îngrijorat.
- Foarte simplu - zise Doagå - paraçuta se poate încurca uçor în aripa elicei çi
atunci se face bucåçele cu tine cu tot. Nu, îçi spun eu, în caz de accident e mai bine så te
arunci fårå nici un felde paraçutå.
- Dar fårå paraçutå te poçi izbi de påmînt, observå Împestriçatu.
- De ce de påmînt? întrebå Doagå. Doar noi zburåm deasupra apei çi în apå chiar
dacå te loveçti tot nu te doare.
- Ei, aça mai merge, se liniçti Împestriçatu. Så cazi în apå nu-i chiar atît de
îngrozitor.
- Bineînçeles, aprobå Habarnam. Dar nu uita så te speli dacå nimereçti acolo. ]i-ar
prinde tare bine.
Toçi rîserå, fiindcå privindu-l pe Împestriçatu våzurå cå într-adevår nu i-ar fi stricat
de loc så se spele.
Automobilul plutea acum sus de tot, încît tot oraçul se vedea ca-n palmå. Era o
priveliçte minunatå. Sclipind în lumina soarelui, acoperiçurile caselor påreau o
îngråmådire de solziçori sidefii în care se oglindeau toate culorile curcubeului.
- Dar ce, la voi acoperiçurile se fac din solzi de peçte? întrebå Habarnam.
- Nu, spuse Doagå. Tot ce luaçi voi drept solzi sînt de fapt baterii solare, adicå
fotoelemente instalate pe case. Fotoelementele transformå întîi energia solarå în energie
electricå, apoi o trimit în niçte acumulatori speciali, care servesc fie pentru încålzire, fie
pentru luminatul clådirilor, pun în miçcare orice lift, orice escalator, fac så funcçioneze
motoarele ventilatoarelor ori alte feluri de maçinårii. Prisosul de energie electricå este
îndreptat spre fabrici çi uzine, ba chiar la centrala electricå, unde se preface în energie
radiomagneticå, care poate fi transmiså fårå fire încotro ai poftå.
- Dar pentru ce bateriile solare sînt instalate tocmai pe acoperiç? mai întrebå
Habarnam.
- Un loc mai bun nici zåu s-ar putea gåsi, råspunse Doagå. În primul rînd,
acoperiçurile sînt întotdeauna pustii, pe acolo nu umblå nimeni aça încît oricum nu pot fi
folosite la altceva; în al doilea rînd, sînt veçnic expuse la soare, aça cå peste ele cad cele
mai multe raze.
Dupå ce mai roti o datå automobilul deasupra apei, Doagå hotårî coboare. Maçina
se låså în picaj brusc çi cu un pleoscåit se izbi de apå, ridicînd în jur nenumåraçi stropi.
Ca så arate capacitatea de manevrare a automobilului såu, Doagå mai descrise cu el
cîteva rotogoale çi zigzaguri pe suprafaça apei, apoi se gråbi så-l îndrepte spre mal.
Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu nu çtiau dacå trebuie så se bucure sau se întristeze
din pricina asta, pentru cå nu puteau så-çi dea seamå în ce chip este mai periculos så
cålåtoreascå cu automobilul lui Doagå: plutind pe apå, zburînd prin våzduh sau mergînd
pe uscat.
Capitolul douãzeci çi unu
Habarnam çi prietenii sái viziteazá fabrica de
îmbrácáminte
Ajunçi iaråçi pe påmînt, automobilul stråbåtu din nou stråzile çi peste cîteva minute
se opri în faça unei clådiri rotunde, cu nouå etaje, ale cårei ziduri erau vopsite frumos în
culoarea pielii.
- Dupå mine! strigå Doagå. Am ajuns!
Cu aceste cuvinte såri fulgeråtor din maçinå çi, întocmai ca la asalt, se repezi spre
uçå. Cît timp Cubuleç, Habarnam çi Bumbiça coborîrå din automobil çi îi ajutarå lui
Împestriçatu så-çi scoatå colacul de salvare, Doagå izbuti så facå de cîteva ori, în mare
goanå, drumul pînå la uçå, dus çi-ntors.
- Ce v-açi împotmolit acolo? çipå el rotindu-çi mîinile ca o moarå de vînt. Dupå
mine!
Cu chiu, cu vai, drumeçii noçtri se depårtarå de maçinå çi påçirå spre uçå.
- Curaj! comandå Doagå. Dacå Sînteçi cu mine, så nu vå. fie teamå de nimic. Toçi
meçterii de pe aici îmi sînt cunoscuçi.
Trecurå cu toçii pragul uçii çi se pomenirå într-o salå mare, rotundå, toatå numai din
faiançå. De peste tot se auzea vîjîitul înåbuçit almaçinilor çi fîçîitul moale al çesåturilor
proaspåt terminate. Nici nu se dezmeticirå bine, cå çi veni spre ei un pitic foarte îngrijit,
îmbråcat într-o salopetå albastrå bine cålcatå, sclipitor de curatå, care se încheia au
nasturi albi de la piept pînå peste pîntec. Salopeta avea reverele desfåcute çi låsa så se
vadå o cravatå albå. Piticul era rotofei çi solid, dar îngust în umeri, de aceea la mijloc
parcå se låçea, iar spre cap spre picioare se îngusta, aça încît prin toatå înfåçiçarea lui îçi
amintea de un peçte.
- Noroc bun, Caracudå! îi spuse Doagå piticului. Am venit în vizitå cu prietenii mei.
Aratå-le cum çtiçi voi så faceçi îmbråcåminte pentru noi.
În loc de råspuns, Caracudå luå o pozå teatralå çi, scuturînd din pumni, prinse a
declama:
- Poftiçi, vå rog, dupå mine! Eu am så vå dezvålui, dragii mei, tainele acestor
locuri.
Pe urmå ridicå poruncitor o mînå çi figura îi deveni cît se poate de gravå.
- Înainte, prieteni, låsaçi la o parte teama çi-ndoiala, tunå el.
La auzul unui asemenea urlet, Împestriçatu se cutremurå çi se ascunse în spatele lui
Cubuleç.
- Ce, nu e-n toate minçile? întrebå el cu teamå.
Dar lui Caracudå nu-i lipsea nici un dram de minte. Totul venea de acolo cå el nu
era numai maistru la fabrica de îmbråcåminte, ci çi actor de teatru. Meditînd la vreunul
din rolurile sale çi neizbutind întotdeauna så se smulgå din gînduri atunci cînd îl întreba
cineva ceva, råspundea de multe ori într-o manierå actoriceascå, ca çi cum s-ar fi aflat
pe scenå.
Våzînd ce înrîurire a putut avea asupra lui Împestriçatu talentul såu de actor,
Caracudå zîmbi cu våditå mulçumire de sine çi îi conduse pe drumeçii, noçtri în mijlocul
unei såli, unde se ridica un cilindru înalt, ascuçit la vîrf, turnat în oçel brumat, cu reflexe
albåstrii. În jurul cilindrului se råsucea o scarå spiralatå, care se termina sus, în vîrf, cu
un fel de platformå. Peste tot pe cilindru atîrnau reçele electrice, cutii metalice cu
manometre, termometre, voltmetre ori alte soiuri de aparate pentru måsurat.
De cum se oprirå în faça cilindrului, Caracudå låså la o parte tonul teatral çi începu
så vorbeascå cu glasul lui obiçnuit, presårîndu-çi cuvintele cu asemenea expresii fårå
rost ca: ,dacå pot så må exprim asa¨, ,care va så zicå¨ çi ,iertaçi-mi expresia¨.
- În faça voastrå, dragii mei, se aflå, dacå pot så må exprim aça, cazanul principal
textil, construit dupå sistemul inginerului Cilindrel, începu Caracudå. Înåuntrul cazanului
se pune, care va så zicå, materia primå, care nu e altceva decît vrejuri fårîmiçate de
påpådie. Aici, sub acçiunea unei temperaturi înalte, vrejurile se topesc, dacå pot så må
exprim aça, çi se prefac, printr-o reacçie chimicå, în tot felul de materii din care apare,
iertaçi-mi expresia, masa gelatinoaså fluidå, care are proprietatea de a se închega
imediat cînd vine în contact cu aerul. Aceastå maså gelatinoaså alunecå în niçte çevi çi
apoi, iertaçi-mi expresia, scurge cu ajutorul unor compresoare prin niçte gåurele
microscopice aflate la capetele çevilor. Odatå ieçitå la aer prin gåurelele microscopice,
masa aceasta, care va så zicå, se încheagå çi se preface în mii de fire subçiri. Ele ajung
în råzboaiele de çesut açezate în jurul cazanului. Aça cum observaçi çi dumneavoastrå,
råzboiul de çesut preface firele într-o çesåturå care, iertaçi-mi expresia, iese apoi de acolo
în valuri nesfîrçite; dupå aceea ajung la maçina de çtançat. Aici, dupå cum vedeçi,
materialul e întîi croit în bucåçi çi apoi lipit cu o anumitå compoziçie, devenind, dacå pot
så må exprim aça, cåmåçi de gata. La celelalte maçini de çtançat de aci din jur se
croieçte, iertaçi-mi expresia, lenjerie de diferite måsuri.
Dupå ce privirå tot procesul de producçie de la apariçia firelor pînå la împachetarea
cåmåçilor în cutii, drumeçii noçtri urcarå la primul, etaj, unde se fåceau haine, veste,
paltoane çi jachete, dupå acelaçi sistem ca la parter. Singura deosebire era cå aici,
înainte de a intra în råzboaiele de çesut, firele sufereau operaçia colorårii, adicå treceau
prin niçte vase cu tot soiul de vopsele. Caracudå le atrase atençia cå deçi firele se fac din
aceeaçi materie primå, se obçin totuçi mai multe soiuri de çesåturi, felul acestora
schimbîndu-se dupå metodele chimice de prelucrare a firelor çi dupå construcçia
råzboaielor de çesut, care pot fabrica fie çesåturi, fie tricotaje, adicå împletituri çi obiecte
croçetate, precum çi obiecte din pîslå sau fetru, ori unele combinate, cum ar fi, de pildå,
cele fåcute din çesåturi çi împletituri sau tricotaje çi fetru.
Etajul doi era ocupat cu fabricarea pantalonilor de diferite modele çi måsuri. Mai
sus, la urmåtoarele trei etaje, se fåceau bluze, fuste, rochii çi jersee pentru prichinduçe.
Aici, çesåturile odatå ieçite din råzboaie treceau prin aça-ziçii cilindrii de imprimare, de
unde ieçeau fie cu påtråçele sau picåçele, fie cu flori, dunguliçe sau diferite alte desene.
La etajul çase se fåceau ciorapi, jambiere de stofå, çosete, cravate, panglici,
dantele, çireturi, cordoane çi alte mårunçiçuri de acest fel, precum çi batiste; la çapte,
podoabe pentru cap, iar la opt, încålçåminte.
Printre materialele de la acest etaj drumeçii noçtri våzurå pîslå, fetru, precum çi o
çesåturå presatå, foarte groaså, pe care piticii din Oraçul Soarelui o foloseau mai ales
pentru ghete.
Singurul pitic pe care-l întîlniserå de la intrarea în fabricå fu Caracudå, fiindcå în
toate cele opt etaje vizitate, întregul proces de producçie pînå la împachetarea obiectelor
era fåcut de maçini. Dar la ultimul - etaj, totul se dovedi a fi invers: maçini nu se vedeau
de loc, în schimb se gåseau acolo o mulçime de prichindei çi de prichinduçe. Un grup
ståtea în faça çevaletelor çi picta, al doilea çedea la o maså çi descria, iar al treilea cosea
cîte ceva din tot soiul de materiale. De jur împrejurul lor se aflau manechine, adicå niçte
påpuçi mari, înalte cît piticii, pe care se probau rochiile.
- Çi aici avem, iertaçi-mi expresia, secçia de artå manualå, spuse Caracudå
ajungînd cu însoçitorii lui la acest etaj.
Chiar în clipa aceea se apropie de ei o prichinduçå care purta un halat lucios de
culoare cenuçie.
- Ce-nseamnå asta ,iertaçi-mi expresia¨, se supårå ea. Ce rost are så te scuzi?
Secçia de artå manualå este secçia de artå manualå çi nu våd pentru ce trebuie så-çi ceri
iertare cînd vorbeçti de ea.
- Påi, secçia de artå manualå vine de la cuvîntul ,sec¨, zise Caracudå.
- Nici gînd så vinå de la ,sec¨ - råspunse prichinduça - vine de la cuvîntul ,artist¨.
- Ei, atunci iartå-må, Aculiça, n-am çtiut, rosti Caracudå. Uite, çi-am adus niçte
vizitatori.
- Foarte bine cå i-ai adus, spuse Aculiça. Acum poçi så te dai la o parte, ca så nu
må stinghereçti. Am så le explic totul singurå... Mai întîi - începu ea - trebuie så vå spun
ce bici ne mînå pe noi. Ei bine, aflaçi cå acest bici nu este altul decît moda. Desigur, açi
putut observa voi cå nici o prichinduçå nu se mulçumeçte så se îmbrace mereu cu aceeaçi
rochie, ci viseazå într-una altceva mai nou çi mai original. Rochiile se poartå cînd lungi,
cînd scurte, cînd înguste, cînd largi, cînd cu cute, cînd fårå cute. Uneori sînt la preç
imprimeurile în carouri, în zigzaguri, cu buline, pepite sau în dungi, alteori cele
înflorate... Într-un cuvînt, toate desenele posibile çi imposibile! Pînå çi la culori existå
modå. Ba le vezi pe toate în verde, ba, cine çtie din ce pricinå, se poartå cafeniu; nici nu
apuci så-çi pui de cîteva ori taiorul, cå gata, se demodeazå çi trebuie så alergi cu sufletul
la gurå så-çi cumperi altul...
Ultimele cuvinte îl amuzarå atît de mult pe inginerul Doagå, încît, fårå så vrea,
scoase niçte hohote de rîs care semånau cu un nechezat.
- V-aç ruga så nu mai nechezaçi cînd explic, spuse Aculiça, aspru. Doar nu sînteçi
cal çi nu vå aflaçi în grajd. Da, înçeleg, dacå v-açi trezi acolo açi putea necheza cît v-ar
place.
Faptul cå Aculiça pomeni de grajd îl amuzå çi pe Împestriçatu atît de tare cå de-abia
se mai putu ståpîni så nu pufneascå în rîs. Aculiça îl privi cu severitate.
- Prin urmare, continuå ea, vå rog pe toçi så veniçi mai aproape. Aici, în faça
dumneavoastrå, se aflå pictori care creeazå mereu desene pentru noile çesåturi çi
modele de îmbråcåminte. Faceçi cunoçtinçå, vå rog, cu unul din ei, pictoriça Açiçoara.
Ridicå-te, te rog, Açiçoara, ca så poçi fi våzutå.
Açiçoara, care se çi gråbi så se scoale de pe scaun, se aråtå a fi o prichinduçå
micuçå de tot, subçiricå, îmbråcatå într-un halat alb, cu faça palidå çi cu pårulbålai ca
inul. Modestå cum era, råmase aça o vreme, cu ochii în påmînt, din care pricinå genele ei
lungi påreau parcå çi mai lungi.
De sfialå, nu mai çtia nici ea ce så facå; se mårginea doar så råsuceaçcå în minå,
fårå rost, pensula ei de pictat.
- Açiçoara este cea mai bunå pictoriçå din fabrica noastrå, spuse mai departe
Aculiça.
Acum creeazå un desen pentru un nou imprimeu care se numeçte: ,Dimineaça în
pådurea de pini¨. Priviçi aci: de jur împrejur e pådurea, iar la mijlocul ei, ursoaica cu
ursuleçii. E foarte nostim. Nu-i aça? Trebuie så çtiçi cå de curînd Açiçoara a creat desenul
aça numit: ,Buburuza¨. Închipuiçi-vå un material verde, încårcat cu buburuze portocalii çi
cu picåçele negre. O minunåçie! Rochiile cu buburuze s-au vîndut pe la magazine ca
pîinea caldå. Nimeni nu mai vroia så îmbrace altceva. Dar n-au trecut nici cîteva zile çi S-
a gåsit un deçtept care a declarat cå lui nu-i mai vine så iaså la plimbare în oraç, fiindcå i
se pare cå hainele tuturor trecåtorilor sînt nåpådite de buburuze care se tîråsc. Dupå
aceea, nici o prichinduçå n-a mai vrut så-çi îmbrace rochia cu buburuze. ,N-am poftå så
se tîrascå buburuzele pe mine¨, spunea fiecare din ele. Altå datå, Açiçoara a nåscocit un
material çi mai interesant, cåruia i-a zis ,Cele patru anotimpuri¨. Rochiile astea erau o
adevåratå minunåçie, o feerie, nu altceva. Pe ele erau îmbinate opt culori, pentru care a
trebuit så se facå opt cilindri noi de imprimare.
Nici o prichinduçå din oraç nu mai råmåsese fårå rochii din acestea.
Deodatå, una dintre iubitoarele modei a zis: ,Mie rochia asta nu-mi place, fiindcå
toatå lumea se uitå la desenul de pe ea çi nu la mine.¨ Ce credeçi cå s-a întîmplat? A
doua zi, rochia a ieçit din modå, încît am fost nevoiçi så nåscocim în grabå alt imprimeu
pentru rochii.
Doagå rîse din nou, dar fiindcå îçi dådu seama la vreme çi puse mîna la gurå, rîsul
lui se prefåcu într-un fel de grohåit.
- Eu v-aç mai ruga så nu grohåiçi, spuse Aculiça cu ton de reproç. Dacå înså çineçi
neaparat så o faceçi, duceçi-vå pînå acaså, grohåiçi cît poftiçi, çi dupå aceea vå puteçi
întoarce. Hm!... Açadar, unde am råmas?
A, da, la modå! Prin urmare, dupå cum vedeçi, noi nu ne supunem deloc modei,
dimpotrivå moda ni se supune nouå, fiindcå noi sîntem aceia care creåm mereu alte
modele de îmbråcåminte. Çi deoarece noi creåm moda, ei nu-i mai råmîne nimic de
fåcut, aça încît treburile ne merg de minune. Doar uneori se întîmplå så fim puçi pe cum
se obiçnuieçte så se spunå.
Doagå, care nu mai izbutea nicicum så-çi ståpîneascå rîsul, grohåi din nou. Auzindu-
l, Împestriçatu grohåi çi el.
- Ei, poftim! rosti Aculiça desfåcînd mîinile uluitå. Bine a zis cine-a zis cå exemplul
råu este molipsitor. A fost de ajuns så grohåie unul, ca så facå la fel çi alçii. Pînå la urmå
o så începem så grohåim cu toçii çi o så ne ducem acaså. Of! Iar m-açi întrerupt. Açadar,
unde am råmas?
- La asta: cå o så începem så grohåim cu toçii çi o så ne ducem acaså, spuse
Habarnam.
- Ba nu, zise Aculiça. M-ani oprit la altceva... spuneam cå sîntem puçi pe jar. Da,
exact, Sîntem puçi pe jar. Våzînd un costum sau o pålårie nouå, piticii din oraçul nostru
dau buzna pe la magazine så çi-o cumpere. Dar fiindcå nu gåsesc acolo modelul pe care
îl cautå, trebuie så fabricåm la repezealå un nou sortiment, çi asta nu-i tocmai uçor,
fiindcå se cer alte modele pentru imprimeuri, altå croialå, alte maçini de çtançat, ba chiar
alçi cilindri de imprimare. Lumea nu vrea så açtepte, çi noi sîntem nevoiçi så dåm zor, ca
så-i facem pe plac. Iaca, de aceea spuneam cå sîntem puçi pe jar. Cum putem lupta
împotriva acestui lucru? Nimic mai simplu. Ne silim så çinem legåtura cu magazinele.
De cîte ori piticii cer ceva nou, ele ne dau de veste. Ieri, de pildå, ni s-a vorbit
despre unii pitici care vor så-çi cumpere pantaloni galbeni. Asta ne-a fåcut så pricepem
cå în oraçul nostru a sosit cineva cu asemenea pantaloni. Spuneçi-mi, vå rog, sînteçi de
mult la noi în oraç? îl întrebå ea pe Habarnam.
- De alaltåieri.
- Vedeçi? se bucurå Aculiça. Dumneavoastrå açi sosit alaltåieri, iar noi ieri am çi
aflat despre cålåtorul în pantaloni galbeni. Dar asta încå nu-i totul. Am çi început så
pregåtim fabricarea unor astfel de pantaloni. Vå rog så veniçi mai aproape çi så faceçi
cunoçtinçå cu pictoriça Nåsturica. Ea lucreazå acum la proiectul pantalonilor galbeni,
deoarece pantaloni de acest fel nu s-au mai fåcut la noi pînå acum.
Cînd Habarnam çi tovaråçii lui de drum se apropiarå de Nåsturica, o våzurå
desenînd pe o bucatå mare de hîrtie niçte pantaloni galbeni în mårime naturalå. În tot
acest timp, Açiçoara måsura din ochi pantalonii lui Habarnam, ba din cînd în cînd le mai
pipåia materialul pe furiç.
- E bine cå s-a nimerit så veniçi pe la noi, îi zise Aculiça lui Habarnam. Altfel
puteam så facem cu totul alt model de pantaloni decît cel care se cautå. Ni s-a mai
întîmplat nouå çi altådatå. Tu, Nåsturico, fii atentå çi corecteazå proiectul acolo unde
trebuie. Pantalonii nu trebuie så fie nici prea înguçti, nici prea largi, nici prea lungi, nici
prea scurçi. Adicå: ceva mai jos de genunchi çi puçin mai sus de gleznå. Mai bun model
nici nu se poate, e cel mai comod de purtat. Çi materialul are avantajele lui: aça lucios çi
måtåsos cum este nu se murdåreçte prea uçor. Ai observat? Culoarea nu e galbenå ca
låmîia, aça cum o pictaseçi tu, ci galben-canar. O asemenea nuançå încîntå mai mult
ochiul. Çi pe urmå nu-i nevoie de nasturi jos. Piticilor nici nu le place så umble cu nasturi
pe la glezne, fiindcå îi pot agåça de ceva çi oricum îi rup pînå la urmå.
Întîlnirea cu Habarnam avu o înrîurire cît se poate de binefåcåtoare asupra Aculiçei.
Nici lui Doagå, care o scosese tot timpul din sårite cu rîsul lui, nu-i mai arunca acuma
priviri furioase. Poftindu-çi musafirii så çadå pe canapea, Aculiça încinse cu ei o discuçie
foarte prieteneascå. Dupå ce aflå cå drumeçii noçtri au venit din Oraçul Florilor, începu s-
o întrebe în amånunçime pe Bumbiça cum se îmbracå prichindeii çi prichinduçele prin
acele locuri çi care-i moda pe acolo. Încetul cu încetul se amestecarå în vorbå çi ceilalçi
pictori. Una dintre pictoriçe, pe nume Agrafa, îl întrebå pe Împestriçatu ce i-a plåcut lui
mai mult în Oraçul Soarelui.
- Siropul cu sifon, råspunse Împestriçatu. Dar ce må încîntå urmå el - este cå îl poçi
bea la oriçice chioçc çi oricît ai poftå.
- A çi gåsit de ce så se minuneze, se amestecå Doagå. La noi, cu toate e aça. N-ai
decît så te açezi la masa oricårui restaurant çi ai så månînci pînå ce te saturi, ori så intri
în care magazin vrei çi ai så capeçi tot ce ceri, fårå så dai nimic.
- Dar dacå-çi doreçti cumva un automobil? întrebå Habarnam. Cred cå aça ceva nu
mai capeçi!
- Ba de ce nu? Capeçi çi asta! zise Cubuleç. Dar de cînd au apårut taxiurile cu
butoane, nimeni nu-çi mai doreçte automobil. Spune-mi, te rog, de ce aç avea eu nevoie
de maçinå proprie dacå pot så må urc în taxiul cu butoane çi så må duc încotro am chef,
fårå så må doarå capul.
Fiindcå, te rog så må crezi, automobilul propriu este o mare belea la casa cui îl are.
Trebuie spålat, curåçat, uns, reparat, alimentat cu combustibil. Pentru el ai nevoie de
garaj. Pe urmå, cînd cålåtoreçti cu maçina ta proprie trebuie s-o conduci, så ai grijå ca så
nu dai peste ceva, så nu calci pe cineva, într-un cuvînt eçti în veçnicå încordare. Dar cînd
cålåtoreçti în taxiul cu butoane n-ai nici o grijå. Poçi så citeçti liniçtit un ziar sau o carte,
så te gîndeçti la orice sau så nu te gîndeçti la nimic.
Ba poçi chiar så dormi ori så compui versuri. Cîndva, de mult, am avut çi eu o
maçinå, înså de cînd m-am descotorosit de ea må simt într-adevår un pitic liber.
- Totuçi, mulçi dintre piticii voçtri au maçinå proprie, zise Habarnam. Uite, de pildå,
Doagå.
- Cu mine e altceva, spuse Doagå. Eu sînt vechi automobilist çi mersul în
automobilele astea moderne care vå duc pe voi acolo unde trebuie çi în care nu çi se
poate întîmpla nimic nu sînt pe måsura mea.
Mie îmi place så må açez la volan çi så conduc singur. Îmi place så må lupt în timpul
mersului cu primejdiile. Sînt deprins cu aça ceva din timpuri stråvechi çi nu må pot
dezbåra în nici un chip de obiceiurile mele. Îmi dau bine seama cå astea sînt la mine
niçte råmåçiçe ale trecutului, cum s-ar spune, dar uite, deocamdatå nu sînt în stare så
fac nimic împotriva lor.
Deodatå, Împestriçatu, pe care de dimineaçå îl chinuise foamea, nu se mai putu
ståpîni:
- Fraçilor - spuse el atunci - nu se gåseçte cumva ceva de mîncare pe aici sau
måcar sirop cu sifon? N-am luat în gurå nimic pe ziua de aståzi.
- Ah, sîntem niçte mormoloci! strigå Doagå. Ce tot ståm aicea så discutåm fårå
rost? Mai bine ne-am duce la maså! Vorba aceea: ,Nici privighetoarea n-o saturi cu
poveçti.¨
Aceastå zicåtoare îi plåcu grozav de mult lui Împestriçatu, încît de atunci, ori de cîte
ori îi era foame spunea: ,Nici privighetoarea n-o saturi cu poveçti¨.
Capitolul douãzeci çi doi
Aventurile mili(ianului Fluieraç
Cititorii îçi amintesc, desigur, cå dupå dårîmarea zidurilor la postul de miliçie,
miliçianul Fluieraç a fugit mai întîi så-l prindå pe Habarnam, dar simçind apoi dureri mari
la cap a încetat fuga çi a plecat acaså. Din ce pricinå a hotårît el så se ducå acaså çi nu la
post, unde îl açtepta miliçianul Påzilå, nu se çtie deocamdatå nimic precis. Nu se çtie de
asemenea de ce nu s-a dus mai curînd la spital, så-l vadå un doctor.
Totul se explicå, pesemne, prin aceea cå, fiind lovit de vreo cåråmidå în cap, el n-a
putut så-çi mai dea Seama ce trebuie så facå.
Fapt este cå miliçianul Fluieraç çi-a îndreptat paçii lui spre caså.
Cum nu locuia prea departe, pe strada Macaroanelor, n-avea de ce så ia nici
autobuz çi nici taxi. Ajungînd pe strada Macaroanelor, se trezi în faça casei sale. Poate cå
lucrurile ar fi ieçit pînå la urmå destul de bine, dacå nu s-ar fi petrecut ceva cu totul
neaçteptat.
Casa în care locuia Fluieraç nu era una obiçnuitå, ci turnantå; era una din acele case
construite de arhitectul Clondirsucit. Toate cele patru ziduri ale ei aveau cîte o poartå.
Dacå zidurile ar fi stat nemiçcate, s-ar fi putut spune cå fiecare poartå este açezatå cåtre
unul din cele patru puncte cardinale: est, vest, nord çi sud. Dar fiindcå ele se miçcau
neîncetat, ar fi fost imposibil så stabileçti la care anume punct cardinal este açezatå
cutare sau cutare poartå.
Miliçianul Fluieraç se întorcea de obicei de la slujbå la aceeaçi orå. În acea parte din
zi, intrarea spre apartamentul lui era întotdeauna pe strada Macaroanelor. Dar de data
asta, Fluieraç veni mai devreme cu o orå, cînd pe strada Macaroanelor se gåsea o altå
poartå. Fårå så-çi dea seama ce face, el trecu pragul acelei porçi, se urcå, ca de obicei,
cu liftul pînå la etajul patru, çi intrå într-un apartament stråin. Acolo, ståpînii casei erau
plecaçi, aça încît nu avu cine så-i spunå lui Fluieraç cå a greçit. Ce e drept, miliçianul se
aråtå oarecum mirat cå a gåsit în apartament altå mobilå decît aceea pe care o låsase,
dar fiindcå îl durea atît de råu capul nu çi-l mai fråmîntå mult, ci se dezbråcå repede, se
vîrî în pat çi adormi ca mort. Fie din pricina loviturii cu cåråmida în cap, fie din cine çtie
ce altå pricinå, Fluieraç cåzu într-un somn adînc care çinu toatå ziua, toatå noaptea, ba
pe deasupra çi aproape toatå dimineaça urmåtoare. Mai exact spus, el se culcå la ora
zece dimineaça çi se trezi a doua zi la ora unsprezece, dormind în felul acesta de douå ori
douåsprezece ore la rînd, adicå douåzeci çi patru de ore întregi, plus încå un ceas.
Dacå Fluieraç ar fi dormit în apartamentul lui, unde ar fi putut fi gåsit îndatå, nu s-
ar fi întîmplat nimic deosebit, dar cum s-a culcat într-o caså stråinå, unde nimånui nu i-
ar fi trecut prin minte så-l caute, s-a produs pînå la urmå o mare încurcåturå.
Dupå ce cåzurå zidurile la miliçie, miliçianul Påzilå, care auzi zgomotul, încetå
observaçiile lui la ecranul de televiziune çi se repezi în camera vecinå.
Våzînd catastrofa întîmplatå, fugi iute în stradå, adunå mai mulçi trecåtori çi se
apucå så råscoleascå împreunå cu ei dårîmåturile. Lucrarå cu toçii fårå så-çi
precupeçeascå forçele, dar totul fu în zadar. Nici arestatul, nici miliçianul nu furå gåsiçi
sub dårîmåturi. Se descoperi doar cascheta lui Fluieraç.
Asta îl mai liniçti pe miliçianul Påzilå, care îçi spuse, pînå la urmå, cå pesemne
Habarnam a izbutit så scape cumva çi cå Fluieraç trebuie så fie pe urmele fugarului.
Vremea trecea înså çi Fluieraç nu se mai întorcea. Påzilå urmåri atent toate ecranele lui
de televiziune, în nådejdea cå totuçi Fluieraç ar putea fi zårit pe vreuna din stråzi; dar,
dupå cum çtie foarte bine çi cititorul, la ora aceea Fluieraç dormea dusiîntr-un pat stråin,
aça cå n-ar fi avut cum så fie våzut pe nici unul din ecrane.
Curînd se ivirå la postul de miliçie alçi doi miliçieni de serviciu: Cozoroc çi Såbiuçå.
Miliçianul Påzilå le predå garda çi, dupå ce le istorisi cele întîmplate, porni så-l caute pe
Fluieraç. Presupunînd cå s-ar fi putut ca Fluieraç så se ducå acaså, dådu mai întîi un
telefon acolo, dar fiindcå nu i se råspunse, îçi spuse cå e cazul s-o porneascå spre strada
Macaroanelor. Cum era çi de açteptat, la Fluieraç nu gåsi pe nimeni, çi atunci Påzilå se
întoarse la el acaså çi se apucå så telefoneze pe la toate spitalele. De peste tot i se
råspunse cå miliçianul Fluieraç nu figureazå pe listele bolnavilor. Pînå la urmå ajunse så
dea telefoane la celelalte posturi de miliçie ale oraçului, ca så le cearå ajutor în cåutarea
lui Fluieraç. Toate secçiile de miliçie råspunserå cu cåldurå la chemare çi curînd un
escadron întreg de miliçieni porni prin oraç så-l caute pe cel dispårut. Miliçianul Påzilå se
repezea la fiecare jumåtate de orå acaså la Fluieraç, ca så vadå dacå nu cumva s-a
întors între timp. Ba tot restul zilei çi toatå noaptea sunå la fiecare spital în parte,
fåcîndu-i pe bieçii medici så se plictiseascå de ei ca de mere acre.
În ciuda tuturor cåutårilor, Fluieraç nu fu gåsit pe nicåieri, încît a doua zi de
dimineaçå apåru în ziar un anunç despre misterioasa lui dispariçie. Dacå Fluieraç ar fi citit
în ziua aceea vreun ziar s-ar fi mirat el însuçi nespus de mult cå în jurul numelui såu s-a
stîrnit atîta vîlvå. Dar vedeçi cå el nu citise în ziua aceea ziarele, aça cå n-avea de unde
så çtie ce scrie în ele. De cum se trezi din somn se uitå la ceas çi våzu cå minutarele
aratå ora unsprezece. Aducîndu-çi aminte cå s-a culcat la zece, ol crezu cå a dormit
numai o orå çi nicidecum douåzeci çi cinci. De aceea nici nu bågå de seamå cå a trecut o
zi çi a venit alta.
Capul îl mai durea încå, ba pe deasupra îl chinuia çi o foame cumplitå, ceea ce n-ar
trebui så vå mire dacå v-açi gîndi cå a dormit o zi çi o noapte fårå så îmbuce nimic.
Îndreptîndu-se spre bucåtåria care semåna întocmai cu aceea din apartamentul lui,
Fluieraç se duse drept la micul dulap din perete çi prinse a apåsa pe butoanele de pe
margine sub care scria: ,supå¨, ,påsat¨, ,griç cu lapte¨, ,compot¨, ,pîine¨, ,plåcinte¨,
,tåieçei¨, ,ceai¨, ,cafea¨ çi alte bunåtåçi. Dupå ce deschise o altå uçiçå, în spatele cåreia
nu se afla decît o deschizåturå dreptunghiularå, Fluieraç se açezå pe un scaun çi açteptå.
Peste douå minute, prin golul din josul deschizåturii se ridicå o cabinå micuçå a liftului-
bucåtårie, vopsitå în alb, care, prin toatå înfåçiçarea ei, îçi aducea aminte de un råcitor.
Fluieraç deschise uça cabinei çi se apucå så scoatå de acolo farfuriile cu supå, påsat
budincå de ouå, griç cu lapte, plåcinte, pîine tåiatå felii, cana de cafea, zaharniça çi toate
cîte ceruse: açezîndu-le, una cîte una, pe maså, în faça lui, prinse a îmbuca cu mare
poftå.
Asemenea lifturi-bucåtårie erau numeroase în Oraçul Soarelui. Prin ele erau aduse
în apartamente micul dejun, prînzul çi cina de la restaurantele aflate la parterul clådirilor.
Trebuie så vå spun înså cå piticii din Oraçul Soraelui se hotårau rareori så ia masa la ei
acaså, fiindcå preferau så månînce la restaurant, unde era mult mai vesel. Acolo erau
serviçi de simpli prichindei çi prichinduçe, cårora le puteai împårtåçi gîndurile tale, le
puteai adresa o vorbå de duh ori o glumå. Pe cînd acaså, masa çi-o servea liftul, cu care,
dupå cîte çtiçi, nu se prea poate glumi. Totuçi, la nevoie, piticii mai mîncau çi pe acaså,
lipsindu-se în acest caz de toate plåcerile çi comoditåçile de la restaurant.
Dupå ce îmbucå pe såturate, miliçianul Fluieraç se culcå din nou în pat, cu gîndul så
mai doarmå oleacå.Asta fiindcå el socotea cå a dormit doar o orå, ceea ce însemna,
desigur, foarte puçin. Oricum, Fluieraç adormi îndatå çi, pesemne, çi-ar fi urmat somnul
pînå a doua zi dimineaça, dacå la miezul nopçii n-ar fi fost deçteptat de ståpînii casei,
care se întoarserå.
Dupå cîte s-a putut låmuri mai tîrziu, apartamentul în care nimerise Fluieraç era
locuit de Glumilå çi Strîmbicel. Lui Glumilå îi mergea vestea cå îi plac grozav de mult
glumele. Gluma lui preferatå era så spunå aproape dupå fiecare vorbå: ,Pe cuvînt de
cinste! Så nu-mi ziceçi mie Glumilå dacå nu-i aça!¨ Cît despre Strîmbicel, lui nu-i prea
mergea vestea cå i-ar plåcea ceva în mod deosebit. Amîndoi erau çoferi la fabrica de
bomboane: împårçeau zilnic bomboanele pe la magazine çi erau buni prieteni. În ziua
cînd miliçianul Fluieraç intrase, din greçealå, în apartamentul lor, Glumilå çi Strîmbicel nu
înnoptaserå la ei acaså, fiindcå dupå ce-çi terminarå treaba se duserå cu maçina la un
amic al lor, pe nume Chercheluç, care îi poftise la un chef în cinstea mutårii lui într-o
nouå locuinçå. Cheful durå toatå noaptea. A doua zi de dimineaçå, cei doi se duserå
direct la fabrica de bomboane, iar dupå-amiazå plecarå din nou cu maçina la un alt
prieten, numit Damigeanå, care tocmai îçi schimbase çi el locuinça çi fåcea chef. De altfel
çi aici cheful se proiectase pentru toatå noaptea, dar fiindcå la prietenii noçtri ar fi fost a
doua noapte de nesomn, Damigeanå le fåcu o favoare îngåduindu-le så plece mai
devreme, adicå pe la orele unsprezece.
La urma urmelor, unsprezece seara este O orå destul de tîrzie, ba pe deasupra
prietenii noçtri nu ajunserå îndatå acaså, ci mai fåcurå un ocol pe la postul de miliçie,
unde miliçianul de serviciu îi fåcu lui Strîmbicel o moralå care çinu nici mai mult nici mai
puçin decît douåzeci de minute, pentru cå încålcase regulile de circulaçie. Într-un cuvînt,
cînd cei doi se ivirå în apartamentul lor era noapte adîncå. Totuçi, çi unul, çi celålalt
aråtau mulçumiçi cå se våd în Sfîrçit acaså.
- Iatå-ne çi la noi, pe cuvînt de cinste, så nu-mi zici mie Glumilå dacå nu-i aça,
spuse Glumilå. Acum så cinåm çi så ne bågåm în pat.
- Ce-i adevårat e adevårat, încuviinçå Strîmbicel cåscînd. Oricît de bine ai mînca în
vizitå, nu stricå så mai îmbuci ceva çi acaså.
Se duserå deci amîndoi la bucåtårie çi se apucarå så apese butoanele de pe uçiça
liftului bucåtårie. Peste cîteva minute se çi aflau instalaçi la maså çi cinau. Fålcile li se
miçcau alene, de-ai fi zis cå månîncå siliçi de cineva, pleoapele li se închideau singure çi
totuçi pålåvrågeau într-una, deçi limbile li se împleticeau. În cele din urmå, Glumilå se
såturå, se ridicå de la maså çi, fårå så mai rosteascå o vorbå, se duse så se culce.
De cum intrå în camerå, stinse lumina çi se vîrî în pat. Dupå el veni Strîmbicel.
Våzînd cå Glumilå a stins lumina, Strîmbicel dibui prin întuneric pînå la patul lui, apoi se
dezbråcå çi vru så se culce, dar întinzînd mîna simçi cå la el în pat doarme cineva.Crezu
atunci cå Glumilå a nimerit din greçealå acolo çi se porni pe rîs.
- Ce glumå o mai fi çi asta! Ce cauçi tu la mine-n pat? zise Strîmbicel.
- Vorbeçti pråpåstii, så nu-mi zici mie Glumilå dacå nu-i aça! råspunse Glumilå din
patul celålalt.
- Cum pråpåstii? se mirå Strîmbicel. Dar unde eçti?
- Aici, la mine-n pat! Så nu-mi zici mie Glumilå dacå nu-i aça. Dar unde aç putea
så fiu?
Auzind cå Glumilå se aflå în altå parte, Strîmbicel întinse din nou mîna în întuneric çi
atinse pieptul lui Fluieraç, care dormea atît de adînc, încît nu fåcu nici cea mai micå
miçcare.
- Çtii, Glumilå - spuse Strîmbicel - la mine în pat doarme cineva.
- Cine ar putea så doarmå? se mirå Glumilå. Înainte de a råspunde, Strîmbicel mai
atinse gîtul, faça, nasul, fruntea çi pårul lui Fluieraç.
- Ce comedie! zise el apoi, dînd nedumerit din mîini. Cred cå e un cap cu o chicå.
- Asta-i bunå! spuse Glumilå.
Trebuie så vå spun cå Glumilå çi Strîmbicel nu s-au prea speriat cå au gåsit la ei în
caså un pitic stråin. Ba pot chiar så vå asigur cå nu s-au speriat de loc. Asta pentru cå în
Oraçul Soarelui nu se mai întîmplaserå din vremuri îndepårtate furturi sau pungåçii. Toçi
piticii se înçelegeau între ei çi nimånui nu i-ar fi trecut prin cap så se strecoare într-o
caså stråinå cu vreun gînd råu.
- Så nu-mi zici mie Glumilå dacå nu e la mijloc vreo neînçelegere, spuse Glumilå
rîzînd într-una.
- Çtii ce trebuie så fie? îçi dådu cu pårerea Strîmbicel. Ne-o fi cåutat vreun amic în
lipsa noastrå, ne-o fi açteptat, ne-o fi açteptat, pînå cînd i s-o fi fåcut urît çi pe urmå, de
plictisealå, o fi adormit.
- Exact! Aça o fi! aprobå Glumilå. Ia aprinde lumina!
Dupå ce odaia fu luminatå, cei doi se apropiarå de patul în care Fluieraç continua så
doarmå ca çi cum nimic nu s-ar fi întîmplat çi începurå så-l cerceteze cu privirea.
- Cine o fi åsta? Tu îl çtii? întrebå Strîmbicel.
- Îl våd pentru prima oarå în viaça mea, pe cuvînt de cinste! råspunse Glumilå.
- Tffuu! fåcu Strîmbicel cu ciudå. Çi eu tot pentru prima oarå!
Dar ceea ce mi se pare grozav de interesant este cå doarme ca la el acaså!
- Pe cuvîntul meu de cinste, Strîmbicel, dacå nu e uimitor, zise Glumilå. Te
pomeneçti cå din greçealå am nimerit în alt apartament. Trebuie så spålåm putina pînå
nu se scoalå.
În primul moment, Strîmbicel fu gata så-i dea ascultare, dar pe urmå se uitå în jurul
lui çi råmase pe loc.
- Nu - spuse el - cred totuçi cå Sîntem la noi acaså. Trebuie så-l trezim çi så-l
întrebåm cum a nimerit în patul meu.
Glumilå se apucå så-l zgîlçîie pe Fluieraç pînå cînd îl trezi.
- Cum açi ajuns aici? întrebå el uitîndu-se nedumerit la Glumilå çi Strîmbicel, care
ståteau în faça lui, fårå pantaloni.
- Noi? se zåpåci Glumilå. Auzi, Strîmbicel, adicå cum vine asta?
Så nu-mi zici mie Glumilå dacå mai înçeleg ceva. El ne întreabå pe noi cum am
ajuns aici! Nu, dragul meu. Noi trebuie så te întrebåm pe matale cum ai ajuns aici?
- Eu - rosti Fluieraç, ridicînd uimit umerii - ca de obicei.
- Ca de obicei? se revoltå Glumilå. Dar unde socoteçti cå te afli?
- La mine acaså, råspunse Fluieraç. În altå parte unde m-aç putea afla?
- Asta-i bunå! Pe cuvînt de cinste! L-ai auzit, Strîmbicel, zice cå aflå la el acaså.
Atunci noi unde ne aflåm oare?
- Chiar aça, zise çi Strîmbicel. Noi doi unde ne aflåm, dupå pårerea matale?
- Tot la mine acaså, bineînçeles, råspunse Fluieraç.
- Ia te uitå! fåcu Strîmbicel. Eçti sigur?
Fluieraç îçi roti ochii în jur çi de mirare se ridicå din pat.
- Spuneçi-mi - rosti el în cele din urmå - cum am ajuns eu aici?
- Pe cuvînt de cinste dacå te înçeleg, zise Glumilå. Dar de o jumåtate de orå te
întrebåm acelaçi lucru: cum ai ajuns aici?
Încredinçîndu-se cå toatå încurcåtura s-a întîmplat din vina lui, Fluieraç se fîstîci de
tot.
- Iertaçi-må, dragii mei, îngînå el. Vå rog så må iertaçi. Acuma våd cå am nimerit
din greçealå într-un alt apartament. Tfuu! Mi se pårea mie cå mobila voastrå e puçin
altfel decît a mea. Chiar çi zugråveala de pe pereçi e alta. La mine e dat cu galben, çi aici
cu un fel de albastru.
Vorbind astfel, Fluieraç såri din pat çi se îndreptå spre uçå.
- Stai puçin, îl opri Strîmbicel. Îmbracå-te întîi.
- Ah, da! Scuzaçi! se bîlbîi Fluieraç zåpåcit çi, întorcîndu-se, prinse å se îmbråca.
Era foarte gråbit çi din pricina asta toate îi ieçeau de-a-ndoaselea. Cravata çi-o puse
pe dos, ciroapii anapoda çi fiindcå piciorul drept nu-i intra nicicum în cracul pantalonului
såri multå vreme prin camerå în cel stîng, pînå cînd alunecå peste ghiveciul cu
margarete, fåcîndu-l çåndåri. La urmå de tot îmbråcå din zåpåcealå haina lui Strîmbicel çi
plecå cu ea.
În noaptea aceea, cei doi çoferi se culcarå neobiçnuit de tîrziu çi de-abia a doua zi
dimineaçå våzu Strîmbicel cå-i lipseçte haina. E drept cå în locul hainii pierdute råmåsese
aceea a lui Fluieraç, dar nenorocirea era cå, împreunå cu haina, lui Strîmbicel îi dispåruse
carnetul de çofer, pe care îl påstra în buzunar. Din påcate, nici Glumilå, nici Strîmbicel
nu-l întrebarå pe Fluieraç cum îl cheamå çi unde locuieçte, aça încît acuma nu mai çtiau
cum ar putea så-l gåseascå.
Glumilå zise cå lucrurile or så se repare, pentru cå, våzînd înbuzunar un carnet
stråin çi dîndu-çi seama cå a îmbråcat altå hainå, piticul cel distrat, adicå Fluieraç, are så
aducå înapoi permisul çi o datå cu el çi haina luatå. Auzind acestea, Strîmbicel se mai
liniçti puçin.
Numai cå lucrurile ieçirå cu totul altfel decît presupuse Glumilå, deoarece aventurile
lui Fluieraç nu se încheiarå aici. Poate cå ele s-ar fi încheiat totuçi, dacå nu çi-ar fi vîrît
coada Bålçatu, Zvåpåiatu çi Pistrui.
De cînd aceste trei fiinçe simandicoase au fost prefåcute în pitici, au pornit care
încotro så colinde stråzile fårå nici o çintå, pînå cînd s-a întîmplat så se întîlneascå
cîteçitrei dintr-o datå. Neaçteptata întîlnire fu primitå de foçtii mågari cu o bucurie
zgomotoaså: Bålçatu nu-çi putu çine rîsul våzîndu-l pe Zvåpåiatu çi Pistrui, iar Zvåpåiatu
çi Pistrui rîserå în hohote cînd îl zårirå pe Bålçatu. Toçi trei se recunoscurå îndatå unulpe
altul. În ciuda prefacerii lor,fiecare dintre eipåstra ceva din înfåçiçarea dinainte çi asta îi
amuza grozav. Dupå ce se såturå de rîs, Bålçatu prinse a vorbi primul.
- Uite ce e, prieteni, începu el. Eu zic cå trebuie så însemnåm întîlnirea noastrå cu
o treabå nåstruçnicå, pentru ca så nu o uitåm aça de de uçor.
Toçi trei începurå så chibzuiascå çi îçi fråmîntarå creierii pînå la miezul nopçii. Nu
puteau nici unul dintre ei så gåseascå ceva potrivit, dar în cele din urmå lui Pistrui îi veni
o idee.
- Dupå mine, cel mai nåstruçnic ar fi så întindem o frînghie de-a latul trotuarului,
aça ca toçi trecåtorii så se împiedece çi så cadå.
- Eçti un geniu! îl låudarå Bålçatu çi Zvåpåiatu într-un glas.
Dupå ce fåcurå rost de undeva de-o frînghie, noii pitici o întinserå de-a latul
trotuarului în cel mai întunecat loc çi pe urmå fugirå repede, ferindu-se ca nu cumva så
capete cîte una dupå ceafå pentru isprava lor.
Asta s-a petrecut pe strada Macaroanelor, nu departe de casa în care locuiau
Glumilå çi Strîmbicel, chiar în seara cînd cei doi çoferi l-au gåsit adormit în apartamentul
lor pe miliçianul Fluieraç.
Çi acuma ascultaçi ce s-a întîmplat mai departe.
Cum ieçi de la Glumilå çi Strîmbicel,miliçianulFluieraç påçi petrotuar privind
nedumerit într-o parte çi-ntr-alta çi neînçelegînd unde se aflå. Dupå un timp îçi dådu
Seama cå se gåseçte pe strada Macaroanelor, dar în partea opuså locuinçei lui. Fu cît pe
aci så se întoarcå, înså îçi spuse cå n-ar strica så se mai plimbe puçin, ca så ia aer curat.
Acest gînd se dovedi îndatå a-i fi fatal. Nici nu apucå så facå vreo zece paçi, cå se
împiedicå cu piciorul de frînghia puså de-a latul trotuarului çi cåzu.
Lovindu-se puternic cu fruntea de trotuar, Fluieraç råmase nemiçcat.
Nimeni n-ar putea spune cît ar fi zåcut el acolo fårå cunoçtinçå dacå n-ar fi trecut pe
strada Macaroanelor, în automobilul ei, prichinduça Maculina. Våzînd întins pe trotuar un
pitic fårå suflare çi dîndu-çi seama cå acesta are urgentå nevoie de medic, Maculina opri
maçina çi îl trasepe Fluieraç înåuntru, ceea ce pentru o prichinduçå micuçå ca ea era tare
greu. Apoi îndreptå automobilul spre spital.
La spital, Fluieraç fu dezbråcat çi culcat în pat. Doctorul Compreså se çi gråbi så-i
prescrie o reçetå çi luå måsuri så i se punå gheaçå pe frunte; pe urmå çinu så-i strîngå
mîna Maculinii, mulçumindu-i cå a adus bolnavul. Vru apoi så-l înscrie pe Fluieraç în
condica spitalului, dar miliçianul nu-çi revenise încå, aça încît ar fi fost imposibil så-çi
spunå numele. Nici Maculina nu çtia cum îl cheamå. De aceea, doctorul Compreså dådu
dispoziçii surorii så caute în buzunarele de la haina bolnavului, ca så vadå dacå nu cumva
se gåseçte pe acolo un act prin care så i se stabileascå numele.
Sora se apucå så scotoceascå prin buzunare çi gåsi o scrisoare pe numele lui
Strîmbicel çi carnetul de çofer tot pe acelaçi nume.
- Lucrurile sînt clare, spuse doctorul Compreså. Îl cheamå Strîmbicel. Doar nimeni
n-o så se apuce så poarte în buzunar acte ori scrisori stråine.
Çi îl înscrise pe Fluieraç în condica spitalului pe numele de Strîmbicel.
A doua zi cînd miliçianul Påzilå telefonå din nou la spital ca så întrebe dacå nu
cumva este internat acolo miliçianul Fluieraç, i se råspunse cå nici un fel de miliçian nu se
gåseçte în spital çi cå în ultima zi a fost adus doar çoferul Strîmbicel, care çi-a pierdut
cunoçtinça în stradå. Aça se explicå de ce nimånui nu-i trecea prin minte cå Fluieraç zace
în spital, çi miliçia continua så-l caute oriunde în altå parte, numai acolo unde se afla nu.
Ziarele scriau în fiecare zi cå miliçianul Fluieraç n-a putut fi gåsit.
Cînd, în dimineaça urmåtoare, Fluieraç se trezi în spital, îçi zise mirat cå iaråçi a
nimerit într-o caså stråinå.
În prima clipå fu cît pe aci så se scoale, ca så se låmureascå cum a ajuns acolo, dar
simçind o slåbiciune îçi låså capul pe pernå. Tocmai atunci intrå sora.
- Bunå dimineaça, Strîmbicel! îi spuse ea pe un ton prietenoS. Ei, cum te mai
simçi?
- Dar unde må aflu? întrebå Fluieraç plin de neliniçte, fårå så bage de seamå cå
sora i-a zis Strîmbicel.
Atunci sora se apucå så-i explice cå a cåzut întîmplåtor pe stradå çi s-a lovit la
frunte, din care pricinå a suferit o comoçie cerebralå, cå acuma se aflå în spital, dar cå
poate så n-aibå nici o grijå fiindcå în curînd se va face sånåtos.
Din toatå explicaçia, Fluieraç nu înçelese aproape nimic, deoarece din pricina loviturii
mintea lui se cam tulburase, dar glasul mîngîietor al sorii îl liniçti. Încetînd så se mai
fråmînte, Fluieraç îçi luå cu poftå micul dejun çi înghiçi, fårå mofturi, o lingurå întreagå
de doctorie amarå.
Doctorul Compreså råmase foarte mulçumit de asta çi vorbi cu sora så-i mai dea
bolnavului din acea doctorie, la fiecare ceas cîte o lingurå, så-i punå pe frunte comprese
reci, iar în caz de migrenå så-i punå imediat gheaçå pe frunte.
Însuçi el, doctorul, venea de cîteva ori pe zi så vadå bolnavul çi så-i povesteascå
istorioare comice.Asta deoarece socotea cå nimic nu poate vindeca o boalå ca buna
dispoziçie, care, dupå cum bine çtiçi, se capåtå numai prin rîs çi zîmbet. Pentru a-çi
înveseli bolnavii, doctorul Compreså dåduse dispoziçie så se atîrne prin spital tablouri
comice, desene caraghioase ori caricaturi çi luase måsuri ca atît medicii de gardå, cît çi
surorile så le citeascå în timpul liber diverse întîmplåri nostime sau poveçti hazlii, ba
chiar så le spunå glume, anecdote, cimilituri, cuvinte rostite de-a-ndoaselea, påcåleli,
caraghioslîcuri çi tot felul de fleacuri care så le stîrneascå rîsul.
Capitolul douãzeci çi trei
Habarnam este din nou chinuit de conçtiin(á
Inginerul Doagå, noua cunoçtinçå a drumeçilor noçtri, era un prichindel cu totul
neobiçnuit. Ceea ce îl deosebea mai ales de ceilalçi era repeziciunea cu care fåcea totul.
Mîinile, picioarele çi limba i se miçcau peste måsurå de iute. De obicei nu mergea, ci
alerga, çi aproape niciodatå nu ståtea locului. Dacå n-avea unde alerga, n-avea cu cine
vorbi, îçi smucea tot trupul cînd într-o parte, cînd într-alta sau çopåia neråbdåtor pe loc.
Dacå avea de mers cu automobilul, pornea brusc maçina çi se oprea pe neaçteptate. În
capul lui, gîndurile treceau cu viteza luminii care, dupå cum bine çtiçi, este de trei sute
de mii de kilometri pe secundå. Lua orice hotårîre înainte de a chibzui în vreun fel, iar
dacå, cine çtie din ce pricinå, nu-i mai plåcea hotårîrea luatå, o schimba îndatå, farå så o
ducå la capåt.
Toçi cei cu care se întîlnea ajungeau så fie Ståpîniçi de firea lui neastîmpåratå çi
fåceau tot ce îi trecea lui prin cap, uitînd de propriile lor planuri.
Îndatå dupå maså, Cubuleç, care era mai liniçtit din fire, crezu cå e timpul så-çi
conducå oaspeçii pe strada Creaçiei, ca så vadå casele lui Pepenaç, dar Doagå îi spuse,
fårå înconjur, cå pentru aça ceva se poate gåsi oricînd vreme çi se çi gråbi så îndrepte
maçina spre fabrica de mobile.
De cum ajunserå acolo, cålåtorii noçtri se aråtarå grozav de miraçi cå mesele,
scaunele, dulapurile, divanele çi paturile se fåceau în Oraçul Soarelui nu din lemn, ci din
tot soiul de materiale plastice. Procesul fabricårii era cît se poate de simplu. Masa
plasticå pregåtitå din vreme curgea înåuntrul maçinii de presat çi lua fie forma unei
mese, fie aceea a unui scaun sau pat. Pentru fabricarea dulapurilor, bufeturilor ori
divanuril.or nu ajungea o singurå maçinå de presat, era nevoie de mai multe. Prima
fåcea de pildå chiar dulapul, a doua uçile çi rafturile, treia sertarele çi aça mai departe.
Materialelor plastice li se dådeau tot felul de culori çi de nuançe.
Era mai întîi aça-zisul material plastic-lemnos. Mobila fåcutå din el n-o puteai
deosebi cu nimic de cea din lemn obiçnuit. Era de asemenea materialul plastic-metalic,
care înlocuia metalul cum nu se poate mai bine.
Din acelaçi material plastic nu se fåcea numai mobilå, ci çi mînere de luçå, rame de
tablouri, oglinzi ori candelabre. În Sfîrçit exista un material plastic elastic, care se
întrebuinça la saltele ori somiere, ba chiar la perniçe pentru spetezele divanurilor çi
pentru fotolii.
Pe lîngå mobila simplå se mai fabrica çi un fel de mobilå combinatå, cum ar fi
divanul-pat, care putea så serveascå çi ca pat, çi ca divan, pe urmå masa-råcitor,
scaunul-aspirator, patul-bibliotecå, fotoliul-bicicletå çi altele. Mai mult ca orice le plåcu
înså drumeçilor noçtri aça-zisa mobilå pneumaticå. Adicå dulapuri, mese, fotolii fåcute
din cauciuc çi umflate cu aer. Mai comodå pentru mutat ca mobila asta nici cå se putea
gåsi; n-aveai decît s-o dezumfli pentru ca întregul mobilier al unei camere så intre bine
într-un geamantanaç. Dar cele mai luxoase erau, desigur, fotoliile, paturile çi divanele
pneumatice, fiindcå, umplute cu aer, cåpåtau o formå reliefatå, bombatå, aerodinamicå,
care parcå te îmbia så te odihneçti.
Dupå ce vizitarå fabrica de mobile, drumeçii noçtri se duserå întîi la cinematograf çi
pe urmå la teatru.
A doua zi, Doagå çi Cubuleç venirå mai devreme så-i ia cu maçina ca så-i ducå la
fabrica de televizoare çi aparate de radio. Nu încape îndoialå cå cel mai interesant lucru
pe care-l våzurå acolo fu fabricarea marilor televizoare de perete cu ecran lat. Trebuie så
vå spun cå aparate de acest fel se gåseau la toate cinematografele din Oraçul Soarelui,
încît filmele se transmiteau direct de la studioul de televiziune. Asta era cît se poate de
convenabil, fiindcå nu mai trebuia så se depene, în fiecare searå, la fiecare cinematograf,
sute de benzi çi så lucreze sute de operatori, ba nici nu era måcar nevoie så se facå
atîtea benzi. Ajungea una la staçia centralå de televiziune, ca filmul så se poatå vedea în
toate sålile de cinema.
Tot astfel de televizoare, dar ceva mai mici, aveau piticii din Oraçul Soarelui çi prin
apartamentele lor, înså, nu le prea plåcea så vizioneze filme acaså. Fiindcå erau atît de
comunicativi cum îi çtiçi, preferau så vadå un film mai mulçi împreunå. În felul acesta,
filmul li se pårea parcå mai bun çi mai interesant.
Pe lîngå televizoarele de perete se mai fåceau çi televizoare de maså. Mai ales
aparatele de radio erau grozav de felurite, începînd de la cele mari, de camerå, çi de la
radionoptierå çi terminînd cu cele mici de tot microçipåtoarele de buzunar çi
microçoptitoarele de mårimea unor nasturi mici.
Dupå aceea, Doagå îi duse pe drumeçii noçtri la fabrica de obiecte casnice, unde se
fabricau diferite aspiratoare, maçini de spålat, automate de måturat çi çters praful în
caså, oale ermetice çi cråtiçi pneumatice.
Din tot ce våzurå aici, cålåtorilor noçtri le plåcu automaçina electricå de cålcat, care
avea darul så calce rufele singurå, fårå nici un fel de ajutor. Pentru asta era înzestratå cu
doi ochi electrici care semånau cu niçte televizoare micuçe, prin care vedea, parcå, ce are
de cålcat.
Ceva mai jos, sub ochi, avea un nas de tinichea. Dacå în timpul cålcatului rufele se
încålzeau prea råu, maçina simçea prin nasul ei mirosul de ars çi se închidea automat,
scoçînd un sunet.
Apoi drumeçii noçtri vizitarå fabrica de cårçi, unde se tipåreau poveçti, istorioare,
aventuri, rebusuri, glume ori ghicitori çi unde cårçile apåreau în tot felul: ba mici, ba
mari, ba groase, ba subçiri, ba în chip de jucårie sau de armonicå, ba sub formå de
mosor sau de sul, ba numai din poze sau din desene animate çi vorbitoare.
Zeci de maçini tipografice lucrau în fabricå. Era de ajuns så introduci într-o astfel de
maçinå manuscrisul trimis de scriitor cu desenele pictorilor, ca så înceapå så curgå prin
cealaltå parte a maçinii cårçile cu poze gata fåcute. Tipårirea în maçinile astea se fåcea
electric çi consta în aceea cå cerneala tipograficå se råspîndea înåuntru printr-un
pulverizator special çi se lipea pe hîrtia electrizatå, sub formå de litere çi de poze. Aça se
explicå repeziciunea cu care se fåceau cårçile.
Pînå la urmå, Habarnam çi tovaråçii lui de drum trecurå çi pe fabrica de instrumente
muzicale, çi pe la combinatul de marionete, unde se fåceau påpuçi pentru teatrele de
påpuçi, çi pe la uzina de automobile çi prin alte cîteva locuri. Ziua nu fåceau altceva decît
excursii interesante cu Doagå çi cu Cubuleç prin tot soiul de fabrici çi uzine, iar seara se
duceau împreunå la teatru, la cinema, la concert çi la felurite întreceri sportive. Uneori,
drumeçii noçtri îl luau cu ei çi pe Caracudå, piticul cel rotofei pe care l-au cunoscut la
fabrica de îmbråcåminte. Dupå cum v-am mai spus, Caracudå era çi actor, aça încît çtia
bine la ce teatre se dau spectacolele cele mai interesante çi putea oricînd så le spunå
celorlalçi care anume pieså meritå så fie våzutå.
Pe scurt, cålåtorilor noçtri le era în Oraçul Soarelui cît se poate de vesel. Singura
umbrå care întuneca buna dispoziçie a lui Habarnam erau amintirile despre Fluieraç. În
ziua cînd ziarele anunçaserå dispariçia miliçianului, Habarnam se temuse ca nu cumva cel
pierdut så fie gåsit prea repede. Dar fiindcå a doua zi aceleaçi ziare scriau, dupå cum
bine çtiçi, cå în ciuda tuturor cercetårilor nimeni n-a putut da de urmele lui Fluieraç,
prietenul nostru se bucurå çi se mai liniçti puçin. Totuçi, chiar în aceeaçi searå, conçtiinça
lui se deçteptå ca çi în alte dåçi çi începu så îl certe.
,Ce vrei så fac? se apåra Habarnam. Sînt eu vinovat cå a diSpårut?¨
,Nu eçti vinovat, încuviinça conçtiinça. Dar vezi cå te bucuri de asta. Crezi cå e
frumos ca cineva så se bucure de nenorocirea altuia?¨
,Çi ce-çi paså çie? se revolta Habarnam. De ce îçi vîri nasul unde nu-çi fierbe oala?¨
,Cum ce-mi paså? se mirå conçtiinça. Çtii doar cå eu vreau så fii bun çi am så te
cert mereu dacå n-ai så te porçi cum trebuie.¨
Lui Habarnam i se fåcu ruçine çi îçi fågådui cå altå datå n-are så se mai bucure.
Totuçi, în dimineaça urmåtoare se neliniçti iar çi apucå ziarul în mînå, tremurînd ca nu
cumva så citeascå acolo cå miliçianul Fluieraç a fost în sfîrçit gåsit çi cå toatå lumea a
aflat din gura miliçianului despre el, Habarnam, care a îndråznit så dårîme zidurile miliçiei
cu ajutorul baghetei magice. Cînd citi cå Fluieraç nu a fost gåsit încå, Habarnam råsuflå
uçurat çi nu-i lipsi mult så sarå în sus de bucurie; seara înså se cåi cå s-a bucurat de aça
ceva, pentru ca a doua zi dimineaça så se bucure iaråçi. Dar pe måsurå ce se scurgeau
zilele, el îçi asculta tot mai puçin conçtiinça, încît pînå la urmå liniçtea lui råmase
netulburatå.
De altfel, noii prieteni nu le låsau de loc drumeçilor noçtrirågaz så se ia cu gîndurile.
Ba Doagå çi Cubuleç furå cît pe-aci så se certe din pricina lor. Cubuleç ar fi dorit mult så
le mai vorbeascå despre arhitecturå çi så le arate casele lui Pepenaç, dar Doagå nu-l låsa
så rosteascå nici un cuvînt çi se çinea de cålåtorii noçtri ca scaiul. Lui Cubuleç îi pårea
acum tare råu cå le-a dat prilejul lui Habarnam, Bumbiçei çi lui Împestriçatu så se
împrieteneascå cu Doagå.
- Dacå çtiam cå påçesc aça, nu-çi mai fåceam cunoçtinçå cu ei, îi spuse el
inginerului.
Odatå i-a trecut prin minte så se ducå la cei treioaspeçimai devreme ca de obicei, ca
så i-o ia înainte lui Doagå. Într-adevår, a doua zi dimineaça se sculå aproape cu noaptea-
n cap çi o porni spre hotel. Dar care nu-i fu mirarea cînd våzu cå drumeçii noçtri au çi
plecat.
- Iaråçi Doagå åsta mi-a fåcut figura! se înfurie Cubuleç. Numai så pice el în mîinile
mele. Nu garantez cum are så scape...
Încruntat çi supårat, Cubuleç ieçi în stradå çi se întîlni nas în nas cu Doagå, care
tocmai coborîse din automobilul lui såltåreç.
- Încotro ai pornit-o? îl întrebå Cubuleç uluit.
- Cum încotro? Spre Habarnam çi Bumbiça, se minunå Doagå ?
- Numai cå te duci degeaba - zise Cubuleç - i-a çi luat cineva.
- Cum i-a luat? Cine i-a luat? strigå Doagå sårind în sus de mirare.
- Eu de unde så çtiu? råspunse Cubuleç desfåcînd larg mîinile.
- A! rosti deodatå Doagå, båtîndu-se cu mîna peste frunte. Çtiu acum. Caracudå i-
a luat. Så nu må miçc din locul åsta dacå nu i-a tras el pe undeva!
Într-adevår aça era. Caracudå le fågåduise de mult cålåtorilor noçtri så-i ducå prin
Parcul Soarelui, încredinçîndu-i cå o asemenea plimbare este cu mult mai interesantå
decît colindatul prin fabrici çi uzine. Dar Doagå nici nu voia så audå de parc çi nåscocea
tot felul de piedici ca så zådårniceascå plimbarea asta. Pînå la urmå, Caracudå recurse la
un çiretlic çi ducîndu-se så-i ia pe cei trei mai devreme ca în alte dimineçi, se duse cu ei
în Parcul Soarelui.
Parcul se gåsea în partea de råsårit aoraçului çi ocupa o întindere destul de mare.
Era format din cîteva despårçituri sau oråçele, cum li se mai spunea: aça era oråçelul
sportiv, unde aveau loc diverse jocuri çi reprezentaçii sportive; oråçelul apei, prin care se
vedeau bazine de înot, trambuline çi debarcadere; oråçelul teatral, în care se gåseau mai
multe teatre çi cinematografe, ba chiar çi un circ; oråçelul çahului, unde se puteau juca
table ori çah, çi în sfîrçit oråçelul veseliei, prin care întîlneai la orice pas tot felul de locuri
distractive.
Fiecare din oråçele era construit în alt fel. Dar cel mai interesant aråta oråçelul
çahului. Întreaga sa suprafaçå era împårçitå în bucåçele påtrate, care îi dådeau
înfåçiçarea unei table de çah. Casele, chioçcurile çi pavilioanele din el aveau forma unor
piese de çah. Unele apåreau ca niçte turnuri, altele înfåçiçau regine, elefançi, cai çi aça
mai departe. Gardul era fåcut din pioni, iar în faça fiecåreiintråri se aflau cîte doi cai albi
sau negri.
Printre flori, care erau açezate pe straturi aça ca çi piesele de çah, se gåseau
måsuçe la care çedeau cei care doreau så joace çah sau table.
Oricînd puteai întîlni acolo o mulçime de çahiçti çi çahiste. Çahiçtii purtau costume în
carouri, iar çahistele rochii imprimate cu figuri de çah în diverse culori. Adesea îi vedeai
çinînd lecçii de çah, povestind întîmplåri interesante din viaça çahiçtilor celebri sau
participînd la turnee çahiste la care se adunau mulçi pitici. Mai fåceau cîte o partidå cu
amatorii, adicå cu prichindeii çi prichinduçele cårora le plåcea çahul.
Interesante erau partidele în care jucau în acelaçi timp cu mai mulçi adversari. Unii
specialiçti reuçeau så joace zece Pînå la cincisprezece partide deodatå, iar cel mai bun
çahist, campionul Oraçului Soarelui, numit Figurå, juca dintr-o datå la douåzeci de mese,
ba unde mai pui cå nici nu se uita la nici una. I se spunea doar ce miçcare a fåcut
adversarul, el îçi nota în carneçel çi zicea îndatå care trebuie så fie miçcarea de råspuns.
La asemenea reprize veneau de asemenea så urmåreascå jocul numeroçi pitici.
Dar oråçelul çahului avea încå ceva mai grozav ca orice: automatele çahiste, care
nu erau altceva decît niçte maçini cu înfåçiçarea unor pitici obiçnuiçi, avînd nas, gurå, ba
chiar çi cap. Înåuntru automatului se gåsea o instalaçie electronicå de calculat, cu
memorie, care çinea legåtura prin cablu electric cu påtråçelele d.e pe tabla de çah. Jucînd
cu un prichindel adevårat, automatul gåsea, mulçumitå instalaçiei lui electronice, cea mai
potrivitå miçcare de råspuns care så clucå la cîçtigarea jocului çi miçca, pe rînd, fiecare
pieså. Asta n-ar avea de ce så vå mire, fiindcå jocul de çah îçi are regulile lui çi
întotdeauna poçi calcula dinainte cum trebuie så miçti piesele ca så nu pierzi partida.
Automatele çahiste erau construite de cei maibuniçahiçti, aça încît nu puteau juca
cu succes la ele decît campionii, ba nici ei totdeauna. De multe ori se întîmpla så piardå
jocul la automat însuçi constructorul lui. Lucru lesne de înçeles, deoarece çahistul poate
så oboseascå, så se îmbolnåveascå så fie distrat çi så miçte prost piesa, pe cînd
automatul nu oboseçte, ci lucreazå mereu repede çi fårå greç, dacå, bineînçeles, nu se
stricå.
Într-un pavilion din oråçelul çahului se gåsea un automat çahist mare de tot, care
putea så joace în acelaçi timp la treizeci çi douå de table.
Automatul era instalat în mijlocul unei mese rotunde pe care se aflau treizeci çi
douå de table de çah, cu jucåtorii respectivi.
Dupå ce miçca piesa pe o tablå, aparatul se råsucea çi fåcea miçcarea pe o altå
tablå, pe urmå iar se råsucea çi aça o çinea într-una, fåcînd miçcare dupå miçcare. Asta
se întîmpla atît de repede, cå unii dintre jucåtori nici nu apucau så dea råspuns la
miçcare. În acest caz, automatul se oprea çi açtepta pînå ce miçcarea era fåcutå.
În plimbarea lor prin oråçelul çahului, drumeçii noçtri urmårirå multå vreme jocul
celui mai mare automat çahist. Pînå la urmå, Bumbiçei i se urî så priveascå, dar
Habarnam de-abia atunci prinse gust. Våzînd cå unul din jucåtori a pierdut partida çi se
ridicå de pe scaun, Habarnam se açezå în locul lui çi spuse cå vrea så joace. Bumbiça
protestå susçinînd sus çi tare cå ea nu poate så sufere jocul de çah. Împestriçatu zise çi
el acelaçi lucru, dar Habarnam se încåpåçinå çi nu vru în ruptul capului så plece de acolo.
Atunci Caracudå spuse cå ar fi mai bine ca el, Bumbiça çi Împestriçatu så se plimbe puçin
prin oråçelul vesel, iar Habarnam så råmînå la çah, pentru ca dupå aceea så-i caute.
Cu aceste vorbe, lucrurile se împåcarå.
Capitolul douãzeci çi patru
Cum s-a îmbolnávit Habarnam de febra çahului
Bumbiça çi Împestriçatu plecarå cu Caracudå în oråçelul vesel, iar Habarnam se
apucå så joace çah cu automatul cel mare. Nici nu apucå så facå zece miçcåri, cå fu fåcut
çah mat. Hotårî atunci så mai joace o partidå çi o pierdu çi pe asta, dupå ce mutå doar
de cinci-çase ori. Urmåtorul mat îl primi dupå trei mutåri. Ai fi zis cå automatul dibuie
parcå fiecare miçcare greçitå a lui Habarnam çi gåseçte imediat mijlocul så-l învingå în
timpul cel mai scurt cu putinçå.
Unul dintre jucåtori, care çedea alåturi de el, la maså, îi spuse cå a început prea
devreme så joace cu o maçinå atît de complicatå çi cå ar face mai bine så-çi încerce la
început forçele cu una mai micå, simplå.
Aflînd cå în oråçelul çahului mai sînt çi alte automate, Habarnam se ridicå de pe
scaun çi se duse în cåutarea unei maçini pe puterile lui. Dar de-abia fåcu cîçiva paçi, cå
se întîlni cu o prichinduçå într-o rochie albå, frumoaså, presåratå cu piese de çah în
diferite culori çi cu o pålårie în formå de coroanå, amintind dintre toate piesele çahului pe
reginå.
- Bunå dimineaça, îi spuse ea lui Habarnam zîmbindu-i prietenos.
- Bunå dimineaça, råspunse el. Parcå te cunosc de undeva.
- Så-çi fie ruçine, Habarnam, îl certå ea. M-ai çi uitat? Adu-çi aminte de ziua cînd ai
venit cu prietenii tåi la fabrica de îmbråcåminte.
- A! fåcu Habarnam. Adevårat! Acuma îmi amintesc. Eçti Açiçoara.
- Exact, încuviinçå Açiçoara. Dar hai så ståm puçin colo pe bancå.
E aça de frumos aici.
Se açezarå amîndoi pe båncuçå.
- Så çtii cå noi, în schimb, nu v-am uitat, mereu vå pomenim, vorbi iar Açiçoara.
Pentru noi, ziua aceea a fost tare veselå. ]ii minte cum i-a spus atunci Aculiça lui Doagå:
,Nu sînteçi cal çi nu vå aflaçi în grajd. Nechezaçi acaså pînå vå såturaçi.¨ Ha! Ha! Ha!
Acum, de cîte ori rîde cineva dintre noi îi zicem: ,Nu necheza cå nu eçti cal çi nu te
gåseçti în grajd. Du-te acaså, necheazå cît pofteçti çi pe urmå vino înapoi¨.
Habarnam çi Açiçoara rîserå cu poftå.
- Spune-mi, te rog, îçi place în oraçul nostru? întrebå apoi Açiçoara.
- Foarte mult, råspunse Habarnam. Voi aveçi de toate, çi maçini de tot felul, çi
cinematografe, çi teatre, çi restaurante, çi magazine. Nimic nu vå lipseçte!
- Dar ce, la voi nu e ca la noi? întrebå iar Açiçoara.
- Da, de unde! rosti Habarnam fåcînd un gest de plictisealå. La noi, dacå vrei un
mår te sui în pom çi çi-l rupi singur, vrei fragi - trebuie så çi-i cultivi mai întîi, vrei alune -
te duci în pådure dupå ele, într-un cuvînt, întîi lucrezi çi pe urmå månînci. Pe cînd la voi
te duci direct la restaurant çi-çi comanzi ce-çi pofteçte inima.
- Ei, nu-i chiar aça, protestå Açiçoara. Nici la noi nu merge så leneveçti. Nimeni nu-
çi comandå çi nu-çi cumpårå ce pofteçte pînå cînd nu lucreazå mai întîi pe cîmp, în
grådini sau în fabrici.
- Da, dar noi n-avem maçini ca voi ca så ne ajute la lucru. Nici magazine nu avem.
Voi tråiçi cu toçii împreunå, pe cînd la noi fiecare îçi duce traiul în cåsuça lui. Din cauza
asta ies doar încurcåturi. În clådirea noastrå, de pildå, locuiesc doi mecanici çi nici un
croitor. În altå caså locuiesc numai croitori çi nici un mecanic. Dacå ai nevoie, så zicem,
de pantaloni trebuie så te duci la croitor, dar el nu-çi då, bineînçeles, degeaba, fiindcå în
cazul cînd s-ar apuca så dea tuturor degeaba...
- Ar råmîne el fårå pantaloni, rîse Açiçoara.
- Mai råu, rosti Habarnam fåcînd iaråçi gestul de plictisealå. Ar muri chiar de
foame, pentru cå n-ar putea så coaså haine çi în acelaçi timp så-çi agoniseascå singur
hrana.
- Asta cam aça e, încuviinçå Açiçoara.
- Îi dai, va så zicå, croitorului pentru pantaloni, så spunem, o parå, continuå
Habarnam. Dar dacå el n-are ce face cu ea, ci îi trebuie, de exemplu, o maså, eçti nevoit
så te duci la tîmplar, så-i dai para ca så-çi facå o maså, pe care så o schimbi pe urmå cu
niçte pantaloni. E posibil înså ca çi tîmplarul så-çi spunå cå n-are nevoie de parå, ci mai
curînd de un topor. Atunci nu-çi råmîne decît så alergi la fierar ca så capeçi toporul. Ba se
poate întîmpla så afli, cînd ajungi cu toporul la tîmplar, cå el nu mai are nevoie nici de
topor, fiindcå çi-a procurat unul din altå parte. Çi uite aça te alegi, pînå la urmå, cu
toporul în locul pantalonilor!
- Dar asta este într-adevår o nenorocire! zise Açiçoara amuzatå.
- Nu dintre cele mai mari - råspunse Habarnam - fiindcå ori- cum, fårå pantaloni
tot nu råmîi. Pînå la urmå se gåseçte un prieten care så te scoatå din încurcåturå çi så-çi
dåruiascå vreo pereche dintr-ai lui sau cel puçin så çi-O împrumute pentru un timp. Mai
råu e cînd, din pricina asta, unii dintre pitici se aleg cu niçte boli îngrozitoare, cum ar fi
invidia sau zgîrcenia. Piticul care s-a molipsit de zgîrcenie carå la el acaså tot ce-i cade
sub mînå, fie cå îi trebuie, fie cå nu-i trebuie. Avem çi noi în clådire un asemenea pitic: îi
zice Gogoaçå. Så vezi ce de catrafuse a strîns la el în camerå. Îçi închipuie cå o så le
schimbe pe alte lucruri folositoare pentru el. A strîns çi unele lucruri de preç, de care alçii
poate ar avea chiar nevoie, dar Gogoaçå le laså så zacå degeaba pînå cînd se pråfuiesc çi
se stricå. Are haine çi veste cîtå frunzå çi iarbå,vreo douåzeci de costume întregi, iar
pantaloni vreo cincizeci de perechi. Toate se tåvålesc gråmadå pe podea, încît nici el nu
mai çtie bine ce are çi ce nu are acolo. Cîte un pitic profitå de asta. Dacå îi trebuie urgent
pantaloni ori hainå, îçi alege din gråmadå care îi place. Gogoaçå nici nu observå. Dar
dacå observå totuçi cumva, atunci så te çii... face un tåråboi cå îçi vine så fugi din caså!
Açiçoara rîse un timp cu poftå, pe urmå înså se opri din rîs çi deveni serioaså.
- La urma urmelor e ruçinos så faci haz pe socoteala unor bolnavi, zise ea. Bine cå
la noi nu poate cåpåta nimeni o boalå aça urîtå. De ce ne-am apuca så adunåm gråmezi
de costume, dacå putem oricînd så luåm de la magazin orice costum dorim? Ba unde mai
pui cå moda se schimbå într-una çi dacå o hainå se demodeazå, tot n-o mai porçi. De
altfel - îçi aminti Açiçoara - unde sînt prietenii dumitale, Bumbiça çi celålalt... stai numai,
cum îl cheamå? Întunecatu parcå.
- Nu Întunecatu, Împestriçatu, o corectå Habarnam. S-au dus amîndoi cu Caracudå
în oråçelul vesel, çi eu am råmas aici så joc çah cu automatul.
- Ei, çi ai jucat? întrebå Açiçoara.
- Am jucat trei partide, dar n-am cîçtigat nici una, råspunse Habarnam.
Dupå ce aflå de la Habarnam cu care automat s-a apucat el så joace, Açiçoara îi
spuse prietenului nostru cå automatul acela este construit de campionul Figurå, încît nici
måcar un çahist experimentat nu poate så-l învingå uçor. Mare lucru se socoteçte çi cînd
termini o partidå cu el la egalitate, iar dacå izbuteçti så cîçtigi, çi se då dreptul så joci cu
campionul Figurå, pentru disputarea întîietåçii.
Pentru asemenea jucåtori neexperimentaçi ca Habarnam existau în oråçelul çahului
niçte automate mai puçin complicate. Instalaçia electronicå a acestor maçini era mult mai
simplå, încît nu era chiar atît de greu så cîçtigi jocul cu ele. Unde mai pui cå unele dintre
automate erau în aça fel construite, încît så-i amuze cît mai mult pe jucåtori. Aça, de
pildå, era unul care avea o mutrå nostimå. Ba pe deasupra mai putea så fîsîie din nas çi
så-çi mîngîie ceafa, ceea ce pårea grozav de caraghios. La altul, faça era fåcutå din
material plastic elastic çi de cîte ori izbutea så facå o miçcare bunå la çah, pe chipul lui
apårea un zîmbet triumfåtor. Cum începea så cîçtige partida, gura i se lårgea pînå la
urechi, dar dacå lucrurile se schimbau cumva în defavoarea lui, fåcea niçte grimase atît
de îngrozitoare, încît era imposibil så-l priveçti fårå så te pråpådeçti de rîs. Mai era, pe
urmå, alt automat, al cårui pår se ridica în cap måciucå çi care avea în fiecare narå cîte
un bec aprins, din care pricinå nasul i se fåcea roçu ca la beçivi.
Puteai så mai întîlneçti pe acolo çi cîte un automat care imitå diferite gesturi ale
çahiçtilor. Unul din ele, de fiecare datå cînd trebuia så miçte o pieså, încreçea un timp
fruntea, se ciupea de nas, apoi ridica piesa de pe tablå çi o çinea mult în mînå, de parcå
s-ar fi gîndit în vremea asta unde så o açeze; pe urmå o punea într-un anume loc, dar se
råzgîndea îndatå çi o muta într-altå parte. Dupå aceea îçi lua din nou aerul cå se
gîndeçte. Asemenea apucåturi izbuteau så-i scoatå din sårite pe çahiçtii mai neråbdåtori,
încît jocul nu mai putea så-i plictiseascå. Unul dintre automate, înainte de a miçca piesa,
fåcea întîi: ,Hm!¨ apoi ofta, tuçea, îçi sucea capul în toate pårçile, desfåcea larg
amîndouå braçele çi înålça din umeri. Altul rostea în timpul jocului tot felul de vorbe, cum
ar fi: ,Aha, va så zicå mata aça ai miçcat. Ei bine, nici eu n-am så må las mai prejos¨,
sau: ,Stai cå-çi aråt eu çie cum se joacå çah¨, sau: ,Påzea cå te distrug !¨ Vocea era
împrumutatå automatului de un magnetofon, adicå de un aparat sonor cu înregistråri pe
bandå, pe care erau imprimate cele cîteva fraze. La fiecare mutare a unei piese,
magnetofonul se deschidea automat çi fåcea så sune una din frazele înscrise pe bandå.
Fiecare automat îçi avea numele lui. Aça, de pildå, automatul cel mare, cu treizeci çi
douå de locuri, se numea ,Titanul¨. Celui care spunea ,Påzea cå te distrug¨ i se dåduse
numele ,Distrugåtorul¨, iar celui care se mîngîia pe ceafå i se zicea, n-aç putea så vå
spun din ce pricinå, ,Dråcilå¨. Açiçoara îi fåcu cunoçtinçå lui Habarnam cu toate
automatele çi el jucå cu fiecare cîte o partidå, dar nu cîçtigå decît o datå, cînd jucå cu
Dråcliå.
- Ei, vezi cå ai fåcut progrese? îl încurajå Açiçoara. Ar trebui så vii mai des pe aici,
la antrenament.
În timp ce Habarnam juca çah, Bumbiça çi Împestriçatu se amuzau în oråçelul vesel.
Distracçiile începeau din locul unde începea çi oråçelul, cu alte cuvinte chiar de la poartå.
Intrarea nu era formatå nici dintr-o poartå mare, nici dintr-o portiçå micå çi nici dintrb
uçå, ci dintr-un tub larg, metalic, ca un fel de tunel.
Tunelul se învîrtea într-una çi oricine încerca så treacå prin el în chip obiçnuit cådea
neapårat, fiindcå picioarele îi alunecau într-o parte. Pentru ca cineva så nu se
rostogoleascå trebuia så nu calce drept, ci oblic, mutîndu-çi sprinten picioarele cînd într-o
parte, cînd într-alta. Unii dintre piticii mai încercaçi în de-alde astea treceau prin tunel
fårå så se clatine måcar. Dar aceçtia erau puçini. Cei mai mulçi nu puteau så intre în
oråçel fårå så se tåvåleascå mai întîi prin tot tunelul. De obicei, la intrare era adunatå o
gråmadå de pitici care fåceau haz pe socoteala curajoçilor ce stråbåteau tubul.
Amestecîndu-se cu gloata adunatå, Bumbiça, Caracudå çi Împestriçatu rîdeau alåturi de
ceilalçi. Cel mai mult se amuza Împestriçatu. El era sigur cå nu-i de loc greu så treci prin
tub çi cå toçi cad din pricina stîngåciei lor. Dupå ce se såturå de rîs, Împestriçatu îçi
spuse cå e timpul så-çi arate iscusinça çi påçi, fårå fricå, în tunel. Nici nu apucå så facå
trei paçi, cå çi alunecå, rostogolindu-se prin tunel ca o bucatå de lemn. Bomboanele din
buzunar i se risipirå care încotro. Degeaba încercå så se ridice ca så le adune pe toate,
cå se pråvålea mereu înapoi çi se tot rostogolea, pînå cînd fu aruncat afarå de partea
cealaltå. Toatå aceastå reprezentaçie stîrni în gloatå o furtunå de rîs.
- Vezi, nici n-am intrat încå în oråçelul vesel çi am çi început så ne înveselim, îi
spuse Caracudå Bumbiçei. Så observi înså cå aici comicul se naçte foarte simplu. Oamenii
se amuzå unii pe alçii. Întîi rîzi tu de alçii, iar mai tîrziu, cînd treci prin tunel, rîd ceilalçi de
tine.
Vorbind astfel, Caracudå intrå în tub. În ciuda trupului lui ca un butuc, el påçi destul
de sprinten tot drumul çi nu alunecå decît cu doi paçi înainte de ieçire, ceea ce stîrni
totuçi rîsul spectatorilor. Pe urmå veni rîndul Bumbiçei. Toçi erau siguri cå are så cadå çi
ea çi se pregåtirå så rîdå în lege, dar ea înaintå atît de uçurel, încît nu se poticni
niciodatå.
De cum se våzurå în oråçelul vesel, drumeçii noçtri påçirå pe o alee çi curînd se
trezirå într-o piaçetå unde se gåsea un cerc mare de lemn, numit roata dracului. Cine
dorea., se açeza pe suprafaça cercului, care începea så se învîrtå tot mai repede, pînå
cînd força centrifugå îl zvîrlea cît colo pe cel açezat.
Dupå ce se învîrtirå pe roata dracului çi cåzurå la påmînt de-a berbeleacul, cei trei o
pornirå mai departe, oprindu-se abia în faça oglinzii fermecate. Oglinda asta nu era platå,
obiçnuitå, ci strîmbå, ba pe deasupra mai fåcea çi ape, din care pricinå capul piticului
care se oglindea în ea se întindea în lung ca o påstaie de mazåre, iar picioarele lui
råmîneau scurte ca de råçuçcå; apoi se întîmpla exact invers: picioarele i se lungeau de-
ai fi zis cå sînt niçte macaroane çi capul aråta ca o clåtitå. Dupå aceea începea så se
lungeascå nasul, pe cînd faça se strîmba într-o parte çi i se schimonosea în aça hal, încît
pînå la urmå n-o mai putea asemåna cu nimic.
Era imposibil så te uiçi la toate aceste poceli fårå så faci haz. Çiifiindcå rîsul trezeçte
pofta de mîncare, drumeçii noçtri se duserå så ia masa la restaurant, iar dupå-maså se
plimbarå cu autoscaunul atomic pe roate çi cu autopatinele cu rotile.
Autoscaunul atomic semåna foarte bine cu un scaun obiçnuit sau cu un mic fotoliu,
avînd un postament pentru sprijinirea picioarelor, care se miçca cu ajutorul unor rotile
moi de cauciuc. Dedesubt, sub scaun, se afla un motoraç atomic care punea maçina în
miçcare.
Pentru ca så mergi cu autoscaunul, nici nu aveai måcar nevoie så te pricepi la
condus. Era de ajuns så te açezi çi så spui: ,Înainte¨, çi scaunul pornea singur. ,Mai
repede¨ sau ,Mai încet¨, çi scaunul îçi iuçea ori îçi încetinea mersul; ,La dreapta¨ sau ,La
stînga¨, çi scaunul întorcea încotro çi-era voia; ,Stop¨, çi scaunul oprea în aceeaçi clipå.
Toate aceste cuvinte puteai så nu le rosteçti tare, ci doar pe çoptite, ba chiar så nu
le rosteçti de loc, så le spui doar în gînd.
Bumbiça çi Împestriçatu îl întrebarå pe Caracudå cum e cu putinçå aça ceva.
Caracudå le spuse cå postamentul prinde semnalele electrice date de picioarele piticului
care çade pe autoscaun çi le transmite instalaçiei electronice speciale care pune în
miçcare motorul, regleazå viteza ori då drumul mecanismului de întoarcere la dreapta
sau la stînga.
- Ce semnale ar putea så vinå de la picioarele mele? se mirå Împestriçatu. N-am
simçit niciodatå aça ceva.
- N-ai simçit, e adevårat - aprobå Caracudå - pentru cå sînt foarte slabe. Dar ele
existå totuçi. Ajunge så gîndeçti - adicå så-çi spui în gînd ,Înainte¨, sau celelalte cuvinte,
ca în aceeaçi clipå så plece de la creierul tåu primul impuls electric nervos care så ordone
fotoliului s-o ia înainte ori înapoi, så se întoarcå la dreapta sau la stînga sau så se
opreascå din mers. Ei, aflå cå tocmai aceste impulsuri electrice sînt recepçionate de
instalaçia electronicå.
Împestriçatu prinse a se plimba în autoscaun, urmårind cu interes cum ascultå
maçina de gîndurile lui.
Ei - îçi zise el de la o vreme - dupå mine, så çtii cå un asemenea autoscaun e chiar
mai bun decît bagheta magicå a lui Habarnam. Cu scaunul îçi ajunge så zici în gînd ,La
dreapta¨ sau ,La stînga¨ çi dorinça çi se împlineçte îndatå, pe cînd bagheta trebuie în plus
s-o råsuceçti, ba så-i mai çi porunceçti cu glas tare. Adicå, pe scurt, prea multå båtaie de
cap.
Dupå ce se såturarå de autoscaune, Bumbiça, Împestriçatu çi Caracudå se plimbarå
pe autopatinele cu rotile, care aveau cam acelaçi fel de instalaçie electronicå ca çi un
autoscaun, cu alte cuvinte primeau impulsul electric de la picioarele piticului care patina
çi îl duceau acolo unde voia.
Caracudå le zise cå deocamdatå autoscaunele çi autopatinele existå numai în parc,
dar cå în curînd ele or så circule prin tot oraçul, încît, de la o vreme, s-ar putea ca nici un
pitic så nu mai vrea så aibå de-a face cu automobilul, toatå lumea preferînd autoscaunul
electronic.
Ziua trecu pe nesimçite. Caracudå, Bumbiça çi Împestriçatu se întoarserå în oråçelul
çahului, unde, dupå ce-i gåsirå pe Açiçoara çi pe Habarnam, se duserå cu toçii în oråçelul
teatral, så vadå un spectacol.
De atunci, Bumbiça çi Împestriçatu puteau fi våzuçi în orice zi în oråçelul vesel.
Habarnam înså îçi petrecea toatå ziulica cu çahul. Acolo se întîlnea cu Açiçoara, cu care
discuta într-una vrute çi nevrute, dar cel mai important lucru pe care îl fåceau zilnic erau
partidele de çah. Açiçoara era o çahistå înfocatå çi se bucura cå çi Habarnam a îndrågit
çahul sau, cum spuneau în acest caz piticii din Oraçul Soarelui, s-a îmbolnåvit de febra
çahului.
Capitolul douãzeci çi cinci
Cum a fost gásit Fluieraç
În primele zile ale çederii lui la spital, Fluieraç råmînea uimit cînd auzea cå sora ori
vreunul dintre medici i se adreseazå numindu-l Strîmbicel. Totuçi nu-i trecu prin cap så
întrebe de unde pînå unde s-a ales el cu un nume atît de ciudat. Asta pentru cå mintea îi
era niçeluç cam tulburatå din pricina comoçiei cerebrale pe care o suferise, aça încît nu
mai putea judeca la fel de limpede ca mai înainte. Încetul cu încetul se restabili dupå
boalå, dar întrc timp, fårå så-çi dea Seama, se obiçnui cu noul lui nume, încît, de la o
vreme, ajunsese så i se parå cå niciodatå nu l-a chemat altfel decît Strîmbicel. Numai
cîteodatå tresårea cînd auzea cå i se spune aça çi atunci nu råspundea de la început, ci
mai ståtea oleacå pe gînduri, ca çi cum ar fi trebuit så-çi dea seama dacå este ori nu este
el cel strigat.
Aceastå ciudåçenie în purtarea lui Fluieraç nu, i-a scåpat nici doctorului Compreså,
dar doctorul a luat-o drept urmare a suferinçelor care au înrîurit asupra sistemului nervos
al bolnavului,-fåcîndu-l så fie cuprins cînd de neliniçte, cînd de nepåsare façå de orice s-
ar fi petrecut în jur.
De aceea, Compreså îçi aplicå mai departe tratamentul såu obiçnuit de vindecare
prin rîs, deçi, la început, glumele nu descreçirå cîtuçi de puçin fruntea lui Fluieraç. Numai
pe måsurå ce i se limpezea mintea, bolnavul începea så priceapå hazul întîmplårilor
povestite, iar faça i se lumina de un zîmbet plin de înçelegere. Asta aratå cå putinça de a
pricepe tot ce e caraghios este legatå la pitici de înçelepciunea fiecåruia.
Bågînd de seamå cå obrazul lui Fluieraç se însenineazå pe zi ce trece, doctorul
Compreså se hotårî så treacå la cea de a doua parte a tratamentului såu; adicå, så nu se
mai mårgineascå la povestitul istorioarelor cu haz, ci så înceapå a-i citi bolnavului cårçi
vesele. Aça se face cå fu aleaså pentru citit cartea cunoscutului scriitor Rîndunel:
,Despre cei treizeci çi trei de puiçori hazlii çi despre ale lor peripeçii.¨ Ascultînd
întîmplårile caraghioase scrise în carte, Fluieraç rîse din toatå inima. Asta îl bucurå pe
Compreså, care îçi spuse cå a sosit vremea så-i lase bolnavului plåcerea de a citi singur.
Îi aduse, prin urmare, un vraf de ziare dintre acelea care apåruserå în ultimele zile çi în
care se povestea mult despre dispariçia miliçianului Fluieraç. De cum îçi våzu numele prin
gazete, îçi çi aminti cå el este miliçianul cel dispårut çi nicidecum Strîmbicel, cum i se
spunea în spital.
Conçtiinça lui îçi reveni cu desåvîrçire, aça încît prinserå a i se perinda prin minte
toate întîmplårile prin care trecuse. În cele din urmå îçi aminti cum a råsucit Habarnam
bagheta magicå çi cum îndatå dupå aceea s-au pråvålit pînå la påmînt zidurile miliçiei.
Aruncînd cît colo vraful de ziare din jurul lui, Fluieraç vru så sarå din pat.
- Stai culcat, Strîmbicel, stai culcat! îi spuse doctorul Compreså. Încotro ai de gînd
s-o porneçti?
- Dar eu nu-s Strîmbicel, ci miliçianul Fluieraç, råspunse Fluieraç.
Daçi-mi voie så må întorc la postul meu, ca så-l arestez pe vråjitor.
Trebuie så scot cît mai repede din mîna lui bagheta aceea magicå cu care e în stare
så dårîme toate casele din oraç çi så aducå cine çtie cîte pagube.
Doctorul Compreså çtia cå bolnavii cu mintea tulburatå au adesea vedenii: li se pare
cå sînt urmåriçi de fantome, de cåpcåuni ori de vråjitori råi. De aceea, el cåutå så-l
încredinçeze pe Fluieraç prin tot felul de vorbe cå nu existå vråjitori çi nici n-au existat
vreodatå. Dar degeaba, deoarece Fluieraç o çinea morçiç cå a våzut el, cu ochii lui, un
vråjitor care a dårîmaç zidurile miliçiei.
- Çi cum aråta, må rog, vråjitorul dumitale? întrebå doctorul Compreså cu un
zîmbet pe buze.
- La fel ca toçi piticii - råspunse Fluieraç - se deosebea doar prin culoarea galbenå
a pantalonilor çi prin bagheta magicå pe care o avea în mînå.
- Ei, atunci este limpede cå totul a fost numai o închipuire a dumitale, zise
Compreså Unde s-a mai pomenit pitic cu pantaloni galbeni.
O asemenea culoare nici nu se poartå måcar!
- Foarte bine cå nu se poartå, råspunse Fluieraç. Cu atît mai uçor are så-mi fie så-i
smulg din mînå bagheta magicå, fiindcå am så-l recunosc îndatå dupå culoarea galbenå a
pantalonilor lui.
Doctorul Compreså dådu cu deznådejde din cap çi puse mîna pe fruntea bolnavului,
ca så vadå dacå nu cumva are temperaturå.
- Sînt sigur cå te doare capul, rosti el apoi.
- Nu må doare de loc! protestå Fluieraç supårat.
- Spui cå nu te doare fiindcå aça çi se pare, vorbi iar Compreså.
Uite, o så-çi punem gheaçå pe frunte çi ai så vezi ce bine ai så te simçi.
Dupå ce vorbi astfel, doctorul Compreså chemå sora çi îi spuse:
- Pune, te rog, gheaçå pe fruntea lui Strîmbicel.
- Dar v-am spus o datå cå eu Sînt miliçianul Fluieraç çi nicidecum Strîmbicel!
- Ei laså, laså, îl liniçti Compreså! Aça påçesc cîteodatå bolnavii care au suferit o
comoçie cerebralå, îçi închipuie cå au intrat în pielea cine çtie cårei celebritåçi. Tot aça çi
s-a întîmplat çi dumitale. A fost de ajuns så citeçti prin ziare despre vestitul miliçian
Fluieraç, ca så intri la idee; çi se pare acum cå dumneata çi cu Fluieraç sînteçi una çi
aceeaçi persoanå.
- Ba nu mi se pare. Aça este! Eu Sînt Fluieraç, vorbi bolnavul cu încåpåçînare.
- Uite - zise doctorul - cînd ai så-çi vezi carnetul ai så te convingi singur cå eçti
Strîmbicel çi nu Fluieraç. Sorå, adu, te rog, carnetul lui Strîmbicel.
Ascultîndu-l pe doctor, sora aduse o hainå çi scoase de acolo un carnet de çofer.
- Ia priveçte ce scrie aici, spuse Compreså luînd permisul în mînå. Locuieçti pe
strada Macaroanelor, nu-i aça?
- Sigur! aprobå Fluieraç.
- În casa cu numårul treizeci çi çapte?
- Da, exact, în casa cu numårul treizeci çi çapte.
- Prin urmare eçti Strîmbicel!
- Asta nu se poate!
- De ce så nu se poatå? întrebå doctorul. Aici scrie negru pe alb: ,Strîmbicel.¨
Priveçte çi dumneata dacå nu scrie aça: ,Strîmbicel¨.
- Într-adevår, se minunå Fluieraç. Çi apucînd permisul prinse a citi cu glas tare:
,Strîmbicel locuieçte pe strada Macaroanelor nr. B7, apartamentul 66.¨ A! Daçi-mi voie -
se întrerupse el - de ce scrie aici apartamentul 66? Eu locuiesc la 99.
- Ei - zise doctorul - så çtii cå încurcåtura asta s-a petrecut în capul dumitale. Din
pricina loviturii pe care ai suferit-o s-a întors numårul 66 cu picioarele în sus, aça încît çi-
a ieçit 99.
Fluieraç întoarse permisul cu susul în jos çi pufni în rîs:
- Ia te uitå! se înveseli el. Chiar aça a ieçit: 99! Ei, så nu mai fiu atunci Fluieraç o
datå ce nu sînt nici Strîmbicel! Adicå... Uff!
Altfel trebuie spus! Så nu mai fiu Strîmbicel o datå ce sînt Fluieraç! Nu-i aça cå am
dreptate?
- Sigur, toatå dreptatea, îl încredinçå Compreså. Dar nu-i nevoie så te fråmînçi
pentru asta! Încearcå mai bine så dormi! Cînd ai så te trezeçti, n-ai så mai çii minte nici
o fårîmå din întreaga poveste cu Fluieraç.
Numai eu port vina în încurcåtura asta! Ce mi-o fi venit så-çi dau ziarele?
Peste puçinå vreme, Fluieraç se liniçti de tot çi adormi.
Totuçi, dupå discuçia asta doctorul Compreså råmase pe gînduri.
Nu pentru cå s-ar fi îndoit cå Strîmbicel ar putea fi altcineva decît Strîmbicel! Nu!
Compreså era sigur cå Strîmbicel era Strîmbicel. Totuçi, în stråfundul sufletului lui nu se
simçea tocmai liniçtit. Luînd cu el carnetul de çofer, doctorul se duse în strada
Macaroanelor, cåutå casa cu numårul B7, se urcå pînå la etajul patru çi sunå la uça
apartamentului çaizeci çi çase. Cel care deschise fu Glumilå.
- Spuneçi-mi, vå rog - întrebå doctorul Compreså - aici locuieçte Strîmbicel?
- Da - råspunse Glumilå - poftiçi înåuntru.
Pe cînd doctorul se pregåtea så intre în camerå, Glumilå îi strigå lui Strîmbicel, care
çedea pe divan:
- Uite, Strîmbicel! ]i-au venit musafiri! Zåu dacå te mint!
Strîmbicel se ridicå în întimpinarea doctorului.
- Va så zicå, dumneata eçti Strîmbicel! se minunå Compreså,cînd avu în faça lui pe
adevåratul Strîmbicel.
- Bineînçeles, çi de ce n-aç fi eu?
- Sigur, se gråbi Compreså så aprobe. De ce n-ai fi dumneata?
Vezi înså cå noi mai avem un Strîmbicel... adicå pffuu! Ce prostii vorbesc! Spune-
mi, te rog, n-ai pierdut din întîmplare carnetul dumitale de çofer?
- Ba cum så nu, cum så nu! se bucurå Strîmbicel. L-am pierdut... mai bine zis nu l-
am pierdut, mi l-a luat din greçealå, o datå cu haina, un pitic ciudat care a dormit la noi
într-o noapte.
Doctorul Compreså scoase din buzunar carnetul çi i-l aråtå lui Strîmbicel.
- Exact! strigå Strîmbicel. Chiar acesta este! Cum a ajuns la dumneata?
Atunci doctorul prinse a le istorisi celor doi despre piticul pe care l-a adus în spital
prichinduça Maculina. La rîndul lor, Strîmbicel çi Glumilå îi povestirå doctorului cum într-
una din seri a nimerit în apartamentul lor, nu se çtie prin ce întîmplare, un pitic care a
dormit la ei peste noapte çi care la plecare çi-a pus haina lui Strîmbicel, uitîndu-çi-o pe a
sa.
Dupå ce ispråvirå de povestit, Strîmbicel çi Glumilå pornirå împreunå cu doctorul
spre spital, luînd cu ei çi haina lui Fluieraç. Cum îl våzurå pe bolnavul nostru, care încå
mai dormea, îl recunoscurå çi spuserå cå fårå doar çi poate nu este altul decît piticul care
a dormit la ei în noaptea cu pricina.
Luînd haina lui Strîmbicel, cei doi plecarå, dupå ce mai întîi cerurå så li se dea voie
så-l viziteze pe bolnav a doua zi çi så-l întrebe amånunçit cum a nimerit în apartamentul
lor.
Dupå plecarea lui Glumilå çi Strîmbicel, doctorul Compreså råmase multå vreme pe
gînduri.
- Nu mai råmîne nici o îndoialå cå Strîmbicel al nostru nu este Strîmbicel, îçi zise el
în cele din urmå. Çi o datå ce nu este Strîmbicel, înseamnå cå nu poate fi altul decît
însuçi miliçianul Fluieraç, cel dispårut.
Ajungînd la asemenea concluzii, doctorul Compreså telefonå pe la redacçiile tuturor
ziarelor çi le vesti cå miliçianul cel dispårut cu numele de Fluieraç nu este nicidecum
dispårut, ci poate fi gåsit oricînd la spitalul såu. Cît ai clipi din ochiseçi ivi în spital, venind
direct de la gazetå redactorul corespondent Condeiaç, care ståtu de vorbå cu doctorul
Compreså çi cu miliçianul Fluieraç, apoi se repezi pe la Glumilå çi Strîmbicel, aflînd de la
ei tot ce çtiau din ciudatele întîmplåri, dupå aceea trecu pe la prichinduça Maculina ca så-
i punå cîteva întrebåri, apoi se duse la miliçie, unde vorbi cu miliçianul Påzilå çi se
încredinçå totodatå, la faça locului, cå zidurile închisorii au fost într-adevår dårîmate.
În dimineaça urmåtoare, toate ziarele scriau despre aventurile miliçianului Fluieraç.
Neaçteptata veste zgudui tot oraçul. Curioçi, localnicii îçi rupeau din mînå ziarele, ca så
se încredinçeze cu ochii lor cå miliçianul Fluieraç, cel care a stîrnit atîta vîlvå în juru-i, a
fost în sfîrçit gåsit.
Nu se vorbea decît despre Fluieraç!
Sosit devreme în oråçelul çahului, Habarnam juca çah cu automatul ,Dråcilå¨ çi
privea mirat spre piticii care se strînseserå pe aleile parcului çi citeau ceva în ziar,
discutînd între ei cu multå însufleçire. Ar fi vrut çi el så afle ce anume se discutå, dar
jocul de çah îl pasiona atît de mult, încît nu se îndura så întrerupå partida.
Tocmai atunci o zåri pe Açiçoara, care venea în fugå spre el, fluturînd un ziar în
mînå.
- Habarnam! strgå ea de departe. Fluieraç a fost gåsit!
- Fluieraç? întrebå Habarnam mirat. Cine o mai fi çi åsta?
Uitase cu desåvîrçire de existença lui Fluieraç.
- Ei, cum cine? råspunse Açiçoara. Miliçianul Fluieraç, cel care se pierduse.
Dintr-o datå, Habarnam îçi aminti totul. Într-o clipå fu lîngå Açiçoara, îi smulse
ziarul din mînå çi se apucå så citeascå.
În ziar, påçaniile lui Fluieraç erau istorisite pe rînd de Glumilå çi Strîmbicel, de cåtre
Maculina, miliçianul Påzilå çi doctorul Compreså, ba chiar de Fluieraç însuçi. Fluieraç le
dådea de çtire tuturor cå vråjitorul care fåcuse så se dårîme zidurile miliçiei poartå
pantaloni galbeni-canar, aça încît poate fi lesne descoperit çi lipsit de bagheta magicå,
cea aducåtoare de pagube.
Cum îçi trecu ochii peste înçtiinçarea lui Fluieraç, Habarnam fu cuprins de spaimå.
Galben ca ceara, se açezå repede pe o bancå çi prinse a-çi acoperi cu ziarul pantalonii såi
de culoarea canarilor.
- Ce-icu tine, Habarnam? întrebå Açiçoara rîzînd. A, înçeleg acum! Vezi, doamne, çi
tu ai tot pantaloni galbeni. ]i-e fricå så nu te ia pe tine drept vråjitorul cela, nu-i aça?
- Aça este, recunoscu Habarnam.
- Må mir cå nu çi-e ruçine, strigå Açiçoara supåratå. Çtii bine cå nu existå vråjitori!
- Atunci de ce spune Fluieraç cå a våzut unul?
- Prostii! råspunse Açiçoara. Fluieraç este bolnav, are mintea tulbure çi aiureazå
într-una, aça încît toatå povestea cu vråjitorul nu s-a petrecut decît în închipuirea lui.
Uite, citeçte ce spune despre asta doctorul Compreså.
Habarnam citi atunci în ziar çi cele povestite de doctor. Compreså scria cå miliçianul
Fluieraç mai are încå destul pînå la vindecare. Facultåçile lui mintale nu sînt pe deplin
restabilite dupå comoçia cerebralå de care a suferit, nici imaginaçia nu-i lucreazå încå
cum trebuie çi de aceea îi apar înaintea ochilor asemenea vedenii ca aceea a vråjitorului
cu pantaloni galbeni; îçi închipuie, cu alte cuvinte, cå a våzut cîndva un astfel de vråjitor,
dar, se înçelege, aça ceva nu S-a întîmplat niciodatå. Curînd, bolnavul va înceta så mai
viseze vråjitori; pînå atunci trebuie så mai stea în spital, deoarece bolnavii cu mintea
tulbure sînt primejdioçi pentru piticii sånåtoçi.
Aflînd cå Fluieraç n-are så iaså chiar atît de repede de la spital, Habarnam se mai
liniçti un pic. Cu toate astea îi fu teamå så se ridice de pe bancå, fiindcå i se pårea cå
toatå lumea are så se uite la pantalonii lui cei galbeni.
- Ciudat mai eçti! îi zise Açiçoara. Parcå numai tu ai purta pantaioni galbeni! Ia
priveçte în jur!
Habarnam se uitå çi våzu atunci cå, într-adevår, numeroçi pitici poartå pantaloni
galbeni.
- Îçi mai aduci aminte - spuse Açiçoara - cå în ziua cînd açi venit voi så ne vizitaçi
fabrica, pictoriça Nåsturica fåcea un proiect de pantaloni galbeni? Ei bine, de atunci
fabrica çi-a însuçit acest model çi încå de asearå pantalonii galbeni se gåsesc pe la toate
magazinele.
Galbenul a ajuns, la noi în oraç, cea mai modernå dintre culori.
Capitolul douãzeci çi çase
Evenimente însemnate
Våzînd cå nimeni nu bagå în seamå pantalonii lui cei galbeni, Habarnam se liniçti çi
nu se mai gîndi de loc la miliçianul Fluieraç. Ziua îi trecu cum nu se poate mai plåcut, dar
cînd veni seara çi fu nevoit så se culce, îl cuprinse dintre-o datå un soi de neliniçte. La
început nici nu putu pricepe ce se întîmplå cu el. I se pårea ba cå a pierdut ceva, ba cå i-
a promis cuiva cå are så-i dea nu çtia nici el ce çi pînå la urmå nu-i dåduse, ba cå
altcineva i-a fåcut o fågåduialå çi nu çi-a çinut-o.
,Naiba çtie ce am! se minunå el. Mi-era aça de bine, çi poftim ce m-a gåsit!...¨
Vorbindu-çi astfel, Habarnam se suci în pat cînd pe o parte, cînd pe alta, silindu-se
din toate puterile luiså adoarmå. Deodatå înså auzi un zumzet subçirel, parcå ar fi
zumzåit un çînçar. Trase el ce trase cu urechea çi iatå cå de la o vreme zumzåitul se
prefåcu într-o voce.
,Nu cumva ai uitat de miliçianul Fluieraç? Nu cumva ai uitat?¨
,Ia te uitå - se minunå Habarnam - dar asta este chiar dumneaei, conçtiinça! De
mult, vorba aceea, n-am avut plåcerea så vå ascult!¨
Conçtiinça înså nu luå în seamå glumele lui Habarnam vorbi mai departe.
,Tu dormi fårå så-çi pese de nimic, dar miliçianului Fluieraç nu vor så-i dea drumul
din spital. Çi asta numai din Pricina ta. Du-te mai bine la Compreså si spune-i cå
miliçianul a våzut, într-adevår, în mîna ia o baghetå magicå. Fiindcå altfel, vezi tu,
doctorul are credinça cå Fluieraç nu este în toate minçile çi se chinuie, degeaba, så-l
trateze.¨
- Ce pedeapså cumplitå! bombåni Habarnam printre dinçi. Nici nu apuc så pun bine
capul pe pernå, cå ea se trezeçte çi începe så må piseze. Dumneaei are, vezi bine,
insomnii!
Aç, de unde! Conçtiinça nu voia så tacå în nici un chip, ci o çinea una çi bunå.
,Dar înçelege cå vreau så te faci o datå mai bun. Nu pot så dorm cînd våd
apucåturile tale urîte.¨
,Ei laså, laså, råspunse Habarnam iritat la culme. Mîine må duc çi povestesc totul.
N-are decît så må pedepseascå miliçianul. Chiar bagheta magicå poate så mi-o ia. Må
descurc eu çi fårå baghetå. Numai neplåceri am avut din pricina ei.¨
Abia apucå så-çi termine vorba, cå vocea conçtiinçei tåcu, aça încît el putu så
doarmå în voie.
În ziua urmåtoare, Habarnam nu se duse, bineînçeles, nicåieri çi nu spuse nimånui
nimic, iar seara, cînd conçtiinça prinse din nou a-l mustra, îi fågådui cå are så facå çi are
så dreagå a doua zi. Çi uite-aça gåsi el chipul cel mai nimerit în care så-çi tot adoarmå
conçtiinça. Nu mai era nevoie s-o contrazicå, ci îndatå ce-o auzea certîndu-l, îi çi spunea:
,Laså, nu-i nimic, må duc mîine.¨ Atunci, conçtiinça tåcea, iar el putea så doarmå cît
avea poftå.
Drumeçii noçtri petreceau la fel de bine ca çi pînå atunci, plimbîndu-se toatå ziulica
prin parc; dar între timp, Oraçul Soarelui tråi evenimente care avurå darul så tulbure
viaça piticilor de prin partea locului.
Un mare rol în desfåçurarea acestor evenimente îl jucarå cei trei foçti mågari, adicå
preacunoscuçii noçtri Bålçatu, Zvåpåiatu çi Pistrui. De cum se gåsirå cîteçitrei laolaltå pe
strada Macaroanelor çi de cînd îi trecu lui Pistrui prin cap så întindå de-a curmeziçul
trotuarului frînghia din pricina cåreia påtimise atîta miliçianul Fluieraç, nu se mai îndurarå
så se despartå unul de altul. Împreunå nu le era de loc urît. Ba, pe deasupra, Zvåpåiatu
çi Bålçatu nådåjduiau ca fratele lor Pistrui så le gåseascå vreo îndeletnicire plåcutå, cu
care så-çi mai omoare çi ei vremea.
Pistrui le spuse cå cea mai nåstruçnicå treabå care le-ar råmîne de fåcut ar fi så ude
trecåtorii cu furtunul, dar cå, cine çtie, poate mai tîrziu o så nåscoceascå altele çi mai çi.
A doua zi de dimineaçå, de cum se ivirå pe stradå grådinarii ca så stropeascå florile,
Bålçatu, Zvåpåiatu çi Pistrui îi pîndirå, îi smulserå unuia dintre ei furtunul din mînå çi se
apucarå så ude trecåtorii. Pînå så-çi dea bine seama ce se întîmplå cu ei, piticii care
treceau pe stradå se çi pomeneau uzi leoarcå din creçtet pînå-n tålpi. Cei trei repetarå
gluma cu trecåtorii de pe strada alåturatå, pe urmå cu cei de pe o altå stradå. Se
înçelege cå ispråvile lor nu trecurå neobservate. Aça se face cå în ziua urmåtoare apårurå
într-unul din ziare niçte rînduri care sunau cam aça:
,Dupå cum îçi amintesc desigur cititorii, ziarul nostru a mai vorbit într-unul din
numerele sale trecute despre doi necunoscuçi care, punînd mîna pe un furtun de stropit
florile, au udat cu el numeroçi pietoni. Ieri s-a petrecut pe stråzile oraçului o altå serie de
asemenea cazuri necuviincioase. Unul dintre pietonii udaçi din cap pînå în picioare a råcit
çi a cåpåtat guturai. În prezent, bolnavul se aflå la spital, unde dupå toate probabilitåçile
va trebui så mai zacå încå vreo douå-trei zile.
Se cuvine så amintim neapårat cititorilor noçtri cå udarea trecåtorilor cu apå rece
este una din acele apucåturi sålbatice çi neghioabe care de foarte mult timp n-au mai
avut loc în oraçul nostru. Ultima oarå s-a petrecut un astfel de caz la noi în urmå cu zece
ani. În acele vremuri îndepårtate mai existau pitici cårora le plåcea så facå neplåceri
altor pitici. Aça, de pildå, unora dintre ei le pårea nostim så se apropie pe furiç de cineva
çi så-i de un pumn în spate ori så-i toarne în cap o canå cu apå rece. Altora le plåcea
grozav så joace o aça-ziså leapça, doborînd la påmînt pe trecåtori çi gonind pe stråzi ca
vîntul, de unde le veni çi numele de vînturatici.
În urma aplicårii unor måsuri educative, vînturaticii au dispårut din oraçul nostru de
foarte mulçi ani. Ne punem atunci întrebarea: oare acei necunoscuçi care se îndeletnicesc
cu stropirea trecåtorilor de pe stråzile noastre Sînt cumva vechii vînturatici,
supravieçuitori ai vremurilor trecute, sau sînt niçte vînturatici noi, care au sosit din cine
çtie ce meleaguri îndepårtate. Nådåjduim cå într-un viitor cît mai apropiat lucrurile se vor
låmuri.¨
Printre altele, fie spus, stropirea trecåtorilor cu furtunul nu era singura distracçie a
vînturaticilor noçtri. Våzînd cå piticii din Oraçul Soarelui se joacå de-a v-açi-ascunselea,
prinserå çi ei så joace acest joc, dar îi aduserå unele ,îmbunåtåçiri.¨ Noul joc se numi
,de-a v-açi-ascunselea al vînturaticilor¨ çi începu chiar så fie jucat de unii pitici din oraç.
Fiecare pitic prins în içele jocului cu pricina çinea în mînå o canå cu apå.
Cel care cåuta nu trebuia numai så-l gåseascå pe cel ascuns, ci så-i çi toarne în cap
apa din canå, iar cel ascuns trebuia, la rîndul lui, så toarne apå în capul celui de care era
gåsit. Tot aça apåru çi aça-zisa ,leapçå a vînturaticilor.¨ Toçi jucåtorii acestui joc curios
se fugåreau între ei pînå izbuteau så se stropeascå unul pe altul ciuciulete. Adicå jocul
venea aça: piticul ales leapça cåuta så toarne apå pe dupå gulerul altui pitic. Cum îçi
atingea çinta, înceta så mai fie leapça çi trecea acest rol celui udat, care se stråduia la
rîndul lui så toarne apå pe dupå gulerul altor jucåtori.
Dar cei trei foçti mågari nu îndrågirå numai jocurile cu alergåturi, ci çi pe cele de
maså, cum ar fi: lotoul, dominoul, biliardul, tablele, ba chiar çahul. Nici pe astea înså nu
aveau poftå så le joace simplu, ca toatå lumea, iar Pistrui, care avea ideile cele mai
nåstruçnice dintre ei toçi, propuse så se joace pe bobîrnaci. Conform acestui sistem, cel
care pierdea partida de çah ori de table, de domino ori de biliard era obligat så întindå
fruntea spre învingåtor, care îi dådea unul sau mai mulçi bobîrnacî, dupå cum se stabilea
dinainte.
Se cuvine neapårat så vå amintim cå Bålçatu, Zvåpåiatu çi Pistrui se purtau atît de
urît pentru cå nu erau de loc niçte pitici ca toçi piticii.
Am putea spune cå fiecare dintre ei påstra în stråfunduri ceva din animalul care
fusese mai înainte. Cel mai urîcios era Zvåpåiatu, care niciodatå nu se dådea la o parte
ca så facå loc trecåtorilor. Ba dimpotrivå cåuta så-i împingå pe cei pe lîngå care trecea,
så calce lumea pe picioare çi så scuipe încotro nimerea. În loc så rîdå pe înfundate, ca
orice çtrengar dupå ce face o poznå, Zvåpåiatu necheza atît de puternic, încît mulçi
dintre cei care treceau såreau în sus de fricå çi îçi astupau urechile. Dacå voia ceva, nu
ruga pe nimeni så-i dea, ci îçi lua singur sau rupea din mîna altuia. Çi dacå se întîmpla
cumva så nu poatå cåpåta ce doreçte, atunci zvîrlea din picioare, ba cîteodatå încerca
chiar cå muçte. Tuturor le striga:
,Gîndacule!¨... ori le dådea alte porecle la fel de jignitoare, îi ameninça pe toçi cå le
rupe urechile, iar pînå la urmå îi veni chiar ideea så se strecoare noaptea, cînd piticii
dormeau, prin casele altora çi så ia de acolo, fårå voie, tot ce-i poftea inima.
La urma urmelor, nici Bålçatu çi nici Pistrui nu erau cu nimic mai breji. Tuturor celor
trei le pårea mereu la fel de ciudat ca la început cå merg pe douå picioare çi nu în patru.
Aveau neîncetat dorinça de a umbla în patru labe çi de a rage ca mågarii, dar nu se çtie
ce forçå låuntricå îi oprea la vreme så facå asta. Deoarece nu puteau så-çi împlineascå
dorinça, tristeçea lor creçtea într-una, traiul sub soare le pårea nesuferit çi le ploua çi le
ningea într-una. Din aceastå pricinå jcåutau så scorneascå mereu cîte o glumå neghioabå
cu care så necåjeascå lumea, pentru ca nu numai lor, ci çi altora så le fie amar pe suflet.
Dacå ar fi çtiut Habarnam cît de mult se chinuiesc, S-ar fi gråbit, cu sigurançå, så-i
prefacå iar în mågari. Înså Habarnam nici habar nu avea despre toate astea.
Foçtii mågari puteau fi întîlniçi toçi trei laolaltå la tot pasul. Çi nu era trecåtor care så
nu fi fost izbit de uluitoarea asemånare dintre ei.
Într-adevår erau îmbråcaçi cîteçitrei la fel, de parcå s-ar fi luat dupå aceeaçi modå.
Aça cum v-am mai spus, purtau cu toçii niçte jachete înflorate, din ale cåror mînecuçe
strîmte çi scurte ieçeau mîinile lor vînjoase, cu pumni puternici: pantalonii galbeni-verzui,
de culoarea veninului, le erau largi çi lungi, iar pe cap nu aveau pålårii çi nici çepci, ci
cîte o beretå neobiçnuitå, garnisitå cu buline mari, viu colorate. Cine se uita mai bine la
ei båga de seamå cå çi la façå se asemånau unul cu altul. Ceea ce îçi atrågea mai mult
atençia era faptul cå toçi trei aveau nasul mic cît un nåsturaç, pe cînd buza de sus li se
prelungea pînå la urechi, în aça fel încît faça lor avea o expresie întotdeauna puçintel
nedumeritå, prosteascå.
Dupå cum çineçi desigur minte din spusele mele, între ei exista o singurå deosebire:
Bålçatu era pistruiat pe nåsuc, Zvåpåiatu çi pe nas, çi pe obraz, iar Pistrui avea pistruii
presåraçi pe toatå pielea, ca macul pe cozonac.
Pentru cå unii pitici din Oraçul Soarelui puneau mare preç pe îmbråcåminte, nu le
scåpå felul deosebit în care erau îmbråcaçi Bålçatu, Zvåpåiatu çi Pistrui. Aceçtia crezurå
chiar cå a ieçit o modå nouå çi dådurå buzna prin magazine. Dar nici vestoane înflorate,
cu mînecuçe înguste, çi nici berete pestriçe nu våzurå pe nicåieri. Singura noutate pe care
o vindeau acum toate magazinele oraçului erau pantalonii galbeni. Atunci ei se gråbirå
så-çi ia asemenea pantaloni, dar cum apucarå så-i îmbrace våzurå så s-au înçelat. În
primul rînd nu erau îndeajuns de largi, în al doilea rînd erau prea scurçi, pe urmå aveau o
culoare demodatå, Pentru cå dupå cîte çtiau ei, galbenul-canar nu mai era modern, ci
acum se purta galbenul båtînd puternic în verzui.
Açiçoarei îi venea så-çi smulgå pårul din cap de ciudå. Sosiserå la fabricå scrisori
care cereau så se confecçioneze pantaloni largi galbeni-verzui, vestoane cu mînecuçe
înguste çi berete pestriçe.
- Poçi într-adevår så-çi ieçi din minçi! strigå Açiçoara fierbînd toatå de furie. Cine a
mai pomenit ca pantalonii så fie largi çi vestoanele cu mîneci înguste. Nu, aça ceva n-are
så iaså niciodatå din mîinile noastre! Ar fi de prost gust!
- Bineînçeles! încuviinçå Nåsturica, care era çi ea foarte supåratå. Cine a mai
pomenit pantaloni galbeni-verzui! În primul rînd nu-i estetic! Nu-i de loc estetic!
- Nu, n-avea grijå! Fabrica noatrå n-are så scoatå pantalonii pe care îi vor ei, o
liniçti Açiçoara. N-au decît så meargå de-aci înainte çi fårå nici un fel de pantaloni. Îi
priveçte.
Unii pitici dornici så se îmbrace neapårat dupå modå numaiaçteptarå så le dea
fabrica modelul de îmbråcåminte de care aveau nevoie: îçi tîrguirå stofå galben-verzuie
çi se apucarå så-çi coaså singuri pantaloni atît de lungi çi atît de largi cît aveau ei pl-
åcere. Cu vestoanele çi cu beretele la modå, lucrurile merserå çi mai uçor. Era de ajuns
så cumpere din orice magazin un veston oarecare, så-i scurteze çi så-i îngusteze mîneca
çi vestonul devenea îndatå modern. Ca så-çi facå berete, luau cîte o pålårie obiçnuitå,
cåreia îi tåiau borul de jur împrejur pînå cînd o prefåceau într-o tichiuçå. Dupå aceea îi
îndoiau marginile înåuntru, îçi fåceau rost apoi de vopsea, pictau tichiuça cu buline de
felurite culoriçi îi prindeau în vîrf un ciucuraçjde açå, care se tot legåna încolo çi-ncoace,
întocmai ca o codiçå.
Piticii cumsecade din oraç, cei ce alcåtuiau bineînçeles cea mai mare parte a
localnicilor, se mîhnirå tare mult de toate cîte se petreceau în jurul lor. Ba chiar unul
dintre ei, pe nume Gîndåcilå, scrise un articol mare despre asta çi-l trimise la ziar. În
articolul tipårit în ziar, Gîndåcilå se aråta nespus de revoltat cå piticii din Oraçul Soarelui
pot råmîne atît de nepåsåtori la întîmplårile necuviincioase care se petrec. Mai zicea
acolo cå în toate aceste necuviinçe, vinovaçi sînt numai acei vînturatici care s-au ivit nu
se çtie de unde çi de a cåror existençå în oraç nu mai are nimeni de ce så se îndoiascå.
Gîndåcilå susçinea sus çi tare cå de oriunde ar fi venit vînturaticii, împotriva lor trebuie,
într-un fel sau altul, så se porneascå o luptå. Çi pentru,ca så se poatå lupta cu
vînturaticii, Gîndåcilå propuse så se organizeze o societate care så supravegheze
respectarea ordinii în oraç. Piticii înscriçi în aceastå societate vor stråbate stråzile
oraçului çi vor pune mîna pe vînturatici çi îi vor çine la arest, fie numai douåzeci çi patru
de ore, fie chiar un timp mai îndelungat, dupå cum pozna de care s-au fåcut vinovaçi a
fost mai mult sau mai puçin urîcioaså.
Ca råspuns la cele scrise de Gîndåcilå apåru într-un alt ziar articolul cititorului Zgîilå,
care cåuta så încredinçeze lumea cå nu este nevoie de nici un fel de societate pentru
påstrarea ordinii, deoarece o asemenea societate existå în oraç, din moçi-stråmoçi çi nu
este alta decît tuturor cunoscuta miliçie.
În zilele urmåtoare apårurå prin toate ziarele, în jurul acestei chestiuni, tot felul de
articole ale piticilor cititori. Unii sprijineau spusele lui Gîndåcilå, gåsind cå miliçia are
acum prea multe griji cu circulaçia de pe stråzi, de aceea fårå o societate care så
îngrijeascå de ordine nu va putea så disparå niciodatå dezordinea din oraç.Alçii,
dimpotrivå erau de pårerea lui Zgîilå, zicînd cå nici o societate pentru påstrarea ordinei
n-are så fie în stare så punå capåt dezordinei, fiindcå numai miliçia poate lupta cu succes
împotriva vînturaticilor.
Printre cei care iscåleau prin ziare, aråtîndu-se fie de o pårere, fie de alta, erau
asemenea pitici ca: Zgomotosu, Ambiçiosu, Ciuciulete, Ciopîrçitu, Lovitu, Spartu,
Tichiuçå, Furnicuçå çi chiar cunoscuta profesoarå Pupåza.
Mai mult decît oricine atrase atençia asupra sa Ciuciulete, care scrisese într-un chip
exagerat de aspru, dîndu-le vînturaticilor asemenea porecle jignitoare ca: uçuratici,
fluçturatici, neciopliçi, neispråviçi, haimanale, clåpåugi, pitecantropi, pecenegi, ba chiar
vite încålçate.
Capitolul douãzeci çi çapte
Názdrávániile vînturatorilor
În timp ce prin ziare se pornise o întreagå discuçie dacå este sau nu cazul ca miliçia
så lupte împotriva vînturaticilor, miliçienii trecuserå singuri la fapte. Asta pentru cå îndatå
ce se întîmpla ceva pe stradå, se çi strîngea gråmada de pitici. Çi atît de mare era
numårul curioçilor care se îmbulzeau acolo, încît umpleau nu numai trotuarele, ci chiar çi
mijlocul stråzii. Din aceastå pricinå, maçinile çi autobuzele nu mai puteau så circule, aça
cå miliçianul de serviciu trebuia så se amestece, så punå mîna pe vinovaçi çi så risipeascå
astfel gloata adunatå.
Odatå se petrecu o întîmplare curioaså. Doi pitici, Supiçor çi Covrigel, se întîlnirå
nas în nas pe stradå. Amîndoi erau îmbråcaçi dupå ultima modå. Purtau adicå pantaloni
galbeni-verzui çi veston cu mîneci înguste.
Nici unul nu voia så se dea la o parte ca så-i facå celuilalt loc. La un moment dat,
unul din ei îl cålcå pe celålalt pe picior (nu se çtie precis care pe care, dar nici nu are
prea mare importançå). Imediat prinserå så-çi arunce unul altuia tot soiul de cuvinte
neplåcute. Într-o clipå se çi adunase lume în jurul lor. Circulaçia maçinilor fu opritå, iar
miliçianul, care sosi în fugå la faça locului, rugå mulçimea så se împråçtie. Nimeni înså nu
se urni din loc. Între timp, Supiçor îi dådu lui Covrigel un pumn dupå ceafå çi încå unul
sub ochi, låsîndu-i o vînåtaie. Atunci miliçianul îl luå de guler pe Supiçor çi îl dusela
secçie. Pe drum, Supiçor îl muçcå pe miliçian de un deget, crezînd cå aça are så se
smulgå din mîinile lui. Acesta se supårå råu de tot. Cum ajunse la miliçie scoase din
dulap o carte groaså de legi, påstratå acolo din vremurile vechi,çi o råsfoi pînå cînd gåsi
cå legile stråvechi hotårau ca pentru fiecare loviturå care-o då, vinovatul så fie pus la
arest o zi çi o noapte,pentru o vînåtaie fåcutå cuiva sub ochi, trei zile çi trei nopçi, iar
pentru o muçcåturå la mînå, tot atît. Hotårît så aplice legea stråbunå, îl vestipe Supiçor
cå în urma tuturor relelor fåcute este arestat pentru çapte zile çi çapte nopçi. Îl duse deci
într-una din acele camere separate care se gåseau pe la toate secçiile din oraç çi cårora li
se zicea, fårå ca så se çtie de ce: ,råcoare¨. Într-adevår, nimeni nu ar fi putut spune de
unde venea, la urma urmelor, acest nume. Numele se påstrase, dar din ce pricinå fusese
scornit, asta, vedeçi voi, era o tainå care se pierdea, cum s-ar zice, în negura vemii. În
camera separatå nu era de loc frig, poate doar cîndva, în acele zile îndepårtate, så fi fost
acolo mai råcoare decît prin alte camere. Într-un singur fel se deosebea aceastå odaie de
toate celelalte: în ea puteai fi încuiat cu cheia pe dinafarå çi, odatå încuiat, acolo
råmîneai, nu mai aveai cum så ieçi pe nicåieri.
Dupå ce îl låså pe Supiçor la ,råcoare¨, miliçianul îi aduse arestatului mîncare de la
cantinå çi pe urmå porni spre caså, så se culce. Dar nu trecu mult çi se întoarse så-i dea
drumul.
În urma întîmplårii cu Supiçor, miliçianul se duse la televiziune çi çinu acolo o
cuvîntare prin care aråtå cå închiderea vînturaticilor la ,råcoare¨ nu va aduce niciodatå
nimic bun. El fu de pårere cå ar fi mai nimerit ca vînturaticii så fie luaçi în rîs prin ziare,
în reviste, så li se facå caricaturi sau så se scrie poezioare çi mici povestiri în care så se
facå haz de poznele lor. Numai aça se poate spera cå le va veni mintea la cap çi nu se
vor mai çine de nåzdråvånii. Propunerea plåcu tuturor.
Chiar de a doua zi, ziarele furå pline de glume la adresa vînturaticilor çi de caricaturi
de-ale lor. În ziare, vînturaticii erau desenaçi cu niçte pantaloni galben-verzui, mult prea
largi, çi cu vestoane ale cåror mînecuçe erau atît de înguste, încît numai în caricaturi ar fi
putut exista aça ceva.
Nåsucurile vînturaticilor din desene erau cît un punct de mici, iar buza de sus atît de
întinså spre urechi, încît çi se fåcea çi groazå så te uiçi la ei.
Nu råmåsese ziar în care så nu aparå cîte o povestioarå amuzantå din viaça
vînturaticilor çi trebuie så vå spun cå cititorii se bucurau mult cînd dådeau peste
asemenea povestiri. Unora le plåcea mai ales så urmåreascå aventurile vînturaticilor din
istorioarele fårå cuvinte, cele care aveau numai ilustraçii, fiindcå le gåseau foarte
caraghioase.
La început, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu nu bågarå în seamå schimbårile
petrecute în Oraçul Soarelui, deoarece în parcul pe unde se plimbau ei într-una de
dimineaçå pînå seara, toate råmåseserå o vreme ca mai înainte. Dar într-o bunå zi,
vînturaticii se aråtarå çi pe acolo.
De atunci îi puteai întîlni prin toate ungherele parcului, ciocnindu-se într-adins de
piticii care se plimbau pe alei, strigîndu-le tot felul de porecle, zvîrlind cu bulgåri de noroi
în cine nimereau çi zbierînd cît îi çinea gura un soi de cîntece care îçi îngrozeau urechea
de neplåcute ce erau. Prin oråçelul apei împunserå cu ace toate bårcile pneumatice de
cauciuc çi le dezumflaserå, iar în cel al çahului spårseserå toate automatele.
Bumbiça, pe care cea mai micå necuviinçå o fåcea întotdeauna så sarå în sus, se
aråtå tare miratå cå nu observase din capul locului cu ce lume nesuferitå poçi avea de-a
face în acel parc.
- Så nu mai venim niciodatå pe aici, le spuse ea celor doi prieteni.
Capitolul douãzeci çi opt
Descoperirile profesorului Gîzá
Ajunçi la hotel, Bumbiça hotårî:
- E timpul så ne întoarcem acaså. Nu mai stau nici o clipå în Oraçul Soarelui.
- Nici eu nu mai stau în oråçelul åsta, se gråbi Împestriçatu så-i çinå isonul. Mare
nevoie am så må mai pomenesc o datå cu niçte apå rece pe sub cåmaçå!
- Foarte bine, prieteni, încuviinçå Habarnam. Aståzi e prea tîrziu.
Dar mîine dimineaçå nu ne poate împiedica nimeni så facem calea întoarså.
Deocamdatå, eu çi cu tine, Împestriçatule, o så mergem så cåutåm automobilul nostru,
pe care l-am låsat în ziua sosirii pe undeva prin mijlocul stråzii.
Habarnam çi Împestriçatu se duserå så caute automobilul, iar Bumbiça se açezå la
måsuça din colçul camerei, aprinse lampa de birou çi prinse råsfoi ziarul, pe care nu
apucase så-l citeascå în dimineaça acelei zile.
În aceeaçi clipå, ochii îi alunecarå asupra unui titlu care suna astfel:
,Istorisirile profesorului Gîzå despre cum a ajuns el så afle cine sînt vînturaticii, de
unde au apårut çi cum trebuie så se lupte împotriva lor¨.
Iatå ce scria profesorul Gîzå:
,Odatå, pe cînd må plimbam prin grådina zoologicå, am våzut un fenomen al naturii
cît se poate de curios. Un mågar, care se afla înapoia unui gårduç de sîrmå, s-a prefåcut
deodatå, chiar în faça ochilor mei, într-un pitic. Aceastå ciudåçenie mi-a uimit atît de
mult, încît am înlemnit pe loc. Totuçi nu mi-a scåpat nimic din cele petrecute mai departe
çi çin bine minte absolut totul. Îmi amintesc, de pildå, cå în faça gårduçului ståteau doi
prichindei. Unul purta pantaloni galbeni, iar celålalt avea pe cap o tichiuçå încårcatå cu
desene. Cel cu pantalonii galbeni çinea în mînå o baghetå micuçå, pe care, la un moment
dat, o agitå chiar sub nasul mågarului, vrînd, dupå cîte se pårea, så-l necåjeascå niçeluç,
din joacå. Drept urmare, animalul se prefåcu în pitic çi îi dådu bietului nostru jucåuç un
bobîrnac atît de zdravån, încît îl fåcu så sarå în sus.
Pe urmå stråbåtu çarcul çi o luå la goanå dupå cei doi prichindei, care fugeau cît
puteau din calea lui. M-am pus çi eu pe fugå ca så-i ajung çi så-mi prelungesc
observaçiile çtiinçifice asupra transformårii mågarilor în pitici. Dar nu çtiu cum se fåcu cå
îmi pierdui ochelarii, fårå de care nu pot vedea niciodatå mai nimic. În timp ce eu îmi tot
cåutam ochelarii, cei doi prichindei çi fostul mågar, care-i urmårea, izbutirå så se piardå
în mulçime, aça încît nu mai fu chip så le dau de urmå. Mi-a råmas înså bine întipårit în
minte cå fostul mågar purta pantaloni largi, galbeni-verzui, veston cu mîneci înguste çi o
beretå pestriçå cu ciucuraç.
Ajungînd acaså am început så cuget asupra celor întîmplate çi pînå la urmå mi-am
zis cå totul n-a fost decît o nålucire. Dar peste cîteva zile am întîlnit pe stradå pitici care
erau îmbråcaçi întocmai ca çi mågarul pe care-l våzusem transformat în pitic. Dupå cum
prea bine çtiçi, aceçti pitici cåpåtarå curînd numele de vînturatici. Mai çtiçi apoi tot atît de
bine cå de la bun început vînturaticii hoinåreau pe stråzi, batjocorind trecåtorii, se çineau
de sålbåticii, într-un cuvînt nu erau niciodatå în stare så se poarte çi ei mai piticeçte.
Date fiind toate acestea, am ajuns la concluzia cå piticii cu pricina nu sînt de fel pitici, ci
foçti mågari, adicå sînt nici mai mult, nici mai puçin decît niçte mågari prefåcuçi în pitici.
Nu m-am gråbit totuçi så anunç prin ziare nimic despre descoperirea mea, deoarece
mi-era cu neputinçå så dezleg urmåtoarea problemå: Dacå-i adevårat cå fiecare
vînturatic e un fost mågar, cum se face cå au mai apårut în oraç çi alçi vînturatici?
Råmîne de neînçeles unde s-au gåsit în oraçul nostru atîçia mågari? Dupå cîte çtiam,
noinu avem asemenea animale decît în grådina zoologicå. M-am adresat acolo çi am aflat
cå în toatå grådina au fost cu totul trei. Ba çi aceia S-au fåcut nevåzuçi într-o bunå zi, nu
se çtie din ce pricinå. Aceastå misterioaså dispariçie mi-a întårit presupunerea cå cei trei
urecheaçi s-au prefåcut în vînturatici, dar tot nu puteam pricepe de unde au apårut
ceilalçi fluierå-vînt.
Aça mi-am båtut capul cîteva zile în çir çi m-am chinuit så descopår taina.
Continuîndu-mi cercetårile m-am încredinçat cå vînturaticii sînt de douå categorii. În
categoria întîi, aça-zisa categorie a vînturaticilor sålbatici, intrå toçi foçtii mågari. Cît
despre vînturaticii dintr-a doua categorie sau vînturaticii domestici, cum li s-ar mai putea
spune, nu încape nici o îndoialå cå au provenit din simpli pitici. Vînturaticii sålbatici sînt
fåpturi neroade de la naturå çi nici o metodå educativå nu prinde la ei; de aceea, oricît ai
încerca så-i schimbi, tot vînturatici råmîn. Cu totul altfel stau lucrurile cu vînturaticii
domestici, despre care nu s-ar putea spune cå-s proçti, dar care se aratå cam slabi din
fire, încît prea uçor se deprind cu orice obicei, fie el bun sau råu. De vreme ce
vînturaticilor sålbatici nu li se poate aplica nici o metodå educativå este neapåratå nevoie
ca ei så fie prefåcuçi din nou în mågari. Doar aça vor putea vînturaticii domestici så scape
de pilda rea çi så devinå iaråçi niçte pitici cumsecade.
Numai în acest chip se va açterne din nou liniçtea în oraçul nostru: nu va mai fi
nimeni båtut, nici împins, nici muçcat, nici stropit cu apå sau supus altor soiuri de
obråznicii. Dar pînå atunci, dragi cititori, nu vå låsaçi pradå deznådejdii, puneçi-vå
sperançele în çtiinça noastrå, care va gåsi mai repede decît credeçi mijlocul de a preface
toçi vînturaticii sålbatici în mågari.¨
Deçi profesorul Gîzå recomanda cititorilor så nu se lase pradå deznådejdei, Buinbiça
se întristå. Rîndurile din ziar o încredinçarå cå vinovat de toate cele întîmplate era
Habarnam, care a prefåcut mågarii în pitici.
Desigur, Bumbiça îçi gåsi çi ei vinå în aceea cå n-a avut destulå grijå de Habarnam,
altfel ar fi izbutit, poate, la vreme så împiedice dezlånçuirea atîtor nenorociri. Atunci,
tocmai ea, Bumbiça cea tåcutå çi potolitå din fire, tocmai ea care n-a fost vreodatå în
stare så supere nici måcar o muscå, se înfurie atît de råu, încît se simçi gata så-l ia chiar
la båtaie pe Habarnam.
,Ei bine, laså! îçi spuse în gînd, strîngînd din pumni cît putu de tare. Soseçte el
acuçi! Îl dezvåç cu så mai prefacå mågarii în pitici! Închipuieçte-çi vråjitor grozav a ajuns
dumnealui!¨
Numai cå Habarnam çi Împestriçatu întîrziau så soseascå. De la o vreme, Bumbiça
se îngrijorå chiar vru så porneascå în cåutarea lor. Dar în aceeaçi clipå, ochii îi alunecarå
pe un anunç din ziar care i se påru interesant. Atunci uitå cu totul de Habarnam çi prinse-
a citi urmåtoarele:
,Multora dintre cititorii noçtri le este cunoscutå curioasa dispariçie a prichindelului
Foicel. Se çtie de asemenea cå în ciuda cercetårilor noastre prelungite, acest pitic n-a
putut fi gåsit. Tocmai cînd ne pregåteam punem capåt oricåror încercåri de a-l gåsi pe cel
dispårut, cînd numai prichinduça Buchiça mai nutrea nådejdea så dea de urmele lui, iatå
cå au sosit la ziar mårturii care pot aduce luminå în aceastå istorie. Am aflat anume, cå
în ziua cînd a dispårut Foicel s-a întîmplat så treacå pe strada Råsåritului piticul
Pantalonaç. Ajuns la capåtul acelei stråzi, colç cu strada Biscuiçilor, Pantalonaç a gåsit,
jos, pe trotuar, o carte care, dupå ce a ridicat-o, a våzut cå este intitulatå: ,Minunatele
aventuri ale gînsacului Panå¨ çi cå poartå într-un colç çtampila bibliotecii. Asta l-a fåcut
så creadå cå cineva a împrumutat cartea de labibliotecå çi a pierdut-o apoi în drum spre
caså. Dupå ce a descifrat pe çtampilå adresa bibliotecii, Pantalonaç s-a gråbit så ducå
volumul înapoi, dai în ziua aceea n-a mai apucat: biblioteca era închiså. Atunci a luat
cartea la el acaså, cu gîndul s-o înapoieze a doua zi. De cum a ajuns în camerå s-a
apucat s-o råsfoiascå çi fiindcå i-a pårut interesantå, hotårît så n-o ducå la bibliotecå
decît dupå ce are s-o citeascå toatå, pînå la capåt.
Dar vedeçi cå acest Pantalonaç s-a dovedit a fi un cititor nu prea zelos, fiindcå fåcea
lecturi pe bucåçele, citea adicå în fiecare zi cîte un capitol, din care pricinå lectura durå
timp îndelungat. La un moment dat ajunse så uite chiar de unde are cartea.
Înså cînd o terminå îçi aminti cå nu-i a Çlui çi cå trebuie s-o înapoieze.
În cele din urmå Pantalonaç s-a prezentat la bibliotecå çi i-a istorisit bibliotecarei
cum a gåsit cartea în stradå. Uitîndu-se în evidençele sale, aceasta a våzut cå
,Nemaipomenitele aventuri ale gînsacului Panå¨ au fost luate de piticul Foicel chiar în
ziua dispariçiei lui.
În felul acesta d-a putut stabili cå Foicel a împrumutat o carte de la bibliotecå, cå a
trecut apoi cu ea pe strada Råsåritului çi cå pe urmå, ajungînd în apropiere de casa lui, a
pierdut-o. Ce S-a petrecut mai departe mîne pînå acum un fapt nelåmurit. Poate cå çi
Foicel a trecut printr-o întîmplare asemånåtoare cu aceea a miliçianului Fluieraç çi
tråieçte cine çtie pe unde sub un alt nume.
Rugåm încå o datå pe toçi acei care bånuiesc cumva pe unde s-ar putea gåsi Foicel
så anunçe cît mai degrabå redacçia gazetei noastre.¨
Dupå ce terminå de citit, Bumbiça cåzu po gînduri:
- Asta ce-o mai fi? se întrebå ea. Va så zicå Habarnam m-a înçelat, nu l-a prefåcut
pe Foicel înapoi în pitic. Frumoaså treabå, n-am ce zice.
Tocmai atunci sosi Habarnam urmat de Împestriçatu.
- Totul e în regulå! strigå el strålucind de bucurie. Automobilul nostru a fost gåsit.
L-am låsat jos, în stradå, peste drum de hotel. De mîine ne putem începe cålåtoria.
- Încotro vrei så te cålåtoreçti? rosti Bumbiça cu amåråciune.
- Cum încotro? se mirå Habarnam. Spre caså, spre Oraçul Florilor, am hotårît
doar...
- Am hotårît, îl îngînå Bumbiça. Faci tot soiul de boroboaçe pe aici, amåråçti viaça
oamenilor çi pe urmå îçi iei tålpåçiça!
Habarnam fåcu niçte ochi cit roçile carului.
- Ce boroboaçe am fåcut? întrebå el. Cui i-am fåcut viaça amarå?
- Parcå tu nu çtii! råspunse Bumbiça. Dar vînturaticii din pricina cårora nu are
nimeni nici pic de liniçte a cui operå crezi cå sînt?
- A cui? rosti Habarnam nedumerit.
- A ta!
- A mea!? se minunå Habarnam de atîta uimire råmase cu gura cåscatå.
- N-ai de ce så caçti gura, se supårå Bumbiça. Mai bine citeçte ce scrie aici în ziar.
Habarnam apucå ziarul cît putu de iute, se açezå pe scaun prinse a citi. La rîndul lui,
Împestriçatu, aplecat pe la spate, urmåri rîndurile din gazetå peste umårul lui Habarnam.
- Poftim comicårie! rîse el. Desigur, noi doi am fost aceia pe care i-a lvåzut în faça
çarcului acest profesor Gîzå. Dar el n-a putut så ghiceascå cå Habarnam avea în mînå
bagheta magicå çi a crezut cå mågarul s-a prefåcut în pitic aça, singur.
- Ce atîta pålåvrågealå! spuse Habarnam înciudat. Parcå n-ar fi totul clar çi fårå
explicaçiile tale!
Cînd terminå de citit rîndurile profesorului Gîzå, Habarnam scoase un geamåt de
necaz, aruncå o privire vinovatå spre Bumbiça începu så se scarpine dupå ceafå.
- Da - recunoscu el ruçinat - se pare cå am fåcut într-adevår o mare boroboaçå.
- Stai cå asta nu-i totul! îl certå mai departe Bumbiça. Citeçte çi despre Foicel.
- Despre care Foicel?
- Citeçte! Citeçte! Te pomeneçti cå l-ai çi uitat!
Habarnam citi acum despre Foicel, iar Împiestriçatu trase iaråçi cu ochiul pe la
spate, aplecat peste umårul lui.
- Va så zicå în locul lui Foicel, Habarnam a prefåcut un mågar în pitic, pe urmå încå
doi, çi Foicel tot mågar a råmas, spuse Împestriçatu pråpådindu-se de rîs.
- M-m-daa! zise apoi Habarnam. Am citit-o çi pe asta. Nu m-am gîndit c-o så iaså
chiar aça ceva. Råu am încurcat-o! Acuma ce-i de fåcut?
- Cum ce-i de fåcut? se råsti Bumbiça. Mai întîi så-l prefaci pe Foicel înapoi în pitic
çi asta cît de repede! Biata Buchiça cred cå s-a topit aproape de atîta amåråciune. Iar cei
trei mågari pe care i-ai prefåcut din greçealå în pitici, så-i faci înapoi mågari.
- Aça este! încuviinçå Habarnam. Mîine dis-de-dimineaçå mergem la grådina
zoologicå çi-l cåutåm pe Foicel. De vreme ce nici unul dintre cei trei mågari nu este el,
înseamnå cå trebuie så mai fie pe acolo un al patrulea. Dar cum så-i gåsim pe mågarii
prefåcuçi în pitici? Vezi asta se pare cå nu-i o treabå prea uçoarå...
- Nu-i nimic, rosti Bumbiça cu asprime în glas. O så cutreieråm tot oraçul, pînå cînd
om da de urmele lor.
- Cum så cutreieråm oraçul, zise Habarnam mirat. Doar am hotårît så plecåm
mîine.
- N-avem ce face, spuse Bumbiça. Va trebui så amînåm plecarea.
- Så amînåm? strigå Împestriçatu. Asta-i bunå! Ei så-mi toarne apå rece pe dupå
guler çi eu så amîn plecarea?
- Dar gîndeçte-te çi tu, Împestriçatule, spuse Bumbiça. Dupå tine ar fi mai bine ca
vînturaticii så chinuie çi de aici înainte tot oraçul, iar Foicel så råmînå pentru totdeauna
mågar? Çtii doar cå, în afarå de noi, nimeni nu-i poate veni în ajutor. Cine mai are
baghetå magicå?
- Fie, se învoi Împestriçatu, dînd din mînå a lehamite. Faceçi ce çtiçi, numai så nu
vå treacå prin cap cå scåpaçi de mine cu una, cu douå.
Voi m-açi adus încoace, voi så må duceçi înapoi.
- Te ducem, n-avea tu grijå, îl liniçti Habarnam.
- Ei, eu atîta vå spun! Ba mai e ceva: så må låsaçi la locul de unde m-açi luat, altfel
nu må-nvoiesc, îi preveni Împestriçatu çi plecå la culcare.
Capitolul douãzeci çi nouã
Întîlnire cu vechii prieteni
În noaptea aceea, Habarnam nu putu multå vreme så adoarmå.
Conçtiinça prinse a-l chinui iaråçi.
,Nu-s vinovat cå a ieçit aça, se apårå el, råsucindu-se în açternut cînd pe o parte,
cînd pe alta. De unde så çtiu cå are så se încurce atît de råu lucrurile?¨
,Cum de unde så çtii? Trebuia så çtii. Eu de ce le çtiu pe toate?¨ ståruia conçtiinça.
,Asta-i bunå! Påi, tu eçti tu çi eu sînt eu ! Ai uitat cå mie mi se spune Habarnam?¨
,Laså! Nu fi çiret, rosti conçtiinça pe un ton batjocoritor. Pricepi tu totul cît se poate
de bine, dar vrei så faci pe prostul, pe cel care habar n-are¨.
,Ba nu fac de loc pe prostul. De ce aç face, må rog, pe prostul?¨ ,Çtii tu de ce.
Pentru cå unui prost nu-i poçi cere prea multe. Te prefaci cå habar n-ai, ca så çi se ierte
totul. Nu, nu, fråçioare, pe mine n-o så må poçi trage pe sfoarå! Te cunosc prea bine çi
çtiu cå nu eçti prost!¨
,Ba Sînt!¨ susçinea cu încåpåçinare Habarnam.
,Nu-i adevårat! Sînt sigurå cå nici tu nu crezi ce spui. Pot så zic cå eçti, în orice caz,
mai deçtept decît pari. Te-am ghicit eu de mult, degeaba încerci så må înçeli, oricum nu
te-aç crede.¨
,Bine, fie! recunoscu Habarnam pierzîndu-çi råbdarea. Laså-må så dorm. Mîine am
så repar totul.¨
,Aça, aça, så repari, dråguçule! aprobå conçtiinça pe un ton mult mai blînd. Singur
vezi cît de råu au ieçit toate. Din pricina ta påtimesc atîçia pitici...¨
,Ei gata, laså, zise Habarnam. Dacå am spus cå repar, repar eu, n-avea grijå!
Curînd are så fie iaråçi cum a fost.¨
Conçtiinça fu încredinçatå cå l-a scuturat cum se cuvine pe Habarnam çi tåcu.
În dimineaça urmåtoare, Bumbiça se trezi din somn prima, apoi îi deçteptå çi pe
ceilalçi doi.
- Sculaçi-vå mai repede! strigå ea. E timpul så mergem la grådina zoologicå.
Habarnam se îmbråcå iute çi se duse så se spele. Împestriçatu înså îçi trecu multå
vreme cu îmbråcatul, ca så scape cumva de spålat. Bumbiça ghici manevrele lui çi îl
trimise fårå vorbå la baie.
În cele din urmå furå cu toçii gata çi se pregåtirå så porneascå, cînd auzirå un
ciocånit în uçå çi, pe neaçteptate, intrå un pitic care nu era altcineva decît Cubuleç.
Vechiul lor prieten purta pe cap un fel de caschetå tare hazlie, din material plastic de
culoare albastrå, din care se avîntau în sus douå corniçe legate între ele printr-o sîrmå în
spiralå. La urechi avea cåçti de radio çi la gît un fel de cutiuçå metalicå cu o pîlnie. O altå
cutiuçå asemånåtoare îi atîrna pe spate.
Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu se bucurarå mult de vizita lui Cubuleç çi se
gråbirå så-l întrebe de ce n-a mai dat pe la ei atîtå vreme.
Atunci Cubuleç le spuse cå într-o zi, nu mult dupå ce i-a våzut ultima oarå, pe cînd
traversa o stradå, a fost udat cu apå rece,din care pricinå aråcit çi s-a îmbolnåvit. De
atunci a fost nevoit stea o vreme la, pat, acum înså e complet sånåtos çi are voie iaså
din caså.
- Dar de ce çi-ai pus cascheta ceea cu corniçe cutiuçele celea? întrebå Habarnam.
- E o invençie nouå, explicå Cubuleç. Se numeçte radiolocator perfecçionat pentru
apårarea pietonilor sau, pe scurt, R.P.A.P. Acum, fiecare pitic din oraç trebuie så-çi aibå
R.P.A.P.-ul lui, care så-l fereascå de vînturatici.
- Çi cum funcçioneazå R.P.A.P.-ul? se intereså Habarnam.
- Foarte simplu, råspunse Cubuleç. Aci, în façå, deasupra cutiuçei, se aflå, dupå
cum vedeçi, un amplificator. În timpul mersului, amplificatorul emite unde radio. Dacå în
façå apare vreun obstacol, ca de pildå o frînghie sau o sirmå întinså de-a latul trotuarului,
undele vibreazå çi se întorc înapoi; aici sînt recepçionate de antena în spiralå pe care o
vedeçi pe caschetå, între cele douå corniçe, çi se transformå în vibraçii electrice. Vibraçiile
electrice ajung în cåçti, unde devin, la rîndul lor, semnale sonore. Foarte comod, nu-i
aça? Vå daçi seama! De îndatå ce apare un obstacol în faça ta, ai çi auzit semnalul de
alarmå. Mai ales noaptea îçi este de folos radiolocatorul, fiindcå pe întuneric e greu så
observi frînghia întinså de-a latul trotuarului sau alt obstacol.
- Dar amplificatorul de pe spate la ce foloseçte? întrebå Habarnam.
- Cum la ce? exclamå Cubuleç. Aç putea spune cå acesta are rolul cel mai
important. El emite radiosemnale în spatele pietonului. Cum îi vine chef unui vînturatic
så te urmåreascå ca så-çi dea, så zicem, un bobîrnac sau o palmå pe la spate ori så-çi
toarne apå în cap, ai çi auzit semnalul.
Încearcå dacå nu crezi!
Fårå så stea prea mult pe gînduri, Cubuleç îçi scoase aparatul çi i-l potrivi lui
Habarnam. Se dådu pe urmå pu.çin deoparte çi întinse o mînå spre amplificatorul din
façå.
- Så zicem cå în clipa asta îçi apare în cale un obstacol, rosti el. Ce auzi?
- Aud aça ceva ca un çipåt, råspunse Habarnam.
- Exact, aprobå Cubuleç. Sînt semnalele sonore de înaltå frecvençå: Bi, bi, bi! Çi
acum så må furiçez pe la spatele dumitale: Ce auzi?
- Ia te uitå! se minunå Habarnam. Iaråçi çipå, dar parcå puçin mai gros: Bu, bu,
bu!
- Întocmai! aprobå Cubuleç. De data asta ai auzit semnalele sonore joase. S-au
fåcut douå feluri de semnale, ca så se çtie de unde vine pericolul: din façå ori din spate.
Dacå auzi: Bi, bi, bi ! vei fi atent la ce se petrece în façå, dacå înså auzi: Bu, bu, bu!
trebuie så întorci capul cît poçi de iute.
De la Habarnam, aparatul trecu la Bumbiça, fiindcå se aråtå çi ea curioaså så vadå
cum funcçioneazå; pe urmå îl încercå Împestriçatu, care ascultå multå vreme çi plin de
încordare semnalele.
- Ei çi! zise el în cele din urmå. Celmare scofalå dacå çipå. De çipat pot så çip çi eu.
Un singur lucru må mirå: cum de çtie så facå o datå Bi, bi, bi! çi apoi Bu, bu, bu!
- Dar e foarte simplu, spuse Cubuleç çi se apucå så explice totul de la început.
Între timp se auzirå din nou båtåi în uça care se deschise çi în prag apårurå douå
fåpturi rotofeie, grozav de ciudate. Amîndouå aveau niçte paltoane largi, în formå de
butoi, cu mînecile atîrnînd çepene, çi purtau pe cap cîte o cåciulå verzuie, rotunjitå ca la
scafandri.
Uitîndu-se cu atençie la noii veniçi cu înfåçiçare atît de stranie, Habarnam îi
recunoscu pe Açiçoara çi Caracudå.
- A! Caracudå çi Açiçoara, voi sînteçi! se bucurå Habarnam. Dar ce fel de
îmbråcåminte-i asta?
- Sînt noile paltoane cauciucate pneumatice, dacå pot så le numesc aça, çi tot atît
de noile cåciuli de cauciuc pneumatice, pe care le-a pus în vînzare fabrica noastrå. Ia
asta çi încearcå så må loveçti, scuzå-mi te rog expresia, în cap, spuse Caracudå
întinzîndu-i lui Habarnam båçul pe care îl çinea în mînå.
- De ce trebuie så te lovesc? se mirå Habarnam.
- Loveçte-må, loveçte-må, stårui Caracudå. N-avea teamå!
Habarnam ridicå nedumerit din umeri, apucå båçul çi-l lovi încetiçor pe Caracudå
drept în creçtet.
- Då mai zdravån! Mai tare! Din toate puterile, cu elan, dacå pot så må exprim
aça! strigå Caracudå.
Atunci, Habarnam îçi fåcu vînt çi îl izbi cît putu de tare. Båçul såri înså înapoi, ca de
pe un cauciuc de automobil, bine umflat.
- Ei, vezi? Pe mine nu må doare de loc! strigå Caracudå pråpådindu-se de rîs.
Acum då-mi una peste spate.
Habarnam îl ascultå.
- Poftim, parcå nici nu m-ai atinge! Dacå vrei, pot chiar så cad fårå så må lovesc,
zise Caracudå triumfåtor çi se trînti cu putere la påmînt, dar såri îndatå în sus ca o minge
elasticå.
- La ce-çi serveçte asta? întrebå Habarnam mirat.
- Parcå nu ghiceçti la ce! råspunse Caracudå. Må apårå de vînturatici. N-are decît
så-mi dea oricine ghionturi ori pumni în ceafå cît pofteçte, cå nu-mi paså!
- Dar nu e de loc frumos så mergi cu un astfel de palton cu o asemenea cåciulå,
spuse Bumbiça.
- Nu-i frumos fiindcå nu se poartå - zise Caracudå - ia så vinå, scuzaçi-mi expresia,
la modå, så vedeçi atunci ce frumoase or så le gåseascå cu toçii. Så çtiçi, de altfel, cå se
çi gåsesc pe la mai toate magazinele din oraç paltoane çi pålårii din astea.
- La magazine or fi - spuse Bumbiça - dar pe stradå n-am întîlnit încå pe nimeni cu
îmbråcåminte aça urîtå.
- Nu-i nimic, ai så întîlneçti! o asigurå Açiçoara. Crezi cå degeaba ne-a pus Aculiça
så ieçim în oraç cu paltoaneleçi cu cåciulile astea? Aståzi le îmbråcåm noi, iarmîine piticii
or så se înghesuie pe la magazine så le cumpere.
- E un sistem de-al nostru pe care îl folosim de cîte ori scoatem cîte un nou model
de îmbråcåminte, necunoscut încå, zise Caracudå çi în clipa urmåtoare se çi duse,
împreunå cu Açiçoara, så cutreiere stråzile oraçului.
- Uite unde am ajuns din pricina vînturaticilor, rosti Cubuleç dupå plecarea lor. Eu
gåsesc cå tot mai bine este så porçi radiolocatorul. În orice caz aratå mai elegant decît
paltoanele acelea grosolane.
Chiar atunci se auzirå niçte båtåi în uçå çi pe datå se ivi în camerå inginerul Doagå.
Cîteçipatru scoaserå o exclamaçie de spaimå cînd îl zårirå. Avea tot capul bandajat.
Coatele çi genunchii îi erau de asemenea învelite în feçe, iar la ceafå çi la bårbie se
vedea cîte un plasture.
- Ce s-a întîmplat cu dumneata? întrebå Bumbiça speriatå. Ai påçit vreun accident
de automobil?
- Da, adicå nu, adicå mai bine-zis da, råspunse Doagå, legånîndu-se de neråbdare
cînd pe un picior, cînd pe altul. Acum câteva nopçi s-a gåsit un vînturatic care så
deçurubeze, înçelegeçi dumneavoastrå, unul din cålcîiele elastice ale automobilului meu.
Dimineaça nu am bågat de seamå comedia asta; m-am instalat la volan çi am pornit. Dar
la un moment dat, cînd maçina a luat o vitezå uriaçå, am fost nevoit så fac un salt. Nu s-
ar fi întîmplat cu sigurançå nimic dacå toate cele patru cålcîie cu arc ar fi fost la locul lor.
Cum înså unul dintre ele lipsea, colçul cela S-a dovedit mai slab la izbiturå, maçina s-a
råsturnat în aer, iar eu am zburat din ea drept în mijlocul trotuarului. A fost îngrozitor!
Uitaçi-vå, mi-am spart capul, mi-am julit coatele, genunchii çi bårbia...
- De cîte nu sînt în stare vînturaticii åçtia! spuse Cubuleç miçcat de aceastå
påçanie. Pe mine m-au stropit cu apå, lui i-au deçurubat cizma cu arc de la maçinå.
- Nu existå scåpare din ghearele lor çi gata! continuå så se plîngå Doagå. Înainte
puteai så laçi maçina în stradå fårå nici o grijå. Acum înså e de ajuns så întorci puçin
capul, cå çi-o çi deçurubeazå te miri pe unde, dacå nu cumva çi-o umflå cu totul.
- Cum adicå çi-o umflå? întrebå Habarnam nedumerit.
- Foarte simplu, råspunse Doagå. Se urcå în ea çi pe-aci çi-e drumul! Niçte fiare,nu
altceva! Eu aç aresta toçi vînturaticii. Cum aç vedea pe unul cu pantaloni galbeni, l-aç vîrî
îndatå la ,råcoare¨ çi nu l-aç låsa så iaså de acolo pînå n-aç vedea cå s-a cuminçit.
- Nu merge chiar aça! se împotrivå Cubuleç. Uite, çi Habarnam al nostru are
pantaloni galbeni. Ce-ai zice så-l areståm pentru asta?
- Ei - spuse inginerul Doagå - pantalonii lui Habarnam sînt galbeni în toatå regula
çi de o croialå obiçnuitå, nu galben-verzui çi largi ca ai vînturaticilor.
- Fleacuri, rosti Cubuleç, dînd dispreçuitor din. mînå. Orice pitic are voie så poarte
pantaloni galbeni sau verzui. Din asta nu devine nimeni vînturatic. Cineva poate purta
haine obiçnuite, dar poate face pe ascuns cine çtie ce nåzbîtii, sau dacå nu face nåzbîtii,
poate så mintå, så înçele, så fågåduiascå cîte-n lunå çi-n soare çi calce fågåduiala. Iaca,
de pildå, eu le-am promis de atîtå timp Bumbiçei, lui Habarnam çi lui Împestriçatu cå am
så le aråt casele arhitectului Pepenaç, dar nici pinå acum nu m-am çinut de promisiune.
Asta înseamnå cå sînt çi eu vînturatic, deçi pantaloni galbeni nu port.
Cubuleç çi Doagå se apucarå så discute cu aprindere despre cine poate çi cine nu
poate fi socotit vînturatic.
- N-are rost så vå certaçi atîta, fraçilor - le spuse Habarnam - fiindcå oricum
vînturaticii or så disparå mai repede decît credeçi.
- Cum adicå or så disparå? se minunå inginerul Doagå.
- Foarte simplu, råspunse Habarnam. Curînd are så fie totul ca mai-nainte. O så
vedeçi!
- A! exclamå Doagå dînd a lehamite din mînå. Dumneata ai citit, pesemne, articolul
profesorului Gîzå. Fleacuri! Niciodatå n-am så cred cå mågarii se pot preface în pitici. N-a
ajuns încå çtiinça pînå acolo...
Bine cå mi-am adus aminte de çtiinçå. Så çtiçi cå vå iau chiar acum cu mine în
oråçelul descoperirilor çtiinçifice. O så vå fac cunoçtinçå acolo cu douå prichindele
savante: Cerceluça çi Scrumbiuça,. Cerceluça este vestita noastrå profesoarå de
cosmografie, care a nåscocit soarele de iarnå. Ne-a fåcut, înçelegeçi dumneavoastrå, un
al doilea soare, pe care o så-l înålçåm pe cer iarna, în aça fel ca så ne fie cald
întotdeauna.
- Dar cum aratå soarele cel nou? se intereså Habarnam.
- Despre asta are så vorbeascå Cerceluça, spuse inginerul Doagå. În ceea ce o
priveçte pe Scrumbiuça, pot så vå spun cå a inventat o rachetå cu care se pregåteçte så
zboare în Lunå. Racheta e aproape gata, o s-o vedeçi. Çi dacå o så-i fiçi pe plac
Scrumbiuçei, are så vå ducå o datå cu ea în Lunå.
- Asta mai lipsea! se revoltå Cubuleç. Ei, uite, så çtii cå azi n-a så-i iei nicåieri. Or
så meargå cu mine pe strada Creaçiei, ca så le aråt casele lui Pepenaç. De cînd le-am
fågåduit!
- Grozavå nevoie mai au de Pepenaç al tåu, zise Doagå. Pe ei îi intereseazå çtiinça,
nu Pepenaçul tåu.
- Vå certaçi degeaba, spuse Bumbiça. Nu putem merge nici cu unul, nici cu celålalt.
Aståzi trebuie så ne ducem la grådina zoologicå.
- Uite ce bine S-a nimerit, zise Cubuleç. Mergem întîi så vedem casele, pe urmå
vizitaçi grådina; este chiar alåturi. Haideçi, vå rog - îi implorå el- mi-açi promis doar.
- Ce så facem acum! E adevårat cå am promis, spuse Bumbiça. Ne ducem, dacå
zici cå-i alåturi de grådinå.
- Alåturi! Chiar alåturi! N-aveçi de ce så vå îndoiçi, îi asigurå Doagå sårind de pe
scaun. Atunci mergem cu toçii! Vå iau cu maçina mea.
Peste cîteva minute, cînd furå în stradå, lîngå maçinå, Împestriçatu aruncå o privire
pieziçå spre bandajele lui Doagå.
- Nu face så ne urcåm în automobilul åsta, spuse el. Sare toatå vremea de zici cå-i
purice: are så ne arunce cît colo çi n-am poftå så må pomenesc bandajat din creçtet
pînå-n tålpi, ca un vierme de måtase.
- Fii pe pace - spuse Doagå - maçina mea nu mai poate såri.
De vreme ce mi-au deçurubat o cizmå cu arc, a trebuit så må lipsesc çi de celelalte
trei.
Împestriçatu se mai liniçti; îçi spuse înså cå nu stricå så fie, oricum, prevåzåtor,
încît se açezå la spate, lîngå Habarnam çi Bumbiça, låsîndu-i lui Cubuleç locul din façå,
alåturi de inginer.
Dupå obiceiul lui, Doagå bågå dintr-o datå maçina în viteza a patra çi maçina porni
atît de iute, încît cålåtorilor noçtri li se tåie råsuflarea.
Din cauza vitezei, totul juca în faça ochilor lui Cubuleç çi el nu bågå, multå vreme,
de seamå cå maçina n-a luat-o pe unde fusese vorba. Treptat înså, el începu så distingå
unde se aflå çi, privind cînd în dreapta, cînd în stînga, zise:
- Ascultå, Doagå, unde ne duci?
- Cum unde? råspunse inginerul. Acolo unde trebuie så mergem.
- Çi unde trebuie så mergem, dupå pårerea ta?
- În oråçelul descoperirilor çtiinçifice.
- Ce? strigå Cubuleç. Asta e curatå obråznicie! Ne-am înçeles doar så ne duci în
strada Creaçiei. Ia-o chiar în clipa asta înapoi!
- Prea tîrziu, zise Doagå. Am çi ajuns!
- Ia-o înapoi îçi spun! se råsti Cubuleç çi, apucînd volanul, vru så vireze.
Doagå se împotrivi. Atunci automobilul începu så descrie zigzaguri prin mijlocul
drumului, pe urinå zburå pe trotuar çi fu cît pe-aci så nimereascå drept în chioçcul cu
ziare, dacå în ultima clipå Doagå n-ar fi izbutit så frîneze.
Oprirea fu atît de bruscå, încît nu lipsi mult så-çi rupå cîteçicinci nasurile. Un timp,
cei doi de la volan se uitarå buimåciçi unul la altul, pe urmå Cubuleç låså volanul din
mînå.
- Iartå-må, Doagå! spuse el. N-am fåcut bine cå am înhåçat volanul. Puteam så ne
spargem capetele.
- Nu - protestå Doagå - eu trebuie så-çi cer iertare. Iertaçi-må çi voi, fraçilor. Am
vrut så umblu cu çiretlicuri ca så vå duc acolo unde îmi intrase mie în cap. Tare mult aç fi
vrut så vå aråt oråçelul descoperirilor çtiinçifice.
- Ei, laså, îl liniçti Habarnam. N-o så ne certåm acuma pentru asta. Ia-o frumuçel
înapoi çi gata.
Doagå se supuse, dådu iar drumul la motor, întoarse maçina çi o apucå în direcçia
opuså. De ruçine, ståtea cu capul plecat, ofta amar.
Cînd îl våzu aça, lui Habarnam i se fåcu milå çi se gîndi så gåseascå un mijloc ca så-
i risipeascå gîndurile negre.
- Ar fi interesant de çtiut - începu el - cu ce merge maçina matale; e din cele cu
sifon sau te pomeneçti cå e acçionatå de energie atomicå?
- N-are nici sifon çi nu e acçionatå nici cu energie atomicå, ci cu biomaterial plastic,
råspunse Doagå.
- Biomaterial plastic? Asta ce-o mai fi? se mirå Habarnam.
- Biomaterialul plastic e întocmai unui çesut viu, prinse a explica Doagå. De fapt -
zise el - nu-i viu, dar cum îl prefaci într-o vergea prin care treci curent electric, vergeaua
începe dintr-o datå så devinå mai scurtå, så se contracte întocmai unui muçchi. Dacå vå
intereseazå pot så vå aråt.
- Sigur, spuse Habarnam. Ne intereseazå chiar foarte mult!
Fårå så mai stea pe gînduri, Doagå opri automobilul, luå un fel de cleçte, desfåcu cu
el cîteva çuruburi, pe urmå ceru ajutorul lui Cubuleç ca så apuce carcasa çi så o ridice de
pe roçi. Odatå carcasa ridicatå, se ivi o ramå metalicå çi axulpe care se învîrt roçile.
- Priviçi - spuse Doagå - vergeaua de biomaterial plastic este ataçatå la acest ax.
Puså în acçiune de curent electric, vergeaua de biomaterial plastic se contractå çi trage
axul spre sine, iar roçile fac o jumåtate de rotaçie. Cînd întrerupe înså curentul, vergeaua
revine la lungimea ei çi împinge axul, iar roçile fac cealaltå jumåtate de rotaçie. Aça se
face cå maçina merge. Este necesar så fie înså mereu întrerupt curentul electric. Çi
aceasta o face vergeaua de biomaterial plastic de fiecare datå cînd se contractå çi cînd
revine apoi la lungimea sa.
Între timp, în jurul automobilului demontat se strînse o gråmadå de pitici. Pe fiecare
îl interesa mecanismul maçinii.
- Çi curentul de unde vine? întrebå Habarnam.
- De aici - spuse Doagå - din aceastå micå baterie electricå de mårimea unei
lanterne de buzunar.
- Cum adicå - se minunå Habarnam - bateria asta aça micuçå poate urni din loc
cogeamite automobilul?
- N-ai prea înçeles cum stau lucrurile, zise unul dintre piticii opriçi în jurul maçinii.
Curentul trimis de baterie nu face decît så punå în acçiune vergeaua de biomaterial
plastic, fåcînd-o så se contracte. Aça cå, vezi matale, nu bateria, ci energia acumulatå în
vergeaua din biomaterial plastic face så meargå automobilul. Vergele de felul acesta
gåseçti cîte vrei la noi în oraç; cu ele poçi pune în miçcare strunguri sau alte mecanisme
çi e de ajuns o baterie micuçå cît asta ca så porneçti o întreagå fabricå.
- Dar de unde se ia acest biomaterial plastic? întrebå Bumbiça.
- Din jurul bålçilor, acolo creçte el, råspunse un alt pitic. În planta din care se face
biomaterialul plastic, ca de altfel în toate plantele çi în toçi copacii, se acumuleazå
energie solarå. Prin introducerea curentului electric în biomatorialul plastic, energia
solarå se transformå în energie mecanicå.
- Ascultå, Doagå! zise çi Împestriçatu, care pînå atunci se mårginise så priveascå
atent mecanismul automobilului. Må tot uit la maçina asta, dar nu våd motor pe nicåieri.
E posibil så nu aibå?
- Sigur cå nu-i posibil, råspunse Doagå. Motorul ei este tocmai vergeaua de
biomaterial plastic!
- Atunci de ce så ne minunåm atîta? rosti Împestriçatu. Minune ar fi dacå,
dimpotrivå, maçina ar merge fårå motor.
Toatå lumea din jur rîse cu poftå. Gloata adunatå în jurul maçinii creçtea într-una,
mereu i se adåugau alçi çi alçi pitici.
- Ce s-a întîmplat? întrebå unul dintre trecåtori.
- Nu çtiu - råspunse alt trecåtor - poate un accident.
- Aoleu, un accident! se sperie al treilea, prinzînd cuvîntul din zbor.
- Fraçilor! strigå atunci al patrulea. Ia uitaçi-vå ce s-a ales din maçina asta!
Carcasa i-a zburat cît colo, doar roçile i-au mai råmas!
- Çi çoferul - mai zise al cincilea, aråtînd cu degetul spre inginerul Doagå - cum s-a
mai schilodit såracul! E tot numai bandaje!
Îndatå ce se råspîndi zvonul despre accident, gloata piticilor se fåcu de douå ori mai
mare.
Våzînd cå lucrurile au luat o întorsåturå nedoritå, Doagå îçi zise cå e cazul så plece
cît mai iute de acolo. Puse, cu ajutorul lui Cubulet, carcasa înapoi, îi pofti apoi pe ceilalçi
så se açeze la locurile lor çi apåså cu piciorul pedala întrerupåtorului, dar iatå cå maçina
nu vru så se urneascå.
- Ce comedie e çi asta! bombåni Doagå, sucindu-se într-o parte Çi-ntr-alta çi
pedalînd într-una. De ce d-o fi întrerupt curentul? A, ia te uitå! A dispårut bateria! Så çtii
cå mi-a scos-o careva!
- Poate a cåzut pe jos, spuse Cubuleç.
Toçi cinci coborîrå din maçinå çi se apucarå så caute bateria prin jur.
- Adineauri era aici, la locul ei, se înfierbîntå Doagå.]ineçi minte cå vi-am aråtat-o?
Între timp, gloata de pitici umplu întreaga stradå. Circulatia vehiculelor fu opritå. Un
miliçian pe o motocicletå cu çenilå îçi fåcu loc prin mulçime.
- Ce se petrece aici? strigå el furios. De ce açi adunat atîta lume în jurul vostru?
- N-aveau decît så nu se adune! tunå Doagå. Cine i-a pus?
- Dar de ce nu circulaçi? întrebå miliçianul.
- Poftim, urcå mata la volan çi încearcå så circuli fårå baterie dacå poçi! spuse
Doagå batjocoritor. Fraçilor, nu cumva a luat vreunul din voi bateria çi a vîrît-o, fårå så
vrea, în buzunar?
Prin mulçime se auzirå rîsete. Miliçianul dådu dojenitor din cap.
- Dumneata, dragul meu - îi zise el lui Doagå - judecînd dupå felul cum te prezinçi
ar trebui så stai la spital, nicidecum så te plimbi în voie.
- Nu mai spune! råspunse Doagå. Çtii cå ai haz?
- Bine - spuse miliçianul - poftim atunci în maçinå. Mergem la miliçie çi låmurim
acolo cine are çi cine nu are haz. De ce så çinem aici lumea adunatå?
Între timp, Cubuleç se aplecå spre urechea lui Habarnam.
- Voi-çopti el-luaçi autobuzul sau un taxi çi duceçi-vå la grådina zoologicå. Eu am
så-I însoçesc pe Doagå la miliçie, ca så descurc lucrurile.
Apoi Cubuleç se urcå lîngå Doagå, iar miliçianul trase motocicleta în façå, legå
automobilul de ea în chip de remorcå çi porni spre miliçie.
Capitolul treizeci
Cum a pierdut Habarnam bagheta magicá
Cînd Habarnam çi tovaråçii lui de drum ajunserå la grådina zoologicå, era în plinå zi.
Toatå dimineaça le fusese luatå de discuçii çi de plimbarea cu Doagå, dupå care li se fåcu
o foame grozavå çi se duserå så prînzeascå la restaurant. De cum intrarå în grådinå se
hotårîrå så-çi înceapå cercetårile din locul unde våzuserå pentru prima oarå cei trei
mågari. Dar iatå cå de data asta nu zårirå dincolo de gard nici urmå de urecheat. Poarta
çarcului era datå larg în låturi. Cu toate acestea, Habarnam såri gårduçul, se apropie de
grajd çi privi înåuntru. Degeaba, grajdul se aråtå pustiu. Atunci, cei trei se înarmarå cu
råbdare çi prinserå a cutreiera grådina, cu multå sîrguinçå, în lung çi-n lat, aruncîndu-çi
ochii prin toate ungherele. Dådurå peste tot felul de animale, numai mågari nu izbutirå
så întîlneascå. Dupå ce nu le mai råmase nimic de våzut, prietenii noçtri se întoarserå la
locul de unde porniserå çivåzurå pe dupå gardul çarcului o prichinduçå cu çorç alb, care
scotea cu måtura gunoiul din grajd.
- Spune, te rog - i se adreså Habarnam - nu cumva çtii matale unde se gåseçte pe
aici un mågar?
- Ce fel de mågar? întrebå prichinduça oprindu-se din måturat çi proptindu-se de
coada måturii.
- Unul obiçnuit, cu copite... råspunse Habarnam.
- A! Unul obiçnuit! se mirå îngrijitoarea. Dar la ce bun? Mågarul e mågar. Nu våd
pentru ce ar putea så vå intereseze.
- Ei, avem noi plåcere så vedem unul, zise Habarnam. Am colindat tot parcul, dar
n-am dat peste nici un mågar.
- Hm! fåcu îngrijitoarea. Au fost aci trei, nu unul, dar parc-au intrat în påmînt. S-
au scornit tot felul de bazaconii pe socoteala lor, dar så nu credeçi nimic. Cicå ar fi la
mijloc o vråjitorie sau aça ceva. Fleacuri! Ce vråjitorie ar putea fi? Cred cå i-au luat åia,
cum le zice, zvåpåiaçii, adicå nu zvåpåiaçii, vînturaticii, çi asta-i tot. Nu mai e chip så
scapi din ghearele lor. Atîtea nåzdråvånii se fac prin oraç de la o vreme, încît nu m-aç
mira så ne pomenim într-o bunå zi cå çi elefançii au fost scoçi din cuçcå fårå så bågåm
de seamå.
- Ei, nici chiar aça, spuse Habarnam. Cum or så scoatå elefançii?
- Foarte bine! råspunse îngrijitoarea dînd din mînå. Noi am întårit pe aci paza la
toate animalele. Fiindcå cine çtie!...Avem fiare de pradå çi reptile înveninate, care stau
gata så sfîçie, så rupå în bucåçi pe oricine ar întîlni în cale. Dacå i-ar veni cumva în minte
vreunui vînturatic så deschidå cuçca çerpilor? Sîntem doar în plin oraç. Tii!Cîte nu s-ar
putea întîmpla.
- Dar unde-i mågarul gåsit în stradå? întrebå Habarnam. Am citit odatå în ziar
despre un mågar fårå ståpîn, care s-a råtåcit çi a fost adus aici.
- A! rosti îngrijitoarea zîmbind. Nu aici a fost adus. S-a întîmplat o încurcåturå. Cei
de la ziar au greçit. În loc så scrie cå mågarul a fost dus la circ, au scris cå a fost adus la
grådina zoologicå. La noi înså, nici pomenealå de aça ceva.
- Înseamnå cå mågarul acela se gåse-çte acum la circ, nu-i aça ? întrebå Bumbiça
cu nådejde în glas.
- Nu mai încape îndoialå, råspunse îngrijitoarea. L-am våzut chiar eu zilele trecute
cînd am fost acolo. Isteç mågåruç, n-am ce zice! Nu i-ar mai lipsi mult så parå savant.
L-au pus så tragå o tråsuricå, ba chiar çi clovnii cålåresc pe el. Poate cu vremea or
så-l înveçe cîte ceva de-ale acrobaçiei. Mai çtii?
Drumeçii noçtri îçi luarå råmas bun de la îngrijitoare çi se depårtarå de çarc.
-Tot am aflat ceva! observå Habarnam, strålucind de fericire. Va så zicå, Foicel se
gåseçte la circ. Çi noi care îl cåutam degeaba pe-aici! Ei laså, nu-i nimic. Mergem chiar
acum la circ, iar mîine începem så-i cåutåm pe cei trei mågari-vînturatici. Am så-i
recunosc îndatå dupå nasurile lor mici çi pistruiate.
Tot vorbind aça, Habarnam se îndrepta spre ieçire împreunå cu tovaråçii lui de
drum. Trecînd pe lîngå cuçca maimuçelor, se oprirå cu toçii ca så le mai vadå o datå. Una
dintre ele pårea tare nostimå, încît lui Habarnam îi veni ideea så o necåjeascå puçin.
Încercå så-i dea peste bot cu bagheta lui magicå, pe care o strecurå printre gratii.
Maimuça se supårå, clipi o vreme din ochi, apoi apucå bagheta cu laba çi o trase din
mîna lui Habarnam, care råmase ca împietrit.
- Ia uitaçi-vå ce mi-a fåcut! îngåimå el cu un glas stins.
- Ce-i asta? strigå Bumbiça. De ce i-ai dat maimuçii bagheta magicå?
- Nu i-am dat-o eu, çi-a luat-o singurå, råspunse Habarnam dînd desperat din
mîini.
- Dacå n-ai fi lovit-o peste bot, nu çi-ar fi luat-o, îl certå Bumbiça.
- Laså, n-avea grijå, o capåt înapoi chiar acum!
Zicînd aça, Habarnam îçi vîrî mîna printre gratii çi se cåzni så-i smulgå maimuçei
bagheta magicå, dar maimuça se depårtå de gratii, încît nu mai fu chip s-o atingå.
- Ah, tu, zgripçuroaice! Då bagheta înapoi îçi spun! mormåi el.
Dar maimuça nici nu se gîndi så-i împlineascå porunca. Se apucå, dimpotrivå, så
çopåie prin cuçcå, fårå så lase nici o clipå bagheta din labå. Pe urmå såri drept pe
leagånul care atîrna în mijlocul cuçtii çi porni så se dea huça, trågînd cu coada ochiului la
Habarnam, de-ai fi spus cå-çi bate joc de el.
- Då înapoi bagheta, creaturå råutåcioaså ce eçti! rosti Habarnam furios. Nu-i
nimic! Laså c-o så se plictiseascå ea så se tot joace cu bagheta çi o s-o lase jos.
Între timp începu så se însereze. Se auzirå fluieråturile paznicului care vestea cå se
apropie ora cînd se închide grådina. Toçi vizitatorii pornirå spre ieçire. Curînd, grådina
råmase pustie. Numai Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu mai ståteau proçap în faça
cuçtii cu maimuçe.
Pînå la urmå, maimuça cea hazlie se plictisi de baghetå çi, zvîrlind-o cît colo, o låså
så zacå pe podea în cel mai îndepårtat ungher al cuçtii.
- Trebuie så gåsim un mijloc ca så påtrundem în cuçcå, spuse Habarnam.
De strecurat printre gratii nici nu putea fi vorba, dar uitîndu-se cu bågare de seamå,
Habarnam descoperi în peretele cuçtii o uçiçå de Sîrmå închiså cu un zåvor.
Dupå ce se uitå într-o parte çi-ntr-alta ca så se încredinçeze cå nu ei nimeni în jur,
såri peste bariera care înconjura cuçca, scoase drugul de fier care çinea uçiça çi încercå
så tragå zåvorul. Dar treaba asta se dovedi mai grea decît bånuise, fiindcå zåvorul se
înçepenise zdravån çi nu voia nicicum så cedeze. Habarnam îçi sprijini ambele mîini pe
zåvor çi trase atît de tare, încît se zgudui toatå cuçca. În cele din urmå, zåvorul se miçcå
puçin, dar tocmai atunci se ivi paznicul cu måturoiul în mînå.
- Ce meçtereçti acolo, drac împieliçat? strigå el. Vrei så dai drumul maimuçelor? Îçi
aråt eu çie!
Speriat. Habarnam se gråbi så sarå înapoi peste barierå, dar paznicul izbuti så-l
ajungå çi-l apucå de guler.
- Am acolo o baghetå! strigå Habarnam silindu-se så scape din, strînsoare.
- Îçi aråt eu baghetå! zise paznicul împingîndu-l spre poarta parcului. Te duc la
miliçie çi vezi tu ce baghetå o så-çi serveascå acolo.
Bumbiça çi Împestriçatu fugirå înainte pe potecå, aruncînd priviri îngrozite spre
paznic.
- Pe cuvîntul meu cå am acolo o baghetå, zise Habarnam. Mi-a luat-o una dintre
maimuçe.
- Cred çi eu cå çi-a luat-o dacå ai vrut s-o necåjeçti. I-ai vîrît bagheta în bot, hai?
Tot vorbind astfel, paznicul îl trase pe Habarnam pînå în stradå, unde începu så se
uite în toate pårçile, cåutînd pesemne un miliçian.
- N-am så mai fac! Pe cuvînt de onoare cå n-am så mai fac! se rugå Habarnam.
- Ei, bagå de seamå! spuse paznicul dîndu-i drumul. Hai, du-te acum, dar så nu te
mai prind cå faci pe vînturaticul pe aici. A doua oarå n-ai så scapi aça uçor!
Dupå ce-l låså în pace pe Habarnam, paznicul încuie poarta cu lacåtul çi plecå. Chiar
în clipa urmåtoare, Bumbiça çi Împestriçatu furå lîngå prietenul lor.
- De ce nu i-ai spus paznicului cå bagheta ta e magicå, nu-i ca toate baghetele?
întrebå Împestriçatu. Aça l-ai fåcut så creadå cå ai scåpat în cuçcå o baghetå obiçnuitå.
- Îçi dai seama ce vorbeçti? se supårå Habarnam. Dacå paznicul ar fi aflat cå
bagheta este magicå ar fi luat-o pentru el. Crezi cå s-ar fi gîndit så ne-o dea înapoi?
Spuneçi-mi mai bine de ce açi plecat çi voi de acolo? Trebuia så råmîneçi acolo çi så
scoateçi cumva din cuçcå bagheta.
Acum poarta e încuiatå. Cum så mai påtrunzi înåuntru?
- Asta mai lipsea, så må vîr în cuçcå dupå baghetå! zise Bumbiça bosumflîndu-se.
- Ei, dacå nu te vîrai tu, ar fi putut så facå asta Împestriçatu, spuse Habarnam.
- Nu, nici eu n-am chef så må pomenesc în cuçcå, rosti Împestriçatu. Çi la urma
urmelor de ce ne mai trebuie bagheta? Aici, çi fårå aça ceva capeçi tot ce-çi pofteçte
inima. ]i-e foame? Poftim la maså! Vrei cumva la teatru sau la cinema? Poftim, ai çi
teatru, çi cinema. ]i-e poftå så te plimbi cu maçina? Poçi så te plimbi toatå ziua pînå
ameçeçti. Ba chiar så faci salturi ori så zbori cu automobilul, çi asta ai putea, fårå nici un
fel de baghetå magicå.
- Isteç mai eçti! se supårå Habarnam. Dar ce, nouå ne trebuie bagheta magicå ca
så ne plimbåm cu maçina? Ai uitat cå avem nevoie de ea ca så-l salvåm pe Foicel çi så
scåpåm oraçul de vînturatici? Cîtå vreme o så mai sufere lumea din pricina lor?
- A, dacå-i aça, sigur! încuviinçå Împestriçatu.
- Acum o så stabilim urmåtorul plan, spuse Habarnam. Açteptåm pinå se întunecå
de tot çi pe urmå sårim gardul. Pe întuneric o så putem påtrunde în cuçcå fårå så ne
vadå nimeni.
- Mie mi-ajunge! spuse Bumbiça. Må duc la hotel.
- Capitulezi în faça greutåçilor, cu alte cuvinte! zise Habarnam.
- Da, capitulez, råspunse Bumbiça cu hotårîre. Eu pe gard nu må sui!
- Din partea ta, va så zicå, aç putea så nu mai fac nimic pentru Foicel, så-l las mai
departe mågar, spuse Habarnam.
- Presimt eu cå în loc så repari greçeala ai så intri çi de data asta în cine çtie ce
încurcåturå, din care n-ai så te mai descurci în veci.
Mai bine ar fi fost dacå n-ai fi greçit de la început.
Cu aceste cuvinte, Bumbiça le întoarse spatele çi se îndreptå spre staçia de autobuz:
- N-are decît så plece, dar tu råmîi, te rog, Împestriçatule, spuse Habarnam. Poçi
så-mi fii de folos. Aici, gardul este tare înalt. Ai så må ajuçi så urc. Sau çtii ce? Hai mai
încolo! Poate în altå parte are så fie mai uçor la urcat.
Merserå deci de-a lungul gardului, ocolirå pe dupå colç çi se pomenirå într-o
stråduçå unde gardul parcului se dovedi într-adevår nu prea înalt.
- Acuma så açteptåm pînå se întunecå, spuse Habarnam. Se sprijinirå amîndoi de
gard çi se puserå pe açteptat. Cerul devenea de un albastru din ce în ce mai întunecat,
pînå cînd pe bolta lui sclipirå stelele.
Undeva, departe, deasupra caselor, se ivi luna rotundå, de un galben roçcat,
semånînd cu o portocalå enormå.
- E timpul så trec dincolo, spuse Habarnam aruncînd priviri în jur. Hai, ajutå-må!
Împestriçatu se apucå så-çi salte prietenul. Cåçårîndu-se pe gard, Habarnam ajunse
sus, apoi trecu cu un picior dincolo çi råmase cålare.
- Acum treci tu! çopti el întinzînd mîna.
- N-ar fi mai bine så råmîn aici, så te açtept? întrebå Împestriçatu.
- Nu, råspunse Habarnam. Acolo o så am nevoie de tine. Ai så stai de strajå în faça
cuçtii, ca så nu må prindå paznicul.
Neavînd încotro, Împestriçatu se cåçårå çi el pe gard cu ajutorul lui Habarnam, pe
urmå sårirå amîndoi de partea cealaltå çi nimerirå drept într-un çanç a cårui apå secase.
- Aoleu! scînci Împestriçatu. Am alunecat într-o groapå!
- Ççç! fåcu Habarnam. Stai liniçtit!
O vreme çezurå amîndoi în çanç, çinîndu-çi suflarea çi trågînd cu urechea. Dar în jur
nu se auzi nici un zgomot.
- E în regulå, spuse Habarnam. Nu ne-a simçit nimeni. Så mergem acum uçurel!
Ieçirå deci din çanç çi pornirå înainte printre tufele de iarbå çi flori.
Habarnam påçea fårå zgomot, Strecurîndu-se ca pisicile; în schimb sub picioarele lui
Împestriçatu, tot timpul trosnea cîte ceva.
- Mai încet! çoptea Habarnam.
Deodatå se auzi un råcnet puternic. Împestriçatu se opri; ba chiar se açezå pe jos
de fricå.
- Ce-o fi asta? întrebå el bîlbîindu-se.
Rågetul se repetå mai råsunåtor.
De spaimå, lui Împestriçatu îi trecu un fior din creçtet pînå-n tålpi, ba chiar i se
ridicå pårul måciucå.
- Trebuie så fie leul, ghici Habarnam.
Çi iaråçi se auzi acelaçi råget, dar acum el råsunå atît de tare çi atît de sålbatic, încît
îçi stîrnea groazå în suflet. Îndatå dupå aceea urmå schelålåitul unei fiare, cåruia îi
råspunse mormåitul alteia; se auzi apoi urletul lupului çi çipåtul ascuçit al unei hiene.
Undeva departe måcåia somnoros o råçuçcå, pe cînd sus, pe crengile copacilor,
croncåneau niçte ciori. Tåråboiul stîrnit în tot parcul se potoli cu greu, dupå multå vreme.
În cele din urmå, Împestriçatu îçi veni în fire.
- Ce i-o fi venit leului så ragå? întrebå el.
- Çtiu eu, råspunse Habarnam. I-o fi çi lui foame.
- Dar pe noi n-ar putea så ne månînce cumva?
- Nu-çi fie teamå. E doar în cuçcå, îl liniçti Habarnam.
- Mie nu mi-e teamå, zise Împestriçatu. Am întrebat numai aça, ca så çtiu.
Încetul cu încetul se fåcu din nou liniçte în jur, în schimb luna se ascunse deodatå
dupå un nor çi în grådinå se låså un întuneric adînc.
Doar cårarea se mai ivea albå înaintea lor. Habarnam porni pe cårare. Dupå el
påçea Împestriçatu, Silindu-se så nu råmînå în urmå.
- Încotro mergem? întrebå Împestriçatu neliniçtit.
- Trebuie så gåsim çarcul mågarilor, fiindcå tot pe acolo e çi cuçca cu maimuçe,
råspunse Habarnam.
Curînd, de o parte çi de alta a cårårii începurå så aparå cuçtile. În întunericul care
domnea, fiarele nu puteau fi våzute, dincolo de gratii, dar lui Împestriçatu i se pårea într-
una cå iaca, iaca are så se strecoare printre vergele o labå înfricoçåtoare çi are så i se
înfigå în spate cu ghearele. De aceea arunca priviri speriate în jur, cåutînd så se çinå cît
mai departe de cuçti.
Pînå la urmå ajunserå într-un loc unde cårarea era baratå de un gårduç de sîrmå,
dupå care se afla un bazin.
- Mi se pare cå am nimerit nu tocmai acolo unde trebuia, spuse Habarnam.
Dinspre gardul de sîrmå le ajunse la ureche un fel de fosåit leneç, de parcå plescåia,
guiça ori se bålåcea cineva. Poate så fi fost numai plescåitul apei, dacå nu cumva
sunetele le scotea vreun hipopotam ori un alt animal asemånåtor.
Cei doi prieteni o luarå puçin înapoi çi cotirå pe o cårare lateralå.
- Ce-i asta? bolborosi Habarnam,privind îngrijorat prin întuneric. Nu pot de loc så-
mi dau seama unde ne aflåm. Noaptea, toate par cu totul altfel decît ziua.
Råtåcirå multå vreme prin grådinå, pînå cînd se pomenirå lîngå o cuçcå mare, care i
se påru lui Habarnam cunoscutå.
- Cred cå am ajuns la elefant, spuse el. Înseamnå cå sîntem aproape de çintå.
Cîçiva paçi mai încolo dådurå de un gårduleç nu prea înalt, din plaså de sîrmå, în
spatele cåruia se afla un grajd.
- Uite çi çarcul mågarilor, se bucurå Habarnam. Totul e în regulå! O luarå pe una
din cåråri çi trecurå prin faça unui çir de cuçti de-a lungul cårora se întindea o barierå de
lemn.
Cînd furå lîngå ultima cuçcå, açezatå într-un colç, Habarnam se opri.
- Asta e! spuse el. Tu, Impestriçatule, råmîi aici çi trage cu ochiul prin jur. Dacå
vezi cå se apropie careva, fluierå!
- Bine, aprobå Împestriçatu dînd din cap.
Habarnam såri bariera, îçi lipi obrazul de gratii çi prinse a privi în cuçcå, ascultînd cu
atençie.
- Ei, ce vezi acolo? întrebå Împestriçatu.
- Mai taci çi tu! se råsti Habarnam. Nu våd absolut nimic. Aud doar un sforåit.
Pesemne cå maimuça sforåie aça... Fie ce-o fi... intru.
Zis çi fåcut: dibui în întuneric uçiça, dådu la o parte drugul de fier çi începu så tragå
zåvorul. De data asta, zåvorul cedå repede.
Odatå uçiça deschiså, Habarnam trase de ea çi o fåcu så scîrçîie.
- Uf! Mai çi scîrçîi! çopti el furios, ameninçînd uçiça cu pumnul. O vreme ståtu pe
loc, ascultînd cu luare-aminte, dar dupå ce se încredinçå cå nu vine nimeni, intrå
încetiçor înåuntru çi, låsîndu-se în patru labe, începu så pipåie pe jos cu palmele.
Påtrunse tot mai adînc, pînå ajunse la peretele din fund al cuçtii, apoi coti spre cealaltå
parte. Deodatå auzi un mormåit surd. De groazå, Habarnam råmase ca împietrit, aça
cum se afla acolo, jos, în cuçcå. Cîteva clipe privi în jur, silindu-se så desluçeascå ceva în
întuneric. Ca prin ceaçå i se ivi în faça ochilor o fåpturå mare çi neagrå. Tocmai atunci
luna apåru dintre nori çi luminînd cuçca fåcu så se vadå limpede cå fåptura cea uriaçå nu
era altceva decît un leu.
Ridicîndu-çi capul lui zbîrlit, leul clipi leneç çi se uitå çintå spre Habarnam, care,
înainte de a apuca måcar så se sperie cum trebuie fåcu cale-ntoarså, o luå, mai bine-zis,
de-a-ndåratelea în patru labe, cît putu de iute. Fårå så-çi ia nicio clipå ochii de la leu,
Habarnam se înålçå apoi în picioare, gata så sarå. Dar leul se ridicå în douå labe çi porni
spre el gîfîind. Atunci, Habarnam goni prin cuçcå pînå în dreptul uçiçii, care råmåsese
deschiså, iar de acolo zburå fulgeråtor în jos, parcå l-ar fi purtat vîntul. O singurå vorbå
izbuti så îngîne trecînd pe lîngå Impestriçatu: ,leul¨, çi o luå la goanå fårå så priveascå
înapoi.
Inima lui Împestriçatu se fåcu cît un purice. Buimåcit de spaimå, se azvîrli pe
urmele lui Habarnam. Aça alergarå împreunå, fårå så se uite måcar unde calcå, pînå cînd
ajunserå în faça gardului de la intrare. Cît ai clipi, Habarnam se cåçårå pe gard.
Împestriçatu urcå dupå el çi-l apucå de pantaloni. Atunci lui Habarnam i se påru cå îl
trage leul çi se smulse din toate puterile. Pe neaçteptate, scîndura de la gard în care îçi
proptise mîinile se rupse. Cu scîndurå cu tot, Habarnam alunecå drept în capul lui
Împestriçatu çi amîndoi se rostogolirå la påmînt. De prin apropiere le ajunserå la ureche
niçte çipete çi fluieratul paznicilor.
Aruncînd scîndura din mînå, Habarnam se strecurå afarå prin deschizåtura råmaså
în gard. Împestriçatu îl urmå îndatå. O luarå amîndoi la goanå pe trotuar. Unul în façå,
celålalt în spate, ca o umbrå. Împestriçatu råsufla din greu çi gîfîia într-una, încît
Habarnam crezu toatå vremea cå leul gîfîie atît de groaznic pe urmele lui.
Capitolul treizeci çi unu
Întîlnirea cu vrájitorul
Ajunså la hotel, Bumbiça începu så regrete cå n-a råmas cu Habarnam çi cu
Împestriçatu.
- Cine çtie ce poznå or så facå acolo fårå mine, cine çtie ce-o så se mai întîmple, îçi
spuse ea.
De atîta singuråtate, Bumbiçei i se fåcu urît. Ca så se mai înveseleascå puçin
deschise televizorul. Dar pe ecran apåru figura gravå, cu ochelari, a unui pitic savant,
care çinu o cuvîntare lungå çi plicticoaså despre vînturatici.
,Parcå altceva n-ar mai gåsi så transmitå¨, gîndi Bumbiça cu necaz.
Dupå ce închise televizorul, începu så måsoare camera în lung çi-n lat, uitîndu-se
mereu la ceas.
- O pornesc înapoi la grådina zoologicå, hotårî ea la capåtul råbdårii, dar în clipa
urmåtoare alungå acest gînd. Cum o så påtrund eu acolo noaptea? se întrebå. Peste gard
nu pot så sar în nici un caz! Ei laså, numai så se întoarcå dumnealor! Îi învåç eu minte så
må punå pe jeratic!
Timpul trecea, dar Habarnam çi Împestriçatu nu se aråtau. Bumbiça nici nu çtiu ce
så mai gîndeascå; tot soiul de grozåvii îi trecurå prin minte. Îçi închipui la un moment
dat cå i-a înhåçat paznicul çi i-a dus la miliçie. Cu fiecare minut, spaima ei creçtea. Nu-çi
mai gåsea locul de tulburare. Se fåcu miezul nopçii: orologiul båtu ora douåsprezece.
- Acum e limpede, li s-a întîmplat ceva råu, îçi spuse Bumbiça çi fu gata S-o
porneascå spre grådina zoologicå.
În clipa aceea înså, Habarnam çi Împestriçatu se ivirå pe uçå. Aveau amîndoi pårul
ciufulit çi ochii de o strålucire sålbaticå. Împestriçatu îçi zgîriase tot nasul çi se mînjise
mai mult ca de obicei.
- Ce nåzbîtie ai mai fåcut, Habarnam? îl întîmpinå Bumbiça supåratå. Unde açi stat
pînå acum?
- Laså, Bumbiço, fii liniçtitå - råspunse Habarnam - totul are så iaså bine, ai så
vezi, dar pînå una-alta nu fi supåratå pe mine. I-am dat drumul leului!
- Cårui leu? se sperie Bumbiça.
- Celui din cuçcå, råspunse Habarnam. Am nimerit din greçealå la el.
- Multe mai trebuie så påtimesc din pricina voastrå! strigå Bumbiça îngrozitå. Întîi
ai fåcut vråjitorii cu mågarii, acuma te-ai apucat de leu. Cum o så se termine toate
astea?
- Tu nu te mai fråmînta, Bumbiço, spuse Habarnam. O så se termine totul cu bine.
Må duc eu mîine dis-de-dimineaçå çi repar totul.
Dimineaça n-am så må råtåcesc, fiindcå are så fie luminå. Îndrept eu lucrurile, n-
avea grijå!
- Vezi så nu le îndrepçi, zise Bumbiça. Mai bine te-ai låsa pågubaç. Çi dacå vrei så
çtii, eu sînt chiar bucuroaså cå ai råmas fårå bagheta magicå. Dacå ai avea din nou
bagheta, cine çtie, ai dezlånçuiun cutremur pe aici. Mîine plecåm acaså çi gata. Nu mai
råmîn aici nici måcar O clipå!
- Çi cu ce-o så pleci, må rog? întrebå Habarnam. Vezi cå eu nu çi-am povestit încå
totul.
- Ce s-a mai întîmplat? fåcu Bumbiça speriatå.
- Ni s-a luat automobilul, zise Habarnam.
- Asta mai lipsea! Cum ajungem acum acaså?
- Parcå eu ce spuneam? Avem bagheta, o så avem çi automobilul, n-o avem, nici
automobilul n-avem de unde-l cåpåta.
A doua zi de dimineaçå, Bumbiça se sculå devreme, ca de obicei, dar cînd se duse
så-l deçtepte pe Habarnam våzu patul gol. Împestriçatu mai dormea încå.
- Ce-i asta, Împestriçatule? îl trezi Bumbiça. Unde e Habarnam?
- Cum? se mirå Împestriçatu. Nu-i în patul lui?
- Dacå ar fi fost aici n-aç fi întrebat, råspunse Bumbiça.
- Atunci s-o fi dus la grådina zoologicå, zise Împestriçatu.
- Hai, îmbracå-te - spuse Bumbiça - mergem çi noi.
- Unde mergem?
- La grådina zoologicå, bineînçeles!
- MI-e fricå de leu!
- Ei asta-I, leul o fi de mult la el în cuçca! Peste o jumatate de orå, Bumbiça çi
Împestriçatu se aflau la intrarea în gradina zoologica.
Fårå så mai stea mult pe gînduri intrarå pe poartå çi o pornirå înainte pe potecuçå.
Împestriçatu se çinea într-una la spatele Bumbiçei, privind speriat în jur. l se pårea la tot
pasul cå iaca, iaca va apare leul çi se va repezi la el. Amîndoi våzurå de departe cuçca cu
maimuçe çi pe Habarnam într-un colç al ei, sprijinit de zåbrele. În cuçcå o zårirå pe
îngrijitoare, care måtura podeaua cu måtura.
- Ce faci aici? spuse Bumbiça apropiindu-se de Habarnam çi båtîndu-l pe umår.
- Mai încet! zise Habarnam gesticulînd cu amîndouå mîinile. Uite bagheta magicå!
O vezi? A råmasjos, chiar în locul unde a zvîrlit-o ieri maimuça. Îngrijitoarea o så dea
îndatå cu måtura peste ea çi cred cå o så o arunce afarå din cuçcå. Atunci, noi o s-o
luåm çi totul are så fie în ordine.
Între timp, îngrijitoarea terminå de måturat în cuçcå, pe urmå adunå gunoiul într-o
cåldare çi ridicînd bagheta o zvîrli tot acolo, peste gunoi.
- Nu-i nimic - o liniçti Habarnam pe Bumbiça - o så ne luåm dupå ea çi o så vedem
unde aruncå gunoiul.
Dar îngrijitoarea nu duse cåldarea nicåieri, ci se apucå så måture prin cuçtile vecine.
Tot aça, trecînd dintr-o cuçcå într-alta, strînse pînå la urmå un maldår de gunoi. De-
abia cînd ispråvi toatå curåçenia deçertå cåldarea într-o ladå din spatele cuçtilor, aproape
de gard.
Habarnam o pîndi pînå ce våzu cå se depårteazå, pe urmå se apropie de prietenii
lui.
- Voi råmîneçi aci så-mi daçi de çtire dacå vine cineva, le spuse el.
Apoi se apropie în fugå de lada cu gunoi, deschise capacul çi såri înåuntru. Multå
vreme, din ladå se auzi un fosåit çi un gîfîit surd, pînå cînd se ivi de sub capac capul lui
Habarnam.
- Uite bagheta magicå! rosti el zîmbind triumfåtor. De bucurie, Bumbiça såri în sus.
- Bravo! spuse ea çi båtu încetiçor din palme.
Habarnam såri din ladå çi påçi pe cårare çinînd bagheta în mînå cu multå grijå.
- Am så o påzesc bine de acum! zise el. N-are så mi-o mai ia nimeni.
În urma lui, påçind unul lîngå altul, Bumbiça çi Împestriçatu se çineau strîns de
mînå, cu feçele luminate de zîmbet.
- Acum putem så mergem la circ så-l salvåm pe Foicel, spuse Bumbiça
- Da, într-adevår! De Foicel am çi uitat, exclamå el. Atunci, la circ cu noi, cît se
poate de repede.
Vorbind aça, Habarnam se întoarse în direcçia porçii çi o apucå spre ieçire atît de
iute, încît Bumbiça çi Împestriçatu de-abia se mai puteau çine dupå el. Peste vreo cinci
minute se aflau cîteçitrei într-unul din taxiurile acele tårcate çi cu butonase. Dupå ce
Habarnam apåså pe butonul sub care scria ,circ¨, maçina o porni ca fulgerul prin oraç.
Nici nu apucarå så arunce o privire înapoia lor, cå se çi pomenirå în faça circului. Arena
era ocupatå de cîçiva acrobaçi care såreau çi fåceau tumbe; se pregåteau, pesemne,
pentru reprezentaçia din seara aceea. Tare mult ar fi dorit Habarnam çi Împestriçatu så-i
priveascå, dar Bumbiça nu le dådu voie.
- Doar n-am venit pentru asta aici, îi certå ea. Ne uitåm dupå aceea !
- Fie, încuviinçå Habarnam.
Trecînd printre çirurile de scaune, intrarå prin uça artiçtilor çi se pomenirå în
clådirea administraçiei, care nu era altceva decît un fel de grajd lunguieç, cu ciment pe
jos. De-a lungul pereçilor se înçirau niçte cuçti cu tot soiul de animale. Într-una dintre ele
se afla un leu.
- Tot peste leu dåm çi aici, zise Împestriçatu speriat. Så çtiçi cå iaråçi are så iaså
cine çtie ce comedie din toatå povestea.
La capåtul clådirii se afla un mic grajd. Apropiindu-se de el, drumeçii noçtri zårirå
înåuntru cîçiva cai çi un mågar al cårui cåpåstru era legat de o vergea båtutå în perete.
Mågarul întoarse capul çi-i aruncå lui Habarnam o privire tristå.
- El este! çopti Habarnam. Îl recunosc!
Fiindu-i fricå så nu-çi capete cumva råsplata de la Foicel pentru råul pe care i l-a
fåcut, Habarnam se depårtå cît putu de mult, aça ca så poatå fugi la nevoie.
- Doresc ca acest mågar så se prefacå în Foicel, çopti el råsucind bagheta.
Dar nici o prefacere nu avu loc. Încercå deci a doua oarå.
- Doresc - zise el mai tare - ca acest mågar så se transforme înapoi in Foicel.
Înså nici de data asta nu se petrecu nici o transformare.
- Asta ce-o mai fi? se neliniçti Habarnam. Çi prinse a învîrti bagheta prin aer cît îl
çinurå puterile, bolborosind într-una vråjitoriile lui. Degeaba înså! Mågarul tot mågar
råmase, dovedind cå nu are de loc poftå så se prefacå în Foicel. Între timp se ivi paznicul
circului.
- Ce faceçi aici? întrebå el.
Habarnam se fîstîci çi nu mai çtiu ce så spunå.
- Am venit så vedem reprezentaçia, såri atunci Împestriçatu.
- Dar pentru reprezentaçie se vine seara, observå paznicul çi, poftindu-i afarå,
închise uça în urma lor.
- Ce-o fi avînd bagheta, çopti Habarnam nedumerit. De ce nu mai vrea så lucreze?
Ia s-o mai încerc o datå! Çi o mai încercå zicînd:
- Doresc douå porçii de îngheçatå!
- Trei porçii, îl corectå Împestriçatu repede.
- Doresc trei porçii de îngheçatå, spuse Habarnam. Dar cu toate cå ceru cele trei
porçii de cîteva ori în çir, nici måcar o porçie de îngheçatå nu vru så aparå.
- Ascultå, Habarnam - spuse Împestriçatu - te pomeneçti cå asta nu e bagheta ta.
- Cum adicå nu-i a mea? se mirå Habarnam.
- Påi, a ta era magicå, pe cînd asta numai magicå nu pare a fi.
- Çi unde-i atunci bagheta magicå, dupå pårerea ta?
- Cred cå a råmas acolo, în lada cu gunoi.
- Ah, gurå cascå mai Sînt! çipå atunci Habarnam apucîndu-se cu mîinile de cap.
Haideçi înapoi la grådina zoologicå!
Nu trecurå decît cîteva minute çi neîntrecuçii noçtri meçteri în peripeçii påçeau din
nou pe aleile grådinii zoologice. Cum se våzu în faça låzii cu gunoi, Habarnam se repezi la
ea ca un tigru, o råsturnå cu susul în jos çi deçertå la påmînt tot ce era înåuntru. Pe
urmå se apucarå toçi trei så scormoneascå în gråmadå, dar nici unul din ei nu gåsi
bagheta.
- Vezi, n-a mai råmas nici o altå baghetå. Înseamnå cå tot asta este cea magicå, îi
spuse Habarnam lui Împestriçatu.
Apoi påråsi mormanul de gunoi, se açezå pe o bancå çi tot råsucind bagheta prin
aer, bodogåni acolo ceva ca pentru sine.
- Ia då-mi så încerc çi eu ceru Împestriçatu, care, açezîndu-se alåturi, luå bagheta
din mîna lui Habarnam çi prinse a o råsuci: Vreau o felie de pîine cu dulceaçå !... Vreau
îngheçatå ! Vreau tåiçei cu unt...! Maså, întinde-te!... porunci el. Ei, comedie ca asta!
Fiindcå nici una din dorinçe nu i se împlini, Împestriçatu îi înapoie lui Habarnam
bagheta zicînd:
- Pesemne cå te-a înçelat vråjitorul. ]i-a dat o baghetå cu care numai avea ce
face. A ieçit din ea toatå vråjitoria.
- Aça o fi, bombåni Habarnam. Tare aç vrea så-l mai întîlnesc pe vråjitorul acela. I-
aç aråta eu lui så înçele piticii çi så le dea baghete magice de proastå calitate!
Habarnam se întristå foarte mult, dar Împestriçatu nu fu în stare så se lase pradå
amåråciunii. Poate cå asta se întîmpla nu din vina lui ci mai curînd din pricina soarelui,
care tocmai în acele clipe urca sus, sus de tot çi încålzea de acolo cu razele lui locul de
pe båncuça unde çedeau cîteçitrei cålåtorii noçtri. Cuprins de cåldura soarelui,
Împestriçatu simçi cå nu este chiar atît de råu så tråieçti pe lume. Atunci el zimbi fårå
voie çi-i spuse lui Habarnam.
- Laså, Habarnam, de ce så te necåjeçti atît? Încå nu-i totul pierdut. La urma
urmelor putem mînca çi la restaurant.
- Nu, Împestriçatule, råspunse Habarnam. Cu toate astea e nedrept så mi se
întîmple aça ceva. Spune çi tu la ce am mai fåcut atunci fapte bune? Fiindcå trei am
fåcut bågå de seamå! Toate la rînd ! Fårå nici un fel de interes!
Cum vorbeau ei aça, departe, pe cårare, se ivi un drumeç båtrîn.. Moçul purta o
mantie de un albastru închis, presåratå cu steluçe aurii strålucind în soare çi cu semilune
de argint. În picioare avea imineii roçii cu vîrfurile lungi ridicate mult în sus. Påçea
neobiçnuit de repede çi de uçor, încît nimeni nu bågå de seamå cînd ajunse lîngå båncuçå
çi cînd se açezå lîngå Habarnam. Un timp ståtu aça tåcut, Sprijinindu-se cu o mînå în
baston çi privind pieziç spre Habarnam, care îçi urma discuçia lui cu Împestriçatu.
Deodatå, Habarnam simçi cå mai este cineva lîngå el. Întorcînd încet capul våzu cå
alåturi çade un båtrînel scund cu muståçi lungi, cårunte çi cu barba lungå, lungå çi albå
ca a lui Moç Gerilå. Chipul lui îi påru cunoscut. Privind în jos zåri în picioarele
moçneagului imineii roçii cu catarame aurii în formå de semilunå çi cu vîrfurile lungi
ridicate în sus.
- A! Dar matale eçti vråjitorul! zise el deodatå, recuncscîndu-l pe båtrîn çi sclipind
de bucurie. Bunå ziua!
- Bunå ziua! Bunå ziua, prietene! råspunse vråjitorul cu un zîmbet pe buze. Uite cå
ne-am întîlnit. Ei, hai, spune, de ce voiai så må vezi atît de mult?
- Am zis eu asta? întrebå Habarnam.
- Sigur! rosti vråjitorul. Ai spus aça: ,Tare aç vrea så-l întîlnesc pe vråjitorul acela.
I-aç aråta eu lui...¨ Ei, ce mi-ai aråta?
Lui Habarnam i se fåcu grozav de ruçine; îçi låså capul în jos çi nici nu îndråzni så
se uite în ochii vråjitorului.
- Bagheta magicå! Asta am vrut så-çi aråt, bîigui el în cele din urmå. Nu çtiu din ce
pricinå s-a stricat çi nu mai vrea så îndeplineascå nici o dorinçå.
- Ah! fåcu båtrînul luînd bagheta din mîna lui Habarnam. Despre ea este vorba! Da,
da, våd cå s-a stricat. S-a stricat de tot, prietene!
Pentru totdeauna! Iac-aça! ]i-am spus doar cå îndatå ce faci trei fapte rele, bagheta
magicå îçi pierde toatå puterea.
- Cînd mi-ai zis asta? se mirå Habarnam. A, da, acum îmi amintesc! Uitasem cu
totul! Dar ce, eu am fåcut trei fapte rele?
- N-ai fåcut trei, ai fåcut treizeci çi trei, spuse Bumbiça supåratå.
- Cum de nu mai çin minte nici una din ele? întrebå Habarnam.
- Se cuvine atunci så çi le amintesc eu, rosti vråjitorul. L-ai prefåcut ori nu pe
Foicel în mågar? Sau asta tu crezi cå e faptå bunå?
- Nu, dar m-am necåjit destul pentru ea, zise Habarnam.
- Te-ai necåjit sau nu, n-are importançå. Totul este cå ai greçit. Pe urmå i-ai
prefåcut pe cei trei mågari în pitici.
- De unde så çtiu eu ce are så iaså din asta? spuse Habarnam.
- Dacå n-ai çtiut, nu trebuia s-o faci, spuse vråjitorul. Nimic nu este bine så facem
pe negîndite. Din pricina nechibzuinçei tale au suferit mulçi.
Ei, çi în al treilea rînd ai supårat maimuça din cuçcå. Nici asta nu-i o faptå bunå.
- Adevårat, recunoscu Habarnam cu amåråciune, dînd din mînå a plictisealå. Uite-
aça påçesc eu întotdeauna. E de ajuns så calc o datå greçit, cå pe urmå totul îmi merge
anapoda.
De necaz, lui Habarnam îi venea så izbucneascå în plîns.
- Nu plînge, Habarnam, spuse atunci Împestriçatu. Çi fårå bagheta magicå se poate
tråi de minune. Ce nevoie avem de ea? Soarele så lumineze!
- Ah! Ce frumos ai vorbit acum, dragul meu! îi zise vråjitorul rîzînd din toatå inima
çi mîngîindu-l pe creçtet. Ai dreptate. Soarele ne då luminå, çi cåldurå, çi bucurie. Fårå
razele lui n-ar fi nici flori, nici copaci, nici albastrul cerului, nici iarba înverzitå çi nici noi
n-am exista. Orice creçte pe påmîntul åsta îçi trage seva,Se coace ori se usucå la lumina
Soarelui. Cåtre soare se îndreaptå fiecare firicel de iarbå. El då viaçå oricui.
Çi atunci de ce am fi triçti? Soarele så lumineze! Nu-i aça?
- Sigur cå da! rostirå Împestriçatu çi Bunibiça într-un glas.
- Aça e! zise çi Habarnam.
Capitolul treizeci çi doi
Ziua mánuçilor
Çedeau cu toçii de multå vreme pe bancå, se încålzeau la soare çi se bucurau cå le
era bine; nici unuia nu-i mai påsa de baghetå, cînd deodatå Habarnam tresåri.
- Dar nu s-ar putea oare - întrebå el - ca dorinça cuiva så se împlineascå çi fårå
bagheta magicå?
- De ce nu? råspunse våjitorul. Ba se poate dacå acea dorinçå este puternicå çi
frumoaså.
- A mea este foarte puternicå, zise Habarnam. Doresc ca în Oraçul Soarelui toate
så fie aça cum au fost la sosirea noastrå. Foicel så devinå iaråçi pitic, çi mågarii mågari,
iar miliçianul Fluieraç så iaså din spital.
- Ei, nu våd ce ar fi råu în toate astea, zise vråjitorul. Dorinça ta este într-adevår
frumoaså çi çi se va împlini. Dar tu, Bumbiço , ce-çi doreçti?
- Eu - råspunse Bumbiça - am aceeaçi dorinçå ca çi Habarnam. Dacå s-ar putea
înså så mai am vreo dorinçå în plus, atunci aç vrea ne întoarcem cît mai repede în Oraçul
Florilor. N-aç putea så spun de ce, dar mi s-a fåcut tare dor de acaså.
- Çi dorinça ta va fi împlinitå! spuse vråjitorul. Tu, Împestriçatule, ce doreçti?
- Eu am multe dorinçe, zise Împestriçatu. Trei dintr-o datå.
- O! se minunå vråjitorul. Hai spune-le!
- Mai întîi - începu Împestriçatu - aç vrea tare mult så aflu unde este acum leul
cåruia Habarnam i-a dat drumul din cuçcå çi dacå n-are så ne månînce cumva.
- Nu e greu så-çi împlinesc dorinça asta, råspunse vråjitorul. Leul çade mai departe
în cuçca lui. Ieri searå, dupå ce açi fugit voi, paznicul l-a încuiat la loc. Nici n-a apucat
måcar så påçeascå afarå. Poçi fi liniçtit. N-are så månînce pe nimeni.
- Asta-i,bine, spuse Împestriçatu. Pe urmå sînt foarte curios så çtiu ce-au påçit
Doagå çi Cubuleç la miliçie. Noi am fost de façå cînd i-a luat miliçianul.
- Çi la asta e uçor så-çi råspund, zise vråjitorul. Doagå a fost ajutat de miliçian så-
çi repare maçina çi pe urmå i s-a dat drumul çi lui, çi lui Cubuleç, fiindcå nici unul dintre
ei n-a fåcut nimic råu.
- Mai am o dorinçå, rosti Împestriçatu. Aç vrea så nu må spål niciodatå çi totuçi så
fiu întotdeauna curat.
- Hm! fåcu vråjitorul buimåcit. Aça dorinçå, dragul meu, e greu de împlinit. Cel
puçin, eu n-aç fi în stare. Dar dacåvrei pot så fac altceva! Så te fac så te simçi foarte bine
cînd eçti curat. Ce-ai zice dacå de fiecare datå cînd ai uita så te speli, murdåria de pe
façå çi-ar piçca fålcile, te-ar înçepa ca niçte ace, pînå ai da-ojos, aça încît de la o vreme
nu te-ai mai suferi nici o clipå murdar,ai ajunge chiar så te speli din plåcere. ]i-ar
conveni?
- De minune! spuse Împestriçatu.
- Atunci, totul e în regulå.
Între timp, departe, pe cårare, se ivirå trei mågari, adicå mai bine zis doi, fiindcå al
treilea nu era mågar, ci catîr. Toti trei påçeau unul dupå altul, lovind uçor din copite.
Cozile lor se miçcau sprintene într-o parte çi-ntr-alta, iar urechile çi le legånau blajin. În
urma lor venea îngrijitoarea, cu o nuia în mînå.
- Ah, fugarilor, nesåbuiçilor, vagabonzilor, bombånea ea agitînd nuiaua în toate
pårçile. Unde mi-açi fost? Prin ce locuri açi råtåcit atîta? Unde naiba açi tot hoinårit?
numai Pistrui e vinovat de toate astea! Laså cå te cun.osc eu, banditule! Ce te uiçi la
mine aça smerit! Parcå eu nu çtiu cine e capul råutåçilor! Cu sigurançå cå tu ai plecat
primul, iar Bålçatu çi Zvåpåiatu çi-au urmat pilda. Fårå tine nu le-ar fi trecut prin cap
tråsnaia asta, sînt sigurå.
Mergînd în urma celorlalçi doi mågari, Pistrui parcå pricepea cå despre el este vorba.
Poate de aceea låsase capul în jos çi clipea într-una cu un aer nevinovat.
- Nu mai tot clipi aça, hoçule, îl certå îngrijitoarea. Te prefaci cå n-ai habar de
nimic, dar tu le pricepi pe toate, laså cå çtiu eu!... Ei, dråguçilor, v-açi plimbat de ajuns,
acum gata! Ce, credeaçi cå o så vi se piardå urma? Degeaba! Prea departe nu puteçi fugi,
oricît açi încerca.
Ajungînd în dreptul çarcului, îngrijitoarea deschise încetiçor portiça çi duse mågarii
dincolo de gard.
- Vezi, Habarnam? Dorinça ta s-a împlinit. Cei trei mågari s-au întors la locul lor,
spuse vråjitorul. Çi acum så mergem mai departe, poate mai vedem cite ceva.
Cu aceste cuvinte, vråjitorul se ridicå de pe bancå çi påçi spre poarta grådinii
zoologice. Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu se ridicarå de asemenea çi se gråbirå så-l
urmeze. Cum ieçirå din grådinå våzurå cå pe stradå se adunase multå lume. Ai fi zis cå
în acea zi, toçi prichindeii din oraç s-au încåpåçînat så iaså în stradå çi cå nici un pitic nu
a mai råmas acaså. Din toate colçurile se auzea muzicå, cîntece, peste tot råsunau
glasuri vesele çi hohote de rîs.
Cînd ajunserå la råscruce, drumeçii noçtri dådurå peste o mulçime de pitici strînçi
gråmadå în faça unei case din colçul stråzii. Sus, pe acoperiç, ståteau cîçiva prichindei çi
prichinduçe, fiecare dintre ei çinînd în mînå un coç destul de måricel, din care scoteau
niçte obiecte çi le aruncau pe rînd peste mulçimea adunatå. De-abia cînd se apropiarå
bågarå de seamå cå prichindeii aceia trimit în jos o ploaie de månuçi. Ici cådea o månuçå
albastrå, dincolo una albå,roçie, verde sau trandafirie. Piticii adunaçi în stradå prindeau
månuçile din zbor ori le ridicau de pe jos, apoi le îmbråcau pe mînå çi se apucau så le
schimbe între ei, încercînd så capete douå de aceeaçi culoare.
- Ce-i asta? întrebå Bumbiça. De ce îçi aruncå unul altuia månuçile?
- Aståzi e o zi deosebitå, spuse vråjitorul. Sårbåtoarea månuçilor sau ziua fraçilor
de soare, cum i se mai spune. Aståzi se împart în tot oraçul månuçi. Fiecare pitic prinde
cîte douå. Dar fiindcå de obicei nu i se nimeresc amîndouå de aceeaçi culoare, cautå
vreun pitic la care så vadå o månuçå de culoarea uneia din månuçile lui çi face schimb.
Cei care ajung så schimbe între ei devin fraçi de soare.
- De ce fraçi? întrebå Habarnam mirat.
- Ei, aça-i obiceiul. Ziua månuçilor e sårbåtoritå în fiecare an si, cu fiecare datå,
numårul fraçilor de soare creçte. Curînd, toçi piticii din Oraçul Soarelui or så fie fraçi de
soare între ei.
La urmåtorul colç de stradå, vråjitorul se opri pe neaçteptate din vorbå.
- Priviçi, çopti el apoi.
Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu råmaserå pe loc. Drept în faça lor, în mijlocul
trotuarului, se aflau un prichindel çi o prichinduçå.
Amîndoi se çineau strîns de mînå çi, fårå så bage în seamå pe nimeni çi nimic din
jurul lor, nu-çi mai puteau lua ochii unul de la altul.
- Cine sînt? întrebå Bumbiça.
- Nu cumva çi-e greu så ghiceçti? Sînt Foicel çi Buchiça, råspunse vråjitorul.
- Ah, acesta-i Foicel, strigå Habarnam. Va så zicå e din nou pitic! Da, într-adevår,
îmi amintesc chipul lui!
- Foicel, rosti tocmai atunci Buchiça. Dragul meu! Sînt foarte bucuroaså cå te-ai
întors. Mi-a fost tare dor de tine, am çi plîns.
- Laså, Buchiça, o liniçti Foicel. Gîndeçte-te cå de acum încolo o så fim mereu
împreunå çi n-o så ne mai despårçim niciodatå.
- Dar pe unde ai råtåcit pînå acum? Ce-a fost cu tine? Povesteçte-mi! ceru Buchiça.
- Eu, draga mea, am stat la circ, mårturisi Foicel. Nici nu-çi închipui ce vesel era
acolo, ce interesant! Ziua - repetiçii, antrenamente, seara - reprezentaçii. Çi asta în
fiecare zi, chiar duminica.
- În schimb, eu am fost aça de mîhnitå, cå numai de circ nu-mi ardea. De ce n-ai
dat nici un semn de viaçå? întrebå Buchiça. Dacå aç fi çtiut cå eçti acolo, aç fi alergat
numaidecît så te våd.
- Iartå-må, Buchiça, dar nu se pu.tea, spuse Foicel. Amf fost mågar, ce så mai
lungim vorba.
Între timp, de sus, de pe acoperiç, începurå så cadå neîncetat månuçi, iar piticii
gråmådiçi în stradå fugeau care mai de care så le ridice. Luaçi de mulçime, Habarnam,
Bumbiça çi Împestriçatu furå cît pe aci så se råstoarne în înghesuialå. Cu mare greutate
izbutirå så scape nevåtåmaçi, ba pe deasupra se çi aleseserå cu cîte douå månuçi. Atunci
se dådurå de o parte, ca så se uite bine la prada lor. Habarnam cåpåtase o månuçå
cafenie çi una portocalie. Bumbiça, una galbenå çi alta trandafirie, iar Împestriçatu, una
albastrå çi alta albå.
- Uite ce prost a ieçit - spuse Bumbiça - nici måcar între noi nu putem schimba.
Toate culorile Sînt diferite. Chiar în clipa aceea venirå spre ei în fugå cîçiva pitici çi, rîzînd
zgomotos, se apucarå så schimbe månuçile. Primul luå de la Habarnam månuça
portocalie çi îi dådu alta verde, al doilea i-o smulse pe cea cafenie çi îi strecurå în loc una
albastrå, care la rîndul ei fu luatå de o prichinduçå în schimbul alteia roçii.
- A! se bucurå Habarnam. Mi-am fåcut dintr-o datå doi fraçi de soare çi o surioarå.
Nici Bumbiça nu råmase mai prejos. Cu ea schimbarå doi prichindei, aça se fåcu cå
în locul månuçii galbene çi a celei trandafirii råmase cu una verde çi cu alta albastrå.
Împestriçatu înså era tare mîhnit fiindcå nimeni nu se aråta dornic så schimbe månuça cu
el.
Pe neaçteptate, Habarnam zåri venind spre colçul acela un miliçian cu chipiul nou,
strålucitor. Se uitå la el cu atençie çi våzu cå miliçianul nu era altul decît preacunoscutul
Fluieraç. Atunci deschise gura çi råmase cu ea cåscatå pînå cînd Fluieraç, care se
apropiase de el, prinse a-l måsura din creçtet pînå-n tålpi. Deodatå i se påru cå, mai
mult decît la orice, Fluieraç se uitå la pantalonii lui galbeni çi, în culmea groazei, fu cît
pe-aci s-o ia la goanå. Dar în clipa aceea, miliçianul se uitå la mîinile sale, în care purta o
månuçå roçie çi alta albå; se apropie apoi de Împestriçatu, îi scoase acestuia månuça
albå çi îi dådu în schimb pe cea roçie. Fluieraç avea acum ambele månuçi albe.
Le îmbråcå încet, fårå grabå, le întinse cum trebuie pe fiecare deget, duse mina la
cozoroc çi, zîmbind larg spre Împestriçatu, îçi våzu de drum.
- Ei, veoleçi,acum v-açi încredinçat singuri cå toate dorinçele voastre s-au împlinit,
spuse vråjitorul mîngîindu-çi barba lungå. Mågarii s-au întors în grådina zoologicå, Foicel
a revenit la Buchiça çi Fluieraç a ieçit din spital. Mai trebuie doar s-o porniçi spre caså.
- Dar cu vînturaticii cum råmîne? întrebå Habarnam. Poate cå çi împotriva lor ar
trebui så se facå ceva, ca så nu mai necåjeascå atîta piticii din oraç.
- De asta n-avea grijå, råspunse vråjitorul. Am scris eu o carte fermecatå în care
am povestit toate påçaniile voastre. Este o poveste cu mult tîlc. Cum or s-o citeascå
vînturaticii, vor afla cå au luat pildå de la niçte mågari ca toçi mågarii Çi or så se
ruçineze. Pe urmå så vedeçi cum le piere pofta så se mai schimonoseascå dupå niçte
mågari.
- Dar dacå se gåseçte vreunul care nu învaçå nimic din cartea matale? întrebå
Împestriçatu.
- Aça ceva nu se poate, råspunse vråjitorul. Piticii învaçå întotdeauna din cårçi,
numai niçte mågari ca toçi mågarii n-au ce så înveçe.
Cu aceste cuvinte, discuçia luå sfîrçit çi drumeçii noçtri se trezirå în piaça unde se
afla staçia de automobile anume fåcute pentru cursele afarå din oraç.
- Începînd de aståzi, în Oraçul Soarelui a început så funcçioneze o staçie de
automobile pentru curse lungi, spuse vråjitorul. Pînå acum, maçinile circulau numai prin
oraç: dar astea de aici te duc oriunde ai poftå.
Vorbind astfel, vråjitorul se apropie de un taxi, vîri mina în creståtura din spatele
radiatorului çi scoase o tåbliçå de carton pe care era desenatå harta çårii piticilor. Dupå
ce gåsi pe ea Oraçul Florilor, însemnå cu creionul calea de la Oraçul Soarelui la cel al
Florilor, apoi puse harta la loc.
- Pofçiçi înåuntru! Acum puteçi apåsa pe buton si gata, spuse el. Maçina are så vå
ducå la çintå. Dacå vreçi cumva så vå opriçi în drum, apåsaçi pe acelaçi buton. Dacå doriçi
så porniçi din nou iaråçi apåsaçi.
Asta-i tot ce vå råmîne de fåcut. Nimic mai simplu.
- E o maçinå fermecatå, nu-i aça? întrebå Împestriçatu.
- De loc, råspunse vråjitorul. Nu-i decît un taxi obiçnuit pentru curse lungi. Açi
våzut cå am însemnat pe hartå drumul pe care îl aveçi de parcurs. Ei bine, instalaçia
electronicå care se aflå în maçinå duce exact pe acest drum çi tot ea aduce maçina
înapoi dupå ce vå laså acaså.
Peste cîteva clipe, Habarnam, Bumbiça çi Împestriçatu intrarå în automobil çi se
açezarå unul lîngå altul pe banca moale. Luîndu-çi råmas bun de la ei, vråjitorul închise
uça maçinii. Apoi Habarnam apåså pe buton çi automobilul porni. Cei trei întoarserå
capul spre vråjitor. Barba cea lungå a moçului se legåna atît de tare în båtaia vîntului,
încît Împestriçatu crezu cå se miçcå singurå.
- Ia uitaçi-vå, ne face semne cu barba, zise el rîzînd.
- Nu çi-e ruçine så rîzi de vråjitor? îl certå Bumbiça cu asprime unde ai mai pomenit
så facå cineva semne cu barba?
Pe urmå, maçina ieçi din piaça rotundå pe o altå stradå çi vråjitorul nu se mai zåri.
Capitolul treizeci çi trei
Habarnam, Bumbi(a çi Împestri(atu ajung fra(i de soare
Nici nu se dezmeticirå bine, cînd maçina påråsi oraçul çi prinse a goni printre
cîmpuri. Cålåtorii noçtri erau triçti cå se despart de Oraçul Soarelui. Întoarserå capul
pentru cea din urmå datå. Uriaç çi roçu, soarele se ascunsese pe jumåtate înapoia
orizontului. Totuçi, oraçul se mai vedea încå. Siluetele întunecate ale ciådirilor påreau
imprimate pe discul strålucitor al soarelui. Aça le råmase lor în minte oraçul de care se
despårçeau.
Pe urmå, soarele Se stinse dincolo de orizont çi oraçul se topi în ceaça depårtårii.
Cei trei drumeçi se instalarå pe banca lor cît puturå mai bine prinserå a depåna firul
întîmplårilor din ziua aceea.
- E de mirare cå s-a nimerit så-i întîlnim în aceeaçi zi çi pe cei trei mågari, çi pe
Foicel, çi pe miliçianul Fluieraç. Acuma nu mai am nici o grijå cu ei, spuse Habarnam.
- Ai çi gåsit de ce så te miri, rîse Împestriçatu. Înçeleg så te fi mirat dacå nu i-am fi
întîlnit. Ç-tii doar bine cå la mijloc a fost o vråjitorie.
- Påcat cå nu l-am întîlnit çi pe Cubuleç, ca så ne arate casele lui Pepenaç, spuse
Bumbiça.
- Tare påcat! încuviinçå Habarnam. Dar mie çi mai råu îmi pare cå nu ne-am dus
împreunå cu inginerul Doagå la Cerceluça çi la Scrumbiuça în oråçelul descoperirilor
çtiinçifice. Cred cå am fi våzut multe lucruri interesante acolo.
- Ce så-i faci, zise Bumbiça. Påcat cå n-am apucat så vedem tot ce am fi dorit, dar
çi mai påcat ar fi fost dacå am fi påråsit oraçul åsta fårå nici o pårere de råu. Fiindcå de
ce çi-e drag, întotdeauna çi-e greu så te desparçi. Så fim mulçumiçi cå cel puçin avem fraçi
de soare printre piticii de acolo.
- Ei, da - spuse Împestriçatu - eu pot så fiu mulçumit fiindcå am un frate miliçian,
dar tu çi cu Habarnam nici måcar nu çtiçi cine sînt fraçii voçtri de soare.
- Çi ce-i dacå nu-i cunoaçtem ? råspunse Bumbiça. Eu, una, sînt bucuroaså så-i
çtiu pe undeva çi-o så-i iubesc întotdeauna. Parcå trebuie så te porçi bine numai cu cei
pe care,-i cunoçti? Sînt sigurå cå fraçii mei de soare nu-s pitici råi çi asta mi-e de ajuns.
Cum pomeni Bumbiça despre fraçii ei de soare, toçi trei se uitarå la månuçile cu care
råmåseserå. Våzurå atunci cå fiecare are cîte o månuçå la fel cu a celuilalt. Habarnam çi
Bumbiça aveau cîte una verde. Împestriçatu çi Habarnam cîte una roçie, iar Bumbiça çi
Împestriçatu cîte una albastrå.
- Priviçi - spuse iute Bumbiça - putem så schimbåm între noi. Tu, Împestriçatule,
då-i månu.ça roçie lui Habarnam, ca så aibå douå roçii: el are så mi-c dea mie pe cea
verde, ca så am douå verzi, iar eu am så çi-o dau çie pe asta albastrå çi ai så capeçi douå
albastre.
Fårå så mai stea mult pe gînduri, schimbarå månuçile între ei çi chiar izbucnirå în rîs
de bucurie cå lucrurile s- au potrivit cum nu se poate mai bine. Parcå niciodatå pînå în
clipele acelea nu le fusese atît de plåcut çi de vesel. Se lipirå strîns unul de celålalt çi
råmaserå aça multå vreme, fårå så rosteascå vreun cuvînt.
- Çtiçi ce? zise în cele din urmå Bumbiça. Dupå ce ajungem acaså, så facem multe
månuçi çi så le aruncåm prin tot Oraçul Florilor, ca så se råspîndeascå çi pe la noi
obiceiul cu fraçii de soare. E-aça de bine så fii frate de soare cu cineva!
Între timp, lumina zilei se stinse. Pîcla purpurie scåldatå în lumina soarelui care
apunea pieri cu desåvîrçire. Una cîte una prinserå a stråluci pe bolta cerului stelele. Lui
Împestriçatu i se fåcu somn. Capul îi alunecå puçin cîte puçin în jos çi corpul într-o parte.
Din cînd în cînd, pierzîndu-çi echilibrul, aluneca peste Habarnam, de-ai fi zis cå vrea så-l
ciupeascå cu nasul, dar de fiecare datå se trezea çi-çi trågea capul mult spre spate.
- Ce-i cu tine? întrebå Habarnam. Te lupçi cu somnul?
- Aç - îngînå Împestriçatu cu limba împleticitå - må zoc.
- De ce ,må zoc¨ nu ,må joc¨, rîse Bumbiça.
Joaca sfîrçi prin aceea cå Împestriçatu se rostogoli pe o parte çi adormi de-a
binelea. Bumbiça çi Habarnam îl întinserå pe canapeaua moale, aça ca så-i fie cît mai
comod.
- N-are decît så doarmå, îçi spuserå. Încetul cu încetul, fårå så-çi dea scama,
adormirå si ei. Cînd se trezirå, maçina era opritå în mijlocul unei stråzi, iar pe feçele lor
juca lumina soarelui, care-i privea de sus, de pe cer, de dincolo de pådure.
- Ei comedie ca asta, zise Habarnam deschizînd portiera çi coboborînd. Ne-am oprit
undeva!
- E limpede unde, spuse Bumbiça coborînd çi ea çi privind în jur. Tocmai în Oraçul
Florilor!
- Da, exact! rosti Habarnam. chiar în locul din care am plecat. Hei, Împestriçatule!
Scoalå-te! Sîntem acaså!
Împestriçatu se trezi çi såri din maçinå.
- Uiinitor cît de repede am ajuns, zise el, cåscînd cu gura pînå la urechi çi frecîndu-
çi ochii cu mîinile.
- Repede, n-am ce zice, îi råspunse Habarnam. Aflå cå e dimineaçå. Ai dormit toatå
nopticica!
- A! fåcu Împestriçatu. Atunci, sigur, nu-i nici o minune. Ei, la revedere, am plecat
acaså!
Çi punîndu-çi la spate mîinile cu månuçile albastre, o apucå spre caså. Råmas numai
cu Bumbiça, Habarnam închise pe dinafarå portiera automobilului, care se întoarse singur
çi porni înapoitot pe unde venise.
Cei doi îl urmårirå un timp cu privirea, apoi pornirå încetiçor de-a lungul trotuarului.
Erau foarte bucuroçi cå s-au întors la ei acaså, în Oraçul Florilor. Ar fi avut poftå så
colinde toate stråzile, ca så revadå fiecare colçiçor. Tot mergînd ei aça, ajunserå pe malul
rîului Castraveçilor. De cînd nu mai fuseserå pe acolo, curpenii de castraveçi crescuserå
atît de înalçi, încît printre ei te puteai råtåci întocmai ca într-o pådure.
Habarnam çi Bumbiça se oprirå pe malul abrupt, de unde se vedea minunat çi rîul,
çi podul peste rîu, çi pådurea, çi tot Oraçul Florilor. Învåluite în aurul soarelui de
dimineaçå, acoperiçurile caselor påreau toate colorate în portocaliu.
- Ce frumos e oråçelul nostru! rosti Habarnam admirînd întregul peisaj. Ar fi fost
înså mai frumos dacå am fi construit çi noi clådiri înalte ca cele din Oraçul Soarelui.
- Ia te uitå ce-çi doreçte dumnealui! rîse Bumbiça.
- Bine ar fi fost - continuå så viseze Habarnam - dacå am fi avut çi noi parcuri,
teatre çi locuri de distracçie, dacå stråzile noastre ar fi fost stråbåtute de autobuze, de
taxiuri çi de scåunele atomice.
- Dar piticii din Oraçul Soarelui au muncit ca så-çi facå toate astea. Fårå muncå,
aça, de la sine, nu se face nimic.
- Ei - zise Habarnam - parcå noi nu putem munci. Dacå ne-am apuca så muncim
cu toçii laolaltå, så vezi cîte am fi în stare så facem. Uite, podul peste rîu am izbutit så-l
construim dacå ne-am strîns mai mulçi; dar ia så fi încercat un singur pitic så-l facå, ce
ieçea? N-ar fi stricat, bineînçeles, så fi avut bagheta magicå. Puteam s-o agitåm puçin çi
gata: råsårea pe datå un oraç ca cel al Soarelui.
- Vezi, Habarnam, degeaba ai tot umblat, cå nici un dram de minte n-ai cåpåtat.
Tu ai så visezi întotdeauna bagheta magicå, ca så poçi tråi cumva fårå så miçti un deget
çi så se facå totul ca prin minune.
În schimb mie mi-a trecut pofta de asemenea vise. La urina urmelor, bagheta
magicå este o putere uriaçå. Dacå puterea asta cade din întîmplare în mîinile unui pitic
nu prea înçelept, ca tine de pildå, toatå lumea se alege numai cu pagube. În locul tåu mi-
aç dori mai curînd, în loc de bagheta magicå, oleacå de minte. Cine are destulå
înçelepciune n-are nevoie de nici o baghetå magicå.
- Dar, Bumbiça - rosti Habarnam - eu nu må mai gîndesc la bagheta magicå.
Credeam cå çie îçi pare råu dupå ea. De ce må cerçi?
- Fiindcå vreau så fii bun, råspunse Bumbiça.
- Cum, çi tu vrei så fiu bun? întrebå Habarnam mirat.
- Sigur, spuse Bumbiça. Dar cine mai vrea?
- Ei, mai am eu o prietenå, mårturisi Habarnam çi îçi scuturå mîna în semn de
nepåsare.
- Da? fåcu Bumbiça. Ce prietenå mai ai tu?
- Uite, aça cam ca tine, explicå Habarnam. Çi ea må ceartå într-una. Zice cå ar
vrea så må fac mai bun.
- De mult eçti prieten cu ea?
- De mult.
La acest råspuns, Bumbiça se bosumflå çi întoarse capul în altå parte.
- Ce råu eçti tu, Habarnam, spuse ea apoi. Ce ascuns! Sîntem prieteni de atîta
vreme çi niciodatå nu mi-ai vorbit despre o altå prietenå.
N-ai decît så te împrieteneçti cu cine vrei! Am zis eu cå sînt împotrivå? Dar de ce
nu-mi spui çi mie!
- Ce så-çi spun? se apårå Habarnam. La drept vorbind, mie nu-mi prea convine
prietena asta. Ea se çine de mine.
- Habarnam, nu minçi! îl certå Bumbiça ameninçîndu-l cu degetul. Spune mai bine
cum o cheamå?
- Pe cine?
- Ei, pe prietena ta, se înçelege.
- Aha! Asta vrei så çtii, spuse Habarnam. Aflå cå o cheamå: Conçtiinça.
- Care Conçtiinçå? A, conçtiinça ta! Am înçeles, zisei Bumbiça înveselitå çi, punîndu-
çi mîinile pe umårii lui Habarnam, îl privi drept în ochi.
- Ce caraghios eçti! rosti ea. Caraghios çi bun în acelaçi timp. Tu nici nu-çi dai
seama cît eçti de bun!
- Te înçeli, råspunse Habarnam. Aça çi se pare çie!
- De ce så mi se parå? întrebå Bumbiça.
- Ei - zise Habarnam stînjenit - se vede cå ai prins drag de mine!
- Cum? Eu am prins drag de tine? izbucni Bumbiça.
- Sigur, çi ce vezi deosebit în asta? spuse Habarnam desfåcîndu-çi larg mîinile.
- Cum ce våd deosebit? Cred cå eçti... Dar de atîta revoltå, Bumbiça nu-çi mai gåsi
cuvintele çi se mårgini doar så-l ameninçe cu pumnul.
- Între noi, totul s-a terminat! Absolut totul! Aça så çtii!
Zicînd asta, ea îi întoarse spatele çi o porni în direcçie opuså. De-abia dupå cîçiva
paçi se opri puçin, ca så-l priveascå încå o datå sfidåtor.
- Nici nu pot så må uit la tine! mai zise, apoi se fåcu nevåzutå.
- Poftim de vezi ce-a ieçit! mormåi Habarnam stingherit. De ce s-o fi supårat aça?
Çi fiindcå oricum n-ar mai fi putut så dreagå lucrurile, se duse la el acaså.
Aça s-a terminat cålåtoria lui Habarnam în Oraçul Soarelui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful