‫עש”ק פר’ אמור ט”ז אייר תשע”ג לפ”ק ולמס ‪April 26 ‘13‬‬

‫הדלקת הנרות ‪7:32‬‬
‫‪4:48‬‬
‫‪6:00‬‬
‫‪8:50‬‬

‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫מוצש"ק ‪9:00‬‬
‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫‪9:27‬‬
‫סוזק"ש גר"א‬
‫סוף זמן תפלה‪10:12 :‬‬
‫‪10:35‬‬
‫סוז"ת גר"א‬

‫‪12:53‬‬
‫‪7:47‬‬

‫‪1270‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬

‫טובי' אברהם שעהנפעלד‬
‫יודא שלמה פריעדמאן‬
‫ברוך מרדכי יודא גאלדבערגער‬
‫שמשון ברוך ברוין‬
‫דוד פעלדמאן‬
‫ליפא גליק‬
‫אלימלך שווארץ‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ברא"ש‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הבה"ח כמר בערל‬
‫הבה"ח כמר ישראל ברוך נ"י‬
‫הבה"ח כמר יעקב דוד נ"י‬
‫הבה"ח כמר יואל נ"י‬
‫הבה"ח כמר משה יחיאל נ"י‬
‫הבה"ח כמר מאיר דוד נ"י‬
‫הבה"ח כמר ישראל נ"י‬
‫נ"י‬

‫מיכל ווייס‬
‫עוזר פריעדמאן‬
‫אליעזר זאב שטעסל‬
‫חיים הערש כייעם‬
‫חיים אלימלך קאהן‬
‫יצחק שמואל שניטצער‬
‫יעקב ענגעל‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫מו"ה‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫עלי' לתורה‬
‫מו"ה משה גאלדבערגער‬
‫מו"ה יוסף ארי' פעלזן‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר אליעזר הלוי‬

‫ני“ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה מרדכי יעקב ראזענטאל‬

‫הי"ו‬

‫באולם אפריון קראסנא ‪ -‬זמן שחרית ‪9:15‬‬
‫קידוש לנשים באולם הנ"ל‬

‫מו"ה שמואל דוד היימליך‬

‫החתן כמר אלי'‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה שלמה אבערלאנדער‬

‫ני“ו‬

‫בביהמ"ד קול משה טעמפלער ‪ 171 -‬סאוט ‪ 9‬סט‪.‬‬
‫קידוש לנשים באולם נייטרא ‪ 535 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬

‫מו"ה משה חיים בערקאוויטש‬
‫מו"ה אהרן ווייס‬

‫החתן כמר יחזקאל צבי‬

‫ני“ו‬

‫בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 14 -‬הופפער סט‪.‬‬

‫מו"ה ישראל אלימלך מאשקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר יוסף צבי‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה שווארטץ‬

‫ני“ו‬

‫בביהמ"ד סאטמאר ‪ 152 -‬ראדני סט‪.‬‬
‫קידוש לנשים בביהמ"ד הנ"ל‬

‫החתן כמר ישעי'‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יקותיאל יצחק שישא‬

‫ני“ו‬

‫בביהמ"ד סאטמאר ‪ -‬ליע גארדענס‬

‫החתונה יתקיים אי"ה ביום א' באולם או"ח וויזניץ‪ ,‬מאנסי‬

‫מו"ה יוסף שלמה גאלדבערג‬

‫הי"ו‪ ,‬אוסטראליע‬

‫החתן כמר משה‬

‫ני“ו‬

‫קידוש לנשים באולם הנ"ל‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫מו"ה ברוך מרדכי דרעזנער‬

‫בביהמ"ד תבואות שמש ‪ 182 -‬פען סט‪.‬‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫‪ĕŠČĤģ'ď ĕčĢ ŠČđĚĥ ěđĤėĒ ŠĐģ‬‬
‫‪Č"ĔĕŠĥ Ĥ"đĚďČ ěĤĚ ģ"ė ĦđČĕĥĜč‬‬

‫‪²À°‬‬

‫´´¸‪¾Á±¿´µ¸¸´´¿¯Á±¸·º‬‬

‫‪DDDDDDDD‬‬

‫‪DDDDDDDD‬‬

‫½‪³Æ»²³²½Á‬‬

‫½´‪»´²±³´¿¸ÈDz½ɸ°¸ÁÈÇŶ°¯·¸»È´¿¸°Ç¾Ç½ÆºȲ´Æ³»Å°Ç´½¯kÃÆÈÅ‬‬
‫‪¶·È¾À¸´Ç±¾kø´¯¼´¯É°È¸¯Å´½¾°¸¸³¿¯¹¸µ·Á´´²½Á½ÇÁ² s‬‬
‫¯´¸‪µ¸´»°·Á´´ÀÁ»´²±³´¿¸ÈDz½ɸ°¾°Á¿·Ç¯³·¸Ç·À¾´¯·»²¸½Â‬‬
‫´´‪¸² ¾¸¯ ÇÁ·È ¯ ¾²¸¸½Ç¯Ã ´Å À¯± ¾´¯·»²¸½ ¸² ·Ç¯ÃÈÁ±Ã¯ ¾ÇÁ‬‬
‫·‪ÇÁÆǯÃƸÃÁÇ‬‬
‫‪¾¸¸µ »¯µ ²½Á½ ÇÁ² ·Á°Ç¯ Á´´¸À¿Á·¿¸¯ ·±¸¸»Á±¿¸¸Ç¯ ·¯³k½ s‬‬
‫¯´¸‪¾Á¿ÁÆ »¯µ ÇÁ²Á¸ ¼Á¿Ç¯Ã ¾·Ã¯³ÇÁ·À¸¸½ ¯ ¸´¯ ·»Á·ÈÁ±À‬‬
‫½¸·‪¾·»¯³Æ¸Ç´Å¹¸µ»¯µk½Ç´°¸Å¾Å¿¯±¼Á²¾Á½·Á°ÇÁ°¸ÇÁ²¾·»¯³‬‬
‫‪¼´Ç¯ ±¿ÁDzÁ± ¾¸¸Æ ¾º¯½ ·È¸¿ ¸¯²´´¯ ¾´¯ ÇÁ¸¸Ã ¼´Å ·¿¯¿ ¾¸¸± ´Å ¾´Ã‬‬
‫‪¾²¸¸½Ç¯Ã´Å±¿¸ÇÁ±¸²¸¸»ÁÀ¸´Ç±¯±´¿Á±¾°¸¸»°»¯µÀÁ¸²ºÇÁ¸¸Ã¼Á²‬‬
‫¯‪´¶³¿ºÀ‬‬
‫‪¸²·Á°k½ÀÁÈ·¿ÁǯÃÁÇÁºÁ³·»Á·ÈÁ±Ã¸´¯¾ÇÁ´´·Á´´ǯ¸¸¸³¸´¯ s‬‬
‫‪Á·ÈÇÁ·¿¸¯¸²¾µ¯»¾´¯¾Æ¯·ÈÁÇÁºÁ³¸²¸´¯¾¸¸±¸´Ç¯¾»¯µ¼¸Ç´¶°‬‬
‫·‪·¸¸»Á±¿¸¯¸²ǯÃÃÁÇ‬‬

‫‪ÇÁ²¿´µ¯°·Ç¸´´ÁµÁÇÀÁÈ·¿ÁǯÃÁÇÁ²¿´µ¯°·»Á·ÈÁ±´Å¾¸¸µ·Á´´ÀÁ s‬‬
‫‪ÇÁ²¿¸Æ³Ç´É²´½»É¸²ǯÃ‬‬
‫‪¸¿Á´´Á¸»´Å·¸¸µ¸²À¯±¾Ã¸´¯ǯ¿¾¸¸·È¾Á¸´Çø²¾»Á´´¾Ç¯¸Á»¯¸´´ s‬‬
‫½‪³»¸»¶»¯µÀÁÉ´Á¸¿Å³¸Ç²±¸²´Å±¿ÁǷȾ·»¯³¹¸µ»¯µk½ÇÁ¸¸µ·Á°k‬‬
‫¿¸‪É´°´ÇÁɾ¸¸Æ´Å¾Á½´Æ´Å·È‬‬
‫‪²¿Á° Áȸ¿¯½Ç¯³»¸Ã Áº¸¸Ç ¯ ·»Á·ÈÁ±´Å »Á¸ÅÁÃÀ ·ÇÁ´´ ǯ¸ ¸¸³ s‬‬
‫½¸·‪¾»Á´´À¯´´Á¸»ÁïÆÁƯ½ÈÁ±¯¾´¯¾·¿¯Æ¸µ´½Á»¯¸¿ÁÀïÇÃ‬‬
‫½‪¾¸¸±´Åø´Ç¯·È¸¿Ç´°¸Å¼Á²ÇÁ¸¸µ·Á°¾Á½¸°ÈDz¯»´»¸³°¾¸¸µ¶½È‬‬
‫‪¾´¯ ¾Á·¿¯Æ¸µ´½ ¸² ǯà ·¸¸Ç±Á±´Å ·ÇÁ´´ À¯´´ Á½Ç¯·Ã¯»Ã ¼´Å‬‬
‫½‪¼¸ÇÇ´È‬‬
‫‪´ÅÇ´°¸Å¼Á²Ǹ½¾·Á°¸Æ»¯¯¿É³²´°º»²½Á½¼Á²¾´Ã³¶»Å³¸²ǯà s‬‬
‫‪»´»¸¶¾¸¸Æ¾º¯µÇ´¯Ç¯Ã·È¸¿´¶¾´¯¸¸Å¸»¯Ã¸²·¸½Á¸Å¯ÇÁï¯Æ¾°¯³‬‬
‫‪¼¸¿ÆÀÁÁ°´È¶¸²¾´Ã¾Á±¿´µ¸¸´´¿¯¸²¾±»¯ÃÀ¸´¯·¸¸ÅÁ°»Áµ¸²¾´¯¼È³‬‬

‫‪¸¯¶´¸Ç°´¿¸¿´²¯´¿¸²Á°°´·ĸ»½¸¯´³´¿¸¿¸ÁÉǸ¯½¯´³´¿»¾±½´ÉÇ´É‬‬

‫לזיכוי הרבים ‪ -‬אפשר לשמוע הזוהר של חק לישראל ל"ג בעומר בקול החק ‪212.444.9955‬‬
‫להגאון רבי מיכל זילבער שליט"א ‪ - 6# 1# 1#‬להרב יואל מייזליש שליט"א ‪6# 1# 2#‬‬

‫• זמני שב"ק בבית מדרשינו •‬

‫קהל טורי זהב‬

‫אליק‬

‫קלינטאן הילל‬

‫‪821 Kent Ave.‬‬

‫מנחה ער"ש ‪ 45‬מינוט אחר הדלה"נ‬
‫שיעור בגמרא על סדר הש"ס‬
‫בשב"ק בבוקר בשעה ‪9:30‬‬

‫ע"י הרב יעקב בער מאליק שליט"א‬

‫)‪(corner park ave.‬‬

‫ביהמ"ד‬
‫הספרדים‬
‫שע"י קהל בית קלונימוס אליעזר‬

‫ד'בוענאס איירעס‬
‫‪ 97‬העיווארד סט‪.‬‬
‫ברוקלין ניו יארק‬

‫זמן שחרית ‪10:00‬‬

‫פרקי אבות‬
‫ע"י הרב יואל גראס שליט"א‬
‫בשעה ‪7:25‬‬
‫מנחה ושל"ס ‪ 25‬מינוט אחר זמן הדלה"נ‬
‫ברכהמ"ז בזמן מוצש"ק‬

‫ב‬

‫ב‬
‫ביהמ"ד קיוויאשד ‪ -‬שיעור חדש בהלכות שבת בטוטו"ד‬
‫ב ע"י הגה"צ ר' ברוך נתן האלברשטאם שליט"א מתחילים בשב"ק זו בשעה ‪6:15‬‬

‫ב‬

‫מעמד‬
‫הדלקה‬

‫בערך בשעה ‪9:15‬‬
‫סעודת הילולא לכבוד התנא אלקי‬
‫בערך שעה אחר גמר הדלקה‬

‫תאו ואתכנשו!‬
‫הננו בזה להזמין את כל ידידינו ואנ"ש וב"ב להשתתף אתנו‬

‫בסעודת הילולא‬

‫של התנא האלקי רבן שמעון בן יוחאי זי"ע‬
‫וסעודת מלוה מלכה‬

‫מוצש"ק פ' אמור ‪ -‬ל"ג בעומר‬
‫בבית מדרשינו‬
‫בשעה ‪ 10:00‬בערב‬

‫בראשות מורינו הגה"צ אבדק"ק שליט"א‬

‫כמו בכל שנה ושנה‬
‫יתקיים גם בזה השנה‬
‫כמנהג אחבנ"י הספרדים‬

‫מכירת זכות‬
‫הדלקת הנרות‬
‫לע"נ הצדיקים נבג"מ‬

‫סגולה בדוק ומנוסה אוועקצונעמען ווארצלען! מ'קויפט א טויב (‪ )pigeon‬ביי די מארקעט אויף ‪.718-388-5511 116 Wallabout St.‬‬
‫דער גוי אין די מארקעט הרג'ט די טויב און שפריצט די בלוט אויף די ווארצלען‪ .‬מ'לאזט דאס שטיין כאטשיג ‪ 1‬שעה עס זאל זיך גוט‬
‫איינזאפן‪ ,‬דערנאך וואשט מען דאס אפ‪ ,‬און ביז ‪ 2-3‬וואכן איז בעז"ה נישטא קיין זכר דערפון‪ .‬פאר מער אינפא‪ .‬רופט ‪347-452-7637‬‬
‫‪ɸȳµÁ°‬‬

‫„ƒŽ†~€Š€ƒŒ–‬
‫~~ƒƒ†‚’~–”ƒ‹‬

‫‡˜‚…‡‡‹
~ƒ‬

‫‪GPS INFO:‬‬

‫‪104 Deans Rhode Hall Rd.‬‬
‫‪Monmouth Junction, NJ 08852‬‬

‫’ƒ‡‚Œ~ƒ ‪€~†‡Œ‰~Ž 3†Ž’92‬‬
‫”ƒ—‡•~•ƒƒ‡†Š–ƒ’† ‪718.810.2323‬‬

‫שלום זכר‬
‫בביהמ"ד הגדול דסאטמאר‬

‫ב"ר יושע שמואל הי"ו‬
‫חתן מו"ה אברהם דוד רפאל גאטטליעב הי"ו‬

‫מו"ה יקותיאל יחזקאל שרגא וויינבערגער‬
‫מו"ה יואל שטיינמעץ הי"ו‬
‫מו"ה יואל הערש קאהן הי"ו‬
‫הרב יונה ישראל הכהן שטראססער שליט"א‬
‫מו"ה משה חיים הכהן שווארטץ הי"ו‬
‫מו"ה שלמה יחזקאל מייזעלס הי"ו‬
‫מו"ה אשר יעקב מענצער הי"ו‬
‫מו"ה יחיאל טויבער הי"ו‬
‫מו"ה יואל מארקאוויטש הי"ו‬
‫מו"ה שמחה יוסף ווידער הי"ו‬
‫מו"ה אשר לעמיל רייכמאן הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫‪13 Hooper St.‬‬

‫תאומים בביהמ"ד הגדול דסאטמאר‬

‫ב"ר יעקב הי"ו‬
‫חתן מו"ה יצחק זינגער הי"ו‬

‫‪13 Hooper St.‬‬

‫איחוד התלמידים דסאטמאר‬

‫ב"ר יודא הי"ו‬
‫חתן מו"ה מנחם גרשון לעבאוויטש הי"ו‬

‫‪260 Wallabout St.‬‬

‫ביהמ"ד דחסידי באבוב‬

‫בן הרה"ג בן ציון הכהן שליט"א‪ ,‬אבד"ק נייטרא ב"פ‬

‫חתן מו"ה יצחק אייזיק דייטש הי"ו‬

‫‪92 Penn St.‬‬

‫טאהש‬

‫ב"ר יצחק מאיר הכהן הי"ו‬
‫חתן מו"ה אביגדור קארנבלי הי"ו‬

‫‪144 Wilson St.‬‬

‫ליזענסק‬

‫ב"ר אביגדור שלום הי"ו‬
‫חתן מו"ה מענדל קאהן הי"ו‬

‫‪233 Hewes St.‬‬

‫קהלת יעקב דפאפא‬

‫ב"ר אברהם הי"ו‬
‫חתן מו"ה יושע מאיר ווייזער הי"ו‬

‫‪654 Bedford Ave.‬‬

‫צאנז קלויזענבורג‬

‫ב"ר משה הי"ו‬
‫חתן מו"ה הערשל נוסענצווייג הי"ו‬

‫‪131 Lee Ave.‬‬

‫ב"ר וואלף הי"ו‬
‫חתן מו"ה קלמן ליעבערמאן הי"ו‬

‫בבית זקינם‬
‫מו"ה שמואל דוד‬
‫מארקאוויטש הי"ו‬

‫ב"ר שלום יונתן הי"ו‬
‫חתן מו"ה וואלף מארקאוויטש הי"ו‬

‫‪66 Heyward St.‬‬

‫בבית מו"ח‬

‫בן הרב שמעון שליט"א‬
‫חתן הרב זושא כ"ץ שליט"א‬

‫‪112 Division Ave.‬‬

‫קידושא רבא‬
‫מו"ה יואל שטיינמעץ‬

‫תאומים – קיט"ל דסאטמאר‬

‫ב"ר יעקב הי"ו‬
‫חתן מו"ה יצחק זינגער הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫הרה"ג יודא צבי האלבערשטאם‬

‫שליט"א‬

‫)‪83 South 8 St. (Cor. Berry‬‬

‫קהל עטרת צבי זידיטשוב‬

‫בן הגה"צ רב דקהל מנחת חינוך וראה"כ טארטיקוב שליט"א‬
‫חתן כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב שליט"א‬

‫‪162 Ross St..‬‬

‫הננו מתכבד בזה את כל חבירי וידידי לבוא לקחת חבל בשמחתי‬

‫מו"ה חיים הערש ב"ר משה דוד וואלטער‬

‫הי"ו חתן מו"ה יודא ראזענבערג הי"ו‬

‫אשר יתקיים אי"ה בביהמ"ד נירעדהאז‬

‫‪ 284‬הופפער סט‪.‬‬

‫גם אני מתכבד את כבוד חבירי וידידי היקרים לבוא לקחת חבל בשמחתי‪ ,‬ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני ‪ /‬הק' משה דוד וואלטער‬

‫מו"ה אלטר ישראל משה שווארטץ‬
‫מו"ה אהרן רזיאל שפילמאן הי"ו‬
‫מו"ה יואל מערץ הי"ו‬

‫לאדאני‬

‫ב"ר פנחס דוד ז"ל‬
‫חתן מו"ה יצחק דוד הכהן פריעדמאן הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫‪251 Marcy‬‬

‫קארלסבורג‬

‫ב"ר אייזיק הערש הי"ו‬
‫חתן מו"ה פישל סופר הי"ו‬

‫‪609 Bedford Ave.‬‬

‫תולעת יעקב‬

‫ב"ר אברהם יצחק מאיר הי"ו‬
‫חתן מו"ה עוזיאל לעפקאוויטש הי"ו‬

‫‪651 Bedford Ave.‬‬

‫וואך נאכט מוצש"ק‬
‫מו"ה יואל הערש קאהן‬

‫ב"ר יודא הי"ו‬
‫חתן מו"ה מנחם גרשון לעבאוויטש הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בביתי ‪13 Lorimer St. #2-A‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד איחוד התלמידים דסאטמאר‬
‫‪ 260‬וואלאבאוט‪ ,‬שחרית ‪9:00‬‬

‫המנין שב”ק בבוקר למעלה בפאפא בשבתות בקיץ הודו בשעה ‪ 7:30‬חיוב א יארצייט רופט ‪718-388-0793‬‬

‫פרייליכע מעלדונג!‬
‫דערמיט טוען מיט מודיע זיין פאר אלע וואס האבן געקויפט די הערליכע‬
‫‪ Door Prizes‬ביי די געוועזענע חברה הצלה ‪Chinese Auction‬‬
‫און עס איז שוין געווען אויספארקויפט‬

‫מיר וועלן אי"ה האבן נאך פון אלע ‪Door Prizes‬‬
‫פאר די אלע וואס האבן די קארטלעך‬

‫אויפן פארלאנג פונעם חשוב'ן ציבור וועט מען אויך קענען קויפן אויפן פלאץ‬
‫קומענדיגע וואך פרייטאג בהר‪-‬בחוקתי ביי די חברה הצלה גאראדזש אויף‬
‫‪318 Penn Street - from 1:30-3:00‬‬

‫שטיצט די הייליגע ארגאניזאציע חברת הצלה‬
‫לויפט און קויפט ווילאנג עס איז נאך דא!‬

‫‪Lag BaOmer‬‬
‫‪Special‬‬

‫!‪Get Ready For Camp‬‬

‫‪Shabbos Robes Up To 40% OFF‬‬

‫‪New boys polo's‬‬
‫‪starting as low as $14.00‬‬
‫!‪And many more specials‬‬

‫‪New shipment arrived of‬‬
‫‪Terry Robes & Towels‬‬
‫‪to the‬‬
‫‪520 Park Ave. Next‬‬
‫‪Hatzala Garage‬‬
‫‪Fine Collection of Children Wear 718-8LULU 01‬‬

‫)‪(718-858-5801‬‬

‫‪New Merchandise Arriving Daily‬‬

‫מאנסי ‪ -‬נייע ‪ 2‬בעדרום דירה צו פארדינגען אויף ‪ ,ronald dr.‬פארטש פאר סוכה‪ ,‬גרעניט קאונטער ‪ central a/c‬און נאך ‪845-352-4686‬‬

‫‪.if no answer lv mes‬‬

‫‪We can still reduce your high‬‬
‫‪bills even if you have a lien sale notice.‬‬
‫‪For a free bill analysis, fax a copy of your bill: 718-377-1313 email: bhwater@yahoo.com.‬‬

‫פארלוירן בערך ‪ 2‬וואכן צוריק א פרויען זייגער‪ ,‬מיט די קאמפעני נאמען ‪ ,stuhrling‬אויף בעדפארד צווישן היוז‪/‬קיעפ‪ ,‬רופט ‪718-855-0885‬‬
‫מאנסי ‪ -‬נייע גרויסע ‪4‬‬

‫בעדרום דירה צו פארדינגען‪ 2,central a/c‬פארטשס פאר א סוכה‪ ,‬גרעניט קאונטער טאפ‪ ,fully tiled bathroom ,‬אין די ‪if no answer lv msg. 845-352-4686 francis area‬‬

‫נייטרא האל‬
‫‪535 Bedford‬‬
‫‬

‫˜‚Š‡‹‬
‫‰ƒŠŠ‬
‫‡Š††‬
‫€ƒŠ‚’ƒ‬
‫‰ŠŠ‡—–~Š‬

‫‪For reservation call:‬‬

‫‪718-782-7272‬‬

‫תנאים ספעשל ‪$1595‬‬
‫!‪with coupon additional $300 OFF‬‬

‫~ƒ‡€”~Š†‹
Œ‡•Š‬
‫‪r‬‬
‫Š~–‬
‫‡Š 
‡„
Š”†~ ‪q‬‬
‫‪r‬‬

‫—˜‬
‫•ƒ—‬
‫’–—˜‬

‫~Œƒ–‬

‫‡€~‡‡–˜—€Š’•‬

‫‪¶²·ÆÊÄʲ³ºÃ²É²‚Ê·µÄÈþÊĔÄ˻»ÈĵÄÀĺÃÂÊÄÁýÁ»»´½Ê·µºÆÊýµÄ´º²¶ÊĐº¾»»ÈÊĵµ»²ý‬‬
‫‪„ÁºÃ¾ÄÂËÀ²»··ÁÊÄ··º´»µÄ¾ÊĺÆʲµÄ´º²¶ò··´Â·¾µÂ²¶²³‬‬
‫¶‪Ä˻»ÈĵÄÀ»µÁÉĵ·È´»¾»··ÁÄ··Ä´ºË»Â¸»²ÄÀÊ»ÆÃÂÄÊ·Ë»²»µ¸²º¾ÄºËĴû·²»·¸²Êij²¼»¸º²‬‬
‫‪ÁÄÈÊĽĶÁ·ÆÄÀ·ÃÄË»ºÃ²ºÂ²Æ»µÁºÃ²ÉĔ²º¾²¸Ä´º²¶þ»³¾ÄÉ»µÄÀ»µ„Ê·µÄȲÊƿĵÁ·ÆÁºÃ²É‬‬
‫‪„˲ºÁ´»»²Á»»¸Á·ÆÁ´»»¾·Èû·²ÁĴ»··ÈÄ´ÁÄ··Ä´ —¶Ê»Ê³ÄÊĵÂýÁ»»ÉÁþ —¸»²ÊÄò··‚Êý¾þµºÂ¸»·º‬‬
‫‪ÄÀÊ»ÆÃÂÄÊ·Ë»²Êĵ»»³ÁÆÀÄÉ·ÈÄĔ·Ê´ľ²´Ä¾ýº¾ÄºËÄ´º²¶ÊÄÁ·²Êij»Ê²Æ¸»²º»»ÈÉ»ºË²‬‬
‫‪¼»¸Á·²º´²¸Ä´Æ²¾²À²Êĵ»··Êij²¿»²º²¶ÃÂÄÊ·Ë»²»µ„Ä´»Â»»¸òµÁIJÀƲ»»¸Á·ÆÁ·²º¾Ä´Á»»¸ʲÆ‬‬
‫‪¾²À²½²Â¾²¸ÊÄ‚òËÁ»»²¼²ÂÁ³Ä´·ÈÃÄÁºþÊÄ´Á²µ¿»²º²¶ÊÄ»·¾Êĵ„Á³Ä´·È½²ÂºË»Âº}ÂËÉÄ}ʲÆ‬‬
‫‪»»³Êĵ¿»²ºþ¶ÊÄ»·¾Êĵ„þ»³»µÁ·Æ¾»»º²˺²½Á¾²È¿»²¾²¸}À¸²ÁÊ»³·ÊÆÁ·²÷¾Ë²³ÊÄ»»¸Á¾Ä»Ĕý‬‬
‫‪‚ÁÄÀ·É²³·ÈɻʷÈÃÄÆÄÁòËĺÃÂÊÄÁ»»ÉºË»Â¿»²Êĺ³»´ûÄÉ»µÁ»²É»¾³Á»»¸º»·¾¸²º½²ÀÄ´ʲ¾É‬‬
‫‪„º´»»¾Ä´Ã»·²ºþ¶ÊÄÃþ··ÁºÃþÉ»µÁ·Æ¾»»ºÄ»»¾ÉýÊþÂÁº¾ý¶ÊÄ·ÈÁºÊý··ÊÄÊÄÁÄɾýÆÁºÃijÁ}Æ»·²‬‬

‫‪YHKSERVICES.COM‬‬

‫ƒƒ‰Ž†Š‡‰–‬
‫•~Šƒ‹’ƒŠ”†‡€‬
‫‪r‬‬
‫–”‡‡ŠƒŽ€‬
‫~‡–€€ƒ–‰
‬
‫˜‚Š‡‹‰ƒŠŠ‬

‫‪3‬‬

‫‪»µº»ÀÁ³»»¾³Êýƺ˻¾²¸Êĸ²ÊÄÆÄ˲³¿»»³ÁºÄ³Ä´ºþ¶ÊÄ„Á³Ä´Ä´Æ»·²ºË»Âºþ¶ÊÄÊijþ‬‬
‫‪„ûÄɿķƶ¹¾È¶ÊĵÊýÆ}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á·Æ¿»Â»ÂÀ¿»¾¶Ì»µº»ÀÁÄ»»ÃÆ»·²¼»¸ÁÆ·ÊĴ»»Ê²Á·²‚õ²Ë‬‬
‫‪¼»¾Êĵ·²··Êĺ²¶¾Ä»ĔýÁº»»··È¿»»³„ÁÄÀ·É·Èº´»ºÄĔËÄ´ºË»Â¼»¾ÉÊ»··ºþ¶¾À»¶Á·Æ¶Ä·Ë»»µ‬‬
‫‪Ã}ÊÄ»·¾Êĵ·È‚¾»³ÄÈÂý´»µº¾þÈĴû·²¿»²º²¶ÄÀÊ»ÆÃÂÄÊ·Ë»²»µÁ·²µÂþÆ»Êľ·Æ»µÁÄÀ·É²³ɻʷÈ‬‬
‫‪Á»»¸ º»·¾ ºÄºÊ²··ÊÄ ÁÄ··Ä´ ºË»Â ¾¾½³ ¸»² ò·· ´Â·¾É»··ºÂý Ä··»º»¸²Æ »µ Å»·² ´Â·ËýÊÊij»² ĵÂÄ»·ºË‬‬
‫‪„¶x³º}¾Ä·Ĕ}Ĵû·²ÁÄÀºþ¶¾}À»¾¶ÌÁ}º»ÀÊijþ‚µÂýºËÊýÆ‬‬

‫טעגליכע‬
‫˜‚Š‡‹ŒŽ‡Ž‡‹‬

‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬
‫‪q‬‬

‫~–~‪•–~Æ‬‬
‫‪q‬‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬

‫‡‚Œ>‡Žƒ‬

‫‡‚Œ>†~Ž‡“‬

‫‡‚Œ>˜ƒŠƒ˜~‚–‬

‫‪77 Wallabout St.‬‬

‫•~Š˜‚Š‡‹‰ƒŠŠ–Ž†—‬
‫–~‡~‡‡Ž’ƒ‡Š~ ‪q‬‬
‫‪r‬‬
‫€’ƒ‡~‬
‫‪r‬‬
‫•ƒŒ†~–‡‡‡‡ƒƒŠ‰†~‬
‫‪r‬‬

‫‪1847 60th St.‬‬

‫‪2 Shinev Court‬‬

‫ƒƒ–†~˜‚Š‡‹‰ƒŠŠŒŒ–‚‡‡Ž†‬
‫‪q‬‬

‫‪718.705.7174‬‬

‫ƒ ƒ ‪7:00 
~ ‹ ƒ ‡ ƒ —  ƒ • ˜ —    – • ƒ 6:00 €  † Ž ‰ ~r‬‬

‫ ƒ • –‬