CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
NHIỆM KỲ 2013-2014
THỜI GIAN
08h45-09h00
09h00-09h15
09h15-09h20

NỘI DUNG
Đón khách, ổn định hội trường,
- Ổn định tổ chức, chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bầu Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội
Thông qua chương trình Đại hội

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hữu Diện
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Viết An

09h20-09h25

Đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác
đoàn nhiệm kỳ 2011-2012, phương hướng, Nguyễn Hữu Diện
nhiệm vụ 2012-2013

09h25-09h30

Đọc báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm
kỳ 2012-2013

Nguyễn Viết An

09h30-09h35

Đọc báo cáo thu chi Đoàn phí nhiệm kỳ
2012-2013

Nguyễn Khánh Chi

09h35 – 09h50

Đại hội thảo luận. (Giới thiệu các đ/c lên
tham luận).

09h50-10h05

Đại biểu phát biểu ý kiến.
+ Đại diện Chi ủy Chi bộ 1
+ Đại diện Đoàn cấp trên

10h05-10h10

- Đáp lời ý kiến của cấp trên.
- Tóm tắt nội dung các ý kiến đóng góp để
bổ sung vào báo cáo.

10h10-10h15

Đoàn chủ tịch công bố BCH cũ hết nhiệm Đoàn Chủ Tịch
kỳ.

10h15-10h20

Giới thiệu danh sách bầu BCH mới; Bầu
Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ Tịch

10h20-10h30

Tổ chức bỏ phiếu

Ban Kiểm phiếu

10h30-10h45

Giải lao

10h45-10h55

Thông báo kết quả kiểm phiếu

10h55-11h00

Thông qua dự thảo nghị quyết của Đại
hội.

Thư Ký

11h00-11h05

- BCH mới ra mắt Đại hội
- Khái quát thành công Đại hội

Nguyễn Viết An

11h05

Bế mạc Đại hội

Nguyễn Văn Quang

Đoàn Chủ Tịch

Đoàn Chủ Tịch

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful